Vous êtes sur la page 1sur 37

e$u%

rKF! a"U#
_ e'

rKFK! W"R* WO!_ UJ

wUF qOUL U

 ,WOMI uKFK eeF b pK* WMb

dAM UM WOM u bN pK* WJ WdN


qOUL U ,wUF
Ud rKFK WR* WO_ UJ :rKF aU eu
r ,
p
uMF
aU rKF

:b r
: p

u

rO!d" sL!d" tK" r#$

dEU _ w d?O q * dO t?]K vK p ] bOF ]r oK t]K b? nO d r
:uJMF db w =q vK t]K ] d QA]M TAM t]K ]r oK) b nO

_ e' rKF aU

W!bI!
vK dDO?K U? Uc? w WKO?u _ u d?OJ tU?Hd?F jQ rKF
UNHM w gOF w WO jO;
v WOzb UO s UI UDI? vF u _ vK U b cML
rKF uN v q8u* wF c bI UN tK tB w tOUS oOK wUO j/
c UMu v td w dL U l tUb w wQ* uD t U c
_ `D u tU b U? b v : u scK eH?I c R
? wLKF tU p w U0
sd UM? v _ vK u d? cM U? dL? UMKO UM{d? u
t v dOA uO? v qz s tOK Ud U q S r? s WU b u u
UdI d?O_ ozUb w _ d d?( vK tU sb w b
u??H??; _ s?b* ?? s d??A??? dJH d???N YO?? u??O? c s
WIU VI( U? ,dO_ WM n 5L) d_ vK wDG W?I( c UuM*
b U bR bu? vK dF r UM_ dI WKO UU9 uN U?NO dJH q bI
Wd( UUMB iF
,UdB q WM W s bF v UM qB lOD s rKF aU S cN
U?AJ? ` r d?O?F? b?F sb U?N?O s?J r W?I?( pK U? _
U U? WM_ pK w WLKE XU WI?( s rdU dA dJH
, tOK u?F UMMJ WI( pK s vI? U lOL s td? tE tMuJ

_ e' rKF aU

aU vK WIU WM_ d cM rKF aQ v_ U; qLO
uN? , uKFK UF aU?U h w U?b uKFK UF aU? rK U
X? wd?H q? sdJH* iF U? s rdU , U?O?? Yb? w1U U?L?
dI lK?D v ld U , tO? WUJ W?OL v Xu
w tMO?L?C t?? d? v WO?dG W?O?LKF U??R* iF b?L? 5 sd?A?F
WOdG b s dO w uU rOKF ZUM w WU wUF rOKF ZUM
w WOMI s eO1 s?J r OLK U dI q rKF uN?H dcU db'
aQ u U?L?NM? _ aQ? b?$ pc , U?NK Wd?A? aU? b??U U?N?U b?1
wLKF dJH uD u?A UH? u dG U ?O* U dI? v UL?NOKJ
vK dDO?K UN?b?? w _ qJA w U?I s tM r$ U ,U? b
tHM w U c jO;

t dN?? wH?K Vc? VU?8 wd r?U u?KO? : Xu X?


v Ub R w W?OLKF Wd?F* vK bA W?FOD b?F U rK dJM Positivisme WOF?{u tL
bOF U_ s Y duE 5 UF s dOF vK t w dBI , 5IO

_ e' rKF aU

Uu; WLzU#
WHB&

u{u*
W!bI!

Uu; WLzU#
UNU$UI aU& q# U! uB

.bI d( dBF


ju* d( dBF
Yb( d( dBF
wUM d( dBF
ed d( dBF
bb( d( dBF

: WbI
:
: U?????O?U
: U??????U
: U????F
: UU
: UU
UMK& b

UM vK dF


UMK U Ub
UOB& U'
We& UA(
UuO( UM
WUJ& d
.bI& U'( b_

b_ bFK WOU c'

_ e' rKF aU

WHB&

u{u*
:U?O?Uue?O?s?d?NM 5 U? U?C? w b?F UE?M rO?d?

uOKU udu
5dB* b U( b_
W1bI WOMOB UC( w U( b_
WbMN UC( w U( b_
UU* UC w b_
UU* s WOU WOHK
UU* WU WG
UU* b WOU( b_
UF* UA(
UOuJ& pKH& rK

od_ bM UOuJ pKH


v_ WKd*
WOU WKd*
WU WKd*
ld* WLzU#
WOM_ ld*

_ e' rKF aU

UNU!UI aU# q$ U% uB
: WbI
U?A d? dB? v U?d u d? dUu u?OKU WKL? U? w
vK iI d?( c qO qJ? bO d? wL wU d? vK uOK?L
UU?I UOb W?FU* U?O_ XHAJ? 5( p s , tMO w UNK d?B aU
Ub uD U WdF u? uD uD UM uF UNM q XU UC
_ `D vK u
dBF UHK s uB d? s d vK d U d WM wH
q1 b U U?b U t rNME u WF? t eN rUF d?O , d(
W?OuO?( Ud?H(U rU?F w wMO?B UA n?A p b?F WO?U W?LO?
[ 5u?u? U?IU? t?O?K oKD U? (Zhoukoudian)] Uu?u? bM n?N? w W?OU?M

U?N?M U? W??L???L? vK? 5J s wd??G uM' w r w?u? (Choukoutien)


q9 , s WM u?OK nB v u?F d?B? v ld Wd?A W?L?L? UN? d?)
U vK o?K b WdA? qUON? s d U b? 5( p w ULKF U?LS
v b? b (Peking man) 5J U?S U?OU d?F U? WL??L' c t?O u?F c
ULKF d? uO UE VU v ,

Q Xb? U Uu

aU w UuMB* b s w _ c

WO?A b U? 5J U vK 5uu nN w? UNOK d w u?u* dOA
pc WU{ , UNU w _ iF qOJA U_ WOuO( UEF s bOH t sJ UL
tUD bOD UM uN w UM s bOH nO d bI

_ e' rKF aU

U uOKL wdH tOK qB c bO d qJ *


dB* dUu uOKU WKL UM

_ e' rKF aU

rUF s WHK o UM w b dO d UuA l XIUD UuAJ c


U de w UJOK UOU* UOUDd Ud s q w UNOK uF U vK aU q U uB u?HMB ULKFK sJ UHAJ* c s
R dOb vK U UN 5F w _ W?UMD w Wb* WOzd U* u
WUMD w Wb?* WIdD U vK , eK d s U?* c uJ Q , tUO
wU?M dBF r , d?( d?BF u?BF b v?K oK bI c?N _ pK
bb( dB dO ed tOK
t , Wb UNM q b? d uBF cN WU au bb?% VFB s t dO
dO U?L d{U( u b?_ s b uB v aU q? U WI rO?I vK oH b
vK u?F? - UU?I u?BF c ? U? bI? pc? U?I U?N?HO?Du
WO?Oz U W?F v Wd?A U/ WOUM?B WOUI? U ULKF r b? ,UNK9
UUI? c q9 w WOuLM _ U?NO b w l{u* ?U nK
wu v b9 U?UI c UN?OL 5R* iF eO? UL WO?UMB UC(
v _ Vu? vK U u?N 5 U d?H U ?O* q U? n WzU
rEF? WOKO?AK WIU? WU?I U?NOK oK b?I W?OKOA W?UI? UL?* v_ WUI?
p q vK Wu W b dH pK q9 w UNO?K d w WOuB U_
Wb* p w U0 W?F?ODU Uu?U?D UL? Uub?? q rN??UMB Uu?UD b? dB?F
: w UUI c Wd(
O* q WM n UNU :Chelleen WOKOA WUI UOKOA WUI *
O* q WM n UNU :Acheuleen WOu_ WUI UOu_ WUI *
O* q WM n wu : Levalloisien WOuUHOK WUI UOuUHO WUI *
O* q WM n : Mosterien WdOu* WUI Udu* WUI *

_ e' rKF aU

O* q WM n : Aurignacien WOUM_ WUI UOUM_ WUI *


O* q WM n : Solutreen WdOu WUI UdOu WUI *
O* q WM v s : Magdalenien WOMOb: WUI UObU* WUI *
YO U?d w uN? l{u UL? s UNF?OL U?UI c U?L XI? b
UNuM UNFMD WId UNKJ V WUI q q9 w WOuLM _ b
: wN UUI UNO U w uBF U

: .bI d( dBF


d?BF c d?G? b WM? n WzUL?F? uOK s? d? v dB?F c ld
ULN U U se s WKu d? ju* d( dBF c dBF
, lU?B U? W?HD d?N YO? u?O?( s tKI?F vI qIM U?% WKd?
U?L , W?d?H* UuO?( d? wI t??O vK dDO? nO UM? b? nO? dF?
dB?F rO?I vK ULK?F `KDD b U?NO w?L U?NO Q?O uNJ vK? dF
: UL s v .bI d(
: qH_ v_ .bI d( dBF
U?U?I? tU?? b? , d?? ?O* q? WM n s? u? v ld
WU?I d?O W?Ou_ W?UI , W?OKOA W?UI? WOKO?A d?HK WIU? WU?I :WO?U
_ vK nO?H 5% U? s U sJ?9 WOKO?A WU?I d? w Wd?O?u*
b WC `d UQ?O r , uK qJ c UNOb UNOU? US Wd( WOuB
dOJH vK U dJ dBI r WOu_ WUI d p bF UNb bM
_ s b?F?? U?u Z q U?N?OK d??F w _ vK b?F? d? w
Ud UM UN? `zUHB UDUJ UbM UD*U? WDU)
UUL d dA UAM wu WOu_ WUI WdA WUMB

_ e' rKF aU

Wd??( Wb* U?N wH??? d?BF c? w Wd?O?u* W?UI? U? r


n W? d? U? UN? w? _ X?D qU?I* w b? U `?B
b??N?F U?N U b?? UN???F?MD w b_ Q? J s?? b?? n U
WUMB buI
: vK_ .bI d( dBF
u v ld? w WOUM_ W?UI? : d vK U?UI tU? b
UEF t lMD w W?d?( U* v U? U{ U?N?O , ?O* q? WM n
UU?I ? UN? w _ v W?U{ ?UD pU?A UNM? lMD WOu?O(
sdA? v b Wd?Ou WU?I U WO?UM_ WUI b?F Ud w
U?d d?O?UM* VU??* lMB nO? U?NMO? U? d? b? ?O?* q? WM n
bF q?u d s d? UEF s U( W?IOb? d lMD UL? d(
s WuMB* WIOd w_ s? WuL0 eO9 w WOMObU* WUI? U WUI c
d???F w d pU?A* U? v? WU?MB w Ub? qD b? , d?I U?F
WM n v WOMO?bU* WUI? bN ld d?BF p U t?FMD U
O* q

: [ s ju* d( dBF UOU


w Q .b?I d??( dB?F 5 U? XC?I w WKd* d?B?F c q1
c w Wb?* Wd( _ dL b Yb( d?( dBF 5 , Ud
U w d?BF c s d?O b? b W?OEA nDA W?IdD lMB d?BF
pc , d?H pK? w UI c 5U? WOUJ W?d u?u wu U2 UO?Id U?O
Wu?IB* d?O U?_ Uu?O( d? UEF s WuMB? WK? b
d? v ld 5DK w dB?F c s U/ vK UC d? U?L

_ e' rKF aU

q U? v ju?* d( d?BF W?I b? bR 5R* iF q?F U2
qJA sU_ iF w O*

: Yb( d( dBF UU


j bI? r s d w lL? dI?U U U?O XL d?BF c w
`?D pc? , u? tzU?I kH?( d?O?G? l U?F? d W?e d? _U
WEU?; s d?_ lLD UFDK p?KN? d? U b?F d _ U?M U?
rOU?_ UJ s UM U? w uD c b?I wuO u? d?L? vK
ud bF dI WU w uD v UO d uM ju* d w bL*
d???N? UJK????L* U?J b???? w U? s p s? r$ U??? , W????e
cJ UJ r s d?OJH? qQ?K X UM `?D U?OK b?b U?U?O?
dBF c s F oKD c uD s WOU qd* ` WKd* c b

: wUM d( dBF UF


sdNM 5 U w v_ dA w XU w UC( dBF c v wLM
iF U? 5U? v U?N?U ld , d?B? d?H WK
UU? W??IDM w u?? v U?M u??N Wb u?F??d 5R*
U?? w d d??F Uu?? w d??N U??L? ,u??{U_ w? uu
b UM u?N b U w WJ U?M WU WdF? XD
d(U dBF c W?OL uF qzb iF dOA UL e) W?dF l UdI se
U* q1 c? d??H p?K w d??( V?U? v , U??M U?L?F??? v wU??M
UM vK td?F s rdU U UNU? w _ rEF WUMD w W?OOzd
YO v?_ dA w tM d?Q U? w dN U?M vK UdH?( XHA? b
U q u vK t dF r

_ e' rKF aU

ju* .bI d( dBF iF qJ

_ e' rKF aU

: ed d( dBF UU


w dbB?I s W? l u?* UM jOK ed? nA v U? b
UA? dO , U w p? UM UN nA w? fH w VK_
wM vMF? U?N fO ed? d?B U?? d b?F p b?F b? r tU?L?F?
bb( d?B v d( d?B U& b W?OU UC( iF _ p , b?
ed dBF uF U0 dU

: bb( d( dBF UU


5 dQ? X v bb?( vK U dF aU s qz vK u?F r r
uu? d w UC b b?R* bb( s bI? e iF vK dB w d?
U?N?O? b? w d??H fH w sd?NM 5 U? ? w XDI? U?L? bK bb?( s
nK b d?L q s Wbb( lDI iF U wu d?B w bb(
w U?O s _ s b?F?L? b?b?(b?B? U? U? u? u?R* U?LKF
WKO?{ tUOL? XOI U s U? Uz `?D tULF? dO U?CH
5 w WDU) WK_ iF WUMB XU WO_ bb( ULF `d UO
_ w_ WUMD w Ub UU ed UM
Uu?? U?C?? w Wb aU?? d??? cM d??N eKH u??I W?D??
WDU , WdB* UC?( pc uI YO , sdNM 5U U?C vLU dF
u* c US oKF U w

_ e' rKF aU

UMK# b
W?MU UM UA? WO?L s Xu UC( W?B W?uu VU?D uI
b?I , W?eU W?Ob* b , JU U? WOU? b s : W?OU? UC?K
aU?? b? d??F U?? s b?? UM b? U?MU W?U?MB b
dF pc _ oK aU v ld? `_ vK UNMJ _ vK Uu
UM U ULF vK bO_ buA , UNOK U dF Ub v
c 5B U , UNO bu* u 5B? w 5uuA uN vK uF u
vK W_ b? U? UM b??? t `O b? Sinanthropus ud?UMO? t?OK oKD
w W?d?; VA?) s W?FD vK d?? YO? , U s U? bI? UMK U? U?I
b?I pc? U n WzU? s d? v tU l?d c UO?u?u w UMOd nN?

uO?Od? uJOOud?_ U? UUI vK W?A(U u?N w u?U d?


W??d* w tM q? d?O??J 5B U?? s b?? u (Australopithecus prometheus)
dI UM b? t dO? UMK tb? s bO?H U u , qJ W?OU
ozUI UM X U? U0d , UM aU s qOKI dF e UM_ U?: c w ozUI

U UU?I b s b?F* WO?HOMB? tuQ fJO?Oud?_ fM d?F :Australopitheque


UUI vK? UOeU UOu?O w u?F - U wH aU? c v t?OK d? _ vK U
wU? w UOMO? UOu?O s q w d? U?L WM u?OK [ q U? v u?F UN U?LKF bI?F U?
WM uOK qU? v UC ULKF UL?NF uJOOud?_ s sd 5u vK ,
UOU? bzU UI? e uJOOud?_ s u vK UA w U?C d WUN w d?
XU _ Vu? vK U Ub v d?OA v U?NOK u?F - w W_ b w
UOId d w

_ e' rKF aU

WA(U UU f ULA nN w UNOK d U UUI s WFD qJ *
WM uOK \ u v WFDI c aU uR* ld

tu? s d?? w{d?? u qzU?* c w l U?I d?d?I? S r? s b?F nA?J r


dF r qzU s ub% WU? s hBI UHR* iF w U U XU wLK
s _ WD t WF U u?B `C bI , UUI WOHO s d?F r , UO UM s
u UMK dJ?* U b??? v U?: c w hK W?IK?< Ud c
tM bM udJ w tU _ UMH UI VKD VA) r?H , l UI qObU bR
r? 5U? UU?O? eO?O?L? Wu?F?D s rdU se t?OK U U?L?N? tU? vK vI?
r? vK Uu?? S? U? Ub? U s VA? r? UU?I 5 , wF?O?D VA?)
U?OKF U?b? UM b?? b dJ* U? lz w pAK U? b VA?
d o UL
UMO?I dF UM UMK tzb? s U U?UM w dJ bzu?H s rdU
V , WU? w b 5 UMU U? bN? uJ b UN?O b U? nO
` qF?H WU? UB? UJ V? , d U?NI?FD d? U?F? q , d?
UM UI v?K bU U0 U? W?U' _ UF? V , W?HDU? Uu

_ e' rKF aU

s X?F? 5 d?OM d? _ U? bU? U0 , W?OzU?O?L?OJ u* iF? U?b


UNOK cMO dF dH Ud
r , Wb w U?NM WOA UM s UU? v b aU q U? U sE VKG
UN?O b?O UUUI nAJ c? U tu? tuC VKG? bL v? bF s UN?
ULK UOb UU?F UB , UNN QHD UM UNL?N UA s UB ccK b
u' d s dFAI U 5 UR tP XKF
: UM UF vK dF
vK kU? uu U?Nc?G Q U?NIzU?I vQ t?d? UMK U W?d? qF
cM vCI c se b dF U?UI v tHM bN q , UNU?F c
UM U oU) b?I tHM UU?I s sJL v UM U b?
WE* c qF d UU?O b 5KD sd? UJ d? d d?
QHD ULK UUI U UM UF v dO t XC w w
5 u v tHM UM UI s U? sJ9 s UNOK d w W_ b ld
b? `KB Iron Pyrite wFO?D bb( bOd? s lD vK d? YO WM n
UU?L* bR?* s VA) r? s UUI l XDK? b , UM?K UU?I
b? UJ? W?dE vK b?L??F XU?? UM U?F? U?I w U? U?N??F? w
vL? U U?BF q? U?* qO? vK UNM W?U? d b d?G cN Xb??
5HJ? 5 U? U?B?F X?? WIdD c? w qJ (Fire Drill) U?I??* W?Id
b v UJ? RO , XU u vK u?u VI w UeO?d bF UuL? qH
s d WF?D w dH% Wb W?OA WFD?I U UF pc? v_ dA
uK_ c vK oK b? _ W? bM d?; qF?H WN?O? W?d VA?)
c b?????? v? U?? qDu b? qJ (Fire Plow) d??( W???Id
b?F VOU?_ c d??? r t b?R* sL? d?O? sJ r UM? U?I W?IdD

_ e' rKF aU

.(Fire Drill) UI* WIdD UM UF qJ

.(Fire Plow) d( WIdD UM UF qJ

_ e' rKF aU

b U?NKID UdAM U?NF q?UF , U?Nb? UA?_ WFO?D tUF? XbI


dL b? bu UM UI vK bb UDd W?O UN p tM p VKD
U*U bu* w UM UF? vK UF w uEU udIU? Vd se UF c
, uK U?LM UM qU?A uKL? uU? uOKD_ U?Od? UJ U?L? tu uU?
WLz uB bu UM UI vK UDd
p WdA tU?$ rE s b oOI% s U sJ9 UA? cN U0
WKu dO? s dF WUD v?K U UNM b c f?I XU UM
s qB Ubu? UN?b??? nO? d? r s W?UD c U?B? aU? d??
d_ Wd; uI UA v UNId
: UMK U Ub
bb s?b qOK ULK U w XU? UMK U U?b? v bI?F
vL tO vK UOze dDO? vK UM tbU r UNO Q U w uNJ v
XM cJ , U?NM eH U?M UN XU? w WUC? UuO?( s UN?Du t?H
XU w UuO( v?K UN uI tMOJ b bF s_U? uFA U UM
u tUM
U `?d* sL t?UF uN? w UM b? nO? U d p? bF
W?FD d? u?O vK? l v wM UFDU c?G? u u UM vC b?
UF? U?NM UNc v?K td u? WE( w uA c? U?U UM U?N?H r(
tUF dOC% w UMU
mC* qN UMO tKF?& UNS , tzc vK UM t?OHC c ccK rFD v WU?{U
UNLO lHd UM d d d WOzcG dDUM UL WOB WOUM s qC
dH?O Xu U?C U UM XU b? tUUO? U? q dUI? v U?O
iF t?d?G?? c se vK? Xd? w U?b b? wH? d?_ tR?A

_ e' rKF aU

q_ w U?NEI U? nB oHM d?I 5 W?OzcG U?NUU?O? 5Q? UuO?(
eO) rd UM WBB?* uG 5 w UFDK wF w wU nBM
U?L?N? U?Nzc? UM w U?NM U? rEF? wC9 rC?N vK? WEOK U?O w
t rEF d?G U tS , WOM uK c?' UM vK v_ U b XU
uI UNU w dDUMF dD WuO?K tUFD QO UM dO tUF UM w
b U d? RA UbF dH? uO w 5U U? dOB? X w , u
dA uL v WOuO( s tOUS UI _ UL UNM
, U??N??OK jI?? 5 U?M VN ZR? Uu??O?( s? k b?? U?? qF
WO?N v pc b UF U u tU? w d tHN U?{ e UN?N Zu
WU0 uJ? d u? s tOK dF U? u_ sb UN?O lC t?HN w u?
tKIM UM U?NKL?O UM? UN?O b?u Wu? vK b? se wC0 XU U?B?
? U? UN?LKF U?{ WKO? t d? c U?B* qF?A* u p U?
,tH w WMOQLD s_U f UM tUF?S U c vK rOE tK qC V
l U? u s WLK?E WL?F t?? c oK?I ru u) bb? vK b? fOK
uHM w U_ WMOJ lOA
w b? wU?J UA? dz U? , dU?* d?O U?M b?? ld UL?
UL? tF? bI , tU?I UM b U UM XM b?F _ Vu U?L
q_ U o UM* v U?LA u U( W?Ozu o UM* s U% vK? tbU
UM t UNd w d(U UNI d vK UMOF UU
UNd? w sF1 tKF UN tUM UN bN Wb w UMU U? UN U bI
k t b bu? U VU v UBKB 5D s WFD WUB*U XO?I ULMO
w tb? WLB pc? k o U0 UNd? s uI U qL? 5D
s tM]J U?? 5E* s tb XF?L???? , U?NM d?? U* vK? kU?% 5D

_ e' rKF aU

WU??? U?N??O? Y??F bM tb UD? w , d?J? t jO?% w? U* c ?G???
tU?F kH b? U b?R* s UM fLA w U?NH?OH& Wu?N r ,U?NKOJA
rE? v s b??? d?????? q??? 5?M uM? c s W???O? w td???
UH WUMD w .bI U UNd w UUMB
lD dN U/ , WU? vK v_ .bI d?( dBF w d?F r
UJOK w WOb: WUI U w WKOK
w UO _ iF UM nK b? pOOuOM Yb( d?( dBF
Q wu U2 W?UMB? w b?I? s w vK XU? b? U?FD u?N w Xb???
s ZM U? qF u U u? XFD b Xu p w t?UMD U?H b?
b?I c?N W?U? udU qJ?AU Wd? l lH U?L? UJ 5D c
UC sH tF v UF q , V WUMB UL s bF v 5D l U V
U1 UD? d?( dB?F cM UMK t?UA? w U? tK Wb?N cJ
tbO UH 5D l qUF 5 WOMH tUe v
WUMB rU? w U UUD w W?d v_ uD) S o U qJ W?U{
UNOK d w eKH l qUF s sJ9 UN?Du UM UA r tK qCH XU
UD iF? UN?CF l U?NU? UN?e s t?MJ UF* c? t UM dN?B
WOU? uI UC?( WB W?uu VU?B U U2 WUMB w W?OIO?I uD
UMU b WUMB JU b
U?N U?N? d?? s UMK t?U?A?? s U?? UUM w W?Fzd b?zu?H c s
UNU w UUO UN UNbI w .bI aU d UH t XU UNM t

_ e' rKF aU

UOB# U&
WIU uBF .bI d( d?BF w bOB U 5 dJ U sJ r
rezd? ru?I sc , Uu?O?( rEF?L p w t?QA? , tzU?I U?U?O? W?O?K t
w U U$ UO( q s dB w UI U e rNzd UODD
U?Nd?? w t?MN? v , UO?B? t?OK UO?( Ud?{ t?{d? c s U?I
w U??_ tUL?F?? s UN? d? V?OU UJ? qCH XU? , UMI?
tdH UI UNUB
WOKO?A WU?I u q? WM uOK s d? q? .bI d?( dB?F wH
, UN?UB? t wON U?LHO? UN?FO vK U?uL U? U U?b? XU
U 5 UM vK U_ c vK UL d?L duD qbF UN1
WM n W??? s d?? q? v_ .b?I d???( d?B?F v? U?NM? WKF? t
qOJA?? b r d?_ UM?zUJ s tzb? vK? VKG?K U??Ld?O? pK1 5???
U?N?u? n U?_ c UU?E nDA? , uB? WDU? U??( s _
c s q=JA s? sJ9 cJ , U?N?C?? s??O U?N U? s U U?N?d V]
qO_ 5UJU t? u U UNM UJ , bF? Ub? bOH b? U_
tM c? bI , WKd* pK w U? bI 5N? V UM dO d?OUM*
qu?% t sJQ? U?N tb bM tKI? q]F? t vU?F tK UQ?O w W?U?* u* W??d0
b?F? pc lM?B tbU?A? s W??J* td?? b? w U?NKOJA U?N??O
5? vK u?F U b 5( p? w W]K* WuKD* t?UU?O? w=K UL?F?
UUI? vK dF WOUJ , uB?F d vK dUM U UN?d w Wd( lDI
aU q? U uB w U U?NO U w W?OdG' o UM* w U? w bF*

_ e' rKF aU

k( s? sL tU?UI tU?b u?M u U U?H? vK 5U? bU?


uD euJ vB?( s UN?O?U? XU _ pK W?UMD w Wb??* u*
rK t?UI se , U?NdR W?FO?D qu? U b?LD w d??* UA?_
s U? p d?O? s UM b?NA? 5M s? U? XO?I?? dO?G? r d?J
aU uB
U?N??b???? sE VK w XU?? U0 W?b* U??B?F u??R* `d
b t???O w d?O?G?B Uu?O?( vK U?N 5F??? ,_ UN? gMO U?
, uD d d? q , U WU tb uJ VK]D U?BF c q UD
lu* pK? U? Ud Y?O? U?N?_ w u? bM u??LD _ vK U?b?
UNAD d w UuOK szULJ VBM dAK
rD U U , u* s u?BF pK w U td U u u?B d U
w PDA bM UNOK jU? d uD dOQ d?( qFH UOFO? uB U
dR W?O qu qF?H WuDA* uB U? iF tbU b U?O* UN rDd
w _ dH? w UN tb? r s ,U_ s U?B_ UD vK , WF?OD
bF? qOJA w dJ UL? d U W?O vK UN tKOJA? UuO( b?OD
t?A U? UNM lMB? , Uu?O( U?D uK s bO?H??O uB d? s d?_
cJ UC Wb*U d d? tO{ e lD UL , t U? r bK' aK jAI*
tUUO b tF qUF nO uB u iF
U u s tK bI uJ W?OFO WOI dO uK? UJOKO s U uB
UNODG e?d* b U?I dOUD fK?J w dAM* WIO?b UJOKO 5
UUE uJ U?J v u?I t?d bM qOJA? c R U?CO Wd?O?U? dA?
qF U2 , VA?) odF WOM q? W]dF* t?OM uB? UI rd j/ U?NKJ =b
nKz bF U b tFU tUB od?F U& V d( H j

_ e' rKF aU

w dR dD WOKL U?& U_ d u tFD U uB d? l qUF


, W?OuB U?( lUB U? `D c?J , uB W?OE UM qJ
wH U0 U??NM _ i?F qOJA w `?$ U?L?? , U???_ U??O??? 5??% s sJ9
nB b v?K uBF pK w? UM d b? 5( p w b; tU?UO?U
dO bQ UNOK dF UMU w rN UNM uFMBO uB q s 5 WM uOK
d 5 5
t?U be dO?GD nN w u u?U U rU W?F d U? wH
WO?uD W? n s d? vK d wd? u?N Wd? w WFd? U? WF?C vK
sb( 5J bu b( 5J q qUJU WcN
Ud b b UOB U vK u?N nN s UHAJ* c X UL
qID YO? UuO?( s qOM vK UNb q?OFH? UN?bI w W?OuD WM]Q W?]b*
WKd w t p?H uO( b' `d d? qN UN?d c UUEA iF
w bO?B vK bU c g]d* d?OJ `d UJ v U?OB U qDu W?I
t? U?L? d?JM b? `?d UM w U?F `d s g?]d* `d e?O? U?O*
b?F d?H?* uO?( U?O bM W?DU? U?OC U?B?H d?F? Zb* Vb*
g]d* `d U? b? b pc U?{dF q g]d* `d 5 w , t?UD
wMObU* dBF w WDU UO( WLIHU Wd UuO( iF UODD w
uK euJ s W?uMB? XU b?I? 5B U U?Nb w b?OB U?
w _ 5B? U? t???A d? u?? XeuJ s d???B
_ c ku b?I? l?u* c lO?L? w , U?u U? s q? w XH?A??
5UJ w Xb w VOU?_ pK , WMI* WUMB w WBB? bOUI l
dS uN nN w WHAJ* Ud

_ e' rKF aU

d o UL uKDu v? mU ULU _ c W s U ULK sJ9 cJ


W?OuB Wd??( UN U/ qJ?A w uB?F pK W?OU?I? W?_ W?dF? v
UNM WOM WKd qJ wUI ZOM uO
UO?K UuK tHM rd v_ td? U W?O_ UJ c XM bI
vK b? U??L?N? U?LKJ? , dJ tKI? U/ w p? q b?U? d???H pK w
UJ s sJ9 td? tKI bI qC?H UNO t?zUI Ub% UO?( UuFD WN?u
U?Nu s U?NU?L t??H WU Uu?O( U?ODD vK tMO?F bb qzU?
w UN?FMD w _U WOF?OD tb e?F , UL? u tOK u?H w Wd?H*
u wNM U w UNUb?% dN N tOK sJ r w UO( w U?I vK tU
UI vK tU w dUJ uu v?K t u]H c qIFU tK eO u UNO
uO?( u tUN c bO?u b u u9 WKd* p?K w dOJH q p
`d dJ b?F? , d s t?NU? tOK wC?I nO? UOK dJ b?I d?H*
Ud , Wu?I Wd?H* UuO( q?I UDBO bF s? t cI c Vb*
UbM wFO?D tF{u uF uI b sB? vK WUB*U d 5 W?U* b
t U c rN? uI u d?B w d?OD ? lMB p t v , t bDB
UNNu UN w WFd UuO( UODD
b? u?NJ sJ d?I??U t?U?? b?b?' W?K_ c qC?H
WUL?F* UJ v U( c X?U uu b? s tOI? UNKb bM U?_
U b' WHO t R w

_ e' rKF aU

We# UA'
`D vK wzU?O_ u?u aU v d?O_ W?O?LKF Ub? iF dO?A
[ WM u?OK wu q? (Mushroom) dD lL? uDH v ld _
r WU?O v U s VUD b? WKu dH p b?F qJ WM uOK
u?B WM? u?OK q? UU??MU _ `D U???? vu UM_ U??N?K
UDI aU p s dC) UDG vUM WOb
b1 tU?O? rO?I? U? q t Q?O , _ `D vK b? U? t?K oK 5
dUJ UI s tMJ UND vK tK tU U2 UU , UNOK UI

WM uOK \ q _ `D vK wzUO_ uu dUE v :uDH qJ *

Science 9/8/2001 rKF : WK

_ e' rKF aU

Uu?O( u?( vK UL? u?( UUM vK U?NM w cG? U? U
p vK d?L?? u?NJ U?e w qOK uJ w b?d , U?UDB w
5 Uzd , UN?UuJ l d_ X s U tO tDO? vK dF 5M
U d? bF? sJ U s W?OU tUKD? WOK U?NHO?OJ vK d 5
W w wU t UA t v U , t?O P c tA UM v qI nNJ
WOb* Wu u tuD v uDO cG U _
UOU UHDFM d wU( UdB v d cM wU aU b vKF
d??( d?B?F s U? qI? 5 _ nD?FM* : _ vK U? U?O? w
p se b , UN tUA We vK tdF qCH bb' d( dBF v .bI
_ nDFM* u c U? sJ* v nNJ s qI? b?F t?HM Q* t?U? l
5O UL wU nDFM* U Yb( UNuNH0 WOb* UC( Wb U aU w
UMK tU?A dJ* UNU v X?U U0 WUMB v We s tU?I uN , U?I
d o UL
?O* q?? U? u? v W?eK? U? U?A?? aU u??R* ld
t , U?NO? Q?A w v_ W?e s u? s wMO?IO U? Wu?F?D s rdU
c UM? U?O? wd?? uM w XU?? v_ Ue?d?? Q U?I??? `O??d sJ1
:UbOQ l UI qOb v bIH WdE s d u{u*
w uJ `d WMO?F W?IDM w Q?A We U?? v qO9 WdE UMN?
U?A? ? s d?_ rU?F e W?O?I v U?NM d?A? r U?O? d? uM
bOKI eG dN od d UC(
W?LOE? UUJS tU?? tK b? dA? qI?F Q re W?OU? WdEM
UC( uLM , WLz* WO du ULMO , _ vK tu UI
s W?HK? WM w t?HK?? sU w Q?A b? We uJ? ezU' sL?

_ e' rKF aU

rU?( qOb vK u?F vB?F? U*U b? w U?dEM UU e t b?
w W?e QAM W?DU) U U?LKF l? b v? UL?NM i `Od?
UU??M?K Wd?? u_ u??D U??H???? ?? s p W?1b??I U??C??( s u??
, ULKF UL U?H s bOF e WeK wOzd b?N* bb% UuO(
o UM w d?H WK w?{u w? bN?* c uJ `d rN??O?U? s rdU
Uu? q _ d? 5DK s b? j?u?* iO_ d??K wd?A qU?
s Wd_ U??H?A??J* U??I??? c e??F u? v?? d uM d??F
vK WK WIDM w pc , U u 5DK w bzU XU w WOu UM UC(
s u s Y? ULKF s d? od b?I?F ud? WFK u? d_ `?H
UL?Nu U?L? u{U_ U?FHd? se u? u t? V W?eK _
s dO b vK 5Fu vK uF U?I c rb dI* WeK v_ ed*
(Hotu) uu lu ,(Belt Cave)

XK nN : UL WeK _ QAM* l w WOL_

w t 5OLKF 5R* iF bI?F se d WOuM' w u?A vK UFI cK
p se bI? , W U) VOB?) N WIDM? w We tO? dN c Xu
S p vK UM , u ULOu pO?J* 5U WFu WIDM* w UuN l
uB?; WIDM* S? Uu?L W?eK tKC e?F 5IDM* 5U w U? dI?
b? uJ U?I? V?KG w W?IDM* w U? q u?d? Wd? XK nN? 5
W U) d_ o UM* v XKI UNM _ vK d _ We UN QA
_ UM? WOUJ We d?J v aU q U? U b W?OHO? s U
uJK1 WOzdI bUA b uR* l{ b?I , UNU w qODU; nK<
s UUd? iF sE U?L W?e QAM U? U0d U?NM `O?d vK wUJ qOb

t?O? d? ,Yb?( d?( d?B?F qz v u?F d?F U?L? w d lu? :Jarmo u?d
U 5 U U s VOIM UOKL

km mi

VOB) N$

d$
iO_
ju*

VK

WMd$ WOUO'$ b(

U
b

WuM
qU

WK

WuF'$ WOdF$ WJKL*

dF$

U%

VOB) NK wdG' lu* W U *

WOKU$

Uu

WMD"

#dH$

XuJ$
wdF$ ZO)

se" d

_ e' rKF aU

U uJuO bA s ,w , U : nOQ Yb( d( dBF U :bB* U UO u UUA WeK v_ s u* W U *

U q
U q
U q

_ e' rKF aU

_ e' rKF aU

, UM U?U u?( c X oHU? XO UL? l d? w dL w u?(
, We Wb XU?J UDI s dN b? q u?( dG UO?_ iF dJ U0
WOdO b* WI s bM* iF dOA UL
s WOF?OD b_ iF VI u?LD* W uH; R* s u b? UL
gzUA?( iF c UF?DK W(UB? UO_ sL?{ sFL? UM iF U?C `d*
w bU tUFD U b9 w UUM? XU b `LI dOFA X w Wd
c? 5 b?F r , UL?M Uu?I? u?F U?NC?F d?O? UU? U?NKK? u?_ VK
cG w c s Y u Wd g U dO? U s bOH U Y U
UBF p qFH cU , tu Wd XK u/ s UM k UD , UN
WMOF? uB w _ vK jI? UM c k U?L , dG c?N UN UF?
p v U? ULK? UN? r s c U? v sDH? bb UU? dA?M
W???O?? Uu/ W??e U?A??? w d????_ qC?H d?* v 5R* iF e??F
w qu b_ d* X?OI UL? dC) U?FD lL w .bI? U UN?OR*
bF UM Uu?O( UM? vK rNKL U?d d c Xu w W?(UH
v rU qO bR 5M' s q 5 qBH c UbOB rNUU2
U s bF? , We b 5 UO* de uH U? b U bR* s
WCHM* sU_ Uu
UOId v bF ULO dA? UO d uM w U UN w UUM
X bI? c U U?J bF U? U r , dO?FA `L?I U U
WU W?OJd_ UI w _ uB; XU? UN 5 w qODU; c s d?Q
u?F _ s UU?I v?K d?? 5B uM w d?I u?H? U?N?OK v_ U?N??
Yb( d( dBFK
U d?I? uF `d ?O* q WM? s d v t?OK d? U b? aU ld
aU c q WM wu v v_ We o UM w

_ e' rKF aU

? v UJd j w UNM U?O d uM w qO?DU; uM U ld


d UB Uu U?' 5 UM* sU UB qzU WOd?G' hzUB)
d u?B uLM U?O d uM w X? w WOzd qO?DU; _ p U?
q ZCM? u?{u W??F_ u??B?H eU??L?? YO? , _ s? vDu rOU??_ w
bF dN w UNM uB
UL? WK?UL? XU r?UF s e?' c w WO?Ozd UU?M c wFO?D s
dzU? d?O?F?A `L?I ] 5 wH? U?NU?M d tU?A v W?U?{ U?H?D J
5dU hL?( uH bF U t b?I , UAMU U d?_ u(
rOI c wUM
q? W?HK?< u_ U?? U? U? XC? WKu Ud? b
UNOK? q , bF ULO qu?D tU UN?OK bL w W?OOzd qODU?; U
WdF* WOOzd u_ v dI v WM=; UHB
Ub 5 W?O?d? W?OU?I? WKd* s W?U W u? b v? U b?&
u b?R UNOK d? w W_ , UdI? u_ eO9 v? We UA?
b v?K d? UL ,?O* q? WM s d? cM U u?d w `L?I qUM
vK d , pO?J* uM w UU UuN?O w c `u s UUI
UNuM 5B UL w _
ULz `LI U? , dOFA l `?LI u d u d_ b?R* ozUI( s
U UNd w qODU; r
 U?O d? uM w wKD_ tM u s pK? b `LI u?R* `d
uM u? ULb? t& , ju?* qU wd?A dD bM U?dH? 5Id UA?
d?O? ub u U?J Wb t YO? U u? d_ t?& 5 w dB?
WOUbMJ UJ v dO qD v Wdu

_ e' rKF aU

s d v ld Uu s tOK d U? v qOU b bI c U


, UJd? w wKD_ U?NM s? be* W?d?F* UU? Y? U? sd UM? s U?
WOULA UJd d uM j uM w u q
UF UC U uH 5OJd_ c w cK WDU) WOL_ s rdU
W?? s U?Oz e? qJA u?H qF? U2 , UM .b?I U? Wc?G w dO??
UM U
U??N_ u? Uu v? U?NU??F?H?d? ?? u?H?? s U?? j 5
lu* pK w _ Wu?B? Ue W??O e? d?u UU?M X/ , U?N?e?
U?J X vK U? qB? , t?UO? v WU?{ XeU W?K2 Uu? U?J ZQ?
U oAM dOM WU 5 UuU Ub? t b YO VMI l U( pc
b]* s=J* d vK dF tU
UU UU?MK WHK< hzUB) vK dF s s?e l U sJ9 UOb
u_ dI vK bU U2 ,UNM bOH U UI U?NU bNF r UNM tUUO wK U
UUI UUA UUI - w uD_ UL Wd
w qODU?; iF W?MU u UL WI?u uB UN?U l r rK U?_ U
U w Wd? UNu UL UI d?_ U w U U bI UN?{dF w qu X cM 5d?F UU b 5 u?e wd bR* s t U?NLF
b t s UM ue UL dBF nO U d YO ju* d d
5 w , Uu? 5D?K s W1b?I Wd?B* WJKL* v q?B U? Xe vK U
XeK bBL rL X?d w bM o UM w dF w WOL_ t sJ r
WI( pK w
p WK? s UM_ UL? U? s b U?O d o U?M UJ d U?L
WOdG uH UU w Ud uLM dLJ UH U X UL dLJ UH

_ e' rKF aU

d w d U'
gL??A* u??) uK q??? d? u? s U??? X?d? U??????d o U?M w
uO_ UNOK dF q 5B v UNM dA YO U_
U?O?u?O? w? u VMFK wKD_ s u?* v U?N?O qDu? - w? W_ d?O?A
W?LU?* u_ o UM w X?U U?N U? Wd?F? Q? qOM U?? U U?OMO?
wdF ZOKK
U dD{ bI? , bu WIDM* w UOb U?NU lu W?e UA l
rI kH tUe UU U dF w UUG U lD v dO UUO
Q?' U?L? 5 u?' VMF u?e? q? t?O U?N??O?L w U??_ c s
W?U? U?NUA? s U?H?? , WU?G U?? WU? lD v? d U?O? w U?
W??b?K UD? dG? UC U??_ c iF d? U? U?L? , sH? sJ*
bF ULO eKH dND dG UH d( ,uND
iF XD YO , ULOE U_ lD d U UOb UUG XBKI cJ
 Xd? UO* U?Nd? U e?OL* rO?U_ Wd ub UL? , U?D 
UNO UO* ndB bF UD_ deG
t?OK XdF r U?O( w d rE? d s d?B sd?NM 5U XU?
XKD !U?' d?N U?? s U?N?O _ W? u?D d vK !U?' d?N? U? o UM
5KH UO d uM v d rE WdF
U U?O d j/ w Wdu d?OG v UUA? We UA? bI
UuL WOUL UO(
U , UNUKD teK U sU?* UM dI dUE We WU2 s Z bI
R? d?O?b vK b?U?? w 5u?I s rE?M l{u d?{ s p s? o?

_ e' rKF aU

t uD tUUO wK w uKF iF , lL:


U??M?* XU? qOM sd??NM 5U? w d??A? w W?e qC??H??
bO?IF? d W?OM d u?LM dE W?ON v U?NM du U? WU? WO?e
be U W?LF _ s izU?H v WU?{U c , hB?K WU?( Ue b?N
Xu r?Nb du?? wJ WeU U?G?? s tM? e? UH?? U?FDU lL???:
tUO tAOF UUO b bF U0 dOJHK
u? u?? UU W?1b?I W??OU? U??C?( v? u?A sJ? r pc
aU b? UO wL?( uD u p U? q ,W Wb?D UNU? UN_
.bI wU