Vous êtes sur la page 1sur 61
Lé Xuan Khoa, con tho 16 chinh t = Ngé Ky ngokyusa@yahoo.com Ngé Ky Lé Xuan Khoa Theo Bai Viét Sir Ky Toan Thu cia Ng6 Si Lién c6 d8 cp dén Thanh Cé Loa voi chuyén tinh “My Chau - Trong Thily” xay ra vao nam 257 truée Céng Nguyén, dan dén sy sup dé nuéc Au Lac, khién An Duong Vuong mat mang, cén Triéu Ba thi ha da dac thang. ‘Dang buén thay cdi sy kign lich sir nghiét nga va bi thong clia 2,264 ndm true, nay lai tai dién twong ty trong sinh hoat céng déng ngudi Viét Quéc Gia hai ngoai va ngay tai thi dé ty nan Little Saigon. Nhiing tén Trong Thily “thoi dai” nay chinh la bon Viét gian phan quéc dang da hoi, nip béng va nuong tya duéi sy dung tung, che ché va bao ké bdi cai “di” cila mot 86 “éng to ba lon’, doan thé, t6 chtrc trong cng déng. “Minh thuong d& tranh, 4m tin khé phong’. Ké néi tht: nay chinh [a nhirng con cdc ké adi mau lién tuc, nhing con lyon tron nhét, nhing con cdo gia tht doan, nhirng con hd ly tinh ng eo dang vénh vao, khoa trong, ty dc, chanh che ngay gitra long x4 hdi, cng déng. Chung nam durge cai tay nhuge diém ma da s6 ngurdi Vit gap phai [a tinh wa ca né, phi thinh va thich ninh bg nhirng nhan vat c6 chit tiéng tam hay ddi cdi vé tri thtvc khoa bang, mac dui loai tri thire nay khéng bang cuc phan nhu li Mao Trach Déng da so sanh. Bon nay thyéng duge &n trén ngdi truéc, duge dam déng sting bai, tén vinh lam than twgng, d6i trén dau trén cd du rang chung chi la bon “nhac bat quan* nguy quan tir, an hai dai ndt, mi dan, v6 lai, mugn hoa cing Phat ma théi.. Bon nay chang bao gid thyc sy dan than hay hé tro’ gi cho céng cudc dau tranh chéng céng san, diét Viét gian ca, ma wai lai ben ‘chting chi can lap liém ba tac Iwai la dug “ngdi mat an bat vang” va dug cung phung, o bé au digu. Bon Viét gian nay la nhéing “am tién” ddi 16t dui cdc chiéu bai van héa, truyén théng, nhan dao, tén giao, chinh tri, ké ca “chéng céng” dé ban nhieng mii tén t4m déc vao trai tim cong déng. 1 Trong gidi han bai viét nay, t6i xin phép dé cap dén mét sé “siéu vi tring” dién hinh, nhu: Viét gian Lé Xuan Khoa, Trigu Phat (Frank Jao), Tony Lam, Kiéu Chinh, Pham Due Trung Kién v.v.., va tdi hy vong vao dip thuan tign khac t6i sé tiép tuc lot mat na nhGing tén Viet gian cn lai Theo thdi dai, phan déng con ngwdi thich chon triét ly séng an phan thi thudng, di héa di quy, hgam migng an tién, va cling béi vi trong mau ho mang s&n ci ban chat hén nhat, nhu nhugc, ngai dung cham, khong muén mat long, sy’ bute giay dong rimng, sq’bj tra thu, sy khéng duge cho én dai Ién bdo vwv..., nén da s6 cdc vj nhan’si, my “6ng to ba lon” thudng t6 ra thd o, e dé, tranh né, so sét, khong dam té gidc, dwong dau, déi phé true voi bon Viét gian va Ii an com Quéc Gia tho ma cng san dang nhén nho gitra céng ding. Chi cé mét s6 it vi cdn git? dug liém si va c6 tinh thn Quéc Gia cao d6 méi dam dan than cling déng huang déi pho voi bon Viét gian ma théi Trong céng cuéc dau tranh sinh tir gitra Quéc Gia voi Céng San, tap thé nguoi Viét ty nan céng san can phai manh dan trye dign déi dau véi ké thd, cher khéng thé khiép nhugc, hén ha, sg hai, anh hing rom, quan ti tau nhu 16] mia mai cia Nguyén Cong Trér: “An & sao cho trai su doi Vira léng cting khé ha rang choi Nghe nhu choc ruét tai lam diéc Gian dau cam gan miéng mim cuvi...” Trong thdi gian qua, dé thi hanh Nghi Quyét 36 cua Bac Bé Phi va dé kiém chdc bé tdi ngan sch tai tro thuyén nhan, ty nan, H.O. lén dén nhidu trigu My kim, Viét gian Lé Xuan Khoa da mao danh lanh dao c6ng déng, Igi dung danh nghia nhan dao, dy cé ctru gidp thuyén nhan, ty nan, H.0. nén han da chui riic va len Idi vao cdc co’ quan chinh phi, quéc héi Hoa Ky nhém ninh hot, chay chot, 0 bé cdc chinh tri gia My tir Hanh Phap dén Lap Phap nh&m tao ché dizng chin tr d& thyrc thi ké sach ngoai van ciia cOng san cing nhu tim kiém co héi thd Igi ca nhan Déng bao hai ngoai nd Ive van déng va hé tro cho céng cudc dau tranh déi ty do, dan chi, nhan quyén cho déng bao quéc ngi la diéu can thiét va dang khuyén khich, tuy nhién vigc lot mat na, vach mat chi tén, va tring tri bon Vi8t gian, an com Quéc Gia th ma céng san ngay tai hai ngoai dc biét tai thi: dé ty nan Little Saigon cing phai dugc thy hién song song nhu la mét chii trvong cn thiét va tt yéu. Bac BO Phi: sé khéng tao dugc thé Iu ngoai van néu khéng cé Viét gian Lé Xuan Khoa va bé Idi dura dung dan I6i va tiép strc. Chinh vi vay, tréc khi néi dén chuyén giai thé dang cOng san, trvéc khi néi dén viéc giat s4p Bac BO Phi bén kia Thai Binh Duong cach xa hang chuc ngan dam, thi tap thé ngudi Viét ty nan céng san tai hai ngoai dac biét tai thu dé ty nan Little Saigon phai tiéu trir cho duoc nhimng tén Viét gian truéc mat va sat nach cai dé. Néu khéng thc hign dug didu nay, thi moi tuyén ngn, tuyén cdo, dién van, dién tir chéng céng chi la sdo ngir rng tuéch va chi la m6t mé gidy lon dang vat vao sot réc ma théi. La ngwoi dau tranh, la ngudi phai dong dau, déi pho voi bon Viét gian hang ngay, nén co nhitng Ilic cam thay ¢6 don va khé khan. Tuy nhién, khi da xung kich, dan than [a t6i da chp nhan moi rui ro, tai hoa, phién phic, on thu sé dén véi minh. Cang tén trong, kinh né, cdm kich nhirng ngudi Quéc Gia chéng céng bao nhiéu, thi tdi lai cang khinh tom, phi nhé bon Viét gian bay nhiéu. Bén canh dé tdi cing chan ngan va khinh ré nhing bon chinh tri gia x6i thit trong cOng déng, dam chirc sc I6 lang chi biét 40 thung vai nhau, du voi duéi chudt, dnh tréng bé dui, khoat léc, mi dan Bon nay ding la nhting thang hé va la nhting tén mia réi, chi biét khua méi mua md cho suéng migng dé ldy le véi thién ha, vg con, ma thy chAt chang dam dung t6i mét soi léng cua bon Viét gian.. Ly do tdi viét bai nay dé I6t mat na va phi nhd tén Viét gian Lé Xuan Khoa béi vi han da khong biét troi cao dat day, han da “muc ha v6 nhan’, han cho rang cong déng ai ai cling thudc loai ngu mudi va khiép nhuge chi biét cui dau lng nghe han “phun chau nha nggc” ma théi. Chinh vi ty cao ty dai va mat day nh vay, nén hn moi dam ngang nhién tra Idi trén tuan bdo Vit Weekly mot cach ngang ngugc, xc ldo va ngao man. Han tu cho minh la “khuén vang thuéc nggc”, 1a cai én ctia vi try nén han *hé hdi" tuyén bé nhiing diéu phi ly, ldu ca, hd dd vi chil tam tuyén truyén cho céng sn, khinh ré céng déng Mac du lau nay Viét gian Lé Xuan Khoa hay tuyén Ido, 8n ao, nhung t6i cho d6 chi la “ché stia trong hang rao” ma théi vi & xa xéi va khudt mat tdi. Nhung cai viéc han vé ngay tai th do ty nan Little Saigon Nam Califomia a stia lung tung thi budc lang tai phai phan tng. Day khéng phai la ché khéng nui, va day cing khéng phai [& noi ma han o6 thé thong dong, tac oai t4c quai tuyén truyén cho céng san duge, va han da lam to, Sy kign Viét gian Lé Xuan Khoa réi bé thi: dd Hoa Thinh Bén, noi 4a nuéi han “béo bo" sudt may muoi nam, dé rdi bay gi hn don vé séng tai ving Little Saigon, Nam California, viéc nay khéng phai la chuyén ngau nhién hay vé tinh, ma day la sw sp xép c6 tinh toan I6p lang cua tén dai str cng san Lé Céng Phung, Dé thanh céng trong viéc thyc thi Nghi Quyét 36, va dé pha cho thing cai thanh tri chéng cong thi d6 ty nan Little Saigon nay, céng san dang quyét tam dén moi né luc va tang cwwong tdi da nhan Ie, tai lyre cho cng tac xm nhap va bam ré tai day. Chin vi vay toa dai str Cong San Viét Nam tai Hoa Thinh Bén da chi dinh Viét gian Lé Xuan Khoa vé day dé cAm dau dung day xam nhap pha hoai céng déng Sau khi cdc ké hoach c6ng san dugc lan lot thi hanh, nhw viée cng ty bao Ngudi Vist chiéu c@ lang trén truyén hinh, BS Ngoc Yén, chi nhigm bao Ngu@i Viét hop bi mat voi Nguyén TAn Dang va Téng Lanh Sy CSVN Nguyén Xuan Phong, Tran Trvdng treo c& mau va hinh Hé tac tai Hi-Tek Video, Giai Pham Xuan Binh Tudn 2006 ctia bdo Ngudi Viét in tho ca tung cdc chép bu Bac B6 Phi, Giai Phém Xuan Mau Ty 2008 cia bdo Ngudi Viét in nhuc ma cd Vang ba soc dé trong chau rira chan, r6i dén vide tén béi but Lir Giang viét bai “Ké phan b@i” nhyc ma chinh ph Viet Nam Cong Hoa va cé Téng Théng Nguy&n Van Thiéu la tén “ac 6n cén ad", rdi dén vic Viet gian Tran Van Chi, phd Téng gidm déc bao Viét Herald tiép tay cho Viét gian Lir Giang va Viét gian Tran Van An lén truyén hinh 18.7 VAN-TV dé “dau t6” chinh phi: Vigt Nam Céng Héa va tuyén truyén cho cng san Vv... thi bay gig’ nhan vat ma c6ng san nght rang c6 kha nang tao khé khan, rc r6i cho céng dong ti nan, ngé hau tao I9i thé cho cong san x4m nhap va gitp Nghi Quyét 36 bam ré sau vao céng déng, khéng ai khac hon la Vit gian L8 Xuan Khoa. B6 [a ly do tai sao Lé Xuan Khoa xuat hién tai Little Saigon Thé thi Viét gian Lé Xuan Khoa la ai? Viet gian Lé Xuan Khoa