Vous êtes sur la page 1sur 22

Българската политика за опазване на

природното наследство

Мирослав Калугеров
Директор на Дирекция “Национална служба за защита на природата”
Министерство на околната среда и водите

БЪЛГАРИЯ - ЦЕНТЪР НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО (БР) В

ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА

България (площ 110 910 km2) е на едно от
първите места в Европа по богатство на
видове,
съобщества
и
природни
местообитания; Включва части от три
биогеографски района – алпийски,
черноморски и континентален.
Фактори за богатото БР:
 Географското положение на страната в
югоизточната част на континента;
 разнообразни релеф, климат и
хидрология;
 наличие на достатъчно сладководни
ресурси и близост с Черно море;
 значителен горски фонд и др.

Видово разнообразие

Повече от 6 500 вида низши растения

Повече от 3 500 вида висши растения, от
които 770 вида лечебни

Повече от 27 000 вида безгръбначни

219 вида морски и сладководни риби

19 вида земноводни

37 вида влечуги

409 вида птици

97 вида бозайници

Заплахи за биологичното разнообразие
1.Влошаване, фрагментация и загуба
на местообитания;

2.Прекомерно
използване
на
биологичните и генетичните ресурси;
3.Замърсяване на въздуха, водата и
почвата;
4.Инвазия на чужди растителни и
животински видове;
5.Климатични промени.

Национална политика за опазване на биоразнообразието
Включва две направления:
1. Опазване на видове
- 595 растителни и 443 животински вида
са под режим на строга защита;
- 54 животински вида и 29 растителни
видове и групи са под режим на
регулирано ползване;
2. Изграждане на Национална
Екологична Мрежа, която включва:
- защитени територии, обявени
съгласно
Закон
за
защитените
територии;
- защитени зони, част от Европейската
екологична мрежа "НАТУРА 2000;
- КОРИНЕ места, Рамсарски места,
орнитологично важни места.

Традиции в българската природозащита
- Богатото биоразнообразие предопределя и дългогодишните
дейности по природозащитата в България с начало през 1930 г.;
- 1933 г. – 1934 г. - обявяват се първите защитени територии:
Резерват „Силкосия“ (Странджа), резерват „Парангалица“ (Рила),
резерват „Баюви дупки –Джинджирица“ (Пирин), резерват
„Бистришко бранище“ (Витоша), Народен парк „Витоша“

Резерват „Силкосия“ – 1933

Природен парк „Витоша“, 1934 г.

Специализирано законодателство
 Закон за защитените територии (ЗЗТ) – 1998 г.
• Въвежда съвременна и съобразена с международните норми (на
Международния съюз за защита на природата - IUCN) категоризация на
защитените територии (ЗТ), включваща 6 категории на защита;
• Определя предназначението на ЗТ и режимите им на опазване и
ползване;
• Регламентира процедури за обявяване и механизми за управление на
ЗТ;
• Регулира взаимоотношенията между институциите, отговорни за
опазването и управлението на ЗТ;
 Наредба за изготвяне на Планове за управление на ЗТ – 2000 г.
- регламентира процедурата по изготвяне и утвърждаване на планове за
управление.

Защитени територии
Защитени територии
по категории

Брой

Площ
(хектари)

% от
територията на
страната

Резервати

55

77059.8

0.7

Природни забележителности

346

16833.1

0.2

Защитени местности

564

79281.5

0.7

Национални паркове

3

150362.3

1.36

Природни паркове

11

256441.4

2.32

Поддържани
Резервати

35

4520.5

0.04

Общо защитени
територии

1012

584498.5

5.2

природни
забележителности

защитени
местности

поддържани
резервати

резервати

природни паркове

национални
паркове

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Съотношение между ЗТ по категории

поддържани
резервати
1%

природни
защитени забележителнос
местности
ти
национални
8%
4%
паркове
28%

резервати
14%

природни
паркове
45%

Площтно разпределение на ЗТ (%)

Механизми за опазване и управление на ЗТ
 Закон за защитените територии - регламентира общи
забранителни режими за всяка категория защитена
територия;
 Заповеди за обявяване на защитени територии –
определят законовото основание за обявяване на ЗТ;
предмет на защита;; включени имоти и обща площ;
въвеждат специфични ограничения на дейности в
зависимост от изискванията на предмета на защита и
потенциалните заплахи;
 Планове за управление - осигуряват функционално
зониране на съответната ЗТ; определят специфични
режими за всяка от зоните;

Механизми за опазване и управление на ЗТ
Планове за управление - рамкови документи основен инструмент за управление на ЗТ;
Режимите по ПУ са задължителни за съобразяване
при изготвянето на други планове и проекти.
Планове за управление се съобразяват с:
Целите на управление, посочени в ЗЗТ;
Ограниченията, наложени със ЗЗТ и с други
нормативни актове;
Изискванията на международни договори.

Планове за управление на защитени територии (ЗТ)

48 утвърдени и приети плана за управление на ЗТ
56 плана за управление на ЗТ са в процедура по
приемането или утвърждаването им

Специализирано законодателство
 Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) – 2002 г.

• Транспонира изискванията на европейските директиви;
• Въвежда понятието защитени зони (Натура 2000 места);
• Регламентира определянето, обявяването и промените в
защитените зони като елемент на Националната екологична мрежа;
• Определя процедурата по оценка за съвместимостта на планове,
програми, проекти и инвестиционни намерения с предмета и целите на
опазване на защитените зони;
• Регулира опазването на видове;
• Регламентира взаимоотношенията между институциите и
собствениците за опазването и управлението на биологичното
разнообразие;
• Дефинира
условията
за
налагане
на
принудителни
административни мерки и административно-наказателна отговорност

Защитени зони
1. Опазване на типовете природни местообитания,
посочени в приложение № 1;
2. Опазване на местообитания на видовете растения и
животни (без птици), посочени в приложение № 2;
3. Опазване на местообитания на видовете птици,
посочени в приложение № 2;
4. Опазване на територии, в които по време на
размножаване, линеене, зимуване или миграция се
струпват значителни количества птици от видове,
извън тези, посочени в приложение № 2;

Натура 2000 места по Директива
92/43/EИО за опазване на
природните местообитания и на
дивата флора и фауна
Натура 2000 места по Директива
2009/147/EО за опазване на дивите
птици
Стандартни Формуляри

Списък на предложените защитени зони, заедно с документациите по чл. 8 от Закона за биологичното разнообразие
се внася за разглеждане на заседание на Националния съвет по биологично разнообразие (НСБР), който предлага
на министъра на ОСВ списъка за внасяне в Министерския съвет
Министърът на околната среда и водите внася списъка в МС за приемане
Решението на МС и списъкът се обнародват в "Държавен вестник"
Внасяне в Европейската Комисия за одобрение
Биогеографски семинари

Обявяване на защитените зони

Защитени зони в България

Защитени зони в България
Защитени
зони
/Брой

Площ/
ха

Сухоземн
а
територи
я/
ха

Акватория/
км²

% от
територия
та на
страната

Защитени зони за
местообитанията

234

3 574 687

3 326 963

2 477.2

30

Защитени зони
за птици

119

2 578 150

2 523 661

544.89

22.7

340 *

4 105 320

3 828 184

2 821.35

34.4

Общо

* 13 защитени зони за опазване на местообитания и за опазване на птици са с
припокриващи се граници

Специализирано законодателство
 Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта (ОС) на планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;
• Определя компетенциите и правилата за провеждане на процедурата по ОС;
 Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове
за управление на защитени зони;
• Регламентира процедурата по изготвяне и утвърждаване на планове за
управление на защитени зони.

Административна структура за управление и контрол на
Националната екологична мрежа
Министерство на околната среда и водите
Национална служба
за защита на природата

16 РИОСВ

3 Дирекции на
Национални паркове

Отдел “Защитени територии”

Отдел “Биоразнообразие”
Отдел “Натура 2000”

Министерство на земеделието и храните
Изпълнителна
Агенция по горите

Дирекции на
природни паркове

Международни природозащитни конвенции и програми
11 Рамсарски места
16 Биосферни резервата

2 Обекта на световното
наследство на Юнеско
2 ПанПарка
1 Европейска диплома
114 Орнитологично важни места

Защитените територии и зони - ползи за
местните общности и предприемачи
• Доказан произход на храни и напитки
от екологично чисти райони;
• Регионална идентичност и маркетинг
на традиционни продукти;
• По-висока добавена стойност, която
остава в местната общност;
• Възможности за компенсиране от
Оперативни програми на ЕС;
• /финансиране/субсидиране от ЕС,
национални програми, чужди донори;
• Възможни партньорства и подкрепа от
административните структури на ЗТ;

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА
ВНИМАНИЕТО!