Vous êtes sur la page 1sur 4

(2,$58&$6

'(3$57$0(172'()5$1&e6
OHSDVVpFRPSRVp DYRLURXrWUH

 0HWWH]OHVYHUEHVDXSDVVpFRPSRVp DX[LOLDLUHVDYRLURXrWUH.

 (OOH PDQJHU.

WRXVPHVVDQGZLFKHV -H DOOHU.

DXUHVWDXUDQWDYHF6RSKLHKLHUVRLU 2HVWFHTXHYRXV PHWWUH.

OV GvQHU.PRQGLFWLRQQDLUH" .

DYHFOHGLUHFWHXUHWVDIHPPH .O GHPDQGHU.

XQHDXJPHQWDWLRQFHPDWLQ 1RXV YHQLU.

DYHF3DXOHW0DUWLQH 7X OLUH.

OHMRXUQDODXMRXUG KXL" (OOHV DOOHU.

IDLUHOHVFRXUVHVj:DQFKDL -H IDLUH.

WRXVOHVH[HUFLFHVGXOLYUH .O PRQWHU.

DXGL[LqPHpWDJHSDUO HVFDOLHU 727$/ 2Q UHQWUHU.

WUqVWDUGKLHUVRLU 2Q QHSDVDVVH]GRUPLU.

 (OOH WRPEHU.

GHYpOR 9RXV SUHQGUH.

XQWD[L" .OV DUULYHU.

jO DpURSRUWjGHX[KHXUHVGHO DSUqV PLGL 1RXV GHPDQGHU.

QRWUHFKHPLQjXQHFKDUPDQWH MHXQHILOOH .OV HQYR\HU.

XQHOHWWUHjOHXUSURIHVVHXU (VWFHTXHWX pFULUH.

OV SDVVHU.jWHVDPLV" .

O UHWRXUQHU.WDOLHSDUOHWXQQHOGX0RQW%ODQF .HQ.

FKH]OXLSDUFHTX LO RXEOLHU.

 VHVOLYUHV 727$/ (OOH QDvWUH.

j6KDQJKDwLO\DDQV / DFFLGHQW WXHU.

SOXVGHSHUVRQQHV 3OXVGHSHUVRQQHV PRXULU.

GDQVO DFFLGHQW /HVSRPSLHUV VDXYHU.

O DYRLU.XQYLHLOKRPPH .

DQVKLHU 1RXV rWUH.

WUqVVXUSULVGHOHUHQFRQWUHU -H FRPSUHQGUH.

FHTXHYRXV GLUH.

 .O UpSpWHU.

WRXWHODOHoRQVDQVIDLUHG HUUHXU 9RXV SDUWLU.

TXHOMRXU" 9RXV SUHQGUH.

TXHODYLRQ" 727$/  .

$58&$6 '(3$57$0(172'()5$1&e6 /HMDUGLQLHU DUURVHU.(2.

OHVIOHXUVFHPDWLQ (OOH UHWRXUQHU.

jO XQLYHUVLWpDSUqVOHGpMHXQHU 1RXV DYRLU.

GHODFKDQFHGHYRXVWURXYHU 7X UHWURXYHU.

WRQGLFWLRQQDLUH" 3DURHVWFHTXHYRXV SDVVHU.

SRXUYHQLULFL" -H YHQLU.

WUqVW{WSRXUYRXVSDUOHUHQWrWHjWrWH (OOHV VRUWLU.

SDUODSHWLWHSRUWHjF{WpGH O LQILUPHULH (VWFHTXHYRXV ILQLU.

YRWUHWUDYDLO" 3RXUFHWHQWUHWLHQLO PHWWUH.

XQFRVWXPHHWXQH FUDYDWH -HYRXV FKHUFKHU.

WRXWHODPDWLQpH 727$/ /pRQRXV GRQQHU.

UHQGH]YRXVGDQVXQJUDQG UHVWDXUDQW (OOH QHSDVYHQLU.

WUDYDLOOHUFHPDWLQ /HVRXYULHUV DUULYHU.

jKHW FRPPHQFHU.

 jWUDYDLOOHULPPpGLDWHPHQW 4XL ERLUH.

PRQFDIp" -H QHSDVDYRLU.

OHWHPSVGHOLUHOHMRXUQDO DXMRXUG KXL .O OLUH.

oDGDQVOHMRXUQDO /HV6PLWKV UHWRXUQHU.

HQ$QJOHWHUUHHQPDUV .O JOLVVHU.

VXUXQHSHDXGHEDQDQHHWLO WRPEHU.

O\ DYRLU. VXUODWrWH .

XQDFFLGHQWKLHUWURLVKRPPHVHWXQH IHPPH PRXULU.

 1RXV QHSDVSRXYRLU.

DUULYHUjO KHXUHFHPDWLQ 727$/ 9RXV YRLU.

OHGHUQLHUILOPGH*RGDUG" (OOH QDvWUH.

OHDYULO 7X TXLWWHU.

OD)UDQFHHQTXHOOHDQQpH" .OV YRXORLU.

PHGLUHTXHOTXHFKRVHPDLVMH QHSDV HQWHQGUH.

 2Q PRQWHU.

VXUODWHUUDVVHSRXUIDLUHXQHSHWLWH VLHVWH / DVFHQVHXUHVWHQSDQQHRQ GHVFHQGUH.

O SOHXYRLU.SDU O HVFDOLHU .

O QHSDV\DYRLU.WRXWHODMRXUQpHKLHU .

XQVHXOUD\RQGHVROHLO 7X SDVVHU.

FKH]0DULH" -H PRQWHU.

YRLUOHGLUHFWHXU 727$/  .

$58&$6 '(3$57$0(172'()5$1&e6  .O DSSHOHU.(2.

VDIHPPHDXWpOpSKRQHPDLVHOOH QH SDVUpSRQGUH.

 (OOH PHWWUH.

XQHPLQLMXSHHWXQSHWLWFKHPLVLHUHQ SOHLQKLYHU 2HVWFHTXHYRXV DSSUHQGUH.

jSDUOHUIUDQoDLV" 9RXV DUULYHU.

jTXHOOHKHXUH" 3DXO SDUWLU.

HQFRXUDQWLO GHYRLU.

 RXEOLHUTXHOTXHFKRVH 1RXV SUHQGUH.

OV pFRXWHU.QRWUHSHWLWGpMHXQHUjODFDQWLQH .

GHODPXVLTXHWRXWHODQXLW -H QHSDVDVVH]GRUPLU.

ODQXLWGHUQLqUH (OOHV GHPDQGHU.

O DGGLWLRQ 7X LQYLWHU.

6RSKLHjGDQVHU" 727$/ 2Q VRUWLU.

GHODFODVVHHQUHWDUG -H DOOHU.

DXVXSHUPDUFKpSRXUDFKHWHUGXIURPDJH (OOHP pFULUH.

XQHOHWWUHPDJQLILTXH .OV QHSDVFRPSUHQGUH.

OHVLQGLFDWLRQVGXJXLGH / DJHQWP LQGLTXHU.

OHFKHPLQWUqVJHQWLPHQW (OOHV PRQWHU.

DXWURLVLqPHpWDJHDXUD\RQVSRUW /HWUDLQ SDUWLU.

jO KHXUHFRPPHG KDELWXGH %pEp rWUH.

O SOHXUHU.PDODGHWRXWHODVHPDLQH .

WRXWHODQXLW 1RXV QHSDVSRXYRLU.

IHUPHUO °LOjFDXVHGXEUXLW 727$/ -HSHQVHTXHYRXV OLUH.

FHOLYUH 7X IDLUH.

OHPpQDJHGDQVPRQEXUHDX" 4XL SHQVHU.

jDFKHWHUGHVIOHXUV" 2Q UHVWHU.

jO K{WHOWRXWOHWHPSV 1RXV DFKHWHU.

WURSGHODLW 9RXV DUULYHU.

GHSXLVORQJWHPSV" .O DWWHQGUH.

0DULHSHQGDQWKHXUHVPDLVHOOH QH SDVYHQLU.

OV PRXULU. .

GDQVXQDFFLGHQWG DYLRQ /DVHFUpWDLUH WDSHU.

EHDXFRXSGHOHWWUHV DXMRXUG KXL (OOH YHQLU.

jYpORFHPDWLQ 727$/  .

$58&$6 '(3$57$0(172'()5$1&e6  0RLMH SUHQGUH.(2.

O YRXORLU.XQWD[LSRXUDUULYHUjO KHXUH .

GvQHUj0DF'RQDOG V 9RXV UHVWHU.

LFLMXVTX jTXHOOHKHXUH" 7XP DWWHQGUH.

ORQJWHPSV" & HVWOHOLWGDQVOHTXHOOHURL GRUPLU.

OHMXLQ 1RXV SDUWLU.

GH3DULVYHUVKHXUHV .O SOHXYRLU.

DXMRXUG KXL" 9RXV pFRXWHU.

FHGLVTXH" -H VRUWLU.

GHFKH]OXLjPLQXLWSDVVp 1RXV ERLUH.

WRXWHODQXLW 727$/                  .