Vous êtes sur la page 1sur 68

prelom06:prelom05.

qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 1

Dubravko Detoni
u povodu 70. ro|endana

Zagreb
subota, 17. o`ujka 2007.
Preporodna dvorana pala~e Narodnog doma
u 20 sati

Hrvatsko dru{tvo skladatelja


Cantus d.o.o.

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 2

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 3

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 4

Raspored
Egzaltacije za dva saksofona

Gordan Tudor, sopransaksofon


Tomislav @u`ak, altsaksofon

Glasovirski kvintet

Danijel Detoni, glasovir


Guda~ki kvartet Rucner
Sidonija Lebar, violina
Iva Kralj, violina
Dragan Rucner, viola
Snje`ana Rucner, violon~elo

Follow Me za komorni sastav

ACEZANTEZ
Ivana Bili}, vibrafon i ksilofon
Sa{a Nestorovi}, tenorsaksofon
Dubravko Detoni, glasovir

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 5

Skladi{te malih predmeta za glasovir


(praizvedba)

Danijel Detoni, glasovir

44 per 4 in 4 za kvartet saksofona i tape

Zagreba~ki kvartet saksofona


Dragan Sremec, sopransaksofon
Goran Mer~ep, altsaksofon
Sa{a Nestorovi}, tenorsaksofon
Matja` Dreven{ek, baritonsaksofon

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 6

Iz `ivota
1937. 22. velja~e rodio se u Kri`evcima, u
umjetni~koj obitelji;
1942.1947. glazbu u~i privatno; prvi javni
pijanisti~ki nastupi;
1947. s obitelji seli u Zagreb. Po~etak
institucionalnoga srednjega glazbenog
obrazovanja, najprije na Gradskoj muzi~koj
{koli (danas Glazbena {kola Pavla Markovca),
zatim na Glazbenoj {koli Vatroslava
Lisinskoga: glasovir u~i kod Margite Matz,
teoretske predmete kod Ivana Brkanovi}a,
Josipa Kazi}a, Marijana Buri}a, Tomislava
Adami}a, dr. Huberta Pettana, Branimira
Saka~a i drugih. Improvizacije na glasoviru
primje}uju Antonio Janigro, Bo`idar Kunc,
Ivan Brkanovi}, Ivana Lang. Skladateljski i
spisateljski po~eci;
1955. zavr{ava srednju glazbenu {kolu i maturira na
Drugoj mu{koj gimnaziji u Zagrebu. Upisuje
studij glasovira (umjetni~ki smjer) u razredu
Svetislava Stan~i}a na Muzi~koj akademiji u
Zagrebu. Prve skladbe zapa`aju Krsto Odak,
Ivo Ma~ek i Milo Cipra. Spisateljski talent
zamje}uju Mirko Bo`i} i Josip Pupa~i}.
1957. objavljuje prve tekstove, poeziju, humoreske;
1958.1959. po~inje privatni studij kompozicije
kod Mila Cipre. U stri~evu ateljeu na
Likovnoj akademiji susre}e mnogobrojne
hrvatske umjetnike i intelektualce: Krle`u,
Augustin~i}a, Hegedu{i}a, Radau{a,
Postru`nika, Murti}a, stri~eva najboljeg
u~enika Miroslava [uteja.
6

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 7

1960. diplomira glasovir na Muzi~koj akademiji u


Zagrebu. Odlazi na usavr{avanje na
Accademia musicale Chigiana u Sieni, u
pijanisti~kim razredima Guida Agostija i
Alfreda Cortota; na istoj ustanovi posje}uje
dirigentsku majstorsku radionicu Sergiua
Celibidachea i skladateljski razred
Debussyjeva u~enika Vita Frazzija. Upisuje
studij kompozicije na zagreba~koj Muzi~koj
akademiji najprije u razredu Mila Cipre, a
posljednje tri godine u klasi Stjepana [uleka.
1960. 1962. pomo}ni dirigent i korepetitor
Gradskoga kazali{ta Komedija;
1963. prve javne izvedbe skladbi (Musica a cinque,
Passacaglia) na koncertu Zagreba~ke
filharmonije pod ravnanjem Pavla De{palja.
Zapo~inje suradnju s Glazbenim programom
RadioZagreba.
1964. stalno zaposlen na RadioZagrebu, najprije
kao pisac glazbenih komentara, {to s kra}im
prekidima radi do danas, a zatim
urednikproducent za komornu glazbu te
glavni producent u Glazbenoj prozvodnji
RTZa (do srpnja 1992.). Osniva
poetskoglazbeni sastav Balade Petrice
Kerempuha (s Mladenom [ermentom,
Franjom Petru{ancem i Marijanom
Bujani}em), s kojim (do 1974.) vi{ekratno
nastupa u ve}ini hrvatskih gradova i mjesta.
1965. diplomski skladateljski koncert u izvo|enju
Simfonijskoga orkestra RTZa (Preobrazbe,
Dramatski prolog) pod ravnanjem Pavla
De{palja.Vojni rok u Puli, iskustvo dirigenta
Zbora Pulskoga garnizona i nastavnika
glasovira u pulskoj Glazbenoj {koli Ivana
Mateti}a Ronjgova.
7

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 8

1966.1967. debitira na Jugoslavenskoj muzi~koj


tribini u Opatiji (Quatorze moments
dodcaphoniques). Poslijediplomski studij
kompozicije na Visokoj glazbenoj {koli
Fryderyk Chopin u Var{avi, razred Grayne
Bacewicz; redovni privatni satovi kod
Witolda Lutoslawskoga. Rad u
Eksperimentalnome studiju Poljskoga radija
pod vodstvom Jzefa Patkowskoga; suradnja
sa Stockhausenovim tonskim majstorom
Eugeniuszem Rudikom (Phonomorphia 1).
1968. autorska ve~er u Zagrebu, prvi zna~ajan
me|unarodni uspjeh (Likovi i plohe na
Musikprotokollu u Grazu). Autor serijala o
suvremenoj glazbi na Televiziji Zagreb. Prvo
poglavlje Panopticuma musicuma objavljeno
u zagreba~kom Razlogu kao po~etak suradnje
s ve}inom doma}ih knji`evnih ~asopisa koja
traje sve do danas. Prve izvedbe glazbenih
grafika. Nagrada zagreba~ke glazbene kritike
Zvono Lotr{~ak za Likove i plohe. Dvije
nagrade Jugoslavenske radiotelevizije za
najbolje skladbe godine (redovito osvajane
do 1981., ukupno 12 nagrada). Autorski
koncert na Festivalu mladih skladatelja u
Egeru.
1969. Grand Prix [estoga pari{kog biennala mladih
u Parizu (za Grafiku I, Phonomorphiju 2 i
Likove i plohe); prvi dulji boravak u Parizu.
Praizvedba baleta Trigonomorphia u
koreografiji Petera van Dyka prigodom
sve~anog otvaranja novoure|enoga HNKa
Zagrebu. Nagrada SKOJa za Notturne.
Po~etak suradnje s Muzi~kim biennalom
Zagreb (Likovi i plohe, Assonance 1, [ifre).
Debitira na Var{avskoj jeseni i Festivalu Ars
Nova Tage u Nrnbergu.
8

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 9

1970. autorska ve~er na Dubrova~kim ljetnim


igrama; prvi nastup Ansambla za nove
tendencije Zagreb, ACEZANTEZa, s
kojim }e u svojstvu umjetni~kog voditelja,
skladatelja i pijanista idu}ih desetlje}a
nastupati u domovini, u ve}ini europskih
zemalja te u dijelu Amerike i Azije. Boravi na
ljetnim te~ajevima u Darmstadtu, gdje
sura|uje s Gyrgyjem Ligetijem i
Karlheinzom Stockhausenon, a poha|a i
pijanisti~ki razred bra}e Kontarsky. Drugi
put u Parizu; na Jesenskome pari{kom
festivalu asistira Johnu Cageu; upoznaje
Pierrea Bouleza, Gilberta Amyja i Michela
Tabachnika. Nagrada Matice hrvatske za
ciklus Phonomorphia. Assonance 1 i
lucubrations u Parizu, Likovi i plohe na
Biennalu u Veneciji.
1971. autorska LPplo~a kod pari{koga Philipsa. S
Lovrom pl. Mata~i}em i Zagreba~kom
filharmonijom izvodi lucubrations na
otvorenjima MBZa i Dubrova~kih ljetnih
igara; istu skladbu s Josefom Danielom
izvodi u Brnu i (Moravskoj) Ostravi.
Godi{nja Nagrada Vladimir Nazor za isto
djelo. Praizvedba skladbe d u Darmstadtu.
Put po SSSRu i Gr~koj. ^lan
ocjenjiva~koga suda Sedmoga pari{kog
biennala mladih. Sjajan debi
ACEZANTEZa na JMTu u Opatiji.
1972. prvi inozemni nastupi ACEZANTEZa
(osam koncerata na Umjetni~kome festivalu
u povodu Olimpijade u Mnchenu). Postaje
~lan Sekretarijata Muzi~kog biennala Zagreb
(s Kelemenom, Saka~em i Vuljevi}em) i
Umjetni~koga vije}a Dubrova~kih ljetnih
igara. Nagrada pari{ke Me|unarodne
9

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 10

skladateljske tribine UNESCOa za


Assonance 2. Daljnji nastupi
ACEZANTEZa u domovini (Zagreb,
Beograd, Dubrovnik, Osijek,
SlatinaRadenci, Opatija itd.) i inozemstvu;
nakon opatijskoga no}nog happeninga
po~inju napadi dijela zagreba~ke glazbene
kritike koji }e trajati 25 godina.
Phonomorphia 2 na Splitskom ljetu, Grafika
IV na Festivalu Tage der Neuen Musik u
Hannoveru i Festivalu stare glazbe u
Bydgoszczu, Orfejeva pratnja na Festivalu u
Tokiju.
1973. Premio Italia u Veneciji za Bajku. Francuska
televizija snima film o `ivotu i stvarateljstvu.
Skladateljske ve~eri na festivalima u
Orlansu, Grazu, Wittenu, Bourgesu,
Beogradu, Splitu, Trpnju, Opatiji i Zagrebu.
1974. daljnji nastupi na festivalima u Parizu,
Bourgesu, Beogradu, Dubrovniku, Trpnju,
Var{avi, Opatiji i Zagrebu. Prva izlo`ba
glazbenih grafika (Zagreb). Ciklus Katavasija
u emisijama TV Ljubljane. ^lan
prosudbenih vije}a Premio Italia u Torinu i
Premio Citt di Trieste.
1975. s ACEZANTEZom u Nizozemskoj ({est
koncerata), Belgiji (Bruxelles, Gent), Italiji (~etiri
koncerta na Festivalu u Napulju i Sorrentu),
Austriji (Be~, Graz), Turskoj (Istanbul, Ankara) i
Iranu (Festival of Arts u Shirazu i Persepolisu).
Bajka i Monos III na festivalima u Palermu i
Parizu. Spektakl Taboo na MBZu. Preobrazbe
izvedene u 44 ameri~ka grada (turneja
Dubrova~koga gradskog orkestra). Na Festivalu
u Ohridu Nagrada Jugoslavenske radiotelevizije
Orfej ACEZANTEZu za najbolji komorni
sastav godine.
10

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 11

1976. sa Slovenskom filharmonijom izvodi Tzigane


na Var{avskoj jeseni. Turneje s
ACEZANTEZom po Italiji, Njema~koj,
Austriji i Sloveniji; ambijentalni projekt
Mascherata na Dubrova~kim ljetnim igrama
izaziva novi val negodovanja zagreba~kih
glazbenih kriti~ara. Medalja Bedich Smetana
~ehoslova~koga Ministarstva kulture. Grafika
IV i Kameleon na Festivalu zvuka u Parizu.
Stravaganze u Bergenu, Utrechtu i
Amsterdamu.
1977. ozvu~eni ambijent Environnementspirale b
na MBZu. Pjesme partizanke (glazbeni
komentar tada{njega sugovora me|u
jugoslavenskim republikama) na opatijskome
JMTu; slijede vrlo o{tri, ~ak po autorovu
egzistenciju opasni komentari uglavnom
zagreba~koga tiska te dijela kulturne
administracije. Simfonija na Me|unarodnom
festivalu zvuka u Parizu. [tajerska jesen u
povodu skladateljeva 40. ro|endana naru~uje
praizvedbu 54 kraja na grada~kome
Musikprotokollu.
1978. Stravaganze na Gaudeamusovu Festivalu u
Utrechtu, ACEZANTEZ na festivalima u
Budimpe{ti, Aarhusu, Hvaru, Opatiji i
Zagrebu, Orfejeva pratnja u Helsinkiju,
Koralna predigra na Me|unarodnom festivalu
zvuka u Parizu, Tzigane u Leipzigu,
Preobrazbe u 42 ameri~ka grada (nova
turneja Dubrova~koga gradskog orkestra).
Po~etak suradnje s orgulja{em Zsigmondom
Szathmryjem.
1979. Likovi i plohe na Berlinskome biennalu.
Katavasija na Me|unarodnome festivalu
zvuka u Parizu, Monos II u Amsterdamu i
Utrechtu. Ambijentalni projekt za ozvu~eni
11

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 12

Tu{kanac Belles musiquettes vertes na MBZu,


Suglasja 79 za naselje Split 3 na Splitskom
ljetu. ACEZANTEZ na festivalima u Parizu,
Sinzigu, Lauterbachu, Nrnbergu i
Huddersfieldu; {est koncerata po Velikoj
Britaniji, deset koncerata po SADu (New
York, Buffalo, Los Angeles, San Francisco
itd.), nastupi i snimanja u Lisabonu i
Madridu.
1980. Eine kleine RamonaSuite na Var{avskoj
jeseni, glasovirska djela na 14. Svjetskom
kongresu ISMAe u Var{avi. Turneje
ACEZANTEZa po Njema~koj i
Norve{koj, nastup na Malom pozorju u
Novom Sadu te na Ljetu u Zagrebu i na
Danima hrvatske glazbe u Zagrebu. Do mi so
mi do na TMSJu u Opatiji, Preobrazbe u
Moskvi. Jugoton izdaje autorsku plo~u
Detoni plays Detoni.
1981. ACEZANTEZ na salzbur{kim Aspektima i
na Prvih deset godina Aprilskih susreta u
Beogradu, kojih je i ranije bio ~est gost.
Prikazanje prvo na MBZu. U izdanju MIC
KDZa izlazi knjiga eseja Panopticum
musicum. Assonance 1 na Dubrova~kim
ljetnim igrama, StaticoDinamico u Berlinu,
Be~u i Opatiji.
1982. autorske ve~eri u Zagrebu,Vara`dinu i
Skoplju, StaticoDinamico u Rimu i na
Dubrova~kim ljetnim igrama, Eine kleine
RamonaSuite u SlatinaRadencima,
Assonance 1 na Stru{kim ve~erima poezije, 33
per 3 in 3 na TMSJu u Opatiji.
1983. praizvedba The Wonderful Monster of Time na
MBZu, skladateljske ve~eri na
Dubrova~kim ljetnim igrama i Zimi na
12

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 13

Gri~u u Zagrebu, glasovirske skladbe na


Festivalu djeteta u [ibeniku, Stravaganze u
Melbourneu, Grafika IV na TMSJu u
Opatiji, u Gro`njanu i Pore~u. Autorska
emisija na TV Skoplje. Po~etak
glazbenokomentatorske suradnje s
Koncertnom direkcijom Zagreb (do 2002.).
1984. briljantan povratak ACEZANTEZa na
TMSJ u Opatiji; autorska ve~er prvi put
primljena bez ve}ih animoziteta.
Skladateljski koncerti u Kri`evcima i
Zagrebu. Autorska ve~er i po~etak suradnje s
autorskom skupinom Manca u Nici. Monos I
na Festivalu suvremene glazbe u Havani.
1985. Nakon velikoga intervjua u Startu, teksta
koji }e na dulje obilje`iti odnose s okolinom,
tada{nje ~elni{tvo MBZa uskra}uje
praizvedbu 47 pitanja, skladanih po narud`bi
Zaklade Gulbenkian u Lisabonu. Ratne slike
u Zagrebu, Cannesu i Opatiji, Zaboravljene
muzike u Dubrovniku, autorske ve~eri u
Novom Sadu i Beogradu, TVportret na
Televiziji Sarajevo.
1986. ACEZANTEZ na festivalima druge glazbe,
novoga kazali{ta i suvremenog plesa u
Zagrebu, Ljubljani, Subotici, Novom Sadu i
Skoplju. Nadasve uspje{na praizvedba 47
pitanja na Tribini u Opatiji.
1987. skladateljska ve~er u Stuttgartu i Pri{tini;
autorsko poslijepodne na TMSJu u Opatiji
(Devet prizora iz Danijelova sna),
Fauxbourdon i Rondeau na Festivalu svjetskih
komornih praizvedbi Europhonia u Zagrebu.
StaticoDinamico u New Yorku i Bostonu.
Po~etak glazbenokomentatorske djelatnosti
u Zagreba~koj filharmoniji (do 2006.).
13

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 14

1988. ACEZANTEZ na festivalima u Sarajevu,


Nici, Nrnbergu, Frankfurtu, Grazu (dva
koncerta), Opatiji i Lneburgu. Autorska
emisija na Sjevernonjema~kome radiju u
Hannoveru. 11 per 1 in 1, 44 per 4 in 4 i
Monos V na zagreba~koj Europhoniji.
1989. skladateljske ve~eri na festivalima u
Hamburgu i Lneburgu. 22 per 2 in 2, 10
intervala i Dvanaest etida na Europhoniji.
Zagreba~ka Mladost objavljuje knjigu eseja
Prekrasno ~udovi{te vremena, a sarajevska
Svjetlost knjigu dje~je poezije Glasovir na
koturaljkama. ACEZANTEZ snima projekt
Beschwrungen der Urgeister za Bavarski
radio, StaticoDinamico u Luzernu,
LHorlogerie u Budimpe{ti.
1990. praizvedba Koncerta za glasovir i orkestar
(narud`ba Ive Pogoreli}a) u Ljubljani.
Skladateljska ve~er na Festivalu Odrazi u
Budimpe{ti. Egzaltacije na Europhoniji,
Devet prozora iz Danijelova sna na Danima
hrvatske glazbe u Zagrebu. Po~etak suradnje
s Festivalom Trieste prima.
1991. autorske ve~eri na festivalima u Ankari, Nici,
Bergamu i Trstu. Praizvedba Petite suite
dtruite u newyor{kome Carnegie Hallu, 44
per 4 in 4 na GTu u Opatiji. U zagreba~koj
Mladosti izlazi knjiga dje~je poezije
Dimnja~ar bri{e ku}i nos.
1992. predstavlja HDS na Svjetskim danima glazbe
i na Godi{njoj skup{tini Me|unarodnoga
dru{tva za suvremenu glazbu (ISCM) u
Var{avi te ga uspijeva u~laniti. Otada (do
2001.), kao prvi delegat Hrvatske, sudjeluje
na svim sli~nim manifestacijama (Ciudad de
Mxico, Stockholm, Ruhr, Kopenhagen,
14

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 15

Seoul, Manchester, Bukure{t, Luksemburg)


te znatno pridonosi povjeravanju organizacije
Svjetskih dana glazbe HDSu u Zagrebu,
2005. Zaboravljene muzike na Festivalu
Budimpe{ta Dubrovniku u Budimpe{ti, 44
per 4 in 4 na pari{koj Musicori, praizvedba
Iluminacija na Drugome europskome
simpoziju o harfi u Nrnbergu, 11 per 1 in 1
na Svjetskome saksofonisti~kom festivalu u
Pesaru i na GTu u Opatiji, ACEZANTEZ
na Danima hrvatske glazbe u Zagrebu.
Imenovan glavnim glazbenim urednikom
Hrvatskoga radija. ^lan ocjenjiva~koga suda
Premio Italia u Parmi.
1993. skladateljska ve~er na Festivalu MAMAC u
Nici, izvedbe djela na festivalima u Parizu,
Amsterdamu, Dubrovniku i Splitu. Gost
newyor{koga Metropolitana u povodu
njegova jubileja. Koncert za glasovir i orkestar
na MBZu u izravnome prijenosu Europske
radijske udruge (EBU) za 25 nacionalnih
postaja. ACEZANTEZ na festivalima u
Salzburgu, Kopenhagenu, Padovi i
Lneburgu, Preobrazbe na ljetnim festivalima
u Splitu i Dubrovniku, Devet prizora iz
Danijelova sna i Zaboravljene muzike na
Festivalu Barka u Amsterdamu, Dvanaest
etida u Lausannei. Objavljen CD Detoni na
MBZu 1969.1983.
1994. postaje glazbeni urednik Tre}ega programa
Hrvatskoga radija, gdje utemeljuje cikluse
hrvatskih praizvedba Slika nepoznatoga i
Elektroni~ki prvozvuk (do 2002.). Hrvatska
sveu~ili{na naklada objavljuje izbor iz
35godi{njega pjesni~kog rada Trulo svjetlo.
Zaboravljene muzike na Festivalu Barka u
Amsterdamu, Iluminacije na prvomu
15

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 16

Hrvatskom festivalu harfe u Zagrebu, Plava


ptica na {est hrvatskih ljetnih festivala.
1995. u povodu 25. obljetnice umjetni~koga
djelovanja ACEZANTEZ na MBZu u
Sloveniji i Italiji. Zaboravljene muzike na
Festivalu Ma|arskoga radija u Budimpe{ti i
na zadarskim Glazbenim ve~erima u Sv.
Donatu, Toccatina na Festivalu u Be~u. ^lan
prvoga hrvatskoga glazbeni~kog izaslanstva u
Albaniji; na Akademiji lijepih umjetnosti u
Tirani dr`i predavanje o suvremenoj
hrvatskoj glazbi. Zagreba~ki kvartet izvodi
Zaboravljene muzike na Drugome
me|unarodnom festivalu komorne glazbe u
Tirani. Dobitnik odli~ja Danice hrvatske s
likom Marka Maruli}a za zasluge u kulturi.
1996. gostskladatelj Proljetnoga festivala i
Festivala Musica Danubiana u Budimpe{ti.
ACEZANTEZ na Festivalu Trieste
Contemporanea 96 u Trstu. Zaboravljene
muzike u Var{avi, Ljubljani te na festivalima
Musica Danubiana u Satu Mareu i Musiques
et Paroles en Ribracois u Ribracu, Dvanaest
etida na Festivalu u Trentu, Devet prizora iz
Danijelova sna na Me|unarodnome
gitaristi~kom festivalu u Tel Avivu, 22 per 2
in 2 na Danima Milka Kelemena u Slatini.
[kolska knjiga tiska knjigu dje~je poezije
No}ni svira~.
1997. Autorski koncert u povodu 60. ro|endana u
Zagrebu. Na MBZu ravna istodobnom
izvedbom djela Razdiranja, Geste, Ispadi i
SilberSuite. 33 per 3 in 3 na
bukure{tanskome Festivalu Musica
Danubiana, Geste na Zagreba~kome ljetnom
festivalu, Nemiri zbog jutra na Dubrova~kim
ljetnim igrama. ACEZANTEZ na
16

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 17

bratislavskome Festivalu MelosEthos 97 koji


posve}uje dva koncerta Detonijevu opusu.
Croatia Records objavljuje autorski CD
Zaboravljene muzike.
1998. Devet prizora iz Danijelova sna i Zovu me
Tryor na EXPOu 98 u Lisabonu, Devet
prizora iz Danijelova sna na Festivalu
srednjoeuropske kulture u Londonu,
Zaboravljene muzike, Devet prizora iz
Danijelova sna i Zovu me Tryor na
Dubrova~kim ljetnim igrama, Zaboravljene
muzike u Budimpe{ti i na Me|unarodnom
ljetnom festivalu u Ljubljani. Preobrazbe u
izravnome prijenosu iz Zagreba na 16
radijskih postaja EBUa, ciklus izabranih
djela emitiran na Izraelskome radiju, Devet
prizora iz Danijelova sna u Nicosiji i Perthu,
Monos I u Pescari. Autorski koncerti s
ACEZANTEZom na Danima Milka
Kelemena u Slatini, u Reggio Emiliji, Padovi
te na 32. Autunno musicale u Comu.
1999. nova turneja ACEZANTEZa po SADu (u
newyor{kome Svjetskom glazbenom
institutu i drugdje) te nastup na MBZu
(Follow me, Banalia, Crna glazba). Koncert za
glasovir i orkestar na Svjetskim danima glazbe
u Bukure{tu, 48 preludija na Nemzetkzi
Bartk Festivlu u Szombathelyju,
Zaboravljene muzike na Festivalu Musica
Danubiana u Ljubljani, Geste u Petrogradu i
Osijeku (11. Memorijal Darko Luki}).
2000. ACEZANTEZ na Festivalu suvremene
glazbe u zagreba~kom KSETu.
Zaboravljene muzike u Tel Avivu, Geste u
Parizu (Festival Musique Slave) i
Dubrovniku, 44 per 4 in 4 na Festivalu
Europa Musicale 2000 u Mnchenu,
17

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 18

SilberSuite u Puli, praizvedba skladbe Stella


Borealis na Budimpe{tanskome jesenskom
festivalu. ^lan `irija glazbene Nagrade
Orlando i po~etak glazbenokomentatorske
suradnje s Dubrova~kim ljetnim igrama.
Londonski Paradigm Disc objavljuje autorski
CD (s izvedbama ACEZANTEZa), koji je
s iznimnim odazivom prihvatila britanska i
ameri~ka stru~na kritika.
2001. praizvedba (i 15 daljnjih izvedbi) Moments
musicaux na 2. Me|unarodnom natjecanju
za mlade pijaniste EPTAe u Osijeku.
Musica Danieliana i Tajna na MBZu,
Musica Danieliana na Festivalu Musica
Danubiana u Ljubljani i u Zagrebu, Koncert
za glasovir i orkestar u Zagrebu, Zaboravljene
muzike u Krakovu, na Danima hrvatske
glazbe u Sarajevu te na {est ljetnih festivala u
Hrvatskoj. Matica hrvatska objavljuje knjigu
Predasi ti{ine. ^lan `irija glazbene Nagrade
Orlando Dubrova~kih ljetnih igara.
2002. ACEZANTEZ na Festivalu jazz i
improvizacijske glazbe u Be~u. Zaboravljene
muzike u Berlinu, Skoplju, Mostaru,
Dubrovniku, Zadru, Visu, Pagu i Gro`njanu.
Geste na Svjetskim danima glazbe u Hong
Kongu, Follow Me na Me|unarodnim
udaraljka{kim susretima u Columbusu,
Ohio, Musica Danieliana u Segedinu i
Novom Sadu, Egzaltacije u Zagrebu.
Diskografska Nagrada Porin za Geste. ^lan
ocjenjiva~koga suda 8. Me|unarodnoga
skladateljskog natjecanja Kazimierz Serocki u
Var{avi.
2003. praizvedba skladbe dolce furioso na MBZu,
11 per 1 in 1 na Dubrova~kim ljetnim
igrama i Pa{kom ljetu, 44 per 4 in 4 na
18

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 19

Svjetskim danima glazbe u Sloveniji (u


Postojnskoj jami), 33 per 3 in 3 na MGTu
u Puli, Musica Danieliana u Pekingu i
Zagrebu. Predsjednik prosudbenoga vije}a 3.
Me|unarodnoga skladateljskog natjecanja
Suoni di fiaba u Vittoriju Venetu.
2004. Nagrada Josip [tolcer Slavenski za dolce
furioso. Nastup ACEZANTEZa na 31.
Majskom muzi~kom memorijalu Josip [tolcer
Slavenski u ^akovcu. Bajka u HNK u
Zagrebu, Musica Danielina u Beogradu,
Zaboravljene muzike u Milanu, LHorlogerie u
Ateni, Zovu me Tryor u Beogradu i na
Festivalu u Ostendeu, Devet prizora iz
Danijelova sna u Be~u, 44 per 4 in 4 na pet
koncerata Zagreba~koga kvarteta saksofona u
SADu.
2005. Glasovirski kvintet na MBZu i Svjetskim
danima glazbe u Zagrebu. Devet prizora iz
Danijelova sna na Transeuropskome festivalu
u Rouenu, Zaboravljene muzike na EXPOu
2005 u japanskome Aichiju i na
Dubrova~kim ljetnim igrama, Nemiri zbog
jutra, Deset intervala te praizvedba Doga|aja
u sklopu ciklusa Sfumato Zbora HRTa,
Refren u Var{avi (ciklus Lutoslawskijev glasovir
u Kraljevskoj pala~i), 11 per 1 in 1 u Avili, a
44 per 4 in 4 na Festivalu u Rigi i Jurmali,
zatim u Bruxellesu i Madridu te na pet novih
koncerata Zagreba~koga kvarteta saksofona u
SADu. Zagreba~ki Meandar izdaje knjigu
pjesni~kih proza Pri~a prema gore.
2006. Refren u Budimpe{ti, Kri`evcima i Karlovcu,
Jednotonske muzike u Zagrebu (ciklus Piano
fortissimo), ^akovcu, Samoboru i Osijeku,
Devet prizora iz Danijelova sna u Savionu i
Jeruzalemu, 44 per 4 in 4 na Festivalu Trieste
19

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 20

prima 2006. HDS i Cantus objavljuju


autorski CD pod naslovom dolce furioso.
2007. Diskografska nagrada Porin za `ivotno djelo.
Autorski koncert u Zagrebu u povodu 70.
ro|endana.

20

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 21

Kako i za{to pi{em glazbu i poeziju


ko me ve} pitate kako i za{to pi{em glazbu i
poeziju, onda }u u skladu sa svojom
prijekom naravi, a zapravo prili~no zbunjen i u
velikoj mjeri nesiguran u sebe svoj prvi odgovor
izvesti u obliku brzopletobanalne, verbalne
pljuskecitata: Ne pi{em ja njih, ve} one pi{u mene.
Nakon toga }e uslijediti va{a brza retori~ka prdejuska,
pa opet ne{to slabija i sporija moja, pa opet va{a, zatim
(za~u|uju}e) opet moja, pa sve tako u sve manjim i sve
bla`im izmjenama uvreda i skrivene podlosti, dok se
la`ni sukob, pametniji od nas, ne digne uvis i tamo
negdje pod oblacima ne ugasi lako bljesnuv{i jo{
posljednjom iskricom nemo}i i zlobe.

[to je to bilo? Jesmo li ne{to rije{ili, saznali, otvorili?


Pod milim Bogom ni{ta, neznanje, tajac, razvalina,
ti{ina. A u ti{ini, e, to je ve} ne{to drugo, tamo u ti{ini
le`i kukavi~ki podlo skrivena, dobro zamotana, no i
dalje drhturava i prestra{ena glazba.
Glazba, dakle tu smo. No, gdje sam tu ja? Ja koji
zapravo i ne `ivim nego u snu, u snu koji je jedini
va`an i mo}an, a koji samo na neva`ne i
slaba{nobezvrijedne trenutke poku{avaju prekinuti
kratkodahi treptaji stvarnosti i `ivota. I kada me taj
drzak i neva`an, zapanjuju}e efemeran `ivot jutrom
a sve ~e{}e i poslijepodne, pa ~ak i uve~er
bezobzirno trgne iz slatkozadubljena, meka i
vi{ebojna snatrenja, oko mene, kao oko zbunjena
pauka zbog netom divlja~ki pokidane mre`e, njegove
jedine ljubavi, zabave i igre, posvuda ostaju lepetati niti
nepravedno rastrgane glazbe koju samo ja mogu ~uti i
odgonetnuti. Beethoven u svojim bilje`nicama
nekoliko puta ponavlja da je imaginarna glazba
njegova najja~a, a njezino konkretno hvatanje u zapis,
dakle skladanje, najslabija to~ka. I da se u toj apsurdno
21

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 22

neravnopravnoj borbi odvija ~itav njegov `ivot. Od tih


je napora, svjestan da je bitka unaprijed izgubljena, jer
se ~ujno ~udo ne da doslovnije uhvatiti u mre`u
ostanka i trajnosti, vjerojatno i oglu{io. Ja, dakako, i
bez la`ne skromnosti, nisam Beethoven, premda su
nam pijevnosamoglasni~ke nakupine unutar
prezimena zapravo raspore|ene na znakovit,
nedopustivo sli~an na~in. Pa valjda zbog toga i ja
mu~im sli~nu muku. Ne~uveno siguran u sebe,
bezobziran me `ivot poput glupa deri{ta drma i budi,
moj se san, sastavljen od najbizarnijih i
najneo~ekivanijih zvukova, po~inje rastezati u sve
sitnije `ilice koje ne izdr`avaju napetost, pa se
poluglasno jadikuju}i kona~no trgaju i razmi~u. I {to
se doga|a? Ono {to me napada jo{ ne shva}am, a ono
{to me dotad opsjedalo sve slabije ~ujem. A `elio bih
ga, taj zvukovni san, nekako sa~uvati, spasiti od
zaborava i kona~noga nestanka. Detaljnije ga zapisati
nemam ni vremena ni znanja, jer on tone u ni{tavilo
brzinom olova. I tada se sasvim nesvjesno javlja ~udan
refleks, zapravo zamisao posljednjega spa{avanja zvuka:
poku{ati ga opisati rije~ima, pa ga tako barem
djelomice sa~uvati za trenutke ve}e kreativne
usredoto~enosti, u kojima }u ga s pomo}u nota podi}i
na noge i o`ivjeti. I tako ja ve} pet i pol punih
desetlje}a (i malo vi{e, no nije va`no), postaju}i
svjestan sebe u prvim trenucima bu|enja, spa{avam
obezglavljenoizbezumljene zvukovne slike, nasilno
istjerane iz svojih divnih premda nepametnih i zapravo
bezveznih sanjarija. Strelovito zapisujem njihove grube,
mo`da i slabo zapam}ene obrise, ispisuju}i verbalne
skice za neke budu}e akusti~ke radove od kojih na
kraju uglavnom ne bude ni{ta. No, slova, rije~i,
re~enice, pasusi, stranice, knjige ostaju. Moje je
pjesni{tvo zapravo nacrt pro{le i eventualno budu}e
glazbe. Ne{to izme|u zvuka i zvukovnoga zapisa, kao
{to sam i ja ne{to izme|u stvari i pojave. Morat }u se
odlu~iti za ne{to, a to }u doista i u~initi ~im malo
22

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 23

odrastem. Dotle vas molim za malo strpljenja i


razumijevanja. (Uostalom, ja se jo{ uvijek razvijam,
iako sve manje vjerujem u sebe. A vi?). Oprostite.

23

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

Dubravko Detoni eine


geradezu berwltigende
Emotionalitt...

12:15 PM

Page 24

stvarateljstvu hrvatskoga skladatelja Dubravka


Detonija (Kri`evci, 22. 2. 1937.) mo`e se
zapaziti spiralni krug koji kre}e od dramati~na
poslijebartkovskog neoekspresionizma, napaja se
zrelim poljskim zvukom, osvje`ava se lirskopoetskom
ponekad i multimedijalnom nadstvarno{}u
novolijepoga i jednostavnoga, da bi se preko dosjetke
poslijemodernisti~koga brvna vratio recentnim
o{trinama poslijeavangardnoga neostrukturalizma. Na
~itavu tome putu on uvijek na malo druk~iji na~in:

Frankfurter Allgemeine Zeitung,


Frankfurt/M

This gifted composer and


his ensemble clearly merit
wider recognition.

konsonance do`ivljava disonantno, a disonance


konsonantno;

The Wire, London

to~ke shva}a linijski, a crte i pravce punktualno;

Ein genialer Wurf, ein


glanzendes Dokument
moderner Technik...

postupno uti{ava krajnosti i dopire do ekstremne


jednoli~nosti dessina, da bi se istim putom vratio
prema po~etku; nerijetko ulazi u prostranstva
mehaniziranosti geste, u fenomen ponavljanja zamisli
ili njezine krhotine;

SdostTagespost, Graz

odvi{e ili premalo poznato u stanovitoj konstelaciji


zbivanja do`ivljava kao humorno, pri ~emu njegove
nijanse zavise od intenziteta primjene;

Splendid exponent of the


modern music...
BRTRevue, Bruxelles

mijenja smisao citata koji, uostalom, naj~e{}e (ako


nije vlastit) fingira.
Un legame miracoloso tra
lOriente e lOccidente...

Tako je stvorio svoj vlastiti svijet koji (bilo ~ime


potaknut) uvijek po~iva na ~istom zvuku i glazbenoj
ideji; oni ~ine svako njegovo djelo novim i
neponovljivim, ali istodobno i prepoznatljivim u
na~inu na koji nadogra|uje zvuk, na koji se akumulira
napetost i nalazi razrje{enje (Marija Bo`i}).

Il mondo, Roma

Solche Werke sind nur


eine Ausnahme...

Svaki je sustav za Detonija potreba koje se valja svaki


put druk~ije otresti; od naknadnoga bli`i mu je
istodobni izvje{taj, sinkrona kritika upravo traju}ega
procesa.

Tagesanzeiger, Zrich

24

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 25

Egzaltacije za dva saksofona stvorene su u Zagrebu


krajem 1989. godine, a na zagreba~kome Festivalu
Europhonia 5. o`ujka 1990. praizveli su ih Dragan
Sremec, sopransaksofon i Goran Mer~ep,
altsaksofon. Tra`enju ili ispitivanju niza razli~itih
podvrsta iznimnih emotivnih stanja prenesenih u
glazbeni idiom pridonose i histeri~ne pasa`e, neuroza
{umova, uznemirenoskokovite situacije, kroni~na
uzdrhtalost trilera ili tremolanda, skrivene
egzaltiranosti, pa i disperzija naizgled pravilnih
ritmova, anksiozni groktaj ili gu{enje frullata, kvarenje,
satrtost ili bezna|e melodijskih uzleta, grotesknost
skupnih poduhvata (sa svom svojom neprirodno{}u
identi~nih sonornih kretnji), suprotstavljanje
neuhvativolete}ih vizija letargi~nosti deprimantnih
trajanja, poruga gracioznih floskula, koleri~no kvarenje
klasi~ne tonske postave, razglabanja (do ekstrema)
razli~nosti istosti, destrukcija previtalne ozarenosti,
la`an komoditet fraz, odu{evljenje ali konfuzija zbog
namjerne nemo}i razvoja, burlesknost predudara
(iskrivljeno tuma~en fenomen predjeke) i postudara,
paroksizmi kruta ponavljanja, animalno tapkanje
glazbenoga tijeka.

A work full of interesting


sound effects...
Arkansas Gazette

Ein sehr interessantes


Stck...
WeserKurier, Bremen

Parmi les premiers, je


mettrais sans doute en
relief les propositions de
Dubravko Detoni...
Radio Nationale Espagnole,
Madrid

Ein representativen Platz


in der ganzen
Programmsumme hatte
Dubravko Detoni...
Musica, Stuttgart

Glasovirski kvintet svojevrsna razrada ranije skladbe


Zovu me Tryor nastala 2004. godine, koju su 20.
travnja iste godine u Kri`evcima praizveli pijanist
Danijel Detoni i Guda~ki kvartet Rucner sastoji se
od 27 me|u se povezanih ulomaka raznolika tonskog
sloga, u kojima se, me|u ostalim, isku{ava:

Dominierte Detoni... in
der eindrucksvollstein
Darstellung seltsamer,
schrecklicher,
ungewnlicher,
furchterregender,
magischer Situationen...

ra|anje, postojanost i raspr{ivanje polifonijskih


odjeljaka ro|enih iz osebujnog shva}anja
minimalizma, a uporno pra}enih znakovitim mrljama,
najavama homofonije;

Allgemeine Zeitung, Mainz

simultanost i postupna razdvojenost


melodijskoritmi~kih pomaka uvijek druk~ijih
25

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

A hypnotic study
involving fascinating
changes of phase in
rhythm and harmony...

12:15 PM

Page 26

intervalskih raspona i s time u vezi studija raznolikih


mogu}nosti umanjivanja i uve}avanja osnovnih
motivi~kih stanica;
trajnost suprotstavljanja akorda (harmonije) crti
(melodiji);

Yorkshire Post, Huddersfield

nadigravanje nesli~nih naglasaka (polifonija


artikulacij);

Das ist radikal, das geht


an die Wurzel...

izdr`ljivost gradiva i njegovih tuma~a pri


psiholo{kim mijenama strukture;

Lauterbacher Anzeiger

u~inak fenomena tokatnoga kao za~etnika i ru{itelja


fakture;

Do la curiosit suscite
par les moyens dune
extrme sophistication
quutilise Dubravko
Detoni...

opona{anje vokalnoga sloga gotovo parodijski


postavljenim instrumentalnim zvukovljem;
pojava raznorodnih glissanda kao sje}anja na
svjetlosne odjeke praskova svih prirodnih po~etaka i
zaglavlja.

Nouvel observateur, Paris

Amsant und
inteligent...

Skladba Follow Me za udaraljke i komorni sastav


(1993.) obrada je ranije autorove skladbe 11 per 1 in 1
za klarinet (1983.), iz ciklusa s brojkama posve}enoga
velikim virtuozima svojih glazbala. Premda svaki od
devet kratkih i kontrastnih, me|u sobom povezanih
stavaka stilski namjerno prepoznatljivih struktura
postavlja pred solista neki drugi glazbeni ili tehni~ki
problem, uloga je ostalih glazbala, vjernih sjena
udaraljkama, u svim situacijama sli~na (kao {to isti~e i
sam naslov djela): podr`ati i ohrabriti solisti~ki zvuk,
namjernim ga, apsurdnim zaka{njavanjima ili
predoslovnim opona{anjima pri pra}enju poku{ati
zabaviti, prejakim usporavanjima ili ubrzanjima
zaustaviti, a zatim trenuta~nim nadglasavanjima
nanovo inicirati, potaknuti na jo{ djelotvornije
samostalno istupanje. Udaraljka{ica Ivana Bili} s tom

Wiener Kurier

New horizons, fresh


vistas, startling
originality...
Los Angeles Times

An enjoyable and
satisfying evening of new
music...
San Francisco Tribune

26

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 27

je virtuoznom interpretacijom briljantno debitirala u


ACEZANTEZu na Festivalu u Kopenhagenu 1993.
godine, a nakon toga se je njome isticala i na
koncertima Ansambla u mnogim europskim i
ameri~kim gradovima. Djelo je objavljeno i na njezinoj
prvoj kompaktnoj plo~i, a to vi{estruko nagra|eno
Cantusovo diskografsko izdanje nosi naslov same
skladbe.

Fantasie sonore oltre le


convenzioni
Il Corriere, Como

Knji`evno je, me|utim,


pisanje o glazbi jo{ uvijek
rijetka pojava. Njezin je
najistaknutiji predstavnik
u nas Dubravko Detoni,
odli~an skladatelj, ali i
jednako odli~an
knji`evnik...

Glasovirska skladba Skladi{te malih predmeta nastala je


u Zagrebu 1992. godine i bila posve}ena skladateljevu
sinu, malom pijanistu Danijelu, te namijenjena za
jedan od njegovih prvih javnih nastupa. No, stjecajem
razli~itih okolnosti djelo je do danas ostalo neizvedeno,
pa ve~eras ima svoju praizvedbu. Radi se o 38 me|u
sobom povezanih minijatura koje se svojom
konciznom aforisti~no{}u, `ivopisnim bojama i
kontrastnim izra`ajnim artikulacijama natje~u u
osvajanju pozornosti djetetaizvoditelja, a istodobno i
oslu{kiva~a samoga sebe. Stoga one u nekim
situacijama ostavljaju svojem interpretatoru
mogu}nost kona~ne formalne nadogradnje, ~ime bi
`eljele potaknuti maloga pijanista i na vlastite kreativne
poduhvate, {to je poslije Danijel u sedam slu~ajeva na
zanimljiv na~in i u~inio. Kao u nekome dinami~nom,
pa i napetom crti}u, tu jedan drugoga istiskuju s
ekrana burleskno fanfarozni, {aljivo ili ~ak podrugljivo
kora~ni~ki, zapreteno tajanstveni, suzdr`ano lirski,
divlje zahuktani, gotovo uga{eni pa opet nekim ~udom
kaleidoskopski o`ivljeni, neprestano zaigrani ulomci.
Ponekad se ~ini da svi ti mali predmeti iz Danijelova
tajnoga skladi{ta poprimaju ljudske osobine pa po~inju
radosno skakutati, tr~ati, prijetiti, `alovati, padati,
ljutito {utjeti, voljeti se i mrziti. A i lutke bi mo`da
mogle nekim svojim pokretima objasniti mnoge od tih
u kovitlac zakotrljanih zvukovnih zagonetki.

Zarez, Zagreb

Brilliantly arranged... all


five pieces display Detonis
highly sophisticated ear for
outrageous juxtaposition
of instruments... Highest
recommendation!...
JG, New York

Alle Nummern
sensationell...
Salzburger Volksblatt

Prizor bez ma{te i sluha,


zvu~no i vizualno smu{en i
neinventivan...
Vjesnik, Zagreb

27

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

Nedvojbeno najuspje{nija
i najatraktivnija priredba
netom zavr{enoga festivala
Dani hrvatske glazbe...

12:15 PM

Page 28

Skladba 44 per 4 in 4 za kvartet trombona ili saksofona


nastala je 1983. godine, a na zagreba~kome festivalu
Europhonia 7. studenoga 1988. simultano su je
praizveli Kvartet trombona Larte musicale iz Ljubljane
i Zagreba~ki kvartet saksofona pod ravnanjem autora.
Nakon briljantne izvedbe na Svjetskim danima glazbe
u Postojnskoj jami 27. rujna 2003., ve~era{nji je
interpretatori na svojim mnogobrojnim koncertima
izvode uz tape na kojemu se nalazi njihova izvedba
istoga djela. Radi se o nizu kratkih, me|u sobom
povezanih ulomaka zapisanih u istoj, ~etverodobnoj
mjeri. Unutar faktura pregnantnih, aforisti~kih
minijatura koje prisustvom tapea, a upotrebom
dosjetke ka{njenja, do`ivljavaju neprekidna
metroritmi~ka udvajanja i jeku namjerno se
izbjegavaju ve}i kontrasti, a uporno se ispituju
pribli`no sli~ni sonorni ugo|aji obojeni uvijek
druk~ijim nijansama postojanja. Tema je
sve~anohimni~ki, fanfarozni skupni motiv koji
zauzimanjem razli~itih poza, u raznim stupnjevima
intenziteta neprestano gasi i pali ono unutar i ono oko
sebe. Po~etno afirmiran u krajnje jednostavnoj
~etveroglasnoj pojavi, taj je temeljni
harmonijskomelodijskoritmi~ki glazbeni objekt
uzrokom najrazli~itijih ekscesa, razrje|ivanja,
zgu{njavanja ili op}ih kriza; on }e, kao trajno
nestabilan model, na kraju doga|anja odvesti samoga
sebe u neizbje`no rasprsnu}e. U prva dva glazbala do
krajnosti je pro{irena registarska gama; poput nekih
sporih, no upornih `ivotinja glazbala gmi`u iz
najcrnjih dubina do vriskavih bjelina i tamo se,
upla{ena daljnjim mogu}nostima kretanja, pipavo
zaustavljaju. Primjetne su i studije obrnutoga agiranja
unutar strukture: dok neki dijelovi sloga atakiraju na
unutarnju sr`, drugi juri{aju na vanjski obod glazbene
jezgre. Barokni kontrast ili rje~itost nerijetko se
sa`imaju u klasicisti~ki lakonizam izri~aja; stoga su
nekim strukturama namjerno odstranjene glave ili
repovi tonskoga konglomerata.

Ve~ernji list, Zagreb

Souplesse, ambiguit...
Un montage voquant le
passe... dune grande
posie.
Rpublique du centre, Orlans

Dobry poczMtek...
Tribuna ludu, Warszawa

Detoni is certainly no
desiccated, academic
modernist.
The Sound Projector, London

Composizioni, cio forti


emozioni
Il piccolo, Trieste

Faszinierende
Darbietungen...
Frnkische Tageszeitung,
Bamberg

Outsized applause and


bravos from an
audience...
Buffalo Evening News
28

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 29

Popis djela (kronolo{ki)


1. Deset po~etaka za guda~ki kvartet ili komorni sastav
(1947.1978.)
Praizvedbe: Sisak, 17. prosinca 1973.
Guda~ki kvartet Pro arte
Opatija, 15. TMSJ, 9. studenoga 1978.
ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko Detoni
2. Jednotonske muzike za glasovir (1952.1974.)
Praizvedba: ^akovec, 17. svibnja 1975.
Pavica Gvozdi}, glasovir
Nakladnik: DSH, Zagreb, 1980.
3. Pet kompozicija za glasovir (1954.)
Praizvedba: Samobor, 18. lipnja 1974.
Pavica Gvozdi}, glasovir
Nakladnik: DSH, Zagreb, 1980.
4. Nemiri zbog jutra, tri stavka (No}JutroDan) za
mje{oviti zbor (1959.)
Stihovi: Dubravko Detoni
Praizvedba: Zagreb, 9. travnja 1987.
Akademski zbor Ivan Goran Kova~i}, dirigent Sa{a
Britvi}
5. Tri polifonijska stavka za orgulje (1961.)
Praizvedba: RadioZagreb, 1989.
Mario Penzar, orgulje
6. Passacaglia za dva glasovira i guda~e (1962.)
Praizvedba: Zagreb, 12. lipnja 1963.
Vladimir Krpan, glasovir
Dubravko Detoni, glasovir
Zagreba~ka filharmonija, dirigent Pavle De{palj
Nakladnik: DHS, Zagreb, 1973.
29

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 30

7. Musica a cinque za guda~e (1962.)


Praizvedba: Zagreb, 12. lipnja 1963.
Zagreba~ka filharmonija, dirigent Pavle De{palj
Nakladnik: DHS, Zagreb, 1973.
8. Fughetta za glasovir (1962.)
Praizvedba: RadioZagreb, 3. velja~e 1976.
Pavica Gvozdi}, glasovir
Nakladnik: DSH, Zagreb, 1980.
9. Osam fuga za orgulje (1962.)
Praizvedba: RadioZagreb, 1989.
Mario Penzar, orgulje
10. Preobrazbe za orkestar (1963.)
Praizvedba: Zagreb, 7. lipnja 1965.
Simfonijski orkestar RTZa, dirigent Pavle De{palj
Nakladnik: UKH, Zagreb, 1968.
11. Tri koralne predigre za glasovir (1963.)
(Za orgulje obradio ^edomil Dugan, 1981.)
Praizvedba: Hvar, 18. kolovoza 1982.
Robert Andres, glasovir
Nakladnik: DSH, Zagreb, 1980.
12. Dramatski prolog za orkestar (1965.)
Praizvedba: Zagreb, 7. lipnja 1965.
Simfonijski orkestar RTZa, dirigent Pavle De{palj
13. Quatorze moments dodcaphoniques za glasovir
(1966.)
Praizvedba: Opatija, 3. JMT, 14. listopada 1966.
Fred Do{ek, glasovir
Nakladnik: DHS, Zagreb, 1977.
14. Dva stavka (StaticoDinamico) za glasovir (1966.)
Praizvedba (Statico): Zagreb, 9. svibnja 1967.
Vladimir Kranj~evi}, glasovir
30

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 31

(StaticoDinamico): Zagreb, 22. o`ujka 1968.


Fred Do{ek, glasovir
Nakladnik: DHS, Zagreb, 1977.
15. Stravaganze za puha~ki kvintet i orgulje
(1966.1974.)
Praizvedba: Zagreb, 26. travnja 1974.
Zagreba~ki duha~ki kvintet; Fred Do{ek, orgulje,
dirigent Dubravko Detoni
16. [ifre za glasovir i elektroniku (1967.)
Praizvedba: Opatija, 4. JMT, 16. listopada 1967.
Fred Do{ek, glasovir
Nakladnik: UKH, Zagreb, 1970.
17. Likovi i plohe za orkestar (1967.)
Praizvedba: Graz, Musikprotokoll, 26. rujna 1968.
Simfonijski orkestar RTZa, dirigent Kre{imir
[ipu{
Nakladnici: UKH, Zagreb, 1969.
SAKOJ, Beograd, 1969.
18. Phonomorphia 1, konkretnoelektroni~ka glazba
(Eksperimentalni studio Poljskoga radija, Var{ava,
1967.)
Praizvedba: Opatija, 4. JMT, 15. listopada 1967.
19. Orfejeva pratnja za glasovir (1967.)
Praizvedba: Zagreb, 22. o`ujka 1968.
Fred Do{ek, glasovir
Nakladnik: UKH, Zagreb, 1970.
20. Phonomorphia 2 za dva glasovira i tape (1968.)
Praizvedba: Zagreb, 22. o`ujka 1968.
Dubravko Detoni, glasoviri
Nakladnik: UKH, Zagreb, 1970.

31

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 32

21. Grafika I za orgulje (1968.)


Praizvedba: Opatija, 5. JMT, 24. listopada 1968.
An|elko Klobu~ar, orgulje
Nakladnik: MIC KDZ, Zagreb, 1999.
22. Grafika II za komorni sastav (1968.)
Praizvedba: Nrnberg, Ars Nova Tage, 5. lipnja
1969.
Zagreba~ki kvartet; Josip Ton`eti}, klarinet; Fred
Do{ek, glasovir, ~embalo, ~elesta, el. orgulje,
tamtam
23. Assonance 1 za violon~elo i glasovir (1968.)
Praizvedba: Opatija, 5. JMT, 25. listopada 1968.
Marijan Jerbi}, violon~elo; Dubravko Detoni,
glasovir
Nakladnici: UKH, Zagreb, 1969.
SAKOJ, Beograd, 1970.
24. Fortepiano, Arpa i Crescendo za glasovir
~etveroru~no ili za dva glasovira i udaraljke (1969.)
Praizvedba: Opatija, 6. JMT, 13. studenoga 1969.
Dubravko Detoni, glasovir; Fred Do{ek, glasovir;
Boris Benini, udaraljke
Nakladnik: DHS, Zagreb, 1977.
25. Grafika III za komorni sastav i elektroniku (1969.)
Praizvedba: Dubrovnik, 21. Dubrova~ke ljetne igre,
26. srpnja 1970.
ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko Detoni
Nakladnik: MIC KDZ, Zagreb, 1999.
26. Ornamenti za harfu (1969.)
Praizvedba: Zagreb, 1. rujna 1969.
Rajka Dobroni}, harfa
Nakladnik: Golden marketing (Rajka
Dobroni}Mazzoni: Vje~na harfa, Zagreb, 2002.)

32

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 33

27. Phonomorphia 3 za komorni sastav i tape (1969.)


Praizvedba: Opatija, 6. JMT, 13. studenoga 1969.
ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko Detoni
28. lucubrations za glasovir i orkestar (1969.)
Praizvedba: Zagreb, 7. sije~nja 1970.
Dubravko Detoni, glasovir
Simfonijski orkestar RTZa, dirigent Kre{imir
[ipu{
Nakladnik: DHS, Zagreb, 1972.
29. Notturni za ~etiri vokalne skupine, ~etiri
instrumentalna sastava, orgulje i elektroniku
(1970.)
30. d, prizor za svira~a, ~embalo i elektroniku (1970.)
Praizvedba: Darmstadt, 29. o`ujka 1971.
Fred Do{ek, ~embalo
31. Pet malih studija za glasovir (1970.)
Praizvedba: Zagreb, 18. o`ujka 1971.
Maja Bakra~, glasovir
Nakladnici: [kolska knjiga, Zagreb, 1975.
DHS, Zagreb, 1977.
32. Grafika IV za komorni sastav (1971.)
Praizvedba: Dubrovnik, 22. Dubrova~ke ljetne igre,
12. srpnja 1971.
ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko Detoni
Nakladnici: Schott, Mainz, 1972.
Dr`avna zalo`ba Slovenije, Ljubljana, 1989.
MIC KDZ, Zagreb, 1999.
33. Assonance 2 za violon~elo i orkestar (1971.)
Praizvedba: Zagreb, 4. lipnja 1971.
Marijan Jerbi}, violon~elo
Zagreba~ka filharmonija, dirigent Jovan [ajnovi}
Nakladnik: JRT, Beograd, 1972.
33

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 34

34. Monos I za glasovir i elektroniku (1972.)


Praizvedba: Zagreb, 12. o`ujka 1974.
Fred Do{ek, glasovir
35. Monos II za klarinet (1972.)
Praizvedba: Zagreb, 24. svibnja 1972.
Giovanni Cavallin, klarinet
36. Monos III za komorni sastav (1972.)
Praizvedba: Zagreb, 4. travnja 1972.
ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko Detoni
37. La Voix du silence, instrumentalno kazali{te (1972.)
Praizvedba: Zagreb, 4. travnja 1972.
ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko Detoni
38. 21. 6. 72., sintetska glazba (1972.)
Praizvedba: Zagreb, 7. lipnja 1973.
Giovanni Cavallin, klarineti
Fred Do{ek, glazbala s tipkama
39. Katavasija za glas, komorni sastav i elektroniku
(1972.)
Praizvedba: Zagreb, 7. studenoga 1972.
ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko Detoni
40. Tropar za Bogorodica, za glas, komorni sastav i
elektroniku (1972.)
Praizvedba: Zagreb, 7. studenoga 1972.
ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko Detoni
41. Grafika V za komorni sastav i elektroniku (1972.)
Praizvedba: Graz, Musikprotokoll, 14. listopada
1973.
Collegium musicum instrum. der Hochschule fr
Musik und darstellende Kunst in Graz, dirigent
Max Heider

34

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 35

42. Muzika ili Traktat o suvi{nom (poslije: De Musica)


za komorni sastav, orkestar i elektroniku (1973.)
Praizvedba: Zagreb, 7. MBZ, 17. svibnja 1973.
ACEZANTEZ; Simfonijski orkestar RTZa,
dirigent Igor Kuljeri}
Nakladnik: MIC KDZ, Zagreb, 1999.
43. Bajka za komorni sastav i elektroniku (1973.)
Praizvedba: Opatija, 10. JMT, 2. studenoga 1973.
ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko Detoni
Nakladnik: JRT, Beograd, 1973.
44. Grafika VI za komorni sastav (1973.)
Praizvedba: Zagreb, 13. studenoga 1973.
ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko Detoni
Nakladnik: MIC KDZ, Zagreb, 1999.
45. Mori mi dite za glas, recitatora, komorni sastav i
elektroniku (1973.)
Praizvedba: Zagreb, 13. studenoga 1973.
ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko Detoni
46. Gimnastika za grupu, za komorni sastav (1974.)
Praizvedba: Bourges, Dans Bourges ancien, 4. lipnja
1974.
ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko Detoni
47. Svakodnevna muzika za vokalni sastav i elektroniku
(1974.)
Nakladnik: MIC KDZ, Zagreb, 1999.
48. Phonomorphia 4 za violinu i elektroniku (1974.)
Praizvedba: Zagreb, 17. velja~e 1975.
Maja De{palj, violina
49. Monos IV za komorni sastav i elektroniku (1974.)
Praizvedba: Zagreb, Dani hrvatske glazbe, 10.
prosinca 1974.
35

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 36

ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko Detoni


Nakladnik: MIC KDZ, Zagreb, 1999.
50. Assonance 3 za violon~elo ili komorni sastav
(1975.)
Praizvedba: Opatija, 14. JMT, 12. studenoga 1977.
Daniel Thune, viola; Tibor Kuti, violon~elo;
Andrija Potro{ko, kontrabas
51. Kameleon za trublje i komorni sastav (1975.)
Praizvedba: Zagreb, 8. MBZ, 14. svibnja 1975.
Stanko Selak, trublje; ACEZANTEZ, umj. vodstvo
Dubravko Detoni
52. Taboo, instrumentalno kazali{te (1975.)
Praizvedba: Zagreb, 8. MBZ, 14. svibnja 1975.
ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko Detoni
53. Dokument 75, sintetska glazba (1975.)
Praizvedba: Shiraz, Festival of Arts, 30. kolovoza
1975.
ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko Detoni
54. Tzigane za glazbala s tipkama, orkestar i tape
(1975.)
Praizvedba: Opatija, 12. JMT, 8. studenoga 1975.
Dubravko Detoni, glasovir; Fred Do{ek, el. orgulje;
Vi{nja Ma`uran, ~embalo; Zagreba~ki solisti
55. Od do za komorni sastav i elektroniku (1976.)
Praizvedba: Opatija, 13. JMT, 5. studenoga 1976.
ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko Detoni
56. Sukla|a za komorni sastav i elektroniku (1976.)
Praizvedba: Opatija, 13. JMT, 5. studenoga 1976.
ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko Detoni

36

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 37

57. Simfonija za troje orgulje, komorni sastav, zbor,


orkestar i elektroniku (1976.)
Praizvedba: Zagreb, Dani hrvatske glazbe, 15.
prosinca 1976.
An|elko Klobu~ar, orgulje; Fred Do{ek, orgulje;
Nikica Kalogjera, orgulje; ACEZANTEZ; Zbor i
Zagreba~ki simfoni~ari RTZ, dirigent Milan
Horvat
58. Ki~varijacije za komorni sastav (1976.)
Praizvedba: Zagreb, 13. lipnja 1977.
ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko Detoni
59. ZOO za komorni sastav te puha~ki, harmonika{ki i
guda~ki orkestar (1977.)
Praizvedba: Zagreb, 23. velja~e 1977.
ACEZANTEZ; Puha~ki orkestar Glazbene {kole
Pavla Markovca; Omladinski harmonika{ki orkestar
Triglav, Karlovac; Zagreba~ki simfoni~ari RTZ,
dirigent Milan Horvat
60. 54 kraja za simfonijski, plesni i tambura{ki
orkestar (1977.)
Praizvedba: Graz, Musikprotokoll, 11. listopada
1977.
Zagreba~ki simfoni~ari RTZ, dirigent Milan
Horvat; Plesni orkestar RTZ, dirigent Miljenko
Prohaska; Tambura{ki orkestar RTZ, dirigent
@eljko Brkanovi}
Nakladnik: Edition Modern, Mnchen, 1979.
61. Pjesme partizanke za {est vokalnih skupina i
elektroniku (1977.)
Praizvedba: Opatija, 14. JMT, 9. studenoga 1977.
Mje{oviti zbor RTZ, dirigent Vladimir Kranj~evi}
Nakladnik: Prosvjetni sabor SRH, Zagreb, 1978.

37

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 38

62. Hommage Cage(l), instrumentalno kazali{te


(1977.)
Praizvedba: Zagreb, 9. MBZ, 9. svibnja 1977.
ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko Detoni
63. Hommage utmajeur za komorni sastav i
elektroniku (1977.)
Praizvedba: Opatija, 14. JMT, 12. studenoga 1977.
ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko Detoni
64. Belles musiquettes vertes, ozvu~eni ambijent (1979.)
Praizvedba: Zagreb, 10. MBZ, 13. svibnja 1979.
ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko Detoni
65. Cedurofilija za vokalni sastav i elektroniku (1979.)
Praizvedba: Zagreb, 10. MBZ, 17. svibnja 1979.
Collegium vocale Kln, umj. vodstvo Wolfgang
Fromme
66. Fantazmi za orgulje (1979.)
Praizvedba: Sinzig, Internationale Studienwoche, 4.
o`ujka 1979.
Zsigmond Szathmry, orgulje
67. Glasovir na koturaljkama za glasovir (1979.)
Praizvedba: Zagreb, 28. velja~e 1981.
Darko Domitrovi}, glasovir
Nakladnici: DSH, Ars croatica, Zagreb, 1983.
Dr`avna zalo`ba Slovenije, Ljubljana, 1988.
68. 1 2 3 4 8 za komorni sastav (1979.)
Praizvedba: Televizija Beograd, 22. lipnja 1979.
ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko Detoni
69. Dvanaest etida za glasovir (1979.)
Praizvedba: Zagreb, Europhonia, 6. o`ujka 1989.
Aleksandar Mad`ar, glasovir
Nakladnik: HDS, Ars croatica, Zagreb, 1999.
38

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 39

70. Toccatina za glasovir (1980.)


Praizvedba: Zagreb, 25. svibnja 1982.
Darko Domitrovi}, glasovir
71. Eine kleine RamonaSuite za komorni sastav i
elektroniku (1980.)
Praizvedba: Var{ava, Var{avska jesen, 23. rujna
1980.
Var{avski glazbeni atelje, umj. vodstvo Zygmunt
Krauze
72. Tre}ifis i Velikice za glasovir i elektroniku (1980.)
Praizvedba: Beograd, 25. travnja 1981.
dm Fellegi, glasovir
73. Do mi so mi do za puha~ki kvintet i elektroniku
(1980.)
Praizvedba: Opatija, 17. TMSJ, 6. studenoga 1980.
Zagreba~ki duha~ki kvintet
74. 7 9 11 za komorni sastav (1980.)
Praizvedba: Zagreb, Dani hrvatske glazbe, 6.
prosinca 1980.
ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko Detoni
75. 48 preludija za glasovir (1980.1982.)
Praizvedba: Moskva, 6. travnja 1984.
Darko Domitrovi}, glasovir
Nakladnik: HDS, Ars croatica, Zagreb, 1996.
76. Ru`acvijet za naratore, komorni sastav i
elektroniku (1981.)
Praizvedba: Zagreb, 10. o`ujka 1981.
Veronika Durbe{i}, naratorica; Zlatko Crnkovi},
narator; ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko
Detoni

39

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 40

77. Prikazanje prvo, glazbenoscensko doga|anje


(1981.)
Praizvedba: Zagreb, 11. MBZ, 14. svibnja 1981.
ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko Detoni
78. 33 per 3 in 3 za puha~ki trio (1981.)
Praizvedba: Zagreb, 1. o`ujka 1982.
Zagreba~ki puha~ki trio
Nakladnik: DHS, Zagreb, 1984.
79. Zaboravljene muzike za guda~ki kvartet ili guda~ki
sastav (1981.)
Praizvedba: Pri{tina, 6. lipnja 1982.
Guda~ki kvartet Klima
Nakladnik: DHS, Ars croatica, Zagreb, 1985.
80. Monos V za trombon (1982.)
Praizvedba: Zagreb, Europhonia, 7. studenoga
1988.
Kiril Ribarski, trombon
81. LHorlogerie za glasovir ~etveroru~no (1982.)
Praizvedba: Dubrovnik, 34. Dubrova~ke ljetne igre,
14. srpnja 1983.
Darko Domitrovi} i Beata Pinceti}, glasovir
82. The Wonderful Monster of Time za orkestar
(1982.1983.)
Praizvedba: Zagreb, 12. MBZ, 22. travnja 1983.
Zagreba~ki simfoni~ari RTZ, dirigent Uro{ Lajovic
83. 44 per 4 in 4 za ~etiri trombona ili ~etiri saksofona
(1983.)
Praizvedba: Zagreb, Europhonia, 7. studenoga
1988.
Kvartet trombona Larte musicale, Ljubljana;
Zagreba~ki kvartet saksofona, dirigent Dubravko
Detoni
40

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 41

84. 22 per 2 in 2 za violinu i glasovir (1983.)


Praizvedba: Zagreb, Europhonia, 30. sije~nja 1989.
Josip Klima, violina; Antun Kraljevi}, glasovir
Nakladnik: HDS, Ars croatica, Zagreb, 1991.
85. 11 per 1 in 1 (Follow Me) za klarinet (1983.) ili
komorni sastav (1993.)
Praizvedbe: Zagreb, 19. prosinca 1985.
Radovan Cavallin, klarinet
Kopenhagen, Festival Zagreb i Kopenhagen, 30.
kolovoza 1993.
ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko Detoni
Nakladnici: HDS, Ars croatica, Zagreb, 1993.
Music Play, Zagreb, 2000.
86. Humoreska za harmonika{ki orkestar i udaraljke
(1983.)
87. Eueueuphoniphoniphonia za ansambl glazbala s
tipkama (1984.)
Praizvedba: Zagreb, 23. travnja 1985.
ACEZANTEZ, umj, vodstvo Dubravko Detoni
88. Adagio cantabile za komorni sastav (1984.)
Praizvedba: Opatija, 21. TMSJ, 8. studenoga 1984.
ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko Detoni
89. The Devil of Bop za komorni sastav (1984.)
Praizvedba: Zagreb, 27. studenoga 1984.
ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko Detoni
90. Deset intervala za dje~ji ili mje{oviti zbor (1984.)
Praizvedba: Zagreb, Europhonia, 20. velja~e 1989.
Zbor Pro arte, Graz, dirigent Karl Ernst Hoffmann
91. Plava ptica za flautu, violon~elo i ~embalo, ili za
flautu i harfu (1984.)
Praizvedba: Zagreb, Ljeto na Gri~u, 22. srpnja
41

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 42

1987.
Ljubi{a Jovanovi}, flauta; Branka
JanjaninMagdaleni}, harfa
92. Valcer za komorni sastav (1984.)
Praizvedba: Opatija, 21. TMSJ, 8. studenoga 1984.
ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko Detoni
93. Ratne slike za sole, dje~ji i mje{oviti zbor te orkestar
(1984.1985.)
Praizvedba: Zagreb, 16. svibnja 1985.
Mira Vlahovi}, sopran; Bla`enka Mili},
mezzosopran; @elimir Pu{kari}, tenor; Marijan
Juri{i}, bas; Dje~ji zbor Bra}a Ribar, Zagreb; Zbor i
Zagreba~ki simfoni~ari RTZ, dirigent Vladimir
Kranj~evi}
94. 47 pitanja za orkestar (1984.1985.)
Praizvedba: Opatija, 23. TMSJ, 4. studenoga 1986.
Zagreba~ki simfoni~ari RTZ, dirigent Vladimir
Kranj~evi}
95. Bijela glazba za komorni sastav (1986.)
Praizvedba: Zagreb, Muzika XX. stolje}a, 5. o`ujka
1986.
ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko Detoni
96. Banalia za naratora, komorni sastav i elektroniku
(1986.)
Praizvedba: Zagreb, Muzika XX. stolje}a, 5. o`ujka
1986.
Radoslav Milenkovi}, narator; ACEZANTEZ, umj.
vodstvo Dubravko Detoni
97. Dvije pjesme za djecu (KlavirKlavir no}u), za glas i
glasovir (1986.)
Stihovi: Luko Paljetak
Nakladnik: [kolska knjiga, Zagreb
42

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 43

98. Devet prizora iz Danijelova sna za glasovir (1986.),


komorni sastav (1987.), orkestar (1991.1993.) i
gitarski trio (1993.)
Praizvedbe: Zagreb, 19. svibnja 1986.
Darko Domitrovi}, glasovir
Opatija, 24. TMSJ, 5. studenoga 1987.
ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko Detoni
Zagreb, 31. listopada 1993.
Akademski simfonijski orkestar Novosibirsk,
dirigent Arnold Katz
Celje, 16. velja~e 1993.
Zagreba~ki gitarski trio
99. Toccata non za naratoricu i komorni sastav (1986.)
Praizvedba: Nica, Manca, 8. travnja 1988.
ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko Detoni
100. Koncert za glasovir i orkestar (1986.1989.)
Praizvedba: Ljubljana, 5. travnja 1990.
Aleksandar Mad`ar, glasovir; Zagreba~ka
filharmonija, dirigent Gyrgy Gyrivnyi Rth
101. Fauxbourdon, prizor za multiinstrumentalista
(1987.)
Praizvedba: Zagreb, Europhonia, 22. o`ujka 1987.
Ratko Vojtek
102. Rondeau za komorni sastav i udaraljke (1987.)
Praizvedba: Zagreb, Europhonia, 29. o`ujka 1987.
Kvartet udaraljki Amadinda, Budimpe{ta;
ACEZANTEZ, dirigent Dubravko Detoni
103. Moments musicaux za glasovir (1987.)
Praizvedba: Osijek, 2. Me|unarodno natjecanje za
mlade pijaniste EPTAe, 27. sije~nja 2001.
Elna Brtina, glasovir
Nakladnik: Jak{a Zlatar, 2001.

43

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 44

104. Crna glazba za komorni sastav i elektroniku


(1988.)
Praizvedba: Graz, Musikprotokoll, 23. listopada
1988.
ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko Detoni
105. Cythromanie za citrafon i komorni sastav (1988.)
Praizvedba: Nica, Manca, 8. travnja 1988.
Bbor Kirly, citrafon; ACEZANTEZ, umj.
vodstvo Dubravko Detoni
106. Beschwrungen der Urgeister, sintetska glazba
(1989.)
Praizvedba: Bavarski radio, Studio Nrnberg, 1989.
ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko Detoni
107. Geste za glasovir (1989.)
Praizvedba: Opatija, 33. MGT, 8. studenoga 1996.
Damir Greguri}, glasovir
Nakladnik: HDS, Ars croatica, Zagreb, 2001.
108. Egzaltacije za dva saksofona (1989.)
Praizvedba: Zagreb, Europhonia, 5. o`ujka 1990.
Dragan Sremec, sopransaksofon; Goran Mer~ep,
altsaksofon
109. Petite suite dtruite za altsaksofon (1990.)
Praizvedba: New York, 1. listopada 1991.
Dragan Sremec, altsaksofon
110. SilberSuite za fagot i trublju (1991.)
Praizvedba: Opatija, 33. MGT, 10. studenoga
1996.
Aleksandar ^oli}, fagot; Petar Obradovi}, trublja
Nakladnik: HDSCantus, Zagreb

44

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 45

111. Iluminacije za harfu (1992.)


Praizvedba: Nrnberg, 2. europski simpozij o harfi,
26. srpnja 1992.
Branka JanjaninMagdaleni}, harfa
Nakladnik: HDS, Ars croatica, Zagreb, 1993.
112. Skladi{te malih predmeta za glasovir (1992.)
Praizvedba: Zagreb, 17. o`ujka 2007.
Danijel Detoni, glasovir
113. Tajna o..., poetskoglazbena radiofonska igra
(1993.)
Praizvedba: Hrvatski radio, 3. program, 15. o`ujka
1993.
114. Predasi ti{ine za guda~e i elektroniku (1994.)
Praizvedba: Zagreb, 18. MBZ, 1. travnja 1995.
[leski guda~ki kvartet
115. Razdiranja za malu flautu i bastubu (1995.)
Praizvedba: Zagreb, 19. MBZ, 6. travnja 1997.
Dani Bo{njak, mala flauta; Krunoslav Babi},
bastuba
116. Zovu me Tryor za glasovirski trio (1996.)
Praizvedba: Zagreb, 22. velja~e 1997.
Trio Orlando
117. Ispadi za dva kontrabasa i elektroniku (1997.)
Praizvedba: Zagreb, 19. MBZ, 6. travnja 1997.
@or` Drau{nik, kontrabas; Nik{a Bobetko,
kontrabas
118. Musica Danieliana za glasovir i orkestar (1998.)
Praizvedba: Zagreb, 26. studenoga 1999.
Danijel Detoni, glasovir; Zagreba~ka filharmonija,
dirigent Pavle De{palj

45

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 46

119. Doga|aj za mje{oviti zbor (1999.)


Praizvedba: Zagreb, ciklus Zbora HRTa Sfumato,
8. studenoga 2005.
Zbor HRTa, dirigent Ivo Lipanovi}
120. Camusvarijacije za glasovir (1999.)
Praizvedba: Zagreb, 24. MBZ, 26. travnja 2007.
Katarina Krpan, glasovir
121. Stella Borealis, za komorni orkestar (2000.)
Praizvedba: Budimpe{ta, Budimpe{tanski jesenski
festival i Musica Danubiana, 27. listopada 2000.
Komorni orkestar UMZE, dirigent Zsolt Nagy
122. Refren za glasovir (2002.)
Praizvedba: Budimpe{ta, 24. studenoga 2005.
Danijel Detoni, glasovir
123. dolce furioso za komorni orkestar (2003.)
Praizvedba: Zagreb, 22. MBZ, 8. travnja 2003.
London Sinfonietta, dirigent Martyn Brabbins
124. Glasovirski kvintet (2004.)
Praizvedba: Kri`evci, 20. travnja 2004.
Danijel Detoni, glasovir, Guda~ki kvartet Rucner
125. Rubato za glasovir (2004.)
126. 49 telegrama za glasovir (2005.)
Praizvedba: Pula, 44. MGT. studeni 2007.
Danijel Detoni, glasovir
127. Razgovori ptic u snu za mje{oviti zbor i dva
glasovira (2006.)
Praizvedba: Zagreb, 24. MBZ, 24. travnja 2007.
Zbor HRTa; Dubravko Detoni, glasovir; Danijel
Detoni, glasovir, dirigent Ton~i Bili}

46

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 47

128. 70 odgovora za simfonijski orkestar (2006.)


Praizvedba: Zagreb, 24. MBZ, 26. travnja 2007.
Simfonijski orkestar HRTa, dirigent Nik{a Bareza

47

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 48

Va`nije scenske glazbe


1. Miroslav Krle`a: Leda, HNK Zagreb, premijera 4.
listopada 1962.
Redatelj: Bojan Stupica
2. Jerome Kilty: Dragi moj la`ljiv~e, HNK Zagreb,
premijera 28. travnja 1963.
Redatelj: Tito Strozzi
3. Nikola Nalje{kovi}: Komedija peta, {esta, SEK
Zagreb, premijera 5. svibnja 1964.
Redatelj: Tomislav Radi}
4. August Strindberg: Mrtva~ki ples I, ZDK Zagreb,
premijera 25. o`ujka 1965.
Redatelj: Dino Radojevi}
5. William Shakespeare: Macbeth, Dubrova~ke ljetne
igre, premijera 11. kolovoza 1970.
Redatelj: Vlado Habunek
6. Molire: [kola za `ene, HNK Zagreb, premijera 22.
sije~nja 1973.
Redatelj: Vlado Habunek
7. Jean Reavey: Nevjerojatna Julija, Kazali{te Marin
Dr`i}, Dubrovnik, Dubrova~ke ljetne igre,
premijera 21. srpnja 1973.
Redatelj: Vlado Habunek
8. Edward Bond: More, Teatar &td Zagreb, premijera
29. svibnja 1974.
Redatelj: Kosta Spai}
9. Alfred de Musset: Lorenzaccio, HNK Zagreb,
premijera 17. travnja 1975.
Redatelj: Vlado Habunek
48

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 49

10. Fran Krsto Frankopan: Trumbbita sudnega dneva,


Ozalj, premijera 30. travnja 1995.
Redateljica: Iva Jela~i}

Filmska glazba
Draga Irena, Studiofilm, Sarajevo, 1969. Redatelj:
Nikola Stojanovi}

Televizijska glazba
Pri~amo pri~u, {est emisija, TV Zagreb, 1976. Redatelj:
Jovica [ego

Izlo`be glazbenih grafika


1. Zagreb, Galerija Studentskoga centra, 1974.
2. Beograd, Galerija Studentskoga kulturnog centra,
1981.
3. Zagreb, Galerija Nova, 1982.
4. Zagreb, Gradska knji`nica, 1983.

49

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 50

Diskografija
1. Likovi i plohe za orkestar
Simfonijski orkestar RTZa, dirigent Kre{imir
[ipu{
Jugoslovenska muzi~ka tribina i Festival jugoslovenske
muzike na radiju, Radiotelevizija Beograd, JSM 3,
Beograd, 1970.
2. lucubrations za glasovir i orkestar
Dubravko Detoni, glasovir; Simfonijski orkestar
RTZa,
dirigent Kre{imir [ipu{
Antologija hrvatske glazbe, Jugoton/ Matica
hrvatska, ULPSV29, Zagreb, 1970.
3. Monos I za glasovir
Dubravko Detoni, glasovir
Monos III za komorni sastav
ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko Detoni
Muzika ili Traktat o suvi{nom za komorni sastav,
orkestar i elektroniku
ACEZANTEZ; Simfonijski orkestar RTZa,
dirigent Igor Kuljeri}
Grafika IV za komorni sastav
Zagreba~ki duha~ki kvintet
Bajka za komorni sastav i elektroniku
ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko Detoni
Dubravko Detoni, MIC, Zagreb, 1972. (kaseta)
4. Graphie II pour ensemble instrumental
Atelier de la Biennale de Zagreb: Quatuor de
Zagreb (Josip Klima, violon, bongos,
templeblocks, cymbales; Ivan Kuzmic, violon;
Ante Zivkovic, alto; Josip Stojanovic, violoncelle,
gong, cloches); Ozren Depolo, clarinette, clarinette
basse, saxophone; Fred Dosek, piano, clavecin,
clesta, orgue, tamtam
50

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 51

Phonomorphia 1, musique concrtelectronique


Phonomorphia 2 pour piano et bande magntique
Dubravko Detoni, piano
Graphie I pour orgue
Andjelko Klobucar, lorgue de la Cathdrale de
Zagreb
Graphie III pour groupe vocal, ensemble
instrumental et bande magntique
Groupe vocal et Ensemble instrumental de la
RadioTlvision de Zagreb Direction: Dubravko
Detoni
Phonomorphia 3 pour voix, ensemble instrumental
et bande magntique
Neva Rosic et Tonko Lonza, voix; Ensemble
instrumental de la RadioTlvision de Zagreb
Direction: Dubravko Detoni
Prospective 210 sicle, Jugoslav Avantgarde Music,
Dubravko Detoni, Graphies I.II.III, Phonomorphia
123, Philips, LP6521028, Pariz, 1973.
5. Graphik IV fr Kammerensemble
Sabine Beyer, Flte; Christina Hussong,
Violoncello; Ilse Wieczorek, Cembalo
Teldec, TST 78393, Hamburg, 1974.
6. Dokument 75 za komorni sastav i elektroniku
Grupa ACEZANTEZ, dirigent Dubravko Detoni
Muzi~ki biennale Zagreb 1975., Jugoton, Fonoars,
LSY61198, Zagreb, 1975.
7. Monos I za glasovir i elektroniku
Fred Do{ek, glasovir
Suvremeni hrvatski glazbenici, Fred Do{ek, Jugoton,
Fonoars, LSY61266, Zagreb, 1975.
8. Stravaganze za komorni sastav
Zagreba~ki duha~ki kvintet; Fred Do{ek, el. orgulje;
Dubravko Detoni, dirigent
51

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 52

Suvremeni hrvatski glazbenici, Zagreba~ki duha~ki


kvintet, Jugoton, Fonoars, LSY61293, Zagreb,
1975.
9. Grafika I za orgulje
An|elko Klobu~ar, orgulje
An|elko Klobu~ar izvodi djela hrvatskih skladatelja
na orguljama u \akovu, Jugoton, Fonoars,
LSY63031, Zagreb, 1976.
10. Grafika VI za komorni sastav
ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko Detoni
Gimnastika za grupu za komorni sastav
ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko Detoni
De Musica za komorni sastav, orkestar i elektroniku
ACEZANTEZ
Zagreba~ki simfoni~ari RTZ, dirigent Igor Kuljeri}
Suvremeni hrvatski skladatelji, Dubravko Detoni,
Jugoton, Fonoars, LSY66005, Zagreb, 1977.
11. Ki~varijacije za komorni sastav
Bajka za komorni sastav i elektroniku
ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko Detoni
Suvremeni hrvatski glazbenici, ACEZANTEZ,
Jugoton, Fonoars, LSY66020, Zagreb, 1977.
12. Pjesme partizanke za {est vokalnih skupina
Akademski zbor Ivan Goran Kova~i}, dirigent
Vladimir Kranj~evi}
Suvremeni hrvatski glazbenici, Jugoton, Fonoars,
LSY68045, Zagreb, 1978.
13. Phonomorphia 2 za dva glasovira i tape
Dubravko Detoni, glasoviri
[ifre za glasovir i elektroniku
Dubravko Detoni, glasovir
Orfejeva pratnja za glasovir
Dubravko Detoni, glasovir
52

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 53

Koralna predigra za glasovir


Dubravko Detoni, glasovir
lucubrations za glasovir i orkestar
Dubravko Detoni, glasovir; Simfonijski orkestar
RTZa, dirigent Kre{imir [ipu{
Detoni plays Detoni, Jugoton, LSY63095, Zagreb,
1980.
14. Fantazmi za orgulje
Zsigmond Szathmry, orgulje
Zsigmond Szathmry, orgulje Zagreba~ke katedrale,
Jugoton, LSY66121, Zagreb, 1982.
15. Assonance 1 za trombon i glasovir
Kiril Ribarski, trombon; Milica [perovi}Ribarski,
klavir
Kiril Ribarski, trombon i Milica [perovi}Ribarski,
klavir, Jugoton, ULS912, Zagreb,1982.
16. Tri koralne predigre za orgulje
^edomil Dugan, orgulje
Hommage Bach, ^edomil Dugan, orgulje i klavir,
Jugoton, LSY66153, Zagreb, 1982.
17. Zaboravljene muzike za guda~ki kvartet
Guda~ki kvartet Klima
33 per 3 in 3 za puha~ki trio
Zagreba~ki puha~ki trio
do mi so mi do za duha~ki kvintet
Zagreba~ki duha~ki kvintet
Zaboravljene muzike, PGP RTB, LP2130548,
Beograd, 1984.
18. Dva stavka za klavir (StaticoDinamico)
Vladimir Krpan, glasovir
Antologija jugoslavenske suvremene klavirske glazbe
Vladimir Krpan, glasovir, Jugoton, ULP1740,
Zagreb, 1985.
53

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 54

19. Musica a cinque za guda~e


Hrvatski komorni orkestar
Dirigent: Kazushi no
Hrvatski komorni orkestar, Jugoton, LP6S
2025466, Zagreb, 1991.
20. Musica a cinque za guda~e
Hrvatski komorni orkestar
Dirigent: Kazushi no
Hrvatski komorni orkestar, Jugoton, MC6T
3025465, Zagreb, 1991. (kaseta)
21. 44 per 4 in 4 za kvartet saksofona
Zagreba~ki kvartet saksofona
Hrvatska glazba za saksofone, OrfejHRT, CD
2004, Zagreb, 1992.
22. Assonance 1 za violon~elo i glasovir
Marijan Jerbi}, violon~elo; Dubravko Detoni,
glasovir
Likovi i plohe za orkestar
Simfonijski orkestar RTZa, dirigent Kre{imir
[ipu{
Od do za komorni sastav i elektroniku
ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko Detoni
lucubrations za glasovir i orkestar
Dubravko Detoni, glasovir; Simfonijski orkestar
RTZa, dirigent Kre{imir [ipu{
Fantazmi za orgulje
Zsigmond Szathmry, orgulje
Cedurofilija za vokalni sastav i elektroniku
Collegium vocale Kln (Vodstvo Wolfgang
Fromme)
The Wonderful Monster of Time za orkestar
Simfonijski orkestar HRTa, dirigent Uro{ Lajovic
Dubravko Detoni na Muzi~kom biennalu Zagreb
(19691983), OrfejHRT, CD 2007, Zagreb,
1993.
54

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 55

23. Dvanaest etida za glasovir


Vladimir Krpan, glasovir
Vladimir Krpan, glasovir, HDSMICHRT, CD
0395, Zagreb, 1995.
24. Devet prizora iz Danijelova sna za gitarski trio
Zagreba~ki gitarski trio
April is the Cruellest Month, glazba na{ega doba,
Orfej, HRTHDSMBZ, CD 2009, Zagreb,
1995.
25. Od do per complesso da camera e elettronica
ACEZANTEZ, Zagreb
Trieste Contemporanea, Audio Ars studio, CD AAS
0003,
Trieste, 1995.
26. Forgotten Music for string orchestra
Camerata Academica Novi Sad
Forgotten Music, Emergo Classics, CD EC 39502,
Amsterdam, 1996.
27. Grafika III za komorni sastav i elektroniku
7 9 11 za komorni sastav
Bajka za komorni sastav i elektroniku
Gimnastika za grupu, za komorni sastav
Valcer za komorni sastav
ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko Detoni
ACEZANTEZ by Dubravko Detoni,
HRTHDSCroatia Records, CDDK 5081838,
Zagreb, 1997.
28. Deset po~etaka za komorni sastav i elektroniku
ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko Detoni
Devet prizora iz Danijelova sna za glasovir
Darko Domitrovi}, glasovir
11 per 1 in 1 za klarinet
Radovan Cavallin, klarinet
55

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 56

22 per 2 in 2 za violinu i glasovir


An|elko Krpan, violina; Vladimir Krpan, glasovir
33 per 3 in 3 za puha~ki trio
Zagreba~ki puha~ki trio
Zaboravljene muzike za guda~ki kvartet
Guda~ki kvartet Klima
Dubravko Detoni: Zaboravljene muzike, Croatia
RecordsKDZHRT, CDDK 5096269, Zagreb,
1997.
29. Ispadi za dva kontrabasa i elektroniku
Zagreba~ki duo kontrabasista
Zagreba~ki duo kontrabasista, HDSMBZ,
CD3859888 754058, Zagreb, 1998.
30. Koncert za glasovir i orkestar
Csaba Kirly, glasovir; Simfonijski orkestar HRTa,
dirigent Nik{a Bareza
Muzi~ki biennale Zagreb na kraju tisu}lje}a,
HDSMBZ, CD3859888 754133, Zagreb, 1999.
31. lucubrations za glasovir i orkestar
Dubravko Detoni, glasovir; Zagreba~ka
filharmonija, dirigent Lovro pl. Mata~i}
Zagreba~ka filharmonija i Lovro pl. Mata~i},
Zagreba~ka filharmonija, CD37598, Zagreb,
1999.
32. Iluminacije za harfu
Branka JanjaninMagdaleni}, harfa
Branka JanjaninMagdaleni}, harfa, Croatia
RecordsHRT, CD5247760, Zagreb, 1999.
33. Dokument 75 for chamber ensemble and
electronics
Kitsch Variations for chamber ensemble
Fable for chamber ensemble and electronics
Grafika VI for chamber ensemble
56

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 57

Group Gymnastics for chamber ensemble


ACEZANTEZ, artistic director Dubravko Detoni
Dubravko Detoni with ACEZANTEZ, Paradigm
Discs, PD11, London, 2000.
34. SilberSuite za trublju i fagot
Petar Obradovi}, trublja; Aleksandar ^oli}, fagot
Petar Obradovi}, trublja, CantusHDSHRT,
CD988984902, Zagreb, 2000.
35. Follow Me za komorni sastav
Ivana Bili}, vibrafon i ksilofon; Dubravko Detoni,
glasovir; Fred Do{ek, glasovir
Follow Me, Cantus, HDSHRT, CD988984982,
Zagreb, 2000.
36. Geste za glasovir
Maksim Mrvica, glasovir
Geste, Maksim Mrvica, glasovir, Cantus, HDS,
CD988984911, Zagreb, 2001.
37. Likovi i plohe za orkestar
Zagreba~ka filharmonija, dirigent Kazushi no
[efdirigenti Zagreba~ke filharmonije: Friedrich Zaun
i Kazushi no, Zagreba~ka filharmonija,
CD37604, Zagreb, 2001.
38. Sukla|a (Kongruenzen) fr Kammerensemble
Dubravko Detoni with ACEZANTEZ
In My Rosary, Wooden Edition, Thaglasz, 2002.
(LPalbum)
39. Assonance 1 for trombone and piano
Kiril Ribarski, trombone; Milica Sperovik Ribarski,
piano
The Classical Trombone, Arcobaleno, E.M.S.,
AAOC94582, Bruxelles, 2003.

57

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 58

40. Likovi i plohe za orkestar


Simfonijski orkestar HRTa, dirigent Josef Daniel
[efdirigenti Simfonijskoga orkestra Hrvatske
radiotelevizije, Josef Daniel, Orfej, HRT, CD ORF
305, 3850245005523, Zagreb, 2004.
41. Zaboravljene muzike za guda~ki kvartet
Zagreba~ki kvartet
Zagreba~ki kvartet 19192004, Cantus, HDS,
9890520214 2, Zagreb, 2004.
42. dolce furioso za orkestar
Simfonijski orkestar HRTa, dirigent Mladen
Tarbuk
Musica Danieliana za glasovir i orkestar
Danijel Detoni, glasovir; Simfonijski orkestar
HRTa, dirigent Mladen Tarbuk
Banalia za komorni sastav i elektroniku
ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko Detoni
47 pitanja za orkestar
Zagreba~ki simfoni~ari RTZ, dirigent Vladimir
Kranj~evi}
Crna glazba za komorni sastav i elektroniku
ACEZANTEZ, umj. vodstvo Dubravko Detoni
The Wonderful Monster of Time
Simfonijski orkestar HRTa, dirigent Uro{ Lajovic
dolce furioso, Dubravko Detoni, Cantus,
9890520634 2, Zagreb, 2006.

58

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 59

Objavljene knjige
1. Panopticum musicum, MIC KDZ, Zagreb, 1981.
2. Glasovir na koturaljkama, Svjetlost, Sarajevo, 1989.
3. Prekrasno ~udovi{te vremena, Mladost, Zagreb, 1989.
4. Dimnja~ar bri{e ku}i nos, Mladost, Zagreb, 1991.
5. Trulo svjetlo, Hrvatska sveu~ili{na naklada, Zagreb,
1994.
6. No}ni svira~, [kolska knjiga, Zagreb, 1996.
7. Predasi ti{ine, Matica hrvatska, Zagreb, 2001.
8. Pri~a prema gore, Meandar, Zagreb, 2005.

59

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

60

12:15 PM

Page 60

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 61

Izvo|a~i
aksofonist i skladatelj Gordan Tudor (Split,
1982.) diplomirao je saksofon na Muzi~koj
akademiji u Zagrebu, u razredu Dragana Sremca
(2004.), a usavr{avao se na amsterdamskome
Konzervatoriju kod Arna Bornkampa te, kao stipendist
amsterdamske Visoke umjetni~ke {kole, na glavnome
pari{kom Konzervatoriju kod Claudea Delanglea.
Godine 2003. osnovao je duo s pijanistom Ivanom
Bato{em, a 2006. TRIO GIG. Solisti~ki je nastupao sa
Simfonijskim orkestrom HRTa, Zagreba~kom
filharmonijom, Splitskim komornim orkestrom,
Orkestrom Muzi~ke akademije u Zagrebu,
Ansamblom Cantus, Orkestrom HNK u Splitu,
Velikim pari{kim saksofonskim orkestrom i
Amsterdamskim saksofonskim ansamblom pod
vodstvom Lucasa Visa, Kanako Abe, Pavla i Valtera
De{palja, Mladena Tarbuka, Aleksandra Kalajd`i}a i
dr. Odr`ao je koncerte u Amsterdamu, Den Haagu,
Parizu, Pragu, Be~u, Utrechtu, Salzburgu, Zagrebu,
Splitu, Rijeci, [ibeniku i drugdje. Osim prvih nagrada
na dr`avnim natjecanjima u domovini, osvojio je niz
prvih nagrada na me|unarodnim nadmetanjima;
dobitnik je Nagrade PBZa i Zagreba~ke filharmonije
za 1999., Rektorove nagrade Sveu~ili{ta u Zagrebu za
2003. te Nagrade Judita Splitskoga ljeta 2006. Praizveo
je djela P. Bergama, M. Kranebittera, A. Drymonitisa,
I. Ki{, M. Ivi~evi} i F. \urovi}a. U Amsterdamu i
Parizu po~eo je studij elektroakusti~ke kompozicije, pa
su nastale njegove prve skladbe MM za
sopransaksofon i tape, RICHTER01 za glasovir i
elektroniku te JUNJUN za ozvu~eni altsaksofon.
Redovito sklada za kazali{ne i plesne predstave,
animirane filmove te radi na Saksofonskome kvartetu.

61

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 62

aksofonist Tomislav @u`ak (Zagreb, 1978.)


diplomirao je (2000.) na zagreba~koj Muzi~koj
akademiji u razredu Dragana Sremca. Jo{ u doba
studija usavr{avao se na ameri~kome Sveu~ili{tu
Indiana u Pennsylvaniji, prou~avaju}i ameri~ku glazbu
i orkestralnu praksu te produbljuju}i vje{tine vezane uz
jazz i improviziranu glazbu. Nakon diplome u
Zagrebu, odlazi na dvogodi{nje usavr{avanje u Pariz,
gdje na Konzervatoriju CergyPontoise studira kod
JeanYvesa Fourmeaua, a na glavnom Konzervatoriju
kod Philippea Portejoiea. Poha|ao je mnoge
majstorske te~ajeve u Francuskoj, Hrvatskoj i Sloveniji
kod uglednih saksofonista kao {to su J. M. Londeix, P.
Gauthier, C. Delangle, E. Rousseau i drugi. Vi{estruki
je dobitnik prvih nagrada na dr`avnim natjecanjima
u~enika i studenata (1991.1998.), pobjednik
natjecanja Hrvatskoga radija Radiopodij (1999.),
osvaja~ tre}e nagrade na Me|unarodnome natjecanju
Giulio Viozzi u Italiji (1999.), dobitnik Rektorove
nagradu Sveu~ili{ta u Zagrebu (2000.), prve nagrade
na Me|unarodnome natjecanju U.F.A.M. u Parizu
(2000.) te triju nagrada na Me|unarodnome
nadmetanju AlpeDunavJadran u Novoj Gorici
(2003.). Od 1996. redovito odr`ava koncerte u
Hrvatskoj, Sloveniji, Francuskoj i Italiji, a od iste
godine predaje saksofon na Glazbenoj {koli Ferdo
Livadi} u Samoboru. Nastupao je uz najpoznatije
hrvatske orkestre i sastave; osobitu pozornost posve}uje
suvremenoj glazbi, pa je uspje{no sura|ivao sa
skladateljima kao {to su M. Edwards, L. Lebi~, U.
Pompe, K. Seletkovi}, N. [enk, M. Mlakar te Ph.
Geiss. Od 2002. ~lan je sastava 4 Saxess.

62

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 63

ijanist Danijel Detoni (Zagreb, 1983.)


diplomirao je i magistrirao glasovir (razred
Lszla Baranyaya i Balzsa Kecsksa) na
Glazbenome sveu~ili{tu Liszt Ferenc u Budimpe{ti, a
~etvrtu je godinu studirao na glavnom pari{kom
Konzervatoriju u razredu Itamara Golana. Usavr{avao
se na Ljetnoj akademiji Tel Hai u Izraelu kod
Emanuela Krasovskoga i Pnine Salzman. Nakon
mnogih nagrada na u~eni~kim natjecanjima u
domovini, u travnju 2003. pobijedio je na Dr`avnome
natjecanju za komornu glazbu Weiner Le u
Budimpe{ti, a u kolovozu 2006. dobio je Nagradu
izraelske Zaklade Isman za iznimnu interpretaciju
Ligetijeve glazbe. Solisti~ki i uz pratnju orkestara
(Zagreba~ka filharmonija, Simfonijski orkestar
Hrvatske radiotelevizije, Hrvatski komorni orkestar,
Dubrova~ki simfonijski orkestar, Orkestar Opere
Hrvatskoga narodnog kazali{ta Ivana pl. Zajca u Rijeci,
Simfonijski orkestar Glazbenoga sveu~ili{ta Liszt
Ferenc, Simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije,
Pekin{ki simfonijski orkestar, Beogradska filharmonija,
Beogradski guda~ki orkestar Du{an Skovran itd.) ~esto
nastupa u Hrvatskoj i Ma|arskoj, a gostovao je (u
koncertnim dvoranama i na festivalima) u Beogradu,
Novom Sadu, Ljubljani, Villachu, Parizu, Rouenu,
Var{avi, Pragu, Brnu, Ostravi, Pekingu, Tel Avivu,
Jeruzalemu i dr. Redovito snima za radio, televiziju i
diskografska izdanja. Kada ne putuje, `ivi u
Budimpe{ti i Parizu.

63

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 64

o utemeljenja 1998. godine osniva~i


Guda~koga kvarteta Rucner Snje`ana i
Dragan Rucner djelovali su kao dugogodi{nji
~lanovi Guda~koga kvarteta Klima. U prvoj postavi
njihova novoga kvarteta uz njih su muzicirali violinisti
Jo`e Haluza i Josip Novosel, a sada nastupaju Sidonija
Lebar i Iva Kralj. Nastavljaju}i zagreba~ku tradiciju
komornih izvedbi, jednako klasi~nih, kao i suvremenih
djela, repertoar su pro{irili glazbom drugih `anrova, o
~emu svjedo~i uspje{na suradnja s ameri~kim
bandoneonistom Peterom Soaveom. Za tvrtku Jazzette
s njim su snimili CD Tango Moods, a za Cantus nosa~
zvuka Five Tango Sensations, oba s glazbom Astora
Piazzolle. Sastav je muzicirao u mnogim hrvatskim
gradovima te na uglednim festivalima. Na Muzi~kom
biennalu Zagreb nastupali su 2001. i 2003., a na
Dubrova~kim ljetnim igrama 2002. i 2003. godine.
Gostovali su u Francuskoj, [vicarskoj, Italiji, Austriji,
Egiptu, Poljskoj, Njema~koj, Sloveniji, Bosni i
Hercegovini te u Kini. Mnogi hrvatski skladatelji
posvetili su im djela koja redovito izvode u sklopu
vlastitih koncertnih ciklusa.

64

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 65

nsambl Centra za nove tendencije


(ACEZANTEZ ) utemeljen je 1970. godine,
kada se, pod vodstvom Dubravka Detonija,
okupila skupina uglednih umjetnika vi{emedijskih
sklonosti u namjeri da stvaraju ne{to {to nije samo
glazba, ni samo kazali{te, niti su isklju~ivo likovna
otkri}a. Umjetni~ka je fizionomija te kreativne
zajednice u kojoj se izmijenilo nekoliko
umjetni~kih nara{taja bila pone{to od svega toga,
neprestano tra`enje novih multimedijalnih
komunikacija u kojima zvuk, pokret, lik, glas, svjetlo i
mnoge druge sastavnice stvaraju posebno otvorenu,
svaki put druk~iju, u prostor i vrijeme na vrlo
specifi~an na~in smje{tenu fluidnu cjelinu. U svojemu
je neprekidnom istra`ivanju ACEZANTEZ prihvatio
dragocjenu suradnju mnogih istaknutih doma}ih i
inozemnih autora koji su najrazli~itije na~ine poticali
umjetni~ku {irinu njegova izraza. Velik broj nastupa
osobito na va`nim festivalima u ve}ini europskih
zemalja, kao i u mnogim izvaneuropskim sredinama
(Amerika, Azija), dala je ACEZANTEZu priliku da u
dodiru s etni~ki i kulturno nadasve raznovrsnim
zajednicama stalno oboga}uje vlastiti kreativni
potencijal. Godine 1975. sastav je na Festivalu
Jugoslavenske radiotelevizije u Ohridu osvojio
Nagradu Orfej kao najbolji komorni sastav godine.
Tijekom svoje 35godi{nje umjetni~ke aktivnosti
snimao je za mnogobrojne radijske i televizijske postaje
diljem svijeta te ostvario zavidan diskografski opus.

65

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 66

agreba~ki kvartet saksofona od 1989. godine


tvore diplomirani studenti zagreba~ke Muzi~ke
akademije (iz razreda Josipa Nochte), koji su se
poslije usavr{avali u Parizu. Ansambl je dosad gostovao
na koncertima i festivalima u Austriji, Belgiji, Bosni i
Hercegovini, ^e{koj, Danskoj, Francuskoj, Italiji,
Kanadi, Letoniji, Ma|arskoj, Njema~koj, Rusiji,
SADu, Sloveniji, [panjolskoj i u Turskoj. Osim
mnogobrojnih samostalnih nastupa, dosad su
sura|ivali s najuglednijim hrvatskim i slovenskim
orkestrima sviraju}i pod dirigentskom palicom
poznatih dirigenata, a ugledni solisti i sastavi bili su
gosti na njihovim koncertima i snimanjima. Na
repertoaru ansambla nalaze se djela izvorno pisana za
takav sastav, ali i prerade skladbi iz razli~itih stilskih
razdoblja, od baroka do glazbe na{ega doba. Kvartet je
praizveo i vi{e od 50 djela hrvatskih i stranih autora.
Za svoju uspje{nu umjetni~ku djelatnost Kvartet je
dobio mnoge nagrade, me|u kojima su Milka Trnina,
Judita te pet diskografskih nagrada Porin za zvukovne
nosa~e Z Quartet (Croatia Records, 1995.) i Kaskade
(Croatia Records, 2000.). Uz mnoge snimke za radio i
televiziju u Hrvatskoj i u inozemstvu, sastav je u
SADu izdao CD Tsunagari (Liscio Recordings,
2002.), a bio je zapa`en i njihov CD Hrvatska glazba
za saksofone (Orfej/HRT, 1992.).

66

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

12:15 PM

Page 67

67

prelom06:prelom05.qxd

07-Mar-07

Nakladnici:
Hrvatsko dru{tvo skladatelja
Cantus d.o.o.
Za nakladnike:
Antun Tomislav [aban
Mirjana Mati}
Likovna i grafi~ka oprema:
Luka Gusi}
Fotografija:
Damil Kalogjera
Tisak: Flyer, 2007.
68

12:15 PM

Page 68