Vous êtes sur la page 1sur 76

ξύλινα κουφώματα

Αθ. Παπαβασιλείου & Υιοί

1
η εταιρεία
εταιρεία METHOD ΑΘ. Παπαβα-
σιλείου και Υιοί ιδρύθηκε το 1968
από τον Αθ. Παπαβασιλείου, με
αντικείμενο την κατασκευή κουφω-
μάτων και επίπλων κουζίνας.Μέσα
από τα 40 χρόνια σκληρής προ-
σπάθειας και συνεχών επενδύσεων
και λειτουργώντας σε κάθε χρονική
στιγμή με το πιο σύγχρονο τεχνο-
λογικό εξοπλισμό, με ειδικευμένο
προσωπικό, την πείρα και το μερά-
κι του ιδρυτή της, κατάφερε να φτά-
σει σήμερα να συγκαταλέγεται ανά-
μεσα στους καλύτερους στην Ελλά-
δα κατασκευαστές στο είδος της και
τα προϊόντα της να είναι εφάμιλλα
και πολλές φορές καλύτερα των άλ-
λων Ευρωπαίων Κατασκευαστών.
Η εταιρεία λειτουργεί σήμερα στις
υπερσύγχρονες ιδιόκτητες εγκατα-
στάσεις 5000 τ.μ. στο Κεφαλόβρυ-
σο Τρικάλων. Οι δραστηριότητες
της εκτίνονται σε όλη την επικρά-
τεια και σε ένα ποσοστό και εκτός
ακτής.Μόνιμος στόχος της εταιρεί-
ας είναι να προσφέρει πιστοποιη-
μένα προϊόντα ανώτερης ποιότη-
τας, γι’ αυτό τα ξύλινα κουφώματα
METHOD είναι πρώτη επιλογή γι’
αυτούς που θέλουν το καλύτερο

2
εγκαταστάσεις

3
Λίγα λόγια για το ξύλο
Η λέξη ξύλο στην αρχαία Ελλάδα σήμαινε υλη ,οι αρχαίοι είχαν ταυτίσει την
έννοια του ξύλου με την έννοια υλικό .Γι’ αυτό οι λέξεις υλοτόμος ,υλοτομία
που αφορούν το ξύλο είναι παράγωγα της λέξης υλη. Οι δε Λατίνοι μιμούμε-
νοι τους αρχαίους έλληνες ταύτισαν το Matera – material όπου Matera σή-
μαινε ξύλο. Ακόμη και σημερινή έννοια της ύλης στις Λατινογενείς γλώσσες
πάλι προέρχεται από μια ρίζα που εννοούσε εκείνο το περίεργο δομικό υλι-
κό ,το ξύλο.

Ξύλο = υλη
Η εις βάθος γνώση τον ιδιοτήτων ενός δομικού υλικού ως προϋπόθεση της επι-
τυχούς χρήσης του στην δομική τέχνη.

4
MD 1512

5
MD 1510

MD 1573

6
MD 1515

7
MD 1524

MD 1516

8
MD 1517

9
MD 1518

10
MD 1520

11
MD 1521

MD 1519

12
MD 1522

MD 1523

13
MD 1511

MD 1525

14
MD 1526

MD 1527

15
MD 1528

16
MD 1529

MD 1530

17
MD 1540

MD 1541

18
MD 1510

MD 1542

19
MD 1544

MD 1543

20
MD 1550

21
MD 1533

MD 1531

MD 1532

22
MD 1545

MD 1546

23
MD 1548

MD 1547

MD 1549

24
MD 1551

MD 1552

25
MD 1553

MD 1554

26
MD 1554

MD 1555

27
MD 1561

MD 1560

28
MD 1564

MD 1514
MD 1563

29
MD 1565

MD 1525Α

30
MD 1566

MD 1513

31
παράθυρα
μπαλκονόπορτες

μύθοι & πραγματικότητα


1ος ΜΥΘΟΣ: Τα ξύλινα κουφώματα καίγονται, καθώς υλικά από τα μέταλλα μέχρι και το οπλισμένο σκυρό-
το ξύλο είναι εύφλεκτο υλικό. δεμα.
Πραγματικότητα
Το ξύλο δεν είναι εύκολο να αναφλεγεί και αυτό μπο- 2ος ΜΥΘΟΣ: Στα ξύλινα κουφώματα εφαρμόζονται
ρεί να συμβεί μόνο όταν οι θερμοκρασίες φτάσουν από
χημικές επεξεργασίες που βλάπτουν τόσο τον άνθρωπο
370ο - 500οC.
όσο και το περιβάλλον.
Τα ξύλινα μέρη καίγονται δύσκολα και η αντοχή τους
ελαττώνεται βαθμιαία σε σύγκριση με τα μέταλλα τα Πραγματικότητα
οποία, κάμπτονται με την επίδραση μεγάλων θερμο- Πλέον, η σύγχρονη βιομηχανία κουφωμάτων εφαρμό-
κρασιών που συνήθως αναπτύσσονται σε μια πυρκαγιά. ζει επεξεργασία και συστήματα βαφής που χρησιμοποι-
Ταυτόχρονα λόγω της μικρής θερμοαγωγιμότητας και ούν ως διαλύτη το νερό και όχι οργανικούς διαλύτες.
της μεγάλης ειδικής θερμότητας του ξύλου, απανθρα-
κώνεται μόνο ένα επιφανειακό στρώμα το οποίο λει- Τα προϊόντα αυτά είναι ακίνδυνα τόσο για τον άνθρω-
τουργεί ως θερμομονωτικό και καθυστερεί την πρόοδο πο όσο και για το περιβάλλον. Έτσι το ξύλινο κούφωμα
της καύσης. Βεβαίως και τα ξύλινα προϊόντα, υπό προ- παραμένει η πιο υγιεινή επιλογή για τον άνθρωπο αλλά
ϋποθέσεις καίγονται, όπως καίγονται και όλα τα άλλα και η πιο φιλική για το περιβάλλον.

32
33
BD 2510

SH 3510

34
SH 3522

SH 3521

35
SH 3523

SH 3524

36
SH 3515

SH 3517

SH 3512

37
SH 3520

BD 210

SH 3520

SH 3525

38
S 6510

WD 4512

SH 3526

39
SH 3530

40
BD 2510

SH 3531

41
WD 4500

SH 3532

42
BD 2510

SH 3560

43
WD 4510

SH 3513

WD 4510
SH 3513

44
BD 2511

MBD 3531

45
SH 3532

BD 2511

46
SH 3530

SH 3534

47
BD 2511

SH 3536

48
BD 4500
SH 3537
BD 2510
SH 3538

WD 4510

SH 3511

49
WD 4513

SH 3537

50
BD 2514

SH 3539

51
WD 4510
SH 3550

SH 3550

SH 3560

52
SH 3561 R1

BD 2515
SH 3561
53
54
55
56
57
58
διακοσμητικά
59
S 6511
S 6513

S 6512 S 6517

60
S 6514 S 6516

S 6518 S 6519

61
WD 4530
S 6520

WD 4500
S 6510

WD 4500
S 6512

62
WD 4530
S 6520

63
T ις προηγούμενες δεκαετίες, η αποψίλωση (ολική υλοτομία των δέ-
ντρων), η καταστροφή των τροπικών και άλλων αρχέγονων δασών και
η μη αειφορική διαχείριση (διαχείριση με τρόπο ώστε να μη μειώνε-
ται ο δασικός πλούτος) της πλειοψηφίας των δασών του πλανήτη, εί-
ναι παράγοντες που οδήγησαν στην ανάγκη δημιουργίας παγκόσμιων
οργανισμών δασικής πιστοποίησης της σωστής διαχείρισης, προωθώ-
ντας την ιδέα εφα ρμογής των αρχών αειφορικής διαχείρισης των δα-
σικών εκτάσεων.
Οι δυο βασικότεροι είναι το F.S.C. (Forest Stewardship Council - Συμ-
βούλιο Διαχείρισης Δασών, www.fsc.org) και το P.E.F.C. (Program
for the Endorsement of Forest Certification - Πρόγραμμα για την προ-
ώθηση της δασικής πιστοποίησης, www.pefc.org). Παράλληλα όμως,
μεμονωμένα κράτη ή ομάδες κρατών σε περιφερειακό επίπεδο, όχι
μόνο ακολουθούν τις οδηγίες των παραπάνω οργανισμών, αλλά επι
πρόσθετα, έχουν υπογράψει και διεθνείς συμβάσεις που τις υποχρε-
ώνουν για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, ή την απαγόρευση της
εμπορίας των υπό εξαφάνιση ειδών χλωρίδας και πανίδας κ.α.
Η υλοτόμηση των δασών στις μέρες μας δε γίνεται αλόγιστα. Οι κα-
νονισμοί που ισχύουν είναι πολύ αυστηροί και οι κυρώσεις για εκεί-
νους που υλοτομούν παράνομα ή εμπορεύονται μη νόμιμη ξυλεία, εί-
ναι μεγάλες. Τα ξύλινα προϊόντα που παράγονται στις μέρες μας, προ-
έρχονται από πιστοποιημένη-νόμιμα υλοτομημένη ξυλεία από αειφό-
ρα δάση. Αυτό σημαίνει ότι το ξύλο προέρχεται από δάση όπου δέντρα
ξαναφυτεύονται με την ίδια, ή τις περισσότερες φορές με μεγαλύτερη
συχνότητα από αυτήν που κόβονται.
Έτσι, σήμερα, σε δεκάδες χώρες υπάρχουν εκατομμύρια στρέμμα-
τα πιστοποιημένων δασικών εκτάσεων σύμφωνα με τα πρότυπα του
P.E.F.C. ή του F.S.C. από τα οποία παράγονται εκατομμύρια κυβικά πι-
στοποιημένης ξυλείας που διακινούνται στην παγκόσμια αγορά. Σύμ-
φωνα με στοιχεία του 2005, σε όλο τον κόσμο τα στρέμματα δάσους
που έχουν λάβει πιστοποίηση ξεπερνούν τα 1.570.000.000.
Συμπερασματικά, καταλήγει κανείς πως χρησιμοποιώντας ξύλινα
προϊόντα, βοηθούμε την ανάπτυξη των δασών και δε συμβάλουμε στην
καταστροφή τους.

64
P 7010

65
P 7011

P 7012

66
P 7013

67
P 7014

P 7013

68
P 7015

P 7016

69
τύποι κουφωμάτων
πιστοποιήσεις

70
71
Μπαλκονόπορτες - Παράθυρα Ανοιγόμενα Ανακλινόμενα

συρόμενα συστήματα για πόρτες και παράθυρα

72
πόρτες φυσούνες

γνωρίστε το ξύλο

ΔΡΥΣ ΙΡΟΚΟ ΜΕΡΑΝΤΙ ΠΕΥΚΟ

Το ξύλο, καθώς έχει απεριόριστες δυνατότητες εφαρμογών, θεωρείται ενδεδειγμένο δομικό


υλικό. Επιπρόσθετα, ως φυσικό προϊόν, υπάρχει άφθονο στη φύση, ανήκει στους ανανεώσιμους
πόρους και με δεδομένη την κατάλληλη και σωστή διαχείριση του δεν δημιουργεί κανένα
απολύτως πρόβλημα στο περιβάλλον από το οποίο προέρχεται.

Το ξύλο ως υλικό έχει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα. Κάποια βασικά είναι τα ακόλουθα:

• Κορυφαίες θερμομονωτικές ιδιότητες


• Εξαιρετικές ηχομονωτικές ιδιότητες
• Άριστες μηχανικές ιδιότητες
• Υψηλή αισθητική και διαχρονική αξία λόγω της σχεδίασής του
• Πιο “ζεστό” υλικό σε σύγκριση με άλλα

73
74
75