Vous êtes sur la page 1sur 10

MANASTIR MORAČNIK

ostrvo Moračnik na Skadarskom jezeru
opština Bar
Stanje na dan
25. maj 2004.

Komisija za utvrđivanje stanja
nepokretne kulturne baštine Crne Gore
Ministarstvo kulture i medija
Ministarstvo zaštite životne sredine
i uređenja prostora

Republički zavod za zaštitu spomenika
kulture Crne Gore
Regionalni zavod za zaštitu spomenika
kulture - Kotor

− Na crkvi su postavljeni metalni prozori i vrata. 6) − Prozori na kupoli zatvoreni su kamenom plastikom od mermera u izuzetno detaljisanom prepletu. godine − T. sa loše ozidanim nadvratnim lukom. sa unutrašnjim metalnim rešetkama. 7) Na isti način je formiran krst na vrhu kupole (sl. Streha "kotali" su izvedeni od tankih kamenih ploča. urađen 1985. Beograd 1995. (sl. Projekat konzervacije i prezentacije. 1) 5 − Pristup spomeniku je neuređen. (sl. 5. vlasnik Vrsta spomenika: 2 Kategorija spomenika: Rješenje o proglašenju spomenika: korisnik sakralna arhitektura II (druga) 1208 od 26. godine Istorijat i kratak opis 3 4 Kontakt osoba: Ime i prezime Kontakt zona − Očuvan prirodni ambijent Skadarskog jezera i ostrva Moračnik (sl. konstrukcije. nadzidana je nova u kamenu.STANJE NEPOKRETNOG KULTURNOG DOBRA CRNE GORE Naziv 1 Manastir Moračnik. tom 2. (sl. 4) − U luneti iznad ulaznih vrata napravljena je nova freska Bogorodice Trojeručice. godine Stanje kulturnog dobra – (spoljašnjost. materijali. 3) − Sa sjeverozapadne strane. unutrašnjost. 2) − Na postojećim zidovima identifikovane kapije. oštećenja) − Na ulazu u manastirski kompleks formirana je kapija neprimjerenih dimenzija od poluklesanog kamena. godine. arhitravnog oblika. Manastiri na tlu CG. Nadzidani zidovi ne prate širinu zatečenih. kao i ikonostas u unutrašnjosti crkve. a u jednoj polovini je razasut građevinski materijal. Istraživanja. projekti. − Porta je neuređena. dotrajalost. sig 1669 6 − Istorija CG. završena dvovodnim krovom pokrivena kanalicom. ostrvo Moračnik Mjesto – lokalitet Bar kat. O. (sl. K. kompleks je omeđen ogradnim zidom u suvomeđi. fotosi. Sam ulaz je formiran u 7 zidnom platnu od kamena. 8). sa naglašenim ključnim kamenom. Titograd 1970. planovi − Manastir Moračnik. 2 . knjiga 2. polupriklesanih blokova. parc. literature. bez naglašenih okvira. nad kojima je vidan betonski serklaž. 11. instalacije. crteži. (sl. − Otvor kapije je formiran kao lučni. dokumentacija: izvori. Pejović. 1957.

13) prislonjenim na fasadi sa pokrivačem od kanalice. (sl. Kulturno . 11. 10). 14) Faktori oštećenja: A) prirodni B) investiciono održavanje – nestručno izvedeni radovi 8 C) ostalo Ocjena stanja 1) Dobro 2) Osrednje 3) Slabo 9 4) Loše 5) Izgubio svojstva kulturnog dobra 10 Nelegalno izvedeni radovi: − Sve navedene intervencije u stavci 7. 3 . Na zapadnoj fasadi konaka. Crkva je sva fugovana tehnikom dersovanja u cementnom malteru. Ugrožavanje kulturnog dobra: 1. 12). 9) Bez prethodnih konzervatorskih uslova. Arhitektonska 3. Krovni vijenac je betonski.istorijska 11 4. pokrivena kanalicom. spratnosti P + 1. (sl. a sa gornje strane natkriveni metalnim nadstrešnicama (sl. j. Autentičnosti kontinuiteta 5. a fuge su dersovane u cementnom malteru. Pragovi otvora vrata su betonski.unikat Degradacija: 12 − Kulturnog dobra DA NE − Kontakt zone DA NE Prijedlog mjera: 1) Administrativno-pravne mjere 2) Operativne mjere 3) Sanacione mjere . na ostacima starih konaka nadzidana je zgrada (sl. Zgrada je zidana od lomljenog kamena u nepravilnim redovima. Crkva je sva fugovana tehnikom dekorisanja u cementnom malteru. bez okvira. Uz kulu. godine postavljena je memorijalna ploča. Uočava se razlika u odnosu na spojnice zidova konzerviranih ostataka zidova priprate. Jedinstvenost .− − − − − Ukupno radi se o elementima koji nijesu u saglasnosti sa vremenom iz kojeg crkva potiče. Umjetničko-estetska 6.izrada projekta resanacije sa prezentacijom spomeničke vrijednosti 4) Investicione mjere 13 5) Preispitati spomeničke vrijednosti − Nakon sprovođenja predloženih mjera. 2003. a sa zapadne strane prizidano je jednokrako kameno stepenište sa metalnom ogradom (sl. Urbanističko-ambijentalna 2. ovo kulturno dobro će povratiti izgubljene spomeničke vrijednosti 14 Napomena: − Nedostaje tabla sa natpisom "Zakonom zaštićeno". Svi otvori na zgradi su formirani zidanjem t. završena dvovodnim krovom.

sl 1 sl 2 4 .

sl 3 sl 4 5 .

sl 5 sl 6 6 .

sl 7 sl 8 7 .

sl 9 sl 10 8 .

sl 11 sl 12 9 .

sl 13 sl 14 10 .