Ïlber

Ortayli

BATILILASMA

Tarih

MERKO

idrAPtMt

YOLUNDA

ÍÇÏNDEKÏLER

7
9
29
37
46
55
61
70
77
83

93
100
104
111
124
134
146
156
161
170
178
195
201
216
222
229

Önsöz
Tanzimat adam14e Tanzimat toplumu
Tanzimat döneminde tanassur ve din degigtirne olaylan
Tanzimat devri basuu üzerine notlar
ilk Osmanh parlamentosu ve Osmanh milletlerinin temsili
IL Abdülhamid döneminde anayasal rejim sorunu
ÏlkOsmanh parlamentosunun yapismda eyâlet idare
meclislerinin etkisi
IL Abdülhamid devrinde tagra bürokrasisinde gayrimüslimler
Midhat Papa'nm vilâyet yönetimindeki kadrolan ve politikast
Osmanh Ímparatorlugu'nda
idari modernlegme ve mahallî idare
alamndaki geligmeler
Osmanhlarda ilk telif iktisat elyazmast
sanayilegme anlaylyma bir örnek:
Osmanh Ïmparatortugu'ada
'Islah-1 Sanayi Komisyonu' olayt
Osmanh Ìmparatorlugu
ve Alman diplomasisi: 'Drang nach Osten'
Osmanh Ïmparatorlugu'adaAmerikan okullan uzerinebazi
'

.

gözlemler
Osman Hamdi'nin önundeki gelenek
Osmanh devletinde laiklik hareketteri üzerine
Hilâfet ve Türkiye Íslamdevletinde hil&fet
19. yüzyilda heteredox dinî gruplar ve Osmanh idatesi
Alevîtik, Nusaydlik

ve Bâb2âli
'millet'

Osmanh Ïmparatorlugu'nda
Ortodoks kilisesi

nizann

Tanzimat döneminde Balkan]ar'da ulusal kiliseler ve Rum
Ortodoks kilisesi
Son devirde Osmanh Musevîleri
Osmanh Yahudileri ve Türk dili
Osmanh modernlegmesi ve Sabetaychk
Harf devriminiri nedenleri üzerine

Önsöz
Dostum Murat Bardakça, Merkez Kitaplar adma bazi
derlemeyi teklif ettigi zaman, buna hay1r diyemedim.

7

makalelerimi

Makaleleri genelde benim kadar dagmik ve birbiriyle ilgisiz yaym
organlarmda çakan bagka bir meslektay yoktur. Bu yüzden bunlart bir
araya getirmeyi teklif edenlere, ancak gükran duyarim.
ISIS Yaymlari'ndan Sinan Kuneralp, daha önce Íngilizce,Almanca ve
Fransizca makaleierimi'Studies On Ottoman Transformation' baghgi altinda yayimlamigti. Gene Ankara'da bulunan Turhan Kitabevi de, Osmanh ekonomisi üzerine yazdigim makalelerimi kalm bir cilt halinde
negretti.
Elinizdeki bu ciltte, Osmanh millet sistemi, diplomatik iligkiler ve
ekonomi tarihi üzerine makalelerim yer ahyor. Bu makaleleri toplayip
redije eden dostuin Dr. Erhan Afyoricu'ya ve Merkez Kitaplar Genel
Yaym Müdürü ÍlknurÖzdemitetegekkürü bir borç bilirim.

ÏlberOrtayh
24/05/2007

Tanzimat Adams ve Tanzimat Toplumu

Keçecizade Fuat Paga'ya atfedilen bir nükte vardir: Muhalifierinden
ve
müraî bir kipi, Babiâlî'nin parke dögenerek genigletilencaddesiniöver
pek münasip bir i; yapildigmt söyler Papa da, "Bize attlan taglarla dögettik," cevabuu verit Gerçekten de Tanzimat yöneticilerine çok taglar atilmig, onlar da bu taglan bir devri bina etmek için kullanrmglardir. Ihmh
ve uzlagtinci bir yol izleyeæk karp görüglüleri bile planlarun gerçeklegtirmek için hizmete ald11az Onlara gäre bugünün muhalifi yarmm çahqma arkadagiydi. Tanzimat'm öncil kadrosu, ne geldikleri meslek ve dunya görügü, ne de toplumsalkökenleri bakimindan birbirine ben,zemeyen
kipilerden oluqur; aralannda bir uyum vardi, ama birlik oldugu söylenemez. Bâbiâlî diktatärlerinin birbirleriyle çekigmeleri bazi zaman parlamenter Avrupa rejimlerindeki iktidar ve muhalefet partilerinin sürtüÿmesini aratacak derecedeydi. A. Cevdet Papa gibi Süleymaniye medreselerindeki dik bagh softalan mat etmiÿ medrese bilgini ile sefamthanelerde yetigmig RegitPaya, agirbagh Ali Papa ile nüktedan ve lafmi sakmmaz
Fuat Paga hep birlikte bir devri yaratmiglardir. Tanzimatçilar, 19. yüzyilm ortalarinda reformlarnu gelenekselbir devletin kadrolariyla çegitli dil
ve dinden gruplann çatigtigt bir ortamda yürütmek zorundayd11ar. Muhalifleri çoktu; ama hiç kimsenin burnunu kanatmadan, özgürlügünü
kisitlamadan eski bir imparatorlugu çagdaglagma yoluna çakanhlar.
Tanzimat hareketini bazi çagdag yabanct gözlemciler
sama' faaliyeti olarak yorumlamiglardir i Gerçekten de Tanzimat haæketi, kanun egemenligini kurma ve yönetimi yeniden düzenleme olarak
görülûyor ve anlagihyordu. ÜstelikTanzimat hamketini bäyle niteleyenler sadece Avrupah gäzlemciler degildi, Tanzimat ändederinin kendile'fegislation-ya-

ri de girigimlerinin amacun ve yönetimini aym biçimde degerlendiriyorlardi. Tanzimat hamketibir devrimin atmosferini ve dünya görûçünü tagimiyordu. Tanzimat yöneticileri kipiliklerinde tutuculuk ve pragmatik
reformculugu birlestirmig,dünya görügleri, davramp biçimleri ve politikalanyla 19. yüzyd Osmanh toplumundaki yeni insanm tipik temsilcileri veya öncüleri olmuglardir. Ancak bu yeni Osmanh tipinin büyuk ölçii-

*

En Uzun YR2ydt, Ïstanbul1983, s. 1/0-183.
ÍlberOrtayh, imparatorlugun

1 George Young, Corps de Droit Ottoman, Oxford at the Clarendon Press, 1905, s.XIL

Buraya kadar klasik Osmanh kalemiyye snufunn yeteneklibir üyesiyle karp karµyay1z. s.Kanun yay. "Artik bu kallâvi bizi kurtaramaz. yuzydm yüksek bürokratlan. igte Regit Bey ise padigahm bu emrini yerine getirdiginde. reform girigimleri yüzünden Halet Efendi'nin ktgkirtmas1yla Sultan Mahmud'un higmma ugramig ve son anda padigah. birbirlerinin kubesini taglyan ve yusunu kazan Akif Papa ve Pertev Paya gibi vezirlerdi. . Papa gençIiginde ilk sadrazamhgi sirasmda. 51 vd. Tanzimat döneminin eledigi diger devlet büyükleri. iktidari tutuca ve gärünügte reformcu bir kadrodan devraldilar." sözüyle ifade ederdi. "Kallâvi kendisine pek yaktytyor"' diyerek canuu bagiglamigti. Ïstanbul1978.g. Cevdet Papa. Akif Papa ise rakibi Pertev Paga'nm katline neden oldu. paganm yakipikhhgun kastedip. Ögrendigi dille dag dünyay1 tanumpti. 18.de eski toplumdaki Osmanh efendisinin yagam tarzuu. Bu son kanh entrika idi ve Pertev Paga'dan sonra Akif Paga'nm da ylldizisöndü ve sürgüne gönderildi. Meclisi Vak Meclis-i Tanzimat reislikleri gibi Bâbiâlî'nin yuksek görevlerinde bulunmuqtu. hariciye nazirhgi.. Emin Rauf Papa radikal girigimlere kargi isteksizligini. artik yeni devir bürokrasisinin öncüsü olacak bir kigilikti. koruyucusu Pertev Paya tarafmdan padigaha övülmüÿtü.e. 2 Abdurrahman pref. Kaleme aldig1 belgelerdeki yazi ve anlatun padigahm hoquna gitmig. sadrazamlarm giydigi kavuk. 1834'te Paris elçisi. II. yann nazir. ardmdan hariciye müstegan ve az sonra da vezirlik rütbesiyle hariclye nazin oldu. ÏhtiyarM. A. s. Mahmud'un ölümünde hariciye nazirhgi üstünde kalarak Londra elçisiydi ve döner dönmez Tanzimat Fermam'm ilan ettirdi. Hüsrev Papa gizli bir tutucuydu. öbür gün vali. Mehmed Ali olaymdaki geligmelerde lursuun ve hataIarmm payi görüIdügünden Tekirdag'a sürgüne gönderildi. valilik. bugün sadrazam.Temkinli. elli beg ylldir nezaret rütvuzera' denilen Hüsrev Papa. Ama her görevde dev'geyh-ul * Kallâvi. hatta ürkek Mehmed Emin Rauf Papa yeni döneme uyum saglayamam19tt.3 1857'de 61 yagmda älene kadar beg kere Osmanh Devieti'nin sadrazann olmug. Sultan Mahmud dömemi Bâbiâlî bürokrasisinin genç üyelerindendi. sonra Londra elçisi. Tanzimat döneminin diger ünlüleri de onun geçtigi yolu izlediler. Tarih Muhasebeleri. Bu devir-teslim. 3 a. dünya görügünü bilinçli biçimde devam ettirdigi de açikttr.2 Artik meydan Pertev Paga'nm yetigtirmesi olan ve yeni devrin politikacisi Mustafa Regit Paga'ya kalnugtL Regit Paga.. Mustafa Regit Papa. eskilerin gözden dügmesi ve bir köpeye itilmesiyle gerçeklepti. Reformcu hükümdar bu yetenekli gencin Fransizca ögrenmesini ister. Ali ve Fuat pagalardan olugan Tanzimat dördüsü. sonra gene sadrazam olabilirlerdi. Bâbiâlî'de süratie yükselen Regit Bey. 19.

ÏIk müderrialiginde saldirgan ve agzi kalabahk softelanm susSüleymaniye medreselerinin kadar bilgisi güç1üydü. Cevdet Papa IJMES. Paganm yönetici olarak yazdtgi teftigraporlan. üslub kullamr. yani kazaskerlikten niülkiye snufma geçig yapmig. Yazdigi tarih eski vakanüvislerin 19. Ali ve Fuat pa- çalarm. L Chambers. Tanzimat adammm olan Ali ve Fuat pagalari elegCevdet kargitt ri gerir.. Fusäzlerle eleptirilerini ise oraya Ermenileri doldurdugu gibi 'hikmet-i 4 A.Nedeni resmi sansür degil. pagamn kendi sansürüdür. bilgili Papa. ve gerisindedir.olmugtu. Bu tutumu eyyamcihükümet' anlayigmdan ilehšmdan degil. ama bunlara bakarak Cevdet Paga'yi saf veya çaginm çok gerisinde bir adam olarak nitelemek de mümkün degildir. Cevdet Paga. A. 464. A. The Educationof a Nineteenth Century Ottoman Alim'. veya degigtiriknigtir. Avrupa hukukunu güya ögyönrendi. sirrun mezara götüren devlet adamlarma tipik bir örnektir. 11 . yapmadan önce Fransizcayiögrendi. Cevdet Paga. fakat böyle yüksek bir rütbeden geçig tek olaydB ve Tanzimat reformlarmm ilmiyye snufnun gücü ve dünya görügü aleyhine geligtiginin ve laik bürokrasi ve dûnya görügünün berikilerin änûne geçtiginin canh bir örnegidir. Bütün yazdiklarmda ve dügüncelerinde Ornu. Laik bürokrasiye kazanacak saygilarun turup geçi. hazirlad1þ nizamnameler zaman zaman tarihçiliginin çok ötesinde bir gözlem ve degerlendirme yetenegine sahip oldugunu gösterir. 4.Akilh.let yönetirnini çok yakmdan etkiledikleri bir gerçektir. tutuculugutemsil eder. ilmiyye snufmm en ände gelen üye1erinden biri olarak kalacak Cevdet Paga. Regit Paga'mn yandaµ Ahmed Cevdet Papa daha ilginç bir hayat çizgisine sahipti. vezir. Arabistan Vahabilerinin isyamru nasil degerlendirdigini biliyoruz. ihmhhŠnu todoks bir Sünni Hanefi oldugu açiktir. Vefik Paga'nm yagam çizgilerinkurumsallagnug bir deki bu paralellik 19. ga'nm tercüme odasanda gayrimüslim memur sürdürur. ilmiyye snufmdaki yüksek rütbesinden. yüzylan her bildigini ve dügündügünü yapmayan. çagdag ilerisinde. Tanzimat döneminin yenilikçi heyecanim veya dig diinyaya dönüklügünü degil. yüzydm devlet adamhšmda gelenek gibiydi. tarihçiligin çok 18. olarak ama tem yüzy11baglarmdaBalkanlar'daki ulusalci hareketleri. Osmanh tarihinde ilmiyye snufmdan mülkiye snufma geçig yapanlar az da olsa yardi. yöneticilik söz konusu oldugunda tutuculuguna raga men görüglerinden taviz vermekten çekinmemigtir. Regit Pagaliz bir tirirken zaman zaman ölçüyü kaçinp Ali Paga'mn tutmadiguu. Cevdet Papa 19. Bizzat kaleme aldigi Tarih-i Cevdet'teki.bilgi ve yorumlar eserin diger baslasmda çakarihm. Hammer tarihini okudu. Íslâmiyetonca hiçbir refornu gerektirmeyecek kadar üstün bir düzen getirmigtir. daha sonra Midhàt Paga'mn. Yüz yllönce yayasa.

1332. A. Du laubaliligin rtedeni ona göre Fuat Paga'nm kaympederinin Nuseyrî taifesinden olmasidar. 2. Çagnyay. Regit Papa ve Cevdet Papa ikilisiyle Ali ve Fuat papalar arasmdaki çekigmeyi. daha dogrusu hüner gösterisini Tanzimatçtlar sik sik tekrarlamiglardir.6 Cevdet Papa. ikincilerin Fransiz politikasma taraftar olmalarma baglar. haz: Y.. davetten ve konuqulanlardan hükümeti haberdar ederdi. restoranlan ve otelleriyle nihaadun S A.istanbul1980. 8 Baçãskunhk Arpivi Yddiz Evrak: (27R. bir Cevdet Faça medreseliligine ragmen tek kadmla evlilik taraftartdir duygu doludur. CevdetPaµ Semineri. Fatma Aliye Hanun'm bu vehmi kendisini okuyanlan ve okuyanlarm yazdigim okuyanlart bugüne kadar yamltmigtit Ïngilizve Fransiz politikasmi kullanmak gibi hüner.s. Cevdet Paga'nm kiz1 Fatma Aliye Hanun Tanzimat döneminin aydm kadm tipine bir örnektit O devrin aydm gruplanyla görügür. Cevdet Paga'mn kizi Fatma Aliye Hamm kaleme aldigi Cevdet Paga ve Zamanr adh kitapta? M. Tanzimat hareketinin ve her türlü yeniligin karÿ1smdaki çevrelerin benimsedigi tek Tanzimatça devlet adami oldu. Ma'rûzat. Ahmed Cevdet Paça ve Zamam. Fak. Dersaadet. 1985 7 Fatma Aliye. grup çekigve egine yazdigi mektuplar mesinde igiölçüsüzlüge vardartmg görünilyor.'familyasinm 12 trz-1 namusu konusunda laubali' oldugu at Paga'um ise dedikodusunu da yapar.eder. tag binalariyla istanbul'un de Avrupa'ya özenen aydmlarm bulugtugu yabanci kitapçilan. Cevdet Paga özellikle M. 'Cevdet Papa ve Aile içi tnünasebetteri'. özellilde diplomat eçlerini veya Ístanbul'uziyaret eden seçkin yabanci hammlan evine davet. hafazakâr tezlerini savuntrken TanziRegit Paga'ya sadik oldugundan ve devriri geregini anladigmdan mat hareketine hizmet etmiytir. Cevdet Paga. -31-27/5/27/29 . Kanaat Matbaasi.5 Gerçekte yaçamlari ve familyalanmn yagam tarzlari da birbirinden pek farkh olmadigt halde. Caféleri. Gülnar Hamm diye bilinen Rus 6 kontes Lebedov(a) da Yddiz'a jurnaledilen bu tür ziyaretçilerdendi Tanzimat insam yüzyillar boyu küçümsenerek bakilan Beyoglu'na atmigtL Lamartine'in tagra kasabalarma benzettigi sözde gik semt ahpap mahallelerine tepeden bakarBeyoglu. islamfelsefesi ve fikth alanlarmdaki genig bilgisini ancak süsleyecek derecedeydi.Ü. Ìstanbullu Türk'ün yaçanunda Avrupa'ya aralanan bir kap1ydi. Ancak bazen takmd1gi taassup ve saJd2rganhgi da agan üslubu nedeniyle. Halaçoglu. Bu bilgileri mukullanardi. Avrupa mamulâti satilan magazalanyla Beyoglu. Ï. ama igleri bir eiçilige kapilanarak yürütmedikleri açaktir. dogu tarihi.Ed. Ne var ki adamlar bir vibastmlmasi veya falan kurumun yeniden dülayetteki ayaklanmanm zenlenmesi gibi sorunlarda bu tür çekigmeleri bir yana birakir ve birbirleriyle aym masanm etrafinda otururlardi. 6 Mübahat Kütükoglu. Cevdet Paga'mn Avrupa tarihi ve hukuku alamndaki bilgisi.1309-1891).

tersine ülkenin askerî ve mafî zaafina ragmen Avrupa rnfidañafesini en aza indirecek Bir yöntem iziendigi görülür. Fransizcayl kendisi ögrenmigti. ama BâblAlfyi de saraym ve butün ülkenin diktatörü haline getirdi. Daha dogrusu Ali Paga. Ali ve Fuat pagalar yönetimde birbirlerinin süxekli halef-selefi olan aynlmaz bir ikiliydiler. ÜnIü ulema ailesi Keçecizaögrenimi görmügtü. pætokolde ve resmi iliekilerde Bâbiâlî'yi temsil eden kendisine kargi. sefahatiyle Avrupa tagrast olmaktan çikip Osmanhlagti. Tanzimatçt grubun alafranga sadrazami olarak bilinen Mehmed Emin Ali Paga. Gerçekte Girit'i vermemig. A. Taµnma artip. bütün güçlüklerin ustaca çözümünde pay. tüketim zevkiyle. Tanzimat bürokrasisinde fligkiler henüz anonimlegnekteydi. Birisi aldt Giridi. Su reformlar gerçekleytirilirken Avrupahlarm oyununa gelinmedigi. Birbirine. Ali Paga'mn sadrazamhgi sirasmda yönetim ve hukuk alanmda Tanzimat döneminin en kahe düzenlemeleri gerçekleptirildi. Regit Paga'nm elindert tutmasiyla Londra elçiligine. Frans1z dilini kelime delerden geliyordu ve oyunlari ve nükteler yapacak kadar iyi bilirdi. Klasik Osmanh bürokrasisinde aday memurlar kaleme çarak olarak girdiklerin_tip 13 . delidolu Puat Paga'ydi. nüktedan. Bâblâlî'nin Regit Èaça'dan sonra ikinci diktatärü o oldu. Ìzzin olmugtu. Cevdet Papa gibi büyüleyici bir adamm bulundugu bir ortamda Fuat Paga'dan vazgeçemezdi.zit karakterdekibu iki adam birbirleriyle aym politikayt izlediler. o günün kopullari içinde. Bu agirbagh. Beyoglu'na ayrilan saatler ve günler çogaldikça Beyoglu da tiyatrosuyla.yet apartman hayattyla. Diplomasi meslegine Regit Paya gibi yeni geçigyapnnyti.. kurtarmi. en hafif saygisizhga kesinlikle müsaade etmezdi. en agar kararlari ve cezalari bile soguk bir tebessümle belli eden adamm yakm çahyma arkadaµ.. Ali Paga'yla akrandi ama onunkinden çok farkh bir toplumsal çevrede yetigmigti.y say1hrdt. Kapacizadeile KöyrùTünün farkt budur. sonra hariciye müsteparhšma tayin edihnig ve o sadrazam olunca da hariciye nasekiz defa hariciye nazirhgi yapti. Ani karar ve uygulamalamülteciler sorununa rma ragmen 1861 Suriye olaylarmdan vanncaya dek. Misir Çargisiesnahadan bir attarm ogludur. Sadaret makamma Sultan Abdülaziz bile sayg1 göstermek zorundayd1. mir Bursa valiliklerinde bulundu. istanbulluBeyoglu'na çok sonralari tagmmaya baglad1. kisa sürelerle Viyana ve Londra elçiliklerinde çahgImytt. birisi verdi bugün. büyüktür. dügünerek eyleme geçen. Beg kere sadrazamhk. Attar akgamlari çarymm kapisim da kapatt18mdan muhalifleri. kendisine bevvabm (kapicmm) oglu derlerdi Diktatör sadrazanu tarihteki bir diger diktatör sadrazamla karplagtirarak yeren gairin taglamasi ün1üdür.

kaynldigi görevlerde gülünç ipler yapanlar boldu. yenilige kargi tepki duyanlar tarafmdan devamh hievedilmigtir ve halen hievedilmektedir. Fuat Paga'nm bacanagi dugundan yeteneksizligine ragmen bu gibi görevlerle Raynhrmig. okuyan ve yabanci dil ögrenen Ralom Efendi'yle. Böyletemlerine uyum saglayamayanlarm 1erinin içinde yabanca dili yanhp yazip konupanlar. Tanzimatçilarm sadekulce bir grubunu. Bir sadrazam. peyniri hiç sevmeyen Sadrazam M. Tanzimat bürokrasisinin yabanci dil bilen. Regit Papa tarafmdan muaheze edil9 Osman Nuri.14 de kendilerine meslegiögreten amire bir usta.C. dig dûnyay1 izleyebilen yetenekli üyeleriyamnda yeni devrin kultürel atmosferine.9 Tanzimat'in bagmdan beri bürokrasi üyeleri ve paga2adeler arasmda Kâmil Bey gibileri. mabeyn bagkâtibine yazdigt arz tezkiresinde eger böyle bir yakmhklan varsa 'karmdagi a'azz-u ekreattfetlu oglum efendim hazætleri' veya mim en sevgili laymetli kardegim' gibi bir hitapta bulunurdu. 1421-1422. . Ahmet Midhat Efendi'nin Felâtun Bey ve Rakim Efendi adh romam. Resmi belgeIerdeki literatüre yanslyan bu egilimin politika ve yönetimdeki grug lagmalarda baghca etken olacagma kugku yoktti. bir baba gibi baglanir. koltugunun altmda lâf ola Fransizca gazetelerle dolaganlar. Franstzcasmm gülünçlügu ile tatunmig olanlardandl. Gerçekte Tanzimat tipi. Bu yüz yüze iligkilerin modern bir kurumsallagma içinde zamanla kaybolacagi açikti. tembel. ancak Tanzimat bürokratlaruun iligkilerinde etmigtir. birlikte çahgip yükseldikleri akranlanyla kurduklan kardeglik iligkisi hayat boyu sürerdi. gösterigli ve yeni hayati yuzeyden taklit eden Felâtun Bey'in kipiliklerindebu iki konu almaktadir Felâtun Bey tipi memurlarm canh örnegi tip Inemuru o devrin harietye tegrifatçilarmdanKâmil Bey'di. hatta Tesmî ve gruplagmalannda eski gelenek ve etiket devam yaziemalarda bile bunu gözlemek mümkündür. I. bizim toplumumuzda kendi kendini yetigtiren." Fransizcay1 az bildigi halde devamh Fransizca deyimler kullanmaya çalgarmig. Bu nedenle siyasal edebiyatumza yerlegmigbir deyim olan Tanzimat tipi. daha dogrusu ikinci snufuu meydana getirenler için lirülabilir. Kâmil Bey. Mecelle-iLímur-u Belediyye. devrinde Prenk mukallidi diye bilinirmig. 1867 yilmda yeni kurulan Beyoglu Altmolc1 Belediye Dairesi reisligine tayin edilmigti. 19. yüzy11modernlegen bürokrasisinde gerçekten becerikli. çahgma yönda çokça bulundugu açuktir. eleptiren ve yeni ufuklar aramaya baglayan insanlarm ilk örgelenegin payi vardir ama genegidir: Tanzimat insannun olugumunda 'derletli Roquefort peyniri yemeden sofradan kalkmamay1 Frenk nygarhgr sandigmdan dolayi. s. igler çatallagti veya'ol babda irade efendemek için'les affaires sont devenue fourchette' monseigneur' l'irade à gibi gülünç çevirileriyle est dimindir à cette porte ün1ûymüg.

Tanzimat reformlarmm yürütülmesine yeteneklerlyle katkida bulunmuglardir Bir bakikaçarak Türkiye'ye sigman Alman ma 1930'larda nazizmden adamlannm üniversiteye yaptiklari hizmete benzer bir durum söz konusudur. Stein (Fernat). yeni ülkelerine derin bir baghhkla hizmet etmigler. Osmanh ülkesine sigman Polonyah. Ordusunun kurulugu tamamlanamamig ve reformun getirdigi sanct ve sikmtilar içindeki Osmanh Devleti Avusturya ve Rusya'nm baskilari-na ragmen mütecileri geri vermedi. Topçuluktan haritac1hga. Archiv. Budapepte'de Tuna layisada girin bir meydan. sivil bürokrasiye ve kültür hayatma da yararh hizmetler sundular. istedik1eri ülkeye gidebileceklerini. Czaikowsky (Sadik Paga). Vimety (Ísmail). 17. Meydanda General JozefBém'in bir heykeli vardir. General JozefBém. 1848'de Kossuth'un önderliginde Avusturya'ya kargi baglattiklan cumhuriyetçi devrime gönüllü olarak katilan Polonya lejyonu komutannun amsma bu heykeli dikmig ve gükran borcunu bildirmigtir. Tuna klyismdaki kalelere sigman ve bagta Kossuth olmak üzere bütün Macar hükümet üyelerinin. Macar halki. bir kismi da din degigtirip Osmanh hizmetine girmiglerdi. Przyenski. IL Mahmud döneminden beri Osmanh ordusu özellikle Prusya'dan uzman getirti. Tanzimatçilarla baglamighrdenilebilir. bagka ülkelere gitmig. General Bém (Murat Paga). Macar ve Ïtalyandevrimci birlikterinin bir kasnu geriye yurtlarina veya. 445. Nemegyis. matematik egitiminden veterinerlige veya ressamhga kadar 19.Osmanh hizmetine girenlerin de rütbe ve mesleklerine uygun gärevlere atanacaklarmi bildirdi. Ancak 1849 Polonya-Macar mültecileri sadece Osmanh ordusuna degil.bilim 10 Ö. PA XII Türkei fog 27. yüzyil Osmanh hayatma birtakim yeniliklerin girmesinde mültecilerin pay1 oldugu açiktin Bizzat Midhat Papa Tima vilayetindeki sanayi mekteplerini Polonyah-Macar mülteciögretmenIer sayesinde açabilmigti. Zanitski (Osman).10Dinini degigtirmeden Tuna kiyilarmda kalan veya Haleb ve Kûtahya'ya yerleptirilen küçük rûtbeli subay ve erIerden Osmanh sanayiinin ve tarmumn geligmesine yardimci olacak birçok uzman çikti. JozefBém adnu tagir. Bu yeni Osmanhlar. Rusya'da görüldügü gibi orduya ve sivil idareye hizmet suküçük asilzadelerinden çok farkhydinan bagka ûlkelerin maceraperest lar. yüzyildan beri Alman prensliklerinde. General Kmety. 2 Jaenner1850 ve aym karton fog.Ienegi degigtirme gelenegi. Sultan Abdülmecit. Polonya-Macar komutanlarinm bulundugu binlerce kigiye. Borzecki (Mustafa Celâleddin Paga) gibi yüksek rütbeli Polonyah ve Macar subaylar din degigtirerek Osmanh hizmetine girdiler. kendilerinin ve ailelerinin hayat ve gereflerinin taminat altmda oldugunu. 13 . Hius Hof-St. Bordy. Osmanh ordusunun ünlü Murat Paga'sidir.

Kaçgöç bûzete ve dergi okunuyordu. sayilabir taraftan yardmu yapayordu. Oglu Ferik Enver Papa da aym tabakanm moda yagantilanyla urak verdikleri kaçgäçten egitim ust ve larma dernlegmesine yakm bir ärnek oldular. yüzyilda Ístanbulve büyük liman pehirlerinde yeni mobilyasi ve ladi. Sonra punch içilen sarmaktaydi. kalabahk Iarup seyreden sayfiyedeki sefalan.11 OsPrusya'dan askeri uzman yollanmayacagt tehdidini rahatsiz ediyordu. Ancak bu Prusyahlarm reforma 16 1838 von Klezi'den 11 Aym argiti. tekkelere kadmlar da devam eskisinden Toplumda hareketlenen. 20 Auût rapor. renklenen bir hayat yanmda. Avrupa gärilyorlatda. mekten pek memnun yordu. Kadmlar egitim okunuyordu. Fak. AIbalo dükkânlar. 1831'de elçi mutemsilcisine nezdindeki Bâbialî komitenin mitesi'ni tammig ve AS11110smanli memteve papalari Ve yapangt1.Gaalafranga sofra adablyla özetlenemez. 97. erkek kadm ßörtü tma giriyordu ve gezinti yerlerinde ediyordu. ayin ¾ h alki sürüyordu. hayat tarzi de yeni bir baglad1. Bu yeni hayat tarzi. Abdülaziz'le ziyaæte gitnie Ïstanbul'daykenKüçûksu Kasn'm Sultan vennipti. Göyünç. 173-179. Bu imparatoriçeye holunu manzarayiçayirda topmig.ne denli canla bagla hizmet ettiksigman sonra sirasmda önce Íngiltere'ye leri güphelidir. Bogaz'daki mehtap olmuytu. 1830 devrimi maiyetindeki iki PolonGeneral Sknanowski ve Osmanh ülkesine gelen Prusya Rusya ve almmasim Avusturya. av baglatiyor. elçisi Prusya etmiplerdi. Ïmparatoriçe üfürükçüye tagmir yoglu'ndaki hekimden. hizmetine yah subaym Osmanh üzerine olay bu Königsmark.. sadece kâgir honaklar. Ïstanbul gelenekler de ve doktorun yanmda eski Eugeolmugtu. piddetle protesto savurmugtu. padigah ikisini kol kola göralafranga arasmdaki zevat. Í. sûrgündeki Polonya Bâbiâll.° çevrede bu Batihlagma ulusalo bir smda bir hayat bag19.Topkapi MülteciMacar vd. s. 1976.Ü.12 Polonez lviacar amelesi olduklan akraba çevteye evlilik yaptildan degil. 98 givibelgelerinden E 7835 kitap 5. N.Ed. yiyecek ve tamirat meyhane sayisi da artbirlikte müritlerle istanbul'da tekkeler artan ve n batakhaneler. Halep'e Kütahya Bunlann ve leri ve sebetteri. Metternich'e 12'Nigâr Anafarta. attigma Mustafa Celâleddin Paga'mn ilk ulusala kitabt ve diiÿünceleri artaya aileler çocukgibi izlemigtL Bu yolu gõrmügtük.. kendileri ve lan sadece simfi yuksek araOsmanh 19. Eczane halki smif arada her cezbesi bir kol keyfiyle. fogl 200-201. Türkei VI-68. Küffar ManaTürk-Macar Yerleetiriimeleri'. tekkelerin yeyhierine maDevlet farkh organize bir mistisizm de bagladt.basim yeri ve tarihi yok (muhtemelen1980). '1849 . Osmanh1mparatorlugu ile Lehistan Arasmdaki Münasebetterie IlgiSaray Arfi Tarihf Bélgeler. s. asil änemlisi roman hayatopium kadmi yük älçüde devam etmekle beraber yüksek snufm Bazi baglamigtl. manh'ya gerçekten hizmet edenler bûyûk devletleri Polonya Millî Koyani hükumetini. yüzyilnt getirdiler. denen maktaydi.

olumlu görülen eser sahipleri taltif ve tegvik ediliyordu. bildigi gibi devam ediyordu. model aldigt toplumun kendine göre bir msmini çizer. Voltaire Münif Papa çeviriyordu. manh topiumunun nasil yorumlandiglyla ilgileniyor. Tanzimat bürokratuun Avrupa toplumu için çizdigi betimleyici çerçeveden çok daha farkh cevaplar ahrdik. lerinin model resme göre edindikleri bir tür teatralitedir. Fransizcamn üslup ve dil bakimmdan kusursuz ärneklerini önce mütercim benimsemek sonra da tamtmak amacmda olmahydi. Avrupa saraylarmda kalabahklanna kargi kapris ve hirçmhkla cevap veren büyük müzisyen. Kahp degigtiren her toplum gibi. Rönesans kültürüne geçex1Orta Avrupa'nm 15-16.kögklerde kadmh erkekli saz söz meclisleri tutucu çevrelerin ve A. bir bagka soylu ise homurdantrdi. Bir uygarhk çevresine girme agamasmdaki topium. teknigipragmatik bir yaklane kargihenüz bütüncü ve tartigmact olmaktan çok. düzenlenigi mühimdi. yüzy1hm. Lamartine'i ve Fénelon çevirileri ne ve alman tarihleri içinde Oskaleme dünya Bati'da Bâbiâlî Saray ve yapti. Kugkusuz. 1847 Haziram'nda o dönemin dialeyicilerin virtüözü Ferenç Liszt Ístanbul'ageldi. bilimine. Davramplarm zi ahekankklar ünlü amact degil. ilmî bilgi ve yorumlar için degil. süren fazla bir bu tutum söz ama konusuydu. olmadi. özledigi dünyamn atmosferine mûzikle bir girigti bu.gibi gurarlamr. yüzyihn Avrupah soylusu karisiyla baloya gitmeyi su içmek gibisinden bir olay olarak görürdü. Osmanh saraymdaki dinleyicilerinin dinleme adabi ve vakarma hayran olmuqtu. o uygarhkta ve hayat tarzmda kendine göre demirleme alanlan. un Osmanh aydmi Batt'ya dönüp Dogu'yu terk mi ediyordu? 150 yildir 'mani- n . ulema sunfmm büyuklerine özgüydü. Siyasî. Baahykanhk hal3ne gelmeden yapihyordu. dogrudan dogruya hayata yeni gizen bir ögenin. O yüzden uzun zaman çar saraymdaki balo ve soirfler bir amatör oyunu gibi baglayip profesyonel bir rezalet halinde bitmigtir. 19. gimdi ise sivil Inodern si ve pahah yaçam biçimine äncülük ediyordu. Avrupa diline. 18. Eski devirde inbürokrace yayam. yeni hayat. Osmanhlar da maniériste bir dönemden geçiyorlardt. yüzyil Fransizma kendi toplumunun betimleyici ve belirleyici noktalarmi sorsak. Bati edebiyatmm ilk ürünleri çevriliyordu. Türkiye 19. górmedigi. Alafrangahk laik egitimin ve laik bürokrasinin derece derece benimsedigibir hayat tarziydi. yüzyillan ve Avrupahlagan Rusya'nm 18. referans noktalari saptar. Sultan Abdülmecid Avrupa müzigine ve operaya hayrandt Egitimini gördugünden degil. Bu gibi farkhhklar119. yüzyilda yagadi. Avrupa'nm ilk anda bir Tanzimat aydnu Avrupa'ya açilnugtL érisme'legelmesi dogaldi. 1859'da sonra SinasiLafontaine. Oysa Buyük Petro devrinde Prens Mençikof bu davramplyla yeryüzüne inen bir inkilapçi ilah. yüzyilm yerli ve yabanci literatûründen tarayip Maniérisme kabuk degigtiren toplumun fertsaptamak da mümkündür. Cevdet paya gibilerin dedikodu ve elegtirilerine neden olayorsa da. RciYusuf Kâmíl Papa Fénelon'un Telemaque'im.

Ïslaun. S. görkemin. genç bürokrasinin önünde açilan yeni ufuklarm. 'The Study of Ottoman Literature'. 2. Aslmda Tanzimat aydru. Osmanh aydmmm bu döneurde çok okuyup yazdigun söylemek güçtü.1822-1842 arasmda 250 kadar eserin basudigi.5L Güzin Dino. Kulaktan kulaga geçen besteler dönemi kapandi. III. Ahmet Cevdet Paya da 6. Journal v. Tekkeler doldu. Bat1'nm edebiyati. 128. Hayatin hareketliligi. 172-173 ve 175-176. II Mahmud ve Tanzimat dönemi boyu.. düzgün argiv kurulmas1 da bu yüzyihn faaliyetidir. Osmanh vekayinamelerinin negri. s. Fransiz mürebbiyenin teslim edilirken. gemkli olan her gey denenmeli. s. yüzyil sonunda Pirîzade Mehmed Sadik tarafmdan çevrilmig. Baticihk. eski tarih eserlerine ciddî zeyiller yazilmasi. . Zu karmagiklayan renkÏiortamda bir Dogu-Bati sentezi mi doguyordu? Hayir. tasavvufi dügünce ve tecerüd seçkinlerin hayatmm bir bölümünde yer etti.. Paris 1973. tartigmaya daha sonra birakacaktir. Tietze. Türk musikisi en önemli degigmeleri geçirdi ve parlak çagnu yaçadi. yeni imkânlar. 1969. a. benzer egitimden geçen. Turkish Woman in Tukish Literature of the 19th Century. sahip insanlar ayn1 kavramlarm etrafmda. s. Shaw.e. of Turkish Studies. No. bölümünü bu siralarda çeviærek eser Türkçeye kazandmlmigti. muzigine yönelirken. Böyle bir sentezin özlemive tartigmasi uzun bir süre söz konusu bile olmadi. nümismatik tetkikler. Selim. Íbn-iHaldun'un Mukaddime'si 18. Lettres sur la Turquie. Reform çagmm pragmatizmi yerini ideolojiye. ögrenilmeliydi. yüzyil seçegitimine kinlerinin çocuklan iiiyano hocasmm. 50-51. Yavag yamektepli da baglayacakti. Osmanh aydmlari medœseli-mekteplidiye ikiye ayrilungti. Dogu kültürünü de geçmigyüzyillardaki Osmanh'dan daha sistematik ve ciddî bir ilgiyle incelemekteydi. Leiden. Diploma ve düzenli egiaIayh vag ve ayrmu tim 19. bütün Tanzimat döneminde basih kitabm ancak birkaç bini geçmedigi biliniyor? Oysa Büyük Petro däneminden Ekim 13 Ubicini. s.g.. A. In gendsedu roman turc au XIXe siécle. boyaldi. E. almmah. Tnt. 1. renklenen yagamm etrafmdaki iktidar kavgasmm getirdigi yorgunluk. 19. degigen topiumun yarattigt yeni partlar. 1981. mistisizme ilgiyi de artirdi. Dogramaci. dûçüncesi. benzer hayat tarzma Osmanldik. Klasik Arap ve Ïranedebiyatimn Türkçedeki en iyi tercüme ve gerhleri 19. Tanzimat ayduu gelecege yönelik bir tarih bilincine sahip olmaya baglanuçu ve kûltür mirasun da bu anlamda degerlendirmeye bayladig1 görülüyordu.18 ¯¯ tartlyilan bu soru veya üstünde durulan bu iddianm ne derecede geçerli oldugunu da dügünmek gerekir. Ethem Papa ve Misirh Halim Papa koleksiyonlari gibi derlemelerle musiki eserleri düzgün kay1t ve korunma altma ahndilar. Türkçülük gibi dügüncelerin kavgasmi yapmaya baglayacaklardir. Güzel olan. yüzyil Osmanh adamnun hayatml ilk yillarda etkileyen ve ayri bir yola sokan iki kuvvetli toplumsal kuruihdu. ailenin intisab ettigi tarikat geyhinin eli de öptürüldü. yüzyilda yapilmaya baglandi.

Ancak 19. yüzy11da Osmanh ülkelerinde tarimda. tüketim kahplarmdaki gigikligini farkhlagmadan. 19. Tagra hayatmda muallim ve zabit beraberligi 19. dostlara anlatilir. liberal dügunceye kadar bütün Ortadogu dügünürleri ldasik aiÏeninyapasi. 31 Mart olaylanmn kiglorhcist sayilan Dervig Vahdeti'nin Volkan gazetesinde Ïngilizparlamentarizminin ve demokrasisinin kurumlanm benimseyemk savundugu açiktir.yt1. Bu rinde ve Rumeli'deki bazz merkezlerin nüfusundaki göze çarpan büyü- gelenegi yayamaya devam imparatorlugun.. Bir toplumda degigme bagladigmda bu degigim öngärûlen alanlar kadar. egitimde görülen bazi yapisal degigmeler ve bütün dünyanm yagadigt haberlegme ve teknolojideki devrimin Osmanh topraklarma da yansimasi. günlük yagamdan. görerek ögrenir ve erken olgunlagirdi.Ïzma. Dügünce ve davramplarmda samldigamn aksine renklilik ve esneklik vard1. kadmm toplumsal yeri üzerinde duruyor ve degigiklik öneriyorlard1. Osmanh üIkesinde Islamcihk bile Bati kurumlarma ve Bah kültürüne karp. Tanzimat döneminde Osmanh kadimmn hayatmda kayda deger geligmeler baglamaktadir. Balkan Savagi ve Hamidiye Panislamizmi ile slogan haline dönügmekteydi. Ìslamcimodernlegmeci akundan. Selanik gibi liman gehirleyaplyordu. 19 . dügünürleri okunur. Rusya Müslümanlan kadar güpheci ve itici bir egilim içinde degildi. Bu renk desadece modadan. notlar tutulur. Bat1hayat tarzma ve Bati kültürüne belirli bir rahathkla yaklagabiliyorlardi. benzer geyleriögrenerek laik egitimden geçerlerdi. askerler de benzer konular igleyip. Osmanh toplumu belki çok käkJü bir degigim geçirmiyordu ama modernlegme toplumun her kesitine ve her kurumuna siçradi. yüzyilortalarmda Osmanh aydmlan. Du yaklagmada o kültürün temeline inmeden onu pragmatik bir tutumla uygulamamn paya oldugu kadar. yüzyil aydm egitiminin ve kültürünün temelini ve çabsim olugtururdu. Sivil veya asker olsun 19. Siviller de. Idasik aile yapismi büyük gehir kadar kirsal alanda da yavag yavag degigim geçirmeye zorlayacaktir. Hind Müslümanlari. Toplumsal ve kultürel degigimin belirli bir ksenophobique(yabano dügmam) tepki yarattigma kugku yoktur. tekrarlannd1. Batt dügmanhgi Berlin Kongresi. Namik Kemal bu dönemde kadmm epitligi üzerine ilk çalaglari modern Îslamcibir açidan Beyrut. yabanci dil ögrenmek veya piyano çalmak gibi yeni zevklerden ibaret görmemek gerekir.Devrimi'ne kadar Rusya'da 200 bini agkm kitap basilmi. hayati ayri bir renge bürünmügtür. Sözlü kültür ediyordu. Nihayet Ortadogu ülkelerinde kadium özgürlegmesi sorunu bu dänemin modernlegme ideolojilerinde önemh yer tutar. öngörülmeyen alanlara da s1çrar.ü1keninbagimsizhgrun da rolü vardir. yüzy11Osmanh aydim büyük imparatorlugu bir ucundan õbür ucuna gezerek. Osmanh aile yapisi ve Osmanh kadml da bu geligmelerin digmda kalmadi. Avrupa romanlan.

Maray yäreIerinde agiretlerin iskâme bagIamaktaydi. Bu olgulari gehirlegme ve çekirdek aileye geçigin baglangio olarak nitelemek abartma sayilmamahdir. 1880'lerde Rusya Müslümanlarmdan bir grup kadm. ancak §inasi'nin oyunu o devirde temsil edilen ve tutunan ilk äzelligini korumaktad2r. ardmdan Çukurova'da tarimm yarattigi toprak iççiligi kirsal kesimdeki ailenin geçimini ve yapisim etkilemeye baglayan geligmelerdi. Diger yandan kirsal bölgelerden ülkenin Ïstanbul. Türkiye'nin sosyal tarihi için önemli bir degigAmik. Îstanbul'unsurlara yakm kesiminde. Modern Ïslamcidügünürler çok kari evliliginin kalkmasma ya da simrlandirdmasma yänelik yeni yorumlar getirirlerken. hayata geçmekteydi. Anadolu kitasmda da. geæk diger Ortadogu ülkelerinde ve Rusya periferisindeki dügünür ve yazarlar eski aile yapisi ve evlenme geleneklerine karyl kampanya açamplanh. olma tiyatro oyunu Sinasi'ninpairEvlenmesi adh komedisi bizim modern gildir. kiz çocuklarmm cahil birakilmasim durmaksizm yeriyorlard1. Kanunnamenin çok çabuk ve etkin bir biçimde özel mülkiyet düzeni gerçekleptirdiging hele küçük ve orta smif çiftçiligi güç1endiren etkileri oldugunu söylemek güçtür. ibrahimSinasiBey modern tiyatromuzun ilk eseri sayllan pairEvlenmesfnde biraz naiv bir üslûbla eski evlilik gelenelderini yererken. artik çegitlinedenierle aile göçlerininbagladigi görülüyor. Ama tarim topraklarmm mülkiyeti ve miras konulannda yenililder getinnedigi de söylenemez. gerek Osmanli ülkesinde. 1274) tarihli Arazi Kanunnamesi'dir.Çukurova. pedergahî aile düzenini.Beyrut. Daha önce büyük gehm bekâr nüfus göç eder ve kismen mevsimlik olarak kahrken.20 baglamasi kaçmilmazme dolayisiyla aile yapismda da modernlegmenin di. Selanik gibi büyük gehirlerine yapilan göçte de niteliksel bir degigim gözlenmektedir. Haliç civarmda ilk gecekondulagma baglamaktaydi. Bundan bagka arazinin miras yoluyla intikalinde kiz evlat da erkeklerle egit pay alacakti ki bu. hukuki yänden önemli bir geligmedir. Alemi Nisvan adh bir kadm gazetesi çikararak feminist hareketi * tiyatromuzun ilk eseri deoyun bulmuytur. Tanzimat döneminin getirdigi sosyo-kültürel degigim hiç degilse üst ve orta tabaka kadimmn toplumsal hayata girigini hazirlayan altm bir dönem olmugtur. Nihayet yuzyihn nüfus nedeniyle göçebe yeni m baglayan mono kültürel ortasmda Ege Bölgesi. Pabuççu KeggerAhmedin Maceralen diye äzettenecek bu oyundan daha bagka veya eskileri de bulunabilir. Azerî dramaturjisinin kurucusu Mirza Fethali Ahundov ve izleyicileri tiyatro yapitlarmda Ïslamkadimnm kapah hayatuu. Bu kanunla içlenen topraklarm tapulandmlmasive miras yoluyla intikaliister istemez kirsal kesimdeki büyük aileyi parçalayacak bir süreci baglatti. Kirsal kesimde bu dönûçümü baglatan faktörlerden biri de 1858 (H.Fahir Ïz 1958'de Viyana'da yazma bir Türkçe .

bu konudaki yasama programlan Sadrazam M. Su farkh kogullar. Tanzimat döneminin devlet adamlan. 316. Ma'rûzat.yaygmlagtirmak çabasmdaydilar. Avrupah kadmmki kadar agir oldugu söylenemez.s. Türkiye'de MillîIktisat. ama hiçbir cemaat bu konuda müsait davranmadigmdan geleneksel evliligi düzenlemek için bazi ferman ve tembihler çakarmakla yetinmigIerdir. s. Tanzimat maarifinin en önemli giriimlerinden biri. Emin Ali Paga'nm Fransiz Medenî Kanunu'au kabul etme girigimine kadar varmaktadir. Büyük kentlerde kadm evin digma ç1kungtir. Yurt Yaymlan. Kiz çocuklarmm say11anmn artmast ve 19. Beyoglu'ndaki ahyveriglere kadar birçok yerde kadmm toplumsal hayata girigini. 412.14 yeni aydm gruTanzimat dänemindeki kültürel açihmla ortaya elkan rastlanmaktadu Cevda üyeleri smtftan kadmlara arasmda üst bunun aydinlaHamm bu tip Fatma Hamm. Sanayileyen Avrupa'da kadm. 14 Birinci Dünya Savagt bagladigmda bazi nezaretlente kadm memur istihdamma baglannuqu. Benzer bir geligme ülkemiz kadmlan için henüz baglamaktadtr. Ankara 1982. Bu ferman ve tembihler. 21 . Muallime hammlar. kizlann egitimindeki geligmenin yarathgt olaganüstü bir durumdur. 341. yürür1ükteki aile hukuku ve evlenme geleneklerinin sorunlar yarattigmm farkmdaydilar. Osmanh Împaratorlugu'nun son döneminde Darülfünun'un muhtelif pubelerinde baza yuksekokullarda kiz ögrencilerin bulunmasi.15 Sanayilegme ve kentlegmenin yavashšma ragmen toplumda kadimn 19. Bkz. özgürlügünün bedelini çok pahah ödemig. yüzyi1 sonunda egitim derecesinin liseye kadar yükselmesi ise yeni bir meslek grubunun ortaya çikiqua sagladt.. ama kopullarm farkhhgmdandolay1 Türkiye'de kadmm äzgürlük için ödedigi bedelin. 15 A. Nigâr Aliye kizi det Paya'mn Sair rm prototipidir. Zafer Toprak. yakm tarihimizdeki reformlarm sanayilegmeden önce özgürlük için uygun bir zemin hazirlamasmdan ileri gelmektedir. Balkan Savagi'nda ise kadm amele taburlan teykil edilemk kadmlann kol iççiligine çekildigi de gôrulur. Rengârenk dinî yapida herkese hitap edecek bir aile hukuku. Tanzimat'm devlet adamlarmdan Cevdet Papa. bu geligme günümüz Türkiye'sinde kadmm bürokrasideki güçlü durumunun bir nedenidir. yüzyildan beriihmh bir özgürlegme sûrecine girdigi görûlüyor.. zenperestligin ve muayakanm artmasi olarak nitelendirir.. ortaägretim alanmda inas rüpdiyeleri açarak kiz çocukIannm egitim olanagnu geligtirmek olmugtur. ders ve seminer izieyenlerin ise diploma smaviarma kabul edilmedigi bilinmektedir. Kadmm çahyma hayatma girigi. Türkiye tarihinde sanayiden änce egitim alanmda olmugtur ki. Çünküdevirde Avrupa ve Kuya tamamen ya da bazi gubelere kiz ögzey Amerika'nm bazi üniversitelerinde renci kabul edilmedigi. toplumsal hayatta yeni güçlüklerie kargilagmtytir. Bogaziçi'ndeki mehtap gezilerinden. 9-10. Cevdet Paga.

yüzyiliçin bu aragtirmalarm smirli sayidaki her yerde pek düzenli olmayan nüfus kay1tlan. . Hüseyin Rahmi Gürpmar veya Ahmet Rasim'in bu eserleri. yüzyilm mimarî zevkini yansitan yapilar yükseldi. Beyoglu ise bankalar ve ticarethaneler. Kayikçalarm felaket günü gelip çatmigtr. agir masraflarin yapilmasmi önlemek istemekteydi. bu arada 19. karakollar gibi 19. Tanzimat döneminde hiç degilse gehirli nüfus arasmda ekonomik ve sosyal zorunluluklarla. saya 182. 20. Sayfiye yerleri içinde Yeniköy. yüzyil halk hayatuu anlamamiza yarayacakmeddah hikâyeleri küçümsenmeyecek kaynaklardir. Adalaida. ciddi aragtirma konusu olmanuptir. Saray. Osmanb toplumunda muhtelif toplumsal tabaka ve bölgelerdeki aile tiplerinin tüketim ve kazançIan henüz þnlükyaçayiça. Beyoglu Taksim'e dogru geligti. ilk defa plana göre düzenlenmek isteniyordu.16 Kugkusuz bu ferman ve tembihlerin yagayan gelenekleri ortadan kaldudigt söylenemez. Ïstanbul. Baÿanlamasa bile imparatorlugun bagkenti.ge- 16 (erafettinTuran. XXII. sosyo-külturel davramÿ kahplan. açtldi. ÿehirde iskeleler arasi vapur seferleri baglad1. Bâbiâlî denen sadrazam konagi. restoran ve cafe'lerle doldu. yüzyilda Ístanbuldevamh kaldirnn. 14-15. änemliölçüde hukuk reformlan ve sosyokültürel reformlar da etkin olmugtur. Çamhca yüzyilda ye sadece azledilmig devletlularm. Nihayet Avrupa'nm ilk metrolarmdan biri olan 'Tünel'. seyahatnameler ve kugkusuz romanlarm ve hikâyelerin taranarak yapilmasi gerekmektedir. Bogaz'm iki yakasmda. Süleymaniye'deki Aga Kapist ve Fyeyhülislamhk'tan bagka belli bagh resmî bina tammayan Ïstanbul'unbir bälümü nezaretler. su yolu inçaati ve genigletilencaddelerle bir pantlye görünümü aldi. smaî geligme degil. Karaköy ve Eminönü köprüyle baglandi. 19. Özelliklesosyal degigimin hazlandigt 19. hükümet binalariyla imparatorlugun idare merkezi oldugunugösteriyordu. 'Tanzimat Devri'nde Evlenme'. Tarabya yazhk sefarethanelerin ve yükselen Rum burjuvazisinin semtiydi. Önceleri Rum bahkçilarm yagadigt uzak Bogaz köyleri vapurlarm gidip geldigi mevsimlik oturulan semtler halinde Ístanbul'labütünleptiler.1 Ekim 1956. devlet daireleriyle donandi. Ïstanbul'un her yerinde kâgir okullar. yüzylhn baymda Gümügsuyu. Karaköy ve Beyoglu arasmda igletmeve Ka19. eski geleneklerin ve çok kari evliliginin adamalolh geriledigi' ve hog kargilanmadigi bilinmektedir. magazalar. Büyük hirlerde varhkh. dikäy'de sayfiye hayati bagladi.Ayaspaça gibi semt. Selanik gibi zengin liman gehirleri de Íssürecine birlikte degigim tanbul'la girdiler. s. orta halli ve fakirlerin oturdugu semtler birbirlerinden ayrilmaya bagladi.22 esas olarak evlenme sirasmda baghk ödemeyi yasaklamakta. Ïÿ ve Düpünce Dergisi. Beyrut. bunlar aile hayatmdaki belirli geligmeleri yansitmaktayddar. yüzyilda ülkenin büyûk gehirlerinin de fizikî dokusunda ve yagam biçiminde degigmeler görüldü. Bâbiâlî düzgün parke döaym geli caddeleri. Türkiye bütün Ortadogu'da son yüzy21da ekonomik yönden en luzh degigim geçiren ülkedir Bu degigimde sadece tanmaal. Ízmir. 19. Ïlk park (Tepebagi) bu dänemde yapildi.

kaldi ki Avrupa'da barok devrin kaynagt ve niteligi de halen iyi anlagihp tarif edilmig degildit Ancak bu yüzyilda Orta Avrupa barogunun tamamIannug ve daha lyi tammlannug bir üslup olarak bir ölçüde Osmanh ülkesini etkiledigi de aç1kttr. Arseven'dir. Aksaray'm ötesi orta halli ve fakirlerin semti oldu. 18 Pars Tuglact. "Osmanh Mimarisinde Barok ve Rokoko'. Bir pagamnkonagi karpsmda. bu gik bina ve konaklar siklagan semtlere y1gilmaya baglaymca. Türk ÍslâmSanaty Ûzerine Denemeler. Nuruosmaniye Camiî. Karagümrük mahallesinin gelenekteri küçümsenirdi. Balyanlar bir yüzyil boyu Dolmabahçe Sarayi'adan. henüz simf ve statü farkma göre biçimlenmigbir mekân degildi.Osmanh barogul? denen mimadnin ise özellikleri 18. 'Osmanh Mimarisini Batthlagtiran Balyan Ailesi' YrifarBoyu Tarih. Cem Yaymevi. Sem ayi Eyice'nin Balyanlar'm käkenini Belen olarak göstermesine kargihk P. bu ortamm yaratip zenginleptirdigi aileydi. cemaat ruhunun yaçadigi eski mahalleler de nitelik degigtirmeye baglad1.Ístanbul1982. Ekz. büyük memur ve papalarm yagadigiFatih-Aksaray-LalelisemtIerinde Ístanbulgivesinin (agzuun) en makbulü konuquluyordu. yüzyildan beri Osmanh mimansi Avrupa'mn etkisi altmdayda. Ama bazilarmin artan servetleri konak ve gik binalara. s. ayri sosyal sruflarm yayadigi mahallelerde. yùzyil Ïstanbul'ununbazi kasir ve köykleri. Ve 19. s. saygi ve himaye kurallan içinde yagarlard1. 1730'lardan beri faal olan bu aile Istanbul'un Beyazit Kulesi. Yangmlarm silip süpürdügü gehirde zengin konaklan ahgap da olsa yangm duvarlari ve genig bahçelerle çevriliyor veya kâgir bina mimarîsi geligiyordu. Subat1983. Marag ve Kozan arasmdaki Belen köyünden çakan.19." 17 Osmanh barobru deyimini kullanan ve 18. Tipki Avrupa'mn büyük bagkentlerinde oldugugibi. küçük bir evkaf kâtibinin agiboyah küçük evi. farkh bir argo ve give geligti. belirli bir sosyal dayamema. Ç1ragan Saraya gibi yapilanyla gehre damgasuu vurnuptur. Kugkusuz barok mimad ve sanat için gerekli km gullarm Osmanh toplumunda olup olmadig1 tartigilacakkonudur. 18-19. Ortaköy Camiî'ne ve Beylerbeyi Sarayi'na kadar onlarca hinay: yapmiglardir.yüzydm Ïstanbul'undahenüz ilmiyye smifmm ände gelen efendilerinin. Geleneksel Osmanh gehrindeki mahalle.ler her dinden zengin Ïstanbullularmapartman yagamma geçtigibölgey- di. 1970.115 vd. yüzyildan itibaren böyle bir niteleme- yi yapan C E. 3942. bütün bu insantar birbirleriyle her gün kargilagir. Bendler.Aym tarz hayat gayrimüslimlerin gehrin kenar bälgelerine silagtirdnug mahallelerinde de görültirdü. Gerçekte 18. Kasimpaga sakinlerinin givegi. Bu konudaki bir tartigma için Dogan Kuban. L'Art Turc (Türk Sanati). yüzyilm ünlü Ermeni mimarlan Balyanlar. Tuglact Kayseri'yi gästermektedir(?) 23 ¯¯ . 19. ilmiyye ricalinden bir efendinin kâganesinin yam baymda mahalle su yolcusunun kulübesi bulunur. tagradaki bazi kamusal yapilarda ve âyan konaklarmda bile görülür. Selimiye Kiglasi gibi yapilan Osmanh barok mimarîsinin örnekleri diye betimlenir. yüzyilda sadece bagkentte degil.

gehirler hedegilnüz yangmlarm silip süpürdügü ahgap yapilardan vazgeçebilmig di. Ïsviçreli akademi 19. 19. Is- 19 Fossatfler üzerindeki tanbul Ansiklopedisi. Tanzimat döneminin mimarîsinde - bu bilgiler Semavi Eyice'nin aragttrmasi ve TTK 1982 yih Atatürk Konferanslara dizisindeki konferanslardan elde edilmiÿtir. camcihk gibi geleneksel sanatlan yeni yapt teknikleri ile kaynagtirm1. .24 Balyanlar yerel süsleme. yüzyila özgü begeniyi. Tanzimaf fan Sonra Mahallî ldareler. yüzyilda tamamen Rus Çarhdenlisi'nde yetigmigtir. Fossati'lerin güolan Fossati'ler. s. Avrupa sanati ile mahallî veýa ulusal (?) özelliklerin sentezini yapmak gibi endigeler henüz agir basmamigt1. Sultan Abdülmecid Balyanlafa iltifat etmeyerek tamir igini Fossati'leæ vermig ve Temmuz 1849'da Ayasofya'nm onanmi bitmigti. Milam Biera Akanümüze kalan eserleri azdir. yüzyil güzelligi ve görkeminden dolayi yeni binamn çann Istanbul'daki müstakbel saray1 olarak tasarlandigi dedikodusu da çikmigt1. Aynca bkz. çünkü mezun mimarlara göre ve gi'nm orada i. Zu yönelig ve araylyta 20. Kamusal binalar ve sayth konaklarm dtêmda. Fossati'ler Bâbiâlî çevresinin aradigt adamlar oldu. Arkadan Ïran elçiligi de ontara yaptinhyor N Fossati'ler böylelikle Tanzimat Türkiyesi'ndeki mimarî ile Rusya'daki mimarînin benzegmesini saglamiglardir. Yaptiklan eserler ampir. Neorönesans dedigimiz üslupla çahyan Fossati'lerden Giuseppe. Ayasofya'nm çatlaklarmdan dolayi tamiri geækiyordu. 19. Fossati'lerin yapilan yöneticileri etkilediginden Darülfünun (sonraki Adliye) binasom yapmu kendilerîne veriliyor. Sultan Abdühnecid bu arada mozailderi kaziy1p resmeden Fossati'ye bu mozaikleri bastirmasi için para yardimmda bulunmuy ve Ayasofya mozaiklerinin ilk baskist böylece yapunuptir.1ardir. Ïzmir.113. damgasmi vuran bir diger mimar grubu Fossati'lerdir.Selanik gibi pehirler ve Ístanbul'daBeyoglu'nda dar bir bölge kâgir konut mimarîsine ancak geçmigti. oymacihk. girigleri Ayasofya'mn tamiriyle Fossati'lerin Osmanh mimarîsine bagladi. yüzyll bagmda oldugu gibi ulusal niteligi saptamak. Ortaya ç1kan eklektik mimarî. 19. Du ortakhkta neorönesans üslubun görkemi büyük rol oynamaktadir. bulunuyordu. Bu egitim zevk talebine yapiyordu.C. 1830'larda Ïstanbul'da yanan Rus sefaretinin mimandir. Tanzimat'm önderi olan Regit kâgir yapilarm artinhnasi Paÿa daha 1830'larda Londra elçiligindeyken için geregi üzerinde durmuÿtu 20 ingaat yetistirilmesi ustasi bunun ve Ancak toplum henüz pahah konut yapimma geçecek durumda degildi. XL 2D Ortayh. egrisi ve dogrusu ile en genig biçimde yansitir. yüzyihn özgün Osmanh Bu yüzyilda ÎstanbuYun modern mimarîsine mimarîsi sayilmaktadir.yüzyihn Osmanh toplumu bir arayië ve yönelig içinde idi. barok. rokokonun izlerini taç1makia beraber. Balyan ailesi geleneksel ingaat ustahšmdan modern mimarî egitimine ve mimarhga geçigi temsil etmekteydiler. 19.

Tanzimat toplumunun aydru ansiklopedisyen seçkinleri. Cevdet Kudmt. Ankara 1971. Cem Yaymevi. Bilgi Yaymlan. N. Samipagazade Seagir bastigi edebiyat tarihçilezai gibi yazarlarda bu geleneksel ratabilmig 'millî' rimiz tarafmdan "milliyet- yapmm belirlenmigtir. Ankara 1954. n. tiyatrodan gazeteadarundan bu toplumun Devlet yazarma her bilimlerine kadar konuya el atma doga ye. bir Biçimyönünden bu edebiyat agir bir evrim gekonu. Namik Kemal. memuriyet. yüzydm aldiedebiyatma Rus ustahk düzeyini temsil eden Avrupa edebiyatuun biizleyip sembolizmi tamamen rig etmeden Fransiz parnassién'lerini. ilk ve düzenleme seçkin bir yeri olamaz.P. zeltme) Iolunü Yüzyihn sonunda (1890-91)yazdigt bu romanda yazar.Aday yaymlan. 1978. 3M1. yüzy11bagmdaki millî edebiyat rumuqtur nitelendiriliyor. 'Sansar nulann bile rinden kaynaklandigi. Tanzimat edebiyatmm yazar ve pairi de. 34-37. N. bir çirdigi haÏde. açiktir. pker Ahmet Paÿa'da Osman Hamdi Bey'de görüIdügibi Bati resmi ile Türk sanatmm sentezini yapma bilinci veya endigesi yoktur. Türk Romaninm Doguçu. s. Turfa nu adh romanmda ahlak ägretmenligi (tekzib-iahlâk-ahlâki düüstlenmekte. Mehmet Murat. bunu bir roman türü olarak savunmaktadir. Boratav. 25 . yüzyil Türk hatta koüslup biçiminikorudugu. Türk Edebiyatr'ndaHikaye ve Roman (1859-1959). Ne var ki aym edebiyatin 19. öz yoksa ve biçim yönünden çiligi' kullandiþ için böyle tart1ÿmahdir. Kemal. 21 Güzin Dino. nitelige büründügü çimci bir olma istegindedir. tiyatro ve çiir dahnda halk ögretmenligi yapmaktadirlar. empresy> niet okul içeriginde sözde kendine özgü yanlan olan bir Türk okulu ya- gü degildir. 12 129.21 Tanzimat devri Türk edebiyatmin 19. bir misyon görmügtür. Sinasi. 310-312. pek bilincinde olmadan geleneksel klasik OsmanÏtnesrinin ve piirinin biçimini kosözünü ve 20. askerlik. Ahmet Midhat. Ahmet Midhat. mimarîden filolojiye ve olan çabasmdadat Ìlkroman yazan SemsettinSami. Folklor Hikâyeleri ve ve Edebiyat. Bema Moran.oldugu gibi edebiyatmda da mahallîlik kendiliginden yayamie ve etkisini sürdürmügtür. s. ÖrneginMehmet Murat Turfanda mt. Aslmda Osman Hamdi Bey de seçtigi konularla. Elegtfri. yüzyil dünya edebiyatt içinde bu edebiyat bizi yansittigi için çözülmesi gereken sorundur. s. Tanzimat edebiyatmdan millî oldugu daha 19. aile hayati gibi kurumlarx ilkel bir anlatunla tek tek ele ahp eleytirmektedir? Biçim ve üsluptaki ilkelligine ragmen Tanzimat yazan toperkenden girigmigve kendisinde siyasal toplumsal lum ögretmenligine sonunda. s. Tanzimat'inn Sonra Edebiyatta GerçeAçiligeDogru. hikâyelerinin ve romamnm meddah meddah hikâyeleMustafa' gibi 'Hançerli Hamm'. AÜDTCFYayinla22 Güzin Dino.içerik yänünden ani bir nitelik degigmesi geçirir.Ocak 1983. 1982. 'Âgik ÍIk Romanlaruniz'.roman.

s. 19. Dalia çok genel kavramlar ve Malthus nazariyesi üzerinde durmaktadir. laik ulusçu dügünceli olan Sinasi. 23 Berkes. Tanzimatçi devlet adamlarmm ilk kugagmm pragmatik reformculugu. yazmalarm yigildigt vakif depolari demekti.Mart 1864'te Cemiyeti Ílmiyeyyi tüphaneyi açana kadar bagkentte ve tagra gehirlerinde kûtüphane. Midhat Paga'nm anayasalahgiyla landi. Siyasal dügünce ve muhalefet emekleme devrinde olmasma ragmen. 1860'larda Osmanh dügünce hayatmm en önde gelen üç kipisi. 252. Tarih yazicilar için düzenlendayammig argivler yoktu ve Osmanh tarihçiligi halen vakayinamelere yordu. Türkiye'de Çagdaplagma. getirdigisbunahm Rusya'daki kadar yiddetli olmasa da. Bu toplumda bilgi birikimi. Mustafa Regit Paga'nm aydin mutlakanoktayetçiligiyle baglayan dänem. Ankara 1973.26 sözlükleri ve ansiklopediyi de ortaya koymugtur. * . ÇünküOsmanh toplumundaki her olay ve kurum gibi. Ilgili yazma tarafumzdan yayunlanmigtir. 'geriye Ìktisatbilimiyle ilgili bilinen en eski yazma. yüzyilda Türkiye'de tarihçiligin buyük atihmlar yapip bilimsöylemek mümkün degildir. siyasal dügünce ve siyasal muhalefet de degigmigti. Çagdaylagmamn le Aksakov. iktisatta' ve topiumbilimde göstermektedir.2onun yam bagmda modernlegmeci ÏsIamo Namik Kemal ve Ïslamc1hklalaiklik. 1830'lara ait olup mütercirni belli degidir. Osmanh toplumunda da tepki yaratti. tiyatro çevirmenliginden sözlükçülüge kadar her alana el atmigtL Modernlegme çabasmdakibir toplumda bunlar dogal ve faydah egilimlerdir. Bundan sonra Ösmanhtoplumunu modernleÿme olaymm kahplari içinde degerlendirmek kaçamlmazd1.bir kugak sonra siyasal ideolojiye. Türkçülûkle Osmanhahk arasmda gidip gelen Ali Suavi idi. Modernleyme her toplumda yeniye tepki doguyüz elli sene önce giren Rrsya'da biran hir olaydir: Avrupa uygarhšma dönelim' diye hayloriyordu. Güllü Agop'un Osmanh tiyatrosunu devletin finanse etmesini gereldi görmüÿ ve bazi temsilleri de tegvik için izlemigtin A. aragtirmayi ärgütleme ve kurumlagtirma çabaOsmaniye ilk küsi ise smirh kalmigtir. hazirlayia sonuçlar doguran bir harekettir. Ïlk anda yöneticiler de muhalefetin rengini ve niteliginianlayamadilar. Osmanh düpünürü henüz açik seçik siyasal ideolojisini ve programim belirlemig degildi. Ancak 19. Tanzimat hareketinin devrim olarak baglamadigunn bir göstergesi de budur. Vefik Papa. Sadrazam Ali Papa. Kemal ve Mizanci Murat Bey gibileri tarafmdan tarih belli bir tarth ve toplum bilinciyle baglarmy degildi. Yapa dergisi says 1/1983. Tanzimat Türkiye tarihinde devrim degil. grup ve kipi çekigmesi programh bir siyasal muhalefete dönügtü. Ancak yüzythu sosel temele oturdugunu nunda N. geligmelere bakildigmda Osmanh ülkesinin geleneksel siyaset ve hayat tarzmdan çiktigt anlagihyordu. Bilgi Yaymlari. Modernlegmeye tepkiler de kugkusuz güçlenmigti. yüzyild kadar Türk toplumunun Bati kültürüne olan yabanc1hgi kendisini özellikle tarihçilikte.

Portekizli JönTürkler gibi. Sultan Abdülhamit'in ha'l fetvasinda istibdat suçlamas2 yoktu. istibdatsözünü Genç Türk politikacilan kullamyordu. 1840'lurda Tanzimatçalinn yarattigi politikada ayum ve anlagmaya dayanan ortam yerini siyasal kutuplagmaya terk ediyordu.No: 832. Tarihimizde Kuleli Vakasi olarak bilinen bu olaym gerçek bir hükümet darbesi girigimi olup olmadig1 henüz bilinmiyor Ondan bagka darbeciletin siyasal tutumlan da açik degildir. Paris'teki muhalifler aleyhinde içerigi ve üslubu ilginç bir bildiri yayunIanmiett.YeniAydmlar hükümet tarafinTakoimi Vekâyi'nin 6 Subat1866 tarihli nüshasmda dan. 'Paris'te kurulan bir fesad cemiyetinin üyelerinin ätede beride tahrik ve dedikodu yapttgi. hükümet aleyhinde bulunmanm kendilerine zaran dokunacagl ihtar edildigi halde. 1860'larm muhalifleri henüz laik ulusalci ideolojiye veya billurlagmig radikal görüglem sahip degiller. 1288-20Ramazan. direnen bütün ülkelerin muhalifleri bu isimle amldt. Kendilerini Genç Osmanhlar olarak adlandinyorlardi. Osmanh dönemine girmigti. Oysa daha elli yll önce bir Osmanh efendisi için Ïslamülkesindeki bir yöneticinin olagan yönetimini ifadede kullamlabilecek bir sözdü. Ali Paga'nm Bâblälî'de kurdugu otoriter yönetimden nefret edenler kaq1hgi kultibdat'tan söz etmeye baglamiglardi. Sultan Abdülmecid yänetimine kary2 bir darbe girigimi bastelmigt1. 27 . yüzyt1 Gerçi gruplagmalar. Tanzimat aydnu da tutucu yöneticisinden muhalif yazarma kadar çagdag 'is- 'despotizm' 'istibdat' * Takvimi Vekdyi. yaplyorlardi.. yoksa anayasac1-demokrat hir egilimle mi hükümete karç1 çikmiglardi? Ïkinci Hamiyyet adh bir grupbir darbe girigimi de 1865'lerde olugan Ìttifak-1 toplumu siyasal gruplaymalar geldi. tan siyasal dünyasmdaki ideolojilerin tubu 19. Köhneyen monargilere kargi ayaklanan. Tanzimat reformlan Osmanh aydmIanm ayri bir dünya ve yönetim anlayagma götürmügtü. Modern çagm toplumlan artik tarihi yagamayip. herkesin bildigi bu gibilere inamlmamasi gerektigi' tembih ve ilan ediliyordu. Ïslamct siyasai kuramda istibdat sözü geçen ve dogru yöne timle özdegtir yhülislam Mehmet Ziyaüddin Efendi'nin verdigi. tarh veya tutarsiz bilegimi olan programlar etrafmda olugmaktaydilar. Jön Türklük özgün bir siyasal kimlikti. istibdat sözü lamhr olmugtu. tutucu bir dügûnceyle mi. Sözü edilenlerin Genç Osmanhlar oldugu açakta. alçakhk ve rezaletlerini. ihtivermek mh isteyen bu gruplan 7eimparatorluga yeni bir hayat ve yar une Turc' diye adlandirdi. ama Avrupa. ismi geçen cemiyetin rezil kipilerden olugtugu ve bunlarm bazi zadegân aleyhinde iftira dolu mektup ve imzasiz mazbatalar bastinp dagittiklart. ancak siyasal modernleyme sürecine girildigi aç1kti.

. Avrupa'nm iktisadî. Büyük devletlerin bazilari Osmanh Devleti'nin anayasal bir monargi olmasma ilgisiz. imparatorIugu anayasal monaryiye kendinden daha geligmigRusya Çarhgt'ndanönce geçiyordu. bagArnavut ulusalcihgrun langiçta Íslamci Osmanhci bir çerçevede konfederatif programlar öneren bu ulusçulari kaçimImaz bir biçimde bagimsizhk istemeye itmigtir. bazilara da kargiydi.28 dünyada var olmak için degigmek ve olaylara yön vermek gerektigini anlamigti.la da olsa degerlendirmeye ve eleptirmeye baglamigtl. Parlamento olsa da olmasa da sadece Hiristiyan Balkan uluslarimn degil. Avrupa politikasindan modernlegmenin çüsüne kadar hirçok konu tartlyihyordu. 1876 Arahg1'nda Kanun-u Esasi'yi bazi görüglerin tereine dig baskilarla degil. ülkenin gelecegi için iç geligmelerin baskisiyla ilan ettirmiglerdi. Zaten tarih. Edebiyat zevyöntem ve ölkinden yönetime. etnik ve dinî yönden o çagm kozmopolit Avrupa imparatorluklarmm parlamentolarmda bile görülmeyen bir renklilige sahipti. hem de kahvehane sohbetiyle degil basm ve yayin aracihglyla. Gùnümüz Türkiye'sinde bilinçle degerlendirilmesi gereken Osmanh mirasi budur. Gelenegi korumak için onun bilincinde olmak gerekir.. Arap. kultürel ve toplurasal yönden en gerikalm1.yoktu. . Mebusan Meclisi'nin bu kozmopolit yapisi yüzünden megrutiyetin imparatorlugu yikima götürecegi. gelenegini ve ortamuu farkh anm sürdürebilmek lay1. o günden bugüne çok tekrarlanan bir slogandir. Osmanh Ïmparatorluguanayasal bir yönetime bu ortam içinde geçti. Varhgiiçin Osmanh aydun. Bu siyasal siçramayi hazirlayan reformlarm ülkenin siyasal kültüründe de önemli bir geligmeyarattigim kabul etmek gerekir. Türk ve da geligecegine kugku. 19 Mart 1877de toplanan ilk Osmanh parlamentosu.

Tanzimat Döneminde Tanassur ve Din Degigtirme Olaylart Tanzimat Fermam'nm ilâm gayrimüslimlerin hayatma Garp yazarla- aksine önemli yenilikler getirdi. Dinî ve vicdanî serbesti. 42-49. Hattâ Hiristi- * Tanzimat'm 150. imparatorlukta o güne kadar gärülmeyen ve tarihçiligin de gözünden kaçan bir geligme daha ortaya çikardi. s. b) Osmanh Devleti'nin laik egitimi güçlendirerek bu egitime gayrimüslim gençIerin de girmesiyle kilise egitiminin gerilemesi. d) Özellikle vilâyet yönetiminde gayrimüslim temsilcilerin de vilâyet. a) Ruhanî örgütterin ve ruhanî reislerin devlet kargismdaki konumlarmda farkhlagmalar. Bu sonuncu boyut 1877 Osmanh Meb'ûsân ve Âyanmeclislerinin dünyada görülmeyecek bir dil ve din halitasi halinde tegekkülünün de nedeni olmugtur. Tanassur ve benzeri vakialar bazen cemaatler. Islâmageçig sadece o ferdi baglar. Yrl Sempozyumu. ama o dönemde daha renkli ve radikal din degigtirmeler gärülmemekteydi. Íhtidakonusunda da uygulama ilginçtir. Bilindigi üzere Ïslâm devletinde ve klâsik Osmanh toplumunda bir gayrimûslimin sadece ihtida etmesi. Bu geligmeler rmca ifade edildiginin apagidaki noktalarda özetlenebilir. yani yeni kiliseler.c) Kilise ve gayrimüslim okullarmm sayismm artmasi. yani ebeveyni ve evlâtlan ve egi baglamaz. pek de äyle degerlendirilmedigi ve hattâ göz yumuldugu görüldü. yani Íslâmdinine geçmesi mümkündür. Gerçi klâsik dönemde Ermeni Gregoryenlerin Katolik olmasi veya Katoliklerin Gregoryen mezhebe geçigi gibi olaylar vardtr. o vakte kadar dinini gizleyen ve geklen Müsfümanhgi kabul etmig bazi gizli Hiristiyan cemâatler asil dinierini açiklamakta bir beis görmediler. bir dinden bagka dine geçmeler görüldü. .Ankara 1994. Íslâmgeriatma göre bir tanassur sayilabilecek bu olaym. Bu geligme RumOrtodoks Kilisesi'nin diger cemâatler kargismdaki üstün durumunu kaybetmesi ve nihayet hemen bütün Hiristiyan cemâatierde laik unsurlarm güçlenerek cemâatlerin yönetiminde ruhanî elitin eski nûfuzunun sarsilmastyla sonuçlandi.. bazen de Müs1ümanhgi kabul eden bir eski Hiristiyanm tekrar aslî m zhebine veya bagka bir kiliseye dönmesi gibi olaylarla su yüzüne çikti. Hattâ aslmda yasak olan. okullar ve yetimhaneler inçâsma izin verilmesi. ne usûl ne de fürugu. liva meclislerinde istigare görevi ve vilâyet temyiz divanlarmda karar sahibi üyeler olarak idareye katilmasi. ilginçtir ki.

. Ankara 1991. . 'Tanzhnat ve Gayrimüslimlerin Ruhanî Reisleri' konulu tebliglerim. Bu olaylarla birlikte gene makalenin digmda birakacagumz iki konuyu birlikte dügünmek gerekir Bunlar: L Osmank gayrimüslim cemâatlerinin kilise. Kuronug nahiyesinde mütemekkin ve on yll önce vefat eden Mustafa'mn oglu Papastrati'nin Ïslâmagelip tunar rica ettigini ve kendisinin Mustafa tesmiye edilip tiverdigimiz bu örmar verildigi görülüyor. Tanzimat asrmm muhtelif dinden tebaast için epitlik kaçimlve dinî hürriyet alamnda önemli bir agama olarak saptanmasi mazdir. Tanzimat döneminin getirdigi degiqikliklerin pek yüogullarimo yan sipahilerden ihtida edenlerin 30 zeyde kalmadigim da gärürüz. Nihayet devletin kurdugu laik egitim kurumlarmda saptanan kontenjanlarla (toptan üçte bir ve her cemâat için tahmin edilen nüfusa göre bir oranla) gayrimüslim gençIer okuyup Osmanh bürokrasisine girmiplerdir. Hiç güphe yok ki. Yddönümü Uluskonulu tebligim ile ODTíÏ. nek her dänemde ayma ait bir irâzevcesinden H1ristiyan Ali'nin muhtedi kazasmdaki dede Tatarpazan olan çocuklannm durumu hiç de Müslümanhk tarafru mutlak istilzam eden bir çõzümle ele almmlyor (BOA. no: 21 S 1268/16 Arahk 1851). Tanassur olaylari Tanzimat döneminin ilginç bir uygulama ve yeni anlaytyma konudur. 1857 ylhada Musul'da vukua gelen bir tanassur olays ve bunun Bâbâlî ve yerel yöneticiler tarafmdan çözümü bize çok ilginç geligmeleri göstermektedir. s. Bu konulann bir lasmma bagka çahymalarda deginilmigti. okul ve hayir kurumlari kurmak alamada eskisinden çok daha büyük ölçüde müsaade almalaridir (maamafih. bu kerre zevcesi ve erkek * 'Tanzimat Döneminde Balkanlar'da Ulusal Kiliseler ve Rum-Ortodoks Kilisesí'.. 1556/H. 963'e ait bir Mühîmme kaydmda (BOA. 82-88 ÎlimlerFakültesi. no:2 s. Tanzimat'm150. Millí Kufûphane." Burada Tantimat döneminde görülen bazi toplu ve bireysel tanassur vakalan üzerinde duracagiz. Klâsik Osmanh döneminden 1851 Arahk Meselâ. Tanzimat'm 150. tanassur Ïslâmdevletinde ölümle cezalandmlacak bir suçtur Bu olayt ögrendigimiz sadâretin arz tezkiresi ve çikan irâdeye göre. hüküm 96) Dilvine beyi bir mektup gönderip. Hariciye. Yddönümä Sempozyumu. ylh çogaltilabilir. bundan otuz bey sene evvel kabul-1 Ïslâmiyyetedüb. 991.eski dinlerini muhafaza ettigibile görülür.1darf Jararas: Sempozyumu'nda. 2. samldigmm aksine. Ï. bu konuda tam bir serbestî yoktu ve eski usulle izin almiyordu. Bu üç olay yahut geligmebir arada düçûnülecek olursa. "Musul ahâlîsinden anasi Hiristiyan iken. Müslüman ve Huistiyanlar arasutdaki be gibi olaylan ele alip tahlil ediace.

Hariciye. Girit ve Trabzon tarallarmda oldugu gibi Üskübve Prizren havâlisinde dahi bazi kesân mine'l-kadîm batinm dinî-i Iseviyyeye salîk olduklan halde." Anlayalacagi üzere eski dinine dönen biri söz konusudur..MM. Gerçekten de bu tarihlerde bu gibi vakalar hiç de nadir olmamahdir ve ülkede daha önceki asirlarda geklen ihtîda etmig görünen gizli Hiristiyan cemâatler hakikiinanç1armi aç1klamaya Ipglamigti ve bundan bagka. Î. 25 Q1275/28 Haziran 1859. mahalline cevaben ve bi'l-etraf yazilmastlazim gelecegi beyân olunub." Anlayildigi üzere bu gibilerin canma ve mahna zarar gelmeden. Ìslâmiyetlerizamanmda ikamet ettikleri yerlerde bazi Íslâmamahsus mahaßât ve kurada veyahud Ïslâmve Hiristiyan muhtelit bulunan gehir ve köyIerde kalmalan mülkçe mahzur hakkmda dahi muhatarat1daî olacagi (dave mazârratz ve mürtediyyin vet edecegi) ve bu cihetle karar-2 megrûh dairesinde olarak bunlar hak- larmda münâsib görünecek muamelenin icrasmda hiç mânî olamayacabu kabilden olarak.. ehâlisi yalruz H1ristiyandan ibaret bulunan ve eskiden sakin olduklan mahallere uzak olan yerlere zemîn-i münâsib ile gönderilmeleri ve bu muâmelenin tedâbir-i mülkiye iktizasmdan olacagnun irâeî ve ikfiza edenlere dahi ol vechiyle ifade olunmasi suretlerinin. fakat herhalde psikopos düzeyinde din görevlisi) nâmiyle orada bulunan papazm bu maddede medhali ve bu yolda mesaî-i mazarrasi meyhud ve mahsus olmastyla..evlâdt ile beraber tanassur eylemig olan pahis hakkmda mahallince ierasi tasmîm olunan muameleyi ve ba'd ezîn dahî bu misullu ahvâlde nasiI hareket olunmasi suâlini ve Musul'da mine'l-kadîm Katolik mezhebinden bulunan tebâ'ya talim-i âyîn eylemek üzere mine'I-kadîm âdet oldugu veçhiyle Papa tarafmdan kasid (nunciatur anlammda. no: 357.. 1. no: 8922.Íslâm devletinde ihtîda (Ïslâmagirme) digmda Mûsevîlikten Hiristiyanhga yahut Hiristiyanhktan Musevîlige geçig gibi din degigtirmeler de yasaktir.. Hakkmda ahnan karar ise yerel ve tekil olmayip bir uygulamayi yansitmaktadir:1 "Bu misul1ülerin. bundan evvelce Girit'te zuhûr edenler hakkinda yap21d2gi. .gibi. zahiren zî Ïslâmdabulunub ara sira mezheb-i aslîlerini ilân eylemekde olduklan ve hâttâ bundan bey on sene evvel bunlardan birtalam familya ilân-1 Ísevîyye. 1859 ylh Nisan ay1baglarmda Sadâret'in Mâbeyn-i Hümâyûn'a sundugu arz tezkiresinde Üskübve Prizren havalisindeki bazi säzde Müslümanlann din-i as1îlerini ilân ettiklerinden söz ediliyordu:2 "Atûfellû efendihazretleri. 14 C 1274/30 Ocak 1858. Fakat Tanzimat döneminde bu kaideye çok uyulmadigim ärneklerle görecegiz. Õrnegin. . 2 BOA. hadise çikmayacak bir mahalle ahâlîsi Hiristiyan olan yerlere nakti daha önceden bireysel ve topluca tanassur olaylarmda Bâbiâlî'nin çok dikkat ettigibir husustu. dinden dine dönmeler de görülmekteydi. gerek gahs-1 merkûmun ve gerek emsâlinin.iderek of vakt y give 1 BQA..

g. Bunlarm adamn fethinden sonra mü1klerinikorumak isteyen. Ethnic Groups in the Republicof Turkey. fasc." denmekteydi.. 1. 'The Crypto-Christians of Turkey'. 258'de Kromni denen grup hakkmda. Wiesbaden 1989. bu gibilerin bir defterinin düzenlenip merkeze gönderildiginden de söz edilmektedir.bkz. olaylan belgelerinde de veya gizli Hirisiligkin tanassur nin bu konulara bugünün verilmemektedir. . Girit'te bu gibi tanassur eden galuslarm miras davalar da farkh bir gekilGirit'tekibu gibi gizli Hiristiyanlar hakkmda seyyahde çözümlenmigtir. yimisüllu. M. 4 R. Ancak idarenin bu cemâatler hakkmda Íslâmlardandaha farkh bit politika izledigi ve bilgi edinmeye önem verdigi anlagihyor. Trabzon vilâyeti dahilinde var olan bu gibi topluluklarm kahntilarma Hamginli denmekteydi. Bruxelles 1933. a. Aslmda bu vesikada. Su zümrenin etnik mengei de tartigilnugtir.S lann raporlarma dayanan bilgiler enönemli kaynaktir. Girit defterleri 1273. A. R. 137. Benninghaus. 5 R. 252. 475-495. s. lerinden bunun sû-i te'sirati olmasiyle. Bu tezkirede sözü geçen Girit ve Trabzon vilâyetlerindeki benzer vak'alar buralarda da gizli Hiristiyan cemâatlerin varhgmm bilindigi ve zimnen tamnd1þm igaret etmektedir. Gizli valtiz âdeti digmda etTanzimat döneminografik tetkikler de yeterli malumat verememektedir. bir gey halen ve ile zî Îslâmdatutmakdan olduklari cebr halde sahihen H1ristiyan bunlar denülüb de. mezheb-i aslîleriMüslîm bilâkis olmayub. 'Zur Herkunft und ldentitaet der Hemginli'. asillan Hiristiyan kendi hallerine b1ralold1þ gösterilmek daha münasib olur ise de.5 Pilolojik historik ciddî aragtirmalara konu olmayan bu küçük topluluklann dinî-etnik mengei hep tartigma konusu olmuytur. Andrews. Devamla. bunÏara bir fâide ni ilân etdikleri suretde ehl-i Ïslâmdaniken tanassur etmig gibi göründükoldugundan. Dawkins.32 terk-i vatan itdürûlüb. s. K Dawkins. Beihefte zum Tübinger Atlas de Vordeten Orients. "Bunlarm durutnu ve Müslüman vilâyetteki Meclismezkùr ettirildigi ve olacaþnm Üskübvalisine tahkik mefkud hal-i Íslâmiyet i id are azâlarmm ifadesine gäre de bu makûlelerde Müsliettikleri ahâlî-i ve olub gimdiye degin bir iki defa tahvil-i mezheb aleyhinanlagild1þndan bunlar me tarafmdan bir gey denilmeyecegi dahi de bir gey vuku bulmayacaþna delâlet eder. deniahâlînin tepkisinin ne yor. Byzantion VIII/1933. eski Venedikliler olduklan ve zahiren Müslúmanhg1 kabul ettiklerini ileri sürenler de olmuçtur. yerleri gibi adlan Eu käy tiyatthgm görüldügu " 3 BOA. Meselâ. asir partlan içinde haraç veya cízye gibi vergiter tatlu ve tahakkuku için yapilmadigi açiktir.* Bu gibi topluluklann etnik ve dinî mengeini aragtirmamn güçlügü ortadadir. Tabiî bunun 19. ed. bu kere dahi Üskübve Priz ne vatan-l aslîlerine iâde kilmdiklari kimseler yine bu arzuda olduklan ihbar ve ren'de bu talamdan olan bazi denilmemek lazim usûlen gelecegi dahî ihtar olunub. s.m. Brusa'ya (Bursa) gönderilmig olduklan halde. P. no.

hem kiliseleri varmi. Ankara 1989. Gayrimüslim Osmanh Vatandaçãannm HukNNÎܾTNMM (Î$39-lÛ14). literatürde tekrarlanan olaylar zikredilmekte ve Osmanh Devleti'nin bu konuda taviz vermedigi (hilâfet ve kutsal kitabm hükümleri dolayistyla) ve Bäblâlî'nin bu isfaaliyetini engelleyerek faydah oldugu rannm Protestan misyonerlerin varihyor. 33 . Studia Albanica. Bir gayrimüslimin islâmdinine geçigi(ihtida) için de 19.6 Gerek gu toplu tanassur örnekleri. da resmen ilân edilip göze gösterilkat toleransm veya umursamazhgm medigi anlaç1hyor. 5.XXVI/2. ..-... Su çahymada 25 Agustos 1843'te Müslüman olmugken pigmanhkla eski dinine dönen bir gencin idâmi uzerineÏngilteree1çisinin protestolan gibi.. gerekse tekil örneklerden de anlailacagi üzere Tanzimat döneminde Íslâmdançikig (irtidâ) olaymi negredilen belirli kararnameler veya dig devlet raporlan ile anlamak pek mümkün degi1dir. yüzy11dabelirli kurallara uynlmaya baglandi. Gerçekte Tanzimat devrinde tanassur. yarm ise babanm dininde ve onunla birliktedir. Çünkübu gibi olaylar gerçekten kilisenin müdahalesi ve bireyin eski dindaglart ve aile üyelerinin çikardig1 hadiseler ve bunlara bazen konsoloslarm kançoasiyla da neticeleniyordu.7 Hemenbelirtelim ki.mmmmmm-. birkaç vâkiaya ragmen kendilerine Musevî ve Müslümanlardan pek sahib-i ruh katilmayacagnu anlamiëlardir.olayIarma Osmanh Devleti göz yummaktaydt ve bu konuda diplomatik ve faidarî kademelerde tartigilagelen ölüm cezasuun pek uygulanmadigt.130-139. 'Le Cryptochristianismedans la region du Shpat au Cours de la Derniere Periode Ottoman'. diger ogul Arifin gikâyetiyle sorun ortaya 6 Bardhyl Graceni. Son zamanlarda bu alanda ç1kan Dr. Yunanistan konsolosu (Edirne'deki) çocuklann ikisini konsoloshanede ahkoymakta. çocuklann yansi analarmm dininde. 1989 s. Bu gibi Hiristiyanlarm vaftiz adlan yamnda köye gelen idarenin temsileilerine kaydettirdikleri ikinci isimleri var.. daha önce Katolik misyobir hükme gibi nerler. Bozkurt'un bu konudaki tasvirlerinde göze çarpan noksanhk bizce budur..ÿ. 9 102. Fakat kasabada ise hem câmi.. Bozkurt. mas. 19. TTK. 10 Ekim 1851'de. G. yerel tarih aragtincilari ortaya çakarmaktadirlar... Graceni. as2rda da Protestanlar. 7 G. . Olaylan zaman ve mekân itibariyle daha genig bir çevrede aragtirmah ve mutlaka Osmanh devlet aryivlerini taramahdir.NWIIIMIEWSEfD-RIET Pr:WM . bunlan Avusturya ve Rusya argivleri konsolosluk kayitlarmdan da çikanyor.nn--.Draç civarmda bazi käylerde görünugte Islam fakat aslmda Ortodoks veya Katolik inançtaki köyleri tesbit etmig. Elbasan. Arnavut tarihçi B... Köylerde câmí yok sadece gizli kiliseleri varmig. Íçkodra. Ali adh bir muhtedî kansun evvelce bogamig olup. Aslen faaliyetierini de daha çok Arap Huistiyanlar ve mezhep kavgalaniçindeki Ermeni topluluklan üzerinde yogunlagtirmigve losmen baganh olmuglardir Bu alanda Balkan Ortodokslan ve hele Rumlar üzerinde etkiliolamadiklan da açikttr.

Kizm eski dininde kaldigi iddiasi Rus konsolosu. 10 C 1297/20 Mayas 1880. Hariciye. 230. BOA. Mâliye hazinesinden Evkaf-1 Hümâyûn'a 1150 kurug nakliyle ev verilmesi kararlagti- nlm19ti.Hariciye. yerel yäneticiler ve Ïngiltere konsolosunun da kangmasiyla piddellenen olaylara sebep oldu. I. no: 26024. 11. 12 Ca 1268 /4 Mart 1852 tarihli bir haricîye arz tezkiresinde de belirtildigi üzere. bu gibi toplu mezhep degigtirmeler bazen Bursa valisinin mezkûr tarihteki rnüdahelesi gibi. 12 Ca 1268/15 Mart 1852. 12 BOA. yen Ermeni kilisesi arasmdaki seyyaliyetleri böyleydi. Hususi 164/91.13 Suriye-Lübnan mmtikasmda Protesmesi 'vakia 8 BOA. 21 S 1268/16 Arahk 851. Ï. yüzyilda bir gayrimüslimin ihtida etmesi her geyden ðnce onun serbest irade beyamna ve regit olmasma dayanan belirli bir usulle mümkündü. Bu olay Bursa Gölpazan kazast Türkmen karyesindeki Ermenilerin Fransa'mn tegvikiyle Katolisizme döndürülmesi üzerine patlak vermigti ve Bâbiâli hulefâdan Enis Efendi'yi tahkikat için göreviendirmlyti. s. 227.34 çikmaktadir. Travels in the ThreeGreat Empires of Austria. DahiliyE. c R. no: 4133. 16 Ca 1274/2 Ocak 1858.10 C 1297/20 Mayis 1880 tarihli Tercüman-1Hakikat gazetesi Bursa'da evinden kaçan bir lazi yamnda Ístanbul'a getiren Sohte Mustafa'mn. 28 B 1267/29 Mayis 1851 tarihli tutanak. Sonralan Adliye ve Mezâhib Nezâreti'nin kurulmasiyla säzü geçen memur bu nezâreften geliyordu. Russia and Tùrkey.11 Ïslâmdevletinde gayrimüslimlerinÍslâmmd1pmda bir bagka dine geç- hoy kargilanmaz ve müsaade edilmez. Metropolit de ige kangmca.. Hiristiyan tebânm tebdil-i mezhep eylemelerinde Devlet-i Aliyyece bir beîs yogisede'. Fransa viskonsolosunun tegvikiyle vukua gelmig ve Ermeni Patrikhanesi'nin müdahale ve protestosunu yaratrugsa. 16 Ca 1274/3 Ocak 1858 tarihli bir irâde evlâd ve yâliyle sefil kalan muhtedîye Emine Hatun'a. 13 C. London 1838. no: 4028. Bu nedenle 19. 1. kizi Müslüman yapmasi üzerine Rum patriginin gikâyet ettigi ve gikâyetin hakh bulundugunu bildiriyor.. 24L . 10 BOA. B.10 Muhtedîlerin bazen iktisadî yönden sikmtiya dügtükleri göz önüne ahndigmdan bunlara yardun ediliyordu. Devlet ve yönetici by konuda son derece titizdi? Aslmda bir gayrimüslimin ihtida etmesinde takip edilecek usul göyleydi: Muhtedinin ægit olmasi. Ï. Hariclye. 9 BOA. Elliott. Yddiz Argivi. bir memurun ve papazm önünde irade beyanmda bulunmasi gerekiyordu. Edirne valisi duruma mudahale eder ve konsolosu uyarir8 Böyle tipik bir olay 1851 yilmda Sam'da Rum-Ortodoks iken ihtida eden bir kadmm kizi yüzünden çiktr. Bâbiâlî'nin duruma el koymasi gerekebiliyordu.12 1830'larda Elliott'un gezi notlarmdan anlayildig1üzere imparatorlukta Dogu Avrupa'dan gelen ve Protestanhga geçenbir haham (calman adh) gibi nadir vakalarm yanmda. Gerçi bu kurala mezhepler ÖrneginErmenilerin Katolik ve Gregorarasi geçigte pek uyulmanugtr.

BOA. MV. hatta bir Dürzîye bile rastlannuptir. mukaddema bazi müteallikatiyia ihtWa etmig olan Ahmed Efendi'ye âtiyye-i seniyye itasmdan söz ediyor.. onlarm memleket meclislerinde üyelik yoluyla idareye iytiraklerini saglayan yeni uygulama. H. Daha dogrusu sadece Müslümanlar degil. Yezîdîler gibi bazi dinî gruplar konusunda Osmanh yönetiminin Tanzimat'tan sonra çeligik bir tutumu da vardu 6 Ekim 1853/3 Muharrum 1270 tarihli bir irâde. dogrusu Osmanh yönetimi bu gibi olaylarla megguI de olmamigtir. 9 Za 1256/14 Ocak 1841 tarihli arz tezkiresi.1. no: 17756. Rum patriginin gikâyetlerinden anlÄg1hyor16 Bâblâlî bu gibi geligmeleri änlemeçahgiyordu. 25. sayi l12.3 M. Bununla birlikte devletle olan iligkilerinde de Miislümanlardan farkh bir muamele ve bakipa maruzdurlar.geçti ve hükümeti çok ugragttrd1. yanh. 92 vd.Tanzimat'm Uygulanmasi ve Sasyal Tepkileri'. Haleb'de Hiristiyan cemâatler ile Müslümanlar arasmdaki münâferet eskisinden daha çok artti ve 1853 ylh sonbahan bundan mütevellid hadiselerle.18 • 14 15 16 17 18 Dürziler konusunda Osmanh yänetiminin tutumu IIginçtir Müslüman ulemâsi bu grubu kendilerinden sayma egiliminde degildir. Ìnalctk'mverdigiörnekteki gibi: Konya Çamardi kazasi Megeli karyesi köylüleri cizye-i ger'iyyenin artik kaldirildigru ve ädemeyeceklerini bildirerek ayaklandilar. c. 681. Ínalczk. Kugkusuz gayrimüslimlere getirilen bazi egit statü haklari ve hatta tagra idâæsinin düzenlenmesinden sonra. I. Müslüman. London.15Ama belirtboyu Ìngiltere gibi bazi tigimiz Hiristiyanlarm digmda Musevî.17 Tanzimat'm getirmek istedigi kurumlar çok yerde kepki doguniu. 9 M 1270/9 Ekim 1853.tan olan bir Marûnî. Buna hürriyet ve egitlik prensipleri de karphk getirilen ye bazen gereginden daha genig yorumlandi.. gayrimüslimlerin bazilan bile digerlerine karµ eski imtiyaz1armi kaybetmekten dogan bir hognutsuzluk içine girdiler. Dürzî gibi gruplar arasmda din degigtirme olaylarma sikça rastlanmadigt bilinmektedir. Dönem bu grubun potektorasmi yüklenmig gibidir. s. Fakat idarenin nezdinde bu grup gayrimüslimlere has bir statüde ele almmaz. Í. Prof. Belleten. Ïlk anda memleket meclislerinde gayrimüslim üyelere karp öbür Müs1üman üyelerin tahkîrâne tavir taknup muhalefet ettikleri. BOA. Ankara 1964. New York 1987. mutaassib Müslumanlar tarafmdan ilkönce kabul edilmig degildi.14 Tanzimat siralarmda bölgede Bedirhan Bey'in Yezidîlere kargi uyguladigt baskici fanatik harekât Bâbiâli'yi rahatsiz etmektedir. no: 11312. XXVIII. gruplar arasi çatigma ve hadiseler çthmadikça. BOA. Tanzimat'san Sonra MahalIf idarefer. 1270/6 Ekim 1853. The Yezidis.1. Dahillye. MV. Mezhep degigtirmek Tanzimat'tan sonra gayrimüslimler için daha da serbest olmug. s. anlapldi. s. ¯ 3 . no: 226. Du dönemlerde kanµk evliliklere bile bazen koca bir cemântin nasil olaylar çikararak müdahale ettigi bilinmektedir. Ortayh. JohnGuest.Ankara 1974. Muy sancagmda kâin Yezîdî taîfesinden olup.

etraftaki Hicevabmi verdiler. bu vakte kadar neredeydiniz sorusuna. komgularm omzunda taçanyor diortasmda hücumuna ugradi. Hepsinden önemlisi birçok inanca salik cemâatlerin içinde. .. Gaye bazi mutaassib Müslümanlarm çargi kaçanlar sonra yakalandiklarmda riptir ki.19 ristiyan manastirlarmda kegigkihšmda saldandildan daha derin samIdigmdan Tanzimat däneminin etkileri imparatorlukta degigtirmeler din artlyordu. görütaassubunyamada olmuytur.. i. dini âmme hayatmdan ç1karmaya baglayan laikleger zümreler doguyordu. Taassub lüyordu. MV. no: 5184. hadiseyi çikanp zabtiyeden verdilderi ifadede. ottak bir Osinanhhk boyutunun ortaya çiktigi devirdi ve onlarm tesiri tüm Ortadogu'nun modern tarihinde herkesten daha genig boyutludur. 19 BOA. Bu sonuncular için Tanzimat dönemi.36 ¯ 1850 ylh Temmuz bagmda Trablusgam'da bir Hiristiyan cenazesi eskiden oldugu gibi katir s1rtmda degil. 23 S 1266/6 Ocak 1850.

Mülkiyeliler Birligi Yayuu. 1.. ama asil önemlisi." için ç1kar11anirade. gene 19.1 Ancak matbaa yasagibu konuda artik devam etmemig olmah ki. Büyük Petro da Vedemosti adh resmî gazete ile basim Rusya'ya sokmugtu. siyasal ve kültürel tarihimizde âdeta bir tek kudoguçu ve geligmesiyle tammlansa yeridir. 'Mushaf-1 griflerin tab'Irun Matbaa-i Osmaniyye'nin taht-i inbisannda muhafaza edihnesini' ve diger matbaalara yasak edilmesini emreder. 25 M 1269/8 Kasim 1852. 'matbu' 18. Bu çagmresmî gazeteleri bugünkü gibi sadece kanun. yüzyilm en önemli olayi gazete ve sûreli yaymlarm hayatumza girmesidir. demigtik. yüzy11daKur'an ve önemli dinî metinler (perh ve tefsir ve En'âm cüzleri) baskt digi b1rakilmig ve bu konudaki yasak 19. O kadar ki. 527/H.. Dahiliye. Çùnküokuma ahykanhg1 ve talebi olsa.Tanzimat Devri Bastm ÛzerineNotlar' Tanzimat dönemi. bu da kitap ve özellikle süreli yayinlardir. Ankara 1990. Yildiz Argivi Hususi. basihp getirilip satilmasi pekâlâ mümkün olurdu. yüzyllda basilmistir Nedenleri ikidir. rumun 18. 18. 397-404. matbaa okuyanlarm hayatma girememigtir. » . emirnâme ve resmî tebligleri yayunlamakla kalmaz.Su alanda dinî nedenIerin veya despot idarenin rolü ise aslmda gene tartigilmaya deger. birtakim eserlerin o devirde Venedik ve Viyana gibi Sarkdillerinde matbaalarm igledigi yerlerde. yüzyilda en çok bagvurulan vakanüvîs tarihleri ve bazi edebî eser ve divânlann.. guarâ tezkirelerinin bile yazma koPyalar halinde dolagimda oldugu malûmdur. BOA. sonraki dönemde basma nüshalara rastlamyor. yüzyilda Türk matbaasi baçanh smav verememig. Bu 13 ve 19 yüzyil reformlarmda or tak bir özelliktir. iç ve dig haberlere de en genig ve gü* Cahit Talas'a Armagan. no: 16207. s. 4. bas1Ian kitap miktan baghk ve basla adedi olarak pek dügük derecede kalmig. yüzyilda da deMushaf-1 Serifierin vam etmigtir. Su eserlerin änemlileri de. Evvelâ. 1 BOA. hurûfat farkhhgi nedeniyle baslo ve dizgi teknikleri uyarlanamamig.. kitap okuma ahgkanhgl yerleptirilememigtir. bu saygisizhém änlenmesi. 1853-54'lü yillarda bile men'ine' dâir yasaknâmeler çikiyordu. Gazete Osmanh toplumuna Resmî Gazete olarak girdi. I C 1323/3 Agustos 1905 tarihli irade. "Maîbaa-i Âmiredenbasahb satilan Mushaf-1prifler oldugu duynlmug. 18.

saya l. o dönemin Avrupa gazetelerinde Konstantinopl rnahreçli haberler.edilmigti. s. polemik mahiyetindeki yazilar (özellikleMisir Vâlisi Mehmed Ali Paga'ya karyi) ve bazi ilim ve fen konularmda makaleler de yay1mlardi. Hattâ. her gün sütunsütun verilirdi. Ermenilerin. 19 Ra 1249/7 Agustos Í. yüzyil Rusya'smda oldugu gibi. Matbaaysgayrimüslim cemâatier Türklerden evvel kullanmakla beraber. Ekim 1983. bugün de tarihçilik için en önemli belgeleri içeren koleksiyonlar olmak niteligine erigmiglerdir. Aym geyiBulgarlann. Durada Mehmed Ali Papa. Arabca 2 TV. özel gazetelerin negri yarunda. bugünkünün aksine. Malthus kurarm üzerine makalelerin yer aldigma bir yazida deginmigtik.. gazeteci ve konsoloslar vardi.3 Azmhk gazetelerinde de bu konuda ägretici makalelere önem verildigini görecegiz. Nihayet yabancilann kapitülasyon haklanndan yararlanarak gazetecilik yapmasi ve gazete çikarmastyla önemli bir kurum daha ortaya çiknuptir. Istenen ve istenmeyen veya saptinhm. tüccar. Ortayh. Rumlarm basm organlan için söylemek de mümkündür. Nihayet 1860'h y111arda. Abartilmig tagra haberlerine de yer verilirdi. Kahire yakinlarmda Bulak kasabasmda 1822'de kurulmuytur.Telgrafm yayildig1bir dünyada.. yani Türkçe basun yapan kurum. T1rnova'da iki yeniçerinin dirildigi ve vampirlik yaptiklan gibi. Takoîm-i Vekayfhabellerle de yetinmez. her gazetede. Eu ig. hükümetin sansür ve para ile gazeteci ve gazete satin alarak istedigini yazdirmas1. Bu gazetenin meselâ. Ülkeninher yermde. resmî gazetenin yabanci basmi yaniltacak haberler vermesi yeterli degildi. Yayd. 37 . edebiyat ve hattâ iktisat. ÍlkTelif ÏktisâtElyazmast'.Msir. Midhat Paga'run girigimleriyle vilâyet1erde de gazete ç1kanlmig.abone yazilma veya bagiglaelde etme metodunu geligtirdiler.38 dümlü anlamda yer verirlerdi. yeniçerilere karyi nefreti canh tutmaya yarayacak dedikodulara da sütunlannda yer verdigini. Üstelik. ÇünkûOsmanh imparatorlugu büyük devletlerden biriydi ve dünyanm ilginç bir bölgesinde idi. Osmanh uluslannm hepsi için tarih. 'Osmanhlarda 3 1833 nüshast. haberler kisa zamanda Avrupa basmma yerel muhabirler aracihgtylaulagryordu. Osmanhlar okumaya kitapla degil.2 Gazete. gazete ve dergi ile baglamiglardir. çok önceden kontrollü ve sansürlü bir basm ve yabanc1gazetecileri. esasli biçimde faaliyete geçen ilk matOsmanh Ímparatorlugu'nda baa. zikredebiliriz. 18. Kugkusuz Takvîm-i VeMyîözgün sade bir Türkçe ile haypta girmig ve buna dikkat. cografya. içtimaiyyat gibi disiplinierde de popüler bir öþetmen oltnuptur Làvûn-i VAôpfa ilk sydamda iktisat üzerine. yaymlar dinî olarak kaldigmdan gazete onlar arasmda da ayni iglevi görmügtür. son asir devlet örgütünün degigmeyen bir megguliyeti olarak da kalmigtr Tanzimat bürokratlan. bunlar o günkü mahalIî sorunlar ve kültür hayatim etkiledilderi gibi.

Valtá-i Mrsriyye. Basumamy Bildiri (tarihsiz). f.21 Q1256/18 Ekim 1840.6 Çokdaha erken bir tarihte 1840'ta hükümet Brmenice bir gazete çikarmak tegebbüsündeydi.11 Sahhak Ebro. Tercüme Odasi memurlarmdandi ve Takvîm-i Vekâyfnin Fansizcasmi çIkarmakla görevliydi. Türk Kütüphanecifer Dernegi 250.. 'Le PremierJournalOfficiel en Français a Ístanbulet ses Repercussions en Europe'. Sisam emâretinde 'Rumiyu'l. Ancak endan çok önce muhtar bir idaresi olan Sisam adasmda (Sisam emâreti) bir vilâyet gazetesi çikartilnug olmasi kuvvetle muhtemeldir. sonra Spectateur Oriental..17. bu gazete Ïstanbul'un irâdesi digmda ve ona karg1 polemik için yayma baçIamigtir.Ankara 1979. tarih..eserler yanmda Türkçelerinin de basilmasuu saglanugtir. 9 BOA. 16 C1267/18 Nisan IB5L 39 .10 Sahhak Ebro Bey. 18. 6 Orhan Kologlu. Böyle bir güdümlü gazetenin Arablar için ç1kar11masi gerekli gärülmüg olmah. Ashnda Osmanh idaresinin bilinen ilk vilâyet gazetesi Midhat Paga'nm Tuna valfligi s1rasmda çIkarttig: Tuna-Duna imig gärünüyor. Aynca Rafat el-Tahtavî'nin Fransa Seyâhatnamesi. MV. Ï MV. 1824'te Le Smyrnden. iktisat gibi dallarda öncü sayilacak derleme ve tercüme yazdart vardir. s. ikincisi ise Rumça--Tûrkçeçikiyordu? Takofm-i Velaîyî belki bu yüzden çabukça çikartildi. 10 BOA. gazetesinin Arabcaya çevirilerek basilmast için ruhsat itâsi.. 1834'te Arabca ve 1839'da da Türkçe olarak gene burada basilmigtíf Gazete ise. emredilmigti.. no: 9105. l. Tanzimat dänemi Osmanh-Ermeni aydmlarmm önde gelen isimlerindendi. 12 C 1272/17 Qubat1856. Basumamq Bildin (tarihsiz). Dahiliye. 'Basmacihšm Osmanh Toplumuna Tesirleri'. 7 BOA.ki. olan Vastf Tarihi'nin iki cilt halmde burada asrm vakayinâmelerinden basilmig olmasi buna bir örnektir. Arabca-Türkçe. Kendisine bu görevinden dolayi maag baglandigi bir yil öncesi hir Meclis-i Vâlâ kararindan anlagiliyor. Gayri-Türk imparatorluk tebaasi için özel gazetelerin çikardmasi da plânlannug gibi görünüyor. Ge4 Ercüment Kuran. MV. Osmanh Türkiyesi'nde hayata Izmir'de girdi. no: 1113. no: 8257. 11 L 1268/28 Temmuz 1852. Mehmed Ali Paga'nm bunun gibi bir valiliginde çikartda Girit yaymt tigi Vakâ-i Giridiyye'dir (1831'de).9 Nihayet 29 B 1268/ 19 Mayis 1852 tarihinde Sahhak Ebro ve Krikon Beyler Ermenice bir gazete çikarmak için izin ald11ar. 8 BOA. Yd Toplant2sz BildiriTeri. MV. Kugkusuz..ibare bir gazete ç1kanlmasi' için 26 Qubat1852'de bir irâde çikar1Imigt17 Eu gazetenin nüshalanm bulamadik. le Courrier de Smyrne ve nihayet Journal de Smyrne bu gazetelerdir? Nihayet Misu'da Mehmed Ali Paya imparatorlugun ilk Resmî Gazete'si diyebilecegimiz Vakâ-i Misriyye'yi 1828'de Misn'da yayma çikardi. The Problem of the Turkish and Arabic Languages and the Role of Miaqai Misriyye'. 5 Orhan KologIu. no: 15183. Í. Ceride-i Havadis'in sahibi ÇörçilEfendi'ye. no: 6647. 29 B 1268/19 Mayis 1852. Nitekim.. 11 BOA.

bu y111ardaFransa tebaasmdan Kapol (?)isimlibiri, Ermenice bir gazete negri için ruhsat almigt1.12 Nitekim aym yll içinde (1267H/185051) bu zat ile Uncu Halil Aga'ya litografya destgâlu ve kitab tab'1için

ne

40

müsaade

ve ruhsat

verilmigtir.13

Aynen Rusya Bilimler Akademisi ve Paris'teki Bibliotheque Nationale
örneginde oldugu gibi derleme amaciyla, 'Bâb-1 Seraskerî'deki Tercüme
Odasi'nda tanzim olunan kütübhaneye, basilmig ve bas11acak kütüb ve
resailden bilâsemen (parasiz) birer nüsha itâ olunmast için' bir irâde
çikmigt1. Su derleme ve koleksiyonun alabeti ve ne ölçüde gerçekleytirildigi ve kalmtilan hakkmda bilgi sahibi degiliz." Gene bu yll içinde
(yani 1850-51) kütüphanelerde mevcut kitaplarm telefden vikayesi (gözetilmesi) ve yed-i âhere (diger ellere) geçmemesi zumunda bir rabitâçaktt.15
i hasene (güzel saglam sisteme) konulmasma dair bir irâde de
kuhakkmda
1267/1850-51
ylh
bu
Matbaa ve kitap ylh gibi gärünen
yapilmahdir.
aragtirma
tüphaneciler tarafmdan genigbir tarihî

Aym ytllarda Türk basm tarihinin bizce ilginç olaylarmdan birine
Reâyâ-y1 Devlet-i A1îyye'den Izmirli Evangelos (Tedaha rasthyoruz.
maçâ-i Dünya romamnm yazari Evangelinos Missalidis) ziraat, ticaret
aldi (bu derginin 9. save fenne dâir bir revue (deyimbudur) için izin
Türkçe basilan, yani
harfleriyle
Yunan
argivde
Böylece
mevcuttur).
yisi
girmi.ÿKaramanlica dedigimiz yaza çegidiyle de bir süreliyaymhayata
16 Kendisine politikaya ve saltanat-i seniyyeye dair hiçbir gey tahrir
tir
etmemesi gartiyla izin verilmigti. Burada henüz kanunlagmayan sansürün bir pratik usulüne çahit oluyoruz. Missalidis'e Izmifdeki Rum tâifesi kocabagisi Yunaki kefil gösterilmtytir (1 Nisan 1850/18 Ca 1266).
Osmanh uluslan uyamp çaglarmda gazeteyi daha çok egitimleri
için kullanmiglardir Gazete ön plânda haber orgam degildi. ÌlkBulgar
gazetesi olan Lyuboslovye ki Ïzmifde,Konstantin Fotinov tarafmdan
1842'de-negre baglanuptir, bunun tipik bir örnegidir. Ízmitde dogan,
Bulgar basmima bu öncüsü, negrine qu ifade ile baglamigtt: "Bir halk
dilini iyi bihnek için gramerini, geçvatauru tammak için cografyasuu,
bilmelidir.
Bulgarlar da bunlari bilmelidir."17
tammak
için
tarihi
migini
Biranüddet sonra Ìstanbul,Bulgar basmmm merkezi oldu. Tsarigradski

12 BOA, I; MV., no: 6461, 1267 H.
13 BOA, Î., MV., no: 6021, gurre-i. Ra 1267/3.gubat 1851.
14 BQA, Ï., Dahiliyeno: 13873, 1267 H.
15 BOA, I., MV., no: 6228, 2 R1267/4 Subat1851.
16 BOA, f.,MV., no: 5578, Ca 1266/1 Nisan 1850.
Navkai
17 Georgi Boqukov, Istoriya na Balgarskata fornalistika,
36.

Ízk.Sophia

1976, s.

Ïstanbul'da Balkapaiuham'nda.çikanhyordu.2

Bundan bagka
Tsankov'un ilk nüshasi 28 Mart 1859 tarihini tayiyan Bulgarija adh gazetesi, Fener Patrikhanesi'ne karç2 baþmsiz Bulgar
kilisesi kurma hareketinin kavgasuu veren änemli bir organdi. Bulgar
basim bir ara yabanci himaye de buldu. Ìstanbul'da Britanyah Hanley'in çikarttigi Levant Times, Petko Sandov'u redaktörlüge alarak, Bulgarta bir nüsha da çikarmaya bagladi, ÏztoçnoVreme baghkh gazete için
Britanya Sefiri Elliot, Babiâli'nin bütün isteksizligine ragmen müsaadeyi ald1þm Londra'ya Lord Derby'ye, 10 Eylül 1874 tarihli raporundä
bildiriyor.19
Yabanci devletlerin himayesi Tanzimat'm sansürcü tedbirlerini oldukça etkisiz kihyor gibidir. Avrupa tebaahlarm çikardig1Levant Herald
gibi bir gazetedeki siyasal haberler bu dokunulmazhga bir örnektir. Elçilik himayesi ve kapitülasyou rejimi bu dokunulmazhga yardun etmekteydi.
Ïsmi geçen gazetenin 16 Nisan 1867 tarihli nüshasmda Paris'ten Mustafa Fâzil Paga'nin yolladigi 28 Mart tarihli mektup Young
Turkey bagligiyla yayimlanmaktadir; "In seeking to base the Ottoman
liberty which would establish equality and
Empire upon constitutional
and Christians.. gibi bir ifadeyi içerdiMusulmans
harmony betweeri
halde...20 Oysa Bâbiâlî bundan bir yif änce Mustafa Fâzil Papa ve Pagi
ris'teki arkadaylaruu, yani Genç Osmanhlan, Takvîm-i Vekâyrde yayimlananbir tebligle (20N 1268/6 Subat1866), "Rezil, iftiract, fesat cemiyeti üyeleri," diye aforoz etmigti bile? Bu durtunda yabanci basmm
Bâbiâlî politikasma zarar vermesini önlemenin tek yolu içteki gazeteleabone bedeli ve parayla elde etmekri ve dg basmm da muhabirlerini
ti ve Tanzimat bürokratlari erkenden bu usulü benimsediler.
Vestnik,

Ístanbul'daDragan

'

Tanzimat döneminde sansür daha çok bir gazete veya sümli yaym
orgamma än izinle kurulmasi biçiminde uygulanmaktadir. Ornegin
usul-i ticarete dâir bir gazete için DersaEduard Blaque Bey'in
mahalde
âdet'teki bir
gazete tab'ina mezuniyet verilmesi' gibi bir irârastlamr.22
Digandan
deye
gelen kitaplar da sansür konusu olmaktadir.
Örnegin:'Dersaâdet'e gelmig olan bazi kitaplarm toplattir11masi ve badezin (bundan sonra) gelir ise gümrük tarafmdan inen olunmasma daBu gibi sadâret tezkirelerine rastlanix' bagka bir tedbir almmighr?
'yalmz

18 A.g.e., s. 61-63; Vy. N. Nacov, Tsarigrad kato Kulturen Zenter za Bulgarite do
1877 g. C. BAN, Sophta 1925, s. 1-208.
19 PRO-FO (78),no: 3197, Elliot to Lord Derby'.
20 Levent Herald, 12 Aþstos 1867.
1866 nüshasi.
21 TV, 20 N 1268/6 Qubat
22 BOA, J.,Hariciye, no: 955, 2 S 1259/5 Mart 1843. 23 BOA, 1, Dahitiye, no: 21689,
17 S 1272/29 Ekim 1855,
23 BOA, Í., Dahiliye, no: 21689, 17 S 1272/29 Ekim 1855.

41

42

maktadm Gerçekte IL Abdülhamid devrine kadar sansürün ciddî bir
örgüt olarak kurumlagmadigi görülüyor. Ancak bu durum, Tanzimat
bürokrasisinin demokrat görügünden ileri gelmemektedir. Yaym hayahileri gelen bir
nm geligmedönerlinde, henüz sorunlann artmamasmdan
gevgek politika olarak anlagilmahdir. Onsansür, yani (censuæpréalable)
Tanzintat dönemi boyunca görülmeyen veya mevziî kalan bir uygulamadir Ama II. Abdülhamid yänetimi, 1876 Kam2n-:Esâsfsinin istismara açak
hükmünü (matbuatkanun dâiresinde serbesttir) kötüye kullanarak sansur yänetmeligi ve örgütüyle bu igi bagardi. Hamidiyye sansürünun trajikomikboyutlari üzerinde hepimiz az çok bilgi sahibiyiz. Sansür sansürdür. Imparatoruna ve imparatorluga sadik ve o kurumun degerlerini benimseyip benimseten Avusturyah yazar Franz Grillparzefin oyunlarmdan birinin niçin sansürün htymma ugrad2gma, Habsburg hanedammn
en tutueu üyeleribile paymig ve sansür komiserine nedenini sorduklarmda, cevap, "Mutlaka sakmcah bir yönü vardir," olmug.
Sansürün taraftarian, sadece yöneticiler arasmda degildi. Otokratik
yönetimlerin taraftarlan dünyanm neresinde olursa olsun, aralarmda
bir gizli bag vardir. 19. yüzylhn monargiler dünyasmda, ÇarhkRusyasi
sansürüne yeterince iltifat etmeyig nedenini bir türlü anlayamadigirmz
bir otorite merakhsi, Fransa'nm ünlü hukukçularmdan Gabriel du Four, Osmanh sansur nizâmnâmesine hayranhgim ifade ederek, Fransa'da da uygulanmasmiöneriyordu;
hem de propaganda için yazilabilecek kirahk bir risâlede degil, düpedüz ünlü idare hukuku kitabmda.
Montesquieu, despotik rejimi;
pour l'Orient Dogu için iyi' olarak
degerlendirir.Anlagtlan Dogu'nun bazi orijinal icatlarmi
pour
l'Occident Batl için lyi' olarak degerlendirenler de vardi. Nitekim, 19.
yüzyilm ünlü Fransiz idate hukukçusu A. Batbie'de censure préalable
almalarma ragmen, Fransa
(öncedenkontrolü) Fransiz mevzûatindan
için geri fakat Rusya ve Osmanh Ïmparatorlugu
için progress, ileri bir
mevzuat olarak niteler.¾
1865/1281 tarihli 'Matbûat Nizâmnâmesi'ne kadar sansür resmen
adi konmayan kurumlaçamarug pragmatik bir uygulama halinde görünüyor. Bir yönüyle, dönem içinde dogan Türk basim, bilhassa özel
gazeteler, sonraki devirlerle kargilagtmlamayacak kadar özgür davranabilmig, yazabilmi¢er, hoya gitmeyen kalemler ise (hemen hepsi devlatynemuru idi) memurlara uygulanan tipten cezalarla susturulma yoluna gidilmigti. Tercüman-i Ahvâl maarif ve iktisadî politikaya iligkin
konularda direktif verip tenkitlerde bulunurken, Tasvir-i Efkâr daha da
ileri giderek, iç politika konulan yanmda dig politika konusunda da
hükûmeti tenkit ederdi. Osmanh hükümeti özerk prenslik Sirbistan'daki basmm yazd1klarma da müdahale edenli. 21 1267/21 HaziQ
'bon

-

'bon

-

24 A. Batbie, Traité Droit PuMic et Administratif, Paris 1885, 2. ed. 2. 187.

ran 1851'de Belgrad muhafiz1Mehmed

Vâsif Papa (o sirada Belgrad kaSirb Prensligi gazetelerinde Bosna
Eyâletihakkmda eracîf (pislik)ve muâriz geyler yazildigim teblig etmig
ve Bâbiâlî 1854 Arahgi'ndaß bu gibi negriyata prenslik nezdinde baski

lesi Osmanh egemenligindeydi)

uygulayarak

müdahale

etmigti.

1865 Matbuat Nizâmnâmesi (Düstûr, 1. tertib, 2. cild), Osmanli tebaasmdan birinin, gazete çakarmak için Maarif Nezâreti'ne; ecrebi tebaahlarm ise Hariciye Nezâreti'ne, vilâyetlerde de valiliklere mürataat
edeceklerini âmirdir. Bu gibi kimselerm yagmm 30'un üstünde olmasi
ve mahkûmiyetleri bulunmamasi gerekmekteydi. Önsansürünhenüz
buluumadigi,
teslimisonra nüshalarm idareye muntazaman
nin' emredilmesinden
anlagthyor. Teslim edilen nüshalardaki içerikten
dolay1 takibat ve yarguama söz konusuysa, bu mes'ul müdürlere yöneliktir. Padigaha diger yabanci devlet hükümdar ve reislerine, vüzerä ve
süferâya hakaret yollu ve aleyhte negriyat yasakti; 6 Q1281/4 Ocak
1865 tarihli bu nizâmnâmenin
34. maddesi bunu belirtmektedir. Maamafih eenebî hükümdarlar için, basimn hakaretinden masuniyet 19.
Nitekim, 17 Ekim 1896 nüsyüzyilda genel bir nezaket tygulamasiydi.
hasmda Sultan IL Abdillhamid'i, 'Bir Devlet Sömürücüsu Nasil Yaqiyox' baghgiyla eleptiren, Der Arme Konrad adh Alman sosyalist gazetesini, bagbakan prens Hohenlohe toplattirmigti.26 Kitap basum için bir
tarafmdan önce Maârif Neönsansur vardi. MúsveddelerinOsmanlilar
zâreti'ne, eenebiler tarafmdan ise Hariciye Nezâreti'ne teslimi gerekieyâletlerde
valiliklere verilecek ve
yordu. Aym gekilde müsveddeler
izin öyle ahnacakti. Dig kaynakh kitaplarin ise sansürden sonra satilabildigi anlaçIhyor.
Maamafih daha önce sözünü ettigimiz Fransa tebaah Kapol (7)çikartmak istedigi Ermenice gazeteyi kable't-tab' Hariclye
Nezâreti'ne gösterecekti. Bu nygulamamn dönem içinde yaygmhgi
güphelidir. Matbuat Nizâmnâmesi'nden önce yerlegen uygulama guydu: Bir Osmanh gazeté çikarmak için müracaat ettiginde;
ve
devlet aleyhinde
yazmayacagnu' taahhüd eder ve kefil gösterirdi.
Evangelinos Missalidis'in 1 Nisan 1850 tarihli müracaatmda bu usulün
uygulandigim
gördük. Gene 2 Temmuz 1862'de Hariciye Nezâreti'ne
müracaat eden Bulgar milletinin Dersaâdet'teki vekili, Hristo Topcipligte'nin (muhtemelen Topçileççov) kefaleti ve Kyros Petro'nun idaresindeki bir gazete için, aym usulle izin veriliyor. Yani saltanat ve Devlet-i Âliyye'ninmenâfiine mugayir geyler yazmamak... Bu gazeteye
posta ücretinden muafiyet de tamnnugti.27
'negrden

'saltanat

25 BOA, I., Mariciye, no: 5325, 28 RA 1270/29 Aral1k 1854.

26

Ï. Ortayh,

Osmanu Ïmparatortugu'nda
Alman Nüfutu, Kaynak yay. Ístanbul1983,

s. 53. AAA Türkei (159)Bd. 4-5.
27 BOA, Í., Hariciye, no: 11050, 15 B 1279/6 Ocak 1863.
-

43
¯

12 C 1273/7 Qubat1857. Tenkitler bazen hakh.44 Fakat matbaa kurulmast (litografyadestgâht) ve izni için çak önceden gemkli mekanizma tesbit edilmigti. Frankfurt gazetesinden belli miktarda satm almarak desteklenmesiiçin 23. Tabiî kabarik abone beoyunun bu yolla etkilenmesine bazen atiyye delleri ve hattâ Osmanh ülkesindeki eenebî muhabirlerin olumsuz ile bazen de düpedüz ahnmast ile. Bu yolla satn takdir ve propagandamn önlenmesi veya bazspeylerin yumugatilarak veya savunularak gazete sütunlarma geçmesi için çahg11nugtir. no: 16095. 9.28 Dogrudan Avnipa gazetelerini veya onlarm Osmanh bagkentindeki muhabirlerini satm alarak. yönetim lehinde yazdirmak.155 Osmanh kurugu aynlmasi em28 BOA. 1) Zabtiye tahkikah ve Meclis-i Maarifin müzâkere ve karan gereklidir. tenkitlerin agir olmainasi için Tanzimat bürokratlan aynen bugünkü yönetim gibi çok hassasiyet gösterirdi. Osmanh politikasi. bazen de amaçh olabilirdi. Kugkusuz onun döneminde bu iglem pek sik tekrarlannug ve kötüye kullamlnuptir. madde vali ve zabtiyenin görevini düzenler. 1846 y1h Nisan ayi baglarmda sadrazamm bir yazisi üzerine çikan bir irâde (padigah onayi) ile. Galiba Avrupa gazetelerini satur almak bahanesiyle ödenen paralarm bir kismi da Avrupa bagkentlerindeki bazi temsileiler ve hafiyelerin cebine dönüyor. Abdülhamid'e äzgü bir politika olarak bilinir.. 4) Ecnebî tebaahlar için Hariciye Nezâreti ruhsati parttir. 5) Ecnebî matbaaet kitab1önce Hariciye Nezâreti'ne yollayacaktir. naylon gazetelerle bu igten kazanlyorlardi.. bizde Sultan II. sadrazamhga arz edecek 3) Kitap Dersaädet'te dogrudan Meclis-i Maarife gönderik vilâyetlerde ise valiler tarafmdan gözden geçirilip mülk ve millete mazarrati olmadigi anlaçaldiktan sonra sadârete arz edilir. devleti ve yöneticileri hakkmda ne yazacakt1? Ïyigeyler yazmasi. Kontrol bu esas içinde devam etmigtir. Onun için dig basmm elde edilmesi ve Avrupa kamuçahqihyordu. Ama bu gelenegin bayim Tanzimat dönemi yöneticilerinde görüyoruz. Buna göre. 2) Vilayetlerde valilikler bu fahkikat ve karan verdikten sonra merkeze. bazi açakgöz Avrupah gazeteciler. gazete ve gazeteciler satm ahmyordu.. 6) Ecnebi devletlerden gazete çtkarmak isteyenler için de aym iglem uygulamr. 7) Mülk ve devlete muzir negriyata zaten devlet el koyar ve toplatir 8) Müellife kayd-i hayat partlyla imtiyaz verilmesi durumunu açiklar. Meclis-i Tanzîmat'm kaleme aldigi dokuz maddelik bir nizâmnâme 12 Ca 1273/7 Qubat1857 tarihli bir padigah irâdesiyle yürürlüge girdi. Fakat sansurün elinin uzanamayacagi dig basm. i. Tagkentte ve Ïzmir Selânik gibi merkezlerde yabanct dilde çikan gazetelerin sahiplerine ara sira nigân ve hediye vermek gibi masumâne görünüglü ödüllendirmeler digmda. MV. .

aym belge. 28 BOA. Iarma pek gülecek halimiz yok. bu ige devam olunmasi. 12 C 1273/7 Subat1857. ama ne çare ki. diger Avrupa gazetelerine aleyhde dedikodular ve habërler de verdigi.. 31 Aym kaynsk. MV. böylesine buz ustüneyazi yazdirtma tisayisi pinden propaganda faaliyetini hararette tavsiye edenlerimizin hiç de az degiL 29 BOA.29 Frankfurt gazetesi müdürü Schülein'e yapilan yilhk ödemenin. no: 1551. Devlet-i Aliyye lehinde yazdigi gibi. devletin çikarma baz1 yazi ve haberler bastmhp.MV. 1.. gerçi bu adamm güvenifirbiri olmayip. 4s ¯ .MV.30Ayni yazida devamla. 30 BOA. Bu korkulan örnek dolayisiyla. i. no: 8227.. kitle iletigiminin son derece geligip yaygmlagtigi günümüzde bile. sözde satm aldiklari Baray isimli bir bagka dobu biâlî landmemm hipmma ugrarugmig. 26 Ra 1262/24 Mart 1846. tadef edilse daha da muzir iglere kalkigacagi" hatirlatihyor? BâInamen adamdan önce. garlaTanzimat devri bürokrattanlarm beslenmesine devam edilmekteydi.rediliyordu. "Ïstanbul'daçikan Konstantine jurnalininmuharriri Mösyö dä San'a(muhtemelenChamps) da ara sira hediye ve para verilmesi gerektigi. Güya Frankfurt gazetesi her yerde okunan yaygm bir gazete imig. no:16095. kambiyo degigikligi yüzünden artirilmasi cihetine de gidilmigti. Ï. aksi takdirde gazete sahibinin kizip aleyhte bir díl kullanmaya ve propaganda yapmaya baglayacagi belirtiliyordu. her y1I böyle bir ödeme yapuageldiginden.

Arabistan vilâyetlerinden gelen çegitli din ve mezhepteki temsilcilerin yanmda. gayrimüslim unsurlarm. Anadolu ve Rumeli'den gelen Türk. Slovak. hele etnik oranlama yapihrsa gayri-Türk unsurlann hayli yüksek bir oranda temsil edilmesiydi. . yetçi burjuvazi. cevval bir saMillivaççi zümre girdi.Ankara 1978. AÜSBF. aydmlanma devrinden beri Avrupa siyasal dügününde despotik yänetimin modeli sayilan bir toplum. haklar ve temsil yetenekleri kisith da olsa. ilk Osmanh parlamentoMeçrûtiyet rejimi. oran bakimmdan * Armagan Kanûn-: Esâsinin 100. ÇünküAvusturya-Macaristan monargisinde Çek. Siyasal katilma sorunu. O da imparatorlugun hâkim unsuru olan Müslümanlann yanmda. Bulgar ve Arnavut temsileiler. Ruten gibi unsurlarm temsili. da pagkmhk ve sorular yaratnugtL Nasil oluyordu da. içeride oldugu kadar. 5. olugan parlamentolarm yapismda da snufsal (çokulusluimparatorluklarda da etnik) bir görünüm agir basmaya baglad1. çok geçmeden Tuna monargisi bu problemle kargilaçan tek çokuluslu imparatorluk olmaktan çikti. Yüzyilm son çeyregi ise. Ancak.46 hk Osmanl: Parlamentosu ve Osmanlz Milletlerinin Temsili' -- 19. Bu zümœ. XIX yüzytlda bu tûr mücadelenin Avusturya-Macaristan monargisi idi. Yüzyilm ilk yarismda. Ancak. 19 Mart 1877de Osmanh bagkentinde.Y±. Yüzyilm ilk yansmda. Polonez. ülkenin dört yamndan gelen rengârenk bir heyet toplamyordu. Avrupa ülkelerinde imtiyazh simflarm digmda genig y1gmlar parlamentóyu olugturma hakkmdan yoksundu. parlamentolar yükselen burjuvazi ile. yüzyilm son çeyæginde genel oyun kabulü ile yeni boyutlara ulagtigi gibi. yüzyil Avrupa'da parlamentolar çagidir. Hiç umulmayan bir anayasal monargi daha ortaya çikrupti. anayasal rejime geçiyordu? Ustelik bu parlamentonun kompozisyonuna göz attigimizda. diganda sunu olugturuyordu. Tuna monargisinin parlamentosunda 1405'ten sonraki ve ÇarhkRusyast 'Dume'larmda bile görülmeyen iIginç bir äzellik daha vard1. Osmanh Imparatorlugu. Rum. ezilen etnik grtiplarm temsilcileriydi.Harvat..169-182. siyaset arenagözlendigi tek arena sma ç1ktmÿtt.. eski feodal smif sözcülerinin çatigma alam idi. Bu durum ilginçti. Sloven. agirhšmi dayurmaya baglayan diger simflann da bu çatrymaya katildigma gahit oluyordu. çokuluslu imparatorluklarm siyasal platformu olan parlamentolara yeni.

merkezî hükümet adma yürütmeyi elde bulunduran valilerin bagvurup. 19. bir yerde uluslagma sürecinin ve ulusalcihk akumnm bagladigt görûlüyor. bürokrasinin geleneksel kozmopolit yapisma da dayanarak açiklamak gerekiyor. Bizans'ta Ortodoks kilisesine mensubiyet ve ontm baç1olan imparatora sadakat. Bu ilginç görünümü sadece büyük devletlerin baskilarma degil. Rusya'da ise. düpük oranda temsiliözel bir statü ile saglanmigtL Ilk Osmanh parlamentosunun bu konudaki istisnaî durumunun nedenlerini aç1klamak. toplam kirk alti gayrimüslim meb'ûs vardi. isterse Bosna ve Mora'dan gelsin. yüzyilda ne Avusturya. valiJer ve hattâ milletlerarasi konferans ve barig antlagmalarma gönderilen gayrimüslim murahhaslara rastlamyor. o nedenle istinai bir durum degildir. 'Roma Ímparatorlugu'. devlet adarm görülemezdi. zarurî iglerin yaptinin 47 yanÎiç~ * Makalenin arkasmda. kigi olarak yöneticilige aday ve grup olarak da millet-i hâkimiyye'ye mensuptur. Macar milletvekilleri ise. . Nedenleri. Eskidünya'nm çok budunlu (kavim) geleneksel imparatorluklan için kullamlacak bir deyimdir. sadece birtaktm dig siyasal baskilari ortaya koymakla mümkün degildir. Osmanhlarda ise dini Ïslâm'amensup olmak ve hükümdara sadakat diye belirlenebilir Bu statü etrafmda toplanan herkes. Bununla beraber. imparatorlugun klâsik dönemdeki kozmopolit bürokrasisinin daha renkli bir görünüm ve yapiya ulagmasiyla neticelendi. ne de Rusya'da hâkim ufusun (yâmbirincisinde Almanca konuçan Katolik Avusturyah'mn. nazir. Klâsik devirden beri Osmanh eyâlet idaresinde yerei gmplarm temsili gelenegi. sefirler. etnik kökenden çok devletin ideolojisini benimsemek ve onun kogullanBu Bizans ve Osmanhlarda oldugu gina uyum saglamakla mümkündür. çifte monarg2kurulmasma kadar aym haksizhga maruzdular. eski düzen elan devam ediyordu. Osmanh imparatorluk geleneginde de aramak geækiyor. devlet ve toplum hayatmda kabul edilmek ve yänetime katilrnak. Ona tarihin üçüncü ve son Roma Ïmparatorlugu demek pek olmaz. Vergi tahsili. Ílk parlamentonun yapismda da bu kozmopolitizme rastlamak. 1905'ten sonra kurulan 'Duma'da gayri-Rus milletlerin. Bu imparatorluklarda. Gerçi 19. ister Dagistan ve Gürcistan'm uzak köpe1erinden. yararlandigi bir usuldü. bi. yüzyilda bu geleneksel kahbin kmlmaya baglandigi. Bu uyum. Osmanh Imparatorlugu bir Akdeniz imparatorlugudur. XIX. ikincisinde ise Ortodoks Rus'un) digmda herhangi bir dinî etnik gruptan sefir. dig devletlerin gayrimüslim cemâatler lehine zaman zaman yaptiklart müdahaleler. ayanve meb'ûsån azasuun listesi verilmigti. yüzyilm Osmanh Ímparatorlugu'nda ise Hiristiyan nazirlar. Diger yandan. Tesmî dinin veya Antik Roma'daki gibiimparatorun kipiligini tanrisallagttran kültünin üyesi olmaktir. Ïlk mecliste dokuzu âyan azasi ve otuz yedisi meb'ûsân azasi olmak üzere.haksizhk derecesinde dügüktü.

ortaçagm baglarmda Avrupa'da da görülüyor. zamaala ada ahâlisinin örgütlenmesinde ve bagimiilkenin her yesiz hareket etmesinde önemli bir etmen olmugtu. ruhanî reisler. Ama getemsil da. Vergi tevzi ve tahsili. budunlu imparatorluldarinda . bu durum önemli bir etnik çatigmaya ve ulusal talepler fleri sürülmesine neden olmam19tir. Resmen sonra eyâlet idaresinde yapilan olarak Avrupa'dan beg asir sonra gerçekleyen bu sümç. o çagm çok verilen için ki isteklerin gerçeklegmesi görülen atmosfere sahip degildi. bazi Akdeniz adalannda losmen gerçeklegmekteidi.pek cihzdi. Tarihsel ve toplumsal temelini de göz önüne aldigimizda. dig örgütler ve kitle hareketleriyle organik baglar içinde degildi. Parlamento. daha önce de facto Balkanlar'da. Hiristiyan reaya adma kocabagilar ve memleket egrafrun temsilcileri (âyanlar) tarahndan yerine getirillyordu. yonlan göz önüne almmadan. rinde bu-tür kurullar ve onlarmönde gelen temsileileri. merkezin güçsüzlügunden istifade Balkanlar'da kurabilmielerdir. Esasen yüzyil sonXVIII. reayanm temsileilerinden meydana gelen kurullarm yardum ile saglamrd1. Gerçi bu durum. özellikle kalabahk nüfuslu ve dig ticarete açàan vilâyetIerin aydin nitelikteki meb'ûslari tarafmdan ülkenin gerçekleri kavrandikça deele almmaya baglanunggiemeyeyüz tutmug. Megveret kuralma dayanan bu temsil görevi. geleneksel devletin güçsüzlügünü telâfi etmek için.48 rilmasi. özellikle 19.) Tartigmalar ve elegtiriler zaman zaman cihz kahyordu ve ülkesel sorunlardan çok yerel sorun ve istekleri yansitiyorlardi. ele geçirip. Örnegin K1bns adasmda. nitelendirilmigtir. Rusya'da Veçedenen bu kurullar. devamh bir megveret gelenegi bu kurullar. yuzyilda Mazzini'nin fikirlerinden esinlenerek örgütlenen ve çabgan 'Diaspora Revolutionnaire'ler haline geldiler ve Balkan bagimsizhgmda önemli rol oynadilar. Almanya'da Rat. (Zaten bunlar ya yoktu. Osmanli sahip olparlamentosunun snufsal bir nitelikten çok. erkini yürütme ile larmdan itibaren. zamanla gehirlerin güçlenmesive sosyal yapidaki degigmelerle ilâve haklar elde etmi§ ve devamhhk kazannuglardtr. etnik bir renklilige edici äzelligidir. (Aym sistem.) Türkiye'de bu tür kurumlarm devamlihk kazanmasi ve hükmî çahsiyete sahip olmalan. çagdaÿ BununIa beraber. her alanda bölge ileri ge- lenlerinin yardimina bagvurmasi demektir. vergi toplamaktan kamu hizmetlerinin görülmesine kadar. Tanzimat'tan reformlarla mümkün olmuqtur. ya da. sefer amn- da gereken iglerin yerine getirilmesi gibi konularda yöneticilere yardun sosyal fonksigayesini tagiyan megveret usulü. belirgin parlamenfolara ayirt ve göre onun masi. Hiristiyan reayanm temsilcilerinden kurulan ve demogerenitos denen bu heyet. Zaten ilk megrutî egilimleri edenler de görülüyor. burjuva güçleri veya çikarlar ve etnik düzeydesmifsal örgütlü parlamentosu ne de Osmanh mücadele açismdan. baglangaçta bir devamhhk ve hûkmi pahsiyet sahibi degilken. bugüne kadar literatürde. Islâmî bir kurum olarak Oysa bu. sorunlar ülkesel düzeyde müslim mecliste ve gayrimüslim meb'ûslat arasmtir.

s. daha yüksek olmasma karyihk. egitimde ve kültürel alandaki modernlegme ile paralei gittigin<ten Türk milliyetçiliginin doguçu da kaçuulmaz olarak hazirlanmigti. s. Bütün burlara ragmen. Buna karphk. dogug haiindeki ulusalci duygu ve egilimlerin zaman meb'ûslar daha çok zaman ortaya ç1ktigt görülecektic Belirtildigi gibi.Ankara 1974.." 1 ÖzellikleSelânik meb'ûslan 49 . Bu vesika Beyoglu Bidayet Mahkemesi üyesi Konstantinidi Bey tarafmdan kaleme ahRum milleti efraduun Türknan bir arz tezkiresidir: "Teba-yi Devlet-i Âliyyeden Türkçe tedris olunmayan Rum memâlik-i gähanede maksadlyla ögrenmeleri çe mekteblerinde Maârif Nezâret-i Celilesi'nin intihabiyle maaglar2 cemiyyet tarafmdan ibka edilerek muallimler nasbi ve fikara çocuklanna meccanen Türkçe kitablar ve her tarafta ders-i umûmî kügadiyle bunlar içün muktezi olan kitab ve Rumlara teshil-i talimi yolunda telif oluresaili. lursiz defterdarlar üzerinde yogunlagmaktadir.. nüfus esasma göre temsil ilkesinin getirilmesini bazi Bu gibi çekingen taleplerin yamnda Arabistan vilâyetlerinin meb'ûslars tamamen pratik nedenlerle. meb'ûs olacaklarm Türkçe bilme partmm kaldirilmasmi istemisti. Meclis-i MeVusan Zalut Ceridesi. Rum milletine Osmanh lisam talimine mahsus bir cemiyyet-i ilmiyye teykiline ruhsat itås1 hakkmdaki tezkire. Bkz. ÏlkMeclis-i Meb'ûsân'da ulusalci egilim ve çatigmalar belirgin olmamasma ragmen. 2 Bkz. yâni imparatorlugun gelenekselkozmopolit yapismi ve ideolojisini restore etmekti. vilâyetlerdeki Eleptiriler megguldür. geldikleri bölgelerin sorunlari ile ehliyetsiz valiler. eylemek ve Lisan-10smaninin usulüne tevfikan mükâfaat virmek vs."2 Gayrimüslim meb'ûslarm arasmda hâkim millete kargi bir temsilcilerinin Mihalaki ve Vasilaki efendilerle.. etnik çatigmalar henüz aym belirginlikte degildi. Ancak Rumeli vilâyetlerinden gelen bir iki gayrimüslim meb'ûs. Avusturya parlamentosu ve ÇarhkRusyast 'Duma'sma gäre. Tanzimatçilarm reform girigimlerinin odak noktasi Osmanhhgi. Yanya Meb'ûsu ATtalepleri ileri süærken." BOA.. 7 Nisan 1877 oturumu. Ahmed Vefik Papa riyaset makammda kültürel milliyetçiligin ilk örnegi sayilan gu çikig1yapruptir: "Gelecek seçime kadar daha dört yll var. 84-85. Meclis-i MeVusan Zalnt Ceridesi. Akillan varsa bu zaman içinde Türkçe ögrenirler. 191.1 ni tenkidle.Ílk Osmanh parlamentosunun etnik görünümünde hükmedilen millet oranmm. Tanzimat'tan Sonra Mahallí Ídareler. bürokrasideki modernlegme. 313.. Í. nacak kitablara müsabakat MM.. Bu konudaki ilginç bir belge. Milliyetçilik 19. Anadolu ve Rumeli'nin MüslüEfendi bu Kantarci giri man meb'nslan ile Mezopotamya ve Anadolu'nun H1ristiyan meb'ûslan bu taleplere karpt çikuugti. "Beyoglu Bidayet Mahkemesi üyesi Konstantinidi Bey tarafmdan kaleme ahnan. Ortayh. no: 2128. yüzylhn bagmdan beri Osmanli Ïmparatorlugu'nun gayrimüslim ve gayri-Türk vilâyetlerine sizmaya baglamigtLT. özellikle vilâyet meclislerinde müslim ve gayrimuslimlerin eçit oranda temsili ilkesiistiyordu. s. Í. Hakla Tank Us. azmhklarm Megrûtiyet ve Tanzimat dönemlerinde Türkçe ögrenmeye istek duydugunu ve Türkçenin imparatarlugun kaçuulmaz resird dili olarak zorunlu biçimde ögrenilmesinin anlagildigim gösterlyor.

12 C 1291/27 Temmuz 18'74 tarihli Dahiliye Nezâreti'ne yazilan bir arz tezkiresinde. Simdiise. ilk Meclis-i Meb'ûsên't.6 Gäze giren bu meclis azasi. iro: 47923. halihazirdaki sâlise rütbesinin riitbe-i saniyeye çikarilmasim' istlyor. Ali Regat. Í. 'Suriye vilâyeti.Meclis-i Meb'usan azasi bölümù. 6 BOA. 'Manastir vilâyeti Meclis-i Ídareazasmdan Avram Efendi'nin gayreti dolayisiyla kendisine rütbe-i sâlise teveihi' isteniyor. Du kimseler. Bu nederde gelen gayrimüslim meb'ûslann da. Meclis-i Ìdareazasmdan Nikola Nakkap Efendi'nin Arazî Kanûnnâmesi'ni Arabca'ya çevirdigi ve gayretli hizmetinden dolayi. Elimizdeki. 82. Türkiyeve Tanzimat. Bu Avram Efendi Meclis-i Meb'ûsân'da Manastir-Selânik'i temsil ediyordu. Dahiliye 1291. Dahiliye1291.5 Gene elimizdeki Curre-i C 1291 tarihli/16 Temmuz 1874 bir vilâyet arz tezkiresi.Mahallî Ìdareler. istanbul1328. Ortayh. 5 BOA. s. s. . genel bir oyla degil. Du durumda livâ ve vilâyet idare meclislerindeki seçimli üyeler arasmdan meb'ûs seçmek tygun görülmügtür. Esasen buraya gelen tabiî millet temsilcileri.çev.. Bununla beraber qu noktayi önemle belirtmek gerekir· Osmanh Meclis-i Meb'ûsâtu'ndaki gayrimüslim meb'ûs kalabahg1mnnedeni salt dig baskdar olmadigi gibi. 4 Í. Anadolu'nun Muslim meb'ûslan ile birlikte Mezopotamya vilâyetlerinin Hiristiyan meb'ûslan da karµ çikauplardi.hükümetin itimâdmi kazannug kimselerdi. âdeta tayin edilerek bu göreve gelmiç1erdi? Ïlk anayasanuzm ilâmndan sonra. Nitekim verecegimiz ömekler de bunu göstermektedir. ne de seçimler için geœkli hazirhk yapilabilmigti. 48003 no'lu arz tezkiresi ve 1295/1878 Sâlnâme-iDevlet-iAliyye-i Osmaniyye. Ï. ne bir 'ÍntihabKanunu' ç1kanlabilmig. ilk mecliste bilindigi gibi. Esasta bu üyelerin (livâve vilâyet idare meclisi ùyesi) bir seçilmig üye olmaktan çok vali ve mutasarnflar tarafmdan adeta tayin edilen kimseler oldugu. Suriye meb'ûsu olarak bulunmuytur. 1840'lardan beri vilâyetlerde. azmhk milletlerin gerçek talep ve egilimlerinin temsil edilebilecegi bir mahal olarak görmek pek yanhytar. Tanzimat'tan beri imparaturluk bir laiklegme ve geleneksel kozmopolitizmin kurumsallagmasi süreci içine girmigti. Kanaat Kitabevi.50 birlik yoktu. belediye meclisle- 3 Engelhard.C 1291 Temmut 1874 tarihli vilayet tezkiresi. valiler bunlann arasmda en çok megrebine uygun ve güvenilir kimselere meb'ûsluk sifatuu âdeta tevcih ediyordu. Rumell'nin sözü geçen Huistiyan meb'ûslarmm yukanda bahsettigimiz taleplerine. Tanzimat'tan Sonra. valilerin toleransh seçiminden ibaret de degildi. 354 355. Bûtün bunlara ragmen. liyâ ve kazalarda tegkil edilen idare meclislerinde. geldikleri vilâyetin valisinin seçimiyle. daha änce vilâyetlenie idare meclisi üyeligini merkezî hükümetin güvenini kazanacak gekilde yapanlardan oldugu anlagülyor. hem ilgili nizâmnâmeden hem de uygulamadan biliniyor.

yetî hâkimlerin önünde degil. sene 1292 Meclis-i Ídare-iVilayat Bölümä. ancak 1866'dan sonraki Avusturya-Macaristan Ìmparatorlugu için söz konusudur. 'Osmanhlar dünyast'nm yikihymi gösteren bazi örneklere de sahne olmugtu. ÍkiMüslim ve gayrimüslim seçilmig üye digmda. Bu meclisler bir beynelmilel pûra. sadakat örnekleri çoktur.rinde. nizamî mahkemelerde görülüyordu. Rum metropolidi. Buna ragmen. Rusya ile savag bagladigmda Osmanh vatanseverliginin örnegi sayilacal nutuklara salme olmugtur. Bu nutuklann bazilari samimiyetten uzak olsa bile. Eu belgede. Sâlname-i Vilayet-i Diyarbalar. Süryant Katolik murahhas vekili ve mûfti bulunuyordu. hattâ kimisi tarihte egi görülmemig. bir 'Globus Ottomanorum' idi ve bu imparatorlugun ilk parlamentosunun da böylesine bir kozmopolit kurumlar silsilesi içinden çikan ve o nitelikIeri tagiyan bir organ olmast dogaldi. G11danimetropolidi. Etnik çatigma nedeni olacak konulardan müzakereIer eenasmda özellikle kaçuuhyordu. bu ortam içinde anlagilacak bir olay degildi. Nitekim ilk Osmanh parlamentosu bu kozmopolit birligin. Dahiliye 1291. ilk derece mahkemesi olan getî mahkeme ve gayrimüsJimlerin ruhanî mahkeme kararlan aym biçimde karma olarak kurulan Temyiz Divam'na getiriliyordu. bkz. Avusturya-Macaristan parlamentarizmine bakarak ortaya koydugu dügünülebilir. Süryanî murahhas vekili. Ceza davalari. Gerçi Osmanh parlamentosu. Çünku. si - . ziraat komisyonu. ilk Osmanh Meclis-i Meb'ûsâm azmhklarm en genig gekilde temsil edildigi. Abdülhamid'in meclisi dagitmasi. Manas Efendi'nin Kalei Sultaniye Ticaret Mahkemesi misligine tayini arz ediliyor. Î. Bu imparatorluR. ruhban pûralan halinde toplamyorlard17 Ticarî davalar. Bunun tersine. Hele böyle bir vehme dayanarak II. no: 48005. fakat milliyetçilik sonmunun da en az görüÌdügü bir parlamento idi. Menâfi-i Umûmiyye Sandig1 gibi kurumlarda gayrimüslim üyelerin de bulunmasma dikkat ediliyordu. müslim ve gayrimüslim üyelerden kurulan karma mahkemelerde görü- lüyordu? Gene. Ermeni Protestan episkoposu. gerçekte pek de var olmayan (dahadogrusu yok olmaya baglayan) özlenir bir örnegini vermigti. Ermeni Gregoryan murahhas vekili. uyanan Balkan milliyetçiligini burada görmek mümkün degildir. 8 Ömeþn: BOA. Parlamentonun milliyetçiligi körüklemesi gibi bir durum. Abdülhamid'in meclisi dagitma gerekçesini Osmanh Meclis-i Meb'ûsâru'nm içindeki durumdan degil. hiçbir üyenin çegitli milliyetçi dernek ve hareketlerle organik bagi oldugu bugüne kadar açikça ve kesinlikle ortaya konamamiettr. ger'î veya ruhanî mahkemelerde degil. 7 1875 ylhnda Diyarbalar Vilayet ÌdareMeclisi böyle lenkli bir yapida idL Meclis tarihte egi görülmemig bir ruhban gûrasi halinde idi. Ermeni Katolik murahhas vekili. II. Meclis.

Bagdat (Menahim Efendi). * * "" BJkonu. 1296. Akdeniz adalari (Zafiraki Efendi. Daviçon Efendi). Yanya (Nikola [Çanaka veya Cenruh] Efendi]). Ankara (Malkon Efendi). Kosova (Apostol Aga. 1295. Bosna (Salamon Efendi. Haci Vasilaki. s. daha dogrusu Logothetolup. s. muhasebeci anlanuna gelir.) Böylece gayrimüssayilan lim âyan azasmm on bire ç1kmigttr (Toplam üye sayis136'dir) 1878'de Dagitilan Meclis-i Meb'ûsân'da Bulunan Gayri Müslim Üyeler Istanbul(Kazazyan Agob Efendi. The First Constitutional Period. Devereux. orta Yunancada defterdar. Konya (Simonaki [Degirmencizâde] Efendi). Istefan Yani Efendi. ÍHurito] Mihail Efendi. Revin Efendi.43. Cezdir-i Bahr-i Sefid (Vasil Efendi).187Tde Gayrimüslim Meclis-i 52 Âyan" Rütbesi Musurus Faça (Londra sefiri) Mihran Bey Lagofet Bey" Marko Papa (Mekteb-i Tibbiye mâzari) Kostaki Efendi Yorgaki Efendi Daviçon Efendi Serviçon Efendi Kastro Efen Fiilen daþtilmayan ÂyanAzas? (L dereceden Mecidiyye) Bâlå (2. Mihre [Danuç] Aga). Lagofet' olmugtur. Mihalaki Efendi). bazen yeni isimli liste var. Asil ismini ögrenemedim. Diyarbakir (Osib [Kazazyan] Efendi). Sahak [Yavrumyan] Efendi). Sâlnâme-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye. Trabzon(Ohannes Efendi). Haleb (Karaca (Manok] Efendi). JohnsHopkins Press. Argiri [Kantarc1] Efendi. Sofuzâde Aleksan Efendi). Îçkodra (Angeli Efendi. Filip Aga Rosto [Yahut Resho]). Yorgalidi Efendi). Dimitraki [Teodorov] Efendi). Biz 1295 (1878)senesi Sâlnâme-i Devlet-i Aliyyei Osmaniyye'yi esas aldik. Suriye (Nikola Nakkap Efendi. Zahari Efendi. Seldnik (Vasilaki Efendi. üyelerini hâvî bir listedir. Edirne (Kostaki Peridi Efendi. Pero Efendi). Toros Efendi.R. Patrikhane muhasebecisi olan L Bey'in unvam yanhghkla hep onun ismi olarak kaydedilmig ve 'Logofet. dereceden Mecidiyye) Bâlâ Ferik Evveli Vezir - - Ferik Evveli Ûlâsânisi Ûlâsânisi Û1âsânisi Bagkâtip bu meclise 1296/1879'da Sertabib-i Hazret-i Seh- riyari Mavroyani Efendi ile Konstantin Efendi de tayin edilmigtir (Sâlnâme-i Devlet-iAliyye-iOsmaniyye sene. Mihalaki Bey). Marugik Bözo Efendi. Avram Efendi. Hüdavendigâr (Pavlidi Efendi. Sutiraki Aga. Daha farkh ve eksik. Andon Age. adh eserde münakayah bir durum gösteriyor. Baltimore 1963. Nufel Efendi). Ancak bu ilk oturum. 100-10L Lagofet. Tuna (Petraki [Slatovl Efendi. .

Guro-i C 1291/16 Temmuz 1874 tarihli ^Atufetlü Efendim Hazretleri. 12 C 1291/27Temmuz 1874 tarihli. Derkenar (Mâbeyn-i Hümâyûn'un) Marûz-u çâker-i kemineleridir ki resîde-i dest-i ta'zîm olan igbu tezkîre-i sâmiye-i âsâfâneleriyle zikrolunan tezkire-i manzûr-i äli-i hazzet-i pâdigâlu buyrulmuy ve ber mûcib-i istïzân mûmâileyhümâdan Avram Efendinin rütbesinin sâliseye terfî'i ve Yusuf Efendinin dahi uhdesine müceddeden rütbe-i rabi'e teveihi müteallik ve gerefsudûr buyurulan emr-i irâde-i seniyye-i hazret-i pâdiçâhi mantûk-1 münîfinden olarak.e. BOA. Dahiltye. The first Ottoman Constitutional Period). Fi l2 C sene 291/27 Temmuz 1874. umûr-i memûrelerini hass-i ifaya bezl-i mesäi eylediklericihelle mûmâîleyhumsdan Avram Efendi'nin rütbesinin sâliseye terfî'i ve Yusuf Efendi'nin dahi uhdesine müceddeden rütbe-i räbîe tevcîhi ifâdesine dâir devletlû kaymakam paça hatretlerinin tezkiresi leffen arz ve takdtm kihnmig olmagla olbâbda emr u fermân-1hümâyûn-1cenâb-1cihânbänî her ne veçhile müteallik ve gerefsudûr buyrulur ise mantûk-1 mürdfi erzån idilecegi beyäniyle tezkire-i senâvexî terkîm kihndi efendim. 116 ve Devereux.'de 119 olarak geçiyor (bkz. mezkûr tezkire-i seniyye savb-i sâmi-i sadâret penâhîlerine iade lalmmig olmagla olbâbda emru ferman hazret-i veliyu'l-emrindir.. Fi 13C. Her halükârda oran üçte birin çok üstündedir.Not: Meclis-iMeb'ûsân'daki meb'ûs sayisi muhtelif kaynaklarda 115. a.g. arazî kanûnnâmesiyle ana müteferri pâir fikarât-i nizamiyeyi hâvi telîf eyledigi mecelle ve manzumeden dolayi rütbe-i hâliyesi olan sâlisenin muksfâten saniyeye terfi'i hakkmda vilayet-i mezkûre valisi devletlû paça hazretlerinin vürûd iden tahrîrat11effenarz ve takdhn olunmuy ve bu makule âsâr-i nâfizenin terceme ve tahrîrine sarf-i mesaî ve ihtimam idenIerin tegvik ve taltifi emsali ve pân-1 maârif rúpân-1 äli iktizâsmdan bulunmuy olmag- 53 . Gene gayrimüslim meb'ûs say2si da benim taraf1mdan 40 olarak saptandig1halde. Ì. ÀtufellüEfendim Hazretleri. Suriye vilâyeti Mec11s-i idaresi azasmdan Nikola Nakkay Elendi'nin lisan-i arabîye nakl ve terceme itdigi. burakam da 47'ye kadar çikmaktadir. Vesika: I no: 48003. no: 47923.Dâhïliyye. Manasttr vilâyeti Meclis-i idaresi azasmdan Avram ve sandik emini Yusuf efendiler asdakadan (sâdiklardan)olub. sene 291 (28 Temmuz 1874) Vesika: II Sadâretin Arz tezkiresi (Nikola Nakkaç Efendi'nin terfî'i hakkmda) BOA.. Ï.

cagi beyâniyle tezkiwi senâveri terkâm Derkenar (Mâbeyn-i Hümâyùn'dan) ' 54 i I .la iltimâs-1 marûz'un isâ'fi emrinde irâde-i mekârim-i mutâde-i cenab-1gehingahî her ne veçhile müteallik ve gerefsünûh buyurulursa mantûk-i celili infaz olakihnda efendim Fi Gurre-i C sene 291.

Bu durum. . Kasacasi o çagda halk ve aydmlar tarafmdan terimiyle amlmasma ve anayasal kurum ve prensiplerin ihlâline ragmen. IV/1 (Ankara 1986). yaygm rastlanan bir olay degilken. sansür veya mutlakiyetçi yönetimden gikâyet etmek. Osmanh Kanûn-1 Esâsîsi'ni hazirlayanlar.IL Abdillhamid Döneminde Anayasal Rejim Sorunu' 23 Arahk 1876'da Osmanh Ímparatorlugu artik anayasal bir monargi oldu ve 1922'de saltanat kaldmlana kadar. sendika. Hukuk yönünden. daha çok metni hazirlayanIarm anayasal yasama yollarmi bilmemeleri veya rejimin çatisuu ve temelini saglamca kuracak usul mese1elerine dikkat etmemeIerinden ileri gelmigtir. önceki devirlerden farkh bir atmosferle karydaçtignmz açiktm 19. Hamidiyye döneminde yönetilenlerin tepkisini ve olugan kamuoyunun niteligini de göz önüne almak durumundayiz ki. parti gibi ikincil gruplarm bulunmadigt bir toplumda geleneksel desKanûn-1Esâsî metninin lâfzlyla uyum saglamadiguu pot uygulamalarm 'istibdâd' 'megrûtiyet 'istibdâd' 'anayasal * Türkiye'de Demokrasi Hareketleri Konferansa. Yani toplumda da gözden uzak tutmamamiz gereken bir siyasal geligme gärülmektedir. Anayasa metni Hamidiyye döneminin otoriter uygulamalarma açikti. belirli zaaflari ve parlamenter rejimin ihlalinikolaylagtirma olanaklarmiiçermekteydi. Nihayet. hattâ daha despotik bir düzeni diye olumsuz bir terimle betimlemek. yüzythn ikinci yarismda Osmanh toplumunda bäyle bir idareyi. parlamenter rejimi henüz tamyan. her geyden önce Kanûn-1 Esâsi'nin lafziyla ve bazi temel kurumlarlyla yürürlükte olmasmdan. anayasanm yürürlükte bulundugu gerçegi etrafmda ele almak gerekmektedir. usul açismdan zaaflari olan bu belgenin. Osmanh Kanûn-1 Esâsisi metin olarak. bu dönemde istibdâd säzü bir rejim elegtirisi olarak kullamlmaktadir. Bu durum. IL Abdülhamid dönemindeki anayasal rejimin problemlerini bu nedenle. nihayet imparatorluk cografyasi içinde otonom bölgelerde ve bazi cemâatlerin yönetiminde parlamenter rejimin süregitmesiyle yakmdan ilgilidir. Profesär Tunaya'nm tahiriyle romantizm' içindeki aydm bürokratlardi. ömrünün son 46 ylhm bu rejimle tamamladi. Hamidiyye dönemi için de anayasal monargi veya dönemi' terimini kullanmak gerekmektedir. HÜ EdebiyatFakültesi Dergisi. yani anayasac1 liberallerimiz anayasanm kendisini her geyin çözümü olarak gören.

yani dogal hâkim. Osmanh anayasal sisteminde hükümet bu açidan katiyen meclislerin mahatabi degildir. Arablar Mtsn'dan gelen yabanet ve her tür1ü neÿriyati kolayca izlemigier.187-188. Paris 1855. ve zamlan degigtirmek. Hükümet olprogrammm kabulü. . sansür mjiminin Napolyon tipi bir model benimseyerek ashnda kanunî bir biçim ve usal kazandigmm ileri sürüldügü görülüyor. Batbie. Rusya ve Osmanh'da bir ilerleme tegkil ettigini ileri sürmügtür. "Matbuat kanun dainsinde serbesttà demekle basm özgürlügunun ihlâline açik bir kapi birakmi. güvenoyu gibi kurumlar yoktur. Prusya Anayasas1'nda görüldugu biçimde bir kabine vardi. Bu anayasada temel äzgürlükler ve kipisel hak güvenceleri. Eu küçümseyen ifadede.19. madde. riazirlan tayin etmek gibi tasarruflan ashnda anayametinle mueyyideleri tasrih ve tarif sa metnine kargi bir durum degildi ve edilmemigti.ÿtir. kalkan Fransa'da bu tegkil kileri olsa da.1Sansürün varhgi aynca Dogu Avrupahlar için de uygun görülüyordu. Ïcra. hükümdar res'en bir kimsenin siyasal suçlu veya siyasal yönden mahzurlu olduguna karar verebilir. Kanûn-i Esâsî'deki zay1fkurumlardan biri de basm özgür1ùguydü. yetigen Türk nesliise düftyaya kapah kalnuptir. bir bagka pek orijinal bir maddeyle esash olarak zedeleniyordu. saltanata karÿt sorumludur. Kanûn-i Esâsî'ye pek uygundu. Bäyte kurumlar sadrameclisleri dagitmak. 1905'ten ancak sonra ÇarhkRusyas1 'Duma'.ileri 56 ¯ sürmek güçtür. dolayisiyla Osmanh Împaratortugu'ndaanayasamn Osmanh Kanun-1 Esâsîsi'nin en zayif yönkaldirildigmi söyleyemiyoraz. hükümdarm daha meclis toplanmadan Midhat Paga'yi sürgüne yollamast ve 33 yll boyu bu cezayi sistematik olarak uygulamasi da. onu dogrudan. 12. Balkanhlar. 5. Osmanh sansür rejimi. Orta Avrupa ve Rusya üzerinden. " 1 A. II. yüzyilm ünlü Fransiz idare hukukçusu Batbie ünfü traité'sinde. ixpparatorlukta en çok Türk unsurun kültüæl hayatinda olumsuz etkilerde bulunmuytur. Ömegin. istisnaî deæcede sakat ve çarpik bir nitelikki Bir dir. Kisacasi eski mutlaktyetçi gelenek anayasal rejimde de de vam etmekteydi. sürgün cezasma çarptirabilirdi. Kaldi ki. lerinden sorumsuz bir hükümdarhk kurumunu tammastIejim megrutî için bu. kanunsuz suç ve ceza olmaz gibi prensiplerin varhgi da çelifik bir biçimde. fakat yetkili biri. Bu dõnemde üstelik sansür rejiminin Avrupahlar nezdinde.. Nihayet bu madde. Napolyon sansür için model tipi sansürün Rusya ve Osmanh Ímparatorlugu'ndaki ashnda Fransa için geriletici etrejimin ettigini.rejiminde benzeri gõrüleve bilirdi. toplumu kûçümseyici degerlandirmeler için vesile teykil ettigi de görülüyor. Garip ve ünlü 113. Traité de Droit Public et Administratif. madde ile. O takdirde. megrutî bir rejimin amaç ve ruhuna uymasa da. ama meclis denetimine açik bir hükümet yoktu. toplaniak Abdülhamid'in madigi gibi. yani hükümet meclislere kargt degil. sansürü (censureprealable) önleyemez ve Kanûn-i Esâsinin bu maddesi pekâlâ sansür rejimiyle bir arada yayayabilirdi.

Tunaya. Kanûn-1 Esâsî yürür1ükten kalkrug sayilmiyor. Varia Turcica I. cemiyet kurma. bölkurulmasi ve bugünkü Guney Bulgaristan'm da Dogu Rumeli özerk meclisin valí yerel ve gesi olarak (Rumeli-i SarkîVilâyeti) Hiristiyan bir de belirli ölçûhem meclisleœ bölgede hem b1ralulmasi. Profesör Tunaya'nm bir deytyiyle? "Kanûn-1Esâsî kendini veriyordu. 73. Kanûn-1 Esâsinin öngördügü rejimin kurumlari. Kanûn-1 Esâsî metni devlet salnâmelerinde. Özellikle1878 Berlin Kongresi'nden sonra. s. igkence ve sâir rieziyetin yasak oldugu gibi hükümler sürekli olarak ihlâl edilmigtir vazgeçememigtir. salnâmelerinde âyan tatil edilmigti. basm özgürlügü ugratamüesseseleri inlataa vermigtir. basilacaktir. 3 Bernard Lory. alti toplantilan sadece içinde 1878 lirtiliyor. bu yönetimine kurumlarm gibi yade siyasal faaliyet. sürekli birlikte listesiyle hatt-1hümayûn âyan edilen ve Osmanh anayasasi Hamidiyye dönemi boyunca tezath bir rejimin belgekap11asiydi. Örnek. ama aym zamanimkân despotizme rm ardmda bekleyenbir aç11migti. 13-17. yüzyilda Osmanh siyasî cografyasmda özerk bölgeler ortaya Prensligi'nin Bulgaristan ti. Z. tarafmdan 110-132 ve 147-148. Osmanh cografyasi nasil farkh rejim den ve morfolojiden olugan bir renklilik gösteriyorsa. Nitekim biçimilân sel bir gösteri olarak. 26. ahykanhklanndan kolay paratorluk bürokrasisi eski anayasal Kisacasi 1293/1876 Arahk sonrasi Osmanh Ìmparatorlugu'nu. monarÿi olarak niteliyoruz. Nitekim. H. Despotik uygulamalara ve kanunsuziuklara ragmen. Ìstanbul1985.3 Ru·Dogu gelerinde oldugu gibi faallyet göstermesi söz konusu Seminerr (TTK 2 T. Kugkusuz. Abdülhamid döneminde. Midhat Papa yakmda tebliþnden. yani örgürlükler. 1302 s. n da Kanûn-i Esâsî'de seçilecegi' mebus beseçimle ayda yeni i mebûsân fesh ile dagthhrsa. yayimlamyordu. anayasal Çünkü amasma cevaz bälcak veya zedeleyecek bir polis gücünün burada diger imparatorluk degildi. 'Midhat Paga'nm Anayasacahk Anlayigt. parlamenter renkyeknesak olmayan farkh ve uygulamalari yönünden de öyIesine görünümdedir. ancak mechs feshedilmemigti. 'Le Sort de YHéritage Ottoman en ISIS." da o kapilar bir daha kapanmamak üzere yeni geligmelere 'ba Parlamentarizmin Cografyast iklimlerII. maddede de belirtílen. o günden sonra da devlet kesinlikle önleyeper'iyyeyi Bu almigtit hile-i azasmm isimleri hep yer cek bir hüküm yoktur. aym kurum düzenlenen) tarafmdan 1984'te Edirne'de Sâlnâme-i Deviet-i Aliyye-i Osmaniyye. 57 . ed. Bulgarie'. bir olugan 1erden ç1k19.usul sorunlaMeclis-i Meb'ûsân'm toplanmasi ve dagitilmasma iligkin heyetmaddede irade-i seniyye açik degildi.

adeta bir parlamento gibi çahyyordu. hattâ bu nedenle de basmda ulusçu hareketlerin tegvik edildigi görülüyordu. Cioeta'nm Suriye ve Lübnan'da II. Cioeta. Mutasamf bälgedeki memurlart o yer halkmdan tâyin ve azil ediyordu.Ama aym zamanda imparatoriukla olan organik baglan ve vasalhk iligkileri nedeniyle Osmanh anayasal rejimi için açik örnekler saydmaktaydilar ve böylelikle parlamenter rejimin sorunlan imparatorlugun diger köpelerine de s1çramakta ve fartigmah bir atmosfer yaratmaktaydL Cebel-i Lübnan. yasaklanmaya ragmen ülkeye daha kolay girdigi. Abdülhamid devri sansiirü üzerine yazdigi etrafh makaleye göre. bölgeye Haristiyan bir mutasarnf tayin ediliyordu. 'Ottoman Censorship in Lebanon and Syria 1876-1908'. 50-52. Bu yan parlamenter düzen digmda. 10 (1979).4 Sözünü ettigimiz bu özerk yönetim bölgeleri.6 4 Borbaile Tarik gazeteleri arasmdaki polemige bir årnek. bu nedenle de burada bazen prenslikte oldugundan daha özgür bir Bulgar yönetimi ne Ïstanbul. Donaid J. Marunîler ve Dürzîler arasmda Tanzimat ba mdan beri sûregiden çattymalar ve Avrupa devletlerinia Lübnan'a müdahalesi sonucu. Cebel-i Lübnan Mutasarnfligt. 27 Ca 1301/9 Temmuz 1885 tarihli nüshada görülebilir.58 meli vilâyetinde Haristiyan bir vali yamndaki vilâyet idare meclisi. basm kontrol ediImektedir. muhalif ve kaçak münevverlerin ürnrfüdür. 6 Donald J. Bâblâlî. Îstanbul1985. Sisam Emareti ve hattâ Girit Vilâyeti. Bir ärnek. bu bälgede çakan Bulgarca Borba-Mücadelegazetesi ve bu gazete. içiglerinde yan veya tam bag1msiz bölgeler olarak Osmanh genel yönetiminin digmdaydilar. Ortayh. Eu statû üç yil sonra (16 Eylül1864) aym garantör devletler tarafmdan uzatildi ve sonuna kadar yürürlükte kaldi. Dogu Rumeli Vilâyeti. yasak kelimeler ve deyimler listesi mevcuttur Ancak bunlarm ihlâli ve sansürden kurtulug Türkiye'ye gäre daha kolaydir Belirli basm ki.aplagilmak- tadir. fakat statüsu cemâatlerin çatigmasi sonucu özel olarak tesbit edilen bir bölge olarak bagta gelir.ne de Sofya ile kargilagtmlamayacak derecede gevgek bir sansür. 9 Haziran 1861 tarihli Cebel-i Lübnan Nizâmnâmesi'ni hazirladi. Tofk.. bunlarm içinde ulusçu egilimlerle kurulmayan. 5 Ï. Osmanh vilâyet sisteminde oldugundan çok daha etkin bir biçimde. zaman zaman Osmanh basmi ile polemige bile giriyordu.I-Iil yay. IJMES. Tilrkiye'de Yerd YönetimGelenegi. bölgede basm ve yaym hayatmm da daha serbest bir strüktürde oldugu gärülüyordu. Nitekim. Mutasarnfm. yani Bulgaristan Prensligi. s. 167-186.5 Bu özerk statüye göre.s. . yanmda mezheplerin nüfus oramyla temsili esasma göre kurulan ve her cemâatin seçimli temsilcilerinin bulundugu bir idare meclisi ve aynca ayni esasa gäre kurulan mahkemeler bulunacakti.

c. Bulgaristan 16 Nisan 1879 Anayasasi'yla bir süre için anayasal bir monargi de olmugtur. Sultan II. Sisam adasma özerk bir yöne59 tim verildi (Sisam Emareti). Ancak digiglerinde ve malî konalarda. ticarî iglerini. 32 332'deki metin. s. 1886 ve 1887'de Volçov (Ïstanbul'daki temsilci) aracthgiyla. bu yönüyte bir istisna tepkii ediyordu. Prens otoriteyi seçilmig temsilcilerden olugan bir meclis (Sobranye) ile paylaymaktaydi. Mahmud devrinde 1832 ylImda. Osmanh Sultam ve Bulgar Çan unvamm tagunasi öngörülen Sultan Abdülaziz ve haleflerinin. AbdülhaDersaâdet 1328. Rejimin geçirdigi sarsmtilara ve dig müdahalelere Osmanh Devleti ile vasal iligkileri olan bu ülkede äzellikle anti-Rus ve anti-Avrupa partinin. konsoloslarm igine bakmak. 7 ÌsmailHakla. içiglerinde tamamen bagimsiz bir devlet olarak kurulmuytur. Yerli zenginlerin yönetimi ve baskisi söz konusuydu. . temsilcilerinden seçilmig bir meclis. II. Stambulov bu teklifi iki kere II. daha Sultan Abdülaziz zamanmda 1867 ylhnda. Bulgaristan'i parlamenter bir monargi modeli içinde yönetmesi için gerekli statüyu içeriyordu. ancak idarede bir tür parlamentarizmin hâkim oldugu görülüyor ve Osmank yönetimiiqinde. Sofia 1969. dig ticáreti yönetmek ve asayigin sorumlulugunu yüklenmek onun göreviydi. Sisam emiri olarak Bâbiâlî tarafmdan tayin edilen (Fenerli beyzadelerden) bir bey meclis reisi oldugu gibi. 1878 Berlin Kongresi'nden sonra Bulgar Prensligi. idarenin de baµydt Liman yönetimi. Bulgar Gizli Merkez Komitesi (Tainaya Zentralen Bolgarski Komitet) bu amaçla 22 maddelik bir federal anayasa metni teklif etmigtir.B Bu anayasa federal bir sistemde Bulgaristan yänetiminin esaslanm tesbit etmekteydi. lugu'nda Bulgaristan*m söz sahibi olacagi Osmanh-Bulgar çifte monargisi modeliniönermiglerdi. yani bagbakan (rels-i müdîrân) Stambulov'un ve taraftarlarnun Osmank Ímparatorluguile federatif bir sistem kurma fikrini devam ettirdikleri görülmektedir. 8 Gandjev-Hristov. ragmen. Ada egrafmm. Osmanh parlamentarizmi ve anayasacihgi açismdan ilginç hir ömek Bulgar Pænsligi ve 1877-78 Savag öncesindeki Bulgar Ulusçu Hareketi'dir. BolgarskoVuzrajdane. ki Hiristiyanlardan oluguyordu. AvusOsmanh Ìmparatorturya-Macaristan çifte monargisiörneginiizleyerek. baymdirhk sorunlarmt. Adada asker bulunmuyordu? Sisam adast demokratik yönetimli bir ada sayilmazdi. kilisenin ve evkafm idaresini gärüfüp karara baglayacakti. 369-371. ilk 15 maddesi ise. s. gemilere pasaport vermek. Hukuk-: Adâre. Projenin 6 maddesi baþms1z Bulgar kilisesinin statüsüyle ilgili olup. büyük devletlere de teblig edilerek. adamn malî. Bu bizdeki resmen önerilmig bilinen ilk Anayasa tasartsidir. askerî örgütlenmede Osmanh Ímparatorlugu ile belirli yasal iligkileri olan bir özerklik sahibidir.Gene Yunan isyam sirasmda Sisam adasmda da ayaklanma belirtileri üzerine durumu yatigttrmak için. Bulgarlar.

polis ve Selânik. Eger teklif gerçekleptirilebilseydi. Bu içiglerinde bagamsiz bälümlerdeki rejim farkhhga yamnda. Buna ragmen bu otuz yll zarfmda parlamenter gelenek ve kurumlarm da yagamak konusunda direndigi ve süregittigi bir atmosfer de vardir. Osmanh yönetimi içinde parlamenter gelenegin aksak ve suurh olarak devam ettigi diger bir alan da gayrimüslim cemaatlerin Tanzimat dönemi boyunca elde ettikleri yeni statüydü. karar alma ve seçim gelenegine sahip ülkedir.' Etud25 EDIkaniqu.9 Padigah. gerek vilâyet ve belediye yänetimlerindeki meclisler tartigma. 381-390. sadece Bâblâlî'nin degil patriklerin ve dinî liderlerin kurdugu otorite olarak da anlamak lazimdir) kaldigmi dügünmemeliyiz. Ama gerek bu meclisler. Stefan Stambulov i Noveisata na istoriay. sansür otoritesi ülkenin her köpesinde aym giddette degildi. Türk Halk Edebiyyatz.Ermeni cemâati veya Musevîler bu dönemde laik cemâat üyelerinden. Ístanbul'dabir ara.ÍstanbulÍkbâlKitabhanesi 1343. yönetimi etkileme ve yerel temsil ve seçim konularmda imparatorlukta kaçümsenemeyecek bir gelenegin yagamasini sagladilar. En azmdan demokrasinin iglemesi için gerekli kural. 9 Stefan Stambulov'un hatiratuu Marinof kaleme almigtir. kurum ve usuller bir abgkanhk halinde topluma sindiler. bir monargiden ve Bulgaristan Cumhuriyeti'nden olugan ilginç bir federatif monargi olacakti. otokratik uygulamalarm anayasal kurumlan gölgeledigi bir devirdir. s. 4/1976. Osmanh Ímparatorlugu'nda IL Abdülhamid dönemi anayasal rejimin zorluklarla karg11agtigi. zaman zaman sertlegen otokratik rejim kargismda geriledigi de görülüyordu. Ìstanbul'agöre daha serbest hir yaym ve tartigma ortamma sahipti. Osmanh Devleti. 55-57. Eskigehir'e gidip seyretmigty10 Bununla birlikte bu tip sapmalann veya istisnalarm. aynca Bozhidar Samardzhiev 'Ottoman Policy Towards the Principality of Bulgaria During the Regency. 'Ï9-89. Bu konudaki Bulgaristan komiseri Riza Bey'e yollanan telgraf ve muhaberat için BOA. Bir bagka örnek. Örnegin. karar alma. s. yänetim ve toplumsal rejim yänünden 150 yllhk bir meclis. . 36/2328 (5) ve Z 146/XV (mabeynle Bulgaristan komiserligi arasmdaki muhaberat def teri). politik taglama yapildigi için yasak edilen ortaoyununu Macar Türkolog ÌgnaczKunös.s. Örnegin. Kugkusus bu meclislerin ve cemâat yönetiminin kontolden uzak (kontrolü. Yddtz Esas Evrala Katalogu. tartigma. Böylece Türkiye bugün. bu teklifi dig bask11ardan ve Avrupa'dan çekinerek hasir alti etmigtir. seçimle gelenlerden olugan meclisler tarafmdan yönetiliyorlardt. 10 Ignacz Kunosz.60 mid'e sunmuytur. Marinov.

1877'de.ilk parlamento hem o gün. "P. 167 vd. yakm vilâyetlerden gelen meb'ûslar. az za'toplanti * Türk Parlamentoculugunun ilk Yüzyrlt.Siyasi ÍlimlerDernegi.hazirlanan anayasa ile Türkitoplamyordy.agkm." diyordu. Osmanh ülkesinin dört yamndan gelen rengârenk bir 19 Mart ilân edi1mig. s. hem de bugün birçok yazann.I lemlerden bihaber bir kalabahk. hem o günlerde. hayretle ve inanamazhkla kargilammytir. Oyden yoksun bir kalabahk' olarak sa parlamentonun üyelerine ve bu üyelerin seçilip geldigi vilâyellerdeki birtakun idarî kurul ve kurumlann çahemalanna ve bunlarm tarihî temeline göz attignmzda. 433448. Ankara 1978. Çünkü. ve çahyma geleneginrahathkla nitelendirdigi kurumdur. Kurat. Bu Bâblâlî'ye pahahya mal olacakttr.. çahgmasuu ve bir de Osmanh eyâlet idaresinin klâsikten beri var olan kurumlarnun evriminiinceleyerek göstermeye çabgacag1z. Bununla beraber bu yazida. hem de bugün bilimsel literatürde. Selânik. Henry layard'm ÌsfanbulEfçiligi. .. millî probmeb'ûslan." diye nitelendiriyordu Açihytan beri. megrûtiyet rejimi ve ilk meclisin geleneksiz kurumlar olarak farihte nitelendiri1mesine neden olmugtur. Meyrutî rejime iç baskilardan çok dig baskilarla geçildigi öne sürülmügtür. Bagdad gibi uzak. Böyle bir dig talep yoktu. tarih ve siyasal bilim literatüründe çegitli yorumlarm ortaya ç1kiÿmdan çok. anayasal rejime geçigin nedeni daha iyi anlag1hyor.AÜDTCF Yay. Bu hayret ve küçümseme. son iddianm ne kadar yanhg ve yüzeysel oldugu anlaplabilir. Bunu 1877 parlamentosunun görünümünü. Britanya Sefiri Layard ise. onun baghca kurumu olan parlamentonun çahyma tar zmda bir gelenek olup olmadtgi tartigilacaktir. Meyrûtiyet heyet ilk oluemuytu. meb'ûslar hatalan tenkit etmeye baglanuglardi. megrutî idareye nasil geçildiginden çok. parlamentosu ye tarihinin Rusya sefiri olayi çoktart protesto etinigti: "Avrupa'da parlamentosu olmayan tek ülke olmak ay1buu biz tapyamay1z.Ílk Osmanl: Parlamentosunun Eyâlet Idare Meclislerinin Yaptstnda Etkisi' ilk Osmanh parlamentosunun toplanmasi ve 1876 yih gibi erken bi anayasal rejime geçig.Ankara 1968. 1 Y..T. Oysa o günlerin dig baskilarma boyun egmek için parlamentarizme geçiëgerekli degildi.. Erzurum. s. Ulkenin içinden gelen direnig bununla bütünlegtirildigi vakit.

sosyal yapismdan daha farkh bir görünümdeydi. 'Parlamento. müzâkere' herhalde imparatorluk halkmm ilk anda anlayabilecegi. belirtildigi gibi bu tebligin smirlan digmdadir. anayasal rejime geçiyordu. 1877'de toplanan ilk parlamentonun.150. sefalet. meb'ûsân. Rusya anayasastz ve parlamentosuz bir devasa imparatorluktu. ülkenin dört bir yamnda hüküm süren. ilk meclise geleneksiz gagkm bir meclis demekte acaba hakh miydilar? Osmanh parlamentosunun ve megrutî rejimin kurulug nedenlerini tartigmak.yaratungti.bozukluklarm sadece kendi bölgelerinde degil. Ne var ki.s. bozuk idare gibi derin nedenlerden ileri geldigini ögrendiler. Avusturya'mn mentoyu 1859'da Ïtalyave Prusya kargismdaki yenilgileri. Meyrûtiyet rejimi. Çiftetaçh imparatorluk milliyetlerin çatigtigi bir ortam halinde idi. Nasil oluyordu da. gerçi Osmanh megrutî meclisi. imparatorluk da bir süre sonra Avusturya-Macaristan olarak. anayasal haklari rafa kaldirmigt1. 1860'ta anayasal rejime yeniden dönügü zorunlu laldi ve meclis 1860'ta toplandi. Bütun bu gerçekleri göz önüne ald2gmuzda. Under Five Sultans.2 Yüzydm ortalarmdan beri. O çagm Batih parlamentolan simfsal tabana oturan partilerin gruplagtigi. Tanzimat hareketinin getirdigi sarsmti ve tephi yaratan reformlar silsilesi. Kompu Ïran'dabu fikrin o çagda mevcut olup olmadigt henüz aragtirma konusudur. gimdi de megrûtiyet rejimini ve onun kurumlarmi. Biz. Orta Avrupa'daki uluslar hapishanesi ve Metternich'in diktatör yönetimini yaçayan kompu imparatorluk Avusturya-Macaristan. . Evet. Yazar megrutt dönemde Amerikan Kiz Koleji görevlilerinden idi. bu yargilan hakh ça karacak bir durum yok degildi. ikiye ayridt. 1850'de Prens Schwarzenberg idaresi Sylvester Patent'le parladagittp. Anayasal rejim gimdi bagka güçlüklerle karp karµyaydL 1866'daki çifte-monargi rejimine geçigin getirdigi buhranlar göz önüne almdigmda. müzâkere ahykanhgi. parlanienter rejimin Avusturya'da oturdugunu säylemek de henüz güçtü. havramlardan degildi. etnik sorunlarm. Bu balomdan ilk parlamentomuzun bir gelenege sahip olup olinadigru cevaplandirmak zorundayiz. 1848'deki kanh ihtilâlden sonra parlamenter rejime henüz yinni yedi y11önce geçmigti. fikri yapisi üzerindeki bazi yadsiyici iddialan konu edindik. aydmlanma devrinden beri Avrupa siyasal dügününde despotik yönetimin modeli sayilan dünyaya ve özellikle Avbir toplum. çagday olan parlamentolarm atmosferinden. içte oldugu kadar digarda da. Avropa ülkelerinde bile parlamenter rejimin henüz sarsmtidan kurtuldugu söylenemezdi. pagkmhk ve problemler yaratiyordu. Çagdag rupa'mn diger çokuluslu imparatorluklarmm parlamenter kurumlarma veya anayasal hareketler bütününe göz attigunizda. London 1929. man-iktisadi politikanm yanmda iççi sorunlarmm da tarhgildigi ve bütün bu sorunlarm ele manda 2 2 Mary Mills Patrick.

Osmanh parlamentosu örgütlü s2mfsal çikarlar. Bismarck'm dedigi gibi genel oy çok gey degigtirmedi. ölçüde beslendigi kurumlardi. Tartymalar. o çagm çokuluslu imparatorluklanmn. Üstelikbu meclis parlamento diçi bir kuruluglar silsilesiyle ve kitle örgütleri ile organik baglar içinde degildi. geleneksel devletin güçsüzlügünü telâfi etmek için vergi toplamadan kamu hizmetlerinin görülmesine kadar. karar alma ve elegtiri gelenegini idarenin genel bünyesi içine sokmugtu. özellikle kalabahk nüfuslu ve zengince vilâyetlerin aydm nitelikli meb'ûslan tarafmdan. tutucu hükümetlerin getirdigi statüyle genel oyu kabul etmig. otuz yih bulan bir süredir. hattâ 1905'te kurulan Çarhk Rusyasi 'Duma'smm atmosferine sahip degildi. Huistiyan reaya adma kocabaçalar ve memleket egrafmm temsilcileri (âyanlar) tarafmdan yerine getiriliyordu. Vergi tevzi ve tahsili. Oysa bu. bugüne kadar sosyal fonksiyonlari göz önüne almmadan Íslâmî bir kurum olarak nitelendirilmigtir. Ama gene de. her alanda bölge ileri gelenlerinin yardimma bagvurul- e . geleneksiz bir kurum oldugunu kamtlamaya yeterli degildir. Osmanh parlamentosu ise ilk balagta smifsal temellere dayanmaktan çok. simfsal yönden iççi simfmm da sözcülügünün yapildigi siyasal temsil kurumlan haline' gelmeye baglamigt1. ülkenin gerçekleri kavrandikça degigti. bu mecliste gayrimüslim ve Müslüman meb'ûslar arasmda. Gerçi Osmanh parlamentosu. Ulusal sorumluluk ve konulan ülkesel düzeyde ele alma egilimi dogdu. Ornegin. mahallî meclis ve temsil gelenegine vilâyet idaæsinin bünyesinde sahipti. köksüz. sefer anmda genken iglerin yerine getirilmesi gibi konularda yöneticilere yardim gayesini taylyordu. "Bize oy veriyorlar. sosyal bütünlegmesi zayrf bir ülkenin yapisma uygun bir millî meclisti. bizatihi Osmanh megruti meclisinin. Avrupa. tenkitler. Igte mahallî halkm temsilcilerinin biçimsel vilâyet yönetimine Natilmasi. endüstrilegemeyen. bu nitelik. zaman zaman cihz kahyordu ve ülkesel sorunlardan çok. parlamentolar artik etnik çatigmalar yamnda. ama çok eskilere uzanan bir tartigma ve temsil gelenegini de devam ettirmekte idi. imparatorluk o tarihte.ahm." demigti. zarurî iglerin yaptmImasi. Vergilerin kolay tahsili. mahallî sorun ve istelderi yansitan bir görünümdeydi. Diger yandan. Su megveret kuralma dayanan temsil. Ne var ki. Ancak ilginç olan. hiç degilse ça]Igma ve tegekkül tarzma baktigmuzda. Gerçi bu durum. bir müddettir. burJuvagüçleri ve egilimleri temsil eden üyelerin de bulundugu görülüyordu. etnik göi ünümlü idi. biçiminin parlamento digi kaynaklardan geni. Eu geligimi bu nedenle gözden geçirmekte yarar vardir Klâsik devirden beri Osmanh eyâlet idaresinde temail gelenegi. merkezî hükümet adma yütütmeyi elde bulunduran valilerin bagvurdugu bir kurumdur. ulusal ve etnik düzeydekiisteklerin gerçeklegtirilmesiiçin verilenmücadele açismdan. ruhanî reisler. Megveret. reayanm temsilcilerinden meydana gelen kurullarm yardum ile saglamrdi. bir tartigma.

Tanzimat öncesi äyan ve egrafru meydana getiren gruplardandir. Gene üyelerin birbirleriyle çatipp bu kurullan bir nüfuz mücadelesi alaama çevirdikleri görülüyor. Gerçekte. Türkiye'de bu tür kurumlarm devamhhk kazanmasi ve hükmî çahsiyete sahip olmalan. Lübnan ayti bir idarî statünün gerçekleptirilmesini hiçbir zaman ülke ile bütünlegememigti. Malî 1slahat için gönderilen fevkalâde yetkili muhassillarm yamna. müfti ve ahâli arasmdan seçilen üyelerden kurulan Muhassil Meclisleri verildi. Örnegin. bu hükmümüz. yeni strüktürün yerleetirilmebu tür eski kurum ve geleneklerin si. Uyelerin idarecilerle çatipp. 5 A. s. Fransa Marunîleri. o yerin ruhanî reisleri. Merkeziyetçi bir atdim saytlan Tanzimat hareketi. 13-28.da görülür. Baghca yenilik Hiristibulunmas1yd1. vamhhk ve hükmî çahsiyet mesi ve sosyal yapidaki degigmelerle hak elde etmig ve devamhhk kazanmiglardir. eyâlet idaresinde islahuu. ortaçagm 64 ¯¯ güçaüzlügünden istifade ile yürütme erkini ele alabilmigbir megveret gelenegi kurabilmiglerdir? Balkanlaida bu kurullar. merkezin ler ve devamh kan bagansizhgmda önemli rol oynadilar.13-28. onun Chicago 8. ÏngiltereDürzîleri kigkirtiyor ve himayesi altma aldigi bu cemâatlerin. H. hattâ hakaret ettiler.4 Bu kurullarm üyeleri. Ancak zamanla birlikte çahyma gelenegi yerleyti. Esasen. . kanunî ve merkeziyetçi bir idarenin gerçekleymesi için yeniden organize etmeyi tercih etti. baglangtçta bir dekurullar Almanya'da Rat. bagunsiz hareket etmesinde önemli bir etmen olmuÿtu. Ílkzamanlar maag da alan bu meclis üyeleri kapah oturumlarda. Ankara 1974. Í. Bunlara Müslüman üyeler yan ahâli temsilcilerinin arada ilk zamanlar pek iltifat etmedi. Üniversitesi'ndeki 3 Bu konada Prof. nâfia ve maarife iligkin konularda tartipyor.. Rusya'da Vepçedenen bu gehirierin güçlenzamanla sahibi degilken. ahalîyi kipkirttiklarma veya onlara boyun egdiklerine dair örnekler vardir. ülkenin her yerinde bu tür kurullar ve oniarm önde gelen temsilcileri 18. Resmen Avrupa'dan bazi Balkanlaida. Ortayh. karar allyordu. zamanla ada ahâlisinin örgütlenmesinde. Ayru sistem. Tantimat'tan Sonra Mahalltidareler. Simdiise.e. 4 Bkz.5 1845 Lùbnan olaylart ve büyük devletlerin fiilî müdahalesi. Hiristiyan reayanm temsileilerinden kurulan ve demogerentos denen bu heyet.g. daha bu sonra gerçeklegen facto Akdeniz adalannda k1smen gerçekleymekte idi. olarak önce de süreç. äzellikle 19. Cebel-i Lübnan Ídaresi'ndesóz sahibi ve güvence altmda bulunmalarmi Ínalok bir makale hazirlamaktad1r Bizim derslerine dayanmaktadir. tahsili. Tanzimat'tan sonraki eyalet idaxesinde beg asir yap11an reformlarla mümkün olmugtur. burada gerektirdi.Kibns adastnda. yüzyil sonlanndan itibabaglarmda Avrupa'da masi demektir. vergi tevziî. yümyddaMazzini'nia fikirlerinden esinlenerek ärgütlenen ve çahyan. 'Diaspora Revolutionnaire'ler haline geldiler ve Bal- ren.

Bu statü apagi yukan imparatorlugun sonuna. Burada Müslim ve gayrimüslim vilayet meclisi üyeleri cemâatlerce seçilmiyor. 7 Bkz. Cevdet Paya olmak üzeæ. Kaza. 1871 Nizâmnâmesi meclisleri yaygm hale getirmigtir. L lasun.6 yon. Ancak ilk parlamentobir görüç verenun müzâkem havasmdaki ahgkanhk bize bu konuda da biliyor. c. seçimle gelen iki Müslim ve iki de gayrimüslim üyeden mütegekkildir.1ivâ ve vilâyet kademesinde yapilan seçimin sonuç1an vali tarafmdan tasdik edilerek. 3045. 1327. hiçbirinin müzâkere usulü hakkmda bilgi edinecegimiz belgelere sahip degiliz. s. 1916 tarihli Vilâyet Kanûn-1 Muvakkatimn çikanlmasma kadar devam edecektix. daha mutedil ve merkezî hükümetin etkisine açak bir umumî statü hazirladilar. Viläyet. 1871 Nizâmnâmesi ile gelen yeni bir kurum da." demigtik Gayrimüslim üyelerin sayisiyla ilgili bu hüküm. müfti ve cemâatlerin ruhanî misleri digmda. 9 Haziran 1861 tarihli Cebel-i Lübnan Bu üç yilhk bir statüydü. Avnipahlarca bütün ülkede uygulatilmak istendi. mutasarnf ve kaymakam yamnda icraî bir organ olmaktan çok bir karar ve istigam orgam olarak bulunuyor. viläyet yönetiminin gösterdigi adaylan. 16 Eylöl1864'de yenilendi ve imparatorlugun sonuna kadar yürürlükte kaldi. iki Müslim iki de gayrimüslim üye seçilir. L tab't Dersaâdet Kanaat Matbaasi. Ancak Osmanh yäneticileri. Maalesef toplantilar gizli oldugundan. belli miktar vergi verenler seçiyordu. vali. bagta A. Bu agm özerk ståtü. Dürzî. adaylarm üyeligi kesinlegiyordu? Meclisler. L tertib. livâ ve kaza idare meclisleri böylece. her livâdan seçilen temsilciler. Ru- 6 Nizamnâmenin etrafh bir tahlili için bkz. merkezde valiyle vilâyet sorunlanm tartipp. Büyük devletler ve Osmanh temsileilerinden kurulu komisNizâmnâmesi'ni hazirlad1. vilâyet umûmî meclisleridir ki. her sancak ve kaza merkezinde idare meclisleri ve vilâyette de vilâyet idare meclisi teykil edildi. mutasarnfm yanmda bir vekile sahip olacak.1. Hukuk-t idare. Düstûr.istiyorlardi. Yaygm gekilde uygulanmasa bile. ahâliyi teykil eden cemâatlerden her biri (Marunî. livâ ve vilâyet düzeyinde ka- demeli olarak seçilic Seçim idari âmirlerin onayiyla kesinlegir. ilk anda bazi vilâyetlerde süratle yürür1üge kondu. Bu 1864 Vilâyet Nizâmnâmesi'dir. Tabiî üye olan ruhanî reisler ve müfti digmda. 608. temenni mahiyetinde karar aldiklan yllhk toplantilar yaparlardi. "Bu meclislerin hepsinin üyeleri kaza. Melkit). H1ristiyan bir mutasarrifm yönetiminde. 1871 Nizâmnâmesi ile mümkün oldu. 1871 Vilâyet Nizâmnâmesi ile. ÌsmailHakki Bey. s. 65 . Sistemin yaygmlagtmhp son geklini almasi. gene bu cemâatlerin ikiger üyesinden kurulu bir merkezî meclis seçilecekti.

e..g. Biz ibtida-i Tanzimattan beri bu igin içindeyiz. sahifede ise âyan azasmm isimleri var. Nitekim Engelhardt. seçim gibi konularda bir teerübe sahibi idiler ve bunu Ístanbul meb'ûslarma bir üstün1ükleri olarak kabul ediyorlardt. 10 A.mda. 84-85. Meclis tarihte egi görülmemig bir ruhban pûrasi hali arz ediyordu. evvelce tesbit edilen kontenjan dolmamigt1. 12 A. 354-355. MMZB. Skz. güvendikleri kimselere âdeta tevcih ettiklerini ilâve ediyor ve diyordu ki: "Valiler kendi adamlanna. 'Meclis-i Idare-i Vilayet' bölümü. Rum metmpolidi. Ali Regad. Gildanî metropolidi.13Rumeli meb'ûslan.11 Bu konuda ilginç bir yön de. vilâyet idare meclisindeki bu üyelerin meb'ûsluk sifatmlkazanmasiyla kurulmugtur. çev. Ermeni Protestan episkoposu. Siyasal parti gibi kuruluglar olmadigmdan bir seçim yapilsa da aym kimseler meb'ûs olurdu. "Valiler meclislerin bu kozmopolit yapisma sigmarak. 32. özellikle uygulanmigti. Meve gayrimüslim. devlet kapisinm gizliligi ardmda çözüm beklemek zorundaydalar. Ermeni Gægoryan murahhas vekili. Engelhardt. s. Süryanî Katolik murahhas vekih ve müfti bulunuyordu. 18 Nisan 1877 oturumu. Burada ilk seçmerder mahalle muhtar ve imamlannca tesbit edildiler. umûmî seçimlerle degil de. önemli hiçbir konu görügülemezdi. zaten seçilmig sayilan."10 Bununla beraber gelen meb'ûslar.meli vilâyetlerinde dikkatte uygulannug. varhkh simflara münhasir bir imtiyaz olarak birakma eþlimlidir. Us. 7 Nisan 1977 oturumu. 11 Edirne Meb'ûsu Rasim Bey· "Biz tagrahyiz.12 Istanbul vilâyetiilk defa seçim görüyordu. Ístanbul1328. Bu igi elbette daha iyi biliriz. Meclise 33'ü gayrimüslim olmak üzere 99 meb'ûs gelmigti." demektedir? 1877 meclisinin meb'ûslar yeniden yapilan. Türkiye ve Tanzimat.g. konsoloslann taleplerini de rahatçä reddedebiliyorlardi. s. umumî seçim hakkmdan säz eden yoktur. 2 müslim ve 2 gayrimüslim seçilmig üye d1. Onemli sorunlar ise. 98. Osmanh parlamentosunun seçmenlig. Meb'ûslar intihab hakkma mâlik olacaklarm 200 veya 500 kurug senevî vergi vermeleri konusunu tartiglyor. s. Anadolu vilâyetlerinde pek dikkatlice uygulanmamigtir. valilerin meb'ûsluk sifatmi çok defa kendi arzulayip. 110. 102'de Heyet-i Meb'ûsân azasi veriliyor. kendi yetigtirmeleri olan memur ve agar mültezimlerine meb'ûsluk s1fatim tevcih ettiler. s. T.sene 1292. Ístanbuldaha bu sene intihaba girdi. (8 gayrimüslim 37 Müslim. s. sene 1295 (1878). Ermeni Katolik murahhas vekili. 9 Engelhardt. yan yanya Müslim büyük ölçüde Müslüman'di. 13 Sâlnåme-i Deviet-i Aliyye-i Osmaniyye.. verilen vergiye göre." H. Seçimlerin sonucunda.e. harc-1 âlem igler hariç. bir "Arbiter Mundi Ottomanorum" rolündeki valilere genig inisiyatif ve yetki kazandirnugtir. Zaten bu vilâyetlerin rengârenk idare meclislerindeki etnik çatigmalar. Babil kulesini andiran bir etnik yapiya sahip olan Mezopotamya vilâyetlerinde ise. Süryanî murahhas vekili. Sâlname-iVilayet-iDiyarbalor.) . Anadolu meb'ûslan 8 1875yllmda Diyarbalar vilayet idi ve meeliside böylerenkli bir yapida idi.S Bir anlaimanm olmadigt bu yerlenie. tartigma.

Ziraat. Tanzimat'fan Sonra Mahalif Idarder.Maamafih. yer yer hagin davraruÿlar ve azarlamalarla oturumlari yönetiyordu. müzâkere usulünü kendi saptiyor. baza vilâyet salnâmelerinin eksik olmass. âdeta bir 'Vilâyet Meclisleri Umûmî Heyeti' meydana gelmigti. 84. kayda deger ärnekler verdiler. Osmanh ülkesinin bu konuda bir tecrübesi yoktu. politik nitelikli mücadelelerde suufsal taban1 temsilen geIen üyelerden degil. meb'ùs olmugtu. megrutî meclise de sinmieti. eski bir valiydi. kendi bölgelerinin dertlerini anlatmaya gelen kimseler niteligindeydi. meb'ûslar mahallî temsileilik niteligini kaybeder ve ulusal temsilcilik niteligini kazamr.Seçim her geyden änce bir ärgür sorunudur. Sonra temsi1cilikve meb'ûsluk gibi sifatlar için. 15 Ì. temenni ve taleplerini.s. tam bir istatistikî tablo hazirlamanuza engel oldu. Vilâyet meclislerinin içinden yapalan seçimle. Sitosunu bir tiler. salnâmelerde dahi bir hayli çoktur.Kastamonu meb'ûslan. herkes önce vilâyetlerde bu niteligi kazananlati uygun görüyordu. Bununla beraber hükmü dogrulayacak ärnek. 1867-1876 yillart arasmda vilâyet idare mecUsinde âdeta demirbag üye olarak bulunan. Meclis-i Meb'ûsyn tagra megveret meclisleri gibiydi. Haci Mustafa Efendi ile Salim Efendi idi. Vefik Paga. Meclislerin müzakere ve yönetim tarzi. çagdag Avrupa parlamentolarmm tersine Osmanh parlamengûrast' haline getirecek kadar agir basmaktaydi. Meb'ûslar ilk anda bir ülkenin sorunlarina tümuyle sahip çikan kipiler degil. bir valinin despotlugu ve hazircevaphgiiçinde karyihyor. '(iläyet idare meclislerinin ve diger kurullarm (Temyiz I3îvâni. 'vilâyetter 14 Vilâyet tegkilâtula ait kayatlar düzgün degildir Bundan bagka. Gerçi Osmanh meb'ûslan bu konuda luzh bir evrim geçirip. Tersine vilayet kurullanrida oldugu gibi iki dereceli seçimi savunuyorlard1. Örnegin. e . Nâfta. köklü smifsal. bu mahallî temsilcilerden meydana geliyor ve buna uygun bir fikri yapiya sahip bulunuyordu. bu durum zamanla degigti. Ancak mahalE temsilcilik nitelikleri dolay2siyla genel oy gibi bir fikirden de yoksundular. A. örgütsel ve muz. kargismdaki meb'ûslar da eski vilâyet meclisIeri uyeleri. Onlarm terikit. Bursa Vilâyeti Meclis-i Ïdare azâhberi yürüten SeyhBahaeddin Efendi ile aym meclis üyelegim1870'ten olarak rinden Pavlos Pavlidi Efendi Hüdavendigâr vilâyeti meb'ûslan geldiler.15 Genel oy ülkesel çapta faaliyet gösteren sendika ve smif partileri gibi kuruluglardan gelen temsileilerin savunacagi bir konudur. Reis Ahmed Vefik Papa. Bu sonuncular. Bu nedenIe ilk parlamentosivrilen.. Gene Suriye meb'ûslarmdan Nikola Nakkap Efendi 1869'dan beri vilâyet meclisinde idi. sendikalar yasal par gibi kuruluglarm siyasal hayatta önemli rol oynadigi ülkelerde.. Maarif Komisyonu gibi) birçok nüfuzlu üyesi. Bu nitelik.14Bu örnekler çogaltilabilir ve böyle olmasi da bu gartlarda dogald1. mecliste hükümetin ve Müslüman meb'ùslann görüglerini destekliyorlardi. Ortayh.zopotamya ve Arabistan meb'ûslan arasmda tek tük Hiristiyanlar vardi.

(Selânikli Mihalaki ve Vasilaki ile Yanya'dan ÖrneginRumeli meb'ûslanndan nahiye. Ïstanbul'daise belediye daire" 1erine verilmig. maddesine göre. ãbürleri seçilmeden kahr. mahallî idare meclisleMeclisin. 120. Rumeli Hiristiyanlarmm bölgesel milliyetçi ve hattâ burjunitelikteki isteklerine.de tenkitler. millî bir politika görüç ve savunuculuguna çevrilebilmesi için zaman geçti. 1960'lara kadar göze çarpmayan bir cesaretin örnegini vermig. MMZC 7 Nisan 1877 tarihli oturumu. vilâyet yänetiminin organlan olan. öneriyi önlûyorIar. mecliste. Rumeli ve Oniki Adalar'da Rumlar çogunluktu. s. Gene. zamanla özellikle II. livâ Kantan:1) ve vilâyet idare meclislerine üye seçilirken Jugiri Muslim-gayrimuslim aynm ve orammn kaldmlmasmi istediler." Gerçakte anayasanm 12. Ôrnegin. Unutmayalim ki. "Zannolunuyor ki. Bölgecilik Müslumarilar kadar gayrimüslim meb'ûslarda da görüluyordu. falan veya filan vilâyetin yolsuz valisi.68 I.." Salim Efendi (Kastamonu): "Meb'ûsu oldugum Kastamoni'da begyüzbin Íslâmvardar. Eu Ïstanbuligin bir istisnadir Reis A. 157. 17 ÌlberOrtayh.Nisan "Kantar ve esnaf rüsumu tagralarda maliyeye ait.83-85. Bu özellik.vilâyet ve belediye kanunlan tartigihrken. Osmanh tebaasmm birlik ve bütünlügü üzerine nutuklar atarak. Eger yan yanya olmazsa Hiristiyan'dan hiç aza olmaz. "Bagkent Ïstanbul'dur ve diger beldelerden fark ve imtiyaza yok tur Ancak belediye ve vilayet kanunlan bu maddeye ruhen uygun degildir. Simdi bir de pencerelerimize vergi koymak istiyorlar. Bu milliyetçi bir görügtü. kurulugu için yapilan seçim ve seçilen meb'ûslarm muzâkere ahgkanhgi ile mevcut taleplerinin niteligi açismdan temelini. Tanzimat'tan Sonra Mahallî idareler. kaza. lursiz defterdan üzerinde yogunlagiyordu. idarenin genel yapismdan çok.. lerin fikir iklimi etkiliyordu. Suriye Meb'ûsu Nufel Bey: "Çok olan cemânt azayi seçer. s. Astarcriar Kethüdas: Ahmed Efendi. etnik çikarlar bile daha çok bölgesel bir hava içinde savunuluyordu. 8085. Kastamonî Meb'ûsu Salim Efendi: 16 MMZC16. H. tamamen yerel çikarlanm savunan itirazlarla ayni çdayorlardi:17 kargi Osmanh parlamentosunun. ilk zamanki atmosferini de gene bu meclisri olugturmaktadir. Galiba tagra halki suyu bedava içiyordu. Ïstanbulaz vergi verir. Paga: "Siz de Ístanbulgibi bir gehir yaparsantz olur. Topu dörtbin Haristiyan bulunur. 1877 meclisi Türk parlamento hayatmda. " - ." 23 Nisan 1877 tarihli oturum. tagra halla ile müsavi olurlar. yasama döneminde giderek kaybolmaya yüz tutacaktir. Ïçtigimiz suya kadar vergi veririz. Mezopotamya Hiristtyanlan hiç de va-milliyetçi nitelikte olmayan." Suriye'nin Hiristiyan meb'ûslan." Mehmet A. Bunun genië ölçüde parti disiplininin ve siyasî parti gruplarinm bulunmaylgmdan ileri geldigine güp1877 tarihli oturum. s. tabu sayilan dig politika konusunda aktif bir izleyicilik ve tartigma ortamma girmigti.s. V. Efendi (Sivas): "Ìnçallahbundan sonra. Ístanbul'un imtiyazâtmdan yakmmayl meb'ûslar âdet haline getirmiëlerdi.16Bu partikülarist egilimin. Buna karp Suriye meb'úsu 9e diger Mezopotamya vilâyetierinin Hiristiyan meb'ûslan direndi. Ìstanbulhalki da vergiler verirler de.

geyi tartigip arasmdaki bu derin fark. vilâyet temsilcilerinin olugturdugu bir kurumdu. digerlerinin tersine siyasal grup ve partilerden çok. Ílkparlamentomuz. 'hikmet-i 69 . birinci meclisin tersine yerel sorunlar konusunda ya bilgi sahibi degildi. saltanata saygih ve hükümet' fikrinin gizlilik ilkeonlar da yönetici elitin tutumu içerisinde bir sine baghydilar.he yoktur.Ìmpaolugan ve üyeleri ratorlugun yüksek rütbeli bülokrat ve askerlerinden tayinle gelen Meclis-i Ayan. ilk organlan yasama ye yapisal kökeninden ileri gelmektedir. iç ve dig siyaset sorunlarmda da. ya debunlan tartigmaya tenezzül etmiyordu. Meb'ûsân Meclisi'nin bu niteligi ÂyanMeclisi'nde görü1emez. O yüzden irâde-i seniyyenin buyunlugunu beklemeitiraz etmemeye. Umumî politika. Maamafih bu kurulun hukuk ve id are alanmdaki tecrübe ve bilgi üstunlügünü göz ardi edemeyiz. üyelerinin hazirdilar.

Abdülhamid devri. Balkanlar'da ve Ortadogu'da oldugu gibi kan ve barutla da kendisini hissettirmektedir. imparatorluk dig poliüzerine islahât proje ve uygulamalarlyla tikada gerek Avrupa devletleri. gerekse yeni Balkan devletleri ve prenslikleri arasmda denge diplomasisine yönelik bir siyaset devrine girmigtir.70 IL Abdülhamid Devrinde Tagra Bürokrasisinde Gayrimüslimler' Sultan II. Kugkustz Osmanh mirast halen bu úlkelerde kültürel. artik idare ve maliyeye yogun Avtalepleri rupa müdahalesi ve Avrupa devletlerinin tükenmeyen islahât sûrmüÿ. Bundan sonra bu tip imparatorluklar. - . Ïstanbul1993. siyasî izleriyle. yani Ortadogu-Akdeniz imparatorluklarmin üçüncû ve sonuncusunun alb asar süren hayatamn son otuz yihm kapsar. gerekse Maârif Nezâreti ve Dahillye Nezâreti'ne bagh pubeler. Tarth Aragtirma Merkezi. Balkanlatdaki hâkimiyetini kaybedip. çikan kanun ve talimatnâmeler kadar. Bu yaçayan tarih. gûnümüz simrlarma dogru Akdeniz adalanndan çekilecek ve nihayet Birinci Cihan Savagi sonunda bugünkü anavatan topraklarm müdafaa için yeni bir savagm baglamasi gerekecektir. 163-171. adliye tegkilâti ve jandarmad-aki islahât konusunda yeni vecheler. s. bürokratik igleyiçi takip edebilecegimiz Sicill-i Ahvâl gibibiyografik kay2tlarm.Asimda. Bu nedenle Osmanh asirlanmn her biri gibi Hamidiyye dönemi de gittikçe artan bir alâka ve aragtirmaya konu olmak durumundadir. yaçayan bir tarih olarak devam etmektedir. Osmanh Împaratorlugu'nun. bir dördüncüsü olmamak üzere tarihin mah olmugtur. yeni uygulamalar göstermektedir. Ancak bu hâkimiyet. ÍÜEF. Bu bakimdan 1878-1908 arasi. Sultan II Abdülhamid'den sonraki on yilda imparatorluk.devrin vilâyet gazetelerinin taranmasmdan ve nihayet son senelerde argivlerimizde tasnif edilip aragtiricilara * Sultan1L Abdülhamid ve Devri Semineri. 27-29 Mayis 1992. hükümdarm tahta çilagmm hemen ardmdan baglayan Türk-Rus Savagi ile Balkan topraklari Ayastefanos Antlagmasi'yIa hemen tamamen elden çtkmigken. her zaman tath amlar ve izier olarak degil. özellikle Rumeli vilâyetierinde gerek memurînin etnik kompozisyonundaki degigiklikler. Osmanh tagra bürokrasisinin bu yeni devrini anlamak için. 1878 Berlin Antlaymasi'nda yapilan tashihle imparatorluk Balkanlaf da otuz yll daha yagayabilmiÿtir.

yapilan negriyattan anlaµlmaktadar. bu ülkelerin benzer malzemesi ile yeni boyutlar ilâve edilerek yazilabilir. yüzyilm ikinci yansi için zengin olaylan içerdigi. Fransiz Digigleri ve diger aryivleri. yeni kurulan muhtar statüdeki Bulgar Prensligi'nin aryivleri ve bizdebulunmayan gazete koleksiyonlan ile DoguRumeli basuu. Cebel-i Lübnan Mutasarrifhgi ve Ìngiliziggalindeki Misir Hidivliölçülerde gi'dir. merkezî idare sistemi içinde olmalarma tagmen. 55-61. Sisam Emareti. 10/1979. Bulgar Prensligi. fakat belirli müdahaleci bir m1ü. Alman argivleri (son olarak Demokratik Alman Cumhuriyeti'nden geçen Postdam'daki Zentral Staatsarchiv bizim tarihçiler tarafmdan pek kullamlmamigtir).1986. "Ottoman Censorship in Lelbanon and Lübnan'daki 2 Syria". HÜEF Dergisi. 167 vd. gerekse sansur gibi idarî tedbirlerin uygulanmasi aç1smdan Dogu Rumeli ve Cebel-i Lübnan'da farkh görünüm ve problemler oldugu anlagdmaktadir? IL Abdülhamid devrinde Yildiz Sarayt'tun Bâbiâlî'yi gölgede biraktigive idarenin bazi bölümlerinin paralelinin sarayda kuruldugu çokça 1 Bu konuda bkz. c. Nasil Osmanh argivleri. Bunlar. Meselâ. gerek Osmanh ve gerekse Avrupa basuu. Bundan bagka. bizim imparatorluk tarihimiz de. Hiç kugkusuz önemli bir kaynak devrin büyük devletlerinin argivleridir. ayni zamanda da tarudigr imeiyaziar vardfr.açilan Rumeli MüfettigligiEvrâkt ve Ylldiz belgelerinin yeni tasnif edilen kisunlarmdan önemli bilgiler elde edilecegi açiktir. gerek parlamenter rejimin igleyisi. sonradan prensin vali tayin edilmesiyle Bulgaristan'la bütün1eyecek olan ama Berlin Kongresi'nden beri özel bir idamsi olan Dogu Rumeli (yani Filibe'nin merkez oldugu Güney Bulgaristan). bazi muhtar idarelerin mevcudiyetidir. Galiba Sultan II. s.Cioeta. IJMES. Suriye ve Filistin'dehiptir. Balkan devletlerinin benzer malzemesi yeni bilgiler getirecektir. Rusya ve Almanya ve Avusturya için çok änemli ise ve bu ülkelerin millî tarihleri bizim argiv malzèmèmizle yeni bilgi ve yonunlar kazaamaktaysa. s. bir devrin kompozisyonunu çizebilmek için bu gibi kaynaklarm gerekliligi açiktir. Rusya argivleri bu konularda zengin malzemeye saherhalde Balkanlar. Aragtirmacilarumzm kullanmaya bagladiklan Britanya argivleri (Public Reconi Office). . 11.Bu bölgelerin idaæsinde Bâblâli'nin farkh. Özellikle sonuncusunun ki konsolosluk agt bakunmdan 19. Avusturya-Macaristan'in argivleri (Haus Hof und Staatsarchive) ve diger fonla n. Osmanh Rumelisi ve Suriye-Filistin'deki olaylarm ve problemlerin anlayilmasi için bu gibi argiv malzemesi kaçmilmaz olmaktadir. Abdülhamid devrinin büyük problemleri ve bu problemlerin nasil çözüldügüne dair yap11an c1hz degerlendirmeler digmda. 'ÍkindAbdülhamid Döneminde Anayasal Rejim Sorunu'. Türkiye'de DemokrasiHareketferi. Ï. sansür için Donald J.1 IL Abdulhamid devrinde isnparatorlugun idarî cografyasmda göze çarpan ilk husus. Ortayh.

dört ofislerini yirmi saat Umûmî ve Bagkitâbet tekrarlanan 72 ve dogruluk pay1olan bir Bu dänemde Bagkitâbet ve tahriratta Mülkiye Mektebi'nin baçarth mezunlarmdan alman genç kâtibler gece nöbetine de kahrlar ve telgraf baymda gelen tahrirati kabul ederler. s.tarafmdan Kisaca bümkrasi uzman ve teknokrat bir karakter kazanmaya baglamigdetir. Türkiye Ímparatorlugu'nunTanzimat asrmdaki modernlegmesi vam etmektedir. memur sayismdaki artig tir. törenlerden. rm çogu ehliyetli bürokratlar. Bu egsiz. 943 ve sözü geçen 21 Ca 1296/13 Mayis 1879 tarihli arize. vilâyet gazeteleri gibi organiari takip ettigimizde bir tür rapor ve izleme olaya görülmekte. Lâyihalarda birtakun meselelerin. s. 4. devamh fotograflarla memâlik-i mahrusamn her ka gesindeki ahâlînin âdet ve kiyafetinden. Bunun yam baÿmda evvelki devirlere nazaran önemli bir fark gärülmektedir.VL cüz. baski. kü artik merkezdeki âlî mekteplerin mezunlari bu bürokraside yerlerini artan oranda ahrlar. Thnuslu Hayreddin Paa'nm sadrazam olarak itiraz ettigi noktalardan birincisi budur. zengin albüm koleksiyonu yakm tarihçiligimiz için yol gästerici bir kaynaktir Yukarida belirttigimiz duruma ragmen Bäb1âli fonksiyonlarun kaybetmig bir bürokratik makine degildir.vakladir. faaliyet ve iq hacmi artmasma ragmen bu ihtisaslagma iglerin takibini daha kolaylagttrmaktadir. Herhangi bir vilâyetin salnâmelerinde belirli arahklarla yapuacak örnekleme ve say1mda bunu memurlarm Bu bilgi ve yeteneklerinde düzelme görülür. Osmanh Deurinde Son Sadrazamlar. vilâyetler gibi süferâ da devamh sarayla yazigir ve önce oraya müracaat ederlerdi. Taÿra idamsi merkezî bûrokrasinin bu geligmelerinden etkilenmektedir. Yazigmalarda tezkirelerin (arz tezkiresi) leffinden anlapIdigma gäre ast ve üstler arasmda evrakm ulay1m sürati artmigtir. tagra ile olan yazismalar daha çabuk takip edilmekte. Yildiz Sarayl'nda Mâbeyn-i ki sefaretlerimizden devamh bilgi faaliyete sevk etmektedir. bazz meselelerin halli için (islah-1sanayi. çüngörürüz. Kayitlardan ve aryiv tasniflerinden de görülmektedir ki. Fakat raporlarm ve sözlü haberlerin digmda. Bundan bagka. ihtisaslagma arttigmdan çabuk degerlendirilmekte. nafia ve maarif gibi) projeler hazirland1þ. Birinciözellik. Tanzimat döneminin ehliyetli bürokratlarmdan eksik kalmayan bir vukufla ele almdigt görülmektedir. Bablâli'nin atlanmasi ve bilgi akigmm digmda btrakilmasmdan ikâyet etmigti? Bu durum maalesef bazi valileri ve Salih Münir Paya gidaha çok göze çarbi süferayi devlet galerisinde Bâbiâlî nazirlarmdan Bilindigi IL Abdülhamid Sultan haline üzere portreler getirmigtir. pan imparatorlukta teftig gezilerinde bulunmazdi. Verdigi lâyihada. IL Abdülhamid döneminde tagra bürokrasisinin iki ana özelligi vardñ. bu lâyihalakaleme ahndigi gärûlmektedir. inçâat ve açuan eserlerden haberdar olurdu. Vilâyetlerden ve hariçteakipi. . 946-951. bazi idareciler bu 3 ÏbnäleminMahmud Kemal Ïnal. demiryolu.

1296 H/1879'da kurulan 'Sicill-iAhvâl Komisyonu' mütekaydiyla akip senelerde ilk anda 92.4Böylelikle ilerideki bir tarabürokrasisi birçok özellikle-. yerel Hiristiyanlar Müslümanlari da Haziran Çetin..137 tane her riitbeden memurun hem devlet hayatma hizmet etmig ve hem de tarihçiligimiz için 196 adet ciltten olugan büyük bir kaynak birakm19ti. Ömegin.6 kabul mùracaati ler. ma ve tasnifle Abdülhamid devrinin tagra riyle daha lyi anlagilacaktir. Egitimin sonuçlan almmaya baglanmigttr. apagida bunlarm tahlilini yapacag1z. 1992/66. Rum-Ortodoks kontenjan aleyistemighine Mekteb-i Tibbiyye'de kendi kontenjanlanmn artmlmasun etmigti. gayrimüslim milletlerden talebe de üçte bir oramnda) gayrimüslim milletlerin gençlerinin ahndigt görülüyor. Meselâ Suriye'de Musevt Farhî ailesi malt igler yükümlenmigti ve sarraflik yapmaktaydi. Türk Dunyas: Taril: Dergisi.nedenle faaliyet göstermekte ve taltif beklemektedirler. Meselâ. Bir bagka konu burada memurlann bile 2-3 dil bilenler arasmda küçük vilâyetlerinde Rumeli Tanzimat Bilindigi olugturmaktadar. 5 BOA. 12 N 1273/6 Mayas 1857 tarihii arz tezkiresi ve leffi. 4 Atila 73 . müttefik ga'nm yönetimi devrinde. üzere asunm mekalabahk bir grup Mektebi. ve Inukemmellegme geçirmekte.Fransiz asilh olup Osmanh tabiyetine geçen parl Dersaâdet'te alti sene masonlar (duvarciSaritene(Charles Charitené)'inbelirtiliyor. Bâbtâlî de bu Diger yandan tagra vilâyetlerinde 18. Hukuk (Mülkiye kurumlari ögrenim mur yetistiren yüksek AbdülIL Sultanî gibi) Mektebi Mekteb-i bilhassa Nuvvâb Mektebi. memurlarm dilbilgisidir. Bu kayitlar yeni bilgiler verir. 6 BOA.. s.5 Bu okul üzerinde bilgi yoktur. hattâ bu kay1tlarda görülen bazi okullara maarif tarihiyle ilgili çahymalarda rastlanmamaktadir. gerek Ermeni cemâati. Í. ihtisaslaçan baglamaktadirlar.MV. yüzyddan beri belli ofislerde ve özellikle ma1î görevleri yerine getirme konusunda gayrimüslimlerin etkinligi artmaktaydi. s 391. Esasen Osmanh yüksek egitim kurumlarma Tanzimat baymdan beri belirli kontenjanla (gayrimüslim nüfus üçte bir diye tahmin edildiginden.'SiciH-i Ahval Defterferi'. 34 vd. gerekse sonradan müstakîl ekserlya haline gelen Bulgarlar. ayn1 gekilde hamid devrinde islahat ve bürokrasisine gerekli eleda egitim kurumlari yetiytiren tagra teknokrat bürokrasi. Siciu-i Ahod! Defterferi.c. ikinciözellik. saglamaya Íhtisaslagan mam egitimden gidasun almaktadir. Nitekim Sicill-i Ahvâl defterlerinde yapilan taramalarda küçük ve büyük memurlarm biyografilerinde bunu gärmek mümkündür. Bunlarm devlet nezdindeki rakipleri Huistiyan Bahrî ailesiydi. tagra bürokrasisinde artan sayida gayrimüslim memur istihdamidir.12. 1840'a kadar süren Misirh ÍbrahimPa. Özellikleson zamanda tasnife açilan Rumeli Müfettigligi Evrâki'nda bu konuda baza cetvellere rastlanmaktadu ki. ettigi hk) mektebine devam Açikça görülüyor ki.

dahiliye fen dallarmm digmda silk-i ve zabitaya intisab ve ederlerdi. Devlet hayatmdaki kozmopolitizmin 18.. "Dahil-i vilâyetde hîdemât-i mülkiye ve adliye ve mäliye ve sâirede tebâ-yi Hiristiyaniyye'den olarak müstahdem bulunan bi'l-umum memurînin isim ve milletleriyle nev'î memuriyet ve tarih-i tâyin ve mikdar-1 maaglarm1 ve nereli olduklariru mübeyyin bir defterin lüzum-1 tanzimi hakkmda irâde üzerine leffen takdim kilman" defterlerde* memurlarm künyeleri göz änüne ahorsa bu gerekçe görülüyor. "Changes in the position of the Jewishcommunities and Syria.idarenin temsilcileri olarak teknik adliyeye. Bu gibi cetveller sadece bu gibi beynelmilel müdahaleye bir cevap için mi hazirlamyordu? Belki evet. Jerusalem1975. Studies on Palestine dwing the Ottoman Period. Ma'oz. 3. olan Manastn'dan 26 Za 1321/19 Nitekim Rumeli vilâyetlerinden 1321/26 Mart 1904 ve Selânik'ten 9 Za Subat1904 tarihinde mektûbî-i vilâyet kaleminden sadârete gänderilen tezkire ve Kosova vilâyeti için Rumeli Vilâyât-i Sahanesi Müfettig-i Umumîhgi memuriyeti celilesinden kaleme alman 16 Za 1321/4 Mart 1904 tarihli tezkirede. Klett Gotta 1978. gittikçe merkezden tayin edilen gayrimüslirn memurlar da görülüyordu.7 Rumeli eyâletlerinde de gayrimüslimlerin bu gekilde baz1idarî görevler edindigi. Gayrimüslim memurlar merkezî. yüzyildan beri gekillenmesi ve 19.' .1321 taríbli evrak no: 2907/2. Jahrhundert'. Rumeli MüfettipHgi Urnum Evrah. 'Die Wirtschaftsbeziehungen der Bulgarischen Gebiete mit Mitteleuropa im 18. TFR-1-UM 21. 9 BOA. Bosna'daki baz1 merkezlenie ve Arnavutluk'ta Voskopoj gibi merRezierde gayrimüslimlerin idarî görevler edindigi görülmekteydi? Tanzimat'tan sonra meclis-i idareler ve nâfia ve ziraat komisyonlari. yeni bir geligmegörülmektedir. ama devletin kendi iç teykilâtma of Palestine 7 Moshe Ma'oz.. 4. 169. s.s. Berlin Kongresi'nden sonra. M. Menâfi-i Umûmiyye sandiklari gibi komisyonlarda ve Vilâyet Temyiz Dîvâm ve karma ticagayrimüslim üyeler bulunmaktaydi. 8 Virginia Paskaleva. Rumeli islahat meselesi Osmanh Devleti'nin Avrupa devletleriyle zitlagtigt bir konudur. 7. Giderek merret mahkemelerinde kezî idarenin tagra pubelerinde. yüzyil bagmdan beri bazi muhtar gehir yönetimlerinin ortaya çaktigi. Magnes press. en azmdan 18. ed. und 19. 10'daki cetveller.74 olarak celp edip Farhîlerin nüfuzunu kudilarsa da. yüzyilda özellikle laik egitim kurumIarmm yetigtirdigi gayrimuslim genç1erin tipki Müslümanlar gibi hizmete girip muhtelif yerlere tayin edilmesi sör konusudur.Wirtschaftswege Hermann Kellenbenz Fesfschrift. 146-151.12. mahkemelerde gayrimüslim memur. Eu geligmeyi dig Hiristlyan devletterin baskisma baglayarak aipklamak pek dogru degildir. Böylelikle Tanzimat döneminde bu alanda gelenekselbümkrasinin bir kahbl degigmekte. 9. . Osmanh otoritesinin tesisinden soura durmn degigti. hâkim ve zabita sayisi artti Bunlar her zaman mahallî memurlar degildi.

¯¯ 75 . M3. Bunun gibi Kosova vilâyeti mahkeme-i istinaf azasmdan Yakob Faik Efendi Diyarbakarh bir Süryanî'dir. 10 Ermeni. Ulah. 37 Rum-Ortodoks. Mahkeme-i bidayet azasmdan Filip Yuvakis Efendi. Mûsevîler daha çok yerel memuriyetlerde posta ve maliye dairesinde veya kompu sancaklarda ögretmenlik görevinde bulunmaktadirlar. Kosova vilâyetinde ise.2 Katolik (bunJar Makedonya ve BulgarKatoJik kilisesine bagh yem] memurlar). diger dört azasi ÏstanbulRumlarmdandir. Hariclye Nezâreti ile smirhdir.ve artan Makedonya Balkan milliyetçiliginin kontrolü için bu hususlara önem verdigi agikârdir. Dahiliye dairesinde 1 10 Carter V. Bulgar. Florina kazas2 kaymakam muavini Bedros Efendi Sivas Ermenilerindendir. Selânik mahkeme azalan içinde AnadoIulu Ermeni. Eu konu henüz genig bir aragtirmaya ve tartigmaya açiktir Bu vakte kadar Osmanh memu2îninin tetkikalmda istatistikî malûmata pek rastlanmtyor. 3 Musevî memur ve Bulgar ve Sirb vardir. ÖrneginManastar vilâyetine bakahm· Acemyan Efendi (Nâfia mühendisi) Dersaâdetli bir Ermeni'dir. Princeton 1989. Rum ve Süryanîler göze çarpmaktadtr (TFRI-UM. Gene aym mahkeme azasmdan Anastas Efendi Ankara Rumlarmdandir (TFR-IUM-1321-12-26-2907/4). ancak bazi rakamlar vererek konuyu kapatmak gerekmektedir. Kayseri Rumu'dur. Carter Findley'in son devir bürokrasisinde araytirdigi gayrimüslimler daha çok merkezî ofisler ve hassaten. Ovakim Mutafyan Efendi (kondüktör) Ünyelibir Ermeni'dir. Findley. Ï1ginçolan Fener Patrikhanesi Bulgar Eksarhhk Kilisesi'ni hâlâ tammamasma ragtnen (bu tamma ancak Ikinci Dünya Savagi'ndan sonra oldu) Bâbiâlî bu kilisenin cemâatini müstakilen zikretmektedir.1321-12-26 2907/2). Diger iki azamn biri Kayserili Rum ve digeri Sivash Ermeni'dir (TFR-I-UM-1321-12-26.Adliye müfettigi Paskal Efendi ÍstanbulErmenilerindendir.10 Sözü geçen Rumeli vilayetierindeki Hiristiyan ve Musevî memurlarm cetveline baktigimizda. Manastir vilâyeti vali muavini Ïstefanaki Bey ÏstanbulRumlarmdand1r. Listeler renkli bir biçimde uzamaktadir. s. Ohri vilâyeti bidayet mahkemesi reisi Filip Efendi Kayseri Rumu'dur (TFR-I-UM-1321-21 2907/3). 2907/7). Maamafih Musevî memurlarm maliye ofisinde önemlice bir oranda görevde oldugu göze çarpmaktadir Bu uzun listeleri teferruatiyla nakletmek makalenin samrlarim agacagmdan. Aym mahkeme azasmdan Corci Efendi Diyarbakirh Kaldanî'dir. Kiryos Efendi (merkez idadt Rumca ve Fransizca muallimi) Konya Akgehir Rumlarmdandir. Du defterlerden çakarttiguniz hülâsa rakamlar göyle sunulabilir: Yukanda ele ahnan Manastir vilâyeti defterine göre. Selanik vilâyeti vali muavini Kostantinidi Papa Îstanbul Rumu'dur. Bidayet Mahkemesi'nin dört azasi istanbul Ermenilerinden. önemlice ve yüksek rütbeli olanlarmm gerkezî hukümetin tayiniyle geldiWerive mahallî halktan olmadiklan görulmektedir. 4 U1ah. Ottoman Civil Oþcialdom.

Ruslar ise imparatorluklarmda bunun aksine anormal büyüklükte bir bürokratik gövde yarattilar. rum düzelmedi. 28 Bulgar.76 Katolik.de küçümsenmeyecek bir kargilagtirmada da bu bir etrafh yapilacak salnâmeleri ile Aym y11m buratablosu ise tesbit mukayeseli bir vurulan sayilara Tam görülebilic Bütün bu memurlarin ve idare edilenlerm. eksik. 2 Katolik. 4 Rum. Maliye dairesinde 2 Bulgar ve 1 Ortodoks. Isis. 4 Ermeni.11 Bernard Lory ve yararlandigi Bulgar tarihçi1896'da 20.800 çikmigtt. Harpten önce 2-3 jandarmamnbulunduotuza yakm görevli memur ortaya ç1kti. Bu iki vilâyesayidir. cica I. ed. Yeni kurulan Balkan devletçikleri. 1 Musevi vardtr. s. tin Hiristiyan ve Musevî memur sayisi hiç.1stanbul 1985.i'nin sorunlarla bogugmak zorunda kalan yeni bürokrasisini belgelemnig ve canh bir biçimde tasvir eden Bernard Irry'nin eserinden gu pasaji nakletmek gerekir: "Osmanh idaresi memur sayismda tasarrufa çok riâyet etmekteydi. S Bulgar.509'a lerinin bu tipteki çahqmalart büfün Balkan ülkeleri için yapudigi takdirbu alanda de benzer bilgiler elde etmek mümkün olabilecektir. Rumeli kitasmm elden çalagiyla çok lasa zamanda silindi. 4 Musevî. 15 Rum. Polis'te ise 14 Ortodoks (herhalde Ortodoks Arnavut. mahallî etnik unsurlarm bile bu gibi görevlerden diglanmasi politikasun izlediler. 1 Katolik memur görevlidir. Bu renkli emperyal görünüm. 4 Bulgar. Todorov ve Kantchov'a dayanarak yapt1þ tah- liller. Bu konuda Berlin Antlagmasi'ndan sonra Bulgaristan Prenslij!. Neticede burada eski 2 sancak ve 14 kaza alanmda." Bu dugubir küçük bölgede olarak bilinen memur sayisi. 2 Rum. Adliye dairesinde 1 Süryanî. 67. aksine 1879'da 2. 4 Ulah polis memuru ve zabita âmiri çahemaktadx. ehliyetsiz kadrolarla yönetim hayatma baçIamalarma neden oldu. Maarif dairesinde. 5 Rum-Ortodoks. Aym vilâyetin Nâfia dairesinde 1 Rum. 1 Kaldanî. Dogu Rumeli'de ise Franstz sistemi tatbik ediliyordu. 11 Ortodoks (Sirp ve Ulah kastediliyor olmah) ve 1 Musevt vardir. 12 Musevî. Süphesiz etrafh ve tarihçilerimizin daha ileride yetipecek Balkanist ve Osmanist Sultan IL problemlerini Osmanh mirasmm aragtarmalarla ve degerlendirecekleri daha iyi bümkratik Abdülhamid devrinin yapasim açiktu -mukayeseli 'le Sort de l'Heritage Ottoman en Bulgarie 1878-1900'. Varia Tur11 Bernard Lory. Memur ve jandarmakalabahšmdan köylüler pagkma dändüler. Eu ön planda kadrolarm içinde igbilir memurlarm yer almamast ve Balkan devletlerinin problemli. idarî da verilemeyecektir. 6 department ve 28 kanton ihdas edildi. Posta ve Telgraf idaresinde ise 2 Rum. Sirb ve Makedon kastediliyor). içindeki tavn ve yönetimin igleyigi ise güphesiz yazih kaymekanizma naklarm çok genig taramasma dayanmahdir. .

1878 kopma tehlikesi üzeriyilmda Balkanlaim Osmanh Ïmparatorlugu'ndan ulusçusuydu. teknisyen ve açacamalar. ve zamamna ayak uydurmak isteyen zihmiyeti temsil etmekteydi. O halde. klâsik dänemin yöneticilerinden farkh dügüncede. Osmanh reformculugu bu degigen dünyaya nasil nyum saglayacakti. Sam. Osmanhcihgm. 227-233. Diger yakm bir çahyma arkadagi Ermeni Odian Efendi. Osmanhci dügüncenin de en ak tif adarnlydi. Arnavut Birligi'nin kurulan Prizren ne ama Arnavutluk'un Osmanh ittihad1 içinde güçlenip yagayacagma inananiardandi. yüzyilm ulusçu akimlanyla çalkalanan veya endüstri dünyasmm yarattigi yeni iktisadï iligkiler ortamma giren merkezierdi. yani anayasal monargiye inanmig bir yöneticlydi. Du vali. Nië. Osmanhc1hk. Tanzimat dönemi insanmm ve okumug (literati) bümkratmm niteliklerine sahip yeni bir yöneticiydi. Tuna vilàyetine bir Osmanh valisi olarak geldi. s. Osmanh yönetici smsfmm 19.77 Midhat Paga'mn Vilâyet Yönetimindeki Kadrolart ve Politikast 1860'larda. farkh kadrolarla göreve baglayan.Ankara 1986. Yanmdaki teknisyen kadrolan. - . äncülerindendi. Böyle bir orliberalizm ve modernlegen tamda Midhat Papa. Tahrirat müdürü IsmailKemal Bey'di. se maiyetindekiler. Bunlar kartograf. bu zitlar dünyasmda reformcu Osmanhcahgm geligiminin öyküsüdür denilebilir. Gerek kendi fikirleri. manh yurtseverligini temsil ediyorlardi. Midhat Paga. sadece kanunî ve adil bir idareyi degil. reform ve ulusalci ayaklanOsman11 Ímparatorlugu'nda reaksiyon iç içe yagiyordu. Ama Midhat Paga. O megrûtiyete. gerekOsTanzimat döneminin modernlegmeciideolojisini. imparatorluktaki yeni bir ihtiyar Bagdad. yüzyilm ikinci yarismdaki ulusalcihk ortanuyla ne derece uyugabildigi ayn bir sorundur. Midhat Paga'nm ilk kugak Tanzimatçilardan farkh bir yönü vardi. Midhat Paga'mn yönetimi. 19.her biri 19. yänetilenlerin yönetime katildiidareyi yerleptirmek gerekiyordu. Hirvat asdh Kihç Vasif Efendi ve nihayet yakm çahema arkadagl olan Ahmed Midhat Efendi'ydi. give ona sahip çakacaklari bir tarz-i arkadaylan da Osmanhca bir kadro Midhat Paga'nm yakm çahyma olugturuyordu. yüzyildaki ideolojisiydi. Tuna. anayasaci * tRusiamrast Midhat Paça ve Zamam Semineri. 1849'da imparatorlugasigman Polonyah ve Macarlardi. Amavut'tu.

Rakovski'nin Sirbistan'da kurdugu Verhorma Narodna Grajdanska Naçaitstvo ve VasilLevski'nin Romanya'daki komiteleri Tima vilâyetindeki hareketleri digaridan yönetiyordu. Cevået Dahiliye. Bulgaristan'm büyük Avmpa devletlerinden aym ölçüde bir destek aldigmi söylemek zordur. Midhat Pa- 1 BOA. . teknik altyaplyt kuracak teknisyenlerden mahrumdu.78 ¯¯¯ en önde geleni Polonyah Kagisanayi mektebinin hocalanydi. 2 C 1276/27 Arahk 1859 tarihIi Kastamonî vilâye'tagrada mustahdem ketehenin icab-rmaslahata tinden. etnik renldilik ve toleransm bulundugu Romanya'da. no: 5432. Midhat Papa. kitabet ve teknisyen kadrosunu toplayip örgütlemek Midhat Pasa için önemli bir baçande. göre hadd-i kifåyeye tenzili hakkmdaki emrin. Ama Osmerkeziyetçilik çagmda. Sartlar. gerekse örgütlenme olarak doruk noktasiulagrupti. ulusçulugun kaynadijfp bir bölgeye olan kozmopolit nitelikçe de Osmanh Osmanhci ideolojinin taraftan ve geliyordu? bir kadroyla Geldigi ülke. 19. G. Daha 1859 senesinde vilâyetlere yazzlan ve tensikat emreden bir yaziya. Bulgaristan'da egitim bir sorundu. Kastamonî meclisinde okundugu hadd-i kifâyede bile olmayub. Kara Avci diye bilinen bu kimse. gene 1863'te Ïstanbul'da Kiryos Petro ve Hristos Topçipligte tarafmdan bir gazete ç1kanlmaktaydi. Íkinciolarak. yüzyllm ikinci yansmda bir Avusturya valisi. tenzilin mümkün olmadigi' bildiriliyor. Bulgarlan kurtuluççu hareketlerini kendi baglanna örgütlemeye zorlamigtir. vilâyetten Bâbiâlî'ye ve oradan yabanct sefarethanelere dogru büyüyen problem dalgalan halini ahyordu. Kimi zaman Rusya'run okullan etkiledigi görülüyor. hariçten valinin maag ile adam ve müstahdemin kullandigi dati vaki olub.Hattâ ilk Bulgar gazetesi LyuboslovyeKonstantin Fotinov tarafmdan Ïzmifde çakanlnug. onlarin Rus ajani oldugunu Osmanh makamlarma ihbar ediyorlardi. hattâ bir ÇarhkRusyasi valisi için bu imkân zaten vanh. bu yllIarda komiteler halinde örgütlenmeyi luzlandirm191ard1. Becerikli bir maliyeci. Bulgar ulusala hareketi 1860'h yIllarda gerek ideoloji. onu Bagdad vilâyetinde de izlemig ve oradaki çahymalara yardimo olmugtur. artan bürokratik faaliyetmanh Ïmparatorlugu 1eri yürütecek kâtib kadrosundan. valiler ellerinde zaten yeterli sayida memur olmadigi cevabru vermiglerdi. kimi zaman Fener Patrikhanesi'nin temsileileri Bulgar egitimciIerle çatiç1yor. Bu köylü kitlelerinin katildigi veya katilmak zorunda kaldiklan komiteler. Bu sorunlar l<asabadanvilâyete. bir yerde özgün bir Balkan komitecilikhareketinin de baglangici sayilmahdir. Bulgar egitimi Tanzimat bagmdan beri geligiyor ve zengin çevreler tarafmdan finanse ediliyordu. Osmanh Trakyasi'nda ve Ege bölgesinde geligmigti. Ìlksafhada Rum Patrikhanesi'nden kopmak ve milIî kilisena 1erini kurmak yolunda önemli adunlar atmiglardi. Bulgarlann yaçadtgi yerdi. Yunan bagunsizhk hareketinden farkh olarak. Ïçlerinden ro1Brzozowski'ydi. Bulgar ticaret burjuvazisi. Sadaret hükmine cevab.

. Osmanh yurtseverligini kabul ettirmek çabasmda idi. Bulgarca gazete çikarip bazi kitaplar yayuntatti. Basm ve egitime Bulgar dilinde el atarak. bu politika dogrultusunda etkilenebilmig. bu inisiyatifi meclisler sayesinde kurumlagtirmig ve meclislerin seçimli üyelerinin. Paga'nm Bâbiâlî ile bitmeyen mücadelesi valilere verilen yetkilerin kisithli. Midhat Paça vilâyet yönetiminde Tanzimat bagmdan beri izledaha nen modern otokratik yönetimi terk eden ilk devlet adammuz. Rusya Ïmparatorlugu'nun azmhklan olan Tatar ve Türkik uluslarm böyle bir egitim ve yaymla entegrasyonunu amaçlamigti. köylerde aym biçimde seçimleri yaptirmaya dikkat etmigtir. Osmanh Ímparatorlugu'nunRumeli vilayetlerinde. Körçegme köylüleri. Buna göre Tulca sancagi. muhtar-i evvel ve muhtar-i sâni ve ihtiyar meclisi üyeliklerine qu kimseleri intihab ettik diye matbu hir mazbata sunuyor. Vilâyet halkma yönetime katilmak ve sorunlan kendileri çözmekte daha çok inisiyatif vermig. Paga'nm bu projesi. kâtib ve subay yetiptirecekokullardan çok teknisyen yetigtirecek okullarm geregini anlamigt1. Tanzimat bagmdan beri görülen otokratik modernlegme yäntemini ber taraf edip. yerel tarih ve iktisadî-beledî konular agirhkh olarak yer almakta idi. Bu gazetenin tahli1i yapilruptir. kaza düzeyinde düzgünce seçimine dikkat ederek. Gerçekçi ve dengeli bir egitim politikasigeregi. Bagdad ve Suriye'de de aym geyin devam ettigini belirtelim. livâ. Mahmudiye kazasi. Sanildigmm aksine. vilâyet haberleri. Bulgarca kitap basum için imparatorlukta (Misir hariç) ilk Vilâyet Matbaasi kumlmugtur. Tuna bizdeki ilk vilâyet gazetesine ärnektir (daha önce Mistr'da çikan Vekay-iMasriyye'yi bu anlamda ele alamayxz). 79 . Tuna vilâyetini genig. aymyillarda Rusya Ïfnparatorlugu'nda Türk kabilelerini kazanmak için uygulanan Ilminsky projesini andirmaktayd1. Bulgar okullarmdaki egitim. Osmanh vatanseverligini ve Osmanh resmî kontro1ünü yerlegtirmek.ölçüde Rusya'dan gelen muhacirlerle iskân etmek de bu politikanm bir tamamlayicisi olarak degerlendiri1melidir. ardmdan Bagdad'da ilk sanayi mektepleri kurmak Midhat Paga'nm igidir. Ílminsky. Bulgal okullarma Türkçe dersi ve Osmanh tarihi ve cografyasi gibi dersler koydurarak. dogrusu anayasaca demokratlann ilk temsilcisidir. yönetimi daha liberal bir esasa oturtmak ve nihayet çetelerin faaliyetine daha aktif biçimde karp koymak. Bu sayede özellikle Rusya'dan.. vilâyet. ikincisi mahallî halkm yönetimde säz sahibi olmasmi saglayarak. Eu matbaanm asilönemliigi Duna yahut Tuna isimli Türkçe-Bulgarca vilâyet gazetesini çIkarmak olmuqtu. Sirbistan'dan gelen ihtilâlci negriyatin etkilerini ortadan kaldirmak istiyordu. Midhat Paga'nm egitim politikasmm üç buçuk y11içinde kayda deger sonuçlar sagladigan1 belirtmek gerekir. Bu konudaki yardimc11anPolonez-Macar teknisyenler bagta olmak üzere kendi maiyetindekilerdi. Bulgarlann kendi dilinde egitim görmeleri yanmda. Midhat Papa.ça'nm politikasi bu durumda üç nokta üzerinde yogunlagti. Elimizde bir mazbata var.

Balkanlar'da nahiye idatokolû'nde (1855) bagindayd1. yüzyihn Dogu Avrupa'si. Bunlar daha çok imece usulü bir yardimlagmaya ve kisa vadeli faizli borç vermeye dayamyordu. Sultan Abdülhamid de ileride Orta Anadolu'yu iskân etmek için bu metodu izlemekte Suriye'de gikonusundayd1. konusunda ordu müolarak kullanmasma Midhat Pagîrinin. heny Íÿtvan'shatirhyoruz. meclisleri çogunluk halktan dolayisiyla. 2 1921 Anayasasi'nm . 3 R. pa'mn itiraz ettigi ve geœk mü. 154. ifade ile bir Anayasast'nda egitim 1921 Eu çarpici yer hattin'e geçmigtir. Midhat Paga'mn kullandigt bu unvanlarm kanunda yer almasim israrla istediler. halk Midhat Papa.ÿirle. Ama nahiye statüsündeki yerlerin sayisi yüzleri agmasi gerekirken. müdüzünü ve unvanun despotça bularak kaymakama ve vilâyet kanunu görügülürre çevirtmigti. Türk Anayasa Metinferi. Kili. Reformin the Ottoman Empire 1856-1876. nüfusun kompozisyonuna yerlegme hiyerargisinin geregine ve engelledi. Davison.S. galiba böyle girigimci büyük yäneticileri yaratiyordu. Tuna vilâyeti 7 sancaga ayrilmlyh ve 48 kaza vardi. Ïsteristemez 19. Nahiye relerinin geligtirilmesi projesini engelleyenlerin onlarm arasmdan tayin müdür seçilecek. Tuna kurulmasuu vilâyetinde nahiyelerin geligmesini. ÍgteMidhat Paga ragmen. Halk harcamalan yapiyor. Midhat Paga'nm memleket sandsklarmi o çagm ölçüleri içinde banka olarak uiteleyemeyiz. Tuna kullan1hyordu. Özelliklebagunsiz 80 'mutasamf 'kaymakamt i - tereddüt etmeyecekti. s. gerekse radikalizmin ulusaIci idamye kat11d1kça.iken asayi. Midhat Papa'nm vilâyetin nûfusu üzerinde etkin bir degigikligi baglattiga görulümuhacirler bu yillarda bolca yerleptiyor. 19. sadece 15 tane idi. Avusturya ve Rusya'nm Viyana Promemur az israrla üzerinde durduklan. yetkilerini validen merkezle çatigtig1 görüldü. tehlike getirecegi bu hükmün edilecekti. Paga'dan Midhat Jän yetçilik duçüncesi.3 Ayrica. s. 11-14. Midhat Paga'mn kurdugu memleket sandildan bizde ulusal kredi kurumlarm1n baglangier sayillyor.2 Midhat Paÿa. Sonra çogu zaman bu borç devlete bagiçIanfyordu. Rusya'dan gelen Çerkez-Tatar rilmekte ve bizzat köyler ve kasabalar halkuun destegiyle toprak verilip. ulusalci hareketlere güç vilâyetinde kilit noktalarda Bulgar giddetle kargismda durmuytur. devlet du. yüzyihn ilk yarismda islahatçisi Kont SzecMacaristan tanmmm ve kredi kurumlarunn üntü islahi tefeciligin tanmmm Macar ve Szecheny.Gäzübûyük-S. Tuna Nizâmnâmesi'nde de.Princeton 1963. maddeleri 'Vilâyet Sûralan'. mahallî adem-i merkeziidaresinde Vilâyetler kamsmdaydt. edilecegi bertaraf Sabaözellikle Prens Türklere.94-95. Ankara 1982. Midhat Papa bu geEgmelere ve demokrat tutuverecek bir mahallî özerkligin muna ragmen. gerçeklegtiren tasarlayan kurumlaruu ve kredi önlenmesi için taransal adamdi. Ílk Osmanh parlamentosunda ken meb'ûslar. säalmaktaydi. onlara borçlantyorev yapilmaktaydi. IL baski.

'Obgçopoleznita Kasina Midhat Paga'. ODTÜMimarhk Fakülfesi. Í. yaratict yörtetimi ve demokratlagma istegi. L. Tarihî aç1dan Midhat Paga'mn trajik konumu burada ortaya ç1kmaktadar. 1279 yih belgelerine bakilabilir. Sayisiz örneklerden biri. 7 BOA. sene 1278. 6 BOA. Imece usulü çabgma. . Dönem içinde. Bunun Varna limantnm geligmesi aç1smdan arz ettigiönem açiktir.5 Nig valiligi sirasmda da bu gibi tedbirlerle refah ve güvenlik artmca. no: 1010. dik sermayesi 883..8 Dahilî emniyet ve refahi saglayacak bu tedbirlere kargihk Midhat PaBulgar komitecilerine kargi etkin bir politika yüriïtmügtûr.665. baymdirhk iglerinde de uygulandt. Baganlari.7 Bayindirhk hizmetleriiçin halkm angaryaya kopumu cebren olmuyordu. Tarih ÍçindeAnkara. Nig isyamadan beri ülkeyi terk edip S1rbistan'a ve Rusya'ya kaçan Bulgarlar geri gelmeye baglamigti. Memleket sandiklarmm nitelik ve geligmesi her yerde aytekelinde idi. Bu alanda ga da yargilamaya ve suçu kanun dairesinde cezalandirmaya dikkat etmigtir. 6 vd. 81 .Ama olay komün maliyesi açismdan mühimdi. no: 22521. 1984. m olmadt Kimi yerlerde sermayedar ve belirli zümrelerin uygulandi.000 kurugtan 3. ileri gelenler ve halk kendileri bu ige katilmigtir.093 kuruga çikti.6 Ticareti geligtirmek için mahalli vapur girketleri Tuna ve Bagdad'da kuruldugu gibi. ilk anda posta arabalari kumpanyasi da kurulmugtu. 8 ÌlberOrtayh. MM. Yapilan igler dolayisiyla egraf. yani Tuna ile Akdeniz'in bu sayede birleptigini dügünmek yeterlidir. MV.'Ankara ve Demiryolu'. Midhat Paa'mn Balkanlar'daki valilik yillarma ait bäyle arzuhaBerin sayisi kabanktir. bagig ve mahallî imkânlatla Varna limam ile Dunava gölü arasmda bir kanal açalrmgtir. yekliyle vilâyetinde Bulgar taen yaygm ve güçlü ama Tuna liusçuk'ta sadece arasmda 1864-1866 sanrihçi Maria Todorova'ya göre. Todorova. s. Ì Dahiliye. Bulgar komiteleri ile daha etkin mücadele edildigi anlagilmaktadir. 1864 yth içinde Tuna'da bir Rus gemisinde silâh ele geçirildigini ve zabt edildigini bildirir.. Bagig veya angaryamsi bir hizmetle köprüler ve yollar yapunau biliyoruz. Ïmeceusulü. sadece sermaye ve kredi piyasasiiçin <iegil. s. merkezî devlet kontrolünden ve müdahalesinden uzak komün maliyesinin temellerinin atilmasi demekti.Hamidîye döneminin Abidin Papa gibi valileri bu gibi igleriörgütlemekte Midhat Paga'yl izlemiylerdir. 209-10. Ankara'ya demiryolu gelmesi için Ankaralilarm bedenen çahymaya razi olduklarim bir dilekçeyle saraya bildirdiklerini biliyoruz. 26 C 1280/8 Arahk 1863. 5 BOA.Vidin-Selanik gosesinin. bu artig bey misliydi. 1972/5. Bâblâlî'nin tutucu çevælerinin hoguna gitmemig ve onu bugüne kadar süren bir de4 M.4 Tirnova'da ise. istoriçeskiPregled.

.bsmanh Ïmparatorlugutarihinin bilinen bu ilk rasyonculuga bayarih bir yönetim deneanayasa tasarisi. Kont Witte. Avusturya ve Rusya ise. 324-5. yerini kisa bir süre sürecek ve reddedilecek bir ilunhhga ve fede birakmigtt. Ílk 16 maddede Bulgar yönetimi. 5 maddede Bulgar kilisesinin statüsü düzenleniyordu. yuzyil modernlegmesinin yarattigi liberal devlet adamlarma bir örnektir. Ulusçu aynlmacihk ve radikalizm. sultam. Osmanh Hakaiu ve Bulgar Çanolarak iki fedem ülkenin yöneticisi diye taniyordu. çahykan yönetici tipi.N. sahnedeki muhafazakâr ve otokrat tipli bu devlet adamlarma. baganlan ve bagaris2zhklanyla 19. Midhat Papa. c. 19. anayasacihga dönügtüren Midhat Paga. Ehliyetli. E. kadrolar yetigtirmeyi amaçlayan ve yänetim yetenegini daha genig gruplara yayan Tanzimat bürokratlan kugagmm son temsilcisidir. Tuna vilâyetinde de yeni kadrolar. otokrat imparatorluklarm köhne yanlanyla. bu entrikalara hayirhah bir biçimde uymuglar ve pagayi geri çagararak SurâyiDevlet nazirhgma tayin ettirmiglerdi. Diger yandan Bulgar ulusçulugunun en geligtigi zamanda. BolgarskeVozrajdane. Ancak. Balkanlar'm bu kesiminde Midhat Paga'mn reformlarla Osmanh egemenligini güçlendirebilecegini dügünerek. Bulgar ulusçularryla da çatigmaya dügmügtür. Gandjev. Sofia BAN.9 'Hagmetli Ímparator Efendimiz' diye baglayan öneri. 1867'de yarattig2havaya bir ölçüde ulusçu Bulgar hareketi de katildi. Ferenç Deak'm hazirladigi federal Avusturya-Macaristan monargisi statüsünün yapisim izleyemk. Midhat Paga. genç memurlar yetigtirmigtir. 1969. Tolstoy'un Anna Karenina romamndaki Aleksandr Karenin. Midhat Papa gibi liberal demokrat tutumlu yeni yöneticiler grubunun katildigmi görürüz. 9 Metin: HÆistovi. kugkusuz Tuna vilâyetindeki mesinin ve politikasmm izlerini tagiyordu. yüzyrhn otokratik imparatorluklarrnda belirli bir devlet adami tipi vardr. Anayasacihgi salt kendine ait bir özlem ve hareket olarak kalmadt. organizatör.82 ¯ .modern Türkiye'nin olugum sümcinde bu yönüyle önemlidir. Bâbiâlî üzerinde baskida bulunmuglardu. Bâb>âlîmuhafazakârlart ise. Osmanho bir politika izleyemk. Liberal bir monargi için mücadele veren.. dikoduyla 'Mehmed Ali özentisi' olarak nitelemiglerdir. geligen liberalizmin aym bünyedeki çatigmasmm bir sonucudur. böyle bir tipin tasviridir. s. 1867 yilmda Gizli Bulgar Komitesi Sultan Abdülaziz'e 21 maddelik bir anayasa taslagi sundu. Tanzimat'm getirdigi kanun devletiözlemini. Onlarm trajedisi. tembel bir bürokrasiyi harekete geçirmekte ve yönetilene bir geyler veimeyi amaçlamaktadtr.

hukuk tarihçileri. Yunan-Roma uygarhgrun gehir demokrasisi birçok kimselerce çagdag dünyadaki siyasal kultürün baglangict olarak dügünülmektedir. Ne Eski Ywunan-Romagehir yönetimi. Türk okuyucu Germanik kökenli kurum mamen bu tart1ÿmalart kisa elden ve etrafhca izleyebilmek gansma müteveffa profesör Siddik SamiOrlar ve Charles Crozat sayesinde sahip olabilmigtir.371400'de. siyasî ve hukukî bir kavram ve sosyal-idarî bir kurum olarak geç ortaçag Avrupa'suun ürünüdür. ilkçaglarm Mezopotamya ve Misir gehirlerinin idarî-ekonomik yapisi uygarhk tarihinin önemli agamasidir. yani tüzel kipilik kazanmasidir. $ehiruygarhgmm birkaç bin yllönceden Ortadogu-Akdeniz havzasmda dogdugu ve gehir yönetiminin ilk parlak örneklerinin gene bu bölgede görüldügunu yadsimak niyetinde degiliz. yüzyil Avrupa'smda baglayan ve boyutlan bugüne kadar uzanan bir tarihsel olgudur. mahallî idarenin baglangici ve kaynagi olarak görmek pek dogru sayilmamahdir. c. I/3 (Ístanbul 137-148. sosyologlar arasmda halen tartigdan çetin bir konudur. Hükmî çahsiyet kurumunun geligmesiS. yeni çaglarm hukukî devriini. modern ne ortazaman Ïslâmülkelerindekiveya Bizans'takibeledî idareyi. mahallî idare veya serbest komün geleneginin dogu. Í. yay. AmmeHukuku Derslerí. st Avrupa'da komünterin geligmesine i . Sami One idareHukuku. s. Sahip oldugu malî kaynaklart kendi organlarmm kararlari dogrultusunda kullanan özerk bir malî- idarl yapi ve bu yapmm tüzel kipilik kazanmasi yoluyla gehirlerin özgürleÿmesi gerçekte 12. Nihayet. bir yerde bu tip idarelerin hukuki varhgim tamt* masi. tarihin akigl içinde bir bölgenin veya gehrin malî-idarî alanda özerklik elde edip bunu güçlendirmesiyle mahallî idare denen hukukî varhk ortaya çikmigtir. kisam1. II. Çagda§mahalH idare ve olarak ancak genig bir alanda ve toplumun butün kurumlart üzerinde kontrol fonksiyonu yürüten bir merkezî idarenin varhgi kargismda söz konusudur.c. Bu geAvrupa'da kurumuna baglayarak açaklayanlar oldugu gibi. ister onun bozulmuy biçimi tiranhk otsun. 1944.Ídarî Modernlegme Ímparatorlugu'nda Osmanlt Mahallî Idare Alanmdaki ve Geligmeler' I Mahallî idare.gu ve geligmesi. ÌdareHukuku ve ilimleriDergisi. ne mahallî idare. Crozat. O halde. sadece kendi bagma ve * ** ÍÜHF 1982). 243-301 arailigkin çegitli tezlert ele almaktadular. Yani devletin güçlenen erkine ragmen.T. ne de çagdag demokrasi olmahal1î demokrasi bir kurum gusu ile ilgilidir. I. 8. C. Ancak buradaki gehir yönetimi ister demokrasi. talenegi Eski Roma'mn fiscus olarak aç1klayanlar da vardir. istanbul1944.

Gene maliye.1pa'smda merkezi hükümet gekli demokrasi. Îtalyave Ïsviçre gibi ülkeleri aymölçülerle ve aym düzeyde degerlendirmek mümkün degildir. bunun mahallî özerklik ve demokrasi anlamma gelmeyecegi açiktir. idare ve kolluk alanmda örnek ve mükemmele yakm tegkilâtlanma örnegi gösteren ortaçag islâmgehirleri için idarî äzerklikten söz etmek gûçtür. Roma'da birçok kurumun bir tüzel kipilik sahibi olmadigi gärülüyor. mahallî idareler uzun süren ama kesintisizbir evrimle bugürikü yapilarina ulagnuelardir. Britanya'daki mahallî idarelerin 11. Bu ci olmamahdir. Var olan demokrasi tiranhga dönügürse. tiranhk veya diktatorya da olsa. Avusturya ve Almanya'da. 1065yilmda bir kralî fermanle bu statüyü elde eden Manse bölgesidir (commundes Mans). yüzyddan beri gös- . merkezî idareyle birlikte ve ona ragmen vardir. kralhklara. bir ölçüde fiseus'un (maliye) böyle bir statüsü olup olmadigim da henüz tartigmaktadirlar. Fransa. yarg1ya. Almanya. baski ve merkezîlegme büyük ölçüde yargi alanmda da görülür. hatta respublica bile bir tüzel kipilik sayilamaz. Oysa. cumhuriyetiere. egit luzda da olmadi.84 kendi içinde var olan Eski Yunan polis'1 veya bunun bir imparatorluk federasyonu içinde biçim degigtirmigi diyebilecegimiz Roma sitelerinin (civitas) modern beledlye ile kavramsal ve hukukî bagru kurmak güçtür. Bu komün. Romanistler. mahallî demokrasi diye adlandmlan mekanizma da felce ugrar. Eski Roma gehirlerinin imparatorluk içindeki özerk görünümleri aldatiÏdarî-maE-yönden merkezin baskisi altmda idiler. modern mahallî idarelerin tarihî kaynagim ve doguçunu Roma Ïmparatorlugu'nda aramak fazla iyimserlik olur.maliyeye ve milice burgeoíse denen kolluk kuyvetine sahip olmustur. gerekse mahalE idarelerin etkinligi yönûnden Iskandinavya'yi. Geleneksel toplumlarda ulagun ve haberlegme teknolojisininilkelligi yüzünden bölgeler ve gehirlerde bir dereceye kadar bir merkezkaç sistemi görülürse de. Zamanda ve nitelikteki bu farkhhgm sonuçlarmi Avrupa ülkelerinin siyasal ve idarî hayatmda bugün de görmek mümkündür. Alti yüzyildan beri Avrupa'da mahalli idareler. Ancak mahallî idarelerin Fransa'daki gûcli zaman1a merkezî kralhk tarafmdan lasilmig ve bugünkü niteliklerine ulagmalil için büyük Fransiz Ïhtilâli'ni beklemeleri gerekmigtir Flandre bölgesinde. Eskiçagm polis veya sitelerinde devlet veya gehrin özdeglik içinde oldugu görülüyor. Britanya. Gerek bölgecilik (local patriotizm). mahallî yönetimin varhgnu surtlürdügü görülmektedir. O halde. ihtilâllere ragmen. Fransa'da ilk komün. Modern anlamdaki mahallî idare.Bu kendi kendini yönetme sisteminin devamhhgi. yüzyil Avrupa demokrasisinin varhgim saglayan en büyük etkenlerden biridir. bünyelerini koruyarak ve geligtirerek yayanuÿlardir. modern çaglar Avn. bäylece ayri bir idarî örgüte. Esasen hiçbir Roma gehrinin bagimsiz bir hukukî kipiligi yoktu. Avrupa kitasuun her yerinde mahallî idare geleneginin doguçu ve geliÿmesi egzamanh olmadigi gibi. kugkusuz 20.

Böyle bir süreci gözlemlemek için. mokrasisinin II Klâsik dönemde Osmanh gehrinin idaresi ve yargi görevi. bu bir kaza dairesidir. belediye bagkanmi (Bergemteister) seçmek için direnen Viyanahlan Habsburg dìikleri te'dib ettiler. Wiener GeschichtsWaetter. Bir sosyoekonomik evrim sonucu merkezî yönetimden bu äzerklik almnugti. statü ve görevleriyönünden Osmanh kadisindan daha farkh degildi. Habsburg büyük dükünün tayiniyle olan 24 kipilik meclis (Stadtrat) istigarî görevi gömvlendirilirdi. Viyana gehtinin 13. 13. 85 ¯¯¯ . Genellikle bûyük mernurlann perözel hizmetlileridir. lat.. yüzyll sonuna kadar özerk bir idareye sahip degildi.1 Özerkbir gehir yönetimi Tunaboyu ülkelerinde daha geç gerçeklegebildi. yüzyila kadar Kuzey Rusya'da Novgood WhirCumhuriyeti'nin oligarpik yönetimini tarihî demokratik bir baglang1ç sayanlar vardir. Merkez bürokrasisinin üyesi olan kadt. Ortaçag Avrupasi'nm Ítalya'da. Kuzey Almanya Hansa gehirlerinde rastlanan oligarvik idare tipinin bu nedenlerle mahalli bir demokrasi gelenegi ile ilgisini kuramayiz. belirli bir süre için tayin edildigi bu bölgede yargmm. Rusya tarihçileri arasmda 15.Wier 1971. yüzyil bagmdan beri geçirdigi evrimi örnek olarak incelemekte yarar vardir. Önceleri üyeleri arasmdan loncalanum tayin ediliyordu ki. ilmiyye siolan kadilara birakilunytt Kadisadece gehrin degil. ancak Osmanh mahallî idare geleneginin anlagilmasi balammdan etrafhca bilinmelidir.terdikleri özerk geligme ise diger bir örnektir ve günümüz Britanya degörkeminde baghca pay. phrin yargici ve belediye bagkam derecesindeki'Stadtrichter'. Avrupa gehrinin yönetimi. Leopold'un 1221'de verdigi bir imtiyaz berahyla devamhhk kazanar bir kuru1 hafine geldi. kugkusuz doguptan mahallî bir özerklik veya demokraši niteligine sahip degildi. civanndaki köy ve nahiyelerin de mülki âmirive yargia idi ki. Habsesnaf tüccar ve burg'lu VI. Kadt da. Viyana National BiM. 260 vd. gu makaleye bagvurulabilir: Pelix Czeike. 1288'de. Avrupa'da mahallî idarenin geligme evreleri ve nedenlerini tarhymak konumuz digmda kalmaktadir.Geleneksel devlette devamh görev gören ve kurummfmdan sallaçan bürokratik kadro çok dardir. 352'de kay1th olup. Ortaçag gehirIerinin çogu gibi Viyana da 12. yüzyil sonuna kadar burada gehir yöneticisi. kolluk iglerinin. Eu yorumun da bir romantizmden ötede anlami yoktur. malî görevlerin ve gehir yönetiminin sorumlusuydu. 'Vom Stadtrecht des Mittelalters zur Modernen Verfassung'a. bu ülkenin saglam ve kesintisiz geligen mahallî idarelerine aittir. görev yerine kendi kapi halki (özel personeli) ile gelir ve giderdí veya gittigi yerde bazt kimseleri istihdam ederdi.Cod. Osmanhlarda mahkeme görevlileri içinde degigmeyenler soneli onlarm 1 1221 tarihli berat.

gehir ileri gelenlerinin (vücuh-i belde). Astabirler kullamhr. hattâ idaieye yanhmet olan devamhhk kazammy mahallî kurullardan söz etmek kesinlikle mümkün degildir. Hattâ bagkent ÍstanbuYda bile belli bir kadihk ofisi olmadigi. Ekonomik iglerde (flyat tesbiti. 246-247.86 çok dar saylda olmahdir. idarecileriile yerel halkm bir uzlaymaya gittilderi. valaflar gibi ekonomik-sosyal kuruluglardan. Ortadogu medeniyetinin eskiligi ve Bati Avrupa'nm gehir kùltürüne geç girigi ve kabile gelenekleri içinde gehri olupturmasi ve Roma hukuku prensiplerini uyarlamasiyla müesseselerini geligtirmesindenileri gelir. Esen'e Armagan. Belediye dahi. Gerte iran gehirlerinde beledlye reisi.Kabile düzeni mirasi ve Roma hukuk prensip ve kurumlari birbirinden ayrilmaz biçimde bu yapiyi äzgür bir tarihî geligim ortammda olupturmuglardtr. s. AÜHF. ne de mahallî demokrasiyle ilgisi olmadigi açaktir. ne yardimet personelinin mahallî halk tarafmdan seçilip denetlenmesi veya idareye halk temsileilerinin belirli bir statü ve kural çerçevesinde katilmalari söz konusuydu. . mahallî idare gibi bir kavram ve kurumdan.$uhalde.2 Kaddann belediye veya mahkeme gibi kurumsallagmayi temsil eden ofisleri de yoktu. Tanzimat dönemi.kargihkÏmparatorlugun h bir güçler dengesinin yasallagmastiçinde ortak karar veretek yönetimi paylagttklari görülmüyor. ancak IL Mahmud döneminde Ïstanbul kadismm Bab-1 Meçîhat'mbir bälümüne yerleptirildigi ve devamh ofisinin burast oldugu bilinmektedi Ne kadmm. 2 'gehrdarî' phirlerinde Mahkeme'. Tanzimat devrine kadar Osmanh ülkelerinde gehir ve eyâlet idatesinden. 257-258. N. Esnaf loncalarmm temsilcileri olan esnaf kethüdalarmn. B. Bu.Merkez bürokrasinin tekniknedenlerle yükumlenemeyecegi bazi hizmetleri mahal1î gruplara birakmasmm ne tutarh bir adem-i merkeziyyet. Mahkeme veya gehir kâtibi diyebilecegimiz bu gibilerin her yerde bulunup bulunmadigi da kesinlik kazammy degildir. ruhanî reislerin varhšma ragmen bu gibi kimselerin gehir yönetimine kat11makiçin devamh kurullar halinde toplanmadiklarive çahymadiklari görülmekteydi.m-. kültürel. Ílber Ortayh. hada böyle bir gelenek olmadigi için demek de gerekmez. 'gehrdax'. kolluk gärevinin yerine getirilmesinde. 'commune'.cemâat ärgütlerinden söz edilebilir ama. siyasal ve sosyal degiçmeyle birlikte olmuÿtur. malî iglemlerin yürütülmesinde (vergi tarh ve cibayeti gibi) kadt halkm ve eenafm temsilcisi sayilan kimseleæ bagvurdugu takdirde yardimci olurlardi. Eu idarî modernlegme ise. aslmda 'Gemeinde'gibi terimlerin tercümesi degildir. 3 A g. 'maire-Bürgermeister' terimleri karyihgt için belediye için gibi pek uyiimsuz Bunlarm hepsibu alandaki geleneksizligin aksidir. kaçimimaz gu olarak hukukî. idarî modernlegme ihtiyacmm giddetle duyulduimparatorlegun son yüzyshdir. Hangi binaya yerlegirlerse orasi mahkeme veya belediye binasi sayiludi. narh konmast). VOsmanh Ankara 1977.

Ílkanda iltizam usulü de kaldmlmig. mallyenin. merkezl hükümetin temsilcileriyle nasil birlikte çahymiglar ve ne ölçüde etkili olmuglardir? genel yönetim mekanizmasi ve Nihayet bu geligmeler imparatorlugun tesirli olmugtur? Bu sorularm cevabnun siyasi geligmesinde ne demcede siyasî Türkiye'sindeki idarî yap1yi tammak açisinaranmasi. Bazi ye ärgütü hayli yol algerçekleytirmekte mekanizmasuu devlet ri. Bu degigikliklerdir ki. gerçeklegmig sarrufu veya inayetiyle devsadece çagda Osmanh degildi. Osmanh miglardi. 19. Demokratik degil. kaza idare meclislerinde. veri1migti. sanayide gözden uzak tutulamayacak bazi degigmelerin meydana geldigi de açaktir. mahallî halkm temsilcilerinin yardumna bagvurmak da kaçmilmazdi. gehir ileri gelenlerinin reyiyle tesbit edilip mültezimler tarafmdan toplamrken.19. merkeziyetçi bir güçlendigi ölçüde. bu usulden vazgeçildi. livâ. Tanzimat'tan sonra bu görev onlardan almnug. Ordunun. Bu katilma nasil olmugneydi? Kimler siyasai tutumu tur? Merkez bürokrasisinin bu konudaki nasil bir seçimle idareye temsilei olarak katalrmy. Asayigin sagÏanmaloncalardan veya bu görevi ihasi ise. bazi muhtesib yasakça. zaten o gruplari diglayacak güçte de letinin merkez bürokrasisi degil. sadece kanu- . zira vilâyet. yüzyil Türkiye'sinde tanmda. bazi yol geçitlerinin korunmasi vergi bagigikhgi kargihšmda derbentçi denen köylere birakilmigken. mal sandigi ve belediye tek tarafh tabürokratlarmm hükümet lerin bulunmast. sonra memleket meclislerinde. Meselâ. Vergilerin hükümetin kolluk kuvvetlerinin sorumluluguna tarh ve cibayeti daha önce cemâat idarelerinin. merkezden gönderilen yetkili muhassillar ve onlara yardimet olarak mahallî halkm temsilcilerive ruiglerhanî reisterden olugan devamh kurullar (muhassiihk meclisleri) bu merkezî kisa samanda le görevlendirilmigtï. valoftara birakmigtt. Avrupa'nm hiçbir modern devlet örgütü böyle totaliter bir güce sahip degildi. eyâlet 87 idareye bir ölçüde katilmalarmi gerekli kilmigtir. zabtile usulü ile yüklenen ragmen Tanzimat liderlebagarisizhklarma güçlendirildi. Ancak Tanzimat önderleri bir malî idareyi gerçekleptiœcek bürokratik altyapuun noksanhänu gördüler ve trajik bir biçimde iltizam usufüne dönüldü. daha sonvilâyet temyiz dîvânlarmda. günúmüz dan gereklidir. vs gibi kimselerden ahndi. maha11î temsilcimeclislerinde raat komisyonu. idaidaresinde mahallî gruplarm re adamlan pek istekliolmasalar da. yuzyila kadar imparatorluk idaresi bazi hizmetleri mahallî gruplara. mülkî idarenin her dahnm liükümet kontrolüne ahnmak istendigi ve egitimin de buna yönelik bir biçimde düzenlendigi ortamda. Suhalde 1840'1ardan beri muhassilhk meclislerinde. yerel gruplarm idareye katildigi görülüyor. dinî cemâatlere. köy ve kasabalardaki halktan. Tanzimatçalar bu gibi hizmetleri de olabildigince merkezî hükümet ärgütüne devrettiler. sadece merkezî hükümet bu Merkezî degildir. Íqtebu modern merkeziyetçilik toplumunda modern anlamda mahallî idarelerin çekirdeginin olugtugu.

ruhanî Ieisler ve memleket ileri gelenlerinden alti kigi katilacakti.* Osmanh Împaratorluguasrî bir merkeziyetçi yapi kazaruyoniu. Seçmenler ise. Onlarm istedikleri kanunî ve âdil bir idarenin kurulmasiydi. Seçim usulüne. bu yapi yerlegtigi ölçüde mahallî idarelerin doguçu da kaçuulmazdi. afif ve muteber adamlarmdan olmahdir. bu nedenle ülkemizde mahal1î idarelerin dogugu için gereldi ortami da hazirlanupti.Haus Hof und Stats Archiv. sonra seçmenlerin oyuna bagvurulacakti. yani muhassillarmm yamnda muhassil meclisieri kurulacakt1. 19. Sözü edilen alti kigi seçimle görevlendirileceklerdi. II. kummsallagan ve devamhhk kazanan kurullara yerli halktan temsilei olarak katilacak üyelerin saptanmasi nedeniyle bagvurulacakti. mahallî demokrasi gibi bir siyasal programi benimsemig kimseler degillerdi.nî ve âdil bir idarenin gerçekleptirilmesiiçin idam edilenlere mak ve onlarin yardunmi almak gerekliydi. 'Ìstanbul-Büyükdere'den. yasal geligme onlan ürkütürdü. Osmanh Ímparatorlugu nezdindeki Avusturya diplomatlart. bundan bagka yaygmhkla uygulanmadigi da kesindir. memleketin hâkimi. Ancak önemli olan bir seçim usulünün öngörültnesi ve hukukîlegmesidir. Ongörülen seçim usulü pek ilkeldi. Tanzimat önderlerinin Metternich'e olan hayranhklari ve onu izledikleri biliniyor. Eduard von Klaezi'den Metternich'e raporlar. Vana 1837-1838. müftisi. Meclis-i Ahkam-1 Adliye'nin ha21rladigi nizâmnâmenin ilk bendinde seçimin usulü tarif edilmeEtedir.' . III Seçim konusu bizim tarihimizde Tanzimatçzlarm vilayet idaresinde yaptiklan reformlar dolayisiyla gündeme geldi. Bu meëlisleæ muhassilm maiyyet memurlarmdan bagka. kazaya bagh köylerden kura ile saptanan beger kipi ve kaza merkezlerinde de yerlegme yerinin büyuklügiine gäre söz anlar. Kugkusuz Tanzimat döneminin devlet adamlan. 88 de damy- Tanzimat döneminin idarî reformlan. Osmanh reformlarim onaylayan ve yakmdan izleyen bir devlet adamiydi. Hattâ böyle bir si. emlâk 'akilh. siyasai katalma. ne Íngiltereve ne de Fransa'ydi.Seçilecekkimseler bulundugu memleketin akilh. yüzyil tarihimizin en önemli geligmelerinden biri igte budur. 4 Õst. 6740 Türkei VI. Muhassil meclislerinin kurulug biçimiyle ilgili olarak. Metternich de. Adaylar önce mahkemeye gelip isimlerini kardettirecekler. sadece Metternich Avusturyahat'ydi. Mahmud döneminin reformlanm ayrmtilanna kadar ve olumlu bir degerlendirmeyle bagbakamna bildirmekteydi. asker zabiti. özellikle Eduard von Klezl. ÖnlerindekiAvrupai model. Maliyenin islahl için vilâyetlerde sancak merkezierine gönderilen vali yetkisinde ve validen bagimsix yüksek rätbeli maliye memurlarmm.

Hattâ inaag konusunda yolsuzluldar görälmesi üzerine. Oylann çogunlugunu elde istemeyenler na. Dersaâdet 1329. Çogu. livâ ve kaza idare meclisleri vilâyet bütçesini. Avusturya Ímparatorlugu'nun birçok yerinde idari kurullara getirilen üyeler daha genigtabana dayanan bir seçimle saptamyor degildi? Toplanan meclislerin. Aynca geregi gibi ve yaygmhkla uygulanmadigun da belirtmigtik. no: 16602. O çagda Rusya Ïmparatorlugu'nda zemstvo'lar. 89 ¯ . 26-27.'Tanzimat'm Uygulanmasi'.g. 1864 Vilayet Nizâmnâ"meclislere 5 A. hastane vs gibi kuruluglar için yapilacak harcamalan tartigruglardir. seçilenler 0) ya mülkî âmirin tayin ettikleri veya benzer biçimde gayrimüslim cemâat ileri gelenlerinin saptadiklan ya da yüksek rütbeli memurlarla anlayilan mahallin ileri gelenleriydi.m. Konuyacaklan konular ne olacakti? Anlagtiklan noktalar bir karar ru.. Ancak merkezî hükümet memurlarmm bu meclislerdeki seçimli üyelerden ve ruhanî reislerden asil bekledigi. Gerçi bu maaglann kimlere ne miktarda ädenecegi kesinlik kazannug degildi. Belleten. c. 6 Halil Inalcik. Bu kurullarm bir tüzel kipilik kazandigun ileri sürmek güçtür.sayi l12.Cevdet Dahiliye. Çagdaggäzlemcilerin belirttigi. Meclis-i idarelerin baçIang1çtan beri baghca iglevi köylüler ve käylüler arasmdaki arazi anlagmazhklarun çözümlemek oldu.rr6Ancak bu tür bir mekanizmayi 19. okul. Mirl arazilerin belli gruplar tarafmdan yagmalanmasi ve tapulanmasi iglemi bu kurullarda baglanny ve yogunlagmigtir. 634-635.sahiplerinden gisma adaylar 20-50 kigi olacakti. eden aday seçilecek. yoksa bir dilek niteligi mi tagimaktayd2?Bunlar belirlenmig degildir. yasayla belirlenmig bir güvenceleri de yoktur. isteyen ile istemeyenler egit ise kur'a-i per'iyye'ye bagvurulacakti. s. Bununla beraber Osmanh Imparatorlugu'nun tarihinde ilk defa kurumsallagan ve mahallî halkm temsilcilerinin katildigi kurullardan söz etmek mùmkün olmaktadir ve bu ileri bir adimdir. s.mecliste konugtuklarmdan veya meclïste tart1. görev ve yetkilerini kesinlik ve açikhlda belirten hiçbir nizâmnâme veya talimatnâme yoktu. Vefik. Ancak bu yände bir geligme vardir. 7 A. giderleri.5 Kugkusuz nizâmnâme ile kurumlagan bu seçim usulü genig bir tabaum kattlmasmi saglamaktan uzakti. Hattâ üyelere belirli bir miktar maa§ baglanungtir.ilan konulari diganda söz konusu ettiklerinden dolayisuçlanmaktayd11ar. yüzy11mOsmanh Ïmparatorlugu için göze fazlaca batan bir kusur olarak görmemek gerekir. 635. TekalifKavaîdt. arazi anlagmazhklarnun çözümlenmesiydi. Kugkusuz meclis-i idamlerin arazi sorunlarun ve anlaymazhklan her zaman hakkaniyetle çözdügü dügünülemez. 23 Safer 1256/26 Nisan 1840 tarihli. II. 1864'ten itibaren vilâyet. Üyelerin yetkileri tarif edilmedigi gibi. Bir araya toplanan bu seçmenlerin karç1kanlacak ve tek tek her adayi isteyen seçmenler bir yaöbür yana geçeceklerdi. vazgeçildi. 1964. nizâmnâmenin uygulanmasi için ilgili olarak muhasalhklara gänderilen bir sadâret tezkiæsi ärnegi: BOÁ.

8 Fakat bu organlann tüzel kipilik kazanmalan için aslî unsurlardan biti olan üyeligin anonimleptirilmesi. 1840'tan beri muhass11hk meclisleri ile ilgili nizâmnâmelerde. hattâ dig politikayi bile tartigmaya baglamiglardi. büyük çogunlukla vilâyet idare meclislerinin seçimle gelen üyeleri arasmdan valilerce veya meclis üyelerinin ortak karanyla tayin edilen kimselerdi. vilâyet.9 Gelen meb'ûslar ilk anda eski götevlerinden gelen ahykanhkla.Kastamonî meb'ûslan. vilâyetleri Hüdavendigâr (1287-1293) Suriye (1286-1292). Su son kural Osmanh devlet geleneginde önemlibir geligim ve degigim demektir. meclisinde üyelik Haci Mustafa ve Salim efendiler.Ankara 1974. pratikte meb'ûslar bunlarm arasmdan seçilmig veya valilerce tayin edil1864-1876 yillari arasmda vilâmiglerdi. Örçogaltuabilir. yüzyilm Osmanh dügünürü megrûtiyet rejimini. livâ. Hüdavendigâr meb'ûslari da 1870'ten beri vilâyet meclisinde bulunan pyh Bahaeddin ve Pavlos Pavlidi efendilerdi. lasa zamanda ülkenin genel sorunlaruu kavrarug. salnâmelerinden kargilagtumayla elde edilen bilgi. Ortayh. Örnegin. bu gibi kurullan Íslâmî megveret gelenegi içinde ele almanm mümkün olmadtgi açIktir. vilâyet idare meclislermin seçilmig üyelerinin ilk seçmen sayilarak meb'ûs seçilmelerini öngörüyordu ki. Suriye yet yapan 1869'dan beri vilâyet meclisinin seçilmig üyesi olan Nikola meb'ûsu. daba çok geldikleri yerlerin sorunlan üzerinde durdularsa da. 9 Kastamonî (1286-1293). Meb'ûs seçimi için hazirlanan tâlimat-i muvakkate. yanst gayrimüslim dört kigi idi. Bu demokratik terbiyede yirmi yih apan vilâyet idare meclisleri ve daha eskiye uzanan muhassilhk meclisleri ge- . Bu geligmenin mahallî idarelerin doguçu açistndan gösterdigi önem digmda. laik bir geligmeye yol açmigttr. imparatorlugun därt bir yanmdan gelen meb'ûslar. Mahallî grupdayanmamakla le idarenin merkezî kararlarma hiç degilse dilekte bulunma yoluyla larm katilmalari 1840'lardan itibaren bir kurumsallagma ve devamhhk kazamyordu. 19. parlamentoyu veya bu gibi mahallî kurullart Ïslâmîmegveret gelenegi içinde açiklamaya çahylr ama. yani üyelerin niteliklerinin belirlenmesi hususu. . Nakkap Efendi'ydi. Seçimli üyeler ise. Ídareyeve karar almaya belirli kurallar çerçevesinde gayrimüslimler de katthyordu. kaza idare meclislerindeki seçimli üyelerin faluî olarak çahymalan öngörülüyoidu. s. Tanzimat'tan Sonra Mahallt Idareler. Kurullarm tegkil tarzr özünde laik bir temebirlikte. 22-23.bu nedenle. ruhanî reislerden ibantti.nekler 8 Ì. muhassilhk meclisleri ve onun devaru olan viläyet idare meclislerinin Osmanh Ïmparatorlugu'nunparlamenter hayata geçiginde de önemli bir katleda bulunduklarm1 belirtmek gerekir. mesi'nde 90 19 Mart 1877'de ilk Osmanh Meclis-i Meb'ûsâm toplandigmda.Tabiî üyeler. sonra 1864 Vilâyet Nizâmnâmesi ve 1871 tarihli Daire-i Umûmiyye-i Vilâyet Nizâmnâmesi'nde yerine getirilmigtir. mülkî âmir ve memurlar. o yerin halkuu temsilen seçilen yarisi Mûslim.

10 H. geligememiglerdir. Osmanh gehirlerindeki eenafm geleneksel avâriz sandiklarma bile devletçe ei konmuqtur. mahal1î üyelerin katildigt ticamt mahkemeleri hayatuu düzenlemekte küçümsenmeyecek rolü olan kurullardi.meb'ûslarm tartigma âdabma kadaraçakti. s. Ïktisadîkonularda karar alma güçsüzlügii ve sermaye kuruluglanna sahip olamamak baglang1çtan beri ülkemizde mahallî idarelerin geligmesini önleyen bir olgudur. 11 Maria Todorova.leneginin büyük payi vardir. Devlet faaliyetlerindeki ihtisaslagma. Ziraat ve Nâfla komisyonlamemleketin iktisadî n. Pregled. merkezde örgütlerde ihtisaslagmay1 yaratmaktadir. mahalli idarelerin gerçek anlamda güçlenigini saglayacak bu kuruluglar bir müddet sonra etkinliklerini tamamen kaybettiOsmanh-Rus savagmdan sonra sadece var olan Menâfi-i ler. üstelik ilk Osmanh Meb'ûsân Meclisi'nde 'Dersaadet ve Vilâyât Belediye Kahazirlanmasina ragmen. Eski bapkanhreisi Vefik Paga'mn otoriter olan Ahmed lâyet müfettigi meclis her geyin eski vilâyet mecgmdan.10 Vilâyetlerdeki meclis-i idarelerin digmda. Ístoriçeski 1972/5. Bununla birlikte sandiklar imparatorlugun her yerinde aym etkinlige ve güce sahip degildi. 84-85. yerli halkm temsileilerih-den olugan Menâfi-i Umûmiyye sandiklari. Tagradan gelen meb'ûslislerindekitecrübe ve gelenege dayandigt ilk defa seçim görduklerini. 'Obgçopoleznite Kasi na Midhat Paga'. 56-76. Meclis-i Meb'ûsân'm bir içtüzügü olmamavisma ragmen meb'ûslar belli bir müzakere abykanhgina sahipti. IV 19.Güçlenen merkenunu'nun zî hükümet kargismda mahallî gruplarm iktisadî gücü de aym oranda artmadigmdan Türkiye'de mahallî idareler änce iktisadî ve buna bagh olarak da hukukî özerklik konusunda geri kalmiglardir. Osmanh da merkeziyetçi Ímparatorlugu'nda devlet fel- sefesi ve egilimi egemendi. Özellikle Umûmiyye sandiklarmm degil. Tank Us. Rumeli vilâyetlerinde özellikle Midhat Paga'nm valiligi sirasmda Tuna vilâye tinde Menâfi-i Umûmiyye sandiklan önemli bir sermaye birikimini gerçekleptiren kuruluglar olmuglardi. 91 . 1860'lardan beri sözde her yerde var olan meclis-i belediyeler. lar seçim konusu tarttg1hrken. Ístanbullularm 'ibtida-i Tanzimat'tan beri seçim usulünü bildiklerini' ileri kendilerinin ise sürüyorlardi. Merkezî hüve vilâyetlerdeki sanayiden egitime kadar hayatm her alanru düzenleme egiliminkümet Yabanci devletlerin misyonerieri ülkenin her yamnda sayisiz okul dedir. Meclis-i MeVüsân Zafnt Ceridesi. yatmm yapilacak alanlar mahallî sandik kurullarinca kararlagtirdiyordu. Modernlegme bürokratik örgütlerin büyümesine neden olmugtur. yüzyilda. Yerli tüccarm güçsüzlügü ve iktisadî geligmenin yavaghgindan dolayl.11 Bu sermayenin kullamhp biçimi.Ïnikad.7 Nisan 1877.

90-91. Megrùtiyet döneminde beleolarak geligtirilip. Kugkusuz beledlyelere ayrilan malî kaynaklar da çok yetersizdi. yenivergi demekti.92 ve sosyal kurum açarken. tüzel kipilik kazandiklan halde. 'Osmanh Ímparatorlup'nda Amerikan Okullan'.Ïstanbul'dabile beledlyenin etkin bir hizmet görmesi mümkün degildi. Bâbiâlî bürokrasisi hayirhah davranmasa bile engel olamamaktaydt. bir kismi merkezî hükümet organlarmm elinde oldugundan. Us. 14.1982. 16 Nisan 1877.Bu politika imparatorluktan cumhuriyete miras olarak kalmigtir.M.12 Ama herhangi bir yerdeki halk kendi ihtiyacma yönelik bir ç1rak veya ebelik okulu. 12 19. ya da çobanhk ve tanm teknisyenligi kursu açmak istese buna izin verilmeyecegine güphe yoktu. Hizh bir gehirlegmeyle birlikte siyasal katilma sorununun da büyük boyutlara ulagtigi günümüz Türkiye'sinde mahallî idareler halen geçmigingetirdigi uyumsuz yapiyi tagunaktadirlar. Ekz. sayi 3. anoluyordu. Amme idaresi. önceki diyeler orgüt devirden daha güçlü merkeziyetçi politik baskiyla yönetildiler ve her yerde merkezî hükümete daha bagimh hale getirildiler. c.. 13 H. yüzydm sonunda Osmanh Împaratorlup'nda sadece ABD'nin kurdugu okul ve yetimhane sayis1400'e yaklagiyordu. Yetimhane veya sanayi mektebi kurmak. Son devir Osmanh yöneticileri belediye örgütünü sadece düzenli gehir hizmetlerinin gärülmesi için istediler. . 15. M. tagradaki mahallî änderlerin degil. Ortayh. Merkezî hükümet çogu cak gönderilen valilerin girigimÌyle yerde belediye örgütünü kurmamig ve belediye meclislerine uzun süre tüzel kipilik kazandirmamistir Belediyelerden beklenen hizmetIerin bir losuu vakiflarm. Bu egìlimiOsmanh meb'ûslar meclisinde de görmek mümkündü. Belediyeye yeni malî kaynaklar saglamak konusunda Bâbiâlî bürokrasisinden daha isteksiz davrananlar ise tagra egrafi idi Yeni kaynak. Bir semtten diger bir semte suyolu veya kaldiryn dägemek için iki-üç nezâret veya evkafla anlagmak gerekirdi. 118. Inikâd. Ï.C. T. H.Z.

bunlarm bir kismi tarihçi ve dilbilimcilerin çahgmalariyla okuyucunun yararlanmasma da sunul* Yaprt. S. yüzyll sonlarmda Osmanh aydmmm ilgisini çekmig olabilir. 25. 1ktisatta Milli Dar. 16-18. s. Koçi Bey Risalesi. Tietze'ye tegekkürübir borç bilirim. Osmanh toplumunda egemen olen ekonomik-sosyal görüglere bolca rastlanmaktadir. pekâlâ 18. yüzyillarda Gelibolulu Mustafa Âli'ninSultanlara Nasihatler'inden veya daha önceki bazi nasihatnâme türü eserlerden baglayarak. E Fmdikoglu. 101F Mecmuasi.ünceye Dogru'.1brahim Fazd Pelin'e Armagan. Yakm zamanlara kadar aragtirmacilar. Osmanh toplumunun Avrupa iktisadî dügüncesiyle ve iktisat ilmiyle tamstig1 zaman olarak kabul edilmelidir. S.Ekim-Kasun 1983. TürkKültürü." Ele alacagimiz küçük risale. XVIII. 1-2. Selânikî Tarihi.. Hizru'l-Mülûk. Ancak iktisadî dügüncedeki bu önemli degigmeyibelgeleyecek eldeki metinler bugün için o kadar geriye gitmiyor. ¯ 93 . Osmanh toplumunda da bir iktisadî dügünce. Ekim 1965. Ístanbul 1948. geleneksel niteligini degigtirmesi. Osmanhlarda . ** Yazmaya ele geçirmedeki yanhuu ve metni incelemedeki tegviki için hocam Prof. Orhan Tiitengil. s. s 72 vd. M. 141-150. vb kitaplarda. 'ÍktisadîTefekkür Tarihimizden Bir Parça'. daha dogrusu Yeniçag Avrupasi'nda yeni bir yöntem edinerek geligen iktisat bilgisinin tanrup izlenmesi ne zaman olmugtur? Soruyu cevaplamak zordur. 1830'lu yillarm bagina ait bir yazmadir ve imdilik bu tarih. Avrupa iktisadî düguncesi. 'Türkçe'de hk iktisutKitabmm Konusu ve Yeni Bir Eser Üzerine Notlax'. 3744. r Ilk Telif Iktisat Elyazmast Andreas Tietze'ye Dùçünen ve yazan kimselerin bulundugu her toplum gibi.Z. c. ilk Osmanh vekayinâmeleri ile toplum ve devlet hayatma ait metinlerin kaleme almmaya baçIandigi devir lerden beri var olagelmigtir. 207-208. 1 C. Ancak Osmanh toplumunda iktisadî dügüncenin bilinen klâsik. Osmanh toplumunda Batiiktisadî dügûncësi tarzmda kaleme ahnmig metinleri en çok 1850'li yillara kadar götürebiliyorlardi. 221-230. Memnuniyetle kaydetmek gerekir ki. Orhan Okay. s.1 Viyana'da. Avusturya Millî Kütüphanesi SarkYazmalari bölümünde mevcut bir yazma risale ile bu tarihi pimdiden sonra yirmi yll daha geriye götürebiliriz.

tadayah bir imparatorlugun yapismi temel olarak kabul nm ekonomisine degigmesindenve o dünyanm ürünü edip. ÍbrahimFazil Pelin'in kütüphanesinde buldugu Tasarrujiît-i Mülkiyye ve 1965 yllmda merhum sosyologumuz Cavit Orhan Tütengil'in tamttigi Ilm-iTedbîr-i Mûlk adh eserlerdir Sonuncusu 1860'ta Londra'da Charles Wells tarafmdan Türkçe yazahp tagbaski olarak bastmlmigtir. yüzyildan itibaren bu dügüncenin benimsenmeye baglandigmm cevabi. bu eseri Rossi diye bir yazann Economie Politique'inden yararlanarak Fransiz dilinde kaleme almig. Nitekim 19. Yeniçag Avrupasi'umiktisadî iktisadî dügünceden habersiz bir kullanan kavramlar olup yeni dil ve haklanda öneriler getirmektedirler.. Kütükoglu. tamttigi risalenin yazan olarak Serendiz Argizan adh bir tabibi gösteriyor. tedhir-i Emrân-1mülki'economie kullamr. 19. bkz. bu gibi tarihçilik ürünleri ortaya kondugu zaman bu soruya cevap verilebilir demek. Katib Çelebi: 'ilm-i tedbir-i Seçmeler. Fmdikoglu.Y. Kitâb-i Müstetab. geleneksel düzeninin restorasyonunu Klâsik Osmanh döneminin bu gibinasihatnâme ve Islabat lâyihalarr. Ankara 1974. Bizim ele aldigimiz yazma baghgi ise menzil'. Y Yücel. Osmanh amaçlayan eleptiriter olmalandir.Türkiye Íç Bankast yay.iktisadt tarihini saglam bilgilere dayanan zengin bir sentez halinde yazmak kadar zordur. Ankara 1981. yüzyil Osmanh. Ankara 1982. Serendiz Argizan. bkz. Osmanhlarda Narh Müesse- yay. yüzyll Osmanh iktisadî dügüncesinde de. Yaçami. Hattâ. sesi ve1640 TariFdiNarh Defteri. . Menzil tedbîri açaktir.. imparatorlugun islahati Osmanh toplumunda Avrupa iktisadî dügüncesine niçin yabanci kaImdigi ve bildigimiz kadanyla niçin 19. Fransizca 'iktisat' 'ilm-i 2 Úmek olarak. s. Osmanh. no: 307. Z. Ïzmir1984. üslûbla.. düzenienmesine degindigi raflarm nin üstünde bütün topluma da yayllarak dügünülmesidir. AÜDTCF no: 216. Öst. üretimin artinlmasi ve dogal kayçok sernaldann bunun için nas11kullamlmasi gerektigi gibi sorunlardan vet ve gelirlerin bölügümü konusu zihinleri meggul etmektedir. 1850'lerde baghgadir. AÜDTCF yay. derWiss. bkz. 365. çok kiginin bildigi gibi. hane halki ve tarif ediliyor. yüzyilda tedbîr-i menzil' deyimini Kâtib Çelebi.Aynca. A.Keyf-üzkarquig1 kullamlan kullanmaktadir? Kâtip Çelebi'ye göre Menzil tedbîri ilmi.94 muytur? Du metinlerin baghca äzelligi. Mustafa Äli'sCounselforSultans of 1581. bir zunün'da arasmdaki iligkileri ve hane düuçaklar hanenin reisinin. kismen klâsik devir Osmanh dügüncesinden kaynaklanmaktadir. Anolarak ayarlayacagma bilgi iligkin nas11 kurup zenini bölügümüne gelirin ön kaynaklarm bilginin ve masplânda.Yûcel.Akad. Tiet2e. iktisat risalelerinin politique' karµhgt menzil deyimini kullanmaz. Esasen 19. Bugüne kadar bilinen ilk Türkçe iktisat kitaplan. E Fmdikoglu'nun. Kigiligive Yaprilarmdan 3 Bu fasil için. ve cak bu aile düzeyiilmi.1982. Saik Gökyay. daha dogru olur. Kitab-iMesalihi'l-Müslimin ve minin.iktisat bilgisinin sözlügü. O. M. -Part I-ll WiMendfi'l-Müen.

dil özelliklerine dayanarak tahmin etmektedir (tahminen 1268 H/1851 M). yazan (veyaderleyicisi) meçhul risale ise.g. Fmdikoglu'nun tamttigi bu eserden önce. Yazmamn son sahifesinde muhtemelisim ve tarih belitsizdir. Ancak risale sahibi. National Bibliothek.m. Eu bilgilere göre.Yahuz. B. Osmanh toplumu yüzyihn ikinci yansinda iktisat bilgisiyle henüz tampma agamasmdadir. her iki eserin de 1850'ler civanna tarihlenehilecegidir. Say'den mülhem bir kitabm Ïlm-iTedbtr-iMenzil adiyla Sehak Ebru tarafmdan 1850'lerde çevrildigini belirtir. ele aldigi risale. Tütengil'in tamttigi Wells'in kitabt ise. Çevirininrisale sahibi tarafmdan yapildigi anlagihmakale.. Ancak eser için Cavid Bey'in sözünü ettigi kitaptan daha eski bir tarih vermekle beraber.de Aleko Sucu Osmanheaya çevirerek bastirmigtir. 1315 Hieri/1897-98 miladi tarihli kendi iktisat kitabmm birinci cildinde. Mixt 1169. özellikle Malthuttan söz ederken. elimizdeki yazmamn tarihi 1833'ten daha geç olamaz. 43 yaprak. J. 5 Viyana. Herhalde Bâbiâlî'nin gayrimüslim tercümetni 4 Tütengil. sadeark Yazmace yazma olarak kalmigtir.5 Bunun Economie Politique'ten bir çeviri oldugu düpünülebilir Risalenin yazan ada yazmada yer almadigt gibi. 'Umûr-i Hariclye' bölümünde çeviriolarak yer almaktadir. Tedbtr-t ümrân-r mülkî ilmindeki hazîk-i hükeyor. gibi görünmektedirler. s. sayilarmda. bagvurduveya derleyen müterciminin gu Avrupa kaynaklan da belirtilmemigtir. Mâliye Nâzm Mehmed Cavid Bey. Ancak. Rossi isimli bir yazarm. açik ve kesin olan bir pey. 1860 basunhdir. Mehmed Cavit Bey'in naklettigiiktisat kitaplanyla Fmdikoglu'nun inceledikleri arasmda kimlik çatiçrnasi gärülmekte ve yazarlar J. bu tarih. sayilan da 1832 yihna rastlad2gma göre. Malthus'un meghur denemesi l798'de basildigma ve 1831'den beri çakan Takvfm-i Vekâyrnin 54-56. 142-144. sayismda degilse de 54 ve 55. onun nüfus üzerme olan eserini otuz sene önce kaleme aldignu söylüyor ve yakmlarda bu konudaki tatutici bir makaleyi 56 sayih Takoîm-i Vekâyrdeneµettigini belittiyor (nüfusile ve iktisadî durumla ilgili böyle iki makale. Fmdikoglu'na göre. Viyana'da. kitabgi künyesinde yoktur. Elimizdeki risale 86 sayfadan olugan bir yazmadir ve 'Risâle-i tedbir-îümrân-1 mülkf adru tagimaktadir. Say'in iki ayn kitabrun çevirisinibirbiriyle kangtinm. Millî Kütüphane'nin Jan arasmda bulutunaktadir. a.B. say1daki 55. Bir Ïngiliz tarafmdan Türkçe kaleme ahnan bu ikinci eser de iktisat bilgisini ve kavramlan kisa ve yetersiz olarak tamtmaktadir. Gerçekte ise. CodexVindobonensisPalatinus. ps . EconomiePolifique kitabmdan Tasarrufât-I Mülkiyye olarak çevrilmigtir. Takvîm-i Vekâyrnin 56. Bu eser Sultan Abdülmecid'e takdim edilmigtir. ilginin yayilmaya bagladigmi gösterebilir? Bizim ele aldigmuz. mâdan Estrada nâm Ïspanyolhir zâtm nüfus meselesi ve iktisadî kaynaklar üzerindeki yazdiklarmm bir tercümesidir). tamtdan bu risalelerin tag baskisi olarak basilmasi.

sudevletin iç dübay ve ögretmenlerinin yetigtirilip maaglarmmödenmesi. Fars ve Yiman dilinde bulunmayan ve sadece Ïngilizve Fransiz dilleriyle edinilmesi mümkün olan bu bilgileri dil bilmeyenlere aktarmak için risaleyi kaleme aldignu bildiriyor (yazma. barut ve ategli silâhlann icadi ve kullamnuyla merkezî ordular ortaya çikmig. ya koydugu yillarda yùrütülen degerlendirmektedir. zeninde ve yänetimde degigiklikler yaratip. Yazar. farkh çok bir de yanh. 39 r). Risalenin giriginde merkantilist bir yaklagim göze çarpmaktadir. Eu yönüyle yazar. milel-i düvel tebdil ve fer ve galebe esbabi tagyir ve tebdilini icâb ve ale'1 hurenin pâir nizâmât-i dahiliye-i mülkiyelerinin ilm-i mazbut insabmâ ibtedâbîrin umrân-1mülkiyeye nizâm ve aid sus muhtasaradir" (s. 3 v 4 r). yazar tarafmdan benimsenmigtir.s. Yeni bir iktisadt Anlayi. ve üzere.Osmanh neerinde ah. Bu açiklamaya göre. bu olgudan dolay1 gerekli görülüyor. edilecegi 18. fark baglarmm iktisat literatüründeki ifade ve terimleri kullanmaktadtr ama. hattâ orijinaldir: 1820'lerden beri orduda ve merkezî idaæde Yeniçag Avrupasi'ndakine benzer mform ve degigmeleri geçiren Osmanh imparatorluk yönetiminin sorunlarma cevap vermek amaci güdülmekte ve buna uygun bir yaklayimla risalenin kaleme ahndigi görûlmektedir. risalenin sonu yüzyil Gerçi yazari. devlet hayatmda ve dünyada iktisadî sistemin niye degigtigini ve niçin yeni bir iktisat bilgisinin gerektigini ve neden risaleyi kaleme aldigun pöyle açikhyor: "Eyyâm-1 eser ve haberi mazîyede vücudi nâbud ve düvel-i salîfe zamanlannda edib. Yeniçag devleti. bunlarm egitimi ve donanmu. kudüs tuhur anm mukteolan ecza-1barut ve mâdum ve mefkud lcâd hurûb ve zäsmdan olan eslâha-i natiyyenin karîn-i ve kit'alde istîolan zausul-i matlûb andan muharebe ve mutad mali olduktan sonra.. ve iktisat bilgisi. malî ve iktisadî düzen nitelik degiytirmigtir. Böylebir degigikligi merkezîlegen monargiler olayx olarak açiklayan (ve bir boyutuyla dogru olan) görüg. olarak Ama tariele degigkenler bir aç1klamaya yeg tutulan açiklama sayalmamahdir bu. Risalede. ilk paragraftan itibaren iki sahife kadar. Arab. eserini ortabenimsedigi yönetsel modernlegmeyi.. ve hî yönden hiç yüzytl 19. iktisat tarihçilerinin kisaca ticari ve sonra sinai kapitalizm çagi dedikleri (itiraz edilmeyecek bir terim) dönemin kamerkezîyetçi degigiklik mu yönetimi ve idari-askerî bünyede yarattigt gibi olgularla yapilacak birikimi kapital sermaye hareketinin büyümesive almmaktadir. giripteki bu açiklama bizce qu açtdan çekici. kuramla uyum gösteren bir olgu olarak .plmig üslûbun digmda. derhal konuya giriyor. geligmigtir. bünyesi ve iglevleri yönünden büyümüg. I risâle-i oldugu beyamnda istîcab etmig îsâlini lag ve v-2 r-2 v). "Devlet diger devletlerle ve milletlerle olan ticarette kendi tebaasmm ç1karnu kollamah ve onun ticaretini digerlerine gön artiracak tedbirleri gözetmelidir" (s. müteahhîolmagla.96 manlarmdan olan yazar.

(b) sanayi ve zenaat (amel-i hîref) aymnaktadir. açtk.üretim için sermaye ve çirak. tedbîr-î ümran-i mülkî (economie politique) ilmi konusunda bilgisi ve tecrübesi olan herhangi bir devlet ve ulustan kimselerin. senede yarattiklan iki devletlerinin yüz Böylece Avrupa Osmanh ü1kelerinde de yirmi yllda gerçeklegebilecektir (s. yaçanan güne bakarak hareket etmelidir. diger deyor: "Bir devrin halki ve devrin gan ü göhretini virlerle karg11agtirmay1p.edavat ve Fasl-I sâlis (3. Yazar burada ilginç bir eldemede bulunur: Maziye bakarak degil. fes ve gapka gibi geylere kargi Hiristiyan ve Muslümanlarn aym gereksittmeyi duymayacagi söyleniyor.Yazarin bu risaleyi kaleme almakta kendini de ilgilendirebilecek pratik bir amact oldugu da bellidir. Fasl-1evvel (L Bölüm). Bölüm). Örneginparap. s. Bunun için Ìbn-iHaldun'un bir tümcesine bagvuruanlamak için... Degerin ölçütú olarak lothk (nedret) ve emek gösterilmektedir. s. (a) mütegebbisler (risalede. risale beg bölüm (fasil) ve bir sonucu (hatime) içermektedir. 2 y). s. mn ekonomik durumu. Bu sayede (madde-i asliyye) hammadde iglenip mamul mal haline getirilmektedir. bunlar kâr ve âlât-edavati saglayanlardir. Bu gibi kimseler davet edilmeli ve dünyafaaliyet izlenmelidir. Bölüm). Bu bölümlerin içerigini lasaca gözden geçirelim. dar. nâzir-i meclisin (yani ticaret meclisi nazmnm) yanmda.. 6 r-10 v arast:Bu bölümde iktisat biliminin temel kavramlari tammlaniyor. zarari yükümlenen. IhtiyaçIarm dunedmt (kithk) ve örf ve âdete göm biçimlenecegi. kanunlar ve iktisadî-ticari eserler. âlât. Fasl-t sâni (2. Ïhtiyaçnedir. Devletin gizli. 14 v-21 r: "Ístihsaldekullamlan araçlan üzerinüretim emval beyatumdandir. günlük.mübagirîn-i ummâl) olup. Girig (Mukaddime)'teki bu teorik çerçeve diyebilecegirniz açiklamadan sonra. genel veya özel igleriyle ilgisi olmayan. Uretim araçlanm (a) mal-i sermaye. Üretimfaaliyetini (a) tanm. 11 r-14 r: Üretimsürecinin ne oldugu açiklanüzerinde diktan sonra. Yani eskinin restorasyonuna yönelik bir iktisadî anlayiëla degil." Yani müstahsile-i esbâb-i kullamImaüretimde malm açak örneklerle. ve de siyla (mal-1sermaye) üretim araci niteligini kazandigi açiklamyor. günün partlarma uyup tedbirler almahdir. ücret alan yllhk ve olup. ona danigmanhk yapmalan gereklidir. Arapça asrefah ve baymdirhk. mal nedir gibi. ayhk ve (b) ucretliter çabganlarrisk mutemet yüklenmeden gibi fa veya ticarette sandikkâr. ingallah 97 . Tauri'mn her devir için ortaya koydugu yöne tim ve igleyige uymah ve devietve toplum iq1erinibu biçimde yola koymaya gayret etmelidir" (s. servet. kalçoban. Klâsik Osmanh döneminde fermanlardan kayatlara ve siyasî-edebî metinlere kadar malkelimesi. bir En basit duruluyor.. artacag1üzerinde ruluyor. bu bölümde üretimin ögeleri (istihsalunsurlan) duruluyor. (b) amel-i beger (emek yerine say deniyor) olarak aynmhyor. Üretimolaynu gerçekleptirenler ve (c) ticaret olarak üçe ise. 5 r).

Bölüm). Risale sahibininbu konulan daha çok Malthusçu yazarlarm Avrupa gazetelerindeki makalelerinden iziedigi anlaµlmaktadir. (Bu tümce. Malthus'un görûçü özetlenmektedir. bazi vülgarize kitap ve makalelerdir. Tanzirnat arifesinde yapilacal reformlar ve yeni iktisadî politikaya uygun bir anlaysym yer aldigi.Ima uygun olarak para anlammda kullamhrken. Fasi-:rabî (4. bir sabuncu daha fazia yag ahr ve sabun kazamm yeniler. fizyokratlardan. s. Bu nedenle hastahk. bu gibi ömeklerle açikça görülmektedir. Fasl-r hami (5. J. 33 r). tüketicinin verdigi degere. daha dogrusu. 26 sene sonra 90 milyon nüfuslu ve 52 se ne sora 270 milyon nüfuslu bir ülke olacaktir. Yaniotuz milyonlu Fransa. Bundan sonra. Malthus'un bu konuda verdigi ärnek hesaplamalan nakleder. her dogan çocuk yagasa. Malthusçu nüfus kuramma yalon ilgi duydugu açiktir. o memleketin nüfusunu her 26 yllda üç kat yükseltecek derecededir. tabiî denge kuramcalarma. Bölüm). yazar ek açudamalar yapmak için dipnotu kullanmaktadar). girig bölümünde ileri sürülen dügüncelere atif yapilarak. metinde mal sözcügünün bugünkü anlamuu kazandigi görülmektedir. Meselâ. B. böylece bu iglemden diger üreticiler de yarar saglar. sermaye mah ürüne dönü- o gür. Malthus'un ünlü denemesi hariç. mahn kullamm imkâmna ve derecesine göredir. büyür. Malthus'un otuz sene önce kaleme aldigi-eser ve bu konuda Avrupa gazete evrakmdan (!)yaptag1çeviriyiTakoim-iVekayf de bastudigmdan säz ediyor (s.yisalenin bu sorunlara dikkati çekmek ve tedbir-î ümrân-i mülkt ilminin ögrenilmesi ve ona göm tedbir almmast için yazildigi bildiriliyor. Yazar. 21 r-29 v: "Krymet-imal-1 sermayenin hakîkat-i 98 zât ve maliyeti ve anm husiil-1 mal emrinde tarîk-iistîmali ve efrâd-i nâsm mülk ve tasarruflarmda sûret i teksir ve terakîmi beyanmdadir." Bir tüketim mahnm kiymeti. savag gibi tahripkâr olayla_rkaçmilmazdir. nüfus artrymm yaratacagt sorunlari kavramak ve çözmek için bir çaæ oldugu kamsmdadu.) Bir mahn üretiminde sermayenin degeri de yer ahr. metinde hangi kaynaklari kullandigmi belirtmemigtir (klasik Osmanh nesrinde pek görülmeyen bir biçimde.Bir memleket nüfusunun artig yetenegi. Risale sahibi. 29 v. birinci bölümdeki deger kavrammm açiklamastyla çeligki içinde gibi görünmektedir. daha önceki gazete çeviriferinden de anlagildigi üzere. Bu bölûmde devletin zenginliginin de bu yolla artacagivurgulamyor.ve devamt: Bu bölümde nüfus sorunu ele aluunakta ve risalede orijinal bir egilim olarak. yirmiden fazla çocuklu evililikler yaygmlagir. Risalede. Say'den Ricardo'ya kadar birçok iktisat kuramci- . salgm. Bu da ashnda bir sermaye mahnm da degerini tayin eder. Risalede. Hattâ risale sahibi. En uzun bölüm budur ve risale sahibinin. s. Kâr ölçüsünde sermaye artmhr ve i. Risalenin kaynaklan muhtemelen temel. orijinal eserleiden çok. bir anlamda iktisat bilgisinin.

elimizdeki ilk iktisat kitabt (daha degrusu yazma risale).smdan esintiler vardar Belki yazar. bu gibi bilgi1erin ögrenimi ve okunmasi yaygmlagmamig Shra bile. bu ünlülerin yaptigi tamm ve ileri sürmüg olduklan dügünceleri. . iktisat biliminin konularina ve temel kayramlarma yazarm zekice yaklagtigi ve bunIarm oldukça yanhysiz ögrenilip ögretildigi bir metin görünümündedir. askerî endigelerle baglarrug Mahmudiyye reformlari dönemi Osmanh adammm. 99 Bununla beraber. bütun nahif yapisma ve üslûbuna ragmen. Daha önemlisi. degigen dünyanmiktisadî mekanizmasuu ve dügüncesini ögrenme istegi ve bazi tedbirler ahnmasi özlemi bu risalede göze çarpmaktadir. onlarm isimlerini bile bilmeden ikincil kaynaklardan naklen derlemigtir.

Osmanh

Ímparatorlugu'ndaSanayilegme

Anlayzytna Bir Ornek:
'Islah-t Sanayi Komisyonu' Olayr

19. yüzy11a girildiginde taramsal ve endüstriyel geligimgästeremeyen
imparatorlukta, tezgâh ve Lonca sanayiînin ugradigi çöküntü genel olarak bilinmektedir Gene Tanzimatça grubun bazi dallarda, özellikle tekstil ve porselen sanayiînde atdunlar yapip, bazi devlet fabrikalari kurduklan da bilinen gerçeklerdendir. Bunlarm sayilart, sermaye ve üretim
kapasiteleri üzerinde tam ve ayantih bilgi elde etmek qu an mümkün
degildir. 1835'te kurulan feshane ve çuha fabrikalari, ÏzrnitKâgit Fabrikasi, Beykoz Teçhizât-i Askeriyye Fabrikas1, Tophane,
porselen fabrikalan gibi tesisler bunlardandir.1 Bu tesislerin bir kismi
rantablkogullar
altmda ça14maya devam etmig, bir kisnu zaranm sürekli olarak hazine yardim1ylakapatmy, fakat tekstilde öncülük etmesi dugünúlen önemli bir kisuu ise, yolsuzluk ve rezaletler serisi ile iflâs edip
genel üretim yapisanmve dig ticarî iligkiler sistemikapanmigttr. Ülkenin
nin bu geligmeyi önledigi açiktir.
Burada üzerinde durmak istedigimiz asil konu; Osmanh devlet
adamlarrun
sanayilegme programi, daha dogru bir deyigle sanayilegme
anlayigidir. Hemen görülecektir ki, bu konada Osmanh devlet adami bir
bakuna gerçeklerden uzak äneriler getirmektedir, ama bu durumun nedeni de sanayilegme konusunda içinde bulunulan dilemmadir.
Sultan Abdulmecid döneminde büyük umutla girigilen sanayileyme
tegebbüsü, 1asa zamanda olumsuz sonuçlar verdi. Bu durumda 1860'lardan itibaren sanayilegme konusunda baziyeni projeler ortaya kondu. Bu
sözde programi yürutmek için 'Islah-1 Sanayi Komisyonu'nun kuruldugunugöräyoraz. Sultan Abdülazîz devrinin sanayilegme koitusunda
belli bagh tek eylemi sayilabilecek bu komisyon, Meclis-iVâlâ azasmdan
bazilarmm üyelige tayiniyle kuruldu. Komisyon reisi gene Meclis-i Välâ
azaimdan ve birçok komisyonlarda üyelik yapmi.9 olan Riza Efendi idi.
Yayunlanan talimatnameye göre bu komisyonun ugrayip çözümleyecegunlanhr:2
þ sorunlar

Beykoz-Ìnceköy

*

ODTÜGehpimDergisi, 1978 ÕzelSayisi, s.

123-130.

'Tanzimat ve Sanayimiz', Tanzimat I, ÏstanbulMaârif Basunevi,
1940, s. 432-439,
2 Takvim-i Vekayî, no: 1027, 11 Tegrinisani 1284; ayrica bkz. Osman Nuri, Mecelle-i
Limûr-I
Belediyye,Ìstanbul1338-1922, I, s. 718-724.
1

Õ. CelAl Sarç,

a) Halen %5 olan gümrük resmini artirmak,
b) Sergiler açarak sanayii tegvik etmek,
c) Sirketter
(esnaftan) teykili ile sanayii geligtirmek,
açmak.
mektepleri
d) Sanayi

sKomisyon faaliyete muhtemelen 1280-1282/1863-1865 yillarmda geçmigtir.3 Sanayi mektepleri Ïstanbul,Edirne, Tuna vilâyetlerinde
çok sonralan açildi ise de, mezunlarma
i; sahasi bulunamadigmdan dumura
ugradilar. Gümrük resimleri ise imparatorlugun son zamanlarmda bile
%8 oranma ancak yükseltilebilmigtir. Yerli tüccar için ise ihtisâb rüsurim
ve dahin gümrükler yüzünden bu oran çok daha yüksekti. Sanayi fuar
tarihinde göstermelik bir iki önemsiz olaydan
ve sergileri imparatorluk
ibarettir. Bu talimatnamede komisyonun asil hedefinin esnafi, girketler
halinde örgütlemek oldugu görülüyor.
artik münferiden degil,
Nitekim talimatnamenin 3. maddesi;
girket halinde çahymast' lüzumuna deginiyor. 4. madde, bu girketlerin
her suuf esnaf için lonca kethüdasive loncanm ileri gelen esnafmdan seçilen azadan kurulu hir idare cemiyeti tarafmdan yänetilecegini•belirtiyor. Ancak 6. madde, girket idare cemiyetinin kararlan ve faaliyetinin
Meclis-i Vâlâ tarafmdan denetlenecegini belirtmektedir. BöyIece, daha
igin bagmda serbest girigime dayah kapitalist bir geligme kavrammin
yerlegmedigi ve girketlerin bürokratik kontrol ve güdüm altmda tutulmak istendigi anlayihyor.4 Bazi esnafm girketler halinde örgütlendirilmesini ängären komisyonun talimatnamesi, daha çok ikincil maddelerin
üretimi üzerinde duruyor, Örneginsimkey esnafi, saraç, altm varakçi esnafi bagta geliyor. Debbaglar 2000 kese altm, demittiler ise 5000 kese altm sermaye koyarak birer girket kuracaklardir. Demirciler girketinin 100150 beygirlik makine ve telgraf telleri imâl etmesi öngörülüyor. Bu sudan projenin gerçekleytigine dair bir kayda rastlamadik. Bundan bagka
balmumu, kumaçça, yastikçi, dogramac1gibi, yirmi dalda çahgan esnafm
girketler halinde örgûtlenmesi öngörülmügtür. Bu konudaki girigimler
suya dügmügtür. Ciddt bir sanayive pazarlama söz konusu degildir. Sanayilegme halinde ortadan kalkmasi gereken üreticilerle, yani esnafla bir
sanayilegme girigiminde bulunulmak isteniyordu. Nitekim bu girketlerin hiçbiri gerçeklegememigtir.
IL Abdülhamid döneminde ülkede ulagun, bürokratik örgütlenme,
egitimin yayilmasi alanmda kayda deger hazi geligmelergözlemlenmigse de, sanayide ciddî girigimler göze çarpmlyor ve sanayilegme alanm'esnafin

-

3 Osman Nuri, a.g.e., s. 718.
4 A.g.e., s. 724 ve devami; bu talimatnamenin son gekli olup 22 Temmuz 1290 (1873)
tarihini tagiyor.

101

102

daki bu çarpik tutum ve dügünce devam ediyordu. Yildiz Argivi'nde
Islah-1
sanayi raporu bu gerrastladigumz
ve burada ele alacagmuz bir
etmektedir.5
çege igaret
Bu raporda Ístanbul'da
ve vilâyetlerde kurulan sanayi mekteplerinin
arzu edilen sonucu dogurmaylp iglerligini yitirdigi ve sanayiin tegvikiislah
komisyonune yarduna olmadigi belirtiliyor. Kurulacak bir sanayl
mahallî
çöküg nedallarmda
sanayün
demircilik
tekstil,
camcthk,
nun
denlerini aragtirmast isteniyor. Ïkinciolarak, bu mallara talep yaratilmast için refer gerektiginin aragtmlmasi ve üçüncü olarak mimarî ve ingaIslalu
at dahnda eleman yetigtirilmesi için güzel sanatlar okulunun
gerektigi belirtiliyor. Dördüncü olarak kâgit ve cam üsetiminde öncelik1e
yerlisanayiin geligtirilmesi ve nihayet pamuklu dokumaahkta yerliüretimin geligtirilmesi gerektigi belirtiliyor. Ancak burada ilginç bir nokta
göze çarpiyor "Bu dalda fabrikalar kurulmast amaca ulagmaya mümkün
dokumamn ahäliye imâl ettirilkilmaz," deniyor Istenen gey,
mesi', yani küçük üretimin tegvikidir ki, böylece ciddî bir sanayi programindan sõz etmek mümkün olmuyor. Raporda bu husus açikça apagidaki gibiifade edilmektedir: "Tegekkül edecek komisyou tarafmdan müracaat olunmasi lâzun gelen tedâbir; evvelen memâlik-i mahrusa-i pahane
(de) vaktiyle sanayi hayli terakkî ederek oldukça ihtiyac-1 dahiliyemize
kifayet edecek derecede iken, gimdi bunlardan evvelki kadar istifade dilememekte olup, meselâ Ankara soflan, Bursa ve Haleb ipekli ve kumaglari ve Bilecik çatmalan ve vilâyât-1 gahanelerinin ekserinde imâl edilmekte olari alaca ile debbaghk ve Kütahya'mn çinileri ve hah imâli ve
bahusus sanayice derece-i vücûbda olan demircilik sanatlan heman
mahv u münkariz olmak derecesine gelmig olmagla bunlarm yine mahallince ihyâsi ve ilerletilmesi tahtu'z-zeminde olmagla tegekkül edecek
hey'etin evvel enfinle; sanayi-i mezkûrenin inkirazur mucib olan esbabi ve badehu bunlann hal ve zamanm terakkisi nisbetinde islahi içün ne
gelecegini arîz ve âmik teemmül
gibi tegübbüsâta ibtidar edilmesilazun
'pamuklu

ve mülâhaza etmesi.
Sâniyen; mahsûlât-i dahiliyenin beyn-el ahâlî nazar-iitibâre almmasi
ve revâc-1 çâresinin istihsâli zunnmda ne yapmak lâzun gelecegini pîç-i
nazar-i mütâlaaya almasi.
Sâlisen; teb'a-i Islâmiyyeden fenn-i mimarîde hayli zevât-i meghûre
gehnig ise de her ne esbâba mebnî ise bir müddetten berû bu zenaât-i
âlîyeye ragbet edilmemig oldugu gibi, oymacihk ve hakkâkhk ve fenn-i
nakkag dahi gerüde kahm; oldugundan
bunlann ilerledülmesi lâzimeden bulundugu cihetle sâye-i terakkîvâye-i hazzet-i mülkdârîlerinde
derece-i
el'ân mevcut olan ve hâl-i haziriyle intizâm ve mükemmeliyeti
matlûbede bulunan senâyi-i nefîse mektehinin bu nokta-i nazardan tev5 BOA, YgdazArgivi Evrakt, 12-88/35, ID Ca 1306/9 Ocak 1889.

sîi

ve mekteb-i

sanâyîin dahi tanzîm ve islahi çâresin dügünmesi.
Râbien; cam ve kagit gibi pek çok sürümü olan egya içün memâlik-i
mahrûsa-i gâhâneden her serie milyonlarca paralar Avrupa'ya gitmekte
oldugu cihetle bu paralar harice çikmayarak dâhil-i memâlikde kalmak
ve pek çok ehâli-i Ïslâmiyyekullari dahi bu yüzden müstefid olarak erbäb-i zenaâtden ustalar yetiptirilmek üzere muntazam fabrikalar inçâsi
zunmnda îcâb eden tedâbirin teemmül ve mülâhaza etmesi.
Hâmisen; ehâli ekseriyet üzem pamuk bezi iksâ ve istihlak etmektroldugu.cihetle, bu yüzden dahi Avrupa'mn memâlik-i pâhâneden almakda oldugu para, cam ve kâþt içün çakan akçeden daha ziyâde oldugu cihetle bunun dahi hârice çikmayarak dâhil-imemâlikde kalmasma bir çâre bulunmasi ve fakat bunun içün fabrika inçâsi hâlinde maksad-i aksaum husulü mümkün olmayacagmdan, bunun ehâlîye îmâl ettirilerek, bu
istifâdesi çâredinin istihsâli."
yüzden pek çok efrâd-1Ïslâmiyye'nin
Fi 10 Ca sene 306 ve fi 21 Kânûmevvel sene 304 tarihli raporda Müze-i Hümâyûn müdîri kullari Hamdi (muhtemelen Osman Hamdi) ve
mügir kullan (Said?) imzasi görüluyor.
Yüzyilm sonuna gelinmigtirama, Osmanh devlet adamlarisanayileyme at11mum gerçeklegtirmekiçin hâlâ esnaf ve fezgâh uretiminifeda etOsmanh sanayiînin bu temel üzerinde
meye cesaret edememektedirler.
kurulup geligtirilmesineçahqilmakta ve tabiî girigimler bir yana, hazirla·nan raporlar bile çarptk bir nitelik göstermektedirler. Küçük üretimin ve
lonca düzeninin Avrupa'da 15. yüzyildan beri büyük olaylar ve istiraplar yaratarak y21aldigi,aym deneyin Japonya'dalasa zamanda yogun biçimde tekrariandigt
dügünülürse; Osmanh devlet adamlari böyle bir
toplumsal devrime cesaret edemediler denebilir. Ancak, sorun bu kadar
basit degildir. Tanmsal fazIayi yaratamayan ve kirsal alanda önemli degipmelergeçiremeyen ülkede, fabrika endüstrisine gepecek partlas da
mevcut degildi. O nedenle, Osmanh sanayi programlarmm çarpik mantigi büyük ölçüde ülkenin tarimsal yapismdaki çarpildiklardan ileri gel-

mektedir samyoruz.
II. Megrûtiyet'ten.sonra
da esnafi feda edemeyen bu sanayilegme
programlarma devam edilmig ve Osman Nuri Bey'in dedigi gibi6 kurulan bazi esnaf girketleri yolsuzluk ve iflâs denemeleriyle ostadan kalkm1gt1r.

6 Osman Nuri, a.g.e., s. 728.

103
¯¯

Avrupa umdugunn Rusya Kongresi'nde Berlin yanda ger ugrunda döonun kargismdaydi. Nitekim Gladstone ve Liberaller bu politikamn aksini izledilderinden. hassaten Benjamin Disraeli.20DYdhk Çagdag Sureç. Osmanh Devleti'nin birliginden yana bir politika izlemigtir. 1878 Berlin Kongresi'nden sonra Osmanh Ïmparatorlugu'nun18. 1791 Zigtovi ve Yaq antlagmalarmdan beri kendisi ile harb edilmeyen Avusturya (1867'den beri Avusturya-Macaristan) gimdi kongrede Bosna-Hersek'i iggal ederek Balkanlar üzerindeki mütecaviz emellerini kuvveden fiile çikarmaktadir. Osmanl2 Imparatorlugu ve Alman Diplomasisi: "Drang Nach Osten"* ile olan iligkilerinde tesis ettigi Osmanh Ïmparatorlugu imparatorlugu esas itiAlman nasil edebiliriz? sistemi tarif diplomatik bariyle bir kara devletidir ve Reich sözünü kozmopolit bir imparatorluk degil. bir millî devletin Versailles'da kurulugu olarak anlamahyxz. 18. Disop Roma ÏmparaterluguAvrupa topraldarmda gerilemeye bulamadi. Osmanh bütünlügünü koruma prensibinden vazgeçilmigtir. yüzyll sonundan itibaren nyguladigt politik dengenin unsurlan degigmektedir. Osmanh Ïmpatagir) sulhsever unvamni kendisi minde (ki Mirotvoretz. Ïngilterebirinci derecede güçIü devletta Fransa ise Ïngiltereile bagkalan arasmda vardan uyugmalari er ya da geç izlemek zonmdadtr. Balkan halklanmn milliyetçiligini desteklediler ve tarihin bagladt. Hattâ Ïngiltere bagbakam bu politikasmdan dolay1 parlamentoda 'Yahudi' diye tahkirapolitikaya ne bir protestoya da ugramigtir. ve tabiî Alkültürünü politikasuu vügtükleri Balkan Slavlan. s. Ìngiltere'demuhafazakâr hükümetler.104 . Ìngiltere'ningerçek menfaatini görebilmesiydi. Ankara 1999. yüzyilda Fransa'run Osmanh Devleti lehine izledigi. Fazarabuluculuk ladan Ïngiltereve Fransa'mn bundan böyle Osmanh Devleti'ni Rusya aleyhine eskisi kadar desteklemeleri söz konusu degildir. artik 1878'den sonra söz konusu olmamaktadir. Almanya'mn 'ihtillâller * Türk Diplomasisi. 15-17 Ekim1997. Bagbakam kugkusuz pro-Türk iten saik Sefarad Yahudî mengeînden çok.215-221. Büyük devletve milliyetler' çagru olgu olarak ler dünyanm bu parçasmda kabul etmig görünüyorlar ve Balkanlar'm kopuçu konusunda. . asil önemlisi romantik bir hava içinde. politik diplomatik rolù. smaî yatirunlarm büyük özellikle Rusya. Alman ve ediyorlardi. durumda Du tercih manya ile iktisadî baglantry1 Rusya'ya döneAleksandr yapildigi III.

bir müdahaleye ve daima som hükümetin parlamentodan çok hükümdara karpi sorumlu bulundugu sistemdir bu. ratorlugu 'otokrasi' 'devletin 'halkm 1 Der Arme Konrad. Hayn. Belirtildigi üzere kitleler bu rejimi. Alman-Osmanh yakmlagmasmi tersîm ve tesis eden diplomatik iligkiler agt. Alman dig politikasi kapah kapilar ardmda diplomatlar. Arme örnek. Berlin sefirimiz Tevfik Papa gazeteyi gikâyet emriyle gazete toplattir11di.. no: 8. esas itibariyle otoriter bir toplum ve devlet yapisma dayanlyor'totaliteiden farkh bir yapidir. yüzyilda Balkanlar'da aktif politika gütmeyen ve henüz çtkarlanyla sahneye çikmamig bir devletti. Bugünkünün aksine Almanya 19. Bazt halde bazi sestilir ve lerin yükseltilmesi ve bazi halde kisilmasi halen devam eden ve otoriter Totaliter rejim yrkilabuir. Türkei 159. Tek merkezli bir idedu. 105. Bugün diplomasimiz. bütün perde Ïstanbul de Rusya sefaretinde bulunan Riza Papa aracihglyla sürdürûldügü rivayet edilmektedir. Otoride degildir. 4-5. 17 Okt. no: 1. Archiv de."etmigtir. serbest bater mjim Rusya tipi bir aç1k zorba tedbirlerle kulagt çekilebilen. . Fransa ve Almanya digigleri aym prensiple igZannediliyor ki Ïngittere. otoriter rejim yikilamaz. sistem geægi çikardigi sistemin alti edilir. liyor. Almanya'da bu sistemin bir tarihî miras olarak belirgin ölçüde devam ettigini anlamahdir. Der bir tulduguna paraziti nasil yagiyoir diye yazmrihte Sultan Abdülhamid için etti ve arunda Bagbakan ca. ancak uzun bir tarih içinde erir. Íngiltereve Fransa'am Balkan milletlerini destelder tavri da Osmanh Devleti'ni Almanya'ya yakmlagtiran nedenlerden biridir. Demek ki Balkanlar'da Avusturýa ve Ïtalya'nmemelleri.. ama gazete altmda tunastlkontrol basmm bir Hür kolay igti. 'Otoritet rejim oloji ve idareden çok. askerler tarafmdan tespit edilir ve kitleler basm ve cemiyetler yoluyla bu politikayi desteklemeye çagrdir ve yönlendirilirler. ilk ikisinde pluralist sistemin elemanlari çok eskiden beri rademokratik çogulcu yina oturmuy ve igleyig kazanmty. Almanya'da ise edilir. Wilhelmstrasse'ye kazandirdig1 manevra kabiliyetini göz önüne almak lâzim. Auswaertiges Amt.bkz.1 Bu gibi tasarHohenlohe-Schillingfüst'ün ruflann diç politikada. ama istenanayasal tolere sesler. ama sistemin miras1 olan bir mekanizmadtr. Parlamentonun. belirli bir dünya görûçu (Weltanschauung) etrafmda biçimlenen bir toplum yapisi ve bir egitim sistemine dayamr. O anhasir ile sester ise. Hohenlohe raporu. Alman toplumunda Karl Liebknecht ve Rosa Luxemburg da toplatmak da Ìngiltereve yazip faallyet gösterebiliyordu. günkü politika ayugmayan meyen o da hükümetin politik manevralarma yararh ise hoparlörün sesi yükselsesi hakkm sesi' formülü ileri sürülür. bu sansürü ve bu tekmerkezlilige egilimi desteklemeye hazirdir. arkasi iligkinin. 1896. çok Fransa'ya göre (!) sosyalist adh bir taparti Konrad orgaru. Hattâ Rusya ile ile bariççi bir politika izlemeyi tercih daha änce g ehreminlerinden olan.

Ingiliz sermayesi de girmigtir. sulama kanallanyla. lojmanlanyla. sermayeyi yöneten gruplar bu konuda çok ihtiyath ve gerçekçidir. Çukurova'daki gibi ziraatm islâluyla yeni bir yatmm modeli giriyor. Witte'ci çevreler. ve harb ortasmda bile girket statüsünü koruyor ki bu ilginç bir yapidir. Mamafih Witte gibi akilh maliyeci bagbakan bu nafile prestij projesinden vazgeçmigtir. Basra'ya kadar uzanacak demiryolunu ise Almanya'da kim istiyor? Kayzer IL Wilhelm istiyor. Kanah açalmig. Öte yandan Rusya kuzeyde Ìran'da Henekin'e kadar demiryolu dögüyor ve kendince Basra körfezine ulagmayi hedefliyor. Bagdat Demiryolu malûmdur ki. Bundan bagka Çumra'dagörüldügü gibi. Basra'da en uç nokta Hamad'a kadar oluptu. hastaneleriyle. Proje pahahdir ve bir noktadan sonra faidesiz yatirundir. demiryoluna baglanan poselerle. gemiyle naldiyata gäre Avrupa-Hind Denizi arasi demiryoluyla birkaç gün daha kisahyor.Bagdat'tan kuzeye olan kismi da gene Ïngilizmanda idaresi tamamlamigttr.. gerek Anadolu Demiryollari Kumpanyasi ve onun geniglemesiolan Bagdat Demiryolu Kumpanyasi adru alan girketlerde lisan Fransizca olmugtur. birinci harbden sonra Ïngilizler. yüzyil için yenilik ve atihmdo Almanya bir demiryolu agt tesis ediyor. Yani'gunu tagi' deyince diyor. Her yeye ragmen punu söyleyeyim. ama tapima masrafi denize göre yüksek. yüzyil sonu ve 20.Ve girketin Isviçreli müdürü Birinci Büyük Harb içinde Liman Von Sanders'in ve Istanbul'daki Alman kurmay heyetinin taleplerini her zaman dinlememektedir. tamamlanamayan bir hat olarak kaldi.Osmanh ülkesindeki Alman demiryolu yatirimlan ve teknolojik üstünlük Alman diplomasisinin önemli birer aracidir. Bu ikili iligkiyi bilhassa Bagdat Demiryolu konusunda görmekteyiz. Askerler ve diplomattar ve bir de birtakim yan münevverler. yüzytl bagi itibariyle göz önünde bulundurmak zorunday1z. Bagdat-Basra arasim.. Helfferich ve Sanders ise Wilhelmstrasse ve Osmanh'yi kullamr. Nitekim Heniken'e ulagan Rus demiryolunun daha güneye inmesi hedeflenmigken. yani her iki tarafm da bagh oldugu ve her iki tarafm da yönettigi ÿenisilahlar söz konusu oluyor. Süvey. sanayi ve bankacilikla ugraçan. Gerçekten ticaret. Bu kadar aktif bir yatmm söz konusu oldugu vakit ister istemez diplomaside yeni vasitalar geligmekte. Genelkurmay'da Graf von'Waldarsee istiyor. Bu. Fransiz sermayesi hâkim olmug. Wilhelmstrasse Kurt Sanders ve Helfferich'i kullamr. büyücü çiragma benzer bir olaydir. Transsibirya demiryolunun invasim bu projeye tercih ettiler. Bunun için diplomasi de bu gibi yeni olugumlari (ki bu çok yenidir) 19. kasaba ögretmenleri. militarist Pan-Cerman birligi üyelerí istiyor. Sermayedarlarm bu ihtiyatmi Rosa Luxemburg gibi militan iççi hareketi Uderleri de paylagiyor. 'tagiyamam' . Bu demiryolu 106 ¯¯ Fransizlann yaptigi Manisa-Kasaba veya ÌngilizIerin Aydm demiryoln gibi degil. demiryolunun etrafmda aym zamanda müthip bir sosyal tesisler manzumesini bugün bile görüyorsunuz. Bu 19.

Bir yandan Helfferich. "Sivas'a dahi uzanmaya degmez.Sabah ailesinden Mübarek'le çat19ti. technically a subject of the Ottoman Sultan. Ïngiltere'nircevabi quydu: "Her Majesty's Government have never admitted that Kuwait is under the protection of the Turkish Government. Íngilizve Fransiz diplomasisinin saygisizhgt önlenmeye çahgilacaktir. Schoefield'in aragtirmasmda Ïngiliz büyüke1çisi Sir Philippe Currie Türklerin Kuveyt'te hâkimiyet haklan olmadignu' kabaca ifade ederken.) Bu sayede Rusya ile sulh içinde geçinilecek. Kayzer dostum var dercesine. Sonunda Îbn'ur Rapid de 28 Mayis 1901'de Britanya protektorasuu kabul ediyor. Anadolu ve Arabistan imparatorluk ile bütünlegecek." derken. London 1991. 15-17. imparatorlugunu daha etkin biçimde kontrol etmek istiyor. Eu dönemde Hindistan kral naibi olan Lord Elgin de OsmanhlarmKuveyt'te katantina istasyonu kurmalari. Ashnda bu olayda Alman diplomasisi Türkiye'yi belirsiz bir hedef ve yolda kullanmaktan çok. (Benim Alman geneperdesindeki rallerim var. whether we could deny the latter. aym ingiltere Almanya'ya kargi. 107 . "Shaikh Mübarek. diplomatik amaç ve seçimleri çok etkileyecek bagh bagma bagnnsiz bir olayd2r. in prac2 Richard.2 Bu skandal Alman güdümünün ve desteginin pek güvenilmez oldugunu göstermigtir. artik ilerde Ìttihatçalarm askerî sadece yecek. Fakat Osmanh idaresini böyle bir hâkimiyeti pekigtirmeyekykirtan Almanya'nm Íbn-iRagid'i SeyhMübaæk es-Sabah'a karç1kigkirtmäst da gerekli askerî tedbirler almarak önleniyor. "Bu yol ne zaman bitecek?" diye soruyor. ÇûnküDeviet-i Aliyye jandarmay1 ve askeri sevk edecek emm ve kisa bir vasita ariyor. Kuveyt üzerinde de hâkimiyetini pekigtirmesihususunda kipkirtiyor ve ingilizmüdahalesine karçi sözde garanti ve destek veriyor. Avusturya'mn Balkanlar'daki emelleri dizginlenebilecek. The Royal Institute of International Affaires. Osmanhya tabi Necid Emiri ÍbnRagid. Basra'ya ve Bagdat'a gelen her vali Alman konsoloslarma. Ìçtebu yatmm.Pahah bedel ödeyen IL Abdülhamid Alsafdil tavrmm aksine fazla güvenmemanya'ya. it is doubtful. kendi teknik bilgisizliginin de kurbam olmugda açakça göralüyor ki. s. Schofeld. Mamafih Kayzer. Ve äbür yandan Mezopotamya ürünleri demiryoluyla daha süratli ve ucuz olarak merkeze gelecek. Sultan II Abdülhamid'in nadir aldanmalarmdan biri bu skandaldir ve Íngiltere'ninkärfeze yerlegmesini hizlandiracak biçimde sonuçlanmigtir. But since it is practically under Turkish influence. Buna ragmen Britanya Kuveyt üzerinde Osmanh hâkimiyetini veya korunmasuu tanmuyor. Istanbul'daki tur. Alman yardmu dig dünyaya karp adeta bir Karagöz abartilrug ittifak gibi gösterilecektir. hattâ Britanya'mn hak iddia ettigi yerlerde de aym geyi yapmalarma itiraz etmedi. Osmanh idaresini sadece Basra degil. Temmuz 1897'de ilginç bir çatigma çikti." deniyor. I<uvoait and Iraq: Historical Claims and Territorial Disputes.

" diyebiliyor. Ortayh. Bunda da papilacak bir yön yoktu. yazdiklanmn üç para ettiginifakat beg para etmedigini säyleyebilirim.ikinci basla. Hepimizin bildigi gibi Yakmdogu'daki diplomatik misyonlar Ïngiltere açasmdan pöyle bir düzene göre kurulup igler: Londra'da Foreign Office. 1983. Ïligkilerdebelirli galuslann hediye ve rügvet ile satm almmasi söz konusudur. Ízmirve Ïskenderundahildir.Avrupa'daki bütün elçi. 3 Ï. Saraym cömert hediyeleri. Sicak bölgenin içine girdi. büyükelçi. m temelen Paga'mn döneminde Sabah ailesini'paga' olarak kaymakam tayin etmesi gibi tasarruflan.108 ¯ tice he enjoys a fair degæe of independence. niçin böyle bir durum ortaya çtkiyor? Ben kendi tezimi çahytigim zaman Irak konusunda pahsen bölgedeki Alrnan konsoloslarun Richarz dahil. Du demek ki India Government'in tayin ettigi diplomatlar Londra ile çok hizla ve direkt bir temas halinde degiller. orta elçi dahildir. 78. Buna Ìstanbul zon. Bu en enteresan degigmelerden biri. Trabve konsoloslan tayin eder. sirasmda Bagdat'a yalAslmda Midhat Papa Bagdat valiligi (1869-72) renklerini vermelde kalmamigttr. Dosyalarma bakm. Onun baymdirhk faOsmanh'mn mz Ama. Tabû Alman askeriydi ve gereken görevleri yapti: Ístihbarat ve Alman silâh sanayiî için Türk ordusunu tavsiyeletiyle bir pazar haline getirnek. Bu Îngiliztarifi de Almanlan harekete geçirmeye yetmig olmahdir. sahayi bilen. dili bilen adamlardir. Zaten seyrek yazilan raporlardir. Acil bölge degil. iki taraf da karg1hkh istihbarati açiga vurmadan belirli ölçülerde devam ettirmig görünüyor. Prusya gi gören cede kätüydü. Bunu her iki tarafm da yaptigt anlagiliyor. s. Mesela von der Goltz Paga'nm bir darbe planlayan mektubu Woldersee'ye yazilmig ve bazi papalan elde ettigini söyleyen satirlan IL Abdülhamid'in eline nasil geçmigtir?3 Von der Goltz üzerinde dig Abdülhamid'in perde dünyaya gãsterdigi 'Bendeki AlIL Kendisi Türk ordusunda sevilen ve sayPapalan'ndan bir tanesidir.79. Rumeli dahildir. Bu çok ilginç. Malum kuAinun Nüfu2:u. Basra'daki konsolosu India Government tayin ediyordu.nedeniyle Londra Berlin'e böyle ikin bir ifadede bulunmugtu. Buna karç1hk Tahran'daki bûyükelçiyi ve civar bölgelerdeki konsoloslan India Government tayin ediyor. yazdiklan raporlara bakin. Osmanh imparatortugu'nda .fakat bunlarm hepsi Ïngilizhariclyesinin en uzman kipileridir. Baktilar ki Osmanh Imparatorlugu ve Almanya ile çatigma çikti. hemen Londra'dan tayin etmege bagladilar. Papa ayaliyetleri bu cografyaya Osmanhhšm rengini birakmigtL Muhetme zamanda Kuveyt üzerinde hâkimiyet tesis gayretindedir. man mügavir Genelkurmay1ile de arast o derebir papaydi. 1912-18 arasmda bu sureç Almanya lehine yogun bir biçimde geligmigtir. tevcih edilen niganlar ve rütbelerle bazi misyon geflerinin bilgilenmede kullamldigi aç1ktar.

" Bu talimat Ïngiltere'dengeliyor ve bu kesin bir kopugMidhat Paga'nm Bagdat valiligi sirasmda atilan tur. tabiî Ïbnu'r-Rapid'i. Fakat daktilo kullamhyor. 1901-1909 yillan arasmdaki bu çatigmada tabiî Sabah ailesi Ïngiltere'dengöntügü müzaheretle Ìbni Ragid'i püskürtüyorlar ve kesin talimat geliyor: "Bundan böyle hiçbirimizin Kuveyt'te hâkimiyeti yoktur. "Kuveyt'in üzerindeki hükümranhgi tammayiz. banuna kadar uzatasmiz' diye. Lüks masa bile yüksek memur için bir imtiyazdir. "Kuveyt'e ne Almanya." diyor. olacak ki. Hemen 1899 Kasum'nda bir irade çikmig. British India çok cimridir.yazumigtLr. daha dogrusu Yildiz Saray1'nm da ihtiyath politikasma ragmen maalesef bu yeni girdigimiz dolayisiyla Alman diplomarent yaziyla 'demiryolunu -çünku "memorandum' 'concert' 109 . Aym yll 1900'de padigahm irade-i seniyyesinin ç1kmasi ve demiryolu iginin ciddiyet kazanmasi üzerine. Fakat faaliyet baghkärfezin soyor. yüzyilm son on yllmda daktilo kullamhyor.hiç degilse yata ragmen Bagdat-Basra arasmm tamamlanmasi dügünülmektedir). Bu gibi geyler hem dogrudur hem degildir.." diye bize ültimatom veriyor." diyor. 1900 Haziram'nda BerEn sefiri olan Nagel. Ve buradan tabiî alman bilgi son derece ilginç ve ayrmtthdir. Sultan Abdülhamid Íbnu'rRapid'i Sabah ailesinin üzerine saldirtlyor. 19. Hele sizin hiç yoktur. bütün ihtidemiryolu yapilma safhasma girmistir. Yani zamanmda adimlarla tartigmah bir hükümranhšm-somutlagmakta oldugu bir sahada. Kimi saldirtacak. 1900 y11mda Almanya ve Osmanh Devleti arasmda ne oluyor? Simdi herkes Kayzer Wilhelm fazla zeki degil ve yalanci diyecek. Bunu da hesaba katmak zorunda1898'de ziyaret ettiginde Kayzer yiz. Ve Ocak 1900'de Alman mühendislerin y çektigi demiryolu fen heyeti ilk saptamalari yapiyor. Halbuki aym dönemin içinde Basra'daki India raporlan mütGovernment'in veya Londra'nm tayin ettigikonsoloslarm hig degerli geylerdir. Bu çok ilginç. Kuveyt sizin ecdad mirasunz. iktidarda bulunan kigi en azmdan bizim kadar zeki ve bizim kadar yalancidir. Bâblâlî'nin. Bölgeyi çok iyi tammaktadirlar. Herkesin masasi bile tayin edilir. Çünküdaktilo yeni çiktmg bir alet ve adamlar bunu kullamyorlar Bu bürokrasinin niteligini gösteriyor. bunlar kitap halinde yayimlanmaya deger belgelerdir. saldmverin. 1898 yilmda. ne Rusya. "Siz Íngilizierebakmaym. Bülow'a.. "Hemen niye saldirahm?" diyor. Tabiî Sultan Abdülhamid tedbirli oldugu için. Ancak bundan hemen sonra Ïngiltereartik Berlin nezdinde de yumugak davranmanm faydasi olmayacagim anlanu. Yani Osmanh Ïmparatorlugu'nu Wilhelm kalkip Abdülhamid'i kigkirt1yor. igi sallantida birakiyor. Buna ragmen 1901'de maalesef Ïngiltere'nin Almanya'dan aldigi sözünü ettigimiz çifte tarif ve diger taraftan da Almanya'nm buna güvenerek Osmanh'yi kigkirtmasi. sahamizda kendi bulunan Necid Emiri Sabah ailesinin üzerine saldirtacak. ne de Osmanh Devleti'nin hat çekmesine müsaade etmeyiz.

Dolayisiyla bu tip bir diplomasinin. Fakat pimdi bu bölgede demiryolu inga edemiyorduk ve elimizde Fao ve Kuveyt gibi bir bölge olmadigi için. 5. . Kuveyt tekrar uzaklapyor.1979 Ankara. Bu sürüklenme sonunda ki.Basra üzerinde yazdtgim küçük bir tetkikte de ifade ediyorum ki. yanibirbirine gablonlanmig. yanhy ata oynamigiz ve bir yamlgmm içine hepimizin malûmudur girmigizdir. 4 'Basra limam ve XIX. Ortayh. Abdülhamid yillari Basta vilayetinin en çok geligtigi ve imparatorlukla iktisadî bakimdan en bütünleÿtigi yillardir. Hacettepe ÛniKonferans:Tebliþeri.4 II. kurmakta oldugumuz sistem batrmytir ve bu hazîn bir geligmedir. buradaki liman ve hinterland tehlike altindada. yani iktisadî geligmesi açasindan tehlike altmdadir. Çokilginç bir geligme ve önemli bir gelir art1µ baglamigt1. yeni tip bir Balkan politikasmm. Bu yeni tip diplomasi çok güdümlüdür ve Berlin kolay gey1er vaat ettigi ve bazi geyleri yönlendirdigi için.110 sisi bizi büyük politik yamlgiya itiyor ve bu da Kuveyt'in kesin olarak Osmanh'dan kopmasma neden oluyor.221-232. versitesi Türk-Arap fligicileri Ï. maalesef 1878'den sonra Osöbür Balkan devletterinin politik karakteri içimanh Ímparatorlugu'nu ne çektigi görülüyor. O kadar ki l906 yihnda buradan 50 bin ton tahil ve 40 bin balya yünü Avrupa'ya sevk ediyoruz. yûzyilda Osmanh-Arap dünyasa'. Osmanh'yt bazi yönlere ve olaylara sürnkleyebilmektedir. çünkü bölge askerî bakundan emin degildir.

066. Avrupa devletlerinin nüfuz alanmi göz önünde tutarsak bu dogru bir yargidrr. s.015.000 1.Ankara. of Pennslyvania Press.000 Almanya Ïhracat Toplam Ticaret (ABDdolan alarak) (ABD dolan olarak) 1. * Amme ÍdaresiDergisi.680.108. hacim bakipek Daha ABD 1876'da gi mmdan.512.000 905. Univ.120. fondon 1932. American RelationsWith Turkey 1836-1980.000 Rusya .980.000 2. sayi 3.Osmanlz Ímgaratorlugu'ndaAmerikan Okullar: Uzerine Bazz Gözlemler' Aziz hocam. SehaMeray'm amsma 19.980.000 695. Agagidaki tabloda bu durumu 'ehven-i görüyoruz.918. 1 Leland JamesCordon.000 715. Bu nedenledir ki. siyaset arenasma henüz büyük güçler arasmda çrkmayan bir devlet olarak bilinir.268.Prof.799.000.101.1 ithalat (ABDdolan clarak) Büyük Britanya LS23. Eylül 1981.000 332.000 ABD 420.302. dördüncü sirada yer ahyordu.DDO 3.203.292. 14.000 363.000 594.000. 52-53. Osmanh devlet adamlari arasmda ABD'ye karp ger' bir güç olarak yakIayma egilimi beslendigini de biliyoruz. yüzyil boilgilenmedigi ve faaliyet göstermediyunca Osmanh Ímparatorlugu'yla söylenemez.000 Fransa 797. Gerçi bu devletin 19.000.000 1. yüzyllda ABD.000.c. ile Osmanh ticareti.000 1. .350.800.

Rus sefarethanesinin müracaati idi.. Or oda görmek mümkündür. Du dänemde ABD. Bu dönemde misyonerlik vatandaëlanmn ni görüyoruz. Bu sayededir ki Amerika. Osmanmisyonerlerin fah yöneticileri sirf isyan ve kangikhklan önlemek için. September rapor. çahekan. Schaufle ile büyükelçi Boutinev'in bu konudaki 46. giriÿen. Amerikan aydm tabaka yetiytiriletarz-i hayatma ve politikasma sempati duyan bir fakat özellikle Balkanlar'da. no: . M. Ancak bagmda Osmanyonerlik faaliyetinin desteklenmesi dolayisiyla 20. müstakbel ABD çikarlannm ve bagkaca bir yigm idarî ve etnik probleminplatformunu hazirlayan yan bilinçli veya bilinçsiz öncüler olmuglardir. bulunuyordu. Yerli Ortodokslann yöneticilerinin cemâruhanî liderleri Ortodokslarnun ve itirazlan bitmiyordu. gayretli. Bir tarihte bir tuklanmasuun nedeni. gibi hastane. yetimhane lari diplomatlan desteklemiglerdir. yayilmasma Protestanhgm kilisesi günden güne güçlendi. tarihli 1899 28. Almanya ve Rusmisya'mn tersine. ingiltere.S Ministers to Turkey. sik stk Osmanh makamlanna. zaman zaman mahallî yöneticileri inatçihklanyla poliderecede karplagtinlmayacak Cizvitlerle leden çikaran. ama Katolik tik nitelikten yoksun bu misyonerler. Bâbrâli'yi müdahaleleriyle rahatsiz eden bir devlet degildi. Protestanhgi yaymak isteyen bu misyonerler. bu sefer de AUD elçisinin ve konsoloslarm bitmez tukenmez itirazlan baghyordu. 113.2 Btt durumu ABD elçilik raporlarmda faaliyetinden dokslann hâmisi Rusya Çarhgt. Fransa Katoliklerin hâmisi sadece eski inançta sebat eden Ermeniler ve gikâyet nezdindeki Bâbtâlî ve degildi. Ermeni-Protestan faaliyetine yen Ermenilerin itiraz ve önleyici kargi çikanlar. Roll 65. ABD vatandaylannm kurdukAmefikan adami laik misyona mensup din veya Amerikan çahgabilmelerini tesislerin okul.. Bundan oldu. büyükelçilik düzeyinde de temail edilmiyordu. Amerikan misyonunun gefi Dr. Müslümanlar ve Ortodoks Rumlar arasmda ganslartolmadigmi çabuk anlamaçIardt. Despatcheso(LI.112 Fakat ticarî faaliyet digmda diger devletlerle loyas edilemeyecek deæcede Osmanh devletinin dig ve iç sorunlarina kargi yansiz kalan ve kangdinamik bir politika izledigimayan Amerikan diplomasisinin bir konuda faaliyeti. aliyetini yasaklaylp kendilerini yönetim bölgelerinden kovunca. ölçüde bilmigti. dini Nahif bir büyük payi rikan misyonerlerinin çisaf. yardimcl olacak genig gruplar kazannug inançla ige vardi. yüzyil li Ìmparatorlugu'aunher yerinde Amerikan egitimi görmüg. Amerikan misyonerlerini gikâyet ediyor ve cemâatlerini onlar aleyhine kigkirtlyorlardi. Ermeni kilisesonra yöneldikleri asil cemâat Ermeni Gregoryenler ugrad1 ve Katolik ve Gregorsi bu sayede yeni bir parçalanmaya daha ragmen.Protestan misyonerlerin Amerikan misyonerinin tuen çok rahatsiz olan devletti. 2 American National Archives. bir kendi Ortadogusu'ada politika ve ticaretine Anadolu ve en çok da Arap AmeEu kazançta.Fransa. Osmank at ileri gelenleri.

s.M." as1a izin Protestanhgt torlugu'nda yaymamza Osmanh Ímparatorlugu'ndailk Amerikan okulu 1824'te Beyrut'ta açaldi. 46. Rolt 47deki16 li no: 23'deki Maârif Naziruun Türkça tamiminin kopyasi..5 Bununla beraber. mezkûr mekteplerin faaliyete devam1"4 geklindeki karan yüzünden. Örnegin. M. 7 A. Boston and Chicago Turkey. 16 Arahk 1886 tarihli rapor.3 Mart 1906 tarihli Ístanbul 1308. Bunun 1. Du saymaktan arasmda Nizâmnâmesi'ni Devleti'Maârif Osmanh duguna güphe yoktur). 41. mahallî idare derhal bildirdi ve King blitün Amerikan misyonerlerine davranip akilhca çahgmalan içinde edip ve âmirlerine müracaat uyum istedi. ed. Bunlar. gümrükte kargilagtildan farkh muameleden yakmmaktadirlar. My Life and Times. maddesine göre yabana okullarm ragmen birBuna gerekiyottlu. Despatches.Imparamünakayast ilginçtir. M. Ministers Despatches Archives. ruh1874 yumda Suriye vilâyetinde bu nizâmnâmeye mahallî yäneticiler okullan satsiz çahytiklan gerekçesiylebazi Amerikan tarafmdan kapatúdi. 29. 3 Cyrus Hamlin.smanh marulmugtu ve ruhsatsiz olarak müesseseleri maarif okullan ruhsatsiz arif salnameleri buna ragmen bu damgikh dövüy olbir konuda çekinmiyorlard1. dayandarak. Ancak lerini okul ve kurumAmerikan üreyen durum sonucu çahyan ve mantar gibi ettigini için göruyoagnsi teykil bag bir yänetim larmm birçok konuda diger kurumlan.. 6 Maârif Nialabileceklerdir lar da müracaat ettikleri takdirde ruhsat tamîminin umumî nezâretin zâmnâmesi'itin 129'uncu maddesinin ve Pendleton maslahatgüzar verdigi bu haktan yararlamlmasi gerektigini. almalan ruhsat degildi ve mast mümkün devletin bu ruhsat almiglardir 1890'larda ve ancak 1880'ler ve çok okul konuda ciddî bir müdahalesine de rastlanmanugtir. no: poru..7 sempatik bir hava yaratmalan ve uygun taktik kullanmalanm 'bilâruhsat' 'ruhsatsiz 1893. no: 276.k. 4 American National 47. (2.. Suriye. OsmanÌ1 diyordu. maslahatgüzarm famimi. 46. Suriye vali". Bununla beraber. çogunlukla 1830'lar ve faaliyetlerinisürdürüyorlardi (O.nizâmnâmenin çaki§tarihinden evvel kurulan okulsi Esad Paga'mn.. vilâyetindeki Amerikan misyoner Beyrut ruz. "Efendimiz ÇarHazretleri.. 187-188. Roll of To U. Beyrut zamanlara kadar faaliyetve Lübnan'da bu okullar kapatilmanug ve son her yerinde. Elçi. Despatches.g.). ortaya çikan tatsizhk. larm durumu igbu nizâmnâmede de belirtilmediginden. fiilî bir ülkenin sûrdürmüglerdir.. 113 . eenebi okul ve kurumlar getirdikleri egya için gümrük ädemezken. e1çilik ra5 American National Archives. RoH 71. Maârif ÑazmMünif Paga'nm2 Ra 1304 / 16 Arahk çahyan okul1886 tarihli bir memorandutriuna (tamîm) göre..3 vermeyecektir. 1824'ten 1886'ya kadar imparatorluktaki Amerikan egitim kurum1840'larda kulannm sayisi 400'e yaklagti.1869'da ruhsatsiz çahyç1kartti.S. Arahk 1886 tarih6 American National Archives.

sonraki yillarda birçok okulun (özellikle Suriye ve Lübnan'da) ruhsatsiz çahqmaya devam etmelerinden anlagthyor. Filistin. Çukurovave kismen de Orta Anadolu oldugu gärülmektedit. cemâat yönetiminin tekelinde ve kontrolünde olan igyerlerine girebilmeleri ve tezgâh sahibi olmalan imkâmnm. s. Osman Nuri Ergin. sene 1318/1900. C. 1264 ve 1292 ylllarmda (M. Õzellikle Protestanhga girmekle suçlanan Ermeni gençlerin ve diger Hiristiyanlann. Du okullarm kurulmast da bir mesele oluyordu. MahalH halka bazi hizmetler götürerek. Gene bu makalenin Ek'inde sayilan yetimhane ve hastane gibi tesislerin tam gerçek sayiyi vermedigi de açiktir. bu kimselem toplumda bulunmayan modern ve nadir zenaatlann ägretilmesiiçin school'lar da kuruldu. 649-650. Gerek hükümet. Ek'te venligimiz listede de hepsini gãrmek mürfikün degildir. aralarmda taraftar toplama ve tutunma çaresine bagvurdular. Selânik. c. Kosova ve Yanya gibi önemli Rumeli eyâletlerindeki kurumlar yok denecek kadardir. Papa ise 'Paris sefareti eenasmda tahsisatm tam venlmedigi ve borç1andigi. Ancak liste bize Amerikan okul ve sosyal hizmet kurumlannm cografî dagilmu hakkmda kesin bir fikir vermektedir. 474-478. Listeye bakildiginda. Protestan Amerikan misyonerlerinin. 2.1940. yüzyilda sayilarmm 400'e yaklagtigt resmî raporlarda belirtilen bu okullann. a-g..g. 292. Cyrus Hamlin. 9 ÖrneginRobert College arazisi ancak A. Vefik Paga'dan ahnabildi.10 "industrial 19. 10 Ham[in. s.114 ¯ Buna ragmen. onlann elinden ahnacagi dügünülerek. yukan Mezopotamya. Hamlin bu sonuncu kuruluglarm nedenini etrafhca açiklamaktadir.e. Ístanbul. . gerekse her din ve irktan ahâli. ye. Türkiye Maârif Tarihi. Sadâœt makann dahi pagamn bu hareketini hoggörmedi. Manastir. Ïçkodra'daÏtalyan. a. bu okullarm kurulmasuu hoÿ görenler. s. dispanser ve hastane açarak saghk hizmetlenni de birlikte götürmek gibi bir yolizlediler. Açtiklan okullarda okuyanlarm diganda is bulamamasi säz konusuydu. Dogu 8 Sâlnâme-i Nezaret-i Maârif-i lImûmiyye. Ekz. s.e. bu nedenle ne halt etse müstahak oldullarmt söylemigtfr. Lübnan. Amerikan misyonerlerinin faaliyet alamnm SuriAnadolu.S Anado- lu'da da durum pek farkh degildir.1387. Önemlibir ltür ve ticaretmerkezi olan Selânik'te bu ylllarda Amerikan misyoner kurumlan görülmüyor. Katolik misyonerlere has kurnazca ve diplomatça siyaseti izleyemedikleri ve ruhsat elde edemedikleri veya konuyla hiç ilgilenmedikleri. ÖrneginH. Íçkodra. etrafta dedikodu yayildi. arazi ve bina kiralayan ve satanlara iyi gözle bakmiyordu? Ama Amerikan misyonerleri okul yamnda.. 1847 ve 1875) açilan bazi okullar 1900'lerde yeni ruhsat elde etmigtir.

misyonerlerinin faaliyetinin daima bu yönde desteklendigi açaktir. a. The American Board. New York 1896. Avusturya egitim kurumlan oldugu halde. Revell Comp. 1905'te erkek okulunda 120 ögænci ulagtt. 124. 1910'da bu sayi 325'e yor. Boston. vilâyetierde ayak basmadtgi himsenin tersine.g.. ordar arasmda faaliyet göstermeyi yeglemigtir. Wheeler. Esasen Amerikan diplomatlari hiçbir zaman misyonerlerin bu gibi agirihklarmi fænlemek için ciddî bir girigimBir de bulunmamiglar. Cyms Hamlin. Ancak." demekteydi. vatandaglik iglemleriyle IIgili olanlardir 115 .g.11 Buna kargihk Gægoryen ve Katolik Ermenilerin baglangiçta bu Protestan propagandasmdan genellikle rahatsiz olduklarl çok aç1kti. Ermeniler ve SarkKatoliklerini kendine hedef olarak seçmig.Gene kalabahk Edirne vilâyeti de bu cümledendir.14 Bu tür negriyat eksik degildi. 15 ABD Digigleri argiv belgelerinde (Türkiye bölümü) en çok rastlanan vesika türü. 12 Hamlin. Daha 1896'da Everett P. "Van'da 1872'de kurulan okul geligivarken.Fransiz. 213-214. 5. Bâbiâli'yi suçIu göstermeyi âdet edinmiglerdi." diyordu. Massac hussets 1913. ilâç gätürüyoruz. 35. s. 'memleketlerine . Türk bizi istemeyebilir ama oramn sahibi Türkler degil ki. 13 A. mektebe devam eden ögrenci ve veli1erinin isimlerini istelmig ve bu kimselerin hapsedilecegini bildirmigti. Fleming H. tebaasiyandan da bir göçmen ülkesi olarak ABD gayrimüslim Osmanh hakki veren bir devletti.. Ermeni patrigi geri döntarafmdan engellendigini. "Biz Türkiye'de Hiristiyanlar ve H1ristiyanhk için okul. 1910'larda Van'daki faaliyetlerini anlatirken. Talebenin %75'i Gregoryen Ermenilerden. hastane açiyoruz.e.e.Ermeni cemânti bazi hallerde Amerikart misyonerlerine kargi olumlu tutum takmmig. Ermeni gençligin egitimi iglerine karqmamalarmi ihtar httigini' anlatir. ABD'nin Türkiye hakkmda iyi hisler beslemedigi. 221-222. patrigin defalarca. bunlarm bazilarim rahipler yolluyor ve bir losun masraflari da piskoposluk kargihyor. s. s. What Next in Turkey. melerini. bazen küçük kasabalar ve gekilde bulundugu misyonerlerinin görülüyor. 1840'larda istanbul'daki faaliyetlerinin.13 Zamanla bu direnig gevgemig olabilir. modern hbbi ve egitimi kuruyoruz.12 Hattâ bir keresinde patrigin sekreteri Baron Niyan.Yukayogun bir Amerikan rida saydigmuz bölgelerin etnik niteligine baktigiruzda gärülen özellik gudur: Amerika. Amerikaldar faal degarktaise bunun gildi. Örneginmisyoner David Brewer Eddy. The Duty of United States of America to American Citizens in Turkey.15 Bu nedenle de Amerina en çok vatandaghk 11 Idavid Brewer Eddy. hattâ yardimci olmugtur. bir Ermeni Protestan cemâatinin kurulup geligmesinde Amerikan misyoner1erinin büyük paya varda... 14 Everett Wheeler.

EK LÏSTE Osmanh Ímparatorlugu'ndaAmerikan Okullan. Erzurum'u Gelibolu. s. Minister to Turkey. Listede o zamanki vilâyet taksimatma uyuldugu görülecekti. Despatches of U. 968-1490 arasi. Hastane ve Dispanserler Bu liste 1318/1900 tarihli Maârif Sâlnâmesi ve American National Archives'de bulunan 'Despatches of U. Bilecik'i Mersin. Tekirdag. M. American National Archives. s. Amerikan listesi teferruathdir. Bahkesir. Manisa (Saruhan). Diyarbaktfi Bütün Dogn Karadeniz'i Sälnâme-i Nezâret-î Maârif-i Umûmiyye. Maraq. 362. Büyük ölçüde toplumdan izole edilmig bir muhite ve belirli gruplara hitap eden kuruluglar olarak kald11ar. 46. Adana'yl Mardin. sene 1318. 25 Subat1903 tarihli Leishmann'm raporu. Ancak Osmanh listesinde mekteplerin ruhsat tarihi de verilmektedir. Kirklarell. Urfa.S. Eski isimlerin yenileri verildi: - * ** Ankara vilâyeti Bitlis Halep Sivas Erzurum Edirne : Aydm : Hüdavendigâr Adana Diyarbakir Trabzon : : : : : : : : : Bugünkü Kirgehir ve Kayseri'yi Bitlis ve Mup'u Antep. bunlar belirtildi.Aydm. Dar-ü]-Hilâfet-ül-Âliyye. Antakya'yt Amasya. Kütahya. Mentege (Mugla). Bazi cografî yerlerin bügünkü ismi tesbit edilemedi. Denizli'yi Bursa. Teoloji Semineri. Yetimhane.116 ¯ kan misyon mektepleri Osmanh ülkesinde âdeta Amerikan vatanday yetigtiren kurumlar olma iglevini yükümlenmig oldular. Bu mekteplerin Osmanh Ïmparatorlugu'nun uzak köpelerine Bati kültürünü ve hayat tarzuu ne derecede getimbildiklerinibilemiyoruz. Gümülcine'yi Ïzmir. Tokat ve Sivas'1 Erzincan. ." Osmanh resmî listesi Amerikan raporuna göre üç yll evvel olup kurumlarm sayisi dügük gärünüyor. Roll 71.S Ministers to Turkey' adh serideki 25 Subat1903 tarihli bir listenin kargilagtirilmasi ile hazirlandi.

içeriyordu. Okullarm tarihleri bulunabildigi ölçüde verildi. Bu okullarm talebe ve personel sayisi listede tespit edemedigimizönemli bir noktadtr. Ruhsatsiz çahganlar belirtildi. . Lübnan ise. Cebel-i Lübnan özerk mutasamfhgi ve Beyrut oluguyordu (bu vilâyete Trablusgam ve Hayfa sancaklan da dahildir). sancak ve vilâyet verildi. Yetimhane. vilâyetinden 117 Bu taksimata göre listede önce okulun adi. sonra bulundugu kaza. Karg1Iagtirmaya ragmen her iki listenin yeterince sihhatli veriler ihtiva etmemesi baghca sorun olmuytur. dispanser ve hastaneler aynca belirtildi. Bu konuda en mükemmel liste ancak Boston'daki Misyonerler Merkezi'nin argivlerinde hazirlanabilir kanismdayiz.

KiBse Sis-Kozan Km Okulu Hacin. Kilise " " Akhisar-Saruhan Okul ve Kilise Manisa Merkezi " Okul ve Kilise Öclemig-izmir " Amerikan Erkek Koleji Merkez-Izrnir " Merker Ízmir " KIz Koleji AYDIN Anackulu ve Tesisleri Merkez-Ízmir BAÖDAT'TA Amerikan akulu ve diger tesis yok Amerikan Koleji Arnerikan Kadin Semineri Beyrut Merkez - - " " BASRA'DA * " Oku] ve Kilise Amerikan " ANKARA Anaokulu BEYRUT 1240'ta (1824)açahmg. Sanat Okulu " " " Erkek Okulu " " . Anadolu'daki Amerihr (19. Arba. 2 Tegrin-isani 1309 (1891) Kayseri Erkek YatzhOkulu Talas-Kayseri Kaz Yatih Okulu. Kazan Erkek Okulu 4 Mart 131§ (1895) - " - w " - . .AMERÍKAN OKULLARI 118 Egitim Kummunun Kaza ve Ada Sancak Erkek Yabh Okulu Ruheat yda Vilâyet (Bilinenler yazada) ADANA Metsin 5 Subat1309 (1891) " KazYahh Okulu Merkez Kaz Yabh Okulu. Ìstanbul1989.yiltydda AmerikanMisyoner Okullart). Ruhsatsiz çahyyor - - Uygur Kocabagoglu. bu konuda bekleneni veriyor. Tarsus-Mersin a.

.merikan<kulu DÍYARBAKIR Erkek Okuin ve Tesislati Kiz Okulu ve Tesisleri Teologi Semineri .Eþtim Kurumunun Kaza ve Ada yimyet Sancak Teoloji Semineri BEYRUT Suku'l Garb Erkek Yahh Okillu • - K:z Lisesi (Nablus) Yahudiye Akademi ve Sanat Okulu Sidon Kiz lizesi - Sveyr Kaz Semineri Trabiusgam Erkek Lisesi Abein Erkek Yahh Okulu Lazkiye Kaz Yatih Okulu - ' Beyrut Amerikan Okulu Beyrut-Merkez - Kilise ve Okul Humus Kilise ve Okul ible's-Suki (Merci Avun) Kilise ve Okul UI-Khiyun (Merci Avun) Kilise ve Okul Mualleke " Kilise ve Okul Bugbun " Kiz Yabh Okulu BitWMerkez Kaz ve Erkek --- ». Bugûnkü isimleri bulunamanughr yoktur.. . Erkek Yanh Okulu Kaz ve Erkek Ruhsat yah (Bilinenier yar dda) Ìlkokulu Ílkokulu Erkek Okulu Kaz Okulu " Derkevank* (Bitlis) .. Kiz YatzhOkulu Merkea ERZURUM Erkek YatzhOkulu - EDÍRNE vilayetinde Ameríkan okul tesisleri yoktur. BÌTLÏS " Mogunk' (Bitlis) - " Mug « Kaz ve Erkek Ílkokulu Tuk* BAHR-i SEFit (Ege Adalan'nda) CEZÂÍR-Í - x.. 119 .

Rumelihisan Amerikan Koleji(Robert College) ÏSTANBUL ÜsküdarAmerikan Okulu (Rahibe Kilise ve Okul Kiliseve Okui Kilise ve Okul Kiz Koleji Misyon egitimi için) Kumkap1'dada Ain-i Zehaltah Abein Zahleh vilayetinde KASTOMONÎ Kilise ve Okul KOSOVA vilâyetinde HarputAaserikanKoleji (Euphrates College) Amerikan Kiz Koleji ve Yatih Okul Teoloji Semineri Anaokulu CEBEL-I LUBNAN MUTASARRIFLId] (Õzerkve äzel stattilü bölge) Amerikan okulu ve tesisi yoktur. " " 1318 (1900)yah Sâlnâme-i Nezaret-i Maârif-i Umûmiyyesi. Beylan « " Bias Bursa Hüdavendigâr " Yetimhane igKODRA vilâyetinde Amerikan . bu vilayette Amerikan kurumunun aduu bildirmiyor hiçbir .-ÄZiZ 130S(1908} - . u Kaz Yatih Okulu " ilkokullar " Kilise ve Okullar Kilise ve Okullai - r " Geral Cabbin KassaWHaleb K2zOkulu Amerikan Kiz Koleji * = Mara§ " Teoloji Semineri Okul ve Kilise Urfa Haleb (Merkez) Kilise ve Okullar Kilise ve Okullar Kilise ve Okullar Kilise ve Okullar Kiz Yatih Okulu . Harput-Merkez MAMURETÛt.E'gitim Kurumunun Ada Erkek Okulu 120 Kaza ve Vilâyer Sancak Ruhsat y1h (Bilinenler yaz:Idt) HALEB Suveydiye KazOkulu Antep Amerikan Koleli (Central Turkey College) Anteb . KONYA Burdur Amerikan okulu ve tesisiyoktur. Antakya . okulu yoktur.

itim Kurumanun Kaza ve Adi MUSUL viläyetinde SELÂNÌK (Bilineuler yazaldr) Sancak Amerikan Kiz Koleji Ruhsat ysh Viläyet MANAS 1L6. Fakat Amerikan var.1308 (1890) Manastir Amerikan okulu ve tesisi yoktur. Erkek Okulu Merkez VAN " Kiz Okulu YANYA vilâyetinde Amerikan okulu ve resisi yoktur. - - Merzifon-Amasya Metzifon Amerikan Koleji (A'notolia n College) " " Amerikan Kaz Kolejl SÌVAS Mart 1315 (1897) SÏVAS Mart 1315 (1897) Sanat Okulu Teoloji Semineri - Gürün-Merkez Okul ve Kilise Kiz Okulu Erkek Okulu ve Kilise " Okul ve Kilise " Okul ve Kilise Tokat Kiz Lisesi gam SURÍYE* 14 Tegrinevvel 1309 (1891) Erkek Lisesi Okul TRABZON Merkez TRABLUSGARB vilâyetinde Amerikan okulu ve tesisi yok tur. YEMEN " " " "Salname-i Nezâret-i Maarif-i Umûmiyye'de gerçek olmayan ve muglak bir sayi belgelerinde Suriye konusunda bir bilgi yok. .Ej[.

HASTANE VE DÏSPANSERLER Kurumun Cinsi Yetimhane " 1 Kaza ve Sancak Hacin-Kozan Merkez " " Anteb " Marag e " - Vilâyet Adana Bitlig Erzurum Haleb " " Urfa Buna Hüdavendigar Harput Mamuzet-ül-ôziz Görün-Merkez Sivas " Merzifon-Amasya Merket Van " " Hastane Amerikan Haslanesi ve Rispanseri .(SANCAK) MERKEZE BAÒLI MUTASARRIFLIKLARDAKÍ AMERÏKAN OKULLARI Egitim Kurumunun Kaza ve Adi Erkek Lisesi (Bilinenter yazilda) N Bagçecik saucagmda BÌNGA2Í Haziran 1893 (Libya kuzey) Amerikan okulu yoktur. KUDÜS Ramallah " Erkek Yatth Okulu Amerikan Arkeoloji Okulu SULTANÍYE (Çanakkale) sancagmda KALE-Í Amerikan okulu yoktur. - ÌzmitSancajþ Anteb Halep Talas-Kayseri Ankara Merkez g¡g¡s Iazkiye Beyrut . ÇATALCA sancagmda Amerikan Krz Yatih Okulu Ruhsat yah Vilâyet Sancak okulu yok tur. MUHTELÍF YERLERDEKÍ YETÍMHANE.

.Kurumun Cirisi Kaza vc Sancak Vilayet Hastane Trablusgam * Dispanser Sidon " Hastane Sveyr Haslane ve Dispanser Maahnetein Hastane ve Dispanser Halput Mamuret-ül-âziz Merzifon-Amasya Sivas Merkez Van " Cebel-i Lübnan Mutasarnfh .

Tipk: Müstüman yurttaglari ve hemgehrileri gibi. yüzyil aydnundan * 1. yüzyil Osmanhhšmda Avrupaî ögeler kadar (ki daha büyük bir içtahla ve fazla bunlar ekseriye 20. var olan benimsenmig cemaat kurumlarmi. 123-131. Bu sarsmtiya en eski H1ristiyan topluluklan nasil kargi duracakti.Osman Hamdi'nin ÖniindekiGelenek' Osmanh Ïmparatorlugu'nuntarihinde Tanzimat sadece bürokrank reformlar silsilesinden ibaret bir dänem olmayip aym zamanda zihniyette ve tarz-i hayatta vukua gelen bir degigme demektir. bütün bir zihniyet.2-5 Ekim 1990. Okumuglarm ortak direniginasil korumaltyd1. oldu gi Osmanhhk adma ve Batt'mn kargismda ve digmda kalarak. IL Megrutirederek vurgulamig degildir. kadrun konumunu. âdet ve geleneCevap Osmanhhk oldu. laiklegerek. ortak cografya ve tarihlerinin mirasma sahip ç1karak. Bati'yt tamyip benimseyerek. Bu dönemde aruk Osmanh tarihini butün Osmanh milletleri ve onlarm seçkinleri birlikte yapmaktadir. Protestanhk Osmanh ülkesinin Hiristiyanlan arasinda sadece birkaç misyonerin kurdugu kilise. s. Aslmda Polonya asilh Mustafa Celaleddin Papa (Borzecki) ile Frans1z kültürüne baghhk gösteren Osman Hamdi Bey veya daha Türkçü Ziya Paga gibileri yer yer Osmanhhktan çok bir Türklügü. Ïstanbul1992. yüzytl Türkçülügünü. Taraftarlar Bati'nm. . kiliseyi. ruhbam. inanci ve ananeyi sarsmaktaydi. olurnlu olumsuz konusunda tavir veya Bati'yi yagamak ÇünküBati etkisi. aile yapisim. Aynca bu mesele imparatorlugun gayrimüslimleri de varid için degildi. Planlanmig bu beraberlik digmda. istesek de istemesek de hayatirniza girmig sadeve kargitlar Bati'yi yagatmakta ve tartigmaktadir. ce Müslümanlar almaktayd1. degi. Su yet'le ve Cumhuriyet dönemiyle kargilagttrmak inümkün boyut önemlidir ve 19. hayat tarzi ve davram. Bu nedenle Osman Hamdi'nin çagdaylatim bu dönemin ve bu kültürel çevrenin içinde degerlendirmek gerekir. ayaklanma ve ulusçuluk gibi olugumlarla birlikte geligenbir bagka tarih yapvechesi de ma süreci daha vardir. Ancak bu gruplann birlikteligi sadece olumlu ve ayumlu olarak görülmemelidir. Osman Hamdi Bey KongresiBildiriferi. okul ée bu mezhebe giren bazi Hiristiyanlarm sebep oldugu hadiseler zinciri alarak kalmamakta. bazen de o kültür ve edebiyati zikolsalar da. 19. Bati'yi benimseme tutumunun adt böyle kondu.fikligine neden olmaktaydi. Bu asnn kültür tarihinin en önemli bir olmasidir. bazen isim.

Aslmda 19.. 39 vd. Bu yillarda Istanbul ve tagra mekteblerine Mekteb-i Harbiye çikigh resim ögretmenleri tayin edîliyordu. Bu yeni olugumun bayru asker ressamlar çekiyordu. Sultan Abdülmecid'e takdim ettigi tablolar nedeniyle dördüncü rütbeden bir nigan verilmigti? Ancak Ayvazovski Osmanh saray1 tarafmdan taltif edilen ressamlarm en ünlüsü olmakla beraber tek degildi. istese de istemese cihšmda Avrupahhk sorunu bir baloma 20. 'Askerî Okullarda Ïlk Resim Dersleri ve Asker Ressamlannuz'.tim 1 Bagbakanhk Argivi (BA). o kahtun ve mirasla daha yakmdan ilgilidir. Latince ve Yunanca bilen böyle bir grup olugturuyordu. yüzy11Battmese de. yüzyilm bu geligmeleri 19. tablolarmda Sarkhattatlanm tuvale aksettirecek bir ressam yoktur en azmdan). I. Arapça ve ardmdaki edebiyatla da bu as2rda daha yogun ve ustaca ilgüenilmigti. 3 Cemaziyyelevvel 1275 (9 Arahk 1858) tarihli bir irade Üsküdarve Begiktag riigdiyelerine Mülazun Necib ve Mülazim Salim efendilerin. oldugu Sarkmedenlyetini de geçmig asirlara göre daha yogun. 2 BA. Subat1990/28. Gerçi Bati dillerine ve felsefeye ilgi. Osmanh. 18.tartigmadan almmig göiiinüyor) Sarkda hâkimdir (insanlarbilse de bilde o kültür. yüzyil Osmanh okumuglannm her dil ve dinden gruplan arasmda yaygmhk kazanmytz. Askerí Tarih Bülteni. 27764. yüzyilda oldugu kadar büyük bir sorunsal olmanugttr. daha titiz ve daha metodik bir biçimde incelemektedir. iki yüz elliger kurug maagla resim hocahklarma tayinmi_ emretmekteydi. 18.. Farsça hiçbir asirda 19. Asluida Osman Hamdi'nin içine dogdugu 19. s. Öte yandan aslen Macar olan Ïbrahim Müteferrika'nm yanmda ilginç bir kigi vardi. Osman- . bildigi Rumcanm yam sira Latinceyi de ögrenmig bir ilmiyye mensubuydu. Õrnegin bu yüzyilm ilk çeyreginde Ístanbul'daEflak beyzadesi Dimitri Cantimir Fenerli beyzadelerden Padova'da tahsil gören Mavrokordato Kardepler. çok saygiyla ve ürkülmeksizin kabul edilmigtir. 125 ¯ . yüzyilda oldugu kadar sevilip edebiyati incelenmemigtir. No: 7991-12CD 1274 (Ocak 1858).D. ÖrneginAzerbeycan. 3CA 1275 (Arahk 1858). yüzyilda artik kurumlagmig anlamda bir aydm (intelligentsia)zümænin varhšmi hazirlasadece idarede degil hayatm her safhamigti ve Tanzimat reformlarim smda götürecek grup buydu. Nefriyoglu gibi kibar bir Tûrk hep birlikte Aristoteles üzerine tesfirler yapan. Bugün Osman Hamdi gibi. Okullara kadar resim dersleri ve Osmanh hayatmda Battà anlamda ressamlar ortaya çakmigtt. yüzyil Osmanh cemiyeti. Aym yillarda ünlü ressam Ayvazovski'ye. Eski Galata kadisi olan ve Yanyah Hoca olarak da bilinen Mehmed Esad Efendi. Kazan gibi Rusya çevre vilayetlerinin aydmlari arasmda da Rus medeniyeti ve onun mengei olan Avrupa.I Benzeri tayinlerden sadece birisidir bu. Tülin Erlan Çomhlu. I. hüsn-ü hattla resim sanabir arada ögreniyordu. Garb'i fakat aym zamanda mensubu tamma ve benimseme mücadelesindedir.H.

. zaman ve der.4 vapurlarda harem-selamhk usulüne dikkat edilmesi iste'kat' denen ve çignenen bir nirdi. Naum T1yatrosu piyango ile desteklenmekte ve daha 1851'de Beyrut'ta meclis-i ticaret azasi Maron Nakkay'm açtigt tiyatroya (ki vari1mektedir.No: 4813-16 Safer 1269 (Kasun 1852). Sultan Abdülmecid'in cömert yardimlanyla basilan bu fresk ve mozaikler.M. LD. No: 45223-14 RA 1289 (Mayis 1872). No: 830. onun kaleme Recently 3 BA.3 Subat1856'da Sultanahmet Meydam'ndaki obeliks (Dikilitag) ile. Bir yanda ordudaki subay ressamlarm faaliyet gösterdigi Ïstanbul'da. M. Öteyandan ingastm ve yagamasim. Bu pahah basklyi Fossatiler Rus çarma sunmak istemig ama çar gerekli parayi vermek istemedigi için. Pers Savaglan sonunda Platea zaferi adadiklan üzerine Yiman §ehirlerinin Delphoi'deki Apollon Sunaga'na etrafmm (Yilanh ayag1 Sütun) burmadiregin parolan trophaei'nin bir eski alandaki kentsel dönemde Bu çikar. frad-Dah. The Sultan Abdul Mejid adlyla basilan kitaplardan 20 adedinin 178. yasaklar çikar. No: 5212-27 Safer 1261 (Mart 1845) tarihli'Vapurlarda kadm 1854) erkek yerlerine dikkat edilmesi'. Ayasofya'mn tamiri esnasmda Fossati kardegler mozaik ve freskleri ortaya çikartmig ve resmetmiglerdir. edeb ile geÿt-üguzar 4 BA. Bir irade edilen nebatm 1854'te 'Yemen ahalisinin tenavül eyIedikleri kat tesmiye cogvatan Osmanh artik olundugundan' ediliyor. Mart 1867'de Tepebaç1'nda bir tiyatro ingasi için 3 bin m2'lik bir arazi satm almmast için irade çakar.M. 400 yildir yönettigi Yemen'de ile Ekim bitkinin ne oldugunu o stralarda tahkik etmeye baglar. malî olarak desteklemektedir... Eski eserleri korumaya ve anlamaya yönelik bir faaliyet ve genelde yeni bir anlayig vardi. yüzyilda bu alanda bir yogunlayma görülür.öbür yandan kadm ve erkeklerin mesire yerlerinde edepli davranmalan için sik sik iradeler.5 sterline ahamast hakkmda irade. aym fasnif.1. Bati'ya ilgi artiyor ama Dogu'nun edebiyat ve tarihi de gene Bat1'dan gelen bir esintiyle daha yogun ve bilimsel olarak inceleniyordu. ona ithaf edilerek uygarhga sunulmuytur.H. Aya Sofia Constantinopleas Resfored by Order of H.V. ÏbniHaldun tercümesini Ahmet Cevdet Papa tamamhyor.126 h bagkentine ve saraya Ferenc Liszt ve bagka birçok vitûöz gelmekte. söz numunesinin irsal rafyasimögzenmeyóbaç1amigttr.koleksiyonunu derlemekteydi. tiyatrolarm ve cografyasmi ägrenmeye baglamigtir. T. Osmanh. . Osmanh'nm 600 yilhk hayatmdakiilk örnekler degildir bunlar. ülkeyi Batt müzigine açmakta ve Muzika-yi HüOsmanh musikisimayun komutani Ethem Paya 'Frenk' usulü notayla nin en genig. makhkla çevrilmesi için irade süregisimrlamasi tammadan uygarhk eserlerin korunmasi..Öteyandande devlet..5 ÏmparatorlukBaTuhsat Arapça eserler temsil edecekti) tihlagiyor. No: 19680 20 Muhç 1271 (Ekim tarihLi 'Kat denilen nebat hakkmda'.1. Muzika-yi Hümayun. No: 5976:12 1266 {Apstos 1856). 5 BA. 1268 (Mayis 1852) tarthli 'Mesirelerde edilmesi'.V. ama 19.

yüzyillarda. yüzyil Bati Avrupa'simn bu alandaki iddia ve talehi bugünkünden daha fazla. No: 4582. Aynca bu IIgi ve bilgisi sadece kendi Hiristiyan kültür çevresinin kahplarlyla smirh degildi. nunda çeviniigi Firuzâbadi'nin ünlü Arapça lügati Kamusü'l-Muhit. daha israrh ve pervasizdt. Toplama ve envanter tespit çahymalan da bu tarihlerde baglar. eski eserlerin deger kazanmasi konusunda bilgi birikiminin bulundugu bir düi)yayd1. Devletlerin ve varhkh smtflarm bütçelerinde. yani hâlihazir ve geçmigteki çevresini tammak için kaçmilmaz oldugu da aç1ktu Osmanh ülkeleri. ve 19. ama ikincisine de hayir demek yanhÿ. Birinci soruyu evet diye cevaplamak zor. tariht zenginlikleri de Bati Avrupa koleksiyonculari ve müzelerinin iytahm1 kabartlyordu. IMV. Ïstanbul'unher yerinde kadmlara dahi gerbet ve çay içinde gizlice kanyak ve rom kangtirip satan dükkânlan türedigi gibi gekerlemeciligi tegvik için Francesko Vallaury'nin dükkânma meci-i gehriyari' serlevhasinm asilmasma izin veriliyordu? Viyana'mn imparatorluk gekerlemecisi Demmel gibi ÏstanbuYda daha niceleri taltif edilecekti. Bâb1âlî Tercüme Odasi'ndan sahhak Ebro'nun Bati iktisadmdan ve tarihinden yaptigi tertüme ve derlemeler yanmda Ïstanbullular Iranh pair Hafiz'a yogun ilgi duyuyor ve Iranhlardan çok Hafiz gerhi telif ediyorlardi. elOkaynûsü'l-Basit ffl Tercemetî'I-Kamusi'l-Mûhit baghgiyla baskaya veriliyor. müzik ve arkeoloji derken Osman Hamdi'nin boy atacagi ortam adeta olugmaktadir. eski eserleri koruyacak. No: 8463. birkaç binyildir uygarhšm eit zengin merkezlerini olugturmug olan Anadolu. Suriye-Filistin gibi bölgeleri kapstyor. imparatorlugun dogal zenginlikleri kadar. egitim kadar önemli görülüyor ve sadece belirli bir zümrenin ugragisi olmaktan çikar11mak isteni'punççi'6 'gekerle- 6 BA. Eski eserlerin tamnmasi. Aslolan her ilim qubesinin kendi tarihini bilmek zorunda olmasidir.. 7 BA. 22 Safer 1266 (Ocak 1850).aldigi tarihle artrk vakanüvislik gelenegi sona eriyor ve Osmanh modern tarih yazicihšma adim atiyordu. Resim. meydana çakartacak bol miktarda para bulunuyordu. 19. 18. bilim adammm çahytiga ve entelektüel hesaplagma içinde bulundugu zamam ve mekâm. uygarkgm bekçisi bir dünya olarak niteliyordu. Bu kaide arkeoloji ilmi için de geçerlidir ve Türk arkeolojisi de biraz daha yakm asirlarla ilgilenmek ve Osmanh-Türk toplumunda antik dünyaya duyulan ilginin tarihini bilmek durumundadir. Eu da akla. Osman Hamdi bey'in dogdugu yillarda Osmanh'da âsâr-t atikaya karp olan ilgi de birden artnug ve resmîlegmigti. ülkedeki eski eserler acaba yeterince korunabiliyor ve degerleri anlagilabiliyor mu sorularma getiriyordu. yüzy11so- . kultür tarihinin her türlü malzemesini degerlendirecek ve sahiplenecek. kendini. LH.. Aslmda Avrupa küItür çevresi (Kulturkreis). 17 M 1275 (Aj'pastos 1858). Èöylebir ilgilenme ve bilgilenmenin. Bat1Avrupa. m . Ancak Mütercim Asun'in 18.

kullammma ve hele eserleri. türlerini içenebat hayvan tropik ve lerde patriciler. Ptolemaioslar devrinde de Ïskenderiye'de müzesiz ise devir denir. Bu iddia. kapah smifm imtiyazh maddesi. Eski esere des Vosges yapsatçi müteahhitlerin ancak son çagm bir egilimidir. Oysa. Ïlk müzenin Atina'da benzer bir kuque' oldugu. müzeciligin olay Bu açilmigtir halka düzenlenmig Republique' olatak ve 'müze' I 128 'pinokothe- yaygmlagmasmda baglang1ç noktasidir.soylularm yordu. ev yapmak isteyen luzsizlarimn elinden çok çekmigtir. gündelik yagamina kesimi tarih boyu. Du botardk bahçeleri ren müzelerle. devleti yönetenler arasmda da eski Aydin vilayeti salnamelerinde rastlanmaktayd1. Efes ve Bergama'nm nasil gezilmesi gerektigi rehberini ve hazarlaarkeolojik hazirlayan mükemmel gezi tilmigtir. resim ve krokiler bunu rehber gösterir ve dogrusu günümüzde yazilan . eserden anlayan ve saydugu kadar. gösterenlere gi sahife sahife anla(yillik). Bu bakmadiye efes yagam' Bergama'ya ve tan Osmanh bürokratlarmm tarafmdan memurlar vilayetteki tespitlerin yadigt açtktir. Antik mig ttr. Bu yaygm fakat dogralugu güpheli yan bir toplum olarak parçasi' olarak nikamya göre. gehirkardinaller. hükümdar ve ansiklæ Diderot'nun istiyordu. Çünkübazi mügahede. Dolayisiyla Fransiz yeterli degildir. 1789 Fransiz Devriaçik bir müze hami'nden sonra yapilan iglerden biri Louvre'un halka Akropolis'teki linde düzenlenmesidir. 18. pek äyle bagnna basmamigtir. eski eser. Paris ve birlikte. Roma-Bizans'a rum olmasi ihtimal dahilinde. eski eseri degerlendiren ve bunun için didinenler. asirlardir. Misir piramitleri mezar bazilannm Hiristiyanlar. daha çok. merak bükurmuglardir. yüzyilm aydmlanmaci dügünürleri. yahut kultamiratta ve etmiglerdir. vaftiz Kale (!) yapmu üzerine haç kaziyarak Paris'teki Place yil birkaç önce Daha görülür. bu 'Museum de la 27 Temmuz 1793 tarihli bir kararname ile Louvre Sarayi. tün Avrupa'ya yayilmig dügünürleaydmlanmaci ait ve hep halka kapahdir. Her geligir refah egitimle ve ve saygt. eski kitap. memlekette oliçinde aydin zümna vardi ve kitap merakhlan örneginde oldugu gibi. yüzyilda Osmanh toplumu ve aydmlari eski nitelendirilir. eserlerden anlama19. çizilen hakkmdaki Kalesi Bodrum Örnegin 'tag 'tay pildigt görülür. Çin ugrayagmasma civardaki köylülerin di. yerde kitabeler her lamlan elinden zor kurtanlmigtir. Roma'da papa ve Rörlesans Floransasi'nda Medici'ler. Berlin'in soguk Akdeniz güneginin altmdan kaldirip Londra. biolmakla bir söz müzelerme yrgmak isteyenlerin tekrarladigi halkm genig dünyada bütün zim aranuzda da yaygm bir inançtir. olmakla koleksiyonlar birlikte. zooloji ve kralhga hususî. eski Sedyabanct olan tarihsel kalmtilan. eski eserleri. Örnegin. ilk ya kafasmi koparmig. heykellerin. pedisindeki müzelerde herkese açalmasi gerektiginden söz eder. görebilmesini koleksiyonlanm herkesin koleksiyonlannm. eski dünyamn kahntist eserler gûya mavi gök kubbenin ve telendirilmigtir. etmeleri telkin görmesini zenginlikleriherkesin rinin. aslmda.

Vilayet yilhgmda y1gnu' diye.Y1manca olan bu kitabe musalla tagi olarak kullanihyordu. BelgelerleTürk Tarihi. 10 BA. 76 pieces.. 2308.10 O siralar Kirun Savagibitmig. Turgut Ipksal. Antiochus. cigerden koparir gibiveriliyordu. s.kitaplarda gözden kaçan bazi noktalar bu eski metinlerde yer almakta- dir. Ïstanbulve Çanakkale'yi avlusundaki eskibir kitabeyi begenmigti. Ama bu hediyeler bilinçsizce degil. Philetairy. Almanlara nül rahathg1yla nas11birakilabilirdi ki? Bu olaym arkasmda büyük olasihkla Alman kayzerine dayulan siyasî borcun ve o siralarda yapilmakta olan demiryollarmm etkisi vardi. hazine-i celîlede mevcut bazi merkûkât-î atîkayt görmüg ve bu misullu âsâr-1atikamn cem'îne pek hevesli bulunmuy oldugundan meskûkât-i mezkûreden birer mil<darnun yadigâr-i âlî olmak üzere kendisine îta ve ihsan buyurulmasi. 2 Receb 1272'de ($ubat 1856) Avusturya'nm Ìstanbul'dakibuyükelçisi Baron Prokesch'e hazine-i celîleden bazi antik meskûkâtm verilmesi için çikanlan iradede "Prokey. Îonya. oradan da kendisine gizlice verilmigtir? Avrupa devletlerinin eski eser talepleri.S Hierî 1308 (Miladî 1890) tarihli vilayet salnamesinin tam 80 sahifesi bazi plan ve kokilerte Ízmirve Ege'nin önemli bütun harabeleri için yazdmig ilginç bir rehber olarak düzenlenmigtir. 80MS5.Aiolia. IX. No: 1478.. ancak böyle bir hedlyenin dedikodu ve hognutsuzluk yaratacagindan korkuldugu için kapak. Lydia. Yazigmalardan sonra tag kendisine hediye edildi. önce saraya getirilmig. Temmuz 1845'te Rus grandüklerinden Konstantin Türkiye'ye gezmigve Pirkâr denen köyde bir cami gelmig. IX. Gene IIL Selim devrinde. Kendisine 'tag En or: Alexandre Magnus. 27-31. 28 pieces En argent: Lysimachy. Philippus. Bu rehber hiç de bagtan bu savma olmaylp titizce ve dikkatlice hazirlanmigtir. siyasî nedenlerden ötürú reddedilmiyordu. 10 pieces. Prokesch'in temsilcisi olduiçin o da bu mükâfatt hak eden bir diplomat olguülke tarafsiz kaldigl verilen sikkeler gunlardir: muytu. B 1272 (10 Mart 1856). 5 pieces. aym tasnif. Frigya ve Karia tarihlerinden bahseder. Örneginbüyük devletlerin hükümdar allelerinden Türkiye'yi gezen prenslere veya o sitada iligkilerin iyi oldugu bir devletin Ïstanbul'daki sefirlerinden gördügüne imrenenleœ politika geregi bazi geyler hediye ediliyordu. sayi 4. 'Eski Eserlerimizin Yagmalanmasma Ait Örnekler'. ÏngiltereelçisiNuruosmanlye Camiî avlusunda bir lahit kapagi begenmig. 23 L 1270 (Temmuz 1854). 40 pieces 8 Aydm VilayetineMohsus SalnameH. No: 5457. Kugkusuz böyle olaylara rastlamyordu. 9 BA." deniyordu. No: 6778. gökadar iyi tamtilan Bergama Zeus Sunagi. s. 129 .

No: BA. vali. "Kayzere bu lahdi içinde cesedimle hediye edersiniz. Haziran 1858'de Lahey sefiri Karaca Bey Flemenk krah hazzetlerinin meskûkât koleksiyonu için mevcut eski ve yeni Osmanh sikkelerinin gönderilmesinden memnun olacagim' yaziyordu. IX. Ïradelertasnifi katalogunda kay1tli iradenin metni argivde olmadigi bilemiyoruz. 16 M 1275 (Aþ1stos 1858).l* Ama aym yillarda Sisam kaymakami Kife Bey 'Anadolu'nun mahall-i münsabesinde baz1 âsâr-i atikanin keyf ve taharrisiyle bulunacak geylerin Dersaadet'e nakli için bir yüzbin gurug tahsis edilirse.13 Sözü geçen Tophane Mügiri FetAhmed Paga'dir. 24654. 18 B 1273 (Mart 1857).hi 'hapmetlu 11 BA. Mösyö Kanin (Canning?) Bodmm Kalesi'nde bulunan bazi miisavver taglan. yillarmda Èrusyaelçisine de 130 ¯ 'âsâr-i . o gün de bu gibi eserlerin peginedügenler veya onlari diplomatik iligkiler için gözden çikarardar vardi." emredilmigtir. Y Ramazan 1298 (Apstos 12 13 14 15 etmedi. hayatuu verenlerle bu kazilara aynlan tahsisati tenkit edenler varsa. I. yani Qubat1857de ayni kalenin duvarlarmdaki dan mermer bir arslan bagmm.. Ramazan 1298 (Agustos antika üç Ízmir'de 1880) tarihli bir irade ile "Bergama (Aydin vilayeti dahili) da eda edilen hafriyattan ihraç olunan bazi âsârm Berlin müzerine îtasi. No: 67046. bunlar daha çok define arayanlarla yapilan Bu gibiihsanlarda bir mübadele ne aym sava. No: BA. 1. 8441. Bugün nasil ki Türk gençlerine ve halka göstermek sergi tertipletip Turkiye'ye getirmek için çiriçin Avrupa müzelèrinden diganya gezi sergileri yollayanlar ve klasik arkeoloji putanlar yanmda.D.veya degigim zihniyeti de yoktu. GeSevval1270'te (Temmuz 1854) bulunan hediye edilmig. Ïzmitden bir garnizon yollamig. 1881) kayd1 var. J. irade zuhur . dahada ün yapan. Iskender Lahdi için de Osman Hamdi Bey'in. ama sonunda iradei seniyye ile Almanlar sunagi almig.D. No: BA. mahalli doldurularak Tophane mügiri devletlu paga. Gûya Almanlarm almak istedigi sunagt vermemek için. Bergama kazisi ile ilgili efiçin hangi eserlerin verildigini saneler müzeciler arasmda kugaktan kugaga geçmigtir.12 Oysa bundan 10 atikayil sonra.IX.. yerlerine digerlerini koydurmak partryla talep ediyor ve bunlann ihracma musaade ediliyordu. BA. Avrupa'nm maghur müzeleri gibi bir müzenin dogacagmdan' söz edlyofl5 Aslmda olay açiktir.. 6 C 1273 ($ubat 1857)." dedigi anlatihr. 1262 (1 Ocak 1846). mahallinden ihraci halinde asia mazarrat tegkil etmeyecegi misullu. No: 1478. çekilen âsâr-i atikadan bir grubu da Mausoleum'un parçalariyla Haçhlar'm inga ettigi Bodrum Kalesi'ndeki bazi antik parçalar olugturur..hazzetlerininbir lata tezkiresinden ve buna binaen müzeye naklinden' söz ediliyor ve emir veriliyor. Eenebi devletlere pegke.. 2 Muh.D. 24347. Kazi izinleri de bu yillarda verilmeye baglanmigti ama.

D. bu faaEyet parasizhk ve imkânsizhk yüzünden geligememigti.Raporda nahif bir üslupla sfenks'in ne oldugu. No: 5148. 17 BA. 27 L 1263 (Ekim 1847). 12 R 1270 (Ocak 1854).. bölgelerindeki eski eserleri araytp belirlemeleri ve degerlilerini Ístanbul'a göndermeleri veya mahallinde müze kurmalan bildirilmigti. (Bu dönemde müzenin adi müzehane olarak geçiyor. I. UzmanIara incelettigi bu somaki mermer eser. 18 BA. Eu eserin bir yll içinde Ístanbul'a getirtildigi izIeyen yazagmalardan anlayihyor. Bunlarm bazilari bugün ÍstanbulArkeoloji Müzeleri'ndedir. Eski eser dügkünlügü. O bir gelenegin yetigtirdigi büyük bir Türk müzecisiydi. bulma ve gönderme emrinin Bâbialfden geldigi anlaµImaktadar. 19 BA. 28 CA 1274 (Ocak 1858). No: 8335. I. I. Arahk 1847de Kudüs mutasarnft. Oidipus tragedyasmdan örneklerle nakledilmektedir. Anlagudigi üzere.H. Daha Tanzimat döneminin baglarmda bu konuda saygm bir ärgütlenme ve faaliyet vana ama. Eski SarkEserleri Müzesi de dünyamn en eski çiviyazisi argivine sahiptir. Adana mal müdürü Ahmed Ata Bey topladigi sikke. Ancak bu kazi raporlarmm ne denli saghkh 0) oldugu tartsmahydi.) O yillarda uzak yakm her sancakta bu gibi aramalarm bagladigi anlagthyor. Yukandaki ärnekleri yaygmlagtirmak gene de pek dogru degildir..19 Kabartmamn tasviri hazirlattmlnug ve bir raporla birlikte Bâbrâlî'ye gänderilytigtir. Gazze sancagmda Askalan deni1en yerde. 2 RA 1269 (Arahk 1852). Y1manSavagi sirasmda. samldigi gibi Osman Hamdi Bey ile baglarug degildir. No: 2807. 3600 senelik (1) olmahym19. ingilteredevlet-i fahimesinin Midilli'deki konsolos vekili Mister Noto'nun bazi âsâr-1 atika ve kadime taharrisi için Bodrum havalisinde yapacagi kazi için aldigi jznin bir yil daha uzat11masi gibi bir irade (28 Cemaziyyelevvel 1274/Ocak 1858) çakan eserlerden tek örnek olanlarmm saltanat-i seniyye müzesi için zabtolunmasmi. Osmanh eski eserler iradesinin düzenleyip yürüttügü kazilarda elde edilen zengin koleksiyonIar bu müzeleri doldurur. Ekim 1847de. Ahmed Ata Bey 'mehasin-i 16 BA.D. Ìdarecilerbu alan- da ilgili ve hilgili olmasalar bile eski eser arama. Tersine olaylar da çoktur. aragtirmalari sonucu bir sfenks kabartmasi bulundurdugunu yaziyor... No: 16351. iki ve daha ziyade olanlariam birinin saltanat-i seniyye müzerine degerinin hafire verilmesini part kopuyor? Aym müzeye (Aya Ïrini Kilisesi) Selanik valisi Yusuf Paga'nm gönderdigi mermer sanduka (lahit)gibisinden egerler gelmekteydi? Ama örnegin Musul'da Fransizlara verilen kazi ruhsati üzerine18 onlarin ihraç ettikleri âsâr-i atikanm raporlari da geliyordu. daha 1840'larda bütün vilayetlerdeki yäneticilere. IR. Dömeke meydan muharebesmin galip komutam Gazi Ethem Papa Yunanistan'dan bazi eserler getirmigti. 131 .anlayma gibisinden izinlerdi. seramik gibi antik parçalarm bir envanâsâr-1 asriyyeterini Istanbul'a göndermiçti.

13 CA 1268 (Mart 1852). Rusya'da Ìspandoni'nindefine taharrisine izin. Aym yillarda müze ÇiniliKögk'e tagm1my.22 19 Eylül 1890 tarihli Sabah gazetesi 'Amasra'da halen eczacuik yapan refeth Ahmet Refik efendinin elde etmig oldugu 16 parça eski eserin terbi'lvasita Müze-i Hümaýun müdürü atufetli tip olunan resimlerinin Hamdi beyefendi hazretlerine arzedildigi ve Ahmet Refik efendinin bu babdaki gayret ve hizmetinin takdir edilip. onun i¾ Tanzimat'm aydm gelenegini pek küçümseyebilecek bir durumda degiliz. nun emeklemeye baglamigt1. 21 BA. No: 8023.M.M. aym tasnif. 23 Sabah. Midilli ceziresinde Butre köyände çikan gumüy sikkeler.. c. Eu emekleme dönemi bugün daha dogrusu te. Vilayetierde bazi valilerin bu Hamdi Osman Bey sonra konuda gayret gösterdigi ve eski eser topladigt gönilür.modasma düqkün.20 16. Bu yillanla Osmanh idaresi sagda solda. No: 6220.ilaveten. Ama 19. daha sonra Osman Hamdi Bey döneminde de Vallaury'nin plamm çizdigi bugünkü büyük imparatorluk müzesine geçilmiÿtir. Siverek Samsat'ta Gägoglu Mehmed'in hanesinden zuhur eden meskûkât.. padigah tarafmdan kurulan müzeye konmak üzere takdim ediyor bu buluntulan.V. 1025-1032'deki makalesine bagvurulmahdir. gayan-i mükafat bulundugu'nuyaziyordu? Osman Hamdi Bey'in mensubu oldugukültür daim- yi cenab-1 132 mülükâneye 20 BA. hâlâ luzh bir kopuya dönügmüg degil. Diger yandan define aramak isteyen yerli ve yabancilara bu partla izin veriliyordu. No: 5255. . SairFigani'nin hievikonagimn (Ïbrahim ahalinin gulgulesine sebep olan bu heykeller neden sonra ortadan ne ve kaldiraldi. saye-yi gevketvayeyi hazret-i mülükânede tahsis olunmuy olan'.4 Safer 1308 (19Eylül 1890). No: 8060 ve No: 8207.V. dig dünyaya ve kenditoplumusäz etmek mümkündür. yüzyilda artik giderek profesyonellegen bir ilgiden ve bu ilgiyi götüren. Receb 1267 (Mayis 1851). yayan bir zümreden aydúu. yani kisacasi devrin güzel eserleri arasmda. J.. Osmanli tarihinde zaman zaman antik dünyaya kargi böyle amatär ilgiler duyan kipiler görülmügtür. gerisini kendi ahyordu.2.21 g nedenle 1880'de çakartdan 36 maddelik 'Subhi Papa Nizamnaatika mevzuatuu bundan mesi'nin esasi böyle clugmuy gibidir. 22 Bu konularda Semavi Eyice'nin 'Arkeoloji Müzeleri'. duymaya. ÏstanbulAnsiklopedisi. Âsâr-1 1slah edecektir.D. vilayetlerde ve çevrelerinde bulunan antik sikkelerin üçte bir kadanm bulana veriyor. Italya'yi Osmanh sarayma tagiyan ve kendisi de muhtemelen Ïtalyanasilh olan Kanuni'nin ünlü sadrazamt. önce Makbul. I. 1. s. yüzyilm gik ve Avrupa. BA.Osmanh kisacasizamanda ve mekânda hareketarihe ilgi digmda. sonra Maktul lakab1yla amlan ÏbrahimPapa Budin'den getirttigi üç güzeller heykelini Sultanahmet Meydam'ndaki Paya Sarayi) önüne diktirmigti.

onlari etkisi altma almaktadir.si halkalar halinde uzak Anadolu ve Rumelikentlerine ve her yagtan Osmanldara dogru yayilmakta. yüzyilmda bu aydmlar yeni bir dünyayi kurmak isteyen kugagi olugturmaktadirlar. 13' . Ïmparatorlugun 19.

i ikilegmeleri çogu gözümüzden kaçtigi gibi. Û. Roma gelenegini devam ettiren kilise örgütü idi.Osmanh Devleti'nde Laiklik Hareketleri Üzerine' Osmanh Devleti'nin toplumsal. Laicusladini. hiyerargi ve hukukî mevzuatim belirleyecek tek güç. Barbar akmlari sonunda Avrupa. Germen kavminin bünyesindeki ihmb kaygisizhk. Ístanbul1982. toplum düzeni ve çakan taya kurumlardaki degigmeleri bu açidan yeterli biçimde inceleyemedigimiz madigi de söylenebilir. sezarin hakki sezara. igin de bir degigtiren ve devindiren etkisi vard1. Genel sanmm tersine dünyada laik tutumlu din yoktur. öznelcilige dayanan bir sada- * I Prof. Avrupa tarihinin uzun yüzyt1Iarru kapsadigi açiktir. Laique. yönetim ve toplum düzenindeki degigmeler sonucu oryarattig. ." diyen Hiristiyan dininin temelde böyle bir felsefe ve toplum tarzi üzerine kurulmadigi ve dinî toplumun. Hegel Helen-Hiristiyan Avrupa'nm olugumunu betimlerken. Avrupa tarihinin kavimler göçü sonunda olugumunu saptayan bir ikilem söz konusudur burada. Roma Ïmparatorlugu yikilmigti ve barbar kabilelerin. "Tanri'nm hakki Tann'ya. Burada Avrupa tarihinin geligimini saptayan bir äzellikten söz etmek gerekir Görünügte Roma kilisesinin hiyerargisi yeni germanik topluma egeashnda germanik gelenegin temelmen olmuy gibi görünuyorsa da. Osmanh toplum düzeninin laik veya ger'i oldugu konusundaki tartrymalara girmeden önce laik kavrammdan ne anlagilmast geæktigi üzerinde durmahyiz. Bu tartigmanm yam bagmda Osdevlet manh ve toplum hayatmda zamanla dogan ánemli geligmeterin hukuk. Doganny'a Armagan. kavram olarak ruhban snufma ait olmayan düÿün ve yagam biçimini ifadede kullam1an ve rubaniyete bir deyimdir. "Bu neden1e dig görünügte Germen dûnyastada yeni bir tin (Geist) vardi. yeni bir dõnem ve düzene girdi. kabile düzeni kitada yeni imparatorlugun yönetim düzenini..Y.. Su tin dünyayi yenileyecek tindir ve ondaki öznelligin direnigi esasta mutlak bir degigikligin meydana gelmesi demektir. barbarlave hiyeIm (ona göre germanik dünyamn) Roma dini ve müesseselerini ettikleri Hiristiyan aldiklarmi. targisini kabul tamamlammy olarak yeni dininin konsüller ve kilise babalan tarafmdan çoktan gekillendirildigini belirterek. idaiî ve siyasî düzeninin laik olup olçokça tartigilan bir konudur.

Almanya'daki kilise çevrelerinin eski düzeni sessizce ve sabirla kemiren bu yeni Romanistler için 'Juristen sind böse Hukukçular kötü H1ristiyanlardr' meseli bunu gästermektedir. Vorlesungen über die Philosophieder Geschichte. 'Germanische Welt'. Avrupa tarihinin evrimini saglayan iki zit unsurdu. ama ayni zamanda da bir yol ayrdigl içinde geligmelerinedevam etmigierdir. 135 . Bo nedenle 13. Hegel.kat (yani mevcut kurumlarm äzüne ve meselelere kargi lakayt kalarak. görünügte bir sadakat) ve Roma hiyerargisinin bu ölçüler içindekikonumu ve degigimi. düpedüz hukukçular çektiler. imperyal loca gibi bölümler dünyevî otoritenin kilise üzeríndeki håkimiyetini gösterir. ruhanî elitin düzenleyecegi kurallarla birlikte ve onlara ragmen (veya onlart istismar ederek) kullanacagim dügünüyordu Kilise egitimi. Roma hukuk sisteminin principia ve kunimlari etüt edilerek bu ilkeler 191gmda yeni hayat düzeninin - 1 G. ne Balkanlax'daki Bogomiller ve hatta Ïtalyan Rönesanst'nm Pietro Pomponazzi'si ve benzerleri degil. Geligmenin bu safhasmda Avrupa hayatmm. invevestitur kavgasuu kazanan kilise tarafmdan yerine getirilmeye baglandikça devlet-kilise çatigmast artti.W. Bölüm.' dünyevî otoritesini.. BU tarihten sonradir ki papamnmonarka taç giydirmesi anun hâkimiyetini tasdik anlamma gelir. 1L asir sonuna kadar Avrupa'da da boyleydi. kiliseye kargi germanik lakaydi ve gösteripteki sadakatin devamnu imkânsiz kddr. Bu devirde Justinianus'un kodifikasyonundan sonra Glossatörler döneminde sadece perh ve ezber gelenegi ile sürdürülen Roma hukuku kaynaklarma yeni bir anlay1pla yaklagildi. hukuk hayatml ve toplum ideolojisini belirlemeye bagladi. Bu uzun mücadeleyi burada özetleyecek degiliz. Germanik bünyede varhgi ileri sürülen bu özgür1ük ve dogal laisizm. Aix la Chapelle ve Sepyr katedrallerinde bu imperyal localar ve narthex tipi tören koridórlan vardir.4. Bir müddet sonra bu geligmeler. Büyuk bazilikalardaki narthex. Hem de bu geligme ancak yakm zamanlarda tamamlanacakt1T. Avrupa'nm toplumsal örgütlenmesi. * Dogu'da Bizans'ta imparator patrigin elinden taç giydiginde bu patrigin otorite ve görevinin imparatorca tasdik edilmesi deinektir. manifaktürün geliptigi ve gehirlegme denen olaym bagladigi Avrupa'da mil1î pazar íligkileri de yogunlagti."3 demigti. yüzyillar boyu Avrupa dünyasmda laik hareketin baim ne Hussitterne Unitarist kilise mensuplan. Ama laiklik Avrupa kitasmda kanh kavgalarla tarihte ilk defadir ki bir toplum ve yönetim düzeni olarak ortaya ç1kacaktir. yeni Avrupa insaninm iligkilerini dúzenlemek yeni bir hukukçu metotla mümkündü. F. kiliselerdünyevî otoriteye hiçbir yer vermez ve mimariden bile atarlar. ilk alti paragraf. Gerçekten de Camlus Magnus 800 yilmda papanm elinden taç giydiginde. modern anlamdaki laik düzene inkilap etmesi için uzun zaman geçmesi gerekti. Bäylece kilise ve devlet bir kargithk ve bir beraberlik. Papahk bu dönemden sonra üstünlügü kazamnca. ve 15. Tarunm zenginleptigi.

Böyle bir tarum muhtelif biçimde yapilagelmigtir. ama toplumda her dinî cemaat aym yasalarla yönetilmiyorsa. bunun laikligin ta kendisi demek oldugunu ileri sûrerler. "Devletin dini. Laik toplum standart ve monist bir yänetim düzeninin ve her din ve cinsiyete mensup insanlarm egit kogullarlabagh oldugu bir hukuk mevouatmm bulundugu toplum düzeni demektir. merkeziyetçi gerçeklegebilecegi açiktr. hiç kimseye dinsel ayricahk ve üstünluk tammayan bir toplum dümodern toplum yapistyla zeni diye tammlanan laikligin. áma yeterli özellikler degildir. Kimi zaman her din ve inanca mensup gruplarm tolere edildigi." dibir ye tezlerini özetlerler ve bununla Osmanh Devleti'ni periata dayah toplumunOsmanh olarak nitelerler. Bazi yazarlar Osmanh Devleti'ni yönetim ve ve yargida gefi hükümlerin egemen oldugu bir sistem olarak tammlar. Gerçekten de Osmanh sonra dinî toleransin Ímparatorlugutarihte Roma Ïmparatorlugu'ndan - . din-i Ílam'dtr. Ancak de toplumun belirli bir geligme düzeyinde bu ideoloji modern bir toplumun geligimini hizlandrabilir de. din savaglari gibi kanh legebilmigtir. . Su standartlagtirma ve kodifikasyonu izledi. Buna kargthk devlet da gayrimüslim gruplara da tolerans gösterildigini belirterek. Oysa bu iki koqui laik bir toplumda bulunmasi gerekli.. din d1µ kaynaklardan esinlenen veya bu gibi kaynaklarm agirhk kazan(Osmanh. Bizans ve digi bir hukuk mevzuatt uygulanabilir Cengiz imparatorluklan gibi). kimi zaman da toÿlum hayatino düdinî kaynaklann digmda kaynaklara dayanan hukuk oldugu bir hukuk düzeni anlag1hr. Laiklik bir yerancak oldugu. kamu kurumlarmdaki laiklegme ve standart hukuk uygulamasi dolduAncak devletin ve toplum düzeninin laikleçmesi. egemen . bazi yazarlar.Osmanh Devleti gefi bir devlet miydi? Bu sorunun cevaplan çoktur bir konudur. Hukuk düzeninde gerçek kipi esas almdi.tartiplan . kadm ve erkek için dinî inanca dayah farkh düzenleme ve norm varsa (mirasta egitsizlik. toplum hayatma katihmda kisitlama ve farkhhk gibi).kanunlar Ïslamdininin kaynaldandu. Laik toplum düzeni Avrupa kttasmda da gok güç ve geç sorunlanm 136 yerlegmigtfr Laik toplum düzeninin tannnnu burada ele almahyiz. Kisacasi tüm toplumsal smiflar için aym hukukî mevzuatm uygulanmasi. sayede özdeg o toplumun modern önkogullarmm gerçekleymesine baghdr. hatta sadece belirli bir sm1f için örnegin rubban megruiyeti taniçin imtiyazlar tanmmig ve yönetici elitin imtiyazlarunn orada laiklikten söz edidayandmlarak açildantyorsa.. Yani bir toplumda dinî hoygörü olabilir (Eski Roma ve Osmanhimparatorluklarmda oldugu gibi). risal bir kaynaga zenlenmesinde normlarman lemez.l çörmek ve iligkileri düzenlemek yoluna gidildi. Eski Roma.Avrupa tarihini olaylardan sonra gerçekran mezhep kavgalarr.

tarahndan konan kurallarm (ärfi sultanî) örf ve âdetin hâkim pek kolay olmad1bu nedenle Osmanh Devleti'ne gefi devlet demenin bakildigmda bu hükmü doguygulamaya guu belirtirler. maliye gibi und seine Zeit. toprak düzenini tayin idaresi topOsmanh degildir. Mec. XI. Bunun sayisiz larmdan sadece birkaç1m verelim: Ocak 1454'te Gennadios'a resmen gòsteriRum Ortodoks patrikligi bah. Barkan.Bruchrnann.. hatta mahallî gelenek ve teamülle düzenlemeyi tercih konularda migtir. 'Osmanh imparatorlupTeekilât ve 3-4. Rilskiyat manastir. H uk. Sureti'. Devlet hayatmi. dinî ve maarife i1igkinigleri kendilerine birakumig. Ïmparatorlugun sürdürmeleriiçin faaliyetlerini oldugu gibi. göstermekte yazm mütemadiyen yenilendigini argioinde bir kopyasi budoldermaktadir. Musevî hahambagi protokolde önde vergi ve manastirlar tarafmdaki bir därt yere sahipti. angarya bagigildigma sahip sik sik ihtar huzur ve güvenlikterinin saglanmasi mahallî yöneticilere gönderilirdi. Osmanh kadisi bile sadece toprak düzeni. lesi'. 1910. Bizans devri patrikterine gelen. Íst. Ermeni patrigi.L. 203-224. tasdik de döneminde aynen (Kasun 1465) Manastirin argivindeki Evahiri Rebi'ulevel 870 tarihli verihnig olup.A. München.4 Tolerans kurumunu ki belirtirler sürenler her cemaatin kendi iglerini kendinizi gördügünu apag1da yapacagiz.hukümdarm kipiligine en çok görüldügü.Ûniv. Sayi C. mevzuattan gefi lum ve devlet hayatmin temel kurum ve iligkilerini etörff kanunlarla. 110-111. imtiyazlar bahy edilmigtir. bu vesikalann bazilartni içerir. bu imtiimtiyaz berat1Fatih tarafmdan Filibe sahrasmda bu tür beratlar maolup. Vemn Yavuz Selim'in Ferman 4 B.3 Yildiz Gene aryivini nast1rm lunan. ettigi bir öncüluk yazar grup Ö. Yavuz Sultan Selim'in Aynaroz (Athos dagi) manastm kegiglerine ileri verdigi benzer bir imtiyaz beratuu belirtelim. hatta kamtler ve kurumlara rütbe. adbagh olmaksazm kurumsallagtigi bir devletti. Ihçiyev. Fak. s. edildiginde ona yapilan tären ve bile nasip len ihtiram gäz aheiyd12 ve böylesi. ruhanî liderlî. Yrldiz Argivi. 1945.5Cerçekten de eden rulaÿacak bir durum vardir. dünyevî otorite toplum hayatmdaki uygulämada oldugunu. bunun laiklik olup olmadigrun tartigmasmi Osmanh devlet ve ise. Barkan'in gefi mevzuattan çok. F.. kanunnameler gefi hukukla uyum içinde çok. 1959. Turkei Dokumenti na RilskiyaManatira.L. Müesseselerinin Ser'iIigi Mese5 Ö. 'Aynaro2 Papazlanna Mülkiyet 24 Ylldiz (128). Izd. Mehmedder Eroberer s. . üstelik bu durumun zaman ve Dinî gruplarm iktisadî. 2 Franz Babinger. Örnegin dahi mirî hediyeler edilà hatta bazi manastirlara civari) 21 Sofya (Bulgaristan'da Balkanlar'daki ünlü Rio Manastirfnin Osmanh aldigi imtiyaz Ívan'dan Eylül 1378'de son Bulgar çari Sigman edilmigti.þir olmanupt1. Sofya 3 D.

Kayst 1314'te: Edhem adh biri. Ískenderveled-i Devlet adh bir z1mni hakkmda gikâyette bulunuyor ve 600 akçe kefalet borcunu ödemesini talep ediyor. Laik devletin ulkeninher yaninda her vatandag için aym mevzuatm uygulandigi.6 Ulemamn bazi konularve âdet hukukuna baŒvurmayi da verdigi fetva. b) Ankara ger'iyeSicil No. Tabiî bu özellikle dinî kurallarin ve ayrimlarm kalkmas1. Namzedlik diye bir âdet gäze çarpar ve kiz çocuk çokküçük yagta baba tarahndan ahnan bir paraya kargihk nikâh için birine vaat edilir. Millet ayrimmda ise dil ve irk esasi gözetilmezdi. nüfus say1mmda bile etnik ayrrn degil. 1551).No. Ïmparatorlukdagtlana kadar. "Ser'imaskalat degildir. Sebebi Ískender'inEdhem'in kizi Aype'yi nikâluna alan Kara Yeniçeri'ye kefil olmasidir. Ornekler: a). Buna kargthk Bulgarlar ve Rumlar ayni millet sayihyordu. 358 (M. Ermeni. Kara Yeniçeri kizi ahrken daha evvel onun namzedi olan ve bunun içfa 600 akçesayan simitçi 6 Yunus'a parayi verecegini vaat etmigtir.. Arnavutlar. Dinî cemaat örgüt ve liderleri. yüzyilda bir de Ermeno-Protestan milletleri olarak geçerdi. merkeziyetçi bir devlet olmak oldugunu belirtmigtik. hatta bazen aile hukukuna iligkin sorunlarda bile periattan çok örf tercih etmigtir. Kadi Ïslamhukukunun merh konusundaki açik hükümlerinin ih181iolan bu durutnu kabul ederek hükümler vermigtir." yeklindedir. . 1. yargi düzeninin ve egitimin bu anlay1g içinde dinî cemaat liderleri tarafmdan örgütlendirilip yürütülmesidir. Ancak bütün bunlara ragmen Osmanliörgütlenmesine baktigimizda ger'i ve geleneksel bir düzenle karµlagiriz. ErmeniKatolik ve 19. yüzyil Ankara Sez'iyesicillerine baktigmuzda kadmm Ïslamhukukunun merb ve nikâh akdine iligkin kurallarindan çok.. buna ragmen bagkasina verildigini iddia ediyor. Osmanh devlet ve toplum düzeninilaik diye adlandiramayiz. Su nedenle Osmanh yönetiminde o çagm Avitpa'sma göre bir dinî tolerans Osmanli hukuk düzeninde dindigi uygulamalarm yaygmhgim gördügümüz halde. toplumun æsmen dini mensubiyet esasina dayanan milatadiverilen gruplara bälünmesi. Kayit 1010: Cüneyd bin Mustafa adh biri Bali bin Emir Ahmed'i dava ediyor ve davahnm kiz kardeginin kiziKatun Bula'mn onun namzedi oldugunu fakat. maliye ve belediyeye ait konu- i ÖrneginXVI. dinsel gruplama esas ahnmigtir. yargi. birtaktm mahallî örf ve âdete göre hüküm verdigini görürüz. yani ayri cinsten (kadmve erkek). 2.138 l degil. Buradaki Ul'ulemr dünyevî otoritenin koydugu kanunlardir. Namzedlik akdi merh ahkåruna aykiri oldugu halde kadi davacilan hakh görmektedir.Ankara per'iyeSicili.Etnografya Müzesi H. ayri dinden insan gruplarma aym mevzuatin uygulanmasi demektir. Bu ise adlî ve yönetsel örgütlenmede bir tür dine dayah ademi merkeziyetçilik ve çegitlilik demektir. Araplar Ïslammilleti idi. yönetsel ve adlî kurallann standardize edildigi. Bunun baghca nedeni. Bu soruna yaklayim biçimi toplumsal örgütlenmeyi incelemek olmahdir. Türkler. vergilerin bu esasa göre tarh ve tevziî. UI'ulemr ne ise äyle o1sa. egitim. Aym dili konuyan Ermeniler mensup olduklari kiliseye göre.

yüzy11daKemalpagazade ve Ebusuud geyhülissayesinde kazandi. makam Seriataait sorunlan çözmekle görevli olan geyhülislamdr. Sünnî olmayan Müslümanlara hiç gösterilmemigtir. yüzyilda Yunan heykelleri getiriliyor. Esasen egemenligin meyruiyetini ilahî bir kaynaga dayandirmak da Osmanli devlet ve toplum hayatmdaki ideolojinin laik olmadigam gösteren bir diger noktadir. G. ve 19. yüzy11da ise ger'iye naziri devlet iglegeyhülislamlarm bineye) girdiler. Özelbenzer unvam kullandiklari vakayinamelerdeki aldigi tarihinde 1494'te kaleme Ahmet likle Kemalpagazade Semseddin yakigtirir. Osmanh padigahlarrun ruhanî demesek bile dinî bir unvan olan hilafet unvamna da sahip olduklarim belirtelim. 15.16. Bumüftüler gibi Efendi önemini 16. Bu nedenledir ki böyle bir düzeni laik olarak niteleyememekteyiz. Molgesaptigmi iddia eden ve her âdet ve kurumu bid'at diye niteleyentaraftar la Kabiz ve Ustünavi Mehmed Efendi gibi yobazlar türemig ve toplamiglardir (Bunlarm Ïbni Taymiyya'dan esinlenmeleri mümkündür.) 18. Esasen bu yüzyildan itibaren dinî basle da ressamlar artti. TTk. Eu tutum imparatorluk olgusuyla bir bütünlük meydana getirir. yüzÿil dan sonra sosyal rolleri artti. Ankara 139 . Osmanli padigahr 15.7 Resmî Bayezid'e bu (Fatih). 16. kullanmanny. Bellini gibi neredeyse mistisizmi 18. 18. 17. 19. yüzyilda artik Oguz boylarnunbagkanhgindan çok bir Roma kayzeri olmayi benimsemigtir. emin olduklarmi iddia ederlerdi. gibi bir Haremeynuggerifeyn' ce 'Haim u larda ve anlagmalarda son derece çaçaah bir elkab (titülatür)kullanan 7 ÏbniKemal. 5. Bundan bagka gayrimüslimlere gästerilen tolerans. Fiilî hukuk alamna ntüdahale etmezlerdi. 1954. yüzyillarda ise gelen felaketlerin tesellisi Íslamdinini bir ideoloji haline getirmekte aramyordu. Osmanh padigahlan içinde Fatih Sultan Mehmet ve IL Bayezid'in bilgilere dayamr. Klasik Osmanh devrinde rinde rolü yoktu. yüzyildan itibaren bagkent müftüsüne vukelaya (kaolarak heyeti lam denmigtir.larda soruniu ve yükümlü tutulmuytur.1. ise yüzy111ann faaliyet gösteriyordu. SeYavuz dayamyor bir genge tarihçinin bu gayreti politik çagaldigi merasimle rivayeti. ve yüzyildan itibaren toplumun dinsizliminyatürü bile reddediyordu. Fetihten beri Misir Memluklerine karp takmilan tavir bunu gösterir. yüzyil vakarüvisiEnderunlu sadebu atiluugtir. Buun yamnda bütün Islam hükümdarlan gibi Müslümanlann koruyucusu. 18. Tevarih-i Ali Osman. onun de sembollerini hem hilafet lim'in Ata tarafmdaylan tarafmdan degil de. yay: grafettin Turan. IL hem unvam Mehmet'e hem IL ohnahdir. Esasen Osmanh hükümdarlanum hilafet müessesestyle olan iligkilerini incelemekte yarar vardir. Seri No. Selim Y avuz unvam dan ortaya Üstelik unvanla Fermanyetinmigtir.

Protestanhþ bu amaçla himaye ettiler. Müslümanlar arasmda bazi girigimlerde bulunuyordu. 8 müftüsü 'hog . 9 Sultan II. Sultan IL Abdülhamid ti kudsiye i tacidari' gibi adeta cesaro-papist bir unvam yaztymalarda kullanm19tir. Maliyesi iflas etmig. Burada Osmanh yöneticilerinin Íslambirligi gibi bir ideali 19. BalkanIafdaki bogomilizmi. yll 1259 (1840). Yalta'daki (Livadya) yazhgma geldiginde. Einführung die Osmanisch Turkische DiplomatikBudapest 1926. Ancak hilafetin etkin bir araç olmad1þ I.S Aynca çar her sene K1nm'da. Kmm'm Rusya tarafmdan ilhaki tamnmakla beraber. Haristiyanlar arasi aynhklan politik amaçlarla desteklediler. Ornegin fiiliyatta Kmm ve Polonya Müslûmanlanmn müftülügünü Bütün Rusyalar Çankendi güvendiklerinden birine tevcih ediyorsa da.bunu ülkenin ruhani reisi olarak yaplyordu. H. tayin ve emeklilik iglemleri güya Osmahh sultam tarafmdan yapihyordu. Zaten halife unvanmi tek Osmanhlar kullanmtyoxtlu. Cava'da. Ferdinand'a mektubu.943 (1536) tarihti Veziriazam Ayas Paga'nm I. hem de mutlak mbnargi görügünü yansitan bir unvan takmdilar. Hicaz demiryolu ingasi için bütün dünya Müslümanlanndan iane topladt. yüzytlda bu unvan hem hükümdar. bütûn kurumlan sarsmt1 içindeki bir ûlke bu dänemde beynelmilel alanda kendisinden beklenmeyecek girigimler ve entrikalar düzenliyordu. 1924'te de hilafet kaldmldiþnda tek önemli tepki Hind Müslümanlarmdan geldi. "Haledet hilafetehu. Ludwig FEKETE. Macar unitarizmini. Bûyük Pet'hog 'za- * Scak bu unvanm bazi halde kullaruldigt görülüyor.sara no.9 III. Tafel L Örnek:Bagbakanhk Argivi. zill'ullalu fi'raz' (Allah'm yeryüzündeki gälgesi) gibi hem panislamist. 923. 19. yüzy1la kadar soren edinmediklerini belirtelim. 'Varçova Hafiz Elendi'nin tekaüdlügü hakkinda œ'sen tezkire-i âIllye'. Abdülhamid her sene Mabeyn-i Hümayun'dan Tahran Paga'yl Livadya Sarayi'na gelen çara geldiniz' demeye gönderlyor. Osmanhlar. hilafet penahi" gibi elkabm kullanildigt bir yazigma için bkz. Bu araci kullanarak IL Abdülhamid. zillulah. 329-330. hem halk ve hem tüm dünya Müslügianlannca hararette benimsendi. Hindistan'da halife ruhanî otoritesini kullanarak. Bilhassa Sultan Abdülaziz ve IL Abdülhamid 'Halifei müslümin. Hindistan'da Delhi hükümdarlan da kuBamyorlardi. Ìrade-Dahiliyye. IL Abdülhamid Ìngiltereve Rusya imparatorluklarmm topraklarmdaki Íslamahali üzerinde nüfuzunu devam ettirme çabasiridaydi. Osmanh hükûmdari bu Müsluman ülke üzerinde bilafetin kendisine bah. Hilafet unvammn kullamlmasi 1789 Aynah Kavak Tenkihnamesi ile baÿIar. Mrsr'da.140 Kanuni Süleyman'da bile halife unvamna rastlanmaz. Dünya Savagi sirasmda anlayildi. ettigi ruhanî haklardan yararlanmak istiyordu ve bunun Rusya tarafmdan tanmmasuu saglady Böylece artik hilafet adeta beynelmilel bir ruhanî kurum halini aldi. Selim'den itibaren hilafet unvam bäylece resmî unvanlar arasmda yer aldi. padigah bir temsilei göndererek geldiniz' diyordu.

Cevdet Paga'mn bagmi çekfigi muhafazakâr grup. Üçok - A. Gene modern anlamdaki girketler dahi. nizamî mahkemelerin kurulup yargi alamma Yargi usulünde mahkemeler aleyhine geniplemesi Tanzimat'tan sonra günden güne gefi görülen bir geligmedir. Islam 19.. Nihayet. A. Nihayet 1828'de gikartlan Teykilat-iMehakim Kaavukathk için çinunu ile savcihk. Ímparatorlukdünyanm yeni ekonomik düzenine ayak uydurmak için. Tanzimat Devri'nin aydm sadrazaru Ali Paga. Hukukî mevzuattaki bu çegitlilik ve dinsel farkhlagma 19. Ankara 1976. Fransiz Medenî Kanunu'nu kabul ettirmek istedigi halde. A. de. ilk elde Fransiz Ticaret Kanunu'nu adapte etti (Kanunname-i Ticaret 1850 yih). fasillarm düzenle nigi ve eserin sistematigi göz önüne almdigmda. bir yänetimin gereþ bu tür piya ve mevzuata sahip olmasi kaçmilmaz olan Osmanh Ïmparatorlugu. Bati hukukunun üstünlügü kurul üyelerince ister istemez kabul edilmig görülmektedir. ticarî davalarda haliyle din ve mezhep aynmi söz konusu olmuyordu. Yay. Fak. ' Tanzimat'tan Sonra Kurumlarda Laiklegme Baglangtet ve bürokratik yabir hukukî derlenmig olan standart. Mecelle esasta Islamm Hanefî fikhmm esaslarma dayanmak1a birlikte. geri häkimlerden degil. Ancak modernlegen dünyanm kopullarma bu yapiyla uyum kolay olmayacakhr. Bu sonuncusu da denizci Avrupa uluslarmm kanunlanndan hazirlannugti. Türk Hukuk Tarihi.338.10 Üstelikticarî davalara bakacak mahkemeler de. 141 . nizamiye mahkemesi hâkimleri denen yeni hukukçulardan ve mahallin tüccarmdan olugan karma kurullardi. Yeni kanuna göre faiz kabul ediliyor.Huk. Her cemaat kendi kurallan ve dünyast içinde yagamaya devam etti. Mumcu. yüzyilda belirgin bir merkezîlegme. demek pek yanhy olmaz. 1868-1876 ydlan arasmda 16 kitaptan meydana gelen Mecelle-i ahkâm-I Adliye adh eseri hazirladilar. yüzyil dünyasinm kopullan içinde merkeziyetçi 'tü- 10 C.moislahatla beraber hudernlegmenin ilk adunlaruu askerî mekteplerdeki kuk alanmda atrugtir.Ü. 1879'da noterlik ve daha änceden de mahkemelerindeki asil önemlisi ferman kanlan bir ceza (1875yih) ve hükümlerin sayismm artirilmasi ve temyiz merciînin tegekkülu ile. zel kipilef olarak kanunda yer alnuglardir. 1863 ylhnda da 'Ticaret-i Bahriye Kanunnamesi' kabul edildi. Ïslamhukukunda yer almayari bir müessese.aile hukukuna ve çahsm hukukuna ait konularm bu eserde düzenlenmeyigi.ro'dan kaçan starovertsleri ve ÍspanyaMusevîlerini ülkeye buyur ettiler. moderalegme ve kanunî yönetim sistekaçuulmaz olarak yeni mini benimseyen Osmanh Ìmparatorlugu'nda Türklegme girigimlerini doþirmugtur. periatça görüç sahiplerinin modern dünya kopullan kargismda çamsizliklerini kabul ettiklerinin açak belirtisidir.

Barkan. s. örfi (dünyevî) hukuk aracihgiyla yapilmasmdan ileri gelmektedir. 321-323.12 Bu düalizmin yarattigt problemler devam Tanzimat döneminde modern anlamda standart bir hukukî uygulama getiæn ve laiklige dogru en önemli adim sayilabilecek olay.. kamunun veya bireyin mahkeme änünde savunulmasi gibi esaslar islamda hukukunun monist yargilama usulü geçerliydi.142 hukukunun monist yargdama usulü agir bir darbe yemigtic Zira davada vekâlet. Histoire de POrganisation Juridique: 1960.11 Modernlegen Osmanh yargi düzeninde istinaf ve temyiz gibi müesseselerle mahkemeler bit hiyerargiye baglamyor ve bir tür denetim geliyordu ki. Türkiye'de ToprakMeselesi.Gözlem Yaymlan.. 3 Kamusal alanda laiklegme sürecinin luzlandigi bir bölüm de tagra idaresidir. Deux. verilen ragmen sinde görülüp.Íslam Düalist Bir Hukukî Yapt ilk aynlKamu hukuku alanmda da ger'i mevzuat veörgütlenmeden kabulü olmugtur Temmuz 1840'ta Ceza Kanunu'nun ile 14 ma ve 1851'de yeniden dûzenlenen Ceza Kanunnamesi. s. kadmm müstakil (mahkemenin istiklal prensibi) ve hukuken tek otorite oldugu Ïslamîsistemden oldukça uzaklagilmigtir. yerel bilecegini dügündüler. Gerçi kanun Ïslamhukukunun esaslarma göre vakif arazi ve mirî arazi gibi kategoriler tespit etmiyse de esasta mülkiyet ve miras konusunda mühim sayilacak laik hukümler getirmig tir. 291-375. s. Leiden-Brill. tagra yänetimini islah etmeyi. yoktur. kanunî bir yönetim kurmayt ve malî sistemin bu yolla düzeltilesaglamak için. edegelmigtir. 11 Emile Tyan. a. Tanzimatçi bürokratlar daha ilk elde. Bütün tebaa için hazirlanan bu kanunun hükümlerine göre agir ceza davalarmda saver resmen kamu adma dava açtig1halde isteyenleri davamn (Müslim veya gayrimuslim) kendi cemaat mahkemelerinde kendi periBöy1eceärnegin ceza mahkemeatma göre niyetini talep edebiliyorlardr. Yönetimde moderalegmeyi halkm temsilcilerinin idarî karar organlannm çahymasma katilmalarnu kaçuulmaz bir part olarak görüyorlardi. ve idareye yardunci olmalarm Islam.. 1858 tarihli Arazi Kanunnamesi'dir. 33 O.e. Mumcu. - . 12 C. Edit... hükme davac1 taraf kadiya müracaat ederek verilen hapis cezasmi uygulattirmayip. diyet almakla yetinebilirdi. smif ve mezhep ve din farki gözetmeksizin bütün Osmanhlara uygulanmak üzere yürürlüge girmigtir. Arazi konusundaki bu yenilik esas olarak klasik Osmanh devrinde de toprak sistemine ait düzenlemelerin gerti degil de.. L. 212.g. Üçok A. 'Türk Toprak Hukuku Tarihinde Tanzimat ve 1274 (1858)Tarihli Arazi Kanunnamesi'. Ancak Tanzimat döneminin hukuk sisteminin düalist niteligi en çok bu alanda görülecek ve trajik denecek problemler dogacaktir.

Bu idare karar organlarmdan bagka vilayet temyiz divarunda memleket sandigt. Yani ilk defadir ki gayrimüslim ahalinin idareye kattlmast. kaza idare meclislerinde ve gehirlerde meclisi belediyelerde memurlardan bagka ahalinin temsili esas kabul ediliyor ve Müs1üman ve gayrimüslim ahalinin temsilinde eÿitlik sistemi amaçlamyordu. Bu nizamnamelen liva. Islamin megveret kuralmi temelden zedelemigtir. ziraat komisyonu gibi ihtisas organlarmda yan yartya temsil ilkesinin kanunî teminat altma almdigmi görüyoruz. megveret prensibiyle alakasiz ve ters bir nitelige sahipti. Bu dönemde çikanlan bazi kanun ve kararnameler. özellikle parlamento. Tanzimat I.' genelde IL Meyrutiyet laikleyme yönünden bir geçip dönemi olarak adlandirilabilir. Ikinci Megrutiyet dönemi. Açik yargi.ilk parlamentomuzun kabul ettigi Dersaadet ve Vilayet Belediyè Kanunu kamu yönetimi alanmda laiklegme sürecini luzlandinve belediye kanununa göre vilayet. bazi uy'hali- 14 S.) Nihayet 1876 Anayasasi ile devlet sistemi dönügü. ferman sayesinde Bati hukukunun bazi temel kurumlari ilk defadir ki Íslamtoplumunun içine giriyor ve düalist bir yapi geligtiriyordu.unhhk vesidir.14 pri karakterine ragmen. Ïslamdininin üstünlügü vurgulamyor. Ïstanbul Devlet Basunevi. bir bakima anayasa degigildiklerini göz önüne aldigirmzda laiklik ýönünden bir ölçüde gerileme sayilsa da. O çagm hukukçu ve bazi duçünürlerinin rejimi Ïslamdakimegveret ragmen anayasal kuprensibi ve kurumuna baglayarak açiklamalarma rumlar. olmayan bir biçimde modern laik geligme surecme girmigtir. devletin dinî gruplara dayanan ve homojen olmayan yönetiminin ilunh bir tasfiyesi de gäze çarpryordu. 1940. "Tanzimat ve Laiklik'.1864'te çikarilan ve bazi yerlextle denenen Vilayet Nizamnamesi'nden sonra 1871 yih bagmda çikardan Ìdare-iUmumiye-i Vilayet Nizamnamesi va 1878'deki. Esasen. hukuken bir devlet düzeni haline getiriliyordu. Ní. laik bir devlet düzeninde görülmeyecek bu hassasiyet. anayasa seçme ve seçilme yoluyla her dinden bütün tebaanm idareye katilmasmi ve simrh da olsa yürütme erki üzerinde temsili organIar vasitastyla denetimini öngörüyordu ve böyle bir görevi ilk defadir ki gayrimüslimler de üstleniyordu. Müslümanlarm menfaat ve refahmm saglanmasi için yap11masi gerekenler stralamyor ise de. s. • geriataba¡i. Esasen daha 1839 Tanzimat Fermam'nda. 1876 Anayasasi bir Íslamülkesinde ilk defadir ki laik devlet düzeninin temellerini hazirlayan bir belgedir.. ci etkiler yaptilar. 59-95. tebaanm egitligi ve gayrimüslimlere daha fazla kamusal hak ve ödevler verilmesi askerlik ve memuriyet fermanm belirgin bir niteligidir. ilkesinin getiriImesi 1876'da bulunmayan bir hususun ila- 143 . Arsal. Devletin dininin din-i Íslamoldugu ve padigahm feligi' özellikle belirtilmesme ragmen. (Fiiliyatta bu duruma klasik devirde de rastlamyordu.

ama.19. en azmdan yurttaglann din ve inanç farknu pek dikkate almayan tarafsiz egitim veren bir sistem kurmak zorundadir. Cemaluddin Efgani. Bu düalizm yeni düzenin egitim sisteminde de ortaya çikmaktadir. II. Bunun idarî ve sosyal hayatta yarattigi sanalan. büduçünürIerinde ce Osmanh toplumunun i¢nden çikan islam dügünürledade görüyoruz.gulamalar düalist yapiyi güç1endirmigtir. iki tür dünya görügünün birbiriyle çatigtigi bir toplum sistemi halinde ömrünü tamamladi. Gayrimüslimler de ilkegitime geçme ihtiyaom duydular. kisa yetersiz uygulamadan sonra. bürokraside iki smif memurun yan yana çahetigi (daha dogrusu birbiriyle çekigtigi). dualist bir geligmeyi önleyememigtir. Seyyid Ahmet Han. aym zamanda da idare ve toplum hayatmda gefi ve laik unsurlarm bir arada buluumasmdan ileri gelen sancilan artirmiglardir. . geligmeyebagladilar. son nesil Osmanh aydmlan çektiler. Her Müslüman bir ictihad ileri sürebilir. egitimin iki tür okulda yapudigi. yürütmeye çabalamaktadir degil. yüzyil dügünür ve ve yan Batici bir dilemma (ikiryöneticisi geœkli reformlan yan Íslamci Bu niteligisadeciklenme) içinde tasarlayip. Tanzimat'la baylayan uygulama laiklige dogru bir gidigtir. tamauuyla dini egitimin hâkim oldugu Osmanh Ímparatorlugu'nda. Tanzimat'tan önce egitim düzeninde bir ikilegme baglamigti. Anayasal rejimi Islami içma ve megveret kurah ve her yeniligi (hatictihad sista Bati hukukunun temel kurumlannm kabulünü bile) Ïslamî temi içinde mümküti gören ve böyle adlandmlan bu görügler. modernlegtirmeyi kolaylagtiracak kogullarm Islamdaki ictihad sistemi ve kurumu içinde mümkün oldugunu savunurlar. mütakerede kaldinlan 'Hukuk-u Aile Kararnamesi' medenî kanuna dogru yaklaadamlarmt Medenî gan ve ilerde mantik ve cesaret sahibi radikal devlet dogurdular. Nigeligmeier zorlayan etmeye Kanun'u bir an evvel kabul nunu' 144 ¯ hayet Birinci Dûnya Savagi'nm getirdigi lhtiyaç dolayisiyla. Osmanh Ïmparatorlugutebaaya adaletin iki çegit mahkemede (ger'i ve nizamî) iki ayn sistemdeki kanunlarla dagitildigi. yüzyil dobagmdan itibaren orduda ve nihayet mulki idaredeki modernlegme okullar kuruldu egitim nitelige ve modem yakm veren layisiyla laik aleyhine onlarm bagmda kurumlarmm ve yayiegitim bdhlar dinî yam lip. 19. 1913'te çikanlan 'Kiliseler Ka- ve 1915'te çikanhp. Íslammcemaati adma belirli bir kurulun ileri sürdügu ictihad itiraz görmez veya çogunlugun tasvibi ile kargilamrsa Ïslamîbit ictihaddir. tün Ïslamülkelerinin modernlegme taraf tan Nanuk Kemal. Merkeziyetçi modern bir devlet kendiideolojisini agalamak ve ihtiyao olan bürokrat kadrolan yetigtirmek için. çeligki kangildigm da büyümesine neden olmuytur. Klasik dönemde her simf halk ve her dinî grup için. medrese takaldmlmasi ve daha önceden cizye-i lebesinin askerlik muafiyetinin de askere almmasi gibiuygulalagvedilerek gayrimüslimlerin getiyenin malar laiklige yaklagtino etkiler yarattigi gibi.

yuzyildan beri degigmeye baglayan ve bu degigimin sanc11anm çeken Türk toplumunda laiklik ve onunla bir bütun meydana getiren devrimlerin. 1928'de Türkiye Cumhuriyeti Anayasasi'na laikligin ilk olarak girmesi bu geligmelerjn bir sonucudur.Megrutiyet dönemi bu sanciya dindirme çareleri öneren reçetelerle açildt. 20. Aym dili konugan ve aym kültürel mirasa sahip bir halkin mezhep ayrshklari ve çatigmasi içinde yagamasma son verilmek istenmigtir. 19. devlet düzeniyle görügü ve ya geçigmümyönetim sistemine ve hukukî düzenin mükemmelleymesine kün olmuytur. yüzyil bagmdaki Türkiye'nin degigmekte olan sosyal yapismm laik devrimlerinden etkilenip yönlendigi açiktir. oniarl yönlendirecegi çegitli tarihsel örneklerle sabittir. siyasal modernlegmenin ön parti sosyal ve ekonomik geligmedir. Tarihsel geligim içinde. Tarihin belirli bir geligmeanmideolojininönemli laik payl gmda da ideolojik bir degigmenin yapisai degigmelereluz verip. Ïran) siyasal kurumlagmalarin ve ideolojinin ülkemizdekine göre çok daha geridüzeyde bulundugunu ve nihayet aksakhklarma ragmen Türk demokrasisi duzeyinde bir demokrasinin bu ülkelerde henüz bulunmadignu göz önüne getirdigimizde. Ekonomik modernlegmeye girigi Turkiye kadar eski olan bazi Ortadogu ülkelerinde (Misir. Ancak bu yeterli degildir. Laik dünyarattigi kargaçamn mn modern toplumlara özgü siyasal yap1ya. Bu son Osmanh asrmm yarattiga ikiligi ortadan kaldirdi. sosyal-siyasal geligmeyi h2zlandmo etkiler yarattiklarnu görüyoruz. 145 . fakat siyasî ve idarî kadrolar bu sancly1 dindirmeden perde kapandi. Bu nedenle yeni Türkiye 1925'te tevhidi tedrisat ve 1926'da hukuk devrimiyle laik kurumlarm temelini radikal bir biçimðe atti. Laik düzene geçigle son Osmanh asrmdaki modernlegmenin yarattidogan yeni kurumlarm eskileriyle olan çatigmasigereksinimlerden gi ortadan kaldmlmasi hazlandm1migtir. Bata toplumlarmdakine benzer Türkiye'de siyasal moderalegmenin varhbiçimde geligebilmesi ve demokratik bir toplumsal mücadelenin vardar.

yänetici ve Muslümanlarm peygamberinin vekili olarak kullamhr. 4M5.unvamm reddeder ve "Ancak hazir olmayana halife olunur. say1: 31. 25-31. Kendisinden sonra gelen halife Ömerise. Ebubekit'in halife unvanmi kullandigi güphelidir (Caetani. ThePoliNcalLanguageofislam. . s.1941. Universityof Chicaga 1988. Hz. MüslümanIarm kutsal kitab1 Kur'an'da (vahiy) halife sözü birkaç kere geçer. 63/11'den naklen Wensinck-J. kelime anlamiyla ardil. Allah'in halifesi. 1 Bernard I. el Nâsir. Allah'm yolundan aynlmamalanm saglamak için (halife) olarak gönderdigi' bildirilmektedir.26) için ise.awis. Bugün hilâfet kurumu lagvedilmigtir ve restorasyonunun pek mümkün olmamasi da bu yamyla ilgilidir. asir) bu unvam zaman zaman kullanmiçtir. mahiyeti ve me§ruiyetiise (legitimity)1slam siyasal dügüncesinin baghca sorunsallarmdan biridir. Annali Îslâmanno II. Bir bagka deyigle. muhtemelen Bizans rotokolüneözenerek bu unvam almigtir. Hilâfet kurumu daha bagmdan. Eu anlannyla.(1180-1225)Selçukî denetimi altmda zaylf bir iktidar sahibi olarak bu unvant kullanmigtir. fakat praf žkte çözümlenen bir kurumduz Bununla birlikte. gi gösterisi olarak reddeder ve Bununla birlikte.V.1 onun bu makami neredeyse üniversal bir dinî makam olarak yorumlamasiyla ilgili olmahdir. Resulullah'm halifesi unvanru Ebubekir'e bir sayunvamm benimser. H.) vefatmdan beri (632 ylh) münakagah olan. bunu bir papahk niyabeti. (Ankara 1994).A. yani Müslûmanlarm peygamberi Hz. Abbasîhalifelerinden el Memun (9. ilâhî makam anlamtada almamahdir Íslâm cemâ." der. El Nâsr'm unvanma 'Kaffetûl Müslimîn' sözunü de eklemesi. Ïslam tarihinde halifetu'llah unvamm Hasan bin Sabit bir giirinde halife Osman için kullanmig. Fakat bu. Emevî hukümdan Abdülmelik ise. 'emîr-ü'l-rnü'minîn' * Türkiye Günlügü. A3il ilginci. meleklerin ardth ve Allah'm yeryüzündeki nizâmmi saglayan. hilâfet ashada teoride tartymah ojan.Hilâfet ve Tiirkiye Íslâm Devletinde Hilâfet' Halife. 'Allah'm onu insanlara hakikati anlatmak için. Davûd (Kur'an XXXVIE. pratikteki problemler de hilâfetin tarihinj en ilginç ve aragtirmaya deger kilan bir yöndür. Hz. Íslâmcemâatinde reis. 251). Ancak. onun adma hükmeden. Âdemve Hz. Kramers. U 30). s. Handwörterbuch des islâm. Muhammed'in (S. succesor (Nachfolger) demektir. Müslümanlann tarihinde ilk halife olan Ebubekir. Davûd gibi peygamberler için bildirilen bir niteliktir. Ancak. bu anlamlann ve yetkilerin hangisine sahip oldugu tarhymahdir. s. daha çok Hz. Âdemiçin (Kur'an.

Devrin Ïslâm ulemâsmdan el Sehristanî bu görügleri bildirir (Kitabu'l-milel nel-nihal). Íslâmcemâatinin liderligi meselesi. s. Soyluluk veya Kurey.2 Onlara göm. periattan aynlambir halîfe azil ve hattâ idam bile edilebilir.atinde bu anlamda bir klerikalizm. yeterli bilgi sayilan partlar arasmdadir. s.. Bu görügün taraftarlari. 657) sonra gekillenip ortaya çikmigtir a} Hilâfetin Kureyg kabilesinden birine (Hz. bilgili. 3 Vecdi Akyüz. Hilâfetin Muâviýe'den itibaren bir irsî monargiye dönüymesiyle. c) Üçüncügrup. Peygambefin kabilesi) ait olmasi gerektigini Ïslâmsiyasî doktrininde en etkili biçimde el Maver èl Ahkamu's Sultanlyye adh eserinde savunor. iki tarafa da (yani Muâviye veya Ali) katilmayan ve bundan dolayi Haricî (diptakalan) diye adlandir11an göräg sahipleridir. 184- 189'da bulabiliziniz. Siffin Savagive Hakem olaymdan sonra. "Eger Sabâ melikesi örneginiahrsak kadmlarm liderligi üzerinde dügünülebilir de. Dindar. zamanm modernistleri b) Ïkincigörüg hilåfetin.3 Ïslâmmonargisinin karµsmda olan veya onu destekle'hilâfet' 'imâmet'i 'ei 2 Bu göriigleri özet halinde Thomas Arnold. bir ruhanî snuf ve kurum yoktur.Ïstanbul1991. The Caliphate. yani ¶îa firkasi.Sultâniyye' ve Belazurî Ensâb adh eserri Ebu Ya'la el Furra lerinde 'bfar iglemini bu gekilde formüle etmigler ve bu büyük ölçüde kabul edi1migtir. vücut ve ruhça saghk. ÏslâmfakihleAhkâmu's. kabilesinden olmak part degildir. Burada konunun asil odak noktasi bîat. Ídaresiahlâk ve fazilete dayanmayan. Bu radikal görüy aslmda samldigmdan daha uzun zaman yagamigtir ve zamanm modernist Íslâmakimlari içinde de yeniden yoruma tabi tutulmaktadir. onun damadi ve kuzeni Hz. cesaret ve fazilet. daha baglangiçta muhtelif siyasî gruplar arasmda mahiyet ve megruîyyet açismdan münakagah olmugtur. siyasî iktidara itaat ve Samhalifelerinin megruîyeti meselesi söz konusu oldu. Bu eserde. hilâfetin Müs1ümanlarm peygamberi tarafmdan veda haecmdan sonra.. büyük ölçüde halife Hz. halife Íslâm cemâatinin lideridir ve seçimle gelmelidir. yani Ali ibn Ebu Talîb ile peygamberin kizi Fatima'nm torunlanna (ehl-i beyt'e) ait olmasidir. cemâat ile hükümdar arasmda bir akid gibidir. Ïslâmdoktrini kadmlara yasaklanug gibi görünüyor. Ali'ye verildigini ileri sürerler. Oxford 1924. Íslâmhukukçulan (fukaha)ve siyaset teoricilerinin hilâfet kurumuna bakiplari üç kategoride toplanabilir ki.Ancak. yani halifenin megruîyetini tamma. liderlik vasfina sahip bir Müsluman. Alive Samvalisi Muâviye arasmdaki Siffin Savag'ndan (M. bu gärügler. gayri Arap veya bir köle dahi olsa halife seçilebilir.19L 147 . daha dogru deyimle imâmetin peygamber soyuna. Askerî ve idarî kabiliyet. ve bu konuda Kur'an'da aykm bir hüküm yoktur." gärügu son tarafmdan ileri sürûlmektedir (Süleyman Ateg). halifede bulunmasi gereken partlar da sayihp tartigihr. Hilâfetin Satanata Dönügmesi.

daha önceki Harictlerin görügünü benimseyerek. Ancak bir taraftan imparatorluk parçalanmaya da baglamigt1. anargiye kargi otoriteyi tercih ettigi için. Tahirîler (Horasan) gibibu yeni siyasî güç1eritammak zorunda kalan Bagdad halifeleri. Samanîler. müesseastrda Buveyhî ve Selçukî örneginde gárüldügü gibi artik sesi ortaya çikmigti. felsefe ve ilimlerde de kozmopolit kadrolar söz sahibi oldu. bir tür baglantlyi devam ettirmek için bu yeni hükümdarlara emîr-ülûmerâ gibi unvan ve beratlar veriyor.olan monargik tegkilâtlanigma karÿ1 tartigmada tarafsiz veya suskun siyaset takip ettiler. olarak Tarihi itibariyle Sam'dakiEmevî halifeleri emîr-ül-mü'minîn imparatorlugun bütün ordularmm ve idarenin bagidir. milâdî asuda Ïslâmfelsefe'mutezîle' akum mensuplan. hilâfetin sinin hellenizasyonu demek. otorite ve devletin digmda kalmayive tenkit ve dogru yolu gösterme görevini benimsemiplerdir. imparatorlukmonargik bir sistem içindeydi ve kalabahk bir kâtib grubundan çikan Ïbnu'lMukaffa gibileri rejimin megruiyetini formüle ediyorlardi. Ímam clarak Ïslâm cemâatinin ibadet esnasmda adma hutbe okunan lideridir. Bazi radikal akunlar ise. Nihayet Misir Fatimîleri l2. Íslâmulemâsigenellikle Ebu Hanife örneginde oldugu gibi. Ona (Buveyhî veya Se1çukîsultanma) sultan olarak vekâlet vermigtir ve dinî bir lider konumundadir. Endülüs Emevî hükumdarl IIL Abdurrahman unvamm benimsedi. Milâdî 928' de.148 yen veya bitaraf kalan akunlar vardir. Abbasî devrinde (750'den itibaren) Íslâm peygamberinin akrabas1 olan bu aile halîfenin aym titulatürü ve ihti. Bununla birlikte Abbasî döneminde halife unvam ve hilâfet kurumu da rekabetten kurtulamada. Bu devirde Arap olmayan Ïranh ve Türk gibi unsurlar orduya ve idareye daha çok girdi. Mürcie akum. Aym zamanda siyasal teori. bugünün Islâm dünyasom ünlü merkezi el Ezher Üniversitesi'nin kurulugu da bu devirdedir ve Siî 'sultanhk' 'halife' . rakibiydiler. Burada halifenin siyasî hiçbir otoritesi yoktur. asrmsonlarmda (1171)Sultan Selahaddin tarafmdan ortadan kaldirilana kadar Abbasî halifesinin en büyük. Hz. 9. Abbasiler devrinde teoride Ïranasilh Ïbnu'l-Mukaffa'nm bagi çektigi bir akim hilâfetin yetkileri ve konumu itibariyle eski Iran monarldan gibi olmasnu änermektedir.ÿami daha parlak bir biçimde sürdürmesini de sagladive monargik yapibuna ragmen daha münakapasiz olarak kabul edildi. Aglebiler (Tunus). hükümdara itaati ve imamet ve hilâfet makammdaki kiginin kötü ve adaletsiz davramplan için hükmün kiyamet günune birakilmasi gerektigini ileri sürüyordu. Nihayet Emevî hanedam bir loyamile görevden uzaklagtinlmigti. Hattâ unutmayahm. Nihayet 11. Ali ve Fatuna soyundan geldikleri için kendiIerini giî mezhebin koruyucusu ve ehl-i beyt mensubu olarak gerçek halife ve imam ilân etmiÿlerdi. halifenin adaletsiz oldugu takdirde azlinin gerekli oldugunuileri sürmüglerdir. Imam-1 azam Ebu Hanife gibi fakihler bu görügü engelleme gayretindeydiler.

s.selâtin' yahut vassâllanyla olan iligkilerinde de ustahlda kullanKliçük Asya'daki nm miglardL4 kanh istilasindan Fakat Hülâgü'nün sonra Abbasî hanedannun iki üyesi Memlûk Sultam Baybars'a sigmd11ar 1261 y11mdabirincisi. III. Huart. asirIarda Osmanhlar digmda tek Sünnî hanedan ve devlet olan Hind-Babür devletinde. unvanlaGlyaseddin Keyhusrev kitabede kendisi için ve Müslürun kullamr. s. Abbasî tirene degillerdi. sultanhgm Allah vergisi oldugu vè Misif daki halife ve Memlûkilerin tasdikini gerektirmedigisiyaset ve imamet 'gehingah' 'hilâfet' 'halife' 'hakan' 4 V. S. 369. s. C. Catafogueoffndían Coins in theBritish Museum.159. a. Kudus dügtükten sonraki Kudüs kralmdan daha farkh degildi. halifeyi nufuz ve idareleri altmda yerinde birakmayt tercih ettiler) ve onlardan sonra da Selçukîler aym durumu devam ettirdiler. 30-31.VI.e. unvani asImda muhtelif bölgelerde hüküm süren bazi Müslüman hükümdarlar tarafmdan kullamlnugtr Íki astrhk bir dönem içinde. Bagdad't istilâ ve halife el Mustasîm'i idam et1256 yihnda otoriter bir idarenin ve tahtm üstünde kadar halifeleri da. V. Osmanhlarm aksine Ekbefin altm sikkesinde de bu unva'sultan' unvam hâkimiyet ve na rastlamr.g. durumlan da Mukaddes Roma-Germen imparatorunun yamnda ve Avrupa saraylarmda gezinen. Meselâ 1271'de Sivas'ta inga ettirdigi medresede III. Lane-Poole.g. Soçinenija. Moskova 1936. 118. 1500-1510 ylllannda Orta Asya'da hüküm süren Özbekhükümdari Muhammed Saybanî tahtmdan hilâfet makami olarak söz eder.5 16-17. 6 Arnold. a. London 1886.6 Esasen Abbasîlerden sonra hâkimiyetin mengeînin Allah'dan geldigini gösteren bir unvandir. 'Epigraphie Arabe d'Asie Mineure'.. The Moghal Empetors. c. s. Arnold. 116. Hüläg.ÿkileri kendine özgü bir saygi gösterisi ve perde arkast otorite iligkileriyle sürdürmügler ve-'sulgibi bir unvam kendi imparatorluklantanu's. Ekber Sah'tanberi merkezierinden 'Dâr-ül-hilâfet' diye söz edilmektedir. s.görügünü iglemek ve yaymakla göreve girmigtir. Ama Memlûk saraymdaki Abbasî halifeleri bir daha Kahire'den Bagdad'a dönemedikleri gibi. Revue Semitique.. Buveyhî hanedam (ki Siîolmalanna ragmen. DOOGIL 145 . Sonuncular Sünni mezhebin sadik hamîleri olarak Bagdad halifesi ile ili. yeni tarihî tetkiklerle sayisi artabilecek bazi örnekler verelim. By dönemde bir parçalanma geçizen Ìspanya'daki man devletçilderinin hükümdarlan da bu unvam ayn ayn benimserler. Abbasî egemenliginin Hülâgü'nün Bagdad'i istilasiyla kanh biçimde sona ermesi ve ailenin son fertlerinin Misir Memlûkleri yanma sigmmasiyla baglayan yeni dãnemde. Ïlhanh hükümdartCazanMahmud Han 1260 Ayn Callut Savagtndan sonra fethettigi Sam'dabu görügü açikça ilân etmig. 5 T. 'HaIif i Sultan'.e. ardmdan 1262'de digeri halife olarak ilân edildi. Bartold.

Geschichteder herrschendenIdeendes Islams. temasta bulunduþx Osmanh hukuk ve devlet adamlarimn telkinlerinin etkisi altmda kalnugtar. 150 ve Osmanh Devleti ve Hilâfet Kugkusuz bu durumun devanu. d'Ohhson bu olayt naklederken.L Selim'in Misn'1 fethiyle hilâfeti aldigi. Bu temsilî bir otoriter görev ve unvandir ve Ïslâmâlemi karpsmda sadece hilâfet unvanmdan daha yücelticidir. 8 H.A. 7.514. yay. Muhtemelen. DefTuran. IL Mehmed. Hildesheim.Ankara 1991. 233 ve 235 GL Bayezid'den. s.. siyasî çartlar ve cografyadaki degigimle bagka bir mecraya girdi. s. Inalcak daha II. s. çev. 414.Ì. 15-19. bäyle bir kurum bagmdan beri var maydi? Yeni çagar tarihiboyunca Avrupa medeniyetiyle en yogun temas ve çatigma içindeki bu toplum ve devletin Batt kurumlan karpsmdaki direnci ve Osmanh kurumlannm degigen dunyaya göre biçimlenmesi söz konusudur. Sam-Hicaz koruyuculugunu üstlenmekte görmüglerdir. Íbn-iKemal.T. Meselâ IL Mehmed (Fatih) kanunnâmesinin dibacesinde bu unvaru kullannugtu IL Bayezid'io de bu unvam kulland1þ tarihçi ibn-iKemal tarafmdan ileri sürülmügtü. devralman hilâfet' olayi sonralan da çok tekrarlannugtir. Selim'in 1517'de kesinlikle üstlendigi 'Hâdim-ül-haremeyn-üg'bu 7 Arnold. hazretter. Du iddia. Tdleau General de Empire Ottoman'da ortaya attlan. hocaruz Prof.1868. aslen bir Osmanh Ermenisi olup. 483'ten nakil A..K. Bu dönemde artik hilâfet ve Kureyg arasmdakibaghhk zorunluluk da siyasî literatürde açakça gereksiz görülüyordu? .. Mehmed'den itibaren Osmanh hükümdarlarmm Memlûkler kargismda bu göreve talip oldugunu belirtir. Hilâfet. daha çok sonraki tarihlerde ortaya atilan ve zamanumzda okul kitaplarma kadar giren bir iddiadtr. a. I. Leipzig 1961. Tevdrih-iÀlîOsman. Nitekim. Ebubekr Bakillarû'nin görügleri. Fatih'in Bosna seferinden säz ederken de bu unvam kullamr).inalcik. asarlar boyu islâmcamiasmm en güçlü temsilcisiOsmanh Devleti'nde hilâfet kurumunun durumu neydi. s. E. Histoire dq Sultans Mamiouks. sonra Ìsveç tabiyetine geçen ve Ísveç'idiplomat olarak ÍstanbuYda da temsil eden mütebahhir (erudite) tazihçi Mouradgea D'Ohhson'un Osmanli kaynaklarmm tetkikiyle ve Osmanh ketebe takum ve hukukçular1yla olan münasebet ve tartigmalarla kaleme aldiþ ünlü eserinde ileri sürülmügtür. 514 s. Osmanh hükümdarlan Ïslâmdünyasmdaki üstün durumlarru Hac yollarma hâkim olmak. Serafettin i Hakan-1 saîd Sultan Bayezid harun hilâfet zamanmda. Blochet. Gerçekte Osmanh hükümdarlarmm L Selim'den änce de zaman zaman hilâfet unvamm kullandiklan görülmektedir. V11.nisöylemigtir. Osmanh asirlannda Avrupa siyaseti ile olan fligkilerin agirhkh etkisi altmda yeniden bir biçimlenme geçirecektir. III.8 Ama gunu ehemmiyetle belirtmelidir ki. Von Kremer. . T. Mufaddal ibn Abi'l Fedah.g.e..

meselâ Sadrazam Aya. Osmanh kançilaryasuun örnek metinlerini içeren Feridun. Türkiye Büyük Millet Meclisi. 10 Mete Tuncay. 5. 70. I. o bunu kullandi ve hutbede okutturdu. Tafel. Hilâfetin muhafazasuu isteyenler bile. Ömrü uzun olmayacakti.1919'da Anadolu'da iggal kuvvetlerine kargi mùcadele. Meclisin. Ankara'daki Büyük Millet Meclisi tarafmdan. Ankara'daki iktidar ile Ìstanbul'daki hilâfet arasmdaki iligkilerin gelecegini 'hâledet 9 L.için de bu unvamn kullamldigi görülür (Halîfe-i Rûyi Zemîn veya Halîfe-i Müslimîn gibi). Bey'in Müngeat adh eserinde evvelki sultanlar gibi Kanunî Süleyman. Vakia bu halifenin. L Süleyman'dan Ancak gunu belirtmelidir ki.Budapeyte 1926. Türkiye Cumhunyeti'nde TekParti Yönetiminin Kurulmasi. ¯ 151 . saltanat lagvedilince. s. veliahd Abdülmecid sadece halife. Fëkete. Mehmed Vahdettin ülkeyi terk etti ve saltanat makami. mücadele ve gerilime. Eylül1922'de zafer kazamlmca son sultan VI. Zu Íslâm'milk asrmda Haricîlerin önerdigi sistemin garip ve degigik gartlar altmda gerçekleymesiydi adeta. Hilâfetin kaldm1masiyla biten bu dönem.6 67. kopma ve yurtdagma ilticalara sebep oldu. ashnda 23 Nisan 1920'de. s. Sultan-Süleymanda bu unvam her zaman kullanmig degildir.Sexîfeyn (Mekke ve Medine hizmetkâri) unvanmin nedeni anlayihyor. 18 Kasim 1922'de veliahd Abdülmecid Efendi'yi sadece halife olarak seçmesi niçin önemliydi? 1. Devrin protokoler vesikalarmda. Ancak.300yil içinde ilk defa bütün milleti temsil eden bir çûra halifeyi seçiyordu. Selim'in bunun digmda hilâfeti törenle ve beratla devraldigma dair çagdagi Osmanh ve Sarkkaynaklarmda bir malûmata rastlanmaz.9 Hilâfet müessesesi herhalde on üç asirhk tarihi içinde en zor ve ilginç dönemini 1919-1924 Türkiye'sinde yaçamigttr. Feridun Bey Müngent:H. Paga'nm ÌmparatorFerdinand'a yazdigi nâmede hilâfetehu' gibi invocatio (duâ) ile säz edilir. millî mücadeleyi fürüten kadrolar arasmda bile derin görüç ayrihklarma. Rusya Müslümanlar1Kongresi adma da cuma namazi hutbesi için halifeye müracaat etti. hissediliyordù. Misir Exher ulemâsi ve Hind Müslümanlan hilafet komitesi bu seçimi onayladiklarnu bildirdiler. Ankara 1982. seçilerek (18 Kasun 1922) lagvedildi. 'Hilâfet ve Saltanati Kurtarmak' slogamm ihmal etmiyordu. Aynca Kinm'dan gelen bir heyet. hilâfet kurumu meb'ûslarm zihinlerinde ve gönüllerinde aym gekilde mütâlâa edilmiyordu. siyasî iktidan yoktu. s. Saltanatm ömrünün çok uzun olmayacagi. Einführung in die Osmanisch-TürkischeDiplomatik. yani onu tamd1.10 Süphesizsiyasî iktidara sahip olmayan ve iktidar araçlanm kullanamayan bir halifenin durumu 1924 $ubatve Mart aylarmdan çok önce tartigilmaya baglannupti. Ankara'da toplamrken telâffuz edilmiyorsa dahi.

Halifenin tahta çikigi. Daha sonra kanunun mecliste müzâkenleri sirasmda adliye vekili olan bu Íslam âlimi (aym zamanda Ïzmirmeb'ûsu) bir yil evvel kaleme aldigi risaleye dayanarak hilâfetin ilgasi geregini muhalifleœ kargi savunmugtur. Mears gibi yazarlar vardir. Mustafa Kemal.D. Diger yandan hilâfet kurumu diy dünyada.. Matbaast.g. G. Hattâ dua. 68 12 A. 10. 'Hilâfet-i Íslâmiye'kavranu burada tartigilmaya açilnugti. ôzellikle Hind Müslümanlan açis1ndan gimdi bagka türlü bir änem kazanmigt1. Eyüb Sultan Camiî'nde kdiç kuganma (yani bir nevi taç giyme) töreni yap21madi. kat Kemalist iktidarm hilâfeti. Cumhuriyet rejimi. laik cemiyet kurulmasi için kaldtrdigmi ileri süæn bir siyasî söylem veya açddama da ortaya çikti. dünyevî ve siyasi bir kurumdur.. ve halife Abdülmecid'in saltanatiözledigi Kemalist iktidarm. s.s. Hilâfet'in Makiyet-i periyyesi. Seyyid Bey'in Hildfetin Mahiyet-i Ser'iyyesi risalesi. s. Abbasî halifelerinin son zamanlan ve Memlûk hanedamyla MIsn'da olan iligkilerinin dunimuydu. ileri sürülmügtür. Sonradan Seyyid Bey'iri Meclis zabatlarmdaki konugmasi (aynbasim) bir risale olarak yeniden basildi. Cuma selâmhk törenleri yapihyordu. bir hükümdârmkinden farkhydi. Ama bu örnek. hilâfeti saltanatin bir uzantasi olarak gördügü ve iktidara tam sahip olmak için bu kurumu kaldarmak istedigi.e. Bizzat Ïslâmcihanket ve dügünce ile ilgisi olmayan siyaset bilimci Fave tarihçiler. cumhurbagkam Gazi Mustafa Kemal'in (Atatürk) 2 Mart 1924'te meclise irâd ettigi nutukta görülür. Ankara. N. Topkap1'da Mukaddes Emanetler ziyaret edildi. Bu cuma selâmhklari az zamanda çegitliyorumlara dedikodulanna neden oldu.152 ¯ kesin bir biçimde tarif edemiyorlardi. o günden bugüne literatürde ve siyasî mahfellerde hep tartigiluug." der. Türkçe okundu. hilâfet kurumunun Ïslâmitikads ile baglantisi olmadigim savunur.Hilâfete karµ siyasal söylemin en çarpict örnegi. . 24 Kasim 1922 günkü bir törende halifenin Arap âlemiyle ilgisi kalmadigmiTürkçe dua okunmastyla izah eden E. Hilâfet kurumu üzerinde tartigmalar 1924 Subatve Mart aylarmdan çok önce baglaadh migt1.. 60-78.e.13 "Hilâfet dinî degil. Tûrkiye'de tedrisatm birlegtirilmesin- 11 A.g.11 Halife selefierinin sarayinda ikamet ediyordu. hilâfeti siyasî iktidardan koparmiytt ve gimdibu siyast iktidarsazhk nedeniile (ashndateoriye uygun olarak) hilâfeti ilga ve hanedam yurtdigma sürme hazir11gmdayd1. Hükümet bu konuda kararhydi. (1923). Hattâ bu kurum tarihte görûlmeyen bir nitelemeye ve yeni bir karaktere kavugturulmak isteniyordu. Hatirlayacagimiz üzere. meselâ Mete Tuncay da bu görügü ileri sürmüglerdir. tarihteki ömek. Türkiye Büyük Millet Meclisi 13 Seyyid Bey. Daha 1923 yllinda. saltanatm kaldmlmasmdan sonra Osmanh hamedam ve yeni cumhuriyet arasmdaki iligkileri modern bir dünyada ayarlamak için bir model olamazd1..

Genig bir kitlenin geçmigtekikapitülasyon uygulamalarim tasvib etmedigi açikti. kelâm tarihi. mektep ile kiliseyi kaç zaman önce birbirinden ayirmigtir. dinî tasvir bulundurulamaz. Fransiz ve Ítalyanrahiblerin okullari için Vakît gazetesi bagmuharriri Mehmet Âsim. dönmeligin ve Sabetay Zvi'nin kurdugu tarikatm muhalif bir Yahudi tarikatt oldugu konusunda demeç vermek- 14 VaHt. Bu 37 adet okul (7'si Ïtalyan)maarif müfettiplerinin bir gün1ük aragtirmast ile kapatildi. Buradaki tepki. Hele Fransa kendisi.tekkeler kapatildi ve K1yafet Kanunu çakanld1. Müslüman din adamlarmm yetigtiÏlahiyatFakültesi'ni yenirilmesi için Dârülfünûn (ÏstanbulÜniversitesi) den kuruyor ve yeni bir ders prograru tesbit ediliyordu. kelâm. 9 Nisan 1924.16 Laisist bir akun birçok çevreyi sarmaktada 1924 ylh baglarmda Selânik dänmesi (Sabbataist) ailelerin önde gelenlerinden Karakay Rügdü Bey dönmeliginne oldugunu açtkhyor ve artik Cumhuriyet Türkiyesi'nde bu gibi dügünce ve inanç gruplagmasmm yeri olmadigim söylüyordu. Buralarda.den (yanidinî egitimin kaldm1masi ve yabanci okullarm Maarif Vekâleti gözetiminde millî okullarla program uyumu saglamasmdan) söz ediyor ve aile hukukunda ve vatandag hukukunda Medenî Kanun'un getiæformo rileceginden gündeme gelmi§ 153 säz ediyordu. 9 Nisan 1924. laiklik ve Türk milliyetçiligi bir arada geligiyordu. Ortahk hareketlenmigtir. 12 Ocak 1924 tarihli Vakît gazetesinde Musevî Hahambagisi Bacarano. Bunun vicdan hürriyeti ile alâkasi da yoktur. Kugkusuz bütün bu olaylar s1rasmda bir mÎllfyetçi hava da gô2e çarptyor. filah gibi klâsik Ïslâmîilimlerin adi tefsir tarihi. . Buna karyihk. 15 VaHt. Fransiz sefaretinin kapatilan Fransiz okullan konusunda çekimser kaldigi ve matbuata bu yönde demeçler verildigi görülüyor. tefsir.15 Rejim modern g4rüglü. Dinî egitim kummlari tefrik edilmeden tenkit ve hücum konusu oluyordu. psikoloji ve edebiyat tarihi gibi dersler ilâve edilmigtir. 16 VaHt. hkih tarihi adun almigtir ve bol miktarda sosyoloji."Mektepler mabet degildir." diyor. Bu anlay17 yerini Türkçü bir kavrama birakiyor ve laisist bir ifade biçimi kazamyor. Ïslâmîtarîkatlar dagitildi. ve iki yll önceden eden zaman içinde dinî egitim kurumlan kapatildi. 1924 ylluun Mart-Nisan aylan boyunca kapatilan Fransiz ve Ítalyanmektepleriyle ilgili haberler gazetelerde tasvibkår bir biçimde yer ahyordu.1437 adet Fransiz ve Ïtalyanmektebi kapaldmagttr. 8 Mayis 1924. kozmopolit yapisma da yönelikti. Açihe dersini Seyyid Bey veriyor. 1926'daki hukuk edilmig kaldir11masim takip Hilâfetin ilân demektir. eski imparatorlugun Ìslâmîyapm kadar. Bu olayla muhtemelen kültüœl velaik bir degigim birbirine baglanrmy olarak bir radikal reform döneminé girildi.

teydi. Laiklik antiklerikal, fakat Türkçü bir tepkiyi de birlikte getirdi. Bir
meb'ûs

154
¯

ismini vermeden 10 Mart 1924 tarihli Vatan gazetesinde, "Inkilâbm tamamlanmast için gerekli olan iglem, patrikhaneler ve hahambagihklarm da hilâfet gibi kaldirilmasidir. Ïslämi tedrisat kurumlan gibi
Rum, Ermeni, Musevî mektepleri de kapatilmahdu," diyordu.17
$üphesizOsmanh hilafetinin son birkaç on yih Hindistan Müslüman
hareketinin tarihi ile iç ice geçen bir tarihî dönemdir. 'Hind Hilifet Komitesi' genelde hilâfetin aynlmasi ve cumhuriyet yönetimi ile (daha
dogrusu Millet Meclisi hükümeti) birlikte var olmasmi olumlu kargilanugtir. Sünnî Müslümanlar digmda Aga Han ve Seyyid Emir Ali de bu
tarz çözümü tebrik ve tegvik etmiglerdir.18 Zaten Osmanh Devleti'nin
son zamanlarmda Hind Müslümanlarnun ünlü liderlerinden Mevlâna
Azad, Osmanh hilâfetinin Avrupa emperyalizmine karyi Asya direnigini
yönlendirecek bir kurum oldugu üzerinde duruyordu. O, hattâ M. 628
yilindaki Hudeybiye Bangi'm örnek göstererek Hindu ve Müslûmanlann ittifak halinde bu harekete kattlmalan önerisinde bulunmugtur. Eylül
1919'da 'Ali Indian Khilafat Conference'ta, Britanya mallarina boykot
ilân edilmesi istenmigtir. Valaa Gandhi burada, sadece barig genliklerinin protestosuyla yetimlmesiniistemigti, ama Pencab ve Bengal gibi yerlerde Müslüman hilâfet komiteleri 1929 yih boyunca Ïngilizlerekargi iktisadî boykot tegebbüslerini sürdürdüler. Hindistan Müslümanlan için,
hilâfetin kaldmlmasi güphesiz büyük bir sarsmti oldu. Bir Hind Müslüman tarihçinin ifade ettigi gibi bundan sonra Müslümanlar artak Hind
topragmda birlikte yaçadiklan diger dinden kardepleriyle kendi toplumlarmm kurtulugu için yol aramahydilar."
Kanaatimizce bu anlayi; ve
strateji Hind Müslüman liderleri arasmda da yerlegmeye baglamigt1. Bizzat Mevlâna Azad'm bundan sonraki hayat ve siyasî kariyeri bunun bir
örnegidir.
Son Osmanh halifesi Abdülmecid ve hanedan üyeleri çok kisa zaman
içinde yurtdi.yma çikar11dilar.Maddî ve manevî sikmtdar içinde uzun bir
sürgün hayati bagladi. 9 Mart 1924 tarihli gazeteler Misir kralmm hanedan üyelerini mülteci olarak kabul etmedigini yaztyordu. Bu arada Irak
ye Mavera-1 Sarîa(Transjordan) Krah Hüseyin'e hilâfet teklif edildigi,
bunu kabul ettigi bildiriliyordu, Fakat Ïslâm81emi SerifHüseyin'in hilâfet äddiasmi ciddiye almayacaktu,
Vatan gazetesi bagmuharriri Ahmed
Emin (9 Mart 1924), hanedan üyelerinin sürgünü için, "Bu insanlara acrmahyxz, ama igin esasmi unutmayalun,"
diye baglayan yazismda,
danm Türkiye'ye yaptigikötülük ve yükledigi borçIardan' söz ediyordu.
'hane·

17 Vatan, 10 Mart 1924.
18 Mete Tuncay, a.g.e., s. 76-77.
19 Mushiru'l-Hasan, Nationalism and Communal Politics in India, Yeni Delhi 1991,
s. 129-130 ve 172-173.

Benzeri yazi ve mektuplar ve tagra gazetelerinden yapilan iktibaslar gazetelerde yer ahyordu.
Son halife Abdülmecid sikmtih sürgün hayatmdan sonra1944'te Paris'te öldü. Naâgmm Türkiye'ye nakIl uzun görügmelerden sonra Demokrat Parti devrinde de imkânsiz görüldü. Nihayet 30 Mart 1954'te
Medine'de lytüslümanlarm peygamberinin civarma Cennet-ûl-Bakî menakledilip,
zaritþna
gömüldü. SundîIerin halihazir geleneklerine göre
kendisiiçin gösteriëli ve yazith bir mezar yapilamadigindan, bugün kabrini tam olarak tesbitin mümkün olmadigi söyleniyor.20

20 Murat Bardakç1, Son Osmanhlar, Osmanh Hanedamnm Sürgün ve Miras
tanbul 1991, s. 49.

ÍsÖyküsu,

155

19. Yüzytida Heterodox Dinî Gruplar ve
Osmanlz Idaresi*

Osmanh Ímparatorlugu'nda
geklinde örgütlenmenin ne dealtinda Ï9mek oldugunu biliyoruz. 'Ehl-i kitab' veya
lâmm tamdigi farldl inanç topluluklan; özel statü, özel idarî-malî düzenlemeÏeileidare edilirdi. Ruhanî snuflan ve yöneticileri belliydi, inançlari açikt1 ve sadece dinî degil, dünyevî igleri de ruhanî liderlerine biralol'millet'

'zimmî'-statusü

m1gt1.

Bu arada inançIarru belli etmeyen, gizienen veya daha ilginci, devletin inançlarmi bilmezIikten geldigi gruplar da vardir. Osmanh Ïmparatorlugu'nda bazi H1ristiyan gruplar vardi ki (Chrypto-Christians), bunlar
asil dinlerini gizlerlerdi. Bunian bazi aragttrmalardan
biliyoruz. Fpahsen
Tanzimat döneminde bu gibi bazi gizli Hiristlyan cemâatlerin Trabzon,
Girit, Makedonya bölgesinde hakikî inançIaruu aç1kladigmi ve ilginç biçimde bunlann toplumsal reaksiyonla pek kargilagmadigim bir makalemizde ele aldik) $üphesiz
gizli cemâatlerin içinde en ilginci; iyi incelemensuplarmm
ritüelini, akîdesini ve ibâdet gekillerini açiknemeyen ve
lamadigi topluluk Sabetaistlerdir. Dönme denen bu grup hakkmda bir
mensubu tarafmdan son zamanlarda baz1 makaleler yazihyor.2 Osmanh Împaratorlugu,en kalabahk dinIer konglomerastyda. Tamnan, kurumlaymig din ve mezhebler kadar; kendini gizleyen, resmen tanmmayan,
ancak kompu cemâatlerin tamdigi inanç veya ritüellere sahip gruplar da
vardi. BunIarm bazisi tarihin akigmda eridi gitti, bazilart ise aksine yagihayli önemli kültürel siyasî rol oynuyor. Sözü ediyor ve zamanmuzda
len cemäatIer Islâm dini içinde kategorize edilirken rafizî (heretik) olarak adlandirihr; gene bazl yazarlar tarafmdan da yanhy olarak 'harici'
ismiyie an11an gruplardir. Devlet bunlari gayrimüslim diye görmez, ama
ulemâ ve bazen halk kendi digmda degerlendirir. Malî ve idarî alandaki
uygulamalar
Müslüman Sünni cemâatten farkh degildir. Ídareninbu
gruplar hakktndaki görüg ve yaklaçamifarkhdir. Bu farkh görügü de ba+

ÍslâmAraphrmalan Dergisi, l/I (Ístanbul1996,67, s.63-68.)
Í. Ortayh, 'Tanzimat Döneminde Tanassur ve Din Degigtirme

Olaylan', Tanzimat'm150.Yds tIluslararast Sempozyumu,TTK.1989Ankara,TYK.1994, s.481487.
2 Ilgaz Zorlu, 'Atatürk'ünÍlk Ögretment
gmsi Efendi', Toplumsal Tarih, Ocak
1994/1, s. 5%0; "Sabetaycahk ve Osmanh Mi.stisizmi", Topiumsal Tarih 1994/10,
s. 22-24; 'Sabetaycdar 1-2', Tiryaki, sayx 2, 3, Ìstanbul1994, s. 4‡47.
1

zen açiklar, bazen de aç1klamazlar. Argivlerdeki resmî yazigmalar ve bazi tarihçi ve ulemânm görüpü ele ahmrsa, Ìslâmabagh heterodox gruplar için 19 yüzyilda ilginç görüç ve uygulamalar vardir
Sözünü edecegimiz üç grup Suriye-Lübnan-Filistin'de kalabahk bir
grup teykil eden, iyi tegkilâtlanmig; Arabca konugmalarma ragmen, artik
âdeta ayri bir ethnie olarak yagamuu sürdüren Dûrzîler; Kuzey Irak ve
Güneydogu Anadolu'da yasayan Yezîdîler ve Anadolu ve Rumeli'nin
her yerinde yagayan Alevîler ve bazen Alevî diye amlmakla beraber, Suriye-Antakya bölgesinde yagayan Nuseyrîlerdir. Bu gruplara devletin'
bakig1 ve idare ile olan iligkilerinde hukukî, idarî, malî uygulama çok ilginçtir ve aslmda birbirinden de farkhdir. Kugkusuz bunlar gibi mûtalaa
edilmeyen
ve kurumlagan bir mezhep olan Qîahakkinda da Osmanh
idaresi imparatorluk dahilinde bazi kargi tedhirler almaktadir.
Son iki yilda argivlerimizde, tasnif edilerek okuyucuya açalan 'Ïrâde-i
Hususiyye' ve 'Yddiz Evraki' fonlan yeni bilgiler getirmektedir. Bunlardan bazilarmm igigmda bu saydigimiz topluluklarm resmî çevrelerde nasil mütalaa edildiklerini ele alabiliriz.
19. yüzyil boyu Osmach idatesinin en çeligkili politikasi Yezîdîler
üzerindedit Hiç kugku yok ki, Osmanh ulemâsi bunlara kargi yogun bir
ilk derli tophi deneme, 1892'de
iIgi göstermemigtir.Önümüzdekibilinen
bölgede valilik yapan Mustafa Nuri Paga'nm, Abede-i Ïblisadh eseridir
1910). Eski Íslâm ulemäsmm meselâ Ïbn-iTeymîyye'nin Mec(Ìstanbul
muatu'r Resaffi'l-Kübra's1 gibi bunlar hakkmdaki tractatlar ne kadar okunuyordu, bilmiyoruz. Ama hem Osmank ulemâsi, hem çevredeki halk
Yezîdileri Müslüman olarak mütalaa etmemiytir Îdare ise Yezidîleri vergi, askerlik gibi konularda nasil bir muameleye tabi tutuyordu? Ne Ìslâm, ne de gayrimüslimler gibi, diye cevab verebiliriz. Yezîdîlerden cizye-i ger-'iyye almdigma dair bir kayit yoktur. Hattâ kendilerinin diger
Mûslümanlar gibi askerlik yükümlülügu de vardir. Bu hizmetin yerine
getirilmesi bazen idare ile ihtilâflara da neden oluyordu, 7 Z 1277/17 Mayis 1861 tarihli bir irâde Erzurum valisine ilginç bir emir veriyor; buna göre Rusya'dan Bayezid sancagina gelen 200 hane Yezidî halk, bedel-i âgar
ve resm-i agnam gibi vergileri veriyor. Ancak bunlar kura-i ger'iyye ile askere almmaktadir. Yezîdîler askerlikten muaf tutulmak istiyorlar. Bahaaykineleri ise, askerin mavi üniforma giymesi ve bunun mezheplerine
aksi
takdirde
üniforma
ri olmas1ymig. Ïrâde bunlara ayri
giydirilmesini,
muaf tutulup bedel-i askeriye öderlerse, bütün civardaki cahil Kürd agibildiriyor.3 (Cahil bir tazorlaçacagnu
retterinin de askere almmasinm
olur). Askerlik hizmuafiyet
birakmak
agâîre
açik
kapt
ekrâd
için
lam
ve
almmayan Yezid11erin,inançmeti yapan, kendilerinden cizye (capitation)
larim terk etmeleri ise ihtida (convert)ve (geref-iÍslâm ile mügerref ol3 BOA, L, MM, no: 895, 7 Za 1277/17 Mayis 1861.

157

6 JohnS. Gene Abede-i Ïblisyabul edip zan Mustafa Nuri Papa bölgede valiyken. 19. (7 Za samimidir? kadar Anlag11an bu Bâbiâlî'nin de sorunu dene gigiklikleri huzursuzluk çikmasm yeter.. diye dügunulüyordu. Cebel-i Duruz halkmdan Arabistan ordusuna asker ahndigi halde. 116. Dürzîler.4 9 1278/1 Agugtos 1861 tarihli bir irâde. IL Abdülhamid devrinde Dürzîlerin Osmanh sistemiyle bütünlegmeleri için okul açma faaliyetine luz verilmigti.. Guest.MV. Sünnî-Hanefî hukuku tatbik ettiklerindenkamu hayatmda bir sorun tegkil etmiyorlardi. Yezîdîler için (ihtidâ)tabiriisrarla kullamhr.* Sultan II Abdülhamid devrinde be uygulama devam etmigtir. The Yezîdis.. Ï. Hususî. Mug sancaginda kain (oturan)Yezîdt taifesinden (grubundan)daha änce bazi adamlanyla (müteallikati)ihtida etmig olan Ahmed Efendi'ye bir mükâfat (atiyye-iseniyye) verilmesini emreder. Ï. 138. BOA. Íslâmiapereflenmek diye ziklediliyor.5 Sivas vilâyetinden telgrafla bildirildigi anlagihbunun gayret 1310/27 1892 Kasim tarihli sadrazam tezkiresi. hat Papa. Cebel-i Lübnan'm yeni statüsü (reglementorganique). New York 1987. 5 BOA. Sözünü ettigimiz tarihte Marunî-Dürzî çatigmalan yeni sakinleymig ve 9 Haziran 1861'de. 4 1315/2 Eylul 1897 tarihli bir padigah irâdesi Cebel-i Duruz'un nüfus 'kapi 4 BOA. yani Dürzî-Marunî çatigmasi ve asayië bozuklugudur. Sultan Abdülaziz'in aynca Mîr Hüseyin Bey'i kaçuhadart' unvannu verdigi biliniyor. 7 BOA. Nitekim Midgildi. daire-i sadåret. Gene bu yillara ait bir irâde ile Sehr-iZor eyâletinde Íslâmile gereßenen (peref-iÏslâmile mügerref olan) SeyhMustafa'ya 150 kurug maag tahsis edilir. Lalig'teki kutsal ziyaretgâlu tamir ettirmig. büyük devletlerce tasdik edilmigti. Osynanh idaresini onlara olumlu yaklaymaya zorluyordu. 4 S 1278/11 Aþstos 186L . s. Fakat asil önemlisi toplu oturmalan. Dahiliye. iktisaden kuvvetli ve ärgütlü ve savaçç1 bir grup olmalan. no: 267-24: 7 Ca 1310/27 Kasim 1892 tezkire-i saniye. Dürzîler güçlü bir baski grubuydu. Dahiliye. Í.. açakça belirtilmeyen durum ve nedenler dolayisiyla o y1l asker ahnmamasi isteniyor? Açikça belirtilmeyen durum.158 mak). Yezîdî agireti ümerâsmdan (liderlerinden)Kastamonu'ya gönderilmek üzere Sivas'a getirilen Ali Paga'nm ihtida ettigi ve açîretinin dahi ihtida bu agiretten Hamidiyye Alaylari'nm tegkiline edecegi anlagildigmdan edilecegi.KPI. no: 17209.) Bu inanç deyor. no: 32713. liderleri Mîr Hüseyin Bey'in ve etrafmm 1200 imzah dilekçesi üzerine bu iglemden vazgeçmigtir. Bagdad valisi iken (1872)Yezîdîleri askere almaya çahymig. yüzyil boyunca bunun örnekleri çok görülür.Oysadigergruplar için tashih-i itîkad (inancrdüzeltme) tabiri kullaruhrdi 6 Ekim 1853/3 M 1270 tarihli bir irâde. Yddtz Argivi. o yilki Lübnan olaylan. no: 131213 M 1270/6 Ekim 1853.6 Benzer durumdaki Dùrzïlerden de cizye gibi vergiler almmaz ve kura-i ger'iyye usulü ile asker toplanird1.

Í. 9 BOA. Bunlar 19. NuseyrîIer hakkmda oldukça garip bir ifade kullamr ve daha da ileri giderek.. . Ma'rûzät.miktarma göre tesisi kararlayttr11an okullann rediyordu? bir an evvel açtlmasim em- Bâb>âlî. 10 Cevdet. 1309. Beyruggam.1 Verdigi bilgiler kismen dogru." Bununla birlikte idare adamt bu görüglerin digmda bir politika güder. görmezlikten geldigi bu gibi rafizî (heterodox) gruplarla ise ilginç iligkiler yürütüyorlu. kismen rivayettir. Nuseyrîler hakkmdaki fash gu cümleyle bitirir. bul. 1980. Dürzilerle bazi benzerlik de kurar. I. 2. kargi tedbir olarak aym yeyin 8 BOA. s. ama itikatlarrun derinliginde änemli farklar vardir. asirda Suriye'de Lazkiye ve Antakya'daki Nuseyrîler (Nuseyrîlere Alevî de deniyor) ve genig ve dagnuk olarak Anadolu ve Rumeli'deki Alevî topluluklard1. kazasker tarihçi Cevdet Paa. Y. Lazkiye ve Trahlus daglarmda yagarlar der ve sevimsiz bir tasvirle bu fash kapatir. 332-334. "Hafazan Allah'a min gurur-l akaîdehum. 26 Haziran 1890 tarihinde Lazkiye (Latakia) mutasarnft Muhammed Hassa. Hususiye no: 243/613. Îstanbul'agönderdigi yazida Sahvun bölgesi Nuseyrîlerinin Sünaî-Hanefî mezhebe geçtiklerini dilekçe ile bildirip. c.. Sayetbunlar Sünnî olduklarnu veya bu görüÿü kabul ettiklerini söylerse. cildinde Nuseyrîler için yaptig1yorum da böy1edir.9Burada dinî degil etnik bir bütünleptirme çabasi da görülüyor Resmî yaztyma ve tutum digtnda devlet adamlan ve ulemâ Nuseyriler haklanda ne dügünüyordu? Ulemâ ve idareci zümrenin mensubu olan eski ilmiyye flyesi. Fakat bu kapah toplumu. gerektigini belirtiyor Bâblâli de. tabiî bu gruptan gayrimüslimler gibi cizye aluuyor ve onlan resmen bir gayrimüslim (millet)olarak görmüyordu. tashih-i itîkad (inancm düzeltilmesi) deyimi kullatuhyor. 1-4 R 1315/30 Agustas-2 Eylül 1897. bölgedeki Hiristiyan misyonerlerinin faaliyetine karpt acîlen bu isteklerui kargilanmasi. Tarih. misyonerlerin Nuseyrî liderlerini malî yönden destekledigini. II Abdülhamid devrinde buraya gänderilen propagandistler sayesinde Antakya ve Ïskenderun kazalarmdaki (bölge)Nuseyrîlerin tashih-i itîkad ettikleri ve bunun için gereken yerlerde mektepler açalmast için kabine (meclis-ivükelâ) karan almm19t1. Ma'rûzât adh derlemesinde hafife ahr. Dürzîler ve Nuseyrîler özellikle gärünügte Müslümandirlar ve birbirlerine benzerler. haliyle ciddî bir aragtirmayla tammasi mümkün degildir.. aileyi galiz bir ifadeyle.Halaçoglu. Ístan- 159 . yay. Í. Maârif no: 67/804/1. Tarih'inin 1. Babiâli Nuseyriferi sadece heretique veya saplan olarak görüyor. daha önce Markab ve Cebele bölgesi Nuseyrîlerinin de ayni geyi yaptiklanm. Selim Deringil'e göre. 8 R 1311/19 Ekim 1893. ayni yazar. s. bu mezhepte egitim için okullar ve camiler istediklerini. rakibi Fuat Paga'mn kaympederi ve ailesi Nuseyrî oldugu için.

12 BOA.13 Fakat Qîa'amakîde yönünden sözünü ettiama aksine.12 Ïlâve edelim ki.. Abdülhamid devri boyunca Alevîlerle ilgili bir tek kayda rastladim. devletin Alevî gruplarm farkh ritüelini görmezlikten gelmesi ile izah edilebilir. I. Deringil. Muhtemelen bu konudaki suskunluk. 35. birçok din ve mezhep üzerinde bilgi verip yorum yaptigi halde. Anadolu Alevilerihakkmda gahit olmak mümkün degildir. açtktir. 19. yüzyil basimm alam olarak ciddî bir tehlike diye aragtirmalart tarih Sözlü için geciktik. 19. Su konuda 19. 11 S. Comparative Studies in Societyand History.a'lam. 18 Ca1316/4 Ekim 1898. Basra vilâyeti gibi yerlerde tranhgiî ule karei tedbirler ahyordu mâmn propagandasma (mezheb-i $îa'run men'üçin).. 23 Qubat de de bu iglemi tekrarhyor. Nitekim. görüldügü 19. Bu mezhebi yayan iranji ulemâya karµ bölgeye özel maagh 1901 tarihli bir irâmüderris ve din görevlileri tayin ediliyordu. 4 Za 1318/23 ubat 1901. Semseddin Sami. nazirm tezkiresiyle emrediliyor. siyasî bir gimizmezhep ve inançlar gibi mütalaa edilmedigi. 1. c. bölgedeki Hiristiyan misyonerlerin propagandast dolayis1yla devletin dikkatini çekiyordu. Mevtlerinden hiç söz etmiyor. imparatorluk cografyasm1âdetleri ve inanç gruplarlyla taruyan Ahmed Cevdet Paga. I. no: 439/2775/1. Adliye Nezâreti'nin politikas1da Cevdet Paga'mn suskunlugundan farkh degildir. . konuda tetkiki bu yeni çarprei bilgiler getirekat basth ve yazih evrakm Bilfr. 'The Invention of Traditionin the Late Ottoman Empire'.15-16.1993/1. yüzyil Osmanh belgelerinde Anadolu veya Rumell'deki Alevî gruplarm ihtidâ(!) ettiklerine dair belgelere rastlamty degiliz. 8. Alevllik konusunda susmay1 tercih etmigtir. yüzyil boyu Nuseyrtler hakkmda kullamlan ifadeler veya resmî yazigmalarda ortaya konan görüglerinbenzerine. no: 1196/1118/5.. 13 BOA. fave kitabin yaytidigt bir asirdir. Cevdet Papa çok uzun yillar Adliye Nâziri olmuy ve muhtemelen bu konudaki politikay1 da tesbit etmigtir.11 Nuseyrîlerin durumu. rada geleneksel suskunluk ve mezhep arasi gerginlik ve taraflann birbirini diglama tutumunu örtbas etme ve görmeme egilimi görülüyor. yüzyilm idarecisi herhalde konnyu görmezlikten geliyordu.160 yapilmasi gerektigini dügünüyordu. (4 Ekim 1898) tarihinde Akçadag kazasi (Malatya) Domkili käyünde Sünnîler ve Alevîler arasmda vuku bulan mukâtele (kargihkh öldürme) hakkmda adlî tahkikat yapilmasmdan vazgeçilmesi. Bu suskunlugun muhtelif sebepleri vardir. asirda yerleptigi anlaplan Türk ulusçu tutumun da etkisi olabilir Kugkusuz Osmanh idaresi. vol. 19. Adliye ve Mezâhib Nezáreti'ne ait irâdelerde II. AvM. Kaldi ki. Kamûs-ül. AvM. s. Bubölge 226'da 'Agçadag' maddesinde.

Pantheon Books. Eliade gibi bilginIerin eserleri iµgmda. Histoire des Turcs. New York 1964. Ancak bu tarihî-kültürel bagm mahiyetive teferruatt. bir dünya görüçü müdür? Galiba her ikisi için de evetler ve hayirlar izhar1 mümkündür. re . Nusayriler. Hristiyanlardan da katilan olabilir miydi? Bizzat Selânik Sabetaycalari içinde Sâmi asilh olmadiklarmi iddia edenler vardir. gereken tetkikler yapilmanuyt1L Meselâ 17. Bu nedenle günümüzde Türk Alevîligi Türkiye çapmda bir tegkilâtlamma ve de bir bölüm isterken. liturjisi (dua metinleri ilâhileri) ile tarifi yapiluug. Shamanisme. bu 1 Tarihî ve Kültürel Boyutlanyla Türkiye'de Alevfler. konusundaki bilgi ve yoSaniyen Türk Samanizmi rumlar henüz karanhktadir.bir ruhban simf ve hiyerargisinin olmadigidir. merkezî bir teykilâtlanmasi. asirda Sabbatai Zvi'yi Mesih olarak benimseyenler sadece Yahudiler miydi? Millenarist (kiyamet günü geldigine inanan) dügünce ve beklentilerin hâkim oldugu 17. Aleviligin mensuplarnun bir lasuu bu dinlere geçmigmidir veya o inançlardan Alevîlige geçen olmug mudur? Bu sorunun cevabi aranmamig. Alevîligin topraklarmuzda görtilen gizli H1ristiyanhk (Chrypto-Chretianisme) Sabbataist Yahudilik gibi (Chrypto Judaist)cemaatlerle rituel ve folklorik iligkisi olup olmadagidir. kabul edilmig ortaktatehism'ive ögretisi olan bir inanç mid1r? Yoksa tamamen bir ahlâk siste mi. Ensar Negriýat. Nusayrîlîk ve Bâbtâlî• Osmanh Alevîligi nedir? Alevîlik akîdesi. Su konudaki son yorum M. Alevilik esas itibariyle (bâziistisnaî gruplar hariç) Türk unsura has bir inançttr.1 Türkiye Aleviliginin kaynaklan bahsinde ihmal edilen ikinci soru. Bu nedenle çok tekrarlanan bir nokta. folklor ve din tarihi alamnda baçanh bilimsel monografilerle aydmlatilmaruptir. ibâdet biçimleri. Mircea Eliade. ritueli. Sahsenbu görüg popüler bir yazar olan JeanPaul Roux'da dahi görülebilmektedir. Bektaçîler. Ístanbul1999. Nitekim Selânikli Müslüman bir aileden olan romanci Cahit Uçuk. Fayard. JeanPaul Roux.Alevîlîk. Alevîligin kesin hay1r denebilecek yam ise. yani Türk Samanizmi ile temel baglantisi açiktir. Paris 1985. bizzat Alevi dügübu meyanda Diyanet Íÿleri'nde nür ve liderler tarafindan ortaya konan programlar farkhdir ve bunlann nasil gerçeklegecegi de muhtelif cepheleriyle bir problem olarak ortada durmaktadir. asir dünyasmda Zvi'ye birtakim Türkmen gruplardan. Zerdüglükteki gibi düaf (ikilemli) Samanizmi karakterde bir inanç olarak görmek ve degerlendirmektir.

714 vd.2 Belgesi bulunmayan bu yaygm söylenti ve kanaat aragtmlmahdir. zaman zaman demelidir. Demek ki Türk unsur arasmdaki bu dinî ihtilâf onlan itiraf edemeyecekleri bir rahatsizhk içine sokmug ve herhangi bir degerlendirmede bulunmaktan kaçmrniglardir. ya Bat Zion Eraqi Klorman. Alevîlik konusunda suskun kalmayi tercih etmig görünüyorlar. Yapi Kredi Yay. Çünkü Yemen'de bunu destekleyecek benzer olaylar belgelenebilmektedir.. 29/4.3 Bu Müslümanlann muhtemelen Zeydî olmaktan çok Yemen'de az bildigimiz Mûslüman inanç gruplanna mensup olmalan mümkündür. yani k1âsik idarî yapi ve teykilâti içinde megruiyet kazanmayan bazi mezhepler hakkmda fikir beyan edilip. banççalhk. Nihayet devlet Alevîlige ve diger bu gibi diglamyor bilinen mezheplere kargi nasil bir tutum ve görüy sahibidir? Resmî Ïslâm acaba Alevîligi dighyor. açúdik. vol. 1861-65'te Yemen'de ortaya çikan SukurKuheyl I. s. 1993. te'dîb ve takip mi ediyordu? Her zaman mi ediyordu? Bunun da cevabi verilmemigtir. 1888'de Yosef Abdullah ortaya çikti. sahte mesihti. bu asirda Alevîlik ile benzer durungla olan. 79. Bu üçünü de destekleyen Müslümanlar vardi ve bunlar âhir zaman mesihleri olarak bu adamlara itaat ettiler. yüzyil muhafazakârlari diyebilecegimiz çevrelerde bu durumu daha açtk olarak gözlemek mümkündür. Dikkati-çeken nokta. Girit ve Arnavutluk'ta oldugu gibi Bektaçî ama daha çok köy Alevîligi gibi dinî inanç gruplarma intisab ettigi malûmdur. yüzytl Ïslânn. IL Qukur Kuheyl 1868'de ortaya çikti. Middle Eastern Studies. tutum ahndigi halde. çünkü Yavuz Selim Han politikast Osmanh asarlan içiit tipik ve devamh bir uygulama degil gibidir. 'Muslim Supporters of JewishMessiahs in Yemen'. 19. . BatemÇökerken. "SahsenMüslümanlar bu tarikata (öyle diyor) diger dialerden Hiristiyan ve Müslümanlarm girdigini säylerlerdi. 79. s. Aynca devletin Islâmî kurumlanm genig ölçüde tegkil edemedigi Girit gibi yerlerde bu hal yaygm olmahdir Dogu Anadolu'da da henüz yeterince aragtirilmayan böyle küçük gruplarin varhgi bilinmektedir. Alevîlik için bu gibi beyanlarm söz konusu olmamasidir.Ïstanbul1995. Fakat bunun digmda Alevîlige kargi gedîd ve ithamci davranan yönetici bir çevre her zaman var m1yd1? Bu sorulara cevap verirken. Modernlegmeci ve Türkçü gruplar Alevîligi ilerilik. Ïstanbul1995." diyor. Daha ziyâde Alevîligi görmezlikten gelen bir görüg Osmanh asirlari için çok tipik ohnahdir ve özellikle 19. 'millet' 2 Cahit Uçuk. Resmî Sünnî Islâm bu gibi yeni muhtedîIere pek câzib gelmiyor olmahdir.bilhassa devlet sözcülügünü üstlenen çevreler.162 zümre hakkmda. Bir Ìmparatoriuk Yapt Kredi Yay. Bir ÍmparatorfukÇökerken.. 3 Cahit Uçuk. Gene ilk elde Ïslânukabul eden bâzi zümrelerin. s. kadm-erkek epitligi olarak yorumladilar. Du konuda bir suskunluk söz konusudur. Cumhuriyet'in belirli grup aydim için Alevilik sola açik bir inançtir.

Ínançla. kurumlagmig din ve mezhepler kadar. äzel statü. Taninan. bu bir sorundur. Alevî dedeligi ile Bektagî babahgt ve postniginliginin de ne kadar ilgisi kurulabilir. din gärevli1eribelli bir hiyerargi ile cemaat reisi statüsünü almigttr ve hatta akideye iligkin meselelerde de bunlar yetkili makamdi. 'Heterodox' gibi bir kavrami ise Türkçeye çevirmeyigimiz filolojik bir meseleden çok itikada iligiktir. Mahmud reformlan en bagta. Sabbatai Zvi olaymda görülmügtür. farkh kima tamdigi inanç topluluklari. Ranzi (heretik) olarak adlandmlmalan ashnda bir zaruret geregidir ve pek dogru bir deyim degildir. özel idârî-mâlî düzenedilirdi. resmen ta- ancak kompu cemaatlerin tamdigiinanç veya ritüellere sahip gruplar da vard1. 19.163 Iemelerle idare r1açikti ve sâdece dinî degil.geklinde örgütlenmenin ne demek olduOsmanh Devleti'nde 'Ehl-i Kitap' veya 'Zimmî' statüsü altmda Ïslâmmbir bagunu biliyoruz.yorumladigt. Müslüman tebaa için ise böyle bir teykilâttan söz edilemez. Sözü edilen bu cemaatter Ïslâmdini içinde smiflandmhrken. Bu deyimleri . Heterodox (dogru yolda olmayan). Bâzilan ise hayli änemli kültürel. Nitekimbugün artik ortaya çikan Alevî cemevleri ve dergâhlar. Ïslâm.devletin kendisi idi. meselâ Ístanbul'un az saytdaki Bektaçî zümreleri tarafmdan pek ilgi görmemekte ve ziyaret edilmemektedir. Bektaçîlerin takib ve te'dîbiyle sonuçlandi. heretique (Rafizi) gibi deyimlerin ardi gelmez. Oysa müesseselegmig Bektaçîligin her daim Alevîlik ile bir olmadigi. siyasî rol oynuyor. SüphesizBektaçî edebiäzgün katki ve folkAlevîligin yati Alevîler tarafindan benimsenir. tasdik ettigi bir akidenin digmda kalanlan yeya muhalifieri tarumlama biçimi bir genig lügat yaratti. Var olan liderler de fiiliyatta (Dürzî ve Yezidî geyhleri) idare taraftadan muhatab almsalar bile. bir millet teykilâtmm bagi (einarh)olarak tanmmazlardi. Yeniçeriligin ilgasi. kilisenin yeniden ortaya koydugu. aksine yagiyor ve zamanimizda mnmayan. Dolayasiyla Musevîlikte ruhban smifi yoksa da. Haristiyanhkta ilâhî bir niyâbet iddiasi taglyan rubban smifmm. tarihteki en kalabahk dinler konglomerasiydi. Bugün literatürde bu olay bâzl yazarlarca yanhg olarak Alevîligin takib ve te'dîbi ile aynîlegtiriliyor. Sunnî ve gayr-i müslimlerin de tarikata intisaba veya baglantisi oldugu malumdur. kendini gizleyen. Bu statüdeki dinî görevlilerin etkisi. Bektaçî dergâhlarmda köy Alevîligi ritüelinden çok Bektaçîligin kendi âdabmm izlendigi. Ehl-i Sünnet digindaki zümrelerin bu gekilde örgütlenmesi ve idarî bir hiyerargi içinde liderlerini tayin sõz konusu degildi. Bektagî tekkelerinin kapatilmasive tekkelerin kayyumiugunun Nakgibendîlere verilmesi ve asil önemlisi. Ruhanî simflan ve yöneticileri belliydi. yüzyilda II. Bunlarm bâzisi tarihin akigmda eridi gitti. ama tamndigt Bektaçîlerte her zaman ve izlendigi söylelorik zenginliginin 'millet' nebilir mi? Osmanh Devleti. dünyevî igleri de ruhanî liderlerine birakilmigt1.

Kuzey Irak ve âdeta ayn bir Anadolu'da Güneydogu yagayan Yezidîler ve Anadolu ve Rumeli'nin her yerinde yagayan Aleviler ve Alaví diye amimakla beraber. Antakya bölgesinde yaçayan Nusayrîlerdir. mâlî nygulama çok ilginçtir ve aslmda birbirinden de farkhdir.Arapça konupmalarma ragmen artik olarak yaçammi sürdüren Dürzîler. ídarî. Yezidîlerle de ayru düzIslemde iligki yürütülmügtü. toplu yagamalan. Cemaat ve devlet iligkilerinde mâli ve idad alandaki uygulamalar. s. iktisäden kuvvetli ve savaççi olmalan nedeniyle. . Son iki yllda argivlerimizde. Bâbiâli. Dürziler'in Sünnî fiklum tatbik etmesinden dolayi amme hayatmda bir problem teykil etmemeleri. asir) gibilerinin belirli otonomisi dahi olmuytur. diBu gruplar gene bâzi yazarlar tarafmdan da yanhg olarak nitelendiriliyor.) Bu gruplara devletin bakigi ve idare ile olan iligkilerinde hukukî. No: 243/613/1-4 R 1315. Bürokratlar (mülkî erkân) bu farkh görüpü de bazen açiklar. Suriye.164 bizdeki zendeka (zmdik). Müslüfarkh degildir. Lübnan. bu grubu Ïslâm ümmeti içinde görmüg. bazen aç1klamazIar. yüzyilda ilginç görüç ve uygusa. Ir-Dah. irtidad (mürted) gibi deyimlerle eëlegtirmek de pek kolay olmuyor. Islâmm tarihî Bu da pek toptanci ve gerçekle ve ye yapistyla bagdagmayan bir smiflandirmadir. SihabîEmir Begir (IX. ÇünküHiristiyanhk-Müslümarthk arasmda para1ellik kurmak da mümkün degil. No: 32713/4. Argivlerdekiresmî yazigmalar ve bâzi tarihçilerin ve ulemânm görügü ele almirIteterodox(!)gruplar için 19. vergi vermeleri ve hele askerlik yapmalan nedeniyle devletle Dürzîler arasmda . Filistin'de kalabahk bir grup teykil eden. 1278 ve BOA.iyi iligki kurulmugtur.* Dürzîlerin Osmanh cemiyetinin ve resmî Ïslâmaentegrasyonu için IL Abdülhamid devrinde okul açma faaliyetine luz verilmigti. Devlet bunlan gayr-i müslim diye gärmez. Dürzîler hakkmda ulemâmn reyi ve görügü politikaya yansimaruptir ve hatta Cebel'deki liderlerin Mâ'ânî Emir Fahreddin (XVIL asir). Sözunü edecegimiz üç grup Suriye. iyi teykilatlannug. Íslâmdaki lamalar vardir. Bunlardan bu saydigimiz topluluklarm resmî çevrelerde nasil bâzilanmn igigmda mütalaa edildiklerini ele alabiliriz. (Nusayrîler kendileri bu isimle amlmaktan hoglanmaz. Ama ulema ve bazen halk kendi digmda degerlendirir. Kugkusuz bunlar gibi mütalaa edilmeyen ve kurumlaÿan bir mezhep olan giahakkmda da Osmanh idaresi imparatorluk dahilinde bâzi kargi tedbirler almaktadir. tasnif edilerek okuyucuya açalan 'Îrade Hususiye' ve 'Yddiz Evralo' fonlan yeni bilgiler getirmektedir. kuvvetli sosyal hiyerarpi. Ir-Har. fakat idarenin man Sünnî cemaate yapilan muameleden bu gruplar hakkmdaki gärüy ve yaklagimi farklidir. Bunlar gayet Sunniinanca geçerse ettiklerinden' söz edildigi lâm ile mügerref olmalanndan' veya 'haricî' 'ethnie' 'geref-i 'ihtida 4 BOA.

rakibi Fuat Paga'nm kaympederi ve ailesi Nusayrî oldugu için. 8 Rebiulâhir 1311 (19Ekim 1893). 6 BOA. Ma'ruzât adh derlemesinde hafife abr: "Fuat Papa o rütbe Rayitsiz idi ki..6 Burada dinî degil. pm. Ma'ruzút." Tarih'inin 1.2. Nusayrî tâifesinden olup. ama firicidlarmm 5 BOA. II. çünkü zevcesi hammm pederi Ahmed Efendi. s. Bunlar 19. cizye ahnve kendi1erine askerlik yaptirildigi mâlumdur. genig ve dagmik olarak Anadolu ve Rumeli'deki Türk-Alevî topluluklardi. Tarih. 332-4. gene BOA. 1 5 - .hâlde. Ama Nusayrîlerin degerlendiriligi ve ele aluuça Anadolu ve Rumeli'nin her tarafmda yaçayan Türk-Alevt gruplardan da farkhd2r. Lâzkiye ve Trablus daglarmda yaçarlar der ve namus anlay1glarma ait olumsuz bir tasvirle bu fash kapatar 7 Verdigi bilgiler k1smen rivayettir.BOA. familyasmin 1rz u nâmusunca lâubaliyâne harekâtam bildigi halde igmaz eÿIerdi. YAdiz Argivi IJmumiNo: 267-24/7 CA 1310.tezkire-i samiye. asirda Suriye'de Lâzkiye ve Anginç takya'daki Nusayrîler (veya Alevî de deniyor). Bâb-i Alî Nusayrneri sadece sapkm (heretique)olarak görmüyor. Bâblâlî ise. gayr-i müslim bir millet gibi muamele görmedikleri.5 SüphesizOsmanh idaresi Alevî aduu alan Nusayrïlere Yezîdîlerden daha farkh bakar. cildinde Nusayrîler için yaptigt yorum da böyledir Beyrut. ama bu zümreden gayr-i müslimler gibi cizye alnuyor ve onlan resmen bir gayr-i müslim (millet) topluluk olarak da görmüyor. No. Abdülhamid devrinde buraya gönderilen propagandistler (tebligei) sayesinde Antakya ve Iskenderun kazalarmdaki Nusayrîlerin fashih-i i'tikâd ettikleri ve bunun için gereken yerlerde mektepler açilmasi için hükümet (Meclis-i Vükelâ) karan ahnmig. Resmî yazigma ve tutum diginda devlet adamlan ve ulema Nusayrî·ler hakkinda ne dugünüyordu? Ulema arasmda yetigen ve göhret bulan. 7 Cevdet. I. Sayetbunlar Sünnî olduklan veya bu görügü kabul ettiklerini söylerse. Fuat Paga'nm haremini pagamiza yalagmayacak galiz bir ifadeyle. Va. No: 67/804/1. Irade-Maanf. görmezlikten geldigi bu gibi Rafiz1 (heterodox) grupiarla ililigkiler yürütüyordu.. Ir-Mec. Nusayrîler ve Dürzîler arasinda bâzi benzerliklere de igaret eder. Yezidîlerin aksine fashih-i i'tikûd (inancm düzeltilmesi) deyimi kullamhyor. Nusayrîler hakkmda oldukça garip bir ifade kullamyor ve daha ileri giderek. 3 Muh 1270-No:11312. hammm mübalâtsizhgi pederinden mevrus olup madigt vs. Nusayrîlerde ise irz u hamiyyet dâiyeIeri olmad2gmdan. Ir-Dah. etnik ve entegrasyon (bütünleptirme) çabasi da görülüyor. mülkiyye silkine geçerek idareci zümrenin mensubu olan eski kazasker tarihçi Ahmed Cevdet Papa. Paga. 17203. Ona göre: Dürzîler ve Nusayrîler äzellikle görünügte Müslüderin/Iþde mandirfar ve birhirterúie benzerfer.

15-16.i Adana için 22. bu mezhebin egitimi için okullar ve camiler istediklerini. Burada Suriye Nusayrîligi (Alavî) ile Anadolu käy Alevîhgi arasmdaki benzerlikler ve aynhklar üzerinde duracak degiliz. ortakhk kuruyor. Geçmig asirdakiidare ile Alevî köy topluluklari arasmdaki sotolerans etrafh belgesel aragt1rþkluk veya idarenin onlara gösterdigi mälara konu olmaktan çok bir edebiyat ve abartma mevzuudur. Selim Deringil'e göre: 26 Haziran 1890 tarihinde Lâzkiye (Latakia) mutasarnfi Muhammed Hassa Ïstanbul'a gänderdigi yazida Sahyun hälgesi Nusayrîlerinin Sünnt-Hanefî mezhebe geçtiklerini dilekçe ile bildirip. s. Mamafih Perakater Alford Andrews'in verdij!. kiz ahp veriyor.1993/1." Bununla birlikte idare adaru bu görüglerin dqmda bir politika güder. daha önce Markab ve Cebele bölgesi Nusayrîlerinin de aym geyi yaptiklarmi. Nusayrîler hakkmdaki görügler veya Yezîdîler hakkmda Mustafa Nuri Pa'millet' 8 Selim Deringil. Meselâ. Nusayrîliginin Araphk ile ulusal bir Bugün için Antakya ve Çukurova söylenemez. dügünüyor? Nusayrîlerin durumu. Nusayrîler hakkmdaki fash çu tirir: "Hafazan Allahu min purûrî akaidihim. Lâzkiye ile Mersin'deki Nusayrîler aralarmda haberlegiyor. Hatay mi ihtiyatla ve Suriye Alevîleri arasmdaki en büyük fark güphesiz lisandir. Mersin mmtikasmdakiAlevî Nusayritopluluk Lâzkiye'den göç etmigtir. 19. Tubingen Atlas. bir zamanlar Türkmenlerle çevrili bir denizde Arapça konugan bir etnik gruptu. bölgedeki Hiristiyan misyonerlerin faallyetine kargr acilen bu isteklerin kargilanmasi gerektigini belirtiyor. . yüzyil idatesi ise Anadolu-Rumeli Alevîleri hakkmda Nusayxîlerin aksine. son yillarda Nusayrî topluluklar arasmda Arapça. baglarmda merkezî bir organ yoktu.356 ve Íçeliçin 9A30 kargilanmahdir. Bâblâlî de misyonerlerin Nusayrî liderleri mâlî yönden destekledigini. Eu halk. 'Ethnie Groups in the Republic of Turkey'. Fakat Nusayrîlerin kendi aralarmdaki iligki daha sikidir. ticaret yapiyordu. içinde oldugu Ama Nusayrtler Sünnî kimlik aynîlegmesi olarak gärürler. Wiesbaden 1989. Nusayri topluluklar arasmda iletigim kuvvetliydi. Comparative 8. karei tedbir olarak aym geyin yapilmasi geœktigini. Bir ara iç göç ve gehirleyme Arapçay1eritmeye baglarugken. 'The Invention of Tradition in late Ottoman Empire'. vol XXXY. haliyle ciddî bir aragtirmayla tammy olmasi miimkün degildir. 151-152. Her iki halk da bâzi dinî liderler tarafmdan yönetiliyor. 9 Peter Alfred Andrews. bir dirilme göstermektedir. ihtiyatla ifade dahi kullanmaktan da çok susmay1 textih etmektedir. Fakat bu kapah toplumlan. Konumuz haricîdir. hele bir memigtir. . Teorik bilgi ve sözlü tahkikat cümleyle bive rivayetle bilgi edinmigtir.166 önemli farklar vardir. aynîlegmemeyi de bagh bir strateji belli lle topluluklari olarak görOsmanh idaresi Alevîligi bir inanç grubu.9 Ama Anadolu-Rumeli Alevîleriyle. Studies in Societyand History. bölgedeki Hiristiyan misyonerlerin propagandast dolayistyla devletin dikkatini çekiyor.

Nitekim imparatorluk cografyasim âdetleri ve inanç gruplanyla tamyan Ahmed Cevdet Papa birçok din ve mezhep ûzerinde bilgi verip yorum yaptagi halde. Tekkeler ve parlatan dervig ve mügid namma kimseler gene takip edilip surülmektedir. 1. Alevîler konusunda meselâ Nusayrîler ve Yezidîlenie oldugu gibi terimler kullarulamiyor.katele hakkmda adlî tahkikat yapilmasmdan vazgeçilmesi. hamr yapan agiklarm istanbul'agänderilmeleri hakkmda' 2 RA 968/10-XI 1561 tarihli hüküm: (Mühimme 3) veya "Kaliakra nam hisardakiSaru Saltuk zäviyesi asiklan eh]-ibid'at m1yoksa ehl-i sünnet velcemaat nudir? Nicedür bildiresiz. Meselä 16. 19.. Ïlâveedelim ki. 18 Cemâziye'l-evvel 1316/4 Ekim 1898 tarihinde Akçadag kazas1(Malatya) Domkili köyünde Sünnîler ve Aleviler arasmda vuku bulan mu.. devletin Alevî gruplarm farkh ritüelini görmezlikten gelmesi ile izah edilebilir. 473/172 29 M.ga'mn yaptigi degerlendirmelerin benzerine Anadolu Alevîleri hakkmda mümkün degildir. no: 1196/1118/5. Muhtemelen bu konudaki suskunluk. adh makalemizde Tanzimat devrinde merkezî hükümetin tekkeleri ve tarikatlarl kontrol usulüne de þilmektedir. Arade-Adliye ve Mezahib.11 ÍkinciMegrutiyet'te Mevlevî. 151-156.'Les Orders Mystiques et L'Administration Ottoman â l'Epoque du Tanzimat' s. Bäyle bir tâbir kullanmazlar Alevîler hakkmda. 967-1559ylh Kas2m). Avamî ve sözlü bazibetimlemeler vardir ve Sünnî-Alevî çatigmast bu nedenle devlet rhetorique'inden (säylem)kaynaklanmaz. s. 167 ¯ . Klâsik Osmanh devrinde bu gibi mezheplerden çok. Aym tarihlerde 'Tekkelerde ehl-î sünnetten olmayan âgildarm men edilmesine dair Varna kadisma ve nâzir-1 emval olan Mehmed'e hüküm' (Mühimme 3. 226'da 'Agçadag' maddesinde bölge Alevîlermden hiç söz etmiyor. 18 Cemaziyel evvel 1316. Alevîlik konusunda susmay1 tercih etmigtir. asirda yerlegmeye baglayan Türk milliyetçi tutumun da etkisi olabilir. 11 Bu konuda Studies in Ottoman Transformation. c. Adliye Nezâreti'nin politikasi da Cevdet Paga'mn suskunlugundan farkh degildir. Burada geleneksel suskunluk ve iki mezhep arasi gerginlik ve karµhkh diglama tutumunu ärtbas etme ve görmeme egilimi gärülüyor. propaganda yaparak etran kendine çekecek dervig zùmreieri takip edilmektedir. yüzyslm idarecisi herhalde konuyu görmezlikten geliyordu. bazi tarikat ve dergâh mensuplart takibata ugrada. Bektaçî ve Melâmi gibi tarikat rastlamak 10 BOA. Bu suskunlugun muhtelif sebepleri vardir. Tanzimat'tan sonra devlet bu konuda çok daha dikkatlidir ve galiba tebaa da aym ölçiide dikkatli ve siyast nizamla ters dügmeme gayretindedir." (14M 967/15 Ekim 1559 tarihli Mühimine 3). Semseddin Sami dahi nazirin tezkiresiyle emrediliyor. yüzytl Osmanh belgelerinde Anadolu veya Rumeli'deki Alevî gruplarm ihtida (!)ettiklerine dair belgelere rastlarny degiliz. asra ait gu mühimme hükümlerini görelim: Sekkelerin etrafma üzüm dikip. Abdülhamid devri boyunca Alevîlerle ilgili bir tek kayda rastladim." IGimûsu'l-A'fâm. Adliye ve Mezahih Nezareti'ne ait irâdelerde II. Kaldi ki Cevdet Papa çok uzun yillar adliye naz1r1olmuy ve muhtemelen bu konudaki politikaya da tespit etmigtic Bu konuda 19.Kisacas: büyük kitlelenien çok. 19.

Mekke-i Mükerreme payelulerinden vak'anüvis-i sabik SanizâdeMehmed Ataullah Efendi ve defterdan meghur Ïsmail Ferruh Efendi dahi Bektaçîlikle itgik-a-sâlis Menemen'e. Cevdet Paga. Ïttihadve Terakki'yi destekledigi biliniyor. Abdülkâdir Bey Manisa'ya. s. hop inagörmedigi. Ferruh ham olunarak. Tunaya. c. Mahmud devrinde Baktaçîlerin takibi ve dergâhlannm kapatumasi konusunda da ihtiyath ve âdil bir üslûp kullanmaktadz.168 ehlinin birlegip cemiyetler tegkiliylehükümeti.Devletin Vahhabîlik ve Ísmailiyyegibi mezhepleri tantmadigi. Mahmut devrinin aksine Bektaçîlik ve Melâmîlikle böyle amansizca ugragmak yäntemini terk etmiglerdir. ve III. önünde imtihan edildikte $i"Genellikle Bektaçîler îlerin usulü uzere(takiyye)yolunu seçerek Sünnt göründüler. c. "O zaman megahîr-i felâsife-i Íslâmiyye'denolan Begiktagh Kethüdazâde Efendi dahil3 haftada iki gün ol meclise devam ile gerek felsefîyata ve gerek edebiyata dair olan mübahesätda bulunurmug. devlet tekkenin gözeticisi ve hamisi oldu. World.II. Esasen Íttihatçilann bu gibi tarikatlara dahil oldugu da malum. Koçu. denetim ve suurlayict bir mekanizma geligtirdiler. Cevdet Papa Tanzimat däneminin Bektaçîlik ve Alevîlik konusundaki akl-1 selimini temsil eder. Aym gekilde tarikatlar için de ben'ayakh Seyhu'l-Íslâm - 12 Ramsaur. aym gey söylenebilir Ramsaur bu konuya temas etmiglerdir. aynca R. Tekke devlete yamandi. Kisacasi Begiktag Cemiyet-i Ïlmiyyesidëdigimiz özel ilmî grup dagilm19ti ve ulemâ ve üdebâmn zarif kipileri birilerinin gazabma ugrarmytt. Nitekim Tanzimat dönemi bürokratlan II. Mehmet Esad ÜssiZafer. . 12. 180. Tarih. 1942. 996." der.. 'Arif Efendi'. Fakat genelde bütün tarikatlar üzerinde gözetleme. - . E. Amma hükümet esasta Sünni-Alevî gibi ayrimlan zikretmek ve taraf tutmak cihetine o zaman da gitmemigti." Kendisini Cevdet Papa kütüphane' diye tammlar. H.I. 205209. Garb ve söz eder: Nitekim Ketmûsikisinden. The Moslem XXXII. Dersaadet 1309. Bunlarm Bektaçîlikle hiç teallûk ve münâsebetleri yok idi. IstanbulAnsiklopedisi. Zamanla bu tarikatlann bir rehabilitasyonu da saglandi. s. 'The Bektashi Dervishes and the Young Turks'. Türkiye'de SiyasiPartiler. Nitekim Cevdet Paça Bektaçîlik iftirasi ile sürülen zevati da saylyor: "Garibdir ki bu sitada Anadolu payeluleiden Melekpagazâde Abdülkâdir Bey. dilindeki derinliginden Fars Sark hüdazâde'nin mütevazi ve dürüst hayah üzerinde anekdotlar elyazma mecmualarla elden ele dolagmytir. 13 Cevdet Paµ." der.Tek parti dönemi için de 12 Literatürde Tartk Zafer Tunaya ve daha önce E. ganizâde Efendi Bursa'ya süruldüler.. buna karythk Dürzîlik ve Yezidîlik gibi inançlar1Íslâm eritme dqmda gördügü halde idarî sabir yänden ve gösterip. laskanç ulemâmn zulmüne ugramasim gayet tesirli bir biçimde nakleder. myi sakinleptirme yoluna gittigi bilinlyor. Özelliklebâzi münevver kimselerin.

sürgün edilmigti. Guest. Mahalle muhtan bâzi sekene-i mahalle ile beraber Meclis-i Vâlâ'ya bir arzuhal takdim. Tanzimat devri boyunca tekkelerin düzenine. fakat hiç degilse basih ve yazih evrakm tetkiki bu konuda yeni ve çarpici bilgiler getirebilir. bu alandaki merkezî kontrol politikasim gösterir. bäzi ihtiyaçlarria. dergâh ve tekkeleri kapatihrdi. Írade-Adliye ve Mezahib. Meselâ Valide Sultan'm Cerrahî Dergâlu'na yaptigi bir bagiqut16 dahi Meclis-i Vâlâ'dan geçmesi.14 Tanmmayan ve tasdik edilmeyen tarikatlar veya buna rnessup olanlanu tekke kurmalan devlet tarafmdan yasak edilir. 19. No: 11312/3 Mart 1270 tarihliirade Mu. Säzlü tarih aragttrmalar1 için geciktik. No: 11131 18 Za 1287/14 Eylül 1851. s.etmig ve Anadoluhisari'mn sadik ahalisinin mezkûr gyh Mustafa'dan gikâyet ettigini ve takibini talep etmig. IMV. bâzrhalde kabul edici tavir bu alanda sürdürûlmemigtir. IMV. No: 895 gurre-i CA 1277. Hurufilik hop görülmemig ve halen 15.JohnS. Meclis-i Vâlâ kararmda:35 "Göksu taraflannda bâzi bî idrakler geyhim diyerek. The Jewsof Islam. IMV. Meselâ 1851'de Istanbul Anadoluhisan'nda tanmmayan bir tarikat geyhi. 5733 16 Mu. ama aksine. Ticanîlik tarikati Ïslâm akidesine aykiri görülmemig ve fakat resmen tammp himaye gärmemigtir. No: 439/2775/14 169 . folkloru olarak hayirhah bir bakigla mütalaa edilirdi. London 1987. 2. siyasî bir alam olarak ciddî bir tehlike diye gärüldügü açiktir. The Yezidis. 15 14 Eylül 1851. Mah.zer tavir söz konusudur. asirda takib. 16 BOA. yüzdirde devlet katmda mesele olarak mütalaa edilmez. Bahaîlik gibiinançlar: B. Meclis-i Vâlâ. 20. YezidîIer ve kur'ai pefiy- ye. izlâle müncasir olan Mustafa sual ve tezkire olunan ahvâli. parlatanhlda vasiflandmhp. beslenmelerine ve mâlî yardunlara karar veren organdi. mensuplan 14 Ahmedîlik. ÍradeMec. Princeton 1984.17 Fakat Sianmakîde yönünden sözünü ettigimiz mezhep ve inanç1ar gibi mütalaa edilmedigi. Sancagl'ada ihtida eden Ye zidîler BOA. Alevîlik ve Bektaçîlik konusundaki suskun veya gärmezci. Özellikle yllm liberal ulusçu veya radikal çevrelerinde ise Alevîlik milIî Türk inanc1. 17 BOA. nam gahsm taraf-i valî-i megîhatpenahîden seair-i is1âmiyyeye bakigaun sûi ef alde ohnasma ve bir mahalle nefyi" mealindeki tezkire ve irade ile sürgününe karar verilmigti.ilkaade 1318. Lewis. tedib ve idam edilmig. 23 Subat1901 tarihli bir irade de bu içIemi tekrarhyordu. Buna kargilik Osmanh devlet idaresi Íran Siîligikonusundaki olumsuz tavrim sonuna kadar devam ettirmig görünüyor. Nr. Yezidîler ve Osmanh idaæsi için BOA. Bektaçîlik ve bilhassa köy Aleviligi siyasî bir direnige geçmedigi tak19. yüzyll basmun ve kitabm yayild2gi bir asirdu. 1267/21 Kasim TB50.

Mesela Sasani Ímparatorlugu'nda Hiristiyan kiliselerinin çan çalmasi uygun görûlmez. Cizye gibi bir bag vergisi de uygulamada Roma. bir müddet sonra verginin matrahi mükellefin kendi degil. gezit) ad1 altmda devlet dini d1pmdaki unsurlardan ahnmaktaydi. vergi gayrimüslimlerden bedel-i askerî adi altmda almmigtir. Ne var ki kimi gayrimüslimlerin orduda ve donanmada asker oldugu malûmdur. . Bundan bagka bazi Müslüman gençlerin de bu bedeli ödeyip askerlikten muaf old'ugu görülmügtür. Sair yönden Birinci Cihan Savaga'nda askerlik muafiyeti genig ölçüde lagvedilmig. Dr. Osmanh sistemi bugünkü dünyamn hadiseleri içinde kaImtilariyla vardir. Íslâmimparatorlugunun daha ilk asrmda harac vermekle mükellef gayrimüslimlerin ihtida etmesiyle vergi geliri azaldigmdan. arazisi olacak biçimde tefsir edilmig ve arazi harací olarak sunflandinlmigttr Burada tatbikattaki bazi meselelèrin de Halid bin Velîd (Irak fatihi). Mamafih bu iki konunun zengin tefermati vardir. tarih elan yaç1yor. Binaenaleyh Daful Ïslâmiçinde kitap ehli olan gayrimüslim zümrelerin zzmmî statüsü altmda hukuk ve mükellefiyeti olmuçtur. Cizye islâm hukukunun esaslan içinde askerlik mükellefiyetine kargihk almmaktadir. Ordunun meslek simflarmda bir hayli gayrimüslim zabit vardir. eski Sasani dihkan'larm (köy rüesasmm) gömvlendiriImesi ile çözüldügü malumdur. Íslâmimparatorlugundan önce (ki bu devir ikinci halife Hz. bu tarihin älümû demek degildir. Sasani imparatorluklarmda da (capitatio. Bundan bagka Ïslâm imparatorlugu eski imparatorluklarm bu sahadaki âdet ve kurumlarmdan uygun görûnenleri kabul etmigtir. kephaletikon. gayrimüslimler de orduya ahnmigttr. Íslâmtarihinde bu tabir Osmanh'nm son asrmda.zamanmda. Buna kargihk bazi vergi mükelleflyeti (tarnnda harac) altmdadirlar ve kafa vergisi (cizye)äderler. Ankara 1995. Hatta donanmada nefer olatak da bulunuyorlardi. Hâmide Topçuoglu'na Armagan. bir * Prof. Bizans.Osmanlz Ímparatorlugu'nda'Millet' Nizamt Osmanh Devleti bir Müslüman devletti ve halihazir tarih çizgisi itibariyle son Íslâmimparatorlugu olma vasfmi tagunaktadir. yani Tanzimat'tan sonra kalkmig ise de. Íslâm devletinde gayrimuslimler himaye altindadir. Ömerzamamadaki fütuhatla baglar) daha Ïslâmdevletinin ve tarihinin baçIangicmda Medine-i münevverede gayrimüslim cemaatle yagama uygulamasi baglamigtr. Epüphesizbu devletin tarihe kangmasi demek.

Sarkmilletlerine Osmanh asirlagünkü hassaten son asirda getirdigi bir kullanun biçimidit Fert dogdugu rmm.A. idarl otoritesine baj!. çatigma azdir. girmigtir. ADVNH. Gayrimüslim için de keyfiyet bir söz konusuydu.. Hiristiyanlardan Yahudilige mietir. tokmakla dövûlmek suretiyle cemaat ayine çagrihrdi. Gene degigik din mensuplannm Mamafih kdik kiyafet ayrimi ve ayleri de bu gibi mükellefiyetlerdendir. mâlî. Kendi topve sülale ve cemaat içinde bir glivenlik ve hatta lumsal grubu içinde kendi annesi ve babadan ogla sözlü külturü içinde yagar. Millet sözü gerçekten de dinî bir aidiyeti ifade eder. Kompartimanlar arasmda ilighi azdir. yillarmda imparatorlugun hayatmuza lum son on Millet kompartmanma mensub olan kimse. Modern toplumdaki azmhk ferdi gibi çevre ile didigme. rekabet söz koelitin nusu degildir. Kudüs'teki mukaddes mezar kilisesi St. asimile olma (çogunluk tarafmdan emilme) veya asimilasyona kargi direnme dolayis1yla çatigmac1 davramelara girme gibi durumlar säz konusu degildir. Bu kavrami buanlammda kullanmak. Millet bir kavram degil bir içtimaî teykilatlanma..) Fakat Hiristiyan cemaatin kendi içinde mezhep degigtirme olaylari gärülür. dinini ve nimsemigtir.. Ancak eski tahta oymak çalma ananesini Hiristiyanlar da benimsemig olmah ki. modern toplumdaki azmhgm aksine bazi davranig ve tutum sergiler. Bu usul hep benimsendi. Nitekim Ermeni Gregoryenlerin Katolik ve Protestan. ancak 1856 Islahat Fermant hükümleriyle mutabakat halinde bu yasak kalkb1 ve çan çalmdi. bir ruh hali ve tebaamn birazmhk) sözü devlet ve topbirine bak1pml ifade eder. millet komparumamnm içinde o cemaatin ruhanî. kimlik ispati. Bu gibi rekabet ve cemiyet hayatmda kozmopolit 'nation' 1 B.tahta. Íslamdevletindeki ve ezcümle Osmanh'daki millet biçiminde teykilâtlanma ve ferdin bu kesime aidiyeti modern dünyadaki azmhk statüsü ve psikolojisinden hem objektif hem de sübjektif esaslan itibariyle farkhdir. yerlenie kiliselerde çan çal- ni .h olarak yaçar. Aç1k toplum denen asrt smai cemiyetteki gruplagmalar. asirda bazz Bulgarlarm Katolik olmast gibi olaylari kastedlyoruz. Suryani Kadim (monofizist) cemaat azasmm Katolik. Ancak ihtida ederse bu kompartimam degiytirir Ïslam devleti gayrimüslimlerin ihtida (yanisadece Íslamageçmesi) digmda bir dinden öbürüne geçmesini hog görmez. Bu aidiyet fertlere aile vekar verir. bugün dahi ayin bagmda çanlarla birlikte aym yerde tahta tokayrikiyafet giymemak vurulmaktadir.20/22-51 Yenicevardar'a bagh masma mâni olunmamasi. ri mahallelerde Müslüman'la kangmama. Ekalliyet (minorité. hatta Kobtlarm ve 19. (Yahudi cemaatinden geçig gibi. 1263. Bu ananesini bu yolla devam ettirme gibi nokta mühimdir. Sepulchre denen Kamame Kilisesi'ne Rus çart dev bir çan hediye etti. gayrimüslim gruplar da beoturma gibi zorunluluklari.2. pratikte de bu pek olmaHiristiyanhga.

burada ulusçu akunlar kiliseyi bölmekte ve zayiflatmaktadir. edici bir ahit ile Íslamdevletinin idaresi altma girmesinden dogan bir teykilat. Prof. lagvetmig. yüzyilda da daha ziyade Amerikan misyonerlerin Protestan propaganda ve faaliyeti Ermeni cemaatini bölen. ulusçu akimlar ve çatigmalara katilung. Osmanh Ïmparatorlugutarihtekison Ïslamimparatorlugu olarak bu konularda bir mükemmellegme ve hukuki-idarî yapida baztmügahhas vecheler ortaya koyma durumundadir. Millet teykilati nedir? Bir bölgenin Datulislâm'a katilmasmdan sonra buradaki kitap ehlinin (ehl-i zimmet) bir ahfdname. bürokrasiye girmig. yüzyilda hareketli. yüzyll boyu zayifladigiru. Osmanh ilerlemesi 14 ve 15. fakat Slavlan. Arnavut ve Arap unsurlan da ihtiva ettiginden. fetih öncesi hukuk müessese ve kaidelerini tatbik etmig. yükselmig ve Osmanh seçkinleri içinde yer almigken. yavag yava. tutumu ile Batfya kargi olmug. Fütühat için Osmanh askerî gücü ve askerî teknigi. kendine tabi ruhlarm koptugunu dehgetle yagam19tir. bir grup bu süreem digmda kalm24. Bunun yanmda RumOrtodoks milleti fetihten beri sadece Hellen degil. Buna kargihk Yahudi cemaati ananesi.içine girmek için rekabet ve çekigme gibi tutumlar. iç çatigmaya sevk eden ve bu dagt1ma kargismda cemaat üyelerini ulusçu akimlara iten bir manzara arz etmektedir. asirda her ve modernlegme dinden bir grup genç imparatorlugun egitim müesseselerinde bûtün digerkompartunanlardan insanIarla birlikte egitilmig. Osmanh cemiyetinde ile baglam19tir. ruhban ve toprak sahiplerine bazen Íslamhukukunu bile zorlayan imtiyazat. bir hukukî varhktir. eski düzen agir partlar içeriyorsa. hukuk ve himaye bah. Son asirda gayrimüslim comaatlerin içindeki çatigmalar OsmanL otoriteleri ile çatigmalardan çok daha baskmdir Kilise kendi cemaati üzerinde otoritesini kaybetmektedir. eski yönetici gruplar ve toprak sahiplerini son asirdaki uluslagma 172 . O kadar ki 1829'daki Yunan bagunsizhgmdan sonra Fener Patrikhanesi. aynldigim görmektedir. yüzyillarda Katolik Cizvit ve Lazarist rahiplerin propaganda ve tegkilatlanmasi. Asil önemlisi17-18. Bu tarifin diginda. milletin hukukî vechesinin farkh ve aynntih yönleri vardir. degigen dünya partlarmda vukua geldi. Bu ahîdname tek tarafh bir tasarruftur. diger kalabahk üçüncü grup ise asirlardan beri sürdürdugü hayatt köylü ve gehirli zanaatkâr ve esnaf olarak devam ettirmìçtir. Bu iki asirhk dönemin geraîti Ïslaminilk asirlarmdaki dünyadan farkhdir. Yunan kilisesinin kendini autocephal (özek) ilan edip. 19. Feneideki patrikhane 19.19. Osmanh idaresi ve bürokrasisi içinde etkisini artirmig ve devlete sadik kalmayi tercih etmiÿtir.Ïlk fütühat döneminde propaganda fetihten sonra köylü. Bati tipi ulusçulugu bir Haristiyan ideolojisi olarak görmüg ve iltifat etmemiglerdir.. politikayla hassaten uzun vadeli politik uygulamalarla birlikte yürümek zorundaydi. gehirli zanaatkâr. Halil Ïnalcik'mdeyimiyle gayrimüslimler Osmanh idaresi altmda dört farkh devir ve agamadan geçmigtir.

yüzyilda da Protestan olarak üç millet halinde teykilatlanmigti. s. Onun civis gibi belirli haklan yoktur. belirli hizmetler karghgmda sadece imtiyaz ve yetkisiolan kipidir. voynuk dedigimiz sipahi statüsündeki muhtelif dinden derbentçiler veya bir Rum metropolid. Írsen buna sahip olanlar gibi.Bu politika ve sisteme istimalet denir. Ermenilerin hepsi Ermeni milleti olarak degil. Millet teykilatibir sosyal smillama esasma da müstenit degildir. 25-29). bir Ermeni vartabed veya amira zümresi üyesi (memurlar) Ermeniler veya bir haham ve hahambaqi tipkt bir Müslüman müderris. Gregoryen (Ermeni). mütevelli vs gibidir. Her millet grubu içinde Osmanh toplumunun imtiyazhlari olabilir. Bunu Eski Roma'daki civis-fides ayrimma da pek benzetemeyiz. angarya yükümlüsü ve silah tag1yamayan genig zümteye Müslüman. Bunlarm yükümlülüklerinde kalem farki olur. Musevî milleti ise Karaim mezhebindeki Yahudiler ile hem bir arada hem degildi. XXH. Bunun nedeni ikisinin de (Kadiköy konsülü) karµtt denen monofizisist mezhep içinde olmalaridir. din ve mezhep aidiyeti esasma dayanir. KIq 1922. Centurion äzür dileyerek zincirlerini çözdü ve serbest birakta (Yeni Ahit. Bu hizmet statüsüne de her milletten (yani dinden) seçkinler sahiptir. 173 . Hiristiyan. yan askerler." demieti. Roma Ímparatorlugu'ndacivis (yurttag)kavranu zamanla latium arazisi digma tagmigtir. Bir kismmm (Muslümanlartn) cizye vermemesi digerlerinin vermesi gibi. Yahudi herkes dahildir. - 'anti<haicedon' 2 'Status of the Greek Orthodox Patriarch under the Ottomans'. her millet grubunda vardir Mesela Martolos dedigimiz H1ristiBulgar savagçalar. "Civis Romanus sum Roma vatandaç1ylm. Yönetici olmasi veya bäyle bir yetkisi olmasi gerekmez. Bir süre Süryani kadim cemaati Ermeni cemaati ile birlikteydi. Turkish ReviewQu arterly Digest. 25 vd. Ïncil'dekiünlü lasasa göre Tarsuslu bir haham olan St. Ama Osmanh cemiyet nizann bu muhtelif dinlerin millet nizamt içinde varhšnu sürdürmesi geklinde olmuytur. Ferman ve iglemlerde Musevi milleti haaskexî zümreye sokmuglardir. Bunlarm illa irsî olarak devami da gerekmez. Oysa Osmanh düzeninde askerî simf üyesi haklar degil. Burada civis/fides'e tabiolana göre belirli vatandaghk haklarma ve muafiyetlere sahip biridir. Paul bir vaazi sirasmda oradaki Centurion tarafmdan tevkif edilip zincirlendiginde. Genellikle askeri tabiri altinda smiflandmlan ve hizmet karythgmda belirli veya hemen tüm vergilerden menfzümre.2 Fetihten sonra da durumun degigmesiiçin mücbir sebepler olmadikça bu statü devam eder. 'Resullerin Ïçleri'. Askerî suufm diganda reaya dedigimiz vergi veren. Ermeni-Katolik (Katolik) ve 19. Millet tegkilatt etnik (kavmî) ve lisan aidiyetine göre degil. hizmetle sahip olanlar daha çoktur. Balkanlar'da zamanla eski feodal zümænin ya Müslüman cemiyet içinde eridigi veya bu durumlarim kaybettikleri gözleniyor.

Ïzmirve Selanik'te eskiden beri giderek Sayda. yüksek rütbeli ruhbam hep Hellen unsur arasmdan tayin ediyordu. Ímparatorlukta. asirda Peç-Ïpek lagvedilmig ve Strp Kilisesi 19.cilt 18. Ortodoks Araplar arasmda da. Su millet öbürleri gibi bir merkezin silo rabti altm' 3 B. s. Sirplar (bir ara 16. Mezopotamya'da Aramca. Zira Fener bu unsurlara izni vermiyor. Halep gibi gehirlerde Osmanh devrinde yerlegen tüccar. Efläk Bulgar ve hatta Yunan kiliselerinin autocephal (özerk)olarak kopmalarlyla zaytfladi. sair magnk ülkelerinde Arapça konuçar Yahudiler vard1. yüzyx11ardaÏtalyave Bati Avrupa'dan hayat ve ekmek arayan türlü kavimden insanlar da buralara göç etti. manla hepsi kendine özgü deyi. Ìstanbul. ve giveli bir Fransizca kullanmaya bagIadt Latin milleti dogrudan Roma-Katolik ritüeline tabidir. Ïtalyancakonuganlar vardt. Íçte19. yüzyil sonundadir). 18-19. kendi özgün ritüel ve hiyerargilerini bir nevi özerklik içinde korarlar. SüryanKatolik. Trablusgam. Macarca. . Çekçe. o çagda kiliselerinde ibadet Latince idi. malî.A. Bunlar ibadette kendi dillerini kullamrlar. bizatihî Makedonya ve Bulgaristan'da Katolik kilisesi kurma ve bu mezhebe girme nedeni de bu gibi ulusçu duygular olmugibadet ve egitimde kendi dillerini kullanma tur. Bu durum. Ïspanya'dangelenleœ Sefarad denir ve Judeo-Espanyol (Ladino) konugurlardi. Kobt-Katolik ve 1860'da Bulgar-Katolik cemaatleri idi. EparkKatolikleri ise Ermeni-Katolik. Lübnan Marunileri ve Melkitler (Grek-Katolik) de bu cümledendir. fakat zamanca. idarî ve hukukî ve sansurcü (egitimve yaym sansürü) denetim ve yönetimine tahi idiler (Fener semtinde patrikhanenin tagmmasi 16. zanaatçi ItalyanIar vardt Ancak 18-19. Ortodoks Arnavut ve Rum Ortodoks Araplar Hellen unsurla beraber Fener'de Rum-Ortodoks Patrikhanesi'nin ruhanî. yüzyillarda Dogu ve Orta Avrupa'dan göç edenler (Ashkenasi Yahudiler) Yidig diye bir dil konugurdu. Musevî milleti Osmanh topraklarmda en dagruk ve en çok dilli bir cemaatti.. gayrimüslim cemaat defterleri.174 hambagisi ve Karaîm milletbagmdan söz ediliyor. yüzyilda Sirp. 19. Roma kilisesine tabi olmakla beraber. o günden bugüne bir huzursuziuk yaratti ve Grek-Katolik denen (Melkit) kiliseye geçme egilimini artirdt Esasen ökümenik (universal) unvaniyla an11an ve itibar ve kudretine Osmanh devrinde ulaçaa Ortodoks kilisesi. 38-42. RomaKatolik kilisesine tabi ve bizim ve Avrupalilarm 1evanten' dedigi bu gruplar Latin milleti olarak idarî tasnife tabi tutulur. Bu unsurlar arasmdaki çatigma ve olaylar cemaatlerin tarihinde derin izler birakm1ÿ. Bunlarm içinde AlFransizca. Yahudive Karni defterferi. Bu iki cemaatin ayrihgi daha çok idarî mall meseleler açasindan böyle gärülmüy olmaltdir? Patrikligi kurulmuy ise de Bulgarlar. asir bagma kadar bu açidan mevcut olmamigtir). yüzydda ulusçu hareketler suasmda bu unsurlarm Bâblâlf den çok Rum (Hellen) unsurla ve patrikhaneyle mücadelesinin nedeni budur.

. ÇüngüYahudilikte de Ïslämiyetgibi nihban sinift ve kilise yoktur. dairumu degigik iki dinî zümre vardi. Mesela Kastamonu'da sürgürtde olan bazi Yezidîliderlerinin kendiferini ettirecelderine' dair söyledikleri. No: 5129. laik unsurlarm da cemaat idatesine kat11matalebiyIe yavag yavag birer nizamname 'kefere' 'kefere 'katt 'abes 'ihtida 4 B. digeri Bayezid sancagma Rusya'dan gelen Yezidîlerin 'Seref-iIslâm ile mügerref olmalarmdan' söz edilmektedir..4 Osmanh sistemi içinde.V. Musevîlerle Hiristiyanlar.. hahassa W61 tankä 17 maddeyle yürürlüge giren ve 16 Eylül 1864'te yeniden düzenIenen 'Cebel-i Lübnan Nizamnamesi'ne gäte. 267-24. No: 32712. ve Yahudi taffesi' denir. Her Pesah bayrammda Rumlar Yahudilerin aleyhinde. Y.A. Dürzîler ve Yezîdiler.V. Su gibi olaylar 19.A. biri Sehrizorsancagt. Yahudiler için bu deyim kullamlmaz. 6 B.6 Dürzîlerin kendi aralarmda teykilatlanmalan ve idarî malî otoritelenuam bsk emaat ha¾rà temas etukku.. Yezidîlerin Ïslamitiksdi içinde görülme diklerine dair resmî tutumu bazi belgelerde de görmek mümkündür. LD. yüzyilda da görülmüç ve Bâbiâlî özellikle Yahudi cemaatini bu gibi Rum baslolarmdan korumak ve tagkinhklan yasaklantak durumunda kalnugttr.daki bir cemaat degildi. Zamania Osmanh politikasmm da tegvikiyle 19. Hassaten Tanzimat'tan sonra cemaatlerin her biri. äzellikle I-fellen Rum-Ortodokslar arasmdaki münferet malûmdur.M.A. 7 B.7 üphe yok ki Osmanh millet teykilatt alti asn aym yapi içinde geçirmemigtir. LM.. No: 17209. Su sahada bir mesele ve nizas çakartmama yolu seçitmigtir.5Gene 1857 ve 1858 tarihlerine ait iki iradede. Ancak iki grubu millet olarak nitelemek de mümkün degildi.A. 7 Safer 1274. muhtar Cebel-i Lübnan idatesine cemaat temsili esasma gäre katddaklar malûmdur. Abdülhamit devrinde hahambagi kaymakamt Moshe Halevy ve II. Ancak hukuk yönünden Sünnî-Haneff fiklu ile önemli ölçüde mutabik olduklan da malûmdur. A.. I.. 2 Saban1266/Haziran 1850.. 1892 tarihIi bir save agiretlerini daret tezkîresinde görülüyor. Íslamulemasi bu iki zümreyi Ïslamümmetinin içinde saymak durumunda degildir. 7 Ca 1310. 27 1274.. Hus. 5 B. Müslümanlar bu iki zümreyi organik olarak cemaatin üyesi diye göreinemiglerdir. cürmü' suçlamasiyla devlet ve mahkemeçocuk kaçarip katlettikleri davamn' dinIenmemesiye müracaat ettiklerinden. Kaldi ki Dürzîler kura-i per'iyye ile askere de mesele çikarmadan almlyorlardi. yüzyilda (bilhassa II. Irad. 4 Safer 12î8- Sevval ns . Meclis-i Mahsus. No: 895. Meyrutiyet'te hahambagt Haim Nahum devri) Ïstanbul'daki hahambaymmöbür cemaatler üzerindeki üstünlügünün resmîlegmesi saglandt Osmanh kançilaryasimn klasik devir kayúlarmda bazi ahvalde Haristiyanlar için tabiri kullaruldigi halde. Bâblâlî bu gibi ni fermanlarla tenbih etmigtit.

bilinen bir modelin digta uygulanmasidir. yüzyilda Osmanh millet tegkilatmm yeniden düzenlenmesi. Bu gibi kurumlagmalar aslmda ulusçuluk ve ayrihkçihgi dogubu milran ve artiran sebepler miydi? Bir bakima evet. tayin ve azillerin Ístanbultarafmdan yapalmasi. Bäytece millet teekilati adeta bir çahsiyet-i hükmiye kazamyor. cemaatlerin vaktf. Müslüman topraklarmm kaybedildigi. Ïmparatorlugu 'kiliseler kanunu' ile vazgeçiyönetme sistemi. Millet içinde Osmanhet bir tegkilatmi Tanzimat devri yöneticisi. Ortagark ülkelerinde ise farkh din bazen aym dilden gruplar arasmdaki nyugma. okul ve içtimaî tesislerinin idaresi ve denetimi bu meclislerin eline geçiyordu. dâhiyane bir bulugtur. Osmanh mirasuu devralan Ortagark ülkelerindeki zümmlerin durumu da bununla ve Balkaniar'daki farkh din ve dilden baglantih degildir.176 ç1karttirmig ve patrik ve ruhanî kurullarm yamnda millet meclislerinin tegekkülü safhasma girilmigtir. Osmanh hilafeti ise modern dünyamn. 1908'de Bosna-Hersek'in Avusturya-Macaristan tarafmdan resmen ilhakmdan sonra Ístanbul'dakibüyükelçi Marki Pallavicini ile yapalan protokolde (tenkihname)Bosna Müslümanlarnun reis-ul ulema's1 ve ruhanî dairenin ve evkafm Istanbul'da Makam-1 Megihat-u Islâmiye'ye bagh olmasi. Ïtalya gibi devletlerle eski Osmanh tebaasimn bazi de simetrik bir model haklarnu korumak için yapilan müzakerelerde olagmugtur denebilir. IL Megrutiyet yillarmda azalmasiyla gerilimin millet arasmdaki gruplan len ve bu hata sonucu sonaçIar dogurmuytur. artiran ulusçu hareket ve birlegmeleri Osmanh millet teykilati. yüzyilda Osyönlendirme mekanizmalan manh dünyasi ulusçu akunlarm dig ve içteki patlamasma açakti. ne de federatif yap1imparatorluklarda larla benzeptirilemez. ama öbür yandan Bâblâlî'nin kontrol da hareketlere karµ ulusçu ve egilim meclisleri ve let olarak rol oynamiglardir. Trablusgarb'm Ítalyatarafmdan ilhaki üzerine de benzer antlagmanm oraya tatbiki gibi hükümler. Osmanh millet nizami tarihin sui generis (kendine özgü) bir olay1dir. Ne koloniyalist azmhk milletlerin durumuyla. Osmanh cemiyetinin özgün içtimaî kültüæl ortammda geligen bir tegkilatlanmadtr. 19. 19. yani Müslüman tebaamn daful harbde yaçama durumunda kaldigi bir dönemde. Zaman . Avusturya. cemaatlerin elit yetigtirmek ve bu organlan kullanarak gayrimüslim cemaatleri yönetmek için bir platform haline getirmigtir. koloniyalist politikalan kargismda bu meseleyle yogun olarak karyi kargiya kalmigtir. Patrikhanelerin yetkileri azabyor. Daful harbde yagayan Müslümanlann hukuku ne olacakti. nasil bir teykilatlanma lazimd1? Endülüs'teki trajik örnekten beri tartigilan ama vuzuha az kavugan teorik ve hukukî bir mesele bütün agirhg1yla ortadaydi. bir politik uzlagma durumundadir. ruhban dryilaik unsurlarm idarede ve fikir liayatmda rolü artiyordu. Ett bir idarî tegkilatlanma özgünlügü kadar. Balkanlafda azmhk sorunu çözülemeyen bir hukuksuziuk yumagidtr. asrm çetin partlan gäz önüne ahmrkompartunanlara dayanarak sa.

Millet sistemi. Ayni gekilde Müslüman olan bazz unsurlar da. Su çeligik geligme. Terim uyugmazhgi. aym gekilde Anadolu'nun Karamanh denen Türk asilh Türkçe konugan Ortodoks Hiristiyanlari tarihlerini Hellen olarak kapamak zorunda kalm1ptir. tarihî yönden uyugmazhgi da aksettirmektedir. Türk kimligini benimsemig veya buna bitigmigtir (Pomaklar gibi). Buna ragmen milliyetçiligin millet sisteminin de yeni biçimleniÿinde tarihî tecrübe. Bati tipi milliyetçilik bu sistemle çatigarak ve onun silinmesiyle gelebilmigtir.zaman dengeler. dinî kompartimanm içinde geçigme ve kimlik özümsemeleri olmugtur. Osmanh millet nizanu belli bir cografyada yagayanlar kadar. Bizatihi millet sözünün (nation) ve milliyetçilik (nationalisme)gibi terimlerin tercümesi olamayacagi aç1ktir. Hatta o kadar ki bu sistem sayesinde. 177 . belirttigimiz gibi bu kavimlerin tarihi bütün hadiseli safhalariyla birlikte yaçamalarmdan ileri gelmektedir. Bazi Bulgarlar Ye Haristiyan Arnavutlar Hellenlegmig. politik geligmelerle altüst olmaktadir Misr'da Kobtlarla Müslümanlar. dilleri farkh olsa da. dag1mk yerleyme biçimi gösteren ve bazen aralarmda dil vahdeti olmayan (Musevîler gibi) gruplarm da imparatorlugun ämrü boyunca kültürel degilse de dinî kimliklerini korumasuu saglamigtir. Suriye ve Lübnan'daki gerilim ve çatigmalar buna örnektir. bazi Avrupa tipi milliyetçilige temel olamaz. Bütün bu kültürel cografya ve tarih henüz sarih sonuçlar getiren bir tetkik ve bilginin digmdadir. özellikle Mûslüman havimler arasmda yeni bir kaynaptmci kimlik oluyturulmasma yanhmci oldugunu gästeriyor.

Süryani Kadim dedigimiz Süryanî Ortodoks. Hazreti ibrqþim'inögretisine. Süryani Katolik. Rum Ortodoks Kilisesi. Hiristiyanhk açasindan äzellikle böyledir. Müslüman' säzüdür. Tüm bunlara ragmen. Bu kadar çegitlilik nerede olabilir? Amerika'da olur. yüzde doksan dokuzu Çoktekrarlanan bir söz de. Eu bir mübalâga degil. Örnegin. burasi ise dinlerin otokton topragidir.178 Ortodoks Kilisesi' Ïmparatorluk. Bu. bugünkü suurlan içinde dahi. Kiliseler bitmedi. iki elin parmaklari da yetmez. Bu saydiklarm. Ankara 1987. Hem bildigimiz Talmud (Tevrat) -Torah gelenegini izleyen Mûsevîler. Ama sayalamayacak kadar bölümlenmig. Mezheb.. Türkiye ashnda sayilmayacak kadar çok dinî cemâatin ülkesidir. Türkiye'de insanlar dinleri tammaz1ar ve merak etmez1er. ibâdet biçimleri itibariyle renklilik ve bölümlenme Müslümanlar için de söz konusudur. Cumburiyet devrinde ortaya çikanbir niza dolayisiyIa Türk-Ortodoks kilisesinin ortaya çikipi. Bu dinler buna ragmen aym akîdeye. 129-141. akîde. aym inanç sistemine dayamr. Ermeni-Protestan. ayîn ve gelenekleri. dünyada pek az ülkede rastlanacak dinî bir çeyitlilik gösterir.dinler bakunmdan en renkli ve kalabahk listeye sahipti. isterseniz sayahm. Gördügünüz gibi iki el bitti. Türkiye. gibi ayn dinî kültürel çevreler söz konusu degildir. Konfüçyanizm vs. Yani Budizm. s.Ìstan'memleketimizin * '86-87 ÇargambaSäylegilexi'. Anglikan. Nasturî Kilisesi (bizde u sira hemen hemen hiç üyesi kalmadi ve Nasturîlik de bir ara üç patriklige aynlmigt1). tek Tanr1'ya. duâlan itibariyle onlardan farkh uygulamalan olan Mûsevîlervardir (sayllari epey azalmakla birlikte Karaim cemâatinin Ìstanbul Hasköy'de eski bir kinisalan lsinagogdemezler] da vardir. Protestan gibi Avrupa kökenli kiliselerin Türkiye'de küçük de olsa bulunan cemâatlerini saymaya kalksak. Ermeni-Katolik. Yine aym gey Mûseviler için söz konusudur. hem de Karaîm dedigimiz. Yani. üstelik bu topraklarda dogan ve geligen veya önemli merkezleri burada olan kiliselerdi. Kaldanî eski kilisesi ve Kaldanî Katolik.. . üç büyük dinin parçalarrun çoguna Türkiye'de rastlamr. iki elin parmaklan yetmez. Ü1kemizde var olan bütün kiliseleri (yanicemäatleri) saymaya kalkarsam. Ermeni Gregoryen. Mülkiyeliler Birligi. Roma-Katolik. ama orasi göçmen ü1kesidir.

Patrikhane'yi niye tutuyoraz diyorlar. Böyle bir vasfi yoksa. Hattâ rahmetli Avctoglu' bile bir makalesinde. Papahk gibi dügünmektir. kukla gibi bir bagka yõneticinin yanmda durdugu durumlar vardir. s. MüslümanIarm halifesi olan kimsenin. ve birincisi Ístanbul'dadir. daru'l. "Patrikhane sorunu". Feneideki patrikhane için. yüz yirmi milyon nüfus ortaya konuluyor ve Fener de * D. hilâfet denilen müessesenin böyle bir uhrevî. dualan nedir. Avcioglu. burlarm inanct nedir.1970. Selçuklular zamanmda Bagdad halifesi bu cÌurumdaydt. Ortodoks kilisesi asUnda Türkiye topraklarmda. bayram günleri nedir. Hiläfet bunun gibi bir yey olmug bizde. politik görüg ve dunya gärügü sahibi olanlar da ayru geyi söyleyebiliyor. Tarihte haþfenin yönetici olmadig1. 1922 ila 1924 arasmdaki hilâfet bu anlamda temelsiz bir müessesedir.5.3. burada pazar âyini nas11 yapihyor. Bunun üzerinde de çok tartigma yapihyor. imam olmasi. hele makaleyi yazdigi tarihte hiç geçerli bir rakam degildi. Memlûk zamamnda Misifda Abbasî halîfesinin durumu budur. kapalt kompartimanlar halinde yagayan bir toplumduk ve halen öyle bir toplumuz. Mogollar zamanmda. zaten onun artik halifeligi de söz konusu degildir. bürokrasiye de yansimaktadir. "Yüz yirmi milyon Ortodoksun bap. Sokaktaki insandan vazgeçtik. geligen bir müessesedir ve elan bu dinin mühim merkezlerinden biri. orta çaglarda yeëeren. hem sadece belli bir görüg sahibi degil. yagar. Din külturüne kargi ilgi ve bilgilenme olayi bizim toplumumuzun üyelerine gerçekten uzaktir Dinle ilgili. 179 . Bir diger yanhp da. ölürler. YeniGazete. okumug-yaznuglarm da bu konudaki bilgisizlik ve ilgisizlikleri.Íslâm'myöneticisi olmasi gerekir. Hilâfet bir müessesedir her geyden evvel siyasî erk sahibi olmave bu müessesenin gerekir.bul'da dogar. ruhanî bir makam gibi devami söz konusu degildir. Bunu diyenler. hesaplanarak. laik bir tutum. Patrik dünyevî makamdan aynlarak her zaman var olabilir ve öyle de olmuytur. Halbuki patriklik için durum böyle degildir. Yunanistan vs. birincilerin tam tersi. Hiristiyanlar da Müslûmanhgi tammazlar. yäneticilik olmadigi anda bitmigtir." diyor ki.de kisa bir süre. biz laikligi ilân ettik. ama bir kilisenin içine girip de. hiläfetle. 2. Kisacasi. Ortodoks kilisesi ve inanci da bu bilgisizlik havasmm digmda kalmig degildir. merak ve hoggö-rü ciddî bilgiyle temellenmig degildir. Herhalde Rusya. si Müslüman cemâatinin. Nitekim. Bulgaristan. Meclis ve cumhuriyet rejiminin yamnda güçsüz bir kurum olarak yayamig. Ama hilâfet aslmda. Dolay1siyla.. Ama hiç olmazsa titüler olarak ona bir yöneticilik vasfiveriliyordu. Yani.Yönetici olmadtgi zaman. patriklik aym gey degildir. Dinin sözü buna ragmen çok ediliyor. Meselâ. Bu hata çok yapihyor. inançlan nasil açtklamr diye merak etmezler. 1924'te de halifeyi attik. eksik bilgilere göre tarih yorumlamyor. Patrikhane'yî dünyadaki bütün Ortodokslarm Roma'st gibi. Bilmiyorlar ki.

Evvelen. Bu dönemde Batihlarm. Halbuki. Tabiî bu gerçekle ya Dünyada 16. "Evet ben Ortodokdoks adi Ama Ortodoks patrikligi degildir. istanbul'daki devrinde bagladigru görürPatrik'in çattymasom apagi yukan Sarlman sünüz. Sarlmandevrinin de.180 ¯ onun bagi sayihyor. Íkonaklast hareket 8. Yani. sapmaz. aslmda Roma'daki Papa ile. gerek iki kilisenin ruhanî hiyerargisi. yüzyilda tutunan Protestantizmi gäz änünde tutmazsak." der. Hem kilisenin birligi bakmundan (yani vahdet). "Siz Ortotit. Bizans Trakyasi ise. bu görüg ve harekete karyiydi. Asimda sorun o kadar kolay degiL Íkonlan yapan ve satan manastirlarm da bunu satamayacagmi. Ortodokske1ûnesiyanligdegildir. . asirda. ruhban smifmm birtakim topraklan da elde tutmasmm mümkün olmadigmi söyleyerek isyan çikarmalaridir. IIL Leo'nun 726'da topladigt konsüL Halefi V Konstantin bu kararlan uygulatti ve 754'te topladigt konsülde ikona tapinanlan ünlü aziz SanbYahya da (Joannis Ðimascenus) dahil olmak üzere afaroz ettirdi. Anadolu kangmigtir o devirde. fakat tam dogru da degifdir. musunuz?" dediginizde. hay1r demez. zmdikhk olarak nitelemesidir. Makedonya sûlalesi dedigimiz bir Rönesans dönemine. Ortodoks hepinizin bildigi gibi. Katolik ve Ortodoks kilisesi niye ayndir? Niçin bir Katolisizm vardir? Niye bir Ortodoksi vardir? Bu aralanndaki ayrrhk ne zaman ortaya çikmigtir? Tarihe baktigmiz zaman. Bizans'ta. ashnda Sarlman'm vârisleri ile Makedonya sülalesinin yänettigi Dogu Roma arasmda bir unvan ve iktidar patlamasi söz konusudur. En bit vasanandirmadu. büyük bir diplomatik beceri ve propagandayla pagan. Katoliklikle Ortodoksi arasmda büyük fark vardir. yani çoktannh Slavlan I-Ì1ristiyanlagtirdigi. yani arlman ekolünün ve Roma'daki papahšm ileri sürdügü bir gerekçe. Ístanbul'datoplanan bir konsülün ikonaklastlari. yani putkiranlan œddetmesi sirasmda. ortaya çikan teolojik yorumlardir. aziz tasvirleri ve Ïsa tasvirlerini ve hele bunlann aziz1erle aynîleptirilmesini dinsizlik. hem dayandiklan kültür ortam1 bakmundan. dünyevî kuvvetIerle iligkisi ve geœkse iç idarelerinde dünyevî kurumlann temsili bakimmdan çok büyük aynhklar vardir. hem itikad bakunmdan çok farkhdir Biri birisine epitleptirilemez ve patrikin durumu ile papamn durumu arasmda. tabû ki. Arablara 7-8. Ortodoksluk için böyle bir vahdet. isminin yeniden partadigi bir döneme rastladignu görürüz. patrikligin mügsünüzdür. böyle bir büyük kitle olma dunimu hiçbir zaman söz konusu degildir. yüzydlarda kaptirdigt bazi topraklari yeniden aldigi. bagdagmamaktadir iddia hükmettigi iddiasmdadir. özellikle Anadolu'da ve Suriye'deki Hiristiyan ahâlînin. yani Bizans'm yeniden kuvvetlendigi. bu iglemin küfür oldugunu. Kilise bütün dünyaÖkümenikPatriyark'tir (Üniversal). Bizans'm medeniyetinin. hukuk sisteminin. belki görsum. dogru inançh adam demekYani siz bu dinde olan birisine. Biraz sonra konuya girdigimizde görecegiz ki.

"Patrik bu vekâ1etimizi tammiruhbant yor. devrinin tanman bir hümanistidir. asrm ortasmda 850'lerde. Ama bütün bu olaylara ragmen. ahâlîyi kihçtan geçirince. ashnda bugün hepimiz biliyoruz ki. Photios ise diyor ki: "Hayir biz papay1 tamnz. 1204 Haçh Seferi'nden souradir. o zaticaret yapmak için Bizans'ta koloniler kurmaman Katolik italyanlarm yerlegip. 13. Böylelikle iki kilise birbirierini dinsizlikle. küfürfe itham ederek. 787'de Imparatoriçe Irene'nin Íznik'te toplattigt bir konsül karanyla. Papa devamla. Photios denir. kavga genig halk kitlelerine yayilmig degildi ve ashnda iki kilisenin iligkileri devam edegelmigtir zaman zaman. Photios. tolik tipi bir ibadet ve liturjiyi getirmeleridir. tasvirlerin birtakun aziz kahntdannm (relique)kudsiyyeti vardir. yani Bizans ruhbamyla konugmamiettr bile. karar vermigtir: Ïkonaklastisizm cihk) kâfirliktir diye ve bu hareket bastirlnugttr. Kaniinal Humbert'i Ístanbul'a Humbert. genig kit1elere nefretin yayalmasibildigimiz gibi. Nihayet 11. Katolik kilisesi içinde putlann. Fakat papanin bizim üzerimizde ruhanî ve uhrevî bir üstun1ûgü olamaz. Bizans küfür içindedir. kilise doktrini üzerinde etkili fikir ve yazilan olan bir rahibdir ve sonradan azizlik mertebesine çakarilmigtir. Fakat 1204'te Haçhlar Ístanbul'u adamakilh talan edip. asirlarda iki kiliseyi birleytirme çabalari da vardar. ona ruhban arasmda birincilik de tamriz. Ortodoks kilisesinin azizlerindendir) arasmda bir dinî tartigma ve karghkh aforozlayma söz konusudur. As21OrtódokslarlaKatoliklerin birbirleriyle kan dügmam olmalari. Roma'daki ruhbary Aziz Peter'in ve Aziz Paul'un Roma'da çarmtha gerildigini. Ortodokslar kendilerini o kadar ay1rdi ki. Sarlman ri degildir ama. Fakat baçIaortalarmda 1054'te yan kavga kesintilerle sürmügtür. Su olay Patriklik'in hoguayinleri yasak edip kiliseleri kapatti. dolayistyla kiliseye ve Hiristiyanhga kargi çilahyor. dogrudan dogruya bir aforoz fermamm papa adina. 1054'teki aforoz vakasinm nedeni ise. Nicolas ile Ìstanbul'daki Patrik Photios (St. Yani. Hatta biliyorsunuz. aforoz etmig oluyorlar. yani YunanLatin gelenegini bilen. Katolik 181 . Ortodokslarm Roma'mn üstünlügünü tammamalandar. Roma'daki Papa I. Oysa Batt Kilisesi {Roma) kendi öyle pek ikon seven bibu konsülün karanm mddediyor. hattâ saygt da gösteririz. iki millet arasmda derin bir nefret bagladi. Bunun uzerineBizans da tabiî kargi vaziyet almigttr. na gitmedi ve o kiliselerdeki o tip Sebeb budur." diyor. 14 ve 15. Ruhban I. Ayasofya'mn mihrabma biräkip çakmigtir. Demek ki. beraberlerinde rahibleriyle KaGalata'ya hattâ Ïstanbul'da lari. dolayisiyla Roma'daki papamn onlarm vekili olarak kudsiyyet ve öncelik kazandigru söylüyor. Sonra IX." Ashnda St.bundan sonra iki dünya. bu bir sebeb olamaz. Nicolas'm ileri sürdügü gemkçeler dogrudan dogruya.(putkmNihayet asrm sonunda Bizans. astm Kardinal y ollamqtir ve Roma'daki papa. St.

182

olanlara komünyon ekmegi vermezlerdi. Oysa, herhangi bir Katolik kilisesine kim giderse gitsin, rahibin änüne çöktügü zaman komünyon verilir, dinini mezhebinisormazlar.
Ama Ortodokslar, Ortodoks olarak vafÏsa'nm
tiz edilmemiglere vermezler. Bu âdet bu dönemden kalma,
ümmetinden saymiyoruz'
görügünün bir ifadesidir.
Îki dinî grup arasmdaki nefretin nedenleri derindir. Bir kere papanm
üstünlügü
meselesi vardir, bu hiç degigmemigtir. 12. asirda Ízmit,yani
Nikomedya piskoposu olan Niketas'm yazdigi bir denemeye baktL 1W1Z
zaman, "Roma'daki papa kim oluyor da, kendisinde ulûhiyyet görüp bizim üstümüze çakiyor? O bizierin kardegi degil de, efendisi oluyor ve
bizleri köle olarak görüyor," gibi bir ana fikir vardir. 1846 yilmda Rus
dügunürü, Slavyanofillerden ve kilisenin önemli teologlanndan Aleksis
Chomiakov'un bir ingilizeyazdigi mektuba bakarsak, gene aym fikirleri görürüz; "Bütün Katolikler cryptopapistta yani Tanri'nm kullart degil,Roma'daki kepige kulluk etmektedir ve bunlar hangi hakla Hiristiyan câmiasi ve Tanri'nm insanlari üzerinde bir üstünlük kuruyorlar?"
Churchs, s. 950; T.
diye sormaktadir (W. J. Birkbeck, Russia and
1964 s. 255-257).
Ware, the Orthodox Church, Harntondsvvorth
Demek ki, iki câmia arasmdaki asil mesele, papanm ulûhiyyet iddimukaddes',
asi ve üstün1ügüdür. Papaya hitap edildiginde;
kudsiyetpenâhileri' gibi deyimler kullamhr Bunu kabul etmiyor Ortodoks kilisesi. ÇünkäOrtodoks kilisesine göre, üç tane derece vardir ruhban arasmda; bildiginiz (asket) keyië, sonra papaz, yani cemâati aydmlatan, ibadeti yaptiran ve nihayet piskopos. Piskoposun rahanî bir vasfx
vardir ve rahiblerin üstünde bir yöneticidir. Patrik ise, ilahî bir makara
degildir; piskoposlardan bir tanesinin bir idareci-koordinatär olmasidir.
Yani Ortodoks kilisesinde aslmda ulûhiyyet kesp etmig tek bir yüksek
ruhanî yoktur
Halbuki Roma
Hele
papaya bu ulûhiyyet verilmektedir.
19. yüzy11da papanm yamlmazhgt da kabul edilmigtir ve hükümleri tartigilmaz olmugtur. Ortodoks kilisesinde piskoposlar (metropolit) bekâr
olmak zorundadir Papazlar evlenebilir. Katolik kilisesi ruhbam ise, toptan bekârdir ve rahib olmayan manastir üyeleri dahi evlenemezler. Tabiî
ikinci önemli sorun kültür ve dil meselesidir. Yani Ítalya'da merkezlegen, Latin diline ve kültürüne dayanan ve o iklimin havasiyla yegemn
bir din; Dogu Akdeniz için yabancidir. Yani, Dogu kilisesiher zaman için
Yunancayi kullanmaktadir veya Süryanîler gibi Aramcayi, ölü dillerden
birini kullanmaktadir. Dil farki önemlidir. Gerçi Bizans'ta Iustinianus
devrinde Latince üstün bir dildir, lustinianus, hattâ (Institutiones) denen
'seni

EnglÍsh
,

'eb-i

'zat-1

-kilisesinde

.

Petros A. Botsis, 'Was ist OrtGünümüzde Yunan kilisesinin ilahiyarçuarmdan
hodoxie' baghkh (Athen s.d.) polemik risalesinde papanm St. Petrus'un vekili ve
en üst ulûhiyyet keep eden rahib aldugu tezini aym gekilde reddediyor (s. 15-22).

Roma hukukunun teorik bölümünü Latince tertib ettirmi.ÿti. Kanunlan
Yunanca derlettigiiçin çok üzgündür, Maamafih bu Latin etkisi çabuk silinmigtir. 8. asirda meselâ, Ímparator
III. Mikhael'in nazarmda; Latince,
Iskitlerin konugtugu bir barbar dilidir. Yine ll, asrm çok âlim ve çok fâzil ve çok derin
yazan bir bagka Bizanshsi Psellus ise Latince bildigini de
iddia ediyor, ancak Cicero ile Caesar'i birbirine kanyttracak kadar bu
dünyanm kültüründen habersizdir.
Dolayisiyla Latin diliyle ibâdet eden, Latince yazan, bütün dogmalari Latince tartigan bir dünya; Dogu kilisesi için çok uzaktt. Ìnsanlann
arasmda diyalog kuracak ortak bir araç olmaymca, ayrihk da kaçuulmazdir.

Sonra kugkusuz siyasî nüfuz söz konusudur. 9. asrm baymda
garlman Imparatorlugu ortaya çiknug Bati Avrupa'da; Dogu'da da Bizans
var. Bunlar artik iki ayn kuvvetti ve maruz kaldiklan tehlike aym degildi. Bizans Arablarla mücadele halindeydi. Sarlmanise, tam tersine,
Arablarla iyi geçinmekteydi. Bunlarm misyoner faaliyetleri de birbirleriyle çatigmaktaydt. Papahk Bulgarlan ve Ruslan kendine baglama çabasindaydi. Bizans da aym geyin pegindeydi ve bagardt. Pagan dünya
üzerindeki nüfuz mücadelesi bagka kavgalar da kaçmilmaz kildi.
Tabiî bütün bu derûnî kavgamn da filozofik, dogmatik bir görünümü
vardi ki,
diye ifade edilebilir. Ortodoksi ve Katolisizmin gûnümüzde dahi birleymesi söz konusu oldugunda bu terim ortaya çiktyor.
Bu
8. asirdan beri büyük tarhyma konusudur. Çünkü
anlamma gelir. Aslinda tam tartigilacakbir gey de degil, gayet basit bir olay.
Daha ziyade dedigim gibi, iki kilisenin artik çoktan parçalanmiçhgma
hizmet eden bir deyim. Ekanîm-i selâse (trinite),Baba, Ogul, Ruhu'l-Kudüs'ü ifade eder. Katolik ve Ortodoks herkes için bu aym geydir. Fakat
Ortodokslar için Ogul, Baba'nm ulûhiyyetini alan onun bir parçasi olarak vardir. Katolik kilisesi ise Baba'dan ve Ogul'dan (jïlíoque)söz ettigi
için; bu terim yüzünden Ortodokslatca Tann'ya ortak kogmak, Tann'yi
ikiye epitlemekle, küfürle suçlamyor. Gerçi bu filioque'nin de sadece bir
yanhy tercüme ile ortaya çaktigi söyleniyor. 5. yüzyildaki konsül kararlaruun Yunaricadan Latinceye yanhy tercümesi olmahynug. Hülâsa kib
kirk yaran ve niteligi karanhk bu teolog kavgast, ïki kilisenin dogma aynhgi gibi gärunüyor, Hülâsa
sorunu, iki kilise arasmda çatiÿma
kadar, birlegme de säz konusu olunca ortaya çikmahtadir.
Bütün bu görünümün ve aynmm digmda; Katolik kilisesi büyük bir
dünyevî kuyvettir. Roma'daki papanm yanmda en güçlü rahib-kardinal
olan bir devlet sekreteri vardir. Aym zamanda digigleri bakamdir. Vatikan'm her yerdeki temsilciliklerinigörüyoruz. Bunlara
deapostolicus' denir. Bir yerde kordiplomatigin bagmda
gil,
yer
ahrlar. Bütün dünyada yatinmlan olan, bankalan ve bütün dünyada
emlâki olan, hayir kurumlan, pmpaganda misyonlan, saghk kurumlan
'filioque'

'filioque'

'oþdla'

'filioque'

'ambassadeur'

'nuncius

183

tegkilâttir Vatikan. Kiliseye renk ænk insanlar bagh. Conclau
toplandiginda Afrika zencisinden, Hintli kardinalMeclisi)
(Kardinal
den, Çinlive JapondanGüney Afrikahya, Amerikahya kadar, hepsi oradadir ve bu bir bütün dünyadir aslmda. Buradaki hiyerarçi belirlidir. Bu
hiyerarginin içinde insanlarm dereceleri belirlidir ve bu bütün kalabahgmyaptigt her i; Vatikan'm denetimindedir. Kaç kurug ahrlar? Kaç kurug sarf ederler? Nerede ne ige yatirim yaparlar? Nasil hayir yaparlar?
Burdann hepsi Vatikan'm bilgisi dahilindedir ve bütün dünyada muazzam bir misyon teÿkilâts vardir. Bu da Vatikan'm bilgisi ve yänetimi altindadir.
15-16. asirdan beri bütün dünyanm dillerini ögrenen ilk büyük filologlar Katolik rahibleridir; nereye hangi dili bilen adam yetigtirilecek, bu
plânlanu. Meselâ, Paris civarmda Manse'da bir Benedicten manastin
vardir. Ïçindekiher bir rahib birincí smif filologdur; nadir Kafkas dillerinden, Çinceye
kadar bilen insanlardir.
Katolisizmde bir özerk yapi var gibi görünür. Yamlticidir, Bakarsak
Afrika'daki kilisede yerel âdetlerin, tamtam çalmak gibi, yerel eski pagan âdetlerin güya âyîne sokuldugunu görüyorsunuz. Ama hiçbir gekilde o bir muhtâriyeti ifade etmez; itikatta ve duada, her gey Vatikan'm
bilgisi, müsaadesi, anlayigi nisbetinde olmaktadir. Düpünün ki, II. Dünediliyorya Savagt sonrasma kadar, bu kilisede, her yerde Latince ibâdet
ister Bavyera'da, ister Ïspanya'dabir kiliseye gidildu; ister ganghay'da,
sin, (Latince) aym dilden ibâdet ediliyordu. Ancak 1960'larda millî dillere müsaade ettiler. Ïstisnasibunun, SarkKatolikleriydi.Yani Ermeni-Katolik, Süryariî-Katolik, Marunî, Kobt-Katolik gibi daha çok Osmanh Ímparatorlugu'ndaki Katolik kiliseleri ile Roma'daki papa, kendi dillerini
kullanma konusunda daha evvelden anlagm19t1.Onlar kendi dillerinde
ibâdet ederlerdi; begendikleri adami da patrik o1arak Roma'nm tasdikine sunarlardt; orasi da tasdik ederdi. Ama bunun digmda Roma her geyi kontrol ederdi, halen de öyledir. Güya millî dillerle ibâdet ediliyor ve
yerel dinî önderlere itimat ve saygi gösteriliyor; hiçbir zaman Cracovv
Bagpiskoposluguna bir italyan tayin edilmiyor; böyle bir gey säz konusu degil, ama gene her gey o dünyamn içindedir ve bu monolitik bûyük
bir müessesedir.
JIalbuki Ortodoks kilisesi için böyle bir renklilik ve güç söz konusu
degildir. Ortodoksinin yayildigi alanlarda görecegiz ki, idarî yönden de,
itikat yönünden de, dil yönünden de, hiyerargi yönünden de çok büyük
farkhhklar vardar Bugunkü Ortodoks kilisesinde belki bir tek standart
unsur vardir; bir tek renk var<iir; o da Hellenizmdir. Yani bu kilisenin, bu
itikata sahip olanlarm bir bölüinünde Yunanhhk ve Yunan dili hâkimdir.
Bu bir gerçektir. Görünügte Ortodoks kilisesi dünyevî iktidarla, siyasetle Katoliklerden daha fazla ugrapiyor gibidir. Gärünügte diyorum; Katolikler siyasetle daha az ugragnuyorlar, ama onu örtüyorlar, daha kozmovs olan bir

184

-

vardir. Halbuki Ortodokside bir Hellenizm, bir
Hellen ulusçulugu, Hellen rengi söz konusudur. Nitekim Kudüs Katolik

polit bir görünümleri

Grek (daha dogrusu Arab Katolik) kilisesi bagpiskoposu Luffi Iaham,
Rum-Ortodoks kilisesinin tamamen Hellenlegen ve Hellenlerden bagka
kimsenin patrik ve din adami olamadigi, oysa asil müminlerin Filistinli
Arablar oldugundan gikâyet eder (Hoffnung auf eine Oekumene in Jerusalem, Luthe Verlag, Käln 1985, s. 10).
Herhangibir Ortodoks din adamma rastladignuz zaman; isterse dajdaki manastirm basit bir kepigi olsun, isterse bir metropolit olsun, biraz
konugtugunuz zaman, Katolikleri; kryptopopist, yalanct, paparun zayif
imanh mensuplan olarak itham eder. Dahasi var; "Bütün bu Hiristiyanhktaki bölünmeler, bu saçmahklar, Amerika'da çikan mezhebler, bu Yehova Sahitlerigibi manasizhklar, Katolisismin günaludir, bälünme bu
Katolikliklebaglamigiar ve devam etmektedir, sebebi Katolisizmdir," der.
"Ortodoksluk ise, hiçbir zaman bölünmeyen, güçlü tek kilisedir, itikattir," der. Fakat tabiî bu ashnda Ortodoksi için hiç dogru olmayan bir görügtür.

Bir kere itikat yönünden alahm, Hiristiyanhšm ilk bûyük konsülü
(Nicea) Iznik'tetoplandi (325yih). Orada bir bölünme baglamigtir. Rahib
Arius çikungtir; Arius'un fikirleri ve ilâhi teslis üzerindeki çok maddeci
görügleri kabul edilmemigtir ve aforoz edilmigtir ve Arianizm böylece
Kuzey'deki barbar kabileler arasma itilmigtir.
pat431'de Efes Konsülü'nde, Nasturîlerle henüz degil ama, Ístanbul
riki Nestorios ile, akidesine kargi olantar arasmda kavga çikmigtir. 451'de
Khalkedon'da ise, Antakya ve Ïskenderiyepatrikleri, Ísa'dakiulûhiyyetikisinin bir oldugunu ileri
le, Tann'daki ulûhiyyetin aynlamayacagim,
sürmüglerdir;
yani görünen Isa düpedüz Tann'mn kendisidir. Bu görügû
ettive inanel o zamanki Ermenistan kilisesi ve Ïskenderiyekilisesikabul
aynhktan,
bildiBu
reddetmesine
ragmen tutunmuytur.
giiçin, konsülün
Misn'daki Kobt kilisesi (veya Kabtî kili
Ermeni43mgoryen
ve
gibi,
giniz
için diyoruz)
sesi, bizdeki Kibtî kelimesi yanhp kullamhyor, Çingeneler
HiristiyanlaMisn'daki
dillerinde
ashnda
Kibtiler
Sark
ortaya çiknugtir.
rahip,
bir YuOrtodoks
bugünkü
bir
bunlara
ktsnudir
ve
rm önemli bir
diye küçümseyerek bakar. Hem kilinanh veya Rus rahip monophysist
adsenin resmî doktrininde, hem de halk arasmda bu monofizism diye
Iandmlan inanca ve monofizist kiliselere kargi bir yabancilagma vardir.
Yani kilise tegkilâtlan, âdetleri itibariyle Ermeni-Gregoryenin, Rum Ortodoksun, Misir Kobtlarmin arasmda bir yakmhk var gibi görünüyorsa
da bir ayrihk ve aralannda didigme de vardir. Sonra Misir Kobtlarmdan
da; Habegistan Kobt kilisesi aynldi ve Habey kilisesi 1960'tan beri müstakildir. Birbirleri ile de anlagmazhk içindedirler. Meselâ Kudüs'teki mukaddes yerleri nasil paylaçacaklarmi bilemiyorlar. Araya Ïsrail'i koyuyorlar. Ïsrail,hem Habeglerie lyi, hem Misn'la iyi gimdi; o da ne yapaca.

185

ama Ïstanbuliçin bu söz konusu degildir. St. Paul'un veya St. Paul'un ve St Pierre'in kiliseler kurdugu. Huistiyanhšm ilk dönemlerinde kilise kurulan. Kamame kilisesi- nin damina manastir kurmug Habegler. Efes böyledir. Antakya Patrikligi söz konusudur. aslmda yalruz bölge piskoposlan arasmda önde gelenleridir. Istanbul. Bugün dünyadaki Ortodoks kilisesinin durumuna baktigtruz zaman bunu görürüz. vaaz verip. St. Bu en büyük beg piskoposun içinde Ïstanbulhariç. Selâ. Galatyahlara Mektop diye bir epistula yer aldi. Pierre'in gelip cemâat kurup. Paul bu bölgede Galatyahlara hitaben vaaz verdi ve Yeni Ahid'in. Öbürleride yine büyük patriklerdi.bu kilise dogrudan dogruya dil ve hiyerargi bakirmndan bölünmügtür. Simdinormal olarak Hiristiyanhkta bagmdan beri beg tane patrik vardir. Bunlar Roma. ahäliyiiniana davet ettikleri bir yer degildir. yani havarilere ait episkopal makamlardir. bugün geride därt tane patrik var. Demek ki. Patrik dedigimiz. Du bölge Hiristiyanhk akaidinin.gimbilemiyor 186 içinde yer alamaymca büyük kilisenin. apostolik piskoposluldardir. Çünkü. anti Khalkedon diye adlandirmak gerekir. Su çok ilginçtir. Ortodoks kilisesi de bu esasa göre bölünmügtür.yani Roma. Korinth böyledir.Fakat bu Ískenderiye'dekipatriklik. inanctedildigi bölümlerden. Antakya böyledir. Antakya. biraz önce sözünü ettigim Kobt kilisesi degildir. Kudüs ve Ïskenderiye. Antakya. Yani Ankara'nm meselâ mukaddes bir yer olmasi mümkün. yine Ïsa'mn ulûhiyyet-i selâsedeki yerine yänelik bir münakagayla Ïstanbul patrikinden aynlmiglardi. Kobtluga. Sonra tabiî Süryanî dedigimiz kilisenin aynhga söz konusudur ve nihayet 431 Efes Konsülü'nden beri Nasturîler de. Büyük Roma Ímparatorlugu'nunve artik Hiristiyanligm resmen tanmdigi ve Theodosius'tan beri de resmen din oldugu. ilk cemâatleri olugturdugu. Ìkincisi. Ortodoks kilisesi itikat bakunmdan bir birlik içinde degil çok evvel bälünmelere ugramig bir kilisedir. ÏstanbulPatrikligi säz konusudur. Kudüs Patrikligi söz konusudur. çünkü St.nm vaaz nik böyledir.Hiristiyanhgm neyet ettigi. bir tür inter pares. yani Ìncil'inbir bölümünde. olabilir. yerlerden biridir. yani monofisizme ve Katolisizmle Protestanizmden 'primus . Eu patriklerin içinde. Roma kilisesi änce geliyor. Kudüs ve Iskenderiye patrikleridir. Roma dedigim gibi bu beÿ patrik içinde protokolde önde geleniydi. Istanbul dogrudan dogruya Konstantin devrinde. dördüncü Ïskenderiye. digerleri. Bunlarm içinde sadece ÍstanbuYun bu vasfi yoktur.' Roma ayrildigma göre. bu adla degil. Su bakundan Ankara'ya da ugramt. 451'de Bizans'tan ayrilan monofizist kiliseleriise. bir imparatorlugun bagkenti oldugu için oradaki piskoposa da patriklik izâfe edilmiytir. Ístanbulbildiginiz gibi. ÌmparatorIustinianus da bunu bäyle tamrdt o zaman.

Bunlar Kibns.Polonya.Xibns'tal<i cemâatin dünyevî yöneticisi olarak da Osmanh hükümeti oradaki episkoposu tamnuptir. Catherine manastmdr. Fakat bu patrikliklerin digmda. sadece Filistin.° 'gü- Osmanh hâkimiyeti dolayisiyla daha önce kazandigt (3. yakm zamanda dogrudan Ístanbul'abagland11ar. autocephai dedigimiz özerk kiliseler vardir. Fener. Çekya. ÇünküYunan ayaklanmasmdan hemen sonra. Simdinüfuslan çok azaldi. Sina dedigimiz yer.gatunbagh oldugu bir patrikhanedir.geçmeyen. güya bütün Afrika'y1içeriyor. Ökumenik Konsil'de) autocephalie perçinlenen Roma Ortodoks kilisesiise Kibns'tir. Bulgar kilisesinin autocephal oldugunu lûtfen tammigttr. Misu'daki çok az say1daki Yunanca konu. Du dört patrikligin daireleri bellidir. bu özerkligi tammanugtir. Bulgarlardan biraz evve1Romanya kilisesi için söz konusudur. Karelya ise elan Moskova'mn sahasmdadir.bugünkü bütün Suriye-Lübnan ve Antakya ve Hiristiyanlann bulundugu Kilikya ve yukan Mezopotamya'yi kapsiyor. 187 . yani Ïsrail ve Ürdün'ünbatisiyla simrh bir dairedir ve istanbul Patrikligi dedigimiz zaman da güya dünyamn diger bölgeleri üzerindeki bir ruhanî örgüt söz konusudur. bizim Osmank Hükümeti ile veya Fener Patrikhanesi ile bir ilgisi yoktur. gibi. birtakun Bulgarlar. 1840'larda çakan bir mücadele ile 1870'te aynldi. Bu olay da Moskova ve Fener'in arasun açtt. bir cografî mekân degildir. elan vard2r Bir zanianlar Iskenderiye en kalabahk Hellen gehriydi. Rusya. hepinizin bildigi gibi. Ístanbul'daki patriklikten Yunariistan kopmugtur. Ashnda iligkilerine Ortodoks inancm ve Hellenliligin getirdigibir bag egemendir. Osmanh hükümeti l870'te Bulgar kilisesiniözerk bir kilise. Yunanistan. Rusya'nm içinde Gürcistan ve Sina kiliseleridir. Demek ki. Ancak II. Finlandiya Ortodokslart ise. Iskenderiye Patrikligi ise. Büyük patriklikten. Kudüs Filistin'le ilgilidir. sadece dagm etegindeki St. eksarhhk olarak tarumigtir. Antakya. Bu ayri bir cumhuriyet gihidir ve autocephat bit kilisedir. onlar dogrudan dogruya Rusya kilisesi kargismda. artik bu Fener Patrikhanesi'nin zulmünden kurtulahm diye. Romanya. Bulgaristan ise.gey. Aym. Çekyave Polonya'daki Ortodokslarm ise. Fener ise. Bunlar birbirinden müstakildir görünügte. bu därt patriklik vardir. Katolik olmaya kalkmiglardir. ÇünkübBdiginiz Suyakmlarda Estonya'daki küçük Ortodoks cemâat büyük gürültüyle Moskova Patrikligi'nden kopup Feneste biat etti. Butlann ür. agagiyukari. Bulgaristan. Tabiî bu geeig alan için ya' deyimini kullanmak gerekir. autocephaldirler. bu kilise bir kere milli simrlan itibariyle ve Ortodoksinin tek hür bölgesi olarak ayrihmytir. Dünya Savaç1'ndan sonra.etinde dusmak gerekit. o hem ruhanî liderdi. Hattâ. Grek-Ortodoks inanca sadik kalan.

iki parmakla mi. bir kismi da biliyorsunuz. Antakya'da eski patrikhanenin kilisesine devam edenler. ibâdet geklini ve hiyeraryiyi gözden geçirmigtir. Storoverts denilen eski inanç sahipleriile. 17. Rusya kilisesinin yönetimini. hem idarî igiere bakardi ve Demosgerentos denilen halk pûrasmm bagkamydi. hâmisi olarak takdim etmigtir dünyaya ve bu kilisenin Fener'le idarî. diplomasi ustast olarak bu kilisenin diline de karty15. yani görünügte. âdeta yirmi kigi kadar tutan bir sülâledir. Dogu Anadolu'da. Bugün için en kalabahk Ortodoks kilisesi Rusya kilisesidir. biliyorgibi yukanda. Ínsanlar atege gitmiglerdir inatlan yüzunden. Tabiî kabul ettirmek kolay olmamiÿtir. yakm zamanlarda (Grek Ortodoks diyemeyecegiz artik. Rusya 9.Oldugu gibi Bizans'm liturjisini. Bu Osmanhlar ile gelen bir özerkliktir ve o yüzden de Kibns adasmda biz. Daima eski Slovince ibâdet edilmigtir ve ashnda Bizans. hiyerargiyi aynen Rusya'ya kabul ettirmigtir. apagi tarafta ibâdet ediyorlar. imdi kangik oturuyorlar.Prokurator . yenilik taraftarlan arasmda çok kanh kavgalar olmugtur. herhangi bir Rus'un. yani Mukaddes Sinodu tamamiyle devletin denetimi altina alnugtir. kafesli yerde ibâdet sunuz kadinlar tipki camilerdeki ederler. asarda. bu eski inanct saklayan Ruslar vardi. Demek ki. hepsi birbiriyle akraba oldugu için kadm erkek aym yerde. malî yönden ortak tarafl yoktur Hiçbir gekilde de yoktur. çünkü Grekligini birakmigtir) Arabca kullanmaya baÿladi. dualan. (O yüzden de artik kilisenin harem kisnu biraktlnug. bäyle bir bölümlenme söz konusudur. Aym geyleri Y1manca dinleyecektir Fakat iki kilisenin idaresi arasmda büyük fark vardir. asirda Hiristiyanlaymigtir. gu duayi mi ederiz. Sarkkiliselerinde de.) Demek ki. Bizans kanunlanru almigtir.çekildikten sonra da. Atina'da bir kiliseye gidip dua etmestade itikat ve ibâdet baktmmdan bir sakmca yoktur. Büyük Petro. Çar. liturji ve dogma bakunmdan iki kilise birbirine egitlenmigtir. Eski devirlerde Bati'da da öyleydi. Ïstanbulfethedildikten sonra ise Rusya.188 hem vergileri toplardi. Ïngilizyänetiminde de ve sonra da bu usul devam etmigtir ve o yüzden de Makarios'un olmasi bu durumun yarattihem kilisenin bagi. katliâm olmurtur. hem de cumhurbagkam olmuytur. Yani biz üç parmakla m1 istavroz çakanrtz. yani ibâdettir. olay bir gi Antakya Patrikligi ise. Söyleki. diye millet bölünmügtür. Özellikle artik kendini Ortodoksinin merkezi. büyük kavgalar çikuugtir o devirde. Ortak yönleri liturji. Fakat kilisede pek kisa süre hariç hiçbir zaman Rumca kullam1mamigtir. Marmara civannda Malokan denilen. bizim top aklatimiza sigmmigtir o zaman. Arabca kullanan ve merkezi de Antakya'dan ain'a giden bir patrikhanedir. asirda Romanovlar zamanmda. Ortodoks. maruptir. Rusya kilisesinin bagmda olan Patrik Nikon bütün dinî metinleri. yani burada kullamlan ibâdet ÿeklini. Yani ilk önce ayn oturdular. yani Osmanh Ïmparatorlugu'nasigmmiglardi o kavga strasmda.

1948'de kurulduge zaman Ïsraildevleti. Rusya kilisesinin bütün dünyadaki emlâki ve yönetimi de farkhdir. bildiginiz Moskova'deki patrikliktir. patrikten çok onun sözü geçerdi. tarihî gelenegin tesiriyle. hiç kimse. Rus kilisesi l917 devriminden sonra. çok kuvvetsiz. Yunanistan'a tagmma zamam gelmigtir demektedir. Albaylar Cuntasi devrinden beri. gayet reaksiyoner bir adamdl. Bu iki Ortodoks kiliseden birisinin dili Rumcadir. örgutii ayridir. Fakat 1967 savagmda iggal ettigi Filistin. çok kipinin sandigmm tersine. Çünküorada hiçbir gey yapamiyor. sadece Yahudileri degil. kendisiyle Küçük Asya'daki ve Bizans'm kalmtisi bir zümre oldugunun bilincinde ve onu temsil ediyor. Ama tagmm1yor. böyle bir bölünme de söz konusudur. Paris'te sürgündeki Rus kilisesi kurulmuytur. HL Aleksandr'm hocasi Pobedonovtzev'di. Bunlar Yunancayi kullamrlar liturjide ve rahipler hepsi aym kaynaktandir. Patrikhanenin. Çünkü ¯ . Sebeplerden bir tanesi Türkiye'deki Ortodoksinin. Bu gibi bölünmelerin digmda Kibns. Bagkirlarm topraklarmi aldirtan. Bu patrikhanenin kontml ettigi. ama IL Büyük Savag'tan sonra restore edilen. ikiye bölünmügtür. Bu memurlarm en korkunçlarmdan biri de biliyorsunuz. Yani bunlar idaxî. Yani mukaddes topraklarda da emlâki ve topraklart äbürlerinden ayndu. Rus kilisesinin oradaki topraklarmi anlagma sonucu. Kudüs Patrikligi ve ÍskenderiyeRum Ortodoks Patrikligi arasmda kugkusuz ki. Dolayisiyla bir iletigim söz konusudur. hiç samldig1 kadar çok degildir. kendi Rusçulugu hâkimdir. Rumca konuquyorlar. Meselâ. sonra New York merkez seçilmigtir. Hattâ Yunanistan. 189 Rusya'da Yahudi pogromlarnu tertipleyen. Ïskenderiye'de aym geyi görürsünüz. Amerika üzerinde kontrolü vardir. malî yönden ayn kiliselerdir. dünyadaki merkezlere gelince. Du da çok mühimdir. Birisinde Helenizm hâkimdir ötekinde kendi Slavizmi.denen bir sivil memur tayin ederdi ve Sinodu o yänetir. tagmmamasiiçin de bazisebepler var. Bugün iki Rus kilisesi vardir. ama yine bunlarla bir iligkisi var. Yunanistan kilisesi. Yani Kudüs'e gittiginiz zaman Peleponezli. IsraiYdeki Rus kilise emlâki ikiye bölünmügtür. Sovyetler Birligi'ne yani Moskova kilisesine vermig. K1bns'taki kilise mensuplan ise ora halkmdan daha çok. Bizim Fener'deki patrikhanenin ökümeniklik (üniversal)vasfmi burada artik tartigmamn yeri gelmigtir. birisinin dili Rusçadir. Müslümanlari vs'yi de topraklarmdan sürdürten. panslavizmin teorisyenlerinden. Ananenin. hiç kimseninkine karigmaz. Selânikli insanlan görürsûnüz. Oras! New York'a bagh ve ikisinin de hiyerargisi. bu yerlerin hiçbirisinin üzerinde söz hakki yoktur. Tarihteki büyük aniisemitlerdendir. Patrikhane artik bizim topraklanruza tagmsin demektedir. Sina. organik bir bag vardir. Demek ki. Stalin devrinde pek sesi çikmayan. Seriavadisindeki Rus kilise topraklanm ise vermemig Sovyet kilisesine. Yunanistari'la o kadar da halühamur olmaya niyeti olmamasidir. Ïstanbul'dakiPatrikhane. Öbürü ise.

orada Yahudilik bile degigiyor. Ashnda Amerika'daki bagpiskoposlugu Venizelos kurdurmuytu ve bir müddet Yunanistan kilisesine bagh olarak devam etmigti. ÍstanbulFener patrigi olunca. Çünkü. anlaymazhklann. Fakat ondan sonra Venizelos'un hempehrisiolan oradaki bagpiskopos. ben Amerika'da bazi Ortodoks kiliselerinde düpedüz sira kuruldugunu. Avustralya ve Amerika'daki bir milyonu agkm kipiyle. birdenbire Türkiye'ye baglandilar. Yunanistan. Amerika çok çegitli insanlarm bulundugu bir memleket ve Amerika büyük asimilasyon. agtocephal degildir.190 Amerika'daki Rum Ortodoks Kilisesi. ÇünküABD. bankta kadm erkek kangik oturdugunu gördüm ki. Reformist sinagoglar çikmigtir. Athenagoras da aslmda. ÜstelikKuzey ve Güney Amerika'daki Ortodokslarm kendi bagma buyruktugu ve Fener'le çatigmalan malumdur. Türkiye'de de o zaman. Bir k1smi ise. yani erime problemlerinin bulundugu bir mernleket. hareketlerin oldugu bir dünyadir Ortodoksi ashnda bugün. Patrikhanenin Amerika ile iligkileri son derece ilginçtir. son derece büyük nüfuz mücadelelerinin. bizim Ïstanbul'lane ilgimiz olabilir. Hepsi budur. patrik olarak Fenefe gelmigtir. Meselâ. Amerika da Turkiye'ye bagh alsun dediIer. hepinizin bildigi gibi. Fenerin bütün beynelmilelligi. dogrudan güya Fener Patrikhanesi'ne baghdir. Yunan kilisesinin. hem de zaten Rus kilisesinden koptular. Yani her gey degigiyor. Fakat 1917 ihtilâli olunca hem Sovyetler'den koptular. ÇünküAmerika zengin bir memleket. bu diger ülkelerdeki kiliselerde olacak bir gey degildir. ABD. IL Dünya Savagi'ndan sonra. kavgalann. Yunanistan'a baglanahm diyorlar. Turkiye arasm¾aki iligkilerinin çok iyi oldugu bir zamanda. bir Ískenderiye kadar da degil miyiz ki. Avustralya için de aym gey söz konusudur. Sayahm gimdi: Türkiye'deki 2500 Rum Ortodoks. Bugün iki milyon Amerikan Rum-Ortodokslanmn bir kismt.Ortodoks kiliselerinde ayakta durularak ibâdet edilir. Allah'm yarattigi bu yeni kita üstünde niye diyorlar. mübadeleye ragmen tahminen iki yüz bin kadar Rum-Ortodoks yagiyordu. Bugün için Yunan kilisesinin artak Fener üzerinde etkisi yoktur ve aym gekilde Fener'in de Amerika üzerinde etkisi yoktur. "Allah aykma biz bir Kudüs. Dolayistyla Fener patrikinin güya orada bir söz hakki vardir Igte buradaki bu Okümenik Patrikarya'nm bütün nüfuzu budur. Katolik kilisesinin aksine diinya üzerinde . ruhanî alam bundan ibaætfir. ÇünküFinlandiya'daki Ortodokslar ashnda Rusya'ya bagliydilar. Amerika'daki Ortodokslann bagpiskoposuydu. Onun için 1923'te. Çokdaha ilginç bir durum patrikhaneye bagh Finlandlya'daki Ortodoks kilisesidir. Amerika garip bir ülke ve bu garipliklerden Ortodoks kilisesi de payim ahyor. Böyle münakagalar var ve Ortoayn patriklik olmayahm?" dokslugun âdet ve örfü orada çok degigik. gayret gösterip özerk olarak Fener Patrikhanesi'ne bagland11ar. Finlandiya'daki yirmi bin kipi.

hepinizin bildigi gibi. Heybeliada'daki seminerli ve Ortodoks dünyasi içinde tanmm1pt1. Vakia bugün Yunan kilisesi (daha dogrusu ABD Ortodokslart) biraz misyoner faaliyetlerde bulunuyor ve Afrika'da yirmi bin kadar kipiyi dine kazandirdiklarmi säylüyorlar ise de. 1950'lerde rahiplerin därtte biri okuma yazma bilmiyormug. Bu kapamklihk teoloji bilgisinde. Bu millî kiliselerde bugün durum aslmda nedir? Arnavutluk'taki Ortodoks kilisenin autocephaiie'sinden säz etmek mümkün degildir.1. B. Bu egitimden ileri gelmektedir. Amavut olmaya nu. Afrika'da Katoliklerin. yani aynen bizim ilahiyat fakülteleri gibi. rm durumu malumdu. Arnavutluk ateistti ve dinî kurumlaymalaYunanistan kilisesindeki hiyerargi daha ilginçtir. Hattâ bizim käy imamlarmdan bile daha dünyed bir hava içindedir.91erinebakan bir adamdir. hayretle onun 'Canterbury bagpiskoposuvun kim oldugimu. äyle dinî bilgisi kuvvetli ve Katoliklerin köy papazi gibi.etkisi olan bir din. domates yetigtirir. Daha çok kendi millî bünyesi içine kapannugtir. Dünyadaki H1ristiyanhk ve din1erin duremu hakkmda da fazla bilgileri yoktur ki. Meselâ Rus kilisesinde dunim daha degigikti. devede kulak bile degildir. Russia and Turkey. Ístanbul'daki Ortodoks papazlan da Yunanistan'dakinden daha farkh bir egitim ve yagayag içindedirler Íçlerinde bayagi bilgili olanlan vardu. ruhanîlerin 11gi ve bilgisinde de görülür. Yani laik teolog grubu dogrudan dogruya Alman egitimli. Orada. Rum-Ortodoks kilisesinde Yunanh ruhbanm ve . Ama Yunanistan'da papaz dediginiz zaman. C. Yunanistan'da ise teoloji sivil fakültelerde yapilmaktadir. Protestanlann ve Arab parasiy1a çahgan Müslümanlarin yaptiklan misyoner faaliyet yanmda. Käyün din i. Osmanh Ïmparatorlugu'nagelen Ïngilizseyyahlardan biri 1830'lania. c. ihtilâlden evve1Kiev'deki Ruhban Akademisi'nde.Yunan dilinin kesin * Son birkaç yildaki geligmeter ilginç sonuçlara sebep olacak gibidir. ne görev gördügünü bilmedigini' mügahâde etmig (biliyorsunuz Canterbury bagpiskoposu. ki.evlidir. bu durum misyoner faaliyetin olmadigmi da gösterir. Anglikan kilisesinin en yüksek rütbeli rahibidir). Köy papazi marangozluk yapar. 1838. Travels in the Three Great Empires of Austria. Bu yüzden Almanya'ya gidip egitim gören laik ilahiyatçilar Yunan kilise mënsuplarmdan daha çok tanimr. Yakm zamanlara kadar Fener Patrikhanesi'nin egitim merkezi. Demek s. kendini cemâatin digma ve üstüne çekecek bir adam dügünmeyin.Elliott. yoksa Ortodoks almaya nu agirhk verecekler görecegiz. Arnavutluk'ta Ortodoks Hiristlyanlar. 191 . bir kilise degildir. Varpova gibi yerlerde yetigen papazlar vardi ve bazilan da iyi filologdu. Fener'deki Patrik cenaplariyla konugtugu zaman. 230. Rum-Ortodoks kilisesinin daha o tarihlerde dünyadan tecrit edilritigbir hali vardi. çünkü çok ciddî bir laik ülkeydi.

Metropolit Bessarion Katolik taraftariyd1. Rum aristokrasisinin bulundugu bir yer degiL Sonradan olmuy.192 hâkimiyeti vardir Du yüzden Ortodoks inanca mensup sâir etnik grupiçindedirler. Romen. Grek-Katolik kilisesinin Gmklikle alâkasi yok. manastir vardir.' Ben burada bazi noktalari vurgulamak istfyorum. ÇünkûArabca kullanlyor. Osmanh devrinde Bizans'taki durum yeniden restore ediliyor. Kilisesi'ne asirda. Meselâ. Bulgar.Osmanh devrinde Fenet Patrikhanesi'nin yönetiminde ibâdet ve egitimde Rumca kullanmak zorunda oldugu halde bu milletler kendi dillerini koruyabiliyorlar? Osmanh idaresinin burada vardir. yüzyildan beri Rum-Ortodoksinin yamnda Grek-Katolik kilisesinin güçlenmesi bu yüzdendir. birlegme taraftariydt. Ama bunlar da de YuÇünküBulgaristan'la Rusya'dan artik rahip gelmiyor. Rum. Yunanhhk Rum-Ortodoks kilisesinin vazgeçemeyecegi birçok Burada ele alahm. Sirbistan. iltifat etmigtir Gennadios'u tayin ettigi zaman (bizim tarih kitaplanmizm tekrariadigt gibisadece Katolik dügmanhgmdan degil. Cennadios'tan daha fazla Latin ve Katolik dügmamydi. Fakat Kilisesi'ydi. Yani Suriye-Filistin'in Ortodoks lar bir memnuniyetsizlik Arablar1. Fâtih bundan istifade 16. Buna ragmen bir unsurdur. 1986. kaldt orada. Kudüs Patrikligi'adeki Ortodoks manastarlari artik bombogtur. Yunanistan'da Aynaroz manastirlanm bogahyor. dizisinde ve IIL Askeri Tarih Semineri'nde. bugünkü yerine. Fakat buna oluyor da. Yani Bulgaristan. Bizans'm son patrigi M. Ïlk patrikhane o zaman Fener as(Fener) geçiyor. kardinal olda. ama besbelli ki. 19. Latin düpmam olmayan ruhanî yok o zaman Bizans'ta. Romanya JEflak-Bogdan). Arabcamn kullamlmamasi ve Arab asilhlarm hiyerargide terfi edememesi yüzünden sogumuglardir bu kiliseden. Aya Yorgi hnda eskiden beri Bizaris patrikhanesinin bulundugu. gelenleri dolayisiyPakti Balkan nan hükümeti sokmuyor. Pammakaristos dügündü. ÇünküOsmanhlar devrinde Ortodoks kilisesi için Copkun Üçok'uniki konferansi vardir. Athanasios. Floransa Konsülü'ne gitti. Fakat Aynamz la anlapilmipti ve Sirb manastirlarma bu artik beynelmilel vasfru kaydediyor. Fâtih Ístanbul'ufethettikten sonra. Simdi hallan evrime kisaca ve ana kilisenin Osmanhlar döneminde geçirdigi ile bakahm. protokolde Ortodoks patrik1erine tarihte gösterilmeyen bir yer vermig. Maregal Tito'yla bir ara rahipler geliyordu. Ortodoksluktan kopan bir cemâattir. Burada Fâtih'inbagka bir politikast Gennadios aym zamanda siyasî muhalefetin gözbebegi olan ve etmeyi kitlelerin çok tapmdtgi bir din adamiydi). tabiî bütür Yunanistan Ïstanbul'dakipatrikliragmen nastl ge baglamyor ve patrik birinci dereceyi ahyor. S1rph. . Ama onun hayati fetihle bitti. S1rb. * TTK Atatürk konferanslan Ankara. Rus vs. Bulgar. süratle hellenize oluyor.

s. Genel Islahat Fermani'ndan sonra 1279/1859-60 M Rum Patrikhanesi'nin islahi zimmnda.g. telkinleri altmda kahyorlar. yirmi yedisi istifa etmig. Sirb tarih ve dil aragtirmalarma öncülük eden simalarm bagmda rahiplerin gelmesi tesadüf degildir. Benbassa bunun için uzunca bir Rumlarm hücumuna uçamasuu Yahudilerin Pesah'ta 1986). a. kütüphanelerini kurmak. meclisler nasd çaligacak diye bir nizâmnâme hazirladi ve bu arada 117 adet metropolitlik isim be isim tesbit edilmigtir. Nitekim Bulgar tarih ve dil aragtirmálarma. Bunlardan en büyük ve gürilltülüsù almugtur. gikâyet ediyorlar YahudileríBablâli'ye: "Bunlar çocuk kesiyorlar. rahiplerin (Rilo Manasttr1) gibi Sirbistan'daki yetigtigi yerlerdi ve burlara malî özerklik. 1265) Rum metropolitlerin dair emir teykiline var. igneli fiçadangeçiriyorlar. Tarih ve Toplum'da. Fener'de idarî yönden pek fazla bir degigiklik olmamigtir. bizim sultanlar hemen onu yeniliyor ve devamh hediyeler veriyorlar. menfaat çatigmalan. Hellen asilh olmayan Ortodokslar kendi manastirlarmda egitim görmek. 449'da da Elliott. say1 30. Bunda Bâbiâli'nin politikasi kadar. Sik sik burlarm ma1î yolsuzluklart vs için tedbirler dügünülmektedir.1. Arahiplerin hikâyelerini dinliyor. bey alti kipi de birkaç kere azledilip. Geliyorlar. nas11patrik seçilecek. Dolayisiyla. Manastirlara Osmanh politikasinm bu özerkligi göstermesi. Hâttâ 1849 yllma ait bir fermanda da islah-1 ahvâl için patrikhanede bir meclis (H. özellikle bu Balkan kiliseleri autocephalie (özerklik) kazandiktan sonra. Çünkü yüz elli dokuz patrigin Osmanh devrinde yüz begi azledilmig. en büyük olay da antisemitizmdir. hediyeler veriyorlar. araytirma yapmak. cemaatin içindeki itigmeler. gelen halk1 egitmek gibi görevleri rahatça yapabiliyorlar. Rum metropolitlerinin bölgelerindeki tarz-1idaresi olmuçtur ki. Genelde her c. yuzyil sonunda Ízmir'de makale yazdi (Tarih ve Topium. gruplagmalarm dabüyük rolü var ve Osmanh devrinde gerek patrikhanenin. mal mülk ve emlak kavgasi olmugtur.hamursuza katiyorlar kamm. patrikhane-i mesture'de toplanan bir komisyon. orada halkm gelip gecelemesi sevaptir. sik igneli fiça hikâyeleriyle Rumlar. Bu bitmez tukenmez bir davayd1 ve.e. gerekse Bâbiâlî'nin en büyük problemlerinden birisi.açaktir ki. Kiliseler arasmda." diye ve muhtelif fermanlarlaböyle saçma davalarm dinlenmemesi için kadilara ferman1ar veriliyottlu. vergi muafiyetleri tanmmig. Kral $igman bir berat vermig Rilo Manastm'na. Esth er de yine 19. Meselâ. manastirlar. parlalarmi toplamak. yeniden tayin edilmig. 19. naklediyor.. Fenerrin bütün üstünlügüne ragmen. asmia. Sultan Hamid bu tip münazaadan ristan'daki 193 . Rum Patrikhanesi'nin ve metropolitterin.YaniBulgaen önemli yam. Manastirlarm her biri bir hac yeridir. Slavlarm hellenizasyonunun¡önlenmesinde etkili olmuytur. bazen dinler aras1meseleler çiSik kardig1 bilinmektedir. manastirlarin otonomisini tanump olmasidir. bizzat reaya çok gikâyet etmigtir.

Du teykilât yapisi. vakiflarm denetimine bakarlar. Yani. ama o bir metropolitliktir ve Mut'un da metropoliti vardir. Her kilisenin yanmda yine laik cemâat üyelerinden olugan bir ephoria. Uyelerle birlikte. Bu yorumda da tabiî bir gerçek payi vardit Lozan'dan sonra hepinizin bildigi gibi. bu konuya egildi. . bütün Balkan ve bu Ortadogu bölgesinde kilise em1âkinin bu kiliseler arasmda taksim edilmesi ve lastasm konmasi. 6 Arahk 1923'te. yerine ÍznikMetropoliti Vasilius gelmigtir ve patrikhane bugünkü statüsüne ve idaresine de o gekilde oturmuytur. eski hibugün Ortodoks vaktflar. Kadikäy metropoliti olan Gogorius patrik seçilmigtir. Kiliseler Kanunu çikarihmptir Bunu uzun uzun anlatacak degilim. 1925'te Gregorius'u tammamigtir Türk hukümeti. yani on iki metropolitten olugan ruhanî meclise damsmak zorundadir Ídarîkonularda patrikhanenin logothet denen muhasebe müdürü (bu unvan Bizans'ta maliye nazirlarma verilirdi) büyük yetkilere sahiptir ve laik idad memur zümresinin kadrosunu da o yänetir asimda. ÍkinciMeyrûtiyet'in bence en kayda deger laik icraati ve kahci müesseselerinden biridir. orada ararsamz bir tane Ortodoks bulamazsunz. Alagehir'de de (Philadelphia) aym gekilde Rum-Ortodoks artik yoktur. 30 Kasim 1921'de. uhuvvet ve düzen için ÏttihadTerakki tesirmdeki hükümetler. yerargi elan devam etmektedir. Türkiye simrlan digmda dogdugu için. 1925'te o simr di i edildikten sonra. metropolittik elan devam etmektedir. Bâbiâli ile kiliseler arasmdaki iligkilerin tesbit edilmesidir. kavga eden kiliseleri birleptirdiler.194 ¯ pek güzel istifade etmekteydi." geklinde yorumlamaktadirlar. Kanunda sayilan 117 piskopostuk. 3 Temmuz 1910'da. Ülkemizde okullar patrikhane denetiminde degildir. Vebu metopolitler patrikhane nezdinde muhtelif görevler görürler. Venizelos'un dostu olan Giritli Meletios'un patriklikten istifa etmesi üzerine. bugün için de devam etmektedir. hiyerarginin tesbit edilmesi. Tabiî Hamidiye rejimi taraftarlari da bu olayive kanunu. bir Türk Ortodoks patrikhanesikuruldugunu ilân etmigtir. her birinin kendi vakif idare hey'eti ve kilise cemiyeti (ephoria)sorumlu makamdir ve patrikhane Rum-Ortodoks yurttaglarm ruhanî merciîdir. Burada patrikhanenin idare tarzma lasaca deginelim: Patrik bir papa gibi her geye karar verme yetkisine sahip degildir. Meselâ Mut diye bir yer vardir. Türkçe konuqur. ama orasi da çok önemli bir metropolitliktir. mübadeleye tâbidir denmigtir. bu yüzden Balkan daglarmdaki komitacilar da birbirini ylyorlardL ikinciMeyrûtiyet'ten sonra. yani dernek vardir. kilisenin yönetimine. daha evvel Anadolu'da Rumca bilmez. Mersin'den geçince Konya'ya dogru. Du önemli bir olaydir. Çünkübu tip kavgalar ruhban arasmda kalmiyor. "Ah igte basiretsizler. Fakat bunun baghca etkilerinden birisi. artik bir nevi bürriyet. St Sinod Meclisi'ne. Türk Hiristiyanlan temsil eden Papa Eftim. bugün bile geçerli olacak bir saglamhk derecesinde.

" 15. Batt'mn etkileri. i . gerekse 19. Kültür Bakanhþ Millî Kütüphane Bagkanhþ. Osmanh gayrimuslimlerini de çogu zaman Müslüman muhafazakâr çevæler kadar rahatsiz etmigtir. kilisenin ancak de boyutlan bugün bile tartigilan politikanm anlaµlmasmm. Bu tecrübede Hiristiyan tebaanm çoklugu ve çegitli kompartmanlara mensup olugu. sonra. tesbitinhiyerargisinin. Ïstanbul'unfethiidarî. Türklerin imparatorlugu. Çokkere peginen iriandtgumzm tersine. YddönlimüUlusfamrast Sempazyumu. "Frenk'in ekmegindense Türk'ün kihct evlâdu. Osmanh modernlegmesi de. 17 ve 18. imparatorlukta nünden imtiyazh ve diger gayrimüslim tebaaya kargi son derecede ustünlügü olan bir kurumun ortaya çikmasuu da saglamigtir. önemli bir boyntuyla Balkanlar ve Ortadogu bölgesindeki Hiristiyan cemâatlerin Batt ve Bâblâlî kargismdaki tutumlan. Osmanh kiliselerinin tarihi bu nedenle birbirinden aynlmaz bir biçimde metodik inceleme ve bilgi kadar diger dinlerin ve birikimine muhtaçtir. T.imparatorlugun ile mümkün olacagi açiktir. Ankara 1991. 5. yüzyd boyu Bati ve Dogu kiliselerinin birlegmesine hakh olarak karyi çakan bu zihniyet. Gerek klâsik çagda. Gerçektehepimizin bildigi gibi. Bizans'm yikihymdan çok önce gayrimüslim tebaaya Balkanlar ve Bati Anadolu'da hükmetmekteydi ve gayrimüslimlerin idaresi yönünden tarihteki diger Íslâmdev1etierinde az gärülen bir tecrübeye sahip olmu. Yani. Bati ile ilgisi birinci derecede rol oynanugttr. yüzydlania Ba* Tanzimat'm150.C. malî ve egitim yönin tamamlanmasiyla. M53'e kadar Osmanh gayrimushm cemâatlerinin hayatmmve idare tarzuun yerli ve yabanci ve Osmanh Balkan dillerindeki kayitlarm tetkiki . dinî. yüzyilda. Osmanh idaresi ve adlî mekanizmast.25-27 Aralik 1989. kiHseler Bati'yi arkalarma ahp ona tabi olarak Bâbiâlî ile çatigmig degilleniir. Osmanh Ìmparatorlugu cemâatlerin hayatuu bilmeyi gerektiren bir konu yoktur.385-388.ytu. reaksiyonlannm tarihidir. Ïstanbul'unfethinden örtce bu önemli sorunu çözümlemek ve partlara uyum saglamak ve birlikte yagama tarzuu kurmak yolunda daha kurulug döneminde ahykanhk kazannugte Fetihten imtiyazlarmm ve nüfuz alanmm.Tanzimat Döneminde Balkanlar'da Ulusal Kiliseler ve Rum-Ortodoks Kilisesi' Osmank Ìmparatorlugu'ndakilise deyince akla ilk önce 'Rum-Ode doks Patrikhanesi' ve buna tabi Huistiyanlarm gelmesidogaldir. adlî.

'an Orthodox reaction to French s. "Martasttrlarumz lüzumsuz. 1963. imparatorlukta dogan yeni Osmanh dünya görügü ve laiklegmeye baglayan egitim ve basmdir. Tanzimat dönemi reformlan Patrikhanesi'nin ve hattâ Ermeni-Gregoryen kilisesinin erime tarihidir denebilir. Paissij Hillanderskij popüler bir üslûbla kaleme aldigt Slav-Bulgar Tarihfnde. Jelavich. kilïseyi restore eden Osmanh yönetimine sadakati tercih etmekteydi. Clogg R. yüzyilda Protestanhšm etkileri.m. insanlar aydm bir egitim görüp batddan kurtulmah ve Allah'a öyle yaklagmahdir. Stavrianos. kültür ve ticaret iligkilerinin bir neticesidir. . Bu erimenin nedeni Bati'nin dinî propagandast kadar. of California Press.2 Kilisenin bu dönemdeki teolojik münakagalari ve dinler konusunda ortaya koydugu gärügler. uluslagma çagmda kilise günden güne nüfuz alanuun daraldigim görmügtür. 193.Çünkü. kupkusuz S1rblarmAvusegitim. 48-49. s. Bütun Ortodoks kilisesi için bu egilimi genelleptirerneyiz. ed.. sition. 186-187. Fransiz Ïhtilâli'nin pek çabuk karyi çikmiglar.196 ¯¯¯ ti'dan gelen Katolisizmin etkileri ve 19. 'Dhidaskaita Patriki' (1798). tirfndaki bir Bulgar kegig.. Her geye ragmen ulusal ayaklanma ve bagunstzhk sonucu. klâsik kilise yönetimini rahatsiz etmig ve tepki duymalarma neden olbir yerde klâsik Rum-Ortodoks mugtur. 'The Influence of the West on the Balkans'. Sirblarm topraklarmda yagamasuu ve egitim görmelerini bir yerde tegvik etmigti. Fenerli beyler." der. yüzyil sonlarmda benliklerini de aramaktaydilar. Islämdan çok bati Katolisizmi ve Protestanhga yänegetirdigi fikirlere lik bir mücadeledir. Bulgarlara dillerini ve tarihlerini ve ülkelerinin ganh geçmigini ögrenmelerini vaaz ediyordu.1 Bu tip bir dünya ve din görügü. 1771'de Sirb kilisesinin laik din adamlarmdan Dositei Obradoviç. kuuluklan ile turya Avusturya. C. Gene aym dönemlerde Aynaroz'daki manastirlarda etkisi altmda kendi tarihî Sirb ve Bulgar rahipleri Yunan ulusçulugunun Hillander Manas18. çok önceden kiliseye bagh muhtelif dilden etnik cemâatlerin içinde dogan Bat1Avrupa tesirine ve özellikle laiklegme egilimlerine kargi mücadele vermek zorunda kalnugtir. Revolutionary PIppaganda'. Steiner-Wiesbaden 1979. Nihayet. Aslmda uluslagma çagmda gärecegimiz ulusal kiliselerin dogugu ve Fener'den kopma süreci. ve B. 104-105. Bunlar Fener Patrikhanesi'nin çizgisi digmdaki geligmelerdir. Fikret Adamr. s.s. Yunanistan kilisesinin Fener'den ayrilmasi önemli ve yeni bir geligmeydi.g. 2 A.Rum-Ortodoks patrikhanesi kullandigi dil ve akîdesi itibarlyle halâ Bizans ortaçagma sadikti ve bu sadakat dolayisiyla ulusalci bir dünya görügünü benimsemekten çok. Balkan kavimlerinin tarihinde de dayanmaktadir. Sirb ve Bulgar kiliseleriyatan bir eskiörgütlenmeye nin ayrilmasada bu özellik göze çarpar. The Balkans in TranUniv. Fener'deki Rum-Ortodoks Patrikhanesi. MES 5 (1969). sonralan genç Mmanistan'ida hesaptan çakar'deiste' 1 L S. Die MakedonischeFrage.

Yunan alfabesiyle yazilan Ytmancaya ilâve etmemiz gerekir. Patrigi sadece Dîvân-i Hümâyûn yargilayabilirdi. netin Bati kargiti tutumu. Bununla birlikte imparatorlukta bütün Yunanca konuganlar Ortodoks mezhepte degildi.000 Katolik vardi. malî yönetimini de Fener Patrikhanesi'ne vermigti. The Orthodox Church. Egitimi ve basun iglerini sansürcü olarak denetler ve cezalandirdiklarnu sürgüne yollayabilirdi. . Ama bu gibi egilimler kendisinden sonra piddetle yasaklandi ve kilise dil olarak da Koinae dedigimiz Bizans dönemi Yunancasuu kulland1. s. Calvinist fikirlerin agir bastig1 görülmugtür (Timothy Ware. Patrik butün kilise evkafina hükmederdi.3 Fekun tarihi kipilerin azizligini tammay1 uzun bir süre uzanmaktadir. M. Aym gekilde bu kilisenin önemli bir destegi Babiâli nezdinde nüfuz ve görev dereceleri kudretli olan Fenerli beyler dedigimiz. Fener ölen ve aziz olarak amlan bir taFatrikhanesi. siyasî entrikalar zinciri içinde ylldizi sönen bir ruhanî kipiliktir. mufassal bilgt için bkz.4 Fenermen. Bu iglerde de Osmanh kolluk kuvvetterinin müzaheretini görürdü. kugkusuz Rönesans'a kadar 197 asir sonunda Patrik Kyril Loukaris'in Ïncil'ihalk diline (Dimefiki) çevirdigi ve Protestanhga yakm fikirler besledigi biliniyor. Ístanbul'daki ve destegini aranug ve giderek Protestan çevreierin tesiri altmda kalÍmg Confessions adiyla Cenevre'de çok sonra 1629'da basilan eserinde. Vârissiz terekelere patrikhane sahip olurdu. Bulgarlar. Fener'deki Rum aristokrasisi idi. Kilisenin tesbit ettigi bölgelerdeki metropolitler de oralarda patrigin mutlak yetkili temsileileriydi. Yani. Ancak gayrimüslim tebaa arasmda Rum Ortodoks Patrikhanesi tabileri itibarlyle en yaygm ve kalabahk nüfusa hükmediyordu ve Fener'deki patrikler diger gayrimüslim ruhani reisler arasmda protokol bakumndan öneelik sahibiydiler. Sturdza. 106). 16. Bulgar. Ìçlerinde vardi. Bu yetkiler Ermeni Patrikhanesi için de söz konusuydu. egemenligi Sirblar. Buna Müslüman dinine geçenleride ilâve edersek.. Fener Rosoylularmm hepsi Bizans'tan kalma safkan Rumlar degildi. Katolik propaganProtestan diplomat ve misyonlarm daya kargi savagirken. Frango-Chiotiki denen Latin harfleriyle yazilan ve el Camiya dedigimiz Arab harfleriyle yazilan Yunanca metinIeri de. Penguin-1973. Chios'ta (Sakiz) apagi yukan 11. Bonn 1965. Alti defa patriklige tayin ve azil edilen. Grandes famil4 Fenerli aristokrasihakkmda HistohquE EÉÛBngüÌOgŠggfi les de Grece d'Albanie et de Constantinople (Dictionnaire Paris 1983. D.Hiristiyan Arnavut ve italyanasilh aileIer de 3 Demetrios Tsakonas. Bouvier Verlag.Türk ve Hellenlerin miglar ve amaç olarak Osmanh Ïmparatorlugu'nu mügterek bir imparatorlugu olarak geligtirmeyi tercih etmiplerdir. s. 19 ve 22. Geist und Gesellscimftin Griechenland. imparatorlukta Yunanca üç alfabeyle yazihrdi. Ortodoks Arnavullar ve Arablarm dirû. Ïonadalarmda. Osmanh. Yunan ayaklanmasmda œddetmigtir.

. malî. Ermeni. Diger yandan. Bilindigi üzere 1235 T1rnova Patrikligi ve Stefan Dugan tarafmdan 1341'de teykil edilen Ohrid-Peç Patrikligi Bulgaristan ve Sirbistan'm müstakil ulusal kiliseleri mesabesindedir. Osmanh fetihleriile bu kiliseleria bagunsizhét ilk anda devam etti ise de. Çünkübu sonuncular itikad ve akîde meselesinden degil.5 Nasil oldu da Fâtih Sultan Mehmed devrinde muhtegem yetkilere ve gönïnúme Aavugan Rum-Ortodoks Fadkägfnm yetki ve afaru agmdt? kopan Yunanistan kilisesi. adE. Rum patriklerinin protokoldeki öncelikleri. ulusal dilde ve ulusal ruhbanla toplumsal yagamlaruu surdürme isteginin ifadesiolarak geligtilerve Ortodoks kilisesinin parçalanmasmda dolayh bir rollèri oldu. Tanzimat'tan sonra Ermeni-Gregoryen. Bulgar eksarhiasmm bu olaylar sonucu doguçu. .eden Peç Patrikligi de 1767'de bir daha lagvedildi. yüzyilda baz18ulgarlarm Roma'ya tabi diger SarkKatolikleri gibiözerk bir Katolik kilise teykil etmek istedikleri biliniyor. tipki patrilder gibi Tanzigayrimüslimunsurlann sonra yava. Ermeni ve Rum patrikhane meclislerinin tegkili (bunlata millet meclisleri deniyor) ve kilisenin kontrolü digmda laik egitim gören Hiristiyan gençlerinvarhgi. evvelen Yunan ayaklanmastyla egitim Tanzimat boyunca geligen laik yet ve basm ve nihayet diger gayri-Yunan Hiristlyanlarm ulusal kilise hareketleriyle luzlanmigtir. onlarm ruhanî reislerine idarî-malî meselelerde daha fazla söz hakla ve temsil önceligi tanmdi. Katolik.li beylerin devlet nezdindeki nüfuzlan da. Yani bir bölgede Rum-Ortodokslar ne kadar az olursa olsun. 15 S 1273/15 Ekim1856. Ì. eyâletlerde de metropolitlere tegmil edilmigti.bu nedenle önemlidir. idari üttünlügüne tabi oldular ve basona erdi. no: 383. Süryanî gibi cemâatlerin riufusunun daha kalabahk oldugu bölgelerde. 18. Marunî. yüzyilda baglamig ve güçlü bir Amira zümresi dogmuytu. MV. nihaAfmma. yüzy1ldan beri geligen Makedonya ve nihayet Bulgar-Katolik kilise hareketinin de bu çözülmede manevî bir pay1vardir. bu kurumun kendi milleti içindeki nüfuzunu kirmigttr. yavag agmacak ve diŠer seçkinIeri de bu alanda onlarla eg rütbe ve movkie kavugacaktir. yüzyilda yegimsizhklan niden bagunsizhgim elde. Sokullu Mehmed Papa sayesinde 16. Ïstanbul'daki Fransa büyükelçisi Girardin 13 Subat1686 tarihli bir raporunmat'tan 198 5 BOA. Asimda Ermeniler için bu süreç. Süryanî tebaadan kim kalabahksa. Diger gayrimüslim cemâatlerin. Balkanlar'da sayica az taraftari olmakla beraber. ruhanî reisler arasmda mettopolitter öncelikli bir yere sahipti. 1453'te bütün Balkan Ortodokslan Ïstanbul'dakiRum-Ortodoks patriginin ruhanî. 18.. Bu dönemden beri Bulgarlar arasmda bagimsiz kilise özlemi vardi ve bir ara 17. bu ldâsik protokoler imliyaz kaldmldi ve Marunî.

199 . yükselen Arab ulusçulugunun (äzellikle bu akim H1ristiyanlar arasmda güçlü idi) taleplerine cevap verememig ve onlar1Protestan ve Katolik misyonlarm kucagma itmigtir. Bu gibi bazi din degigtirme vakalari için C. C. yüzyil sonunda bu oran yüzde 30'a kadar dügtü. Heiligen Landes. P.. Suriye ve Filistin'de daha da belirgindi. özellikle Filibe gibi kangik etnik yapifi gehirlerde. Rum kilisesinin bu tutumunu. yüzydda genel bir egilimdi. s. 9 A. Fener'in zayiflamasmda asil cesamtlendirici örnek. 8 Priedrich Heyer. s. 102. Oysa 19. Russia and Turkey. Ortodoks-Rum kilisesinden kopug 19. 33-34. Turouie.e. Bulgarlar ve Rum ruhban arasmda bazen kan dökülmeye kadar varan kavgalarla geçti. gürültülü bir finalle. 19. Eu yillarda ümidini kaybe6 Girardin'in raporu için: Fransiz DigigleriArgivi. 1830'lar Bulgaristan'm her yerinde. Elliott. voL 18. 1686. Die unierte Kirche in Mazedonien (1856-1919). Yoksa bagka dinler ara-. bagunsiz Yunanistan'dan dogdu. Ìtalyancave Yunanca âyin yap2hyordu? Giderek bu mezhep küçük gruplar arasmda yayddi. s. 210. dönemin Rus kilise görevlilerinden Porfirij (opolejenii jerusalemskih tzerkwi) adh risalesinde. smda geçig kabul edilmiyordu. Örnegin1830'da Arab Hiristiyanlarm yüzde 90'1Rum-Ortodoks kilisesine baghyken. Travels in the ThreeGreat Empires of Austria. Rudolf Grulich.g. bazi Bulgarlarm Fransa kralmm bu konuda himaye ve muzahentini istediklerini bildiriyor. 13 Feb. Ortodoks kilisesinin Arab müminleœ ve isteklerine karpi lâkaydiligini elegtirir. Kohthammer-Stuttgart 1984. Ashnda Íslâmdevletinde din degigtirme sadece ihtida (yani Íslâmageçig)biçiminde mümkùndü. hattâ Dürzîler arasinda faaliyet göstermesi yanmda. Makedonya Katolik Kilisesi için gu esere bakilmahdir. VVürzburg 1977. 1850'de Íngiltere. London 1838. örnegin Protestanhga ve Katolisizme geçig bagladi.6 1773'te Cizvitler Osmanh ülkelerinden kovulunca bu yerlerdeki Katolik misyon Lazaristlere geçti. Olaym etkisi görüldü. Kirchengeschichtede. Ulusal Bulgar Kilisesi'nin kurulugu ile tamamlannugttr denebilir. 7 Osmanh tarihi konusunda pek iptidaï bir bilgi sardetmekle birlikte. Protestanhga geçigi kolaylagtiracak müsaadeyi elde etti ve Protestan misyonerler Rum ve Ermeni kiliselerinin itiraz ve änlemesine ragmen daha kolay faaliyet gösterebildiler. yüzyilda diger mezheplerden.da. c. II. Augustinus Veri. ÖrneginLazarist rahip Girolomo Bono'nun 1742'de Selanik'te kurdugu kilisede Fransizca. s. 203.227 ve 241.9 Balkanlaida Rum-Ortodoks Kilisesi'nin zay1flamasi. Ama belirtildigi üzere. Marunîler. Eu süreç. B. 1829-31 arasmda Yunan Kilisesi Fenef den koptu ve kendini autocephal olarak ilân etti.8 Protestan misyonerlerin bölgede Arab Hiristiyanlar. YeniYunanistan'm lideri Kapod'istria Ístanbul'dan gelen Fener temsilcisinigüphe ile kargilamtyt1. Rum-Ortodoks kilisesinin yüksek rütbeli ruhbanm tayminde Arablara iltifat etmemesi ve dil sorunu. s..

who"su henüz hazirlanmig de19. dogacak bir çatigmadan çekinmesi ve Rusya'nm Fener Patrikhanesi'nden yana takmdigi tavirdan ileri gelmekteydi. f. Sayilan samldigmm aksine hiç de az degildir ve yeni tetkiklerle daha çok ortaya çikmaktadir. Bu hareketin teorik öncülügünü 1859'dan beri Bolgaria gazetesini ç1karan Dragan Tsankov yapiyordu. bu grubu da bir vakia olarak kabul etmeliyiz. Bulgaristan ulusal kilise hareketi Balkan Ortodokslan arasmda ulusal kiliselerin tamnmasim luzlandirIruptir. bagunsizulusal kiliselerin dogmasi kadar önemli bir olay. Pervi Meidunaroden KongressPo BolgaristiAn. rimüsliinferin saylSL. s. merkezi Belgrad olmak üzere Sirb Kilisesi için. Gene Ermeninaztrlardan Dadyan Artin Papa Ermeniler a. ancak IL Dünya Savãçi'ndan sonra tamdi. buna ragmen sam1dtgi kadar yayllmadi.10 Bu kilise.200 den Slav unsurlann küçük gruplar halinde yeni kurulan ve garkKatolikleri meyanmda sayilan Makedonya ve 1860'larda da Bulgar-Katolik Kilisesi'ne geçigi bundan ileri gelmekteydi. yüzyil Osmanh toplumunun 18. fakat bu olaylart izIeyen ilk on sene içinde Ortodoks Bagamsiz Bulgar Eksarhiasi Bâbtâll tarafmdan tanmdt. Bulgar Katolik kilisesi hareke ti üzerine. yüzy11da ancak Avrupa'da okuyarak edinen gayegitimi Laik gildir. . Mezkûr 1860 yih sonunda 2000 kadar Bulgar.dindeki kardefieriyle Arnavut olduklarmi ve Osmanh Împaratorlugu'nunsadik tebaast olduklarmt açaklayarak patrikhaneden ruhen ve hattâ pratik olarak koptuklanm aç1klamtytir. yapti ve ErmeniKatolik patriki Hason Efendi ve Ïstanbul'dakiPapahk temsilcisine mûracaat ederek ark-Katolikleri arasmda sayllacak bir özerk Katolik Bulgar kilisesinin tamnmasuu sagladilar. 1860'ta Ïstanbul'dakibirkaçbin kigi.rasmdaki bu tip Osmanhlara örnek tegkil eder. Kugkusuz kilisenin ideolojik ve siyasal önderliginin erimesinde. Edirne gibi yerlerde bu dönemde Bulgar-Katolikhanketi yayilmaya baglad1. bizzat Rum milletinin seçkinlerinin gördükleri laik egitim ve Takvim4 Vakayi'nin Rumca nüshasiyla baglaylp gideæk yayllan ve özellegen Rumca basm organlan ve negriyattir. 1878'de Arnavutluk ligasi kuruldugunda bu halkm Ortodoks kesimi de. 1885'te de Romanya için söz konusudur. Atina ve Londra sefiri Musurus Papa bu grubun örneklerinden biridir. 1879'da aym hareket. Rumlarin da önemli bir kesimi Osmanhhk gibi yan laik bir imparatorluk ideolojisi etrafmda toplandilar. Ulusaleilar kadar. 19. 6%9. yüzydda arth. diger.Sofia BAN 1982. Osmanh yüksek okullart bunu -kilisede "who's 10 'Dejatel'nost Bolgarskoi Katoliçeskoi Tserkvi'. yüzy11da bütün Tanzimat aydmlari gibi. Ïstanbul'dabir nümayi. Tabiî Fener'deki Rum-Ortodoks Patrikhanesi bu kiliseyi. Ortayh. Selanik. Babiâlî'nin bu konuda tereddüdü. 19. Bulgar kiliseleri için bagimsizhk isteyen bir harekete bagladi ve Bâbrâlî'denböyle bir talepte bulundular.

11 K. basin idare ve ve Tanzimat'm sinde hizlanmigtir.11 Kilisenin ideolojive telkinleri ve dünya görügü onun sansürü diBu agmma.sagladi. geligmesi alamlarmm ulusalci Slav genellikle erimesi. 1063. 201 . 19. Rum-Ortodoks kilisesinin aymma tarihi demek pek de gerçekdigi bir de- gerlendinnesayilmamahdir. 'ArµruniOhannes'. Ama bir müddet sonra. bir yerde. Ozellikle. todoks kilisesinin reformlar sayealanmda getirdigi maarif. baglangtçta ruhanî reislerin hiç hoguna gitmemigti. Pamukçuyan. Tanzimat dönemine. yüzydda kiliselerin zenaatkâr ve esnâftan gelen üyelerle ve zenginlegen laik zenginlerden onlarm idareye iëtirak etmedenettenip kurulan meelisler tarafmdan da klâsik Rum-Oreyâletlerinde Balkan Fakat leri de önemli bir geligmeydi. Su nedenledir ki. ni-Gregoryen kilisesi için de dogrudur ve yukanda saydiginuz sebepleruhanî yöneticileriyanmda. genelde Ermemda kalan yaym organlanyla zayifhyordu. istanbulAnsiklopedisi. re dayanir.II. Topkapih mütevazi bir Ermeni genci Ohannes Aryaruni burada okudu ve ilerinin Ermeni patrigi oldu. Galatasaray (Mekteb-i Sultanî).

Orta Anadolu'da. bu düalizm Yahudi cemâatinin yönetim kademelerine de yansumptL O zamandan beri tekrarlanan ve bilinen olay. äzellikle Bati Anadolu'da hemen her kentsel merkezde ve Ïzmitdegenig bir cemâat halinde yagiyorlarda. özellikle Mezopotamya ve Arab vilâyetle- Osmanh megrûtiyetinin surlardan * Tank Zafer Tunaya'ya Armagan. Osmanh Yahudiligi. s. imparatorlugun en genig alana yayilan grubudur. Bu tutum. Aslmda galiba eski yönetim. aslmda Sefardi gn. zira Mûsevîler kadar degigik dil konuçan bagka bir grup yoktur. Dit bakimmdan Osmanh ÍmparatorluguMûsevîlerini sadece bu iki grupla smirlayamayiz. . Íspanya'dangelen asil kalabahk cemâatin diliJudeo-Espagnol (Ladino) d1pmda.Avde Edirne. Ïkinci Meyrùtiyet yillarmda Osmanh Mûsevîlerinin genel durumu öyle äzetlenebilir. imparatorlugun genig cografyasiiçinde. Suriye. ancak zamanIa eridiler ve yerli Sefarad cemâatle kaynagtilar. DoguAvrupa'dan ve Rusya'dan gelen dag1mk göçmen gruplarm (Açkenazî) konugtugu ve ibâdet esnasmda da kullamlan Yidig denen dildi. Hamidiyye rejimine sempati duyanlar da vardi. Selanik ve Gelibolu gibi kalabahk merkezrupa eyâletlerinde ler digmda Bosna.. Önceleri Aykenazî sinagoglari ayriyd1. Cografî yönden Müsevîler. Trablusgarb'da (Libya). Agkenazi sinagoglaribugün Ístanbul'dadil degilsoy ve gelenek dolayistyla ibâdete devam ediyor. yerini Jön Türklerin taraftan olan partlye hadise ç1karmaksizm terk etmek yolunu seçmigti.iptan. 1908 Temmuzu'nda Osmanh Ïmparatorlugu'ndamegrûtiyet ilân edildiginde. Lübnan ve Filistin digmda Mezopotamya ve Güneydogu Anadolu'da. yani Ïspanyave Akdeniz'den göçen Mûsevîlerden oluguyordu. Müslüman Türklerinkine paralellik gösterir. Güney Bulgaristatt ve Makedonya'da birçok kentlerde Musevî cemâatine rastlamak mümkündü. Ye men. ÏstanbulBarosu yay. 501-515. Nitekim. Musevî milleti ilginç bir sosyo-politik konumdaydt Cemânt içinde megrutî rejim taraftarlan etkin oldugu gibi. Ïsfanbul1992. Fakat özellikle Dogu Avrupa ve Rusya'dan gäçlerin artmasiyla her yerde Aykenazî gruplar da göze çarpmaktaydi. IL Abdülhamid'in 1909'da 31 Mart vakasmdan sonra tahttan indirilmesi üzerine hahambagi (kaymakam) Moshe Levi'nin istifa etmesidir.Son Devirde Osmanl: Musevîleri' 2o2 siyasal ve sosyal tarihi içindeki en ilginç unbiri de Osmanh Mûsevîligidir. Bütün Arab vilâyetlerinde ve eski Osmanh egemenlik bölgeleri olan Magrib ve Misifda.

. gerekse Bâbiâli'nin tutumu aç1smdan çok kannagik boyutlar arz eder ve literatürde bu konuda kolayca verilen kugku hükümlerin. önce onlarm modern çagm ulusçulugu kargisindaki tutumlarm1 anlamak gerekir. no. Osmanh Musevîleri için ulusçuluk makbul ve moda bir akun olmanupts.. sorunu anlamamizi daha da zorlagtirdigma Sionist hareketin temsilyoktur. 2. Ashada politik balamdan etkin bir örgütlenme de göze çarpmaz. Osmanh sakça görülmeye baglanmas1 üzeriMûsevîsi kadmlann evlenmelerinin 1266/13 etmigtir. sadece Sionist hareket açismdan degil. (Omeþn Istanbul'da Yazici Sokaþ ve Karaköy'de 26Jfam Sokagt'nda sinagoglan vardt ve gigli'dede onlara ayrt bir mezarhk tahsis edilmigti. 1910'da Anglo-Levantin Banking Company.)1 Italyan Yahudileriimparatorlukta uzun zaman önee yerlegmeye baglamigt1. 1986. duruma müdahale olaylarm özellikle Selânik'te bir fennan bu gibi görliidügürfü ve yasakemrediyordu. Ístanbul. 2 BOA.2 arasmdaki Osmanh lisan renkliligiMusevîleri lanmasmi siralannda renklilik denebilir. Cemâatin maarif örgütünün yapist. MV. giuyrukluk ortaya sorunu re. no: 5129. Osmanh Mûsevîlerinin Sionizm kargismdaki tutumlanm anlamak için. yûzyd ortalannda Toscana devletinin pasaportunu tagiyan Musevî erkeklerle. 17 Arahk Salom. hattâ Âramcakonuguluyordu. katúdi de Meerûtiyet bir ideolojik ne IL dünya ikinci yarisurda laik egitim görügü getiren bir 19. Heuzak olduldanm luktaki ulusalci akimlar atmosferinden merkezlerde dint tahsil kurumlarmm ögretildigi ilk bilgilerin bütün men 'Ístanbulitalyan Musevî Cemâati'. Osmanh Yahudilerinin imparatorgösterir. bu bankanm bagmda bahmmast onan gayrimsmîdurumuyfa gilidir. bu sefer Osmanh Musevîligi modernist bir ideoloji ile de tamgiyordu. 2 $ 1266/13 Haziran 1850. Kugkusuz Osmanh Ïmparatorlugu'nda Rcis2nin. yüzyila özgü bir olaydir Bu konudaki belgelerde rastladtgimiza göBilindigi ortalannda 19. Ama yerli cemâatie kaynagma ve tebaaya geçmeleri 19.Ïzmir. yüzyilm ve okullanndan 'Alliance Israelite Üniverselle' sonra. I. fakat son devir Osmanh yänetimi ve bagkentteki diplornasinin tarihi açasmdan da ilginç belgelerdir. Bu nedenle devlet. gerek Osmanh Musevî milletinin yönetimi. Su dönem. bi Osmanh hukukunda her dinden Osmanh erkegi için yabanci uyrukhi zevce almak mümkündü. bundan sonra bu gehirde ve imparatorlukta Sionist temsilei olarak gärev görmeye bagladilar. 203 . s.rinde Arabca. Istanbul'da bir gube açtL Sionist liderlerin en ünlüleri bu bankamn bagmda.1980. F4kat kadm için yabanc1 uyruklu kocaya varmak mümkün degildi. Özellikleegitimin yapisma bakihnca da bu durum anlagihr. yüzyd çúamptir. örnegin 19. Haziran 1850 tarihinde çikan 2$ ne.Selanik gibi büyük liman gehirlerinde ayn sinagoglan olan ÍtalyanYahudi gruplan da vard2. Osmanh Ïmparatorlugu'nunbagkentinden yazilan raporlar. Ama. 1 Naim Güleryüz.

Musevt memurlar komusunda Bagbakanlik Osmanh Argivfndeki yeni tasniflerden çtkan bazi bilgileri yakmda yayunlayacagaz. . s. sefirleri. Osmanh nazirlan. Tibbiye gibi kurumlara gidiyorlardt. Nihayet Avram Galanti de bu dönemin sivrilen iki dilli Osmanh aydmlarmdandi. Musevî aydinlan arasmda da iki dilli olanlar. fakat Íbrariîharfli bir gazete çtkardigru biliyoruz. Dolayisiyla ulusalci ve laik egitimin verilebilecegi daha üst düzeydeki egitim kurumlanm Osmanh cemaat örgütleri meydaria getirmernig ve gençIeri bir düzeyden sonra kendi haline birakmigtir.3 Nihayet. valileri arasmda Musevî seçkinlerine rastlanmlyordu. Bir sayisal veriyle durumu aç1klayabiliriz: Îstanbul'da 1909/1327 H. Maliye örgütünün. örnegin Aydm vilâyetinde de görülüyor. Meprûtiyetle Musevî okullan öncü bir uygulama ile Türkçe lisans derslerini artird2 ve programlara Türkçe okutulan Osmanh tarihi ve Osmanh cografyasi gibi dersler koydular Bu ikili egitim yapisuun Galatasaray (Mekteb-i Sultanî)'dan sonra ilk uygulayanlan Musevî mektepleri oldugu anlagthyor (bu nygulamanm 1925'te bütün yabanc1 okullara nygulanan program için örnek olup olmadigi aragtinlmaya deger). rügdiye say1stnda azalma görülüyor ve o yillarda daha yüksek egitimi Musevî cemâati kendi düzenlemiyor. Daha yüksek derecede egitim veren Alliance okullart yabanci kökenliydi ve baglanglçta bilindigi gibi Osmanh Musevî milleti idaœcilerinin ve dinî liderlerin kargi ç1ktigi kurumlardi. 128-136. yih içinde.Moiz Kohen ise. Ashnda Osmanh üst bürokrat kesimi içinde Osmanhlagmig Musevî seçkinlerin varhšx da bundan ileri gelmektedir. Ílkokullarda yaygmdir. Ïstanbul1928. Izmifde Musevî ilk tahsil kurumlan yaygmken. Dindarhk ve dinî kimligi saglayacak bir egitim yeterli görülmekteydi. laik üst düzey egitimini Osmanh Mûsevîlerine Alliance Israelite gibi kendi cemâatlerinin kurmadig1 kuruluçIar getirmigtir Bunun dagmda Osmanh Musevî gençleri hemen her türlu okulda ve mali imkâm olmayanlar ise burs sisteminin yaygm olarak uygulandigi Osmanh egitim kuntmlarmda okumuglardir. ama Musevî cemâatiyle ilgisi olan daha yûksek kurumlar hahambagihk veya ilgili vak1flar tarafmdan kuralmuy degildir.204 bulunmasma änem verilmigtir. imparatorluktaki bazi unsurlar gibi. Hukuk. Dolayisiyla modern. IL Meyrûtiyet döneminde Ìttihad. devlet salnamesine gäre 7 adet Musevî rüçdiyesi (ortaokul) vardir. Aym durum bagka yerlerde. Örnegin Hahambagmm kethüdasi Moiz Fresco'nun 1888-1890 yillarmda Ízmifde Üstài adh. Türk dilinde. gençler bagka okullara ve Mekteb-i Mülkiye. Türkler ve Yahudifer. Sihhiye örgütiinün yüksek kademelerindekiOsmanh Mûsevîsibürokrattarm sayist küçümsenecek gibi degildi. Türkçeyi anadili gibi bilenler az degildi. 1915-18'de ÏktisadiyâtMecmûasr'ni çakarnuglardir. 3 Avram Galanti. ama muhtelif nezâœtlerin. Nesim Maziiyah. Zaten Musevî gençIigin okudugu tüm okullarda Türkçe dersi oldugu gibi. II.

Ikinci Megrûtiyet parlamentosunda Mûsevîler 1877ye göœ daha etkili bir grupla temsil ediliyorlard1(1877'de Avram Aciman. 4 2 Temmuz 1909/23 C 1327 tarihli pu tayin fermam ilginçtir. Menahim Salih. BOA. Megrûtiyet'i tam desteklediIer. Ama kariyerinin Íttihadve Terakki ile yükselme gösterdigi ve hahambaµhgin Osmanh Musevileri üzerinde hem idarî." 205 ¯ . . Karay ve Yahûd Defterleri. daha Sultan Abdülhamid devrinde temasta olan politikacilardi. Bosna'dan Ziver ve Yanya'dan Daviçon Irvi vard1). Du gruba son dönemin ünlü simalarmdan Avram Galanti'yi de ekleyelim. Balkan Harbi'nden sonraki devrede Seseçildi. s. 38-42: "Niçân-1hümâyûn odur ki: Münhal olan âsitâne-i âliyyem ve tevabii hahambaghšma bermûceb-i nizâm tegekkül eden heyet-i intihabiyye tarafmdan intihâb kalmmig clan kudvetu'l-milleHAYÍM NAHUM Elendi damet rütbetühunun ti'l-Mûseviyye icra-yi memuriyeti Adliyye ve Mezâhib Nezâreti'nden vukûbulan ig'âr ve Meclis-i Mahsûs-1 Vükelã-y2 fîhhamca virilen karar üzerine tensib kilmmagla. Misir Cemiyyet-ilsraillyyesi adh örgütte yer almigti.Mûsevîler megratiyet hareketini destekleyen äncü bir gruba sahiptiler. Simdiistanbul'dan Vitali Faraci. Bagdad'dan Hezekiyel Sason vardi. meghur Emmanuel Karasso ve Nesim Russo Ïttihadci grupla. Selanik'ten Emanuel Karasso. lânik kaybedilince Emanuel Karasso. Ìstanbul'dan Osmanh Musevileri. Bulgarlar. Íttihadve Terakki'yi destekleyen konumdaydilar. Nesim Maziyah.. Mûsevilenie bu egilim hiç olmanug. mezkûr hahambaghšm mûmaîleyh uhdesine tevcîhini mutazammm purût-u kadtmenin derciyle igbu berat-i hümayûnu verdim ve buyürdüm ki: mumaileyh Hayim Nahum Efendi Ïstanbul ve tevâbü millet-i Yehûdâ'nm hahambaç1s1 olub. Fakat Mûseviler diger yandan siyasal hayatla daha çok ilgilenen. kâffe-i memâlik-i mahrûsamda bulunan millet-i Yehûda'nm hahamlan ve cemâat basilari ve gâir büyügü üzerlerine hahambagi bilerek bahambaghga müteallik ve kûçügü mumaileyhi umurlan da mumaileyhe müracaat edib ve yolunda olub ve sözünden tecâvüz etmeyib. dogrudan Osmanh patriyotizmi çerçevesinde gösterdiler. kendi âyinleri üzere itaat ve inkiyâzda kusur eylemiyeler. Ruin ve Ermeniler seçimlere ulusal programlarla girerken. Musevî aydmlar II. Ahmed Riza ile muhalefet yillarmda temasa geçen ve destekleyen. Megrûtiyet dönemine yakm tarihimizin ilginç simalarmdan biri olan Hahambaµ Hayim Nahum'un temsilciligi ve yönetimi altmda girdiler. ÂyanMeclisi'nde Daviçon Karmano ve Behor Egkinazi bulunuyordu. Ízmir'denNesim Mazliyah. Albert Ferid Asseo.4 Nahum'un kipiligi. hattâ bazi Arnavut ve Arablarm aksine. Paris'te Mepveret gazetesi grubundan Albert Feva. bugün bile tarihçiler arasmda tartigma konusudur. II. Bu destegi bazi Balkan uluslaripm veya Rum ve Ermeni aydmlari gibi bir ulusal uzlagma olarak degil.. Nitekim dönemi içinde laik bir ulueçuluk olan Sionizme de iltifat edilmemig ve imparatorlugun diger unsurlarma karp Yahudiler hep uzak kalmiglardir. millî kulüpler dahi tegkil etmemiglerdir.

) Nahum'dan hahambagi ve diger 27 önemli merkezdeki reislerden baghahamdiye säz edilmektedir. Megrûtiyet ve Hayim. idarî kompartunan farkhhgirol oynamaktaydt ÏkinciMeyrûtiyet'le Musevi hahambagmm titulatürú (elkâb) belgelerde göyle geçer: ve tevâbii Yahûd taifesi hahambagis1. Nahum'un rolünü de görmek gerekir ve esasen imparatorluktaki diger gayrimüslim grupIarm ileri gelenlerinin Nahum'u hedef almalarmm bir nedeni de. 25 M 1018/30 Nisan 1609. hüküm 17 Ca 1259/15 Haziran 1843. Studies in Old Ottoman Criminni Izw. Genellikle herhangi bir yerdeki haham tayinlerinde ve diger önemli iglerde Ïstanbul'dakihahambagmm görügü almiyordu. H. özellikle Rumeli kitasmdaki Rum-Ortodoks ahâlî." deynnis kullamlmaktaydi. edi. aym defter. Musevî milletinin yarn bagmda bundan bagka ayn bir mezhep olan Karay (çogulu Karaim) grubu için Karay cemântbay1hšr statüsü vardi.Nahum'un liderliginde vurguland1. Gerçekte "Ístanbul Yehûda'mn haham-baç1simn bütün memâlik-i mahrusa (Osmanh ülkelerindeki) Mûsevîlerinin ruhanî liderleri arasmda üstün durumda bulunmasi" keyfiyeti IL Mahmud'dan beri tayin fermanlarmda belirtilir. 1255--1327/18391909 yillan için Karay ve Yahûd Defterled iki cemâatle ilgili idarî strüktürü gösterecek bir hayli yazigma ihtiva eder (meselâ imparatorluktaki ÏtalKuzguncuk'ta ve bagka yan Mûsevîler için Hasköy'de ve Bogaziçi'nde. s.. 6 BOA. Ittihad ve Terakki ideolojisi kadar. ayn mahallede kurulan ayn sinagog (Karaim cemânti kinisa tabirini kullamr) ve malî. matbuatta. Bu titulaturde. reis-i ruhanîsi. M. . hahambagx olduktan sonra yart resmî ve gayri"Memâlik-i Osmaniyye Musevi milletinin resmî belgelenle. s. bu itibarh konumuydu. Gerçi imparatorluk tarihinde. Oxford 1973.." Bununla birlikte Hayim Nahum için. yüzyil ortalarmda Yanya.. Tirhala gibi eyâletler. hutîmet avakîbehu bi'l-hayr. En gibi gikâyetieri devlet. güya iki kipinin rüyada Meryem Ana'yi gördügü ve Yahudiler aleyhinde bazi mesajlar aldiklarl "istanbul 'abes 5 BOA.. hahambagi rütbelû Hayim Nahum efendi. no: 78. Kendisi birinci dereceden mecidî nigan tagimaktaydi ve protokoldeki ve hükümet nezdindeki itibar ve nüfutu kuvvetliydi. hem de potokol yönünden üstün ve etkin bir makam hâline ve tevâbii millet-i gelmesi onun döneminde olmuëtur. iftiharu'1-mille-ti'lMûseviyye.6 Ama olaylar tekrarlamyordu.Bunda iki cemâatin mezhep farkhhgi. 616.. Aym yll devlet salnamesinde (1327H.. yasak eden fermanlar da çikarmigtt. Menage. Belirtildigi üzere Ïstanbul'dakihahambaquun butünMûsevîlerin dinî ve idarî lideri olma statüsü klâsik Osmanh devrinden beri gärülür. 223. ama bu gerçek II. bir yerde Toskana Devleti'nin ricasiyla ayn bir mezarhk hazirlanmasi gibi). Karaîm cemâatinin nüfus tahriri aynca yap111rdi.. 19. Bu konuda Uriel Heyd. Musevî cemâatini igneli ftçi ve çocuk katli suçlamalariyla yöneticilere gikäyet edip dava açmayiöteden beri yaygtn hale dinlemek' deyimiyle pegimen getirmigtir.zod hem siyasî.

IS Ra 1273 / 13 Kasim 1856 tarihli bir irâdede.000 frank serveti olan sadece bir kipi vardi. 1986 Haziran. Manastir. B. 9 Paul Dumont. Tarih ve Topium. Bingazi. Kahire. bu gibi muhacirlerin Osmanh uyruguna geçmeleri ve yeni ha7 BOA. s. at gelir getiren zenaatler (kundurachk. Selanik. sonra Becerano). 1267/1850-51. Ìzmir'deCereyan Etmig Bir Kan Ïftiras1Vakast'. Haleb. s. Bir müddet sonra 1 Ocak 1857'de çikanlan bir irâde ise.eskicilik. Rodos.7 Gene 19. Paul Dumont'a göre. Osmanh vilâyet salnameleri bunlari baghaham olarak belirtir ve Ïstanbul'dakihahambagimn alunda yari müstakil dinî cemâat idareleridir. savagm bitiminde baglayan Müsfuman muhacerefine K1rim Milsevíferi de kalifdifar. 1. ufak tamir igleri gibi) büyük kentlerdeki Mûsevîler arasmda yaygmdi. Dahiliye. Celibolu. Ama henüz. Tokat... 1907'deki bu durum zamanla degigecektir. 44-50. 'Jevvish Communities in Turkey During the Last Decades of the Nineteenth Century in the Light of Azthives of the Alliance Israelite Üniverselle'. Edirne (bu siralarda baghahamönce Meit. 1. Bursa. Lewis-B. çerçilik. Seçkin Mûsevîler tababet.Trablusgarb.Hariciyye. Kmm'dan hicot edenlerin Rumeli canibindeki mahallem yerleptirildigi ve bunlar da Kmmh olduklari için oralarda münasip mahallere yerlegtirilmeleri emrolunuyor (BOA. Safed'de baghahamlar vard1. Ìskenderiye Ìmparatorlukta (imparatorluga sadece hukuken hidivlik olarak bagh olmasma ragmen). yüzyll sonunda Ïzmir'deçok hadiseli bir benzer kan cürmü davasi dolayisiyla çikan çabgmalar. ed. Yanya. Î. Bagdad. Çanakkale.9 Küçük ticaret ve zenaatler Selanik ve Ízmirgibi merkez1erde bile henüz yaygm bir geçim alamydi. Örnegin. Musul. büyük ölçiide H1ristiyan idarelerden.olanlar için iskân edilecek bir mahal seçilmesi ve kendilerine rikâb-i merâhimât-i cenâb-i mülûkâneye (padigaha) takdim eyledikleri ar2uhal dolay2siyla. hukukçuluk ve devlet memurlugu gibi görevleri yerine getiriyordu. Kinm ahâlîsinden ve Yahûd milletinden olup Dersaâdet'e nakl ve hieret etmig. Trablusgam. New York 1982 c. Bundan bagka Mûsevîler imparatorlugun ugradigi toprak kaybmdan Müslümanlarla birlikte en çok zarar gören ve muhacir olan bir gruptu. 50. Ïzmir. no: 23899). Beyrut. CIrristians and Jerosin the Ottoman Empire. 8 Esther Benbassa. '1901'de . Esther Benbassa tarafmdan yayim207 lanmigtir. en azmdan Müslümanlar kadar hognut olmamalarmdan ileri geliyordu. bu yillarda meselâ Silivri'de 7000 Yahudi nüfus içinde. Bu.Sam. Girit.Kmm savagi sirasmda da muhtemelen yerli Müslüman halkla beraber Osmanh ve müttefik kuvvetleri desteklemig olmahlar ki. Ikinci Meyrûtiyet yillarmda ticarî faaliyetler ve ekonomik refah yönünden Musevî cemilati henüz kayda deger bir geligme göstermemigtir. no: 3902. 217. Braude. saye 30. Sayda.rivayeti üzerine bir anda yüzlerce kipinin verdigi dilekçelerle antisemit çalkantrya girdi. Yafa. Kudüs.

niteligi. faaliyet tarzi itibarlyle önemli tepkiler dogurmadig1 gibi. 188. Ama diger yandan Musevî burjuvazisi özellikle II Meyrûtiyet ydlarmda. Ermeni ulusçulugu ve Makedonya'deki etnik gmplar çatlymastyla aynîlegmigti. Rückkerhr-Lebenserinnerungen Zionismus. s. göze gigik kafasmda ayduunm Osmanh alomi yöneticisi Ulusçuluk ve planmigtir. Bulgar silâhh bagvuran mücadeleye örgütlenen. Araÿtirmanu çok yap11anama o nisbette de az lar kimi zaman Sionizmin Osmarth Mûsevîleriile olan iligkileri üzerinde yogunlaquugtir.ama Osmanh Musevîliginin bu alomla temasa geçmesini saglayacak neden ve ögeler gerçekten nedir sorusu üzerinde durulmamigtir. Lichtheim dogru olarak teghis etmigti]O Sionizm çok kiginin alg11adigmm tersine. Galiba Sionistlere sempatiyle bakan Ahmet Agaoglu'nun bu niteligini de gene istanbul'dakiSionist temsilei Dr. yüzyd bagmda Osmanh Musevîliginin kültürel. Ígtebu linde olan bir hareket ülkesinde gerek Mûseviler. Alman Yahudileriyle Rus Yahudi1erinin politik farkhhgi dügünce ve pogramlara kadar yansmug. Sionizm 19. Kugkusuz vatan edinmek emeDogu Avrupa ulusçuluklarmdan izledigi olarak. çogunlukla Sionizme kargi Osmanh Yahudiliginin tutumu ve yaklagimi hazar bir hipotez olarak kabul edilmig ve âdeta Polonya. no: 24120 ve 24122.yatlarmi düzenlemek için toprak verilmesi ve vergi muafiyeti saglanmasi gibi durumlan düzenlemekteydi (BOA Ï. hattâ halinde komiteler ulusçulugu. Bu gibi göçler geligen olaylarla devam etti. Dogu Avrupa'dan gelenleri de göz önüne ahrsak. homojen dügüncede üyelerden olugan bir alam degildi. zaman zaman bazi Osmanh yöneticilerinin ve aydmlarmm sempatiyle baktigi. 5 Dahiliye. yüzyil bagmda muhaceret. tipki yeni bir Türk burjuvazisi gibi dogma ve yükselme agamasmdayd1. Bir bagka deyigle 19. tarihi aragtirmalart henüz çocukluk agamasmda oldugu halde. Yahudî dini ve akaidi kadar. hattâ pek sicak bakilmayan Avrupa H1ristiyan dünyasma karp bir direnig olarak degerlendirilmigtir. yüzyil sonu ve 20. aus der Frühzeit des Deutscherl . Stuttgart 1970. Avrupa muhitinin etki ve tepkileri içinde yegerenbir dügünceydi ve yaythp geligtigialan itibariyle Sionizm. dinî. yüzy1hn bütün ulusalciliklari gibi laik bir ulusçuluktu. 3 Ca 1273). geOsmanh da Sionizm farkhhk dolayislyla biçimde algxlanrmy ve de degigik aydmlar tarafmdan rek yäneticiler ve tepkisizlikle de karölçüde çarpacak bazen tepkiler yamada. ekonomik. 1877-78 OsmanhRus Savagt. IL Megrûtiyet'te Osmanh Musevîligi ve Sionizm konusu spekülasyoaragtirilan bir konudur. Bu nedenle Sionizm hareketi. Osmanh Musevî toplumunda fakirlik ve problemler yaratti. politika çok farkh olacakhr. biridir. siyasî. Bu geligmehenûz ayrmtilanyla tetkik edilmemig bir konu olarak Osmanh tarihçiliginin önunde durmaktadir.1912 Balkan Savaç1sonucu Rumeli'den Müslümanlarla birlikte Mûsevîler de göç etti ve 20. Rusya veya Bati Ayrupa Musevîligi gibi ele almmigttr. 208 - 10 Richard Lichtheim.

Oxford 1977. 1 Haziran 1915 tarihli raporunda bu sonuncu örgütün engelleyici çahymalarmdan ve Efraim Cohn Reiss'in kendilerini Osmanh makamlari nezdinde yiloci faaliyette bulonmakIa itham ettiginden dert yanmaktadir. her yagtan üyelerin de bulunmastyla.ti. Gene Filistin'de Mûsevilerin yerlegmesinde önemli rolü olan bir bagka yardunlagma ve egitim kurumu 'Hilfsverein der Deutschen Juden'de Sionizm aleyhmdeki kurulugtu. ama cemâat. Bulgar borçludur çok ve Yunan ayaklanke Hetairia). Bulgar antiseunsurlarmm imparatorlugun Hiristiyan kalan degligi digmda ve mitizmini hisseden Osmanh Mûsevîlerinin onlar arasmda yayilan bu gibi akunlara ilgi ve sempati duymasma imkân yoktur. içinde bulunduklan partlar itibarlyle bu Avrupaî akimla nas11 temasa geçerdi ve nas11bir tutum aludi? Bu sorunun cevaplan üzerinde durmak geækir. Alliance Israelite gibi Sionizme sempati duymayan bir egitim ve sosyal yardimlagma kurumunun etkisi altmda girmektedir. s. Osmanh Museviligi aslmda dili ve ädetleri itibariyle de Dogu ve Bat1Avrupa Yahudiligiyle de ne kadar iligki ve etkilegim içinde idi? Bu konuda da fazIa olumlu cevap verecek bilgiler pek mevcut degildir. Museviler imparatorlukta dag1mk bölgelerde. Lichtheim. Hiristiyan karrolü gänüllülerinin masmda. öbürünün Mûsevîler oldugunu söylemek mümkündür. Osmanh Musevileri. göze çarpiyordu. Germany Turkey and Zionism 2897-1918. özellikle Hiristiyan unsurlar birbirinden ögrenmig ve Osmanh yönetimine kargi baglang1çta birbibir yeyler Sirb ayaklanmastna rini desteklemigtir. 209 . Yunan hetairialanna gey Oysa bilinmektedir. yüzytl sonundan beri Balkan uluslan. yüzy21mürünü olan modern Osmanherhk akmu Yahudi seçkin çevrelerde daha fazla il- gi görüyor gibidir. Yunan ayaklanmasi. Osmanh Musevîligi 19. tarihî ve kültürel yapisi itibariyle bu modern bununla Sionizmin davranmigte. hem de cografî dagrukhgi dolayistyla beklenemezdi.18.11Belki bu gibi geligmelerin Osmanh Mûsevîlerinin Sionizme kargi cephe almalar1 gibi bir durum yarattigi söyleneakuna mez. yüzyil Avrupa kültürüyle geç temasa geçmigti. Bunlarm digmda Osmanh Musevîligi modernleyme dönemine de. ayra dil ve kültür çevrelerinde yagayan daha çok kentli bir toplumdur. ulusçuluk dogugu hareketinin (ulusçu gruplar Philiborçludur. Diger yandanulusçulugu. Rus Sionistler içlerinde her akuna mensup. yani 19. ulusçulugu soyut bir kavram olarak ögrenip hayata uygulamast hem bu açidan.Ama bu taraftar11 Isaiah Friedman. 249. Kisacasi imparatorlugun sonunda Osmanh Musevîliginin modern ulusçu akimlara mensup olmasi için objektif partlar görülmemektedir ve Osmanh patriyotizmi. Imparatorlugun ulusçulukla en geç temasa geçen unsurlanndan birisi Türklerse. Kaldi ki. yabanct ilgisiz veya tarafsiz birlikte büyük merkezlerde bazi gruplarla temasa geçtigi ve taraftar kazandigi aragtirmacilarm üstünde birleptigi bir gerçektir. kahrug.

Viktor Jacobson ile Evkaf Naziri Harnada Paya arasmda bir randevu ayarlar ve Celâl Nuri onu Sionist olarak takdim edince. Buna ragmen Osmanh politikasi ve idatesinin Sionizm kargismda genelde nötr oldugunu söylemek mümkündür. Ortaya konan örnekler. cemânt içinde önemli ikna edici bir rol oynayamad1klan. "Ha. 12 Die Welt. Dr. Sionizm konusunda Osmanh yäneticileri ve Osmanh Musevîleri arasmdaki önyargilan veya bilgisizlik ve ilgisizligi anlamaya yarar. bundan bagka Bâbiâli'nin. Jacobson'unIstanbul'dan 8 Kasim 1909'da Dr.210 ¯ larm. Bu dönemde Sionist temsiIcilere sempatiile bakan Celal Nuri Bey (Ïleri). Ghetto'dan çikmay1 ümit eden Avrupa Yahudileri. 2 October 1897. yani Westminister çevresi adma Kardinal Vaughan. Sionizm ve Osmanh politikasi konusunda hemen hiçbir organ veya zümreyi kesin çizgilerle betimlemeyi imkänsiz kilar. Jacobson'unizahatmm bitmesini beklemeden." der. s. 8. özellikle Kudüs mutasarnflan ile Beyrut valilerinin Sionist yerleymelere karµ izledigi politikalar. eski Haristlyan antisemitizminin arkçt bir nitelik kazandigim gõrdükten sonra. . Papahk 1897'de Osmanh yönetimini Sionizme karµ uyarmak için kardinal Bonetti'yi' resmen görevlendirmigti.Jacobson'danWolfssohn'a rapor Constantinople. no: 18. 1909 tarihli). hattâ Íslâm dininin Musevîlige karyt Hiristiyanlardan daha toleransh oldugunu bile ilâve ediyordu. Yahudi vataiçin daha bir program ve hareketin etrafmda toplanmaya bagsomut m ladi. zamandan zamana degigen politikalarmda bunlan güdülendiren sâikleri aramak gerekmektedir. yüzyildaki laik irkçihgina tepki olarak çakti. s. 3-4. Avrupa'mn 19. Dogu Avrupa'nm tereine Sionizmin cemâat önderleri ve halk içinde popüler bir ideoloji ve hareket olmadigi anlagilmaktadir. Sionizm. nazir gaka yollu. Çegitli çevrelerin Sionizme kargi tepkisi farkhyd1. "Evet. 7. Ama bu olaym vukua geldigi sirada daha bagimsizdügünen ÍngilizKatolikligi. Sionizmi ciddiye almayan tutum da bu dönemde yaygin olmahydi (CZA. ama genellikle Osmanh seçkinleri Sionizm konusunda pegin fikiriere ve belirli bir davramÿa sahip degillerdi. Sionist temsilci Dr.12 Osmanh bürokratlari ve aydm çevreieriiçinde. Sionist temsilciler Ïstanbul'da Anglo-Palestine Company'nin kurdugu Anglo-Levantine Bank'm gu- + Ístanbul'dakipapahk temsilcisi (Delegue Apostoligue). no: 17.2. XI. demek Filistin'de Yahudi devletinikuracaksruz?" der ve Dr. VVoifssohn'a yazdigi bir rapor. parlamento üyelerinin ve bazi gazetelerin birbirinden farkh. Avrupa'daki antisemitizmden dolayh veya dolaysiz etkilenen bazi kimselerin oldugu biliniyor. bu manasizhklarm sebebi bizIere gelen her Musevinin kesinlikle Sionist olmadigim söyleyip söze baglamasi ve Filistin'deki yerlegmeler ile ilgili müracaatindan önce bunu tekrarlamasidir. a 19/7. Sionizme ve Musevîlige sempatisini belirtiyor. Biz Türklere. bu duruµida haliyle Sionistlere kargi pupheyle bakinaktan bagka iç kalmlyor.

a. Her geye ragmen. Du denge politikast. Kugkusuz ki... Osmanh yöneticismin bu politikalarinda günün partlarmm. tek örnek bu degildir Osmanh yöneticileri. özellikle Rusya'dan gelen Musevilerin selâmeti açismdan göçün önlenmesi ve kontrollerinin gerektigini' dahiliye nazarma telkin etmesidir14 Aym mutasarnfm Kudüs'te bulundugu sirada bunun aksi bir tutumda oldugu ve dogrusu Rusya Yahudilerimn göçüne kapi etkin tedbirlerden söz etmedigi bilinlyor. Dügman olmayan.e.konusunda güpheci olmakla birlikte. 3 Mayis 1904'te Kudüs mutasarnfmm Çoktekrarlanan 'devletin 13 Central Zionist Archive. iligkiler tek boyuttu olarak ele ahnamayacak kadar kangik bir yumak haliradedir.SionistlerinBalkan Savagi'nda tibbî yardim için orduya katilacak bir grup ve Birinci Cihan Savagi'nda da Osmanh birliklerine yaniim için gönüllü birlikler kurma konusunda girigimleri görülmektedir. devletlerin. Organisation der Türkei in Türkisch-Ïtalienischen Nordau. eskiKudüs valisi Ekrem Bey'in 1907 senesin'tehlikeli unsurlar oldugu' ve de. Ashnda Sionist gruplarm Osmanh birliginin devamimve Osmanh idaresini Filistin'deki yerlegme için en uygun bir varhk olarak gördükleri de açakg13 Ba nedenlerle örnegin Hicaz demiryolu yapmuna bile Sionist organizasyon teberruda bulunmak istedi. 141. Bu gibi destek gästerilerinden Sionist örgütler kaçmmadalar. Osmanh Ímparatorlugu'nun son on yilmda Sionizmin de bag1msizhk. s. Jacobsonve Lichtheim bu temsileilerin arasmda en önemli iki portredir. A 19/7 Jacobson'dan tember 1908 tarihli rapor. Sionizm. . destekler görünen gruplara karµ bu tutum dogal kargilanmahdtr.be yöneticileri olarak bulunmaktaydilar. Örnegin. aytu biçimde A11d/Z2 Sionistlerin Hicâz demiryoluna baþç girigimleri de burada zikrediliyor. Sympathieaktionen der Zionistischen Kriege-Entwurf von Dr M. aldigi bir borç üzerine Levontin. aynca CZA. 3. bir olay. 4. gerekse digta ye içte birtakim bagka gruplarin destegini arayan Osmanh yönetici çevrelerinin Sionist hareketten rahatsiz olmadiklara anlagilmaktadir. Birinci Dûnya Savagi gibi olaylarda Osmanh yönetim ve politikasma destekledigi veya destekler göründügü. zaman zaman takdirden ve hatta Sionistlerle temastan çekinmemiglerdir. Wolfssohn'a 10 Sep14 L Friedman. 5 October 1911. gerek d2. bu nedenle de diytaki kamuoyunun aleyhte kampanya ve baslalarmdan bunalan. ancak idarî ve kültürel bir äzerklik program1yla 21/ ortaya çiktigi göriilmektedir ki iligkilerde bu unsuru gäz ardi etmemek gerekmektedir. 39-A II a2. hattâ belirlisuurlar içinde mutlak bir özerklik degil. degigen yapilarm etkin oldugu keyfiyetine.g. Osmanh egemenliginin son zamanlannda belirgin biçimde ortaya çik¯ migtir. aym dönemde Birinci Dünya Savagt'nda Sionist gruplarm bazilarinm ilerleyen Britanya kuvvetleriyle temasa geçtikleri ve onlara istihbarat hizmetleri arz ettikleri de bilinen vakiad2r. Nihayet Sionizmin Trablusgarb Savagi.

18 Dr. Íngilizlerekarp ve diger ulusalci Osmanh gayrimüslim unsurlara kargi Musevileri ve Sionistleri destekler göründüklerini belirtmektedir. Ïstanbul1982. Basmda Ebüzziya Tevfik. Ancak Alemdar gazetesi ve Ebüzziya Tevfik devamh antisemit ve anti Sionist bir negriyat yapmaktadirlar. 'Türkische Parlamentsangriffe auf den Zionysmus'." geklinde baglayan açiklamasinda. Sio1ùst31her3erhenmo31sso3m unun ùzeñíieMr3m'kuiçu o3anMa3òg Paga'ya 10 Agustos 1911 tarihinde qu mektobu yaziyor:" "Votre altesse n'a pas besoin de Iongues explications pour comprendre que le terme public' ne rend [1öffentlich-rehctlich] que Yexpression française qu'imperfaitement appliqué à des relations entre l'individu ou un group d'individue. Z2/1.401-410. d4 devletlerin zmndan 212 'öffentlich-rechflich' 'droit 'âmme-hakla- 15 CZA. bu meblaþ da ödemekte bir mahyur görmüyorum. Özellildebu nedenle Talât Papa. 16 M. hattâ suiistimali olarak gästerilmesidir. büyük devletlerin kolonizasyondan kendi çikarlari dogrultusurida istifade ve müdahaleleri dolayistyla. Ancak bu rak bilhassa Sionist temsilei Jacobson konularda daha sogukkanh bir degerlendirmeci olan halefi Lichtheim. terimin n'ndan ötede bir talep ifade etmedigini açaldiyordu. antisemit ve anti-Sionist bir tavir almqti. s. toprak alumnm önlenme tegebbüsleri görülmektedír. 1DApril 1911." Mutasarnfm daha önce de sikmtih durumlgrda Sionist liderden-böyle borç aldigi anlagihyor. Jaffa3 Mag 1904. 90. Buna karghk Ahmed Agayeff (Agaoglu Ahnted) ve Esad.Herzl'e yu raporu yazlyordu: "Mutasarnf beni acele çagudi ve maliye naaldigt bir telgraf. kolonizasyon ve bagimsizhk faaliyeti olarak tenkit edildiginde (özellikle Cosmidi Efendi tarafmdan). Filistin'in kalkmmasi ve vergi gelirlerinin artmasmda Sionist koloniteri takdirle izledigi görülüyor. Levontin. "Bu yilki koyun vergisi (resm-i agnam) iyi olacak. Rückkehr. (Käln) Cologne. 188. s. Kemal Öke. 18 Lichtheim. Sion dostu olatarafindan gästeriliyor. 17 CZA. Rusya tebaahlarm Osmanh uyruguna geçmeleri üzerinde israrla durmugtu.. Talât Paga'dan diger Íttihad ve Terakki liderlerine kadar bazi kimselerin. .Siyonizm ve Filistin Sorunu." diyor. bunlarm Sion dostu olmaktan çok. Dr.16 IL Meyrûtiyet döneminde de.. Sionistlerin deyimiyIe ifâde ettikleri kültürel özerklik ye idareye katilma talepleri Osmanh parlamentosunda göç. VYolfssohn'dan Sadrazam Hakki Paga'ya. s. Ancak diger yandan Arab-Yahudi çatigmasuun artmasi. Diger taraftan Sionist temsilciler tarafmdan antisentit olarak degerlendirilen ikdam ve Peyâm yazan Ali Kemal'in pek de öÿle olmadigi.ûzerine benden 3000 sterling daha borç istedi. Abdullah Cevdet Yahudiligin ve Sionist hareketin sempatizamdir.15 Bu arada ilginç olan durum maliyedeki sikinh yüzünden yöneticiterle Sionist koloni arasmda dogan bu gibi alacak-borç iligkilerinin literatürde sadece yerel yöneticilerin bir hatasi. ZI/541 Levontin'den Herzl'e. Sadrazam Hakki Paga Sionist emellerine karp tedbir almacag1m bildirdi.

Wangenheim'dan. 24M4. bulunan liderlerCavid ve Haci Adil Sionist göçe karça uygulamalarda di. Judischeveriag. Kaldi ki. Sionist liderleæ kargi sempatizandir.Atheneaum 1985. s. Onlarm Lichtheim'a telgraf CZA. Sionist kolonizatörlere karg1 bir tavir içindedir. hattâ 19.bazilartnm Sionizmi destekler görünmesinden dolayi. Íttihadve Terakki liderleri Osmanhlaymayi gart koparak. Gene Ïttihadç11arm muhalifi Rizâ Tevfik. Büyüke1çi Wangenheim'in sirf Almanya'am Filistin'deki çikarlanna uyar dügüncesiyle Sionizme destek oldugu. «Hact Adil Sionist dostu olduldanm ama göçe karpi olduklarm:» söylemig. özellikle Ïstanbul'dakiAlman imparatorluk temsileiIeri. Yalruz Cemal Papa ve Bahaeddin'in Arablara kargi da ayni sert tutumu izledilderini biliyoruz. 2 Mai 1914. Z3/49 s. içinde Alman elçisi Wangenheim ve ABD eiçisi Morgenthau'nun Sionist göçü destekleyen politikalaruun hükümet tarafmdan önlenmedigi de biliniyor. Nitekim. TageMcher Briefe Erinnerungen. Savag yillarmda Cemal Panedeniyle mahkemeye verilen Dr.. Valisi Bekir Sami. Beyrut Bagkentte Talât. 2/3 . yüzyilda antisemitizmin gampiyonu olan Rusya'am Ístanbul'dakidiplomatlanmn bile Rus pasaportlu Filistin kolonizatärlerine benzer egilimlerle pek karyi olmadiklan bilinmektedir? Anti-Sionist politikanm veya Sionizm sempadnedenle zanhgnun hiçbig Osmanh çevresinde bir firka üyeligi veya bu muhalif veya iktidar taraftan olmakla pek paralelligi yok gibi görünmektedir.. Sionizme kargi oldugu görülüyor. und mit den Zivilrichtern vvelche die Anklage vorbereiteten stand es nicht besser. Z3/43-00186. 20 Arthur Ruppin.20 "Türkische Offiziere die als Richter fungierten hatten von Zionizmus nicht die geringste Ahnung.21 ancak iktisadî bagarilari dolayis1yla Sionizme karÿi nätr kalmiglardir. sivil yarg1ç ve iddianameyi hazirlayan savc11arm da onlardan daha fazla bir gey bilmedigini söylüyor. dönem içinde antisemit bir kadronun yänettigiAlman politikasi. 264. 4 Januar1912 tarihli.. 19 CZA." Yani. 21 CZA. Savag içinde Cemal Papa ve yardimasi Bahaeddin. zaman zaman kizdirnugtir. Jacobson'dan Tschlenow'a Rusya sefàretindeki gärüpme hakkmda.. Z3/51 8 Februar 1915. pa'nm Sionizme kargi uygulamalan Ruppin'in hattralarmdaki gu ifade dikkate degerdir. Bu daha çok bölgenin huzurunu despot bir idam ile saglayip Arab ve Musevî gruplarm çekigmesine meydan vermemek gibi bir tavirla açiklanabilir. Onlarm bu tutumu Ïstanbul'dakiSionist temsilcileri de baglang1çta yamltmig. Filistin'de Yahudi varhšmi kabule egilimli görünüyorlar. Türk askerî yargiçlarm Sionizm hakkmda hiçbir gey bilmediklerini ve adliye silkindeki. Sionizme sempati duyan bir dügünürdü. savag.. Osmanh Mûsevîlerinde de bu dönemde Sionizme kargi suskun ve ihtiyatlr bir tavir gözlemleniyor. Bir yerde Sionizm hakktnda Türk yöneticilerin bilgisizligi de bu ilgisizligin bir belirtisidir.

Jacabson'dan 23 CZA. namuslu ve lyi tanmm19bir genç yarg1ç. Nahum'un Almanlar ve o paralelde bir politikayi desfékiememesi ve çekingenliginden ileri gelen nötr tutumuna kargi sert bir tepkidir. Mazliyah gibi ileri gelen Musevî meb'ûslarla da anlaçamamaktadirlar.1914.. Kudüs'tekiOsmanh Mûsevîlerinden Yarg1çHammon. Z3/43 d." . 14 Arahk 1914 tarihinde Ístanbul'danJacobson. germanophobe heim bu mülakat üzerine. dass er bei dieser Gelegenheit die Zionisten etwas verleumdet hat. Osmanh ÍmparatorluguAlmanya'nm yanmda savaga girince de devam ettirmigtir. 2. Jacobsonve Lichtheim'm en çok hayal kmkhšma ugradiklart ve bir inüddet sonra nefret ettikleri kigi hahambagi Hayim Nahum oldu. Jacobsontarafmdan Meclis-i Meb'ûsân seçimlerinde aday olmaya teqvik edilmig ve kendisinin Sionistleri temsil edebilecek bir kiqi oldugu yolunda Dr. 16 Februar 1911. onun Sionistlerden pek hoglanmadignu qu ifade ile belirtiyor:24 seiner Dummheit hat er mir selbst erzaehlt. Onu genel Musevî tarihi veya anti-Sionist negriyata balop degerlendir- Seyh-ül-Íslâm '¾ Auerbach'a. Nahum'la olan konugmasim da degerlendirk ken.E Anlagilan Hammon da söz gümügse sükût altmdir demeyi tercih edenlerdendi.Auerbach'a. Diger yandan sava. Ístanbul'dakiSionist temsilciler E. 1912.. Ashnda bizden nefret ediyor. o günden bugüne literatürde de yanh. Oysa Nahum için 16 Subat1912'de Lichtheim. ÖrneginBatzaria Efendi'nin kod ada 'Aprilnarr' olarak geçmektedir. degerlendirilen bir tarihî kiMuiliktir.Jacobson.XII. Nahum'un Alman elçiliginde elçi Wangenheim'la olan görügmesini naklediyor. * "Malûm hamâkatiyle bana. Talât Paga'yt. denn im Grunde hasst er uns.Lichtfrankofil olsa da. Maliye Nâziri Cavid Bey'i."diyor. bu konuda anlayipi var. Karasso.214 raporlarmda ve yazigmalarmda bu lazginhgm izierini görmek mümkündür. buna göre Nahum. olmadigmi büyükelçiye söylemig. Nahum."° Kupkusuz bu sert degerlendirme. Lichtheim'm raporu. Z3250. 24 CZA. Bu tutumunu. Nitekim. Osmanh Ímparatorlugu ve yeni Türkiye'de Mûsevîlerin siyasal tutumü ve toplumla bütunlegmeleri genelde çok özgün bir nitelik gösterir.Hammon için 11 Kasim 1912'de. Jacobson tarafmdan degerlendirme yapdnugtir. 22 CZA. Sionistlere bu arada (sefârette)biraz bühtanda buIundugunu söyledi. N. sonrasmda Sionizmin Osmanh Musevileri arasmda ne gibi bir etki kurabildigini de aragtirmak ihmal edilmemesi gereken bir konudur.. Nahum'u alagagi ettirmekten' söz etmektedir? Gerçekte Nahum frankofil ve Alman aleyhtan gruplardandi. 11 Nov. Z3/43-0014. 'Nahum zu stürzen und medjlis-i cismanî zu haiten-laik konseyi yerinde biralop. hattâ eden olarak Efendi'yi çikarlarma hizmet kipiler Kâzim sionist gösteren sa belirli literatürün Nahum'u da aytu kategoriye kolayca soktugu görülür. Lichtheim'dan Auerbach'a. "Sionist degilse de.

Kaynaklarm tetkiki ve mukayeseli olarak degerlendirilmesi kaçuulmazdir.. of California Pmss 1976.E 25 Tank Zafer Timaya. fakat Siyonist olan ve olmayan Musevileri ayiran bir ärgür olarak - niteler. Türkiye'de Siyasal Parfiler-Ikinci Meprûtiyet Dönemi. Ïarail'lidiplomat Neville J.Zafer Tunaya'mn çahyma ve aragttrma yöntemi ve IL Meerûtiyet'in siyasal hayatmda Mûsevilerin rolü üzerindeki degerlendirmesi bu yöndeydi ve önemli bir baglangici olupturmaktaydi. Hürriyet Vakfi yay. ÍttihatçaTürk meb'uslann ve Rum meb'uslarm (bu yanhg) Arablan Sionistlere karça desteklemedigini söylüyor. Ìstanbul. burada 'Museviler ve Örgütleri Osmanh ÜlkesindeSiyonizm Sorunlan' baghkh bölüm Íttihadve Terakki'yi Yahudi dostu.The Arabs and Zionism before World War. IvÍandel. 1984. c. Fakat Osmanh kaynaklarun ve Arab kaynaklarun yeterli kullanmadig1 görülüyor.1. Bu nedenle abartzh hiikümlere rastlamyor 215 . Eu kitap Sionist argiv belgelerini genig ölçüde kullamyor. T.mek mümkün degildir. Galiba muhterem hocanuz Prof. s. 555-563. Univ.

millî kimligi ifade vasitalannm baymda da dil geliyordu. Malum oldugu gibi. Bunlann Ìbrancaveya Yidig gibi Yahudilere äzgún diller oldugunu söylemek zor. Acaba Yahudi toplumu millî dilleri mi konugmahyd1? Ortadogu. Ama asnn ikinci yansmda Franstzcanm girmesiyle. yüzyd sonlanndan itibaren Yahudi aydmlar arasinda kabul gören bir dil oldugu basm hayatmdan da anlaç1hyor.Moiz Kohen ise 1915-18 . ulusal edebiyata katkida bulunan münevverlerle ortaya çakti. bu dilde egitim ve yaym 19. Judeo-Espagnol için gerileme baglayacakti.Osmanl: Yahudileri ve Tiirk Dili 19. yani Osmanh ülkelerindeki Yahudiler muhtelif dilleri konuquyordu. Judeo-Espagnol gibi Yahudi renklerini alan ve o cemäste özgü bir ispanyollehçesi Osmanh Yahudileri arasmda hâkim dildi. astrda Yahudiler bütün dünyada dilproblemiyle karpikargiya geldifer. Türk Musevî yazarlan roman ve hikâyeleriyle Türkçe edebiyat dunyasmda yerini ahyor. Türkçenin 19. gazete ve kitap hemen hemenher eve girmigti ve asil önemlisi herkes milliyetçiydi. Çünküegitim yaygmlaymty. En büyük problem Yahudilerin bulunduklan ülkeyle bütünlegmeleri ve ulusal dili çok iyi bilen. toplum hayatmda da Judeo-Espagnol'un gerilemesine ve seçkin zümrenin günlük hayatta Fransizca konugup yazmaya baglamasiyla neticelendi. Örneginhahambagt (Chiefrabby) kethüdasi Moiz Fresco 1888-1890 yillannda Ïzmir'de Ostadadh Türkçe (fakat Íbranîharfli) bir gazete çakanyordu. Nitekim. Türkiye Yahudilerine modern egitimi Alliance Israelite Üniverselle'in getirmesi. modern egitim diIinin Fransizca olmasi (üstelikbu okullar bu dili çok iyi ögretiyordu). Osmanh Yahudilerinin bu dille uyum saglamalan mümkün görünmüyordu. 19. Asd önemlisiilmi kitap ve edebi yaymlar (romanIar ve meselâ Avram Galanti'nin kitaplan) Fransizca yazilmig ve basilmigtir (40yildir bu durum degigti). yüzy1hn ihtiyaçlanna cevap veremezdi ve asrî medeniyete. bu linguistic denge bozuldu. yani Türkçe taraftarlart da katilacakti. yüzyil ortalarma kadar Osmanh Yahudi toplumunun dil sorunu oldugu säylenemez. Salom ve Tin¡aki gazeteleri temelde Türkçe çiktyor. Türkiye Yahudilerinin hayatmda Judeo-Espagnol gazeteden çok Fransizca gazete vardir ve bunlar uzun ömürlü ohnuptur.Artik Türk Yahudileri herkes gibi sadece Türkçe yaziyor ve Türkçe okuyor. $urasimönemle belirtelim. iki dil arasmdaki tartiemaya görüg ve tavar olarak bir üçüncüsü. IL Meyrûtiyet döneminde Nesim Mazliyah Ïttihad. Ne var ki.

kent Ízmirbagta. Nâfia ettigimiz ve Ziraat komisavantajdi. Türklegmeyi Cografi yönden Mûsevîler imparatorlugun en genigalana yaydan grubudur. tamamen cumhuriyet Tekinalp'in savundugu malumdur. Buralarda Judeo-EsOrta Anadolu gehirlerinde cemâatler (kahal) Selanik bir Yahudi da. Bu konuda Alliance okullan. Osmanh üIkesine göç eden Dogu ve Orta Avrupah Açkenazî Yahudilerin konugtugu Yidig.1 Maamafih Moiz Kohen ylllarmda iktisadiyât mecmuasuu döneminde sadece Türkçeyi degil. tagra idaresinde özellikle Mallye Nezâreti'nde kalabahk sayida Musevi meögrenilmesiyle sagmurun bulunmasidir. imparatortugun yüksek rütbeli yöneticileri arasinda çok fazla sayida Musevî olmamasma ragmen. Istan- 217 . Türk itaat çok içinde ve gayrimüslimler en kaideye kondu. Türk MusevfBasom Örneklerte Tarihçesi. asimile etmigti. Bütün Arab vilâyetlerinde. dedigi) yerini almaYahudice arasmda Tûrklerin deo-Espagnol'un (halk dügünüyorlardi? konuda sarih bilgiBu suu isteyenler Fransizca için ne aydmlarmm Yahudi önde bulunan gelen miz yoktur. s. Türk tarihi. belki 1925'ten sonra yabanct oldugu dügünülebilir. Vakia bu talepte hepsinin lyi Fransizca bildikleri malumdur. 19. Türk tarihi Türk ve izlendi. bul 1988. Gene Osmanh demografik tetkiksahipti. asirdan beri tarafmdan yeniden düdevlet merkezî maarif hayatmm yor. kurulduktan sonra bu nüfus gäç edince Âramca merkezinde Bursa'da. Turk dili ve edebiyatma agirhk okullardaki egitim veren bu programlarm. Bu. Bu 'Alokutanlar Yahudiler oldu. yüzydda olarak zorunlu okullarma Türkçe zenlenmesi gayrimüslim Osmanh ile eden dili. Tarihî cemâate ehri denecek kadar kalabahk oldugunu ortaya koyuYahudiligin egemen gehirde ler 16. Bilinmeyen denle. Türk cografyasi. Bu necurriculum'unun düzenlenmesine model ögrenilirdi. merkezde bakanhklarda. hemen her Bati Anadolu'da vardi. Türkçe ve Fransizcaya egit derecede õnem veriliyordu. Franstz dili. okullarda Türk dilinin iyi memurlar. Musevî mekteplerinde yazih Türkçe lyi bir gerçek.çakarruplard1. 1925'te çikan Tevhîd-i Tedrisat (egitimin standartlagmasi) Kanunu'ndan sonraki gibi bir program vardi. âdeta Galatasaray (Mekteb-i Sultanî) ile paralel bir program izlemekteydi. Ìsrail änemli bir darbe yedi. Avrupasi'nda pagnol temel dildi. bu içine kapanmig ve iki as1rdir ekonomik kültürel çöküntü içindeTürkçenin Juki cemäati dünyaya açan ve dirilten bir rol oynamaktaydi. 57-62. Mezopotamya'da yaçarlaid1.Arabça diymda yukan Mezopotamya'da Âramcave Kürdçe konuganlar vardi. Fakat Ítalya'dan göç edenlerin konuptugu Ítalyancay1 Franstzca ve Fransiz etkisi kargismda aym baçanyi gösteremedi. cografyasim edebiyati. Sözünü lanan bir 1 Bu listeler için Nesim Benbanaste. Musevî Alliance okullarinda gerçi temel egitim Fransizca idi ama. kurulunca da yol okullan ayni Israelite Üniverselle' liance Osmanh Yahudilerinin özgün dili Judeo-Espagnol.

Markus kurdugu lisenin açrhy töreninde Türk dilinin üzerinde önemie durulmasuu belirtir. TFR-I-UM-132142-26'da 2907/4. 3. 10. 132112-21-26. no: 6. Manastir vilâyetinde üç Musevî memur merkezden tayin edilmig. 7 nolu listeler. 4 Moye Grossman. yuzyil bagmda imparatorlugun Yahudi nüfusu en az 400. Bkz. p. 3.AM. Aykenazi sinagoglarmda bile dil. 143-168).000 kadart Filistin'de ve civarmda. 4. BunIarm 120. Bu bölgelerdeki Musevî nufus azdi ve Osmanh Ïmparatorlugu'nda memur sayisi da kalabahk olmadig1için rakamlar küçümsenecek miktarda degildir? 20. burada dil olarak Judeo-Espagnol hâkimdi-ve Italyanca ve Yidig gibi bagka dilleri eritmigti. Carter Eindley. 9. Í. Selânik ve Kosova vilâyetlerinde Adliye. Rumeli Umumî Müfettigliþ Evraki. 2. Mülkiye ve Maliye'de çahyan gayrimüslim memurlarm listesi veriliyor? Bu listelere gõre..000 kigi tahmin ediliyor. münevverler arasmda bir 'Osmanhhk' bilinci vardi.1326. 3 Ayfu dosya. Ístanbul-1992. Ottoman Civil Officialdom. Ru meli Vilâyât-i gahanesi si'nden gönderilen 16 Za 1321/4 Mart 1904 tarihli bir raponia Manastir. no: 2907/2. 29-Hannavasser gazetesi. s.. Argivlerimizde tasnif edilip açalan yeni vesika fontlan bize bu konuda yeni bilgiler veriMüfettig-i Umumiligi Memuriyet-i Celileyor. Princeton. Adliye Dairesinde yine bir Musevî vardir. kisa zamanda Judeo-Espagnola dönügmügtür. Türk dilinin Ïspanyolca yerine Osmanh yahadilerinin millî dili olarak kabulünü ve yerleymesini isteyen ele alacagmuz girigim ve kurulan komisyon bu bakundan önemlidir. bu kampanya dola- 2 Yeni tasnifler için BOA. Dr.* Vebu örnek Musevî egitimciler tarafindan takip edilmigtir. Burada posta idaresinde dört Musevî memur vardir. Cumhuriyet'in ilk yillarmda"Vatanday Türkçe Konug' kampanyasi strasmda. TFR-IUM. Dr.TürkYahudileri'nden Görunúmler. 7. 3. Bizzat Açkenazi cemântinin bilgin din adanu Rav. nakiL . O kadar ki. 200 binden fazlasi imparatorlugun çekirdek bölgesinde yagiyordu. Kosova'da Dahiliyye Dairesi'nde bir Musevî. genig halk tabakasi arasmda 'Osmanhhk' ve 'Türkçe' bilinci yoksa da. 'Türklük'e kadar götürdüler. Anlaµlan son devir Osmank Yahudilerine bakarsak.218 yono ve Menâfi-i Umûmiyye Sandig1(umumî tasarruf kredi sandigi) gibi mahallî kurullardaki üyeler degillerdi sadece. Markus-Osmanli'dan Cumhuriyet'e Geçiple.12 1911 nüshasmdan 5 BOA.5 Burada bir konunun üzerinde durmahy1z. 17 Ca 1318/12 Eylül 1900 (8 belge). bunu bazdan daha uç noktaya. 1989. Ayni yerin Nâfia Dairesi'nde 12 adet Musevî zabita memuru vardir. merkezî hükümet tarafmdan tâyin edilen memurlardan söz ediyoruz (Carter Findley'in son devir Osmanh bürokrasisinde zikrettigi gayrimüslimler daha çok merkezî ofisler ve özellikle Hariclye Nezareti'ndedir.

. 219 . sadik bir millet olan Museviler. yaymak ve gimdiye kadarki lisanlan olan Ìspanasil dil olayolcayt ortadan kald2rmak ve mevcut Musevî mekteplerinde rak Türkçeyi kabul ve tatbik etmek istlyorlar (bkz. hukuki. Maârif Nâztri (9 Mayis 1900). Tarih ve Toplum. Du dil politikasi. belge 1). Bunun üzerine ayni gün saraydan irâde çakmigtir. Çokgariptir. Musevilerin dilini ÍspanyolcadanTürkçeye çevirmek ve yaymak için komisyonun varhgmi ve faaliyetini 5 Eylül 1900 (10 Ca 1318) tarihinde kabul etmigtir (bkz. 23 Za 1317/24 Nisan 1900 taxihinde Dersaâdet Musevileri HahambaMoshe Levi cenahlarmm imza ve mührüygi Kaymakann (locum-tenens) le Adliye ve Mezâhib Nezâreti'ne verilen bir dilekçede Lisan-1 Osmanînin (Türkçenin) lisan-i millî olarak kabulünü talep etmekteydi. belge 3). komi tartigthr. 'Cumhuriyetin Ìlk Y111arindaUygulanan Türkleytirme Politikalan'. Özetle dilekçede gu hususlar belirtilmektedir. Lisan-i Osrnanî yi (Türkçe) kabul ederek.y1siyla hücum edilen bir grup da. Arahk 1996. Hariciye Nâzin (28 May1s 1900). kültürel bütünlegme mi rol oynad1. Eu komisyonun azalan Osmanh Yahudi cemâati içinde tanman ve sonraki yillarda politik ve kültürel hayatta da rol oynayacak simalardir (bkz. belge 2). liberal tutumuna ragmen dil milliyetçilexi arasmda yer almigtive Mûsevîlere §öyle hitap ediyordu: "Dünyanm hiçbir memleketi yoktur ki.. Yahudilere asirlardan beri dost ve efendi muamelesi eden ve ifrat cereyanlarnun ilerlemesine imkân birakmayan Türkiye. Bunun için bir 'Tamim-i I isan-10smanî Komisyonu' (Osmanhcayi yayma komisyonu) teykil edilmig olup. Moiz Kohen Tekinalp gibiler tarafmdan da takip edildi Bugünkü Türk Mûsevîlerinin Türkçe yi kullanmast ve onu iyi yazan bir grup olmasmda bu politikalar mi. 13). Adliye Nâzin (25Mayis 1900) tarihlerinde bu talebi uygun gördülderini sadârete (bagbakanhk)bildirmigler ve Osmanh kabinesi hahambagi kaymakanu (locum tenens) tarafmdan verilen rapor üzerine." Yazar Íspanyolca ve Fransizcano umumt yerlerde kullamlmasuu tenkit ediyordu (Ayhan Aktar. s. Asirlarca bizi himaye eden ve nimetini veren Osmanh saltanatma gükran vesilesi olarak. orada yerlegen Mûsevîler memleketin dilini benimsemesinler ve anadili haline koymasmlar. Türkçeyi özgün telâffuz ile konugan veya özellikle yagh kadmlann konugamadiklan Musevî grubuydu: Ahmet Emin Yalman (kendisi SelânikIi Sebatayct gruptan) dahi. ekte bu komisyon azasuun isimleri takdim edilmigtir. iktisadî. yoksa siyasî. bunun yegâne istisnasi Türkiye'dir.

Bunlar bagbakanhk argivi fontlarmda mevcuttur. 21 Haziran 1995. Salom.6 Avram Galanti bu komisyondan söz. Digerleri hepsi askerî ve mülkî erkândandir.Tamim-i Lisan-1 Osmanî Komisyonu (Osmanhcayi yayma komisyonu) üyeleri: 220 a) Rüsumat emâneti celïlesi fercüme kalemi müdür muavini Haruna-çizâde saadeflujak bey b) Bahriye Nezâreti celîlesi sertercümam kaymakam izzettu Moiz bey c) Daire-i celîle-i Hâriciye ve umûr-i pehbenderîkaleminden Hakî izzellu Yusuf bey d) Maârif Nezdreti cefilesi encümen-i teffi. komisyen. 23 Haziran 1995) da dedesi hakkmda biyografik bilgi veriyor. zikrettigimiz Prens Yusuf Izzettin ve Galib Papa gibi aristokrat Türklerle ahbabdir ve edebî bir grup olugturmuglardir. 'JakSamanon Efendi ve Türkçe Açki Asrumz Dogarken'.7 Fakat. Talmud ve Tevrat'm Türkçe tefsir tercümeleri de vardir. ciddî bir biçimde Türkçe okuma yazma ve konugmaya yönehk bir egine sonra) 6 Lizi Behmoaras.üyeleri ve ilgili bürokratik procedure'den söz etmez. 7 Avram Galanti. k) Ettbbâ-i mülkiyeden refetlu JakMandil efendi Bu listede bir tek kigi devlet memuru degildi. . güphesizki. sonraki hahamba- parkdemiryollart idâresi hukuk mügâviri refettu JakSamanon efendi Bu konuda Jak Samanon'un büyük torun çocugu Lizi Behmoaras benden aldigi vesika ve aile hatiralanyla Salom'un 21 Haziran 1995 nüshasinda bir makale hazirlad1. i) . Torunu Matilda ünlü Türk yazan YagarKemal Gökçeli ile evlidir. Ün1ütarihçi Avram Galanti böyle bir girigim ve komisyondan bahsetmigse de. Tùrkler ve Yahudder.ederse de üyelerden ve ilgili arzuhal ve iradelerden söz etmez. 48 yagmda ölmügtûr. ve muayene azaamdan refetlu Ïshak efendi e) Daire-i celîle-i Hâriclye ve umûr-i ticariye kaleminden izzetlu JakMenage odast müpavirlerinden izzellu ishakYença efendi Ístiçâre f) g) Ebbbâ-i bahriyeden kolagast refeilu Viktor efendi h) Muallimin-i Mûseviyyeden hahamHayim Nahum efendi. Osmanh cemiyetinde 1840'larda Moiz Fresko gibi Yahudi aydmlann Tûrkçenin kabulünü önerdigini de bu vesile ile hatirlatahm. s. 156. Ïstanbul1947 s. 5. Jak Mandil efendi saraym hekimi olmugtur. Galanti'nin Türkler ve Yahudiler adh eserinde belirttigi gibi mekteplerdeki Türkçe girigiminden evvel. 162. O da gelecegin (11 seimparatorluk haharnbagisi olacak Hayim Nehum efendidir. Yahudi aydmlann yanada Bu genç Yahudi aydru. SarkDemiryollan hukuk mügaviri Jak Samanon'un torunu Lizi Behmoaras (Salom.

Yahudi cemâati arasmda çok kere eve münhasir kalnug. 221 ¯¯ . Gazetelerde ve ibadette daha uzun zaman kullam1migsa da. Komisyonun çahymalan ûzerine fazla bilgi yoktur. gittikçe gerilemigtir. Bugün Türkiye Yahudileri için Judeo-Espagnol artik arkaik bir dildir.tim görmek için bilinen ilk girigim budur ve Türk Yahudilerinin Türkçeyle butünlegme tarihi için bu änemlidir. okullarda terk edilmigti. Fakat zaten bu tarihlerden itibaren Íspanyolca.

'av- * Tiryaki.222 Osmanla Modernleymesi ve Sabetayctlzle 16 Eylül 1666'da hem Yahudilik. s. Sabetaym cemaatine Türkler veya deti'. Ashnda Sabetaycihk bazilarmm sandigmm aksine basit bir gizli din degildir. Sabatai Zvi bagiglandi. Bir lasun Yahudiler Zvi'nin korktugunu dügünüp beise kapildi. Laik tarihçiler bazen dine gereginden çok önem verirler. Sayi: 24.9-18. SukrKuheyl . Bir müddettir beklenen Mesih oldugunu iddia eden ve imparatorlugun birçok käyesinde. Bizzat Seyhülislam Ölümemahkûm edilecegini ögrendigi son anda bir tereddût ve ardmdan bir telkinle Müslümanhgi kabul etti ve Aziz Mehmet Efendi adim aldi. Fakat asil kanyikhk histeriografide sürüyor. Sabetai bundan sonra Arnavutorada ölmügtür. Her üçünün de Mûslümanlar arasmda hemfikir ve mürifleri olmugtur. eski dindaglan. Miiridlerin kimi eski inamga döndü. 714. bu vakayt Osmanh Yahudiliginin 17. 1 Benzer gekilde Yemen'de art arda iki tane sahte mesih gukrKuheyl I (1861-65)ve II (1868-75)çaknug. Bet-Zion Eraqi Klorman. Cemaat ise kendine inananlan. Mehmed tarafmdan Edirne'ye getirtilmig ve orada divanda yargilammyt1. s. yani Yahudiler ise sazanikos (renkleridegigen bir bahk oldugundan) demekteydi.Efendi yarg1çlardanda. Kavga Dogu Avrupa'ya da s1çradi. Kimisi onu izledi. Bunu kendisine telkin eden muhtedî bir Yahudi olan hekimbagi Hayatîzade'ydi. kendisine 150 akçe yevmiye bag landive kapucubaphk memuriyetinden emekli edildi. Ekz. hem de Türklye tarihi için önemli bir olay meydana geldi. Hatta gukrKuheyI II Musevilerle Zeydigiîler arasmda sahiplenme konusunda bir çekigmeye bile neden olmuytur.Ìzmir'de kazandigi etkiden dolay1. asirdan sonraki dekadansmm nedeni olarak gösterenler var. nedeniydi. ma'aminim diye adlandmr. Bundan sonra Selânik gehcemaatinin yerleyme ri baghca yeri oldu. 'Müslim supporters of jewish Messiahs in Yemen'.1 Esasen Türkiye tarihçiliginde de paralel bir yaklagimla gerilemeyi Ïslamdin adamlarma hasredenler vardi. Kendisine inananlar Mesih'in tekrar luk'a geçmig ve 'dönme' dönmesini bekliyorlard1. hahamlann gikâyeti ve huzursuzluk bunun Vanî Mehmet . VoL29/4 1992. Middle Eastern Studies. Kendisine inananlarla birlikte özellikle zer rütbe ve armaganlar oldugu hadiselere sebeb Ízmit'iterk edecekti. hatta Dogu Avrupa'daki Yahudilerin bile bir kesimini ikna eden Sabetai Zvi Sùltan IV. Frankistler cemaatin içinde huzursuzluk yaratti. Mayis 1998. Üçüncübir Yahudi sahte mesih ise (1883-93)yillarmda ortaya çikan Yusuf Abdullah'tr. Maiyyetine de benverildi.

Sabetaycihšm Müslümanhkla sirf görünüç olarak nu ilgisi var. bir kisun mensublar Yahudilikten degil bagka dinden gelmelerdir. s. Arma yaym. (Bir devlet adammm [Mehmed Tevfik Biren111. yüzyilda Selânik'te bu cemaatin iktisadî ve kültürel bakimdan herkesi geçtigi anlagihyor. Belgelere yansimayan bu säylenti dogruysa. 1stanbul1995. SUahdarTarihi.Abdülhamid ve Meyrutiyet demi hattratart. Esasen geçmig asirlarda da Sabetaycilar idare nezdinde Müslümandi ve 19. 223 - . Cahit Uçuk da Selânik'te Sabataî Zvi cemaatinin gibi Müslüman adetlerine riyayetkâr oldugunu nakledlyor. Saray'm ve Osmanh idaresinin Sabatai Zvi ve taraftarlanm zahiren de olsa Islam'a döndürerek büyük bir idam faaliyetini ve kriz atlatmay. Kuvvetle muhtemelen. cild 1. padigahm da bu nedenle hepiniz Müslüman olmazsamz boynunuz vurulacak diye Sabatai Zvi'yi tehdit ettigini. 79) o Çökerken. dönemde Selânik'te dolaçan bu rivayete deginlyor. 17. 431. Halkm bu tefsir ve inancmm tarihi bir temeli de olmahdir. s.. Sabetayolar sonraki asarlarda Edirne ve bazi Rumeli gehirlerinde 1912-1913 Balkan savaglanndan soara Müslümanlarla birlikte imparatorluga göç ederek Ïstanbulve Ïzmirgibi gehirlere de yerleptiler Osmanh Ìmparatorlugu'nda böyle bir millet grubu yoktu. Ancak Selânik yöresiyle ailevî baglan olan ve o ülkenin kültürelkahp ve rivayet ve görügleriniönyargisiz olarak hayathikâyesinde nakleden Cahit Uçuk (Bir Imparatorluk Yap1Kredi yayuu. Bilhassa Kemalist laisizm Türk toplumunda bu meseleyi adamakilh silmig ve k1y1ya itmigtir. Müslümanlan da söylenti arasmda." eklinde bir rivayettir bu.bunun üzerine hepsinin görünügte Müslümanhgt kabul ettigi. 170). yüzyil modernlegmesi boyunca bu adi konmamig asimilasyonun hadisesiz bir gekilde ilerleme kaydettigi görülüyor. yüzyilda kimin Sabetaya oldugu kayitla belli degildi ve ritüellerinden vazgeçtikleri için birçok mensubu bakimmdan da önemli bir egilim olma vasfmi kaybetti. bu tarikata (öyIe diyor) diger dinlerden Hristiyan ve Müslümanlarm girdigini. becerdigi açiktir. iyi memur yetigtirdigini belirtmektedir. Sene 1077 8/1666.cild I.2 BaziSabetaycilarm nesilden nesile kendi içlerinde tapidiklari bu bilgiyi belgelemek güçtür. s. Istanbul 1993. Diger yandan o günden bugüne dolaçan bir rivayet. Hele 20. Makalemizin konusu da bu modernleyme süreci olacaktir. Nitekim Mayis 1901'de Selânik'e vali olan Mehmet Tevfik Bey hatiralarmda Fevziye Mektebleri'nin (mektebleribu cemaatin kurdugunu zikretmiyor ve belki bilmiyor) diger mekteblerin fevkinde oldugunu. yoksa olarak da baz1iligkileri var mi? Gizli bir inanç olarak hakkmda fazla bilgi sahibi degiliz.. Sabetaycdarm basit bir gizli din ve gizli Yahudi mezhebi olmadiklan muhteva "$ehrin 2 Fmdikli Mehmed. yüzyilm tüm dünyada (kiyametbekleyen millienarist) insanhgi için bu hareketin Yahudi olmayanlar tarafmdan da izlenip benimsendigi ve Sabetay'm mesih olarak selamlandigidir. oruç-namaz 19.

Daha çok yurtsever hareketlere karryti ve nitelikli serbest meslekler icra ettiler. Bilinen hahamlari olmalarma ragrnen. Osmanh nüfus sayunlari din esasina göre olur. Nitekim bu dönemde çakardiklarmi bildigimiz tek yaym orgam da ne dinî ne de siyasîdir. yüz(Ïspanya'daki yll ve öncesinde. ÍbrahimA. Resimii Yeni Lugat ve Ansildopedi. 5. 1939. gene Talmud-Tevrat inançIari hakkmda hiçbir aç1klama yapan risale kaleme alan ç1kmadi (son zamanlarda bu konuda yazan ÍlgazZorlu hariç). Ama säzünü ettigimiz organ laik ve medenî bir gençlik yetiptirmeye yönelik iki haftahk bir dergidir. Duderginin üzerinde duracag1z. Mûslümanlar arasmda kayst edilir.224 ~ Maranoslarm aksine) gu iki husustan da anlaghr. . Dogu Sirbistan. Selânik Sabetaycilari Yahudiler arasmda degil. Sefarad Yahudiler ya JudeoEspagnol konugmuy sonra Fransizca kullanmigken.155. ama Sabetaycilar çe olmugtu. 19. Nitekim 1856 Islahat Fermam sonrasi. Ïlknüshasi I Mart 1299'da (1882) 3 Bu konada rivayetler: Slousch N: 'Lesdeunmes. Tam aksine eski devrin tüccar ve zenaatçi Sabetayc11aridaha çok egitime önem verdi ve Osmanh bürokrasisinde dalla çok gärev aldilar. yüzyildan itibaren bir açiklama gene söz konusu degildir. Faris-1908'de yer ahr. lüman olduklarun söyler ve ibadeti pek yerine larm bu sofu davrarugi dikkati çeker ve kendi mistisizmleri bakunmdan önemli bir noktadir. Ïkincive önemli unsur.Sine D. Bu nedenle Sabetaycilarm sayisi geçmigte ve günümüzde kimsenin vâkif olmadig bir sirdn Selânik Sabetaycilarm elimizde bilinen ilk periyodikorgani Gonca-i Edeb adh bir on beg günlük meemuadir. une secte judeo-musulmane de Salonique'. 19. Girit. Sabetaycilann 19. Gövsa. Makedonya. Yahudileriyle iligki kurmadilar ve aç11danmadi. Ötüken. Devlet bu cemaati tammaz. Revuedu monde musulman. asirdan itibaren ev dili Türkonlan aforoz etmiyti. bilhassa Arnavutluk ve Dogu Karadeniz'de birtaeskim gizli Huistiyan cemaatler artik bir hürriyet havasi sezdiklerinden saklamadilar? Selânik'teki Halbuki açakladi kimliklerini ve ki dinlerini kalabahk Sabetayc1 cemaat böyle bir açiklamada bulunmadi ve üstelik görünügte Ìslamiibadeti gene softica devam ettirdi ve kendi eski ritüelionlar da resmen ne devam etti. No XU. Dönmeler ve Dönmelik Tarihi. Sabetay Sevi. Zaten Sabetai Zvi'den sonra cemaat kendi içinde parçalanmigttr ve bu gibi bir örgüt ve gizli kayit ve nüfus sayunmm da fazla bir gey göstermeyecegi açiktir. istanbul. I-V Ístanbul. Abdurrahman Küçük. cemaatin de gizli bir örgütlenme içinde kendi kay1tlarim tuttugu güphelidir. Mesih'i bekleyen (yani Sabatai Zvi) bu cemaat her iki dinin ibadetini çok sofuca yeücra köpelerinrine getirmekteydi Nitekim Osmanh Ímparatorlugu'nun kayttlartkargismda Müsdeki gizli Hiristiyan cemaatler sadece idarenin Sabetaycigetirmezken. Ortodoks Musevîler bu konuda onlardan daha katlydi.

Açikça gôrülüyor. Mah. Ankara 1989. Bu rejimin ve sansürun de hoguna gider. 'Tarihin Esratengiz Bir Sahifesi. 'Le Crypto-christianisme dans la region du Shpat au cours de la derniere période Ottoman'. No: 357. yüzyil boyu Selânik. Musevîlerden änce Batihlayma ve egitim ile Sabetaycdar daha önce durumlarim yükselttiler (emancipelvebir yerde Bati Avrupa'da Musevîlerin kendi cemiyetlerine yaptiklan kültürel katkiyi. 225 . fakat dinden söz etmez. Selânik Mevlevî dergâhmdaki âyinler ve dergâhm duvarlapndaki yazilardan söz edilir. s. Victor Hugo tercümeleri (hep laik yazarlar seçiliyor). Bu dergi. Jr. daha iyi egitim ve dünyaya aç11madir. 'Bir kavugmak Türk Müslüman gruba yoluyla izdivaç hepten hoglanmayip. her saytda kimya. 4 Í. 1-7. Girit için. Onlarm bugänku devami olan Ipk Lisesi de (Istanbul)kanunî zorunluluk olan din dersleGonca-i Edeb egitime önem verini laik bir retorique ile sürdurmektedir. 5 Vatan. Gençlere hitap eder.14 C1274 (30-1-1858) Üsküpiçin BA. Yahudi ve Hiristiyarilar devamli) çok övülur. Ancak dönmelik üzerine bir seri yazi negredilen Vatan gazetesi l924 Ocak aymda (10 Ocak 1924'te) Gonca-i Edeb mecbunlarm Sabatai muasim progressiv modern dönmelerin çikardignu ve yazar. edebî yazi. Irad-Han No: 8922. 20 Ocak 1924. Türk cemiyetinde Sabetaycilar yaptilar. Ìstanbul'dayabilgilerimiz yok. BA. piir (bazilart çok amatörce). niyetinde olduklar. 93-102. Selanik Sabetaycilari Istanbul'agöç ettiklerinde benzer mektebleri kurdular ve laik ulusalc1 bir Türk egitim sisteminde öncti oldular. Bu risalede Sabetaycihga ait bir telkin ve bilgi yoktur. Bardhyl Graceni. Batihlagmig kozmopolit çevrelerde çok seviliyordu. XXVI/2 1989. kapah cemaat hayat biçiminin degigecegine de inaniyotlardi. s. Nitekim bir müddet sonra kurulacak Fevziye ve Terakki gibi gerçek anlamdaki gymnasiumlar-laikegitime änem vermigtir. Edirne. Normalde bu gazetede dinî bahislerin yer aldigru görmek zor (Mevleviligi methetmek digmda).4 Bu kozmopolit tarikat.5 bu pasaji tesbit parlatanhkla Ben itham. seyahatriameler. sonra entellektüel bir genç nasil yetipir ve davramr gibi yazilar ihtiva ediyor.Türk Tarih Kurumu. çayan Sabetayc11arm modernlegme sürecine dair Resin 'Tanzimat Döneminde Tanassur ve Din Degiptirme Olaylarf. rir.ç11amqtir. Battlilagmaydi.Asil redaktörü Fazh Necib Bey'di. Abdülhamid devri modasma uygun olarak açilan okullar ve egitimde ilerlemeden söz etmek. Meç. Fakat derginin amaci sansürle uyugmaktan çok. 25 L 1275 (28-VI-1859) ve Arnavutluk için. 19. Aç11an okullardan söz eder. s. Ortayh. Fakat amaç egitim.' Bir tarih müdekkiki.i söyleniyordu. biyoloji terimleri üzerinde açiklamalar yer ahr.ettiklerini Zvi'yi burada gençlerin bu batil mezimzah bu seride tarih aragtiricisi' edemedim. Daha dogrusu kozmopolit bir Türk tarikat1 olan Mevlevttarikati (mensublan arasmda. 2. Tanzimat3n 150. Anlagilan modernist Sabetayci seçkinIer modern Bati egitimiyle. Studia Albanica. YrfrSempozyumu. Bun)arin çogu nahif ve tagra havasi düzeyindedir.

Neticede kendisi de Sabetayci kökenli olan Ahmed Emin gazetesinde bu konuda dänmeleri anlatan bir tefrikay1 10-22 Ocak 1924 tarihleri arasmda neÿretti ve dön'dönme' . gayri-Islam ve Türklügu sömüren bir grup olarak itham etti ve bunlarm Timanistan'la olan ahali mübadelesinde Tiirk olarak bu topraklara getirilmemelermi. Sabetaycidir. ki aym zamanda kuvvetli bir iktisatça idi. Nitekim imparatorlugun ünlü maliye nazin Mehmed Cavid Bey. ahIâksiz diye suçSabetayct (dönme) inanci ladi. Gazetenin egitimi ve yazarlarm kipiligi. Diger bir maliye nazin olan Nüzhet Faik. Bunlardan ikinci gruba mensub Karakay Rügdi Bey bugün pek anlagilamayan bir sebeb'dönme'leri gile 1924 Ocak ayi bagmda Türkiye Büyük MilletMeclisi'ne kâyef eden. Cavit Bey saltanat ve hilâfetin aynlmasuu isteyenlerdendi. okuyucularm civar Edirne'ye kadar uzandig1 anlagihyor. 2) Karakaglar(yahut Osman Baba grubu). ancak hepsinin batil inamy ve tavirlarim biraktp Türklügiikabul etmeleri gartiyla Türkiye'de yagayan Türkler olarak-kabul edilmelerini Millet Meclisi'nden istedi. Türk matbuatmm önemli simasi. matbuatta ve Ìttihadve Terakki parti çevrelerinde Sabetaycilar vardi. kolordunun saghk zabiti Selânikli E2ükrü Bey de bir Sabetayclydi. Hasan Tahsin (Osinan Nevres) Íttihatve Terakki grubu içinde anar gizme varan fikirleriyle tamnan ilginç bir gahsiyetti. dahiliye nazirlanndan Mustafa Arif ve maarif mûstegan ve hukuk profesörü Muslihiddin Adil. bunlan (yani kendisinin de dahil oldugu grubu) gayri Türk.226 oldugu. 3) Kapancilar (yahut Íbrahim Aga grubu). Sebeb alle içi bir anlagnazhk ve diKendisi Sabetayci dönme liderleri tehdit intikamdir dendi. Orduda. Cumhuriyet dönemi baglarmda 1924 yib Ocak aymda Türkiye kamumeselesi ile yüz yüze geldi. Bu arada dönme denen Sebataycilar laik bir ulusalc1hgi benimseyen grup olarak Jön Türk hareketi ve Íttihadve Terakkiiçin<ie de yer alnuglardar. bir ve ger olan Ahmed Emin (Yalman) gazetesinde onu müflis. Vatan gazetesi sahibi Ahmed Emin (Yalman) da Sabetayciidi ve bu konnda ilk tef rika 1924 Ocak aymda onun gazetesinde yayunlandi. Bunlardan ünlü Hasan Tahsin (Osman Nevres) 1919 yih 15 Mayis'mda Yunan kitalan Ízmirleçikarken onlara ilk kurgunu sikti ve dimnigi baglatan kahraman olarak tarihe geçti. 1) Yakubî (veya Hamdi Bey grubu). Sebataycilar arasmda Osmanh bürokrasisine bir katuma egilim ve eyleminin oldugu. Sabetayct kökenliydiler. ÍstanAncak mecmuamn yazarlarmm memur zümresinden bul'dan giden bazi zevatm yazi ve demeçlerinin basildigi.. yabanct dil egitimi sayesinde dig ticarette de Müsluman Türkler ve Yahudilerden daha niteliklive lyi durumda olduklan anlagihyor. Sebeb cemaatin kenoyu ani olarak di içinden çikmigtt. Bilindigi üzere Sabetaym izleyicileri Sabatai Zvi'nin ölümünden sonra zaman içinde birbirine rakip ve kopuk üç partiye aynlmigti. Ancak basinda bir münakaga baglanugtL üzerine birtakun rivayetler yazihp konuquluyordu.. Onunla birlikte direnen ve vurulan bir zabit.

ola'bir 'dönmeler'le 'dönme"leri 6 Sebilurregad. 8 Vækit. Bu Sabetaycilarm kendilerini ilk defa anlattiklari ve tamttiklan bir yazi serisidir. aslen Yahudi olduklarun. 12 Ocak 1924 tarihli mülakatmda hahambaµ. Ancak yazanm ismi yoktur tarih aragtincist' diye imza atilmigtr. çekingen demeç bile ashnda. ilerici. 7 Vakit. bu yüzden mübadele ile ev." diyor.melerin bu inançtan vazgeçen Iaik.kendilerinin Türk ve Müslüman degil. yurtsever bir kitle oldugunu yazdudi. Ancak arkasi gelmemig ve Türkiye Yahudileri bu konuda susmayi tercih etmiglerdir. Konortas bu fikre yatkm görünmüç ise de. gimdi Türkiye smirlan digmda kalan Selânik Sabetaycilannm ahali mübadelesi dig birak1hp Türkiye'ye getirilmemeleri münasebetsiz ve tehlikelidir diyordu? Karakay Rüçdi Bey'in bu dilekçesinin nedeni pek belli degil Cemaatine duydugu bir kizgmhk ve ihbar nu. Tanin. yoksa. sh. Bu dönemi bir suskunluk izlenügtir. Sansür bu gibi tartigmalan muhafazakâr çevrelerdeki ftsiltilara terk etmigtir. 22: ¯ . 232. * Bu kelime eenebi dillerle dahi deunme veya dönmek diye yazumakta. yani Sabetaycihšm üzerindeki münakayamn arttigi günlerde bazi gazeteciler Türkiye hahambagisi ünlü bilgin Haim Becerano'ya da Yahudiligin ne dereceye kadar alakast oldugunu sormuç1ardir. Hüseyin Cahid (Yalçm) ise Tanin'de hem Karakap Rügdi'yi tenkit ve itham eden. Muhafazakâr Sebifürregad dergisi bayyazari Ebuzziya Tevfik ise Ahmed Emin'e hücum eden yazilar yayimladi. Sabetayci de- yimi israrla kullamImamaktadr. Abdurrahman Küçük. Yunan hükümetine müracaatla. yeni Cumhuriyet'in Iaik ulusçuIari ve Cumhuriyet Halk Partisi tartigmamista. ulusalci. 4 Ocak 1924 (1340H). 'Dönme' denen unsurlarm durumunu. gerçekten mübadele yüzünden Selânik'te i. "Ben dinler konusunda çok tetkikat yaptun. bir Osmanh ve Türkiye Yahudi dinî liderinin Selânik hakkmdaki ilk resmi aç1k degerlendirmesidir. Sabatai Zvi vakasmdan sonraki iki asir içinde. Herkes ne kadar biliyorsa ben de o kadar biliyorum. aksi görügün irkçihk ve Osmanh imparatorluk realitesi ve Türkiye realitesi ile bandaymadigim ileri türüyordu. Karakap Rügdi. ancak bu Selânikliler konusunda bilgim yoktur. 5 Ocak 1924 (1340H). Sabetaycilarm Türk oldugunu. ve yurtlanndan sürülerek gönderilmemelerini istemiyti. hem de Sebifürregad'i itham eden yazilar yazdi. 12 Ocak 1924 (1340H) Hahambay Haim Becerano ile mülakat. bazi bakanlar Sabetayc11armYunanistan'a Türk'ten daha zararh olduklanm ve bu yüzden derhal Türkiye'ye gönderilmelerini istemiglerdi? 'Dönmelef. age sh. i.cild 23. Ancak bir ara 'Sabatai Zvi kabilesinin Musevî itikadma kismen ve muhalif bir tarikat oldugunu' ilave ediyor? Sti mübhem. Bu nedenle.175. ve güçlerini birakmak istemeyen Sabetayci cemaate yardunci olmak mi istedi? Zira o stralarda Selânik'te Mustafa Bey. bu bakimdan ilginçtir.

age . Üstelikbu laisizmin en ategliöncü ve uygulayicisi da bu grup olmugtur. Esasen 19. Bununla beraber dar bir antisemit çevre.s. yüzyildan beri ulusalci toplumu isteyenferin arasmda onlar da vardi. (Tekistisnanm. Bu grup üzerinde halen Lucette Valensi'nin bir aragttrma yaptigru duyuyoruz. Ondan sonra da buna benzer açik veya kapah bir uygulama görülmez. sayilanm kimse bilmez.9Ma1ûmdur ki en yüksek varlik vergisi meblagt da bu kategoridekiBezmen ailesiiçin tahakkuk ettirilmigti. fakat daha çok laik hayat tarzi içinde erimigtir.Varhk VergisiFaciast. Küçük. yeni toplumun laik vatandaghgiböyle laikm benimsemeyi tercih etmiglerdir. ama hakikaten tekistisoldunanm Tinjaki ve Toplumsal Tarih gibi dergilerde yazan Ilgaz Zorlu kimlige ki bu inanç gerekir. Herhalde son yetmig yllm laik geligmeleri ve yeni kent kültürü içinde. Vergi kategorileri içinde 'D' cetvelinin dönmelere konan vergiler oldugunu o zamanki Ïstanbul defterdari Faik Ökte yazrmétir. En olayla Sabetayci çevreler unutma ve susmayi.olmahdir. A s. 87. Ìstanbul1947 (?). yi da bu konuda Sabetayc11arm susmasim 228 'dänme' zorlamig 'mason' 'varhk 'dönme' 'varhk 9 Faik Ökte. Tabil Osmanh arpivleri. Onun için aragtirmanm mülakat ve bazi kalmti belgeleri (yazih veya yazisiz) aramak eklinde olmasi gerekir. 85. laik ideolojinin önde gelen bazi pahsiyetlerini olmakla itveya yanhg veya dogm fisilti gazetesinde sürdürmüglerdir. Anvergisi' Türkiye malî tarihinde çabuk terk edilen rezilane bir cak uygulamaydi ve çegitli çevrelerden tephi gärmügtür. bkz. ham etmeyi Harb içinde 1942'de çakardan fazla kazançtan ahnmak istenen sitasmda meselesine ilginç bir biçimde vergisi' uygulamalart bümkrat yönetici çevreler yeniden el atmigtir. 195. hiçbir gey veremez. Sabetaycihk laik ideoloji.) belirtmek görünuyor Öyle ve gunutakdirle sahip olanlar halen var fakat. kanaatlerin aksine. Bugün Sabetaycilar kendilerini henüz açiklamaz. bu inanç üzerinde bir aragtirma yapip yayimlamaz. 258.

Iran'm ünlü çairi Farsçanm üstaderlebu tip sözlü anlatimlardan di Firdevsî (Firdosî) bile $ehname'sini migtir. 68-84 Yasa 1 Kasun 1928'de kabul edilip. Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. kültür ürünlerinin zanmigti. s. ilk ve ortaçag toplumlan için köklü bir degigiklik sayilmayabilir. yüzyilm ilk yansma kadar uzanan edebt ve fikrî bir akmun varhgidar.Harf Devriminin Nedenleri Üzerine' 3 Kasim 1928'de" Türkiye modern dünya kogullan içinde çok cesur bir denemeye girdi. Hatta en bagta Türkler. Çünkugeleneksel toplumun sözlü olarak saklanmasidir. Eu son olay her ne kadar eski Íranuygarhgom kaynaklanm bir süre karanhkta olanak kabirakmigsa da. Atatürk Kültür. Nitekim toplumlar bu konuda çok ürkek ve tutucu davranmaktadir. Ne var ki alfabenin degigtirilmesi. Böylece eski Ïran kültürünün destan. 1928 Türkiye'sinde Arap harflerine muhalif. 3 Kastm'dan baglayarak yürürlüge girmietir. 80. Du akmun varolug nedenini ve yayihyra bu yazida göstermeye çahyacag1z. Yazi ve kay1t igleri ile dar bir bürokratik kadronun birkaç rahib ve pairin ugragtigt geleneksel toplumlarda yazi ile ilgisi olmayan genig y1gmlarböyle bir degigimden haberli bile olmamiglardir. . sonraki dönemlerde yeniden yazih olarak saptanmasi mümkün olmuçtur. Baganya gerçekleptirmeye yardim eden ilk nokta. tarih boyu birkaç kez alfabe degigtiren bir toplum olarak bu olaym önde gelen örnegi sayllabilirler. Dizi XVI. Ïlkçagm parlak uygarhk örneklerini veren Ahamaniglbr Ïraruçiviyazismi. Degigimden önemli say1da kigi ve kümeler olumsuz biçimde etkilenir ve yeninin benimsenmesi birçok güçlük yaratin Bunlara karym Türk inkilâbmm bu konudaki Israrh tutumu nasil olup da bayanya ulagmigtar. böyle bir degigiklik kolay cesaret edilip yürütülecek bir iy degildi. Sasanîler ÏramPahlavi denilen kökü Aramî alfabesine dayah yazlyi kullanmig ve Araplar Ïran'ifethedince Arap alfabesi bunlarm yerini almigti. 9-10. hatta dinî metinleri buyuk oranda halkm tüm kesimlerinin belleginde yagadigmdan. kitaplarm ve eski çaglara oranla yaygin egitimin görüldügü modern çaglarda. Alfabe degigtirmek tarihte ilk kez görülen bir olay' degildi. Tûrk Tarih Kurumu Yaymlan. S. Oysa basmm. kökü 19. yüzyillarda eski kültürün restorasyono bir özelligi. yiir masal gibi ürünleri. Ankara 1998. Arap harflerinin yerine Türk dili için en uy gun alfabenin hangisi olacagi soru* •• Türkiye Cumhuriyeti'nin YetmigBeg Yth Armagam.

modern alfabeyi doguracak bir baglangiç olarak uitelendirilmektedir. C.Hiyeroglifte her resmin (iyaretin) kargihþ olan kelimenin bag harfleri kullamlarak sesli ve sessiz harfler ortaya çakti. Latin alfabesi en uygun görülmügtür. s. Güney Mezopotamya'da. Her toplulugun üyeleri y1gma tepeler üzerindeki tapmaklar etrafmda yagamakta ve elde ettikleri ürlinü bu tapmaklardaki rahiblere teslim etmekteydiler. 12-13. Hele Ïranhlartüm igaretterin sayistru otuz dokuza indirerek çivi yazisim neredeyse alfabetik bir agamaya getirdiler.su ise. Hitit hiyeroglifi.ÿimtarihinde saptamak mümkündür. Uruk IV katmamnda ilk resim yazilan ele geçti.Böylece resim yazisi dogmug oldu. S. bu tür fonemlerin daha çok 'mabed - 1 Füntzan Kinal..ptir ve resim yazismdan (pictographique) geligerek ortaya çakmigtar. 'ÇiviYazistrun Dogugu ve Geligmesi'. iftisaki) bir dildi. VII.Ö. sosyalizmi' ad2 veriliyor. bugün Varka. Teslim edilen ürünlerin yaz2m. Rahipler getirilen ürünün cinsi.1 Resim yazismdan daha sistematik bir yazi olan çivi yazisma geçigin agamalan tam olarak aydinlanmig degildir. Bilinen Sümer metinleri bir hece yazist olan çiviyazisi ile yazilmi. Bu da harf devrimini olanakh kilan ikinci noktadir. Bunu yazmin geli. Sümerce aglutinant (ek ve kök yapist ile kurulan kelimelerden meydana gelen. Fakat bunlarda tek ses gösteren baziiçaretler vardir Bu nedenledir ki Mezopotamya kültürlerinin kullandigi yazi. Mezopotamya'da daha sonra siyasî bir birlik kuran ve Samî bir toplum olan Akadlar tarafmdan yazdnugttr. Çin. miktan ve verenin adim kaydetmek için baziözel igaretler kullandilar. igaretlerini alahm. Zamanla bu igaretleri her birinin anlayacaþ gekilde sistemleytirdi1er. Ashnda uçses (akrofoni) dedigimiz yäntemle modern alfabenin temelini atanlar eski Misirhlardir. Tevrat'ta ise Erek diye geçen eski Uruk gehrinde Jordantarafmdan yapilan kazilarda. . Gerçi. sayun ve bälügümü rahipler tarafmdan yapihyordu. sesIllerin (vokal)önemli oldugu Türk dili için. Ankara 1973. Alfabe tarihine baktigimizda Latin harfleri. Sümer dilinin grameri. ev= O = beth.XXXILyüzyilda uygarhšm egigi olan Mezopotamya'da Sümerler tarafmdan kullaruld1. geligiminin doruk noktasi olarak kargimiza çikar. 5-7.Japonve Proto-Hind (Mohanjo) kültürlerinin de yazilari vardt Ancak bu yazilar resim yazisi olup. Burada iki igaretten a ve b sesleri ahamakta ve yan yana ya da alt alta yazildiklarmda ab kelimesi ortaya çtkmaktadtr. Bu yazi tahminen Sümerlerin Mezopotamya'ya geliglerinSümer sitelerinin bu dönemdeki topden üç yüz yil sonrabulunmuytur. alfabetik degildir. Eu düzende özelmüllumsal düzenine kiyet geligmemigti.öküz=k alef. Latin harflerinin kabülü ile çözùlmügtür. ÍIk yazi M. Böylelikle. DTCF Tarih Araphrmalan Dergisi. Örnegin. Aztek hiyeroglifi gibiyazilar da böyledir. Ama çivi yazist gekillgri dört-beg tane sesli harfi verebiliyordu. Fonetik ba- yazmm 230 ¯ kimdan en mütekämil alfabe oldugundan.

3. Bununla beraber sonralari bazi kelimeler için istianaî olarak kullamImigtir. Latin yazismda (C) fonemiyle verilen Yunanblarm (K) harfi Latin alfabesinde yer almaz. Ïran'da Pahlavî.kullamldigi Misir hiyeroglifi bir antamda modern alfabenin baglangici sayllabilir.. y-i. O. Ì. yüzyilda Íonadalan ve Yunanistan olmuçtur. BäyIece M.Õ. Sami dilleri konugan toplumlar bu alanda Akdeniz uygarhšmm äncüsü olacak ve alfabe giderek modern yap2sma kavugacaktir. Süryanîlerde Estrangelosve dolayh olarak da Turfan yazitIarmda gördügümüz Uygur alfabelerinin temelini olugturmugtur. Bu yazitlardaki ilk alfabe.Ö.Ö. Bir toplumda zaman içinde degigen ve geligen toplumsal iligkiler ne deniyle daha standart ve mükemmel bir imlâya gerek duyulur. Augustus devrinde Y ve Z harfleri eldendi.Ö. 3. onu kullanan siyasal grubun adi olan 'Göktürk' terimiyle adlandinhr (M. Türk dilini konuyanlar da tarih boyu kullandiklan alfabeyi dört kez degigtirmiçIerdir. Bazi dillerin gereksinimlerini kargilamak için harf alti ve üstü igaretler (diacritique'ler) kullamhr. 'ayn' Tarihte Türk Alfabeteri Radlov ve Thomsen gibi türkologlarm bilim dünyasma tamttiklan Orhun yazitlan.403'te Attika'mn resmi alfabesi olarak kabul edilen klasik Yunan alfabesi ortaya çikmigtir. (Örnegin.Ç ve Õ. Yunanhlar. a-e.XI.Çekçedeki 6 I Almancadaki Ä gibi. Thomsen 1893 ylhnda Orhun vadisinde bulunan bu yazitlarm sirrmi çözdügünde.. Latin alfabesi hece yöntemiyle kurulmuytur.U.) Bo konuya ilerde yeniden deginilecektir. Yunan alfabesine göre daha sistematik bir alfabe olan Latin alfabesi baglangiçta yirmi bir harften oluguyordu. Fenike alfabesinden çikan bir kol ise Suriye'de Aramî. Saderin gibi sessizlerini de sesli harf olarak aldilar. Fenike alfabesi. M. seslilerini içeriyordu. 732). Y. Bunlardan biri hiyeroglif ve çivi yazisma göm harfleri yirmi ikiye indiren ve ses yöntes mine dayanan Fenike alfabesidir. vav. sonralar1 Araplarda Kuji ve Neshf. 2. Kolay okuyup yazmaya ve standart imlâya olanak hazirlamaktadir. yodh harfleri ile 1. Bu nedenle bugün dünyada çeyitli gruptan dillerin en yaygm olarak kullandiklari alfabedir. bilim dünyasi bir olayla kargilagtL GÖk- 231 - . Gerek resim. Çiviyazisi ve hiyeroglif apagi yukan M.L yüzydda yerlerini tümüyle daha geligken ve sistematik alfabelere biraktdar. aleph. u-o seslilerini aldiklan gibi. A. 1. Bu da bir yerden sonra alfabeyi etkileyip degigime zorlamaktadir. gimdi ses yöntemine geçiliyordu. Türkçedeki Q. Fenike alfabesinin asil geligme alam. 2. gerekse çivi yazismda hece yöntemine bagh kaImdig1halde. Alfabe dogdugu günden beri degigmektedir ve halen de son geklini aldig1 söylenemez. Türklerin bilinen ilk yazth amtidir.

H. P= y Ç 5 ve J = 3 gibi harfler ise alfabemize Ìranhlaryoluyla girmigtir. Eu alfabenin äzelligi ise içinde yalutzca dört tane seslinin bulunmasidu Bu sesliferin ince ya da kahn olarak degerlendirilmesi. mkhk. Türk ligine karym bu bagla11-13. Özellikle imlâmizin konuqulan dili arkadan izlemesi olayt (oda= gibi) imlâmizda dagimaydonor=midenuvaz teymurci. yüzyilda ya da Latin baylayan modernleyme hareketleri.Leipzig 1950. Zaten imparatorluk bürokrasisi de Uygurcada Sakimselerden olugmugtu. Ïranldarm tersine rak dillerine uygun bir biçimde degigtirdikleri söylenemez. Sidgwick and Jackson. Büyük bir olasilikla bu yazi Sugdaklar tarafmdan geligtirilmigtir.S gibi) kullamldigi dilimizde. olabilir.s. kuraIsizhk yaratrug ve ahykanhk kazamlmasi (meleke) geregi gibi önemli sorunlar yaratmigtar.London. 3-4. Bunun nedeni. Otta Asya'nm diger Türk toplumlan tarafindan da kullamlan Uygur alfabesi kültür tarihimizde Gäktürk alfabesine oranla daha çok yaygmhk kazannuptir. von Gabain. 188-206. .232 türkler yazigma iglerinde Sugdaklan (Sogdianahlar) kullamyorlardi. e. Masturî Hiristiyanlar ve Budistler de kulIanmiglardtr. Okuyucu. resmi yazigmalarda daha çok kullamldi. demirci= ota. Orken. Arap harflerinin baglatetrafmda yogun bir tartigma harflerinin kabulü glbi seçenekler = 'islalu' - nuptir. metinier 3 A. kelimeler ustüste konan iki nokta ile ayri lir. yuzyillar boyu Arap alfabesinin üç seslisiyle yetinilmigtir.yanma geleasessizin ince ya da kalm oluguna baghdir. Ìgleksesli kargilayan üç mîlerin. Ïytebu nedenlerden ötürü.3 Özellikle döneminde Uygur alfabeMogol Ímparatortugu si.). I (a. II. XIX. Türk ses yabürokrafik kayatlarda igleklipisim ifadeye elverigli olmamasma kargm. yüzyillar arasmda yalmzca Uygurlar tarafmdan degil. a (u. o. Bu nedenle sessizler ince ve kahn olarak birkaç tanedir.iYami harfleriArap alfabenin im1âsim kargilayamamasi. 15-28. yüzyillardan biri edilme nedenlerinden nin kabul olasoyundan toplumlar arasmda alfabesi Türk artik yaygm yarak Arab kendi harflerini Arap Türklerin kullamhyordu. Uygurlardan ve ge sahip oluguydu. Seslilerin yerinin çok önemli oldugu ve higdtih sessiz harflerin de (Ç. Eu yazi ve üzerindebagvurulacak temel kaynak. 2 Claude Cahen. Örnegin. N. Burada Türk topraklannda bir hayli sogdça ve sernitik belge ve kahnti bulunduþi bildiriliyor. Pre-Of f aman Turkey. s. seçilen diger Türk toplumlardan vardt. ü) ve J (i. C. Bu yaz2y2 Zerdügtîler. Dolayis1yla Gäktürk alfabesi bürokratik hizmetler için nygun olmaylp daha çok amtsal bir yaz1çegidiolarak kalmiptin Bu yazi türüne bagka yerPeçenekler ve Hiristiyanhktan önce Macarlar lerde de rastlanir. TDK Yay. Ïstanbul 1939. amtsal yazitlarda böyle runik bir yazi kullanmiglardar. 1968. Yazi bitigik yazilmaz. Aynca eserierde bu bilgilere rastlayabilir. Bu-örneklere Macaristan'm Szekel bölgesinde Nagy Szént Miklós'da rastianmigtir. Altfürkische Grammatik. Eski Türk Yazrtlarr.2 8 ve M. s.

Yeniçaglarm bagmdan bu yana Latin ve Kiril (Rus-Bulgar-Sirb) alfabelerini kullanan. Eski bürokrat kadrolar ve dar bir aydm tabakanm kullandigi yazi bellege ve ahgkanhga dayanmaktayd1. Böylece egitim alamnda.harf çikart11di.Ímlâve Harf Degigtirme Sorununun Ortaya Çakapr Yaz1 bürokratik örgütlerde temel bir teknik aygittir. Bu nedenle gerek modernlegen yeni çaglar Avrupa'smda. RusskiYazak. Stmnitsiy Istorii. Oyleyse üretimde denetim olgusunu saglayan bir araç olarak teknik bir altyapisal ögedir.Íz. Öyleki. Bir kay1t aract olarak mal ve hizmet ahmlarmm denetimine yarar. daha dogrusu düzeltilmesine neden oldu. Ama üretimde modernleyme baçladigi an. N. yüzyil Türkiye'sinde aym ihtiyaç duyulmustur. Bu nedenle eski kilise Slavcasmm kahntisi olan Rus harflerini ve imlâsim da 1710 yilmda yeniden düzenlettirdi. degin okuryazar oram% 5-10'u geçen ülke yoktur.. Fransa'da ise Kardinal Richelieu konuçulan dile uygun standart bir imlâ düzenlemesi için ünlü Fransiz Akademisi'ni kurdurmug- tur 4 S.yaym yagamrda canlam1770fermamyla ilkokul yordu.4Rus alfabesindeki ikinci önemli düzeltme iglemi. 1921'de Sovyetter döneminde gerçeklegtirilmigtir. n3 .Bu. Bu durum salt Türkiye tarihine özgü degildir. yüzyil bagmda Büyük Petro. Herkesin kabul ettigi standart imlâ kurallan ve okunmast bayüzyila sit bir yazi yoktu. Rusya bürokrasisini ve egitim yaçarum çagm gereklerine göreyeniden düzenliyordu. Bu yargumzla bir toplumun temel üretim birim ve araçlan arasmda yazty1ön siraya koymuyoruz. s. gerekse 19. Çünkül8. modernlegen toplumlar imlâ reformlari yürütmüy ve alfabeleri üzerinde degigiklikler yapmiglardinYagayan dillerin hiçbirinde ortaçag boyunca standart bir imlâ yoktu. Arap harflerinin 'Islalu' ya da tümüyle degigtirilmesikonusundaki tartigmalarm Türkiye tarihinde bürokratik örgütterdeki ve egitim alanmdaki reform denemeleri kadar eski oldugunu ve onlarla atbagi gittigini belirtmigtik. Prusya Maria Theresia'nm Avusturya yöKralhgi'nm güçlendigi ve Ïmparatoriçe rastlar.Okuma yazma bilgisinin yayilmasuu gerektiren bu gibi hareketler önlerinde engel olarak Rus alfabesini buluyordu.ve sakhk ve uyumsuzluklar bürokratik örgütlerde reform yapan gruplar tarafmdan ele ahnmasi kaçam1mazdir. Bu teknik aygitm içIerligini saglayacak gekilde mükemmellegtirilmesinin toplumsal-teknolojikmoderalegmede büyük änemi varðir. netimini modernlegtirdigi döneme Ìmparatoriçenin13 Agustos egitimi genelleptirilirken. 1713'te Vedemosti(Haberler) adh gazeteyi çakarttirarak. Moskva 1975. im1â ve yazidaki akrahatsiz edici olur. Onun için imlâ düzeltilerek alfabeden 18. 18. Aslmda buna ihtiyaç duyulmarmytir. Íncil'inAlmanca'ya çevrildigi reformasyondönemine degil. Alman diliimlâsnun düzelmesine. 116-117. Syrov. Ornegin Alman imlâ æformu. Rusya'da basin hayatuu baglatti. nerdeyse her yazarm kendine göre bir imlâsi vardi.

iki ayn disiplinin adi oldular. Ote yandan modernlegen ordulann yeni subay kadrolan artik eskisi gibi okuma yazma bilmeyen kahramanlardan degil. etkinlik alam büyüyen bürokrasilerde eleman ihtiyaci da artmaktadir Ama diger yandan yazi konusundaki ah. ulusalcihk gibi dügünce ve eylemler.ÿkanhgi ve yetenegi eski bürokrat tabaka ve gruplarmki ile kargilagti234 nlamayacak kadar az olan yeni memurlarm bürokratik örgütleæ girmeÇünkügeligen toplumsal yagam maliye. örgüt ve iligkiler sistemi anonimlegen. yüzyila toplumlari gibi ve pa yaygm olgularla giverken ortaya çakan vatandaghk. etnoloji gibi bilimlerin geligmesi için uygun bir ortamm dogdugu dönemdir. Filoloji ve linguistik aragtirmalan bir yandan Bati uluslarmm tarih bilincini ve ulusalcthgim besledigi gibi. Filoloji. linguistik ise. toplumlann ulusalcibilincini de yönlendiriyordu. sentaks ve morfoloji (yani grameri) içeren bir bilimsel disiplin oldu. yüzyddan beri Ïngilizce. yüzy11. Eu modern savag adamlarmm ise. genig y1gmlarm okuma yazmayi kolayca kavramasuu geæktiriyordu. Dil araptumalan sonucu. Aydmlar.Modernlegen ordularda kolay bir imlânm geligtirilme gereginin de bu reformlarda etkisi várdir. 18.Genellikle faaliyetleri artan. 19. Bu nedenlerden m da etkileyerek ulusalci bilincin uyanmasmi ötürü 19. 18. Kasacasi. birinci etkenin de içinde bulundugu bu zincirleme toplumsal geligmelerin soBati Avrunucu olarak ortaya çaknugtir. egitim sanayilegme kentleyme. o zamana degin karmakangik olarak kullamlan filoloji ve linguistik terimleri. bir yandan da daha standart ve dogru bir imlânm yerlegtirilmesiiçin çaba gösterilmesine neden oluyordu. yaym yagammm geligmesi. Dogu Avrupa'mn boyunduruk altindaki toplumlansagladi. yüzydda imlâ reformlanmn ne gibi nedenlerle yapildigru yukarda açaldamaya çahytik. 'talimname- . Alfabe ve imlâ degigmeleri konusundaki ikinci önemli etken. tarih. uIusalcihk bilinci dolay1slyla. bir Çinmandarini. yüzyil ise belirtildigi gibi. 19. yazih kültür ürünlerinin yaçamm önemli parçasi haline geldigi Avrupa endüstri toplumlarmm gereksinimine hizmet ettigi gibi. Bu etken ulusaledik akunlandir.Rusça. Ítalyanca. Fransazca. Macar filolog Samuel Gyarmathy XVIII yûzyilm sonunda bu dallardaki incelemeleriyle Macarca ve Fince'nin akrabahgru saptadi. filoloji. dilbilim aragtirmalari. Almanca gibi Bati dillerinin imläsimn geçirdigi deböyle bir büyük toplumsal degigime ve modernlegen bûrokgigiklikler rasinin ihtiyaçlanna dayanmaktadir. söz konusu bir dile iligkin hetinlerinkargilagtirmah bilimi ve o dilin tarihsel evriminin saptanmasi. topografya. tarih ve filoloji aragtumalanmn geligtigi bir çagdir. matematik. Bundan bagka. epitlik. bir Osmanh divan kâtibi ya da bir manastir rahibi gibiömürleriniyaziya ve karmagik imlâya adayacak kimseler olamayacaklari açiktir. standart imlâ ve basit kusi güçtür. adliye ve egitim örgütlerinin eleman gereksinmesini arbrmigtr. mekanik ve leti okuyup anlayabilen kipilerden olugturulmak zorundayda.

The Balkans Since 1453. olmamigtir. Ïçlemleri az oldugundan bürokratik kayitlar da simrhdtr. (Örnek. Dönemin bazikay1tlanm okumak uzmanlarm i. 245. New York 1958. kilise Slavcasi kalmtasi bir yazi türünden rahatsiz. Bürokratik merkeziyetçilik. 30 Eylül 1879'da kurulan 'Cemiyet-i Ïlmiyye-iArnavudiye' Latin harflerinin kabulü porununa ciddiyetle egildi.Arnavutlar Latin harflerinin kabulü sorununu tartigmaya baglad11ar. Bundan bagka kullanilan kaligrafi türleri az kimsenin tahathkla okuyabilecegi yazi türleriydi. Belirtildigi gibi Büyük Petro'dan önee. ve modernlegme yaygm egitim çabalan. bir Ortodoks. T. Venedik devlet argivleri yan Latince ve gotik türü bir yaziyla kaleme alman belgeler ve hay1tlarla doludur. 19. ci terim ve deyimlerle doludur. Slavlarla mügtereken kullandiklan Kiril alfabesini atip 1860'ta Latin alfabesini kabul ettiler.T.5 Bu Cemiyet. Osmanh bürokrasisinin ahykanhklan da bu durumun-tipik 5 Fevziye A. yüzyil sonunda Osmanh Ímparatorlugu'nda.Bellten. Böylece Arnavut okullarmm kullanmasi için Latin ve Grek harflerinden meydana gelen bir alfabe hazirlanmig ve Arnav'utlar bu alfabeyle egitim ve kültürel yagamlarmi sürdürmeye baglanuglardir Ílginçolan gmseddig/Samî'nin Kaamus-u Türkî ve Kaamus'ul AIâm da islah edilmig bir imlâ kuHamrken. Holt Reinhart and Winston.sorun haline getirmig ve baçIamigtL yazi üzerinde tartigmalar Osmants Ímparatorlugu'ndaReformlar ve Alfabe Sorunu Geleneksel toplumda bürokratik örgütlerin kadrolan dardir. Stavrianos.ralh yazly1bir ulus için övünç kaynagi saymaktayd11ar. çapragik ve karmaµk imlây1bir. Böyle bir örgütte kaylt sistemleri ve yazigmalar da genig y1gmlarm deg.gidir). s.K. 19. 6 L. Okuma yazma oram dügüktür ve yükseltilmesi için gerek de duyulmaz. Latin kökenli bir dil konuyan bir ulus olarak.Say116. C. XVII. Arnavue dili için Latin harflerine dayanan bir alfabe önermesidir. S. Avusturya devlet argivlerinde bulukay1tlarm çegitli dillerde [Latince veya 18. Tansel. Rus bümkrasisi. s. yüzylla kadarki belge ve nan Ïtalyanca-Fransizca] tutuldugu görülür. Arap Harfferinin Islahr ve Degigtidimesi Hakkmda Ílk Tegebbüsler ve Netkeleri. küçuk bir yänetici tabakamn denetimi altmdadir. 505 235 ¯ . yüzyilda böyle bir ortamda yagiyor ÍgteOsmanh Ïmparatorlugu sürecine gixïyordu. Böyle bir ortamda Romenler. Hatta bürokrasinin içinde bazi uzmanlagnug bölümlerin memurlan kendilerine özgü bir yazi ve kayit sistemine sahiptirler. Kullamlan Almanca bile yaban. bir Katolik ve bir Müslüman Arnavut'tan olugan bir kurula Abetare (ABC) denilen bir alfabe hazarlatti. Bu durumda karmagik ve ahekanhga dayanan im1â bir sorun haline gelmemigtir.

Ülkede ortaokullar (rügdiyeler)her yerde açihyor. Bu sorunlarla salt Osmanh bürokrasisi üyeleri degil. Bu gruba girenler 19. Divan-1hümayundan çakan fermanlar. hukuk. Zaten bu çok sayida memurun kipiler olmalari mümkün olmadigmtümünün yetenekli hattat ve dan. maliye.Osmanh Ïmparatorlugu yuzyd baglarmda ÇarhkRusyasi'nda rasthyoruz. cografya bilmeleri. Yine 1863'te Ïstanbul'agelen Azerbaycanh ünlü dramaturg Mirza Fethali Ahundzade. Çünkühükümet merkezi ile en uzak vilâyet arasmdaki yazigmalar bile eskisine oranla çok artmigtir Böylece Tanzimat dönemi kendiliginden ilk yazi düzenlemesinin yapildigi. fermanlarm hitab ve elkab bölümlerindeki (titulaturde)yazigma kurallarmda görüldügü gibi. Yaygmlagtirilmak istenen egitim dolayisiyla Arap harflerinin güçlügü. yabano artmigtir. kaligrafide de görülür. Ustelik dil. Bugün bile bu belgeleri çok az sayida uzman tarihçi degerlendirebilmektedir. yüzyil baglarindan beri ulusalci bir bilinçyazarlardL Sözü geçen le tarih ve dil araghrmalari yapan egitimciter ve 1slahatt' önerileriyle ige girigip. . Bu sadelegme. Latin harflerinin kaher iki grup da bulünü savunmaya kadar igi vardmhlar. Türk dilleri için ortak bir dil ve imlâ önermektedir. 1840'ta Ingiliz Kraliyet Bilim Cemiyeti üyesi olmuytur) Türk lehçeleri ve dilleri üzerindeki araÿhrmalariyla tanmmig bir bilgindir. yönetimin her kesiminde standart yazi türünün kullamldig1 bir dönem oldu. digmdaki ulusalci aydmlarm ilk ömegine 19. yüzyilda modernlegme sürecine gimerkezindeki bürolarda ve vilâyetlerde memur ihtiyaci hükümet rince bürokrasinin yeni adaylannm. Tüm bürolarm belge ve yazigmalari nesih yazi ile yazihnaktadir. yeni yeni sivil okullar kuruluyordu. Her memurun güzel yazi yazmas1 yetmez. Osmanh Cemiyet-i Ílmiyesi'ne 'edib' "imlâ . adeta hattat olmast istenir. Bir niganamn ve hattâ bir divan-1hümayun kâtibinin kendine özgü edebî üslûbu fermanlara ve yazigmalara iglemesi. Azerbaycanh olup. Zaten tersi de dügünülemez. Yaziÿmalarda edebî bir uslûb yaratmasi dogal görülür ve takdirle kargilamr. siyakat denen bir yaz1ve rakam türü kullarurdi. Tanzimat bürokrasisinin kayatlarmda ve yazigmalarinda bir üslûp sadeleymesi. Hiristiyanhga geçen (Aleksandr) Mirza IGîzunBey (kendisi 1835'te Ìmparatorluk Bilimler Akademisi üyeligine seçilmig. begenilen dogalbir davramytir. En bilim adami. Ama imparatorluk 19. Kanunî devrinin ünlü nigancisi Celâlzade Mustafa (Koca Niganct) bu bürokrat tipinin en parlak ärnegiydi. Maliyeci grup.236 ¯¯ bir örnegidir. egitim ve dügün alamada yeni bir uyamp dänemine giren Çarhk Müslüman aydmlar da ugragmaya bagRusyasi periferi vilâyetlerindeki Lamigti. . daha önemliydi. divanî denen bir yazi türnyle kaleme ahmtdi. bir basillik gärûlmektedir. özellikle Türk dili ile bu alfabenin uyugmazligi sorunu kendini duyurdu. Kisacasi devlet argivlerinin bürokrasi üyeleri digmda kimseye hitab etmesine gerek görülmüyordu. Eu yaz1yi okuyup anlayanlar da yine kendileri olurdu.

100'ü agkm harf gereklidir.D. me dagarcigi yüklü olanlann rahat okuyabilecekleri cümlelerin güç1egtirir.Ülkütaµr. "Arap harflerinin halihazir durumu Ìslamçocuk- layihasmi ise Cemiyet cevabmda. okumayi aligkanhga dayandirmaktadir. Farsça tamlamalar okumayi daha da güçlestirir.m.K. 8 Münif Paga'mn bu projesi Mecmua-i Fünun Hic. Agâh Sirn Levend. 4. 7477dedir. Arap harfleri baski iglerinde güçlük dogurur. "Fevaîd ve muhassenati tasdik 7 Ahundzade'nin ve teslim olunmug ise de. s. imlâmn düzeltilmesini önermektedir. Nitekim. Bagta. gene aym konu üzerinde Namik Kemal ile Íran'mÎstanbul büyükelçisi Mirza Melkom Han arasmda Hiirriyet gazetesinde bir tartlyma açildi. Ekm. TDK Yayun. fakat Ahundzade'ye bir yet tarafmdan Mecidi nigan ihsan buyrulmuytur.a. 'Imla islahati' projesi Fuat Papa ve Cemigerekçesiyle reddedilmig. Ancak Cemiyet bu öneriyi olumlu ve yararh görmekle birlikte. Örnegin. Gazetenin 13 Rebiülalur 1281 (9 Agustos 1869) tarihli sayismda Melkom Han. e. 2.' daha önce gördügümüz Büyük Petro tipi bir yenilikçiliktir.e.. milcerred icrasmda derkâr olan mügkulat-i azîmi ve eski âsâr-l islamiyyenin nisyamnda müeddi olacagmt" ileri sürüyordu.Tarih. Basimevi. mn Türk diline uydurulmasi. Ahundzade ashnda Türkçenin I. 237 . 19. Münif Papa 13 Zilkaade 1278'de (12Mayis 1862) Osmanh Cemiyet-i Ilmîyyesi'ne sundugu önergede. ancak kelibir yazidir.kürk ( JJ ). Ekz.T. Büyük harf olmamasi. ortada ve sonda ayri yazilmalan nedeniyle. daha ihtiyath ve gerçelçi öt11emler öneriyorlardt./D 31. sundugu.T Aym dänemiçinde Osmanh devletadamlan. yani imlâdügüncesi etrahnda toplanmaktadir.g. 'ihtiyat' 1. Ahundzade'den bir yil önce Osmanh devlet adanu Münif Papa (Efendi) bir imlâ 1slahi önerisiyle ortaya çikmigti.. Dilin imlâsmdakikuralsizhk. Q. Bu.K. s. uç (gal) kelimeleri birkaç türlü okunabilir. aynca bkz. 1270/M. Tansel. Ülkütapr.. izlenmesini 3.. Ankara 1949. T. Arapça. 1868 say1 14. bir dizgi kasasmda 30-40 tane degil. Ankara 1973. T. s. Du äneriler. s.g. s. 225-226.S.atin harfleriyle yazilmasi gerektigi görügünde olan bir dügünürdü. 17.20 Safer 1280 (6Agustos 1863) tarihlibir äneride. modernlegme dönemine daha geç giren Osmanh Ïmparatorlugu'ndabenzer partlan yaratmaktadir. 'Arap harflerinin islain. o gün kullamlmakta olan yazi üzerindeki eleptirilerini pu dört noktada toplanugti.8 Birkaç yll sonra. on (al). 170. imlâmn bu yeniöneriyle pek de kolaylagmayacagnu belirtmigtir. okumakla kelime dagarcigmi artirmaz.Atatürk ve Harf Devrimi. Türk Dilinde Geligmeve Sadelegme Safhalan. Gerçekten de Arap harfleri. Ahundzade projesine Cemiyet'in cevabi hakkmda ayrmtih bilgi için bkz.

a. Tansel. Reform isteklilerinin tüm çabalan da bu durumu düzehmekti.m.g.10 Mirza Melkom Han burada. Arap harflerini oldugu gibi savundu? Namik Kemal'in buradaki savunmasi ve ileri sürdügû tez sonralan Arap harflerini savunanlarca tekrar ele almagelmigtir. Ancak Namik Kemal. Bunlar Arap harfleriyle yin Cahit (Yalçm) ve Celal Nuri (Íleri) Türk yazi dilinin karigskhktan kurtulamayacagim. metni ile Devlet Basimevi. överdigi projeyi uygulamaya koyuyordu. Bunu yazi biçiminde yaziyordu.. imlânm saygin bir düzeyi olmadigim gösterir. Tausel.larmm maarif ve terakküne mâni olmaktadir. ustelikdaha cüretkâr degigiklik öneriteri de yapildigim görüyoruz. okuma güçlüklerinin Fransiz ve Ïngilizdillerinde de bulundugunu söylüyordu. Melkom Han'a aym gazetede verdigi cevapta ve sonralari yayunlanan bagka mektuplarmda. s.m. 19. bu harflerle híçbir dü9 F. Oysa gimdi Latin harflerinin kabulünden söz edenler de vardir. Aym kelimenin birkaç türlü okunabilmesi. 231 ve Melkom Han'm Farsça mektubunun vermektedir. Osmanh imlâsmm yalmzca güçlük degil bazi tutarsizhklan da barmdirdigmi zikretmemeyi tercih etmigtir. Nanuk Kemal ve Mirza Melkom Han arasmdaki tartxÿmasüretken Terakki gazetesinde Hayreddin Bey. yüzy11boyunca Ali Sami. Nanuk Kemal'in özel mektuplamu Îskit. Ebüzziya Tevfik gibi aydmlar önerilerini hep Suavi. Harfler ayn ayn basilnupts. Namik Kemal. s. Örnegin. (Hareke. a. A.) Nanuk Kemal. Harflerin ayrr yazzimast. Eu yazi türü verecegimiz örnekte de görülecegi gibi okumayi kolaylagtmak akçe kara gün içinyorsa da yazmak için pek pratik degildir.Türkiye'de Negriyat Hareketleri Tarihine Bir Baky Ístanbul1939. Mirza Melkom Han tarafmdan ortaya atilmigtt. 'Maarifi Umumiye' adh makalesinde Rusya'yt örnek göstererek elif bada degigikligiöneriyor ve Ebüzziya Tevfik Bey'le tartigmaya giriyordu.11Bu tür tartigmalarm ÍkinciMegrutiyet'ten sonra yogunlagtiguu." diyerek harflerin yeniden düzenlenmesini ve apagidakiiglerin yapilmasuu öneriyordu: 238 1. Böylelikle sonralan Huruf-u Munfasila adiyla Enver Papa tarafmdan orduda kuß lamlacak olan bu alfabe. 3. . Semseddin Arap harflerinin düzeltilmesi etrafmda yogunlagtirnuglardi. Ek'teki fotogaf 10 Server 11 E A. 234-238. Hareke sisteminin getirilmesi. dir. Mirza Melkom Han daha sonralar1 Londra'da büyükelçi iken 1885 yihnda Durub-u Emsal adh bir kitap bastirdi. 2.g. Arap alfabesinde seslilerin yerine kullamlan igaretierdir. latin harflerinin kabulünü änerenler içinde Abdullah Cevdet.. Hüsebagta gelir. Ustelik imlânm Türkçeye uydurulmasi için sesliler bol bol kullamhyordu. Sesfiharflerin artirdmasi.

Mustafa Bey'in bu dömemde Uygur harflerinin kabulünü önerdigi bilirtiliyor. .zenlemenin mümkün olmadigim minin geligmesinin ancak Latin ileri sürüyorlardi. 32'de Dobrucah A.. 29 Haziran 1963. Sinasi. 1912'de 'TadîI-i Huruf Mãselesi' adh bir risale yayimlayarak önerilerini sundular. 'Harf Ínkilaba ve Eski Bir Vesika'. dilimize çavrilmigtir. H. bu takrir aleyhine §eyhülislam'dan bir fetva alarak. a." demektedir. 16 Levend." Sultan Abdülhamid. Ìranhlarm daha VIII-IX.a.e. 15 Ülkütapir. Siyasi Hataraftm. Ülkütagir.14 Taraftarlarmm artmasma karym. Bu öneri ve tartigmalarm sonucunda Arnavut halkmi temsil eden bir grup. Hareket Yaymlari. Ancak Manastir Valisi Ali Münif Paga'mn ricastyla 4 Kasun 1327 (16 Ocak 1911) tarihinde yeniden ige almm14tir. yasalaymasimänlemittir. 177-178. 13 Suhan Abdülhamid'in 1930'dan sonra yayunlanan bu görüg ve dügüncelerini içaren defter. okuma yazma ögrenimindeki güçlüktür. Milash ÏsmailHakki.1974. 14 Elif Naci. Ançak Sinop mebusu Hasan Fehmi Efendi. Õrnegin ya dve olarak yazilan kelime. s. çev.16 Bunlardan Ismail Hakki ve Cihangirli M.12 Latin hartlerinin. Cumhuriyet. Meclis-i Mebusan'a Latin harflerinin kabulü için bir de verdirmigtir. Celâl Nuri. Bu gûç1ügünnedeni ise harflerimizdir.g.g. Türk dilinin ve egiti- harflerinin kabulü ile mümkün olacagnu savunmaktaydilar.. ÏsmailHakki (Baltactoglu). Ona göre: "Halkmuzm büyük cehaletine sebep. hiç degilse bir sancak 239 merkezinde birkaç yil bu sistemin uygulanmasmi istiyordu.13 ÍkinciAbdulhamid'in tersine bu konuda inandigim cesaretle savunanlar da vardir.g. s. Celal Sahir (Erozan) ve Cihangirli M. Latin harflerinin kabulü sorunu nygulamada cesaretsižlik nedeniyle hasir alti edilmektedir Arap harflerinden memnun olmayanlar ïçinde Uygur harflerinin kabulünü savunanlar da vardir. Sultan Abdülhamid. Bu dänemde islahatçilarm bapnda gelenler. Salih Can. Ístanbul. 12 . diye yazilan kelime Agg olunmuy diwe deve o1arak. Qinasi'dir.Iolnmy 'takrii' 'islahi' . Oysa Türk dilinin ek käk yapisma ve ses uyumu temeline dayanan morfolojik äzelligi (analitik fleksibl). Hüseyin Cahit Bey.15 Fakat ÏkinciMeyrutíyet döneminde Arap harflerinin taraftarlari dügüncelerini kismen uygulamaya koyabildiler. seslilerin bol bol kullamlmasmi istemekteydiler. Bkz. s. 356-357. Türklerin ayru titizligigösteremediginibelirtmigtik. Bu kipiler. bu tür düzenlemeleri kaçmilmaz kilmaktadir. s. y. uygulama için Arnavutlarm Latin harflerini almasuu ärnek gösterirken. 31-32. yüzyillarda Arap harflerini bir ölçüde kendi dillerine uydurabilmelerine kargm. Manastir vilâyetinin Görice Sancagi'nda Kuran-1Kerim ve Ulûm-u Diniye muallimi olan Hafiz Ali Efendi..e.e. Latin harflerine taraftar oldugu için iginden atilmietir. kendini gizleyen bir taraftari da Sultan IL Abdülhamid gibi görunüyor. a. "Belki bu igi kolaylagttrmak için Latin alfabesini kabul etmek yerinde olur.

Tadil-i Huruf Meselesi. Cihangirli M. "Yere atub. Türk fonetigine uygun bir imlâyi esas almig ve çocuklara kisa zamanda okuma yazma ögœtmigtir. Bunlardan birincisi Sat1 Bey'dir. eski im1â terk edilmeliydi. Ísislalu". Orda Elifbasedenilen bu alfabenin pratik olmadiEnverî Yaz2. Göre) tarihli Tercüman'da yer alan bir haberde. Ustelik bu iki egitimeinin bu yoldaki katkilar bugüne degin literatürde yadsmmigtir. I Türk fonetigi ile ilgisi olmayan g (ayn).ly yapse diye çekilen fiil. noktalamaya önem verildigi bilinen gerçeklerdendii. megrutiyetin fikir iklimi içinde änemli bir dügünür ve egitimcidir.k fonetigini dikkate alan bir yazmm geligtirilip. a ly yapsa diye kullaruhp yazilmahdir. Türk Yurdu. Ïmlâ reformu konusundaki bu öneri ve uygulamalar megrutiyetten sonra etlsili olmugtur.bu fikirlerini ÍsmailHakki "Harflerin Mart 1328 (1910)No: 8'deki makalesinde yaymIandt. Sati Bey'inkine benzer bir uygulamayi. . Sinasi. imlâ ile haberleri bu ve için Gaspirah. 18 Örney 23 EylüI 1895 (Ortodoks Rus Tak. daha önceden genig bir gekilde gerçeklegtiren ikinci kigi ise Ïsmail Gaspirah (Gaspirinski) Bey'dir.. bireyin egitimi sirasmda bireyci bir topluma yönelik degerlerin kazandirlntasi ve uygulamah ögretime agirhk verilmesi taraftanydi.18 Caspirahimlâ düzenlemesi konusunda Tanzimat'tan beri rastladig1mix Osmanh dügünürlerinin önerilerini de dikkate almig görünüyor. Türk fonetigine uygun imlâyi okullarda ägretmek için 1883'te Kinm Bahçesaray'da ilk IJsul-ü Cedid mektebini kurmuy ve üç ayda okuma ögrettigi görülünce 20 yil içinde Rusya periferisinin her yerinde bu okullarm samakale yist 5000'e çikmigtm Ayrica çakanhgt Tercüman gazetesinin bazi uygulanmasi Kugkusuz bu imlâmn yazihyordu. Aynca kelimeler konuquldugu gibi yazilmah. 8 tanbul 1330 (1912). Buular digmda örnegini daha önce Mirza Melkom Han'm verdigi ve tümü ile Tür. (Sonralan Arap ülkelerine göçen ve Sateorisini yapan I¿igidir) t:-Al Husrî olarak tamnan ve Arap ulusalcihšmm Sati Bey. Daha çok fizik-pozitivist olan bu dügünür. Huruf-u Munfastla. ses uyumuna uygun ye yazilmahdir.Hatti olarak ..Nefaset matbaasi. hanelerine kaytmaya mecbur bulundular" gibi kelimelere rasthyoruz.Enver Paga'nm emriyle orduda uygulamasma geçildigini belirtmigtik. (ti).17 Islahatçilann bu fikirlerini egitim yoluyla uygulamaya koyan iki dügünur ve-egitimci üzerinde durmak gerekir kamsmdayiz. Bundan bagka. Burada Satt Bey. (sad) ve . Rusya periferisindeki Türk toplumlart. (dad) harfleri kullanilmamahdir. 17 . dilde de sadelegme yönüne gitmig ve Azeri-Oguz lehçelerinden alman kelimeleri bolca kullanm14ttr. üzerinde egitim ve basm organlari ile etkili olan bu dügünür. Basilan kitaplarda yeni imlâya bir õlçúde dikkat edildigi. Cedid.a ÍsmailHakki. ayak ile basub. 1910 yllmda kendisinin kurdugu ve bizdeki ilk örnek olan anaokuluna 'Yuva' adnu vermigtir.

s.IIL 1926)' Sonderdruck aus der Z.E Türk Ocagi'nda veribir konferansta da bu dügüncelerini len konferans.ptir.B. Der 176. harfleriLatin sesi ye karpi dogan hakh tepkileri Köprülü. Türk Yurdu. no: 19. Temmuz 1926 sayisi. c. Agamalioglu tüm Türk dillerini konuganlar için Latin harflerinin kabulünü savundular ve bir genel alfabe projesi önerdiler.F. Fuat ne kargi bir kampanya yürütmelde kullanruytic durüzerinde harflekinin lâsi ile Arap ne derecede bagdagtig1 sorunu 'harb gi ve biliyoruz. 20 Gündüz Okçun (derleyen). yazmaktadir. Hasan Sabn Ayvarof. ragmamasi maarif ve kültür hayatmda harflerin önemsiz bir mesele oldugu. Avrupahlarca bizi bölmek ve Ïslam âleminden koparmak için ortaya atilan bir nifak tohumudur. Arap ki. yer ahnaktadn. Arahk 1926'da Millî Mecmua'da yayunlakonusu ile ihtisas sahibi olmayanlarm ugnan bir makalesinde. delegeleiden biri Latin harflerinin kabulü için bir öneride bulundugunda Kazun Paça (Karabekir). Yorumlar.ÖrduSainamesi. Görülüyor ki. Türk imKõprülü. Ankara 1971. 241 Bütün bu uygulama ve giriçimler yeni Türkiye Devleti'ne bir miras harfda." Ancak kendisi. . 318-320. 22 Käprülüzade Kânunevvel 1926. Millî Mecmua. bir yabanct gam gazetesinde çakan ve Türkçenin ilkel bir dil verilmfytir. 1925'te Bakû'da toplanan Türkoloji Kongresi'nde Bekir Çobanzâde. edindigi. 'Harf Meselesi'. bu konuyu i.22Köprülü tutunamayacagi'm dolayisiyla zorluklar tacagt Nitekim Türk Ocagi'nda verdigi aleyhindedir. "Latin harflerinin kabulü meselesi. Darülfünun müderrislerinden pkib (Hüsnü) Bey'in Akoldugund. ress in Baku (26. Mehmet Fuat.1Lbis 6. Latin zaten yeni alfabenin yaraharfleriyle medeni terakki saglanamayacagi. II. 4. yeni Türkiye Cumhuriyeti daha ilk günlerinden bu tartigmalarla karyt kargtya kalacaktar. 21 Bakû Türkoloji kongresi için bkz: Thedor Menzel 'Der. 7.Ancak bu bir yeyi gösteriyor o 1erinin modern bürokraside ve yaygm egitimde kullamlabilecek bir araç olmadigiydi: Bu nedenle 1920'lerde Latin harflerinin kabulü konusu Türkiye içinde ve digmda tekrar canhhk kazandi." muhaberatuu sekteye ugratacagi' 'harßer 'ilmin 19 Bkm. Daha 1923 yilmda Ízmir ÍktisatKongresi'nde. 1206-1207.Türkiye lktisetKongresi1923 izmir. miras olarak geçmi. 473-426'da 23 Konferansm metni. Bu dügüncedilin kabulû gerektigini savunan yazisi üzerine olarak'. no: 75." diyor ve Arnavutlarla Azerbaycanhlarm bu yüzden çoktan pigman oldugunu ekliyordu. Belgeler. Berlin Leipzig s. c. siralarda harflerin yeni o açiklamigtir. s. bir milletin gerektigi herkesin halde.gerekçesiyle birakildigmi Birinci Dünya Savagi'nda GaliçSukadarru da belirtelim ki.. XVI.Haberler. s. S. Türkologische KongIslam bd. Ìstanbul1330 (1914). 1926. Bu kongreye katilan Köprülüzade Mehmet Fuat Bey'in tutumu ögTenilemedi. (ikincibasig). ya cephesinde haberlegme Latin harfleri ile yapihyordu.

'Latin Alfabesinden Türk Alfabesine'.. ÍsmailSükrü'nündaha iyisi dedigi alfabede. 721-737. aslen ulemadan olan Hasan Fehmi. Üyeler. gelecek yil derslerin yeni harflerle yapilacagm1 aç1kladi. no: 202. Bir ara Latin harflerinin savunuculugundan vazgeçen Celal Nuri (Ìleri)gimdi gene Îkdam'daAhmet Cevat (Emre) Vakit'te bu kafileye katilmiglardir. . Apstos 1953. muglardir. 27 Sami N. 23. bir ölçüde uygulamaya geçilmigtir. Latin Harfierinden ve Arap Harfierinden Daha ÏyisiniBulahm admi tapyordu. 1927 ve 1928 ytllarmda Falih Rifki (Atay). Ayrica. Çxkardigt broçür. Emin ve ÏhsanBey'dir. bu konudaki tartigmalann doruk noktasm1 teykil eder. Hukuk Fakültesi diplomalärmm yeni harflerle basilmasuu emretti. Hulusi. 25 Ísmail gükrü. 17-21. s.Infin Alfabesi. A. s. Bu kanunun görügmeleri s1rasmda. Kader Matbaasi. 9 Agustos'ta Atatürk'ün Sarayburnu konugmasmdan sonra. Meclis'i açaynutkunda. Rugen Egref. ortada. latin Harfleri ve Arap Harflerinden Daha Îyisini Bulahm.K. T.. Ístanbul1926. Ïstanbul 1340 (1926). 1926 yih bir yerde. c.maksizm. Arapça kelimelerin Latin harfleri ile yazilamayacagidiru Gerçekten de bu tür itirazIara cevap. Namik Kemal'in bu konudaki itirazlan etrafmda Arap harfle- rinin savunmasuu yaplyordu. Latin harflerinin kabulü ve uygulanmasi sorunuyla ciddî olarak ugraç1yordu. Özerdim. harflerin bagta. Fazil Ahmet. Türk Dili. sonda farkh yazilmasmm da kaldmlmas11stenmekteydi.. S.Latin harflerinin kabulüne karç1 ç1kmakta fakat Arap harflerinde de önemli bir düzenlemeyi gerekli görmektedir. Arap asilh Latin (1)rakamlarmi lcabul etmigtir.Falih Rifkt. Anlagilan Cumhuriyet yöneticileri bu konuda kesin ve kararh tutumlarmi duyur. O tarihten sonra basmda yalnizca Latin harflerinin savunucularma rastlamyor. .Harf Devriminin Öyküsü. Yakub Kadri. bagka Latin hurufunun ne zaman kabul edilecegini. benzer fi242 kirlere dayanarak Latin harflerínin aleyhinde bulunan bir risale yayimlamigt1r. Encümen. Aym yll içinde Ali Seydi Bey. ayn g gibi yabanct sesli harflerin ve yin j çe y gibi noktahlarm kaldmlmasi önerilmekteydi. . Yunus Nadi. Arap harf'rakamlardan 24 Ali geydi. 2. ti & 21 & dad y sad . ÌsmailSükrü. ÍstanbulÜniversitesiRektärlügü.Agustos ay1içersinde. gecikmesindeki sebebi' hükümete sormaktadir26 20 Mayis 1928'de bir dil encümeni kuruldu. . 1930'larda harf devriminin hemen ardmdan baglayan dilde sadelegme hareketi ile oldu.D.E Bütün bu tartigmalar 1927 yllmda kesilmektedir.R. M. Ali Seydî Bey'in baghca itiraza. Cevad.27 1 Kasim 1928'de Atatürk. Mithat Sadullah (Sander) basmda sürekli olarak Latin harflerinin propagandasmi yapmaktadirlar. Bu s1ralarda Dr. Latin harfleri kampanyasimyürütenlerin ände gelenlerinden Adliye Vekili Mahmut Esat (Bozkurt).Latin Harfleri LisammrzaKabil-i Tatbik Midir? ÍkdamMatbaasi. 26 Faik Regit Unat. Mayis 1928'de Büyük Millet Mechsi. getirilen kanuntasarismdan söz ederek.

271'de Sovyet Türkik cumhuriyetlerinde Latin harflerinin kabul edilme sinin Türkiye'yi etkitemek amacim tayidignu söyler. Çankaya. 28 Zalnt Ceridesi. 33 Panaia Diatiki. Giani Teurati Senf. Birinci Ínikad. 63. bu örneklere göre Türk fonetigine daha . MEB Basunevi. Vienne 1838. o zamana kadar fleri sürülen alfabe projelerinden daha mükemmeldi. Latin harfleri 1924'te Kafkasya'da Azeriler. Oxford University Pmss London. tartigmalar yakm zamana kadar sürmügtü. ders kitab2 stoku yapan bazi yaymevlerinin iflâsma neden olurken. 243 . 30 Bernard Lewis. gazetelerin satiplan da ilk aylarda dügtü. 5. Kumik ve Karaçaylar tarafmdan. Mat.Artin Hindoglu. Eger bu tür bir yenilik hareketi gecikseydi. Ancak.29 Fakat bu sarsmti dönemi. A. Dictionnaire AbrégéTurc-Français. 5. II. c. Nitekim. 1927'de de Özbekler ve Kazanhlar tarafmdan kabul edilmigtir. yazikonusundaki yetenegini kaybetmek korkusundan da geliyordu. degigikligin büynk soruniar yarattigi säylenemez. EmergenceOf Modern Turkey. olaya etrathca incelemedigi için varmaktadit 31 'Alfabe' Türk Ansiklopedisi.¶. Eu yanhp yarglya. Falih Rifki'ya göre. Ístanbul1966. Sa. Atatürk'ün. s. gelecek kugaklarm egitimi ve ilerlemesi için. Ïstanbul1969.30 Türkiye'de Latin harflärinin kabulünden sonra. I Tegrînisani l928. ahykanhklanndan fedakârhk etmek zorunda oldugunu bildirdi. Dogan Karde. 1946'da Ebulkasim Azâd Meragi tarafmdan kurulan 'Encümen-i Taraftaran-1Elifbay1Asân'm faaliyeti. 29 Falih Rifla Atay. 32 Örnegin. 1838. bu kugagm. daha büyük sorunlar yaratacagma kugku yoktur. bazi sözlüklerdea2 Yunan harflerinin kullamldigun biliyoruz. degigiklige kimse cesaret edememigti.31 Benzer tartigmayt yapan bir grup Ísrail'dede vardu. bu konuda bir baglangiç oldugu halde. s. Soxyetlef deki Türk cumhuriyetlerde de Latin harfleri yaygmhk kazanmigtir Üstelik1928 sonlarmda K1run'da ve Kazakistan'da da Latin harfleri nygulamaya baglanmigtir. 440. Harf devrimini kisa sürede gerçekleptirmekbiçimindekitu radikal uygulama. Devrimin ilk anda sarsici etkileri görüldü.Georgi Polumeri'nin Basmas'inde tab olunmuëtur. 1961. ise Karaman Rumlarmm Íncil'lerinde 1928 devrimi ile getirilen alfabe. Oysa literatürde bu konuda bir yamlgi devam edegelmektedir.* Ancak.Atinata. s.Birinci Celse. Latin alfabesi yaym yaçaru ve egitim düzeyinin oldukça dügük bulundugubir dönemde kabul edildiginden. 1 Kasun 1928'de kabul edilen alfabe.lerini savunan görüglerin inandmci olmadigini. s. Türkiye'de yeni harflerin kabulünden önce.E Gerçekten de yeni harflere direnme. Iran'da da Latin harflerinin kabufü tarbymalan uzum zamandir sürdügü halde. amlan yörelerde Latin harfleri uygulamasi smirh bir deneme niteliginde kalmigtar. Ashnda Türkçede Latin harflerinin Tanzimat'tan beri telgraflarda. 'Latin harflerinin de yolundaki endigesinden kayEnvetï yazmm akibetine ugrayabilecegi' naklamyordu. lasa sürede sona ermigtir.c. 1 Ocak 1929'dan baglayarak Latin harflerinin istisnasiz uygulanmasi.

.uygundu. Sadelegen ve-konuguldugu gibi yazahnaya baglanan Türkçe için bu harflerden bagkasi da düÿünülemezdi. 244 .

De Quincey/ Deneme Hayatm Sessizliginde / Ash Erdogan / SiirselDGzyaz: Hayalhane / Berrin Karakap / Roman Hangimiz Uþamadik Sanki Haksizhklara / P. Cauvin / Çocuk Cedric 4 Benim Becerikli Babam / Laudec. Cauvin / Çacut Cedric 3 Tehlikeli Oyunlar / Izudec. Sonsuz Çelikta.Sami/ Polisiye Amanvermez Avni'nin Serûvenleri 2. S. Cauvin / Çocuk Cumhuriyetin Kara Kutusu / Yavuz Donat / Ana Ceset / Celil Oker / Polisiye Ç1plak Darwin Komplosu / JohnDamton / Roman Dehget Migferi / Viktor Pelevin / Mitoloji Dillerin Gizli DünyAst / Cevdet Kudret / Deneme Din ve Psikiyatri / Irvin D. Gezgin| Seyfe i 27 Mayis / Nazh Ihcak / Tarih Ajda'tun Elmaslan / Mehmet Murat Somer / Polisiye Albayun Beni Nezahat ÌleEvlendir / ÍlhamiAlgör / Roman Altt Bardakta Dünya Tarihi / Tom Standage / Ìnceleme Amanvermez Avni'nin Serüvenleri L Cilt / E. Chesterton / Roman BaysizSüvari / Washington Irving / Ôykü Batihlagma Yalunda / îlber Ortayh / Tarih Best Of ( Perihan Magden / Deneme Birileri Kadmlarmuzi Fena Kandmyor / H. / Deneme Bir Sen Kaldm Yalnizhk Gelince / Ali Poyrazoglu / Öyküler Bir SapkaBir Tabanca / Celil Oker / Polisiye Bulutlar Kuranu / Stephane Audeguy / Roman Bulutlarm Prensi / Gianni Riotta / Roman Bono'nun Odasmda / Michka Assayas / Söylegi Cedric 1 ilkDersler / Laudec. Magden / Deneme . Mazzini / Deneme Bay Pergembe / G.K. Cauvin / Çocuk Cedric 2 Kar Tatili / Laudec.Yaym Katalogu 1929'da Plaklarda Dinledigz Sanatkârlar / H. Cilt / ESami / Polisiye Senem / Adnan Özyalçmer / Halk Hikayesi ÂgikGarip ile @ah Athkarmeada Bir Tur Daha / Tiziano Terzani / Anlatr Atlasm Yüku / JeanetteWinterson / Mitoloji At Sirtmda Anadolu / Frederick Burnaby / Tarih Avrupa'da Demokrasi ÜzerineDü§ünceler / G. Cauvin / Çocuk Cedric 5 Ah QuSinekler / Laudec. Yalom / Deneme Dilz Yazu 10DYazi / Haydar Ergillen / Deneme Edgafin Laneti / Marc Dugain / Roman El Yordamiyla / Claudia Magris / Roman Eyvah Açk / Sylvie Overnoy / Roman Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku / ÎlhamiAlgör / Roman Farkh Rüyalar Sokag:| Nazh Eray / Roman Ferhad ile $irin/ Feridun Andaç / Halk Hikayesi FBrin Einstein Dosyasi / Fred Jerome/ Inceleme Erom Tallinn To Turkey / Henrik Liljegren / Memoir Gece Yolculugu / JanCostin Wagner / Polisfye Citmek / Tahar Ben Jelloun/ Roman Güzel Sanatlarm Bir Dah Olarak Cinayet / T.

Rajan L Zingales / IgDünyas Karda Kalan Íz / Ali Koçak / Öykü Kartal Yuvasi / Anna Kavan / Roman Kûçûk Ada / Andrea Levy / Roman Krampanlu Ceset / Celil Oker / Polisiye Lizka ve Erkekleri / Aleksandr Ikonnikov / Roman Mavi Kanh Prenses / Jean-Patrick Manchette / Polisiye Merhaba Tembellik / Corinne Maier / Deneme Miguel Sakagt / V. G.S.ÍçimdekiTimsah / Ali Poyrazoglu / Anfata / Tahir Musa Ceylan / Roman Ïstanbul'daSemai Kahveleri ve Meydan gairlerij O. Kaygsh / ÎstanbulKitabi / Kolektif / Anlatr ÏkiGençKazm Romaru / Perihan Magden / Roman Isa'ya Göte Incil / JoséSaramago / Roman Kalemin Ucu / Cevdet Kudret / Deneme Kalfa ile Krahça / ÍlhamiAlgör / Roman lçi Yoksul Halkbilim Kapitalizmi Kapitalistlerden Kurkarmak /R. Naipaul / Roman Mitlerin Kisa Tarihi / Karen Armstorig / Mitoloji Nefertiti'nin Esran / Pierre Boulle / Roman N'Gustro Vakasi / Jean-Patrick Manchette / Polisiye Oguisuz / Walter Veltroni / Anlati Once Kalbim / Ayge Emze / Saghk ÖdünçYaçamlar / Ali Poyrazoglu / Anlat: Ölüm Bir Skandal / Haydar Ergülen / Qiir ÕlümBir Varrrug Bir Yokmuy | JoséSaramago / Roman Politik Yazdar / Perilian Magden / Deneine Penelopia / Margaret Atwood / Mitoloji Refakatçi / Perihan Magden / Roman Safran San / ÎnciAral / Roman SavrulanIar / Esmahan Aykol / Roman Smav Stresi / Bengi Semerci / Saghk / Uzodinma Iweala / Roman Sinekkupu'nun Kizi / Luis Alberto Urzea / Roman Stilist / Aleksandra Marinina / Polisiye Sudan Adam / John Irving / Roman Suursiz Canavarlar afak Portreleri / Erdal Safak/ Deneme SuBenim Ülkem/ Mehmet Ali Kihçbay / Deneme üpheli Bir Ölüm/ Esmahan Aykol / Polisfye Tarihin Dänügü / JoschkaFischer / Düguce Talin'den Tilrkiye'ye / Henrik Liljegren / Aru Ufuklarm Efendisi Osmanldar / JasonGoodwin / Tarih ÜzgûnKediler Gazeli / Haydar Ergülen / giir Veronica / Nicholas Christopher / Roman -Yqlmz Adam Adnan Menderes / Nazh Iheak / Am Yaradamm12 Medya / Marshall McLuhan / Ìnceleme Araphrma Yeniçeri Agaci / JasonGoodwin / Roinan Yddiziara Yolculuk / Nicholas Christopher / Roman Yitik Adanm Öyküsü / JoséSaramago / Roman Vatan Dersleri Hal ve Zaman Mektuplan I lbrahim Yildmm Vampirle Görügme / Anne Rice / Roman Zaman Geriye Dänmez / Ferhan gayhman / Roman - / Roman . C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful