Vous êtes sur la page 1sur 428

APOCALYPSIS REVELATA

IN QUA DE'IEGUNTUll

ARCANA

QUAE

IBI

PRAEDICTA

SUNT

ET HACTENUS RECONDITA LATUERUNT

OPUS

EMANUELIS

SWEDENBORG

VOL. II.

NEW

YORK

AMERICAN SWEDENBORG PRINTING AND PUBLISHING SOCIETY

20

COOPER

UNION

MDCCCLXXXI

.sx 871~

,4.s-

1 f J-/

v.~

.sx 871~ ,4.s- 1 f J-/ v.~

APOCALYPSIS.

519

CAPUT

XIV.

E T vidi, et ecce Agnus stans super Monte Sion, et cum 1pso centum quaclraginta quatuor millia,

habentes N omen Patris 1psi us scriptum

frontibus suis.

super

 • 2. Et audivi vocem e Caelo, tanquam vocem aqua- rum multarum, et tanquam vocem tonitrui magni, et voœm audivi citharaedorum pulsantium citharis suis.

  • 3. Et canebant tanquam Canticum novum coram

Throno, et coram quatuor Animalibus, et Senioribus ; et nemo potuit discere, Canticum, nisi quam illi centum

quadraginta quatuor millia, empti de terra. + Hi sunt qui cum mulieribus non sunt inquinati, virgines enim sunt; hi sunt qui sequentes Agnum quo- cunque vadit: hi empti sunt de hominibus, primitiae Deo et Agno.

 • 5. Et in ore illorum non est inventus dolus, imma-

culati enim sunt coram Throno Dei.

 • 6. Et vidi alium Angelum volantem in medio Caeli,

habentem Evangelium aeternum evang-elfaare habitan- tibus super terra, et omni genti et tribui et linguae et populo;

 • 7. Dicentem voce magna, Timete Deum, et date 1psi

gloriam, quia venit bora judicii lpsius, et adorate lpsum Qui fecit Caelum et Terram et Mare et Fontes aqua-

rum.

APOCAL YPSIS.

Babylon, urbs il1a magna, quia ex vino irae scortationis

suae potavit omnes gentes. 9. Et tertius Angelus secutus est illos, dicens voce magna, Si quis Bestiam adoraverit, et imaginem ejus, et acceperit charaéterem super fronte sua et super manu sua, 1 o. Et ille bibet ex vino irae Dei mixto mero in poculo excandescentiae 1psius, et cruciabitur igne et sulphure coram sanétis Angelis et coram Agno.

 • 11. Et fumus cruciatus illorum ascendet in saecula

saeculorum, et non habebunt requiem diu et noétu adorantes Bestiam et imaginem ejus, et si quis acceperit

charaéterem nominis ejus.

 • 12. Hic[l 1 patientia sanétorum est, hic custodientes

mandata Dei et fidem Jesu Christi. 1 3. Et audivi vocem e Caelo dicentem mihi, Scribe, Beati mortui in Domino morientes a nunc ; imo dicit Spiritus, ut requiescant ex laboribus suis, opera enim illorum sequuntur cum illis.

 • 14. Et vidi, et ecce nubes alba, et super nube Sedens

similis Filio Hominis, habens super capite Suo coronam

auream, et in manu Sua falcem acutam.

 • 15. Et alius Angelus exivit e Templo, clamans magna

voce Sedenti super nube, Mitte falcem Tuam et mete, quia venit Tibi bora metendi, quia aruit messis terrae.

 • 16. Et misit Sedens super nube falcem Suam super

terram, et demessa est terra.

 • 17. Et alius Angelus exivit e Templo quod in Caelo,

habens et ille falcem acutam.

 • 18. Et alius Angel us exivit ex Altari, habens

potes·

tatem super ignem, et clamavit clamore magno habenti

falcem acutam, dicens, Mitte tuam falcem acutam, et vindemia botros vineae terrae, quia maturuèrunt uvae ejus.

CAP. XIV., CONTENTA.

521

19. Et misit Angelus falcem suam in terram, et vin- demiavit vineam terrae, et conjecit in torcular irae Dei magnum. 20. Et calcatum est torcular extra urbem, et exivit sanguis e torculari usque ad frena equorum, a stadiis mille sexcentis.

SENSUS

SPIRITUALIS.

COMTENTUK TOTWS CAPITIS.

DE Novo CAELO CHRISTIANO (describitur vers. 1-s):

EVANGELIZATIO DE ADVENTU 00MINI, ET TUNC NOVA Ec-

CLESIA (vers. 6, 7, 13):

EXHORTATIO UT RECEDANT A FIDE SEPARA.TA A CRARITATE, IN QUA EST HODIERNA ECCLESIA (n. 9-12); EXPLORATIO HORUM, ET MANIFESTATIO, QUOD OPERA ILLORUM SINT MALA (vers. 14-20).

CONTENTA SINGULORUM VERSUUM.

1. •Et ridi, .t ~ Agnu• dan• •upM' llonte Sion, .t cum /pH ffntum quad-

raginta [quatuorl mi/lia," slgnificat Domi11um llU#t ;,, Nwo Caûo 'z

CAristia11is, f"Î fpsum pro Dto Catli '' Twrat al""""""'• '' in vtris

tlollri11at ü

IJso J>tr Vtmm ~

[ n . 612 J ; • llafHntN /lomen

l'atri• /,Wu• m fronti6ua •ui•.' significat agriilûllnn DÏ1!illi tl Divi11i

Hu_,,,; Dntini apwl ü/01 [n. 613).

 • 2. •Et audiri rocem • Ca•lo, tanquam rocem aquarum multarum," significat

Dominum /Of"tlllem far Nwum Cadum ex Divi11is Vtris fn . 614); •t tanquam rocem tonitrui magni," significat tl tz Divi110 À mort [n .

615l; •.t rocem audiri citharaedorum pul.antium citllari• •ui•,"

s ign1ficat eo11ftssionem Domi11i ex latlilia eortlis a/J Anctlis spirihllzlihu ;,, i11ftriori/Jus Cadis [n. 616) .

 • 3- •Et caJN6ant tânquam Canticum norum coram Throno .t coram quatuor

Animali6u• .t coram S.niori6ua," sign ificat ede/lralio11tm 11 glonJiea· IÎtllUtll Domi11i '°"'"' Ipso el eoram A nedis SUfJtrÎOnltll Caelorum [ n.

617); • .t Mmo potuit di•cer. Canticum, ni•i quam illi centum quad-

rtlfltnla quatuor mi/lia," significat 911od non a/ii ex Clzrisll'anis J>ohl· "'"' inltlligtrt, el si< ex amort d jitle tl/{nOS<tre, quod DomillUI So/us sil Dnu Catli el Ttrrae, fJUam fJUÎ a Domirso in Novum Cathl• reupti sulll [n. 618); • empti d• t.rra," signifient fJU°" i/li silll fJ"Î a Domino f'OIU"11nl rtgmnari tl sie rtdimi ;,. mu11ti11 [n . 619).

4- •Ni •unt qui cum mulieri6u• non •unt inquinati, rirginN •nim •unt,"

significat tJU«1 11011 atlulkravmlll fltra E<desitu, el eotupur<avtri"'

üla fa/sis foki, mi fJUod amavmlll vera fJUia sulll wra [ n. 620];

ht

•unt qui Hquuntur Agnum quocunqu• radit,'' signilicat fJU°" torsjunRi

silll Domirso far amornrs d jitlnrs i11 Iprum, fJUia VÎ.x"11111 sm"ui"m

prampla Ipsi111 rn. 621); • .t •mpti •unt d•

homini•u....

signilicat

522·

APOCALYPSIS REVELAT A.

hic ut prius rn. 622); •primitiae DH et Agno," aignificat ittihil-· 1#111 Cae/i Clristiatti agnosmuis Dtum unum itt 'l"" Trittilas, el ~ ,,,;,.u,,. me mum [n. 623).

•Et in ore illorum non ut in,.ntue

dolue," significat fJ114<1 non ex ashl d

proposilo IOfU4tthlr el fanuatleanl falnl111 el malum [ n. 624]; • im-

maculati enim eunt coram Thf'Olfo o.;," signi6cat pia nmt i# t1eris

ez 6otto a Domitt0 [n. 625).

 • 6. •Et ridi alium Angelum rolantem in medio Caeli, ha6entim Erange/ium aeternum erangelizare ha6itantibua euper terra," significat atttt-·

lialiOttellS Ativmhls Domini, el NMJM Ecdesüu descmmrae e Cae/q a6

Ipso [ n. 626]; •et omni genti et tribui et linguae et populo." signifi·

cat cundli pi ez nligioru in /Jonis IUN, el ex dodritta ;,. fltrÙ [n.

627].

 • 7. • Dicentem race magna, Timete Deum," significat admoniliorum fit -

fadant ma/a, pia Aoc contra Dominum

es/ [ n. 628] ;

•et date

lpei

gloriam, 9uia renit hora judicii lpaiua, •' significat agnih'tmms el con·

ftssiorum quod tnnN Vn-um Vmi sil a Domino, suwndum fJUod omnis

ADfllo judica6ilur [ n. 629] ; • et adorate lpaum Qui fecit Caelum et Terram et llare et Font•• aquarum," significat pod Do111inus Solus

colmdus sil, quia .!pst Solus Creator, Salflator el Retie111plor est, et a6 Ipso Solo Catlum angelieum el Eulesia el omnia ü/orum nmt [n.

630].

 • 8. •Et aliue A1!f•lua ncutua •at dic.na, Cecidit, cecidit Ba6ylon, ur6e il/a

magna,'

significat pot/ nunc Religiosum CalAolico Ro111an11m tplOOd

sua dogmata et tioflrina/ia disj>trsum sil [ n. 631) ; •quia u

rino irae

ecortationi• auae potarit omnee gentee,'' sign11icat IJUia fin' prof>Aa·

na/ÜJtUs Vtr6i, el per adlllleralioNs boni d vtri Eulesiae, sttillZil tm1N1 tplOt do~inio suo su6jicere potui! [n. 632].

 • 9. •Et tertiua Angelu• eecutue eat illoa, dic•n• roce magna," significat adlulc

a DDfllino dei/lis f.Uiin Fidt stparala a CAarilale [n. 633]; • 8i qui•

Beetiam adora'9r1t •t i~inem ejua, et acceperit characterem euper

fronte et euper manu aua, ' signifient pi agnosdt et redpil dollrittam

de jusli/icatione et salvalione per solam Fidem, 1e1:11ndum il/am [ n . 634] .

confirmai il/am, el flivil

10, 11 . •Et ille billet ex rino irae o.; mixto mero in poculo excandeecentiae

lpeiue," signilicat 911od illi falsifiunl 6ona et vera Vtr6i, et im6uant flilam ex ülis fplsificalis rn. 635); • et crucia6itur ign• et •ulphure

coram aanctie ARgeli• et lgno, et fumue cruciatus eorum aecendet in

eaecu/a aaeculorum," signilicat amorem sui el mundi d 1:11piditate1 inde, el ex Ais fastum propriae intelligmliae, ac <rlldahlm in Inferno

tx ülis [n . 636]; •et non habebunt rtfUitm diu et noctr/ adorantee Beetiam et imaginem ejus, et ai quia acceperit characterem nomini•

ejua, ''. signilicat slalt1m perpe1t1um in inju1:11ndis aj>lld 11m pi agnos·

cunl d

redpiunt il/am fidem, confirmant ülam, et Tlivunl set:llndum

ü/am [n . 637) .

 • 12. •Nie patientia sanctorum eat. hicl•l custodiente• mandata Dei et fid•m

Juu," significat quod Aon10 Eu/esiae Domini, per tmtaliones a6 ü/is upiqrtlur palis est 'l"oatf[tJ vitam 1et:1111du111 praectj>ta Vtr6i d tplOOd fit/ms in Dominum Ln. 6381-

 • 13. •Et audiri rocem e Cae!o dicentem mihi, [Scribe,] Beati mortui in Domino

morientes a nunc," signilicat praediflioneni a Domino de statu illoru"' posl morlnn, pi e NOfla Ecdesia Ipsiw n-unt, pod i/lti vila el ftlidlas

aeterna [n. 639]; • imo dicitl•l Spiritue, ut r"luieecant ex laboribue

suie," significat fJUod Di'llinum

Verum Ymi tio<eat, fJUod pi ajjligiml

CAP. XlV., VERS. 1.-N. 612 ..

523

ai#UJ• d N'Wlfilfll'I ca,.,um pro/Jtv'ea, 1'a6ihlri sin/ jacmi ;,. D0tnino

[n. 6.f,o]; •o,,.ra •nim illorum

..quuntur

cum illi1," significat siefll

allUWWNnl tl crttlidtr#nl, tl indt ftctn,,,l tl l«Uli nml [n. 641].

 • 14. •Et ridi. et .cc. nubff all>a, et 1uper nube S.den• 1imili1 Filio Homini1, ••

significat Dtm1in11m IJ"'1ad Y~m [ n. 642];

haben• IUfl!: t:apite

signilicat

8"o eoronam a11ream, •t in manu Sua fafcem acutam,'

.Divinam Sapimtiam ez Divino Amort .lf>sius, ac Divinum Yen1m

Yn-6i [n. 643].

 • 15. •Et allu1 Angelu1 •xlrit Temp/o," significat Cathtm ang1/1'e11m [n. 644]; claman• magna roc• s.denti euper nube, Mitte fafcem Tuam et ,.,,,., quia r•nit Tibi hora mmndi, quia aruit mu1i1 terrae," signi·

ficat ~/ù:aliotum Angelorum Caeli ad Domin11m, Ill finem imj><mal, tt jllflimun fadai, pia "'"'' #ltimus statut Ecdniae [ n. 645].

 • 16. •Et 111;.H let/Ml auper nube faloem 8uam, et d•m•aa •at terra," signi6·

catfi11em Ecclaiat, pia non amplius Divinum Yerum i6i [n. 646).

 • 17. •Et aliu• ~e/111 uirit Templo fUod in Caelo, haben• et il/• falcem

acutam,'

significat Caelos R~r.• spirilualis Domini, el Divinum Vt·

"'"' Yn-6i af>utl ülol [n. 647

.

 • 18. •Et aliue Ange/111 exirit ex A/tare, habena poteftrll•m auper ignem,"

significat Caelol Recni cae/eslis Domini, f/UÏ U. 6onq amoris a Domino

nmt [n. 648]; "•t clamarit clamore magno habenti falcem acutam, dicene, Mitte tuam falcem acutam, at rindemia botro• rineae t•rrae,"

1ignificat ~

Domini ex 6ono amoris Sui far Di11i11um "'"""'

Y n-6i Sui in tlf>n-a cllarilatis tl fidei, 9"0I af>ud 1'ominn Eultsiae

C1'ristianat sunl (n. 649•]; •quia maturuerunt urae ejue," siillificat

pia llltimus sla/us Ecc/esiae C1'ristianae esl [n. 64!1]·

 • 19. •Et mieit Angelu• ffllcem euam in terram, at rindemiarit rineam t.rra•,"

sir,ificat finem Eccltsiat liodiernae Cliristianat [ n. 650]; •et conje-

t:tt in

opera

torcular irae Dei magnum,'' significat explorotiontm f/114/ia n-ant

ül""'"'• tpVKi esstnl nia/a [ n. 651 ].

ao.

•Et calcatum eat torcular extra ur6em,'' significat pot/ explwatÏIJ/alla sil ex Divmu Ytris Vn-6i palia mml opera proj/11tntia ez doélrma /idei

Eccltsiae rn. 652]; •fit exirit aanguie e torculari ueque ad lrena

equorum,.

oeri,

significat vwlmtiam illatam Vtr6o far dÜ'al falsificaliones

 • d inde Welltflum ila o6tura/um #1 liomo flÏZ t/oçeri possil am·

plùu, 1/ m tluci far Davina vn-a a Domino [ n. 653]; •a etadiie mille eucentie," significat mtrefalsa mali [n . 654].

EXPLICATIO.

6Ill. [Ven. 1.] •Et ridi, et ecce Agnu1 dan1 1uper Monte 8ion, et oum /pH oentum quadraginta quatuor mi/lia," significat

Dominum nunc in Novo Caelo collello ex illis in Ecc/esiis

Cltristianis qui Dominum Solum pro Deo Cae/i et Terrae agnoverunt, et in veris dollrinae ex bono amoris ab Ipso per Verbum fuerunt.-Per "vidi" significantur haec et quae in hoc capite sequuntur ; per "Agnum" intelligitur Domi- nus quoad Divinum Humanum (n. 26g, 271); per "Montem Sionis" significatur Caelum, ubi illi qui in amore in Domi-

APOCALYPSIS R.EVELATA.

num sunt, de quo sequitur; per "centum quadraginta quatuor millia" significantur omnes qui Solum Dominum pro Deo Caeli et Terrae agnoscunt, et in veris doéhinae ex bono amoris ab Ipso per Verbum sunt (n. 348, seq .). De bis aél:um est in capite vii. ; sed ibi, quod "signati fuerint super frontibus," ita distinél:i et separati a reliquis; hic nunc,quod colleét:i in unum, et quod ex illis Caelum. Caelum de quo hic agitur, est Caelum colleét:um ex Chris- tianis a tempore Domini in mundo, et ab illis inde qui Solum Dominum adiverunt, et vixerunt secundum prae- cepta lpsius in Verbo, fugiendo mala ut peccata contra Deum : hoc Caelum est Caelum Novum, ex quo Sanél:a Hierosolyma, hoc est, Nova Ecclesia in terris descendet (Apoc. xxi. 1, 2). Caeli autem ante Adventum Domini sunt supra illud, et vocantur Caeli antiqui ; in quibus etiam omnes agnoscunt Solum Dominum pro Deo Caeli ef Terrae:

hi Caeli cum Novo hoc Caelo communicant per influxum. Notum est, quod per "Terram Canaanem" significetur Ecclesia, quia ibi fuit Verbum, et per id Dominus notus ; tum quod in medio ejus fuerit urbs Sion et sub illa urbs Hierosolyma, utraque super monte; inde per "Sionem" et " Hierosolymam" significata sunt intima Ecclesiae ; et quia Ecclesia in Caelis facit unum cum Ecclesia in terris, ideo per "Sionem" et " Hierosolymam" intelligitur Ecclesia utro- bivis, sed per "Sionem" Ecclesia quoad amorem, et per "Hierosolymam" Ecclesia quoad doéhinam inde. Dicitur "Mons Sion," quia per "montem" significatur amor (n. 336) . Quod per "Montem Sionem" significetur Caelum et Ecclesia, ubi Solus Dominus colitur, constare potest a se- quentibus locis:

"Ego unxi Regem Meum super Sionem ; annuntiabo de statuto, Filius Meus Tu, Ego hodie genui Te ; dabo gentes haereditatem Tuam :

osculamini Filium, ne irascatur et pereatis ; beati omnes confidentes

in Ipsum" (Psalm. il . 6-8, I2);

"Super Montem altum ascende Evangeliutrix Sion ; die, Ecce Domlnus Jehovih in fort! venit" (Esaj. xi. 9, IO) ;

••Exulta val~e, Filia Sionis : . ecce Rex tuus

ti~i venit Justus et Salvator"

(Sac

..

t.

IX. 9;

Matin. XXI. 2, 4,

5;

:fols, XII, I4, I5);

" Exclama et jubila Habitatrix Sionis, quia magnus in medio tui Sané\us Israelis" (Esaj. xii. 6); "Redempti Jehovae revenentur Sionem cum cantu" (E1aj. xxxv. 10):

"Jubila et laetare Filia Sionls; ecce Ego veniens ut habitem in medio tui" (Sacll. ii. I4, I5 [B. A . IO, up; "Quis dabit in Sione salutem Israelis' (Psalm. xiv. 7; Psalm. liii. 7 [B .

CAP. XIV., VERS. I.-N. 613.

"Fundabit Dominus Jehovih in Sione lapidem

probat1on11, et tuoc

abolebitur foedus vestrum cum mone' (Esaj. xxviii. 16-18); "Salus Mea non morabltur, dabo in Sione salutem" (Esaj. xlvi. 13) "Tune veniet Sioni Redemptor" (Esaj. lb:. 20) ;

"Regnabit Jehovah Zebaoth in Monte Sionis" (Esaj. xxiv. 23); "Amat Jehovah ponas Sionis prae omnibus habitaculis Jacobi ; gloriosa

praedicanda in te, Urtis Dei; hic natus est ibi ; omnea fontes mei in te" (Psa/111. lxxxvii. 2, 3, 6, 7! 1 1); "Elegit Jehovah Sionem, deside~vit in sedem Sibi : haec reqoies Mea in aeternum , ibi habitabo" (Psalm. cxxxii. 13, 14);

" Filii Sionis exultent

in Rege 100" (Psalm. cxlix . 21 1 1) ;

"Jehovah surge, et miserearis Sionis; venit tempus statutom; annun- ûabitur in Sione Nomen Jehovae, quando congregabuntur Populi

una,

et Regna ad serviendum Jehovae" (Psa/m. cil. 14-17, 22, 23

ra."'· 13-16, 21, 221>;

" E Slone Deus effulgeb1t, venit Deus noster et clamablt ad Caelum sunsum, et ad terram, colligite Mihi sanélos Meos" (Psalm. 1. 2-

sl•l).

(Praeter alibi, ut Esaj. 1. 27;

5, 20;

cap.

xxxvil. 22;

cap. iv. 2,

cap.

lii. 1;

S ;

cap . xxxi. 4, 9;

cap. xulli.

~.

cap. lxiv. 9 [a . A. 10);

vi . 2;

Tllrm. iv . 2;

Amos i.

2;

Midi. iii . 10, 12;

cap. iv. 1-3, 7, 8;

Saek.

âpll. iii. 14, 161•1;

viil. 3;

·l:(.I iv. 16, 17, 21 ra. A . iii . 16, 17, 21];

Psalm. xx. 3 •l [a. A. 21;

Psalm. xlviii . 3, 4 , ~~15 {a. A. 2,

Psa/111. lxxvm. 68;

Psa/m.

Psa/111. cxxvi . 1;

3, 11-14); ex. r, 2;

Psalm. lxxvi . 3 Psa/111. cxllx. 2, 4;

[A . A. 2);

P.talm. cxxv. rl•l;

Psa/111. cxxviii. 5, cxlvi. lO.)

6; Psalm . cuxiv . 3; Psalm. cxxxv. 211•1; Pso/111,

Multis in locis dicitur "Virgo et Filia Sionis," per quam non intelligitur aliqua virgo aut filia ibi, sed Ecclesia quoad affeél:ionem boni et veri, simile quod per "Sponsam Agni" (Apoc. xxi. 2, 9; cap . xxii. 17). "Virgo et Filia Sionis" Ecclesiam Domini significat in his locis:

Esaj. i. 8;

cap . iii. 16-261•1;

cap. iv. 4;

xxxviil•l 22 ;

cap. lii. 2;

cap . x. 32;

cap. xvi. 1;

II :

jtrnn. iv. 31 ;

cap. vi. 2,

cap.

cap . lxii.

23;

Tllrm . i. 6;

cap. ii. 1, 4, 8, ro, 13, 18 ;

cap . iv. 22;

Mie!. i.

13;

cap . iv . 8,

ix. 9; Psalm.

10, 13;

üpll. iii . l4liol;

Saek.

ix. 15 [B.A . 14);

et alibi .

ii . 14 [a. A. ro]CnJ; cap.

.

6q. • Ha6ente1 lomen Patri1 lµiu1 1criptum in lronti6u1

111i1 1 " significat agnitionem Divù1i ac Divini Humani Domini

ex amore et fide apud i1/os.-Per "Nomen Patris" intelligitur Dominus quoad Divinum a Quo quod vocatur Pater, et simul quoad Divinum Humanum quod vocatur Filius, quoniam unum sunt et una Persona, unita sicut anima et corpus; quare in Caelo per "Deum Patrem" non intelligitur alius quam Dominus; et quoque Dominus in Caelo Novo vocatur Pater. Quod hic dicatur "Nomen Patris in frontibus illo- rum," est quoque quia per "Patrem" intelligitur Divinum Bonum Divini Amoris Domini, quod in Verbo Evangeli~-

APOCALYPSIS

REVELAT A.

..

tarum ubivis intelligitur per " Patrem " cum a Domino nominatur, ac Divinum Verum Divinae Sapientiae per "Filium ;" quae duo unita sunt sicut anima corpori et cor- pus animae, quando Dominus Humanum Suum glorificavit (videatur n. 21, 170): et quia unum sunt, ideo dicitur alibi,

"Nomen Dei et Agni in frontibus suis" (cap. xxil. 4).

De bis itaque, de quibus hic agitur, dicitur quod "Nomen Patris haberent scriptum in frontibus," quia per "centum quadraginta quatuor millia signatos ex duodecim tribubus Israelis" intelliguntur Angeli superiorum Caelorum, qui om- nes in Bono amoris caelestis sunt, et per "Patrem," ut dic- tum est, id Bonum intelligitur. Quod angeli, de quibus hic agitur, sint Angeli superiorum Caelorum, videatur in Explicatione capitis septimi, in specie n. 36<}-, 11 ibi. Per "scriptum in frontibus" significatur agnitio ex amore et fide in illis ; per "scriptum" seu "inscriptum" significatur agnitio in illis, et per "frontem" significatur amor et inde intelligentia seu fides (n. 347, 6o5). Quod Divinum quod Pater vocatur, ac Divinum Humanum quod Filius, sint unum sicut anima et corpus, et consequenter quod Dominus quoad Divinum Humanum adeundus sit, et quod ita et non aliter adeatur Divinum quod Pater vocatur, constare potest ex tant multis locis in Verbo, ut implerent membranas si ad- ducerentur; in aliqua copia adduéb sunt in Doélrina No- vu Hierosolymae de Domino (n. 29-36, 38-45, seq.); ex qua hic solum aliqua in confirmationem afferentur, quae sunt:

" Dixit Angelus Mariae, Ecce concipies in utero, et paries Filium, et vocabis Nomen Ejus Jesum. Hic erit magnus, et Filius Altiuiml vocabitur. Sed Maria dixit, Quomodo fiet hoc, quoniam virum non cognosco. Respondit Angelus, Spiritus Sanélus veniet super te, et Virtus Altissimi obumbrabit te ; unde quod nascetur ex te Sanc- tum, vocabitur Filius Dei" (Luc. i. 30-35l•l) ; "Angelus Domini in somnio apparuit Josepho, dicens, Ne timeas acci- pere Mariam Sponsam tuam, nam quod in ea natum, ex Spiritu Sanélo est; et Joseph non cognovit eam, usque dum peperit Filium suum primogenitum" (11/attk. i. 20, 25); · · "ln principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum, et Verbum Caro faélum est, et vidimus gloriam lpsius, sicut gloriam Unigeniti a Patre" (Joli . i. I, 2, 14); Judaei quaerebant J esum interficere, "quod Patrem proprium dixisset Deum, parem Se lpsum faciens Deo; respondit Jesus, Quae Pater facit, haec etiam 1imiliter facit Filius : quemadmodum Pater sus- citat mortuos et vivi1icat, ita etiam Filius quos vult vivificat: amen

CAP. XIV., VERS. 1.-N. 613.

dico vobls, quod venlet bora, quando mortul audlent vocem Filii

Dei, et qui audient, vivent" (7oA. v. 18, 19, 21, 25C•l); •• Quemadmodum Pater habet vitam "in Se Ipso, lta dedit

Filio vitam

babere ln Se 1pso" (JoA. v. 26) ; "Ego sum via, veritas et vita; nemo venit ad Patrem nisi per Me; si Me cognovistls, etlam Patrem Meum cognovistls, et abhinc cogno. vistis Ipsum et vidistis lpsum. Dicit Ipsi Philippus, Monstra nobls Patrem. Dicit ilH jesus, Tantum tempus voblscum sum, et non nostl Me, Philippe; qui vidit Me vidit Patrem ; quomodo ergo tu dids, monstra nobis Patrem ; nonne credis, quod Ego in Patre et Pater in Me sitC•I; C{edite Mihl, quod Ego in Patre et

Pater in Me" (J'oA. xiv. 6-n); "Ego vitam aeternam do ovibus Meis; Ego et Pater unum sumus." Et Judael indignati, quod Se lpsum faceret Deum ; et dixit, Facio opera Patris, "operibus credlte, ut cognoscatls et credatis, quod Pater in Me et Ego ln Patre " (J'oA. x. 28-38) ; "Oui videt Me, videt Ipsum Qui misit Me" (J'oA. xii. 45); "Omnia quaecunque Pater habet Mea sunt" {704. xvi. 15);

"Ouod Pater dederit

omnia in man us 1psi us" (J'oA. xiii. 3) ;

"Pater, dedisti Mihi potestatem omnls carnis : haec est vita aeterna, ut cognoscant Te solum Deum, et guem misisti Jesum Christum :

omnia Mea Tua sunt et Tua Mea (704. xvii. 2, 3, 10) ; "Data est Mihi omnis potestas in Caelis et in Terris" (Matt4. xxviii. 18); "Quodcunque petieritls in Nomine Meo, hoc faciam ; et Ego faciam" (7oA. xiv. 13, 14); Spiritus veritatis "non loquetur ex Se Ipso, sed ex Meo acclpiet, et an- nuntiabit vobis" (J'oA. xvl. 13, 14); " Qui manet in Me et Ego in illo, hic fert fruélum multum ; quia sine

Me non potestis facere quicquam" (J'ok. xv. 5). (Praeter alibi .)

Sunt adhuc plura in Veteri Testamento, ex quibus etiam aliqua afferentur :

"Puer natus est nobis, Filius datus est nobis, super Cujus humero Prin- cipatus; et vocabitur Nomen Ipsius, Mirabilis, Consillarius, Deus, Heros, Pater Aetemitatls, Princeps Pacis" (Esaj. ix. 5 [B. A. 6)); "Virgo concipiet Filium, et vocabitur Nomen Ipsius Deus nobiscum" (Esaj. vii. 14) ; " Ecce dies venient, cum suscltabo Davidi Germen justum, Qui regnablt Rex; et hoc Nomen lpslus quod vocabunt lpsum, Jehovah Justl- tia nostra" (7n-rm. xxiii. 5, 6; cap. xxxiii. 15, 16); "Tune dicetur in die illo, Ecce Deus noster Quem eupeélavimus ut liberet nos ; Jehovah Quem exspeélavimus; exultemus et laetemur in Salute lps1us" (Esaj. xxv. 9); "Tantummodo inter te Deus, et praeterea non Deus ; profeélo Tu Deus occultus, Deus Israelis Salvator" (Esaj. xlv. 14, 15); "Nonne Ego jehovah ; et non amplius Deus praeter Me ; Deus Justus et Salvator non praeter Me·• (Esaj. xlv. 21, 22); "Ego Jehovah, et non praeter Me Salvator" (Esaj. xliii. II):

"Ego Jehovah Deus tuus, et Deum praeter Me non agnosces; et Sal- vator non praeter Me" (HoseA. xiil. 4) ; "Tu lehovah Pater noster, Redemptor noater a saeculo Nomen Tuum"

Esaj. lxiii.

r6) ;

"Sic dixit Rex Israelis, et Redemptor ejus Jehovah Zebaoth, Ego Pri- mus et Ultimus, et praeter Me non Deus" (Esaj. xliv. 6C•1); "Sic dixit jehovah Redemptor tuus, Ego Jehovah faciens omnia, et

Solus a Me Ipso" (Esaj. xliv. 24) ;

APOCALYPSIS REVELATA.

"Sic dixit Jehovab Redemptor tuua , Sanélua Iaraeli1, Ego Jehovab Deus tuua" (Esaj . xlviii . 17) ;

 • 11 Jehovah Petra mea, et R.edemptor meus" (Psalm . xixl•l 15 (B. A. 14)) ;

 • 11 'kedemptor eorum fortls , Jehovah

Zebaoth Nomen lpsiua ' (7"""· J.

34);

"Jehovah Zebaoth Nomen Ipeius. et Redemptor tuus Sanélua Iaraelia, Deus totius Terrae vocabitur" (Esaj. liv. S);

 • 11 Ut sciat ornais caro, quod Ego Jehovah Salvator tuus et Redemptor tuus fortia Jacobi" (Esaj. xlix. 26 : cap . lx . 16l 1 1); "Quod ad Redemptorem nostrum, Jehovah Zebaoth Nomen lpeiua"

(Esaj. xlvli. 4) :

"Sic dixit Redemptor vester!•I Jehovah" (Esaj. xlili. 14; cap . xllx. 7).

(Et alibi, ut

Lw. i. 68;

Enzj. lxii. 11, 12;

cap. lxiiil•I 1, 4, 9;

20, 21; Hoscll

. xiil . 4, 14:

Psalm . xxxi. 6 [B. A . sl;

27

[B. A. 26) :

Psalm. xlix . 16 [B . A. 15];

17, 18] ;

Pnzlm. lxix . 19 f B . A . 18];

7"""· xv.

Psalm. :div.

Psalm. fv. 18, 19 [B. A.

Psalm . lxxi. 23; Psalm. ciii.

41•1;

Psaltn . cvii . 2;

Psalm . cxu. 7, 8.)

Et apud Sacliariam:

"Il• tlü il'4 ml 7,1tnar. ;,. R~"" S#jw tolaln T"""" ,- itt tlü il/o mt 7,Mn1ar. ""'"• '' Nomnt Ipsieu """"'" (xiv. 9).

Scd haec pauca sunt.

6Lfe

[ vm. 2.]

"Et a11diw .ooem

Ccelo, tanq11•m rooem

cquarum multarum," significat Dominum /oqumtem per No- vum Caelumex Divinis Veris .-Per "vocem e Caelo" signi- ficatur vox seu loquela a Domino per Caelum ; nam dum auditur vox e Caelo, est a Domino: hic per Novum Caelum ex Christianis, quod intelligitur per "Montem Sionis" super quo "Agnus visus est stare, et cum Ipso centum quadra- ginta quatuor millia" (n . 612, 6Il) : per "aquas multas" significantur Divina Vera (n. 50) . Similiter de Domino loquente per Caelum ex Divinis Veris, dicitur in sequen- tibus bis locis :

Audlta est vox Filii Homlnis, "slcut Vox aquarum multarum" (Aj« . i.

151•1):

Et vox e Throno "tanquam Vox aquarum multarum" (Aj« . xlx. 6); Et vox Dei lsraells '' tanquam Vox aquarum multarum " (Eue li. xliii. 2) ; "Vox l,ehovae super aquis, Jehovah super aquis multis" (Psaln1. xxix.

3-'l);

Sonus alarum Cberuborum "sicut Sonus aquarum magnarum " (Eucll.

i . 24);

per "Cherubos" significatur Verbum (n. 239) , ita Divinum ·

Verum, ex quo Dominus loquitur.

6I5. ··Et tanquam rooem tonitrui magni," significat Domi- num loq11entem per Novum Cae/um ex Divino A more.-Quod "fulgura, tonitrua et voces," significent illustrationem, per- ceptionem et instruéHonem, videatur supra (n. 236) ; et quod

CÀP. XIV., VERS. 3.-N. 617 .

"septem· tonitrua loquentia" significent Dominum loquen- tem per universum Caelum (n. 472). Dominus cum loquitur· per Caelum, loquitur e tertio Caelo per secundum Caelum', ita ex Amore per Divinam Sapientiam, tertium enim Caelum est in Divino Amore Ipsius, et secundum Caelum in Divina Sapientia lpsius. Dominus nusquam aliter loquitur, dum e Caelis superioribus ; et haec sunt quae intelliguntur per "vocem tanquam aquarum multarum," et per "vocem tonit- rui magni ;" "aquae multae" sunt Divina vera Divinae Sapientiae, et "tonitru magnum" est Divinum Bonum Di-. vini Amoris.

6x6. "Et rooem a11diri oitltaraedorum plll.antium citltaril

•11Ε," significat confessionem Domini· ex laetitia cordis a/J Angelis spirituali/Jus i'n inftrionous Caelis.-Quod "pulsare cithara" significet confiteri Dominum ex veris spiritualibus, videatur supra (n. 276); quod ex laçtitia cordis, sequitur; inde per. "citharaedos" significantur Angeti spirituales. Quod hi sint Angeli inferiorum Caelorum, est quia vox Domini per Caelos superiores audita erat tanquam "vox aquarum multarum," et tanquam "vox tonitrui magni" (n. 614, 615). Quod audita sit "vox citharaedorum pulsantium citharis," est quia sonus aut sermo deftuens ex inferioribus Caelis quandoque auditur sicut sonus cithararum ; non quod pulsent citharis, sed quia vox confessionis Domini ex laetitia cordis ita auditur infra.

6I7. ( Vm. 3.] "Et oane6ant tanquam Canticum norum co- ram Tltrono, et coram quatuor Animali.6u• et ooram 8eniori6u•,"

significat cele/Jrationem et glorificationem Domini coram Ipso, et coram A ngelis supen"onmi C aelornm.-Quod per "cane- bant canticum novum " significetur agnitio et glorificatio Domini, quod Solus sit Judex, Redemptor, Salvator, ita Deus Caeli et Tcrrae, videatur supra (n. 279) ; quod "co- ram Throno" sit coram Domino, est quia lpse Sol us super Throno sedet ; quod "coram quatuor Animalibus et coram Senioribus" sit coram Angelis superiorum Caelorum (n. 369) ; per "tanquam canticum novum" significatur celebra- tio et glorificatio Domini in Novo Caelo Christiano, hic in specie quod sit agnitus pro Deo Caeli et Terrae, sicut agnoscitur in Caelis antiquis: haec involvit vocula "tan- quam ;" nam "tanquam canticum novum" est tanquam id novum sit, cum tamen non est novum. Quod Novum

 • 530 APOCALYPSIS REVELATA.

Caelum, de quo dicitur in Apocalypsi (cap. xxi. 1), sit Novum Caelum ex Christianis, et quod priores Caeli sint

~x antiquis et ex antiqui~imis, tum quod Dominus in bis

Caelis agnoscatur pro prius.

Deo Caeli

et Terrae, diél:um est

6I8. "Et nemo potuit di•o.,

..

Cantioum, ni•i fuam i/li oenfllm

. quadraginta q110t11or mi/lia," significat quod non alii e.r. Cltris-

tianis poturrint intellicere, et sic ex amore et fide agnoscere, fJUOd Dominus Solus sit Deus Caeli et Terrae, quam qui a l)omino in Novum /toc Caelum recepti sunt.-Per "canticum"

hoc significatur agnitio et glorificatio Domini, quod Deus Caeli et Terrae sit (n. 279, 617) ; per "discere" significatur interius in se percipere quod ita sit, quod est intelligere, et sic recipere et agnoscere; qui aliter discit, is discit et non discit, quia non retinet ; per "centum quadraginta quatuor millia" intelli~untur qui Dominum Solum pro Deo Caeli et Terrae agnoscunt (n . 612). Quod non alii ex Christianis potuerint discere hoc canticum, hoc est, agnos- cere quod Dominus Solus sit Deus Caeli et Terrae, est quia ab infantia imbuerunt quod tres Personae Divinitatis essent, distinél:ae inter se; nam in Doélrina Trinitatis

dicitur, "Alia est Persona Patris, alia Filii , et alia Spiritus

Sanéti ;" tum, " Pater est Deus, Filius est Deus, et Spiritus Sanél:us est Deus;" et tametsi ibi adjicitur quod Tres illi Unum sint, usque in cogitatione sua diviserunt Divinam Essentiam in Tres, quae tamen non dividi potest; et prop- terea adiverunt Patrem, quia Primus in ordine est. Et insuper Antesignani in Ecclesia docuerunt ut orarent ad Patrem propter Filium ut mittat Spiritum Sanél:um ; per hoc confirmata est idea cogitationis illorum de Tribus, et tune non possunt cogitare de Filio ut Deo, aequali cum Patre, e~ uno cum Patre, sed de Filio ut aequali cum alio homine, tametsi Ipse quoad Humanum est Solus Justitia, et vocatur

"Jehovah Justitia nostra" (7tmn. xxiii. 5, 6; cap. ltltXÎii . 15, 16),

Ex illa idea cogitationis illorum, faél:um est quod non potu- erint comprehendere quod Dominus ut natus in mundo possit Deus Caeli et Terrae esse , et adhuc minus quod Solus Deus sit, utcunque audiverunt et legerunt omnia illa quae supra (n . 613) allata sunt, et quoque haec ibi :

CAP. XIV., VERS. 3.-N. 618.

531

"Omnla quaecunque Pater habet Mea 1unt" (711.t. [xvl. 15 ; tum vide- atur cap.] xii. 45) ; Pater dedlt omnla ln manum Filii (,7oA. xiil. 3) ; Pater, dedisti Mihi "potestatem omnis camis: omnia Mea Tua sunt et Tua Mea" (711.t. xvii. 2, 3, 10); "Data est Mibi omois potestas in Caelo et in Terra" (Mat/A. :uviii. 18);

.

tum quod

Conceptua sit a Jehonh Patre, et inde quod Anima Ipsius ab Ipao sit (Lw. i. 34. [35,] 38);

inde Ipsi Divina Essentia: praeter similia multa alibi. Quod illa diéta sint de Domino nato in mundo, quisque potest videre : ut et

Qnod Ipse et Pater unum aint; ac quod Ipse in Patre et Pater in Ipao 1it; et quod qui videt Ipaulli, vldeat Patrem (,7o.t. x. 28-38; cap. :r.iv, ~II).

Haec tametsi audiverunt et

legerunt, usque

tamen non

recedere potuerunt ab idea concepta in pueritia, ~t postea a docentibus confirmata, quae in tantum occlusit rationale

illorum ut non potuerint videre, hoc est, intelligere haec Domini verba : ·

"Ego aum Via, Veritas et Vita; nemo venit ad Patrem nisi per Me"

(,7oA. xiv. 6) ;

"gui non ingreditur per januam ln caulam ovium, sed aacendit aliunde, is est fur et latro. Ego sum Janua; per Me si quis introiverit, salvabitur" (,7o.t. x. 1, 9) ;

tum quod Dominus glorificaverit Humanum Suum, hoc est, univerit Illud Divino Patris, hoc est, Divino quod in Ipso fuit a conceptione, propter causam, ut Genus humanum possit uniri Deo Patri in Ipso et per Ipsum. Quod hoc fu- erit causa Adventus Domini in mundum, et glorificationis Humani Ipsius, docet plene apud :Jokannem (cap. xiv., xv., xvii.): dicit enim

"In die illo co~oscetis, quod

Ego in Patte

Meo, et vos in

Me, et Ego

ln vobis' (7oA. xiv. 20); " Qui manet in Me et Ego in illo, hic

fen frudum multum ; quia aine

Me non poteatis facere quicquam : nisi quis manserit in Me, ejedua est foras, sicut palmes arefadus in ignem" (711.t. xv. 5, 6C•l); "Pro lllis Ego sanéH6co Me Ipsum, ut etiam ifli aint sandificati ln veritate ; ut omnes unum sint, sicut Tu Pater in Me, et Ego in Te; Ego in illis et Tu in Me" (,7oA. xvü. (19,] 21, 23, 26). (Tum cap. vi. 56; et alibi.)

Ex quibus clare· patet, quod Adventus Domini in mundum,

APOCALYPSIS REVELAT A.

S3~

et glorificatio Humani Ipsius, pro fine habuerint éonjunc- tionem hominum cum Deo Patre in Ipso et per Ipsum; ita , quod lpse adeundus sit. Hoc quoque confinnat Dominus per id, quod toties dixerit, quod credendum sit in lpsum, ut vitam aeternam habeant (videatur supra, n. 553c 1 ). Quis non videre potest, quod haec et illa a Domino diéta sint de Ipso in Humano Suo; et quod nusquam dixerit, nec dicere potuerit, quod Ipse in hominibus et homines in Ipso essent, et quod credendum sit in Ipsum ut vitam aeter- nam habeant, nisi Humanum Ipsius esset Divinum. Per "petere Patrem in Nomine lpsius" non intelligitur imme- diate adire Deum Patrem, nec petere propter Ipsum, sed adire Dominum, et Patrem per Ipsum, quia Pate~ in Filio est, ac unum sunt, ut lpse docet ; "in Nomine Ipsius" hoc significat, ut etiam constare potest ex his :

"Qui non credit in Filium, jam judlcatus est, quia non credidit ln Nomen Ue~geniti Filii Dei" (J'oA. lil. 17, 18);

•" Haec scripta sunt, ut crecfatis

quod Jesua sit Christusj 1 1 Filius Dei, et ut

credentes vitam habeatis in Nomine Ipsius" (7oA. xx. 31);

Jesus dixit,

"Oui hune puerum susclpit ln Nomine Meo, Me susdpit;

•et qui Me suscipit, suscipit Ipsum Oui misit Me" (Lw. iJ:. 48);

"Quicqutd petieritis in Nomine Meo, lioc Ego faciam" (7oA. xiv. 13,

14).

Praeter in aliis locls, ubi dicitur "in Nomine Domini" (MattA. vii. 22;

cap. xviii. 5, 20;

cap. m. 29;

cap. :u:iii. 39:

Marr. ix. 37 ;

cap.

xvi.

17;

Luc. xiii. 35 i

cap. m. 38;

cap. xxlv. 47;

7oA. i. 12: cap.

il. 23; cap. v. 43 i cap. xii. 13; cap. xv. 16; cap. xvl. 23, 24, 26,

27;

cap. xvii. 6).

Quid "Nomen Dei," et quod "Nomen Patris" sit Dominus quoad Divinum Humanum, videatur supra (n. 81, 165, 584).

6I!). /1 Empti de terra," significat quod illi sint 9"i a Do- mino potun-unt regenerari et sic redimi i'n M1'ndo.-Per

"emptos de terra" significantur redempti in mundo; quod redemptio sit liberatio ab Inferno, et salvatio per conjunc- tionem cum Domino, videatur n. 281; et quia hoc fit per regenerationem, ideo per "emptos" significantur regenerati et sic redempti a Domino ; et quia omnes possunt regenerari et sic redimi si volunt, et pauci volunt, ideo per "emptos de terra" significatur quod illi sint qui a Domino potuerunt regenerari et sic redimi : quales hi sunt, describitur nunc (vers. 4 et 5). 6ao. [Vers. 4.] "Hi •unt qui cum mulieri6u• non .unt inqui- aati, rirginu enim •unt," significat guod non adulteraverinl

CAP. XIV., VERS. 4--N. 620.

533

1•n-a Ecduùu, d ca11s/#rcaverint il/a /alst's fidn', sed 'l""d

ttmaverint vera 9uia s#nl 11era.-Quod cc mulier" significet

Ecclesiam ex affeéUone veri, et inde in opposito sensu Ec-

clesiam ex affeétione falsi, videatur supra (n. 434, 533), hic Ecclesiam ex affeéHone veri, quia dicitur "cum mulieribus non inquinati ;" cc inquinari cum mulieribus" simile significat cum adulterari et scortari; quod "adulterari" et "scortari" significet adulterare et falsificare Verbum, videatur etiam supra (n. 134): cc virgines enim sunt," significat quia amave-

runt vera quia vera sunt, ita ex affeétione spirituali ; causa quod hi per "virgines" intelligantur, est quia "virgo" significat Ecclesiam ut Sponsam, quae vult · conjungi Do- mino, et fieri Uxor; et Ecclesia quae vult conjungi Domino,

illa amat vera

quia vera sunt ; nam

per vera, dum vivitur

secundum illa, fit conjunétio. Inde est, quod Israel, Sion et Hierosolyma, in Verbo dicantur "Virgines" et "Filiae ;" per "Israelem" enim, "Sionem" et "Hierosolymam," signi- ficatur Ecclesia. Quod omnes illi qui ab Ecclesia Domini tales sunt, sive sint virgines aut juvenes, uxores aut mariti, pueri aut senes, puellae aut vetulae, per "virgines" intelli- gantur, constare potest ex Verbo, ubi "virgines" nominan-

tur; ut

.

"Virgo Israel" (JnTWI. xviii. 13; cap. xxxf. 4. 21; Amos v. 2; JHI i. 8);

"Virgo

"Virgo

Filia Jehudae " ( Tllrtn. i. I S) ;

Filia Sionis"

(2C•l

R~. xix.

21 ;

Esoj. xxxvii. 22 ;

TMnl. L 4;

cap. ii. 13):

"Virgines Hierosotrmae" ( Tllrm. ii. 10); "Virgo populi Mel' (Jemn. xiv. 17).

Quare Dominus assimilavit Ecclesiam

"Decem Virginibus" (Mattll. xxv. r, seq.):

et dicitur apud Yernniam,

"Aedlficabo te, ut aedlficata sis Virgo Israel ; denuo exibls ln chorum ludentlum" (xxxil•l 4, 13);

et apud Davidem,

" Viderunt gressu1 Tuoa, Deus, gressu1 Dei mei, Regis mei ln San8u- ario ; ln medio Virglnum tympanizantiwn " (P1obts. lxvlii. 25, 26

[.B. A. 24, 2sD:

et alibi,

" Filiae Regum Inter pretiosas tuasl*l conslstlt Regina ad dextram tuam in auro optimo Ophiris : audi Filia et vide ; delea&bltur Rez pul-

 • 534 APOCALYPSIS REVELATA.

chrltudine tua : etiam Filia Tyri afreret munus, fades tuas depre- cabuntur divites p<>puti : tota pretiosa Filia Regis intus ; de implexis auri vestis ejus, 10 acuplélis adducetur Regi ; Vlrgines post illam, amicae ejus, venient in palatlum R.egis" (PIOltrl. xlv. 1cr16 [B. A.

C)-15]);

ibi per "Regem" intelligitur Dominus, per "Reginam" Ecclesia ut U xor, per "fi lias" et "virgines" atreél:iones boni et veri. Similes affeél:iones per "virgines" significantur in Verbo alibi, ubi "juvenes" simul nominantur, quia "juve- nes" significant vera, ac "virgines" affeél:iones illorum ; ut in sequentibus locis :

" Ecce dies venturi, quibus immlttam famem in terra, non famem ad panem, nec 1itim ad aquas, 1ed ad audlendum verba).ebovae ; in die illo deficient Virgines pulchrae, et Juvenes sitl" ( 11U1 viii. 11 ,

13);

"Erubesce Zldon; dixit Mare, Non parturivi, nec peperi, et non educavi Juvenes, adolescere feci Virgines" (E1aj. xxiil. 4); "Torcular calcavit Dominus Virgini Filiae Jehudae(•I: videte dolorem me- um ; Virgines etJuvenes iverunt ln captivltatem "(T4rtn . i . 4,15,18); "Quantum bonurn Ipsiu1, et quanta pulchritudo l~ius; frumentum Juvenes, et musturn adolescere fecit Virgines" {Scu-4. lx. 17);

" Implebuntur plateae urbis Pueris et Puellis ludentibus in plateis ejusl 1 1"

(Scu-4. viii . 5);

"Sedent in terra[, taeent Senlores Filiae Sionls, descendere fecerunt in terram caput suuml Virgines Hierosolymae; cul assimilabo te, Virgo Filia Sionls ; \rirgines meae et Juvenes jacuerunt in plateis"

( T/snn . li.

IO, 13, 21).

(Praeter alibi, ut. Jerem. li. 2<>-23;

1:~""'· v . 1cr12;

P1alm. lxxv1h . ~

; De#lr. xxxn . 25.)

Eru,r

..

ix. 4, 6;

~I. "Hi

•11nt qui .,quuntur Agn11m quoounq11e radit,"

significat quod ctmj'unEli sint Domino pn- amorem et fidnn in Jpsum, 9uia vixerunt secundum prucepta lpsius .-Quod haec significentur, patet ab bis Domini verbis :

"Qui facit praecepta Mea ·me amat Me, et amabo ilium, et ad ilium veniam, et apud ilium manslonem faciam" (JO!a. xiv. 2cr23);

et alibi:

Pastor ovium, " quando proprias oves eduxerlt, coram illis iocedit, et oves Ipsum sequuntur, quia sciuot vocem lpslus : oves Meae vocem M~m audiunt, et Ego cognosco eas, et sequuntur Me" (J04. x. 4. 5, 27);

6-.

"Hi empti •unt de llomini611•,'' significat guod sint

911i a Domino potuerunt regmuari, et sic ndimi in mundo,

ut supra (n. 619), ubi similia.

"'1· "Primitiae Deo et Agno," significat initiamentu111 Culi Cliristiani agnoscmtis Deum unum in guo Trinltas,

CAP. XIV., VERS. 5.-N. 624.

535

l'i Dominttm· esu 11/um.-Per "primitias" intelligitur quod primum nascitur, tum quod primum colligitur, ita initia- mentum, hic Novi Caeli ex Christianis; per "Deum et Agnum" intelligitur hic, ut supra, Dominus quoad Ipsum .Qivinum a Quo, et quoad Divinum Humanum, tum quoad Divinum Proced~ns, ita Deus unus in Quo Trinitas. Hic dicetur aliquid de Primitiis. In Ecclesia Israelitica manda- tum est, ut

Primltiae frugum, omnis frumenti, olei et rousti, fruéluum arboris tum velleris, darentur Jebovae ut sanélae, et a /ebovab datae Aharoni, et post eum Sacerdoti Magno (Exoti. xxi. 2Sl•l (B. Â. 29] ; cap.

xxiii. iol•l; Num. xiii . 20; cap. xv. 17-21l•l; cap. xviii. S-20; Dn1tr.

x vili. 4(•1 ;

cap. xxvi. l, seq.) ;

tum, quod

Celebrarent Festum Primltiarum messis et pauis (Exoti. xxiii. 14-16, 19,

26 ; .Lnil. uiii. 9-15, 20-25 ;

N#lll. xxviii. 26 ad fin.).

Causa erat, quia "primitiae" significabant id quod primum nascitur, et postea succrescit, sicut infans in hominem, et surculus in arborem ; et inde significabant omne sequens usque dum fit completum, nam omne sequens in Primo est, sicut homo in infante, et arbor in surculo ; et quia hoc Pri- mum existit ante successiones, similiter in Caelo et in Ecclesia, ideo "primitiae" sanélae fuerunt Domino, et "fes- tum primitiarum" celebratum est. Similia per "primitias" significantur

7trnt1. xxiv. 1, 2;

EucA. xx. 40;

Mid. viU•l 1;

Dmtr. :uxiii. 15, 21.

6q.

[Vus. 5.] "Et in ore i/lorum non Ht inrentu• dolu•,"

significat quod non ex astu et projosito loquantur et persua- tkant fa/sum et '1talum.-Per "os" significatur loquela, praedicatio et doélrina (n. 452C•l) ; et per "dolum" signifi- catur persuasio mali per falsum, proprie ex astu et propo- sito; qui enim persuadet aliquid ex astu seu dolo, ille etiam persuadet ex proposito ; nam astus seu dolus proponit sibi, recondit et facit, cum datur copia. Per "mendacium" in Verbo significatur falsum et falsiloquium ; per "dolum" significatur utrumque èx proposito ; hoc et illud in sequen- tibus lods:

Jesus dixit de Nathanaele, "Ecce vere Israelita, in quo Dolus non est"

(,7oA. i. 47l'I) ;

 • 536 APOCALYPSIS REVELATA.

" Reliqulae Israelis non l~uentur Mendadum, neque laveaietur la ore illorum Llngua doli" {ZtpA. iii. 13) ; · " Non vlolentiam fecit, nec Dolus in ore lpsius" (Esoj. 1111. 9); " Dlvites lmpleti sunt vlolentia, et habitatorea loquuntur .Mend8dum.

et quoad linguam Dolus in ore illorum" (MüA. vl. 12) ;

·

" Perdes loquentes Mendadum, virum sanguinum et Doll abomlnabltur

Jehovah" (Psol•. v. 7 [B• .A. 6));

"Jehovah libera animam meam a lablo Mendacil, a llngua Doll"

(Psalm . cxx. 2, 3) ;

" Docuerunt llnguam snam loqui Mendacium. habltare tuam in mecHo

Dol! ; ob Dolum renuerunt cognoscere Me" (7'""'· lx. 5, {6]) ;

Mendacio Ephraim, et Dolo domus

" Clrcumdederunt -Me

Israells"

(HouA. xii. I

{B.

.A. lli. 12]);

" Si Propositum habuerit quis ocddendl socium Dolo, a cum Altarl Meo abstrahes eum, et morietur" (E:rod. xxl. 14); "Maledlé\us faciens opus Jehovae Dolo" (7dnn. xlvlli. 10).

(Praeter alibi, ut 7"""· v. 26, 27;

cap. viii. 5;

cap. xlv. 14; cap. xxlli.

26

;

Ho1&A. vil.

16 ;

Ztpli. i . 9 ;

Psalm . xvil. I

;

Psalm . xxiv. 4 ;

Psalm.

xxxv . 20,

21;

Psalm. xxxvi . 4

[B.

A.

3];

Psal• . 1. 19;

Psalm. lii. 4, 6 [B . A. 2, 4] ;

Psalm . lxxii. 14;

Psalm. cix. Il; Psat ..

cxix. u8 ; Hio6 xiii . 7 ; cap. xxvii. 4.)

Dolosi in Verbo significantur per "serpentes" venenatos, ut per "crocodilos" et "viperas," ac dolus significatur per "venenum" illorum .

M5. "lmmaculati enim •unt coram Throno Dei," significat

quia sunt in veris ex bono a Domino.-Per "immaculatos" significantur qui non in falsis sunt, proinde qui in veris; "maculae" enim significant falsa, proprie falsa ex malo; per "Thronum Dei" significatur Dominus et Caelum (n . 14, 233); et quia omnes qui in bono sunt a Domino, apparent sicut in veris sint, ideo per quod "immaculati sint coram Throno Dei" significatur quod in veris sint ex bono a Do- mino. Omnes enim qui ducuntur a Domino, tenentur in bono ab Ipso, et ex bono illo non procedit nisi verum ; et si falsum, est falsum apparens, et hoc spe&atur a Domino simile vero, solum per modificationem lucis Caeli in alio colore; bonum enim, quod intus in illo est, id ita qualificat :

datur enim falsum ex malo, et quoque falsum ex bono ; utrumque potest apparere in externa forma simile, sed usque prorsus dissimilia sùnt, quia id quod intus est, facit essentiam, et producit quale ejus. Quoniam per "macu- las" significantur falsa, ideo

Prohibltum fuit, ne aliquis ex sernine Aharonis, in quo esset Macula, accederet ad Altare, ac intraret intra Velum (UT!it. xxi. 17-:r3);

per quod significabatur, quod immaculati essent : et quo- que

CAP. XIV., VERS. 7.-N. 628.

S3i'

Prblûbitem fait, ne aliquod eacrl6cium ex bobas, vitulll, ovibu, c:aprll. aenis, in quibus esaet Macula, 6eret (Lnlit. xxü. l<,r2S) ;

maculae etiam ibi recensentur.

6Mi. ( Yws. 6.] "Et ridi ali11m Ange/11m rolatttem in medio Caeli, ifl6en1Nt Erongeli11m aeteMum erangelizare lla6itllnti6u•

nper ,.,., significat annimtiationnn Advmtus Domini, et

..

,,,

N01Ju Eccksial tkscmsuru e Culo a/J Ipso.-Per "Ange•

lum" in supremo Sensu intelligitur Dominus, et inde quoque

Caelum (n. 5, 344. 465) ; per "alium Angelum" significatur nunc novum a Domino; per "volare in medio Caeli" signi- ficatur despicere, perspicere et prospicere (n. 415), hic novum a Domino e Caelo in Ecclesia; per "Evangelium aeternum" significatur annuntiatio Adventus Domini et Regiti lpsius (n. 478, 553); per "habitantes super terra"

significantur homines Ecclesiae, ad quos fiet

annuntiatie :

quod etiam sit annuntiare quod Nova Ecclesia nunc sit descensura e Caelo ab Ipso, est quia Adventus Domini in- volvit duo, Ultimum Judicium et post illud Novam Eccle- siam. De Ultimo Judicio agitur, cap. xix., xx.; et de Nova Ecclesia, quae est Nova Hierosolyma, cap. xxi., :içxii. Quod per "Evangelium" et '' evangelizare" significetur annun- tiatio de Adventu Domini et Regni Ipsius, constat mani- feste ex locis n. 478 adduélis, quae ibi videantur.

697• "Et emni genti et tri611i et linguae et populo," significat

cunflis q11i ex religio1u in bonis su11t, et ex doflrina ;,, ve- ris.-Per "gentem" significantur qui in bonis sunt, et abstraéle bona (n. 483) ; per "tribum" significatur Ecclesia quoad religionem (n. 349); per "linguam" significatur doc- trina (n. 282); et per "populum" significantur qui in veris sunt, et abstraéle vera (n. 483); quare per "evangelizare omni genti et tribui et linguae et populo," significatur an- nuntiare cunélis qui in bonis ex religione, et ex doélrina in veris sunt; hi enim Evangelium recipiunt et non alii:

haec significantur per illa verba in Sensu spirituali.

6d. ( Vm. 7.] "Dioentem rooe magna, Timete Deum," signi-

ficat admonitioum ut non f acia11t ma/a, fJUia !toc contra Do11uim111 est.-Per "vocem magnam" significatur admoni- tio ; et per "timere Deum" significatur non facere mala, quia hoc contra.Dominum est ; quod "timere Deum" sit amare lpsum, timendo facere malum quia hoc contra lpsum est, et quod omnis amor illum timorem in se habeat, videatur

APOCAL Y PSIS REVELAT A.

supra (n. 527). Haec dicuntur nunc ad illos qui e Nova Ecclesia in terris erunt, quia primum reformationis est . vivere secundum praecepta Decalogi, ubi recensentur mala quae non facienda sunt; qui enim facit illa, ille non timet

Deum ; qui autem non facit illa,

fugiendo illa quia sunt

contra Dominum, ille timet et quoque amat Dominum, ut

Ipse docet apud Yokannem (cap. xiv. 20-24).

•Et date lp1i 1/orilllfl, q11ia renit ltora j11dioii lp1iu•,"

6~

significat ag11itio11nn et confession~ quod om1u Vn-um Ver/Ji, ex quo Ecc/esia est Ecc/esia, sit a Domino, secundum quod omnis lto1110 judica/Jitur.-Quod "dare Ipsi gloriam"

significet agnoscere et confiteri quod omne verum sit a Domino, videatur supra (n. 249); et quia omne verum, ex quo Ecclesia est Ecclesia, est ex Verbo, ideo Verum Verbj intelligitur; "quia venit hora judicii lpsius," significat quia omnis homo judicabitur secundum Verum Verbi ; hoc signi., ficatur, quia per "dare gloriam Ipsi" significatur agnoscere et confiteri quod omne Verum Verbi sit a Domino, et nunc dicitur, "Quia venit bora judi~ii Ipsius," et "quia" involvit hoc ut causam. Quod V erum V erbi judicaturum sit unum- quemvis, videatur supra (n. 233, 273) ; et quod Ecclesia sit ex Verbo, et quod talis sit, qualis ei est intelleél:us Verbi, in Doélnita Novae Hieroso/ymae de Scnptur.a Sacra (n. 76- 79). Ex bis patet, quod Sensus spiritualis illorum v~rborum talis sit. Quod talis sit, est quia Angeli Caeli per "glo- riam" non aliud percipiunt, quam Divinum Verum ; et quia

omne Divinum V erum est

a Domino, per "dare gloriam

lpsi" percipiunt agnoscere et confiteri quod omne Verum sit ab Ipso; omnis enim gloria in Caelis nec aliunde est 1 et quantum Societas Caeli in Divino Vero est, t~ntum omnia ibi splendent, et tantum Angeli in splendore gloriae sunt. Quod per "gloriam" intelligatur Divinum Verum, constare

potest ex

bis locis :

"Vox clamantis ln deserto, parate vlam Jehovae; revelabitur Gloria Jehovae, et videbunt omnis caro" (&aj. xi. 3, 5) ; "llluminare, quia venit Lux Tua, et Gloria Jehovae super Te exorta est ; super Te exorietur Jehovah, et Gloria Ipsius super Te vldebltur"

(Esaj. lx. 1 ad fin.);

" Dabo Te in foedus populo, in Lucem Gentium, et Gloriam Meam non

alteri

dabo " (Esaj. xlii. 6, 8) ;

"Propter Me, propter Me faciam, et Gloriam Meam non alter! dabo" (Esaj. xlvlii. 11C•l) ; "Timebunt ab ortu solis Gloriam lpsius ; venlet Zioni Redemptor •

 

(Esaj. lix. 19, 20);

CAP. XIV., VERS. j.--N. 630.

539

" Eruai.~t sicut aurora Lux Tua, Gloria Jehovae colllget Te " (Esaj. 1vui. 8) ;

"Veniet ad congregandum omnes gentes et linguas, ut videant Gloriam Meam" (Esoj. lxvi. 18) ;

"Dixit Jehovah, vivus

Eira,

et

implebitur Gloria Jehovae universa

terra" (Num. xiv. 21lif) ; "Plenitudo omnis terrae Gloria Ipsius "(Esaj. vi. 3'•l) :

"In princlpio erat Verbum, et Deus erat Verbum; in Ipso Vlta erat, et Vita erat Lux hominum; erat Lux vera: et Verbum Caro fadum est, et vidimus Gloriam lpsius, Gloriam ut Unigenitl a Patre"

(~A. i. 1, 4, 9 [, 14)):

"Haec dixit Esajas, quando vidit Gloriam lpsius" (YoA. xi!. 41):

"Et videbunt Filium Hominis venientem in nubibus Caell cum Gloria ..

(MatlA.XJdv. 3,30); "Caeli narrabunt Gloriam Dei" (Psalm. xix. 2 [B. A. 11);

"Et timeant Gentes Nomen Jehovae, et Reges terrae ~loriam Tuam ;

'

quod aedificaveril

Slonem, et apparuerit in Gloria Sua" (PsalM.

c11. 16, 11 ra. A. 15, 16]); "Gloria Dei i!Iustrabit" Sanélam Hierosolymam, "et Lucema ejus

Agnlis ; et Gentes quae salvantur in Luce lpsius ambulabunt" (Af'«. xxi. 23, 24C•l) ;

" Filius Hominis venturus

est

 

in

Gloria Sua :

sessurus super throno

Gloriae Suae" (Mal/A. xxv. 31C•l; Marc. vlii. 38);

 

Ouod Gloria Jebovae impleverit et obtexerit Tabemaculum (EztN!. xi.

34, 35 ;

Lnlit. ix. 23,

24 ;

Nutn. xiv. 10-12 ; cap. xvi. 19 ; cap.

xvii. 7 (B. A. :ni. 42)):

 

Ouod impleverit Domum Jehovae (1 Rq. viii. 10, 11).

 

tPraeter alibi, ut Esaj. xxiv. ~3

 

EueA. 1. 28

cap. vill. 4 .:

cap.

ix. 3;

cap. x. 4,

18, 19 ;

cap. xtlll 22, 23 ;

Lue. n. 32 ;

cap. 1x. 26 ;

:foA.

il. uCtJ;

cap. vil. 18;

cap. xvii. 24.)

 
 • 630. "Et adorate lp111m (Jui leoit Cae/11m et Terram et •are

et FentH aquarum," significat quod Domi11us Solus cokndus sit, quia lpse Solus Creator, Salvator et Redemptor est, et a/J Ipso Solo Caelum ancelicum et Eccksia, et omnia illorum su11t.-Quod per "adorare" significetur agnoscere pro sanao, videatur supra ( n. 579, 58o, 588, 6o3) i quare per "adorare" cum de Domino, significatur agnoscere pro Deo C:t.eli et Terrae, et colere; per "facere caelum et terram et marc et fontes aquarum" in Sensu naturali intelligitur creare illa, at in Sensu spirituali significatur facere Caelum angelicum et Ecclesiam, et omnia illorum ; per "Caelum" cnim in Sensu spirituali significatur Caelum angelicum, per "terram et mare" in illo Sensu significatur Ecclesia

interna et externa (n. 403, 404, 420,

470), et per "fontes

aquarum" significantur omnia vera Verbi inservientia Ec- clesiae pro doétrina et vita (n. 409). Quod Jehovah Creator sit Dominus ab aeterno, et quod Dominus Salvator et

Redemptor sit Dominus natus in tempore, ita quoad Divi- num Humanum Suum, constare potest ex Doflrina Nuvae

APOCALYPSIS REVELAT A.

Hûrosolymu de Domino a principio ad finem. Quis non intelligere potest quod unus Deus Creator universi sit, et non tres Creatores ; tum quod Creatio pro fine habuerit Caelum et Ecclesiam ex humano genere, de qua re vide- atur Sapimtia Ange/ica de Divina Providmtia (n. 27-45); inde est, quod per "facere Caelum et Terram in Sensu spi- rituali significetur facere Caelum angelicum et Ecclesiam. Quod haec diél:a sint, est propter eandem causam de qua supra (n. 613), ubi explicatur quid significatur per quod "haberent Nomen Patris scriptum super frontibus ;" et quia illud diél:um est, ideo hic dicitur, "adorate lpsum Qui fecit Caelum, Terram, Mare et Fontes aquarum."

631:. [ Vm. 8.] "Et aliu• Angelu• noutu• nt, dioena, Ceoidit, oeoidit Ba6ylon, urn il/a magna," significat 911od nunc Re/igio-

sum C at!t.olico Romanum 9uoad sua dogmata et doé1rinalia dispersum si"t.-Per "alium Angelum" significatur nunc novum a Domino, ut supra (n. 626) ; per "Babylonem ur- bem magnam," significatur Religiosum Catholico Romanum quoad ejus dogmata et doél:rinalia ; per "cadere" significa- tur dispergi, nam " cadere" dicitur de urbe, at "dispergi" de religioso et ejus doél:rina quae per " Babylonem urbem" significatur. Quod per "urbem" significetur doél:rina, vi- deatur supra (n. 194). Quod de "Babylone" haec nunc dicantur, est quia postquam Novum Caelum Christianum a Domino faél:um est, simul novum faél:um est cum illis qui e Religioso Romano Catholico fuerunt. Causa est quia Caelum Christianum, quod ex Reformatis colleél:um est, meditullium facit, ac Pontificii circum illud sunt ; quare cum meditullium est novum, simul tune in peripheriis fit novum ; Divina enim Lux, quae est Divinum Verum, ·e medio ut e centro se circumcirca in peripherias propagat, ac illa quae ibi sunt, etiam in ordinem redigit ; propter hanc causam haec pauca nunc de Babylone memorantur, in specie autem de illa agitur in cap. xvii. et xviii. Quod Christiani Reformati constituant meditullium, ac quod Pontificii cir- cum illud fadant magnam peripheriam, et quod Lux spi- ritualis, quae est Divinum Verum procedens a Domino, se ut a suo centro propaget circum in omnes peripherias usque ad ultimam, videatur in Doélrina Novu Hierosoly1111U de Scriptura Sacra (n. 104-113); et in opusculo de Ultimo Yttdicio (n. 48). Ex his videri potest, quod haec de Baby-

CAP. XIV., VERS. 9.-N. 634

lone sequantur in ordine, postquam aél:um est de Novo Caelo Christiano et de Evangelizatione ; hoc etiam signi-

ficatur per "secutus."

6;J2.

Quia

ex rino

irae acortationi1 1uae potarit omnH

gentea," significat quia per proplianationes Verbi, et per adulterationes boni et veri Ecdesi'ae, sedurit omnes quos dom1"nio stto subjicere potuit.-Per "Babylonem" significatur

Religiosum Catholico Romanum, ut supra ; "vinum" signi- ficat verum ex bono, et in opposito sensu falsum ex malo (n. 316); et "scortatio" significat falsificationem veri, et cc ira scortationis" significat adulterationem et prophana- tionem (n. 134) ; "potare omnes gentes" significat seducere omnes quos dominio suo subjicere potuerunt ; per "potare" ex illo vino significatur seducere, et per "gentes" signifi- cantur qui sub imperio illorum sunt.

63.J• [ Vm . 9.] •Et tertiu1 Angelu1 1tJcutu1 tJ1t illoa, dicena

.oce magna," significat adliuc a Domino de illis qui in Fide separata a cliari'tate.-Per "tertium Angelum secutum il-

los" significatur adhuc a Domino quod sequitur in ordine, nam per "Angelum" in supremo Sensu intelligitur Dominus (n . 626); causa est, quia Angelus dum loquitur Verbum,

ut hic; non loquitur a se sed a Domino ; per "dicere voce magna" significatur id quod sequitur, quod est de damna- tione illorum qui se vita et doél:rina confirmant in Fide separata a charitate. A versu 1 ad 5 hujus capitis aél:um

est de Novo Caelo

Christiano; et vers . 6, 7, de praedica-

tione Evangelii, hoc est, Adventus Domini ad instaurandum Novam Ecclesiam; et quia illi qui in Fide separata a chari- tate obstant, sequitur nunc comminatio et denuntiatio dam-

nationis ad illos qui adhuc in illa fide perseverant.

63'1- •Si qui1 Beniam adorarerit et imaginem

ejua,

et

acceperit cllaracterem auper Ironie et 1uper manu 1ua," signifi-

cat qui agnoscit et reeipit doélrinam de justificatione et sal- vatione per solam Fidem, conjirmat il/am, et vivit secundutn

illam.-Per " adorare Bestiam" significatur agnoscere fidem illam ( n. 58o) ; per "adorare imaginem ejus" significatur agnoscere et recipere doél:rinam illam (n . 6o3); per "ac- cipere charaél:erem super fronte et super manu" significatur recipere illam amore et fide, et confirmare se in illa (n. 6o5, 6o6) ; et quia illi qui se confirmant in illa amore et fide, etiam vivunt secundum illam, etiam hoc intelligitur. Sunt

APOCALYPSIS REVELATA.

tres gradus receptionis illius doél:rinae, qui per illa verba describuntur ; primus gradus est agnoscere doél:rinam illam,

secund11s gradus est confirmare illam apud se, et tertius gradus est vivere secundum illam; agnoscere illam fit cogitatione, confirmare illam apud se fit intelleél:u, et vi- vere secundum illam fit voluntate. Sunt qui in primo gradu sunt, et tamen non in secundo et tertio ; et sunt qui in primo et secundo, et tamen non in tertio ; at qui in tertio

sunt, qui gradus

est vivere. secundum illam, illi sunt de

quibus sequentia (in vers. 10, ul•l) dicuntur. Vivere se- cundum illam est nihili facere malum, cogitando quod malum non damnet, quia non Opera Legis salvant, sed sola Fides ; tum nihili facere bonum, cogitando secum, quod nemo possit bonum facere a se, nisi sit meritorium ; ita qui solum evitant mala propter leges civiles et morales, et non

propter leges Divinas, illi sunt qui bona faciunt solum pl"opter se et mundum, proinde ex amore sui, et non prop- ter Dominum, proinde non ex amore proximi. Causa quod nunc sequentia (vers. 10, 11C•I) de illis diél:a sint, est quia omne quod intrat solum in cogitationem et in intelleél:um non damnat, sed quod intrat in voluntatem hoc damnat, hoc enim intrat vitam et permanet; nam nihil potest in- trare voluntatem nisi etiam sit amoris, et amor est vita hominis. Hi etiam sunt qui non explorant se, cognoscunt sua peccata, et paenitentiam agunt, et propterea damnan- tur ; dicunt enim corde, "Quid opus exploratione, cognitione et agnitione peccatorum et paenitentia, dum Fides sola involvit omnia illa." Vidi plures tales in mundo spirituali, qui evitarunt mala, et fecerunt bona solum ex lege civili et morali, et non simul spirituali, et conjeél:i sunt in Infer- num.

 • 635. ( Vm. 10.] 11 Et ille 6i6ef ex rino irae Dei mixto mero in

pooulo excandHcentiae lµiu•," significat quod illifalsijicent

bona et vera Virbi, ac ùnbuant vitam ex illis falsi.ftcatis.-

Haec significantur per illa verba, quia per "vinum irae Dei mixtum mero" significatur verum Verbi falsificatum ; et per "poculum excandescentiae Ipsius" significatur verum per quod bonum, similiter; et per "bibere" significatur appropiare illa, seu imbuere vitam ex illis. Quod per "vinum" significetur Verum Verbi, videatur (n. 316); per "vinum· irae Dei," Verum Verbi adulteratum et falsificatum

/

CAP. XIV., VERS . I I.-N. 636.

543

( n. 632) ; per "mixtum mero" significatur plane falsifica- tum ; simile etiam significatur per "poculum" quod per "vinu~," quia poculum est continens. Quod "bibere" significet imbuere vitam ex illis, est quia haec diaa sunt ad illos qui vivunt secundum doarinam justificationis per solam Fidem (videatur mox supra, n. 634). Per "miscere vinum" et "mixtum" significatur falsificatio veri etiam apud Davidem:

11 Calix in manu Jehovae, et vino miscuit, implevit mlxto, et eftudit, et bibent omnes impü terne" (P.uüm. lxxv. 9 [B. Â. 8)).

In Verbo multis in lods dicitur "ira" et simûl "excandes- centia ;" et ibi "ira" praedicatur de malo, et "excandes- centia" de falso, quia illi qui in malo sunt irascuntur, et

illi qui in falso excandescunt ; ac utraque in Verbo tribuitur Jehovae, hoc est Domino, sed intelligitur quod sit hominis

contra Dominum

(videatur supra, n. 525C 11 ). Quod in Verbo

"ira" et "excandescentia" simul dicantur, patet ex his ibi:

Jehovah venit in Excandescentia et Ira : "commovebitur terra e loco auo in die Excandeacentiae irae lpsius" (Esaj. xiii. 5, 9, 13); "Aschur, virga Irae Meae, contra populum Excandescentiae Meae man-

dabo ilium " (Esaj. x. 5, 6C 1

l) ;

11 Pagnabo contra vos in Ira et in Excandescentia" (J'tmn. xxi. 5C•l); "Ira Jehovae contra omnea gentes, et Excandescentia contra omnem exercitum eorum" (Esaj. :uxiv. 2); 11 Jehovah retribuet in Excandescentia et Ira Sua" (Esaj. lxvl. 15); 11 Conculcavi populos in Ira Mea, et inebriavi illos ln Excandescentia Mea" (Esaj. lxiii. 6) ; "Ira et Excandescentia Mea effusa est super locum hune" (7nns. vil.

20).

(Praeter alibi, ut 7"""· xxxiil. 5; Eudt. v. 13; Detûr. xx1x. 27.) Èt "Excandeacentia irae" (Esaj. xiii. 13 ; Psa/111. lxxviü. 49' 50; Dn111",

vil 4 l 14, 15).

Et apud Esajam:

"Tantommodo in Jehovah justitia et robur, et pudefient omnes qui Ex- canduerunt contra lpsum" (xlv. 24).

 • 636. •Et Ol'floia6itur igne et 1ulplture 00H1111ano& Angeli1

et Agno," [Yw.r. u.] •et fumu1 oruoiatu1 eorum uoendet in 1aeo11/a iaeoulorum," significat amorem sui et mundi et cu-

piditates inde, et ex liis fastum propriae inte/ligmtiae ac crudatum in Inferno ex illis.-Per 11 ignem" significatur amor sui et mundi (n. 494); per "sulphur" significantur cupiditates ex binis illis amoribus (n. 452); et quia omnis

 • 544 APOCALYPSIS REVELAT A.

cruciatus in Inferno est ex illis tribus, ideo dicitur, "Cruc::ia- bitur igne et sulphure, et fumus cruciatus illorum ascendet in saecula saeculorum." Dicitur "coram Angelis et Agno," quia amores illi sunt contra Divina Vera et contra bomi- num Qui est Verbum ; per "Angelos" enim significantur Divina Vera, quia sunt recipientes (n. 170); et per "Ag- num" significatur Dominus quoad Divinum Humanum et simul quoad Verbum (n. 595): quod cruciatus in Inferno sint ex supradiél:is amoribus, et quod in illis sint qui in Fide separata a Charitate; videatur supra (n. 421, 502, 591l 11 ).

 • 637. "Et non lla6e611nt requiem diu et nootu ador«nte• Bu-

tiam et imaginem eju•, et •i qui• acnperit cllarcoterem nomini•

•i••," significat statum perpduum in inJucundis apud il/os qui agnoscunt illam jitkm d recipiunt dollrinam ej'us, con- firmant il/am, et vi'vunt secundum il/am.-Per "non habere

requiem diu et noél:u" significatur status illorum perpetuus in injucundis post mortem, quia mox prius dicitur de cru- ciatu illorum : per "diu et noél:u" significatur omni tem-

pore, et in spirituali Sensu in omni statu, ita perpetuo, nam

"dies" et

"nox" in eo Sensu significant status vitae (n.

101, 476). Quod per "adorare Bestiam et imaginem ejus, et accipere charaél:erem nominis ejus" significetur agnos- cere illam fidem, recipere doél:rinam ejus, confirmare illam apud se, et vivere secundum illam, videatur supra (n. 634), ubi similia dicuntur.

 • 638. ( Ytn. 12.] "HitJ.•l patientia aant:tol'tlm

ut, ltio 011atodi-

ente• mandata Dei et lidem Je.u," significat quod /umuJ Ecclesiae

Domini per tentatûmes ab il/is exploretur qualis est quoad vitam secundum praecepta Verbi et quoad /idem in Domi-

num.-Quod haec significentur per illa verba, videatur supra (n. 593); per "custodire mandata" significatur vivere se- cundum praecepta, quae in summario continentur in Deca- logo, et per "fidem Jesu" significatur fi des in Ipsum, nam illi fidem habent a Domino, quae _fides est fides Jesu.

63g.

[ Y1r1. 13.)

"Et audiri roo.,,,

Cae/o dicenteln mihi,

lcri6e, Beati mol"lui in Domino morientea a nuno," significat

praedillionem a Domino de statu illorum post mortem qui e Nova Ecclesia Ipsius erunt, quae est, quod iJ/is qui tmta- titmes patiuntur propter jitkm in Dominum et vitam sccuntûmi praecepta lpsius, vita et felicitas aeterna si't.-Per "audire

vocem e Caelo dicentem" significatur praediél:io a Domino ;

CAP. XIV., VERS. 13.-N. 639.

545

quod sit de statu illorum post mortem qui e Nova Ecclesia lpsius erunt, est quia de illo statu in hoc versu agitur; per "morientes a nunc" significatur status eorum post mortem ; "scribe," significat ut sit in recordationem posteritati (n. 39, 63) ; per "beatos" significantur illi quibus vita et fe~ici­ tas aeterna est, quoniam hi beati ~unt ; per "mortuos" significantur qui afflixerunt animam suam, crucifixerunt carnem suam, et tentationes passi sunt ; quod hi intelli- gantur hic per "mortuos" videbitur infra; qµod illis vita et felicitas aeterna sit, qui tentationes passi sunt propter fidem in Dominum et propter vitam secundum praecepta lpsius, patet a mox antecedentibus, ubi dicitur, "Hicl•J patientia sanél:orum, hic custodientes mandata Dei et fidem Jcsu,'' per quae significatur quod homo Novae Ecclesiae per tentationes exploretur qualis est quoad vitam secun- dum praecepta, et quoad fidem in Dominum (videatur mox supra n. 638) ; et ex sequentibus, et "requiescent ex labori- bus suis,'' per quae significatur quod pacem habituri sint in

Domino, qui

tentati sunt (de quibus mox infra n . 64ol 11 ) ;

per "tentationes" hic intelliguntur tentationes spirituales, quae cxistunt apud illos qui fidem in Dominum habent et vivunt secundum praecepta lpsius, dum malos spiritus apud se, qui unum agunt cum concupiscentiis eorum, abi- gunt. Tentationes illae significantur per "crucem" in bis

locis:

"Quisqnis non susclpit crucem suam, et sequltur post Me, non est Me

dignus" (Malllt . x. 38) ;

"Jesus dixit, Si quis vult post Me venire, abneget se lpsum, tollat crucem

nam, et 11equatur Me" (MaJl!t. xvi. 24; 26, 27);

Lw. ix. 23~5;

cap. xiv.

tum per "crucifixionem carnis" apud Paulum :

••Qui Christi sunt, camem cruciligunt cum passlonlbus et concupilcen- tiis" (Gal. v. 24).

Quod per "mortuos" significentur qui afflixerunt animam suam, crucifixerunt carnem suam, et tentationes passi sunt, est quia per illa mortificaverunt vitam priorem, et inde sicut mortui faél:i sunt coram mundo ; nam dixit Dominus,

"Niai granum trltici in terram cadens Moriatur, Id solnm manet; si vero Moriatur, multum frutlum fen" (jolt. xii. 24).

APOCALYPSIS REVELAT A.

Nec alii per "mortuos" intelliguntur apud Joltannmt :

Jeaua dixit. " Sicut Pater suacitat Mortuos et viviticat, ita Filius quOI vult viviticat" (v. 21); Apud eundem, Jesua dixit quod "Veniet hora, quaildo Mortui audient vocem Filfi Dei, et vivent" (v. 25);

et quoque per

Resurrec!Uonem Mortuorum (Lw. xivl•l 14; AJ« . u(IJ 5, 12, 13; et alibi); (videatur 111pra, n. 1o6;)

et apud Davidem:

" Pretiosa in oculia Jehovae Mors Sandorum lplliua" (Psa/111. avl. 15).

Jesus etiam dixit ,

" Quiaquia perdiderit animam suam propter Me, inveniet eam" (Nottlt.

x. 39 ;

cap. xvf . 25 ;

Lw . ix. 24. 25 ;

cap. xvü. 33 ;

:fait . xii. 25).

 • 640. /1110 dicit Spiritu1, ut re9uie1cant ex /a6ori6u11ai1,"

significat tJUOd Divinum Vuum

V erbi doceat, t]UtJd t]Ui af-

jli'gunt animam et crucifigunt carnem propterea, ltabi'turi si'nt

pacem in Domino.-" lmo dicit Spiritus," significat quod Divinum Verbi doceat (n. 87, 104): "ut requiescant" signi- ficatur quod pacem habituri sint in Domino ; per pacmi intelligitur requies animae ex non infestatione a malis et falsis, ita ab Inferno, ut prius ; per "labores" intelliguntur labores animae, quae sunt affligere et crucifigere carnem suam et tentari ; inde per "requiescent ex laboribus suis," significatur quod qui affligunt animam et crucifigunt carnem in mundo propter Dominum et vitam aeternam, pacem habituri sint in Domino ; dicit enim Dominus,

"ln Me pacem habeatis; in Mundo afllidionem habetia" (711/t. xvl.

33);

•• Pacem relinquo vobia, Pacem Meam do vobia, non llicut mundua dat Ego do vobls" (:foA. xiv . 27).

Talis affliélio per "laborem" intelligitur in his lods:

" Per Laborem animae Suae videbit, et saturabitur, et juati6cabit mul- tos" (Esaj. liii. II); "Jehovah vidit aftlidlonem nostram, et Laborem nostrum, et oppreaslo- nem nostram" (Dntr. xm. 7) ; "Non Laborabunt in vanum, et non generabunt in terrorem" (Esaj.

lxv . 23);

"Novi Laborem tuum et patientiam tuam ; sed portastl, patientiam habes, et propter Nomen Meum Laboruti" (AJ« . ii. 2 , 3).

CAP. XIV., VERS. 13.-N. 641.

S47

6.fl:• M Opera eni111 i/loru111 ••quuntur ou111 illi•," significat

sicut amavn-unt et creditkrunt, et inde fecerunt et loet'ti

sunt.-Per "opera quae sequuntur cum illis" significantur omnia quae manent apud hominem post mortem. Notum est, quod externa quae apparent coram hominibus, trahant suam essentiam, animam et vitam ab internis, quae non apparent coram hominibus, at quae apparent coram Domino et coram angelis; haec et illa, seu externa et interna, simul sumpta, sunt opera ; opera bona, si interna sunt in amore et fide, et externa faciunt et loquuntur ex illis; at opera mala, si interna non sunt in amdre et fide, et externa faciunt et loquuntur ex illis. Si externa faciunt et loquun- tur sicut ex amore et fide, sunt illa opera vel hypocritica vel meritoria. Possunt decem facere similia opera in ex- temis, sed usque dissimilia sunt, quia interna ex quibus externa procedunt, dissimilia sunt. Quis non videt quod sit internum et externum, et quod illa duo unum fadant ; nam quis non videt quod intelleétus et voluntas sint inter- num hominis, ac loquela et .aétio sint externum ejus ; quis enim loqui et facere potest absque intelleétu et voluntate:

et quia quisque hoc videt, etiam videre potest, quod opera sint externum et internum simul ; et quia externum trahit suam essentiam, animam et vitam ab interno suo, ut supra diétum est, sequitur quod externum tale sit quale est in- ternum ejus, consequenter quod "opera quae sequuntur cum illis" sint sicut amaverunt et crediderunt, et inde

fecerunt et locuti · sunt. Quod bona opera si nt

charitas

et fides, videatur supra (n. 73, 76, 94, 141); et quod in- ternum hominis seu internus homo non sit intelligere absque velle, sed quod sit velle et inde intelligere, consequenter quod non sit credere absque amare, sed quod sit amare et inde credere ; et quod facere illa sit externum hominis seu

externus homo,

videatur etiam supra (n.' 5 1d 11 ). Ex bis

constare potest, quod per "opera quae sequuntur cum illis" significetur sicut amaverunt et credideru.nt, et inde fecerunt et locuti sunt. Similia per "opera" significantur in sequen- tibus lods :

In die judicii Deus "reddet unicuique secundum Opera ejus "(R,,111. ii. 6); "Omnes nos manifestabimur coram tribunali Christi, ut reportet quilibet . ea quae per corpus fecit, 1ive bonum sive malum" (2 Cwi11t/i . v. 10); "Venturus est Filius Homini1 in gloria Patris Sui, et tune reddet unicui- que secundum Opera ejua" (Mattli. xvi. 271•1);

APOCALYPSIS

REVELA TA.

•• Ezibunt qui bona fecerunt in resurreélionem vitae, qui vero mala fece- runt in resurreélionem judicii" (7011. v. 29); "Judfcati sunt juxta ca quac scripta sunt in llbrisJ•l omncs secundum Opera illorum" (Apoe. xx. 12, 13); "Ecce vcnio cito et mcrccs Mca Mccum, ut dcm unicuique secundum Opus cjus" (Apoc. xxii. 12) ; :: Ego .dabo unicui~,uc vcst~m sccundum Opera sua" (AJ>«. ii. 23);

Novi Opera tua

14, 15, 19);

(Apoc. 11. 1, 2, 4,

C)(•l 13, 191 1 126 ;

" Rctribuam illis juxta Opus suum, et juxta Faélum

cap. W. 1, •• S. 7, 8,

manuum illorum "

(7tnm. xxv. 14); Tchovah "juxta Vias nostras et juxta Opera nostra facit nobiscum" (Sacll. i. 6). (Et multis aliis in loeis.)

[Vers. 14.) •Et ridi, et ecce nu6H a/6a, ot 1uper nu6e SedeM 1imili1 Filio Homini1," significat Dominum quoad Ver- bum.-Per "nubem" significatur Verbum in Sensu literae, et per "nubem albam" Verbum in Sensu literae quale est interius; et per "Filium Hominis" intelligitur Dominus quoad Verbum ; quare dicitur, "super nube Sedens similis Filio Hominis." Quod per "nubem " significetur Verbum quoad Sensum literae, videatur supra (n. 24, 513); quod per "nubem albam" significetur Sensus literae Verbi qualis est interius, est quia "album" praedicatur de veris in luce (n. 167, 367ltJ) ; ac interius in Sensu literae sunt vera spi- ritualia, quae sunt in luce Caeli ; quod per "Filium Homi- nis" intelligatur Dominus quoad Verbum, videatur supra (n. 44); et id in Doélrina Novae Hierosolymae de Dominol•I (n. 19-28), multis confirmatum. Dominus saepius dixit, quod

6~.

"Visurl sint Filium Hominis venientem in nubibus cacli" (haec dixit

Mat/li. xvi. 27111;

cap. xxiv. 30; cap. xxvl. 64;

Man:. xiv. 61 1 62;

Luc. xxi. 27; cap. xxii. 6c)ITI) ;

et nemo scit, quod per id aliud significetur, quam, quod cum venturus est ad judicium, appariturus sit in nubibus caeli; verum hoc non intelligitur, sed intelligitur quod cum venturus est ad judicium, appariturus sit in Sensu literae Verbi. Et quia nunc venit, ideo apparuit in Verbo per id, quod revelaverit quod Sensus spiritualis esset in singulis Sensus literae Verbi, et quod in eo de Solo Ipso agatur, et quod Ipse Solus sit Deus Caeli et Terrae: haec sunt .quae per Adventum Ipsius in nubibus caeli intelliguntur. Quod Sensus spiritualis sit in singulis Sensus literae Verbi, et quod in illo agatur de Solo Domino, et quod Ipsc Solus

CAP. XIV., VERS. 14.-N. 643.

549

sit Deus Caeli et Terrae, ostensum est in binis Dollrinis Novu Hùroso/y1111U, una tk D0'11i110, et altera tk Script"ra Sacra. Quia per Adventum Domini "in nubibus caeli" intelligitur Adventus lpsius in Suo Verbo, et tune quando judicium faaurus est, et Apoca/ypsù de eo agit, ideo dici- tur ibi,

" Ecce venlt cum Nublbus " (AJ«. l. 7) ;

et hic, "Vidi et ecce N ubes alba, et super N ube Sedens

similis Filio Hominis."

Et in Allis Apostolorum:

Vldentibus llll1 Jeans sublatus eat ln Caelum, "et Nubes susceeit lpsum ab oculls eorum ; et duo viri ln vesdtu albo dlxerunt, Hic Jesus Qui aublatus est in Caelum, sic veniet quemadmodum lpsum vidistis euntem ln Caetum" (1. <J, u).

Per "nubem" significatur Sensus literae

V erbi, quia ille

Sensus est naturalis, et Divinum Verum in luce naturali apparet ut nubes coram oculis angelorum qui in luce spi- rituali sunt, ut nubes alba apud illos qui in genuinis veris ex Sensu literae Verbi sunt, ut nubes obscura apud illos qui non in genuinis veris sunt, ut nubes atra apud illos qui in falsis sunt, ac ut nubes atra intermixto igne apud illos

qui in fide separata a charitate sunt, quia in malis vitae. Vidi.

 • 643. • Ha/JeM 111per oapit9 $110 coronam auream, et in mÎlnu

81111 falcem aoutam," significat Divinam Sapientiatn ex Divino Amore lpsius, ac Divinum Verum Verbi.-Quod per "co- ronam super capite" significetur sapientia, videatur supra (n. 189, 252); et per "coronam auream," sapientia ex amore (n. 235); et quia visa est super capite Filii Hominis seu Domini, per "coronam auream" significatur Divina Sapientia ex Divino Amore lpsius. Quod per "falcem" significetur Divinum Verum Verbi, est quia per "messem" · significatur status Ecclesiae quoad Divinum Verum, hic ultimus ejus status ; et inde per "metere," quod fit per fal- cem, hic significatur statui Ecclesiae finem imponere, ac judicium facere; et quia haec fiunt per Divinum Verum Verbi, ideo hoc per "falcem" significatur ; et per "falcem acutam," id exaae et exquisite. Per "falcem" simile signi- ficatur quod per "gladium,"" machaeram" et "romphaeam ;" sed "faix" dicitur ubi agitur de messe, at "gladius" ubi agitur de hello: quod per "gladium," "machaeram," et

 • 550 APOCALYPSIS REVELATA.

"romphaeam" significetur Divinum Verum pugnans contra

falsa, et vicissim, videatur supra (n.

5~. 1o8,

117).

64+ ( rm. 15. ) •Et aliua Angelua exirit Te,,,plo," signi-

ficat Cae/11111 angeliCNtn.-Quid per "Angelum" et "Angelos" significatur, videatur supra (n. 5, 65~ 11 170, 258, 342, 343~ 344, 415, 465), hic Caelum Angelicum, quia dicitur quod exiverit "e templo," et per "templum" significatur Caelum quoad Ecclesiam (n. 191, 529, 585): est enim Ecclesia in Caelis aeque ac in terris.

11

 • 645. Cla111ana magna roc• Sedenti auper nu6e, •itte falt:e111

Tuam et mete, quia .enit Ti6i bora metendi, quia art1it "'•••i•

terrae," significat supplicationnn Angelorum Caeli ad Do- min11m, ut ftnem ;,,,ponat, etfadiciutn facial, qttia nunc ulti'mus

stalus Ecclesiae est.-Per "clamare voce magna Sedenti super nube" significatur supplicatio Angelorum Caeli ad Dominum, ex causa quia non aliquod correspondens in terris

est ; Ecclesia enim in terris est pro Caelo angelico, sicut fundamentum super quo subsistit domus, aut sicut pedes super quibus homo stat, et per quos ambulat ; quare cum Ecclesia in terris est destruéb, lamentantur angeli, et supplicant ad Dominum ; supplicant ut finem faciat cum Ecclesia, et N ovam exsuscitet : inde est, quod per "cla- mavit Angelus magna voce Sedenti super nube," significetur Angelorum Caeli supplicatio ad Dominum ; quod per "Se-

dentem super

nu be" significetur Dominus quoad Verbum,

videatur mox supra (n. 642t 11 ). Quod per "mittere falcem

et metere" significetur finem imponere et judicium facere, etiam supra (n. 642, 643); per "quia venit hora metendi" significatur quod finis Ecclesiae sit ; per "quia aruit messis" significatur quod ultimus status Ecclesiae sit; per "mcs- sem" significatur status Ecclesiae quoad Divinum Verum ; causa est quia ex messe est frumentum ex quo panis, et per "frumentum" et ·~ panem" significatur bonum Ecclesiae, et hoc comparatur per vera. Quod haec significentur per illa, clarius videri potest ex lods e Verbo ubi "messis," "metere," et "faix" dicuntur, ut in sequentibus:

" Sedebo ad judicandum omnes Gentes; emitte Falcem,quia maturult Mes- sis, quia magna est malitia eorum" (7041iv.12,13 (B. A. iii. 12,i3]):

" Exscindite seminantem et prehendentem Falcem in tempore Messis" (7n-em. 1. 16);

" Filia

Babelis sicut area ad triturandum ;

tempus Messis" (7,rtm. li. 33! 4 );

adhuc parum cum veniet

CAP. XIV., VERS. 16.-N. 647.

551

"'flet cum colligltur Messis seges stans, et bracblum ejus arh1tas Metet ; mane semen tuum eftlorescit. acervus Messis in die possesaionis, et dolor deaperatus" (Esaj. xvii. 5, 111•1); "Pudefac!li sunt agricolae, eo quod perierit Messis agri" (7~11. 11) ; Jens dixit ad discipulos, quod adbuc quadrimeste ait, donec Messis ve- niat ; " tollite oculos vestros, et spedate agros, quod albi sint ad Messem jam jam; Ego misl vos ad Metendum" (Jolt. iv. 35-381•1); "]91iJs ddit discipulis, Messis multa est, operarii autem paucl ;• rogate Dominum Messis, ut mittat operarios in Me&Sem Suam" (Matin.

ix. 37, )Il;

Lw. x. 2).

In bis lods, et qu<>41Ue Esaj. xvi. 9; :lerem. v. 17; cap. viii. 20, per "messem" sigoificatur Ecclesia quoad Divinum Verum. Sed omnia quae continentur in his versibus in hoc capite, et quoque in binis capitibus quae sequuntur, a Domino praediéla su!1t in Parabola de Seminante et de colleélione Messis; quae quia docet et illustrat quid signi- ficant, adducetur :

Jesus dixit, "Simile est Regnum Caelorum homini seminanti bonum Semen in agro suo, sed venit inimicus et seminavit Zizania; cum germinavit herba, apparuerunt etiam Zizania. Servi dixerunt, Visne colligamus ea; ille vero dixit, Ne forte colligentes Zizania, eradicetis aimul Triticum, sinite una crescere usque ad Messem ; et tempore Messia dicam Messoribus, Colligite priua Zizan.ia, et colligate ea ln fasciculos ad comburendum, 'triticum vero congre. gate in horreum Meum. Et accesserunt discipuli ad Jesum, dicen- tes, Expone nobis parabolam. Jesus dixit, Qui seminat bonum Semen est Filius Hominis" (seu Dominus), "ager est mundus" (Ecclesia), "semen sunt filii regni" (vera Ecclesiae), "zizania sunt filii illius mali" (falsa ab Inferno), "inimicus qui seminat illa est Diabolus, Messis est Consummatio saeculi "(finis Ecclesiae)," Mes. sores sunt Angeli " (Di vina Vera) : •• quemadmodum ergo colligun- tur Zizania, et igne comburuntur, sic erit in Consummatione saec- uli" (in fine Ecclesiae) (Matin. xiii. 24-30, 3<>-43).

 • 646. [Vers. 16.] •Et mi•it Seden• •ufNr nul>e falcem S11am,

et iemeaaa eat terra," significat .finem Ecc/esiae, quia non

Divinum Verum amplius ibi.-Haec significantur, quia per

"Sedentem super nu be"

significatui Dominus quoad Ver-

bum (n. 642); per "mittere falcem et metere" significatur finem imponere et judicium facere ( n. 643) ; per "messem"

significatur status Ecclesiae, hic ultimus ejus (n. 643, 645) ; et per "terram" significatur Ecclesia (n. 285). Ex his in unum sensum conjunétis, patet, quod per "misit Sedens super nube falcem, et demessa est terra" significetur finis Ecclesiae, quia non Divinum Verum amplius ibi.

 • 647. "Et a/iu• Angelu• exirit e Temp/o quod in Caelo, ha-

,,.,,. •t i/le falcem acutam," significat Caelos Reg11i spiritualis Domini, et Di11inttm Verum V erbi apud illos.-Per "Ange-

ss2

APOCALYPSIS REVELATA.

lum" significatur in supremo Sensu Dominus, tum Caelum

angelicum, et quoque Divinum Verum

mmo .

(

vt .d

eatur supra, n. 5,

6

[l)

170, 25

8

procedens

(9)

, 342, 343,

a

Do-

344. 415.

465C•l) ;

hic

autem

per

"Angelum"

significantur

Caeli

Regni spiritualis, et inde Divina vera ibi, quia sequitur

quod '"' alius Angelus exiverit ex Altari," per quem signi-

ficantur Caeli Regni caelestis Domini, ita Divina Bona ibi,

de quo in articulo subsequente. Sunt duo Regna, in quae

omnes Caeli distinai sunt, Regnum Spirituale et Regnum

Caeleste; Regnum Spirituale est Regnum Sapientiae Do-

mini, quia Angeli ibi in Sapientia ex Divinis Veris a

Do-

mino sunt ; et Regnum Caeleste est Regnum Amoos

Domini, quia Angeli ibi in amore a _Domino sunt, et inde

in omni bono. Quod sint duo Regna, in quae omnes Caeli

distinai sunt, videatur in opere de Carlo et Inf"110, Londini

1758 edito (n. 20-28); et ih Sapi'entia Angeli&a th Divi111J Amorut lh"vina Sapimtia, [Amstelodami] 1763edita (n. 101,

381) . Per "templum" significatur universum Caelum, ut su-

pra (n. 644), at quia hic dicitur "templum quod in Caelo," et

postea "al tare," per "templum" significatur Caelum Regni

spiritualis Domini, ut mox supra diaum est ; et per "fal-

cem acutam" significatur Divinum Verum Verbi, ut supra (n.

643, 645) . Quod supra diaum sit,

quod "Sedens super nu be

miserit falcem Suam et demessa est terra," et nunc quod

"Angelus exiverit e Templo e Caelo, habens et ille falcem,

et miserit illam in terram et vindemiaverit vineam terrae," est

quia per "terram," quae a Sedente super nube, seu Domino,

[ demessa est,] significatur Ecclesia in uni verso terrarum

orbe, at per " vineam terrae" significatur Ecclesia in Chris-

tiano orbe . Haec involvunt similia, quae Dominus praedixit

in Parabola de Seminante et colleaione Messis, Mattk. xiii.,

quae supra (n. 645 ad fin.) adduaa est, ubi dicitur quod

"Messis sit Consummatio saeculi," hoc est, finis Ecclesiae,

et quod "Messores sint Angeli," per quos significantur

Divina Vera ; Angeli enim non mittuntur ad metendum,

hoc est, ad faciendum illa, sed Dominus id facit per Divina

Vera Verbi Sui ; Dominus enim dicit,

"Verbum quod

48);

locutus sum,

judicabit in extremo die"

(JqA,

sil.

CAP. XIV . , VERS. 18.-N. 64g,i

553

6f8. [ Yws. 18.]

•Et 11/iu1 A11gelu1 uirit ex A/tari, lla/Je111

potedate• 1uper ignem,'' significat

Cu/os R'g11i culutis

Domini, 9ui in Boit() Amon"s a Dom;no sunt.-Per "alium Angelum" hic significantur Caeli Regni caelestis Domini, quia visus est exire ex al tari; per "al tare" enim signifi- catur cultus Domini ex amore, videatur supra (n. 392); et per "ignem" significatur amor (n. 468) ; et per "ignem super altari" significatur Amor Divinus (n. 395) : quod dicatur quod "habuerit potestatem super ignem," est quia angeli custodiunt apud se ilium amorem.

· 6'9~ •Et c/1111111rit c/tl/llOre magna h11/Jenti f11.lco111 acutam, iioen1, llitle blut fll.lcem acutllm, et rinde111i11. /Jotro1 llÎneao ter-

rae," significat op,,·atioMm Domini 'x Bono A1noris Sui pn- Divinune V n-um V n-bi Sui in opn-a charitatis '' fitki, 'I"'" apud liomüus Eccksiu Cliristiantu, sunt.-Hic est Sensus spiritualis horum verborum, quoniam per binos il- los "Angelos" significantur Caeli Regni spiritualis et Regni caelestis Domini (n. 647, 648); ac Caeli nihil faciunt ex ·se, sed a Domino, angeli enim in Caelis sunt modo recipientes; quare nihil aliud in Sensu spirituali significatur quam operatio Domini, hic in Ecclesiam in Christiano orbe, inque opera charitatis et fidei apud homines ibi ; per "vi- neam" enim significatur illa Ecclesia (de qua in articulo 651 sequente), et per "botros" et "uvas" significantur opera charitatis; quod haec per "botros" et "uvas" signi- ficentur, est quia sunt fruél:us vitis in vinea, et per "fruc- tus" in Verbo significantur bona opera. Quod "Angel us exiens ex Altari dixerit ad Angelum qui exivit e Templo, quod hic mitteret falcem et vindemiaret," est quia per "Angelum exeuntem ex Altari" significantur Caeli Regni caelestis seu Caeli qui in bonis amoris sunt, et per "An- gelum exeuntem e Templo" significantur Caeli Regni spi- ritualis seu Caeli qui in veris sapientiae sunt, ut supra diél:um est; ac bonum amoris non operatur aliquid ex se, sed per verum sapientiae, nec verum sapientiae operatur aliquid ex se 0 sed ex bono amoris; quod ita sit, multis os- tensum est in Sapüntia A 11.f"lka d' Divino A mon '' D1"t1i11a Sapüntia,· haec causa est, quod "Angelus exiens ex Al- tari" dixerit ad "Angelum qui exivit e Templo ," ut "mitteret falcem et vindemiaret botros vineae terrae :" inde nunc est, quod per illa significetur Operatio Domini

SS4

APOCAL YPSIS REVELAT A.

ex Bono Amoris Sui per Divinum Verum Verbi Sui. Quod " uvae" et "botri" significent bona et opera charitatis, constare potest ex sequentibus locis :

"Vae Mihi, faélus sum sicut colleétiones aestatls, sicut racemadones.

Vindemiae ; non botrus ad comedenduin, prlmltivum deslderat anima mea ; perit sandua e terra, et redus inter homioes " (Mûll.

vii.1,2);

. "Uvae eorum uvae fellis, botri amaritudinum illis" (Dndr. :uxfi. 32) ; " Vinea fuit Dileélo meo ; exspedavit ut faceret Uftll, sed feclt labnu- cas" (Esnj. v. J, 2, 4) .; "Hi respicientes ad deos allenos, amantes lagenas nvantm" (HONA. iil.

I);

" Omnis arbor ex proprio fruélu cogooscitur ; non ex apiols colliguntur ficus, neque ex rubo Vindemlant uvam" (Lw. vi. 44); " Erlt in medio terrae quasi racemationes, quando consummata est Vindemia" (Esaj. xxiv. 13l 1 l); "Si Vindemiatores venerint tibi, non relinquent racemationes" (7nwn.

xlix . 9 ;

OIHul. vers. 4. 5) ;.

"Super Vlndemiam tuam vastator cecldit" (_7nns. xh'ÜI. 32, 33); " Commovebimlni confidentes, quia consummatur Vindemla, colleé\io non veniet " (Esaj. :uxii. 9. 10). (Praeter alibi, ubi dicitnr "fruélus vineae," et "ex vite.")

Sunt bona amoris caelestis, et sunt bona amoris spiritualis ; bona amoris caelestis sunt amoris in Dominum, et bona amoris spiritualis sunt amoris erga proximum ; haec bona vocantur bona charitatis, ac intelliguntur per "fruaus vi- neae," quae sunt uvae et botri; at bona amoris in Dominum intelliguntur in Verbo per "fruaus arborum," imprimis per "olivas." [649~] 11 Quia matfiruerutrt ,,.,,. eju1," significat q•ia ultimus status Ecc/uiae Chri'stianu t'St.-Simile significa- tur per "maturuerunt uvae vineae" quod supra per "aruit messis," sed "messis" dicitur .de Ecclesia in communi, et " vinea" de Ecclesia in particulari ; quod "aruit messis" significet ultimum statum Ecclesiae, videatur supra (n. 645), similiter itaque " maturuerunt uvae vineae." "Vinca" significat Ecclesiam ubi Divinum V erum Verbi est, et Dominus per id notus, quoniam "vinum" significat Verum interius, quod a Domino per Verbum est ; proinde signi- ficat "vinea" hic Ecclesiam Christianam: quod "vinum" significet verum ex bono amoris, ita a Domino, videatur supra (n. 316).

 • 650. ,, et rindemiarit rineam terl'tle," significat fi11e1n Ecclt'Situ liodi- ernae Cltristianae.-Per '' mittere falcem suam et vinde-

[Vers. 19.] 11 Et mi•il A11gelu• falcom .,,,,,,, in te,.,

..

CAP. XIV., VERS. 19.-N. 651.

555

miare "· simile significatur quod

per " mittere falcem suam

et metere," sed hoc dicitur de messe, et illud de vinea; quod "vindemiare" sit vineam demittere et colligere uvas,

et quod " metere

sit messem demittere et colligere fru-

.. mentum, patet. Quod " vinea" significet Ecclesiam ubi Verbum est, et per id Dominus notus, ita hic Ecclesiam Christianam, constare potest ex sequentibus locis:

Jesus dixit, "Ego sum Vitis, vos palmites; qui manet in Me et Ego in lllo, bic fert frudum multum : quia sine Me non potestis facere quicquam ; nisi quis manserit in Me, ejicietur foras, et slcut palmes arefadus ln ignem" (7o.4. xv. 5, 6):

Jesus auimllavit Regnum Caelorum Patrifamilias, qui conduxlt operarios ln Vineam suant (Matt.4. xx. 1-8):

De filiis qui operarentur in Vinea (Matt.4. xxi. 28); De fieu in Vinea plantata, quae frudum non ferebat (Lw. xili. 6-c)); Jesus dixit parabolam ; homo plantavlt Vlneam et sepem ei c:ircum- posuit, et Jocavit eam agricolis, ut acclperet frudus ejus, sed occi- derunt servos missos ad illos, et denique Filium (Matt.4 . xxi. 33-

39; Marr. xii. I-9;

Lw. xx. C)-16) ;

" Cantabo canticum amici mei de Vinea ejus ; Vinea fuit Diledo meo, quam clrcumdedit et plantavit Vite nobili" (Esaj. v. 1, 2, seq.); " In die illo, Vinea IJU!ri, respondete illi ; Ego Jehovah custodiens illam ; in momentis irrigabo illam" (Esaj. :xxvil. 2, 3) ; "Pastores multi perdiderunt Vineam Meam ; posuerunt illam in solltu- dinem" (7n-nn. xii. IO, 11) ; "Jehovah in 1udicium venit cum senioribus, vos enim succendlstis

"ineam " (.E.'saj. iii. 14) ;

"ln omnibus Vineis plandus" (Amos v 17C•l); "ln Vineis non cantatur, nec jubilatur" (Esaj. xvi. 10).

..

651:. "Et conjecit in torcular irae Dei magnum," significat

e.rjJ/oratwnem qualia n-ant opera eorutn, quod essent mala.-

Per "conjicere in torcular botros vineae" significatur ex- plorare opera, haec enim per "botros" significantur (vide- atur supra, n. 649) ; sed quia dicitur "torcular irae Dei magnum," significatur exploratio quod opera essent mala, nam "ira Dei" dici.tur de malo (n. 635' 11 ). Quod per "torcular" significetur exploratio, est quia in torcularibus exprimitur mustum ex botris, et oleum ex olivis, et ex musto et oleo expressis percipitur quales botri et olivae fuerunt ; et quia per "vineam" significatur Ecclesia Chris- tiana, et per "botros" ejus significantur opera, ideo horum exploratio apud homines Ecclesiae Christianae per "con- jicere in torcular" significatur; sed quia separaverunt Fidem

a Charitate, et illam absque Operibus Legis salvificam fecerunt, et ex Fide separata a Charitate non procedunt nisi mala opera, ideo dicitur "torcular irae Dei magnum."

 • 556 APOCALYPSIS REVELATA.

Exploratio operum etiam significatur per "torculat" in sequentibus lods :

"Vinea fuit Dileélo meo ln cornu filii olei ; plantavit eam vite nobili, etiam Torcular excidit in ea, et e:upeétavit ut faceret uvaa sed fecit labruscas" (Esaj. v. 1, 2); "Emittite falcem quia maturuit messis, descendite quia plenum est Tor- cular, exundarunt Lacus, quia magna malltia eorum" (7«1 iv. 13 [B.A. iii. 13]);

"Area et Torcular non

ix. 21•1);

pascent eos, et mustum mentletur llliC•I" (Hosd1.

" Super vindemiam tuam vastator cecldit, vlnum ex Torculari cessare feci, non calcabit hedad, hedad non hedad" (7"'"'· xlviii. 32, 331•1) ; Paterfamilias plantavit Vineam, et fodit ln ea Torcular, et locavit agri- colis, sed occiderunt servos ad il101 minos, et denique Filium (Malin. xxi. 33-391•1).

Dicitur etiam "torcular" de vera fidei, apud :Joele111:

bonis

charitatis, ex quibus

'

" Filiil 1 1 Sionis gaudete : plenae sunt areae cularia mustum et oleum " (li. 23, 24).

frumento, et exundant Tor-

652.

( Vm.

20.]

11 Et ca/catum ••t torcular •xtra urHm,"

significat quod exploratio f aéla sit ex Di'vinis 'tleris Verbi,

9ualia esst?tt opera proj/uenti'a ex doélrina .fidei Ecclesùu.-

Per "calcatum est torcular" significatur quod exploratio faéèa sit qualia essent opera ; per "calcare torcular" signi- ficatur explorare, et per "botros," qui calcantur, significan- tur opera, ut supra (n. 649), hic opera proftuentia ex doétrina fidei Ecclesiae, quae su nt opera mala : per "ur- bem" hic intelligitur urbs magna, de qua supra (cap. xi. vers. 8), quae vocatur "urbs magna, spiritualiter Sodoma et Aegyptus ;" quod per illam intelligatur doéèrina Fidei separatae a Charitate, quae est doéèrina Ecclesiae Reforma- torum, videatur supra (n. 501, 502); et quia omnis ex- ploratio doéèrinae Ecclesiae fit per Divinum V erum V erbi, et hoc non est in doéèrina illa, sed extra illam, etiam id per quod calcatio faéèa sit "extra urbem" significatur. Ex his constare potest, quod per " calcatum torcular extra ur- bem" significetur quod exploratio faéèa sit ex Divinis veris Verbi, qualia essent opera proftuentia ex doéèrina fidei Ecclesiae. Per "calcare torcular" non solum significatur mala opera explorare, sed etiam illa apud alios sustinere, tum removere et conjicere in lnfernum, in sequentibus lo- ds:

CAP. XIV., VERS. 20.-N. 654

SS?

"Ego loquor ln justltia, magnua ad salvandum ; quare rublcundua quoad vestem Tuam, et veates Tuae sicut Calcantis in Torculari; Torcular calcavi Solus" (Esaj.