Vous êtes sur la page 1sur 5

DOSSIER RECUPERACI

TECNOLOGIA 2n
SUPORT I REFOR
CURS 2014-2015

TEMA 1: EL PODER DE L'ELECTRICITAT


1.

Dibuixa un tom indicant el nom dels elements que el formen i el tipus de crrega que tenen.

2.

Tipus de materials conductors i tipus de materials allants.

3.

Classifica els segents materials en conductors i allants.

4.

Dibuixa el triangle de la llei Ohm i les seves equacions.

5.

Dibuixa un circuit amb quatre bombetes en srie.

6.

Dibuixa un circuit amb dues bombetes en paral.lel.

7.

Dibuixa un circuit mixte amb quatre bombetes.

TEMA 2.EL CONTROL DE L'ELECTRICITAT


1.

Qu passar amb els segents parells dimans?

2.

Anomena algunes aplicacions habituals dels electroimants.

3.

Quina daquestes imatges representa un imant natural i quina un imant artificial?

4.

Explica lexperiment vist a classe dun imant artificial. Qu ocrre quan connectem la pila?
I quan la desconnectem?

5.

Observa lesquema segent dun timbre elctric i indica el nom dels elements que el formen.

6.

Que s el magnetisme?

7.

Qu sn els imants naturals?

8.

Qu sn els imants artificials?

9.

Qu s un electroimant?

10.

Quins efectes pot produir lelectricitat?

TEMA 3. PRODUCCI I DISTRIBUCI DE L'ENERGIA


3.1 Sistemes energtics
1.

Indica quins dels sistemes de producci sn convencionals i quins sn alternatius.


Hidroelectricitat
Biocarburants
Trmica de carb
Nuclear de fissi
Termosolar

2.

Indica quin tipus d'energia utilitzen les mquines i els aparells segents?
Tractor
Microones
Bicicleta

Ordinador
Tren
Calculadora
3.

Quines de les mquines i installacions segents poden funcionar directament amb


combustibles fssils?
Forn
Mquina descriureAutombil
Caldera de calefacci
Aire condicionat
Locomotora

4.

Quins tipus de combustibles fssils coneixes?

3.2 Centrals convencionals


1.

Com estan constitudes les turbines?

2.

Quina funci realitza l'alternador?

3.

Segons el diagrama hi ha tres centrals que produeixen calor, desprs el vapor generat per
eixe calor mou una turbina. Quines centrals sn?

4.

Dibuixa el diagrama general de producci de l'electricitat.

5.

Quin tipus de calor s'aprofita a les centrals trmiques convencionals?

6.

Explica qu sn les centrals trmiques de combusti.

7.

Quins sn els avantatges de l'energia trmica i nuclear?

8.

Les centrals trmiques de combusti acostumen a situar-se en zones mineres o a prop dels
ports de mar.
A qu creus que es deguda aquesta ubicaci?

9.

Quina funci t la caldera en una central trmica? I el condensador?

3.3 Centrals hidroelctriques


1.

Per on passa l'aigua a molta velocitat abans d'arribar a la turbina?

2.

Dibuixa una central hidroelctrica indicant on estan els segents elements:


presa, alternador, turbina, transformador.

3.

On arriba l'aigua procedent de la canonada?

4.

A qu est unida la turbina?

5.

Quina funci t l'alternador?

6.

Escriu 3 avantatges de le centrals hidroelctriques.

7.

Escriu tres inconvenients de les centrals hidroelctriques.

TEMA 4. ENERGIES ALTERNATIVES


4.1 Energia solar

1.

Qu sn els helistats?

2.

On es concentra la radiaci solar?

3.

Quin tipus d'energia utilitzen les centrals solars fotovoltaiques?

4.

Quin tipus d'energia obtenen les centrals solars fotovoltaiques?

5.

De quins tipus poden ser les installacions solars fotovoltaiques

6.

Explica qu sn les centrals solars allades.

7.

Explica qu sn les installacions solars connectades a la xarxa elctrica.

8.

Explica qu sn les centrals solars fotovoltaiques.

9.

Avantatges de les installacions solars.

10.

Inconvenients de les installacions solars.

4.2 Energia elica


1.

Quina s actualment una de les energies ms utilitzades?

2.

Quina funci realitzen els aerogeneradors?

3.

Quntes pales tenen els aerogeneradors?

4.

Com funciona l'aerogenerador?

5.

On es situen els aerogeneradors?

6.

Qu s un parc elic?

7.

Recerca a internet. Busca parcs elics a Catalunya.

8.

Qu fan els centres de controls dels parcs elics?

9.

Realitza un dibuix amb les parts d'un aerogenerador.

10.

El penell i l'anemmetre, quina funci tenen?

11.

Escriu tres avantatges de l'energia elica.

12.

Escriu tres inconvenients de l'energia elica.

4.3 Energia de la Biomassa


1.

Qu s la biomassa?

2.

Les plantes produeixen un combustible semblant a________.

3.

Qu s el biodisel?

4.

Qu s el biogs?

5.

Qu necessiten les calderes de biomassa per funcionar?

6.

La biomassa es pot convertir en una alternativa a____________.

7.

Quins orgens pot tenir la biomassa?

8.

Posa exemples de residus agrcoles.

9.

Posa exemples de residus forestals.

10.

Posa exemples de residus ramaders.

11.

Qu signifiquen les sigles RSU? Explica qu sn.

12.

Quines sn les principals aplicacions de la biomassa.