Vous êtes sur la page 1sur 11

SrI bAlA tripura sundarI pUja

A shortened version

Face East / North / West


guru dhyAnam: (Two Times)
guru brahmA gurur vishNuhu guru dEvO mahESvaraha
guru sAkshAt para brahmA tasmai SrI guravE namaha
gaNapati dhyAnam:
SuklAm baradharam vishNum SaSi varNam chaturbhujam
prasanna vadanam dhyAyEt sarva vighnOpa SAtayE
agajAnana padmArkam gajAnanam aharniSam
anEkadantam bhaktAnAm Ekadantam upAsmahE
Achamanam:
Take a spoon of water in your right hand three times and drink each
time reciting the following mantra
aim Atma tatvAya svAhA
klIm vidyA tatvAya svAhA
sauh Siva tatvAya svAhA
Release the water from between middle and ring fingers of right
hand into a plate, reciting the following mantra:
aim klIm sauh sarva tatvEbhyah svAha
prANAyAmam: Do 3 cycles reciting gAyatrI mantra mentally
breathe in (pUrakam) 1 time gAyatrI
hold (kumbhakam) 2 times gAyatrI
release (rEchakam) 1 time gAyatrI
hold (bahir kumbhakam) 1 time gAyatrI
This is 1 cycle, repeat this 3 times
samkalpam:

Take akshatAs in right hand, left hand on right thigh, right hand on
left hand and recite gAyatrI mantra once.
Om bhUr bhuvassuvaha tat savitur varENyam
bharghO dEvasya dhImahi dhiyO yOnah prachOdayAt
Om ApO jyOtI rasO amrutam brahma bhUr bhuvaha svarOm
mama upAtta samastha duritakshaya dvArA SrI bAlA tripura sundarI dEvi
prIthyartham SrImAn SrImataha ---------------- gOtrOdbhavasya ------nAmadhEyasya dharmapatnI samEtasya ------------nAmadhEyavati
sahakutumbasya kshEma, sthairya, abhaya, AyurArOgya aiSvarya
sidhyartham manO SAnti sidhyartham
laghu vidhAnEna SrI bAlA tripura sundarI dEvi pUjAm karishyE
Put the akshatAs on SrI bAlA tripura sundarI dEvi
mUla mantram:

1
2
3
4
5
6
7

aim klIm sauh sauh klIm aim

mUla mantram -- SrI bAlA tripura sundaryai namaha


dhyAyAmi
(Place akshatAs on SrI bAlA tripura sundarI dEvi)
mUla mantram -- SrI bAlA tripura sundaryai namaha
AavAhayAmi
(Place akshatAs/Flowers on SrI bAlA tripura sundarI dEvi)
mUla mantram -- SrI bAlA tripura sundaryai namaha ratna
simhAsanArtham pushpam/akshtAn samarpayAmi
(akshatAs/Flowers on SrI bAlA tripura sundarI dEvi)
mUla mantram -- SrI bAlA tripura sundaryai namaha
pAdyam samarpayAmi
(Sprinkle water on SrI bAlA tripura sundarI dEvi with a flower)
mUla mantram -- SrI bAlA tripura sundaryai namaha
arghyam samarpayAmi
(Sprinkle water on SrI bAlA tripura sundarI dEvi with a flower)
mUla mantram -- SrI bAlA tripura sundaryai namaha
AachamanIyam samarpayAmi
(Sprinkle water on SrI bAlA tripura sundarI dEvi with a flower)
mUla mantram -- SrI bAlA tripura sundaryai namaha
snAnam samapayAmi
(Sprinkle water on SrI bAlA tripura sundarI dEvi with a flower.
panchAmrutam also can

be used instead of water)


Recite mUla mantram 16 times and do abhishEkam
If you have time recite SrI sUktam
and do abhishEkam to SrI mahAlakshmi
End of SrI sUktam recite the below mantram

8
9
10
11

santata SrIrasthu samasta sanmangalAni bhavantu nitya SrIrastu


nitya
mangalAni bhavantu
mUla mantram -- SrI bAlA tripura sundaryai namaha
vastrArthE pushpam/ashatAam samarpayAmi
(Offer flowers or akshatAs onto SrI bAlA tripura sundarI dEvi)
mUla mantram -- SrI bAlA tripura sundaryai namaha
AabharaNArthE pushpam/akshatAm samarpayAmi
(Offer Flowers or akshatAs onto SrI bAlA tripura sundarI dEvi)
mUla mantram -- SrI bAlA tripura sundaryai namaha
gandham dhArayAmi
(Apply sandalwood powder onto SrI bAlA tripura sundarI dEvi)
mUla mantram -- SrI bAlA tripura sundaryai namaha
pushpaih/kumkumam pUjayAmi
Now either recite mUla mantram 108 times
OR
Recite SrI bAlA tripura sundarI dEvi 108 names and do pUja
with kumkum or flowers onto SrI bAlA tripura sundarI dEvi picture
or idol
| shrI bAlA tripura sundarI dEvi aShTottarashatanAmAvalI ||

1.

Om kalyANyai namaha

2.

Om tripurayai namaha

3.

Om bAlAyai namaha

4.

Om mAyAyai namaha

5.

Om tripurasundaryai namaha

6.

Om sundaryai namaha

7.

Om saubhAgyavatyai namaha

8.

Om klEmkAryai namaha

9.

Om sarvamagaLAyai namaha

10. Om hrImkArayai namaha


11. Om skandajananyai namaha
12. Om paAayai namaha
13. Om panchadaSAksharyai namaha
14. Om trilOkyai namaha
15. Om mOhanAyai namaha
16. Om adhISAyai namaha
17. Om sarvESAyai namaha
18. Om sarvarUpiNyai namaha
19. Om sarvasamkshObhinyai namaha
20. Om pUrNAyai namaha
21. Om navamudrESwaryai namaha
22. Om shivAyai namaha
23. Om anangakusumAyai namaha
24. Om khyAtyAyai namaha
25. Om anaga bhuvanESwaryai namaha
26. Om japyAyai namaha
27. Om stavyAyai namaha
28. Om SRutyAyai namaha
29. Om nityAyai namaha
30. Om nityaklinnAyai namaha
31. Om amrutObhavAyai namaha
32. Om mOhinyai namaha
33. Om paramAyai namaha
34. Om anandAyai namaha
35. Om kAmESyai namaha
36. Om taruNyai namaha
37. Om kaLAyai namaha
38. Om kaLAvatyai namaha

39. Om bhagavatyai namaha


40. Om padmarAgakirItinyai namaha
41. Om saugandhinyai namaha
42. Om saridvENyai namaha
43. Om mantriNyai namaha
44. Om mantrarUpiNyai namaha
45. Om tattvatrayyai namaha
46. Om tattvamayyai namaha
47. Om siddhAyai namaha
48. Om tripuravAsinyai namaha
49. Om Sriyai namaha
50. Om matyai namaha
51. Om mahAdEvyai namaha
52. Om kauLinyai namaha
53. Om paradEvatAyai namaha
54. Om kaivalya rEkhAyai namaha
55. Om vaSinyai namaha
56. Om sarvESyai namaha
57. Om sarvamAtrukAyai namaha
58. Om vishnusvasrE namaha
59. Om dEvamAtre namaha
60. Om sarva sampatpradAyinyai namaha
61. Om AdhArAyai namaha
62. Om hitapatnikAyai namaha
63. Om svAdhishthAna samASrayAyai namaha
64. Om AjnAyai namaha
65. Om padmAsana sInAyai namaha
66. Om vishuddha sthala samsthitAyai namaha
67. Om ashta trimSat kalAmUrtyai namaha
68. Om sushumnAyai namaha
69. Om chAru madhyamAyai namaha
70. Om yOgISvaryai namaha

71. Om munidhyEyAyai namaha


72. Om parabrahma svarUpiNyai namaha
73. Om chaturbhujAyai namaha
74. Om chandrachUdayai namaha
75. Om purANyai namaha
76. Om AgamarUpiNyai namaha
77. Om OmkAradayE namaha
78. Om mahAvidyAyai namaha
79. Om praNavarUpiNyai namaha
80. Om bhUtESvaryai namaha
81. Om bhUtamayai namaha
82. Om panchASad varNarUpiNyai namaha
83. Om shOdhaSI nyAsa mahAbhUshAyai namaha
84. Om kAmAkshyai namaha
85. Om daSa mAtrukAyai namaha
86. Om AdhAraSaktyai namaha
87. Om taruNyai namaha
88. Om lakshmyai namaha
89. Om srIpura bhairavyai namaha
90. Om trikONa madhya nilayAyai namaha
91. Om shatkONa pura vAsinyai namaha
92. Om navakONa pura vAsAyai namaha
93. Om bindustala samanvitAyai namaha
94. Om aghOrAyai namaha
95. Om mantrita padAyai namaha
96. Om bhAminyai namaha
97. Om bhavarUpiNyai namaha
98. Om Etanyai namaha
99. Om samkarshiNyai namaha
10
0.
10
1.

Om dhAtryai namaha
Om umAyai namaha

10
2.
10
3.
10
4.
10
5.
10
6.
10
7.
10
8.

12

13

Om kAtyAnyai namaha
Om SivAyai namaha
Om sulabhAyai namaha
Om SAstryai namaha
Om mahASAstryai namaha
Om Sikhandinyai namaha
Om bAlA tripura sundaryai namaha
mUla mantram -- SrI bAlA tripura sundaryai namaha
dhUpam AghrApayAmi
(Light the Incense stick put out the fire and show to SrI bAlA
tripura sundarI dEvi)
mUla mantram -- SrI bAlA tripura sundaryai namaha dIpam
darSayAmi
Recite the following mantram showing the lamp to SrI bAlA tripura
sundarI dEvi
sarva mangala mAgalyE SivE sarvArtha sAdhikE
SaraNyE trambakE gauri nArAyaNi namOstutE
mUla mantram -- SrI bAlA tripura sundaryai namaha
naivEdyam nivEdayAmi
(offer Sweet Pongal naivEdyam)
Recite below once by sprinkling water in clockwise direction.

14

Om bhUr bhuvassuvaha tat savitur varENyam


bharghO dEvasya dhImahi dhiyO yOnah prachOdayAt
Om ApO jyotI rasOmruthm
brahma bhUrbhuvaha suvarOm
satyam tvarthEna parishinchAmi

Put a drop of ghee on naivEdyam and recite


amruta mastu
amrutO pastaraNamasi
Om praNAya svAhA, Om apAnAya svAhA
Om vyAnAya svAhA, Om udAnAya svAhA
Om samAnAya svAhA, Om brahmanE svAhA
madhyE madhyE amruta pAniyam samarpayAmi (water drop in
plate)
hastau prakshAlayAmi (put a drop of water on amma)
pAdau prakshAlayAmi
sudda AchamanIyam samarpayAmi
Recite below by sprinkling water in anticlockwise direction
amruta masthu amruthApithAnamasi
uttarA oupOSanam samarpayAmi
mUla mantram -- SrI bAlA tripura sundaryai namaha
mantra pushpam samarpayAmi
(Place akshatAs on SrI bAlA tripura sundarI dEvi along with the
following mantras)
15

Om tripura sundarIcha vidhmahE kAmESwaricha dhImahI


tanO bAlAa prachOdayAth
Om Santhih Santhih Santhihi

16

mUla mantram -- SrI bAlA tripura sundaryai namaha


Aananda karpUra nIrAjanam
(Light camphor and show it to SrI bAlA tripura sundarI dEvi, then
put a drop of water)
rakshAn dhArayAmi (show hands to hArati and touch both eyes
with both hands)

With akshatAs and water in right hand say the following:


mantra hInam, kriyA hInam, bhakti hInam, SradhA hInam
dravyA hInam paramEshvarI yathA pUjItam mayAdEvi
paripUrNam tadasthutE

10

mayAkruta Etat pUjA sarvam SrI bAlA tripura sundarI dEvi


dEvatArpaNamastu
----Drop akshatAs and water between middle and ring fingers into a plate
------Om pUrNamadah pUrNamidam pUrNAt pUrNAmudachyatE
pUrNasya pUrNamAdAya pUrNamEvA avaSishyatE
Om SAntihi, SAntihi, SAntihi.

11