Vous êtes sur la page 1sur 1

Trumpet in B b Moon Alley Tom Harrell

From the album "Moon Alley" recorded in 1985 by Rudy v. Gelder.


T.H., Kenny Garret, Kenny Barron, Ray Drummond, Ralph Peterson

»¡™¢
Straight 8ths/Loose Bossa with rimshots

q
#
6 6

& c .. œ . j
G9 G9 G m11

Œ œ nœ ˙ ˙ Œ œ œ
œ ˙ ˙ œ. œ

( )
#
6

..
C m11 F m11

& bw Œ Œ
G m7 a dd4 G9

˙.
5

bœ œ nœ nœ œ œ ˙

A b M9
#
‰ œ. ˙.
C m9

& bw ˙ bw Œ
9

B b 7sus 4
Eb 9 A bMaj9
#
6

œ œ
F m11

& bw bœ œ nœ Œ Œ
13

bw n ww ˙
bw b˙

#
6 6

j
G9 G9 To Coda

Œ œœ n œ ˙ Œ œ œ
17 G m11

& œ. œœ ˙˙ ˙˙ œœ œœ ˙˙
œ. . œ ˙

( )
#
6 Repeat AABA for solos

& b b ww Œ Œ
C m11 F m11 G m7 a dd4 G9 Take Coda only on head out

˙˙ ..
21

bœ œ nœ nœ œ œœ ˙˙
bœ ˙ b œ. J
fi Repeat 3 Times!
# . ( ) U
Fermata on last time only!

œ œ ..
C m11 6

& . b b ww Œ ˙˙ ..
25 F m11 G m7 a dd4 G9

œ˙ n œ nœ œ œœ ˙˙
b b œœ b œ. J