Vous êtes sur la page 1sur 1

வநநயகர

வநநயகனன வவவவனனனய னவர அறகக வலலநன:


வநநயகனன னவடனக தணவபபநன;-வநநயகனன
வணணறகம மணணறகம நநதனமநம தனனமயனநல
கணணல பணயன க!"
வபந#$ : வகந%ய "னப&கன' னவ(றபபவர, வபந#$ பறன)* தணவபபவர, வநனல+றகம மண,ல+றகம தனலவர. -*தனனமயன(நன வநநயகன(ப பண!"
வ.&+னநல நனனம பல வபறற வந/லநம.
0!த 1# கந2ய*னத* வதந3&+னந4ம அ" 0வவத* தன35ம -லலநமல 6றறபவப) வநநயகர வ7பநட83ன 9(ம:பப" நம" வ/ககம.
;கலநம ப(த(ம வ<,ம =>வர.ம ="ரப?@ம
ப(=னன வதனம *யநனய* =ரவ வகனநநப =ந!தனய
0னற :$ன'யநன( வ.&+ வநறAயல கட%க வகநண8 0!த 1# கந2ய*னத5ம 9(ம:கக னவண8ம. -" வ<, =கB(நநம*Cல D$'".
0லலநவத* தன3கEம -ன3FறகEம G&கHம, மன)!" னபநகHம வவ$ன' I) Dன3யண!" வகநண%#பபவ#ம நநனக க(&கன' Dன3யவ#ம 0&கம
Iன)!C#ககம ப(மவபந#Eம, Iலனவப னபநன) தனனம5ன3யவ#ம, 0பவபநJ"ம 9ன!தமயமநக அ#டகநட>யKககம வநநயகன(* Cயநபனபநம 0னப" -தன
வபந#'நகம.
கநனலயல 0J!தH3ன வ=நலல னவண%ய Bனலநகம
க@நனனம Lத க.நC னMவதம
க:*த @மL பலMந( பN?தம
DமநMOதம ன=நக வனந= கந(.ம
நமநP வகனனBவ( பநத ப&க@ம
வபந#$ : யநனன 6க*னத Dன3யவ#ம, Lத க.&க'நல வ.&கபபட3வ#ம, வ'நமப/ம, நநவலப/ம 9+யவறAன =ந(*னத (>பபவ#ம, Dனமயன ?*C(னம,
"கக*னத* Qரபபவ#ம 9+ய வகனனBவ(2ன பநத&கன'ப பண+ன)ன 0னபதநகம.
9யகனலக$ அறப*" நநன+னன5ம
Rய D.ரவககம 0னனமனம – Sய
D#பபK&க னபநலவந$ 0ன D$'*Cன$ன'
-#பப$ -&க வந(நC3ர.
Tம நனமந நந(நய.நய
>வவநக+யர Uறம ம!C(ம Tம நனமந நந(நய.நய 0னம 0டவ3J*" ம!C(ம, மனCல Iனன*"க வகநண8 Vற D#பனபநட3நல பW=மநபநதக&க$ வ=XC#!தந4ம
அனவ பW;னபநல மன)!" வ8ம.
அ<3நN(ம 0னப" 0டவ3J*னதக கAககம.
Tம நனமந நந(நய.நய
Tம 0னப" Tவ(J*தநகHம, நம 0னப" -(ணவ3J*தநகHம, நந(நய.நய 0னப" Y!வதJ*தநகHம 9க வமந*தம 0டவ3J*"ம ன=ர!" நந(நய. அ<3நN(ம
0னபப8ம. -னத* வதந3ர!" UAவ( Iன)!த 95$ +ன3ககம. 0லலநவத 9ப*"ககEம G&கம. Qனமக$, "னப&க$ வதந3(ந". 6க வZக(ம +ன3ககம. 0லலந[
வ=லவ&கEம +ட8ம. கநனலயல -னத Uறபவன -(வல வ=Xத பநவ*னத நந=ம வ=X+)நன. மநனலயல Uறபவன பக\ல வ=Xத பநவ*னத நந=ம வ=X+)நன.
D[>பவபநJCல Uறபவன Y!"வத மகந பநதக&க$, Dப பநதக&கK\#!" வ8ப8+)நன. 0லலந னவத&கன'5ம TCய ?ணணய*னத அன3+)நன.
னமறUAய அனன*"ம நந(நய. DபI]*Cல D$'னவ.
கல!த#ம வ=லவ!த!C8ம அ%யநர
ப8"ய(நயன வவலலநம
Iல!த([ வ=X5ம G$வ;மப#Eம