Vous êtes sur la page 1sur 13

Terminologia Unii Europejskiej

EU Terminology

Termin polski

t
Skro
polski*

Termin angielski

absorpcja
zdolnosc absorpcyjna

absorption
absorption capacity

agencja
agencje wspolnotowe

agency
Community agencies

agenda
agenda spoeczna

agenda
Social Agenda

akcesja
akcesja do Unii Europejskiej
kryteria akcesji

accession
accession to the European Union
accession criteria

akt
akty prawne (Wspolnot
Europejskich)

act, legislation
legal acts (of the European
Communities), legislation
(of the European Communities)
Single European Act

Jednolity Akt Europejski


bank
Europejski Bank Centralny
Europejski Bank Inwestycyjny
Europejski Bank Odbudowy
i Rozwoju
Europejski System Bankow
Centralnych

JAE
EBC
EBI
EBOR
ESBC

bank
European Central Bank
European Investment Bank
European Bank for Reconstruction
and Development
European System of Central Banks

bariera
bariery celne
bariery pozataryfowe
bariery prawne

barrier
customs barriers
non-tariff barriers
legal barriers

beneficjent
cowy
beneficjent kon
beneficjent netto
beneficjent ostateczny

beneficiary
final beneficiary
net beneficiary
ultimate beneficiary

budz
et
budzet Unii Europejskiej

budget
budget of the European Union

cena
cena
cena
cena
cena

price
guaranteed price
intervention price
minimum price
reference price

gwarantowana
interwencyjna
minimalna
referencyjna

centrum
Centrum Informacji Europejskiej
co
co antydumpinowe
czasowe zawieszenie ce
w
i podatko

CIE

centre
Euro-Info Centre
customs duty
anti-dumping duty
temporary suspension of duties
and taxes

w polskich i angielskich znajduje sie na kon


cu tabeli.
* Zestawienie skroto

t
Skro
angielski*

SEA
ECB
EIB
EBRD
ESCB

NTB

EIC

Termin polski

t
Skro
polski*

Termin angielski

czonkowstwo
czonkowstwo w Unii
Europejskiej

membership
membership of the European
Union

decentralizacja

decentralisation

decyzja
decyzja ramowa

decision
framework decision

deficyt
deficyt demokracji
nadmierny deficyt

deficit
democratic deficit
excessive deficit

deklaracja

declaration

derogacja

derogation

dialog
dialog miedzykulturowy
dialog spoeczny
dialog strukturalny

dialogue
intercultural dialogue
social dialogue
structural dialogue

dokument
dokument roboczy

document, paper
working paper

dopaty bezposrednie

direct payments

dorobek
dorobek prawny (Wspolnoty)
dorobek prawny Schengen
europejski dorobek kulturowy

acquis, heritage

dotacja

subvention

dumping
dumping spoeczny

dumping
social dumping

dyrekcja
Dyrekcja Generalna

acquis communautaire
acquis Schengen
European cultural heritage

DG

directorate
Directorate-General

dyrektywa
dyrektywa globalnego podejscia
dyrektywa nowego podejscia
dyrektywa starego podejscia

directive
Global Approach Directive
New Approach Directive
Old Approach Directive

dziaanie

measure

dziennik
Dziennik Urzedowy Unii
Europejskiej

dzien
Europy
Dzien
Unii Europejskiej
Dzien

t
Skro
angielski*

Dz.U. UE

journal
Official Journal of the European
Union
Europe Day
Day of the European Union

edukacja
edukacja europejska

education
European education

euro

euro

Eurobarometr

Eurobarometer

euroczek

Eurocheque

eurodeputowany

Eurodeputy

euroentuzjasta

Euroenthusiast

eurokrata

Eurocrat

DG

OJ

Termin polski

t
Skro
polski*

Termin angielski

eurokredyt

Euroloan

eurokultura

Euroculture

euromit

Euromyth

euromowa

Eurospeak

euroobligacja

Eurobond

Europa
Europa dwoch szybkosci
Europa ojczyzn
Europa regionow
twierdza Europa
zjednoczona Europa

Europe
two-speed Europe
Europe of Homelands
Europe of Regions
fortress Europe
unified Europe

Europartenariat

Europartenariat

europeistyka

European studies

eurosceptyk

Euroskeptic

Eurosystem

Eurosystem

euroweksel

Eurobill

euroz
argon

Eurojargon

filar
filary Unii Europejskiej

pillar
pillars of the European Union

fundusz
dostep do funduszy
Europejski Fundusz Inwestycyjny
Europejski Fundusz Orientacji
i Gwarancji Rolnej
Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego
Europejski Fundusz Spoeczny
Europejski Fundusz Walutowy
fundusz pomocowy CPF
fundusz przedakcesyjny
Fundusz Spojnosci
fundusz strukturalny
fundusz unijny

fund
access to funds
European Investment Fund
European Agriculture Guidance
and Guarantee Fund
European Regional Development
Fund
European Social Fund
European Monetary Fund
counterpart fund
pre-accession fund
Cohesion Fund
structural fund
European fund

EFI
EFOiGR
EFRR
EFS

gosowanie
gosowanie wiekszoscia
kwalifikowana

voting
qualified majority voting

gospodarka
otwarta gospodarka rynkowa

economy
open market economy

granica
granice wewnetrzne
granice zewnetrzne
jednolite zasady kontroli na
granicach zewnetrznych
telewizja bez granic
lne granice wewnetrzne
wspo
zniesienie kontroli granicznych

border, frontier
internal borders
external borders
common rules on checks at
frontiers
television without frontiers
common internal borders
removal of border controls

grupa
grupa G6

G6

group
Group of Six

t
Skro
angielski*

EIF
EAGGF
ERDF
ESF

QMV

G6

Termin polski

t
Skro
polski*

Termin angielski

handel
ograniczenia handlu
rodkowoeuropejska Umowa
S
o Wolnym Handlu
uczciwe praktyki handlowe

trade
trade restrictions
Central European Free Trade
Agreement
fair business practices

harmonizacja
harmonizacja prawa

harmonisation
harmonisation of laws

inicjatywa
lnoty
inicjatywa Wspo
obywatelska inicjatywa ustawodawcza

initiative
Community initiative
European Citizens Initiative

instrument
Finansowy Instrument Wspierania
Ryboowstwa
integracja
integracja
integracja
integracja
integracja
integracja

FIWR

instrument
Financial Instrument for Fisheries
Guidance

CEFTA

FIFG

integration
European integration
economic integration
horizontal integration
regional integration
vertical integration

europejska
gospodarcza
horyzontalna
regionalna
wertykalna

je
zyk
jezyk roboczy
jezyk urzedowy

language
working language
official language

komisarz

Commissioner

komisja
Europejska Komisja Praw
Czowieka
Komisja Europejska ? Komisja
Wspolnot Europejskich
Komisja Wspolnot Europejskich

commission
European Commission of Human
Rights
European Commission

komitet
Komitet Ekonomiczno-Finansowy
Komitet Ekonomiczno-Spoeczny
komitet konsultacyjny
Komitet Monitorujacy
stwa
Komitet Polityczny i Bezpieczen
w
Komitet Regiono
Komitet Staych Przedstawicieli

t
Skro
angielski*

KE
KE

COREPER

Commission of the European


Communities
committee
Economic and Financial Committee
Economic and Social Committee
consultative committee
Monitoring Committee
Political and Security Committee
Committee of the Regions
Permanent Representatives
Committee

komitologia

comitology

konferencja
Konferencja Miedzyrzadowa

conference
Intergovernmental Conference

konstytucja
Konstytucja Europejska

constitution
European Constitution

kontyngent
kontyngent
taryfowy
kontyngent
kontyngent
kontyngent
kontyngent

quota

ECOSOC

COREPER

IGC

celny ? kontyngent
ilosciowy
preferencyjny
produkcyjny
taryfowy

konwencja
Europejska Konwencja Praw Czowieka ? Konwencja o ochronie praw
czowieka i podstawowych wolnosci

quantitative quota
preferential quota
production quota
tariff-rate quota
convention
European Convention on Human
Rights

TRQ
ECHR

Termin polski

t
Skro
polski*

Konwencja o ochronie praw


czowieka i podstawowych
wolnosci

Termin angielski

Convention for the Protection


of Human Rights and
Fundamental Freedoms

konwent
Konwent do Spraw Przyszosci
Europy
Konwent Europejski ? Konwent do
Spraw Przyszosci Europy

convention
Convention on the Future of
Europe
European Convention

konwergencja
kryteria konwergencji

convergence
convergence criteria

kraj
kraj kandydujacy
kraj partnerski
kraj stowarzyszony

country
candidate country
partner nation
associated country

kryzys
kryzys pustego krzesa

crisis
empty chair crisis

ksztacenie
ksztacenie i szkolenie zawodowe

education
vocational education and training

kultura
europejskie stolice kultury
ponadnarodowy obieg dzie kultury
wyjatek kulturalny

culture
European capitals of culture
transnational circulation of works
cultural exception

liberalizacja
liberalizacja handlu
w
liberalizacja przepywo
kapitaowych
liberalizacja przewozow
kabotazowych

liberalisation
trade liberalisation
liberalisation of capital movements

licencja
lnotowa
licencja wspo

license
Community license

mobilnosc
ogolnoeuropejska mobilnosc
pracownikow

mobility
pan-European mobility of
employees

negocjacje
negocjacje akcesyjne

negotiations
accession negotiations

nomenklatura
nomenklatura scalona

t
Skro
angielski*

VET

liberalisation of cabotage

NS

nomenclature
combined nomenclature

normalizacja

standardisation

norma
normy europejskie

norm, standard
European Norms

konkurencja
wolna konkurencja
lne reguy konkurencji
wspo
zakocenie konkurencji

competition
free competition
common competition rules
distortion of competition

ksie
ga
biaa ksiega
zielona ksiega

paper
White Paper
Green Paper

CN

EN

decyzja
kodecyzja ? wspo
obszar
Europejski Obszar Gospodarczy
Europejski Obszar Szkolnictwa
Wyzszego

EOG
EOSW

area
European Economic Area
European Higher Education Area

EEA
EHEA

Termin polski

Jednolity Europejski Obszar


Patniczy
obszar celny UE
obszar wolnego handlu
stwa
Obszar Wolnosci, Bezpieczen
i Sprawiedliwosci

t
Skro
polski*

Termin angielski

Single Euro Payments Area

OWBiS

EU customs zone
free trade area
Area of Freedom, Security and
Justice

obywatelstwo
obywatelstwo europejskie
obywatelstwo Unii Europejskiej

citizenship
European citizenship
citizenship of the European Union

ochrona
ochrona konsumenta
ochrona socjalna

protection
consumer protection
social protection

odogowanie
w rolnych
odogowanie grunto

set-side
set-side arable land

opinia

opinion

opata
opata wyrownawcza

duty
countervailing duty

organizacja
stwa
Organizacja Bezpieczen
pracy w Europie
i Wspo
Organizacja Traktatu
Ponocnoatlantyckiego
pracy GospodarOrganizacja Wspo
czej i Rozwoju

OBWE
NATO
OWGiR

organisation
Organisation for Security and
Co-operation in Europe
North Atlantic Treaty Organisation
Organisation for Economic
Co-operation and Development

stwo
pan
stwo czonkowskie
nowe pan
stwa pietnastki
pan
stwo czonkowskie
pan
stwo czonkowskie Unii
pan
Europejskiej

state
new Member State
EU-15
Member State
Member State of the European
Union

parlament
europarlament
Parlament Europejski
parlamenty narodowe

parliament
Europarliament
European Parliament
national parliaments

paszport
europaszport
paszport biometryczny
paszport europejski

passport, pass
Europass
biometrical passport
European passport

patent
patent europejski

patent
European patent

patnik
patnik netto (do budzetu UE)

payer, contributor
net payer (to the EU budget),
net contributor (to the EU budget)

patnosc
patnosci transgraniczne
system jednolitej patnosci obszarowej

payment
cross-border payments
Single Area Payment Scheme

polityka
europejska polityka sasiedztwa
polityka antymonopolowa
polityka antytrustowa
polityka audiowizualna
polityka azylowa
polityka celna
polityka energetyczna

policy
European Neighbourhood Policy
antimonopoly policy
antitrust policy
audiovisual policy
asylum policy
customs policy
energy policy

t
Skro
angielski*

SEPA

AFSJ

OSCE
NATO
OECD

SAPS
ENP

Termin polski

polityka fitosanitarna
polityka gospodarcza
polityka handlowa
polityka imigracyjna
polityka konkurencji
polityka kulturalna
polityka monetarna
polityka ochrony srodowiska
naturalnego
polityka oswiatowa
polityka przemysowa
polityka regionalna
polityka rozwoju obszarow wiejskich
polityka spoeczna
polityka spojnosci
polityka sprawiedliwosci i spraw
wewnetrznych
polityka strukturalna
polityka telekomunikacji
polityka transportowa
polityka walutowa
polityka zagraniczna i bezpieczen
stwa
spojna polityka gospodarcza
Wspolna Polityka Rolna
Wspolna Polityka Ryboowstwa
Wspolna Polityka Transportowa
Wspolna Polityka Zagraniczna
stwa
i Bezpieczen
pomoc
pomoc
pomoc
pomoc
pomoc
pomoc

t
Skro
polski*

Termin angielski

phytosanitary policy
economic policy
trade policy
immigration policy
competition policy
cultural policy
monetary policy
environmental policy
educational policy
industrial policy
regional policy
rural development policy
social policy
coherence policy
justice and home affairs policy
structural policy
telecommunications policy
transport policy
currency policy
foreign and security policy
WPR
WPZiB

coherent economic policy


Common Agricultural Policy
Common Fisheries Policy
Common Transport Policy
Common Foreign and Security
Policy

CAP
CFP
CTP
CFSP

aid, assistance
Community financial aid
state aid
public aid
structural assistance
technical assistance

finansowa Wspolnoty
stwa
pan
publiczna
strukturalna
techniczna

porzadek
ski
porzadek helsin

Helsinki accords

prawo
Karta Praw Podstawowych Unii
Europejskiej
prawa czowieka
prawo europejskie
prawo pierwotne
prawo wspolnotowe
prawo wtorne

right, law
Charter of Fundamental Rights of
the European Union
human rights
European law
primary legislation, primary law
Community law
secondary legislation, secondary law

prefinansowanie

pre-financing

prezydencja
prezydencja Unii Europejskiej

presidency
presidency of the European Union

produkt
produkty pochodzenia zwierzecego
produkty rolne

product
animal products
agricultural products

program
program ISPA (Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej)
program PHARE (Program pomocy
stw
w przebudowie gospodarczej pan
rodkowej i Wschodniej)
Europy S
program SAPARD (SpecjalnyProgram
Akcesyjny na Rzecz Rozwoju
Rolnictwa i Obszarow Wiejskich)

t
Skro
angielski*

ISPA
PHARE
SAPARD

Instrument for Structural Policies


for Pre-Accession
PHARE programme (Poland and
Hungary: Assistance for
Restructuring their Economies)
Special Accession Programme for
Agriculture and Rural
Development

ISPA
PHARE
SAPARD

Termin polski

t
Skro
polski*

sektorowy program
operacyjny

Termin angielski

sectoral operational
programme

projekt
projekt blizniaczy

project
twinning project

przedsie
biorca

economic operator

przedsie
biorstwo
mae i srednie przedsiebiorstwo
przejsciowy
okresy przejsciowe
srodek przejsciowy

t
Skro
angielski*

P
MSP, MS

enterprise
small and medium enterprise
transitional
transitional periods
transitional measure

przystapienie
(do Unii Europejskiej)? akcesja
rada
Rada Europejska
Rada Unii Europejskiej

council
European Council
Council of the European Union

referendum
referendum akcesyjne

referendum
accession referendum

region
euroregiony
j regionow
niedorozwo
regiony transgraniczne
w
zrownowazony rozwoj regiono

region
Euroregions
underdevelopment of regions
cross-border areas
sustainable development of regions,
balanced development of regions

renta
renty strukturalne

pension
structural pensions

rolnictwo
rolnictwo ekologiczne
rolnictwo przyjazne srodowisku
zrownowazone rolnictwo

farming, agriculture
organic farming
environmentally friendly agriculture
sustainable agriculture

rozporzadzenie
rozporzadzenie europejskie

regulation
European regulation

rozszerzenie
lnoty
rozszerzenie Wspo

enlargement
enlargement (of the Community)

wnosc

ro
rowne traktowanie kobiet
i mezczyzn
rownosc szans

equality
equal treatment of men and women

ro
norodnosc
roznorodnosc kulturowa i jezykowa

diversity
cultural and linguistic diversity

ruch
ruch paneuropejski

movement
pan-European movement

rynek
dostep do rynku
eurorynek
interwencja na rynku
jednolity rynek
konkurencyjny rynek
otwarty rynek
rynek wewnetrzny
system nadzoru rynku
lna organizacja rynku
wspo
lny rynek
wspo

market
market access
Euromarket
market intervention
single market
competitive market
open market
internal market
market surveillance
common market organisation
common market

equal opportunities

SME

Termin polski

t
Skro
polski*

t
Skro
angielski*

Termin angielski

sad
Sad Pierwszej Instancji

court
Court of First Instance

siec
sieci transeuropejskie

network
Trans-European Networks

suz
ba
suzby celne
funkcjonariusz suzby celnej

service
customs service
customs official

stwo
spoeczen
stwo informacyjne
spoeczen

society
information society

jnosc

spo
spojnosc gospodarcza, spoeczna
i terytorialna

cohesion
economic, social and territorial
cohesion

sprawiedliwosc
Wymiar Sprawiedliwosci
i Sprawy Wewnetrzne

WSiSW

justice
Justice and Home Affairs

stowarzyszenie

association

strategia
Europejska strategia zatrudnienia

strategy
European Employment Strategy

strefa
Strefa Euro
strefa Schengen
strefa wolnego handlu

zone, area
Eurozone (Euroland)
Schengen area
free trade area

swoboda
cztery swobody
swoboda przemieszczania sie
i pobytu
swoboda swiadczenia usug
swoboda zakadania przedsiebiorstw
(osiedlania sie)
swobodny przepyw kapitau
swobodny przepyw osob
w
swobodny przepyw pracowniko
swobodny przepyw towarow
swobodny przepyw usug

freedom
four freedoms
freedom of movement and of
residence
freedom to provide services
freedom of establishment

taryfa
wiazace informacje taryfowe
lna taryfa celna
wspo
zintegrowana taryfa celna Wspolnot
Europejskich

free
free
free
free
free
WIT

movement
movement
movement
movement
movement

of
of
of
of
of

TEN

JHA

capital
persons
workers
goods
services

tariff
Binding Tariff Information
common customs tariff
Integrated Tariff of the European
Communities

towar
miejsce pochodzenia towarow
miejsce przeznaczenia towarow
preferencyjne pochodzenie towarow
taryfowa klasyfikacja towarow
towary pochodzace z danego kraju

goods
origin of goods
destination of goods
preferential origin of goods
tariff classification of goods
goods originating in a country

toz
samosc
tozsamosc europejska

identity
European identity

traktat
ratyfikacja (traktatu)
traktat akcesyjny
traktat amsterdamski
traktat fuzyjny
ski
traktat lizbon
traktat nicejski

treaty
ratification (of the treaty)
accession treaty
Treaty of Amsterdam
Merger Treaty
Treaty of Lisbon
Treaty of Nice

BTI
TARIC

10

Termin polski

t
Skro
polski*

Traktat o Unii Europejskiej


traktat paryski
traktat z Maastricht
traktaty rzymskie
traktaty zaozycielskie

court, tribunal
European Court of Human Rights

ETS

ukad
Ukad europejski
Ukad o stabilizacji i stowarzyszeniu

Court of Auditors
European Union Civil Service
Tribunal
Court of Justice of the European
Communities (European Court
of Justice)

ECJ

agreement
Europe Agreement
Stabilisation and Association
Agreement
Schengen Agreement

Ukad z Schengen
unia
unia celna
Unia Europejska
Unia Gospodarcza i Walutowa
Unia Zachodnioeuropejska

t
Skro
angielski*

Treaty on European Union


Treaty of Paris
Maastricht Treaty
Treaties of Rome
founding treaties

trybuna
Europejski Trybuna Praw
Czowieka
Trybuna Obrachunkowy
Trybuna Suzby Cywilnej
lnot
Trybuna Sprawiedliwosci Wspo
Europejskich (Europejski
Trybuna Sprawiedliwosci)

Termin angielski

union
customs union
European Union
Economic and Monetary Union
Western European Union

EU
EMU
WEU

urzad
Europejski Urzad ds. Bezpieczen
ywnosci
stwa Z
Europejski Urzad Policji
Europejski Urzad Statystyczny

office, authority
European Food Safety Authority

EFSA

urze
dnik
urzednik unijny

official
EU official

usuga
usugi publiczne
usugi swiadczone w interesie
ogolnym

service
public services
services of general interest

ustawa
europejska ustawa ramowa
ustawa europejska

law
European framework law
European law

lnotowienie
uwspo

communitisation

uznawanie
wzajemne uznawanie kwalifikacji
zawodowych

recognition
mutual recognition of professional
qualifications

waluta
lna waluta
wspo

currency
common currency

walutowy
(europejski) waz walutowy
Europejska Jednostka Walutowa
Europejski Instytut Walutowy
Europejski System Walutowy
Mechanizm Kursow Walutowych
stabilnosc kursu walutowego

UE
UGiW
UZE

European Police Office


European Statistical Office

ECU

(European) currency snake


European Currency Unit
European Monetary Institute
European Monetary System
Exchange Rate Mechanism
exchange rate stability

wiza
wiza Schengen

visa
Schengen visa

wkad
finansowy wkad Wspolnoty

contribution
Community financial contribution

EUROPOL
EUROSTAT

ECU
EMS
ERM

11

Termin polski

t
Skro
polski*

wolnosc
podstawowe wolnosci
wolnosc mysli, sumienia i religii

Wspolnota Europejska
Wspolnoty Europejskie

EWEA,
EURATOM
EWG
EWWiS
WE

decyzja
wspo
decyzji
procedura wspo
praca
wspo
Europejska Wspopraca Polityczna
praca policyjna i sadowa
wspo
w sprawach karnych
praca transgraniczna
wspo
praca
wzmocniona wspo
ds. Wspopracy Sadowej
Zespo
w Unii Europejskiej

t
Skro
angielski*

freedom
fundamental freedoms
freedom of thought, conscience and
religion
freedom to conduct a business

wolnosc prowadzenia dziaalnosci


gospodarczej
lnota
wspo
Europejska Wspolnota Energii
Atomowej
Europejska Wspolnota Gospodarcza
Europejska Wspolnota Wegla i Stali

Termin angielski

community
European Atomic Energy
Community
European Economic Community
European Coal and Steel
Community
European Community
European Communities

EURATOM
EEC
ECSC
EC

co-decision
co-decision procedure
EWP

co-operation
European Political Co-operation
Police and Judicial Co-operation
in Criminal Matters
cross-border co-operation
enhanced co-operation
European Unions Judicial
Co-operation Unit

zakup
zakupy interwencyjne

purchase
intervention purchases

zalecenie

recommendation

zaoz
yciel
ojcowie zaozyciele

founder
founding fathers

wienie
zamo
zamowienia publiczne

procurement
public procurement

zasada
zasada podwojnej wiekszosci
zasada pomocniczosci
zasada proporcjonalnosci
zasada subsydiarnosci ? zasada
pomocniczosci
zaleznosci
zasada wspo
zasady tranzytowe

rule, principle, scheme


principle of double majority
principle of subsidiarity
principle of proportionality

zgodnosc
ocena zgodnosci (wyrobu)

conformity
conformity assessment

znak
znak CE
znak towarowy Wspolnoty
znaki jakosci

mark, label
CE mark
Community trade mark
quality label

cross-compliance (scheme)
transit rules

EPC
PJC

EUROJUST

12

to
w polskich
Zestawienie skro
t
Skro

tu
Rozwinie
cie skro

CIE

Centrum Informacji Europejskiej

COREPER

Komitet Staych Przedstawicieli

DG

Dyrekcja Generalna

Dz.U. UE

Dziennik Urzedowy Unii


Europejskiej

EBC

Europejski Bank Centralny

EBI

Europejski Bank Inwestycyjny

EBOR

Europejski Bank Odbudowy


i Rozwoju

ECU

Europejska Jednostka Walutowa

EFI

Europejski Fundusz Inwestycyjny

EFOiGR

Skro

tu
Rozwinie
cie skro

ISPA

program ISPA (Instrument


Przedakcesyjnej Polityki
Strukturalnej)

JAE

Jednolity Akt Europejski

KE

Komisja Europejska, Komisja


Wspolnot Europejskich
mae i srednie przedsiebiorstwo

P
MSP, MS
NATO

Organizacja Traktatu
Ponocnoatlantyckiego

NS

nomenklatura scalona

OBWE

stwa
Organizacja Bezpieczen
pracy w Europie
i Wspo

Europejski Fundusz Orientacji


i Gwarancji Rolnej

OWBiS

EFRR

Europejski Fundusz Rozwoju


Regionalnego

OWGiR

stwa
Obszar Wolnosci, Bezpieczen
i Sprawiedliwosci
pracy
Organizacja Wspo
Gospodarczej i Rozwoju

EFS

Europejski Fundusz Spoeczny

PHARE

EOG

Europejski Obszar Gospodarczy

EOSW

Europejski Obszar Szkolnictwa


Wyzszego
Europejski System Bankow
Centralnych
lnot
Trybuna Sprawiedliwosci Wspo
Europejskich (Europejski
Trybuna Sprawiedliwosci)
Europejska Wspolnota Energii
Atomowej
Europejska Wspolnota Gospodarcza

program PHARE (Program pomocy


stw
w przebudowie gospodarczej pan
rodkowej i Wschodniej)
Europy S

SAPARD

program SAPARD (Specjalny


Program Akcesyjny na Rzecz
Rozwoju Rolnictwa i Obszarow
Wiejskich)

UE

Unia Europejska

UGiW

Unia Gospodarcza i Walutowa

UZE

Unia Zachodnioeuropejska
Wspolnota Europejska

ESBC
ETS

EWEA,
EURATOM
EWG
EWP
EWWiS

Europejska Wspopraca Polityczna


Europejska Wspolnota Wegla i Stali

FIWR

Finansowy Instrument Wspierania


Ryboowstwa

G6

grupa G6

WE
WIT
WPR
WPZiB
WSiSW

wiazace informacje taryfowe


Wspolna Polityka Rolna
Wspolna Polityka Zagraniczna
stwa
i Bezpieczen
Wymiar Sprawiedliwosci
i Sprawy Wewnetrzne

to
w angielskich
Zestawienie skro
t
Skro

tu
Rozwinie
cie skro

AFSJ

Area of Freedom, Security and Justice

BTI

Binding Tariff Information

CAP

t
Skro

tu
Rozwinie
cie skro

EAGGF

European Agriculture Guidance and


Guarantee Fund

Common Agricultural Policy

EBRD

CEFTA

Central European Free Trade


Agreement

European Bank for Reconstruction


and Development

EC

European Community

CFP

Common Fisheries Policy

ECB

European Central Bank

CFSP

Common Foreign and Security Policy

ECHR

CN

combined nomenclature

European Convention on Human


Rights

COREPER

Permanent Representatives
Committee

ECJ

Court of Justice of the European


Communities (European Court
of Justice)

CTP

Common Transport Policy

ECOSOC

Economic and Social Committee

DG

Directorate-General

ECSC

European Coal and Steel Community

13

t
Skro

tu
Rozwinie
cie skro

EEC

European Economic Community

ECU

European Currency Unit

EEA

European Economic Area

EEC

European Economic Community

EFSA

European Food Safety Authority

t
Skro

tu
Rozwinie
cie skro

JHA

Instrument for Structural Policies


for Pre-Accession
Justice and Home Affairs

NATO

North Atlantic Treaty Organisation

NTB

non-tariff barriers

OECD

Organisation for Economic


Co-operation and Development

OJ

Official Journal of the European


Union

OSCE

Organisation for Security and


Co-operation in Europe

PHARE

PHARE programme (Poland and


Hungary: Assistance for Restructuring
their Economies)

PJC

Police and Judicial Co-operation


in Criminal Matters

ISPA

EHEA

European Higher Education Area

EIB

European Investment Bank

EIC

Euro-Info Centre

EIF

European Investment Fund

EMS

European Monetary System

EMU

Economic and Monetary Union

EN

European Norms

ENP

European Neighbourhood Policy

EPC

European Political Co-operation

ERDF

European Regional Development Fund

QMV

qualified majority voting

ERM

Exchange Rate Mechanism

SAPARD

ESCB

European System of Central Banks

Special Accession Programme for


Agriculture and Rural Development

ESF

European Social Fund

SAPS

Single Area Payment Scheme

EU

European Union

SEA

Single European Act

EURATOM

European Atomic Energy Community

SEPA

Single Euro Payments Area

EUROJUST

European Unions Judicial


Co-operation Unit

SME

small and medium enterprise

EUROPOL

European Police Office

TARIC

Integrated Tariff of the European


Communities

EUROSTAT

European Statistical Office

FIFG

Financial Instrument for Fisheries


Guidance

TEN

Trans-European Networks

TRQ

tariff-rate quota
vocational education and training
Western European Union

G6

Group of Six

VET

IGC

Intergovernmental Conference

WEU