Vous êtes sur la page 1sur 31

ConcepiFinoce

Concepl Finonce

opinia i rapo
z badania jednostkowego sprawozdania {inansowego

splki DFP Doradztwo Finansowe s.A.

siedzib w odzi ul. strycharska 24 lok. 118

za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

d' dia 09

ca 2014rku

9t!!!
NlEzALENEGo BlEGtEGo REWlDENTA
DLA RADY NADzoRcl]

WAlNEGo zGRoMADzEN lA AKcjo

AR

lUsY

sPoKl DFP DoRADzTWo FlNANsoWE s'A'

Preprowadzi]iy baddnie zdlqoneqo jednostkoweg pldwddid fnon'owego zo


2013 lok spki DFP Dlddztw Finrnrwe s'A' z siedzjb w odzi, 93-521 d, Ll'
strythrlska 24,lok' Iu' no kIe sk]ado sie:

1
2

wplwdenie

spwodania fnan5oWego

lans spotrdonY na d e 3112 2013


akyww pajyww aVka isum:
b

istmt

ktry p nrriE

a lok brtowy d 010101]


01]. wykazuj.y strat nettowwysokoc:

ra.hunek yskW

]1r

r'

r' do

PnJwienie m]an w lapitae (fUndu'u) Wasnyn a.ok obrotwy


od 01012013 r' do 3112 2013 wykaujcc Wr{ kaptaU

ra.hunek pnepyww pleniny.h a rok ob.otowv d 0101201]


l. d ]r 12 20:L3 r Wykau]cy Wro5t 5tanu odkw pieninych

ddatkowe nlorma.jeiobja.ienia

za spo[denie godnego obolvizu]cymj pep5.m sprJwodan]a rnan5owego ora


sprawordanadiaanolc odpow!dany]cstZandsplk

zand 5pki or.z c'onkowe Rady Nadorcej s rbow]a do apewnienia, Jby


spraWodan fnansoweoralprawdai

U<3wie dn]a 29 wena 1994


p fo )'waneida e ,,!stawo

da no!.i lpelnialy WymaBan a plzcw diane


o ra.hunkowo. lD U 2013 Nr 0, p 330, 613'

'a.hunkowolc"

Na'ym ladaniem byo badane Wyraenie opni o ednr. WYmaga].ymi


rJloWJn a aada 1plLyk) ra.hukwn tac lprawodania linansowego ora .y
uetene rasno pEedstawia ono' we WV5tkch islotny.lr aspekta.h' sytuacj a]tkolv
f]nansow' ]ak te wynk finansowy spki oFp Doradrw Fintsnsowe 5A ora
pGWdow. klic rahUnkWy.h l1arwi.ych pdaw]ego 5podzen a

Bdd d n ie prdwozda n ia fi nansoweqo

1)

peprowddzili nystosow nie

rod]aiu 7 ustawy dn a 29 W2enia 1994l o

do po'tonowie :

cthunk.|Vo.] (D U

01rl

Nl

0,

]]0,613, pn' m ),
2] kra]owy.h *andaldw lewi] l nan5ower' w\'dany.h pne Kra]ow Rad Biegly.h
RPw dentw w Po s.e
3) |odek5Ulpek hand oWych'
p

raplanowalmy peproWadili!my w tak sp.sb,3by


Uy5ka la.jona n pewno,poWalaj. na wymien]e opin o sprawoidan !
W 5aeEno!ci badane .b.joWalo 5prawd7ene poplawn!ci aosoWanych pnc
spkq DFP ooradtwo Fnan5owe sA asJd (po ty|i) r.chunlowo!.i naclcy.h
9a.unkow' 5pBwdenle W p2ewaaj.er mPze W lpsb wylywkowy dwodW
]ap5w knqeowy.h' ktry.h wynkJj .by nforma.je.wae W spcwo?danU
l nan50Wym' jakitJ.iwoce. 5praWodlna f ansWcBo'
BJda. sprawodania

f nan5oweg

L]waJv' . badan e do5tarczy]o wysta(a].] pod5tawy do wyraenia opin

Noszyn zddhie, zboddne sprowozdanie fnnnw' we wytkich itohy.hospektoch:


a) pedawa ieteie F nform..je (totne dla o.eny sytua.ji martkower
iTinansowe]5p[ DFPD.IadtWFinansowe5.A'nadze31]22013rofu, jakte
]e]

wyn kU fnJnsoWogoa rokobrotolvyod 010101] lkud

]1'12.2013 roku,

wyma3aj.ym asto50Wana a5adami (poykr)


Echunkw].iora na podstaWie prewidow. spdo.y.h ksig r'.hunkowych'
c) ]c Bodne lvpywaj.ym na t.sprawodan a Tin.nso
ipotanowen am statltu 5pk DFP DoladtwoF nan5!we 5pikaAk.y]na

b) ostato 5pond.ne sode

Nie

g]aa].antree do

prawdrwoc]nete noic]

badanego spEwodania
fnansowego Wra.amy Uwacq, n.lyyka opisane pne a'd w sprawod3n u zJndu nJ
nwestorv] inwestowan]em
nrcna.h 15 16] omz na to'
'e
W nstrumenty fnansWc jc mo wy pny a.Pn U wynqpWan a poytylvnych tendenci

chalaktetre kaptalowym lopisane p[e zafud


w spraw.dJn U aduna stron e 20) Tond.nc]c l. pow nny me pneloen e na
''V5.k.E.nerowany.h pEvchodow iwyn k l nansowe spk WdU'ykr...3U'
rykWych

w obnatre nwesty.]

spruwozddnb z didlalnocijednlki jel kopletne w buieniu olt, 49 ust. 2 ulowy


fu.hLnkwki
r vone w nin inJornocie' pochodzqce 2e boddnegr pfuwozdania
linansweqo, sq z nin zqodne.

(lUWV bieBy rewident

peprowadu ajcy badan e

l{"k'

W men

u podmiotu Uprawnioneco d

badan snlawoda f inan jwv.h:

l)t

ur^

tbn..pL

F a

Ul' Ptkowska

*e

AU/

270,xlv

'

n
p.

adlo
]ok 1403

Concepl Finonce

Raport
badania l'ednostkowego sprawozdania

f inansowego

spki DFP Doradztwo Finansowe s.A.


siedzib w

odzi ul. strYcharska 24, lok. 118

za rok obrotowy obejmujcy okres

od 01-01.2013

r.

do31.12-2013

rapart

llic
noici
spo2

spkj prowad. d?a. o!


?

ogtnaoi

odpw]Ed]J

ob]t.j akt.m nobr;lnym

notJranyRep

bgdanb

kd,!*aq.!,

'pqdaa

p|ak.yjne] rk3

jrcrow.a

n3h woom Fko

pk;

odnawg umowy spi

ZbgnPwar.k;Lpkelakt
)oanDuenkmsduReioiowegd.odi'dmeuod,

^Nr544/06)

xX Wvd]a cospodarcy (E]owego Re]e*ru sdoweco

dn3,

futego2006lolu Gysn' aki

xx lls Rcj (Ry00r66y0v. W re]ene gEdsb .W Kr:iowego Rejenlu

,9010, re]eD.i3 !p|k

LD

sdWPgo

DFP oo.adnwo F]ntsnsowe spk:

oo7 mku N3dwy.ine groad.i. WjPnik DFP Dotdwo


Fintsnsowe

spkiocEn?on odpowPd3lno.i pod]lo u.hwJlq

0y032007 w spEW

DFP DomdWo tiMnsowe spki o8ranoon odpoued.ia


W splklA

jkyjn'

kdt

bd, e

d aa pod

flm

od

DFP

wo finansoue spka

riu9a Wod?izl)jg.W' ]J.ll3 L]pkP, Rep A


DtP Dladwo

Fi.nsow.5PkaAl.yrn. oalawpn3 dniem

ra]enr! pnedsbo(w prwadocg pn. sd nejonowY

d a

ion

Akyri.

l.11

tr4000

pajdiehik' 2007 roiU do

od7 rd cia WLod]' xx

Wydi.l Llajwego Rejen.U 9dowego GygmtUE prewy: tDxx Ns REr (Rs/0195ro7/ro

Pontsdto]ednok3po5adana$pu.edokueity

a] 3kruany

wps

16'04.2014r

qa

ar.ereidi:hlno!:

KR5 pod

i!.cm

rdna

kaFwym Reiee

b) iumer

dentyfikts.]ipodatkouP]

d lu.l

idcnryfika.yjny

dia'd

doWhwego le'e{lu r.n: poo


so5podalce bdDnJolJ:

pue L]nd skarbo y

].{lnok' wYnfui.ym , utu

i. dondou -kesig

dtalnotuW' fUndU'dW podobny.h nstytu.i

pooda. formy

Ud e 3n 3

fn3[oBy.h

krcdytw

dJ: noi Usllgoua' gdje


W!oeniem Ube]p e.,e

f!nd!9w emeryoInvch

Wpa

pl.wadenD d]ts]noni

dllajnoa ho d]Bw finaoWych

000029D214

R"@ 1bqfok kdnqeawqa sp@wd@b

lno

da

ponaa daano
wspomagajc EUcr finan'owe, wycenem ubepiecc
i

fundu'w oeryblnych

dialtslno! zwiam

'df,

iem f Unduam]

wyna]em anda]e nieluchookiaiwasnym Ub d]erawionYm


dialal pEWni.a

dialalno! Jrm.antralny.lr (head

4'

pooltae doredtwoW

ekesie

offi.a)

holdrngW' :

Wa.eniem hodngw

prowadenia dialnocicospdarcej

ndenia

WedUs stanU na d e bilanWV badana ]ednostkaje5t]ednostk sprawU]c kntol

nad nnv ]edostkam ima obowzek spoEdenia skonoidowanego sprawod3n

linansoweso crupy kap talwej la' 56, 57 i 53 Ul)'

5'

organy reprentuj.e badanrednok p2ednaw ]s nastpui.o:

3)

w skbd za2dJ spki m dre ]1 grJdn a 01] .oku wchodil]:


P.ees

zandu

RobertWa icki
ceuarYNowosad

w trak e roku obrolowe8o wnpway mitsny wlkad e zaadu


wprowad?eniu do sprewodanL

b) Na

fi

anow4o splki'

d]e 31 gludnits 2013 roku

oE na de EkocenD

badtsnia preWodana

fnowogo Rtsda Ntsdoroa pre.owala w 5kiadie:

W takcie rokJ obrotowego


dokhdniewewprowaden

6'

PlWadenie

ra.hJnkowy.h

trrystp

zmiany W skladie Rady Nadorce', opine

do splawo&nia finansowego5p|k '


W

bad;nejredno.e w roku 01] pow].ono sp.eIa

e ko

Ja.ekWi.ewsk wspni.vsp.]'

til"

Rapa z

bdq , dq

rcwod |hrfrowTo

aveqa

Kapita\ wlane k'bltuh sie ntepui..o:

NJiEwdlryil hpiJ m$'1o{! Mtrtrd. q.ni!)

t{"e,"rlfo.

d, -{,q-ry

1".' ,."";i,

'.'""fu

-'"..hl"""".,".,.)."J.*
w
nepodzenV.h l.j]l
0,32

'

kwo.ie, 2043

lGdts o

pnycy akq

n,

600,00

Mon]nomjn3lnej 0'10

te posiad3i

d?e

'

i s

nts 20436 000 lwny.h

Wno! blansowa 1akcj wynoi

Wyte]Wvm]e|jona kwta 13pfuU podftWowego wykaana onala:

w wysoro.krconP]w Jmowe

pkiiwpanqdo reFru pnedibircW]

.owadon wedUgwvmaF

jenw.J opla.ona,godniean ]06

godnie

3 ]41Ksh'

309 Kslr,

odpow adJ wysoko. okre!|one]Wan art 303 Kslr.


nych w puk.i 3

loku brotowym 4'5 osobV,

i4 ]ednoka zavudnia|a aedn]o w badanv

w roku ooodnim 7

osb

U.hwJ n.1/0]/2014 Rady Nad?orc?ej z dna 31032014 r. do obowkoweRowwietle 3d


64 uawy o E.hunkowoc ba.]anra lpWodan3 fn;nsowego

rok obrotowy

wybmny ona podmiot aud}oEkicon.ept finan.e Audyt

RafalourlJc

siedib wod

pe KErow R;d

egN.h Rewideitw.

godnie

iDoEdWo

podm otw uown]onv.]r

Ra t } bfunh kd6*aqqa sp1'adrd! ,fuoq.qa

l0

diD 11lwio
B sied7]be B Ua Ra.hunkowego plow3d.ego ksgi la.huilow. badanej ]ednok ora
w s]ed bie podm otu bada .eAo Woke]e od 1104 2014 r do 09 06 2

11

wno

podm

01audfotrk,

reu denl

R3fu }

DU.ka., 1il rej

nej!7e badaije' 7godnie ? umow il4lB/014

Uda W b3danU
56

un

]ak

'

iprEproMdD.y

bad3nie

u06 tr [Pn k stb ([

]ego

jmie.iu kuaowy bigy

ewid 10917]

sk3 1nl

ol.y

oiwbd.i. e pDsbj na3 anjod badtsnerred

4 u5t3wy dn a 07 m3F

2009l

o b]egy.h

rewideita.lr

upwn]o.y.h do badania plawoda fin3nsou.h oE o nadone

pubL

anym'

k popncdz3jcy byo b.danc pne

Rala Dulkaa oty'atoopii bjJjn.nem. obialnene

dotyayo tcgo,

dial3lnoi splk

a tendemF

d]a]noni o

da'a moilwoli

kortynD.]i

WiEne s bPpocdu]o kon unktur pJnU].

m;i WpW

spEwod;ne to ofto atwierd


hM tr620B zgodnew:nr7/0lr zdi02 ipo
kry e

3]
b)

'oorewE
'ojoie

nnym dok!mPrtamiWRe'e Ee (Rsprow:donym ptre]5.d Rejonowy dJ


d

Gospodacy KR5w dn u 03

L]'ed'je skbowy w dniu


owe

poda.'zgod

04 07 01]

07 20t3 r'

bc.y rck obmtoq'

podpianP poe z3nd i osob

a. 45 ustawy o .hunkowoci, kadas

!Vplowade . do spwozdaia fiansowego;

b 3nU pondonego na d,ie

]1l2

01]

lJ.hunku yslw *Eta rokobfuwyd


. wykau]cego nmte neto w wysoko!.i

ktry po {ronie aktyww

01'0120

.ntswienia ran W kapb o lfudunu) w'snY a lol bitwy d


01'01'201]l' do 31't2.2013l wYka?uj.ego Wao$ lapiau Wasnego

c.r]!ik! p2epVw
31'12.2013

odkw lph!

p en

jny.h

wykUj.e3o mncniie !anu

dodatkowy.hn'om3.' obFnic

odkw

picn]ny.h

Fapan

15 zgodnea{ 67
lachun](owe

badqab

5p@odr o lhera||4o

Edn'&ow.qa

unaqo E.hunkowoi.i]ednonka

i do(um.nv nanow

Udotpniab.Bamu prowadone

spozdena

Gg

o udie]la nrorm:.j

niebdnych do wydani' pin ibje8E rw denta o btsd3nym Tlawodaniu fnnowym


N e

wYp ly ogreni.en a ?akesu badan a

16' Pondt kierownik

!ro

"

]ednok,

.hunlowo'

nyl w

d;.e

bdo" "

kompetnon, prawidowo( aete.on lpwodan]a fianowe8o p2Pdoonego do

p'.o_d.1. d'

J Io

'

b) Uj3wnien w infola.]i dod kowej wnekich obowa kolespoiduj.y.h d.

nieDnienia nny.hdanego5podalc,y.h'
iF|on]owewvn ra aceelowodan

''Nnre]s

Dpo

dokumenb.i rcbo.ej, Wymag;rej

Wplywajcy.h istotnie n3 infolmm]e

loiowe

fnan$wFo'

p'a

podsbwie rewiyine]

unawy

osowny.h p.b bJdawcy.h w akcs]o Wiarwodnoi

ra.hunkowon'

godnoc],w tym poy.ji

dom nUj.y.h lwotowo'

b)

poomu otno<cilnaloegopnerbeggod3sprawodanaJnansowego'

.)

wodowego osdu p{ b egcg godnk da2e gopodarc7ych opeE.Fm

d) *aiu roa.hukw tytupdatkwy.h .h godno. danymi dek owanym pEe


badai ]ednoi|c' hlo aowiy pod aw do .h !].ia W Gga.h .hunkowy.lr'
(lJ.we wie|koci berwgde i wska'iik wBdnP .haEkteryU].e wynk bLanowy
]edno.tk]ola]ej sytua.] J]tkowa ]finasw

a rok

obrotowy dwa laia pooedaia.e'

Ropad

Wynjk diaa noi gospodarce],

finansoq.h.]raEkieryUi tabe

tafona

je6*awqa

5p@wdoab JhoTowega

e i

5tEt, blansu ola Wshn kw

akre podtsne

Aktwa, danewws.u chunkowvmbokrslniem

njP]]

.tek'':

GEfn L Jltiwa pnedaw E

na{puFro:

tutq|t bqdanajednT*aweea etowadq ataqo'avcqa


Pasywa,

danws.' E.hunkowvm

aoklgleniem s.'ek

'':

lt

'ia
6rJlan'e

pts'yu3 p ]edyaw d] \ nanpJ].D'

T\

Rd| . r9dq

crufi.,nie

kd|6*awe9o

wakyach paywa.h pd aw]ai

m any

'pawdorb

tru&@-"g|

n*ipUJ.o

Ma]lekl ldlanna0anD

d;nym]

wynk;i.ym

nts s}t!a.]

]edioki

irohio wpywar ntpUj.e poy.je]

J)

Wartoj ma]tku oge wik'ya sie

z ek!en]e o 71,5%w

aktyNa

osUnku do roku pop2edn ego,

tdae *aoW 64,2%.ajego

w ce U

ogn.a kony. .konomkny.h.,yni

w 8fupi. majtku
\ t] o D'6%
''
w nosunku do roku za12 nnje)szen| Uegy nae.o.ktkotermnowe o kwtq
356'9lys.

d]

''.opwodurejego

maitkU rednoki, Wrym iwty.]e dUgotglminowe

wpo*a. a|.j iudiaw utymywJny.h

332,7 tys do672,rty5

'

natomian Wik'y]y sj nWey.je krtloter]owco

1'116'0s

w pisyw.h biansu JW;gwE.a Wiksene kwotykapita]w wasny.h o

tj o

Wik'PnU
Udrts

30'2%' Pny

pd*Jwwym]

ly! zl'
hy owLsnym kapbe
wfian.owaiu ajtku ]ednok ia.]
2

31s'3

bianlowywyn n 96,]%W nosUnkU do oglne]Uny!rtyww'

finqniv 5q bow+ana lPe.wy ia oboaJna


o 76'2 tyl n, 3 w qm mniPisrenu Urggr} rerwy i
Wik'en !

eg] obowibnia klotkoterminowe

wy

jpk .haEkte.yU]e.i

mek tMy fin aje


f nansouano take istotna

ajtku tNaego waiyn

odka] PnJdto whsnymi odka]

{eaiatku oblotow.A

Rqd l bqdb Ed&lwqa 4rto?drrb lhanow4o

Rounek zysk'w i tot tw ty' .]')

l.hunkoqn zukr]enie

setek zt':

fi;=;-------]

t$!

!u!!
t!!,1

i *tt

\f

Wl|arujc nJ

o!*n.ie w rokJ

obrotowym U]emnego WYniku

R!,} h4furb ndrtawqa


eementW chunu yskw

pnedaw a pon

sp@qdoab ,noTowega

]irat

k9tallucv.h Wvnik finansow

sy Wykre.

$ret wlon. .572,7 tyj

apan z brdab Fdn'&oweqa

2'

4trgo

|haraw4o

omwjenie analDv wkaikowej

o.igiita W.oku obrotolvym

rapowod!]e'

ie

Wynlc

wshn]k a ten okres oyimJr

net. spaed y
Wsk3nik leitowdoni hpitts]w wlasy.lr (Ro' 9olowil 5
19'6r%, podchl8dyw 2012 by{ na poiom e 13'31%
Wado u]e. V]sktsnik rantouno!.i

2'2 Wka'niki pYnno.ifi nansowej pnedawia| ie nan.!ui.!!;

\"N

Fapqr

badanq kdn&o||eqa

qrc!dan 4l ad2@-4

Powia]o pwy.zyth Wsktsinikw

pod;nym wsk3nikem plynnsci

wylpwa. w]dnoi.c

W tcminowym rPgUoMniu wYmaga.y.h obowia

be.ej, bd.ynj
re..j? Jrtku obrotow.8o do obowD krctkoterminowych wskuie na brak
-l].c

Wan k p]vnno fnanowej w 2013 roku

Jkaho

!!sk;iik h3ndowP] dolnoi mloenowej pnekr j.e 1'0

23 VJlka'niki lotacii predawiaj ienaepuico:

Na

piiolt

nodkw oblotowych ma {pyw

0brt naleona w dn a.h wyduzyl

'ybkoj

brctu

naeno3mobouiraai

100dn]W 2012lok! n313 dn loku 2013,.o ne

]enawnlrem kotyhym Ma toWik syduonym kredyrem kup e.k ' Wsla'n


obowiD wyduls] ! 132 dn]W 2012 rolI do 203 dn W fokJ b3danVm

sphtY

9yb|on obltu n]odjciami W dnts.h rob.j obowih w dnrts.h ne


u.kazu]e iae.how'ni optymalncj rwnowag dn] .ob.]i, w odniesiiu do nae'noi
PorWnaiie

Wskaiik p.du|tywnoiaklww

udo o.enyefeWno go!pod'lowai

wyo'.y 0'0] ilormur., c 1

aJBaoWamco ma'lku prspotry o,02

]'

mtsjtkiem

py.hodw

'
rcn wsktsnik n:jtlochon pnydrodW

odwlho ws|anlJ produklywnoi.i


cspneday' ktry bd. feja.] w;rto maj*U

do |Wdy

pr.

kapit.lo.htooi. jptreday

r\)"

Rqpo . bqfua

z4'

jebu*ava

'pa@udoab

fuoTow!1o

omBienipor*3y(hwlanllw'

2'4'1' WskikidoanalYpoziomjipionowejbilanru.

L]wag WEca wskai|

rceu]y blansowana", gdy W5ka'nik


'zotcj
iktyww twaly.h

spra fymai|

rWnoM3fn3nsowei]ednonki,.opotw]c.dabkewkanl'zot.'PgJy'na[owaia,,,
gdy: obowana ]edonkinic pnekram] poowy kapi!'w walnYch'
na o4ab

ei]e p\on]

*otiie poqe]

1poplaniUrcboWtomadono<iakumUa.yjne
]

to klkstopiWc

'edno

mod.

a lvmptomy agro.ena

dono.dnoej ?agroeniJ up'do.i'wskU. ru powana kptalu


kpita]u ob.ego m3]tkie ]ednojtri W badac] jcdno.e w w
utymyMnts

tych

wpywaj

n3Bowejrednok

W5kank wary8odno. kedytowej

Poka

c,yl n.

wslanikw w pdedriJ 3 Jt

Jnai,gnema zaAlociiJ(ontvnIa.j

d 3a

no

nts

poomie By

wasnego

Rop

bda

fd16*owe9a

'prcwdqrc

rnqn5awqa

2'4'3' w5kaniki pepaw pienie'nvch.

Nadwykts

lnn!wa coioj od ?y+U bi3nsowego odwieI.iedla eiekry

3now. dro

ltaqk

Wrotu kapir'lw

gospod3row3n]a

ob.y.h A n.hJnek pnepvow p

d'ialaio operu.yjnei wskauic na n.avwisG slq do.lrodow


pDnrej 1'0 pdwgdE, P pr4
]!dnk. Wsk''nl gorWkWe]
dtsny.h pneplywa.h piiiqy.h d7ia: no opelJ.y]nei kdnBtkJ ie W sbne !p..i
dolya.ej

obowmia W

okEiP mnejsm od 1loku odwrotion

po omu gotwkowei splts.a

zdolnot Jednonl
(w niemienionYn

dr

kbhie

no obow D ? p'ep\ww

swerde

'ny.h n. d, .d bi

'isu.

mku n:epnv po

lontYnuow.nia

badanvm

ksk)'

L]wgdnahc W5k3iijk dokomne] am

sptwo'daiD

p en

tego wlka.fu jn wlkJk

fin:nsowggo

],e mmowypuj.y.h

4 cloiomi.n lniBow.j orJ wyn


Fljc anpiy p

od.hyL

'ku.l'

ytu..]J]d.onc

k]

hdanJ

upwania d

niad3 kontYnu.j rjdiJ' nciw


badaiym ]edn3kie
ekonomano

n ebdna

jes

- fmBowy.h, t]

Wskankw lilWilc,

tukury fianowana tsktyw4

dw]grnaEowejolaprnno!.finansowcj'gdyzv'Ui.rJfin.nlowa].donknr.nwpEni

odnolow3 nJ ey puy tr'm fakt, . ].d o!ka

dodkowe]''

o swei

do]no.do

iformowa3 we,'Wplow3den

do infolmm]i

l ynE.] daanownamienonymDkae

L\tr"

Rapan z bad|b

1.

o.ena

raw

kda$eaw.a rcwda

rna$cwe1a

id|.woci osowango svste m0 kigowoci'

1'1'Xsigowo Jdno

ki'

Kgowoi flnkc]onuje m podsbwig


Ra.hunkoBojci''' atwerdonY.h

pty

obowj. od dn;
!]to wybEn. pne ]cdnok ;]tern;Wne
m reBuly, metody

a)

Wy.eny pnY.hodw' .o-hodw i $a.w biaisoBy.h

po

procedrry

aeg]nych poy.j] |tywW

ipajyww' lwn]c aada.owanb odpisw 3ki$lj.V.h Ut.3i wao.]' bdi

b) umbrya.j] tskiyww

tw

ptssyww' o

a!.ente a inwebrya.j

W formio

weryfika.j dDkumentw ksigowy.h,

twozents

alad

na pyeobowiDi'

o ra.lrUnkowo. ) i rePM nts

d) Esad

reeMowtsnia

1'2'Wakresie

.]

'aegy

]e]

35 ,,d'' uawy

pnynlo ko'ry,

wbinsP nc. Wyniku f iansWgo nJ oy


aktywowan; prsry pot.en ttJU odrooonego podatku

rawidlowoci noso

redno5tk3

la('

Wa

ego

sye u ksigowoci biegy pdwi.da,

pnenegaa.go

ie:

o.,wtymwp'ednjocje

plawidowon otw. a k5gla.h!

b)

k5ig rachunkowe proWad,on

bad3ne]kdnctk' p2y

uyk

ydtsniu pro3cmu fn3nsowo ksi8ow

weEja 13, nU.eBo do ewid.]i wynk.h pcla.ji 3ospod .y.h bdtsnej


wfolm e 3na i.no syntetyone]'

spolk]

opge]e gBpodoe ewiderc]onoMre


9d mPmoriau i Dironei wy.eny,

d) dowody

'dlowe

sprawdooikwlfikwanegodne3fr

do Ji. w
1

kgh EUnk.w}.h

J 1pkt6uawyo.a.hunkowo.

1'3'W zakresie abepi.czenia dostpu do infoha.]i wynikajcy


idowodw ksigowY.h ot a po

^\\\!"'
\\

Fo'N."_''o^

'

byy

z kg

EUnkowYch

Rlan

Ldaa! nJr!*r!lg, arqdqa lyTaveqa

!ed]be ]edion|j plwadl.cj ksigowot spli, aby oslby


mialy do n.h dopu' Wymogj okPnona W ro]dia 3
'ochronJ

b] pncchoqwniE dowodu ks8ouy.h' |sg .a.hunkowy.h i spl:wo?da fnrcwy.h


dokonYwane ies w s]edz]be 3]ut Ra.hutrlowego pllvad.ego spl3uy spolk'

o oky prF.howyw.i'

4da

o EUnkowon'

t]:

ooitku loku na$epego

od
nok e

2.

d.iych bylY

obloto

ym ]edno$k

jen

rok

la enda[owy,

olle5em plawodawaym miPsi.

lwentaryzacjaaklywWipaYww

iwe bacja aktyulv palywwzonaa peprowidona do


6 unaWy o .hu kwc
) \t

drode sp sU

drd,a

biJnsU roonegogodne

l.

nury

weryf!a.j

!'

! ew de.y]iego iWy..iy:

lo t7en a mi.]lyo|lcoWc . d, e 3112.2013I

k3pit3ywJ9eMd,b1,0Br
ego

nwi..d'a

siq] c ksNira.hunkowP wn dokummb.i

13ch!ikowon ] *'.ow

Ahywi b'diig

owia

oie

ir

b ]ansu

3'1'1' Waoci niemalerialne

sta

podku do.hodoweAo .

.n ]1

oW. po.rnawc do

podn.w'] d ponadzcniabadtsneo pEwo,daiD

ptrdi

prawne

wvsokoci

2'74% b |aow suVa(tvww

12 201] r

eden.j

i jn5ow.Po'

Rp

a)Wado n em l]alne

badanh

kd|6ea9e'O grc|\h

lnafrawega

olaWne:

W&tociniematela ne ipEwne spen a]]

kMel

unawyo ra.]runkowo

kft

2gUor)'

wykano W n.h wy.nic lntoowane p1e ]edno k, nJbyte pwa atkowe'


penaaone d

*Jtowej dlaln..i,

byly plaw dlowo amortvowaie b a

utata

dD

no do pnyn'eia

koay. ekonom any.h n]ewynpia,

.Wenbrya.F WNiP on'la pneproMdona

form e ich w.ryfikacj

3.1'1' lnwesty.je dugolerminowe

5unowi one 60'95%

lansouP] suy altywW

]ednoka pos adts nweY.]e dUgotelm nowe,iako akje spk]Dom Mak oukiPrspectIs5A
Posadane p2e ]ednonk, Eodnie 3d
wv.en ore

batY m

d e bi

ts

] J 1pkt

Bwy pw]dowo w

17 uor nwonycj d]uBotnowe

wao rynkowej'

1'1'4' DUgoteliowe'.'icenia midyokr.sow.


stanow onP 0,47%

b]

ansowej sumy tsktywow'

5a to .ltywa i\UU odroaongo podatkJ do.hodowPgo, na aono d ujany.h rn.


puej.iowych' pom dy wafroi.i biaNow' a podkow dotya. aktua[a.]i wafu]

Ropol . bada

Fdre@?go qdanh finqfrawga

papjerW waJto.jowych' wynaglodre ina noyh kladekUsora odpjsw aktua iu]ocy.h

3'r'Akva obrcbw wvka

w bibNre

.tanow ]5'3]% aftywwoge': tego p{ypada na:

3'2'1.Naleno.ikllkoterminowe
nanw a 0,93% Jkvww idtvca aleno od:

ymtsganP]

aphtY, z a.howaniem oronolci 1art. 2317

i7"a'Uor) stosowne odpiyaktualuj.c oft]y


ope.yrny.h odpisy utwo2one by]v

naleno Ponadtow

ua

dokon3ne

uwz8dnenem nopnia ryyb'j3ke w'e s dan

enD]eh tytuU podkw, dota.j,.el, ubezpicd polecny.lr

fgJru]e kwob 19361,24

dotyc.3 nadpaty wpodku VAT inadplaiy podatku od

ne

w.iar po,oiay.h |otw

Wynpura pzedtswnione $|da

t!1UlU spnedtsVdokomne p2e

]'2'2'lwe{v.je krlkotermiowe
nanowa 34,90% a[tww

obeimuia:

5lodkipiie'cwksi*Jyinwhlyowanc,'Jyndkwp

]okach ba|owych on'ly potwerdone n. di blanowy prE b ki obsugukc


]ednos! kltkotelowe akwa fia|owe w poo ay.h ]ednonkeh obeimui akcre
i

innc oaoie4 wtojciw WV.cnjoo Aodiie z uol

Rp

bda rdn6daw4o

'@dqfla

faqn'alca

3'2.3' Krikoielminowe rozli.zeni

Bieg nie wnosi uwJ3 do

5243szr.

ej puycj bi3BoWe], gdy]edionka

u Wy5oko.] pypadaP] na naipne okresy spnwodawaei

witsrygodn e aktywowaa ko?ty


Bdnie pDy

podkejenem,epryly.eiiebianowejpnaPgnv.hskhdnikw]edno

do nadzdnY.h

okre oiy.h w

4'

rasd ra.hunkowojci,

wvn]kaja.y.h

tVmiesad'i

kaaosowala

uawy o r:.hJnkowo

asad

pViete o itvcP chunlowo]'

PASYWAbada.go bilansu kgtahujsie nanpuj.o:

a'lKapilab
cyn

wasne ogdem

kwotG' 3'1'29

4'1'1' l(a9ita (fu ndB pod,lawowv

wykaDny godniee anem faktyanym iplawV okrelonYmwai( ]6


spein a

4m3san

a ksh

4'1'z' Kapila

(fu nduV)

aea!owv

4'1'3' Poo*ale kapitav (f tndu']

r.eeow.

4'1'4.wynikfinanowynetoloku
pod9taw e ,dade
.hukwy.h

ie kwotowo,godiy

|124L 996'J3| l'

gospdey.lr,

U]tych

wyiiken liiaoqm ijEuru].ym

w ru.huku yskw

4.2'ob.wiaia i rcerwy na obowizania

sianowono3,72%bi3nsoweisUmVpasvww

teqopnvoadnts

ochodowy na dodatnie rni.e pu ejlciowe ostaa ulaLna

unkowonliadod

nte

Rpql

5'

RAcNUNEKzYskW

bqb\b jtdl

*avqr

'pdao

jrawqa

sTnAT z

rwawcY' uwgldn]ed]e ponanwie J' 47 uitsWy

5'1.PzY.hody

5pndaiy

nwnane ii wyno*

5'1'1. Pnv.hodV e 3pted.V pldJktw

osiBn]te w rcku

obloloqm

PychodY netto e spnedaiy prodUktWs lutatcm nea ownej ifaktulowj


n

uea odbolcw kajowy.h'

ply

oym .lr godno! Wrygodno!

annPe

cdY' chowaio U$aWow 3*d memor3]u wspm]ernos.i

jc

plaw]dlw

unalona ]

{15s32,4s)n.

Dpe(

pon esionym]pnPlcdno*k w rcku oblolouym

5'2'(ontv dia]alnoa.] operaryinei,a lok oblotowY

o{.ywspNb
ndtrdny.h Jsad chuilowojci, w tym

n'dy mem.rbJ,.o b egry

nap

badofl

Eh$*aw"qo 4lowaddk lh1rya|ega

dn d'r! o op_" , "

Puycho

kszly dziaalnoiperacy].el na pEeromlelat

s'3'PuBbe p.zy.hody opevjne

Zysk e by.a efin'nsowy.h

odkw tway.h

nad

aktpw tw.y.h ntsnowinadwyk pnychodw

wvikJiceco

opPE.y]ny.h'
Jrt 7 J ] Uor.

kwaifkowanie dod do poonary.h


Ustawowego Jkau

5'4'Pooaeko9tvdiaa noci opeErYjnej.yni kwd


a to gwn]c

spzeday

waoi netto spedJny.h odkwtMry.h

stwerda pEw]dlowe
pny.lrodW

odpy ktuJ] Uj.c wt na noni

Powys4kwdyDfty2ebwon

Rop

bd

kdn6fuw4o

'pwad9rh

jnaEawe|a

5.5.ptrychodyfi nansowe amyk.i si kwot


i obejmuja wiaryEodne ko2yciuzyskane pe ]ednok opera.i] lintsnsowych lku 2o13,
W

tymg]wie akUtsla.ia

wanoj jnwe{y.ii'

5.6.(6vlinansowe
obejmuj

iapuh.e ope'ac]e

f iansowe.

]]1

5'3' wyik nnasow}

bruto

w rachunku VskW

NT

ptrychodw ko'tw
Etwyn ku u driablno.i dt

pouwa

a na Jtslenie ncuruj._co

brutio w kwcie (121o or5,7g)zl'

Papad t bdh kdnTeaweqa

5ppwda

|jnaEawcao

PoDSTAW oPoDATl(owA

6'1. PnekYtakeniewYniku bfuto w wynik elto

Jkres]e lorice poda'kowvch biegy polwierda ,godnoj

pek

'con3

wyn]ku bruto

e]dno !e,'oodatkowy ilrm&Fmi obinenm",


nkowo.] a Nr1duol, ph2'5 D]Ean
Powv'sc l'ae]e,

k3

wgdu da Wvrywkow etod badaiia' ne a h akteru

tsUdVtU

NI\

IW

Rqpan z bado

7'

Badania

Pozo ach

fdn$eaw4'?vca a|0o66q,

c.is kadowych plawozdaniafinansow.go.

7'1'Ra.hUnek pepYWw pieniny.h za rok obrclowy'

a'

RehuneI pnepYww penny.lr spondony,gdnie z


W pobWiarygodny, pDw any b

bnsem

ra.hlilim

P{cpywy piPn]ne Wskau] n3 mnieisei P .h *anu

43b !awv o ra.hukowo.i

yskw i nrat Wykauje:

i.

d. 31.12201] r

ai. kuot

7'2'zeawieie ian w kapitalew


lcdn$ka komp ehie i Barygodn e qa poy.je k'ttur.c Wik

o ar

34b .

'sod

,.

brd

7.3.lnf olacja dodatkowa'

nformatF dodalkou3

obe]u]ew

inlorme]e obia!iieiia nfolmaq

nsowPgo oE dodaltowc

dodatkowa tswera

erbdiy

-lfes d3ny.h

]owny.h z:warta ].$ tJke infomeia od enia.h .]otya.y.h


obmtoWego ore

lednok W

podn.w

7'4'sprawodanie zandu
sp.awod3nie

lb]egych' urtY.h

p'el'k.cniP W
dochodoqm' ktre bieAV D2edaul

dzia|ainoci Jednoki'

dbalnojc b rok obloloq speln3 wymog

dn3 29 wnejnia ]994l. o .hunlWo' 3 nform le


godie

aboWv.h

okejo
icbw. dtsne W

nm zawa c

dayni ,b'.laeeo spEw

pro.e.]ul w

Dbrotowy nie ujawnio|o

..i.h

rok
puepiu ptB.

bad3n ts p13Wo)dani finnsoWego

]ednok obowru]acych

wpyw: .V.h na spwodanic faisW'

7'6'da'.nia

oo da.]e hilan5u'

eir3 sdu Re]ooweg dla od 9rdmelcia w od]' xx


wydiJ Gopodarcy (ra]owego Rejenlu 5dwe, w reieue ptreds]borcw

pmMdonym dla 5pki 1nuer KRs:0oo09o214)

reFrcwar onib iD pctanowe910


ktspiblu aL'dowego

na

u 1st3iutu

014 rol|'

splk,dotyc,.a podwy^7eiji

spl o kwot 600000 , t] do kwo


j rk.j ,wykry.h

pon.dt,

u dn! styrn

na ora? .re a

e' !

643l;00'00

?l

ocy

du spki, wyk..n e 7 re]es


oru9k ola Ptsn;

PawJ

WJ'

.h meFc nowy.lr oonkw bodu

9o]kiw osoba.lr Pa' Rbe(a Wa

R.dy Nadolc]e] 5p}k,

wykeilei

kladu Rady

NadDrcE'

5p| Pai] DanutY zackiej

on Pii. Piota 3oijk]ego iWp


soolk

J]

Radts

oloba.h Pani Toa'a

Ntsd:oi[- spki, mo.l u.hwa\ nrll0r/014dIj3 rr

o poanoena 24 pkt 4) stJtutu spk'

0r,

dokonaa wybolu

podmot! lmawinceo do

fi:

]ed onkowPgo spr.(od:n:


.]nia]1grUdna2D1]rokJora

skonso]doutsneBo sprawodanJ

spondany.h wcdlg JJn!

i. d

obu lydr pwoda: cocept FlMn.e

wpnn!

'

]kia okres od dna

ponaiWia powe'y

AUd't DoEdwo fufJ DU

'b.d'.

,'Ljstq podfiiotw

tsdorct spolk upowni'zJrrld sprki do iWJrcD VW 8iurem

Beg.h

Rew dentw

osowny.h umw B poedniocie peprow.('.i' b'dana Wslany.h


crupy (ip]oowc] 5pk r. lol ]01]

Podllmow3ne wy]kw b;dan; awtr


odlby dokUmPr,
easa

a.

jen W

op.i

beglego lewide.b' nrW!.ej

n.hunkowo!.]' W op]i podemy' nie

astnee do prawidowc i ere ocbadae! plaw.dan]a

Rqart l bqda okdn6*aw4prew@dThnn1

lnch 15 i16)raz

(na

na to, e Wzrost aintereWan a inwestorW

rftqa
inwestowani

w instrumentv finansowe jest moiwv pv .aloeniu wvstpowanja


renden.ji rynkowvh
ald wsprawozdan

W obsarze
U

poVtvwnvch

inwestycji o charaktee kapitaowym (opisane pne

andu na 9tlonie 20). Tendencje te powinny mie pe|oenie

na w}sok cenerowanych

pnychodw Wvniki finansowe spki w d]usvm okresie

NineisY Epofr awiera 2s *lon k]P]no numerowanych iopatony.h podpise bieglego

niegra n anapou anowi -oniki]

1
2
]

Wplowadenie do splawodania finansowego


B

lans podony na die

okes od

0r.2or3 r do]1.122013 r

]1 12 2013 r

Rachu.ek ykw]rata okre5 od 0101'2013

r. do

]112 201]

asnyn a okreod 0101201] r do 31'12 2o1] r

5.

6
7

RachunPk pu eplyww pieniiy.h

kres

od 01 01.20r3

do ]1'12

20r]

l'

Dodatkowe nformacje obF]ea D okres od 01 or.2o13


5pwodan e za2du

tuil
/,

il

dliaa ocijednnkiokesodo1.o1'2o1

wimenu

podm otu upEwnioneqo do

dld'-, 4,tu-d"".

FW,
u.

^,*"--h

orkowska 270, x vp. 0k.1403