‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٣‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٢‬‬

‫ﻟﻟﻴﮏ‬
‫د ژﺑﺎړن ﺧﱪې ‪۵ .................................................................‬‬
‫ﮐﻠﯿﺪي ﮐﺴﺎن ‪۸ .................................................................‬‬
‫ﴎﭼﯿﻨﯥ ‪۱۱......................................................................‬‬
‫ﴎﯾﺰه ‪۱۲.........................................................................‬‬
‫ﻟﻮﻣ!ی ﭙﺮﮐﯽ ‪۲۰................................................................‬‬
‫دوﯾﻢ ﭙﺮﮐﯽ ‪۲۸..................................................................‬‬
‫د ﺳﭙ)ﻤﱪ ‪۱۱‬ﻣﻪ او ﻧﻮې ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ‪۲۸...........................................‬‬
‫درﯦﯿﻢ ﭙﺮﮐﯽ ‪۳۶ .................................................................‬‬
‫د ﺟﻨ‪:‬ﺴﺎﻻراﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ‪ 7‬ﮐﯥ ﯾﻮ ډﯾﭙﻠﻮﻣﺎټ ‪۳۶....................................‬‬
‫ﻠﻮرم ﭙﺮﮐﯽ ‪۵۱ .................................................................‬‬
‫دا >ﺎن وژوﻧﮑﯽ دی ‪ -‬د ﮐﺮزي ﭘﻪ ډﻟﻪ ﮐﯥ ﺑﯥ ﺑﺎوري او ﺷﮑﻮﻧﻪ ‪۵۱ ............‬‬
‫ﭘﯧﻨ‪A‬ﻢ ﭙﺮﮐﯽ ‪۶۰................................................................‬‬
‫اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻏﭻ اﺧﲇ ‪۶۰.............................................................‬‬
‫ﺷﭙ‪F‬م ﭙﺮﮐﯽ ‪۶۶ .................................................................‬‬
‫د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮ واﮐﻤﻨ‪ K‬ﻻﻧﺪي ﺳﯿﻤﯥ ﺨﻪ‪ ،‬ﭘﺮ ﻣﻮ‪H‬ﻞ ﺳﺎﯾﮑﻞ ﺗﯧﺮﯦﺪل ‪۶۶.......‬‬
‫اووم ﭙﺮﮐﯽ ‪۸۰...................................................................‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ‬
‫ﻟﯿﮑﻮاﻟﻪ‪ :‬ﺑﯧﯥ دم‬
‫ژﺑﺎړه‪ :‬آﻏﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﴚ‬
‫ﭼﺎﭘﮑﺎل‪۱۳۹۳ :‬ل‪۲۰۱۴ /‬ز‬
‫ﭼﺎﭘﺸﻤﯧﺮ‪ ۳۰۰۰ :‬ﻮﮐﻪ‬
‫ﺑﯿﻪ‪؋ ۳۰۰ :‬‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٥‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٤‬‬

‫د )دورﺟﯥ( ﻧ‪R‬ﺘﻪ‪ - ،‬ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﻟﻮﻣ!ۍ ﺟ‪!:‬ه ‪۸۰..........................‬‬
‫اﺗﻢ ﭙﺮﮐﯽ ‪۹۸....................................................................‬‬
‫ﻧﻬﻢ ﭙﺮﮐﯽ ‪۱۱۳ .................................................................‬‬
‫د ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﺳﻘﻮط ‪۱۱۳ .........................................................‬‬
‫ﻟﺴﻢ ﭙﺮﮐﯽ ‪۱۳۰ ................................................................‬‬

‫د ژﺑﺎړن ﺧﱪې‬
‫ﭘﻪ ‪۲۰۰۱‬ز ﮐﺎل ﮐﯥ ﯾﻮ >ﻞ ﺑﯿﺎ داﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻫﯿﲇ ژوﻧﺪۍ ﺷﻮې‪ ،‬د وﻟﺴﻤﴩ ﮐﺮزي‬
‫راﺗ‪ d‬ﺗﻪ ډﯦﺮو اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ او آن >ﯿﻨﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻫﺮﮐﻠﯽ وواﯾﻪ‪ ،‬ﺧﻮ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ >ﯿﻨﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ‬
‫ﭘﺮ ﻧ!ﯾﻮاﻟﻮ ﭘﻪ >ﺎﻧ‪!:‬ې ﺗﻮ‪e‬ﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﺑﺎور ﻧﻪ ﻻره‪ ،‬ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ﯾﯥ ﭼﯥ د روﺳﺎﻧﻮ ﺗﺮ‬
‫ﻣﺎ‪ f‬وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻮ ﺟﻨ‪:‬ﺴﺎﻻراﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ‪:‬ﻠﻮ ﮐﯥ ﭘﺮﯦ‪R‬ﻮد‪ .‬د اﻣﺮﯾﮑﺎ د‬
‫ﯾﺮﻏﻞ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ‪۲۰۰۱‬ز ﮐﺎل ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ‪ ،‬د ژﻣﯥ ﭘﻪ ﺳ!و ﺷﭙﻮ او ور>ﻮ ﮐﯥ‬
‫اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻮﯾﻞ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﭘﺮﺗﻪ ﮐﻮم ﭘﯿﺎوړی ﻣﻼﺗ!ی ﻧﻪ ﻻره‪ ،‬ﻫﻐﻪ د‬
‫ﺧﭙﻠﻮ اﻓﻐﺎن ﭘﻠﻮﯾﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د اروز‪e‬ﺎن ﭘﻪ ﮐﻠﯿﻮ او ﻏﺮوﻧﻮ ﮐﯥ ﺷﭙﯥ ور>ﯥ ﺳﺒﺎ‬
‫ﮐﻮﻟﯥ‪ .‬ﭘﻪ ﯾﻮه ﻻس ﮐﯥ ﯾﯥ د ﯾﺎدا‪n‬ﺖ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ او ﭘﻪ ﺑﻞ ﻻس ﮐﯥ ﯾﯥ ﺳ)ﻼﯾ‪j‬‬
‫ﺗﻠﯿﻔﻮن و‪ ،‬ﭼﯥ ﭘﺮﻣ‪ j‬ﺑﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ روﻣﻪ ﻧﯿﻮﻟﯥ ﺗﺮ ﺷ‪o‬ﻟﯥ ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ او ﻧﻮرو‬
‫اﻧ‪p‬ﯾﻮاﻻﻧﻮ ﴎه اړﯾﮑﻲ ﻧﯿﻮﻟﯥ‪ .‬ﭼﻲ ﻣﺨﻲ ﺗﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ ‪H‬ﻮﻟﻮ ﻧﻨ‪:‬ﻮﻧﻮ او ﺳﻮﻧﺰو ﺨﻪ روغ‬
‫ووت او ﺑﻼﺧﺮه ﯾﯥ د ﺑُﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ ﻫﻢ ﺑﺮﯾﺎ ﺧﭙﻠﻪ ﮐ!ه‪ .‬ﻫﻐﻪ د ﯾﻮ ډﯾﭙﻠﻮﻣﺎت ﭘﻪ‬
‫ﺗﻮ‪e‬ﻪ ارګ ﺗﻪ ﭘﻪ دوه ﻻﺳﻪ ﻧﻨﻮت او د ﺟﻨ‪:‬ﺴﺎﻻراﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ‪ 7‬ﮐﯥ را اﯾﺴﺎر ﺷﻮ‪ .‬ﻧﻪ‬
‫ورﴎه ‪n‬ﻪ ﮐﺎري ‪H‬ﯿﻢ و‪ ،‬ﻧﻪ ورﴎه ‪n‬ﻪ ﻃﺮﺣﻪ وه‪ ،‬او ﻧﻪ ﻫﻢ ورﴎه دﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ‬
‫ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ‪.‬‬
‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﭼﯿﺮي زده ﮐ!ې ﮐ!ي؟ ﻫﻐﻪ د ﺟﻬﺎد او ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﭼﯿﺮي و او‬
‫ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﻮﮐ‪ K‬ﯾﯥ ﮐﺎر ﮐﺎوه؟ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﮐﻮرﻧ‪ K‬ﮐﯥ ﮐﻮم درﯾ‪ 7‬ﻻره؟ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ‬
‫ﻟﻪ راﭘﯿﺪا ﮐﯧﺪو ﴎه ﯾﯥ درﯾ‪ 7‬ﻪ ډول و؟ اﯾﺎ ﭘﻪ ر‪n‬ﺘﯿﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ‬

‫ﭘﻪ ﺑُﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ ﻧﺎﺎﭘﻲ ږغ ‪۱۳۰ ...........................................‬‬
‫ﯾﻮوﻟﺴﻢ ﭙﺮﮐﯽ ‪۱۴۴ .............................................................‬‬
‫د ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺳﻔﺮ‪ - ،‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ وروﺳﺘﻲ ﻣﺮﭼﻞ ﴎه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ‪۱۴۴ ..............‬‬
‫د ﭘﺎی ﺧﱪې ‪۱۶۱ ...............................................................‬‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٧‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٦‬‬

‫ﺷﻮي ﮐﺮ‪n‬ﯥ ﭘﻪ ﭘ‪R‬ﺘﻮ وژﺑﺎړم او ﻫﻐﻮی ﯾﯥ وﻟﻮﱄ‪ .‬ﻣﺎ ﮐﺘﺎب د ﻟﯿﮑﻮاﻟﯥ ﻟﻪ اﺟﺎزې‬

‫ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د رژﯾﻢ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب وﮐ!ي؟ وﱄ ﮐﺮزی ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﭘﻪ‬

‫ﭘﺮﺗﻪ ژﺑﺎړﻟﯽ و‪ ،‬د ﻫﻐﯥ د ﻏﱪ‪e‬ﻮن ﭘﺮ اﺳﺎس ﻣﯥ د ﮐﺘﺎب د ﭘ‪R‬ﺘﻮ ژﺑﺎړل ﺷﻮي اﺛﺮ‬

‫اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻮ ﺑﻮﺧﺖ ﺷﻮ‪ ،‬او وﱄ ﯾﯥ د ﺧﭙﻞ ډﻳﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﭘﺮﻣ‪ j‬ﺑﻬﺮ ﺗﻪ‬

‫واک ﻫﻐﯥ ﺗﻪ ورﮐ!‪ ،‬ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﺮه ﺧﭙﺮﻧﺪوﯾﻪ ‪H‬ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ او ﻫﺮ ﭼﯿﺮي ﺧﭙﺮوي‪ ،‬ﮐﻮﻻی‬

‫دواﻣﺪاره ﺳﻔﺮوﻧﻪ ﮐﻮل؟ ﻫﻐﻪ وﱄ ﻟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ او ﻧﻮرو ﻟﻮﯾﺪﯾ‪A‬ﻮ ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﻟﻪ اﺳﺘﺎزو‪،‬‬

‫ﳾ‪ .‬زﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ د ﭘﯿﺴﻮ ﻟﭙﺎره ﻧﻪ‪ ،‬د ﺧﭙﻠﯥ ژﺑﯥ د ﺑ‪p‬اﯾﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ دی‪ .‬ﭘﺮ ﻧﻮرو‬

‫ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻏﺮب ﭘﻪ ﺳﻔﺎرﺗﻮﻧﻮ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﭘﻪ اړه ﻫﻤﮑﺎري‬

‫ﻫﻐﻮ >ﻮاﻧﺎﻧﻮ ﭼﯥ ﺑﻬﺮﻧ‪ K‬ژﺑﯥ ﯾﯥ زده دي‪ ،‬ږغ ﮐﻮم ﭼﯥ د ﭘ‪R‬ﺘﻮ ژﺑﯥ د ﺑ‪p‬اﯾﻨﯥ او‬

‫ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ؟ وﱄ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻪ د اوﺳﯧﺪو ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻧﻪ ﺗﻠﯽ؟ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ اﻋﻠﯿﺤﴬت‬

‫اﻓﻐﺎن >ﻮاﻧﺎﻧﻮ د وﯦ‪R‬ﺘﺎﺑﻪ ﻟﭙﺎره دې ﭘﻪ ﻫﺮه ﺑﺮﺧﻪ ﮐﻲ اﺛﺎرو ژﺑﺎړي‪.‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪﻇﺎﻫﺮ ﺷﺎه‪ ،‬ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻠﻮاﱄ‪ ،‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩاﻧﻮ او ﭘﺨﻮاﻧﯿﻮ‬

‫اوس را>ﻢ ﻟﻪ ‪H‬ﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ ﺧﻮاﺧﻮږو ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﻣﻨﻨﻪ ﮐﻮم ﭼﯥ ددې ﮐﺘﺎب د ژﺑﺎړې ﭘﺮ‬

‫ﺟﻬﺎدي ﻣﴩاﻧﻮ ﴎه اړﯾﮑﯥ ﻨ‪:‬ﻪ وې؟ ﻫﻐﻪ ﻨ‪:‬ﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ راﻏﯽ او ﻨ‪:‬ﻪ د‬

‫ﻣﻬﺎل ﯾﯥ ﻟﻪ ﻣﺎ ﴎه ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﻪ او ﯾﺎ ﻫﻢ ﻏﯿﺮي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐ!ې وي‪.‬‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د واﮐﻤﻨ‪ K‬ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ارزو‪e‬ﺎن ﭘﻪ ﺳ!و ﻏﺮوﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻓﺮض روژه ﮐﯥ د ‪e‬ﻮﺗﻮ‬

‫ډاﮐ)ﺮ ﻓﯿﺾ ﻣﺤﻤﺪ >ﻼﻧﺪ‪ ،‬ﴍﯾﻒ ﷲ دوﺳﺖ ﴎواŠ‪ ،‬اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ اﺻﻒ ﺻﻤﯿﻢ‪،‬‬

‫ﭘﻪ ﺷ‪o‬ر ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﴎه وژﻏﻮرل ﺷﻮ؟ ﻫﻐﻪ ﻨ‪:‬ﻪ ﺗﺮ ار‪e‬ﻪ ورﺳﯧﺪ او ﺑﯿﺎ ﯾﯥ ﻟﻪ ﻧ!ﯾﻮاﻟﻮ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻧﺎﴏي‪ ،‬اﻏﻠﯥ ﺑﯧ)ﯥ دم‪ -‬دﻫﻤﺪې اﺛﺮ ﻟﯿﮑﻮاﻟﻪ‪ ،‬ډاﮐ)ﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﷲ‬

‫ﴎه د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﭘﺮ ﻻﻧﺠﯥ ﺗﺮ ﮐﻮﻣﻪ ورﺳﯧﺪې؟ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮي وو‪،‬‬

‫زرﻣﺖ‪ ،‬اﻟﺤﺎج ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر ﺗﻮﺧﯽ‪ ،‬اﺣﻤﺪ ﺟﺎوﯾﺪ ﺧﭙﻠﻮاک‪ ،‬ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ رﺣ‪،Šo‬‬

‫ﺑﯿﺎ وﱄ د ﻫﻐﻪ د ﺳﻮﻟﯥ ژﻣﻨﻪ ﭼﯥ د ﮐﻨﺪﻫﺎر ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﯾﯥ ﮐ!ې وه‪ ،‬ﻟﻪ ﺧﺎور‬

‫ﻣﺠﯿﺐ ﺻﺎﻓﯽ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﻧﺠﻢ‪ ،‬او ﻧﻮرو ﻫﻐﻮ ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﺨﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﮐﻮم ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺎﴎه‬

‫ﴎه ﺧﺎوري ﺷﻮه؟‬

‫ﻳﯥ ددې ﮐﺘﺎب د ژﺑﺎړې ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐ!ې وي‪ ،‬او ﻟﻪ ﻣﺎ ﺨﻪ ﯾﯥ ﻧﻮم ﻟﻪ‬

‫دا او دې ﺗﻪ ورﺗﻪ ﻧﻮرې ﭘﻮ‪n‬ﺘﻨﯥ د اﻏﲇ )ﺑﯿ)ﯥ ډام( ﭘﻪ دې ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ‪ f‬اﺛﺮ ﮐﯥ‬

‫ﻟﯿﮑﻠﻮ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻮی وي‪.‬‬

‫>ﻮاﺑﯧﺪﻻی ﳾ‪ .‬ﻣﺎ د وﻟﺴﻤﴩ ﮐﺮزي ﭘﻪ اړه ډﯦﺮ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ‪ ،‬ﻣﻘﺎﻟﯥ او آن ﭘﺮ اﻧ)ﺮﻧﯿ‪j‬‬
‫درﻧﺎوی‬

‫ډﯦﺮ ﻪ ﻟﻮﺳﺘﻲ‪ ،‬ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﮐﺘﺎب ﮐﯥ ﻣﯥ ډﯦﺮ داﳼ ﻪ وﻟﯿﺪل ﭼﯥ ﻟﻪ وړاﻧﺪي‬
‫ﻣﯥ ﻧﻪ و ﻟﻮﺳﺘﻲ‪ ،‬او ﻓﮑﺮ ﮐﻮم ﭼﯥ ددې ﮐﺘﺎب ډﯦﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻪ د ﻟﻮﻣ!ي ﻻس‬

‫آﻏﺎﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﴚ‬

‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وي‪> ،‬ﮑﻪ د ﮐﺘﺎب ﻟﯿﮑﻮاﻟﯥ اوه ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎن وﻟﺴﻤﴩ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي‬

‫ﮐﺎﺑﻞ‪ ،‬ﻧﻮی ‪n‬ﺎر‬

‫ﴎه ﻣﺮﮐﯥ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ اﻧﺘﻈﺎر اﯾﺴﺘﻠﯽ‪ ،‬ﻫﻐﯥ اروز‪e‬ﺎن ﺗﻪ ﻫﻢ ﺳﻔﺮوﻧﻪ ﮐ!ې‪ ،‬ﻟﻨ‪p‬ه دا‬

‫ﺳﭙ)ﻤﱪ ‪۲۹‬ﻣﻪ‪۲۰۱۴ ،‬ز ﮐﺎل‬

‫ﭼﯥ ﭘﺮ ﯧ!ﻧﻮ ﴎﺑﯿﺮه ﯾﯥ د وﻟﺴﻤﴩ ﮐﺮزي د ‪۲۰۰۱‬ز ﮐﺎل د ﻣﻘﺎوﻣﺖ د وﺧﺖ ﻟﻪ‬
‫ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﴎه ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯥ ﻣﺮﮐﯥ ﮐ!ې او دا اﺛﺮ ﯾﯥ ﭼﻤﺘﻮ ﮐ!ی‪ .‬زه دې اﺛﺮ ﺗﻪ ﯾﻮا>ﯥ د‬
‫ﯾﻮ ﯧ!ﻧﯿﺰ اﺛﺮ ﭘﻪ ﺳﱰ‪e‬ﻪ ﻧﻪ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻲ د ﯾﻮ ﭘﯿﺎوړي ژوﻧﺪي ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻪ ﺳﱰ‪e‬ﻪ ‪e‬ﻮم‪.‬‬
‫ﭘﻪ ﮐﺘﺎب ﮐﯥ >ﯿﻨﻲ داﳼ ﺧﱪې ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻟﯿﮑﻞ ﯾﯥ زﻣﺎ ﭘﻪ اﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻪ و‪،‬‬
‫ﺧﻮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﯾﯥ ‪H‬ﻮل د ﮐﺘﺎب د ﻟﯿﮑﻮاﻟﯥ ﺗﺮ ﻏﺎړه وي‪ ،‬زﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﯾﻮا>ﯥ ﺗﺮ‬
‫ﭘ‪R‬ﺘﻮ ژﺑﺎړي ﻣﺤﺪود دی‪ .‬ﻣﺎ د ﺧﭙﻠﯥ ﭘ‪R‬ﺘﻮ ﻟﭙﺎره دوﻣﺮه ﭼﻮﭘ! ﮐﻮل ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭼﯥ‬
‫اﻓﻐﺎن وﻟﺲ ﭘﻪ >ﺎﻧ‪!:‬ې ﺗﻮ‪e‬ﻪ >ﻮان ﮐﻬﻮل ﺗﻪ د ﺑﻬﺮﻧﯿﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻋﯿﻨﮑﻮ ﮐﯥ اﻧﻌﮑﺎس‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٩‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٨‬‬

‫اﺣﻤﺪ ﮐﺮزی )ﭘﻮﭘﻠﺰی(‪ :‬اﺣﻤﺪ د ﮐﺮزي وراره و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﺎﮐﺎ )ﮐﺮزی( ﭘﺮ ﻣﻮ‪H‬ﺮ‬
‫ﺳﺎﯾﮑﻞ ﻟﻪ ډﯾﻮرﻧ‪ p‬ﮐﺮ‪n‬ﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻮاﺗﻪ را واړوی‪.‬‬
‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ اﺧﻨﺪزاده )ﭘﻮﭘﻠﺰی(‪ :‬دا ﮐﺲ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ‪n‬ﻮوﻧﮑﯽ )ﻣﻮﻟﻮي( و‪ ،‬ﮐﻮر‬
‫ﯾﯥ ﭘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮټ ﮐﯥ د ﮐﺮزي د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﻟﭙﺎره ﺗﺮ ‪H‬ﻮﻟﻮ ﻟﻮﻣ!ی ﺧﻮﻧﺪي >ﺎی و‪.‬‬
‫ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﻣﺎﻣﺎ )ﭘﻮﭘﻠﺰی(‪ :‬دا ﮐﺲ د ﺣﺎﺟﻲ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻏ‪R‬ﺘﻠﯽ ﻣﻠ‪:‬ﺮی و او د‬
‫ﺳﯿﺪ رﺣﯿﻢ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻮی و‪ .‬د دې ﮐﺲ ﮐﻮر ﭘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮټ ﮐﯥ د‬

‫ﮐﻠﯿﺪي ﮐﺴﺎن‬

‫ﮐﺮزي ﻟﭙﺎره دوﯾﻢ ﭘ)ﻦ >ﺎی و‪.‬‬
‫ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺻﺎﺣﺒﺰاده )دا ﮐﺲ ﭘﻪ ﺧ‪0‬ﻪ اﻟﮑﻮزی او ﭘﻪ ﻋﺰﯾﺰ اﻏﺎ ﭘﯿﺮ ﺟﺎن ﻫﻢ‬
‫ﻣﺸﻬﻮر و(‪ :‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ واﮐﻤﻨ‪ K‬ﺨﻪ ﻣﺨﮑﯥ دا ﮐﺲ د ﺣﺎﺟﻲ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮ‬
‫ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې د اروز‪e‬ﺎن د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻗﻮﻣﻨﺪان و‪ .‬ﻫﻐﻪ د ﮐﺮزي ﮐﻠﮏ ﻣﻼﺗ!ی و‪ ،‬ﻫﻐﻪ‬
‫ﻣﻬﺎل ﭼﯥ ‪oe‬ن ﯾﯥ ﮐﺎوه ﮐﺮزی ﺑﻪ وﻟﺴﻤﴩ ﻧﻪ ﳾ‪ ،‬ﺳﺨﺖ ﭘﻪ ﻏﻮﺳﻪ و‪.‬‬
‫ﻣﻌﻠﻢ رﺣﻤﺖ ﷲ ) ﭘﻮﭘﻠﺰی(‪ :‬دا ﮐﺲ د ﭘﻮﭘﻠﺰﯾﻮ ﻟﻮی ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩ و‪ ،‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ‬
‫ﺣﺎﺟﻲ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻪ زﻧﺪان ﮐﯥ و ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻫﻢ دی ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩ و‪ ،‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ‬
‫ﮐﺮزي ﺗﺮې د ﻣﻼﺗ! ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ وﮐ!ه‪ ،‬ﻫﻐﻪ رد ﮐ!ه‪.‬‬
‫روزي ﺧﺎن‪ :‬ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ د ﺑﺎرﮐﺰﯾﻮ ﻣﺨﮑ“ ﻣﴩ و‪ ،‬د ﻫﻐﻪ د ﻗﻮم >ﯿﻨﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ‬
‫ﭘﻪ ﻧﻮﯾﻤﻪ ﻟﺴﯿﺰه ﮐﯥ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﮐﺮزی و وژŠ‪ ،‬ﺧﻮ ﭘﻪ ‪۲۰۰۱‬ز ﮐﺎل ﮐﯥ روزي ﺧﺎن د‬
‫ﮐﺮزي ﻟﻪ ﺧﻮ>‪R‬ﺖ ﴎه ﯾﻮ >ﺎی ﺷﻮ‪.‬‬
‫ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن )ﻏﻠﺠﯽ(‪ :‬دا ﮐﺲ د ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﮐﺮزي ‪H‬ﯿﻨ‪ d‬ﻣﻠ‪:‬ﺮی و‪،‬‬
‫ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﭘﻠﺰی ﻧﻪ و‪ ،‬ﺧﻮ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﺨﻪ ﯾﯥ ‪H‬ﯿﻨ‪ d‬ﻣﻼﺗ! ﮐﺎوه‪.‬‬
‫اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺧﻨﺪزاده )ﭘﻮﭘﻠﺰی(‪ :‬دې ﮐﺲ ﭘﻪ دﻫﺮاوت ﮐﯥ د ﮐﺮزي ﻟﭙﺎره دوﯾﻢ ﻧﻮم‬
‫ﻏﻮره ﮐ!‪ ،‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪه ﭼﯥ د ﮐﺮزي ﺧﻮ>‪R‬ﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک و‪ ،‬ﺧﻮ ﻟﻪ‬
‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه د اړﯾﮑﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﮐﺮزي د ﺧﻮ>‪R‬ﺖ د ﺑﺮﯾﺎ ﻟﭙﺎره اﻏﯿﺰﻧﺎک و‪.‬‬
‫ﻣﻼ ﻧﻘﯿﺐ ﷲ )اﻟﮑﻮزی(‪ :‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ‪۱۹۹۴‬ز ﮐﺎل ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮ‪ ،‬ﺧﻮ د‬
‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻣﻠ‪:‬ﺮﺗﯿﺎ ﯾﯥ وﻧﻪ ﮐ!ه‪ .‬د ﺳﭙ)ﻤﱪ ﻟﻪ ‪۱۱‬ﻣﯥ وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ د ﮐﺮزي ﭘﻪ‬
‫اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﺧﱪې ﭘﯿﻞ ﮐ!ې‪.‬‬

‫ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ )ﭘﻮﭘﻠﺰی(‪ :‬ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ د ﮐﺮزي >ﺎﻧ‪!:‬ی ﻣﻠ‪:‬ﺮی و‪ ،‬ﻧﻮﻣﻮړی‬
‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ‪۲۰۰۰‬ز ﮐﺎل ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﺑﻨﺪي ﮐ! ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﭘﻮه ﺷﻮل ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻪ‬
‫ﮐﺮزي ﴎه د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺑﻠﻮا او ﭘﺎﻮن ﭘﻼن ﺟﻮړ ﮐ!ی‪ .‬د ﺳﭙ)ﻤﱪ ﻟﻪ‬
‫‪۱۱‬ﻣﯥ وروﺳﺘﻪ د ﮐﺮزي ډﯦﺮه ﺗﮑﯿﻪ د ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺮ ﺷﺒﮑﯥ او ﻣﻠ‪:‬ﺮو وه‪.‬‬
‫اﺣﻤﺪ وﱄ ﮐﺮزی )ﭘﻮﭘﻠﺰی(‪ :‬اﺣﻤﺪ وﱄ د ﮐﺮزي ﻧﺎﺳﮑﻪ ورور او د ﻫﻐﻪ د‬
‫ﻟﻮژﺳﺘﯿﮏ ﻣﺴﻮول و‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ )ﳼ ای اې( ﺨﻪ ﺗﺮ ﮐﺮزي ﭘﻮرې ډوډۍ‪ ،‬ﭘﻴﺴﯥ او‬
‫ﺳ)ﻼﯾ‪H j‬ﻠﯿﻔﻮﻧﻮﻧﻪ رﺳﻮل‪.‬‬
‫ﺳﯿﺪ رﺣﯿﻢ )ﭘﻮﭘﻠﺰی(‪ :‬دا ﮐﺲ د ﮐﺮزي ﭘﯿﻐﺎم رﺳﻮوﻧﮑﯽ و‪ ،‬ﻫﻐﻪ >ﻮان و‪ ،‬ﺗﺮ ډﯦﺮه‬
‫ﭘﻪ رواﻧﻮ ﺳﯿﺎﳼ ﭼﺎرو ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪه‪ ،‬ﭼﯥ ﻪ روان و او وﻟﯥ د ﮐﺮزي ﻟﭙﺎره ﻣﻼﺗ!ي‬
‫‪e‬ﻮﻣﺎرﯦﺪل‪.‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه )ﭘﻮﭘﻠﺰی(‪ :‬دا ﮐﺲ د ﮐﺮزي د >ﺎﻧ‪!:‬ي ‪e‬ﺎرډ ﻣﴩ و‪ ،‬ﻫﻐﻪ د ﮐﺮزي د‬
‫اﻣﻨﯿﺖ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺳﻮﯾﻞ ﺗﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وړاﻧﺪې ﻟﯧ‪F‬ل ﺷﻮی و‪.‬‬
‫ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻮﻣﻨﺪ )ﭘﻮﭘﻠﺰی(‪ :‬دا ﮐﺲ د ﮐﺮزي دوﯾﻢ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﯽ و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﺗﻪ دا دﻧﺪه ور‬
‫ﺗﺮ ﻏﺎړې وه‪ ،‬ﭼﯥ ﻟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺨﻪ ﺗﺮ اروز‪e‬ﺎن ﭘﻮرې د ﮐﺮزي اﻣﻨﯿﺖ وﺳﺎ‪.f‬‬
‫ﺣﺎﺟﻲ ﻓﯿﺾ ﷲ )ﭘﻮﭘﻠﺰی(‪ :‬دا ﮐﺲ د ﮐﺮزي درﯦﯿﻢ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﯽ و‪ ،‬د دې ﮐﺲ‬
‫دﻧﺪه ﻫﻢ ﻫﻤﺪا وه‪ ،‬ﭼﯥ ﻟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺨﻪ ﺗﺮ اروز‪e‬ﺎن ﭘﻮرې د ﮐﺮزي اﻣﻨﯿﺖ‬
‫ﺧﻮﻧﺪي ﮐ!ي‪.‬‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪١١‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪١٠‬‬

‫>ﻞ اﻏﺎ ﺷﯿﺮزی )ﺑﺎرﮐﺰی(‪ :‬ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐﯥ د ﮐﻨﺪﻫﺎر دی‪ ،‬ﻫﻐﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ‬
‫واﮐﻤﻨ‪ K‬وړاﻧﺪې ﻫﻢ د ﮐﻨﺪﻫﺎر واﱄ و‪ .‬ﺷﯿﺮزي د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د رژﯾﻢ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻟﻪ‬
‫ﮐﺮزي ﴎه ‪ pe‬ﮐﺎر ﮐﺎوه‪ ،‬ﺧﻮ د ﺳﭙ)ﻤﱪ ﻟﻪ ‪۱۱‬ﻣﯥ وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﺨﻪ د‬
‫ﺧﭙﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻻره ﺟﻼ ﮐ!ه‪.‬‬
‫ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ )ﻫﻮﺗﮏ‪ -‬ﻏﻠﺠﯽ(‪ :‬ﻫﻐﻪ د >ﻮاﻧ‪ K‬ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ و‪.‬‬

‫ﴎﭼﯿﻨﯥ‬
‫دا ﮐﺘﺎب ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ‪ ۱۵۰‬ﻣﺮﮐﻮ ﺨﻪ ﴎﭼﯿﻨﻪ اﺧﲇ‪ ،‬ﭼﯥ د ‪۲۰۰۷‬زﮐﺎل د ﻣﻨﻲ او د‬
‫‪۲۰۰۸‬زﮐﺎل د ژﻣﻲ ﺗﺮﻣﻨ‪ 7‬د اﻓﻐﺎن‪ ،‬اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ‪ ،‬ﭘﺎﮐﺴﺘﺎŠ او اروﭘﺎﯾﻲ ‪pe‬وﻧﻮاﻟﻮ ﭘﻪ‬
‫ﺷﺘﻮن ﮐﯥ ﺗﺮﴎه ﺷﻮې دي‪ .‬د ﮐﺘﺎب ﻟﯿﮑﻮاﻟﯥ ﭘﻪ ‪۲۰۱۳‬ز او ‪۲۰۱۴‬ز ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د‬
‫دوﯾﻢ >ﻞ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ >ﯿﻨﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﴎه ﻣﺮﮐﯥ وﮐ!ې او ﮐﺘﺎب ﯾﯥ د دوﯾﻢ >ﻞ ﻟﭙﺎره‬
‫اﺻﻼح او >ﯿﻨﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﯾﯥ ور زﯾﺎﺗﯥ ﮐ!ې‪> .‬ﺎﻧ‪!:‬ې ﻣﺮﮐﯥ او ﯾﺎ ﻫﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﮐﯥ‬
‫ﺗﺮﴎه ﺷﻮې‪ .‬د ﮐﺘﺎب >ﯿﻨﻲ ﻣﻮاد ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻣﺮﮐﻮ اﺧﯿﺴﺘﻞ ﺷﻮي‪ ،‬ﭼﯥ ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ‬
‫‪H‬ﻮﻟﻪ ﮐﯥ ﻧﻪ ده وړاﻧﺪې ﺷﻮې‪ ،‬ﺑﻠﺨﻮا ﮐﺘﺎب ﻟﻪ اړﯾﻨﻮ اﺳﻨﺎدو‪ ،‬ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎﻧﻮ او د‬
‫ﯧ!وﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﮐ!ﻧﻮ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﴎﭼﯿﻨﻪ اﺧﲇ‪ .‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ‪۲۰۰۱‬زﮐﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ‬
‫د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺳﻮﯾﻞ ﮐﯥ ﻪ ﭘﻴ“ ﺷﻮي‪ ،‬ﮐﺎﰲ ﻪ ﻧﻪ دي وړاﻧﺪې ﺷﻮي‪ ،‬ﺧﻮ‬
‫ﮐﻮم ﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺮﮐﻮ ﻻﺳﺘﻪ راﻏﲇ ډﯦﺮ اړﯾﻦ او ‪)e‬ﻮر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ‪e‬ﻞ ﮐﯧ‪F‬ي‪.‬‬

‫ﻧﻮﻣﻮړی د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د رژﯾﻢ ﻣﴩ و‪ ،‬او ﺗﺮ ﭘﺎﯾﻪ د ﻫﻤﺪې ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﴩ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ‪.‬‬
‫ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﺑﺮادر )ﭘﻮﭘﻠﺰی(‪ :‬ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐﯥ دې دﻫﺮاوت و‪ ،‬او د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﯾﻮ‬
‫ﭘﯿﺎوړی ﻗﻮﻣﻨﺪان ﺷﻤﯧﺮل ﮐﯧﺪه‪.‬‬
‫ﻣﻼ ﺷﻔﯿﻖ )ﮐﺎﮐ‪ :(C‬دا ﮐﺲ ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ د ﻣﯿﺮاﺑﺎد ﺗﻨ‪:‬ﻲ ﺳﯿﻤﯥ اوﺳﯧﺪوﻧﮑﯽ‬
‫او د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د واﮐﻤﻨ‪ K‬ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﻫﻐﻮی ﯾﻮ ﭘﯿﺎوړی ﻗﻮﻣﻨﺪان و‪ .‬ﻣﻼ ﺷﻔﯿﻖ د‬
‫ﺣﺎﺟﻲ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺨﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ و‪.‬‬
‫>ﺮﯾ‪) D‬اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ(‪ :‬دا ﮐﺲ د ﳼ ای اې ﻣﺎﻣﻮر او دﮐﺮزي د ﺧﻮ>‪R‬ﺖ ﻣﻼﺗ!ی‬
‫او ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوی و‪.‬‬
‫ﺟﺎﺳﻦ اﻣﯿﺮاﯾﻦ )اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ(‪ :‬دا ﮐﺲ د اﻣﺮﯾﮑﺎ د ﭘﻮځ ﯾﻮ ﮐﺎﭘ)ﻦ و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ‬
‫اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ د ﮐﺮزي د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙﺎره د ‪oe‬رل ﺷﻮﯾﻮ >ﺎﻧ‪!:‬و اﻣﺮﯾﮑﺎﻳﻲ >ﻮاﮐﻮﻧﻮ د‬
‫ﯾﻮې ډﻟ‪ K:‬ﻣﴩي ﭘﺮ ﻏﺎړه ﻟﺮﻟﻪ‪.‬‬
‫ﺟﯿﻤﺰ ډاﺑﻦ ) اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ(‪ :‬د اﻣﺮﯾﮑﺎ د وﻟﺴﻤﴩ ﺑﻮش >ﺎﻧ‪!:‬ی اﺳﺘﺎزی و‪ ،‬او د‬
‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره ﯾﯥ ﯾﻮه ﻧﻮې اداره ﺟﻮړه ﮐ!ه‪.‬‬
‫ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر ﺳﯿﺮت )ازﺑﯿﮏ(‪ :‬ﺳﯿﺮت ﻫ˜ﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ د ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺑُﻦ ﭘﻪ‬
‫ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ ﮐﺮزی واک ﺗﻪ وﻧﻪ رﺳﻴ‪F‬ي‪.‬‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪١٣‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪١٢‬‬

‫زه ﭘﻪ دې ¦ﻪ وم‪ ،‬ﭼﯥ د وﻟﺴﻤﴩ ﺨﻪ ﻪ وﺧﺖ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﻬﺎﻟﻮﯦﺶ ﴎه ﺳﻢ‬

‫ﴎﯾﺰه‬

‫وﻣﻮﻣﻢ‪ .‬اﯾﻠﻪ ﭘﻪ اوو ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ وﺗﻮاﻧﯧﺪم ﭼﯥ د وﻟﺴﻤﴩۍ ﻣﺎ¡‪ K‬وره ﺗﻪ ورﺷﻢ‪ .‬ﭘﻪ‬
‫ﻟﻮﻣ!ﯾﻮ ﮐﯥ راﺗﻪ د وﻟﺴﻤﴩ ﻟﻪ وﯾﺎﻧﺪ ﴎه ﻫﻢ د ﻣﺮﮐﯥ ﮐﻮﻟﻮ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮﯦﺪه‪ .‬زه‬
‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ¦ﻪ وم‪ ،‬ﺧﻮ ﻣﺎﺗﻪ ﺑﻪ وﯾﻞ ﮐﯧﺪل ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ¦ﻪ ﻧﻪ ﺷﻢ‪ .‬ﻟﻪ ﻮ‬
‫ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﺷ‪o‬ل ﮐﯥ ﯾﻮه ¨ﻲ ﭼﺎودﻧﻪ وﺷﻮه‪ .‬دا ﯾﻮه ﻧﺎوړه ﭘﯧ‪R‬ﻪ وه ﭼﯥ‬
‫ﭘﮑﯥ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻮال او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن و وژل ﺷﻮل‪ .‬ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د دې ﭼﺎودﻧﯥ ﭘ!ه ﭘﺮ‬
‫ﻏﺎړه واﻧﻪ ﺧﯿﺴﺘﻪ‪ .‬دا زړه ﺑﻮږﻧﻮوﻧﮑﯥ وه‪ .‬د وﻟﺴﻤﴩ ﺳﺘﻮﻣﺎن وﯾﺎﻧﺪ راﺗﻪ ووﯾﻞ‪:‬‬
‫"وﻟﺴﻤﴩ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻮ‪n‬ﺘﻨﻮ ﺗﻪ ﻟﯿﮑﻨﻲ >ﻮاﺑﻮﻧﻪ وواﯾﻲ‪ ".‬ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﮐﺮزی ﻟﻪ‬
‫ﻫﯧﻮاده ﺑﻬﺮ ﭘﻪ ﺳﻔﺮوﻧﻮ زﯾﺎت ﺑﻮﺧﺖ ﺷﻮ‪.‬‬
‫ﻟﻪ ډﯦﺮو ﻫ˜ﻮ او اﻧﺘﻈﺎر وروﺳﺘﻪ ﻣﯥ د وﻟﺴﻤﴩ د وﯾﺎﻧﺪ ﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ﴎه د ﺧﱪو‬
‫وﺧﺖ وﻣﻮﻧﺪﻟﯽ ﺷﻮ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اﻧ‪:‬ﺮﯾﺰي ﮐﻤﺰورې ﺧﱪې ﮐﻮﻟﯥ‪ ،‬او ﯾﻮازې د ﮐﻮرﻧﯿﻮ‬
‫رﺳﻨﯿﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ درﻟﻮد‪ .‬ﻣﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭼﯥ وﻟﺴﻤﴩ ﺗﻪ زﻣﺎ د‬
‫ﻫﻐﻮ ﻣﺮﮐﻮ او ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ اړه وواﯾﻲ‪ ،‬ﭼﯥ ﻣﺎ ورﴎه ﮐ!ې وې‪ .‬ﻣﺎ د ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ‬
‫ﻟﯿﮑﲇ وو‪ ،‬ﭼﯥ دﮐﻨﺪﻫﺎر او اروز‪e‬ﺎن وو او ﭘﻪ ‪۲۰۰۱‬ز ﮐﺎل ﮐﯥ ﻣﯥ د وﻟﺴﻤﴩ‬
‫ﮐﺮزي د ﺳﻔﺮ ﭘﻪ اړه ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﴎه ﻣﺮﮐﯥ ﮐ!ې وې‪ .‬دا ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن و ﭼﯥ ﻟﻪ وﻟﺴﻤﴩ‬
‫ﴎه ﯾﯥ واک ﺗﻪ ﭘﻪ رﺳﯧﺪو ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐ!ې وه‪ ،‬ﻣﺎ ﯾﯥ ﯾﻮ ﻟﻨ‪ p‬ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐ!ی و‪.‬‬
‫د ﮐﺘﺎب ﻟﭙﺎره د دې ﺧﻠﮑﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري د وﻟﺴﻤﴩ ﭘﻪ اړه ﮐﺮه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ وه‪ .‬د‬
‫وﻟﺴﻤﴩ د وﯾﺎﻧﺪ ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﱪه ﭘﻮه ﻧﺸﻮ‪ ،‬او رډ ‪ -‬رډ ﯾﯥ راﺗﻪ ﮐﺘﻞ‪ ،‬ﺧﻮ زه‬
‫ډاډه وم ﭼﯥ د وﻟﺴﻤﴩ ﮐﺮزي ﻟﻪ ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﺨﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮه ﺷﻮی و‪ .‬ﻫﻐﻪ راﺗﻪ ووﯾﻞ‪:‬‬
‫"ﺗﺎﺳﯥ ﺧﭙﻞ ﻫﻮ‪H‬ﻞ ﺗﻪ وﻻړه ﺷﺊ‪ ،‬ﻣﻮږ ﺑﯿﺎ درﴎه اړﯾﮑﻪ ‪H‬ﯿﻨ‪:‬ﻮو او را و ﺑﻪ ﻣﻮ ﻏﻮاړو‪".‬‬
‫دوه ور>ﯥ وروﺳﺘﻪ ‪H‬ﯿﻠﻔﻮن راﻏﯽ‪ ،‬ﻣﻘﺎﺑﻞ ږغ ﮐﯥ راﺗﻪ ووﯾﻞ ﺷﻮل‪ ،‬ﭼﯥ ﻣﻮږ ﻟﻪ‬
‫ﺟﻼﻟﺘ‪o‬ب وﻟﺴﻤﴩ ﴎه ﺳﺘﺎﺳﯥ ﭘﻪ اړه ﺧﱪې ﮐ!ې او ﺳﺘﺎﺳﯥ ﻟﯿﺪﻧﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﴎه‬
‫ﺷﻮﻧﯥ ده‪ .‬ﯾﻮه ورځ وروﺳﺘﻪ ﻫﺮ ﻪ ﺳﻢ وو‪ .‬راﺗﻪ ووﯾﻞ ﺷﻮل‪" :‬وﻟﺴﻤﴩ ﺳﺘﺎﺳﯥ‬
‫ﻟﭙﺎره ﺷﻞ دﻗﯿﻘﯥ وﺧﺖ ﻟﺮي‪ ،‬ﺗﺎﺳﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻮ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻟﻪ ‪H‬ﺎﮐﲇ وﺧﺖ وړاﻧﺪې‬
‫راﺷﺊ‪> ،‬ﮑﻪ اﻣﻨﯿﺘﻲ ﭘﻠ)ﻨﯥ وﺧﺖ ﻧﯿﴘ‪".‬‬

‫ﮐﻠﻪ ﻣﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎن وﻟﺴﻤﴩ ﴎه د ﻟﻮﻣ!ي >ﻞ ﻟﭙﺎره وﮐﺘﻞ‪ ،‬ﻫﻐﻪ زﻣﺎ وړه ډاﻟ‪K‬‬
‫ﭘﻪ ورﯾﻦ ﺗﻨﺪي وﻣﻨﻠﻪ‪ .‬ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﴎه ﻣﯥ د ‪۲۰۰۸‬ز ﮐﺎل ﭘﻪ ﻣﺎرچ ﮐﯥ وﮐﺘﻞ‪ .‬ﺗﺮ دﻏﯥ‬
‫ﮐﺘﻨﯥ ﯾﻮازې ﯾﻮه ﻣﯿﺎﺷﺖ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﯾﻮه >ﺎŸﺮ‪e‬ﻲ ﺑﺮﯾﺪ ﮐﯥ ﺳﻞ ﮐﺴﺎن و وژل‬
‫ﺷﻮل‪ ،‬او ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﮐﺘﻨﯥ ﯾﻮه ﯾﺎ دوې اووﻧ‪ K‬وړاﻧﺪي ﭘﺮ وﻟﺴﻤﴩ ﮐﺮزي ﻫﻢ د‬
‫اﻓﻐﺎن ﴎﺗﯧﺮو د رﺳﻢ ‪e‬ﺬﺷﺖ د ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﺑﺮﯾﺪ ﺷﻮی‬
‫و‪ ،‬ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺗﺮې روغ وﺗﻠﯽ و‪.‬‬
‫وﻟﺴﻤﴩ ﺗﻪ ﻣﯥ ﯾﻮ ﭘ)ﻮ د ډاﻟ‪ K‬ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ ور وړی و‪ ،‬ﭘ)ﻮ )ﺎدر( د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺳﻮﯾﻞ‬
‫ﮐﯥ ﻧﺎرﯾﻨﻪ ډﯦﺮ ﭘﻪ اوږو ﮐﻮي‪ .‬وﻟﺴﻤﴩ د ډاﻟ‪ K‬ﭘﻪ ﻟﯿﺪو ﭘﻪ ﺗﮑﺮار راﺗﻪ ووﯾﻞ‪ ،‬ﭼﯥ ‪n‬ﮑﻠﯥ‬
‫ډاﻟ‪ K‬ده‪ .‬ﮐﺮزی ﺳﻬﺎر ﻣﻬﺎل اﺗﻪ ﻧﯿﻤﯥ ﺑﺠﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﻮر زﻏﺮوال ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﮐﯥ ﭼﯥ د‬
‫ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻮ ﺗﻌﻘﯿﺒﻲ ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﻫﻢ ورﴎه وو‪ ،‬راﻏﯽ‪ .‬ﻫﻐﻪ دا ﺷﯧﺒﻪ ﻟﻪ ډاﮐ)ﺮ ﺨﻪ راﺳﺘﻮن ﺷﻮی‬
‫و‪ ،‬ﴎﺗﯧﺮي ﯾﯥ ﻫﻢ ﺣﯿﺮان او اﻧﺪﯦ‪R‬ﻤﻦ ‪n‬ﮑﺎرﯦﺪل‪ ،‬د وﻟﺴﻤﴩۍ ﻣﺎ¡‪ K‬ﺗﺮ دروازې ﯾﯥ‬
‫د ﻫﻐﻪ ﭘﺎﻟﻨﻪ او ﺳﺎﺗﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ‪ .‬وﻟﺴﻤﴩ د ﯾﻮې ﭘﻮ‪n‬ﺘﻨﯥ ﻟﻪ >ﻮاب ﺨﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﺧﻨﺪا‬
‫راﺗﻪ ووﯾﻞ‪" :‬ډاﮐ)ﺮ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﯽ وم‪ ،‬د ﯾﻮې ﻣﻌﻤﻮﱄ ﮐﺘﻨﯥ ﻟﭙﺎره‪".‬‬
‫ﭘﻪ وﻟﺴﻤﴩۍ ﻣﺎ¡‪ K‬ﮐﯥ ﭘﺮ ﮐﺮزي ﻠﻮر – ﭘﻨ‪A‬ﻪ ﻣﻼﯾﺎن او د ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ور‬
‫وﺮﺧﯧﺪل‪ ،‬ﻫﺮ ﯾﻮه ﯾﯥ ﺟﻼ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ ﻟﺮﻟﻪ‪> .‬ﯿﻨﻮ ﯾﯥ ﺗﻮرې درﯦﺸ‪ K‬ﮐ!ې وې او ﭘﻪ‬
‫وﯦ‪R‬ﺘﺎﻧﻮ ﯾﯥ ﺟﯧﻞ ﻫﻢ وﻫﲇ و‪ .‬ﮐﺮزی ﯾﻮا>ﻨﯽ ﮐﺲ و‪ ،‬ﭼﯥ ﭘﻪ وﻟﴘ ﺟﺎﻣﻮ ﮐﯥ و‪.‬‬
‫ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﴎه ﯾﯥ ﭼﯥ ﺗﺮې ﭼﺎﭘﯿﺮ وو وﮐﺘﻞ‪> ،‬ﯿﻨﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ ﻻر‪n‬ﻮوﻧﯥ وﮐ!ې‪،‬‬
‫>ﯿﻨﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ ﮐﺎﻏﺬوﻧﻪ ﻻﺳﻠﯿﮏ ﮐ!ل‪ ،‬ﻮ ﺷﯧﺒﯥ وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ‪e‬ﺮ>ﻨﺪ )ﻣﺒﺎﯾﻞ( ﻏﻮږ ﺗﻪ‬
‫ﻧﯿﻮﻟﯽ و د ﺗﴩﯾﻔﺎﺗﻮ رﯾﯿﺲ ﺗﻪ ﯾﯥ ﻻر‪n‬ﻮوﻧﯥ ﮐﻮﻟﯥ‪.‬‬
‫ﻣﺎ ﺗﻪ ﯾﯥ د ﺳﻬﺎر ﻧﺎري ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﺷﻞ دﻗﯿﻘﯥ وﺧﺖ راﮐ!‪ ،‬ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ د ‪۲۰۰۱‬ز ﮐﺎل‬
‫د ﺧﻮ>‪R‬ﺖ او ﻫ˜ﻮ ﭘﻪ اړ ور ﴎه وﻏ‪F‬ﯦ‪F‬م‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻨ‪:‬ﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻟﺴﻤﴩ ﺷﻮ؟ د‬
‫ﻣﺮﮐﯥ وﺧﺖ ډﯦﺮ ﻟﻨ‪ p‬و‪ ،‬وﻟﺴﻤﴩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ رواﻧﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ډﯦﺮ ﺑﻮﺧﺖ و‪.‬‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪١٥‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪١٤‬‬

‫ﺷﻮم‪ ،‬وروﺳﺘﻪ د زﯾﻨﻮ ﺗﺮ ﻨ‪ d‬ﻣﺨﺘﻪ وﻻړم‪ ،‬ﭘﻪ ﺑﺮﻧ‪p‬ه ﮐﯥ ﴎه ﻏﺎﻟ‪ K‬ﻫﻮاره وه‪ .‬ﭘﻪ‬

‫وﻟﺴﻤﴩۍ ﻣﺎ¡‪ K‬د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ زړه ﮐﯥ ده‪ ،‬ﻟﻪ دو‪n‬ﻤﻦ ﺨﻪ ﻟﺮې ﭘﺮﺗﻪ ده‪ .‬زﻣﺎ ژﺑﺎړن‬

‫ﻻر ﮐﯥ د )ﺑﺎﮐﻨ‪:‬ﻢ( ﻣﺎ¡‪ K‬ﭘﻪ ﯧﺮ دوه ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ د اﺣﱰام ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ وﻻړ وو‪ .‬زﯾﻨﻮ ﺗﻪ‬

‫وﻟﺴﻤﴩۍ ﻣﺎ¡‪ K‬ﺗﻪ ﭘﻪ ﯾﻮه وړه ﮐﺮوﻻ ‪H‬ﻮﯾﻮ‪H‬ﺎ ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﮐﯥ ﺑﻮﺗﻠﻢ‪ .‬ﻣﻮ‪H‬ﺮ ډﯦﺮ ﮐﺮار ﺗ‪ d‬ﮐﺎوه‪،‬‬

‫ﻣﯥ ور ﭘﺎم ﺷﻮ‪ ،‬دې زﯾﻨﻮ د ﮐﺎﺑﻞ د ﻇﻠﻤﻮﻧﻮ ﺷﺎﻫﺪي ورﮐﻮﻟﻪ‪.‬‬

‫ﻻر ﮐﯥ د ‪H‬ﺮاﻓﯿﮑﻮ ‪e‬ﻪ ‪e‬ﻮ¡ﻪ وه‪ .‬د ﺳ!ﮐﻮﻧﻮ ﺗﺮﻨ‪ d‬رﯦ!ۍ ﻟﻪ ﻣﯿﻮو ډﮐﯥ وې‪ ،‬ﯾﻮ‬

‫د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﯾﻨﻪ ﺗﻮﯾﻮﻧﮑﯥ ﺟ‪!:‬ﯾﺰې ﮐﯿﺴﯥ‪ ،‬د ﻣﴩاﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ‪ 7‬زړه ﺑﻮږﻧﻮوﻧﮑﯥ‬

‫ﻣﺴﺠﺪ ﭼﯥ ﺷﻨﻪ ﮐﻤﺒﺪه ﯾﯥ وه ‪n‬ﮑﺎره ﺷﻮ‪ ،‬ډﯦﺮې ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ ﻣﯥ ﭘﻪ ﺷﻨﻮ ﺑﺮﻗﻮ )ﭼﺎدرﯾﻮ(‬

‫ﺟ‪!:‬ې او ﭘﻪ اړه ﯾﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﻟﺘﻪ ﻟﯿﮑﻞ ﮐﯧ‪F‬ي‪ .‬ﭘﻪ ‪۱۹۷۸‬ز ﮐﺎل ﮐﯥ ﻫﻤﺪﻟﺘﻪ ﭘﻪ‬

‫ﮐﯥ وﻟﯿﺪې ﭼﯥ ﺳﻮال ﯾﯥ ﮐﺎوه‪ .‬ﻣﻮږ ﯾﻮه دﻧ‪ d‬دﯦﻮال ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو ﭼﯥ ﺗﺮﻣﺨﯥ ﯾﯥ ﻟﻪ‬

‫ﻫﻤﺪې ﻣﺎ¡‪ K‬ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺮ ‪H‬ﻮﻟﻮ ﻟﻮﻣ!ی وﻟﺴﻤﴩ داود ﺧﺎن او د ﻫﻐﻪ‬

‫رﯾ‪:‬ﻮ ډﮐﯥ ﺑﻮﺟ‪ K‬ﭘﺮﺗﯥ وې‪ ،‬ﻟﻪ ﺳﻮرﯾﻮ د ﮐﻼﺷﻨﮑﻮﻓﻮﻧﻮ ﻣﯿﻠﻮﻧﻪ راوﺗﲇ وو‪ .‬د دې دﻧ‪:‬ﻮ‬

‫ﮐﻮرﻧ‪ K‬ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﺎﻧﻮ و وژل‪ .‬دﻫﻐﻮی ﺟﺴﺪوﻧﻪ د زﯾﻨﻮ ﺗﺮﻨ‪ d‬ﭘﺮاﺗﻪ وو‪ ،‬ﭼﯧﺮې ﭼﯥ‬

‫دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ دﻧﻨﻪ ﯾﻮا>ﯥ وﻟﺴﻤﴩ ﮐﺮزي ژوﻧﺪ ﻧﻪ ﮐﺎوه‪ ،‬ﺑﻠﮑﯥ د )ﳼ ای اې(‬

‫اوس ﻏﺎﻟ‪ K‬ﭘﺮې ﻫﻮارې وې‪ .‬د داود ﺧﺎن ﻗﺎﺗﻠﯿﻨﻮ ﯾﻮ ﮐﺎل وروﺳﺘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د‬

‫ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ‪ ،‬د ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ او اﻣﺮﯾﮑﺎ ډﻳﭙﻠﻮﻣﺎﺗﺎﻧﻮ ﻫﻢ ژوﻧﺪ ﮐﺎوه‪ .‬زﻣﻮږ ﻟﻪ ﮐﺮوﻻ ﻣﻮ‪H‬ﺮ‬

‫ﺷﻮروﯾﺎﻧﻮ د راﺗ‪ d‬ﻻر ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻪ‪ ،‬او ﻟﻪ دې ﴎه د ﯾﻮې اوږدې ﺟ‪!:‬ې ور ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻞ‬

‫ﴎه ﻧﻮر ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻮ‪H‬ﺮوﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﮑﯥ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﮐﺴﺎن وو ﯾﻮ >ﺎی ﺷﻮل‪ .‬ﭘﻪ ‪n‬ﺎر ﮐﯥ‬

‫ﺷﻮ‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺷﻮروﯾﺎن ﻟﻪ ﻫﯧﻮاد ﺨﻪ ووﺗﻞ‪ ،‬اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﯥ ﺟ‪!:‬ه ﭘﯿﻞ ﮐ!ه‪،‬‬

‫زﻏﺮوال ﺟﯿﭗ ﻣﻮ‪H‬ﺮوﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻢ ﮐﯧ‪F‬ي‪ ،‬د ﻣﻮ‪H‬ﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﴎ ﮐﯥ د ﻣﺒﺎﯾﻞ ﺳ‪:‬ﻨﺎل ﺑﻨﺪوﻧﮑﯥ‬

‫وﻟﺴﻤﴩ ﻧﺠﯿﺐ ﷲ ﻫﻢ ﻧﻮره ‪e‬ﺰاره ﻧﺸﻮﻟﯽ ﮐﻮﻻی‪ .‬ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ د ﺟ‪!:‬و ﭘﺮ‬

‫اﻟﯥ وې ﭼﯥ د رﯾﻤﻮټ ﮐﻨ)ﺮول ¨ﻮﻧﻮ د ﭼﺎودﻧﯥ ﻣﺨﻪ وﻧﯿﴘ‪.‬‬

‫ﻣﻬﺎل‪ ،‬وﻟﺴﻤﴩۍ ﻣﺎ¡‪ K‬ﺑﻪ ﭘﻪ وار – وار ﻣﺤﺎﴏه ﮐﯧﺪه‪ .‬ﭘﻪ ‪۱۹۹۶‬ز ﮐﺎل ﮐﻠﻪ ﭼﯥ‬

‫د اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻮ زﻣﻮږ ﻣﻮ‪H‬ﺮ وﭘﻼ‪H‬ﻪ‪ ،‬زﻣﺎ ژﺑﺎړن ورﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ دا )ﺑﯿ)ﺎی ډوم( ده‪.‬‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎن واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل‪ ،‬ﭘﺨﻮاﻧﯽ وﻟﺴﻤﴩ ډاﮐ)ﺮ ﻧﺠﯿﺐ ﷲ ﯾﯥ وﻧﯿﻮ‪ ،‬ﭘﻪ ﻣﻮ‪H‬ﺮ‬

‫ﻫﻐﻪ ﺳﱰ‪e‬ﯥ ﻏ)ﯥ ﮐ!ې ﻟﻪ ﮐ!ﮐ‪ K‬ﯾﯥ راﺗﻪ وﮐﺘﻞ وﯾﯥ وﯾﻞ‪" :‬اه! ﺷﻨﯥ ﺳﱰ‪e‬ﯥ!"‬

‫ﭘﺴﯥ ﯾﯥ وﺗﺎړه‪ ،‬ﺷﮑﻨﺠﻪ ﯾﯥ ﮐ!‪ ،‬وﯾﯥ وﯾﺸﺖ او ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﯥ د وﻟﺴﻤﴩۍ ﻣﺎ¡‪K‬‬

‫اﺟﺎزه ﯾﯥ راﮐ!ه ﻣﻮږ ﻣﺨﺘﻪ وﻻړو‪ .‬زﻣﺎ ﻧﻮم ﯾﯥ ﭘﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﮐﯥ ورﺗﻪ وواﯾﻪ‪ ،‬ﻟﻪ ﻮ‬

‫ﻣﺨﺘﻲ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻠﻮر ﻻري ﮐﯥ را >ﻮړﻧﺪ ﮐ!‪ .‬د ﻫﻐﻪ ﺟﺴﺪ ﻫﻠﺘﻪ د ﻮ ور>ﻮ ﻟﭙﺎره‬

‫اﻣﻨﯿﺘﻲ ﺗﻼﺷﯿﻮ ﺗﯧﺮ ﺷﻮو‪ ،‬ﭼﯥ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺎ¡‪ K‬ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻮ‪.‬‬

‫>ﻮړوﻧﺪ و‪ ،‬رﺳ‪ K‬ﯾﯥ ﻏﺎړه ﻧﯿﻤﻪ ور ﻏﻮﻪ ﮐ!ې وه‪.‬‬

‫د ﺗﻼﺷ‪ K‬ﭘﻪ اﺧﺮې ﭘﻮﺳﺘﻪ ﮐﯥ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮﯾﻨ‪:‬ﻠﯽ و‪ .‬ﻣﻮږ ﻣﺎ¡‪ K‬ﺗﻪ ﻧ‪F‬دې و‪ ،‬ژﺑﺎړن ﻣﯥ‬

‫ﮐﻠﻪ ﭼﯥ وﻟﺴﻤﴩ ﮐﺮزي د ﺳﻬﺎر ﻟﯿﺪﻧﯥ ﭘﺎی ﺗﻪ ورﺳﻮﻟﯥ‪ ،‬زه ﯾﯥ د ﻣﺠﻠﺴﻮﻧﻮ ﯾﻮې‬

‫وﭘﻮ‪n‬ﺘﻞ‪ ":‬اﯾﺎ زه ﻧﺸﻢ ورﴎه ﺗﻠﻼی؟" ﻧﻪ؛ ﻣﺎ ژﺑﺎړن ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ‪> ،‬ﮑﻪ وﻟﺴﻤﴩ‬

‫‪n‬ﮑﻠﯥ ﮐﻮ‪H‬ﯥ ﺗﻪ ور وﻏﻮ‪n‬ﺘﻢ‪ ،‬د ﮐﻮ‪H‬ﯥ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﺳﭙﯿﻦ او ﭼﺖ ﯾﯥ ډﯦﺮ ‪n‬ﮑﻠﯽ ﺟﻮړ‬

‫ﭘﻪ اﻧ‪:‬ﺮﯾﺰي ژﺑﻪ ﺧﱪې ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻮی‪ .‬ﻟﻪ ﻣﺎ ﺨﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ دې ﺗﻼﳾ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﮐﯥ زﻣﺎ‬

‫ﺷﻮی و‪ .‬وﻟﺴﻤﴩۍ ﻣﺎ¡‪H K‬ﻮﻟﻪ ﻟﻪ ﴎه د ﭘﺨﻮا ﭘﻪ ﯧﺮ رﻏﻮل ﺷﻮې وه‪ .‬ﺧﻮ ﻟﻪ ﻣﺎ¡‪K‬‬

‫ﻗﻠﻤﻮﻧﻪ او ﺑﺴﺘﻪ واﺧﯿﺴﺘﻞ‪ ،‬ﯾﻮازې ﯾﯥ د ﺛﺒﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ راﺗﻪ ﭘﺮﯦ‪R‬ﻮد‪ .‬ﯾﻮه ﻣﺤﺎﻓﻆ راﺗﻪ‬

‫ﺑﻬﺮ ﻟﻪ ﺧ‪R‬ﺘﻮ او دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﻻ ﻫﻢ د وراﻧﯿﻮ او ﺗﯧﺮ ﺗﺎرﯾﺦ وړې ﻧ‪R‬ﯥ ‪n‬ﮑﺎرﯦﺪې‪ .‬ﻣﻮږ د‬

‫د ﭼﺎی ﺳﺖ وﮐ!‪ ،‬زه ورﺗﻪ ﻣﺴﮑ‪ K‬ﺷﻮم‪ ،‬د ﭼﺎی ﺳﺖ ﮐﻮل اﻓﻐﺎن دود او ﻣﯧﻠﻤﻪ‬

‫ﯾﻮه ﻧﺮي ﻣﯿﺰ ﭘﻪ ﴎ ﮐﯥ ﮐ‪R‬ﯧﻨﺎﺳﺘﻮ‪ ،‬دې ﻣﯿﺰ ﺗﻪ دﯦﺮش ﻮﮐ‪ K‬ﭘﺮﺗﯥ وې‪ .‬د ﻣﯿﺰ ﭘﻪ‬

‫ﭘﺎﻟﻨﻪ ده‪.‬‬

‫ﴎﮐﯥ دوې ﻮﮐ‪> K‬ﺎﻧ‪!:‬ې ﺷﻮې وې‪.‬‬

‫زﻣﻮږ ﻟﻮﻣ!ی ﻟﯿﺪﻧﻪ د وﻟﺴﻤﴩۍ ﻣﺎ¡‪ K‬ﭘﻪ ﯾﻮه ﻟﻮی ﺗﺎﻻره ﮐﯥ وﺷﻮه‪ .‬دا وداﻧ‪ K‬د‬

‫وﻟﺴﻤﴩ د ﺧﱪو ﭘﻪ ﭘﯿﻞ ﮐﯥ راﺗﻪ ووﯾﻞ‪n":‬ﻪ ﻧﻮ ﻟﻪ اروز‪e‬ﺎﻧﻪ ﯾﯥ ﭘﯿﻞ ﮐ!م‪ ".‬ورﺗﻪ ﻣﯥ‬

‫)‪e‬ﻞ ﺧﺎﻧﯥ ﻣﺎ¡‪ (K‬ﭘﻪ ﻧﻮم ﯾﺎدﯦﺪه‪ .‬زه ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ وم‪ ،‬د وداﻧ‪e K‬ﻤﺒﺪې د ﻣﺎﻣﻮرﯾﻨﻮ د‬

‫ووﯾﻞ‪":‬ﻫﻮ" ﻫﻐﻪ ﺷﯧﺒﻪ ﺑﻪ ‪n‬ﺎﯾﻲ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻫﻢ دا ﺑﻞ ډول ‪n‬ﮑﺎرﯦﺪه ﭼﯥ ﯾﻮه ﻏﺮﺑ‪ K‬ﭘﻪ‬

‫ﺗ‪ d‬ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﻫﻐﻮی د ﺑﻮ‪H‬ﻮﻧﻮ د ږغ ازاﻧ‪:‬ﻪ او اﻧﻌﮑﺎس ﮐﺎوه‪ .‬ﭘﻪ وداﻧ‪ K‬ﮐﯥ اﻣﻨﯿﺘﻲ‬

‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د وﻟﺴﻤﴩ ﮐﯿﺴﻪ ﻟﯿﮑﻲ‪ .‬زه ﻮک وم ﭼﯥ د دې ‪H‬ﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ اړه ﻪ‬

‫ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ ﯾﻮې ﺧﻮا ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﺗﻪ ﻏﲇ ﺗﯧﺮﯦﺪل‪ ،‬زه د زﯾﻨﻮ ﺗﺮ ﻨ‪ d‬ﻮ ﺷﯧﺒﯥ ¦ﻪ‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪١٧‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪١٦‬‬

‫ﴎه وږﻏﯧ‪F‬م‪> ،‬ﮑﻪ زﻣﺎ وﺧﺖ ﻫﻢ ﺗﻨ‪ d‬و‪ ،‬ﺧﻮ وﻟﺴﻤﴩ زﻣﺎ ﺧﱪو ﺗﻪ ور ﭘﺎم ﻧﻪ ﺷﻮ‪.‬‬

‫وﻟﯿﮑﻢ او ﭘﻪ اړه ﻳﯥ ﺳﻤﻪ ﭘﻮه ﺷﻤﻪ؟ ﺧﻮ ﻣﺎ وﻟﺴﻤﴩ ﺗﻪ ﺮ‪e‬ﻨﺪه ﮐ!ه ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ د‬

‫ﻗﺪﯾﺮ د وﻟﺴﻤﴩ د ﻟﻮﻣ!ي ﻣﻘﺎوﻣﺖ او ﺧﻮ>‪R‬ﺖ ﻣﻠ‪:‬ﺮی دی‪ ،‬ﻫﻐﻪ د ارزو‪e‬ﺎن د‬

‫‪۲۰۰۱‬ز ﮐﺎل د ﺧﻮ>‪R‬ﺖ ﭘﻪ اړه د ﻟﻮﻣ!ي ﻻس ﻟﻪ ﺷﺎﻫﺪاﻧﻮ ﴎه د ﻣﺮﮐﻮ او ﺧﱪو ﭘﺮ‬

‫ﻟﻮﯾﺪﯾ‪ 7‬ﻟﻮري دې دﻫﺮاوت دی‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ وﻟﺴﻤﴩ ﮐﺮزی واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻗﺪﯾﺮ‬

‫ﺑﻨﺴ‪ j‬ﻏﻮاړم ﻪ وﻟﯿﮑﻢ‪ .‬ﯾﻮ >ﻞ ﺑﯿﺎ ﻣﯥ د ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﮐ!ل ﭼﯥ ﻣﺎ‬

‫ﻟﻪ >ﺎن ﴎه وﻟﺴﻤﴩۍ ﻣﺎ¡‪ K‬ﺗﻪ راوﯾﺴﺖ‪ .‬وﻟﺴﻤﴩ ووﯾﻞ ﭼﯥ ﻗﺪﯾﺮ د ﻟﺴﻢ رﯾﺎﺳﺖ‬

‫ورﴎه ﻟﻪ وړاﻧﺪې ﻣﺮﮐﯥ ﮐ!ې وې‪ .‬وﻟﺴﻤﴩ زﻣﺎ د ﻣﺮﮐﻮ ﭘﻪ ﺧﱪﯦﺪو ﻫﯧ“ او ﺧﻮښ‬

‫ﻣﴩ و‪ ،‬ﻟﻪ ﻟﺴﻢ رﯾﺎﺳﺖ ﺨﻪ ﯾﯥ ﻫﺪف د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﲇ اﻣﻨﯿﺖ ﻟﻪ ﺎﻧ‪:‬ﯥ و‪،‬‬

‫ﺷﻮ‪ ،‬ﻫﻐﻪ راﺗﻪ ووﯾﻞ‪" :‬ﻪ؟ ر‪n‬ﺘﯿﺎ؟ ﺗﺎﺳﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ‪H‬ﻮﻟﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﴎه ﺧﱪې ﮐ!ې؟"‬

‫ﭼﯥ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ اﺳﺘﺎزو‪ ،‬د ﻫﻐﻮی د دﻓﱰوﻧﻮ‪ ،‬اﺳﺘﻮ‪e‬ﻨ‪A‬ﺎﯾﻮﻧﻮ‪ ،‬او ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﴎﯾﻨﺎ‬

‫داﺳﯥ راﺗﻪ ‪n‬ﮑﺎرﯦﺪل ﭼﯥ وﻟﺴﻤﴩ ﺑﻪ د ﺑﻮﺧﺘﯿﺎوو ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻣﺎ ﭘﺮﯦ‪F‬دي‪ ،‬او وﻻړ ﺑﻪ‬

‫ﻫﻮ‪H‬ﻞ د ﺳﺎﺗﻨﯥ دﻧﺪه ور ﺗﺮ ﻏﺎړې وه‪ .‬د ﻗﺪﯾﺮ دﻓﱰ ﻫﻢ وﻟﺴﻤﴩۍ ﻣﺎ¡‪ K‬ﭘﻪ ﺣﺮﯾﻢ‬

‫ﳾ‪ .‬زﻣﻮږ ﺗﺮ ﺷﺎ وﻻړ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﺗﻮره درﯦﺸ‪ K‬ﮐﯥ و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻧﯧﻎ ﮐﺘﻞ او ﺷﺎ وﺧﻮا ﯾﯥ‬

‫ﮐﯥ دﻧﻨﻪ و‪ ،‬ﻗﺪﯾﺮ زﻣﻮږ د ﻧﺎﺷﺘﯥ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل را ﺮ‪e‬ﻨﺪ ﺷﻮ‪ .‬وﻟﺴﻤﴩ ﭘﺮې ږغ‬

‫ﺎر ﮐﺎوه ﭼﯥ داﺳﯥ ﻧﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺑﻼ ﭘﯧ‪R‬ﻪ ﳾ‪ .‬وﻟﺴﻤﴩ ﯾﻮ >ﻞ ﺑﯿﺎ ﭘﻪ ﺧﱪو ﺷﻮ‪ ،‬راﺗﻪ‬

‫ﮐ!ل‪":‬و‪e‬ﻮره‪ ،‬دا ﺑﯿ)ﻲ ﻧﻮﻣﯧ‪F‬ي‪ ،‬دا زﻣﻮږ د ﻟﻮﻣ!ي ﻣﻘﺎوﻣﺖ او ﺧﻮ>‪R‬ﺖ ﭘﻪ اړه ﯧ!ﻧﻪ‬

‫وﯾﯥ وﯾﻞ‪ ":‬ﺗﻪ ﭘﻮﻫﯧ‪F‬ئ؟ دا ﮐﺎر ﺗﺮ اوﺳﻪ ﮐﻮم ﺑﻞ ﮐﺲ ﻧﻪ دی ﮐ!ی‪ ".‬زه ﭘﻮه ﺷﻮم ﭼﯥ‬

‫ﮐﻮي‪ ".‬ﻣﺎ او ﻗﺪﯾﺮ ﭘﻪ اﺷﺎره ﮐﯥ روﻏﱪ وﮐ!‪ .‬وﻟﺴﻤﴩ ﯾﻮ >ﻞ ﺑﯿﺎ ﭘﻪ ﺧﱪو ﭘﯿﻞ‬

‫د وﻟﺴﻤﴩ ﭘﺎم ﻣﯥ >ﺎن ﺗﻪ واړاوه‪ ،‬ﻫﻐﻪ راﺗﻪ ووﯾﻞ‪¦":‬ﻪ ﺷﻪ‪ ،‬را>ﻪ ﭼﯥ ﭼﺎی ﻟﻪ‬

‫وﮐ!‪":‬ﺑﯿ)ﻲ! دا ﺟ‪²‬ال دی‪ ،‬زﻣﺎ ﻧ‪F‬دې ﻣﻠ‪:‬ﺮی دی‪ ".‬ﻮک ﭼﻲ د ﭼﺎ ﻫ˜ﻮ ﺗﻪ درﻧﺎوی‬

‫ﻋﺴﻞ ﴎه و‪R‬ﻮ ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﺧﱪې وﮐ!و‪ .‬ډوډۍ او ﻧﻮر ﻫﺮ ﻪ ﺷﺘﻪ‪ ".‬وﻟﺴﻤﴩ راﺗﻪ ﭘﻪ‬

‫وﮐ!ي‪)e ،‬ﻮﻧﮑﻲ ﮐﯧﺪای ﳾ"‪ ،‬دا ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن دي ﭼﯥ زﻣﺎ ﻫ˜ﯥ ﯾﯥ راﴎه ﭘﺎﻟﻠﯥ او‬

‫ﻣﯧﻠﻤﻪ ﭘﺎل ډول وﮐﺘﻞ‪ ،‬ﻟﻪ ﻣﺎ ﯾﯥ وﭘﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭼﯥ ﻗﻬﻮه‪ ،‬ﭼﺎی او ﮐﻪ ﻧﻮر ﻪ د ﻧﺎﺷﺘﯥ‬

‫ﺑﺎﯾﺪ دوی ﻫﻢ وﺳﺘﺎﯾﻞ ﳾ‪ .‬اﯾﺎ ﺗﺎﺳﯥ ﺣﺎﺟﻲ ﺣﻔﯿﻆ ﷲ ﭘﯧﮋﻧﺊ؟ ﺗﺎﺳﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ‬

‫ﻟﭙﺎره ﺧﻮ‪n‬ﻮم؟ وﻟﺴﻤﴩ د ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ ﺗﺮﻨ‪ d‬وﻻړ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ راﻏﻮ‪n‬ﺖ‪ ،‬ﻟﻪ دې ﴎه‬

‫ﴎه ﻫﻢ و‪e‬ﻮرئ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺎﴎه ﭘﺮ ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ و ﭼﯥ ﻣﻮږ ﻟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺨﻪ اﻓﻐﺎن‬

‫وﻟﺴﻤﴩ ﯾﻮ >ﻞ ﺑﯿﺎ ﭘﻪ ﺧﻮ‪ Kn‬ﭘﻪ ﺧﱪو ﺷﻮ‪ ":‬ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ ﺑﻪ ﻣﯥ داﳼ ﭘ)ﻮ ﭘﺮ‬

‫ﺧﺎورې ﺗﻪ واو‪n‬ﺘﻮ‪ ،‬اوس ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻋﺮب اﻣﺎرت ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺳﻔﺎرت ﮐﯥ ﮐﺎر‬

‫اوږو ﮐﺎوه ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ راﺗﻪ ډاﻟ‪ K‬ﮐ!‪ ،‬اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ راﺗﻪ ﯾﻮ ﮐﻮټ راﮐ!ی و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻣﯥ‬

‫ﮐﻮي‪n" .‬ﺎﯾﻲ ﮐﺮزی ﭘﻮﻫﯧﺪی ﭼﯥ زه ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﻪ وم ﭼﯥ ﺣﻔﯿﻆ ﷲ د ﻫﻐﻪ د‬

‫اﻏﻮﺳﺘﯽ و‪ ،‬ﺑﯿ)ﯥ! ﻫ‪o‬ﻏﻪ ﮐﻮټ ﻣﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻟﻪ >ﺎن ﴎه ﺳﺎﺗﻠﯽ دی‪ .‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ‬

‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﭘﻪ ‪۲۰۰۱‬ز ﮐﺎل ﮐﯥ ﯾﻮ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﯽ و‪ .‬وﻟﺴﻤﴩ ﭘﻪ دې اړه ووﯾﻞ‪":‬‬

‫ﻫﻮا ډﯦﺮه ﺳ!ه وه‪ ،‬ﺧﻮ ﻟﻪ ﻣﺎﴎه ﮐﺎﰲ ﺟﺎﻣﯥ ﻧﻪ وې‪ ،‬دا ﭼﯥ ﻫﻮا ﺳ!ه وه ﻧﻮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ‬

‫ﻫﻮ‪ ،‬ﺣﻔﯿﻆ ﷲ زﻣﺎ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﯽ و‪ ،‬ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ وړاﻧﺪې اﻗﺘﺼﺎد ﻟﻮﺳﺘﯽ و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اﺑﻮ‬

‫ﮐﻮټ راﮐ!‪" .‬وﻟﺴﻤﴩ ﯾﻮ >ﻞ ﺑﯿﺎ د ﺧﭙﻞ ﺧﻮ>‪R‬ﺖ د ﭘﯿﻞ ﺷﯧﺒﻮ ﺗﻪ ور ﺳﺘﻮن ﺷﻮ‪،‬‬

‫زﺑ‪ K‬ﮐﯥ زﻣﻮږ ﭘﻪ ﺳﻔﺎرت ﮐﯥ اول او ﯾﺎ دوﯾﻢ ﺳﮑﺮﺗﺮ دی‪ .‬ﻣﺎﺗﻪ وﻟﯥ ﭘﺮ وﺧﺖ ﻧﻪ وﯾﻞ‬

‫‪n‬ﺎﯾﻲ ‪H‬ﻮﻟﯥ ﺗﺮﺧﯥ ﺧﺎﻃﺮې ﯾﯥ ﯾﺎدې ﺷﻮې وې‪ .‬ﻫﻐﻪ ووﯾﻞ‪":‬زﻣﺎ ﮐﺴﺎن ﻫ‪o‬ﻏﻠﺘﻪ وو‪،‬‬

‫ﮐﯧﺪل ﭼﯥ ﺑﯿ)ﻲ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ده؟" وﻟﺴﻤﴩ ﺧﭙﻞ وﯾﺎﻧﺪ ﺗﻪ ﻣﺦ ور واړوی‪ ،‬ﻫﻐﻪ‬

‫ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺎﴎه ﯾﯥ ﻟﻪ وﺧﺘﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪ‪e‬ﻠﻮي ﻟﺮﻟﻪ‪ ،‬ﺑﯿ)ﯥ! ﭘﻪ ر‪n‬ﺘﯿﺎ ﴎه‬

‫وارﺧﻄﺎ ‪n‬ﮑﺎره ﺷﻮ‪ ،‬زه ﭘﻮه ﺷﻮم ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ زﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ور ﯾﺎد ﺷﻮ‪ .‬وﻟﺴﻤﴩ راﻧﻪ‬

‫اروز‪e‬ﺎن زﻣﺎ د ﻣﻘﺎوﻣﺖ او ﺧﻮ>‪R‬ﺖ ﻣﺮﮐﺰ و‪ ".‬ﭘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯥ ﭘﻪ ارزو‪e‬ﺎن ﮐﯥ د ﮐﺮزي‬

‫وﭘﻮ‪n‬ﺘﻞ‪ ":‬ﺗﺎﺳﯥ د ﻮﻣﺮه وﺧﺖ ﻟﭙﺎره دﻟﯥ ﯾﺎﺳﺖ؟ وﺧﺖ ﻟﺮئ؟ اﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﴎه‬

‫ﻣﻠ‪:‬ﺮي د ﮐﺮزي اﺗﻼن وو‪ ،‬او ﮐﻠﮑﻪ ﯾﯥ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠﺘﯿﺎ وﮐ!ﻟﻪ‪.‬‬

‫ﺑﻠﺪه ﯾﺎﺳﺖ؟ ﺷﺎه د ﮐﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ ﻫﻮاﻳﻲ ډ‪e‬ﺮ ﮐﯥ دی‪ ،‬ﻣﺎ وﴎه ﺧﱪې ﮐ!ې‪ ،‬ﻫﻐﻪ‬

‫وﻟﺴﻤﴩ ږغ وﮐ! ﭼﯥ ﻗﺪﯾﺮ را وﺑﻠﺊ‪ ،‬زه ﭘﻮه ﺷﻮم ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻗﺪﯾﺮ ﴎه ﺧﱪې ﮐﻮل‬

‫را>ﯥ دﻟﺘﻪ‪ ،‬دوه اووﻧ‪ K‬وړاﻧﺪې زﻣﺎ د اﻣﻨﯿﺖ ﻣﴩ ‪H‬ﺎﮐﻞ ﺷﻮی‪" .‬ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه >ﯿﺮک او‬

‫ﻏﻮاړي‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻪ وړاﻧﺪې ورﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ زه ﻗﺪﯾﺮ ﭘﯧﮋﻧﻢ‪ .‬او ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﻣﯥ وﻟﺴﻤﴩ ﭘﻮه ﮐ!م‬

‫وﯦ“ اﻧﺴﺎن دی‪ .‬وﻟﺴﻤﴩ ﺗﻪ ﻣﯥ ووﯾﻞ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﴎه ﺑﻠﺪه ﯾﻢ‪.‬‬

‫ﭼﯥ ﻣﺎ ﻟﻪ وړاﻧﺪې ﻟﻪ ﻗﺪﯾﺮ ﴎه ﻣﺮﮐﻪ ﮐ!ې وه‪ .‬ﻣﺎ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﯾﻮازې اوس ﻟﻪ وﻟﺴﻤﴩ‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪١٩‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪١٨‬‬

‫ﻣﯿﻨﻪ وه‪ ،‬اروز‪e‬ﺎن ورﺗﻪ ﺑﺮﯾﺎ ورﮐ!ې وه‪.‬‬

‫زه او وﻟﺴﻤﴩ د ‪۲۰۰۱‬ز ﮐﺎل د ﻣﻘﺎوﻣﺖ د ‪pe‬وﻧﻮاﻟﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ وﻻړو‪ ،‬ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﺨﻪ ﯾﯥ‬

‫اروز‪e‬ﺎن ﺗﻪ د ﺗﻠﻮ ﻣﺨﺘﻠﻔﯥ ﻻرې او ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد و‪ ،‬ﮐﻪ ﻣﯥ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻲ وای د ﺟﺎن‬

‫ډﯦﺮ اوس د ﮐﺮزي ﭘﻪ اداره ﮐﯥ ﭘﻪ دﻧﺪو ‪oe‬ل ﺷﻮي وو‪ .‬ﻟﻪ دې ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺨﻪ ﯾﯥ >ﯿﻨﯥ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﭘﻪ ﭼﻮرﻟﮑﻪ ﮐﯥ ﺗﻠﯽ ﺷﻮی‪ ،‬ﮐﻪ ﻣﯥ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻲ وای د ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ د‬

‫د ﻫﻠﻤﻨﺪ او ﮐﻨﺪﻫﺎر ﻫﻢ وو‪ ،‬ﺧﻮ د ﻫﯧﻮاد ﻟﻪ ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﻫﻢ ﮐﺴﺎن ﭘﮑﯥ و‪ ،‬او دا ﻟ!ﻟﯿﮏ‬

‫ﮐﻮرﻧ‪ K‬د ﻧ‪F‬دې ﮐﺲ ﻣﻄﯿﻊ ﷲ ﴎه د ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﭘﻪ ﮐﺎروان ﮐﯥ ﺗﻠﯽ ﺷﻮی‪ ،‬او ﯾﺎ ﻣﯥ‬

‫ﻟﻮی ﻟﯿﺴﺖ ﺟﻮړﯦﺪه‪ .‬دا ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن و ﭼﯥ د وﻟﺴﻤﴩ ﮐﺮزي ﴎه ﯾﯥ واک ﺗﻪ ﭘﻪ‬

‫ﻏﻮ‪n‬ﺘﻲ وای د ﮐﺮزي ﻟﻪ ﯾﻮه ﻣﻠ‪:‬ﺮي ﭼﯥ اوس ﺳﻨﺎﺗﻮر و‪ ،‬ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﴎه ‪pe‬ه وﻻړه‬

‫رﺳﯧﺪو ﮐﯥ ﻫﻤﮑﺎري ﮐ!ې وه‪ ،‬او ﮐﺮزی ﺑﻪ ﯾﯥ ﻫﯧ˜ﮑﻠﻪ ﻫﯧﺮ ﻧﻪ ﮐ!ي‪ .‬وﻟﺴﻤﴩ‬

‫ﺷﻤﻪ ﻫﻢ ﺷﻮﻧﯥ وه‪ .‬ﻣﻄﯿﻊ ﷲ د اروز‪e‬ﺎن دی‪ ،‬او ﻟﻪ وﻟﺴﻤﴩ ﮐﺮزي ﴎه ﯾﯥ ﻫﻢ‬

‫ووﯾﻞ‪":‬دا زﻣﺎ ﮐﻠﯿﺪي ﮐﺴﺎن وو‪ ".‬ﻟﻪ وﻟﺴﻤﴩ ﺨﻪ د ﻫﻐﻪ د ﻣﻼﺗ!و اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ‬

‫ﻫﻤﮑﺎري ﮐ!ې‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎره ﺗﺮ ﺗﺮﯾﻨﮑﻮ‪H‬ﻪ د ﻧﺎ‪H‬ﻮ د ﮐﺎرواﻧﻮﻧﻮ د اﻣﻨﯿﺖ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ‬

‫ﻫﯧﺮ و‪ ،‬وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ﯾﺎد ﺷﻮل ﭼﯥ ورﴎه ﮐﺎﭘ)ﻦ ﺟﺎﺳﻦ اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﻣﻠ‪:‬ﺮی ﺷﻮی و‪.‬‬

‫ډﯦﺮې ﭘﯿﺴﯥ ﭘﯿﺪا ﮐ!ې‪ .‬ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ ﻣﯥ دا ﺧﻮ‪n‬ﻪ ﮐ!ه ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﺗﺮﯾﻨ‪:‬ﻮټ ﺗﻪ‬

‫ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﯥ ﻟﻪ وﻟﺴﻤﴩ ﮐﺮزي ﺨﻪ د )ﳼ ای اې( ﭘﻪ اړه وﭘﻮ‪n‬ﺘﻞ‪ ،‬وﻟﺴﻤﴩ د‬

‫ﻻړه ﺷﻢ‪ ،‬ﻫﻠﺘﻪ ﻟﻪ ﻋﺰﯾﺰ ﴎه ¦ﻪ ﺷﻮم‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ وﻟﺴﻤﴩ ﮐﺮزي ﴎه ﭘﻪ ‪۲۰۰۱‬ز‬

‫ﳼ ای اې ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ رد ﮐ!‪ ،‬او وﯾﯥ وﯾﻞ‪ :‬ﻟﻪ ﻣﺎ ﴎه د ﳼ ای اې ﮐﺴﺎن ﻧﻪ وو‪.‬‬

‫ﮐﺎل ﮐﯥ ﻫﻤﮑﺎري ﮐ!ې وه‪ .‬وروﺳﺘﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﻨﺪ ﺗﻠﻠﯽ و‪ ،‬ﻫﻠﺘﻪ ﯾﯥ د زړه درﻣﻠﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ‪،‬‬

‫ﻣﺎ ﭘﻪ دې اړه ډﯦﺮه ﭘﻠ)ﻨﻪ وﮐ!ه‪ ،‬اروز‪e‬ﺎن ﺗﻪ ﻣﯥ ﻫﻢ ﺳﻔﺮوﻧﻪ وﮐ!ل‪ ،‬د ﮐﺮزي ﻟﻪ ﻣﻠ‪:‬ﺮو‬

‫ﭼﯥ ﻟ‪R:‬ﺖ ﯾﯥ ﻫﻢ وﻟﺴﻤﴩ ﭘﻪ ﻏﺎړه اﺧﯿﺴﺘﯽ و‪.‬‬

‫ﻣﯥ ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت واﺧﯿﺴﺘﻞ‪ ،‬ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ دا راﺗﻪ ﺟﻮﺗﻪ ﺷﻮه ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه د‬

‫وﻟﺴﻤﴩ ﮐﺮزي ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﭼﯥ زه ﭼﯧﺮي اوﺳﯧﺪم‪ ،‬دا د وﻟﺴﻤﴩ ﮐﺮزي ﺧﺎﺻﯿﺖ‬

‫ﳼ ای اې ﮐﺴﺎن و‪ ،‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ دا ﺧﱪه ﺑﺮﺑﻨ‪p‬ه ﮐ!ي‪ .‬ﻪ ﻣﻮده‬

‫دی ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﴎه اړﯾﮑﯥ ﺳﺎ‪ f‬او ﻣﻠ‪:‬ﺮﺗﯿﺎ ﭘﺎﱄ‪ .‬ﮐﻪ ﮐﻮم ﻮک د‬

‫وروﺳﺘﻪ ﯾﻮ >ﻞ ﺑﯿﺎ ﻟﻪ وﻟﺴﻤﴩ ﴎه د ﯾﻮې اوږدې ﻣﺮﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻣﺦ ﺷﻮم‪ ،‬ﻟﻪ ﻫﻐﻪ‬

‫وﻟﺴﻤﴩ ﮐﺮزي ﻟﻪ ډﻟﯥ وي‪ ،‬ﻧﻮ ﺟﻮﺗﻪ ده ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﴎه ﺑﻪ ﭘﻪ ¦ﺎس ﮐﯥ وي‪.‬‬

‫ﻣﯥ وﭘﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭼﯥ )‪e‬ﺮﯾ‪ (d‬ﭘﯧﮋﻧﺊ؟ وﻟﺴﻤﴩ ﮐﺮزی ﺷﯧﺒﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮ‪ ،‬راﺗﻪ ﺮ‪e‬ﻨﺪه‬

‫ﻫﻐﻮی ﺑﻪ وﻟﺴﻤﴩ ﺗﻪ د ﻫﺮ ﻪ ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐﻮل‪ .‬دا ﭼﯥ د وﻟﺴﻤﴩ ﮐﺮزي ﭘﻪ‬

‫ﺷﻮه ﭼﯥ وﻟﺴﻤﴩ ﮐﺮزی ﻧﻪ ﻏﻮاړي د ﳼ ای اې ﭘﺮ ﮐﺮدار او رول وږﻏﯧ‪F‬ي‪ .‬وروﺳﺘﻪ‬

‫اړه ﻪ ﻟﯿﮑﻢ‪ ،‬ﻧﻮ اړﯾﻨﻪ ده دا وواﯾﻢ ﭼﯥ د وﻟﺴﻤﴩ ﮐﺮزي ډﯦﺮه ﺗﮑﯿﻪ ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ‬

‫ﯾﯥ راﺗﻪ ووﯾﻞ‪e":‬ﺮﯾ‪e ،!d‬ﺮﯾ‪ d‬ﺧﻮ زﻣﺎ ﻣﻠ‪:‬ﺮی دی‪ ،‬ﺗﻪ ﯾﯥ ﻪ ﭘﯧﮋﻧﯥ؟" وﻟﺴﻤﴩ‬

‫وه‪ ،‬ﭘﻪ دې ﮐﺘﺎب ﮐﯥ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯥ د وﻟﺴﻤﴩ ﮐﺮزي د ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮﻻﺳﻪ‬

‫ﮐﺮزي ﺧﱪې ﮐﻮﻟﯥ‪ ،‬ﺧﻮ د ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ ﺑﻞ اړخ وﻏ‪F‬ﯦﺪو‪ ،‬اﺻﻞ ﻫﺪف ﯾﯥ راﺗﻪ رو‪n‬ﺎﻧﻪ‬

‫ﮐ!ئ‪ ،‬د ﻫﻐﻮی ﭘﻪ اړه ﭼﯥ >ﺎﻧﻮﻧﻪ ﯾﯥ ﻟﻮړو ﻣﻨﺼﺒﻮﻧﻮ ﺗﻪ ورﺳﻮل او ﭘﯿﺴﯥ ﯾﯥ ﻫﻢ ﭘﯿﺪا‬

‫ﻧﻪ ﮐ!‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ‪ ۲۰۰۸‬او ‪ ۲۰۰۹‬ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻣﺎ د ﺧﭙﻠﯥ ﯧ!ﻧﯥ ﻟﭙﺎره ﻣﺮﮐﯥ‬

‫ﮐ!ې‪ .‬واﻟﯿﺎن ﯾﯥ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮان ﮐ!ل‪ ،‬د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎن ﯾﯥ ډﯾﮑ)ﺎ‪H‬ﻮران ﮐ!ل‪ ،‬او ﭘﻪ‬

‫ﮐﻮﻟﯥ‪e ،‬ﺮﯾ‪ d‬ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﳼ ای اې ﻣﴩ و‪ ،‬ﻫﻐﻪ د وﻟﺴﻤﴩ ﮐﺮزي ﻧ‪F‬دې‬

‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﮐﺮ‪n‬ﻮ ﻓﺴﺎد ﭘﯿﻞ ﺷﻮ‪ .‬ﻟﻪ ﺑﻞ ﻟﻮري ﻫﻤﺪې ﮐ!ﻧﻮ ﻫﻢ ﺟ‪!:‬ه‬

‫ﻣﻠ‪:‬ﺮی ﻫﻢ و‪ .‬او ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ وﻟﺴﻤﴩ ﴎه د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دﻓﱰ ﮐﯥ ﮐﺘﻞ‪ .‬وﻟﺴﻤﴩ‬

‫وزﯦ‪F‬وﻟﻪ‪ ،‬ﻣﺨﺎﻟﻔﯥ ډﻟﯥ راﭘﯿﺪا ﺷﻮې‪ .‬د وﻟﺴﻤﴩ ﮐﺮزي ﮐﺴﺎن ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ رﺳﻤﻲ‬

‫وﻻړ ﺷﻮ‪ ،‬ﻟﻪ ﻣﺎ ﯾﯥ وﭘﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭼﯥ اﯾﺎ د وﻟﺴﻤﴩ او ‪e‬ﺮﯾ‪ d‬د اروز‪e‬ﺎن د وﺧﺖ ‪pe‬‬

‫ﻣﯿﺰ ﻧﻪ ‪n‬ﮑﺎرﯦﺪل‪ ،‬ﺧﻮ د ﻫﻐﻪ د ﮐﻮر ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﮐﯥ ﺑﻪ ﭼﺎﭘﯿﺮ وو‪ .‬د ﺷﭙﯥ ﻟﻪ اړﺧﻪ‬

‫اﻧ‪A‬ﻮر ﻏﻮاړې؟ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺑﯿ!ه ور ﻏﱪ‪e‬ﻪ ﮐ!ه ﭼﯥ ﻫﻮ ﻏﻮاړم ﻳﯥ!‬

‫ﭼﯥ ورﺗﻪ ‪n‬ﯥ ډوډۍ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﯥ‪ .‬ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭼﺎرو‪ ،‬ﻗﻮﻣﻲ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ او ﻧﻮرو دې ﺗﻪ ورﺗﻪ‬

‫وﻟﺴﻤﴩ ﮐﺮزي د اروز‪e‬ﺎن ﺳﺘﺎﯾﻨﻪ راﺗﻪ وﮐ!ه‪ ،‬ﻫﻐﻪ راﺗﻪ ووﯾﻞ‪":‬اروز‪e‬ﺎن ﺗﻪ وﻻړه ﺷﻪ‪،‬‬

‫ﮐﺎروﻧﻮ ﻏ‪F‬ﯦﺪل‪ .‬دا ﻫﻐﻪ ﻪ دي ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻨ‪:‬ﻪ ﭼﻠﯧ‪F‬ي‪ ،‬دا ډول ﻗﻮم ﺗﻪ‬

‫ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ ‪n‬ﮑﻠﯽ >ﺎی دی‪n .‬ﻪ ﻣﯧﻠﻤﻪ ﭘﺎﻟﻨﻪ‪ ،‬ﺧﻮﻧﺪورې ﻣﺴﺘﯥ او د ﻣﯿﻮو ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ ﯾﯥ‬

‫ﻏﯿﺮې رﺳﻤﻲ ﻟﯧﻮاﻟﺘﯿﺎ ‪n‬ﻮدل د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻟﻮری او ﮐ!ﻧﻼره را‪n‬ﯿﺊ‪.‬‬

‫ﻧﻮم ﻟﺮي‪ ".‬دا دی اﺗﻪ ﮐﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪو و‪ ،‬ﺧﻮ د وﻟﺴﻤﴩ ﻻ ﻟﻪ اروز‪e‬ﺎن ﴎه ‪H‬ﯿﻨ‪:‬ﻪ‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٢١‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٢٠‬‬

‫ﭘﺎﻣﻪ ﻟﻮﯦﺪﻟﯽ او د ﻫﻐﻮی د ﻣﯧﺰ د ﴎ ﭘﻪ ﭘﺎ¡ﻮ ﮐﯥ ﻧﺸﺘﻪ‪ .‬دا ﭼﯥ اوس د ﻧ!ﯾﻮاﻟﻮ ﭘﺎم‬
‫وراو‪n‬ﺘﯽ و‪ ،‬ﻧﻮ ‪H‬ﻮل ﺧﻠﮏ د اﻣﺮﯾﮑﺎ د ﻏﱪ‪e‬ﻮن ﭘﻪ ¦ﻪ ول‪H .‬ﻮل ﻣﯧﻠ‪o‬ﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﻮ‪H‬ﻪ ﮐﯥ‬
‫ﭘﻪ ﺗﻮﺷﮑﻮ ﻧﺎﺳﺖ ول‪ ،‬ﻫﻐﻮی دﯦﻮاﻟﻮ ﺗﻪ ډډې وﻫﻠﯥ وې‪ ،‬ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ ﭘﺮﻟﱰۍ‬
‫ووﻫﻠﯥ او ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻮﯥ ﭘ‪R‬ﯥ ﺑﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ >ﺎﻧﻮﻧﻮ ﻻﻧﺪې ﮐ!ې‪> .‬ﯿﻨﻮ ﺑﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﯥ‬
‫ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺎوه او >ﯿﻨﻮ ﻧﻮرو ﺑﻪ ﯾﯥ ﺑﯿﺎ ﭘﻪ ﻟﻮړ ﻏ‪H F‬ﻮﻟﻮ ﻧﺎﺳﺘﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﱪې ﮐﻮﻟﯥ‪.‬‬
‫دوې ور>ﯥ ﮐﯧﺪې‪ ،‬ﭼﯥ ﺳﯿﺪ د روز‪e‬ﺎن ﻟﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮټ ﺨﻪ ﮐﻮﯦ)ﯥ ﺗﻪ راﻏﻠﯽ‬
‫و‪ ،‬ﻫﻐﻪ د ﻫﯧﻮاد د راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﭘﻪ اړه رواﻧﻮ ﺗﻮدو ﺧﱪو ﺗﻪ ﻏﻮږ ﺷﻮ‪ .‬ﻫﻐﻪ د ﺳﭙ)ﻤﱪ د‬
‫‪۱۱‬ﻣﯥ ﭘﻪ ﭘﯧ‪R‬ﻪ ﺧﱪ ﻧﻪ و‪> ،‬ﮑﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ‪H‬ﻠﻮﯦﺰﯾﻮﻧﻮﻧﻪ ﻧﻪ ول او ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﭘﺮ‬
‫ﻻر ﺗﺮ ﮐﻮﯦ)ﯥ ﻟﻪ ﭼﺎ ﻧﻪ وو اورﯦﺪﱄ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﺷﻮي‪ .‬ﺳﯿﺪ ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ‬
‫ﻣﴩ اﻣﺮ ﺗﻪ ﺣﺎﴐ و‪ ،‬ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﯧﺪه‪ ،‬ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د ﮐﺮزي ﭘﻪ ﺑﯿ!ه ﭘﻪ ﮐﺎر و‪ .‬د‬
‫دروازې ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﻣﻨ‪p‬ه ﺳﯿﺪ د ﮐﺮزي >ﺎﻧ‪!:‬ې ﮐﻮ‪H‬ﯥ ﺗﻪ ورووﺳﺖ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﻴ!ه‬
‫ﭘﻪ ﻻر ﮐﯥ ﻟﻪ ﻮ ﺗﻨﻮ ﴎه د ﻻس روﻏﺒ! وﮐ!‪> .‬ﯿﻨﻮ ﺗﺮې د روﻏﺒ! ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﭘﻮ‪n‬ﺘﻨﯥ‬
‫ﭘﯿﻞ ﮐ!ې‪ .‬دا ﯾﻮ ﻟﻨ‪ p‬وﺧﺖ و‪ ،‬ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺨﻪ ﭘﻪ ﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﯥ ﺧﻠﮑﻮ‬
‫ﭘﻮ‪n‬ﺘﻨﯥ ﮐﻮﻟﯥ‪ .‬ﺳﯿﺪ ﭘﻪ ﻟﻨ‪p‬و ﮐﯥ ﻟﻪ ‪H‬ﻮﻟﻮ ﴎه ﺳﺘ!ې ﻣﺸﯥ وﮐ!ه‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ اوږد‬
‫دودﯾﺰ روﻏﺒ! ﺗﯧﺮ ﺷﻮ‪ .‬د ﮐﻮ‪H‬ﯥ ﭘﻪ ﮐﻮﻧﺞ ﮐﯥ د ﭼﺎی ﻣﯧﺰ اﯾ‪R‬ﯽ و‪ ،‬ﺗﺮ ﻨ‪ d‬ﯾﯥ‬
‫‪H‬ﻠﻮﯦﺰﯾﻮن ﭼﺎﻻن و‪ .‬د ‪H‬ﻠﻮﯦﺰﯾﻮن ﭘﺮ ﭘﺮده د اﻣﺮﯾﮑﺎ د دﻧ‪:‬ﻮ وراﻧﻮ ﺷﻮﯾﻮ وداﻧﯿﻮ‬
‫اﻧ‪A‬ﻮروﻧﻪ ﺑﯿﺎﺑﯿﺎ ﺧﭙﺮﯦﺪل‪H .‬ﻠﻮﯦﺰﯾﻮن ﺗﻪ ﻧﺎﺳﺘﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﯥ ﭘﺮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﺗﺒﴫې‬
‫ﮐﻮﻟﯥ‪ .‬د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺮ دﻧ‪:‬ﻮ وداﻧﯿﻮ د ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﻓﻠﻢ ﻟﻪ ﻫﺮ ﻟﻮري اﺧﯿﺴﺘﻞ ﺷﻮی و‪ .‬ﮐﺎﻣﺮه‬
‫د ﻣﻨﻬ)ﺎن ﭘﺮ دوړو او ﺧﺎورو ور ﺑﺮاﺑﺮه ﺷﻮه‪ ،‬ﺑﻞ >ﻞ ﮐﺎﻣﺮه د وارﺧﻄﺎ او وﯦﺮﯦﺪﻟﯿﻮ‬
‫ﺧﻠﮑﻮ ﭘﺮ ﻟﻮر ﺑﺮاﺑﺮه ﺷﻮه ﭼﯥ ﻟﻪ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﺨﻪ د ﺗﯧ‪R‬ﺘﯥ ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐﯥ وو‪ .‬ﺧﻮ د ﺳﯿﺪ‬
‫ﻻ ﭘﺮ ﯦﻠﻮﯦﺰﯾﻮن ﺧﭙﺮﯦﺪوﻧﮑﯿﻮ اﻧ‪A‬ﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺎم ﻧﻪ و‪.‬‬
‫ﺳﯿﺪ د ﮐﺮزي ﭘﻪ ﻟﯿﺪو د ﻫﻐﻪ د اﺣﱰام ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ورﺗﻪ ‪H‬ﻴ‪ j‬ﺷﻮ‪ ،‬ﮐﺮزی ورﴎه ﭘﻪ‬
‫)اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ!( ﺑﺎﻧﺪې روﻏﱪ وﮐ!‪ ،‬ﺳﯿﺪ ﻫﻢ ورﺗﻪ د )وﻋﻠﯿﮑﻢ اﻟﺴﻼم!( ﭘﻪ ﺑﻪ‬
‫>ﻮاب وواﯾﻪ‪ .‬ﮐﺮزی ﻟﻪ ﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﻟﴘ ﻫ˜ﻮ ﺑﻮﺧﺖ و‪ ،‬ﻫﻐﻪ وﻟﴘ ﺟﺎﻣﯥ‬
‫اﻏﻮﺳﺘﯥ ﭼﯥ ﻟﻮﯾﻪ ﳌﻦ او ﻟﻮﯾﻪ ﭘﺎی ﺟﺎﻣﻪ )ﭘﺮﺗﻮګ( ﺑﻪ ﯾﯥ وه‪ ،‬ﺧﻮ ﭘ‪!:‬ۍ ﺑﻪ ﯾﯥ ﮐﻠﻪ‬

‫ﻟﻮﻣی ﭙﺮﮐﯽ‬
‫ﮐﺮزي ﺧﭙﻞ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ ﺗﻪ ﻏ‪ F‬ﮐ!‪" :‬ﺳﯿﺪ ﺗﻪ ﺧﱪ ورﮐ!ئ ﭼﯥ راﳾ‪ ".‬دا وﺧﺖ د‬
‫ﺳﭙ)ﻤﱪ د ‪۱۱‬ﻣﯥ ﻟﻪ ﭘﯧ‪R‬ﯥ دوې اوﻧ‪ K‬ﺗﯧﺮې ﻧﻪ وې‪ .‬ﮐﺮزي ﯾﻮ >ﻮان ﭘﻪ ﺑﯿ!ه ور‬
‫وﻏﻮ‪n‬ﺖ‪ .‬ﻫﻐﻪ د روز‪e‬ﺎن ﻟﻪ ﯾﻮه واړه ﮐﲇ راﻏﻠﯽ و‪ ،‬اوس ﯾﯥ د ﻣﴩ ورﺗﻪ اړﺗﯿﺎ وه‪.‬‬
‫>ﻮان د ﮐﻮﯦ)ﯥ ﭘﻪ ﮐﮑ!و ﮐﻮﻮ ﮐﯥ د ﻣﴩ د ﮐﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ روان ﺷﻮ‪ .‬ﮐﻮﯦ)ﻪ د‬
‫ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰ دی او ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﴎه ﭘﻮﻟﻪ ﻟﺮي‪ .‬رﺳﻤﻲ ارﻗﺎم ‪n‬ﻴﻲ ﭼﯥ ددې‬
‫‪n‬ﺎر اوﺳﯧﺪوﻧﮑﻲ ﺗﺮ ﯾﻮ ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن و‪!e‬و رﳼ‪ .‬ﭘﻪ دې وروﺳﺘﯿﻮ ﻟﺴﯿﺰو ﮐﯥ ﮐﻮﯦ)ﻪ د‬
‫اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻮر ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻮې وه‪ ،‬ﭘﻪ >ﺎﻧ‪!:‬ې ﺗﻮ‪e‬ﻪ د ﻫﻐﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ‬
‫ﻫﯧﻮاد ﮐﯥ ﯾﯥ >ﺎﻧﻮﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﻧﻪ اﺣﺴﺎﺳﻮل‪ .‬ﭘﻪ دې ‪n‬ﺎر ﮐﯥ د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﯿﻮ‬
‫ﮐﺎروﺑﺎرﯾﺎن‪ ،‬ﺳﻮدا‪e‬ﺮ‪ ،‬ﻣﴩان او د ﻫﯧﻮاد دﯦﺮش ﮐﻠﻨﯥ ﺟ‪!:‬ې >ﭙﲇ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭘﻪ‬
‫ﮐﻤﭙﻮﻧﻮ او ﻧﻮرو >ﺎﯾﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻣﯧﺸﺖ وو‪ .‬دا د ‪۲۰۰۱‬ز ﮐﺎل د ﺳﭙ)ﻤﱪ وروﺳﺘ‪ K‬اوﻧ‪K‬‬
‫وه‪ .‬ﺳﯿﺪ ﻟﻪ ﮐﻮﻮ‪ ،‬ﻟﻪ ‪e‬ﯥ ‪e‬ﻮ¡ﯥ ډﮐﻮ ﺳ!ﮐﻮﻧﻮ او ﻣﺎرﮐﯿ)ﻮﻧﻮ ﺗﯧﺮ ﺷﻮ‪.‬‬
‫ﮐﺮزي ﭘﻪ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻮن ﮐﯥ ډﯦﺮ ﻣﯧﻠ‪o‬ﻧﻪ ﻟﺮل‪ ،‬د ﻫﻐﻪ ﮐﻮر د ﮐﻮﯦ)ﯥ ‪n‬ﺎر ﭘﻪ ﯾﻮه ﳌﻦ ﮐﯥ‬
‫و‪) .‬ﺳ)ﻼﯾ‪H j‬ﺎون‪ -‬ژﺑﺎړن(‪ .‬ﺳﯿﺪ د ډﯦﺮو ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﻟﯿﺪو ﺣﯿﺮان ﺷﻮ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ >ﺎن‬
‫ﴎه وﯾﲇ وي‪ " :‬ﻪ ﺧﱪه ﺑﻪ وي؟" ﺣﺎﻻت ﺑﺪل ول‪ ،‬اﻣﻨﯿﺖ ﻫﻢ د ډاډ وړ ﻧﻪ و‪ ،‬ﻧﻮ‬
‫>ﮑﻪ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ ورﺗﻪ ‪e‬ﻮﻣﺎرل ﺷﻮي وو‪ .‬د ﮐﻮﯦ)ﯥ ‪n‬ﺎر ﭘﻪ دې ﻨ‪p‬ه ﮐﯥ د ﻧﻮرو اﻓﻐﺎن‬
‫ﻣﴩاﻧﻮ ﮐﻮروﻧﻪ ﻫﻢ ول‪ ،‬د ﮐﺮزي ﮐﻮر ﺗﻪ ﺑﻪ ﯾﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭘﺴﯥ وﻟﴘ اﻓﻐﺎﻧﺎن‪ ،‬ډﻳﭙﻠﻮﻣﺎ‪H‬ﺎن‬
‫او ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎن ورﺗﻠﻞ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﴎه ﺑﻪ ﯾﯥ ﻟﯿﺪل‪ .‬ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﯾﻮې ﭘﻮ‪n‬ﺘﻨﯥ ﴎه‬
‫راﺗﻠﻞ‪ ،‬ﭘﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ دا وه‪" :‬ﻪ ﭘﯧ‪R‬ﯧﺪوﻧﮑﻲ دي؟" د ﮐﺮزي ﭘﻪ ﯧﺮ ډﯦﺮی ﻧﻮرو اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ‬
‫ﻫﻢ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺟﻼوﻃﻨ‪ K‬ﺷﭙﯥ‪ -‬ور>ﯥ ﺗﯧﺮوﻟﯥ‪ .‬ﭘﻪ ‪H‬ﻮل‬
‫‪n‬ﺎر‪e‬ﻮ‪H‬ﻲ ﮐﯥ ﺧﻠﮑﻮ ‪H‬ﻠﻮﯦﺰﯾﻮﻧﻮﻧﻪ ﮐﺘﻞ‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭘﻪ رﺳﻨﯿﻮ ﮐﯥ د ﺧﭙﻞ ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ‬
‫اړه ﻪ و‪e‬ﻮري‪> .‬ﯿﻨﯥ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻏﻮﺳﻪ ول‪ ،‬ﭼﯥ ‪e‬ﻨﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧ!ﯾﻮاﻟﯥ ‪H‬ﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٢٣‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٢٢‬‬

‫ﻣﻮﺧﻪ ﻟﻪ >ﺎﻧﻮﻧﻪ ﴎه وړل ﭼﯥ ﭘﯿﺪا ﮐ!ي ﮐﻮم ﭼﺎ ﺧﻮ ﺑﻪ ﭘﺮې ﺟﺎﺳﻮﳼ ﻧﻪ ﮐﻮﻟﻪ‪ .‬ﭘﻪ‬

‫ﮐﻠﻪ ﭘﺮ ﴎ ﮐﻮﻟﻪ‪ .‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ‪H‬ﻮﻟﻪ ﮐﯥ ﭘ‪!:‬ۍ ﭘﺮ ﴎوﻧﻮ وې‪> .‬ﯿﻨﯥ وﺧﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ د‬

‫ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ دوﻟﺘﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ وړې ﻣﺨﺎﺑﺮې ﮐﺎروﻟﯥ‪ .‬دا ﭼﯥ‬

‫ﮐﺮزي ﯾﻮه ﺧﻮﻟ‪ K‬ﻫﻢ ﭘﺮ ﴎ وه‪ ،‬ﺧﻮﻟ‪ K‬ﻟﻪ ﭘ‪!:‬ۍ ﴎه ﻫﻢ ﭘﺮ ﴎ ﮐﯧ‪F‬ي‪ .‬د ﮐﺮزي ﭘﺮ‬

‫ﮐﺮزی ﭘﺮ ﺳﯿﺪ ﭘﻮره ﺑﺎوري و‪ ،‬او ﻟﻪ ﺑﻞ ﻟﻮري ﯾﯥ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭘﯿﻐﺎم ﯾﯥ ﺳﻢ ﺗﺮ اړوﻧﺪ‬

‫ﴎ ﺧﻮﻟ‪ K‬ورﺗﻪ ﻟﻪ ﭘﻼره ﭘﻪ ﻣﯿﺮاث ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮې وه‪ .‬د ﮐﺮزي ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﭘﺮ ﻣﯧﺰ‬

‫ﻣﻠ‪:‬ﺮو ورﳼ‪ ،‬ﻧﻮ >ﮑﻪ ﯾﯥ ﺳﯿﺪ د ﻫﻤﺪې دﻧﺪې ﻟﭙﺎره ﻏﻮره ﮐ!‪ .‬اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭘﻪ ﺑﺪو‬

‫‪H‬ﻠﯿﻔﻮﻧﻮﻧﻪ‪ ،‬ﮐﺎﻏﺬوﻧﻪ او ﻟﯿﺴ)ﻮﻧﻪ ﭘﺮاﺗﻪ ول‪ .‬ﮐﺮزي ﺑﻪ ‪H‬ﻮﻟﻮ ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﺗﻪ ﻟﻪ اﻓﻐﺎŠ دود‬

‫ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ ﻧﺎﺑﻠﺪو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ دروازې ﻧﻪ ﭘﺮاﻧﯿﺰي‪ ،‬ﻧﻮ >ﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮم‬

‫ﴎه ﺳﻢ ‪n‬ﻪ راﻏﻼﺳﺖ واﯾﻪ او ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﴎه ﺑﻪ ﯾﯥ وﻟﴘ روﻏﺒ! ﮐﺎوه‪" :‬ﻨ‪:‬ﻪ‬

‫ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﮐﺲ د >ﺎﻧ‪!:‬و ﭘﯿﻐﺎﻣﻮﻧﻮ د وړﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻏﻮره ﳾ‪> ،‬ﯿﻨﯥ وﺧﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﻠﯿﻮ او‬

‫ﯾﺎﺳﺖ؟ ﭘﻪ ﺧﯿﺮ راورﺳﯧﺪﻻﺳﺖ؟ ورو¡ﻪ او ﮐﻮرﻧ‪ K‬ﻣﻮ ﻨ‪:‬ﻪ ده؟" ﻫﺮ ﻣﯧﻠﻤﻪ ﺗﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ‬

‫ﺑﺎﻧ‪p‬و ﮐﯥ د ﻣﻼ اﻣﺎم ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭘﯿﻐﺎﻣﻮﻧﻪ ﻟﯧ‪F‬ل ﮐﯧ‪F‬ي‪ ،‬او د ﻣﻼ اﻣﺎم ﭘﯿﻐﺎﻣﻮﻧﻪ د‬

‫د روﻏﺒ! ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻻس ﻫﻢ ورﮐﺎوه‪ .‬ﺳﯿﺪ د روز‪e‬ﺎن و‪ ،‬او ﻟﻪ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﴎه ﯾﯥ‬

‫اﻋﺘﺒﺎر وړ ﻫﻢ وي‪ .‬ﮐﺮزي ﺳﯿﺪ د ﻫﻤﺪې درﻧﺪې دﻧﺪې ﻟﭙﺎره ﻏﻮره ﮐ!‪ ،‬ﯾﻮازې ﭘﻪ‬

‫ﭼﯥ ﭘﻪ اﻧ‪:‬ﺮﯦﺰي ﻳﯥ ‪n‬ﯥ ﺧﱪې ﮐﻮﻻی ﺷﻮای‪ ،‬راﺷﻪ درﺷﻪ درﻟﻮده‪ .‬ﺳﯿﺪ ﮐﺮزي ﺗﻪ‬

‫دې ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻪ ﭼﯥ ﺳﯿﺪ د ﮐﺮزي ﻟﻪ ﻗﻮم ﺨﻪ و‪ ،‬ﺑﻠﮑﯥ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﴎه ﺑﻠﺪ‬

‫ﭘﻪ ﯧﺮه ﮐﯥ ورﺗﻪ و‪ ،‬ﺧﻮ د ﺳﯿﺪ ﻟﻮﯾﻪ ږﯦﺮه وه‪ ،‬ﻫﻐﻪ ږﯦﺮه ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮې ﭘﻪ زور‬

‫او د ﻗﻮم ﺳ!ی ﯾﯥ و ﭼﯥ ﭘﯿﻐﺎم ﯾﯥ ور رﺳﺎوه‪.‬‬

‫ﭘﺮﻳ‪R‬ﯥ وه‪ .‬دوی دواړو ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﱪو ﮐﯥ ﯾﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ د زړه ډاډ ورﮐﺎوه‪" :‬ﺷﮑﺮ دی‬

‫ﺳﯿﺪ اروز‪e‬ﺎن ﺗﻪ ﭘﻪ ‪H‬ﮑﴘ ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﮐﯥ د ﮐﺮزي ﭘﻪ ﻟ‪R:‬ﺖ روان ﺷﻮ‪ ،‬ﻟﻪ ﮐﺮ‪n‬ﯥ اﻓﻐﺎن‬

‫رﺑﻪ! ﺷﮑﺮ دی رﺑﻪ! ﷲ دې وﺳﺎﺗﻪ" ﻟﻪ ﺧﱪو وروﺳﺘﻪ ﮐﺮزي ﺳﯿﺪ ﺗﻪ د ﭘﻼن ﯾﻮه‬

‫ﺧﺎورې ﺗﻪ واو‪n‬ﺖ‪ ،‬ﭘﻪ اوږده ﺳ!ک ﯾﯥ د ﮐﻨﺪﻫﺎر ﭘﺮ ﻟﻮر ﺳﻔﺮ ﭘﯿﻞ ﮐ!‪.‬ﮐﻨﺪﻫﺎر د‬

‫ﺑﺮﺧﻪ ووﯾﻠﻪ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﯾﯥ ‪H‬ﻮل ﭘﻼن ﺗﴩﯦﺢ ﻧﻪ ﮐ!‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه داﺳﯥ ﻧﻪ ﭼﯥ‬

‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻮﯾﻞ ﺗﺮ ‪H‬ﻮﻟﻮ ﻟﻮی ‪n‬ﺎر او د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د راﭘﯿﺪا ﮐﯧﺪو اﺻﲇ ﻣﺮﮐﺰ و‪ .‬د‬

‫ﮐﻮﻣﻪ ﺑﻼ ﭘﯧ‪R‬ﻪ ﳾ‪ .‬ﺳﯿﺪ ﺗﻪ ﯾﯥ ووﯾﻞ ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯧﺮﺗﻪ روز‪e‬ﺎن ﺗﻪ وﻻړ ﳾ‪" :‬ﺗﺎﺳﯥ‬

‫ﮐﻨﺪﻫﺎر د ﮐﻮروﻧﻮ ﺷﺎ وﺧﻮا ﺧ)ﯿﻦ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ وو‪ .‬دې ﺳ!ک ﭼﯥ ﺧﻮرا ﭘﺮې ‪e‬ﻪ ‪e‬ﻮ¡ﻪ‬

‫ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺧﭙﻞ >ﺎی ﺗﻪ وﻻړ ﺷﺊ او زﻣﺎ ﭘﯿﻐﺎم ور ورﺳﻮئ‪ ".‬ﺑﯥ ﻟﻪ دې ﭼﯥ ﺳﯿﺪ ﺗﻪ د‬

‫وي‪ ،‬ﭘﯧ!ۍ وړاﻧﺪي ﻟﻪ ﻫﻨﺪ‪ ،‬اﯦﺮان او ﻣﺮﮐﺰي اﺳﯿﺎ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﴎه ﻻر ﻧ‪R‬ﻠﻮﻟﻪ‪ .‬ﮐﻨﺪﻫﺎر‬

‫ﻧﻮرو ﺧﱪو ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐ!ل ﺷﻮي وای‪ ،‬ﯾﻮازې دوﻣﺮه ورﺗﻪ ووﯾﻞ ﺷﻮل ﭼﯥ ﭘﻪ‬

‫د ﻫﻤﺪې اړﯾﻨﯥ ﻻر ﭘﺮ ﴎ ﭘﺮوت ‪n‬ﺎر دی‪ ،‬ﭼﯥ ﭘﮑﯥ ډﯦﺮ و‪!e‬ي ﻣﯧﺸﺖ دي‪ .‬واړه او‬

‫رزو‪e‬ﺎن ﮐﯥ ﭘﻪ ﮐﻠﯿﻮ او ﺑﺎﻧ‪p‬و و‪e‬ﺮ>ﻲ او ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﺧﱪ ﭼﯥ ﮐﺮزي ورﺗﻪ ﭘﻪ ‪e‬ﻮﺗﻪ‬

‫ﻟﻮی ﻣﻮ‪H‬ﺮوﻧﻪ‪ ،‬ﺑﺎر وړوﻧﮑﻲ ‪H‬ﺮک ﻣﻮ‪H‬ﺮوﻧﻪ‪ ،‬ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﺳﺎﯾﮑﻠﻮﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻪ دي ﭼﯥ ﭘﻪ ‪n‬ﺎر ﮐﯥ‬

‫ﮐ!ي دي‪ ،‬ﭼﯥ ﯾﻮ >ﻞ دې ﮐﻮﯦ)ﯥ ‪n‬ﺎر ﺗﻪ ژر ورﳾ او ﻟﻪ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﴎه دې‬

‫ﯾﯥ ‪e‬ﻪ ‪e‬ﻮ¡ﻪ زﯾﺎﺗﻪ ﮐ!ې وه‪> .‬ﯿﻨﯥ ﺧﻠﮏ ﭘﺮ ﺑﺎﯾﺴﮑﻠﻮﻧﻮ د ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮرﻧ‪ K‬د ﺷﯿﺎﻧﻮ د‬

‫و‪e‬ﻮري‪.‬‬

‫ﻟﯧ‪F‬د ﭼﺎرې ﺗﺮﴎه ﮐﻮي‪ .‬ﭘﺮ ﻫﻤﺪې ‪n‬ﺎر ﻟﻪ ﻣﯧﻼد ﺨﻪ ‪ ۳۰۰‬ﮐﺎﻟﻪ وړاﻧﺪې د ﻟﻮی‬

‫ﺳﯿﺪ ﭘﻪ ﮐﻠﯿﻮ او ﺑﺎﻧ‪p‬و او دروازه ﭘﻪ دروازه ﮐﺮ>ﯧﺪﻟﻮ ﺗﻪ اړ و‪> ،‬ﮑﻪ د اړﯾﮑﻮ‬

‫ﺳﮑﻨﺪر د ﻟ‪R‬ﮑﺮو د ﭼﭙﺎو ﯾﺎدول اړﯾﻦ دي‪ .‬ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ډﯦﺮو ﻗﻮﻣﻲ ﺟﻮړ‪n‬ﺘﻮﻧﻮ‬

‫اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوې ﻧﻪ وې‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﺑﺎﯾﺪ د ﭘﺨﻮا د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﯧﺮ زﯾﺎر اﯾﺴﺘﯽ وای‪ .‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د‬

‫ﻫﻤﺪا ﻻر ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐ!ه ﭼﯥ د واﮐﻤﻨ‪ K‬ﻫ˜ﯥ ﯾﯥ ﺗﺮ ﻫ‪o‬ﻟﯿﺎ ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻮرې وﻏﺰول ﺷﻮې‪.‬‬

‫واﮐﻤﻨ‪ K‬ﭘﺮﻣﻬﺎل ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اړﯾﮑﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﻠﯿﻔﻮﻧﻮﻧﻪ ﻧﻪ وو‪ .‬ﻧ!ﯾﻮاﻟﻮ‬

‫ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼﻨﺎﯾﺎﻧﻮ‪ ،‬ﻋﺮﺑﻮ‪ ،‬ﻣﻐﻠﻮ‪ ،‬ازﺑﮑﻮ او ﭘﺎرﺳﯿﺎﻧﻮ د ﺳﻠ‪:‬ﻮﻧﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﺮ‬

‫ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳ)ﻼﯾ‪ j‬ﺗﻠﯿﻔﻮﻧﻮﻧﻪ ﮐﺎرول‪ ،‬ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ‬

‫ﻫﻤﺪې ﺳﯿﻤﻪ ﺟ‪!:‬ې رواﻧﯥ ﮐ!ې‪ .‬ﭘ‪R‬ﺘﻨﻮ ﻟﻪ اﺗﻠﺴﻤﯥ ﭘﯧ!ۍ ﺨﻪ د ﺧﭙﻠﯥ واﮐﻤﻨ‪K‬‬

‫ﻟﻮري ﭘﺮې ﻓﺸﺎروﻧﻪ زﯾﺎت ﺷﻮل او ﻫﻐﻮی ﯾﯥ ﻟﻪ ﻫﯧﻮاد ﺨﻪ ﺑﻬﺮ ﺗﻠﻮ ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﮐ!ي‬

‫ﻫ˜ﯥ ﭘﯿﻞ ﮐ!ې‪ ،‬ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ ﭘﺮ دې ﺧﺎوره د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻮم ﮐﯧ‪R‬ﻮد‪ .‬د‬

‫وو‪ .‬د ﻧ!ﯾﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻪ دﻓﱰوﻧﻮ ﺗﻠﯿﻔﻮﻧﻮﻧﻪ ﻏﻼ ﺷﻮل‪> ،‬ﯿﻨﯥ وﺧﺘﻮﻧﻪ‬

‫ﺳﯿﺪ ﭘﺮ ﻻر ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﮐﻮﭼﯿﺎﻧﻮ ﴎه ﻫﻢ ﻣﺦ ﺷﻮ‪ ،‬ﺧﻮ ﮐﻮﭼﯿﺎﻧﻮ د وﺧﺖ ﺣﺎﻻت ﻧﺸﻮل‬

‫ﺑﻪ ﺗﻠﯿﻔﻮﻧﻮﻧﻪ ﻏﻼ ﮐﯧﺪل‪ ،‬او >ﯿﻨﯥ ﻧﻮر وﺧﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻻ ډﯦﺮو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٢٥‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٢٤‬‬

‫ﭘﻪ ﺑﺎر ﺑﺎر ﺑﯿﺎ ژوﻧﺪۍ او ﺗﺎزه ﮐﯧ‪F‬ي‪.‬‬

‫درﮐﻮﻻی‪ ،‬ﮐﻮﭼﯿﺎن ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻟﻪ ﯾﻮه >ﺎﯾﻪ ﺑﻞ >ﺎی ﮐﻮچ ﮐﻮي‪ ،‬ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ‬

‫ﺑﻬﺮŠ >ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻟﻪ دې ډول ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ‪H‬ﻮﻟﻨﯿﺰ ﺟﻮړ‪n‬ﺖ ﴎه د‬

‫ﻣﺎﻟﻮﻧﻮ‪ ،‬او‪n‬ﺎﻧﻮ او ﺳﭙﯿﻮ ﴎه ﻟﻪ ﯾﻮه >ﺎﯾﻪ ﺑﻞ >ﺎی ﺗﻪ >ﻲ‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﻟﻮﯾﯥ ﺟﺎﻣﯥ او ﻟﻮی‬

‫ﭘﯧﮋﻧﺪ‪e‬ﻠﻮۍ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻟﺮي‪ .‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د واﮐﻤﻨ‪ K‬ﯾﻮ ﭘﺨﻮاŠ ﻗﻮﻣﻨﺪان ﯾﻮ‬

‫ﭘﺮﺗﻮ‪e‬ﻮﻧﻪ اﻏﻮﻧﺪي‪ .‬ﻫﻐﻮی ﻟﻮﯾﻮ د‪n‬ﺘﻮ ﺗﻪ ﮐﻮچ ﮐﻮي‪.‬‬

‫وﺧﺖ وﯾﲇ وو ‪ ":‬اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ داﺧﻠﯧﺪل اﺳﺎن ﮐﺎر دی‪ ،‬ﺧﻮ ﺗﺮې وﺗﻞ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ‬

‫ﮐﻨﺪﻫﺎر ﻻ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ واک ﮐﯥ و‪ ،‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺤﺮﯾﮏ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اﮐ½ﯾﺖ‬

‫دي‪ ".‬د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ >ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﮐﻠﯿﻮ او ﺑﺎﻧ‪p‬و ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ اﺳﺎن ﺧﻮ >ﺎن ﺧﻼﺻﻮل ﺑﯿﺎ‬

‫>ﻤﮑﻪ ﮐﻨﱰول ﻻره‪ .‬د ﻫﻐﻮی واﮐﻤﻨﻲ ﻟﻪ ‪۱۹۹۴‬ز ﮐﺎل ﺨﻪ ﺗﺮ ‪۲۰۰۱‬ز ﮐﺎل‬

‫ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﮐﺎر دی‪ ،‬ﻟﻪ دې ﺳﺘﻮﻧﺰې ﴎه ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻫﻢ ﻣﺦ و‪ ،‬ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻮم >ﺎی ﺗﻪ‬

‫ﭘﻮرې ﻟﻪ ﮐﻮم ﺟﺪي ﻏﱪ‪e‬ﻮن ﴎه ﻧﻪ وه ﻣﺦ ﺷﻮې‪ ،‬ﭘﻪ >ﺎﻧ‪!:‬ې ﺗﻮ‪e‬ﻪ د ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ‬

‫ورﺗﻠﻞ ﭘﻪ ﻗﻮﻣﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﺑﻪ ﯾﯥ ﺑﺎور >ﮑﻪ ﻧﺸﻮ ﮐﻮﻻی ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﺑﻪ ﭘﺮې راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮل او‬

‫ﺳﻮﯾﻞ ﮐﯥ‪ .‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ ﮐﻠﻮﻧﻮ راﻫﯿﺴﯥ ﮐﺎﺑﻞ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن رﺳﻤﻲ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و‪ ،‬ﺧﻮ‬

‫ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﻪ ﯾﯥ ودرﯦﺪل‪ .‬د ‪H‬ﻮﻟﻨﯿﺰو ﺟﻮړ‪n‬ﺘﻮﻧﻮ ﭘﯧﮋﻧﺪل د ﺧﻼﺻﻮن ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺨﻪ واﮐﻤﻨﻲ ﭼﻠﻮﻟﻪ‪ .‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د رﻫﱪ ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ دﻓﱰ ﭘﻪ‬

‫ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي‪ .‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﭘ‪R‬ﺘﻨﻮ ﺗﻠﯿﻔﻮﻧﻮﻧﻪ‪ ،‬ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻮﻧﻪ او ﻧﻮرې ورﺗﻪ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوې ﻧﻪ‬

‫ﻫﻤﺪې ‪n‬ﺎر ﮐﯥ و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻫﻤﺪې >ﺎﯾﻪ ﭘﺮ ﻣﺨﺎﺑﺮو د ﺟ‪!:‬ﯾﺰو ﮐﺮ‪n‬ﻮ ﻟﻪ ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎﻧﻮ‬

‫ﻟﺮﻟﯥ‪ ،‬ﺧﻮ ﺑﯿﺎ ﯾﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﯥ د ﯾﻮ ﺑﻞ ﭘﻪ اړه ‪n‬ﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺧﯿﺴﺘﻞ‪.‬‬

‫ﴎه ﭘﻪ اړﯾﮑﻪ ﮐﯥ و‪ .‬ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﭘ‪R‬ﺘﻨﻮ ﺨﻪ ﴎﭼﯿﻨﻪ اﺧﯿﺴﺘﻪ‪ ،‬ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ‬

‫اوس ﻣﺨﮑﻨ‪ K‬ﺧﱪې ﺗﻪ را>ﻮ ﻟﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺨﻪ ﺗﺮ ﺗﯧﺮﯦﺪو وروﺳﺘﻪ ارزو‪e‬ﺎن ﺗﻪ‬

‫‪ ۱۳‬ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ ﭘ‪R‬ﺘﺎﻧﻪ اوﳼ‪ ،‬ﭼﯥ ډﯦﺮ ﯾﯥ د ﻫﻤﺪې ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ﺳﻮﯾﻞ ﮐﯥ ﻣﯧﺸﺖ‬

‫ورﺳﯧﺪ‪ ،‬ﻫﻐﻪ >ﺎی ﺗﻪ ﭼﯧﺮې ﭼﯥ ورﺗﻪ ﮐﺮزي ﺧﭙﻞ ﻣﻠ‪:‬ﺮي ﭘﻪ ﻧ‪R‬ﻪ ﮐ!ي و‪> .‬ﯿﻨﯥ‬

‫دي‪ ،‬او ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ ‪ ۲۵‬ﻣﻠﯿﻮﻧﻪ ﭘ‪R‬ﺘﺎﻧﻪ اوﳼ ﭼﯥ ډﯦﺮ ﯾﯥ ﮐﺮ‪n‬ﯥ ﺗﻪ ﻧ‪F‬دې‬

‫واﯾﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ‪۱۹۶۰‬ز ﻟﺴﯿﺰه ﮐﯥ داﺳﯥ وﺧﺖ ﻫﻢ راﻏﻠﯽ و‪ ،‬ﭼﯥ ﯾﻮه ورځ وروﺳﺘﻪ‬

‫ﻣﯧﺸﺖ دي‪ .‬د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﺮﻣﻨ‪ 7‬د ډﯾﻮرﻧ‪ p‬ﭘﻮﻟﻪ ﭘﻪ ‪۱۹‬ﻣﻪ ﭘﯧ!ۍ ﮐﯥ د‬

‫ﺷﭙﻪ ﻫﻢ ورځ وه‪ .‬ﭘﻪ ﭘﺨﻮا ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻮﯾﻞ ﭘﻪ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﻧﻪ و وﯦﺸﻞ ﺷﻮی‪،‬‬

‫اﻧ‪:‬ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﮐﺶ ﮐ!ای ﺷﻪ‪ ،‬اﮐ½ﯾﺖ ﭘ‪R‬ﺘﺎﻧﻪ دا ﭘﻮﻟﻪ ﻧﻪ ﻣﻨﻲ‪ .‬ﺗﺮ ﻧﻨﻪ ﯾﻮ ﻪ‬

‫ﺑﻠﮑﯥ ﯾﻮه ﻣﴩ ﺑﻪ ﯾﯥ ﻣﴩي ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻟﺮﻟﻪ‪ ،‬دا ﺳﯿﻤﻪ د ﻟﻮی ﮐﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ ﻧﻮم ﯾﺎدﯦﺪﻟﻪ‪.‬‬

‫ﭘ‪R‬ﺘﺎﻧﻪ ﻫ˜ﻪ ﮐﻮي‪ ،‬ﭼﯥ د ﭘ‪R‬ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﺗﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻻﻧﺪې ﴎه ژوﻧﺪ وﮐ!ي‪.‬‬

‫ﭘﻪ ‪۱۹۶۰‬زﮐﺎل ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺮﯦﮑ!ه وﮐ!ه ﭼﯥ دا ﺳﯿﻤﻪ ﭘﻪ‬

‫ﭘ‪R‬ﺘﺎﻧﻪ ﭘﻪ ﺳﻠ‪:‬ﻮﻧﻮ وړو او ﻟﻮﯾﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ او ﮐﻮرﻧﯿﻮ وﯦﺸﻞ ﺷﻮي‪ .‬دا ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ د‬

‫وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ و وﯦﴚ ﺗﺮ ﻮ د ﻣﴩاﻧﻮ واک ﻣﺎت ﮐ!ي‪ .‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ دا ﮐﺎر وﺷﻮ‪ ،‬ﺧﻮ ﭘﻪ‬

‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧﻔﻮﺳﻮ ﻟﻮی رﻗﻢ ﺟﻮړوي‪ ،‬ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﴎه ﯾﯥ اړﯾﮑﯥ ﻫﻢ‬

‫ارزو‪e‬ﺎن ﮐﯥ ﭘﻪ ﻗﻮﻣﻲ او اﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﭘﻮرې ﺗ!او‬

‫ﺣﺴﺎﺳﯥ وي‪ .‬ﻟﻪ ﻟﺴﯿﺰو اﻓﻐﺎن ﺑﺎﭼﺎﻫﺎن او وﻟﺴﻤﴩان د ﻫﻤﺪې ﭘ‪R‬ﺘﻨﻮ ﻟﻪ ﻣﻨ‪A‬ﻪ‬

‫ﻟﺮي‪ .‬ﻫﻤﺪا اوس ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐﯥ ﻣﴩان د ﺳﻮﯾﻞ ﭘﻪ اړه ﻓﮑﺮ ﮐﻮي‪.‬‬

‫ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﯧ‪F‬ي‪ ،‬او ﺑﯿﺎ ﭘﺮ ﻫﻤﺪې ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﮐﻮي‪ .‬د ﭘ‪R‬ﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ‪ 7‬ﮐﯥ‬

‫ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺳﯿﺪ د ‪۲۰۰۱‬زﮐﺎل ﭘﻪ ورﺳﺘﯿﻮ ور>ﻮ ﮐﯥ د ارزو‪e‬ﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﯾﻦ ‪e‬ﻮټ ﺗﻪ‬

‫واړه ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ او ﻃﺎﯾﻔﯥ ﻫﻐﻪ ﻪ دي ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﭘﺮې ﭘﯧﮋﻧﺪل ﮐﯧ‪F‬ي او ﭘﺮې ﺳﯿﺎﻟ‪K‬‬

‫ورﺳﯧﺪ‪ ،‬ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﻋﺎدي ﺗﻮ‪e‬ﻪ د ﺧﭙﻞ ﮐﺎروﺑﺎر او ژوﻧﺪاﻧﻪ ﭼﺎرې ﭘﺮ ﻣﺦ وړې‪ .‬ﭘﻪ‬

‫ﯾﻮ ﻟﻪ ﺑﻞ ﴎه ﻟﺮي‪ .‬ﻫﻐﻮی ډﯦﺮ وﺧﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﯥ ﭼﺎرې ﭘﺮ ﻫﻤﺪې ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻣﺨﺘﻪ‬

‫اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ ډﯦﺮو ﺧﻠﮑﻮ ﺑ‪!:‬ۍ ﺗ!ﻟﯥ‪ ،‬ﺗﺮ ډﯦﺮه ﺗﻮرې او ﺳﭙﯿﻨﯥ ﺑ‪!:‬ۍ )ﭘﺎج ﭘﻪ ﻧﻮم ‪،‬‬

‫وړي‪ .‬ﻫﻐﻮی د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮرﻧﯿﻮ او >ﻤﮑﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﴎوﻧﻮ ورﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ‬

‫ژﺑﺎړن( رواج وې ‪ ،‬ﺑﻞ رﻧ‪ d‬ﺑ‪!:‬ۍ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﺪه ﺳﱰ‪e‬ﻪ ﮐﺘﻞ ﮐﯧﺪل‪ .‬ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﭘﻴﮏ‬

‫ﺣﺎﴐ دي‪ .‬د ﭘ‪R‬ﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ‪ 7‬ﮐﯥ وړې ﻃﺎﯾﻔﯥ او ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﻪ دي ﭼﯥ ﺗﻞ ﯾﯥ‬

‫اپ ﻣﻮ‪H‬ﺮو ﮐﯥ ﭘﻪ ﻋﺎدي ﺟﺎﻣﻮ ﮐﯥ ‪e‬ﺰﻣﯥ ﮐﻮﻟﯥ‪ .‬وړې ﻣﺪرﺳﯥ ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﻮ ﻫﻠﮑﺎﻧﻮ‬

‫ﺑﻬﺮﻧﯽ ﭘﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﴎه ﻣﺦ ﮐﯧ‪F‬ي‪ .‬د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺗﺮﻣﻨ‪ 7‬ﺗﺮﺑ‪:‬ﻨ‪ K‬ﺗﺮ ډﯦﺮه‬

‫ډﮐﯥ وې‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﻫﻢ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﯧﺮ وړې ﺑ‪!:‬ۍ ﺗ!ﻟﯥ‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﯾﻮازې د‬

‫ﭘﻪ وژﻧﻮ اوړي او د اﻧﺘﻘﺎم ﺳﻠﺴﻠﻪ ﯾﯥ ﺗﺮ ﻧﺴﻠﻮﻧﻮ ﻏﺰﯦ‪F‬ي‪ .‬ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ ﺷﻮې دو‪n‬ﻤﻨ‪K‬‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٢٧‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٢٦‬‬

‫وﯾﻼی ﺷﻮ ﭼﯥ ﮐﻮ‪H‬ﯥ د ﻗﻮﻣﻲ ‪H‬ﻮﻟﻨﻮ د ﺣﮑﻮﻣﺘﺪارۍ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ دي‪ ،‬او ﭘﻪ ﺗﯧﺮ ﮐﯥ ﻫﻢ‬

‫ﻗﺮآﻧﮑﺮﯾﻢ زده ﮐ!ې )ﺣﻔﻆ او ﻗﺮاﺋﺖ ‪ ،‬ژﺑﺎړن( ورﮐﻮل ﮐﯧﺪې‪ ،‬رﯾﺎﴈ‪ ،‬ﺟﻐﺮاﻓﯿﻪ‪ ،‬او‬

‫ﻫﻤﺪاﺳﯥ و‪ .‬ﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﮐﺒﻠﻪ ﭘ‪R‬ﺘﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻞ ﻫﺮ ﻪ ﻟﻮﻣ!ی ﮐﻮ‪H‬ﻪ )ﺣﺠﺮه ﯾﺎ‬

‫ﻧﻮر ‪n‬ﻮوﻧﯿﺰ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ ﻏﻮ>ﻮل ﺷﻮي وو‪ .‬د ﻣﺎﺳﭙ‪R‬ﯿﻦ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﺑﻪ د ﻣﺪرﺳﻮ‬

‫ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻮن( ﺟﻮړوي‪ .‬ﭘﻪ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻮن ﮐﯥ ﺮ‪e‬ﻨﺪﯦ‪F‬ي ﭼﯥ د ﮐﻮر ﺧﺎﻧﻮﻧﺪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ‬

‫زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﺑﺎزاروﻧﻮ ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﯿﺴﯥ ‪)e‬ﻠﯥ‪> ،‬ﯿﻨﻮ ﭘﻪ ﺧﯿﺎﻃﯿﻮ‬

‫ﻗﻮم ﮐﯥ ﮐﻮم ﻣﻮﻗﻒ او ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻟﺮي‪.‬‬

‫)درزﯾﺎﻧﻮ( ﮐﯥ‪> ،‬ﯿﻨﻮ ﭘﻪ ﻋﺎدي ﻫ)ﯿﻮ او ﻧﻮرو ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮل‪ .‬اروز‪e‬ﺎن د‬

‫ﺳﯿﺪ ﭘﻪ دې ‪H‬ﻮﻟﻮ ﺧﱪو ﭘﻮه و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﮐﻮ‪H‬ﻮال ﮐﲇ ﺗﻪ ﮐﺮزي ﭘﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﻣﺎﻣﺎ ﭘﺴﯥ‬

‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺮ ‪H‬ﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ او ﻏﺮﯾﺐ وﻻﯾﺖ دی‪ .‬ﭘﻪ دې وﻻﯾﺖ ﮐﯥ د ﺳﻮاد‬

‫راﻟﯧ‪F‬ﻟﯽ و‪ .‬دا ﮐﺲ د ﺳﯿﺪ ﻣﺎﻣﺎ و‪ ،‬ﺳﯿﺪ ورﴎه ﮐﻮ‪H‬ﯥ ﺗﻪ وﻻړ او ﻫﻠﺘﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺿﻮع‬

‫ﮐﭽﻪ ‪H‬ﻴ)ﻪ ده‪ ،‬ﺧﻠﮏ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﴩاﻧﻮ ﻟﻪ ﻻر‪n‬ﻮوﻧﻮ ﴎه ﺳﻢ ژوﻧﺪ ﮐﻮي‪ .‬ﻫﻐﻮی ډﯦﺮ‬

‫ﭘﻮه ﮐ!‪ .‬ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﻣﺎﻣﺎ د ﺳﯿﺪ ﭘﻪ ﺧﱪه ﺣﯿﺮان ﻧﻪ ﺷﻮ‪> ،‬ﮑﻪ دا ﻟﻮﻣ!ی >ﻞ ﻧﻪ و‬

‫رواﺟﻲ او ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر دي‪ .‬ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﻫﻢ ﺧﻠﮏ ﭘﻮﻫﯧ‪F‬ي ﭼﯥ دا ﺳﯿﻤﻪ ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ‬

‫ﭼﯥ ﮐﺮزي ﻫﻐﻪ ﮐﻮﯾﺘﯥ ﺗﻪ ور ﻏﻮ‪n‬ﺖ‪ .‬ﭘﻪ ﺗﯧﺮو ﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﮐﺮزي ﮐﻮر د‬

‫ﻏﻮر>ﻮل ﺷﻮې او د ﻫﯧﻮاد ﯾﻮ وروﺳﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﻮﻧﺞ دی‪.‬‬

‫ارزو‪e‬ﺎن د وﻟﴘ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻮن ﭘﻪ ﯧﺮ و‪ .‬ﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ د ﮐﺮزي ﮐﻮر ﺗﻪ ورﺗﻠﻪ‪ .‬داﳼ‬

‫"ﺳﯿﺪ" ﻧﻪ و اړ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮټ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﳾ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ‪H‬ﮑﴘ ﭼﻠﻮوﻧﮑﻲ ﺗﻪ ووﯾﻞ‬

‫وﺧﺘﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﯧ“ ‪n‬ﻮي وو ﭼﯥ ﻣﺤﲇ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ >ﻤﮑﯥ راﺷﻪ )ﻏﻠﻪ داﻧﻪ(‬

‫ﭼﯥ ﺳﯿﺪه د ﺳﯿﻨﺪ ﺗﺮ ﻨ‪ d‬د ﺷ‪o‬ل ﻃﺮف ﺗﻪ ﺗﺮ ﮐﻮ‪H‬ﻮال ﮐﲇ وﻻړ ﳾ‪ ،‬دا ﻫﻐﻪ‬

‫ﺗﺮې وړې وه‪ .‬ﭘﻪ داﳼ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ ﮐﺮزی اړ و ﭼﯥ ﻏﱪ‪e‬ﻮن و‪n‬ﻴﻲ او د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﮑﻮ‬

‫>ﺎی و ﭼﯥ ﮐﺮزي ورﺗﻪ د ﻟﻮﻣ!ي ادرس ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ ‪n‬ﻮوﻟﯽ و‪H .‬ﮑﴘ ﭘﻪ ﺧﺎﻣﻪ ﺳ!ک‬

‫ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ﻪ وﮐ!ي‪ .‬ﺳﯿﺪ ﺧﭙﻠﻪ ﯾﻮ ﻋﺎدي ﺑﺰ‪e‬ﺮ و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﭼﺎ ﴎه ﺷﺨ!ې ﻧﻪ ﺷﻮی‬

‫روان و‪ ،‬ﺗﺮ ﻮ ﻟﻪ ﭘﺘﯥ ﴎه ﺳﻢ ﮐﻼ ﭘﯿﺪا ﮐ!ي‪ ،‬ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ ﻟ‪ F‬ﺗﺮ ﻟ‪F‬ه د ﮐﻼ‪e‬ﺎﻧﻮ‬

‫ﮐﻮﻟﯽ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﺨﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻪ‪ ،‬ان د ﻫﻐﻪ د ﺗ‪ d‬راﺗ‪ d‬ﻟ‪R:‬ﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ‬

‫دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ اﺗﻪ ﻓﻮ‪H‬ﻪ ﻟﻮړ وي‪ .‬د ﮐﻼ ﻟﻪ ﺑﻬﺮ ﺨﻪ ﺳﯿﺪ ﻫﯧ‪ Ã‬ﻫﻢ ﻧﴚ ﮐﺘﻼی‪ .‬د ﻟﻮﯾﻮ‬

‫ﻫﻢ ورﮐﻮل‪ .‬ﺳﯿﺪ د ﮐﺮزي د ﭘﯿﻐﺎم رﺳﻮﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﺑﺎور ﭘﻮخ ﮐ!ی و‪.‬‬

‫دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﺷﺎ ﮐﻮروﻧﻪ وي‪ ،‬ﻫﺮ ﻮک ﻫ˜ﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ دﻧ‪d‬‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﻣﺎﻣﺎ ﺗﻪ ﭼﯥ د ﮐﺮزي ﺧﱪه ور ورﺳﯧﺪه ﻫﻐﻪ ﻫﻢ وﻣﻨﻠﻪ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪه ﭼﯥ‬

‫ﺟﻮړ ﮐ!ي‪ .‬ﭘﻪ دې ﴎه ﺧﻠﮏ ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮرﻧ‪ K‬ﭘﻪ >ﺎﻧ‪!:‬ې ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ او ﻋﺰت ﻟﻪ‬

‫ﮐﺮزی د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر روزﻟﯽ ﺷﺨﺺ دی‪ ،‬او د ﮐﺮزي ﭘﻼر دې ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﻠﯽ او‬

‫ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻨﻮ‪ ،‬ﻏﻠﻮ او ﻧﻮرو ﺧﻄﺮوﻧﻮ ژﻏﻮري‪.‬‬

‫ﻣﺤﱰم ﻣﴩ و‪ .‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﮐﻮﯾ)ﯥ ﺗﻪ ﺗ‪ d‬ﺧﻄﺮﻧﺎک و‪ ،‬ﺧﻮ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ د ﮐﻼ‪e‬ﺎﻧﻮ ﻟﻮﯾﻮ‬

‫دﻟﺘﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻮﯾﻞ د ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﭘﻪ ﯧﺮ ﭘ‪R‬ﺘﺎﻧﻪ >ﺎﻧ‪!:‬ی ﻟﯿﮑﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻪ‬

‫دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ د ﻫﻐﻮی ﮐ!ﻧﯥ ﻧﻪ ﺷﻮی ﭘ)ﻮﻟﯽ‪> ،‬ﮑﻪ د ﻣﺤﻞ ﺧﻠﮑﻮ ﻫ˜ﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ د ﻧﻮرو‬

‫ﻟﺮي‪ ،‬ﻫﻐﻮی د ﭘ‪R‬ﺘﻮﻧﻮﻟ‪ K‬ﭘﻪ ﻧﻮم دودﯾﺰ) ُﻋﺮﰲ( ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺮي‪ ،‬ﭼﯥ د درﻧﺎوي ﻗﺎﻧﻮن‬

‫ﭘﻪ ﮐﺎروﻧﻮ >ﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻮه ﮐ!ي‪ .‬ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﲇ ﮐﯥ ﻮک ﻧﻪ و‪ ،‬ﻧﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺑﻪ ﯾﯥ ﭘﻮ‪n‬ﺘﻨﯥ‬

‫ورﺗﻪ وﯾﻼی ﺷﻮ‪ .‬ﺑﺪل )ﻏﭻ( ﻫﻐﻪ ﻪ دي ﭼﯥ ﭘﺮې ﺧﭙﻞ ﻋﺰت ﺳﺎ‪ ،f‬ﻣﯧﻠﻤﻪ ﭘﺎﻟﻨﻪ‬

‫ﮐﻮﻟﯥ ﭼﯥ ﭼﯧﺮﺗﻪ دی‪ .‬ﮐﻮم ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﮐﻮﻳ)ﯥ ﺗﻪ ور ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﺷﻮي وو‪ ،‬ﯾﻮه ﯾﯥ ﻫﻢ‬

‫ﺑﯿﺎ د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ او اړﯾﮑﻮ د ‪n‬ﻪ واﱄ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺗﺮﴎه ﮐﯧ‪F‬ي‪ .‬ﻫﺮه ﮐﻮرﻧ‪ K‬ﯾﻮ ﻣﴩ‬

‫ﻧﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﺧﭙﻞ ﮐﻠﯿﻮال ﭘﻮه ﮐ!ي‪ ،‬ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﮐﻮﯾ)ﯥ ﺗﻪ د ﮐﺮزي ﻟﯿﺪﻧﯥ ﺗﻪ >ﻲ‪،‬‬

‫ﻟﺮي‪ ،‬او ﭘﻪ ﮐﻼ ﮐﯥ ﺗﺮ ‪H‬ﻮﻟﻮ ﻣﻬﻢ >ﺎی ﮐﻮ‪H‬ﻪ دې ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﻟﭙﺎره وي‪ .‬ﺣﺠﺮه د ﭘ‪R‬ﺘﻨﻮ‬

‫>ﮑﻪ ﮐﺮزی د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﮐﯧﺪه‪.‬‬

‫د ﺳﯿﺎﺳﺖ د ﭘﯿﻞ >ﺎی دی‪ .‬دا ﻫﻐﻪ >ﺎی دی ﭼﯥ ﭘﮑﯥ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ او ﮐﻠﯿﻮ ﻣﴩان‬

‫ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ ﺳﯿﺪ‪ ،‬ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﻣﺎﻣﺎ او اووه ﻧﻮر ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩان ﻗﺎﻧﻊ ﮐ!ل ﭼﯥ ﮐﻮﻳ)ﯥ‬

‫ﭘﺮﯦﮑ!ې ﮐﻮي‪ .‬دﻟﺘﻪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻫﻢ ﮐﯧﺪای ﳾ‪ ،‬د ﻣﺸﻮرو‪ ،‬ﻗﺮض‪ ،‬ﮐﺎروﺑﺎر او ﻧﻮرو‬

‫ﺗﻪ د ﮐﺮزي د ﮐﺘﻨﯥ ﻟﭙﺎره وﻻړ ﳾ‪ .‬ډﯦﺮو ﺑﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه ﭘﻪ ﮐﻮﯾ)ﻪ ﮐﯥ د‬

‫ورﺗﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ >ﺎی دی‪ .‬ﮐﻮ‪H‬ﻪ ﯾﺎ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻮن د ﻣﺴﺎﻓﺮو د‬

‫ﺷﭙﯥ ﮐﺘﻞ‪ ،‬ﺗﺮ ﻮ ورﴎه ﭘﻪ اﺻﲇ ﺧﱪه ﴎ ﺧﻼص ﮐ!ي‪.‬‬

‫اوږدﻣﻬﺎﻟﯥ او ﻟﻨ‪p‬ﻣﻬﺎﻟﯥ ﻣﯧﺸﺘﯧﺪا ﻟﭙﺎره ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ >ﺎی ‪e‬ﻞ ﮐﯧ‪F‬ي‪ .‬ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٢٩‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٢٨‬‬

‫وﯾﯥ وﯾﻞ‪":‬اوس ﻣﻮږ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې درﯦﺪﻟﯽ ﺷﻮ‪> ،‬ﮑﻪ اوس ﻣﻮږ ﺗﺮ ﺷﺎه ﯾﻮ‬
‫ﻗﻮت ﻟﺮو‪".‬‬
‫ﮐﺮزي ﭘﯧ‪R‬ﻮر ﺗﻪ د ﺗﻠﻮ ﭘﻼن اﯾﺴﺘﻪ ﮐ!‪ ،‬ﭘﺮ >ﺎی ﯾﯥ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ورځ ﮐﻮﯾ)ﯥ ‪n‬ﺎر ﺗﻪ‬
‫وﻻړ‪ ،‬ﭘﯧ‪R‬ﻮر ﺑﻞ ﻟﻮی ‪n‬ﺎر دی ﭼﯥ د ﮐﺮ‪n‬ﯥ ﺗﺮ ﻨ‪ d‬ﭘﺮوت دی او ﭘﮑﯥ ډﯦﺮ‬
‫اﻓﻐﺎﻧﺎن اوﳼ‪ .‬ﮐﻮر ﺗﻪ ﻟﻪ رﺳﯧﺪو ﴎه ﯾﯥ وﮐﺘﻞ ﭼﯥ ډﯦﺮ ﭘﻠﻮﯾﺎن ﯾﯥ راﻏﻠﯽ و او‬
‫ﻫﻐﻮی ¦ﻪ ﻟﺮﻟﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﻫﻢ ﻪ واوري‪ .‬ﻫﻐﻮی ﭘﻮﻫﯧﺪل ﭼﯥ ﮐﺮزی ﻧﻪ ﯾﻮازې‬

‫دوﻫﻢ ﭙﺮﮐﯽ‬

‫د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻫﯧ‪F‬ي‪ ،‬ﺑﻠﮑﯥ د ﻟﻮﯾﺪﯾ‪ 7‬د ﭘﺮﻣﺨﺘ‪:‬ﻮﻧﻮ او ﻧﻮرو ﭼﺎرو ﭘﻪ‬
‫اړه ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺮي‪.‬‬

‫د ﺳﭙ‪%‬ﻤﱪ ‪۱۱‬ﻣﻪ او ﻧﻮي ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ‬

‫راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ور>ﻮ ﮐﯥ د ﮐﺮزي ﭘﻪ ﮐﻮ‪H‬ﻪ ﮐﯥ ﻣﺠﻠﺴﻮﻧﻪ او ﻧﺎﺳﺘﯥ زﯾﺎﺗﯥ ﺷﻮې‪ ،‬اوس د‬
‫ﻫﻐﻪ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻮن ﺗﻪ ﻧﻪ ﯾﻮازې اﻓﻐﺎﻧﺎن راﺗﻠﻞ‪ ،‬ﺑﻠﮑﯥ ﺑﻬﺮŠ ډﻳﭙﻠﻮﻣﺎﺗﺎن‪ ،‬د )ﳼ ای‬
‫اې( ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ‪ ،‬ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﻮﯾﺎن او ﻟﻮﯾﺪﯾ‪A‬ﻮال ژورﻧﺎﻟﺴﺘﺎن ورﺗﻠﻞ‪ .‬ﻫﻐﻮی ‪H‬ﻮﻟﻮ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭘﻮه‬
‫ﳾ‪ ،‬ﭼﯥ ﭘﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎ د ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﭘﺎﯾﻠﯥ ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره ﻪ وي‪ .‬ﮐﺮزي ﻫﻢ د‬
‫ﺧﭙﻠﻮ ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﭘﺎﻟﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ او ﻫﻢ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺳ!ه ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺮﮐﯥ ﮐﻮﻟﯥ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ژورﻧﺎﻟﺴﺘﺎﻧﻮ‬
‫ﻧﻪ ﯾﻮه ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﻪ ﮐﯥ ووﯾﻞ‪ ":‬ﻣﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﺗﻪ د دې ډول ﺧﻄﺮوﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﻟﻪ‬
‫وړاﻧﺪې وﯾﲇ و‪ ،‬ﮐﻪ ﯾﯥ ﭘﺮ وﺧﺖ اﻗﺪام ﮐ!ی وای‪ ،‬ﻧﻦ ورځ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﻳﻲ ﻣﯿﻨﺪو او‬
‫ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﻧ‪F‬دې او ﺧﻮاږه ﻏ!ي ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻧﻪ وای ورﮐ!ي‪ ".‬ﭘﻪ ﻫﻤﺪې‬
‫وﺧﺖ ﮐﯥ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﺮ ﺑﺮﺧﻠﯿﮏ ﺧﱪې وﮐ!ې‪ ،‬ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ‪:‬ﻮﻟﻮ‬
‫ﮐﯥ وو‪ ،‬ﻫﻐﻪ ووﯾﻞ‪":‬اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺑﯥ وزﻟﻪ ﺧﻠﮏ دي‪ ،‬ﻫﯧﭽﺎ ورﺗﻪ ﺗﺮ دې دﻣﻪ ﭘﺎم ﻧﻪ دی‬
‫ﮐ!ی‪".‬‬
‫ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎن د ﮐﺮزي او ﻧﻮرو اﻓﻐﺎن ﻣﴩاﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻮروﻧﻮ ﮐﺮ>ﯧﺪل‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت واﺧﲇ ﭼﯥ ﻪ ﭘﯧ‪R‬ﺪوﻧﮑﻲ دي‪ .‬ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻣﻬﺎل >ﯿﻨﯥ ﻫﻐﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن‬
‫ﻫﻢ راﺗﻠﻞ ﭼﯥ ﮐﺮزي ورﴎه اړﯾﮑﯥ درﻟﻮدې‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﺣﺎﻻت ﻟﻪ ﻧ‪F‬دې و‬
‫ﺎري‪ .‬ﺳﯿﺪ ﻻ ﻧﻪ و ﺗﻮاﻧﯧﺪﻟﯽ ﭼﯥ ‪H‬ﻮل ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﮐﻮﯾ)ﯥ ﺗﻪ ور وﻏﻮاړي ﭼﯥ‬
‫ﮐﺮزي ﯾﯥ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ ﮐ!ې وه‪ ،‬ﻟﻪ >ﯿﻨﻮ ﴎه ﺧﻮ ﯾﯥ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﺘﲇ ﻫﻢ ﻧﻪ و‪ ،‬د ﮐﺮزي‬
‫ﭘﯿﻐﺎم ﯾﯥ ورﺗﻪ د ﻧﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﻣ‪ j‬رﺳﻮﻟﯽ و‪ .‬ﮐﺮزي ﺗﻪ ﻟﻪ ورﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﺷﻮو ﮐﺴﺎﻧﻮ‬

‫د ﺳﭙ)ﻤﱪ ﭘﻪ ‪۱۱‬ﻣﻪ ﮐﺮزی د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﭘﻼزﻣﯿﻨﻪ اﺳﻼم اﺑﺎد ﮐﯥ و‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ‬
‫ﻫﻤﺪې ورځ د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﻔﺎرت ﺗﻪ ﻫﻢ ﺗﻠﻠﯽ و‪ .‬ورور ﯾﯥ اﺣﻤﺪوﱄ ﭼﯥ ﺗﺎزه ﻟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ‬
‫ﺨﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن راﻏﻠﯽ و‪ ،‬اړﯾﮑﻪ ورﴎه ‪H‬ﯿﻨ‪:‬ﻪ ﮐ!ه‪ .‬ﮐﺮزي ﺗﻪ ﯾﯥ ﭘﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن د‬
‫ﮐﺘﻠﯥ ﭘﯧ‪R‬ﯥ ﺧﱪه وﮐ!ه‪":‬ﯾﻮه اﻟﻮﺗﮑﻪ د ﻧﯿﻮﯾﺎرک ﭘﻪ ﻧ!ﯾﻮال ﺳﻮدا‪e‬ﺮﯾﺰ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ‬
‫وﻟ‪:‬ﯧﺪه‪".‬‬
‫ﮐﺮزی د ﭘﯧ‪R‬ﯥ ﭘﻪ ﺧﱪﯦﺪو ﺣﯿﺮان ﺷﻮ‪ .‬دا ﻣﻬﺎل ﮐﺮزی د ﻣﺎ‪n‬ﺎم د ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﻮﺧﺖ و‪،‬‬
‫ﻮ ﺷﯧﺒﯥ وروﺳﺘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻر ﮐﯥ و ﭼﯥ ورور ﯾﯥ ﯾﻮ >ﻞ ورﴎه اړﯾﮑﻪ‬
‫‪H‬ﯿﻨ‪:‬ﻪ ﮐ!ه‪ ،‬ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﻪ دﻧ‪:‬ﻮ وداﻧﯿﻮ ﮐﯥ د ﺑﻠﯥ اﻟﻮﺗﮑﯥ د ﻟ‪:‬ﯧﺪو ﺧﱪه‬
‫وﮐ!ه‪ .‬ﮐﺮزي ﭘﻪ ﻟﻮړ ﻏ‪ F‬ورﺗﻪ ووﯾﻞ‪":‬دا د اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺑﺮﯾﺪ دی‪ ،‬دا ﭘﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﯾﺪ دی!"‬
‫د ﻮ ﺷﯧﺒﻮ ﻟﭙﺎره دواړو ﻟﻪ ﯾﻮ ﺑﻞ ﴎه ﺧﱪې وﮐ!ې‪":‬زړه ﺗﻪ ﻣﯥ ﻧﻪ ﻟﻮﯦ‪F‬ي‪،‬‬
‫ﺣﯿﺮاﻧﻮوﻧﮑﯥ ده‪ ".‬اﺣﻤﺪ وﱄ ﺗﺮې وﭘﻮ‪n‬ﺘﻞ‪ ":‬دا ﻨ‪:‬ﻪ ﻣﻤﮑﻨﻪ ده ﭼﯥ ﭘﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﻪ‬
‫دوﻣﺮه اﺳﺘﺨﺒﺎرا‪ f‬ﻗﻮت ﴎﺑﯧﺮه دا ډول ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﮐﯧ‪F‬ي؟" دواړه ورو¡ﻪ ډاډه و ﭼﯥ‬
‫ﻟﻪ دې ﴎه ﻧﻮر د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻧﺴﮑﻮرﯦﺪو وﺧﺖ راﻏﻠﯽ و‪ .‬ﮐﺮزي ﭘﻪ ﺗﻠﯿﻔﻮن واورﯦﺪل‬
‫ﭼﯥ ورور ﯾﯥ ﭘﺮ ﺧﭙﻞ اﻣﻨﯿﺘﻲ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ ﻏ‪ F‬وﮐ!‪ ":‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﮐﺎر ﻧﻮر ﺧﻼص دی‪".‬‬
‫ﮐﺮزی او اﺣﻤﺪوﱄ ﭘﻮﻫﯧﺪل ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻟﻮی ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ وو‪،‬‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٣١‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٣٠‬‬

‫د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د رژﯾﻢ د ﺑﺪﻟﻮن ﻧﻈﺮﯾﻪ د اروز‪e‬ﺎن ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ د ﮐﺮزي ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﮐﻮ‪H‬ﻪ ﮐﯥ‬

‫ﺨﻪ اووه ﺗﻨﻪ ﯾﯥ ﮐﻮﯾ)ﯥ ‪n‬ﺎر ﺗﻪ ورﻏﻠﻞ‪ ،‬ﭘﻪ داﳼ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ >ﺎﻧﻮه ﯾﯥ ﺧﻄﺮ‬

‫ورﮐﻮل ﮐﯧﺪه‪ .‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د واﮐﻤﻨ‪۱۹۹۴ -K‬ز ﮐﺎل ﺨﻪ ﻣﺨﮑﯥ د ﮐﺮزي ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﭘﻪ‬

‫ﺗﻪ ورﮐ!ي و‪ .‬ﭘﻪ دې ﮐﺴﺎﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﻮ ﻫﻢ ﻣﻼ اﻣﺎم و‪ ،‬ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻘﺘﺪﯾﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ‬

‫ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﯥ ﻻس ﻻره‪> ،‬ﯿﻨﯥ ﯾﯥ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩان‪> ،‬ﯿﻨﯥ ﯾﯥ ﭘﻮﻟﯿﺲ او >ﯿﻨﯥ ﯾﯥ‬

‫ﻣﺴﺠﺪ ﮐﯥ وﯾﲇ و ﭼﯥ ‪e‬ﻨﻲ ﻫﻐﻪ د ﭘ‪R‬ﯥ ﻟﻪ درده د ﮐﻮﯾ)ﯥ ‪n‬ﺎر ﻣﺸﻬﻮر ډاﮐ)ﺮ‬

‫ﻣﻠﯿﺸﻪ ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎن وو‪ .‬ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﯾﺎ دﯦﺮو ﺨﻪ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻮی‪ ،‬ﭘﻪ‬

‫)وردګ( ﺗﻪ ور>ﻲ‪.‬‬

‫ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﯥ رول وﻟﺮي‪.‬‬

‫ﮐﺮزي ﭘﻪ ﺮ‪e‬ﻨﺪو ‪H‬ﮑﻮ د اروز‪e‬ﺎن ﺨﻪ ورﻏﻠﻮ اوو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ‬

‫ﭘ‪R‬ﺘﻨﻮ ﭘﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن واﮐﻤﻨﻲ ﻟﺮﻟﻪ‪ ،‬ﺧﻮ د ﺷﻮروي ﻟﻪ ﻣﺎﺗﯥ‪۱۹۸۹ -‬زﮐﺎل وروﺳﺘﻪ‬

‫ﮐﯥ ﻪ ﭘﯧ“ ﺷﻮي او ﭘﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﯾﯥ اﻏﯿﺰ ﻪ وي‪ .‬د اروز‪e‬ﺎن ﺧﻠﮑﻮ ﭘﺮ‬

‫ﯾﯥ ﭘﻪ واﮐﻤﻨ‪ K‬ﮐﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې را وﻻړې ﺷﻮې وې‪ ،‬ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﯾﻦ رﺑﺎŠ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧ)ﻪ‬

‫اﻣﺮﯾﮑﺎ د ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ اﻧ‪A‬ﻮروﻧﻪ ﻧﻪ و ﮐﺘﲇ‪ .‬ﮐﺮزي ورﺗﻪ ووﯾﻞ‪ ":‬ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن‬

‫ﺗﺎﺟﮏ و‪ ،‬واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ‪ .‬ﭘ‪R‬ﺘﻮن رﻫﱪ ‪e‬ﻠﺒﺪﯾﻦ ﺣﮑﻤﺘﯿﺎر ﭼﯥ د ﺣﺰب اﺳﻼﻣﻲ‬

‫>ﻮاﮐﻤﻦ دي‪ ،‬ﺧﻮ زه ﭘﻮﻫﯧ‪F‬م‪ ،‬دا ﻫﺮ ﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﻟﻮن وﮐ!ي‪ .‬ﻣﻮږ ﻧﻮر ﯾﻮازې ﻧﻪ ﯾﻮ‪،‬‬

‫ﻣﴩ او ﺑﻨﺴ)‪:‬ﺮ و‪ ،‬ﻟﻪ ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ ﴎه ﺳﺨﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و‪n‬ﻮد ﭼﯥ ﭘﮑﯥ ﺗﺎﺟﮏ‪،‬‬

‫ﻟﻮﯾﺪﯾ‪ 7‬ﺑﻪ ﻣﻼﺗ! راﴎه وﮐ!ي‪ .‬ﻣﺎ ﺗﺎﺳﯥ ﺗﻪ وﯾﲇ و ﭼﯥ ﯾﻮ ﻪ ﭘﯧ‪R‬ﺪوﻧﮑﻲ دي‪ ،‬دا‬

‫ازﺑﯿﮏ او ﻫﺰاره دﺧﯿﻞ و‪ ،‬رﺑﺎŠ ﻫﻢ د ﺧﭙﻠﯥ ﻮﮐ‪ K‬ﻧﻨ‪:‬ﻪ ﮐﻮﻟﻪ‪ .‬د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ‬

‫دی ﻫﻐﻪ وﺧﺖ راﻏﻠﯽ او ﻣﻮږ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮑﯥ وﻧ‪p‬ه واﺧﻠﻮ‪ ".‬ﻟﻪ اروز‪e‬ﺎن ﺨﻪ راﻏﻠﻮ ﺧﻠﮑﻮ‬

‫ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺣﮑﻤﺘﯿﺎر ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ارګ ﺗﺮ ﺳﻠ‪:‬ﻮﻧﻮ راﮐ)ﻮﻧﻮ ﻻﻧﺪې وﻧﯿﻮ‪ ،‬ﻟﻪ دې ﴎه‬

‫ورﺗﻪ ﻏﻮږ اﯦ‪R‬ﯽ و‪ ،‬د ﮐﺮزي ﺧﱪې ورﺗﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯥ او ﭘﻪ زړه ﭘﻮرې وې‪ ،‬ﻫﻐﻮی ‪H‬ﻮﻟﻮ ﭘﻪ‬

‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﻮرﻧ‪ K‬ﺟ‪!:‬ې ﺧﻮﻟﯥ ﺗﻪ وﻟﻮﯦﺪ‪ .‬ﯾﻮ ﻟﻪ ﺑﻞ ﴎه ﭘﻪ ﺟ‪!:‬ه ﺑﻮﺧﺖ ﺷﻮل‪،‬‬

‫ﺧﭙﻠﻮ ږﯦﺮو ﮐﯥ ‪e‬ﻮﺗﯥ ﮐﺸﻮﻟﯥ‪ .‬د ﯾﻮه رﻫﱪ ﯾﻮه ‪n‬ﻪ >ﺎﻧ‪!:‬ﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ د رواﻧﻮ ﺧﱪو ﮐﻮل‬

‫د ﯾﻮ ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﺟﻮړﯦﺪو ﻓﮑﺮ ﻟﻪ ﭼﺎ ﴎه ﻧﻪ و‪ .‬ډﯦﺮو اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﯾﻮ >ﻞ ﺑﯿﺎ ﻫﻐﻪ‬

‫وي‪ ،‬ﭼﯥ د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﺎم >ﺎن ﺗﻪ ور واړوي‪ .‬ﭘﻪ ﮐﺮزي ﮐﯥ دا ﺗﻮان و ﭼﯥ ‪n‬ﻪ وﻏ‪ F‬ﯦ‪F‬ي‬

‫ﺣﺎﻟﺘﻮﻧﻪ وﻟﯿﺪل ﭼﯥ دﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺳﭙﯿﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﻋﻮام ﺧﻠﮏ ﻧﻪ ‪n‬ﮑﺎرﯦﺪل‪.‬‬

‫او د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﺎم ور ﺧﭙﻞ ﮐ!ي‪ .‬ﮐﺮزي ورﺗﻪ د ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ‪ ،‬ﻣﻠ‪:‬ﺮو‪ ،‬ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او د‬

‫د دې ﻫﺮج و ﻣﺮج ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ‪،‬‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﭘﺨﻮاﻧﯿﻮ ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﻟﯧﺴﺘﻮﻧﻪ ورﮐ!ل ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ورﴎه و‪e‬ﻮري او ﻫﻐﻮی ﺧﱪ‬

‫ﻫﻐﻪ د ﺷﻮروﯾﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺳﺨﺘﻪ ﺟ‪!:‬ه ﮐ!ې وه‪> .‬ﮑﻪ ﻧﻮ ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ د واﱄ‬

‫ﮐ!ي ﭼﯥ ﮐﺮزي ﭘﻪ ﮐﻮم ډول ﺧﻮ>‪R‬ﺖ ﻻس ﭘﻮرې ﮐ!ی‪.‬‬

‫ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﭘﻪ >ﺎی ‪H‬ﯿﻨ‪ d‬و‪ .‬ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺨﻪ ﻧﻪ و ﭼﯥ د‬

‫ﻫﻐﻮی ﻟﻪ وړاﻧﺪې ﻫﻢ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﺨﻪ اورﯦﺪﱄ و ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻮﯾﻞ ﮐﯥ ﺑﻪ ﯾﻮ ﻪ ﭘﯧ“‬

‫ﺷﻮروي د ﯾﺮﻏﻞ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﯾﯥ ﻮﮐ‪ K‬ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﯥ ﴎه وﯦﺸﻠﯥ وې‪ .‬د اروز‪e‬ﺎن‬

‫ﳾ‪ .‬ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ وﯾﲇ و ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ ﮐﻮﯾ)ﯥ ﺨﻪ اروز‪e‬ﺎن ﺗﻪ وﻻړ ﳾ‪ ،‬او ﻫﻠﺘﻪ‬

‫>ﯿﻨﯥ ﺧﻠﮏ واﯾﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﺨﻮا ﯾﻮ ﻋﺎدي ﻟﯿﮑﻮﻧﮑﯽ و‪ ،‬ﺧﻮ ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐﯥ ﺟﺎن‬

‫ﺑﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﻠﯧﺸﻪ ﺟﻮړه او ﺟ‪!:‬ه وﮐ!ي‪ ،‬ﺳﻢ دم د ﯾﻮه ﺟﻨ‪:‬ﺴﺎﻻر ﭘﻪ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﯾﻮ ﺑ‪p‬ای ﺳ!ی و‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﮐﯥ وﺳﻠﯥ ﻫﻢ ﻟﺮﻟﯥ ﭼﯥ ﻫﻢ ﯾﯥ‬

‫ﯧﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﮐ!ي‪ .‬ﮐﺮزي ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﴎه ﻫﻢ اړﯾﮑﯥ ﺳﺎﺗﻠﯥ ﭼﯥ ﻓﮑﺮ ﯾﯥ‬

‫ﻟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ اﺧﯿﺴﺘﯥ وې او ﻫﻢ ﻟﻪ روﺳﺎﻧﻮ ورﭘﺎﺗﯥ وې‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺗﺮﯾﻨﮑﻮ‪H‬ﻪ روﺳﺎن‬

‫ﮐﺎوه ﻟﻪ ده ﴎه د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې درﯦ‪F‬ي‪ .‬ﭘﺮ ﻫ‪o‬ﻏﻪ ﻣﻬﺎل ﯾﯥ د اﻣﺮﯾﮑﺎ د ﻣﻼﺗ!‬

‫اﯾﺴﺘﲇ وو‪ ،‬او د ﻫﻐﻮی ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﯥ ‪H‬ﻮﻟﯥ وﺳﻠﯥ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ واک ﮐﯥ وې‪ ،‬ﻧﻮ >ﮑﻪ‬

‫د ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﻪ اړه ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه‪ .‬د ﮐﺮزي ﻟﻪ ډﻟﯥ د ﯾﻮه ﺗﺮ اوﺳﻪ ﯾﺎد دي ﭼﯥ ﮐﺮزي‬

‫ﯾﯥ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﺗﻪ ﭘﻪ ورﯾﻦ ﺗﻨﺪي ﻫﺮ ﻪ ورﮐﻮل‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﭼﯥ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن‬

‫ﺑﻪ د ﻟﻮﯾﺪﻳ‪A‬ﻮاﻟﻮ ﺨﻪ د اﻟﻮﺗﮑﯥ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ رژﯾﻢ ﭘﺮې ﭘﻪ ﻮ‬

‫د ارزو‪e‬ﺎن واﱄ ﺷﻮ‪ ،‬د ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩاﻧﻮ ﭘﺮې دا ﻮﮐ‪ K‬ﻧﻪ ﻟﻮرﯦﺪه‪ .‬ﻫﻐﻮی ﺟﺎن‬

‫¨ﻮﻧﻮ ﺧﺘﻢ ﮐ!ي‪ .‬دا ﺧﱪې ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﺷﻮې وې ﭼﯥ ﭘﻪ ‪۱۹۹۸‬ز ﮐﺎل ﮐﯥ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺗﻪ ﭘﻪ درﻧﻪ ﺳﱰ‪e‬ﻪ ﻧﻪ ﮐﺘﻞ‪ ،‬او ﻧﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ د ﺧﺎن ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وﯾﻞ‪.‬‬

‫اﻟﻘﺎﻋﺪې ﭘﻪ اﻓﺮﯾﻘﺎ ﮐﯥ د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺮ ﺳﻔﺎرﺗﻮﻧﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ وﮐ!ل‪.‬‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٣٣‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٣٢‬‬

‫ﴎه ﻣﻠ‪:‬ﺮی ﺷﻮ‪ .‬ﻣﻼ ﻧﻘﯿﺐ ﷲ ﯾﻮ ﭘﺨﻮاﻧﯽ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻗﻮﻣﻨﺪان و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﯥ ‪H‬ﻮﻟﯥ‬

‫ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زور او وﺳﻠﻮ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ‪ ،‬ﺧﻮ ‪e‬ﻨ‪:‬ﻮﺳﯥ داﺳﯥ وې ﭼﯥ‬

‫وﺳﻠﯥ او ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل‪ .‬ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﮐﻮﯾ)ﯥ ﺗﻪ ﭘﺮ ﻻر و‪ ،‬ﭼﯥ‬

‫ﻫﻐﻪ د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ او د ﮐﺮزي د ﮐﻮرﻧ‪ K‬ﭘﺮ ﻣ‪ j‬د اروز‪e‬ﺎن واﱄ ﺷﻮ‪.‬‬

‫ﻋﺰﯾﺰ وﻟﯿﺪل ﻧﻮر ﮐﺴﺎن ﻫﻢ ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﯾﻮ >ﺎی ﮐﯧﺪل‪.‬‬

‫د ﻧﻮﯾﻤﯥ ﻟﺴﯿﺰې ﺗﺮ ﻟﻮﻣ!ﯾﻮ د ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻗﺪرت ډﯦﺮ ﻣﺤﺪود و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﯾﻮازې د‬

‫ﻋﺰﯾﺰ ډﯦﺮ ﻣﴩان ﭘﯧﮋﻧﺪل‪ ،‬او ﻫﻐﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪﻟﻮ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﺨﻪ ډﯦﺮ ﯾﯥ داﳼ وو ﭼﯥ‬

‫ﻗﺪرت او ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﻟ)ﻪ ﮐﯥ و‪ ،‬ﻧﻮ >ﮑﻪ ﯾﯥ د ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ‪ 7‬اﻧ‪p‬ول ﻧﻪ ﺷﻮ‬

‫ﺗﺮ ﺷﺎ ﯾﯥ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﻧﻪ وو وﻻړ‪ ،‬ﭘﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﮐﯥ ﻫﻢ ډﯦﺮ ﮐﺴﺎن داﺳﯥ وو‪ ،‬ﭼﯥ د ﻗﻮﻣﻲ‬

‫ﺳﺎﺗﻠﯽ‪ .‬ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﯥ واک ﻻره او ﭘﺮ ﺧﭙﻞ واک ﯾﯥ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻮﻟﻪ‪ ،‬وﻻﯾﺘﻲ‬

‫ﻗﻮت ﭘﺮ اﺳﺎس ﻧﻪ و راﻣﻨ‪A‬ﺘﻪ ﺷﻮي‪ .‬ﻋﺰﯾﺰ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﻫﻢ ﯾﻮ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻪ‬

‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻪ ﯾﯥ ﭘﺎم ﻧﻪ ﮐﺎوه‪ .‬ﭘﻪ دې وﻻﯾﺖ ﮐﯥ ‪e‬ﺮ>ﯧﺪل >ﮑﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ و‪ ،‬ﭼﯥ ﭘﺮ‬

‫ﺑﺎﻟﻪ‪ .‬د ﻋﺰﯾﺰ ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ﭼﯥ ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﭘﻪ ﻗﻮم ﻫﻮﺗﮏ و او ﺗﺮ واک ﺗﻪ رﺳﯧﺪو‬

‫ﻫﺮه ﻻره ﺑﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰې او ‪e‬ﻮا‪n‬ﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد و‪ .‬د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ‪ 7‬د ﮐﯿ‪ Ç‬او ‪n‬ﻲ ﺧﱪې‬

‫وړاﻧﺪې ﺧﻠﮑﻮ ﻧﻪ ﭘﯧﮋاﻧﺪ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐﯥ زﯦ‪F‬ﯦﺪﻟﯽ و‪ ،‬ﺧﻮ ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ ﯾﯥ‬

‫زﯾﺎﺗﯥ ﺷﻮې وې‪ ،‬او ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د ﻏﭻ ﻟﻮری ‪e‬ﺮ>ﯧﺪﻟﯽ و‪ .‬ډﯦﺮې وژﻧﯥ د دې‬

‫ﻫﻢ ژوﻧﺪ ﮐ!ی و‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﭘﻼر و ﻣ!‪ ،‬ﻫﻐﻮی د ارزو‪e‬ﺎن ﻟﻮﯾﺪ>ﻮ‬

‫ﻻﻣﻞ ﺷﻮې ﭼﯥ د ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ او د ﺑﺎرﮐﺰﯾﻮ د ﻗﻮم ﻟﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﴎه ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻮﻧﻪ ﭘﯿﺪا‬

‫ﺳﯿﻤﻮ دﻫﺮاوت ﺗﻪ ﮐ‪p‬ه ﺷﻮل‪ .‬ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﺗﻪ ﭘﻪ درﻧﻪ ﺳﱰ‪e‬ﻪ ﻧﻪ ﮐﺘﻞ او ﻧﻪ‬

‫ﺷﻮل‪ .‬ﺑﺎرﮐﺰي د اروز‪e‬ﺎن ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻮټ ﮐﯥ زﯾﺎت دي‪ .‬د ﻗﻮﻣﻲ اﺧﺘﻼﻓﻮﻧﻮ ﭘﺮ‬

‫ﯾﯥ ﻫﻢ وﯦﺮه ﺗﺮې اﺣﺴﺎﺳﻮﻟﻪ‪> ،‬ﮑﻪ ﻫﻐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه ﭼﯥ ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﻟﻪ >ﻮاﮐﻤﻦ‬

‫ﻣﻬﺎل ډﯦﺮ ﮐﺴﺎن و وژل ﺷﻮل‪ ،‬ﭼﯥ ﭘﮑﯥ ﯾﻮ ﻫﻢ د ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ورور و‪.‬ﻫﻐﻪ د‬

‫ﻗﻮم ﺨﻪ ﻧﻪ دی‪ .‬د ﻋﺰﯾﺰ ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ﭼﯥ ﭘﻪ دﻫﺮاوت ﮐﯥ ﺗﺮ ‪H‬ﻮﻟﻮ ﻟ‪F‬ه ﻣ‪A‬ﮑﻪ د ﻫﻮﺗﮑﻮ‬

‫ﻧﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري و وژل ﺷﻮ‪ .‬ﭘﻪ دﻫﺮاوت ﮐﯥ ﻫﻢ د دوو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ‬

‫د ﻗﻮم ده‪ .‬ﭘﻪ دﻫﺮاوت ﮐﯥ د ﺧﻠﮑﻮ زړه ﺗﻪ ﻧﻪ ﻟﻮﯦﺪل ﭼﯥ ﻣﻼﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ دې ﻟﻪ‬

‫ﭘﺮ ﻗﺪرت ﺟ‪!:‬ه وه‪ .‬د ﺑﺎﺑﻮزﯾﻮ د ﻗﻮم د دوو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ‪ 7‬ﻫﻢ ﺟ‪!:‬ه ﺷﻮې وه‪ .‬د ﯾﻮه‬

‫ﺧﭙﻞ ﻧﻮم ﴎه د ﻣﻼ ﮐﻠﻤﻪ ور اﺿﺎﻓﻪ ﮐ!ې وي او واک ﺗﻪ دې رﺳﯧﺪﻟﯽ وي‪ .‬ﻣﻼ‬

‫راﮐﯿ‪ j‬ﻣﻮ‪H‬ﺮ وﺳﻠﯥ ﭘﺮ ﴎ د ﺣﺎﺟﻲ ودود او ﺣﺎﺟﻲ ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن ﺗﺮﻣﻨ‪ 7‬د ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﻮم ﮐﯥ درﻧ‪R‬ﺖ ﻻره‪> ،‬ﮑﻪ ﻫﻐﻪ د روﺳﺎﻧﻮ ﴎه ﺟ‪!:‬ه ﮐ!ې وه‬

‫ﭘﻪ ﺷ‪o‬ل دﯾﻬﺮﺷﺎن ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﺟ‪!:‬ه ﺷﻮې وه‪ .‬او د اروز‪e‬ﺎن ﭘﻪ ﺷ‪o‬ل ﮐﯥ د‬

‫او د ﺟ‪!:‬ې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﯾﯥ ﯾﻮه ﺳﱰ‪e‬ﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ!ې وه‪ .‬ﻋﺰﯾﺰ او د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ‪:‬ﺮو‬

‫ﻫﺰار‪e‬ﺎﻧﻮ او ﭘ‪R‬ﺘﻨﻮ ﺗﺮﻣﻨ‪ 7‬ﺷﺨ!ې رواﻧﯥ وې‪.‬‬

‫ﺑﯿﺎ ﺷﮏ ﮐﺎوه ﭼﯥ ‪n‬ﺎﯾﻲ د ﻫﻐﻪ ﺳﱰ‪e‬ﻪ د ﺟﻬﺎد ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻧﻪ وي ژوﺑﻠﻪ ﺷﻮې‪.‬‬

‫ﻟﻪ اروز‪e‬ﺎن ﺨﻪ ﻟ‪F‬ﻟﺮې ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﯾﻮه ډﻟﻪ ﴎه ﯾﻮ >ﺎی ﺷﻮه‪ ،‬او ﭘﻪ‬

‫ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﻻ ﻧﻪ وې ﺗﯧﺮې ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ اروز‪e‬ﺎن ﻫﻢ ﺗﺮ ﺧﭙﻞ ﮐﻨ)ﺮول ﻻﻧﺪې وﻧﯿﻮ‪ .‬د‬

‫‪۱۹۹۴‬زﮐﺎل ﮐﯥ ﯾﯥ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﯿﻞ ﮐ!‪ .‬ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ډﯦﺮ ﭘﺮﻣﺨﺘ‪ d‬وﮐ!‪ ،‬ﭼﯥ‬

‫ﺷﻮروي ﻟﻪ ﻣﺎﺗﯥ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻧﻮرو وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ دا ﭘﻮره ﺟﻮﺗﻪ ﻫﻢ ﻧﻪ وه‪ ،‬ﭼﯥ‬

‫ﭘﻪ ﺳﭙﯿﻦ ﺑﻮﻟﺪک ﮐﯥ ﯾﯥ د وﺳﻠﻮ زﯾﺮﻣﺘﻮن و ﻣﻮﻧﺪ‪ .‬دوﯾﻢ دا ﭼﯥ ﻟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﴎه‬

‫د اروز‪e‬ﺎن اﺻﲇ واﮐﻤﻨﺎن ﻮک وو‪ .‬ﭘﺨﻮاŠ ﺧﻠﮏ ﺗ‪R‬ﯧﺪﱄ وو‪ ،‬او >ﻮاﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ‬

‫ﯾﯥ د ﺳﻮدا‪e‬ﺮۍ ﻻر ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻠﻪ‪ .‬د ﺷﺎوﺧﻮا وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩاﻧﻮ ﺑﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ‬

‫ﺟ‪!:‬ې ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ ﻪ ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪل‪ .‬ﭘﻪ ﻫﻤﺪاﺳﯥ وﺧﺖ ‪H‬ﻴ)ﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﻫﻢ ﮐﻮﻻی ﺷﻮل‬

‫ﺳﻔﺮوﻧﻪ ﮐﻮل‪ ،‬ﭼﯥ ﭘﻮه ﳾ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻮک او ﻪ ﮐﻮي؟ ﻪ ﻏﻮاړي او ﻮﻣﺮه‬

‫وزﯾﺮان او ﯾﺎ ﻫﻢ رﯾﯿﺴﺎن ﺷﻮي وای‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﮐﻮﻻی ﺷﻮای واک ﺗﻪ ورﳼ ﭼﯥ ﯾﺎ ﺑﻪ‬

‫>ﻮاک ﻟﺮي؟ د ارزو‪e‬ﺎن وﻻﯾﺖ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻣﴩ ﻋﺰﯾﺰ ﺻﺎﺣﺐ زاده دوه >ﻠﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر‬

‫ﻟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﴎه ﺟﻮړ و‪ ،‬او ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﴎه اړﯾﮑﯥ ﺳﻤﯥ وې‪.‬‬

‫ﺗﻪ د ﺣﺎﻻﺗﻮ د ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺗﻠﻠﯽ و‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﻮه ﺷﻮ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﻪ ر‪n‬ﺘﯿﺎ ﴎه ﭘﻪ‬

‫ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﯾﻮا>ﻨﯽ ﮐﺲ ﻧﻪ و ﭼﯥ ﻟﻪ اروز‪e‬ﺎن ﺨﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺮ‪n‬ﻮ ﮐﯥ ﯾﻮ‬

‫ﮐﻨﺪﻫﺎر او ﺷﺎوﺧﻮا ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﯾﻮ >ﻮاﮐﻤﻦ ﻗﺪرت ﮐﯧﺪوﻧﮑﻲ وو‪ .‬د ﺑﯧﻠ‪:‬ﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ د‬

‫>ﺎی ﺷﻮی و‪ ،‬ﺑﻠﮑﯥ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن ﻫﻢ وو ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻤﺪې وﻻﯾﺖ ﺨﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ‬

‫اﻟﮑﻮزﯾﻮ د ﻗﻮم ﻣﴩ ﻣﻼ ﻧﻘﯿﺐ ﭼﯥ ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐﯥ د ﮐﻨﺪﻫﺎر د ﺷ‪o‬ل و‪ ،‬ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٣٥‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٣٤‬‬

‫ورﺗﻪ ﻧﺎوړه ﮐ!ﻧﯥ ﭘﺎی ﺗﻪ ورﺳﯧ‪F‬ي‪ .‬ﻣﻮږ ﻟﻪ ﺟﻨ‪:‬ﺴﺎﻻراﻧﻮ او ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩاﻧﻮ ﴎه ﮐﻮم‬

‫ﮐﯥ وﻧ‪p‬ه اﺧﯿﺴﺘﯥ وه‪ .‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د وﺧﺖ د روﻏﯿﺘﺎ او ﻋﺪﻟﯿﯥ وزﯾﺮان‪ ،‬د ﮐﻨﺪﻫﺎر‬

‫ﻪ ﮐﻮل ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻪ ﻟﺮو‪ ،‬وﻟﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﭙﻞ ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ ﺧﺪﻣﺖ وﮐ!ئ‪ .‬ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ‬

‫واﱄ او ﻧﻮر ډﯦﺮ ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎن ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐﯥ د اروز‪e‬ﺎن وو‪ .‬ﻣﻼ داد ﷲ ﻫﻢ د اروز‪e‬ﺎن‬

‫ﻫﻢ د ﮐﺮزي ﭘﻪ ﯧﺮ ﺧﭙﻞ اﺳﺘﺎزي د ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩاﻧﻮ او وﻟﴘ ﺧﻠﮑﻮ ﻣﻨ‪ 7‬ﺗﻪ وﻟﯧ‪F‬ل او‬

‫و‪ ،‬ﻫﻐﻪ د روﺳﺎﻧﻮ د ﺟﻬﺎد ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﭘ‪R‬ﻪ ﺑﺎﯾﻠﻠﯥ وه‪ ،‬او ﮐﻠﻪ ﻧﺎ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺮ آس ﺳﭙﺮﯦﺪه‪.‬‬

‫ﺧﭙﻞ ﭘﯿﻐﺎم ﯾﯥ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ >ﺎﯾﻪ ورﺳﺎوه‪ .‬د ﻫﻐﻮی ﺧﱪې دوﺳﺘﺎﻧﻪ او ﻟﻨ‪p‬ې وې‪ .‬د‬

‫ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐﯥ د اروز‪e‬ﺎن د ﭼﻬﺎر ﭼﯿﻨﻮ اوﺳﯧﺪوﻧﮑﯽ و‪ .‬ﻧﻮﻣﻮړي د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﯿﻐﺎم وړوﻧﮑﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ د ﻫﺮ ﻪ ﭘﻪ اړه ډاډ او ژﻣﻨﯥ ورﮐ!ې‪ .‬د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ وﯾﻨﺎ‬

‫واﮐﻤﻨ‪ K‬ﻟﻪ ﻟﺴﻮ ﭘﯿﺎوړو ﻣﴩاﻧﻮ ﺨﻪ ﯾﻮ و‪ .‬د ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ وراره ﻣﻄﯿﻊ ﷲ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ‬

‫ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ورﺗ‪ d‬ﴎه د ﮐﻮم ﭼﺎ ﭘﻮزه ﻫﻢ ﻧﻪ ده وﯾﻨﯥ ﺷﻮې‪ .‬دوو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ‬

‫ﺗﺮ ﻻر‪n‬ﻮوﻧﯥ ﻻﻧﺪې ﮐﺎر ﮐﺎوه‪ .‬د ﻣﻼ داد ﷲ ورور ﻫﻢ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د واﮐﻤﻨ‪ K‬ﭘﺮ‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وﮐ! او ﻟﻪ ﺗﺮﯾﻨﮑﻮ‪H‬ﻪ ووﺗﻞ‪ ،‬ﺧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ورﺗﻪ ﺑ‪R‬ﻨﻪ‬

‫ﻣﻬﺎل ﯾﻮ ﭘﯿﺎوړی ﻗﻮﻣﻨﺪان و‪ .‬ﻣﻼ ﺷﻔﯿﻖ اﺧﻨﺪ ﻫﻢ د ﻣﻼﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﻟﻪ ﻗﻮم ﺨﻪ و‬

‫وﮐ!ه‪.‬‬

‫او اروز‪e‬ﺎن وﻻﯾﺖ د ﺧﺘﯿ‪ 7‬اوﺳﯧﺪوﻧﮑﯽ و‪ .‬ﻫﻐﻪ د ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﻟﻪ ﭘﻨ‪A‬ﻮ ﭘﯿﺎوړو ﻣﴩاﻧﻮ‬
‫ﺨﻪ ﯾﻮ و‪ .‬ﭘﻪ ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﮐﯥ ﺧﻠﮑﻮ داﳼ وﯾﻞ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﻟﺨﻮا ډاﻟ‪K‬‬
‫ﺷﻮي ﻠﻮر ﺳ)ﻨ‪:‬ﺮوﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﮐ!ي وو‪ .‬دا ﺳ)ﻨ‪:‬ﺮ وﺳﻠﯥ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﻟﻪ روﺳﺎﻧﻮ‬
‫ﴎه د ﺟ‪!:‬ې ﻟﭙﺎره ورﮐ!ې وې‪ .‬د ﻣﻼ ﺷﻔﯿﻖ او ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺗﺮﻣﻨ‪ 7‬ﻟﻮی‬
‫اﺧﺘﻼف و‪> ،‬ﮑﻪ ﻧﻮ ﺷﻔﯿﻖ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻣﻠ‪:‬ﺮﺗﯿﺎ ﺧﭙﻠﻪ ﮐ!ه‪.‬‬
‫دا د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻪ ﻧﻪ وه ﭼﯥ ارزو‪e‬ﺎن وﻧﯿﴘ‪ .‬ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺗﻪ ﻫﻢ‬
‫ﺑﻠﻪ ﻻر ﻧﻪ وه ﭘﺎﺗﯥ او ﻧﻪ ﻫﻢ ﭼﺎ ورﴎه ﻣﻼﺗ! ﮐﺎوه‪ .‬د ﮐﺮزي ﮐﻮرﻧ‪ K‬د ﭘﻴﻐﺎم ﻟﻪ ﻻرې‬
‫ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﻓﺸﺎر راوړی و ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﳾ‪> ،‬ﮑﻪ ﺑﻠﻪ ﻻر ورﺗﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻪ وه‪ .‬ﻫﻐﻪ‬
‫ﺧﭙﻞ ﺎروي او ﻫ)‪ K‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ واک ﮐﯥ ورﮐ!ې او ﺧﭙﻠﻪ ﮐﻮر ﺗﻪ وﻻړ‪ .‬د ﺟﺎن‬
‫ﻣﺤﻤﺪ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻣﴩ ﻫﻢ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻪ ﻧﻪ ﺷﻮی ﮐﻮﻻی‪ ،‬ﺗﺮ دې ﭼﯥ‬
‫ﻃﺎﻟﺒﺎن ﯾﯥ دﻓﱰ ﺗﻪ ور ﻏﲇ و‪ .‬ﻫﻐﻮی ﺗﺮې وﺳﻠﯥ او د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﺑﯿﻮﱄ وو‪ .‬د‬
‫ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﻣﴩ زوی ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﻟﻪ دﻓﱰه ﯾﻮ ﭘﺴﻪ ﺑﻬﺮ وﺑﺎﳼ‪ ،‬ﺧﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮې ﻧﻪ ‪n‬ﻮد‬
‫ﭼﯥ دا ﮐﺎر وﮐ!ي‪.‬‬
‫ﭘﻪ ﻟﻮﻣ!ﯾﻮ ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺎوه‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﴎه دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﭼﻠﻦ ﮐﺎوه‪ ،‬او د‬
‫ﻣﺬاﮐﺮې او ﺧﱪو ﻟﻪ ﻻرې ﯾﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘ‪ d‬ﮐﺎوه‪ .‬اروز‪e‬ﺎن ﯾﯥ د ﺧﱪو ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮﻻﺳﻪ‬
‫ﮐ!‪ .‬ﭘﻪ ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﺧﭙﻞ ﻗﺪرت اﻋﻼن د ﻣﺴﺠﺪ ﻟﻪ ﻟﻮډﺳﭙﯿﮑﺮوﻧﻮ وﮐ!‪ .‬ﭘﻪ‬
‫ﻣﺴﺠﺪوﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺟﻠﺴﯥ ﻫﻢ وﻧﯿﻮﻟﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ د ﺳﻮﻟﯥ ډاډ‬
‫ورﮐ!‪ .‬ﻫﻐﻮی ووﯾﻞ ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ د اﺳﻼم ﻻر ﺗﻌﻘﯿﺐ ﳾ‪ ،‬رﺷﻮت‪ ،‬ﻓﺴﺎد‪ ،‬وژﻧﯥ او ﻧﻮرې‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٣٧‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٣٦‬‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻫﻢ ﺳﺎﺗﲇ و‪ .‬ﻣﻼ ﻏﻮث ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د واﮐﻤﻨ‪ K‬ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو‬
‫وزﯾﺮ ﺷﻮ‪ ،‬د ﮐﺮزي ﻣﻠ‪:‬ﺮی و‪ .‬ﻫﻤﺪا ډول ﮐﺮزي ﻟﻪ ﻣﻼ ﺧﯿﺮ ﷲ ﺧﯿﺮﺧﻮا ﴎه اړﯾﮑﯥ‬
‫ﻟﺮﻟﯥ‪ .‬ﻫﻐﻪ د ﻫﺮات واﱄ و‪ .‬وروﺳﺘﻪ ﺑﯿﺎ ﭘﻪ ‪e‬ﻮاﻧﺘﻨﺎﻣﻮ ﮐﯥ زﻧﺪاŠ ﺷﻮ او دﯾﺎرﻟﺲ‬
‫ﮐﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ زﻧﺪاﻧﻪ ﺧﻮﳾ ﺷﻮ‪ .‬ﮐﺮزي د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮﻣ!ي وزﯾﺮ ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ‬
‫رﺑﺎŠ ﴎه ﻫﻢ ﭘﯧﮋﻧﺪل‪ .‬وﻟﺴﻤﴩ ﻧﺠﯿﺐ ﷲ ﻫﻢ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د واﮐﻤﻨ‪ K‬ﭘﺮ ﻣﻬﺎل و‬
‫وژل ﺷﻮ‪ .‬د ﮐﺮزي ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ﭼﯥ ﻣﻼ رﺑﺎŠ ﭘﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﻮ ﻟﻮﺳﺘﯽ او ﻋﴫي ﻣﴩ‬
‫و‪ ،‬ﺧﻮ ﺑﯿﺎ ﯾﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﮐﯥ وﻟﺴﻤﴩ ﻧﺠﯿﺐ ﷲ و وژل ﺷﻮ‪.‬‬
‫ﭘﻪ ‪۱۹۹۴‬زﮐﺎل ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﮐﺮزي ﻟﻮﯾﺪﯾ‪A‬ﻮال ډﻳﭙﻠﻮﻣﺎﺗﺎن ﻫﯧ“ ﮐ!ي و‪ ،‬ﻫﻐﻪ‬
‫ﺑﻪ ډﯦﺮ وﺧﺖ ﺳﻔﺎرﺗﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻮ او ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ د ﺧﭙﻞ ﻫﯧﻮاد د ﻻﻧﺠﯥ ﭘﻪ اړه ﺧﱪې‬
‫ﮐﻮﻟﯥ‪ ،‬ﺗﺮ ډﯦﺮه ﺑﻪ ﻫﻐﻮی ورﺗﻪ زﯾﺎت وﺧﺖ ﻫﻢ ﻧﻪ ﻻره‪ .‬ﺟﺮﻣﻨﻲ ډﯾﭙﻠﻮﻣﺎت )ﻧﻮرﺑﺮټ‬
‫ﻫﻮل( ﭼﯥ د ﺳﯿﻤﯥ ﻟﭙﺎره د ﻣﻠ‪:‬ﺮوﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﺳﺘﺎزو ﻣﴩ و‪ ،‬د ﮐﺮزي ﺧﱪې‬
‫اورﯦﺪې‪ .‬ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ ﻫﯧﻮاد د ﺳﻮﻟﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺧﱪې ﮐﻮﻟﯥ‪ ،‬ﻫﻮل‬
‫ﺑﻪ ﭘﻪ ‪H‬ﻮﮐﻮ ﮐﯥ وﯾﻞ ﭼﯥ د ﺧﱪو ﻣﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﺑﻪ ﻏﻮره ﮐ!ي‪ ،‬ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬
‫د ﺳﻮﻟﯥ ﺧﱪې ﭘﺮې وﮐ!و‪> ،‬ﮑﻪ د ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ دا ﮐﺎر ﻧﻪ دی ﺷﻮی‪ .‬ډﯦﺮ‬
‫ډﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺗﺎن واﯾﻲ ﭼﯥ ﮐﺮزي ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ډﯦﺮې ﻫ˜ﯥ ﮐﻮﻟﯥ‪ ،‬ﺧﻮ ﻧﻮرو اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ‬
‫ﻫﻢ د ﻟﻮﯾﺪﯾ‪ 7‬د ﻣﻼﺗ! ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ‪ .‬ﻧﻮرﺑﺮټ ﻫﺎل د ﮐﺮزي ﭘﻪ اړه واﯾﻲ‪":‬ﻫﻐﻪ ﮐﺲ‬
‫ﭼﯥ ﻣﺤﺪود ﺗﻮان ﯾﯥ ﻻره‪ ،‬ﺑﯿﺎ ﯾﯥ ﻫﻢ ﻫﺮه ورځ د ﻧﻮﯾﻮ ﻧﻮ‪n‬ﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻫ˜ﻪ ﮐﻮﻟﻪ‪".‬‬
‫ﭘﻪ ‪۱۹۹۴‬زﮐﺎل ﮐﯥ د ﮐﺮزي درﯾ‪ 7‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﺑﻞ ډول و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ﻫ‪o‬ﻏﻪ‬
‫ﻣﻬﺎل ﻟﻪ ډﻳﭙﻠﻮﻣﺎﺗﺎﻧﻮ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﴎه ﻫﻤﮑﺎري وﮐ!ي‪ .‬اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ‬
‫ډﻳﭙﻠﻮﻣﺎت رﯾﭽﺎرډ ﺳﻤﯿﺖ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﯧ‪R‬ﻮر ﮐﯥ د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﻮﻧﺴﻞ و‪ ،‬ﭘﻪ ﯾﺎد‬
‫ﻟﺮي ﭼﯥ ﮐﺮزی ﯾﯥ دﻓﱰ ﺗﻪ ورﺗﻠﻠﻮ‪ ،‬ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ﯾﯥ ﭼﯥ ﮐﺮزي ﺑﻪ وﯾﻞ‪ ":‬ﻫﻐﻮی ﻣﻨﻈﻢ‬
‫دي‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﺮ‪e‬ﻨﺪ ﻟﯿﺪ ﻟﻮری ﻟﺮي‪ ،‬د ﻫﻐﻮی ﺗﮑﯿﻪ ﭘﺮ ډﻟﻮ ‪H‬ﭙﻠﻮ ﻧﻪ ده‪ ،‬ﻟﮑﻪ اوس‬
‫ﭼﯥ ﻪ روان دي‪ .‬زه ﻓﮑﺮ ﮐﻮم ﮐﺮزي ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه ﭼﯥ ﻫﻤﺪا ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ورﺗﻪ‬
‫وﮐ!ي‪ .‬ﺗﺎﺳﯥ ﭼﯥ ﻫﺮ ډول رﻫﱪ اوﺳﺊ‪ ،‬ﺧﻮ ﺳﺘﺎﺳﯥ ﻫﯧﻮاد درﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي‪ .‬ﮐﺮزی‬
‫د ﻫﯧﻮاد د ‪n‬ﯥ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﭘﻪ ﻫﯿﻠﻪ و‪ ".‬زه ﻓﮑﺮ ﮐﻮم ﭼﯥ ﺳﻤﯿﺖ ﭘﺮ ﮐﺮزي ﺑﺪ ‪oe‬ن‬

‫درﯦﯿﻢ ﭙﺮﮐﯽ‬
‫د ﺟﻨ‪1‬ﺴﺎﻻراﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ‪ 5‬ﮐﯥ ډﯾﭙﻠﻮﻣﺎت‬
‫ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﻪ ‪۱۹۹۴‬زﮐﺎل را ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮل‪ ،‬ﮐﺮزی ﭘﻪ ﮐﻮﯾ)ﻪ ‪n‬ﺎر ﮐﯥ ﭘﺮ ﺧﭙﻞ‬
‫ﮐﻮر و‪ .‬ﯾﻮ ﮐﺎل وړاﻧﺪې ﯾﯥ ﻟﻪ وﻟﺴﻤﴩ ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﯾﻦ رﺑﺎŠ او د ﻣﲇ اﻣﻨﯿﺖ ﻟﻪ‬
‫رﯾﯿﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺴﯿﻢ ﻓﻬﯿﻢ ﴎه ﺗﺮ ﺷﺨ!ې وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺨﻪ‬
‫اﺳﺘﻌﻔﺎ ورﮐ!ې وه‪ .‬ﭘﺮ ﮐﺮزي ﺗﻮر ﻟ‪:‬ﻮل ﺷﻮی و‪ ،‬ﭼﯥ ‪e‬ﻨﻲ ﻟﻪ ﺣﺰب اﺳﻼﻣﻲ ﴎه ﯾﯥ‬
‫اړﯾﮑﯥ ﻧﯿﻮﻟﯥ وې‪ ،‬او ﺗﺮ ﺎر ﻻﻧﺪې و‪ .‬وﯾﻞ ﮐﯧ‪F‬ي ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﯧ!ﻧﻮ‬
‫ﭘﻪ ﯾﻮه ﺧﻮﻧﻪ ﮐﯥ و‪ ،‬ﭼﯥ ﭘﺮ ﻫ‪o‬ﻏﻪ وداﻧ‪ K‬راﮐ‪ j‬وﺗﻮﻏﻮل ﺷﻮ‪ ،‬ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺗﺮڅ ﮐﯥ‬
‫ﮐﺮزي ﻫ˜ﻪ وﮐ!ه او ﻟﻪ ﻫ‪o‬ﻏﻪ >ﺎﯾﻪ وﺗ‪R‬ﺘﯧﺪ‪ ،‬ﻪ ژوﺑﻞ ﺷﻮی ﻫﻢ و‪ ،‬او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ‬
‫د ‪e‬ﻠﺒﺪﯾﻦ ﺣﮑﻤﺘﯿﺎر ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ او‪n‬ﺘﯽ و‪ .‬ﻟﻪ دې ﭘﯧ‪R‬ﯥ وروﺳﺘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﻮﯾ)ﯥ ‪n‬ﺎر ﺗﻪ‬
‫وﻻړ‪ ،‬او ﻫﻠﺘﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﴎه ژوﻧﺪ ﭘﯿﻞ ﮐ!‪ .‬ﻫﻐﻪ دﯦﺮش ﮐﻠﻦ و‪ ،‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ‬
‫ﭘ‪R‬ﺘﻨﻮ ﮐﯥ >ﻮاﻧﺎن ﭘﻪ ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ودوﻧﻪ ﮐﻮي‪ ،‬ﺧﻮ ﮐﺮزي ﻻ واده ﻧﻪ و ﮐ!ی‪ .‬ﭘﻪ ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ‬
‫ﭼﺎرو وزارت ﮐﯥ د ﮐﺮزي د دﻧﺪې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻫﻐﻪ ډﻳﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﺎﺳﭙﻮرت اﺧﯿﺴﺘﯽ و‪،‬‬
‫ﻧﻮ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻫ‪o‬ﻏﻪ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ‪)e‬ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮﻻی ﺷﻮی‪ ،‬او د‬
‫ﻧ!ۍ ‪e‬ﻮټ ‪e‬ﻮټ ﺗﻪ ﯾﯥ ﺳﻔﺮوﻧﻪ ﮐﻮل‪.‬‬
‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﺗﻪ >ﯿﻨﻮ ﻧ‪F‬دې ﺧﻠﮑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﺟﺎن ﻫﻢ وﯾﻞ‪ .‬ﻫﻐﻪ ډﯦﺮو ﺧﻠﮑﻮ ﻧﻪ ﭘﯧﮋاﻧﺪه‪،‬‬
‫ﺧﻮ ﭘﻪ اﺳﻼم اﺑﺎد ﮐﯥ د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﻔﯿﺮ ﭘﯧﮋاﻧﺪ‪ .‬ﮐﺮزي ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﯥ >ﯿﻨﯥ‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٣٩‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٣٨‬‬

‫‪۱۹۳۳‬زﮐﺎل د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ وړاﻧﺪي و وژل ﺷﻮ‪ ،‬ﻧﻮﻣﻮړي د اړﺗﯿﺎ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﺎﭼﺎﻫﻲ ﺗﻪ ﻣﻼ‬

‫و‪ ،‬ﻧﻮ >ﮑﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ ﮐ!ې وه ﭼﯥ ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ورﺗﻪ ﯾﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮاﺑﺮ‬

‫وﺗ!ﻟﻪ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻻ ﮐﴩ و‪ ،‬ﺧﻮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻧﻮﻣﻮړی د اړﯾﺘﺎ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﻪ اﺗﻠﺲ‬

‫ﮐ!ي‪ .‬ﭘﻪ دې اړه ﺳﻤﯿﺖ واﯾﻲ‪":‬ﻪ وﺧﺖ وروﺳﺘﻪ ﮐﺮزي ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﻣﺠﻠﺲ‬

‫ﮐﻠﻨ‪ K‬د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر >ﺎی ﻧﺎﺳﺘﯽ اﻋﻼن ﮐ!‪ .‬ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻧﻮي ﭘﺎﭼﺎ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ‬

‫ﺑﺮاﺑﺮ ﮐ!ای ﺷﻮ‪ ".‬د ﺳﻤﯿﺖ ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ورﻧﻪ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ ﮐ!ې وه‪،‬‬

‫ﻣﻬﺎل ﭘﺎم ور وا‪n‬ﺖ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﯾﻮ ﻋﴫي ﺳ!ی و‪ ،‬ﭘﻪ ‪n‬ﻪ ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﮐﯥ ‪e‬ﺮ>ﯧﺪ او د‬

‫ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ وﯾﲇ و ﭼﯥ ﻣﻮږ ﻃﺮف ﻧﻪ واﻗﻊ ﮐﯧ‪F‬و‪ .‬ﮐﺮزی ﭘﻪ دې اړه ﺑﻞ ‪e‬ﺎم ﻫﻢ‬

‫ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﭘﺮ ﴎ ورﺗﻪ وړوﮐﯽ ﭘ!ون ﻫﻢ ﻧﺎدوده ﻧﻪ ‪n‬ﮑﺎرﯦﺪه‪ .‬ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر و‪ ،‬اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ‬

‫ﻣﺨﺘﻪ ﺗﻠﻠﯽ و‪ ،‬ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ‪:‬ﺮي ﻧﻮرﺑﺮټ ﻫﻮل ﴎه ﯾﯥ ﮐﺘﲇ و‪ ،‬ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ ﻟﻪ‬

‫ﺗﻪ ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﮐﺒﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﯥ دﯾﻨﻪ ‪n‬ﮑﺎرﯦﺪه‪.‬‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ ﮐ!ې وه‪ .‬ﻫﻮل د ﮐﺮزي د رول ﭘﻪ اړه واﻳﻲ‪":‬ﻫﻐﻪ‬

‫اﻋﻠﯿﺤﴬت ﭘﺮﯦﮑﻨﺪه ﮐﺲ ﻧﻪ و‪> ،‬ﯿﻨﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﯾﯥ د دې ﮐﺎر ﺳﺘﺎﯾﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ‪ .‬ﭘﻪ‬

‫ډﯦﺮ >ﻠﻪ روم ﺗﻪ ﺳﻔﺮوﻧﻪ وﮐ!ل‪ ،‬ﭼﯥ ﻟﻪ اﻋﻠﯿﺤﴬت ﻣﺤﻤﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺎه ﴎه و‪e‬ﻮري‪،‬‬

‫داﺳﯥ ﯾﻮه ﻫﯧﻮاد ﮐﯥ ﭼﯥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ او د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ژﺑﻮ وﯾﻮﻧﮑﻲ اوﳼ‪ ،‬اﻧ‪p‬ول‬

‫ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺧﻠﯿﺞ ﭘﻪ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﻫﻢ ﮐﺘﻞ‪ .‬دې دوه ډوﻟﻪ ﮐﺮدار د‬

‫ﭘﮑﯥ ﺳﺎﺗﻞ اړﯾﻦ ﮐﺎر دی‪ .‬ډﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺗﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ د اﻋﻠﯿﺤﴬت د ﻧﻪ ﭘﺮﯦﮑﻨﺪه درﯾ‪7‬‬

‫ﻫﻐﻪ ﭘﺮﺳﺘﻴﮋ ﺗﻪ زﯾﺎن ﻻره‪ ".‬ﮐﺮزي دې ډول ﻣﺸﻮرو ﺗﻪ ﺗﺮ ‪۱۹۹۶‬ز ﮐﺎﻟﻪ ﭘﺎم ﻧﻪ ﮐﺎوه‪.‬‬

‫ﺨﻪ ﴎوﻧﻪ ‪H‬ﮑﻮل‪ .‬ﻫﻐﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﭼﯥ ﭘﺎﭼﺎ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭘﺮ >ﺎی ﯾﯥ ﮐ!ي ﺳﺴﺖ‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﭘﻪ ‪۱۹۵۷‬زﮐﺎل ﭘﻪ ﯾﻮې ﺷﺘﻤﻨﯥ ﮐﻮرﻧ‪ K‬ﮐﯥ زﯦ‪F‬ﯦﺪﻟﯽ‪ .‬ﻫﻐﻪ درې‬

‫روان و‪ .‬ﭘﺮ دې ﴎﺑﯧﺮه ﭼﯥ اﻋﻠﯿﺤﴬت د ﻓﯿﺼﻠﻮ ﭘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﭘﺮﯦﮑﻨﺪه درﯾ‪ 7‬ﻧﻪ‬

‫ﻣﴩان ورو¡ﻪ )ﻋﺒﺪاﻻﺣﻤﺪ‪ ،‬ﻗﯿﻮم‪ ،‬او ﻣﺤﻤﻮد( او ﯾﻮه ﻣﴩه ﺧﻮر ﯾﯥ د ﻓﻮزﯾﯥ ﭘﻪ ﻧﻮم‬

‫ﻻره‪ ،‬ﺧﻮ د ﻫﻐﻪ دوره ﯾﻮه ﺳﻮﻟﻪ ﯾﯿﺰه او ﻟﻪ اﻣﻦ ﺨﻪ ډﮐﻪ دوره وه‪ .‬دا ﻫﻐﻪ دوره وه‬

‫ﻟﺮي‪ .‬د ﮐﺮزي ﭘﻼر ﻋﺒﺪاﻻﺣﺪ ﮐﺮزی دﭘﻮﭘﻠﺰﯾﻮ د ﻗﻮم ﯾﻮ دروﻧﺪ ﻣﴩ و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﭘﺮ‬

‫ﭼﯥ >ﻮان ﻟﻮﯾﺪﯾ‪A‬ﻮال ﺑﻪ د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺟﺎﻣﻮ او وړو ﭘﻮړوﻧﯿﻮ ﮐﯥ‬

‫ﮐﻨﺪﻫﺎر ﴎﺑﯧﺮه ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ ﻫﻢ ﻧﻔﻮذ ﻻره‪ .‬د ﻟﻨ‪p‬ې ﻣﻮدې ﻟﭙﺎره د ﮐﻨﺪﻫﺎر او‬

‫‪e‬ﺮ>ﯧﺪل‪ .‬ﺧﻮ ﭘﺮ ﻫ‪o‬ﻏﻪ ﻣﻬﺎل ﯾﻮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﻪ وده ﮐﯥ و‪ ،‬ﭼﯥ رﯦ‪R‬ﻮ ﺗﻪ‬

‫اروز‪e‬ﺎن ﺗﺮﻣﻨ‪ 7‬د ﯾﻮې وﻟﺴﻮاﻟ‪ K‬وﻟﺴﻮال ﻫﻢ ﺗﯧﺮ ﺷﻮی و‪ .‬ﺧﻮ ﭘﻪ ﺷﭙﯧﺘﻤﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ‬

‫ﯾﯥ ﻫﺮ ﭼﯧﺮي د روﺳﯿﯥ ﻟﻪ ﻟﻮري اوﺑﻪ ور ﮐﻮل ﮐﯧﺪې‪ .‬ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ اﻋﻠﯿﺤﴬت ﭘﻪ‬

‫ﻫﻐﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺧﻮﺷﯥ ﮐ! او ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﻣﯧﺸﺖ ﺷﻮ او ﻫﻠﺘﻪ ﯾﯥ د ﺳﻨﺎﺗﻮر ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﮐﺎر‬

‫‪۱۹۷۳‬زﮐﺎل د واک ﻟﻪ ‪pe‬ۍ ﺨﻪ ﺧﭙﻞ د ﮐﺎﮐﺎ زوی ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﻟﺮې ﮐ!‪ ،‬ﭼﯥ ﻫﻐﻪ‬

‫ﭘﯿﻞ ﮐ!‪ .‬د ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﻣﻮر د ﮐﺎﺑﻞ د ﭘﺮوان اوﺳﯧﺪوﻧﮑﯥ وه‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﺧﺪای ﺑ‪R‬ﻠﯥ‬

‫روم ﺗﻪ ﭘﻪ ﯾﻮ ﺳﻔﺮ ﺗﻠﻠﯽ و‪ .‬اﻋﻠﯿﺤﴬت ﭘﺮﯦﮑ!ه وﮐ!ه ﭼﯥ ﭘﻪ اﯾ)ﺎﻟﯿﺎ ﮐﯥ ﻣﯧﺸﺖ ﳾ‪،‬‬

‫ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧ)ﻪ ﭘﻮﭘﻠﺰۍ او ﻟﻪ ﺷﺘﻤﻨﯥ ﮐﻮرﻧ‪ K‬ﺨﻪ وه‪ .‬د وﻟﺴﻤﴩ ﮐﺮزي ﭘﻼر ﭘﻪ‬

‫ﭘﻪ دې ﮐﺎر ﴎه ﯾﯥ ﭘﻠﻮﯾﺎن ﭘﻪ ﻏﻮﺳﻪ وو‪ .‬د اﻋﻠﯿﺤﴬت د ﮐﺎﮐﺎ د زوی )ﴎدار‬

‫ﺷﭙﯧﺘﻤﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ﯾﻮې ﺑﻠﯥ ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ ﴎه واده وﮐ!‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻣﯿﺮﻣﻦ ﯾﯥ ﭘﻪ اﺻﻞ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ داود ﺧﺎن‪-‬ژﺑﺎړن( ﺗﺮ واک ﻻﻧﺪې اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﻮ ﺟﻤﻬﻮري ﻧﻈﺎم اﻋﻼن ﮐ! او‬

‫ﮐﯥ د ارﻏﻨﺪاب وﻟﺴﻮاﻟ‪ K‬اوﺳﯧﺪوﻧﮑﯥ وه‪ .‬د ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي د ﺧﺪای ﺑ‪R‬ﻠﯥ ﻣﻮر او‬

‫ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﴎه ﭘﺨﻮاﻧ‪ K‬ﻧﺴﺒﺘﯥ ﺳﻮﻟﻪ ﭘﺎی ﺗﻪ ورﺳﯧﺪه‪.‬‬

‫ﺧﺪای ﺑ‪R‬ﻠﯥ ﭘﻼر ﺗﺮﻣﻨ‪ 7‬د دوﯾﻢ واده ﭘﺮ ﴎ ﻪ زړه ﺑﺪي ﺷﺘﻮن ﻻره‪ .‬د ﺣﺎﻣﺪ‬

‫د ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﺧﻠﮑﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﺴﱰﯾﺢ ژوﻧﺪ ﭼﯥ ﻻره ﯾﯥ ﭘﺎی ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ‪ ،‬او د ﮐﺮزي‬

‫ﮐﺮزي ﭘﻼر د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ زﯦ‪F‬ون ﻟ‪ F‬وﺧﺖ وروﺳﺘﻪ ﺑﻞ واده وﮐ!‪ .‬ﮐﺮزی ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺗﻪ‬

‫ﮐﻮرﻧ‪ K‬ﻫﻢ ﻟﻪ دې ﮐﺎر ﴎه ﻻس او ‪e‬ﺮﯦﻮان وه‪ .‬وﯾﻞ ﮐﯧ‪F‬ي ﭼﯥ د ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﭘﻼر‬

‫‪e‬ﺮان و‪.‬‬

‫زﻧﺪاŠ ﺷﻮی و‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﴎه ﭘﻮځ ﭘﻪ ‪۱۹۷۹‬زﮐﺎل ﭘﺮ ﻫﯧﻮاد ﯾﺮﻏﻞ وﮐ!‪ ،‬ډﯦﺮو‬

‫اﻋﻠﯿﺤﴬت ﻣﺤﻤﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺎه ﻟﻪ ‪۱۹۳۰‬ﻟﺴﯿﺰې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ واک ﺗﻪ‬

‫ﻣﺨﮑ‪R‬ﻮ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﻫﯧﻮاد ﭘﺮﯦ‪R‬ﻮد‪ ،‬او د ﮐﺮزي ﭘﻼر ﮐﻮﯾ)ﯥ ‪n‬ﺎر ﺗﻪ وﻻړ‪ .‬ﻟﻪ ﮐﺮزي ﭘﺮﺗﻪ‬

‫رﺳﯧﺪﻟﯽ و‪ .‬د ﻫﻐﻪ ‪n‬ﻪ ﻫ‪²‬ي ذوق ﺧﺎوﻧﺪ و‪ ،‬ﮐﻪ ﭘﺎﭼﺎﻫﻲ ﯾﯥ ﻧﻪ وای‪ ،‬ﻧﻮ ‪n‬ﺎﯾﯥ د‬

‫‪H‬ﻮﻟﻪ ﮐﻮرﻧ‪ K‬ﯾﯥ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻪ وﻻړه‪ ،‬ﮐﺮزي ﻫﯧ˜ﮑﻠﻪ ﭘﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﯥ ژوﻧﺪ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ زړه ﻧﻪ‬

‫ﻫ‪²‬ي ډ‪e‬ﺮ ﻻر ﯾﯥ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐ!ې وای‪ .‬ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د اﻋﻠﯿﺤﴬت ﭘﻼر ﭘﻪ‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٤١‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٤٠‬‬

‫>ﻞ زﻧﺪاŠ ﮐ!ی و‪ .‬ډﯦﺮو >ﻮاﻧﺎﻧﻮ د ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪي ﻣﺒﺎرزه ﭘﯿﻞ ﮐ!ې وه‪ ،‬د‬

‫و ‪n‬ﻪ ﮐ!ی‪ ،‬ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﺧﱪه ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﮐﺮزي ﺗﻪ د اﻣﺮﯾﮑﺎ ‪e‬ﻮډا‪e‬ﯽ واﯾﻲ‪،‬‬

‫ﮐﺮزي ﮐﻮرﻧ‪ K‬ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ د دې >ﻮاﻧﺎﻧﻮ ﺗﺮﻨ‪ d‬ودرﯦ‪F‬ي‪ .‬ورو¡ﻮ‬

‫ﺑﺎور ﻧﻪ ﮐﻮي‪ .‬د ﻣﻬﺎﺟﺮت د ﻫﻐﻮ اﺳﻨﺎدو ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭼﯥ د ﮐﺘﺎب ﻟﯿﮑﻮاﻟﯥ ﺗﻪ ‪n‬ﻮدل‬

‫ﺑﻪ ﯾﯥ ورﺗﻪ وﯾﻞ ﭼﯥ د ﻟ‪R:‬ﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺨﻪ ﮐﺎر واﺧﲇ‪> ،‬ﮑﻪ‬

‫ﺷﻮي وو‪ ،‬ﮐﺮزي دوه >ﻠﯥ ﭘﻪ ‪۱۹۸۰‬ز او ‪۱۹۸۲‬زﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﮐ‪p‬وال ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ د‬

‫ﻫﻐﻮی ورﺗﻪ ډﯦﺮې ﭘﯿﺴﯥ ﻧﻪ ﺷﻮی ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮﻻی‪ .‬د ﮐﺮزي ورور ﻣﺤﻤﻮد ﭼﯥ د‬

‫اوﺳﯧﺪو ﻏﻮ‪n‬ﺘﻪ ﮐ!ې وه‪ ،‬ﻧﻪ د داﯾﻤﻲ ﺗﺒﻌﻪ ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ‪ .‬ﻫﻐﻪ د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﭘﻼزﻣﯿﻨﻪ‬

‫وﻟﺴﻤﴩ ﮐﺮزي د ادارې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ډﯦﺮ ﺑ‪p‬ای ﺷﻮ‪ ،‬ووﯾﻞ‪ ":‬ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺮزي ﺗﻪ وﯾﻞ ﭼﯥ‬

‫ډﯾﲇ ﮐﯥ دوه >ﻠﯥ د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﻔﺎرت ﺗﻪ ور ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﺷﻮی و‪ ،‬ﭼﯥ ﭘﺮ ﻫﻤﺪې‬

‫زه ډﯦﺮ ﻟ‪R:‬ﺖ ﻧﻪ ﺷﻢ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮﻻی‪".‬‬

‫ﻣﻮﺿﻮع ورﴎه وﻏ‪F‬ﯦ‪F‬ي‪ .‬ﺧﻮ داﳼ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ دې د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻮم‬

‫د ﻣﺤﻤﻮد ﻟﻪ ﻃﺐ ﭘﻮﻫﻨ‪A‬ﯽ ﴎه ﺟﻮړه وه‪ ،‬ﺧﻮ ﮐﺎﰲ ﭘﯿﺴﯥ ﯾﯥ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﯥ ﭼﯥ‬

‫ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ!ی وي‪ .‬د ﻫﻐﻪ ﮐﻮرﻧ‪ K‬ﭘﻪ >ﺎﻧ‪!:‬ې ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﮐﺮزی ﺣﯿﺮان و‬

‫ﻟ‪R:‬ﺘﻮﻧﻪ ﯾﯥ ﭘﺮې ﮐ!ي‪ .‬ﭘﺮ ﻫ‪o‬ﻏﻪ ﻣﻬﺎل ﻫﻐﻪ ﻫ˜ﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮرو ورو¡ﻮ‬

‫ﭼﯥ وﻟﯥ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﻟﻪ ﺳﻔﺎرت ﴎه اړوﻧﺪ ﻣﻼﻗﺎﺗﻮﻧﻪ وﻧﻪ ﮐ!ل‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ﻟﻪ ﮐﺮزي‬

‫ﴎه ﭘﻪ ‪pe‬ه ﭘﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﯥ ﺳﻢ ژوﻧﺪ ﺟﻮړ ﮐ!ي‪ .‬ﭘﻪ ‪۱۹۸۰‬زﮐﺎل وﻟﺴﻤﴩ ﮐﺮزي‬

‫ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ ﮐ!ې وه ﭼﯥ ﭘﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﯥ و اوﳼ‪ ،‬ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ورﴎه ﻧﻪ وه ﻣﻨﻠﯥ‪.‬‬

‫ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﻟﻪ ﯾﻮې ﻧﺠﻠ‪ K‬ﴎه ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮ‪n‬ﻪ واده وﮐ!ي‪ ،‬ﺧﻮ ﭘﻪ دې اړه ﻻ ﮐﺮه‬

‫ﭘﻪ ‪۱۹۷۷‬زﮐﺎل ﮐﺮزی ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﻪ وﻻړ‪ .‬د ﮐﺮزي ﭘﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ ﮐﯥ ‪۱۹۷۸‬زﮐﺎل‬

‫ﺷﻮاﻫﺪ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﺸﺘﻪ‪ .‬د ﮐﺘﺎب ﻟﯿﮑﻮاﻟﯥ ﺗﻪ د ﮐﺮزي د ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ درﺟﯥ ﺳﻨﺪ او‬

‫ﻟﯿﮑﻞ ﺷﻮي‪ ،‬ﭼﯥ ﻏﻠﻂ ﺗﺎرﯾﺦ ‪n‬ﻴﻲ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ﻫ‪o‬ﻏﻪ ﮐﺎل ﻃﺐ ﭘﻮﻫﻨ‪A‬ﯽ ﭘﯿﻞ ﮐ!‪،‬‬

‫د ﻣﺎﺳ)ﺮۍ د ﻠﻮرم ﺳﻤﺴﱰ اﺳﻨﺎد ‪n‬ﻮدل ﺷﻮي وو‪.‬‬

‫ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ ﮐﺎر وﻧﻪ ﺷﻮ ﮐ!ای‪ .‬ﻫﻐﻪ د ‪۱۹۹۸‬زﮐﺎل د دو‪ Ë‬ﭘﻪ ازﻣﻮﯾﻨﻮ‬

‫ﮐﺮزی د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ‪n‬ﯽ ﻣ‪ j‬و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ‪۱۹۸۳‬زﮐﺎل ﮐﯥ ﭘﻪ ﻧﺎﺑﱪه ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﮐﻮﯾ)ﯥ ﺗﻪ‬

‫ﮐﯥ ‪pe‬ون وﻧﻪ ﮐ! او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ وﻻړ‪> ،‬ﮑﻪ ﯾﯥ ﻟﻮﻣ!ی ﮐﺎل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻟﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰو‬

‫وﻻړ‪ .‬ﭘﺮ ﻫ‪o‬ﻏﻪ ﻣﻬﺎل د ﮐﺮزي ورور ﻗﯿﻮم ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ ورﻏﻠﯽ و او ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﯾﯥ ﻟﻪ‬

‫ﴎه ﻣﺦ ﺷﻮ‪.‬‬

‫ﺟﻬﺎد ﴎه ﻣﻞ ﳾ‪ .‬ﭘﻪ ‪۱۹۸۲‬زﮐﺎل ﮐﯥ ﻗﯿﻮم د ﮐﺮزي ﻟﭙﺎره ﻫﻨﺪ ﺗﻪ ﯾﻮ ﻟﯿﮏ ور‬

‫د ﮐﺮزي ‪H‬ﻮﻟﻪ ﮐﻮرﻧ‪ K‬ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﴎه ﺧﻮ‪n‬ﻪ ﻧﻪ وه‪ ،‬ﭼﯥ ﻫﻐﻪ دې ﺑﯧﺮﺗﻪ ﭘﻪ ‪۱۹۹۸‬زﮐﺎل‬

‫ﻟﯧ‪F‬ﻟﯽ و‪ ،‬ﭘﮑﯥ ﻟﯿﮑﲇ ﯾﯥ و ﭼﯥ ﻓﮑﺮ ﯾﯥ ﻧﻪ ﮐﺎوه ﭼﯥ اﻣﺮﯾﮑﺎ دې اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬

‫ﮐﯥ ﻫﻨﺪ ﺗﻪ د ﺳﯿﺎﺳﺖ د ﭘﻮﻫﻨ‪A‬ﯽ د ﻟﻮﺳﺘﻮ ﻟﭙﺎره وﻻړ ﳾ‪ .‬ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﭘﻪ اړه ﻟﻪ‬

‫ﭘﺮﯦ‪F‬دي‪> ،‬ﮑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺧﭙﻠﯥ ‪)e‬ﯥ ﻟﺮﻟﯥ‪ .‬د ﻗﯿﻮم ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ﭼﯥ ﭘﻪ‬

‫ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮرﻧ‪ K‬ﴎه ﻣﺸﻮرې ﻧﻪ ﮐﻮﻟﯥ‪ ،‬ﭘﺮﯦﮑ!ه ﯾﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﮐﻮﻟﻪ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻫﻨﺪ ﺗﻪ د ﺳﻔﺮ‬

‫ﺟﻬﺎد ﮐﯥ ډﯦﺮ ﮐﺴﺎن وﻻړ و ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮ‪n‬ﻪ ﯾﯥ ﺟﻬﺎد ﮐﺎوه‪ .‬ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ‬

‫ﭘﻪ اړه ﻟﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﴎه ﻫﻢ ﺧﱪې ﻧﻪ وې ﮐ!ې‪ ،‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ د ژوﻧﺪ ﮐﻮﻟﻮ‬

‫ﮐﯥ د ﮐﺮزي د ﮐﻮرﻧ‪ K‬رول ﭘﯿﮑﻪ و‪ .‬ﻟﻪ روﺳﯿﯥ ﴎه د ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻧﻮي‬

‫ﻟ‪R:‬ﺖ ﻫﻢ ﻟﯧ‪F‬ﻟﯽ و‪ .‬ﻣﺤﻤﻮد ورﺗﻪ وﯾﲇ و ﭼﯥ د ﻃﺐ ﻟﻪ ﻻرې ﺑﻪ وﮐ!ی ﳾ ﭼﯥ د‬

‫ﻣﴩان را ﭘﯿﺪا ﺷﻮي وو‪ ،‬ﭼﯥ ﻟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن او اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺨﻪ ﯾﯥ ﭘﯿﺴﯥ‪ ،‬وﺳﻠﯥ او‬

‫اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﺧﺪﻣﺖ وﮐ!ي او ﭘﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﯥ ﭘﺮې ‪n‬ﻪ ﺗﺨﻮا اﺧﯿﺴﺘﻠﯽ ﳾ‪.‬‬

‫اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺧﯿﺴﺘﻞ‪e .‬ﻠﺒﺪﯾﻦ ﺣﮑﻤﺘﯿﺎر ﭼﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻟﻮري ¦ﻮﯾﻠﯿﺪی‪ ،‬د‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻪ د ﺗ‪ d‬ﭘﺮ >ﺎی ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﮐﯥ ﭘﻪ )ﻫ‪o‬ﺷﯿﻞ ﭘﺮدﯾﺶ( ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن‬

‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ډﯦﺮه ﺑﺮﺧﻪ ﺗﺮ ﺧﭙﻞ واک ﻻﻧﺪې درﻟﻮده‪ .‬ﻣﻮﻟﻮي ﻣﺤﻤﺪﻧﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪي‬

‫ﮐﯥ د ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻫﻨ‪A‬ﯽ ﭘﯿﻞ ﮐ!‪ ،‬ﻫ‪o‬ﻏﻠﺘﻪ ﯾﯥ اﻧ‪:‬ﺮﯾﺰي ژﺑﻪ ﻫﻢ زده ﮐ!ه‪ .‬د ﻫﻤﺪې‬

‫ﭼﯥ د اﻋﻠﯿﺤﴬت د واﮐﻤﻨ‪ K‬ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د وﻟﴘ ﺟﺮ‪e‬ﯥ ﻏ!ی و‪ ،‬ﻫﻢ د ﺟﻬﺎد ﭘﺮ‬

‫ﭘﻮﻫﻨ‪A‬ﯽ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ!ﯾﻮ ور>ﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﺳﻔﺮوﻧﻪ ﮐﻮل‪ ،‬ﻧﻮ >ﮑﻪ ﺑﻪ ډﯦﺮه ﻏﯿﺮ‬

‫ﻣﻬﺎل وﺳﻠﻪ واﺧﯿﺴﺘﻪ او ډﯦﺮو ﭘ‪R‬ﺘﻨﻮ ﻳﯥ ﻣﻼﺗ! وﮐ!‪ .‬ﯾﻮﻧﺲ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻞ ﻣﴩ و ﭼﯥ د‬

‫ﺣﺎﴐي ﺗﺮې ﮐﯧﺪه‪ .‬د ﮐﺮزي ﮐﻮرﻧ‪ K‬وﯾﻞ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن رواﻧﻮ ﺳﯿﺎﳼ‬

‫اﻋﻠﯿﺤﴬت ﻟﻪ واﮐﻤﻨ‪ K‬ﺗ‪R‬ﺘﯧﺪﻟﯽ و‪ ،‬او اوس ﯾﯥ د ﺟﻬﺎد ﭘﻪ ﮐﺮ‪n‬ﻮ ﮐﯥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬

‫ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺗﻪ ﭘﺎم ﮐﺎوه‪ ،‬ﭼﯧﺮي ﭼﯥ ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ واک و او د ﮐﺮزي ﭘﻼر ﯾﯥ ﻫﻢ ﯾﻮ‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٤٣‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٤٢‬‬

‫ﺑﯿﺎ ﻫﻢ د ﮐﺮزي ﮐﻮرﻧ‪ K‬د ﺷﻮروي ﺿﺪ ﺟﻬﺎد ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ډﯦﺮه ﻧﻪ وه ﻣﺸﻬﻮره‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ‬

‫ﻻره‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ‪۱۹۹۶‬زﮐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د ﺑﻦ ﻻدن ﭘﻪ راﺗ‪ d‬ﮐﯥ ﻫﻢ ﻻس ﻻره‪.‬‬

‫ﭘﻪ ‪۱۹۸۹‬زﮐﺎل ﴎه ﭘﻮځ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮﯦ‪R‬ﻮد‪ ،‬د ﭘﻮﭘﻠﺰﯾﻮ ﭘﻪ ﻗﻮم ﮐﯥ د ﻮﮐ‪K‬‬

‫ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﮐﺮزی ﻟﻪ ﻫﻨﺪ ﺨﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ راﻏﯽ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﴎه د ﺟﻬﺎد ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ‬

‫ﻃﻠﺒ‪ K‬ﻫ˜ﯥ ﭘﯿﻞ ﺷﻮې‪ ،‬دا ﭼﯥ ﮐﺮزی ﺣﺎﴐ ﻧﻪ و‪ ،‬ﻧﻮ >ﮑﻪ اﻣﯿﺮ ﻻﱄ ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر‬

‫ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭘﯿﻞ ﮐ!ه‪ .‬دا ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻟ‪R:‬ﺘﻮﻧﻪ ﯾﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮې ﮐ!ي وای‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﭘﯧ‪R‬ﻮر‬

‫ﮐﯥ ﻟﻮړه دﻧﺪه واﺧﯿﺴﺘﻪ‪ .‬اﻣﯿﺮ ﻻﱄ د ﮐﺮزي ﻧ‪F‬دې ﮐﺲ د ﭘﯿﺴﻮ او وﺳﻠﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ‬

‫ﮐﯥ ﭘﻪ ای ار ﳼ اﻧ‪:‬ﺮﯾﺰي ژﺑﯥ ‪n‬ﻮوﻧﯿﺰ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ د ‪n‬ﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ دﻧﺪه ﭘﯿﻞ‬

‫ﭘﻪ ﭙﯧ!ه وواﻫﻪ‪ .‬ﭘﻪ اﻓﻐﺎŠ ﮐﻮﻟﺘﻮر ﮐﯥ دا ډول ﮐ!ﻧﻪ ﯾﻮ ډول ﺳﭙﮑﺎوی دی‪ .‬د‬

‫ﮐ!ه‪ .‬د >ﯿﻨﻮ ﴎﭼﯿﻨﻮ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﮐﻮﯾ)ﻪ ﮐﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ‪n‬ﻮوﻧﯿﺰ ﻣﺮﮐﺰ‬

‫ﮐﺮزي ﮐﻮرﻧ‪ K‬واک ﺗﻪ د رﺳﯧﺪو د ﻫ˜ﻮ ﭘﻪ ﻟ! ﮐﯥ ډﯦﺮه ﺗﮑﯿﻪ ﭘﺮ ارزو‪e‬ﺎن وﻻﯾﺖ او‬

‫)اﻣﺮﯾﮑﻦ ﺳﻨ)ﺮ( ﮐﯥ د ‪n‬ﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ دﻧﺪه ﻟﺮﻟﻪ‪ .‬ﭘﺮ ﻫ‪o‬ﻏﻪ ﻣﻬﺎل ﻫﻐﻪ ﯾﻮ ﻋﺎم‬

‫ﺧﭙﻞ ﻗﻮم ﮐﻮﻟﻪ‪ ،‬ﭼﯧﺮي ﭼﯥ د ﮐﺮزي ﻣﻠ‪:‬ﺮی ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﭘﻪ واک ﮐﯥ و‪ .‬د‬

‫>ﻮان ‪n‬ﮑﺎرﯦﺪه‪ ،‬ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻮﯾ)ﯥ ‪n‬ﺎر ﮐﯥ ﺑﻪ ﭘﺮ ﺑﺎﯾﺴﮑﻞ ‪e‬ﺮ>ﯧﺪه‪ .‬د ژﺑﻨﻲ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻮ‬

‫ﮐﺮزي او ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻟﻪ ﻫ‪o‬ﻏﻪ ﻣﻬﺎﻟﻪ ﻣﻠ‪:‬ﺮﺗﯿﺎ ﭘﯿﻞ ﺷﻮې وه‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﯾﯥ‬

‫او د ﭘﻼر د ﺳﯿﺎﳼ ﭘﯿﺎوړﺗﯿﺎ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻫﻐﻪ د ﺟﻬﺎد ﭘﻪ ﻟﯿﮑﻮ ﮐﯥ اړﯾﻦ >ﺎی ﭘﯿﺪا ﮐ!‪.‬‬

‫ﻣﻠ‪:‬ﺮﺗﯿﺎ ﻧﻮره ﻫﻢ ‪H‬ﻴﻨ‪:‬ﻪ ﺷﻮه‪ ،‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ اﺗﯿﺎﯾﻤﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن‬

‫ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اړوﻧﺪ ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﯾﺪﯾ‪A‬ﻮ ﺳﻔﺎرﺗﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ژﺑﺎړن ﭘﻪ‬

‫ﮐﺮزی ﻟﻪ ﻣﺮ‪e‬ﻪ وژﻏﻮری‪ .‬د دې دوو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ‪ 7‬ﻣﻠ‪:‬ﺮﺗﯿﺎ ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐﯥ د اﻣﯿﺮ ﻻﱄ‬

‫ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﮐﺎر ﮐﺎوه‪ ،‬ﻟﻪ ژورﻧﺎﻟﺴﺘﺎﻧﻮ ﴎه ﺑﻪ ﯾﯥ ﻣﺮﮐﯥ‪ ،‬او ورﺗﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﻫﻢ ﺳﻤﺒﺎﻟﻮل‪ .‬دا‬

‫ﻟﻪ ﭙﯧ!ې ﴎه ﻧﻮره ﻫﻢ ‪H‬ﯿﻨ‪:‬ﻪ ﺷﻮه‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﭘﻪ ‪۲۰۰۰‬زﮐﺎل د‬

‫ﻃﺒﻌﻲ وه ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻪ ﺳﯿﺎﳼ ډﻟﻮ ﴎه ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ ﭘﯿﻞ ﮐ!ي‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ زﻧﺪاﻧﻪ ﺧﻮﺷﯥ ﺷﻮ‪ ،‬ﮐﺮزي ورﴎه ﯾﻮ >ﻞ ﺑﯿﺎ ﻟﻪ ﻧ‪F‬دې ﮐﺎر ﭘﯿﻞ ﮐ!‪.‬‬

‫وای‪ .‬ﻫﻐﻪ د دوو ﻫﻐﻮ وړو ﺳﯿﺎﳼ ډﻟﻮ ﺗﺮﻣﻨ‪ 7‬راﻏﻠﯽ و‪ ،‬ﭼﯥ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻪ ﯾﯥ ډﯦﺮ‬

‫ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎره ډﯦﺮو ﺧﻠﮑﻮ ﻫ˜ﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯿ‪F‬ي‪ ،‬ﺧﻮ ﯾﻮازې‬

‫¦ﺎﯾﻞ ﻻره‪.‬‬

‫ﮐﺮزي ﭘﻪ ﭘﻼزﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﮐﯥ >ﺎن ﺗﻪ دﻧﺪه ﭘﯿﺪا ﮐ!ه‪ .‬دا ﻣﻬﺎل د ﻫﻐﻪ‬

‫ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن او اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺟﻬﺎدي ډﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﻴﺴﯥ او وﺳﻠﯥ ورﮐﻮﻟﯥ‪ ،‬او ﻫﻐﻮی د ﺷﻮروي ﭘﺮ‬

‫دﻧﺪه د ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ ﺗﺮ رﻫﱪۍ ﻻﻧﺪې وه‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﺧﭙﻠﻪ رﻫﱪي ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬

‫ﺿﺪ ﺟﻬﺎد ﮐﺎوه‪ .‬ﭘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯥ ﮐﺮزي د ﺷﻮروي ﭘﺮ ﺿﺪ د ﺟﻬﺎد ﻟﭙﺎره د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ‬

‫ﺨﻪ د ﺷﻮروﯾﺎﻧﻮ ﻟﻪ وﺗﻮ وروﺳﺘﻪ اﻋﻼن ﮐ!ه‪ .‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ د ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي د ﭘﻼر ﻟﻪ‬

‫ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ډﯦﺮ اړﯾﻦ ﮐﺮدار ادا ﮐﺎوه‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﮐﻮﻳ)ﻪ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ دﻓﱰ‬

‫ﻣﻮﺟﻮده رﻫﱪاﻧﻮ ﴎه ﻧﻪ وه ﺟﻮړه او د ﮐﺮزي ﻟﻪ دﻧﺪې ﴎه ﯾﯥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ‪n‬ﻮوﻟﯽ و‪،‬‬

‫ﭘﺮاﻧﺴﺘﯽ و‪ .‬د ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ﺧﺘﯿ‪ 7‬ﮐﯥ ﺟ‪!:‬ې زور اﺧﯿﺴﺘﯽ و‪ ،‬او ﮐﺮزي ﺗﻪ د ﮐﻨﺪﻫﺎر‬

‫ﺧﻮ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﭘﻪ اﻓﻐﺎن ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﮐﯥ دﻧﺪه واﺧﯿﺴﺘﻪ‪ .‬ﻫﻐﻪ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو‬

‫او ارزو‪e‬ﺎن ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ورﮐﻮل ﮐﯧﺪې ﺗﺮ ﻮ ﺟﻬﺎد ﭘﺮې ﺗﻘﻮﯾﻪ ﮐ!ي‪ .‬ﻫﻐﻪ‬

‫وزارت ﺳﯿﺎﳼ ﻣﻌﯿﻦ و‪ .‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﮐﯥ ﯾﻮه ﮐﻠﯿﺪي ﻮﮐ‪ K‬ﻧﻪ ﺷﻮ ورﺗﻪ‬

‫د ﺟﻬﺎد ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﺟ‪!:‬ﯾﺰو ﮐﺮ‪n‬ﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ﺳﻔﺮوﻧﻪ ﮐﻮل‪ ،‬د ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﭘﻪ ﯧﺮ‬

‫وﯾﻼی‪ ،‬ﺧﻮ ﮐﺮزي ﯾﯥ ﭘﺮﻣ‪ j‬ﯾﻮ ډﻳﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﺎﺳﭙﻮرټ اﺧﯿﺴﺘﻼی ﺷﻮ‪ .‬د ﻫﻐﻪ‬

‫ﺧﻠﮑﻮ ﴎه ﺑﻪ ﯾﯥ ﮐﺘﻞ‪ ،‬ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﯥ دوﻣﺮه ﻣﻠ‪:‬ﺮي ﯾﯥ وﻣﻮﻧﺪل ﭼﯥ ﭘﻪ ‪۲۰۰۱‬زﮐﺎل‬

‫دﻧﺪې ډﯦﺮ دوام وﻧﻪ ﮐ!ای ﺷﻮ‪> ،‬ﮑﻪ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﯾﻦ رﺑﺎŠ ﴎه وراﻧﻪ ﺷﻮه‪.‬‬

‫ﮐﯥ ﭘﻪ ‪n‬ﻪ ورﻏﻠﻞ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﻮ‪H‬ﺮو ﮐﯥ ﮐﻨﺪﻫﺎر او ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﺗﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﮐﻲ ور‬

‫ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﮐﻮرﻧ‪ K‬ﺟﮑ!ه ﭘﯿﻞ ﺷﻮه‪ ،‬ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﯥ واﮐﻤﻨ‪ K‬ﭼﺎړه ﭘﻪ‬

‫ﻟﯧ‪F‬ل‪ .‬دا ﭼﯥ د ﮐﺮزي ﻟﻪ ﻏﺮب ﴎه اړﯾﮑﯥ ﺟﻮړې وې‪ ،‬ﻧﻮ >ﮑﻪ ﯾﯥ د ﺟﻬﺎدي‬

‫اوﺑﻮ ﮐﯥ ﮐﺘﻠﻪ‪.‬‬

‫ﻣﴩاﻧﻮ ﻣﻼﺗ! ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﮐ!ی و‪ ،‬ان ﺣﺰب اﺳﻼﻣﻲ ﻫﻢ ﻫ˜ﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه‬

‫ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﻪ ‪۱۹۹۴‬زﮐﺎل د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮ درﯾ‪ 7‬راﺮ‪e‬ﻨﺪ ﺷﻮل‪،‬‬

‫ﯾﯥ اړﯾﮑﯥ ‪n‬ﯥ وي‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻫﻤﺪارﻧ‪:‬ﻪ ﻟﻪ ژوﺑﻠﻮ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻨﻮ ﻫﻢ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ ﺑﻬﺮ‬

‫د ﮐﺮزي ورﺗﻪ ﻧﻮې ﻫﯿﻠﯥ ﭘﯿﺪا ﺷﻮې‪ .‬ﻟﻪ ﺑﻠﻪ اړﺧﻪ د ﮐﺮزي ﮐﻮرﻧ‪ K‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻧﻮي‬

‫ﺗﻪ ﯾﯥ د درﻣﻠﻨﯥ ﻟﭙﺎره وﻟﯧ‪F‬ي‪.‬‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٤٥‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٤٤‬‬

‫ﻟﻪ د ﳼ ای اې ﻟﭙﺎره ﮐﺎر ﮐﺎوه‪.‬‬

‫ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﻪ >ﮑﻪ ﻟﺒﯿﮏ واﯾﻪ ﭼﯥ ‪e‬ﻴﻲ ﭘﺮ ﻣ‪ j‬ﺑﻪ ﯾﯥ اﻣﯿﺮ ﻻﻟﯽ ووﻫﻲ‪> ،‬ﮑﻪ ﻫﻐﻪ د‬

‫د ‪۱۹۹۶‬زﮐﺎل ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ وﻟﺴﻤﴩ ﮐﺮزی ﭘﻮه ﺷﻮ ﭼﯥ ﻧﻮر د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې وﻻړ و‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ اﻣﯿﺮ ﻻﱄ ﮐﻨﺪﻫﺎر ‪n‬ﺎر ﺗﻪ ﻧ‪F‬دې ﺟ‪!:‬ه ﺑﺎﯾﻠﻠﻪ‪،‬‬

‫اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب ﻣﻠ‪:‬ﺮوﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻪ د اﺳﺘﺎزي ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﻧﻪ ﳾ ﺗﻼی‪ .‬ﮐﺮزی‬

‫او ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﯾﯥ ورﺗﻪ ﯾﻮ ﻣﻠ‪:‬ﺮی ﻫﻢ >ﻮړوﻧﺪ ﮐ!ی و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻧﻮر اﯦﺮان ﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﯧ‪R‬ﺘﻪ‬

‫واﺷﻨ‪):‬ﻦ ﺗﻪ وﻻړ او ﻫﻠﺘﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺨﻪ وﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭼﯥ اﻣﺮﯾﮑﺎ د‬

‫ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ ﺷﻮ‪ .‬د اﻣﯿﺮ ﻻﱄ >ﯿﻨﯥ ﻣﻠ‪:‬ﺮي او ﭘﻠﻮﯾﺎن د ﮐﺮزي ﻟﻪ ﻣﻠ‪:‬ﺮو او ﮐﻮرﻧ‪ K‬ﴎه‬

‫ﻟﻮﺳﺘﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻻس وﻧﯿﴘ او ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﴎه ﻫﻤﮑﺎري وﮐ!ي‪ .‬ﻫﻐﻪ ووﯾﻞ‪":‬د‬

‫ﯾﻮ >ﺎی ﺷﻮل‪ .‬ﻫﻐﻮی ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه ﭼﯥ د ﮐﺮزي ﮐﻮرﻧ‪ K‬ﺑﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ واﮐﻤﻨ‪ K‬ﮐﯥ‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﮐﻤﺰوري ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻼﺗ! ﯾﻮا>ﻨ‪ K‬ﻻر ده‪ ".‬دا ﺮ‪e‬ﻨﺪه وه ﭼﯥ‬

‫‪n‬ﻪ رول وﻟﺮي‪ .‬ﮐﺮزي ﺧﭙﻠﯥ وﺳﻠﯥ‪ ،‬ﺗﺠﻬﯿﺰات او ﭘﻨ‪A‬ﻮس زره اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ډاﻟﺮ ﻧﻮﯾﻮ‬

‫د ﭘﻮﭘﻠﺰﯾﻮ ﻣﴩاﻧﻮ ﭘﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﮐﯥ واک ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ!ی و‪ ،‬ﻧﻮ >ﮑﻪ ﮐﺮزي ﻫ˜ﻪ ﮐﻮﻟﻪ‬

‫رﻫﱪاﻧﻮ ﺗﻪ ورﮐ!ل‪.‬‬

‫ﭼﯥ ﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ!ي‪ .‬د ﮐﺮزي ﻟﭙﺎره ﻧﻮر ﻃﺎﻟﺒﺎن د ﯾﻮې ﻧﺎﻟﻮﺳﺘﯥ ډﻟﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ‬

‫دا ﭼﯥ ﮐﺮزي ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻣﻼﺗ! ﮐ!ی و‪ ،‬د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﮐﺮزی‬

‫ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻮي وو‪ ،‬ﻫﻐﻪ وﯾﻞ ﭼﯥ ﻫﻐﻮی د ﻧ!ﯾﻮاﻟﯥ ‪H‬ﻮﻟﻨﯥ ﴎه د ﻧ‪F‬دې ﮐﯧﺪو ﻟﭙﺎره‬

‫ﻣﻠ‪:‬ﺮوﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻪ د ﻫﻐﻮی د اﺳﺘﺎزي ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﻣﻌﺮف ﮐ!‪ .‬دا ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ د‬

‫ﮐﻮﻣﻪ ﭘﺎﻟﯿﴘ ﻧﻪ ﻟﺮي‪> ،‬ﮑﻪ د ﻫﻐﻮی د ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎرۍ ﺟﺎﻣﯥ ﭘﻪ ﺗﻦ وې‪ .‬ﮐﻪ ﻪ‬

‫ﻧﯿﮑ‪ K‬ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ورﴎه ﻧﯿﮑﻲ وه‪ .‬د ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﭘﻼر ﻋﺒﺪاﻻﺣﺪ ﮐﺮزي‬

‫ﻫﻢ ﯾﻮه اﻣﺮﯾﮑﺎﻳﻲ ﺳﻔﯿﺮ ﮐﺮزي ﺗﻪ وﯾﲇ و ﭼﯥ ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﺑﻪ ﺧﱪې وﮐ!ي‪ ،‬ﺧﻮ‬

‫ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐﻮﯾ)ﻪ او ﻫﻢ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐﯥ د ﻣﺠﻠﺴﻮﻧﻮ او ﻏﻮﻧ‪p‬و ﻟﻪ ﻻرې د ﺧﭙﻞ ﻗﻮم اړوﻧﺪ‬

‫ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ وﯾﲇ و ﭼﯥ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﯾﻮه اﻓﻐﺎŠ ډﻟﻪ ﻫﻢ د ﺟ‪!:‬ې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺗﻘﻮﯾﻪ ﻧﻪ‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻣﻼﺗ! ﮐﺎوه‪ .‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﯿﮑﻮ ﮐﯥ د ﭘﻮﭘﻠﺰﯾﻮ د ﻗﻮم ﻣﴩاﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﻠ‪:‬ﺮوﻣﻠﺘﻮﻧﻮ‬

‫ﮐ!ي‪.‬‬

‫وﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭼﯥ ﮐﺮزي ﺗﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د اﺳﺘﺎزي دﻧﺪه ورﮐ!ي‪ ،‬ﺧﻮ ﮐﺮزي ﻻ د ﻣﻼ‬

‫د ﮐﺮزي ﭘﻼر ﺧﭙﻞ زوی )ﮐﺮزي( ﺗﻪ ﭘﻪ دې ﭘﻪ ﻏﻮﺳﻪ و ﭼﯥ وﻟﯥ ﯾﯥ داﺳﯥ ﭼﺎرې‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ او ﻧﻮرو ﻃﺎﻟﺐ ﻣﴩاﻧﻮ اﻋﺘﺒﺎر ﻻﺳﺘﻪ ﻧﻪ و راوړی‪ .‬ﮐﺮزي ﺧﭙﻞ ورور‬

‫ﭘﻪ ﻣﺦ وړﻟﯥ‪ .‬د ﮐﺮزي د ﮐﻮرﻧ‪ K‬ﻧ‪F‬دې ﺧﭙﻠﻮان واﯾﻲ ﭼﯥ ﻣﴩ ﮐﺮزی د ﺣﺎﻣﺪ‬

‫اﺣﻤﺪوﱄ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ وﻟﯧ‪F‬ه او ﻫﻐﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻼ ﯾﺎر ﻣﺤﻤﺪ ) ﭘﻮﭘﻠﺰي( او ﻣﻼ ﻏﻮث‬

‫ﮐﺮزي ﭘﻪ دې ډول ﮐﺎروﻧﻮ ډﯦﺮ ﺗﻨ‪:‬ﯧﺪه‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﮐﺮزی ﻟﻪ ﻫﺮ ﭼﺎ ﴎه ﻣﻠ‪:‬ﺮﺗﯿﺎ‬

‫)ﭘﻮﭘﻠﺰي( ﴎه وﮐﺘﻞ‪ .‬ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﯾﯥ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ وﮐ!ه ﭼﯥ ﮐﺮزي ﺗﻪ اﺟﺎزه ورﮐ!ي ﭼﯥ‬

‫وﮐ!ي‪ ،‬ﻟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ‪ ،‬ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن‪ ،‬ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ‪ ،‬ﭘﺨﻮاﻧﯿﻮ ﺟﻨ‪:‬ﺴﺎﻻراﻧﻮ‪ ،‬او ﻟﻪ ﺷﺎﻫﻲ ﮐﻮرﻧ‪K‬‬

‫ﭘﻪ ﻣﻠ‪:‬ﺮوﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب وﮐ!ي‪ .‬دواړو ورﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ د ﻣﻼ‬

‫ﴎه ﭼﯥ ﻻ ﭘﻪ روم ﮐﯥ وه‪ .‬اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ﺳﻔﯿﺮ رﯾﭽﺎرډ ﺳﻤﯿﺖ ووﯾﻞ ﭼﯥ ﻟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ‬

‫ﻣﺤﻤﺪﻋﻤﺮ دا ﮐﺎر ﺧﻮښ ﻧﻪ و‪ .‬ﺑﻞ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې اړه ﻣﻼ ﻏﻮث ورﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ د‬

‫ﴎه اړﯾﮑﯥ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﺳﻤﯥ ﮐ!ې وې‪ ،‬ﻧﻪ د ﮐﺮزي ﭘﻼر )ﻣﴩ ﮐﺮزي(‪ .‬ﺳﻔﯿﺮ‬

‫ﻣﻼﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﺗﺮ ﮐﺮزي د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﺮ‪n‬ﻮ ﮐﻮم ﺑﻞ ﻮک ﺧﻮښ دی‪ .‬ﺧﻮ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ‬

‫ووﯾﻞ‪":‬ﻣﴩ ﮐﺮزي ﴎه ﻣﯥ >ﮑﻪ ﺧﱪې ﻧﻪ ﮐﻮﻟﯥ‪ ،‬ﭼﯥ ﻫﻐﻪ راﺗﻪ ﻧﻪ راﺗﻠﻪ‪ ".‬ﮐﺮزي‬

‫ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو ﭘﻪ وزارت ﮐﯥ د ﮐﺮزي ﭘﻪ اړه ﯾﻮ ﻟﯿﮏ ﺗﯿﺎر ﮐ!ای ﺷﻮ‪ ،‬ﺗﺮ‬

‫ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﻮﻳﺘﻪ ‪n‬ﺎر ﮐﯥ ﻫﻢ ﻟﻪ >ﻮاﮐﻤﻨﻮ ﺳﯿﺎﳼ ﻣﴩاﻧﻮ ﴎه د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﭘﻪ ﻧﻪ‬

‫ﻮ ﯾﯥ ﭘﺮ ﻣ‪ j‬ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻌﺮﰲ ﮐ!ای ﳾ‪ .‬ﭘﻪ دې اړه د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ‬

‫ﺷﺘﻮن ﮐﯥ ﻟﯿﺪﻧﯥ ﮐﻮﻟﯥ‪ .‬وﯾﻞ ﮐﯧ‪F‬ي ﭼﯥ د ﮐﺮزي او ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺗﺮﻣﻨ‪ 7‬ﺑﻪ ورځ ﺗﺮ‬

‫ﭼﺎرو د ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻣﻮر راﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ ﻟﯿﮏ ﯾﯥ ﻟﯿﮑﻠﯽ و‪ ":‬ﻫﻐﻪ ﻟﯿﮏ ﺗﺮ‬

‫ﺑﻠﯥ ﭘﺮ ورﺗﻪ ﮐ!ﻧﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﺮاﺑﯧﺪل‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﮐﺮزی ورﺗﻪ ﮐ!ﻧﯥ ﺗﺮﴎه‬

‫ﭘﺎﯾﻪ ﻧﯿﻮﯾﺎرک ﺗﻪ وﻧﻪ ﻟﯧ‪F‬ل ﺷﻮ‪ ،‬ﻣﻼﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﭘﺮ ﮐﺮزي اﻋﺘ‪o‬د ﻧﻪ ﻻره‪> ،‬ﮑﻪ ﮐﺮزي‬

‫ﮐ!ي‪.‬‬

‫ﻟﻪ ﺑﻬﺮﻧﯿﺎﻧﻮ ﴎه ډﯦﺮې اړﯾﮑﯥ ﻟﺮﻟﯥ‪ ".‬ﻟﻪ ﺑﻞ ﻟﻮري د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د واﮐﻤﻨ‪ K‬ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د‬

‫د ﮐﺮزي ﺳﺎزﻣﺎن )د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل ﭘﻮﻫﺎوي ﻓﺪراﺳﯿﻮن( ﭘﻪ ﻧﻮم ﻗﯿﻮم ﮐﺮزي‬

‫ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﭼﺎرواﮐﻮ ﻫﻢ ﭘﺮ ﮐﺮزي ﺑﺎور ﻧﻪ ﻻره‪ .‬ﻫﻐﻮی ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه ﭼﯥ ﮐﺮزي‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٤٧‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٤٦‬‬

‫واﺧﯿﺴﺘﻪ‪ .‬دې ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ اﺳﺘﺎزي ﻫﻢ ور ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﺷﻮي وو‪ .‬ﮐﺮزي او‬

‫د ﻧﻮﯾﻤﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﯿﻞ ﮐﯥ ﭘﺮاﻧﯿﺴﺖ او ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐﯥ ﯾﯥ دﻓﱰ ﻻره‪ .‬ﯾﻮ >ﻞ ﺑﯿﺎ ﭘﻪ‬

‫ﻧﻮرو اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺑﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او اﻟﻘﺎﻋﺪې ﭘﻪ اړه ﺧﱪې ﮐﻮﻟﯥ‪ ،‬ډﯦﺮو اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻮﭘﻠﺰﯾﻮ ﻣﴩاﻧﻮ ﻣﻼ ﯾﺎرﻣﺤﻤﺪ او ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ﻟﻪ دوی ﴎه ﻫﻤﮑﺎري‬

‫رژﯾﻢ ﺗﻪ د ﭘﺮدﯾﻮ د ﻻس رژﯾﻢ وﯾﻠﻮ‪ .‬ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﻪ دې ډول ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ‪pe‬ون‬

‫ﮐﻮﻟﻪ‪ ،‬ﻫﻐﻮی ورﺗﻪ وﯾﲇ و‪":‬ﺗﺎﺳﯥ دﻟﺘﻪ اوﺳﯧﺪﻟﯽ ﺷﺊ‪ ،‬ﻣﻪ وارﺧﻄﺎ ﮐﯧ‪F‬ئ‪ ".‬دې‬

‫ﻟﭙﺎره ﺗﯿﺎر ﻧﻪ وو‪ .‬د ﭘﺨﻮاŠ ﺑﺎﭼﺎ اﻋﻠﯿﺤﴬت ﻣﺤﻤﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺎه اﺳﺘﺎزی ﭘﻪ وار وار‬

‫ﺳﺎزﻣﺎن د ډﯦﺮو ﭘﺮوژو ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺨﻪ ﺳﺘﺎﯾﻨﻠﯿﮑﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐ!ي وو‪.‬‬

‫ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ وﻻړ او ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﯾﯥ ﺧﱪې وﮐ!ې‪ ،‬ﺧﻮ ﮐﻮﻣﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﯾﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻧﻪ‬

‫د ﮐﺘﺎب ﻟﯿﮑﻮاﻟﯥ ﺗﻪ د دې ﺳﺎزﻣﺎن اړوﻧﺪ >ﯿﻨﯥ اﺳﻨﺎدوﻧﻪ ‪n‬ﻮدل ﺷﻮي وو ﭼﯥ ﭘﺮ‬

‫ﮐ!ه‪ .‬ﭘﻪ ‪۱۹۹۹‬زﮐﺎل ﺗﺮ ﻫﻐﻪ دوه ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ د ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﻣﻮر د‬

‫ﻣ‪ j‬ﯾﯥ ﻟﯿﮑﻮاﻟﻪ ﭘﻮه ﺷﻮه ﭼﯥ اﺣﻤﺪ وﱄ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ډﯦﺮ وﺧﺖ ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐﯥ‬

‫ﴎﻃﺎن د ﻧﺎروﻏ‪ K‬ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ وﻣﺮي‪ ،‬د ﻫﻐﻪ ﭘﻼر ﻫﻢ و وژل ﺷﻮ‪ .‬د ﮐﺮزي ﭘﻼر ﺗﺎزه ﻟﻪ‬

‫ﺗﯧﺮاوه‪ ،‬او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر او اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ د ﭘﻮﭘﻠﺰﯾﻮ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﭘﺮوژې‬

‫اﻣﺮﯾﮑﺎ راﺳﺘﻮن ﺷﻮی و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﮐﻮﻳ)ﻪ ﮐﯥ ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻر و ﭼﯥ د دوو ﻣﻮ‪H‬ﺮ‬

‫ﺗﻄﺒﯿﻘﻮﻟﯥ‪ .‬دا ﻻ ﺮ‪e‬ﻨﺪه ﻧﻪ ده ﭼﯥ ﮐﺮزي وﻟﯥ د ﺧﭙﻞ ﻗﻮم ﻟﭙﺎره ﮐﺎر ﮐﺎوه‪ ،‬د‬

‫ﺳﺎﯾﮑﻞ ﺳﭙﺮو ﻟﺨﻮا ﭘﻪ ډزو و وژل ﺷﻮ‪ .‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ د ﮐﺮزي ﮐﻮرﻧ‪ K‬او رﺳﻨﯿﻮ د ﻫﻐﻪ‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د واﮐﻤﻨ‪ K‬ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﯾﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﻗﻮﻣﻨﺪان ﻣﻼ ﻏﻮث ﺗﻪ ﻫﻢ ﯾﻮه ﭘﺮوژه ورﮐﻮل‬

‫وژﻧﻪ ﭘﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺎواﻧﻮﻟﻪ‪ ،‬ﺧﻮ دا ﺗﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮره ﺮ‪e‬ﻨﺪه ﻧﻪ ﺷﻮه‪ ،‬ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ و واژه‪ .‬د‬

‫ﺷﻮې وه ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﭼﻬﺎر ﭼﯿﻨﻮ ﮐﯥ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐ!ﻟﻪ‪ .‬د ﮐﺮزي ﺳﺎزﻣﺎن‬

‫ﻫﻐﻪ ﺧﺪای ﺑ‪R‬ﲇ ﺟﻨﺎزه ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ وﻟﯧ‪F‬ل ﺷﻮه‪ ،‬ﮐﺮزي ﺗﻪ ﻫﻢ د ﻣﺮګ ‪e‬ﻮا‪n‬ﻮﻧﻪ‬

‫ﺗﻪ ﻧ!ﯾﻮال روﻏﺘﯿﺎﯾﻲ ﺳﺎزﻣﺎن او د ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻧﻮرو ﺑﺮﺧﻮ ﭘﯿﺴﯥ ورﮐﻮﻟﯥ‪ .‬دا ‪H‬ﻮل‬

‫ﺷﻮي و‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﺟﻨﺎزه ﭘﻪ ﭘ)ﻪ اړوﻧﺪ ﭘﻠﺮﻧ‪ K‬ﻫﺪﯾﺮې ﺗﻪ ﯾﻮړه او د ﺟﻨﺎزې اﻣﻨﯿﺖ ﯾﯥ‬

‫ﻫﻐﻪ ﻪ و ﭼﯥ د ﮐﺮزي ﭘﺮ ﻣ‪ j‬ﺗﺮﴎه ﮐﯧﺪل‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ اﺳﻼم اﺑﺎد ﮐﯥ ﻟﻮﯾﺪﯾ‪A‬ﻮ‬

‫ﻫﻢ ﻫﻐﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺳﺎﺗﻠﯽ و ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه ﯾﯥ اړﯾﮑﯥ ﻟﺮﻟﯥ‪ .‬ﺧﻮ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ‬

‫ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ ورﺗﻠﻮ‪.‬‬

‫د ﮐﺮزي د ﺳﺎزﻣﺎن دﻓﱰ ﻣﺤﺎﴏه ﮐ!ی و‪ ،‬او ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﯾﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ وﻧﯿﴘ‪ ،‬ﻫﻐﻪ د‬

‫دا ﭼﯥ ﮐﺮزي ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﻮم ﴎه ﭘﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﯿﺎﯾﻲ ﭘﺮو‪e‬ﺮاﻣﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻫﻢ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﮐﻮﻟﯥ‪،‬‬

‫دې ﺧﱪې ﭘﻪ اورﯦﺪو‪ ،‬ژر ﺟﻨﺎزه ﭘﺮﯦ‪R‬ﻮده او ﮐﻮﯾ)ﯥ ﺗﻪ ﯾﯥ >ﺎن ورﺳﺎوه‪ .‬د‬

‫ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺳﯿﺎﳼ ﻟﺤﺎظ ډﯦﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﻮ‪ .‬ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د ﻣﻠ‪:‬ﺮوﻣﻠﺘﻮﻧﻮ‬

‫اﺣﻤﺪوﱄ اړﯾﮑﯥ ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐﯥ ‪n‬ﯥ وې‪ ،‬ﻧﻮ >ﮑﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻫ‪o‬ﻏﻠﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ‪.‬‬

‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﭙﺎره د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺳﻔﯿﺮ ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ وﻧﻪ ﻣﻨﻞ ﺷﻮ‪ ،‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ رﻫﱪۍ ﭘﻪ‬

‫د ﮐﺮزﯾﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻮرﻧ‪ K‬ﮐﯥ د ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ دوام د ﮐﺮزي د ﭘﻼر ﻧﺎﺳﮑﻪ ورور د دﻏﯥ‬

‫>ﺎﻧ‪!:‬ې ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﻟﻪ ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﴎه د ﮐﺮزي اﺧﺘﻼف زﯾﺎت ﺷﻮ‪ .‬وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ‬

‫ﮐﻮرﻧ‪ K‬د ﯾﻮ ﺑﻞ ﻏ!ي ﯾﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﻟﺨﻮا و وژل ﺷﻮ‪ .‬دې ﻧﺎوړه ﭘﯧ‪R‬ﻮ د ﮐﻮرﻧ‪ K‬ﭘﻪ ﻣﻨ‪7‬‬

‫‪۱۹۹۸‬زﮐﺎل ﭘﻪ ﻧﯿﺮو‪ Ë‬او داراﻟﺴﻼم ﮐﯥ د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺮ ﺳﻔﺎرﺗﻮﻧﻮ د اﻟﻘﺎﻋﺪې ﻟﻪ ﻟﻮري‬

‫ﮐﯥ درځ ﭘﯿﺪا ﮐ!‪ ،‬دا درځ ﻻ ﺗﺮ ﻧﻨﻪ اﺣﺴﺎﺳﯧ‪F‬ي‪.‬‬

‫ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ وﺷﻮل‪ ،‬ﻟﻪ ﻫﻐﻮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﴎه د ﮐﺮزي اړﯾﮑﯥ ﻧﻮرې ﻫﻢ ‪H‬ﯿﻨ‪:‬ﯥ ﺷﻮې ﭼﯥ‬

‫ﮐﺮزی ﺑﻪ ﭘﻪ اﺳﻼم اﺑﺎد ﮐﯥ د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﻔﺎرت ﺗﻪ ډﯦﺮ ﮐﻠﻪ ورﺗﻠﻮ‪ ،‬ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ورﴎه ﺟﺎن‬

‫ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﯾﯥ د اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﻻدن ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﻠ‪:‬ﺮي ﭘﯿﺪا ﮐ!ي‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ اروز‪e‬ﺎن ﺨﻪ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن او د اروز‪e‬ﺎن او ﮐﻨﺪﻫﺎر ﻣﻠ‪:‬ﺮي او دوﺳﺘﺎن ﻫﻢ وو‪ .‬ﻫﻐﻮی د اﻣﺮﯾﮑﺎ‬

‫ﺧﭙﻞ ﻣﻠ‪:‬ﺮي ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩان ﮐﻮﯾ)ﯥ ﺗﻪ ور وﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ او ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﴎه ﯾﯥ د‬

‫ﺳﻔﺎرت ﺗﻪ وﯾﻞ ﭼﯥ‪ ،‬ﻏﻮاړي ﻟﻪ اروز‪e‬ﺎن ﺨﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې وﺳﻠﻮال‬

‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﭘﻪ اړه ﺧﱪې وﮐ!ې‪ .‬ﮐﺮزي ﭘﺨﻮاﻧﯿﻮ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻨﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ د‬

‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﯿﻞ ﮐ!ي‪ ،‬ﻫﴘ ﭼﯥ د ﺷﻮرﯾﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪي ﯾﯥ ﮐ!ی و‪ ،‬او ﭘﮑﯥ ﺑﺮﯾﺎﱄ‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﻟﻪ ﻫﯧﻮاد ﺨﻪ ﺷ!ل ﺷﻮي وو‪ ،‬وﯾﺰې واﺧﯿﺴﺘﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ‬

‫ﺷﻮي ﻫﻢ وو‪ .‬روﺳﺎﻧﻮ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ ﻟﻪ ﺷ‪o‬ل ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ ﴎه ﻫﻤﮑﺎري ﮐﻮﻟﻪ‪ ،‬اﯦﺮان‬

‫ﻓﺮاﻧﮑﻔﻮرټ‪ ،‬اﺳ)ﺎﻧﺒﻮل او اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ ﮐﺘﻨﻮ ﺗﻪ وﻻړ ﳾ‪ .‬ﭘﻪ‬

‫ﻟﻪ ﻫﺰاره ﻗﻮم ﴎه د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻫﻤﮑﺎري ﮐﻮﻟﻪ‪ .‬د ﮐﺮزي او ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﭘﻪ وﯾﻨﺎ‬

‫‪۱۹۹۸‬زﮐﺎل ﮐﯥ ‪ ۲۰۰‬اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﮐﯥ ﭘﻪ ﯾﻮه ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ وﻧ‪p‬ه‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٤٩‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٤٨‬‬

‫ﻣﺠﺮﻣﯿﻨﻮ او ﻧﻮرو ﻗﻮي ﻣﴩاﻧﻮ ﴎه اړﯾﮑﯥ ﺳﺎﺗﻠﯥ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪه ﭼﯥ دې ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ‬

‫ﯾﯥ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﺑﺎﯾﺪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺳﻮﯾﻞ ﮐﯥ ورﺗﻪ ﻪ ﮐ!ي وای‪ .‬د ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ‬

‫ﯾﯥ اړﺗﯿﺎ وه‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺴﻌﻮد ﴎه ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﴍﯾﮑﻪ ﮐ!ې وه ﭼﯥ ﻨ‪:‬ﻪ ﮐﻮﻻی‬

‫ﺧﺎن ﭘﻼن ﻻ ﺮ‪e‬ﻨﺪ ﻧﻪ و ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ وﻧﯿﻮ او زﻧﺪاŠ ﻳﯥ ﮐ!‪ ،‬د ﮐﺮزي ﭘﻪ‬

‫ﳾ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې وﺳﻠﻮال ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﮐ!ي‪ .‬ﻣﺴﻌﻮد د اﻟﻘﺎﻋﺪې ﭘﻪ اړه ‪H‬ﻮل‬

‫ﻣﻼﺗ! ﭘﻪ ﺳﻮﯾﻞ ﮐﯥ ﭘﺮ ﻫﻤﺪې ﺑﺮﺧﯥ ﮐﺎر روان و‪.‬‬

‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳼ ای اې ﺗﻪ ﻟﯧ‪F‬ﱄ و‪ ،‬ﺧﻮ د ﻣﺴﻌﻮد ﻟﻮﻣ!ﯾﺘﻮب ﻃﺎﻟﺒﺎن و ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ‬

‫ﭘﻪ ‪۲۰۰۰‬زﮐﺎل ﮐﺮزي ﻟﻪ ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ ﴎه اړﯾﮑﻪ ‪H‬ﯿﻨ‪:‬ﻪ ﮐ!ه‪ .‬دا ﯾﻮ ﻏﯿﺮې ﻋﺎدي‬

‫ﻧﺎﺑﻮد ﳾ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﻼن ﻻره ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷ‪o‬ل او ﺳﻮﯾﻞ ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې‬

‫ﺣﺮﮐﺖ و‪> ،‬ﮑﻪ د ﻫﻐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﻪ ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ ﴎه ﻣﻌﻠﻮم و‪ ،‬ﭘﻪ ﭘ‪R‬ﺘﻨﻮ ﮐﯥ دا ﺮ‪e‬ﻨﺪه وه‬

‫وﺳﻠﻮال ﻣﻘﺎوﻣﺘﻮﻧﻪ ﭘﺮاﻧﯿﺰي‪ .‬ﻨ‪:‬ﻪ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د دې ﺧﱪو ﭘﻪ اورﯦﺪو ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻮﻧﻪ‬

‫ﭼﯥ ﻟﻪ ﭘ‪R‬ﺘﻨﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﻫﺰاره‪ ،‬ﺗﺎﺟﮏ‪ ،‬او ازﺑﯿﮏ ﻧﴚ ﮐﻮﻻی ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ واﮐﻤﻦ‬

‫ﺮ‪e‬ﻨﺪ ﮐ!ل‪ ،‬ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﯾﯥ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺳﺨﺖ ﭼﺮﯾﮑﻲ وﺳﻠﻮال ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎوه‪ .‬دا‬

‫ﳾ‪ .‬ﺧﻮ د ﮐﺮزي درﻳ‪ 7‬دا ﻣﻬﺎل ﺗﻮﭘﯿﺮ ﻻره‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ درﻳ‪ 7‬د ﻧﻮرو ﭘﺮ وړاﻧﺪې‬

‫ﻫﻢ ﭘﻪ ﭘﻼن ﮐﯥ وه ﭼﯥ اروز‪e‬ﺎن ﻫﻢ ﭘﻪ وﺳﻠﻮال ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﯥ دﺧﯿﻞ ﮐ!ي‪ .‬ﻣﺴﻌﻮد‬

‫ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﯽ و‪ .‬د ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ ﻟﻪ ﻣﴩ اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد ﴎه ﯾﯥ ﻫﻢ د دوه اړﺧﯿﺰو‬

‫ﻟﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻮﻫﯧﺪه ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐﯥ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﯿﻠﻮل ﯾﯥ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻪ و‪.‬‬

‫ﻫﻤﮑﺎرﯾﻮ ﺧﱪې ﮐ!ې وې‪ .‬ﮐﺮزي ډﯦﺮ ﻟﻮﻣ!ﯾﺘﻮب د اﻣﺮﯾﮑﺎ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت‬

‫دوی ﭘﺮ دې ﻫﻢ ﺧﱪې ﮐ!ې وې ﭼﯥ ﻨ‪:‬ﻪ ﮐﻮﻻی ﳾ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻟﻪ‬

‫ﻣﻼﺗ! ﺗﻪ ورﮐﺎوه‪ ،‬ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﯿﻮﯾﺎرک ﮐﯥ ﯾﯥ ﻫﻤﺪا ﻫ˜ﯥ ﮐﻮﻟﯥ‪ ،‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﻣﺴﻌﻮد‬

‫زﻧﺪاﻧﻪ ﺧﻮﳾ ﮐ!ي‪ .‬دا اړﯾﻨﻪ وه ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د ﻣﺴﻌﻮد ﻟﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﴎه ﯾﻮ >ﺎی ﳾ‪.‬‬

‫ﻟﻪ دې ﮐﺎر ﴎه ﻣﺨﺎﻟﻒ و‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ر‪n‬ﺘﯿﺎ ﯾﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻗﻮﻣﻨﺪان و‪ ،‬ﺧﻮ ﻣﻠ‪:‬ﺮي ﯾﯥ ﭘﻪ‬

‫دوی ﭘﺮ دې ﻣﻮاﻓﻘﻪ وﮐ!ه‪ ،‬ﭼﯥ د ﮐﺮزي د اروز‪e‬ﺎن ﻣﻠ‪:‬ﺮي ﺑﻪ ﻟﻪ ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ درې‬

‫ﻗﺎﭼﺎق ﮐﯥ ﭘﻪ ﻻس ﻟﺮﻟﻮ ﺗﻮرن وو‪ .‬د ﺑﴩ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ ﮐ!ﻧﯥ ﯾﯥ ﺛﺒﺖ ﺷﻮې وې‪.‬‬

‫ﺨﻪ ﮐﺎر ﭘﯿﻞ ﮐ!ي‪ ،‬دا ﺳﯿﻤﻪ ﻻ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻻس ﺗﻪ ﻧﻪ وه ﻟﻮﯦﺪﻟﯥ‪ .‬د ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ دره‬

‫ﮐﺮزي ﻟﻪ ﺷﮑﻤﻨﻮ ﻣﴩاﻧﻮ ﴎه اړﯾﮑﯥ ﻟﺮﻟﯥ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ >ﯿﻨﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﴎه ﭘﻪ ﯾﻮازې‬

‫‪n‬ﮑﻠﯥ او ﺷﻨﻪ ده‪ .‬ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ د ﻣﺴﻌﻮد ﭘﻪ ﻣﻼﺗ! دا ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﺳﻮﯾﻞ ﮐﯥ‬

‫ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﻫﻢ اړﯾﮑﯥ ﺳﺎﺗﻠﯥ‪ ،‬دا ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن و ﭼﯥ د ‪۲۰۰۱‬زﮐﺎل وروﺳﺘﻪ د ﮐﺮزي ﭘﻪ‬

‫ﭼﯥ ‪n‬ﺎﯾﻲ د اروز‪e‬ﺎن ﺳﯿﻤﻪ ﺑﻪ ورﺗﻪ ‪H‬ﺎﮐﻞ ﺷﻮې وه ﺟ‪!:‬ه ﭘﯿﻠﻮي او ﺑﯿﺎ ﺑﻪ د ﮐﻨﺪﻫﺎر‬

‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯥ >ﺎی ﭘﺮ >ﺎی ﮐ!ای ﺷﻮل‪ .‬د ﺑﯧﻠ‪:‬ﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﯾﯥ ازﺑﯿﮏ ﻣﴩ رﺷﯿﺪ‬

‫ﭘﺮ ﻟﻮر ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻮي‪.‬‬

‫دوﺳﺘﻢ ﯾﺎدوﻟﯽ ﺷﻮ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﭘﻪ ﮐﻮرﻧ‪ K‬ﺟ‪!:‬ه ﮐﯥ وﻧ‪p‬ه ﻟﺮﻟﻪ‪ ،‬او د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ‬

‫د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ډﯦﺮه ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ د اﻟﻘﺎﻋﺪې ﻣﴩ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﻻدن ﺗﻪ وه‪ ،‬ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮ‬

‫ﺨﻪ ﭘﻪ ﺗﯧ‪R‬ﺘﻪ ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ ﺷﻮی و‪ .‬ﺑﻞ ﮐﺲ اﺳ‪o‬ﻋﯿﻞ ﺧﺎن و ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ‬

‫واک ﻻﻧﺪې اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﯾﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﮐ!ﻧﯥ ﻟﻪ ‪۱۹۹۶‬زﮐﺎﻟﻪ ﺗﺮﴎه ﮐﻮﻟﯥ‪ .‬ﺑﻦ‬

‫واﮐﻤﻨ‪ K‬وړاﻧﺪې د ﻫﺮات واﱄ و‪ .‬ﻫﻐﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ اوږد زﻧﺪان ﺨﻪ ﭘﻪ ﺗﯧ‪R‬ﺘﻪ‬

‫ﻻدن ﻫﻐﻪ ﮐﺲ و ﭼﯥ د ﻧﯿﻮرو‪ ،Ë‬دار اﻟﺴﻼم او د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺮ ﺳﻤﻨﺪري >ﻮاک‬

‫ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ ﺷﻮ او اﯦﺮان ﺗﻪ وﻻړ‪ .‬ﺑﻞ ﻫﺰاره ﻣﴩ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﻠﯿﲇ و‪ ،‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺑﺎﻣﯿﺎن‬

‫ﺑﺎﻧﺪې ﯾﯥ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﮐ!ي وو‪ .‬اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﮐﺮزي ﺗﻪ ﭘﻪ دواﻣﺪاره ﺗﻮ‪e‬ﻪ وﯾﻞ‪":‬ﻣﻮږ اﺳﺎﻣﻪ‬

‫ﮐﯥ ﯾﯥ ﻧﻔﻮذ ﻟ‪ F‬و ﺧﻮ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ﯾﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ‪e‬ﻞ ﮐﯧﺪه‪ .‬ﺑﻞ ﮐﺲ ﺣﺎﺟﻲ ﻗﺪﯾﺮ و‪ ،‬ﻫﻐﻪ‬

‫ﺑﻦ ﻻدن ﻏﻮاړو‪ .‬ﺗﺎﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه د ﻫﻐﻪ د ﺳﭙﺎرﻟﻮ ﭘﻪ اړه ﺧﱪې وﮐ!ئ‪ ".‬د‬

‫ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐﯥ د ﻧﻨ‪:‬ﺮﻫﺎر و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﯾﻮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻮال او ﻗﻮي ﻣﴩ و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ >ﺎﻧﻪ ﻣﻠﯧﺸﻪ‬

‫ﮐﺮزي >ﻮاب ورﺗﻪ دا و ﭼﯥ ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﺧﱪې ﻧﻪ ﺑﺮﯾﺎﻟ‪ K‬ﮐﯧﺪوﻧﮑﯥ دي‪ .‬د ﺑﻦ‬

‫ﻟﺮﻟﻪ‪.‬‬

‫ﻻدن ﭘﻠﺮŠ ﻫﯧﻮاد ﺳﻌﻮدي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ وﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭼﯥ ﺑﻦ ﻻدن ﭘﻪ ﻻس‬

‫د ﮐﺮزي ﻟﻪ ډﻳﭙﻠﻮﻣﺎﺗﺎﻧﻮ ﴎه ﻫﻢ اړﯾﮑﯥ وې‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻟﻮﺳﺘﯽ و او ﭘﻪ اﻧ‪:‬ﺮﯾﺰي ژﺑﻪ ﯾﯥ‬

‫ورﮐ!ي او ‪ ۴۰۰‬ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ ډاﻟﺮ ﯾﯥ ﻫﻢ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ وړاﻧﺪﯾﺰ وﮐ!‪ .‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ‬

‫ﻫﻢ رواﻧﯥ ﺧﱪې ﮐﻮﻟﯥ‪ .‬د ﻫﺮ ﻧﻮي ﮐﺎل ﭘﻪ را رﺳﯧﺪو ﴎه ﺑﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ ﺳﻔﯿﺮاﻧﻮ ﺨﻪ د‬

‫دې ﺧﱪو وروﺳﺘﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﯥ ﭘﺮ دې ﮐﺎر ﺧﱪې وﮐ!ې‪ ،‬ﺧﻮ ﭘﺎﯾﻠﻪ دا‬

‫ﻣﺒﺎرﮐ‪ K‬ﮐﺎرﺗﻮﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮل‪ .‬ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﮐﺮزي درﻳ‪ 7‬ﺑﻞ ډول و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٥١‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٥٠‬‬

‫راووﺗﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻮی د اﺳﻼﻣﻲ دود او ﻣﯧﻠﻤﻪ ﭘﺎﻟﻨﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﺴﻠ‪o‬ن ورور‬
‫ﻧﴚ ﺗﺴﻠﯿﻤﻮﻻی‪.‬‬
‫ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﭘﺮ دې ﺧﱪه د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﻪ ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﮐﯥ اﺧﺘﻼف و‪ ،‬ﺧﻮ‬
‫اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه د ﺧﱪو ﻻر ﺧﻮ‪n‬ﻪ ﮐ!ې وه‪ .‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د رژﯾﻢ د ﺑﺪﻟﻮن‬
‫ﻟﭙﺎره ﮐﻮم ﭘﻼن ﻧﻪ و‪ .‬ﻻ ﻫﻢ ﮐﺮزی ﻟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﴎه ﻻس او ‪e‬ﺮﯦﻮان و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې‬

‫ﻠﻮرم ﭙﺮﮐﯽ‬

‫اﻧﺪ و ﭼﯥ ﻟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ ﻮک ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺑﺪﻟﻮن ﻓﺮﺻﺖ ﻧﴚ‬
‫ﺑﺮاﺑﺮوﻟﯽ‪ .‬ﺧﻮ دا ﮐﺎر ﯾﯥ ﻟﻪ رد ﻏﱪ‪e‬ﻮﻧﻮﻧﻮ ﴎه ﻣﺦ و‪ .‬اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﻪ اﺟﻨ‪p‬ا‬
‫ﮐﯥ ﻧﻪ و‪ ،‬ﻪ ﭼﯥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﴎه ﮐﻮل‪ ،‬اﻣﺮﯾﮑﺎ ورﺗﻪ ﻪ ﻧﻪ وﯾﻞ‪.‬‬

‫دا ﺎن وژوﻧﮑﯽ دی‪:‬‬
‫د ﮐﺮزي ﭘﻪ ډﻟﻪ ﮐﯥ ﺑﯥ ﺑﺎوري‬
‫د ‪۲۰۰۱‬زﮐﺎل ﭘﻪ وروﺳﺘ‪ K‬اووﻧ‪ K‬ﮐﯥ ﮐﺮزی ﻟﻪ ﯾﻮه ﮐﺲ ﴎه ﻧﺎﺳﺖ و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﮐﺲ‬
‫د ﮐﺮزي ﭘﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ ﺳﯿﺪ ﻟﻪ اروز‪e‬ﺎﻧﻪ ﮐﻮﯾ)ﯥ ﺗﻪ ور وﺳﺘﻠﯽ و‪ .‬د دې ﺳ!ي ژﯦ!ه‬
‫ﯧﺮه‪ ،‬ﺗﻮرې ﺳﱰ‪e‬ﯥ او ﻟﻮړ ﻋﻤﺮ و‪ .‬ﻫﻐﻪ د دﻫﺮاوت د ﻟﻨ‪p‬ﯾﺎﻧﻪ ﮐﲇ و‪ ،‬او ﭘﻪ ﺧ)ﻪ‬
‫ﭘﻮﭘﻠﺰی و‪ .‬ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه ﯾﯥ ﻟﻪ ﭘﺨﻮا ﭘﯧﮋﻧﺪل‪ ،‬ﮐﻮرﻧ‪ K‬ور ﺑﺎﻧﺪې د اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﻮم‬
‫اﯾ‪R‬ﯽ و‪ ،‬دا ﻧﻮم د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﴎه ﻫﻢ ﺟﻮړ و‪ .‬ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻫﻐﻪ‬
‫ﮐﻮﯾ)ﯥ ﺗﻪ راﺗﻪ‪ ،‬ډﯦﺮ وﺧﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﮐﺮزي ﭘﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﺗﻠﻮ‪ ،‬ﮐﺮزي ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﺗﺮې‬
‫ﭘﻮ‪n‬ﺘﻞ‪":‬ﺗﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ راﴎه ﻣﻠ‪:‬ﺮی ﯾﯥ؟" اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ورﺗﻪ د ﻫﻮ >ﻮاب واﯾﻪ‪ .‬ﻫﻐﻪ‬
‫اوس ﯾﻮ >ﻞ ﺑﯿﺎ ﮐﻮﯾ)ﯥ ﺗﻪ راﻏﻠﯽ و او د ﺧﭙﻞ ﻣﴩ ﺧﱪو ﺗﻪ ﻏﻮږ و‪ .‬ﮐﺮزي ورﺗﻪ ﭘﻪ‬
‫ډا‪e‬ﻪ ﮐ!ه ﭼﯥ ﻧ!ۍ ﻧﻮر ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﻪ ﻏﻮاړي‪ ،‬ﻧﻮ >ﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﴎه ورﮐ!و ﭼﯥ‬
‫ﺑﺪﻟﻮن راﻣﻨ‪ 7‬ﺗﻪ ﮐ!و‪ .‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﯾﯥ د ﺧﱪو ﭘﻪ ‪H‬ﻮﻟﯿﺰ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪه‪،‬‬
‫ﺧﻮ ﺑﯿﺎ ﯾﯥ ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ ﻣﴩ ﺧﱪو ﺗﻪ د ﺗﻞ ﭘﻪ ﯧﺮ ﻏﻮږ اﯾ‪R‬ﯽ و‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻻ د ﺳﭙ)ﻤﱪ‬
‫د ‪۱۱‬ﻣﯥ ﻟﻪ ﭘﯧ‪R‬ﻮ ﭘﻮره ﺧﱪ ﻧﻪ و‪ ،‬او ﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﻮﻫﯧﺪه ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧ!ۍ ﮐﯥ ﻪ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ‬
‫راﻣﻨ‪ 7‬ﺗﻪ ﺷﻮي‪ .‬ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﻮ ﺧﱪې وﮐ!ې‪ ":‬ﻃﺎﻟﺒﺎن >ﻮاﮐﻤﻦ دي‪ ،‬ﻣﻮږ ﺑﻪ‬

‫اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﮐﺮزي ﺗﻪ وﯾﻞ‪":‬ﺗﺎﺳﯥ ﻟﻮﺳﺘﯽ ﮐﺲ ﯾﺎﺳﺖ‪ ،‬ﺧﻮ ﺗﺎﺳﯥ وﻻړ ﺷﺊ او ﻟﻪ‬
‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﮐ!ئ‪ ".‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ‪۲۰۰۱‬زﮐﺎل ﮐﯥ د ﮐﺮزي وﯾﺰه ﭘﺎی ﺗﻪ‬
‫ورﺳﯧﺪه او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ورﺗﻪ ﻧﻪ ¦ﺪﯾﺪوﻟﻪ‪ ،‬ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﮐﯥ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه ﯾﻮ >ﻞ ﺑﯿﺎ‬
‫اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻤﮑﺎري وﮐ!ه‪ .‬ﮐﺮزي ووﯾﻞ‪":‬زه ﻓﮑﺮ ﮐﻮم ﭘﻪ ﻫ‪o‬ﻏﻪ ﻻﻧﺠﻪ ﮐﯥ اﻣﺮﯾﮑﺎ‬
‫ﻣﺪاﺧﻠﻪ وﮐ!ه او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﯾﯥ ووﯾﻞ ﭼﯥ ﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﺧﺎورې وﻧﻪ ﺑﺎﳼ‪ .‬زه ﻧﻪ‬
‫ﭘﻮﻫﯧ‪F‬م ﭼﯥ ﻮﻣﺮه اﻏﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﯥ ﻟﺮﻟﯽ وي‪ .‬ﻣﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ زﻣﺎ وﯾﺰه ﻧﻮره‬
‫ﺧﺘﻤﻪ ده‪ ،‬ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﮐﻮﻻی ﺷﺊ‪ .‬زه ډاډه ﯾﻢ ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﺑﻪ ﭘﻪ دې اړه ﻪ ﮐ!ي‬
‫وي‪".‬‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٥٣‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٥٢‬‬

‫وژﻟﻮ‪ ،‬ﺧﱪو ﺗﻪ واو‪n‬ﺘﻪ‪ .‬دا د ﮐﺎر ﭘﯿﻞ و‪ .‬ﮐﻪ ﭼﯧﺮې د ﺧﱪو ﺳﱰاﺗﻴﮋي ﮐﺎر ﻧﻪ وای‬

‫دﻫﻐﻮی ﭘﺮ وړاﻧﺪې اوس ﻪ وﮐ!ای ﺷﻮ؟" ﮐﺮزي ﭘﻪ ډاﻧ‪:‬ﻪ ﭘﯧﯿﻠﯥ ور ﻏﱪ‪e‬ﻪ ﮐ!ه‪":‬ﻣﻪ‬

‫ﮐ!ی‪ ،‬ﻧﻮ ﺑﯿﺎ د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﻪ ﻣﻼﺗ! ﺟ‪!:‬ه اړﯾﻨﻪ وه‪ .‬دا ﻫﻐﻪ ﻪ و ﭼﯥ ﮐﺮزي ﺧﭙﻠﻪ‬

‫وارﺧﻄﺎ ﮐﯧ‪F‬ه‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻪ ﻧ!ﯾﻮاﻟﻮ ﴎه ﺧﱪې ﮐ!ې‪".‬‬

‫ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ د ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﴩي ﭘﻪ ﻏﺎړه وﻟﺮي‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺑﺪﯾﻞ ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ‬

‫ﮐﺮزي اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺗﻪ ﯾﻮ ﻟﯧﺴﺖ ورﮐ!‪ ،‬د اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺳﱰ‪e‬ﯥ >!ﯦﺪﻟﯥ وې‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪه‬

‫ﺮ‪e‬ﻨﺪ ﳾ‪.‬‬

‫ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﻟﯧﺴﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻪ و‪ .‬ﭘﻪ دې ﭘﺎ¡ﻮ ﮐﯥ د دﻫﺮاوت د >ﯿﻨﻮ‬

‫ﮐﺮزي ووﯾﻞ‪":‬زه ﺑﻪ ﺟﻨ‪p‬ه ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ اﺧﻠﻢ‪ ،‬ﻨ‪:‬ﻪ ﻟﻪ ﺟ‪!:‬ې ﭘﺮﺗﻪ دا ﮐﺎر ﺷﻮﻧﯽ‬

‫ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ وو‪ .‬د ﻗﻮم ﮐﺴﺎن‪ ،‬ﻃﺎﻟﺒﺎن‪ ،‬ﭘﺨﻮاŠ ﻃﺎﻟﺒﺎن او ﻧﻮر ﭘﮑﯥ و‪ .‬اﺑﺮاﻫﯿﻢ‬

‫ﺑﻮﻟﺊ؟" ﭘﺮ ﻫﻤﺪې ﻣﻬﺎل ﯾﻮ اروز‪e‬ﺎŠ ﺗﺮې ﭘﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ وﮐ!ه‪ ،‬ﺧﻮ ﮐﺮزي ﯾﯥ ﭘﻮ‪n‬ﺘﻨﯥ ﺗﻪ‬

‫ﭘﻮه ﮐ!ای ﺷﻮ‪ ،‬او ﻫﻐﻪ دا ‪H‬ﻮل ﭘﯧﮋﻧﺪل‪ .‬اﺑﺮاﻫﯿﻢ د ﺳﯿﺪ ﭘﻪ ﯧﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﭙﻠﯥ ﺳﯿﻤﯥ‬

‫ﭘﺎم وﻧﻪ ﮐ!‪ .‬ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ووﯾﻞ‪":‬ﺗﺎﺳﯥ راﺗﻪ د ورور ﭘﻪ ﯧﺮ ‪e‬ﺮان ﯾﺎﺳﺖ‪ ،‬ﮐﻪ ﺗﺎﺳﯥ د‬

‫ﺗﻪ ﺗﻠﻠﯽ وای او ﻫﻠﺘﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﮐﻼوو ﮐﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﴎه ﮐﺘﲇ وای او د ﮐﺮزي‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻠﻮﯾﺎن و وژﻧﺊ‪ ،‬زه ﺑﻪ ﻣﻮ ﴎه ﻟﻪ ﺗﻨﻪ ﺟﻼ ﮐ!م‪ ".‬ﭘﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﯥ ﻧﺎﺳﺘﻮ ﺧﻠﮑﻮ‬

‫ﭘﯿﻐﺎم ﯾﯥ ﺗﺮ ﻫﻐﻮی رﺳﻮﻟﯽ وای‪ .‬اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺗﻪ د ﺳﯿﺪ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﯾﻮ ﻪ زﯾﺎت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫دا ﺧﱪه اورﯦﺪﻟﯥ وه‪.‬‬

‫ورﮐ!ل ﺷﻮل‪ .‬ﻫﻐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وﻻﯾﺖ ﮐﯥ د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﺮ ذﻫﻨﻮﻧﻮ ﮐﺎر وﮐ!ي‪ .‬ﮐﺮزي‬

‫ډﯦﺮو اﻓﻐﺎن ﻣﴩاﻧﻮ د ﮐﺮزي ﻧﺮﻣﯥ ﺳﯿﺎﺳﯥ روﯾﯥ ﺗﻪ ﻫﺮﮐﻠﯽ واﯾﻪ‪ .‬ﻟﻪ ﭘﺨﻮاﻧﯿﻮ‬

‫ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﺧﭙﻠﻪ د ﺧﻠﮑﻮ ﻣﻨ‪ 7‬ﺗﻪ ﻧﻨﻮزي‪ ،‬د دې ﮐﺎر ﻟﭙﺎره ﯾﯥ ﭘﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻻر ﭘﺎﮐﻮﻟﻪ‪.‬‬

‫ﭘﺎﭼﺎﻫﺎﻧﻮ ﺨﻪ اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﻫﻢ ﻟﻪ ورﺗﻪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﻮﻧﻮ ﮐﺎر اﺧﯿﺴﺘﯽ و‪ .‬ﻫﻐﻪ‬

‫اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭼﯥ ﮐﻠﻮﻧﻪ ﯾﯥ د ﺷﻮروﯾﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺟ‪!:‬ه ﮐ!ې وه‪ ،‬ﭘﻪ ﺳﺘﻮﻣﺎﻧ‪ K‬ﯾﯥ ﭘﻪ‬

‫ﻟﻮﻣ!ی د ﯾﻮې ډﻟﯥ ﭼﯥ ورﺗﻪ ﻧ‪F‬دې او د ﻗﻮم ﮐﺴﺎن ﯾﯥ وو‪ ،‬ﮐﺎر ﭘﯿﻞ ﮐ!‪ .‬د ﻫﻐﻮی‬

‫ﺧﭙﻠﻪ ږﯾﺮه ﻻس را ﺗﯧﺮ ﮐ! او وﯾﯥ وﯾﻞ‪":‬دا ﻟﻪ اور ﴎه ﻟﻮﺑﯥ دي‪ ".‬ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ >ﺎن‬

‫ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﯾﯥ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ >ﺎن ورﺳﺎوه‪ ،‬ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩاﻧﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺳﻠ‪:‬ﻮﻧﻮ ﻟﯿﮑﻮﻧﻪ‬

‫ﭘﻪ اړه ﻓﮑﺮ ﻧﻪ ﮐﺎوه او ﻧﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ د ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻼف ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه‪ ،‬ﺧﻮ ﻫﻐﻪ د ﮐﺮزي د‬

‫وﻟﯧ‪F‬ل‪ ،‬ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﴎه ﯾﯥ د ﻫﻐﻮی د ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ‪ ،‬وﺳﻠﻮ‪ ،‬ﻟﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺨﻪ د‬

‫ورﺗ‪ d‬ﻣﺨﺎﻟﻒ و‪ .‬ﻓﮑﺮ ﯾﯥ ﮐﺎوه ﭼﯥ ‪e‬ﻲ ﭘﻪ دې ﮐﺎر ﴎه ﺑﻪ ﮐﺮزي ﺗﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰه ور‬

‫ﺧﻼﺻﻮن‪ ،‬او ﻧﻮرو اﻣﺘﯿﺎزاﺗﻮ ژﻣﻨﯥ وﮐ!ې‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﯾﻮازې ﴎ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﮐﯥ ﻟﻪ‬

‫ﭘﯧ‪R‬ﻪ ﳾ‪ .‬ﮐﺮزی ورﺗﻪ د ﯾﻮ ﭘﯿﺎوړي ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩ ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ ‪e‬ﺮان و‪ ،‬ﻧﻮ >ﮑﻪ ﯾﯥ ﻫﻐﻪ‬

‫ﺑﺮﺗﺎﻧﻮﯾﺎﻧﻮ ﺨﻪ ﭘﯿﺴﯥ ‪H‬ﻮﻟﯥ او د دې ژﻣﻨﻮ د ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﻤﺘﻮ ﮐ!ې‪.‬‬

‫ﭘﺮ ﻣﺮګ ﻧﻪ ﭘﯧﺰو ﮐﯧﺪه‪ .‬ﺧﻮ ﮐﺮزي ﯾﯥ ﺧﱪې ورﴎه وﻧﻪ ﻣﻨﻠﯥ‪ ،‬او اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﯾﯥ ﻗﺎﻧﻊ‬

‫ورﺗﻪ ﻫ˜ﯥ ﭘﻪ ﻧﻮي اﻓﻐﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﯥ ﺗﺮﴎه ﺷﻮې‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﺷﻮروﯾﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې‬

‫ﮐ! ﭼﯥ ﭘﯿﻐﺎم ورﺳﻮي‪.‬‬

‫ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺟﻬﺎد ﭘﯿﻞ ﺷﻮ‪ ،‬د ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩاﻧﻮ وړو ډﻟﯥ ﺑﻪ ﻟﻪ ﯾﻮې ﮐﻮ‪H‬ﯥ ﺨﻪ‬

‫ﯾﻮازې اﺑﺮاﻫﯿﻢ د ﮐﺮزي د ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﺑﯥ ﺑﺎوري ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ‪ ،‬ﺑﻞ ﮐﺲ ﻫﻢ ﭘﻪ دې اړه‬

‫ﺑﻠﯥ ﺗﻪ ﺗﻠﻞ او ﻟﻪ >ﺎﻧﻮﻧﻮ ﴎه ﺑﻪ ﯾﯥ ډاﻟ‪ ،K‬ﭘﯿﺴﯥ او ﻧﻮر ﻪ وړل‪ ،‬ﭼﯥ د ﺧﻠﮑﻮ‬

‫اﻧﺪﯦ‪R‬ﻨﻪ ﻟﺮﻟﻪ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ووﯾﻞ‪":‬ﻟﻪ ﻣﻮږ ﴎه وﺳﻠﯥ ﻧﺸﺘﻪ‪ ،‬ﺗﺎﺳﯥ ﻨ‪:‬ﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻮئ ﭼﯥ ﭘﻪ‬

‫ﻣﻼﺗ! ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐ!ي‪ .‬ﮐﻮرﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻤﺪاﺳﯥ وي ﭼﯥ ﻟﻪ ﯾﻮ اړخ ﺨﻪ ﺑﻪ د ﻗﻮم‬

‫ﻫﻤﺪې ډول ﺑﻪ اروز‪e‬ﺎن ﺗﻪ ﻧﻨﻮ>ﺊ؟" ﺧﻮ ﮐﺮزي ﺧﭙﻞ ﭘﻼن ﺗﻪ ﺗﻐﯿﺮ ور ﻧﻪ ﮐ!‪ ،‬ﻟﻪ‬

‫ﺧﯿﺎل ﺳﺎﺗﯥ‪ ،‬ﻟﻪ ﺑﻞ اړخ ﺨﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻮ اداري ﭼﺎرو ﺗﻪ ﭘﺎم ﮐﻮې‪ .‬دا ﭘﻪ ﭘ‪R‬ﺘﻨﻮ ﮐﯥ‬

‫دې ﮐﺴﺎﻧﻮ ﴎه ﯾﯥ ‪H‬ﯿﻨ‪:‬ﻪ اړﯾﮑﻪ وه او ﺑﺎور ﯾﯥ ﭘﺮې ‪H‬ﯿﻨ‪ d‬و‪ .‬ﭘﻪ وﻟﴘ ﺧﻠﮑﻮ ﮐﯥ‬

‫>ﺎﻧ‪!:‬ی ﮐﺮدار دی‪ ،‬ﭼﯥ ﺧﻄﺮ وﯦﺸﻞ ﺷﻮی وي‪.‬‬

‫دا ﮐﺴﺎن اﻏﯿﺰﻧﺎک وو‪ ،‬ﻧﻮ >ﮑﻪ ﮐﺮزي ﭘﺮې د ﺧﭙﻞ ﭘﻼن او ﻣﻘﺎوﻣﺖ د ﭘﺮﻣﺨﺘ‪d‬‬

‫ﭘﻪ داﺳﯥ ﯾﻮه ‪H‬ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ډﯦﺮ وي او ﭘﻪ ﻟﻮﯾﻮ او وړو ډﻟﻮ وﯦﺸﻞ ﺷﻮي وي‪،‬‬

‫ﻟﭙﺎره ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻮﻟﻪ‪ .‬ﮐﺮزی راﴈ ﮐ!ای ﺷﻮ ﭼﯥ د ﺟ‪!:‬ې ﺳﱰاﺗﯿﮋي ﯾﯥ ﻧﺎﮐﺎﻣﻪ‬

‫ﺑﻬﺮﻧﯿﺎن ﻫﻢ ﭘﻪ اﺳﺎﻧ‪ K‬ﻧﻪ ﳾ ﮐﻮﻻی ﺳﯿﺎﳼ او ‪H‬ﻮﻟﻨﯿﺰ درﻳ‪ 7‬درک ﮐ!ي‪ .‬ﭘﻪ‬

‫ﮐﯧﺪوﻧﮑﯥ وه‪> ،‬ﮑﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﻪ ﭘ‪R‬ﺘﻨﻲ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ډﯦﺮ >ﻮاﮐﻤﻦ وو‪ .‬ﻧﻮ >ﮑﻪ ﮐﺮزي‬

‫ﭘ‪R‬ﺘﻨﻮ ﮐﯥ ﺗﺮﺑﻮر‪e‬ﻠﻮي ﻫﻢ اﺧ‪R‬ﻠﯥ‪ ،‬ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﯥ د ﯾﻮ او ﺑﻞ ﻗﻮم ﺗﺮﻣﻨ‪ 7‬ﻧﺎوړه‬

‫ﭘﻪ ارزو‪e‬ﺎن او ﻧﻮرو ﺳﻮﯾﲇ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ﻧﻔﻮذ زﯾﺎﺗﯧﺪو ﮐﺎر ﭘﯿﻞ ﮐ!‪ .‬ﺧﱪه ﻟﻪ‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٥٥‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٥٤‬‬

‫ﭘﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ ﯾﻮ ﻣﻠ‪:‬ﺮی د ﺣﺎﺟﻲ ودود ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ درﻟﻮد‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ﻧﻨ‪:‬ﻪ ﮐﻮﻟﻪ‪،‬‬

‫ﺳﯿﺎﻟ‪ K‬ﭘﺎﱄ‪ .‬د اﮐﺎ د زاﻣﻨﻮ او ان د ورو¡ﻮ ﺗﺮﻣﻨ‪ 7‬ﻫﻢ د واک ﭘﺮ وﯦﺶ او اﻣﺘﯿﺎز‬

‫ﺧﻮ د ﻫﻐﻪ ﻫ˜ﻮ ﻫﻢ ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﮐﺎر ﻧﻪ ﺷﻮ ورﮐﻮﻻی‪ .‬ﺣﺎﺟﻲ ودود د ﺣﺎﺟﻲ روزي ﺧﺎن‬

‫ﺧﻮاﺑﺪي ﻣﻮﺟﻮده وي‪ .‬ﭘﻪ ﮐﴩﺗﻮب ﮐﯥ ﻫﻢ >ﻮاﻧﻮ ﻫﻠﮑﺎﻧﻮ ﺗﻪ دا ور ‪n‬ﻮدل ﮐﯧ‪F‬ي‬

‫ﭘﻪ اړه ﯾﻮ ﻟﯿﮏ ﻟﯿﮑﻠﯽ و ﭼﯥ ‪e‬ﻨﻲ ﻫﻐﻪ وﺳﻠﯥ ﻧﻪ ﻟﺮي‪ .‬ﺧﻮ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ د وﺳﻠﻮ د‬

‫ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻮ‪H‬ﻪ ﮐﯥ ﻨ‪:‬ﻪ د ﺧﭙﻞ ﺣﻖ او ﻋﺰت ﻧﻨ‪:‬ﻪ وﮐ!ي‪ .‬د >ﻮاﻧﻮ ﻫﻠﮑﺎﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ‪ 7‬د‬

‫ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ ﭘﻪ اړه ﺗﺮې ﭘﻠ)ﻨﯥ رواﻧﯥ وې‪ .‬ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ وﻻﯾﺖ ﮐﯥ ﻧﻮي ﻃﺎﻟﺒﺎن‬

‫ﻻس اﭼﻮل او ﻓﺰﯾﮑﻲ ﺟ‪!:‬ې ﻋﺎدي وي‪ .‬ﭘﻪ دې ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻗﻮم ﮐﯥ ﯾﻮ ﻮک‬

‫ﻣﻘﺮرﯦﺪل‪ ،‬روزي ﺧﺎن ﺑﻪ >ﺎن ور ﺨﻪ ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﮐﯥ ﻟﯿﺪه‪ ،‬ﻧﻮ >ﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ﮐﻠﻪ ﮐﺎﺑﻞ‬

‫د واک ﭼﺎرې ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ اﺧﲇ‪ .‬ﻟﻪ ﺷﻮروي ﴎه د ﺟﻬﺎد ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د وﺳﻠﻮ ﮐﺎروﺑﺎر‬

‫ﺗﻪ د ﻪ وﺧﺖ ﻟﭙﺎره ﺳﻔﺮ ﮐﺎوه‪.‬‬

‫ﻧﻮر ﻫﻢ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ‪ 7‬ﺷﺨ!ې زﯾﺎﺗﯥ ﮐ!ې‪ .‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﺟ‪!:‬ه ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐﯥ د‬

‫د ارزو‪e‬ﺎن د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﺨﻮاŠ ﻣﴩ ﻋﺰﯾﺰ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻟﺮﻟﯥ‪ .‬د ﻫﻐﻪ‬

‫ﻣﺬﻫﺐ‪ ،‬ﺧﭙﻠﻮاﮐ‪ K‬او ﺳﯿﺎﺳﺖ د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب وه‪ ،‬ﺧﻮ د ﻫﺮ اﻓﻐﺎن ﻟﭙﺎره ﯾﻮ رژﯾﻢ ﭘﻪ‬

‫ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﯾﻮازې اﯾ‪p‬ﯾﺎﻟﻮژﯾﮏ اﺧﺘﻼف ﻧﻪ و‪ ،‬ﺑﻠﮑﯥ ﻫﻐﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ >ﺎن واک ﺗﻪ‬

‫ﺧﭙﻞ ﻗﻮم او ﮐﻮرﻧ‪ K‬ﮐﯥ د ﺑﺪﻟﻮن ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ دی‪.‬‬

‫ورﺳﻮي‪ .‬ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻋﺰﯾﺰ ﺗﺮ ﺎر ﻻﻧﺪې ﻧﯿﻮﻟﯽ و‪ .‬د ﻋﺰﯾﺰ ﺗﺮﺑﻮر ﻫﻢ ورﺗﻪ ﻣﺸﮑﻼت‬

‫ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ روزي ﺧﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ ﻗﻮم ﺑﺎرﮐﺰی و او د ﮐﺮزي د ﮐﻮرﻧ‪ K‬ﺳﯿﺎل ﺑﻠﻞ‬

‫ﺟﻮړول‪ ،‬د ﻋﺰﯾﺰ ﺗﺮﺑﻮر ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﭼﯥ دی ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻣﴩ و‪ ،‬ﺗﺮ‬

‫ﮐﯧ‪F‬ي راﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د واﮐﻤﻨ‪ K‬ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻗﻮﻣﻲ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺮ ﭘ‪R‬ﻮ ﻻﻧﺪې‬

‫ﺳﺨﺘﻮ ﻓﺸﺎروﻧﻮ ﻻﻧﺪې و‪ ،‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ رژﯾﻢ راﻏﯽ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﺧﻮښ ﺷﻮ‪ .‬د ﻋﺰﯾﺰ‬

‫و‪ .‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ رژﯾﻢ ﭘﻪ دې ﺗﻮاﻧﯧﺪﻟﯽ و ﭼﯥ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ‪ 7‬د ﺷﺨ!و ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ‬

‫ﺗﺮﺑﻮر د ﻏﭻ ﭘﻪ ¦ﻪ و‪ .‬ﻋﺰﯾﺰ ﺧﭙﻠﯥ >ﻤﮑﯥ ﺗﻪ ﯾﻮه وﯾﺎﻟﻪ واﯾﺴﺘﻠﻪ‪ ،‬ﺗﺮﺑﻮر ﯾﯥ ﺗﺮې د‬

‫ﺣﻞ ﻻرې وﻣﻮﻣﻲ‪ ،‬د ﻏﻼوو او وژﻧﻮ ﻣﺨﻪ وﻧﯿﴘ‪ ،‬دې ﮐﺎر ﻫﻢ ﭘﻪ وﻟﺲ ﮐﯥ او ﻫﻢ‬

‫اوﺑﻮ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ‪ ،‬ﻋﺰﯾﺰ ﯾﯥ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ ﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ‪ ،‬ﭘﺮ ﻫﻤﺪې ﻣﻮﺿﻮع د دواړو ﺗﺮﻣﻨ‪7‬‬

‫ﺧﭙﻠﻪ د ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ‪ 7‬ﮐﯥ ﺷﺘﻮن درﻟﻮد‪ ،‬روزي ﺧﺎن ﺑﺎرﮐﺰي راﺗﻪ‬

‫ﺳﺨﺖ اﺧﺘﻼﻓﻮﻧﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﻮل‪ .‬د ﻋﺰﯾﺰ ﺗﺮﺑﻮر د اوﺑﻮ د ﻧﻪ ورﮐ!ې ﭘﻪ ﻏﭻ اﺧﯿﺴﺘﻮ ﴎه‬

‫ووﯾﻞ‪":‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﻮږ د واک ﭘﺮ ‪pe‬ۍ وو‪ ،‬ﮐﻮم ﮐﺲ ﺑﻪ ﭼﯥ و وژل ﺷﻮ‪ ،‬د ﮐﺲ ﻟﻪ‬

‫د ﻋﺰﯾﺰ ﭘﺮ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻮن ﻻر ﺑﻨﺪه ﮐ!ه ﭼﯥ د ﺗﺮﺑﻮر ﭘﻪ >ﻤﮑﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺗﯧﺮه ﺷﻮې وه‪.‬‬

‫ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩ او ﯾﺎ ﻫﻢ ﺟﻨ‪:‬ﺴﺎﻻر ﴎه ﺑﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ اړه ﺧﱪې ﮐﯧﺪې‪ .‬ﺧﻮ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د‬

‫ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻋﺰﯾﺰ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺗﻪ د ﯾﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ د ‪pe‬ون ﺑﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺗﻠﻠﯽ و‪ ،‬ﺗﺮﺑﻮر ﯾﯥ ورﺗﻪ‬

‫واﮐﻤﻨ‪ K‬ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻫﺮ ﻪ ﯾﻮازې د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ادارې ﭘﻮرې ﺗ!ﱄ وو‪ ،‬ﻣﻮږ ﭘﮑﯥ ﮐﻮم‬

‫ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎت ﮐ!ي و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﻋﺰﯾﺰ ﻧﻮر ﻟﻪ وﻃﻨﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﳾ‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﻪ‬

‫اړﯾﻦ رول ﻧﻪ ﺷﻮ ﻟﻮﺑﻮﻻی‪ .‬ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﯥ ﮐﻮم ﭼﺎ ﻏﻼ وﮐ!ه‪ ،‬ﭼﺎ ﻧﻪ ﺷﻮای ﮐﻮﻟﯽ د ﻫﻐﻪ‬

‫ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻬﺮ ﺗﻠﻠﯽ و‪ ،‬ﻧﻮ ﺗﺮﺑﻮر ﺑﻪ ﯾﯥ ﮐﻮر ﺗﻪ ورﺗﻠﻮ او د ﻫﻐﻪ د ﮐﻮرﻧ‪ K‬ﻏ!ي ﺑﻪ ﯾﯥ‬

‫ﻧﻨ‪:‬ﻪ وﮐ!ي‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﻪ ﭼﺎ ﻗﺘﻞ وﮐ!‪ ،‬ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ د ﻗﺎﴈ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺣﺎﴐ‬

‫ﺗﻨ‪:‬ﻮل‪ .‬ﻟﻪ دې ﴎه ﻋﺰﯾﺰ ﺗﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭘﯧ‪R‬ﯥ ﺷﻮې‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﺷﻮی ﮐﻮﻻی‪ ،‬ﺧﭙﻞ ﮐﻮر‬

‫ﮐ!‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ د ﻣﺮګ ﺳﺰا واوروﻟﻪ‪ ،‬ﭼﺎ ﯾﯥ ﻧﻨ‪:‬ﻪ ﻧﺸﻮه ﮐﻮﻻی‪ .‬اﻓﻐﺎن وﻟﺲ د‬

‫ﺗﻪ ﺳﺘﻮن ﳾ‪ .‬د ﻋﺰﯾﺰ د ﮐﻮرﻧ‪ K‬ﻏ!و ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﻮاﺳﺖ وﮐ!‪ ،‬دا ﺧﱪه ان ﺗﺮ‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻪ ﻧﻪ ﺷﻮ وﯾﻼی‪ ،‬ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﺨﻪ ﯾﯥ ډﯦﺮه وﯦﺮه ﻟﺮﻟﻪ‪ .‬ﺧﻮ د‬

‫ﻣﻼﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﭘﻮرې ورﺳﯧﺪه ﭼﯥ ﻋﺰﯾﺰ ﺗﻪ اﺟﺎزه ورﮐ!ي ﭼﯥ ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﺗﻪ راﺳﺘﻮن‬

‫ﭘﺨﻮاﻧﯿﻮ رژﯾﻤﻮﻧﻮ ﴎه ﯾﯥ ﺧﱪ ﮐﻮﻻی ﺷﻮی‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﻪ د اوﺑﻮ او >ﻤﮑﯥ ﺧﱪه وه‪،‬‬

‫ﳾ‪.‬‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ اﺟﺎزه ﻧﻪ ورﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ ﺣﻞ ﯾﯥ ﮐ!ئ‪".‬‬

‫د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د واﮐﻤﻨ‪ K‬ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻗﻮﻣﻲ واﺳﻄﯥ او ﺳﭙﺎر‪n‬ﺘﻨﯥ ﻧﻪ ﻣﻨﻞ ﮐﯧﺪې‪ ،‬د‬

‫روزي ﺧﺎن ﺗﺮ اوﺳﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ‪ 7‬ﮐﯥ اړﯾﮑﯥ ﻟﺮﻟﯥ‪ ،‬ﺧﻮ د وﺧﺖ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪو ﻟﻪ‬

‫اروز‪e‬ﺎن ﭘﺨﻮاﻧﯽ واﱄ ﻫﻢ ﻧﻮي رژﯾﻢ ﻟﻪ ﭘ‪R‬ﻮ ﻏﻮر>ﻮﻟﯽ و‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ اروز‪e‬ﺎن‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د اړﯾﮑﻮ ﭘﺮ ﻣ‪)e j‬ﻪ اﺧﯿﺴﺘﻞ ﻫﻢ ﺳﺘﻮﻧﺰم ﺷﻮل‪ .‬ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﯥ وﺳﻠﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ‬

‫وﻧﯿﻮ‪ ،‬ﻻ ﻫﻢ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟﻪ ﺳﻔﺎرت ﴎه ﺧﭙﻠﯥ اړﯾﮑﯥ‬

‫ﺗﻪ ﻧﻪ وې ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐ!ې‪H ،‬ﻮﻟﯥ ﯾﯥ د ارزو‪e‬ﺎن ﭘﻪ ﺷ‪o‬ﱄ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﭘ)ﯥ ﮐ!ې وې‪.‬‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٥٧‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٥٦‬‬

‫>ﺎی ﮐﯥ ﺑﻪ ﻣﯿﻨﺪو ﺧﭙﻞ روغ زاﻣﻦ ورﮐﻮل او ﻫﻤﺪﻟﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺧﭙﻞ زاﻣﻦ ژوﺑﻞ‬

‫وﺳﺎ‪ ،f‬ﺧﻮ ﻪ ﻣﻮده وروﺳﺘﻪ دا ورﺗﻪ >ﮑﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻪ ﺷﻮه ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ‬

‫ﯾﺎ ﻣ!ه ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮل‪.‬‬

‫ﺳﻔﺮوﻧﻮ او ﻣﺠﻠﺴﻮﻧﻮ ﺧﱪﯦﺪل‪ .‬ﭘﻪ ﻟﻮﻣ!ﯾﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ ﯾﯥ ﻣﻼﯾﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﯿﺴﯥ ورﮐﻮﻟﯥ ﭼﯥ‬

‫ﺑﯧﺮﺗﻪ را>ﻢ د ﮐﺮزي د ﭘﻴﻐﺎم ﺧﱪو ﺗﻪ‪ .‬د اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﻪ ﯧﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﻫﻢ د ﺳﯿﺪ‬

‫د ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﯾﻨﻪ او ﻣﻼﺗ! وﮐ!ي‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﭘﺨﻮاﻧﯿﻮ زﺧﻤﻮﻧﻮ ﻋﮑﺴﻮﻧﻪ‬

‫ﭘﯿﻐﺎم واﺧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﻫﻐﻪ د ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ د ﺷ‪o‬ﱄ ﮐﲇ ﮐﻮ‪H‬ﻮال و‪ .‬ﭘﻪ وﻧﻪ ‪H‬ﻴ‪ j‬او ﻟﻮﯾﻪ‬

‫ﺳﺎﺗﲇ و‪ ،‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﯥ د ﯾﻮې ﭘﻠﻤﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﮐ!ل ﭼﯥ ‪e‬ﻨﻲ ﻫﻐﻪ‬

‫ږﻳﺮه ﯾﯥ ﻟﺮﻟﻪ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﯾﻮ ﻣﺤﲇ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩ و‪ ،‬د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ‪ 7‬ﮐﯥ د ﻣﺎﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻮم‬

‫ﮐﻮﯾ)ﯥ ﺗﻪ د درﻣﻠﻨﯥ ﻟﭙﺎره ﺳﻔﺮوﻧﻪ ﮐﻮل‪ .‬ﺧﻮ ﭘﺮ دې ‪H‬ﻮﻟﻮ ﻫ˜ﻮ ﴎﺑﯧﺮه‪ ،‬ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ‬

‫ﻣﺸﻬﻮر و‪ .‬ﻧﻮﻣﻮړی د ﮐﺮزي ﺑﻠﻨﯥ ﺣﯿﺮان ﮐ!‪ .‬ده ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﮐﻮﯾ)ﯥ ﺗﻪ‬

‫د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري و>ﭙﻞ ﮐ!ای ﺷﻮ‪ .‬ﯾﻮه ﻣﻠ‪:‬ﺮي ﯾﯥ ورﺗﻪ ﻓﺮﯾﺐ ورﮐ!‪ ،‬او ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ‬

‫د ﻣﴩ ﮐﺮزي ﭘﻪ ﺑﻠﻨﻪ ډﯦﺮ ﺳﻔﺮوﻧﻪ ﮐ!ي وو‪ ،‬اوس ﯾﯥ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ زوی ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي‬

‫ﯾﯥ ﭘﻪ ﻻس ورﮐ! او د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ دواﮐﻤﻨ‪ K‬ﺗﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻪ زﻧﺪان ﮐﯥ و‪.‬‬

‫ﴎه ﻟﯿﺪﻧﯥ ﮐﻮﻟﯥ‪ ،‬دا ﻣﻬﺎل ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻮن ﮐﯥ ﻟﻪ ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﴎه ﻧﻪ ﺷﻮ‬

‫د ﭘﺨﻮاﻧﯿﻮ ﺟﻨ‪:‬ﺴﺎﻻراﻧﻮ او ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩاﻧﻮ ﻗﻮت ﺿﻌﯿﻒ ﺷﻮی و‪ ،‬د دې ﺗﺮﻨ‪ d‬دا‬

‫ﮐﺘﻠﯽ‪ .‬ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﺗﻞ د ﮐﺮزي ﻣﻠ‪:‬ﺮی ﻧﻪ دی ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮی‪ ،‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ اﻣﯿﺮ ﻻﻟﯽ واک‬

‫ﺧﱪه ﻫﻢ ﻧﺎﺮ‪e‬ﻨﺪه ﭘﺎﺗﯥ وه ﭼﯥ د اروز‪e‬ﺎن ﺧﻠﮑﻮ ﭘﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻮﻣﺮه ﺑﺎور درﻟﻮد‪ .‬ﻟﻪ‬

‫ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ورﴎه ﻣﻠ‪:‬ﺮی و‪ ،‬ﻻﻟﯽ د ﮐﺮزﯾﺎﻧﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ و‪ ،‬او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وار ﴎه‬

‫ﮐﻠﻮﻧﻮ دو‪n‬ﻤﻨﯿﻮ او د ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩاﻧﻮ ﭘﺮ ﻓﺴﺎد ﴎﺑﯧﺮه د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ راﺗﻠﻮ ﴎه ﭘﻪ دې‬

‫ﻻﻟﯽ ﺑﯿﺎ ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﻫﻢ ﻧﻪ و ﺟﻮړ‪ .‬ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ اﯦﺮان ﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﯧ‪R‬ﺘﻪ ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ‬

‫وﻻﯾﺖ ﮐﯥ ﺳﻮﻟﻪ راﻏﻠﯥ وه‪ .‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺑﻨﺴ)ﯿﺰ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮﻧﻪ ﻟﮑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻪ ﭘﺮ وﺧﺖ‬

‫ﺷﻮ‪ .‬ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ د ﮐﺮزي ﻣﻠ‪:‬ﺮﺗﯿﺎ ﭘﯿﻞ ﮐ!ه‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﮐﺮزی ﻟﻪ‬

‫ﺗﻠﻞ او ﻟﻮﯾﯥ ږﻳﺮې ﭘﺮﯦ‪R‬ﻮدل د ﻗﻮﻣﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﻟﭙﺎره ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﺷﻮي وو‪> .‬ﯿﻨﯥ ﺧﻠﮏ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﴎه ﻣﺦ ﺷﻮ‪ ،‬د ﻫﻐﻪ وﻓﺎداري ﯾﯥ و ازﻣﺎﯾﻠﻪ‪ .‬ﮐﺮزي ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ‬

‫د ږﻳﺮو د وړو ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﴎ زﻧﺪاŠ ﺷﻮي وو‪ .‬ﭘﺮ ﻣﻮزﯾﮏ ﻫﻢ ﺑﻨﺪﯾﺰ ﻟ‪:‬ﯧﺪﻟﯽ و‪ .‬ﺧﻮ ﺑﯿﺎ‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﻮر ﺧﺘﻢ ﺷﻮل‪ ،‬ﺧﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺧﱪه ﺑﺎور ﻧﻪ ﺷﻮ ﮐﻮﻻی‪ .‬ﻫﻐﻪ ور‬

‫ﻫﻢ ﭘﻪ وﻻﯾﺘﻲ ﮐﭽﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺧﻠﮑﻮ >ﯿﻨﻮ ﺧﱪو ﺗﻪ ﭘﺎم ﮐﺎوه‪ .‬ﭼﺎدري ﺑﺎﯾﺪ ‪An‬ﻮ ﭘﺮ‬

‫ﻏﱪ‪e‬ﻪ ﮐ!ه‪":‬ﺗﺎﺳﯥ ﻪ وﯾﺎﺳﺖ؟ دا ﻧﺎﺷﻮﻧﯥ ده‪ ".‬ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﴎه ﭘﻪ ﺗﯧﺮو‬

‫ﴎ ﮐ!ې وای‪ ،‬ﭼﺎدري د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻧﻈﺎم وړاﻧﺪې ﻫﻢ دود وه‪ .‬د ﺳﻨ‪:‬ﺴﺎر ﭘﻪ ﯧﺮ‬

‫ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﺪه روﯾﻪ ﮐ!ې وه‪ .‬د ﻫﻐﻪ ‪H‬ﻮﻟﯥ وﺳﻠﯥ ﯾﯥ ﺗﺮې اﺧﯿﺴﺘﯥ وې‪ ،‬او ﭘﺮ ﮐﻮر‬

‫ﺳﺨﺘﯥ ﺳﺰا‪e‬ﺎﻧﯥ ﺑﻪ ورﮐﻮل ﮐﯧﺪې‪ ،‬دا ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﺮ ډﯦﺮه ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر او ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ‬

‫ﻧﺎﺳﺖ و‪ .‬ﮐﺮزي ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﱪه ‪H‬ﯿﻨ‪:‬ﺎر ﮐﺎوه‪ ،‬ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎن ﻧﻮر د‬

‫ﺗﺮﴎه ﮐﯧﺪه‪> ،‬ﮑﻪ دا دوه >ﺎﯾﻮﻧﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻗﻮي ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ وو‪ .‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د واﮐﻤﻨ‪K‬‬

‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﯥ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻮل ﻏﻮاړي‪ .‬ﮐﺮزي ورﺗﻪ ووﯾﻞ‪":‬ډﯦﺮ ﺑﺪﻟﻮن ﺑﻪ‬

‫ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﻧﺠﻮﻧﻮ ‪n‬ﻮوﻧ‪A‬ﻲ ﺗ!ل ﺷﻮي وو‪ ،‬ﺧﻮ د اروز‪e‬ﺎن ﻟﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ او‬

‫راﳾ‪ .‬اوس ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮږ ﺧﭙﻞ ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ ﺧﺪﻣﺖ وﮐ!و‪ ،‬او ﭘﻪ دې ﺧﺪﻣﺖ ﮐﯥ ﻫﺮ ﻮک‬

‫دﻫﺮاوت ﭘﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﻟﺮې ﮐﻠﯿﻮ ﮐﯥ ﺧﻠﮏ د زده ﮐ!و ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﴎي وو‪ .‬ﭘﻪ‬

‫ﺑﺎﯾﺪ ‪pe‬ون وﮐ!ي‪ ".‬ﻻ ﻫﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ دﮐﺮزي اﺻﻞ ﭘﯿﻐﺎم ﻧﺸﻮ درک ﮐﻮﻟﯽ‪،‬‬

‫ﮐﻠﯿﻮ ﮐﯥ ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﮐﻮﻻی ﺷﻮل ﭘ!وŠ د ﭼﺎدرۍ ﭘﺮ >ﺎی ﭘﺮ ﴎ ﮐ!ي‪ .‬ﭘﻪ >ﯿﻨﻮ ﮐﻠﯿﻮ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﺗﻪ ﭘﻮ‪n‬ﺘﻨﯥ ﭘﯿﺪا وې‪ ،‬د ﺑﯧﻠ‪:‬ﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ‪ ،‬دا ﭘﻪ ﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﭼﯥ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎن‬

‫ﮐﯥ اﻫﻞ ﺗﺸﯿﻊ اوﺳﯧﺪل‪ ،‬ﻫﻠﺘﻪ ﻧﺠﻮﻧﯥ ﮐﻠﯿﻮاﱄ ‪n‬ﻮوﻧ‪A‬ﯿﻮ ﺗﻪ ﺗﻠﻞ‪ .‬ﺧﻠﮏ اړ وو ﭼﯥ‬

‫ﺑﻪ زﻣﻮږ ﻻس وﻧﯿﴘ؟ ﭘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯥ ﮐﺮزی ﻪ ﻏﻮاړي؟ اﯾﺎ ﻫﻐﻪ دا درک ﮐ!ې‬

‫ﺧﭙﻞ زاﻣﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ ﭘﺮ ﺿﺪ د ﺟ‪!:‬ې ﻟﭙﺎره ورﮐ!ي‪> .‬ﯿﻨﻮ‬

‫ﭼﯥ ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻮل ﻮﻣﺮه ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﮐﺎر دی؟‬

‫>ﻮاﻧﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ دا ﮐﺎر وﮐ!ي‪ ،‬ﻫﻐﻮی د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺨﻪ ﴎ ﻧﻪ ﺷﻮ‬

‫د اﺑﺮاﻫﯿﻢ او ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﴎه ﭼﯥ ﮐﻮﻣﯥ ﺧﱪې ﴍﯾﮑﯥ ﺷﻮې‪ ،‬ﭘﻪ ﮐﻮﻳ)ﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ‬

‫ﻏ!وﻻی‪ .‬د ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﭘﻪ واړه روﻏﺘﻮن ﮐﯥ ﺑﻪ ﻧﻮي >ﻮاﻧﺎن ﻏﻮﻧ‪ p‬ﺷﻮي وو‪ ،‬او ﻫﻤﺪې‬

‫ﻧﻮرو ‪H‬ﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﴎه ﻫﻢ ﴍﯾﮑﯥ ﺷﻮې ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه ﯾﯥ ﮐﺘﲇ و‪ .‬ﻫﻐﻮی‬

‫روﻏﺘﻮن ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﭼﻮرﻟﮑﻪ ﮐﯥ ژوﺑﻞ او وژل ﺷﻮي ﮐﺴﺎن راوړل ﮐﯧﺪل‪ .‬ﭘﻪ ﻫﻤﺪې‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٥٩‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٥٨‬‬

‫ﮐﻮي‪ .‬ﺑﻬﺎدر دا ډول ﻪ ﻟﻪ وړاﻧﺪې ﻧﻪ و ﮐﺎروﱄ‪ .‬د اروز‪e‬ﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐﯥ‬

‫ﺗﻪ ﻣﺸﮑﻠﻪ وه ﭘﻪ دې ﭘﻮه ﳾ ﭼﯥ د اﻣﺮﯾﮑﺎ دﻧ‪:‬ﻮ ﺳﻮدا‪e‬ﺮﯾﺰو ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﮐﯥ ﻪ ډول‬

‫ﺳ)ﻼﯾ‪ j‬ﺗﻠﯿﻔﻮﻧﻮﻧﻪ ﺣﯿﺮاﻧﻮوﻧﮑﻲ ورﺗﻪ ‪n‬ﮑﺎرﯦﺪل‪ ،‬ﮐﺮزي ورﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ د ﺗﻠﯿﻔﻮن‬

‫ﭘﯧ‪R‬ﯥ ﺷﻮې وې‪ .‬او ﯾﺎ دا ﭘﯧ‪R‬ﯥ ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ ﻧ!ﯾﻮال درﻳ‪ 7‬ﻪ اﻏﯧﺰ وﮐ!ي‪.‬‬

‫اﻧ)ﻨﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﳌﺮ ﻟﻮر ﺗﻪ ﻧﯿﴘ‪ .‬ﮐﺮزي ورﺗﻪ د ﺗﻠﯿﻔﻮن ﭘﻪ اړه ‪H‬ﻮل اړﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫د ‪H‬ﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره اﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﻮازې دوﻣﺮه ﻣﻄﺮح وه‪ ،‬ﭼﯥ ﻫﻐﯥ ورﴎه د ﺷﻮروﯾﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې‬

‫ورﮐ!ل‪ ،‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ >ﯿﻨﻮ ﯾﯥ ﭘﻪ اړه ﻫﯧ‪ Ã‬ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وا ﻧﻪ ﺧﺴﺘﻼی ﺷﻮل‪ ،‬ﺧﻮ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ‬

‫د ﺟ‪!:‬ې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻣﺮﺳﺘﯥ ﮐﻮﻟﯥ‪ ،‬او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ﺻﺤﻨﻪ ﻧﻮره ﺧﻮﺷﯥ ﮐ!ه‪.‬‬

‫ﮐﺮزي ﭘﺮې ‪H‬ﯿﻨ‪:‬ﺎر ﮐﺎوه ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻠﯿﻔﻮن وﮐﺎروي‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ اروز‪e‬ﺎن ﺗﻪ وﻻړ‪ ،‬ﻫﻠﺘﻪ‬

‫ﭘﻪ دې وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ وﺳﻠﯥ اﺧﯿﺴﺘﻞ او د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺟ‪!:‬ه‬

‫ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﴎه ﭘﻪ ﻧ‪F‬دې راﺑﻄﻪ ﮐﯥ و‪ .‬ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د اروز‪e‬ﺎن ﭘﻪ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ د‬

‫ﮐﻮل ﻧﺎﮐﺎم ﺷﻮې ﻫ˜ﯥ وې‪ .‬او ﭘﻪ وار وار دا ﮐﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﻮی و‪.‬‬

‫رواﻧﻮ ﺧﱪو ﭘﻪ اړه ﺗﺎزه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﭘﺮ ﺗﻠﯿﻔﻮن اﺧﯿﺴﺘﻞ‪ .‬ﻮﻣﺮه ﻃﺎﻟﺒﺎن‬

‫ﺣﺎﺟﻲ ﺑﻬﺎدر ﭼﯥ ﮐﻠﻪ د ﮐﺮزي د ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﺧﻮﻧﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﻮﯾ)ﯥ ‪n‬ﺎر ﮐﯥ ورﺳﯧﺪ‪،‬‬

‫ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮي؟ د دې ډول او ﻧﻮرو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﯥ ﻟﻪ ﺗﻠﯿﻔﻮن ﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﯿﺴﺖ‪.‬‬

‫ورﺗﻪ اﻧﺪﯦ‪R‬ﻨﯥ ﯾﯥ ﻟﺮﻟﯥ‪ .‬ﺣﺎﺟﻲ ﺑﻬﺎدر د ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﭘﻪ ﯧﺮ د ﯾﻮ ﻗﻮم‬

‫د ﻧﻮرو ﭘﻪ ﯧﺮ ﺣﺎﺟﻲ ﺑﻬﺎدر ﻫﻢ اروز‪e‬ﺎن ﺗﻪ ﻟﻪ ﺳ)ﻼﯾ‪ j‬ﺗﻠﯿﻔﻮﻧﻮﻧﻮ او ﭘﺨﻮاﻧﯿﻮ ﻋﺎدي‬

‫)ﮐﺮﻧ‪ (d‬ﻣﴩ و‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه ﻟﻪ ﻧ‪F‬دې ﭘﯧﮋﻧﺪل‪ ،‬د ﮐﺮزي د ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﺧﻮﻧﯥ ﺗﻪ‬

‫ﻣﺨﺎﺑﺮو ﴎه ﺳﺘﻮن ﺷﻮ‪ .‬دې ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ وﯾﻞ ﺷﻮي وو‪ ،‬ﭼﯥ دا وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﯥ‬

‫ﭘﻪ ور ﺑﻠﻞ ﺷﻮﯾﻮ ﮐﯥ ﺗﺮ ﻧﻮرو >ﻮان و‪ ،‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ اﺻﲇ ﻧﻮم ﺑﻬﺎدر دی‪ ،‬د‬

‫ﻟﻪ ﯾﻮ ﺑﻞ ﴎه ﮐﺎروي‪> .‬ﯿﻨﯥ وﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﺗﻠﯿﻔﻮﻧﻮﻧﻪ ﻟﻪ >ﺎﻧﻮﻧﻮ ﴎه ﻧﻪ‬

‫ﺷﻮروﯾﺎﻧﻮ ﴎه د ﺟﻬﺎد ﭘﺮﻣﻬﺎل ﯾﯥ ﻫﻤﺪاﺳﯥ ﺑﻬﺎدرۍ ﮐ!ې وې‪ .‬ﻟﻪ روﺳﺎﻧﻮ ﴎه ﺗﺮ‬

‫اﻧﺘﻘﺎﻟﻮل‪ ،‬ﺑﻠﮑﯥ ﻧﻮرو ﻋﺎدي ﺧﻠﮑﻮ ﺑﻪ ورﴎه ﺗﺮ ﺷﺎ اﺧﯿﺴﺘﻲ وو‪ .‬ﮐﺮزي ﻫﺮ ﮐﺲ ﺗﻪ‬

‫ﺟ‪!:‬ې وروﺳﺘﻪ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ورور ﺣﺎﺟﻲ ﻇﺎﻫﺮ اﻏﺎ ﺗﺮ ﻨ‪ d‬ﻗﻮﻣﻲ ﺟ‪!:‬ې ﻫﻢ ﮐ!ې‬

‫ﻟﺲ زره او ﯾﺎ ﻫﻢ ﺷﻞ زره ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧ‪ K‬ﮐﻠﺪارې د ﻻرې د ﻟ‪R:‬ﺘﻮﻧﻮ د ﭘﺮﯦﮑﻮﻟﻮ او ﯾﺎ‬

‫وې‪ ،‬ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ درې ﮐﻮرﻧ‪ K‬ﭘﮑﯥ ﺗﺒﺎ ﺷﻮې وې‪ .‬ﺷﺨ!ه ﯾﯥ ﻟﻪ ﭘﺨﻮا ﺨﻪ‬

‫ﻫﻢ د ﻫﻐﻮی د زړوﻧﻮ د ﭘﻪ ﻻس راوړﻟﻮ ﻟﭙﺎره ورﮐﻮﻟﯥ‪.‬‬

‫وه‪ ،‬اﺻﲇ رﯦ‪R‬ﻪ ﯾﯥ د >ﻤﮑﯥ ﻟﻪ ﯾﻮې دﻋﻮې اﺧﯿﺴﺘﻪ‪ .‬ﭘﺮ دې ﴎﺑﯧﺮه ﭼﯥ ﺑﻬﺎدر‬
‫ډﯦﺮ ﻇﺎ‪ Ì‬ﺳ!ی و‪ ،‬ﺧﻮ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ﮐﺮزي ﭘﺮې ﺑﺎور ﮐﺎوه او ﻮ >ﻠﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ اﺳﻼم اﺑﺎد‬
‫ﮐﯥ د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﻔﺎرت ﺗﻪ ﻟﻪ >ﺎن ﴎه ﺑﯧﻮﻟﯽ و‪ .‬د ﻧﻮرو ﭘﻪ ﯧﺮ ﮐﺮزي ﺑﻬﺎدر ﺗﻪ ﻫﻢ‬
‫ووﯾﻞ ﭼﯥ اوس اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎن ﻏﻮاړي د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺧﭙﻞ درﯾ‪ 7‬ﺗﻪ ﺗﻐﯿﺮ وﮐ!ي‪.‬‬
‫ﻫﻐﻪ ﺑﻬﺎدر ﺗﻪ ووﯾﻞ‪":‬ﭘﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﯥ ﭘﯧ‪R‬ﻮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻪ ﻏﻮﺳﻪ‬
‫ﮐ!ي دي‪ .‬ﮐﻪ اوس ﻣﻮږ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ و درﯦ‪F‬و‪ ،‬اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎن ﺑﻪ راﴎه د ﺧﭙﻠﻮ‬
‫ﺟﯧ‪ j‬اﻟﻮﺗﮑﻮ ﭘﺮ ﻣ‪ j‬ﻫﻤﮑﺎري وﮐ!ي‪ ".‬د ﺑﻬﺎدر ﭘﺮ اﻧﺪﯦ‪R‬ﻨﻮ ﴎﺑﯧﺮه ﻫﻐﻪ د ﮐﺮزي‬
‫ﺧﱪو ﻗﺎﻧﻊ ﮐ!‪ ،‬ﭼﯥ ‪e‬ﻨﻲ ﮐﺮزی ﺑﯥ >ﺎﯾﻪ ﺧﱪې ﻧﻪ ﮐﻮي‪.‬‬
‫ﮐﺮزي ﭼﯥ ﮐﻮﻣﯥ وﺳﻠﯥ او ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ د ﺟ‪!:‬ې ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﮐﺎر اﭼﻮل‬
‫ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﺑﻬﺎدر ﺗﻪ ﻧﻮي وو‪ ،‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ورﺗﻪ ﯾﻮ ﻪ ورﮐﻮل ﺷﻮل‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻟﯿﺪو‬
‫ﻫﯧ“ ﺷﻮ‪ .‬ﻟﻪ ﮐﺮزي ﻳﯥ ﭘﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ وﮐ!ه ﭼﯥ دا ﻪ دي؟ ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ دا‬
‫ﺗﻠﯿﻔﻮن دی‪ ،‬ﭘﻪ ﻣﻮﺟﻮﻧﻮ ﮐﺎر ﮐﻮي‪ ،‬زه ﺑﻪ ﯾﯥ درﺗﻪ ﺗﴩﯾﺢ ﮐ!م ﭼﯥ ﺮﻧ‪:‬ﻪ ﮐﺎر‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٦١‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٦٠‬‬

‫ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ورﻏﻠﻞ‪ ،‬ﭘﻪ ﮐﻤﺮه ﮐﯥ ﯾﯥ ﺑﻢ ﭘ‪ j‬ﮐ!ی و‪ .‬وﯾﻞ ﮐﯧ‪F‬ي ﭼﯥ د دې ﺑﺮﯾﺪ‬
‫ﺗﺮ ﺷﺎ ﻫﻢ د اﻟﻘﺎﻋﺪه ﻻس و‪ .‬دې ډﻟﯥ دا درک ﮐ!ې وه ﭼﯥ ﭘﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟﻪ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ‬
‫وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ اړ ﳾ ﭼﯥ ﭘﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮﯾﺪ وﮐ!ي‪ ،‬او د ﺷ‪o‬ل ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ‬
‫ﻫﻤﮑﺎري ﺑﻪ و ﻏﻮاړي ﭼﯥ اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ ﭘﮑﯥ ﻣﻬﻢ رول وﻟﺮي‪ .‬د اﺣﻤﺪ ﺷﺎه‬
‫ﻣﺴﻌﻮد ﭘﻪ وژﻟﻮ ﴎه ﺑﻦ ﻻدن ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﯾﻮه ﺗﺸﻪ راﻣﻨ‪ 7‬ﺗﻪ ﮐ!ي او ﻟﻪ دې ﴎه د‬
‫ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ ﻣﻮرال ﺿﻌﯿﻒ ﮐ!ي‪.‬‬
‫د ﺳﭙ)ﻤﱪ ﭘﻪ ‪۱۷‬ﻣﻪ د اﻣﺮﯾﮑﺎ وﻟﺴﻤﴩ ﺑﻮش د ﯾﻮ ﺑﯿﻠﯿﻮن ډاﻟﺮو ﯾﻮ ﺳﻨﺪ ﻻﺳﻠﯿﮏ‬
‫ﮐ! ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﯾﯥ دا ﭘﯿﺴﯥ د اﻟﻘﺎﻋﺪه ﭘﺮ وړاﻧﺪې د دې ﭘ)ﯥ ﺟ‪!:‬ې ﻟﭙﺎره‬
‫>ﺎﻧ‪!:‬ې ﺷﻮې وې‪ .‬ﺑﻮش وﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭼﯥ ﺗﺮ ډﯦﺮه ﺑﻪ دا ﭼﺎرې د ﭘﺮدې ﺗﺮﺷﺎ ﺗﺮﴎه‬
‫ﮐﯧ‪F‬ي‪ .‬د ژورﻧﺎﻟﺴﺘﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ وړاﻧﺪې دا ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻪ وه ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ‬
‫ﻟﭙﺎره وﯾﺰې واﺧﲇ‪ .‬ﭘﻪ ﻫﻤﺪې وﺧﺖ ﮐﯥ ﮐﺮزي ﺳﯿﺪ اروز‪e‬ﺎن ﺗﻪ وﻟﯧ‪F‬ه‪ ،‬او ﻫﺎ ﺧﻮا د‬
‫ﳼ ای اې ﻟﻮﻣ!ۍ ډﻟﻪ ﺷ‪o‬ﱄ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ ﻟﻪ ﭼﻮرﻟﮑﻮ ‪n‬ﮑﺘﻪ ﺷﻮې وه‪ .‬دې ډﻟﯥ ﻟﻪ‬
‫>ﺎن ﴎه ﭘﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮﻧﻮ ډاﻟﺮ راوړي وو‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭼﯥ د ﺷ‪o‬ل ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ ﭘﺮ ﻣ‪j‬‬
‫ﺑﻦ ﻻدن او ﻃﺎﻟﺒﺎن وﻧﯿﴘ‪ .‬د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘ)ﻮ اﺟﻨ)ﺎﻧﻮ ﭘﯧﭽﲇ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﻞ ﮐ!ل‪.‬‬
‫ﻫﻐﻮی ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﴩ ﻟﻪ ﺧﻮا وﯾﻞ ﺷﻮي و‪":‬زه د ﺑﻦ ﻻدن د ﭘﺮې ﺷﻮي ﴎ‬
‫اﻧ‪A‬ﻮروﻧﻪ ﻏﻮاړم او وروﺳﺘﻪ د ﻫﻐﻪ ﴎ دﻟﺘﻪ راوړل ﻏﻮاړم ﺗﺮ ﻮ ﯾﯥ وﻟﺴﻤﴩ ﺗﻪ‬
‫و‪n‬ﻴﻢ‪".‬‬
‫ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﺳﻔﺎرت زﯾﺎﺗﯥ ﭘﯿﺴﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ‬
‫وﯦﺸﻠﯥ ﭼﯥ ﮐﻮﻻی ﯾﯥ ﺷﻮل ﻟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﴎه د ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﭘﺮو‪e‬ﺮام ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ‬
‫وﮐ!ي‪ .‬ﺧﻮ ‪H‬ﻮﻟﻮ ورﺗﻪ زړه ﻧﻪ ‪n‬ﻪ ﮐﺎوه‪ .‬ډﯦﺮو ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩاﻧﻮ او ﺟﻨ‪:‬ﺴﺎﻻراﻧﻮ د روﺳﺎﻧﻮ‬
‫ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺳﺨﺘﻪ ﺟ‪!:‬ه ﮐ!ې وه‪ ،‬ﭘﯿﺴﯥ او اﻣﮑﺎﻧﺎت ورﺗﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ورﮐﻮل‪ ،‬ﺧﻮ ﮐﻠﻪ‬
‫ﭼﯥ د دواړو ‪ pe‬دو‪n‬ﻤﻦ )روﺳﯿﻪ( ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺨﻪ ووﺗﻠﻪ‪ ،‬ﺑﯿﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ‬
‫ﺷﺎ ﮐ!ه‪ .‬ډﯦﺮو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﯿﺴﯥ واﺧﯿﺴﺘﯥ‪ ،‬ﺧﻮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﯥ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺘﻮ ﮐﺎوه‪.‬‬
‫ﻫﻐﻪ ﺳ)ﻼﯾ‪ j‬ﺗﻠﯿﻔﻮﻧﻮﻧﻪ ﭼﯥ اﻣﺮﯾﮑﺎ وﯦﺸﲇ و‪ ،‬د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺗﻮرو ﺑﺎزاروﻧﻮ ﮐﯥ‬
‫وﭘﻠﻮرل ﺷﻮل‪ .‬دا ﻫﻢ ﺟﻮﺗﻪ ﺷﻮه ﭼﯥ د ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻨﻮ ﺨﻪ ﯾﻮه ﻣﴩ د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﻪ ﭘﯿﺴﻮ‬

‫ﭘﯧﻨ‪9‬ﻢ ﭙﺮﮐﯽ‬
‫اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻏﭻ اﺧﲇ‬
‫د ﺳﭙ)ﻤﱪ د ‪۱۱‬ﻣﯥ ﻟﻪ ﭘﯧ‪R‬ﻮ ﻮ ور>ﯥ وروﺳﺘﻪ د اﻣﺮﯾﮑﺎ وﻟﺴﻤﴩ ﺟﻮرج ډﺑﻠﯿﻮ‬
‫ﺑﻮش ﺧﭙﻞ وﻟﺲ ﺗﻪ وﯾﻨﺎ وﮐ!ه‪":‬ﻣﻮږ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ دا ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﯾﯥ وﮐ!ل‪ ،‬ﭘﯿﺪا‬
‫ﮐ!و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﭘ)ﻨ‪A‬ﺎﯾﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﺑﻬﺮ وﺑﺎﺳﻮ‪ ،‬ﻣﻮږ ﺑﻪ ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﺗﯧ‪R‬ﺘﯥ‬
‫راو‪e‬ﺮ>ﻮو‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﺑﻪ د ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯿﺰ ﺗﻪ راﮐﺶ ﮐ!و‪ .‬د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﻠﮏ ﯾﻮازې د ﻏﭻ‬
‫ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ ﻧﻪ ﮐﻮي‪ ،‬ﺑﻠﮑﯥ د ﻫﻐﻮی د وﺣﴚ ﮐ!ﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺟ‪!:‬ه ﮐﻮل ﻏﻮاړي‪".‬‬
‫اوس اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎن ﺑﺎوري وو‪،‬ﮐﻮم ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﮑﯥ ﻟﻪ درې زره ډﯦﺮ ﮐﺴﺎن و وژل‬
‫ﺷﻮل‪ ،‬د اﻟﻘﺎﻋﺪه او اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﻻدن ﮐﺎر و‪ .‬ﻫﻐﻮی ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭘ)ﻨ‪A‬ﺎﯾﻮﻧﻪ‬
‫درﻟﻮدل‪ ،‬ﭼﯥ اوس ورﺗﻪ د اﻣﺮﯾﮑﺎ ‪H‬ﻮﻟﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ او‪n‬ﺘﯥ وه‪.‬‬
‫د ﺑﻦ ﻻدن د ﻧﯿﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻟ)ﻮن ﭘﻪ ﺷ‪o‬ل ﮐﯥ ﭘﯿﻞ ﺷﻮ‪ .‬ﭘﻪ ﺷ‪o‬ل ﮐﯥ ډﯦﺮه ﮐﻤﻪ‬
‫ﺳﺎﺣﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﮐﻨ)ﺮول ﻻﻧﺪې ﻧﻪ وه‪ ،‬دا ﺳﯿﻤﻪ ﯾﻮا>ﻨﯽ >ﺎی و ﭼﯥ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ‬
‫ﮐﻮﻻی ﺷﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﻧﻨﻮ>ﻲ‪.‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ ﭘﻪ وار وار ﻟﻪ‬
‫اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻫﻤﮑﺎرۍ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ ﮐ!ې وه‪ ،‬ﺧﻮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ورﴎه دﻟﭽﺴﭙﻲ ﻧﻪ‬
‫وه ‪n‬ﻮوﻟﯥ‪ .‬د ﺳﭙ)ﻤﱪ ﻟﻪ ‪۱۱‬ﻣﯥ وروﺳﺘﻪ ﻫﺮ ﻪ ﺑﺪل ﺷﻮل‪.‬‬
‫د ﺳﭙ)ﻤﱪ ﻟﻪ ‪۱۱‬ﻣﯥ دوې ور>ﯥ وړاﻧﺪې د ﺷ‪o‬ل ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ ﻣﴩ اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد‬
‫و وژل ﺷﻮ‪ .‬دوو ﻋﺮﺑﺎﻧﻮ ﭼﯥ ﯾﻮ ﯾﯥ د ﺑﺮوﺳﯿﻠﺰ او ﺑﻞ ﯾﯥ د ﺑﻠﺠﯿﻢ و‪ ،‬د ژورﻧﺎﻟﺴﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٦٣‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٦٢‬‬

‫ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﻫﻤﻐ‪F‬ي درﻟﻮده ﮐﻪ ﻧﻪ‪ .‬د ‪e‬ﺮﯾ‪ d‬ﯾﻮه ﻫﻤﮑﺎر ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ‬

‫ﯾﻮ ‪n‬ﮑﻠﯽ ﻣﻮ‪H‬ﺮ اﺧﯿﺴﺘﯽ او ﭘﻪ ﯾﻮ ﻣﯿﻠﯿﻮن ډاﻟﺮو ﯾﯥ د ﮐﻮر ‪n‬ﮑﻠﯥ وداﻧ‪ K‬ﺟﻮړه ﮐ!ې‬

‫ﺷ‪o‬ل ﮐﯥ د ﳼ ای اې ﻟﻪ ‪H‬ﯿﻢ ﴎه ﻫﻤﮑﺎر ﺷﻮ‪ ،‬ووﯾﻞ ﭼﯥ ‪e‬ﺮﯾ‪ d‬ﮐﺮزي ﺗﻪ وﯾﲇ‬

‫وه‪.‬‬

‫و‪ :‬ﺗﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ¦ﻪ واوﺳﯥ‪ ،‬ﭼﯥ د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟﻪ ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و ﺨﻪ ورﺗﻪ ﯾﻮه ﻫﻤﮑﺎره‬

‫ﭘﻪ ﺟﻨ‪:‬ﯿﺎﻟﯿﻮ ﻣﴩاﻧﻮ ﮐﯥ ﻫﻢ ﺗﻮﭘﯿﺮوﻧﻪ و‪ ،‬د ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻨﻮ ﭘﺨﻮاﻧﯽ ﻗﻮﻣﻨﺪان‪ ،‬ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ‬

‫ډﻟ‪ K:‬ﭼﻤﺘﻮ ﮐ!ای ﳾ‪ .‬ﺧﻮ ﮐﺮزي ﯾﯥ ﻣﺸﻮره ﻧﻪ وه ﻣﻨﻠﯥ‪ ،‬او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې اړه ورﺗﻪ‬

‫ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺧﺘﯿ‪ 7‬ﮐﯥ ﯾﯥ ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﺟ‪!:‬ه ﮐﻮﻟﻪ‪ ،‬ﻫﻐﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ‬

‫داﺳﯥ وﯾﲇ و‪ ":‬ﻣﺎ ﻟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ د ﺳﭙ)ﻤﱪ ﻟﻪ ‪۱۱‬ﻣﯥ وړاﻧﺪې د ﻫﻤﮑﺎرۍ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ‬

‫ﺳﺨﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ و‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ روﺳﺎﻧﻮ ﴎه د ﺟ‪!:‬ې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﺧﭙﻠﻪ ﭘ‪R‬ﻪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ!ې‬

‫ﮐ!ې وه‪ .‬زه ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﺨﻪ ﯾﻮ >ﻞ ﺑﯿﺎ دا ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ ﮐﻮم‪ .‬ﺧﻮ دا ﻣﻬﺎل ﻣﯥ ﳼ ای‬

‫وه‪ .‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د واﮐﻤﻨ‪ K‬ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻫﻐﻪ ﯾﻮه ورځ ﮐﻮر ﺗﻪ وﻻړ‪ ،‬ﭼﯥ ‪e‬ﻮري ﻣﯿﺮﻣﻦ او‬

‫اې ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ور ﻧﻪ ﮐ!ل او د ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﻣﺸﻮرې ﭘﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﭘﺴﯥ ﺷﻮم‪،‬‬

‫ﻣﺎﺷﻮم ﯾﯥ وژل ﺷﻮي وو‪ .‬ﻫﻐﻪ ادﻋﺎ ﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ ‪e‬ﻨﻲ زر ﴎﺗﯧﺮي ﯾﯥ ﻟﺮل‪ .‬ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ‬

‫>ﮑﻪ ﳼ ای اې ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐﻮل راﺗﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک ‪n‬ﮑﺎرﯦﺪل‪n ،‬ﺎﯾﯥ دا ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫ﻧﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﺷ‪o‬ل ‪H‬ﻠﻮاﻟﻪ د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺮ ﻣ‪ j‬ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ‪H‬ﻮل واک ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ!ي‪.‬‬

‫ای اﯾﺲ ای ﺗﻪ ورﮐﻮل ﺷﻮي وای‪".‬‬

‫ﺑﺲ د دې ﮐﺎر ﻣﺨﻪ ﯾﯥ ډب ﮐﻮﻟﻪ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﻟﻪ ﻣﻼﺗ! ﭘﺮﺗﻪ‬

‫ﭘﻪ ﮐﻮﯾ)ﻪ ‪n‬ﺎر ﮐﯥ ﺑﻪ ﻫﺮه ورځ دﮐﺮزي د ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﭘﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﮐﯥ ډﯦﺮ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻧﺎﺳﺖ‬

‫ﻧﻨﻮ>ﻲ‪ ،‬او ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻟﻪ ﺧﺎورې وﺷ!ي‪.‬‬

‫وو‪ ،‬د ﻫﻐﻮی ‪e‬ﻪ ‪e‬ﻮ¡ﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎŠ رﺳﻨﯿﻮ ﺧﭙﺮوه‪ ،‬ﺧﻮ د ﻧ!ﯾﻮاﻟﻮ رﺳﻨﯿﻮ ډﯦﺮ ¦ﺮﮐﺰ‬

‫ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی او د ﻫﻐﻪ ﭘﺎﻟﯿﴘ ﺑﯿﺨﻲ ﺑﻞ ډول وه‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ‬

‫ﭘﺮ ﮐﺮزي او د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ را ﻏﻮﻧ‪ p‬و‪ .‬ﯾﻮه ﻟﯿﮑﻨﻪ ﭼﯥ د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺖ‬

‫ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎﻧﻮ ﴎه اړﯾﮑﯥ ﻟﺮﻟﯥ‪ ،‬او ﻫﻐﻮی ﻫﻢ ﮐﺮزی د ﯾﻮ ډﯾﭙﻠﻮﻣﺎت او ژﺑﺎړن ﭘﻪ‬

‫)ﻣﻮﱄ ﻣﻮري( ﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﻪ واﺷﻨ‪):‬ﻦ ﭘﻮﺳ‪ j‬ﮐﯥ ﺧﭙﺮه ﺷﻮه‪ ،‬ﭘﮑﯥ ﮐﺮزي ﺗﻪ د‬

‫ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﭘﯧﮋاﻧﺪه‪ ،‬ﭼﯥ ‪e‬ﻨﻲ د روﺳﺎﻧﻮ ﴎه د ﺟﻬﺎد ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﯾﯥ د ﺟﻬﺎد او ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﻪ‬

‫راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ اﻓﻐﺎن وﻟﺴﻤﴩ ﺧﻄﺎب ﺷﻮی و‪ .‬ﭘﻪ دې ﻟﯿﮑﻨﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻟﯿﮑﲇ‬

‫ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ژﺑﺎړن رول ﻫﻢ ﻻره‪ .‬ﻫﻐﻪ داﳼ ﻧﻪ ‪n‬ﮑﺎرﯦﺪه ﭼﯥ ﮐﻮم وﺳﻠﻮال‬

‫و‪":‬ﭘﺎﮐﺴﺘﺎŠ ور>ﭙﺎ¡ﻮ دې ﺧﱪې ﺗﻪ ﭘﺎم ﮐ!ی و ﭼﯥ ‪e‬ﻨﻲ ﮐﺮزی د وﻟﺴﻤﴩۍ‬

‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ دې ﭘﺮ ﻣﺦ ﯾﻮړﻻی ﳾ‪.‬‬

‫ﻟﭙﺎره ﮐﻤﭙﺎﯾﻦ ﭘﺮ ﻣﺦ وړي‪ ".‬ﮐﺮزي دې ﻟﯿﮑﻨﯥ ﺗﻪ ﭘﺎم وﻧﻪ ﮐ!‪ .‬د ﻣﻮري ﻣﻠ‪:‬ﺮي‬

‫ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷ‪o‬ل او اﺳﻼم اﺑﺎد ﮐﯥ د ﭘﯿﺴﻮ وﯦﺶ ﭘﯿﻞ ﺷﻮ‪ ،‬ﮐﺮزي د‬

‫ﭘﺎﮐﺴﺘﺎŠ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺖ اﺣﻤﺪ رﺷﯿﺪ ورﺗﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اﺳﻼم اﺑﺎد ﮐﯥ ﻟﻪ‬

‫ﻧﻮرو اﻓﻐﺎن ﻣﴩاﻧﻮ ﭘﻪ ﯧﺮ ﭘﻪ ﮐﻮﯾ)ﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﳼ ای اې ﴎه ﭘ)ﯥ ﮐﺘﻨﯥ ﮐﻮﻟﯥ‪.‬‬

‫اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ‪ ،‬ﺑﺮﺗﺎﻧﻮﯾﺎﻧﻮ‪ ،‬او ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﴎه ﺧﱪې ﮐﻮﻟﯥ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ وﯾﲇ و‪":‬دوی‪،‬‬

‫ﻫﻐﻪ ﯾﻮ ﻣﺨﻔﻲ ﺟﺎﺳﻮس ﺗﻪ >ﺎن رﺳﻮﻟﯽ و‪ ،‬ﭼﯥ د ‪e‬ﺮﯾ‪ d‬ﭘﻪ ﻧﻮم ﯾﺎدﯦﺪه‪e .‬ﺮﯾ‪ d‬او‬

‫ﮐﺮزی ﺟﺪي ﻧﻪ دی ﻧﯿﻮﻟﯽ‪ ،‬دوی ﻏﻮاړي د دې ډول ﻟﯿﮑﻨﻮ ﭘﺮ ﻣ‪ j‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺎم‬

‫ﮐﺮزي د ﺳﭙ)ﻤﱪ ﻟﻪ ‪۱۱‬ﻣﯥ وړاﻧﺪې ﻟﻪ ﯾﻮ ﺑﻞ ﴎه ﭘﯧﮋﻧﺪل او ﭘﻪ ﮐﻮﯾ)ﻪ ‪n‬ﺎر ﮐﯥ ﻳﯥ‬

‫ﮐﺮزي ﺗﻪ ور واړوي‪".‬‬

‫ﭘﺨﻮا ﻫﻢ ﴎه ﮐﺘﲇ و‪ .‬ﺧﻮ دا >ﻞ ﺣﺎﻻت ﻧﻮر ﻫﻢ ﻫﯿﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﮐﻮوﻧﮑﻲ و‪ .‬ﭘﺨﻮا ﺑﻪ‬

‫ﯾﻮه ﻓﺮاﻧﺴﻮي ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺖ )‪e‬ﯿ‪p‬و راﻣﭙﻮﻟ‪p‬ي( ﻟﻪ ﮐﺮزي ﺨﻪ د ﻫﻐﻪ د ﺧﻮ‪ Kn‬ﭘﻪ اړه‬

‫اﻣﺮﯾﮑﺎ او ‪e‬ﺮﯾ‪ d‬ﮐﺮزی ﻣﺎﯾﻮﺳﻪ ﮐﺎوه‪ ،‬ﺧﻮ دا >ﻞ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ وه‪ .‬د‬

‫ﭘﻮ‪n‬ﺘﲇ و‪":‬ﮐﺮزی ﻟﻪ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ وروﺳﺘﻪ ﺧﻮښ و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﭘﻮه ﺷﻮی و ﭼﯥ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ‬

‫ﮐﻮﯾ)ﯥ ‪n‬ﺎر ﭘﻪ ﴎﯾﻨﺎ ﻫﻮ‪H‬ﻞ ﮐﯥ ﺳﻮر ﴎي اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ﻟﻪ ډﯦﺮو اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﴎه ﮐﺘﻞ‪ ،‬ﺗﺮ‬

‫ﺑﺪﻟﯧ‪F‬ي‪ ،‬ﻫﻐﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره ﺧﻮ‪n‬ﻲ ‪n‬ﻮدﻟﻪ‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﯥ ﺗﺮې ﭘﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ وﮐ!ه‬

‫ﻮ ﯾﯥ اروز‪e‬ﺎن ﺗﻪ وﻟﯧ‪F‬ي‪ .‬وروﺳﺘﻪ ﺑﯿﺎ ‪e‬ﺮﯾ‪ d‬ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﳼ ای اې د دﻓﱰ‬

‫ﭼﯥ اﯾﺎ ﺗﺎﺳﯥ ﺑﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﯽ رﻫﱪ واوﺳﺊ؟ ﻫﻐﻪ >ﻮاب راﻧﻪ ﮐ!‪ .‬ﻫﻐﻪ ﯾﻮازې دوﻣﺮه‬

‫ﻣﴩ و‪oe‬ر ﺷﻮ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫ‪o‬ﻏﻪ ﻣﻬﺎل ﭘﻪ ﮐﻮﯾ)ﻪ ﮐﯥ ﭘﯿﺴﯥ او ﺳ)ﻼﯾ‪ j‬ﺗﻠﯿﻔﻮﻧﻮﻧﻪ‬

‫ووﯾﻞ ﭼﯥ اوس ﻫﺮ ﻮک ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ وﻧ‪p‬ه واﺧﲇ‪ .‬ﻫﻐﻪ زﯾﺎﺗﻪ ﮐ!ه ﮐﻪ‬

‫ورﮐﻮل‪ ،‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ دا ﺮ‪e‬ﻨﺪه ﻧﻪ ده ﭼﯥ ﳼ ای اې ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه د ﻫﻐﻪ د‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٦٥‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٦٤‬‬

‫ﺑﺎور ﭘﻮخ ﺷﻮ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﮐﺮزي ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﭼﻼوه‪ ،‬ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﮐﻮﯾ)ﻪ ‪n‬ﺎر ﮐﯥ ﭘﻪ ‪n‬ﮑﲇ‬

‫اړﺗﯿﺎ وه ﻟﻪ ‪e‬ﻠﺒﺪﯾﻦ ﺣﮑﻤﺘﯿﺎر ﴎه ﻧﺎﺳﺘﻪ ﻫﻢ ورﺗﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺧﱪه ﻧﺪه‪".‬‬

‫ﴎﯾﻨﺎ ﻫﻮ‪H‬ﻞ ﮐﯥ ﭼﺎی ﻫﻢ ﯾﻮ >ﺎی ‪R‬ﻪ‪.‬‬

‫د راﻣﭙﻮﻟ‪p‬ي ﭘﻪ وﯾﻨﺎ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﻓﮑﺮ ﻧﻪ ﮐﺎوه ﭼﯥ ﮐﺮزی دې د وﻟﺴﻤﴩۍ ﻟﭙﺎره‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه د ﮐﺮزي ﭘﻪ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ‪n‬ﻪ ﺧﱪ و‪ .‬ﻫﻐﻪ درک ﮐ!ې وه ﭼﯥ د ﺳﭙ)ﻤﱪ ﭘﻪ‬

‫ﻣﻨﺎﺳﺐ وي‪":‬زﻣﺎ ﭘﻪ ﻓﮑﺮ ﻫﻐﻮی ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﻟﻮﻣ!ی ﮐﺮزی >ﺎن ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺛﺒﻮت ورﺳﻮي‪.‬‬

‫‪۱۱‬ﻣﻪ ﻪ ﭘﯧ“ ﺷﻮي و‪ .‬ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﮐﺮزي ﭘﻪ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻮن ﮐﯥ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﮐﺎﺗﻪ‪> ،‬ﮑﻪ‬

‫ﻻ ﻫﻢ ﻣﺎﺗﻪ ﺮ‪e‬ﻨﺪه ﻧﻪ وه ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د رﻫﱪ ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ راﺮ‪e‬ﻨﺪ ﳾ‪ .‬د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬

‫ﭘﻮه ﺷﻮ ﭼﯥ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎن ﺑﻪ ژر د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﭼﺎرو ﮐﯥ ﻣﺪاﺧﻠﻪ وﮐ!ي‪ .‬ﺧﻮ د ﻧﻮرو‬

‫ﻟﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺨﻪ ‪n‬ﮑﺎري ﭼﯥ دې ﺳﯿﻤﯥ ډﯦﺮ ﻣﴩان زﯾ‪F‬وﱄ‪ ،‬دا ﺳﯿﻤﻪ د ﭘ‪R‬ﺘﻨﻮ‬

‫اروز‪e‬ﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﯧﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﻫﻢ د ﮐﺮزي ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﮐﻮﯾ)ﯥ ﺨﻪ وﺗﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻪ‬

‫ﺳﯿﻤﻪ ده‪ .‬ﮐﺮزي د ﺧﭙﻠﯥ ﺧﺎورې د راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﻟﭙﺎره ډﯦﺮ زﯾﺎر و اﯾﺴﺖ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻟﯧﻮاﻟﻪ‬

‫‪e‬ﻞ‪ .‬ﻫﻐﻪ د ﮐﺮزي ﻟﭙﺎره دا ‪n‬ﻪ ﻧﻪ ﺑﻠﻞ ﭼﯥ د وﺳﻠﻮال ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻨ‪ 7‬ﺗﻪ دي وﻻړ‬

‫و‪ ،‬ﻟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﴎه ﯾﯥ ‪n‬ﯥ اړﯾﮑﯥ ﻟﺮﻟﯥ‪ ،‬او دا د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﯾﻮه اړﺗﯿﺎ وه‪".‬‬

‫ﳾ‪> ،‬ﮑﻪ ﮐﺮزي د ‪H‬ﻮﭘﮏ ﮐﺎرول ﻫﻢ ﻧﻪ و زده‪ .‬ﻫﻐﻪ ﮐﺮزي ﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ ﭘﺮ >ﺎی ﺑﻪ‬

‫د اﮐ)ﻮﺑﺮ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ!ﯾﻮ ﮐﯥ ﮐﺮزي ﯾﻮ ﺑﻞ ﭘﯿﻐﺎم وړوﻧﮑﯽ ﻫﻢ اروز‪e‬ﺎن ﺗﻪ وﻟﯧ‪F‬ه ﭼﯥ ﻟﻪ‬

‫دې زه وﻻړ ﺷﻢ‪ ،‬ﺧﻮ ﮐﺮزي ورﴎه وﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ‪ ،‬او ﺧﭙﻠﻪ ﺗ‪ d‬ﺗﻪ ﺗﯿﺎر و‪.‬‬

‫ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩاﻧﻮ ﴎه وﻏ‪F‬ﯦ‪F‬ي‪ .‬ډﯦﺮو ﺧﻠﮑﻮ )ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه( ﺗﻪ د ﮐﺮزي د ﺧﺎص اﺳﺘﺎزي‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﺗﻪ ﻫﻢ د ﮐﺮزي ﻟﻪ ﻟﻮري ﺳ)ﻼﯾ‪ j‬ﺗﻠﯿﻔﻮن او ﻧﻮر ﯧﺰوﻧﻪ ورﮐ!ل ﺷﻮل‪.‬‬

‫ﭘﻪ ﺳﱰ‪e‬ﻪ ﮐﺘﻞ‪ ،‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ د ﮐﺮزي ﻟﻪ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻮ ﺨﻪ ﯾﻮ و‪ ،‬ﺧﻮ ﻫﻐﻪ د ﮐﺮزي‬

‫ﮐﺮزي ورﺗﻪ ووﯾﻞ‪":‬زه ﺑﻪ ﯾﯥ درﺗﻪ و‪n‬ﯿﻢ ﭼﯥ دا ﺮﻧ‪:‬ﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي‪ ".‬راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ورځ‬

‫د ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﭘﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﴎه د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب ﺧﱪې ﮐﻮﻻی ﺷﻮې‪.‬‬

‫ﯾﯥ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﺗﻪ ﻫﻢ ډﯦﺮې ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧ‪ K‬ﮐﻠﺪارې ورﮐ!ې ﭼﯥ ﺟﻨ‪:‬ﯿﺎﱄ ﭘﺮې‬

‫ﻫ‪o‬ﻏﻪ وﺧﺖ داﺳﯥ ‪n‬ﮑﺎرﯦﺪل ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﯾﻮ ﺳﮑﺮﺗﺮ و‪ ،‬د ﮐﺮزي ﭘﻪ ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﮐﯥ ﺑﻪ‬

‫ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﮐ!ي‪ .‬ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ورځ ﮐﺮزی ﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﴎه د ‪H‬ﮑﴘ ﻣﻮ‪H‬ﺮو ﺗﻢ >ﺎی‬

‫ﯾﯥ ﻫﻢ اړﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﻠﻮل‪ .‬ﮐﺮزي ﻫﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻮﯾﻞ ﺗﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﴎه‬

‫ﺗﻪ وﻻړ‪ ،‬ﻟﻪ ﻫﻐﻪ >ﺎﯾﻪ ﯾﯥ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ د ﮐﻨﺪﻫﺎر ﻟﻪ ﻻرې ﻏﺮŠ اروز‪e‬ﺎن ﺗﻪ >ﺎﻧﻮﻧﻪ‬

‫ډﯦﺮې ﻻرې و ﺳﻨﺠﻮﻟﯥ‪ .‬ﺧﻮ د ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﻟﭙﺎره د ﮐﺮزي ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ ﻧﻮي ﻧﻪ وو‪.‬‬

‫ورﺳﻮي‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې ﭘﻮه و ﭼﯥ ﭼﯧﺮﺗﻪ روان و‪ .‬ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﯾﯥ ﺗﺮ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ‪:‬ﺮي‬

‫ﮐﺮزی او ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﻟﻪ ﯾﻮ ﺑﻞ ﴎه ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﯥ ﭘﻮﻫﯧﺪل‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﻟﻪ ﺧﺎﻣﻮش او‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﭼﯥ ﻮ ور>ﯥ وړاﻧﺪې اروز‪e‬ﺎن ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﯽ و‪> ،‬ﺎن ورﺳﻮي‪ .‬د اﻣﻨﯿﺘﻲ‬

‫ﻟﻮﺳﺘﻲ ﮐﺮزي ﴎه ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻪ ﻧﻪ وﯾﻞ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﯾﻮ >ﺎﻧ‪!:‬ی اﻧﺴﺎن و‪ ،‬ﭘﻪ ډ‬

‫د ﻻﯾﻠﻮ ﭘﺮ اﺳﺎس ﻫﻐﻮی ﻟﻪ >ﺎن ﴎه ﺳ)ﻼﯾ)ﻮﻧﻪ واﻧﻪ ﺧﯿﺴﺘﻞ او دا دﻧﺪه ﯾﯥ ﺳﯿﺪ‬

‫ډه ﮐﻨﺪﻫﺎرۍ ﻟﻬﺠﻪ ﯾﯥ ﺧﱪې ﮐﻮﻟﯥ‪ ،‬ﺑﻮرې ﺳﱰ‪e‬ﯥ ﯾﯥ وې‪ ،‬ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﯾﯥ ﺧﺎﻟﻮﻧﻪ‬

‫ﺗﻪ وﺳﭙﺎرﻟﻪ ﭼﯥ ﺳ)ﻼﯾ)ﻮﻧﻪ ور ﭘﺴﯥ ور وړي‪.‬‬

‫ﻫﻢ ﻟ‪:‬ﻮﱄ وو‪ .‬د ﻫﻐﻪ د ﯾﻮې ﺑ)ﯥ ‪e‬ﻮﺗﯥ ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﻫﻢ ﭘﺮې ﺷﻮې وه‪ .‬ﻧﻮﻣﻮړي ﭘﻪ‬
‫دﻻورۍ او زړورﺗﯿﺎ ﮐﯥ ﻧﻮم ﻻره‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه ﺧﭙﻠﻮي درﻟﻮده ﯾﺎﻧﯥ د ﮐﺮزي‬
‫ﻟﻪ ﮐﻮرﻧ‪ K‬ﺨﻪ ﯾﯥ ‪An‬ﻪ ﮐ!ې وه‪ .‬ډﯦﺮ ﮐﻠﻮﻧﻪ داﺳﯥ و ﭼﯥ د ﮐﺮزي او ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه‬
‫ﺗﺮﻣﻨ‪ 7‬اړﯾﮑﯥ ﻧ‪F‬دې ﻧﻪ وې‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن را ﺮ‪e‬ﻨﺪ ﺷﻮل‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه د ﮐﺮزي‬
‫ﻟﻪ ﺳﯿﺎل اﻣﯿﺮ ﻻﱄ ﴎه ﯾﻮ >ﺎی ﺷﻮ‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ اﻣﯿﺮ ﻻﻟﯽ ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ اﯦﺮان ﺗﻪ ﭘﻪ‬
‫ﺗﯧ‪R‬ﺘﻪ ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ ﺷﻮ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه د ﮐﺮزي ﻨ‪H d‬ﯿﻨ‪ d‬ﮐ!‪ .‬ﮐﺮزي ﭘﻪ ﻟﻮﻣ!ﯾﻮ ﮐﯥ ﭘﺮ‬
‫ﻫﻐﻪ ﺑﺎور ﻧﻪ ﻻره‪ ،‬ډﯦﺮ وﺧﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه د ﮐﺮزي ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻮن ﺗﻪ ورﺗﻠﻠﯽ ﻫﻢ ﻧﻪ ﺷﻮ‪،‬‬
‫ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه ﯾﻮ>ﺎی و‪ ،‬د ﮐﺮزي اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ ﯾﯥ ﺧﻮﻧﺪي ﮐﺎوه‪ .‬د ﮐﺮزي ﭘﺮې‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٦٧‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٦٦‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﭘﻪ ﮐﻼ ﮐﯥ ‪H‬ﻮﻟﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﭘﺎﻟﯿﴘ ﺗﴩﯾﺢ ﮐ!ه‪ .‬ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ ﭘﯿﺴﯥ وﻧﯿﻮﻟﯥ‬

‫ﺷﭙ>م ﭙﺮﮐﯽ‬

‫او وﯾﯥ وﯾﻞ‪":‬ﺗﺎﺳﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ دا ﮐﺎر ﻣﻪ ﮐﻮئ‪ ،‬ﺑﻠﮑﯥ ﻫﻤﺪا ﭘﯿﺴﯥ د >ﻮاﻧﺎﻧﻮ د‬
‫اﺳﺘﺨﺪام ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ درﮐﻮل ﮐﯧ‪F‬ي‪ .‬ﺗﺎﺳﯥ ﮐﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺤﺮاﯾﻲ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ وﻟﯧ‪F‬ئ‬
‫ﭼﯥ ﻧﻮر دوﺳﺘﺎن‪ ،‬ﻣﻠ‪:‬ﺮي او ﮐﺴﺎن ﺧﱪ ﮐ!ي ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه ﻧﻮي ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ‬
‫دي‪".‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ووﯾﻞ ﻟﻪ وړاﻧﺪې ﮐﺮزي وﯾﲇ و ﭼﯥ ﭘﯿﻐﺎم ﯾﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ‪H‬ﻮل وﻻﯾﺖ ﮐﯥ‬
‫ﮐﻠﯿﻮ او ﺑﺎﻧ‪p‬و ﺗﻪ وﻟﯧ‪F‬ل ﳾ او ﺧﻠﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮې ﺧﱪ ﳾ‪ ،‬ﺧﻮ ﻟﻪ ﺑﺪه ﻣﺮﻏﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ‬
‫ﭘﯿﻐﺎﻣﻮﻧﻪ ﻻ ﻧﻪ دي ﻟﯧ‪F‬ل ﺷﻮي‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻻ ﺧﭙﻞ ﺗﻠﯿﻔﻮن ﻧﻪ و ﭼﺎﻻن ﮐ!ی‪ ،‬ﺗﻠﯿﻔﻮن ﯾﯥ‬
‫ﭘﻪ ﭘﻮښ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ وړه ﺧﻮﻧﻪ ﮐﯥ ﭘﺮوت و‪ .‬دﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﮐﻮ‪H‬ﻮال ﮐﲇ ﮐﯥ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ‬
‫ﭘﺨﻮاŠ ډﻳﭙﻠﻮﻣﺎت ډﯦﺮ ﺑﺎور ﻧﻪ ﻻره ﭼﯥ وﺳﻠﻮال ﻣﻘﺎوﻣﺖ دې وﮐ!ي‪ .‬ﭘﻪ ﮐﻮﻳ)ﯥ ﮐﯥ‬
‫ډﯦﺮ ﺧﻠﮏ د ﺳﭙ)ﻤﱪ د ‪۱۱‬ﻣﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻮ ﭘﻮﻫﯧﺪﱄ وو‪ ،‬ﺧﻮ ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ ﻻ ﺧﻠﮑﻮ‬
‫د دې ﭘﯧ‪R‬ﻮ ﭘﺎﯾﻠﯥ ﻧﻪ وې درک ﮐ!ې‪ .‬ﻫﻐﻮی ﺳﺨﺖ وﺧﺘﻮﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﮐ!ي و ﺧﻮ د‬
‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻮم ﭘﻼن ورﺗﻪ ﺟﻮت ﻧﻪ ﺷﻮ‪ .‬ﻫﻐﻪ د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ‪ 7‬ﮐﯥ‬
‫ﭘﯿﺴﯥ و وﯦﺸﻠﯥ او ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﯥ ﻟﻮ‪H‬ﻮﻧﻪ ﴎه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐ!ل‪ .‬د دې ﻟﭙﺎره ﭼﯥ د‬
‫ﺧﻠﮑﻮ ﺳﻢ ﺗﻌﻬﺪ واﺧﲇ‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﺧﺎن ورﺗﻪ ﻗﺮآﻧﮑﺮﯾﻢ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﮐ!‪ ،‬دا ﺳﭙﯧ˜ﻠﯽ‬
‫ﮐﺘﺎب د ﻣﻮاﻓﻘﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻌﻨﻮي ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻮﻻی ﳾ‪ .‬ﻗﺮآﻧﮑﺮﯾﻢ ﯾﯥ د ﮐﻮ‪H‬ﯥ ﭘﻪ ﻣﻨ‪7‬‬
‫ﮐﯥ ﮐﯧ‪R‬ﻮد او ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﭘﺮ ﺧﻠﮑﻮ ﻏ‪ F‬ﮐ! ﭼﯥ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﭘﺮې ﮐ‪R‬ﯧ‪F‬دي‪ .‬ﻫﯧﭽﺎ ﻫﻢ ﻟﻪ‬
‫دې ﺗﻌﻬﺪ ﺨﻪ اﻧﮑﺎر وﻧﻪ ﮐ!‪ .‬د ‪H‬ﻮﻟﻮ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ د ﭼﺎی ﭘﯿﺎﻟﯥ اﯦ‪R‬ﯥ وې‪ ،‬او ﺧﻠﮏ‬
‫ﻧﯧﻎ ﻧﺎﺳﺖ وو‪ .‬ﻫﻐﻮی ‪H‬ﻮﻟﻮ ﭘﺪې ﺳﭙﯧ˜ﲇ ﮐﺘﺎب ﻻﺳﻮﻧﻪ ﮐﯧ‪R‬ﻮدل‪ ،‬او د ﮐﺮزي ﴎه‬
‫ﯾﯥ د وﻓﺎدارۍ او د ﻫﻐﻪ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﴎه د ﻣﻼﺗ! ‪H‬ﯿﻨ‪ d‬ﺗﻌﻬﺪ وﮐ!‪.‬‬
‫ﻮ ور>ﯥ وروﺳﺘﻪ ﺧﻠﮑﻮ د ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﭘﻪ ﮐﻼ ﮐﯥ ﭘﺮ ﻗﺮآﻧﮑﺮﯾﻢ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﮐﯧ‪R‬ﻮدل‪ .‬ﻟﻪ‬
‫اﺳ‪o‬ﻧﻪ د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﺮک ﺮ‪e‬ﻨﺪ وﺷﻮ‪ .‬د ‪۲۰۰۱‬ز ﮐﺎل د اﮐ)ﻮﺑﺮ ﭘﻪ اووﻣﻪ‬
‫ﻧﯧ)ﻪ ‪ ۸:۱۰‬ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﻞ ﺷﻮل‪> .‬ﯿﻨﯥ داﳼ اﻧﺪﯦ‪R‬ﻨﯥ ﻣﻮﺟﻮدې وې ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ‬
‫ﺑﺮﯾﺪ وﳾ‪ .‬ﭘﻪ ﺷ‪o‬ل ﮐﯥ د ﳼ ای اې ﻣﯧﺸﺖ ‪H‬ﯿﻢ ﻟﻪ واﺷﻨ‪):‬ﻦ ﺨﻪ ¦ﻪ ﻟﺮﻟﻪ‬
‫ﭼﯥ ژر ﻋﻤﻞ وﮐ!ي‪ .‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او اﻟﻘﺎﻋﺪې ﻣﴩان ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﯾﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭘﺴﯥ‬

‫د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺳﯿﻤﯥ ﭘﺮ ﻣﻮ‪B‬ﺮﺳﺎﯾﮑﻞ ﺗﯧﺮﯦﺪل‬
‫د ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﭘﻪ ﮐﻼ ﮐﯥ ﮐﺴﺎن ﻧﺎﺳﺖ وو‪ .‬ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﻮﺑﯥ ﮐﻮﻟﯥ‪ .‬د ﺧﻠﮑﻮ ﺗﺮﻣﺦ د‬
‫ﭼﺎی ﭼ)ﻠﯥ ﭘﯿﺎﻟﯥ اﯦ‪R‬ﯥ وې‪ .‬ﻫﺮه ورځ ﺑﻪ دﻟﺘﻪ ﺧﻠﮏ ﴎه ﻏﻮﻧ‪p‬ل ﭼﯥ ﻟﻪ ﻧﻮﯾﻮ‬
‫ﺧﱪو ﺧﱪ ﳾ‪ ،‬او ﯾﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﯥ د ﮐﻮﻣﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻟﭙﺎره ﺣﻞ ﻻره و ﻣﻮﻣﻲ‪ .‬دا‬
‫>ﻞ ﺧﱪه ﺑﻞ ډول وه‪ ،‬دا >ﻞ ورځ ﻧﻪ‪ ،‬ﺑﻠﮑﯥ ﺷﭙﻪ وه‪ ،‬ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ د ﮐﻼ ور ﺑﺴﺘﻪ‬
‫ﮐ!ی و‪ ،‬ﭼﯥ ﯾﯥ ﻏ‪F‬وﻧﻪ ﻮک واﻧﻪ وري‪ .‬ﭘﺮدﯾﻮ ﺗﻪ اﺟﺎزه ﻧﻪ وه‪ ،‬ﭼﯥ ﮐﻼ ﺗﻪ ﻧﻨﻮزي‪ .‬د‬
‫ﮐﻮ‪H‬ﯥ ور ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻪ و‪n .‬ﺎﯾﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﺑﻪ ﺧﱪې ﮐﻮﻟﯥ ﭼﯥ وﻟﯥ ﯾﯥ د ﮐﻼ ور ﺑﺴﺘﻪ‬
‫ﮐ!ی دی‪.‬‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه د ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ ﭘﻪ ﯾﻮه ﻧﯿﻤﻪ رو‪n‬ﺎﻧﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﮐﯥ اﺳﺘﻮ‪e‬ﻦ و‪ .‬ﻫﻐﻪ‬
‫ﻟﻪ ﮐﻮﯾ)ﯥ ﺗﺎزه راﻏﻠﯽ و‪ ،‬او ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﺨﻮاŠ ﻣﻠ‪:‬ﺮي ﯾﯥ ﻣﻼﺗ! ﻏﻮ‪n‬ﺖ‪ .‬ژر ﺮ‪e‬ﻨﺪه‬
‫ﺷﻮه ﭼﯥ د ﻫﻐﻮی ﭘﺮ وړاﻧﺪي ﺳﺘﻮﻧﺰې وې‪ .‬ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﭼﯥ ﺧﱪ ﺷﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه‬
‫ﯾﯥ دروازې ﺗﻪ راﻏﻠﯽ و‪ ،‬زړه ﯾﯥ و ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻟﻪ دروازې رﺧﺼﺖ ﮐ!ي‪ ،‬ﺧﻮ‬
‫ﻣﴩ ورور ﯾﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﺮې ﻧﻪ ‪n‬ﻮد‪ ،‬ﭼﯥ دا ﮐﺎر وﮐ!ي‪ .‬ﻏﻨﻲ ﯾﯥ ﻫﻢ ﺧﱪه وﻣﻨﻠﻪ او‬
‫ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﯾﯥ ﮐﻮرﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻪ‪ ،‬او د ﭼﺎی ﭘﯿﺎﻟﻪ ﯾﯥ ورﺗﻪ ډﮐﻪ ﮐ!ه‪ .‬اوس د ﮐﺮزي‬
‫ﺧﺎص ﮐﺲ ﭼﯥ ورﺗﻪ ﯾﯥ د ‪n‬ﻲ ﻻس ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻻره ﮐﲇ ﺗﻪ رارﺳﯧﺪﻟﯽ و‪ ،‬دا‬
‫ﺮ‪e‬ﻨﺪه وه ﭼﯥ ﮐﺮزی ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭼﺎرو ﮐﯥ ﺟﺪي و‪ .‬ﻏﻨﻲ ﻻ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ‬
‫ﺷﮏ ﻻره‪ ،‬ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﯧﺪه ﭼﯥ ﻟﻪ ﭘﯧ‪R‬ﯥ ﺗﯧ‪R‬ﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ‪ .‬ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه ﭼﯥ ﻟﻪ‬
‫ﮐﻮﯾ)ﯥ ﺨﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ >ﺎن ﴎه ﺧﱪې راوړې وې‪ ،‬ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﯾﯥ ﭘﺮ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ‬
‫ورﴎه وﻏ‪ F‬ﯦ‪F‬ي‪ .‬ﻏﻨﻲ ﻧﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﻟﻪ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﯾﻮه ﺗﻪ ﻫﻢ ﻏﻮږ ﳾ‪ .‬ﺧﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه‬
‫ورﺗﻪ ﭘﻪ ډ ډه ﮐﻨﺪﻫﺎري ﻟﻬﺠﻪ ﭘﻪ وار وار ووﯾﻞ‪":‬ﮐﺮزی ﻏﻮاړي ﭘﻪ وﺳﻠﻮال ﻣﻘﺎوﻣﺖ‬
‫ﻻس ﭘﻮرې ﮐ!ي‪ ،‬او ﺗﺎﺳﯥ ﺑﺎﯾﺪ د ﻫﻐﻪ ﻣﻼﺗ! وﮐ!ئ‪".‬‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٦٩‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٦٨‬‬

‫رواﻧﻪ وي‪.‬‬

‫ﺗ‪R‬ﺘﯧﺪل‪ .‬ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﮐﯥ ﻟ‪> F‬ﻨ‪ p‬راﻣﻨ‪ 7‬ﺗﻪ ﺷﻮ‪ ،‬ﻫﻤﺪا ﻣﻬﺎل ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻫ˜ﻪ وﮐ!ه‬

‫د ﮐﺮزي د ﺗ‪ d‬ﻟﭙﺎره ﭼﻤﺘﻮاﻟﯽ ﻧﯿﻮل ﺷﻮی و‪ ،‬ﻮ اووﻧ‪ K‬وړاﻧﺪې ﮐﺮزي د ﻣﺤﻤﺪ‬

‫ﭼﯥ ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ وﻫ˜ﻮي ﺑﻦ ﻻدن اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻس ورﮐ!ي‪ .‬ﭘﻪ ﻋﯿﻦ وﺧﺖ‬

‫ﺷﺎه ﯾﻮه ﻣﻠ‪:‬ﺮي ﺗﻪ ﭼﯥ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻨ‪ p‬ﻧﻮﻣﯧﺪه وﯾﲇ و ﭼﯥ ږﻳﺮه ﻟﻮﯾﻪ ﮐ!ي‪ .‬ﭘﻪ دې‬

‫ﮐﯥ د ﳼ ای اې ﻟﻪ ﻻرې ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﻟﻪ واﺷﻨ‪):‬ﻦ ﴎه ﺧﱪې ﭘﯿﻞ ﮐ!ې او‬

‫ﺧﱪه ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻨ‪ p‬ﺣﯿﺮان ﺷﻮی و‪ .‬ﭘﻪ ﮐﻮﯾ)ﯥ ‪n‬ﺎر ﮐﯥ ﻫﻢ ﻃﺎﻟﺒﺎن ډﯦﺮ و‪ ،‬ﺧﻮ ﻫﻐﻮی‬

‫ﭘﻪ ﻣﺤﺮﻣﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﯾﯥ ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﻻدن ﺑﻪ درﯦﯿﻢ ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ‬

‫ﭘﻪ ﮐﻮﻳ)ﻪ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﯧﺮ واک او زور ﻧﻪ ﻻره‪ .‬ﯾﻮ ﻣﻮټ ږﯾﺮې ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ وه‪.‬‬

‫ﮐ!ي‪ ،‬ﺧﻮ واﺷﻨ‪):‬ﻦ ورﴎه ﭘﻪ دې ﻣﻮﺿﻮع ﮐﯥ ﻧﻮر ﻣﻼﺣﻈﺎت وﻧﻪ ﻣﻨﻞ‪ .‬دوه ور>ﯥ‬

‫ﮐﺮزی ﭼﯥ ﺗﻞ ﺑﻪ ﯾﯥ ﻋﴫي ژوﻧﺪ ﮐﺎوه اوس ږﯾﺮه ﻟﻮﯾﻪ ﮐ!ې وه‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺗﯧﺮو دوو‬

‫ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن او ﻃﺎﻟﺐ ﻣﴩان ﭘﻪ ﺧﱪو ﮐﯥ وو‪ .‬اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﭘﻪ دې اړه اﻣﯿﺪ ﻻره‪ .‬د‬

‫ﮐﻠﻮﻧﻮ راﻫﯿﴘ وړه ږﯾﺮه ﭘﺮې اﯾ‪R‬ﯥ وه‪.‬‬

‫ﻣﴩف د ﻟﻮړو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ راﴈ ﻧﻪ ﮐ!ای ﺷﻮ‪ ،‬ﻫﻐﻮی ورﴎه‬

‫ﭘﻪ ﻣﺎ‪n‬ﺎم ﮐﯥ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻨ‪ p‬ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﴎه ﺧﱪې ﮐ!ې وې‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﯾﯥ وﯾﲇ‬

‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و‪n‬ﻮد‪ ،‬او ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﯾﯥ ووﯾﻞ ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺮﻏﻞ ﺗﻪ ﺗﯿﺎر اوﳼ‪ .‬ﭘﻪ ای‬

‫و ﭼﯥ ﺗﯧﺮ ﻣﺎﺳﭙ‪ ÎR‬ﻪ ﭘﯧ“ ﺷﻮي و‪ .‬ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ ﻟﻮی ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ را روان‬

‫اﯾﺲ ای ﮐﯥ ﻫﻢ دﻧﻨﻪ ﭘﺮ ﻫﻤﺪې ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺘﻼﻓﺎت وو‪> .‬ﯿﻨﻮ ﻟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﴎه‬

‫دي‪ .‬د ﮐﺮزي ﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﯿﻐﺎم وړوﻧﮑﻲ ﻟﻪ وړاﻧﺪې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻮﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ‬

‫ﻫﻤﮑﺎري ﮐﻮﻟﻪ‪> ،‬ﯿﻨﻮ ﻧﻮرو ﯾﯥ ﻟﻮی ﻣﻮ‪H‬ﺮوﻧﻪ ﻟﻪ وﺳﻠﻮ او ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﻮ ډک ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ‬

‫ﻟﯧ‪F‬ل ﺷﻮي وو ﭼﯥ وﻓﺎدار ﻣﻠ‪:‬ﺮي ﺧﱪ ﮐ!ي‪ .‬د ﻫﺮ وﻻﯾﺖ ﻟﭙﺎره >ﺎﻧ‪!:‬ې وړه ډﻟﻪ‬

‫ﻟﯧ‪F‬دول ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﺮې ﺗﻘﻮﯾﻪ ﮐ!ي‪.‬‬

‫ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻮې وه‪ .‬ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻨ‪ p‬ﻧﻪ و ﺧﱪ ﭼﯥ ﮐﺮزی ﻏﻮاړي ﺧﭙﻠﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ‬

‫ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ د اﮐ)ﻮﺑﺮ ﭘﻪ ‪۷‬ﻣﻪ ﻧﯧ)ﻪ ﭘﺮ ‪> ۳۱‬ﺎﯾﻮﻧﻮ ﻫﻮاﯾﻲ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ وﺷﻮل‪ .‬اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ‬

‫ﻧﻨﻮ>ﻲ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﯾﯥ ﻻ ﻫﻢ زړه ﺗﻪ ﻧﻪ ﻟﻮﯦﺪه ﭼﯥ ﮐﺮزي ورﺗﻪ ﻻر‪n‬ﻮوﻧﻪ ﮐﻮﻟﻪ‪ ،‬او ﻟﻪ‬

‫ﭘﻮځ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﻟﻮﻣ!ی د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او اﻟﻘﺎﻋﺪې ﺳﱰاﺗﯧﮋﯾﮏ ﻣﻮﻗﯿﻌﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻧ‪R‬ﻪ ﮐ!ي‪ .‬دا‬

‫ﻫﻐﻪ ﯾﯥ وﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭼﯥ ﻟﻪ >ﺎن ﴎه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ درې ﺳ)ﻼﯾ‪ j‬ﺗﻠﯿﻔﻮﻧﻮﻧﻪ ﯾﻮﳼ‪.‬‬

‫ﺳﱰاﺗﯧﮋﻳﮏ ﻣﻮﻗﯿﻌﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮ ډﯦﺮه ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ او ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐﯥ وو‪ .‬ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﻟﻪ دوو >ﺎﯾﻮﻧﻮ‬

‫د ﺳﭙ)ﻤﱪ ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻨ‪ p‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﯾﻮه ﻣﻼﺗ!ي ﻣﻼ ﺗﻪ ﭼﯥ ﻣﻼ ﻧﻘﯿﺐ ﷲ‬

‫ﴎﭼﯿﻨﻪ اﺧﯿﺴﺘﻪ ﯾﻮ د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﻮ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﯿﺴﻮري او ﺑﻠﻪ د ﻫﻨﺪ ﺳﻤﻨﺪر ﻟﻪ ﺑﺮﺗﺎﻧﻮۍ‬

‫ﻧﻮﻣﯧﺪه ﯾﻮ ﺗﻠﯿﻔﻮن ورﮐ!‪ .‬ﻫﻐﻪ د ﮐﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ ﺷ‪o‬ﱄ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﺧﻮرا ډﯦﺮ ﻧﻔﻮذ‬

‫ﺟﺰﯾﺮې ﺨﻪ‪ .‬ﺳﻤﻨﺪري >ﻮاﮐﻮﻧﻮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻣﺰاﯾﻞ راﮐ)ﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧ‪R‬ﻪ ﮐﺎوه‪.‬‬

‫ﺧﺎوﻧﺪ و‪ ،‬ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﯾﯥ ﻫﻢ ‪n‬ﯥ اړﯾﮑﯥ ﻟﺮﻟﯥ‪ .‬ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻨ‪ p‬ﻟﻪ ﻣﻼ ﻧﻘﯿﺐ ﷲ‬

‫اﻧ‪:‬ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ ﻧ‪R‬ﻪ ﮐ!ی و‪ ،‬ﻫﻐﻮی د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ اړﯾﻦ >ﺎﯾﻮﻧﻪ ﻟﮑﻪ ﻫﻮاﯾﻲ ډ‪e‬ﺮ او‬

‫ﴎه ‪n‬ﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪل‪> ،‬ﮑﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وار وار ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻮن ﮐﯥ‬

‫د اﻟﻘﺎﻋﺪه روزﻧﯿﺰ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﭘﻪ ﻧ‪R‬ﻪ ﮐ!ي وو‪.‬‬

‫ﻣﺠﻠﺴﻮﻧﻪ ﮐ!ي وو‪ .‬داﺳﯥ وﯾﻞ ﮐﯧﺪل ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﮐﺮزي ﺗﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او د ﻫﻐﻮی د‬

‫ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﻮ ور>ﻮ ﮐﯥ ﮐﺮزي ﭘﺮﯦﮑ!ه وﮐ!ه ﭼﯥ اروز‪e‬ﺎن ﺗﻪ وﻻړ ﳾ‪ .‬ﺧﻠﮏ ﯾﯥ‬

‫ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﻣﺨﻔﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐ!ي و‪ .‬ﻣﻼ ﻧﻘﯿﺐ ﷲ ﯾﻮ ﻓﺮﺻﺖ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻮﻧﮑﯽ ﺳ!ی‬

‫ﭘﻪ ﮐﻮﯾ)ﻪ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮل‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪل ﭼﯥ ﭘﻪ ‪H‬ﻮﻟﻪ ﮐﯥ ﻪ روان و‪ .‬ﮐﺮزي‬

‫و‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ اﻓﻐﺎن ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﺎﻧﻮ ﴎه ﻫﻢ ﻟﻮﯾﻪ ﻻﻧﺠﻪ ﮐﯥ ﻧﻪ و ‪n‬ﮑﯧﻞ‪ ،‬وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ‬

‫ﯾﻮه ﺧﱪﯾﺎل ﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ ‪e‬ﻨﻲ ﻫﻐﻪ ﮐﺮاﭼ‪ K‬ﺗﻪ روان و‪> .‬ﯿﻨﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ وﯾﲇ و ﭼﯥ‬

‫ﺷﻮروﯾﺎﻧﻮ ﴎه ﺟ‪!:‬ه وﮐ!ه‪ ،‬د ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ د واﮐﻤﻨ‪ K‬ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻫﻢ ورﺗﻪ ﻮﮐ‪K‬‬

‫روم ﺗﻪ >ﻲ‪ .‬ﺧﻮ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎﻧﻮ د ﺳﻮﯾﻞ ﻟﻮر ﺗﻪ ﻏﻮږ اﯾ‪R‬ﯽ و‪ .‬ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې‬

‫رﺳﯧﺪﻟﯥ وه‪ .‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ راﺗ‪ d‬ﴎه ﯾﯥ د ﻫﻐﻮی ﻣﻠ‪:‬ﺮﺗﯿﺎ ﭘﯿﻞ ﮐ!ه او ﭘﻪ دې‬

‫وﺧﺖ ﮐﯥ وﯾﺰې ﻫﻢ ﻧﻪ ورﮐﻮﻟﯥ‪ .‬ﭘﻪ ﺷ‪o‬ل د ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ ﺗﺮ ﻨ‪ d‬ژورﻧﺎﻟﺴﺘﺎﻧﻮ‬

‫وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﮐﺮزي ﭘﺮې ﮐﺎر ﮐ!ی و‪ ،‬او ﻫﻐﻪ ﯾﯥ د >ﺎن ﮐ!ی و‪ ،‬ﮐﺮزي ورﺗﻪ‬

‫ﮐﺎر ﮐﻮﻻی ﺷﻮ‪ ،‬ﺧﻮ ﭘﻪ ﺳﻮﯾﻞ او ﺧﺘﯿ‪ 7‬ﮐﯥ ورﺗﻪ ﮐﺎر ﮐﻮل ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ و‪ .‬د اﻣﺮﯾﮑﺎ‬

‫د اروﭘﺎ ﯾﻮه وﯾﺰه ﻫﻢ ﭼﻤﺘﻮ ﮐ!ې وه ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اړه ﯾﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ ‪pe‬ون‬

‫وﻟﺴﻤﴩ ﺑﻮش وﯾﲇ و ﭼﯥ د ﺗﺮﻫ‪:‬ﺮۍ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺟ‪!:‬ه ﺑﻪ د ﻪ وﺧﺖ ﻟﭙﺎره ﭘ)ﻪ‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٧١‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٧٠‬‬

‫ﭼﯥ ﮐﺮزی ﺑﻪ ﻟﻪ ‪e‬ﻮا‪n‬ﻮﻧﻮ ﴎه ﻣﺦ ﳾ‪ .‬ﻫﻐﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﭼﯥ ﻟﻪ ده ﴎه ﯾﯥ ﮐﺘﻞ ﭘﻪ دې‬

‫وﮐ!ي‪ .‬د ﺳﭙ)ﻤﱪ ﻟﻪ ‪۱۱‬ﻣﯥ وروﺳﺘﻪ د ﮐﺮزي ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﴎه ﺗﻌﻠﻘﺎت ‪n‬ﻪ ﺷﻮي و‪ ،‬ﻧﻮ‬

‫ﭘﻮﻫﯧﺪل ﻫﻢ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻮﻣﺮه >ﻮاﮐﻤﻦ دی؟ ﻫﻐﻪ د ﻮﻣﺮه ﺧﻠﮑﻮ ﭘﺮ ﻣ‪j‬‬

‫>ﮑﻪ ﯾﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﻠﯿﻔﻮن واﺧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻣﻼ ﻧﻘﯿﺐ ﷲ ﮐﺮزي ﺗﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺴﻠﯿﻤ‪ K‬ﮐﯥ‬

‫ﺧﭙﻞ ﭘﺮو‪e‬ﺮاﻣﻮﻧﻪ ﭘﺮﻣﺦ وړي؟ ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﺧﻠﮏ ﭘﺮ ﻫﻐﻪ د ﮐﻤﺰوري ‪oe‬ن وﮐ!ي‪ ،‬ﻧﻮ‬

‫ﻣﻬﻢ رول وﻟﻮﺑﺎوه‪ .‬د ﻣﻼ ﻧﻘﯿﺐ ﷲ زوی واﯾﻲ ﮐﻠﻪ ﯾﯥ ﭼﯥ ﭘﻼر د ﮐﺮزي ﻟﻪ ﻟﻮري‬

‫ﺑﯿﺎ ﯾﯥ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ﻧﻪ ﭘﺮﯦ‪F‬دي‪ .‬ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ورﴎه ﻟ‪ F‬ﺗﺮ ﻟ‪F‬ه ﯾﻮه ډﻟﻪ‬

‫ورﺗﻪ ﻟﯧ‪F‬ل ﺷﻮی ﺗﻠﯿﻔﻮن ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐ!‪ ،‬ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ ﮐﺮزي ورﴎه ﺧﱪې ﭘﺮې‬

‫اﻣﺮﯾﮑﺎﻳﻲ ﴎﺗﯧﺮي وي‪ ،‬او ﯾﺎ ﻫﻢ ﻫﻮاﯾﻲ >ﻮاک ورﴎه وي‪ ،‬ﻧﻮ ﺑﯿﺎ ﺷﻮﻧﯥ ده ﭼﯥ د‬

‫وﮐ!ې‪":‬ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﭘﻼر ﺗﻪ ووﯾﻞ‪ :‬ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ وواﯾﻪ ﭼﯥ ﺟ‪!:‬ه وﻧﻪ ﮐ!ي‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﻧﻮر‬

‫اروز‪e‬ﺎن ﺧﻠﮏ ﯾﯥ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﯦ‪F‬دي‪ .‬اﺣﻤﺪوﱄ ﭘﻪ دې ﺑﺎور و ﭼﯥ ورور ﯾﯥ ﭘﻪ‬

‫ﺧﺘﻢ دي او ﺟ‪!:‬ه ﯾﯥ ﭘﻪ ‪)e‬ﻪ ﻧﻪ ¦ﺎﻣﯧ‪F‬ي‪".‬‬

‫ﻟﻮی ﻻس >ﺎن ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﮐﯥ اﭼﺎوه‪ ،‬ﺧﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﯾﯥ ﯾﻮې ﺧﱪې ﺗﻪ ﻫﻢ ﻏﻮږ ﻧﻪ‬

‫د اﮐ)ﻮﺑﺮ ﺗﺮ ﻟﻮﻣ!ﯾﻮ ﻻ ﮐﺮزي ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻨ‪ p‬ﺗﻪ ﺳﻢ ﺣﺎل ﻧﻪ و وﯾﻠﯽ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﯾﯥ وﯾﲇ و‬

‫اﯦ‪R‬ﻮد‪.‬‬

‫ﭼﯥ ‪e‬ﻲ ﻫﻐﻪ ﮐﺮاﭼ‪ K‬ﺗﻪ >ﻲ‪ .‬ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻨ‪ p‬ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه ﭼﯥ دا ﯾﻮ ‪n‬ﻪ ﻧﻈﺮ او ﺧﱪ‬

‫ﮐﺮزي ﺗﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ وﯾﲇ و ﭼﯥ د >ﺎن ﺧﯿﺎل ﺑﺎﯾﺪ وﺳﺎ‪ ،f‬او ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺷﯿﺎن‬

‫دی‪ .‬ﮐﻮﯾ)ﯥ ‪n‬ﺎر ﮐﯥ ﻫﻢ ‪n‬ﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻧﻪ و‪ .‬ﻮ ور>ﯥ وړاﻧﺪې ﮐﺮزي ﺗﺮې ﻏﻮ‪n‬ﺘﻲ و‬

‫ﻟﻪ >ﺎن ﴎه واﻧﻪ ﺧﲇ‪ .‬وروﺳﺘﻪ ﮐﺮزي ﭘﻪ ﯾﻮه ﻣﺮﮐﻪ ﮐﯥ ووﯾﻞ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ‬

‫ﭼﯥ ﻧﻮر ﺳ)ﻼﯾ‪H j‬ﻠﯿﻔﻮﻧﻮﻧﻪ او ﻣﺨﺎﺑﺮې واﺧﲇ‪ ،‬ﺧﻮ ﻣﺎرﮐﯿ‪ j‬ﮐﯥ ﻫﺮ ﻪ ﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪل‬

‫ﻠﻮﯦ‪R‬ﺖ ﮐﻠﻨ‪ K‬ﮐﯥ ﻟﻪ ﯾﻮې ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ ﴎه د ﮐﻮرﻧ‪ K‬ﭘﻪ ﺧﻮ‪n‬ﻪ واده ﮐ!ی‪ .‬ﻫﻐﻪ د‬

‫ﮐﯧﺪل‪n ،‬ﺎﯾﻲ دا ﻫﻢ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﮐﻮم ﮐﺎر و ﭼﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎŠ ﺎر‪e‬ﺮو ﻟﻪ ﻟﻮري ﺑﻪ‬

‫ﺧﭙﻞ ﺳﻔﺮ ﭘﻪ اړه ﺧﭙﻠﯥ ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ ﺗﻪ ﻻ ﻫﻢ ﻧﻪ و وﯾﲇ‪> ،‬ﮑﻪ ﭘﻪ دې ډول ﺣﺴﺎﺳﻮ‬

‫ورﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐﻮل ﺷﻮي و‪ .‬ﯾﻮه ورځ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻨ‪ p‬ﺑﻞ ﺑﺎزار ﺗﻪ ﺗﻠﻠﯽ و‪ ،‬ﻫﻐﻪ د‬

‫وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ ﭘﺮ ﭼﺎ ﺑﺎور ﻧﻪ ﺷﻮ ﮐﻮﻻی‪ .‬ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ ﺗﻪ وﯾﲇ و ﭼﯥ ﭘﻪ‬

‫ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻪ درک ﮐﻮﻟﻮ ﴎه ﭘﻮه ﺷﻮ ﭼﯥ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺮاﺑﯧﺪوﻧﮑﯽ و‪ .‬ﭘﻪ دې ﺧﱪه ﮐﺮزی‬

‫وﯦﺶ ﮐﯥ ﯾﻮې ﺟﻨﺎزې ﺗﻪ >ﻲ‪ ،‬او ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﺟﻨﺎزه ﮐﯥ ‪pe‬ون ﮐﻮي‪ .‬ﻣﯿﺮﻣﻦ ﯾﯥ ﻫﻐﻪ‬

‫ﻫﻢ ﭘﻮﻫﯧﺪه‪ ،‬ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ وﺧﺘﻪ د ﺳﻔﺮ ﭼﻤﺘﻮاﻟﯽ ﻧﯿﻮﻟﯽ و‪.‬‬

‫وﺧﺖ ﺣﯿﺮاﻧﻪ ﺷﻮه ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﮐﺮزي ورﻧﻪ د ﻏﺎ‪n‬ﻮ د ﮐﺮﯾﻢ او ﺑﺮس او ﭘﺎﮐﻮ ﺟﺎﻣﻮ‬

‫ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د اﮐ)ﻮﺑﺮ ﭘﻪ ‪۷‬ﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﻞ ﺷﻮل‪ ،‬د ﮐﺮزي د ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﻮره ﻫﻢ ﻟﻪ‬

‫ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ وﮐ!ه‪ .‬ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ ﯾﯥ ورﺗﻪ ووﯾﻞ‪":‬دا ﭼﯥ ﺟﻨﺎزې ﺗﻪ >ﯥ ﻧﻮ دوﻣﺮه ﯧﺰوﻧﻮ ﺗﻪ‬

‫ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ډﮐﻪ ﺷﻮه‪ .‬ﭘﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﭙﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ ﮐﻮم ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻮن ﮐﯥ ﺑﯿﺪار وو‬

‫ﻪ اړﺗﯿﺎ ده؟" ﮐﺮزي ﺧﭙﻠﯥ ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ ﺗﻪ وﯾﲇ ﭼﯥ ﻧﻮر ورﴎه د ﺗﴩﯾﺤﺎﺗﻮ وﺧﺖ ﻧﻪ‬

‫ﻫﻐﻮی واورﯦﺪل ﭼﯥ ﮐﺮزي د اروز‪e‬ﺎن د ﺳﻔﺮ ﺧﱪې ﮐﻮﻟﯥ‪ .‬ﭘﻪ ﻧﺎﺳﺘﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﮐﯥ ﯾﻮ‬

‫و‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﯾﯥ ﺷﯿﺎن ورﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﮐ!ل‪ ،‬ﮐﺮزي ﺧﭙﻠﯥ ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ ﺗﻪ ووﯾﻞ‪":‬ﮐﻪ ﭘﻪ ﻮ‬

‫د ﮐﺮزي ورور اﺣﻤﺪوﱄ ﮐﺮزی و‪ .‬ﻫﻐﻪ ﺗﻪ د ﳼ ای اې د ﻣﴩ ‪e‬ﺮﯾ‪ d‬ﻟﻪ ﻟﻮري‬

‫اووﻧﯿﻮ ﮐﯥ دې زﻣﺎ ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت واﻧﻪ ﺧﯿﺴﺘﻞ‪ ،‬ﭘﻮه ﺷﻪ ﭼﯥ زه ﻧﻮر ژوﻧﺪی ﻧﻪ ﯾﻢ‪".‬‬

‫ﭘﯿﻞ ﺷﻮي ﻋﻤﻠﯿﺎت دوﻣﺮه ﺣﯿﺮاﻧﻮﻧﮑﻲ ﻧﻪ وو‪ ،‬ﻟﮑﻪ اروز‪e‬ﺎن ﺗﻪ د ﮐﺮزي د ﺳﻔﺮ ﺧﱪه‬

‫دروازه ﯾﯥ ﺑﻨﺪه ﮐ!ه او ﻟﻪ ﮐﻮره ووت‪.‬‬

‫ﭼﯥ ﯾﯥ واورﯦﺪه‪.‬‬

‫د ﮐﺮزي ﺟﯿﭗ ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﻮﯾ)ﯥ ‪n‬ﺎره د وﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐﯥ و‪ ،‬ﭘﮑﯥ د ﻫﻐﻪ‬

‫اﺣﻤﺪوﱄ داﺳﯥ ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه ﭼﯥ ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ ﺑﻪ ﮐﺮزي ﺗﻪ ﯾﻮ ﻪ ور ﭘﯧ“ ﳾ‪.‬‬

‫اﻋﺘ‪o‬دي ﻣﻠ‪:‬ﺮي ﻟﻪ ده ﴎه ﺳﭙﺎره وو‪ .‬ﮐﺮزی د ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﭘﻪ ﺷﺎ ﮐﯥ ﺳﭙﻮر و‪ ،‬د ﻫﻐﻪ‬

‫ﻫﻐﻪ ﺗﻪ دا ډول ﭘﻮ‪n‬ﺘﻨﯥ ﭘﯿﺪا وې‪ ،‬اﯾﺎ د اروز‪e‬ﺎن ﺧﻠﮏ ﺑﻪ ورﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻼ‪e‬ﺎﻧﻮ‬

‫دواړو اړﺧﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﯾﻮ ﯾﻮ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﯽ و‪ ،‬دا ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ د ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﻣﻠ‪:‬ﺮي وو‪ .‬دې‬

‫دروازې ﭘﺮاﻧﯿﺰي؟ اﯾﺎ ﺧﻠﮏ ﺑﻪ ﯾﯥ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﯦ‪F‬دي؟ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې ﻫﻢ‬

‫ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻻ ﻧﻪ وﯾﻞ ﺷﻮي ﭼﯥ ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﭘﻪ ﮐﻮم ﻟﻮر روان و‪ ،‬او اﺻﲇ ﻣﻨﺰل و ﻣﻘﺼﺪ‬

‫ﭘﻮﻫﯧﺪه ﭼﯥ دا د ﭘ‪R‬ﺘﻨﻮ دود دی ﭼﯥ د ﻣﯧﻠﻤﻪ ډﯦﺮه ﭘﺎﻟﻨﻪ ﮐﻮي‪ ،‬او ﭘﻪ >ﺎﻧ‪!:‬ې‬

‫ﮐﻮم >ﺎی و‪ .‬ﮐﺮزي ورﺗﻪ وﯾﲇ و ﭼﯥ ﭼﻤﻦ ﺗﻪ ﯾﻮې ﺟﻨﺎزې ﺗﻪ >ﻲ‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﻮ‪H‬ﺮ‬

‫ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻣﯧﻠﻤﻪ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰه ﮐﯥ وي‪ .‬دا ﻫﻢ ورﺗﻪ ﺮ‪e‬ﻨﺪه وه‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٧٣‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٧٢‬‬

‫ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﭘﻮﻟﯥ ﭘﺮ ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﺳﺎﯾﮑﻠﻮﻧﻮ واوړي‪ .‬ﭘﻪ ﻫﻤﺪې وﺧﺖ ﮐﯥ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ‬

‫رواﻧﯧﺪه‪ ،‬د اﺣﻤﺪوﱄ ﭘﻪ ﺳﱰ‪e‬ﻮ ﮐﯥ او‪n‬ﮑﯥ وﻻړې وې‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه ﭼﯥ ﺧﭙﻞ‬

‫ﻫﻢ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺨﻪ ﭼﻤﻦ ﺗﻪ را روان وو‪ .‬د ﮐﻮرﺑﻪ ﻟﭙﺎره داﺳﯥ ﺮ‪e‬ﻨﺪه ﺷﻮه‬

‫ورور د وروﺳﺘﻲ >ﻞ ﻟﭙﺎره وﯾﻨﻲ‪e .‬ﺎوﻧ‪p‬ﯾﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﺣﻤﺪوﱄ ﺨﻪ وﭘﻮ‪n‬ﺘﻞ‪":‬ﻫﻐﻪ‬

‫ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺣﺎﻻت ﺧﺮاب دي‪ .‬ﻫﺮ ﭼﯧﺮې ¨ﺒﺎري او د ﻣﯿﺰاﯾﻞ راﮐ)ﻮﻧﻮ‬

‫ﭼﯧﺮﺗﻪ روان دی؟" ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﺳﱰ‪e‬ﯥ ﯾﯥ ﻟﻪ او‪n‬ﮑﻮ ډﮐﯥ وې‪ ،‬د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﻟﯿﺪو ﯾﯥ‬

‫ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﮐﯧﺪل‪ ،‬ﻧﻮ >ﮑﻪ ﯾﯥ ﺧﻮ‪n‬ﻪ ﻧﻪ وه ﭼﯥ ﮐﺮزی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ واوړي‪ .‬ﮐﻮرﺑﻪ د‬

‫>ﺎن ډاډه ‪n‬ﮑﺎره ﮐ! او ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﯾﯥ ووﯾﻞ ﮐﺮزی اﺳﻼم اﺑﺎد ﺗﻪ وﻻړ‪.‬‬

‫ﮐﺮزي ﻣﻠ‪:‬ﺮي ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻨ‪ p‬ﺗﻪ وﯾﲇ و ﭼﯥ ﭘﻪ ﭼﻤﻦ ﮐﯥ ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﺳﺎﯾﮑﻠﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪل‬

‫ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﭘﻪ ﭼﻤﻦ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﭘﻮﻟﯥ ﻟﻮر ﺗﻪ روان ﺷﻮ‪ ،‬اوس ﺮ‪e‬ﻨﺪه ﺷﻮه ﭼﯥ ﻫﻐﻮی‬

‫ﮐﯧ‪F‬ي‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻪ ﮐﻮﯾ)ﯥ ‪n‬ﺎر ﺨﻪ ﯾﯥ راوﱄ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻫﻢ د ﮐﻮﯾ)ﯥ ﭘﺮ ﻟﻮر روان ﺷﻮ‪،‬‬

‫ﺟﻨﺎزې ﺗﻪ ﻧﻪ و روان‪ .‬ﮐﺮزي ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻر ﮐﯥ ﺷﭙﻪ ﻟﻪ ﯾﻮه دوﺳﺖ‬

‫ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﮐﺮزی ﭘﻪ دې ﮐﺎر ﺧﱪه ﺷﻮ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻏﻮﺳﻪ ﺷﻮ‪ ،‬او وﯾﯥ وﯾﻞ‪ ":‬زه دﻟﺘﻪ ﻧﻮر‬

‫ﴎه ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧ)ﻪ ﭘﻮﭘﻠﺰی و ﺗﯧﺮه ﮐ!ي‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭘﻪ ﻧﯧﻐﻪ ﻻره‬

‫ﻧﻪ ﺷﻢ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯧﺪﻻی‪ .‬ﺧﻠﮏ ﺑﻪ ﻣﺎ ووﯾﻨﻲ‪ .‬زه ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻪ ﭘﻮﻟﯥ واوړم‪".‬‬

‫وﻻړﳾ‪ .‬اﻓﻐﺎﻧﺎن ﯾﻮ ﻋﺎدت ﻟﺮي‪ ،‬ﭘﻪ ﻫﻐﻪ اوږده ﻻر ﭼﯥ ﻣﻠ‪:‬ﺮي ﯾﯥ ﭘﺮې ﭘﺮاﺗﻪ وي‪،‬‬

‫ﮐﺮزي ﻟﻪ ﺧﭙﻞ وراره اﺣﻤﺪ ﺨﻪ ﭘﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ وﮐ!ه ﭼﯥ ‪e‬ﻨﻲ ﭘﻪ ﭼﻤﻦ ﮐﯥ ﻣﻮ‪H‬ﺮ‬

‫ﺗﺮ ﻟﻨ‪p‬ې ﻻرې ﯾﯥ >ﮑﻪ ﺧﻮ‪n‬ﻮي ﭼﯥ ورﺗﻪ ﻣﺤﻔﻮﻇﻪ ‪n‬ﮑﺎري‪ .‬ﮐﺮزي ﯾﻮ ﺑﻞ‬

‫ﺳﺎﯾﮑﻠﻮﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪل ﮐﯧ‪F‬ي؟ ﻫﻐﻪ وﺧﻨﺪل او ورﺗﻪ وﯾﯥ وﯾﻞ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺧﻮ ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﺳﺎﯾﮑﻠﻮﻧﻪ‬

‫ﭘﺎﮐﺴﺘﺎŠ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩ ﻫﻢ ﭘﯧﮋاﻧﺪه ﭼﯥ ﭘﻪ ﯾﻮه ﺑﻠﻪ ﻻر ﯾﯥ ﮐﻮر و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻻر ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﻧﻪ‬

‫ﯾﺎدوې‪ ،‬دﻟﺘﻪ ﮐﺒﺎړي اﻟﻮﺗﮑﯥ ﻫﻢ ﻣﻮﻧﺪل ﮐﯧ‪F‬ي‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﯾﯥ ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﺳﺎﯾﻠﮑﻮﻧﻪ‬

‫‪n‬ﮑﺎرﯦﺪه‪ ،‬دې ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩ ﮐﺮزي ﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ دوه ور>ﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻢ ﳾ‪ ،‬ﭼﯥ‬

‫راوﺳﺘﻞ‪ ،‬ﮐﺮزي ﺗﺮې ﭘﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ وﮐ!ه ﭼﯥ ﻻر ﺑﻪ ﻨ‪:‬ﻪ وي‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻣﺨﮑﯥ وﻻړ او ﻻر ﯾﯥ‬

‫ﺣﺎﻻت درک ﮐ!ي او ﺑﯿﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ وﻻړ ﳾ‪ .‬دا ﻧﺎﺷﻮﻧﯥ وه‪> ،‬ﮑﻪ ﮐﺮزی ﻧﻮر ﭘﻪ‬

‫ورﺗﻪ وﮐﺘﻠﻪ‪.‬‬

‫ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯧﺪﻟﯽ ﻧﻪ ﺷﻮ‪ .‬ﮐﺮزی ﻟﻪ ډﯦﺮه وﺧﺘﻪ د دې ﻓﺮﺻﺖ ﭘﻪ ﻟ)ﻪ و‪،‬‬

‫ﻫ‪o‬ﻏﻪ ﻣﺎﺳﭙ‪ ÎR‬ﻟﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ وروﺳﺘﻪ د ﮐﺮزي وړه ډﻟﻪ ﭘﺮ دوو ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﺳﺎﯾﮑﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ‬

‫ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻻر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ واو‪n‬ﺖ‪ .‬د ﮐﺮزي ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ﭼﯥ ﺳﻔﺮ ﻻ >ﻨ‪p‬ﯾﺪﻟﯽ‬

‫ﭘﻮﻟﯥ واو‪n‬ﺘﻠﻪ‪ .‬ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻨ‪ p‬ﻻ ﮐﻮﯾ)ﯥ ﺗﻪ ﭘﺮ ﻻره و‪ .‬د ﮐﻮرﺑﻪ زوی د ﮐﺮزي د ډﻟﯥ ﻟﻪ‬

‫و‪> ،‬ﮑﻪ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎŠ ادارو ﴎه ﻫﻢ ﺧﱪې ﮐ!ې وې‪ .‬ﻫﻐﻮی ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﻟﻪ ﮐﺮزي‬

‫ﻟﻮﻣ!ي ﻣﻮ‪H‬ﺮﺳﺎﯾﮑﻞ ﴎه ﻟﻪ ﭘﻮﻟﯥ واو‪n‬ﺖ‪ ،‬وروﺳﺘﻪ ﮐﺮزی او د ﻫﻐﻪ وراوره ﭘﺴﯥ‬

‫ﴎه ﭘﻪ اﺳﻼم اﺑﺎد ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ وﻏ‪ F‬ﯦ‪F‬ي‪ .‬ﮐﺮزي ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎور‬

‫وﻻړل‪ .‬دې ډﻟﯥ ډاﻟﺮ او ﮐﻠﺪارې ﭘﻪ وړو ﺑﺴﺘﻮ و وﯦﺸﻠﯥ‪ ،‬دوه ﺳ)ﻼﯾ‪ j‬ﺗﻠﯿﻔﻮﻧﻮﻧﻪ ﯾﯥ‬

‫ﻧﻪ ﻻره‪> ،‬ﮑﻪ ﻫﻐﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻣﻠ‪:‬ﺮی و‪ .‬ﮐﺮزی واﯾﻲ‪":‬ﻣﺎ ورﺗﻪ ووﯾﻞ زه وﺧﺖ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ‬

‫د ﮐ˜ﻮړې ﭘﺎی ﺗﻪ واﭼﻮل‪ .‬ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﴎه ﻧﻮر ﻪ ﻧﻪ وو‪ .‬د اﺣﻤﺪ ﭘﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ ﮐﺮزي‬

‫ﻟﺮم ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ وﮐ!م‪ ،‬ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ ﻣﯥ د ﻫﻐﻮی ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ وﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ‪".‬‬

‫ﯾﻮه ﻟﻨ‪ K:‬ﭘﺮ ﴎ ﺗﺎو ﮐ!ه‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ وړاﻧﺪې ﻟﻨ‪ K:‬ﻧﻪ ﺗ!ﻟﻪ‪ .‬اوس ﻫﻐﻮی د ﻧﻮرو‬

‫ﭘﻪ ﮐﻮﯾ)ﻪ ﮐﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﭘﻮ>ﻲ اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﯾﻮ ﺟ‪:‬ﭙﻮړی ﻣﴩ واﯾﻲ ﭼﯥ ﮐﺮزی‬

‫اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﯧﺮ ‪n‬ﮑﺎرﯦﺪل ﭼﯥ ﭘﺮ ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ ﺑﻪ ﯾﯥ ﺳﻔﺮوﻧﻪ ﮐﻮل او ﭘﻪ‬

‫ﯾﯥ دﻓﱰ ﺗﻪ ورﻏﻠﯽ و‪ ،‬او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﯾﯥ د ﯾﻮې ﻏﻮره ﻻرې ﭘﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ ﮐ!ې وه‪ .‬دا ﻟﻮړ‬

‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ ﺳﻔﺮ ﻋﺎﻣﻪ ﺧﱪه ده‪ .‬دا ﻻ ﺮ‪e‬ﻨﺪه ﻧﻪ وه ﭼﯥ ﮐﺮزی‬

‫ﭘﻮړی ﭼﺎرواﮐﯽ واﯾﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د ا‪:‬ﺰﯾﻮ د ﻗﻮم ﯾﻮه ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩ ﺗﻪ وﯾﲇ و ﭼﯥ ﻟﻪ‬

‫ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﯿﺮ ﺗﺮ اروز‪e‬ﺎﻧﻪ ورﳼ ﮐﻪ ﻧﻪ؟‬

‫ﮐﺮزي ﴎه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐ!ي‪.‬‬

‫ﻟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺨﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺎورې ﺗﻪ ﭘﺮ ﭘﻮﻟﻪ او‪n‬ﺘﻞ ﮐﻮم ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﮐﺎر ﻧﻪ‬

‫راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ورځ د ﭼﻤﻦ ﭘﻪ ‪ Çe‬ﺑﺎزار ﮐﯥ د ﮐﺮزي راﺗﻠﻮﻧﮑﯽ ﭘﻼن ﻟﻪ ﭘﻮﻟﯥ ﭘﺮ ﻣﻮ‪H‬ﺮ‬

‫دی‪ .‬د ډﯾﻮرﻧ‪ p‬ﮐﺮ‪n‬ﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻮﻟﺴﻤﻪ ﭘﯧ!ۍ ﮐﯥ د اﻧ‪:‬ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري راﮐﺎږل ﺷﻮې‪،‬‬

‫ﺳﺎﯾﮑﻞ او‪n‬ﺘﻞ و‪ .‬ﻫﻐﻪ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻨ‪ p‬ﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ دوه ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﺳﺎﯾﮑﻠﻮﻧﻪ واﺧﲇ او ﭘﺮ‬

‫د ﭘﻮﻟﯥ د ﯾﻮې ﺧﻮا ﭘ‪R‬ﺘﺎﻧﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻪ ﭘﯧﮋŠ‪ .‬د ﮐﺮزي ډﻟﻪ د ﳌﺎﻧ‪A‬ﻪ ﭘﺮ‬

‫ﻣ‪ j‬ﯾﯥ ﻟﻪ ﭘﻮﻟﯥ واوړي‪ .‬ﺧﻮ د ﻫﻐﻮی ﮐﻮرﺑﻪ ورﴎه ﺧﱪه وﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ او ﻫﻐﻪ ﻧﻪ‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٧٥‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٧٤‬‬

‫ووﯾﻞ ﭼﯧﺮې ﭼﯥ ﯾﯥ ﺷﭙﻪ ﺗﯧﺮه ﮐ!ې وه‪":‬ﻟﻮﻣ!ي ¨ﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر وﻟﻮﯦﺪل‪ ،‬ﺧﻠﮏ‬

‫ﻣﻬﺎل ﻟﻪ ﭘﻮﻟﯥ واو‪n‬ﺘﻪ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﭼﯥ د ﭘﻮﻟﯥ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﭘﻪ ﻣﺴﺠﺪوﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ‬

‫ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗ‪R‬ﺘﯧﺪل‪ .‬زﻣﺎ دوﺳﺖ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺷﭙﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﮐﯥ ﯾﻮازې و‪.‬‬

‫ﳌﻮﻧ‪A‬ﻮﻧﻮ ﺑﻮﺧﺖ وو‪ .‬ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﻮﻧﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮل‪.‬‬

‫ﻫﻐﻪ ﺧﺎﻣﻮش و‪ ،‬ﻪ ﯾﯥ ﺗﺮ ﺧﻮﻟﻪ ﻧﻪ وﺗﻞ‪ .‬ﭘﻪ ﻣﺎ‪n‬ﺎم ﮐﯥ ﻣﯥ دوه ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻫﻢ‬

‫ﮐﺮزی ﻟﻪ ﺧﭙﻞ وراره ﴎه د ﮐﻨﺪرﻫﺎر ﭘﺮ ﻟﻮر ﻟﻪ ‪e‬ﯥ ‪e‬ﻮ¡ﯥ ډک ﺳ!ک روان ﺷﻮ‪ ،‬ﮐﻪ‬

‫وﻟﯿﺪل ﭼﯥ د ﮐﻼ د دوو وړو ﺧﻮﻧﻮ ﭘﺮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﯾﯥ ﻣﻨ‪p‬ې وﻫﻠﯥ‪ ،‬د ﻫﻐﻮی ﺗﺮ ﺧﻮﻟﻮ‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎن ﯾﯥ وﻧﯿﴘ‪ ،‬وﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ >ﻤﮑﯥ ﺗﻪ ﭘﺮﯦﻨ‪F‬دي‪ .‬دﻟﺘﻪ ﯾﻮه ﺧﱪه د ﯾﺎدوﻟﻮ‬

‫ﻫﻢ ﻪ ﻧﻪ وﺗﻞ‪ ،‬ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ راﺗﻪ ﭼﺎی راوړ او ﺑﯿﺎ و>ﻐﺎﺳﺘﻞ‪ .‬ﻣﺎ ﭘﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ وﮐ!ه ﭼﯥ ﻪ‬

‫ده ﭼﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺳﺘﺨﺒﺎرات واﯾﻲ ﮐﺮزي ﻟﻪ >ﺎن ﴎه ﭘﺎﺳﭙﻮرټ ﻻره‪ .‬د ﮐﺮزي‬

‫ﺣﺎل ﻣﻮ دی؟ ﮐﻠﯿﻮال ﭼﯧﺮﺗﻪ دي؟ وﻟﯥ ﮐﻠﯽ ﺧﺎﱄ دی؟ ﮐﻮرﺑﻪ راﺗﻪ ووﯾﻞ‪ :‬ﻣﻮږ‬

‫ﯾﻮ ﻣﻼﺗ! ﭘﻪ ﻻر ﮐﯥ و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﭘﻼن ﺨﻪ ﺧﱪ و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ دوی ﴎه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮﻟﻪ‪،‬‬

‫وﯾﺮﯦ‪F‬و‪ ،‬اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎن ¨ﻮﻧﻪ ﻏﻮر>ﻮي‪ ،‬ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻫﻢ ډﯦﺮ دي او ﻫﺮ >ﺎی وي‪ .‬ﻣﻮږ ﺧﻮ‬

‫دﻫﻐﻪ د ﻧﺎز ﻧﻮم )‪e‬ﺮان ﻓﺪا( و‪ .‬ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ ﯧﺮﻣﻪ د ﮐﺮزي ډﻟﻪ ﭘﻪ ﻻر ﮐﯥ و درﯦﺪﻟﻪ‪،‬‬

‫ﻫﺴﯥ ﻣ!ه ﮐﯧ‪F‬و‪ ،‬د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻣﻮ ﺧﯿﺎل ﺳﺎﺗﻮ‪".‬‬

‫ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ ﻧﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ اﯾﺴﺎر ﮐ!ل‪ ،‬ﺑﻠﮑﯥ اﺣﻤﺪ ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ ﭘﻪ ﯾﻮه‬

‫وﻟﺴﻤﴩ ﮐﺮزی ﯾﻮ >ﻞ ﺑﯿﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ‪ ،‬داﺳﯥ ‪n‬ﮑﺎرﯦﺪه ﻟﮑﻪ د وﺧﺖ ﺣﺎﻻﺗﻮ‬

‫ﺗﯧﺮه ډﺑﺮه ور وﯾﺴﺖ او ﻟﻪ دې ﴎه ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ ﭘﻨﭽﺮ ﺷﻮ‪ .‬ﮐﺮزي ﻟﻪ ﺧﭙﻞ وراره‬

‫ﭼﯥ ﺳﺨﺖ زوروﻟﯽ وي‪ .‬داﺳﯥ ﻟﮑﻪ ﭘﻪ اوږو ﯾﯥ ﭼﯥ دروﻧﺪ ﺑﺎر ﭘﺮوت وي‪ ،‬ﭘﻪ‬

‫وﭘﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭼﯥ اوس ﻪ ﮐﻮو؟ ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ اﺿﺎﰲ ﺷﯿﺎن ﻟﻪ ﻣﺨﮑﯿﻨﻲ ﻣﻮ‪H‬ﺮ‬

‫ﻫﻤﺪې ﺷﯧﺒﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ ﺳﱰ‪e‬ﻮ او‪n‬ﮑﯥ ﺗﻮی ﺷﻮې‪ .‬ﺳﱰ‪e‬ﯥ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻣﺎ ﮐﯥ ‪n‬ﺨﯥ ﮐ!ې‪،‬‬

‫ﺳﺎﯾﮑﻞ ﴎه ﺷﺘﻪ‪ .‬ﮐﺮزي ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه ﭼﯥ ‪n‬ﺎﯾﻲ ﻫﻐﻮی و >ﻨ‪p‬ﯦ‪F‬ي‪ .‬ﻟﻪ ﻧﯿﮑﻪ ﻣﺮﻏﻪ د‬

‫ﻫﻐﻪ د ﻮ ﺷﯧﺒﻮ ﻟﭙﺎره ﻧﻮر ﻫﻢ ﺧﺎﻣﻮش و‪ .‬ﺗﺮ ﺧﻮﻟﯥ ﯾﯥ ﻪ ﻧﻪ وﺗﻞ‪ ،‬ﻟﻪ ﺟﯧﺒﻪ ﯾﯥ‬

‫ﻣﺨﮑﻨﻲ ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ ﮐﺴﺎﻧﻮ ور ﻓﮑﺮ ﺷﻮ‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺷﺎ ﺗﻪ ورﻏﻠﻞ‪ .‬ﻫﻐﻮی ﺧﭙﻞ‬

‫وړوﮐﯽ دﺳﺘ‪o‬ل راوﯾﺴﺖ او ﺧﭙﻠﯥ ﺳﱰ‪e‬ﯥ ﯾﯥ ﻟﻪ او‪n‬ﮑﻮ ﭘﺎﮐﯥ ﮐ!ې‪ .‬وﻟﺴﻤﴩ ﭘﻪ‬

‫ﻣﻮ‪H‬ﺮﺳﺎﯾﮑﻞ ورﮐ! او دوی دواړه روان ﺷﻮل‪ .‬ﻫﻐﻮی د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﻮﺳﺘﻮ ﺗﯧﺮ ﺷﻮل‪ ،‬د‬

‫ﺧﱪو ﭘﯿﻞ وﮐ!‪":‬ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻧﻪ وﯦﺮﯦﺪل‪ ،‬ﻟﻪ ﮐﻮرﺑﻪ ﻣﯥ وﭘﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭼﯥ وﻟﯥ‬

‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻮﯾﻞ ﭘﻪ ﻟﻮر وران وو‪ ،‬دﻫﻐﻮی راﺗﻠﻮﻧﮑﯽ >ﺎی ﺷﻮراﻧﺪام و‪ ،‬ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻢ‬

‫ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻧﻪ وﯦﺮﯦ‪F‬ي؟" ﻣﺎ ﻟﻪ وﻟﺴﻤﴩه ﭘﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ وﮐ!ه ﭼﯥ ﻪ اﻏﯿﺰﻣﻦ ﮐ!ې؟ ﻫﻐﻪ‬

‫د ﮐﺮزي ﯾﻮ ﻣﻠ‪:‬ﺮ و‪ ،‬ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﯾﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﴎه ﺗﻢ ﳾ‪.‬‬

‫ﭘﻪ >ﻮاب ﮐﯥ راﺗﻪ ووﯾﻞ‪":‬ﻫ‪o‬ﻏﻪ ﺷﯧﺒﻪ ﻣﯥ ﺳﺨﺖ >ﺎن راﺗﻪ ‪e‬ﺮم ‪n‬ﮑﺎره ﺷﻮ‪ ،‬د ﻫﻐﻮ‬

‫ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ وﻟﺴﻤﴩۍ ﻣﺎ¡‪ K‬ﮐﯥ ﻟﻪ وﻟﺴﻤﴩ ﮐﺮزي ﴎه ﮐ‪R‬ﯧﻨﺎﺳﺘﻢ‪ ،‬د ﻫﻐﻪ د‬

‫ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ‪ ،‬زه و وﯦﺮﯦﺪم ﭼﯥ ‪n‬ﺎﻳﻲ ﻫﻐﻮی زﻣﺎ د ﺷﺘﻮن ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ و وژل ﳾ‪.‬‬

‫واک اﺗﻪ ﮐﺎﻟﻪ ﭘﻮره ﺷﻮي وو‪ .‬ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﯥ د ﻫﻐﻪ د ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ د ﺳﻔﺮ ﭘﻪ اړه‬

‫>ﮑﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن زﻣﺎ ﭘﻪ وژﻟﻮ ﭘﺴﯥ وو‪".‬‬

‫ﭘﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ وﮐ!ه‪ .‬دا ﻣﻬﺎل د ﻣﺎزﯾ‪:‬ﺮ ﭘﻨ‪A‬ﻪ ﺑﺠﯥ وې ﭼﯥ ﻟﻪ وﻟﺴﻤﴩ ﮐﺮزي ﴎه د‬

‫ﻟﻪ ﺷﻮراﻧﺪام وروﺳﺘﻪ ﻫﻐﻮی ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐﯥ ﯾﻮ ﻣﺤﻔﻮظ >ﺎی ﺗﻪ وﻻړل‪ .‬دا ﮐﻮر ﻫﻢ‬

‫دوﯾﻢ >ﻞ ﻟﭙﺎره د ﻣﺮﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻣﺦ ﺷﻮم‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﯥ ﻟﻪ وﻟﺴﻤﴩ ﴎه ﻟﻮﻣ!ۍ‬

‫ﺧﻮﺷﯥ ﺷﻮی و‪ .‬د ﮐﻮر ﭘﻪ وره ﻟﻮی ﮐﻮﻟﭗ ﭘﺮوت و‪ ،‬د ﮐﻮرﻧ‪ K‬ﻏ!ي ﻟﻪ ¨ﺒﺎرﯾﻮ‬

‫ﻣﺮﮐﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﻫﻐﻪ راﺗﻪ د ﺳﻬﺎر ﭼﺎی راﮐ!ی‪ .‬دا >ﻞ ﻣﻮږ ﭘﻪ ﯾﻮه وړه ﺧﻮﻧﻪ ﮐﯥ‬

‫ﺗ‪R‬ﺘﯧﺪﱄ وو‪ .‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ اﺻﲇ ﻣﺮﮐﺰ ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﺨﻪ ﻟﻪ ﺷﻞ دﻗﯿﻘﻮ ﭘﻪ ﻧ‪F‬دې وا‪H‬ﻦ‬

‫ﮐ‪R‬ﯧﻨﺎﺳﺘﻮ‪ ،‬وړې ﻮﮐ‪ K‬وې‪ ،‬زﻣﻮږ ﺗﺮﻣﺦ ﭼﺎﮐﻠﯿ‪ j‬ﻫﻢ وو‪ ،‬وﻟﺴﻤﴩ ﺗﻪ ﯾﻮه ﭘﯿﺎﻟﻪ‬

‫ﮐﯥ ﭘﺮوت و‪ .‬ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﺧﱪې ﮐ!ې وې‪ ،‬د ﻫﻐﻪ د ادارې ﻣﻬﻢ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﭘﻪ‬

‫ﭼﺎی او زﻣﺎ ﺗﺮﻣﺦ ﻗﻬﻮه اﯦ‪R‬ﯥ وه‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﻮږ د ﻣﺮﮐﯥ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻫﻐﻪ >ﺎی ﺗﻪ‬

‫¨ﻮﻧﻮ وﯾﺸﺘﻞ ﺷﻮي وو‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ‪ Ë Ë‬ﳼ د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﺳﺨﺖ وﻏﻨﺪل او د‬

‫ورﺳﯧﺪو ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷﻮراﻧﺪام ﮐﯥ د ﯾﻮه واړه ﮐﻮر ﭘﻪ اړه ﭘﻮ‪n‬ﺘﻨﯥ ﺗﻪ وﻟﺴﻤﴩ >ﻮاب‬

‫اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻼﺗ!ي ﯾﯥ د اﺳﻼم دو‪n‬ﻤﻨﺎن ﯾﺎد ﮐ!ل‪ .‬اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎن ﭘﻪ دې ﺧﱪ وو ﭼﯥ‬

‫واﯾﻪ‪ ،‬ﻫﻐﻪ د ﻮﮐ‪ K‬ﭘﺮ ﺑﺎزو‪e‬ﺎﻧﻮ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮐ!ل‪ ،‬د ﻮ ﺷﯧﺒﻮ ﻟﭙﺎره ﺧﺎﻣﻮش ﭘﺎﺗﯥ‬

‫اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻣﻼﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﺧﱪې اورﯾﺪﻟﯥ‪> ،‬ﮑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ وار وار وﯾﻞ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮی‬

‫ﺷﻮ‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺧﱪو ﭘﯿﻞ وﮐ! د ﻫﻐﯥ ﮐﻼ او د ﻫﻐﯥ ﺑﺎﻏﭽﯥ ﭘﻪ اړه ﯾﯥ راﺗﻪ‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٧٧‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٧٦‬‬

‫وړو ﺳﺘﻮﻧﺰو ﴎه ﻣﺦ ﺷﻮی و‪ ،‬ﻫﻐﻪ د ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﺷ‪o‬ل ﮐﯥ ﮐﻮ‪H‬ﻮال ﮐﲇ ﮐﯥ د‬

‫ﺟ‪!:‬ه د اﺳﻼم او ﻣﺴﻠ‪o‬ﻧﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻧﻪ‪ ،‬ﺑﻠﮑﯥ د ﺗﺮﻫ‪:‬ﺮۍ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ده‪ .‬د‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﮐﻮر ﺗﻪ ﺳﻼﻣﺖ رﺳﯧﺪﻟﯽ و‪ .‬ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﻟﻪ ﺗﯧﺮې ﯾﻮې اووﻧ‪ K‬راﻫﯿﺴﯥ‬

‫اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﻫﻐﻪ ا‪H‬ﮑﻞ ﭼﯥ ‪e‬ﻨﻲ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻪ ﻟﻪ ﻟﻮﻣ!ﯾﻮ ﻫﻮاﯾﻲ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ وروﺳﺘﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ‬

‫ﻫ‪o‬ﻏﻠﺘﻪ ﭘﺮوت و‪.‬‬

‫ﳾ ﻧﺎﺳﻢ و‪ .‬ډﯦﺮی ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ اﻧﺘﻈﺎر اﯾﺴﺘﻪ ﭼﯥ و‪e‬ﻮري اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎن ﭘﻪ ﻏﻮﺳﻪ وو‪ ،‬ﮐﻪ‬

‫ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻨ‪ p‬ورﺗﻪ ﮐﯿﺴﻪ وﮐ!ه‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﴎ و‪n‬ﻮراوه‪ .‬ﻫﻐﻪ ووﯾﻞ‪":‬ﻫﻐﺴﯥ‬

‫ﻧﻪ‪.‬‬

‫ﯾﯥ ﺧﭙﻞ ﭘﻼن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐ!! اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ راﻏﯽ‪ ".‬ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ژر ﺧﭙﻞ ﺳ)ﻼﯾ‪j‬‬

‫د ﮐﺮزي ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﺑﯧ!ه ﮐﯥ وو‪ .‬ﻫﻐﻮی د ﮐﻮر دروازه ﻣﺎﺗﻮل ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ‪ ،‬دا ﯾﯥ د‬

‫ﺗﻠﯿﻔﻮن ﭼﺎﻻن ﮐ!‪ ،‬د ﺗﻠﯿﻔﻮن وړوﮐﯽ اﻧ)ﻦ ﯾﯥ ﭘﻪ ﮐ!ﮐ‪ K‬ﮐﯥ ﮐﯧ‪R‬ﻮد‪ ،‬ﺗﺮ ﻮ ﺗﻠﯿﻔﻮن‬

‫دوﺳﺘﺎﻧﻮ ﮐﻮر و‪ ،‬ﻫﻐﻮی وروﺳﺘﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﮐﯿﺴﻪ ورﺗﻪ وﮐ!ي‪ .‬ﮐﺮزي ﺧﭙﻞ ﮐﺴﺎن ﭘﺮې‬

‫ﮐﺎر وﮐ!ي‪ .‬وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه ﭘﻪ اړﯾﮑﻪ ﮐﯥ ﺷﻮ‪ ":‬زه دﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﺗﺮﯾﻨ‪:‬ﻮټ ﮐﯥ ﻟﻪ‬

‫ﻧﻪ ‪n‬ﻮدل ﭼﯥ دروازه ﻣﺎﺗﻪ ﮐ!ي‪ ،‬ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ ووﯾﻞ‪":‬ﻣﻮږ دﻟﺘﻪ د ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻧﻪ ﯾﻮ‬

‫ﻫﻐﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﴎه ﯾﻢ ﭼﯥ زﻣﻮږ ﻟﭙﺎره ﯾﯥ ډﯦﺮ ﮐﺎر ﮐ!ی‪ ،‬او ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﮐﯥ ﺑﻪ ﻫﻢ‬

‫راﻏﲇ‪ ".‬وروﺳﺘﻪ د ﮐﺮزي وراره وﻻړ ﭘﺮ دﯦﻮاﻟﻪ ﮐﻮر ﺗﻪ ور واو‪n‬ﺖ او د ﮐﻮر ور ﯾﯥ ﻟﻪ‬

‫زﻣﻮږ ‪H‬ﯿﻨ‪ d‬ﻣﻼﺗ!ي وي‪ .‬ﺧﻮ >ﯿﻨﻲ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩان ﻟﻪ ﻣﻮږ ﴎه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮل ﻧﻪ‬

‫دﻧﻨﻪ ﺧﻼص ﮐ!‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ‪ ،‬ﮐﺮزي ﭘﻪ ﺗﻠﯿﻔﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﯿﻞ وﮐ!‪ ،‬ﻟﻮﻣ!ۍ‬

‫ﻏﻮاړي‪ ".‬ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﯾﻮ >ﻞ ﺑﯿﺎ ﭘﺮ ﮐﺮزي ‪H‬ﯿﻨ‪:‬ﺎر وﮐ! ﭼﯥ اروز‪e‬ﺎن ﺗﻪ ور ﻧﻪ ﳾ‪.‬‬

‫ﺧﱪې ﯾﯥ ﭘﻪ اﻧ‪:‬ﺮﯾﺰي ژﺑﻪ وې‪ ،‬د ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﻧﻪ ﭘﺮې ﭘﻮﻫﯧﺪل‪> .‬ﮑﻪ ﻫﻐﻮی ﻧﻪ‬

‫ﮐﺮزي ﯾﯥ ﺧﱪې ﻧﻪ ﻣﻨﻠﯥ‪> ،‬ﮑﻪ ﻧﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﻟﻪ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻨ‪ p‬ﴎه ﭘﻪ ﺑﯧ!ه ﮐﻨﺪﻫﺎر‬

‫ﭘﻮﻫﯧﺪل ﭼﯥ ﻟﻪ ﭼﺎﴎه د ﻪ ﭘﻪ اړه ﺧﱪې ﮐﻮي؟ دا ﻣﻮﺿﻮع ورﺗﻪ ‪e‬ﻮﻧ‪:‬ﻪ ﭘﺎﺗﯥ‬

‫ﺗﻪ وﻻړ او ﻫﻠﺘﻪ ﯾﯥ ﯾﻮ >ﻞ ﺑﯿﺎ ﮐﺮزي ﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ اروز‪e‬ﺎن ﺗﻪ وﻻړ ﻧﻪ ﳾ‪.‬‬

‫ﺷﻮه‪ .‬دا ﺮ‪e‬ﻨﺪه ده ﭼﯥ ﮐﺮزي ﺑﻬﺮﻧﯿﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ او ﮐ!ﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫ﻫﻐﻪ د ﮐﺮزي >ﺎﻧ‪!:‬ی ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﯽ و‪> ،‬ﺎن ﯾﯥ ﻣﺴﻮول اﺣﺴﺎﺳﺎوه ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﭙﻞ‬

‫ورﮐﻮل‪ .‬ﮐﺮزي ﯾﻮازې ﻟﻪ ﺑﻬﺮﻧﯿﺎﻧﻮ ﴎه ﺧﱪې ﻧﻪ ﮐﻮﻟﯥ‪ ،‬ﺑﻠﮑﯥ ﻟﻪ ﭘﺨﻮاŠ ﺑﺎﭼﺎ‬

‫ﻣﴩ ﭘﻪ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﻮه ﮐ!ي‪ .‬ﻫﻐﻪ ﺑﺎور ﻻره ﭼﯥ ﺗﺮ ﮐﺮزي ډﯦﺮ ﭘﻪ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺧﱪ و‪ .‬ﮐﻠﻪ‬

‫اﻋﻠﯿﺤﴬت ﻣﺤﻤﺪﻇﺎﻫﺮ ﺷﺎه ﴎه ﯾﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ روم ﮐﯥ و ﻫﻢ ﺧﱪې ﮐﻮﻟﯥ‪ .‬ﻧﻮﻣﻮړی‬

‫ﭼﯥ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه ﭘﻪ ‪H‬ﯿﻨ‪:‬ﻪ ﺧﱪې وﮐ!ې‪":‬ﺗﺎﺳﯥ دﻟﺘﻪ ﻪ‬

‫ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﻧﻪ و ﺗﻮاﻧﯧﺪﻟﯽ ﭼﯥ ﻟﻪ اﻋﻠﯿﺤﴬت ﴎه ﺧﱪې وﮐ!ي‪ ،‬ﻧﻮ >ﮑﻪ ﯾﯥ د ﻫﻐﻪ‬

‫ﮐﻮئ؟ ﺗﺎﺳﯥ وﻟﯥ راﺗﻪ ﭘﻪ دې اړه ﻪ ﻧﻪ وﯾﻞ؟ ﺧﻠﮏ ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ ﻫﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ‬

‫د دﻓﱰ ﻟﻪ رﯾﯿﺲ ﴎه ﺧﱪې وﮐ!ې‪":‬زه ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﯾﻢ‪ ".‬اړﯾﮑﻪ ﯾﯥ ﭘﺮې ﮐ!ه‬

‫ﭼﻤﺘﻮ دي‪ ،‬ﺧﻮ ﺗﺎﺳﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻠﺘﻪ وﻻړ ﻧﻪ ﺷﺊ‪ .‬دا ډﯦﺮه ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻪ ده‪ ".‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻮه‬

‫او ﺗﻠﯿﻔﻮن ﯾﯥ ﺧﺎﻣﻮش ﮐ!‪> ،‬ﮑﻪ ﻫﻐﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ د ﺗﻠﯿﻔﻮن ﺑﱰۍ ﯾﯥ ﺧﺘﻤﻪ ﻧﻪ ﳾ‪ .‬د‬

‫ﺷﻮ ﮐﺮزي ﯾﯥ ﺧﱪو ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﻪ اﯦ‪R‬ﻮده‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه ﺧﭙﻠﯥ ﺧﱪې ﻧﺮﻣﯥ ﮐ!ې او‬

‫دﻓﱰ رﯾﯿﺲ ﺗﻪ دا ﭼﯥ ﮐﺮزی ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ و ﺣﯿﺮاﻧﻮﻧﮑﯥ ﻧﻪ وه‪ .‬ﻫﻐﻪ د ﮐﺮزي‬

‫ﺧﭙﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﯥ ﺑﺪل ﮐ!‪":‬ﮐﻪ ﺗﺎﺳﯥ ﺧﺪای ﻣﮑ!ه و وژل ﺷﺊ‪H ،‬ﻮل ﻫﯧﻮاد ﺑﻪ ﺧﻮار‬

‫ﭘﻪ ﭘﻼن ﺧﱪ و ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻮ ﭘﻼن ﯾﯥ ﻻره‪ .‬د ﮐﺮزي د اړﯾﮑﯥ ﭘﻪ اړه‬

‫ﳾ‪ .‬ﮐﻪ ﭼﯧﺮې زه و وژل ﺷﻢ‪ ،‬ﯾﻮازې ﺑﻪ ﻣﯥ را ﺑﺎﻧﺪي ﮐﻮرﻧ‪ K‬ﺧﻮاره ﳾ‪ .‬زه‬

‫ﯾﯥ اﻋﻠﯿﺤﴬت ﺗﻪ ﻫﻢ ﺧﱪ ورﮐ!‪.‬‬

‫اروز‪e‬ﺎن ﺗﻪ >ﻢ‪ ،‬ﮐﻪ زه و وژل ﺷﻮم‪ ،‬زﻣﺎ د ﻣﺎﺷﻮم زوی ﺧﯿﺎل ﺳﺎﺗﻪ‪".‬ﺑﯿﺎ ﻫﻢ د ﮐﺮزي‬

‫ﭘﺮ ﻫﻤﺪې ﻣﻬﺎل ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻨ‪ p‬ﻟﻪ ﮐﻮﻳ)ﯥ راورﺳﯧﺪ او ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﴎه ﺑﯧﺮﺗﻪ ﯾﻮ‬

‫ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه وﻧﻪ ﺗﻮاﻧﯧﺪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ راﴈ ﮐ!ي‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﯾﯥ وﻟﯧ‪F‬ه ﭼﯥ ﻟﻪ ﺑﺎزاره‬

‫>ﺎی ﺷﻮ‪ .‬ﮐﺮزي ژر ﺗﺮ ژر ﻟﻪ ﻫﻐﻪ و ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭼﯥ ﺗﺮ اروز‪e‬ﺎﻧﻪ وﻻړ ﳾ‪ ،‬ﺗﺮ ﻮ ‪۷۵‬‬

‫ورﺗﻪ ﮐﺮاﯾﻲ ﻣﻮ‪H‬ﺮ راوﱄ‪.‬‬

‫ﮐﻠﯿﻮﻣﱰه ﻏﺰﯦﺪﻟﯥ ﻻره و‪e‬ﻮري ﭼﯥ ﭘﺮې د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻮﺳﺘﯥ ډﯦﺮې دي او ﮐﻪ ﮐﻤﯥ‪.‬‬

‫د ﻣﻮ‪H‬ﺮو ﻟﻪ ﺗﻢ >ﺎی ﺨﻪ ﯾﯥ ‪H‬ﮑﴘ ﻣﻮ‪H‬ﺮ راوﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎزﯾ‪:‬ﺮ ﻣﻬﺎل ﯾﯥ د اروز‪e‬ﺎن ﭘﺮ‬

‫د ﮐﺮزي د اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﻫﻢ ﻟﻪ >ﺎن ﴎه د ﻻرې ﴎ ﺗﻪ راوﱄ‪ .‬د‬

‫ﻟﻮر ﺳﻔﺮ ﭘﯿﻞ ﮐ!‪ ،‬ﺳ!ک ﻫﻢ ﮐﻨﺪ و ﮐﭙﺮ و‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﺷﺎه وﱄ ﮐﻮټ وﻟﺴﻮاﻟ‪ K‬ﮐﯥ‬

‫ﮐﺮزي او ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﯾﯥ د ارزو‪e‬ﺎن ﭘﺮ ﻟﻮر ﺳﻔﺮ ﭘﯿﻠﯧﺪوﻧﮑﯽ و‪ .‬ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻨ‪ p‬ﭘﻪ ﻻر ﮐﯥ ﻟﻪ‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٧٩‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٧٨‬‬

‫ووﯾﻞ ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ورﴎه د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻣﴩ ﺗﻪ وﻻړ ﳾ‪ ،‬ﻫﻐﻪ د ﻏﺮه ﻟﻮر ﺗﻪ ﻻس وﻧﯿﻮه‪،‬‬

‫ﺗﯧﺮﯾﺪل‪ ،‬ﻫﻐﻪ وﻟﺴﻮاﱄ ﭼﯥ ﭘﮑﯥ د ﮐﺮزي د ﻗﻮم ﺧﻠﮏ او دوﺳﺘﺎن ډﯦﺮ و‪ ،‬دا >ﺎی‬

‫ﻏﺮه ﺗﻪ ﯧﺮﻣﻪ ﺑﻠﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﻢ وه‪ ،‬ﻫﻠﺘﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻗﻮﻣﻨﺪان و‪ .‬ﮐﺮزی ورﴎه وﻻړ‬

‫د ﮐﺮزي ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ﺧﻮﻧﺪي >ﺎی ‪e‬ﻞ ﮐﯧﺪه‪ .‬ﺧﻮ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ‪e‬ﻮا‪n‬ﻮﻧﻪ ﻫﺮ >ﺎی ورﺗﻪ‬

‫ﻧﺸﻮ‪> ،‬ﮑﻪ ﻫﻐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه ﭼﯥ و ﺑﻪ ﯾﯥ ﭘﯧﮋŠ‪.‬‬

‫ﻣﻮﺟﻮد وو‪ .‬ﭘﻪ ﻻر ﯾﻮې ﭘﻮﺳﺘﯥ ﺗﻪ و درﯦﺪل‪ ،‬ﯾﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﭘﻪ ﻟﻮﯾﻮ ﺟﺎﻣﻮ ﮐﯥ د ﺳ!ک‬

‫ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه ورﴎه روان ﺷﻮ‪H ،‬ﻮﻟﻮ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺳﱰ‪e‬ﯥ ﻧﯿﻮﻟﯥ وې‪ ،‬ﻫﻐﻪ وﯦﺮه ﻧﻪ ‪n‬ﻮوﻟﻪ‪.‬‬

‫ﭘﺮﻣﻨ‪ 7‬وﻻړ و‪ ،‬ﮐﻼﺷﻨﮑﻮف ﭘﻪ اوږه ﯾﯥ ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﭼﻠﻮﻧﮑﻲ ﺗﻪ اﺷﺎره وﮐ!ه ﭼﯥ زوړ ﮐﺮوﻻ‬

‫ﻃﺎﻟﺐ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ ﺧﭙﻞ ﻗﻮﻣﻨﺪان ﺗﻪ ووﯾﻞ‪":‬دا ﺳ!ی ﺧﭙﻠﻪ ﮐ˜ﻮړه ﻧﻪ ﭘﺮاﻧﯿﺰي‪".‬د‬

‫ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﺗﻢ ﮐ!ي‪ .‬ﻟﻪ ﻣﻮ‪H‬ﺮ ‪H‬ﻮل ﮐ‪R‬ﺘﻪ ﺷﻮل‪ ،‬ﺧﻮ ﮐﺮزی ﻻ ﭘﻪ ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﮐﯥ ﻧﺎﺳﺖ و‪ .‬ﻃﺎﻟﺐ‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻗﻮﻣﻨﺪان ﭘﻪ ﻣﻠﻨ‪p‬و وﺧﻨﺪل‪ ،‬وﯾﯥ وﯾﻞ‪ ":‬ﺗﻪ ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﻟﻮﺑﯥ ﮐﻮې؟ ‪n‬ﻪ‬

‫ﭘﻪ زړه ﺑﻮږﻧﻮوﻧﮑﻲ ﻏ‪ F‬وﭘﻮ‪n‬ﺘﻞ‪":‬ﭼﯧﺮې >ﺊ؟ ډﯦﺮ ﻧﺎوﺧﺘﻪ دی‪ ".‬ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه >ﺎن ور‬

‫ﺑﻪ دا وي ﭼﯥ ورﴎه ﻟﻮﺑﯥ وﻧﻪ ﮐ!ې‪ .‬اه!" ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻮﻧﻮ ﺷﻮ‪ ،‬داﺳﯥ‬

‫ﻣﺨﺘﻪ ﮐ!‪ ،‬ﭘﻪ ﭘ˜ﻪ ژﺑﻪ ﯾﯥ ﯾﻮ ډول >ﻮاب ورﮐ!‪ .‬د ﮐﺮزي ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ د ﺗﻠﯿﻔﻮﻧﻮﻧﻮ‬

‫ﻟﮑﻪ ‪H‬ﻮل ژوﻧﺪ ﭼﯥ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﮐﯥ و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ زﻫﯿﺮ ﻏ‪ F‬ورﺗﻪ ووﯾﻞ‪ ":‬زه ﯾﻮ ﻣﺸﮑﻞ‬

‫ﮐ˜ﻮړه وه او د ﺧﭙﻠﻮ ﭘ‪R‬ﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ‪ 7‬ﮐﯥ ﯾﯥ ﻧﯿﻮﻟﯥ وه‪ .‬ﻃﺎﻟﺐ ﺧﭙﻞ ﻻﳼ ﺮاغ ورﺗﻪ‬

‫ﻟﺮم‪ ،‬زه ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ >ﻢ‪ ،‬ﮐﻮر ﻣﯥ ﭘﻪ ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﮐﯥ دی‪ .‬د ﮐﻮرﻧ‪ K‬ﯾﻮ ﻏ!ی ﻣﯥ‬

‫وﻧﯿﻮه او ورﺗﻪ وﯾﯥ وﯾﻞ‪":‬دا ﻪ دي‪ ،‬ﮐ˜ﻮره ﭘﺮاﻧﯿﺰه‪ ".‬ﮐﺮزي د ﮐ˜ﻮړې ﻟﻪ ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻮ‬

‫ژوﺑﻞ او ﺑﻞ وژل ﺷﻮی‪ .‬ﻣﻮږ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﺗﻠﲇ وو‪ ،‬ﺗﺮ ﻮ د ﻧﺎروغ درﻣﻠﻨﻪ وﮐ!و‪،‬‬

‫ډ ډه وﮐ!ه‪ ،‬ﮐﺴﺎن ﯾﯥ واﺧﻄﺎ ﺷﻮل‪ ،‬ﮐﺮزي ﻟﻪ وړاﻧﺪې ﻟﻪ ﺳ)ﻼﯾ‪ j‬ﺗﻠﯿﻔﻮﻧﻮﻧﻮ ﴎه‬

‫اوس ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧ‪F‬م ﭼﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﯥ ‪e‬ﻮﻟﻪ ډوډۍ ﭼﺎ ورﮐ!ې وې‪ ،‬ﮐﻪ ﻨ‪:‬ﻪ؟"‬

‫ﺳﻔﺮ ﻧﻪ ﮐﺎوه‪ ،‬ﻟﻪ اﺣﺘﯿﺎﻃﻪ ﯾﯥ ﮐﺎر اﺧﯿﺴﺖ‪ .‬اوس ورﴎه دوه ﺳ)ﻼﯾ‪ j‬ﺗﻠﯿﻔﻮﻧﻮﻧﻪ وو‪،‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﻫﻤﺪاﺳﯥ ﺧﭙﻠﻮ زارﯾﻮ ﺗﻪ دوام ورﮐ!‪ .‬ﯾﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭘﺴﯥ زارۍ ﯾﯥ ﮐﻮﻟﯥ‪.‬‬

‫ﮐﺴﺎن ﯾﯥ ﻫﯧ“ وو‪.‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ورﺗﻪ د ﮐﻨﺪﻫﺎر د ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ اړه ﺧﱪې وﮐ!ې‪ ،‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﯾﯥ د ¨ﺒﺎرﯾﻮ‬

‫ﻃﺎﻟﺐ ﭘﺮ ﮐﺮزي اﻣﺮ وﮐ! ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﮐ‪R‬ﺘﻪ ﳾ او ﮐ˜ﻮړه ور وړي‪ ،‬ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﯾﯥ‬

‫ﺧﱪې ورﺗﻪ وﮐ!ې‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﭘﺮې ﺑﺎور وﮐ!‪ .‬ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ ﮐﺮزي او د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﺗﻪ‬

‫ﻣﺨﯥ ﺗﻪ وروﻟﻮﯦﺪ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ ووﯾﻞ‪ ":‬دا وﺳﻠﯥ ﻧﻪ دي‪ .‬دا ¨ﻮﻧﻪ ﻧﻪ دي‪ .‬دا ﭘﺮﯦ‪F‬ده‪،‬‬

‫اﺟﺎزه ورﮐ!ل ﺷﻮه ﭼﯥ ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻪ ﻻر وﻻړ ﳾ‪ .‬د ﻏﺮه ﻟﻪ ﴎه د ﺮاغ ر¡ﺎ ‪n‬ﮑﺎرﯦﺪه‪.‬‬

‫د ‪An‬ﻮ د ﺳﻨ‪:‬ﺎر ﯧﺰوﻧﻪ دي‪ ".‬ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﺮﺗﻪ د ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ‪،‬‬

‫د ﺷﭙﯥ ﻧﺎوﺧﺘﻪ ﮐﺮزی او ﻣﻠ‪:‬ﺮي ﯾﯥ ﭘﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷ‪ K‬د ﯾﻮه زړه ﺳﻮاﻧﺪي او ﺧﻮاﺧﻮږي‬

‫ﻧﺎرﯾﻨﻮو ﺗﻪ اﺟﺎزه ﻧﻪ وه ﭼﯥ د ‪An‬ﻮ ﭘﻪ ﯧﺰوﻧﻮ ﮐﯥ ﻻس ووﻫﻲ‪ .‬ﺧﻮ دا >ﻞ ﺧﱪه ﺑﻞ‬

‫ﻣﻼ اﻣﺎم ﮐﻮر ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل‪ .‬دا ﻣﻼ اﻣﺎم ﯾﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ و ﭼﯥ ﮐﻮﯾ)ﯥ ﺗﻪ ور‬

‫ډول وه‪ ،‬ﻫﯧﭽﺎ ﺗﻪ اﺟﺎزه ﻧﻪ وه ﭼﯥ د ﺷﭙﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﯾﻮ ﻻرو ﺳﻔﺮوﻧﻪ وﮐ!ي‪ ،‬دوی د‬

‫ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﺷﻮی و‪ .‬ﻻ ﻫﻢ ﺧﻄﺮ اﺣﺴﺎﺳﯧﺪه‪ ،‬ﻫﻐﻮی د ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ ﻧﻪ ﻧ‪F‬دې‬

‫ﺷﭙﯥ ﭘﻪ دې ﻻر راﻏﲇ وو‪ .‬ﭘﻪ ﻟﻮﻣ!ﯾﻮ ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺐ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﺧﻮږه ژﺑﻪ ﺧﱪې‬

‫ﮐﯧﺪل‪ ،‬د ﺷﭙﯥ ﭘﺮ ‪ ۱۱‬ﺑﺠﻮ ﻧﺎوﺧﺘﻪ ﯾﯥ ﯾﻮ >ﻞ ﺑﯿﺎ ﺳﻔﺮ ﭘﯿﻞ ﮐ!‪ ،‬د )‪e‬ﻮ‪e‬ﺎرک( ﮐﲇ‬

‫ﮐﻮﻟﯥ‪":‬ﻮ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰه ﻟﺮې ﻻره وﻫﻮﻧﮑﻲ ﻣﻮ‪H‬ﺮوﻧﻪ وﻫﻲ‪ .‬ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﺗﻪ ﻧ‪F‬دې دا ﻫﺮ ﻪ‬

‫ﭘﻪ ﻟﻮر روان ﺷﻮل‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﮐﻼ ﺗﻪ ﭘﻪ رﺳﯧﺪو وو‪ ،‬ﮐﺮزی ﯾﯥ ﻟﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻮ ﺷﯧﺒﯥ ﻻ‬

‫ﺗﺮﴎه ﮐﯧ‪F‬ي‪ .‬دا زﻣﺎ دﻧﺪه ده ﭼﯥ ﺗﻼﳾ وﮐ!م او ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻢ ﮐ!م‪ ".‬ﻃﺎﻟﺐ ﻻ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ‬

‫درﮐﻪ ﺷﻮ‪ ،‬ﭼﯥ وﯾﯥ ﮐﺘﻞ‪ ،‬ﭘﻪ ﻻر ﮐﯥ د ﺗﯿﺎرې ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﭘﻪ ﯾﻮه ﻟ‪R‬ﺘﻲ ﮐﯥ ﻟﻮﯾﺪﻟﯽ و‪،‬‬

‫و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ ﮐ˜ﻮړه ﭘﺮاﻧﯿﺰي‪ .‬ﻃﺎﻟﺐ ﮐ˜ﻮړې د ﺧﭙﻞ‬

‫ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﯾﯥ ﮐﺴﺎن ورﻏﻠﻞ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ ووﯾﻞ‪ ":‬ﻫﺮ ﻪ ﺳﻢ دي‪ ".‬ﺟﺎﻣﯥ ﯾﯥ ﻟﻨﺪې‬

‫ﮐﻼﺷﻨﮑﻮف ﭼﻮ‪n‬ﮑﻪ وﻧﯿﻮل وﯾﯥ وﯾﻞ‪":‬ﮐ˜ﻮړه ﺧﻼﺻﻪ ﮐ!ه‪".‬‬

‫ﺷﻮې وې‪.‬‬

‫ﮐﺮزی ﭘﻪ ﺳﻮﭼﻮﻧﻮ ﮐﯥ و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﯾﯥ د ژوﻧﺪ وروﺳﺘ‪ K‬ﺷﯧﺒﯥ وې‪.‬‬
‫ﻃﺎﻟﺐ ﭘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺷﺎه ‪H‬ﯿﻨ‪:‬ﺎر ﮐﺎوه‪ ،‬ﻫﻐﻪ ووﯾﻞ‪":‬ﭘﻪ ﺗﺎ اړه ﻟﺮي‪ ،‬ﺗﺮ ﻮ ﮐ˜ﻮړه ﺧﻼﺻﻪ‬
‫ﻧﻪ ﮐ!ې‪ ،‬ﻧﻪ ﻣﻮ ﭘﺮﯦ‪F‬دم ﭼﯥ وﻻړ ﺷﺊ‪ ".‬ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ورﴎه ژﺑﻪ ﭼﻠﻮﻟﻪ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٨١‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٨٠‬‬

‫وروﺳﺘﻪ راﺗﻪ ووﯾﻞ‪":‬ﻣﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﯧﮋﻧﺪل‪ ،‬او ﭘﻪ دې ﻫﻢ ﭘﻮﻫﯧﺪم ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﴎه‬
‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ د ﮐﺮزي ﻟﭙﺎره ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ وي‪ ".‬ﻫﻐﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ دﻓﱰ ﯾﯥ ﻟﻪ‬
‫ﮐﻮره دوﻣﺮه ﻟﺮې و ﭼﯥ ﻟﻮړ ﻏ‪ F‬ور رﺳﯧﺪه‪ .‬ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻧﻮﻣﻮړي ﭘﻪ ﺗﺸﻮﯾﺶ ﮐﯥ و‪.‬‬
‫ﮐﺮزي ﻧﻪ و ورﺗﻪ وﯾﲇ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﮐﻼ ﮐﯥ د ﻮﻣﺮه وﺧﺖ ﻟﭙﺎره ﭘﺎﺗﯥ ﳾ‪،‬‬
‫او ﻟﻪ دې ﴎه د ﻣﻼ اﻧﺪﯦ‪R‬ﻨﻪ زﯾﺎﺗﻪ ﺷﻮه‪ .‬دا ﭼﯥ ﮐﺮزی ﯾﯥ ﭘﻪ ﮐﻼ ﮐﯥ اوﺳﯧﺪه‪ ،‬ﻧﻮ‬
‫ﺑﺎﯾﺪ د ﻫﻐﻪ ﻣﯧﻠ‪o‬ﻧﻪ ﻫﻢ ﻫﻤﺪې ﮐﻼ ﺗﻪ د ﮐﺮزي د ﮐﺘﻮ ﻟﭙﺎره راﻏﲇ وای‪ .‬دا ورﺗﻪ‬

‫اووم ﭙﺮﮐﯽ‬

‫ﺟﻮﺗﻪ ﻧﻪ وه ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻮﻣﺮه وﺧﺖ ﻟﭙﺎره دﻟﺘﻪ وي؟ ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي؟ ﺑﻞ‬
‫ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﻪ ﮐﻮي؟ ﻣﻼ اﻣﺎم ﺑﻪ ﺧﭙﻠﯥ ور>ﻨ‪ K‬ﭼﺎرې ﭘﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﯥ د ﭘﺨﻮا ﭘﻪ ﯧﺮ‬
‫ﺗﺮﴎه ﮐﻮﻟﯥ‪ .‬ﻫﻐﻪ داﺳﯥ ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه ﭼﯥ ‪e‬ﻨﻲ ﭘﻪ ﻫﯧ‪ Ã‬ﻫﻢ ﻧﻪ و ﺧﱪ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﺑﻪ وﯾﻞ‬
‫ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻫﯧ‪ Ã‬ﻋﻘﯿﺪه ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ ﮐﺮزی دې د >ﻤﮑﯥ ﭘﺮ ﴎ ﺷﺘﻮن وﻟﺮي‪ .‬ﮐﻠﻪ‬

‫د )دورﺟﯥ( ﻧﺘﻪ‪ - ،‬ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﻟﻮﻣ ۍ ﺟ! ه‬

‫ﭼﯥ ﺑﻪ ﻮک د ﮐﺮزي ﮐﺘﻮ ﺗﻪ راﺗﻠﻪ‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ دروازه ﮐﯥ ﻪ ﻧﻪ وﯾﻞ ﮐﯧﺪل‪،‬‬
‫ﺑﻠﮑﯥ ﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﯾﯥ د ﮐﺮزي ﮐﺘﻮ ﺗﻪ د ﮐﻼ دﻧﻨﻪ ﺑﯿﻮل‪.‬‬
‫ﭘﻪ ﻟﻮﻣ!ﯾﻮ ﻮ ورﻮ ﮐﯥ دا ﺮ‪e‬ﻨﺪه ﻧﻪ وه ﭼﯥ ﮐﺮزی ﻪ ﮐﻮي؟ ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﺑﻪ ﯾﯥ دا‬
‫ﭘﻠﻤﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ ‪e‬ﻨﻲ ﻫﻐﻪ اﺳﱰاﺣﺖ ﮐﻮل ﻏﻮاړي‪ .‬ﮐﺮزي ﺑﻪ ﻣﻨ‪p‬ه ﻫﻢ وﻫﻠﻪ‪ ،‬ﺧﻮ‬
‫ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﮐﻼ ﺑﻬﺮ ﻧﻪ وﺗﻠﻮ‪ ،‬ﭘﻪ ﮐﻼ ﮐﯥ ﺑﻪ ﯾﯥ دﻧﻨﻪ ﻣﻨ‪p‬ه وﻫﻠﻪ‪ .‬ﯾﻮ >ﻞ ﺑﯿﺎ ﺳﯿﺪ د‬
‫ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﺧﺘﯿ‪ 7‬ﻟﻮر ﺗﻪ وﻟﯧ‪F‬ل ﺷﻮ‪ ،‬ﭼﯥ ﻣﻌﻠﻢ رﺣﻤﺖ ﷲ د ﮐﺮزي ﻣﻠ‪:‬ﺮی او ﻗﻮﻣﻲ‬
‫ﻣﴩ د ﮐﺮزي ﻟﻪ رارﺳﯧﺪو ﻧﻪ ﺧﱪ ﮐ!ي‪ .‬رﺣﻤﺖ ﷲ ﻫﻢ دﮐﺮزي د ﻧﻮرو ﭘﻠﻮﯾﺎﻧﻮ ﭘﻪ‬
‫ﯧﺮ ﻟﻪ اﺣﺘﯿﺎﻃﻪ ﮐﺎر اﺧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻫﻐﻪ د ﯾﻮ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩ ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﮐﺮزي ﺗﻪ وﻓﺎدار ﭘﺎﺗﯥ‬
‫ﺷﻮی و‪ .‬ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﯾ)ﯥ ﺗﻪ د ﮐﺮزي د ﮐﺘﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﻠﻠﻮ‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﮐﺮزي ﻧ‪F‬دې‬
‫ﻣﻼﺗ!ی ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن زﻧﺪاŠ ﺷﻮ‪ ،‬د وﺧﺖ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪو ﯾﯥ >ﺎی ﻣﻌﻠﻢ رﺣﻤﺖ ﷲ‬
‫وﻧﯿﻮ‪ .‬دا ﮐﺲ ﭘﻪ ﺗﻨﻪ ﻟﻮی‪ ،‬ﻟﻮﯾﻪ ﺧﯧ)ﻪ او ﻟﻮړه ﺧﻨﺪا ﺑﻪ ﯾﯥ ﮐﻮﻟﻪ‪ ،‬د ﮐﺮزي ﻟﻪ راﺗ‪:‬ﻪ‬
‫ﭼﯥ ﺧﱪ ﺷﻮ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻏﱪ‪e‬ﻮن و‪n‬ﻮد‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺳﯿﺪ ورﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ ﮐﺮزی راﻏﻠﯽ‬
‫راﺷﻪ‪ ،‬ﻫﻐﻪ دروازه ﭘﻪ ﻟﻮړ ﻏ‪ F‬ﺑﺴﺘﻪ ﮐ!ﻟﻪ‪ ،‬ورﺗﻪ وﯾﯥ وﯾﻞ ﭼﯥ ﻣﻮږ وﺳﻠﯥ ﻧﻪ ﻟﺮو‪،‬‬
‫ﻨ‪:‬ﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ﻧﻨ‪:‬ﻪ وﮐ!؟ ﭘﻪ ﭘﺨﻮا ﮐﯥ رﺣﻤﺖ ﷲ ﻣﻌﻠﻢ و‪ ،‬ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ‪۱۹۷۹‬ز‬
‫ﮐﺎل روﺳﺎﻧﻮ ﭘﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﺮﻏﻞ وﮐ!‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻣﻌﻠﻤﻲ ﭘﺮﯦ‪R‬ﻮده او د روﺳﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ‬

‫ﻣﻼ اﻣﺎم ﭘﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﯥ و‪ ،‬ﭼﯥ ﺳﯿﺪ ور ﻏ‪ F‬ﮐ!ل‪ .‬ﺳﯿﺪ اﻣﺎم ﺗﻪ ور ﻧ‪F‬دې ﺷﻮ او ﭘﻪ‬
‫‪H‬ﻴ‪ j‬ﻏ‪ F‬ﯾﯥ ورﺗﻪ ووﯾﻞ‪":‬ﮐﺮزی ﭘﺮ ﻻره دی او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﮐﻮر ﺗﻪ را>ﻲ‪n .‬ﺎﯾﻲ ژر‬
‫راورﺳﻴ‪F‬ي‪ ".‬ﻣﻼ اﻣﺎم د دې ﺧﱪې ﭘﻪ اورﯦﺪو ﻫﯧ“ ﺷﻮ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﯧ!ه ﺧﭙﻞ ﳌﻮﻧ‪7‬‬
‫ﭘﺎی ﺗﻪ ورﺳﺎوه او ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻼ ﺗﻪ ﻳﯥ ور وداﻧ‪:‬ﻞ‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ورﻏﯽ‪ ،‬ﮐﺮزی د وﺧﺘﻪ‬
‫راﻏﻠﯽ و او د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ¦ﻪ و‪ .‬ﻫﻐﻮی ورﺗﻪ ‪n‬ﻪ ډوډۍ ﺑﺮاﺑﺮه ﻧﻪ ﮐ!ای ﺷﻮه‪ ،‬ﻫ‪ K:‬او‬
‫ﻟﻮﺑﯿﺎ ﯾﯥ ورﺗﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐ!ل‪ .‬ﻟﻪ ډوډۍ ﺧﻮړﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﮐﺮزي ﻣﻼ اﻣﺎم ﺗﻪ د اروز‪e‬ﺎن ﭘﻪ‬
‫اړه ﺧﭙﻞ ﭘﻼن او اراده ﺮ‪e‬ﻨﺪه ﮐ!ه‪":‬ﻟﻮﯾﺪﯾ‪ 7‬ﻧﻮر ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﻪ ﻏﻮاړي‪ ".‬دا ﻫﻐﻪ ﻪ و‬
‫ﭼﯥ ﻟﻪ وړاﻧﺪې ﻫﻢ د ﮐﺮزي ﭘﻠﻮﯾﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﮐﻮﻳ)ﻪ ﮐﯥ اورﯾﺪﱄ وو‪ .‬ﮐﺮزي د ﻣﻼ‬
‫اﻣﺎم ﻟﻪ ﮐﻼ ﺨﻪ ﮐﺎر ﭘﯿﻞ ﮐ!‪ ،‬ﺣﺎﴐ ﮐﺴﺎن ﯾﯥ ﭘﻪ وړو ډﻟﻮ ووﯦﺸﻞ او ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ‬
‫ﮐﺎروﻧﻮ ﯾﯥ ﺧﱪې وﮐ!ې‪ .‬ﻫﻐﻮی ﭘﺪې ﺧﱪې وﮐ!ې‪ ،‬ﭼﯥ ﻮک ﺑﻪ ورﴎه ﯾﻮ >ﺎی‬
‫ﮐﯧ‪F‬ي او ﻮک ﻧﻪ‪ .‬ﻮک ﺑﻪ ﭼﺎ او ﮐﻮم ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩ ﺗﻪ ور>ﻲ ﭼﯥ د ﮐﺮزي ﭘﻼن‬
‫ورﴎه ﴍﯾﮏ ﮐ!ي؟‬
‫د ﮐﺮزي ﮐﻮرﺑﻪ د دو‪n‬ﻤﻦ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﮐﯥ و‪ .‬د ﻣﻼ اﻣﺎم ﻣﺴﺠﺪ ﭘﻪ ﻋﯿﻦ وﺧﺖ ﮐﯥ‬
‫ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻢ وه‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﭘﮑﯥ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ د ﻗﺮآﻧﮑﺮﯾﻢ زده ﮐ!ې ورﮐﻮﻟﯥ‪ .‬ﻣﻼ اﻣﺎم‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٨٣‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٨٢‬‬

‫ﳾ‪.‬‬

‫ﺟﻬﺎد ﯾﯥ ﭘﯿﻞ ﮐ!‪ ،‬ﻫﻐﻪ د ﯾﻮې ډﻟﯥ ﭘﻮ>ﻲ ﻗﻮﻣﻨﺪان ﻣﻘﺮر ﺷﻮ‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن را‬

‫ﭘﻪ ﭘ‪R‬ﺘﻨﻮ ﮐﯥ ﻟﻮﻣ!ی د دراﻧﯿﻮ او ﻏﻠﺠﯿﻮ ﺧﱪه ﺷﺘﻪ وه‪> ،‬ﮑﻪ دا دواړې ﻗﺒﯿﻠﯥ د‬

‫ﭘﯿﺪا ﺷﻮل‪ ،‬ﻫﻐﻪ د وﺧﺖ ﻟﻪ واﱄ ﴎه ﺷﺨ!ه وﮐ!ه‪ ،‬ﻧﻮ >ﮑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﮐﯥ ﺗﺮ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ د ﺑﻨﺴ‪ j‬د ﻣﺮﮐﺰي رول اﺑﺘﮑﺎر د >ﺎن ﺑﻮﱄ‪.‬‬

‫ﻧﻈﺎرت ﻻﻧﺪې و‪ ،‬ﺣﺘﺎ د ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﺑﺎزار ﺗﻪ ﯾﯥ د ﺗ‪ d‬زړه ﻫﻢ ﻧﺸﻮ ﮐﻮﻻی‪.‬‬

‫ﮐﺮزی ﭘﻪ ﻟﻮﻣ!ۍ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﭘﻮرې ﺗ!ﻟﯽ دی‪ .‬ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن او ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐﯥ دراŠ زﯾﺎت‬

‫ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ ﺳﯿﺪ ﻫﻐﻪ ﻗﺎﻧﻊ ﮐ!‪ ،‬ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ﴎ ﯾﯥ ﭘﺘﻮ)ﺎدر( ﮐﺶ ﮐ!‪ ،‬ﻣﺦ ﯾﯥ ﭘ‪j‬‬

‫دي‪ .‬دراŠ د ﻟﻮﻣ!ي اﻣﯿﺮ اﺣﻤﺪﺷﺎه اﺑﺪاﱄ اوﻻده ﺑﻠﻞ ﮐﯧ‪F‬ي‪ ،‬اﺣﻤﺪﺷﺎه اﺑﺪاﱄ‬

‫ﮐ! ﭼﯥ ﻮک ﯾﯥ وﻧﻪ ﭘﯧﮋŠ‪ .‬رﺣﻤﺖ ﷲ ﯾﯥ ﭘﺮ ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ را واﺧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺳﯿﺪ د‬

‫ﺗﻪ وروﺳﺘﻪ اﺣﻤﺪﺷﺎه دراﻧﯽ ووﯾﻞ ﺷﻮل‪ .‬ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﮐﺮزي ‪H‬ﻮل ﮐ!ي وو‬

‫ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ ﺮاغ ﺑﻨﺪ ﮐ!ی و‪ .‬ﻫﻐﻮی ﻧﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺗﺮې ﻪ وﭘﻮ‪n‬ﺘﻲ‪ .‬د‬

‫دراﻧﻴﺎن وو‪ .‬ﻫﻐﻮی ﻟﻪ اووﻟﺴﻤﯥ ﭘﯧ!ۍ ﺨﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ډﯦﺮ رﻫﱪان درﻟﻮدل‪ ،‬ﭘﻪ‬

‫ﮐﺮزي ﭘﯿﻐﺎم رﺳﻮﻧﮑﻲ ﻧﻮﻣﻮړی ﭘﻮﭘﻠﺰی ﻣﴩ د ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﻟﻪ ﺧﺘﯿ‪ 7‬ﺨﻪ د وﻻﯾﺖ د‬

‫ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻫﻢ ﻣﻬﻢ رول ﻟﻮﺑﻮﻟﯽ‪.‬‬

‫ﻣﺮﮐﺰ ﺷ‪o‬ل ﻟﻮر ﺗﻪ ﺑﻮت‪ ،‬ﭘﻪ ﻻر ﮐﯥ ﻫﻐﻮی د ﺳﯿﻨﺪ ﺨﻪ ﻫﻢ ﺗﯧﺮ ﺷﻮل‪ ،‬د ﺳﯿﻨﺪ‬

‫دراﻧﻴﺎن ﻏﻠﺠﯿﻮ ﺗﻪ د ﻏﺮوﻧﻮ ﺧﻠﮏ واﯾﻲ‪> .‬ﯿﻨﯥ ﯾﯥ ورﺗﻪ ﻧﻮر ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﮐﺎروي‪.‬‬

‫ﻏﺎړه ﭘﻪ ﺷﻨﻮ و‪n‬ﻮ ‪n‬ﮑﻠﯥ وه‪.‬‬

‫ﻏﻠﺠﻲ ﺑﯿﺎ ﺑﻞ ډول اﻧﺪ ﻟﺮي‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﺑﯿﺎ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ د ﺑﻨﺴ‪ j‬اﻣﺘﯿﺎز >ﺎن ﺗﻪ‬

‫ﻟﻪ دې ﴎه د ﭘﻮﭘﻠﺰﯾﻮ د ﻗﻮم د ﻣﴩاﻧﻮ ﺷﻤﯧﺮ ډﯦﺮ او ﭘﻪ ﮐﺮارۍ دا ﻫﺮ ﻪ ﺗﺮﴎه‬

‫ورﮐﻮي‪ .‬وﯾﻞ ﮐﯧ‪F‬ي ﭼﯥ ﻏﻠﺠﯿﻮ ﭘﻪ ﺷﭙﺎړﺳﻤﻪ ﭘﯧ!ۍ ﮐﯥ ﻓﺎرﺳﯿﺎن د ﻣﯿﺮوﯾﺲ ﺧﺎن‬

‫ﺷﻮل‪ .‬ﺧﻮ دې ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻪ ﮐﺎوه‪ ،‬ﮐﺮزي د ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د ﻣﴩاﻧﻮ ﻣﻼﺗ! ﻫﻢ ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن‬

‫ﻫﻮﺗﮏ ﭘﺮ ﻣ‪ j‬ﺷ!ﱄ‪ .‬د ﻣﯿﺮوﯾﺲ ﺧﺎن ﻫﻮﺗﮏ د واﮐﻤﻨ‪ K‬ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ډﯦﺮ دراŠ ﻟﻪ‬

‫ﮐﯥ اړﯾﻦ وﺑﺎﻟﻪ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻟﻮﻣ!ی د ﻫﺰاره ﻗﻮم ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ ﺷﻮ‪ ،‬ﻫﺰاره ﻗﻮم د‬

‫ﺳﻮﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﺨﻪ د ﻫﯧﻮاد ﺧﺘﯿ‪A‬ﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ وﻟﯧ‪F‬ل ﺷﻮل‪ .‬ﯾﻮه ﻧﯿﻤﻪ ﭘﯧ!ۍ وروﺳﺘﻪ‬

‫ارزو‪e‬ﺎن وﻻﯾﺖ د ﻧﻔﻮﺳﻮ ﻟﺲ ﺳﻠﻨﻪ ﺟﻮړوي‪ .‬د ﻫﺰاره ﻗﻮم ﯾﻮ ﻣﴩ ﺧﻠﯿﲇ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ‬

‫د اﺣﻤﺪ ﺷﺎه اﺑﺪاﱄ ﺗﺮ واﮐﻤﻨ‪ K‬ﻻﻧﺪې ﻏﻠﺠﯿﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ورﺗﻪ ﻻﻧﺠﻪ ﭘﯧ‪R‬ﻪ ﺷﻮه‪H .‬ﻮل‬

‫ﭘﺮ وړاﻧﺪې وﻻړ و او ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﮐﺮزي او ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﴎه ﻧ‪F‬دې اړﯾﮑﯥ ﻟﺮﻟﯥ‪.‬‬

‫دراŠ ﻫﻢ ﭘﻪ واک ﮐﯥ ﻧﻪ وو‪ ،‬ډﯦﺮ واک د >ﯿﺮک ﻗﻮم ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ و ﭼﯥ د دراﻧﯿﻮ‬

‫ﻫﻐﻮی ﻻ ﭘﺨﻮا د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﻪ اړه ﭘﺮﯦﮑ!ې ﺗﻪ رﺳﯧﺪﱄ وو‪.‬‬

‫ﯾﻮ ﻟﻮی ﻗﻮم دی‪ .‬ﭘﻪ ﻏﻠﺠﯿﻮ ﮐﯥ ﭘﻨﺠﭙﺎی ﻟﻪ >ﯿﺮک ﻗﻮم ﴎه د ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻫﺰاره ﻗﻮم ﺗﻪ ډﯦﺮ ﭘﺎم ﻧﻪ ﮐﺎوه‪ ،‬ﻧﻮ >ﮑﻪ ﻫﻐﻮی ﯾﯥ ﭘﺮ وړاﻧﺪې >ﻮاﮐﻤﻦ‬

‫ﺷﺨ!ې ﮐ!ې‪.‬‬

‫ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ ﻧﯿﻮﱄ وو‪ .‬ﭘﻪ ﭘﺮﯦﮑ!ه ﮐﯥ د ﺑﯿ!ﻧﯿﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د روﻏﺘﻮن ﯾﺎدوﻧﻪ ﻫﻢ ﺷﻮې وه‪،‬‬

‫ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﮐﺮزی واﯾﻲ ﭼﯥ ‪H‬ﻮل اﻓﻐﺎﻧﺎن ﯾﻮ ﻣﻠﺖ دی‪ ،‬ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺗﺮ ډﯦﺮه ﻟﻪ ﭘﻮﭘﻠﺰﯾﻮ‬

‫ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮑﯥ د ﺟ‪!:‬ې ﻟﻪ ﮐﺮ‪n‬ﯥ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ژوﺑﻞ ﮐﺴﺎن ورﻏﻮل ﳾ‪ .‬ﺧﻠﯿﲇ د‬

‫او د دراŠ ﻗﻮم ﻟﻪ ﯾﻮې ﭘﯿﺎوړې ﭘ‪R‬ﯥ >ﯿﺮک ﴎه ﻋﻼﻗﻪ ﻟﺮﻟﻪ‪ .‬ﭘﻪ ﭘﺨﻮا ﮐﯥ >ﯿﺮک‬

‫ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ورﺗ‪ d‬ﭘﻪ اړه ﺧﻄﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎوه‪ ،‬ﭘﻪ ﺧﭙﻞ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب ﯾﯥ ﯾﻮ‬

‫درې زاﻣﻦ ﻟﺮل‪ .‬ﻣﴩ زوی ﯾﯥ ﺑﺎرک ﻧﻮﻣﯧﺪه‪ ،‬ورﭘﺴﯥ اﻟﮑﻮ و‪ ،‬او ﺑﻞ ﯾﯥ ﻫﻢ ﭘﻮﭘﻞ و‪.‬‬

‫ﺑﻞ ﮐﺲ ﻟﯧ‪F‬ﻟﯽ و‪ .‬ﮐﺮزي ﺗﻪ ﯾﯥ دا ﭘﯿﻐﺎم ﻟﯧ‪F‬ﻟﯽ و‪":‬زه ﻏﻮاړم د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې‬

‫ﻟﻪ ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﮐﯿﺴﻮ ﺨﻪ ﺮ‪e‬ﻨﺪﯦ‪F‬ي‪ ،‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ >ﯿﺮک د ﺳﻠﻮ ﮐﺎﻟﻮ و‪ ،‬ﭘﻪ ﻻر ﺳﻢ ﻧﻪ‬

‫ﺳﺘﺎﺳﯥ ﺗﺮﻨ‪ d‬و درﯦ‪F‬م‪".‬‬

‫ﺷﻮ ﺗﻠﻠﯽ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻮ درﯦﯿﻮ زاﻣﻨﻮ ﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ ﯾﯥ ﺑﻮ>ﻲ‪ .‬د ﮐﺮزي ﭘﻪ‬

‫د ﻫﺰاره ﻗﻮم ﻣﻼﺗ! د ﺑﺮﯾﺎ ﯾﻮ ﺑﻞ ‪e‬ﺎم و‪ ،‬ﺧﻮ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ د ﭘ‪R‬ﺘﻨﻮ ﻣﻼﺗ! >ﮑﻪ ډﯦﺮ اړﯾﻦ و‬

‫وﯾﻨﺎ ﭼﯥ ﻟﻮﻣ!ﯾﻮ دوو ﯾﯥ ﻟﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﯥ اﻧﮑﺎر وﮐ!‪ ،‬او درﯦﯿﻢ ﯾﯥ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ وﻣﻨﻠﻪ‪ ،‬ﭘﻼر‬

‫ﭼﯥ د دې وﻻﯾﺖ ډﯦﺮ ﻧﻔﻮس ﻟﻪ ﭘ‪R‬ﺘﻨﻮ ﺨﻪ ﺟﻮړ و‪ .‬دا ﺑﯿﺎ ﺑﻠﻪ ﺗﯧﺮوﺗﻨﻪ وه ﭼﯥ‬

‫ﯾﯥ ﭘﻪ اوښ ﺳﭙﻮر ﮐ!‪ ،‬او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﴎه ﻟﺮﻏﻮŠ ‪n‬ﺎر ﺗﻪ وﻻړ‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ >ﯿﺮک ﯾﻮ ﺳﻞ‬

‫ﭘ‪R‬ﺘﻨﻮ ﺗﻪ د ﯾﻮ ﻣﺘﺤﺪ ﻗﻮم ﭘﻪ ﺳﱰ‪e‬ﻪ ﮐﺘﻞ ﺷﻮي وای‪ .‬ﮐﺮزي ﭘﻪ دې ﺧﱪو ﭘﻮﻫﯧﺪه‪،‬‬

‫و ﺷﻞ ﮐﻠﻦ و‪ ،‬ﭘﻮﭘﻞ ﯾﯥ >ﺎی ﻧﺎﺳﺘﯽ ﺷﻮ‪ ،‬دﻟﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدوﻧﻪ وﮐ!م ﭼﯥ ﮐﺮزی د‬

‫ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې ﻫﻢ ﭘﻮﻫﯧﺪه ﭼﯥ ﻮک ﭘﻪ ﮐﻮم >ﺎی ﮐﯥ او د ﭼﺎ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب ﮐﻮﻻی‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٨٥‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٨٤‬‬

‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﻟﻪ ﻟﻮﯾﺪﯾ‪ 7‬اړخ ﺨﻪ ﻧﻨﻮ>ﻲ‪ ،‬او اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﴎه ﭘﻪ ¦ﺎس ﮐﯥ و‪.‬‬

‫ﭘﻮﭘﻞ زوی دی‪ ،‬ﭼﯥ واﯾﻲ ﭘﻪ ﺧ)ﻪ ﭘﻮﭘﻠﺰی دی ﻟﻪ ﻫﻤﺪې >ﺎﯾﻪ ﴎﭼﯿﻨﻪ اﺧﲇ‪.‬‬

‫ﮐﺮزي ﻟﻪ >ﺎن ﴎه ﭘﻪ ﭘ)ﻪ دوه ﺗﻠﯿﻔﻮﻧﻮﻧﻪ راوړي وو‪ ،‬ﺧﻮ ورﴎه اﺿﺎﰲ ﺑﱰۍ ﻧﻪ وې‪.‬‬

‫)ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺴ‪ j‬ﻧﻠﺮي(‬

‫ﭘﻪ ﮐﻼ ﮐﯥ ﻟﻪ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺑﺮﯦ‪R‬ﻨﺎ ﻧﻪ وه‪ ،‬ﻧﻮ >ﮑﻪ ﺗﻠﯿﻔﻮﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﺮﯦ‪R‬ﻨﺎ ورﮐﻮل ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ و‪.‬‬

‫ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ‪۱۹۹۴‬زﮐﺎل ﻃﺎﻟﺒﺎن واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل‪ ،‬ﻫﻐﻮی ډﯦﺮ واک ﻏﻠﺠﯿﻮ او‬

‫ﮐﺮزي ﻫ˜ﻪ وﮐ!ه د ﺗﻠﯿﻔﻮن ﺑﱰۍ د ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﺑﱰۍ ﺗﻪ ﺑﺴﺘﻪ وﮐ!ي‪ ،‬ﻟﻪ ﳌﺮ ﺨﻪ ﯾﯥ‬

‫ﭘﻨﺠﭙﺎی ﺗﻪ ورﮐ!‪ ،‬ﻫﻤﺪې ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻗﺪرﺗﻪ ﺧﻮﻧﺪ اﺧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻟﻪ ﭘﯧ!ﯾﻮ وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ‬

‫ﻫﻢ ﮐﺎر واﺧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺧﻮ ﮐﻮﻣﻪ ‪)e‬ﻪ ﯾﯥ ورﺗﻪ وﻧﻪ ﮐ!ه‪ .‬ﮐﺮزي د ﺟ‪²‬ﯾ)ﺮ ﭘﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ وﮐ!ه‪.‬‬

‫ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐﯥ واک ﻧﻮی ﮐ!‪ .‬د ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ﺧﺘﯿ‪ 7‬ﮐﯥ داﺳﯥ ﻓﮑﺮ ﮐﯧ‪F‬ي ﭼﯥ ‪H‬ﻮل‬

‫ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﯾﯥ ورﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺟ‪²‬ﯾ)ﺮ ﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪل ﮐﯧﺪه‪ .‬ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه‬

‫ﻏﻠﺠﻲ ﻃﺎﻟﺒﺎن دي‪ ،‬ﺧﻮ ‪H‬ﻮل ﻏﻠﺠﻲ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﻪ دي‪ .‬د ﺑﯧﻠ‪:‬ﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﮐﺮزي د‬

‫ﭘﯿﺴﯥ وې‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﭘﺮﯦﮑ!ه وﮐ!ه ﭼﯥ ﯾﻮ ﺟ‪²‬ﯾ)ﺮ واﺧﲇ‪.‬‬

‫ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﭘﻪ ﻻس ﻟﻪ ﻏﻠﺠﻲ ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن ﴎه ﭘﯧﮋﻧﺪل‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﻣﺨﺎﻟﻒ‬

‫ﺳﯿﺪ ﯾﯥ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ وﻟﯧ‪F‬ه ﭼﯥ ورﺗﻪ دوه ﻧﻮر ﺗﻠﯿﻔﻮﻧﻮﻧﻪ راوړي‪ .‬ﮐﻨﺪﻫﺎر ‪n‬ﺎر د‬

‫و‪ ،‬ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺧﭙﻞ واک ﻫﻢ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ!‪ .‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د واﮐﻤﻨ‪ K‬ﭘﺮ‬

‫اﮐ)ﻮﺑﺮ ﻟﻪ ‪۷‬ﻣﯥ راﭘﺪﯦﺨﻮا ﺗﺮ ﺳﺨﺘﻮ ¨ﺒﺎرﯾﻮ ﻻﻧﺪې و‪ .‬دا ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ!ﯾﻮ ¨ﺒﺎرﯾﻮ‬

‫ﻣﻬﺎل د ﻏﻠﺠﻲ ﻗﻮم ﻣﴩ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﮐﻼ ﮐﯥ اوﺳﯧﺪه‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ‪۲۰۰۱‬زﮐﺎل ﭘﻪ‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻪ ﺷﻮل‪ ،‬ﻧﻮ >ﮑﻪ د ¨ﺒﺎرﯾﻮ ﻟ!ۍ د )‪ ،(B-1) ،(B-52‬او )‪ (B-2‬ﭘﺮ‬

‫اﮐ)ﻮﺑﺮ ﮐﯥ ﺧﱪ ﺷﻮ ﭼﯥ ﭘﻮﭘﻠﺰی ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی اروز‪e‬ﺎن ﺗﻪ راﻏﻠﯽ و‪ ،‬ﻫﻐﻪ وﻻړ او ﻟﻪ‬

‫ﻣ‪ j‬ﭘﯿﻞ ﺷﻮه‪ .‬ﻟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺨﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ ﺧﺎوره ﺑﺮﯾﺪ ﮐﻮوﻧﮑﯥ اﻟﻮﺗﮑﯥ‬

‫ﻫﻐﻪ ﴎه ﻳﯥ د ﻫﻤﮑﺎرۍ ﺧﱪه وﮐ!ه‪ .‬د ﻏﻠﺠﯿﻮ د ﻗﻮم ډﯦﺮو ﻣﴩاﻧﻮ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د رژﯾﻢ‬

‫)‪ (AC-130H‬ﻫﻢ ﺮﺧﯧﺪﻟﯥ‪ ،‬اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ د ﻟﻮﻣ!ي >ﻞ ﻟﭙﺎره >ﻤﮑﻨﻲ ﻟﻨ‪ p‬ﻋﻤﻠﯿﺎت‬

‫ﻣﻼﺗ! ﮐﺎوه‪ ،‬ﺧﻮ ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن ﯾﯥ ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اړخ ﮐﯥ وﻻړ و‪ .‬د ﭘﻮﭘﻠﺰﯾﻮ ﻟﻪ ﻗﻮم ﺨﻪ‬

‫ﭘﯿﻞ ﮐ!ي و‪ .‬ﭘﻪ ﺷﭙﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ >ﺎﯾﻮﻧﻮ او ﻫﻮاﯾﻲ ډ‪e‬ﺮ‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﻫ˜ﻪ وﮐ!ه ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﯥ ﻻرې ﺗﻪ وﻫ˜ﻮي‪ ،‬ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ‬

‫ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﮐﻮل‪ .‬ﺧﻮ دا ﻫﺮ ﻪ ﺑﻪ د ﻟﻨ‪ p‬وﺧﺖ ﻟﭙﺎره و‪.‬‬

‫دې ﭼﺎره ﮐﯥ ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ ﻧﻪ ﺷﻮ‪ .‬ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن ادﻋﺎ ﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ ﻏﻠﺠﻲ ﺑﻪ د ﮐﺮزي د ﻣﻼﺗ!‬

‫د ﮐﺮزي د ورور اﺣﻤﺪ وﱄ ﭘﻪ ﭘﺮﻣ‪ j‬ﻧﻮي راوړل ﺷﻮي ﺗﻠﯿﻔﻮﻧﻮﻧﻪ د ﮐﺮزي د ﯾﻮه‬

‫ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ او د ارزو‪e‬ﺎن وﻻﯾﺖ ﭘﻪ دوو ﻧﻮرو وﻟﺴﻮاﻟﯿﻮ ﮐﯥ وﻫ˜ﻮي‪.‬‬

‫ﻣﻠ‪:‬ﺮي ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ ﭘﺮاﺗﻪ وو‪ .‬د ﺗﻠﯿﻔﻮن ﻫﺮه دﻗﯿﻘﻪ ﻟ‪R:‬ﺖ ﭘﻨ‪A‬ﻪ ډاﻟﺮ و‪ ،‬ﺧﻮ ﻟ‪R:‬ﺖ‬

‫ﮐﺮزی ﭘﻪ دې ﮐﺎر ﴎه ډﯦﺮ ﺧﻮښ ﺷﻮ‪ ،‬او ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن ﺗﻪ ﯾﯥ ‪H‬ﻮﻟﯥ ﻫﻐﻪ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوې‬

‫ﯾﯥ >ﮑﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺧﱪه ﻧﻪ وه ﭼﯥ د ﳼ ای اې ﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﺮې ﮐﯧﺪه‪ .‬ﺳﯿﺪ ﻫﻢ اوس د‬

‫ﺑﺮاﺑﺮې ﮐ!ې ﭼﯥ اړﺗﯿﺎ ﯾﯥ ورﺗﻪ ﻟﺮﻟﻪ‪ .‬ﮐﺮزي ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ووﯾﻞ‪":‬ﺧﭙﻞ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ادا‬

‫ﺗﻠﯿﻔﻮن ﭘﻪ ﮐﺎروﻟﻮ ﭘﻮﻫﯧﺪه‪.‬‬

‫ﮐ!ه‪".‬ﮐﺮزي ورﺗﻪ دوه ﺳﻮه زره ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧ‪ K‬ﮐﻠﺪارې ورﮐ!ې‪ .‬ﭘﻪ دې ﺧﱪه ﭼﯥ وﻟﯥ د‬

‫ﭘﺮ دې ﴎﺑﯧﺮه ﭼﯥ ﮐﺮزی د ﺗﻠﯿﻔﻮن ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻟﻪ ﻧﻨ‪:‬ﻮﻧﻮ او ‪e‬ﻮا‪n‬ﻮﻧﻮ ﴎه ﻣﺦ و‪ ،‬ﺑﯿﺎ‬

‫ﻏﻠﺠﯿﻮ د ﻗﻮم ﯾﻮه ﻣﴩ ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن ﺗﻪ ډﯦﺮې ﭘﯿﺴﯥ ورﮐ!ل ﺷﻮې‪ ،‬ﻣﻌﻠﻢ رﺣﻤﺖ ﷲ‬

‫ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻫ˜ﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ د ﺑﺎرﮐﺰﯾﻮ او >ﯿﺮک ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﴩاﻧﻮ ﴎه ﭘﻪ ¦ﺎس ﮐﯥ‬

‫ﭘﻪ ﻏﻮﺳﻪ ﮐ!‪ ،‬ﻫﻐﻪ د ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن ﻟﻪ ﭘﯿﺴﻮ ﺨﻪ ﭘﻨ‪A‬ﻮس زره د ﺧﭙﻞ >ﺎن ﻟﭙﺎره‬

‫ﳾ‪ .‬ﭘﻪ ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﮐﯥ دا ﯾﻮه اﺳﺎﻧﻪ ﺧﱪه ﻧﻪ وه‪ .‬ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وړاﻧﺪې ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن د ‪n‬ﺎر‬

‫وﻏﻮ‪n‬ﺘﯥ‪ ،‬ﺧﻮ دې ﻫ˜ﯥ ﯾﯥ ‪)e‬ﻪ وﻧﻪ ﮐ!ه‪.‬‬

‫واک ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ واﺧﲇ‪ ،‬ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د ‪n‬ﺎر ﺣﺎﻟﺖ ‪pe‬وډ او د ﺧﻠﮑﻮ ﺗﺮﻣﻨ‪ 7‬ﻟﻮﯾﻪ‬

‫ﻟﻪ ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﺨﻪ ﺑﻬﺮ د ﻣﻼ اﻣﺎم ﭘﻪ ﮐﻼ ﮐﯥ ﮐﺮزی ورځ ﺗﺮ ﺑﻠﯥ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﯧﺪوﻧﮑﯽ‬

‫ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮده وه‪ .‬ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د اروز‪e‬ﺎن واﱄ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د ﺑﺎرﮐﺰﯾﻮ ﻗﻮم ﴎه‬

‫و‪ .‬د دواړو ﺳ)ﻼﯾ‪ j‬ﺗﻠﯿﻔﻮﻧﻮﻧﻮ ﺑﱰۍ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺧﺘﻤﯧﺪو وې‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﺷﻮی ﮐﻮﻻی ﻟﻪ‬

‫د واک ﭘﺮ ﴎ ﺟ‪!:‬ه ﮐﻮﻟﻪ‪ .‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﻧﻪ ده ﭼﯥ ﻟﻮﻣ!ی ﺟ‪!:‬ه ﭼﺎ ﭘﯿﻞ‬

‫ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﴎه ﭘﻪ اړﯾﮑﻪ ﮐﯥ ﳾ‪ .‬ﭘﻪ ﺗﯧﺮو دوو اووﻧﯿﻮ ﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دواﻣﺪاره ﺗﻮ‪e‬ﻪ د‬

‫ﮐ!ې وه‪ ،‬ﺧﻮ ﺑﺎرﮐﺰي ﭘﺮ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺗﻮر ﻟ‪:‬ﻮي ﭼﯥ ‪e‬ﻨﻲ ﻫﻐﻪ ﯾﻮ ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻣﻼ‬

‫ارزو‪e‬ﺎن ﻟﻪ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩاﻧﻮ‪ ،‬ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ‪ ،‬اﺳ‪o‬ﻋﯿﻞ ﺧﺎن‪ -،‬ﭼﺎ ﭼﯥ ﭘﻼن ﻻره‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٨٧‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٨٦‬‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﻪ ﻏﻮاړي‪ ".‬ﻫﻐﻪ ﭘﺪې ‪H‬ﯿﻨ‪:‬ﺎر ﮐﺎوه ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﭘ‪R‬ﺘﺎﻧﻪ اﻗﺪام وﮐ!ي‪ ،‬ﮐﻪ ﻧﻪ‬

‫وواژه‪ .‬ﻟﻪ دې ﴎه ﭘﻪ دواړو اړﺧﻮﻧﻮ ﮐﯥ د وژﻧﻮ ﻟ!ۍ رواﻧﻪ ﺷﻮه‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﮐﺮزي ﭘﻪ‬

‫ﻧﻮرې ډﻟﯥ ﯾﺎﻧﯥ د ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ )‪-‬ﻫﺰاره‪ ،‬ازﺑﯿﮏ او ﺗﺎﺟﮏ( ﺑﻪ د ﳼ ای اې ﭘﺮ‬

‫‪۱۹۹۰‬زﻟﺴﯿﺰه ﮐﯥ ﻟﻪ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﴎه ﮐﺘﻞ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﺗﺮ ﻧ‪R‬ﯥ ﻻﻧﺪې و‪ .‬د‬

‫ﻣ‪ j‬ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘ‪ d‬وﮐ!ي او اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ د >ﺎن ﮐ!ي‪ .‬ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻠﻮاﻟﻪ ﭘﻪ‬

‫ﺑﺎرﮐﺰﯾﻮ د ﻗﻮم ﯾﻮ ﮐﺲ ادﻋﺎ ﮐﻮي ﭼﯥ ‪e‬ﻨﻲ ﻫﻐﻮی د ﮐﺮزي د ﻟﯿﺪو ﻟﭙﺎره ﻣﺮﮐﺰي‬

‫ﮐﺮاره د ﮐﺎﺑﻞ ﻟﻮر ﺗﻪ رواﻧﻪ وه‪ ،‬ﺧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺳﻮﯾﻞ ﮐﯥ ﭘ‪R‬ﺘﻨﻮ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ‬

‫ﺟﺎﻣﻊ ﺟ‪o‬ﻋﺖ ﺗﻪ ورﻏﲇ وو‪ ،‬ﻫﻠﺘﻪ ﭘﺮې د ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري‬

‫وړاﻧﺪې ﻟﻮی ﭘﺮﻣﺨﺘ‪ d‬وﻧﻪ ﮐ!ای ﺷﻮ‪ ،‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﭘﺮ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﻫﻮاﯾﻲ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ روان‬

‫ﺗﻮﭘﻨﭽﻪ ﻧﯿﻮل ﺷﻮې وه‪ .‬ﭘﻪ رواﻧﻪ ﺷﺨ!ه ﮐﯥ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﯾﻮ وﺳﻠﻮال ﮐﺲ او‬

‫و‪.‬ﮐﺮزي دوو ﺑﺎرﮐﺰﯾﻮ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩاﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ ﻣﺨﺎﻣﺦ ورﺗﻪ ﻧﺎﺳﺖ وو‪ ،‬ووﯾﻞ‪":‬ﮐﻪ ﻣﻮږ‬

‫ﻠﻮر ﻧﻮر ﮐﺴﺎن و وﯾﺸﺘﻞ‪ .‬د ﻣﺮﮐﺰي ﺟﺎﻣﻊ ﺟ‪o‬ﻋﺖ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ د ﻣ!و ﺟﺴﺪوﻧﻪ ﭘﺮاﺗﻪ‬

‫ﭘ‪R‬ﺘﺎﻧﻪ ﮐﻮم اﻗﺪام وﻧﻪ ﮐ!و‪ ،‬ﻧﻮ ﻣﻮږ ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﮐﯥ ﯾﻮ‪ .‬ﻣﻮږ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ درﯾ‪ 7‬ﺨﻪ‬

‫وو‪ ،‬ﭼﯥ ﭘﮑﯥ ﯾﻮ ﺟﺴﺪ د واﱄ د ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﭼﻠﻮﻧﮑﻲ و‪ .‬ﮐﺮزی ﻟﻪ ﻫ‪o‬ﻏﻪ >ﺎﯾﻪ ﭘﻪ ﺗﯧ‪R‬ﺘﻪ‬

‫دﻓﺎع وﮐ!و‪".‬‬

‫ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ ﺷﻮی و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻧﯧﻎ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﻗﻮﻣﻨﺪان ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻮر ﺗﻪ ﺗﻠﻠﯽ و‪ .‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ‬

‫د ﮐﺮزي ﮐﺎروﻧﻪ ﻻ ﭘﻪ ﭼ)ﮑ‪ K‬روان ﻧﻪ و‪ .‬ﭘﻪ ﮐﻼ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﴎه ﺧﻠﮑﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ‬

‫ﮐﺮزي ﻫ˜ﻪ ﮐﻮﻟﻪ د ﺑﺎرﮐﺰﯾﻮ ﻟﻪ ﻗﻮم ﴎه د ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺷﺨ!ه ﭘﺎی ﺗﻪ ورﺳﻮي‪،‬‬

‫ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻟﺮل‪ ،‬ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺳ!ه ﺳﯿﻨﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐﻮل او د ﻫﻐﻮی ﻗﻨﺎﻋﺖ ﯾﯥ‬

‫ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﯾﯥ ﺧﱪو ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﻪ اﯦ‪R‬ﻮده‪ .‬د ﺑﺎرﮐﺰﯾﻮ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩ روزي ﺧﺎن د ﻏﭻ ﭘﻪ‬

‫ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﺎوه‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﻮی و ﭼﯥ د اﻗﺪام ﺨﻪ ﯾﯥ ﺗﯧ‪R‬ﺘﻪ ﮐﻮﻟﻪ‪.‬‬

‫ﻣﻮﺧﻪ د ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د ورور د وژل ﮐﯧﺪو اﻣﺮ وﮐ!‪ .‬د ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د دوو رﻫﱪاﻧﻮ‬

‫ﻟﻪ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﯾﯥ ورﺗﻪ ﭘﯿﺴﯥ ورﮐ!ې وې‪ ،‬ﺧﻮ اوس ﯾﯥ ﮐﺮزي ﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ﻪ‬

‫ﺗﺮﻣﻨ‪ 7‬ﺷﺨ!ه رواﻧﻪ وه‪.‬‬

‫ورﮐﻮﻻی ﺷﻮل؟ ﮐﺮزي د ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ارز‪n‬ﺖ درک ﮐ!ی و‪ ،‬ﺧﻮ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﯾﯥ ﻫﻢ‬

‫ﮐﺮزي ﭘﺮ روزي ﺧﺎن ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ‪۲۰۰۱‬زﮐﺎل د اﮐ)ﻮﺑﺮ ﭘﻪ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﺣﺴﺎب ﻧﻪ ﺷﻮ‬

‫¦ﻪ وه ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ارز‪n‬ﺖ >ﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻮه ﮐ!ي‪ .‬د ﺳﯿﺪ ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ﭼﯥ ﮐﺮزي ﻧﺎﺳﺘﻮ‬

‫ﮐﻮﻻی‪ ،‬ﻧﻮ >ﮑﻪ ﯾﯥ د ﺑﺎرﮐﺰﯾﻮ ﭘﻪ ﻗﻮم ﮐﯥ د ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﻟﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ او ﺟﻤﻌﻪ‬

‫ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ووﯾﻞ‪":‬زه ﻟﻪ ﮐﻮﯾ)ﯥ دﻟﺘﻪ راﻏﻠﻢ‪ ،‬دا ﻫﻐﻪ ﻪ دي ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﯾﯥ ﻟﻪ ﻣﺎﴎ‬

‫ﺧﺎن ﴎه اړﯾﮑﯥ ‪H‬ﯿﻨﮑﯥ ﮐ!ې‪ .‬دې ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ دو‪n‬ﻤﻨ‪ K‬ﮐﯥ ﮐﻮم ﻪ ﻧﻪ ﺷﻮ ﺗﺮ ﴎه‬

‫ﮐﻮل ﻏﻮاړئ؟" ﻟﻪ ﺑﻞ ﻟﻮري د ﮐﻨﺪﻫﺎر ﭘﺨﻮاŠ واﱄ ‪e‬ﻞ اﻏﺎ ﺷﯿﺮزي ﻫﻢ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ‬

‫ﮐﻮﻻی‪ .‬دواړو د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ رژﯾﻢ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯥ ﻣﻬﻢ رول‬

‫د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﭼﻤﺘﻮاﻟﯽ ﻧﯿﻮﻟﯽ و‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ >ﺎن ﴎه ﺧﭙﻞ ﻣﻠ‪:‬ﺮي او ﻟﻪ ﭘﯿﺴﻮ ډﮐﯥ‬

‫ﻟﻮﺑﻮﻟﯽ و‪ .‬ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻪ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﴎه ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﮐﺎر ﻫﻢ ﮐ!ی و ﭼﯥ‬

‫ﮐ˜ﻮړې را اﺧﯿﺴﺘﯥ وې‪ .‬دی د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ راﺗ‪ d‬ﴎه ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ دﻧﺪې او ﺧﺎورې‬

‫ﻫﻐﻪ د ارزو‪e‬ﺎن واﱄ و‪ .‬ﻧﻮﻣﻮړی ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د اروز‪e‬ﺎن د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان و‪ .‬د‬

‫ﺷ!ل ﺷﻮی و‪e .‬ﻞ اﻏﺎ ﺷﯿﺮزي دا ﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ ﭼﯥ ‪e‬ﻨﻲ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﭘﻪ ارزو‪e‬ﺎن ﮐﯥ و‪.‬‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ راﺗ‪ d‬ﴎه ﯾﯥ دﻧﺪې ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ووﺗﯥ‪ .‬ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﮐﻮﯾ)ﯥ ﺗﻪ وﺗ‪R‬ﺘﯧﺪه‪،‬‬

‫اوس ﺧﱪه ﺑﻞ دوه ‪n‬ﮑﺎرﯦﺪه‪ ،‬ﮐﺮزي ﺧﭙﻞ ﻣﻠ‪:‬ﺮي ﻧﻪ وو ﭼﻤﺘﻮ ﮐ!ي‪ ،‬ﺧﻮ ‪e‬ﻞ اﻏﺎ‬

‫ﭘﻪ داﳼ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﺟﻤﻌﻪ ﺧﺎن زﻧﺪاŠ ﮐ!ای ﺷﻮ‪ ،‬او ﺗﻞ ﺑﻪ ﯾﯥ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐﺎوه‪.‬‬

‫ﺷﯿﺮزي د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ د ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻻره ﭘﺨﻪ ﮐ!ې وه‪.‬‬

‫دواړو ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻻره‪ ،‬ﻧﻮ >ﮑﻪ ﯾﯥ د ﺳﭙ)ﻤﱪ ﻟﻪ ‪۱۱‬ﻣﯥ وړاﻧﺪې ﻫﻢ د‬

‫ﻟ‪ F‬ور>ﯥ وروﺳﺘﻪ د ﮐﺮزي ﮐﺴﺎن د اروز‪e‬ﺎن وﻻﯾﺖ د ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻮ‪H‬ﻮال ﮐﲇ ﺗﻪ د‬

‫ﮐﺮزي د ورﺗ‪ d‬ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ‪.‬‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﻣﺎﻣﺎ ﮐﻮر ﺗﻪ وﻻړل‪ .‬د ﻫﻐﻮی ﻟﭙﺎره ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻢ ﻧﻪ و‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ﯾﻮه‬

‫دا دوه ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩان د ﮐﺮزي ﻟﻪ ﻟﻮري د ﺷﭙﯥ ﻧﺎوﺧﺘﻪ ور وﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﺷﻮل‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﺗﻪ‬

‫>ﺎی د ډﯦﺮ وﺧﺖ ﻟﭙﺎره ﻧﻪ وای ﺗﻢ ﺷﻮي‪ .‬ﮐﺮزي ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ د ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﻟﻪ ﻻرې وﻻړ ﳾ‪،‬‬

‫ﻫﻐﻪ ﻪ ووﯾﻞ ﺷﻮل ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﯧﺮو دوو اووﻧﯿﻮ ﮐﯥ ﮐﺮزي ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩاﻧﻮ ﴎه‬

‫ﺧﻮ ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﯾﯥ ورﴎه دا ﻧﻈﺮﯾﻪ وﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ‪ .‬ﭘﻪ ﭘ‪R‬ﻮ ﺗ‪ d‬ﺑﯿﺎ ورﺗﻪ ﭘﻪ ر¡ﺎ ورځ ﻫﻢ‬

‫ﴍﯾﮏ ﮐ!ي وو‪ .‬ﮐﺮزي ورﺗﻪ ووﯾﻞ‪":‬ﻟﻮﯾﺪﯾ‪ 7‬ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﭘﻮزې راﻏﻠﯽ‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﻧﻮر‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٨٩‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٨٨‬‬

‫ﻪ ﻟﭙﺎره ﺗﻢ و‪H .‬ﯿﻨﯿ‪ j‬ﮐﺮزي ﺗﻪ وﯾﲇ و ﭼﯥ ﮐﺎروﻧﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺘﻲ ﺗﻮ‪e‬ﻪ ورو وو‪.‬‬

‫ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ و‪ .‬ﻫﻐﻮی د ﻣﺎ‪n‬ﺎم ﺗﺮ ﺗﯿﺎرې ﺗﻢ ﺷﻮل‪ .‬ﺳﯿﺪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ ﯾﻮ >ﻞ‬

‫ﮐﺮزی د ﯾﻮ ﭘ‪R‬ﺘﻮن ﻣﴩ ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ د اروز‪e‬ﺎن ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﯾﻨ‪:‬ﻮټ ﮐﯥ و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ‬

‫ﻣﺨﮑﻲ وﻻړ‪ ،‬ﭼﯥ د ﻧﻮرو ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﻟﭙﺎره ﻻر او ﺣﺎﻟﺖ و ﺎري‪ .‬ﺳﯿﺪ دﻫﺮاوت ﺗﻪ ﻫﻢ‬

‫اﻧ‪:‬ﺮﯾﺰي ژﺑﻪ رواﻧﯥ ﺧﱪې ﮐﻮﻻی ﺷﻮې‪ ،‬د ﳼ ای اې ﻣﻼﺗ! ﻫﻢ ورﴎه و‪.‬‬

‫وﻻړ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ >ﯿﻨﻮ ﻧﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﴎه ﻫﻢ وﮐﺘﻞ ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه ﻳﯥ ﭘﻪ ﮐﻮﯾ)ﻪ ﮐﯥ‬

‫ﮐﺮزی ﻻ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﭘﻪ ﻣﻨ‪ 7‬ﮐﯥ و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻻ ﻋﻤﲇ اﻗﺪام ﻧﻪ و ﮐ!ي‪ ،‬ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﻮ‬

‫ﻟﯿﺪﱄ وو‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ډﻟﯥ ﴎه ﯾﻮ >ﺎی ﮐ!ل‪.‬‬

‫ﻣﻠ‪:‬ﺮو او ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩاﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﴎه ﯾﯥ ﺧﱪې ﮐ!ې وې د ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻟﭙﺎره‬

‫ﭘﺮﮐﺮزي دا وﺧﺖ ډﯦﺮ ﮐﺴﺎن ور ‪H‬ﻮل وو‪ ،‬ﺧﻮ ﻫﻐﻮی ‪H‬ﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﺸﻪ ‪e‬ﯧ‪p‬ه ژوﻧﺪ ﻧﻪ ﺷﻮ‬

‫ﮐﻮﻣﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻓﺘﻮا ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﺗﻪ د ﺳﭙ)ﻤﱪ د ‪۱۱‬ﻣﯥ وړاﻧﺪې ﻫﻢ وﯾﻞ ﺷﻮي و‬

‫ﮐﻮﻻی‪ ،‬ﻧﻮ >ﮑﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ډوډۍ ﻫﻢ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻪ‪ .‬ﭘﻪ ﮐﻼ ﮐﯥ ﺑﻪ ‪An‬ﻮ ورﺗﻪ ډوډۍ‬

‫ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ اﻗﺪام وړاﻧﺪې ﻫﻐﻪ د ﯾﻮ ﻣﻼ ﻟﻪ ﻟﻮري ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮﻟﻪ‪ .‬ﻫﻐﻪ د‬

‫ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮﻟﻪ‪ ،‬ﮐﺮزي ﻫﻢ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ورور اﺣﻤﺪ وﱄ ﺨﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻲ و ﭼﯥ ﺧﻮراﮐﻲ‬

‫ﻫﻤﺪې ﮐﺎر ﭘﻪ ﻟ)ﻪ ﮐﯥ ﺷﻮ‪ ،‬ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ د وﺳﻠﻮال‬

‫ﺗﻮﮐﻲ ور وﻟﯧ‪F‬ي‪ .‬ﮐﺮزي ورﺗﻪ د ﺧﻮراک ﻫﺮ ډول ﺗﻮﮐﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐ!ي وو‪ .‬د ﳼ ای اې‬

‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺎﻳﯿﺪ وﮐ!‪ .‬ﭘﻪ ﮐﻮﯾ)ﻪ ﮐﯥ ﯾﻮ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﴩ ﻓﺘﻮا ورﮐ!ه ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﯾﯥ‬

‫ﻟﻪ ﻟﻮري ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﻼص ﻣ‪ j‬ﭘﯿﺴﯥ ور رواﻧﯥ وې‪> ،‬ﯿﻨﯥ وﺧﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ورﺗﻪ اﺗﯿﺎ‬

‫ﮐﺮزي ﮐﻮﻻی ﺷﻮل ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د رژﯾﻢ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ودرﯦ‪F‬ي‪.‬‬

‫زره ډاﻟﺮ او >ﯿﻨﯥ وﺧﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ورﺗﻪ ﺳﻞ زره ډاﻟﺮ ورﻟﯧ‪F‬ل‪ .‬ﻫﻐﻮی ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﻠﺪارو‬

‫ﭘﺮ ﻓﺘﻮا ﴎﺑﯧﺮه ﮐﺮزي د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻮرال ﮐﯥ ﺑﺪﻟﻮن درک ﻧﻪ ﮐ!ای ﺷﻮ‪.‬‬

‫ﺗﺮې ﮐﺎر اﺧﯿﺴﺖ‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﮐﺮزی ﭘﻪ ارزو‪e‬ﺎن ﮐﯥ و‪ ،‬ورور اﺣﻤﺪوﱄ ﯾﯥ ﯾﻮه ﭘ‪R‬ﻪ‬

‫ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﮐﺮزي د ﻫﻐﻪ ژﻣﻨﻪ ﺗﺎزه ﮐﯧﺪل ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﮐﺮزي ﺗﻪ ووﯾﻞ‪":‬ﮐﻪ ﭼﯧﺮې‬

‫ﺗﺮ اﺳﻼم اﺑﺎده د ﳼ ای اې ﺗﺮ دﻓﱰه او ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ﺗﺮ ﮐﻮﯾ)ﯥ وه‪ ،‬ﭼﯥ د ﮐﺮزي‬

‫اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎن ﻣﻼﺗ! در ﺨﻪ ﮐﻮي‪ ،‬ﻧﻮ ﭘﺮ ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ دي ¨ﻮﻧﻪ واﭼﻮي ﭼﯥ ﻣﻮږ ﭘﻪ‬

‫ﴐورﺗﻮﻧﻪ ور ﭘﻮره ﮐ!ای ﳾ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﳼ ای اې ﻟﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﴎه ﭘﻪ ﭘ)ﻪ ﮐﺘﻞ‪،‬‬

‫ﺟ‪!:‬ه ﭘﯿﻞ وﮐ!و‪ .‬او د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ رژﯾﻢ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺗﻪ ورﺳﻮو‪ ".‬ﮐﺮزي ﭘﻪ >ﻮاب ﮐﯥ‬

‫>ﯿﻨﯥ وﺧﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ د ﻣﻮ‪H‬ﺮو ﭘﻪ ﺗﻢ >ﺎﯾﻮﻧﻮ ﮐﯥ او >ﯿﻨﯥ ﻧﻮر وﺧﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ‪e‬ﻪ‬

‫ووﯾﻞ‪":‬زه ﻨ‪:‬ﻪ ﺟﺮات وﮐ!م ﭼﯥ ﻟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ وﮐ!م زﻣﺎ ﭘﺮ ﺧﺎوره ¨ﻮﻧﻪ‬

‫‪e‬ﻮ¡ﻪ ﮐﯥ ﺗﺮې ﺗﻠﯿﻔﻮﻧﻮﻧﻪ‪ ،‬ﭘﯿﺴﯥ او ﻧﻮر ﯧﺰوﻧﻪ اﺧﯿﺴﺘﻞ‪ .‬د ﮐﺮزي د ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﺮ‬

‫وﻏﻮر>ﻮي‪ ،‬ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﺑﻪ ﯾﯥ زﻣﺎ وﻟﴘ و‪!e‬ي و وژل ﳾ‪ ".‬د ﮐﺮزي ﻣﻠ‪:‬ﺮو د‬

‫ﻣﻬﺎل اﺣﻤﺪ وﱄ ﭘﻪ ﮐﻮﯾ)ﻪ ﮐﯥ ﯾﻮا>ﻨﯽ ﮐﺲ و ﭼﯥ د ارزو‪e‬ﺎن ﻟﻪ ﺣﺎﻟﻪ ﺧﱪو ‪ ،‬ﺧﻮ‬

‫ﻫﻐﻪ ﻟﭙﺎره ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎŠ ﮐﺎوه‪ ،‬ﺧﻮ ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﮐﺮزي ﯾﻮه ﺑﻠﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ ﻫﻢ ﻟﺮﻟﻪ‪،‬‬

‫ﻫﻐﻪ ﻫﯧﭽﺎ ﺗﻪ ﻫﻢ ﺣﺎل ﻧﻪ واﯾﻪ‪ .‬ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﯥ ژورﻧﺎﻟﺴﺘﺎﻧﻮ ﺗﺮې د ﮐﺮزي ﭘﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ‬

‫ﻫﻐﻮی ﮐﺮزي ﺗﻪ ووﯾﻞ‪":‬ﻟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ وﻏﻮاړه ﭼﯥ ﻟﻪ ‪n‬ﺎر ﺑﻬﺮ ﭘﺮ ﺻﺤﺮا ﺑﻢ‬

‫ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ورﺗﻪ اﺳﻼم اﺑﺎد او ﯾﺎ ﻫﻢ ﮐﺮاﭼﻲ ‪n‬ﻮوﻟﻪ‪ ،‬ﻫﯧ‪ Ã‬ﮐﻠﻪ ﯾﯥ ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﻧﻪ وﯾﻞ ﭼﯥ‬

‫وﻏﻮر>ﻮي‪ ،‬ﺗﺮ ﻮ ﻣﻮږ ﺗﻪ ﯾﯥ ﺮک وﻟ‪:‬ﯧ‪F‬ي‪".‬ﮐﺮزی ﭘﻮﻫﯧﺪه ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ‬

‫ورور ﯾﯥ ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ و‪ .‬ﮐﺮزی اړ و ﭼﯥ ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ ر‪n‬ﺘﻨﻲ ﮐﺴﺎن وﻟﺮي‪،‬‬

‫ﻣﻼﺗ! ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮﻟﻪ‪ ،‬ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ!ﻧﻮ ﮐﻠﮏ وﻻړ و‪ .‬ﮐﺮزي ورﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ ¨ﻮﻧﻪ‬

‫ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﯥ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﯾﯥ ‪n‬ﮑﺎره ﮐﯧ‪F‬ي‪.‬‬

‫ﻻ ﻟﺮې ﺧﱪه ده‪ ،‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ >ﯿﻨﻮ ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﻟﻪ >ﺎﻧﻮﻧﻮ ﴎه ﮐﻼﺷﻨﮑﻮﻓﻮﻧﻪ‬

‫ﮐﺮزي ﻫﻤﺪا ﻣﻬﺎل د واﺷﻨ‪):‬ﻦ ﻟﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻮ ﴎه ﺳﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﺎوه‪ .‬د ﳼ ای اې ﻣﴩ‬

‫راوړي وو‪ ،‬ﺧﻮ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ﮐﺮزي د ﻫﻐﻮی ﻟﭙﺎره ﻟﻪ اﻟﻮﺗﮑﻮ ﺨﻪ >ﻤﮑﯥ ﺗﻪ د وﺳﻠﻮ د‬

‫ﺟﻮرج ‪H‬ﯿﻨ‪ j‬ﺑﻪ وﻟﺴﻤﴩ ﺟﻮرج ډﺑﻠﻮ ﺑﻮش او د اﻣﺮﯾﮑﺎ د دﻓﺎع وزﯾﺮ ډوﻧﺎﻟ‪ p‬راﻣﺰﻓﻠ‪p‬‬

‫راﺷﻮه ﮐﻮﻟﻮ ژﻣﻨﻪ وﮐ!ه‪ .‬د ﮐﺮزي ﻟﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺨﻪ ﯾﻮه ورﺗﻪ د ﻏﺮوﻧﻮ ﳌﻨﻪ و‪n‬ﻮده‬

‫ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﱪو ﮐﯥ د ﮐﺮزي ﻧﻮم ﯾﺎداوه‪ .‬ﻫﻐﻮی د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻮﯾﻞ د ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ اړه‬

‫ﭼﯧﺮې ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﮐﻮﻻی ﺷﻮل ﻟﻪ ﭼﻮرﻟﮑﻮ ﺨﻪ وﺳﻠﯥ او ﻧﻮر ﺗﺠﻬﯿﺰات واﺧﲇ‪.‬‬

‫اﻧﺪﯦ‪R‬ﻤﻦ وو‪ .‬ﭘﻪ داﳼ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻠﻮاﻟﻪ د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﺮ ﻟﻮر ﭘﻪ ﺑﯧ!ه رواﻧﻪ‬

‫د ﮐﺮزي ﮐﺴﺎن ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﻧﻮر ﻫﻢ وارﺧﻄﺎ ﺷﻮل ﭼﯥ ﯾﻮه ﯾﯥ ووﯾﻞ د ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ‬

‫وه‪ ،‬ﺧﻮ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﻻ ﺧﺎﻣﻮش و‪ .‬راﻣﺰﻓﻠ‪ p‬دې ﺗﻪ اﻧﺪﯦ‪R‬ﻤﻦ و ﭼﯥ د ﺳﻮﯾﻞ ﺧﻠﮏ د‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٩١‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٩٠‬‬

‫د ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﺧﺎﻣﻮش ‪n‬ﺎر ﻟﻪ ﻫﻮاﯾﻲ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﴎه وﯦ“ ﺷﻮ‪ .‬ﺧﻠﮏ د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ‬

‫‪n‬ﺎروال ﺧﱪ و ﭼﯥ ﮐﺮزی اروز‪e‬ﺎن ﺗﻪ داﺧﻞ ﺷﻮی و‪ .‬دا ﺮ‪e‬ﻨﺪه وه ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ‬

‫ﺑﺎﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮل‪ ،‬او ﻟﻪ ﯾﻮ ﺑﻞ ﺨﻪ ﯾﯥ ﭘﻮ‪n‬ﺘﻨﯥ ﮐﻮﻟﯥ ﭼﯥ ﻪ ﭘﯧ“ ﺷﻮي؟‬

‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭼﺎ ورﮐ!ي و‪ .‬د ﮐﺮزي ﻣﻠ‪:‬ﺮو ورﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ د ﻧﻮرزﯾﻮ د ﻗﻮم ﯾﻮه ﻣﴩ‬

‫ﻫﻐﻮی د ¨ﻮﻧﻮ ﻟﻮ‪e‬ﯿﻮ ﺗﻪ ﮐﺘﻞ‪ .‬ﻟﻪ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺨﻪ ﻫﻢ ډﯦﺮ ﭘﮑﯥ و وژل ﺷﻮل‪ .‬ﭘﺮ وﻟﴘ‬

‫ﺧﺪای ﻧﻈﺮ ﭼﯥ د اروز‪e‬ﺎن ﭘﻪ ﻟﻮﯾﺪﻳ‪ 7‬ﮐﯥ اوﺳﯧﺪه د ﮐﺮزي د ﺷﺘﻮن ﭘﻪ اړه ‪n‬ﺎروال‬

‫و‪!e‬و ﴎﺑﯧﺮه ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻫﻢ ﻟﻪ وﯦﺮې ‪n‬ﺎر ﭘﺮﯦ‪R‬ﻮد‪ ،‬او اﻃﺮاف ﺗﻪ وﻻړل‪ .‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ‬

‫ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐ!ي و‪ .‬ﻫﻐﻪ ﯾﻮ >ﻞ ﮐﺮزی ﺗﻪ ورﻏﻠﯽ و‪ ،‬ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﯾﯥ د ﻫﻤﮑﺎرۍ ﭘﻪ‬

‫زﻧﺪاﻧﻪ ﺑﻨﺪﯾﺎن وﺗ‪R‬ﺘﯧﺪل‪.‬‬

‫ﻣﻮﺧﻪ ﭘﯿﺴﯥ ﻫﻢ اﺧﯿﺴﺘﯥ وې‪ ،‬ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺗﻠﻠﯽ و‪ ،‬ﻧﻮر ﭘﺴﯥ ﻏﯿﺐ ﺷﻮ‪ .‬ﮐﺮزی ﻟﻪ‬

‫راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ورځ د ﮐﺮزي وﯦﺮه ﺛﺎﺑﺘﻪ ﺷﻮه‪ ،‬ﭘﻪ ﻫﻮاﯾﻲ ¨ﺒﺎرﯾﻮ ﮐﯥ ﯾﻮازې ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﻪ وو‬

‫دې ﺧﱪې ﴎه وارﺧﻄﺎ ﺷﻮ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻓﮑﺮ وﮐ! ﮐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺑﺎور وﻧﻪ ﳾ ﮐ!ای ﻧﻮ‬

‫زﯾﺎŸﻦ ﺷﻮي‪ .‬د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﺟ‪!:‬ه ﭼﯥ ﻟ‪ F‬اووﻧ‪ K‬وړاﻧﺪې ﭘﯿﻞ ﺷﻮې وه‪ ،‬ﮐﺮزي ﭘﻪ‬

‫ﺧﱪه ﺑﻪ ﻧﻮره ﻫﻢ ﺧﺮاﺑﻪ ﳾ‪ .‬او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﻪ ﻻس ﮐ‪R‬ﯧﻮزي‪.‬‬

‫ﺧﭙﻠﻮ ﺳﱰ‪e‬ﻮ ﮐﺘﻞ ﭼﯥ ﭘﮑﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ او‪n‬ﺘﻪ‪ .‬ﻟﻮﻣ!ي‬

‫راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ورځ د ﭼﺎودﻧﻮ ږﻏﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﻏﻮږو ﺷﻮل‪ ،‬ﮐﺮزي ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮرﺑﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ وﮐ!ه‬

‫ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﭘﺨﻮاŠ ﻣﴩ ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻼ ﺗﻪ و‪ .‬د ﻋﺰﯾﺰ زاﻣﻨﻮ ډوډۍ ﺧﻮړﻟﻪ‪ ،‬ﮐﻠﻪ‬

‫ﭼﯥ ﮐ!ﮐ‪ K‬ﺗﻪ ورﳾ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﴎه ﯾﻮ >ﺎی ﯾﯥ ﻧﻨﺪاره وﮐ!ي‪ .‬ﭘﻪ ﮐﻼ ﮐﯥ >ﯿﻨﻮ‬

‫ﭼﯥ د ¨ﻮﻧﻮ ﻏ‪F‬وﻧﻪ د ﻋﺰﯾﺰ د زاﻣﻨﻮ ﺗﺮ ﻏﻮږو ﺷﻮل‪ ،‬ﻟﻪ ﮐﻮ‪H‬ﯥ ﺑﻬﺮ ووﺗﻞ او ﺑﺎﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ‬

‫ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه ﭼﯥ اﻟﻮﺗﮑﻮ د راﮐ)ﻮﻧﻮ >ﻮاﺑﯿﻪ ډزې ﮐﻮﻟﯥ‪> .‬ﯿﻨﻮ ﯾﯥ اﻟﻮﺗﮑﯥ ﻧﻪ‬

‫ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮل‪ .‬وﯦﺮﯦﺪﱄ ﺳﭙﻲ د ﻫﻐﻮی ﭘﺮ ﻟﻮر ور >ﻐﺎﺳﺘﻞ‪ .‬ﻫﻐﻮی وﯾﻞ ﭼﯥ ‪n‬ﺎﯾﻲ ﭘﺮ‬

‫ﻟﯿﺪﻟﯥ‪ ،‬ﻓﮑﺮ ﯾﯥ ﮐﺎوه ﭼﯥ راﮐﺘﻮﻧﻪ د ﺳﯿﻨﺪ ﻟﻪ ﻟﻮري ‪e‬ﻮزارﯦﺪل‪ .‬ﮐﺮزي ﭼﯥ د‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﮐﻮم ﺑﺮﯾﺪ ﺷﻮی وي‪ .‬دوی ﻟﻪ ﻟ‪F‬و ور>ﻮ راﻫﯿﺴﯥ ﭘﺪې ﭘﻮﻫﯧﺪل ﭼﯥ ‪n‬ﺎﯾﻲ‬

‫ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﭘﺮ ﴎ د ¨ﻮﻧﻮ ﻟﻮ‪e‬ﯽ وﻟﯿﺪ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﯧ!ه او ﻗﻬﺮﯾﺪﻟﯽ ﺧﭙﻞ ﺗﻠﯿﻔﻮن ﺗﻪ‬

‫د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ‪n‬ﺎر ﮐﯥ ﻪ ﭘﯿﻞ ﳾ‪ .‬د ﻫﻐﻮی ﭘﻼر ﻟﻪ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﴎه‬

‫ورﻏﯽ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اﻧ‪:‬ﺮﯾﺰي ژﺑﻪ ورﴎه ﺧﱪې وﮐ!ې‪":‬ﺗﺎﺳﯥ وﻟﯥ راﺗﻪ د ﺑﺮﯾﺪ ﭘﻪ اړه ﻧﻪ و‬

‫ﯾﻮ >ﺎی ﺷﻮی و‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وه ﭼﯥ ﮐﺮزی ﻟﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﮐﻮﯾ)ﻪ ﮐﯥ اوﺳﯧﺪه او‬

‫وﯾﲇ؟ ﺗﺎﺳﯥ ﭘﺮ ﻣﻠﮑﻲ ﺧﻠﮑﻮ ¨ﻮﻧﻪ ﻏﻮر>ﻮئ‪ .‬او ¨ﻮﻧﻪ ﻣﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻧ‪F‬دې‬

‫اوس ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﺗﻪ راﻏﻠﯽ و‪ .‬ﺧﻮ ﭘﻼر ﯾﯥ ورﺗﻪ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه د ﯾﻮ >ﺎی ﮐﯧﺪو ﭘﻪ اړه‬

‫وﻧ‪R‬ﺘﻞ ﭼﯥ زه ﭘﮑﯥ اوﺳﻢ‪ .‬وﻟﯥ ﺗﺎﺳﯥ دﻟﺘﻪ راﮐ)ﻲ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ وﮐ!ل؟"‬

‫ډﯦﺮ ﻪ ﻧﻪ و وﯾﲇ‪.‬‬

‫د اﮐ)ﻮﺑﺮ ﭘﻪ ‪۲۰‬ﻣﻪ د اروز‪e‬ﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﮐﯥ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﺮ ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧ‪ K‬او د‬

‫د ﻋﺰﯾﺰ زاﻣﻦ ﻫﯧ“ وو‪ .‬دا ﮐﻮرﻧ‪ K‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮ واﮐﻤﻨ‪ K‬ﻻﻧﺪې ﺳﺨﺘﻪ >ﭙﻞ ﺷﻮې‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ اﺳﺘﻮ‪e‬ﻨ‪A‬ﺎی ¨ﻮﻧﻪ وﻏﻮر>ﻮل ﺷﻮل‪ .‬ﮐﺮزی ﭘﻪ ﻏﻮﺳﻪ و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﺗﻪ داﺳﯥ‬

‫وه‪ .‬ﭘﻼر ﯾﯥ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﮐﺎﮐﺎ د زوی ﻟﻪ ﻟﻮري ﺗﻨ‪ d‬ﺷﻮ‪ ،‬د ﯾﻮ ﮐﺎل‬

‫ﺮ‪e‬ﻨﺪه ﺷﻮه ﭼﯥ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﯿﺮ ﮐ!ی او ﯾﺎ ﯾﯥ د ﻫﻐﻪ د اﻗﺪام ﭘﻪ اړه ﻓﮑﺮ ﻧﻪ‬

‫ﻟﭙﺎره ﺗ‪R‬ﺘﯧﺪﻟﯽ و‪ .‬د ﮐﺎﮐﺎ زوی ﯾﯥ ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﻣﻠ‪:‬ﺮی و‪ .‬ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪ ﭼﯥ‬

‫دی ﮐ!ی‪ .‬ﻫﻐﻪ ﺟ‪!:‬ه ﻧﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻪ‪¨ ،‬ﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﯾﻮازې ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻠﮑﯥ وﻟﴘ و‪!e‬ي ﻫﻢ‬

‫ﺑﯧﺮﺗﻪ ﮐﲇ ﺗﻪ راﺳﺘﻮن ﺷﻮی و‪ ،‬ﻫﻐﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﯾﻮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﻪ ¦ﻪ و‪ .‬د‬

‫ﻧﺎﺑﻮدول‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪه ﭼﯥ د ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﮐﻮرﻧ‪ K‬ﺑﻪ د ﺷﺨ!ې اﺻﲇ ﺟﺮړه وﻣﻮﻣﻲ‬

‫ﻫﻐﻪ زاﻣﻨﻮ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ¨ﺒﺎري ﯾﻮ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎﻟﻪ‪ .‬دوی ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه ﭼﯥ ‪n‬ﺎﯾﻲ‬

‫ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﮐﺮزی ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ و‪ .‬ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ ﯾﻮه ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻮن ﺨﻪ ﺑﻞ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻮن ﺗﻪ ﻟﻪ‬

‫ﮐﺮزی د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ رژﯾﻢ ﭘﺮ ‪e‬ﻮﻧ‪p‬و ﮐ!ي او ﯾﻮ >ﻞ ﺑﯿﺎ ﯾﯥ ﭘﻼر د ﮐﺮزي ﭘﺮ ﻣ‪ j‬واک ﺗﻪ‬

‫ﻟ‪F‬و وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﴎه ﺗﻠﻪ‪ .‬ﻟﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﴎه ﺑﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺧﱪو ﭘﺮﻣﺨﺘ‪ d‬ﮐﺎوه‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﯾﻮ‬

‫ورﺳﻴ‪F‬ي‪ .‬دا ﻧﻮ ورﺗﻪ داﺳﯥ ‪n‬ﮑﺎرﯦﺪه ﭼﯥ ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﻪ وي‪.‬‬

‫ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮه او ډﻳﭙﻠﻮﻣﺎت و‪ ،‬ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺳﻮﻟﻪ ﯾﯿﺰه ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﺧﱪه ﭘﺮﻣﺦ ﯾﻮﳼ‪ .‬ﻫﻐﻪ‬

‫راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ورځ ﯾﯥ ﺧﻮ‪n‬ﻲ ﭘﻪ ﺑﺪﻣﺮﻏ‪ K‬واو‪n‬ﺘﻪ‪ ،‬اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﻟﻪ ‪n‬ﺎره‬

‫ﭘﻮه و ‪H‬ﻮل ﻫﻐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻣﻼﺗ! ﯾﯥ ﮐﺎوه ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﻪ وو‪ ،‬ﺑﻠﮑﯥ ﻫﻐﻮی د‬

‫ﺗ‪R‬ﺘﯧﺪوﻧﮑﻲ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﻪ ﻧ‪R‬ﻪ ﮐ!ي‪ .‬ﭘﺮ >ﺎی ﯾﯥ د ﻋﺰﯾﺰ د ﮐﻮرﻧ‪ K‬ﻏ!ي او دوﺳﺘﺎن‬

‫اړﺗﯿﺎ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﻫﻐﻮی ﻣﻼﺗ! ﺗﻪ ﻣﻼ ﺗ!ﻟﯥ وه‪.‬‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٩٣‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٩٢‬‬

‫ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ ﻪ وﳾ؟ ‪n‬ﺎﯾﻲ ﮐﺮزی ﻫﻢ د ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ ﭘﻪ ﯧﺮ ﻟﻪ ﻣﺮګ ﴎه ﻣﺦ‬

‫ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﮐﯥ ﻟﻪ ‪n‬ﺎره وﺗﲇ وو‪ ،‬ﭘﻪ ﻧ‪R‬ﻪ ﺷﻮل او ¨ﻮﻧﻪ ﯾﯥ ﭘﺮې وﻏﻮ>ﻮل‪.‬‬

‫ﳾ‪ .‬دا ﭼﯥ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ ﺗﻪ د ژوﻧﺪ ﻓﺮﺻﺖ ورﻧﻪ ﮐ!ل ﺷﻮ‪ ،‬ﻧﻮ ‪n‬ﺎﯾﻲ د ﮐﺮزي د ژوﻧﺪ‬

‫ﻋﺰﯾﺰ ﻧﻬﻪ ﺗﻨﻪ دوﺳﺘﺎن ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ!ل‪ ،‬او ﻟﻮر ﯾﯥ ژوﺑﻠﻪ ﺷﻮې وه‪ .‬ﺗﺮ دې ﭘﯧ‪R‬ﯥ ﯾﻮه‬

‫ﻓﺮﺻﺖ ﻫﻢ ﮐﻢ وي‪ .‬ﮐﺮزی ﻟﻪ دوو اووﻧﯿﻮ ﺨﻪ ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ و او ‪n‬ﺎﯾﻲ ﻧﻮر ﯾﯥ‬

‫ورځ وړاﻧﺪې ﻋﺰﯾﺰ ﻟﻪ ‪n‬ﺎره ﻟﺮې د دوﺳﺘﺎﻧﻮ د ﯾﻮې ﮐﻮرﻧ‪ K‬واده ﺗﻪ ﺗﻠﻠﯽ و‪ ،‬ﺧﱪ ورﺗﻪ‬

‫دوام ﻧﻪ وای ﮐ!ی‪ .‬ﻋﺰﯾﺰ ﭘﻪ ‪H‬ﮑﴘ ﮐﯥ ﺗﺮ اروز‪e‬ﺎﻧﻪ ﭘﻪ اﻧﺪﯦ‪R‬ﻨﻮ ﮐﯥ و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻓﮑﺮ‬

‫راﻏﯽ ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧ‪ K‬ﻏ!ي او دوﺳﺘﺎن ﯾﯥ ﺗﺮ ¨ﺒﺎر ﻻﻧﺪې راﻏﲇ‪ .‬ﭘﻪ ﮐﻮ‪H‬ﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ‬

‫ﮐﺎوه ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻪ ﮐﺮزی و وژŠ‪.‬‬

‫ﭘﺮﯦﮑ!ه وﮐ!ه ﭼﯥ ﻧﻬﻪ ﺗﻨﻪ ‪H‬ﻮل ﭘﻪ ﯾﻮ >ﺎی ﮐﯥ ﺧﺎورو ﺗﻪ وﺳﭙﺎري‪ .‬ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ‬

‫ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﮐﺮزي ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﺮ راډﯾﻮ د ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ د وژل ﮐﯧﺪو ﺧﱪ واورﯾﺪ‪ ،‬د ﻫﻐﻪ ﻫﻢ‬

‫ﭘﺮﯦﮑ!ه داﺳﯥ ﺷﻮه ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺟﻼ ‪n‬ﺦ ﮐ!ي‪ .‬د ﻟﻨ‪ p‬وﺧﺖ ﻟﭙﺎره ﻋﺰﯾﺰ‬

‫رﻧ‪ d‬ژړ واو‪n‬ﺖ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﺳ)ﻼﯾ‪ j‬ﺗﻠﯿﻔﻮن د ﮐﻮ‪H‬ﯥ ﭘﻪ ﻣﻨ‪ 7‬ﮐﯥ وﻏﻮر>ﺎوه‪ ،‬ﻟﻪ‬

‫ﭘﺮﯦﮑ!ه ﺑﺪﻟﻪ ﮐ!ه ﭼﯥ ‪e‬ﻨﻲ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه ﺑﻪ ﯾﻮ >ﺎی ﮐﯧ‪F‬ي‪.‬‬

‫>ﺎن ﴎه ﭘﻪ وار وار ووﯾﻞ‪":‬ﯾﻮ ﻏﻮره اﺗﻞ و وژل ﺷﻮ‪".‬ﭘﺮ ‪H‬ﻮﻟﻮ ‪e‬ﻮا‪n‬ﻮﻧﻮ او ﺧﻄﺮوﻧﻮ‬

‫ﺗﺮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﮐﯥ ﻫﺮ ﻪ ﺮ‪e‬ﻨﺪ ﺷﻮل‪ ،‬ډﯦﺮ ﺧﻠﮏ ﭘﻪ دې ﭘﻮه‬

‫ﴎﺑﯧﺮه ﻫﻐﻪ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ‪.‬‬

‫ﺷﻮل ﭼﯥ ﮐﺮزی ﭘﻪ ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﮐﯥ و‪ .‬د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ﮐﻼ ﻓﺸﺎروﻧﻪ زﯾﺎت ﺷﻮل‪ .‬ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او‬

‫ﮐﺮزي ﺳﯿﺪ ﺗﻪ ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ ﻻر‪n‬ﻮوﻧﻪ وﮐ!ه ﭼﯥ ﻧﻮي ﺟﻨ‪:‬ﯿﺎﱄ ژر وﻧﯿﴘ‪ .‬دا ورﺗﻪ‬

‫ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﻫ˜ﻪ ﮐﻮﻟﻪ د ﮐﺮزي ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت واﺧﲇ او ﻫﻐﻪ و‬

‫ﮐﻮﻣﻪ ﺧﱪه ﻧﻪ وه ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ر‪n‬ﺘﻨﻲ و ﮐﻪ ﻧﻪ‪ .‬ﮐﻮ‪H‬ﻪ ﻟﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ډﮐﻪ ﺷﻮه‪ .‬ﮐﺮزی ﭘﻪ‬

‫وژŠ او ﯾﺎ ﯾﯥ ﻟ‪ F‬ﺗﺮ ﻟ‪F‬ه ﻟﻪ دې ﮐﺎره ﻻس ﭘﻪ ﴎ ﮐ!ي‪ .‬ﺧﻮ ﻫﻐﻮی ﭘﻪ دې ﮐﺎر‬

‫ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﴎه د دوو ور>ﻮ ﻟﭙﺎره د ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﺷ‪o‬ل ﻟﻮﯾﺪﯾ‪ 7‬ﮐﯥ ﯾﻮې‬

‫ﺑﺮﯾﺎﱄ ﻧﻪ ﺷﻮل‪ .‬د ﮐﺮزي ﭘﺮ ﮐﻮرﺑﻪ ﴎﺑﯧﺮه ﻧﻮرو ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﻫﻢ دﻫﻐﻪ ﺧﯿﺎل ﺳﺎﺗﻪ‪.‬‬

‫ﺳﯿﻤﯥ )دورﺟﯥ( ﺗﻪ وﻻړ‪ ،‬ﻫﻠﺘﻪ ﯾﯥ د ﻏﺮه ﺗﺮﻨ‪ d‬ﻟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻲ وو ﭼﯥ‬

‫راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﻟ‪F‬و ور>ﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ ﻪ ﭘﯧ“ ﳾ‪ ،‬دا وﺧﺖ ﮐﺮزی ﻟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﺨﻪ د‬

‫ورﺗﻪ وﺳﻠﯥ ﺷﻮه ﮐ!ي‪ .‬ﭘﻪ دې ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﻟ‪ F‬ﮐﻮروﻧﻪ و‪ ،‬ﭼﯥ ﭘﮑﯥ اﻟﮑﻮزي ﻫﻢ وو‪ .‬ﻟﻪ‬

‫وﺳﻠﻮ د اﺧﯿﺴﺘﻮ ﭘﻪ ﭘﻼن ﺑﻮﺧﺖ و‪ .‬ﻋﺰﯾﺰ ﻟﻮﻣ!ی ﺳ!ی و ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﻮﯾ)ﯥ ‪n‬ﺎر ﺨﻪ د‬

‫دورﺟﯥ ﺳﯿﻤﯥ ﺨﻪ ﻫﻢ ﮐﻮﯾ)ﯥ ﺗﻪ د ﮐﺮزي ﮐﻮر ﺗﻪ ډﯦﺮ ﮐﺴﺎن ورﻏﲇ وو‪ ،‬او آن ﻟﻪ‬

‫اروز‪e‬ﺎن ﭘﺮ ﻟﻮر روان و‪ ،‬ﻫﻐﻪ د ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ د وژل ﮐﯧﺪو ﺧﱪ ﭘﻪ راډﯾﻮ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﯾﻮ‬

‫ﻫﻐﻪ ﺨﻪ ﯾﯥ د درﻣﻠﻮ او درﻣﻠﻨﯥ ﭘﯿﺴﯥ ﻫﻢ اﺧﯿﺴﺘﯥ وې‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﮐﺮزي ﻟﻪ‬

‫وﯾﺎﻧﺪ ﺨﻪ اورﯦﺪﻟﯽ و‪ .‬ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻮر درﻣﻠﻨﻪ ﭘﻪ ﮐﻮﯾ)ﻪ ‪n‬ﺎر ﮐﯥ ﮐ!ې وه‪.‬‬

‫وړاﻧﺪې د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د درﯦﺪو ﺧﱪې ﮐ!ې وې‪.‬‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ ﭼﯥ ﭘﺨﻮاﻧﯽ ﻗﻮﻣﻨﺪان و‪ ،‬د ﺧﭙﻞ ﻗﻮم ﻟﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﴎه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺘﯿ‪7‬‬

‫ﺗﺮ دورﺟﯥ ﭘﻮرې ﺳﻔﺮ ﺧﻄﺮﻧﺎک و‪ .‬دا ﺳﯿﻤﻪ د ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د واک ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻟﻪ‬

‫ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﯽ و‪ .‬ﻟﻪ درو ور>ﻮ وروﺳﺘﻪ ﻫﻐﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻻس ﺗﻪ وﻟﻮﯦﺪ‪ .‬ﺗﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻮ ﻻﻧﺪې‬

‫اﻣﻨﻪ ډﮐﻪ وه‪ .‬د ﮐﺮزي ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﺮزي >ﺎن ﺧﻮﻧﺪي اﺣﺴﺎﺳﺎوه‪ ،‬ﺧﻮ دﻟﺘﻪ د ﺗﺎﻻŠ‬

‫وﻧﯿﻮل ﺷﻮ ﭘﺮې د ﺟﺎﺳﻮﺳ‪ K‬ﺗﻮر وﻟ‪:‬ﻮل ﺷﻮ‪ ،‬ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ د ﯾﻮې ډﻟﯥ ﮐﺴﺎﻧﻮ‬

‫ﭘﻪ ﮐﲇ ﮐﯥ ﺧﻠﮑﻮ ورﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﮐﺮزي ﭘﻮ‪n‬ﺘﻨﯥ ﮐﻮﻟﯥ او د ﻫﻐﻪ د‬

‫ﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﻪ ډزو و وژل ﺷﻮ‪ .‬د ﻫﻐﻪ د ډﻟﯥ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن وروﺳﺘﻪ و>!ول ﺷﻮل‪ .‬د‬

‫ﻧﯿﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻟ)ﻪ وو‪ .‬د ﮐﲇ ﺧﻠﮑﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﯾﻮه ‪An‬ﻪ ور وﻟﯧ‪F‬ﻟﻪ او ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﯾﯥ ووﯾﻞ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ وژﻧﻪ د ﮐﺮزي د ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻮﯾﻪ اﻧﺪﯦ‪R‬ﻨﻪ وه‪ .‬ﻫﻐﻪ د روﺳﺎﻧﻮ ﴎه د‬

‫ﭼﯥ ﮐﺮزی ﯾﯥ ﻧﻪ و ﻟﯿﺪﻟﯽ او ﻧﻪ ﻫﻢ ورﻏﻠﯽ و‪ .‬د ﭘ‪R‬ﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﮐﻮﻟﺘﻮر ﮐﯥ ‪An‬ﻪ د ډﯦﺮو‬

‫ﺟ‪!:‬ې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﯾﻮه ﭘ‪R‬ﻪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ!ې وه‪ .‬ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻧﺪې ډﯦﺮ ﮐﺴﺎن ور ‪H‬ﻮل وو‪.‬‬

‫ﺣﺴﺎﺳﻮ او اړﯾﻨﻮ ﭘﯿﻐﺎﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻟﯧ‪F‬ل ﮐﯧ‪F‬ي‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ‪An‬ﻪ د اړﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎم ﭘﻪ‬

‫د ﺧﻠﮑﻮ ﴎه دا ﭘﻮ‪n‬ﺘﻨﯥ وې‪ ،‬ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻨ‪:‬ﻪ و وژل ﺷﻮ؟ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻮﻣﺮه >ﻮاﮐﻤﻦ‬

‫ﻣﻮﺧﻪ ﻟﯧ‪F‬ل ﮐﯧ‪F‬ي‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ >ﺎن ﴎه ﻗﺮآﻧﮑﺮﯾﻢ ﻫﻢ ﻟﯧ‪F‬دوي‪ ،‬ﭘﻪ دې ﻣﻌﻨﺎ ﭼﯥ‬

‫وو ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﯾﯥ وواژه؟‬

‫ﻣﻮﺿﻮع ورﺗﻪ ﻣﻬﻤﻪ ده‪ .‬دا ﮐﺎر د ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻮ ﻻﻧﺠﻮ د وروﺳﺘﻲ او ﻧﻬﺎﯾﻲ ﺣﻞ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل‬

‫ﻋﺰﯾﺰ ﻫﻢ ﻣﺎﯾﻮﺳﻪ او اﻧﺪﯦ‪R‬ﻤﻦ ﺷﻮ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه ﭼﯥ ﻟﻪ ﯾﻮه ﻟﻮﺳﺘﻲ ﮐﺲ ﴎه ﺑﻪ‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٩٥‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٩٤‬‬

‫او ﻧﻪ ﯾﯥ د ﮐﺮزي راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺎم ﮐ!ی و‪.‬‬

‫ﻫﻢ ﺗﺮﴎه ﮐﯧ‪F‬ي‪ .‬ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ د ﺗﻼŠ ﮐﲇ ﻟﻪ ‪An‬ﯥ ﴎه ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺧﱪې‬

‫ﭘﻪ ﻋﯿﻦ وﺧﺖ ﮐﯥ ﺳﯿﺪ ﺗﻪ د ﺗﻮﮐﻮ ﻟﯿﺴﺖ ورﮐ!ل ﺷﻮ ﭼﯥ د ﮐﺮزي د ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ‬

‫ﮐ!ې وې‪ ،‬ﻫﻐﻮی د ‪An‬ﯥ ﭘﻪ ﺧﱪه ﺑﺎور ﮐ!ی و ﭼﯥ ‪e‬ﻨﻲ ﮐﺮزی ﯾﯥ ﮐﲇ ﺗﻪ ﻧﻪ دی‬

‫ﻟﭙﺎره ﯾﯥ ﭼﻤﺘﻮ ﮐ!ي ﭼﯥ ﻏﺮوﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﺘﻮﻧﮑﻲ وو‪ .‬ﻫﻐﻪ اوﯾﺎ ﮐﻤﭙﻠﯥ )ﺷ!ۍ(‪ ،‬اوﯾﺎ‬

‫ورﻏﻠﯽ‪.‬‬

‫ﺟﻮړې ﺑﻮ‪H‬ﻮﻧﻪ‪ ،‬ﺷﭙ‪ F‬ﺑﻮﺟ‪ K‬اوړه‪ ،‬ﯾﻮه ﺑﻮﺟ‪ K‬ﺑﻮره‪ ،‬ﭼﺎی‪ ،‬ﭼﺎی ﺟﻮﺷﻪ‪ ،‬د ﭼﺎی‬

‫ﮐﺮزی ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﴎه ﺧﭙﻞ >ﺎی ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ‪ .‬ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د اﻟﮑﻮزﯾﻮ ﮐﻮرﻧ‪K‬‬

‫ﭘﯿﺎﻟﯥ‪ ،‬ﻟﻮﯾﻪ ﮐ!اﯾﻲ‪ ،‬او ﻧﻮر اړﯾﻦ ﺗﻮﮐﻲ او ﯧﺰوﻧﻪ دورﺟﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻر و‪ .‬دا ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻪ‬

‫ژﻣﻨﻪ وﮐ!ه ﭼﯥ ﮐﺮزی ﺑﻪ ورﴎه ﺧﻮﻧﺪي وي‪ .‬د دې ﮐﻮرﻧ‪> K‬ﻮاﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه‬

‫وه‪ ،‬ﺳﯿﺪ ﻧﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭘﻪ ﺑﺎزار ﮐﯥ د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﺎم ور واوړي‪ .‬ﻫﻐﻪ ﮐﻤﭙﻠﯥ ﻧﻪ ﺷﻮی‬

‫ﮐﺎر ﮐﺎوه‪ ،‬ﻧﻮ >ﮑﻪ ﭼﺎ ﻪ ﻧﻪ ورﺗﻪ وﯾﻞ‪ .‬ﮐﺮزی ﻏﺮه ﺗﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮ ﭼﯥ د وﺳﻠﻮ د‬

‫اﺧﯿﺴﺘﯥ ﭼﯥ ﮐﺮزي ﯾﯥ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ ﮐ!ې وه‪ .‬ﺳﯿﺪ ﻟﻪ ﯾﻮه وﻓﺎدار ﻣﻠ‪:‬ﺮي ﺨﻪ‬

‫ﮐﻮزوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻨﺎﺳﺐ >ﺎی و ‪e‬ﻮري‪ .‬ﻫﻐﻮی د ﺑﺪو ﭘﯧ‪R‬ﻮ ا‪H‬ﮑﻞ ﮐﻮﻻی ﺷﻮ‪> ،‬ﮑﻪ‬

‫ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ ﮐ!ې وه ﭼﯥ ورﴎه ﻫﻤﮑﺎري وﮐ!ي‪ .‬ﻫﻐﻮی د ﻏﺮوﻧﻮ ﴎ ﺗﻪ د ﻣﻮ‪H‬ﺮو ﭘﻪ‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﻪ دې وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﯥ ﺳﺨﺖ ﭘﻪ ﺗﻮده وﯾﻨﻪ ﮐﯥ وو‪ .‬ﻟﻪ دورﺟﯥ ﺳﯿﻤﯥ ﺨﻪ‬

‫واﺳﻄﻪ راﻧﯿﻮل ﺷﻮي ﺗﻮﮐﻲ ﻧﻪ ﺷﻮی وړﻟﯽ‪ .‬ﺳﯿﺪ د ﯾﻮه ﮐﻮﭼﻲ ﮐﯧ‪F‬دۍ ﺗﻪ ﭼﯥ د‬

‫ﺑﻬﺮ ﮐﺮزي ﯾﻮ >ﺎی ﭼﯥ ﻟﻮړه ﺳﻄﺤﻪ وه‪ ،‬ﭘﯿﺪا ﮐ! ﭼﯥ ‪e‬ﻨﻲ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎن ﺑﻪ ورﺗﻪ ﭘﻪ‬

‫ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ‪n‬ﺎر ﺨﻪ ﺳﻮﯾﻞ ﻟﻮر ﺗﻪ وه‪ ،‬ورﻏﯽ او ﻟﻪ ﮐﻮﭼﻲ ﯾﯥ وﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭼﯥ ورﴎه‬

‫ﻫ‪o‬ﻏﻪ >ﺎی وﺳﻠﯥ ‪n‬ﮑﺘﻪ ﮐ!ي‪ .‬ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ﮐﺴﺎن ﭘﻪ وﺳﻠﻮ ﺳﻤﺒﺎل ﺑﯧﺮﺗﻪ‬

‫ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ او‪n‬ﺎﻧﻮ ﺗﻮﮐﻲ ﻏﺮوﻧﻮ ﺗﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐ!ي‪ .‬ﺳﯿﺪ ﻻ دورﺟﯥ ﺗﻪ ﻧﻪ و رﺳﯧﺪﻟﯽ‪ ،‬ﭼﯥ‬

‫ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﺗﻪ ﺳﺘﻨﯧﺪﻻی ﺷﻮی‪ .‬ﮐﺮزي ﭘﻪ دورﺟﯥ ﮐﯥ دوه ﺷﭙﯥ ﺗﯧﺮې ﮐ!ې‪ ،‬ﺑﯧﺮﺗﻪ‬

‫ﮐﺮزي ورﴎه ﭘﺮ ﺗﻠﯿﻔﻮن ﺧﱪې وﮐ!ې ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﯾﯥ ووﯾﻞ ﭼﯥ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ وﺳﻠﯥ ورﺗﻪ‬

‫وﻻړ ﭼﯥ د ﺳﯿﺪ ﻟﻪ ﻟﻮري ﻧﻮي ‪oe‬رل ﺷﻮي ﴎﺗﯧﺮي و‪e‬ﻮري‪ .‬د ﺷﭙﯥ ﻧﺎوﺧﺘﻪ د‬

‫ﮐﻮزې ﮐ!ې‪.‬‬

‫ﮐﺮزي ډﻟﻪ ﭼﯥ اوس ﯾﯥ ﺷﻤﯧﺮ اوﯾﺎ ﺗﻨﻮ ﺗﻪ رﺳﯧﺪه ﻏﺮه ﺗﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮه‪ .‬د ﻫﻐﻮی ﭘﻪ‬

‫ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﳼ ای اې د ﮐﺮزي ﻟﻪ ﮐ!ﻧﻮ ﺧﱪه وه‪ ،‬ﺧﻮ ﺑﯿﺎ ﯾﯥ ﻫﻢ وﺳﻠﯥ ﭘﻪ >ﻨ‪p‬‬

‫ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺮاﻏﻮﻧﻪ ورﺗﻪ ﺑﻼ ﺷﻮل‪ ،‬ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﯾﯥ ﻟﻪ وﺳﻠﻮ ﴎه ﯾﻮ >ﺎی ﻮﻣﺮه ژر‬

‫ﴎه ﮐﻮزې ﮐ!ې‪ .‬د ﳼ ای اې ﻣﺎﻣﻮر ‪e‬ﺮﯾ‪ d‬ﻟﻪ اﺳﻼم اﺑﺎده ﭘﺮ ﺗﻠﯿﻔﻮن ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ د‬

‫ﭼﯥ ﻣﻤﮑﻨﻪ وي ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﺗﻪ >ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻧ‪F‬دې ﮐ!ي‪.‬‬

‫وﺳﻠﻮ د اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮ ډول وﻏ‪F‬ﯦ‪F‬ي‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﻏﻮ‪n‬ﺘﻲ و ﭼﯥ ﻠﻮر >ﺎﯾﻪ اور ﺑﻞ‬

‫د ﮐﺮزي ﻟﻪ >ﯿﻨﻮ ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﺨﻪ ﻮ ﯾﯥ ډﯦﺮ زاړه و‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﻧﺸﻮی ﮐﻮﻻی ﻏﺮوﻧﻮ ﺗﻪ‬

‫ﮐ!ي‪ ،‬ﺗﺮ ﻮ ورﺗﻪ ﻫﻐﻪ >ﺎی ﺮ‪e‬ﻨﺪ ﳾ ﭼﯥ وﺳﻠﯥ ﭘﮑﯥ ‪n‬ﮑﺘﻪ ﮐ!ي‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د‬

‫ﭘﻮرﺗﻪ ﳾ‪ ،‬ﻧﻮ >ﮑﻪ ﯾﯥ دورﺟﯥ ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠﺘﯿﺎ وﻧﻪ ﮐ!ه‪ .‬د ﮐﺮزي وراره ﻫﻢ ﭘﺎﺗﯥ‬

‫ﮐﺮزي ﮐﺴﺎﻧﻮ اوروﻧﻪ ﺑﻞ ﮐ!ل‪ ،‬د ﻫﻐﻮی ﭘﺮ ﴎ اﻟﻮﺗﮑﯥ و ﺮﺧﯧﺪې‪ ،‬ﭘﯿﻠﻮﺗﺎﻧﻮ ﺣﺎﻻت‬

‫ﺷﻮ‪> ،‬ﯿﻨﻮ دا ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ وﯦﺮې دا ﮐﺎر وﮐ! ﭼﯥ د ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ ﭘﻪ ﯧﺮ وﻧﻪ‬

‫ﻣﻌﻠﻮم ﮐ!ل او ﺑﯧﺮﺗﻪ اﻟﻮﺗﮑﯥ وﻻړې‪ .‬د ﮐﺮزي ﮐﺴﺎن د اﻟﻮﺗﮑﻮ ﭘﻪ ﺗﻠﻮ ﴎه ﻣﺎﯾﻮﺳﻪ وو‪،‬‬

‫وژل ﳾ‪ ،‬ﺧﻮ ﻫﻐﻪ اﻧﮑﺎر وﮐ!‪ .‬ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﮐﺮزي وﯾﲇ و ﭼﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﮐﻮﯾ)ﯥ ﺗﻪ وﻻړ ﳾ‪،‬‬

‫او ﮐﺮزي ﺗﻪ ورﻏﻠﻞ‪ .‬ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﮐﺮزي وﭘﻮ‪n‬ﺘﻞ‪":‬اﻟﻮﺗﮑﯥ راﻏﻠﯥ ﺧﻮ وﺳﻠﯥ ﯾﯥ راﻧﻪ‬

‫او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ >ﺎﯾﻪ ﯾﻮ ﺑﻞ ﺟﻨ‪:‬ﯿﺎﻟﯽ د ﻋﺒﯿﺪ‪ Ï‬ﭘﻪ ﻧﻮم ﻟﻪ ﻧﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﴎه ﯾﻮ >ﺎی ﻟﻪ‬

‫وړې‪ ".‬ﮐﺮزي داﺳﯥ ﺮ‪e‬ﻨﺪ ﻪ ﻟﻪ >ﺎن ﴎه ﻧﻪ ﻟﺮل ﭼﯥ ورﺗﻪ وﯾﯥ واﯾﻲ‪ ،‬ﻫﻐﻪ‬

‫>ﺎن ﴎه اروز‪e‬ﺎن ﺗﻪ ﺑﻮ>ﻲ‪ .‬اﺣﻤﺪ او ﻋﺒﯿﺪﷲ ﻟﻪ ﯾﻮ ﺑﻞ ﴎه ﻟﻪ ډﯦﺮه وﺧﺘﻪ‬

‫وﮐﺘﻞ ﭼﯥ ﭘﺮ ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﻫﻢ ﯾﻮه ﺳﭙﯿﻨﻪ اﻟﻮﺗﮑﻪ ‪e‬ﺮ>ﯧﺪه‪ .‬ﮐﺮزي ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه ﭼﯥ ‪n‬ﺎﯾﻲ‬

‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻻره‪ ،‬او د دې ﮐﺎر ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﯾﯥ د ﮐﺮزي ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ وﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﭼﯥ‬

‫اﻟﻮﺗﮑﻮ دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻮل ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭼﯥ اﯾﺎ ﮐﺮزی ﮐﺎﰲ ﮐﺴﺎن ﻟﺮي ﮐﻪ ﻨ‪:‬ﻪ؟ دوه ور>ﯥ‬

‫ﮐﺮزی ﯾﯥ ﭘﺮ ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ ﭘﻪ ﻗﺎﭼﺎﻗﻲ ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﺑﯿﻮﻟﯽ و‪ ،‬اوس ﻟﻪ ﺧﺪای ﭘﻪ اﻣﺎﻧ‪ K‬ﭘﺮﺗﻪ‬

‫ﺗﯧﺮې ﺷﻮې‪ ،‬ﮐﺮزي ﯾﻮ >ﻞ ﺑﯿﺎ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻧﻮﻣﱪ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ!ۍ ﻧﯧ)ﻪ وﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ‬

‫ﻟﻪ ﮐﺮزي ﺨﻪ وﻻړ‪ .‬ﮐﺮزي ورﺗﻪ وﯾﲇ و ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺪان ﺧﻮﺷﯽ ﻧﻪ ﮐ!ي‪> ،‬ﮑﻪ د‬

‫ﭼﯥ ﻫ‪o‬ﻏﺴﯥ اور ﺑﻞ ﮐ!ي‪ .‬اﻟﻮﺗﮑﻪ راﻏﻠﻪ او ﻟﻪ >ﺎن ﴎه ﯾﯥ ﭘﻪ ﺳﻠ‪:‬ﻮﻧﻮ‬

‫ﻫﻐﻮی دا ﮐ!ﻧﯥ ‪H‬ﻮﻟﯥ ﭘﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﯥ ﺛﺒﺘﯧﺪوﻧﮑﯥ وې ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﯾﯥ ﺧﱪه ﻧﻪ وه ﻣﻨﻠﯥ‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٩٧‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٩٦‬‬

‫ﻧﻦ ﭘﻪ دورﺟﯥ ﮐﯥ ﻟﻪ ﭘﯧ‪R‬ﯥ وروﺳﺘﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺳﻔﯿﺮ ﭘﻪ اﺳﻼم اﺑﺎد ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ‬

‫ﮐﻼﺷﻨﮑﻮﻓﻮﻧﻪ‪ ،‬راﮐ)ﻮﻧﻪ او ﻧﻮر ﺗﺠﻬﯿﺰات راوړي وو‪ .‬ﭘﻪ ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ او دﻫﺮاوت ﮐﯥ ﭼﯥ‬

‫د ﺑﺮﯾﺎوو ﭘﻪ اړه د ﻣﻄﺒﻮﻋﺎ‪ f‬ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻪ ﺧﱪې ﮐﻮﻟﯥ‪ .‬ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ‪n‬ﺎر ﮐﯥ ﭼﯥ‬

‫ﮐﻠﻪ ﺧﻠﮏ ﺧﱪ ﺷﻮل ﻫﻐﻮی ﻫﻢ ورﺗﻪ >ﺎﻧﻮﻧﻪ را وروﺳﻮل‪.‬‬

‫اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎن ﻫﻢ و‪ ،‬او ﻫﻐﻮی د اﻧﺪﯦ‪R‬ﻨﻮ او ﻣﺎﯾﻮﺳ‪ K‬ﻟﭙﺎره ﺑﻪ ﯾﯥ ﻫﺮ وﺧﺖ ﺧﱪې‬

‫راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ورځ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﺷﺘﻮن اﻋﻼن ﮐ!‪ .‬دوه ﻣﺸﻬﻮر ﮐﺴﺎن ﮐﺮزي ﺗﻪ د ﯾﻮ‬

‫ﮐﻮﻟﯥ‪ .‬ﻮ ور>ﯥ وړاﻧﺪې ﯾﯥ د ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ د ﻧﯿﻮل ﮐﯧﺪو ﭘﻪ اړه رﺳﻨﯿﻮ ﺗﻪ وﯾﲇ و‪.‬‬

‫ﻟﯿﮏ ﴎ ﻟﻪ دﻫﺮاوﺗﻪ ورﻏﲇ وو‪ .‬ﯾﻮ د ﮐﺮزي ﻟﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺨﻪ د ﯾﻮه ﭼﯥ اﺑﺮاﻫﯿﻢ‬

‫دا >ﻞ ﻫﻐﻪ د ﻣﺎﯾﮑﺮاﻓﻮن ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ورﻏﯽ‪ ،‬ﭘﻪ اﻧﺪ ﯾﯥ دا >ﻞ ﯾﯥ ﺑﻞ ﻏﻮره زﯾﺮی ﻻره‬

‫ﻧﻮﻣﯧﺪه‪ ،‬ورور و‪ .‬ﺑﻞ ﻫﻢ ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ اﻧﻮر و‪ .‬دواړه ﭘﻮﭘﻠﺰي وو او ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه ﯾﯥ ﭘﻪ‬

‫ﭼﯥ ‪e‬ﻨﻲ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﮐﺮزي ډﻟﻪ ﻟﻪ ﭘ‪R‬ﻮ ﻏﻮر>ﻮﻟﯥ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ووﯾﻞ‪":‬ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﺨﻪ ﯾﯥ‬

‫وار وار ﭘﻪ ﮐﻮﻳ)ﻪ ﮐﯥ ﻟﯿﺪﱄ وو‪ .‬دا ورځ ﻫﻐﻮی د ﻣﻼ ﺑﺮادر ﭘﻪ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب راﻏﲇ وو‪،‬‬

‫ډﯦﺮ وژﱄ‪ ،‬ﺷﻞ ﯾﯥ ﭘﮑﯥ ﻧﯿﻮﱄ ﭼﯥ ﻧﻦ ﺑﻪ ﯾﯥ ﻮ ﺗﻨﻪ ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐﯥ >ﻮړﻧﺪ‬

‫ﻣﻼﺑﺮادر ﭘﻪ ﺧ)ﻪ ﭘﻮﭘﻠﺰی و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐﯥ د دﻫﺮاوت اوﺳﯧﺪوﻧﮑﯽ و‪ ،‬او د‬

‫ﳾ‪".‬‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﯾﻮ ﭘﯿﺎوړی ﮐﺲ و‪ .‬دوو ﮐﺴﺎﻧﻮ ورﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺨﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ‬
‫ﯾﻮه ﻟﻮﯾﻪ ډﻟﻪ ﭼﯥ ﺷﻤﯧﺮ ﯾﯥ ﺳﻠﮑﻮﻧﻮ ﺗﻪ رﳼ‪ ،‬د ﯾﻮه ﺑﺮﯾﺪ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ راروﻧﻪ ده ﭼﯥ‬
‫‪n‬ﺎﯾﻲ د ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﭘﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ دا ﮐﺎر ﺗﺮﴎه ﺷﻮی وي‪.‬‬
‫ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻣﺎ‪n‬ﺎم د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﯾﻮه ﻟﻮﯾﻪ ډﻟﻪ د ﻏﺮه ﴎ ﺗﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮه‪ .‬داﺳﯥ ا‪H‬ﮑﻞ‬
‫ﮐﯧ‪F‬ي ﭼﯥ د ﻫﻐﻮی ﺷﻤﯧﺮ د ‪ ۵۰‬او ﭘﻨ‪A‬ﻪ ﺳﻮو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ‪ 7‬و‪ .‬ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه ‪۱۵۰‬‬
‫ﭘﯿﺎوړي ﮐﺴﺎن وو‪ ،‬ﺧﻮ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ راﺗﻠﻮ ﴎه ﮐﯧﺪای ﳾ >ﯿﻨﯥ ﯾﯥ ﺗ‪R‬ﺘﯧﺪﱄ وو‪.‬‬
‫>ﯿﻨﯥ ﺷﺎﻫﺪان واﯾﻲ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺟ‪!:‬ه ﺷﺪﯾﺪه وه ﻧﻮ >ﮑﻪ د ﮐﺮزي ﮐﺴﺎن ﻟﻪ‬
‫درﻧﻮ وﺳﻠﻮ ﴎه ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺷﺎ ﺷﻮل‪> .‬ﯿﻨﯥ ﻧﻮر ﺑﯿﺎ واﯾﻲ ﭼﯥ د ﮐﺮزي ډﻟﯥ ﺟ‪!:‬ه‬
‫ﮐﻮﻟﻪ‪ ،‬ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﻣﻼ ﺑﺮادر ﻟﻪ ﻟﻮري ﺧﱪ ﺷﻮل ﭼﯥ ﻟﻮﯾﻪ ﺟ‪!:‬ه ﭘﻪ ﻻر اﭼﻮل‬
‫ﺷﻮې وه‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﺷﺎ ﺷﻮل‪ .‬د ډﯦﺮو ﻫﻐﻮ ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد وو‪ ،‬ﻣﻼ ﺑﺮادر‬
‫ﮐﺮزي ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐﻮل‪ .‬ﭘﻪ دې اړه ﻋﺰﯾﺰ اﻏﺎ واﯾﻲ‪":‬دا ﻧﻮ د ﭘﻮﭘﻠﺰﯾﻮ ﺧﭙﻞ ﻗﻮﻣﻲ‬
‫اﺗ‪ Ç‬و‪ ".‬ﭘﻪ دې اړه اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺧﻨﺪزاده واﯾﻲ‪ ":‬ﻣﻮږ ﺗﻪ ﭘﻮره ﻧﻪ ده ﺟﻮﺗﻪ ﭼﯥ ﻪ ﭘﯧ“‬
‫ﺷﻮل‪n ،‬ﺎﯾﻲ ﻣﻼﺑﺮادر د ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﻟﻪ ﻟﻮري راﻟﯧ‪F‬ل ﺷﻮی و‪ ،‬ﺧﻮ ﻫﻐﻪ دﻟﺘﻪ‬
‫ﻗﻮﻣﻲ اړﯾﮑﯥ ﺗﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ورﮐ!ه‪ .‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ زه د ﮐﺮزي ‪n‬ﻪ ﻣﻠ‪:‬ﺮی ﯾﻢ‪ ،‬ﺧﻮ ﮐﺮزی ﺗﺮ‬
‫ﻣﺎ د ﻣﻼﺑﺮادر ﭘﻪ ﻣﺮګ ﺧﭙﻪ ﮐﯧ‪F‬ي‪> .‬ﮑﻪ زه ﭘﻮﭘﻠﺰی ﻧﻪ ﯾﻢ‪ ".‬د ﻫﻤﺪې ﭘﯿﻐﺎم‬
‫رﺳﻮﻧﮑﻲ ورو¡ﻪ ﺑﯿﺎ واﯾﻲ‪":‬ﮐﺮزی ﻣﻼ ﺑﺮادر وﻧﻪ ﺳﺎﺗﻪ‪ .‬زه ﻓﮑﺮ ﻧﻪ ﮐﻮم ﭼﯥ ﻫﻐﻪ دې د‬
‫ﮐﺮزي د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺧﱪ ورﮐ!ی وي‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ‪)e‬ﻪ ﮐﺎر ﮐﺎوه‪ ".‬د وﱄ‬
‫ﺟﺎن ﭘﻪ ﯧﺮ ﻧﻮر ﺑﯿﺎ ﭘﻪ دې ﺑﺎور دي ﭼﯥ ﻣﻼ ﺑﺮادر د ﮐﺮزي ژوﻧﺪ وژﻏﻮره‪.‬‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪٩٩‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪٩٨‬‬

‫اﺣﻤﺪوﱄ رﺳﻨﯿﻮ ﺗﻪ ووﯾﻞ‪":‬ﻫﻐﻪ ﻻ ﻫﻢ ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ دی‪ ،‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې‬
‫ﭘﻪ ﺳﺨﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻮﺧﺖ دی‪ .‬ﻧﻮﻣﻮړی ﺑﻪ د ﯾﻮ ازاد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ رﻫﱪۍ ﮐﯥ را‬
‫ﺮ‪e‬ﻨﺪﯦ‪F‬ي او د ﻟﻮﯾﻮ ﮐﺎروﻧﻮ د ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ¦ﻪ دی‪ ".‬اﺣﻤﺪوﱄ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه ¦ﺎس‬
‫ﻧﯿﻮﻟﯽ و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪه ﭼﯥ ورور ﯾﯥ ﻧﻪ و وژل ﺷﻮی‪ .‬ﭘﻪ ﻋﯿﻦ وﺧﺖ ﮐﯥ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ‬
‫ﻣﺎﻣﻮرﯾﻨﻮ رﺳﻨﯿﻮ ﺗﻪ د ﮐﺮزي د >ﻮاک ﭘﻪ اړه ووﯾﻞ‪":‬ﻫﯧ˜ﻮک ﺑﺎﯾﺪ د ﻫﻐﻪ >ﻮاک ﮐﻢ‬
‫وﻧﻪ ‪e‬ﻲ‪".‬‬

‫اﺗﻢ ﭙﺮﮐﯽ‬

‫ﭘﻪ )ﺟﯿﮑﺐ اﺑﺎد( ﮐﯥ د ﺷﻬﺒﺎز ﻫﻮاﯾﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ اډې ﭘﻪ ﯾﻮه وړه ﺧﻮﻧﻪ ﮐﯥ د ﻟﻮﻣ!ۍ‬
‫ﻟﯿﮑﯥ ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و او اﻟﻔﺎ )‪ (ODA - 574‬ﺧﱪوﻧﻮ ﺗﻪ ﻏﻮږ وو‪ .‬دا ﻫﻮاﯾﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ اډه ﭘﻪ‬
‫ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺮ ‪H‬ﻮﻟﻮ ﻟﻮﯾﻪ اډه ده‪ .‬د ﻟﻮﻣ!ۍ ﻟﯿﮑﯥ ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و د ﻫﻮا ﻟﻪ‬
‫ﻻرې ﻟﻪ ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﺨﻪ دﻟﺘﻪ راﻏﲇ وو‪ .‬د ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و )‪ ۵۹۵ ،۵۵۵ (ODA‬او ‪۵۸۵‬‬
‫ډﻟ‪ K:‬ﻟﻪ وړاﻧﺪې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷ‪o‬ل او ﻟﻮﯾﺪﯾ‪ 7‬ﮐﯥ ﻓﻌﺎﻟﯥ وې او ﭘﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ‬
‫ﯾﯥ ﻻس ﭘﻮرې ﮐ!ی و‪ .‬د ﻟﻮﻣ!ۍ ﻟﯿﮑﯥ د ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و ﻣﴩي د دﯦﺮش ﮐﻠﻦ ﮐﭙ)ﺎن‬
‫)ﺟﺎﺳﻦ اﻣﯿﺮاﯾﻦ( ﭘﻪ ﻏﺎړه وه‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐﯥ د اﻣﺮﯾﮑﺎ د ﻫﺎواﯾﻲ اوﺳﯧﺪوﻧﮑﯽ‬
‫دی‪ ،‬ﺗﻮر واړه وﯦ‪R‬ﺘﺎن ﻟﺮي‪ .‬ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ!ﻧﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺟﺪﯾﺘﻪ ﮐﺎر اﺧﲇ‪ .‬د ﻧﻮﻣﻮړي‬
‫ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و ﭘﻪ ﺟ‪!:‬ه ﯾﯿﺰو زده ﮐ!و ﮐﯥ د ﺗﺨﺼﺺ ﻟﺮوﻧﮑﯥ وه او د ډﯦﺮو ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻮ ﺟ‪!:‬و‬
‫د ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻮان ﯾﯥ ﻻره‪ .‬دې ډﻟﻮ دې دو‪n‬ﻤﻦ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﺑﯧﻠﻪ دې ﭼﯥ د ﻣﺮﮐﺰي‬
‫ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺨﻪ ورﺗﻪ ﻻر‪n‬ﻮوﻧﻪ ﺷﻮې وای‪ ،‬ﻫﻢ د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻮان ﻻره‪ .‬د ﻟﻮﻣ!ۍ‬
‫ﻟﯿﮑﯥ ﭘﻪ ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و ﮐﯥ دوه ‪H‬ﯿﻤﻮﻧﻪ وو ﭼﯥ ﻫﺮ ﯾﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﺑﻮﺧﺖ وي‪ ،‬ﺑﻞ ‪H‬ﯿﻢ ﺑﻪ‬
‫ﯾﯥ ﺎرﻧﻪ ﮐﻮي‪ .‬د دې ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و د ﮐﺴﺎﻧﻮ ﮐﻮرﻧﯿﻮ او ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻧﻪ وﯾﻞ ﮐﯧﺪل ﭼﯥ‬
‫ﻫﻐﻮی ﭼﯧﺮې او د ﻪ ﻟﭙﺎره ﺗﻠﲇ‪ .‬ﭘﻪ دې ورﺳﺘﯿﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د )‪ (ODA - 574‬ډﻟﯥ‬
‫ﮐﺴﺎﻧﻮ ډﯦﺮ ﻣﺤﺮم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮﴎه ﮐ!ي وو او ﮐﺴﺎن ﯾﯥ ﻟﻪ ﯾﻮ ﺑﻞ ﴎه ﺑﻠﺪ وو‪.‬‬
‫د ﺟﺎﺳﻦ ‪H‬ﯿﻢ ﭘﻪ ﻗﺰاﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻫﻢ روزل ﺷﻮی و‪ ،‬ﺧﻮ د ﺳﭙ)ﻤﱪ ﻟﻪ ‪۱۱‬ﻣﯥ‬
‫وروﺳﺘﻪ ﻫﺮ ﻪ ﺑﺪل ﺷﻮل‪ .‬د ﻧ!ۍ ﻟﻪ ‪e‬ﻮټ ‪e‬ﻮ‪H‬ﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻪ د ﻟﻮﻣ!ۍ ﻟﯿﮑﯥ ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و‬
‫‪H‬ﯿﻤﻮﻧﻪ ور ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﺷﻮي وو او ﻫﻐﻮی ﺗﻪ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﻧﺎﺮ‪e‬ﻨﺪو ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړه روزﻧﻪ‬
‫ورﮐﻮل ﮐﯧﺪه‪ .‬ﭘﻨ)ﺎ‪e‬ﻮن ﻫﻐﻮی ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮﻟﻪ‪ ،‬دوی ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻤﺘﻮ وای‪ ،‬ﻨ‪:‬ﻪ ﭼﯥ اﻣﺮ‬

‫راډﯾﻮ ﺑﺪ ﺧﱪ ﺧﭙﻮر ﮐ!‪ ،‬د ﺳﯿﺪ ﭘﻪ ﮐﻼ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺧﭙ‪:‬ﺎن راﻣﻨ‪ 7‬ﺗﻪ ﮐ!‪ .‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﯾﻮ‬
‫>ﺎﯾﻲ اﺳﺘﺎزي ﻣﻼ رﺳﻮل ﭘﺮ راډﯾﻮ ووﯾﻞ ﭼﯥ ﮐﺮزی ﯾﯥ ﻟﻪ ﭘﻨ‪A‬ﻪ وﯾﺸﺖ ﻧﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ‬
‫ﴎه ﻧﯿﻮﻟﯽ‪ .‬ﻫﻐﻪ دا ﻫﻢ ووﯾﻞ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ دوه زره ﮐﻼﺷﯿﻨﮑﻮﻓﻮﻧﻪ ﻧﯿﻮﱄ‪ .‬ﺳﯿﺪ ﻓﮑﺮ‬
‫وﮐ! ﭼﯥ ﮐﺮزی ﻧﻪ دی ژﻏﻮرل ﺷﻮی‪ .‬ﺧﻮﻟﻪ ﯾﯥ وﭼﻪ ﺷﻮه‪ .‬ﻫﻐﻮی د ﺧﭙﻞ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ‬
‫ﭘﻪ اړه ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه‪ ،‬اوس ﭼﯥ ﯾﯥ ﻣﴩ ﺗﺮې واﺧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺧﭙﻞ ﺑﺮﺧﻠﯿﮏ ورﺗﻪ ﻟﻪ ﻧﺎورﯾﻦ‬
‫ﺨﻪ ډک ‪n‬ﮑﺎره ﺷﻮ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺳﻮﭼﻮﻧﻮ ﮐﯥ و‪ ،‬ﭘﺮ ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ ﺳﭙﻮر ﺷﻮ‪ ،‬او د ﻫﻐﻪ‬
‫ﻏﺮه ﭘﺮ ﻟﻮر روان ﺷﻮ ﭼﯥ ﭘﮑﯥ ﺟ‪!:‬ه ﺷﻮې وه‪ ،‬ﻫﻐﻪ د ﮐﺮزي ﻟﻪ ﺗﻠﯿﻔﻮن ﴎه اړﯾﮑﻪ‬
‫‪H‬ﯿﻨ‪:‬ﻮل ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﺧﻮ زﻧ‪ d‬ﯾﯥ ﻧﻪ ﺗﯧﺮاوه‪ ،‬ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﯾﯥ د ﮐﺮزي ﭘﻪ اړه ﺷﻮې ﺧﱪ >ﺎن‬
‫ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐ!ي‪.‬‬
‫ﭘﻪ ﮐﻮﻳ)ﻪ ﮐﯥ د ﮐﺮزي دوﺳﺘﺎن ﻫﻢ وارﺧﻄﺎ او ﭘﺮﯾﺸﺎن وو‪H .‬ﻮﻟﻮ ﻧ!ﯾﻮاﻟﻮ رﺳﻨﯿﻮ دا‬
‫ﺧﱪ ورﮐﺎوه ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺳﻮﯾﻞ ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﯾﻮه ﻣﺨﺎﻟﻔﻪ ډﻟﻪ ﻧﯿﻮﻟﯥ او‬
‫‪n‬ﺎﯾﻲ د ﻫﻐﻮی ﻣﴩ ﯾﯥ ﭼﯥ د ﮐﺮزي ﭘﻪ ﻧﻮم ﯾﺎدﯦ‪F‬ي وژﻟﯽ وي‪ .‬ﻟﻪ ‪H‬ﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ‬
‫ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎﻧﻮ ﭘﻮ‪n‬ﺘﻨﯥ ﮐﯧﺪې ﭼﯥ ﻟﻪ وړاﻧﺪې ﯾﯥ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه ﮐﺘﲇ و ﭼﯥ اﯾﺎ‬
‫ر‪n‬ﺘﯿﺎ ﮐﺮزی وژل ﺷﻮی و؟ ﻫﻐﻮی ورﺗﻪ ﯾﻮ او ﺑﻞ ډول ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه ‪ ،‬ﺧﻮ د ﮐﺮزي ورور‬
‫اﺣﻤﺪ وﱄ ﺗﺮ ﭘﺎﯾﻪ دا وﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ ﭼﯥ ﮐﺮزی ‪e‬ﻨﻲ وژل ﺷﻮی و‪ ،‬ﺧﻮ ﭼﺎ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺧﱪه‬
‫ﺑﺎور ﻧﻪ ﮐﺎوه‪ .‬ﻧﯿﻮﯾﺎرک ‪H‬ﺎﯾﻤﺰ ﭘﻪ ﻫ‪o‬ﻏﻪ ورځ ﻟﯿﮑﲇ و ﭼﯥ د ﮐﺮزي ﮐﻮرﻧ‪ K‬او‬
‫ﻣﻼﺗ!ي واﯾﻲ‪":‬ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻫﻐﻪ وژﻏﻮرل ﺷﻮ‪ ،‬ﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ﻟﻮی ﺧﯿﺮات ﮐﻮي‪".‬‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪١٠١‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪١٠٠‬‬

‫وﯾﻼی ﭼﯥ زه ﺑﻪ د ﻮﻣﺮه وﺧﺖ ﻟﭙﺎره وﻻړ ﺷﻢ‪".‬‬

‫ﮐﯧﺪه‪ ،‬ﻧﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺗﻠﲇ وای‪ .‬دا ﮐﺴﺎن د دوو اووﻧﯿﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﮐﻨ)ﺎﮐﻲ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ‬

‫د ﻧﻮﻣﱪ ﭘﻪ ‪۲‬ﻣﻪ اﻣﯿﺮاﯾﻦ او د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ‪:‬ﺮي د ﺟﯿﮑﺐ اﺑﺎد ﭘﻪ ﻫﻮاﯾﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ اډه ﮐﯥ‬

‫ﺷﻮل‪ ،‬ﻫﻠﺘﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ روزﻧﻪ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﯿﺴﺘﻪ‪ .‬د ﻫﻐﻮی اړﯾﮑﻪ ﻟﻪ ﻧ!ۍ ﴎه‬

‫‪n‬ﮑﺘﻪ ﺷﻮل‪ .‬ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﺧﱪ ورﮐ!ل ﺷﻮ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻮﯾﻞ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ وﻻړ‬

‫ﭘﻪ ﺑﺸﭙ!ه ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﭘﺮې وه‪ ،‬ﯾﻮازې د ﺧﭙﻠﻮ روزﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﯾﯥ ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه‪ ،‬د ‪H‬ﯿﻢ د ﺟﻮړ‪n‬ﺖ‬

‫ﳾ‪ .‬ﻫﻐﻪ د ﭘ‪R‬ﺘﻨﻮ ﭘﻪ اړه ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت واﺧﯿﺴﺘﻞ‪ ،‬ﭘ‪R‬ﺘﺎﻧﻪ د ﺳﻮﯾﻞ د ﺳﯿﻤﻮ ﺧﻠﮏ‬

‫او ﻫﻤﮑﺎرۍ‪ ،‬ﺟ‪!:‬ې‪ ،‬او د ﻫﻮاﯾﻲ >ﻮاک ﺨﻪ د ﻫﻤﮑﺎرۍ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ‬

‫دي‪ ،‬ﻫﻐﻮی د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ راﭘﯿﺪا ﮐﯧﺪو‪ ،‬ﭘﯿﺎوړﺗﯿﺎ او ﻣﻼﺗ! ﮐﯥ رول ﻟﻮﺑﻮﻟﯽ و‪ .‬د‬

‫ﯾﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت واﺧﯿﺴﺘﻞ‪ .‬د ﻫﻐﻮی ﻏﻮره ﯾﯥ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﻠﲇ‬

‫ﭘ‪R‬ﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﻣﻠﯧﺸﻪ ﮐﺴﺎن ‪oe‬رل ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې‬

‫وای‪.‬‬

‫وﺟﻨ‪:‬ﯧ‪F‬ي‪ .‬اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﻫﻐﺴﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻪ ﻟﺮل‪ ،‬ﻨ‪:‬ﻪ ﭼﯥ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ وه‪> ،‬ﮑﻪ د‬

‫د اﮐ)ﻮﺑﺮ ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ )‪ (ODA - 574‬ډﻟﯥ ﺗﻪ ووﯾﻞ ﺷﻮل ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ د ﺗ‪ d‬ﻟﭙﺎره‬

‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻘﺸﯥ او د ﻧﻘﺸﻮ اړوﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺎزه او ﮐﺮه ﻧﻪ وو‪ .‬د ﮐﻠﯿﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ‬

‫ﭼﻤﺘﻮاﻟﯽ وﻟﺮي‪ .‬د اﻣﺮﯾﮑﺎ د >ﺎﻧﮑ!و >ﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﭘﻨ‪A‬ﻤﯥ ډﻟﯥ )اﯾﺮﺑﻮن( ﻗﻮﻣﻨﺪان ﭘﻪ‬

‫اﺻﲇ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﴎه ﺗﻮﭘﺮﯾﻮﻧﻪ ﻟﺮل‪ .‬اﻣﯿﺮاﯾﻦ او د ﻫﻐﻪ ‪H‬ﯿﻢ ﻧﻘﺸﯥ ﭘﻪ زړه ﻧﺎ زړه ﺗﻮ‪e‬ﻪ‬

‫)ﻓﻮرټ ﮐﻤﭗ ﺑﯿﻞ( ﮐﯥ ﭘﻪ دې ﺑﺎور و ﭼﯥ د )اﻣﯿﺮاﯾﻦ( ﮐﺴﺎن ﻟﻪ ‪H‬ﻮﻟﻮ ﻏﻮره او‬

‫وﻟﻮﺳﺘﻠﯥ‪.‬‬

‫ﻣﻨﺎﺳﺐ وو‪ ،‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﯾﯥ ﻣﴩ د ﮐﭙ)ﺎن ﭘﻪ رﻃﺒﻪ و‪ .‬دا ډﻟﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د‬

‫اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﭘﻮﻫﯧﺪه ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻮﯾﻞ ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﯾﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﴩ ﺑﻪ د ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﭘﻪ‬

‫ﻟﻮﻣ!ۍ ﻟﯿﮑﯥ ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و وي‪ .‬دا د ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و ﻟﭙﺎره ﯾﻮ >ﺎﻧ‪!:‬ی ﻓﺮﺻﺖ و ﭼﯥ ‪H‬ﻮل ﻫﻐﻪ‬

‫ﻧﻮم ﻟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﴎه ﻫﻤﮑﺎري وﮐ!ي‪ .‬اﻣﯿﺮاﯾﻦ ووﯾﻞ‪":‬ﻟﻪ ﻟﻮﻣ!ي ﴎه ﭘﻼن ﻧﺎﺳﻢ و‪.‬‬

‫ﻪ وﮐﺎروي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﯧﺮ ﮐﯥ ﯾﯥ زده ﮐ!ي و‪.‬‬

‫ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﯥ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ او ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ د ﭘ‪R‬ﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ‪ 7‬ﮐﯥ د‬

‫ﻫﻐﻪ وﺧﺖ اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﯾﻮازې ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﯧﺪه ﭼﯥ ﭼﯿﺮې >ﻲ‪ .‬ﻧﻮر ورﺗﻪ ﻫﯧ‪ Ã‬ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻫﯧ‪ Ã‬ﮐﺎر ﻧﻪ و ﺷﻮی‪ .‬ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﴎه ﻧﯧﻎ روان و‪ ،‬ﻧﻮ‬

‫ﻧﻪ و ورﮐ!ل ﺷﻮي‪ .‬ﭘﻨ)ﺎ‪e‬ﻮن ﻻ ﭘﻪ ﺑﺸﭙ!ه ﺗﻮ‪e‬ﻪ د ﻟﻮﻣ!ۍ ﻟﯿﮑﻮ د ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و د ﻟﯧ‪F‬ﻟﻮ ﭘﻪ‬

‫>ﮑﻪ زﻣﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﯾﻮه ﻣﯿﺎﺷﺖ ﭘﻪ >ﻨ‪ p‬ﭘﯿﻞ ﺷﻮل‪".‬‬

‫ﺧﱪه ﭘﺮﯦﮑ!ه ﻧﻪ وه ﻧﻬﺎﯾﻲ ﮐ!ې‪ .‬اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﭘﻪ دې ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪه ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﺑﻪ ﻪ وﺧﺖ‬

‫ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﴎه ﮐﺮزي ﺧﱪې ﻧﻪ وې ﮐ!ې‪ ،‬ﺧﻮ د ﮐﺮزي ﻟﻪ ﺷﺎﻟﯿﺪ ﺨﻪ‬

‫وﻟﯧ‪F‬ل ﳾ؟ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻮﻣﯥ ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻟﯧ‪F‬ل ﮐﯧ‪F‬ي؟ او ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮی‬

‫ورﺗﻪ ﺟﻮﺗﻪ وه ﭼﯥ ‪n‬ﺎﯾﻲ ﻫﻐﻪ ورﴎه ﻫﻤﮑﺎري وﮐ!ي‪ .‬اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﺗﻪ د ﻟﻮړو ادارو ﺨﻪ‬

‫>ﺎﻧ‪!:‬ي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺮﻧ‪:‬ﻪ وي؟ ده د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اړه ﮐﺎﰲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻪ ﻟﺮل‪،‬‬

‫وﯾﻞ ﺷﻮي وو ﭼﯥ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی د ﭘﻮﭘﻠﺰﯾﻮ ﻟﻪ ﯾﻮې ﻟﻮﯾﯥ او درﻧﯥ ﮐﻮرﻧ‪ K‬ﺨﻪ دی‪،‬‬

‫ﯾﻮازې دوﻣﺮه ﭼﯥ د ﻧﻘﺸﯥ ﭘﺮ ﻣﺦ ﯾﯥ دا ﻫﯧﻮاد ﮐﺘﻠﯽ و‪ .‬ﻟﻪ ﻧﻘﺸﯥ ورﺗﻪ ﺟﻮﺗﯧﺪه‬

‫ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺳﻮﯾﻞ ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې وﻻړ دی‪ .‬اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﻟﻪ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﴎه ﭘﻪ‬

‫ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪ ﻏﱪ‪e‬ﻮن ﻟﺮوﻧﮑﻲ وي‪ .‬ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ ‪e‬ﻮرﯾﻼﻳﻲ‬

‫ﺳ)ﻼﯾ‪ j‬ﺗﻠﯿﻔﻮن ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ اړﯾﮑﻪ ‪H‬ﯿﻨ‪:‬ﻪ ﮐ!ي‪ ،‬ﺧﻮ د ﮐﺮزي ﻟﻪ اړﺧﻪ ﯾﯥ >ﻮاب ﻧﻪ و ﺗﺮ‬

‫ﺟ‪!:‬ې ﴎه ﻣﺦ ﮐﯧ‪F‬ي‪ .‬ﻏﺮوﻧﻪ ﻫﻢ د ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﻣﺦ ﮐﯥ ﺧﻨ‪ p‬و‪> ،‬ﮑﻪ د ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ‬

‫ﻻﺳﻪ ﮐ!ی‪ .‬د ﻟﻮﻣ!ۍ ﻟﯿﮑﯥ ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و ﻣﺎﯾﻮﺳﻪ ﺷﻮه ﭼﯥ ‪n‬ﺎﯾﻲ ﮐﺮزی وژل ﺷﻮی وي‪.‬‬

‫ﴎوﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻮري ﭘ)ﻨ‪A‬ﺎﯾﻮﻧﻪ ﺟﻮړول‪ .‬اﻣﯿﺮان دې ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯥ ﺟ‪!:‬ې ﺗﻪ‬

‫اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﻟﻪ ﻣﺎﯾﻮﺳ‪ K‬ﺨﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻮﮐ‪ K‬ﮐ‪R‬ﯧﻨﺎﺳﺖ او ﺷﺎﺗﻪ ﯾﯥ ﺗﮑﯿﻪ وﮐ!ه‪،‬‬

‫روان و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﺗﻞ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻮ ﺟ‪!:‬و ﮐﯥ د ‪pe‬ون ﻟﭙﺎره ¦ﺎﯾﻞ ‪n‬ﻮوﻟﯽ و‪ .‬ﭘﻪ ﻓﻮرټ‬

‫ﻻﺳﻮﻧﻪ ﯾﯥ ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ‪ j‬وﻧﯿﻮل‪ .‬ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﮐﺘﻞ‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ‬

‫ﮐﻤﭗ ﺑﯿﻞ ﮐﯥ ﺗﺮ روزﻧﯥ وروﺳﺘﻪ اﻣﯿﺮاﯾﻦ او د ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ اﺟﺎزه ورﮐ!ل ﺷﻮه ﭼﯥ‬

‫وو‪ ،‬ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪل ﭼﯥ ﻪ ﺑﻪ ورﺗﻪ ﭘﯧ‪R‬ﯧ‪F‬ي‪.‬‬

‫د ﻟ‪F‬و ور>ﻮ ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮرﻧﯿﻮ‪ ،‬ﻣﯿﺮﻣﻨﻮ او ﺧﻮږو ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﺨﻪ رﺧﺼﺖ‬

‫ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ ﻧ!ۍ د ﮐﺮزي د ﺑﺮﺧﻠﯿﮏ ﭘﻪ اړه ﺧﱪې رواﻧﯥ ﺳﺎﺗﻠﯥ وې‪ ،‬ﻫﻐﻪ‬

‫واﺧﲇ‪ .‬اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﻫﺎواﯾﻲ ﺗﻪ د ﻫﻮا ﻟﻪ ﻻرې وﻻړ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻮ واﻟﺪﯾﻨﻮ ﺗﻪ ووﯾﻞ‪ ":‬ﻧﻪ ﺷﻢ‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪١٠٣‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪١٠٢‬‬

‫ﮐﯥ وﺳﻠﻮال ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎوه‪ .‬ﭘﺮ ‪ Ë Ë‬ﳼ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺧﱪﯾﺎل ﯾﻮې ﻧﻘﺸﯥ ﺗﻪ ﻻس‬

‫د )دورﺟﯥ( ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﮐﯥ و‪ .‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟﯥ دوه ﮐﺴﺎن دا وﺧﺖ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه‬

‫وﻧﯿﻮی ﭼﯥ د دﻫﺮاوت ﻧﻘﺸﻪ وه‪ ،‬ﻫﻐﻪ ووﯾﻞ‪":‬دا ﻫﻐﻪ >ﺎی دی ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د‬

‫وو‪ .‬ﻫﻐﻮی ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐﯥ د ﮐﻨﺪﻫﺎر و‪ ،‬او ﭘﻪ ﺟ‪!:‬ه ﮐﯥ د ﮐﺮزي ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻧﯿﻮﱄ وو‪ .‬د‬

‫ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت د ﺳﯿﺎﳼ ﭼﺎرو ﭘﺨﻮاﻧﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﭘﮑﯥ اوﺳﯧ‪F‬ي او ﭘﻪ‬

‫ﮐﺮزي ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻧﻮﻣﻮړي ﺨﻪ ﭘﻮ‪n‬ﺘﲇ و‪":‬ﭘﻪ دې ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻪ وﮐ!و؟" ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ‬

‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻮﺧﺖ دی‪".‬‬

‫ﭘﺨﻮا ﮐﯥ دا ډول ﻧﯿﻮل ﺷﻮي ﮐﺴﺎن وژل ﮐﯧﺪل‪ ،‬ﺧﻮ ﮐﺮزي ورﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ وﻧﻪ‬

‫ﭘﻪ ﻫ‪o‬ﻏﻪ ﻣﺎ‪n‬ﺎم ﻧﺎوﺧﺘﻪ ﮐﺮزي ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﴎه ﭘﻪ دورﺟﯥ ﮐﯥ د ﻣﺎ‪n‬ﺎم ډوډۍ‬

‫وژل ﺷﻴ‪ "F‬ﻟﻪ دې ﴎه د ﮐﺮزي ﮐﺴﺎن ﻣﺎﯾﻮﺳﻪ ﺷﻮل‪ ،‬ﺧﻮ ﮐﺮزي ﻟﻪ ﻧﯿﻮل ﺷﻮﯾﻮ‬

‫وﺧﻮړه او ﺑﯿﺎ د ﭼﻬﺎرﭼﯿﻨﻮ ﭘﺮ ﻟﻮر روان ﺷﻮل‪ .‬ﻫﻐﻮی د ﺗﻞ ﭘﻪ ﯧﺮ ﭘﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷ‪K‬‬

‫ﮐﺴﺎﻧﻮ ﴎه ﭘﻪ ﺧﻮږه ژﺑﻪ ﺧﱪې وﮐ!ې‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻧﯿﻮل ﺷﻮﯾﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ووﯾﻞ‪":‬ﮐﻮر ﺗﻪ‬

‫ډوډۍ ﺧﻮړﻟﻪ‪ .‬ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻣﺎ‪n‬ﺎم ﯾﯥ ورﺟﯥ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﺧﻮراﮐﻲ ﯧﺰﻧﻮ ﴎه ﭼﻤﺘﻮ ﮐ!ې‬

‫وﻻړ ﺷﺊ‪ ،‬ﺧﭙﻠﻮ ور>ﻨﯿﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﮐ!ئ‪ ".‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ‪۱۹۹۴‬زﮐﺎل ﻃﺎﻟﺒﺎن‬

‫وې‪ .‬اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭼﯥ ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐﯥ ﯾﻮ ﻏﺮﻧﯽ ﺳ!ی و‪ ،‬د ﮐﺮزي ﻟﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﴎه ﻟﻪ ﭘﯿﻠﻪ‬

‫راﺮ‪e‬ﻨﺪ ﺷﻮل‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﻫﻢ ﻟﻪ ورﺗﻪ ﻧﺮﻣﻮ روﯾﺸﻮﻧﻮ ﮐﺎر اﺧﯿﺴﺖ‪ .‬د دې روﯾﺶ ډول‬

‫و‪ ،‬ﻫﻐﻪ د ﮐﺮزي ﺗﺮﻨ‪ d‬د ﺑﺎداﻣﻮ ﺗﺮ وﻧﯥ ﻻﻧﺪې ﻧﺎﺳﺖ و‪ ،‬ﭘﻪ ﺧﱪو ﯾﯥ ﭘﯿﻞ وﮐ!‪.‬‬

‫داﺳﯥ دی ﭼﯥ ﻟﻮﻣ!ی ﭘﻪ ﻧﺮﻣﻪ روﯾﻪ ﻟﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﮐﺎر اﺧﲇ‪ ،‬ﺗﺮ ﻮ ﯾﯥ ﺧﻠﮏ ﭘﺮ‬

‫ﻧﻮﻣﻮړی ﺗﻞ ﭘﻪ دې ﺑﺎور و ﭼﯥ ﮐﺮزی ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﯾﻮې ﻟﻮړې ﻮﮐ‪ K‬ﺗﻪ رﳼ‪.‬‬

‫وړاﻧﺪې وﻧﻪ درﯦ‪F‬ي‪ ،‬ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ واک ﺗﻪ ورﺳﻴ‪F‬ي‪ ،‬ﺑﯿﺎ ﭼﯥ ﯾﯥ ﻪ زړه‬

‫ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﮐﺮزي ژور ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻻر اﭼﻮﱄ وو‪ ،‬ﺧﻮ ﭘﻪ ﺮ‪e‬ﻨﺪه ﯾﯥ ﻫﯧﭽﺎ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ‬

‫ﻏﻮاړي ﻫﻐﻪ ﮐﻮي‪ .‬دا د رژﯾﻢ د ﺑﺪﻟﻮن ﻟﭙﺎره ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺑﻬﱰﯾﻨﻪ ﻻره ده‪.‬‬

‫ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ او ﮐﻮم ﻣﻘﺎم ﺗﻪ د رﺳﯧﺪو ﭘﻪ اړه ﻧﻪ و وﯾﲇ‪ .‬اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺗﺮې وﭘﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭼﯥ ﺗﺮ‬

‫ﮐﺮزي ﻧﯿﻮل ﺷﻮﯾﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﯿﺴﯥ ورﮐ!ې او وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ورﺗﻪ اﺟﺎزه ورﮐ!ه‪.‬‬

‫دې ﺳﺨﺘﯿﻮ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ زه ﮐﻮم >ﺎی ﺗﻪ ورﺳﻢ‪ ،‬دا ‪H‬ﻮل ﮐﺴﺎن ﺑﻪ ﮐﻮم >ﺎی ﺗﻪ‬

‫د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﺑﺮﯾﺪ وروﺳﺘﻪ ﮐﺮزي ﻧﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﻧﻮر ﭘﻪ دورﺟﯥ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﳾ‪ .‬د ﻧﻮﯾﻮ‬

‫ورﺳﻴ‪F‬ي؟ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﮐﺮزي وﭘﻮ‪n‬ﺘﻞ‪":‬ﺗﻪ ﯾﯥ داﺳﯥ و‪e‬ﻪ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻣﻮ ﭘﺮ ‪e‬ﻮﻧ‪p‬و‬

‫ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ اﺣﺘ‪o‬ل و‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﴎه ﭼﻬﺎرﭼﯿﻨﻮ ﺗﻪ وﻻړ ﳾ‪ .‬دا‬

‫ﮐ!ل‪ ،‬ﺗﺎﺳﯥ وزﯾﺮ او ﯾﺎ ﻫﻢ وﻟﺴﻤﴩ ﺷﻮی‪ ،‬ﻟﻪ ﻣﻮږ ﴎه ﺑﻪ ﻪ وﮐ!ئ؟ اﯾﺎ ﻣﻮږ ﺑﻪ ﻣﻮ‬

‫وﻟﺴﻮاﱄ د اروز‪e‬ﺎن ﭘﻪ ﻟﻮﯾﺪﻳ‪ 7‬ﮐﯥ ﭘﺮﺗﻪ ده‪ .‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻮﭘﻠﺰي ﻟ‪ F‬و‪ ،‬ﺧﻮ ﺑﯿﺎ‬

‫ﭘﻪ ﯾﺎد ﮐﯥ ﯾﻮو؟" ﮐﺮزي ﭘﻪ ډاډه ﻏ‪ F‬ورﺗﻪ ووﯾﻞ‪":‬ﻫﻮ‪ ،‬ﺑﻠﮑﻞ ﺑﻪ ﻣﻮ ﭘﻪ ﯾﺎد ﮐﯥ ﺳﺎﺗﻢ‪،‬‬

‫ﻫﻢ دا وﻟﺴﻮاﱄ ورﺗﻪ د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ >ﺎی و‪ .‬ﻫﻐﻪ د ﻧﻮرزﯾﻮ د ﻗﻮم ﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫زه ﺗﺎﺳﯥ ﻧﻪ ﻫﯧﺮوم‪ ".‬اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﻮه ﺷﻮ ﭼﯥ ﮐﺮزی ﺑﻪ ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻪ ژﻣﻨﻪ ودرﯦ‪F‬ي‪ .‬ﮐﺮزي‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺨﻪ د ﻣﻼﺗ! ¦ﻪ ﻟﺮﻟﻪ‪.‬‬

‫ﻟﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺨﻪ وﭘﻮ‪n‬ﺘﻞ‪":‬اﯾﺎ ﺗﺎﺳﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د ﮐﺎﺑﻞ د ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ‬

‫ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وړاﻧﺪې ﭼﯥ ﮐﺮزی ﻟﻪ ﻫﻐﻪ >ﺎﯾﻪ وﺗﻠﯽ وای‪ ،‬د ﺧﭙﻞ وﯾﺎﻧﺪ ﭘﺮ ﻣ‪ j‬ﯾﯥ ‪Ë‬‬

‫اﻣﺮ ﻣﻨﺊ؟ اﯾﺎ د ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ واک ﺑﻪ ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ وﭼﻠﯧ‪F‬ي؟" ﮐﺮزي ورﺗﻪ‬

‫‪ Ë‬ﳼ ﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ ﻻ ژوﻧﺪی و او ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ و‪ ،‬ﻫﻐﻪ د ﯾﻮ ازاد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬

‫ووﯾﻞ ﭼﯥ زه ﺑﻪ ﺗﻞ ﺳﺘﺎﺳﯥ ﺧﯿﺎل ﺳﺎﺗﻢ‪ ،‬ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﴍط ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﻫﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻪ‬

‫ﻟﭙﺎره ﺟ‪!:‬ه ﮐﻮﻟﻪ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭼﯥ ﻟﻮﯾﯥ ﺟﺮ‪e‬ﯥ ﺗﻪ ﻻره ﻫﻮاره ﮐ!ي‪ .‬د ‪ Ë Ë‬ﳼ‬

‫ﻏﺎړه ﮐﯧ‪F‬دئ‪.‬‬

‫ﺧﱪﯾﺎل د ﮐﺮزي د ژوﻧﺪي ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯧﺪو ﭘﻪ ﺧﱪه ﻫﯧ“ ﺷﻮ‪> ،‬ﮑﻪ ﭘﻪ ‪H‬ﻮﻟﻪ ﻧ!ۍ ﮐﯥ‬

‫ﺳﻬﺎر ﮐﺮزی ﻟﻪ ﺧﻮﺑﻪ وﺧﺘﻲ ﭘﺎﯧﺪﻟﯽ و او اوﺑﻪ ﯾﯥ ﭘﻠ)ﻠﯥ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﯾﻮه وړه وﯾﺎﻟﻪ ﭘﯿﺪا‬

‫ﯾﯥ د وژل ﮐﯧﺪو ﺧﱪ ﺧﭙﻮر ﺷﻮی و‪ .‬ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﺳﺎﻧ‪ K‬ﴎه ﻫﻐﻪ ﻧﯿﻮﻟﯽ ﺷﻮ‪ ،‬ﺧﻮ‬

‫ﮐ!ه‪ ،‬ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﯾﯥ ﻏ‪ F‬وﮐ! ﭼﯥ اودﺳﻮﻧﻪ ﺗﺎزه ﮐ!ي او ﺧﭙﻞ ﳌﻮﻧ‪A‬ﻮﻧﻪ ادا‬

‫ﮐﺮزی دا ﻣﻬﺎل د ﭼﻬﺎر ﭼﯿﻨﻮ ﭘﺮ ﻟﻮر وان و‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﮐﺮزي د ژوﻧﺪي ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯧﺪو‬

‫ﮐ!ي‪ .‬د ﮐﺮزي دا ﮐﺎر د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﻣﺜﺒﺖ اﻏﯧﺰ ﮐ!ی و‪ ،‬ﻫﻐﻮی د ﻣﮑﯥ ﻣﮑﺮﻣﯥ‬

‫ﺧﱪ ﺧﭙﻮر ﺷﻮ‪ ،‬د ﻫﻐﻪ دوﺳﺘﺎن او ﺧﻮاﺧﻮږي ارام ﺷﻮل‪ .‬رﺳﻨﯿﻮ ﺧﱪ ﺧﭙﻮرﮐ! ﭼﯥ‬

‫ﻟﻮر ﺗﻪ ودرﯦﺪل او ﳌﻮﻧ‪A‬ﻮﻧﻪ ﯾﯥ ادا ﮐ!ل‪.‬‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﯾﻮا>ﻨﯽ اﻓﻐﺎن و ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ دﻧﻨﻪ ﯾﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ‪7‬‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪١٠٥‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪١٠٤‬‬

‫ﭘﻪ ﻏﺮه ﮐﯥ ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﯾﻮه ﮐﻮﭼﻲ ﴎه ﻣﺦ ﺷﻮل‪ ،‬ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ ﭼﺎی او ﻫ‪ K:‬ورﮐ!ې‪ .‬ﺗﺮ‬

‫ﺗﺮ ﭼﻬﺎرﭼﯿﻨﻮ ﭘﻮرې دوه ور>ﻨﯽ ﺳﻔﺮ زړه ﺑﻮږﻧﻮوﻧﮑﯽ او ﺧﻄﺮﻧﺎک و‪ .‬د ﮐﺮزي ﻣﻠ‪:‬ﺮو‬

‫ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ ﮐﺮزی او ﮐﺴﺎن ﯾﯥ ﻟﻪ ﮐﻮﭼﻲ ﺗﻠﲇ وو‪ ،‬ﻃﺎﻟﺒﺎن ورﺗﻪ راﻏﲇ ول او‬

‫ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د >ﺎن ﭘﺮ وړاﻧﺪي ﺧﻄﺮ ﮐﻢ ‪e‬ﻠﯽ و‪ .‬د ﺳﯿﻤﻮ ﺧﻠﮑﻮ د ﮐﺮزي‬

‫ﻫﻐﻪ ﯾﯥ وﻫﲇ و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ وﯾﲇ وه ﭼﯥ ﮐﺴﺎن ﯾﯥ وﻟﯿﺪل‪ ،‬ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻻر ﭼﯥ ﮐﺮزی‬

‫ﻣﻼﺗ! ﻧﻪ ﮐﺎوه‪ .‬ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﭘﻨ‪A‬ﻪ دﯦﺮش ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺨﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﺨﻪ د وﺳﻠﻮ‬

‫او ﻣﻠ‪:‬ﺮي ﯾﯥ ﭘﺮې ﺗﻠﲇ ول ﻧﻪ وه ور‪n‬ﻮﻟﯥ‪ ،‬ﺑﻠﮑﯥ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻮری ﻳﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ‬

‫اﺧﯿﺴﺘﻠﻮ ﭘﺮﻣﻬﺎل ﻟﻪ ده ﴎه ﯾﻮ >ﺎی ﺷﻮي و ﯾﻮازې اووه ﺗﻨﻪ ﯾﯥ ﭘﺎﺗﯥ وو ‪ ،‬ﻧﻮر ‪H‬ﻮل‬

‫‪n‬ﻮوﻟﯽ و‪ .‬ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮ وﻫﻠﻮ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻧﻮﻣﻮړي ﻫﻐﻪ ﭘﯿﺴﯥ ﻫﻢ اﺧﯿﺴﺘﯥ وې ﭼﯥ‬

‫ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﺗﻪ ﺗﻠﲇ وو‪ .‬ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﺨﻪ >ﯿﻨﻮ ﯾﯥ ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ‬

‫ﮐﺮزي ورﺗﻪ ورﮐ!ې وې‪ .‬د ﮐﺮزي ﻻ ﻫ‪o‬ﻏﻪ ﮐﻮﭼﯽ ﻫﯿﺮ ﻧﻪ دی‪ ،‬ﻫﺮه د روژې ﻣﺒﺎرﮐﻪ‬

‫ﮐﯥ ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﮐ!ي‪> ،‬ﮑﻪ ﮐﺮزي ﻫﻢ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭼﯥ د ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﭘﻪ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ ﻟﻮﻣ!ی‬

‫ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﯾﯥ ارګ ﺗﻪ ورﻏﻮاړي او ﻫﻠﺘﻪ ورﴎه ﻮ ﺷﭙﯥ ﺗﯧﺮوي او ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﭘﯿﺴﯥ‬

‫ﺑﺪﻟﻮن راﳾ‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﮐﺮزی ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ورﴎه ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﴎه ﭼﻬﺎرﭼﯿﻨﻮ ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ‬

‫ﻫﻢ ورﮐﻮي‪.‬‬

‫داﺧﻞ ﺷﻮ‪ ،‬ﻃﺎﻟﺒﺎن ﯾﯥ ﻟﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻪ راﺗ‪ d‬ﺧﱪ ﺷﻮل‪ .‬ﻟﻪ دې وروﺳﺘﻪ ﻫﻐﻮی دوان‬

‫ﺗﺮ دوو ور>ﻮ ﺳﺨﺘﻮ ﺳﺘ!ﯾﺎوو او ‪e‬ﺮ>ﯧﺪﻟﻮ وروﺳﺘﻪ د ﮐﺮزي ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﭘﯿﻞ ﮐ!‪.‬‬

‫ﺗﻪ وﺗ‪R‬ﺘﯧﺪل‪ .‬دا ﺳﯿﻤﻪ د ﺳﯿﻨﺪ ﺨﻪ ﭘﻮرې ﺧﻮا ﺷ‪o‬ل ﻟﻮر ﺗﻪ ﭘﺮﺗﻪ ده‪ .‬ﻮ ﺳﺎﻋﺘﻪ‬

‫ﭘﻪ ﻏﺮﻧﻮ ﮐﯥ ژوﻧﺪ ﺳﺨﺖ و‪ ،‬ﻫﻐﻮی د ﺧﻮراﮐﻲ ﺗﻮﮐﻮ او ﻧﻮرو اړوﻧﺪ ﯧﺰوﻧﻮ ﺨﻪ ﮐﺎﰲ‬

‫ﻫ‪o‬ﻏﻠﺘﻪ ﻻﻟﻬﺎﻧﺪ روان وو‪ ،‬ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪل ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ روان وو‪ .‬دا ﭼﯥ ﺧﻠﮑﻮ ﯾﯥ‬

‫ﻪ ﻧﻪ ﻟﺮل‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﮐﻤﭙﻠﯥ ﭼﯥ ﺳﯿﺪ اﺧﯿﺴﺘﯥ وې ﺗﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻟﻪ ﺗﺮﯾﻨﮑﻮ‪H‬ﻪ ور وﻧﻪ‬

‫ﻣﻼﺗ! وﻧﻪ ﮐ! او ﻧﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ ورﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻼوو دروازې ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﯥ‪ ،‬ﻧﻮ >ﮑﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ‬

‫رﺳﯧﺪې‪ ،‬ﻟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﺨﻪ اﺧﯿﺴﺘﻞ ﺷﻮې وﺳﻠﯥ ډﯦﺮې ﯾﯥ ﻏﻼ ﮐ!ای ﺷﻮې او ﯾﺎ‬

‫ﺳﺘ!ې د دﻫﺮاوت ﭘﻪ ﻟﻮر روان ﺷﻮل‪ .‬ﻫﻠﺘﻪ د ﮐﺮزي ﻟﻪ ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﺨﻪ د ﯾﻮه دوﺳﺖ‬

‫ﻫﻢ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺗﻪ وﻟﻮﯦﺪې‪ .‬د ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻣﻮرال ﺿﻌﯿﻒ ﺷﻮی و‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه‬

‫ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﮐﻼ ﮐﯥ >ﺎی ورﮐ!‪ .‬ﭘﺮ ډوډۍ ﴎﺑﯧﺮه ﯾﯥ ﭼﺎی او ﺑﺎدام ﻫﻢ‬

‫ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﺮې >ﻮاﮐﻤﻦ ﺷﻮي دي‪ .‬ﮐﺮزي ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ووﯾﻞ‪":‬ﮐﻪ ﻣﻮ وﺳﻠﯥ‬

‫ورﮐ!ل‪ ،‬ﻟﻪ ﯾﻮې ﻟﻨ‪p‬ې دﻣﯥ وروﺳﺘﻪ ﺑﯿﺎ روان ﺷﻮل‪ .‬ﭘﻪ )دورﺟﯥ( ﮐﯥ ﭘﺮ ﮐﺮزي‬

‫او د ﺧﻮراک ﺗﻮﮐﻲ ﻟﺮﻟﯽ‪ ،‬ﻧﻮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻮ ﭘﯿﺎوړی ﭘﺮ ﻣﺦ ﺗﻠﻠﯽ ﺷﻮ‪ ".‬ﮐﺮزي ﭘﻪ اﺳﻼم‬

‫ﺑﺮﯾﺪ ډﯦﺮ ﺧﻠﮏ زړه ﻣﺎ‪ f‬ﮐ!ي وو‪ .‬اوس ﭘﻪ ‪H‬ﻮل وﻻﯾﺖ ﮐﯥ ﺧﻠﮏ ﺧﱪ وو ﭼﯥ ‪e‬ﻨﻲ‬

‫اﺑﺎد ﮐﯥ ﻟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﴎه اړﯾﮑﻪ ‪H‬ﯿﻨ‪:‬ﻪ ﮐ!ه‪ ،‬ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﯾﯥ د ﻫﻤﮑﺎرۍ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ‬

‫ﮐﺮزی ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ و‪.‬‬

‫وﮐ!ه‪ ،‬ﭘﻪ ﻫ‪o‬ﻏﻪ ﺷﭙﻪ اﻟﻮﺗﮑﯥ راﻏﻠﯥ ﭼﯥ ﭘﮑﯥ ﻠﻮر ﮐﺴﺎن ﺳﭙﺎره وو‪ .‬ﯾﻮه اﻟﻮﺗﮑﻪ‬

‫ﮐﺮزی او ﻣﻠ‪:‬ﺮي ﯾﯥ ﯾﻮ >ﻞ ﺑﯿﺎ د دورﺟﯥ ﭘﺮ ﻟﻮر روان ﺷﻮل‪ ،‬ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﮐﯥ ﻻﻟﻬﺎﻧﺪه‬

‫ﮐ‪R‬ﯧﻨﺎﺳﺘﻪ او ﺑﻠﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻫﻮا ﮐﯥ د ﺎر ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺮﺧﯧﺪه‪ .‬د اوس ﻟﭙﺎره د ﮐﺮزي‬

‫و‪e‬ﺮ>ﯧﺪل ﺧﻮ د ﻣﯧﺸﺘﯧﺪو ﮐﻮم ﻣﻨﺎﺳﺐ >ﺎی ﯾﯥ ﭘﯿﺪا ﻧﻪ ﮐ!‪ .‬ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ ﯾﯥ ﭘﻪ ﯾﻮ‬

‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺗﯧﺮې ﯾﻮې ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ را ﭘﯿﻞ ﺷﻮی و‪ ،‬ﭘﺎی ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ‪.‬‬

‫داﺳﯥ >ﺎی ﮐﯥ واړول ﭼﯥ ﻪ ﻣﻮده وړاﻧﺪې ﭘﺮې ﻣﺎﻟﺪارو ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ ﭘﻨ‪ p‬ﮐ!ي‬

‫ﭘﻪ ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﮐﯥ د ﻣﺮﮐﺰي ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺴﺠﺪ ﺨﻪ د اذان ﻏ‪ F‬ﭘﻪ ﻟﻮډﺳﭙﯿﮑﺮ ﮐﯥ را‬

‫وو‪ .‬دوی د ﺧﭙﻞ ﻣﴩ ﻟﭙﺎره د اﺳﱰاﺣﺖ ‪e‬ﺮم >ﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﮐ!‪ .‬د ﺳﻬﺎر ﭘﻪ ﭘﻨ‪A‬ﻪ ﺑﺠﯥ‬

‫ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮ‪ .‬دوﮐﺎﻧﻮﻧﻪ وﺗ!ل ﺷﻮل‪H ،‬ﻮ ﺧﻠﮏ د ﻟﻮړې ﺷﻨﯥ ﻣﻨﺎرې ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﭘﻪ‬

‫ﯾﯥ د ‪!e‬وﻧ‪:‬ﯿﻮ ﻏ‪F‬وﻧﻪ ﺗﺮ ﻏﻮږو ﺷﻮل‪ .‬ﭘﻪ ﺑﯧ!ه ﯾﯥ ﳌﻮﻧ‪A‬ﻮﻧﻪ وﮐ!ل‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه‬

‫ﻟﻮر روان ﺷﻮل‪ .‬دا ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ د ﻧﻮرو ور>ﻮ ﭘﻪ ﯧﺮ ﯾﻮه ورځ وه‪ .‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ‬

‫ﭼﯥ ‪n‬ﺎﯾﻲ ﻃﺎﻟﺒﺎن راﻏﲇ ول‪ .‬ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﻪ‪ ،‬ﺑﻠﮑﯥ ﯾﻮه ‪e‬ﻠﻪ او‪n‬ﺎن وو‪ .‬دا‬

‫ﺳﯿﺪ ﺧﻄﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎوه‪ ،‬ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻪ ورﻏﯽ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ زړه ﺑﺪی و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻧﻪ‬

‫‪n‬ﮑﻠﯥ ﻓﻀﺎ وه‪ ،‬ﳌﺮ ﭘﻪ راﺧﺘﻮ و‪ ،‬وړاﻧ‪:‬ﯥ ﯾﯥ د ﻏﺮوﻧﻮ ﻟﻪ ﴎوﻧﻮ را ﻟﻮﯦﺪﻟﯥ‪ .‬ﭘﻨ‪A‬ﻠﺲ‬

‫ﭘﻮﻫﯧﺪ ﭼﯥ ﻪ وﮐ!ي‪ .‬ﮐﺮزی ﭼﯧﺮې و؟ ﻫﻐﻪ ﻓﮑﺮ وﮐ! ﭼﯥ ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻪ ﺑﺎﯾﺪ وﻻړ ﳾ‬

‫دﻗﯿﻘﯥ ﻫﻐﻮی ﻫ‪o‬ﻏﻠﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮل‪ .‬دوی د واده ﯾﻮه ورا وﮐﺘﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ دﻫﺮاوت‬

‫ﭼﯥ ﻧﻮي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت واﺧﲇ‪.‬‬

‫ﺨﻪ د ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﭘﻪ ﻟﻮر رواﻧﻪ وه‪.‬‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪١٠٧‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪١٠٦‬‬

‫ﭼﯥ ﮐﺮزی ﭘﺮې وﻣﻮﻣﻲ‪ .‬ﻫﻐﻪ د ﮐﺮزي ﻧﻮم واﺧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﻟﻮړ ﻏ‪ F‬ﯾﯥ وﮐ!‪ .‬ﻫﻐﻪ ووﯾﻞ‪":‬‬

‫د ﻣﻼ ‪H‬ﻮﻟﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﮐﯥ د ﮐﺮزي د ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړه وه‪ ،‬د ﻣﻼ ﺧﱪې ﺗﻨﺪې او‬

‫اﯾﺎ دا ﺗﺎﺳﯥ ﯾﺎﺳﺖ؟ ‪n‬ﺎﻏﻠﯽ ﮐﺮزی‪ ،‬ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﯾﺎﺳﺖ؟" وﯾﯥ ﮐﺘﻞ ﭼﯥ ﻣﻠ‪:‬ﺮی‬

‫ﻏﻮﺳﻪ ﻧﺎﮐﯥ وې‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻏﻮﺳﻪ و‪ ،‬د ﮐﺮزي ﮐﺴﺎن او ﮐﺮزی ﯾﯥ د اﻋﻠﯿﺤﴬت ﺑﺎﭼﺎ‬

‫ﮐﺮزی ﯾﯥ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﯾﻮه ﻟﻮﯾﻪ ‪e‬ﺮ‪e‬ﻪ وﻻړ و‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه روﻏﺒ! د )ﺟﻼﻟﺘ‪o‬ب(‬

‫ﮐﺴﺎن ﯾﺎد ﮐ!ل‪ .‬ﻣﻼ ﺗﻪ ﻧﺎﺳﺘﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﴩﯾﺢ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ‪ ،‬ﻣﻼ د ﮐﺮزي اړﯾﮑﻪ ﻟﻪ‬

‫ﭘﻪ ﻧﻮم وﮐ!‪ ،‬ﮐﺮزي وﺧﻨﺪل‪ .‬د دې ﮐﺘﺎب ﻟﯿﮑﻮاﻟﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﻪ ﮐﯥ وﻟﺴﻤﴩ ﮐﺮزي‬

‫اﻋﻠﯿﺤﴬت ﻣﺤﻤﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺎه ﴎه ﺗ!ﻟﯥ ووﺑﻠﻠﻪ‪ ،‬او ﻫﻐﻪ ﯾﯥ د ﻏﺮب ﺳ!ی ﺑﺎﻟﻪ‪ .‬ﻣﻼ‬

‫وﯾﲇ و ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻫ‪o‬ﻏﻪ وﺧﺘﻪ د ‪e‬ﺮﯾ‪ d‬ﻟﻪ ﺧﻮﻟﯥ د وﻟﺴﻤﴩۍ د ﻣﻘﺎم اورﯾﺪﱄ‬

‫ﭘﻪ ﺗﻨﺪ ﻏ‪ F‬ﻧﺎﺳﺘﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ووﯾﻞ‪":‬ﮐﺮزی ﻫﻢ د ﻏﺮب ‪e‬ﻮډا‪e‬ﯽ دی‪ .‬دا ﺑﯥ اﯾ‪o‬ﻧﻪ‬

‫و‪ .‬ﭘﺨﻮاŠ ډﻳﭙﻠﻮﻣﺎت ﺗﻪ دا ﺧﱪه ﺑﻞ ډول ‪n‬ﮑﺎرﯦﺪه‪.‬‬

‫ﮐﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮې ﻧﻪ ‪n‬ﻮدل ﳾ ﭼﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﺘﺎﻧﻪ ﳾ‪ .‬د ﻫﻐﻮی‬

‫ﮐﺮزی ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﯧﺪه ﭼﯥ ﻟﻪ اروز‪e‬ﺎن ﺨﻪ د ﻫﻐﻪ ﺗ‪ d‬ﯾﯥ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺗﻪ زﯾﺎن ﻻره‪ .‬د‬

‫وﯾﻨﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻪ ﻟﺮي‪ ".‬دا ﺧﱪې ﭘﻪ دې ﻣﻮﺧﻪ وې ﭼﯥ دا ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ و وژل‬

‫اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ دا ﻧﻪ ﺧﻮ‪n‬ﯧﺪه ﭼﯥ د ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﴩ دې د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﺳﯿﻮري ﻻﻧﺪې‬

‫ﳾ‪.‬‬

‫وﺳﺎﺗﻞ ﳾ‪ .‬ﺗﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ وورﺳﺘﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﯧﺴﺖ ﮐﯥ ﮐﺮزی و‪ ،‬ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ و‬

‫د ﺳﯿﺪ ﯾﻮه ﻣﻠ‪:‬ﺮي د ﻣﻼ د ﺧﱪو ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﺳﯿﺪ ﺗﺮ ﺳﱰ‪e‬ﻮ ﺷﻮ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ اﺷﺎره‬

‫وژل ﳾ‪ .‬ﭘﻪ دورﺟﯥ ﮐﯥ د ﮐﺮزي د ژﻏﻮرل ﮐﯧﺪو اﺻﻞ ﺧﱪه ﭘﻮره ﺮ‪e‬ﻨﺪه ﻧﻪ‬

‫ﮐﯥ ووﯾﻞ ﭼﯥ دا ډول ﺧﱪې رواﻧﯥ وې‪ .‬د ﻫﻐﻪ اﺷﺎره د ﺳﯿﺪ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ‪e‬ﻮاښ و‬

‫ﺷﻮه‪ .‬ﻧﻪ ﭘﺮې دﻫﻐﻪ ﻣﻠ‪:‬ﺮي ﭘﻮﻫﯧﺪل‪ ،‬او ﻧﻪ ﻫﻢ رﺳﻨ‪ .K‬ﻣﺨﮑﯥ ﻟﻪ دې ﭼﯥ اﻟﻮﺗﮑﯥ‬

‫ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ د >ﺎن ﺧﯿﺎل وﺳﺎ‪ f‬او ﻟﺮې وﻻړ ﳾ‪ .‬ﭘﻪ ﻫ‪o‬ﻏﻪ ﻣﺎ‪n‬ﺎم ﺳﯿﺪ د ﺧﭙﻞ‬

‫ﺗﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﳾ‪ ،‬د ﮐﺮزي ﻧ‪F‬دې ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﺗﻪ وﯾﻞ ﺷﻮي وو ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ د روان ﺳﻔﺮ ﭘﻪ اړه‬

‫ﮐﺎﮐﺎ د زوی ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ ﭘ‪ j‬ﺷﻮ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﮐﺲ ﺑﺎور ﻻره‪ ،‬ﻧﻮر ورﺗﻪ ﺑﻠﻪ ﻻر ﻧﻪ‬

‫ﻪ وﻧﻪ واﯾﻲ‪ .‬ﮐﺮزي ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺨﻪ داﺳﯥ ﻟﺮې وﻻړ ﳾ ﭼﯥ‬

‫وه ﭘﺎﺗﯥ‪.‬‬

‫ﺧﻠﮏ ﭘﺮ ﺧﱪ ﻧﻪ ﳾ‪ .‬ﻟﻪ ﻠﻮرو‪ -‬ﭘﻨ‪A‬ﻮ ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ وروﺳﺘﻪ ﻫﻐﻪ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺟﯿﮑﺐ‬

‫ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﯾﻮ ﺑﻞ ﺷﮏ ﻻره‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﮐﺮزی د ﳼ ای اې ﭘﺮ ﻣ‪ j‬ﯾﻮ اﻣﻦ >ﺎی ﺗﻪ‬

‫اﺑﺎد ﻫﻮاﯾﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ اډﯦﻪ ﮐﯥ ‪n‬ﮑﺘﻪ ﺷﻮ‪.‬‬

‫ﯾﻮړل ﺷﻮ‪ ،‬ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺨﺖ ﻏﱪ‪e‬ﻮن ﻻس ﭘﻮرې ﮐ!‪ .‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه د‬

‫ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وړاﻧﺪې ﭼﯥ ﮐﺮزی د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺧﺎوره ﭘﻞ اﻳ‪R‬ﯽ وای‪ ،‬ﺧﱪ ﺧﭙﻮر ﺷﻮی‬

‫ﮐﺮزي د ﻣﻼﺗ!و ﯾﻮ ﻟﯧﺴﺖ و‪ ،‬ﺧﻮ ﻫﻐﻮی ﮐﻠﯿﻮ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ او ﻫﺮ ﭘﻮﭘﻠﺰی ﺑﻪ ﯾﯥ ﻧﯿﻮﻟﻮ‪.‬‬

‫و‪ .‬د اﻣﺮﯾﮑﺎ د دﻓﺎع وزﯾﺮ رﺳﻨﯿﻮ ﺗﻪ وﯾﲇ و‪":‬ﻫﻐﻪ ﻣﻮ د ﻫﻮا ﻟﻪ ﻻرې ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ د‬

‫ﭘﻪ ﻫﻤﺪې وﺧﺖ ﮐﯥ ﺳﯿﺪ ﻫﻢ وﻧﯿﻮل ﺷﻮ‪ ،‬ﭼﯥ ﻟﻪ ﻧﯿﮑﻪ ﻣﺮﻏﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻤﺪې‬

‫ﺧﱪو ﻟﭙﺎره ﺑﯿﻮﻟﯽ دی‪".‬ﻟﻪ دې ﴎه ﯾﯥ ﭼﺎرې ﻧﻮرې ﻫﻢ ﭘﯧﭽﻠﯥ ﮐ!ې‪ .‬وروﺳﺘﻪ‬

‫ډﻟﯥ ﴎه ﯾﯥ ﺷﻨﺎﺧﺖ و‪ .‬د دې ډﻟﯥ ﻣﴩ ﻣﻼ ﺷﻔﯿﻖ و‪ ،‬ﻫﻐﻪ د ﭘﺨﻮاŠ واﱄ ﺟﺎن‬

‫ﻫ˜ﻪ وﺷﻮه ﭼﯥ د ﮐﺮزي د ورور اﺣﻤﺪوﱄ ﭘﺮ ﻣ‪ j‬دا ﺗﯧﺮوﺗﻨﻪ ﻟﺮې ﮐ!ې‪ .‬ﻫﻐﻪ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﴎه ﺳﺨﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﭘﺨﻮا ﮐﯥ ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐﯥ زﻧﺪاŠ‬

‫ﺧﱪﯾﺎﻻﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﻮﻳ)ﻪ ﮐﯥ ووﯾﻞ ﭼﯥ د راﻣﺰﻓﻠ‪ p‬ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﺎﺳﻢ و‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وار وار‬

‫ﮐ!ی ﻫﻢ و‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﯾﯥ ﺳﯿﺪ وﻟﯿﺪه‪ ،‬ﻧﻮ ﯾﯥ ﻟﻪ ﯾﻮ ﺑﻞ ﴎه ﭘﻮه ﮐ!ل‪ .‬ﺳﯿﺪ ﺧﭙﻞ ﻧﻮم‬

‫ووﯾﻞ‪ ":‬ﻣﺎ ﻫﻤﺪا اوس ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﴎه ﭘﺮ ﺗﻠﯿﻔﻮن ﺧﱪې وﮐ!ې‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻻ ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ‬

‫ﻏﻠﻂ ور و‪n‬ﻮد‪ ،‬ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺨﻪ ﯾﻮه ﯾﯥ ووﯾﻞ ﭼﯥ ﺳﯿﺪ ورﴎه ﭘﻪ ﻟﯧﺴﺖ ﮐﯥ ﻧﻪ و‪،‬‬

‫دی‪ ،‬او ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﻪ دوام ورﮐﻮي‪ .‬دا ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﱪه ده‪ ".‬ﺧﻠﮏ ﺣﯿﺮان وو ﭼﯥ‬

‫ﻨ‪:‬ﻪ ﯾﯥ اﺟﺎزه ورﮐ!ه‪ ،‬ﺳﯿﺪ ﭘ‪R‬ﯥ ﺳﭙﮑﯥ ﮐ!ې او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ >ﺎﯾﻪ ﭘﻪ ﺑﯧ!ه وﻻړ‪.‬‬

‫د دﻓﺎع وزﯾﺮ او ﮐﻪ د اﺣﻤﺪ وﱄ ﺧﱪې وﻣﻨﻲ‪ .‬د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺳﻮﯾﻞ ﮐﯥ رﺳﻨ‪ K‬او‬

‫ﻫ‪o‬ﻏﻪ ﻣﺎ‪n‬ﺎم‪ ،‬ﻟ‪ F‬ﺗﺮ ﻟ‪F‬ه ﺳﻞ ﻣﯿﻠﻪ ﻟﻮﯾﺪﯾ‪ 7‬ﻟﻮر ﺗﻪ‪ ،‬د ﳼ ای اې ﻣﺎﻣﻮر ‪e‬ﺮﯾ‪ d‬ﭘﻪ‬

‫ژورﻧﺎﻟﺴﺘﺎن ﻧﻪ وو‪ ،‬د ﮐﺮزي د ﮐﻮرﻧ‪ K‬او ﭘﻨ)ﺎ‪e‬ﻮن ﺗﺮﻣﻨ‪ 7‬ژورﻧﺎﻟﺴﺘﺎن ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪل‬

‫ﭼﻮرﻟﮑﻪ ﮐﯥ و‪ ،‬ﭼﻮرﻟﮑﻪ د )دورﺟﯥ( ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ ﻧ‪F‬دې د ﻏﺮوﻧﻮ ﴎه ﭘﻪ ﯾﻮه ﻫﻮاره‬

‫ﭼﯥ د ﭼﺎ ﺧﱪه وﻣﻨﻲ‪ .‬ﮐﻠﻮﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ ﻣﯥ ﮐﻠﻪ ﻟﻪ وﻟﺴﻤﴩ ﮐﺮزي ﺨﻪ‬

‫ﺳﻄﺤﻪ ﮐ‪R‬ﯧﻨﺎﺳﺘﻪ‪ .‬ﻫﻐﻪ د ﺷﭙﯥ ﻟﯿﺪ ﻟﺮوﻧﮑﯥ )‪ (GoogleVision‬ﻋﯿﻨﮑﯥ ﮐﺎروﻟﯥ‪،‬‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪١٠٩‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪١٠٨‬‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ رژﯾﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ دﻧﻨﻪ ﺨﻪ د ﭘ‪R‬ﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﻫﻤﮑﺎرۍ ﭘﺮ ‪e‬ﻮﻧ‪p‬و ﮐ!و‪ .‬ﻟﻪ‬

‫وﭘﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺧﱪه ﻨ‪:‬ﻪ وه؟ ﻫﻐﻪ دا وﻧﻪ ﻣﻨﻞ ﭼﯥ د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري دې‬

‫ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮږ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﭙ‪ F‬ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ورﻏﻮو‪ ،‬ﮐﻪ ډﯦﺮ وﺧﺖ ﻫﻢ‬

‫ﻫﻐﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ دﻫﻮا ﻟﻪ ﻻرې وړل ﺷﻮي وي‪.‬‬

‫وﻧﯿﴘ ﻟﻪ ﯾﻮه ﮐﺎﻟﻪ ﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﯧ‪F‬ي ﻧﻪ‪".‬‬

‫ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﳼ ای اې ﭼﻮرﻟﮑﯥ ﭘﻪ ﺟﯿﮑﺐ اﺑﺎد ﻫﻮاﯾﻲ اډه ﮐﯥ ﮐ‪R‬ﯧﻨﺎﺳﺘﯥ‪ ،‬د‬

‫ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﻮ ور>ﻮ ﮐﯥ د ﮐﺮزي ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻟﯿﺪه ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮ‪H‬ﯥ ﺑﻪ ﺑﻬﺮ‬

‫ﮐﺮزي ﻣﻠ‪:‬ﺮو ¦ﻪ ﻟﺮﻟﻪ ﭼﯥ دې ﻫﻐﻪ ﻫﺮﮐﻠﯽ دې د ﯾﻮ اﺗﻞ ﭘﻪ ﯧﺮ وﳾ‪ .‬ﻫﻐﻮی ﭘﻪ‬

‫واﺗﻪ او ﻧﻨﻮاﺗﻪ‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ اﻧ‪:‬ﺮﯾﺰي ژﺑﻪ ﺧﱪې ﮐﻮﻟﯥ‪ .‬ﮐﺮزي ﺧﭙﻞ ﻣﺠﻠﺴﻮﻧﻪ ﭘﺮ‬

‫ﻏﺮور ﻟﻪ اﻟﻮﺗﮑﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻟﻮﯾﻮ ﺟﺎﻣﻮ ﮐﯥ راﮐ‪R‬ﺘﻪ ﺷﻮل‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ وداﻧ‪ K‬ﺗﻪ ور ﻧﻨﻮﺗﻞ‪،‬‬

‫ﻣﺦ وړل‪ ،‬ﮐﺴﺎﻧﻮ ﯾﯥ ﻟﻪ ‪n‬ﯥ ډوډۍ او اﺳﱰاﺣﺘﻪ ﺧﻮﻧﺪ اﺧﯿﺴﺖ‪ .‬د ﻧﻮﻣﱪ ﻟﻮﻣ!ۍ‬

‫ﻻ ﻳﯥ ﭼﻬﺎرﭼﯿﻨﻮ وﻟﺴﻮاﻟ‪ K‬ﺗﻪ د ﺳﻔﺮ ﺳﺘ!ﯾﺎ ﻧﻪ وه ﻟﺮې ﺷﻮې‪ ،‬د ﯾﻮې ډﻟﯥ‬

‫اووﻧ‪ K‬ﻧﺎراﺣﺘﻪ اووﻧ‪ K‬وه‪ .‬ﭘﻪ ﺷ‪o‬ل ﮐﯥ د ﻣﺰار ﴍﯾﻒ ‪n‬ﺎر د ازﺑﯿﮏ ﺟ‪²‬ال دوﺳﺘﻢ‬

‫ﻟﻮﯾﺪ>ﻮاﻟﻮ ﻟﺨﻮا ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻮ ﺟﺎﻣﻮ ﮐﯥ وو‪ ،‬ودرول ﺷﻮل‪ .‬ﯾﻮه ﯾﯥ ﻧﯿﮏ ‪H‬ﺎﯾﻲ ﻫﻢ‬

‫ﻻس ﺗﻪ ﻟﻮﯾﺪﻟﯽ و‪ .‬ﭘﻪ ﻟﻮﯾﺪﻳ‪ 7‬ﮐﯥ د ﻫﺮات ‪n‬ﺎر د اﺳ‪o‬ﻋﯿﻞ ﺧﺎن ﭘﻪ واک ﮐﯥ و‪ .‬ژر‬

‫وﻫﻠﯥ وه‪ ،‬ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺨﻪ ﯾﻮه ﯾﯥ ﻓﮑﺮ وﮐ!‪ ،‬ﻫﻐﻮی د ﳼ ای اې ﮐﺴﺎن وو‪ .‬ﮐﻪ‬

‫ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺷﻮه ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ واﮐﻤﻨﻲ ﭘﻪ ړﻧ‪:‬ﯧﺪو وه‪.‬‬

‫ﻪ ﻫﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه ﻫﻤﮑﺎري ﮐﻮﻟﻪ‪ ،‬ﺑﯿﺎ ﯾﯥ ﻫﻢ د ﮐﺮزي ﭘﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺑﺎور‬

‫ﭘﺮ ﻫﻤﺪې ﻣﻬﺎل اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ډﻳﭙﻠﻮﻣﺎټ ﺟﯿﻤﺰ ډاﺑﻨﺰ د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د‬

‫ﻧﻪ ﻻره‪ .‬ﻫﻐﻮی ﯾﯥ ﻟﻪ ﴎ ﺨﻪ ﺗﺮﭘ‪R‬ﻮ ﺗﻼﳾ ﮐ!ل‪ .‬ان دﻫﻐﻮی ﺑ‪!:‬ۍ ﻫﻢ ﺗﻼﳾ‬

‫وﻟﺴﻤﴩ ﺟﻮړج ډﺑﯿﻠﻮ ﺑﻮش ﻟﻪ ﻟﻮري د اﻓﻐﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻟﭙﺎره >ﺎﻧ‪!:‬ی اﺳﺘﺎزی ﻣﻘﺮر‬

‫ﮐ!ای ﺷﻮې‪ .‬اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د دې ډول ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻫﯧ‪¦ Ã‬ﻪ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ‪.‬‬

‫ﺷﻮ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﺗﻪ دﻧﺪه ورﮐ!ل ﺷﻮې وه ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﯥ ډﻟﯥ ﴎه ﻣﺘﺤﺪې ﮐ!ې‪،‬‬

‫ﭘﻪ وداﻧ‪ K‬ﮐﯥ دﻧﻨﻪ ﮐﺮزي ﻫ˜ﻪ وﮐ!ه ﭼﯥ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﺗﻪ د اروز‪e‬ﺎن ﺣﺎﻻت ﺗﴩﯾﺢ‬

‫او داﺳﯥ ﯾﻮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻮړ ﮐ!ي ﭼﯥ ﻧﻪ ﯾﻮازې د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ډﻟﻮ ﺗﻪ د ﻣﻨﻠﻮ وړ‬

‫ﮐ!ي‪ .‬ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺘﺎﯾﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ‪ .‬ﯾﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﺨﻪ >ﮑﻪ ﭘﻪ ﻏﻮﺳﻪ و ﭼﯥ‬

‫وي‪ ،‬ﺑﻠﮑﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ‪e‬ﺎوﻧ‪p‬ﯾﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ د ﻣﻨﻠﻮ وي‪ .‬دې ډﻳﭙﻠﻮﻣﺎټ ﭼﯥ‬

‫ﻫﻐﻪ ﺑﻞ ﮐ!ی اور ﯾﯥ ﺳﱰ‪e‬ﻮ ﺗﻪ ورﺗﻪ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﺨﻮاﻧﯿﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺘﻮ ﴎه ﭘﻪ ﭘ‪R‬ﺘﻮ‬

‫ﭘﺮ ﴎ ﯾﯥ وﯦ‪R‬ﺘﻪ ﻫﻢ ﮐﻢ و‪ ،‬د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﭼﺎرو ﮐﯥ ﺗﺮ دې دﻣﻪ ﮐﺎر ﻧﻪ و ﮐ!ی‪،‬‬

‫ﺧﱪې ﮐﻮﻟﯥ او ﮐﺮزي اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﺗﻪ ژﺑﺎړﻟﯥ‪":‬ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻨﻮ ﴎه ‪ pe‬ﺟﻬﺎد ﮐﺎوه‪.‬‬

‫او ﻧﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﻟﻪ ﭼﺎ ﴎه ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻻره‪ .‬ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ دﻧﺪې ﭘﻪ ﺳﻮﻣﺎﻟﯿﺎ‪،‬‬

‫د اﻋﻠﯿﺤﴬت ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺨﻪ ﻟﻪ وﺗﻮ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺣﺎﻻت ﺧﺮاب‬

‫ﻫﺎﯾ)ﻲ‪ ،‬ﺑﻮﺳﻨﯿﺎ‪ ،‬او ﮐﻮﺳﻮو ﮐﯥ ﺗﺮﴎه ﮐ!ې وې‪ .‬اوس ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﯾﻮه ‪H‬ﯿﻢ ﴎه ﭼﯥ د‬

‫ﺷﻮل‪ .‬ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﯾﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭘﺴﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺗﯧﺮوﺗﻨﯥ وﮐ!ې‪.‬‬

‫ﺑﻮش ﭘﻪ اداره ﮐﯥ د ‪n‬ﯥ ﺗﺠﺮﺑﯥ ﻟﺮوﻧﮑﯽ و‪ ،‬ﭘﻪ ﻧﺪه ﺑﻮﺧﺖ و‪ .‬ﻫﻐﻮی د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬

‫ﻟﻮﻣ!ی ﻣﻮ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﴎه د روﺳﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ ﺟ‪!:‬ه ﮐﯥ ﻫﻤﮑﺎري وﮐ!ه‪ ،‬وروﺳﺘﻪ ﻣﻮ زﻣﻮږ‬

‫ﭘﻪ ﺟ‪!:‬ه ﮐﯥ ﭘﺨﻮا ﻫﻢ ‪n‬ﮑﯧﻞ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮي وو‪ ،‬ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ ﯾﯥ ﺳﻔﺮوﻧﻪ ﻫﻢ ﮐ!ي وو‪.‬‬

‫ﻫﯧﻮاد ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﭘﺮﯦ‪R‬ﻮد‪ .‬دا ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﻧﻪ وه‪ .‬اوس ﺗﺎﺳﯥ ﺧﭙﻠﯥ دﻧ‪:‬ﯥ وداﻧ‪K‬‬

‫داﺳﯥ ﻧﻪ ‪n‬ﮑﺎرﯦﺪﻟﻪ ﭼﯥ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﻟﭙﺎره ﯾﻮه دﻗﯿﻘﻪ ﺳﱰاﺗﻴﮋي ﻣﻮﺟﻮده وه‪ .‬ﺧﻮ دا‬

‫‪e‬ﻮرئ ﭼﯥ ﻪ ﭘﮑﯥ وﺷﻮل‪".‬‬

‫ﺮ‪e‬ﻨﺪه وه ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﺑﻪ ﭘﺨﻮاﻧﯽ ﭘﺎﭼﺎ اﻋﻠﯿﺤﴬت ﺑﯿﺎ ﭘﻪ واک ﮐﯥ وﻧﻪ ‪e‬ﻮري‪ .‬او‬

‫ﻟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﺨﻪ ﯾﻮه ﯾﯥ ﭼﯥ ﻧﯿﮏ ﺗﺎﯾﻲ ﯾﯥ وﻫﻠﯥ وه‪ ،‬ﭘﻪ ﻧﺮﻣﻪ ژﺑﻪ ﺧﱪې وﮐ!ې‪،‬‬

‫ﻧﻪ ﻫﻢ د ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ رﻫﱪۍ ﺗﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ورﮐﻮل ﮐﯧﺪه‪.‬‬

‫ﻫﻐﻪ د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﯧﺮوﺗﻨﯥ وﻣﻨﻠﯥ او زﯾﺎﺗﻪ ﯾﯥ ﮐ!ه‪":‬ﻟﻪ ﺗﺎﺳﯥ ډﯦﺮه ﻣﻨﻨﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ‪n‬ﺎﻏﲇ‬

‫ډاﺑﻨﺰ وﯾﻞ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ وړاﻧﺪې د ﮐﺮزي ﭘﻪ اړه اورﯾﺪﱄ و‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻠﻮر ﺳﺘﻮرﯾﺰ‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﴎه ﻣﻮ ﻫﻤﮑﺎري ﮐ!ې‪ ".‬ﻫﻐﻪ ﻫﻤﺪارﻧ‪:‬ﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﺨﻪ ﻣﻨﻨﻪ وﮐ!ه‬

‫ﺟ‪²‬ال )‪H‬ﻮﻣﻲ ﻓﺮاﻧﮑﺲ( ﴎه د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و‪ ،‬د ‪H‬ﺎﻣﭙﺎ او ﻓﻠﻮرﯾ‪p‬ا ﭘﻪ‬

‫ﭼﯥ د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﯧﺮوﺗﻨﯥ ﯾﯥ درک ﮐ!ې وې او ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﯧﺪل ﭼﯥ اﻣﺮﯾﮑﺎ ‪e‬ﺮﻣﻪ وه‪.‬‬

‫ﻧﻈﺎﻣﻲ اډو ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اړه د ﻫ‪o‬ﻫﻨ‪ K:‬ﭘﻪ ﻏﻮﻧ‪p‬و ﮐﯥ ‪pe‬ون ﮐ!ی و‪ .‬ﭘﻪ‬

‫ﻧﻮﻣﻮړي ﺧﭙﻠﻮ ﺧﱪو ﺗﻪ دوام وﮐ!‪":‬ﻣﻮږ اوس ﻏﻮاړو ﻫﻤﮑﺎري وﮐ!و‪ ،‬ﻣﻮږ ﻏﻮاړو د‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪١١١‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪١١٠‬‬

‫ﺧﱪې ﮐﻮﻻی ﺷﻮې‪ ،‬ﺗﻞ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻏﺮ‪ Ë‬ﺟﺎﻣﻮ ﮐﯥ و‪ .‬ﺧﻮ ﻫﻐﻪ د وﯦﺸﻞ ﺷﻮې ﺷ‪o‬ﱄ‬

‫دې ﻏﻮﻧ‪p‬و ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﺧﱪې ﮐﯧﺪې‪ .‬ﻓﺮاﻧﮑﺲ ﻟﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻪ‬

‫‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ ﭘﻪ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب ﮐﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻟﺮﻟﯥ‪ .‬ﻫﻐﻪ د ﺷﻠﻮ ﭘﯿﺎوړو ﻫﻐﻮ ﻣﴩاﻧﻮ ﻟﯧﺴﺖ‬

‫ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻟﻪ ﮐﻠﯿﺪي ﻟﻮﺑﻐﺎړو ﴎه ﮐﺘﲇ و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ ﴎه ﻫﻢ‬

‫ﭼﻤﺘﻮ ﮐ!ی و ﭼﯥ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﮐﻲ ﮐﯥ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻣﻬﻤﻮ ﻮﮐﯿﻮ ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐﻮﻻی ﺷﻮ‪ .‬ﭘﻪ دې‬

‫ﻣﺠﻠﺲ ﮐ!ی و‪ .‬ډاﺑﻨﺰ ﺗﻪ ﯾﯥ وﯾﲇ و ﭼﯥ ﭘﻼن د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻻﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ‪،‬‬

‫ﻟﯧﺴﺖ ﮐﯥ ﭘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ ﴎﺑﯧﺮه د اﻣﯿﻦ ارﺳﻼ ﻧﻮم ﻫﻢ و ﭼﯥ ﭘﻪ اوﯾﺎﯾﻤﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ‬

‫ﺑﻠﮑﯥ د ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ډﻟﻮ ﺗﺮﻣﻨ‪ 7‬د ﯾﻮه ﻣﻮﻗﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻮړل و‪ ،‬ﭼﯥ ژر ﺗﺮ ژره اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ‬

‫ﯾﯥ د اﻋﻠﯿﺤﴬت ﺗﺮ رﻫﱪۍ ﻻﻧﺪې د ﻣﺎﻟﯿﯥ د وزﯾﺮ ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﮐﺎر ﮐﺎوه‪ .‬ﭘﻪ دې‬

‫ﻧﻈﺎﻣﻲ >ﻮاک ﺗﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﻪ ﻻس ورﳾ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺮ اﻟﻘﺎﻋﺪې ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ‬

‫ﻟﯧﺴﺖ ﮐﯥ د ﭘﻮځ ﭘﺨﻮاﻧﯽ ﻗﻮﻣﻨﺪان رﺣﯿﻢ وردګ ﻫﻢ و‪ ،‬ﻫﻐﻪ د ﺷﻮروﯾﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې‬

‫ﮐ!ي‪ .‬د ﻓﺮاﻧﮑﺲ او ډاﺑﻨﺰ د ﻣﺠﻠﺲ ﭘﻪ ﻣﻨ‪ 7‬ﮐﯥ ﯾﻮ ﮐﺲ ﮐﻮ‪H‬ﯥ ﺗﻪ ورﻧﻨﻮﺗﯽ و او‬

‫ﺟ‪!:‬ه ﮐﯥ ﻫﻢ وﻧ‪p‬ه ﻟﺮﻟﻪ‪ .‬ﭘﻪ دې ﻟﯧﺴﺖ د ‪H‬ﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ ﻣﴩاﻧﻮ د ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﺮﻨ‪ d‬ﭼﯥ‬

‫ﻓﺮاﻧﮑﺲ ﺗﻪ ﯾﯥ وﯾﲇ و‪":‬ﮐﺮزی ﻟﻪ ﻣﻮږ ﴎه دی‪ ،‬او زﻣﻮږ اﻟﻮﺗﮑﻪ اوس ﻟﻪ ﭘﻮﻟﯥ‬

‫ﻟﻪ ﻫﯧﻮاد ﺨﻪ ﺑﻬﺮ اوﺳﯧﺪل‪ ،‬د ﮐﺮزي ﻧﻮم ﻫﻢ و‪ .‬د ﻋﺒﺪﷲ ﻋﺒﺪﷲ ﭘﻪ ﺧﱪه ﭼﯥ‬

‫واو‪n‬ﺘﻪ‪".‬ﻓﺮاﻧﮑﺲ ډاﺑﻨﺰ ﺗﻪ ووﯾﻞ‪":‬ﮐﺮزی ﯾﻮ ﭘ‪R‬ﺘﻮن ﻣﴩ دی‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺳﻮﯾﻞ ﮐﯥ د‬

‫ﮐﺮزی دوﻣﺮه ﻣﺸﻬﻮر ﮐﺲ ﻧﻪ و‪ ،‬ﺧﻮ د ﻫﻐﻪ ﭘﻼر ﻣﺸﻬﻮر او د ‪n‬ﻪ ﻧﻔﻮذ ﺧﺎوﻧﺪ و‪ .‬د‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ د وﺳﻠﻪ وال ﻣﻘﺎوﻣﺖ د ﯾﻮې ډﻟﯥ ﻣﴩي ﮐﻮي‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﮐﯥ و‪،‬‬

‫ﻫﻐﻪ ‪n‬ﻪ واﻟﯽ ﯾﯥ دا ﯾﺎد ﮐ! ﭼﯥ ‪e‬ﻨﻲ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺨﻪ ﻟﺮې ﻧﻪ دی‬

‫ﻟﻪ ﻣﻮږ ﯾﯥ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ وﮐ!ه او ﻣﻮږ ﻫﻢ ﺗﺮﴎه ﮐ!ه‪ .‬ﻫﻐﻪ اوس ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﭘﺮ‬

‫اوﺳﯧﺪﻟﯽ‪ ،‬ان ﭘﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﯥ ﯾﯥ د اوﺳﯧﺪو ﻟﭙﺎره ﻫﻢ زړه ﻧﻪ و ‪n‬ﻪ ﮐ!ی‪ .‬د ﻋﺒﺪﷲ‬

‫ﻻره دی‪ .‬ﺗﻪ ﭘﻮﻫﯧ‪F‬ئ! ﻣﻮږ ﻧﻮر د ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ ﭘﻪ ﯧﺮ ﭘﯧ‪R‬ﯥ ﻧﻪ ﻏﻮاړو‪".‬‬

‫ﭘﻪ ﺧﱪه ﮐﺮزی د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د رژﯾﻢ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻠﻮ >ﻠﻮ ﺑﻮﺧﺖ و‪ ،‬ﭼﯥ دا ﯾﯥ د‬

‫ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ور>ﻮ ﮐﯥ ډاﺑﻨﺰ د ﮐﺮزي ﻧﻮم ﭘﻪ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ‪ ،‬ﯾﺎدد‪n‬ﺘﻮﻧﻮ‪ ،‬او ﺳﻨﺎرﯾﻮ‪e‬ﺎﻧﻮ ﮐﯥ‬

‫ﻫﯧﻮاد ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ‪)e‬ﻮر ﮐﺎر و‪ .‬ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻠﻮاﻟﻪ ﻟﻪ وړاﻧﺪې ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﴎه ﺑﻠﺪه وه‪ ،‬ان د‬

‫ﮐﻮت‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﭘﻮه ﺷﻮ ﭼﯥ ﮐﺮزي ﭘﻪ ﻫﺮ اړﺧﯿﺰه ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﺳﯿﺎﳼ اړﯾﮑﯥ ﻟﺮﻟﯥ‪ .‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ‬

‫ﺳﭙ)ﻤﱪ ﻟﻪ ‪۱۱‬ﻣﯥ وړاﻧﺪې ﻫﻢ ﻫﻐﻪ د ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ ﻟﻪ ﻣﴩ اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد‬

‫ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻠﻮاﻟﻪ او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دواړو ﻫ˜ﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﺳ!ی ارګ ﺗﻪ ﻧﻨﺒﺎﳼ‪ .‬ﭘﻪ‬

‫ﴎه ﭘﻪ ¦ﺎس ﮐﯥ و‪.‬‬

‫ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﯥ ﺗﺮﮐﺎﻧﻮ ډاﺑﻨﺰ ﺗﻪ د ﮐﺮزي ﭘﻪ اړه وﯾﲇ و‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﺗﯧﺮو اووﻧﯿﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ‬

‫دا ډاﺑﻨﺰ ﺗﻪ ﺣﯿﺮﻧﻮوﻧﮑﯥ وه ﭼﯥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن‪ ،‬ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻠﻮاﻟﻪ او ﻧﻮر د وﻟﺴﻤﴩۍ د‬

‫ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن او ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ ﴎه ﺧﱪې ﮐ!ې وې‪.‬‬

‫ﻧﻮﻣﺎﻧﺪ ﭘﻪ اړه ﯾﻮ ﻧﻈﺮ ﻻره‪ .‬ډاﺑﻨﺰ ﭘﻪ دې اړه واﯾﻲ‪":‬زه ﻓﮑﺮ ﻧﻪ ﮐﻮم ﭼﯥ ﻫﻐﻮی دې ﯾﻮ‬

‫ډاﺑﻨﺰ ﻟﻪ اﻧﻘﺮې ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﺳﻔﺮ ﻻره‪ ،‬ﻫﻐﻪ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ای اﯾﺲ ای ﻟﻪ ﻣﴩ‬

‫ﻟﻪ ﺑﻞ ﴎه د وﻟﺴﻤﴩۍ د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪ ﭘﻪ اړه ﺧﱪې ﮐ!ې وې‪ ،‬ﮐﻪ ﯾﯥ ﺧﱪې ﮐ!ې وای‬

‫اﺣﺴﺎن اﻟﺤﻖ ﴎه ﻫﻢ ﮐﺘﲇ و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ورﺗﻪ ﮐﺮزی د راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ رﻫﱪۍ ﻟﭙﺎره‬

‫او د ﯾﻮ ﺑﻞ ﭘﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﻮ ﺧﱪ وای‪ ،‬ﻧﻮ ‪n‬ﺎﯾﻲ ﮐﺮزی ﯾﯥ ﻧﻪ وای ﺧﻮښ ﮐ!ی‪ ".‬رﺑﺎŠ‬

‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺲ ﯾﺎد ﮐ!ی و‪ .‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﻮﻣ!ی اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮزی ﻧﻪ و‪ ،‬ﺧﻮ‬

‫ﭼﯥ ﻻ ﯾﯥ ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ﺗﻮ‪e‬ﻪ واک ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ و‪ ،‬ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻر و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﯾﻮ‬

‫ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ډاﺑﻨﺰ واﯾﻲ ﭼﯥ ﺟ‪²‬ال ﺣﻖ دا درک ﮐ!ې وه ﭼﯥ ﻫﯧﻮاد ﯾﯥ ﭘﻪ ﯾﻮه وﺧﺖ‬

‫>ﻞ ﺑﯿﺎ د واک ﭘﺮ ‪pe‬ۍ ﮐ‪R‬ﯧﻨﻲ‪ .‬ډاﺑﻨﺰ دا ا‪H‬ﮑﻞ ﻧﻪ و ﮐ!ی ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه ﺑﻪ‬

‫ﮐﯥ ډﯦﺮې ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﯥ ﻧﻪ ﺷﻮې ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﮐﻮﻻی‪ ،‬د ﻫﻐﻮی ﻻﺳﭙﻮﻲ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﻪ‬

‫ﭘﻪ ¦ﺎس ﮐﯥ ﳾ‪ .‬ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ او ﻣﻠ‪:‬ﺮي ﯾﯥ د ﺟﯿﮑﺐ اﺑﺎد ﭘﻪ‬

‫‪e‬ﻮﻧ‪p‬و ﮐﯧﺪوﻧﮑﻲ وو‪.‬‬

‫ﻫﻮاﯾﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ اډه ﮐﯥ وو‪ .‬ډاﺑﻨﺰ ﭘﻪ دې اړه واﯾﻲ‪":‬زه ﻓﮑﺮ ﻧﻪ ﮐﻮم ﭼﯥ ﻫﻐﻪ دې‬

‫ﻮ ور>ﯥ وروﺳﺘﻪ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ډاﺑﻨﺰ د ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻠﻮﷲ ﻟﻪ اﺳﺘﺎزي ﻋﺒﺪﷲ ﻋﺒﺪﷲ ﴎه‬

‫ﻫﻠﺘﻪ د وﻟﺴﻤﴩ ﮐﯧﺪو ﭘﻪ ﻧﯿﺖ د ﻣﺮﮐﯥ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره و‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻧ‪F‬دې و ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ‬

‫ﮐﺘﻞ د ﮐﺮزي ﻧﻮم ﯾﯥ ورﺗﻪ وﯾﻠﯽ و‪ .‬ﻋﺒﺪﷲ د ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ ﻟﻪ >ﻮان ﻧﺴﻞ ﺨﻪ‬

‫ﻟﻪ ﻟﻮري وﻧﯿﻮل ﳾ‪ .‬د ﻫﻐﻪ د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻫﻤﺪې >ﺎی ﺗﻪ ﺑﯧﻮل ﺷﻮی و‪.‬‬

‫دی‪ ،‬ﻫﻐﻪ د ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ او اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ د اړﯾﮑﻮ ﮐﺲ و‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اﻧﮑﺮﯾﺰي ژﺑﻪ ‪n‬ﯥ‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪١١٣‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪١١٢‬‬

‫ﺧﻮ ﻫﺎﻏﻪ وﺧﺖ ﻫﯧ˜ﻮک ﻫﻢ ﻧﻪ و ﺧﱪ ﭼﯥ ﮐﺮزی ﺑﻪ وﻟﺴﻤﴩ ﳾ‪".‬‬

‫ﻧﻬﻢ ﭙﺮﮐﯽ‬
‫د ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﺳﻘﻮط‬

‫ﮐﺮزي ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻢ دا ﺧﱪه رد ﮐ!ه ﭼﯥ ‪e‬ﻨﻲ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺟﯿﮑﺐ اﺑﺎد ﮐﯥ د وﻟﺴﻤﴩۍ‬
‫ﻟﭙﺎره ﭼﻤﺘﻮاﻟﯽ ﻧﯿﻮه‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې اړه واﯾﻲ‪":‬ﻫﺮ ﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﮐﯥ ﺗﺮﴎه‬
‫ﺷﻮي‪ ".‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﮐﺮزی دا ﻧﻪ ﻣﻨﻲ ﭼﯥ د ﺟﯿﮑﺐ اﺑﺎد ﺨﻪ دې ﺑﻬﺮ ﺗﻠﻠﯽ وي‪،‬‬
‫ﺧﻮ دوو ډﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺗﺎﻧﻮ راﭘﻮر ورﮐ! ﭼﯥ ‪e‬ﻨﻲ ﮐﺮزی ﭘﻪ اﺳﻼم اﺑﺎد ﮐﯥ د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﻪ‬
‫ﺳﻔﺎرت ﮐﯥ و‪ .‬ﮐﺮزي ﻫﻠﺘﻪ د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟﻪ ﺳﻔﯿﺮې وﯾﻨ‪p‬ي ﭼﺎﻣﱪﻟﯿﻦ ﴎه ﮐﺘﲇ و‪.‬‬
‫ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﺳﻔﯿﺮه ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪه ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ زﻋﯿﻢ ﴎه وه‪ .‬ﻫﻐﯥ ﻟﻪ‬

‫د )اﻣﯿﺮاﯾﻦ( د ﻟﻮﻣ!ۍ ﻟﯿﮑﯥ ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و ﭘﻼن درﻟﻮد‪ ،‬ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ‬
‫ﻧﻨﻮ>ﻲ ﻮ ﺧﭙﻠﻪ دﻧﺪه ﺗﺮﴎه ﮐ!ي‪ .‬ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ دﮐﺮزي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ دا >ﻞ د‬
‫اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﻣﻼﺗ! ﻫﻢ ﻟﻪ >ﺎن ﴎه وﻟﺮي‪ .‬ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و ﭘﻪ ﺗﻠﻮار ﮐﯥ وه‪> ،‬ﮑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬

‫ﮐﺮزي ﴎه ﻟﻨ‪p‬ې ﺧﱪې وﮐ!ې‪ ،‬ﺗﺮ دې ﭼﯥ ورﺗﻪ ﻟﻪ واﺷﻨ‪):‬ﻦ ﺨﻪ زﻧ‪ d‬راﻏﯽ او‬
‫ﭘﺮ ﺗﻠﯿﻔﻮن ﺑﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮه‪.‬‬
‫ﭘﻪ ﻫﻤﺪې وﺧﺖ ﮐﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺟﯿﮑﺐ اﺑﺎد ﻫﻮاﯾﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ اډه ﮐﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬

‫ﭘﻪ ﻧﻮور ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﻟﻮﻣ!ﯾﻮ ﻟﯿﮑﻮ ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و د ﺧﭙﻠﻮ اﻓﻐﺎن ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﴎه ﯾﻮ >ﺎی ډﯦﺮ‬

‫ﺗﻪ د ﮐﺮزي د ﺳﺘﻨﯧﺪو ﻟﭙﺎره ﭼﻤﺘﻮاﻟﯽ ﻧﯿﻮل ﮐﯧﺪه‪ .‬دا >ﻞ ﻫﻐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﳼ‬

‫ﭘﺮﻣﺨﺘ‪ d‬ﮐ!ی و‪ ،‬دا ﻫﻢ ﺷﻮﻧﯥ وه ﭼﯥ ډﯦﺮ ژر ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﺳﻘﻮط وﮐ!ي‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ‬

‫ای اې او د اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﻟﻪ ‪H‬ﻴﻢ ﴎه ﯾﻮ >ﺎی ﻧﻨﻮت‪ .‬د اروز‪e‬ﺎن ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ د ﻏﺬاﯾﻲ ﺗﻮﮐﻮ‬

‫ﻟﻮﻣ!ی >ﻞ ﮐﺮزي ورﺗﻪ ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ و‪n‬ﻮد‪ ،‬اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪه ﭼﯥ ﮐﻮم >ﺎی ‪n‬ﻴﻲ‪.‬‬
‫وروﺳﺘﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻮه ﺷﻮ‪ ،‬او وﯾﯥ وﯾﻞ‪":‬اه! ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ" ﻫﻐﻪ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ د دې ﺳﯿﻤﯥ ﻧﻮم ﻧﻪ‬
‫و اورﯦﺪﻟﯽ‪ ،‬ﺧﻮ د ﻧﻘﺸﯥ ﭘﺮ ﻣ‪ j‬ﯾﯥ دا ﺳﺘﻮﻧﺰه ﺣﻞ ﮐ!ه‪ .‬ﮐﺮزي ورﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ د‬
‫ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺳﻘﻮط ﺗﻪ ﻻ وﺧﺖ ﺷﺘﻪ‪ .‬ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻻ ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐﯥ ﭘﻪ وﺳﻠﻮ ﺳﻤﺒﺎل و‪ ،‬او‬
‫ﭘﻪ ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﮐﯥ ﻫﻢ ﻫﻤﺪاﺳﯥ وو‪ .‬د ﮐﻨﺪﻫﺎر ﻣﻮﻗﯿﻌﺖ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺘﻮ ﴎه‪ ،‬ﭘﺮې ﺑﺮﯾﺪ‬
‫ﮐﻮل ډﯦﺮ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﮐﺎر ‪n‬ﮑﺎرﯦﺪه‪.‬‬
‫اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ د ﮐﺮزي ﺧﱪو ﺗﻪ ﻏﻮږ اﯦ‪R‬ﻮده‪ ،‬ﺧﻮ ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د ﻫﻐﻪ د ﻣﻼﺗ!‬
‫ﭘﻪ اړه ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه‪ .‬ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و د ﻃﺎﻟﺐ ﺿﺪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﯾﻮې ﭘﯿﺎوړې ډﻟﯥ ﺗﻪ ﻫﻢ اړﺗﯿﺎ‬
‫ﻟﺮﻟﻪ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮی ﺗﺮﻣﺨﯥ ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﮐ!ي‪ .‬ﭘﺮ ‪ ۱۲‬اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ >ﺎﻧ‪!:‬و >ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﯾﻮ‬
‫زﯾﺎت ﺷﻤﯧﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺑﺮﯾﺪ ﭘﻼن درﻟﻮد‪ .‬ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﮐﯥ د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ >ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﮐﻮم‬
‫ﺑﻞ ‪H‬ﯿﻢ ﻫﻢ ﻓﻌﺎل ﻧﻪ و‪ .‬ﻟﻪ اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﺨﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ ﺷﻮې وه ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻮﯾﻞ ﮐﯥ ﺧﭙﻠﻪ‬
‫دﻧﺪه ﭘﺎی ﺗﻪ ورﺳﻮي‪ .‬ﭘﻪ ﺷ‪o‬ل ﮐﯥ ﺟﻨ‪:‬ﺴﺎﻻراﻧﻮ ډﯦﺮ ﴎﺗ‪Ð‬ي ﻟﺮل‪ .‬د ﺑﯧﻠ‪:‬ﯥ ﭘﻪ‬
‫ﺗﻮ‪e‬ﻪ ازﺑﯿﮏ ﺟ‪²‬ال دوﺳﺘﻢ ﯾﺎدوﻻی ﺷﻮ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻟﻨ‪ p‬وﺧﺖ ﮐﯥ درې ﺳﻮه ﴎﺗ‪Ð‬ي‬

‫او ﺟﺎﻣﻮ ﻣﺮﺳﺘﯥ د ﭘﺮاﺷﻮ‪H‬ﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﮐﯧﺪې‪ .‬ﭘﻪ ﻏﺬاﯾﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ وړاﻧﺪې ﺗﯿﺎرې‬
‫ﻏﺬاوې )‪ ( MREs‬ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻠﯥ وې‪ ،‬ﺧﻮ ډﯦﺮ ﻫﺮﮐﻠﯽ ﯾﯥ ﻧﻪ ﮐﯧﺪه‪ .‬ﭘﻪ ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﮐﯥ‬
‫د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺿﺪ >ﯿﻨﻮ اوﺳﯧﺪوﻧﮑﻮ دا ﺗﻮﮐﻲ وﺳﻮ>ﻮل‪> .‬ﯿﻨﻮ ﭘﻪ ﺑﺎزار ﮐﯥ وﭘﻠﻮرل‪.‬‬
‫اﻟﻮﺗﮑﻮ د ﺑﻦ ﻻدن او ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ د ﻏﻨﺪﻧﯥ اﻧ‪A‬ﻮرﻧﻪ ﻫﻢ ﺧﭙﺎره ﮐ!ي وو‪.‬‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪١١٥‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪١١٤‬‬

‫د ﮐﺮزي ﻟﻪ ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﺨﻪ ﯾﻮه ﯾﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﴎه ﭘﺮ ﺗﻠﯿﻔﻮن ﺧﱪې وﮐ!ې‪":‬ﺗﺎﺳﯥ دﻟﺘﻪ‬

‫ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮﻻی ﺷﻮل‪ .‬اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﻫﻢ ورﺗﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ ﻟﺮﻟﻪ ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ د ﺟ‪!:‬ې‬

‫ﻧﻪ ﺷﺊ راﺗﻼی‪ ،‬ﺗﺎﺳﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮ ﮐﻮﻣﻪ ﺑﻠﻪ ﻻره ﻏﻮر وﮐ!ئ‪ ".‬د ﮐﺮزي ﮐﺴﺎن دﻫﺮاوت‬

‫ﻟﭙﺎره اﻓﻐﺎن ﴎﺗﯧﺮي ﭼﻤﺘﻮ ﮐ!ي‪ ،‬ﺧﻮ دا ﻻ ﺟﻮﺗﻪ ﻧﻪ وه ﭼﯥ ﮐﺮزي دا ﮐﺎر ﮐﻮﻻی‬

‫ﺗﻪ وﻻړل او ﻫﻠﺘﻪ ﯾﯥ د اﺳﺘﻮ‪e‬ﻨﯥ >ﺎی ﭘﯿﺪا ﮐ!‪ .‬د ﮐﺮزي ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻨ‪،p‬‬

‫ﺷﻮ‪ ،‬ﮐﻪ ﻧﻪ‪ ،‬او ﯾﺎ دا ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ د ﺧﻠﮑﻮ زړه ‪n‬ﻪ ﮐ!ی و‪ ،‬ﮐﻪ ﻧﻪ؟‬

‫ﺣﻔﯿﻆ ﷲ او ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ﻓﮑﺮ وﮐ! ﭼﯥ ﻧﻮر ﮐﺮزي ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ ﻪ ﻧﺸﻮ ﮐﻮﻟﯽ‪.‬‬

‫اﻣﺮ وﺷﻮ ﭼﯥ اﻟﻮﺗﮑﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻤﺘﻮ اوﳼ‪ .‬د ﳼ ای اې ﻣﺎﻣﻮر ‪e‬ﺮﯾ‪ d‬اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ‬

‫ﻫﻐﻮی ﭘﺮﯦﮑ!ه وﮐ!ه ﭼﯥ ﻟﻪ اروز‪e‬ﺎن ﺨﻪ ﮐﻮﯾ)ﯥ ﺗﻪ وﻻړ ﳾ‪ .‬ﭘﺮ ﻻر ورﺗﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ‬

‫ﭘﻼن ﺗﴩﯾﺢ ﮐ!‪ .‬اﻓﻐﺎن ﺟﻨ‪:‬ﯿﺎﻟﯿﻮ ﺗﻪ ووﯾﻞ ﺷﻮل ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺨﮑﯥ اروز‪e‬ﺎن وﻻﯾﺖ‬

‫د ﺗﻼﺷﯿﻮ او ﭘﻠ)ﻨﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ زﯾﺎﺗﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭘﺮﺗﯥ وې‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﯾﻮه ﺷﭙﻪ ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر‬

‫ﺗﻪ وﻻړ ﳾ‪ ،‬او ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ دورﺟﯥ ﮐﯥ ﻮﻣﺮه ﭼﯥ ژر ﻣﻤﮑﻨﻪ وي د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ‬

‫ﮐﯥ ﺗﯧﺮه ﮐ!ه او راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ورځ ﮐﻮﯾ)ﯥ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل‪.‬‬

‫وړاﻧﺪې د ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮ‪n‬ﻪ ﺟﻮړه ﮐ!ي‪ .‬ﮐﺮزی ﺑﻪ د اﻣﺮﯾﮑﺎ د >ﺎﻧ‪!:‬و >ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ‬

‫د دې ﭘﺮ >ﺎی ﭼﯥ ﮐﻮر ﺗﻪ وﻻړ ﳾ‪ ،‬د ﮐﺮزي ﺗﺮ ‪H‬ﻮﻟﻮ ﭘﯿﺎوړي اﻣﻨﯿﺘﻲ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ د‬

‫دووﻟﺴﻮ ﴎﺗﯧﺮو او د ﳼ ای اې ﻟﻪ ﯾﻮ ‪H‬ﯿﻢ ﴎه وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﴎه ﯾﻮ >ﺎی‬

‫ﮐﺮزي ﻟﻪ ﺳﯿﺎل ‪e‬ﻞ اﻏﺎ ﺷﯿﺮزي ﴎه ﯾﻮ >ﺎی ﺷﻮل‪ .‬ﺷﯿﺮزي ﺗﻪ د ﮐﻨﺪﻫﺎر زﻣﺮی‬

‫ﳾ‪ .‬اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ژر ﺷﮑﺎﯾﺖ ﭘﯿﻞ ﮐ!‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﺧﻮښ ﻧﻪ و ﭼﯥ ﯾﻮ >ﻞ ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺟ‪!:‬ه‬

‫وﯾﻞ ﮐﯧﺪه‪ .‬د ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه ورﴎه ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪ اړﯾﮑﯥ وې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ‪۱۹۹۰‬ز ﮐﺎل‬

‫ﮐﯥ ‪n‬ﮑﯧﻞ ﮐﯧ‪F‬ي‪ ،‬ﺧﻮ ﺑﻠﻪ ﻻره ورﺗﻪ ﻧﻪ وه ﭘﺎﺗﯥ‪ ،‬ﳼ ای اې ورﺗﻪ )ﺟﻲ ﭘﻲ اﯾﺲ(‬

‫د ﮐﻨﺪﻫﺎر واﱄ و‪ .‬ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ‪pe‬ه د ﻟﻮﻣ!ﯾﻮ ﭘﯿﺪا ﺷﻮﯾﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺟ‪!:‬ه‬

‫اﻟﯥ ورﮐ!ې او ﻫﻐﻮی ﯾﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﭘﻪ اﻟﻮﺗﮑﻮ ﮐﯥ ﯾﻮړل‪.‬‬

‫ﮐﻮﻟﻪ‪ .‬ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ ﻣﺎﺗﻪ ﯾﯥ وﺧﻮړه دواړه ﮐﻮﯾ)ﯥ ﺗﻪ ﺗ‪R‬ﺘﯧﺪﱄ وو‪ .‬ﭘﻪ ﮐﻮﯾ)ﻪ‬

‫ﭘﻪ دورﺟﯥ ﮐﯥ اﻟﻮﺗﮑﻮ ﭘﻪ دوړو ﮐﯥ ﻧﺎﺳﺘﻪ وﮐ!ه‪ .‬د ﺧﻄﺮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﭘﯿﻠﻮ‪H‬ﺎﻧﻮ اﻟﻮﺗﮑﯥ ژر‬

‫ﮐﯥ ﺷﯿﺮزي ﻟﻪ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﴎه ﭘﻪ ‪pe‬ه ﮐﺎر ﮐﺎوه‪ ،‬ﺧﻮ اوس ﯾﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻻره ﺑﯧﻠﻪ‬

‫ﮐ‪R‬ﯧﻨﻮﻟﯥ او ﻫﻤﺪاﺳﯥ ژر ﯾﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐ!ې‪ .‬ﻟﻪ اﻟﻮﺗﮑﻮ ‪n‬ﮑﺘﻪ ﮐﯧﺪوﻧﮑﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ‬

‫ﮐ!ې وه او >ﺎن ﺗﻪ ﯾﯥ د ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ >ﺎﻧ‪!:‬ی و‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﴎه ‪n‬ﻪ‬

‫ﺧﭙﻠﯥ ﺑ‪:‬ﺮۍ او ﺟﺎﻣﯥ ‪H‬ﯿﻨ‪:‬ﯥ ﻧﯿﻮﻟﯥ وې‪ ،‬ﻫﻐﻮی ‪H‬ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﮐﯥ ووﻫﻠﻪ‬

‫ﻣﻠ‪:‬ﺮﺗﯿﺎ ﻟﺮﻟﻪ‪> ،‬ﮑﻪ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﯾﻮ >ﻞ ﺑﯿﺎ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭼﯥ د ﮐﻨﺪﻫﺎر واﱄ ﳾ‪.‬‬

‫ﭼﯥ د ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻌﻞ ﮐﻮر ﭘﯿﺪا ﮐ!ي‪ ،‬ﻮ ور>ﯥ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﮐﻮر ﮐﯥ اوﺳﯧﺪﱄ‬

‫ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯿﺎﻧﻮ درک ﮐ!ې وه ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﯾﯥ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ وﺗﻮﻧﮑﻲ او ﻫﻐﻮی ﭘﺮ ‪e‬ﻮﻧ‪p‬و وو‪،‬‬

‫وو‪ ،‬او دې ﮐﻮر ﺗﻪ ﯧﺮﻣﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﺨﻪ وﺳﻠﯥ ﻫﻢ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐ!ې وې‪ .‬ﻟﻌﻞ‬

‫ﻧﻮ >ﮑﻪ ﯾﯥ دا وروﺳﺘﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐﯥ ‪e‬ﻞ اﻏﺎ ﺷﯿﺮزی د واﱄ ﭘﻪ‬

‫ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ‪n‬ﯥ اړﯾﮑﯥ ﻟﺮﻟﯥ‪ ،‬ﻧﻮ >ﮑﻪ د ﻟﻌﻞ ﮐﻮر دې ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺤﻔﻮظ >ﺎی‬

‫ﺗﻮ‪e‬ﻪ و‪oe‬رل ﳾ او ﭘﻪ ﺳﻮﯾﻞ ﮐﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﻔﻮذ ﭘﯿﮑﻪ ﻧﻪ ﳾ‪ ،‬ﭘﻪ ﮐﺎر واﭼﺎوه‪ .‬د‬

‫‪e‬ﻞ ﮐﯧﺪه‪ .‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ د دې ﮐﻮرﻧ‪ K‬ډﯦﺮو دوﺳﺘﺎﻧﻮ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺎر ﮐﺎوه‪ ،‬ﺧﻮ‬

‫ﺳﭙ)ﻤﱪ ﻟﻪ ‪۱۱‬ﻣﯥ وروﺳﺘﻪ ﮐﺮزي ﻟﻪ ﺷﯿﺮزي ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ ﮐ!ې وه ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﴎه ﯾﻮ‬

‫ﻫﻐﻮی د ﮐﺮزي او ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﯧ‪ Ã‬ﻫﻢ ﻧﻪ و وﯾﲇ‪ .‬اوس ﻟﻪ ﯾﻮې اووﻧ‪K‬‬

‫>ﺎی ﳾ‪ ،‬ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﯾﯥ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ ﻧﻪ وه ﻣﻨﻠﯥ‪> ،‬ﮑﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ >ﺎن ﺗﻪ ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ‬

‫راوروﺳﺘﻪ ﺣﺎﻻت ﭘﻪ ﺑﺸﭙ!ه ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﺑﺪل ﺷﻮي و‪ .‬ﭘﻪ دورﺟﯥ ﮐﯥ ﻫﯧ˜ﻮک ﻫﻢ ﻧﻪ و‬

‫ﮐﺎر اﭼﻮﱄ وو‪ ،‬اوس ﻧﻮ د دواړو ﺗﺮﻣﻨ‪ 7‬ﯾﻮ ډول ﺳﯿﺎﱄ وه ﭼﯥ ﮐﻮم ﯾﻮ ﺑﻪ ﻟﻮﻣ!ی‬

‫ﭘﺎﺗﯥ‪ ،‬د ﻟﻌﻞ‪ ،‬ﮐﻼ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﯥ ﺷﻮې وه‪ ،‬ﻫﯧ˜ﻮک ﻫﻢ ﭘﮑﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻪ و‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د‬

‫ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ ورﺳﯧ‪F‬ي‪ .‬د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ او ﳼ ای اې ﭘﺮ ﻣ‪ j‬ﯾﯥ د ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻨﻮ ﭘﻪ ﮐﻤﭙﻮﻧﻮ‬

‫ﮐﺮزي ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﺟﯿﮑﺐ اﺑﺎد ﮐﯥ وو‪ ،‬د ﻟﻌﻞ ﮐﻮرﻧ‪ K‬او ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﺗﻪ ﺳﺰا ورﮐ!ل ﺷﻮې‬

‫ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻮﻟﯥ ﺗﻪ ﻧ‪F‬دې د >ﺎن ﻟﭙﺎره د ﺑﺮﯾﺪ ډﻟﻪ ﺟﻮړه ﮐ!ه‪.‬‬

‫وه‪ ،‬ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﺨﻪ ډﯦﺮ ﻧﯿﻮل ﺷﻮي وو‪ .‬ﻟﻌﻞ د ډﯦﺮ وﺧﺖ ﻟﭙﺎره ﻓﮑﺮ ﻧﻪ و ﮐ!ی‪ ،‬د‬

‫ﭘﻪ دورﺟﯥ ﮐﯥ د ﻣﻘﺎوﻣﺖ >ﺎی ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐﻮل د ﭘﻼن د ﺗﻐﯿﺮ ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ و‪ .‬دا >ﻞ‬

‫اړﺗﯿﺎ ﴎه ﺳﻢ ﯾﯥ د ﮐﺮزي د ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﳌﻦ ﺧﻮﺷﯥ ﮐ!ې وه‪ ،‬او ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﴎه‬

‫ﮐﺮزي ﺧﭙﻞ وﻓﺎدار ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﴎه ﭘﻪ دورﺟﯥ ﮐﯥ ﻫﻢ وو‪ ،‬ﭘﻪ دﻫﺮاوت ﮐﯥ‬

‫ﻏﺮوﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﺘﻠﯽ و‪.‬‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪١١٧‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪١١٦‬‬

‫ﺑﻬﺎدر ﺗﻪ دې ﺻﺤﻨﯥ ﺧﻮﻧﺪ ورﮐ! ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه د ﻫﻐﻪ ﻟﻮر ﺗﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎن ﻫﻢ‬

‫ﴎه را‪H‬ﻮل ﮐ!ل‪ .‬ﭘﻪ دې ﮐﺴﺎﻧﻮ ﮐﯥ ﺣﺎﺟﻲ ﺑﻬﺎدر‪ ،‬ﺣﺎﺟﻲ ﻇﺎﻫﺮ اﻏﺎ‪ ،‬اﺑﺮاﻫﯿﻢ او‬

‫روان وو‪ .‬ﺑﻬﺎدر ورﺗﻪ ﻻر‪n‬ﻮوﻧﻪ وﮐ!ه‪ ":‬د ﯾﻮ ﺑﻞ ﭘﺮ اوږو ﻻﺳﻮﻧﻪ ﮐﯧ‪F‬دئ او ‪n‬ﮑﺘﻪ ﭘﻪ‬

‫ﺟﯿﻼŠ ﺷﺎﻣﻞ وو‪ .‬ﺟﯿﻼŠ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ و ﭼﯥ د ﻣﻼ ﺑﺮادر ﻟﯿﮏ ﯾﯥ ﺗﺮ ﮐﺮزي ور‬

‫ﮐﺮارۍ وﻻړ ﺷﺊ‪ ".‬ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ وه ﭼﯥ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎن ﻟﻪ دې ﻏﺮوﻧﻮ ﴎه ﺑﻠﺪ ﻧﻪ وو‪.‬‬

‫رﺳﻮﻟﯽ و‪ .‬ﻟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺨﻪ ﮐﺮزي ﻟﻪ ﺣﺎﺟﻲ ﺑﻬﺎدر ﴎه اړﯾﮑﻪ ‪H‬ﯿﻨ‪:‬ﻪ ﮐ!ې وه او‬

‫وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ‪H‬ﻮﻟﻮ ﺗﻪ اﺗﻠﺲ اﻓﻐﺎŠ ﺟﺎﻣﯥ او اﺗﻠﺲ ﺑ‪!:‬ۍ واﺧﯿﺴﺘﯥ‪ .‬ﻫ‪o‬ﻏﻪ ﺷﭙﻪ‬

‫ورﺗﻪ وﯾﲇ ﯾﯥ و ﭼﯥ ‪e‬ﻨﻲ ﻫﻐﻪ )ﮐﺮزی( ﺑﻪ ژر راﳾ‪ .‬ﺑﻬﺎدر ﭘﻪ دورﺟﯥ ﮐﯥ د‬

‫>ﯿﻨﻮ ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﯿﺮه ﮐﻮﻟﻪ‪ .‬ﻧﻮر ‪H‬ﻮل د ﺑﻬﺎدر د ورور ﺣﺎﺟﻲ ﻇﺎﻫﺮ اﻏﺎ ﭘﻪ‬

‫ﻟﻮﻣ!ي ﺑﺮﯾﺪ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻏﯿﺐ ﺷﻮی و‪ ،‬او ﻟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﺨﻪ د ﻟﻮﻣ!ي >ﻞ ﻟﭙﺎره د‬

‫ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻮن ﮐﯥ وﯾﺪه ﺷﻮل‪.‬‬

‫وﺳﻠﻮ اﺧﯿﺴﺘﻮ د ﻧﺎﮐﺎﻣﯥ ﻫ˜ﯥ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل راﭘﯿﺪا ﺷﻮی و‪ .‬دا ﯾﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﺮﮐﺖ و‪ .‬د‬

‫ﭘﺮ ﺳﺒﺎ ﯾﯥ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ د ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﭘﺮ ﺧﻮا ﭘﻪ ﻟﺴﻮ ﻣﻮ‪H‬ﺮوﻧﻮ ﮐﯥ روان ﺷﻮل‪ ،‬داﺳﯥ‬

‫ﮐﺮزي ﭘﻪ ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﮐﯥ ﺑﻬﺎدر ﺗﻪ ﺗ‪R‬ﺘﯧﺪوﻧﮑﯽ وﯾﻞ ﮐﯧﺪل‪ ،‬ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ‬

‫‪n‬ﮑﺎرﯦﺪل ﭼﯥ ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﻟﻪ وړاﻧﺪې ﺳﻘﻮط ﮐ!ی و‪ .‬ﮐﺮزي اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﺗﻪ ووﯾﻞ‪":‬ډﯦﺮو‬

‫راﺮ‪e‬ﻨﺪﯦﺪو ﴎه ﯾﯥ ﺗﯧ‪R‬ﺘﻪ ﮐ!ې وه‪ .‬دا ﻣﻬﺎل ﮐﺮزي ﻟﻪ ﻫﺮې ﻣﻤﮑﻨﯥ ﻻرې او‬

‫ﺧﻠﮑﻮ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﺎﻮن ﮐ!ی‪ ".‬دوی دوﻣﺮه ﭘﯿﺎوړي ﻧﻪ وو ﭼﯥ د ﺧﻠﮑﻮ د‬

‫ﻣﻼﺗ! ﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﯿﺴﺖ‪ ،‬دا ﭼﯥ ﺑﻬﺎدر ﭘﻮﭘﻠﺰی و‪ ،‬ﻧﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﯾﯥ ﺗﺮې اﺧﯿﺴﺘﯽ‬

‫ﭘﺎﻮن ﻣﻼﺗ! دې وﮐ!ای ﳾ‪ .‬ﻫﻐﻮی ﯾﻮې ﺑﻠﯥ ور>ﯥ ﺗﻪ ﻫﻢ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮﻟﻪ‪ .‬اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﻟﻪ‬

‫وای‪.‬‬

‫ﮐﺮزي ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ وﮐ!ه ﭼﯥ ﺧﻠﮏ ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ ﮐ!ي‪.‬‬

‫د ﻧﻮﻣﱪ ﭘﻪ ﻮارﻟﺴﻤﻪ د ﺳﻬﺎر د اوو ﺑﺠﻮ ﭘﺮ ﺷﺎوﺧﻮا ﺑﻬﺎدر د دﻫﺮاوت ﭘﻪ ﻏﻮرﻧﻮ ﮐﯥ‬

‫اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﻻ وارﺧﻄﺎ و‪ ،‬ﻟﻪ دې وړاﻧﺪې ﭼﯥ ‪n‬ﺎر ﺗﻪ ﻧﻨﻮ>ﻲ‪ ،‬ﻧﻮر ډاډ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ وه‪ .‬ﻫﻐﻪ‬

‫ﻠﻮر >ﺎﯾﻪ اور ﺑﻞ ﮐ!‪ .‬ﺑﻬﺎدر‪ ،‬د ﻫﻐﻪ د ﮐﺎﮐﺎ زاﻣﻨﻮ او ﻧﻮرو ﭘﻮﭘﻠﺰﯾﻮ ﺳﻬﺎر وﺧﺘﻲ د‬

‫ﻟﻮﻣ!ي ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﺗﻪ اﻣﺮ وﮐ! ﭼﯥ ودرﯦ‪F‬ي‪ .‬ﻟ‪F‬و ﺧﱪو ﺗﻪ اړﯾﺘﺎ وه ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﮐﯥ‬

‫اﺳ‪o‬ن ﻟﻮر ﺗﻪ د اﻣﯿﺪ ﺳﱰ‪e‬ﯥ ﻧﯿﻮﻟﯥ وې‪ .‬ﭘﻪ ﺑﯧ!ه درې ﭼﻮرﻟﮑﯥ راﻏﻠﯥ‪ ،‬د ) ‪ODA -‬‬

‫ﺣﺎﻟﺖ ورﺗﻪ ﺗﴩﯾﺢ ﮐ!ي‪ .‬د اړﯾﮑﻮ ﻣﺴﻮول ﺧﭙﻞ د اړﯾﮑﻮ دﺳﺘ‪:‬ﺎه ﻓﻌﺎﻟﻪ ﮐ!ه او د‬

‫‪ (574‬ډﻟﯥ او ﳼ ای اې ﭘﻼن درﻟﻮد ﭼﯥ ﮐﺴﺎن ﺑﻪ د ﭘﺮاﺷﻮټ ﻟﻪ ﻻرې ﮐﻮز ﳾ‪،‬‬

‫اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ د ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ اډې ﴎه ﯾﯥ اړﯾﮑﻪ وﻧﯿﻮﻟﻪ‪ ،‬ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﯾﯥ د ډﯦﺮو‬

‫ﺧﻮ دا ﭼﯥ ﻫﻮا ﺧﺮاﺑﻪ وه‪ ،‬ﭘﯿﻠﻮ‪H‬ﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﯧ!ه اﻟﻮﺗﮑﯥ ﮐ‪R‬ﯧﻨﻮﻟﯥ او ﮐﺴﺎن ﺗﺮې ﮐﻮز‬

‫وﺳﻠﻮ او ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﻮ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ وﮐ!ه‪ .‬ﻮ ﺳﺎﻋﺘﻪ وروﺳﺘﻪ ﻟﻮﻣ!ۍ ﭼﻮرﻟﮑﻪ >ﻤﮑﯥ ﺗﻪ‬

‫ﺷﻮل‪ .‬اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎن ﭘﻮﻫﯧﺪل ﭼﯥ ﮐﺮزي ﮐﺎﰲ ﮐﺴﺎن ﻧﻪ ﻟﺮل‪ ،‬ﻧﻮ اوس ﻫﻐﻮی اړ و‬

‫ﮐﻮزه ﺷﻮه‪ .‬وﺳﻠﯥ او ﺗﺠﻬﯿﺰات ﯾﯥ ﮐﻮز ﮐ!ل‪ .‬د اﻣﯿﺮاﯾﻦ او اﻓﻐﺎن ﺟﻨ‪:‬ﯿﺎﻟﯿﻮ ﺨﻪ‬

‫ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﮐﺎر وﮐ!ي‪ .‬ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻫﺮ ﻪ د ﺗﻐﯿﺮ ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐﯥ و‪.‬‬

‫وﺳﻠﯥ ډﯦﺮې او ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺿﺎﻓﻪ وو‪ ،‬ﻧﻮ >ﮑﻪ د ﻣﻮ‪H‬ﺮو ﭘﺮ ﴎوﻧﻮ >ﺎی ﭘﺮ >ﺎی ﮐ!ی‬

‫ﮐﺎﺑﻞ ﺳﻘﻮط ﮐ!ی و‪ ،‬ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ او ﮐﻨﺪﻫﺎر ‪n‬ﺎﯾﻲ د ﺳﻘﻮط ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐﯥ وو‪ .‬ﺷ‪o‬ﱄ‬

‫ﺷﻮل‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻟﻮﻣ!ي ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﺗﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮ‪ ،‬او ﻣﻮ‪H‬ﺮو ﺣﺮﮐﺖ ﭘﯿﻞ ﮐ!‪.‬‬

‫‪H‬ﻠﻮاﻟﻪ ﻫﻢ ﭘﺮ ﻣﺦ رواﻧﻪ وه‪ .‬ﻟﻪ اﻟﻮﺗﮑﻮ ﮐﻮز ﺷﻮي اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﴎه ﭘﺮ ﺗﮑﻨﺎﻟﻮژﯾﮑﻮ اﻟﻮ‬

‫ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د دﻫﺮاوت ﻟﻪ ﺳﯿﻤﯥ وﺗﻞ‪ ،‬ﮐﺮزي ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻟﻪ‬

‫ﴎﺑﯧﺮه ﭘﻪ زر‪e‬ﻮﻧﻮ ډاﻟﺮ ﻫﻢ وو‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﭼﻮرﻟﮑﯥ ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮې‪ ،‬او دوړې ﻟﺮې ﺷﻮې‪،‬‬

‫ﺗﺮﯾﻨﮑﻮ‪H‬ﻪ وﺗﲇ وو‪ .‬داﺳﯥ ‪e‬ﻨ‪:‬ﻮﺳﯥ ﻫﻢ وې ﭼﯥ ‪e‬ﻨﻲ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ‪n‬ﺎروال ﯾﯥ د ‪n‬ﺎر‬

‫ﻫﻐﻮی ﭘﻮه ﺷﻮل ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﮐﻮز ﺷﻮی وو‪ .‬ﺷﺎوﺧﻮا ﯾﯥ وﮐﺘﻞ‪ ،‬وارﺧﻄﺎ‬

‫ﭘﻪ ﻣﻨ‪ 7‬ﮐﯥ >ﻮړﻧﺪ ﮐ!ی و‪ .‬ﻟﻪ ﺑﻞ ﻟﻮري ﮐﺮزي ﺗﻪ ﺧﱪ راﻏﻠﯽ و ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎره ﻧﻮر‬

‫و او زاﻣﻮ ﯾﯥ ﭘﻪ رﯦ‪F‬دﯦﺪا ﭘﯿﻞ وﮐ!‪ ،‬ﭼﯥ ﭘﻮه ﺷﻮل د ﻏﺮه ﭘﻪ ﯾﻮه ﻫﻮاره ﺳﻄﺤﻪ ﻧﺎﺳﺖ‬

‫ﻧﻮي ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﺮ ﻻره وو او ﻫﻐﻮی ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭼﯥ ﭘﺮ ﮐﺮزي او ﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ﻣﻼﺗ!و ﯾﯥ ﺑﺮﯾﺪ‬

‫وو‪ .‬اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﭘﻪ ﻟﻮړ ﻏ‪ F‬ووﯾﻞ‪ ":‬دا د ﺳﭙﻮږﻣ‪ K‬ﯾﻮ ﺗﯿﺎره اړخ دی‪ ".‬ﻟﻮﯾﺪ>ﻮال ﭼﯥ‬

‫وﮐ!ي‪ .‬ﮐﺮزي ﻟﻪ >ﺎن ﴎه ډﯦﺮ ﮐﺴﺎن واﺧﯿﺴﺘﻞ‪ ،‬ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﺗﻠﯿﻔﻮن ﭘﺮ ﻣ‪j‬‬

‫دﻧ‪:‬ﯥ وﻧﯥ او ﻟﻮﯾﯥ ږﯾﺮې ﯾﯥ درﻟﻮدې‪ ،‬ﻋﴫي واﺳﮑ)ﻮﻧﻪ او ﭘﺘﻠﻮﻧﻮﻧﻪ ﯾﯥ اﻏﻮﺳﺘﻲ‬

‫اړﯾﮑﯥ ‪H‬ﯿﻨ‪:‬ﻮﻟﯥ‪ .‬د ﮐﺮزي >ﯿﻨﯥ ﻣﻼﺗ!ي ﺧﻮښ ﺷﻮل ﭼﯥ ﺧﱪ ﺷﻮل ﻫﻐﻪ ﻻ‬

‫و‪ .‬ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﯾﻮه وروﺳﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ >ﺎﻧﻮﻧﻪ وﻣﻮﻧﺪل‪.‬‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪١١٩‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪١١٨‬‬

‫ﭼﯥ ﯾﯥ ﺗﺮ ﺳﱰ‪e‬ﻮ ﺗﯧﺮ ﺷﻮی وي‪ .‬ﭘﻪ ‪e‬ﻮﻟﯿﻮ ﺳﻮرۍ ﺷﻮې د ﺗﯧﻠﻮ زﺧﯿﺮه وﻻړه وه‪،‬‬

‫ژوﻧﺪی و‪ .‬ﻫﻐﻮی ﺗﻪ وروﺳﺘﻲ ﺧﱪوﻧﻪ داﺳﯥ رﺳﯿﺪﱄ وو ﭼﯥ ﮐﺮزی ﭘﻪ دورﺟﯥ ﮐﯥ‬

‫ﭘﺮې د ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻧ‪R‬ﺎن وﻫﻞ ﺷﻮی و‪ ،‬دا زﺧﯿﺮه ﻟﻪ روﺳﺎﻧﻮ ﴎه د ﺟ‪!:‬ې ﻟﻪ‬

‫وژل ﺷﻮی دی‪ .‬ډﯦﺮو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺟﺮات ﻧﻪ ﮐﺎوه ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه ﺑﯿﺎ ﯾﻮ >ﺎی ﳾ‪.‬‬

‫وﺧﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮې وه‪ .‬اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ دې ډول زړو ﯧﺰوﻧﻮ د دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﮐﺎر اﺧﯿﺴﺖ‪،‬‬

‫>ﯿﻨﯥ ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ وﯦﺮﯦﺪل‪ ،‬او ﻧﻮرو ﭘﺮ ﮐﺮزي ﺑﺎور ﻧﻪ ﻻره‪ .‬ﮐﺮزي ورﺗﻪ ووﯾﻞ‪":‬ﺗﺎﺳﯥ د‬

‫ﯾﺎﻧﯥ د ﮐﻼ د دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺗﺮﻨ‪ d‬ﺑﻪ ﯾﯥ ﭘﺨﻮاŠ ﻓﻠﺰي ﯧﺰوﻧﻪ دروﱄ وو‪.‬‬

‫اﺳ‪o‬ن ﻟﻮر ﺗﻪ و‪e‬ﻮرئ‪ ،‬ﺗﺎﺳﯥ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ اﻟﻮﺗﮑﯥ ووﯾﻨﺊ‪ .‬ﻫﻐﻮی ﺑﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﴎه‬

‫د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و ﺗﺮ ﻣﺦ ﮐﺮزی او د ﳼ ای اې ﮐﺴﺎن و‪ ،‬او ﻧﻮر اﻓﻐﺎﻧﺎن د ﺷﺎ ﻟﻪ‬

‫ﻫﻤﮑﺎري وﮐ!ي‪ .‬ﺗﺎﺳﯥ ﺑﺎﯾﺪ ورﺗﻪ ﺳﭙﯿﻨﯥ ﺟﻨ‪p‬ې و‪n‬ﻮروئ‪ ،‬ﺗﺮ ﻮ ﻫﻐﻮی ﭘﻮه ﳾ‬

‫ﺧﻮا ور ﭘﺴﯥ د ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ‪n‬ﺎر ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ‪ .‬دې ﭘﯧ‪R‬ﯥ ﺗﻪ د ﻧ!ﯾﻮاﻟﻮ رﺳﻨﯿﻮ ﻻﴎﺳﯽ ﻧﻪ‬

‫ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﺑﯥ ‪e‬ﻨﺎه ﯾﺎﺳﺖ‪ ".‬ﻟﻪ دې ﴎه د ﺧﻠﮑﻮ ﻧﻮې ﻫﯿﻠﯥ ﭘﻴﺪا ﺷﻮې او ﻟﻪ‬

‫و‪ .‬د ﻧ!ﯾﻮال رﺳﻨﯿﻮ ﻓﻮﮐﺲ ‪H‬ﻮل ﭘﺮ ﮐﺎﺑﻞ و ﭼﯥ ﻟ‪ F‬ور>ﯥ وړاﻧﺪې د ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ‬

‫ﮐﺮزي ﴎه ﯾﻮ >ﺎی ﺷﻮل‪.‬‬

‫ﻻس ﺗﻪ ﻟﻮﯦﺪﻟﯽ و‪ .‬ﭘﻪ ﻋﯿﻦ وﺧﺖ ﮐﯥ د اﻟﻘﺎﻋﺪې ډﯦﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ او ﻏ!ي ﻟﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر او‬

‫ﮐﺮزي او اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﻫ˜ﻪ وﮐ!ه ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻮ‪H‬ﺮو ﺗ‪ d‬ﺗﯧﺰ ﮐ!ي‪> .‬ﯿﻨﻮ ﻫﻐﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ‬

‫ﻧﻮرو ﺳﻮﯾﲇ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﺗ‪R‬ﺘﯧﺪل‪ .‬د ﻫﻐﻮی ﭘﺮ ورﺗ‪ d‬ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ‬

‫ﭼﯥ د ﮐﺮزي ﴎه ﯾﯥ ﻣﻠﺘﯿﺎ ﮐﻮﻟﻪ ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺮوﻧﻮ او اﺳﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﺷﻮی ﮐﻮﻻی ﻟﻪ ﻣﻮ‪H‬ﺮو‬

‫ﮐﻮم ﺑﻨﺪﯾﺰ ﻧﻪ و ﻟ‪:‬ﯧﺪﻟﯽ‪ .‬ﭘﻪ ﺳﻮﯾﻞ ﮐﯥ ﻻ ﻫﻢ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ درﯾ‪ 7‬ﺨﻪ ﻧﻨ‪:‬ﻪ او‬

‫ﴎه ﺳﻢ ﺗ‪ d‬وﮐ!ي‪ .‬د دﻫﺮاوت ﭘﻪ ﺧﺘﯿ‪ 7‬ﮐﯥ ﻫﻐﻮی ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﺗﻪ ﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﻻرې ﺗﻪ‬

‫دﻓﺎع ﮐﻮﻟﻪ‪ .‬ﻨ‪:‬ﻪ ﭼﯥ اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﺗﻪ ﻧﻨﻮت‪ ،‬ﻫﯧ“ ﺷﻮ ﭼﯥ ﻨ‪:‬ﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن‬

‫ﴎوﻧﻪ ور ‪n‬ﮑﺎره ﮐ!ل‪ ،‬دا ﻣﻬﺎل ﻧﻮ ﺧﱪه ﺑﯿﺨﻲ ﺮ‪e‬ﻨﺪه ﺷﻮه‪ ،‬ﭼﯥ ﮐﺮزی ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ‬

‫‪H‬ﻮل ﻻدرﮐﻪ ﺷﻮی وو‪.‬‬

‫ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﴎه ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻮﻧﮑﯽ و‪ .‬ﻧﻮر ﺧﱪه ﭘ)ﯧﺪوﻧﮑﯥ ﻧﻪ وه‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﻣﺦ ﭘﻪ‬

‫ﭘﻪ ﻟﻮﻣ!ﯾﻮ ﺷﯧﺒﻮ ﮐﯥ ﺣﺎﻻت ﮐ!ﮐﯧﭽﻦ ﻧﻪ ‪n‬ﮑﺎرﯦﺪل‪ .‬ﻧﻪ ﮐﻮﻣﻪ د ﺟ‪!:‬ې ﻧ‪R‬ﻪ ﺗﺮ‬

‫وړاﻧﺪې ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺎري ﺳﺎﺗﻪ‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﺗﺮ ﺷﺎ وﮐﺘﻞ ﭘﻪ ﺧﻨﺪا ﯾﯥ ﭘﯿﻞ وﮐ!‪،‬‬

‫ﺳﱰ‪e‬ﻮ ﮐﯧﺪه‪ ،‬او ﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻟ‪R‬ﺘﯿﻮ ﮐﯥ د ﻣ!و ﺟﺴﺪوﻧﻪ ﭘﺮاﺗﻪ وو‪ ،‬ﺧﻮ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ دا‬

‫ﻫﻐﻪ ﺗﻪ دا ﺣﯿﺮاﻧﻮوﻧﮑﯥ وه ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮی ﭘﺴﯥ ﺷﻞ ﭘﯿﮏ اپ ﻣﻮ‪H‬ﺮوﻧﻪ‪ ،‬آﺳﻮﻧﻪ‪،‬‬

‫ﻫﺮ ﻪ ﺗﺮ ﺳﱰ‪e‬ﻮ ﮐﯧﺪل‪ .‬د ﮐﻼوو د دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﺷﺎ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﭘ)ﻪ د اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﻧﻨﺪاره‬

‫ﺧﺮوﻧﻪ ﻧﻮي ﻣﻮ‪H‬ﺮوﻧﻪ او د ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ زاړه ﺟﯿﭙﺎن وو‪ .‬اﻓﻐﺎن ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﭼﻠﻮﻧﮑﻮ ﻫ˜ﻪ ﮐﻮﻟﻪ‬

‫ﮐﻮﻟﻪ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ورﺗﻪ ﻻس ‪n‬ﻮراوه ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﺑﻬﺮ وو>ﻲ‪ .‬ﮐﺴﺎن ﯾﯥ د ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ‪n‬ﺎر‬

‫ﭼﯥ ﻟﻪ دﻏﻮ ﻣﻮ‪H‬ﺮوﻧﻪ ﭘﻪ اراﻣ‪ K‬واړوي‪ .‬ﮐﺮزی د ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﭼﻠﻮﻧﮑﻲ او اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﺗﺮﻣﻨ‪7‬‬

‫ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ‪.‬‬

‫ﻧﺎﺳﺖ و‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ﺗﻠﯿﻔﻮن ﺧﱪې ﮐﻮﻟﯥ‪.‬‬

‫ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﯥ ﮐﺮزی ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ و‪ ،‬ﺳﯿﺪ د ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﭘﻪ ﯧﺮﻣﻪ ﮐﯿﻠﻮ ﮐﯥ‬

‫اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﺧﭙﻠﻪ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻟﻪ ﺟﯧﺒﻪ واﯾﺴﺘﻪ او ﻫﻐﻪ ﻪ ﯾﯥ ﻟﯿﮑﻞ ﭼﯥ اورﯦﺪل ﯾﯥ‪ ،‬ﺧﻮ‬

‫ﻻﻟﻬﺎﻧﺪه ‪e‬ﺮ>ﯧﺪ‪ .‬ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ د ﯾﻮې ﭼﺎﭘﯥ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ وﻧﯿﻮ او ﺑﯿﺎ‬

‫ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﻣﻼ ﻧﻪ ﺷﻮل ﮐﻮﻻی ‪H‬ﻮل ﻪ وﻟﯿﮑﻲ‪> ،‬ﮑﻪ ‪H‬ﻮﻟﯥ ﺧﱪې ﭘﻪ ﭘ‪R‬ﺘﻮ‬

‫ﺗﺮې ﭘﻪ ﻧﺎﺑﻠﺪه ﻧﻮم ﺧﻮﺷﯥ ﺷﻮ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻧﻮر ﺧﭙﻞ >ﺎی ﺑﺪﻻوه ﭼﯥ ﭘﻪ دې ور>ﻮ ﮐﯥ‬

‫وې‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻫ˜ﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻪ وﻧﻪ ﻟﯿﮑﻲ ﭼﯥ ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ وﻧﯿﻮل‪ ،‬ﻧﻮ ورﴎه‬

‫ﯾﯥ ﺧﭙﻞ ادرس ﺷﭙ‪> F‬ﺎﯾﻪ ﺑﺪل ﮐ!ی و‪ .‬ﻫﻐﻪ دوې ﭼﻮرﻟﮑﯥ ﻟﯿﺪﻟﯥ وې ﭼﯥ ﻟﻪ‬

‫ﺳﱰاﺗﻴﮋي ﺑﻪ ﯾﯥ ﺑﺮﻣﻼ ﳾ‪ .‬ﻧﻮﻣﻮړي د دﻫﺮاوت ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ وﮐﺘﻞ‪ ،‬ﭘﻮﻫﯧﺪه ﭼﯥ ډﯦﺮ‬

‫دورﺟﯥ ﺨﻪ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﺮ ﻟﻮر اﻟﻮﺗﯥ وې‪ ،‬ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې ﻧﻪ و ﺧﱪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﯾﻮې‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐﯥ د اروز‪e‬ﺎن وو‪ ،‬او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻣﴩ ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﻫﻢ‬

‫ﮐﯥ ﯾﯥ ﮐﺮزی و‪ .‬ﻫﺮه ورځ ﺑﻪ ﯾﯥ ‪ Ë Ë‬ﳼ ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﯿﻮه ﭼﯥ ﮐﻮم ﺧﱪ ﺗﺮې‬

‫د ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ د ﺷ‪o‬ﱄ ﺳﯿﻤﯥ و‪ .‬دا ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻪ وه ﭼﯥ د دو‪n‬ﻤﻦ د زﯾ‪F‬ون ﻟﻪ ﺳﯿﻤﻮ‬

‫واروي‪ .‬د ﺧﱪوﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺧﱪ ﺷﻮ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺷﭙ‪ F‬ﻧﻮر وﻻﯾﺘﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ!ي‬

‫ﺨﻪ ﺗﯧﺮﯾﺪوﻧﮑﻲ وو‪ .‬ﻫﻐﻪ ﺳﻮچ ﮐﺎوه ﭼﯥ ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻫ‪o‬ﻏﻪ ﻣﻬﺎل ﭼﯧﺮې‬

‫وو‪ .‬ﺧﱪوﻧﻮ دا ﻫﻢ وﯾﲇ و ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ ﻧ‪F‬دې ﯾﻮ ﮐﻠﯽ ﻫﻢ ﺧﻮﺷﯥ ﮐ!ی‬

‫وي‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺷﻮروي ﴎه د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺟ‪!:‬ې ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﯥ داﺳﯥ ﮐﺘﻞ ﻟﮑﻪ ﯾﻮ ﻓﻠﻢ‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪١٢١‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪١٢٠‬‬

‫ﮐﯥ ﻫﻢ د ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ د ‪n‬ﺎروال ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ ‪oe‬رل ﺷﻮی و‪ ،‬ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﯾﯥ ﯾﻮ ﺑﻬﺮﻧﯽ‬

‫و‪ .‬اﯾﺎ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ‪:‬ﺮي او ﺧﻠﮏ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﴎه ﯾﻮ >ﺎی ﳾ؟ ﺳﯿﺪ دﻫﺮاوت ﺗﻪ‬

‫ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﭘﺮې اﯾ‪R‬ﯽ و ﭼﯥ ﻟﻪ ﺑﺎزار ﺨﻪ ﻟﯿﺪﻧﻪ وﮐ!ي‪ ،‬د ﻧﻮﻣﻮړي ﻟﻪ دﻧﺪې ﻻ‬

‫وﻻړ‪ ،‬ﻫﻐﻪ >ﺎن ﻫﻠﺘﻪ ﻣﺼﻮون اﺣﺴﺎﺳﺎوه‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ دﻫﺮاوت ﺗﻪ ﻧ‪F‬دې ﺷﻮ‪ ،‬وﯾﯥ‬

‫ﺷﭙ‪ F‬ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﻧﻪ وې ﭘﻮره ﭼﯥ د دې ﮐﺎر ﭘﻪ ﺳﺒﺐ ﻟﻪ ﻧﺪې ﻟﺮې ﺷﻮ‪ .‬اوس ﭼﯥ‬

‫ﻟﯿﺪل ﭼﯥ ډﯦﺮ ﺧﻠﮏ ﴎه ‪H‬ﻮل ﺷﻮي وو‪ ،‬ﻫﻐﻮی د ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﭘﻪ ﻟﻮر روان وو‪H ،‬ﻮﻟﻮ‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘ‪R‬ﯥ ﺳﭙﮑﯥ ﮐ!ې وط‪ ،‬ﺧﯿﺮو ﺟﺎن ﭘﺮﯦﮑ!ه وﮐ!ه ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﭙﻠﯥ دﻧﺪې ﺗﻪ‬

‫وﯾﻞ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﯧﺮ ﺷﻮ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪه ﭼﯥ دا ﺧﻠﮏ ﻪ واﻳﻲ او د ﻪ‬

‫ﺳﺘﻮن ﳾ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ وړاﻧﺪې ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه و‪e‬ﻮري‪ ،‬ﺧﻮ دا ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل‬

‫ﻟﭙﺎره روان وو‪ ،‬ﻟﻪ ﮐﺮزي ﺨﻪ ﺗﺮ ﺟﻼ ﮐﯧﺪو وروﺳﺘﻪ دﻫﺮاوت ﺗﻪ ﻧﻪ و راﻏﻠﯽ‪ .‬دی‬

‫و ﭼﯥ ﮐﺮزی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺗﻠﻠﯽ و‪ .‬ﻧﻮﻣﻮړی د ﭘﻮﭘﻠﺰﯾﻮ او ﺑﺎرﮐﺰﯾﻮ ﴎه ﯾﻮ >ﺎی‬

‫ﻫﻢ ﻟﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﴎه ﯾﻮ >ﺎی ﺷﻮ‪ ،‬ﺗﺮ ﺗﺎﻻŠ ﮐﲇ ﺗﯧﺮ ﺷﻮل‪ .‬دا د ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د‬

‫د ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ زﻧﺪان ﺗﻪ وﻻړ‪ ،‬ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ‪:‬ﺮي ﺧﻮﳾ ﮐ!ي‪ .‬ﻟﻪ ﻫﻐﻪ >ﺎی ﺑﯿﺎ ﺑﺎزار‬

‫اوﺳﯧﺪو اﺻﲇ ‪n‬ﺎر ‪e‬ﻮ‪H‬ﯽ و‪ .‬ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻢ ﺧﻠﮑﻮ د ﻣﺤﲇ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ‪e‬ﻮﻧ‪p‬و ﮐﯧﺪل‬

‫ﺗﻪ ﻧﻨﻮت او ‪H‬ﻮل ﺧﻠﮏ ﯾﯥ ﺧﱪ ﮐ!ل ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﻮر ﺗ‪R‬ﺘﯧﺪﱄ وو‪ .‬دا ﮐﺴﺎن ﭘﻪ‬

‫ﳌﺎﻧ‪A‬ﻞ‪ .‬ﺳﯿﺪ ﻟﻪ >ﯿﻨﻮ دوﺳﺘﺎﻧﻮ ﴎه وﮐﺘﻞ او د ﺳﯿﺪ ﭘﻪ ﻟﯿﺪو ﺣﯿﺮان ﺷﻮل‪ .‬ﻫﻐﻮی‬

‫ﻏﺮور د ‪n‬ﺎر ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ﮐﯥ روان وو‪ ،‬او ﻟﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﯾﯥ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻮی‬

‫ﻟﻪ ﺳﯿﺪ وﭘﻮ‪n‬ﺘﻞ‪":‬ﺗﻪ ﭼﯧﺮې وې؟ ﺗﻪ ﭘﻮﻫﯧ‪F‬ې ﭼﯥ ﻪ روان دي؟ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﻮر‬

‫ﴎه ﯾﻮ >ﺎی ﳾ‪ .‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ډﯦﺮ ﮐﺴﺎن د ﺣﺎﻻﺗﻮ د ﮐﺘﻮ ﭘﻪ ¦ﻪ وو‪ ،‬ﺧﻮ دې‬

‫وﺗ‪R‬ﺘﯧﺪل‪".‬‬

‫ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ ﯾﻮ >ﻞ ﺑﯿﺎ >ﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ واک ﮐﯥ وﮐﺘﻞ‪ .‬ﭘﺮ ‪pe‬وډﯾﻮ ﴎﺑﯧﺮه ﻫﺮ‬

‫ﭘﻪ ﻫﻤﺪې وﺧﺖ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د واﱄ د ﺗﯧ‪R‬ﺘﯥ ﺧﱪ ﺧﭙﻮر ﺷﻮ‪.‬‬

‫ﭼﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺎوه‪ ،‬ﺧﻮ دا ﺮ‪e‬ﻨﺪه ﺧﱪ وه ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﻮر ﺧﺘﻢ ﺷﻮل‪> .‬ﮑﻪ د‬

‫ﻫﻐﻪ د ﮐﺮزي ﻟﻪ ﻣﻼﺗ!و ﴎه ﭼﯥ ﻟﻪ ﭘﺨﻮا ﯾﯥ ورﴎه ﭘﯧﮋﻧﺪل ﻟﻪ وﺳﻠﻪ وال ﻣﻘﺎوﻣﺖ‬

‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷ‪o‬ل ﭘﻪ ‪H‬ﻮﻟﻪ ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ وﺗﯽ و‪ .‬وروﺳﺘﻪ ﺑﯿﺎ ﺧﯿﺮوﺟﺎن‬

‫ﺨﻪ ﮐﺎر وا ﻧﻪ ﺧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﯧﺪل ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﮐﺎر ﻧﻮر ﺧﻼص‬

‫ووﯾﻞ‪":‬ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﻪ دې ﻫﺮ ﻪ ﭘﻮه ﺷﻮي وو‪ ،‬ﻧﻮ >ﮑﻪ ﯾﯥ ﻏﺮوﻧﻮ ﺗﻪ ﭘ‪R‬ﯥ ﺳﭙﮑﯥ‬

‫ﺷﻮی و‪ .‬ﺗﺮ دې ﺧﱪو ﭘﻮﻫﯧﺪو وروﺳﺘﻪ ﺳﯿﺪ ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ د ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﺧﺘﯿ‪ 7‬ﻟﻮر ﺗﻪ‬

‫ﮐ!ې‪ .‬ﻫﻐﻮی ﯾﻮه وړوﮐﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﻪ ﻫﻢ ﻻ زړه ‪n‬ﻪ ﻧﻪ ﮐ!ای ﺷﻮی‪".‬‬

‫ﻣﯿﺮ اﺑﺎد ﺗﻨ‪:‬ﻲ ﺗﻪ وﻻړ‪ .‬دا ‪n‬ﺎر‪e‬ﻮ‪H‬ﯽ ﻟﻮټ ﺷﻮی و‪ ،‬د ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﺧﻠﮏ ﻫﻠﺘﻪ ﺗﻠﲇ وو‬

‫د ﮐﺮزي ﻣﻼﺗ!ي ﭘﻪ اﻧﺪﯦ‪R‬ﻨﻪ ﮐﯥ وو ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ )ﮐﺮزی( ﭼﯥ دا ‪H‬ﻮل ﻣﻘﺎوﻣﺖ‬

‫ﭼﯥ ﻟﻪ دوﮐﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﯿﺴﯥ‪ ،‬وﺳﻠﯥ‪ ،‬او ﻧﻮر ﺗﻮﮐﻲ ﻟﻮټ ﮐ!ي‪ .‬ﺳﯿﺪ ﻟﻪ ﻟﺮې ﻫﺮ ﻪ‬

‫ﯾﯥ را ﭘﯿﻞ ﮐ!ی و‪ ،‬اوس ﭼﯧﺮې و؟ >ﯿﻨﯥ ﯾﯥ د ژوﻧﺪ ﭘﻪ اړه اﻧﺪﯦ‪R‬ﻤﻦ وو‪ ،‬دوی ﻓﮑﺮ‬

‫وﻟﯿﺪل‪ ،‬ﻫﻐﻪ وارﺧﻄﺎ ﺷﻮ‪ ،‬او د ‪n‬ﺎر‪e‬ﻮ‪H‬ﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﯥ ﺑﺪ وﻟﯿﺪ‪ .‬ﻫﻐﻪ د ‪n‬ﺎر ﻣﻨ‪ 7‬ﺗﻪ‬

‫ﮐﺎوه ﭼﯥ ‪n‬ﺎﯾﻲ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﯾﻮ ﻪ ﭘﯧ“ ﳾ‪ .‬ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ور وﺳﭙﺎرل‬

‫وﻻړ‪ ،‬وﯾﯥ ﻟﯿﺪل ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د رژﯾﻢ د ‪n‬ﺎروال وژل ﮐﯧﺪل او >ﻮړﻧﺪ ﮐﯧﺪل دروغ‬

‫ﺷﻮ‪ ،‬ﺧﻮ اوس ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪل ﭼﯥ ﻪ وﮐ!ي؟ ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﺳﯿﺪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ وﮐ!ه ﭼﯥ ﮐﺮزی‬

‫و‪ ،‬ﭘﻪ ﻫﻤﺪې وﺧﺖ ﮐﯥ د ﻫﻐﻪ ﺳﯿﺎل ﻣﻼ ﺷﻔﯿﻖ ورﺗﻪ د ﺳﺎﺗﻨ‪A‬ﺎی وړاﻧﺪﯾﺰ وﮐ!‪.‬‬

‫ور ﭘﯿﺪا ﮐ!ي‪ ،‬ﺧﻮ ﺳﯿﺪ ﭼﯥ >ﺎن ﯾﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ‪n‬ﺎروال ‪oe‬رﻟﯽ و‪ ،‬ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪه ﭼﯥ‬

‫ﺳﯿﺪ >ﺎن د ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ‪n‬ﺎروال ﻣﻘﺮر ﮐ!‪ .‬ﮐﻮم ﺑﻞ ﮐﺲ دې ﻮﮐ‪ K‬ﺗﻪ زړه ﻧﻪ ‪n‬ﻪ‬

‫ﮐﺮزی ﭼﯧﺮې و‪ .‬د ﭘﺨﻮا ﭘﻪ ﯧﺮ ﯾﻮ >ﻞ ﺑﯿﺎ ﻗﻮﻣﻲ در>ﻮﻧﻪ راﭘﻴﺪا ﺷﻮل‪ ،‬ﯾﻮ ﻟﻮر ﺗﻪ‬

‫ﮐﺎوه‪ ،‬دا ﭼﯥ ﺳﯿﺪ د ﮐﺮزي ﻟﭙﺎره ډﯦﺮ ﻪ ﮐ!ي و‪ ،‬ﻧﻮ ﻫﻐﻪ دا ﻮﮐ‪ K‬د >ﺎن ﻟﭙﺎره‬

‫ﭘﻮﭘﻠﺰي او ﺑﻞ ﻟﻮر ﺗﻪ ﺑﺎرﮐﺰي وو‪ .‬ﻟﻪ دې ﴎه ﯾﻮ >ﻞ ﺑﯿﺎ ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﭘﻪ ﻗﻮﻣﻲ ﺗﺮﺑ‪:‬ﻨ‪K‬‬

‫ﺧﻮ‪n‬ﻪ ﮐ!ه‪ .‬د ﻫﻐﻪ ﻟﻮﻣ!ی اﻣﺮ دا و ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻮټ او ﺗﺎﻻن ﭘﺎی ﺗﻪ ورﺳﯧ‪F‬ي‪ .‬دا ﭼﯥ‬

‫و وﯦﺸﻞ ﺷﻮ‪ .‬د ﮐﺮزي درک ﻻ ﻧﻪ و ﺮ‪e‬ﻨﺪ‪> .‬ﯿﻨﯥ ﮐﺴﺎن ﻟﻪ ﺗﺮﯾﻨﮑﻮ‪H‬ﻪ ﺑﻬﺮ‬

‫د ﻫﻐﻪ اﻣﺮ ﭘﺮ >ﺎی ﺷﻮی و‪ ،‬ﮐﻪ ﻧﻪ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻪ دﻧﺪه اﺟﺮا ﮐ!ې وه‪.‬‬

‫ﭼﻬﺎرﭼﯿﻨﻮ‪ ،‬دﻫﺮاوت او ان ﮐﻮﯾ)ﯥ ﺗﻪ وﻻړل ﭼﯥ ﮐﺮزی ﭘﯿﺪا ﮐ!ي‪ ،‬ﭘﻪ ﮐﻮﻳ)ﻪ ﮐﯥ‬

‫وروﺳﺘﻪ ﯾﻮ ﺑﻞ ‪n‬ﺎروال راﻏﯽ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧ)ﻪ ﭘﻮﭘﻠﺰی او ﺗﺮ ﺳﯿﺪ ﯾﯥ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ‬

‫ﯾﯥ د ﮐﺮزي ﻟﻪ ورور اﺣﻤﺪوﱄ ﺨﻪ ﭘﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ ﮐ!ې وه‪ .‬داﺳﯥ ﺧﱪ را ورﺳﯧﺪ ﭼﯥ د‬

‫ﺗﺠﺮﺑﻪ زﯾﺎﺗﻪ وه‪ .‬د ﻫﻐﻪ ﻧﻮم ﺧﯿﺮوﺟﺎن و‪ .‬دا ﮐﺲ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د واﮐﻤﻨ‪ K‬ﭘﻪ ﻟﻮﻣ!ﯾﻮ‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪١٢٣‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪١٢٢‬‬

‫دوﮐﺎﻧﺪاران‪ ،‬واړه ﺗﺠﺎران او ﺑﺰ‪e‬ﺮان دي‪ .‬دا ﺧﻠﮏ ﻟﻪ اﻗﺘﺼﺎدي اړﺧﻪ ﺳﺨﺖ‬

‫ﮐﺮزي ورور ﺧﱪ و ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ و‪ .‬او ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ﯾﯥ ﮐﺮزی ﺑﻪ ژر ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﺗﻪ‬

‫ﻟﻮﯾﺪﱄ دي‪ .‬دوی ﺗﻞ ﭘﺪې ﻓﮑﺮ دي‪ ،‬ﻟﻪ ﭼﺎ ﻣﻼﺗ! وﮐ!ي ﭼﯥ ﻣﻮږ ﺗﻪ ﻧﺠﺎت‬

‫ورﳾ‪.‬‬

‫راﮐ!ي؟ ﭘﺮ دوی ﯾﯥ ﺗﻮﭘﯿﺮ ﻧﺸﺘﻪ‪ ،‬ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن وي او ﮐﻪ ﻧﻮر ﻮک‪ .‬دا ﻣﻬﺎل د‬

‫ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻮﭘﻠﺰﯾﻮ ﻫ˜ﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ!ي‪ ،‬د ﺑﺎرﮐﺮزﯾﻮ ﻣﴩ روزي ﺧﺎن ﻫﻢ‬

‫ﻫﻐﻮی د ﻫﯿﻠﻮ ﺳﱰ‪e‬ﯥ زﻣﻮږ ﻟﻮر ﺗﻪ دي‪ ".‬اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﭘﺮ ‪H‬ﻐﺮ ﭼﻬﺎر زاﻧﻮ ﮐ‪R‬ﯧﻨﺎﺳﺖ‪ ،‬ﻫﻮا‬

‫راورﺳﯧﺪ‪ .‬ﻫﻐﻪ د ﮐﺮزي ﻣﻼﺗ! ﻧﻪ ﮐﺎوه‪> ،‬ﮑﻪ ﻫﻐﻪ د ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﴎه اوږده‬

‫ﻫﻢ ﺳ!ه وه‪ .‬د ﻫﻐﻮی ﺗﺮﻣﺨﯥ د ‪e‬ﺎز ﺑﺨﺎرۍ رو‪n‬ﺎﻧﻪ وه‪ ،‬ﺗﺮ ﻣﺨﯥ ﯾﯥ د ﭼﺎی ﭘﯿﺎﻟﯥ‬

‫دو‪n‬ﻤﻨﻲ ﻟﺮﻟﻪ‪ .‬ﭘﺨﻮا د دواړو ﺧﻮاوو ډﯦﺮ ﮐﺴﺎن وژل ﺷﻮي وو‪ ،‬ان ﮐﺮزی ﻫﻢ ﺗﺮ‬

‫او د ﺧﻮړو ﻟﻮی ﻟﻮ‪n‬ﻲ اﯾ‪R‬ﻲ وو‪H .‬ﻮﻟﻮ ﮐﺮزي ﺗﻪ ﮐﺘﻞ‪ .‬اﻣﯿﺮاﯾﻦ ¦ﻪ ﻟﺮﻟﻪ ﭼﯥ د‬

‫ﺧﻄﺮ ﻻﻧﺪې و‪ .‬اوس روزي ﺧﺎن د ﻧﻮرو وراﻧﯿﻮ ﭘﻪ ¦ﻪ و‪ ،‬ده ﺗﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ دﻧﻨﻪ‬

‫ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﭘﻪ اړه ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻮﻣ!ۍ ﺷﻮرا ﺑﺮاﺑﺮه ﳾ‪.‬‬

‫ﮐﯥ اړﯾﮑﻮ دا ﻓﺮﺻﺖ ﭘﻪ ﻻس ورﮐ!ی و ﭼﯥ د اروز‪e‬ﺎن ﭘﻪ ﺷ‪o‬ﱄ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﭘ)ﯥ‬

‫ﮐﺮزی ﯾﻮ >ﻞ ﺑﯿﺎ ﭘﻪ ﺗﻠﯿﻔﻮن ﺑﻮﺧﺖ ﺷﻮ‪ .‬ﻟﻪ ﻮ ور>ﻮ راﻫﯿﺴﯥ اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﻟﻪ ﮐﺮزي‬

‫وﺳﻠﯥ وﻣﻮﻣﻲ‪ .‬ﭘﻪ دې وﺳﻠﻮ ﺳﻤﺒﺎل ‪n‬ﺎر ﺗﻪ ﻧﻨﻮت‪ .‬ﻟﻮﻣ!ی د وﻻﯾﺖ ﻣﻘﺎم ﺗﻪ وﻻړ‪،‬‬

‫ﴎه دی‪ ،‬د ﺗﻠﯿﻔﻮن ﭘﻪ ارز‪n‬ﺖ ﭘﻮه ﺷﻮی‪ .‬ﺗﻠﯿﻔﻮن د ﻫﻐﻪ >ﻮاﮐﻤﻨﻪ وﺳﻠﻪ وه او د‬

‫ﺧﻮ ﻫﻐﻪ وداﻧ‪ K‬ﺧﺎﱄ وه‪ .‬وروﺳﺘﻪ د ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧ‪ K‬ﻣﻘﺎم ﺗﻪ وﻻړ‪ ،‬ﻫﻠﺘﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ‬

‫ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﯥ ﮐﺎراوه‪ .‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﮐﺮزي ‪H‬ﻮﻟﯥ ﺧﱪې اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﺗﻪ ﻧﻪ‬

‫ﴎه ﻧ‪R‬ﺘﻪ وﺷﻮه ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻣﺎﺗﯥ وﺧﻮړه‪ .‬ﭘﻨ‪A‬ﻪ ﮐﺴﺎن و وژل ﺷﻮل‬

‫ژﺑﺎړﻟﯥ‪ ،‬ﺧﻮ دا >ﻞ ﯾﯥ ورﺗﻪ ژﺑﺎړه وﮐ!ه‪":‬ﻟﻪ درﯦﯿﻮ ﺨﻪ ﺗﺮ ﭘﻨ‪A‬ﻪ زره ﻃﺎﻟﺒﺎن زﻣﻮږ ﭘﻪ‬

‫ﭼﯥ ﭘﮑﯥ ﻠﻮر د روزي ﺧﺎن ﮐﺴﺎن وو‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن وﺗ‪R‬ﺘﯧﺪل‪ ،‬د روزي ﺧﺎن‬

‫ﻟﻮر را روان دي‪ .‬ﻫﻐﻮی ﻣﺎ ﻏﻮاړي‪ ،‬ﮐﻪ ژوﻧﺪی وم او ﮐﻪ ﻣ!‪ ".‬ﮐﺮزي دا ﻫﺮ ﻪ ﭘﻪ‬

‫ﮐﺴﺎن ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧ‪ K‬ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ‪ ،‬او د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮې وﺳﻠﯥ ﯾﯥ ﭘﻪ واک ﮐﯥ‬

‫ﺳ!ه ﺳﯿﻨﻪ او ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ وﯦﺮې ووﯾﻞ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ دې ﴎه ﯾﻮه ‪H‬ﻮﮐﻪ ﻫﻢ وﮐ!ه‪n":‬ﺎﯾﻲ ﻫﻐﻮی‬

‫واﺧﯿﺴﺘﯥ‪.‬‬

‫ﭘﻪ ﭘ‪R‬ﻮ راﳾ‪ ".‬اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﭘﻮﻫﯧﺪه ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻫﺮ ﻪ ﻣﻤﮑﻦ دي‪ .‬ﯾﻮ >ﻞ‬

‫ﮐﺮزی ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﺗﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻮ ﭘﺮ وﺧﺖ اﻧﺪﯦ‪R‬ﻤﻦ و‪ ،‬ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ‪:‬ﺮي ﺑﻪ د‬

‫ﺑﯿﺎ ﺧﱪې ﺗﺮﯾﻨ‪:‬ﻠﯥ ﺷﻮې‪ .‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ >ﻮاک ﺑﻪ ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻟ‪F‬و ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ‬

‫اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺘﻮن ﻪ ﻏﱪ‪e‬ﻮن و‪n‬ﻴﻲ‪ .‬ﭘﻪ ر‪n‬ﺘﯿﺎ ﴎه ﻻ ﻫﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎره ﮐﺴﺎن‬

‫ورﺳﯧ‪F‬ي‪.‬‬

‫وو ﭼﯥ ﻫﻐﻮی د ﻟﻮﯾﺪﻳ‪A‬ﻮاﻟﻮ ﺷﺘﻮن ﺗﻪ زړه ﻧﻪ ‪n‬ﻪ ﮐﺎوه‪> .‬ﯿﻨﯥ >ﮑﻪ ﻟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ‬

‫ﮐﺮزي ﻟﻪ وﯦﺮې او ډار ﭘﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﻮراک ﭘﯿﻞ وﮐ!‪ .‬ﻫﻐﻪ اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﺗﻪ ور وﮐﺘﻞ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ‬

‫ﺗﺮ ﭘﻮزې وو ﭼﯥ د روﺳﺎﻧﻮ ﴎه ﺗﺮ ﺟ‪!:‬ې وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺎﺮ‪e‬ﻨﺪ ﺑﺮﺧﻠﯿﮏ‬

‫ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻪ وﯦﺮې ﭘﺮﺗﻪ ډوډۍ وﺧﻮري‪ .‬اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﭘﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﯥ و‪ ،‬ﻓﮑﺮ ﯾﯥ ﮐﺎوه ﭼﯥ د‬

‫ﺗﻪ ﭘﺮې اﯾ‪R‬ﻲ و‪ .‬دا ﻣﻬﺎل ﭘﻪ ‪n‬ﺎر ﮐﯥ ﻪ اﻧﺪﯦ‪R‬ﻨﯥ وې‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﮐﺮزی ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ‬

‫‪n‬ﺎر ﺳﺎﺗﻨﻪ او د >ﺎن ﺳﺎﺗﻨﻪ ﯾﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﮐ!ې وای‪ .‬ﮐﺮزي ووﯾﻞ دا ﭘﻪ دې ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻪ ده‬

‫ﺗﻪ ﻧﻨﻮت‪ ،‬ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ د وﻻﯾﺖ ﻣﻘﺎم ﺳﭙﻴﻨﯥ وداﻧ‪ K‬ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻞ ﺷﻮ‪ ،‬داﺳﯥ ﻟﮑﻪ ﻫﻐﻪ‬

‫ﭼﯥ ﻣﻮږ ﺑﺎﯾﺪ د روژې ﻟﻮﻣ!ۍ ورځ وﻧﻪ ﳌﺎﻧ‪A‬ﻮ‪ .‬د اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﭘﻪ ﻓﮑﺮ ﭼﯥ روژه ﺑﻪ ﯾﯥ د‬

‫ﭼﯥ د دې ﺳﯿﻤﯥ ﻣﴩ و‪ .‬ﻫﻠﺘﻪ ورﴎه ډﯦﺮ ﭘﺨﻮاŠ ﺟﻨ‪:‬ﯿﺎﱄ ﯾﻮ >ﺎی ﺷﻮل‪ ،‬ﻟﮑﻪ‬

‫ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺧﻨ‪ p‬ﳾ‪> ،‬ﮑﻪ د ﻫﻐﻮی د ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﻪ اوج ﮐﯥ روژه راورﺳﯧﺪه او‬

‫ﻣﻌﻠﻢ رﺣﻤﺖ ﷲ‪ ،‬ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﻣﺎﻣﺎ‪ ،‬ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ‪ ،‬او روزي ﺧﺎن‪.‬‬

‫دا ﺑﻪ ﻠﻮر اووﻧ‪ K‬دوام ﮐﻮي‪ .‬د ﮐﺮزي ﮐﺴﺎن ﺑﻪ ډﯦﺮ ﺿﻌﯿﻒ ﳾ‪> ،‬ﮑﻪ ﻫﻐﻮی ﺑﻪ‬

‫د ﮐﺮزي زړه ﺗﮑﯿﻪ ﺷﻮ‪ .‬ﻫﻐﻪ اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ ﮐ‪R‬ﯧﻨﻲ‪ ،‬او وﯾﯥ وﯾﻞ‪":‬دوی ﻟﻪ‬

‫‪H‬ﻮﻟﻪ ورځ روژه ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ وي‪ ،‬ﻧﻮ >ﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ﻪ ﭘﻪ ﺗﻮان ﻧﻪ وي‪ .‬او ‪n‬ﺎﯾﻲ ﻃﺎﻟﺒﺎن‬

‫ﻣﻮږ او ﺗﺎﺳﯥ ﴎه ﺧﻮښ دي‪ ".‬د اروز‪e‬ﺎن ﭘﻪ اړه ﯾﯥ ووﯾﻞ‪":‬دوی ﻟﻮړې ¦ﯥ ﻟﺮي‪.‬‬

‫ﻫﻢ ﻫﻤﺪاﺳﯥ وي‪.‬‬

‫ﺗﺎﺳﯥ اوس ﭘﺪې ﺧﻠﮑﻮ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻮﻻی ﺷﺊ‪ .‬ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﻮر دﻟﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ‪ .‬ﻫﻐﻮی ﭘﻪ‬

‫اﻣﯿﺮاﯾﻦ د ډوډۍ ﭘﻪ ﯾﻮې ‪e‬ﻮﻟﯥ ﭘﺴﯥ ﯾﻮ ﻪ ﻏﻮ‪n‬ﻪ ﺧﻮﻟﯥ ﺗﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐ!ه‪ .‬اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﺗﻪ‬

‫ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐﯥ دي او ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ﻟﻮﯾﻪ ﺟ‪!:‬ه ﻫﻢ ﭘﺎی ﺗﻪ ورﺳﯧ‪F‬ي‪ .‬دﻟﺘﻪ ﺧﻠﮏ‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪١٢٥‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪١٢٤‬‬

‫ﭼﯥ ﮐﺮزي ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﮐﯥ دوﻣﺮه ﺗﻮان ﻧﻪ ﻻره ﭼﯥ ﻣﻠﯧﺸﻪ ﺟﻮړه ﮐ!ي‪ .‬اوس ﻧﻮر‬

‫ﻧﻮر >ﻤﮑﯥ >ﺎی ﻧﻪ ورﮐﺎوه‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﮐﺮزي او ﭘﻪ ﮐﻮ‪H‬ﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻧﺎﺳﺘﻮ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩاﻧﻮ‬

‫وﺧﺖ ﻧﻪ و‪ ،‬د ﮐﺮزي ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﮐﯥ واﭼﻮل ﺷﻮل او ﻟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﴎه ﯾﻮ >ﺎی‬

‫ﺨﻪ د ﺑﻬﺮ وﺗﻮ اﺟﺎزه واﺧﯿﺴﺘﻪ‪ .‬ﮐﺮزي ﻣﴩاﻧﻮ ﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﭙﻞ ﺧﻠﮏ ﴎه‬

‫روان ﺷﻮل‪ .‬ﻫﻐﻮی د ﺳﻬﺎر ﭘﻪ ﻠﻮر ﺑﺠﯥ ﻟﻪ ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﺑﻬﺮ ووﺗﻞ او ﮐﺮزی ﭘﻪ ‪n‬ﺎر‬

‫‪H‬ﻮل او ﻣﻨﺴﺠﻢ ﮐ!ي‪ .‬اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﺧﭙﻠﻮ دووﻟﺴﻮ ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ورﻏﯽ او ﻫﻐﻮی ﺗﻪ‬

‫ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ‪.‬‬

‫ﯾﯥ ﻫﺮ ﻪ ﭘﻪ ډا‪e‬ﻪ ووﯾﻞ‪ ،‬ﭘﺮې ﻧﻪ ‪n‬ﻮدل ﭼﯥ ﻪ وواﯾﻲ‪ ،‬د اړﯾﮑﻮ ﻣﺴﻮول ﺗﻪ ﯾﯥ‬

‫ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ‪n‬ﺎره وﺗﲇ ﯾﻮې ﻫﻮارې ﺳﻄﺤﯥ ﺗﻪ ووﺗﻞ‪ .‬اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ >ﺎﯾﻪ‬

‫ووﯾﻞ ﺑﺎﯾﺪ اړﯾﮑﻪ وﻧﯿﴘ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن د اروز‪e‬ﺎن ﭘﺮ ﻟﻮر ﭘﻪ ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ‬

‫دو‪n‬ﻤﻦ و‪e‬ﻮري ﭼﯥ ﻮﻣﺮه >ﻮاﮐﻤﻦ دی‪ .‬ﻫﺮ ﭼﺎ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د راﺗ‪ d‬د ﻻرې ﭘﻪ اړه‬

‫رارﺳﯧﺪوﻧﮑﻲ دي‪.‬‬

‫ﺑﯧﻞ ﻧﻈﺮ ﻻره‪ .‬ﭼﺎ ﺑﻪ وﯾﻞ ﺳﯿﺪه ﭘﺮ ﺳ!ک را روان دي‪ ،‬ﭼﺎ ﺑﻪ وﯾﻞ ﭘﻪ ﮐﻠﯿﻮ ﮐﯥ‬

‫ﺳﯿﺪ ﻟﻮﻣ!ی ﮐﺲ و ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې و درﯦﺪ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻮارﻟﺴﻮ ﻧﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ‬

‫ﺗﯧﺮﯦ‪F‬ې‪ ،‬ﭼﺎ ﺑﻪ وﯾﻞ ﭘﻪ ﻏﺮه را اوړي‪ .‬اﻣﯿﺮاﯾﻦ ووﯾﻞ‪":‬ﺳﯿﻤﻪ ﺗﺮ ﺎر ﻻﻧﺪې وﻧﯿﺴﺊ‪".‬‬

‫ﴎه د ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﭘﻪ ﺷ‪o‬ل ﺧﯿﺘ‪A‬ﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﻧﺎﺳﺖ و‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﯾﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د‬

‫وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و ﺨﻪ ﯾﻮه ﯾﯥ دوړې وﻟﯿﺪې او ﺧﭙﻞ ﻗﻮﻣﻨﺪان ﺗﻪ ﯾﯥ ور ﭘﺎم ﮐ!‪،‬‬

‫راﺗ‪ d‬واورﯦﺪل‪ ،‬ﻫﻐﻮی د ﺗﻌﻠﯿﻢ او ﺗﺮﺑﯿﯥ ﻟﻪ رﯾﺎﺳﺘﻪ ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﺑﻮﺗﻠﻞ او ﻣﺨﺘﻪ وﻻړل‪.‬‬

‫ﻫﻐﻪ ﭼﯥ وﮐﺘﻞ وﯾﯥ ﻟﯿﺪل ډﯦﺮ ﺑﺎﯾﭙﻮروﻧﻪ‪ ،‬ﺟﯿﭗ‪ ،‬او ﻧﻮر ﻣﻮ‪H‬ﺮوﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﻠﮑﻮ او وﺳﻠﻮ‬

‫ﺳﯿﺪ ﻻ ﻧﻪ و ﺧﱪ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻮﻣﺮه ﻟﻮﯾﻪ ډﻟﻪ را رواﻧﻪ وه‪ .‬ﻟﻪ روژه ﻣﺎ‪ f‬وروﺳﺘﻪ‬

‫ﺑﺎر ﭼﯥ د ‪H‬ﺎﻧﮏ ﺿﺪ راﮐ)ﻮﻧﻪ ﻫﻢ ورﴎه وو‪ ،‬د ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ د ‪n‬ﺎر ﭘﺮ ﻟﻮر را روان وو‪.‬‬

‫ﯾﯥ د ﻣﺎ‪n‬ﺎم ﳌﻮﻧ‪A‬ﻮﻧﻪ وﮐ!ل‪ ،‬او د ﮐﻮ‪H‬ﯥ ﺗﺮ ﺷﺎه ﯾﯥ ﺳﱰاﺗﻴﮋﯾﮏ ﻣﻮﻗﯿﻌﺘﻮﻧﻪ وﻧﯿﻮل‪.‬‬

‫د اړﯾﮑﻮ ﻣﺴﻮول )ﯾﻮﺷﯿﺘﺎ( ﯾﻮه وړه اﻟﻪ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ واﺧﯿﺴﺘﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ‬

‫ﻫﻐﻮی وﯦ“ او ﭼﻤﺘﻮ وو‪ .‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ډﻟﻪ را ورﺳﯧﺪه‪ ،‬ﻟﻪ ﻟﺮې ﻳﯥ ﭘﻪ ﻟﻮډﺳﭙﮑﺮو ﮐﯥ د‬

‫ﺟ‪!:‬ه ﮐﯥ >ﺎﻧ‪!:‬ې وه‪ .‬دا ﻟﯿﺰر ﻟﺮوﻧﮑﯥ اﻟﻪ وه ﭼﯥ د ﭘﻠﯿﻮ ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و ﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﺮ ﻫﻐﻪ‬

‫)ﷲ اﮐﱪ( ﻏ‪F‬وﻧﻪ ﮐﻮل‪ .‬دې ﻏ‪F‬وﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﮐﯥ ازاﻧ‪:‬ﻪ ﮐﻮﻟﻪ‪ .‬ﻏ‪F‬وﻧﻪ ډﯦﺮ ﻟﻮړ وو‪،‬‬

‫ﺳﯿﻤﻪ ﻟﻮﯦﺪﻟﻪ ﭼﯧﺮې ﯾﯥ ﭼﯥ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ اﻟﻮﺗﮑﯥ ¨ﺒﺎر وﮐ!ی‪ .‬ﯾﺎﻧﯥ ﭘﻪ ‪H‬ﻮﻟﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ‬

‫ﺳﯿﺪ درک ﮐ!ل ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ډﯦﺮ وو‪ ،‬ﻧﻮ >ﮑﻪ ﯾﯥ ﻣﺎﺗﯥ ﻧﻪ ﺷﻮی ورﮐﻮﻟﯽ‪ .‬ﻏ!ي ﯾﯥ‬

‫اﻟﻮﺗﮑﻮ ﺗﻪ د ¨ﻮﻧﻮ ﻏﻮر>ﻮﻟﻮ ﻣﻮﻗﯿﻌﺖ ﭘﻪ ‪e‬ﻮﺗﻪ ﮐﺎوه‪ .‬دا ﻣﻬﺎل د اﺳ‪o‬ن ﻣﺦ ‪H‬ﻮل‬

‫ﺑﯿﺎ ﻫﻢ وﻧﻪ ﺗ‪R‬ﺘﯧﺪل‪ ،‬ﺧﭙﻞ ‪H‬ﻮﭘﮏ ﭘﻪ ﻻس د ﻏﺮه ﻟﻮر ﺗﻪ وﻻړ‪.‬‬

‫ﺟﯿ‪ j‬اﻟﻮﺗﮑﻮ ﻧﯿﻮﻟﯽ و‪ .‬د ‪e‬ﻮﺗﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎن د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ‪ 7‬ﮐﯥ وو‪،‬‬

‫ﺷﯧﺒﯥ ﻧﻪ وې ﺗﯧﺮې ﭼﯥ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ﺟﯿ‪ j‬اﻟﻮﺗﮑﯥ ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ‪n‬ﺎر ﺗﻪ راورﺳﯧﺪې‪،‬‬

‫اﻓﻐﺎﻧﺎن اﻧﺪﯦ‪R‬ﻤﻦ وو ﭼﯥ ﻪ ﺑﻪ ﭘﯧ“ ﳾ‪) .‬ﯾﻮﺷﯿﺘﺎ( د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﻮ‪H‬ﺮو ﺨﻪ ﭘﻪ‬

‫ﻫﻐﻮی ﻟﻪ اﻣﯿﺮاﯾﻦ او د ﺧﭙﻞ ﻟﻮﻣ!ۍ ﻟﯿﮑﯥ ﻟﻪ ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و ﴎه ﭘﻪ ¦ﺎس ﮐﯥ وې‪H ،‬ﻮل‬

‫ﻟﻮﻣ!ﯾﻮ ﻳﯥ ﻟﯿﺰر وﻟ‪:‬ﺎوه‪ ،‬د اﻟﻮﺗﮑﻮ ﻧ‪R‬ﻪ ﺑﺮاﺑﺮه ﺷﻮه او ﭘﯿﻠﻮ‪H‬ﺎﻧﻮ ¨ﻮﻧﻪ ﭘﺮې را‪e‬ﻮزار‬

‫ﭘﻮه وو ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻮﯾﻪ ډﻟﻪ د ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺨﻪ د ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﭘﺮ ﻟﻮر رارواﻧﻪ وه‪.‬‬

‫ﮐ!ل‪ .‬ﻟﻮﻣ!ی ﺑﻢ ﺧﻄﺎ وﻻړ‪ .‬د ﺳﻬﺎر ﭘﻨ‪A‬ﻪ ﺑﺠﯥ ﮐﯧﺪوﻧﮑﯥ وې‪ ،‬ﳌﺮ ﭘﻪ ﺧﺘﻮ و‪ .‬د‬

‫اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﭼﯥ دﯦﺮش ﮐﻠﻦ و‪ ،‬اﭘﻠﺘﯥ وﯾﻠﯥ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐﯥ ﻧﻪ و‪ ،‬ﺣﺎﻻت ورﺑﺎﻧﺪې‬

‫اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﭘﺮ ﺷﺎوﺧﻮا وﻻړ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻣﺎﯾﻮﺳﻪ وو‪ .‬ﺑﻞ ﺑﻢ ﯾﯥ ‪e‬ﻮزار ﮐ!‪ ،‬ﺷﯧﺒﯥ وروﺳﺘﻪ د‬

‫ﺳﺨﺖ و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ‪e‬ﺮم >ﮑﻪ ﻧﻪ و‪ ،‬ﭼﯥ دا ډول ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺣﺎﻻت ورﺗﻪ د زﻏﻢ وړ ﻧﻪ و‪ ،‬او‬

‫اﺳ‪o‬ن ﻣﺦ ﯾﻮ >ﻞ ﺑﯿﺎ اﻟﻮﺗﮑﻮ وﻧﯿﻮ‪ ،‬ﯾﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭘﺴﯥ ¨ﻮﻧﻪ ﯾﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ ډﻟﻪ ﯾﯿﺰ‬

‫ﺑﺎﯾﺪ ﻏﱪ‪e‬ﻮن ﯾﯥ ‪n‬ﻮوﻟﯽ وای‪.‬‬

‫ﮐﺎروان وﻏﻮ>ﻮل‪.‬‬

‫اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﮐﺮزي ﺗﻪ ورﻏﯽ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﯾﯥ وﭘﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭼﯥ ﮐﺴﺎن ﯾﯥ ﭼﯧﺮې دي‪ .‬ﻟﻪ ﻫﻐﻪ‬

‫اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﻫﻠﻪ ﻫﯧ“ ﺷﻮ ﭼﯥ وﯾﯥ ﻟﯿﺪل داﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﺗﻮﺟﻪ ¨ﺒﺎرۍ ﺟﻠﺐ ﻧﻪ‬

‫ﴎه ﯾﻮازې دووﻟﺲ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و وو‪ ،‬ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﯾﯥ ﻟﻪ اروز‪e‬ﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﴎه ﭘﻪ ﻣﻠ‪:‬ﺮﺗﯿﺎ‬

‫ﮐ!ای ﺷﻮه‪ .‬ﻫﻐﻮی ﭘ‪R‬ﯧ‪ Šo‬اﺣﺴﺎﺳﻮﻟﻪ‪ ،‬او ﺧﭙﻠﻮ ﭘ‪R‬ﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ ﮐﺘﻞ‪ .‬ﻧﻪ ﯾﯥ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺎﺗﯥ ورﮐ!ي‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﯾﯥ د ﮐﺮزي ﮐﺴﺎن د وداﻧ‪ K‬ﺑﻬﺮ ﴎه ‪H‬ﻮل ﮐ!ل‪،‬‬

‫ﻧﻮر ﻪ وﮐ!ي‪ ،‬ﯾﻮازې ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﯾﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ دې >ﺎﯾﻪ وﻻړ ﳾ‪ .‬دا ډول ﺟ‪!:‬ه ﯾﯥ ﻧﻪ‬

‫ﯾﻮازې دﯦﺮش ﮐﺴﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮل‪ ،‬ﭼﯥ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﯾﯥ ﻧﻪ ﮐﺎوه‪ .‬دا اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺟﻮﺗﻪ وه‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪١٢٧‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪١٢٦‬‬

‫ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻟﻪ ‪n‬ﺎره درې ﮐﯿﻠﻮﻣﱰه ﻟﺮې وو‪ .‬اﻣﯿﺮاﯾﻦ او د ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و د اړﯾﮑﻮ ﻣﺴﻮول‬

‫وه ﻟﯿﺪﻟﯥ‪ .‬ﺑﯥ ﺷﻤﯧﺮه ﻃﺎﻟﺒﺎن ﯾﯥ ﭘﺮ ﻟﻮر را روان وو‪ ،‬او ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﻠﻮﯦ‪R‬ﺘﻮ اﺿﺎﻓﻪ‬

‫ﯾﻮ >ﻞ ﺑﯿﺎ ﻟﻪ ﭘﯿﻠﻮ‪H‬ﺎﻧﻮ ﴎه اړﯾﮑﯥ ‪H‬ﯿﻨ‪:‬ﯥ ﮐ!ې‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﯾﯥ >ﺎﯾﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻧ‪R‬ﻪ ﮐ!ل‪،‬‬

‫ﻧﻪ وو‪ .‬ﻓﮑﺮ ﯾﯥ ﮐﺎوه ﭼﯥ ﻟﻪ دې ﴎه ﺑﻪ ﻟﻮﺑﻪ ﭘﺎی ﺗﻪ وﻧﻪ رﺳﯧ‪F‬ي‪ .‬اﻣﯿﺮاﯾﻦ وﮐﺘﻞ‬

‫او ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﴎه ﯾﻮ >ﺎی ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺷﻮل‪ .‬ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻر ﮐﯥ ﭘﺮوت ﺗﻨ‪:‬ﻲ‬

‫ﭼﯥ ﺷﺎوﺧﻮا ﮐﺴﺎﻧﻮ ورﺗﻪ ﻧﯧﻎ ﮐﺘﻞ‪ .‬ﻫﻐﻮی د ﺟ‪!:‬ې ډ‪e‬ﺮ ﺗﻪ ﮐﻮم ﮐﺴﺎن داﺧﻞ ﻧﻪ‬

‫ﺑﺎﻧﺪې ﺳﺨﺖ ¨ﻮﻧﻪ ﯾﻮ ﭘﺮ ﺑﻞ ﭘﺴﯥ وﻏﻮر>ﻮل ﺷﻮل‪ .‬د اﺳ‪o‬ن ﻟﻮر ﺗﻪ ﻟﻮ‪e‬ﯽ ﭘﻮرﺗﻪ‬

‫ﮐ!ل‪ ،‬او ﻧﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ د ﺟ‪!:‬ې او ﻫﻮاﯾﻲ ¨ﺒﺎرۍ د اﻏﯧﺰ ﭘﻪ اړه ﮐﻮم ﻧﻈﺮ‬

‫ﮐﯧﺪه‪ .‬ﻫﻮاﯾﻲ ¨ﺒﺎرۍ ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻪ اوږدې ﺷﻮې‪) ،‬ﯾﻮﺷﯿﺘﺎ(د ﺧﭙﻞ ﻟﯿﺰر ﭘﺮ ﻣ‪ j‬اﻟﻮﺗﮑﻮ‬

‫ﻻره‪.‬‬

‫ﺗﻪ ﻣﻮ‪H‬ﺮوﻧﻪ ﭘﻪ ﻧ‪R‬ﻪ ﮐﻮل‪ ،‬او ﻫﻐﻮی ﭘﺮې ¨ﻮﻧﻪ ﻏﻮر>ﻮل‪ .‬ﭘﻪ ﺳﻠ‪:‬ﻮﻧﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎن و وژل‬

‫د ﮐﺮزي ﻟﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺨﻪ ﯾﻮه زاړه ﯾﯥ اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﺗﻪ ووﯾﻞ‪ ":‬ﻣﻮږ ﺑﻪ ﯾﯥ وﻧﻪ ‪)e‬ﻮ‪ ".‬د‬

‫ﺷﻮل‪ ،‬او د ور>ﯥ ﺗﺮ ﻧﯿ‪o‬ﯾﻲ ﯾﯥ ﺟ‪!:‬ه ﺑﺎﯾﻠﻮﻟﻪ‪.‬‬

‫اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﴎ ﻫﻢ ﻧﻪ ورﴎه ﺧﻼﺻﯧﺪه‪ ،‬ﺗﺮ ﻮ ﴎه ﭘﻮه ﳾ‪ ،‬اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺗﺮې روان ﺷﻮل‪،‬‬

‫ﻟﻪ ¨ﺒﺎرﯾﻮ ﻟﺲ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ‪H‬ﻮﯾﻮ‪H‬ﺎ ﻣﻮ‪H‬ﺮوﻧﻮ ﮐﯥ ‪n‬ﺎر ﺗﻪ راورﺳﯧﺪل‪ ،‬ﻫﻐﻮی‬

‫ﻫﻐﻮی ﺧﭙﻞ ﻣﻮ‪H‬ﺮوﻧﻪ ﭼﺎﻻن ﮐ!ل‪ ،‬اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﺗﻪ د ﺗﺮﯾﻨﻨ‪ d‬ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ ور ﯾﺎده ﺷﻮه ﭼﯥ‬

‫ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﻟﻪ ¨ﺒﺎرۍ وﺗ‪R‬ﺘﻲ‪ ،‬ﺧﻮ دا >ﻞ ﭘﻪ ‪n‬ﺎر ور ﮐ‪R‬ﯧﻮﺗﻞ‪ ،‬دﻟﺘﻪ ﭘﯿﻠﻮ‪H‬ﺎﻧﻮ ﻫﻢ ﺳﻢ‬

‫د ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﮐﲇ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻪ >ﺎن ﴎه وﺳﺎ‪ .f‬اوس ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻠﻠﯽ وای‪ ،‬دا ورﺗﻪ ﮐﻮم‬

‫ﻫﺪف ﻧﻪ ﺷﻮ ﭘﻪ ﻧ‪R‬ﻪ ﮐﻮﻻی‪> ،‬ﮑﻪ د ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ډﯦﺮ ﻋﺎم ﺧﻠﮏ ﺑﻬﺮ راو‪ f‬وو‪ .‬ﭘﻪ دې‬

‫>ﺎﻧ‪!:‬ی اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻪ و ﭼﯥ ﻟﻪ دووﻟﺲ ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و ﮐﺴﺎﻧﻮ ﴎه دې دﻟﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﳾ‪.‬‬

‫ﺟ‪!:‬ه ﮐﯥ دووﻟﺲ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن و وژل ﺷﻮل‪ .‬ﭘﻪ ﻫ‪o‬ﻏﻪ ورځ ﭘﻪ ﻣﯿﺮاﺑﺎد ﮐﯥ ﭼﯥ د‬

‫¨ﺒﺎري ﻻ رواﻧﻪ وه‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و ﮐﺴﺎﻧﻮ ﴎه د ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﺑﺎډۍ ﺗﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮ‪.‬‬

‫ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﺷ‪o‬ل ﺧﺘﯿ‪ 7‬ﻟﻮر ﺗﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺳﯿﻤﻪ ده ﻫﻢ ﺳﺨﺘﻪ ﺟ‪!:‬ه وﺷﻮه‪ ،‬دې ﺳﯿﻤﯥ‬

‫ﻫﻐﻮی ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﺗﻪ وﻻړل‪.‬‬

‫ﺗﻪ ﻟﻪ ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﺨﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺗ‪R‬ﺘﯧﺪﱄ وو‪ .‬ﮐﺮزي ﻟﻪ روزي ﺧﺎن ﺨﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ‬

‫ﻧﻮر د اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﻟﻪ ﻟﻮري د دﻓﺎع ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻪ ﻧﻪ و ﭘﺎﺗﯥ‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ اﻟﻮﺗﮑﻮ ﺗﻪ‬

‫وﻏﻮ‪n‬ﺘﻪ‪ ،‬ﻫﻐﻪ راﻏﯽ ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﯾﯥ ﭘﻪ ﻧﭽﯿﻦ ﮐﯥ ﺟ‪!:‬ه وﮐ!ه‪ ،‬ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ‬

‫دﻟﯿﺰر ﻧ‪R‬ﺎن ﻧﻮر ﻧﻪ ورﮐﻮل ﮐﯧﺪه‪ ،‬اﻟﻮﺗﮑﻮ ﻫﻢ ¨ﺒﺎري ﺑﻨﺪه ﮐ!ه‪ .‬وروﺳﺘﻪ اﻣﯿﺮاﯾﻦ او‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻣﺎﺗﯥ وﺧﻮړه‪ ،‬د روزي ﺧﺎن ﻫﻢ ﭘﮑﯥ ﯾﻮ ﮐﺲ و وژل ﺷﻮ‪.‬‬

‫ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﯾﯥ ﻟﻪ راډﯾﻮ واروﯦﺪل ﭼﯥ ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﺗﻪ ﭘﺮ ﻻر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯿﺎن‪ ،‬ﻋﺮب او ﻧﻮر‬

‫ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د اﻣﯿﺮاﯾﻦ زړه ﺗﮑﯿﻪ ﺷﻮ ﭼﯥ ﻧﻮره د ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ‪n‬ﺎر ﺟ‪!:‬ه ﭘﺎی ﺗﻪ ورﺳﯧﺪه د‬

‫ﺑﻬﺮŠ ﺟﻨ‪:‬ﯿﺎﱄ وو‪ .‬دا ﻣﻬﺎل ‪H‬ﻮل اﻓﻐﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻠﯿﻮ او ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﻠﲇ وو‪،‬‬

‫‪n‬ﺎر ﭘﻪ ﻣﻨ‪ 7‬ﮐﯥ ﯾﯥ د ډزو ﻏ‪F‬وﻧﻪ ﺗﺮ ﻏﻮږ ﺷﻮل‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه ﭼﯥ ﯾﻮ >ﻞ ﺑﯿﺎ‬

‫ﻫﻐﻮی ‪H‬ﻮل ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮي وو‪ ،‬ﺧﻮ ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﺟﻨ‪:‬ﯿﺎﻟﯿﻮ ﻻ >ﮑﻪ ﺟ‪!:‬ه ﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ ﺗﺮ ﻣﺮ‪e‬ﻪ‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺟ‪!:‬ه ﭘﯿﻞ ﮐ!ه‪ .‬وروﺳﺘﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺷﻮه ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د ﺑﺮﯾﺎ د ﺧﻮ‪ Kn‬ډزې وې‪.‬‬

‫ﯾﯥ ﭘﻪ ﻫﺮه ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ وراﻧﯽ ﭘﯧ‪R‬ﺎوه‪ .‬ﮐﻪ ﭘﺮ دې ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﺟﻨ‪:‬ﯿﺎﻟﯿﻮ ﻫﻮاﯾﻲ ﺑﺮﯾﺪ ﻧﻪ‬

‫اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﺧﻨﺪل‪ ،‬ﮐﺮزي ﺗﻪ ورﻏﯽ او ورﺗﻪ وﯾﯥ وﯾﻞ‪":‬ډزې دې ﻧﻪ ﮐﻮي‪e ،‬ﻮﻟ‪ K‬ﺑﻪ ﯾﯥ‬

‫وای ﺷﻮی‪ ،‬ﻧﻮ ﻧﻦ ﺑﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﮐﯥ ډﯦﺮې وﯾﻨﯥ ﺑﻬﻮﻟﯥ وای‪.‬‬

‫ﭘﻪ ‪n‬ﻪ راﳾ‪ ".‬ﮐﺮزي د ډزو د ﺑﻨﺪﯦﺪو اﻣﺮ وﮐ!‪ ،‬ﻟﻪ دې ﴎه ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﺧﭙﻞ‬

‫ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د وﻻﯾﺖ ﻣﻘﺎم ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ‪ ،‬ﻫﺮ ﻪ ﺳﻢ وو‪ .‬ﻫﯧﭽﺎ ﻫﻢ د ﺗﯧﺮې ﭘﯧ‪R‬ﯥ ﭘﻪ اړه‬

‫ﴎې ډزې ﯾﯥ ﮐ!ې وې ﻫﻢ وﻧﯿﻮل ﺷﻮل‪.‬‬

‫ﻓﮑﺮ ﻧﻪ ﮐﺎوه‪ .‬اﻣﯿﺮاﯾﻦ د ﮐﺮزي ﮐﻮ‪H‬ﯥ ﺗﻪ ورﻏﯽ او ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﯾﯥ د ﭘﯧ‪R‬ﯥ ﭘﻪ اړه ووﯾﻞ‪.‬‬

‫د ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧ‪ K‬د ﺧ)ﯿﻨﻮ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﺮﯾﻢ ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬وﯾﺎن د دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﻨ‪ d‬ﺗﻪ ﭘﺮاﺗﻪ وو‪.‬‬

‫ﮐﺮزی ﭘﻪ ﻏﻮﺳﻪ ﺷﻮ‪ ،‬او ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ ووﯾﻞ‪":‬دا ﻫﻐﻪ ﻪ ﻧﻪ و ﭼﯥ ﻣﻮږ ﭘﺮې ﻫﻮﮐ!ه‬

‫اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ورﺗﻪ ﻧﻮرې ﮐﻤﭙﻠﯥ ﻫﻢ ورﮐ!ې وې ﭼﯥ ﺗﺮ >ﺎﻧﻮﻧﻮ ﯾﯥ ﻻﻧﺪې ﮐ!ي‪> ،‬ﮑﻪ‬

‫ﮐ!ې وه‪ ".‬ﮐﺮزی او ﮐﺴﺎن ﯾﯥ ﭘﻪ ﺷﺨ!ه ﺑﻮﺧﺖ وو‪ .‬د ﮐﺮزي ﻟﻪ ﺗﻨﺪو ﺧﱪو وروﺳﺘﻪ‬

‫>ﻤﮑﻪ ډﯦﺮه ﺳ!ه وه‪ .‬د وداﻧ‪ K‬ﭘﺮ ﴎ دوه اﻧ)ﻨﻮﻧﻪ وﻻړ وو‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﻟﭙ)ﺎپ‬

‫ﺑﯿﺎ ﻫﻢ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻪ ﻻره‪ .‬ﻫﻐﻮی ﻟﻪ اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﴎه ﯾﻮ >ﺎی ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻫ‪o‬ﻏﻪ‬

‫ﮐﻤﭙﯿﻮ‪H‬ﺮوﻧﻪ ﻫﻢ ﺗ!ﱄ وو‪ ،‬ﻧﻮې وﺳﻠﯥ او ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ واک ﮐﯥ‬

‫>ﺎی ﺗﻪ روان ﺷﻮل‪ .‬ﺧﻮ ﻫﻐﻮی ﻻ ﻟﻪ ‪n‬ﺎره و‪ f‬ﻧﻪ و ﭼﯥ اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ‪:‬ﯧﺪه‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪١٢٩‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪١٢٨‬‬

‫ﻧﻨﻮ>ﻲ‪ ،‬ﺧﻮ دا >ﻞ ﯾﯥ د ﺗﯧﺮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ډﻟﻪ وړه وه‪ .‬ﮐﺮزی د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻣﺮګ‬

‫ورﮐﻮل ﺷﻮل‪ .‬ﭼﻮرﻟﮑﻮ ﺗﺠﻬﯿﺰات او ﻏﺬاﯾﻲ ﺗﻮﮐﯥ راوړل‪ .‬ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و ﮐﺴﺎن د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ‬

‫ژوﺑﻠﯥ ﭘﻪ اړه وارﺧﻄﺎ و‪ .‬ﻫﻐﻪ اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﺗﻪ ووﯾﻞ دا >ﻞ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﻮت ﺨﻪ ﮐﺎر واﺧﻠﻪ‬

‫ﺗﺮﻨ‪ d‬ﻓﻌﺎل وو‪ ،‬ﻫﻐﻮی د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟﭙﺎره ﻟﻮﯾﻪ ﺟ‪!:‬ه ﻧ‪R‬ﻠﻮﻟﯥ وه‪.‬‬

‫ﭼﯥ ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎن ﭘﮑﯥ وﻧﻪ وژل ﳾ‪ .‬ﭘﺮ دې ﴎﺑﯧﺮه د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ور>ﯿﻨﻮ ¨ﺒﺎرﯾﻮ‬

‫اﻣﯿﺮاﯾﻦ‪ ،‬ﮐﺮزی او ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩاﻧﻮ ﯾﻮ >ﻞ ﺑﯿﺎ ﴎه را ‪H‬ﻮل ﺷﻮل‪ .‬ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و ﮐﺴﺎن ﭘﻪ‬

‫او ﻫﻮاﯾﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﺟﺮﯾﺎن ﻻره‪ .‬د ﮐﻨﺪﻫﺎر او ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﭘﺮ ﻟﻮﯾﻪ ﻻر ﭘﻪ ﺳﻠ‪:‬ﻮﻧﻮ‬

‫ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﮐﯥ وو‪ ،‬ﮐﺮزی ژوﻧﺪی و‪ ،‬او د ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ واک ﯾﯥ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ اﺧﯿﺴﺘﯽ و‪.‬‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎن و وژل ﺷﻮل‪.‬‬

‫ﻟﻪ ﺟ‪!:‬ې ﻮ ﺳﺎﻋﺘﻪ وروﺳﺘﻪ ډﯦﺮ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩان ﭘﺮ ﮐﺮزي ور ‪H‬ﻮل ﺷﻮل‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﻧﻮر‬

‫ﮐﺮزي ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﴎه ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﻠﯿﻔﻮن اړﯾﮑﯥ ‪H‬ﯿﻨ‪:‬ﻮﻟﯥ‪ .‬ﯾﻮه ﺷﯧﺒﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ د‬

‫د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻣﻼﺗ! ﻧﻪ ﮐﺎوه‪ ،‬ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﯾﯥ د ﮐﺮزي ﺷﺎ وﻧﯿﴘ‪ .‬اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﮐﺘﻞ ﭼﯥ ﻗﻮﻣﻲ‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﮐﻮم ﮐﺲ ﴎه د ﻣﺬاﮐﺮې ﺧﱪې ﮐﻮﻟﯥ‪ ،‬ﺑﻞ >ﻞ ﺑﻪ د ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ‬

‫ﻣﴩان ﭘﺮ ﮐﺮزي ﺗﺎو ﺷﻮي وو‪ ،‬ﯾﻮ ﭘﮑﯥ ﺗﻮر ‪H‬ﻴ‪ j‬ﺳ!ی و‪ ،‬د اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ﭼﯥ‬

‫ﴎه ﭘﻪ ¦ﺎس ﮐﯥ و‪ ،‬او ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ورور اﺣﻤﺪوﱄ ﴎه ﻫﻢ ﺧﱪې ﮐﻮﻟﯥ‪.‬‬

‫ﻫﻐﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻧﻪ ‪n‬ﮑﺎرﯦﺪه‪ .‬ﻫﻐﻪ اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻧﺎﺳﺖ و‪ ،‬او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ‬

‫ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺑﻪ ډﯦﺮ ﺧﻠﮏ ور ﺗﻠﻞ‪ .‬ﯾﻮه >ﺎﯾﻲ ﮐﺮوﻧﺪ‪e‬ﺮ ﺗﺮې د ﯾﻮ ﺧﺮه ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ ﮐ!ې وه ﺗﺮ‬

‫ﺳﱰ‪e‬ﯥ ‪n‬ﺨﯥ ﮐ!ې وې‪ .‬اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ د ﻧﺎراﻣ‪ K‬اﺣﺴﺎس ﮐﺎوه‪ .‬اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﻟﻪ ﮐﺮزي‬

‫ﻮ ﯾﯥ ورﴎه ﭘﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻲ وﻧ‪p‬ه اﺧﯿﺴﺘﯥ وای‪ .‬ﮐﺮزي ﻟﻪ دې ډول ﭼﺎرو‬

‫وﭘﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭼﯥ دا ﮐﺲ ﻮک و؟ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ >ﻮاب ﮐﯥ ورﺗﻪ ووﯾﻞ‪":‬دا ﯾﻮ ﻃﺎﻟﺐ‬

‫ﺳﻤﺒﺎﻟﻮﻟﻮ ﺨﻪ ﺧﻮﻧﺪ اﺧﯿﺴﺖ‪ .‬ﮐﺮزي ﺑﻪ ﺳﱰ‪e‬ﻪ ﻫﻢ وﻫﻠﻪ‪ ،‬اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﺗﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ د‬

‫ﺟﻨ‪:‬ﯿﺎﻟﯽ دی‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﻪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ!ي‪ ".‬اﻣﯿﺮاﯾﻦ وﻻړ ﺷﻮ او د ﺧﭙﻞ ﭘﺘﻠﻮن ﺗﺮ‬

‫ﺧﻠﮑﻮ ﺧﱪې ژﺑﺎړﻟﯥ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ډﯦﺮ ﺧﻮﻧﺪ ور ﮐﺎوه‪ .‬دا ورﺗﻪ ﯾﻮ ﻧﻨﺪار>ﺎی ﺟﻮړ‬

‫ﺷﺎ ﯾﯥ ﺗﻮﻣﺎﻧﭽﯥ ﺗﻪ ﻻس ﮐ!‪ ،‬ﻫﻐﻪ وﻻړ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﯾﯥ ﭘﺮ ﺷﺎ ﭘﻪ ﻧﺎز ﭘﻪ ﺎﭘﯧ!ه وواﻫﻪ‪،‬‬

‫ﺷﻮی و‪ .‬ﮐﺮزي ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﻏ‪ F‬ﮐﺎوه ﭼﯥ ﺟ‪!:‬ه دې ﭘﺎی ﺗﻪ ورﺳﯧ‪F‬ي‪.‬‬

‫ﻟﻪ دې ﴎه ﯾﯥ وﺧﻨﺪل او ﺗﺮﻣﻨ‪ 7‬ﯾﯥ زړه ﺑﺪی ﻟﺮې ﺷﻮ‪.‬‬

‫ﮐﻠﻪ ﭼﯥ اﻣﯿﺮاﯾﻦ او ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﯾﯥ ﻟﻮﻣ!ۍ ﺟ‪!:‬ه ﭘﺎی ﺗﻪ ورﺳﻮﻟﻪ‪ ،‬ﺧﱪ ورﺗﻪ راﻏﯽ ﭼﯥ د‬

‫ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩاﻧﻮ ﮐﺮزي ﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﮐ!ﻧﻪ ډﯦﺮه ﭘﻪ زړه ﭘﻮرې او ﻧﻪ ﺗﺼﻮر‬

‫اروز‪e‬ﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ د ﺑﻮش ﻟﭙﺎره ډﯦﺮ اړﯾﻦ ﮐﺎر و‪ ،‬ﻫﻐﻪ دا ﮐﺎر ﭘﻪ ﻟﻮﻣ!ﯾﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﮐﯥ‬

‫ﮐﯧﺪوﻧﮑﯥ وه‪ .‬د ﮐﺮزي ﭘﺮ ﺷﺎوﺧﻮا د ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩاﻧﻮ ﺷﺘﻮن د روژې ﭘﻪ ﻣﺒﺎرﮐﻪ‬

‫ﻧﯿﻮﻟﯽ و‪ .‬اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﺗﻪ ﺑﻪ د دې ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ وروﺳﺘﻪ رﺗﺒﻪ ﻫﻢ ور ﮐﻮل ﮐﯧ‪F‬ي‪ .‬دې ﺳﯿﻤﯥ‬

‫ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺧﻮ‪ Kn‬واو‪n‬ﺖ‪ .‬اﻧﺪﯦ‪R‬ﻨﯥ‪ ،‬ﺗﺸﻮﯾﺶ او د ﻧﺎاﻣﻨ‪ K‬ډار ﯾﯥ ﻟﻪ >ﺎﻧﻮﻧﻮ‬

‫ﺗﻪ ﺑﻪ د درﯦﯿﻤﯥ ﻟﯿﮑﯥ ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و ﻫﻢ را>ﻲ ﭼﯥ ﭘﮑﯥ ﺑﻪ د ﻟﻮﻣ!ﯾﻮ ﻟﯿﮑﻮ د درﯦﯿﻮ ډﻟﻮ‬

‫ﻟﺮې ﮐ!‪ .‬اوس ﯾﯥ داﺳﯥ ﻣﻠ‪:‬ﺮي ﻟﺮل ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﯾﯥ ﺟ‪!:‬ه ﮐﻮﻻی‬

‫درې اﻓﴪان ﻫﻢ وي‪ .‬ﻟﻪ دې اﻓﴪاﻧﻮ ﺨﻪ ﯾﻮ ﯾﯥ د ډاوﯾ‪ p‬ﻓﻮﮐﺲ ﭘﻪ ﻧﻮم ﺑﻪ د‬

‫ﺷﻮی‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻣﻠ‪:‬ﺮي ﭼﯥ ﻫﻢ ﯾﯥ وﺳﻠﯥ ﻟﺮﻟﯥ‪ ،‬ﻫﻢ ﯾﯥ اﻟﻮﺗﮑﯥ‪،‬ﻫﻢ ﻏﺪاﯾﻲ ﺗﻮﮐﻲ او‬

‫اﻣﯿﺮاﯾﻦ د دﻧﺪې د ﻫﻤﻐ‪F‬ۍ ﭼﺎرې ﭘﺮ ﻣﺦ وړي‪ .‬دا اﻓﴪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻋﯿﻦ وﺧﺖ ﮐﯥ د‬

‫ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻟﺮل‪ .‬ﻫﻐﻮی ﭘﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ وﺳﻠﻮ ﭘﻪ اﺗﯿﺎﯾﻤﻪ ﻟﺴﯿﺰه ﮐﯥ ﻫﻢ د روﺳﺎﻧﻮ ﭘﺮ‬

‫ﻟﻮﻣ!ۍ ﻟﯿﮑﯥ د ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و د ﯾﻮې ﺑﻠﯥ ډﻟﯥ ﻣﴩي ﻫﻢ ﭘﻪ ﻏﺎړه وﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ دې‬

‫وړاﻧﺪې ﺟ‪!:‬ه ﮐ!ې وه‪ ،‬ﺧﻮ اوس ﻫﺮ ﻪ ﺑﺪل ﺷﻮي وو‪ .‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ!ﯾﻮ ﮐﯥ‬

‫وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﯥ د ﮐﺮزي ﻟﻪ ﺳﯿﺎل ‪e‬ﻞ اﻏﺎ ﺷﯿﺮزي ﴎه ﯾﻮ >ﺎی ﺷﻮې وه‪ .‬دا ډﻟﻪ د‬

‫ﺟ‪!:‬ه د ﻫﻮا ﻟﻪ ﻻرې وه‪ ،‬اﻓﻐﺎﻧﺎن د اﻟﻮﺗﮑﻮ د ﭘﺮ وﺧﺖ ﺟ‪!:‬ې او را رﺳﯧﺪو ﻣﺘﺎﺛﺮه‬

‫ﺳﻮﯾﻞ ﺧﺘﯿ‪A‬ﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﺨﻪ د ﮐﻨﺪﻫﺎر ﭘﺮ ﻟﻮر رواﻧﻪ وه‪ .‬دا ﻣﻬﺎل ﭘﻪ ﺳﻮﯾﻞ ﮐﯥ ﮐﺮزی‬

‫ﮐ!ې وو‪ .‬اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺑﻪ وﯾﻞ ﭼﯥ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎن ﻫﺮ >ﺎی وﯾﺸﺘﻼی ﳾ‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﻫﺮ ډول‬

‫ﯾﻮا>ﻨﯽ ﻣﻼﺗ! ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﻣﴩ ﻧﻪ و‪.‬‬

‫ﺟ‪!:‬ه ﮐﻮﻻی ﳾ‪.‬‬
‫وروﺳﺘﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ‪:‬ﯧﺪه ﭼﯥ د ﺷ‪o‬ل ﻟﻪ ﻟﻮري ﺗﺮ ﺟ‪!:‬ې او ¨ﺒﺎرۍ وروﺳﺘﻪ د ﺟﻨﻮب‬
‫ﻟﻪ ﻟﻮري ﻫﻢ د ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ‪n‬ﺎر ﺗﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﺮ ﻻر وو‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭼﯥ ‪n‬ﺎر ﺗﻪ‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪١٣١‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪١٣٠‬‬

‫ﺑﺮﯾﺪ ﺷﻮی و‪ .‬ﺑﻮﺑﻠ‪p‬وک د راﮐ)ﻮﻧﻮ ﺑﺮﯾﺪ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﯿﺪﻟﯽ و‪ .‬اﻟﻮﺗﮑﻮ د ﺑﺮﯾﺪ ﺨﻪ ﭘﻪ‬
‫ﻣﻬﺎرت >ﺎﻧﻮﻧﻪ ﺳﺎﺗﻞ او ﺗﺮ ﻫﺪﻓﻪ ﻻ ﻧﻪ و رﺳﯧﺪﱄ ﭼﯥ ﺑﻮﻟ‪p‬وک د ﺳﭙﺮۍ ﭼﻮرﻟﮑﻪ ﻟﻪ‬
‫ﺗﺨﯿﻨﮑﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﴎه ﻣﺦ ﺷﻮې وه‪ .‬د اﻟﻮﺗﮑﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰه د ﺗﯧﻠﻮ د ˜ﯧﺪو وه‪ .‬ﻫﻐﻮی‬
‫ﭘﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰه ﮐﯥ وو‪ ،‬او دا ﺳﺘﻮﻧﺰه ورﺗﻪ >ﮑﻪ ﻟﻮﯾﻪ وه ﭼﯥ ﻟﻪ ﺑﻞ ﻟﻮري د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮ‬
‫ﺑﺮﯾﺪ ﻻﻧﺪې وو‪ .‬د ﭘﯿﻠﻮټ ﭘﻪ ﺧﻮ‪n‬ﻪ ﯾﯥ د ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﭘﺮ ﻟﻮر ﭘﻪ ﻻر ﮐﯥ ﭘﻪ ﯾﻮه ﻟﻮړه‬
‫ﺳﻄﺤﻪ ﺑﯧ!ﻧ‪ K‬ﻧﺎﺳﺘﻪ ﮐ!ې وه‪ .‬ﺑﻮﻟ‪p‬وک ﻟﻪ >ﺎن ﴎه ﺟﻲ ﭘﯥ اﯾﺲ اﻟﻪ ﻫﻢ ﻟﺮﻟﻪ‪،‬‬
‫ﻫﻐﻪ اﻟﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ ﮐ!ه او ژر ﺗﺮ ژره ﯾﯥ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﻟﻪ دې >ﺎﯾﻪ وﻻړ ﳾ‪ .‬ﺗﯿﺎره وه‪،‬‬
‫ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﻟﻮﻣ!ي ﴎ ﮐﯥ ﻪ ﻧﻪ ﻟﯿﺪل‪ ،‬وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ ﻟﺮې د ﻣﻮ‪H‬ﺮوﻧﻮ ﺮاﻏﻮﻧﻪ ﺗﺮ‬
‫ﺳﱰ‪e‬ﻮ ﺷﻮي وو‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻣﻮ‪H‬ﺮوﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﮑﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠ‪:‬ﺮي وو‪ ،‬ﻣﺨﺎﻣﺦ د اﻣﯿﺮاﯾﻦ د‬
‫اوﺳﯧﺪو وداﻧ‪ K‬ﺗﻪ ﺗﻠﲇ وو‪.‬‬

‫ﻟﺴﻢ ﭙﺮﮐﯽ‬
‫ﭘﻪ ﺑُﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ ﻧﺎﺎﭘﻲ ﻏ>‬
‫د درﯦﯿﻤﯥ ﻟﯿﮑﯥ ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﺗﻪ راورﺳﯧﺪل د اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﻻﺳﺘﻪ‬
‫راوړﻧﯥ ﯾﯥ ﺧﻮ‪n‬ﯥ ﺷﻮې‪ .‬ﯾﻮ اﻓﴪ ﭘﮑﯥ )ﻣﯿﺠﻮر ډوﻧﺎﻟ‪ p‬ﺑﻮﻟ‪p‬وک( و‪ ،‬ﻫﻐﻪ د ﻟﻮﮐﻮﻧﯿﺎ‪،‬‬
‫ﻧﯿﻮ ﻫﺎﻣﭙﺎﯾﺮ ﺳﯿﻤﯥ د ﯾﻮ ‪n‬ﺎروال زوی و‪ .‬دې ﴎﺗﯧﺮي ﭼﯥ ‪H‬ﻴ)ﻪ وﻧﻪ ﯾﯥ وه‪ ،‬ﻟﻪ >ﺎن‬

‫د درﯦﯿﻤﻲ ﻟﯿﮑﯥ ﻟﻪ ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و ﴎه اﺿﺎﰲ ﺷﯿﺎن ﻧﻪ وو‪ ،‬ورﴎه ﺟﺎﻣﯥ‪ ،‬د اړﺗﯿﺎ وړ‬

‫ﴎه ووﯾﻞ دا ﻫ‪o‬ﻏﻪ >ﺎی دی ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﮑﯥ ﺧﭙﻠﻪ دﻧﺪه ﭘﯿﻞ ﮐ!م‪ .‬ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﻮ‬

‫ﯧﺰوﻧﻪ او ﺗﺠﻬﯿﺰات وو‪ ،‬ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﴎه) ‪( ۲۵۰۰۰۰‬اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯥ ډاﻟﺮ ﻫﻢ و‪ .‬دا ﭘﯿﺴﯥ‬

‫دوو ﻧﻮرو ورو¡ﻮ ﭘﻪ ﯧﺮ ﻟﻪ ﮐﻠﻮﻧﻮ د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﻪ ﭘﻮځ ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐﻮي‪ ،‬ﺧﻮ دا >ﻞ ﯾﯥ‬

‫ﻟﻪ ﮐﻮم ﺣﺴﺎب ﮐﺘﺎﺑﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻟ‪:‬ﻮل ﺷﻮې وای‪ ،‬دوی ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻮل ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ‬
‫ﺧﻮ‪n‬ﻪ دا ﭘﯿﺴﯥ وﻟ‪:‬ﻮي‪.‬‬
‫ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﻮﻟ‪p‬وک د اﻣﯿﺮاﯾﻦ د اوﺳﯧﺪو وداﻧ‪ K‬ﺗﻪ ﻧﻨﻮت‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﯧ!ه ﻟﻪ ﺧﻮﻟﯥ ﯾﻮ‬

‫دﻟﺘﻪ دﻧﺪه ﻟﻪ ﻧﻮرو ﴎه ﺗﻮﭘﯿﺮ ﻟﺮي‪ .‬د ډﯦﺮو ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﴎﺗﯧﺮو ﻟﭙﺎره ﻫﻢ دا دﻧﺪه‬
‫ﭘﯧﭽﻠﯥ وه‪ .‬د درﯦﯿﻤﯥ ﻟﯿﮑﯥ ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و د ﺷ‪o‬ﱄ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟ‪!:‬ې ﭘﻪ اړه‬
‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺮل‪ ،‬ﺧﻮ د ﺳﻮﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﭘﻪ اړه ﯾﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻪ ﻟﺮل‪ .‬ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﮐﻮﻳ)ﻪ‬

‫ﻏ‪ F‬ووت‪":‬زﻣﺎ ﺧﺪاﯾﻪ!" ﭘﻪ دې >ﺎی ﮐﯥ ﻧﻪ اوﺑﻪ وې‪ ،‬ﻧﻪ ﺑﺮﯦ‪R‬ﻨﺎ او ﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﻮرې د‬

‫ﮐﯥ ﻫ˜ﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د >ﻮاک اﺻﲇ اﻧ‪A‬ﻮر >ﺎن ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮم‬

‫ژوﻧﺪ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎ وې‪.‬ﮐ!ﮐﯿﻮ ﺗﻪ ﭘﻼﺳﯿﮏ ورﮐ!ل ﺷﻮی و‪ .‬ﺑﻮﻟ‪p‬وک د ﺟﻮردن ﻟﻪ ﺻﺤﺮا‬

‫ﮐ!ي‪ .‬د ﮐﺮزي ﻧﻮم ﻫﻢ ورﺗﻪ اړﯾﻦ ﻧﻪ ‪n‬ﮑﺎرﯦﺪه‪ ،‬ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﯥ ﳼ ای اې ﺑﯿﺎ ورﺗﻪ د‬

‫راﻏﻠﯽ و‪ ،‬ﻫﻠﺘﻪ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﺤﺮﻣﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ روزﻧﻪ ورﮐﻮل ﺷﻮې وه‪ .‬ﻫﻠﺘﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺧﯿﻤﻮ ﮐﯥ‬

‫ﮐﺮزي ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐ!ل‪ .‬دﻧﺪه ورﺗﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻪ وه‪ ،‬ﻟﻪ ﻟ‪F‬و اﺳﺘﺨﺒﺎرا‪f‬‬

‫ور>ﯥ ﺗﯧﺮې ﮐ!ې وې‪ ،‬ﺧﻮ ﻟﻪ دې >ﺎی ﺨﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﯿﻤﯥ ډﯦﺮې ﻣﺴﱰﯾﺢ وې‪.‬‬
‫ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د درﯦﯿﻤﯥ ﻟﯿﮑﯥ ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و د ﮐﺮزي ﮐﻼ ﺗﻪ راورﺳﯧﺪل ﻻ ﻫﻢ د ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ د‬
‫وروﺳﺘ‪ K‬ﺑﺮﯾﺎ ﺨﻪ وروﺳﺘﻪ د ﮐﺮزي ﻟﯿﺪو ﺗﻪ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩان او وﻟﴘ ﺧﻠﮏ راﺗﻠﻞ‪.‬‬
‫ﺑﻮﻟ‪p‬وک ‪H‬ﻮل ﻫﻐﻪ وﻟﴘ ﺧﻠﮏ وﻟﯿﺪل ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﯧﺮ ‪n‬ﮑﺎرﯦﺪل‪ ،‬ﺧﻮ ﭘﻪ‬

‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﴎه ﯾﯥ ﮐﺎر ﭘﯿﻞ ﮐ!‪.‬‬
‫ﻟﻪ دې وړاﻧﺪې ﭼﯥ د درﯦﯿﻤﯥ ﻟﯿﮑﯥ ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و اروز‪e‬ﺎن ﺗﻪ وﻻړ ﳾ‪ ،‬ﻫﻐﻮی د‬
‫ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﮐﻮﯾ)ﯥ ‪n‬ﺎر ﺧﺘﯿ‪ 7‬ﻟﻮر ﺗﻪ د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﯾﻮه ﻣﺤﻔﻮﻇﻪ ﻫﻮاﯾﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ‬
‫اډه ﮐﯥ وو‪ .‬ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﯾﯥ وﺧﺘﯥ وﻻړ ﳾ‪ ،‬ﺧﻮ ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﻮا ﯾﯥ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻟﻮی ﺧﻨ‪p‬‬

‫اﺻﻞ ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﻪ وو‪> .‬ﯿﻨﯥ داﺳﯥ ﺧﻠﮏ ﻫﻢ وو ﭼﯥ د رژﯾﻤﻮﻧﻮ ﴎه ﺧﭙﻞ‬

‫ﺷﻮې وه‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺎورې ﺗﻪ دﻧﻨﻪ ﺷﻮل‪ ،‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د >ﻮاک ﭘﻪ اړه‬

‫درﯾ‪ 7‬ﻫﻢ ﺑﺪﻟﻮي‪ ،‬ﺑﻮﻟ‪p‬وک ﻟﻪ وړاﻧﺪې داﺳﯥ ﻪ ﻧﻪ و ﻟﯿﺪﱄ ﭼﯥ ﺧﻠﮏ د رژﯾﻤﻮﻧﻮ‬

‫ورﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺷﻮل‪ .‬ﭘﻪ ﺷ‪o‬ل ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ >ﻮاک ﻟﻪ ﺳﻘﻮط ﴎه ﻣﺦ ﺷﻮی و‪،‬‬

‫ﭘﻪ ﺑﺪﻟﯿﺪو ﴎه ﺧﭙﻠﻮ درﯾ‪A‬ﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ﺑﺪﻟﻮن ورﮐﻮي‪ .‬دې ﮐﺎر ﻫﻐﻪ ووﯦﺮاوه‪ .‬ﺗﯧﺮه ورځ‬

‫ﺧﻮ ﭘﻪ ﺳﻮﯾﻞ ﮐﯥ ﻻ ﻫﻐﻮی >ﻮاﮐﻤﻦ وو‪ .‬د درﯦﯿﻤﯥ ﻟﯿﮑﯥ د ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و ﭘﺮ ﭼﻮرﻟﮑﻮ‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪١٣٣‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪١٣٢‬‬

‫ﮐﻮم ﻗﻮم ﺨﻪ اوﳼ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ ﻏﻮاړي ﯾﻮ ﺣﻘﯿﻘﻲ ﭘﻮﭘﻠﺰی واوﳼ‪ ،‬د‬

‫دا ﮐﺴﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎن وو‪ ،‬ﻧﻦ ﺑﯿﺎ د ﮐﺮزي ﺗﺮ ﺷﺎ وﺧﻮا را ‪H‬ﻮل او د ﮐﺮزي ﻣﻼﺗ!ي وو‪.‬‬

‫ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﮐﯥ ﻧﺎﺳﺘﻮ ‪H‬ﻮﻟﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﻟﻮړ ﻏ‪ F‬او ﺧﻨﺪا ﴎه ﻫﻐﻪ ﺑﺪر‪e‬ﻪ ﮐ!‪H .‬ﻮﻟﻮ‬

‫ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﻪ ﮐﯧ‪F‬ي؟ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﭼﺎ ﺑﺎور وﮐ!ي؟ ‪H‬ﻮل ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩان‪ ،‬ﮐﺮوﻧﺪ‪e‬ﺮ‪ ،‬او‬

‫ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ دې ‪H‬ﻮﮐﯥ ﺧﻮﻧﺪ ورﮐ!‪e .‬ﺮﯾ‪ d‬ﺑﻪ ﻫﺮه ورځ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﴎه ور>ﻨﯽ روﻏﺒ!‬

‫ﭘﺨﻮاŠ ﻃﺎﻟﺒﺎن اوس د ﻫﻐﻪ ﴎه ﭘﻪ ﯾﻮه وداﻧ‪ K‬ﮐﯥ را ‪H‬ﻮل ﺷﻮي وو‪ .‬د ژﺑﯥ او‬

‫ﭘﻪ دې ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﮐﺎوه‪":‬ﺗﻪ ﻨ‪:‬ﻪ ﯾﯥ؟" او ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﺑﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ >ﻮاب ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪه‪،‬‬

‫ﮐﻮﻟﺘﻮري ﺗﻮﭘﯿﺮوﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﺑﻮﻟ‪p‬وک ﻧﻪ ﺗﻮاﻧﯧﺪه ﭼﯥ ﭘﻪ وداﻧ‪ K‬ﮐﯥ رواﻧﻪ ‪e‬ﻪ ‪e‬ﻮ¡ﻪ‬

‫‪H‬ﻮﻟﻮ وﻟﴘ ﺧﻠﮑﻮ ﺑﻪ ﭘﺮې ﺧﻨﺪل‪.‬‬

‫ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ ﮐ!ي‪ .‬د ﻫﻐﻪ د روزﻧﯥ ﮐﻮﻣﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﻟﻪ دې ډول ﭼﺎرو ﴎه اړخ ﻧﻪ ﻟ‪:‬ﺎوه‪.‬‬

‫ﻟﻪ ﺗﺮﯾﻨﮑﻮ‪H‬ﻪ ﺑﻬﺮ د ﻫﻐﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﻼزﻣﯿﻨﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ‪n‬ﮑﯧﻞ‬

‫ﯾﻮ ﺳﻬﺎر د ﭘﻨ‪A‬ﻪ ﺳﻮه ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﮐﯥ د اﻣﯿﺮاﯾﻦ د اوﺳﯧﺪو د وداﻧ‪ K‬ﺗﺮﻣﺨﯥ‬

‫وو‪ ،‬د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﭘﻪ اړه ﺑﻪ ډﻳﭙﻠﻮﻣﺎ‪H‬ﺎﻧﻮ ﻃﺮﺣﯥ ﺟﻮړوﻟﯥ‪ .‬ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ‬

‫‪H‬ﻮل ﺷﻮي وو‪ ،‬ﺑﻮﻟ‪p‬وک ﯾﯥ ﭘﻪ ﻟﯿﺪو ﻫﯧ“ ﺷﻮ‪ .‬ژﺑﺎړن ورﺗﻪ وﯾﲇ و ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ‬

‫ﭼﯥ ﮐﺎﺑﻞ ﺳﻘﻮط وﮐ!‪ ،‬ﭘﺮﯦﮑ!ه وﺷﻮه ﭼﯥ د ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﺑﻪ ﯾﻮ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ‬

‫اﻧﺪﯦ‪R‬ﻤﻦ ﻧﻪ ﳾ‪> ،‬ﮑﻪ دا ﮐﺴﺎن اوس ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﴎه وو‪ .‬ﻫﻐﻪ وﺧﻨﺪل او ورﻏﯽ‪،‬‬

‫ﺟﻮړ ﳾ ﭼﯥ ﭘﮑﯥ ‪H‬ﻮﻟﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﯥ ډﻟﯥ ‪pe‬ون وﮐ!ي‪ .‬ﭘﻪ دې ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ‬

‫ﭘﻪ ﺣﻮﯾﻠ‪ K‬ﮐﯥ ﻫﻐﻪ د ﭘﺨﻠﻨ‪A‬ﻲ ﺗﺮﻣﺨﻲ وﻻړ و‪ .‬ﻟﻮﯾﯥ اﻓﻐﺎŠ ډوډۍ او ﭘﺎﺧﻪ ﭼﺮ‪e‬ﺎن‬

‫ﺑﻪ د ﺳﯿﻤﯥ ﻫﯧﻮادوﻧﻪ او ﻧﻮر ﻟﻮﺑﻐﺎړي ﻫﯧﻮادوﻧﻪ ﻫﻢ ‪n‬ﮑﯧﻞ وي‪ ،‬ﻟﮑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن‪،‬‬

‫ﯾﯥ ﺧﻮراک وو‪ .‬دا >ﻞ ﺑﻮﻟ‪p‬وک ﻫ˜ﻪ وﮐ!ه ﭼﯥ وﻟﴘ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ د‬

‫اﯦﺮان او روﺳﯿﻪ‪ .‬ﺗﺮ دې وړاﻧﺪې ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭘﻪ اړه وﻏ‪F‬ﯦ‪F‬ي‪ ،‬د‬

‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه وواﯾﻲ‪ .‬ﯾﻮ ﮐﺲ ﭼﯥ ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐﯥ د دﻫﺮاوت و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻧﯿﻤﻪ ‪e‬ﻮډه‬

‫ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ د >ﺎی ﭘﻪ اړه ﻣﺸﻮرې رواﻧﯥ وې‪ .‬ﭘﻪ ﺳﻌﻮدي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن او ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮب‬

‫اﻧ‪:‬ﺮﯾﺰي ﭘﻮﻫﯧﺪه‪ ،‬ﻟﻪ ﺑﻮﻟ‪p‬وک ﴎه ﯾﯥ ﭘﻪ ژﺑﺎړه ﮐﯥ ﻫﻤﮑﺎري ﮐﻮﻟﻪ‪":‬ﻣﻮږ دﻟﺘﻪ راﻏﲇ‬

‫اﻣﺎراﺗﻮ ﮐﯥ >ﮑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ داﯾﺮ ﻧﻪ ﺷﻮ‪ ،‬ﭼﯥ ﻫﻐﻮی د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻣﻼﺗ! ﮐ!ی و‪ .‬د‬

‫ﯾﻮ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﯥ ﻟﻪ ﯾﻮه ﻣﴩ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﴎه ﻫﻤﮑﺎري وﮐ!و‪ .‬ﻣﻮږ ﻏﻮاړو ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ‬

‫ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ډﻳﭙﻠﻮﻣﺎ‪H‬ﺎﻧﻮ د ﺑﺮﻟﯿﻦ ‪n‬ﺎر ﺧﻮښ ﮐ!‪ ،‬ﺧﻮ ﻫﻐﻪ >ﮑﻪ وﻧﻪ ‪H‬ﺎﮐﻞ ﺷﻮ ﭼﯥ‬

‫ﻣﺎﺗﯥ ورﮐ!و‪ ،‬او ﭘﻪ دې ﭼﺎره ﮐﯥ ﺳﺘﺎﺳﯥ ﻫﻤﮑﺎري اړﯾﻨﻪ ده‪ ".‬ﺧﻠﮑﻮ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﯿﻨﻪ‬

‫ﭘﮑﯥ د رﺳﻨﯿﻮ ‪e‬ﻪ ‪e‬ﻮ¡ﻪ ډﯦﺮه وه‪ .‬ﺑﺎﻻﺧﺮه د ﺟﺮﻣﻨﻲ د ﺑﻮن ﭘﻪ ‪n‬ﺎر ﮐﯥ د‬

‫ﻏﻮږ اﯦ‪R‬ﯽ و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﭘﻮه ﺷﻮ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﴎه ﯾﯥ اړﯾﮑﻪ ‪H‬ﯿﻨ‪:‬ﻪ ﺷﻮه‪ .‬ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻮ‬

‫)ﮐﻮﻧﯿ‪:‬ﺰوﯾﻨ)ﺮ( ‪n‬ﺎر‪e‬ﻮ‪H‬ﯽ د دې ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻟﭙﺎره و‪H‬ﺎﮐﻞ ﺷﻮ‪ .‬د ‪n‬ﮑﲇ ﻫﻮ‪H‬ﻞ ﻣﴩ ﺗﻪ‬

‫ﺧﱪو ﺗﻪ دوام ورﮐ!‪":‬اوس ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ!ﻳﻮ ﮐﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﺗﻪ ډوډۍ درﮐ!و‪ ،‬ﺗﺮ ﻮ ﻣﻮ‬

‫ووﯾﻞ ﺷﻮل ﭼﯥ ‪H‬ﻮﻟﯥ ﮐﻮ‪H‬ﯥ ﺧﻮﺷﯥ ﮐ!ي‪ ،‬او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻬﻢ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻟﭙﺎره‬

‫‪e‬ﯧ‪p‬ې ﻣ!ې ﳾ‪ .‬ﺗﺎﺳﯥ ﺧﭙﻞ د ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻟﯧﺴﺖ وﻧﯿﺴﺊ‪ ،‬او ﺗﺎﺳﯥ ﺑﻪ >ﯿﻨﯥ ﺗﻮﮐﻲ ﺗﺮ‬

‫ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﱪ ﮐﯥ ﺑﻪ داﯾﺮ ﳾ‪ ،‬ﭼﻤﺘﻮاﻟﯽ وﻧﯿﴘ‪.‬‬

‫ﻻﺳﻪ ﮐ!ئ‪ .‬ﺗﺎﺳﯥ ﺗﻪ ﺑﻪ وﺳﻠﯥ ﻫﻢ درﮐﻮل ﳾ‪ ،‬ﺗﺎﺳﯥ ﺧﭙﻠﯥ وﺳﻠﯥ ﻫﻢ و‪e‬ﻮرئ‪،‬‬

‫ﻧ!ﯾﻮاﻟﯥ ‪H‬ﻮﻟﻨﯥ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ روان ﻫﺮج و ﻣﺮج ﻮﻣﺮه ﭼﯥ ژر ﻣﻤﮑﻨﻪ وي‬

‫ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﴎه د ﴎﺗﯧﺮو ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﮐﺎر وﮐ!ئ‪".‬‬

‫ﭘﺎی ﺗﻪ ورﺳﻮي‪ .‬ﺷ‪o‬ل ‪H‬ﻠﻮاﻟﻪ ﻟﻪ وړاﻧﺪې د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ او ﻧ!ﯾﻮاﻟﻮ >ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺣﻀﻮر‬

‫د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ او اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ‪ 7‬ﺑﻪ ﺧﱪې او اړﯾﮑﯥ ﭘﻪ ﺧﻮ‪ Kn‬ﺗﺮﴎه ﮐﯧﺪې‪ .‬د‬

‫ﭘﺮﺗﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﯥ وه‪ ،‬ﮐﺎﺑﻞ ‪n‬ﺎر ﭘﻪ ﻫﺮج و ﻣﺮج ﮐﯥ را‪e‬ﯧﺮ و‪ .‬رﺳﻨﯿﻮ د ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ‬

‫اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﯾﺎدول ورﺗﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ وو‪ .‬ﻧﻮ >ﮑﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﯾﺎدول‪ .‬ﯾﻮه ﺗﻪ‬

‫ﴎﺗﯧﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻮ‪H‬ﺮو ﮐﯥ ﺑﻪ د ‪n‬ﺎر ﭘﻪ ﮐﻮﻮ ﮐﯥ ‪e‬ﺮ>ﯧﺪل‪n ،‬ﮑﺎره ﮐﻮل‪ .‬ﭘﻪ‬

‫ﺑﻪ ﯾﯥ اﯾﻠﻮﯾﺲ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ د ﻟﻮژﺳﺘﯿﮏ ﻣﺴﻮول‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ اﻓﴪ او ﻧﻮر داﺳﯥ‬

‫ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ‪n‬ﺎر ﮐﯥ ﭼﻮر او ﭼﭙﺎول روان و‪ ،‬ﻗﺘﻠﻮﻧﻪ ﮐﯧﺪل‪ ،‬ﺗﺮ ډﯦﺮه ﯾﯥ‬

‫ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﮐﺎرول‪e .‬ﺮﯾ‪ d‬ﭼﯥ د ﳼ ای اې ﻣﺎﻣﻮر و‪ ،‬ﻧﻮم ﯾﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ اﺳﺎن و‪ ،‬ﮐﻪ‬

‫ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻋﺮﺑﺎن او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯿﺎن وو‪ .‬دا ﮐﺎر د ﻧ!ﯾﻮاﻟﯥ ‪H‬ﻮﻟﻨﯥ د اﻧﺪﯦ‪R‬ﻨﯥ وړ و‪ .‬ﺟ‪!:‬ه‬

‫ﻪ ﻫﻢ >ﯿﻨﻮ ورﺗﻪ ﮐﺮﯾﮏ‪> ،‬ﯿﻨﻮ ورﺗﻪ ‪e‬ﺮاﯾ‪ d‬ﻧﻮر ډول ډول ﺗﻠﻔﻈﻮﻧﻪ ﺟﻮړول‪ ،‬ﺑﯿﺎ ﻫﻢ‬

‫د ﯾﻮ ﺑﯥ ﻫﺪﻓﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ رواﻧﻪ وه‪ .‬ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ ﯾﻮازې د ﭘﺨﻮاŠ وﻟﺴﻤﴩ‬

‫‪H‬ﻮﻟﻮ ﺗﻪ اﺳﺎن و‪ .‬ﻟﻪ وﻟﴘ ﺧﻠﮑﻮ ﺨﻪ ﯾﻮه ﭘﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ ﺗﺮې وﮐ!ه ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻏﻮاړي ﻟﻪ‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪١٣٥‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪١٣٤‬‬

‫ﭘ‪R‬ﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﭼﺎرو اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب وﮐ!ای ﳾ‪ .‬دا ﭼﯥ ﭘ‪R‬ﺘﻨﻮ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻣﻼﺗ!‬

‫رﺑﺎŠ ﭘﻪ ﺧﻮ‪n‬ﻪ ﮐ!ﻧﯥ ﺗﺮ ﴎه ﮐﻮﻟﯥ‪ .‬ﻫﻐﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د واﮐﻤﻨ‪ K‬ﺨﻪ وړاﻧﺪې د‬

‫ﮐﺎوه‪ ،‬او ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﺗﯥ ﻟﯿﺪﻟﯥ وای‪ ،‬ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﭘ‪R‬ﺘﻨﻲ ﻣﴩاﻧﻮ ﻣﻼﺗ!‬

‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻟﺴﻤﴩ و‪ ،‬ﻓﮑﺮ ﯾﯥ ﮐﺎوه ﭼﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن رﺳﻤﻲ وﻟﺴﻤﴩ و‪.‬‬

‫او د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ ودرﯦﺪو ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ وه‪.‬‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎن د ﻧ!ﯾﻮاﻟﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻪ وو ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻮي‪> ،‬ﮑﻪ ﻧﻮ رﺑﺎŠ ﻻ رﻫﱪ‬

‫ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د روم ډﻟﯥ ﺗﻪ ﻫﻢ ﭘﺎم ﮐ!ی و‪ ،‬دا ډﻟﻪ د ﭘﺨﻮاŠ ﺑﺎﭼﺎ اﻋﻠﯿﺤﴬت‬

‫و‪ ،‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ واک ﯾﯥ ﯾﻮازې ﺗﺮ ﭘﺎ¡ﻮ ﻣﺤﺪود و‪ .‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﺳﻘﻮط وروﺳﺘﻪ رﺑﺎŠ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺎه ﻣﻠ‪:‬ﺮي وو‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ‪۱۹۷۳‬زﮐﺎل را ﭘﺪﯾﺨﻮا د اﯾ)ﺎﻟﯿﯥ ﭘﻪ‬

‫ﮐﺎﺑﻞ ‪n‬ﺎر ﺗﻪ >ﺎن ورﺳﺎوه‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭘﻪ وﻟﺴﻤﴩۍ ﻣﺎ¡‪ K‬ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﳾ‪ .‬رﺑﺎŠ‬

‫ﭘﻼزﻣﯿﻨﻪ روم ﮐﯥ اوﺳﯧﺪل‪ .‬ﻟﻪ ډﯦﺮو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻧﻪ و اوﺳﯧﺪﱄ‪.‬‬

‫ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧ)ﻪ ﺗﺎﺟﮏ و‪ ،‬ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ورﴎه ډﯦﺮ ﺧﻠﮏ ﺧﻮښ ﻧﻪ وو‪ .‬ﻧﻮر اﻗﻮام د‬

‫ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﯾﯥ ﭼﯥ اﻋﻠﯿﺤﴬت ﺑﯧﺮﺗﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ وﻻړ ﳾ او ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ واک ﮐﯥ‬

‫ﭘ‪R‬ﺘﻨﻮ او ﻫﺰاره وو ﭘﻪ ﯧﺮ وﯦﺮه ﻟﺮﻟﻪ ﭼﯥ د روﺳﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﺎﺗﯥ او د ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ رژﯾﻢ ﺗﺮ‬

‫راﳾ‪ ،‬ﻟﻪ دې ﴎه ﺑﻪ دا ﮐﺴﺎن ﻫﻢ ﭘﻪ ﻟﻮړو ﻮﮐﯿﻮ ‪oe‬رل ﺷﻮي وای‪ .‬ﺗﺮ ﻫﻐﯥ‬

‫ﻧ!ﯦﺪو وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ ﻪ ﭘﯧ“ ﺷﻮل ﻫﻐﻪ ﺑﯿﺎ ﭘﯧ“ ﻧﻪ ﳾ‪ .‬ﻫﺎﻏﻪ وﺧﺖ ﻫﻤﺪاﺳﯥ ﻫﺮ‬

‫وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻠﻮاﻟﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﯥ و درﯦﺪﻟﻪ‪ ،‬د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره د ﯾﻮ‬

‫ډول ﻣﻠﯧﺸﻪ >ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﮐﺎﺑﻞ ‪n‬ﺎر ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ او ﻟﻪ دې ﴎه ﻫﺮج ﻣﺮج ﭘﯿﻞ ﺷﻮ ﭼﯥ‬

‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﴩ د ‪oe‬رﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ ﺑﯥ >ﻮاﺑﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮه‪.‬‬

‫ﭘﺎﯾﻠﻪ ﯾﯥ د ﮐﻮرﻧ‪ K‬ﺟ‪!:‬ې ﭘﯿﻞ و‪ .‬ﻧ!ﯾﻮاﻟﯥ ‪H‬ﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ ﮐ!ې‬

‫اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼﯥ د ﺷﺎه ﺗﺮ ﺷﺎوﺧﻮا ‪H‬ﻮل ﺷﻮي وو‪ ،‬او ډﯦﺮ وﺧﺖ ﻟﻪ‬

‫وه ﭼﯥ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﯾﻮازې داﺧﻞ ﻧﻪ ﳾ‪ .‬ﺧﻮ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ د واک ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ او د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮ‬

‫ﻫﯧﻮاده ﺑﻬﺮ ﭘﺎﺗﯥ وو‪ ،‬ﺑﺎور ﻧﻪ ﻻره‪ .‬ﻫﻐﻮی ﯾﯥ ﻧﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭼﯥ واک ﺗﻪ ورﺳﯿ‪F‬ي‪ ،‬ﭘﻪ‬

‫ﺳﻘﻮط وروﺳﺘﻪ د واک ﺗﺸﻪ ډﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ >ﺎﻧﻮﻧﻪ ور وړاﻧﺪې ﮐ!ل‪.‬‬

‫ﺗﯧﺮه ﺑﯿﺎ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﭼﯥ ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ د ﺷﺎه ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ ﺗ‪ d‬وﯾ)ﻮ او رد ﮐ!‪ .‬ﺗﺮ‬

‫د ﺟﺮﻣﻨﻲ د ﺑُﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﺮﯦﮑ!ه د ﯾﻮ ﻣﻮﻗﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺮ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺻﻼح ﺷﻮه ﭼﯥ ﭘﻪ‬

‫ډﯦﺮو ډﻳﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯿﮑﻮ ﻣﺸﻮرو وروﺳﺘﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﮐﺮزي ﻻس ﮐﯧ‪R‬ﻮد‪ .‬ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬

‫ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ ﯾﯥ ازادو ‪H‬ﺎﮐﻨﻮ ﺗﻪ ﻻر ﻫﻮاره ﳾ او اﻧﺘﺨﺎ‪ Ë‬ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ راﻣﻨ‪ 7‬ﺗﻪ ﳾ‪.‬‬

‫ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺿﺪ ﺗﺮ ‪H‬ﻮﻟﻮ ﻟﻮﯾﯥ ډﻟﯥ –ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ ﻟﻪ وړاﻧﺪې ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه د‬

‫د ﻧ!ﯾﻮاﻟﻮ >ﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺷﺘﻮن ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ ﻫﻢ ﮐﯧﺪه ﭼﯥ د ﮐﺎﺑﻞ اﻣﻨﯿﺖ وﺳﺎﺗﻠﯽ ﳾ‪.‬‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺿﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﻪ اړه ﺧﱪې ﮐ!ې وې‪ .‬دا ﻫﻢ ﻟﻪ وړاﻧﺪې ﺮ‪e‬ﻨﺪه وه ﭼﯥ‬

‫دﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ډﯦﺮ ¦ﺮﮐﺰ ﭘﺪې و ﭼﯥ ﻮک ﺑﻪ د ﻣﻮﻗﺘﯥ ادارې رﯾﯿﺲ ‪oe‬ر ﮐﯧ‪F‬ي‪.‬‬

‫ﮐﺮزی د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن او اﯦﺮان ﻟﭙﺎره ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﮐﺲ ﻧﻪ و‪.‬‬

‫د ﺳﭙ)ﻤﱪ ﺗﺮ ‪۱۱‬ﻣﯥ ډﯦﺮ وړاﻧﺪې ﻫﻢ ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ وروﺳﺘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ‬

‫ﻧ!ﯾﻮاﻟﯥ ‪H‬ﻮﻟﻨﯥ ﻟﻪ وړاﻧﺪې ﭘﺮ ﮐﺮزي ﻏﻮر ﮐ!ی و او ﻫﻐﻪ ﯾﯥ د ﻣﻮﻗﺘﯥ ادارې د‬

‫ﭘﻼن ﮐﺎر ﮐﺎوه‪ .‬ﭘﻪ ‪۲۰۰۰‬زﮐﺎل ﮐﯥ ﭘﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ﺑﯧ!ۍ)‪ (USS Cole‬ﺑﺎﻧﺪې د‬

‫رﯾﺎﺳﺖ ﻟﭙﺎره د ﻧﻮﻣﺎﻧﺪ ﭘﻪ ﻟﯧﺴﺖ ﮐﯥ ﻟﻪ >ﺎن ﴎه ﻻره‪ .‬ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﯥ‬

‫اﻟﻘﺎﻋﺪې ﺗﺮ ﺑﺮﯾﺪ وروﺳﺘﻪ‪ ،‬ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ وﭘﺘﯧﯿﻠﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻻﻧﺠﻪ ﮐﯥ د‬

‫ﺳﻔﯿﺮ ‪ Ë Ë‬ﳼ ﺗﻪ د ﮐﺮزي ﻧﻮم ‪n‬ﻮدﻟﯽ و‪ ،‬او اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﻫﻢ د ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ‬

‫اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﯧﺪوﻧﮑﯥ وه‪ .‬دا ا‪H‬ﮑﻞ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻧﻮر ﻫﻢ ‪H‬ﯿﻨ‪ d‬ﺷﻮ ﭼﯥ د‬

‫>ﺎﻧ‪!:‬ي اﺳﺘﺎزي ﻟﺨﴬ اﺑﺮاﻫﯿﻤﻲ ﺗﻪ وﯾﲇ و ﭼﯥ ﮐﺮزی د ﻣﻮﻗﺘﯥ ادارې د رﯾﯿﺲ‬

‫ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﺳﺎﺗﻞ ﺷﻮې د ﺑﻮدا ﻣﺠﺴﻤﻪ ﭘﻪ ﺑﺎﻣﯿﺎن ﮐﯥ وراﻧﻪ ﺷﻮه‪ .‬د ﻣﻠ‪:‬ﺮو‬

‫ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﯾﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺲ و‪ .‬ﭘﻪ دې ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ د اﻣﺮﯾﮑﺎ >ﺎﻧ‪!:‬ي اﺳﺘﺎزي ﺟﯿﻤﺰ‬

‫ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻟﻮړ رﺗﺒﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻨﻮ وﯦﺮه ﻟﺮﻟﻪ ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻻﻧﺠﻪ ﮐﯥ ﻣﺪاﺧﻠﻪ‬

‫ډاﺑﻨﺰ وﯾﻞ ﭼﯥ د ﮐﺮزي ﺑﺪﯾﻞ ﺷﺘﻮن ﻧﻪ ﻻره او ﻫﻐﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ‪e‬ﺎوﻧ‪p‬ﯾﺎﻧﻮ‪ ،‬اﯦﺮان‪،‬‬

‫وﮐ!ي‪ ،‬ﻧﻮ ‪n‬ﺎﯾﻲ ﻫﻐﻮی د ﺷ‪o‬ﱄ ﺗﻠﻮاﻟﯥ ﻨ‪H d‬ﯿﻨﮏ ﮐ!ي او ﯾﻮازې د ﻫﻐﻮی ﭘﻪ‬

‫ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن او روﺳﯿﯥ ﺗﻪ ﻫﻢ ﻣﻨﻠﯽ ﺷﺨﺺ و‪.‬‬

‫ﻣﻠ‪:‬ﺮﺗﯿﺎ ﺗﮑﯿﻪ وﮐ!ي‪ .‬ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ ﴎه ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐﻮل‬

‫ﭘﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺣﻘﯿﻘﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻨﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ‬

‫او ﯾﻮازې ﭘﺮې ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻨ‪ d‬وﻟﯿﺪ‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﭘﻮﻫﯧﺪل ﭼﯥ ﻟﻮی اﮐ½ﯾﺖ‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪١٣٧‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪١٣٦‬‬

‫وه‪ .‬ﻫﻐﻪ ﮐﺮزي ﺗﻪ وﯾﲇ و ﭼﯥ ‪n‬ﺎﯾﻲ ﮐﺮزی ﺑﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وي‪.‬‬

‫ﻣﺒﺎرزه ﮐ!ې وه د ﭘ‪R‬ﺘﻮن وﻟﺴﻤﴩ ﴎه >ﮑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و‪n‬ﻮد ﭼﯥ ‪e‬ﻨﻲ د ﺗﺎﺟﮑﻮ‪،‬‬

‫ﺗﺮ دې وړاﻧﺪي ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﱰزﺑﺮګ ﮐﯥ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﯿﻞ ﳾ‪ ،‬د روم ډﻟﯥ >ﯿﻨﯥ ﻧﯿﻮﮐﯥ‬

‫ازﺑﯿﮑﻮ او ﻫﺰاره وو ﻟﭙﺎره ﯾﯥ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ اﺣﺴﺎﺳﻮﻟﻪ‪> .‬ﮑﻪ ﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺨﻪ‬

‫ﻟﺮﻟﯥ‪ .‬د ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ اﺳﺘﺎزي اﺑﺮاﻫﯿﻤﻲ د روم د ډﻟﯥ ﻟﻪ ﻣﴩ ﺳﺘﺎر ﺳﯿﺮت ﴎه‬

‫ﯾﻮه اووﻧ‪ K‬وړاﻧﺪې ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻣﻮﻗﺘﻪ اداره ﮐﯥ ډﯦﺮې د‬

‫وﮐﺘﻞ‪ .‬ﺳﺘﺎر ﺳﯿﺮت ﻟﻪ اﻟﺠﺰاﯾﺮ اﻻﺻﻠﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻤﻲ ﴎه ﭘﻪ ﻋﺮ‪ Ë‬ژﺑﻪ ﺧﱪې ﮐﻮﻟﯥ‪،‬‬

‫وزارت ﻮﮐ‪ K‬ﻣﻨﻠﯥ وې‪ .‬د ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ ﻣﴩ اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد د ﺳﭙ)ﻤﱪ ﻟﻪ‬

‫ﻫﻐﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ وﮐ! ﭼﯥ د ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ ﻮﮐ‪ K‬ﭘﻪ ﺑُﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ زﯾﺎﺗﯥ وې‪ ،‬او‬

‫‪۱۱‬ﻣﯥ ﻟ‪ F‬وړاﻧﺪې وژل ﺷﻮی و‪ .‬د ﻫﻐﻪ >ﺎی ﻧﺎﺳﺘﯽ ﺟ‪²‬ال ﻓﻬﯿﻢ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﻗﺘﻪ اداره‬

‫د روم د ډﻟﯥ ﻮﮐ‪ K‬ﮐﻤﯥ‪ .‬اﺑﺮاﻫﯿﻤﯥ ﯾﯥ ﺧﱪې ﺗﻪ ﻏﺎړه ﮐﯧ‪R‬ﻮده‪ ،‬ﺧﻮ ﺳﯿﺮت دا‬

‫ﮐﯥ د دﻓﺎع د وزﯾﺮ ﭘﻪ ﻮﮐ‪oe K‬رل ﮐﯧ‪F‬ي‪ .‬د داﺧﻠﯥ وزﯾﺮ ﯾﻮﻧﺲ ﻗﺎﻧﻮŠ او د‬

‫ﻧﯿﻮﮐﻪ ﻫﻢ ﻟﺮﻟﻪ ﭼﯥ ‪e‬ﻨﻲ وﻟﯥ ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻮاﻟﯥ ﺗﻪ درې ﮐﻠﯿﺪي وزارﺗﻮﻧﻪ ور ﮐﻮل ﺷﻮي‬

‫ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزﯾﺮ ﻋﺒﺪﷲ ﻋﺒﺪﷲ ‪oe‬رل ﺷﻮي وو‪ .‬ﻋﺒﺪﷲ او ﻗﺎﻧﻮŠ ﭘﻪ ﺷ‪o‬ﱄ‬

‫وو‪ .‬ﺳﯿﺮت ووﯾﻞ‪":‬ﻟﻪ دې ﴎه وﻟﺴﻤﴩ ﺗﻪ ﻫﯧ‪ Ã‬واک ﻧﻪ ﭘﺎﺗﯧ‪F‬ي‪ ".‬اﺑﺮاﻫﯿﻤﻲ ورﺗﻪ‬

‫‪H‬ﻠﻮاﻟﻪ ﮐﯥ ﻣﻬﻤﯥ ﯧﺮې وې‪.‬‬

‫وﯾﻞ ﭼﯥ دا ﭘﺮﯦﮑ!ه ﻧﻪ ﺑﺪﻟﯧﺪوﻧﮑﯥ وه‪ .‬ﺳﯿﺮت ﯾﯥ ﺧﱪه وﻣﻨﻠﻪ او ژﻣﻨﻪ ﯾﯥ وﮐ!ﻟﻪ‬

‫ﭘﻪ دې ډﻳﭙﻠﻮﻣﺎﺗﯿﮑﻮ ﻫ˜ﻮ ﮐﯥ د روم د ډﻟﯥ اراده وﻧﻪ ﻟﻮﺑﯧﺪﻟﻪ‪ ،‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ د‬

‫ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﴎه ﺑﻪ د ﻣﻮﻗﺘﯥ ادارې د رﯾﯿﺲ ﭘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﯥ ﻫﻤﮑﺎري وﮐ!ي‪.‬‬

‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﻟﭙﺎره د اﻋﻠﯿﺤﴬت ﻣﺤﻤﺪ ﻇﺎﻫﺮﺷﺎه ﻟﭙﺎره >ﺎﻧ‪!:‬ی رول ﭘﻪ‬

‫ﺳﺘﺎر ﺳﯿﺮت ووﯾﻞ‪":‬زه ﺑﺎﯾﺪ ﭘ‪R‬ﺘﻮن واوﺳﻢ؟" دا ﺧﱪه ﯾﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل وﮐ!ه ﭼﯥ د‬

‫ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯿﻮل ﺷﻮی و‪ ،‬د روم ﭘﻪ ډﻟﻪ ﮐﯥ ﻫﻢ د وﻟﺴﻤﴩۍ د ﻮﮐ‪ K‬ﻟﭙﺎره د ازﺑﯿﮏ‬

‫اﺑﺮاﻫﯿﻤﻲ ﺧﱪې د وﻟﺴﻤﴩ ﭘﻪ اړه وﺷﻮې‪ ،‬ﺳﺘﺎر ﺳﯿﺮت ازﺑﯿﮏ و‪ ،‬ورﺗﻪ ﺟﻮﺗﻪ ﺷﻮه‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺴﺘﺎر ﺳﯿﺮت ﭘﻪ ﯧﺮ ﻧﻮﻣﺎﻧﺪان وو‪ ،‬د اﻋﻠﯿﺤﴬت د واﮐﻤﻨ‪ K‬ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﺳﺘﺎر‬

‫ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ د رﯾﯿﺲ ﮐﯧﺪو ﻓﺮﺻﺖ ﮐﻢ و‪ .‬ﺳﯿﺮت ووﯾﻞ‪":‬ﺗﻪ ﻨ‪:‬ﻪ دا ﺧﱪه ﮐﻮې‪ ،‬او‬

‫ﺳﯿﺮت ﺗﺮ ‪H‬ﻮﻟﻮ >ﻮان وزﯾﺮ و‪ ،‬او اوس اﻋﻠﯿﺤﴬت ﺗﻪ ﺗﺮ ‪H‬ﻮﻟﻮ ﻣﻨﻠﯽ او ﻧ‪F‬دې ﮐﺲ و‪.‬‬

‫ﻮک دا ﭘ‪R‬ﺘﻮن ﭘﻪ ﻮﮐ‪oe K‬ري؟" اﺑﺮاﻫﯿﻤﻲ ﭘﻪ >ﻮاب ﮐﯥ ورﺗﻪ ووﯾﻞ‪":‬ﮐﺮزی‬

‫اﻣﯿﻦ ارﺳﻼ ﭼﯥ د اﻋﻠﯿﺤﴬت د واﮐﻤﻨ‪ K‬ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﻣﺎﻟﯿﯥ وزﯾﺮ و‪ ،‬ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ‬

‫ﯾﺎدوم‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﯥ ﻣﻠ‪:‬ﺮی دی‪ ".‬ﺳﯿﺮت ﺧﱪه ﭘﺴﯥ ور ﻏﱪ‪e‬ﻪ ﮐ!ه‪":‬ﻫﻐﻪ زﻣﻮږ‬

‫وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﻗﺘﻪ اداره ﮐﯥ د ﻟﻮړې ﻮﮐ‪ K‬ﭘﻪ ﻟ)ﻪ ﮐﯥ و‪ .‬ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻮ ﺧﱪو‬

‫ﻣﻠ‪:‬ﺮی ﻧﻪ دی‪ ،‬او د روم ډﻟﯥ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ دی ﺧﻮښ‪ ".‬د ﺳﯿﺮت ﭘﻪ اﻧﺪ ﭼﯥ د ﮐﺮزي‬

‫ﺑﻮﺧﺖ و‪ ،‬ﺧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ ورﴎه ﻫﯧ‪ Ã‬ﻫﻢ وﻧﻪ ﺷﻮل‪ .‬دواړو ﻣﴩاﻧﻮ د ﻫﻐﻮی ﭘﺮ‬

‫ﭘﻼر ﯾﻮ ر‪n‬ﺘﯿﻨﯽ ﻣﴩ و‪ .‬د ﻫﻐﻮی ﻣﻠ‪:‬ﺮی و‪ ،‬او د ﺳﯿﺮت ﯾﺎد دي ﭼﯥ د ﮐﺮزي ﭘﻼر‬

‫وړاﻧﺪې د ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ او اﻣﺮﯾﮑﺎ درﯾ‪ 7‬ﯾﻮ ﺳﭙﮑﺎوی وﺑﺎﻟﻪ‪ ،‬او ﺑﯿﺎ ﯾﯥ ﻫﻢ د ﮐﺮزي ﭘﺮ‬

‫ﭘﻪ ﺳﻮﯾﻞ ﮐﯥ ډﯦﺮ ﭘﻮﭘﻠﺰي ﻣﻼﺗ!ي ﻟﺮل‪ .‬ﺧﻮ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ زوی )ﮐﺮزی( ﴎه د ﺳﯿﺮت‬

‫وړاﻧﺪې ﺧﭙﻠﻮ ﺳﯿﺎﳼ ﻫ˜ﻮ ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﮐ!ه‪.‬‬

‫ﻧﻪ وه ﺟﻮړه‪ .‬دې ﮐﺲ ﻫﻐﻪ ﻪ ﮐﻮل ﭼﯥ زړه ﯾﯥ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ‪ ،‬ﻫﻐﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻤﻲ ﺗﻪ‬

‫ﮐﺮزي ﭘﻪ دې ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ ‪pe‬ون وﻧﻪ ﮐ!ای ﺷﻮ‪ ،‬ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ ﻫﯿﻠﻪ ﯾﯥ‬

‫ووﯾﻞ‪":‬ﻣﻮږ دﻟﺘﻪ د ﻪ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ؟ داﺳﯥ ‪n‬ﮑﺎري ﭼﯥ زﻣﻮږ ارادې ﭘﻪ دې اﻧﺘﺨﺎب‬

‫ﻟﺮﻟﻪ ﭼﯥ ﭘﮑﯥ ‪pe‬ون وﮐ!ي‪ ،‬ﺧﻮ ﭘﻪ ﻋﯿﻦ وﺧﺖ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻧﻪ ﺷﻮای ﮐﻮﻻی‪> .‬ﯿﻨﻮ‬

‫ﮐﯥ ﻧﺸﺘﻪ‪".‬‬

‫ډﯾﭙﻠﻮﻣﺎ‪H‬ﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﯧ!ه دﻫﻐﻪ د ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ﭘﻪ اړه ﭘﻮ‪n‬ﺘﻨﯥ ﭘﯿﻞ ﮐ!ې‪":‬ﻫﻐﻪ ﯾﻮ ډﯾﭙﻠﻮﻣﺎټ‬

‫ﭘﺪې ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ ﭘﺮ ﻧﻮي رﻫﱪۍ‪ ،‬ﻣﲇ ﻧﻈﺎﻣﻲ >ﻮاک‪ ،‬او د اﺳﺎﳼ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮ‬

‫دی‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﭘﺪې ډول ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻮﻧﻮ ﮐﯥ ډﯦﺮ ‪pe‬ون ﮐ!ی‪ ،‬ﻫﻐﻪ وﻟﯥ ﻧﺸﺘﻪ؟" راﺗﻠﻮﻧﮑﯽ‬

‫ﻣﺴﻮدې ﭘﺮﯦﮑ!ه ﮐﯧﺪه‪ .‬ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ د ﺷﭙ‪F‬و ور>ﻮ ﻟﭙﺎره و‪ ،‬او ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻣﻮده ﮐﯥ‬

‫رﻫﱪ ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ و‪ ،‬او ﻫﻐﻪ د ﺗ‪ d‬ﻫﯧ‪ Ã‬ﭘﻼن ﻧﻪ ﻻره‪ .‬د ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﺷﺘﻮن ورﺗﻪ‬

‫ﯾﯥ دا ﮐﺎروﻧﻪ ﺗﺮﴎه ﮐ!ي وای‪ .‬ﭘﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻫﻮ‪H‬ﻞ ﭘﻪ ﯾﻮه ﻟﻮی ﺗﺎﻻر ﮐﯥ‬

‫ﺳﺘﻮﻧﺰه ﻧﻪ ﭘﯧ‪R‬ﻮﻟﻪ‪> ،‬ﮑﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ ﻣﻼﺗ!ي ﻟﺮل‪ .‬د ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﺮ‬

‫روان و‪ ،‬ﻠﻮرو ډﻟﻮ ‪pe‬ون ﮐ!ی و‪ .‬د روم ډﻟﻪ‪ ،‬ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻠﻮاﻟﻪ‪ ،‬د ﭘﯧ‪R‬ﻮر ډﻟﻪ – )ﭼﯥ‬

‫ﭘﯿﻞ وړاﻧﺪې ﻣﺎ‪n‬ﺎم ﻫﻐﻪ ﺗﻪ د ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ د ﯾﻮه ‪pe‬وﻧﻮال ﻟﻪ ﻟﻮري اړﯾﮑﻪ ﻧﯿﻮل ﺷﻮې‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪١٣٩‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪١٣٨‬‬

‫ﻮک ﻫﻢ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺨﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﴎه ﺧﱪې ﮐﻮل ﻏﻮاړي‪ ".‬دې ﺧﱪې د‬

‫ډﯦﺮو ﯾﯥ ﻟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﴎه ﻻر وړﻟﻪ(‪ ،‬او د ﻗﱪس ډﻟﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ اﯦﺮان ﴎه ﯾﯥ ‪n‬ﯥ‬

‫ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ډﯦﺮ ‪pe‬وﻧﻮال ﺣﯿﺮان ﮐ!ل‪ .‬ﻫﻐﻮی ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه ﭼﯥ ﻮک ﺑﻪ ﺧﱪې وﮐ!ې؟‬

‫اړﯾﮑﯥ وې‪ .‬د ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ‪pe‬وﻧﻮال ﻧﺎرﯾﻨﻪ او ﻟ‪pe F‬وﻧﻮاﻟﯥ ﻣﯿﺮﻣﻨﯥ ﭘﻪ ﯾﻮه ﺗﻮاﻓﻖ‬

‫ﯾﻮ دم د ﮐﺮزي ﻏ‪ F‬ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻪ ﻟﻪ اروز‪e‬ﺎن ﺨﻪ ﭘﻪ ژوﻧﺪۍ ﺑﻪ راورﺳﯧﺪ‪.‬‬

‫ورﺳﯿﺪل‪ .‬ﻫﻐﻮی ﻻﺳﻮﻧﻪ ﴎه ورﮐ!ل‪ ،‬ر‪n‬ﺘﯿﻨﯥ روﻏﺒ!وﻧﻪ ﯾﯥ وﮐ!ل او د ﯾﻮه ﻣﯿﺰ ﺗﺮ‬

‫د ﮐﺮزي ﺷﭙ‪ F‬دﻗﯿﻘﻮ ﺧﱪو د ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ‪pe‬وال ﻫﯧ“ ﮐ!ل‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﺮ >ﺎﻧ‪!:‬ﯾﻮ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ‬

‫ﺷﺎ ﮐ‪R‬ﯧﻨﺎﺳﺘﻞ‪ .‬دې ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﻪ وو‪ ،‬ورﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﺷﻮي‪ ،‬ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ‬

‫ﺧﱪې وﻧﻪ ﮐ!ې‪ ،‬ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﯾﯥ ﻫﻐﻪ ﻪ ووﯾﻞ‪ ،‬ﭼﯥ ﭘﮑﯥ د ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﺮ‬

‫ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﻧﻮرو ﭘ‪R‬ﺘﻨﻮ ‪pe‬ون ﻧﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻪ‪ ،‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ‪pe‬ون‬

‫ﺑﺮﯾﺎﱄ ﭘﺎی ﺗﻪ رﺳﯧﺪو او ﺑﯿﺎ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻟﻮﯾﯥ ﺟﺮ‪e‬ﯥ ﭘﻪ داﯾﺮﯦﺪو‬

‫ﺑﻨﺪﯾﺰ وﻟ‪:‬ﺎوه‪.‬‬

‫‪H‬ﯿﻨ‪:‬ﺎر ﺷﻮی و‪ .‬ﮐﺮزي ﭘﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ ‪pe‬ون ﻧﻪ ﻻره‪ ،‬ﺧﻮ د ﺧﭙﻞ ﺳ)ﻼﯾ‪j‬‬

‫ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ د ﺟﺮﻣﻨﻲ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزﯾﺮ )ﺟﻮﺷﯿﮑﺎ ﻓﯿﴩ( ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ﭘﯿﻞ ﺷﻮ‪ .‬ﻫﻐﻪ د‬

‫ﺗﻠﯿﻔﻮن ﻟﻪ ﻻرې ﯾﯥ ﭘﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ ‪pe‬ون وﮐ!‪.‬‬

‫ﻏﻮﻧ‪p‬ې ‪pe‬وﻧﻮاﻟﻮ ﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﻪ ﯾﻮه اووﻧ‪ K‬ﮐﯥ ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﭘﺮﯦﮑ!ه ﮐﻮي‬

‫د ﮐﺮزي د ﺧﱪو ﻟﻪ ﭘﺎی ﺗﻪ رﺳﯧﺪو ﴎه ﭘﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﻮﻧﻪ ﮐﯥ ﻏ‪ F‬ﻟﻮړ ﺷﻮ‪ ،‬ﭘﻪ‬

‫ﭼﯥ ﻫﺮ ﻪ ﺑﻪ د ﻣﺬاﮐﺮاﺗﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺳﻤﺒﺎﻟﯧ‪F‬ي‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻫﯿﻠﻪ و‪n‬ﻮده ﭼﯥ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻪ‬

‫>ﺎﻧ‪!:‬ې ﺗﻮ‪e‬ﻪ د روم ډﻟﻪ اﻧﺪﯦ‪R‬ﻤﻨﻪ ﺷﻮه‪ .‬د ﭘﻮځ ﭘﺨﻮاﻧﯽ ﻣﴩ اﻣﯿﻦ وردګ ﭼﯥ‬

‫‪n‬ﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ وﻟﺮي‪.‬‬

‫دﻧ‪:‬ﻪ وﻧﻪ ﯾﯥ وه ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﻟﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺨﻪ ﺑﻬﺮ وو>ﻲ‪ ،‬ﺧﻮ اﻣﯿﻦ ارﺳﻼ ﭘﺮې ﻧﻪ‬

‫راﺗﻠﻮﮐﯥ وﯾﻨﺎ د ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ اﺳﺘﺎزي ﻟﺨﴬ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ وﮐ!ه‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻧ!ﯾﻮاﻟﯥ رﺳﻨ‪K‬‬

‫‪n‬ﻮد ﭼﯥ ﺑﻬﺮ وو>ﻲ‪ .‬اﻣﯿﻦ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د واﮐﻤﻨ‪ K‬ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د اﻣﺮﯾﮑﺎ د‬

‫ﻟﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺨﻪ ﻟﺮې ﺳﺎﺗﻠﯥ وې‪ ،‬ﻧﻪ ﯾﯥ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭼﯥ د رﺳﻨﯿﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ‬

‫ﻣﻼﺗ! د ﺟﻠﺒﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ‪ pe‬ﮐﺎر ﮐ!ی و‪ ،‬ﺧﻮ د دواړو ﻧﻈﺮوﻧﻪ ﴎه ﻣﺨﺎﻟﻒ وو‪ .‬ﻟﻪ‬

‫ﻟﻪ >ﻨ‪ p‬ﴎه ﻣﺦ ﳾ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ د ﻟ‪F‬و ﻏﯿﺮې اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺷﺘﻮن ﺗﻪ‬

‫اروز‪e‬ﺎن ﺨﻪ دا ﻏ‪ F‬ورﺗﻪ ﺣﯿﺮاﻧﻮوﻧﮑﯽ و‪ ،‬اﻣﯿﻦ ارﺳﻼ ﻫﻢ زړه ﺑﺪی او اﻧﺪﯦ‪R‬ﻤﻦ‬

‫ﻫﻢ ﻫﺮﮐﻠﯽ وﯾﻠﯽ و‪ .‬اﻣﺮﯾﮑﺎ د دې ﮐﺎر ﴎه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و‪n‬ﻮد‪> ،‬ﮑﻪ ﻫﻐﻮی‬

‫ﺷﻮ‪ .‬ﻫﻐﻪ د ﮐﺮزي د ﭘﻼر ‪n‬ﻪ ﻣﻠ‪:‬ﺮی و‪ .‬ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ورﺗﻪ وﯾﻞ ﮐﻪ ﯾﯥ د‬

‫د"اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟ‪!:‬ه د >ﺎن ﺑﻠﻠﻪ" اﺑﺮاﻫﯿﻤﻲ ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ ﯾﻮه اﻏﯧﺰﻣﻨﻪ‬

‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ زﻋﯿﻢ ﭘﻪ اړه ﭼﺎ ﻧﻈﺮ ﻏﻮ‪n‬ﺖ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ورﺗﻪ د ده ﻣﻼﺗ! ﮐﻮي‪.‬‬

‫وﯾﻨﺎ وﮐ!ﻟﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻫﯿﻠﻪ و‪n‬ﻮده ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﮐﯥ ﯾﯥ دا ﺑﺮﺧﻠﯿﮏ‬

‫ﺳﺘﺎر د ﮐﺮزي ﺗﺮ ﺧﱪو وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻏﻮﺳﻪ و‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه ﭼﯥ دا ﯾﯥ د ﻫﻐﻮ ﺧﱪو‬

‫‪H‬ﺎﮐﻮﻧﮑﯥ ﺧﱪې ﭘﺎﯾﻠﻪ وﻟﺮي‪.‬‬

‫ﺗﺎﻳﯿﺪ و ﭼﯥ ﻟﻪ وړاﻧﺪې ﯾﯥ اﺑﺮاﻫﯿﻤﻲ ﺗﻪ وﯾﻠﯥ وې‪ .‬ﻫﻐﻪ داﺳﯥ ﭼﯥ د روم ډﻟﻪ دې‬

‫اﻓﻐﺎŠ اﺳﺘﺎزﯾﻮ وروﺳﺘﻪ ﺧﱪې وﮐ!ې ﭼﯥ ‪H‬ﻮﻟﻮ ﯾﯥ ﻣﺜﺒﺘﯥ ﺧﱪې وې‪ .‬ﻫﺮ ﯾﻮه‬

‫ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻪ د ﻫﯧ‪ Ã‬ډول رول ﻟﭙﺎره ﻧﻪ ده راﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﺷﻮې‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې ﻫﻢ ﺑﺎور ﻧﻪ‬

‫اوږدې ﺧﱪې وﮐ!ې‪ ،‬او د ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ اړه ﯾﯥ ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮﯾﺎت وړاﻧﺪې ﮐ!ل‪ .‬ﻫﻐﻮی د‬

‫ﻻره ﭼﯥ ﮐﺮزی دې ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ وي‪ .‬وﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﯥ ﭼﯥ دا ﻫﺮ ﻪ ﻧﺎﺳﻢ روان‬

‫ﺑﻬﺮﻧﯿﺎﻧﻮ ﻟﻪ زﯾﺎت ﺷﺘﻮن ﴎه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺎوه‪ ،‬ﺧﻮ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﻧ!ﯾﻮاﻟﻮ >ﻮاﮐﻮﻧﻮ‬

‫دي‪ .‬د ﮐﺮزي ﺧﱪې ﭘﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ اړﯾﻨﯥ وې‪ .‬ﭘﻪ ﺳﺒﺎ ﯾﯥ ﺳﺘﺎر ﺳﯿﺮت ﺧﭙﻞ‬

‫ﺷﺘﻮن اړﺗﯿﺎ ﺑﻠﻠﻪ‪.‬‬

‫ﻟﻮﻣ!ی ﻣﻄﺒﻮﻋﺎ‪ f‬ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ورﮐ!‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﱪو ﮐﯥ د ﮐﺮزي ﻧﻮﻣﺎﻧﺪۍ ﺗﻪ‬

‫ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ‪H‬ﻮﻟﻮ ﻠﻮرو ډﻟﻮ ﺧﱪې وﮐ!ې‪ ،‬ﯾﻮه ﺣﯿﺮاﻧﻮوﻧﮑﯥ ﭘﯧ‪R‬ﻪ ﺷﻮه‪ .‬اﺑﺮاﻫﯿﻤﻲ د‬

‫ﻫﯧ‪ Ã‬اﺷﺎره وﻧﻪ ﮐ!ه‪.‬‬

‫ﻏﻮﻧ‪p‬ې د ﻣﴩ ﭘﺮ اوږه ﻻس ﮐﯧ‪R‬ﻮد او ﻫﻐﻪ ﯾﯥ و‪n‬ﻮراوه‪ ،‬ورﺗﻪ وﯾﯥ وﯾﻞ ﮐﻪ د ﻟﻨ‪p‬و‬

‫ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﮐﯥ ډﯦﺮو دا ﺑﺎور ﻧﻪ ﻻره ﭼﯥ ﮐﺮزی دې ﭘﻪ ارزو‪e‬ﺎن ﮐﯥ و‪،‬‬

‫ﺧﱪو وﺧﺖ ورﮐ!ي‪ .‬ﻫﻐﻪ اﺟﺎزه ورﮐ!ه‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ ﴎه و‪ ،‬ﭘﻮﻫﯧﺪه ﭼﯥ‬

‫ﺧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې وﻻﯾﺖ ﮐﯥ و‪ .‬ﻫﻐﻪ دا ﻣﻬﺎل ډﯦﺮ ﺑﻮﺧﺖ و‪.‬‬

‫ﻪ ﺑﻪ ﭘﯧ“ ﳾ‪ .‬زوړ اﻟﺠﺮاﯾﺮي اﺑﺮاﻫﯿﻤﻲ ﻣﺎﯾﮏ ﺗﻪ ور ‪H‬ﻴ‪ j‬ﺷﻮ‪ ،‬وﯾﯥ وﯾﻞ‪":‬ﯾﻮ ﺑﻞ‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪١٤١‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪١٤٠‬‬

‫ﭘﺨﻮا ﮐﯥ د ﻫﻐﻪ ﭘﻼر د ﻫﻠﻤﻨﺪ واﱄ و‪ ،‬ﺧﻮ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د رژﯾﻢ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل و وژل ﺷﻮ‪ .‬د‬

‫>ﯿﻨﯥ ﺷﭙﯥ ﺑﻪ ﯾﯥ درې ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺧﻮب ﮐﺎوه‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ﺗﻠﯿﻔﻮن ډﯦﺮې ﺧﱪې ﮐﻮﻟﯥ‪ ،‬او‬

‫ﺳﭙ)ﻤﱪ ﻟﻪ ‪۱۱‬ﻣﯥ وړاﻧﺪې ﻫﻢ د ﺷﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺧﻨﺪزاده ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه ﻣﻠ‪:‬ﺮﺗﯿﺎ وه‪،‬‬

‫ﻟﻪ >ﺎﯾﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﴎه ﯾﯥ ډﯦﺮې ﻧﺎﺳﺘﯥ ﻟﺮﻟﯥ‪ .‬ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﯾﯥ ﻟﻪ ﯾﻮه ﭘﯿﺎوړي >ﻮاک ﴎه‬

‫او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﴎه ﺑﻪ ﺟﻮړه د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﻔﺎرت ﺗﻪ د ﻫﻤﮑﺎرۍ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ورﺗﻠﻮ‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د‬

‫د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ وروﺳﺘﻲ ﻣﺮﭼﻞ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ وﻻړ ﳾ‪ .‬ﭘﻪ ‪H‬ﻮل وﻻﯾﺖ ﮐﯥ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ‪:‬ﺮو او‬

‫اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺮ دﻧ‪:‬ﻮ وداﻧﯿﻮ ﺑﺮﯾﺪ وﺷﻮ‪ ،‬اﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﯥ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ وﻣﻨﻠﻪ‪ .‬د اﺣﻤﺪوﱄ ﭘﻪ‬

‫ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩاﻧﻮ ﺗﻪ وﯾﻞ ﺷﻮي وو ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﴎه ﯾﻮ >ﺎی ﳾ‪ .‬د ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﯾﻮ>ﺎی‬

‫ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻫﻠﻤﻨﺪ ﮐﯥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﻞ ﮐ!‪ .‬ﮐﺮزي ﭘﯿﺴﯥ ورﮐ!ې او ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﯾﯥ‬

‫ﮐﯧﺪل ورﴎه د ﺗﯧﺮو اووﻧﯿﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ اﺳﺎن ﮐﺎر و‪ .‬ﻫﻐﻪ >ﯿﻨﯥ ﭘﺨﻮاŠ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻫﻢ‬

‫وﯾﲇ و ﮐﻪ ﯾﯥ د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯥ ﻫﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮﻟﻪ ﻫﻢ ﺷﻮﻧﯥ وه‪":‬ﮐﻪ‬

‫اﺳﺘﺨﺪام ﮐ!ي وو‪ .‬دا ﮐﺴﺎن ﯾﯥ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ د ﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﺳﺎﺗﲇ وو‪ .‬ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه د‬

‫دې اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮﻟﻪ‪ ،‬ﻏ‪ F‬ﮐﻮه‪ ".‬ﻣﻼ ﺷﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺧﻨﺪزاده ﭘﻪ ﺧﻨﺪا ﮐﯥ ورﺗﻪ‬

‫دې ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻣﻠ‪:‬ﺮﺗﯿﺎ د ﭘﻨﺎه ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ وه‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﭘﻪ دې ﮐﺎر ﴎه ﭘﻪ ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﮐﯥ‬

‫ووﯾﻞ‪":‬زه اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﴐورت ﻧﻪ ﻟﺮم‪".‬ﻫﻐﻪ ﻟﻮﻣ!ی ﮐﺠﮑﻲ ﺗﻪ وﻻړ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ‬

‫ﺧﭙﻞ ﴎوﻧﻪ ﭘﻪ اﻣﻦ ﮐﯥ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﻟﻪ ﭘﺨﻮا ﺨﻪ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه ﭘﻪ‬

‫وروﺳﺘﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻼ ﺗﻪ ﻧﻨﻮت‪ .‬ﻫﻤﺪاﺳﯥ ﺑﯿﺎ د ﻫﻠﻤﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﻟ‪R‬ﮑﺮ‪e‬ﺎه ﺗﻪ وﻻړ‪ .‬د‬

‫اړﯾﮑﻪ ﮐﯥ وو‪ ،‬او د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ‪:‬ﺮﺗﯿﺎ ﯾﯥ ﮐﻮﻟﻪ‪ ،‬د ﻧﻮﯾﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ راﺗ‪ d‬ﴎه ﺧﻮښ ﻧﻪ وو‪.‬‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ >ﻮاک ﻧﻮر ﻣﺎت ﺷﻮ او ﻫﺮ ﻪ ﯾﯥ دې ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮل‪.‬‬

‫ﻫﻐﻮی ﺑﻪ وﯾﻞ ﭼﯥ دا ﮐﺴﺎن ﻮ اووﻧ‪ K‬وړاﻧﺪې ﭼﯧﺮې و؟ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﻪ ﮐﺮزي ﺧﭙﻞ‬

‫د ﭘ‪R‬ﺘﻨﻮ ﻟﻪ ﺳﯿﻤﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺑﻞ >ﺎی ژوﻧﺪ ﻧﺸﻮ ﮐﻮﻻی‪ .‬ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻠﻮاﻟﻪ او ﻧﻮرو‬

‫ﭘﯿﻐﺎم وړوﻧﮑﯽ ور وﻟﯧ‪F‬ه‪ ،‬ډﯦﺮ ﺑﻪ ﻟﻪ وﯦﺮې ﻧ‪F‬دې ﻧﻪ ورﺗﻪ راﺗﻠﻞ‪ .‬ﺧﻮ اوس ﻫﺮ ﻪ ﺑﺪل‬

‫ﺟﻨ‪:‬ﺴﺎﻻراﻧﻮ ﻋﺮب‪ ،‬ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯿﺎن‪ ،‬او ﻧﻮر ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﯿﻮل‪ .‬ﳼ ای اې د ﻫﺮ اﻟﻘﺎﻋﺪه ﭘﺮ‬

‫ﺷﻮي و‪.‬‬

‫ﴎ ﭘﯿﺴﯥ د اﻧﻌﺎم ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ ورﮐﻮﻟﯥ‪ .‬ﻫﻐﻮی ﺑﻪ ﭘﻪ ‪e‬ﻮاﻧ)ﻨﺎﻣﻮ ﮐﯥ زﻧﺪاŠ ﮐﯧﺪل‪.‬‬

‫د ﮐﺮزي ورور د ﻧﻮرو وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﻫﻤﻐ‪F‬ي او ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻟﻪ ﮐﻮﯾ)ﯥ ﺨﻪ ﮐﻨﱰوﻻوه‪ .‬ﻟﻪ‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻫﻢ ﻟﻪ ﻧﻮﯾﻮ ﭼﺎرواﮐﻮ ﭘﻪ ﺗﯧ‪R‬ﺘﻪ وو‪ .‬ﻫﻐﻮی د ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ﻫﺮه ﻨ‪p‬ه ﮐﯥ ﭘﻪ‬

‫ﮐﻨﺪﻫﺎر ﭘﺮﺗﻪ دا ﻣﻬﺎل د ﺳﻮﯾﻞ ‪H‬ﻮل وﻻﯾﺘﻮﻧﻪ د ﮐﺮزي ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ وو‪ ،‬او د ﻫﻐﻪ د‬

‫ﺗﯧ‪R‬ﺘﻪ وو او د ﭘ)ﯧﺪو ﭘﻪ >ﺎی ﭘﺴﯥ ‪e‬ﺮ>ﯧﺪل‪ .‬ﻫﻐﻮی ﭘﻮﻫﯧﺪل ﭼﯥ ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ‬

‫ډﻟﯥ ﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﮑﯥ واک ﺗﻨﻈﯿﻤﯧﺪه‪ .‬د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد د ﯾﺮﻏﻞ ﭘﻪ اوږدو او د ﮐﻮرﻧ‪K‬‬

‫ﺗﻪ ﺗﺴﻠﯿﻤﯧﺪل ﯾﯥ ﭘﻪ وژﻟﻮ ¦ﺎﻣﯧﺪل‪ .‬ﻫﻐﻮی ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ او د ﴎه ﺻﻠﯿﺐ ﻧ!ﯾﻮاﻟﯥ‬

‫ﺟ‪!:‬ې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د واک ﭘﺮ ‪pe‬ۍ ﻧﺎﺳﺖ ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﻓﺴﺎد ﺑﻮﺧﺖ وو‪ ،‬ﺧﻮ ډﯦﺮ ژر ﭘﺮې‬

‫ﮐﻤﯿ)ﯥ ﺗﻪ ﻫﻢ د ﺗﺴﻠﯿﻤﯧﺪو زړه ﻧﻪ ‪n‬ﻪ ﮐﺎوه‪ .‬دې او ﻧﻮرو ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻧﻪ ورﺗﻪ >ﺎی‬

‫وﺧﺖ ﺗﯧﺮ ﺷﻮ‪ .‬اﺣﻤﺪوﱄ ﻫ˜ﻪ وﮐ!ه ﻫﻐﻪ ﻣﴩان ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ را ﭘﯿﺪا ﮐﯧﺪو‬

‫ﻻره او ﻧﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻟﺮل ﭼﯥ دا ﮐﺎر ﺗﺮﴎه ﮐ!ي‪ .‬د ﴎه ﺻﻠﯿﺐ د ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﻮ‬

‫ﴎه ﻟﻪ ﻫﯧﻮاده ﺑﻬﺮ وﺗﲇ وو‪ ،‬ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ وﻟﯧ‪F‬ي‪ .‬ﻫﻐﻮی ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وار‬

‫اﺳﺘﺎزی اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻪ وﻻړ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د درﻣﻠﻨﯥ او ﭘﺎﻟﻨﯥ ﭘﻪ اړه ﺧﱪې وﮐ!ي‪ ،‬ﺧﻮ‬

‫ﻫ˜ﻪ وﮐ!ه ﭼﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻣﻼﺗ! ﺗﺮ ﻻﺳﻪ او ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﺨﻮاﻧﯿﻮ ﻮﮐﯿﻮ ﭘﺎﺗﯥ ﳾ‪ .‬ﭘﻪ‬

‫د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﻮځ ﯾﯥ ﺧﱪې ور رد ﮐ!ې‪ .‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ رژﯾﻢ ﭼﯥ د ﻏﺮب ﺗﺮې ډﯦﺮه ﮐﺮﮐﻪ‬

‫ارزو‪e‬ﺎن ﮐﯥ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﺑﯧﻠﻪ ﮐﻮم ﺣﺴﺎب ﮐﺘﺎﺑﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﭘﯿﺴﯥ ورﮐﻮﻟﯥ‪ ،‬اﺣﻤﺪوﱄ‬

‫وه‪ ،‬ﻫﻤﮑﺎري ورﴎه ﭼﺎ ﻧﻪ ﮐﻮﻟﻪ‪.‬‬

‫ﻫﻢ ډاﻟﺮ‪ ،‬ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧ‪ K‬ﮐﻠﺪارې او ﺗﻠﯿﻔﻮﻧﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻼﺗ!و ﺗﻪ ورﮐﻮل‪ ،‬ﺧﻮ ﻟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ‬

‫د ډﯦﺮو ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﮐﺮزي اړخ ﺗﺮ ‪H‬ﻮﻟﻮ ﻣﺼﻮون >ﺎی ‪e‬ﻞ ﮐﯧﺪه‪ .‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ‬

‫ﴎه ﯾﯥ ﺗﻮﭘﯿﺮ دا و ﭼﯥ ﻫﺮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ﻪ ورﮐﻮل ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ >ﺎن ﴎه‬

‫ﺗﺴﻠﯿﻤﯧﺪو ﺗﻪ د ﮐﺮزي ﻟﯧﻮاﻟﺘﯿﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻮه ﭼﯥ ﻣﻼ داد ﷲ ﺗﺴﻠﯿﻢ‬

‫ﯾﺎدد‪n‬ﺖ ﮐﻮل‪ .‬ﻟﻪ >ﺎن ﴎه ﺑﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﮐﯥ ﻟﯿﮑﲇ و‪ ،‬ﭼﯥ دې ﮐﺲ ﺗﻪ ﻣﯥ‬

‫ﺷﻮ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﯾﻮه ﭘ‪R‬ﻪ ‪e‬ﻮډ و‪ ،‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ دا ﻣﺨﮑ“ ﻗﻮﻣﻨﺪان ﻇﺎ‪ Ì‬ﻫﻢ و‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ‬

‫‪ ۱۰۰۰۰‬اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ډاﻟﺮ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﻪ ‪ ۸۰۰۰۰‬او داﺳﯥ ﻧﻮر ﻟﯿﮑﻞ‪.‬‬

‫اﺻﻞ ﮐﯥ د ﭼﻬﺎر ﭼﯿﻨﻮ اﺻﲇ اوﺳﯧﺪوﻧﮑﯽ و‪ .‬د ﺳﭙ)ﻤﱪ ﻟﻪ ‪۱۱‬ﻣﯥ وروﺳﺘﻪ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ‬

‫ﺷﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺧﻨﺪزاده ﻫﻢ ﯾﻮ ﻣﴩ و ﭼﯥ د اﺣﻤﺪوﱄ ﴎه ﯾﯥ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻻره‪ .‬ﭘﻪ‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪١٤٣‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪١٤٢‬‬

‫ﯾﯥ د ﻣﻼ ﺷﻔﯿﻖ ﭘﻪ اړه ﺧﱪې ﮐ!ې وې‪ .‬ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﴎه ﯾﯥ ﻧ‪F‬دې ژوﻧﺪ ﮐ!ی و‪ ،‬د‬

‫ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ او اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﴎه ﺗﺮ ﺧﭙﻠﻪ وﺳﻪ ﺟ‪!:‬ه وﮐ!ه‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ‬

‫روﺳﺎﻧﻮ ﺿﺪ ﺟ‪!:‬ه ﮐﯥ ﻫﻢ ﯾﻮ >ﺎی اوﺳﯧﺪل‪ .‬روزي ﺧﺎن ﻣﻼ ﺷﻔﯿﻖ ﺗﻪ ﺧﺎﱄ‬

‫ﺳﻘﻮط وﮐ!‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﺟ‪!:‬ه ﭘﺮﯦ‪R‬ﻮده د ﺧﭙﻞ دو‪n‬ﻤﻦ ازﺑﯿﮏ ﺟ‪²‬ال دوﺳﺘﻢ ﭘﻪ ډﻟﻪ‬

‫ﮐﻮروﻧﻪ ورﮐ!ي وو‪ ،‬او ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ اړﺗﯿﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﯧﺪه ﻧﻮ ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﻼ ﺷﻔﯿﻖ ورﺗﻪ‬

‫ﮐﯥ ﯾﯥ ﻻر ﭘﯿﺪا ﮐ!ه‪ ،‬او ﺳﻮﯾﻞ ﺗﻪ د ﺗﻠﻮ ﻫ˜ﻪ ﯾﯥ وﮐ!ه‪ .‬دوﺳﺘﻢ ﭘﻪ دې وروﺳﺘﯿﻮ‬

‫ﻫﻤﮑﺎري ورﴎه ﮐﻮﻟﻪ‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل‪ ،‬ﻣﻼ ﺷﻔﯿﻖ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻟﯿﮑﻮ‬

‫ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﻪ ﺷﺎ ¦ﺒﻮﱄ وو‪ ،‬ﺧﻮ دا ﻣﻬﺎل ﻟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﴎه ﯾﻮ >ﺎی ﻣﺰار ﴍﯾﻒ‬

‫ﮐﯥ ور ‪pe‬و ﺷﻮ‪ ،‬ﺧﻮ روزي ﺧﺎن ﭘﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ‪.‬‬

‫‪n‬ﺎر ﺗﻪ ﺳﺘﻮن ﺷﻮی و‪ .‬ﻣﻼ داد ﷲ ﻟﻪ دوﺳﺘﻢ ﴎه ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﮐ!ه‪ ،‬ﭼﯥ ‪e‬ﻨﻲ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ‬

‫ﮐﻠﻪ ﭼﯥ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ د ﺷﻔﯿﻖ ﭘﺮ ﮐﻮر د ﺑﺮﯾﺪ ﭼﻤﺘﻮاﻟﯽ ﻧﯿﻮه‪ ،‬روزي ﺧﺎن ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ‬

‫ورﺗﻪ ﻋﺮﺑﺎن ﭘﻪ ﻻس ورﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﺮ ﳼ ای اې ﯾﯥ ﭘﻪ ﭘﯿﺴﻮ وﭘﻠﻮري او دوﺳﺘﻢ ﺑﻪ د‬

‫ﴎﺗﯧﺮو ﴎه ﯾﻮ >ﺎی ﻟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﴎه ﻣﻠ‪:‬ﺮی او ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﯾﯥ د ﺷﻔﯿﻖ ﮐﻮر‬

‫دې ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ دادﷲ ﺗﻪ ﻻر ورﮐﻮي ﭼﯥ ﺗﺮ ﮐﻨﺪﻫﺎره ورﺳﯧ‪F‬ي‪.‬‬

‫و‪n‬ﻮد‪ .‬اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬وﯾﺎﻧﻮ ﻻ ﻫﻢ اوږدې اﻓﻐﺎŠ ﺟﺎﻣﯥ ﭘﻪ ﺗﻦ وې‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﺑ‪!:‬ۍ‬

‫ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﻼ داد ﷲ ﺧﭙﻞ ﭘﻠﺮŠ وﻻﯾﺖ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ‪ ،‬ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه ﯾﯥ وﻧﻪ ﻟﯿﺪل‪.‬‬

‫ﻫﻢ ﺗﺎو ﮐ!ې وې‪ ،‬ﺧﻮ د >ﯿﻨﻮ ﯾﯥ ﻻ ﺧﭙﻠﯥ ﺳﭙﻮر‪ f‬ﺧﻮﻟ‪ K‬ﭘﻪ ﴎ وې‪ .‬ﻟﻪ‬

‫ﻫﻐﻪ دا ﺳﻤﻪ و‪e‬ﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎŠ ﻻرې ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه و‪e‬ﻮري‪ ،‬ﻧﻮ >ﮑﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ‬

‫اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﴎه ﮐﻮم ژﺑﺎړن ﻧﻪ و‪ ،‬ﮐﺮزي ورﴎه ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻫﻤﮑﺎري ﮐﻮﻟﻪ‪ .‬ﮐﻠﻪ‬

‫ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن ﴎه وﮐﺘﻞ‪ ،‬ﻧﻮﻣﻮړی ﭘﻪ ﺧ)ﻪ ﻏﻠﺠﯽ او د ﮐﺮزي ﻣﻠ‪:‬ﺮی و‪ ،‬ﮐﺮزي ﺗﻪ ﯾﯥ‬

‫ﭼﯥ رزوي ﺧﺎن د ﺷﻔﯿﻖ ﮐﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﺗﻪ ور و‪n‬ﻮد‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه ﭘﺮ ﺗﻠﯿﻔﻮن‬

‫دوې وﻟﺴﻮاﻟ‪ K‬ﻫﻢ ﭘﻪ ﻻس ورﮐ!ې وې‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺴﻠﯿﻤﯧﺪو‬

‫ﺧﱪې وﮐ!ې او ﺑﯿﺎ ﯾﯥ ﺗﻠﯿﻔﻮن اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﺗﻪ ورﮐ!‪ .‬د ﺷﻔﯿﻖ ﮐﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﭘﻪ‬

‫ﮐﯥ ﻫﻢ ﻫﻤﮑﺎري ﮐﻮﻟﻪ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻣﻼ داد ﷲ ﻟﻪ >ﺎن ﴎه ﮐﺮزي ﺗﻪ ور وﯾﺴﺖ‪ .‬ﮐﺮزي‬

‫¨ﻮﻧﻮ و وﯾﺸﺖ‪ ،‬ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺷﻮه ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮﯾ)ﯥ ﺗﻪ ﺗ‪R‬ﺘﯧﺪﻟﯽ‬

‫ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﯾﻮ ﻟﯿﮏ ورﮐ! ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺑﻪ ﯾﯥ ﭘﺮ ﻣﻼ داد ﷲ ﻮک ﮐﺎر ﻧﻪ ﻟﺮي‪ .‬ﻫﻐﻪ‬

‫و‪.‬‬

‫ﻫﻤﺪاﺳﯥ ﮐﻮﯾ)ﯥ ﺗﻪ وﻻړ‪ .‬داد ﷲ ﭘﻪ ﮐﻮﻳ)ﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻃﺎﻟﺐ ﻣﴩاﻧﻮ ﴎه ﯾﻮ >ﺎی‬

‫ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﮐﺮزي د ﻟﻮﯾﯥ ﺟﺮ‪e‬ﯥ ﻟﭙﺎره ﻫ˜ﻪ ﮐﻮﻟﻪ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻫﺮ وﻻﯾﺖ ﺨﻪ‬

‫ﺷﻮ‪ .‬ﮐﺮزي‪e ،‬ﻞ اﻏﺎ ﺷﯿﺮزي‪ ،‬ﺷﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺧﻨﺪزاده او ﻧﻮرو ﻣﴩاﻧﻮ ﮐﻮﻳ)ﻪ ﭘﺮﯦ‪R‬ﻮده‬

‫ﯾﯥ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩان ورﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ‪ ،‬ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ اروز‪e‬ﺎن ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ‪> ،‬ﮑﻪ‬

‫او دا >ﺎی اوس ﻃﺎﻟﺐ ﻣﯧﺸﺘﯽ ‪n‬ﺎر و‪.‬‬

‫ﻫﻠﺘﻪ ﻻ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩان ﴎه وﯦﺸﻞ ﺷﻮي وو‪ ،‬او ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺧﭙﻞ ﺷﺘﻮن ﻧﻪ‬

‫ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﯾﻮ ﭘﺮ ﭘﻞ ﭘﺴﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑ‪R‬ﻨﯥ ﮐﯧﺪې‪ ،‬ﺧﻮ دا ﮐﺎر ﻟﻪ ‪H‬ﻮﻟﻮ ﴎه وﻧﻪ‬

‫ﺷﻮ ﺳﻤﺒﺎﻟﻮﻻی‪ .‬ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ وروﺳﺘﻪ ﭘﻮﭘﻠﺰﯾﻮ او ﺑﺎﮐﺮزﯾﻮ ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ ډﯦﺮ واک‬

‫ﺷﻮ‪ .‬ﮐﺮزي ﻻ ﻫﻢ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﯿﺎﻻﻧﻮ ﴎه ﺳﯿﺎﱄ ﻧﻪ وه ﭘﺮې اﯾ‪R‬ﯥ‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﮐﺮزی د‬

‫واﺧﯿﺴﺖ‪ .‬ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه ﻫﻤﮑﺎر ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺨﻪ و‪ ،‬ﻟﮑﻪ ﻫﺎﺷﻢ‬

‫ﻫﻮا ﻟﻪ ﻻرې د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺟﯿﮑﺐ اﺑﺎد اډې ﺗﻪ وﻻړ‪ ،‬ﻫﻠﺘﻪ ﯾﯥ د ﻣﻼ ﺷﻔﯿﻖ ﻟﻪ ﭘ‪R‬ﻮ‬

‫ﺧﺎن‪ ،‬ﭘﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮل‪ .‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه ﻫﻤﮑﺎر و‪،‬‬

‫د ﻏﻮر>ﯧﺪو ﺧﱪه ﮐ!ې وه‪ .‬ﻣﻼ ﺷﻔﯿﻖ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﯾﻮ ﻗﻮﻣﻨﺪان او د ﭘﻮﭘﻠﺰﯾﻮ ﺳﯿﺎل و‬

‫ﺑﯿﺎ ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ ﻗﻮم د ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﭘﺎﺗﯥ و‪ .‬د ﭘﻮﭘﻠﺰﯾﻮ او ﺑﺎرﮐﺰﯾﻮ د ﻗﻮم واک د‬

‫ﭼﯥ ﻟﻪ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﴎه ﯾﯥ ﻟﻮﯾﻪ ﺷﺨ!ه وه‪ .‬ﺧﭙﻠﻪ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن راﺗﻪ ووﯾﻞ‬

‫ارزو‪e‬ﺎن ‪H‬ﻮﻟﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ وﻧﻪ رﺳﯧﺪه‪ .‬ﭘﻪ ﺷ‪o‬ل او ﺧﺘﯿ‪ 7‬ﮐﯥ ډﯦﺮې ﺳﯿﻤﯥ ﺑﯥ‬

‫ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د ﻣﻼ ﺷﻔﯿﻖ ﻟﻪ ﻟﻮري زﻧﺪان ﺗﻪ اﭼﻮل ﺷﻮی و او ﻟﻪ دې ﻻرې ﯾﯥ ورﴎه‬

‫ﺑﺮﺧﻠﯿﮑﻪ ﭘﺎﺗﯥ وې‪ .‬ﻫﻐﻮی ﻟﺮې ﭘﺮﺗﻮ وﻟﺴﻮاﻟﯿﻮ ﺗﻪ ﭘﺎم ﻫﻢ ﻧﻪ ﮐﺎوه‪ .‬ﮐﺮزي او د ﻫﻐﻪ‬

‫دو‪n‬ﻤﻨﻲ ﮐﻮﻟﻪ‪ .‬دا ﺧﱪه وه ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻼ ﺷﻔﯿﻖ ﯾﯥ اوس ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮې ﮐ!ی وای‪.‬‬

‫ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﯾﻮه ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ ﻟﺮﻟﻪ ﻫﻐﻪ دا ﭼﯥ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ وﻻړ ﳾ‪.‬‬

‫اﺻﻞ ﺧﱪه د ﻫﻐﻪ د ﻣﺬﻫﺒﻲ درﯾ‪ ،7‬او د ‪An‬ﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻧﻪ وه‪ ،‬ﺑﻠﮑﯥ اﺻﻞ رﯦ‪R‬ﻪ د‬
‫دو‪n‬ﻤﻨ‪ K‬وه‪ .‬اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻻﻧﺠﻮ ﺧﱪ ﻧﻪ وو‪ ،‬ﻟﻪ ﺑﺎرﮐﺰي روزي ﺧﺎن ﴎه‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪١٤٥‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪١٤٤‬‬

‫ﺷﭙ‪ F‬ﻓﻮ‪H‬ﻪ دﻧ‪:‬ﻪ وﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ‪) ،‬ﻧﻮی واﱄ ﻣﻌﻠﻢ رﺣﻤﺖ ﷲ( و‪ ،‬ﮐﺮزي ورﺗﻪ وﯾﲇ‬
‫و‪":‬ﺗﺎﺳﯥ ﺑﻪ د اروزﮐﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﺗﺊ‪ ،‬ﻟﻪ ﻣﻮږ ﴎه ﻣﻪ >ﺊ‪ ،‬ﮐﻪ اړﺗﯿﺎ وه ﻣﻮږ اړﯾﮑﻪ‬

‫ﯾﻮوﻟﺴﻢ ﭙﺮﮐﯽ‬

‫درﴎه ‪H‬ﯿﻨ‪:‬ﻮو‪".‬‬
‫ﺳﯿﺪ ﻫﻢ د ﮐﺮزي ﻟﻪ ﭘﺨﻮاﻧﯿﻮ ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﴎه ﭘﻪ دې ﺳﻔﺮ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ و‪ .‬ﺳﯿﺪ ﭘﺮ دې‬
‫ﻻره ﭘﻪ ﺗﯧﺮو دوو اووﻧﯿﻮ ﮐﯥ ډﯦﺮ ﺳﻔﺮوﻧﻪ وﮐ!ل‪ ،‬ﭼﯥ د ﮐﺮزي ﭘﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ ﯾﯥ >ﯿﻨﯥ‬
‫ﭼﺎرې ﺳﻤﺒﺎل ﮐ!ې وای‪ .‬ﻫﺮ ﭼﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه ﭼﯥ ﺳﯿﺪ د ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﭘﻪ ﺟ‪!:‬ه ﮐﯥ وژل‬
‫ﺷﻮی و‪ .‬د ﻫﻐﻪ ﭘﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ ﺷﻮې وه‪ ،‬ﺧﻮ ﻫﯧ‪ Ã‬داﺳﯥ ﻪ ﻧﻪ و ‪n‬ﮑﺎره ﺷﻮي ﭼﯥ ‪e‬ﻨﯽ‬
‫ﻫﻐﻪ دې ژوﻧﺪی وي‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﺗﻠﻠﯽ و‪ ،‬ﭘﻪ ﭼﺎﻻﮐ‪ K‬ﯾﯥ >ﺎن ﺗﺮې‬
‫ﺧﻼص ﮐ!ی و‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﯾﻮ ﻟﻮري د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ‪e‬ﻮاښ ﴎه ﻣﺦ و‪ ،‬ﺑﻞ ﻟﻮر ﻫﻮاﯾﻲ‬
‫¨ﺒﺎرۍ ﻫﻢ رواﻧﯥ وې‪ ،‬ﺧﻮ ﺳﯿﺪ ﻫ˜ﻪ ﮐ!ې وه ﭼﯥ ﯾﻮ ﻣﺼﻮون >ﺎی ﺗﻪ >ﺎن‬
‫ورﺳﻮي‪ .‬ﻫﻐﻪ و ﭼﯥ د ﮐﺮزي ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﺗﻪ ﻟﻪ ورﺗ‪:‬ﻪ ﺧﱪ ﺷﻮ‪ .‬ﭘﻪ ﺑﯧ!ه او ﻟﻮﻮ ﭘ‪R‬ﻮ‬
‫ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﮐﯥ د ﮐﺮزي ﺗﺮ ﮐﻼ ورﻏﻠﯽ و‪ .‬ﭘ‪R‬ﯥ ﯾﯥ ﻫﻢ ﺳﺨﺘﯥ ژوﺑﻠﯥ ﺷﻮې وې‪ .‬دا‬
‫>ﻞ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه ﯾﻮ >ﺎی ﮐﯧﺪل ﯾﯥ اﺣﺴﺎﺳﺎ‪ f‬وو‪ ،‬ﮐﺮزي ﺗﺮې وﭘﻮ‪n‬ﺘﻞ‪":‬ﻣﻠ‪:‬ﺮي‬
‫دې ﭼﯧﺮﺗﻪ دي؟" ﻫﻐﻪ دروغ ورﺗﻪ ووﯾﻞ‪":‬ﻫﻐﻮی وﻧﯿﻮل ﺷﻮل‪ ".‬ﻫﻐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه ﭼﯥ‬
‫ﻣﻠ‪:‬ﺮي ﺑﻪ ﯾﯥ وژل ﺷﻮي وي‪ .‬اوس ﻫﻐﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪﻟﯽ و ﭼﯥ ﻧﻮر د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻧﻈﺎم ﺧﺘﻢ‬
‫ﺷﻮ‪ ،‬او د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ و ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﭙﻠﻪ د ‪n‬ﺎرواﻟ‪ K‬ﻮﮐﻲ وﻧﯿﴘ‪ .‬ﺧﻮ ﮐﺮزي ورﺗﻪ‬
‫وﯾﲇ و ﭼﯥ ﭘﻪ وﻻﯾﺖ ﮐﯥ ﯾﯥ ‪H‬ﻮﻟﯥ ﻮﮐ‪ K‬وﯦﺸﻠﯥ وې‪ ،‬ﻧﻮ >ﮑﻪ ﺳﯿﺪ ﺗﻪ ﭘﮑﯥ‬
‫ﮐﻮﻣﻪ ﻮﮐ‪ K‬ﻧﻪ وه ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮې‪ .‬ﺳﯿﺪ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه ﺷﺨ!ه ﮐ!ې وه او ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﯾﯥ‬
‫وﯾﲇ و‪":‬ﺗﺎﺳﯥ ﻧﺎ>ﻮاﻧﻪ ﯾﺎﺳﺖ‪ .‬زه ﻧﻪ ﻏﻮاړم ﻧﻮر ﻟﻪ ﺗﺎﺳﯥ ﴎه اوﺳﻢ‪ ".‬ﻟﻪ دې ﴎه د‬
‫ﮐﺮزي ﻟﻪ ﮐﻮ‪H‬ﯥ وﺗﻠﯽ و‪ .‬ﮐﺮزي ﻫﻐﻪ ﭘﺮې ﻧﻪ ‪n‬ﻮد‪ ،‬او ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﯾﯥ دوه ﺳﻮه زره‬
‫ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧ‪ K‬ﮐﻠﺪارې ورﮐ!ې او ﻟﻪ >ﺎن ﴎه ﯾﯥ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﯥ ﯾﻮ >ﺎی ﮐ!‪.‬‬
‫ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ ﭘﺮ ﻻره د ﺗﯧﺮو دوو اووﻧﯿﻮ ﺟ‪!:‬و ﻧ‪R‬ﯥ ﺗﺮ ﺳﱰ‪e‬ﻮ ﮐﯧﺪې‪ .‬ﭘﻪ ¨ﻮﻧﻮ وﯾﺸﺘﻞ‬
‫ﺷﻮي ﻣﻮ‪H‬ﺮوﻧﻪ د ﻏﺮوﻧﻮ ﺗﺮ ﻨ‪ d‬ﭘﺮاﺗﻪ وو‪ .‬ﭘﺮ ﻟﻮړو ﻮﮐﻮ ﺑﻪ ﺑﯿﺮﻏﻮﻧﻪ ﻫﻢ رﭘﯧﺪل‪.‬‬
‫>ﯿﻨﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﺟﻨ‪:‬ﯿﺎﻟﯿﻮ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ﻧﻨ‪ d‬ﮐ!ی و ﺧﭙﻞ ﻣﻠ‪:‬ﺮي ﯾﯥ د ﺳ!ک ﺗﺮ ﻨ‪d‬‬
‫ﺧﺎور ﺗﻪ ﺳﭙﺎرﱄ وو‪) .‬اﻣﯿﺮاﯾﻦ( ﻫﺮ ﻪ ﺗﻪ د ﭘﺎم ﮐﻮﻟﻮ وﺧﺖ ﻧﻪ ﻻره‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﺑﺎﯾﺪ د‬

‫د ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺳﻔﺮ ‪ -‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ‬
‫وروﺳﺘﻲ ﻣﺮﭼﻞ ﴎه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ‬
‫ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﮐﺮزی ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﴎﺗﯧﺮو ﴎه د ﮐﻨﺪﻫﺎر ﭘﺮ ﻟﻮر روان ﺷﻮ‪ ،‬ﻣﻼﺗ!ي ﯾﯥ ﺧﻮښ‬
‫وو‪ .‬د ﻫﻐﻮی ﻫﺪف د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﻨ‪:‬ﻮﻟﻮ د ﮐﻨﺪﻫﺎر ‪n‬ﺎر ﺧﻼﺻﻮل و‪ .‬ﻫﻐﻪ زاړه‬
‫ﻣﻮ‪H‬ﺮوﻧﻪ ﭼﯥ >ﯿﻨﯥ ﯾﯥ ﻧﻮي رﻧ‪ d‬ﺷﻮي وو‪> ،‬ﯿﻨﻮ ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﭼﻠﻮوﻧﮑﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻮ‪H‬ﺮوﻧﻮ ﭘﺮ‬
‫ﴎوﻧﻮ ﻟﻮډﺳﭙﯿﮑﺮوﻧﻪ ﺗ!ﱄ وو او ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ ﭘﺮ ﻻره ﯾﯥ اﻓﻐﺎŠ ﺳﻨﺪرې ﭘﮑﯥ‬
‫ﻏ‪F‬وﻟﯥ‪ .‬ﻫﺮ ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﭼﻠﻮﻧﮑﻲ ﻫ˜ﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﻮ‪H‬ﺮ د ﮐﺮزي ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﺗﻪ ﻧ‪F‬دې ﮐ!ي‪،‬‬
‫ﭘﻪ دې ﮐﺎر ﴎه ﯾﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﻼﺗ! ﺮ‪e‬ﻨﺪاوه‪ .‬د ﻣﻮ‪H‬ﺮوﻧﻮ ﻟﯿﮑﻪ ﻟﻪ ﻏﺮوﻧﻮ او ﻏﻮﻧ‪p‬ﯾﻮ‬
‫ﺨﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪﻟﻪ‪ .‬ﭘﻪ دې ﻣﻮ‪H‬ﺮو ﮐﯥ ﻟﻮی او واړه ﻣﻮ‪H‬ﺮوﻧﻪ او ﺗﺮاﺗﮑﺘﻮروﻧﻪ ﻫﻢ وو‪ ،‬ﭼﯥ‬
‫ﭘﮑﯥ ﭘﺮ وﻟﴘ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩاﻧﻮ ﴎﺑﯧﺮه ﻋﺎﻣﻮ ﺧﻠﮑﻮ او ﮐﺮوﻧﺪ‪e‬ﺮو ﻫﻢ وﻧ‪p‬ه ﻟﺮﻟﻪ‪ .‬د‬
‫ﻣﻮ‪H‬ﺮو ﭘﺮ ﴎ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ اﻟﻮﺗﮑﯥ وې‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﻟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ اډو ﴎه ﭘﻪ ¦ﺎس‬
‫ﮐﯥ وو‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩان ﻫﻢ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه وو ﭼﯥ ﻻ ﯾﯥ ﭘﻪ ﮐﻮم وﻻﯾﺖ ﮐﯥ‬
‫ﻮﮐ‪ K‬ﻧﻪ وې اﺧﯿﺴﺘﯥ‪.‬‬
‫)اﻣﯿﺮاﯾﻦ( د ﻣﻮ‪H‬ﺮو د ﻟﯿﮑﯥ ﭘﻪ ﻣﺨﮑﻨ‪ K‬ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﯾﻮه زاړه ﺟﯿﭗ ﭘﻪ ﺑﺎډۍ ﮐﯥ‬
‫ﻧﺎﺳﺖ و‪ .‬د ﻫﻐﻮی د ﻣﻮ‪H‬ﺮو ﻟﯿﮑﯥ ﯾﻮ ډول Ÿﺎﯾﴚ اﻧ‪A‬ﻮر ﺟﻮړ ﮐ!ی و‪ ،‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ‬
‫ﻫﻐﻮی د ﮐﻨﺪﻫﺎر د ﻧﯿﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره روان وو‪ ،‬اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﻫﯧ‪ Ã‬ﮐﻠﻪ داﺳﯥ ﻪ ﻧﻪ و ﻟﯿﺪﱄ‪.‬‬
‫ﻫﺮ و ‪!e‬ي ﺧﻮ‪n‬ﻲ ﮐﻮﻟﻪ‪ ،‬ﺑ‪!:‬ۍ وال‪ ،‬ان >ﯿﻨﯥ ﻳﯥ ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺮوﻧﻮ ﺳﭙﺎره وو‪ .‬ﻟﻪ‬
‫ﮐﺮزي ﴎه ﯾﻮ ﺑﻞ ﮐﺲ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﯥ ﻧﻪ و ﻣﻠ‪:‬ﺮی ﻫﻐﻪ ﻧﻮی واﱄ ﭼﯥ ﻪ ﺑﺎﻧﺪې‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪١٤٧‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪١٤٦‬‬

‫ﳾ‪ ،‬ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺗﻪ ﺑﺮﯦ‪R‬ﻨﺎﻟﯿﮑﻮﻧﻪ ﻟﯧ‪F‬ﱄ و‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﯾﯥ وﯾﲇ و ﭼﯥ ‪n‬ﺎﯾﻲ ﺗﺮ‬

‫اﺣﺘ‪o‬ﱄ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﻣﺘﻮﺟﻪ وای‪ .‬ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ ﭘﻪ ﻟﻮﯾﻪ ﻻره ﯾﯥ ﯾﻮ >ﻞ ﺑﯿﺎ د ﮐﻤﭗ‬

‫ﮐﺮﺳﻤﺲ ﺟﺸﻦ وړاﻧﺪې ﯾﯥ وﻧﻪ ‪e‬ﻮري‪.‬‬

‫ﭘﻪ ﯧﺮ ﻣﯧﺸﺖ >ﺎی ﺟﻮړ ﮐ!‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﻧﻮرو وﺳﻠﻮ او ﻏﺬا ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮﻟﻪ ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ د ﻫﻮا‬

‫ﻫ‪o‬ﻏﻪ ﻣﺎ‪n‬ﺎم ﭼﯥ د ‪H‬ﻮﻟﻮ ﺳﱰ‪e‬ﯥ د ﮐﻨﺪﻫﺎر ﻟﻮر ﺗﻪ وې‪ ،‬د ﺟﺮﻣﻨﻲ ﭘﻪ ﭘﯿ)ﺮزﺑﺮګ‬

‫ﻟﻪ ﻻرې ورﺗﻪ راوړل ﳾ‪ .‬د )ﻓﺘﺎوک( ﭘﻪ واړه ﮐﲇ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﯾﻮ ﻫﻮ‪H‬ﻞ ﭘﻪ ﯧﺮ >ﺎی‬

‫ﮐﯥ د ﮐﺮزي د راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﭘﻪ اړه ﺧﱪې رواﻧﯥ وې‪ .‬د ﻣﻠ‪:‬ﺮوﻣﻠﺘﻮﻧﻮ دا ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﻪ ﯾﻮ‬

‫ﺟﻮړ ﮐ!‪ ،‬ﮐﺮزی د ﮐﲇ ﮐﻮﻮ ﺗﻪ ور ﻧﻨﻮت‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﴎه ﮐﺘﻞ‪ ،‬ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﴎه‬

‫ﻋﴫي ﻫﻮ‪H‬ﻞ ﮐﯥ و‪ ،‬ﯾﻮه اووﻧ‪ K‬ﯾﯥ ﺗﯧﺮﯦﺪوﻧﮑﯥ وه‪ ،‬ﻻ ﻫﻢ د ﭘﺎم وړ ﭘﺮﻣﺨﺘ‪ d‬ﻧﻪ و‬

‫ﯾﯥ د ﻻس روﻏﺒ! ﮐﺎوه‪ .‬ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﯾﯥ ډﯦﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻫﻢ ورﻏﻠﻞ‪ .‬ﺧﻠﮑﻮ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه‬

‫راﻣﻨ‪ 7‬ﺗﻪ ﺷﻮی‪ .‬د ﮐﺮزي ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﭘﻪ >ﯧﺮ ﮐﺘﻞ‪ ،‬دا ﻣﻬﺎل ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﴎه‬

‫داﺳﯥ روﯾﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﻟﮑﻪ ﻟﻪ وړاﻧﺪې ﯾﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه ﭘﯧﮋﻧﺪل‪) .‬ﺑﻮﻟ‪p‬وک( ﻟﻪ‬

‫ﭘﺮ ﺗﻠﯿﻔﻮن ﺧﱪې ﮐﻮﻟﯥ‪ .‬د ﻫﻐﻮی ﻓﮑﺮ دا و ﭼﯥ اﯾﺎ ﻫﻐﻮی ﺑﻪ ﮐﺮزي ﺗﻪ وواﯾﻲ ﭼﯥ‬

‫ﻧ‪F‬دې دا ﻫﺮ ﻪ ﺎرل‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﭘﻮه ﺷﻮ ﭼﯥ د دې ﺧﱪو ﻟ!ۍ ﺗﺮ دې واړه ﮐﲇ ﻫﻢ‬

‫د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن راﺗﻠﻮﻧﮑﯽ زﻋﯿﻢ دی او د دې ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻫﻢ اﻣﯿﺪ و ﭼﯥ ‪e‬ﻨﻲ ﮐﺎروﻧﻪ ﺑﻪ‬

‫رﺳﯧﺪﻟﯥ وه‪ .‬د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﯿﻤﻪ )ﻟﻮﮐﻮﻧﯿﺎ( ﮐﯥ ﻫﻢ ورﺗﻪ ﻪ ﭘﯧ“ ﺷﻮي و‪.‬‬

‫ﯾﯥ ورﴎه ﺳﻢ ﳾ‪ .‬ﮐﺮزي ﻧﺎﺑﱪه ورﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ ﺳﺘﺎر ﺳﯿﺮت ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬

‫ﭘﻪ ﻫ‪o‬ﻏﻪ ﻣﺎ‪n‬ﺎم د ﳼ ای اې د ﻣﺎﻣﻮر ‪e‬ﺮﯾ‪ d‬ﻟﻪ ﻟﻮري ورﺗﻪ ﭘﯿﻐﺎم ورﺳﯧﺪ ﭼﯥ‬

‫راﺗﻠﻮﻧﮑﯽ رﻫﱪ اوﳼ‪.‬‬

‫ﭘﺮې د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺑﺮﯾﺪ اﺣﺘ‪o‬ل و‪ .‬ﺷﭙﺎړس ﻣﻮ‪H‬ﺮوﻧﻪ ﻓﺘﺎوک ﺗﻪ ﭘﺮ ﻻر وو‪ .‬ﮐﺮزي ﯾﯥ‬

‫ﭘﻪ ﮐﻼ ﮐﯥ ‪H‬ﻮل ﮐﺴﺎن ﭘﺮﯦﺸﺎن ﺷﻮل‪ ،‬ﭘﻪ ﻫﻐﻮی ﺑﺎﻧﺪې د ﮐﺮزي ﺧﱪو ﻧﺎوړه اﻏﯧﺰ‬

‫وﺳﻠﻪ وال ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ور وﻟﯧ‪F‬ل ﭼﯥ ورﴎه ﺧﱪې وﮐ!ې‪ ،‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ اووه ﻣﻮ‪H‬ﺮوﻧﻪ ﺗﻢ‬

‫وﮐ!‪ .‬ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﴎه >ﯿﻨﯥ ﭘﻮ‪n‬ﺘﻨﯥ ﭘﻴﺪا ﺷﻮې‪ ،‬ﺳﺘﺎر ﺳﯿﺮت ﺑﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﯽ زﻋﯿﻢ‬

‫ﺷﻮي وو او ﮐﺴﺎن ﯾﯥ ﻧﯿﻮل ﺷﻮي وو‪ .‬ﻫﻐﻮی ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ د ﮐﺮزي ﻣﻠ‪:‬ﺮﺗﯿﺎ ﻏﻮره ﮐ!ه‪.‬‬

‫وي؟ ﮐﺮزی ﺑﻪ واک ﺗﻪ وﻧﻪ رﳼ؟ اﯾﺎ ﮐﺮزي ﻮ ور>ﯥ وړاﻧﺪې ﻫﻢ ﻟﻪ ﺑُﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ‬

‫ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﺮ ﻪ ﺳﻢ ﺷﻮل‪ ،‬ﮐﺮزي د اروز‪e‬ﺎن ﻟﻪ ﻧﻮي واﱄ ﻣﻌﻠﻢ رﺣﻤﺖ ﷲ ﴎه‬

‫ﴎه ﭘﺮ ﺗﻠﯿﻔﻮن ﺧﱪې ﻧﻪ ﮐﻮﻟﯥ؟ ﻫﺮ ﭼﺎ ﻟﻪ وړاﻧﺪې دا ¦ﻪ ﻟﺮﻟﻪ ﭼﯥ ﮐﺮزی ﺑﻪ ﻫﺮو‬

‫اړﯾﮑﻪ ‪H‬ﯿﻨ‪:‬ﻪ ﮐ!ه‪ ،‬او ورﺗﻪ وﯾﯥ وﯾﻞ‪":‬ﻫ‪ ،K:‬ﻏﻮ‪n‬ﯥ‪ ،‬او ﻧﻮر ﻏﺬاﯾﻲ ﺗﻮﮐﻲ راوړئ‪،‬‬

‫ﻣﺮو د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن راﺗﻠﻮﻧﮑﯽ زﻋﯿﻢ وي‪ .‬ﺳﺘﺎر ﺳﯿﺮت ﻟﻪ ﻧﺸﺖ ﺨﻪ ﯾﻮ ﻪ ﺷﻮ او‬

‫ﭼﯥ ﻣﻮږ وږي ﯾﻮ‪ ".‬د روژه ﻣﺎ‪ f‬ﭘﺮ ﻣﻬﺎل اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ اﺟﺎزه وه ﭼﯥ ﻪ وﺧﻮري او‬

‫واک ﺗﻪ ورﺳﯿﺪ‪ .‬ﻫﻐﻮی ﻻ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ ﻧﻪ و رﺳﯧﺪﱄ ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﺨﻪ د ﻫﻐﻪ‬

‫ﻪ و‪R‬ﻲ‪ .‬رﺣﻤﺖ ﷲ ﺧﻮښ و ﭼﯥ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﮐﻲ ور وړي او ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه د‬

‫‪)e‬ﲇ ﺑﻞ ﭼﺎ واﺧﯿﺴﺘﻞ‪ .‬ﮐﺮزي ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ووﯾﻞ‪":‬زه ﺑﻪ دوﯾﻢ ﮐﺲ ﯾﻢ‪ ".‬د ﻋﺰﯾﺰ ﭘﻪ‬

‫ﮐﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﯥ ﯾﻮ >ﺎی ﳾ‪.‬‬

‫ﯧﺮ د ﮐﺮزي ﻧﻮرو ﭘﻠﻮﯾﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮړ ﻏ‪ F‬ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﻪ ﭘﯿﻞ ﮐ!ل‪ ،‬ﻫﻐﻮی وﯾﻞ‪":‬ﺳﺘﺎر ﺳﯿﺮت‬

‫د روژې اﻏﯧﺰ ﭘﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﻫﻢ و‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﻫﻢ ﻫ˜ﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ د روژې ﻟﻪ ﻣﻬﺎل وﯦﺶ‬

‫ﭘ‪R‬ﺘﻮن ﻧﻪ دی‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻧﻪ دی اوﺳﯧﺪﻟﯽ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧ)ﻪ‬

‫ﴎه ﺳﻢ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﺧﯿﺎل وﺳﺎ‪ .f‬اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﭘﻪ دې ﺑﺎور و ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﻐﺎŠ‬

‫ازﺑﯿﮏ دی‪ ".‬ﻋﺰﯾﺰ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﭘﻪ دې ورﺳﺘﯿﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺳﺨﺖ ﭘﻪ ‪H‬ﮑﺮ‬

‫ارز‪n‬ﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ درﻧﺎوی وﳾ‪ .‬ﻫﻐﻮی ‪H‬ﻮﻟﻪ ورځ وږي ﻧﻪ ﺷﻮل ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯧﺪﻟﯽ‪ ،‬ﻧﻮ >ﮑﻪ ﺑﻪ‬

‫ﮐﯥ و‪ ،‬ﻓﮑﺮ ﯾﯥ ﮐﺎوه ﭼﯥ ‪H‬ﻮل ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ اوﺑﻮ ﻻﻫﻮ ﮐﯧﺪوﻧﮑﻲ وو‪ .‬ﮐﺮزي ډﯦﺮ ﻪ‬

‫ﯾﯥ ﻟﻪ ﭘﺨﻮ او ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮﯾﻮ ﻏﺬاوو )‪ (MREs‬ﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﯿﺴﺖ‪ .‬ﭼﯥ ﭘﮑﯥ ﺑﻪ ورﺟﯥ‪،‬‬

‫وﻧﻪ وﯾﻞ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه ﭼﯥ ﮐﺮزی ﺑﻪ ﻧﯧﻎ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ وﻻړ ﳾ او دوﯾﻢ ﻣﻘﺎم ﺑﻪ‬

‫ﺳﺎﺑﻪ‪ ،‬ﻗﻮرﻣﻪ او ﻣﯿﻮې ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮدې وې‪.‬‬

‫وﻣﻨﻲ‪.‬‬

‫ﭘﻪ ﻫﻤﺪې وﺧﺖ ﮐﯥ ﻟﻪ وﺳﻠﻮ‪ ،‬ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﻮ او ﻏﺬاﯾﻲ ﺗﻮﮐﻮ ډﮐﯥ ﭼﻮرﻟﮑﯥ راورﺳﯧﺪې‪.‬‬

‫ﮐﺮزي ﻣﺸﻮره ورﮐ!ه ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﯾﻮه ﭘﯿﺎوړي ﻣﻠ‪:‬ﺮي ﻣﻼ ﻧﻘﯿﺐ ﷲ ﴎه اړﯾﮑﻪ‬

‫>ﯿﻨﻮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﺼﻮﴆ ﺑﺮﯦ‪R‬ﻨﺎﻟﯿﮑﻮﻧﻪ ﻫﻢ راﺗﻠﻞ‪ .‬اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎن ﻟﻪ ﺗﯧﺮو دوو‬

‫‪H‬ﯿﻨ‪:‬ﻪ ﳾ او ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎره ور وﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﳾ‪ .‬ﮐﺮزي ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﴎه د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د‬

‫اووﻧﯿﻮ راﻫﯿﺴﯥ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ وو‪> .‬ﯿﻨﻮ ﯾﯥ ﺗﺮ دې وړاﻧﺪې ﭼﯥ اروز‪e‬ﺎن ﺗﻪ وﻻړ‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪١٤٩‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪١٤٨‬‬

‫ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ!ۍ ورځ د ﺗ‪ d‬ﻫﯿﻠﻪ وﻧﻪ ﮐ!و‪".‬‬

‫واﮐﻤﻨ‪ K‬ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻫﻢ اړﯾﮑﯥ ﻟﺮﻟﯥ‪ .‬د ﺳﭙ)ﻤﱪ ﻟﻪ ‪۱۱‬ﻣﯥ وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﯾﻮ‬

‫د راﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺮ‪e‬ﻨﺪ و‪ ،‬ﯾﻮوﻟﺲ راﯾﯥ ﺳﺘﺎر ﺳﯿﺮت ﺗﻪ ورﮐﻮل ﺷﻮې وې‪ ،‬دوه راﯾﯥ‬

‫ﺗﻠﯿﻔﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﮐ!‪ ،‬ﭘﻪ دې ﭘﻠﻤﻪ ﺑﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮې اﺧﲇ‪ .‬ﮐﺮزي ﻓﮑﺮ‬

‫ﮐﺮزي ﺗﻪ او ﯾﻮه راﯾﻪ ﻫﻢ اﻣﯿﻦ ارﺳﻼ ﺗﻪ‪> .‬ﯿﻨﻮ اﺳﺘﺎزﯾﻮ ﭘﻪ ﺑﻴ!ه ﺳﯿﺮت ﺗﻪ ﻣﺒﺎرﮐﻲ‬

‫ﮐﺎوه ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د ﮐﻨﺪﻫﺎر ﻟﭙﺎره ﺟﻮړ ﺳ!ی و‪> ،‬ﮑﻪ ﯾﯥ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﻫﻐﻪ د ﮐﻨﺪﻫﺎر واﱄ‬

‫ووﯾﻠﻪ‪ ،‬ﺧﻮ ﻧﻮرو ﭘﻪ ﺳﻮاﻟﯿﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺘﻞ‪ .‬ډﯦﺮ ژر د ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ د ﻣﺠﻠﺴﻮﻧﻮ ﻧﻮرو ﺧﻮﻧﻮ ﺗﻪ‬

‫ﳾ‪ .‬د ﮐﺮزي ﮐﺴﺎﻧﻮ دا ﻧﻪ وه ﺧﻮ‪n‬ﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ دې ﻟﻪ وﻟﺴﻤﴩۍ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻠﻪ ﻮﮐ‪K‬‬

‫ﺧﱪه ور ورﺳﯧﺪه‪ ،‬د روم ډﻟﯥ ﺳﺘﺎر ﺳﯿﺮت ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧ)ﻪ ازﺑﯿﮏ و اﻧﺘﺨﺎب ﮐ!ی و‪ .‬ﻟﻪ‬

‫واﺧﲇ‪ ،‬ﻋﺰﯾﺰ ﭘﻪ ﻟﻮړ ﻏ‪ F‬ووﯾﻞ‪":‬ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﺗﺎﺳﯥ دا ﮐﺎر وﻧﻪ ﮐ!ئ‪ ،‬زه د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ‬

‫دې ﴎه ﻟﻨ‪p‬ه وﯦﺮه ﺧﭙﺮه ﺷﻮه‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﻼن ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺑﻪ ﯾﯥ ﮐﺮزی واک ﺗﻪ‬

‫ﻣﻠ‪:‬ﺮﺗﯿﺎ ﮐﻮم‪ .‬ﻫﻤﺪا اوس ﻟﻪ اﻋﻠﯿﺤﴬت ﴎه اړﯾﮑﻪ ‪H‬ﯿﻨ‪:‬ﻪ ﮐ!ه‪ ".‬د ﮐﺮزي ﮐﺴﺎﻧﻮ‬

‫ورﺳﯧ‪F‬ي‪ ،‬ﻧﺎﮐﺎم ﺷﻮ‪ .‬د ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ‪pe‬وﻧﻮال ﻫﯧ“ وو‪> ،‬ﮑﻪ ﻫﻐﻮی ﺗﻪ دا ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﻧﻪ‬

‫ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻢ د >ﯿﻨﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﴎه اړﯾﮑﯥ ‪H‬ﯿﻨﮑﻮﻟﯥ‪ ،‬ان >ﯿﻨﻮ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺑُﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ‬

‫‪n‬ﮑﺎرﯦﺪﻟﻪ ﭼﯥ د زړو ﭘﺎﭼﺎﻫﻲ ﭘﻠﻮو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ واک ﮐﯥ دې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮﺧﻠﯿﮏ‬

‫ﻟﻪ ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﴎه ﻫﻢ اړﯾﮑﯥ ﻧﯿﻮﻟﯥ‪ .‬ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﺳ)ﻼﯾ‪ j‬ﺗﻠﯿﻔﻮﻧﻮﻧﻮ ﴎه ﻫﻮﺳﺎ ﮐﻮﻟﻪ‪.‬‬

‫ورﮐ!ل ﳾ‪ .‬ﮐﻪ ﭼﯧﺮې داﺳﯥ ﭘﺮﯦﮑ!ه وﳾ‪ ،‬دا ﺑﻪ د ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ د ﻧﻮرو ‪pe‬وﻧﻮاﻟﻮ‬

‫ﭘﻪ ﻋﯿﻦ وﺧﺖ ﮐﯥ ﻗﯿﻮم ﮐﺮزی ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑُﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ و‪ ،‬ﻫﻢ ﭘﻪ ﻏﻮﺳﻪ ﺷﻮی و‪.‬‬

‫اﺳﺘﺎزﯾﻮ ﻟﻪ ﻏﱪ‪e‬ﻮن ﴎه ﻣﺦ ﳾ‪ .‬ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﯿﺎ د واک ﭘﺮ ‪pe‬ۍ د ﻧﺎﺳﺖ وﻟﺴﻤﴩ‬

‫ﻗﯿﻮم ﮐﺮزی د ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﻣﴩ ورور دی‪ ،‬او ﭘﻪ ﯧﺮه ﮐﯥ ﻫﻢ ورﺗﻪ دی‪ .‬ﭘﻪ ﺗﯧﺮو‬

‫رﺑﺎŠ ﻟﭙﺎره ﻫﻢ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻪ وه ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ ‪)e‬ﻠﯥ ﻮﮐ‪ K‬ﭼﯥ دﻋﻮه ﯾﯥ ﮐﻮﻟﻪ ﯾﻮه‬

‫دوو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﯥ اوﺳﯧﺪه او ﻫﻠﺘﻪ ﯾﯥ د ﻫﻠﻤﻨﺪ ﭘﻪ ﻧﻮم ﺧﻮړﻧ‪A‬ﺎﯾﻮﻧﻪ‬

‫ازﺑﯿﮏ ﺗﻪ ﺧﻮﳾ ﮐ!ي‪ .‬د ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ اﺳﺘﺎزي ﭼﯥ ﻻ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ وو‪ ،‬ژر ﭘﺮ‬

‫)رﺳﺘﻮراﻧﺘﻮﻧﻪ( ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻲ وو‪ .‬ﻫﻐﻪ د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟﻪ ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت‪ ،‬ﳼ ای اې او‬

‫ﺗﻠﯿﻔﻮن ﭘﻪ اړﯾﮑﻪ ﮐﯥ ﺷﻮل‪ .‬ﻋﺒﺪﷲ ﻋﺒﺪﷲ ﭘﺮ ﺗﻠﯿﻔﻮن ﭘﻪ ﻟﻮړ ﻏ‪ F‬ووﯾﻞ‪ ":‬دا زﻣﻮږ‬

‫ﭘﻨ)ﺎ‪e‬ﻮن ﴎه د ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮرﻧ‪ K‬د ﺧﱪو اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب ﮐﺎوه‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ د‬

‫ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ﻟﻮی ﻧﺎورﯾﻦ دی‪ .‬ﭘﺮﯦﮑ!ه ژر ﻟﻐﻮه ﮐ!ئ‪".‬‬

‫روم د ډﻟﯥ د ﻣﺸﺎور ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ ‪pe‬ون ﮐ!ی و‪ .‬د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻧﺎوﺳ‪ K‬ﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﻟﯿﺪل ﭼﯥ‬

‫د ﻮ ﺷﯧﺒﻮ ﻟﭙﺎره د ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺗﺮ ‪H‬ﻮﻟﻮ ﻟﻮړﭘﻮړی ﻣﺎﻣﻮر اﺑﺮاﻫﯿﻤﻲ ﻫﯧ“ و‪ .‬ﻧﻪ‬

‫د ورور ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ ﯾﯥ ﺑﯥ >ﺎﯾﻪ ﺗﻠﻞ‪ .‬د ﺧﱪو ﯾﻮه اووﻧ‪ K‬ﺑﺸﭙ!ﯦﺪوﻧﮑﯥ وه‪ ،‬اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ‬

‫ﭘﻮﻫﯧﺪ ﭼﯥ ﻪ وﮐ!ي‪ .‬د ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻧﻮرو ‪pe‬وﻧﻮاﻟﻮ ﻫ˜ﻪ وﮐ!ه ﭼﯥ د روم د ډﻟﯥ او‬

‫روژې ﻫﻢ ﻧﯿﻮﻟﯥ‪ ،‬ﻧﻮرو ډﻳﭙﻠﻮﻣﺎ‪H‬ﺎﻧﻮ ﻫﻢ د روژې د درﻧﺎوي ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ >ﺎﻧﻮﻧﻪ ورﴎه‬

‫ﺳﺘﺎر ﺳﯿﺮت ﻧﻈﺮ ﺗﻪ ﺗﻐﯿﺮ وﮐ!ي‪ .‬ﻟﻮﻣ!ی ﮐﺲ زﳌﯽ ﺧﻠﯿﻠﺰاد و ﭼﯥ ﭘﺪې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ‬

‫ﺳﻤﺒﺎل ﮐ!ي وو‪ .‬د ور>ﯥ ﺑﻪ ﯾﯥ ﻧﺎوﺧﺘﻪ ﺧﻮب ﮐﺎوه‪ ،‬او ﻟﻪ ﻣﺎ‪n‬ﺎﻣﻪ ﭘﯿﻞ د ﺷﭙﯥ ﺑﻪ‬

‫ﯾﯥ ﻫ˜ﻪ وﮐ!ه‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﯾﻮ اﻓﻐﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و‪ ،‬او د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟﻪ ﻣﲇ اﻣﻨﯿﺖ ادارې ﴎه‬

‫ﯾﯥ ﻣﺠﻠﺴﻮﻧﻪ ﮐﻮل‪.‬‬

‫ﯾﯥ ډﯦﺮ ﮐﺎر ﮐ!ی و‪ .‬د روم ډﻟﯥ ادﻋﺎ وﮐ!ه ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻮ ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ را ﭘﺪﯦﺨﻮا د‬

‫د ﻗﯿﻮم ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ﭼﯥ ﺳﯿﺮت د روم د ډﻟﯥ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻏ!و ﴎه ژﻣﻨﻪ ﮐ!ې وه ﭼﯥ ﮐﻪ ﯾﯥ‬

‫ﮐﺮزي ﻟﭙﺎره ﮐﺎر ﮐﺎوه‪ .‬ﺳﺘﺎر ﺳﯿﺮت ﴎ زوري ﮐﻮﻟﻪ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ووﯾﻞ‪ ":‬دا ﺳﺘﻮﻧﺰه ﻣﺎ ﻧﻪ ده‬

‫راﯾﯥ ورﮐ!ې‪ ،‬ﻧﻮ ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﺑﻪ وزارﺗﻮﻧﻪ ورﮐ!ي‪ .‬ﯾﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺨﻪ ﭘﺎﭼﺎﺧﺎن‬

‫ﺟﻮړه ﮐ!ې‪ .‬ﺗﺎﺳﯥ ﺑﺎﯾﺪ دا ﺳﺘﻮﻧﺰه ﺣﻞ ﮐ!ئ‪ .‬ﻣﺎ ﻫﯧ˜ﮑﻠﻪ د دې ﻧﻈﺮﯾﯥ ﻣﻼﺗ! ﻧﻪ‬

‫>ﺪراڼ و‪ ،‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ راﯾﻪ ورﮐ!ه‪ ،‬ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻪ راﯾﻪ ﭘ‪R‬ﯧ‪o‬ﻧﻪ ﺷﻮ‪ ،‬وروﺳﺘﻪ وﻻړ او د‬

‫دی ﮐ!ی‪ ،‬ﭼﯥ دا ﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮو ﻣﺮو ﭘ‪R‬ﺘﻮن وي‪ .‬زه ﻟﻪ ﻗﻮﻣﻲ وﯦﺶ ﴎه ﻣﺨﺎﻟﻒ‬

‫ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ د رﯾﯿﺲ ﺗﺮ ﻨ‪ d‬ودرﯦﺪ او ﭘﻪ ﻟﻮړ ﻏ‪ F‬ﯾﯥ ووﯾﻞ‪":‬ﺳﯿﺮت راﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ‬

‫ﯾﻢ‪ .‬ﻣﻮږ ‪H‬ﻮل اﻓﻐﺎﻧﺎن ﯾﻮ‪ ،‬ﻧﻮر ﺳﺘﺎﺳﯥ ﺧﻮ‪n‬ﻪ ده‪".‬‬

‫ده ﺗﻪ راﯾﻪ ورﮐ!م او ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ﯾﯥ ژﻣﻨﻪ راﴎه وﮐ!ه ﭼﯥ زﻣﺎ ورور ﺗﻪ ﺑﻪ د وزارت‬

‫وروﺳﺘﻪ د ﺷ‪o‬ل ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ ﻏ!ي ﯾﻮﻧﺲ ﻗﺎﻧﻮŠ ﺧﱪې وﮐ!ې‪ .‬ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﴎه ﻟﻪ وړاﻧﺪې‬

‫ﻮﮐ‪ K‬ورﮐ!ي‪ .‬ﻟﻪ دې ﴎه ﻣﺎ ﮐﺮزي ﺗﻪ دوﮐﻪ ورﮐ!ه‪ ".‬ﻗﯿﻮم ﮐﺮزی ﭘﻮﻫﯧﺪه ﭼﯥ‬

‫د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ژﻣﻨﻪ ﺷﻮې وه‪ .‬ﻧ!ﯾﻮاﻟﻮ ډﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺗﺎﻧﻮ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻟﻪ ﯾﻮﻧﺲ ﻗﺎﻧﻮŠ‬

‫رواﻧﯥ ﺧﱪې د ډﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ‪ K‬ﭘﯿﻞ و‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﯾﻮه ﻣﺮﮐﻪ ﮐﯥ ووﯾﻞ‪":‬ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﻪ‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪١٥١‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪١٥٠‬‬

‫ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ ﭘﺮ ﮐﺮزي ﭘﺮﯦﮑ!ه وﺷﻮه‪ ،‬او ﻟﻮﻣ!ی زﯦﺮی ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﯾﻦ رﺑﺎŠ ﭘﺮې وﮐ!‪،‬‬

‫ﺨﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ وﮐ!ه‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻧﺎﺎﺑﻪ >ﻮاب ورﮐ!‪":‬دا ﺳﻤﻪ ده‪ ،‬ﺳﯿﺮت و‪oe‬رئ‪ ،‬دا ﯾﻮ‬

‫ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﭘﻪ ارګ ﮐﯥ و‪ .‬رﺑﺎŠ ﮐﺮزي ﺗﻪ ﭘﺮ ﺗﻠﯿﻔﻮن ووﯾﻞ‪":‬زه ﻣﻮاﻓﻖ ﯾﻢ‬

‫‪n‬ﻪ اﻧﺘﺨﺎب دی‪ ".‬ﻟﻮﯾﺪ>ﻮال ﻟﻪ دې ﴎه ﻫﯧ“ ﺷﻮل‪ .‬د ﺷ‪o‬ل ‪H‬ﻮاﻟﯥ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ‬

‫ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﻮﮐ‪ K‬ﺗﺎﺳﯥ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرم‪ ،‬ﺗﺎﺳﯥ ﻪ ﭘﮑﯥ واﯾﺎﺳﺖ؟" ﮐﺮزي ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠ‪:‬ﺮو‬

‫ﯾﻮه‪ ،‬او ﻗﺎﻧﻮŠ ﺑﻠﻪ‪ ،‬دا >ﮑﻪ ﭼﯥ ﻗﺎﻧﻮŠ ﺳﺘﺎر ﺳﯿﺮت اﺧﯿﺴﺘﯽ و‪.‬‬

‫ﺗﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﴎه ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ روان و د رﺑﺎŠ د اړﯾﮑﯥ ﭘﻪ اړه ووﯾﻞ‪ .‬ﻟﻪ‬

‫د اﻋﻠﯿﺤﴬت د دﻓﱰ ﻟﻪ رﯾﯿﺲ ﴎه ﯾﯥ اړﯾﮑﻪ وﻧﯿﻮﻟﻪ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﯾﯥ ووﯾﻞ‪":‬دﻟﺘﻪ‬

‫ﻫﻐﻮی ﯾﯥ وﭘﻮ‪n‬ﺘﻞ‪ ":‬اﯾﺎ زه دا ﮐﺎر وﮐ!م؟" ﻫﻐﻮی ﴎوﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﺎﯾﻮﺳ‪ K‬و‪n‬ﻮرول‪ .‬ﻟﻪ‬

‫ﭼﺎرې ﺳﻤﯥ رواﻧﯥ ﻧﻪ دي‪ ".‬اﻋﻠﯿﺤﴬت ﻧﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭼﯥ ﺧﱪه وراﻧ‪ K‬ﺗﻪ وو>ﻲ‪،‬‬

‫ﻫﻐﻮی ﺨﻪ ﻋﺰﯾﺰ ﭘﻪ ﺧﱪو ﺷﻮ‪ ":‬ﺗﺎﺳﯥ ﺑﺎﯾﺪ دا ﮐﺎر وﮐ!ئ‪ .‬ﺗﺎﺳﯥ وﻟﯥ ﭘﮑﯥ ﺷﮑﻲ‬

‫ﻟﮑﻪ ﻟﻪ وړاﻧﺪې ﭼﯥ د روم ډﻟﯥ ﻫﻤﺪاﺳﯥ ﻪ ﺗﺮﴎه ﮐ!ي و‪ .‬دا >ﻞ ﻫﻢ ﮐﻮم‬

‫ﯾﺎﺳﺖ؟" ﮐﺮزي ﺗﻠﯿﻔﻮن را واﺧﯿﺴﺖ او ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﯾﯥ ﻟﻪ روم ﴎه اړﯾﮑﻪ وﻧﯿﴘ‪ .‬ﻟﻪ‬

‫ﺑﺪﻟﻮن را ﻧﻪ وﯾﺴﺘﻞ ﺷﻮ‪ .‬د دﻓﱰ رﯾﯿﺲ اﻋﻠﯿﺤﴬت ﺗﻪ ووﯾﻞ‪":‬واﻳﻲ ﭼﯥ دا ﮐﺲ‬

‫ﻮ ﺷﯧﺒﻮ وروﺳﺘﻪ د ﮐﺮزي ﭘﻪ ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﮐﯥ ﺳﺎه وﭼﻠﯧﺪه‪ ،‬ﮐﺮزي ﺧﭙﻠﻪ ﭘﺮﯦﮑ!ه وﮐ!ه‪.‬‬

‫ﺑﺎﯾﺪ ﭘ‪R‬ﺘﻮن وي‪> ،‬ﮑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﻫﻢ ﭘﺮ ﻫﻤﺪې ﺷﻮې‪ ".‬اﻋﻠﯿﺤﴬت ﻟﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻤﻲ‬

‫د ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ‪pe‬وﻧﻮال ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭼﺎرو ﺑﻮﺧﺖ وو‪ ،‬ﮐﺮزی او ﻣﻠ‪:‬ﺮي ﯾﯥ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ ﯾﻮ‬

‫ﴎه ﻫﻢ ﭘﺮ ﺗﻠﯿﻔﻮن اوږدې ﺧﱪې وﮐ!ې‪ ،‬ﺧﻮ ﮐﻮﻣﻪ اﻏﯧﺰﻧﺎﮐﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﯾﯥ وﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ‪ .‬ﻮ‬

‫>ﻞ ﺑﯿﺎ روان ﺷﻮل‪ .‬ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﮐﺮاره ﺳﻔﺮ ﮐﺎوه‪ ،‬د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ﻟﻪ ﯾﻮ ﻟﻮري‬

‫ﺷﯧﺒﯥ وروﺳﺘﻪ د ﭘﺎﭼﺎ د دﻓﱰ رﯾﯿﺲ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﴎه ﯾﻮ >ﻞ ﺑﯿﺎ اړﯾﮑﻪ ‪H‬ﯿﻨ‪:‬ﻪ ﮐ!ه او‬

‫ﻣﻮ‪H‬ﺮوﻧﻪ زﯾﺎت وو‪ ،‬ﻟﻪ ﺑﻞ ﭘﻠﻮه ﺑﻪ د ﳌﻮﻧ‪A‬ﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره اﻓﻐﺎﻧﺎن ډﯦﺮ ﺗﻢ ﮐﯧﺪل‪ .‬ﭘﻪ ﻟﻮﻣ!ﯾﻮ‬

‫اﻋﻠﯿﺤﴬت ورﺗﻪ ووﯾﻞ‪":‬ﮐﺮزی اﻧﺘﺨﺎب ﮐ!ئ‪ ،‬ﻫﻐﻪ زﻣﺎ د زوی ﭘﻪ ﯧﺮ دی‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ‬

‫ﮐﯥ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎن ورﴎه ﻋﺎدت ﻧﻪ وو‪ ،‬ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ ورﴎه ﺑﻠﺪ ﺷﻮل‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﻪ‬

‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﯾﻮا>ﻨﯽ ﮐﺲ دی‪".‬‬

‫اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﳌﻮﻧ‪A‬ﻮﻧﻪ ﮐﻮل‪ ،‬اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و ﺑﻪ ﯾﯥ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﺗﻪ‪ .‬ﻟﻪ ﳌﻮﻧ‪A‬ﻮﻧﻮ‬

‫ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺳﯿﺮت ﴎه ﺧﱪې وﺷﻮې ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ ﻫﻐﻪ د‬

‫وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ﺳﱰ‪e‬ﯥ ﭘ)ﯥ ﮐ!ې او دﻋﺎ‪e‬ﺎﻧﯥ ﺑﻪ ﯾﯥ ﮐﻮﻟﯥ‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﻪ ﯾﯥ‬

‫اﻋﻠﯿﺤﴬت ﺧﱪې ﺗﻪ ﻏﺎړه ﮐﯧ‪R‬ﻮده‪ .‬ﺳﯿﺮت ﭘﻪ ﻟﻮړ ﻏ‪ F‬ووﯾﻞ‪":‬اﺑﺮاﻫﯿﻤﻲ د اﻣﺮﯾﮑﺎ‬

‫ﳌﻮﻧ‪A‬ﻮﻧﻪ ﺧﻼص ﮐ!ل‪ ،‬ﺳﻔﺮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ اداﻣﻪ ورﮐ!ه‪.‬‬

‫‪e‬ﻮډا‪e‬ﯽ دی‪ .‬د دې ﺗﺮ ﺷﺎ د ﳼ ای اې ﻻس دی‪ ".‬ﺳﯿﺮت او د روم د ډﻟﯥ ﻏ!ﯾﻮ‬

‫اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﺑﻪ د دﻫﺮاوت ﻟﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﴎه د ﻣﻮ‪H‬ﺮ د ﻟﯿﮑﯥ ﭘﻪ ﴎ ﮐﯥ روان و‪ .‬ﻣﴩي ﯾﯥ‬

‫ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﻏﻮﺳﻪ ورﻏﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﺮ ﮐﺮزي ﻟﻪ ﻫﻮﮐ!ې ﺨﻪ ﺧﱪ ﺷﻮل‪ .‬ﭘﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ‬

‫د دﯦﺮش ﮐﻠﻦ )ﺑﺎري ‪e‬ﻞ( ﭘﻪ ﻏﺎړه وه‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧ)ﻪ ﺑﺎﺑﻮزی و‪ .‬ﻟﻪ دې ﻗﻮم ﴎه د‬

‫ﮐﯥ د ﺟﺮﻣﻨﻲ ‪pe‬وﻧﻮال ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ وﺗﻮاﻧﯧﺪل ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻗﻨﺎﻋﺖ ورﮐ!ي‪ .‬ﻫﻐﻮی‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻣﴩ ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﻫﻢ ‪H‬ﯿﻨ‪:‬ﯥ اړﯾﮑﯥ وې‪ .‬ﺑﺎري ‪e‬ﻞ ﻫﻢ د ﻫﻐﻮ اوو‬

‫ووﯾﻞ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻟﻪ وړاﻧﺪې ډﯦﺮ اوږد ﺷﻮی و‪ ،‬دوی اړﺗﯿﺎ ﻟﺮﻟﻪ ﭼﯥ د ﻧﻮي اﺳﺎﳼ‬

‫ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟﯥ ﺨﻪ و ﭼﯥ ﮐﺮزي ﮐﻮﯾ)ﯥ ﺗﻪ ورﻏﻮ‪n‬ﺘﻲ وو‪ .‬ﻫﻐﻪ د دﻫﺮاوت د ﯾﻮ‬

‫ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﻮده ﻫﻢ ﭼﻤﺘﻮ ﮐ!ي‪ .‬ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﺣﺎﻻت ﺧﺮاﺑﯧﺪوﻧﮑﻲ و‪ .‬د ﺷ‪o‬ل‬

‫ﻣﺸﻬﻮر ﻗﻮﻣﻨﺪان زوی و‪ .‬ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ وړوﮐﻮاﱄ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﮐﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ روﺳ‪K‬‬

‫‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ وړاﻧﺪې وژﻧﯥ ﮐ!ې وې‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺎر ﮐ!ی ﺷﻮي وای‪ .‬ﭘﻪ‬

‫ﭼﻮرﮐﻪ ﮐﯥ ﻟﻮﺑﯥ ﮐﻮﻟﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ روﺳﺎﻧﻮ را ﻟﻮﯦﺪﻟﯥ وه‪ .‬ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫ˜ﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ د‬

‫ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ ﺳﯿﺮت ووﯾﻞ ﻧﻮر ﻧﻪ ﻏﻮاړي ﺧﻨ‪ p‬ﺟﻮړ ﳾ‪ .‬دوه ور>ﯥ وروﺳﺘﻪ ﺧﻠﯿﻠﺰاد‬

‫ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﭘﺮ ﻗﺪﻣﻮﻧﻮ ﻗﺪم ﮐﯧ‪F‬دي‪.‬‬

‫ﻫﻐﻪ ﺗﻪ د درﯦﯿﻮ ﻮﮐﯿﻮ وړاﻧﺪﯾﺰ وﮐ!‪ ،‬ﻟﻮﻣ!ۍ ﻮﮐ‪ K‬د ﺳﱰې ﻣﺤﮑﻤﯥ د رﯾﺎﺳﺖ‬

‫ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﻣﻮ‪H‬ﺮو اوږده ﻟﯿﮑﻪ ﺷﺎوﱄ ﮐﻮټ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪه اﻣﯿﺮاﯾﻦ‪e ،‬ﻞ او ډﯦﺮ ﻧﻮر‬

‫وه‪ ،‬دو‪Ô‬ﻪ د وﻟﺴﻤﴩ د ﻣﺮﺳﺘﯿﺎﻟ‪ K‬ﻮﮐ‪ K‬او ﭘﻪ ﻋﯿﻦ وﺧﺖ ﮐﯥ د ﻋﺪﻟﯿﯥ وزارت‬

‫ﴎﺗﯧﺮي ﻣﺨﮑﯥ وﻻړل‪ .‬دا وﻟﺴﻮاﱄ د اروز‪e‬ﺎن او ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺗﺮﻣﻨ‪ 7‬د ﺳ!ک ﭘﺮ ﴎ‬

‫ﻮﮐ‪ K‬ﻫﻢ ورﴎه وه‪ ،‬د درﯦﯿﻤﯥ ﻮﮐ‪ K‬وړاﻧﺪﻳﺰ ورﺗﻪ د راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ اﻓﻐﺎŠ ﻟﻮﯾﯥ‬

‫ﭘﺮﺗﻪ ده‪ ،‬ﭘﮑﯥ ﺧ)‪ Î‬ﮐﻮروﻧﻪ‪ ،‬ﻓﺼﻠﻮﻧﻪ او اوﺑﻪ ﺗﺮ ﺳﱰ‪e‬ﻮ ﮐﯧ‪F‬ي‪ .‬ﭘﺪې وﻟﺴﻮاﻟ‪ K‬ﮐﯥ‬

‫ﺟﺮ‪e‬ﯥ رﯾﺎﺳﺖ و‪ .‬ﺳﯿﺮت ﻟﻪ ‪H‬ﻮﻟﻮ ﺨﻪ ډ ډه وﮐ!ه‪.‬‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪١٥٣‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪١٥٢‬‬

‫ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﯾﯥ ﺟ‪!:‬ه ﻧﻪ ﺷﻮی ﮐﻮﻟﯽ‪ ،‬ﻧﻮ >ﮑﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ ﻫﻮاﻳﻲ >ﻮاک ﺨﻪ‬

‫ﺗﺮ اوﺳﻪ ﺣﺎﻻت ﺧﺮاب ‪n‬ﮑﺎرﯦﺪل‪ .‬ﭘﻪ ﻫ‪o‬ﻏﻪ ﻣﺎ‪n‬ﺎم اﻣﯿﺮاﯾﻦ‪e ،‬ﻞ او ﻣﻠ‪:‬ﺮي ﯾﯥ ﻟﻪ‬

‫ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻏﻮ‪n‬ﺘﻪ‪ .‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ دﻏﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ډﻟﯥ ‪H‬ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ ¨ﺒﺎر وﺷﻮ‪ .‬ﻫﻐﻮی د‬

‫دﯦﺮﺷﻮ ﺨﻪ ﺗﺮ ﭘﻨ‪A‬ﻮﺳﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﻣﺦ ﺷﻮل‪ .‬ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﴎه ﯾﯥ ﺳﺨﺘﻪ ﺟ‪!:‬ه‬

‫¨ﻮﻧﻮ ﳌﺒﯥ ﮐﺘﻠﯥ‪ ،‬ﭼﯥ ﭘﮑﯥ ﮐﻮروﻧﻪ‪ ،‬دوﮐﺎﻧﻮﻧﻪ‪ ،‬او ﻧﻮر وﯾﺠﺎړ ﺷﻮل‪ ،‬ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ او ﺑﻮ‪H‬ﻮ‬

‫وﮐ!ه‪ ،‬اﻣﯿﺮاﯾﻦ د ﻏﺮه ﭘﻪ ﯾﻮه ﻨ‪p‬ه ﮐﯥ و‪ ،‬دا د اﻣﯿﺮان ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﻟﻮﻣ!ۍ‬

‫ﻫﻢ ﭘﮑﯥ اور واﺧﯿﺴﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻧ‪R‬ﺘﻪ وه‪ .‬ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﯾﻮ ﺷﺎﺟﻮر ﺧﺎﱄ ﮐ!‪e ،‬ﻮري ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﯾﯥ‬

‫د دې ﺷﺨ!ې ﻟﻪ ﭘﺎی ﺗﻪ رﺳﯧﺪو وروﺳﺘﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﮐﺮزی ﺷﺎوﱄ ﮐﻮټ وﻟﺴﻮاﻟ‪K‬‬

‫ﺗﯧ‪R‬ﺘﻪ ﮐﻮﻟﻪ‪ ،‬ﻟﻪ دې ﴎه ﯾﻮ >ﻞ ﺑﯿﺎ ﭘﻪ ﻏﻮﺳﻪ ﺷﻮ‪e .‬ﻞ او اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ ‪H‬ﯿﻨ‪d‬‬

‫ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻪ‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ ورﺳﯧﺪ‪ ،‬ﯾﻮ >ﻞ ﺑﯿﺎ ﯾﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻠ‪:‬ﺮي ﻣﻼ ﻧﻘﯿﺐ ﷲ ﴎه‬

‫ﺷﻮل‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﺳﺨﺘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ وﮐ!ه او دوی ﻫﻢ ﭘﺮې ﺳﺨﺘﯥ ډزې‬

‫اړﯾﮑﻪ ‪H‬ﯿﻨ‪:‬ﻪ ﮐ!ه‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﺪې وروﺳﺘﯿﻮ اووﻧﯿﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه ﭘﻪ اړﯾﮑﻪ ﮐﯥ و‪ ،‬او‬

‫ﮐﻮﻟﯥ‪ .‬ﻟﻪ ﻮ دﻗﯿﻘﻮ وروﺳﺘﻪ ﺣﺎﻻت د ﺳﻤﯧﺪو ﭘﺮ ﺧﻮا ﺷﻮل‪ ،‬اﻣﯿﺮاﯾﻦ د اړﯾﮑﻮ ﭘﺮ‬

‫ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﯾﯥ ﭘﺮ ﺗﻠﯿﻔﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐﻮل‪ .‬دﻏﻪ ﻣﻼ د ﮐﺮزي ﭘﻪ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب ﻫ˜ﻪ ﮐ!ې‬

‫ﻣﺴﻮول ﻏ‪ F‬وﮐ!‪":‬ﻫﻮاﯾﻲ ﻣﻼﺗ! ﻧﻪ ﻏﻮاړو‪ ،‬ﻫﻮاﯾﻲ ﻣﻼﺗ! ﻧﻪ ﻏﻮاړو‪ ".‬اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﻧﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ‬

‫وه ﻃﺎﻟﺒﺎن وﻫ˜ﻮي‪ ،‬ﭼﯥ ﺟ‪!:‬ه ﺑﺲ ﮐ!ي‪ .‬ﻣﻼ ﻧﻘﯿﺐ ﷲ د ﮐﺮزي او ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ‪7‬‬

‫د ﻫﻮاﯾﻲ >ﻮاک ﭘﺮ ﻣ‪ j‬ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ واوړي‪ .‬ﻮ ﺷﯧﺒﯥ وروﺳﺘﻪ‬

‫ﻣﻨ‪!:A‬ﯾﺘﻮب ﮐﺎوه‪ ،‬ﮐﺮزی ﺧﭙﻠﯥ ﺑﺮﯾﺎ ﺗﻪ رﺳﯧﺪوﻧﮑﯽ و‪ .‬ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﻼ ﻧﻘﯿﺐ ﷲ‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﯧ‪R‬ﺘﻪ وﮐ!ه او ﺣﺎﻻت ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺳﻢ ﺷﻮل‪ .‬اﻣﯿﺮاﯾﻦ د ﺑﺮﯾﺎ اﺣﺴﺎس وﮐ!‪ ،‬ﻫﻐﻮی‬

‫ﴎه اړﯾﮑﻪ ‪H‬ﯿﻨ‪:‬ﻪ ﮐ!ې وه او وﯾﲇ ﯾﯥ وو ﭼﯥ ‪e‬ﻨﻲ ﻫﻐﻮی ﺗﺴﻠﯿﻤﯧ‪F‬ي‪ ،‬ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ‬

‫ﻟ‪ F‬وړاﻧﺪې ﯾﻮه واړه ﮐﲇ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل‪ .‬ﻧﻮر ﻧﻮ ﮐﻨﺪﻫﺎر ‪n‬ﺎر ﺗﻪ ﻧ‪F‬دې ﮐﯧﺪوﻧﮑﻲ وو‪.‬‬

‫ﺑﯿﺎ ﭘ‪R‬ﯧ‪o‬ﻧﻪ ﺷﻮل‪ .‬ﻣﻼ ﻧﻘﯿﺐ ﷲ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه اړﯾﮑﻪ ‪H‬ﯿﻨ‪:‬ﻪ ﮐ!ه او ورﺗﻪ وﯾﯥ وﯾﻞ‬

‫ﺷﺎه وﱄ ﮐﻮټ وﻟﺴﻮاﱄ ﭘﻪ ﺑﺸﭙ!ه ﺗﻮ‪e‬ﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮ واک ﻻﻧﺪې ﻧﻪ وه‪ .‬ﭘﺪې‬

‫ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﯾﻮ >ﻞ ﺑﯿﺎ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺗﺴﻠﯿﻤﯧﺪو ﭘﻪ اړه ﻫ˜ﻪ وﮐ!ي‪.‬‬

‫وﻟﺴﻮاﻟ‪ K‬ﮐﯥ >ﯿﻨﯥ >ﺎﯾﻮﻧﻪ د )داﻣﺎﻧﻪ( ﮐﲇ ﭘﻪ ﯧﺮ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ‬

‫د ﮐﺮزي ﻣﻠ‪:‬ﺮو راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ورځ ﭘﻪ ﺧﯿﺮ ﭘﯿﻞ ﮐ!ه‪ .‬ﻫﻐﻮی ﭘﻪ روﻏﻪ ﭘﻴﺸﻠﻤﯽ وﮐ!‪ ،‬ﭼﯥ‬

‫ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ و‪ ،‬ﭼﯧﺮې ﭼﯥ ﮐﺮزی ﻫﻢ ورﴎه و‪ .‬راﺗﻠﻮﻧﮑﯽ رﻫﱪ ﺑﯥ ﻟﻪ ﮐﻮم ﭘﻼن‬

‫ﺳﺒﺎ ورځ روژه ﺑﯧﻠﻪ ﺳﺨﺘ‪ K‬وﻧﯿﴘ‪ .‬ﻫﻐﻮی )ﺳﯿﺪ ﻋﺎ‪ (Ì‬ﮐﲇ ﺗﻪ ﻧ‪F‬دې ﭘﺮاﺗﻪ وو‪.‬‬

‫ﺨﻪ د دې ﮐﲇ ﭘﻪ ﺷﺎ و ﺧﻮا ‪e‬ﺮ>ﯧﺪه‪ .‬ﻫﻐﻪ اوس ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻮازې ﺗﻢ ﺷﻮی وای‪ .‬ﻟﻪ‬

‫اوس د ﮐﺮزي د ﺟﻨ‪:‬ﯿﺎﻟﯿﻮ ﺷﻤﯧﺮ درې زره ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﯽ و‪ ،‬ﮐﺮزي ﭘﺮ ﺗﻠﯿﻔﻮن د‬

‫ﺗﯧﺮو ﻮ اووﻧﯿﻮ راﻫﯿﺴﯥ ﻫﻐﻪ د ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ د ﮐﻼوو د دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﺷﺎ اوﺳﯧﺪه‪ ،‬اوس‬

‫ﳼ ای اې ﻟﻪ ﻣﺎﻣﻮر ‪e‬ﺮﯾ‪ d‬او ﻧﻮرو اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﴎه ﺧﱪې ﮐﻮﻟﯥ‪ .‬دا وﺧﺖ ﺣﺎﺟﻲ‬

‫ﯾﯥ ﻟ‪ F‬ﺗﺮ ﻟ‪F‬ه ﻪ ازادي ﺧﭙﻠﻪ ﮐ!ې وه‪ ،‬او ازاد ‪e‬ﺮ>ﯧﺪﻟﯽ ﺷﻮ‪ .‬د داﻣﺎﻧﻪ ﮐﲇ ﯾﻮه‬

‫ﺑﻬﺎدر ﻫﻢ ﻫﻠﺘﻪ ﺣﺎﴐ و‪ ،‬ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺨﻪ ډﯦﺮو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻣﻨﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ‬

‫اوﺳﯧﺪوﻧﮑﻲ ورﺗﻪ ﯾﻮه ﺗﻮﺷﮑﻪ ورﮐ!ې وه‪ ،‬ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﮐﺮزی ﮐ‪R‬ﯧﻨﺎﺳﺘﻪ‪ .‬دا >ﻞ د‬

‫وړاﻧﺪې ﯾﯥ ﺟ‪!:‬ه ﮐ!ې وه‪ ،‬اوس ﯾﯥ ﭘﺮدې ﺧﱪې ﮐﻮﻟﯥ ﭼﯥ د ﺣﺎﺟﻲ ﺑﻬﺎدر د‬

‫ﮐﻮﯥ ﻫﻐﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭼﯥ ﻟﻮﺑﯥ ﯾﯥ ﮐﻮﻟﯥ د ﻧﻮي رﻫﱪ ﻫﺮﮐﻠﯽ وﻧﻪ ﮐ!‪An .‬ﯥ او‬

‫ﺷﭙ‪F‬و ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺟﺴﺪوﻧﻪ ﺑﻪ ﻨ‪:‬ﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﻨ‪:‬ﻮﻟﻮ وژﻏﻮري‪ .‬ﻫﻤﺪا وﺧﺖ ﯾﯥ ﯾﻮ‬

‫ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ ډﻟﻮ روان وو‪ ،‬ﻫﻐﻮی د ﮐﺮزي د ﮐﺴﺎﻧﻮ او ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ‪ 7‬ﻟﻪ ﺟ‪!:‬ې‬

‫دم د ﯾﻮې ﻟﻮﯾﯥ ﭼﺎودﻧﯥ ﻏ‪ F‬ﺗﺮ ﻏﻮږ ﺷﻮ‪ ،‬ﺑﻬﺎدر ﭘﺮ >ﻤﮑﻪ وﻧ‪R‬ﺘﻪ‪ ،‬ﻧﻮر ﯾﯥ ﻫﯧ‪ Ã‬ﻧﻪ‬

‫ﺗﯧ‪R‬ﺘﻪ ﮐﻮﻟﻪ‪.‬‬

‫ﻟﯿﺪل‪ ،‬ﭘﻪ ﻏﻮږوﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺑﻨ‪:‬ﻬﺎر و‪ .‬د ﮐﻮ‪H‬ﯥ ﮐ!ﮐ‪ K‬ﻣﺎﺗﯥ ﺷﻮې وې‪ ،‬ﮐﻮ‪H‬ﻪ ﻟﻪ دوړو‬

‫د ﮐﺮزي ﮐﺴﺎن ﯾﻮه وچ ﺳﯿﻨﺪ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل ﭼﯥ ﭘﺮې ﯾﻮ ﭘﻞ ﻫﻢ ﺗ!ﻟﯽ و‪ ،‬دا ﺳﯿﻤﻪ د‬

‫ډﮐﻪ وه‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﮐﺮزی ووﯾﻨﻲ‪ ،‬ﻮ ﺷﯧﺒﯥ وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﺮ ﺳﱰ‪e‬ﻮ ﺷﻮ‪ ،‬وﯾﯥ‬

‫ﮐﻨﺪﻫﺎر ﻟﻪ ‪n‬ﺎره اﺗﻠﺲ ﮐﯿﻠﻮﻣﱰه ﻟﺮې ﭘﺮﺗﻪ وه‪ .‬د ﭘﻠﻪ ﻟﻪ ﻨ‪ d‬ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ ﭘﺮې ﭘﻪ‬

‫ﻟﯿﺪل ﭼﯥ د ﮐﺮزي ﻣﺦ ﻫﻢ ‪H‬ﻮل ﭘﻪ وﯾﻨﻮ ﮐﮑ! و‪.‬‬

‫ﺳﻠ‪:‬ﻮﻧﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺑﺮﯾﺪ وﮐ!‪ .‬اﻣﯿﺮاﯾﻦ ر¡ﺎ ﺧﭙﺮوﻧﮑﯥ وﺳﻠﻪ وﮐﺎروﻟﻪ‪ ،‬ﭼﯥ د دو‪n‬ﻤﻦ‬

‫د ﻧﻮﯾﻮ ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و ﮐﺴﺎﻧﻮ د اړﯾﮑﻮ ﻣﺴﻮول ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ د ﻫﻮا ﻟﻪ ﻻرې ﭘﺮ ‪ ۹:۳۰‬ﺑﺠﻮ د ﭘﻞ‬

‫ﻣﻮﻗﯿﻌﺖ ﭘﺮې ﻣﻌﻠﻮم ﮐ!ي‪ .‬د ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ اﻓﻐﺎن ﻣﻠ‪:‬ﺮي و ﺗ‪R‬ﺘﯧﺪل‪ .‬دی ﭘﻮﻫﯧﺪه ﭼﯥ‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪١٥٥‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪١٥٤‬‬

‫د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اړه ﮐﺎﰲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت او ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ‪ .‬ﮐﺴﺎﻧﻮ ﯾﯥ ﭘﺮې ﺑﺎور ﻧﻪ ﮐﺎوه‪،‬‬

‫ﺗﺮ ﻨ‪ d‬ﭘﺮ ﮐﻢ ﺷﻤﯧﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﺮﯾﺪ وﮐ!ي‪ ،‬د ﻏﻠﻂ ادرس ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ )‪(B52‬‬

‫دا ﺧﱪه ﻧﺎﺮ‪e‬ﻨﺪه ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮه ﭼﯥ ﻪ ﭘﯧ“ ﺷﻮل‪.‬‬

‫اﻟﻮﺗﮑﻮ ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﺳﯿﻤﻪ )‪ (1000 kg‬ﮐﯿﻠﻮ ‪e‬ﺮاﻣﻪ ﺑﻢ وﻏﻮر>ﺎوه ﭼﯥ ﮐﺮزی او ﻣﻠ‪:‬ﺮي‬

‫ﺑﻞ ﺑﺪ ﺧﱪ دا و ﭼﯥ ﮐﺮزي ﺗﻪ د ‪e‬ﻞ اﻏﺎ ﺷﯿﺮزي ﺧﱪ ور ورﺳﯧﺪ‪ ،‬ﭼﯥ ‪e‬ﻨﻲ ﻫﻐﻪ د‬

‫ﯾﯥ ﭘﮑﯥ وو‪.‬‬

‫ﺳﻮﯾﻞ ﻟﻪ ﻟﻮري ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻮﻧﮑﯽ و‪ .‬ﻟﻪ ﺷﯿﺮزي ﴎه ﻫﻢ د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ د ﻟﻮﻣ!ۍ‬

‫ژر ﭘﻪ ﻮ ﺷﯧﺒﻮ ﮐﯥ د ﺑﻢ دوړې ﻧﻪ ﺗﯧﺘﯧﺪې‪ ،‬اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﯾﯥ ﻫﻢ ﯾﻮې ﻨ‪p‬ې ﺗﻪ‬

‫ﻟﯿﮑﯥ د ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و ﻣﻼﺗ! و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺗﯧﺰۍ ﴎه د ‪n‬ﺎر ﭘﺮ ﻟﻮر روان و‪ .‬ﺷﯿﺮزي ﭘﻪ ﺧﭙﻞ‬

‫ﻏﻮر>ﻮﻟﯽ و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪه ﻪ ﺷﻮي وو‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ >ﺎﯾﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮ‪ ،‬وﯾﯥ‬

‫ﻣ‪ j‬ﮐﺎر ﮐﺎوه‪ ،‬ﮐﺮزي ﻫ˜ﻪ وﮐ!ه ﻫﻐﻪ ﭘﺮې ﻧﻪ ږدې ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﴎي ﮐﺎروﻧﻪ وﮐ!ي‪،‬‬

‫ﻟﯿﺪل ﭼﯥ د اﻟﻮﺗﮑﯥ ﺑﻢ ﻮﻣﺮه وراﻧﯽ ﭘﯧ“ ﮐ!ی و‪ .‬ﻟﻪ ﻏﺮه ﺨﻪ ﻫﺮ ﭼﺎ ﻧﺎرې‬

‫ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﯾﯥ ﺧﱪو ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﻪ اﯦ‪R‬ﻮده‪.‬‬

‫وﻫﻠﯥ ﭼﯥ ﻪ ﭘﯧ“ ﺷﻮل؟ وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ وﮐﺘﻞ ﭼﯥ ﺷﺎوﺧﻮا وژل ﺷﻮي ﮐﺴﺎن وو‪.‬‬

‫ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺷﯿﺮزی د ﮐﻨﺪﻫﺎر ‪n‬ﺎر ﺗﻪ ﻧﻨﻮت‪ ،‬د ﺑﻮن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﻢ د ډﯦﺮو ﺳﺘﻮﻧﺰو ﻟﻪ‬

‫اﻣﯿﺮاﯾﻦ وﻟﯿﺪل ﭼﯥ ﻫﺮ ﻟﻮر ﺗﻪ ﻣ!ي ﭘﺮاﺗﻪ وو‪ ،‬دوﻣﺮه وﯾﻨﯥ ﺗﻮی ﺷﻮې وې‪ ،‬ﭼﯥ ﻓﮑﺮ‬

‫‪e‬ﺎﻟﻠﻮ ﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﺑﺮﯾﺎﻟﯿﺘﻮب ﴎه ﭘﺎی ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ‪ .‬ﭘﻪ وروﺳﺘ‪ K‬ورځ د ﺷﭙﯥ ﺗﺮ‬

‫ﯾﯥ ﻧﻪ ﮐﯧﺪه‪ .‬ﭘﻪ دې ﺑﺮﯾﺪ ﮐﯥ د دﻫﺮاوت د ﺑﺎري ‪e‬ﻞ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ډﯦﺮ زﯾﺎن او‪n‬ﺘﯽ و‪.‬‬

‫ﻧﺎوﺧﺘﻪ د وزارﺗﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﻮﮐﯿﻮ ﺳﺨﺘﯥ ﺧﱪې رواﻧﯥ وې‪ .‬وﻟﺴﻤﴩ رﺑﺎŠ راﴈ ﻧﻪ و‬

‫ﻫﻐﻮی ﺑﻪ ﺗﻞ د اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﺗﺮ ﻨ‪ d‬وو‪ .‬ﻟﻪ ﺗﺮﯾﻨﮑﻮ‪H‬ﻪ د ﺳﻔﺮ د ﭘﯿﻞ ﺧﻮ‪n‬ﻲ ﯾﯥ ﭘﻪ وﯾﺮ‬

‫ﭼﯥ ﻟﻪ ﻮﮐ‪ K‬ﺨﻪ ﭘﻪ اﺳﺎﻧ‪ K‬ﮐﻮز ﳾ‪ ،‬ﻫﻐﻪ د ډﯦﺮ واک ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ‪ .‬ﻧﻮﻣﻮړی‬

‫ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻮه‪ .‬اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﭘﻪ ﻟﻮړ ﻏ‪ F‬ووﯾﻞ‪":‬ﻣﻮږ ﻪ ﮐﻮو؟"‬

‫ﺗﺮ ﻫﻐﻪ راﮐ)ﻲ ﺑﺮﯾﺪ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ د ﮐﻮر ﺗﺮ ﻨ‪ d‬ﯾﯥ وﻧ‪R‬ﺖ‪ ،‬ﻟﻪ ﻮﮐ‪ K‬ﻻس ﭘﺮ ﴎ‬

‫ژﻏﻮروﻧﮑﯥ ﭼﻮرﻟﮑﯥ را ورﺳﯧﺪې‪> ،‬ﯿﻨﯥ ژوﺑﻞ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭘﮑﯥ د درﻣﻨﻠﯥ ﺗﺮ >ﺎﯾﻮﻧﻮ‬

‫ﺷﻮ‪ .‬د وزارﺗﻮﻧﻮ او ﻟﻮړو ﻮﮐﯿﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻬﻪ وﯾﺸﺖ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ‪ ،‬وروﺳﺘﻪ ﺷ‪o‬ل ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ د‬

‫ورﺳﻮل ﺷﻮل‪ .‬ﮐﺮزی ﻻ ﭘﻪ ﺧﺎورو ﮐﯥ ﭘﺮوت و‪ ،‬ﴎ او د ﺳﱰ‪e‬ﯥ اړخ ﯾﯥ ژوﺑﻞ ﺷﻮي‬

‫ﮐﺮزي اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻪ ﻏﺎړه ﮐﯧ‪R‬ﻮده‪ .‬د ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﺮ ﭘﺎی ﺗﻪ رﺳﯧﺪو وروﺳﺘﻪ د ‪Ë Ë‬‬

‫وو‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻧﯧﮑﻤﺮﻏﻪ و ﭼﯥ ﻟﻪ دې ډول ﻧﺎﺑﻮدې ﺑﻼ ﺨﻪ وژﻏﻮرل ﺷﻮ‪ .‬اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﻫﻐﻪ‬

‫ﳼ ﺧﱪﯾﺎﻟﯥ‪) ،‬ﻟﯿﺲ دوﺳﯿ‪ (j‬ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه اړﯾﮑﻪ ‪H‬ﯿﻨ‪:‬ﻪ ﮐ!ه او ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﯾﯥ د‬

‫ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ د ﯾﻮ ﺑﻞ ﻏﺮه اړخ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻪ او ﻫﻠﺘﻪ ﯾﯥ د ﻫﻐﻪ درﻣﻠﻨﻪ ﭘﯿﻞ ﮐ!ه‪ .‬اﻣﯿﺮاﯾﻦ‬

‫ﻣﺒﺎرﮐ‪ K‬ﺗﺮ ﻨ‪ d‬ووﯾﻞ‪ ":‬ﺗﺎﺳﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻮی زﻋﯿﻢ ﺷﻮی‪ ".‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﮐﺮزی‬

‫ﻫﻢ اﻟﻮﺗﮑﻮ ﺗﻪ د ژوﺑﻠﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺑﻮﺧﺖ و‪ .‬ﻫﻐﻪ وﻟﯿﺪل ﭼﯥ ورﴎه د‬

‫ﺧﱪ و‪ ،‬ﺧﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﴎه ﯾﯥ داﺳﯥ ﺧﱪې وﮐ!ې‪ ،‬ﺗﻪ وا ﻟﻮﻣ!ی >ﻞ د ﻫﻐﯥ ﻟﻪ‬

‫ﻟﻮﻣ!ۍ ﻟﯿﮑﯥ ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و ﻟﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺨﻪ دوه ﯾﯥ ﻏﯿﺐ ﺷﻮي وو‪ .‬وروﺳﺘﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺷﻮه‬

‫ﺧﻮﻟﯥ ﺧﱪ ﺷﻮی و‪.‬‬

‫ﭼﯥ د ﺑﻮﻟ‪p‬وک د درﯦﯿﻤﯥ ﻟﯿﮑﯥ ﻟﻪ ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺨﻪ ﻫﻢ ﯾﻮ ﮐﺲ وژل ﺷﻮی و‪.‬‬

‫د ﮐﻨﺪﻫﺎر ‪n‬ﺎر ﻟﻪ دوو اړﺧﻮﻧﻮ اﯾﺴﺎرﯦﺪوﻧﮑﯽ و‪ ،‬ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﻮه ﺷﻮل ﭼﯥ ﻧﻮر ﯾﯥ‬

‫اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﻫﻢ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺗﻪ د درﻣﻠﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ روان ﺷﻮ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ژوﺑﻞ ﻧﻪ و‪ ،‬ﺧﻮ د ﻏﻮږوﻧﻮ‬

‫وروﺳﺘﯽ ﻣﺮﭼﻞ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ وﺗﻮﻧﮑﯽ و‪ .‬ﺗﺮ دوو ور>ﻮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ وروﺳﺘﻪ ﻣﻼ ﻧﻘﯿﺐ ﷲ‬

‫ﭘﺮدې ﯾﯥ ژوﺑﻠﯥ ﺷﻮې وې‪ ،‬ﭘﻪ ﭘ‪R‬ﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻫﻢ ﯾﻮه ﭘﺎرﭼﻪ ﻟ‪:‬ﯧﺪﻟﯥ وه‪ .‬ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ‬

‫ﺗﻪ د ‪H‬ﻮﻟﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب ﻟﺲ ﮐﺴﺎن د ﺧﱪو ﻟﭙﺎره ورﻏﻠﻞ‪ .‬ﻣﻼ ﻧﻘﯿﺐ ﷲ د‬

‫ﮐﯥ د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﯾﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ روﻏﺘﻮن د ﻻﻧ‪p‬ﺳ)ﻮل ﭘﻪ ﻧﻮم ﺷﺘﻪ‪ ،‬ﻧﻮﻣﻮړی ﺗﺮ ﺧﭙﻠﻮ‬

‫ﯾﻮې ﺑﻬﺮﻧ‪ K‬ﻣﻮﺳﺴﯥ ﻟﺨﻮا ﭘﻪ راﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﺷﻮې ﻏﻮﻧ‪p‬ه ﮐﯥ و ﭼﯥ د ﺧﱪو ﻣﻮﺿﻮع‬

‫ﻣﻠ‪:‬ﺮو وړاﻧﺪې ﻫﻠﺘﻪ ورﺳﯧﺪ‪.‬‬

‫ﯾﯥ ﭘﺮ روﻏﻮ >ﺎﯾﻮﻧﻮ د ¨ﻮﻧﻮ د ﻧﻪ ﻏﻮر>ﻮل ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ وه‪ .‬ﻣﻼ ﻧﻘﯿﺐ ﷲ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ‬

‫اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪل ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮی ﻪ وﺷﻮل‪> .‬ﯿﻨﻮ ﯾﯥ وﯾﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪې ﭘﺮې راﮐ‪j‬‬

‫وﯾﲇ و ﭼﯥ ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ وﻟﯥ ﻧﺸﺘﻪ ورﴎه‪ ،‬ﻫﻐﻮی ورﺗﻪ وﯾﲇ و ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ‬

‫ﺗﻮﻏﻮﻟﯽ و‪ ،‬ﺧﻮ ‪e‬ﺮﯾ‪ d‬او ﮐﺮزي ورﺗﻪ وﯾﲇ وو ﭼﯥ دا د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﺗﯧﺮوﺗﻨﻪ وه‪.‬‬

‫اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب ورﴎه ﺧﱪې ﮐﻮي‪ .‬ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺨﻪ >ﯿﻨﻮ ﯾﯥ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه ‪n‬ﻪ رواﺑﻂ‬

‫ﻫﻐﻮی وﯾﻞ دا ﯾﻮې ‪An‬ﯥ ﺗﯧﺮوﺗﻨﻪ ﮐ!ې وه‪ .‬ﺣﺎﺟﻲ ﺑﻬﺎدر ﺗﻪ ﯾﯥ وﯾﲇ و ﭼﯥ ﻫﻐﯥ‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪١٥٧‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪١٥٦‬‬

‫ﮐﻮټ ﮐﯥ و‪e‬ﻮري‪ .‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻮﻣ!ۍ اﺳﺘﺎزې ډﻟﻪ ﭘﺮ ﮐﺮزي او ډﻟﯥ ﯾﯥ د ﺑﻢ ﻟﻪ‬

‫ﻟﺮل‪ ،‬د ﺑﯧﻠ‪:‬ﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم راﮐ)ﻲ ﯾﺎدوﻻی ﺷﻮ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ روﺳﺎﻧﻮ ﴎه د‬

‫اﭼﻮل ﮐﯧﺪو ﭘﻨ‪A‬ﻪ ﺳﺎﻋﺘﻪ وروﺳﺘﻪ ورﻏﻠﻪ‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ اﺳﺘﺎزې ډﻟﻪ‬

‫ﺟ‪!:‬ې ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د راﮐ)ﻲ ﺗﺨﻠﺺ ﺧﭙﻞ ﮐ!ی و‪ .‬ﻧﻮﻣﻮړی د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﻬﻤﻮ‬

‫راورﺳﯧﺪه‪ ،‬د ﻧﺎﺑﻠﺪو اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﭼﻮرﻟﮑﯥ ﮐ‪R‬ﯧﻨﺎﺳﺘﯥ او ﭘﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﯾﯥ وﺳﻠﯥ را‬

‫ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎﻧﻮ ﺨﻪ و ﭼﯥ د ﻧﻨ‪:‬ﺮﻫﺎر واک ﯾﯥ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ و‪ .‬ﻫﻐﻪ د اړﯾﮑﻮ ﻟﻪ ﻻرې‬

‫واﯾﺴﺘﯥ‪ .‬د ﻣﻼ ﻧﻘﯿﺐ ﷲ زوی ﻟﻪ دې ﴎه ﺣﯿﺮان ﺷﻮ‪ .‬ﻫﻐﻪ ووﯾﻞ‪ ":‬ﻣﺨﮑﯥ ﻟﻪ دې‬

‫ﮐﺮزي ﺗﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮی و‪ ،‬او اوس ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﮐﯥ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ ﻧ‪F‬دې و‪.‬‬

‫ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﭘﺮې ډزې وﮐ!ي‪ ،‬د ﮐﺮزي ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﺷﺎره ورﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ دا ‪n‬ﻪ ﺧﻠﮏ‬

‫د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﯥ ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق او ﻣﻼ ﺧﯿﺮﷲ ﺧﯿﺮﺧﻮا ﻫﻢ وﻧ‪p‬ه ﻟﺮﻟﻪ‪.‬‬

‫دي‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ وﻧﻪ وﯾﺸﺘﻞ ﳾ‪ .‬ﭘﻪ دې ﻣﻌﻨﺎ ﭼﯥ ﻣﻮږ ﺗﻪ اﺟﺎزه راﮐ!ئ‪ ".‬ﮐﺮزي د‬

‫ﻫﻐﻮی دواړه ﻣﺸﻬﻮر ﭘﻮﭘﻠﺰي وو‪ ،‬ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه ﭘﻪ ¦ﺎس ﮐﯥ وو‪ .‬ﻣﻼ‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﺳﺘﺎزې ډﻟﯥ ﴎه د روزي ﺧﺎن‪ ،‬ﻋﺰﯾﺰ اﻏﺎ او ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ اﺧﻨﺪزاده ﭘﻪ‬

‫ﺑﺮادر ﭼﯥ ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐﯥ د اروز‪e‬ﺎن و‪ ،‬ﻫﻢ ﭘﺪې ﻣﺠﻠﺲ ﮐﯥ ‪pe‬ون درﻟﻮد‪ .‬د ازادۍ‬

‫ﺷﺘﻮن ﮐﯥ ﺧﱪې وﮐ!ې‪ ،‬دا ﮐﺴﺎن ﮐﺮزي ﺗﻪ د اﻋﺘﺒﺎر وړ وو‪ .‬د ﺗﺴﻠﯿﻤﯧﺪو ﺧﱪې‬

‫ﺧﱪه ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﯿﮑﻪ وه ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻨ‪A‬ﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻟﺮﯦﻮاﻟﯽ راﻏﯽ‪.‬‬

‫اړﯾﻨﯥ وې‪ ،‬د ﮐﺮزي ﻣﻠ‪:‬ﺮي ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﯧﺪل ﭼﯥ دا ﯾﯥ واک ﺗﻪ د رﺳﯧﺪو ﭘﻪ‬

‫>ﯿﻨﻮ ﯾﯥ ﺟ‪!:‬ه ﻏﻮ‪n‬ﺘﻪ‪> ،‬ﯿﻨﻮ ﻧﻮرو ﺑﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ ﺟ‪!:‬ې ډ ډه ﮐﻮﻟﻪ‪ .‬ﺗﺮ ﯾﻮې ور>ﯥ‬

‫ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻣﻬﻢ ‪e‬ﺎم و‪ .‬ﮐﺮزي ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ اﺧﻨﺪزاده ﺗﻪ وﯾﲇ و ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﮐﻮ‪H‬ﯥ ﺗﻪ‬

‫ﺳﺨﺘﻮ ﺧﱪو وروﺳﺘﻪ ﻫﻐﻮی ﭘﺮﯦﮑ!ه وﮐ!ه ﭼﯥ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﳾ‪ .‬ﻣﻼ ﻧﻘﯿﺐ ﷲ ﺗﻪ ﯾﯥ ﭼﯥ‬

‫ﻟﻪ ورﺗ‪:‬ﻪ وړاﻧﺪې ﺗﻼﳾ ﮐ!ي‪ .‬اﺧﻨﺪزاده ﻟﻪ وړاﻧﺪې‪ ،‬ﻣﻼ ﻋﺒﯿﺪﷲ‪ ،‬ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق‪،‬‬

‫دا ﻣﻬﺎل ﭘﻪ ﺷﺎه وﱄ ﮐﻮټ وﻟﺴﻮاﻟ‪ K‬ﮐﯥ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه و‪ ،‬ووﯾﻞ ﭼﯥ اړﯾﮑﻪ‬

‫ﻣﻼ اﺧﱰ ﻣﺤﻤﺪ اﺧﻨﺪ‪ ،‬ﻃﯿﺐ اﻏﺎ‪ ،‬او د ﺑﺎﻏﺮان رﯾﯿﺲ ﭘﯧﮋﻧﺪل‪ .‬وروﺳﺘﻪ ﺑﯿﺎ اﺧﻨﺪزاده‬

‫وﻧﯿﴘ‪.‬‬

‫ووﯾﻞ ﭼﯥ دا ﯾﯥ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ ﻧﻪ ‪e‬ﻞ ﭼﯥ ﭘﯧﮋﻧﺪوﯾﻪ ﮐﺴﺎن دې ﺗﻼﳾ ﮐ!ي‪> ،‬ﮑﻪ دا‬

‫ﻣﻼ ﻧﻘﯿﺐ ﷲ ﮐﺮزي ﺗﻪ ﺧﱪ ورﮐ! ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن د ﯾﻮې اﺳﺘﺎزې ډﻟﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﻏﻮاړي‬

‫ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﯾﻮ ﺗﺤﻘﯿﺮ و‪.‬‬

‫ﺗﺴﻠﯿﻢ ﳾ‪ .‬د دې اﺳﺘﺎزې ډﻟﯥ ﻣﴩي د ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ د دوﯾﻢ ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ﻣﻼ‬

‫د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﺳﺘﺎزې ډﻟﯥ ﴎه ﯾﻮ ﻟﯿﮏ ﻫﻢ و‪ ،‬ﭘﻪ دې ﻟﯿﮏ ﮐﯥ د ﮐﺮزي ﭘﻪ وﯾﻨﺎ‬

‫ﻋﺒﯿﺪﷲ اﺧﻨﺪ ﭘﻪ ﻏﺎړه وه‪ .‬ﻫﻐﻪ د دﻓﺎع د وزﯾﺮ ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﻫﻢ دﻧﺪه ﺗﺮﴎه ﮐ!ې وه‪ ،‬ﺑﻠﻪ‬

‫ﭼﯥ ﻟﯿﮑﻞ ﺷﻮي و‪":‬د ﻣﻠ‪:‬ﺮوﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻟﻪ ﭘﺮﯦﮑ!ې ﴎه ﺳﻢ ﺗﺎﺳﯥ ﻣﻮږ ﺗﻪ‬

‫دﻧﺪه ﯾﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﻟﻪ ای اﯾﺲ ای ﴎه اړﯾﮑﯥ ‪H‬ﯿﻨ‪:‬ﻮل و‪ .‬ﭘﺪې ډﻟﻪ ﮐﯥ د‬

‫ﻫﻢ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ زﻋﯿﻢ ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ د ﻣﻨﻠﻮ وړ ﯾﺎﺳﺖ‪> ".‬ﯿﻨﯥ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ‬

‫ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ او‪n‬ﯽ ﻫﻢ و‪ .‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻣﴩان ﺧﻮﳾ ﺷﻮل او د ﮐﺮزي ﻣﻼﺗ! ﯾﯥ‬

‫ﻣﺠﻠﺲ ﮐﯥ ﯾﯥ ‪pe‬ون ﮐ!ی و‪ ،‬د ﮐﺮزي ﻟﻪ ﺧﱪې ﴎه ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻪ ﻟﺮي‪ ،‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ‬

‫ﭘﯿﻞ ﮐ!‪.‬‬

‫اﺳﺘﺎزې ډﻟﯥ راوړی ﻟﯿﮏ د ﻫﻐﻮی د ﺗﺴﻠﯿﻤﯧﺪو ﻧﻪ و‪ .‬ﻋﺰﯾﺰ اﻏﺎ ﻫﻢ دا ﺧﱪه‬

‫ﺗﺮ ﻫﻐﯥ ﻣﺨﮑﯥ ﭼﯥ ﮐﻨﺪﻫﺎر د ﮐﺮزي ﭘﻪ واک ﮐﯥ ﮐ‪R‬ﯧﻮزي او ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه د‬

‫ﺗﺎﺋﯿﺪوي او واﯾﻲ‪":‬ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﻟﯿﮑﲇ و‪ :‬دا ﭘﻪ ﮐﺎﺑﯿﻨﯥ ﭘﻮرې اړه ﻟﺮي ﭼﯥ د‬

‫ﺳﻮﻟﯥ ﺧﱪې وﺷﻮي‪ ،‬اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ وﮐ!ه‪ .‬ﻟﻮﻣ!ی ﯾﯥ ﮐﺮزي ﺗﻪ اﺟﺎزه ﻧﻪ‬

‫واک د اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻪ اړه ﺮﻧ‪:‬ﻪ ﭘﺮﯦﮑ!ه ﮐﻮي‪ ".‬دا ﺮ‪e‬ﻨﺪه وه ﭼﯥ ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﻧﻪ‬

‫ورﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﭘﻪ ﺷﺎه وﱄ ﮐﻮټ ﮐﯥ و‪e‬ﻮري‪ .‬ﮐﺮزي ﭘﺮ ﺳ)ﻼﯾ‪j‬‬

‫ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ واک ﭘﻪ ﺮ‪e‬ﻨﺪه او ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐ!ي‪ .‬د ﮐﺮزي د ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﭘﻪ وﯾﻨﺎ‬

‫ﺗﻠﯿﻔﻮن ﻣﻼ ﻧﻘﯿﺐ ﷲ ﺗﻪ ووﯾﻞ‪":‬ﻫﻐﻮی ﺗﻪ وواﯾﻪ ﭼﯥ دﻟﺘﻪ راﻧﻪ ﳾ‪ ".‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ >ﻮاب‬

‫ﭼﯥ ﮐﺮزي ﯾﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ وﻣﻨﻠﻪ‪ .‬ﭘﺮ دې ﯾﯥ ﺧﱪې وﮐ!ې ﭼﯥ وﺳﻠﯥ او‬

‫ﮐﯥ ورﺗﻪ ووﯾﻞ ﮐﻪ ﺗﺎﺳﯥ ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯥ ﻟﯿﺪﻧﯥ ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﻧﻪ وئ‪ ،‬ﻧﻮ‬

‫ﻣﻮ‪H‬ﺮوﻧﻪ ﻣﻼ ﻧﻘﯿﺐ ﷲ ﺗﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐ!ي‪ .‬د ﮐﺮزي ﻟﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﯾﻮه ورﺗﻪ وﯾﲇ و ﭼﯥ‬

‫اﺣﺘ‪o‬ل ﯾﯥ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻟﻪ ﺗﺴﻠﯿﻤﯧﺪو ﻻس ﭘﻪ ﴎ ﳾ‪ .‬ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ ﮐﺮزي‬

‫ﭘﻴﺴﯥ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐ!ي‪ ،‬ﺧﻮ ﻣﻼ ﻋﺒﯿﺪﷲ ﭘﻪ >ﻮاب ﮐﯥ ورﺗﻪ وﯾﲇ و ﭼﯥ‬

‫اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ﴎﺗﯧﺮي وﻫ˜ﻮل ﻫﻐﻪ ﺗﻪ اﺟﺎزه ورﮐ!ي ﭼﯥ ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﭘﻪ ﺷﺎه وﱄ‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪١٥٩‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪١٥٨‬‬

‫روان و‪ ،‬ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ورﺗﻪ ووﯾﻞ‪":‬زه ﺑﺎﯾﺪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ وﻻړ ﺷﻢ‪> ،‬ﮑﻪ د ﮐﻮرﻧ‪K‬‬

‫ﭘﯿﺴﯥ ﯾﯥ ‪H‬ﻮﻟﯥ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ وﺗﻠﯥ دي‪ ،‬د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ژوﻧﺪ اوس ﭘﻪ ﭘ)ﺎ‪H‬ﻮ‬

‫ﻏ!ي ﻣﯥ ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼﯥ زه وژل ﺷﻮی ﯾﻢ‪ ".‬ﮐﺮزی ﭼﯥ د ﺟ‪!:‬ې ﯾﻮ ﻗﺪم ﯾﯥ ﻻ ﭘﻪ‬

‫)ﮐﭽﺎﻟﻮ( ﺗﯧﺮاوه‪ .‬ﭘﻪ دې ﻣﺠﻠﺲ ﮐﯥ ﯾﯥ ﭘﺮ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺑﺎﻧﺪې د اﻣﺮﯾﮑﺎ د ¨ﺒﺎرۍ د‬

‫ﻣﺦ ﮐﯥ و‪ ،‬ﯾﻮه ورځ ﻧﻮر ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺗﻢ ﺷﻮی وای‪ .‬ﺑﻞ ﺳﻬﺎر ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن‬

‫ﺑﻨﺪﯦﺪو ﭘﻪ اړه ﻫﻢ ﺧﱪې وﮐ!ې‪ ،‬او ﮐﺮزي ورﴎه ژﻣﻨﻪ وﮐ!ه ﭼﯥ دا ﺧﱪه ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ‬

‫ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﮐﻮره راورﺳﯧﺪ او د ﮐﺮزي ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﴎه ﭼﯥ ﺳﻞ ﻣﻮ‪H‬ﺮوﻧﻪ ﮐﯧﺪل‬

‫ﮐ!ي‪ .‬ﮐﺮزی واﯾﻲ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ راډﯾﻮ وﻣﻨﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﻧﻮر ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮي‪ ،‬او ﺟ‪!:‬ه‬

‫ﻣﻠ‪:‬ﺮی ﺷﻮ‪ ،‬او د ﮐﻨﺪﻫﺎر ﭘﺮ ﻟﻮر وﺧﻮ>ﯧﺪل‪.‬‬

‫دې ﻧﻮره ﭘﺎی ﺗﻪ ورﺳﯧ‪F‬ي‪.‬‬

‫ﭘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯥ ﮐﻨﺪﻫﺎر د ﻫﺮج و ﻣﺮج ﭘﻪ اوج ﮐﯥ و‪ .‬ﻣﻼ ﻧﻘﯿﺐ ﷲ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه د‬

‫ﻫﻤﺪارﻧ‪:‬ﻪ ﮐﺮزي ﭘﺪې ډﯦﺮ ‪H‬ﯿﻨ‪:‬ﺎر ﮐﺎوه ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ زﻧﺪاﻧﯿﺎن‬

‫ﮐﻨﺪﻫﺎر د واﱄ ﮐﯧﺪو ﺧﱪه ﺧﻼﺻﻪ ﮐ!ې وه‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﻼ ﻧﻘﯿﺐ ﷲ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺗﻠﻪ د‬

‫دې ﺧﻮﳾ ﳾ‪ .‬ﭘﻪ >ﺎﻧ‪!:‬ې ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﯾﯥ د ﺧﭙﻞ ﻣﻠ‪:‬ﺮي ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د ﺧﻮﳾ‬

‫‪e‬ﻼ اﻏﺎ ﺷﯿﺮزي ﮐﺴﺎن ﯾﯥ ﭘﻪ ﻣﺦ ﮐﯥ ﺧﻨ‪ p‬ﺷﻮل‪ .‬د ﺷﯿﺮزي ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻣﻼ ﻧﻘﯿﺐ ﷲ‬

‫ﮐﯧﺪو ﻫ˜ﻪ ﮐﻮﻟﻪ‪ .‬ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ د ﮐﺮزي ﭘﺨﻮاﻧﯽ ﻣﻠ‪:‬ﺮی او د اروز‪e‬ﺎن ﭘﺨﻮاﻧﯽ واﱄ‬

‫ﻟﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﴎه ﺟ‪!:‬ه ﭘﯿﻞ ﮐ!ه‪ .‬ﺷﯿﺮزي ﻧﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺑﻞ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐ!ای‬

‫و‪ .‬ﮐﺮزي ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺎور ﻻره‪ ،‬اوس ﭼﯥ ﺗﺮ ﮐﺮزي ﮐﻮم ﮐﺴﺎن ور ‪H‬ﻮل وو‪ ،‬ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ﯾﯥ‬

‫ﳾ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﺧﭙﻠﻪ د ﮐﻨﺪﻫﺎر واﱄ ﳾ‪ .‬دا د ﮐﺮزي او اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ‪ 7‬ﮐﯥ‬

‫ﻫﻢ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﻮخ و‪ .‬ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮ ﻏ‪R‬ﺘﻠﯽ ﺟﻨ‪:‬ﯿﺎﻟﯽ و‪ ،‬ﮐﺮزي ﻧﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ‬

‫ﯾﻮه ﻟﻮﺑﻪ وه‪ ،‬ﭼﯥ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﯾﯥ ﻟﻪ ﺷ‪o‬ل ﺨﻪ ‪n‬ﺎر ﺗﻪ ﻧﻨﻮ>ﻲ‪ ،‬او ﺑﻞ اړخ ‪e‬ﻞ اﻏﺎ‬

‫ﭘﺮﺗﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ ﻧﻨﻮزي‪ .‬دا ﺮ‪e‬ﻨﺪه ﺷﻮه ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮل‪ ،‬ﺧﻮ ﻫﯧ˜ﻮک ﻧﻪ‬

‫ﺷﯿﺮزي ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﴎه د ﮐﻨﺪﻫﺎر ‪H‬ﻮل ﮐﻨﱰول ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس ﮐﯥ‬

‫ﭘﻮﻫﯧﺪل ﭼﯥ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﮐﯥ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻪ ﭘﯧ“ ﳾ؟ ‪n‬ﺎر ﻻ د ﻫﺮج و ﻣﺮج ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ‬

‫واﺧﲇ‪ .‬ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﴎه ﻫﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎن وو‪ .‬ﮐﺮزي ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ﻣﻼﺗ!و ﴎه ﯾﻮ‬

‫ﮐﯥ و‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ اﺳﺘﺎزې ډﻟﻪ رواﻧﯧﺪﻟﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ وزﯾﺮ ﻣﻼ ﻋﺒﯿﺪﷲ ﭘﻪ‬

‫>ﺎی ووﯾﻞ‪ ":‬ﻣﻼ ﻧﻘﯿﺐ ﻟﻪ ﻋﺮﺑﺎﻧﻮ او ﺧﭙﻠﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﮐﺎر ﮐﻮي‪ ".‬دا ﺧﱪه ﯾﯥ ﭘﻪ‬

‫ﺧﺼﻮﴆ ﺗﻮ‪e‬ﻪ ژﻣﻨﻪ ﮐ!ې وه ﭼﯥ د ﮐﺮزي ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﺗﻪ ﺑﻪ ډوډۍ ور وﻟﯧ‪F‬ي‪ ،‬ر‪n‬ﺘﯿﺎ‬

‫داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ وﮐ!ه ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﯧﺪه ﭼﯥ ﻣﻼ ﻧﻘﯿﺐ ﻧﻮر ﻃﺎﻟﺐ ﻧﻪ و‪ .‬د‬

‫ﻫﻢ ﭼﯥ ﻣﺎ‪n‬ﺎم ﺷﻮ ‪ ۲۵۰۰‬ډوډۍ ﻳﯥ ورﺗﻪ را وﻟﯧ‪F‬ې‪ .‬داﺧﱪه ﻋﺰﯾﺰ اﻏﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪوي‪.‬‬

‫ﺳﭙ)ﻤﱪ ﻟﻪ ‪۱۱‬ﻣﯥ وړاﻧﺪې ﯾﯥ ﻫﻢ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺧﻼف ﻣﺠﻠﺴﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ‬

‫ﻣﻼ ﻋﺒﯿﺪﷲ ﻫﻢ وﯾﲇ و ﭼﯥ ﮐﻨﺪﻫﺎر د ﮐﺮزي ﻟﭙﺎره اﻣﻦ >ﺎی ﻧﻪ و‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻋﺰﯾﺰ اﻏﺎ‬

‫اﺧﯿﺴﺘﻠﻪ‪ .‬ﺧﻮ دا ﻣﻬﺎل ﺷﯿﺮزي ﻟﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﻪ ﴎ ﻏ!اوه‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻫ˜ﻪ وﮐ!ه ﭼﯥ ﺧﭙﻞ‬

‫ﺗﻪ وﯾﲇ و‪":‬ﻻ ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐﯥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯿﺎن او ﻋﺮﺑﺎن ﺷﺘﻪ‪ .‬ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﭘﺮ ﺗﺎﺳﯥ‬

‫اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ﻣﻠ‪:‬ﺮي وﻫ˜ﻮي ﭼﯥ ﻣﻼ ﻧﻘﯿﺐ د >ﺎن او اﻣﺮﯾﮑﺎ د دو‪n‬ﻤﻦ ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ‬

‫ﺑﺮﯾﺪ وﺷﻮ‪ ،‬ﻟﻪ ﻣﻮږه ﯾﯥ ﻣﻪ اﻧ‪:‬ﯧﺮئ‪ ،‬ﻣﻮږ ﻫﯧ˜ﮑﻠﻪ ﻧﻪ ﻏﻮاړو ﭘﺮ ﺗﺎﺳﯥ ﺑﺮﯾﺪ وﮐ!و‪،‬‬

‫وﭘﯧﮋŠ‪ ،‬او ﭘﻪ ﺷﺎ ﯾﯥ ﮐ!ي‪ .‬ﺷﯿﺮزي اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﺗﻪ ووﯾﻞ‪":‬ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﯥ ﴎه د‬

‫ﻋﺮﺑﺎن او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯿﺎن دا ﮐﺎر ﮐﻮي‪".‬‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻧﻪ ﮐ!ي‪ ،‬ﭘﺮ >ﺎی ﺑﻪ ﯾﯥ ﺳﺘﺎﺳﯥ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﻟﻪ‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻟﻪ زﻧﺪاﻧﻪ ﺧﻮﳾ او د ﮐﺮزي ډﻟﯥ ﺗﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐ!‪ .‬ﻣﻼ‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐ!ي‪ ".‬ﻣﻼ ﻧﻘﯿﺐ ﷲ ﭘﻪ ﺗﻨﺪ ﻏ‪ F‬ووﯾﻞ‪ ":‬وﻻړ ﺷﺊ زﻣﺎ ﭘﻪ اړه‬

‫ﻋﺒﯿﺪﷲ ﻫﻢ ورﴎه و ﭼﯥ ﭘﻪ ﯾﻮه زاړه ‪H‬ﻮﯾﻮ‪H‬ﺎ ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﮐﯥ راﻏﻠﻞ‪ .‬د ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن‬

‫ﭘﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ وﮐ!ئ‪ ،‬زﻣﺎ ﮐﻮر وﭘﻠ)ﺊ‪ ،‬ﻪ ﭼﯥ ﻏﻮاړئ ﭘﺮې ﭘﻮه ﺷﺊ‪ ،‬ﮐﻮﻻی ﯾﯥ ﺷﺊ‪ ،‬ﺧﻮ‬

‫ﯧﺮې ﭘﻪ زﻧﺪان ﮐﯥ ډﯦﺮ ﺗﻐﯿﺮ ﮐ!ی و‪ ،‬ﮐﺴﺎﻧﻮ ﯾﯥ ﯧﺮه ﻫﯧﺮه ﮐ!ې وه‪ .‬رﻧ‪ d‬ﯾﯥ‬

‫زه ﻃﺎﻟﺐ ﻧﻪ ﯾﻢ‪ ".‬اوس ډﯦﺮه ﻧﺎوﺧﺘﻪ ﺷﻮې وه‪ ،‬ﮐﺮزي ﻟﻪ ﺷﯿﺮزي او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﴎه د‬

‫زﯦ!‪ ،‬د ږﯦﺮې وﯦ‪R‬ﺘﻪ ﯾﯥ ﺳﭙ‪ ،Î‬او ﻟﻮﯾﻪ ﺷﻮې وه‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د ﮐﺮزي ﻟﻮر ﺗﻪ ور‬

‫ﻟﻮﻣ!ۍ ﻟﯿﮑﯥ ﻟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و ﴎه ﻪ ﻧﻪ ﺷﻮ ﮐﻮﻻی‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﮐﺮزي ﻟﻪ‬

‫روان ﺷﻮ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﯾﯥ ووﯾﻞ‪H":‬ﻮل ﻃﺎﻟﺒﺎن و وژﻧﻪ‪ ".‬ﮐﺮزي ﻫﻐﻪ اړخ ﺗﻪ ﮐ!‪ ،‬او ﭘﻪ ‪H‬ﻮﻟﻮ‬

‫ﺷﯿﺮزي ﴎه ﭘﺮ ﺗﻠﯿﻔﻮن ﺧﱪې ﮐﻮﻟﯥ‪ ،‬ﻫﻐﻪ د ﮐﺮزي ﺗﻮﻫﯿﻦ وﮐ!‪":‬زه ﻧﻪ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی‬

‫ﺧﱪو ﯾﯥ ﺧﱪ ﮐ!‪ .‬ﭘﻪ دې ډول ﺣﺴﺎﺳﻮ ﺷﯧﺒﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﮐﺮزی د ﮐﻨﺪﻫﺎر ﭘﺮ ﻟﻮر‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪١٦١‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪١٦٠‬‬

‫ﭘﯧﮋﻧﻢ‪ ،‬او ﻧﻪ ﻫﻢ ﻣﻼ ﻧﻘﯿﺐ‪ ،‬ﮐﻨﺪﻫﺎر زﻣﺎ دی‪ ".‬ډﯦﺮ ژر د ﺳﻮﻟﯥ ﻫﻐﻪ ژﻣﻨﻪ ﭼﯥ ﮐﺮزي‬

‫د ﭘﺎی ﺧﱪې‬
‫ﻟﻪ وﻟﺴﻤﴩ ﮐﺮزي ﴎه زﻣﺎ د وروﺳﺘﯿﻮ ﺧﱪو ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﭘﻼزﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﭘﻪ‬
‫وﻟﺴﻤﴩۍ ﻣﺎ¡‪ K‬ﮐﯥ ﻟﺮ‪e‬ﯿﻦ ﻣﯿﺰ ﺗﺮ ﺷﺎ ﻧﺎﺳﺖ و‪ .‬ﺳﭙﯿﻨﻮ زرو ﺗﻪ ورﺗﻪ ﻗﻠﻢ داﻧ‪ K‬ﮐﯥ‬
‫ﻗﻠﻤﻮﻧﻪ د ﻣﯿﺰ ﭘﺮ ﴎ ﺗﺮ ﯾﻮ رو‪n‬ﺎﻧﻪ ﺮاغ ﻻﻧﺪې اﯦ‪R‬ﻲ وو‪ .‬ﻣﯿﺰ ﭘﺎک او روڼ و‪ .‬ﭘﺮ ﻣﯿﺰ‬
‫ﻧﻪ ﭼ)ﻠﯥ‪ ،‬ﻧﻪ ‪e‬ﻪ ‪e‬ﻮ¡ﻪ او ﻧﻪ ﻫﻢ ﮐﻤﭙﯿﻮ‪H‬ﺮ ‪n‬ﮑﺎرﯦﺪه‪ .‬ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﴎه ﻣﯥ د ﻫﻐﻪ د‬
‫اروز‪e‬ﺎن د ﻣﻼﺗ!و ﭘﻪ اړه اوږدې ﺧﱪې وﮐ!ې‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﯥ د اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ ﺗﺮې‬
‫وﮐ!ه‪ ،‬راﺗﻪ وﯾﯥ وﯾﻞ ﭼﯥ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ دی‪ .‬وﯾﻞ ﯾﯥ ﻏﻮاړي ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﴎه د‬
‫ﯾﻮې ﺧﱪې ﭘﻪ اړه وﻏ‪ F‬ﯦ‪F‬ي‪ .‬وﻟﺴﻤﴩ ﺗﻠﯿﻔﻮن ور واﺧﯿﺴﺖ او ژر ﯾﯥ ﻟﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﴎه‬
‫اړﯾﮑﻪ وﻧﯿﻮﻟﻪ‪":‬ﻨ‪:‬ﻪ ﯾﯥ؟ ﮐﻠﻪ اروز‪e‬ﺎن ﺗﻪ ﺳﺘﻨﯧ‪F‬ي؟" ﭘﻪ ‪۲۰۰۱‬ز ﮐﺎل ﮐﯥ اﺑﺮاﻫﯿﻢ‬
‫ﭘﻪ ﻫﻠﻤﻨﺪ ﮐﯥ د ﯾﻮې وﻟﺴﻮاﻟ‪ K‬وﻟﺴﻮال ‪H‬ﺎﮐﻞ ﺷﻮی و‪ ،‬ﺧﻮ دا ﻣﻬﺎل د اروز‪e‬ﺎن د‬
‫وﻻﯾﺘﻲ ﺷﻮرا ﻟﻪ ﻣﻬﻤﻮ ﻏ!ﯾﻮ ﺨﻪ و‪.‬‬
‫ﮐﺮزي ﭘﻪ ﻟﯧﻮاﻟﺘﯿﺎ راﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﺗﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ ‪۲۰۰۱‬زﮐﺎﻟﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﮐﻮﻣﯥ‬
‫ﻣﻬﻤﯥ ﻮﮐ‪ K‬ورﮐ!ې وې‪ .‬ﮐﺮزي ﺧﭙﻞ ﺳﯿﺎل ﺗﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر >ﮑﻪ ﭘﺮﯦ‪R‬ﻮد ﭼﯥ ﻟﻪ‬
‫ﻫﻐﻪ ﴎه اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎن ﻣﻠ‪:‬ﺮي وو‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻧﻮر ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﺗﮑﯿﻪ وﮐ!ه‪ .‬دا ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ‬
‫وه ﭼﯥ ﻧﻮر وﻻﯾﺘﻮﻧﻪ ﯾﯥ ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻐﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻس ورﮐ!ل ﭼﯥ ورﺗﻪ وﻓﺎدار وو‪ ،‬ﮐﻪ‬
‫ﯾﯥ وړﺗﯿﺎ ﻟﺮﻟﻪ او ﮐﻪ ﻧﻪ‪ .‬ﻣﺎ ﺗﻪ دا ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻔﺴﺪ ‪n‬ﮑﺎره ﺷﻮ‪ .‬د ﮐﺮزي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮ‬
‫ﺳﻠﯿﻘﯥ او ﻣﻠ‪:‬ﺮﺗﯿﺎ وﻻړ و‪ .‬ﺧﻮ ﮐﺮزی ورﺗﻪ اﻧﺪﯦ‪R‬ﻤﻦ ﻧﻪ و‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ ﺗﮑﯿﻪ‬
‫ﯾﯥ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ﭘﺮ ﻫ‪o‬ﻏﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ وه‪ .‬د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ‪:‬ﺮی ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎه د اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺴﻮول ‪oe‬رل‬
‫ﺷﻮی و‪ ،‬او ﭘﻪ وﻟﺴﻤﴩۍ ﻣﺎ¡‪ K‬ﮐﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﻠﯿﻮاﱄ ﺑﻮ‪H‬ﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﮐﺮ>ﯧﺪه‪ .‬د ﻣﺤﻤﺪ‬
‫ﺷﺎه دﻧﺪې ﺗﻪ رﺳﯧﺪل ﻫﻐﻪ ﻫﻢ د اﻣﻨﯿﺖ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د وړﺗﯿﺎ او زده ﮐ!و ﭘﺮ ﺑﻨﺴ‪j‬‬
‫ﻧﻪ ﺑﻠﮑﯥ د ﻣﻠ‪:‬ﺮﺗﯿﺎ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ‪ j‬ﺗﺮﴎه ﺷﻮي وو‪ .‬ﻫﻐﻪ د ﮐﺮزي ﻟﭙﺎره ﺧﺪﻣﺖ ﮐ!ی و‪،‬‬
‫ﭼﯥ ﻧﻦ ﯾﯥ ﺑﺪﯾﻞ ورﮐﻮل ﺷﻮی و‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ‪۲۰۰۱‬زﮐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﭘﺮ ﭘﻮﻟﻪ‬

‫ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﻣﻨﻠﯥ وه‪ ،‬ﻟﻪ ﻣﻨ‪A‬ﻪ وﻻړه‪ .‬د ﻧﻘﯿﺐ ﷲ د زوی ﭘﻪ ﺧﱪه ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﻟﻪ‬
‫ﺧﭙﻞ ﮐﻮره >ﮑﻪ وﺗ‪R‬ﺘﯧﺪل ﭼﯥ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﯾﯥ ورﺗﻪ ﭘﻼر واژه‪ .‬ﭘﻪ ﺧﱪه ﯾﯥ ﭼﯥ‬
‫ﮐﺮزي ﯾﯥ ﻟﻪ ﭘﻼر ﴎه ¦ﺎس ﻧﯿﻮﻟﯽ و‪":‬ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮره وﻻړ ﺷﻪ‪ ،‬اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎن ﺑﻪ دې ﭘﺮ‬
‫ﮐﻮر ¨ﻮﻧﻪ وﻏﻮر>ﻮي‪ ".‬ﻧﻘﯿﺐ ﷲ ﺗﻪ ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ وه ﭼﯥ د ﮐﻨﺪﻫﺎر د ﺗﺴﻠﯿﻤﯧﺪو‬
‫ﺧﱪه ﻧﻮره د وراﻧ‪ K‬ﺧﻮاﺗﻪ ﺗﻠﻠﯥ وه‪.‬‬
‫د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ وﻟﺴﻤﴩ د ﺧﭙﻞ واک ﭘﻪ ﭘﯿﻞ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ډﯦﺮو‬
‫ﻣﻬﻤﻮ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﯾﻮ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ!‪ .‬اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻮﻟﻪ او ﺗﺴﻠﯿﻤ‪ K‬ﺑﺎور ﻧﻪ ﻻره‪،‬‬
‫ﭘﻪ >ﺎﻧ‪!:‬ې ﺗﻮ‪e‬ﻪ د ﮐﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ ﯧﺮ د ﯾﻮ ﻣﻬﻢ وﻻﯾﺖ ﭘﻪ اړه ﭼﯥ ډﯦﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﯾﯥ‬
‫وﮐ!‪ .‬اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ډﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺗﺎﻧﻮ او ﺟ‪²‬اﻻﻧﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﭙﻞ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐ!ي وای‪> ،‬ﮑﻪ ﻫﻐﻮی د‬
‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اړه ډﯦﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻪ ﻟﺮل او دﻟﺘﻪ ﭘﻪ ‪H‬ﻮﻟﻨﯿﺰو ﺗ!وﻧﻮﻧﻮ ﻫﻢ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪل‪.‬‬
‫ﮐﺮزی د ﺣﺰب اﺳﻼﻣﻲ‪ ،‬او ﺷ‪o‬ل ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ ﭘﻪ ﯧﺮ ﻟﻪ ﺣﻘﯿﻘﻲ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﻫﻢ ﭘﻪ‬
‫¦ﺎس ﮐﯥ و‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﭘ‪R‬ﺘﻨﻲ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻫﯧﺪه ﭼﯥ ﻨ‪:‬ﻪ ﯾﯥ ﭘﺮ ﻣﺦ ﯾﻮﳼ‪ .‬ﮐﻪ‬
‫ﻪ ﻫﻢ ﮐﺮزی ﻫﯧﻮاد ﻣﴩ و‪ ،‬ﺧﻮ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﻏ)ﻪ ور اﭼﻮﻟﻪ‪e .‬ﻞ اﻏﺎ‬
‫ﺷﯿﺮزي د ﺧﭙﻞ واک ﻟﭙﺎره د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه د اﺧﺘﻼف ﭘﺮ ‪H‬ﮑﻮ ﮐﺎر وﮐ!‪.‬‬
‫ﻟﻪ دې ﻧﺎﻧﺪرﯾﻮ وروﺳﺘﻪ ﮐﺮزي د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻮﻗﺘﯥ ادارې د رﯾﯿﺲ ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﺧﭙﻠﻪ‬
‫ﻟﻮﻣ!ۍ رﺳﻨﯿﺰه ﻣﺮﮐﻪ وﮐ!ه‪ .‬د ﳼ ان ان ﺧﱪﯾﺎل ﮐﺮﺳﺘﯿﺎŠ اوﻣﺎﻧﭙﻮر ﭘﻪ ﯾﻮه ﺟﯿﭗ‬
‫ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﮐﯥ راﻏﯽ‪ ،‬ﭘﺮ ﻣﻮ‪H‬ﺮ ﯾﻮ وړوﮐﯽ ﮐﺎﻏﺬ ﻟ‪:‬ﯧﺪﻟﯽ و‪ ،‬ﭘﺮې ﻟﯿﮑﲇ و‪ ":‬زه ﻟﻪ ﻧﯿﻮﯾﺎرک‬
‫ﴎه ﻣﯿﻨﻪ ﻟﺮم‪".‬‬
‫ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﮐﺮزی ﯾﻮې ﭼﻮرﻟﮑﯥ ﺗﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮ‪ ،‬او د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﺮ ﻟﻮر روان ﺷﻮ‪ .‬ﮐﻪ‬
‫ﻪ ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﴎه ﭘﻼزﻣﯿﻨﯥ ﺗﻪ وﻻړ ﳾ‪ ،‬او ﻟﻪ ﺷ‪o‬ل‬
‫‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ ﺨﻪ ﻫﻐﻪ وﺳﺎ‪ ،f‬ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ >ﺎن ﴎه ﻟ‪ F‬ﮐﺴﺎن ﺑﻮﺗﻠﻞ‪ .‬ﮐﺮزي ‪H‬ﻮل‬
‫ﮐﺴﺎن ﯾﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ اروز‪e‬ﺎن ﺗﻪ وﻟﯧ‪F‬ل‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭼﯥ ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ ﺗﻪ دا‬
‫روﺣﯿﻪ ورﮐ!ي ﭼﯥ ‪e‬ﻨﻲ ﭘﻪ ﻫﻐﻮی ﺑﺎور ﻧﻪ ﻟﺮي‪.‬‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪١٦٣‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪١٦٢‬‬

‫ﻟﻮﯾﺪ>ﻮاﻟﻮ ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻮﻟﻪ‪ .‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻣﴩان ﯾﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭘﺴﯥ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﺗﻪ‬

‫او‪n‬ﺖ‪ ،‬ﺣﺎﺟﻲ ﺣﻔﯿﻆ ﷲ ﻫﻢ ورﴎه و‪ .‬ﻫﻐﻪ اوس ﭘﻪ اﺑﻮ ﻇﺒ‪ K‬ﮐﯥ ﻟﻮﻣ!ی ﻣﻨﴚ‬

‫ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮل‪ ،‬او ﺟ‪!:‬ه ﯾﯥ ﭘﺮﯦ‪R‬ﻮده‪ .‬ﮐﺮزي ﻟﻪ ډﯦﺮو ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ژﻣﻨﻪ وﮐ!ه ﭼﯥ‬

‫و‪ .‬د ﮐﺮزي درﯦﯿﻢ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﯽ ﻫﻤﺪا ﻣﻬﺎل د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ورور اﺣﻤﺪوﱄ ﮐﺮزي ﴎه ﭘﻪ‬

‫ﻫﻐﻮی ﺑﻪ ﭘﻪ ﻧﻮي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯥ وﻧ‪p‬ه وﻟﺮي‪ .‬ﺧﻮ ﭘﺪې ﮐﺎر ﮐﯥ د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ‬

‫ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐﯥ د اﻣﻨﯿﺘﻲ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻮ د ﻣﴩ ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﮐﺎر ﮐﺎوه‪.‬‬

‫د دې ﻻﻣﻞ ﺷﻮه ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﯾﻮ >ﻞ ﺑﯿﺎ د ﺟ‪!:‬ې ﮐﺮ‪n‬ﻮ ﺗﻪ وﻻړل ﳾ‪ .‬د ﮐﺮزي‬

‫ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﻟﻪ ﭘﯿﻠﻪ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه و‪ ،‬ﻟﻪ ﻮﮐﯿﻮ اﺧﯿﺴﺘﻮ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ د ﮐﻤﻲ‬

‫ﻫﻐﻪ ﭘﻼن ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﺑﻪ ‪H‬ﻮﻟﯥ ﻏﺎړې ﭘﻪ ﻧﻮي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯥ وﻧ‪p‬ه وﻟﺮي‬

‫اﺣﺴﺎس ﻫﻢ ﮐ!ی وي‪> ،‬ﮑﻪ ﻫﻐﻮی ﺑﻪ ‪n‬ﺎﯾﻲ د وزارﺗﻮﻧﻮ او ﻟﻮړو ﻮﮐﯿﻮ ¦ﻪ ﻟﺮﻟﻪ‪،‬‬

‫ﻧﺎﮐﺎم ﺷﻮ‪ .‬وروﺳﺘﻪ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﻮ‪n‬ﯥ ﭘﺮﺗﻪ د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ >ﺎﻧ‪!:‬و >ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﻣ‪j‬‬

‫ﺧﻮ ﮐﺮزي او ورور ﯾﯥ د وﻟﺴﻮاﻟ‪ K‬ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﻮﮐ‪ K‬ورﮐ!ې وې‪ .‬ﻋﺰﯾﺰ ﻫﻢ د ﯾﻮې‬

‫ﮐﻨﺪﻫﺎر د ﻫﻐﻪ ﺳﯿﺎل ‪e‬ﻞ اﻏﺎ ﺷﯿﺮزي ﺗﻪ ورﮐ!ل ﺷﻮ ﭼﯥ دا ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د وراﻧ‪ K‬ﯾﻮ ﺑﻞ‬

‫ﻟﻮړې ﻮﮐ‪ K‬ﭼﯥ د وزارت ﭘﻪ ﮐﭽﻪ وي ﺣﺴﺎب ﮐ!ی و‪ ،‬ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ‬

‫ور ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻞ و‪.‬‬

‫اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ د ﮐﺮﻧﯥ د رﯾﯿﺲ ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ و‪oe‬رل ﺷﻮ‪ .‬ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﻣﺎﻣﺎ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ و‬

‫ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺷ‪o‬ﱄ ‪H‬ﻠﻮاﻟﯥ ﴎه د واک ﭘﺮ ﴎ زړه ﺑﺪی و‪ .‬د ﮐﺮزي د‬

‫ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﮐﺮزی د ﻟﻮﻣ!ي >ﻞ ﻟﭙﺎره اروز‪e‬ﺎن ﺗﻪ ورﻏﯽ‪ ،‬د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ ﻣﯧﻠﻤﻪ و‪،‬‬

‫وﻟﺴﻤﴩۍ ﻮﮐ‪ K‬د ﻣﻼﺗ! ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ﺷ‪o‬ل ‪H‬ﻠﻮاﱄ ﭘﻪ ﺑُﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ د‬
‫وزارﺗﻮﻧﻮ ډﯦﺮې ﻮﮐ‪ K‬واﺧﯿﺴﺘﯥ‪ .‬د ‪۲۰۰۲‬زﮐﺎل ﭘﻪ ﻣﺎرچ ﮐﯥ د وﻟﺴﻤﴩ ﻟﻪ ﭘﻨ‪A‬ﻮ‬

‫ﻫﻐﻪ ﻫﯿﻠﻪ ﻟﺮﻟﻪ ﭼﯥ د اروز‪e‬ﺎن واﱄ ﺑﻪ ﳾ‪ ،‬ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ډﯦﺮه ‪H‬ﻴ)ﻪ ﻮﮐ‪ K‬ورﮐ!ل‬
‫ﺷﻮه‪ .‬د اﺣﻤﺪوﱄ رول ﻣﻨﺎﺳﺐ او ﺑﺪ ﻧﻪ و‪ .‬ﭘﻪ ﻟﻮﻣ!ﯾﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺳﻮﯾﻞ ﮐﯥ واک‬

‫ﻣﺮﺳﺘﯿﺎﻻﻧﻮ ﺨﻪ ﯾﻮ ﯾﯥ و وژل ﺷﻮ‪ ،‬او ﺗﺮ ﺷﺎ ﯾﯥ ډﯦﺮې ﻧﺎﺣﻞ ﭘﻮ‪n‬ﺘﻨﯥ ﭘﺮﯦ‪R‬ﻮدې‪.‬‬

‫ﻣﺤﺪود و‪> ،‬ﮑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ‪e‬ﻞ اﻏﺎ ﺷﯿﺮزی ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد و‪ ،‬ﺧﻮ ﭘﻪ ‪۲۰۰۵‬ز ﮐﺎل ﮐﯥ ﯾﯥ‬

‫ﮐﺮزي د ډﯦﺮو ﻫﻐﻮ ﺟﻨ‪:‬ﺴﺎﻻراﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ‪ 7‬ﮐﯥ ژوﻧﺪ ﮐﺎوه ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﯧﺮ د‬

‫>ﺎن د ﺳﻮﯾﻞ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺤﮑﻮﻣﻪ اﺣﺴﺎس ﮐ!‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﻣﻬﺎل د ﮐﻨﺪﻫﺎر د وﻻﯾﺘﻲ ﺷﻮرا‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د واﮐﻤﻨ‪ K‬ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻟﻪ ﻫﯧﻮاد ﺨﻪ ﺗ‪R‬ﺘﯧﺪﱄ وو‪ ،‬او اوس د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﭘﻪ‬

‫رﯾﯿﺲ و‪ .‬ﺗﺮ ﻫﻐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ‪۲۰۱۱‬زﮐﺎل وژل ﮐﯧﺪه‪ ،‬ﭘﻪ ﻏﯿﺮې رﺳﻤﻲ ﺗﻮ‪e‬ﻪ د ﮐﻨﺪﻫﺎر‬

‫ﻣﺮﺳﺘﻪ واک ﺗﻪ رﺳﯧﺪﱄ و‪ .‬ازﺑﯿﮏ ﺟ‪²‬ال دوﺳﺘﻢ ﭼﯥ د روﺳﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ ﻫﻢ‬

‫ﭘﺎﭼﺎ و‪.‬‬

‫ﺟﻨ‪:‬ﯧﺪﻟﯽ و‪ ،‬د ﮐﺮزي ﴎه ﭘﻪ اﺧﺘﻼف ﮐﯥ و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﯾﻮه ﮐﻠﯿﺪي ﻮﮐ‪ K‬ﻏﻮ‪n‬ﺘﻠﻪ‪.‬‬

‫ﻫﻐﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﭼﯥ ﮐﺮزي ﮐﺎروﻟﻪ او ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ اروز‪e‬ﺎŠ ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﴎه ﯾﯥ ﭘﺮې ﭼﻠﻦ ﮐﺎوه‪،‬‬

‫ﺧﻮ ﮐﺮزي ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ د ﺧﭙﻠﻮ ﭘ‪R‬ﺘﻨﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﭘ‪R‬ﺘﻨﻲ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﮐﺎر وﮐ!ي‪ .‬د ﻧﻮرو‬

‫ﮐﺮزي او د ﻫﻐﻪ ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﻣﻼﺗ! ﺗﻪ ﯾﻮ >ﺎﻧ‪!:‬ی ډول ورﮐﻮي ﭼﯥ ﻨ‪:‬ﻪ ﯾﯥ ﻫﯧﻮاد‬

‫وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﯧﺮ ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ ﻫﻢ د ﻧﻮي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره د ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ روﺣﯿﻪ‬

‫رﻫﱪي ﮐﺎوه‪ ،‬ﺧﻮ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ﻧﻪ ﺗﻮاﻧﯧﺪل ﭼﯥ ﭘﺮ ‪H‬ﻮل ﻫﯧﻮاد ﺣﮑﻮﻣﺖ وﮐ!ي‪ .‬د ﮐﺮزي د‬

‫ﻣﻮﺟﻮده وه‪ .‬ﮐﺮزي ﺧﭙﻞ ﻣﻠ‪:‬ﺮی او وﻟﴘ ﻣﴩ ﻣﻌﻠﻢ رﺣﻤﺖ ﷲ د واﱄ ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ‬

‫ﻣﻼﺗ!و ﻗﺪﻣﻮﻧﻪ ﻣﯥ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐ!ل‪ ،‬ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﺨﻪ ﻣﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ دې اړه وﭘﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭼﯥ‬

‫و‪oe‬ره‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ!ﯾﻮ ﮐﯥ د ﮐﺮزي ﭘﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه د ﺧﱪو ﻟﯧﻮاﻟﺘﯿﺎ‬

‫وﻟﯥ ﮐﺮزی او ﻧ!ﯾﻮاﻟﻪ ‪H‬ﻮﻟﻨﻪ ﺗﺮ دې دﻣﻪ د ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ﮐﻨ)ﺮول ﮐﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻟﺮي‪ .‬د‬

‫ﻟﺮﻟﻪ‪ .‬ﻫﻐﻪ راﺗﻪ ووﯾﻞ‪ ":‬ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ اﻣﻨﯿﺖ ډاډﻣﻦ و‪ .‬ﮐﻮﻣﻪ ﺟﺪي‬

‫روان ﺑﺤﺮان ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﻪ دي؟ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ اداري ﻓﺴﺎد ﻪ ﺗﻪ واﯾﻲ؟‬

‫ﭘﯧ‪R‬ﻪ ﻧﻪ وه ﺷﻮې‪ ،‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﻧﻮي ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﻧﻪ و ﺷﻮي‪ ".‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ >ﯿﻨﯥ‬

‫د ‪۲۰۰۱‬زﮐﺎل ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻫﯿﻠﯥ د ﯾﻮ ﺳﻮﻟﻪ ﯾﯿﺰ او ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﲇ‬

‫ﻟﻮړﭘﻮړي ﮐﺴﺎن ﻻ ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ زﻧﺪاﻧﯿﺎن وو‪ ،‬ﺧﻮ ﮐﺮزي ﻣﻌﻠﻢ رﺣﻤﺖ ﷲ ﺗﻪ‬

‫اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره ژوﻧﺪۍ ﺷﻮې وې‪ .‬د ﮐﺮزي ﻫﻐﻪ ژﻣﻨﻪ ﭼﯥ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ‬

‫وﯾﲇ و ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻐﻮی ﺧﻮﳾ ﮐ!ي‪ .‬ﻫﻐﻪ واﯾﻲ‪ ":‬ﻣﺎ ‪H‬ﻮل ﺧﻮﳾ ﮐ!ل‪ ،‬ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ‬

‫ﻟﻪ واﮐﻤﻨ‪ K‬وروﺳﺘﻪ ﯾﻮ >ﻞ ﺑﯿﺎ واک ﺗﻪ رﺳﯧ‪F‬ي ﭘﻪ ‪n‬ﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﻮه‪ .‬ﻧﻮي زﻋﯿﻢ‬

‫‪n‬ﻪ وﺧﺖ و‪ ،‬ﺳﻮﻟﻪ وه او ﻫﺮ ﻪ ﺳﻢ روان و‪ ،‬او ﻣﻮږ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺣﺎﻟﺖ ډاډه و‪".‬‬

‫ﭼﯥ ﭘﻪ اﻧ‪:‬ﺮﯾﺰي ژﺑﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ رواﻧﯥ ﺧﱪې ﮐﻮﻻی ﺷﻮې‪ ،‬ﺗﺮ ډﯦﺮه ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪١٦٥‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪١٦٤‬‬

‫ﭘﻪ دﻫﺮاوت ﮐﯥ ﭘﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﺑﺮﯾﺪ د ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻟﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﺮﺗﻪ‬

‫د رﺣﻤﺖ ﷲ ﻮﮐ‪ K‬ډﯦﺮ دوام وﻧﻪ ﮐ!‪ ،‬او د ﻫﻐﻪ ﮐ!ﻧﻮ ﭘﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﮐﻮم ﻣﺜﺒﺖ اﻏﯧﺰ‬

‫ﺗﺮﴎه ﺷﻮی و‪ ،‬ﻫﺮ ﻪ ﭼﯥ و اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﮐ!ي و‪ .‬ﭘﻪ دﻫﺮاوت ﮐﯥ ﭘﺮ ﯾﻮه واده‬

‫وﻧﻪ ﮐ!ای ﺷﻮ‪ .‬ﻮ ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ وروﺳﺘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ وﻟﺴﻤﴩۍ ﻣﺎ¡‪ K‬ﺗﻪ ور وﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ‬

‫ﭘﻪ دې ﻣﻮﺧﻪ ﺑﺮﯾﺪ وﺷﻮ ﭼﯥ ‪e‬ﻨﻲ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﯥ ﻣﻼ ﺑﺮادر ‪pe‬ون درﻟﻮد‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭼﯥ‬

‫ﺷﻮ‪ ،‬او ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ووﯾﻞ ﺷﻮل ﭼﯥ ﻟﻪ دﻧﺪې ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮی دی‪ .‬ﻫﻐﻪ ووﯾﻞ‪":‬وﻟﺴﻤﴩ‬

‫ﮐﺮزي ﺑ‪R‬ﻠﯽ و‪ ،‬اوس ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ وﺗﯽ و‪ .‬ﻣﻼ ﺑﺮادر د ﮐﺮزي د ﺑ‪R‬ﻨﯥ ﭘﻪ ﺧﱪه ﺑﺎور ﮐ!ی‬

‫راﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ زﻣﺎ ﭘﺮ >ﺎی ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن و‪oe‬رل ﳾ‪ ،‬او ﻣﺎﺗﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺑﻠﻪ‬

‫و‪ ،‬او ﭘﻪ دﻫﺮاوت ﮐﯥ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻣﻠ‪:‬ﺮو او وﻟﴘ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩاﻧﻮ ﴎه اوﺳﯧﺪه‪ ،‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ‬

‫ﻮﮐ‪ K‬راﮐ!ي‪ ".‬د ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ‪oe‬رل ﭘﻪ دې ﻣﻌﻨﺎ و ﭼﯥ د ﺳﻮﻟﯥ اړوﻧﺪ‬

‫اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ د ﻫﻐﻪ د ﻧﯿﻮﻟﻮ ﻫ˜ﻪ وﮐ!ه‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ وﺗ‪R‬ﺘﯧﺪ‪ ،‬او ﻫﻠﺘﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ‬

‫روﯾﯥ ﺗﻪ ﺑﺪﻟﻮن ورﮐ!ل ﺷﻮی و‪ .‬دا ﻫﻐﻪ ﮐﺲ و ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐﯥ ﻟﻪ زﻧﺪاﻧﻪ‬

‫د ﯾﻮ ﻣﻬﻢ ﻗﻮﻣﻨﺪان ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ راﺮ‪e‬ﻨﺪ ﺷﻮ‪.‬‬

‫ﺧﻮﳾ ﺷﻮ‪ ،‬ﮐﺮزي ﺗﻪ ﯾﯥ ووﯾﻞ‪H":‬ﻮل ﻃﺎﻟﺒﺎن و وژﻧﻪ‪ ".‬ورﺗﻪ ﺗﺒﺪﯾﻠ‪ K‬ﭘﻪ ﻫﻠﻤﻨﺪ او‬

‫ﭘﻪ ‪۲۰۰۱‬زﮐﺎل ﮐﯥ ﮐﺮزي د اﻣﯿﺮاﯾﻦ ﭘﻪ ﻣﴩۍ د ﻟﻮﻣ!ۍ ﻟﯿﮑﯥ ﮐ‪o‬ﻧ‪p‬و ﺗﻪ‬

‫ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﻫﻢ ﺗﺮﴎه ﺷﻮې ﭼﯥ ﮐﺮزي د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﭘﺮ >ﺎی ﻧﻮر ﻣﻠ‪:‬ﺮي‬

‫ﺧﱪداری ورﮐ!ی ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ د ﻏﭻ اﺧﯿﺴﺘﻮ ﻃﺮﺣﻪ ﭘﻠﯥ ﮐ!ي‪ ،‬ﻟﺮې ﺑﻪ ﻧﻪ وي ﭼﯥ‬

‫و‪oe‬رل‪ ،‬اﮐ½و ﯾﯥ د ﮐﻮرﻧ‪ K‬ﺟ‪!:‬ې ﻟﻪ وﺧﺘﻪ ﺗﻨﺪ ﺷﺎﻟﯿﺪ ﻧﻪ ﻻره‪> .‬ﯿﻨﻮ ﯾﯥ ﻟﻪ‬

‫ﻫﻐﻮی ﺑﻪ ﻟﻪ ﻣﺎﺗﯥ ﴎه ﻣﺦ ﳾ‪ .‬ډﯦﺮو اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻫ˜ﻪ ﮐﻮﻟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎن وﻫ˜ﻮي ﭼﯥ‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻟﺮﻟﯥ‪ ،‬او ‪n‬ﺎﯾﻲ ﻏﭻ ﺗﻪ ﯾﯥ زړه و‪ .‬ﭘﻪ ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﯥ د ﺑﴩ‬

‫ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ وﮐ!ي ﭼﯥ دوی ورﴎه ﺧﺼﻮﴆ دو‪n‬ﻤﻨ‪ K‬ﻟﺮﻟﯥ‪ .‬ﮐﻠﻪ‬

‫ﺣﻘﻮﻗﻮ د ﺎر ادارې ﻧ!ﯾﻮاﻟﻮ ﺗﻪ ﺧﱪداری ورﮐ!ی و ﭼﯥ دا ډول واﻟﯿﺎن ﺑﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰې‬

‫ﭼﯥ ﻣﯥ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه ﭘﻪ ‪۲۰۰۸‬زﮐﺎل ﺧﱪې ﮐﻮﻟﯥ‪ ،‬ﻫﻐﻪ راﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ‬

‫وزﯦ‪F‬وي‪ ،‬ﺧﻮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ﭘﻮ>ﯿﺎﻧﻮ ورﴎه د ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﮐﻮﻣﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰه ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ‪ .‬ﺟﻮن‬

‫اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎن د ﻏﻠﻄﻮ اﺳﺘﺨﺒﺎرا‪ f‬ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﮐﯥ وﻟﴘ‬

‫ﺑﻮﻟ‪p‬وک ﭼﯥ ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ د اﻣﺮﯾﮑﺎ د >ﺎﻧ‪!:‬و >ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﴎﺗﯧﺮی و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل‬

‫و‪!e‬ي وژŠ‪ .‬د وﻟﺴﻤﴩ ﮐﺮزي دا ﺧﱪه ﺣﻘﯿﻘﺖ و‪> ،‬ﮑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﺮه‬

‫ﭼﯥ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د ارزو‪e‬ﺎن واﱄ و‪oe‬رل ﺷﻮ‪ ،‬ﻫﻐﻪ د وﻻﯾﺘﻲ ادارې او‬

‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﺮﺗﻪ اﻗﺪام ﮐﺎوه ﭼﯥ دا ﯾﯥ د ﻧﺎﮐﺎﻣ‪ K‬ﯾﻮ ﻣﻬﻢ ﻻﻣﻞ ‪e‬ﻼی ﺷﻮ‪ ،‬ﺧﻮ ﮐﺮزي‬

‫اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ﻣﯧﺸﺘﻮ ﴎﺗﯧﺮو ﺗﺮﻣﻨ‪ 7‬ﭘﺮ ﻫﻤﻐ‪F‬ۍ ﺧﱪې وﮐ!ې‪":‬ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﴎه ‪n‬ﯥ‬

‫ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ او ﻣﺎﻣﻮرﯾﻨﻮ ﻧﯿﻮﮐﻪ وﻧﻪ ﮐ!ه ﭼﯥ د ﻫﻤﺪې ﺳﺘﻮﻧﺰې‬

‫اړﯾﮑﯥ ﺟﻮړې ﮐ!ې‪ .‬ﻣﻮږ د ﻫﻐﻪ ﴎﺗﯧﺮي وروزل او وﺳﻠﯥ ﻣﻮ ورﮐ!ې ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ‬

‫اﺻﲇ ﺟﺮړې وې‪.‬‬

‫ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ وﮐ!ای ﳾ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﺗﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ >ﻮاک ورﮐ!‪".‬‬

‫ﮐﻪ ﭼﯧﺮې د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﯿﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﯧﺪو او د دې ﮐﺎر ﭘﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻮ ﻏ‪F‬ﯦ‪F‬و‪ ،‬ﻧﻮ ﺑﺎﯾﺪ د‬

‫د ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﭘﻪ ﯧﺮ واﻟﯿﺎﻧﻮ ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻧﯿﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړه‬

‫ﮐﺮزي د ﻫﻐﻮ ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﮐ!ﻧﯥ ﭼﯥ ورﴎه ﯾﯥ ﭘﻪ ‪۲۰۰۱‬زﮐﺎل ﻫﻤﮑﺎري ﮐ!ې وه‪ ،‬ﺗﺮ‬

‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐﻮل‪ ،‬ﻫﻤﺪا واﻟﯿﺎن د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﻫﻢ ﺳﱰ‪e‬ﯥ وې‪ ،‬ﻫﻢ ﻏﻮږوﻧﻪ‪ .‬د ﺑ‪R‬ﻨﯥ‬

‫ﻣﻄﺎﻟﻌﯥ ﻻﻧﺪې وﻧﯿﺴﻮ‪ .‬ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺨﻪ ﺑﻬﺮ ﺑﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه ﭼﯥ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎن‬

‫ﺧﱪه ﭼﯥ ﮐﺮزي ﺗﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻫ‪o‬ﻏﻮ ﻟﻮﻣ!ﯾﻮ ﮐﯥ ﻣﴩوﻋﯿﺖ ورﮐﺎوه‪ ،‬اوس دې ﮐﺴﺎﻧﻮ‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﯿﴘ‪ ،‬ﺧﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺧﱪه ﺑﻞ ډول وه‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﯾﻮازې ﭘﺮ ﺷﺨﴢ‬

‫ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ وﻏﻮر>ﻮه او د ﻏﭻ اﺧﯿﺴﺘﻮ ﭘﻪ اړه ﯾﯥ ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه‪> .‬ﯿﻨﯥ وﺧﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ‬

‫دو‪n‬ﻤﻨﯿﻮ راﺮﺧﯧﺪه‪ .‬د ﺑﯧﻠ‪:‬ﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﻏﻼم ﻧﺒﻲ ﺧﺎن ﯾﺎدوﻻی ﺷﻮ‪ ،‬ﻫﻐﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ‬

‫ﻣﴩ ﻋﺰﯾﺰ ﭼﯥ اوس د ﮐﺮﻧﯥ رﯾﯿﺲ و‪ ،‬او ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ﺳﻤﻨﺪري‬

‫ﻟﻪ واﮐﻤﻨ‪ K‬وړاﻧﺪې ﻟﻪ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﴎه ﺷﺨ!ه ﻟﺮﻟﻪ‪ ،‬اوس ﭼﯥ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ‬

‫>ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﴎه ﮐﻠﯿﻮ او ﺑﺎﻧ‪p‬و ﺗﻪ ﺗﻠﻞ او ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ورﺗﻪ د ﭘﺨﻮاﻧﯿﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ‬

‫ﺧﺎن واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ‪ ،‬ﺧﻠﮑﻮ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه ﭼﯥ ‪n‬ﺎﯾﻲ اوس ﻏﻼم ﻧﺒﻲ ﺧﺎن ﺗﻪ ﺧﻄﺮ‬

‫اﺳﺘﻮ‪e‬ﻨ‪A‬ﺎﯾﻮﻧﻪ ور ‪n‬ﻮدل‪ .‬د ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﮐﻮروﻧﻮ او ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻮﻧﻮ‬

‫وي‪ .‬ﻫﻐﻪ اﻧﺪﯦ‪R‬ﻤﻦ و او د واﱄ ﻟﻪ ﻗﺪرﺗﻪ ﯾﯥ وﯦﺮه ﻟﺮﻟﻪ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﮐﺎر‬

‫ﭼﺎﭘﯥ ووﻫﻠﯥ او د ﺧﻠﮑﻮ د ﮐﻮروﻧﻮ دروازې ﯾﯥ ﻣﺎﺗﯥ ﮐ!ې‪.‬‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪١٦٧‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪١٦٦‬‬

‫واﱄ ﴎه د ﺷﻔﯿﻖ ﭘﺮ ﮐﲇ د ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻫﻤﮑﺎري ﮐﻮﻟﻪ‪ .‬ﻫﻐﻮ ډﯾﭙﻠﻮﻣﺎ‪H‬ﺎﻧﻮ‬

‫ﮐﺎوه‪ ،‬ﺧﻮ ﻟﻪ ‪۲۰۰۱‬زﮐﺎل وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ﻟﯧﻮاﻟﺘﯿﺎ د ﻧﻮي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺮ ﻟﻮر وه‪ .‬ﻫﻐﻪ د‬

‫ﭼﯥ ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ ﯾﯥ ﮐﺎر ﮐﺎوه‪ ،‬واﯾﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﻮ ﴎه ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻪ روﯾﻪ ﮐﯧﺪﻟﻪ‬

‫واﱄ ﺗﺮ ﺎر ﻻﻧﺪې و‪ ،‬ﻏﻼم ﻧﺒﻲ ﺧﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه ﭼﯥ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﻋﻤﻠﯿﺎت‬

‫او ان ﻟﻪ ﻣ!و ﴎه ﺑﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ ‪n‬ﻪ ﭼﻠﻨﺪ ﻧﻪ ﮐﺎر ﻧﻪ اﺧﯿﺴﺘﻞ ﮐﯧﺪه‪ .‬ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ د‬

‫ﮐﻮل‪ ،‬ﺧﻮ ﺧﱪه ﻫﻐﺴﯥ ﻧﻪ وه‪ ،‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د اﻣﺮﯾﮑﺎ د >ﺎﻧ‪!:‬و >ﻮاﮐﻮﻧﻮ اډې ﺗﻪ‬

‫ﺷﻔﯿﻖ ﻣﻠ‪:‬ﺮي او ﻣﻼﺗ!ي ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ وﺗ‪R‬ﺘﯧﺪل‪ .‬ﻟﻪ ﮐﻮﯾ)ﯥ ﺑﻪ ﺷﻔﯿﻖ ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن‬

‫ورﻏﯽ‪ ،‬ﻫﻐﻮی زﻧﺪاŠ ﮐ!‪ .‬دا د ﻏﻼم ﻧﺒﻲ ﺧﺎن ﺗﯧﺮوﺗﻨﻪ وه‪> ،‬ﮑﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﭘﻪ واﱄ‬

‫ﮐﯥ د ﻧﻮي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺮ وړاﻧﺪې وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﺟ‪!:‬ه ﮐﻮﻟﻪ‪.‬‬

‫ﺑﺎور ﻻره‪ .‬ﻫﻐﻪ ﯾﯥ ﺑ‪:‬ﺮام ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻮ‪ ،‬ﺑ‪:‬ﺮام د ‪e‬ﻮاﻧﺘﻨﺎﻣﻮ ﺑﻪ ﯧﺮ زﻧﺪان ﻻره‪ ،‬دا >ﺎی‬

‫ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﯾﻮازې د ﺧﭙﻠﻮ دو‪n‬ﻤﻨﯿﻮ د ﭘﺎﻟﻠﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﺧﭙﻞ ﺷﻬﺮت ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻧﻪ‬

‫ﮐﺎﺑﻞ ‪n‬ﺎر ﺗﻪ ﻧ‪F‬دې ﭘﺮوت دی‪ .‬ﻫﻐﻪ ﺷﭙ‪ F‬ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ وروﺳﺘﻪ ﺧﻮﳾ ﺷﻮ‪ ،‬ﻟﻪ وﻟﺴﻤﴩ‬

‫و ورﮐ!ی‪ ،‬ﺑﻠﮑﯥ ﻫﻐﻪ د ﻧﺸﻪ ﻳﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﻟﻪ ﮐﺮ ﺨﻪ ﻫﻢ ﻟﻮﯾﻪ ‪)e‬ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮﻟﻪ‪ .‬اروز‪e‬ﺎن‬

‫ﮐﺮزي ﴎه ﺗﺮ ﮐﺘﻮ وروﺳﺘﻪ ﻏﯿﺐ ﺷﻮ‪n ،‬ﺎﯾﻲ ﻫﻐﻪ ﻫﻠﻤﻨﺪ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﯽ و‪.‬‬

‫د ﺗﺎرﯾﺎﮐﻮ ﯾﻮ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪوﻧﮑﯽ وﻻﯾﺖ دی‪ ،‬ﻟﻪ ﺗﺎرﯾﺎﮐﻮ اﭘﯿﻢ‪ ،‬ﻣﻮرﻓﯿﻦ او ﻫﯿﺮوﯾﻦ‬

‫د ﺗﺮﯾﻨﮑﻮټ ﭘﻪ ﺷ‪o‬ل ﮐﯥ ﯾﻮه ﭘﯧ‪R‬ﻪ وﺷﻮه ﭼﯥ ﭘﮑﯥ ﺑﻬﺮﻧﯿﺎن ﻫﻢ ‪n‬ﮑﯧﻞ وو‪ ،‬دا‬

‫ﺟﻮړﯦﺪﻻی ﳾ‪ .‬د ﺗﺎرﯾﺎﮐﻮ ﻟﻪ ﮐﺮ ﺨﻪ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ډﯦﺮې ﭘﯿﺴﯥ ﻻﺳﺘﻪ‬

‫ﺷﺨ!ه د ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن او ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن ﺗﺮﻣﻨ‪ 7‬وه‪ .‬ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه د‬

‫راوړﻟﯥ‪ ،‬د ﻣﺎﻟﯿﯥ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ د ﺧﭙﻠﻮ وﻟﺴﻮاﻻﻧﻮ ﭘﺮ ﻣ‪ j‬دا ﮐﺎر ﺗﺮ ﴎه ﮐﺎوه‪ .‬د‬

‫ﻫﻐﻪ د ‪۲۰۰۱‬ز ﮐﺎل ﭘﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﯥ ﻫﻤﮑﺎري ﮐ!ې وه‪> ،‬ﮑﻪ ﻧﻮ ﮐﺮزي ورﴎه ﭘﻪ‬

‫ﺑﯧﻠ‪:‬ﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﭼﻮرې وﻟﺴﻮاﻟ‪ K‬وﻟﺴﻮال ﺑﻪ ورﺗﻪ د ﮐﺎل د ﯾﻮ ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ډاﻟﺮو‬

‫‪۲۰۰۲‬زﮐﺎل ﮐﺘﲇ و‪ ،‬او ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﯾﯥ ډاډ ورﮐ!ی و ﭼﯥ ‪e‬ﻨﻲ ﻮک ﺑﻪ ﻫﯧ‪ Ã‬ﻫﻢ ﻧﻪ‬

‫ﻣﻌﺎدل ﭘﯿﺴﯥ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﯥ‪ .‬دا ﻫﺮ ﻪ ﯾﯥ د ﯾﻮې ﻓﺎﺳﺪې ﺷﺒﮑﯥ ﭘﺮ ﻣ‪ j‬ﺳﻤﺒﺎﻟﻮل‪ .‬د‬

‫ورﺗﻪ واﯾﻲ‪ .‬ډﯦﺮ ژر دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺷﻮه ﭼﯥ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﭘﻪ دې اﻧﺪ ﻧﻪ و‪ ،‬ﻫﻐﻪ‬

‫ﮐﺮوﻧﺪ‪e‬ﺮو ﻟﭙﺎره ﺗﺎرﯾﺎک ﺗﺮ ‪H‬ﻮﻟﻮ ‪n‬ﻪ او ‪)e‬ﻮر ﮐ‪R‬ﺖ ‪e‬ﻞ ﮐﯧﺪه‪.‬‬

‫ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن ﺗﻨ‪:‬ﺎوه‪ ،‬ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﯾﯥ ﭘﯿﺴﯥ او د ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﭘﻪ ﭘﺮو‪e‬ﺮام ﮐﯥ وﺳﻠﯥ‬

‫ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ وروﺳﺘﻪ اروز‪e‬ﺎن د ﻧﺎﺑﻮدۍ ﭘﺮ ﻟﻮر روان و‪ .‬د ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﮐ!ﻧﻮ د‬

‫ﻏﻮ‪n‬ﺘﻠﯥ‪ .‬ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن زړه ﺗﻨ‪:‬ﯽ ﺷﻮ او ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ وﺗ‪R‬ﺘﯧﺪ‪ ،‬د‬

‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺮ ﺣﯿﺜﯿﺖ او ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﺪې ﭼﯥ ﮐﺮزی ﯾﯥ ﭘﻪ ﴎ ﮐﯥ و ﻧﺎوړه اﻏﯧﺰ‬

‫ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩاﻧﻮ ﻟﻪ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﴎه د ﺷﺨ!ې‬

‫ﮐ!ی و‪ .‬ﻫ‪o‬ﻏﻪ و ﭼﯥ ﭘﻨ‪A‬ﻪ ﮐﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ‪۲۰۰۱‬زﮐﺎل ﮐﯥ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ارزو‪e‬ﺎن‬

‫ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻮان ﻧﻪ و‪ .‬ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن ﺑﯿﺎ ﭘﻪ ‪۲۰۱۰‬زﮐﺎل ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﻣﻮزه ډول و وژل ﺷﻮ‪.‬‬

‫ﮐﯥ ﺟ‪!:‬ه او ﺷﺨ!ې رواﻧﯥ وې‪ .‬ﺧﻮ ﺟ‪!:‬ه ﯾﻮازې د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ اﯾ‪p‬ﯾﺎﻟﻮژﯾﮑﻪ ﺟ‪!:‬ه ﻧﻪ‬

‫ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺧﭙﻠﯥ ﺷﺨ!ې ﭘﺎﻟﻠﯥ‪ ،‬ﮐﺮزي او اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﭘﺮې ﺑﺎور ﮐﺎوه‪.‬‬

‫وه‪.‬‬

‫ﭘﻪ ﻏﯿﺮې ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ د ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺎل ﭘﻪ ﮐﺎل‬

‫ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ اروز‪e‬ﺎن ﯾﻮ وړوﮐﯽ وﻻﯾﺖ دی‪ ،‬ﭘﻪ ﺳﱰاﺗﯧﮋﯾﮏ ﻟﺤﺎظ ﻫﻢ دوﻣﺮه ﻣﻬﻢ ﻧﻪ‬

‫زﯾﺎﺗﯧﺪه‪ .‬ﻣﻼ ﺷﻔﯿﻖ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﯾﻮ ﻗﻮﻣﻨﺪان و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﴎه ﻫﻢ‬

‫ﺑﺮﯦ‪R‬ﻲ‪ ،‬ﺧﻮ د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﻣ‪ j‬ﯾﯥ >ﯿﻨﯥ ﻣﴩان ﻟﻮﯾﻮ ﻮﮐﯿﻮ او واﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ‬

‫ﺷﺨ!ه ﻟﺮﻟﻪ‪ ،‬ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن داﺳﯥ ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه ﭼﯥ ‪e‬ﻨﻲ ﻣﻼ ﺷﻔﯿﻖ ﻫﻐﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ‬

‫ورﺳﯧﺪل‪ .‬د ﺟ‪!:‬ې ﳌﻦ ﭘﻪ ﻧﻮرو وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻫﻢ ﭘﺮاﺧﻪ ده‪ .‬ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐﯥ ﻫﻢ‬

‫د واﮐﻤﻨ‪ K‬ﭘﺮ ﻣﻬﺎل زﻧﺪاŠ ﮐ!ی و‪ .‬د ﮐﺮزي ﻟﻪ راﺗ‪ d‬ﴎه ﭘﻪ ‪۲۰۰۱‬زﮐﺎل ﻣﻼ‬

‫ورﺗﻪ ﺧﱪه وه‪ ،‬ﭘﻪ دې وﻻﯾﺖ ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﻪ ‪۱۹۹۴‬ز ﮐﺎل ﮐﯥ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل‪،‬‬

‫ﺷﻔﯿﻖ ﭘﻮﻫﯧﺪه ﭼﯥ واک ﺑﻪ ﯾﯥ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن وﻧﯿﴘ‪ .‬واﱄ ﺑﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠﯧﺸﻪ‬

‫ﻫﻠﺘﻪ ﺗﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ وړاﻧﺪې ﻫﻢ د ﮐﺮزي ﻗﻮﻣﯿﺎﻧﻮ واک ﻻره‪ ،‬ﺧﻮ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د واک ﺗﺮ‬

‫ﮐﺴﺎﻧﻮ ﴎه )ﻣﯿﺮ اﺑﺎد( ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻮ او ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ د ﻣﻼ ﺷﻔﯿﻖ او د ﻫﻐﻪ د ﭘﻠﻮﯾﺎﻧﻮ ﭘﺮ‬

‫ﺧﺘﻤﯧﺪو وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ ﮐﻮﻣﻪ ﺑ‪R‬ﻨﻪ ﺷﻮې وه‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ وﻏﻮر>ﻮل ﺷﻮه‪ .‬اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ‬

‫وړاﻧﺪې ﻟﻪ ﺳﺨﺘﻮ ﮐ!ﻧﻮ ﮐﺎر اﺧﯿﺴﺖ‪ .‬د دې ﭘﺮ >ﺎی ﭼﯥ د ﻣﻼ ﺷﻔﯿﻖ او ﺟﺎن‬

‫ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺖ )اﻧﺎﻧﺪ ‪e‬ﻮﭘﺎل( د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻮﯾﻞ د ﭘﺮﻣﺨﺘ‪:‬ﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐ!ې‪،‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺗﺮ ﻣﻨ‪ 7‬ﺷﺨ!ه ﺣﻞ ﮐ!ي‪ ،‬اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ د واﱄ ﭘﻠﻮي ﮐﻮﻟﻪ‪ .‬ﻫﻐﻮی ﻟﻪ‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪١٦٩‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪١٦٨‬‬

‫ﺷﻮل‪ .‬ﺷﺎه او ورو¡ﻪ ﯾﯥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ وﺗ‪R‬ﺘﯧﺪل‪ ،‬ﻫﻠﺘﻪ د دوﻟﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ‬

‫ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ورﺗﻪ ﺧﱪه ﮐﻮي‪:‬‬

‫ﴎه ﯾﻮ >ﺎی ﺷﻮل‪ ،‬ﺑﯧﺮﺗﻪ ﭘﻨﺠﻮاﯾﻲ ﺗﻪ را ﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮل‪ ،‬او د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ‬

‫"ﻟﻪ ‪۲۰۰۱‬زﮐﺎل وروﺳﺘﻪ ﯾﻮ >ﻞ ﺑﯿﺎ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ راﭘﯿﺪاﮐﯧﺪل او د دوﻟﺖ ﭘﺮ وړاﻧﺪې‬

‫ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﯾﯥ ﺟ‪!:‬ه ﭘﯿﻞ ﮐ!ه‪ .‬اوس ﻣﻼ اﺣﻤﺪ ﺷﺎه د ﭘﻨﺠﻮاﯾﻲ د ﻣﻮﺷﺎم د ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻣﴩ‬

‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻮل ﮐﻮم ﭘﻼن ﺷﻮی ﮐﺎر ﻧﻪ و‪ .‬ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻟﻪ ﻣﴩه ﺗﺮ ﮐﴩه ‪H‬ﻮل ﻧﻮي‬

‫و‪ .‬د ﻫﻐﻪ ورو¡ﻪ ﻗﺎري ﻋﻼ واﻟﺪﯾﻦ او ﻗﺎري ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﴎه د‬

‫ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮل او ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮل‪ ،‬د ﻫﻐﻮی ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻟﻪ‬

‫ﻃﺎﻟﺐ ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎوه‪.‬‬

‫زﻏﻢ او د ﺑ‪R‬ﻨﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ‪ j‬ﮐﺎر واﻧﻪ ﺧﯿﺴﺘﻞ ﺷﻮ‪ .‬ﺑﻬﺮﻧﯿﺎﻧﻮ او د ﻫﻐﻮی ﻧﯿﺎﺑﺘﯿﺎﻧﻮ‬

‫ﮐﻠﻪ ﭼﯥ زه د ﮐﺮزي ﭘﻪ اړه ﻓﮑﺮ ﮐﻮم‪ ،‬ﻧﻮ د اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن د واﮐﻤﻨ‪ K‬ﭘﻪ اړه‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﯿﻮل‪> ،‬ﮑﻪ ﻧﻮ ﻫﻐﻮی اړ ﺷﻮل ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ وﻻړ ﳾ‪ ،‬ﯾﻮ >ﻞ ﺑﯿﺎ د دوﻟﺖ‬

‫ﻟﻮﺳﺘﯥ ﮐﺮ‪n‬ﯥ ﻣﯥ راﯾﺎدﯦ‪F‬ي‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ ﺗﮑﯿﻪ ﯾﯥ ﭘﺮ ﻮ‬

‫ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺟ‪!:‬ه ﭘﯿﻞ ﮐ!ي‪".‬‬

‫ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩاﻧﻮ‪ ،‬ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﺘﻨﻔﺬﯾﻨﻮ او ﺳﻮدا‪e‬ﺮو وه‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې ﮐﺎر ﴎه ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻢ‬

‫‪e‬ﻮﭘﺎل د ﭘﻨﺠﻮاﯾﻲ وﻟﺴﻮاﻟ‪ K‬د ﻣﻮﺷﺎن ﺳﯿﻤﯥ د ﻣﻼ اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﻗﻀﯿﻪ ﻫﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‬

‫اﯾﺴﺎر ﺷﻮی و‪ .‬ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﭘﻪ دې ﭘﻮه و ﭼﯥ د دې ﻓﺮﺿﯿﯥ ﭘﺮﻣ‪ j‬واک‬

‫ﮐ!ې‪ ،‬ﭘﻪ دې ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﺗﻞ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺷﺘﻮن راﭘﻮرﻧﻪ ورﮐﻮل ﮐﯧ‪F‬ي‪ .‬ﻣﻼ اﺣﻤﺪ‬

‫ﺗﺪاوم ﭘﯿﺪا ﮐﺎوه او دا ﺧﱪه ﻳﯥ ﻟﻪ اﻧ‪:‬ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﴎه ﻫﻢ ﴍﯾﮑﻪ ﮐ!ې وه‪ .‬دې روﯾﺸﻮﻧﻮ‬

‫ﺷﺎه ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د وﺧﺖ ﯾﻮ ﻗﻮﻣﻨﺪان و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻧﻮي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮ‪ ،‬ﺧﻮ د‬

‫د ﯾﻮ ﻪ وﺧﺖ ﻟﭙﺎره واﮐﻤﻨ‪ K‬ﺗﻪ ﺛﺒﺎت او ژوﻧﺪ ورﮐ!‪ .‬ﭘﻪ ‪H‬ﻴ)ﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻓﮑﺮ‬

‫ﺷﯿﺮزي ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ >ﯿﻨﻮ ﻧﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﴎه وﻧﯿﻮل ﺷﻮ‪ ،‬او د ﮐﻨﺪﻫﺎر د ﻣﲇ‬

‫ﮐﯧﺪه ﭼﯥ اﻣﯿﺮ ﻧﺎ ﺧﭙﻠﻮاک و‪ ،‬ﻧﻮ >ﮑﻪ ﯾﯥ د واک رﻧ‪ d‬ﭘﯿﮑﻪ و‪.‬‬

‫اﻣﻨﯿﺖ ﭘﻪ زﻧﺪان ﮐﯥ ﭘﻪ دې ﭘﻠﻤﻪ ﭼﯥ ‪e‬ﻨﻲ ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﴎه وﺳﻠﯥ وې‪ ،‬زﻧﺪاŠ ﺷﻮ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن اﻧ‪:‬ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﻪ وﯾﲇ و‪":‬زه د ﻫﯧﭽﺎ ﻧﻪ دو‪n‬ﻤﻦ ﯾﻢ او ﻧﻪ ﻫﻢ دوﺳﺖ‪،‬‬

‫او ﭘﻪ زﻧﺪان ﮐﯥ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﻢ ﺷﻮل ﮐﯧﺪه‪ .‬د ﭘﻨﺠﻮاﯾﻲ ﯾﻮ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩ ﺣﺎﺟﻲ ﻓﻀﻞ‬

‫زه ﺑﻪ ﻫﯧ‪ Ã‬ﻣﻘﺎم واﻧﻪ ﺧﻠﻢ او ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﮐﻮم ﺳﻨﺪ ﻻﺳﻠﯿﮏ ﮐ!م‪ ،‬ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﯥ د ﻗﻮﻣﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩاﻧﻮ ﴎه ﯾﻮ >ﺎی د اﺣﻤﺪﺷﺎه د ﺧﻮﳾ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ‬

‫ﻣﴩاﻧﻮ ﺧﻮ‪n‬ﻪ ﻧﻪ وي‪ ".‬ﮐﺮزی ﻫﻢ ورﺗﻪ درﯾ‪ 7‬ﻟﺮي‪ ،‬ﭘﺮ دې ﴎﺑﯧﺮه ﭼﯥ د ﻏﺮب‬

‫ﻣﻮﺧﻪ ﺗﻠﻠﯽ و‪ ،‬داﺳﯥ واﯾﻲ‪:‬‬

‫ﻣﻠ‪:‬ﺮی دی‪ ،‬ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻐﻮ ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﯾﯥ ډﯦﺮه ﺗﮑﯿﻪ ﮐ!ې ﭼﯥ ‪n‬ﻪ ﺷﺎﻟﯿﺪ ﻫﻢ ﻧﻪ ﻟﺮي‪.‬‬

‫" ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﴎه ﭘﻪ زﻧﺪان ﮐﯥ وﮐﺘﻞ‪ ،‬د ﻫﻐﻮی ﭘ‪R‬ﯥ ﭘ!ﺳﯧﺪﻟﯥ وې‪ .‬ﻟﻪ ډﯦﺮ‬

‫دا ﮐﺴﺎن د ﮐﺮزي >ﺎŠ اﻣﻨﯿﺘﻲ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ وو‪ ،‬ﻻ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ورﴎه ﺧﭙﻠﻪ وﻓﺎداري‬

‫وﺧﺘﻪ ﯾﯥ ﻻﺳﻮﻧﻪ او ﭘ‪R‬ﯥ ﺗ!ل ﺷﻮي وو‪ .‬ﻫﻐﻮی ورﺗﻪ وﯾﲇ و ﭼﯥ د زﻧﺪان ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻮ‬

‫ﭘﺎﱄ‪ .‬د ﮐﺮزي ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﮐﻮرﻧ‪ K‬ﮐﯥ ﻫﻢ >ﯿﻨﯥ ﮐﺴﺎن ﺷﺘﻪ ﭼﯥ واﻳﻲ اﯾﺴﺎف ﺑﻪ‬

‫ﭘﺮ >ﻤﮑﻪ ﭘﺮې اﯾﺴﺘﻞ‪ ،‬او ﭘﻪ ﮐﯿﺒﻠﻮﻧﻮ ﺑﻪ ﯾﯥ وﻫﻞ‪ .‬دوی راﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ د زﻧﺪان‬

‫اﺻﻼﺣﺎت راوﱄ‪ .‬ﭘﻪ دې ﮐﻮرﻧ‪ K‬ﮐﯥ ﺷﺨ!ې او دو‪n‬ﻤﻨ‪ K‬ﭘﺨﻮا ﭘﻪ اﺗﯿﺎﯾﻤﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ‬

‫ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻮ ﺗﻪ وواﯾﻮ ﭼﯥ ﻫﻐﻮی و وژŠ ﻟﻪ روان ﻧﺎورﯾﻦ ﺨﻪ ﺑﻪ ﺧﻼص ﳾ‪".‬‬

‫ﮐﯥ ﭘﯿﻞ ﺷﻮې وې‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﭼﯥ د ﮐﺮزي د ﭘﻼر ﻧﺎﺳﮑﻪ ورور د ﮐﻮرﻧ‪ K‬د ﺑﻞ‬

‫ﻣﻼ اﺣﻤﺪ ﺷﺎه درې اووﻧ‪ K‬ﭘﻪ زﻧﺪان ﮐﯥ و‪ ،‬ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ د ﮐﻮرﻧ‪ K‬ﻏ!و‬

‫ﻏ!ي ﭼﯥ د ﯾﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻪ ﻧﻮم و‪ ،‬و وژل ﺷﻮ‪ .‬ﭘﻪ ‪ ۲۰۰۹‬او ‪۲۰۱۱‬ز ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ دا‬

‫وﺳﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﯿﺴﻮ واﺧﯿﺴﺘﯥ او ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻪ ﯾﯥ د ﻣﻼ اﺣﻤﺪ ﺷﺎه د ﺧﻮﳾ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ‬

‫ﺷﺨ!ې ﯾﻮ >ﻞ ﺑﯿﺎ ﺗﺎزه ﺷﻮې‪ .‬ﻟﻮﻣ!ی ﺧﱪه د ﯾﺎرﻣﺤﻤﺪ د زوی وﺣﯿﺪ د ﭘ)ﯥ وژﻧﯥ‬

‫ﻣﻮﺧﻪ ورﮐ!ې‪ ،‬دا ﮐﺴﺎن ﺑﯿﺎ وﻧﯿﻮل ﺷﻮل‪ ،‬د ﺷﺎه ﮐﻮرﻧ‪ K‬اړه ﺷﻮه ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ‪H‬ﻮل‬

‫وه‪ ،‬ﭼﯥ ‪n‬ﺎﯾﻲ ﻫﻐﻪ د ﮐﺮزي د ﭘﻼر د ﻧﺎﺳﮑﻪ ورور د زاﻣﻨﻮ ﺨﻪ ﯾﻮه ﻳﯥ دا ﮐﺎر‬

‫ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ ﺧﺮڅ ﮐ!ي او دوﻟﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺗﻪ د ﻫﻐﻮی د ﺧﻮﳾ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ رﺷﻮت‬

‫ﮐ!ی وي‪ .‬ﭘﻪ ‪۲۰۱۱‬ز ﮐﺎل ﮐﯥ اﯾﺴﺎف ﭘﻪ ﯾﻮه ﮐﻮر ﭼﺎﭘﻪ ووﻫﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﮑﯥ ﯾﺎرﻣﺤﻤﺪ‬

‫ورﮐ!ي‪ .‬ﻮ ور>ﯥ وروﺳﺘﻪ د درﯦﯿﻢ >ﻞ ﻟﭙﺎره ﺷﺎه او د ﻫﻐﻪ د ﮐﻮرﻧ‪ K‬ﻏ!ي وﻧﯿﻮل‬

‫ﺧﭙﻠﻪ و وژل ﺷﻮ‪ .‬ﭘﻪ ﻟﻮﻣ!ﯾﻮ ﮐﯥ ﻧﺎ‪H‬ﻮ وﯾﻞ ﭼﯥ د ﯾﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﭘﻼر ﯾﯥ وژﻟﯽ و‪ ،‬ﺧﻮ‬

‫ﺷﻮل‪ ۴۴ ،‬ور>ﯥ زﻧﺪاŠ ﺷﻮل او ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ د ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩاﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ ﺧﻮﳾ‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪١٧١‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪١٧٠‬‬

‫ﻗﻮﻣﻲ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﭼﯥ د ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻟﻪ وﺧﺘﻪ را ﭘﺎﺗﯥ و ﻟﻪ ﻣﻨ‪A‬ﻪ ﯾﻮﳼ‪ .‬د‬

‫وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ و‪n‬ﻮدﻟﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﯾﺎرﻣﺤﻤﺪ و او ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ ﯾﯥ ) ‪ ( AK 47‬وﺳﻠﻪ وه‪.‬‬

‫ﺑﯧﻠ‪:‬ﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دﻫﺮاوت ﮐﯥ د ﺑﺎﺑﻮزﯾﻮ د ﻗﻮم >ﯿﻨﯥ ﻣﴩان وﻫ˜ﻮل ﭼﯥ‬

‫د ﮐﺮزي وﯾﺎﻧﺪ ژر >ﻮاب ورﮐ!‪":‬وﻟﺴﻤﴩ ﭘﺮ اﯾﺴﺎف ﻏ‪ F‬ﮐﻮي ﭼﯥ د وﻟﴘ ﺧﻠﮑﻮ‬

‫ارام ژوﻧﺪ وﮐ!ي‪ .‬ﯾﻮ ﮐﺎل ﯾﯥ ﻫ˜ﻮ دوام وﮐ!‪ .‬د ﻫﻐﻪ ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺷﺎﻟﯿﺪ ﺗﻪ ﯾﻮ >ﻞ ﺑﯿﺎ د‬

‫ﺳﺎﺗﻨﻪ وﮐ!ي‪ ،‬ﻧﻪ دا ﭼﯥ وﻟﴘ و‪!e‬ي و وژŠ‪ ".‬ژر دا ﺮ‪e‬ﻨﺪه ﺷﻮه ﭼﯥ ﺧﱪه د‬

‫ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د ﺧﻮاﺧﻮږو ﭘﺎم ﺷﻮ‪ .‬ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﯾﯥ ﭘﻪ اړه راﺗﻪ ووﯾﻞ‪":‬ﻫﻐﻪ‬

‫وﻟﴘ ﺧﻠﮑﻮ او ﯾﺎ ﻫﻢ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د وژﻟﻮ ﻧﻪ وه‪ .‬د ﮐﺮزي ﮐﻮرﻧ‪ K‬اﯾﺴﺎف ﺗﻪ ﻧﺎﺳﻢ‬

‫ﻟﻪ ﻣﻮږ ﴎه ژﻣﻨﯥ ﮐ!ې وې ﭼﯥ دا ﺑﻪ وﮐ!ي ﻫﻐﻪ ﺑﻪ وﮐ!ي‪ .‬ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻻ ﻃﺎﻟﺐ دی‪".‬‬

‫اﺳﺘﺨﺒﺎرا‪ f‬ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐ!ي و ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ اﯾﺴﺎف د ﯾﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﭘﺮ ﮐﻮر‬

‫اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ >ﮑﻪ ﻣﻨﯿﺐ ﻧﻪ ﺧﻮ‪n‬ﺎوه ﭼﯥ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﯾﯥ ﭘﻪ اړه ﻪ ورﺗﻪ وﯾﲇ‬

‫ﭼﺎﭘﻪ ووﻫﻠﻪ‪.‬‬

‫و‪ .‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻻ واﱄ ﻧﻪ و‪ ،‬ﺧﻮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ورﴎه اړﯾﮑﯥ ﺳﺎﺗﻠﯥ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ‬

‫ﮐﺮزي د ﺧﭙﻠﻮ وﻓﺎدارو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻧﻨ‪:‬ﻪ ﮐﻮﻟﻪ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﭼﯥ اﯾﺴﺎف ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ د ﻫﻐﻪ ﯾﻮ‬

‫اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ ﻻ ﻣﻠﯧﺸﻪ ﮐﺴﺎن ﻟﺮل‪ .‬ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﱄ ﭘﻪ ﻫﺮج و ﻣﺮج ﮐﯥ‬

‫ﻣﻔﺴﺪ ﻣﻠ‪:‬ﺮی ﭘﻪ ﺳﻮﯾﻞ ﮐﯥ ﻟﻪ دﻧﺪې ﻟﺮې ﮐ!ي‪ ،‬د اﻧ‪:‬ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ﭼﯥ ﮐﺮزی‬

‫ور ‪n‬ﮑﯧﻠﻪ ﺷﻮه‪ .‬د ﮐﻤﺰوري واﱄ‪ ،‬او ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د ﻗﺪرت ﺗﺮﻣﻨ‪ 7‬اﻧ‪p‬ول ﻧﻪ ﺷﻮ‬

‫ﯾﯥ ﭘﻪ ﴎ ودرﯦﺪ‪ ،‬او دا ﯾﯥ ﻫﻢ ﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ ﭼﯥ ‪e‬ﻨﻲ ﻫﻐﻪ دې ﻣﻔﺴﺪ وي‪ .‬ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ‬

‫راﺗﻼی‪ ،‬ﻧﻮ >ﮑﻪ د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ او ﺟﺮﻣﻨﯿﺎﻧﻮ ﻫﻢ ﭘﺮ دې ﺧﱪه ﻻﻧﺠﻪ ﺷﻮه‪.‬‬

‫ﮐﺮزي د ﻫﻠﻤﻨﺪ واﱄ ﺷﯿﺮﻣﺤﻤﺪ اﺧﻨﺪزاده ﻟﻪ دﻧﺪې ﻟﺮې ﮐ! او ﻫﻐﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ‬

‫ﭘﻪ ‪۲۰۰۷‬ز ﮐﺎل ﻣﻨﯿﺐ دﻧﺪه ﭘﺮﯦ‪R‬ﻮده‪ .‬ﻫﻐﻪ اﻟﻮﺗﮑﯥ ﺗﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮ‪ ،‬ﻟﻪ اروز‪e‬ﺎن ﺨﻪ‬

‫ﮐﯥ ﺳﻨﺎﺗﻮر ﮐ!‪ ،‬ﮐﺮزي اﻧ‪:‬ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﻪ اﺧﻄﺎر ورﮐ! ﭼﯥ ‪e‬ﻨﻲ ﻫﻠﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ‬

‫ﯾﯥ ﭘﻪ ﻏﯧ‪ F‬ﮐﯥ ﻟﻪ >ﺎن ﴎه د اروز‪e‬ﺎن د ﺧﺰاﻧﯥ ﻪ ﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﯾﻮړل‪ .‬اروز‪e‬ﺎن ﯾﯥ ﭘﻪ‬

‫وو>ﻲ‪ .‬د ﯾﻮه ﮐﺎل ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ ﮐﺮزي د ﺷﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺧﻨﺪزاده ﭘﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻨﻪ ﻧﻮی‬

‫ﺳﺘﻮﻧﺰه ﮐﯥ ﺗﺮ ﺷﺎ ﭘﺮﯦ‪R‬ﻮد‪ .‬ﮐﺮزي د اروز‪e‬ﺎن ﻟﭙﺎره اﺳﺪﷲ ﻫﻤﺪم د واﱄ ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ‬

‫واﱄ ﻟﻪ دﻧﺪې ﻟﺮې ﮐ!‪ .‬ﯾﻮ ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي ډﻳﭙﻠﻮﻣﺎت واﯾﻲ‪":‬وﻟﺴﻤﴩ د ﺧﭙﻞ واﱄ ﻧﻨ‪:‬ﻪ‬

‫و‪oe‬ره‪ .‬ﻫﻐﻪ د زاﺑﻞ وﻻﯾﺖ و‪ .‬ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن راﺗﻪ ووﯾﻞ‪":‬ﻫﻤﺪم را ﺑﺎﻧﺪې ‪e‬ﺮان‬

‫ﮐﻮﻟﻪ‪ ،‬دې ﺗﻪ ﯾﯥ ﻧﻪ ﮐﺘﻞ ﭼﯥ ﻣﻮږ دﻟﺘﻪ ﻪ ﮐﻮو؟"‬

‫دی‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﺧﻼف دی‪ .‬ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻼﺗ!ه ﭘﺮﺗﻪ ﻪ ﻧﻪ ﺷﻮی ﮐﻮﻻی‪،‬‬

‫ﺟﺮﻣﻨﯿﺎﻧﻮ ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ ورﺗﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﺮﻟﻪ‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ د اروز‪e‬ﺎن واﱄ‬

‫زه د اروز‪e‬ﺎن ﭘﻼر ﯾﻢ‪ ".‬ﻫﻤﺪم ﭼﯥ د ﭘﻮﭘﻠﺰﯾﻮ ﻟﻪ ﻗﺪرت ﴎه ډﯦﺮ ﭘﻪ اﺧﺘﻼف ﮐﯥ‬

‫ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻟﻪ دﻧﺪې ﻟﺮې ﮐ!ي‪ ،‬ﮐﺮزي ﯾﯥ د ﻣﻠ‪:‬ﺮﺗﯿﺎ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻧﻨ‪:‬ﻪ ﮐﻮﻟﻪ‪.‬‬

‫ﺷﻮی و‪ ،‬ﭘﻪ ‪۲۰۱۰‬ز ﮐﺎل ﭘﺮ ﮐﻮر ﮐ‪R‬ﯧﻨﻮل ﺷﻮ‪ .‬ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻧﺪې د ﯾﻮې ﻟﻮﯾﺪﻳ‪A‬ﯥ‬

‫ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﮐﺮزي ﴎه ﺧﱪې ﮐﻮﻟﯥ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﭘﺮې ﺗﻮر وﻟ‪:‬ﻮه ﭼﯥ ‪e‬ﻨﻲ ﺟﺎن‬

‫ﻣﻮﺳﺴﯥ ﻟﻪ ﻟﻮري د ﻓﺴﺎد ﺗﻮر و‪ .‬ﭘﺮ ﮐﺮزي ﻫﻢ د ﻏﺮﺑﯿﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري د ﻓﺴﺎد ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻧﻪ ﭘﯧﮋŠ‪ .‬ﮐﺮزي ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ووﯾﻞ‪":‬ﺟﺮﻣﻨﯿﺎﻧﻮ د ﯾﻮ ﻮ ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﺷﻮﯾﻮ‬

‫ﻧﯿﻮﮐﯥ ﮐﯧﺪې‪ ،‬ﺑﺎﻻﺧﺮه دا دی ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د اروز‪e‬ﺎن ﺑﻞ واﱄ ﻫﻤﺪم ﻫﻢ ﻟﻪ‬

‫اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺧﱪو ﭘﻪ اﺳﺎس ﭘﺮﯦﮑ!ه وﮐ!ه‪ .‬ﻣﻮږ دې ډول ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ اړﯾﺘﺎ ﻟﺮو‪ ".‬دا ﺧﱪه‬

‫دﻧﺪې ﻟﺮې ﮐ!‪.‬‬

‫ﺟﺮﻣﻨﯿﺎﻧﻮ ﺗﻪ د دې ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ وه ﭼﯥ ‪e‬ﻨﻲ ﻣﺪاﺧﻠﻪ وﻧﻪ ﮐ!ي‪.‬‬

‫د ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻏﯿﺮې رﺳﻤﻲ ﭘﺎﭼﺎﻫﻲ ﻧﺎ‪H‬ﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ د ﴎ ﺧﻮږی وه‪ ،‬ﻧﺎ‪H‬ﻮ اوس او ﭘﺨﻮا‬

‫د ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﭘﺮ >ﺎی ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ ﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﯿﻢ ُﻣﻨﯿﺐ د اروز‪e‬ﺎن واﱄ‬

‫ﻟﻪ ﺳﺨﺘﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﴎه ﻣﺦ وه‪ .‬ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د ﺟﺮﻣﻨﯿﺎﻧﻮ ﺗﺮ‬

‫ﺷﻮ‪ ،‬ﻫﻐﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د واﮐﻤﻨ‪ K‬ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﯾﻮ وزارت ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل و‪ .‬د ﻧﻮﯾﻤﯥ ﻟﺴﯿﺰې‬

‫ﻓﺸﺎروﻧﻮ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ دﻧﺪې ﻟﺮې ﺷﻮ‪ ،‬ﭘﺮ>ﺎی ﯾﯥ ﻋﺒﺪاﻟﺤﮑﯿﻢ ﻣﻨﯿﺐ و‪oe‬رل ﺷﻮ‪،‬‬

‫ﭘﻪ ﻣﻨ‪ 7‬ﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﭼﯥ ﮐﺮزي ﻻ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﮐﺎر وﮐ!ي‪ُ ،‬ﻣﻨﯿﺐ ﻟﻪ‬

‫ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﭘﺮې اﻣﺮ وﮐ! ﭼﯥ د )ﭼﻮرې( وﻟﺴﻮاﱄ ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ﻣﴩاﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﻮﳾ‬

‫ﻫﻐﻪ ﴎه ﭘﻪ اﺳﻼم ﺑﺎد ﮐﯥ د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﻔﺎرت ﺗﻪ ﺗﻠﻮ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ‪۲۰۰۱‬زﮐﺎل ﮐﯥ‬

‫ﮐ!ي‪ .‬دا د ﺣ‪o‬ﯾﺖ ﯾﻮ >ﺎﻧ‪!:‬ی ډول و ﭼﯥ ﭘﺮ ﻣ‪ j‬ﯾﯥ ﭘﺨﻮاŠ واﱄ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ و‪n‬ﻴﻲ‬

‫وﻟﺴﻤﴩ ﮐﺮزي ﺗﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮی و‪ ،‬ﻫﻐﻪ د اروز‪e‬ﺎن د واﱄ ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﻫﻐﻪ‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪١٧٣‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪١٧٢‬‬

‫اروز‪e‬ﺎن ﺗﺮ ﻣﻨ‪ 7‬د ﻻرې اﻣﻨﯿﺖ ﭘﻪ ﻏﺎړه و‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻻﳼ >ﯿﻨﯥ ﮐﺴﺎن د ﻻرې د‬

‫ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﺮ ﻧﻮي واﱄ ﻓﻌﺎل او ﻻ ﯾﯥ ﻫﻢ واک ﮐﺎر ﮐﺎوه‪ .‬دا ﺳﯿﻤﻪ ورځ ﺗﺮ ﺑﻠﯥ ﭘﻪ‬

‫اﻣﻨﯿﺖ د ﺧﺮاﺑﻮاﱄ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻫ˜ﻮل ﺗﺮ ﻮ و‪n‬ﻴﻲ ﭼﯥ د ﻻرې اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮﻧﺪي ﻧﻪ و‪،‬‬

‫ﺑﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ ‪n‬ﮑﯧﻠﯧﺪوﻧﮑﯥ وه‪ .‬د ﻫﻐﻮ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩاﻧﻮ ﻻس ﺗﻪ وﻟﻮﯦﺪه ﭼﯥ ﻟﻪ ﯾﻮ ﺑﻞ‬

‫او ﻟﻪ دې ﮐﺎر ﺨﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ‪)e‬ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮﻟﻪ‪ .‬ﮐﻠﻪ ﭼﯥ رﺳﻨﯿﻮ ﺧﱪ ﺧﭙﻮر ﮐ! ﭼﯥ ﭘﺮ‬

‫ﴎه ﯾﯥ ﺳﯿﺎﻟ‪ K‬ﭘﺎﻟﻠﯥ‪> ،‬ﯿﻨﻮ ﯾﯥ ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﻫﻤﺪردي ﻟﺮﻟﻪ او >ﯿﻨﻮ ﯾﯥ ﻧﻪ‬

‫اﯾﺴﺎف د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺑﺮﯾﺪ وﺷﻮ د ﮐﺮزي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﯥ ﻣﻼﺗ! ﮐﺎوه‪ ،‬ﻟﻪ دې ﴎه ﻧﻮرې‬

‫ﻟﺮﻟﻪ‪ .‬د ﭼﻮرې وﻟﺴﻮاﻟ‪ K‬وﻟﺴﻮال ﻋﺒﯿﺪﷲ اﻣﺮ ﺗﻪ ﻏﺎړه ﮐﯧ‪R‬ﻮده‪ ،‬ﭘﻪ ‪۲۰۰۷‬ز ﮐﺎل‬

‫ﺧﱪې راﭘﯿﺪا ﺷﻮې‪ .‬ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﭼﯥ ﺟﺮﻣﻨﯿﺎﻧﻮ د ﻣﻄﯿﻊ ﷲ ﻟﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ‬

‫ﮐﯥ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ﺷﺨ!ې ﺗﺮ ﺳﱰ‪e‬ﻮ ﮐﯧﺪې‪ .‬ﯾﻮ >ﻞ ﺑﯿﺎ ﺳﯿﻤﻪ د ‪!e‬ﻧ‪ d‬ﭘﺮ ﻏﺎړه وه‪ ،‬او د‬

‫ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﺧﭙﻞ ﻣﻮ‪H‬ﺮوﻧﻪ ﺗﺮ ﮐﻨﺪﻫﺎره ورﺳﻮي‪ ،‬او وﯾﯥ ﻧﻪ ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ د ﻫﺮ‬

‫ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د ﻣﻠﯧﺸﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻻس ﺗﻪ وﻟﻮﯦﺪه‪ .‬د اروز‪e‬ﺎن ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ ﺷﭙﯧﺘﻪ‬

‫ﻣﻮ‪H‬ﺮ د اﻣﻨﯿﺖ ﭘﺮ ﴎ ‪ ۳۰۰۰‬اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ډاﻟﺮ وﮐ!ي‪ ،‬او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻮ‪H‬ﺮوﻧﻪ ورﺳﻮي‪ ،‬ﭘﻪ‬

‫ﺟﺮﻣﻨﻲ ﴎﺗﯧﺮي وو‪ ،‬ﻫﻐﻮی د روان ﺣﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﺣﯿﺮان وو‪ .‬ﻫﻐﻮ ﻟﻪ ﮐﻤﭗ ﻫﻮﻻﻧ‪p‬‬

‫دې وﺧﺖ ﮐﯥ د ﻻرې اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺮاب ﺷﻮ‪ ،‬ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ ﻧﯿﻢ درﺟﻦ >ﻤﮑﻨﻲ ﻣﺎﯾﻨﻮﻧﻪ‬

‫ﴎه ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﻫﮑﻠﻪ اړﯾﮑﯥ ﻧﯿﻮﻟﯥ وې‪ .‬اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻮ>ﻲ ﭘﻮﺳﺘﯥ‪ ،‬او د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ‬

‫وﭼﺎودﯦﺪل‪ ،‬ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﯾﯥ اووه ﺟﺮﻣﻨﻲ ﴎﺗﯧﺮي ژوﺑﻞ ﺷﻮل‪.‬‬

‫دﻓﱰوﻧﻪ ﭘﻪ ‪n‬ﺎر ﮐﯥ ﭘﺮې اﯾ‪R‬ﻲ وو‪ ،‬ﭘﻪ ﻫﻤﺪې وﺧﺖ ﮐﯥ د ﺟﺮﻣﻨﻲ ﴎﺗﯧﺮو ﺷﻤﯧﺮ‬

‫>ﺎﻧ‪!:‬ي اﻣﺮﯾﮑﺎﻳﻲ >ﻮاﮐﻮﻧﻪ د ﺧﱪ ﭘﻪ ﻟﻮﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﻏﻮﺳﻪ ﺷﻮل‪ ،‬ﻫﻐﻮی وﯾﻞ ﭼﯥ دا‬

‫ﭘﻨ‪A‬ﻪ ﺳﻮو)‪ (۵۰۰‬ﺗﻪ ﺟ‪ d‬ﺷﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ د ﭘﻨ‪A‬ﻠﺲ ﺳﻮه ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻨﻮ ﻟﻪ‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎن دي ﮐﻮم ﺑﻞ ﻮک ﻧﴚ ﮐﯧﺪای‪ .‬د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ >ﺎﻧ‪!:‬و >ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻗﻮﻣﻨﺪان‬

‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﴎه ﻣﺦ ﺷﻮل ﭼﯥ اﮐ½ﯾﺖ ﯾﯥ دﻫﺮاﺷﺎن او ﻣﯿﺮاﺑﺎد وو‪ .‬ﭘﻪ ﭼﻮرې‬

‫ﭘﺮﯦﮑ!ه وﮐ!ه ﭼﯥ ﻣﻄﯿﻊ ﷲ ﻟﻪ >ﺎن ﴎه د ﺟﺮﻣﻨﻴﺎﻧﻮ ﻣﻠﮑﻲ اﺳﺘﺎزي ﺗﻪ ور وﱄ او‬

‫وﻟﺴﻮاﻟ‪ K‬ﮐﯥ ﯾﯥ د ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻨﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺟ‪!:‬ه ﭘﯿﻞ ﮐ!ه‪ ،‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﭘﺮ رﺳﻨﯿﻮ ﺧﱪ‬

‫ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﴎه ﻟﻪ ﻧ‪F‬دې ﺧﱪې وﮐ!ي‪ .‬ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﮐﻮم >ﺎﻧ‪!:‬ی ﻫﺮﮐﻠﯽ وﻧﻪ ﺷﻮ وﯾﻠﯽ‪،‬‬

‫داﺳﯥ ﺧﭙﻮر ﺷﻮ ﭼﯥ دا ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﺟ‪!:‬ه وه‪ ،‬ﺧﻮ ﭘﺪې ﺳﱰ‪e‬ﯥ ﻧﻪ ﳾ‬

‫د ﻣﻄﯿﻊ ﷲ ﭘﻪ ﺷﺘﻮن ﮐﯥ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ﻗﻮﻣﻨﺪان ﭘﺮ ﺟﺮﻣﻨﯿﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻨﺪ ﻏ‪ F‬ﭘ)ﮑﯥ وﮐ!ې‬

‫ﭘ)ﯧﺪﻻی ﭼﯥ د دوﺳﺖ او دو‪n‬ﻤﻦ ﺗﺮﻣﻨ‪ 7‬ﯾﻮ ﺗﻮﭘﯿﺮ وي‪ .‬ﺟ‪!:‬ې ﻮ ور>ﯥ دوام‬

‫ﭼﯥ ‪e‬ﻨﻲ ﭘﺮ ﻣﻄﯿﻊ ﷲ دې ﺗﻮروﻧﻪ ﻧﻪ ﻟ‪:‬ﻮي‪ .‬ﻟﻪ ﺧﱪو ﭘﺎی ﺗﻪ رﺳﯧﺪو وروﺳﺘﻪ ﻣﻄﯿﻊ‬

‫وﮐ!‪ ،‬ﺧﻮ ﻟﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﴎﺗﯧﺮو ﴎه د >ﺎﯾﻲ >ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﮐﻮﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎري وﻧﻪ‬

‫ﷲ د ﺟﺮﻣﻨﯿﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﻤﭙﻪ ووت‪ ،‬او اووه ﺟﺮﻣﻨﻲ ژوﺑﻞ ﴎﺗﯧﺮي او ﺑﺮﺧﻠﯿﮏ ﯾﯥ‬

‫ﺷﻮه‪ .‬ﯾﻮازې ﻟﻪ ﺟﺮﻣﻨﯿﺎﻧﻮ ﴎه ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰ ﻣﴩ روزي ﺧﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧ)ﻪ ﺑﺎرﮐﺰی و‬

‫ﻫﻤﺪاﺳﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ‪.‬‬

‫ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐ!ل‪ .‬دا ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ و ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﻗﻮﻣﻨﺪان ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﯾﻮ‬

‫د اروز‪e‬ﺎن‪ ،‬ﮐﻨﺪﻫﺎر او ﻫﻠﻤﻨﺪ ﺗﯧﺮو دﯾﺎرﻟﺲ ﮐﻠﻨﻮ ﺟ‪!:‬و ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺘﻮ ﴎه وﯾﻼی ﺷﻮ‬

‫ﮐﺎل وړاﻧﺪې د ﺟﺮﻣﻨﯿﺎﻧﻮ د ﻓﺸﺎروﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ دﻧﺪه ﭘﺮې اﯾ‪R‬ﯥ وه‪ ،‬ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻣﻬﺎل‬

‫ﭼﯥ ﮐﺮزي ﺗﺮ ډﯦﺮه ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﮑﯿﻪ ﮐ!ې‪ ،‬ﻫﻐﻮی ﺑﯿﺎ ﭘﺮ ﺧﭙﻞ وار د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ‬

‫ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻫﻢ ﻟﻪ دﻧﺪې ﻟﺮې ﺷﻮی و‪ .‬ﻪ اﻣﻦ راﻏﯽ‪ ،‬د >ﺎﯾﻲ ادارې د‬

‫ﭘﺮ ﻣ‪ j‬ﺧﭙﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻮﻧﻪ ﭘﺎﻟﲇ‪ .‬د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻧﺎﮐﺎﻣ‪ K‬او ﻓﺴﺎد ﯾﻮ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﺪا د‬

‫ﺟﻮړ‪n‬ﺖ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ راﯾﯥ واﭼﻮل ﺷﻮې‪ ،‬ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﯾﯥ روزی ﺧﺎن وړوﻧﮑﯽ‬

‫ﻣﻠ‪:‬ﺮﺗﯿﺎ ﭘﺎﻟﻞ ‪e‬ﻼی ﺷﻮ‪.‬‬

‫اﻋﻼن ﺷﻮ‪.‬‬

‫اوس ﻟﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻨﻮ ﴎه دﺳﻮﻟﯥ ﺧﱪې ﻫﻢ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﯥ ﺷﻮې‪ ،‬ﭘﻪ ﻟﻮﻣ!ﯾﻮ ﮐﯥ د‬

‫ﻫﻤﺪارﻧ‪:‬ﻪ ﻣﻄﯿﻊ ﷲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧ)ﻪ ﭘﻮﭘﻠﺰی و ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐﯥ ﯾﯥ ﭘﺮ اﯾﺴﺎف ﺑﺎﻧﺪې د‬

‫ﺳﻮﻟﯥ د ﺧﱪو ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ﻟﻮی ﻓﺮﺻﺖ و‪ .‬ﮐﻪ ﻓﮑﺮ وﮐ!و د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﺎﺗﯥ وروﺳﺘﻪ د‬

‫اړﺗﯿﺎ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺑﺮﯾﺪ وﮐ!‪ .‬ﭘﻪ ‪۲۰۰۹‬ز ﮐﺎل ﮐﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﴎه د ﺟﺮﻣﻨﯿﺎﻧﻮ اړﯾﮑﯥ ﺧ!ې‬

‫ﺗﺮﻫ‪:‬ﺮۍ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺟ‪!:‬ې ﻟﭙﺎره ډﯦﺮو ﴎﺗﯧﺮو ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻧﻪ ﻟﯿﺪل ﮐﯧﺪه‪ .‬د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ‬

‫ﭘﺮړې ﺷﻮې‪ ،‬دا ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل و ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﭘﻮه ﺷﻮل ﭼﯥ ﭘﺮ ﻣﻮ‪H‬ﺮوﻧﻮ ﯾﯥ د اروز‪e‬ﺎن او‬

‫واﮐﻤﻨ‪ K‬ﺨﻪ وړاﻧﺪې د >ﯿﻨﻮ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺗﺮﻣﻨ‪ 7‬ﺷﺨ!ې او اﺧﺘﻼﻓﺎت وو‪ .‬د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن‬

‫ﮐﻨﺪﻫﺎر ﭘﺮ ﻟﻮﯾﻪ ﻻره ﻫﻐﻪ ﺑﺮﯾﺪ ﮐ!ی و‪ .‬داﺳﯥ وﯾﻞ ﮐﯧﺪل ﭼﯥ ﻣﻄﯿﻊ د ﮐﻨﺪﻫﺎر او‬

‫ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﻨ ﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ؟ | ‪١٧٥‬‬

‫ﯾﻮ ﺳی او ﻣﻮﺮ ﺳﺎﯾﮑﻞ | ‪١٧٤‬‬

‫زﯾﺎŸﻦ ﮐ! ﭼﯥ ﻟﻮﯾﺪ>ﻮاﻟﻮ ﻟﻪ >ﺎن ﴎه راوړی و‪ .‬د ﻣﻠ‪:‬ﺮﺗﯿﺎ ﮐﻮم ﻧﯿ)ﻮرک )ﺷﺒﮑﻪ(‬

‫ﭘﻪ ﺳﻮﯾﻞ ﮐﯥ ‪e‬ﺮ>ﯧﺪو ﻣﺎﺗﻪ دا و‪n‬ﻮده ﭼﯥ ډﯦﺮ واک د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﴎﺗﯧﺮو ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ‬

‫ﭼﯥ ﮐﺮزي او اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﭘﺮې ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻮﻟﻪ‪ ،‬واﺳﻄﻪ ﺑﺎزﯾﻮ او ﺧﭙﻠﻮۍ ﭘﺎﻟﻠﻮ ﺗﻪ ﻻره‬

‫و‪ .‬ﭘﻪ اروز‪e‬ﺎن ﮐﯥ ﻫﺮې ﺷﺨ!ې او ﺟ‪!:‬ې ﻟﻪ ﭘﺨﻮاﻧﯿﻮ ﺧﺼﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﴎه ﭘﻪ ﯾﻮ ډول ﻧﻪ‬

‫ﻫﻮاره ﮐ!ې وه‪ .‬ﻟﻪ دې ﴎه دو‪n‬ﻤﻦ >ﻮاﮐﻤﻦ او ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻤﺰوری ﺷﻮ‪.‬‬

‫ﯾﻮ ډول اړﯾﮑﻪ ﻟﺮﻟﻪ‪ .‬ﭘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯥ ﺑﻬﺮﻧ‪ K‬ﻣﺪاﺧﻠﯥ دا >ﺎﯾﻲ ﺷﺨ!ې ﻧﻮرې ﻫﻢ‬

‫د ﭘﺎﯾﻠﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﺑﺎﯾﺪ وواﯾﻢ ﭼﯥ ﭘﻪ روان ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺟ‪!:‬ه ﮐﯥ د ﻏﺮﺑﯿﺎﻧﻮ ﺷﺘﻮن‬

‫ﴎه وﻟ!ﻟﯥ‪ .‬د ﮐﻮﻣﻮ ﺟﻨ‪:‬ﺴﺎﻻراﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻮرﺗﻪ ﯾﺎد ﺷﻮل‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن وو ﭼﯥ‬

‫ﺗﺮ ﺳﻮال ﻻﻧﺪې دی‪ .‬اﯾﺎ ﻫﻐﻪ ﻪ ﻣﻮ ﭼﯥ ﮐ!ي د ﻫﻤﺪې ارز‪n‬ﺖ ﯾﯥ درﻟﻮد؟ ﮐﻠﻪ‬

‫ﺑﻬﺮﻧﯿﺎن ﯾﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺼﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﺎﻟﻨﯥ ﻟﭙﺎره ﮐﺎرول‪.‬‬

‫ﭼﯥ ﴎﺗﯧﺮو ﺟ‪!:‬ه ﮐﻮﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه ﭼﯥ ﻟﻪ >ﻮاﮐﻤﻨﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﺟ‪!:‬ه‬

‫د ﺑﻬﺮﻧﯿﺎﻧﻮ ﺷﺘﻮن او ﻣﺪاﺧﻠﯥ ﻧﻮی ﻧﺴﻞ ﻫﻢ ﭘﺮې ﻧﻪ ‪n‬ﻮد ﭼﯥ ﭘﺨﻮاŠ ﺧﺼﻮﻣﺘﻮﻧﻪ‬

‫ﮐﻮي‪ ،‬ﺧﻮ دا ﻓﮑﺮ ﯾﯥ ډﯦﺮ ﻏﻠﻂ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮ‪ .‬د ﺗﺮﻫ‪:‬ﺮۍ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺟ‪!:‬ه ﻟﻪ ﻫﻐﻪ‬

‫ﭘﺮﯦ‪F‬دي او د راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﭘﻪ اړه ﻓﮑﺮ وﮐ!ي‪ ،‬ﭼﯥ د زړو ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ د ﻧﻮﯾﻮ ﻟﻪ ﺷﺨ!و‬

‫ﻣﻐﺸﻮﺷﻮﻧﮑﯥ وه ﭼﯥ ورﺗﻪ د ﺳﯿﺎﺳﺘﻮاﻟﻮ او ﭘﻮ>ﯥ ﺟ‪²‬اﻻﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري وﯾﻞ ﺷﻮي و‪.‬‬

‫ﻟﺮواﻟﯽ ﻟﻪ وراﯾﻪ ﺮ‪e‬ﻨﺪﯦ‪F‬ي‪ .‬دا دی دﯾﺎرﻟﺲ ﮐﺎﻟﻪ ﺑﺸﭙ!ﯦﺪوﻧﮑﻲ دي‪ ،‬اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎن ﭘﻪ‬

‫اﯾﺴﺎف د ﯾﻮې ﻧﺎﮐﺎﻣﯥ ﺳﱰاﺗﻴﮋي ﺗﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ وروﺳﺘﻪ ﺑﻠﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﻪ ﺳﱰاﺗﻴﮋي‬

‫‪۲۰۱۴‬ز ﮐﺎل ﮐﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻮﳾ ﮐﻮي‪ ،‬د واک ﺑﺮﺧﻠﯿﮏ د ﮐﺮزي د ﻣﻠ‪:‬ﺮو ﻻس‬

‫ﺗﻄﺒﯿﻘﻮﻟﻪ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﺟ‪²‬اﻻن ﭼﯥ د دﯦﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺷﺎﺗﻪ ﻧﺎﺳﺖ وو ﻫﻢ ﺣﯿﺮان وو‪ .‬اﯾﺎ ﺑﺪ ﺧﻠﮏ‬

‫ﺗﻪ ﻟﻮﯦﺪوﻧﮑﯽ دی‪ .‬ﭘﻪ ‪۲۰۱۱‬ز ﮐﺎل ﮐﯥ ﮐﺮزي او اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﺧﭙﻞ دوه ډﯦﺮ ﻣﻬﻢ‬

‫ﭘﻪ زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ دي‪ ،‬ﮐﻪ د وﻟﺴﻤﴩۍ ﭘﻪ ﻣﺎ¡‪ K‬ﮐﯥ؟‬

‫ﮐﺴﺎن ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ!ل‪ ،‬ﯾﻮ ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن او ﺑﻞ اﺣﻤﺪوﱄ ﮐﺮزی و ﭼﯥ و وژل‬
‫ﺷﻮل‪n ،‬ﺎﯾﻲ دا ﺑﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ د ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻨﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﺗﺮﴎه ﺷﻮې وژﻧﯥ وې‪> ،‬ﮑﻪ‬

‫ﭘﺎی‬

‫ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﯾﯥ ﭘ!ه ﭘﺮ ﻏﺎړه ﻧﻪ ده اﺧﯿﺴﺘﯥ‪ .‬ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﭘﺮ >ﺎﯾﻮﻧﻮ ﯾﯥ ‪oe‬رل‬
‫ﺷﻮي‪ ،‬ﻫ‪o‬ﻏﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﭘﺎﱄ ﭼﯥ ﭘﺨﻮاﻧﻮ ﯾﯥ ﭘﺎﻟﻞ‪ .‬ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐﯥ د اﺣﻤﺪوﱄ‬
‫ﮐﺮزي ﺗﺮ وژل ﮐﯧﺪو وروﺳﺘﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮازق د ﮐﻨﺪﻫﺎر د اﻣﻨﯿﻪ ﻗﻮﻣﻨﺪان ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ‬
‫و‪oe‬رل ﺷﻮ‪ .‬ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ رازق د ﮐﻨﺪﻫﺎر واﱄ ﻧﻪ دی‪ ،‬ﭘﺮ ﻫﻐﻪ د ﺑﴩ ﻟﻪ ﺣﻘﻮﻧﻮ‬
‫ﺨﻪ د ﴎﻏ!وﻧﯥ ﺗﻮر دی‪ .‬ﻫﻐﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺳﻮﯾﻞ ﮐﯥ ﯾﻮ ﭘﯿﺎوړی ﮐﺲ دی‪.‬‬
‫ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ‪۲۰۱۰‬ز ﮐﺎل ﮐﯥ ﺟﺮﻣﻨﯿﺎن ﻟﻪ اروز‪e‬ﺎﻧﻪ ووﺗﻞ‪ ،‬ﻣﻄﯿﻊ ﷲ د اروز‪e‬ﺎن د‬
‫اﻣﻨﯿﻪ ﻗﻮﻣﻨﺪان ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ و‪oe‬رل ﺷﻮ‪ ،‬ﻫﻐﻪ ﻫﻢ د رازق ﭘﻪ ﯧﺮ ﻟﻪ واک او ﺷﻬﺮت‬
‫ﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ ﺷﻮ‪ .‬ﭘﻪ ‪۲۰۱۲‬ز ﮐﺎل ﮐﯥ ﻣﻄﯿﻊ د ﮐﺮزي ﭘﻪ ﻫﻤﮑﺎرۍ اﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ‬
‫اﺧﻨﺪزاده د اروز‪e‬ﺎن د واﱄ ﭘﻪ ﺗﻮ‪e‬ﻪ ﻣﻘﺮر ﮐ!‪ .‬اﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺧﻨﺪزاده د ﺷﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ‬
‫اﺧﻨﺪزاده ورور دی‪ ،‬ﺷﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﺧﻨﺪزاده ﭘﻪ ‪۲۰۰۶‬ز ﮐﺎل ﮐﯥ د ﻫﻠﻤﻨﺪ ﻟﻪ وﻻﯾﺘﻪ‬
‫د اﻧ‪:‬ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ ﻣ‪ j‬ﻟﺮې ﺷﻮ‪.‬‬
‫ﮐﺮزي او اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻫ˜ﻮ ﴎه ﭼﯥ د واک ﭘﻪ ﻧﻮم ﯾﯥ ﻟﻮﺑﻪ رواﻧﻪ ﮐ!ې وه او‬
‫ﻏﻮ‪n‬ﺘﻞ ﯾﯥ ﺧﭙﻞ ﭘﻠﻮﯾﺎن واک ﺗﻪ ورﺳﻮي او ﯾﺎ ﯾﯥ وﺳﺎ‪ f‬د وﻟﺴﻮاﮐ‪ K‬ﻫﻐﻪ اﯾ‪p‬ﯾﺎل‬