Vous êtes sur la page 1sur 4

Grupa B

rodki czystoci i kosmetyki


1. Dopasuj pojcia do ich opisw. Wpisz litery (AG) w odpowiednie kratki.
3 p.
A. emulgator
B. materiay hydrofilowe
C. emulsja typu O/W

D. substancje powierzchniowo czynne


E. zmydlanie tuszczu
F. eutrofizacja

G. materiay hydrofobowe

Jej dominujcym skadnikiem jest substancja hydrofilowa.


Substancje zmniejszajce napicie powierzchniowe cieczy.
Substancja uatwiajca tworzenie si emulsji.
Ich powierzchnie chon wod.
Intensywny rozwj rolin i mikroorganizmw w zbiorniku wodnym.
Ich powierzchnie nie chon wody.
Jeden ze sposobw otrzymywania myda.
2. Oce prawdziwo podanych informacji. Wstaw znak X w odpowiedni kratk.
2 p.
A. Myda wapniowe i magnezowe s nierozpuszczalne w wodzie.

PRAWDA

FASZ

B. Myda to sole niszych kwasw karboksylowych.

PRAWDA

FASZ

C. Myda potasowe to myda szare i maziste.

PRAWDA

FASZ

D. Roztwory myde o odczynie zasadowym s przyjazne dla skry czowieka.

PRAWDA

FASZ

3. Skorzystaj z poniszych okrele i podpisz ilustracje.


1 p.
zachowanie si myda w czasie prania zachowanie si emulgatora w emulsji typu O/W
zachowanie si emulgatora w emulsji typu W/O

_____________________________
_____________________________

________________________________
________________________________

4. Wypisz po jednej nazwie powszechnie uywanego kosmetyku o funkcji:


2 p.
a) zapachowej ______________________________________________________________________________________
b) upikszajcej _____________________________________________________________________________________
5. Oce prawdziwo podanych informacji. Wstaw znak X w odpowiedni kratk.
2 p.
A. Aroma jest skadnikiem bazowym.

PRAWDA

FASZ

B. Sacharyny jest w pacie wicej ni wody. PRAWDA

FASZ

C. W pacie najwicej jest Olafluru. PRAWDA


D. Woda jest skadnikiem dodatkowym.
E. Limonene jest barwnikiem.

FASZ

PRAWDA

PRAWDA

FASZ

FASZ

6. Zaznacz na rysunku cz hydrofilow i hydrofobow substancji. Podkrel wyraenia tak, aby zdania byy
prawdziwe.
1 p.

Rysunek przedstawia model substancji powierzchniowo czynnej kationowej / anionowej / niejonowej.


Dodanie substancji powierzchniowo czynnej do wody powoduje, e lepiej / gorzej zwila ona materiay hydrofobowe.
7. Zaproponuj sposoby oczyszczenia wymienionych przedmiotw. Wpisz nazwy substancji, ktre mona wykorzysta do
usunicia zanieczyszcze.
3 p.
a) czajnik z kamieniem na grzace ________________________________________________________________________
b) zardzewiay klucz ___________________________________________________________________________________
c) lustro ze smugami ___________________________________________________________________________________
8. Faza wodna w kremie nawilajcym powinna stanowi 80% masowych. Oblicz, ile gramw wody znajduje si w 250 g
kremu.
1 p.
Obliczenia:

Odpowied: W 250 g kremu znajduje si ____________________________________________________________ wody.

gr A
1. A F B D C E G
2. F P F P
3. zachowanie si emulgatora typu W/O
zachowanie si myda w zasie prania
4. a. mydo
b. krem nawilajcy
5. P F F P P
6. aniomowej, zmiejsza
7. a. pyn do mycia naczy
b. roztwr amoniaku
c. goraca woda z octem i sod oczyszczan
8. 250g-------100%
xg--------5%
x= 12,5g
gr B
1. C D A B F G E
2. P F P F
3. zachowanie si emulgatora typu O/W
zachowanie si myda w zasie prania
4. a. perfumy
b. farba do wosw
5. F F F F F
6. kationowej, lepiej
7. a. woda z octem
3

b. rozciczony roztwr HCl


c. woda z octem
8.

250g--------100%
xg----------80%
x= 200g