Vous êtes sur la page 1sur 11

CRNOGORSKI KOMITET MEUNARODNOG VIJEA

ZA VELIKE ELEKTRINE SISTEME - CIGRE

"UTICAJ ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA EKOLOKE I


EKONOMSKE PARAMETRE KOD TERMOENERGETSKIH
POSTROJENJA NA UGALJ"

Autori
Dr.sc. Izudin Kapetanovi, redovni profesor
Mr.sc. Adis Rahmanovi, dipl.ing.el.
Prno, 2013.g.

Evropska Unija - vrh energetske strategije; 20% poveanje


evikasnosti do 2020.g.
Mogunosti efikasnosti novi izvor.
Cilj: Razvoj tehnologija uglju treba obezbjediti koritenje kao
primarnog goriva na ekoloki prihvatljiv nain.
Tehnologije "istog uglja" i "nulta CO emisija" (odvajanje i

TEHNOLOGIJA SAGORIJEVANJA VRSTOG


GORIVA U LETU (PCC)
Tehnologiju sagorijevanja vrstog goriva u letu danas u svijetu
koristi blizu 90% svih kotlova na ugalj.
Mljevenje i Suenje uglja u cilju poveanja efikasnosti se sve ee
koristi.
Na stepen efikasnosti u procesu eksploatacije znaajno utie
prljanje, kvalitet ugljeva, pritisak i temperatura pare.
Stepen efikasnosti je vei to je blok vee snage, kao i to je vea
raspoloivost i u sluaju optimalnog optereenja.
Dodatne mjere za poveavanje efikasnosti su suenje uglja i
iskoritavanje otpadne toplote dimnih gasova.
Nadkritini parametri kao mjera za postizanje porasta stepena
efikasnosti primjenjuju se kod blokova, ija je snaga vea od 400
MW.
Termoenergetska postrojenja na ugalj sa nadkritinim parametrima
u zavisnosti od kvaliteta uglja, kao i veliine bloka dostiu
energetsku efikasnost i veu od 42%,
Termoenergetska postrojenja sa podkritinim parametrima pare,
zavisno od kvalitete uglja i veliine bloka idu sa energetskom
efikasnosti i ispod 36 %.
FGD postrojenjem, dodatnim elektrofilterima, smanjile su se
oneienja okoline sumpor dioksida, NOx, pepela , ljake, a

TEHNOLOGIJA SAGORIJEVANJE U
FLUIDIZIRANOM SLOJU (FBC)
Tehnologija sagorijevanja u fluidiziranom sloju - fleksibilnost primarnog
goriva.
Tehnologija CFBC predstavlja najbolji kompromis to se tie efikasnosti i
jednostavnosti postrojenja, ekolokih zahtjeva i ekonomskih pokazatelja.
Najvea prednost ove tehnologije je odsumporavanje dimnih gasova u
loitu kotla. Sa tom tehnologijom je mogue postii zahtijevanu emisiju
SO2 u dimnim gasovima 150 mg/Nm3.
Mjere za poveanje efikasnosti:
Sa nadkritinim parametrima i parnom turbinom mogue je poveati
stepen efikasnosti bloka za 0,4 procentnih bodova (absolutno), dodatni
hladnjak dimnih gasova koji se kod novih elektrana vrlo esto ugrauje i
poveava energetsku efikasnost za 0,6 procentnih bodova (% apsolutno)
omoguuje i koritenje rashladnog tornja za odvod dimnih gasova.
Efikasnost PFBC postrojenja je iznad 42% (HHV).
Rezultati pokazuju da e tehnologija u razvoju, druga generacija PFBC
temoblokova dostizati efikasnost od 46% (HHV).
Razvoj PFBC postrojenja ide u smjeru postizanja cilja do 54% stepena
efikasnosti, kao i postizanja veeg smanjenja i do 70 % NOx i SOx u
odnosu na postojee, i smanjiti i CO2 emisiju. Rastua briga o ekologiji je
komplementarna sa superkritinom tehnologijom. Blokovi izgraeni na
4
ovim tehnologijama obezbjeuju: manje uglja za istu koliinu el. energije,

IGCC TEHNOLOGIJA (INTEGRALNA GASIFIKACIJA


IGCC
KOMBINOVANOG
CIKLUSA)
je tehnologija u
razvoju za termoenergetska postrojenja koja
karbonski sadraj treba da pretvori u sintetski gas (singas).
Cilj IGCC termoenergetskih potrojenja u razvoju je da se poboljaju
ekoloke performanse i smanje proizvodni trokovi.
Komponente: 1. Jedinica za odvajanje gasa, 2. Gasifikator, 3. Jedinica
za ienje gasa, 4. Izmjenjiva (Voda Gas), 5. Gasna Turbina, 6.
Parna Turbina.
Energetska efikasnost IGCC potrojenja za snage 300 MWe je iznad 42
%, pri proizvodnji el. energije.
IGCC termoenergetska postrojenja koriste kao primarno gorivo
(karbonski materijal) ugalj, biomasu, koks i otpad koji sagorijevaju u
leitu gasifikatora.
Energetska efikasnost IGCC potrojenja snage od oko 300 MW na ugalj
sa dodavanjem do 20% biomase je iznad 38%.
Ove termoelektrane uklanjaju do 98% SO2, i svode NOx emisiju ispod
0,043 kg/GJ.
Osobine: dobra efikasnost, obnavljanje kapaciteta, modularnost,
fleksibilnost primarnog goriva, konstrukcije u fazama, koritenje malo
vode, uee u novijim tehnologijama, prodaja nusproizvoda, ko
proizvodi, te dobra prihvaenost od strane javnosti.
Vidimo da proizvodi ovakvih termoenergetskih postrojenja su hidrogen
kao gorivo za transport, elektrina energija iz gorivih elija, elektrina5

Koritenjem gorivih elija dostie se nivo efikasnosti i do 60%.


IGFC hibridna postrojenja imaju potencijal dostizanja skoro nulte
emisije, sa odreenom koncentracijom CO2 koja se moe izdvojiti i
premjestiti kao i skladititi u kombinaciji sa CCS sistemima (sistemi
odvajanja i skladitenja CO2).
Gorive elije su demonstrirane u blokovima veliine 2MWe, a planirana
je i demonstracija veih postrojenja sa mogunou koritenja
gasifikacije uglja, kao i drugih tehnologija, te analize kapaciteta za
proizvodnju iz ovakvih postrojenja hidrogena kao jednog od proizvoda.
IGFC termoenergetska postrojenja su daleko najbolja rjeenja za
ekoloko koritenje uglja.
Glavni faktor koji sprjeava ire koritenje IGCC su visoki investicioni
trokovi, iznad 1100 /kWh,
Tehnologija se razvija pa se oekuje smanjenje trokova,
Neke procjene govore da e budua postrojenja ostvarivati stepen
efikasnosti 50 - 60 %,

PRIMJER (Uticaj poboljanja energetske efikasnosti na


ekonomiju i ekologiju)
TE1= TE2 = Snaga: 500 MWe, raspoloivost 85%,
TE1: neto stepen efikasnosti 45 %,
TE2: neto stepen efikasnosti 38%,
Uteda primarnog goriva: 220.000 t/godini, ili (~ 15,6%) uglja od
ukupne potronje uglja sa 38% stepenom efikasnosti.
Ekonomska uteda:
11 miliona /godini (cijena uglja 50 /t) ili
440 miliona za 40 godina (eksploatacioni period TE)
Poboljanje ekolokih parametara:
Smanjenje CO2 emisije za oko 513.774 tona/godini,
Taksa za CO2 (primjer 17 ),
Troak za plaanje CO2 takse: 8.734.158 ,

349.366.320 (za 40 godina eksploatacije).


Energetska taksa: 220.000 za godinu; cca. 5.000.000 (za 40
godina eksploatacije).
9

ZAKLJUAK

Energetska efikasnost ima:


znaajan potencijal,
pozitivan uticaj na ekonomske i ekoloke aspekte
termoenergetskih postrojenja na ugalj,
mogue vriti ogranieno poboljanje energetske
efikasnosti i na postojea termoenergetska postrojenja,
pri planiranju izgradnje novih termoenergetskih postrojenja
na ugalj potrebno je voditi rauna da efikasnost bude to
vea,
nove tehnologije kod termoenergetskih postrojenja
obezbjeuju veu efikasnost, a samim time i manje
oneienje kao i povoljnije ekonomske pokazatelje,
investicije u postrojenja sa veom efikasnosti su znaajno
vee,
opravdanost se postie vodei rauna o ekolokim
parametrima, izbjegavajui takse za oneienje i smanjenu
efikasnost,
efikasnost je pri vrhu prioriteta u energetskoj strategiji EU,
pri emu efikasnost termoenergetskih postrojenja na ugalj,
kao segmentu na kome se mogu izvriti znaajna poboljanja 10

Autori:
Dr.sc. Izudin Kapetanovi, redovni profesor
Izudin.kapetanovic@untz.ba
Mr.sc. Adis Rahmanovi, dipl.ing.el.
adis.r@rmub.ba
11