Vous êtes sur la page 1sur 7

Akademija umetnosti

Beograd

Televizijska produkcija

SEMINARSKI RAD

Organizaciona struktura TV stanice Pink

Student
Andrija Vujovi

Profesor
Predrag Kajgani

Beograd, jun 2008. godine

UVOD

Tehnoloki proces proizvodnje TV programa podrazumeva mnogo vie od pukog ina snimanja
programa i emitovanja istog kroz etar. Prati ga izrazita dinamika sa okolinom, komunikacija u
oba smera. Sve ovo mora da se osloni na tehnoloki proces i ekonomski ciklus koji se ostvaruje
proizvodnjom programa. Sutina organizacionog procesa u svakom poslu, pa i u poslu
proizvodnje TV programa ogleda se u obezbeivanju uslova za optimalno uklapanje i
ostvarivanje svih stvaralakih potencijala i mogunosti kako kreativaca tako i izvrilaca.
Planirani program, jedne TV stanice u skladu sa tehnikim kapacitetima, diktira odreene
termine proizvodnje i emitovanja. To iziskuje i adekvatnu organizaciju radnih pozicija, kao i
postizanje dobre komunikacije izmeu njih. Sve to daje dobre rezultate pojedinanog
angaovanja ,a onda i grupe izvrilaca kao celine. To je takozvana atmosfera timskog rada, ali i
afirmacija pojedinaca u njima.
Vaan segment je dobra podela zadataka i podela rada.
Organizaciona struktura podlona je promeni pod razliitim okolnostima i zavisi od novih
programskih koncepcija, materijalnih sredstava, tehnikjih dostignua a sve u cilju
unapreivanja proizvodnog procesa.

Skoro svaka televizijska stanica svoju organizacionu strukturu bazira na tri sektora program,
tehniku i produkciju.
Televizija Pink deo je Pink International Company korporacije koja obuhvata i radio stanicu
(Radio Pink) i kompleks filmske produkcije ( Pink Films International). Osnovana 1993. godine
kao jedna od prvih medijskih kompanija u privatnom vlasnitvu, Pink je definisao i postavio
standarde za komercijalne medijske operatere u zemlji i regionu. Striktno se dreci svoje
osnovne filozofije zabava, informacija i edukacija za milione gledalaca i slualaca - Pink je
ostao moan tritu do dan danas.
Od 1998. godine, televizija Pink dominira po gledanosti, zauzimajui prvo mesto, svake godine,
po ratingu i share-u. Ostvarujui 40-45% od ukupnog prihoda marketinkog trzista u Srbiji, Pink
zauzima vodeu poziciju u ovoj oblasti.
este kritike Pink televiziji, koje se najee svode na obrazovni kvalitet programa, obim
kulturno-obrazovnog programa (koji je izrazito mali, 1,6% ukupnog vremena), kao i relativno
siromana raznolikost programa, oigledno nisu marginalizovali ovu stanicu.
Do samih cifara je veoma teko doi. Jednostavno nisu javno dostupne i teko je doi do
preglednih informacija. Po svemu sudei, kao kod veine velikih, monih kompanija detalji
strukture RTV Pink-a nisu javno dostupni i mogli bi, eventualno, da se razaznaju paljivim
insajderskim istraivanjem unutar same stanice.
Pink International je centralni stub Pink Media Group (PMG) to se odnosi na osam
individualnih, pravno i finansijski nezavisnih kompanija koje pokrivaju raznovrsne, ali
komplementarne oblasti u medijskoj industriji1.
Krajem 1994. godine, Pink International je napravio vaan korak u svojem razvoju osnivanjem
televizije - TV Pink. Emitovanje je poelo iz malog studija dok je signal pokrivao samo Beograd.
Do 1998., TV Pink je imala nacionalnu pokrivenost kao i vodeu poziciju u gledanosti i
advertising tristu, na kojoj se nalazi i dan danas.
Gledajui strukturu u celini, teko je izbei opti utisak znaajne prilagodljivosti na terenu i
uenja lekcija iz anglo-amerikog poslovnog sveta. Po mnogo emu Pink moemo porediti sa
1

Dodatne informacije dostupne sun a www.pinkmediagroup.net

MTV-jem ili slinim komercijalnim televizijama koje postojee stanje na terenu ne menjaju,
ve prihvataju i na njemu baziraju svoju ciljnu grupu, i uopte strategiju poslovanja. Ovaj rezon
odraava se na forsiranje tehnikih i marketinkih inovacija s jedne strane (dajui televiziji
presti na osnovu pukog glamura i skupoe), i na odsustvo ideolokih/politikih ambicija
(prihvatajui postojee i prilagoavajui se promenama, umesto proizvodei ih). TV Pink
uspeno je eskivirao politiki kontekst svojih aktivnosti zadravajui poslovni rezon nuenja
onog ta je u potranji. Po prihodu od reklama svakako je najjaa televizija.
Na elu PINK-a je upravljaki bord, na elu sa glavnim i odgovornim urednikom Pink
International Company-ja. Tu su i izvrni direktor, direktor marketinga, ef raunovodstva,
direktor produkcije, glavni producent, urednik informativnog programa, urednik filmskog
programa, direktor Media System-a i PR Menader, Art direktor, urednik domaeg igranog filma,
tehniki direktor i direktor R&D i IT sektora.
Programski sektor
TV Pink proizvodi i emituje domai i strani program, popularne serije, filmove, telenovele,
zabavno-muziki i talk show program, najmodernije reality show programe kao i svakodnevne
centralne informatvne emisije i politike duele. Pink International je najvei kupac amerikih
programa u regionu i izmeu ostalog ima ugovore sa Warner Brothers i Paramount.
Pod osobenostima programa moemo da pomenemo dva kurioziteta: veina serijskog programa
je strane proizvodnje; i nita se ne emituje uivo (sem informativnog programa).
Takoe, primeujemo poseban akcenat na post-produkciji. Upravo iz tog duha lifovanja
programa i proizilazi odluka da se to manje emituje uivo. To je dolo dotle da se ak i
novogodinji ivi program snima unapred.
Imid televizije je baziran na glamuru. U tu svrhu Pink za uzore esto koristi zapadne
ekvivalente. Postoje kritike da su ova kopiranja mahom trapava, ali izvesno, u odreenoj meri,
ona postiu eljeni efekat.
Emisija koja zasenjuje sve ostale utiske o programu Pinka, Grand Show, je u stvari
sponzorisana od strane partnera Pinka (naime, Lepe Brene)... to delimino Pink, u stvari,
objanjava kao servis.

Sektor tehnike
Ovo se odnosi nita manje na radni ambijent. I u njemu, kao i u programu, tei se jakom utisku
bogatstva, glamura uopte.
To Pink dovodi do same granice funkcionalnosti. Poto je glavna zgrada projektovana tako da
izgleda futuristiki, zanimljivo i mono primenjena su nekonvencionalna arhitektonska reenja,
koja su est predmet rasprave. Meu njima je i formiranje studija dva sprata ispod zemlje, kao i
izraena skuenost studija za dnevnik (koji je nedavno predekoriran u braon nijanse, po
amerikim sugestijama). U rtve glamura spada i soba za reiju, koja je izrazito mala.
Projekti koje je R&D tim osvario su postavjlanje satelitskog sistema prenosa, virtuelni studio,
realizacija kvizova Ruski rulet i Best Friends, web prezentacija i News i film servisi.
Telemarketing satelitskim programom spada u komercijalnije novotarije koje su uvedene.
Fiziki Pinkova struktura svodi se na:
Pink zgradu, u Beogradu, u kjuoj su kancelarije mnogih kompanija unutar grupe.
PFI kompleks je, itekako, vredan pomena. Pink Films International je studio za filmsku
produkciju. Pokriva 17 hektara na zapadnoj periferiji beogradskog predgraa. Sastoji se od
120.000 kvadratnih metara zgrada: 10 tonskih studija, administrativnih kancelarija i pune postprodukcione infrastrukture; stanova i postrojenja za ketering, skladita, velikog parkinga, i
postrojenja za proizvoenje optikih diskova.
Pink M ima kancelarije u Podgorici i Budvi, dok Pink BH ima studije u Sarajevu, Banja Luci i
Bjeljini da bi podrao emitovanje na ovim tritima.
Sluba realizacije podeljena je na odeljenja:
-

Montae

Reija/studio

ENG

Kreativnu slubu, koju vodi umetniki direktor, a u ovu slubu spadaju odeljenja:

Stajlinga

Scene

Video grafike

Odeljenje realizacije (reditelji/realizatori, arhiva)

Sluba plana i organizacije:


-

Sekretar produkcije

Glavni organizator

Organizator

Ovako rasporeeni sektori pokrivaju sve faze tehnolokog procesa proizvodnje i emitovanja
emisija a samim tim i programa.
Istorija
1994

Poetak emitovanja RTV Pink

1996

TV Pink je postigao drugo mesto u optem rangiranju na teritoriji Srbije, i

rasprostire se na preko 65% domainstava u zemlji.


1998

TV Pink postie prvo sveukupno mesto u Srbiji.

1999

Pink International dobija licencu Pink Plus u Media System GmbH,

satelitskom televizijskom kanalu da bi doprli do gledaoca irom sveta.


2002

Uspostavljanje Pink M-a, kablovske televizije u Crnoj Gori, koja brzo postie

dominantnu trinu poziciju na svojoj teritoriji.


2003

Pink Extra, drugi satelistki kanal, je lansiran, irei auditorijum na Evropu.

Televizija Pink BH poinje svoje emitovanje u Bosni i Hercegovini.


2005

Pink BH se emituje tokom cele zemlje i zauzima vodeu poziciju na tritu.

2008 Ostvaren je znaajan ugovor sa Fashion TV-jem, koji se od tada prenosi kao Fashion
TVSEE. Od tada, na zapadnom Balkanu Pink raspolae svim pravima na Fashion TV.
2009 Zavretak radova na PFI Studiju, velikom studiju predvienom za filmsku, ali i TV
produkciju.

ZAKLJUAK
Sagledavajui RTV Pink u celini, lake je razmiljati o njemu kao o korporaciji na prvom, a
televizijskoj stanici na drugom mestu. I tu moemo da kaemo da Pink usvaja sve prednosti
(dinaminost, komercijalnost) i mane (unoenje kulturoloke pometnje i bahaenje korporativnog
nihilizma) ove injenice.
RTV Pink je izrazito dinamina i ambiciozno koncipirana televizija. Na ovim prostorima u
dogledno vreme moemo da oekujemo da e privlaiti najvie panje i da e veina pogleda biti
uprti u nju. Ova meavina korporativnog razmiljanja sa prilagoenou zemljama 2. sveta je po
mnogo emu egzotian eksperiment koji, po svemu sudei, radi.