Vous êtes sur la page 1sur 10

P A R A C ^ N C U f l S I I E # I I T # O R A F I A 2 # 1 4 1 . A M s s n o : Pl-ofundidad m u y grande.

2. Alyect: Despreciable, ignonwmoso.


j ; , . ^r-,
3. A m t n r : Respetar, obedecer. Venerar, someterse.
'"^hut'A.
Lontm
4. A c c e d e f : C o n s e n t i r e n l o q u e O'tro q u i e r e ,
p
y ^ ^, ^.
5. Aeotacia: Apunte; inter\'eii.cin e n
6. A<fi3iiiieHl: Propsito p a ^ - a a l g o .
7 . /f^iSSteBfflesat: Aadidura,
8 . kdmclj': P r e s e n t a r o a l e g a r prueba, r a j ^ o n e s , e t c .
9 . Mmm^m: Agarrar f u e r t e m e n t e . A s i r .
10. AHifpur: Hospedar. D a r a l o j a m i e n t o .
1 1 .Megorfe: U n a c o s a r e p r e s e n t a o t r a - Metfora.
1 2 . M I e i i d e : Ms ai de, de l a p a r t e de ail.
13. AmalgaiBiai': U n i r cosas d en a t u r a l e z a distinta.
1 4 . A m b a | ^ s : Rodeo d e p a l a b r a s o c i r a i n l o q u i o .
1 5 . AmMwriiesite: Q u e t i e n e d o s v a l o r e s d i f e r e n t e s .
1 6 . A m m e s i a : Trastornos de l a m e r o . o r i a . Olvido t o t a l o p a r c i a l .
IT.AtiaIibeta: Q u e n o s a b e l e e r n i e s c r i b i r .
18. Aatlaclm: Anticipacin c o n q u e s u c e d e wim c o s a .
19. Aiitites: Oposicin d e d o s j u i c i o s o a i l n n a A ^ i o n e s .
20. ApIasar: D e m o r a j , p o s p o n e r , s u s p e n d e r .
2 1 . Arquetipo: Dechado, e j e n i p l a r , m o d e l o .
22. Ascen86sL: E l t o t a l
florecimiento
d e l a mente, lo que r e s u l t a e o , u n a
libertad a b s o k i t a s o b r e t o d o s l o s p l a n o s d e ejsencia.
2 3 . Amo: Seal, a m s ^ . I n d i c i o , s o s p e c h a .
c-i
2 4 . Ai!|iri]at: Demostracin e x c e s i v a d e adjuiracin.
25. AtSM|ie: A c o m e t i d a , impugnadn., d i s p u t a .
26. Mmm^: L l e n a r d e t i e r r a . E n t e r r a r . C a u s a r t e r r o r .
2 7 . AwtSsfta: Predomtoio de l a v i d a interior. D e s a p e g o de l a realidad.
2 8 . jAy!: E g r e s i n d e d o l o r . L a m e n t o ,
29. ba1a. f . S a l i v a e s p e s a y a b u n d a s t e q u e a v e c e s fluye d e l a b o c a d e l
h o m b r e . l i q u i d o i d s c o s o d e l a b a b o s a , caracol y otros i n v e r t e b r a d o s . P .
R i c o . Dicho i u s u s t a n c i a L fig. Carsele a u n o l a b a b a d a a enteider q u e
uno e s b o b o o q u e s i e n t e m u c h a c o m p l a c e n c i a d e or o v e r algo.
ZO.h^mm
infa'. E c h a s - b a b a ,
3 1 . b a b e l o a m b . fig. f a n i . Lugar donde h a y graji confusin, e n donde h a b l a n
muchos s m e n t e n d e r s e .
3 2 . aMea. m . P e r s o n a floja y b o b a .
33. bbo8ft. f. M o l u s c o sis> c o u c l i a ,
34.1iaboseai'. t r . L l e n a r d e b a b a s .
35. f i a b h a . f. C a l s a d o s i n taln,
36. baeala"&-. m . P e z c o m e s t i b l e , m u y a p r e c i a d o .
37. b w 6 i ^ . ' f . F i e s t ^ a p a g a n a e n h o n o r d e l dios B a c o . fig. Orga.
38. baffi*lil. 1 S a c e r d o t i s a d e B a c o . fig. M i i j e r e b r i a .
39.
'tnHJlll. ffli. B a c t e r i a e n f o r m a d e
foastoncUlo.
40.1adbl<d&i: L o q u e q u e d a d e u n c i g a i T i U o c o n s u m i d o .
4 1 . ] ^ i g ^ | e : S u m a de c o n o c i m i e n t o s . A c e n s o . Equipsge.
42.1BairaH.o: Escndalo.
43. B8Mgerasit: B e l i c o s o , a g r e s i v o , p e n d e n c i e r o .
4 4 . Mlgia: C i e n c i a q u e s e o c u p a d e l e s b J . d i o d e l o s seris tros.
4 5 . Mtes!'rR: l i b r o e n q u e s e a j i o t a u l o s i n c i d e n t e s d e l v i a j e .
4 6 . Btfeoc: Refugio construido c o n gruesas p a r e d e s .

1 1 7 . C a m b a l a d a . Veivn d e l h o m b r e h e b r i o .
lia.
Cmbaro. Crustceo l a a i i n o , decpodo, b r a u i q u i r i o , m a s a n c h o q u e
l a r g o c o n e l caparazn v e r d e y f u e r t e s p i e z a s e n e l p r i m e r p a r d e p a t a s .
1 1 9 . Campesij P e r s o n a q u e o b t i e n e l a primaca e n e l c a m p e o n a t o .
120.
Camaajife. Accin y e f e c t o d e c a m u f l a r .
1 2 1 . Csieer. E n f e r m e d a d heoplsica c o n transformacin d e l a s clulas, q u e
proUferan de m a n e r a a n o r m a l e incontrolada.
;
1 2 2 . Csiadideg. C u a l i d a d d e c a n d i d o .
123. Cangagua. T i e r r a que se u s a p a r a hacer adobes.
1 2 4 . Ciosiiza. D e c l a r a r s o l e m n e m e n t e s a n t o y p o n e r e n e l catlogo d e e U o s
a u n siei-\'o d e D i o s , y a b e a t i f i c a d o .
1 2 S . Caaioiija. P r e b e n d a p o r l a q u e s e p e r t e n e c e a l c a b i l d o d e i g l e s i a
catedial o colegial.
1 2 6 . Catico, P e r t e n e c i e n t e o r e l a t i v o a l c a o s .
127. Captar. Percibir p o rmedio d e l o s sentidos o d e l a inteligencia,
percatarse, comprender.
1 2 8 . isapayassa. m . C u b i e r t a q u e s e p o n e a l c a b a l l o p a r a t a p a r l a sla y
p r o t e g e r l o d e l a s l l u v i a s . C u b i e r t a q u i t i n o s a d e l o s crustceos. C o r a z a q u e
protege el cuerpo de las tortugas.
i2y.
capatt^. m . E l q u e d i r i g e a c i e r t o nmero d e o p e r a r i o s . P e r s o n a a c u y o
c u i d a d o est l a l a b r a n z a y h a c i e n d a d e u n c a m p o .
130.
e a p a ^ . a d j . Q u e p u e d e c o n t e n e r e n s o t r a c o s a . fig. A p t o , d e b u e n
talento, diestro, instruido.
131.
eapicicso, s a . a d j . Engaoso, f a l s o .
1 3 2 . capeai. t r . S o r t e a r e l m a l
tiempo
133.
capelo, m . S o m b r e r o rojo, insignia d e los cardenales d e l a Iglesia
Catlica. D i g n i d a d d e c a t d e n a l .
1 3 4 . ca|><iilada. f. P u n t e r a , c o n t r a f u e r t e e n l a p u n t a d e l c a l z a d o .
1 3 5 . capilsi. m . S a c e r d o t e q u e tiene u n a capellana.
1 3 6 . ca|>eliiaia. f. P r e n d a d e a b r i g o c o n c a p u c h a .
i
1 3 7 . eaperasia. f. G o r r o q u e t e r m i n a e n p u n t a .
!
1 3 8 . eapica. m . E n e l j u e g o d e domin, m o d o d e g a n a r c o n u n a ficha q u e
p u e d e ponerse e n cualesquiera de los dos extremos. Cifra que p u e d e leerse
igaal de derecha a izquierda, o viceversa
139
capilar,
a d j . Relativo a l cabello.
Fenmeno p r o d u c i d o
p o r l a
c a p i i a r i d a d . V a s o sanguneo m u y firio q u e u n e v e n a s c o n a r t e r i a s .
1 4 0 . e a p i l a r i d a s i . f . P r o p i e d a d d e u n c u e r p o sHdo d e a t r a e r a u n lquido
hasta cierta altura.
1 4 1 . caplEa. f . P a r t e d e u n a i g l e s i a c o n a l t a r y advocacin p a r t i c r d a r .
Capucha.
C u e r p o d e msicos d e u n a i g l e s i a . O r a t o r i o portt e n l o s .
cuexpos mihtares. Oratorio particular, ardiente, lugar donde s evela a u n
cadver.
1 4 2 . vsaivli'oicaso. m . G o l p e q u e s e d a e n l a c a b e z a h a c
143.
C a p t u r a . Accin y e f e c t o d e c a p t u r a r .
1 4 4 . iapitaiigar. t r . F i j a r e l c a p i t a l q u e c o r r e s p o n d e a d e t e r m i n a d o inters.
Agregar al capital los intereses ganados.
145.
e.a|sit2. m . G r a d o mLtai-. E l q u e d i r i g e u n a compaa o escuadrn. E l
que m a n d a u n buque mercante.
1 4 6 . capitana, f . E m p l e o d e capitn. E n Amr., d u r a n t e l a dominacin
espaola, e x t e n s a regin g o b e r n a d a
c o nrelativa independencia d e l
v i r r e i n a t o a q u e perteneca.
i.47. iifSiiaia. f . E n v o l t u r a d e c i e r t o s m e d i c a m e n t o s . C a j i t a d e m e t a l c o n q u e
>e c i e n a n hennticamente l a s b o t e l l a s . C i l i n d r o q u e e n l a s a r m a s d e f u e g o
h a c e e s t a l l a r l a c a i g a . F r u t o s e c o d e h i s c e n t e , c o n u n a o ms c a v i d a d e s c o n
v a r i a s s e m i l l a s y c u y a d e h i s c e n c i a s e efecta segn u n p l a n o q u e n o e s
p e r p e n d i c u l a r a l e j e d e l aito c o m o e l d e l a a m a p o l a .
-

.4

7 6 3 . d i v e r g i r , i n t r . I r s e a p a r t a n d o d o s o ms lneas o s u p e r f i c i e s ,
fig.
Discordar, discrepar.
.
764.
d i v e r s i d a d , f . v a r i e d a d , d e s e m e j a n z a , d i f e r e n c i a . A b u n d a n c i a d v a r i a s
cosas distintas.
\
7 6 5 . dvtrsica'. t r . H a c e r d i v e r s a u n a c o s a d e o t r a .
!
756.
dwersifi. f . Accin y e f e c t o d e d i v e r t i r o d i v e r t i r s e .
Recreo,
pasatiempo.
767.
liii^ersO s a . a d j . D e d i v e r s a n a t u r a l e z a , e s p e c i e , nmero,: e t c .
Desemejante. Varios, muchos.
768.
.widesido. m . C a n t i d a d q u e h a d e d i v i d i r s e p o r o t r a .
769.
dividir, tr. Separar e n partes.
Repartir entre varios. Desunir l o s
uiimos intoduciendo d i s c o r d i a .
A r i t . A v e r i g u a r cuntas v e c e s u n a
c a n t i d a d l l a m a d a d i v i s o r est c o n t e n i d a e n o t r a l l a m a d a d i v i d e n d o . E l
r e s u l t a d o d e l a divisin s e l l a m a c o c i e n t e .
770.
iwsiiad. f . N a t u r a l e z a d i v i n a y e s e n c i a d e l s e r D i o s e n c u a n t o D i o s .
D e i d a d , d i o s e n t r e l o s p a g a n o s , fig. P e r s o n a o c o s a d o t a d a d e g r a n b e l l e z a
o perfeccin.
7 ? I . ivisa. 1. Seal p a r a d i s t i n g u i r . M o n e d a e x t r a n j e r a r e f e r i d a a l a u n i d a d
d e l pas d e q u e s e t r a t a .
772.
wisasr t r . V e r d e l e j o s , p e r c i b i r a u n q u e s e a c o n f u s a m e n t e .
!
' 7 / 3 . di-/isibiliad. f . C a l i d a d d e d i v i s i b l e . U n a d e l a s p r o p i e d a d e s
generales
de todos los cuerpos, por l a c u a l p u e d e n dividirse.
774.
d i v i s i M e . adj. Q u e p u e d e dividirse, arit. S ea p h c a a l a c a n t i d a d e n t e r a
q u e d i v i d i d a p o r o t r a e n t e r a d a p o r r e s u l t a d o o c o c i e n t e u n nmero
tambin e n t e r o .
' 7 7 . 5 . dlifisit. f . Accin y e f e c t o d e s e p a r a r , d i v i d i r o r e p a r t i r , fig. D i s c o r d i a .
a i i c . Operacin d e d i v i d i r . P a r t e d e u n c u e r p o d e ejrcito. S e c c i o n e s e n
q u e se d i v i d e n l o s e s t u d i a n t e s e n u n c u r s o .
776.
d i v i s o r , r a . a i i t . Submltiplo. C a n t i d a d p o r l a c u a l h a d e d i v i d i r s e u n a
cosa
? 7 ' 7 ' . w a . a d j . C a n t a n t e d e s o b r e s a l i e n t e mrito.
778..
iwrciar. t r . D i s o l v e r e l m a t r i m o n i o . S e p a r a r l e g a l m e n t e i a l o s
c a s a d o s . S e p a r a r c o s a s q u e e s t a b a n o deban e s t a r j u n t a s .
' 7 7 9 . ditiilgaif. t r . P u b l i c a r , p o n e r a l a l c a n c e d e l pbHco r m a n o t i c i a , e s c r i t o ,
ccc.

730.
dobladiar. t r . H a c e r d o b l a d i l l o s e n l a r o p a .
\
781.
&iaj&. m . Accin y e f e c t o d e d o b l a r , e n e l c i n e s o n o r o .
!
782.
d o M e . a d j . D u p l o . D o s v e c e s m a y o r . S e d i c e d e l a c o s a acompaada d e
o t t a s e m e j a n t e y q u e s i r v e p a r a e l m i s m o fin. E n l o s t e j i d o s , d e ms c u e r p o
q u e l o s e n c d l o ; e n l a s flores, d e m s ptalos, fig. D i s i m u l a d o , n a d a
s i n c e r o , m . D o b l e z , p a r t e q u e s e d o b l a y seal q u e q u e d a .
Actor que
sustuj'^e a o t r o p r i n c i p a l . T o q u e d e c a m p a n a p o r l o s m u e r t o s .
783.
elegasr t r . D o b l a r e n c o r \ ' a n d o . fig. H a c e r q u e u n o d e s i s t a d e a l g o y
realice lo que se i m p o n e .
7S4.
d a b l e s , m . P a r t e q u e s e d o b l a o p l i e g a . Seal q u e q u e d a e n l a p a r t e
d o b l a d a , a m b . fig. A s t u c i a p o r l a q u e s e d a a e n t e n d e r l o c o n t i - a r i o d e l o
q u e s esiente. F a l s e d a d .
785.
doceiisk. f . C o n j u n t o d e d o c e c o s a s .
\
786.
doeittcia. f . Prctica d e l d o c e n t e .
*
|
7 3 ' / . tacssite. a d j . Q u e ensea. R e l a t i v o a l a enseanza.
I
' 7 8 8 . dcil. a d j . O b e d i e n t e .
S u a v e , q u e r e c i b e u n a enseanza fcilmente.
ivetai q u e s e l a b r a s i n d i f i c u l t a d .
:
789.
dCitoj t a . a d j . E l q u e p o r s u s e s t u d i o s tiene m u c h o s c o n o c i m i e n t o s .
790.
doccsr, r a . m . y f . E l q u e h a r e c i b i d o e l ltimo g r a d o acadmico e n u n a
u n i v e r s i d a d . E l q u e ensea u n a c i e n c i a o a i r t e . Ttulo.
791.
&ctriaa. f . C i e n c i a , sabidura. C o n j u n t o d e c o n o c i m i e n t o s s o b r e u n a
l a a t e x i a . Enseanza q u e s e d a p a r a l a instruccin d e a l g u n o .
25

3 8 0 . emmetmees, t r . H a c e r s e i n d i g n o d e u n f a v o r o p r e m i o o a l a b a n j s a . i n t r .
P e r d e r p a r t e d e l mrito. S e r u n a c o s a i n f e r i o r a o t r a c o n t j u e s e c o m p a r a .
381.
mmmmmQf
d a , a d j . E x c e s i v o , m a y o r d e l o comn. Descorts,
atrevido.
3 S 2 . cSesmig^ar. t r . H a c e r m i g a j a s u r i a c o s a , d e s m e n u s a r l a e n p a r t e s
pequeas.
383.
fessmlg^ar. S a c a r l a m i g a , a l p a n .
3 8 4 . ffl^siBOffiar. t r . Q u i t a r rboles e n m i m o n t e . R e b a j a r u n t e r r e n o , q u i t a r
t i e n t a d e u n l u g a r . D e s a r m a r , d e s u n i r l a s pic^.s d e u _ n a c o s a . D e s h a c e r u j n
e d i f i . c i o o | > a r t e d e l. Q u i t a r l a c a b a l g a d u r a a l jvie l e c o r r e s p o n d e . B a j a r
u n o del caballo.
3 8 5 . ^sm.QmU3Bsat. C o r r o m p e r l a s cotimforcs. p r o J . P e r d e r e l nimo.
3 8 6 . dl^sm^J^siar, C a e r l o s e d i f i d c s , o s u s t a n c i a s s ^ l o r a e r a d a s . A i T u i n a r
g j r a d u a l m c n t e l a scosas, p m l . V e n i r a m e n o s , d i s m i n w r bienes. I r s e
d e s t m y e n d o l o s impeos, g o b i e r n o s , e t c .
3 8 7 . 4SBaovllIair. t r . L i c e n c i a r a t r o p a s o p e r s o n a s .
3 8 8 . 4<mn.mfMK,
tr. Q u i t a r la n a t a a l a leche o a otros Hipidos.
389.
t r . P r i v a r d e l d e r e d i o d e natjiralesa y p a t r i a . V a r i a r l a
f o r m a y propiedades d eu n a cosa, pei-vertirla,
3 9 0 . smnbrL m . F a l t a d e n i v e l . D i f e r e n c i a d e a l t u r a e n t r e d o s p u n t o s .
3 9 1 . Iesnivliif. t r . S a c a r d e n i v e l .
3 9 2 . tesnaeas:. t r . S a c a r d e s u s i t i o l o s h u e s o s d e l a n u c a . C a u s a r l a m x j c r t e
por u n golpe e n l a nuca.
393.
desnndar. t r . Q u i t a x e l v e s t i d o t o t a l o p a i c i a J m e n t e . fig. D e s p o j a r u n a
c o s a d e l o q u e l a c u b r e y a d o r n a , fig. D e s p r e n d e r s e y a p a r t a r s e d e u n a
cosa.
394.
ist;t@mo f . T r a s t o r n o d e l a nutricin p o r f a l t a d e a J i m e n t o o d e
propOTcin e n t r e l o a s i m i l a d o y l o q u e s e e l i m i n a .
3 9 5 . lsobed'ee?r t r . F a l t a r a l a o b e d i e n c i a . N o c u m p l i r l a s l e y e s o m a n d a t o s
de s u s superiores.
396.
desocpsieJffi, f . F a l t a d e ocupacin, o c i o s i d a d . Amr. P a r o f o r 7 ; o s o ,
desempleo.
3 9 7 . descMei.f^To t r . D e j a x l i b r e u n l u g a i - , s a c a r c o s a s d e l. p o i l . i!)rarse d e
u n a ocupacin o n e g o c i o .
3 9 8 . desodomat, m . Q u e d e s t r u y e i o s o l o r e s m o l e s t o s .
3 9 9 . ^^mmK~ D e j a r d e or, d e s a t e n d e r ,
400.
desolar. D e s t r u i r , a i T a s a r . A n g u s t j a j s e e n e x t r e m o .
401.
imeOm. Q u i t a r l a p i e l d e l c u e r p o d e u n a n i m a l . M u r m u r a r d e u n o
acerbamente.
4 0 2 . desorMtmff. t r . S a c a r d e rbita. E x a g e r a r , a b u l t a r , d a x d e m a s i a d a
importancia a u n a cosa.
4 0 3 . d e s o r d e n , m . Confiisin, alteracin d e l o r d e n . E x c e s o , demasa.
4 0 4 . desordenar, t r . T u r b a r , a l t e r a r l a b u e n a a r r o o n i a .
4 0 5 . ff,'ssc!qi??mfea!r t r . D e s o r d e n a r c o m p l e t a m . e n t e , d e s o r i e n t a r , t r . H a c e r q u e
u n a p e r s o n a p i e r d a l a orientaci.n o e l conocimiex-to d e l l u g a r q u e o c u p a .
C o n f u n d i r , e:straviar.
406.
d e s o v a r in'. S o l t a r h u e v a s l a s b - c m b r a s d e l o s p e c e s y b a t r a c i o s .
407.
d>si^?^-i'. t r . D e s h a c e r
l o s o v i l l o s . f.g. A c l a x a j : a l g o o s c i u o
o
enmaraado.
4 0 8 . despabOftT. x. Q u i t a r l a p a v e s a o l a p 3 . T t e y a q u e m a d a d e l p a b i l o o
m e c h a a l a l u j ? a r t i . f i c i a l . A v i v a r e l eolendiMiento. s a c u d i r e l sueo.
4 0 9 . d.es?afffl<. a d v . m. P o c o a p o c o , l e n t a m e n t e .
410.
|d8SW2li<'S L n t e r i . p a r a a d v e r t i r moderacin e n l o q u e s e d i c e o p a i ' a
i n d i c a r precaucin a l o s c o n d u c t o r e s e n e l c a x n m o .
411.
espmlmso t r . A b r e v i a r , t e r m i n a r u n n e g o c i o .
Resolver
cau.sas,
negocios.
E n v i a r , V e n d e r mercaderas e n u i i c o m e r c i o , a t e n d e r a l o s
c l i . e i . i t e s . fig. f a m . . M a t a x .

958.
h a b i t a n t e , p . a . d eh a b i t a r , m . C a d a u n a d elas p e r s o n a s q u e f o r m a n
l a poblacin d e u n a c i u d a d , p r o v i n c i a , nacin, e t c .
959.
habitat, m . Habitculo d e u n a e s p e c i e a n i m a l o v e g e t a l .
!
960. M b i t o . m .Traje d e los religiosos. C o s t u m b r e que s e adquiere por
i^epetir l o s m i s m o s a c t o s .
;
961.
i g a o r a s i c i a : S i n sabidura. F a l t a d e c i e n c i a o d e n o t i c i a s .
|
962.
Igoto: N o c o n o c i d o .
'
963.
Iliisii: I d e a . I m a g e n s i n r e a l i d a d , s u g e r i d a p o r l a imaginacin o p o r
eiTor.
I
964.
Imperecedero: Inmortal.Eterno.
9 6 5 . M a d m i s i M e : Q u e n o se p u e d e a d m i t i r .
966.
Irtasiicia.: Debidad e x t r e m a p o r f a l t a d e a l i m e n t o .
j
967.
laietame: S i n m a n c h a .
i
96o.
lacusica.: R e p e t i r c o n empeo m a c o s a .
969.
Ijaifcieble: Q u e n o s e ' p u e d e b o r r a r . I n a l t e r a b l e .
97.
iidoiesite: I n s e n s i b l e .
j
9 7 . Ina&ix: h r s t i g a r , p e r s u a d i r . I n c i t a r , m o v e r .
972.
I j a f i j a i t o : Q u e n o t i e n e fin. I n a g o t a b l e , i n m e n s o .
9 7 3 . lKa,!.fiff: I m p o n e r c a s t i g o s . A p H c a r , c o n d e n a r .
974.
Iiflgrato: Desagradecido.
975.
Ssuaato: N o adquirido. Q u e y a estaba a l nacer.

976.
Isioaulacia: I n f u n d i r p o r m e d i o a r t i f i c i a l u n v i r u s e n e l o r g a n i s m o .
Inj^ectai-.
9 7 7 . l a s c i - i t o : Q u e est g r a b a d o , i m p r e s o .
9 7 8 . fispid: D e s a b r i d o .
9 7 9 . sitegro: P r o b o . E n t e r o , c o m p l e t o , c a b a l , i n t a c t o .
980.
iiwoliBtario: I n s t i n t i v o .
!
981.
J u i r i d o : T r i b u n a l q u e h a c e q u e se c u m p l a l a ley.
|
982.
kises-. m . Ttulo d e l o s e m p e r a d o r e s d e A l e m a n i a .
i
983.
k i l o - V o z q u e c o n e l s i g n i f i c a d o d e m i l e n t r a e n l a formacin d e
palabras.
I
98"^!. Ma. m . F o i m a a b r e v i a d a d e k i l o g r a m o .
'
985.
idiocicl. m . U n i d a d d e
fi-ecuencia
equivalente a m i l oscilaciones por
segundo.
^
:
986.
Idlisgramo. m . Medida de peso que equivale a m i l gramos.
j
987.
dtoliercio. m . M h e r c i o s .
I
988.
Idtmetro- m . M e d i d a d e l o n g i t u d q u e e q u i v a l e a m i l m e t r o s ,
cuadrado. Medida
d e s u p e r f i c i e q u e e s u n c u a d r a d o d e u n Idlmetro d e
lado.
939.
k i i o v a t i o . m . U n i d a d electromagntica o d e p o t e n c i a q u e e q u i v a l e a m i l
vatios.
990.
Mistoa. G e n e r a d o r de m i c r o o n d a s producidas por electrones.
991.
Laces-ar: D e s g a r r a r , d e s p e d a z a r .
9 9 2 . Laja2:ar: A r r o j a r , e c h a r . A v e n t a r .
993.
LImlico: D e l
fimbo.
9 9 4 . Limbo: L u g a r a p a r t a d o e n e l o t r o m u n d o . D o n d e q u e d a n d e t e n i d a s l a s
almas.

995.
LMapido: C r i s t a l i n o .
996. Llano: Sencillo. Igual y extendido.
997.
Lciige^idad: L a r g a v i d a .
998.
L'QE&us.: F r o n d o s i d a d , gallarda, H m p i e z a .
999.
Lgubre: O s c u r o . Q u e i n s p i r a t r i s t e z a .
j
1 0 0 0 . iiaealii'O, l i r a . a d j . P r o p i o d e c e m e n t e r i o s o d e m u e r t o s .
|
31

9 1 9 . MxlMnHte: Q u e s a l e d e l o s lmites c o n v e m e n t e s .
9 2 0 . ESKpmt: M o r i r .
921.
E s q n i s i t o : Delicioso. D e l i c a d o y primorpso.
9 2 2 . ]^Ktmpoxinec: F u e r a d e t i e m p o . D e m a s i a d o t a r d e .
9 2 3 . EsnctmoidinaTio: Mgo o a l g u i e n q u e est ms all d e l o comn, q u e e s
ilimitado y que Posee graji audacia y braiaua.
9 2 4 . EKtraiK>lasiI!ft: V a l o r ftituro d e u j i a v a r i a b l e . V i a j e .
9 2 5 . Exlimseiisoxiai: F u e r a d e l a l c a n c e d e l o s s e n t i d o s fsicos. Ms all.
9 2 6 . E J K O b e m n t e : A b u n d a n c i a , proisin, p r o d i g a l i d a d .
9 2 7 . F a e n l t f i t h m : Mdico. G a l e n o .
9 2 8 . Faitee: M o r i r . E s p i r a r . F e n e c e r .
9 2 9 . Fantico: Q u e d e f i e n d e c o n t e n a c i d a d d e s m e d i d a y a p a s i o n a m i e n t o ,
c r e e n c i a s u opiniones.
930. Fatoo: De poca durabilidad.
9 3 1 . Fsies: E x p i r a r . M o r i r . F a l l e c e r .
9 3 2 . Fiie#: D u r o . D e h i e r r o .
933. Filoso^: Refiejdonai' sobre las causas.
9 3 4 . FJHoisofa: C i e n c i a q u e i m - e s t i g a l a s c a u s a s o r a b o n e s ltimas d e l a s
cosas.
9 3 5 . F i j i t a : A p a r i e n c i a engaosa.
9 3 6 . Fsica cnntloa: Esiidio d e l a e n e r p a e n d i m e n s i o n e s s u p e r i o r e s .
9 3 7 . F l a g i a a c i a : Q u e se e j e c u t a e n e l p r e c i s o - m - o m - e n t o . I n
fi-aganti.
9 3 8 . FJamante: N u e v o . R e c i e n t e , f r e s c o ,
9 3 9 . F o z m a t O f m: B o r r a r l a infox-siacin g r a b a d a e n . u n d i s c o ,
9 4 0 . F r e c u e n c i a : V e l o c i d a d d e vibracin q u e c a r a c t e r i x a a u n a o n d a d e
energa. S e u s a p a r a d e s c r i b i r l a v e l o c i d a - d v i b r a t o r i a d e l a s o n d a s y
partculas d e u n p l a n o d e e x i s t e n c i a e n p a r t i c u l a i * .
9 4 1 . Frasf^lisiP; Q u e p r o d u c e r.d:o. P r o v e c h o s o .
9 4 2 . Wumm: P r i v i l e g i o y exencin q u e s e otorga a a l g u i e n .
9 4 3 . G a l e n o : Mdico.
9 4 4 . GHdo: H e l a d o , M o .
9 4 5 . Gi^tH<sm: L u g a r d o . n d e s e a t i e n d e l a v e j e z .
9 4 6 . Cosario: Acomodo alfabtico d e p a l a b r a s s i n m u c h o u s o .
9 4 7 . HftMtRt: L u g a r h a b i t a d o p o r u n a r a z a , u n a p l a n t a o u n a j o i m a l e n e l
estado d e Naturaleza.
9 4 8 . I S a l l a i 5 f : Accin y e f e c t o d e h a l l a i * .
9 4 9 . ia<ira!.ti5: I m p e n e t r a b l e . P c r f e c t a m . e n t e c e r r a d o .
9 5 0 . Mistsin: Exageracin p r o p i a d e u n a c t o r t e a t r a l .
9 5 1 . H u r a c o : H u e c o , hoyo, henctdura,
9 5 2 . M f e a . . P l a n t a herbcea a n u a l , d e l a s papilionceas, q u e s e c u l t i v a e n
l a s h u e r t a s p o r s u fruto, q u . c e s u n a v a i n - a g r u e s a , d e u n o s d o c e c m d e
l a r g o , c o n c i n c o o s e i s semias c o m e s t i b l e s . F r u t o y s e m i l l a d e e s t a p l a n t a .
9 5 3 . h a i m n e r a . f. D a n z a p r o p i a d e L a H a b a n a , Q , i b a . .
9 5 4 . M & i l . a d j . C a p a z , i n t e l i g e n t e . A p t o p a r a u n a c o s a . Da hbil, e i q^^ie n o
es feriado.
9 5 5 . h a b i l i d a d , f. C a p a c i d a d , i n t e l i g e n c i a . D e s t r e z a p a r a e j e c u t a r u n a c o s a .
9 5 6 . h a b i l i t a d o , d a . p. p . d e h a b i h t a x . ro.. P e r s o n a q u e p o r e n c a r g o d e o t r a s
g e s t i o n a y efecta p a g o s d e h a b e r e s , p e n s i o n e s , e t c . P e r s o n a q u e r e c i b e u n
capital p a r a ejercer u n negocio o comercio. Aiixiliar d e secretarios
judiciales que puede siastituir al titular.
9 5 7 . liaMtaeisii. f . P i e ^ , a p o s e . n t o d e t i n a c a s a . E d i f i c i o o p a r t e d e l d o n d e
se p u e d e vivir.

1 3 8 9 . TiE'agddia: P o e m a dramtico d e accin g r a n d i o s a y d e s e n l a c e f u n e s t o .


1390. 'frasasgredir: Q u e b r a n t a r , violar u n a ley. Vulnerai". Infringir.
1 3 9 1 . Tx-ascendental: Q u e e s d e s u m a i m p o r t a n c i a .
1 3 9 2 . iVassosido: F o n d o q u e v a atrs. A l g o e s c o n d i d o .
1 3 9 3 . Tiidliiieuiional: P e r t e n e c i e n t e a l m u n d o m a t e r i a l .
1 3 9 4 . O l t e t i o i f . D e l a p a i ' t e d e all. M u y a l f o n d o .
1 3 9 5 . sasrpa": P r e t e n d e r s e r l o q u e n o .
1 3 9 6 . Vaco:
L a vasta
nada
materialmente,
pero
todas
l a s cosas
potencialmente.
1 3 9 7 . Vmm: Ski e f e c t o . S i n r e s u l t a d o .

1 3 9 8 . vacar'. v . t r . D e j a r s i n c o n t e n i d o a l g u n a c o s a .
1 3 9 9 . vaclar. v . i n t r . M o v e r s e , o s c i l a r , t a m b a l e a r s e .
1 4 0 0 . vac^ a . a d j . F a l t o d e c o n t e n i d o . V a c u o . S i n n a d a .
1 4 0 1 . v a c u n a , f.S u e r o que se'inocula e i n m u n i z a .
1 4 0 2 . vacunar, t r . I n o c u l a r e l v i r u s .
1 4 0 3 . v a c u n o , na., a d j . R e l a t i v o a l g a n a d o b o v i n o .
1 4 0 4 . vagabundo, d a . a d j . S i n d o m i c i l i o . E r r a b u n d o . Q u e a n d a d e u n l u g a r
a otro sin hogar fijo.
1 4 0 5 . MgOf a a d j . Q u e a n d a v a g a n d o .
I n d e c i s o . S i n ocupacin n i
responsabilidad.
1406. vagn. Vehculo d e t r a n s p o r t e d e l o s f e r r o c a r r i l e s , .
1407. v a i n a , f. F u n d a d e l a s a r m a s . E n v o l t u r a d e c i e r t a s h o r t a l i z a s .
1408. vaivn, m . M o v i m i e n t o a l t e r n a t i v o d e u n c u e r p o q u e o s c i l a .
1409. vajilla, f . C o n j u n t o d e p l a t o s , f u e n t e s , v a s o s y dems v a s i j a s d e u s o
en lacocina y e n las comidas.
1410. v a l e . m . D o c u m e n t o d e crdito.
1411. valenta f . E s f u e r z o , a r r o j o .
1412. v a l e r , v . t r . A m p a r a r , p r o t e g e r . R e d i t u a r , f r u c t i f i c a r . C o s t a r .
1413. v a l e r o s o , s a . a d j . E f i c a z . E s f o r z a d o .
1 4 1 4 . valides:, f. C a l i d a d d e vlido.
1 4 1 5 . vlido, d a . a d j . Q u e v a l e o s i r v e p a r a a l g o . Q u e n o e s f a l s i f i c a d o .
Que sirve legalmente.
1 4 1 6 . valiente, a d j . F u e r t e y r o b u s t o . E s f o r z a d o .
1417. v a l i j a , f. M a l e t a d e c u e r o o l o n a .
1 4 1 8 . V e k i : C o r t i n a o tela q u ecubre algo.
1 4 1 9 . Venia: L i c e n c i a o p e r m i s o p a r a e j e c u t a r a l g o .
1 4 2 0 . V e r d a d : N o e s m e r a informacin o d a t o s ; p a r a d i g m a o p e n s a m i e n t o q u e
s e r e a l i z a p l e n a m e n t e e n e x p e r i e n c i a y sabidura p e r s o n a l .
1421. Vardwgo: Ejecutor dela justicia.
1 4 2 2 . V e s i c u e t o : E n r e d o . Problemtica.
1 4 2 3 . Verter: E c h a r a l g o . T r a d u c i r .
1 4 2 4 . Violar: P r o f a n a r u n l u g a r s a g r a d o .
1425. Virtual: Que tiene existencia aparente.
1426. Vislm'iibs'ar: Conjeturar.
1 4 2 7 . Vivificante: Q u e d a v i d a . R e a n i m a r , a l e a t a r , f o r t a l e c e r .
1 4 2 8 . jcenofobiao f . H o s t i l i d a d h a c i a l o s e x t r a n j e r o s .
1 4 2 9 . x e r o c o p i a , f . C o p i a fotogrfica.
1 4 3 0 . Kiibids. Dcese d e l apndice c a r t i l a g i n o s o e n q u e t e r m i n a e l esternn.
1 4 3 1 . Kilfono. m . I n s t i u m e n t o msico d e percusin c o m p u e s t o p o r v a r i a s
t a b l i t a s d e m a d e r a d e l o n g i t u d d i f e r e n t e , q u e s e t o c a c o n d o s maclos d e
m a d e r a . Tambin l l a m a d o xilofn.
1 4 3 2 . jltgraia. f . A i t e d e g r a b a r e n m a d e r a . Impresin tipogrfica b a s a d a e n
el empleo d e caracteres d e madera.
41

iI
1001. macadam, m . Pavimento de piedra machacada y comprimida c o n
rodiUo.

:
1 0 0 2 . m a c a n a , f . Amr. A r m a o f e n s i v a d e d i f e r e n t e s f o r m a s q u e u s a b a n l o s
indios americanos. Arg. y Urug. Disparate, embuste.
1003. m a c a a i i d o , da. adj. a m e r . G r a n d e , e x t r a o r d i n a r i o . Excelente. ;
1 0 0 4 . macarrn, m . P a s t a a l i m e n t i c i a d e h a r i n a d e t r i g o , e n f o r m a d e t u b o s
largos.
!
1 0 0 5 . aaeeta. f . V a s o d e b a r r o c o c i d o p a r a c r i a r p l a n t a s . Martlo p e s a d o d e
dos bocas iguales.
1 0 0 5 . SMacilento, t a . a d j . F l a c o , plido, d e s c o l o r i d o , t r i s t e .
1 0 0 7 . m a c i z o , ZSL. a d j . L l e n o , s i n h u e c o s ; slido. B i e n f u n d a d o , b a s a d o e n
x a z o n e s v e r d a d e r a s m . P r o m i n e n c i a d e t e r r e n o o g r u p o d e montaas.
Cantero d elos jardines.
I
1 0 0 3 . maeroefalo, i a . a d j . Q u e t i e n e l a c a b e z a d e m a s i a d o g r a n d e c o n
relacin a l c u e r p o .
i
1 0 0 9 . aicia. f . M a n c h a . C o s a q u e d e s l u s t r a y a f e a . Engao, t r a m p a L
1010. laach. m .Urddad d evelocidad aplicada generalmente a los aviones y
que equivale a l a del sorddo.
j
1011. machacar, t r . Reducir a
fragmentos
pequeos, p e r o s i n t r i t u r a r .
Insistir, repetir las cosas pesadamente molestando a otros.
]
1 0 1 2 . m a c h e t e , m .A n n a corta, a n c h a , p e s a d a y d e t m solo filo. C u c h i l l o
g r a n d e q u e s i r v e p a r a c o r t a r e l t r o n c o d e l o s rboles, l a caa d e azcar y
abrirse paso en la maleza.
;
1013. m a c h i h e m b r a r , tr. E n s a m b l a r d o s piezas d em a d e r a que encajan u n a
e n oti-a.
1 0 1 4 . macli. m . A n i m a l o p l a n t a d e l s e x o m a s c u l i n o . M i d o , a d j . i F u e r t e ,
vigoroso, valiente.

1015.
ffljaehuiear
t r . H e r i r , g o l p e a r u n a c o s a c o n o t r a , maltratndola. \
1 0 1 6 . a i a d e j a . f . M a n o j o d e ho d e s e d a , l a n a o algodn r e c o g i d o e n v u e l t a s
iguales.
1 0 1 7 . m a d e r a , f . P a r t e shda d e l o s rboles d e b a j o d e l a c o r t e z a , m a d e r a j e y
m a d e r a m e n , m . C o n j u n t o d e m a d e r a s e m p l e a d a s e n l a construccin d e u n
edificio o d e o t r a obra.
1 0 1 8 . r a a d r a s t r a . f . E s p o s a d e l h o m b r e v i u d o , r e s p e c t o d e l o s h i j o s q u e ste
ti-ae d e m a t r i m o n i o a n t e r i o r .
1 0 1 9 . m a d r a z a , f. f a m . M a d r e m u y c o n d e s c e n d i e n t e y q u e m i m a m u c h o a s u s
hijos.
1 0 2 0 . m a d r e , f . M u j e r q u e h a t e n i d o h i j o s . H e m b r a d e l o s a n i m a l e s c o n cra.
Ttulo q u e s e d a a l a s regiosas. C a u s a , o r i g e n d e u n a c o s a . C a u c e o l e c h o
de u n
ro.
i
1 0 2 1 . m a d r e s e l v a , f . M a t a f r u t i c o s a , d e l a s caprifoliceas, t r e p a d o r a , d e t a l l o s
l a r g o s y v e l l o s o s , h o j a s elpticas v e r d e o s c u r a s e n s u c a r a s u p e r i o r i y c l a r a s
e n l 3 _ i n f e r i o r , 3^ f l o r e s d e c o r o l a , t u b u l a r a m a r i l l e n t a s y m u y
fragantes.
1 0 2 2 . m a d r i g a l , m . Composicin potica b r e v e , t i e r n a y g a l a n t e .
j
1023. madriguera. L C u e v a d eciertos animales. Refugio d e malhechoj-es.
1 0 2 4 . r a a d r i s i a . f. M u j e r q u e a s i s t e e n e l s a c r a m e n t o d e l b a u t i s m o ,
m a t i i m o n i o o a lp r o f e s a r u n a r e l i g i o s a . L a q u e p r o t e g e o f a v o r e c e a u n a
p e r s o n a . L a d e s i g n a d a p a r a r o m p e r u n a b o t e l l a d e champaa e n e l c a s c o
d e u n a embarcacin a l s e r b o t a d a . P o s t e d e m a d e r a . Y e g u a q u e s i r v e d e
gua a u n a ti"oplla d e c a b a l l o s .
1025.
ffliadrugar
intr. Levantarse m u y temprano.
Adelantarse o ganar d e
m a n o a alguien.
|
1 0 2 6 . S T i a d u r a r , t r . V o l v e r m a d u r o , d a r sazn a l o s
frutos.
Meditar
d e t e n i d a m e n t e . I r a d q u i r i e n d o sazn l o s f r u t o s . A d q u i r i r u n a p e r s o n a
juicio y madurez.
1 0 2 7 . a i a e s t r a . f . M u j e r q u e ensea. C o s a q u e ensea.

1 4 9 8 . Z a m a c u e c a , f . B a i l e p o p u l a r o r i g i n a r i o d e l Per, y q u e s e u s a tambin
e n C h i l e y o t r o s pases d e Amrica d e l S u r . M x i s i c a y c a n t o d e e s t e b a i l e .
1 4 9 9 . 3::amirirar. t r . S a c u d i r , m a l t r a t a r a a l g u i e n , z a m b a , f . Amr.
Zamacueca.
1 5 0 0 . zamarrilla. N o m b r e q u e s e d a a d i v e r s a s e s p e c i e s d e p l a n t a s
a n g i o s p e r m a s dicotedneas, d e f l o r e s b l a n c a s o rosceas, c u b i e r t a s d e
p e l o , aiomticas y d e u s o m e d i c i n a l (gnero T e u c r i u m ) .
1 5 0 1 . i d a m b o , ba. a d j . Q u e t i e n e l a s p i e r n a s s e p a r a d a s h a c i a a f u e r a y l a s
r o d i l l a s j u n t a s . Amr. D i c e s e d e l h i j o d e n e g r o e i n d i a o a l c o n t r a r i o , m .
M o n o a m e r i c a n o m u y feroz.
1 5 0 2 . ^amboiba. nstruxnento m u s i c a l d e frotacin d e tradicin p o p u l a r que
p r o d u c e u n s o n i d o r o n c o y montono; e s u n a v a r i e d a d d e t a m b o r .
1 5 0 3 . 5tSLmhomhao> G o l p e o e s t a l l i d o f u e r t e .
1 5 0 4 . ; k ; a m b u l i i d a . Accin y e f e c t o d e z a m b u l l i r o z a m b u l l i r s e .
1 5 0 5 . iambuilir t r . M e t e r d e b a j o d e l a g u a c o n nipetti.
1 5 0 5 . Samburia. M o l u s c o d e d o s v a l v a s , q u e v i v e e n e l Mediterrneo y e l
Atlntico, c u y a c a r n e e s m u y a p r e c i a d a ( C h l a m j ^ s v a r i a ) .
1 5 0 7 . sarjapaboilos. Comiln, tragn.
1 5 0 8 . s s a n r i j p i a r . t r . M e t e r o e s c o n d e r rpidamente u n a c o s a e n o t r a . Crner d e
p l i s a y excesivamente. M e t e r s e d e golpe e nu n a p a r t e .
1 5 0 9 . iai3ii]tca. I n s t r u m e n t o m u s i c a l d e o r i g e n rstico, f o r m a d o p o r v a r i a s
flautas
unidas.
1 5 1 0 . t&mmhrm. f . P l a n t a herbcea a n u a l , d e l a s umbelferas, c o n raz d e
u n o s 2 0c md e largo, a m a r i l l a o rojiza, j u g o s a y comestible.
1 5 1 1 . dakicada. f . P a s o l a r g o .
1 5 1 2 . aancadiUa. f d i m i n u t i v o d e z a n c a d a . Accin d e c r u z a r u n o s u p i e r n a
p o r deti"s d e l a d e o t r o p a r a h a c e r l o c a e r . Engao.
1 5 1 3 . aiaicaj. H u e s o q u e f o r m a e l taln.
1 5 1 4 . Zii'nt&t&ii. H u e s o l a r g o y d e s c a m a d o .
1 5 1 5 . zmieo. m . P a l o a l t o c o n e s t r i b o p a i a a p o y a r e l p i e . S e u s a p a r a c a m i n a r
por sitios donde h a y agua.
1 5 1 6 . ngano. m . M a c h o d e l a a b e j a r e i n a ; c a r e c e d e aguijn y n o l a b r a m i e l .
Holgarn.
1 5 1 7 . zangolotear. M o v e r o a g i t a r u n a c o s a v i o l e n t a y c o n t i n u a m e n t e .
1 5 I S . :euiigclotino. S e a p l i c a a l j o v e n z a n q u i l a r g o q u e a p a i ' e n t a s e r an nio.
1 5 1 9 . ssanja. f . Excavacin l a r g a
a n g o s t a q u e s e h a c e e nl a tierra.
1 5 2 0 . ivajiAi- t r . A b r i r z a n j a s . S a c a r l a s d i f i c u l t a d e s e i n c o n v e n i e n t e s q u e
i m p i d e n e iarreglo d e u n a s u n t o o negocio.
1 5 2 1 . ssajiiji; m . C a u c e p o r d o n d e c o n e e l a g u a .
1 5 2 2 . sapallo, m . H o r t a l i z a q u e s e c u l t i v a p o r s u v a l o r a l i m e n t i c i o . E s u n a
especie d e calabaza, con cascara gruesa y mesocarpio carnoso.
1 5 2 3 . 5affiqmisarg>. a d j . Dcese d e l a p e r s o n a d e p i e r n a s m u y l a r g a s .
1 5 2 4 . apador. S o l d a d o q u e t r a b a j a e n o b r a s d e fortificacin o destruccin, y
cuya herfarnientaprnicipal e s l a zapa.
1 5 2 5 . asapajic-i. H e r r a m i e n t a p a r a c a v a r , c o n u n e x t r e m o e n p i c o y o t r o
estrecho y con corte.
1 5 2 6 . z a p a t a . P i e z a d e l f r e n o d e l o s vehculos q u e acta r o z a n d o c o n l a i T i e d a .
1527. aapataaio. Golpe dado con u n zapato.
1 5 2 8 . s^apatar t r . Baai^ g o l p e a n d o e n e l p i s o c o n l o s p i e s c a l z a d o s .
1 5 2 9 . zapatera. C o m e r c i o d o n d e s e v e n d e n z a p a t o s .
1 5 3 0 . cajisitero, r a . m . y f . P e r s o n a q u e h a c e , a i T e g l a o v e n d e z a p a t o s .
1 5 3 1 . Sapateta. B r i n c o e n q u e , c u a n d o s e est p o r e l a i r e , s e g o l p e a n l o s p i e s
e n t r e s o c o n l a m c u n o .
1 5 3 2 . apatiesta. Ria, a l b o r o t o .
1 5 3 3 . M a p a t i l l a , f . Z a p a t o l i g e r o y d e s u e l a muy d e l g a d a ,
1 5 3 4 . i s a p a t o . m . C a l z a d o q u e l i e g a h a s t a e l toblo c o n l a p a r t e i n f e r i o r d e
s u e l a y l o dems d e c u e r o , g a m u z a u o t r o m a t e r i a l .

1 4 3 3 . yaci. N o m b r e comn d e u n rbol a n g i o s p e r m o dicotiledneo, d e l q u e


s e e x t r a e c a u c h o , m u y a b u n d a n t e e n Amrica t r o p i c a l (gnero H e v e a ) .
1 4 3 4 . yagua. N o m b r e q u e s e d a e n Hispanoamrica a d i v e r s a s e s p e c i e s d e
p a l m a s , q u e s eu t i l i z a n c o m o h o r t a l i z a s , p a r a t e c h a r c h o z a s y h a c e r cestos
y sombreros. E n i n v i e r n o d a n aceite, que sirve p a r a e l a l u m b r a d o .
1 4 3 5 . yaguar m . J a g u a r . Mamfei^o cai"nvoro d e l g r u p o d e l o s f e l i n o s , q u e s e
a l i m e n t a d e a v e s y pequeos mamferos y h a b i t a e n Centioamrica y
Amrica d e l S u r ( F e l i s y a g u a r o n d i ) .
1 4 3 6 . y a n a c o n a . Dcese d e l i n d i o q u e e s t a b a a l s e r v i c i o p e r s o n a l d e l o s
espaoles e n d e t e r m i n a d o s pases d e l a Amrica m e r i d i o n a l .
1 4 3 7 . yanacn. Dcese d e l i n d i o a r r e n d a t a r i o d e l a tierra q u e c u l t i v a .
1 4 3 8 . y a n q u i , a d j . N a t u r a l d e l o s E s t a d o s U n i d o s d e Amrica d e l N o r t e .
1 4 3 9 . y a n t a r , m . C o m e r a l medioda.
1 4 4 0 . yarar, f . E n A r g e n t i n a , S o l i v i a y P a r a g u a y : Vbora muy v e n e n o s a .
1 4 4 1 . yarav, m . Amr. d e l S u r . C a n t a r ' i n d i o d u l c e y melanclico.
1 4 4 2 . yarda, f . M e d i d a
inglesa
d e longitud equivalente
a l 9 1 c m
aproximadamente.
1 4 4 3 . yatai o yatay m . E n A r g e n t i n a , U r u g u a y y P a r a g u a y : P l a n t a d e l a s
p a l m a s c u y o s f r u t o s , d e u n o s 2 c m d e dimetio, s e u s a n p a r a l a
fabricacin d e a g u a r d i e n t e .
1 4 4 4 . y a t e . m . Embarcacin d e r e c r e o .
1 4 4 5 . yegua, f . H e m b r a d e l c a b a l l o .
^
1 4 4 6 . yesmo, m . Pronunciacin d e l a 11 ( e U e o d o b l e 1) c o m o y e , d i c i e n d o , p o r
ej.: c a b a y o p o r c a b a l l o .
1 4 4 7 . yema. f. R e n u e v o q u e n a c e e n e l t a l l o d el o s v e g e t a l e s y p r o d u c e r a m a s ,
hojas y
flores.
P a r t e a m a r i l l a d e l h u e v o , q u e c o n t i e n e e l embrin y est
r o d e a d a p o r l a c l a r a y l a c a s c a r a . P a r t e d e l d e d o o p u e s t o a l a ua.
1 4 4 8 . y e n . m . U n i d a d m o n e t a r i a d e l Japn.
1 4 4 9 . yerba, f . H i e r b a . P l a n t a d e l a z o n a d e l n o r e s t e d e A r g e n t i n a ( y e r b a
m a t e ) c o n l a q u e r e a l i z a u n a infusin m u y p o p u l a r e n l a z o n a d e l ro d e L a
P l a t a , n o m b r e indgena; ca-mini.
1 4 5 0 . yerbatero, r a . a d j . C o l . , Che, E c t i a d . , Mx., Per, P . R i c o . Dcese d e l
mdico o c u r a n d e r o q u e c u r a c o n h i e r b a s . E n A r g e n t i n a , U r u g u a y y
P a r a g u a y : P e r t e n e c i e n t e o r e l a t i v o a l a y e r b a m a t e . m .y f. P e r s o n a q u e s e
dedica a lcultivo y comercio d e l a y e r b a m a t e .
1 4 5 1 . yermo, ma. a d j . I n h a b i t a d o . I n c u l t o , s i n c u l t i v o s , m . T e r r e n o
inhabitado.
1 4 5 2 . yerno, m . R e s p e c t o d e u n a p e r s o n a , m a r i d o d e s u h i j a .
1 4 5 3 . yerro, m . F a l t a o d e l i t o c o m e t i d o c o n t r a l o s p r e c e p t o s y l a s r e g l a s d e u n
a r t e o c o n t r a l a s l e y e s d i v i n a s y h u m a n a s . E r r o r . Equivocacin p o r
descuido o inadvertencia.
j
1 4 5 4 . yrsey. m . Amr. J e r s e y .
'
1 4 5 5 . y e r t o , t a . a d j . T i e s o , rgido o spero.
1 4 5 6 . yesca, f. M a t e r i a m u y s e c a , q u e p r e n d e a l a m e n o r c h i s p a .
1 4 5 7 . y e s o . m . S u l f a t o d e c a l h i d r a t a d o , c o m p a c t o o t e r r o s o , comnmente
b l a n c o . E s e m p l e a d o e n l a construccin y e n l a e s c u l t u r a .
1 4 5 8 . y e y u n o , m . S e g u n d a porcin d e l i n t e s t i n o d e l g a d o s i t u a d a e n t r e e l
d u o d e n o y e l eon.
1 4 5 9 . yodo. m . M e t a l o i d e
gris negruzco
brloso q u e s e v o l a t i l i z a a
t e m p e r a t u r a poco elevada. S el oextiae del a g u a d em a r y d elos vegetales
m a r i n o s . Nmero atmico 5 3 . Smbolo I .
1 4 6 0 . yoga. m . S i s t e m a asctico d e l b r E i h m a n i s m o m e d i a n t e i e l c u a l s e
p r e t e n d e c o n s e g u i r l a perfeccin e s p i r i t u a l y l a unin b e a t i f i c a . ,
1 4 6 1 . yogur, m . V a r i e d a d d e l e c h e f e r m e n t a d a q u e s e p r e p a r a c o n f e r m e n t o s
lcticos.
.
.
1 4 6 2 . yquey, m . J i n e t e p r o f e s i o n a l d e c a r r e r a s d e c a b a l l o s .
42

Centres d'intérêt liés