Vous êtes sur la page 1sur 9

Manastir Stanjevići

opština Budva
Stanje na dan
10. jul 2004.

Komisija za utvrđivanje stanja
nepokretne kulturne baštine Crne Gore
Ministarstvo kulture i medija
Ministarstvo zaštite životne sredine
i uređenja prostora

Republički zavod za zaštitu spomenika
kulture Crne Gore
Regionalni zavod za zaštitu spomenika
kulture - Kotor

STANJE NEPOKRETNOG KULTURNOG DOBRA CRNE GORE
Naziv spomenika
1

Manastir Stanjevići

Mjesto – lokalitet

Budva
kat. parc.

K. O.

vlasnik

Vrsta spomenika:
2 Kategorija spomenika:
Rješenje o proglašenju spomenika:

korisnik

sakralna arhitektura
II (druga)
407 od 28. 06. 1949. godine

Istorijat i kratak opis:

3

4

Kontakt osoba: Ime i prezime
− Slobodan Dragović - ing. arh.

Kontakt zona
− Ruralni ambijent Stanjevića.
5
− Do kompleksa vodi kolska saobraćajnica.

Istraživanja, dokumentacija: izvori, literature, fotosi, crteži, projekti, planovi
− Idejno rješenje, revidovano 1998., sig. 2271-2272
− Glavni projekat arhitekture, sanacija i adaptacija
− Predlog mjera za sanaciju, revitalizaciju, adaptaciju i prezentaciju manastirsklog kompleksa, sig.
2159
− V. Petković, Pregled crkava kroz povesnicu srpskog naroda, Beograd 1950.
6
− Istorija Crne Gore, knjiga 1, titograd 1967. ; knjiga 2, tom 1, Titograd 1970.
− M. Luketić, Budva – Sveti Stefan - Petrovac, Budva-Cetinje 1966
− T. Pejović, Manastiri na tlu Crne Gore, Beograd 1995.
− Č. Marković, R. Vujičić, Spomenici kulture Crne Gore, Novi Sad 1997.

Stanje spomenika – (spoljašnjost, unutrašnjost, konstrukcije, materijali, instalacije, dotrajalost,
oštećenja)
− Ovaj impozantni manastirski kompleks, prepolovljen je prije izvođenja bilo kakvih istraživačkih
7
radova ili snimanja postojećeg stanja. Iako je stručna služba Zavoda još 1994. godine, ukazivala
na dužnost izvođenja pripremnih radova, koji bi se sastojali u postupnom raščišćavanju
kompleksa, obezbjeđivanju labilnih partija zidova, sortiranju nađenog materijala, oslobađanju
komunikacija unutar kompleksa, te detaljnom snimanju zatečenog stanja, kako bise prije sanacije
2

moglo pristupiti analizi ovog značajnog spomenika. Umjesto toga pristupilo se rušenju, pri čemu
nije bilo nikakvog plana ili stručno utemeljene studije koja bi označavala potrebu klanjanja bilo
kog dijela spomenika.
Godine 1998. RZZSK Cetinje je izdao saglasnost uz određene primjedbe na idejno rješenje koje
nijesu ispoštovane prilikom izrade Glavnog projekta. Činjenično stanje ne odgovara i nije u
saglasnosti sa idejnim rješenjem, primjedbama na isti i Glavnim projektom, već je proizvod
improvizacije što je rezultiralo trajnom devastacijom (sl. -2) ovog kulturnog dobra, a ogleda se u
sljedećem:
Neprimjerenom obliku, veličini, materijalu i obradi prozorskih otvora (sl. -3);
Formiranjem zvonika (sl. -3, 4) na neodgovarajućem mjestu;
Neodgovarajućim kotama krovnih vijenaca priprate (sl. -5) i crkve (sl. -6), promjeni nagiba krova
(sl. -7) i zamjeni krovnog pokrivača (sl. -2).
Ostaci starog manastirskog kompleksa su u ruševinama (sl. -8, 9, 10, 11, 12).
Oko kompleksa je formiran novi ogradni zid visine cca 1m.

Faktori oštećenja:
A) prirodni - zub vremena
B) investiciono održavanje - Nestručno izvedeni sanacioni radovi.
8
C) ostalo

Ocjena stanja
1) Dobro
2) Osrednje
3) Slabo
9
4) Loše
5) Izgubio svojstva kulturnog dobra

10

Nelegalno izvedeni radovi:

Devastacija – ugrožavanje spomeničke vrijednosti:
1. Urbanističko-ambijentalna
2. Arhitektonska
3. Kulturno - istorijska
11
4. Autentičnosti kontinuiteta
5. Umjetničko-estetska
6. Jedinstvenost - unikat

Degradacija:
12

Kulturnog dobra

DA

NE

Kontakt zone

DA

NE

Prijedlog mjera:
1) Administrativno-pravne mjere
2) Operativne mjere - Izrada projekta resanacije.
3) Sanacione mjere
13
4) Investicione mjere
5) Preispitati spomeničke vrijednosti

14

Napomena:
− Nedostaje tabla sa natpisom "Zakonom zaštićeno".

3

sl.-1

sl.-2

4

sl.-3

sl.-4

5

sl.-5

sl.-6
6

sl.-7

sl.-8
7

sl.-9

sl.-10

8

sl.-11

sl.-12

9