Vous êtes sur la page 1sur 28

a

b!

a!

q,)

q.)

lr

q)

-t
a
fr

o)

CJ

(J

tf)

J
-A
-

(f)

U
p

frl
(,

A
v
A

v
(f)

Fq

-o
o
-V
-fr

^.
*)
d

-)
q
-lIJ

-t

rlD

o)o

l<

iee; qflgi!!g

tr

;g1|i !!ii[iE

E; e:*E if;frIi gEgpg :fEfi;;


E*t. EgEF IFEiEE; ili:E igiFi,*
E
o He;

uge;;
'*-

;gEE EEFFs qEigiFi gBgilg

;IEEEiE

EiEEFgtfii'EE'F:iFia'E:'*;EEe-c

+EFeEeHF +Eg;g #EEEe;e

=
gcEEfr
i=r;gsE
;pigEEfr
::sfifr
:ig

;s ;E=;!e

vA
EI

F
a

Fl

Ft

f
ri

z
H

A
F-

f(n

ra
F;

F
E

vrh
-A
-

U'
t
x

u!
ut

o-

lJ
f
=

*O
_\L
AA
-i'.H
Y\
F

tr\\

v'5

v
vrl
a

-a)
I
FY

tt!

v
A

;\

-9
--aoE
.a-t

h&

=w

x
vA

z
1\
vr\
-

va\
H

Fl

E
BH gFEE iEsiE$
;;fi
Fi
fi-

E*

frP"

frE

tE
Ir tF*e: ;efEEE cgifi EE
n'

5; ;iEt ;fi$Fii_ a:e. aE gE


En ge5gE f IEaeE5 tsdE es ir

EE

z ff= $sEE *E;== eEI E


rF!8, ge:c:i giE E
::
lg;;iE **?
:;
e- tgisi
;P=cF ;E=$r.E *El ;* i'

(,
l-)

A
V
lV

FI

Fi

z
Fi

BH ;fisE* H*;E=;* fif fE


6e
E=*E :Fsi*E t5tt ii ;;

sr disgE
EEgIi i; *;iC cE FEs
f;E #$exe eEEeEe
+frfE ;E FnE

,-.O

@5
E:
ulo
xb

UJ

J5
/al

Fsg
=
ILL
J11';;

-v

='Eb
vo6
=OF

c-.

G) U,5
J3

SB

Fo)
tn=
-va

6E

3ct
-

tro
trc)

coat o

iby
-'od
.()c

N=
91 c
.i(tru

-rf

8b

EO)

o-

du)

E}
oo

;e

Eo-

58
fuo

-L(/)

ES
Of
9o
va

cg
=o

cCI

gd

Ys
Fo)

(o6

Y#
*o

(o6
Or<
t

5o
c9

(/)

6a
Fc)
of
-L

a
68
!uo

Eo-

ae

E}
OO
6a
o

Eo)

8b
,2

-c
rJ
gpc

-!nr

<F<
O(/)
.(l)c
c{o $

6
t
xlu

lU

J
oJF
f
(f)
=

o
o

o
*,
o

ao

tro
p5

FO

Lo6
LA
a6

trCI
Y#
tso

oii

'J)6
La1 :

-t

E8
=o
EB
CA

:co
="
=o

EE
EA
o(,)
po

?i8

ii

q)

n8

()J

O(/)
E(n

N9
*a

(JJ

(U9

*oio
6 -c.
?J;

aE
F>
o:
E6

b9

Ea
F..o
ET

lo,t,
Cr
Ou
ocl

oP

Oroo

(I,

.g

_o

_L

to
9=
,i(/)
o6-

Io
o5

l-1

)or
oo
oo
rO
Ho
iI9
c
6g

{if

Fo
ya
to

nrO

:oI
Eooo
o-c

oD

N=

o)c

fO

aP
;=

urEb
:)=B

(o:

CU)
'o

-c

o)c

aa
.oc
Lo-o $

3Eg

<)a
.oc
(U
\tE

:rk

@Y

t"F
lUt
XA
IIJ
+B
=
FFP
tL=
J;1F

-v=

='E\/O.g
=o
Aa=
!t-

Ja

SH

=E
OH
-=
oI

E
E
o

cg

.9

.u)
r.* (It

o
o
o
E
o
L
o
o
L
E
q)

o
o
o
o
g

-o

co
cf

po
o
(t,

o
a
a
o
o
o
L
o
o
L

.o
@

=:lf,oo;
. o o-c-c
x
# -Y
Y >:>,#
F o= e g H

Xe

oE E6
=e

; =e!
u
-g
=E
iE6

g
b

sse;

EP 6
I >e* t:.b

gC;E fi

=I g,E ;

E ; aE P e
u;r,sgg

HE e 9Ha

a: 0 E: 5

E:: gEe

f.:l> ()o
i o-c
\J
>,A A

\o

,^i
AE
tg

FFL
IL(U

c..

o
o
o
o

o_

T_

co

f
o-

-f oe.i .g

Po
=a
rA

Po
6f;

'3a

-c
(,) c''

.=

cT)

E<

=E

o$
s(-

<;o

-c

ltJ
x0
IJJ
J.s
o-mE
5.96
vO=
=E;
cr@E
J8_
Fr
9,

O6

=
-

t\g
a=

t.;
uJ5
Xe
IIJ
JE
(LmB

JX9

FF
JE.9
-vf

\/o.=
=o:
(Y) U'
J;

b
c)
a
o

;.
cie>

=
o
-at#

-;

53
-A

-f oco .E

tts

-cE
og
-c

9E
6p
.<2

cq.l

;8
EO
a5
._:

6:

_cf,

3g
^t-

<;
oo
6,=
=E
iF
c=
'-o

c>0)
PE
(/)t
Ea
J'9O

8o
o5

-c
!c oc'-o.C

$ firc

C)rNCY)

GC OE

o
t$
@

EE
a-L "..

69
6E
(Dc)
dq)

-9

=L

cc)
(l)c
_c.

o
>

{=

E=

o)x
r=

E'--.co-c
B'.

o)

@;

'=

og

g_c

qH
!E
.E
rr) -o

O-N(Y)

dd oE

a-r

u
IJJ

x
IIJ

an
rhl

oo

(J

o- 0
JF c
=
Y
=

(vt

6
o

(It

E
o-

-c
.9.

i c\.
d-N
9rr

3c
(D(I'
rtr qA

''sN
lt,
C:J
ioori

56

.=oe

Eg
oo
9o-o
=oc
co
o
(olC

c-.

C)

lf)
sf

zf*
c

U)

(U

c""

r.f)

o
X
o

.9-

H
J

]J

.g

ttt

.9
u

(J

.e

:)

(o

oi)

c''

c)

o
t*

-c
?.s
F3

,g

rif

t\

go

z
n
$

c>o

.g
N
.C

cri

"g

f'*

Ad
E,E
lrJ
tr

.V

o
U)

6i

.=J

X
x
uJ
xs
J
.''2
Lt
m

;X.iffOO;
o
o-c-c x
> >P P .Y

q,E

gg,5p*

5 g= e g E

I FI

r3

,P

E il:E

ir ggg

F:gg:

*; e c;
: re q3l

F
l-

EP
==
(D=

F.

I
r6Eg

- = o: o k
-c.9F-(uFK
E ! Es F B

=E';aE
9E:
iE

=
F

H a B E >

ta

hb

=3

_= ?i

$o

E oi
xt
".=
.i=6-

r
-Y

o
v
=
ao
.

r-,

-t

(,
,n
r-rGO

5+
.E

c)'* b 6'=

eaE g:U
oP

sE

6
tr

ul

X
IU

o-o:

J
FF
l-

d,\L,
qvq)
J.-o

vog

=El
c)a#
J-

F3

9;
O6

co
.9.
tq)
.9.

O)
c)

C')

qt

o
o
o
o

o-

o
E
E

o
o
o
o
-c

c)

=
-

-c

o
o

'-q)

o)
(It
(tt

o
U)

.9

o
_o
$
o
.=

E
o
,6

o
o
E
o
L
o
a
L
o
.9.

ct
oa.
:>
=o
cc
'c)
.L

CDO

'arE

a+
tr=
uJh
x+

llJlc
-'- tt
O
FFg
-\/L

l-U)

=O'o,
.@

='Ee
vO+
=oE
co @;
-rA

Ftr

6dg

o
o_
o

o)

o
o_
o
I

.g
=

o
a
c

qt

$
E
a
O
a

())

F
v
c
'o

_c

(\J

c
.9
-c
> c..
-a
.-:

o
r+o
o
o

f
o

.=

_c

(\,

f
L

C)

.9.
O)
a)

E
U'

o
oo-

oE
,6

o
$
=

Lri

oooo

2LL9

u) u) o- o-

ori oo

c\

tr:
rug
XE;
lJl

J#
o'oE
tc.I
.lv-|

Yo=

I
v

-c

=E
c' ;,
(e
Jg
F;et
O6

3
N

f f o o jc
;.l o
>* * o
x > o-c_c

gg,5#gE

5 s=

bn'F

gfi
re;
.< R o! Ei
EE> eE P

r:

^"b
E )9fi:69
gs

+r fl9s

0
-c. 2'E o
E b 8-x =
EU

H a g P >

3E HEE

=E'=3q
EE: S=
iE

a
tE
Lu
x8
ITJ
JE
oo
ttrfl

rA-i
-vF._

qt

E
g

vOL
=ET

(") @:

JP
F8
gE

ne
t

(It

z
-

d-d

o
(I,

o_
.9.
o

o
a
L
C)

gf
o
a

o
o
o
=
o
E

zo
N

$i ri

q)
L

o
a

=o
a
o
E
o
o
o
t-

o_

co
=

]f,
c

C'

(')

c
'=

o
o
O
a

c..

.9
tro
69
c>

>o
(.)ft
(/)rl,
OY
.c-t
Pc
/(u

co .=

o
o
o
L
f
o
a

(o

o
X
o

(It

a
o

:)
o

.=

o
L
o

(l)

.9

tts

o
o

o- c-'

)>

-(')
oc)

!L

I-

);
=o

.' O)
V=

tU

,-r

a=;
trH3
lrJ

xs3
lue:u,

oo

g(g

os

rJ

z.
.-

JEJ
Eo
U
Fltr=-f

o
F g
:==o90E
o d
=

c? a:

J
F
OFEI'!
:

'=

f
5

tl
le
ie

ir-

(o

| :
Qc
| .o
i'o;'v, I E
|
-c)
;
E5
crc'
|i
3= o LL5
b
ro_o

c
o

-o
o-

CS

c.9
=
o

-o

q)

_c

a
(g

o-

.9
o

.x
L
o
I

a
L

0)

(J
(It
L

cNo

E
c

c-.

oof
.q

z.X
$

-C

(o

.9.

o
E
o

co

_c

F
t-

o*-egE

: iiee

XE =

gfi
i sp:=e;

EnsEsE

E: E g; E
e;eEBA
r 3r *=
q.E
_E Xa
I
5 b b*E
g
it,En
dE i 9

l:

U;r'=gg
*e e
a
Ai g E: F
*e=m:E

9=5Uo5
I Oc f .9 0
(J>AA><)

,.

6
u

e'

uJ
xe
rub
JN
out
t cfi

=ou

YO=

=8fi
(v)oil
J8F;
et
O6

-c

=
-

_c

=F

u
J

o
o

o
=

o
o
q)
L

(It

_a
L

c)

'=
L

o
E
o
o
o

w
({t

(l)

a
o

3r
E

Ett
o'
o(l)

c"]

#o
P;
g()
IE
.cb

e
(Ui
cO
tc

e8

>E

-L q)

h9
-G

e
g-

-o
OE
oi
t-

c)

==5
c.j

ci

a
t
xIIJ
ul
J
oFF

l-

=o
=

uJ
{rf
Q)

(Y) a
J
ts
(.'

c..

o
E
o
o

9
@
ss

o
.9.

(!
<-

(/) ^LE

88P
>oF
8E
<O(')

6,R
I
I

o_

EF 6

E' FL
o

CA

=>
EG

!uo6.e
oE
Fx =
k.=o
*(UF
eEd
F*'
g'ro >

6. q
b=4

cJ
olf,
or(l)-

b 3E

Hg=s

F:Efi

ob q u
be
t()
5 (')o

-!Z

d
o

,.* 9.E
rF

=ffoo)
.o
o-c c
>' >\#'=

.A C-

{.9
o;.L.i-

i 3p:$

oo
=-.
E H 8:

+<.EP ta 6

EE:-E'=

Pk
>5 E
=
6;b:b =E

(l)c Yo
o'= c=c

(/)

HEEE;

E F AE 6 E
Ed*
G

L-nLv

=.e
g i=
F..s
e s * 8E
gE;3gE=
9o - b x i
E: u
*=
E=d8E=

+ o_c:r.g
L.,
>.('J U) > o
>,

F-

a-

o
*f
o
o

U'

+J

o
a

c=

bb

fL7

o
EFE

t=

E
L''lccc

5
o
ts

iF
5o_
E
o

o
o
g
^rrl
b-#

F
d
tr

Eo

5,
591

Eg
;.

..1

fr

o o)or'

;eE

-or'6 f F-

5513-rS

tr68

OE A
z
>9
., 19 0)

-rO
sFlE
* _=lp
RP8
ipp
IF +r ;:;

:-o

>
g

3sl
,t 3Pl8.lt
+t-

:l+l '

=
ob

aa
Sal
;^E
LU

I
>*(U
q
fs
6 Sor5 8o
-513 gr
68

-o-

F
U
-o
N

6^ P8.

=E

soCI':
om

c c
c=d:

P > .90 E
bq
=h;o
5o
o
',-.S

bE
.';-

' Yl-

e-l
rol
,l

=
> 591
g
.=
(I)

(g

6
o
H

c.j

o.,(oloo
rl

e.i

;
A

E
g6 m
6+

-9
5;
6=
=d'
-E
;.9

oo

g
o

a*r,

C)

ao
*,o
2
o
o

c=

E
o
E

E'e
P.F u
efr
a6
o
E

3l= .i
+l
:F

Fs":! g
g iisE
Sie,i

r o -.i )e -io
-5E=
N

rro tr)lo
'l-

o
E
'6
o

CI

te

.o .olo

'l-

6F;
EE;

E
6

'l,l

@l@

::l

-f

-ol rl

p9
C+

:-

>e?o
lle 9=
X o, >

eE
-E-

6E
>g=

E - -,r -IEEE
::l;
5
+t l'dF!
hte
=EI;
: HEy

E
'o
o
o

(It

.=
m

E I=tP taFt
g5
:d
E^
E
;IsiEF
.r3Ep
Ee
o
Es
p
;
o
e-9=
eg
5;
E gEEg
g5
eEa
EE.
. :El l;tJ . :; 58F
:?l
:El
a;t e
,l -E'lE i!e

E
m
o
E
6
o

JJ

o
+,
o
L
o

o
{-,
o

o
*,
o

ao

ao
o
+rc

o.9
Lc!:
o.9H

=.:.b
-^T'-o
wE5

c
oo
oo
oo
(JC)
rJo

(t)

f-@

co

at(,c1)

o
g

: FFE
sal t
t;-

+E

EE

IFgiiEE
Eil; e!g,
!E; ?E3U
s+i $i3#

a;tu E

EEa
E:
sEE iEac te
trEEg
i5E-U
fE
-E3 -EEB -E

o
J

.2

CL

ad9

G)

o.

69
9o

ES

(oo

c) :t
NCL

oO

.'

.'l

m
l-

o
+,
o

ao
o

rFf

e
o
o

c=

o
X

o*

o
X
o
o-

c)

o-

o
EY2

=C

==
o

aQ-

;b

loE
ycc
- oE
x.9 q)

3 db

Q o!

c'tfU

o o=

Efo)

8dE

.=

=
]J

.9)

.9
c)

o
o
.g
T

XTE

o-fo'Foo

=LO
E
;oRuoq
_

--'
.S! qe
.e=!

cr,tr
=

e; F3
F

b
E F(/) X

..E 6 f
o) (, o-t

o9)

5o
'o)
o
d.c

r- !-l
z'=

\lf

ro

.2.

.g

.c

T
T

o
o
.s
T
(o
r
(It

.9

to
s'! .-j
$;i
f-E
z'6
t/) v
$u

oP

-c

l- o)
o
I'* .g

c.9

.9oo
.=

FE

i
4q)
Flo oi5
.=
^r-.--

?a::il5"

E c.= oxo-

E E d;EEE
.:Ebe58EE

s;E$si#Ef;
9b g=*.Di ei -.u

d 9.s

i'HFEPEEfiE
o;"-Xtrrl=Ed-

**

|
"l
i*Eo

t
--ru t
d*{ tr;FEd
z,

= H Lt o I

*f

C)

ao

o
+,
o
L
o
o

c=

o
o
3
6

J15

;.E

oo
CDE
GO
oo
Eo
o.-

!s=

o=

CL-

d.9

OE

oE

g,e

e.=
6=
'-,.E
E.9

j:o
=E
'6,5
i5o

.o

--C

,9,

il,
u
E

.n

o
?

o
*,
o

ao
*,o
a
L
o

a
e

JI'

50=F=
^o

wal- OE (0

:!fsdq)

(u

c)

d 60(/)
(/)O*
|
rrcc

c c*o
*-

.t'
.:Y (tr
LLLI-

oooo

OQ)fiJo
(/)(/)o-D::::
(/)o.(Lu)

o-o oc

66dil
c.j

=
E

fr
OJ

t/l

OJ

tv

=
'=
LfJ

jJ#
Ll=
'f E-

u.=

o.g
o- -c

o_'-E
co
oE
_c
!a
!=

bg

^J
6-o
.9
ar

g5

F!

-.o
pb
9ao*:
sO

o=

co_
0):
4 ol
gN
(oE
"o ro)
a:
*C_c.

_
o).=

o
()J-r

E9p
Z |*'o

tn

F
=
L
7

J
LU

{t
E
4
tr_

rr)

-:/,F

{J=
cfa
U.E

I'T

0-

=
o

LU

-J
J

tl:

{C
D-

c'.1

c'.l

o15
5E
u.0)

.-

L(/)o
#0)+A

"9b
6c
FE
o
E =;
gr
o
=E
aE

u(D.i
*,
b lEE

Ct

16

6-s
o:

E*

p:
v

8E
;E

3go

s:
6'cr
L:

N.E

ho-

cs

Hs

EE
*"o

O o-:
I
@
E[g ;g
a EPE EEg

F;i
E sg3
:Efi
o
oE;

O
No;
= F*6
1

co!!
l-

5 9P
I

pv,.F([

,i9g
"gg

rg co

.(U+

eer

o
c

{-r
C}

ao
o
+a
o
o
L.

o
=
?
-

oo

jj

urO
sud

c o-c o
(uE.95

-l-.c ;E
E'

ai aio

= I
*..9

9)

9-> E'6
PE
Eg

E:;

G'aG
CLa'E

--raE_.= c
!!

EE > tg
r- ulo
=oE
39"9

= ;
Fp.E
o= 3 >
6S
-==!4.=
E
^E
R = 3.8
:= cLo'6E

coocj 9E

tr84=9
gdoo

.E

E
E
E

.u

rrj

3Ee5; E
'=55.=ti
p.3Egd tE

*,E'
o
9,'= 3:5
.E,
begE'=
e
>
| 9-'E
.I:
'E'E
=
P9Ea,.E

eE

EE
Ft

$c

o
c

*,()

ao
*,o
o

L
o5
}E
og

FL
LO

(U

E
=
r

EIFI,

FTF

Eo
'Fo
ES
;o
fO
*'5

.?
-L

EO
t+.

o_

EE
Tt=
oo
-lF
FE
gD tE
(U *,

o,F
G#- o

o-

F-q,
5

0=
o='=

._LL

.j=

t96

E fE:

o.!
.c(Eo

o
g

E
sL
E

O Ot'

F==
-o)

(o

E(Eg
o)o:^
.E,ri

c$tr;n
:
:-l

o
tl
O
.o

cO

(E

o-

S t,

o9
FX
FU

o
o.2
o9

sio
t\>
5'tr
FE

o
o

(tr,

o
o

E)

!t

.9,

vt

E
cFO

Bo
oo

q--.

- o*
e!';

g
8
E
E
C{

Eo
n\
ttu

+a

>
g

e
E
E

EXa)

lu rU!
9e;'

5 ET*

oE E
C) - o';S

,:;g
I EEf"

V, q ^tt >

g. sE-g
q
uEgr
2 i'.e-'9
:

@F-g

r.l

o
O CL

tEEH
H 5 5'8
r'fr
3g
fEgg
.ts a,

(o

rf,)

<ir

c..l

Other Popular UCANDO Training Videos


VT201 Part 1 DC ... Learn about Series, Parallel, and Equivalent
circuits. Also learn about Ohm's law and how to use the DMM .
VT202 Part 2 AC ... Learn about Coils, Capacitors, Transformers,
Reactance, Impedance, and much more.
VT203 Part 3 Semiconductors ... Examine 14 common solid state
devices while you learn semiconductor theory.
VT204 Part 4 Power Supplies ... Examine all the stages used in a
typical power supply. Then you wil1learn how to troubleshoot them.
VT205 Part 5 Amplifiers ... Begin with basic amplifier theory then
proceed into the class A, B, C and op-amp amplifier circuits.
VT206 Part 6 Oscillators ... You will examine the most common
oscillator circuits being used in today's modern circuits.
VT301 Digital 1 "Basic Gates" ... You wil1learn the seven basic
gates used in building all digital devices .
VT302 Digital 2 "Flip-Flops" .... Study various flip-flop and counter
circuits while you learn digital math.
VT303 Digital 3 "Multiplexers" ... Examine digital multiplexer and
demultiplexer circuits, decoder circuits and common display devices.
VT304 Digital 4 "DAC - ADC" ... Digital 4 will teach you about
digital to analog and analog to digital converter circuits.
VT305 Digital 5 "Memory" ... Learn how common memory devices
work. From ROM to Bubble.
VT306 Digital 6 "(.'PU" ... Learn how the CPU functions in common
computer systems.
VT401 AM Radio ... Learn AM radio circuitry and AM Stereo.
VT402 FM Radio Part 1 .. . First lesson in FM radio theory.
VT403 FM Radio Part 2 ... Completes your FM radio training
VT404 TV Part 1 "Intro to TV" ... TV Part I will take you step by
step through the block diagram of a typical TV receiver.
VT501 Understanding Fiber Optics ... Learn fiber optic cable
theory and use.
For more information about the UCANDO videos call:

1-800-678-6113