Vous êtes sur la page 1sur 6

FISA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. Instituia de nvmnt superior
1.2. Facultatea,
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii

Universitatea din Bucureti


Psihologie i tiinele Educaiei
Psihologie
Psihologie
Master
EVALUAREA, CONSILIEREA I
PSIHOTERAPIA COPILULUI, CUPLULUI
I FAMILIEI

2. Date despre disciplin


2.1.
Denumirea
Psihodiagnoza proiectiv la copil i
disciplinei
adolescent
2.2. Titularul activitilor de Confereniar Univ. Dr. Vladislav Elena Otilia
curs
2.3. Titularul activitilor de Confereniar Univ. Dr. Vladislav Elena Otilia
seminar
2.4.
Anul
de 1 2.5.
1 2.6. Tipul de E
2.7.Regimul
Ob
studiu
Semestrul
evaluare
disciplinei
3. Timpul total estimat
3.1. Numr
de ore pe 2
3.2. Din care 1
3.3.
sptmn
Curs
Seminar/laborator
3.4. Total ore din planul de 28 3.5. Din care 14 3.6.
nvmnt
Curs
Seminar/laborator
Distribuia fondului de timp
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de
specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/ laborator, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti
3.7. Total ore de studiu individual
3.8. Total ore pe semestru
3.9. Numr de credite
4. Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1. de currinculum
4.2. de competene
5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfurare a cursului
5.2. de desfurare a seminarului/

1
14
Ore
10
6
10
2
2
0
30
58
5

laboratorului
6. Competene specifice acumulate
Competene 1. Cunoatere i nelegere:
profesionale
Principiilor generale ale evalurii. Interviului clinic cu copilul i
familia lui
Principalelor tehnici proiective utilizate pentru evaluarea psihologic
a copilului (testul Desenul Omuleului, testul Desenul Familiei, testul
Cas-Copac-Persoan, testul Fabulele Duss, testele de apercepie
tematic: Patte Noire i C.A.T.)
Principalelor tehnici proiective utilizate pentru evaluarea psihologic
a

adolescentului

(testul

Desenul

Copacului,

testul

Desenul

Persoanei, Testul T.A.T.)


2. Explicare si interpretare:
Se urmrete aprofundarea terminologiei specifice diverselor probe
proiective
Se urmrete ca studenii s poat diferentia materialul proiectiv i
rolul lui in reliefarea principalelor aspecte privind dinamica i
coninuturile psihismului incontient.
3. Instrumental aplicative:
Se urmrete ca studenii s-i formeze deprinderi de baz
necesare aplicrii i interpretarii unor tehnici proiective.
Li se ofer pentru interpretare rezultatele unor tehnici proiective
aplicate in clinica de neuropsihiatrie a copilului i adolescentului.
Studenii au obligaia de a aplica fiecare tehnic proiectiv
nvat pe un copil sau adolescent i s interpreteze rezultatele
obinute.
4. Atitudinale:
Antrenarea unei atitudini profesioniste n momentul aplicrii i
interpretrii tehnicilor proiective

Competene
transversale

Autonomie:
Responsabiliate i interaciune social
Dezvoltare personal i profesional

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul
disciplinei

general

al

7.2. Obiectivele specifice

Cunoaterea i aplicarea metodelor proiective


n evaluarea psihologic a copiiilor i
adolescenilor.
Exersarea aplicrii i interpretrii corecte a
tehnicilor proiective n cadrul activitii
practice.

8. Coninuturi
8.1. Curs

1. Interviul clinic i anamneza. Locul i rolul


metodelor proiective n evaluarea clinic a
copilului i adolescentului.
2, 3, 4 Tehnici proiective de desen pentru
copii:

testul

Desenul

Desenul

Familiei,

Omuleului,

testul

testul

Cas-Copac-

Persoan. Sunt prezentate modalitile de


aplicare a testelor, elementele de analiza i de
interpretare a desenelor.
5.

Supervizarea

activitii

practice

studenilor cu tehnicile proiective de desen


6. Testul Fabulele Duss- teoria ce st la baza
testului, aplicare i interpretare.
7, 8

Testele de apercepie tematic pentru

copii: Patte Noire i C.A.T. Sunt prezentate


modalitile de aplicare a testelor, elementele
de analiza i de interpretare.
9.

Supervizarea

activitii

practice

Metode de predare

Observaii

Conferin
Studiu individual
Prezentare
Power
Point

Materialul
pentru
examinare:
crile
ndicale
la
bibliografie
- folder trimis
pe email

studenilor

cu

tehnicile

proiective

de

apercepie tematic
10.
Tehnici proiective de desen pentru
adolesceni: testul Desenul Persoanei, testul
Arborelui.

Sunt prezentate modalitile de

aplicare a testelor, elementele de analiza i de


interpretare a desenelor.
12. 13. Testul TAT aplicat n evaluarea clinic a
adolescenilor
14.
Studii de caz clinice. Interpretarea
corelaional a rezultatelor aplicrii mai multor
tehnici proiective n cadrul unei evaluri
psihologice.
Bibliografie
A. Suport de curs principal
1. Vladislav Elena Otilia- Evaluarea copiilor i adolescenilor cu metode proiective, Ed.
SPER, in curs de apariie
B. Material de aprofundare
Abraham, A.- Desenul persoanei Testul Machover, Ed. Profex, Bucuresti, 2004

Anzieu D., Chambert C Les Methodes Projective, PUF, Paris, 1991

L. Bellak i S. Sorel Bellak Testul de Apercepie pentru copii (T.A.C.), Ed.


Profex, Timioara, 2005

Boekholt, Monika Epreuves thematiques en clinique infantile Approche


psychanalytique, Dunod, Paris, 2006

Corman L. Le test du dessin de famille, PUF, 1977 (tradus la Ed Trei)

Dumitracu- Tehnici proiective n evaluarea prsonalitii, Ed. Trei, Bucureti, 2005

Duss Louisa La methode des fables en psychanalyse infantile, l Arche, Paris,


1971 (tradus la Ed Trei)

Jourdan-Ionescu C., Lachance J. Desenul Familiei, Ed. Profex, Bucuresti,


2006

Langevin, Brigitte- Copiii i desenele lor. Interprepretri psihologice, Ed Pholobia,


Bucureti

Petot, Djaouaida - Din L` evaluation clinique en psychopathologie de l` enfant,

Dunod, Paris, 2005

Royel, Jacqueline - Que nous disent les dessins d enfants, Les Editions du
Journal des Psychologues, Paris, 2005

C. Alte surse utile


Seminar

Metode de predare
Simulri
Studii de caz

1. Interviul clinic i anamneza. Locul i rolul


metodelor proiective n evaluarea clinic a
copilului i adolescentului.
2, 3, 4 Tehnici proiective de desen pentru
copii:

testul

Desenul

Desenul

Familiei,

Omuleului,

testul

testul

Cas-Copac-

Persoan. Sunt prezentate modalitile de


aplicare a testelor, elementele de analiza i de
interpretare a desenelor.
5.

Supervizarea

activitii

practice

studenilor cu tehnicile proiective de desen


6. Testul Fabulele Duss- teoria ce st la baza
testului, aplicare i interpretare.
7, 8

Testele de apercepie tematic pentru

copii: Patte Noire i C.A.T. Sunt prezentate


modalitile de aplicare a testelor, elementele
de analiza i de interpretare.
9.

Supervizarea

studenilor

cu

activitii
tehnicile

practice
proiective

a
de

apercepie tematic
10.
Tehnici proiective de desen pentru
adolesceni: testul Desenul Persoanei, testul
Arborelui.

Sunt prezentate modalitile de

aplicare a testelor, elementele de analiza i de


interpretare a desenelor.

Observaii

12. 13. Testul TAT aplicat n evaluarea clinic a


adolescenilor
14. Studii de caz clinice. Interpretarea
corelaional a rezultatelor aplicrii mai
multor tehnici proiective n cadrul unei
evaluri psihologice.
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor
comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din
domeniul aferent programului

10. Evaluare
Tip de activitate
10.4. Curs

10.1. Criterii
evaluare
Inelegerea

10.5. Seminar/
Laborator

de 10.2. Metode
evaluare
Examen scris

de 10.3. Pondere din


nota final
0

Participar activ 50%


la jocurile de rol i
discutarea
studiilor de caz
Referat
50%

Standard minum
de performan
Cerine minime pentru nota 5

S obin cel puin un procent de 20% din evaluarea continu.


S obin cel puin un procent de 30% din evaluarea final.

Data Completrii
1.10.2015
Data avizrii n
departament
...

Semntura titularului de
curs
...

Semntura
titularului
seminar
...
Semntura
Directorului
Departament
...

de
de