Vous êtes sur la page 1sur 2

Nombre_______________________________Curso:______Fecha:_______

Escribe sobre el guin una de estas letras: b, v, w


Ejemplo: ha_lar, escribe, escribe hablar

esta_ilidad
bi_lifilo
so_erana
fi_ra
pue_lo
ga_ardina
di_ertido
li_ro
fa_or
di_ertido

gran_oro
ci_ilidad
_igor
flexi_ilidad
reci_ir
equi_ocarse
la_rador
lla_e
fie_re
la_rador

nausea_unda
_pedo
f_ula
gar_anzo
relie_e
glo_o
la_ar
la_io
ga_ardina
la_ar

o_tener
posesi_o
festi_o
pa_o
re_lida
jara_e
li_reta
di_ertir
glo_o
li_reta

Escribe sobre el guin una de estas letras: y, ll


Ejemplo: ma__or, escribe mayor; casti__o, escribe castillo

cu_o
pesadi_a
pa_aso
alca_ata
ave_ana
apo_ar
bombi_a
ma_scula
maravi_a
calzonci_o

mu_
po_o
esca_ola
patru_a
be_ota
torti_a
in_eccin
ca_ar
_o
atrope_ar

co_ar
jerse_
zancadi_a
asti_a
_ugo
bo_o
ca_e
_ave
ani_o
a_er

bue_
cuadri_a
reji_a
atala_a
bocadi_o
desa_unar
came_o
_evar
antea_er
chi_ar

Escribe sobre el guin una de estas letras: g, gu, g, j


Ejemplo: me__or, escribe mejor; para__as, escribe paraguas

_alleta
p_ina
su_erir
_a
prefi_o
_allo
sumer_ir
ven_anza
pare_a
ve_etal

_ento
cora_e
tar_eta
para_ero
sinver_enza
_eografa
sur_ir
venda_e
pur_atorio
vasi_a

_ranadino
Si_enza
_allina
perple_o
traba_o
_usano
tatua_e
_aln
Qui_ote
ve_a

_erra
sub_untivo
_eodesia
potin_e
tra_abolas
para_e
te_er
_egrafo
tra_e
ve_ez

Escribe sobre el guin una de estas letras: b, v, w


Ejemplo: ha_lar, escribe, escribe hablar

preca_er
em_olsar
a_cola
_ago
_ola
_agn
ca_ar
cla_o
_entilador
_einte

be_er
aerona_e
_eca
_orde
_egetal
_orrar
to_ogn
cor_ata
_estia
_oda

de_er
al_orotar
_acacin
_aler
_obo
_acuna
chi_ato
_erde
_ender
_aso

Sego_ia
archi_o
_osque
_aliente
_ela
casca_el
te_eo
be_
_igote
_olsa