Vous êtes sur la page 1sur 10

MANASTIR MORAČNIK

ostrvo Moračnik na Skadarskom jezeru
opština Bar
Stanje na dan
25. maj 2004.

Komisija za utvrđivanje stanja
nepokretne kulturne baštine Crne Gore
Ministarstvo kulture i medija
Ministarstvo zaštite životne sredine
i uređenja prostora

Republički zavod za zaštitu spomenika
kulture Crne Gore
Regionalni zavod za zaštitu spomenika
kulture - Kotor

STANJE NEPOKRETNOG KULTURNOG DOBRA CRNE GORE
Naziv
1

Manastir Moračnik, ostrvo Moračnik

Mjesto – lokalitet

Bar
kat. parc.

K. O.

vlasnik

Vrsta spomenika:
2 Kategorija spomenika:
Rješenje o proglašenju spomenika:

korisnik

sakralna arhitektura
II (druga)
1208 od 26. 11. 1957. godine

Istorijat i kratak opis

3

4

Kontakt osoba: Ime i prezime

Kontakt zona
− Očuvan prirodni ambijent Skadarskog jezera i ostrva Moračnik (sl. 1)
5
− Pristup spomeniku je neuređen.

Istraživanja, dokumentacija: izvori, literature, fotosi, crteži, projekti, planovi
− Manastir Moračnik, Projekat konzervacije i prezentacije, urađen 1985. godine, sig 1669
6
− Istorija CG, knjiga 2, tom 2, Titograd 1970. godine
− T. Pejović, Manastiri na tlu CG, Beograd 1995. godine

Stanje kulturnog dobra – (spoljašnjost, unutrašnjost, konstrukcije, materijali, instalacije,
dotrajalost, oštećenja)
− Na ulazu u manastirski kompleks formirana je kapija neprimjerenih dimenzija od poluklesanog
kamena, sa loše ozidanim nadvratnim lukom. (sl. 2)
− Na postojećim zidovima identifikovane kapije, nadzidana je nova u kamenu, polupriklesanih
blokova, završena dvovodnim krovom pokrivena kanalicom. Streha "kotali" su izvedeni od tankih
kamenih ploča, nad kojima je vidan betonski serklaž.
− Otvor kapije je formiran kao lučni, sa naglašenim ključnim kamenom. Sam ulaz je formiran u
7
zidnom platnu od kamena, bez naglašenih okvira, arhitravnog oblika. Nadzidani zidovi ne prate
širinu zatečenih.
− Porta je neuređena, a u jednoj polovini je razasut građevinski materijal. (sl. 3)
− Sa sjeverozapadne strane, kompleks je omeđen ogradnim zidom u suvomeđi.
− Na crkvi su postavljeni metalni prozori i vrata, sa unutrašnjim metalnim rešetkama. (sl. 4)
− U luneti iznad ulaznih vrata napravljena je nova freska Bogorodice Trojeručice. (sl. 5, 6)
− Prozori na kupoli zatvoreni su kamenom plastikom od mermera u izuzetno detaljisanom prepletu.
(sl. 7) Na isti način je formiran krst na vrhu kupole (sl. 8), kao i ikonostas u unutrašnjosti crkve.
2
Ukupno radi se o elementima koji nijesu u saglasnosti sa vremenom iz kojeg crkva potiče.
Crkva je sva fugovana tehnikom dekorisanja u cementnom malteru. Uočava se razlika u odnosu
na spojnice zidova konzerviranih ostataka zidova priprate. (sl. 9)
Bez prethodnih konzervatorskih uslova, na ostacima starih konaka nadzidana je zgrada (sl. 10),
spratnosti P + 1, završena dvovodnim krovom, pokrivena kanalicom. Krovni vijenac je betonski.
Zgrada je zidana od lomljenog kamena u nepravilnim redovima, a fuge su dersovane u
cementnom malteru. Crkva je sva fugovana tehnikom dersovanja u cementnom malteru.
Svi otvori na zgradi su formirani zidanjem t. j. bez okvira.
Uz kulu, a sa zapadne strane prizidano je jednokrako kameno stepenište sa metalnom ogradom (sl.
11, 12). Pragovi otvora vrata su betonski, a sa gornje strane natkriveni metalnim nadstrešnicama
(sl. 13) prislonjenim na fasadi sa pokrivačem od kanalice.
Na zapadnoj fasadi konaka, 2003. godine postavljena je memorijalna ploča. (sl. 14)

Faktori oštećenja:
A) prirodni
B) investiciono održavanje – nestručno izvedeni radovi
8
C) ostalo

Ocjena stanja
1) Dobro
2) Osrednje
3) Slabo
9
4) Loše
5) Izgubio svojstva kulturnog dobra

10

Nelegalno izvedeni radovi:
− Sve navedene intervencije u stavci 7.

Ugrožavanje kulturnog dobra:
1. Urbanističko-ambijentalna
2. Arhitektonska
3. Kulturno - istorijska
11
4. Autentičnosti kontinuiteta
5. Umjetničko-estetska
6. Jedinstvenost - unikat

Degradacija:
12

Kulturnog dobra

DA

NE

Kontakt zone

DA

NE

Prijedlog mjera:
1) Administrativno-pravne mjere
2) Operativne mjere
3) Sanacione mjere - izrada projekta resanacije sa prezentacijom spomeničke vrijednosti
4) Investicione mjere
13
5) Preispitati spomeničke vrijednosti
− Nakon sprovođenja predloženih mjera, ovo kulturno dobro će povratiti izgubljene spomeničke
vrijednosti

14

Napomena:
− Nedostaje tabla sa natpisom "Zakonom zaštićeno".
3

sl 1

sl 2

4

sl 3

sl 4
5

sl 5

sl 6
6

sl 7

sl 8
7

sl 9

sl 10
8

sl 11

sl 12
9

sl 13

sl 14
10