Vous êtes sur la page 1sur 2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ABSOLWENCI
AKADEMII AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

w ramach projektu pn. „Akademia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych – cykl


zintegrowanych zajęć, dla kobiet po 45 roku Ŝycia zamieszkałych na terenie Powiatu Wągrowieckiego”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Do dnia 31 lipca 2010 r. łącznie Akademię aktywności


zawodowej osób niepełnosprawnych ukończyły
z wynikiem pozytywnym 42 panie. Wszystkie brały
udział w 30 – dniowych zajęciach aktywizujących
zawodowo, pozwalających na znalezienie zatrudnienia.

Łącznie w 293 godzinach zajęć kaŜda z Pań brała


udział w warsztatach umiejętności społecznych,
informatycznych, zawodowych, kursie wolontariatu i
banku czasu, grupach wsparcia, wyjeździe studyjnym,
a takŜe odbierała zabiegi rehabilitacyjne wg wskazań
lekarza. Ponadto korzystała z indywidualnych
konsultacji z pośrednikiem pracy, doradcą
zawodowym, psychologiem i prawnikiem.

W dniu 07 sierpnia 2010 r. kolejne dziesięć pań


zakończy swoją przygodę z Akademią i dołączy do
grona absolwentów. Mamy nadzieję, iŜ tak jak
dotychczasowe uczestniczki i te Panie znajdą
zatrudnienie.

Czego wszystkim naszym

absolwentkom serdecznie Ŝyczymy!

Lider i Partner Projektu

Lider Projektu Partner Projektu


Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza Ewa Gawrońska Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych Niepełnosprawnych i Ich Rodzin
ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań ,tel. 061-662-7404, REHABILITACJA im. Karola Marcinkowskiego w Wągrowcu
www.centrum-kompetencji.pl,e-mail: biuro@centrum-kompetencji.pl ul. Piaskowa 6, 62-100 Wągrowiec, tel. 668 496 955
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lider Projektu Partner Projektu


Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza Ewa Gawrońska Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych Niepełnosprawnych i Ich Rodzin
ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań ,tel. 061-662-7404, REHABILITACJA im. Karola Marcinkowskiego w Wągrowcu
www.centrum-kompetencji.pl,e-mail: biuro@centrum-kompetencji.pl ul. Piaskowa 6, 62-100 Wągrowiec, tel. 668 496 955