Vous êtes sur la page 1sur 10

Analisis dan

penilaian terhadap
keberkesanan
peranan kerajaan
ME N C A PA I KE SE I MB A N GA N E KO N OM I D A LA M
ME R E A LI SA SIKA N P EN C A PA IA N PE R PA D UA N
KAU M D I MA L AYS IA

Dasar Ekonomi Baru


Matlamat utama

Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum

Membasmi pengenalan kaum mengikut jenis aktiviti ekonomi

Keberkesanan
Kadar kemiskinan berkurangan dari 49.3 % pada tahun 1970
kepada 16.5 peratus pada tahun 1990 dan seterusnya 1.7% pada
tahun 2012 (Unit Perancangan Ekonomi,Jabatan Perdana Menteri)
Bahagian ekuiti bumiputera bertambah kepada 19.3% dari
keseluruhan jumlah ekuiti korporat.
Pegangan rakyat Malaysia bertambah kepada 46.8%

Dasar Pembangunan Nasional


Objektif
Memperkukuh lagi kestabilan sosial dan politik

Mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan

Keberkesanan
Penurunan kadar pengangguran yang drastik dari 5.1%
kepada 2.5%
Aspek/Tahun

1990

1995

2000

Tenaga buruh

7042

8140

9572

Guna tenaga

6686

7915

9271

Pengangguran

356

225

301

Peratusan
pengangguran
(%)

5.1

2.8

3.1

Sumber: Kajian Separuh Penggal


RMK (1993)

Penyusunan semula masyarakat- penghapusan


pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi dan
penyusunan semula hak milik.

Bidang pembuatan-bumiputera meningkat 46.2% kepada 49.1%

Bidang pembinaan-bumiputera meningkat 34.9% kepada 37.4%

Keahlian professional meningkat 21%(1990) kepada 29% (1999)

Dasar Wawasan Negara


Matlamat
Mengukuhkan kekuatan sedia ada dan menangani kekurangan dan
kekangan serta cabaran persaingan dunia.
Membina bangsa Malaysia yang progresif dan makmur serta hidup
dalam harmoni

Keberkesanan
Meningkatkan kemahiran rakyat Malaysia untuk
meluaskan kebolehpasaran
Mengarusperdanakan dan memperluas akses kepada pendidikan
teknikal yang berkualiti
Meningkatkan kompetensi siswazah bagi menyediakan mereka
memasuki pasaran pekerjaan.

Menyusun semula pasaran pekerjaan untuk menjadikan


Malaysia Negara berpendatan Tinggi
Menjadikan pasaran pekerjaan lebih fleksibel
Meningkatkan kemahiran dan keupayaan tenaga kerja sedia ada
Menarik dan mengekalkan modal insan berkepakaran

Kesimpulan
Dasar-dasar kerajaan yang berfokuskan keseimbangan
ekonomi juga menjurus kepada kestabilan dan
perpaduan antara kaum.
Hargai usaha kerajaan dengan mengubah diri kita
sendiri menjadi golongan yang mendokong dari
belakang.