Vous êtes sur la page 1sur 2

$

&+,/&2552),1
$QWLFRUURVLYR$OTXtGLFR
&RQYHUWLGRUGH2[LGRD0DJQHWLWD

&+,/&2552),1 HV XQ DQWLFRUURVLYR TXH DFW~D SRU &RQYHUVLyQ GHO 2[LGR D 0DJQHWLWD )H2 (VWi
IRUPXODGRHQEDVHDUHVLQDVDOTXtGLFDVPRGLILFDGDVODUJDVHQDFHLWH3UHVHQWDH[FHOHQWHVSURSLHGDGHV
GH DGKHUHQFLD \ KXPHFWDFLyQ $FW~D KXPHFWDQGR HVWDELOL]DQGR H LQFRUSRUDQGR D OD SLQWXUD ORV y[LGRV
tQWLPDPHQWHDGKHULGRVDOPHWDO )H2\)H2 WUDQVIRUPiQGRORVHQy[LGRVHVWDEOHV )H2 
3523,('$'(6

x 'HELGR D VXV SURSLHGDGHV HVWDELOL]DGRUDV GHO


y[LGR SRU FRQYHUVLyQ D 0DJQHWLWD HV DSOLFDEOH
VREUHy[LGRILUPHPHQWHDGKHULGR
x 5HGXFHORVFRVWRVHQWUDEDMRVGHPDQWHQFLyQSRU
FRQFHSWR GH SUHSDUDFLyQ GH VXSHUILFLHV 6REUH
VXEVWUDWRV DQWLJXRV SHUPLWH XQD SUHSDUDFLyQ GH
VXSHUILFLHV PDQXDO PHFiQLFD JUDGR 663&63 \
63
x 3RU VX FDUDFWHUtVWLFD : :DWHU 5HSHOOHQW
SXHGH DSOLFDUVH HQ FRQGLFLRQHV GH KXPHGDG
DPELHQWDOHOHYDGD KDVWD 
x 1RLQWHUILHUHDODUFRYROWDLFR
x 1R RULJLQD KXPRV QL SROYRV Wy[LFRV DO VROGDU R
DUHQDUHVWUXFWXUDVSLQWDGDVFRQHOSURGXFWR
x 3LJPHQWDFLyQ QR Wy[LFD 1R FRQWLHQH 3ORPR
&URPRQL=LQF
x /D SLJPHQWDFLyQ GHO SURGXFWR HV TXtPLFDPHQWH
LQHUWHDVDOHViFLGRV\iOFDOLV
x (Q FDVR GH FRUWH R GDxR GH OD SLQWXUD KDVWD HO
PHWDO EDVH OD DFFLyQ GHO SLJPHQWR DQWLFRUURVLYR
SHUPLWH TXH OD FRUURVLyQ VH GHWHQJD HQ ORV
ERUGHVQRFRQWLQXDQGREDMRODLQWHUIDVHPHWDO
SLQWXUD

8626

x $QWLFRUURVLYR GH XVR JHQHUDO HQ DPELHQWHV GH


EDMD \ PRGHUDGD DJUHVLYLGDG ,QGLFDGR SDUD OD
SURWHFFLyQ GH FDxHUtDV JDOSRQHV HVWUXFWXUDV
VXSHUHVWUXFWXUDV GH EDUFRV WHFKRV HTXLSRV
PDTXLQDULDV\H[WHULRUGHHVWDQTXHV

&$5$&7(567,&$67e&1,&$6
&RORUHV
7HUPLQDFLyQ
6yOLGRVHQ9ROXPHQ
9LVFRVLGDG &
3HVR(VSHFtILFR &
5HQGLPLHQWR7HyULFR 
)RUPDV$SOLFDFLyQ
'LOX\HQWH
(VSHVRUVHFRFDSD
7LHPSR6HFDGR7DFWR &
7LHPSR6HFDGR'XUR &
7LHPSRGH5HSLQWDGR &
/LPSLH]DGH(TXLSRV
)RUPDVGHVXPLQLVWUR
1~PHURGH&RPSRQHQWHV
1~PHURGH&DSDV

5RMR2[LGR\ 2FUH
0DWH
 
 8.
 

P JOD PLOVVHFR
%URFKD3LVWROD$LUOHVV

PLOV UHFRPHQGDGR
KRUD
KRUDV
KRUDV

(QYDVHGH\JO
8QR
 UHFRPHQGDGR

 (VWHUHQGLPLHQWRVXSRQHDSURYHFKDPLHQWRGHODSLQWXUD
3DUDFiOFXORGHOUHQGLPLHQWRSUiFWLFR UHDO GHEHFRQVLGHUDUVHODV
SpUGLGDVSRUPpWRGR\OXJDUGHDSOLFDFLyQJHRPHWUtD GHODSLH]D
H[SHULHQFLD GHO SLQWRU HWF (Q JHQHUDO VH GHEH FRQVLGHUDU XQD
SpUGLGD SURPHGLR DSUR[LPDGD HQWUH XQ \ UHVSHFWR GHO
UHQGLPLHQWRWHyULFR

35(3$5$&,1'(683(5),&,(6
),(5522$&(5218(92

x 'HVEDVWDUDULVWDVYLYDV\VROGDGXUDVPHGLDQWHHO
XVRGHFKDVFRQHV\RHVPHULOHVDQJXODUHV
x (OLPLQDU WRGR YHVWLJLR GH HVFRULD \ FKLVSRUURWHRV
GHVROGDGXUD
x /DVXSHUILFLHDVHUSURWHJLGDGHEHUiHVWDUH[HQWD
GH WRGR UHVLGXR GH JUDVDV \ DFHLWHV FRQ TXH
SXGLHUD HVWDU FRQWDPLQDGD (VWD OLPSLH]D GHEHUi
HIHFWXDUVH GH DFXHUGR D OD QRUPD 663&63
/RV PHMRUHV UHVXOWDGRV VH REWLHQHQ XWLOL]DQGR
'HWHUJHQWH 1HXWUR :;  GLOXLGR DO FRQ
DJXD (QMXDJDU FRQ DEXQGDQWH DJXD GXOFH KDVWD
HOLPLQDUORVUHVLGXRVGHGHWHUJHQWH\GHMDUVHFDU

(VWDKRMDWpFQLFDGHEHVHUFRQVLGHUDGDVyORXQDJXtDJHQHUDO\HQQLQJ~QFDVRFRQVWLWX\HXQD(VSHFLILFDFLyQ7pFQLFDSDUDDOJ~QXVRSDUWLFXODUGHOSURGXFWR3DUD
FXDOTXLHUUHTXHULPLHQWRHVSHFtILFRIDYRUFRQVXOWDUQXHVWUR'HSDUWDPHQWRGH$VHVRUtD7pFQLFD

$

&+,/&2552),1
x

'HEH HOLPLQDUVHHOy[LGRGHODPLQDFLyQPHGLDQWH
FKRUUHR DEUDVLYR D JUDGR &DVL 0HWDO %ODQFR
VHJ~QQRUPD663&63

),(5522$&(52$17,*82

x 'HVEDVWDUDULVWDVYLYDV\VROGDGXUDVPHGLDQWHHO
XVRGHFKDVFRQHV\RHVPHULOHVDQJXODUHV
x (OLPLQDU WRGR YHVWLJLR GH HVFRULD \ FKLVSRUURWHRV
GHVROGDGXUD
x 'HEHHOLPLQDUVHWRGDVXFLHGDGSROYRSLQWXUDPDO
DGKHULGD KHUUXPEUH y[LGR GH ODPLQDFLyQ VDOHV
iFLGRV iOFDOLV \ FXDOTXLHU RWUR WLSR GH
FRQWDPLQDQWH 6yOR VH DFHSWDUi DTXHOOD SLQWXUD
DQWLJXD PX\ ILUPHPHQWH DGKHULGD \ VLQ FRUURVLyQ
EDMRODSHOtFXOD
x &RPR SURFHGLPLHQWR GH SUHSDUDFLyQ GH
VXSHUILFLHV GHEHUi HPSOHDUVH XQ ODYDGR FRQ
GHWHUJHQWHQHXWUR:;VHJ~QORGHVFULWRHQOD
QRUPD 663&63 \ SRVWHULRU FKRUUHR DEUDVLYR D
*UDGR &RPHUFLDO 663&63 R XQD OLPSLH]D
0DQXDO0HFiQLFD663&637DPELpQHVSRVLEOH
FRQVLGHUDU FRPR PpWRGR GH OLPSLH]D OD
DSOLFDFLyQ GH FKRUUR GH DJXD D DOWD SUHVLyQ
 SVL \ HO KLGURDUHQDGR D SVL
VHJ~QQRUPD
x &XDQGR VH HIHFW~H OLPSLH]D PHFiQLFD \ H[LVWDQ
]RQDV FRQ FRUGRQHV GH VROGDGXUDV QXHYDV
SRVWHULRUDODHOLPLQDFLyQGHHVFRULDVVHGHEHUiQ
QHXWUDOL]DUORVFRUGRQHVKDVWDS+
x (Q VXSHUILFLHV FRQ SLWV SURIXQGRV VH GHEHUi
HIHFWXDUXQFKRUUHRDEUDVLYRD&DVL0HWDO%ODQFR
VHJ~QQRUPD663& 63
x 6L VH HPSOHDQ SHUQRV \ WXHUFDV QXHYRV HQ OD
UHSDUDFLyQ pVWRVGHEHUiQHVWDUH[HQWRVGHFKDSD
GHODPLQDFLyQ

*$/9$1,=$'22;,'$'2

x 5HPRYHUDFHLWHV\JUDVDVVLH[LVWLHUDQPHGLDQWH
GHWHUJHQWH1HXWUR:;GLOXLGRDOHQDJXD
GXOFH/DYDUFRQDEXQGDQWHDJXDGXOFH\OLPSLD
'HMDUVHFDU
x (OLPLQDUORVy[LGRV \SLQWXUDPDODGKHULGRVSROYR
\ SLQWXUD HQYHMHFLGD PHGLDQWH PpWRGRV
PHFiQLFRV\PDQXDOHV
x 5HPDQHQWHV GH 6DOLQLGDG $FLGH] \ $OFDOLQLGDG
VH ODYDQ FRQ DEXQGDQWH DJXD GXOFH \ UHVWUHJDGR
KDVWDVXFRPSOHWDHOLPLQDFLyQDOFDQ]DQGRXQS+
QHXWUR

'HVPDQFKDU UHWRTXH DSOLFDQGR XQD FDSD GH


&+,/&2552),1 HQ ODV ]RQDV R[LGDGDV /XHJR
DSOLFDUXQDFDSD JHQHUDODWRGDODVXSHUILFLH$SOLFDU
HOUHVWRGHOHVTXHPDHVSHFLILFDGR

(60$/7(6'(7(50,1$&,1

&+,/&20$532/,3/$67,&+,/&2552),1

5(&20(1'$&,21(6'($3/,&$&,1

x 'XUDQWH OD DSOLFDFLyQ OD WHPSHUDWXUD GHO VXVWUDWR


GHEHUiVHUVXSHULRUD&HLQIHULRUD&
x +XPHGDGUHODWLYDDPELHQWHGHEHVHULQIHULRUD
x +RPRJHQHL]DU DGHFXDGDPHQWH HO SURGXFWR DQWHV GH
XVDU
x 3LQWDUSULPHURORVERUGHV\FRUGRQHVGHVROGDGXUDD
PRGRGHUHIXHU]R
x (QHOFDVRGHDSOLFDUGRVRPiVFDSDVGHSURGXFWR
FRQVLGHUDUODDSOLFDFLyQGHpVWDVHQFRORUHVGLIHUHQWHV
SDUDHIHFWRVGHFRQWURO
x 3DUDOLPSLH]DGHHTXLSRVXVDU'LOX\HQWH

5(&20(1'$&,21(6*(1(5$/(6

x 1RVHUHFRPLHQGDSDUDFRQGLFLRQHVGHLQPHUVLyQ
SHUPDQHQWH
x 1R XVDU GLUHFWDPHQWH VREUH DFHUR JDOYDQL]DGR
QXHYR KRUPLJRQHV DQWLFRUURVLYRV ULFRV HQ ]LQF
DVIDOWRVRVXSHUILFLHVFRQUHVLGXRVDVIiOWLFRV
x (YLWDUDSOLFDUHQVHFWRUHVHQFHUUDGRVFRQHVFDVD
OX]VRODU\ YHQWLODFLyQLQVXILFLHQWH\DTXHUHWDUGD
HOVHFDGR
x 1R DSOLFDU HQ VHFWRUHV H[SXHVWRV D DPELHQWHV
DOFDOLQRV
x 1R DSOLFDU HQ HVSHVRUHV VXSHULRUHV D PLOV
GHELGRDTXHHOVHFDGRVHSURORQJDHQGHPDVtD
x 1R UHFRPHQGDEOH HQ FRQWDFWR FRQ DFHLWHV
YHJHWDOHVRDQLPDOHV
x (O WUDEDMR GH SUHSDUDFLyQ GH VXSHUILFLHV \
DSOLFDFLyQ GHEH VHU KHFKR VyOR SRU SURIHVLRQDOHV
FDSDFLWDGRV

35(&$8&,21(6

x (O SURGXFWR HQ HVWDGR OtTXLGR FRQWLHQH VROYHQWHV


LQIODPDEOHV0DQWHQHUDOHMDGRGHFKLVSDVIXHJRR
IXHQWHV GH FDORU (Q UHFLQWRV FHUUDGRV HPSOHDU
PiVFDUDV ILOWURV \ YHQWLODFLyQ DGHFXDGD 'RQGH
H[LVWDQ ULHVJRVGHH[SORVLyQXWLOL]DUKHUUDPLHQWDV
QRIHUURVDV

/DV LQGLFDFLRQHV TXH ILJXUDQ HQ HVWD KRMDWpFQLFD HVWiQEDVDGDVHQHQVD\RVQRUPDOL]DGRV\ H[SHULHQFLDV GHWHUUHQRTXHUHVSDOGDQWpFQLFDPHQWHHVWHSURGXFWR
6LQHPEDUJRGDGRTXHQRWHQHPRVFRQWUROVREUHODVFRQGLFLRQHVGHDSOLFDFLyQGHDOPDFHQDPLHQWRRGHVHUYLFLRGHOSURGXFWRQRQRVFRUUHVSRQGHUHVSRQVDELOLGDG
DOJXQD SRU UHVXOWDGRV GHILFLHQWHV TXH SXHGDQ REWHQHUVH HQ FDGD FDVR SDUWLFXODU 3RU OR DQWHULRU HVFDSDQ D QXHVWUD UHVSRQVDELOLGDG SUREOHPDV GH UHQGLPLHQWRV
GHVHPSHxRRFXDOTXLHUGDxRLQFLGHQWDORFRQVHFXHQFLDOTXHSXHGDGHULYDUVHGHOXVRLQDGHFXDGRGHOSURGXFWR(VWHSURGXFWRSRGUiHVWDUVXMHWRDPRGLILFDFLRQHV
HQHOWLHPSRGHDFXHUGRDODYDQFH\GHVDUUROORGHODWHFQRORJtD

&+,/&255
552
2),1
16
6$

/R(FKHYHUV4XLOLFXUD6DQWLDJR)RQR )D[ (PDLOFKLOFRUURILQ#FKLOFRUURILQFO