Vous êtes sur la page 1sur 29

Френският опит –

Регионалните природни
паркове

Конференция “Устойчиво развитие на селските региони”
София, България - 23 ноември 2015 г.
Парк Пирене Ариежоаз
A. РУШ, Президент на Парка и
Председател на Националната комисия
“Марка” на ФФРПП
Ж. ВИО, отговорник проекти Марка

Динамизиране и структуриране на местните производства
и туризма за устойчиво управление на Пирене Ариежоаз

Повишаване на осведомеността на жителите и
актьорите на териториално ниво за ползите от
потреблението на местни и качествени продукти
(презентации в училищата, Форум “Местни находчиви
решения за по-различно потребление”)
Стимулиране на местно ниво на използването на
местни продукти
(образцов характер на РПП, улесняване на снабдяването
на общините, подкрепа за местни прояви)

Динамизиране и структуриране на местните производства
и туризма за устойчиво управление на Пирене Ариежоаз

-Насърчаване на подходи за търговско разпространение в
късите общностни вериги за доставки на храни със
запазване на добавената стойност на териториално ниво
и връзка между производители и потребители
(създаване на пазари на открито, подкрепа за панаири и прояви,
колективно хранене …)

-Подкрепа за местни производства, отличаващи се с
качество
(структуриране на производства на местни продукти и изграждане на
териториални хранителни системи: сирена, просеник, меса, …)

Марката Парк
“Рег. природен парк + име Територия)”
Национални марки, управлението е поверено на
Регионалните природни паркове
Колективни, защитени марки – дават се на
продукти и услуги:
• “Продукт на”,
• “Прием на”
• “Умение на”

Обвързана с 3 Ценности на Парковете,
Ангажименти за бенефициентите:
Привързаност към територията,
Човешко измерение: умение, страст, солидарност,
Опазване на околната среда, увеличаване на нейното
богатство.

Национална рамка
Местни приложения

Марката на Регионалния природен парк
Пирене Ариежоаз
Създаване на РПП през 2009 г., стартиране на
“Марката Парк” през 2011 г.
120 бенефициенти за повече от 300 вида
продукти, туристически услуги или
настаняване, за 12 гами към днешна дата
=> Към гарантиране на пълен спектър от
местни продукти и услуги (+ от 250
бенефициенти)
Подходяща система от гаранции за
изграждане
Мрежа от бенефициенти в процес на
изграждане

11 gammes
11 гамиlancées
продукти
dans
и услуги
les Pyrénées
в Пирене
Ariégeoises,
Ариежоазetиbientôt
скоро plus…
още
повече…

Сокове, конфитюри,
плодови сладоледи…

Мед и пчелни
продукти

Коледни елхи
Дървени изделия

Вина от Ариеж
Пресни и
консервирани
зеленчуци …
Гъши дроб, Наденици,
шунки, пастети, …

Сирена и мле
чни продукти

Кошничарски
изделия
Къщи и стаи за
гости

Планински
преходи с водач и
алпинизъм

Планински
хижи
Ножарски
изделия
Говеждо и
овче месо

Марка и мрежа от бенефициенти, която се утвърждава за
популяризирането и развитието на Пирене Ариежоаз

11 гами продукти и
услуги

110 бенефициенти

Между 250 и 300 вида
предлагани продукти и
услуги

+ от 300 000 продукти и
услуги в търговската мрежа /
година

Териториална марка за…
- Създаване на надеждни ориентири за потребителите (местен
произход местно/екологично/човешко)
- Развитие на продажбите на продукти и услуги на териториално ниво
- Създаване на мрежа от висококачествени специалисти, въз основа
на която да се изгради политика за туристическо развитие, и принос за
известността на територията
- “Износ на Пирене Ариежоаз”
- Стабилизиране и развитие на заетостта (установяване на земеделски
производители, на предприятия за туристически услуги, …)

Валоризация на нашите горски ресурси
Безспорно богатство

125 680 ha гори = 51 % от Парка
10 милиона m3 висока горска растителност
+ 400 000 m3 всяка година (естествен прираст)
- 100 000 m3 експлоатирани / година
Впечатляващо разнообразие от дървесни видове (83
% широколистни дървета)
= екологично богатство
= ландшафтно богатство
= социално богатство(разходки, лов, бране на гъби…)

Цели:

Създаване на заетост
+ добавена стойност
за територията

Опазване на ландшафта

!
!
!

Опазване на
биоразнообразието и
горските екосистеми
Запазване на социалната
роля на горите

Цели на нашата горска политика

1. Преход от количествено производство (реколта без
управление) към качествено производство (лесовъдство)
2. Развитие на местния дърводобив и използване на нашия
дървесен материал на местно ниво (да не изнасяме
“повече” нашата непреработена дървесина)
Илюстрация с 3 примерни дейности –
осъществени или в процес на реализиране

Мрежа от “контролни гори”

Създаване в РПП на мрежа от 23
контролни гори, които
произвеждат качество:
 Събиране и анализ на данни
 Безплатни посещения с
лесовъди

Цели: обучение по нови практики за собствениците и
стопанисващите горите. Да бъдат насърчени да произвеждат дървен
материал.

Мрежа от “контролни гори”
Структуриране на местно качествено производство за
снабдяване с дърва за отопление:
 Етичен кодекс за производство:

местно дърво,
дърветата не се изсичат до корен,
справедливо заплащане на труда.

 Качествено гориво и услуга
 Прозрачност по отношение на прилаганите цени
2 000 тона пелети, доставени
годишно
25 снабдени топлофикации

Обединение от производители +
потребители = местно самоуправление

Подкрепа за реновиране и строеж с местен дървен
материал

=> Проектиране с включване на дървен материал =
работа с архитекта
=> Осигуряване на местна дървесина за проектите =
контакти с местните собственици и стопанисващи
Реновиране в Пайес горите
=> Осигуряване на работници за преработка на
дървесината на местно ниво = дъскорезач, строителен
дърводелец, производител
на мебели
Мобилна дъскорезница

Реновиране в Монтел

Благодаря за вниманието!

С финансовата подкрепа
на: