Vous êtes sur la page 1sur 5

Aso-ing Chaan အ႐ွိန-္ အခ်စ္ Speed-love အခ်စ္ရဲ႕အ႐ွိန္အဟုန္ (အခ်စ္စိတ)္

1. Gay. chay dohng bpa-gkow jcyaae ba'iih moa dohng


ဖို႕ - ေတြ႕ - ပြင့္ - ပန္း - လွ - နင့္ - တစ္ - ပြင့္ (Lit: in Burmese)
Get - see - classifier - flower - to be beautiful - you - one (numerical
expression) - classifier (Lit: in English)
ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုခ်က္ - ပန္းပြင့္လွလွေလး တစ္ပြင့္လို လွတဲ့ မင္းကို
ေတြ႕လိုက္ရေတာ့

Jcyaae awd saec bpa-dtaw. bawd hu. moaa oaa tiang


လွ - ဆုံး - အတြက/္ ဖို႕ - ႏႈိင္းယွဥ္ - မ႐ွိ - ငါ/ကိုယ္ - ထင္
Beautiful - superlative expression - to/for - compare - not (negator) -
one (numerical expression) - I - think
ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုခ်က္ - (နင္ဟာ) တုႏႈိင္းစရာ မ႐ွိ ၊ အလွဆုံးပဲ ျဖစ္တယ္လို႕
ကိုယ္ထင္မိတယ္ ။

Ha-nai chawb ha-nai rawng bawm d'eh chaan jcoaa


ေနရာ - ေတြး - ေနရာ - ၾကည့္ - ပုံ (ပန္းသဏၭာန္) - ရ - ခ်စ္ - စြဲ
Place - think - place - look at - the way (how: wh - question marker ?)
- must (auxiliary) - love - obsess
ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုခ်က္ - ေတြးမိတိုင္း ၊ (နင့္က)ို ၾကည့္မိတိုင္း အသည္းစြဲ
ခ်စ္ေနရတယ္

Nyawng wawd logka. ngoaa lay wi. wo-ing ha (bpa) -dtawm lay dto-ic
hu. hlo-ing
သလို - ေမ့ - ေလာက - ေန႕ - လည္း - ??? - ည - လည္း - အိပ္ - မ - ေပ်ာ္
(အိပ္လ)ို႕
Like - forget - the world - daytime - particle (?) - ??? - nighttime -
particle (?) - sleep - not (negator) - to be asleep
ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုခ်က္ - ေလာကႀကီးကို ေမ့လိုက္မိသလို ၊ ေန႕ဘက္လည္း
(ဝိဝိင္) ၊ ညဘက္လည္း အိပ္လို႕ မေပ်ာ္

A-rawm chaan chaaic groa mawng groa mawng ra. lay


အာ႐ုံ - အခ်စ္ - ဆြဲေခၚ - ေန - ဆြဲေခၚ - ေန - တယ္ - ေလ
Attention - love - grab - draw - progressive - draw - progressive -
optional polite marker - command marker
ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုခ်က္ - အခ်စ္အာ႐ုံက (ကိုယ့္ကို) ဆြဲေခၚ -
ဆြဲေခၚေနတယ္ေလ

2. Maw-ic ka-waa ba'iih bu. bawd mawng gowh


မုကၡ (မ်က္ႏွာ) - နင့္ - ျဖဴ - ႏု - ေန - တာကို
Face - you - to be white - to be soft - progressive - focus particle
ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုခ်က္ - ျဖဴႏုေနတဲ့ နင့္မ်က္ႏွာကို

D'eh gka-nyaaing gkohc mawng chaan a (bpa) - doaa jcawd


ရ - ေအာ္ - ေခၚ - ေန - အခ်စ္ - ထဲမွာ - စိတ္
Must (auxiliary) - scream - call - progressive - (my) love - in
(preposition) - (my) mind
ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုခ်က္ - "အခ်စ္" လို႕ စိတ္ထဲမွာ ေအာ္ေခၚေနရတယ္

Dowh mawng saai chay dohng (bpa) - gkow


ျဖစ္ - ေန - ပ်ား - ေတြ႕ - ပြင့္ - ပန္း
To be - progressive - bee - see - classifier - flower
ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုခ်က္ - ပ်ား (ပိတုန္း) ေတြ ပန္းပြင့္ ေတြ႕ (သလိ)ု ျဖစ္ေန (ၿပီး)

To-ing jcawd hu. maan mo-ic gay. chaan gkw'eh ra.


ထိန္း - စိတ္ - မ - ႏိုင္ - ခ်င္ - ခ်စ္ - တကယ္ - ပါ
Control - (my) mind - not (negator) - can (auxiliary) - want to - love -
to be real - optional polite marker
ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုခ်က္ - စိတ္မထိန္းႏိုင္ဘဲ တကယ္ ခ်စ္လိုက္ခ်င္တယ္

Gkaw oaa gay. tem ba-d'e. lo maw-ic bpa. ma-naw-ic lo ha-gkow.


(အခြင)့္ ေပး- ငါ့ - ပါရေစ - သိ - မွီ - ထား - မုကၡ (မ်က္ႏွာ)- မ - ဖြက္ - ထား -
ခႏၶာကိုယ္
Auxiliary (causative verb) - me - get - know - lean - particle (?) - face -
not (negative marker) - hide - particle (?) - (your) body
ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုခ်က္ - ငါသိပါရေစ ၊ (မင္း) မ်က္ႏွာကို မွီထားပါ ၊
ခႏၶာကိုယ္ကို ဖြက္မထားပါနဲ႕
Lea gkaw nyi. ra ha-dowh chaan ba'iih moa swaec oaa gay. tem
ေျပာျပ - ေပး - ပါ - ေတာ့ - အျဖစ္ - အခ်စ္ - နင့္ - တစ္ခု - ဖိ/ု႕ အတြက္ - ငါ - ရ -
သိ
Tell - auxiliary - command marker (?) - optional polite marker - being -
love - you - one (numerical expression) - for - me/I - get - know
ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုခ်က္ - နင္ခ်စ္တဲ့ အေၾကာင္းေတြ ငါသိဖို႕ ေျပာျပပါေတာ့လား

3. A-woaa ba'iih dohd a-ko gkawd bpawn-nyaa hnyaa mawng jcawd ra.
အ႐ြယ္ - နင့္ - ငယ္ - အခ်ိန္မွာ - သင္ယူ - ပညာ - ညွာ - ေန - စိတ္ - တယ္။
Age - you - young - while - learn - knowledge/wisdom - to be kind -
progressive - mind - optional polite marker
ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုခ်က္ - နင့္အရြယ္ငယ္ငယ္ ပညာသင္ေနခ်ိန္မို႕
အားနာေနမိတယ္ ။

A-so-ing chaan dtay. hnohc lohn gkaai ha-law bpa. lay oaa pbaai aa
hu. maan
အ႐ွိန္ - အခ်စ္ - ေတြ - ႀကီး - လြန/္ လြန္း - ကဲ - ဘယ္လိုမွလည္း - ငါ -
ေ႐ွာင္ဖယ္ - သြား - မ - ႏိုင္
Speed - love - demonstrative-get too big/much - nohow (wh-question
marker) - particle (command marker ?) - I - avoid - go - not (negator)
- can (auxiliary)
ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုခ်က္ - အခ်စ္စိတ္ေတြ ႀကီးမားလြန္းလို႕ (မခ်စ္မိေအာင္)
ဘယ္လိုမွ ငါ ေ႐ွာင္ဖယ္ မသြား ႏိုင္ေတာ့ဘူး ။

4. Ma-niih ba'iih chaan gklaa awd gkaw gay. dowh ha-w'e. oaa now.
လူ - နင္ - ခ်စ္ - အရင္ဆုံး - ေပးပါရေစ - ျဖစ္ - ဘဝ - ငါ့ - ဒီ
Man - you - love - very first (superlative expression) - let (auxiliary;
causative verb) - be - life - my - demonstrative
ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုခ်က္ - နင္အရင္ဆုံး ခ်စ္မဲ့လူက ငါ ျဖစ္ပါရေစလားဟာ ။

Ha-baan sawh oaa ba'iih hu. moaa dt'ii mawng hu. loa a-so-ing chaan
ba'iih moa
အနား - ရင္ခြင္ - ငါ့ - နင္ - မ - ႐ွိ - ဆိုရင္ - ေန - မ - လြယ/္ သာ - အ႐ွိန္ -
အခ်စ္ - နင့္ - တစ္
Near (preposition) - bosom/heart - my - you - not (negator) - one
(numerical expression): to be in - if - stay - not (negator) - to be easy -
speed - love - you - one (numerical expression)
ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုခ်က္ - ငါ့ရင္ခြင္ထဲ နင္မ႐ွိရင္ မေနသာဘူး။ နင့္ကို
ခ်စ္တဲ့စိတ္ေၾကာင့္ ...

Ba'iih naym dt'ii ha-lohng mawng wawd bpaw-ing wawd kwa. maan
နင္ - ႐ွိ - ရင္ - ေပ်ာ္ - ေန - ေမ့ - ထမင္း - ေမ့ - ဟင္း - ႏိုင္
You - to be (locative copula) - if - to be happy - progressive - forget -
rice - forget - curry - can (auxiliary)
ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုခ်က္ - နင္႐ွိရင္ ေပ်ာ္တယ္ ။ ထမင္းဟင္းေတာင္ စားဖို႕
ေမ့သြားႏိုင္တယ္ ။

La(ba) -myawm nyawng bpaaic gk'awn ra. chaan


အသက္ - သလို - ခြဲ - တယ္ - အခ်စ္
Life - like - share - optional polite marker - (my) love
ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုခ်က္ - အသက္ (႐ွင္သန္မ)ႈ ကိုေတာင္ ခြဲေဝႏိုင္တယ္
အခ်စ္ရယ္ ။

Winnyaan jea hee mawng a-dtow ba'iih moa a-so-ing chaan


ဝိညာဥ္ - ??? - လြင့္ေမ်ာ - ေန - အေပၚမွာ - နင့္ - တစ္(ေယာက္) - အ႐ွိန္ -
အခ်စ္
Soul - ??? - flood - progressive - over/on (preposition) - you - one
(numerical expression) - speed - love
ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုခ်က္ - အခ်စ္စိတ္ေၾကာင့္ ငါ့ဝိညာဥ္ နင့္အေပၚမွာ
လြင့္ေမ်ာေနတယ္ ။

(တီးလုံး)

2. 3. 4. ျပန္ဆို

(တီးလုံး)

4. ျပန္ဆို
သီခ်င္းအခ်က္အလက္

ဘာသာစကား - Mon (Spoken language mixed with some written forms)


(မြန/္ ရာမည)
စာသား - Nohn La-wee Nai (ႏြန္လဝီႏိုင)္
သံစဥ္ - Eco-Dtaa Raa (Eco-တာရာ)
သ႐ုပ္ေဆာင္ - Agga & Sandy Myint Lwin (အဂၢ၊ စႏၵီျမင့္လြင္)
ဒါ႐ိုက္တာ - Joe (ဂ်ဳိး)

Transcribed, literally translated, here into English and Burmese, full translated
into Burmese and digitalized by Dho-ong Jhaan (ဓရ္အံင္ဇ်ာန္ in Mon.)

P.S. Dho-ong Jhaan should be pronounced Htaw Ong Chan: /toh o:ng cha:n/.