Vous êtes sur la page 1sur 1

GŁÓWNE REGIONY ROLNICZE ŚWIATA:

Głównymi kryteriami podziału świata na regiony rolnicze są warunki glebowe i klimatyczne,


rodzaje upraw i chowu oraz typ gospodarki rolnej. Wyróżnia się 10 regionów rolniczych na
świecie:

1. Region zachodnioeuropejski - należą do niego państwa Europy Zachodniej, Północnej i


Południowej. Cechuje się przewagą intensywnego, towarowego rolnictwa o mieszanej
produkcji roślinno-zwierzęcej.

2. Region wschodnioeuropejsko-syberyjski - występuje w Europie Środkowej i Wschodniej


oraz w azjatyckiej części Rosji (w dawnych krajach komunistycznych). Przeważa w nim
rolnictwo wielkoobszarowe,
uspołecznione o dość dużym stopniu mechanizacji. Wyjątkiem jest Polska oraz państwa
powstałe po rozpadzie Jugosławii, gdzie przeważa drobne rolnictwo indywidualne.
Towarowość rolnictwa jest różna. Przeważa mieszany roślinno-zwierzęcy kierunek produkcji,
a w Europie Wschodniej - kierunek roślinny.

3. Region środkowoazjatycki - przeważa w nim ekstensywne rolnictwo uspołecznione o


mieszanym kierunku produkcji. Na terenach nawadnianych uprawiana jest przede wszystkim
bawełna.

4. Region wschodnioazjatycki - obejmuje większość Chin, Koreę Północną i Wietnam.


Przeważa tam wielkoobszarowe rolnictwo uspołecznione. Niewielka jest towarowość tego
rolnictwa.

5. Region południowo- i południowo-wschodnioazjatycki - ten typ upraw występuje na


Półwyspie Indochińskim, w Indiach, Bangladeszu, Korei Południowej. Indonezji i Japonii.
Dominują w nim niewielkie gospodarstwa chłopskie. Jest to gospodarka intensywna, lecz
niskotowarowa. Wyjątkiem jest Japonia, gdzie towarowość produkcji jest wysoka.

6. Region zachodnioazjatycko-północnoafrykański - obejmuje północną Afrykę oraz


zachodnią Azję do Pakistanu włącznie. Cechuje się małą wielkością gospodarstw. Jest to
rolnictwo ekstensywne. Na obszarach nawadnianych występuje gospodarka intensywna, lecz
niskotowarowa. Na terenach pustynnych dominuje pasterstwo koczownicze.

7. Region afrykański - Afryka na południe od Sahary. Najczęściej jest to gospodarka


prymitywna o małej produktywności. Wyjątkiem jest RPA, gdzie występuje intensywne
rolnictwo wysokotowarowe.

8. Region północnoamerykański - obejmuje Kanadę i USA. Przeważa gospodarka


wysokotowarowa, intensywna lub ekstensywna. Cechą charakterystyczną jest wysoki stopień
specjalizacji produkcji.

9. Region Ameryki Łacińskiej - występują w nim tradycyjne gospodarstwa chłopskie oraz


wielkoobszarowe gospodarstwa plantacyjne. Znaczący jest też ekstensywny chów bydła.

10. Region australijsko-nowozelandzki - posiada podobne cechy jak region północno


-amerykański. Jest to rolnictwo wysokotowarowe o wysokim stopniu specjalizacji.