Vous êtes sur la page 1sur 19

Френският опит с регионалните

природни паркове (РПП)

Конференция “Устойчиво развитие на селските територии”
София, България - 23 ноември 2015
Парк Ариежки Пиренеи
A. РУШ, Директор на Парка и
Председател на Националната комисия
“Марка” към ФРППФ
Ж. ВИО, ръководител мисия “Maрка”

Мрежата от регионални природни паркове е
създадена преди 48 години
2015: 51 парка,
20 проекта на етап разглеждане

Над 4300 общини,
24 Региона (от които 2 отвъдморски)
75 Департамента
Golfe du
Morbihan

Marais
Poitevin

4 милиона жители
8,7 милиона хектара,
т.е. 15% от националната територия

Голямо разнообразие от територии

РПП Гран-Кос
РПП Скарп- Шелда

РПП Гасконски ланди

РПП Ариежки Пиренеи
РПП Корсика

20% от териториите на
парковете са
класирани по Натура 2000

РПП Бриер

9 от 13 световни
биосферни резервата във
Франция
ЮНЕСКО
РПП Лоара-Анжу-Турен

РПП Средиземноморски Нарбонез

Регионалният природен парк е:
Обитаема територия от селски тип
Забележителна природна и ландшафтна
единица
Притежаваща силна идентичност
Постановление, учредяващо Регионалните природни паркове, от 1ви март
1967

ПРОЕКТ и ДОГОВОР за споделено устойчиво развитие
 Инициатива на Регионите
 Класификация на министър-председателя
 Волеизява на общините
 Харта (проект, план, устав)
 Депозирана марка
 Подновява се на всеки 12 години

5 мисии на РПП за устойчиво селско
развитие
1. Опазване на пейзажите и на културното и
природно наследство посредством подходящо
управление;
2. Принос към териториалното устройство;
3. Принос към икономическото, социалното и културното
развитие и към качеството на живот; привличане на
нови популации.
4.

Принос към привличането, образоването
информирането на обществеността;

и

5.

Осъществяване
на
експериментални
и
опознавателни дейности в цитираните по-горе
области и приносно участие в изследователски
програми.

Управление и финансиране от различни
партньори
Смесено сдружение: cъставено от представители на
различните общности, страни по хартата,
Приобщаващо към дейността си местните играчи,
Разполагащо с мултидисциплинарен технически екип
Финансиране:
• Основно от: регион, департамент, общини
• Държава, европейски фондове…

Национална мрежа
от 2000 служители

Регионален природен парк Ариежки Пиренеи

142 общини
1 департамент
1 регион
46 000 жители
2 500 км2

Хълмове и планини на 1 час южно от Тулуза

Селско стопанство (животновъдство) и гори

Пасторализъм

10

Пасторализъм

Динамична и жизнена територия

РПП: територия на действие за устойчив
туризъм

- Валоризиране на оригиналността и идентичността
на Ариежките Пиренеи
- Опазване и валоризиране на природното и културно
наследство
- Развиване на местната икономика (заетост,
задържане на местното население, социална връзка,
структуриране и валоризиране на предлагането,
увеличаване на атрактивността на Ариежките
Пиренеи …)

Динамизиране и структуриране на местните дейности и на
туризма с оглед устойчивото развитие на Ариежките
Пиренеи

Глобални действия в полза на заобикалящата среда на
живот
Преоткриване на ландшафтите, програма за естествените
покривни плочи, реставриране на малките обекти на
културното наследство, “черни точки” от ландшафта,
изоставени обекти/скелети, входове на градове, реклама,
обяснение на градоустройствена и архитектурна
документация…)
Подготовка за посещение и валоризиране на природни
забележителности
Лерско блато, Гора Сент Кроа Волвестр, обект Мон Валие,
Глетчер Аркузан, зони на план на парка, панорамни гледки)

Динамизиране и структуриране на местните дейности и на
туризма с оглед устойчивото развитие на Ариежките
Пиренеи

Повторно въвеждане на иберийския козирог в Пиренеите

15

Динамизиране и структуриране на местните дейности и на
туризма с оглед устойчивото развитие на Ариежките
Пиренеи

Повторно въвеждане на иберийския козирог в Пиренеите

16

Динамизиране и структуриране на местните дейности и на
туризма с оглед устойчивото развитие на Ариежките
Пиренеи

Годишна програма от инициативи с цел опознаване
на културното и природно наследство на
територията
Излети сред природата, местни панаири, опознаване
на сградния фонд, излети с екскурзовод, исторически
традиции в парка, анимация в планинските хижи
 
Въвеждане на мрежа от Домове на парка
Опознаване на наследството, информиране относно
дейността на парка, дегустация на местни продукти,
игрови анимации

Динамизиране и структуриране на местните дейности и на
туризма с оглед устойчивото развитие на Ариежките
Пиренеи

Популяризиране и валоризиране на местните продукти и
туристически услуги чрез разпространението на местната
марка “Maрка Парк”

Благодаря за вниманието!

avec le soutien financier :