Vous êtes sur la page 1sur 1

Forró na Penha (João Lyra - Adelmo Arcoverde)

«« « Intro « j
««
«
Intro
«
j

» œ

»» » »

œ » » »

» »

œ » » »

»

»

»

œ

»

»

»

ll

Em 7

ll

ll

n œ » »

» »

»

_ œ »

» »

»

«« «

« j

7 ll ll n œ » » » » » _ œ » » » »

E

7

«

«

«

ˆ « «

Π.

«« ˆ « « «

Π.

_œ »

» »

»»

«

« ˆ « «

œ »

»

» »

«« « « j G 7
««
« «
j
G 7

ll

n

œ » »

»

œ » »

«« « j «
««
«
j «

F 7

n ˆ «

Π.

œ » » »

» »»

Π.

ll

ll

A

œ»

»

»

»

« «« « « « «
«
«« «
« « «

« «

«

« ˆ «

« « «

« n ˆ «

« b ˆ «

Œ

» œ

»» » »

===========================&

ll

#

#

#

n œ »

»

» » » »

2

Œ

» » œ

»» »

» » œ

» »

œ »

»

» »

» œ

» » »

œ»

» »

»»

» œ

» »

»

n œ »

» » »

=

ll

#

#

#

4

œ» » » »» » œ » » » n œ » » » » =

««

j

« «

7

F

A
A

œ»

»

» »

«

«

« b œ»

»

»

»

»

œ

»

»

»

»»

œ»

» »

»»

» œ

» » »

» œ

» »

»

» » »» « «« . «« « «« « « ««
» »
»»
« «« .
«« «
«« «
« ««

E

7

«

«

«

ˆ« «

«« ˆ « « «

«

« ˆ « «

œ» »

»

»»

œ »

»

»

»

œ

»

»

» »

Π.

« ˆ « «

«« « «« . «
«« «
««
.
«

œ » »

»» » »

œ » » » »»

_œ »

»

» »» » »

5
5

===========================&

ll

«

«

«

«

n ˆ «

« n « ˆ

œ» »

»

»

» »»

»

»

» » » »

» ll

œ

œ »

»» »

» = » » » » ll

œ

ll

j ««

« «
«
«

œ »

œ »

»

»

»

œ

»

»

»

»»

œ»

» »

»

»

G

n œ » »

» »

»

»

_ œ

» »

»

_œ »

» »

»»

D A

œ » » » œ » » œ » » »» » » » »
œ »
»
»
œ
»
»
œ
»
»
»» »
»
»
»
»
»
»
»

œ

ll

« « «

G

A G

» œ

» »

»»

œ » » »»

» » » œ

»»

n

» œ

» » » »

œ» »

» œ

»» » »

» »
»
»
œ »» n » œ » » » » œ» » » œ »» » »
œ »» n » œ » » » » œ» » » œ »» » »
9
9

&

#

#

#

« « «
«
«
«

ˆ « « «

« « ˆ « « «

« «« « « « «« « « « « « « « « «
«
«« « «
«
«« « «
« «
« «
«
« « «
ˆ « « «
«
« ˆ «
« « « «
« « « «

ˆ«

n « ˆ ˆ ˆ ˆ« ˆ «

ll

ll

============================

ll

““ {

» œ

» »

»

ˆ« .

ˆ

«

«

«

«

« «

ˆ «

ll

D A

œ » »

»» »

» œ

»

» »

» œ

» »

»

» œ

» »

»

ll

«

« «

« ˆ .

ll

ll

G

« « «

ˆ«

«

« «

ˆ «

A

n

œ»

» »

»

1.

ll

ll

A

«« «

_

_« « ˆ

13
13

===========================&

ll

#

#

#

#

#

#

_ œ » » »

»

»

œ »

» » »

_œ »

» »

»»

n œ »

» »

»

« «

«

«

« «

ˆ« «

«

« «

ˆ «

« «

ˆ « « «

« «

«

n ˆ «

«« «

«

ˆ «

=

””{

ˆ «

œ »

» »

»

« «

«

ˆ«

«

« «

ˆ «

» œ

» » » »

«

« «

««

« «

» œ

»

»

»

» œ

»» » »

œ »

»

» »

_ˆ « _ « ˆ

_œ» »

» »

2.

A

B

ll

ll

«« «

_

_« « ˆ

_œ» »

» »

ll ““ ll {

n œ »

» »

»

Em 7

_œ »

» »

»»

Em 7

ll

n œ »

»

» »

_œ »

» »

»»

17
17

ll

===========================&

œ»

» » »

»

» œ

» »

»»

œ » »

» » »

œ »

» »

»

œ»

» »

» »

œ »

» » »

» œ

» »

»»

ll

= » »

œ » » » »

œ » » »

A Em 7 A Em 7 # _œ» » _œ » _ œ » #
A
Em 7
A
Em 7
#
_œ» »
_œ »
_ œ »
#
n œ »
»
œ
»
n œ »
»
œ
»
_œ »
œ»
»
n œ »
21
œ»
œ »
#
»
»
»
»
»
»
»
œ
»
œ
»
œ »
œ »
»
»
œ»
»
»
œ »
»
»
œ » » »
»»
»
»
»
»
œ
»
œ
»
»
»»
»
»
»
»
œ
»
» »
»
» »
»» »
»
»
» » »
»
»
»
» »
»» » »
» » » »
» »
»
»
»
===========================&
ll
ll
»
» ll
»
ll
»» »
» »
»
= » » ll
ll
««
1.
2.
j
« «
C
Π.
A
A
A
G
#
_œ» »
«« «
««
«« «
«« «
25
#
œ »
«
»
«
œ»
»
œ »
œ»
œ
« «
#
»
œ » » »
» »
»
«
»
œ » » »
œ œ
»
»
» œ » »
œ » » »
ˆ « ˆ ˆ «
«
œ»
»
œ»
»
œ » » » »
ˆ«
»
œ»
»
œ » »
«
«
«
»
œ » » œ » »
»
»
»
»» » »
» » »
»
n ˆ «
«
»
===========================&
ll
ll
ll
»
»
””{
»
ll
““ {
ll
»
»
œ » » »
» »
»
»» » »
»
»
»
»
» ll
»
»»
= œ » » » ll
»
»
»
»
» »
»
«
«
«
« «
« « «
.
«
« «
«
A
G
D C
#
«
«
« «
«
«
«« « «
29
#
«
« « «
«« «
«
« ˆ « « «
œ» » » »
»
œ
œ »
œ»
»
œ
œ »
œ»
»
œ
«
« «
«
«
#
«
« ˆ « «
» œ » »
œ » » »
»
œ
»
»
» œ »
œ » » »
»
œ » » »
»
» œ » »
œ » » »
«
« ˆ « «
«
«
«
œ»
»
œ » » »
»
» œ
»
œ » » »
»
« ˆ «
«
ˆ « « « «
«
«
n ˆ «
ˆ « « «
ll
===========================&
»» » »
ll
»
»
»
»
»» » »
»
ll
»
»
»
»» » »
n ˆ «
ˆ « « «
«
«
»
»
»
» » »
»
»
»
»
ll
ˆ « «
«
= «
ˆ
ll
»
»
»
»
»
»
»
»
n _ˆ «
«« «« « « « « « « « 1. 2. « « . «
««
«« «
«
«
«
«
«
«
1.
2.
« «
.
«
Œ
#
G
D
A
A
33
#
«
«
«
«
œ
»
œ » » »
«
»
œ
#
«
«
««
« «
»
» œ » »
œ » » »
««
«
«
« «
«
«
«
«
»
œ
n
ˆ«
ˆ « n ˆ «
«
«
«
«
««
»
»
«
ˆ
«
œ »
ll ====================&
ˆ «
ˆ «
«
«
« « «
ll
ll
«
»»
»
””{
ll
ll
«
»
n _ˆ «
_
«
»
ll
»
»» » »
» » » » = ll
« ˆ b ˆ «
_« « ˆ
_
« ˆ
.

1 - Para o A

2 - Improvisos, C e A

3 - Pula de A para Fim

«« «« «« « « « « j Œ . j « Œ . «
««
««
««
«
«
«
«
j
Π.
j
«
Π.
«
j
Π.
Em 7
œ
»
G
7
F
7
«« «
«
«
E
7
«
D
#
#
n œ » »
_
_œ »
»
œ
»
«« « «
36
»
»
œ»
«
«
« «
«
«
œ
»
n œ »
œ »
«
« b ˆ «
«
«
« «
«
««
«
« «
« «
#
»
»
» »
»
»»
»
»
»
»
œ
»
»
»
»
œ
»
œ
»
œ
œ»
«
ˆ « « «
»
»
œ » »
»
»
n œ »
«
« n ˆ «
»
»
»
œ
«
ˆ « «
»
œ »
œ
»
«
« ˆ «
ˆ «
»» »
»
n œ » »
»
»
»
»
»
»
œ
ˆ « «
« ˆ « «
===========================&
ll
ll
ll
»
»
»
»
ll
»
»»
»
n ˆ «
»
»
» » » » »
»
»
»
»
ll
»»
»»
»
»
»
ll
ˆ « «
ˆ « « «
= ˆ « « ll
»
»
»» »
»» » »
»
«
««
««
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
« «
.
« «
«
« «
«
«
«
.
«
Œ
40
#
#
A
D
«
C
G
D
A
«
«
Transcrição de Marcelo Cald
««
«
«
« «
«
«
«
««
«
#
«
««
ˆ « « «
«
«
«« «
ˆ« .
ˆ « « « «
«
«
« «
« «
«
«
«
«
ˆ «
Œ
ˆ « « «
«
n ˆ«
=====================&
ˆ « n ˆ «
«
«
«
ll
«
ˆ « «
«
ll
ˆ «
«
«
«
ˆ «
«
« « «
ll
«
=
””
n _ˆ «
n _ˆ «
« ˆ b ˆ «
_
« ˆ «
.