Vous êtes sur la page 1sur 145

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT

VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

aq dxm' m<@lm( )
p[qmoånuv;k"
) sU0 1-16 )
˝1ã p[qm' sUˇ_m(
˝1-7ã s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy;¢‰≤S]t AiW" ) a…¶devR t; ) i]∑up( zNd"
ag[¡e bOhû •uWû s;ÿm?ûU voR aÿSq;…•jRgNÖ v;n( tmÿsoô JyoitôW;g;ÿt( )
aô…¶.;ôn‹ nu ;ô ®xÿt;ô Sv©Ö a; j;ôto ivê;ô sµ;ÿNyp[;" 1
s j;ôto g.oÿR a…sô rodÿSyoôr¶eÖ c;®ÖivR.tÿO Ö aoWÿ/IWu )
…cô]" ≤xxë"è p·rô tm;'Sÿ yôˇ_Un( p[ m;ôt>O yoô a…/ô kinÿ£dÌ;" 2
iv„,u·ÿ rôTq; pÿrmù mÿSy …vô√;Ô;ôto bOhû •Ö…. p;ÿit tOtû Iyÿm( )
a;ôs; ydÿSyô pyoô a£¡tÖ Sv' scetÿ so aô>yÿcNRô Ty]ÿ 3
atÿ ¨ Tv; iptu.û tO oô jinÿ]Ir•;ôv/O ô' p[itÿ crùNTy•w"ÿ )
t; È'û p[Tyeiÿ Wô punrÿ Nù y¡p;ô a…sô Tv' …vô=u m;nuWÿ IWuû hot;ÿ 4
hot;ÿr' …cô]rÿqm?vôrSyÿ yÖDSyÿyDSy kÉtô 'u ®xÿNtm( )
p[Tyÿ…/| devÖ Syÿdve Sy mÖˆ; …≈ôy; Tv1ÿ…û ¶mitÿ…q'ô jn;ÿn;m( 5
s tu vS];ô<y/ô pexnÿ ;inô vs;ÿno aô…¶n;R.;ÿ pO…qôVy;" )
aô®WÖ o j;ôt" pÖd î¬;ÿy;" purû oihÿto r;jn( y=Iôh devÖ ;n( 6
a; ih ¥;v;ÿp…O qôvI aÿ¶ ¨Ö.e sd;ÿ pu]û o n m;ôtr;ÿ tÖtNqÿ )
p[ y;ôÁCzoÿxtô o yÿ…vôœ;åq; vÿh shSyehô devÖ ;n( 7
˝2ã i√tIy' sUˇ_m(
˝1-7ã s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy;¢‰≤S]t AiW" ) a…¶devR t; ) i]∑up( zNd"
ipôpI[ iô h devÖ ;\ ¨ÿxtô o yÿivœ …vô√;\ AôtA \U t¡≥ pu te yjehô )
ye dwVy;ÿ Aô‚TvjôSte….ÿr¶eÖ Tv' hotøcf!ø,ÿ ;mÖSy;yÿ…jœ" 1
veiWÿ hoô]mutû poô]' jn;ÿn;' mN/;ôt;…sÿ {iv,oôd; Aôt;v;ÿ )
Sv;h;ÿ vÖy' ’û,v;ÿm; hÖvI'iWÿ devÖ o devÖ ;n( yÿjTvô…¶rhÿnR ( 2
a; devÖ ;n;ômipô pNq;ÿmgNmô yCzôKnv;ÿmÖ tdnuû p[voÿ¬¸m( )
aô…¶…vô√R ;n( Ts yÿj;ôt( sedûu hot;ô so aÿ?vôr;n( Ts AôtnU ( k¡Lpy;it 3
y√oÿ vÖy' p[…¡ môn;mÿ v[tÖ ;inÿ …vôdWu ;'ÿ dev;ô a…vÿd∑u r;s" )
649
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

aô…¶∑i√êôm; pO,ÿ ;it …vô√;n( ye….ÿdvRÖe ;\ Aôt…u .ÿ" kôLpy;ÿit 4


yt( p;ÿk]ô ; mnÿs; dIôndÿ=;ô n yÖDSyÿ mNvôte mTy;ÿs‹ " )
aô…¶∑ıot;ÿ £tuiû vi√ÿj;ônn( y…jÿœo devÖ ;\ A¡tx ûu o yÿj;it 5
ivêeWÿ ;'ô Áÿ?vôr;,;ômnIÿk˘ …cô]' kÉtô 'u jinÿt; Tv; jôj;nÿ )
s a; yÿjSv nOvû tIôrnuû =;" Sp;ôh;R îWÿ" =umû tIÿ…vôêR jÿNy;" 6
y' Tv;ô ¥;v;ÿp…O qôvI y' Tv;pÖSTv∑;ô y' Tv;ÿ sujû inÿm; jôj;nÿ )
pNq;ômnuÿ p[…vô√;n( ipÿtyûO ;,'ÿ ¥umû dÿ¶e s…m/;ôno iv .;ÿih 7
˝3ã tOtIy' sUˇ_m(
˝1-7ã s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy;¢‰≤S]t AiW" ) a…¶devR t; ) i]∑up( zNd"
îûno r;ÿj•rùit" s…mÿıoô r*{oô d=;ÿy suWmûu ;\ aÿd≤xR )
…côiki√ .;ÿit .;ôs; bOhÿ tÖ ; å…sÿKnImeitô ®xÿtImÖp;jÿn( 1
’û„,;' ydenIÿm…Ö . vpÿsR ;ô .U∆nô yÖn( yoW;'ÿ bOhtÖ " ipôtju ;Rm( )
Ëô?v| .;ôn'u sUySRÿ y St.;ôyn( idôvo vsu…ÿ .rrùitivR .;ÿit 2
.Ö{o .Ö{y;ô scÿm;nÖ a;g;ôt( Svs;ÿr' j;ôro aô>yeiÿ t pÖí;t( )
supû k Ö[ tôÉ ¥w …Ru .ÿr…ù ¶…vôiR tœÖn( ®xÿ≤∫ôv,R rRÿw …ù . r;ômmÿSq;t( 3
aôSy y;m;ÿso bOhtÖ o n vÖ¶iU nN/;ÿn; aô¶"e s:yu"ÿ ≤xôvSyÿ )
È@‰¡Syô vO„,oÿ bOhtÖ " Sv;soô .;m;ÿsoô y;mÿ•ˇÖ _vÿ…íik]e 4
Svôn; n ySyô .;m;ÿs"ô pvÿNteô rocÿm;nSy bOhtÖ " suiû dvÿ" )
Jyeœ…ÿº .ôySR te…jÿœ"Ÿ £°¬ümû ≤∫ôviR WÿœR …º ..;ôn‹ …u .ôn=R iÿ tô ¥;m( 5
aôSy xu„m;ÿso dÎx;ônpÿvjÖe hRe mÿ ;nSy Svnyn( inôy≤u ∫ÿ" )
p[àÖ …e .ôyoR ®xÿ≤∫devRÖ tÿmoô iv re.≤ÿ ∫rrùit.;Ritô iv>v;ÿ 6
s a; vÿ≤=ô mihÿ nÖ a; cÿ s‚Ts idôvSpO…ÿ qôVyorÿriù tyuvRÿ TÖ yo" )
aô…¶" sutû k u "¡ sutû k
u …¡É .ôrêwô r.ÿSv∫Iô r.ÿSv;\ô Eh gÿMy;" 7
˝4ã ctuq| sUˇ_m(
˝1-7ã s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy;¢‰≤S]t AiW" ) a…¶devR t; ) i]∑up( zNd"
p[ teÿ y≤=ô p[ tÿ îy…môR mNmô .uvoô yq;ô vN¥oÿ noô hveWÿ u )
/Nvÿ…•v p[pÖ ; aÿ…sô Tvmÿ¶ îyÖ=veÿ pUrû veÿ p[à r;jn( 1
y' Tv;ô jn;ÿso aô…. s'cô rÿ≤Ntô g;vÿ ¨Ö„,…mÿv v[jÖ ' yÿivœ )
650
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

dUtû o devÖ ;n;ÿm…sô mTy;ÿn‹ ;mÖNtmÖhR ;\írÿ …s rocônne ÿ 2


≤xxëè' n Tv;ô jeNy'ÿ vÖ/yR Nÿ tI m;ôt; …bÿ.itR scnÖSym;ÿn; )
/noôr…/ÿ p[vÖ t;ÿ y;…sô hyÖ≤R ÔgIÿWse pÖx·u rôv;vÿs∑O " 3
mUrû ; aÿmrU ù n vÖy' …cÿikTvo mihôTvmÿ¶Öe TvmÖ© …vÿTse )
xyeÿ vÖ…v[írÿit …jô◊y;ôdn( re·ÿ rôÁteÿ yuviÖ t' …vôxp( itô" sn( 4
kÀ…cÿ∆;yteÖ snÿy;suû nVyoô vneÿ tSq* p≤lôto /Umû kÉt¡ "u )
aôò;ôt;poÿ vOW.Ö o n p[ veiÿ tô scetÿ soô y' p[,Ö yÿNtô mt;ÿ"‹ 5
tÖnTûU yjevÿ Ö tSk¡r; vnÖgRU rÿxnô ;….ÿdx RÖ ….ÿr>ù yÿ/It;m( )
îûy' teÿ a¶eÖ nVyÿsI mnIôW; yu+û v; rq'ô n xëcè yÿ≤∫ôr©¯"ÿ 6
b[˜ÿ c te j;tvedoô nmÿíyôe ' cô gI" sdÖ…m√/ÿnR I .Ut( )
r=;ÿ ,o a¶eÖ tnÿy;in toôk; r=oôt nÿStôNvoô3ûÿ ap[y¡ Cu zn( 7
˝5ã pçm' sUˇ_m(
˝1-7ã s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy;¢‰≤S]t AiW" ) a…¶devR t; ) i]∑up( zNd"
Ek¡" smu{û o /ô®,oÿ ryIô,;mÖSmı»dû o .U·rÿjNm;ô iv cÿ∑e )
…sWÖKTyU/iÿ nô<R yo®ÖpSqô ¨TsÿSyô m?yeô inihÿt' pÖd' ve" 1
sôm;ôn' nIô¬÷ vOW,ÿ oô vs;ÿn;ô" s' jÿ≤Gmre mihôW; avÿtR I…." )
AôtSyÿ pÖd' kôvyoô in p;ÿ≤Ntô guh;ô n;m;ÿin d…/reù pr;ÿ…, 2
Aôt;ô…ynIÿ m;ô…ynIô s' dÿ/;te …môTv; ≤xxë¡' jDtuv/RÖ yR Nÿ tI )
ivêÿSyô n;….'ô crÿto /[vûu Syÿ kôv…e íôt( tNtuû' mnÿs; …vôyNtÿ" 3
AôtSyô ih vÿtnRÖ yÖ" suj;ÿt…Ö mWoô v;j;ÿy p[iÖ dvÖ" scÿNte )
aô/Iôv;ôs' rodÿsI v;vs;ône `Otû rw •wvÿ ;Rv/O ;teÖ m/Unÿ ;m( 4
sô¢ Svsørè ®¡WIv;Rvx;ôno …vô√;n( m?vô ¨∆ÿ.;r; Îûxe km( )
aôNtyemRÿ e aôNt·rÿ=e pur;ôj; îûCzn( vÖ…v[miÿ vdt( pUW,Ö Syÿ 5
sô¢ mÖy;Rd;ÿ" kôvyÿStt=uSû t;s;ômk e ;ô…mdÖ>y'Ûÿ rû o g;ÿt( )
a;ôyohÿR SkôM. ¨ÿpmÖ Syÿ nIô¬π pÖq;' …vÿsgô Re /ô®,eWÿ u tSq* 6
asÿ∞ô s∞ÿ prùme VyoÿmnÖ ( d=ÿSyô jNmô•idÿt®e pÖ Sqeÿ )
aô…¶hÿ n" p[qmÖj; AôtSyô pUvRÖ a;yuiÿ n vOW.Ö íÿ /enô "u 7
Wœoå?y;y"
) v0 1-28 )
651
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

˝6ã Wœ' sUˇ_m(


˝1-7ã s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy;¢‰≤S]t AiW" ) a…¶devR t; ) i]∑up( zNd"
aôy' s ySyô xmÖ•R voÿ….rù¶re /e tÿ e j·rôt;….∑*ÿ )
Jyeœ…ÿº .ôyoR .;ôn…u .ÿAW≥ ,ûU ;' pÖyiRe tô p·rÿvIto …vô.;v;ÿ 1
yo .;ôn…u .ÿ…vô.R ;v;ÿ …vô.;Tyô…¶devRÖ …e .ÿAtô≥ ;v;jÿß" )
a; yo …vôv;yÿ sô:y; s≤%ô>yo åpÿ·r◊»toô aTyoô n si¢ÿ" 2
Èxeô yo ivêÿSy; devÖ vIÿtrÖe Ixeÿ …vôê;yu®ÿ WÖ soô Vyu∑ÿ * )
a; y‚Smÿn( mÖn; hÖvI'„yô¶;v·rÿ∑rq" Skô>n;itÿ xUWû "w 3
xUWû …e .ÿv/RûO o juWÿ ;ô,o aôkdúì vRÖe ;\ aCz;ÿ r`upû Tv;ÿ …jg;it )
mÖN{o hot;ô s ju◊û ;û3ûÿ y…jÿœ"Ö s'…mÿXlo aô…¶r; …jÿ`itR devÖ ;n( 4
tmuß û ;…mN{'ô n rejmÿ ;nmÖ…¶' gIô….RnmR oÿ….ôr; ’¡,?u vm( )
a; y' ivp[;sÿ o mÖit….ÿg,RûO ≤Ntÿ j;ôtvedÿ s' ju◊û ÿ÷ sôh;n;ÿm( 5
s' y‚Smôn( ivê;ô vsUiÿ n jôGmuv;Rjôe n;ê;ô" s¢IÿvNtô Evw"ÿ )
aôSme ËôtI·rN{ÿv;ttm; av;RcIôn; aÿ¶Ö a; ’¡,„u v 6
a/;ô Áÿ¶e mÖˆ; inôW¥;ÿ sô¥o jÿD;ûno hVyoÿ bÖ.qU ÿ )
t' teÿ devÖ ;soô anuû kÉtmÿ ;yÖ•/;ÿv/RNt p[qmô ;sô Ëm;ÿ" 7
˝7ã s¢m' sUˇ_m(
˝1-7ã s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy;¢‰≤S]t AiW" ) a…¶devR t; ) i]∑up( zNd"
Svô‚St noÿ idôvo aÿ¶e pO…qôVy; …vôê;yu/ÿ iRe h yÖjq;ÿy dev )
scemÿ ihô tvÿ dSm p[ktôÉ ®w ®¡ „Ö y; ,ÿ ¨Ö®….ÿdvRe Ö x's"ÿw 1
îûm; aÿ¶e mÖtyÖStu>y'ÿ j;ôt; go….ôrêwrÿ …ù . gO,ÿ ≤Ntô r;/ÿ" )
yÖd; teÖ mtoôR anuû .ogÖm;nÖ@v± soô d/;ÿno mÖit….ÿ" suj;t 2
aô…¶' mÿNye ipôtrÿm…Ö ¶m;ôipmÖ…¶' .[;tÿrù' sdÖ…mt( s%;ÿym( )
aô¶re nIÿk˘ bOhtÖ " sÿpy| idôiv xë£ è ˘ yÿjtô ' sUySRÿ y 3
…sô/;[ aÿ¶Öe …/yoÿ aôSme snu]ÿ Iôy| ];yÿsôe dmÖ a; inTyÿhot; )
Aôt;v;ô s roôihdÿê" pu®=Ö ¥u …Ru .ÿrSm;ô ahÿ….v;ôm‹ mÿStu 4
¥u….ÿihôtR ' …mô]…mÿv p[yÖ og'ÿ p[àÖ mO‚û Tvjÿm?vôrSyÿ j;ôrm( )
b;ô¸>y;ÿm…Ö ¶m;ôyvoÿåjnNt …vô=u hot;ÿrù' Nyÿs;dyNt 5
Svôy' yÿjSv idôiv devÿ devÖ ;n( ik˘ teÖ p;k¡" ’,vÖdp[c¡ te ;" )
652
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

yq;yÿj Aôt…u .ÿdvRe devÖ ;nevÖ ; yÿjSv tÖNv'ÿ suj;t 6


.v;ÿ no a¶eå…vôtot goôp; .v;ÿ vyÖS’dutû noÿ vyoô/;" )
r;Sv;ÿ c n" sumho hÖVyd;ÿit'ô ];Svoôt nÿStôNvoô3ûÿ ap[y¡ Cu zn( 7
˝8ã a∑m' sUˇ_m(
˝1-9ã nvcRSy;Sy sUˇ_Sy Tv;∑^≤S]≤xr; AiW" ) ˝1-6ã
p[qm;idtOc√ySy;…¶"á ˝7-9ã s¢My;idtOcSy ceN{o devte ) i]∑up( zNd"
p[ kÉtô nu ;ÿ bOhtÖ ; y;ÿTyô…¶r; rodÿsI vOW.Ö o roÿrvIit )
idôv…íôdNt;\ÿ ¨pÖm;\ ¨d;ÿn¬ôp;mupû Sqeÿ mihôWo vÿv/R 1
mumû odÖ g.oÿR vOW.Ö " kôkµ⁄ ;ÿnßemô ; vÖTs" ≤xmIÿv;\ ar;vIt( )
s devÖ t;ôTyu¥tÿ ;in ’û<vn( TSveWûu =yeWÿ u p[qmô o …jÿg;it 2
a; yo mU/û ;Rnÿ' ipô]orrÿB/ô Nyÿ?vôre dÿ…/reù sUroô a,ÿ"R )
aSyô pTmô•®¡WIôrêÿb›u ; AôtSyô yon*ÿ tÖNvoÿ juWNt 3
¨ÖW¨ÿWoô ih vÿsoô ag[mÖ ie Wô Tv' yÖmyoÿr.vo …vô.;v;ÿ )
Aôt;yÿ sô¢ dÿ…/We pÖd;inÿ jônyÿn( …mô]' tÖNve3ô ûÿ Sv;ywÿ 4
.uvíÖ =umÿ hRÖ AôtSyÿ goôp; .uvoô v®¡,oô yÎût;yÖ veiWÿ )
.uvoÿ aôp;' np;ÿ∆;tvedoô .uvoÿ dUtû o ySyÿ hÖVy' jujoÿW" 5
.uvoÿ yÖDSyô rjÿsí netÖ ; y];ÿ inôy≤u ∫ô" scÿse ≤xôv;….ÿ" )
idôiv mU/û ;Rnÿ' d…/We SvôW;| …jô◊;mÿ¶e c’We hVyôv;hÿm( 6
aôSy i]ôt" £tunÿ ; vÖve[ aôNt·rôCzn( /Iôit' ipôtru ve "Öw prÿSy )
sôcSô ym;ÿn" ipô]o®ÖpSqeÿ j;ô…m b[v¡u ;ô, a;yu/ÿ ;in veit 7
s ip}y;ô<y;yu/ÿ in …vô√;inN{eiÿ Wt a;ô¢‰o aô>yÿy?u yt( )
i]ôxIôW;R,ÿ' sô¢rÿ‚Xm' j`ÖNv;n( Tv;ô∑S^ yÿ …cô…•" sÿsjO e i]ôto g;" 8
.UrIidN{ÿ ¨Öidnÿ=Ntômojo åv;ÿ….nÖt( sTpÿitômNR yÿm;nm( )
Tv;ô∑S^ yÿ …ci√ôê¡pSyô gon;ÿm;c£;ô,S]I…,ÿ xIôW;R pr;ÿ vkú™ 9
˝9ã nvm' sUˇ_m(
˝1-9ã nvcRSy;Sy sUˇ_Sy;MbrIW" …sN/u√«pSTv;∑^≤S]≤xr; v; AiW" ) a;po
devt;" ) ˝1-4á 6ã p[qm;idctuAc≥ ;' Wœ‰;í g;y]Iá ˝5ã pçMy; v/Rm;n;
g;y]Iá ˝7ã s¢My;" p[itœ; g;y]Iá ˝8-9ã a∑mInvMyoí;nu∑pu ( zNd;'…s
653
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;poô ih œ; mÿyoô.vu SÖ t; nÿ ËôjRe dÿ/;tn ) mÖhe r,;ÿyÖ c=ÿse 1


yo vÿ" ≤xôvtÿmoô rsôStSyÿ .;jytehÖ nÿ" ) ¨Öxtô I·rÿv m;ôtrÿ" 2
tSm;ô ar'ÿ gm;m voô ySyô =y;ÿyÖ …jNvÿq ) a;poÿ jônyÿq; c n" 3
x' noÿ devÖ Irù….∑ÿyÖ a;poÿ .vNtu pIôtyeÿ ) x' yorù…. ßÿvNtu n" 4
Èx;ÿn;ô v;y;ÿ,‹ ;'ô =yÿNtIíWR,Iôn;m( ) aôpo y;ÿc;…m .eWjÖ m( 5
aôPsu meÖ somoÿ ab[vIdÖNtivRê;ÿin .eWjÖ ; ) aô…¶' cÿ …vôêx'.ÿ vu m( 6
a;pÿ" pO,Iôt .eWÿ jÖ ' v¡q' tÖNve3ô ûÿ mmÿ ) Jyok™ cô sUyÿ| Îûxe 7
îûdm;ÿp"Ö p[ vÿhtÖ yt( ik˘ cÿ du·rôt' m…yÿ )
y√;ôhmÿ….du{û ohÖ y√;ÿ xepô ¨Öt;nOtÿ m( 8
a;poÿ aô¥;Nvÿc;·rW'Ö rsenÿ Ö smÿgSmih )
pyÿSv;n¶Ö a; gÿihô t' m;ô s' sOjÿ ô vcÿsR ; 9
˝10ã dxm' sUˇ_m(
˝1-14ã ctudxR cRSy;Sy sUˇ_Sy ˝1á 3á 5-7á 11á 13ã p[qm;tOtIyyoA≥co"
pçMy;idtOcSywk;dxI]yodXyoí vwvSvtI ymI AiWk;á ˝2á 4á 8-10á 12á
14ã i√tIy;ctuQyoRr∑My;idtOcSy √;dxIctudXR yoí vwvSvto ym AiW" )
˝1á 3á 5-7á 11á 13ã p[qm;tOtIyyo" pçMy;idtOcSywk;dxI]yodXyoí ym"á
˝2á 4á 8-10á 12á 14ã i√tIy;ctuQyoRr∑My;idtOcSy √;dxIctudXR yoí ymI
devte ) ˝1-12á 14ã p[qm;id√;dxc;| ctudXR y;í i]∑upá( ˝13ã ]yodXy;í
ivr;$(Sq;n; zNdsI
ao …côt( s%;ÿy' sô:y; vÿvTO y;' itôr" pu û …cÿd,ôvR ' jÿgNÖ v;n( )
ipôtnu pR ;ÿtmÖ ; dÿ/It ve/Ö ; a…/ô =…mÿ p[trÖ ' dI?y;ÿn" 1
n teÖ s%;ÿ sô:y' vÿ∑‰etô t( slÿ+m;ô yi√Wu ÿ p;ô .v;ÿit )
mÖhSpu]û ;soô asurÿ Sy vIôr; idôvo /ôt;Rrÿ ¨…vôyR ; p·rÿ :yn( 2
¨Öx≤Ntÿ `;ô te aômtO ;ÿs EûtdekS¡ y …ct( Tyôjs'ô mTyÿSR y )
in teÖ mnoô mnÿ…s /;YyôSme jNyu"û pitÿStôNv1ÿmû ; …vÿivXy;" 3
n yt( purû ; cÿ’mû ; kıÿ nUnû mO;û vdÿNtoô anOtÿ ' rpem )
gÖN/ôvoR aôPSvPy;ÿ cô yoW;ô s; noô n;….ÿ" prùm' j;ô…m t•*ÿ 4
g.eRÖ nu n*ÿ jinôt; d'ptÿ I kdevRÖ STv∑;ÿ s…vôt; …vôê¡p" )
nik¡rSyô p[ …mÿn≤Nt v[tÖ ;inô vedÿ n;vÖSy pO…ÿ qôvI ¨Öt ¥*" 5
654
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

ko aôSy vedÿ p[qmô Sy;ˆû" k È'ÿ ddxôR k îûh p[ voÿct( )


bOhû ‚Nmô]Syô v®¡,Syô /;mÖ kduÿ b[v a;hnoô vICy;ô nøn( 6
yÖmSyÿ m; yÖMy'1ûÿ k;mÖ a;gÿn( Tsm;ône yon*ÿ shÖxYe y;ÿy )
j;ôyve Ö pTyeÿ tÖNv'ÿ ·r·rCy;'ô iv …cÿ√hé ve Ö rQyevÿ cô£; 7
n itÿœ≤Ntô n in …mÿWNTyetô e devÖ ;n;'ô Spxÿ îûh ye crÿ≤Nt )
aôNyenÖ md;ÿhno y;ihô tUyÖ' tenÖ iv vOhÿ Ö rQyevÿ cô£; 8
r;]Iÿ….rSm;ô ahÿ….dRxSyetô ( sUySRÿ yô c=umû ÛuR ®û ‚NmÿmIy;t( )
idôv; pO…ÿ qôVy; …mÿqnûu ; sbÿN/U yÖmIyÖmR Syÿ …b.Oy;ôdj;ÿ…m 9
a; `;ô t; gÿCz;ônˇu rÿ ; yugû ;inô y]ÿ j;ômyÿ" ’û,vÖ•j;ÿ…m )
¨pÿ bbOiR h vOW.Ö ;yÿ b;ô¸mÖNy…mÿCzSv su.geÖ pit'ô mt( 10
ik˘ .[;t;ÿs¥ô dÿn;ôq' .v;ÿitô ikmuû Svs;ô y…•A≥i¡ tinôgR Cz;ÿt( )
k;mÿmtU ; bÖ◊3ûº tûÿ {ÿp;…m tÖNv;ÿ me tÖNv'1ûÿ s' ipÿp‚O G/ 11
n v; ¨ÿ te tÖNv;ÿ tÖNv'1ûÿ s' pÿpCO y;' p;ôpm;ÿÛyû "R Svs;ÿr' inôgCz;ÿt( )
aôNyenÖ mt( p[mÖ du "ÿ kLpySvô n teÖ .[;t;ÿ su.ge v∑‰etô t( 12
bÖto bÿt;…s ymÖ nwv teÖ mnoô ˙dÿy' c;ivd;m )
aôNy; iklô Tv;' kô+yevÿ yuˇû _' p·rÿ „vj;teÖ ≤lbujÿ ve vO=û m( 13
aôNymUû Wu Tv' yÿMyôNy ¨Ö Tv;' p·rÿ „vj;teÖ ≤lbujÿ ve vO=û m( )
tSyÿ v;ô Tv' mnÿ îûCz; s v;ô tv;å/;ÿ ’,u„v s'iô vd'Ö su.{ÿ ;m( 14
˝11ã Ek;dx' sUˇ_m(
˝1-9ã nvcRSy;Sy sUˇ_Sy;i©hRiv/;Rn AiW" ) a…¶devR t; ) ˝1-6ã
p[qm;idtOc√ySy jgtIá ˝7-9ã s¢My;idtOcSy c i]∑up( zNdsI
vOW;ô vO„,eÿ dudhu Öe dohÿs; idôv" py;'…ÿ s yÖ◊o aidÿtrÖe d;ÿ>y" )
ivê'ô s vedÿ Ö v®¡,oô yq;ÿ …/ôy; s yÖ…Dyoÿ yjtu yÖ…Dy;\ÿ AôtnU ( 1
rpÿÌN/ôvIRrPy;ÿ cô yoWÿ,; nÖdSyÿ n;ôde p·rÿ p;tu meÖ mnÿ" )
îû∑Syô m?yeô aidÿitôinR /;ÿtu noô .[;t;ÿ no Jyeœô " p[q¡ mô o iv voÿcit 2
so …cô•u .Ö{; =umû tIô yxÿSvTyuWû ; ¨ÿv;sô mnÿvÖe SvÿvtR I )
ydIÿmxûu Ntÿmxu tô ;mnuû £tumÿ …Ö ¶' hot;ÿr' …vôdq;ÿyÖ jIjÿnn( 3
a/ô Ty' {ÖPs' …vô>v'ÿ ivc=ô,' ivr;.ÿridiWôt" Xyenô o aÿ?vôre )
ydIô ivxoÿ vO,û teÿ dÖSmm;y;ÿ‹ aô…¶' hot;ÿrmù /ô /Irÿj;yt 4
655
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

sd;ÿ…s rù<vo yvÿsve Ö pu„yÿtÖe ho];ÿ….r¶eÖ mnuWÿ " Sv?vôr" )


ivp[S¡ y v;ô yCzÿxm;ôn ¨ÖKQy'1ûÿ v;j'ÿ ssôv;\ ¨ÿpyÖ ;…sô .U·rÿ…." 5
¨dIÿry ipôtr;ÿ j;ôr a; .gÖ…myÿ=it hyÖtR o ˙ûˇ îÿ„yit )
ivvÿ·ˇ_ô viˆÿ" SvpÖSyteÿ mÖ%Stÿ…vô„yteÖ asurÿ oô veptÿ e mÖtI 6
ySteÿ a¶e sumiÖ t' mtoôR a=ôt( shÿs" sUnoô aitô s p[ Íÿ<ve )
îW'Ö d/;ÿnoô vhÿm;noô aêwrô ; s ¥umû ;\ amÿv;n( .UWitô ¥Un( 7
ydÿ¶ EûW; s…mÿitô.vR ;ÿit devÖ I devÖ We ÿu yjôt; yÿj] )
rà;ÿ cô yi√ô.j;ÿ…s Sv/;vo .;ôg' noô a]Ö vsumÿ Nt' vIt;t( 8
≈u/û I noÿ a¶eÖ sdÿne sô/Sqeÿ yu+û v; rqÿmmÖ tO Sÿ y {…vôàmu ( )
a; noÿ vhÖ rodÿsI devÖ pu]ÿ Öe m;ik¡dvRÖe ;n;ômpÿ .U·rôh Sy;ÿ" 9
˝12ã √;dx' sUˇ_m(
˝1-9ã nvcRSy;Sy sUˇ_Sy;i©hRiv/;Rn AiW" ) a…¶devR t; ) i]∑up( zNd"
¥;v;ÿ hÖ =;m;ÿ p[qmô e Aôtne ;ÿå….≈;ôve .ÿvt" sTyôv;c;ÿ )
devÖ o yNmt;ÿn‹ ( yÖjq;ÿy ’û<vn( TsIdÖıot;ÿ p[TÖ yõ™ Svmsuû' yn( 1
devÖ o devÖ ;n( pÿ·rô.AU tô≥ ne Ö vh;ÿ no hÖVy' p[q¡ mô …íÿikôTv;n( )
/Umû kÉt¡ "u sô…m/;ô .;A¡jIko mÖN{o hot;ô inTyoÿ v;ôc; yjIÿy;n( 2
Sv;vOGÿ devô Sy;ômtO Ö' ydIô gortoÿ j;ôt;soÿ /;ryNt ¨ÖvIR )
ivêeÿ devÖ ; anuû tt( teÖ yjugÿ dRu hRûu e ydenIÿ idôVy' `Otû ' v;" 3
ac;ÿ…‹ m v;'ô v/;ôy‹ ;poÿ `OtòUû ¥;v;ÿ.mU I Í,utû ' roÿdsI me )
ah;ô yd( ¥;voåsunÿ IitômyÖn( m?v;ÿ noô a]ÿ ipôtr;ÿ ≤xxIt;m( 4
ik˘ æSvÿ•oô r;j;ÿ jgOhÖe kdÖSy;åitÿ v[tÖ ' cÿ’m;ô ko iv vedÿ )
…mô]…íô≤ı „m;ÿ ju¸r;ô,o devÖ ;Hz™lokoô n y;ôt;mipô v;joô a‚Stÿ 5
dumû NR Tv];ômtO Sÿ yô n;mÖ slÿ+m;ô yi√Wu ÿ p;ô .v;ÿit )
yÖmSyô yo mÖnvÿte sumû NTv¶eÖ tmO„ÿ v p;ôÁp[y¡ Cu zn( 6
y‚Smÿn( devÖ ; …vôdqeÿ m;ôdyÿNte …vôvSvÿt"Ö sdÿne /;ôryÿNte )
sUyRÖe Jyoitôrdÿ/mu ;ôS‹ y1ÿˇû _Un( p·rÿ ¥otÖin' cÿrtoô ajÿß; 7
y‚Smÿn( devÖ ; mNmÿin s'cô rÿNTypIôCye3ô ûÿ n vÖymÿSy ivµ )
…mô]o noô a];idÿitôrn;ÿg;n( Ts…vôt; devÖ o v®¡,;y voct( 8
≈u/û I noÿ a¶eÖ sdÿne sô/Sqeÿ yu+û v; rqÿmmÖ tO Sÿ y {…vôàmu ( )
656
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

a; noÿ vhÖ rodÿsI devÖ pu]ÿ Öe m;ik¡dvRÖe ;n;ômpÿ .U·rôh Sy;ÿ" 9


˝13ã ]yodx' sUˇ_m(
˝1-5ã pçcRSy;Sy sUˇ_Sy;idTyo ivvSv;n;i©hRiv/;Rno v; AiW" ) hiv/;Rne
xk$e devte ) ˝1-4ã p[qm;idctuAc≥ ;' i]∑upá( ˝5ã pçMy;í jgtI zNdsI
yujû e v;'ô b[˜ÿ pUVû y| nmoÿ….ôivR Xlok¡ Etu pÖQyevÿ sUrû "e )
Íû<vNtuû ivêeÿ aômtO Sÿ y pu]û ; a; ye /;m;ÿin idôVy;inÿ tÖSqu" 1
yÖme îÿvÖ ytÿm;neÖ ydwtÖ' p[ v;'ÿ .rùn( m;nuWÿ ; devyÖ Ntÿ" )
a; sIÿdt'Ö Svmuÿ loôk˘ ivd;ÿne Sv;sôSqe .ÿvtÖ…mNdÿve n" 2
pçÿ pÖd;inÿ ®Öpo aNvÿroh'Ö ctu„ÿ pdIômNve…ÿ m v[tÖ ne ÿ )
aô=re,ÿ ô p[itÿ …mm Eût;mOtû Syô n;.;ôv…/ô s' punÿ ;…m 3
devÖ >e yô" kmÿv,O It mOTû yu' p[jÖ ;ywÖ kmÖmtO Ö' n;vO,ÿ It )
bOhSÖ pit'ÿ yÖDmÿ’<vtÖ AiW'ÿ î÷pyÖ[ ;' yÖmStôNv'1ûÿ p[;·rÿrce It( 4
sô¢ =ÿr≤Ntô ≤xxÿve mÖ®Tvÿte ipô]e pu]û ;soô aPyÿvIvt•Otû m( )
¨Ö.e îdÿSyoô.yÿSy r;jt ¨Ö.e yÿtte e ¨Ö.yÿSy pu„yt" 5
˝14ã ctudx R ' sUˇ_m(
˝1-16ã Wo@xcRSy;Sy sUˇ_Sy vwvSvto ym AiW" ) ˝1-5á 13-16ã
p[qm;idpçc;| ]yodXy;idctsO,;ç ym"á ˝6ã Wœ‰; ai©r"ip]qvR.gO v"á
˝7-9ã s¢My;idtOcSy ≤l©oˇ_;" iptro v;á ˝10-12ã dxMy;idtOcSy c
s;rmey* ê;n* devt;" ) ˝1-12ã p[qm;id√;dxc;| i]∑upá( ˝13-14á 16ã
]yodxIctudx R IWo@xIn;mnu∑pu á( ˝15ã pçdXy;í bOhtI zNd;'…s
pÖr…ùe yôv;'sÿ' p[vÖ toÿ mÖhIrnuÿ bÖ¸>yô" pNq;ÿmnupSpx;ônm( )
vwvÖ SÖ vôt' s'gô mÿnÖ' jn;ÿn;' yÖm' r;j;ÿn' hÖivW;ÿ duvSy 1
yÖmo noÿ g;ôt'u p[q¡ mô o …vÿvde Ö nwW; gVyUiÿ tôrpÿ.tÖvR ; ¨ÿ )
y];ÿ nÖ" pUvRÿe ipôtrÿ" preyù ru nùe ; jÿD;ûn;" pÖQy;ô3ûÿ anuû Sv;" 2
m;tÿlI kôVywymRÖ o ai©ÿro….ôbhRO SÖ pitôAK≥ vÿ….v;Rv/O ;ôn" )
y;\íÿ devÖ ; v;ÿv/ûO yu Re cÿ devÖ ;n( TSv;h;ôNye Svô/y;ôNye mÿd≤Nt 3
îûm' yÿm p[Stôrm; ih sId;åi©ÿro…." ipôt…O .ÿ" s'ivd;ôn" )
a; Tv;ô mN];ÿ" kivxôSt; vÿhNTvenô ; r;ÿjn( hÖivW;ÿ m;dySv 4
657
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

ai©ÿro….ôr; gÿih yÖ…Dye…ÿ .ôymR ÿ vwÂpô ·w rôh m;ÿdySv )


ivvÿSvNt' ¸veÖ y" ipôt; teÖ å‚Smn( yÖDe bÖihR„y; inôW¥ÿ 5
ai©ÿrso n" ipôtroô nvÿGv;ô aqÿv;R,oô .Ogvÿ " soôMy;sÿ" )
teW;'ÿ vÖy' sumÿ tÖ * yÖ…Dy;ÿn;ômipÿ .Ö{e s*ÿmnÖse Sy;ÿm 6
p[ie hô p[ie hÿ pÖ…q….ÿ" pUVû yR…e .ôy]R ;ÿ nÖ" pUvRÿe ipôtrÿ" preyù "u )
¨Ö.; r;j;ÿn; Svô/y;ô mdÿNt; yÖm' pÿXy;…sô v®¡,' c devÖ m( 7
s' gÿCzSv ipôt…O .ô" s' yÖmne ∑ÿe ;pUtû nRe ÿ prùme Vyoÿmn( )
ihôTv;y;ÿv¥Ö ' punrÖ Stômie hô s' gÿCzSv tÖNv;ÿ suvû c;ÿ"‹ 8
apetÿ Ö vIÿtÖ iv cÿ spÖtR ;toô åSm; Eût' ipôtroÿ loôkmÿ£n( )
ahoÿ….rù≤∫rùˇ_⁄….ôVyÿˇR _' yÖmo dÿd;TyvÖs;nÿmSmw 9
aitÿ {v s;rmeyÖ * ê;n*ÿ ctur=ù * xôbl*ÿ s;ô/nu ;ÿ pÖq; )
aq;ÿ ipôtnø ( Tsu…ÿ vôd];\ô ¨peiÿ h yÖmne Ö ye sÿ/mô ;d'Ö mdÿ≤Nt 10
y* teÖ ê;n*ÿ ym r≤=ôt;r*ÿ ctur=ù * pÿ…qôr=Iÿ nOcû =ÿs* )
t;>y;ÿmne Ö' p·rÿ deih r;jn( TSvô‚St c;ÿSm; anmIôv' cÿ /eih 11
¨ÖÂ,ô sô ;vÿstûu pO ;ÿ ¨duMbôl* yÖmSyÿ dUtû * cÿrtoô jn;\ô anuÿ )
t;vÖSm>y'ÿ ÎûxyeÖ sUy;ÿy‹ Ö pundÿ ;Rt;ômsumÿ ¥Ö he .Ö{m( 12
yÖm;yÖ som'ÿ suntu yÖm;yÿ ju¸t; hÖ…v" )
yÖm' hÿ yÖDo gÿCzTyô…¶dUtÿ oô ar'’ ÿ t" 13
yÖm;yÿ `Otû vÿıiô vjuhRû otÖ p[ cÿ itœt )
s noÿ devÖ „e v; yÿmd( dIô`mR ;yu"û p[ jIôvseÿ 14
yÖm;yÖ m/umÿ ˇm'Ö r;Deÿ hÖVy' juhÿ otn )
îûd' nmÖ AiWÿ>y" pUvjRÖ >e yô" pUv>Rÿe y" p…qô’Œÿ" 15
i]k¡&kÉ…." ptitô W¬üvû IRrk e …ô mä»hû t( )
i]ô∑bë g( ;ÿy]Ö I zNd;'…ÿ sô sv;ô‹ t; yÖm a;ihÿt; 16
˝15ã pçdx' sUˇ_m(
˝1-14ã ctudxR cRSy;Sy sUˇ_Sy y;m;yn" xƒ AiW" ) iptro devt;" ) ˝1-
10á 12-14ã p[qm;iddxc;| √;dXy;idtOcSy c i]∑upá( ˝11ã Ek;dXy;í
jgtI zNdsI
¨dIÿrt;ômvÿrù ¨t( pr;ÿsô ¨Nmÿ?yôm;" ipôtrÿ" soôMy;sÿ" )
658
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

asuû' y Èûyru vÿ k ûO ; A¡tDÖ ;Ste noÿåvNtu ipôtroô hveWÿ u 1


îûd' ipôt>O yoô nmoÿ aSTvô¥ ye pUv;ÿs‹ oô y ¨pÿr;s Èûy"u )
ye p;…qÿvR Öe rjôSy; inWÿˇ;ô ye v;ÿ nUnû ' suvÿ jûO n;ÿsu …vô=u 2
a;h' ipôtnø ( Tsu…ÿ vôd];\ÿ aiv‚Tsô np;ÿt' c …vô£mÿ,' cô iv„,oÿ" )
bÖihôWR doô ye Svô/y;ÿ sutû Syô .jÿNt ipôTvSt îûh;gÿ…mœ;" 3
bihÿWR d" iptr ËôTy1ÿvû ;R…gôm; voÿ hÖVy; cÿ’m; juWû ?vÿm( )
t a; gÖt;vÿs;ô x'tmÿ nÖe ;åq;ÿ nÖ" x' yorÿrpù o dÿ/;t 4
¨pÿÙt;" ipôtrÿ" soôMy;soÿ bihô„R yeWÿ u inô…/Wuÿ ip[yô We ÿu )
t a; gÿmNtuû t îûh ≈uvÿ NÖ Tv…/ÿ b[vu Ntuû teåÿ vNTvôSm;n( 5
a;Cy;ô j;nuÿ d≤=,ôto inôW¥emô ' yÖDmÖ…. gO,ÿ ItÖ ivêeÿ )
m; ih'…ÿ s∑ iptrù" kÉnÿ …c•oô y√Ö a;gÿ" pu®WÖ t;ô kr;ÿm 6
a;sIÿn;so a®Ö,In;ÿmpûu Sqeÿ rù…y' /ÿˇ d;ôxWu Öe mTy;ÿy‹ )
pu]û >e yÿ" iptrùStSyô vSvô" p[ yÿCztÖ t îûhoj|ÿ d/;t 7
ye nÖ" pUvRÿe ipôtrÿ" soôMy;soÿ ånUihôre soÿmpIôq' v…sÿœ;" )
te….ÿymRÖ " s'rÿ r;ô,o hÖvI'„yux û •ux
û ≤∫ÿ" p[itk;ômmÿˇu 8
ye t;ÿtWûO du vRÿe ]Ö ; jehmÿ ;n; ho];ôivdÖ" Stomÿt∑;so aôk"úì )
a;¶eÿ y;ih su…vôd]e…ÿ .rùv;Rõ™ sôTyw" kôVyw" ipôt…O .ÿ`mR sRÖ ≤∫ÿ" 9
ye sôTy;soÿ h…vôrdoÿ h…vô„p; îN{e,ÿ devÖ "w sôrq'ô d/;ÿn;" )
a;¶eÿ y;ih sôhß'ÿ devvÖNdw" prw"ù pUv"Rÿw ipôt…O .ÿ`mR sRÖ ≤∫ÿ" 10
a…¶ÿ„v;ˇ;" iptrù Eh gÿCztÖ sdÿ"sd" sdt sup,[ Ity" )
aôˇ; hÖvI'iWô p[ytÿ ;in bÖihR„yq;ÿ rù…y' svÿvR Ir' d/;tn 11
Tvmÿ¶ È≤¬ôto j;ÿtvedÖ o åv;ÿóVô y;inÿ sur.ù I…,ÿ ’ûTvI )
p[;d;ÿ" ipôt>O yÿ" Svô/y;ô te aÿ=•Ö≤ı Tv' devÿ Ö p[ytÿ ; hÖvI'iWÿ 12
ye cehô ipôtroô ye cô neh y;\íÿ …vôµ y;\ ¨ÿ cô n p[…¡ vôµ )
Tv' veTÿ qô yitô te j;ÿtved" Svô/;….ÿyDRÖ ' su’t¡ ' juWSv 13
ye aÿ…¶dÖG/; ye anÿ…¶dG/;ô m?yeÿ idôv" Svô/y;ÿ m;ôdyÿNte )
te….ÿ" Svôr;¬sunÿ IitmetÖ ;' yÿq;vÖx' tÖNv'ÿ kLpySv 14
˝16ã Wo@x' sUˇ_m(
˝1-14ã ctudx
R cRSy;Sy sUˇ_Sy y;m;yno dmn AiW" ) a…¶devR t; ) ˝1-
659
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

10ã p[qm;iddxc;| i]∑upá( ˝11-14ã Ek;dXy;idctsO,;ç;nu∑pu ( zNdsI


mwnmÿ ¶eÖ iv dÿhoô m;…. xoÿcoô m;Syô Tvc'ÿ …c≤=poô m; xrIÿrm( )
yÖd; Íût' ’û,voÿ j;tvedÖ o åqemÿ ne Ö' p[ ihÿ,tu ;t( ipôt>O yÿ" 1
Íût' yÖd; krÿ…s j;tvedÖ o åqemÿ ne Ö' p·rÿ dˇ;t( ipôt>O yÿ" )
yÖd; gCz;ôTysunÿ IitmetÖ ;mq;ÿ devÖ ;n;'ÿ vxônI.ÿvR ;it 2
sUyÖ| c=ugÿ CR ztuû v;tÿm;ôTm; ¥;' cÿ gCz pO…qôvI' cô /mÿ,R ; )
aôpo v;ÿ gCzô yidô t]ÿ te ihôtmoWÿ/IWuû p[itÿ itœ;ô xrIÿr"w 3
aôjo .;ôgStpÿs;ô t' tÿpSvô t' teÿ xoô…cStÿptuû t' teÿ aô…cR" )
y;Steÿ ≤xôv;StôNvoÿ j;tvedSÖ t;….ÿvhR nw ' su’ û t;ÿmu loôkm( 4
avÿ sOjô punrÿ ¶e ipôt>O yoô yStô a;ÛÿtíÖ rÿit Svô/;….ÿ" )
a;yuvû sR ;ÿnÖ ¨pÿ vetûu xeW"Ö s' gÿCzt;' tÖNv;ÿ j;tved" 5
yt( teÿ ’û„," xÿknû⁄ a;ÿttûu odÿ ippIôl" sôpR ¨Öt v;ô ê;pÿd" )
aô…¶∑i√ôê;dÿgdÖ ' ’¡,otuû somÿíô yo b[;˜ÿ ,ô ;\ a;ÿ…vôvx e ÿ 6
aô¶ve mR RÖ p·rô go….ÿVyRySvô s' p[o,u„ÿR vô pIvÿs;ô medsÿ ; c )
net( Tv;ÿ /O„û ,uhrR sÿ ;ô j˙ÿW≥ ;,o dÖ/‚O Gvÿ/+ô yn( pÿyƒRÖ y;ÿte 7
îûmmÿ¶e cmÖs' m; iv …jÿ◊r" ip[yô o devÖ ;n;ÿmtûu soôMy;n;ÿm( )
EûW yíÿmsÖ o devÿ pÖ ;nÖSt‚Smÿn( devÖ ; aômtO ;ÿ m;dyNte 8
£ôVy;dÿm…Ö ¶' p[ ihÿ,o…m dUrû ' yÖmr;ÿDo gCztu ·rp[v;ôh" )
îûhvw ;y…mtÿro j;ôtvedÿ ; devÖ >e yoÿ hÖVy' vÿhtu p[j;ônn( 9
yo aô…¶" £ôVy;t( p[…¡ vôvx e ÿ vo gOhû …môm' pXyô…•tÿr' j;ôtvedÿ sm( )
t' hÿr;…m iptOyDÖ ;yÿ devÖ ' s `Öm…R mÿNv;t( prùme sô/Sqeÿ 10
yo aô…¶" £¡Vyôv;hÿn" ipôtnø ( y=ÿÎt;ôv/O "ÿ )
p[de ÿu hÖVy;inÿ vocit devÖ >e yÿí ipôt>O yô a; 11
¨ÖxNtÿSTv;ô in /IÿmÁux û Ntô" s…mÿ/Imih )
¨Öx•ux ÿ tô a; vÿh ipôtnø ( hÖivWeÖ aˇÿve 12
y' Tvmÿ¶e sômdÿhSÖ tmuû inv;ÿp‹ y;ô pun"ÿ )
ikôy;MBv]ÿ rohtu p;kdUvû ;R VyÿLkx; 13
xIitÿkôÉ xIitÿk;vitô Ò;idÿkôÉ Ò;idÿk;vit )
mÖ<@ÜKè y;ô3ûÿ su s' gÿm îûm' Sv1ÿ…û ¶' hÿWyR 14
i√tIyoånuv;k"
660
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

) sU0 17-29 )
˝17ã s¢dx' sUˇ_m(
˝1-14ã ctudx R cRSy;Sy sUˇSy y;m;yno dev≈v; AiW" ) ˝1-2ã
p[qm;i√tIyyoA≥co" sr<yU"á ˝3-6ã tOtIy;idctsO,;' pUW;á ˝7-9ã
s¢My;idtOcSy srSvtIá ˝10á 14ã dxmIctudXR yor;p"á ˝11-13ã
Ek;dXy;idtOcSy c a;p" somo v; devt;" ) ˝1-12ã p[qm;id√;dxc;|
i]∑upá( ˝13ã ]yodXy; anu∑Pu purSt;äOhtI v;á ˝14ã ctudXR y;í;nu∑pu ( zNd;'…s
Tv∑;ÿ duihô]e vÿhtÖ 'u ’¡,oôtItIôd' ivê'ô .uvnÿ Ö' smeiÿ t )
yÖmSyÿ m;ôt; pÿyÁRûu m;ÿn; mÖho j;ôy; ivvÿSvto nn;x 1
ap;ÿghU •ÖmtO ;'ô mTye>Rÿ y" ’ûTvI svÿ,;Rmdduiû vRvSÿ vte )
¨Öt;…ên;ÿv.rù¥t( td;sIôdjÿh;duû √; …mÿqnûu ; sÿr<ù yU" 2
pUWû ; Tvetô í‰;ÿvytuû p[ …vô√;nnÿ∑pxë.è vRu nÿ Sy goôp;" )
s Tvwtô >e yô" p·rÿ ddt( ipôt>O yoô å…¶devRÖ >e yÿ" suivdÖi]ye>ÿ y" 3
a;yu…ÿ vôêR ;yu"û p·rÿ p;sit Tv; pUWû ; Tv;ÿ p;tuû p[pqÿ e purû St;ÿt( )
y];sÿte su’ û toô y]Ö te yÖySu t]ÿ Tv; devÖ " sÿ…vôt; dÿ/;tu 4
pUWû me ; a;x;ô anuÿ vedÖ sv;ô"‹ so aôSm;\ a.ÿytmen neWt( )
Svô‚Stôd; a;`O…ÿ ,ô" svÿvR Iôro åp[y¡ Cu zn( purû Eÿtu p[j;ônn( 5
p[pqÿ e pÖq;mÿjin∑ pUWû ; p[pqÿ e idôv" p[pqÿ e pO…qôVy;" )
¨Ö.e aô…. ip[yô tÿme sô/Sqeô a; cô pr;ÿ c crit p[j;ônn( 6
srÿSvtI' devyÖ Ntoÿ hvNteô srÿSvtIm?vôre t;ôym;ÿne )
srÿSvtI' su’ û toÿ a◊yNtô srÿSvtI d;ôxWu Öe v;y|ÿ d;t( 7
srÿSvitô y; sôrq'ÿ yÖy;qÿ Svô/;….ÿdiRe v ipôt…O .ômdR Nÿ tI )
a;ôs¥;ô‚Smn( bÖihRiWÿ m;dySv;ånmIôv; îWÖ a; /eÁÿ Sû me 8
srÿSvtI'ô y;' ipôtroô hvÿNte d≤=ô,; yÖDmÿ….ôn=ÿm;,;" )
sôhß Ö ;ô`…R mô¬o a]ÿ .;ôg' r;ôySpoW'Ö yjÿm;neWu /eih 9
a;poÿ aôSm;n( m;ôtrÿ" xuN/yNtu `Otû ne ÿ no `OtPÖ vÿ" punNtu )
ivê'ô ih ·rôp'[ p[vÖ hÿ≤Nt devÖ I®idd;ÿ>yô" xu…côr; pUtû Eÿ…m 10
{ÖPsíÿSkNd p[qmô ;\ anuû ¥Uinôm' cô yoinômnuû yíô pUv"Rÿ )
sôm;ôn' yoinômnuÿ s'cô rÿNt' {ÖPs' juhÿ oôMynuÿ sô¢ ho];ÿ" 11
661
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

ySteÿ {ÖPs" SkNdÿitô ySteÿ a'x ô bu ;ô¸‹ Cyutÿ o …/ôW,;ÿy; ¨ÖpSq;ÿt( )


aô?vôyoRv;ô‹ p·rÿ v;ô y" pÖiv];ôt( t' teÿ juho…mô mnÿs;ô vWÿ$’ ( tm( 12
ySteÿ {ÖPs" Skô•o ySteÿ a'x ô ru vù íô y" pÖr" ßucû ; )
aôy' devÖ o bOhSÖ pitô" s' t' …sÿçtuû r;/ÿse 13
pyÿSvtIôroWÿ/yÖ" pyÿSvNm;mÖk˘ vcÿ" )
aôp;' pyÿSvôidt( pyÖStenÿ m; sôh xëN¡ /t 14
˝18ã a∑;dx' sUˇ_m(
˝1-14ã ctudx R cRSy;Sy sUˇ_Sy y;m;yn" s'ks⁄ ku AiW" ) ˝1-4ã
p[qm;idctuAc≥ ;' mOTyu"á ˝5ã pçMy; /;t;á ˝6ã Wœ‰;STv∑;á ˝7-13ã
s¢My;ids¢;n;' iptOm/e "á ˝14ã ctudXR y;í iptOm/e " p[j;pitv;R devt;" )
˝1-10á 12ã p[qm;iddxc;| √;dXy;í i]∑upá( ) ˝11ã Ek;dXy;"
p[St;rp…¤"á ˝13ã ]yodXy; jgtIá ˝14ã ctudXR y;í;nu∑pu ( zNd;'…s
pr'ÿ mOTyoô anuû preiÿ hô pNq;'ô ySteô Sv îtÿro devyÖ ;n;ÿt( )
c=u„ÿ mte Í<vôte teÿ b[vI…mô m; nÿ" p[jÖ ;' rIÿ·rWoô mot vIôr;n( 1
mOTû yo" pÖd' yoôpyÿNtoô ydwtÖ {;`IÿyÖ a;yu"ÿ p[trÖ ' d/;ÿn;" )
a;ôPy;yÿm;n;" p[jÖ y;ô /nenÿ xëı è ;" pUtû ; .ÿvt y…Dy;s" 2
îûme jIôv; iv mOtû rw ;vÿv]O •Ö .U∫
ÿ {ô ; devÖ ÙÿitnoR aô¥ )
p[;çoÿ ag;m nOtû yeÖ hs;ÿyÖ {;`IÿyÖ a;yu"ÿ p[trÖ ' d/;ÿn;" 3
îûm' jIôv>e yÿ" p·rô…/' dÿ/;…mô mwW;'ô nu g;ôdpÿroô aqÿmR tÖe m( )
xôt' jIÿvNtu xôrdÿ" puÂcô IrùNtmOTRû yu' dÿ/t;'ô pvÿtR ne 4
yq;h;ÿNynupvûU | .vÿ≤Ntô yqÿ Aôtvÿ Aôt…u .ôy≤R Ntÿ s;ô/u )
yq;ô n pUvmRÖ pÿroô jh;ÿTyevô ; /;ÿtrÖ ;yUiÿ' W kLpywWÖ ;m( 5
a; roÿhtÖ ;yujÿ rRô s'ÿ vO,;ôn; aÿnpu vûU | ytÿm;n;ô yitô œ )
îûh Tv∑;ÿ sujû inÿm; sôjoW;ÿ dIô`mR ;yu"ÿ krit jIôvseÿ v" 6
îûm; n;rIÿriv/ôv;" supû àIôr;Ôÿnne sôipRW;ô s' …vÿxNtu )
aôn≈Ö voÿånmIôv;" surû à;ô a; roÿhNtuû jnÿyoô yoinômg[¡e 7
¨dIÿ„vR n;yÖ…R . jIÿvloôk˘ gÖt;sumÿ tÖe mupÿ xeWÖ Eihÿ )
hÖStôg;[ .ô Syÿ id…/ôWoStvedÖ ' pTyujÿ iR nôTvmÖ…. s' bÿ.qU 8
/nuhû SR t;ÿd;ôdd;ÿno mOtû Sy;ôåSme =ô];yÖ vcÿsR ôe bl;ÿy )
662
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

a]wvÖ Tv…môh vÖy' suvû Ir;ô ivê;ô" SpO/oÿ aô….m;ÿtIjRyme 9


¨pÿ spR m;ôtr'ù .U…mÿmtÖe ;mu®ÿ VÖ ycÿs' pO…qôvI' sux
û ve ;ÿm( )
Ë,ÿmR d[ ; yuviÖ tdR≤=ÿ,;vt EûW; Tv;ÿ p;tuû inA≥t¡ ®e pÖ Sq;ÿt( 10
¨c(zv™ çÿ Sv pO…q…vô m; in b;ÿ/q;" sUp;yÖn;Smwÿ .v sUpvçôn; )
m;ôt; pu]û ' yq;ÿ …sôc; å>yenÿ ' .Um Ë,uiR h 11
¨ÖCz™vçÿm;n; pO…qôvI su itÿœtu sôhß'ô …mtÖ ¨pÖ ih ≈yÿNt;m( )
te gOhû ;soÿ `OtíÖ tu oÿ .vNtu …vôê;h;ÿSmw xrù,;" sôNTv]ÿ 12
¨t( teÿ St>n;…m pO…qôvI' Tvt( prIôm' loôg' inôd/ôNmo aôh' ·rÿWm( )
Eût;' SqU,;'ÿ î÷ptÖ roÿ /;ryNtuû teå];ÿ yÖm" s;dÿn; te …mnotu 13
p[tÖ IôcIneÖ m;mhÖnI„v;ÿ" pÖ,…R môv; dÿ/"u )
p[tÖ IcI'ÿ jg[.;ô v;cômê'ÿ rxôny;ÿ yq; 14
s¢moå?y;y"
) v0 1-30 )
˝19ã Ekon…v'x' sUˇ_m(
˝1-8ã a∑cRSy;Sy sUˇ_Sy y;m;yno miqto v;®…,.OgR vu ;R .;gRví‰vno v;
AiW" ) ˝1á 2-8ã p[qmcR" pUv;R/SR y i√tIy;ids¢;n;ç;po g;vo v;á ˝1ã
p[qm;y; ¨ˇr;/RSy c;¶IWom* devt;" ) ˝1-5á 7-8ã p[qm;idpçc;|
s¢My∑Myoí;nu∑pu á( ˝6ã Wœ‰;í g;y]I zNdsI
in vÿt?R v'ô m;nuÿ g;t;ôåSm;n( ‚TsÿWˇ_ revtI" )
a¶IÿWom; punvRsU aôSme /;ÿryt' rù…ym( 1
punrÿ ne ;ô in vÿtyR Ö punrÿ ne ;ô Ny; k⁄®¡ )
îN{ÿ E,;ô in yÿCzTvô…¶renÿ ; ¨Öp;jÿtu 2
punrÿ tùe ; in vÿtNR t;mÖ‚Smn( pu„ÿ yNtuû gopÿt* )
îûhvw ;¶eÖ in /;ÿryehÖ itÿœtuû y; rù…y" 3
y…•ôy;n'Ö Nyyÿn' s'Dô ;n'Ö yt( pÖr;yÿ,m( )
a;ôvtÿnR ' inôvtÿnR Ö' yo goôp; aipô t' Ûÿve 4
y ¨Öd;nÖ@± VyyÿnÖ' y ¨Öd;nÿ$( pÖr;yÿ,m( )
a;ôvtÿnR ' inôvtÿnR mÖ ipÿ goôp; in vÿttR ;m( 5
a; inÿvtÖR in vÿtyR Ö punnÿ R îN{ô g; deiÿ h ) jIôv;….ÿ.nRu j;mhw 6
663
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

p·rÿ vo …vôêtoÿ d/ Ëôj;R `Otû ne Ö pyÿs; )


ye devÖ ;" kÉ cÿ yÖ…Dy;ôSte rùYy; s' sOjÿ Ntu n" 7
a; inÿvtRn vtRyÖ in inÿvtRn vtRy )
.UMy;ôítÿß" p[iÖ dxôSt;>yÿ En;ô in vÿtyR 8
˝20ã …v'x' sUˇ_m(
˝1-20ã dxcRSy;Sy sUˇ_SywN{" p[;j;pTyo v; ivmd"á v;su£o vsu’√; AiW"
) a…¶devR t; ) ˝1ã p[qmcR Ekpd; ivr;$(á ˝2ã i√tIy;y; anu∑pu á( ˝3-
8ã tOtIy;idtOc√ySy g;y]Iá ˝9ã nvMy; ivr;$(á
˝10ã dxMy;í i]∑up( zNd"
.Ö{' noô aipÿ v;tyÖ mnÿ" 1
aô…¶mIÿ¬π .ujû ;' y…vÿœ' x;ôs; …mô]' du/û rR Iÿtmu ( 2
ySyô /mÖnR ( TSv1ÿrû ne Iÿ" spÖy≤R Ntÿ m;ôtÂ
u /ÿ" 2
ym;ôs; ’ûpnIÿ¬÷ .;ôs;kÉt¡ 'u vÖ/yR ≤ÿ Nt ) .[;jÿtÖe ≈e…,ÿdn( 3
aôyoR …vôx;' g;ôtru iÿe tô p[ yd;nÿ@± idôvo aNt;ÿn( ) kôivrù.'[ dI¥;ÿn" 4
juWû ıôVy; m;nuWÿ Syoô?vRStÿSq;ôv>O v;ÿ yÖDe ) …môNvn( Tsµÿ purû Eÿit 5
s ih =emoÿ hÖivyÖDR " ≈u∑û IdÿSy g;ôtru iÿe t ) aô…¶' devÖ ; v;xIÿmNtm( 6
yÖD;ûs;h'Ö duvÿ îWeÖ å…¶' pUvSRÿ yô xevSÿ y ) a{e"ÿ sUnû mu ;ôymu ;ÿÛ" 7
nroô ye kÉ c;ôSmd; ivêet( te v;ôm a; Syu"ÿ )
aô…¶' hÖivW;ô v/ÿNR t" ’û„," êetô oÿå®ÖWo y;moÿ aSy b[›Ö Aôj[ ¨Öt xo,oô
yxÿSv;n( )
ihrÿ<yÂp'Ö jinÿt; jj;n 9
Eûv; teÿ a¶e ivmÖdo mÿnIôW;mUjoÿR np;dÖmtO …ÿe ." sôjoW;ÿ" )
…grù a; vÿ=t( sumtÖ I·rÿy;ôn îWÖmjU ÿ| su≤=ôit' ivêôm;.;ÿ" 10
˝21ã Ek…v'x' sUˇ_m(
˝1-8ã a∑cRSy;Sy sUˇ_SywN{" p[;j;pTyo v; ivmd"á v;su£o vsu’√; AiW"
) a…¶devR t; ) a;St;rp…¤XzNd"
a;…¶' n SvvO·ÿ ˇ_….ôhoRt;ÿr' Tv; vO,Imhe )
yÖD;yÿ StIô,bR iÿ hRWÖe iv voô mdeÿ xIôr' p;ÿvk
Ö xoÿ…cW'Ö ivvÿ=se 1
664
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

Tv;muû te Sv;ô.vu "ÿ xëMè .NTyêÿr;/s" )


veitô Tv;mupÿ sÖ ce nÿ Iô iv voô mdÖ AjIÿitr¶Ö a;ÛÿitôivRv=ÿ se 2
Tve /ôm;R,ÿ a;ste juÙû ….ÿ" …sçôtI·rÿv )
’û„,; Âôp;<yjunRÿ ;ô iv voô mdeÖ ivê;ô a…/ô …≈yoÿ …/WeÖ ivvÿ=se 3
ymÿ¶Öe mNyÿse rù…y' shÿs;v•mTyR )
tm; noô v;jÿs;tyeÖ iv voô mdeÿ yÖDWe ÿu …cô]m; .ÿr;ô ivvÿ=se 4
aô…¶j;ôt‹ o aqÿv,R ; …vôdi√ê;ÿinô k;Vy;ÿ )
.uv∂ÿ tèÜ o …vôvSvÿtoô iv voô mdeÿ ip[yô o yÖmSyô k;Myoô ivvÿ=se 5
Tv;' yÖD„e vIÿ¬tô e å¶eÿ p[yTÖ yÿ?vôre )
Tv' vsUiÿ nô k;My;ô iv voô mdeÖ ivê;ÿ d/;…s d;ôxWu Öe ivvÿ=se 6
Tv;' yÖD„e vO‚û Tvj'ô c;®¡m¶eÖ in Weiÿ dre )
`Otû p[t¡ Ik˘ô mnuWÿ oô iv voô mdeÿ xë£
è ˘ ceitÿœmÖ=….ôivRv=ÿ se 7
a¶eÿ xë£ è ,É ÿ xoô…cWoô® p[q¡ yse bOhû t( )
aô….ô£Ndÿn( vOW;yseô iv voô mdeÖ g.|ÿ d/;…s j;ô…mWuû ivvÿ=se 8
˝22ã √;…v'x' sUˇ_m(
˝1-15ã pçdxcRSy;Sy sUˇ_SywN{" p[;j;pTyo v; ivmd"á v;su£o vsu’√;
AiW" ) îN{o devt; ) ˝1-4á 6á 8á 10-14ã p[qm;idctuAc≥ ;'
Wœ‰∑MyodRxMy;idpç;n;ç purSt;äOhtIá ˝5á 7á 9ã
pçmIs¢mInvmIn;mnu∑pu á( ˝15ã pçdXy;í i]∑up( zNd;'…s
k⁄hÿ ≈utû îN{ô" k‚Smÿ•¥Ö jneÿ …mô]o n ≈Uyÿ te )
AWIÿ,;' v;ô y" =yeÖ guh;ÿ v;ô c’¡Wú e …gôr; 1
îûh ≈utû îN{oÿ aôSme aô¥ Stveÿ vÖJr‰OcIÿWm" )
…mô]o n yo jne„Ö v; yxÿí£ ô É as;ôMy; 2
mÖho ySpitô" xvÿsoô as;ôMy; mÖho nOMû ,Syÿ tUt…ûu j" )
.Öt;R vj[S¡ y /O„û ,o" ipôt; pu]û …mÿv ip[yô m( 3
yujû ;ôno aê;ô v;tÿSyô /unIÿ devÖ o devÖ Syÿ v…j[v" )
SyNt;ÿ pÖq; …vô®Kmÿt; sOj;ôn" Stoô„y?vÿn" 4
Tv' Ty; …cô√;tÖSy;ê;g;ÿ Aôj;[ Tmn;ô vhÿ?yw )
yyoÿdvRÖe o n mTyoÿR yÖNt; nik¡…vôdR ;Yyÿ" 5
665
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

a/ô GmNtoôxn;ÿ pOCzte v;'ô kdÿq;R nÖ a; gOhû m( )


a; jÿGmqu" pr;ôk;d( idôvíô Gmíô mTyÿmR ( 6
a; nÿ îN{ pO=seô åSm;k˘ô b[˜o¥ÿtm( )
tt( Tv;ÿ y;c;mÖhåe vÖ" xu„,'ô yı•m;ÿnWu m( 7
aôkmô ;R dSyurÿ …ù . noÿ amÖNturNù yv[t¡ oô am;ÿnWu " )
Tv' tSy;ÿ…m]hÖn( v/ÿd;ôs‹ Syÿ dM.y 8
Tv' nÿ îN{ xUrù xUr®ÿw tÖ Tvot;ÿso bÖh,R ;ÿ )
pu®û ]Ö ; teÖ iv pUtû yR oô nvÿNt =oô,yoÿ yq; 9
Tv' t;n( vO]ÿ hÖ Tyeÿ codyoô nøn( k;ÿp;ô,‹ e xUrÿ v…j[v" )
guh;ô ydIÿ kvIôn;' …vôx;' n=ÿ]xvs;m( 10
mÖ=U t; tÿ îN{ d;ôn;“ÿs a;=;ô,e xUrÿ v…j[v" )
yıô xu„,ÿSy dÖM.yoÿ j;ôt' ivê'ÿ sôy;vÿ…." 11
m;k⁄?û r‰¡…gN{ xUrù vSvIÿrSù me .Uvÿ •Ö….∑ÿy" )
vÖyv' yÿ ' t a;s;' suªû e Sy;ÿm v…j[v" 12
aôSme t; tÿ îN{ sNtu sôTy; åih'sÿ NtI®pÖSpOx"ÿ )
…vô¥;mÖ y;s;'ô .ujoÿ /ennûU ;' n vÿ…j[v" 13
aôhSÖ t; ydÖpdIô v/ÿtR Ö =;" xcIÿ….ve¥RÖ ;n;ÿm( )
xu„,'ô p·rÿ p[d≤=ô…,d( …vôê;yÿvÖe in ≤xÿXnq" 14
ipb;ÿipôbie dÿN{ xUrù som'Ö m; ·rÿW<yo vsv;nÖ vsu"û sn( )
¨Öt ];ÿySv gO,tô o mÖ`onoÿ mÖhíÿ r;ôyo revù tÿS’/I n" 15

˝23ã ]yo…v'x' sUˇ_m(


˝1-7ã s¢cRSy;Sy sUˇ_SywN{" p[;j;pTyo v; ivmd"á v;su£o vsu’√; AiW"
) îN{o devt; ) ˝1á 7ã p[qm;s¢MyoA≥co≤S]∑upá( ˝2-4á 6ã
i√tIy;idtOcSy Wœ‰;í jgtIá ˝5ã pçMy;í;….s;·r,I zNd;'…s
yj;ÿmhÖ îN{'ô vj[d¡ ≤=,'ô hrIÿ,;' rùQy'1ûÿ ivv[t¡ ;n;m( )
p[ Xm≈uû do/uvÿ dU?û vRq;ÿ .Udû ( iv sen;ÿ….ôdyR mÿ ;noô iv r;/ÿs; 1
hrIô NvÿSyô y; vneÿ …vôde væSvN{oÿ mÖ`mw `RÖ v;ÿ vO]hÖ ; .uvÿ t( )
Aô.vu ;Rjÿ A.u=û ;" pÿTyteÖ xvo åvÿ +,*…mô d;sÿSyô n;mÿ …ct( 2
666
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

yÖd; vj[ô' ihrÿ<yô…mdq;ô rq'ô hrIô ymÿSyô vhÿtoô iv sU·û r….ÿ" )


a; itÿœit mÖ`v;ô snÿ≈tu Ö îN{oô v;jÿSy dIô`≈R vÿ sôSpitÿ" 3
so …cô•u vOiû ∑yUQRû y;ô3ûÿ Sv; sc;\ô îN{ô" Xm≈U…ÿ ,ô h·rÿt;ô…. p[„¡u ,ute )
avÿ veit su=û y'ÿ sutû e m/UidıÀn¡ oitô v;toô yq;ô vnÿm( 4
yo v;ôc; ivv;ÿco mO/û v[ ;ÿc" pu û sôhß;≤xÿv; jô`;nÿ )
tˇôiddÿSyô p*'Sy'ÿ gO,Im…s ipôtve Ö ySt…vÿWI' v;vO/û e xvÿ" 5
Stom'ÿ t îN{ ivmÖd; aÿjIjnÖ•pUVÿ y| pu®tÖ m'ÿ sudû ;nÿve )
…vôµ; ÁÿSyô .ojÿn…mônSyô yd; pÖx'ë n goôp;" k¡r;mhe 6
m;ik¡nR Eûn; sô:y; iv y*ÿWSûu tvÿ ceN{ ivmÖdSyÿ cô AWe"ÿ )
…vôµ; ih teÖ p[miÿ t' dev j;…môvdÖSme teÿ sNtu sô:y; ≤xôv;inÿ 7
˝24ã ctu…v|x' sUˇ_m(
˝1-6ã W@écSy;Sy sUˇ_SywN{" p[;j;pTyo v; ivmd"á v;su£o vsu’√; AiW" )
˝1-3ã p[qmtOcSyeN{"á ˝4-6ã i√tIytOcSy c;…ên* devt;" ) ˝1-3ã
p[qmtOcSy;St;rp…¤"á ˝4-6ã i√tIytOcSy c;nu∑pu ( zNdsI
îN{ô somÿ…môm' ipÿbÖ m/umÿ Nt' cômU sutû m( )
aôSme rù…y' in /;ÿryÖ iv voô mdeÿ shÖ≤ß,'ÿ puÂvsoô ivvÿ=se 1
Tv;' yÖD…e .ÿ®KÖ qw®pÿ hÖVye….ÿrImhe )
xcIÿpte xcIn;'ô iv voô mdeÖ ≈eœÿ' no /eihô v;y|Ö ivvÿ=se 2
ySpitôv;Ry;ÿ,‹ ;ôm…sÿ rù/S[ yÿ coidôt; )
îN{ÿ Stotø,è ;mÿ…vôt; iv voô mdeÿ i√ôWo nÿ" p;ôÁh' sÿ oô ivvÿ=se 3
yuvû ' xÿ£; m;y;ôivn;ÿ smIôcI inrÿmNqtm( )
…vômdÖ ne Ö ydIÿ≤¬ôt; n;sÿTy; inôrmÿNqtm( 4
ivêeÿ devÖ ; aÿ’pNt smIôCyoinô„R ptÿNTyo" )
n;sÿTy;vb[vu n( devÖ ;" punrÖ ; vÿht;ôiditÿ 5
m/umÿ Nme pÖr;yÿ,ô' m/umÿ tÖ ( punrÖ ;yÿnm( )
t; noÿ dev; devÖ tÿy; yuvû ' m/umÿ tS’tm( 6
˝25ã pç…v'x' sUˇ_m(
˝1-11ã Ek;dxcRSy;Sy sUˇ_SywN{" p[;j;pTyo v; ivmd"á v;su£o vsu’√;
667
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

AiW" ) somo devt; ) a;St;rp…¤XzNd"


.Ö{' noô aipÿ v;tyÖ mnoô d=ÿmtûu £tumÿ ( )
a/;ÿ te sô:ye aN/ÿsoô iv voô mdeÖ r,ôn( g;voô n yvÿsôe ivvÿ=se 1
˙ûidôSpOxSÿ t a;steÖ ivêeWÿ u somÖ /;mÿsu )
a/;ô k;m;ÿ îûme mmÖ iv voô mdeÖ iv itÿœNte vsUyû voô ivvÿ=se 2
¨Öt v[tÖ ;inÿ som teÖ p[;h' …mÿn;…m p;ôKy;ÿ )
a/;ÿ ipôtve ÿ sUnû veÖ iv voô mdeÿ mO¬ û ; noÿ aô…. …cÿ√/Ö ;i√vÿ=se 3
smuû p[ yÿ≤Nt /IôtyÖ" sg;ÿs‹ oåvÖt;\ îÿv )
£tuÿ' n" som jIôvseô iv voô mdeÿ /;ôry;ÿ cmÖs;\ îÿvÖ ivvÿ=se 4
tvÖ Tye soÿmÖ x·ˇ_¡….ôinRk;ÿm;soô VyOæÿ <vre )
gOTsÿSyô /Ir;ÿStôvsoô iv voô mdeÿ v[jÖ ' gomÿNtmÖ…ên'Ö ivvÿ=se 5
pÖx'ë nÿ" som r=…s pu®]Ö ; iv…œÿtÖ' jgÿt( )
sôm;’¡,oiW jIôvseô iv voô mdeÖ ivê;ÿ s'pô Xyôn( .uvnÿ ;ô ivvÿ=se 6
Tv' nÿ" som …vôêtoÿ goôp; ad;ÿ>yo .v )
se/ÿ r;jô•pÖ ≤ß/oô iv voô mdeÖ m; noÿ du"û x'sÿ Èxt;ô ivvÿ=se 7
Tv' nÿ" som su£ û tuvÿ yR oô/ye ;ÿy j;gOih )
=e]ô iÖ vˇÿroô mnuWÿ oô iv voô mdeÿ &èho nÿ" p;ôÁh' sÿ oô ivvÿ=se 8
Tv' noÿ vO]hNtômNe {ÿSyeNdo ≤xôv" s%;ÿ )
yt( sI'ô hvÿNte s…môqe iv voô mdeÖ yu?yÿm;n;Stoôks;ÿt*ô ivvÿ=se 9
aôy' `Ö s turû o mdÖ îN{ÿSy v/Rt ip[yô " )
aôy' kô=Ivÿto mÖho iv voô mdeÿ mÖit' ivp[S¡ y v/RyiÖ √vÿ=se 10
aôy' ivp[;yÿ d;ôxWu Öe v;j;\ÿ îyitôR gomÿt" )
aôy' sô¢>yô a; vr'ù iv voô mdeÖ p[;N/' ≈oô,' cÿ t;·rWÖi√vÿ=se 11
˝26ã Wi@±vx ' ' sUˇ_m(
˝1-9ã nvcRSy;Sy sUˇ_SywN{" p[;j;pTyo v; ivmd"á v;su£o vsu’√; AiW" )
pUW; devt; ) ˝1á 4ã p[qm;ctuQyoRAc≥ o®i„,k™á ˝2-3á 5-9ã
i√tIy;tOtIyyo" pçMy;idpç;n;ç;nu∑pu ( zNdsI
p[ ÁCz;ÿ mnIôW;" Sp;ôh;R y≤Ntÿ inôytu "ÿ )
p[ dÖß; inôy{u qÿ " pUWû ; aÿiv∑ëè m;ihÿn" 1
668
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

ySyô TyNmÿihôTv' v;ôt;PyÿmyÖ ' jnÿ" )


ivp[Ö a; v'sÿ ıIôit….ô…íkÉt¡ su∑të Iôn;m( 2
s vedÿ su∑të Iôn;…mNdunû R pUWû ; vOW;ÿ )
aô…. Psur"ÿ p[Wu ;yit v[jÖ ' nÖ a; p[W¡u ;yit 3
m'sÖ Iômihÿ Tv; vÖymÖSm;k˘¡ dev pUWn( )
mÖtIôn;' cô s;/ÿnÖ' ivp[;,ÿ ;' c;/ôvm( 4
p[Tyÿ…/RyDRÖ ;n;ÿmêhÖyo rq;ÿn;m( )
AiWô" s yo mnuiÿ hRtoô ivp[S¡ y y;vyTsô%" 5
a;ô/IWÿm;,;y;ô" pitÿ" xëcè ;y;ÿí xëcè Syÿ c )
v;ôsoôv;ôyoåvIÿn;ôm; v;s;'…ÿ sô mmOjRÿ t( 6
îûno v;j;ÿn;'ô pitÿ·rôn" pu∑ÿ Iôn;' s%;ÿ )
p[ Xm≈uÿ hyÖtR o dU/ÿ oôd( iv vOq;ô yo ad;ÿ>y" 7
a; teÖ rqÿSy pUW•Öj; /urÿ' vvOTyu" )
ivêÿSy;ô…qRn"Ö s%;ÿ snoôj; anÿpCyut" 8
aôSm;k¡mjûU ;R rq'ÿ pUWû ; aÿiv∑ëè m;ihÿn" )
.uv√Ö ;j;ÿn;' vO/û îûm' nÿ" Í,vÖıvÿm( 9
˝27ã s¢…v'x' sUˇ_m(
˝1-24ã ctu…v|xTyOcSy;Sy sUˇ_SywN{o vsu£ AiW" ) îN{o devt; )
i]∑up( zNd"
asôt( su meÿ j·rtÖ" s;….ÿvgÖe o yt( suNÿ vôte yjÿm;n;yÖ ≤x=ÿm( )
an;ÿxId;RmhÖ mÿ‚Sm p[hNÖ t; sÿTyô?vOtÿ' vO…jn;ôyNtÿm;ô.mu ( 1
ydIdÖh' yu/û yeÿ s'nô y;ôNydevÿ yUn( tÖNv;ô3ûÿ xUxj¡ë ;n;n( )
aôm; teÖ tum¡'[ vOW.Ö ' pÿc;in tIôv'[ sutû ' pÿçdÖx' in iWÿçm( 2
n;h' t' vedÿ Ö y îitô b[vIôTydevÿ yUn( Tsômrÿ,e j`ÖNv;n( )
yÖd;v;:yÿt( sômrÿ,mô `O ;ÿvdÖ ;idıÿ me vOW.Ö ; p[ b[v¡u ≤Nt 3
ydD;ÿtWe u vOjû ne„Ö v;s'ô ivêeÿ sôto mÖ`v;ÿno m a;sn( )
…jôn;…mô vet( =emÖ a; sNtÿm;ô.'u p[ t' ≤=ÿ,;'ô pvÿtR e p;dÖgÁO ÿ 4
n v; ¨Ö m;' vOjû neÿ v;ryNteô n pvÿtR ;soô ydÖh' mÿnSÖ ye )
mmÿ Svôn;t( ’¡/k ûu ,oÿR .y;t Eûvde nuû ¥Un( ikôr,ô" smejÿ ;t( 5
669
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

dxôNR Nv]ÿ ÍtÖp;\ aÿinôN{;n( b;ÿÛ=û dÖ" xrÿvÖe pTyÿm;n;n( )


`OWÿ'u v;ô ye inÿinôd"u s%;ÿymÖ ?yUû NveWÿ u pÖvyoÿ vvOTyu" 6
a.Uvû *R=IôVyu1R ûÿ a;yurÿ ;nÖ@± dWÖ•R u pUvoôR apÿroô nu dÿWtR ( )
√π pÖvStepô ·rô t' n .Utÿ oô yo aôSy p;ôre rjÿso …vôvWe ÿ 7
g;voô yv'Ö p[ytÿu ; aôyoR aÿ=nô ( t; aÿpXy' sôhgoÿp;ôírÿNtI" )
hv;ô îdÖyoR aô….tÖ" sm;ÿynÖ ( ikyÿd;suû SvpÿitXzNdy;te 8
s' y√y'ÿ yvÖs;doô jn;ÿn;mÖh' yÖv;dÿ ¨ÖvjR ¡e[ aôNt" )
a];ÿ yuˇû _oÿ åvs;ôt;rÿ…mCz;ôdqoô ayuˇÿ _' yunj√vÖNv;n( 9
a]edÿu me m'sse sôTymuˇû _' i√ôp;∞ô y∞tu„ÿ p;t( s'sjûO ;inÿ )
S]Iô….yoR a]Ö vOW,ÿ ' pOtNÖ y;dyuı ÿ o aSyô iv .ÿj;inô ved"ÿ 10
ySy;ÿn=Ö ; duiÿ hôt; j;Tv;sô kSt;' …vô√;\ aô…. mÿNy;te aôN/;m( )
kôtrÖ o meiÖ n' p[itô t' mucÿ ;teÖ y È'û vh;ÿtÖe y È'ÿ v; vreyù ;t( 11
ikyÿtIô yoW;ÿ myÖtR o vÿ/yûU o" p·rÿpI[ t;ô pNyÿs;ô v;ye,Rÿ )
.Ö{; vÖ/.U vRÿ itô yt( supû x e ;ÿ" Svôy' s; …mô]' vÿntu Öe jneÿ …ct( 12
pÖˇo jÿg;r p[TÖ yçÿm·ˇ xIô„,;R ≤xrù" p[itÿ d/*ô v¡qm( )
a;sIÿn Ëô?v;Rmpûu …sÿ ≤=,;itô Nyÿõõ™ ˇ⁄ ;ôn;mNveiÿ tô .U…mÿm( 13
bOhû •ÿCz;ôyo aÿpl;ôxo av;ÿ‹ tÖSq* m;ôt; iviWÿto a·ˇô g.ÿ"R )
aôNySy;ÿ vÖTs' ·rÿhtÖ I …mÿm;yÖ ky;ÿ .uvû ; in dÿ/e /enô Â u /ÿ" 14
sô¢ vIôr;soÿ a/ôr;dud;ÿy•Ö∑oˇôr;ˇ;ôt( smÿj≤GmrùNte )
nvÿ pÖí;t;ÿt( æSq…vômNtÿ a;yÖn( dxô p[;k™ s;nuû iv itÿrNù TyXnÿ" 15
dÖx;ôn;mek¡˘ kipôl' sÿm;ôn' t' ihÿNv≤Ntô £tÿvÖe p;y;ÿy‹ )
g.|ÿ m;ôt; su…/ÿt' vÖ=,;ôSvvenÿ Nt' tuWû yÿNtI …b.itR 16
pIv;ÿn' meWÖ mÿpcNt vIôr; Nyu¢ÿ ; aô=; anuÿ dIôv a;ÿsn( )
√; /nuÿ' bOhtÖ ImÖPSv1ÿNû t" pÖiv]ÿvNt; crt" punû Nt;ÿ 17
iv £oÿxnô ;soô iv„vÿç a;yÖn( pc;ÿitô nemoÿ nÖih p=ÿd/Ö "R )
aôy' meÿ devÖ " sÿ…vôt; td;ÿhÖ {(v•ÿ Ö î√ÿnvt( sôipRr•ÿ " 18
apÿXy'ô g[;m'Ö vhÿm;nm;ôr;dÿc£ ô y;ÿ Svô/y;ô vtÿmR ;nm( )
…sWÿKTyôy"R p[ yugû ; jn;ÿn;' sô¥" ≤xôXn; p[…¡ mn;ôno nvIÿy;n( 19
Eût* meÖ g;v*ÿ p[mrÖ Syÿ yuˇû _* mo Wu p[ se/ÿ IômÛuR ·û rNmÿm‚N/ )
a;pÿ…ídSyô iv nÿxNô Tyq|ô sUríÿ mÖkú ¨pÿro b.Uvû ;n( 20
670
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

aôy' yo vj["¡ pu®/Ö ; ivvOˇÿ oô åv" sUySRÿ y bOhtÖ " purIÿW;t( )


≈vÖ îdenÖ ; pÖro aôNydÿ‚Stô tdÿVyôqI jÿ·rôm;,ÿStr≤Nt 21
vO=û ve =ÿO ôe inyÿt; mImyÖÌ*Stt*ô vyÖ" p[ pÿt;n( pU®WÖ ;dÿ" )
aqedô ' ivê'ô .uvnÿ ' .y;tÖ îN{;ÿy suNû vÎWÿye cô ≤x=ÿt( 22
devÖ ;n;'ô m;neÿ p[qmô ; aÿitœn( ’ûNt];ÿdWe ;ômpu rÿ ;ô ¨d;ÿyn( )
]yÿStp≤Nt pO…qôvImÿnpûU ; √; bObk ÿU ˘ vhtÖ" purIÿWm( 23
s; teÿ jIôv;tu®ÿ tÖ tSyÿ iv≤ıô m; Smwtÿ ;ôÎgpÿ gUh" smÖyRe )
a;ô…v" Svÿ" ’,utû e gUhtÿ e busû ' s p;ôdru Sÿ y inô…,Rjoô n muCÿ yte 24
˝28ã a∑;…v'x' sUˇ_m(
˝1-12ã √;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy ˝1ã p[qmcR îN{òuW; vsu£pàI AiWk;á
˝2á 6á 8á 10á 12ã i√tIy;Wœ‰∑mIdxmI√;dxIn;…mN{"á ˝3-5á 7á 9á 11ã
tOtIy;idtOcSy s¢mInvMyek;dxIn;çwN{o vsu£ AiW" ) ˝1á 3-5á 7á 9á
11ã p[qmcRStOtIy;idtOcSy s¢mInvMyek;dxIn;çeN{"á ˝2á 6á 8á 10á 12ã
i√tIy;Wœ‰∑mIdxmI√;dxIn;çwN{o vsu£o devte ) i]∑up( zNd"
ivêoô Á1ÿNû yo aô·rr;ÿjgô ;mÖ mmedhÖ êxër¡ oô n; jÿg;m )
jô=Iôy;ı;ôn; ¨Öt som'ÿ ppIy;ôt( Sv;ÿ≤xtÖ" punrÖ St'ÿ jg;y;t( 1
s ro®¡v√éW.Ö ‚StôGmÍÿ©oô v„mÿnR ( tSq*ô v·rÿm•Ö ; pO…ÿ qôVy;" )
ivêe„ÿ ven' vOjû neWÿ u p;…mô yo meÿ k⁄=û I sutû soÿm" pO,û ;itÿ 2
ai{ÿ,; te mÖ≤Ndnÿ îN{ô tUy;ÿn( TsuNû v≤Ntô som;ôn( ipbÿ…sô TvmeWÿ ;m( )
pcÿ≤Nt te vOW.Ö ;\ a‚Tsô teW;'ÿ pO=û ,e ô yNmÿ`vn( Ùûym;ÿn" 3
îûd' su meÿ j·rtÖr; …cÿik≤ı p[tIôp' x;p'ÿ nÖ¥oÿ vh≤Nt )
loôp;ôx" …s'hô ' p[TÖ yçÿmTs;" £oô∑; vÿr;ôh' inrÿtˇ_ô k=;ÿt( 4
kôq; tÿ EûtdÖhm; …cÿktÉ Ö' gOTsÿSyô p;k¡Stôvsoÿ mnIôW;m( )
Tv' noÿ …vô√;\ A¡tqûu ; iv voÿcoô ym/|ÿ te m`vn( =eMô y; /U" 5
Eûv; ih m;' tÖvs'ÿ vÖ/yR ≤ÿ Nt idôv…íÿNme bOhtÖ ¨ˇÿr;ô /U" )
puÂ
û sôhß;ô in ≤xÿx;…m s;ôkmÿx]ô 'u ih m;ô jinÿt; jôj;nÿ 6
Eûv; ih m;' tÖvs'ÿ jôD®u gÖ '[ kmÿNR kmÖnR ( vOW,ÿ …mN{ devÖ ;" )
v/I'ÿ vO]û ' vj[,¡e mNds;ôno åpÿ v[jÖ ' mÿihôn; d;ôxWu ÿe vm( 7
devÖ ;sÿ a;yn( prùxr\U …ÿ b.[nÖ ( vn;ÿ vOíû Ntoÿ aô…. …vô≤@±.r;ÿyn( )
671
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

in su{û v( 1' ûÿ d/ÿto vÖ=,;ÿsûu y];ô ’pIÿ$mÖ nuû t∂ÿh≤Nt 8


xôx" =urû ' p[TÖ yç'ÿ jg;ôr;åi{'ÿ loôgne Ö Vyÿ.de m;ôr;t( )
bOhû Nt'ÿ …cÎhÖte rÿN/y;inô vyÿ√TÖ so vOWÿ .Ö ' xUxv¡ë ;n" 9
supû ,Ö R îûTq; nÖ%m; …sÿW;ôy;vÿ®ı" p·rôpd'Ö n …s'hô " )
inô®ı Ö …íÿNmihôWStô„y;Rv;ÿn( goô/; tSm;ÿ aôyq'ÿ kWRdtÖe t( 10
te>yoÿ goô/; aôyq'ÿ kWRdtÖe ¥e b[˜Ö ,ÿ" p[itôpIyÖNTy•w"ÿ )
…sôm ¨Ö+,oÿåvsO∑û ;\ aÿd≤Nt Svôy' bl;ÿin tÖNvÿ" Í,;ôn;" 11
Eûte xmIÿ…." sux û mIÿ a.UvnÖ ( ye ihÿ‚Nvôre tÖNv1ÿ"û somÿ ¨ÖKqw" )
nOvû √dÖ•pu ÿ no m;ihô v;j;ÿn( idôiv ≈voÿ d…/WeÖ n;mÿ vIôr" 12
˝29ã Ekon…]'x' sUˇ_m(
˝1-8ã a∑cRSy;Sy sUˇ_SywN{o vsu£ AiW" ) îN{o devt; ) i]∑up( zNd"
vneÖ n v;ô yo Nyÿ/;…y c;ôkHz⁄…cÿv;|ô Stomoÿ .ur,;vjIg" )
ySyeidN{ÿ" pu®iÖ dneWÿ ûu hot;ÿ nO,û ;' nyoôR nOtmÿ " =ôp;v;ÿn( 1
p[ teÿ aôSy; ¨ÖWsô" p[;pÿrSy; nOtû * Sy;ÿmÖ nOtmÿ Sy nO,û ;m( )
anuÿ i]ôxok¡" xôtm;vÿh•Ö nø ( k⁄Tsenÿ Ö rqoô yo asÿt( ssôv;n( 2
kSteô mdÿ îN{ô rNTyoÿ .U∂û ru oô …groÿ aô>yu1gûÿ o[ iv /;ÿv )
k√;hoÿ aôv;Rgpu ÿ m; mnIôW; a; Tv;ÿ xKy;mupmÖ ' r;/oô a•w"ÿ 3
kduÿ ¥uªû …mÿN{ô Tv;vÿtoô nøn( ky;ÿ …/ôy; k¡rseô k•Ö a;gÿn( )
…mô]o n sôTy ¨ÿ®g;y .OTû y; a•eÿ smSyô ydsÿn( mnIôW;" 4
p[re yÿ Ö sUroô aq|ô n p;ôr' ye aÿSyô k;m'ÿ jinô/; îÿvÖ Gmn( )
…grÿíô ye teÿ tuivj;t pUvû IRnrR ÿ îN{ p[itô≤x=ôNTy•w"ÿ 5
m;]eÖ nu teÖ su…mÿte îN{ pUvû IR ¥*mÖJR mn;ÿ pO…qôvI k;Vyenÿ )
vr;ÿy te `Otû vÿNt" sutû ;sô" Sv;µÿn( .vNtu pIôtyeÖ m/Uiÿ n 6
a; m?voÿ aSm; a…scô•mÿ]…Ö mN{;ÿy pU,û | s ih sôTyr;ÿ/;" )
s v;ÿv/O ôe v·rÿm•Ö ; pO…ÿ qôVy; aô…. £Tv;ô nyÖ"R p*'Sywíÿ 7
Vy;ÿn≤Ö ¬N{ô" pOtnÿ ;ô" Svoj;ô a;Smwÿ ytNte sô:y;yÿ pUvû IR" )
a; Sm;ô rq'ô n pOtnÿ ;su itœÖ y' .Ö{y;ÿ sumTÖ y; coôdy;ÿse 8
tOtIyoånuv;k"
) sU0 30-42 )
672
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

˝30ã …]'x' sUˇ_m(


˝1-15ã pçdxcRSy;Sy sUˇ_SywlWU " kvW AiW" ) a;poåp;' np;√; devt; )
i]∑up( zNd"
p[ devÿ ]Ö ; b[˜,ÿ e g;ôtru Tÿe vôpo aCz;ô mnÿsoô n p[y·ÿu ˇ_ )
mÖhI' …mô]Syô v®¡,Sy /;ô…s' pOqÿ jûu y[ sÿ e rIr/; suv·ûO ˇ_m( 1
a?vÿyvR o hÖiv„mÿNtoô ih .Utû ;åCz;ôp îÿtoxôtI®¡xNt" )
avÖ y;í∑eÿ a®Ö," supÿ ,Ö SR tm;Syÿ?vmU…û mRm¥Ö ; suhÿ St;" 2
a?vÿyvR oôåp îÿt; smu{û mÖp;' np;ÿt' hÖivW;ÿ yj?vm( )
s voÿ dddU…û mRm¥Ö ; suptÿU Ö' tSmwô som'Ö m/umÿ Nt' sunot 3
yo aÿinô?mo dIdÿydÖPSv1ÿNû ty| ivp[;sÿ ô Ȭÿte a?vôrWe ÿu )
ap;'ÿ np;ôNm/umÿ tIrùpo d;ô y;….ô·rN{oÿ v;vO/û e vIôy;ÿy‹ 4
y;….ô" somoô modÿtÖe hWÿtR e c kLy;ô,I….ÿyvRu iÖ t….ônR myÿ"R )
t; aÿ?vyoR aôpo aCz;ô preiÿ hô yd;ÿ…sôç; aoWÿ/I…." punIt;t( 5
Eûv¥e nU ÿe yuvtÖ yoÿ nmNtô ydIÿmx ûu •ux
ÿ tô IreTyCzÿ )
s' j;ÿnteÖ mnÿs;ô s' …cÿik]e å?vôyvR oÿ …/ôW,;pÿí devÖ I" 6
yo voÿ vOtû ;>yoô a’¡,odu loôk˘ yo voÿ mÖÁ; aô….xÿSterô muçÿ t( )
tSm;ô îN{;ÿyÖ m/umÿ NtmU…û m| devÿ mÖ ;dÿnÖ' p[ ihÿ,otn;p" 7
p[;Smwÿ ihnotÖ m/umÿ NtmU…û m| g.oôR yo vÿ" …sN/voô m?vô ¨Tsÿ" )
`Otû pOœÿ mÖ I@‰¡m?vôr„e v;ååpoÿ revtI" Í,utû ; hv'ÿ me 8
t' …sÿN/vo mTsôr…mÿN{ôp;nÿm…ûU m| p[ hetÿ Ö y ¨Ö.e îyÿitR )
mÖdCÖ yutmÿ *x;ôn' nÿ.oôj;' p·rÿ i]ôtNtuÿ' …vôcrÿNtômTu sÿm( 9
a;ôvvOtRÿ tIôr/ô nu i√ô/;r;ÿ goWuyû /u oô n inÿyvÖ ' crÿNtI" )
AWeÖ jinÿ]Iô.vRu nÿ Syô pàIÿrpù o vÿNdSv sôv/O "ô syoÿnI" 10
ihônot;ÿ no a?vôr' devÿ yÖJy; ihônotÖ b[˜ÿ sônyeÖ /n;ÿn;m( )
AôtSyô yogeÖ iv „yÿ?vôm/U "ÿ ≈u∑IôvrIÿ.tRU n;ôSm>yÿm;p" 11
a;poÿ revtIô" =yÿq;ô ih vSvô" £tuÿ' c .Ö{ î÷b.ÿ qûO ;mOtÿ' c )
r;ôyíô Sq SvÿpTÖ ySyô pàIô" srÿSvtIô td(g,ÿO tô e vyoÿ /;t( 12
p[itô yd;poô aÎÿ≈m;yÖtI`OtRû ' py;'…ÿ sô …b.[t¡ Iôm/R iÿU n )
aô?vôy…Ru .ômnR sÿ ; s'ivd;ôn; îN{;ÿyÖ som'Ö suWtÿu Ö' .rÿNtI" 13
673
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

Em; aÿGmn( revù tIÿjIôvR /ÿNy;ô a?vÿyvR " s;ôdyÿt; s%;y" )


in bÖihRiWÿ /ˇn soMy;soô åp;' nP];ÿ s'ivd;ôn;sÿ En;" 14
a;Gmô•;pÿ ¨xôtIbÖiR hRrde ' Nyÿ?vôre aÿsdn( devyÖ NtIÿ" )
a?vÿyvR " suntûu Ne {;ÿyÖ somÖm.Udÿ u v" sux
û k;ÿ devyÖJy; 15
˝31ã Eki]'x' sUˇ_m(
˝1-11ã Ek;dxcRSy;Sy sUˇ_SywlWU " kvW AiW" ) ivêe dev; devt;" )
i]∑up( zNd"
a; noÿ devÖ ;n;ômpu ÿ vetûu x'soô ivêe…ÿ .Sturû rw vÿsôe yjÿ]" )
te….ÿvyRÖ ' suWÿ %
Ö ;yoÿ .vemÖ trÿNtoô ivê;ÿ du·rôt; Sy;ÿm 1
p·rÿ …côNmtoôR {…vÿ,' mmNy;ÎûtSyÿ pÖq; nmÖs; …vÿv;set( )
¨Öt SvenÖ £tunÿ ;ô s' vÿdte Ö ≈ey;'sÿ ô' d='ô mnÿs; jgO>y;t( 2
a/;ÿ…y /IôitrsÿsgO mÖ[ x ' ;ÿStIôqRe n dÖSmmupÿ yÖNTyUm;ÿ" )
aô>y;ÿnXm su…vôtSyÿ xUWû ' nvedÿ so aômtO ;ÿn;m.Um 3
inTyÿí;kNy;ôt( SvpÿitôdmR nÿU ;ô ySm;ÿ ¨ devÖ " sÿ…vôt; jôj;nÿ )
.goÿ v;ô go….ÿryÖmR me nÿ Jy;ôt( so aÿSmwô c;®¡Xzdydutû Sy;ÿt( 4
îûy' s; .Uyÿ ; ¨ÖWs;ÿ…mvÖ =; yıÿ =umû Ntô" xvÿs; sôm;yÿn( )
aôSy Stuiû t' jÿ·rôt…u .R=mÿ ;,;ô a; nÿ" xôGm;sô ¨pÿ yNtuû v;j;ÿ" 5
aôSyedWÖe ; sumÿ iÖ t" pÿpq[ ;ôn; å.ÿvt( pUVû y;R .Umnÿ ;ô g*" )
aôSy snIÿ¬;ô asurÿ Syô yon*ÿ sm;ôn a; .rÿ,ôe …b.[m¡ ;,;" 6
ik˘ æSvô√n'Ö k ¨Ö s vO=û a;ÿsô ytoô ¥;v;ÿp…O qôvI inÿ∑tÖ="u )
s'tô SÖ q;ône aôjreÿ îûtË¡tIô ah;ÿin pUvû IR®WÖ soÿ jrNt 7
nwt;vÿdnÖe ; pÖro aôNydÿSTyu=û ; s ¥;v;ÿp…O qôvI …bÿ.itR )
Tvc'ÿ pÖiv]'ÿ ’,ut Svô/;v;ôn( ydI'ô sUyÖ| n hÖ·rtoô vhÿ≤Nt 8
Stegô o n =;mTyeiÿ t pOQû vI' …mh'Ö n v;toô iv hÿ v;itô .Umÿ )
…mô]o y]Ö v®¡,o aôJym;ÿnoô å…¶vRnÖe n VysO∑ÿ Ö xok¡m( 9
StôrIyRt( sUtÿ sô¥o aôJym;ÿn;ô Vy…qÿrVyôqI" ’¡,tu Ö Svgoÿp; )
pu]û o yt( pUv"Rÿ ipô]ojRinÿ∑ xôMy;' g*jÿgR ;rù yıÿ pOCû z;n( 10
¨Öt k<v'ÿ nOWû dÿ" pu]û m;ÿ¸®Öt Xy;ôvo /nÖm;dÿˇ v;ôjI )
p[ ’û„,;yÖ ®xÿdipNvôto/ÿAtô≥ m]Ö nik¡rSm; apIpet( 11
674
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

˝32ã √;i]'x' sUˇ_m(


˝1-9ã nvcRSy;Sy sUˇ_SywlWU " kvW AiW" ) îN{o devt; ) ˝1-5ã
p[qm;idpçc;| jgtIá ˝6-9ã Wœ‰;idctsO,;ç i]∑up( zNdsI
p[ su GmNt;ÿ …/ys;ônSyÿ sô=…,ÿ vÖr…e .ÿvrRÖ ;\ aô…. Wu p[sÖ Idÿt" )
aôSm;kô…mN{ÿ ¨Ö.y'ÿ jujoWitô yt( soôMySy;N/ÿsoô buboÿ/it 1
vIÿN{ y;…s idôVy;inÿ rocôn; iv p;…qÿvR ;inô rjÿs; pu®∑ët )
ye Tv;ô vhÿ≤Ntô muÛrÿ ?vôr;\ ¨pÖ te su vÿNvNtu vGvôn;\ aÿr;ô/sÿ" 2
tidNmeÿ zNTsô√puWÿ oô vpu∑ÿ r' pu]û o y∆;n'ÿ ipô]orù/Iyÿit )
j;ôy; pit'ÿ vhit vÖ¶nu ;ÿ sumû t( pusû' î∫ô{o vÿhtÖ "u p·rÿ„’t" 3
tidt( sô/Sqÿm…Ö . c;®¡ dI/yÖ g;voô yCz;sÿn( vhÖt'u n /enô vÿ" )
m;ôt; yNmNtuyÿ qRûU Syÿ pUVû y;Rå…. v;ô,Syÿ sô¢/;ÿt·ûu r∆nÿ" 4
p[ voåCz;ÿ ·r·rce devyÖ „u pôdmekoÿ ®Ö{…e .ÿy;Rit tuvû …R ,ÿ" )
jôr; v;ô ye„vômtO Wÿe u d;ôvneÖ p·rÿ vÖ Ëme>ÿ y" …sçt;ô m/uÿ 5
inô/Iôym;ÿnmÖ pÿg¬ U hmÖPsu p[ meÿ devÖ ;n;'ÿ v[tpÖ ; ¨ÿv;c )
îN{oÿ …vô√;\ anuû ih Tv;ÿ côc=ô ten;ôhmÿ¶Öe anu≤ÿ x∑Ö a;g;ÿm( 6
a=e]ÿ ivt( =e]iÖ vd'Ö Áp[;$ô ( s p[iw tÿ =e]iÖ vd;nu≤ÿ x∑" )
Eût√w .Ö{mÿnx ûu ;sÿnSyoôt ßuiû t' …vÿNdTyÔôsIn;ÿm( 7
aô¥de ûu p[;,Iôdmÿm…•ôm;h; åpIÿvtO o a/yNm;ôt u /ÿ" )
Emenÿ m;p j·rôm; yuv;ÿnmÖ he¬ ÿ nô ( vsu"ÿ sumû n;ÿ b.Uv 8
Eût;inÿ .Ö{; k¡lx i£y;mÖ k⁄®≈¡ v,ô ddÿto mÖ`;inÿ )
d;ôn î√oÿ m`v;nÖ" so aÿSTvôy' cô somoÿ ˙ûid y' …b.ÿ…mR 9
a∑moå?y;y"
) v0 1-29 )
˝33ã ]yiS]'x' sUˇ_m(
˝1-9ã nvcRSy;Sy sUˇ_SywlWU " kvW AiW" ) ˝1ã p[qmcoR ivêe dev;"á
˝2-3ã i√tIy;tOtIyyo·rN{"á ˝4-5ã ctuqIRpçMyoS];sdSyvSy k⁄®≈v,Sy
d;nStuit"á ˝6-9ã Wœ‰;idctsO,;ç mw];it…q®pm≈v; devt;" ) ˝1ã
p[qmcR≤S]∑upá( ˝2-3ã i√tIy;tOtIyyo" p[g;q" ˝i√tIy;y; bOhtIá tOtIy;y;"
675
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

stobOhtIãá ˝4-9ã ctuQy;RidtOc√ySy c g;y]I zNd;'…s


p[ m;ÿ yuyju e[ p[yÖ ju oô jn;ÿn;'ô vh;ÿ…m Sm pUWû ,ômNtÿr,e )
ivêeÿ devÖ ;soô a/ô m;mÿr=n( du"û x;surû ;g;ôiditô `oWÿ a;sIt( 1
s' m;ÿ tpNTyô….tÿ" sôpàIÿ·rvÖ pxÿvR " )
in b;ÿ/teÖ amÿitnÖ¶R t;ô jsuvû nRe R vevÿ Iyte mÖit" 2
mUWoô n ≤xôXn; Vyÿd≤Nt m;ô?yÿ" Stoôt;r'ÿ te xt£to )
sô’t( su noÿ m`v…•N{ mO¬yô ;å/;ÿ ipôtve ÿ no .v 3
k⁄®û ≈Ö vÿ,m;vO…,ô r;j;ÿnÖ' ];sÿdSyvm( ) m'ihÿœ' v;ô`t;ômiO Wÿ" 4
ySyÿ m; hÖ·rtoô rqeÿ itôßo vhÿ≤Nt s;/uyû ; ) Stvwÿ sôhßÿd≤=,e 5
ySyô p[Sv;ÿdsoô …grÿ ¨pÖm≈ÿvs" ipôt"u ) =e]Ö' n rù<vmUcû Wu ÿe 6
a…/ÿ pu]opm≈voô np;ÿ‚Nm];itqe·rih ) ipôt∑u ÿe a‚Sm v≤Ndôt; 7
ydIxIÿy;ômtO ;ÿn;mutû v;ô mTy;ÿn‹ ;m( ) jIveiÖ dNmô`v;ô mmÿ 8
n devÖ ;n;ômitÿ v[tÖ ' xôt;Tm;ÿ côn jIÿvit ) tq;ÿ yujû ; iv v;ÿvtO e 9
˝34ã ctuiS]'x' sUˇ_m(
1Ã -14ã ctudxR cRSy;Sy sUˇ_SywlWU " kvWo m*jv;n=o v; AiW" ) ˝1á 7á 9á
12ã p[qm;s¢mInvmI√;dxIn;mOc;m=;"á ˝2-6á 8á 10-11á 14ã
i√tIy;idpç;n;m∑mIdxMyek;dxIctudx R In;ç;=iktvinNd;á ˝13ã
]yodXy;í ’iWdevR t;" ) ˝1-6á 8-14ã p[qm;idW@éc;m∑My;ids¢;n;ç
i]∑upá( ˝7ã s¢My;í jgtI zNdsI
p[;vô pÖe ; m;ÿ bOhtÖ o m;ÿdy≤Nt p[v;tejÖ ; î·rÿ,ôe vvOtRÿ ;n;" )
somÿSyev m*jvÖtSyÿ .Ö=o …vô.Idÿkoô j;gO…ÿ vômÁR mÿ Cz;n( 1
n m;ÿ …mmeqô n …jÿhI¬ EûW; ≤xôv; s≤%ÿ>y ¨Öt mÁÿm;sIt( )
aô=Sy;ôhmek ÿ pÖrSyÿ hetÖ ornuvÿ t[ ;ômpÿ j;ôy;mÿro/m( 2
√πi∑ÿ êô≈rU pÿ j;ôy; ®¡,≤ıô n n;ÿ…qôto …vÿNdte m…@Rtô ;rÿm( )
aêÿSyevÖ jrÿtoô vò‰¡Syô n;h' …vÿNd;…m iktÖvSyô .ogÿm( 3
aôNye j;ôy;' p·rÿ mOxNTySyô ySy;gO/ÿ √ô dπ nÿ e v;ôJy1ÿ=û " )
ipôt; m;ôt; .[;tÿr Enm;ÛûnR j;ÿnImoô nyÿt; bÖımetÖ m( 4
yd;ôdI?yeô n dÿivW;<ye…." pr;ôyŒoåvÿ hIyeÖ s≤%ÿ>y" )
Nyu¢ÿ ;í bÖ.v[ oô v;côm£¡tÖ\ EmIdeWÿ ;' in„’ût' j;ô·r,Iÿv 5
676
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

sô.;meiÿ t iktÖv" pOCû zm;ÿno je„ô y;mIitÿ tÖNv;ô3ûÿ xUxj¡ë ;n" )


aô=;soÿ aSyô iv itÿr≤Ntô k;m'ÿ p[itôdIVneô d/ÿtÖ a; ’ût;inÿ 6
aô=;sô îdÿï≤û xnoÿ intoôidnoÿ inô’Tv;ÿnSÖ tpÿn;St;p…yô„,vÿ" )
k⁄mû ;ôrde„ÿ ,;ô jyÿt" punhÖ ,R oô m?v;ô s'pˇÿO _;" iktÖvSyÿ bÖh,R ;ÿ 7
i]ôpçÖ ;ôx" £°ÿ¬itô v[;tÿ EW;' devÖ îÿv s…vôt; sôTy/ÿm;R )
¨ÖgS[ yÿ …cNmôNyveÖ n; nÿmNteô r;j;ÿ …cde>yoô nmÖ ît( ’¡,oit 8
nIôc; vÿtNR t ¨Öp·rÿ Sf⁄rNTyhÖSt;soô hStÿvNt' shNte )
idôVy; a©;ÿr;ô î·rÿ,ôe Nyu¢ÿ ;" xIôt;" sNtoô ˙dÿyÖ' indÿhR ≤Nt 9
j;ôy; tÿPyte iktÖvSyÿ hIôn; m;ôt; pu]û Syô crÿt"Ö Kvÿ æSvt( )
Aô,;ôv; …b>yôınÿ…môCzm;ÿnoô åNyeW;ômStômpu Ö nˇ_¡mie t 10
≤S]y'ÿ ÎûÇ;yÿ iktÖv' tÿt;p;ôNyeW;'ÿ j;ôy;' su’t¡ ' cô yoinÿm( )
pUvû ;ô ‹ º aê;ÿn( yuyjûu e ih bÖ.nU[ ( Tso aô¶re Nteÿ vOWl
Ö " pÿp;d 11
yo vÿ" sen;ônImÿhR tÖ o gÖ,Syô r;j;ô v[;tÿSy p[qmô o bÖ.vU ÿ )
tSmwÿ ’,o…mô n /n;ÿ ®,æ?mô dx;ôh' p[;cIôStÎût' vÿd;…m 12
aô=mw ;R dIÿVy" ’ûiW…mt( ’¡WSv …vôˇe rÿmSv bÖ¸ mNyÿm;n" )
t]Ö g;vÿ" iktvÖ t]ÿ j;ôy; tNmeô iv cÿ∑e s…vôt;ymÖy"R 13
…mô]' ’¡,?u v'ô %luÿ mO¬ û t;ÿ noô m; noÿ `oôr,e ÿ crt;ô…. /O„û ,u )
in voô nu mÖNyu…vÿx R t;ômr;ÿitrùNyo bÿ.,ûU[ ;' p[…sÿt*ô NvÿStu 14
˝35ã pçi]'x' sUˇ_m(
˝1-14ã ctudxR cRSy;Sy sUˇ_Sy /;n;ko lux AiW" ) ivêe dev; devt;" )
˝1-12ã p[qm;id√;dxc;| jgtIá ˝13-14ã ]yodxIctudXR yoí i]∑up( zNdsI
abu/ÿ m[ ûu Ty îN{ÿvNto aô¶yoô Jyoitô.rR Nÿ t ¨ÖWsoô Vyuiÿ ∑Wu )
mÖhI ¥;v;ÿp…O qôvI cetÿ t;ômpoô å¥; devÖ ;n;ômvÖ a; vO,ÿ Imhe 1
idôvSpO…ÿ qôVyorvÖ a; vO,ÿ Imhe m;ôtnø ( ‚TsN/Unû ( pvÿtR ;HzyÖ,R ;vÿt" )
aôn;ôg;ôSTv' sUymRÿ Wûu ;sÿmImhe .Ö{' somÿ" suv;ôno aô¥; ’¡,otu n" 2
¥;v;ÿ no aô¥ pO…ÿ qôvI an;ÿgso mÖhI ];ÿyte ;' su…vôt;yÿ m;ôtr;ÿ )
¨ÖW; ¨ÖCzNTypÿ b;/t;mÖ`' SvôSTy1ÿ…û ¶' sÿ…m/;ônmIÿmhe 3
îûy' nÿ ¨Öß; p[q¡ mô ; sudÿ VÖe y'ÿ revù t( sôin>yoÿ revù tIô VyuCÿ ztu )
a;ôre mÖNyu' du…ÿ vôdR ]ÿSy /Imih SvôSTy1ÿ…û ¶' sÿ…m/;ônmIÿmhe 4
677
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

p[ y;" …sßÿtÖe sUySRÿ y rù‚Xm….ôJyoRitô.rR Nÿ tI®ÖWsoô Vyuiÿ ∑Wu )


.Ö{; noÿ aô¥ ≈vÿsôe VyuCÿ zt SvôSTy1ÿ…û ¶' sÿ…m/;ônmIÿmhe 5
aônmÖ Iôv; ¨ÖWsô a; cÿrNtu nÖ ¨dÖ¶yoÿ …jht;'ô JyoitÿW; bOhû t( )
a;yu=ÿ ;t;mÖ…ên;ô tUt…ÿu j'ô rq'ÿ SvôSTy1ÿ…û ¶' sÿ…m/;ônmIÿmhe 6
≈eœÿ' no aô¥ sÿivtÖvrR <ÿe y' .;ôgm; suvÿ Ö s ih rÿà/Ö ; a…sÿ )
r;ôyo jinÿ]I' …/ôW,;ômpu ÿ b[vu e SvôSTy1ÿ…û ¶' sÿ…m/;ônmIÿmhe 7
ippÿtRu m;ô tÎûtSyÿ p[vÖ ;cÿn' devÖ ;n;'ô yNmÿn„ûu y;ô3ûÿ amÿNmih )
ivê;ô îduß û ;" Sp¬üdiÿe tô sUy"Rÿ SvôSTy1ÿ…û ¶' sÿ…m/;ônmIÿmhe 8
aô√WÖπ o aô¥ bÖihRW"Ö StrIÿm…,ô g[;V,;'ô yogeÖ mNmÿn"Ö s;/ÿ Èmhe )
a;ôidôTy;n;'ô xmÿ…R ,ô Sq; .urÿ <y…s SvôSTy1ÿ…û ¶' sÿ…m/;ônmIÿmhe 9
a; noÿ bÖihR" sÿ/mô ;deÿ bOhû i∂ûiv devÖ ;\ Èÿ¬π s;ôdy;ÿ sô¢ hotønÿ ( )
îN{'ÿ …mô]' v®¡,' s;ôtyeÖ .g'ÿ SvôSTy1ÿ…û ¶' sÿ…m/;ônmIÿmhe 10
t a;ÿidTy;ô a; gÿt; sôvtR ;ÿtye vO/û e noÿ yÖDmÿvt; sjoWs" )
bOhSÖ pit'ÿ pUWû ,ÿm…Ö ên;ô .g'ÿ SvôSTy1ÿ…û ¶' sÿ…m/;ônmIÿmhe 11
t•oÿ dev; yCzt supv[ ;côn' zôidRr;ÿidTy;" su.û r'ÿ nOpû ;Yyÿm( )
pêeÿ toôk;yÖ tnÿy;y jIôvseÿ SvôSTy1ÿ…û ¶' sÿ…m/;ônmIÿmhe 12
ivêeÿ aô¥ mÖ®toô ivêÿ ËôtI ivêeÿ .vNTvô¶yÖ" s…mÿı;" )
ivêeÿ no devÖ ; avÖs; gÿmNtuû ivêÿmStuû {…vÿ,ô' v;joÿ aôSme 13
y' devÿ ;ôsoåvÿqô v;jÿs;t*ô y' ];yÿ?veô y' ipÿpqûO ;Ty'h"ÿ )
yo voÿ gopIôqe n .ÖySyô vedÖ te Sy;ÿm devÖ vIÿtye tur;s" 14
˝36ã Wæ$(]x' ' sUˇ_m(
˝1-14ã ctudxR cRSy;Sy sUˇ_Sy /;n;ko lux AiW" ) ivêe dev; devt;" )
˝1-12ã p[qm;id√;dxc;| jgtIá ˝13-14ã ]yodxIctudXR yoí i]∑up( zNdsI
¨ÖW;s;ônˇ_;ÿ bOhtÖ I supû x e sÿ ;ô ¥;v;ô=;m;ô v®¡,o …mô]o aÿymRÖ ; )
îN{'ÿ ¸ve mÖ®tÖ" pvÿtR ;\ aôp a;ÿidôTy;n( ¥;v;ÿp…O qôvI aôp" Svÿ"ÿ 1
¥*íÿ n" pO…qôvI cô p[ctÿe s Aôt;vÿrI r=t;ômh' sÿ o ·rôW" )
m; du…ÿ vôdR ];ô inA≥i¡ tnR ÈxtÖ t∂ºvû ;n;ômvoÿ aô¥; vO,ÿ Imhe 2
ivêÿSm;•oô aidÿit" p;ôTv'hsÿ o m;ôt; …mô]Syô v®¡,Sy revù tÿ" )
Svÿv∆RÖ ‰oitÿrvOk û ˘ nÿxImihô t∂ºvû ;n;ômvoÿ aô¥; vO,ÿ Imhe 3
678
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

g[;v;ô vdÖ•pÖ r=;'…ÿ s se/tu du„û „v“‰'ô inA≥i¡ t'ô ivêÿmiÖ ],ÿm( )
a;ôidôTy' xmÿR mÖ®t;ÿmxImihô t∂ºvû ;n;ômvoÿ aô¥; vO,ÿ Imhe 4
EN{oÿ bÖihR" sIdÿtûu ipNvÿt;ô…m¬;ô bOhSÖ pitô" s;mÿ….A≥Kô vo aÿctR u )
supû k Ö[ tôÉ ' jIôvseô mNmÿ /Imihô t∂ºvû ;n;ômvoÿ aô¥; vO,ÿ Imhe 5
idô…vôSpOxÿ' yÖDmÖSm;k¡m…ên; jIôr;?vÿr' ’,ut' suªû …mô∑yeÿ )
p[;cô Inÿr‚Xmôm;Ûÿt' `Otû ne Ö t∂ºvû ;n;ômvoÿ aô¥; vO,ÿ Imhe 6
¨pÿ ◊ye suhû v'Ö m;®¡t' gÖ,' p;ÿvk Ö mO„û v' sô:y;yÿ x'.ô vu mÿ ( )
r;ôySpoW'ÿ s*≈vÖs;yÿ /Imihô td( devÖ ;n;ômvoÿ aô¥; vO,ÿ Imhe 7
aôp;' pe®¡˘ jIôv/ÿNy' .r;mhe dev;ôVy'ÿ suhû vÿm?vrù…≈yÿm( )
surû ‚ù Xm' somÿ…m≤N{ôy' yÿmImihô td( devÖ ;n;ômvoÿ aô¥; vO,ÿ Imhe 8
sônme Ö tt( susÿ iô nt;ÿ sôinTvÿ….vÖyR ' jIôv; jIôvpu]ÿ ;ô an;ÿgs" )
b[˜Ö iô √Woô iv„vôgne oÿ .rertÖ td( devÖ ;n;ômvoÿ aô¥; vO,ÿ Imhe 9
ye Sq; mnoÿy…RÖ Dy;ôSte Íÿ,otnÖ y√oÿ dev;ô ÈmÿhÖe t∂ÿd;tn )
jw]Ö' £tuÿ' r…yôm√«ôrvÖ¥xôStd( devÖ ;n;ômvoÿ aô¥; vO,ÿ Imhe 10
mÖhdÖ¥ mÿhtÖ ;m; vO,ÿ ImÖhe åvoÿ devÖ ;n;'ÿ bOhtÖ ;mÿnvÖ ,R ;ÿm( )
yq;ô vsuÿ vIôrj;ÿtÖ' nx;ÿmhwÖ td( devÖ ;n;ômvoÿ aô¥; vO,ÿ Imhe 11
mÖho aô¶"e sÿ…m/;ônSyô xmÖ<R yn;ÿg; …mô]e v®¡,e SvôStyeÿ )
≈eœÿº Sy;m s…vôt"u svIÿminô td( devÖ ;n;ômvoÿ aô¥; vO,ÿ Imhe 12
ye sÿ…vôt"u sôTysÿvSyô ivêeÿ …mô]Syÿ v[tÖ e v®¡,Sy devÖ ;" )
te s*.ÿg' vIôrvÖÌomÖd“oô d/;ÿtnÖ {…vÿ,' …cô]mÖSme 13
sô…vôt; pÖí;t;ÿt( s…vôt; purû St;ÿt( s…vôtoˇôr;ˇ;ÿt( s…vôt;/ôr;ˇ;ÿt( )
sô…vôt; nÿ" suvtu sôvtR ;ÿit' s…vôt; noÿ r;st;' dIô`mR ;yu"ÿ 14
˝37ã s¢…]'x' sUˇ_m(
˝1-12ã √;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy s*yoRå….tp; AiW" ) sUyoR devt; ) ˝1-9á
11-12ã p[qm;idnvc;Rmk e ;dxI√;dXyoí jgtIá
˝10ã dxMy;í i]∑up( zNdsI
nmoÿ …mô]Syô v®¡,Syô c=ÿse mÖho devÖ ;yÖ tÎût' sÿpyRt )
dUrû Îùe xeÿ devÖ j;ÿt;y kÉtô veÿ idôvSpu]û ;yÖ sUy;ÿy‹ x'st 1
s; m;ÿ sôTyo·ˇ_ô" p·rÿ p;tu …vôêtoô ¥;v;ÿ cô y]ÿ tÖtnÖ•h;ÿin c )
679
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

ivêÿmNÖ y…• …vÿxteÖ ydejiÿ t …vôê;h;poÿ …vôê;hodeiÿ tô sUy"Rÿ 2


n teÖ adevÿ " p[iÖ dvoô in v;ÿsteÖ ydetÿ xÖ …e .ÿ" ptÖrw rÿqyô …R sÿ )
p[;cô InÿmNÖ ydnuÿ vtRtÖe rjô ¨dÖNyenÖ JyoitÿW; y;…s sUyR 3
yenÿ sUyRÖ JyoitÿW;ô b;/ÿsôe tmoô jgÿ∞ô ivêÿmiu dôyiWÿR .;ônnu ;ÿ )
ten;ôSmi√ê;ôminÿr;ômn;ÿ¸itômp;mIÿv;ômpÿ du„û „v“‰'¡ suv 4
ivêÿSyô ih p[ie Wÿtoô r=ÿ…s v[tÖ mhe¬ ÿ y•u∞û rÿ…s Svô/; anuÿ )
ydÖ¥ Tv;ÿ sUyoRpbÖ v[ ;ÿmhwÖ t' noÿ devÖ ; anuÿ m'sIrtÖ £tumÿ ( 5
t' noô ¥;v;ÿp…O qôvI t•Ö a;pÖ îN{ÿ" Í<vNtu mÖ®toô hv'Ö vcÿ" )
m; xUnÿe .UmÖ sUySRÿ y s'Îô ≤xÿ .Ö{' jIvÿNto jrù,;mÿxImih 6
…vôê;h;ÿ Tv; sumû nÿs" sucû =ÿs" p[jÖ ;vÿNto anmIôv; an;ÿgs" )
¨Ö¥Nt'ÿ Tv; …m]mho idôvie dÿvÖe JyoGjIôv;" p[itÿ pXyem sUyR 7
mihô Jyoitô…bR.t¡[ ' Tv; ivc=,ô .;SvÿNt'ô c=uWÿ e c=uWÖe myÿ" )
a;ôrohÿNt' bOhtÖ " p;jÿsSô p·rÿ vÖy' jIôv;" p[itÿ pXyem sUyR 8
ySyÿ teÖ ivê;ô .uvnÿ ;in kÉtô nu ;ô p[ certÿ Öe in cÿ …vôxNteÿ aôˇ_⁄….ÿ" )
aôn;ôg;ôSTvenÿ h·rkÉx sUyû ;Råˆ;ÿˆ; noô vSyÿs;vSyôsoidÿih 9
x' noÿ .vÖ c=ÿs;ô x' noô aˆ;û x' .;ônnu ;ô x' ihôm; x' `O,û ne ÿ )
yq;ô xm?vôHzmsÿd( duroô,e tt( sUyÿ RÖ {…vÿ,' /eih …cô]m( 10
aôSm;k˘¡ dev; ¨Ö.y;ÿyÖ jNmÿnÖe xmÿR yCzt i√ôpdeÖ ctu„ÿ pde )
aôdt( ipbÿdjûU yR mÿ ;nÖm;≤xÿtÖ' tdÖSme x' yorÿrpù o dÿ/;tn 11
y√oÿ dev;í’ûm …jô◊y;ÿ gu®û mnÿso v;ô p[ytÿu I devhÖ ¬ e nÿ m( )
ar;ÿv;ô yo noÿ aô…. duCÿ z⁄n;ôyteÖ t‚Smôn( tdenoÿ vsvoô in /etÿ n 12
˝38ã a∑;i]'x' sUˇ_m(
˝1-5ã pçcRSy;Sy sUˇ_Sy mu„kv;inN{ AiW" ) îN{o devt; ) jgtI zNd"
aô‚Smn( nÿ îN{ pOTsutû * yxÿSvitô ≤xmIÿvitô £Ndÿ…sô p[;vÿ s;ôtyeÿ )
y]Ö goW;ÿt; /OiWôtWe ÿu %;ôidWuû iv„vôk™ ptÿ≤Nt idô¥voÿ nOWû ;Áºÿ 1
s nÿ" =umû Nt'ô sdÿnÖe VyU,ÿ iRu hô goaÿ,sR ' rù…y…mÿN{ ≈ôv;Yyÿm( )
Sy;mÿ teÖ jyÿt" x£ meiÖ dnoô yq;ÿ vÖymuXû m…sô t√ÿso ’…/ 2
yo noô d;sô a;yoÿR v; pu®∑ëtè ;ådevÿ îN{ yu/û yeÖ …ckÉt¡ it )
aôSm;….ÿ∑e suWû h;ÿ" sNtuû x]ÿvSÖ Tvy;ÿ vÖy' t;n( vÿnyu ;m s'gmÖ e 3
680
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

yo dÖ.…e[ .ôhVR yoô yíô .U·rÿ….ôyoR aô.IkÉ¡ v·rvoôiv•OWû ;Áºÿ )


t' …vÿ%;ôde s≤òÿm¥Ö ≈utû ' nrÿmvÖ ;Rç…ô mN{ômvÿse kr;mhe 4
SvôvjO ô' ih Tv;mÖh…mÿN{ xë≈è v;ÿn;nudû ' vOWÿ . r/[cô odÿnm( )
p[ muçÿ Svô p·rô k⁄Ts;ÿidôh; gÿihô ikmuû Tv;v;ÿn( mu„û kyoÿbı RÖ a;ÿste 5
˝39ã EkoncTv;·r'x' sUˇ_m(
˝1-14ã ctudx
R cRSy;Sy sUˇ_Sy k;=IvtI `oW; AiWk; ) a…ên* devte )
˝1-13ã p[qm;id]yodxc;| jgtIá ˝14ã ctudXR y;í i]∑up( zNdsI
yo v;'ô p·rÿJm; suvû dO …ÿ ên;ô rqoÿ doôW;muWû ;soô hVyoÿ hÖiv„mÿt; )
xôêˇô mô ;sôStmuÿ v;…môd' vÖy' ipôtnu R n;mÿ suhû v'ÿ hv;mhe 1
coôdyÿt' sUnû tO ;ô" ipNvÿtÖ' …/yÖ ¨t( pur/ÿ' IrIryt'Ö tduXÿ m…s )
yÖxs'ÿ .;ôg' ’¡,tu ' no a…ên;ô som'Ö n c;®˘¡ mÖ`vÿTsu nS’tm( 2
aôm;ôjru …ÿ í∫vqo yuvû ' .goÿ ån;ôxo…íÿd…vôt;r;ÿpmÖ Syÿ …ct( )
aôN/Syÿ …c•;sTy; ’ûxSyÿ …c¥uvû ;…md;ÿ¸….ôWR j;ÿ ®ÖtSyÿ …ct( 3
yuvû ' Cyv;ÿn' sôny'Ö yq;ô rq'ô punyÖ vRu ;ÿn' côrq;ÿy t=qu" )
in∑*ôGr‰mUhÿ qurdù >( ySp·rô ivêet( t; v;'ô svÿnWe u p[vÖ ;Cy;ÿ 4
purû ;ô,; v;'ÿ vIôy;ô3‹ ûÿ p[ b[v¡ ;ô jne åqoÿ h;squ….ôWR j;ÿ myoô.vu ;ÿ )
t; v;'ô nu nVy;ôvvÿse kr;mheÖ åy' n;ÿsTy;ô ≈dÖ·ryRq;ô d/ÿt( 5
îûy' v;ÿm◊º Í,utû ' meÿ a…ên; pu]û ;yevÿ ipôtr;ô mÁ'ÿ ≤x=tm( )
an;ÿipôrD;ÿ asj;ôTy;mÿit" purû ; tSy;ÿ aô….xÿSterô vÿ SpOtm( 6
yuvû ' rqenÿ ivmÖd;yÿ xëNè ?yuvÖ' NyUhÿ qu" pu®…mô]Syô yoWÿ,;m( )
yuvû ' hv'ÿ v…/[mTÖ y; aÿgCzt' yuvû ' suWiÿu t' c£qu"û pur/ÿ' ye 7
yuvû ' ivp[S¡ y jrù,;mupÿ yÖe Wu "Ö pun"ÿ kôlre ’ ÿ ,utÖ' yuv√Ö yÿ" )
yuvû ' vNdÿnmOXyôd;dudpÿU quyvRûu ' sô¥o …vôxp( l;ômte vÿ e ’q" 8
yuvû ' hÿ re.ù ' vOWÿ ,;ô guh;ÿ ihôtmudrÿw yt' mmOvû ;'smÿ …ên; )
yuvû mObû Isÿmtûu tÖ¢m]ÿyÖ aomÿNvNt' c£qu" sô¢vÿ/y[ e 9
yuvû ' êetô ' pedÖ veåÿ …êôn;ê'ÿ nÖv….ôv;Rjnÿw vR tÖ I cÿ v;ô…jnÿm( )
cô’Tú y'ÿ ddqu{;RvyÖ Tsÿ%ô' .g'Ö n nO>yoô hVy'ÿ myoô.vu mÿ ( 10
n t' r;ÿj;n;vidteÖ k⁄tíÿ nô n;'hoÿ aXnoit du·rôt' nik¡.yRÖ m( )
ymÿ…ên; suhv; ®{vtRnI purorùq' ’¡,qûu " pà‰;ÿ sôh 11
681
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

a; tenÿ y;t'Ö mnÿsoô jvIÿys;ô rq'ô y' v;ÿm.ûO vÿí£ ô r⁄ …ÿ ên; )


ySyô yogeÿ duihôt; j;yÿte idôv ¨Ö.e ahÿnI suiû dneÿ …vôvSvÿt" 12
t; vÖitRy;ÿt‹ ' jôyWu ;ô iv pvÿtR mÖ ipÿNvt' xôyveÿ /enô mu …ÿ ên; )
vOkS¡ y …cô√itÿk R ;mÖNtr;ôSy;ÿ¥vûu ' xcIÿ….g[…R sôt;mÿmçu tm( 13
Eût' v;'ô Stomÿm…ên;vkôm;Rt=ÿ ;mÖ .Ogvÿ oô n rqÿm( )
Nyÿm=O ;mÖ yoWÿ,;'ô n myeRÖ inTy'ô n sUnû 'u tnÿyÖ' d/;ÿn;" 14
˝40ã cTv;·r'x' sUˇ_m(
˝1-14ã ctudx
R cRSy;Sy sUˇ_Sy k;=IvtI `oW; AiWk; ) a…ên* devte )
jgtI zNd"
rq'ô y;Nt'ô k⁄hÖ ko hÿ v;' nr;ô p[itÿ ¥umû Nt'ÿ su…vôt;yÿ .UWit )
p[;tô yÖ ;Rv;ÿ,' …vô>v'ÿ …vôx…e vÿxôe vStoÿvSR toôvhR mÿ ;n' …/ôy; x…mÿ 1
k⁄hÿ æSvd( doôW; k⁄hÖ vStoÿr…ù ên;ô k⁄h;ÿ….ipôTv' k¡rtÖ" k⁄hoÿWtu" )
ko v;'ÿ xyu]û ; …vô/vevÿ devÖ r'ù my|Ö n yoW;ÿ ’,ute sô/Sqô a; 2
p[;tô jÿrR qe e jrù,ve Ö k;pÿy;ô vStoÿvSR toyRjtô ; gÿCzqo gOhû m( )
kSyÿ ?vôß; .ÿvqô" kSyÿ v; nr; r;jpu]û ve Ö svÖn;vÿ gCzq" 3
yuvû ;' mOgû ve ÿ v;rù,; mOgÿ <Ö yvoÿ doôW; vStoÿhiRÖ vW;ô in ◊ÿy;mhe )
yuvû ' ho];ÿmtO qûu ; ju◊tÿ e nÖrWe Ö' jn;ÿy vhq" xu.SptI 4
yuvû ;' hÖ `oW;ô pyÿ…R ên; yÖtI r;Dÿ Ëce duihôt; pOCû zπ v;'ÿ nr; )
.Utû ' meÖ aˆÿ ¨Öt .Utÿ mÖˇ_ve åê;ÿvte rù…qneÿ xˇ_ômvÿtR e 5
yuvû ' kôvI œÖ" pyÿ…R ên;ô rq'ô ivxoô n k⁄Tsoÿ j·rôtnu x Rÿ ;yq" )
yuvû ohÖR m=;ô pyÿ…R ên;ô m?v;ôs; .ÿrt in„’ût' n yoWÿ,; 6
yuvû ' hÿ .uJû yu' yuvû mÿ…ên;ô vx'ÿ yuvû ' ≤xôÔ;rÿmx ûu n;ômpu ;ÿrqu" )
yuvû o rr;ÿv;ô p·rÿ sô:ym;ÿste yuvû orùhmvÿs; suªû m; cÿkÉ 7
yuvû ' hÿ ’ûx' yuvû mÿ…ên; xôy'u yuvû ' …vô/Nt'ÿ …vô/v;ÿm®u „yq" )
yuvû ' sôin>yÿ" StônyÿNtm…êôn; åpÿ v[jÖ mU,ÿ qRu " sô¢;Syÿm( 8
jinÿ∑Ö yoW;ÿ pÖtyÿt( knInÖko iv c;®¡hn( vIô®/oÿ d'sÖ n;ô anuÿ )
a;Smwÿ rIyNte invÖnve Ö …sN/ÿvoô åSm; aˆeÿ .vitô tt( pÿitTvônm( 9
jIôv' ®¡d≤Ntô iv mÿyNte a?vôre dIô`;Rmnuû p[…sÿit' dI…/yunû rR "ÿ )
v;ôm' ipôt>O yoô y îûd' sÿm·e rôre myÖ" pitÿ>yoô jnÿy" p·rô„vjeÿ 10
682
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

n tSyÿ ivµô tduû Wu p[ voÿctÖ yuv;ÿ hÖ y¥uvÿ TÖ y;" =eitô yoinÿWu )


ip[yô o≤ßÿySy vOW.Ö Syÿ reiù tnoÿ gOhû ' gÿmme ;…ên;ô tduXÿ m…s 11
a; v;ÿmgn( TsumiÖ tv;ÿ…‹ jnIvsUû Nyÿ…ên; ˙ûTsu k;m;ÿ ay'st )
a.Utÿ ' goôp; …mÿqnûu ; xë.¡ SptI ip[yô ; aÿyMRÖ ,o duy;\‹ÿ axImih 12
t; mÿNds;ôn; mnuWÿ o duroô, a; /ôˇ' rù…y' sôhvIÿr' vcôSyveÿ )
’ût' tIôq| supÿ p[ ;ô,' xë.¡ SptI Sq;ô,'u pÿqœôe ;mpÿ dumiRÖ t' hÿtm( 13
Kvÿ æSvdÖ¥ k¡tmÖ ;Svô…ên;ÿ …vô=u dÖß; m;ÿdyete xë.è SptIÿ )
k È'û in yemÿ e ktÖmSyÿ jGmtuiû vRpS¡[ y v;ô yjÿm;nSy v; gOhû m( 14
˝41ã EkcTv;·r'x' sUˇ_m(
˝1-3ã tOcSy;Sy sUˇ_Sy `*Wey" suhSTy AiW" ) a…ên* devte )
jgtI zNd"
sôm;ônmuû Ty' pu®ÿ ÙûtmuKû Qy'1ûÿ rq'ÿ i]cô£˘ svÿn;ô ginÿGmtm( )
p·rÿJm;n' ivdÖQy'ÿ suv·ûO ˇ_….ÿvyRÖ ' Vyu∑ÿ ; ¨ÖWsoÿ hv;mhe 1
p[;tô yÖ jRu ÿ' n;sôTy;…/ÿ itœq" p[;tÖy;Rv;ÿ,' m/uvû ;hÿnÖ' rqÿm( )
ivxoô yenÖ gCzÿqoô yJvÿrInRr; k°ôr…e íÿ¥Dô ' hotOmÿ Ntm…ên; 2
aô?vôyu| v;ô m/upÿ ;…,' suhû STyÿm…Ö ¶/'ÿ v; /Otû dÿ=ô' dmUnÿ sm( )
ivp[S¡ y v;ô yt( svÿn;inô gCzôqo åtÖ a; y;ÿt' m/upû ye mÿ …ên; 3
˝42ã i√cTv;·r'x' sUˇ_m(
˝1-11ã Ek;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy;i©rs" ’„, AiW" ) îN{o devt; )
i]∑up( zNd"
aStevÿ Ö su p[t¡ rÖ ' l;yÖmSyôn( .UW…ÿ •vÖ p[ .ÿr;ô StomÿmSmw )
v;ôc; …vÿp;[ StrtÖ v;cÿmyÖ oR in r;ÿmy j·rtÖ" somÖ îN{ÿm( 1
dohenÿ Ö g;mupÿ ≤x=;ô s%;ÿyÖ' p[ boÿ/y j·rtj;ôr‹ …mN{ÿm( )
kox'ô n pU,û | vsunÿ ;ô NyO∑ÿ mÖ ; Cy;ÿvy m`Ödye ;ÿyÖ xUrmÿ ( 2
ikmÖ© Tv;ÿ m`vn( .oôjm;ÿÛ" ≤xxIôih m;ÿ ≤xxôy' Tv;ÿ Í,o…m )
a“ÿSvtIô mmÖ /IrÿStu x£ vsuiû vd'Ö .gÿ…môN{; .ÿr; n" 3
Tv;' jn;ÿ mmsôTye‚„vÿN{ s'tSq;ôn; iv ◊ÿyNte smIôkÉ )
a];ô yujÿ' ’,utÖe yo hÖiv„m;ôn( n;suNÿ vt; sô:y' vÿi∑ô xUr"ÿ 4
683
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

/n'Ö n SpôN{' bÿÛl û ' yo aÿSmw tIôv;[ n( Tsom;\ÿ a;sunû oitô p[ySÿ v;n( )
tSmwô x]Unÿ ( Tsutû k
u ;ÿn( p[;tô rˆoû in Sv∑^;nÿ ( yuvû itô h≤Ntÿ vO]û m( 5
y‚Smÿn( vÖy' dÿ…/ôm; x's…ô mN{eô y" ≤xô≈;yÿ mÖ`v;ô k;mÿmSÖ me )
a;ôr;≤∞ôt( sn( .ÿyt;mSyô x]uNû yÿSR mw ¥uªû ; jNy;ÿ nmNt;m( 6
a;ôr;Cz]umû pÿ b;/Sv dUrû mugû o[ y" xMbÿ" pu®ÙtÖ tenÿ )
aôSme /eiÿ hô yvÿmÌÖ omÿidN{ ’û/I …/y'ÿ j·rô]e v;jÿrà;m( 7
p[ ymÖNtvOWRÿ sôv;soô aGmÿn( tIôv;[ " som;ÿ bÛûl;Nt;ÿsô îN{ÿm( )
n;hÿ d;ôm;n'ÿ mÖ`v;ô in y'sÿ …ô • suNÿ vôte vÿhitô .U·rÿ v;ômm( 8
¨Öt p[hÖ ;mÿitôdIVy;ÿ jy;it ’ût' yc(zv™ flè I …vÿ…cônoitÿ k;ôle )
yo devÖ k;ÿmoô n /n;ÿ ®,≤ıô s…mt( t' r;ôy; sOjÿ it Svô/;v;ÿn( 9
go….ÿ∑remù ;mÿit' durû ve ;'ô yvenÿ Ö =u/ÿ' pu®ÙtÖ ivê;ÿm( )
vÖy' r;jÿ…." p[qmô ; /n;ÿNyôSm;kÉn¡ vOjû nenÿ ; jyem 10
bOhSÖ pitÿn"RÖ p·rÿ p;tu pÖí;dutû oˇÿrSm;ôd/ÿr;d`;ôyo" )
îN{ÿ" purû St;ÿdtûu mÿ?yôto nÖ" s%;ô s≤%ÿ>yoô v·rÿv" ’,otu 11
ctuqoRånuv;k"
) sU0 43-60 )
˝43ã i]cTv;·r'x' sUˇ_m(
˝1-11ã Ek;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy;i©rs" ’„, AiW" ) îN{o devt; ) ˝1-9ã
p[qm;idnvc;| jgtIá ˝10-11ã dxMyek;dXyoí i]∑up( zNdsI
aCz;ÿ mÖ îN{'ÿ mÖtyÿ" SvôivRd"ÿ sô/I[ cIôivRê;ÿ ¨xôtIrÿnWU t )
p·rÿ „vjNteô jnÿyoô yq;ô pit'ô my|Ö n xëNè ?yu' mÖ`v;ÿnmUtû yeÿ 1
n `;ÿ Tvôi{gpÿ veit meÖ mnÖSTve ît( k;m'ÿ pu®Ùt ≤x≈y )
r;jevÿ dSmô in WÖdoå…/ÿ bÖihR„yô‚Smn( Tsu someåÿ vÖp;nÿmStu te 2
…vôWvûU iO dN{oô amÿt®e tÖ =u/û " s î{;ôyo mÖ`v;ô vSvÿ Èxte )
tSyeidôme p[v¡ ,Ö e sô¢ …sN/ÿvoô vyoÿ v/R≤Nt vOW.Ö Syÿ xë‚è „m,ÿ" 3
vyoô n vO=û ' supÿ l;ôxm;sÿdnÖ ( Tsom;ÿsô îN{'ÿ mÖ≤NdnÿímUWû dÿ" )
p[Ww ;ômnIÿkô˘ xvÿs;ô d…vÿ¥tu i√ôdt( Sv1ÿmû nR vÿ Öe Jyoitôr;yÿmR ( 4
’ût' n êôflI iv …cÿnoitô devnÿ e s'vô g|Ö yNmô`v;ô sUyÖ| jyÿt( )
n tt( teÿ aôNyo anuÿ vIôyÿ| xkô• purÿ ;ô,o mÿ`vÖn( not nUtnÿ " 5
684
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

ivx'iÿ vx' mÖ`v;ô pyÿx R ;ytÖ jn;ÿn;'ô /en;ÿ avÖc;k¡x√ô Wé ;ÿ )


ySy;hÿ xô£" svÿWe ûu r<yÿitô s tIôv"w[ somw"ÿ shte pOtNyôt" 6
a;poô n …sN/umÿ …Ö . yt( sôm=ÿrnù ( Tsom;ÿsô îN{'ÿ k⁄Lû y; îÿv Óûdm( )
v/ÿ≤R Ntô ivp[;ô mhoÿ aSyô s;dÿnÖe yv'Ö n vOiû ∑idôVR yenÖ d;nunÿ ; 7
vOW;ô n £⁄ı û " pÿtyÖ{jô"Sv; yo aôypR àÿ Iôr’¡,oidôm; aôp" )
s suNÿ vôte mÖ`v;ÿ jIôrd;ÿnvÖ e å…vÿNdô∆‰oitômnR vÿ e hÖiv„mÿte 8
¨∆;ÿyt;' prùxJu yoRitÿW; sôh .Uyû ; AôtSyÿ sudû `u ;ÿ pur;,ôvt( )
iv roÿct;m®ÖWo .;ônnu ;ô xu…cô" Sv1ÿ,û R xë£ è ˘ xëx
¡ cu ItÖ sTpÿit" 9
go….ÿ∑remù ;mÿit' durû ve ;'ô yvenÿ Ö =u/ÿ' pu®ÙtÖ ivê;ÿm( )
vÖy' r;jÿ…." p[qmô ; /n;ÿNyôSm;kÉn¡ vOjû nenÿ ; jyem 10
bOhSÖ pitÿn"RÖ p·rÿ p;tu pÖí;dutû oˇÿrSm;ôd/ÿr;d`;ôyo" )
îN{ÿ" purû St;ÿdtûu mÿ?yôto nÖ" s%;ô s≤%ÿ>yoô v·rÿv" ’,otu 11
˝44ã ctuíTv;·r'x' sUˇ_m(
˝1-11ã Ek;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy;i©rs" ’„, AiW" ) îN{o devt; ) ˝1-3á
10-11ã p[qm;idtOcSy dxMyek;dXyoA≥coí i]∑upá( ˝4-9ã
ctuQy;RidtOc√ySy c jgtI zNdsI
a; y;ô‚TvN{ô" SvpÿitômdR ;ÿyÖ yo /mÿ,R ; tUtju ;ônStu…vÿ„m;n( )
p[TÖ vô=;ô,o aitô ivê;ô sh;'Sÿ yp;ôr,e ÿ mhÖt; vO„<yenÿ 1
suœû ;m;ô rqÿ" suyû m;ô hrIÿ te …môMy=ô vj[oÿ nOpteÖ g.ÿSt* )
xI.'ÿ r;jn( Tsupû q; y;ÿÁvû ;Rõ™ v/;ÿm‹ te pÖpWu oô vO„<y;ÿin 2
EN{ôv;hoÿ nOpû it'ô vj[b¡ ;¸mugû m[ gûu ;[ sÿSt…vôW;sÿ Enm( )
p[Tvÿ=s' vOW.Ö ' sôTyxë„¡ mômme Sÿ mô]; sÿ/mô ;doÿ vhNtu 3
Eûv; pit'ÿ {o,ôs;c'ô scetÿ smUjû "R SkôM.' /ô®,ô a; vOWÿ ;yse )
aojÿ" ’„vô s' gO.ÿ ;yÖ Tve aPysoô yq;ÿ kÉinôp;n;ÿ…môno vO/û e 4
gmÿ•SÖ me vsUNû y; ih x'…sÿW' Sv;ô≤xW'Ö .rùm; y;ÿih soô…mnÿ" )
TvmIÿ≤xWeÖ s;‚Sm•; sÿ‚Ts bÖihR„yÿn;/O„û y; tvÖ p;];ÿ…,ô /mÿ,R ; 5
pOqk ô ™ p[;yÿn( p[qmô ; devÖ ÙÿtyÖ o å’¡<vt ≈vÖSy;ÿin du∑û r;ÿ )
n ye xek ô y⁄ …RÖ Dy;'ô n;vÿm;ô®hÿmIômvRw te NyÿivxNtô kÉpyÿ " 6
Eûvvw ;p;ôgpÿre sNtu dU!û ‰o åê;ô yeW;'ÿ duyû jRu ÿ a;yuyjûu e[ )
685
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

îûTq; ye p[;guprÿ ùe s≤Ntÿ d;ôvneÿ pu û …,ô y]ÿ vÖynu ;ÿinô .ojÿn; 7
…gôrI\rj[;nô ( rejmÿ ;n;\ a/;ryÖd( ¥*" £¡NddÖNt·rÿ=;…, kopyt( )
sômIôcIône …/ôW,eô iv „k¡.;yitô vO„,ÿ" pIôTv; mdÿ ¨ÖKq;inÿ x'sit 8
îûm' …bÿ.…môR su’t¡ ' te aïûx' yen;ÿ®jÖ ;…sÿ m`vHzf;ô®jÿ" )
aô‚Smn( Tsu teÖ svÿne aSTvoôKy'ÿ sutû îû∑* mÿ`vn( boô?y;.ÿg" 9
go….ÿ∑remù ;mÿit' durû ve ;'ô yvenÿ Ö =u/ÿ' pu®ÙtÖ ivê;ÿm( )
vÖy' r;jÿ…." p[qmô ; /n;ÿNyôSm;kÉn¡ vOjû nenÿ ; jyem 10
bOhSÖ pitÿn"RÖ p·rÿ p;tu pÖí;dutû oˇÿrSm;ôd/ÿr;d`;ôyo" )
îN{ÿ" purû St;ÿdtûu mÿ?yôto nÖ" s%;ô s≤%ÿ>yoô v·rÿv" ’,otu 11
˝45ã pçcTv;·r'x' sUˇ_m(
˝1-12ã √;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy .;lNdno vTsip[Ai≥ W" ) a…¶devR t; )
i]∑up( zNd"
idôvSp·rÿ p[qmô ' jÿDe aô…¶rùSmd( i√ôtIy'Ö p·rÿ j;ôtvedÿ ;" )
tOtû IyÿmPÖ su nOmû ,;ô ajÿß…ô mN/;ÿn En' jrte Sv;ô/I" 1
…vôµ; teÿ a¶e ]e/Ö ; ]Öy;…,ÿ …vôµ; teÖ /;mÖ iv.Otÿ ; pu®]Ö ; )
…vôµ; teÖ n;mÿ prùm' guh;ô yi√ôµ; tmuTs'ô ytÿ a;jôgNqÿ 2
sôm{ûu e Tv;ÿ nOmû ,;ÿ aôPSv1ÿNû tnOcRû =;ÿ È/e idôvo aÿ¶Ö Ë/ÿn( )
tOtû Iyeÿ Tv;ô rjÿ…s tæSqôv;'smÿ pÖ ;mupû Sqeÿ mihôW; aÿv/Rn( 3
a£¡NddÖ…¶" Stônyÿ…•vÖ ¥*" =;m;ô re·rÿh√«ô®/ÿ" smÖÔn( )
sô¥o jÿD;ûno iv hI…môıo a:yôd; rodÿsI .;ônnu ;ÿ .;TyôNt" 4
≈Iô,;mudÿ ;ôro /ô®,oÿ ryIô,;' mÿnIôW;,;'ô p[;pÿ,R "ô somÿgop;" )
vsu"ÿ sUnû "u shÿso aôPsu r;j;ô iv .;ôTyg[¡ ¨ÖWs;ÿ…m/;ôn" 5
ivêÿSy kÉtô .u vRu nÿ Syô g.ÖR a; rodÿsI apO,;ô∆;yÿm;n" )
vIô¬÷ü …côdi{ÿm….nt( pr;ôyÔn;ô ydÖ…¶myÿjNtô pçÿ 6
¨Ö≤xk™ p;ÿvk Ö o aÿriù t" sumÿ /Öe ; mte„Rÿ vô…¶rùmtO oô in /;ÿ…y )
îyÿitR /Umû mÿ®WÖ ' .·rÿ.dÖ[ Cu z⁄£
û ,É ÿ xoô…cW;ô ¥;…mnÿ=n( 7
Îûx;ôno ®ÖKm ¨ÿ…vôyR ; Vyÿ¥*d( dumû WR mRÖ ;yu"ÿ …≈ôye ®¡c;ôn" )
aô…¶rùmtO oÿ a.vÖ√yoÿ….ôydR nÿe Ö' ¥*jônR yÿt( surû te ;ÿ" 8
ySteÿ aô¥ ’û,vÿ∫{xoce åpUpû ' devÿ `Otû vÿNtm¶e )
686
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

p[ t' nÿy p[trÖ ' vSyoô aCz;ôå…. suªû ' devÖ .ÿˇ_' yivœ 9
a; t' .ÿj s*≈vÖs„e vÿ¶ ¨ÖKq¨ÿKqô a; .ÿj xôSym;ÿne )
ip[yô " sUyRÿe ip[yô o aô¶; .ÿv;ôTyu∆;ôtne ÿ ….ôndÖd∆u inÿTvw" 10
Tv;mÿ¶Öe yjÿm;n;ô anuû ¥Un( ivê;ô vsuÿ d…/reù v;y;ÿ…‹ , )
Tvy;ÿ sôh {…vÿ,…môCzm;ÿn; v[jÖ ' gomÿNtmu≤û xjoô iv vÿv"u[ 11
aSt;ÿVyô…¶nÖrR ;' sux û ve oÿ vwê;nÖr AiWÿ….ô" somÿgop;" )
aô√WÖπ e ¥;v;ÿp…O qôvI Ûÿvme Ö dev;ÿ /ôˇ rù…ymÖSme suvû Irÿm( 12
aq;∑moå∑k"
p[qmoå?y;y"
) v0 1-30 )
˝46ã W$(cTv;·r'x' sUˇ_m(
˝1-10ã dxcRSy;Sy sUˇ_Sy .;lNdno vTsip[Ai≥ W" ) a…¶devR t; )
i]∑up( zNd"
p[ hot;ÿ j;ôto mÖh;n( nÿ.oôiv•OWû √;ÿ sIddÖp;mupû Sqeÿ )
d…/ôyoR /;…yô s teÖ vy;'…ÿ s yÖNt; vsUiÿ n iv/ôte tÿnpûU ;" 1
îûm' …vô/Ntoÿ aôp;' sô/Sqeÿ pÖx'ë n nÖ∑' pÖdrw nuÿ Gmn( )
guh;ô ctÿNtmu≤û xjoô nmoÿ….·rôCzNtoô /Ir;ô .Ogvÿ oåivNdn( 2
îûm' i]ôto .UyiRÿ vNdidôCzn( vw.ÿ vU sÖ o mU/û NR yfl‰;ÿy;" )
s xev/ÿO o j;ôt a; hÖMyeWR ûu n;….ôyvRu ;ÿ .vit rocônSyÿ 3
mÖN{' hot;ÿrmu≤û xjoô nmoÿ….ô" p[;ç'ÿ yÖD' netÖ ;rÿm?vôr;,;ÿm( )
…vôx;mÿ’<v•rùit' p;ÿvk Ö ˘ hÿVyôv;h'Ö d/ÿtoô m;nuWÿ We u 4
p[ .Ujû yR Nÿ t' mÖh;' …vÿpoô/;' mUrû ; amUrÿ ' purû ;' dÖm;R,mÿ ( )
nyÿNtoô g.|ÿ vÖn;' …/y'ÿ /uiû hR·rÿXm≈uû' n;v;ÿ,‹ ô' /nÿcmR ( 5
in pÖSTy;ÿsu i]ôt" Stÿ.yûU n( p·rÿvItoô yon*ÿ sIddÖNt" )
atÿ" s'gô >O y;ÿ …vôx;' dmUnÿ ;ô iv/ÿm,R ;yÖN]wrIÿyteÖ nøn( 6
aôSy;jr;ÿso dÖm;mÖ·r];ÿ aôcı R m¡À ;so aô¶yÿ" p;vÖk;" )
…êôtIôcyÿ" ê;ô];soÿ .ur<ù yvoÿ vnÖWdR oÿ v;ôyvoô n som;ÿ" 7
p[ …jô◊y;ÿ .rteÖ vepoÿ aô…¶" p[ vÖynu ;ÿinô cetsÿ ; pO…qôVy;" )
tm;ôyvÿ" xëcè yÿNt' p;vÖk˘ mÖN{' hot;ÿr' d…/reù y…jÿœm( 8
687
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

¥;v;ô ymÖ…¶' pO…ÿ qôvI jinÿ∑;ôm;pÖSTv∑;ô .Ogvÿ oô y' shoÿ…." )


Èû¬Nπ y'ÿ p[qmô ' m;ÿt·Ö rê;ÿ devÖ ;Stÿt=umû nR vÿ Öe yjÿ]m( 9
y' Tv;ÿ devÖ ; dÿ…/ôre hÿVyôv;h'ÿ pu®SÖ pOhoô m;nuWÿ ;soô yjÿ]m( )
s y;mÿ•¶e StuvtÖ e vyoÿ /;ô" p[ devÿ yÖ n( yÖxsô" s' ih pUvû IR" 10
˝47ã s¢cTv;·r'x' sUˇ_m(
˝1-8ã a∑cRSy;Sy sUˇ_Sy;i©rs" s¢guAi≥ W" ) vwk<⁄ # îN{o devt; )
i]∑up( zNd"
jôg>ûO m; teÖ d≤=ÿ,…mN{ô hSt'ÿ vsUyû voÿ vsupteÖ vsUnÿ ;m( )
…vôµ; ih Tv;ô gopÿit' xUrù gon;ÿmSÖ m>y'ÿ …cô]' vOW,ÿ ' rù…y' d;ÿ" 1
Sv;ôy/ûu ' Svvÿs' sunIôq' ctu"ÿ smu{' /ô®,'ÿ ryIô,;m( )
cô’Tú y'ô x'Sy'ô .U·rÿv;rmÖSm>y'ÿ …cô]' vOW,ÿ ' rù…y' d;ÿ" 2
subû ˜[ ;ÿ,' devÖ vÿNt' bOhû Ntÿm®ûu ˘ gÿ.Iôr' pOqû bu ›ÿu …mN{ )
≈utû A¡iWmugû m[ …ÿ .m;itôW;hÿmSÖ m>y'ÿ …cô]' vOW,ÿ ' rù…y' d;ÿ" 3
sôn√;ÿjô' ivp[v¡ Ir'ù t®¡]' /nÖSpOtÿ' xUxvèë ;'sÿ' sudû =ÿm( )
dÖSyuhû n'ÿ pU…û .Rd…ÿ mN{ sôTy-mÖSm>y'ÿ …cô]' vOW,ÿ ' rù…y' d;ÿ" 4
aê;ÿvNt' rù…qn'ÿ vIôrvÿNt' shÖ≤ß,'ÿ xôitn'Ö v;jÿ…mN{ )
.Ö{v[;tÿ Ö' ivp[v¡ Ir' SvôW;R-mÖSm>y'ÿ …cô]' vOW,ÿ ' rù…y' d;ÿ" 5
p[ sô¢gumÿ tûO /Iÿit' sum/Öe ;' bOhSÖ pit'ÿ mÖitrCz;ÿ …jg;it )
y a;ÿi©rùso nmÿsopÖs¥oô åSm>y'ÿ …cô]' vOW,ÿ ' rù…y' d;ÿ" 6
vnIÿv;noô mmÿ dUtû ;sô îN{'ô Stom;ÿír≤Nt sumtÖ I·rÿy;ôn;" )
˙ûidôSpOxoô mnÿs; vÖCym;ÿn; aôSm>y'ÿ …cô]' vOW,ÿ ' rù…y' d;ÿ" 7
yt( Tv;ô y;…mÿ dÖ≤ı t•ÿ îN{ bOhû Nt'ô =yÖmsÿmÖ' jn;ÿn;m( )
aô…. td( ¥;v;ÿp…O qôvI gO,ÿ It;-mÖSm>y'ÿ …cô]' vOW,ÿ ' rù…y' d;ÿ" 8
˝48ã a∑cTv;·r'x' sUˇ_m(
˝1-11ã Ek;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy vwk<⁄ # îN{ AiW" ) vwk<⁄ # îN{o devt; )
˝1-6á 8-9ã p[qm;idtOc√ySy;∑mInvMyoA≥coí jgtIá ˝7á 10-11ã
s¢mIdxMyek;dxIn;ç i]∑up( zNdsI
aôh' .uvÿ Ö' vsunÿ " pUVû yRSpitÿrhù ' /n;ÿinô s' jÿy;…mô xêÿt" )
688
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

m;' hÿvNte ipôtr'ù n jôNtvoô åh' d;ôxWu Öe iv .ÿj;…mô .ojÿnm( 1


aôh…mN{oô ro/oô v=oô aqÿv,R ‚S]ôt;yÖ g; aÿjnyÖmherÖ …/ÿ )
aôh' dSyu>ÿ yô" p·rÿ nOMû ,m; dÿde goô]; ≤x=ÿn( d/Iôce m;ÿt·Ö rêÿne 2
mÁ'û Tv∑;ô vj[m¡ t=d;yÖs' m…yÿ devÖ ;soÿåvOj•ô ipô £tumÿ ( )
mm;nIÿkô˘ sUySRÿ yev du∑û r'ù m;m;yÿ≤R Nt ’ûtne Ö kTvRnÿe c 3
aôhmetÖ ' gÖVyyÖmê‰'¡ pÖx'ë purÿ IôiW,'ô s;yÿknÉ ; ihrù<yyÿm( )
puÂ
û sôhß;ô in ≤xÿx;…m d;ôxWu Öe yNm;ô som;ÿs ¨ÖÆKqnoô amÿ≤NdWu" 4
aôh…mN{oôÿ nÖ pr;ÿ …jGyô îın'Ö n mOTû yveåvÿ tSqeô kd;ÿ côn )
somÖ…mNm;ÿ suNû vNtoÿ y;ct;ô vsuû n meÿ pUrv" sô:ye ·rÿW;qn 5
aôhmetÖ ;Hz;êÿstoô √;√πN{'ô ye vj[¡' yu/û yeå’¡<vt )
a;ô◊yÿm;n;\ô avÖ hNmÿn;hn' Îû¬h; vdÖ•nÿmSyunmR æÖ Svnÿ" 6
aô.Iô3dûÿ mekmô ke oÿ a‚Sm inô„W;¬ô.I √; ikmuû ]yÿ" kr≤Nt )
%leô n pÖW;Rn( p[itÿ h‚Nmô .U·rô ik˘ m;ÿ inNd≤Ntô x]ÿvoåinôN{;" 7
aôh' gu©û >ë yoÿ ait…qôGv…m„k¡r…ù mW'Ö n vO]ÿ tÖ ru ÿ' …vô=u /;ÿrym( )
yt( pÿ,yR flÖ ¨Öt v;ÿ krÔôhe p[;h' mÖhe vO]ÿ hÖ Tyeô axë≈¡ iv 8
p[ meÖ nmIÿ s;ôPy îûWe .ujû e .UÌû v;ômWe ÿe sô:y; ’¡,tu i√ôt; )
idô¥'u ydÿSy s…môqWe ÿu m'hÖ yÖm;iddenÿ Ö' x'SyÿmKûu Qy'ÿ krm( 9
p[ nem‚ÿ Smn( dÎxeô somoÿ aôNtgoôpR ; nemmÿ ;ôivrùSq; ’¡,oit )
s itôGmÍÿ©÷ vOW.Ö ' yuyTÿu sn( &èhStÿSq* bÛûle bÖıo aôNt" 10
a;ôidôTy;n;'ô vsUnÿ ;' ®Öi{y;ÿ,;' devÖ o devÖ ;n;'ô n …mÿn;…mô /;mÿ )
te m;ÿ .Ö{;yÖ xvÿse tt=urû pÿr;…jtÖmStOtÿ mÖ W;ÿ¬hm( 11
˝49ã Ekonpç;x' sUˇ_m(
˝1-11ã Ek;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy vwk<⁄ # îN{ AiW" ) vwk<⁄ # îN{o devt; )
˝1á 3-10ã p[qmcRStOtIy;¥∑;n;ç jgtIá
˝2á 11ã i√tIywk;dXyoí i]∑up( zNdsI
aôh' d;'ÿ gO,tô e pUVy|ô vSvôh' b[˜ÿ ’,v'Ö mÁ'û v/ÿnR m( )
aôh' .uvÿ Ö' yjÿm;nSy coidôt;åyÿJvn" s;≤=ô ivêÿ‚Smôn( .reÿ 1
m;' /u·û rN{'ô n;mÿ devÖ t;ÿ idôvíô Gmí;ôp;' cÿ jôNtvÿ" )
aôh' hrIô vOW,ÿ ;ô ivv[t¡ ; rù`U aôh' vj[ô' xvÿse /O„û <v; dÿde 2
689
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

aôhmTk˘¡ kôvyeÿ ≤xXnq'ô hqwrÿ hù ' k⁄Tsÿm;vm;ô….Âôit….ÿ" )


aôh' xu„,ÿSyô Xn…qÿt;ô v/ÿymR Ö' n yo rùr a;y|Ö n;mÖ dSyÿve 3
aôh' ipôtve ÿ vetsÖ r\U …ù .∑ÿyÖe tugÖ'[ k⁄Ts;ÿyÖ Smidÿ.' c rN/ym( )
aôh' .uvÿ Ö' yjÿm;nSy r;ôjinô p[ y∫reù tujyÿ Öe n ip[yô ;/OWÿe 4
aôh' rÿN/y'Ö mOgyÿ ' ≈utû vÿ,R ôe yNm;…jÿhIt vÖynu ;ÿ côn;nuWû k™ )
aôh' vex Ö ' nÖmm[ ;ôyveåÿ krmÖh' sVy;ÿyÖ p@±g…ÿO .mrN/ym( 5
aôh' s yo nvÿv;STv' bOhû {ÿqô' s' vO]û ve Ö d;s'ÿ vO]hÖ ;®¡jm( )
y√Ö/yR Nÿ t' p[qÖ yÿNtm;nuWû GdUrû e p;ôre rjÿso rocôn;k¡rm( 6
aôh' sUySRÿ yô p·rÿ y;My;ôx…u .ô" p[tw x Ö …e .ôvhR mÿ ;nÖ aojÿs; )
yNm;ÿ s;ôvo mnuWÿ Ö a;hÿ inô…,Rjô A/ÿk™ ’WeÖ d;s'ô ’TVy'Ö hqw"ÿ 7
aôh' sÿ¢hÖ ; nÛÿWoô nÛÿ∑rù" p[;≈;ÿvy'Ö xvÿs; tuvû x R ô' ydumÿ ( )
aôh' Ny1ÿNû y' shÿs;ô shÿSkr'ù nvÖ v[;/ÿto nvÖit' cÿ v=ym( 8
aôh' sô¢ ßôvtoÿ /;ry'Ö vOW;ÿ {…vôTNvÿ" pO…qôVy;' sIôr; a…/ÿ )
aôhm,;|…ÿ sô iv itÿr;…m su£ û tuyÿ /Rûu ; …vÿdÖ' mnÿve g;ôt…u mô∑yeÿ 9
aôh' td;ÿsu /;ry'Ö yd;ÿsûu n devÖ íôn Tv∑;/;ÿryÖ&xÿt( )
Sp;ôh| gv;ôm/U "ÿ su vÖ=,;ôSv; m/oôm/R ûu ê;}y'ô somÿm;ô≤xrÿm( 10
Eûv; devÖ ;\ îN{oÿ ivVyeô nøn( p[ Cy*ôàne ÿ mÖ`v;ÿ sôTyr;ÿ/;" )
ivêet( t; teÿ h·rv" xcIvoô å…. turû ;sÿ" Svyxo gO,≤Nt 11
˝50ã pç;x' sUˇ_m(
˝1-7ã s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy vwk<⁄ # îN{ AiW" ) vwk<⁄ # îN{o devt; ) ˝1-
2á 6-7ã p[qm;i√tIyyoA≥co" WœIs¢Myoí jgtIá ˝3-4ã
tOtIy;ctuQyoRr….s;·r,Iá ˝5ã pçMy;í i]∑up( zNd;'…s
p[ voÿ mÖhe mNdÿm;n;ôy;N/ôso åc;ÿ‹ …vôê;nÿr;y ivê;ô.vu ÿe )
îN{ÿSyô ySyô sum% ÿ ô' shoô mihô ≈voÿ nOMû ,' cô rodÿsI spÖytR "ÿ 1
so …cô•u s:y;ô nyÿR îûn" Stutû íô’Tú yô îN{oô m;vÿtÖe nreÿ )
ivê;ÿsu /UWû Ru v;ÿj’ô TyeWÿ u sTpte vO]û e v;ôPSv1ÿ…û . xUrÿ mNdse 2
kÉ te nrÿ îN{ô ye tÿ îûWe ye teÿ suªû ' sÿ/Nô y1ÿ…û myÿ=;n( )
kÉ teÖ v;j;ÿy;suyû ;ÿy‹ ih‚Nvreù kÉ aôPsu Sv;sUvû rR ;ÿsûu p*'Syeÿ 3
.uvSÖ Tv…mÿN{ô b[˜,ÿ ; mÖh;n( .uvoô ivêeWÿ ûu svÿnWe u yÖ…Dyÿ" )
690
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

.uvoô nøí\ ‰*ôào ivêÿ‚Smôn( .reù Jyeœíÿ ô mN]oÿ ivêcWR,e 4


av;ô nu k˘ô Jy;y;ÿn( yÖDvÿnso mÖhI' tÖ aom;ÿ];' ’û∑yoÿ ivdu" )
asoô nu k¡mjÖ roô v/;ÿí‹ ô ivêedtÖe ; svÿn; tUtmûu ; ’¡We 5
Eût; ivê;ô svÿn; tUtmûu ; ’¡We Svôy' sUnÿ o shsoô y;inÿ d…/ôWe )
vr;ÿy teÖ p;]'Ö /mÿ,R ôe tn;ÿ yÖDo mN]oô b[˜o¥ÿtÖ' vcÿ" 6
ye teÿ ivp[ b[˜’ ô tÿ" sutû e sc;ô vsUnÿ ;' cô vsunÿ í d;ôvneÿ )
p[ te suªû Syô mnÿs; pÖq; .uvÿ nÖ ( mdeÿ sutû Syÿ soôMySy;N/ÿs" 7
˝51ã Ekpç;x' sUˇ_m(
˝1-9ã nvcRSy;Sy sUˇ_Sy ˝1á 3á 5á 7á 9ã
p[qm;tOtIy;pçmIs¢mInvmIn;mOc;' dev;"á ˝2á 4á 6á 8ã
i√tIy;ctuqIRWœ‰∑mIn;ç s*cIkoå…¶A≥Wy" ) ˝1á 3á 5á 7á 9ã
p[qm;tOtIy;pçmIs¢mInvmIn;mOc;m…¶"á ˝2á 4á 6á 8ã
i√tIy;ctuqIRWœ‰∑mIn;ç dev; devt;" ) i]∑up( zNd"
mÖht( duLb'ô Sq…vÿrù' td;ÿsIô¥ne ;…vÿi∑t" p[…vôv≤e xÿq;ôp" )
ivê;ÿ apXyäÛû/; teÿ a¶eÖ j;tÿvde StôNvoÿ devÖ Ek¡" 1
ko m;ÿ ddxR ktÖm" s devÖ o yo meÿ tÖNvoÿ bÛû/; pÖypR Xÿ yt( )
Kv;hÿ …m];v®,; ≤=yNTyô¶ie vRê;ÿ" sô…m/oÿ devyÖ ;nIÿ" 2
EeCz;ÿm Tv; bÛû/; j;ÿtved"Ö p[…vÿ∑m¶e aôPSvoWÿ/IWu )
t' Tv;ÿ yÖmo aÿ…ckÉ≤∞].;no dx;Nt®Ö„y;dÿitôrocÿm;nm( 3
hoô];dÖh' vÿ®,ô …b>yÿd;y'Ö nedvÖe m;ÿ yunû jô•]ÿ devÖ ;" )
tSyÿ me tÖNvoÿ bÛû/; in…vÿ∑; Eûtmq|ô n …cÿktÉ ;ôhmÖ…¶" 4
Eihô mnudÿ vRe yÖ yu DRÖ k;ÿmo år'’ù Ty;ô tmÿ…s =e„y¶e )
sugû ;n( pÖq" ’¡,iu h devyÖ ;n;ôn( vhÿ hÖVy;inÿ sumnÖSym;ÿn" 5
aô¶"e pUvRÖe .[;tÿroô aqÿmR tÖe ' rùqIv;?v;ÿnmÖ Nv;vÿrIvu" )
tSm;ÿ≤∫ôy; vÿ®, dUrû m;ÿy' g*ôro n =e“ô orÿivjeô Jy;y;ÿ" 6
k⁄mû SR tô a;yurÿ jù r'ù ydÿ¶Öe yq;ÿ yuˇû _o j;ÿtvedoô n ·r„y;ÿ" )
aq;ÿ vh;…s sumnÖSym;ÿno .;ôg' devÖ >e yoÿ hÖivWÿ" suj;t 7
p[yÖ ;ôj;n( meÿ anuy;ôj;\íô kÉvl ÿ ;ônjU SRÿ vNt' hÖivWoÿ dˇ .;ôgm( )
`Otû ' c;ôp;' pu®W¡ Ö' c*Wÿ/In;mÖ¶íe ÿ dIô`mR ;yurÿ Stu dev;" 8
691
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

tvÿ p[y;ôj; aÿnyu ;ôj;íô kÉvl ÿ ô ËjÿSR vNto hÖivWÿ" sNtu .;ôg;" )
tv;ÿ¶e yÖDoû3ûÿ åymÿStuû svÖSR tu>y'ÿ nmNt;' p[iÖ dxôítÿß" 9
˝52ã i√pç;x' sUˇ_m(
˝1-6ã W@écSy;Sy sUˇ_Sy s*cIkoå…¶A≥iW" ) ivêe dev; devt;" )
i]∑up( zNd"
ivêeÿ dev;" x;ôStnÿ m;ô yqehô hot;ÿ vOtû o mÖnvwÖ y…•ôW¥ÿ )
p[ meÿ b[tU .;gÖ/ye Ö' yq;ÿ voô yenÿ pÖq; hÖVym; voô vh;ÿin 1
aôh' hot;ô NyÿsId'Ö yjIÿy;ôn( ivêeÿ devÖ ; mÖ®toÿ m; jun≤Nt )
ahÿrhr…êôn;?vÿyvR ' v;' b[˜Ö ; sô…m∫ÿvitô s;Ûÿitv;Rm( 2
aôy' yo hot;ô ik®Ö s yÖmSyô kmPyUhÿ Öe yt( sÿmÔÖ ≤Ntÿ devÖ ;" )
ahÿrhj;Ryte m;ô…sm;ôSyq;ÿ devÖ ; dÿ…/re hVyôv;hÿm( 3
m;' devÖ ; dÿ…/re hVyôv;hÖmpÿMluˇ_' bÖ¸ ’ûCz^; crÿNtm( )
aô…¶…vô√R ;n( yÖD' nÿ" kLpy;itô pçÿy;m' i]ôvtO ÿ' sô¢tÿNtum( 4
a; voÿ y+ymOtTÖ v' suvû Ir'ù yq;ÿ vo dev;ô v·rÿv"Ö kr;ÿ…, )
a; b;ô◊ovRj…ô[ mN{ÿSy /ey;ômqemô ; ivê;ô" pOtnÿ ; jy;it 5
]I…,ÿ xôt; ]I sôhß;ÿ<yô…¶' i]'x ô ∞ÿ devÖ ; nvÿ c;spyRn( )
a*=ÿn( `Otû rw StO,ÿ n( bÖihRrSÿ m;ô a;idıot;ÿrù' Nyÿs;dyNt 6
˝53ã i]pç;x' sUˇ_m(
˝1-11ã Ek;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy ˝1-3á 6-11ã p[qm;idtOcSy
Wœ‰;idtOc√ySy c dev;"á ˝4-5ã ctuqIRpçMyoA≥coí s*vIkoå…¶A≥Wy" )
˝1-3á 6-11ã p[qm;idtOcSy Wœ‰;idtOc√ySy c;…¶"á ˝4-5ã
ctuqIRpçMyoA≥coí dev; devt;" ) ˝1-5á 8ã p[qm;idpçc;Rm∑My;í i]∑up(
˝6-7á 9-11ã WœIs¢MyonRvMy;idtOcSy c jgtI zNdsI
ymwCz;ÿmÖ mnÿs;ô soô3ûÿ åym;g;ÿ¥Dô Syÿ …vô√;n( p®¡W…íikôTv;n( )
s noÿ y=d( devÖ t;ÿt;ô yjIÿy;ôn( in ih WTsôdNtÿr"ù pUvoÿR aôSmt( 1
ar;ÿ…/ô hot;ÿ inôWd;ô yjIÿy;nÖ…. p[y;'…ÿ sô su…/ÿt;inô ih :yt( )
yj;ÿmhw yÖ…Dy;ôn( hNtÿ devÖ ;\ Ȭ;ÿmh;ô È@‰;\ô a;Jyenÿ 2
s;ô?vImÿkdevRÖ vIÿit' no aô¥ yÖDSyÿ …jô◊;mÿivd;mÖ guÁ;ÿm( )
692
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

s a;yurû ;g;ÿt( sur…ù .vRs;ÿno .Ö{;mÿkdevRÖ Ùÿit' no aô¥ 3


tdÖ¥ v;ôc" p[q¡ mô ' mÿsIyÖ yen;surÿ ;\ aô…. devÖ ; as;ÿm )
Ëj;ÿd‹ ¨Öt yÿ…Dy;sô" pçÿ jn;ô mmÿ hoô]' juWÿ ?vm( 4
pçô jn;ô mmÿ hoô]' juWÿ Nt;'ô goj;ÿt; ¨Öt ye yÖ…Dy;ÿs" )
pO…û qôvI nÖ" p;…qÿvR ;t( p;ôTv'hsÿ oô åNt·rÿ=' idôVy;Tp;ÿTvôSm;n( 5
tNtuÿ' tÖNvn( rjÿso .;ônmu ‚Nvÿihô Jyoitÿ„mt" pÖqo rÿ= …/ôy; ’ût;n( )
aônLûu bô,' vÿytÖ joguvÿ ;ômpoô mnu.ÿ vR jôny;ô dwVy'ô jnÿm( 6
aô=;ônhoÿ nÁtnoôt soÿMy;ô î„’¡,?u v' rxôn; aot ip'x ÿ t)
aô∑;vÿN/ur' vht;ô….toô rq'ô yenÿ devÖ ;soô anÿy•Ö…. ip[yô m( 7
aXmÿNvtI rIyteÖ s' rÿ.?vôm·u ˇÿœtÖ p[ tÿrt; s%;y" )
a];ÿ jh;mÖ ye asô•xevÿ ;" ≤xôv;n( vÖymuˇrÿ me ;ô…. v;j;ÿn( 8
Tv∑;ÿ m;ôy; vedÿ pÖ s;ÿmpÖ Stÿmoô …b.[tÖ ( p;];ÿ devpÖ ;n;ÿinô x'tmÿ ; )
≤xxIÿte nUnû ' pÿrx
ù 'ë Sv;ÿysÖ ' yenÿ vOíû ;detx
ÿ oô b[˜,ÿ Sô pitÿ" 9
sôto nUnû ' k¡vyÖ" s' ≤xÿxItÖ v;xIÿ….ôy;R….ÿrmù tO ;ÿyÖ t=ÿq )
…vô√;'s"ÿ pÖd; guÁ;ÿin ktRnÖ yenÿ devÖ ;soÿ amOtTÖ vm;ÿnx Ö "ë 10
g.eRÖ yoW;ômdÿ/vu TRÖ sm;ôsNyÿpIôCyenÿ Ö mnÿsoôt …jô◊y;ÿ )
s …vôê;h;ÿ sumû n;ÿ yoôGy; aô…. …sÿW;ôsinÿvnR te k;ôr î≤∆itÿm( 11
˝54ã ctu„pç;x' sUˇ_m(
˝1-6ã W@écSy;Sy sUˇ_Sy v;mdeVyo bOhduKq AiW" ) îN{o devt; )
i]∑up( zNd"
t;' su teÿ k°ôit| mÿ`vn( mihôTv; yt( Tv;ÿ .Iôte rodÿsIô a◊ÿyte ;m( )
p[;voÿ devÖ ;\ a;itÿroô d;sômojÿ" p[jÖ ;ywÿ TvSywô yd≤xÿ= îN{ 1
ydcÿrStôNv;ÿ v;vO/;ôno bl;ÿnIN{ p[bvu[ ;ô,o jneWÿ u )
m;ôyte ( s; teÖ y;inÿ yuı û ;Ny;ô¸n;R¥ x]uÿ' nÖnu purû ; …vÿivTse 2
k ¨Ö nu teÿ mihômnÿ" smSy;ôåSmt( pUvRÖ AWÖyoåNtÿm;pu" )
yNm;ôtr'ÿ c ipôtr'ÿ c s;ôkmjÿnyq;StôNv1ÿ"û Sv;y;ÿ" 3
côTv;·rÿ te asuyû ;ÿ…‹ ,ô n;m;åd;ÿ>y;in mihôWSyÿ s≤Nt )
TvmÖ© t;inô ivê;ÿin ivTseô ye….ô" km;ÿ…‹ , m`vçôkqR 4
Tv' ivê;ÿ d…/WeÖ kÉvl ÿ ;inô y;Ny;ôivy;R cô guh;ô vsUiÿ n )
693
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

k;mÖ…mNmeÿ m`vÖn( m; iv t;ÿrIôSTvm;ÿD;ût; Tv…mÿN{;…s d;ôt; 5


yo adÿ/;ô∆‰oitÿiWô JyoitÿrNù tyoR asOjÿ Nô m/unÿ ;ô s' m/Uiÿ n )
a/ÿ ip[yô ' xUWû …mN{;ÿyÖ mNmÿ b[˜’
ô toÿ bOhû duKÿ q;dv;…c 6
˝55ã pçpç;x' sUˇ_m(
˝1-8ã a∑cRSy;Sy sUˇ_Sy v;mdeVyo bOhduKq AiW" ) îN{o devt; )
i]∑up( zNd"
dUrû e t•;mÖ guÁÿ' pr;ôcyw ÊR v;ÿ .Iôte a◊ÿyte ;' vyoô/w )
¨dÿSt>n;" pO…qôvI' ¥;mÖ.IkÉô .[;tu"ÿ pu]û ;n( mÿ`vn( it‚TvW;ô," 1
mÖht( t•;mÖ guÁÿ' pu®SÖ pOg( yenÿ .Utû ' jônyoô yenÖ .Vyÿm( )
p[àÖ ' j;ôt' JyoitôydR Sÿ y ip[yô ' ip[yô ;" smÿivxNtô pçÿ 2
a; rodÿsI apO,;ôdot m?y'ô pçÿ devÖ ;\ A¡tx ûu " sô¢sÿ¢ )
ctu‚ÿ S]'xt; pu®/Ö ; iv cÿ∑Öe s¡p,e ô JyoitÿW;ô ivv[t¡ ne 3
yduWÿ Ö a*Czÿ" p[qmô ; …vô.;n;ômjÿnyoô yenÿ pu∑û Syÿ pu∑û m( )
yt( teÿ j;…môTvmvÿrù' prÿSy; mÖhNmÿhTÖ y; aÿsru Tù vmekm¡ ( 4
…vô/'u dÿ{;ô,' smÿne bÙûn;' yuv;ÿnÖ' sNt'ÿ p≤lôto jÿg;r )
devÖ Syÿ pXyô k;Vy'ÿ mihôTv; å¥; mÖm;rù s Á" sm;ÿn 5
x;Kmÿn; x;ôko aÿ®,Ö " supÿ ,Ö R a; yo mÖh" xUr"ÿ sôn;dnIÿ¬" )
y≤∞ôktÉ ÿ sôTy…mt( t• mo`'Ö vsuÿ Sp;ôhmR tûu jetoôt d;t;ÿ 6
Ee….ÿddR Öe vO„<y;ô p*'Sy;ÿinô ye….ôr*=ÿ√]é hÖ Ty;ÿy vÖjI[ )
ye kmÿ,R " i£ôym;ÿ,Sy mÖˆ A¡tk e mô mR dûu j;ÿyNt devÖ ;" 7
yujû ; km;ÿ…‹ , jônyÿn( …vôê*j;ÿ ax‚Stôh; …vôêmÿn;Stur;ôW;$( )
pIôTvI somÿSy idôv a; vO/ÿ ;ôn" xUroô inyu/Rû ;/ÿm∂Ö SyUnÿ ( 8
˝56ã W$(pç;x' sUˇ_m(
˝1-7ã s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy v;mdeVyo bOhduKq AiW" ) ivêe dev; devt;" )
˝1-3á 7ã p[qm;idtOcSy s¢My; Ací i]∑upá( ˝4-6ã ctuQy;RidtOcSy c
jgtI zNdsI
îûd' tÖ Ek˘¡ pÖr Ë¡ tÖ Ek˘¡ tOtû Iyenÿ Ö JyoitÿW;ô s' …vÿxSv )
s'vô x
e nÿ e tÖNv1ÿíû ;®¡r…e / ip[yô o devÖ ;n;'ÿ prùme jôin]eÿ 1
694
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

tÖn∑U ÿe v;…jn( tÖNv'1ûÿ nyÿNtI v;ômmÖSm>y'ô /;tuû xmÖR tu>yÿm( )


aÓut¡ o mÖho /ô®,;ÿy devÖ ;n( idôvIÿvÖ Jyoitô" Svm; …mÿmIy;" 2
v;ôJyÿ…sô v;…jÿnne ; suvnÖe I" su…ÿ vôt" Stom'ÿ su…vôto idv'ÿ g;" )
su…û vôto /mÿR p[qmô ;nuÿ sôTy; su…ÿ vôto devÖ ;n( Tsu…ÿ vôtoånuû pTmÿ 3
mÖihôª EÿW;' ipôtrÿínô ≤e xÿre devÖ ; devÖ „e vÿd/urû ipô £tumÿ ( )
smÿivVycu®tÖ y;Ny‚TvÿWrûu Ww ;'ÿ tÖnWU ûu in …vÿivxë"è pun"ÿ 4
shoÿ….ôivRêô' p·rÿ c£mUû rjô" pUv;ô‹ /;m;ôNy…mÿt;ô …mm;ÿn;" )
tÖnWU ûu ivê;ô .uvnÿ ;ô in ye…ÿ mreù p[;s;ÿryNt pu®/Ö p[jÖ ; anuÿ 5
i√/;ÿ sUnû voåsurÿ ' SvôivRdmÖ ;Sq;ÿpyNt tOtû Iyenÿ Ö kmÿ,R ; )
Sv;' p[jÖ ;' ipôtrù" ip}y'ô shÖ a;vÿr„e vd/uSû tNtumû ;tÿtm( 6
n;ôv; n =odÿ" p[iÖ dxÿ" pO…qôVy;" Svô‚St….ôritÿ dugû ;R…,ô ivê;ÿ )
Sv;' p[jÖ ;' bOhû duKÿ qo mihôTv; ååvÿr„e vd/;ôd; preWÿ u 7
˝57ã s¢pç;x' sUˇ_m(
˝1-6ã W@écSy;Sy sUˇ_Sy bN/u" ≈utbN/uivRpb[ N/ug*Rp;yn; AWy" ) ivêe dev;
devt;" ) g;y]I zNd"
m; p[ g;ÿm pÖqo vÖy' m; yÖD;idÿN{ soô…mnÿ" ) m;Nt" Squnÿ oôR ar;ÿty" 1
yo yÖDSyÿ p[sÖ ;/ÿnSÖ tNtudÿ vRÖe „e v;tÿt" ) tm;Ûÿt' nxImih 2
mnoô Nv; Ûÿv;mhe n;r;x'sô ne Ö somenÿ ) ipôt,èø ;' cô mNmÿ…." 3
a; tÿ Etuû mnÖ" pun"Ö £Tveô d=;ÿy jIôvseÿ ) Jyok™ cô sUyÿ| Îûxe 4
punnÿ "R iptroô mnoô dd;ÿtûu dwVyoô jnÿ" ) jIôv' v[;t'ÿ scemih 5
vÖy' soÿm v[tÖ e tvÖ mnÿStônWU ûu …b.[t¡ " ) p[jÖ ;vÿNt" scemih 6
˝58ã a∑pç;x' sUˇ_m(
˝1-12ã √;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy bN/u" ≈utbN/uivRpb[ N/ug*Rp;yn; AWy" )
a;vtRm;n' mno devt; ) anu∑pu ( zNd"
yt( teÿ yÖm' vwvÿ Svôt' mnoÿ jôg;mÿ dUrk
ù m( ) tt( tÖ a; vÿtyR ;msIôh =y;ÿy
jIôvseÿ 1
yt( teÖ idv'Ö yt( pO…ÿ qôvI' mnoÿ jôg;mÿ dUrk
ù m( ) tt( tÖ a; vÿtyR ;msIôh
=y;ÿy jIôvseÿ 2
695
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

yt( teÖ .U…m'ô ctu.ÿ iRO ∑'ô mnoÿ jôg;mÿ dUrkù m( ) tt( tÖ a; vÿtyR ;msIôh =y;ÿy
jIôvseÿ 3
yt( teÖ ctÿß" p[iÖ dxoô mnoÿ jôg;mÿ dUrk ù m( ) tt( tÖ a; vÿtyR ;msIôh =y;ÿy
jIôvseÿ 4
yt( teÿ smu{û mÿ,vRô ' mnoÿ jôg;mÿ dUrk ù m( ) tt( tÖ a; vÿtyR ;msIôh =y;ÿy
jIôvseÿ 5
yt( teÖ mrIÿcI" p[vÖ toô mnoÿ jôg;mÿ dUrk ù m( ) tˇô a; vÿtyR ;msIôh =y;ÿy
jIôvseÿ 6
yt( teÿ aôpo ydoWÿ/IômnR oÿ jôg;mÿ dUrk ù m( ) tˇô a; vÿtyR ;msIôh =y;ÿy
jIôvseÿ 7
yt( teÖ sUyÖ| yduWû s'ô mnoÿ jôg;mÿ dUrk ù m( ) tˇô a; vÿtyR ;msIôh =y;ÿy
jIôvseÿ 8
yt( teÖ pvÿtR ;n( bOhtÖ o mnoÿ jôg;mÿ dUrk ù m( ) tˇô a; vÿtyR ;msIôh =y;ÿy
jIôvseÿ 9
yt( teÖ ivêÿ…môd' jgÖNmnoÿ jôg;mÿ dUrk ù m( ) tˇô a; vÿtyR ;msIôh =y;ÿy
jIôvseÿ 10
yt( teÖ pr;ÿ" pr;ôvtoô mnoÿ jôg;mÿ dUrk ù m( ) tˇô a; vÿtyR ;msIôh =y;ÿy
jIôvseÿ 11
yt( teÿ .Utû ' cô .Vy'ÿ cô mnoÿ jôg;mÿ dUrk ù m( ) tˇô a; vÿtyR ;msIôh =y;ÿy
jIôvseÿ 12
˝59ã EkonWi∑tm' sUˇ_m(
˝1-10ã dxcRSy;Sy sUˇ_Sy bN/u" ≈utbN/uivRpb[ N/ug*Rp;yn; AWy" ) ˝1-3ã
p[qm;idtOcSy inA≥it"á ˝4ã ctuQy;R Aco inA≥it" somíá ˝5-6ã
pçmIWœ‰orsunIit"á ˝7ã s¢My;" pO…qvI¥urNt·r=sompUWpQy;SvSty"á
˝8-9á 10ã a∑mInvMyodRxMy; ¨ˇr;/RSy c ¥;v;pO…qVy*á ˝10ã dxMy;"
pUv;R/SR y ceN{o devt;" ) ˝1-7ã p[qm;ids¢c;| i]∑upá( ˝8ã a∑My;" p…¤"á
˝9ã nvMy; mh;p…¤"á ˝10ã dxMy;í p¤‰uˇr; zNd;'…s
p[ t;ôy;Ry"ÿu p[trÖ ' nvIÿy"Ö Sq;t;ÿrve Ö £tumÿ t;ô rqÿSy )
a/ô Cyv;ÿnÖ ¨t( tÿvIôTyq|ÿ pr;tÖr' su inA≥i¡ t…jRhIt;m( 1
696
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

s;mÖn( nu r;ôye inÿ…/ômNNv•'Ö kr;ÿmheÖ su pu®ÿ /Ö ≈v;'…ÿ s )


t; noô ivê;ÿin j·rôt; mÿmˇu pr;tÖr' su inA≥i¡ t…jRhIt;m( 2
aô.I „v1ÿyû "R p*'Syw.ÿ vR me Ö ¥*nR .U…m'ÿ …gôryoô n;j[;nÿ ( )
t; noô ivê;ÿin j·rôt; …cÿktÉ pr;tÖr' su inA≥i¡ t…jRhIt;m( 3
mo Wu ,ÿ" som mOTû yveÖ pr;ÿ d;ô" pXyemÿ Ö nu sUymRÿ ∞ûu rÿNtm( )
¥u….ÿihôtR o jÿ·rôm; sU noÿ aStu pr;tÖr' su inA≥i¡ t…jRhIt;m( 4
asunÿ IteÖ mnoÿ aôSm;suÿ /;ry jIôv;tÿvÖe su p[ itÿr; nÖ a;yu"ÿ )
r;ôr‚ù N/ nÖ" sUySRÿ y s'Îô ≤xÿ `Otû ne Ö Tv' tÖNv'ÿ v/RySv 5
asunÿ IteÖ punrÿ Sù m;suû c=u"û pun"ÿ p[;,ô …môh noÿ /eihô .ogÿm( )
Jyok™ pÿXyemÖ sUymRÿ ∞ûu rÿNtômnumÿ te mO¬ û y;ÿ n" Svô‚St 6
punnÿ oôR asuÿ' pO…qôvI dÿd;tuû pun¥Ö *RdvRÖe I punrÿ Nù t·rÿ=m( )
punnÿ "RÖ somÿStôNv'ÿ dd;tuû pun"ÿ pUWû ; pÖQy;'3ô ûÿ y; Svô‚St" 7
x' rodÿsI subû N/ÿve yÖ◊I AôtSyÿ m;ôtr;ÿ )
.rÿt;ômpÖ y{poô ¥*" pO…ÿ qiv =ôm; rpoô mo Wu teÖ ik˘ côn;mÿmt( 8
avÿ √ÖkÉ avÿ i]ôk; idôvíÿr≤Nt .eWjÖ ; )
=ôm; cÿ·rô„<vek ÿ k
ô ˘ .rÿt;ômpÖ y{poô ¥*" pO…ÿ qiv =ôm; rpoô mo Wu teÖ ik˘
côn;mÿmt( 9
s…mÿN{eryÖ g;mÿn@Ö v± ;h'Ö y a;vÿhduxIônr;ÿ<y;ô anÿ" )
.rÿt;ômpÖ y{poô ¥*" pO…ÿ qiv =ôm; rpoô mo Wu teÖ ik˘ côn;mÿmt( 10
˝60ã Wi∑tm' sUˇ_m(
˝1-12ã √;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy ˝1-5á 7-12ã p[qm;idpçc;|
s¢My;idtOc√ySy c bN/u" ≈utbN/uivRpb[ N/ug*Rp;yn; AWy"á ˝6ã Wœ‰;íwW;'
m;t;gSTySvs; AiWk; ) ˝1-4á 6ã p[qm;idctuAc≥ ;' Wœ‰;í;sm;it"á
˝5ã pçMy; îN{"á ˝7-11ã s¢My;idpç;n;' subN/ojIRv"á ˝12ã √;dXy;í
bN?v;dIn;' hSt; devt;" ) ˝1-5ã p[qm;idpçc;| g;y]Iá ˝6-7á 10-12ã
WœIs¢MyodRxMy;idtOcSy c;nu∑pu á( ˝8-9ã a∑mInvMyoí p…¤XzNd;'…s
a; jn'ÿ TveWô s'Îÿ x'ô m;hIÿn;n;ômpu Sÿ tutm( ) agÿNmô …b.[t¡ oô nmÿ" 1
asÿm;it' inôtoxÿn' TveWô ' inÿy…Ö yn'Ö rqÿm( ) .Öjre qÿ Syô sTpÿitm( 2
yo jn;ÿn( mihôW;\ îÿv;åittÖSq* pvIÿrv;n( ) ¨Öt;pÿvIrv;n( yu/û ; 3
697
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

ySye+ÿ v;ôk®⁄ pÿ v[tÖ e revù ;n( mÿr;ôYye/tÿ e ) idôvIÿvÖ pçÿ ’û∑yÿ" 4


îN{ÿ =ô];sÿm;itWuû rqÿpo[ œºWu /;ry ) idôvIÿvÖ sUyÿ| Îûxe 5
aôgSTyÿSyô nŒô" s¢Iÿ yun≤=ô roihÿt; )
pÖ,In( Nyÿ£mIrù…. ivê;ÿn( r;j•r;ô/sÿ" 6
aôy' m;ôt;y' ipôt; åy' jIôv;turû ;gÿmt( )
îûd' tvÿ p[sÖ pÿ,R ô' subNÿ /ôvie hô in·rÿih 7
yq;ÿ yugû ' vÿr]ù y;ô nÁÿ≤Nt /ô®,;ÿyÖ km( )
Eûv; d;ÿ/;r teÖ mnoÿ jIôv;tÿvÖe n mOTû yve åqoÿ a·rô∑t;ÿtye 8
yqeyô ' pO…ÿ qôvI mÖhI d;ô/;remù ;n( vnÖSptIÿn( )
Eûv; d;ÿ/;r teÖ mnoÿ jIôv;tÿvÖe n mOTû yve åqoÿ a·rô∑t;ÿtye 9
yÖm;dÖh' vwvÿ Svôt;t( subû N/oômnR Ö a;.ÿrm( ) jIôv;tÿvÖe n mOTû yve åqoÿ
a·rô∑t;ÿtye 10
Ny1ÿGû v;toåvÿ v;itô Nyÿk™ tpitô sUy"Rÿ ) nIôcInÿmflÖ ‰; duhÿ Öe NyÿG.vtu teÖ rpÿ"
11
aôy' meÖ hStoô .gÿv;nÖy' meÖ .gÿvˇr" ) aôy' meÿ …vôê.eWÿ joô åy'
≤xôv;….ÿmxRn" 12
pçmoånuv;k"
) sU0 61-68 )
˝61ã EkWi∑tm' sUˇ_m(
˝1-27ã s¢…v'xTyOcSy;Sy sUˇ_Sy m;nvo n;.;neidœ AiW" ) ivêe dev;
devt;" ) i]∑up( zNd"
îûd…môTq; r*{'ÿ gUtû vR cÿ ;ô b[˜ô £Tv;ô xCy;ÿmNÖ tr;ôj* )
£;ô,; ydÿSy ipôtr;ÿ m'hneœÖ ;" pWÿtR ( pÖKqe ahÖ•; sô¢ hotønÿ ( 1
s î∂;ûn;yÖ d>y;ÿy vÖNvç‰v;ÿn"Ö sUdrÿw …mmItÖ veidÿm( )
tUvyRÿ ;,o gUtû vR cÿ StmÖ" =odoô n retÿ îûtË¡it …sçt( 2
mnoô n yeWûu hvÿnWe u itôGm' ivpÖ" xCy;ÿ vnuqû o {vÿNt; )
a; y" xy;ÿ…‹ .StuivnOMû ,o aôSy;å≈Iÿ,It;ôidx'ô g.ÿSt* 3
’û„,; yÌo„vÿ®,Ö IWuû sIdÿd( idôvo np;ÿt;…ên; ¸ve v;m( )
vIôt' meÿ yÖDm; gÿt' meÖ a•'ÿ vvÖNv;'s;ô neWmÖ SmOtÿ /[U 4
698
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

p[…qÿ∑Ö ySyÿ vIôrk¡m…R mô„,dnuiÿ œt'Ö nu nyoôR ap*ÿht( )


punSÖ td; vOhÿ itô yt( kôn;y;ÿ duihôtru ; anu.ÿ tO mnÖv;R 5
mÖ?y; yt( kTvômR .ÿvdÖ.IkÉô k;m'ÿ ’<v;ône ipôt·rÿ yuvTÖ y;m( )
mÖn;ông[te oÿ jhtu…vôyR Nt;ô s;n*ô iniWÿˇ_' su’tû Syô yon*ÿ 6
ipôt; yt( Sv;' duiÿ hôtrÿm…/ô„kn( +môy; ret"ÿ s'jGm;ôno in iWÿçt( )
Sv;ô?yoÿåjnyÖn( b[˜ÿ devÖ ; v;Stoô„pit'ÿ v[tpÖ ;' inrÿt=n( 7
s È'û vOW;ô n fÉnmÿ Syd;ôj* Smd; prwdù pÿ dÖ.c[ tÿe ;" )
srÿt( pÖd; n d≤=ÿ,; pr;ôvõO ™ n t; nu meÿ pOxNô yoÿ jgO.e[ 8
mÖ=U n viˆÿ" p[jÖ ;y;ÿ ¨pÖ‚Bdrù…¶' n nÖ¶ ¨pÿ sIdÖd/U "ÿ )
sinÿt?Öe m' sinÿtoôt v;j'ô s /ôt;R jÿDûe shÿs; yvIôytu ( 9
mÖ=U kôn;y;ÿ" sô:y' nvÿGv; Aôt' vdÿNt Aôtyu·ÿ ˇ_mGmn( )
i√ôbhÿsR oô y ¨pÿ goôpm;gurÿ d≤=ô,;soô aCyutÿ ; dud=u n( 10
mÖ=U kôn;y;ÿ" sô:y' nvIÿyoô r;/oô n retÿ Aôt…mt( turÿ <yn( )
xu…cô yt( teÖ reK,ô a;yÿjNt sbÖd`Ru ;ÿy;ô" pyÿ ¨Ö≤ßy;ÿy;" 11
pÖê; yt( pÖí; ivyutÿ ; bu/û Nteitÿ b[vIit vÖˇ_rIô rr;ÿ," )
vsoÿvsR Tûu v; k;ôrvoÿånehÖ ; ivê'ÿ ivvei∑ô {…vÿ,mô pu Ö =u 12
tidNNvÿSy p·rôW√;ÿno aGmn( pu û sdÿNto n;WÖdR ' …bÿ….Tsn( )
iv xu„,ÿSyô s'g…¡[ qtmnÖv;R …vôdt( pu®ÿ p[j;ôtSyô guh;ô yt( 13
.goÿR hÖ n;moôt ySyÿ devÖ ;" Sv1ÿ,û R ye i]ÿW/ôSqe inÿWdÖe "u )
aô…¶hÖR n;moôt j;ôtvedÿ ;" ≈u/û I noÿ hotA≥tô Syô hot;ô/k u[ ™ 14
¨Öt Ty; meÖ r*{;ÿv…cômR Nt;ô n;sÿTy;ivN{ gUtû yR Öe yjÿ?yw )
mÖn„ûu v√»ˇû _bÿihRWÖe rr;ÿ,; mÖNdU ihôtp[y¡ s; …vô=u yJyUÿ 15
aôy' Stutû o r;j;ÿ v≤Nd ve/Ö ; aôpíô ivp[S¡ tritô Svsetÿ "u )
s kô=IvÿNt' rejyÖt( so aô…¶' ne…Ö m' n cô£mvÿtR o r`u&û 16
s i√ôbN/uvÿ tRw rù,o y∑;ÿ sbÖ/|u /enô mu SÖ v'ÿ duhû ?ywÿ )
s' y‚Nmô];v®¡,; vOÔû ¨ÖKqwJyRœe …ÿº .ryÖmR ,'ô v¡q"w 17
täÿN/u" sU·û ridôiR v teÿ …/y'›Ö ; n;.;ônie dÿœo rpitô p[ vennÿ ( )
s; noô n;….ÿ" prùm;Sy v;ÿ `;ôåh' tt( pÖí; k¡itôq…íÿd;s 18
îûy' meÖ n;….ÿ·rôh meÿ sô/Sqÿ…môme meÿ devÖ ; aôymÿ‚Smô svÿ"R )
i√ôj; ahÿ p[qmÖj; AôtSyedô ' /enô ru dÿ hu ∆Ö ;yÿm;n; 19
699
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

a/;ÿsu mÖN{o aÿriù t…vô.R ;v; åvÿ Syit i√vtÖiR nvÿnR WÖe ;$( )
Ëô?v;R yCz^…π ,ônR ≤xxëdè nR ( mÖ=U æSqôr' xevÿ /ûO ' sUtÿ m;ôt; 20
a/;ô g;vÖ ¨pÿm;it' kôn;y;ô anuÿ ê;ôNtSyô kSyÿ …côt( preyÿ "u )
≈u…û / Tv' su{ÿ iv,o nÖSTv' y;ÿ¬;êôflSyÿ v;vO/e sUnû tO ;ÿ…." 21
a/ô Tv…mÿN{ …vôı‰1ÿSû m;n( mÖho r;ôye nOpÿ teÖ vj[b¡ ;Û" )
r=;ÿ c no mÖ`onÿ" p;ôih sUrû InÿnhÖe sÿSte h·rvo aô….∑*ÿ 22
a/ô y{;ÿj;n;ô g…vÿ∑*ô srÿt( srù<yu" k;ôrveÿ jrù<yu" )
ivp["Ö p[œe "Ö s ÁºWÿ ;' bÖ.vU Ö pr;ÿ cô v=ÿdtûu pÿWdR ne ;n( 23
a/;ô NvÿSyô jeNyÿSy pu∑û * vOq;ô re.Nÿ t ÈmheÖ tdUû nu )
sôr<ù yurSy sUnû ru êoô ivp[í¡ ;…sô ≈vÿsí s;ôt* 24
yuvû oyRidÿ sô:y;y;ôSme x/;ÿy‹ Ö Stom'ÿ jujWûu e nmÿSv;n( )
…vôê]Ö y‚Smô•; …grÿ" smIôcI" pUvû IRvÿ g;ôtdu ;Rxtÿ ( sUnû tO ;ÿyw 25
s gO,ÿ ;ôno aô≤∫devRÖ v;ôinitÿ subû N/unû mR sÿ ; sUˇû _ì" )
v/ÿdR Kûu qwvcR oÿ….ôr; ih nUnû ' Vy?vwiÿ tô pyÿs ¨Ö≤ßy;ÿy;" 26
t Ëô Wu ,oÿ mÖho yÿj]; .Utû devÿ ;s Ëôtyeÿ sôjoW;ÿ" )
ye v;j;\ô anÿyt; …vôyNtoô ye Sq; inÿctôe ;roô amUrÿ ;" 27
i√tIyoå?y;y"
) v0 1-24 )
˝62ã i√Wi∑tm' sUˇ_m(
˝1-11ã Ek;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy m;nvo n;.;neidœ AiW" ) ˝1-6ã
p[qm;idW@éc;' ivêe dev; ai©rso v;á ˝7ã s¢My; ivêe dev;"á ˝8-11ã
a∑My;idctsO,;ç s;v,Rde ;RnStuitdevR t;" ) ˝1-4ã p[qm;idctuAc≥ ;' jgtIá
˝5á 8á 9ã pçMy∑mInvmIn;mnu∑pu á( ˝6-7ã WœIs¢Myo" p[g;q" ˝Wœ‰;
bOhtIá s¢My;" stobOhtIãá ˝10ã dxMy; g;y]Iá
˝11ã Ek;dXy;í i]∑up( zNd;'…s
ye yÖDne Ö d≤=ÿ,y;ô smÿˇ_;ô îN{ÿSy sô:ymÿmtO TÖ vm;ÿnx Ö )
te>yoÿ .Ö{mÿi©rso vo aStuû p[itÿ gO>,It m;nÖv' sumÿ /e s" 1
y ¨Öd;jÿn( ipôtroÿ goômy'Ö vSvOtû ne ;….ÿNdn( p·rvTsôre vÖlm( )
dIô`;ôy‹ Tûu vmÿi©rso vo aStuû p[itÿ gO>,It m;nÖv' sumÿ /e s" 2
700
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

y Aôtne Ö sUymRÖ ;roÿhyn( idôVyp[q¡ yn( pO…qôvI' m;ôtr'ù iv )


supû jÖ[ ;ôSTvmÿi©rso vo aStuû p[itÿ gO>,It m;nÖv' sumÿ /e s" 3
aôy' n;.;ÿ vdit vÖLgu voÿ gOhû e devpÿ ]u ; AWyÖStCzé,ÿ otn )
subû ˜Ö[ <ô ymÿi©rso vo aStuû p[itÿ gO>,It m;nÖv' sumÿ /e s" 4
iv¡p;sô îÎWÿySÖ t îÌÿM.Iôrvepÿ s" )
te ai©ÿrs" sUnû vÖSte aô¶"e p·rÿ j…Dre 5
ye aô¶"e p·rÿ j…Dûre iv¡p;so idôvSp·rÿ )
nvÿGvoô nu dxÿGvoô ai©ÿrStmÖ" sc;ÿ devÖ We ÿu m'hte 6
îN{e,ÿ yujû ; in" sOjÿ Nt v;ô`toÿ v[jÖ ' gomÿNtmÖ…ênÿm( )
sôhß'ÿ meÖ ddÿto a∑kô<yR1"ûÿ ≈voÿ devÖ „e vÿ£t 7
p[ nUnû ' j;ÿyt;mÖy' mnuSû toKmevÿ rohtu )
y" sôhß'ÿ xôt;ê'ÿ sô¥o d;ôn;yÖ m'htÿ e 8
n tmÿXnoitô kíôn idôv îÿvÖ s;Nv;ôr.ÿm( )
s;ôv<Ö yRSyô d≤=ÿ,;ô iv …sN/u·ÿ rv pp[qe 9
¨Öt d;ôs; pÿ·rôivWeÖ Smi∂ÿ∑Iô gopÿrI,s; ) yduSÿ tuvû íR ÿ m;mhe 10
sôhß Ö dô ; g[;mÿ ,Ö Im;R ·rÿWNÖ mnu"û sUy,Rÿe ;Syô ytÿm;nwtûu d≤=ÿ,; )
s;vÿ,deR vRÖe ;" p[ itÿrNù Tv;yuyû ‚R Smô•≈;ÿNt;ô asÿn;mÖ v;jÿm( 11
˝63ã i]Wi∑tm' sUˇ_m(
˝1-17ã s¢dxcRSy;Sy sUˇ_Sy Pl;to gy AiW" ) ˝1-14á 17ã
p[qm;idctudxR c;| s¢dXy;í ivêe dev;"á ˝15-16ã pçdxIWo@Xyoí
pQy;SviStdevR t;" ) ˝1-14ã p[qm;idctudx R c;| jgtIá ˝15ã pçdXy;
i]∑uBjgtI v;á ˝16-17ã Wo@xIs¢dXyoí i]∑up( zNd;'…s
pÖr;ôvtoô ye id…/ÿWNtô a;Py'ô mnupÿ I[ t;soô jinÿm; …vôvSvÿt" )
yÖy;teyÖ Re nÿÛ„û yÿSy bÖihRiWÿ devÖ ; a;sÿtÖe te a…/ÿ b[vu Ntu n" 1
ivê;ô ih voÿ nmÖSy;ÿinô vN¥;ô n;m;ÿin dev; ¨Öt yÖ…Dy;ÿin v" )
ye Sq j;ôt; aidÿtre Œù Sp·rô ye pO…ÿ qôVy;Ste mÿ îûh ≈utÿ ;ô hvÿm( 2
ye>yoÿ m;ôt; m/umÿ tÖ ( ipNvÿtÖe pyÿ" pIôyWU Ö' ¥*ridÿitôri{ÿbh;R" )
¨ÖKqxë„¡ m;n( vOW.Ör;n( TSv“ÿsSô t;\ a;ÿidôTy;\ anuÿ md; SvôStyeÿ 3
nOcû =ÿsoô ainÿ…mWNto aôh,R ;ÿ bOhû ∂ºvû ;soÿ amOtTÖ vm;ÿnxë" )
701
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

JyoôtIrÿq;ô aihÿm;y;ô an;ÿgso idôvo vÖ„m;R,ÿ' vste SvôStyeÿ 4


sôm;[ joô ye suvû /O oÿ yÖDm;ÿyyÖ ru pÿ·r◊»t; d…/ôre idôiv =yÿm( )
t;\ a; …vÿv;sô nmÿs; suv·ûO ˇ_….ÿmhRÖ o a;ÿidôTy;\ aidÿit' SvôStyeÿ 5
ko vÖ" Stom'ÿ r;/itô y' jujoÿWqô ivêeÿ dev;so mnuWoô yitô œnÿ )
ko voÿå?vôr' tuiÿ vj;t;ô ar'ÿ krùd( yo nÖ" pWÖdR Ty'h"ÿ SvôStyeÿ 6
ye>yoô ho];'ÿ p[qmô ;m;ÿyjÖe e mnu"û s…mÿı;…¶ômnR sÿ ; sô¢ hotO…ÿ ." )
t a;ÿidTy;ô a.ÿyÖ' xmÿR yCzt sugû ; nÿ" ktR supû q;ÿ SvôStyeÿ 7
y È≤xÿrùe .uvnÿ Syô p[ctÿe soô ivêÿSy Sq;ôtju gR tÿ íô mNtÿv" )
te nÿ" ’ût;d’¡t;ôdne sÿ Sô pyÖ¥R ; devÿ ;s" ippOt; SvôStyeÿ 8
.re‚ù „vN{'ÿ suhû v'ÿ hv;mheå' hoômcu ÿ' su’û t'Ö dwVy'ô jnÿm( )
aô…¶' …mô]' v®¡,' s;ôtyeÖ .g'Ö ¥;v;ÿp…O qôvI mÖ®tÿ" SvôStyeÿ 9
su]û ;m;ÿ,p' …O qôvI' ¥;mÿnhÖe s'ÿ sux
û m;ÿ,‹ mô idÿit' supû ,[ Iÿitm( )
dwvI'ô n;v'ÿ Sv·rô];mn;ÿgsômßÿvNtIôm; ®¡hme ; SvôStyeÿ 10
ivêeÿ yj];ô a…/ÿ voctoôtyeÖ ];yÿ?v' no durû ve ;ÿy; a….ôÓtu "ÿ )
sôTyy;ÿ vo devÖ ÙÿTy; ¸vem Í<vôto devÿ ;ô avÿse SvôStyeÿ 11
ap;mIÿv;ômpÖ ivê;ômn;ÿ¸itômp;r;ÿit' du…vôdR ];ÿm`;yÖt" )
a;ôre devÿ ;ô √πWoÿ aôSm¥uyÿ otnoô® ,ô" xmÿR yCzt; SvôStyeÿ 12
a·rÿ∑"Ö s mtoôR ivêÿ E/teÖ p[ p[jÖ ;….ÿj;RyteÖ /mÿ,R Sô p·rÿ )
ym;ÿidTy;soô nyÿq; sunIôit….ôritô ivê;ÿin du·rôt; SvôStyeÿ 13
y' devÿ ;ôsoåvÿqô v;jÿs;t*ô y' xUrsÿ ;t; m®to ihôte /neÿ )
p[;tô yÖ ;Rv;ÿ,ô' rqÿ…mN{ s;nÖ…sm·rÿ„yNtôm; ®¡hme ; SvôStyeÿ 14
Svô‚St nÿ" pÖQy;ÿsûu /Nvÿsu SvôSTy1ÿPû su vOjû neÖ SvÿviR t )
Svô‚St nÿ" pu]’ûqWe ûu yoinÿWu Svô‚St r;ôye mÿ®to d/;tn 15
Svô‚St·r≤ı p[pqÿ ôe ≈eœ;ô reK,ÿSvTyô…. y; v;ômmeitÿ )
s; noÿ aôm; so arÿ,ôe in p;ÿtu Sv;vex Ö ; .ÿvtu devÖ goÿp; 16
Eûv; Plôt"e sUnû ru vÿ IvO/√oô ivêÿ a;idTy; aidte mnIôWI )
Èûx;ôn;soô nroô amÿTyenRô ;åSt;ÿ…vô jnoÿ idôVyo gyenÿ 17
˝64ã ctu"Wi∑tm' sUˇ_m(
˝1-17ã s¢dxcRSy;Sy sUˇ_Sy Pl;to gy AiW" ) ivêe dev; devt;" )
702
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

˝1-11á 13-15ã p[qm;¥ek;dxc;| ]yodXy;idtOcSy c jgtIá ˝12á 16-


17ã √;dxIWo@xIs¢dxIn;ç i]∑up( zNdsI
kôq; devÖ ;n;'ÿ ktÖmSyô y;mÿin sumû Ntuû n;mÿ Í<vôt;' mÿn;mhe )
ko mO¬ ÿ ;it ktÖmo noô myÿSkrt( ktÖm ËôtI aô>y; vÿvtRit 1
£ôtyûU ≤Ntô £tÿvo ˙ûTsu /Iôtyoô ven≤ÿ Nt venÖ ;" pÖtyÖNTy; idxÿ" )
n mÿ…@Rtô ; …vÿ¥te aôNy Eÿ>yo devÖ We ÿu meÖ a…/ô k;m;ÿ ay'st 2
nr;ÿ v;ô x'sÿ' pUWû ,ômgoÿÁmÖ…¶' devÖ ı e mÿ >Ö yÿcsR e …gôr; )
sUy;ôm‹ ;s;ÿ côN{mÿs; yÖm' idôiv i]ôt' v;tÿmWûu sÿmˇÖ _⁄m…Ö ên;ÿ 3
kôq; kôivStuvÿ Iôrv;ôn( ky;ÿ …gôr; bOhSÖ pitÿv;Rv/O te suv·ûO ˇ_….ÿ" )
aôj Ek¡p;t( suhû ve…ÿ .ôAK≥ vÿ….ôrihÿ" Í,otu bufiû yoô3ûÿ hvIÿmin 4
d=ÿSy v;idteÖ jNmÿin v[tÖ e r;j;ÿn; …mô];v®Ö,; …vÿv;s…s )
atUtÿ pR Nq;" pu®rÖ qoÿ ayÖmR ; sô¢hoÿt;ô ivWu ÿ peWûu jNmÿsu 5
te noô avÿNR to hvnÖ≈tu oô hv'Ö ivêeÿ Í<vNtu v;ô…jnoÿ …môt{ÿv" )
sôhß Ö sô ; me/Ö s;ÿt;ivvÖ Tmn;ÿ mÖho ye /n'ÿ s…môqWe ÿu j….[rô e 6
p[ voÿ v;ôy'u rÿqyô ju ô' pur…ÿ' /'ô Stomw"ÿ ’,u?v' sô:y;yÿ pUWû ,ÿm( )
te ih devÖ Syÿ s…vôt"u svIÿminô £tuû' scÿNte sô…ctÖ" scetÿ s" 7
i]" sô¢ sôß; nÖ¥oÿ mÖhIrùpo vnÖSptIôn( pvÿtR ;\ aô…¶mUtû yeÿ )
’ûx;numû Stønÿ ( itô„y'ÿ sô/Sqô a; ®Ö{' ®Ö{We ÿu ®Öi{y'ÿ hv;mhe 8
srÿSvtI sôryu"û …sN/u ÿ …ô mR….ÿmhRÖ o mÖhIrvÖs; yÿNtuû v=ÿ,I" )
devÖ Ir;poÿ m;ôtrÿ" sUd…yôTNvoÿ `Otû vÖt( pyoô m/umÿ •o acRt 9
¨Öt m;ôt; bOhÿ i∂ûv; Íÿ,otu nÖSTv∑;ÿ devÖ …e .ôjiR nÿ…." ipôt; vcÿ" )
Aô.=ûu ; v;joô rqôSpitô.gR oÿ rù<v" x's"ÿ xxm;ônSyÿ p;tu n" 10
rù<v" s'Î∑ÿ * iptumû ;\ îÿvÖ =yoÿ .Ö{; ®Ö{;,;'ÿ mÖ®t;ômpu Sÿ tuit" )
go….ÿ" „y;m yÖxsoô jne„Ö v; sd;ÿ dev;sô î¬ÿy; scemih 11
y;' meÖ …/y'Ö m®¡tÖ îN{ô dev;ô adÿd;t v®, …m] yUyû m( )
t;' pIÿpytÖ pyÿsve /enô 'u k⁄iû viÌroô a…/ô rqeô vh;ÿq 12
k⁄iû vdÖ© p[itô yq;ÿ …cdÖSy nÿ" sj;ôTyÿSy m®toô buboÿ/q )
n;.;ô y]ÿ p[qmô ' s'nô s;ÿmheÖ t]ÿ j;…môTvmidÿitdR/;tu n" 13
te ih ¥;v;ÿp…O qôvI m;ôtr;ÿ mÖhI devÖ I devÖ ;ÔNmÿn; yÖ…Dyeÿ îût" )
¨Ö.e …bÿ.tO ¨Ö.y'Ö .rIÿm…." pu û ret;'…ÿ s ipôt…O .ÿí …sçt" 14
703
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

iv W; ho];ô ivêÿmXnoitô v;y|Ö bOhSÖ pitÿrrù mÿitô" pnIÿysI )


g[;v;ô y]ÿ m/uWû du Cûu yteÿ bOhû dvIÿvxNt mÖit….ÿmnR IôiW,ÿ" 15
Eûv; kôivStuvÿ Iôrv;\ÿ AtÖD; {ÿiv,ôSyu{…R vÿ,sík;ôn" )
¨ÖKqe….ôr]ÿ mÖit….ÿíô ivp[o åpIÿpyÖÌyoÿ idôVy;inô jNmÿ 16
Eûv; Plôt"e sUnû ru vÿ IvO/√oô ivêÿ a;idTy; aidte mnIôWI )
Èûx;ôn;soô nroô amÿTyenRô ;åSt;ÿ…vô jnoÿ idôVyo gyenÿ 17
˝65ã pçWi∑tm' sUˇ_m(
˝1-15ã pçdxcRSy;Sy sUˇ_Sy v;su£o vsuk,R AiW" ) ivêe dev; devt;" )
˝1-14ã p[qm;idctudx
R c;| jgtIá ˝15ã pçdXy;í i]∑up( zNdsI
aô…¶·rN{oô v®¡,o …mô]o aÿymRÖ ; v;ôy"u pUWû ; srÿSvtI sôjoWÿs" )
a;ôidôTy; iv„,umÿ ®RÖ tÖ" SvÿbhRûO t( somoÿ ®Ö{o aidÿitôb˜R[ ,ÿ Sô pitÿ" 1
îûN{;ô¶I vO]ÿ hÖ TyeWÿ ûu sTpÿtI …môqo ihÿNv;ôn; tÖNv;ô3ûÿ smoÿks; )
aôNt·rÿ=ô' mÁ; pÿprûu[ ojÿs;ô somoÿ `Ot≈Ö ImÿiR hôm;nÿmIôryÿn( 2
teW;'ô ih mÖˆ; mÿhtÖ ;mÿnvÖ ,R ;'ô Stom;\ô îyÿmy(R tO DÖ ; A¡t;ôv/O ;ÿm( )
ye aÿPsôvmÿ,vRô ' …cô]r;ÿ/sôSte noÿ r;sNt;' mÖhyeÿ su…mô}y;" 3
Svÿ,rR mÖNt·rÿ=;…, rocôn; ¥;v;ô.mU Iÿ pO…qôvI' Sk¡M.urû ojÿs; )
pO=û ; îÿv mÖhyÿNt" sur;ôtyoÿ devÖ ;" StÿvNteô mnuWÿ ;y sUrû yÿ" 4
…mô];yÿ ≤x=ô v®¡,;y d;ôxWu Öe y; sôm;[ j;ô mnÿs;ô n p[yÖ Cu zÿt" )
yyoô/;RmÖ /mÿ,R ;ô rocÿte bOhû d( yyoÿ®.Ö e rodÿsIô n;/ÿsIô vOt*ÿ 5
y; g*vÿtR iRÖ n' pÖyiRe tÿ in„’ût' pyoô duh;ÿn; v[tnÖ Irÿv;ôrtÿ" )
s; p[b¡ vu[ ;ô,; v®¡,;y d;ôxWu ÿe devÖ >e yoÿ d;xıôivW;ÿ …vôvSvÿte 6
idôv=ÿso a…¶…jô◊; A¡t;ôv/O ÿ AôtSyô yoin'ÿ ivmOx û Ntÿ a;ste )
¥;' Sk¡….ôTVy1ÿpû a; cÿ£rû⁄ ojÿs; yÖD' jÿinôTvI tÖNvIô3ûÿ in m;ÿmjO "u 7
pÖ·rô≤=t;ÿ ipôtr;ÿ pUvjRÖ ;vÿrI AôtSyô yon;ÿ =ytÖ" smoÿks; )
¥;v;ÿp…O qôvI v®¡,;yÖ sv[t¡ e `Otû vÖt( pyoÿ mihôW;yÿ ipNvt" 8
pÖjNR y;ôv;t;ÿ vOW.Ö ; purÿ IôiW,eNÿ {v;ôyU v®¡,o …mô]o aÿymRÖ ; )
devÖ ;\ a;ÿidôTy;\ aidÿit' hv;mheÖ ye p;…qÿvR ;so idôVy;soÿ aôPsu yeÿ 9
Tv∑;ÿr' v;ôymu .ÿO voô y aohÿtÖe dwVy;ô hot;ÿr; ¨ÖWs'ÿ SvôStyeÿ )
bOhSÖ pit'ÿ vO]%;ôd' sumÿ /Öe sÿ…m≤N{ôy' som'ÿ /nÖs; ¨ÿ Èmhe 10
704
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

b[˜ô g;mê'ÿ jônyÿNtô aoWÿ/IôvnR SÖ ptIÿn( pO…qôvI' pvÿtR ;\ aôp" )


sUyÿ| idôiv roôhyÿNt" sudû ;nÿvÖ a;y;ÿ‹ v[tÖ ; …vÿsjûO Ntoô a…/ô =…mÿ 11
.uJû yumh' sÿ " ippOqoô inrÿ…ên;ô Xy;v'ÿ pu]û ' vÿ…/[mTÖ y; aÿ…jNvtm( )
kôm¥Ö vu ÿ' ivmÖd;yoÿhquyvRûu ' …vÿ„,;ôPv'1ûÿ ivêÿk;ôy;vÿ sOjq" 12
p;vIÿrvI tNyôtru k e p¡ ;dÖjo idôvo /ôt;R …sN/urû ;pÿ" smuiû {yÿ" )
ivêeÿ devÖ ;sÿ" Í,vÖn( vc;'…ÿ s meÖ srÿSvtI sôh /Iô…." pur?ÿ' y; 13
ivêeÿ devÖ ;" sôh /Iô…." pur?ÿ' y;ô mnoôyjR ]ÿ ; aômtO ;ÿ AtÖD;" )
r;ôitôW;coÿ a….ôW;cÿ" SvôivRd"Ö Sv1ÿ…û gRroô b[˜ÿ sUˇû _' juWÿ re t 14
devÖ ;n( v…sÿœo aômtO ;ÿn( vvNdeô ye ivê;ô .uvnÿ ;ô…. p[t¡ SÖ qu" )
te noÿ r;sNt;mu®g;ôymÖ¥ yUyû ' p;ÿt Svô‚St….ô" sd;ÿ n" 15
˝66ã W$(Wi∑tm' sUˇ_m(
˝1-15ã pçdxcRSy;Sy sUˇ_Sy v;su£o vsuk,R AiW" ) ivêe dev; devt;" )
˝1-14ã p[qm;idctudx
R c;| jgtIá ˝15ã pçdXy;í i]∑up( zNdsI
devÖ ;n( Ûÿve bOhû Cz^v¡ s" SvôStyeÿ Jyoitô„’toÿ a?vôrSyô p[ctÿe s" )
ye v;ÿv/ûO "u p[t¡ rÖ ' …vôêvedÿ sô îN{ÿJyeœ;so aômtO ;ÿ At;ôv/O "ÿ 1
îN{ÿps[ tU ;ô v®¡,p[≤x∑;ô ye sUySRÿ yô JyoitÿWo .;ôgm;ÿnx Ö "ë )
mÖ®Ìÿ,e vOjû neÖ mNmÿ /Imihô m;`oÿne yÖD' jÿnyNt sUrû yÿ" 2
îN{oô vsu…ÿ .ô" p·rÿ p;tu noô gyÿm;idôTywnoôR aidÿitô" xmÿR yCztu )
®Ö{o ®Ö{…e .ÿdvRÖe o mO¬ ÿ y;it nÖSTv∑;ÿ noô ¶;….ÿ" su…vôt;yÿ …jNvtu 3
aidÿitô¥;Rv;ÿp…O qôvI Aôt' mÖhidN{;ôiv„,Uÿ mÖ®tÖ" SvÿbhRûO t( )
devÖ ;\ a;ÿidôTy;\ avÿse hv;mheÖ vsUnÿ ( ®Ö{;n( Tsÿ…vôt;r'ÿ sudû s' sÿ m( 4
srÿSv;n( /Iô….vR®,¡ o /Otû v[t¡ " pUWû ; iv„,umÿ iR hôm; v;ôyru …ù ên;ÿ )
b[˜Ö ’ô toÿ aômtO ;ÿ …vôêvedÿ sô" xmÿR no y'sn( i]ôv¡qmô h' sÿ " 5
vOW;ÿ yÖDo vOW,ÿ " sNtu yÖ…Dy;ô vOW,ÿ o devÖ ; vOW,ÿ o h…vô„’tÿ" )
vOW,ÿ ;ô ¥;v;ÿp…O qôvI Aôt;vÿrIô vOW;ÿ pÖjNR yoô vOW,ÿ o vOWSÖ tu."ÿ 6
aô¶IWom;ô vOW,ÿ ;ô v;jÿs;tye pu®p[xSô t; vOW,ÿ ;ô ¨pÿ b[vu e )
y;vIÿ…jôre vOW,ÿ o devyÖJyy;ô t; nÖ" xmÿR i]ôv¡qô' iv y'sÿ t" 7
/Otû v[t¡ ;" =ôi]y;ÿ yDinô„’toÿ bOhi∂ûv; aÿ?vôr;,;ÿm….ô…≈yÿ" )
aô…¶hoÿt;r AtÖs;poÿ aô&hoô åpo aÿsjO •ô nuÿ vO]tÖ yU Rÿe 8
705
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

¥;v;ÿp…O qôvI jÿny•Ö…. v[tÖ ; ååpÖ aoWÿ/IvÖiR nn;ÿin yÖ…Dy;ÿ )


aôNt·rÿ=ô' Sv1ÿrû ; pÿpÂu[ tô yeÖ vx'ÿ devÖ ;sÿStôNvIô3ûÿ in m;ÿmjO "u 9
/ôt;Rroÿ idôv Aô.vÿ" suhû St;ÿ v;t;pjôNR y; mÿihôWSyÿ tNyôto" )
a;pÖ aoWÿ/Iô" p[ itÿrNtu noô …groô .goÿ r;ôitv;ô…‹ jnoÿ yNtu meÖ hvÿm( 10
sôm{ûu " …sN/Uû rjoÿ aôNt·rÿ=mÖj Ek¡p;t( tn…yôàru ,ÿ vRô " )
aihÿbfiRûu yÿ" Í,vÖ√c;'…ÿ s meÖ ivêeÿ devÖ ;sÿ ¨Öt sUrû yoô mmÿ 11
Sy;mÿ voô mnÿvo devÖ vIÿtyeÖ p[;ç'ÿ no yÖD' p[ ,ÿyt s;/uyû ; )
a;idÿTy;ô ®{;ô vsÿv"Ö sud;ÿnv îûm; b[˜ÿ xôSym;ÿn;in …jNvt 12
dwVy;ô hot;ÿr; p[qmô ; purû oihÿt AôtSyô pNq;ômNve…ÿ m s;/uyû ; )
=e]Sÿ yô pit'ô p[itÿvxe mImheÖ ivê;ÿn( devÖ ;\ aômtO ;\ô ap[y¡ Cu zt" 13
v…sÿœ;s" iptOvû √;cÿm£t devÖ ;\ Ȭ;ÿn; AiWôvt( SvôStyeÿ )
p[Itô ; îÿv D;ûtyÖ" k;mÖmTe y;ôåSme devÿ ;ôsoåvÿ /Untu ;ô vsuÿ 14
devÖ ;n( v…sÿœo aômtO ;ÿn( vvNdeô ye ivê;ô .uvnÿ ;ô…. p[t¡ SÖ qu" )
te noÿ r;sNt;mu®g;ôymÖ¥ yUyû ' p;ÿt Svô‚St….ô" sd;ÿ n" 15
˝67ã s¢Wi∑tm' sUˇ_m(
˝1-12ã √;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy;i©rsoåy;Sy AiW" ) bOhSpitdevR t; )
i]∑up( zNd"
îûm;' …/y'ÿ sô¢xIÿ„,I| ipôt; nÿ Aôtp[j¡ ;t;' bOhtÖ ImÿivNdt( )
turû Iy'ÿ æSv∆nyi√ôêjÿNyoô åy;Syÿ ¨ÖKq…mN{;ÿyÖ x'snÿ ( 1
Aôt' x'sNÿ t Aôju dI?y;ÿn; idôvSpu]û ;soô asurÿ Sy vIôr;" )
ivp[¡' pÖdmi©ÿrsoô d/;ÿn; yÖDSyô /;mÿ p[qmô ' mÿnNt 2
h'sÖ ·w rÿvÖ s≤%ÿ….ôv;Rvdÿ ≤∫rXmôNmy;ÿinô nhÿn;ô VySyÿn( )
bOhSÖ pitÿr….ôkinÿ£dÖÌ; ¨Öt p[;St*ôd∞u ÿ …vô√;\ aÿg;yt( 3
aôvo √;>y;'ÿ pÖr Ek¡y;ô g; guh;ô itœÿNtIôrnOtÿ Syô set*ÿ )
bOhSÖ pitôStmÿ…sô Jyoitÿ·rôCz•udß ûu ; a;kôivR ih itôß a;vÿ" 4
…vô….¥;ô purÿ' xôyqemô p;ÿcI'ô inS]I…,ÿ s;ôkmudÿ /Ö re ’
ÿ Ntt( )
bOhSÖ pitÿ®WÖ s'ô sUyÖ| g;mÖk| …vÿvde Stônyÿ…•vÖ ¥*" 5
îN{oÿ vÖl' rÿ≤=ôt;r'ù du`;ÿn;' kôr,e vÿe Ö iv cÿkt;ô‹ rve,ÿ )
Sved;ÿ≤Ô….r;ô≤xrÿ…môCzm;ôno åroÿdyt( pÖ…,m; g; aÿm„u ,;t( 6
706
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

s È'ÿ sôTye….ô" s≤%ÿ…." xëcè ≤∫ôgoR/;ÿys'ô iv /ÿnsÖ rw dÿ dR" )


b[˜,ÿ Sô pitôvWRO …ÿ .vÖrR ;hw`ÿ mRÖ SR vedÿ …e .ô{…R vÿ,ô' Vy;ÿn$( 7
te sôTyenÖ mnÿs;ô gopÿit'ô g; îÿy;ôn;sÿ îW,yNt /Iô…." )
bOhSÖ pitÿ…môqR oaÿv¥pe….ô®du≤û ßy;ÿ asOjt Svôy‚u G.ÿ" 8
t' vÖ/yR Nÿ to mÖit….ÿ" ≤xôv;….ÿ" …s'hô …mÿvÖ n;nÿdt' sô/Sqeÿ )
bOhSÖ pit'ô vOW,ÿ ô' xUrsÿ ;t*ô .re.ÿ reù anuÿ mdem …jô„,um( 9
yÖd; v;jômsÿni√ôê¡pmÖ ; ¥;m®¡=dô ˇu rÿ ;…,ô sµÿ )
bOhSÖ pit'ô vOW,ÿ ' vÖ/yR Nÿ toô n;n;ô sNtoô …b.[t¡ oô Jyoitÿr;ôs; 10
sôTy;m;ô≤xW'ÿ ’,ut; vyoô/w k°ô·r' …côı‰vÿqô Sve….ôrve "ÿw )
pÖí; mO/oô apÿ .vNtuû ivê;ôSt{oÿdsI Í,ut' ivê…môNve 11
îN{oÿ mÖˆ; mÿhtÖ o aÿ,vRô Syô iv mU/û ;Rnmÿ ….ndbudRû Syÿ )
ahÖ•ihôm·rÿ,;t( sô¢ …sN/Unÿ ( devÖ ¥w ;ÿv‹ ;pO…qvIô p[;vÿt' n" 12
˝68ã a∑Wi∑tm' sUˇ_m(
˝1-12ã √;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy;i©rsoåy;Sy AiW" ) bOhSpitdevR t; )
i]∑up( zNd"
¨ÖdpÖ tu[ oô n vyoô r=ÿm;,;ô v;vÿdto aô….[ySÿ yevÖ `oW;ÿ" )
…gô·rô.j[ oô nomRyoô mdÿNtoô bOhSÖ pitÿm>Ö y1ÿk û ;≥ aÿn;vn( 1
s' go….ÿr;i©rùso n=ÿm;,oô .gÿ îûvde yÿ mRÖ ,'ÿ inn;y )
jneÿ …mô]o n d'ptÿ I an·ˇ_ô bOhSÿ pte v;ôjy;ôx·\U rÿv;ôj* 2
s;ô?vôy;R aÿitô…qnIÿ·riWôr;" Sp;ôh;R" suvû ,;ÿ‹ anv֥¡p;" )
bOhSÖ pitô" pvÿtR >e yo …vôtyU ;ô‹ ing;R Ë¡pÖe yvÿ…mv æSqôiv>yÿ" 3
a;ôpWûu[ ;ôyn( m/unÿ AôtSyô yoinÿmv≤=ôp•Ökú ¨ÖLk;…mÿvÖ ¥o" )
bOhSÖ pitÿ®ı Ö rù•Xmÿnoô g; .UMy;ÿ ¨Ödn( ve Ö iv Tvc'ÿ …b.ed 4
apÖ JyoitÿW;ô tmoÿ aôNt·rÿ=;dudû n( " xIp;ÿl…mvÖ v;tÿ a;jt( )
bOhSÖ pitÿrnumû XO y;ÿ vÖlSy;ôå.[…mÿvÖ v;tÖ a; cÿ£ô a; g;" 5
yÖd; vÖlSyô pIyÿtoô jsuû' .ed( bOhSÖ pitÿr…¶ôtpoÿ….rùk"úì )
dÖ≤∫nR …jô◊; p·rÿiv∑Öm;dÿd;ôivinô/R I\r’ ÿ ,odu≤û ßy;ÿ,;m( 6
bOhSÖ pitôrmÿtÖ ih Tyd;ÿs;'ô n;mÿ SvôrI,;'ô sdÿnÖe guh;ô yt( )
a;ô<@ºvÿ ….ôÊv; xÿknû⁄ Syô g.ÖmR du ≤ûu ßy;ô" pvÿtR Syô Tmn;ÿjt( 7
707
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

aXn;ipÿnı'ô m/uû pyÿpR XyôNmTSy'ô n dIôn ¨Ödinÿ ≤=ôyNtÿm( )


in∑∆ÿ.;r cmÖs' n vO=û ;d( bOhSÖ pitÿivRrvù ,e ;ÿ …vô’Tyÿ 8
soW;mÿivNdôt( s Sv1ÿ"û so aô…¶' so aôk,úÉ ô iv bÿb;/eô tm;'…ÿ s )
bOhSÖ pitôgoRvpÿ Wu o vÖlSyô inmÖ∆R ;n'Ö n pvÿ,R o j.;r 9
ihômve ÿ pÖ,;R muiÿ Wôt; vn;ÿinô bOhSÖ pitÿn;’py√Ölo g;" )
aôn;ôn’ûu Tû ymÿpnûu íÿk;rù y;t( sUy;ôm‹ ;s;ÿ …môq ¨Ö∞r;ÿt" 10
aô…. Xy;ôv' n ’xÿn…e .ôrê'ô n=ÿ]…e ." ipôtroô ¥;mÿip'xn( )
r;}y;'ô tmoô adÿ/Jûu yoRitôrhÖn( bOhSÖ pitÿ….ônR di{'ÿ …vôdÌ;" 11
îûdmÿkmÖR nmoÿ a….[yô ;yÖ y" pUvû IRrNv;ônonÿvIit )
bOhSÖ pitô" s ih go….ô" so aêw"ô s vIôr…e .ô" s nO….ÿnoôR vyoÿ /;t( 12
Wœoånuv;k"
) sU0 69-84 )
˝69ã Ekons¢ittm' sUˇ_m(
˝1-12ã √;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy v;?[yê" su…m] AiW" ) a…¶devR t; ) ˝1-2ã
p[qm;i√tIyyoA≥cojRgtIá ˝3-12ã tOtIy;iddx;n;ç i]∑up( zNdsI
.Ö{; aô¶ve ?Rÿ r‰ôêSyÿ s'Îô xoÿ v;ômI p[,Iÿit" surû ,;ô ¨petÿ y" )
ydI'ÿ su…mô]; ivxoô ag[¡ îûN/teÿ `Otû ne ;Ûÿto jrteÖ d…vÿ¥tu t( 1
`Otû mÖ¶ve ?Rÿ r‰ôêSyô v/ÿnR ' `Otû m•'ÿ `Otû MvÿSyô mednÿ m( )
`Otû ne ;Ûÿt ¨…vôyR ; iv pÿpq[ ôe sUyRÿ îv rocte sôipRr;ÿsiu t" 2
yt( teÖ mnuyû dR nIÿk˘ su…mô]" sÿmIô/e aÿ¶Öe tidôd' nvIÿy" )
s revù Czoÿcô s …groÿ juWSvô s v;j'ÿ diWôR s îûh ≈voÿ /;" 3
y' Tv;ô pUvmRÿ I≤¬ôto vÿ?r‰ôê" sÿmIô/e aÿ¶Öe s îûd' juWÿ Sv )
s nÿ" ‚Stôp; ¨Öt .ÿv; tnUpû ; d;ô]' rÿ=Svô yidôd' teÿ aôSme 4
.v;ÿ ¥uªû I v;ÿ?r‰êoôt goôp; m; Tv;ÿ t;rIdÖ….m;ÿitôjnR ;ÿn;m( )
xUrÿ îv /O„û ,uí‰vÿn" su…mô]" p[ nu voÿcô' v;?r‰¡êSyô n;mÿ 5
smÖJr‰;ÿ pvÖTR y;ô3ûÿ vsUiÿ nô d;s;ÿ vO]û ;<y;y;ÿ‹ …jgeq )
xUrÿ îv /O„û ,uí‰vÿnoô jn;ÿn;'ô Tvmÿ¶e pOtn;ôyr\U …ù . „y;ÿ" 6
dIô`tR Nÿ tubhûOR du=ÿ ;ôymÖ…¶" sôhßÿStrI" xôtnIÿqô A>v;ÿ )
¥umû ;n( ¥umû Tsuû nO….ÿmJRûO ym;ÿn" su…mô]We ÿu dIdyo devyÖ Tsuÿ 7
708
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

Tve /enô "u sudû `u ;ÿ j;tvedo åsôítevÿ smÖn; sÿb/Ö k Ru ™ )


Tv' nO….ôd≤R =ÿ,;v≤∫r¶e su…mô]…e .ÿ·r?yse devyÖ ≤∫ÿ" 8
devÖ ;…íÿt( te aômtO ;ÿ j;tvedo mihôm;n'ÿ v;?r‰êô p[ voÿcn( )
yt( s'pô CO z÷ô m;nuWÿ IôivRxô a;yÖn( Tv' nO….ÿrjyÖSTv;vO/ÿ …e ." 9
ipôtve ÿ pu]û mÿ…b.®ÖpSqeô Tv;mÿ¶e v?r‰ôê" sÿpyÖ nR ( )
juWû ;ô,o aÿSy sô…m/'ÿ yivœoôt pUv;\‹ avnoôv;[ /R tÿ …ít( 10
xêÿd…Ö ¶vÿ?R r‰ôêSyô x]Unû ( nO….ÿ…jRg;y sutû soÿmv≤∫" )
smÿn' …cddh…í].;ôno åvÖ v[;/ÿNtm….n√»/û …íÿt( 11
aôymÖ…¶vÿ?R r‰ôêSyÿ vO]hÖ ; sÿnk Ö ;t( p[ıe oô nmÿsopv;ôKyÿ" )
s noô aj;ÿmI\®tÖ v;ô ivj;ÿmInÖ…. itÿœÖ x/ÿtR o v;?r‰ê 12
˝70ã s¢ittm' sUˇ_m(
˝1-11ã Ek;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy v;?[yê" su…m] AiW" ) ˝1ã p[qmcR î?m"
s…mıo v;…¶"á ˝2ã i√tIy;y; nr;x's"á ˝3ã tOtIy;y; î¬"á ˝4ã ctuQy;R
bihR"á ˝5ã pçMy; devI√;Rr"á ˝6ã Wœ‰; ¨W;s;nˇ_;á ˝7ã s¢My; dwVy*
hot;r* p[cte s*á ˝8ã a∑My;iStßo deVy" srSvtI¬;.;rTy"á ˝9ã
nvMy;STv∑;á ˝10ã dxMy; vnSpit"á ˝11ã Ek;dXy;í Sv;h;’tyo
devt;" ) i]∑up( zNd"
îûm;' meÿ a¶e sô…m/'ÿ juWSve¬ ô Spôde p[itÿ hy;R `Otû ;cIÿm( )
v„mÿnR ( pO…qôVy;" suiÿ dnÖTve aˆ;ÿm?ûU voR .ÿv su£to devyÖJy; 1
a; devÖ ;n;ÿmg[yÖ ;vehÖ y;ÿtûu nr;ôxs' oÿ …vôê¡p…e .ôrêw"ÿ )
AôtSyÿ pÖq; nmÿs; …môy/e oÿ devÖ >e yoÿ devÖ tÿm" suWdU t( 2
xôêˇô mô mIÿ¬te dUTû y;ÿy hÖiv„mÿNto mnu„û y;ÿso aô…¶m( )
vihÿœrÖŸ êw"ÿ suvû tO ;ô rqenô ; åå devÖ ;n( vÿ≤=ô in WÿdhÖe hot;ÿ 3
iv p[q¡ t;' devÖ ju∑ÿ ' itrùí; dIô`| {;ô~m; surÿ …ù . .UTÿ vôSme )
ahe¬ ÿ t;ô mnÿs; dev bihô·R rN{ÿJyeœ;\ ¨xôto yÿ≤= devÖ ;n( 4
idôvo v;ô s;nuÿ SpOx û t;ô vrIÿy" pO…qôVy; v;ô m;]ÿy;ô iv ≈ÿy?vm( )
¨Öxtô I√;ÿr‹ o mihôn; mÖh≤∫ÿdvRÖe ' rq'ÿ rqôy/u ;ÿr‹ y?vm( 5
devÖ I idôvo duiÿ hôtr;ÿ su≤xôLpe ¨ÖW;s;ônˇ_;ÿ sdt;'ô in yon*ÿ )
a; v;'ÿ devÖ ;sÿ ¨xtI ¨ÖxNtÿ ¨Ör* sIÿdNtu su.ge ¨ÖpSqeÿ 6
709
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ëô?voR g[;v;ÿ bOhû dÖ…¶" s…mÿı" ip[yô ; /;m;ôNyidÿt®e pÖ Sqeÿ )


purû oihÿt;vO‚Tvj; yÖDe aô‚Smn( …vôd∑u rÿ ;ô {…vÿ,mô ; yÿjqe ;m( 7
itßoÿ devIbÖiR hR·rôd' vrIÿyÖ a; sIÿdt c’ûm; vÿ" Syoônm( )
mÖn„ûu v¥ôD' su…/ÿt; hÖvI'WI¬;ÿ devÖ I `Otû pÿdI juWNt 8
devÿ Tv∑Öyı R ÿ c;®ÖTvm;nÖ@‰di©ÿrs;ôm.ÿv" sc;ô."U )
s devÖ ;n;'ô p;qô ¨pÖ p[ …vô√;nux
û n( yÿ≤= {iv,od" surû àÿ" 9
vnÿSpte rxôny;ÿ inôyyU ;ÿ devÖ ;n;'ô p;qô ¨pÿ v≤= …vô√;n( )
Svd;ÿit devÖ " ’û,vÿıvô I'„yvÿt;'ô ¥;v;ÿp…O qôvI hv'ÿ me 10
a;¶eÿ vhÖ v®¡,…mô∑yeÿ nÖ îN{'ÿ idôvo mÖ®toÿ aôNt·rÿ=;t( )
sIdÿNtu bÖihRivRêô a; yjÿ];ô" Sv;h;ÿ devÖ ; aômtO ;ÿ m;dyNt;m( 11
˝71ã Eks¢ittm' sUˇ_m(
˝1-11ã Ek;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy;i©rso bOhSpitA≥iW" ) D;n' devt; ) ˝1-
8á 10-11ã p[qm;¥∑c;| dxMyek;dXyoí i]∑upá( ˝9ã nvMy;í jgtI zNdsI
bOhSÿ pte p[qmô ' v;ôco ag[Ö' yt( p[rw tÿ n;mÖ/ye Ö' d/;ÿn;" )
ydeWÿ ;'ô ≈eœÖ' ydÿ·rôpm[ ;sIÿt( p[,Öe ; tdeWÿ ;'ô inihÿtÖ' guh;ô…v" 1
sˇ_u…¡ mvÖ ittÿ¨n; punû Ntoô y]Ö /Ir;ô mnÿs;ô v;côm£¡t )
a];ô s%;ÿy" sô:y;inÿ j;nte .Ö{Ww ;'ÿ lô+mIinRihôt;…/ÿ v;ô…c 2
yÖDne ÿ v;ôc" pÿdvÖ Iyÿm;yÖn( t;mNvÿivNdô•iO WÿWûu p[…vÿ∑;m( )
t;m;ô.TO y;ô Vyÿd/u" pu®]Ö ; t;' sô¢ re.ù ; aô…. s' nÿvNte 3
¨Öt Tvô" pXyôn( n dÿdxôR v;cÿmtûu Tvÿ" Íû<vn( n Íÿ,oTyen;m( )
¨Öto TvÿSmw tÖNv'1ûÿ iv sÿße j;ôyve Ö pTyÿ ¨xôtI suvû ;s;ÿ" 4
¨Öt Tv'ÿ sô:ye æSqôrpIÿtm;ÛûnnRw ÿ' ihNvôNTyipô v;…jÿnWe u )
a/eNÿ v; crit m;ôyywWÖ v;c'ÿ xu≈vûu ;\ aÿfl ô ;mÿp„ûu p;m( 5
y‚StôTy;jÿ s…côivd'Ö s%;ÿyÖ' n tSyÿ v;ôCyipÿ .;ôgo aÿ‚St )
ydI'ÿ Íû,oTylÿk˘ Í,oit nÖih p[vÖ de ÿ su’tû Syô pNq;ÿm( 6
aô=<ô vNtô" k,ÿvR Ntô" s%;ÿyo mnojôv„e vsÿm; b.Uv"u )
a;ôdflÖ ;sÿ ¨pkô=;sÿ ¨ Tve Óûd; îÿvÖ ò;Tv;ÿ ¨ Tve dÎ≈e 7
˙ûd; tÖ∑We ûu mnÿso jôvWe ûu yd(b;[ ˜ÿ ,ô ;" s'yô jÿNteô s%;ÿy" )
a];hÿ Tv'ô iv jÿ¸ve¥RÖ ;….ôrohÿb˜[ ;,oô iv cÿrNTyu Tve 8
710
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

îûme ye n;v;Rõn™ pÖrírÿ≤Ntô n b[;˜ÿ ,ô ;soô n sutû k e r¡ ;s" )


t Eûte v;cÿm….ôp¥ÿ p;ôpy;ÿ …sôrIStN]'ÿ tNvteÖ ap[j¡ Dy" 9
sveRÿ nNd≤Nt yÖxs;gÿtne s.;s;ôhne Ö s:y;ô s%;ÿy" )
ikôæLbôWSÖ pOt( ipÿtWûu …,ôÁWRÿº ;ômr'ÿ ihôto .vÿitô v;…jÿn;y 10
Aôc;' Tvô" poWÿm;Ste pup„ûu v;n( g;ÿy]Ö ' Tvoÿ g;yitô xKvÿrIWu )
b[˜Ö ; Tvoô vdÿit j;t…vô¥;' yÖDSyô m;];'ô iv …mÿmIt ¨ Tv" 11
tOtIyoå?y;y"
) v0 1-28 )
˝72ã i√s¢ittm' sUˇ_m(
˝1-9ã nvcRSy;Sy sUˇ_sy l*Ky a;i©rso v; bOhSpitA≥iWd;R=;y,I aid-
itv;R AiWk; ) dev; devt;" ) anu∑pu ( zNd"
devÖ ;n;'ô nu vÖy' j;n;ô p[ voÿc;m ivpÖNyy;ÿ )
¨ÖKqeWÿu xôSym;ÿnWe ûu y" pXy;ôdˇu rÿ e yugû e 1
b[˜,ÿ Sô pitÿrtùe ; s' kôm;Rrÿ îv;/mt( )
devÖ ;n;'ÿ pUVû yeR yugû e åsÿt"Ö sdÿj;yt 2
devÖ ;n;'ÿ yugû e p[q¡ mô e åsÿt"Ö sdÿj;yt )
td;x;ô aNvÿj;yNtô tduˇÿ ;ônpÿdSÖ p·rÿ 3
.UjDRÿ ¨ˇ;ônpÿdo .uvû a;x;ÿ aj;yNt )
aidÿtdÖe =R oÿ aj;ytÖ d=;ô√idÿitô" p·rÿ 4
aidÿitôÁjR iÿ n∑Ö d=ô y; duiÿ hôt; tvÿ )
t;' devÖ ; aNvÿj;yNt .Ö{; aômtO bÿ N/v" 5
y∂ºvÿ ; aôd" sÿ≤lôle susrÿ' B/;ô aitÿœt )
a];ÿ voô nOTyÿt;…mv tIôvo[ re,ù ru p;ÿyt 6
y∂ºvÿ ;ô ytÿyo yq;ô .uvnÿ ;ôNyipÿNvt )
a];ÿ smu{û a; gU¬ û hm; sUymRÿ j.tRn 7
aô∑* pu]û ;soô aidÿtyÖe Re j;ôt;StôNv1ÿSû p·rÿ )
devÖ ;\ ¨pÖ p[tw ( sô¢….ô" pr;ÿ m;t;ô<‹ @m;ÿSyt( 8
sô¢….ÿ" pu]û rw idÿitô®pÖ p[tw ( pUVû y| yugû m( )
p[jÖ ;ywÿ mOTû yveÿ Tvôt( punmÿ ;Rt;ô<‹ @m;.ÿrt( 9
711
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

˝73ã i]s¢ittm' sUˇ_m(


˝1-11ã Ek;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy x;KTyo g*·rvIitA≥iW" ) îN{o devt; )
i]∑up( zNd"
jinÿœ; ¨Ög"[ shÿse turû ;yÿ mÖN{ ao…jÿœo bÛûl;….ÿm;n" )
avÿ/…Rô •N{'ÿ mÖ®tÿ…íôd]ÿ m;ôt; y√«ôr' dÖ/nÖıinÿœ; 1
&èho inWÿˇ; pOxnô I …côdve "ÿw pu û x'snÿe v;vO/∑ûu îN{ÿm( )
aô.IvOtÿ ve Ö t; mÿh;pÖdne ÿ ?v;ôNt;t( p[i¡ pôTv;dudrÿ Ntô g.;ÿ"‹ 2
Aô„v; teÖ p;d;ô p[ y≤∆g;ôSyvÿ/nRô ( v;j;ÿ ¨Öt ye …côd]ÿ )
Tv…mÿN{ s;l;vOk û ;n( Tsôhßÿm;ôsn( dÿ…/We aô…ên; vÿvTO y;" 3
sômnÖ ; tU…,ô®R pÿ y;…s yÖDm; n;sÿTy; sô:y;yÿ v≤= )
vÖs;Vy;ÿ…mN{ /;ry" sôhß;ô å…ên;ÿ xUr ddtum`RÖ ;inÿ 4
mNdÿm;n Aôt;d…/ÿ p[jÖ ;ywÖ s≤%ÿ….ô·rN{ÿ îiWôr…e .ôrqÿmR ( )
a;….ôihR m;ôy; ¨pÖ dSyumû ;g;ô‚NmhÖ" p[ tÖm;[ aÿvpÖt( tm;'…ÿ s 5
sn;ÿm;n; …cd(?vsyoô NyÿSm;ô av;ÿh…Ö •N{ÿ ¨ÖWsoô yq;nÿ" )
Aô„vwrgÿ Czô" s≤%ÿ….ôinRk;ÿm"w s;ôk˘ p[i¡ tôœ; ˙¥;ÿ j`Nq 6
Tv' jÿ`Nqô nmu…ÿ c' m%ôSyu' d;s'ÿ ’<v;ôn AWÿyÖe ivm;ÿym( )
Tv' cÿkqôR mnÿve Syoôn;n( pÖqo devÿ ]Ö ;Ôÿsve Ö y;n;ÿn( 7
TvmetÖ ;inÿ pip[WÖe iv n;mex;ÿn îN{ d…/WeÖ g.ÿSt* )
anuÿ Tv; devÖ ;" xvÿs; mdNTyupû ·rÿb›u ;n( vÖinnÿíkqR 8
cô£˘ ydÿSy;ôPSv; inWÿˇmutû o tdÿSmwô mæ?v∞ÿCz¥;t( )
pO…û qôVy;mitÿiWt'Ö ydU/"ô pyoô go„vdÿ/;ô aoWÿ/IWu 9
aê;ÿidy;ôyie tô y√dÖNTyojÿso j;ôtmutû mÿNy Enm( )
mÖNyo·rÿy;y hÖMyeWR ÿu tSq*ô ytÿ" p[jDô îN{oÿ aSy ved 10
vyÿ" sup,Ö ;R ¨pÿ sed·ûu rN{'ÿ ip[yô me/ÿ ;ô AWÿyoô n;/ÿm;n;" )
apÿ ?v;ôNtmU,ÿ iûRu h pU…û /R c=umÿ muR Gûu ?y1ÿSû m;n( inô/yevÿ bÖı;n( 11
˝74ã ctu"s¢ittm' sUˇ_m(
˝1-6ã W@écSy;Sy sUˇ_Sy x;KTyo g*·rvIitA≥iW" ) îN{o devt; )
i]∑up( zNd"
712
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

vsUnÿ ;' v; c’úWÖ îyÿ=n( …/ôy; v;ÿ yÖDvw ;ô‹ rodÿSyo" )


avÿNR to v;ô ye rÿ…yômNtÿ" s;ôt* vÖn'u v;ô ye su≈û ,u ÿ' su≈û tu oô /u" 1
hvÿ EW;ômsurÿ o n=tÖ ¥;' ≈ÿvSyôt; mnÿs; in'stÖ =;m( )
c=;ÿ,;ô y]ÿ su…vôt;yÿ devÖ ; ¥*nR v;re…ÿ ." ’û,vÿNtô Svw" 2
îûymeWÿ ;mÖmtO ;ÿn;'ô gI" sôvtR ;ÿt;ô ye ’ûp,ÿNtô ràÿm( )
…/y'ÿ c yÖD' cô s;/ÿNtôSte noÿ /;Ntu vsôVy1ÿmû s;ÿ…m 3
a; tt( tÿ îN{;ôyvÿ" pnNt;ôå…. y Ëôv| gomÿNt'ô ittOTÿ s;n( )
sô’Tû Sv'1ûÿ ye pu®ÿ pu]û ;' mÖhI' sôhßÿ/;r;' bOhtÖ I' dud=ÿu n( 4
xcIÿvÖ îN{ômvÿse ’,u?vômn;ÿnt' dÖmyÿNt' pOtNÖ yUn( )
Aô.=ûu ,'ÿ mÖ`v;ÿn' suv·ûO ˇ_' .t;ô‹ yo vj[ô' ny|ÿ pu®=Ö "u 5
y√;ôv;nÿ pu®tÖ m'ÿ pur;ôW;¬; vO]ÿ hÖ Ne {oô n;m;ÿNyp[;" )
aceiÿ t p[;sô hÖSpitôStu…vÿ„m;ôn( ydIÿmXûu m…sô ktÿvR Öe krùt( tt( 6
˝75ã pçs¢ittm' sUˇ_m(
˝1-9ã nvcRSy;Sy sUˇ_Sy p[yw me/" …sN/u≤=ÎiW" ) n¥o devt;" )
jgtI zNd"
p[ su vÿ a;po mihôm;nÿmˇu mô ' k;ô®voÿcR ;itô sdÿne …vôvSvÿt" )
p[ sô¢sÿ¢ ]e/Ö ; ih cÿ£mô "u p[ sOTvÿrI,;ômitô …sN/urû ojÿs; 1
p[ teåÿ rdÖ√®¡,oô y;tÿve pÖq" …sN/oô y√;j;\ÿ aô>y{ÿvSÖ Tvm( )
.UMy;ô a…/ÿ p[vÖ t;ÿ y;…sô s;nunÿ ;ô ydeWÿ ;ômg[Ö' jgÿt;…mrùJy…sÿ 2
idôiv Svôno yÿtteÖ .UMyoôpyÿnR NÖ t' xu„mômiu dÿyitR .;ônnu ;ÿ )
aô.;[ idÿvÖ p[ Stÿny≤Nt vO∑û yÖ" …sN/uyû dR ie tÿ vOW.Ö o n ro®¡vt( 3
aô…. Tv;ÿ …sN/oô ≤xxë…è m• m;ôtroÿ v;ô≈; aÿW≤R Ntô pyÿsve /enô vÿ" )
r;jevÿ Ö yu?v;ÿ ny…sô Tv…mt( …sc*ô yd;ÿs;ômg[¡' p[vÖ t;ô…mnÿ=…s 4
îûm' meÿ g©π ymune srSvitô xutiÿu {ô Stom'ÿ sct;ô p®Ö„<y; )
aô…sôKNy; mÿ®√é/e …vôtStôy; ååjIÿk R °ye Í,uÁû ; suWû omÿy; 5
tO∑û ;mÿy; p[qmô ' y;tÿve sôj"U susû Tv;ÿ‹ rùsy;ÿ êeTô y; Ty; )
Tv' …sÿN/oô k⁄.yÿ ; gomÖtI' £⁄mÿ'u mehTÖ Nv; sôrq'ô y;….ôrIyÿse 6
AjIôTyenIô ®xÿtI mihôTv; p·rô j[y;'…ÿ s .rteÖ rj;'…ÿ s )
adÿB/;ô …sN/urÿ pù s;ÿmpÖ Stôm; åê;ô n …cô]; vpuWÿ Iv dxôtR ; 7
713
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

Svê;ô …sN/u"ÿ surû q;ÿ suvû ;s;ÿ ihrù<yyIô su’t¡ ; v;ô…jnIÿvtI )


Ë,;ÿv‹ tI yuviÖ t" sIôlm;ÿvTyutû ;…/ÿ vSte su.û g;ÿ m/uvû /O mÿ ( 8
su%
û ' rq'ÿ yuyju ôe …sN/urÿ …ù ên'Ö tenÖ v;j'ÿ sinWdÖ‚Sm•;ôj* )
mÖh;n( ÁÿSy mihôm; pÿnSÖ yte ådÿB/Syô Svyÿxso ivrùp≤( xnÿ" 9
˝76ã W$(s¢ittm' sUˇ_m(
˝1-8ã a∑cRSy;Sy sUˇ_Sy s;pR Eer;vto jrTk,R AiW" ) g[;v;,o devt;" )
jgtI zNd"
a; vÿ AÔs Ëôj;| Vyuiÿ ∑ô‚„vN{'ÿ mÖ®toô rodÿsI anˇ_n )
¨Ö.e yq;ÿ noô ahÿnI sc;ô.vu ;ô sdÿ"sdo v·rvÖSy;tÿ ¨Ö≤∫d;ÿ 1
tduû ≈eœÖ' svÿn' sunotÖn;åTyoô n hStÿytoô ai{ÿ" soôt·rÿ )
…vôdı‰1ÿyû oR aô…..Uiÿ tô p*'Sy'ÿ mÖho r;ôye …cÿt( t®teÖ ydvÿtR " 2
tidı‰¡Syô svÿn' …vôvre pù o yq;ÿ purû ; mnÿve g;ôtmu ≈etÿ ( )
goaÿ,…R s Tv;ô∑e^ aêÿin…,R…jô p[me ?ÿ vôr„e vÿ?vôr;\ aÿ≤x≈yu" 3
apÿ ht rù=soÿ .õ™grûu ;vÿt" Sk.;ôytÖ inA≥i¡ t'ô se/tô ;mÿitm( )
a; noÿ rù…y' svÿvR Ir' sunotn dev;ôVy'ÿ .rtÖ Xlok¡m{y" 4
idôv…íôd; voåmÿvˇre>yo …vô>vn;ÿ …cd;ôêpÿ Stre>y" )
v;ôyo…íôd; somÿr.Stre>yoô å¶e…íÿdcR iptu’ û ˇÿr>e y" 5
.urû Ntuÿ no yÖxsô" soTvN/ÿsoô g[;v;ÿ,o v;ôc; idôivt;ÿ idôivTmÿt; )
nroô y]ÿ duhtÖ e k;My'ô m?v;ÿ`oôWyÿNto aô….toÿ …mqôStur"ÿ 6
suNû v≤Ntô som'ÿ r…qôr;soô a{ÿyoô inrÿSyô rs'ÿ gÖivWoÿ duh≤Ntô te )
duhû NTyU/®ÿ pÖsce nÿ ;yÖ k˘ nroÿ hÖVy; n mÿjyR Nt a;ôs….ÿ" 7
Eûte nÿr"ù Svpÿso a.UtnÖ y îN{;ÿy sunqûu somÿm{y" )
v;ômv' ;ÿm' vo idôVy;yÖ /;ªeÖ vsuvÿ su vÖ" p;…qÿvR ;y suNvôte 8
˝77ã s¢s¢ittm' sUˇ_m(
˝1-8ã a∑cRSy;Sy sUˇ_Sy .;gRv" SyUmriXmA≥iW" ) m®to devt;" ) ˝1-
4á 6-8ã p[qm;idctuAc≥ ;' Wœ‰;idtOcSy c i]∑upá(
˝5ã pçMy;í jgtI zNdsI
aô.pÖ[ Wu[ oô n v;ôc; p[W¡u ;ô vsuÿ hÖiv„mÿNtoô n yÖD; …vÿj;ônWu "ÿ )
714
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

sumû ;®¡tÖ' n b[˜Ö ;,ÿmhÖ sR ÿe gÖ,mÿSto„yeW;'ô n xoô.seÿ 1


…≈ôye my;ÿs‹ o aôÔI\r’ ÿ <vt sumû ;®¡tÖ' n pUvû IRritô =pÿ" )
idôvSpu]û ;sô Et;ô n yeiÿ tr a;idôTy;sôSte aô£; n v;ÿv/O "u 2
p[ ye idôv" pO…ÿ qôVy; n bÖh,R ;ô Tmn;ÿ ·r·rôce[ aô.;[ • sUy"Rÿ )
p;jÿSvNtoô n vIôr;" pÿnSÖ yvoÿ ·rôx;dÿsoô n my;ÿ‹ aô….¥ÿv" 3
yu„û m;k˘¡ bu›û e aôp;' n y;mÿin ivquyû iR tô n mÖhI ≈ÿqyô iR tÿ )
…vôêPsuyÿ DRÖ o aôv;RgyÖ ' su vÖ" p[ySÿ vNtoô n sô];cô a; gÿt 4
yUyû ' /UWû Ru p[yÖ ju oô n rù‚Xm….ôJyoRitÿ„mNtoô n .;ôs; Vyuiÿ ∑Wu )
Xyenô ;soô n Svyÿxso ·rôx;dÿs" p[vÖ ;soô n p[…sÿt;s" p·rôpWu[ "ÿ 5
p[ y√hÿ?ve m®t" pr;ôk;d( yUyû ' mÖh" s'vô rÿ,Syô vSvÿ" )
…vôd;ôn;soÿ vsvoô r;?yÿSy;ôåår;≤∞ôd( √πW"ÿ snutû yuyRÿ ot 6
y ¨ÖÎ…cÿ yÖDe aÿ?vreœù ; mÖ®Œoô n m;nuWÿ oô dd;ÿxt( )
revù t( s vyoÿ d/te suvû Ir'ù s devÖ ;n;ômipÿ gopIôqe aÿStu 7
te ih yÖDWe ÿu yÖ…Dy;ÿsô Ëm;ÿ a;idôTyenÖ n;ª;ô x'.iÿ vœ;" )
te noÿåvNtu rqôtmU nRÿ IôW;' mÖhíô y;mÿ•?vôre cÿk;ôn;" 8
˝78ã a∑s¢ittm' sUˇ_m(
˝1-8ã a∑cRSy;Sy sUˇ_Sy .;gRv" SyUmriXmA≥iW" ) m®to devt;" ) ˝1á
3-4á 8ã p[qm;tOtIy;ctuQyR∑mIn;mOc;' i]∑upá( ˝2á 5-7ã i√tIy;y;"
pçMy;idtOcSy c jgtI zNdsI
ivp[;sÿ oô n mNmÿ…." Sv;ô?yoÿ dev;ôVyoô3ûÿ n yÖD"w Sv“ÿs" )
r;j;ÿnoô n …cô];" susÿ Îô' xÿ" ≤=tIôn;' n my;ÿ‹ arepù sÿ" 1
aô…¶nR ye .[;jÿs; ®ÖKmvÿ=soô v;t;ÿsoô n Svôyju "ÿ sô¥Ë¡ty" )
p[DÖ ;ût;roô n Jyeœ;ÿ" sunIôtyÿ" sux û m;ÿ,‹ oô n som;ÿ Aôt' yÖte 2
v;t;ÿsoô n ye /unyÿ o …jgÖàvoÿ å¶Iôn;' n …jô◊; …vÿroôik,ÿ" )
vmÿ<R vNtoô n yoô/;" ≤xmIÿvNt" iptø,è ;' n x's;ÿ" sur;ôtyÿ" 3
rq;ÿn;'ô n ye3Ö ûÿ r;" sn;ÿ.yo …jgIôv;'soô n xUr;ÿ aô….¥ÿv" )
vÖryùe voô n my;ÿ‹ `OtpÖ Wu[ oÿ å….Svôt;Rroÿ aôk| n su∑û .ë "ÿ 4
aê;ÿsoô n ye Jyeœ;ÿs a;ôxvoÿ id…/ôWvoô n rùQyÿ" sudû ;nÿv" )
a;poô n inôª®w dÖ ….ÿ…jRgàÖ voÿ …vôê¡p;ô ai©ÿrsoô n s;mÿ…." 5
715
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

g[;v;ÿ,oô n sUrû yÖ" …sN/umÿ ;tr a;didôrR ;soô a{ÿyoô n …vôêh;ÿ )


≤xôxl U ;ô n £°ô¬yÿ" sum;ôtroÿ mh;g[;mô o n y;mÿ•tûu ‚TvôW; 6
¨ÖWs;'ô n kÉtô voÿå?vrù…≈yÿ" xu.yÖ' voô n;≤Ô….ôVyÿ…R êtn( )
…sN/ÿvoô n yÖ…yyoô .[;jÿÎ∑y" pr;ôvtoô n yojÿn;in m…mre 7
su.û ;ôg;•oÿ dev;" ’,ut; surû à;ÿnSÖ m;n( TStoôtnø ( mÿ®to v;vO/;ôn;" )
a…/ÿ Stoô]Syÿ sô:ySyÿ g;t sôn;≤ı voÿ ràÖ/ye ;ÿinô s≤Ntÿ 8
˝79ã Ekon;xIittm' sUˇ_m(
˝1-7ã s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy s*cIko vwê;nro v;…¶v;RjM.r" si¢v;R AiW" )
a…¶devR t; ) i]∑up( zNd"
apÿXymSy mhÖto mÿihôTvmmÿTyRSyô mTy;ÿs‹ u …vô=u )
n;n;ô hnUû iv.Otÿ Öe s' .ÿrte Öe a…sÿNvtIô bPsÿtIô .UyˇRÿ " 1
guh;ô ≤xroô inihÿtmÖ /O gÿ =Ö I a…sÿNv•·ˇ …jô◊y;ô vn;ÿin )
a];ÿ<ySmw pÖ≤@±." s' .ÿrNTyuˇ;ônhÿSt;ô nmÖs;…/ÿ …vô=u 2
p[ m;ôt"u p[t¡ rÖ ' guÁ…ÿ môCzn( k⁄m¡ ;ôro n vIô®/ÿ" spRdvûu IR" )
sôs' n pÖKvmÿivdCz⁄cû Nt'ÿ ·r·rô◊;'sÿ' ·rôp ¨ÖpSqeÿ aôNt" 3
t√;ÿmtûO ' roÿdsIô p[ b[v¡ I…mô j;yÿm;no m;ôtr;ô g.oÿR a·ˇ )
n;h' devÖ Syô mTyÿ…R íkÉt;ôå…¶rù© ivcetÿ ;ô" s p[ctÿe ;" 4
yo aÿSm;ô a•'ÿ tO„û v;ô3dûÿ /;ôTy;Jyw`ÿ tRûO jw hRûu oitô pu„yÿit )
tSmwÿ sôhßÿm=Ö ….ôivR cô=e å¶eÿ …vôêtÿ" p[TÖ yõ™õ…ÿ sô Tvm( 5
ik˘ devÖ We ûu Tyjô Enÿíkôq;Rå¶eÿ pOCû z;…mô nu Tv;m…vÿ√;n( )
a£°ÿ¬nô ( £°¬ôn( h·rôrˇÿvåÖe dn( iv pÿvx RÖ íÿktÖR g;…mÿv;ô…s" 6
ivWUcÿ oô aê;ÿn( yuyju e vnejÖ ; AjIÿit.I rxôn;….ÿg.RO Iôt;n( )
cô=dô e …mô]o vsu…ÿ .ô" suj;ÿt"Ö sm;ÿn/O ôe pvÿ…R .v;Rv/O ;ôn" 7
˝80ã axIittm' sUˇ_m(
˝1-7ã s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy s*cIko vwê;nro v;…¶v;RjM.r" si¢v;R AiW" )
a…¶devR t; ) i]∑up( zNd"
aô…¶" si¢'ÿ v;j'.rÖ ' dÿd;Tyô…¶vIôrR ' ≈uTy'ÿ kmRinô"œ;m( )
aô¶I rodÿsIô iv cÿrt( smÖÔ•Ö…¶n;RrI'ÿ vIôrk⁄≤¡ ='ô pur…ÿ' /m( 1
716
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

aô¶re “ÿs" sô…mdÿStu .Ö{; å…¶mÖhR I rodÿsIô a; …vÿvx e )


aô…¶rek¡˘ codyt( sômTSvô…¶vO]Rû ;…,ÿ dyte pu û …,ÿ 2
aô…¶hÖR Ty' jrÿt"Ö k,ÿmR ;v;ôå…¶rùŒo inrÿdhÖ∆¡qm( )
aô…¶ri]'ÿ `ÖmR ¨ÿ®„ydÖNtrù…¶nOmRû /e ÿ' p[jÖ y;ÿsjO Tô sm( 3
aô…¶d;ôd‹ ( {…vÿ,' vIôrpex
ÿ ; aô…¶A≥iW'ô y" sôhß;ÿ sônoitÿ )
aô…¶idôiR v hÖVym; tÿt;n;ôå¶e/;Rm;ÿinô iv.Otÿ ; pu®]Ö ; 4
aô…¶muKû qwAW≥ yÿ oô iv ◊ÿyNteô å…¶' nroô y;mÿin b;…/ôt;sÿ" )
aô…¶' vyoÿ aôNt·rÿ=ôe ptÿNtoô å…¶" sôhß;ô p·rÿ y;itô gon;ÿm( 5
aô…¶' ivxÿ ȬteÖ m;nuWÿ Iôy;R aô…¶' mnuWÿ oô nÛÿWoô iv j;ôt;" )
aô…¶g;RN/ÿvI| pÖQy;ÿmtûO Sy;ôå¶egVR yUiÿ t`OtRû a; inWÿˇ; 6
aô¶yeÖ b[˜ÿ Aô.vÿStt=ur…ù ¶' mÖh;mÿvoc;m; suv·ûO ˇ_m( )
a¶eÖ p[;vÿ j·rôt;r'ÿ y…vôœ; å¶eÖ mihô {…vÿ,mô ; yÿjSv 7
˝81ã Ek;xIittm' sUˇ_m(
˝1-7ã s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy .*vno ivêkm;R AiW" ) ivêkm;R devt; )
˝1á 3-7ã p[qmcRStOtIy;idpç;n;ç i]∑upá( ˝2ã i√tIy;y;í ivr;@±Âp;
i]∑up( zNdsI
y îûm; ivê;ô .uvnÿ ;inô ju◊Îû iWôhoRt;ô NysIÿdt( ipôt; nÿ" )
s a;ô≤xW;ô {…vÿ,…môCzm;ÿn" p[qmÖCzdvÿr;\ô a; …vÿvx e 1
ik˘ æSvÿd;sId…/ôœ;nÿm;ôrM.ÿ,' ktÖmt( æSvÿt( kôq;sIÿt( )
ytoô .U…m'ÿ jônyÿn( …ôêk¡m;ô‹ iv ¥;m*,oÿNR mihôn; …vôêcÿ=;" 2
…vôêtÿí=u®tÖ …vôêtoÿm% u o …vôêtoÿb;¸®Öt …vôêtÿSp;t( )
s' b;ô¸>y;'ô /mÿitô s' ptÿ]¥Öw ;Rv;ô.mU Iÿ jônyÿn( devÖ Ek¡" 3
ik˘ æSvô√n'Ö k ¨Ö s vO=û a;ÿsô ytoô ¥;v;ÿp…O qôvI inÿ∑tÖ="u )
mnIÿiW,oô mnÿs; pOCû ztedûu td( ydÖ?yitÿœ∫ Ö v⁄ nÿ ;in /;ôryÿn( 4
y; teÖ /;m;ÿin prùm;…,ô y;vÖm; y; mÿ?yôm; …vÿêkmR•tûu me ; )
≤x=;ô s≤%ÿ>yo hÖiviWÿ Sv/;v" Svôy' yÿjSv tÖNv'ÿ vO/;ôn" 5
ivêÿkmRn( hÖivW;ÿ v;vO/;ôn" Svôy' yÿjSv pO…qôvImutû ¥;m( )
muÁNÿ TvôNye aô….toô jn;ÿs îûh;Sm;k˘¡ mÖ`v;ÿ sU·û rrÿStu 6
v;ôcSpit'ÿ …vôêk¡m;R,mUtû yeÿ mnoôjvu Ö' v;jeÿ aô¥; Ûÿvme )
717
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

s noô ivê;ÿinô hvÿn;in joWd( …vôêxÿM.Urû vÿse s;ô/k


u m¡ ;R 7
˝82ã √‰xIittm' sUˇ_m(
˝1-7ã s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy .*vno ivêkm;R AiW" ) ivêkm;R devt; )
i]∑up( zNd"
c=uWÿ " ipôt; mnÿs;ô ih /Iroÿ `Otû menÿ e ajnÖ•ªÿm;ne )
yÖdde Nt;ô adÿÎhNtô pUvRÖ a;id∂‰;v;ÿp…O qôvI aÿpq[ te ;m( 1
…vôêk¡m;ô‹ ivmÿn;ô a;i√h;ÿy; /;ôt; …vÿ/;ôt; pÿrmù ot s'Îô k™ )
teW;ÿ…mô∑;inô s…môW; mÿd≤Ntô y];ÿ s¢AôWIn( pÖr Ek¡m;ôÛ" 2
yo nÿ" ipôt; jÿinôt; yo …vÿ/;ôt; /;m;ÿinô vedÖ .uvnÿ ;inô ivê;ÿ )
yo devÖ ;n;'ÿ n;mÖ/; Ek¡ Eûv t' s'pÿ XÖ[ n' .uvnÿ ; yNTyôNy; 3
t a;yÿjNtô {…vÿ,ô' smÿSm;ô AWÿy"Ö pUvRÿe j·rôt;roô n .Unû ; )
aôstU RÖe sUtRÖe rjÿ…s inWÖˇe ye .Utû ;inÿ sôm’¡<v…•ôm;inÿ 4
pÖro idôv; pÖr Eûn; pO…ÿ qôVy; pÖro devÖ …e .ôrsurÿ yùw dR ‚Stÿ )
k˘ æSvôÌ.|ÿ p[qmô ' dÿ/ô[ a;poô y]ÿ devÖ ;" sômpÿXyNtô ivêeÿ 5
t…mÌ.|ÿ p[qmô ' dÿ/ô[ a;poô y]ÿ devÖ ;" sômgÿCzNtô ivêeÿ )
aôjSyô n;.;ôv?yekmô ipÿtR Ö' y‚Smôn( ivê;ÿinô .uvnÿ ;in tÖSqu" 6
n t' …vÿd;qô y îûm; jôj;n;ôåNy¥u„û m;kômNtÿr' b.Uv )
nIôh;ôr,e ô p[;vOtÿ ;ô jLPy;ÿ c;åsutû pO ÿ ¨Kqôx;sÿír≤Nt 7
˝83ã }yxIittm' sUˇ_m(
˝1-7ã s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy t;pso mNyuAi≥ W" ) mNyudvRe t; ) ˝1ã p[qmcoR
jgtIá ˝2-7ã i√tIy;idW<,;ç i]∑up( zNdsI
ySteÿ mÖNyoå…vÿ/√j[ s;ykô shÖ aojÿ" pu„yitô ivêÿm;nuWû k™ )
s;ôÁ;mÖ d;sôm;y|Ö Tvy;ÿ yujû ; shÿS’tenÖ shÿs;ô shÿSvt; 1
mÖNyu·rN{oÿ mÖNyurvùe ;sÿ devÖ o mÖNyuhoRt;ô v®¡,o j;ôtvedÿ ;" )
mÖNyu' ivxÿ ȬteÖ m;nuWÿ Iôy;‹" p;ôih noÿ mNyoô tpÿs; sôjoW;ÿ" 2
aô.Iÿih mNyo tÖvsôStvIÿy;ôn( tpÿs; yujû ; iv jÿihô x]Unÿ ( )
aô…mô]hÖ ; vO]ÿ hÖ ; dÿSyuhû ; cô ivê;ô vsUNû y; .ÿr;ô Tv' nÿ" 3
Tv' ih mÿNyo aô…..UTÿ yoj;" Svy'.Ö .U ;Rmoÿ a….m;itW;ôh" )
718
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

…vôêcÿW…R ,ô" sÛÿ·rô" sh;ÿv;nÖSm;Svojô" pOtnÿ ;su /eih 4


aô.;ôg" s•pÖ pretÿ o a‚Smô tvÖ £Tv;ÿ t…vôWSyÿ p[cte " )
t' Tv;ÿ mNyo a£ôt…u jÿhR I¬;ôh' Sv; tÖnbU l Rÿ dô ye ;ÿÖ meihÿ 5
aôy' teÿ aôSMyupÖ meÁvû ;Rõ™ p[t¡ IcIôn" sÿ¸re ivê/;y" )
mNyoÿ v…j[•…Ö . m;m; vÿvTO Svô hn;ÿvÖ dSyU®ÿ\ tÖ boÿ?y;ôp"e 6
aô…. p[ie hÿ d≤=,ôto .ÿv;ô me å/;ÿ vO]û ;…,ÿ jÏn;vÖ .U·rÿ )
juhû o…mÿ te /ô®,'ô m?voô ag[m¡ .ûu ; ¨ÿp;'x
ô u p[q¡ mô ; ipÿb;v 7
˝84ã cturxIittm' sUˇ_m(
˝1-7ã s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy t;pso mNyuAi≥ W" ) mNyudvRe t; ) ˝1-3ã
p[qm;idtOcSy i]∑upá( ˝4-7ã ctuQy;RidctsO,;ç jgtI zNdsI
Tvy;ÿ mNyo sôrqÿm;®ÖjNtoô hWÿmR ;,;so /OiWôt; mÿ®Tv" )
itôGmeWvÿ Ö a;yu/ÿ ; s'≤ô xx;ÿn; aô…. p[ yÿNtuû nroÿ aô…¶Â¡p;" 1
aô…¶·rÿv mNyo ‚TviWôt" sÿhSv sen;ônInÿ"R s¸re Ùût Eÿ…/ )
hÖTv;yÖ x]Unû ( iv .ÿjSvô vedÖ aojoô …mm;ÿnoô iv mO/oÿ nudSv 2
shÿSv mNyo aô….m;ÿitmÖSme ®Öjn( mO,û n( p[m¡ ,ûO n( p[ie hô x]Unÿ ( )
¨Ög'[ teÖ p;joÿ nÖNv; ®¡®/[e vÖxI vx'ÿ nys Ekjô Tvm( 3
Ekoÿ bÙûn;mÿ…s mNyvI≤¬ôto ivx'iÿ vx' yu/û yeÖ s' ≤xÿx;…/ )
a’¡ˇ®Ök™ Tvy;ÿ yujû ; vÖy' ¥umû Nt'ô `oW'ÿ ivjôy;yÿ ’<mhe 4
…vôjWôe ’ Ö idN{ÿ îv;nvb[vÖ oô3ûÿ åSm;k˘¡ mNyo a…/ôp; .ÿvhÖe )
ip[yô ' teÖ n;mÿ s¸re gO,Im…s …vôµ; tmuTs'ô ytÿ a;bÖ.qU ÿ 5
a;.UTÿ y; shÖj; vÿj[ s;ykô shoÿ …b.„yR…..UtÖ ¨ˇÿrm( )
£Tv;ÿ no mNyo sôh me¥Ö …ÿe / mh;/ônSyÿ pu®Ùt s'sô …O jÿ 6
s's∑ÿO Ö' /nÿm.ûu y'ÿ sôm;’¡tmÖSm>y'ÿ dˇ;'ô v®¡,í mÖNyu" )
….y'Ö d/;ÿn;ô ˙dÿyWe ûu x]ÿv"Ö pr;ÿ…jt;soô apÖ in lÿyNt;m( 7
s¢moånuv;k"
) sU0 85-90 )
˝85ã pç;xIittm' sUˇ_m(
˝1-47ã s¢cTv;·r'xÎcSy;Sy sUˇ_Sy s;iv]I sUy;R AiWk; ) ˝1-5ã
719
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

p[qm;idpçc;| som"á ˝6-16ã Wœ‰;¥ek;dx;n;' sUy;Rivv;h"á ˝17ã


s¢dXy; dev;"á ˝18ã a∑;dXy;" somk*Rá ˝19ã Ekon…v'Xy;íN{m;"á
˝20-28ã …v'Xy;idnv;n;' nO,;m;xI"p[;y; ivv;hmN];"á ˝29-30ã
Ekoni]'xIi]'XyoivRv;he v/Uv;s"SpxRinNd;á ˝31ã Eki]'Xy;
dMpTyoyR+mn;xnm(á ˝32-47ã √;i]'Xy;idWo@x;n;ç s;iv]I sUy;R devt;" )
˝1-13á 15-17á 22á 25á 28-33á 35á 38-42á 45-47ã
p[qm;id]yodxc;| pçdXy;idtOcSy √;…v'xIpç…v'Xyor∑;…v'Xy;idtOc√ySy
pçi]'Xy; a∑;i]'Xy;idpç;n;' pçcTv;·r'Xy;idtOcSy c;nu∑pu á( ˝14á 19-21á
23-24á 26á 36-37á 44ã ctudXR y; Ekon…v'Xy;idtOcSy
]yo…v'xIctu…v|Xyo" Wi@±vX' y;" Wæ$(]x
' Is¢i]'xIctuíTv;·r'xIn;ç i]∑upá( ˝18á
27á 43ã a∑;dxIs¢…v'xIi]cTv;·r'xIn;' jgtIá ˝34ã ctuiS]'Xy;í
¨robOhtI zNd;'…s
sôTyenoˇÿ….t;ô .U…mô" sUy,RÖe oˇÿ….t;ô ¥*" )
Aôtne ;ÿidôTy;‚Stÿœ≤Nt idôiv somoô a…/ÿ …≈ôt" 1
somenÿ ;idôTy; bÖ≤lnÖ" somenÿ pO…qôvI mÖhI )
aqoô n=ÿ];,;meWÖ ;mupû Sqeô somÖ a;ihÿt" 2
som'ÿ mNyte pipôv;n( yt( s'iÿ p'Wô NTyoWÿ…/m( )
som'Ö y' b[˜Ö ;,oÿ …vôdnu R tSy;ÿXn;itô kíôn 3
a;ôCzi√ÿ/;nwgiRu pôto b;hÿtR "w som r≤=ôt" )
g[;V,;ô…mCzé<û vn( itÿœ…sô n teÿ aXn;itô p;…qÿvR " 4
yt( Tv;ÿ dev p[iÖ pbÿ≤Ntô ttÖ a; Py;ÿyseô pun"ÿ )
v;ôy"u somÿSy r≤=ôt; sm;ÿn;'ô m;sô a;’¡it" 5
rw>y;ÿsIdnudû ye Iÿ n;r;x'sô I NyocÿnI )
sUyû ;Ry;ÿ .Ö{…m√;soô g;qÿyiw tô p·rÿ„’tm( 6
…c·ˇÿr; ¨pÖbhÿ,R ô' c=urÿ ; aô>yÔÿnm( )
¥*.U…R mô" koxÿ a;sIôd( ydy;ÿt( sUyû ;R pitÿm( 7
Stom;ÿ a;sn( p[itô/yÿ" k⁄rû Ir'ù zNdÿ aopÖx" )
sUyû ;Ry;ÿ aô…ên;ÿ vÖr; å…¶r;ÿsIt( purogÖv" 8
somoÿ v/Uyû ru .ÿ vdÖ…ên;ÿSt;mu.û ; vÖr; )
sUyû ;| yt( pTyeô x'sNÿ tI'ô mnÿs; s…vôt;dÿd;t( 9
mnoÿ aSy;ô anÿ a;sIôd( ¥*r;ÿsIdutû Czôid" )
720
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

xë£ è ;vÿn@Ö v± ;h;ÿv;St;'ô ydy;ÿt( sUyû ;R gOhû m( 10


AôKs;ôm;>y;ÿm…Ö .ihÿt*ô g;v*ÿ te s;mÖn;…vÿt" )
≈o]'ÿ te cô£É a;ÿSt;' idôiv pNq;ÿír;côr" 11
xucIÿ te cô£É y;ôTy; Vy;ôno a=ô a;hÿt" )
anoÿ mnÖSmy'ÿ sUyû ;R ååroÿht( p[ytÖ I pitÿm( 12
sUyû ;Ry;ÿ vhÖt"u p[;g;ÿt( s…vôt; ymÖv;sOjÿ t( )
aô`;suÿ hNyNteô g;vo åjuNRÿ yoô" pyuÁRÿ te 13
ydÿ…ên; pOCû zm;ÿn;ôvy;ÿt' i]cô£,É ÿ vhÖt'u sUyû ;Ry;ÿ" )
ivêeÿ devÖ ; anuû t√;ÿmj;nn( pu]û " ipôtr;ÿvvO,It pUWû ; 14
ydy;ÿt' xu.SptI vreyù ' sUyû ;Rmpu ÿ )
Kvwk¡˘ cô£˘ v;ÿm;sIôt( Kvÿ de∑Ö ;^ yÿ tSqqu" 15
√π teÿ cô£É sUyÿ Re b[˜Ö ;,ÿ Atuqû ; …vÿd"u )
aqwk¡˘ cô£˘ yÌuh;ô tdÿı;ôtyÖ îi√ÿd"u 16
sUyû ;Ryÿw devÖ >e yoÿ …mô];yÖ v®¡,;y c )
ye .Utû Syô p[ctÿe s îûd' te>yoÿ åkr'ù nmÿ" 17
pUvû ;ôp‹ rÖ ' cÿrto m;ôyywtÖ * ≤xxUû £°¬ÿNt*ô p·rÿ y;to a?vôrm( )
ivê;ÿNyôNyo .uvnÿ ;….ôc∑ÿ Aôtr\U Nù yo …vôd/ÿ∆;yteÖ pun"ÿ 18
nvoÿnvo .vitô j;yÿm;ôno åˆ;'ÿ kÉtô ®u WÖ s;ÿmTÖe yg[m¡ ( )
.;ôg' devÖ >e yoô iv dÿ/;Ty;ôyn( p[ côN{m;ÿ‚Strte dIô`mR ;yu"ÿ 19
suiû k˘x ô k èë ˘ xÿLmô≤l' …vôê¡pÖ' ihrÿ<yv,| suvû tO ÿ' suc£
ô m( )
a; roÿh sUyRe aômtO Sÿ y loôk˘ Syoôn' pTyeÿ vhÖt'u ’¡,„u v 20
¨dIô„v;Rt"Ö pitÿvtIô Áº3û Wûÿ ; …vôê;vÿsû'u nmÿs; gIô….RrIÿ¬π )
aôNy;…mÿCz iptOWû d'Ö Vyÿˇ_;'ô s teÿ .;ôgo jônWu ;ô tSyÿ iv≤ı 21
¨dIô„v;Rtoÿ ivê;vsoô nmÿs¬ e ;mhe Tv; )
aôNy;…mÿCz p[fVô y|1ûÿ s' j;ôy;' pTy;ÿ sOj 22
aôn=ûO rô ; Aôjvÿ" sNtuû pNq;ô ye….ô" s%;ÿyoô y≤Ntÿ no vreyù m( )
smÿymRÖ ; s' .goÿ no innIy;ôt( s' j;ÿSpôTy' suyû mÿmStu dev;" 23
p[ Tv;ÿ muç;…mô v®¡,Syô p;x;ôd( yenÖ Tv;bÿ›;t( s…vôt; sux û ve "ÿ )
AôtSyô yon*ÿ su’tû Syÿ loôkÉ å·rÿ∑;' Tv; sôh pTy;ÿ d/;…m 24
p[te o muçû ;…mô n;mut"ÿ subı Ö ;mÖmtu Sÿ krm( )
721
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

yqeyô …mÿN{ mI!(v" sup]ûu ; su.û g;sÿit 25


pUWû ; Tvetô o nÿytu hStôgÁO ;ûå…ên;ÿ Tv;ô p[ vÿht;'ô rqenÿ )
gOhû ;n( gÿCz gOhû pÿàIô yq;soÿ vÖ≤xnIô Tv' …vôdqôm; vÿd;…s 26
îûh ip[yô ' p[jÖ y;ÿ teÖ smO?ÿ yt;mÖ‚Smn( gOhû e g;hÿpR Ty;y j;gOih )
Eûn; pTy;ÿ tÖNv'1ûÿ s' sOjÿ Sô v;å/;ô …jv[Iÿ …vôdqôm; vÿd;q" 27
nIôll ô oôihôt' .ÿvit ’ûTy;sô·ˇ_VyÿJR yte )
E/ÿNte aSy; D;ûtyÖ" pitÿbNRÖ /eWÿu b?yte 28
pr;ÿ deih x;muLû y'ÿ b[˜Ö >yoô iv .ÿj;ô vsuÿ )
’ûTywW; pÖ√tIÿ .UTû Vy; j;ôy; …vÿxteÖ pitÿm( 29
aô≈Iôr; tÖn.U vRÿ itô ®xÿtI p;ôpy;ÿmyûu ; )
pitôy√R ?Ö voô3ûÿ v;sÿs;ô Svm©ÿm….ô…/Tsÿte 30
ye vÖ?vÿíNô {' vÿhtÖ 'u y+m;ô y≤Ntô jn;ôdnuÿ )
punSÖ t;n( yÖ…Dy;ÿ devÖ ; nyÿNtuû ytÖ a;gÿt;" 31
m; …vÿdn( p·rpÖ‚Nqnoô y a;ôsIdÿ≤Ntô d'ptÿ I )
sugû …e .ÿdgRûu mR tIÿt;ômpÿ {;ôNTvr;ÿty" 32
sumû ©Ö l Ö I·rôy' vÖ/·U rôm;' sômte Ö pXyÿt )
s*.;ÿGymSyw dÖÊv;y;åq;St'ô iv pretÿ n 33
tO∑û metÖ t( k$ük ÿ metÖ dÿp;ôœvÿi√ôWvÖ•tw dˇÿve )
sUyû ;| yo b[˜Ö ; …vô¥;t( s î√;/Uyÿ mhRit 34
a;ôxsÿn' …vôxsÿnmÖ qoÿ a…/…vôktÿnR m( )
sUyû ;Ry;ÿ" pXy Âôp;…,ô t;inÿ b[˜Ö ; tu xëN¡ /it 35
gO>û ,;…mÿ te s*.gÖTv;yÖ hSt'ô my;ô pTy;ÿ jôrdÿi∑ôyqR ;sÿ" )
.goÿ ayÖmR ; sÿ…vôt; pur…ÿ' /ômÁR ÿ' Tv;dugû ;RhpRÿ Ty;y devÖ ;" 36
t;' pUWÿ æHzôvtÿm;ômre yÿ Svô ySy;'ô bIj'ÿ mnu„û y;ô3ûÿ vpÿ≤Nt )
y; nÿ ËôÂ ¨ÿxtô I …vô≈y;ÿtÖe ySy;ÿmx ûu Ntÿ" p[hÖ r;ÿmÖ xepmÿ ( 37
tu>yômg[Öe pyÿvR hn( TsUyû ;| vÿhtÖ nu ;ÿ sôh )
pun"Ö pitÿ>yo j;ôy;' d; aÿ¶e p[jÖ y;ÿ sôh 38
pun"Ö pàIÿm…Ö ¶rÿd;ôd;yuWÿ ; sôh vcÿsR ; )
dIô`;Ryrÿu Sy;ô y" pitôjIRv;ÿit xôrdÿ" xôtm( 39
somÿ" p[qmô o …vÿivde gN/ôvoR …vÿivdÖ ¨ˇÿr" )
722
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

tOtû Iyoÿ aô…¶∑eÖ pitÿSturû IyÿSte mnu„yôj;" 40


somoÿ ddÌN/ôv;Ryÿ gN/ôvoR dÿddÖ¶yeÿ )
rù…y' cÿ pu]û ;\í;ÿd;dÖ…¶mRÁmû qoÿ îûm;m( 41
îûhvw St'ô m; iv y*ÿ∑Ö' ivêôm;yuVû yÿXR nutm( )
£°¬ÿNt* pu]û nw ¢R …ÿ» .ômoRdmÿ ;n*ô Sve gOhû e 42
a; nÿ" p[jÖ ;' jÿnytu p[jÖ ;pÿitr;jrùs;yÖ smÿnKTvyÖmR ; )
adumÿ ©R lI" pitloôkm; …vÿxô x' noÿ .v i√ôpdeÖ x' ctu„ÿ pde 43
a`oÿrc=urû pÿitfl‰e…/ ≤xôv; pÖx>u yÿ" sumû n;ÿ" suvû c;ÿ"‹ )
vIôrsù dU vRÖe k;ÿm; Syoôn; x' noÿ .v i√ôpdeÖ x' ctu„ÿ pde 44
îûm;' Tv…mÿN{ mI!(v" sup]ûu ;' su.û g;'ÿ ’,u )
dx;ÿSy;' pu]û ;n; /eiÿ hô pitÿmk e ;dÖx' ’¡…/ 45
sôm;[ DIû êxër¡ e .v sôm;[ DIÿ êôXv[ ;' .ÿv )
nn;ÿNd·r sôm;[ DIÿ .v sôm;[ DIû a…/ÿ devÖ WO ÿu 46
smÿÔNtuû ivêeÿ devÖ ;" sm;poô ˙dÿy;in n* )
s' m;ÿt·Ö rê;ô s' /;ôt; smuû de∑I^ ÿ d/;tu n* 47
ctuqoRå?y;y"
) v0 1-31 )
˝86ã W@xIittm' sUˇ_m(
˝1-23ã ]yo…v'xTyOcSy;Sy sUˇ_Sy ˝1á 8á 11-12á 14á 19-22ã
p[qm;∑Myek;dxI√;dxIctudx
R In;mOc;mekon…v'Xy;idctsO,;çeN{ AiW"á ˝2-
6á 9-10á 15-18ã i√tIy;idpç;n;' nvmIdxMyo" pçdXy;idctsO,;çeN{;,I
AiWk;á ˝7á 13á 23ã s¢mI]yodxI]yo…v'xIn;çwN{o vOW;kipA≥iW" ) îN{o
devt; ) p…¤XzNd"
iv ih sotoôrsO=ÿ tÖ neN{'ÿ devÖ mÿms' t )
y];mÿd√»Wû ;k¡iprùy"R pu∑û We ûu mTsÿ%;ô ivêÿSm;ôidN{ô ¨ˇÿr" 1
pr;ô hIÿN{ô /;vÿ…s vOWû ;k¡prÖe itô Vy…qÿ" )
no ahÖ p[ …vÿNdSyôNy]Ö somÿpItyeÖ ivêÿSm;ôidN{ô ¨ˇÿr" 2
ikmÖy' Tv;' vOWû ;k¡ipíôk;rù h·rÿto mOgû " )
ySm;ÿ îrùSysIduû Nv1ÿyû oR v;ÿ pui∑ôm√suû ivêÿSm;ôidN{ô ¨ˇÿr" 3
723
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

y…môm' Tv' vOWû ;k¡ip' ip[yô …mÿN{;….ôr=ÿ…s )


ê; NvÿSy j‚M.WÖdipô k,eRÿ vr;hÖyiu vRêSÿ m;ôidN{ô ¨ˇÿr" 4
ip[yô ; tÖ∑;inÿ me kôipVyÿˇR _;ô VyÿddU Wu t( )
≤xroô NvÿSy r;ivW'Ö n sugû ' du„û ’teÿ .uvÖ' ivêÿSm;ôidN{ô ¨ˇÿr" 5
n mt( S]I su.ÿ sÖ ˇÿr;ô n suyû ;xët¡ r; .uvt( )
n mt( p[itÿCyvIysIô n sKQyu¥mÿ IysIô ivêÿSm;ôidN{ô ¨ˇÿr" 6
¨Öve aÿMb sul;….kÉô yqevÿ ;ô© .ÿ…vô„yitÿ )
.ÖsNmeÿ aMbô sÆKqÿ meÖ ≤xroÿ meÖ vIÿv ˙„yitô ivêÿSm;ôidN{ô ¨ˇÿr" 7
ik˘ subÿ ;ho Svõ™gru ùe pOq∑ÿu oô pOqjÿu ;`ne )
ik˘ xUrÿ pià nÖSTvmÖ>yÿmIiW vOWû ;k¡ip'ô ivêÿSm;ôidN{ô ¨ˇÿr" 8
aôvIr;ÿ…mvÖ m;mÖy' xôr;®¡r…ù . mÿNyte )
¨Öt;hmÿ‚Sm vIô·r,IN{ÿpàI mÖ®Tsÿ%;ô ivêÿSm;ôidN{ô ¨ˇÿr" 9
s'hô oô]' Smÿ purû ; n;rIô smÿnÖ' v;vÿ gCzit )
ve/Ö ; AôtSyÿ vIô·r,IN{ÿpàI mhIyteÖ ivêÿSm;ôidN{ô ¨ˇÿr" 10
îûN{;ô,Im;ôsu n;·rÿWu su.û g;ÿmhÖ mÿ≈vm( )
nÖÁSÿ y; apÖr' côn jôrs;ô mrÿtÖe pitôivRêSÿ m;ôidN{ô ¨ˇÿr" 11
n;h…mÿN{;…, r;r,ô s:yuvÿ WRûO ;k¡pA e tô≥ e )
ySyedô mPy'ÿ hÖ…v" ip[yô ' devÖ We ûu gCzÿitô ivêÿSm;ôidN{ô ¨ˇÿr" 12
vOW;ÿkp;…yô reviÿ t sup]ÿu Ö a;duû suòWÿu e )
`sÿt( tÖ îN{ÿ ¨Ö=,ÿ" ip[yô ' k;ÿ…cTkôr' hÖivivRêSÿ m;ôidN{ô ¨ˇÿr" 13
¨Ö+,o ih meÖ pçÿdx s;ôk˘ pcÿ≤Nt …v'xiô tm( )
¨Öt;hmÿ…µô pIvÖ îdu.û ; k⁄=û I pO,ÿ ≤Nt meÖ ivêÿSm;ôidN{ô ¨ˇÿr" 14
vOWû .Ö o n itôGmÍÿ©oô åNtyUqRû We ûu ro®¡vt( )
mÖNqStÿ îN{ô x' ˙ûde y' teÿ sunû oitÿ .;vÖyiu vRêSÿ m;ôidN{ô ¨ˇÿr" 15
n sexôe ySyô rMbÿte åNtôr; sôKQy;ô3ûÿ kpOtÿ ( )
sedIÿxôe ySyÿ romÖx' inÿWdÖe Wu oÿ …vôjMO .ÿtÖe ivêÿSm;ôidN{ô ¨ˇÿr" 16
n sexôe ySyÿ romÖx' inÿWdÖe Wu oÿ …vôjMO .ÿte )
sedIÿxôe ySyô rMbÿte åNtôr; sôKQy;ô3ûÿ kpOdû ( ivêÿSm;ôidN{ô ¨ˇÿr" 17
aôy…mÿN{ vOWû ;k¡ipô" prÿSvNt' hÖt' …vÿdt( )
aô…s' sUnû ;' nv'ÿ cô®m;de/Sô y;nÖ a;…cÿtÖ' ivêÿSm;ôidN{ô ¨ˇÿr" 18
724
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

aôyme…ÿ m …vôc;k¡xd( iv…côNvn( d;sôm;yÿmR ( )


ipb;ÿ…m p;kôsTu vÿnoô å…. /Irÿmc;kx'ô ivêÿSm;ôidN{ô ¨ˇÿr" 19
/Nvÿ cô yt( ’ûNt]'ÿ cô kitÿ æSvôt( t; iv yojÿn; )
nedIÿyso vOW;kôpe åStômie hÿ gOhû ;\ ¨pÖ ivêÿSm;ôidN{ô ¨ˇÿr" 20
punrÖ ie hÿ vOW;kpe su…vôt; k¡Lpy;vhw )
y EûW Svÿ“nÖ x ' nô o åStômie Wÿ pÖq; puniÖ vRêSÿ m;ôidN{ô ¨ˇÿr" 21
ydudçÿ o vOW;kpe gOhû …môN{;jÿgNtn )
Kv1ÿû Sy puLÿ vô`o mOgû " kmÿgÔnÖyopÿnoô ivêÿSm;ôidN{ô ¨ˇÿr" 22
pxuh¡R RÖ n;mÿ m;nÖvI s;ôk˘ sÿsvU …v'xiô tm( )
.Ö{' .ÿlô TySy;ÿ a.Udû ( ySy;ÿ ¨Ödrùm;mÿydÖ ( ivêÿSm;ôidN{ô ¨ˇÿr" 23
˝87ã s¢;xIittm' sUˇ_m(
˝1-25ã pç…v'xTyOcSy;Sy sUˇ_Sy .;r√;j" p;yuAi≥ W" ) r=oh;…¶devR t; )
˝1-21ã p[qm;¥ek…v'xTyOc;' i]∑upá(
˝22-25ã √;…v'Xy;idctsO,;ç;nu∑pu ( zNdsI
rù=oôh,'ÿ v;ô…jnÖm; …jÿ`…mR …mô]' p[…qÿœmÖ pu ÿ y;…mô xmÿR )
≤xx;ÿno aô…¶" £tu…ÿ .ô" s…mÿı"ô s noô idv;ô s ·rôW" p;ÿtûu nˇ_¡m( 1
ayoÿd∑' o^ aô…cRW;ÿ y;tu/û ;n;ônpu ÿ SpOx j;tved"Ö s…mÿı" )
a; …jô◊y;ô mUrdÿ ve ;n( r.Sv £ôVy;doÿ vOKû TVyipÿ /TSv;ôsn( 2
¨Ö.o.ÿy;…vô•pu ÿ /eihô d'∑;^ ÿ ih'ß
ô " ≤xx;ônoåvÿrù' pr'ÿ c )
¨Öt;Nt·rÿ=ôe p·rÿ y;ih r;jôÔM.w"ô s' /eÁÿ …û . y;ÿt/ûu ;n;ÿn( 3
yÖD·w rWU"ÿ s'nô mÿm;no a¶e v;ôc; xôLy;\ aôxinÿ….idRh;ôn" )
t;….ÿivR?yô ˙dÿye y;tu/û ;n;ÿn( p[tIôco b;ôÙn( p[itÿ .õ™?yeW;m( 4
a¶eÖ Tvc'ÿ y;tu/û ;nÿSy ….‚N/ ih'ß ô ;xinôhrR sÿ ; hNTvenm( )
p[ pv;ÿ…‹ , j;tved" Í,Iih £ôVy;t( £¡…vô„,uivR …cÿnotu vOKû ,m( 5
y]edÖ ;nI'ô pXyÿ…s j;tved‚Ö StœÿNtm¶ ¨Öt v;ô crÿNtm( )
y√;ôNt·rÿ=e pÖ…q….ô" ptÿNt'ô tmSt;ÿ iv?yô xv;ô‹ ≤xx;ÿn" 6
¨Öt;lÿB/' SpO,iu h j;tved a;le.;ôn;Îûi∑….ÿy;Rt/ûu ;n;ÿt( )
a¶eÖ pUvoôR in jÿihô xoxëc¡ ;n a;ôm;dÖ" æ+v˚;ôStmÿdNÖ TvenIÿ" 7
îûh p[ b[i¡U h ytÖm" so aÿ¶Öe yo y;ÿt/ûu ;noô y îûd' ’û,oitÿ )
725
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

tm; rÿ.Sv sô…m/;ÿ yivœ nOcû =ÿsíô =uWÿ e rN/ywnm( 8


tIô+,en;ÿ¶Öe c=uWÿ ; r= yÖD' p[;ç'ô vsu>ÿ yô" p[ ,ÿy p[cte " )
ih'ßô ' r=;'Sÿ yô…. xoxëc¡ ;n'Ö m; Tv;ÿ d.n( y;tu/û ;n;ÿ nOc=" 9
nOcû =;ô r=ô" p·rÿ pXy …vô=u tSyô ]I…,ô p[itÿ Í,IôÁg[;ÿ )
tSy;ÿ¶e pO∑û IhRrsÿ ; Í,Iih ]e/Ö ; mUlÿ' y;tu/û ;nÿSy vOí 10
i]y;ÿt‹ /ûu ;nÖ" p[…sÿit' t ETvOtû ' yo aÿ¶Öe anOtÿ ne Ö h≤Ntÿ )
tmÖ…cRW;ÿ SfÀjû yR Ôÿ ;tved" smÖ=menÿ ' gO,tô e in vOõÿ …™ / 11
tdÿ¶Öe c=u"û p[itÿ /eiô h re.ù e xÿf;ô®j'ô yenÖ pXyÿ…s y;tu/û ;nÿm( )
aôqvô vRÖ ∆‰oitÿW;ô dwVyenÿ sôTy' /UvNRÿ tmÖ…ct'Ö NyoÿW 12
ydÿ¶e aô¥ …mÿqnûu ; xp;ÿtoô y√;ôcStO∑û ' jônyÿNt re.ù ;" )
mÖNyomRnsÿ " xrùVy;ô3ûÿ j;yÿtÖe y; ty;ÿ iv?yô ˙dÿye y;tu/û ;n;ÿn( 13
pr;ÿ Í,Iihô tpÿs; y;tu/û ;n;ôn( pr;ÿ¶Öe r=oô hrÿs; Í,Iih )
pr;ô…cRW;ô mUrdÿ ve ;Hzé,Iihô pr;ÿstûu pO oÿ aô…. xoxëc¡ ;n" 14
pr;ô¥ devÖ ; vO…ÿ jôn' Íÿ,Ntu p[TÖ ygenÿ ' xôpq;ÿ yNtu tO∑û ;" )
v;ôc;Stenÿ Ö' xrÿv ACzNtuû mmÖnR ( ivêÿSywtûu p[…sÿit' y;tu/û ;nÿ" 15
y" p*®¡Wye ,e £ôivW;ÿ smÖõˇ™ _É yo aê‰en¡ pÖxnu ;ÿ y;tu/û ;nÿ" )
yo aôfl‰;y;ô .rÿit =Iôrmÿ¶Öe teW;'ÿ xIôW;R…,ô hrùs;ipÿ vOí 16
s'vô TÖ sôrI,'ô pyÿ ¨Ö≤ßy;ÿy;ôStSyô m;xIÿ¥;tu/û ;noÿ nOc=" )
pIôyWU mÿ ¶e ytÖm‚SttOPÿ s;ôt( t' p[TÖ yçÿm…Ö cRW;ÿ iv?yô mmÿnR ( 17
…vôW' gv;'ÿ y;tu/û ;n;ÿ" ipbÖNTv; vOíÿ ‰Nt;ômidÿtye durû ve ;ÿ" )
prwnÿ ;n( devÖ " sÿ…vôt; dÿd;tuû pr;ÿ .;ôgmoWÿ/In;' jyNt;m( 18
sôn;dÿ¶e mO,…s y;tu/û ;n;ôn( n Tv;ô r=;'…ÿ sô pOtnÿ ;su …jGyu" )
anuÿ dh sôhmUrÿ ;n( £ôVy;doô m; teÿ heTÖ y; mu=ÿ tÖ dwVy;ÿy;" 19
Tv' noÿ a¶e a/ôr;dudˇÿ _;ôt( Tv' pÖí;dutû rÿ=; purû St;ÿt( )
p[itô te teÿ aôjr;ÿsSô tipÿœ; aô`x'sÿ ô' xoxëc¡ to dhNtu 20
pÖí;t( purû St;ÿd/ôr;dudˇÿ _;t( kô…v" k;Vyenÿ Ö p·rÿ p;ih r;jn( )
s%eô s%;ÿymÖjroÿ j·rôM,e å¶eÖ mt;|ô amÿTyôSR Tv' nÿ" 21
p·rÿ Tv;¶eÖ purÿ' vÖy' ivp[¡' shSy /Imih )
/OWû √ÿ,| idôvie dÿve hÖNt;r'ÿ .õ™grûu ;vÿt;m( 22
…vôW,e ÿ .õ™grûu ;vÿt"Ö p[itÿ „m rù=soÿ dh )
726
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

a¶eÿ itôGmenÿ xoô…cW;ô tpurÿ g[;….A≥iô ∑….ÿ" 23


p[Tyÿ¶e …mqunû ; dÿh y;tu/û ;n;ÿ ikmIôidn;ÿ )
s' Tv;ÿ ≤xx;…m j;gOÁû dÿB/' ivp[Ö mNmÿ…." 24
p[Tyÿ¶Öe hrÿs;ô hrÿ" Í,Iôih …vôêtÖ" p[itÿ )
y;ôt/ûu ;nÿSy rù=soô bl'ô iv ®¡j vIôymRÿ ( 25
˝88ã a∑;xIittm' sUˇ_m(
˝1-19ã Ekon…v'xTyOcSy;Sy sUˇ_Sy;i©rso v;mdeVyo v; mU/NR v;nOiW" )
sUyoR vwê;nroå…¶í devte ) i]∑up( zNd"
hÖiv„p;NtÿmjÖ r'ÿ SvôivRidÿ id…vôSpOXy;ÛÿtÖ' ju∑mÿ ¶Ö * )
tSyô .mÿ,R ôe .uvnÿ ;y devÖ ; /mÿ,R ôe k˘ Svô/y;ÿ pp[qNt 1
gIô,| .uvnÿ Ö' tmÖs;pÿg¬ U hm;ô…v" Svÿr.v∆;ôte aô¶* )
tSyÿ devÖ ;" pO…ÿ qôvI ¥*®Öt;po årÿ,yÖ•oWÿ/I" sô:ye aÿSy 2
devÖ …e .ô‚NvÿiR Wôto yÖ…Dye…ÿ .rù…¶' StoÿW;<yôjr'ÿ bOhû Ntÿm( )
yo .;ônnu ;ÿ pO…qôvI' ¥;mutû me ;m;ÿttÖ ;nÖ rodÿsI aôNt·rÿ=m( 3
yo hot;sIÿt( p[qmô o devÖ ju∑ÿ oô y' sôm;Ôô•;Jyenÿ ; vO,;ôn;" )
s pÿt]Ö IÿTvôr' Sq; jgÖ¥c(zv™ ;è]mÖ…¶rÿ’,o∆;ôtvedÿ ;" 4
y∆;ÿtvedoô .uvnÿ Sy mU/û •R itÿœo a¶e sôh roÿcnô ne ÿ )
t' Tv;ÿhme mÖit….ÿgIô…R .R®KÖ qw" s yÖ…Dyoÿ a.vo rod…sôp;[ " 5
mU/û ;R .uvû o .ÿvitô nˇ_¡m…Ö ¶SttÖ" sUyoÿR j;yte p[;tô ®Ö¥n( )
m;ôy;mUû tu yÖ…Dy;ÿn;metÖ ;mpoô yt( tU…,ôíR rÿit p[j;ônn( 6
ÎûxNe yoô yo mÿihôn; s…môıo åroÿct idôivyoÿin…vô.R ;v;ÿ )
t‚Smÿ•¶Ö * sUˇÿ _v;ôknÉ ÿ devÖ ; hÖivivRêô a;juhÿ vuStnUpû ;" 7
sUˇû _ôv;ôk˘ p[q¡ mô m;iddÖ…¶m;idıôivrÿjnyNt devÖ ;" )
s EÿW;' yÖDo aÿ.vt( tnUpû ;St' ¥*vedRÿ Ö t' pO…ÿ qôvI tm;pÿ" 8
y' devÖ ;soåjÿnyNt;ô…¶' y‚Smô•;juhÿ vu.û vRu nÿ ;inô ivê;ÿ )
so aô…cRW;ÿ pO…qôvI' ¥;mutû me ;mOjÿ yûU m;ÿno atpNmihôTv; 9
Stomenÿ Ö ih idôiv devÖ ;soÿ aô…¶mjIÿjnÖHz·ˇ_¡.I rod…sôp;[ m( )
tmUÿ a’<vn( ]e/Ö ; .uvû e k˘ s aoWÿ/I" pcit …vôê¡p;" 10
yÖdde nÿe mÖ dÿ/yu …RÖ Dy;ÿso idôiv devÖ ;" sUymRÿ ;idteyÖ m( )
727
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

yÖd; cÿ·rô„,U …mÿqnûu ;v.Utÿ ;ôm;idt( p[;pÿXyôn( .uvnÿ ;inô ivê;ÿ 11


ivêÿSm; aô…¶' .uvnÿ ;y devÖ ; vwêÿ ;nÖr' kÉtô mu ˆ;ÿm’<vn( )
a; yStôt;noôWsoÿ iv.;ôtIrpoÿ Ë,oRitô tmoÿ aô…cRW;ô yn( 12
vwêÖ ;ônrÖ ' kôvyoÿ yÖ…Dy;ÿsoô å…¶' devÖ ; aÿjny•juyû mR ( )
n=ÿ]' p[àÖ m…mÿn∞·rô„,u yÖ=Sy;?yÿ=' t…vôW' bOhû Ntÿm( 13
vwêÖ ;ônrÖ ' …vôêh;ÿ dIidôv;'sô' mN]wrÿ …ù ¶' kôivmCz;ÿ vd;m" )
yo mÿihôª; pÿ·rbÖ.vU oôvIR ¨Öt;vSt;ÿdtûu devÖ " pÖrSt;ÿt( 14
√π ßutû I aÿÍ,v' iptø,è ;mÖh' devÖ ;n;ÿmtûu mTy;ÿn‹ ;m( )
t;>y;ÿ…môd' ivêômje tô ( smeiÿ tô ydÿNtôr; ipôtr'ÿ m;ôtr'ÿ c 15
√π sÿmIôcI …bÿ.tO íÖ rÿNt' xIWÖtR o j;ôt' mnÿs;ô ivmO∑ÿ m( )
s p[TÖ yõ™ ivê;ô .uvnÿ ;in tSq;ôvp[y¡ Cu zn( tÖr…,ô.;[ jR mÿ ;n" 16
y];ô vdetÿ Öe avÿr"ù prÿí yDûNyoÿ" ktÖro n*ô iv vedÿ )
a; xek ÿ ·û⁄ rt( sÿ/mô ;d'Ö s%;ÿyoô n=ÿNt yÖD' k îûd' iv voÿct( 17
kTyô¶yÖ" kitô sUy;ÿs‹ "ô kTyuWû ;sô" kTyuÿ æSvôd;pÿ" )
nopÖ‚Spj'ÿ v" iptro vd;…m pOCû z;…mÿ v" kvyo …vôµneÖ km( 18
y;ôvNÖ m;ô]muWû soô n p[tIÿk˘ sup<Ö yoR3ô ûÿ vsÿte m;t·rê" )
t;vÿ∂/;ôTyupÿ yÖDm;ôyn( b[;˜ÿ ,ô o hoturû vÿro inôWIdÿn( 19
˝89ã Ekonnvittm' sUˇ_m(
˝1-18ã a∑;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy vwê;…m]o re,A u i≥ W" ) ˝1-4á 6-18ã
p[qm;idctuAc≥ ;' Wœ‰;id]yodx;n;çeN{"á ˝5ã pçMy;íeN{;som* devte )
i]∑up( zNd"
îN{'ÿ Stv;ô nOtmÿ Ö' ySyÿ mÖˆ; …vÿbb;ô/e roÿcnô ; iv Jmo aNt;ÿn( )
a; y" pÖp*[ cÿW,R Iô/√O roÿ….ô" p[ …sN/u>ÿ yo ·r·rc;ôno mÿihôTv; 1
s sUy"RÖ pyu Rû vr;'Sô yeN{oÿ vvOTy;ô{Qyevÿ cô£; )
aitÿœNtmpÖSy'1ûÿ n sg|ÿ ’û„,; tm;'…ÿ sô ‚Tv„y;ÿ j`;n 2
sôm;ônmÿSm;ô anÿp;vOdcR +môy; idôvo asÿmÖ' b[˜ô nVyÿm( )
iv y" pOœû vº Ö jinÿm;NyôyR îN{ÿ…íôk;yÖ n s%;ÿymIôWe 3
îN{;ÿyÖ …groô ainÿ≤xtsg;R aôp" p[re yÿ Ö' sgÿrSy bu›û ;t( )
yo a=e,ÿ ve côi£y;ô xcIÿ….ôivR„vÿk™ tÖStM.ÿ pO…qôvImutû ¥;m( 4
728
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

a;p;ÿNtmNyuStOpû lÿp.[ m;ô‹ /uinô" ≤xmIÿv;ôHz®¡m;\ AjIôWI )


somoô ivê;ÿNytÖs; vn;ÿinô n;v;R…gN{'ÿ p[itôm;n;ÿin de."u 5
n ySyô ¥;v;ÿp…O qôvI n /Nvô n;Nt·rÿ=ô' n;{ÿy"Ö somoÿ a=;" )
ydÿSy mÖNyur…ÿ /nIôym;ÿn" Íû,;itÿ vIô¬ü ®Öjitÿ æSqôr;…,ÿ 6
jô`;nÿ vO]û ' Sv…/ÿitôvnR vÿe ®Örojô puroô arÿd•Ö …sN/Unÿ ( )
…bô.de ÿ …gô·r' nvÖ…m• k⁄Mû .m; g; îN{oÿ a’,ut Svôy‚u G.ÿ" 7
Tv' hÖ TyÎÿ,yô ; îÿN{ô /Iroô å…snR pvÿR vO…jôn; Íÿ,;…s )
p[ yeÖ …mô]Syô v®¡,Syô /;mÖ yujô' n jn;ÿ …môn≤Ntÿ …mô]m( 8
p[ ye …mô]' p[;yÖmR ,'ÿ durû ve ;ô" p[ s'…ô grù" p[ v®¡,' …môn≤Ntÿ )
Ny1ÿ…û m]eWÿ u vÖ/…mÿN{ô tumÖ'[ vOWnÖ ( vOW;ÿ,m®ÖW' ≤xÿxIih 9
îN{oÿ idôv îN{ÿ Èxe pO…qôVy; îN{oÿ aôp;…mN{ô ît( pvÿtR ;n;m( )
îN{oÿ vO/û ;…mN{ô îNme…/ÿr;,;ô…mN{ô" =emÖe yogeÖ hVyô îN{ÿ" 10
p[;ˇ_⁄>yô îN{ô" p[ vO/û o ahÿ>yô" p[;Nt·rÿ=;ôt( p[ sÿm{ûu Syÿ /;ôs"e )
p[ v;tÿSyô p[qsÿ "ô p[ Jmo aNt;ôt( p[ …sN/u>ÿ yo ·r·rceô p[ ≤=ôit>yÿ" 11
p[ xoxëc¡ Ty; ¨ÖWsoô n kÉtô ru …ÿ sôNv; teÿ vtRt;…mN{ heiÖ t" )
aXmevÿ iv?y idôv a; sOjÿ ;ônStipÿœnº Ö heWsÿ ;ô {o`ÿ…m];n( 12
aNvhÖ m;s;ô a‚Nv√n;ôNyNvoWÿ/Iôrnuû pvÿtR ;s" )
a‚NvN{'ô rodÿsI v;vx;ône aNv;poÿ a…jhtÖ j;yÿm;nm( 13
kihÿR æSvôt( s; tÿ îN{ ceTô y;sÿd`Ö Syô y≤∫ôndoô r=ô EWÿt( )
…mô]£ Ö v⁄ oô yCzsÿnÖe n g;vÿ" pO…qôVy; a;ôpgO mÿ yûu ; xyÿNte 14
xô]yûU Ntoÿ aô…. ye nÿSttÖße mihô v[;/ÿNt aogÖ,;sÿ îN{ )
aôN/en;ô…m];ôStmÿs; scNt;' suJyoôitWoÿ aôˇ_vÖSt;\ aô…. „yu"ÿ 15
puÂ
û …,ô ih Tv;ô svÿn;ô jn;ÿn;'ô b[˜;ÿ…,ô mNdÿn( gO,tô ;mOWIÿ,;m( )
îûm;m;ô`oWÖ•vÿs;ô sÙÿit' itôro ivê;\ô acÿtR o y;Áûv;Rõ™ 16
Eûv; teÿ vÖy…mÿN{ .uÔtIôn;' …vô¥;mÿ sumtIôn;' nv;ÿn;m( )
…vô¥;mÖ vStoôrvÿs; gO,û Ntoÿ …vôê;…mÿ]; ¨Öt tÿ îN{ nUnû m( 17
xënè ' Ûÿvme mÖ`v;ÿn…Ö mN{ÿm‚Ö Smn( .reù nOtmÿ Ö' v;jÿs;t* )
Íû<vNtÿmgûu m[ tûU yeÿ sômTsuû flNt'ÿ vO]û ;…,ÿ s'…ô jt'Ö /n;ÿn;m( 18

729
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

˝90ã nvittm' sUˇ_m(


˝1-16ã Wo@xcRSy;Sy sUˇ_Sy n;r;y, AiW" ) pu®Wo devt; ) ˝1-15ã
p[qm;idpçdxc;Rmnu∑pu á( ˝16ã Wo@Xy;í i]∑up( zNdsI
sôhßÿxIW;ô‹ pu®W¡ " shß;ô=" sôhßÿp;t( )
s .U…m'ÿ …vôêtoÿ vOTû v;åTyÿitœ∂x;õ™gl ûu m( 1
pu®W¡ Eûvde ' sv|Ö y∫Àtû ' y∞ô .Vyÿm( )
¨Öt;mOtÿ TÖ vSyex;ÿnoô yd•enÿ ;itôrohÿit 2
Eût;v;ÿnSy mihôm; åtoô Jy;y;'íÿ ô pU®W¡ " )
p;doÿåSyô ivê;ÿ .Utû ;inÿ i]ôp;dÿSy;ômtO ÿ' idôiv 3
i]ôp;dU?û vR ¨dwtÖ ( pu®W¡ "Ö p;doÿåSyehô ;.ÿvtÖ ( pun"ÿ )
ttoô iv„vôõ™ Vyÿ£;mt( s;xn;nxône aô…. 4
tSm;ÿi√ôr;¬ÿj;yt …vôr;joô a…/ô pU®W¡ " )
s j;ôto aTyÿ·rCyt pÖí;∫À…mômqoÿ purû " 5
yt( pu®W¡ ,e hÖivW;ÿ devÖ ; yÖDmtÿNvt )
vÖsNô to aÿSy;sIôd;Jy'ÿ g[I„ô m îû?m" xôrıô…v" 6
t' yÖD' bÖihRiWô p[*=ôNpu®W¡ ' j;ôtmÿgtÖ[ " )
tenÿ devÖ ; aÿyjNt s;ô?y; AWÿyíô ye 7
tSm;ÿ¥Dô ;t( sÿv¸RÖ tÖ" s'.tÿO ' pOWd;ôJym( )
pÖxnU ( t;\í£ ÿ É v;yÖVy;ÿn;rù<y;n( g[;Mô y;íô ye 8
tSm;ÿ¥Dô ;t( sÿv¸RÖ tÖ Acô" s;m;ÿin j…Dre )
zNd;'…ÿ s j…Dreù tSm;ô¥juSû tSm;ÿdj;yt 9
tSm;ôdê;ÿ aj;yNtô ye kÉ coÿ.yÖ ;dÿt" )
g;voÿ h j…Dreù tSm;ôt( tSm;ÿ∆;ôt; aÿj;ôvyÿ" 10
yt( pu®W¡ Ö' Vydÿ/"u kitô/; VyÿkLpyn( )
mu%ô' ikmÿSyô k* b;ôÙ k; ËôÂ p;d;ÿ ¨Cyete 11
b[;˜ô ,ô oÿåSyô mu%mÿ ;sIä;ûÙ r;ÿjNô yÿ" ’ût" )
Ëô tdÿSyô y√wXyÿ" pÖŒ;' xU{û o aÿj;yt 12
côN{m;ô mnÿso j;ôtí=oô" sUyoÿR aj;yt )
mu%;ôidN{ÿí;ô…¶íÿ p[;,ô ;√;ôyru jÿ ;yt 13
n;>y;ÿ a;sIdÖNt·rÿ=' xIô„,oR ¥*" smÿvtRt )
730
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

pÖŒ;' .U…môidRx"ô ≈o];ôt( tq;ÿ loôk;\ aÿkLpyn( 14


sô¢;Sy;ÿsn( p·rô/yÖ‚S]" sô¢ sô…m/ÿ" ’ût;" )
devÖ ; y¥ôD' tÿNv;ôn; abÿ›nô ( pu®W¡ ' pÖxmu ( 15
yÖDne ÿ yÖDmÿyjNt devÖ ;St;inô /m;ÿ…‹ , p[qmô ;Ny;ÿsn( )
te hÖ n;k˘¡ mihôm;nÿ" scNtô y]Ö pUvRÿe s;ô?y;" s≤Ntÿ devÖ ;" 16
˝91ã Eknvittm' sUˇ_m(
˝1-15ã pçdxcRSy;Sy sUˇ_Sy vwthVyoå®, AiW" ) a…¶devR t; ) ˝1-14ã
p[qm;idctudx
R c;| jgtIá ˝15ã pçdXy;í i]∑up( zNdsI
s' j;ÿgvûO ≤∫ôjrR mÿ ;, î?yteÖ dmeÖ dmUnÿ ; îûWyÿ…•ô¬Spôde )
ivêÿSyô hot;ÿ hÖivWoô vre<ÿ yo …vô.…u vô.R ;v;ÿ suWû %;ÿ s%IyÖte 1
s dÿxtR ≈Ö Iritÿ…qgOhRû ge hÿO Öe vnevÿ ne ≤x…≈ye tKvôvI·rÿv )
jn'jÿ n'Ö jNyoô n;itÿ mNyteÖ ivxô a; =eiÿ t …vôXyoô3ûÿ ivx'iÿ vxm( 2
sudû =oô d=w"ô £tunÿ ;…s su£ û turû ¶eÿ kô…v" k;Vyenÿ ;…s ivêôivt( )
vsuvû sR nÿU ;' =y…sô Tvmekô îd( ¥;v;ÿ cô y;inÿ pO…qôvI cô pu„yÿt" 3
p[jÖ ;ôn•ÿ¶Öe tvÖ yoinÿm‚ûO TvyÖ…m¬;ÿy;Spôde `Otû vÿNtôm;sÿd" )
a; teÿ …cik] ¨ÖWs;ÿ…môvte yÿ o årepù sô" sUySRÿ yev rùXmyÿ" 4
tvÖ …≈yoÿ vÖ„yÿSR yev …vô¥tu …ÿ íô];…íÿik] ¨ÖWs;'ô n kÉtô vÿ" )
ydoWÿ/Irù….sO∑ÿ oô vn;ÿin cô p·rÿ Svôy' …cÿnWûu e a•ÿm;ôSyeÿ 5
tmoWÿ/IdR…/reù g.ÿmR ‚ûO Tvy'Ö tm;poÿ aô…¶' jÿnyNt m;ôtrÿ" )
t…mt( sÿm;ôn' vÖinnÿí vIô®/oô åNtvÿtR Iíô suvtÿ e c …vôêh;ÿ 6
v;toÿp/Ut îiWôto vx;\ô anuÿ tOWû u yd•;ô ve…vÿWi√ôitœÿse )
a; teÿ ytNte rùQyoô3ûÿ yq;ô pOqk ô ™ x/;|Sÿ y¶e aôjr;ÿ…,ô /=ÿt" 7
me/Ö ;ôk;ôr' …vôdqÿSy p[sÖ ;/ÿnmÖ…¶' hot;ÿr' p·rô.tU mÿ ' mÖitm( )
t…md.eRÿ hÖiv„y; sÿm;ôn…mt( t…mNmôhe vO,ÿ teÖ n;Ny' Tvt( 8
Tv;…md]ÿ vO,te Tv;ôyvoô hot;ÿrm¶e …vôdqeWÿ u ve/Ö sÿ" )
y∂ºvÿ yÖ Ntoô d/ÿitô p[y;'…ÿ s te hÖiv„mÿNtoô mnÿvo vOˇû _bÿihRW" 9
tv;ÿ¶e hoô]' tvÿ poô]mO‚û Tvy'Ö tvÿ ne∑Ö '^ TvmÖ…¶Îÿt;yÖt" )
tvÿ p[x;ôS]' Tvmÿ?vrIy…s b[˜Ö ; c;…sÿ gOhû pÿití noô dmeÿ 10
yStu>yÿm¶e aômtO ;ÿyÖ mTyÿ"R sô…m/;ô d;xÿdtûu v;ÿ hÖiv„’¡it )
731
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

tSyô hot;ÿ .v…sô y;…sÿ dUTû y1ÿmû pu ÿ b[WU Öe yjÿSy?vrIôy…sÿ 11


îûm; aÿSmw mÖtyoô v;coÿ aôSmd;\ Acoô …grÿ" su∑tèë yÖ" smÿGmt )
vÖsyûU voô vsÿve j;ôtvedÿ se vOı û ;suÿ …cô√/ÿnR oô y;suÿ c;ôknÿt( 12
îûm;' p[àÖ ;yÿ su∑ièë t' nvIÿysI' voôcye mÿ Sm; ¨xôte Íû,otuÿ n" )
.Uyû ; aNtÿr; ˙û¥Sÿ y inôSpOxÿe j;ôyve Ö pTyÿ ¨xôtI suvû ;s;ÿ" 13
y‚Smô•ê;ÿs AWÖ.;sÿ ¨Ö=,oÿ vÖx; meWÖ ; aÿvsO∑û ;sô a;Ûÿt;" )
k°ôl;ôlpô e somÿpœO ;y ve/Ö seÿ ˙ûd; mÖit' jÿnyeÖ c;®¡m¶Ö yeÿ 14
ah;ÿVy¶e hÖivr;ôSyeÿ te ßucû Iÿv `Otû ' côMvIÿvÖ somÿ" )
v;ôjsô in'ÿ rù…ymÖSme suvû Ir'ÿ p[xSô t' /eiÿ h yÖxs'ÿ bOhû Ntÿm( 15
˝92ã i√nvittm' sUˇ_m(
˝1-15ã pçdxcRSy;Sy sUˇ_Sy m;nv" x;y;Rt AiW" ) ivêe dev; devt;" )
jgtI zNd"
yÖDSyÿ vo rùQy'ÿ …vôxp( it'ÿ …vôx;' hot;ÿrmÖˇ_oritÿ…q' …vô.;vÿsmu ( )
xocôHz⁄„k;ÿsûu h·rÿ,IWuû j.urRÿ dù ( vOW;ÿ kÉtô yu jRÿ tô o ¥;mÿx;yt 1
îûmmÿÔSô p;mu.û yeÿ a’<vt /ôm;R,mÿ …Ö ¶' …vôdqÿSyô s;/ÿnm( )
aôˇ_⁄' n yÖ◊muWû sÿ" purû oihÿtÖ' tnUnû p;ÿtm®ÖWSyÿ in'ste 2
b¬ÿSy nIôq; iv pÖ,íe ÿ mNmhe vÖy; aÿSyô p[Ûtÿ ; a;surû ˇÿve )
yÖd; `oôr;soÿ amOtTÖ vm;xôt;id∆nÿSyô dwVyÿSy cikúrn( 3
AôtSyô ih p[…sÿitô¥*R®®Ö Vycoô nmoÿ mÖÁ1ÿrû mÿitô" pnIÿysI )
îN{oÿ …mô]o v®¡,"ô s' …cÿiki]ôre åqoô .gÿ" s…vôt; pUtû dÿ=s" 4
p[ ®Ö{,e ÿ yÖ…yn;ÿ y≤Ntô …sN/ÿv‚Stôro mÖhImÖrmÿit' d/‚Nvre )
ye….ô" p·rÿJm; p·rôy•u®û j[yoô iv ro®¡v∆ô#reù ivêÿm=ûu teÿ 5
£;ô,; ®Ö{; mÖ®toÿ …vôê’¡∑yo idôv" Xyenô ;soô asurÿ Sy nIô¬yÿ" )
te….ÿí∑eÖ v®¡,o …mô]o aÿymRÖ Ne {oÿ devÖ …e .ÿrvÖx
R …e .ôrvÿxR " 6
îN{eô .ujÿ' xxm;ôn;sÿ a;xtÖ sUroô ÎxIÿkôÉ vOW,ÿ íô p*'Syeÿ )
p[ ye NvÿSy;ôh,R ;ÿ tt≤=ôre yujô' vj[¡' nOWû dÿnWe u k;ôrvÿ" 7
sUr…ÿ íôd; hÖ·rtoÿ aSy rIrmÖidN{;ôd; k…íÿ∫yteÖ tvIÿys" )
.IômSyô vO„,oÿ jô#r;ÿd….ôêsoÿ idôvie dÿvÖe sÛÿ·r" Stô•b;ÿ…/t" 8
Stom'ÿ vo aô¥ ®Ö{;yÖ ≤xKvÿse =ôy√«ÿr;yÖ nmÿs; idid∑n )
732
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

ye….ÿ" ≤xôv" Svv;\ÿ EvÖy;vÿ….idôvR " …sWÿ·ˇ_ô Svyÿx;ô ink;ÿm…." 9


te ih p[jÖ ;y;ô a.ÿrNtô iv ≈voô bOhSÖ pitÿvWRO .Ö " somÿj;my" )
yÖDrw qÿv;R p[qmô o iv /;ÿry∂ºvû ; d=w.ô gRO vÿ "Ö s' …cÿiki]re 10
te ih ¥;v;ÿp…O qôvI .U·rÿrte s;ô nr;ôxs' íô turÿ ©o yÖmoåidÿit" )
devÖ STv∑;ÿ {iv,oôd; A¡.=ûu ,ô" p[ roÿdsÖ I mÖ®toô iv„,urÿ ihRre 11
¨Öt Sy nÿ ¨Ö≤xj;ÿm…u vôyR ; kôivrihÿ" Í,otu bufiû yoô3ûÿ hvIÿmin )
sUy;ôm‹ ;s;ÿ …vôcrÿNt; id…vô≤=t;ÿ …/ôy; xÿmIn¸WI aôSy boÿ/tm( 12
p[ nÿ" pUWû ; côrq'ÿ …vôêdeVÿ yoô åp;' np;ÿdvtu v;ôy·u rô∑yeÿ )
a;ôTm;n'Ö vSyoÿ aô…. v;tÿmcRtÖ tdÿ…ên; suhv;ô y;mÿin ≈utm( 13
…vôx;m;ôs;m.ÿy;n;m…/ô≤=t'ÿ gIô….R®Ö Svyÿxs' gO,Im…s )
¶;….ôivRê;ÿ….ôridÿitmnÖv,R mÿ ˇÖ _oyuvR ;ÿn' nOmû ,;ô a/;ô pitÿm( 14
re.dÖ ]ÿ jônWu ;ô pUvoôR ai©ÿr;ô g[;v;ÿ, Ëô?v;R aô…. cÿ=ru ?vôrm( )
ye….ôivRh;ÿy;ô a.ÿvi√c=ô," p;qÿ" sumû k e ô˘ Sv…/ÿitôvnR Nÿ vit 15
˝93ã i]nvittm' sUˇ_m(
˝1-15ã pçdxcRSy;Sy sUˇ_Sy p;qRSt;Nv AiW" ) ivêe dev; devt;" ) ˝1á
4-8á 10á 12á 14ã p[qmcRítuQy;Ridpç;n;' dxmI√;dxIctudx R Ictudx
R In;ç
p[St;rp…¤"á ˝2á 3á 13ã i√tIy;tOtIy;]yodxIn;mnu∑pu á( ˝9ã nvMy; a=rw"
p…¤"á ˝11ã Ek;dXy; Nyïs;·r,Iá ˝15ã pçdXy;í purSt;äOhtI zNd;'…s
mihÿ ¥;v;pO…qvI .Utmuvû IR n;rIÿ yÖ◊I n rodÿsIô sd'ÿ n" )
te….ÿn"R p;t'Ö sÁÿs Eû….nÿ"R p;t' xUWû …,ÿ 1
yÖDye Dÿ ûe s mTyoÿR devÖ ;n( TsÿpyRit )
y" suªû dw Iÿ`R ≈RÖ ˇu mÿ a;ôivv;ÿs;Tyen;n( 2
ivêeWÿ ;…mrJyvo devÖ ;n;'ô v;mÖhR " )
ivêeô ih …vôêmÿhsoô ivêeÿ yÖDWe ÿu yÖ…Dy;ÿ" 3
te `;ô r;j;ÿno aômtO Sÿ y mÖN{; aÿymRÖ ; …mô]o v®¡,"ô p·rÿJm; )
k&è{o nO,û ;' Stutû o mÖ®tÿ" pUWû ,oô .gÿ" 4
¨Öt noô nˇ_¡mpÖ ;' vOWÿ <vsUû sUy;ôm‹ ;s;ô sdÿn;y s/ôNy;ÿ )
sc;ô yt( s;¥eWÿ ;ômihÿb›Rûu We ÿu bufiû yÿ" 5
¨Öt noÿ devÖ ;vÖ…ên;ÿ xë.è SptIô /;mÿ….…mô]R ;v®¡,; ¨®„yt;m( )
733
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

mÖh" s r;ôy EWÖte åitô /Nvevÿ du·rôt; 6


¨Öt noÿ ®Ö{; …cÿNmO¬t;mÖ…ên;ô ivêeÿ devÖ ;soô rqôSpitô.gR "ÿ )
Aô.vu ;Rjÿ A.u=,ô" p·rÿJm; ivêveds" 7
Aô.A u .¡≥ =ûu ; Aô.…u vÿ/R tô o mdÖ a; teÖ hrIÿ jUjvu ;ônSyÿ v;ô…jn;ÿ )
du∑û r'ù ySyô s;mÿ …côÎ/ÿGyôDo n m;nuWÿ " 8
’û/I noô aÓÿyo dev sivtÖ" s cÿ StuWe mÖ`on;ÿm( )
sôho nÖ îN{oô viˆÿ….ôNyeWRÿ ;' cWR,Iôn;' cô£˘ rù‚Xm' n yoÿyvu e 9
EeWÿu ¥;v;pO…qvI /;t' mÖhdÖSme vIôrWe ÿu …vôêcÿW…R ,ô ≈vÿ" )
pO=û ' v;jÿSy s;ôtyeÿ pO=û ' r;ôyot tuvû ,R ÿe 10
Eût' x's…ÿ mN{;SmôyÇu ÷ kÀ…côt( sNt'ÿ shs;v•Ö….∑ÿyÖe sd;ÿ p;Áû….∑ÿye )
medÖ t;'ÿ vedÖ t;ÿ vso 11
Eût' meÖ Stom'ÿ tÖn; n sUyRÿe ¥utû ¥;ÿm;n' v;vO/Nt nO,û ;m( )
s'vô nÿnÖ' n;ê‰'ô t∑evÖ ;nÿpCyutm( 12
v;ôvtÖR yeW;'ÿ r;ôy; yuˇû _ìW;'ÿ ihrù<yyIÿ )
nemÖ …/ÿt;ô n p*'Sy;ô vOqvÿe …vô∑;Nt;ÿ 13
p[ t∂u"û xImeÖ pOqvÿ ;ne venÖ e p[ r;ôme voÿcmô surÿ e mÖ`vÿTsu )
ye yuKû Tv;yÖ pçÿ xôt;Smôyu pÖq; …vô≈;VyeWÿ ;m( 14
a/INNv]ÿ s¢Öit' cÿ sô¢ cÿ )
sô¥o idÿid∑Ö t;Nvÿ" sô¥o idÿid∑ p;ôQyR" sô¥o idÿid∑ m;yÖv" 15
˝94ã ctunvR ittm' sUˇ_m(
˝1-14ã ctudxR cRSy;Sy sUˇ_Sy k;{vey" spoRåbudR AiW" ) g[;v;,o devt;"
) ˝1-4á 6á 8-13ã p[qm;idctuAc≥ ;' Wœ‰; a∑My;idW<,;ç jgtIá ˝5á 7á
14ã pçmIs¢mIctudx R In;ç i]∑up( zNdsI
p[tw e vÿdNtuû p[ vÖy' vÿd;mÖ g[;vÿ>yoô v;c'ÿ vdt;ô vdÿŒ" )
ydÿ{y" pvRt;" s;ôkm;ôxvÖ" Xlok˘ô `oW'Ö .rùqNe {;ÿy soô…mnÿ" 1
Eûte vÿd≤Nt xôtvÿt( sôhßÿvdÖ…. £¡Nd≤Ntô h·rÿt…e .r;ôs….ÿ" )
…vôÇ« g[;v;ÿ," su’ û tÿ" su’Tû yy;ô hotu…ÿ íôt( pUvRÿe h…vôr¥ÿm;xt 2
Eûte vÿdNÖ Ty…vÿd•Ön; m/uû NyUƒÿ yNteô a…/ÿ pÖKv a;…mÿiW )
vO=û Syô x;%;ÿm®Ö,Syô bPsÿtSÖ te sU.vÿ ;R vOW.Ö ;" p[me rÿ ;ivWu" 3
734
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

bOhû √ÿd≤Nt midôr,e ÿ mÖ≤NdneN{'ô £oxÿNtoåivd•Ön; m/uÿ )


s'rô >y;ô /Ir;ô" SvsO…ÿ .rnitRWru ;`oôWyÿNt" pO…qôvImupÿ ‚Ö Bd….ÿ" 4
supû ,Ö ;R v;cÿm£ôtopÖ¥Vy;ÿ%rô e ’„,;ÿ îiWôr; aÿnitRW"u )
Ny1ÿÆû õ™n yÖNTyuprÿ Sy in„’ût' pu û retoÿ d…/re sUy…RÖ êtÿ" 5
¨Ög;[ îÿv p[vÖ hÿNt" sôm;yÿm"u s;ôk˘ yuˇû _; vOW,ÿ oô …b.[t¡ oô /ur"ÿ )
yc(zv™ sè Ntoÿ jg[s;ôn; ar;ÿivWu" Íû<v EÿW;' p[oqô qoô avÿtR ;…mv 6
dx;ÿvin>yoô dxÿk+ye>yoô dxÿyoK]e>yoô dxÿyojne>y" )
dx;ÿ.Ixu>yo acRt;ôjre>ÿ yoô dxô /uroô dxÿ yuˇû _; vhÿŒ" 7
te a{ÿyoô dxÿyN];s a;ôxvÖSteW;ÿm;ô/;n'Ö pyeiRÿ t hyÖtR m( )
t Ë¡ sutû Syÿ soôMySy;N/ÿso'åô xo" pIôyWU ÿ' p[qmô Syÿ .e…jre 8
te soôm;doô hrIô îN{ÿSy in'steåÖ' xë' duhû Ntoô a?y;ÿsteÖ g…vÿ )
te….ÿdGRûu /' pÿipôv;n( TsoôMy' mæ?vN{oÿ v/RtÖe p[qtÿ e vOW;ôyteÿ 9
vOW;ÿ vo a'x ô nu R ikl;ÿ ·rW;qôn¬ e ;ÿvNtô" sdÖ…mt( Sqôn;≤xÿt;" )
rwvù TÖ yevÖ mhÿs;ô c;rÿv" SqnÖ ySyÿ g[;v;,oô ajuWÿ ?vm?vôrm( 10
tOiû dôl; atOiÿ dl; soô a{ÿyo å≈mÖ,; aÍÿ…qt;ô amOTÿ yv" )
aôn;ôtrûu ; aôjr;ô" Sq;mÿiv„,v" supIôvsoô atOiÿ Wt;ô atO„ÿ ,j" 11
/[vûu ; Eûv vÿ" ipôtroÿ yugû ye gÿu Öe =emkÿ ;m;sô" sdÿsoô n yuÔÿ te )
aôjyûu ;Rsoÿ h·rôW;coÿ hÖ·r{ÿvÖ a; ¥;' rve,ÿ pO…qôvImÿx≈u vu" 12
tid√ÿdNÖ Ty{ÿyo …vômocÿnÖe y;mÿ•ÔôSp; îÿvÖ `edpÿu ‚Ö Bd….ÿ" )
vpÿNtoô bIjÿ…mv /;Ny;ô’tÿ" pOçû ≤Ntô som'Ö n …mÿn≤Ntô bPsÿt" 13
sutû e aÿ?vôre a…/ô v;cÿm£ôt; åå £°ô¬yoô n m;ôtr'ÿ tudû Ntÿ" )
iv WU muçÿ ; suWvûu Wu oÿ mnIôW;' iv vÿtNR t;ôm{ÿyíÖ ;yÿm;n;" 14
pçmoå?y;y"
) v0 1-26 )
˝95ã pçnvittm' sUˇ_m(
˝1-18ã a∑;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy ˝1á 3á 6á 8-10á 12á 14á 17ã
p[qm;tOtIy;WœIn;mOc;m∑My;idtOcSy √;dxIctudx
R Is¢dxIn;çw¬" puÂrv;
AiW"á ˝2á 4-5á 7á 11á 13á 15-16á 18ã
i√tIy;ctuqIRpçmIs¢Myek;dxI]yodxIpçdxIWo@Xy∑;dxIn;çovRxI AiWk;
735
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

) ˝1á 3á 6á 8-10á 12á 14á 17ã p[qm;tOtIy;WœIn;mOc;m∑My;idtOcSy


√;dxIctudxR Is¢dxIn;çovRxIá ˝2á 4-5á 7á 11á 13á 15-16á 18ã
i√tIy;ctuqIRpçmIs¢Myek;dxI]yodxIpçdxIWo@Xy∑;dxIn;ç puÂrv; devte
) i]∑up( zNd"
hÖye j;yeÖ mnÿs;ô itœÿ `oreù vc;'…ÿ s …mô≈; ’¡,v;vhwÖ nu )
n n*ô mN];ô anuiÿ dt;s Eûte myÿSkrùn( prÿtre côn;hÿn( 1
ikmetÖ ; v;ôc; ’¡,v;ô tv;ôh' p[;£¡…mWmuWû s;ÿm…g[yô ve ÿ )
puÂr¡ vÖ" punrÖ St'ô preiÿ h dur;pÖn; v;tÿ îv;ôhmÿ‚Sm 2
îWunû R …≈ôy îÿW/ûu re sÿ nô ; goôW;" xÿtsÖ ; n r'ihÿ" )
aôvIreù £t*ô iv dÿiv¥ut•Ö or;ô n m;ôy'u …cÿtyNtô /unyÿ " 3
s; vsuû d/ÿtIô êxër¡ ;yÖ vyÖ ¨Woô yidô v∑‰≤NtÿghO ;t( )
aSt'ÿ nn=eô y‚Smÿç;ôkn( idv;ô nˇ_'¡ Xn…qôt; vwtÿ sÖ ne ÿ 4
i]" Smô m;ˆÿ" Xnqyo vwtsÖ ne oôt Smô meåVyÿTyw pO,;…s )
puÂr¡ vù oånuÿ teÖ kÉtmÿ ;y'Ö r;j;ÿ me vIr tÖNv1ÿSû td;ÿsI" 5
y; sujÿ …ûU ,R" ≈e…,ÿ" suªû a;ÿipÓûdR ce =ÿ nûu R g[‚Ö NqnIÿ crù<yu" )
t; aôÔyoÿå®Ö,yoô n sÿß"u …≈ôye g;voô n /enô voÿånvNt 6
smÿ‚SmôÔ;yÿm;n a;stÖ ¶; ¨Ötme vÿ /Rn( nÖ¥1ÿ"û SvgUtÿ ;R" )
mÖhe yt( Tv;ÿ puÂrvoô r,;ôy; åvÿ/yR n( dSyuhû Ty;ÿy devÖ ;" 7
sc;ô yd;ÿsûu jhÿtIô„vTkômm;ÿnWu IWuû m;nuWÿ o inôWve ÿe )
apÿ Smô mt( tÖrsÿNtIô n .uJû yuSt; aÿ]sn( rqôSpOxoô n;ê;ÿ" 8
yd;ÿsûu mtoÿR aômtO ;ÿsu inôSpOk™ s' =oô,I….ô" £tu…ÿ .ônR pOõû ˇ™ _É )
t; a;ôtyoô n tÖNvÿ" xuM.tÖ Sv; aê;ÿsoô n £°ô¬yoô dNdÿx;n;" 9
…vô¥•u y; ptÿNtIô d…vÿ¥oô∫rÿNtI meÖ aPy;ô k;My;ÿin )
jinÿ∑o aôpo nyÖ"R suj;ÿt"Ö p[ovRxIÿ itrt dIô`mR ;yu"ÿ 10
jô…DûW îûTq; goôpIQy;ÿyÖ ih dÖ/;qô tt( pu ÿ rvo mÖ aojÿ" )
ax;ÿs' Tv; …vôdWu Iô s‚Smô•hÖn( n mÖ a;Íÿ,oô" ikmÖ.Gu vÿd;…s 11
kôd; sUnû "u ipôtr'ÿ j;ôt îÿCz;∞ô£•;≈uÿ vtRyi√j;ônn( )
ko d'ptÿ Iô smÿns;ô iv yUyÿ oôd/ô ydÖ…¶" êxër¡ We ûu dIdÿyt( 12
p[itÿ b[v;…, vÖtyR tÿ Öe a≈uÿ cô£n( n £¡Ndd;ô?yeÿ ≤xôv;ywÿ )
p[ tt( teÿ ihnv;ô yt( teÿ aôSme preÁù St'ÿ nÖih mUrÿ ù m;pÿ" 13
736
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

sudû vÖe o aô¥ p[pÖ tedÖ n;ÿvtO ( pr;ôvt'ÿ prùm;' gNtôv; ¨ÿ )


a/;ô xyIÿtÖ inA≥t¡ ®e pÖ Sqe å/wnÿ Ö' vOk;ÿ r.Ös;soÿ aô¥"u 14
puÂr¡ voô m; mOqÿ ;ô m; p[ pÿ¢oô m; Tv;ô vOk;ÿsoô a≤xÿv;s ¨ =n( )
n vw S]w,;ÿin sô:y;inÿ s≤Nt s;l;vOk û ;,;'ô ˙dÿy;Nyetô ; 15
yi√Âôp;cÿrù' mTye„Rô vvÿsô' r;]Iÿ" xôrdÖítÿß" )
`Otû Syÿ Stoôk˘ sô’dˆÿ a;Xn;'ô t;devÖ de ' t;ÿtpO ;ô,; cÿr;…m 16
aôNtô·rô=pô ;[ ' rjÿso …vôm;nIômpu ÿ ≤x=;Myuvû x R I'ô v…sÿœ" )
¨pÿ Tv; r;ôit" su’ ÿ tû Syô itœ;ô…• vÿtSR vô ˙dÿy' tPyte me 17
îitÿ Tv; devÖ ; îûm a;ÿ¸rw¬ô yqemÿ tÖe ∫vÿ…s mOTû yubNÿ /u" )
p[jÖ ; teÿ devÖ ;n( hÖivW;ÿ yj;it SvôgR ¨Ö Tvmipÿ m;dy;se 18
˝96ã W<,vittm' sUˇ_m(
˝1-13ã ]yodxcRSy;Sy sUˇ_Sy;i©rso b®rwN{" svRh·rv;R AiW" ) h·rdevR t;
) ˝1-11ã p[qm;¥ek;dxc;| jgtIá
˝12-13ã √;dxI]yodXyoí i]∑up( zNdsI
p[ teÿ mÖhe …vôdqeÿ x'…sW'Ö hrIô p[ teÿ vNve vÖnWu oÿ hyÖtR ' mdÿm( )
`Otû ' n yo h·rÿ….ôí;®Ö sectÿ Ö a; Tv;ÿ ivxNtuû h·rÿvpRsô' …grÿ" 1
h·r'ô ih yoinÿm…Ö . ye sômSvÿrn( ihôNvNtoô hrIÿ idôVy' yq;ô sdÿ" )
a; y' pO,û ≤Ntô h·rÿ….ônR /enô vÖ îN{;ÿy xUWû ' h·rÿvNtmcRt 2
so aÿSyô vj[oô h·rÿtoô y a;ÿysÖ o h·rôinRk;ÿmoô h·rôr; g.ÿSTyo" )
¥uªû I su≤ÿ xôpo[ h·rÿmNyus;ykô îN{eô in Âôp; h·rÿt; …m…m≤=re 3
idôiv n kÉtô ru …/ÿ /;…y hyÖtR o …vôVycô√j[oô h·rÿtoô n r'Á;ÿ )
tudû dih'ô h·rÿ≤xp[oô y a;ÿysÖ " sôhßÿxok; a.vı·r'.rÖ " 4
Tv'TvÿmhyRq;ô ¨pÿStut"Ö pUv…Rÿe .·rN{ h·rkÉxô yJvÿ…." )
Tv' hÿy…R sô tvÖ ivêÿmKûu Qy1ÿmû s;ÿ…mô r;/oÿ h·rj;t hyÖtR m( 5
t; vÖ…j[,ÿ' mÖ≤Ndn'Ö StoMy'ô mdÖ îN{'ô rqeÿ vhto hyÖtR ; hrIÿ )
puÂ
û <yÿSmwô svÿn;inô hyÿtR Ö îN{;ÿyÖ som;ô hrÿyo d/‚Nvre 6
ar'ù k;m;ÿyÖ hrÿyo d/‚Nvre æSqôr;yÿ ihNvôn( hrÿyoô hrIÿ turû ; )
avÿ≤R ∫ôyoR h·rÿ….ôjoRWmÖ IyÿtÖe so aÿSyô k;m'Ö h·rÿvNtm;nxe 7
h·rÿXmx;®Öh·R rÿkx É a;yÖsSturÿ Sù peyÖe yo hÿ·rôp; avÿ/tR )
737
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

avÿ≤R ∫ôyoR h·rÿ….v;ô…‹ jnIÿvsurû itô ivê;ÿ du·rôt; p;·rÿWı Ö rIÿ 8


ßuvvÿe Ö ySyô h·rÿ,I ivpetÖ tu"û ≤xp[Öe v;j;ÿyÖ h·rÿ,Iô d…vÿ?vt" )
p[ yt( ’ûte cÿmsÖ e mmOjRÿ ı ô rIÿ pIôTv; mdÿSy hyÖtR Sy;N/ÿs" 9
¨Öt Smô sµÿ hyÖtR Syÿ pÖSTyoô3rûÿ Tyoô n v;j'ô h·rÿv;\ a…c£dt( )
mÖhI …cô≤ı …/ôW,;hÿydRÖ ojÿs; bOhû √yoÿ d…/We hyÖtR …íôd; 10
a; rodÿsIô hyÿmR ;,o mihôTv; nVy'nÿ Vy' hyR…sô mNmô nu ip[yô m( )
p[ pÖSTyÿmsur hyÖtR ' gor;ôiv„’¡…/ô hrÿyÖe sUy;ÿy‹ 11
a; Tv;ÿ hÖyNR t'ÿ p[yÖ ju oô jn;ÿn;'ô rqeÿ vhNtuû h·rÿ≤xp[…mN{ )
ipb;ô yq;ô p[itÿ.tO Syô m?voô hyÿnR ( yÖD' sÿ/mô ;deÖ dxoÿ…,m( 12
ap;ô" pUvWRÿe ;' h·rv" sutû ;n;ômqoÿ îûd' svÿnÖ' kÉvl ÿ ' te )
mÖm≤Ö ı som'Ö m/umÿ Nt…mN{ sô]; vOWÿ Ôô#rù a; vOWÿ Sv 13

˝97ã s¢nvittm' sUˇ_m(


˝1-23ã ]yo…v'xTyOcSy;Sy sUˇ_Sy;qvR,o ….WgOiW" ) aoW/yo devt;" )
anu∑pu ( zNd"
y; aoWÿ/Iô" pUv;ÿ‹ j;ôt; devÖ >e yÿ≤S]yugû ' purû ; )
mnwÖ nu bÖ.,U[ ;ÿmhÖ ' xôt' /;m;ÿin sô¢ cÿ 1
xôt' voÿ aMbô /;m;ÿin sôhßÿmtûu voô ®hÿ" )
a/;ÿ xt£Tvo yUyû …môm' meÿ agÖd' ’¡t 2
aoWÿ/Iô" p[itÿ mod?v'ô pu„pÿvtI" p[sÖ vU rÿ I" )
aê;ÿ îv sô…jTvÿrIvIô®R /ÿ" p;r…yô„<vÿ" 3
aoWÿ/Iô·ritÿ m;trùSt√oÿ devIô®pÿ b[vu e )
sônye mÖ ê'ô g;' v;sÿ a;ôTm;n'Ö tvÿ pU®W 4
aôêTô qe voÿ inôWdÿn' pÖ,eR voÿ vsôit„’ût; )
goô.;jô ît( ikl;ÿsqô yTsônvÿqô pU®W¡ m( 5
y]*Wÿ/I" sômGmÿtÖ r;j;ÿn"Ö s…mÿt;ivv )
ivp["Ö s ¨ÿCyte ….ôWg( rÿ=oôh;mIÿvcÖ ;tÿn" 6
aôê;ôvtÖ I' soÿm;vÖtImUjû yR Nÿ tIômdu oÿjsm( )
a;…vÿ‚Tsô sv;ô‹ aoWÿ/IrùSm; aÿ·rô∑t;ÿtye 7
738
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

¨Cz⁄„m;ô aoWÿ/In;'ô g;voÿ goôœ;idÿvre te )


/n'ÿ sinô„yNtIÿn;m;ôTm;n'Ö tvÿ pU®W 8
î„’¡itôn;Rmÿ vo m;ôt; åqoÿ yUyû ' Sqô in„’¡tI" )
sIôr;" pÿttÖ ,O Iÿ" SqnÖ yd;ômyÿitô in„’¡q 9
aitô ivê;ÿ" p·rôœ;" Stenô îÿv v[jÖ mÿ£mu" )
aoWÿ/Iô" p[;cuCÿ yvuyû tR ( ik˘ cÿ tÖNvoô3ûÿ rpÿ" 10
yidôm; v;ôjyÿ•hÖ moWÿ/IôhSR tÿ a;dÖ/e )
a;ôTm; y+mÿSy nXyit purû ; jIÿvgÖ .O oÿ yq; 11
ySy*ÿW/I" p[sÖ pÖqR ;©ÿm©÷Ö p®¡„p®" )
ttoô y+m'ô iv b;ÿ/?v ¨Ögo[ mÿ?ymÖxI·rÿv 12
s;ôk˘ yÿ+mô p[ pÿtÖ c;We,ÿ ikikdIôivn;ÿ )
s;ôk˘ v;tÿSyô /[;Jy;ÿ s;ôk˘ nÿXy inôh;k¡y; 13
aôNy; voÿ aôNy;mÿvTvôNy;NySy;ô ¨p;ÿvt )
t;" sv;ÿ"‹ s'ivd;ôn; îûd' meÖ p[;vÿt;ô vcÿ" 14
y;" fô≤lnIôy;R aÿfl ô ; aÿp„ûu p; y;íÿ pu≤û „p,Iÿ" )
bOhSÖ pitÿps[ tU ;ôSt; noÿ muçNô Tv'hsÿ " 15
muçû Ntuÿ m; xpÖQy;ô3dûÿ qoÿ v®Ö<y;ÿdtûu )
aqoÿ yÖmSyô p@±bIÿx;ôt( svÿSR m;∂ºvikæLbôW;t( 16
aôvpÖ tÿNtIrvdn( idôv aoWÿ/yÖSp·rÿ )
y' jIôvmÖXnv;ÿmhwÖ n s ·rÿ„y;itô pU®W¡ " 17
y; aoWÿ/Iô" somÿr;DIbÖ◊R I" xôt…vÿc=,;" )
t;s;'ô TvmÿSyuˇmô ;r'ù k;m;ÿyÖ x' ˙ûde 18
y; aoWÿ/Iô" somÿr;DIûivR…œÿt;" pO…qôvImnuÿ )
bOhSÖ pitÿps[ tU ; aôSyw s' dÿˇ vIôymRÿ ( 19
m; voÿ ·rWt( %inôt; ySmwÿ c;ôh' %n;ÿ…m v" )
i√ôp∞tu„ÿ pdÖSm;k˘ô svÿmR STvn;turû m( 20
y;íedô mupÿ Íû<v≤Ntô y;íÿ dUrû ' pr;ÿgt;" )
sv;ÿ"‹ s'gô Tyÿ vI®/oô åSyw s' dÿˇ vIôymRÿ ( 21
aoWÿ/yÖ" s' vÿdNteô somenÿ sôh r;D;ÿ )
ySmwÿ ’û,oitÿ b[;˜ô,St' r;ÿjn( p;ry;m…s 22
739
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

Tvmuˇÿ mô ;SyoÿW/eô tvÿ vO=û ; ¨pÿSty" )


¨pÿ‚StrStuû soô3åûÿ Sm;k˘ô yo aôSm;\ aÿ….ôd;sÿit 23
˝98ã a∑nvittm' sUˇ_m(
˝1-12ã √;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy;i∑RW,e o dev;ipA≥iW" ) dev; devt;" )
i]∑up( zNd"
bOhSÿ pteÖ p[itÿ me devÖ t;ÿ…mih …mô]o v;ô y√®¡,oô v;…sÿ pUWû ; )
a;ôidôTywv;ô‹ y√su…ÿ .mÖ®R Tv;ôn( Ts pÖjNR y'ô x'tnÿ ve vOW;y 1
a; devÖ o dUtû o aÿ…jôr…íÿikôTv;n( Tv∂ºvÿ ;pe aô…. m;mÿgCzt( )
p[tÖ IôcIôn" p[itô m;m; vÿvTO Svô d/;ÿ…m te ¥umû tI'ô v;cÿm;ôsn( 2
aôSme /eiÿ h ¥umû tI'ô v;cÿm;ôsn( bOhSÿ pte anmIôv;…mÿiWôr;m( )
yy;ÿ vOiû ∑' x'tnÿ veÖ vn;ÿv idôvo {ÖPso m/umÿ ;\ô a; …vÿvx e 3
a; noÿ {ÖPs; m/umÿ Nto ivxôÆNTvN{ÿ deÁÖ …/ÿrq' sôhßÿm( )
in WIÿd hoô]mOtÿ qûu ; yÿjSv devÖ ;n( devÿ ;pe hÖivW;ÿ spyR 4
a;ôi∑ôWR ,Öe o hoô]mOiWÿinôWR Idÿn( devÖ ;ipÿdvRe sumiÖ t' …cÿikôTv;n( )
s ¨ˇÿrSm;ôd/ÿr' smu{û mÖpo idôVy; aÿsjO √Ö„y;ÿ‹ aô…. 5
aô‚Smn( Tsÿm{ûu e a?yuˇrÿ ‚Smô•;poÿ devÖ …e .ôinRvtÿO ; aitœn( )
t; aÿ{v•;i∑RW,Öe ne ÿ sO∑û ; devÖ ;ipÿn;ô p[ie Wÿt; mO≤û =,IÿWu 6
y∂ºvû ;ipô" x'tnÿ ve purû oihÿto hoô];yÿ vOtû " ’ûpyÖ•dIÿ/te ( )
devÖ ≈Ö tu ÿ' vOi∑ôvin'ô rr;ÿ,oô bOhSÖ pitôv;Rcmÿ Sm; ayCzt( 7
y' Tv;ÿ devÖ ;ipÿ" xuxcu ;ôno aÿ¶ a;i∑RW,Öe o mÿn„ûu yÿ" smIô/e )
ivêe…ÿ .devRÖ rw nÿ mu ¥Ö m;ÿn"Ö p[ pÖjNR yÿmIry; vOi∑ômNtÿm( 8
Tv;' pUvRÖ AWÿyo gIô….Rr;ÿynÖ ( Tv;mÿ?vôrWe ÿu pu®ÙtÖ ivêeÿ )
sôhß;ô<y…/ÿrq;NyôSme a; noÿ yÖD' roÿihdÖêopÿ y;ih 9
Eût;Nyÿ¶e nvÖitnRvÖ Tve a;Ûÿt;ôNy…/ÿrq; sôhß;ÿ )
te….ÿv/R SR v tÖNvÿ" xUr pUvû IRidôvR o noÿ vOiû ∑…mÿiWôto ·rÿrIih 10
Eût;Nyÿ¶e nvÖit' sôhß;ô s' p[ yÿCzô vO„,ô îN{;ÿy .;ôgm( )
…vô√;n( pÖq A¡tx ûu o devÿ yÖ ;n;ônPy*ÿl;ôn' idôiv devÖ We ÿu /eih 11
a¶eÖ b;/ÿSvô iv mO/oô iv dugû hR ; åp;mIÿv;ômpÖ r=;'…ÿ s se/ )
aôSm;t( sÿm{ûu ;ä»h¡ tÖ o idôvo noô åp;' .Umû ;nÖmpu ÿ n" sOjhôe 12
740
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

˝99ã nvnvittm' sUˇ_m(


˝1-12ã √;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy vw%;nso vm[ AiW" ) îN{o devt; )
i]∑up( zNd"
k˘ nÿ…íô]…mÿW<y…s …cikôTv;n( pOqÿ Gûu m;n'ÿ v;ô≈' v;ÿv/ûO ?ywÿ )
kt( tSyô d;tuû xvÿsoô Vyu∑ÿ *ô t=ô√j[¡' vO]tÖ ru mù ipÿNvt( 1
s ih ¥utû ; …vô¥tu ;ô veitô s;mÿ pOqû 'u yoinÿmsurTù v; sÿs;d )
s snIÿ¬…π ." p[sh;ôno aÿSyô .[;tunû R Aôte sô¢qÿSy m;ôy;" 2
s v;j'ô y;t;pÿd„u pd;ô yn( TSvÿW;Rt;ô p·rÿ Wdt( sinô„yn( )
aônvÖ ;R yCzôtdurÿ Syô vedoô flæHzôXndevÿ ;\ aô…. vpÿsR ;ô .Ut( 3
s yÖ◊y( oô3åûÿ vnIôgoR„vv;R åå juhÿ oit p[/Nô y;ÿsûu s≤ßÿ" )
aôp;doô y]Ö yuJy;ÿsoårùq; {oô<yÿê;sô Èrÿte `Otû ' v;" 4
s ®Ö{…e .ôrxÿStv;rù A>v;ÿ ihôTvI gyÿm;ôrae vÿ ¥ô a;g;ÿt( )
vÖmS[ yÿ mNye …mqunû ; ivvÿvI[ ô a•ÿm.Ö ITy;ÿrodyNmuW;ôyn( 5
s î∂;s'ÿ tuvIôrv'Ö pitôdnR ( Wÿ¬=ô ' i]ÿxIôW;R,ÿ' dmNyt( )
aôSy i]ôto Nvojÿs; vO/;ôno …vôp; vÿr;ôhmyoÿag[y; hn( 6
s &◊ÿ,ôe mnuWÿ Ë?vRs;ôn a; s;ÿivWdxRs;ôn;yÖ x®¡m( )
s nOtmÿ oô nÛÿWoôåSmt( suj;ÿt"Ö puroÿå….nÖdhÿnR ( dSyuhû Tyeÿ 7
so aô….[yoô n yvÿs ¨dÖNyn( =y;ÿy g;ôt'u …vôd•oÿ aôSme )
¨pÖ yt( sIdÖidNduû' xrIÿr"w Xyenô oåyoÿp;i∑hR≤Ntô dSyUnÿ ( 8
s v[;/ÿt" xvs;ôn…e .ÿrSyô k⁄Ts;ÿyÖ xu„,'ÿ ’ûp,eô pr;ÿd;t( )
aôy' kôivmÿnyCzôSym;ÿnmÖ Tk˘ô yo aÿSyô sinÿtoôt nO,û ;m( 9
aôy' dÿxSô yn( nye…Rÿ .rSy dÖSmo devÖ …e .ôv®R ,¡ oô n m;ôyI )
aôy' kônInÿ Atupû ; aÿv¥Öe …mÿmIt;ôr®˘Ö yítu„ÿ p;t( 10
aôSy Stome…ÿ .r*≤xôj Aô…jê;ÿ v[jÖ ' dÿry√éW.Ö ,e ô ipp[o"ÿ )
suTv;ô y¥ÿjtô o dIôdyÖÌI" purÿ îy;ôno aô…. vpÿsR ;ô .Ut( 11
Eûv; mÖho aÿsru vÖ=q;ÿy vm[k Ö " pÖ≤@±.®pÿ spÖiR dN{ÿm( )
s îÿy;ôn" k¡rit Svô‚StmÿSm;ô îWÖmjU ÿ| su≤=ôit' ivêôm;.;ÿ" 12
nvmoånuv;k"
) sU0 100-112 )
741
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

˝100ã xttm' sUˇ_m(


˝1-12ã √;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy v;Ndno duvSyuAi≥ W" ) ivêe dev; devt;" )
˝1-11ã p[qm;¥ek;dxc;| jgtIá ˝12ã √;dXy;í i]∑up( zNdsI
îN{ô ÎÁÿ m`vÖn( Tv;vÖid∫⁄jû îûh Stutû " sutÿ pÖ ; boÿ…/ no vO/û e )
devÖ …e .ÿn"R s…vôt; p[;vÿtu ≈utû m; sôvtR ;ÿitômidÿit' vO,Imhe 1
.r;ÿyÖ su .ÿrt .;ôgmO‚û Tvy'Ö p[ v;ôyveÿ xu…côpe £ôNdidÿ∑ye )
g*ôrSyô y" pyÿs" pIôitm;ÿnx Ö a; sôvtR ;ÿitômidÿit' vO,Imhe 2
a; noÿ devÖ " sÿ…vôt; s;ÿivWÖ√yÿ AjUytÖ e yjÿm;n;y suNvôte )
yq;ÿ devÖ ;n( p[i¡ tô.WU mÿe p;kôvd; sôvtR ;ÿitômidÿit' vO,Imhe 3
îN{oÿ aôSme sumû n;ÿ aStu …vôêh;ô r;j;ô somÿ" su…vôtSy;?yetÿ u n" )
yq;ÿyq; …mô]…/ÿt;in s'd/Ö ru ; sôvtR ;ÿitômidÿit' vO,Imhe 4
îN{ÿ ¨ÖKqenÖ xvÿs;ô p®¡d/R ôe bOhSÿ pte p[trIôt;Sy;yuWÿ " )
yÖDo mnu"û p[miÿ tnR" ipôt; ih kôm; sôvtR ;ÿitômidÿit' vO,Imhe 5
îN{ÿSyô nu su’t¡ Ö' dwVy'ô shoô å…¶gOhRû e jÿ·rôt; me…/ÿr" kô…v" )
yÖDíÿ .Ui√ôdqeô c;®ÖrNtÿmÖ a; sôvtR ;ÿitômidÿit' vO,Imhe 6
n voô guh;ÿ c’mÖ .U·rÿ du„’ût' n;iv∑‰'¡ vsvo devhÖ ¬ e nÿ m( )
m;ik¡noR dev;ô anOtÿ Syô vpÿsR ô a; sôvtR ;ÿitômidÿit' vO,Imhe 7
ap;mIÿv;' s…vôt; s;ÿivWÖ•‰1ÿgû v( rIÿyÖ îdpÿ se/Nô Tv{ÿy" )
g[;v;ô y]ÿ m/uWû du Cûu yteÿ bOhû d; sôvtR ;ÿitômidÿit' vO,Imhe 8
Ëô?voR g[;v;ÿ vsvoåStu soôt·rô ivê;ô √πW;'…ÿ s snutû yuyRÿ ot )
s noÿ devÖ " sÿ…vôt; p;ôyru I@‰ô a; sôvtR ;ÿitômidÿit' vO,Imhe 9
Ëj|ÿ g;voô yvÿsôe pIvoÿ aˇn AôtSyô y;" sdÿnÖe koxeÿ aôõ?™ ve )
tÖnrU vùe tÖNvoÿ aStu .eWjÖ m; sôvtR ;ÿitômidÿit' vO,Imhe 10
£ôtpûu ;[ v;ÿ j·rôt; xêÿt;ômvÖ îN{ô î∫ô{; p[miÿ t" sutû ;vÿt;m( )
pU,û mR /U iÿ dôVR y' ySyÿ …sôˇ_yÖ a; sôvtR ;ÿitômidÿit' vO,Imhe 11
…cô]Steÿ .;ôn"u £¡tpûu ;[ aÿ….ôi∑" s≤Ntô SpO/oÿ jr…,ôp;[ a/O∑ÿ ;" )
r…jÿœy;ô rJy;ÿ pÖê a; goStUtWÿU iR tô pyRg¡'[ duvSÖ yu" 12

742
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

˝101ã Ekoˇrxttm' sUˇ_m(


˝1-12ã √;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy s*Myo bu/ AiW" ) ivêe dev; AiTvjo v;
devt;" ) ˝1-3á 7-8á 10-11ã p[qm;idtOcSy
s¢My∑mIdxMyek;dxIn;mOc;ç i]∑upá( ˝4á 6ã ctuqIRWœ‰og;Ry]Iá ˝5ã
pçMy; bOhtIá ˝9á 12ã nvmI√;dXyoí jgtI zNd;'…s
¨äë?¡ y?v'ô smÿns" s%;yÖ" smÖ…¶…mÿN?v' bÖhvÖ" snIÿ¬;" )
dÖ…/ô£;mÖ…¶muWû s'ÿ c devÖ I‡…mN{;ÿvtÖ oåvÿsôe in ◊ÿye v" 1
mÖN{; ’¡,?u v'ô …/yÖ a; tÿn?u v'ô n;vÿm·r]Öprÿ,I' ’,u?vm( )
î„’¡,?u vôm;yu/û ;r'ÿ ’,u?v'ô p[;ç'ÿ yÖD' p[ ,ÿyt; s%;y" 2
yunû ˇ_ô sIr;ô iv yugû ; tÿn?u v' ’ûte yon*ÿ vptehÖ bIjÿm( )
…gôr; cÿ ≈uiû ∑" s.ÿr;ô asÿ•oô nedIÿyÖ ît( sO<û yÿ" pÖKvmey;ÿt( 3
sIr;ÿ yuÔ≤Nt kôvyoÿ yugû ; iv tÿNvteÖ pOqk ÿ ™ ) /Ir;ÿ devÖ We ÿu suªyÖ ; 4
inr;ÿh;ôv;n( ’¡,otnÖ s' vÿr]ù ; dÿ/;tn )
…sôç;mÿh; avÖtmuiû {,'ÿ vÖy' suWû k e mô nupÿ ≤=tm( 5
î„’¡t;h;vmvÖt' suvÿ rù]' suWÿ ce nô m( ) ¨Öi{,'ÿ …sçeô a≤=ÿtm( 6
p[I,ô Iôt;ê;ÿn( ihôt' jÿy;q Sv‚Stôv;h'Ö rqô…mt( ’¡,?u vm( )
{o,;ÿh;vmvÖtmXmÿc£ô‡m's]ÿ kox' …sçt; nOpû ;,ÿm( 7
v[jÖ ' ’¡,?u v'ô s ih voÿ nOpû ;,oô vmÿR sIVy?v' bÛûl; pOqû iU nÿ )
pur"ÿ ’,u?vôm;yÿsIôr/O∑ÿ ;ô m; vÿ" sußo∞mÖso Î'htÿ ;ô tm( 8
a; voô …/y'ÿ yÖ…Dy;'ÿ vtR ËôtyeÖ dev;ÿ devÖ I' yÿjtô ;' yÖ…Dy;ÿ…môh )
s; noÿ duhIyÖ¥vÿsve gÖTvI sôhßÿ/;r;ô pyÿs; mÖhI g*" 9
a; tU iWÿçô h·rÿmI'ô {o®ÖpSqeô v;xIÿ….St=t;XmôNmyIÿ…." )
p·rÿ „vj?v'ô dxÿ kô+y;ÿ….‡®Ö.e /ur*ô p[itô viˆ'ÿ yunˇ_ 10
¨Ö.e /ur*ô viˆÿr;ôipBdÿm;noô åNtyoRnvÿe crit i√ôj;inÿ" )
vnÖSpit'ô vnÖ a;Sq;ÿpy?v'ô in WU dÿ…/?vôm%ÿnNtô ¨Tsÿm( 11
kpO•ÿ r" kpOqû mu∂/ÿ ;tn coôdyÿt %udû tÖ v;jÿs;tye )
inôi∑ôGr‰¡" pu]û m; Cy;ÿvyoôtyÖ îN{'ÿ sôb;/ÿ îûh somÿpItye 12
˝102ã √‰uˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-12ã √;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy .;MyRêo muÌl AiW" ) &`, îN{o v; devt; )
743
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

˝1á 3á 12ã p[qm;tOtIy;√;dxIn;mOc;' bOhtIá ˝2á 4-11ã


i√tIy;y;ítuQy;R¥∑;n;ç i]∑up( zNdsI
p[ teÖ rq'ÿ …mqU’ û tÖ‡…mN{oÿåvtu /O„,uyû ; )
aô‚Sm•;ôj* pu®ÿ Ùt ≈ôv;Yyeÿ /n.Ö=We ÿu noåv 1
¨t( Smô v;toÿ vhitô v;soÿ aSy;ô a…/ÿrq'ô ydjÿyt( sôhßÿm( )
rùqIrÿ.NU muÌl Ö ;nIô g…vÿ∑*ô .reÿ ’ût' Vyÿcie dN{senô ; 2
aôNtyÿCR zô …j`;'sÿ toô vj[…¡ mN{;….ôd;sÿt" )
d;sÿSy v; m`vÖ•;yÿSR y v; snutû yÿvR y; vÖ/m( 3
¨Ödn( o ÓûdmÿipbÖ∆˙ÿW≥ ;,ô" kÀ$ÿ' Sm tOhû' dÖ….m;ÿitmeit )
p[ mu„û k.;ÿr"ù ≈vÿ îûCzm;ÿno å…jôr' b;ôÙ aÿ.rùt( …sW;ÿsn( 4
Nyÿ£Ndy•upyÖ Ntÿ EnÖ‡mmehÿ yn( vOW.Ö ' m?yÿ a;ôj"e )
tenÖ sU.vÿ | xôtvÿt( sôhß'ô gv;'ô muÌl ÿ " p[/Ö neÿ …jg;y 5
kôkdÿvR e vOW.Ö o yuˇû _ a;ÿsIô‡dv;ÿvcIôt( s;rÿ…qrSy kÉx ô I)
du/yÿe ˇRûu _Syô {vÿt" sôh;nÿs AôCz≤Ntÿ „m; inô„pdoÿ muÌl Ö ;nIÿm( 6
¨Öt p[…Ö /mudhÿ •Sy …vô√;‡nup;ÿynu GÖ v'sgÿ mÖ ]Ö ≤x=ÿn( )
îN{ô ¨d;ÿvtÖ ( pitômfl‰;ÿn;ô‡mr'hÿ tÖ p¥;ÿ…." kôkµ⁄ ;ÿn( 7
xënè mÿ∑cø f!^;Vû yÿcrt( kpÖdIR vÿr]ù ;y;'ô d;v;ôn‹ Áÿm;n" )
nOMû ,;inÿ ’û<vn( bÖhveÖ jn;ÿyÖ g;" pÿSpx;ônSt…vÿWIr/ˇ 8
îûm' t' pÿXy vOW.Ö Syô yuÔô' k;œ;ÿy;ô m?yeÿ &`Ö,' xy;ÿnm( )
yenÿ …jôg;yÿ xôtvÿt( sôhß'ô gv;'ô muÌl ÿ " pOtnÖ ;JyeWÿ u 9
a;ôre aô`; ko ‚Nv1ÿTû q; dÿdxôR y' yuÔû ≤Ntô tMv; Sq;ÿpy≤Nt )
n;Smwô tO,ô' nodÖkm; .ÿr‡ù NTyuˇrÿ o /urû o vÿhit p[dÖ ie dÿxt( 10
pÖ·rôvˇûO _Évÿ pitôiv¥ÿm;nÖ$( pIPy;ÿn;ô kÀc£ ÿ ,É ve …sôçn( )
EûW„Öw y;ÿ …c{ÖQy;ÿ jyem sum©Ö l'ô …snÿvdStu s;ôtm( 11
Tv' ivêÿSyô jgÿt‡Ö í=u·ÿ rN{;…sô c=uWÿ " )
vOW;ô yd;ô…j' vOW,ÿ ;ô …sW;ÿs…s coôdyÖn( v…/[,¡ ; yujû ; 12
˝103ã }yuˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-13ã ]yodxcRSy;Sy sUˇ_SywN{oåp[itrq AiW" ) ˝1-3á 5-11ã
p[qm;idtOcSy pçMy;ids¢c;RçNe {"á ˝4ã ctuQy;R bOhSpit"á ˝12ã √;dXy;
744
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

aPv; devIá ˝13ã ]yodXy;íeN{o m®to v; devt;" ) ˝1-12ã


p[qm;id√;dxc;| i]∑upá( ˝13ã ]yodXy;í;nu∑pu ( zNdsI
a;ôx"ë ≤xx;ÿno vOW.Ö o n .Iômo `ÿn;`Ön" =o.ÿ,íWR,Iôn;m( )
s'£ ô Ndÿnoåin…môW EÿkvIôr" xôt' sen;ÿ ajyt( s;ôk…mN{ÿ" 1
s'£ ô Ndÿnne ;in…môW,e ÿ …jô„,un;ÿ yuTk;ôr,e ÿ duí‰vÖnne ÿ /O„û ,un;ÿ )
tidN{e,ÿ jytÖ tt( sÿh?v'ô yu/oÿ nrù îWuhÿ StenÖ vO„,;ÿ 2
s îWuhÿ Stw"ô s inÿWiÖ ©….ÿvx RÖ I s'ß∑ÿ ;ô s yu/ô îN{oÿ gÖ,ne ÿ )
s'sô ∑ûO …Ö jt( soÿmpÖ ; b;ÿ¸xô?yu1R ‡ûÿ g[/Nÿ v;ô p[itÿiht;….ôrSt;ÿ 3
bOhSÿ pteÖ p·rÿ dIy;ô rqenÿ r=oôh;…m];\ÿ apÖb;/ÿm;n" )
p[.Ö ÔÖ NTsen;ÿ" p[m,ûO o yu/û ; jyÿ•SÖ m;k¡m?e y…vôt; rq;ÿn;m( 4
bÖl…ô vôD;ûy Sq…vÿr"ù p[vIÿr"ù shÿSv;n( v;ôjI shÿm;n ¨Ög"[ )
aô….vIÿro aô….sÿTv; shoôj; jw]…ÿ mN{ô rqôm; itÿœ goôivt( 5
goô]…Ö .d'ÿ goôivd'Ö vj[b¡ ;Û'û jyÿNtômJmÿ p[m,ûO Ntômojÿs; )
îûm' sÿj;t;ô anuÿ vIry?vô‡…mN{'ÿ s%;yoô anuû s' rÿ.?vm( 6
aô…. goô];…,ô shÿs;ô g;hÿm;no ådÖyo vIôr" xôtmÿNyu·û rN{ÿ" )
duíû ‰ôvnÖ " pOtÿ n;ôW;¬ÿy?ûu yoô3ûÿ åSm;k˘ô sen;ÿ avtuû p[ yuTû su 7
îN{ÿ a;s;' netÖ ; bOhSÖ pitô‡dR≤=ÿ,; yÖD" purû Eÿtûu somÿ" )
devÖ sÖ nôe ;n;ÿm…..ÔtIôn;' jyÿNtIn;' mÖ®toÿ yÖNTvg[m¡ ( 8
îN{ÿSyô vO„,oô v®¡,Syô r;Dÿ a;idôTy;n;'ÿ mÖ®t;'ô x/ÿR ¨Ögm[ ( )
mÖh;mÿns;' .uvnCyôv;n;'ô `oWoÿ devÖ ;n;'ô jyÿt;ômdu Sÿ q;t( 9
¨ıÿWyR m`vÖ•;yu/ÿ ;ô‡Nyut( sTvÿn;' m;mÖk;n;'ô mn;'…ÿ s )
¨√»]¡ hn( v;ô…jn;'ô v;…jÿn;ô‡Nyu{q;ÿn;'ô jyÿt;' yNtuû `oW;ÿ" 10
aôSm;kô…mN{ô" smOtÿ We u ?vôj„e vô‡Sm;k˘ô y; îWÿvSÖ t; jÿyNtu )
aôSm;k˘¡ vIôr; ¨ˇÿre .v‡NTvôSm;\ ¨ÿ dev; avt;ô hveWÿ u 11
aômIW;'ÿ …côˇ' p[i¡ tloô.yÿNtI gOh;ô,;©;ÿNyPveô preiÿ h )
aô…. p[ie hô indÿhR ˙ûTsu xok쇡 rùN/en;ô…m];ôStmÿs; scNt;m( 12
p[te ;ô jyÿt; nrù îN{oÿ vÖ" xmÿR yCztu )
¨Ög;[ vÿ" sNtu b;ôhvoÿ ån;/O„û y; yq;sÿq 13

745
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

˝104ã ctu®ˇrxttm' sUˇ_m(


˝1-11ã Ek;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy vwê;…m]oå∑k AiW" ) îN{o devt; ) i]∑up(
zNd" as;ÿ…vô somÿ" pu®ÙtÖ tu>y'ô h·rÿ>y;' yÖDmupÿ y;ihô tUymÿ ( )
tu>y'ô …groô ivp[v¡ Ir; îy;ôn; dÿ/‚Nvôr îÿN{ô ipb;ÿ sutû Syÿ 1
aôPsu /Utû Syÿ h·rvÖ" ipbehÖ nO….ÿ" sutû Syÿ jô#r'ÿ pO,Sv )
…mô…mô=yu mR {ÿy îN{ô tu>y'ô te….ÿv/R SR vô mdÿmKu qv;h" 2
p[og[;' pIôit' vO„,ÿ îy…mR sôTy;' p[yÖ w sutû Syÿ hyRêô tu>yÿm( )
îN{ô /en;ÿ….·rôh m;ÿdySv /Iô….ivRê;ÿ….ô" xCy;ÿ gO,;ôn" 3
ËôtI xÿcIvÖStvÿ vIôy,Rÿe ô vyoô d/;ÿn; ¨Ö≤xjÿ AtÖD;" )
p[jÖ ;vÿidN{ô mnuWÿ o duroô,e tÖSqug,RûO Ntÿ" s/ôm;¥;ÿs" 4
p[,Iÿit….∑e hyRê su∑û o" suWÿ ªûu Syÿ pu®®Ö coô jn;ÿs" )
m'ihÿœ;mUiû t' …vôitreù d/;ÿn;" Stoôt;rÿ îN{ô tvÿ sUnû tO ;ÿ…." 5
¨pÖ b[˜;ÿ…, h·rvoô h·rÿ>y;'ô somÿSy y;ih pIôtyeÿ sutû Syÿ )
îN{ÿ Tv; yÖD" =mÿm;,m;n@± d;ôê;\ aÿSy?vôrSyÿ p[ktôÉ " 6
sôhßÿv;jm….m;itôW;h'ÿ sutû re ,ÿ ' mÖ`v;ÿn' suv·ûO ˇ_m( )
¨pÿ .UW≤Ntô …groô ap[t¡ ItÖ‡…mN{'ÿ nmÖSy; jÿ·rôt"u pÿnNt 7
sô¢;poÿ devÖ I" surû ,;ô amOˇÿ _;ô y;….ô" …sN/umû tÿr îN{ pU…û .Rt( )
nÖviÖ t' ßoôTy; nvÿ cô ßvÿNtI‡devRÖ >e yoÿ g;ôt'u mnuWÿ e c ivNd" 8
aôpo mÖhIrù….xÿStermuçû o åj;ÿgr;ôSv…/ÿ devÖ Ek¡" )
îN{ô y;STv' vO]ÿ tÖ yU Rÿe côkqôR t;….ÿ…vôêR ;yuSÿ tôNv'ÿ pup„u y;" 9
vIôr<e yô" £tu·û rN{ÿ" sux‚ô St‡®Öt;ipô /en;ÿ pu®ÙûtmIÿØπ )
a;dÿyR √»]û m’¡,odu loôk˘ sÿs;ôhe xô£" pOtnÿ ; a….ôi∑" 10
xënè ' Ûÿvme mÖ`v;ÿn…Ö mN{ÿ‡mÖ‚Smn( .reù nOtmÿ Ö' v;jÿs;t* )
Íû<vNtÿmgûu m[ tûU yeÿ sômTsuû flNt'ÿ vO]û ;…,ÿ s'…ô jt'Ö /n;ÿn;m( 11
˝105ã pçoˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-11ã Ek;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy k*Tso du…mR]" su…m]o gu,t"á ivpyRStn;m;
v; AiW" ) îN{o devt; ) ˝1ã p[qmcoR g;y}yui„,Gv;á ˝2á 7ã
i√tIy;s¢Myo" ippI≤lkm?y;á ˝3-6á 8-10ã
tOtIy;idctsO,;m∑My;idtOcSy coi„,k™á ˝11ã Ek;dXy;í i]∑up( zNd;'…s
746
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

kôd; vÿso Stoô]' hyÿtR Ö a;vÿ Xmôx; ®¡/√ô ;" ) dIô`| sutû ' v;ôt;Py;ÿy 1
hrIô ySyÿ suyû ju ;ô ivv[t¡ ;ô ve‡rvÖNR t;nuû xep;ÿ ) ¨Ö.; rùjI n kÉ≤ô xn;ô pitôdnR (
2
apÖ yo·rN{ô" p;pÿjô a; mtoôR n xÿ≈m;ô,o …bÿ.Iôv;n( ) xë.è e y¥uyÿ jûu e
t…vÿWIv;n( 3
sc;ôyo·rN{ôí’¡Wú Ö a;\ ¨ÿp;nÖs" sÿpyÖ nR ( ) nÖdyoôivRvt¡[ yoô" xUrù îN{ÿ" 4
a…/ô yStôSq* kÉxvÿ Nt;ô VycÿSvNt;ô n pu∑û ‰w ) vÖnoitô ≤xp[;>ÿ y;'
≤xôip[,Iÿv;n( 5
p[;St*ÿ΄û v*j;ÿ Aô„ve….ÿ‡Stôt=ô xUr"ù xvÿs; ) Aô.nu R £tu…ÿ .m;Rt·Ö rê;ÿ 6
vj[ô' yíô£É suhû n;ÿyÖ dSyÿve ihrImÖxo ihrIÿm;n( ) a®¡thnurû ∫⁄t¡ Ö' n rjÿ" 7
avÿ no vO…jôn; ≤xÿxI‡ÁOcû ; vÿnme ;ôncO "ÿ ) n;b[˜¡ ; yÖD A/ôGjoWÿitô Tve
8
Ëô?v;R yt( teÿ ]eiÖ tnIô .U‡¥ôDSyÿ /UWû Ru sµÿn( ) sôjnU ;RvÖ' Svyÿsô' sc;ôyo" 9
…≈ôye teÖ pO‚Xnÿ®pÖsce nÿ I .U‡æCz^yû e d…vÿrR repù ;" ) yy;ô Sve p;]eÿ …sôçsô ¨t(
10
xôt' v;ô ydÿsyu RÖ p[itÿ Tv; su…mô] îûTq;St*ÿ∂…u mô]R îûTq;St*ÿt( )
a;voô y∂ÿSyuhû Tyeÿ k⁄Tspu]û ' p[;voô y∂ÿSyuhû Tyeÿ k⁄TsvÖTsm( 11
Wœoå?y;y" ) v0 1-27 )
˝106ã W@uˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-11ã Ek;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy k;Xypo .Ut;'x AiW" ) a…ên* devte )
i]∑up( zNd"
¨Ö.; ¨ÿ nUnû ' tiddÿqyR qe ôe iv tÿNv;qeô …/yoô vS];ôpsevÿ )
sô/I[ cô Iôn; y;tÿvÖe p[me jÿ Ig" suiû dnevÿ Ö pO=ô a; t'sÿ yeqe 1
¨Ö∑;revÿ Ö fvÿrR We u ≈yeqe p[;yoôgve Ö ê;}y;ô x;surû qe "ÿ )
dUtû ve Ö ih œo yÖxs;ô jneWÿ ûu m;pÿ Sq;t' mihôWve ;ÿvpÖ ;n;ÿt( 2
s;ôkyô˘ ju ;ÿ xk⁄nû Syevÿ pÖ=; pÖêve ÿ …cô]; yjurû ; gÿ…m∑m( )
aô…¶·rÿv devyÖ odIÿiR dôv;'s;ô p·rÿJm;nev yjq" pu®]Ö ; 3
a;ôpI voÿ aôSme ipôtrevÿ pu]û o‡g[ve ÿ ®Öc; nOpû tIÿv tuyû Rw )
îyevRÿ pu∑û ‰w ikôr,evÿ .uJû yw ≈u∑ÿ Iôv;nevÿ Ö hvÖm; gÿ…m∑m( 4
747
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

v'sgÿ ve pUWyÖ ;ÿ‹ ≤xôMb;t;ÿ …mô]ve ÿ Aôt; xôtr;ô x;tÿpNt; )


v;jevÿ oô∞; vyÿs; `MyeœRô ; meWvÿe WÖe ; sÿpyÖ ;ô3‹ ûÿ purIÿW; 5
sO<û yevÿ jô.rR Iÿ tufû rú IÿtU nwtoôxve ÿ tuf
û rú Iÿ pfúrô Ik;ÿ )
¨ÖdNÖ yôjve Ö jemnÿ ; mdeÂ Ö t; meÿ jôr;Yvôjr'ÿ mÖr;yuÿ 6
pÖjve[ Ö ccÿrR ù' j;r'ÿ mÖr;yuû =µevô ;qeWRÿ u ttRrIq ¨g[; )
Aô.U n;pÿt( %rmÖj;[ %ôrj[‡¡u v;ôy‹ nu R pÿfrú t( =y{yIô,;m( 7
`ÖmvRe Ö m/uÿ jô#reÿ sôn e ô .geiÿ vt; tuf û rú Iô f;·rôv;rÿm( )
pÖtrÖ ve ÿ ccôr; côN{inÿ…,ôÑR nÿA©; mnÖNy;ô3ûÿ n jGmIÿ 8
bOhû Ntevÿ gÖM.reWÿ u p[itôœ;' p;devÿ g;ô/' trÿte ivd;q" )
k,evRÿ Ö x;surû nuû ih Smr;ôqo'‡åxevÿ no .jt' …cô]m“ÿ" 9
a;ôr©ù rÖ ve Ö m?veryÿ qe e s;rù`ve Ö g…vÿ nIôcInÿb;re )
k°ôn;revÿ Ö Svedmÿ ;…s‚„vd;ôn; =;mevÿ oôj;R sUyÿ vÖs;t( sÿcqe e 10
Aô?y;mÖ Stom'ÿ snuyû ;mÖ v;jô‡m; noô mN]'ÿ sôrqehô opÿ y;tm( )
yxoô n pÖKv' m/uû go„vôNt‡r; .Utû ;'xoÿ aô…ênoô" k;mÿmp[;" 11
˝107ã s¢oˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-11ã Ek;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy;i©rso idVy AiW"á p[;j;pTy; d≤=,; v;
AiWk; ) d≤=,; d≤=,;d;t;ro v; devt;" ) ˝1-3á 5-11ã p[qm;idtOcSy
pçMy;ids¢c;Rç i]∑upá( ˝4ã ctuQy;Rí jgtI zNdsI
a;ôivrÿ.NûU mihô m;`oÿnmeW;'ô ivê'ÿ jIôv' tmÿsoô inrÿmo…c )
mihô Jyoitÿ" ipôt…O .ÿdˇRÖ m;g;ÿ‡du®û " pNq;ô d≤=ÿ,;y; ad≤xR 1
¨Ö∞; idôiv d≤=ÿ,;vNto aSqu‡û yeR aÿêdô ;" sôh te sUy,Rÿe )
ihôr<ù yôd; aÿmtO TÖ v' .ÿjNte v;soôd;" soÿmÖ p[ itÿrNtô a;yu"ÿ 2
dwvIÿ pUiû tRd≤R =ÿ,; devyÖJy; n k¡v;ô·r>yoÿ nÖih te pO,û ≤Ntÿ )
aq;ô nrù" p[ytÿ d≤=,;so åv¥….ôy; bÖhvÿ" pO,≤Nt 3
xôt/;ÿr' v;ôymu k Ö | SvôivRdÿ' nOcû =ÿsSô te aô…. cÿ=te hÖ…v" )
ye pO,û ≤Ntô p[ cô yCzÿ≤Nt s'gmÖ e te d≤=ÿ,;' duhte sô¢m;ÿtrm( 4
d≤=ÿ,;v;n( p[qmô o Ùût Eÿitô d≤=ÿ,;v;n( g[;mÖ,Irg[m¡ ie t )
tmevÖ mÿNye nOpû it'ô jn;ÿn;'ô y" p[q¡ mô o d≤=ÿ,;m;…vôv;yÿ 5
tmevÖ AiW'ô tmuÿ b[˜Ö ;,ÿm;¸‡yRDNû y'ÿ s;mÖg;muKÿ qôx;sÿm( )
748
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

s xë£ è Syÿ tÖNvoÿ ved itôßo y" p[q¡ mô o d≤=ÿ,y; rùr;/ÿ 6


d≤=ô,;ê'ô d≤=ÿ,;ô g;' dÿd;itô d≤=ÿ,; côN{mutû y≤ırÿ<ym( )
d≤=ô,;•'ÿ vnutÖe yo nÿ a;ôTm; d≤=ÿ,;'ô vmÿR ’,ute ivj;ônn( 7
n .oôj; mÿmnûu[ R NyôqmR Iÿy‡ûu nR ·rÿ„y≤Ntô n VyÿqNte h .oôj;" )
îûd' yi√ê'ô .uvnÿ Ö' Svÿí‡ôw tt( sv|Ö d≤=ÿ,>w yo dd;it 8
.oôj; …jÿGyu" sur…ù .' yoinômg[¡e .oôj; …jÿGyuv?RÖ v'1ûÿ y; suvû ;s;ÿ" )
.oôj; …jÿGyurNtô"peyÖ' sur;ÿy; .oôj; …jÿGyuyû Re aÙÿt;" p[yÖ ≤Ntÿ 9
.oôj;y;ê'ô s' mOjÿ NTy;ôx'ë .oôj;y;ÿSte kôNy;ô3ûÿ xuM.ÿm;n; )
.oôjSyedô ' pu„ÿ kô·r,IÿvÖ veXmô p·rÿ„’t' devm;ônve ÿ …cô]m( 10
.oôjmê;ÿ" suœvèë ;hoÿ vh≤Nt suvû {O qoÿ vtRtÖe d≤=ÿ,;y;" )
.oôj' devÿ ;soåvt;ô .reWÿ u .oôj" x]UNÿ TsmnIôkWÉ ûu jet;ÿ 11
˝108ã a∑oˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-11ã Ek;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy ˝1á 3á 5á 7á 9ã
p[qm;tOtIy;pçmIs¢mInvmIn;mOc;' p,yoåsur; AWy"á ˝2á 4á 6á 8á 10-
11ã i√tIy;ctuqIRWœ‰∑mIdxMyek;dxIn;ç srm; AiWk; ) ˝1á 3á 5á 7á
9ã p[qm;tOtIy;pçmIs¢mInvmIn;mOc;' srm;á ˝2á 4á 6á 8á 10-11ã
i√tIy;ctuqIRWœ‰∑mIdxMyek;dxIn;ç p,yo devt;" ) i]∑up( zNd"
ik…môCzNtIÿ sôrm;ô p[de m;ÿn@± dUrû e Á?v;ô jgu·ÿ r" pr;ôc"w )
k;Smeihÿitô" k; p·rÿtKMy;sIt( kôq' rùs;y;ÿ atrù" py;'…ÿ s 1
îN{ÿSy dUtû I·rÿiWôt; cÿr;…m mÖh îûCzNtIÿ p,yo inô/In( vÿ" )
aôitô„kdoÿ ….ôys;ô t•ÿ a;vÖt( tq;ÿ rùs;y;ÿ atr'ù py;'…ÿ s 2
k°ôÎÆõ™õN{ÿ" srmeÖ k; ÎÿxIôk; ySyedô ' dUtû Irsÿr" pr;ôk;t( )
a; cô gCz;ÿ‚Nmô]menÿ ; d/;ôm;‡åq;ô gv;'ô gopÿitnoR .v;it 3
n;h' t' vedÿ Ö d>y'ô d.Öt( s ySyedô ' dUtû Irsÿr' pr;ôk;t( )
n t' gUhÿ ≤Nt ßôvtoÿ g.Iôr; hÖt; îN{e,ÿ p,y" xy?ve 4
îûm; g;vÿ" srmeÖ y; EeCzô" p·rÿ idôvo aNt;ÿn( su.geÖ ptÿNtI )
kStÿ En;ô avÿ sOj;ôdyu?ÿ Vyu‡û t;Sm;kôm;yu/ÿ ; s≤Nt itôGm; 5
aôsNôe y; vÿ" p,yoô vc;'Sÿ y‡inWÖVy;StôNvÿ" sNtu p;ôpI" )
a/O∑ÿ o vÖ EtÖv; aÿStuû pNq;ô bOhSÖ pitÿvR ¨.Öy; n mO¬ ÿ ;t( 6
749
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

aôy' inô…/" sÿrmeÖ ai{ÿb›u oô go….ôrêe…ÿ .ôvsR …ÿu .ôNyO∑Rÿ " )


r=ÿ≤Ntô t' pÖ,yoô ye sugÿ oôp; rek¡⁄ pÖdmlÿkmô ; jÿgNq 7
Eh gÿm•Ö WO yÿ "Ö somÿ≤xt; aôy;Syoô ai©ÿrsoô nvÿGv;" )
t EûtmUvû | iv .ÿjNtô gon;ô‡mqwtô √cÿ" pÖ,yoô vmÖ…•t( 8
Eûv; cô Tv' sÿrm a;jôgNqô p[b;ÿ…/t;ô shÿs;ô dwVyenÿ )
Svs;ÿr' Tv; ’,vwÖ m; pungÿ ;ô‹ apÿ teÖ gv;'ÿ su.ge .j;m 9
n;h' vedÿ .[;tOTû v' no SvÿsTûO v‡…mN{oÿ ivdurû i©ÿrsí `oôr;" )
gok;ÿm; me aCzdyÖn( yd;yÖ‡mp;tÿ ît p,yoô vrIÿy" 10
dUrû …mÿt p,yoô vrIÿyÖ ¨Ì;voÿ yNtu …mnÖtIA≥tô ne ÿ )
bOhSÖ pitôy;R a…vÿNdô…•gU¬ÿ h;ô" somoô g[;v;ÿ,ô AWÿyíô ivp[;"ÿ 11
˝109ã nvoˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-7ã s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy juÙn;RªI b[˜v;idnI b[˜j;y; AiWk;á b[;˜
Ë?vRn;.; v; AiW" ) ivêe dev; devt;" ) ˝1-5ã p[qm;idpçc;| i]∑upá(
˝6-7ã WœIs¢Myoí;nu∑pu ( zNdsI
teåÿ vdn( p[qmô ; b[˜¡ ikæLbôWe åkÀp¡ ;r" s≤lôlo m;ÿt·Ö rê;ÿ )
vIô¬hü rÿ ;ôStpÿ ¨Ögo[ mÿyoô.‡U r;poÿ devÖ I" p[q¡ mÖj; Aôtne ÿ 1
somoô r;j;ÿ p[qmô o b[˜¡ j;ôy;' pun"Ö p[;yÿCzôd˙ÿ,Iym;n" )
aôNvôitôtR ; v®¡,o …mô] a;ÿsI‡dÖ…¶hoRt;ÿ hStôgÁO ; inÿn;y 2
hStenÿ vÖw g[;Áô ÿ a;ô…/rÿSy; b[˜j;ôyye …mitô cedvoÿcn( )
n dUtû ;yÿ p[ÁÖ ÿº tSq EûW; tq;ÿ r;ô∑'^ guiÿ pôt' =ôi]yÿSy 3
devÖ ; EûtSy;ÿmvdNtô pUvRÿe s¢AôWyÖStpÿsôe ye inÿWdÖe "u )
.Iôm; j;ôy; b[;˜ÿ ,ô SyopÿnIt; du/û ;| dÿ/;it prùme Vyoÿmn( 4
b[˜Ö cô ;ôrI cÿritô ve…vÿWiÖ √WÖ" s devÖ ;n;'ÿ .vÖTyekmô ©ÿm( )
tenÿ j;ôy;mNvÿivNdôäh» SÖ pitô" somenÿ nIôt;' ju◊û 1÷ ûÿ n devÿ ;" 5
punvÖ Rw devÖ ; aÿddu"û punmÿ nR „ûu y;ÿ ¨Öt )
r;j;ÿn" sôTy' ’¡<v;ôn; b[˜¡ j;ôy;' pundÿ dR "u 6
punû dÖ ;Ryÿ b[˜j;ôy;' ’ûTvI devÖ iw nÿiR kæLbôWm( )
Ëj|ÿ pO…qôVy; .ÖKTv;yoÿ‡®g;ôymup;ÿste 7

750
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

˝110ã dxoˇrxttm' sUˇ_m(


˝1-11ã Ek;dxcRSy;Sy sUˇ_Sy .;gRvo jmd…¶j;Rmd¶‰o r;mo v; AiW" )
˝1ã p[qmcR î?m" s…mıo v;…¶"á ˝2ã i√tIy;y;StnUnp;t(á ˝3ã tOtIy;y;
î¬"á ˝4ã ctuQy;R bihR"á ˝5ã pçMy; devI√;Rr"á ˝6ã Wœ‰; ¨W;s;nˇ_;á
˝7ã s¢My; dwVy* hot;r* p[cte s*á ˝8ã a∑My;iStßo deVy"
srSvtI¬;.;rTy"á ˝9ã nvMy;STv∑;á ˝10ã dxMy; vnSpit"á ˝11ã
Ek;dXy;í Sv;h;’tYho devt;" ) i]∑up( zNd"
s…mÿıo aô¥ mnuWÿ o duroô,e devÖ o devÖ ;n( yÿj…s j;tved" )
a; cô vhÿ …m]mh…íikôTv;n( Tv' dUtû " kôivrÿ…sô p[ctÿe ;" 1
tnUnÿ p;t( pÖq AôtSyô y;n;ôn( m?v;ÿ smÖÔNTs(vdÿ y; su…j◊ )
mNm;ÿin /Iô….®Öt yÖDmONû /n( devÿ ]Ö ; cÿ ’,uÁ?vôr' nÿ" 2
a;ôj◊u ;ÿnÖ È@‰oô vN¥ôí; åå y;ÿÁ¶eÖ vsu…ÿ ." sôjoW;ÿ" )
Tv' devÖ ;n;ÿm…s y◊û hot;ô s Eÿn;n( y=IiWôto yjIÿy;n( 3
p[;cô In'ÿ bÖihR" p[iÖ dx;ÿ pO…qôVy; vStoÿrSù y; vOJÿ yteÖ ag[Öe aˆ;ÿm( )
Vyuÿ p[qte ivtÖr' vrIÿyo devÖ >e yoô aidÿtye Syoônm( 4
VycÿSvtI®…vôyR ; iv ≈ÿyNt;'ô pitÿ>yoô n jnÿy"Ö xuM.ÿm;n;" )
devIÿ√;Rro bOhtIivRê…mNv; devÖ >e yoÿ .vt sup;[ yÖ,;" 5
a; su„û vyÿNtI yjôte ¨p;ÿkÉ ¨ÖW;s;ônˇ_;ÿ sdt;'ô in yon*ÿ )
idôVye yoWÿ,e bOhtÖ I su®ÿ KÖ me a…/ô …≈y'ÿ xu£iô px'ô d/;ÿne 6
dwVy;ô hot;ÿr; p[qmô ; suvû ;c;ô …mm;ÿn; yÖD' mnuWÿ oô yjÿ?yw )
p[cÖ oôdyÿNt; …vôdqeWÿ u k;ôÂ p[;cô In'Ö Jyoitÿ" p[iÖ dx;ÿ idôxNt;ÿ 7
a; noÿ yÖD' .;rÿtIô tUymÿ ‡Öe ‚Tv¬;ÿ mnu„û vidôh cetô yÿNtI )
itôßo devÖ IbÖiR hRrde ' Syoôn' srÿSvtIô Svpÿs" sdNtu 8
y îûme ¥;v;ÿp…O qôvI jinÿ]I Âôprw ip'x ÿ ∫ô v⁄ nÿ ;inô ivê;ÿ )
tmÖ¥ hoÿt·riWôto yjIÿy;n( devÖ ' Tv∑;ÿr…môh yÿ≤= …vô√;n( 9
¨Öp;vÿsjO ô TmNy;ÿ smÖÔn( devÖ ;n;'ô p;qÿ Atuqû ; hÖvI'iWÿ )
vnÖSpitÿ" x…môt; devÖ o aô…¶" SvdÿNtu hÖVy' m/unÿ ; `Otû ne ÿ 10
sô¥o j;ôto Vyÿ…mmIt yÖD‡mÖ…¶devRÖ ;n;ÿm.vt( puroôg;" )
aôSy hotu"ÿ p[iÖ dXyOtû Syÿ v;ô…c Sv;h;ÿ’t' hÖivrÿdNtu devÖ ;" 11

751
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

˝111ã Ek;dxoˇrxttm' sUˇ_m(


˝1-10ã dxcRSy;Sy sUˇ_Sy vwÂpoå∑^;d'∑^ AiW" ) îN{o devt; )
i]∑up( zNd"
mnIÿiW,ô" p[ .ÿr?v' mnIôW;' yq;ÿyq; mÖtyÖ" s≤Ntÿ nO,û ;m( )
îN{'ÿ sôTywrre yÿ ;m; ’ût…e .ô" s ih vIôro …gÿv,R Sô yuivRd;ÿn" 1
AôtSyô ih sdÿso /Iôitr¥*ôt( s' g;ÿ∑yRÖe o vOWÿ .Ö o go….ÿr;n$( )
¨dÿitœt( t…vôW,e ;ô rve,ÿ mÖh;≤Ntÿ …côt( s' …vÿVy;c;ô rj;'…ÿ s 2
îN{ô" iklô ≈uTy;ÿ aôSy vedÿ Ö s ih …jô„,u" pÿ…qô’t( sUy;ÿy‹ )
a;Nmen;'ÿ ’û<v•Cyutÿ oô .uvÌÖ o" pitÿidôvR " sÿnjÖ ; ap[t¡ It" 3
îN{oÿ mÖˆ; mÿhtÖ o aÿ,vRô Syÿ v[tÖ ;…mÿn;ôdi©ÿro….gO,R ;ôn" )
puÂ
û …,ÿ …cô…• tÿt;n;ô rj;'…ÿ s d;ô/;rù yo /ô®,'ÿ sôTyt;ÿt; 4
îN{oÿ idôv" p[i¡ tôm;n'ÿ pO…qôVy; ivê;ÿ vedÖ svÿn;ô h≤Ntô xu„,ÿm( )
mÖhI' …côd( ¥;m;tÿnoôt( sUy,Rÿe c;ôSkM.ÿ …côt( kM.ÿnne Ö Sk.Iÿy;n( 5
vj[,¡e ô ih vO]ÿ hÖ ; vO]û mStô‡rdevÿ Syô xUxv¡ë ;nSy m;ôy;" )
iv /O„ÿ ,oô a]ÿ /OWtÖ ; jÿ`NÖ q;‡åq;ÿ.vo m`vn( b;ô◊oÿj;" 6
scÿNtô yduWû sô" sUy,Rÿe …cô];mÿSy kÉtô voô r;mÿivNdn( )
a; y•=ÿ]Ö' dÎÿxe idôvo n punyÿ tRÖ o nik¡rı ù ; nu vedÿ 7
dUrû ' iklÿ p[qmô ; jÿGmur;s;ô‡…mN{ÿSyô y;" p[s¡ vô e sôßru ;pÿ" )
Kvÿ æSvôdg[Ö' Kvÿ bu›û a;ÿs;ô‡m;poô m?y'ô Kvÿ vo nUnû mNtÿ" 8
sOjû " …sN/Urû\ ihÿn; jg[s;ôn;\ a;iddetÖ ;" p[ …vÿivj[e jôvne ÿ )
mum=ÿu m;,; ¨Öt y; mumÿ cûu e[ å/edtÖe ; n rÿmNteô initÿˇ_;" 9
sô/I[ cIô" …sN/umÿ x u tô I·rÿv;yn( Tsôn;∆;ôr a;ÿ·rôt" pU…û .Rd;ÿs;m( )
aStôm; teÖ p;…qÿvR ;ô vsU‡ÿ NyôSme jÿGmu" sUnû tO ;ÿ îN{ pUvû IR" 10
˝112ã √;dxoˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-10ã dxcRSy;Sy sUˇ_Sy vwÂpo n."p[.de n AiW" ) îN{o devt; )
i]∑up( zNd"
îN{ô ipbÿ p[itk;ôm' sutû Syÿ p[;t"s;ôvStvÖ ih pUvû pR Iÿit" )
hWÿSR vô hNtÿve xUrù x]U‡ÿ nuKû qe….ÿ∑e vIôy;ô3‹ ûÿ p[ b[v¡ ;m 1
752
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

ySteô rqoô mnÿsoô jvIÿy;ô‡neN{ô tenÿ somÖpye ;ÿy y;ih )


tUymÖ ; teÖ hrÿy"Ö p[ {ÿvNtuû ye….ôy;R…sô vOW…ÿ .ômNR dÿm;n" 2
h·rÿTvt;ô vcÿsR ;ô sUySRÿ yô ≈eœÿŸ ÂôpSw tôNv'ÿ SpxRySv )
aôSm;….ÿ·rN{ô s≤%ÿ….ÛRv;ôn" sÿ/I[ cIôno m;ÿdySv; inôW¥ÿ 3
ySyô Tyt( teÿ mihôm;n'Ö mde‡ÿ ‚„vôme mÖhI rodÿsIô n;…vÿivˇ_;m( )
tdokô a; h·rÿ….·rN{ yuˇû _ì" ip[yô …e .ÿy;Rih ip[yô m•ÖmCzÿ 4
ySyô xêÿt( pipôv;\ îÿN{ô x]U‡ÿ nn;nu’Tû y; r<y;ÿ côkqÿR )
s teÖ pur…ÿ' /'ô t…vÿWI…myitôR s teÖ md;ÿy sutû îÿN{ô somÿ" 5
îûd' teÖ p;]'Ö snÿivˇ…mN{ô ipb;ô somÿmnÖe ; xÿt£to )
pU,û R a;ÿh;ôvo mÿidôrSyô m?voô y' ivêô îdÿ….ôhyÿ≤R Nt devÖ ;" 6
iv ih Tv;…mÿN{ pu®/Ö ; jn;ÿso ihôtp[y¡ so vOW.Ö ◊yÿNte )
aôSm;k˘¡ teÖ m/umÿ ˇm;nIô‡m; .uvÿ NÖ Tsvÿn;ô teWÿu hyR 7
p[ tÿ îN{ pUVû y;R…,ô p[ nUnû ' vIôy;ÿ‹ voc' p[qmô ; ’ût;inÿ )
sôtIônmÿNyur≈q;yoô ai{'ÿ suvde nÖ ;mÿ’,oôb˜R[ ,ÿ ôe g;m( 8
in Wu sIÿd g,pte gÖ,We ûu Tv;m;ÿÛiû vRpt¡[ m' kvIôn;m( )
n Aôte Tvt( i£¡yteÖ ik˘ côn;re mÖh;mÖk| mÿ`v≤çô]mÿcR 9
aô….ô:y; noÿ m`vÖn( n;/ÿm;n;ôn( Ts%eÿ boô…/ vÿspu teÖ s%Iÿn;m( )
r,'ÿ ’…/ r,’t( sTyxë„è m; å.ÿˇ_É …côd; .ÿj; r;ôye aôSm;n( 10
dxmoånuv;k" ) sU0 113-128 )
˝113ã ]yodxoˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-10ã dxrcSy;Sy sUˇ_Sy vwÂp" xtp[.de n AiW" ) îN{o devt; ) ˝1-
9ã p[qm;idnvc;| jgtIá ˝10ã dXmy;í i]∑up( zNdsI
tmÿSyô ¥;v;ÿp…O qôvI scetÿ s;ô ivêe…ÿ .devRÖ rw nuû xu„mÿm;vt;m( )
ydwT’¡<v;ôno mÿihôm;nÿ…m≤N{ôy' pIôTvI somÿSyô £tumÿ ;\ av/Rt 1
tmÿSyô iv„,umÿ iR hôm;nÖmojÿs;'‡ô åxë' dÿ/Nô v;n( m/unÿ oô iv rÿpx ( te )
devÖ …e .ô·rN{oÿ mÖ`v;ÿ sôy;vÿ….‡vO]Rû ' jÿ`NÖ v;\ aÿ.vÖ√re<ÿ y" 2
vO]û ,e ô ydihÿn;ô …b.[dÖ ;yu/ÿ ; sômæSqÿq; yu/û yeÖ x'smÿ ;ôivdeÿ )
ivêeÿ teÖ a]ÿ mÖ®tÿ" sôh Tmn; åvÿ/•R gu [ mihôm;nÿ…m≤N{ôym( 3
jôD;ûn Eûv Vyÿb;/tÖ SpO/"ô p[;pÿXy√«ôro aô…. p*'Sy'ô r,ÿm( )
753
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

avOíÿ dô i{ômvÿ sôSydÿ" sOj‡ô dStÿ>n;ô•;k˘¡ SvpÖSyy;ÿ pOqû mu ( 4


a;idN{ÿ" sô]; t…vÿWIrpTytÖ vrIÿyoô ¥;v;ÿp…O qôvI aÿb;/t )
av;ÿ.rı»iWôto vj[m¡ ;yÖs' xevÿ' …mô];yÖ v®¡,;y d;ôxWu ÿe 5
îN{ôSy;]Ö t…vÿWI>yo ivrùp≤( xnÿ A`;yÖto aÿrh' yNt mÖNyveÿ )
vO]û ' ydugû o[ VyvOíÿ dô ojÿs;ô åpo …b.[t¡ Ö' tmÿs;ô prIÿvtO m( 6
y; vIôy;ÿ…‹ , p[qmô ;inô kTv;ÿ‹ mihôTve….ôytR mÿ ;n* smIôytu"ÿ )
?v;ôNt' tmoåvÿ d?vse hÖt îN{oÿ mÖˆ; pUvû ÙR tÿ ;vpTyt 7
ivêeÿ devÖ ;soô a/ô vO„<y;ÿinô te åvÿ/yR NÖ TsomÿvTy; vcôSyy;ÿ )
rùı' vO]û mihô…mN{ÿSyô hNmÿn;ô å…¶nR jM.wSÿ tO„û v•ÿm;vyt( 8
.U·rô d=e…ÿ .vRcnô …e .ôAK≥ vÿ…." sô:ye….ÿ" sô:y;inô p[ voÿct )
îN{oô /uin'ÿ cô cum·ÿu r' c dÖM.yÿ‡Hz^ı;mnÖSy; Íÿ,tu e dÖ.Itÿye 9
Tv' pu û <y; .ÿr;ô Svê‰;ô ye….ôms| ÿw inôvcÿn;inô x'snÿ ( )
sugû …e .ôivRê;ÿ du·rôt; tÿrme …vôdo Wu ,ÿ ¨…vôyR ; g;ô/mÖ¥ 10
˝114ã ctudx R oˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-10ã dxcRSy;Sy sUˇ_Sy vwÂp" s…/[St;pso `moR v; AiW" ) ivêe dev;
devt;" ) ˝1-3á 5-10ã p[qm;idtOcSy pçMy;idW@éc;ç i]∑upá( ˝4ã
ctuQy;Rí jgtI zNdsI
`Öm;R smÿNt; i]ôvtO Ö' Vy;ÿptu‡û StyoôjiRu ∑'ÿ m;tÖ·rê;ÿ jg;m )
idôvSpyoô id…/ÿW;,; aveWn( …vôddu vRÖe ;" sôhs;ÿm;nmÖkmú ( 1
itôßo de∑Ö ;^ yÖ inA≥t¡ Iô®p;ÿste dI`Ö≈R tu oô iv ih j;ôn≤Ntô vˆÿy" )
t;s;'ô in …cÿKyu" kôvyoÿ inôd;n'Ö preWÿ ûu y; guÁWÿº u v[tÖ We ÿu 2
ctu„ÿ kpd;R yuviÖ t" supû x e ;ÿ `Otû p[t¡ Ik; vÖynu ;ÿin vSte )
tSy;'ÿ sup,Ö ;R vOW,ÿ ;ô in Wedÿ tuyû ]R ÿ devÖ ; dÿ…/ôre .;ÿg/Ö ye mÿ ( 3
Ek¡" sup,Ö "R s sÿm{ûu m; …vÿvx e ô s îûd' ivê'ô .uvnÿ Ö' iv cÿ∑e )
t' p;kÉn¡ Ö mnÿs;pXyôm≤NtÿtSÖ t' m;ôt; re≤ÿ ¬hÖ s ¨ÿ re≤¬h m;ôtrÿm( 4
supû ,Ö | ivp[;"ÿ kôvyoô vcoÿ….ôrk e ô˘ sNt'ÿ bÛû/; k¡Lpy≤Nt )
zNd;'…ÿ s cô d/ÿto a?vôrWe ûu g[h;ôNTsomÿSy …mmteÖ √;dÿx 5
WÖæ$(]x è' ;\íÿ côtru "ÿ kôLpyÿNtô‡XzNd;'…ÿ s cô d/ÿt a;√;dÖxm( )
yÖD' …vôm;yÿ kôvyoÿ mnIôW A¡Ks;ôm;>y;'ô p[ rq'ÿ vtRy≤Nt 6
754
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

ctudÿ x R ;ôNye mÿihôm;noÿ aSyô t' /Ir;ÿ v;ôc; p[ ,ÿy≤Nt sô¢ )


a;“;ÿn' tIôq| k îûh p[ voÿc‡ô ¥enÿ pÖq; p[iÖ pbÿNte sutû Syÿ 7
sôhß Ö /ô ; pÿçdÖx;NyuKû q; y;vÖd( ¥;v;ÿp…O qôvI t;vÖidt( tÿt( )
sôhß Ö /ô ; mÿihôm;nÿ" sôhß'ô y;vÖdb( ˜[ ô iv…œÿtÖ' t;vÿtIô v;k™ 8
kXzNdÿs;'ô yogÖm; vedÿ Ö /Irù" ko …/„<y;'ô p[itô v;c'ÿ pp;d )
kmO‚û Tvj;ÿm∑Öm' xUrmÿ ;Ûû‡hRrIô îN{ÿSyô in …cÿk;yÖ k" æSvÿt( 9
.UMy;ô aNt'ô pyek R ¡É cr≤Ntô rqÿSy /UWû Ru yuˇû _;soÿ aSqu" )
≈mÿSy d;ôy' iv .ÿjNTye>yo yÖd; yÖmo .vÿit hÖMyeR ihôt" 10
˝115ã pçdxoˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-9ã nvcRSy;Sy sUˇ_Sy v;i∑RhVy ¨pStut AiW" ) a…¶devR t; ) ˝1-7ã
p[qm;ids¢c;| jgtIá ˝8ã a∑My;≤S]∑upá( ˝9ã nvMy;í xKvrI zNd;'…s
…cô] îæCzxoôSt®¡,Sy vÖ=qoô n yo m;ôtr;ÿvPÖ yeitô /;tÿve )
aôn/ûU ; yidô jIjÿndÖ /;ÿ cô nu vÖv=ÿ sô¥o mihÿ dUTû y'1ûÿ crÿn( 1
aô…¶hÖR n;mÿ /;…yô d•ÖpStÿm"Ö s' yo vn;ÿ yuvû teÖ .Smÿn; dÖt; )
aô….ôpmÖ[ ru ;ÿ ju◊û ;ÿ Sv?vôr îûno n p[oqÿm;noô yvÿsôe vOW;ÿ 2
t' voô …v' n &èWd'ÿ devÖ mN/ÿsô îNduû' p[oqÿNt' p[vÖ pÿNtm,ôvR m( )
a;ôs; viˆ'û n xoô…cW;ÿ ivrùp≤( xn'Ö mihÿvt[ Ö' n sôrjÿNtôm?vÿn" 3
iv ySyÿ te j[ys;ônSy;ÿjrù /=oônR v;t;ô" p·rô sNTyCyutÿ ;" )
a; rù<v;soô yuy/ÿu yoô n sÿTvôn' i]ôt' nÿxNtô p[ ≤xôWNtÿ îû∑yeÿ 4
s îdÖ…¶" k<vÿtmÖ" k<vÿs%;ô åyR" prùSy;NtÿrSyô t®¡W" )
aô…¶" p;ÿtu gO,tô o aô…¶" sUrû I‡nÖ…¶dÿdR ;tuû teW;ômvoÿ n" 5
v;ô…jNtÿm;yÖ sÁÿse suip}y tOWû u Cyv;ÿnoô anuÿ j;ôtvedÿ se )
aôn{ûu e …cô¥o /OWÿ tÖ ; vr'ÿ sôte mÖihNtÿm;yÖ /Nvônde iÿ v„yôte 6
Eûv;…¶mRt"Rÿw sôh sU·û r….ô‡vRs"ÿu ∑veÖ shÿs" sUnû roô nO….ÿ" )
…mô];soô n ye su…/ÿt; At;ôyvoô ¥;voô n ¥uªû rw …ù . s≤Ntô m;nuWÿ ;n( 7
ËjoRÿ np;t( shs;vÖ…•itÿ Tvo‡pStutû Syÿ vNdteÖ vOW;ô v;k™ )
Tv;' StoÿW;mÖ Tvy;ÿ suvû Ir;ô {;`IÿyÖ a;yu"ÿ p[trÖ ' d/;ÿn;" 8
îitÿ Tv;¶e vOi∑ôhVyÿSy pu]û ; ¨ÿpStutû ;sô AWÿyoåvocn( )
t;\íÿ p;ôih gO,ÿ tô íÿ sUrû In( vWÖ@v± WÖ≤¬TyU?û v;Rsoÿ an=ôn( nmoô nmÖ
755
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

îTyU?û v;Rsoÿ an=n( 9


˝116ã Wo@xoˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-9ã nvcRSy;Sy sUˇ_Sy Sq*roå…¶yutoå…¶yUpo v; AiW" ) îN{o devt; )
i]∑up( zNd"
ipb;ô som'ÿ mhÖt îÿ≤N{ôy;yÖ ipb;ÿ vO]û ;yÖ hNtÿve xivœ )
ipbÿ r;ôye xvÿse Ùûym;ÿn"Ö ipbÖ m?vÿStOpû idôN{; vOWÿ Sv 1
aôSy ipÿb =umû tÖ" p[æSqÿtSÖ ye‡N{ô somÿSyô vrùm; sutû Syÿ )
Svô‚Stôd; mnÿs; m;dySv;‡åv;RcIôno revù teÖ s*.ÿg;y 2
mÖmˇuÿ Tv; idôVy" somÿ îN{ mÖmˇuû y" sUyû teÖ p;…qÿvR We u )
mÖmˇuû yenÖ v·rÿvíôkqÿR mÖmˇuû yenÿ in·rô,;…sô x]Unÿ ( 3
a; i√ôbh;ÿ‹ a…môno y;ô‚TvN{oô vOW;ô h·rÿ>y;'ô p·rÿiWˇ_ômN/ÿ" )
gVy; sutû Syô p[.tÿO Syô m?vÿ" sô]; %ed;ÿm®xôh; vOWÿ Sv 4
in itôGm;inÿ .[;x ô yÖn( .[;Xy;ô‡Nyvÿ æSqôr; tÿniu h y;tujû nU ;ÿm( )
¨Ög;[ yÿ teÖ shoô bl'ÿ dd;…m p[tÖ ITy;ô x]Unÿ ( ivgÖdWe ÿu vOí 5
Vy1ÿyû R îÿN{ tnuihô ≈v;'Sô yo‡jÿ" æSqôrve Ö /Nvÿnoôå….m;ÿtI" )
aôSmô{‰¡Gv;vO/;ôn" shoÿ….ô‡rinÿ.∑O StôNv'ÿ v;vO/Sv 6
îûd' hÖivmÿ`R vÖn( tu>y'ÿ r;ôt' p[itÿ sm[;¬
ô ˙ÿ,;no gO.;y )
tu>y'ÿ sutû o mÿ`vÖn( tu>y'ÿ pÖKvoô3ûÿ åıIÿN{ô ipbÿ cô p[æSqÿtSy 7
aôıIidÿN{ô p[æSqÿtmÖe ; hÖvI'iWô cnoÿ d…/„v pcôtot somÿm( )
p[ySÿ vNtô" p[itÿ hy;Rm…s Tv; sôTy;" sÿNtuû yjÿm;nSyô k;m;ÿ" 8
p[Ne {;ô…¶>y;'ÿ suvcôSy;…mÿy…môR …sN/;ÿivvÖ p[re yÿ Ö' n;vÿmkÖ "úì )
ay;ÿ îvÖ p·rÿ cr≤Nt devÖ ; ye aôSm>y'ÿ /nÖd; ¨Ö≤∫dÿí 9
˝117ã s¢dxoˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-9ã nvcRSy;Sy sUˇ_Sy;i©rso ….=uAi≥ W" ) /n;•d;n' devt; ) ˝1-2ã
p[qm;i√tIyyoA≥cojRgtIá ˝3-9ã tOtIy;ids¢;n;ç i]∑up( zNdsI
n v; ¨ÿ devÖ ;" =u/…ô m√Ö/' dÿd‡u ®Öt;≤xÿtmÖ pu ÿ gCz≤Nt mOTû yvÿ" )
¨Öto rù…y" pO,ÿ tô o nopÿ dSy‡Tyutû ;pO,ÿ n( m…@ôtR ;r'ù n …vÿNdte 1
y a;ô/;[ yÿ ckm;ôn;yÿ ipôTvo å•ÿv;ôNTsn( rÿifôt;yoÿpjôGmuWÿe )
756
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

æSqôr' mnÿ" ’,utû e sevtÿ e purû o‡to …côt( s mÿ…@ôtR ;r'ù n …vÿNdte 2
s î∫oôjo yo gOhû veÖ dd;ô‡Ty•ÿk;m;yÖ crÿte ’ûx;yÿ )
arÿmSmw .vitô y;mÿÙt; ¨Öt;pÖrIWuÿ ’,utÖe s%;ÿym( 3
n s s%;ô yo n dd;ÿitô s:yeÿ sc;ô.vu Öe scÿm;n;y ipôTv" )
ap;ÿSm;ôt( p[ye ;ô• tdokoÿ a‚St pO,û NtÿmNÖ ymrÿ,' …cidCzπt( 4
pO,û Iôy;id•;/ÿm;n;yÖ tVy;ôn( {;`Iÿy;'smô nuÿ pXyetÖ pNq;ÿm( )
ao ih vtÿNR teô rQyevÿ cô£; åNymÿNyômpu ÿ itœNtô r;yÿ" 5
mo`Öm•'ÿ ivNdteÖ ap[c¡ te ;" sôTy' b[v¡ I…m vÖ/ ît( s tSyÿ )
n;yÖmR ,'ô pu„yÿitô no s%;ÿyÖ' kÉvl ÿ ;`o .vit kÉvl;ôdI 6
’ûW…•t( f;lô a;≤xÿt' ’,oitô y•?v;ÿnmÖ pÿ vO¤π cô·r]w"ÿ )
vdÿn( b[˜Ö ;vÿdtoô vnIÿy;n( pO•û ;ôiprpO,ÿ NtmÖ…. „y;ÿt( 7
Ek¡p;ô∫yÀ oÿ i√ôpdoô iv cÿ£me i√ôp;t( i]ôp;dÿm>Ö yeiÿ t pÖí;t( )
ctu„ÿ p;deit i√ôpd;ÿm….Svôre s'pô Xyÿn( pÖ¤°®¡piÖ tœÿm;n" 8
sôm* …côıSt*ô n sôm' …vÿiv∑" s'm;ôtr;ÿ …cô• sôm' duhÿ ;te )
yÖmyoÿ…íô• sôm; vIôy;ÿ…‹ , D;ûtI …côt( sNt*ô n sôm' pO,ÿ It" 9
˝118ã a∑;dxoˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-9ã nvcRSy;Sy sUˇ_Sy;mhIyv ¨®=y AiW" ) r=oh;…¶devR t; )
g;y]I zNd"
a¶eÖ h'…sô Ny1ÿiû ],'ô dI¥ôNmTye„Rô v; ) Sve =yeÿ xu…cv[t 1
¨·ˇÿœ…sô Sv;ÿ¸to `Otû ;inô p[itÿ modse ) yt( Tv;ô ßuc"ÿ sômæSqÿrn( 2
s a;Ûÿtoô iv roÿcteÖ å…¶rIô¬Nπ yoÿ …gôr; ) ßucû ; p[tIÿkmJyte 3
`Otû ne ;ô…¶" smÿJyteÖ m/upÿ t[ Ikô a;Ûÿt" ) rocÿm;no …vô.;vÿs"u 4
jrÿm;,ô" s…mÿ?yse devÖ >e yoÿ hVyv;hn ) t' Tv;ÿ hvNtô mTy;ÿ"‹ 5
t' mÿt;ô‹ amÿTy| `Otû ne ;ô…¶' sÿpyRt ) ad;ÿ>y' gOhû pÿitm( 6
ad;ÿ>yen xoô…cW; å¶eÖ r=ôSTv' dÿh ) goôp; AôtSyÿ dIidih 7
s Tvmÿ¶Öe p[tIÿknÉ Ö p[TyoÿW y;tu/;ôNyÿ" ) ¨Ö®=Ö yeWÿ ûu dI¥ÿt( 8
t' Tv;ÿ gIô….R®®¡ =Ö y;ÿ hVyôv;h'Ö smIÿ…/re ) y…jÿœÖ' m;nuWÿ Öe jneÿ 9
˝119ã Ekon…v'xTyuˇrxttm' sUˇ_m(
757
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

˝1-13ã ]yodxcRSy;Sy sUˇ_SywN{o lb AiW" ) a;Tm; devt; )


g;y]I zNd"
îitô v; îitÿ meÖ mnoô g;mê'ÿ snuy;ô…mitÿ ) k⁄iû vt( somÖSy;p;ô…mitÿ 1
p[ v;t;ÿ îvÖ do/ÿtÖ ¨Nm;ÿ pIôt; aÿys' t ) k⁄iû vt( somÖSy;p;ô…mitÿ 2
¨Nm;ÿ pIôt; aÿys' tÖ rqômê;ÿ îv;ôxvÿ" ) k⁄iû vt( somÖSy;p;ô…mitÿ 3
¨pÿ m; mÖitrÿæSqt v;ô≈; pu]û …mÿv ip[yô m( ) k⁄iû vt( somÖSy;p;ô…mitÿ 4
aôh' t∑evÿ vÖN/urù' pyÿcR ;…m ˙ûd; mÖitm( ) k⁄iû vt( somÖSy;p;ô…mitÿ 5
nÖih meÿ a≤=ôp∞ôn;‡åCz;ÿNTsu"û pçÿ ’û∑yÿ" ) k⁄iû vt( somÖSy;p;ô…mitÿ 6
nÖih meÖ rodÿsI ¨Ö.e aôNy' pÖ=' côn p[itÿ ) k⁄iû vt( somÖSy;p;ô…mitÿ 7
aô…. ¥;' mÿihôn; .uvÿ ‡mÖ.Iô3mûÿ ;' pO…ÿ qôvI' mÖhIm( ) k⁄iû vt( somÖSy;p;ô…mitÿ
8
hNt;ôh' pO…ÿ qôvI…môm;' in dÿ/;nIôh vehÖ v;ÿ ) k⁄iû vt( somÖSy;p;ô…mitÿ 9
aoôW…mt( pO…ÿ qôvImÖh' jôÏn;ÿnIôh vehÖ v;ÿ ) k⁄iû vt( somÖSy;p;ô…mitÿ 10
idôiv meÿ aôNy" pÖ=oô3ûÿ å/o aôNymÿcI’Wm( ) k⁄iû vt( somÖSy;p;ô…mitÿ 11
aôhmÿ‚Sm mh;mÖhoÿ å….nÖ>ymudIÿiWt" ) k⁄iû vt( somÖSy;p;ô…mitÿ 12
gOhû o y;ôMyr'’
ÿ to devÖ >e yoÿ hVyôv;hÿn" ) k⁄iû vt( somÖSy;p;ô…mitÿ 13
s¢moå?y;y" ) v0 1-30 )
˝120ã …v'xTyuˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-9ã nvcRSy;Sy sUˇ_Sy;qvR,o bOhi∂v AiW" ) îN{o devt; )
i]∑up( zNd"
tidd;ÿsô .uvnÿ We ûu JyeœÖ' ytoÿ jôD ¨ÖgS[ TveWô nOMÿ ," )
sô¥o jÿD;ûno in ·rÿ,;itô x]U‡û nnuû y' ivêeô mdÖNTyUm;ÿ" 1
v;ôv/ûO ;ôn" xvÿs;ô .UyoÿjR ;ô" x]udÿ ;ôs‹ ;yÿ ….ôys'ÿ d/;it )
aVyÿn∞ Vyôn∞ô s≤òô s' teÿ nvNtô p[.tÿO ;ô mdeWÿ u 2
Tve £tumû ipÿ vOÔ≤Ntô ivêeô i√yRdtÖe e i].RvNÖ TyUm;ÿ" )
Sv;ôdo" Sv;dIÿy" Sv;ôdnu ;ÿ sOj;ô s‡mÖd" su m/uû m/unÿ ;ô…. yoÿ/I" 3
îitÿ …cô≤ı Tv;ô /n;ô jyÿNt'ô mdemÿ de anumû dÿ≤Ntô ivp[;"ÿ )
aojIÿyo /O„,o æSqôrm; tÿn„u vô m; Tv;ÿ d.n( y;tu/û ;n;ÿ durû ve ;ÿ" 4
Tvy;ÿ vÖy' x;ÿxµheÖ r,eWÿ u p[pÖ XyÿNto yu/û Ne y;ÿinô .U·rÿ )
758
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

coôdy;ÿ…m tÖ a;yu/ÿ ;ô vcoÿ….ô" s' teÿ ≤xx;…mô b[˜,ÿ ;ô vy;'…ÿ s 5


StuWû Ye y'ÿ pu®vÖ pÿsR mô >O vÿ‡…môntÿmm;ô¢‰m;ô¢‰;n;ÿm( )
a; dÿWtR Öe xvÿs; sô¢ d;nUnû ( p[ s;ÿ=te p[itôm;n;ÿinô .U·rÿ 6
in t∂ÿ…/ôWåe vÿrù' pr'ÿ cô y‚Smô•;…vôq;vÿs; duroô,e )
a; m;ôtr;ÿ Sq;pyse …jgÖàU atÿ înoiWô kvÿrR ; pu û …,ÿ 7
îûm; b[˜ÿ bOhû i∂ÿvo ivvÖˇ_I‡N{;ÿy xUWû mÿ…g[yô " SvôW;R" )
mÖho goô]Syÿ =yit Svôr;joô duríÿ ô ivê;ÿ avO,oôdpÖ Sv;" 8
Eûv; mÖh;n( bOhû i∂ÿvoô aqôv;R åvoÿctô ( Sv;' tÖNv1ÿ…û mN{ÿmvÖe )
Svs;ÿro m;tÖ·r>vÿrIr·rôp;[ ihôNv≤Ntÿ cô xvÿs; vÖ/yR ≤ÿ Nt c 9
˝121ã Ek…v'xTyuˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-10ã dxcRSy;Sy sUˇ_Sy p[;j;pTyo ihr<yg.R AiW" ) k" ˝p[j;pit"ã
devt; ) i]∑up( zNd"
ihôr<ù yôg.Ö "R smÿvtÖtR ;g[¡e .Utû Syÿ j;ôt" pitôrk
e ¡ a;sIt( )
s d;ÿ/;r pO…qôvI' ¥;mutû me ;' kSmwÿ devÖ ;yÿ hÖivW;ÿ iv/em 1
y a;ÿTmôd; bÿldô ; ySyô ivêÿ ¨Öp;sÿte p[≤Ö xW'Ö ySyÿ devÖ ;" )
ySyÿ z;ôy;mOtÖ' ySyÿ mOTû yu" kSmwÿ devÖ ;yÿ hÖivW;ÿ iv/em 2
y" p[;,ÿ tô o inÿ…mWÖto mÿihôTvw‡kô î{;j;ô jgÿto bÖ.vU ÿ )
y Èxeÿ aôSy i√ôpdÖítu„ÿ pdÖ" kSmwÿ devÖ ;yÿ hÖivW;ÿ iv/em 3
ySyemô e ihômvÿNto mihôTv; ySyÿ smu{û ' rùsy;ÿ sôh;Û" )
ySyemô ;" p[iÖ dxoô ySyÿ b;ôÙ kSmwÿ devÖ ;yÿ hÖivW;ÿ iv/em 4
yenÖ ¥*®Ög;[ pO…ÿ qôvI cÿ Îû¬h; yenÖ Svÿ" St….ôt' yenÖ n;k¡" )
yo aôNt·rÿ=ôe rjÿso …vôm;nÖ" kSmwÿ devÖ ;yÿ hÖivW;ÿ iv/em 5
y' £NdÿsIô avÿs; tSt.;ône aô>yw=tÿe ;'ô mnÿs;ô rejmÿ ;ne )
y];…/ô sUrù ¨idÿto …vô.;itô kSmwÿ devÖ ;yÿ hÖivW;ÿ iv/em 6
a;poÿ hÖ yä»h¡ tÖ IivRêmô ;yÖn( g.|Ö d/;ÿn; jônyÿNtIrù…¶m( )
ttoÿ devÖ ;n;'ô smÿvtÖtR ;surû k
e "ô kSmwÿ devÖ ;yÿ hÖivW;ÿ iv/em 7
y…íôd;poÿ mihôn; pÖypR Xÿ yôd( d='ô d/;ÿn; jônyÿNtIyÖDR m( )
yo devÖ „e v…/ÿ devÖ Ekô a;sIôt( kSmwÿ devÖ ;yÿ hÖivW;ÿ iv/em 8
m; noÿ ih'sI∆inôt; y" pO…ÿ qôVy; yo v;ô idv'ÿ sôTy/ÿm;R jôj;nÿ )
759
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

yí;ôpíôN{; bOhÿ tÖ IjôjR ;nÖ kSmwÿ devÖ ;yÿ hÖivW;ÿ iv/em 9


p[j;ÿpteÖ n TvdetÖ ;NyôNyo ivê;ÿ j;ôt;inô p·rô t; bÿ.vU )
yt( k;ÿm;Ste juÛmû St•oÿ aStu vÖy' Sy;ÿmÖ ptÿyo ryIô,;m( 10
˝122ã √;…v'xTyuˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-8ã a∑cRSy;Sy sUˇ_Sy v;…sœ…í]mh; AiW" ) a…¶devR t; ) ˝1á 5ã
p[qm;pçMyoA≥co≤S]∑upá( ˝2-4á 6-8ã i√tIy;idtOcSy Wœ‰;idtOcSy c
jgtI zNdsI
vsuû' n …cô]mÿhs' gO,IWe v;ôm' xevmÖ itÿ…qmi√We<Ö ym( )
s r;ÿste xë®è /oÿ …vôê/;ÿysoô å…¶hoRt;ÿ gOhû pÿit" suvû IyÿmR ( 1
juWû ;ô,o aÿ¶Öe p[itÿ hyR meÖ vcoô ivê;ÿin …vô√;n( vÖynu ;ÿin su£to )
`Otiÿ n…,ôGR b[˜,ÿ e g;ôtmu re yÿ Ö tvÿ devÖ ; aÿjnyÖ•nuÿ v[tÖ m( 2
sô¢ /;m;ÿin p·rôy•mÿTyoôR d;xÿ∂;ûxWu ÿe su’ û teÿ m;mhSv )
suvû Ire,ÿ rù…y,;ÿ¶e Sv;ô.vu ;ô yStô a;nÿ$( sô…m/;ô t' juWÿ Sv 3
yÖDSyÿ kÉtô 'u p[q¡ mô ' purû oihÿt' hÖiv„mÿNt Ȭte sô¢ v;ô…jnÿm( )
Íû<vNtÿm…Ö ¶' `Otû pOœÿ mu=û ,'ÿ pO,û Nt'ÿ devÖ ' pO,ÿ tô e suvû IyÿmR ( 4
Tv' dUtû " p[q¡ mô o vre<ÿ yô" s Ùûym;ÿno aômtO ;ÿy mTSv )
Tv;' mÿjyR n( mÖ®toÿ d;ôxWu oÿ gOhû e Tv;' Stome…ÿ .ô.gRO vÿ oô iv ®¡®cu" 5
îW'ÿ duhû NTsudû `u ;'ÿ …vôê/;ÿys' yDûip[yÖe yjÿm;n;y su£to )
a¶eÿ `Otû òu≤û S]A≥tô ;inô dI¥ÿ‡√ÖitRyDRÖ ' pÿ·rôyNTsu£ ÿ tUyse 6
Tv;…mdÖSy; ¨ÖWsoô Vyuiÿ ∑Wu dUtû ' ’¡<v;ôn; aÿyjNtô m;nuWÿ ;" )
Tv;' devÖ ; mÿhyÖ ;Yy;ÿy v;vO/‡ûu r;Jyÿm¶e inmOjû Ntoÿ a?vôre 7
in Tv;ô v…sÿœ; a◊Nt v;ô…jn'ÿ gO,û Ntoÿ a¶e …vôdqeWÿ u ve/Ö sÿ" )
r;ôySpoW'Ö yjÿm;neWu /;ry yUyû ' p;ÿt Svô‚St….ô" sd;ÿ n" 8
˝123ã ]yo…v'xTyuˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-8ã a∑cRSy;Sy sUˇ_Sy .;gRvo ven AiW" ) veno devt; ) i]∑up( zNd"
aôy' venÖ íoÿdyÖt( pO‚Xnÿg.;ô‹ JyoitÿjrR ;yUû rjÿso …vôm;neÿ )
îûmmÖp;' s'gÿ mÖ e sUySRÿ yô ≤xxëè' n ivp[;ÿ mÖit.Iÿ ·rh≤Nt 1
sôm{ûu ;dU…û mRmiu dÿyitR venÖ o nÿ.oôj;" pOœû ' hÿytRÖ Syÿ d≤xR )
760
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

AôtSyô s;n;ôv…/ÿ …vô∑ipô .[;$( sÿm;ôn' yoinÿm>Ö yÿnWU tÖ v[;" 2


sôm;ôn' pUvû IRr…ù . v;ÿvx;ôn;‡‚Stœÿn( vÖTsSyÿ m;ôtrù" snIÿ¬;" )
AôtSyô s;n;ôv…/ÿ c£m;ô,; ·rôh≤Ntô m?voÿ aômtO Sÿ yô v;,Iÿ" 3
j;ônNtoÿ Âôpmÿ’pNtô ivp[;ÿ mOgû Syô `oW'ÿ mihôWSyô ih Gmn( )
Aôtne Ö yNtoô a…/ô …sN/umÿ Squ‡…vôdR ÌÿN/ôvoR aômtO ;ÿinô n;mÿ 4
aôPsôr; j;ôrmupÿ …s‚„my;ô,; yoW;ÿ …b.itR prùme Vyoÿmn( )
crÿt( ip[yô Syô yoinÿWu ip[yô " sn( TsIdÿt( pÖ=e ihÿr<ù yyeÖ s venÖ " 5
n;kÉ¡ sup,Ö mR pu Ö yt( ptÿNt' ˙ûd; venNÿ to aô>ycÿ=t Tv; )
ihrÿ<yp='ô v®¡,Sy dUtû ' yÖmSyô yon*ÿ xk⁄nû ' .urÿ <ù yum( 6
Ëô?voR gÿN/ôvoR a…/ô n;kÉ¡ aSq;t( p[TÖ yõ™ …cô]; …b.[d¡ SÖ y;yu/ÿ ;in )
vs;ÿnoô aTk˘¡ sur…ù .' Îûxe k˘ Sv1ÿ,û R n;mÿ jnt ip[yô ;…,ÿ 7
{ÖPs" sÿm{ûu mÖ…. y≤∆g;ÿitô pXyôn( gO/S¡[ yô c=ÿs;ô iv/ÿmnR ( )
.;ôn"u xë£ è ,É ÿ xoô…cW;ÿ ck;ôn‡StOtû Iyeÿ c£Éô rjÿ…s ip[yô ;…,ÿ 8
˝124ã ctu…v|xTyuˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-9ã nvcRSy;Sy sUˇ_Sy ˝1á 5-9ã p[qmcR"
pçMy;idpç;n;ç;…¶v®,som;"á ˝2-4ã i√tIy;idtOcSy c;…¶A≥Wy" ) ˝1ã
p[qmcoRå…¶"á ˝2-4ã i√tIy;idtOcSy;¶er;Tm;á ˝5á 7-8ã
pçmIs¢My∑mIn;' v®,"á ˝6ã Wœ‰;" som"á ˝9ã nvMy;íeN{o devt;" )
˝1-6á 8-9ã p[qm;idW@éc;m∑mInvMyoí i]∑upá(
˝7ã s¢My;í jgtI zNdsI
îûm' noÿ a¶Ö ¨pÿ yÖDmeihô pçÿy;m' i]ôvtO ÿ' sô¢tÿNtum( )
asoÿ hVyôv;¬ütû nÿ" puroôg; JyogevÖ dIô`| tmÖ a;xÿ…yœ;" 1
adevÿ ;∂ºvû " p[cÖ t;ô guh;ô yn( p[pÖ Xyÿm;no amOtTÖ vme…ÿ m )
≤xôv' yt( sNtôm≤xÿvoô jh;ÿ…mô Sv;t( sô:y;drÿ,I'ô n;….ÿm…e m 2
pXyÿ•NÖ ySy;ô aitÿ…q' vÖy;y;ÿ AôtSyô /;mÖ iv …mÿme pu û …,ÿ )
x's;ÿ…m ipô]e asurÿ ;yÖ xev‡ÿ my…Dûy;¥ô…Dy'ÿ .;ôgme…ÿ m 3
bÖ◊I" sm;ÿ akrmÖNtrÿ‚Smô‡…•N{'ÿ vO,;ôn" ipôtr'ÿ jh;…m )
aô…¶" somoô v®¡,Sô te CyÿvNte pÖy;Rv{ÿ ;ô∑‹ '^ tdÿv;My;ôyn( 4
inm;ÿy‹ ; ¨Ö Tye asurÿ ; a.UvnÖ ( Tv' cÿ m; v®, k;ômy;ÿse )
761
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

Aôtne ÿ r;jô•nOtÿ ' iv…vôçn( mmÿ r;ô∑S^ y;…/ÿpTyômie hÿ 5


îûd' Svÿ·rôd…md;ÿs v;ôm‡mÖy' p[k ¡ ;ôx ¨Öv1R Nûÿ t·rÿ=m( )
hn;ÿv vO]û ' inôrie hÿ som hÖivÇ;ô sNt'ÿ hÖivW;ÿ yj;m 6
kô…v" k¡…vôTv; idôiv Âôpm;sÿj‡ô dp[.¡ tU Iô v®¡,oô inrùp" sOjÿ t( )
=emÿ' ’<v;ôn; jnÿyoô n …sN/ÿv‡Ö St; aÿSyô v,|ô xucyÿ o .·r.[it 7
t; aÿSyô Jyeœ…ÿ m≤N{ôy' sÿcNteô t; Èûm; =eiÿ t Svô/y;ô mdÿNtI" )
t; È' ivxoô n r;j;ÿn' vO,;ôn; bIÿ.TÖ suvoô apÿ vO]û ;dÿitœn( 8
bIô.TÖ sUn;'ÿ sôyju ÿ' h'sÖ m;ÿ¸‡rùp;' idôVy;n;'ÿ sô:ye crÿNtm( )
aôn∑ûu .ë mÖ nuÿ ccUyRû mR ;ÿ,‡ô …mN{'ô in …cÿKyu" kôvyoÿ mnIôW; 9
˝125ã pç…v'xTyuˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-8ã a∑cRSy;Sy sUˇ_Sy;M.O,I v;gOiWk; ) a;Tm; devt; ) ˝1á 3-8ã
p[qmcRStOtIy;idW<,;ç i]∑upá( ˝2ã i√tIy;y;í jgtI zNdsI
aôh' ®Ö{…e .ôvsR …ÿu .ír;‡Myôhm;ÿidôTyw®tÖ …vôêdevÿ "w )
aôh' …mô];v®¡,oô.; …bÿ.‡MyôhR …mÿN{;ô¶I aôhmÖ…ênoô.; 1
aôh' somÿm;hÖns'ÿ …b.‡MyôhR ' Tv∑;ÿrmutû pUWû ,'ô .gÿm( )
aôh' dÿ/;…mô {…vÿ,' hÖiv„mÿte sup;[ Vô ye3ô ûÿ yjÿm;n;y suNvôte 2
aôh' r;∑^Iÿ s'gô mÿnIô vsUnÿ ;' …cikôtWu Iÿ p[qmô ; yÖ…Dy;ÿn;m( )
t;' m;ÿ devÖ ; Vyÿd/u" pu®]Ö ; .U·rÿSq;];'ô .Uy;ÿv‹ xÖe yÿNtIm( 3
my;ô so a•ÿm·ˇô yo …vôpXyÿitô y" p[;…,ÿitô y È'ÿ Íû,oTyuˇû _m( )
aômNÖ tvoô m;' t ¨pÿ ≤=y≤Nt ≈u…û / ≈utÿ ≈≤ıôv' teÿ vd;…m 4
aôhmevÖ Svôy…môd' vÿd;…mô ju∑ÿ' devÖ …e .ÿ®tÖ m;nuWÿ …e ." )
y' k;ômyeÖ t'tmÿ gûu '[ ’¡,o…mô t' b[˜Ö ;,'ô tmOiW'ô t' sumÿ /Öe ;m( 5
aôh' ®Ö{;yÖ /nurû ; tÿno…m b[˜iô √WeÖ xrÿvÖe hNtôv; ¨ÿ )
aôh' jn;ÿy sômd'ÿ ’,o‡Myôh' ¥;v;ÿp…O qôvI a; …vÿvx e 6
aôh' suvÿ e ipôtrÿmSy mU/û NR mmÖ yoinÿrPù Sv1ÿNû t" sÿm{ûu e )
ttoô iv itÿœÖº .uvnÖ ;nuû ivêoô‡t;mU' ¥;' vÖ„mR,opÿ SpOx;…m 7
aôhmevÖ v;tÿ îvÖ p[ v;ÿMy;ô‡r.ÿm;,;ô .uvnÿ ;inô ivê;ÿ )
pÖro idôv; pÖr Eûn; pO…ÿ qôVyw‡t;vÿtI mihôn; s' bÿ.vU 8

762
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

˝126ã Wi@±vx
' Tyuˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-8ã a∑cRSy;Sy sUˇ_Sy xwliU W" k⁄LmlbihRWo v;mdeVyo'homuGv; AiW" )
ivêe dev; devt;" ) ˝1-7ã p[qm;ids¢c;Rmpu ·r∑;äOhtIá ˝8ã a∑My;í
i]∑up( zNdsI
n tm'hoô n du·ÿ rôt' dev;ÿso a∑Ö mTyÿmR ( )
sôjoWÿsoô ymÿymRÖ ; …mô]o nyÿ≤Ntô v®¡,oô aitô i√Wÿ" 1
t≤ı vÖy' vO,ÿ IômheÖ v®¡,ô …m];yÿmR n( )
yen;ô inr'hsÿ o yUyû ' p;ôq neqÖ ; cô mTyômR itô i√Wÿ" 2
te nUnû ' noôåymUtû yeÖ v®¡,o …mô]o aÿymRÖ ; )
n…yÿœ; ¨ no neWÖ …,ô piWÿœR ; ¨ n" pÖW<R yitô i√Wÿ" 3
yUyû ' ivê'ô p·rÿ p;qô v®¡,o …mô]o aÿymRÖ ; )
yu„û m;k˘ô xmÿ…R , ip[yô e Sy;mÿ sup,[ ItÖyoåitô i√Wÿ" 4
a;ôidôTy;soô aitô ≤ß/oô v®¡,o …mô]o aÿymRÖ ; )
¨Ög'[ mÖ®∫Iÿ ®Ö{' ÛÿvmÖe ‡e N{ÿm…Ö ¶' SvôStyeåitô i√Wÿ" 5
net;ÿr Ëô Wu ,ÿ‚Stôro v®¡,o …mô]o aÿymRÖ ; )
aitô ivê;ÿin du·rôt; r;j;ÿníWR,Iôn;mitô i√Wÿ" 6
xënè mÖSm>yÿmtûU yeÖ v®¡,o …mô]o aÿymRÖ ; )
xmÿR yCzNtu sôpq[ ÿ a;idôTy;soô ydImÿhÖe aitô i√Wÿ" 7
yq;ÿ hÖ Ty√ÿsvo g*ôyÿ| …ct( pÖid iWôt;mmuçÿ t; yj];" )
Eûvo „v1ÿSû mNmuçÿ t;ô Vy'h"Ö p[ t;ÿy¶R e p[trÖ ' nÖ a;yu"ÿ 8
˝127ã s¢…v'xTyuˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-8ã a∑cRSy;Sy sUˇ_Sy s*.r" k⁄≤xk AiW.;Rr√;jI r;i]v;R AiWk; )
r;i]devR t; ) g;y]I zNd"
r;]Iô Vyÿ:yd;yÖtI pu®ÿ ]Ö ; deVÖ y1ÿ=û ….ÿ" ) ivê;ô a…/ô …≈yoÿå…/t 1
aovÿpR ;[ ô amÿTy;R inôvtoÿ deVÖ yu1√ûÿ tÿ" ) JyoitÿW; b;/teÖ tmÿ" 2
in®Ö Svs;ÿrmS’toô‡Ws'ÿ deVÖ y;ÿytÖ I ) apedÿu h;steÖ tmÿ" 3
s; noÿ aô¥ ySy;ÿ vÖy' in teÖ y;mÖ•…vÿ+mih ) vO=û e n vÿsiô t' vyÿ" 4
in g[;m;ÿso aiv=tÖ in pÖ√Ntoô in pÖ≤=,ÿ" ) in Xyenô ;sÿ…ídÖ…qRn"ÿ 5
y;ôvy;ÿ vOKû y'1ûÿ vOk¡˘ yÖvyÿ Stenô mUMÿ yeR ) aq;ÿ n" sutû r;ÿ .v 6
763
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

¨pÿ m;ô peipÿxtô ( tmÿ" ’û„,' Vyÿˇ_mæSqt ) ¨Wÿ Aô,ve ÿ y;ty 7


¨pÿ teÖ g; îûv;k¡r' vO,Iô„v duiÿ htidRv" ) r;i]ô Stom'Ö n …jôGyuWÿe 8
˝128ã a∑;iv'xTyuˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-9ã nvcRSy;Sy sUˇ_Sy;i©rso ivhVy AiW" ) ivêe dev; devt;" ) ˝1-
8ã p[qm;¥∑c;| i]∑upá( ˝9ã nvMy;í jgtI zNdsI
mm;ÿ¶Öe vcoÿR ivhÖv„e vÿStu vÖy' TveN/;ÿn;StôNv'ÿ puWme )
mÁ'ÿ nmNt;' p[iÖ dxôítÿ߇ô STvy;?yÿ=,e ô pOtnÿ ; jyem 1
mmÿ devÖ ; …vÿhvÖ e sÿNtuû svÖR îN{ÿvNto mÖ®toô iv„,urÿ …ù ¶" )
mm;ôNt·rÿ=mu®û loÿkmStuû mÁ'û v;tÿ" pvt;'ô k;meÿ aô‚Smn( 2
m…yÿ devÖ ; {…vÿ,mô ; yÿjNt;'ô mYy;ôxIrÿStuû m…yÿ devÖ Ùÿit" )
dwVy;ô hot;ÿro vnuWNtô pUvRe å·rÿ∑;" Sy;m tÖNv;ÿ suvû Ir;ÿ" 3
mÁ'ÿ yjNtuû mmÖ y;inÿ hÖVy; ååkÀi¡ t" sôTy; mnÿso me aStu )
Enoô m; in g;'ÿ ktÖm∞ôn;h' ivêeÿ dev;soô a…/ÿ voct; n" 4
devIÿ" W¬üvIR®®Ö nÿ" ’,otÖ ivêeÿ dev;s îûh vIÿry?vm( )
m; h;ÿSmih p[jÖ y;ô m; tÖn…U .ô‡m;R rÿ/;m i√WÖte soÿm r;jn( 5
a¶eÿ mÖNyu' p[i¡ tnudû n( preWÿ ;ô‡mdÿB/o goôp;" p·rÿ p;ih nÖSTvm( )
p[TÖ yçoÿ yNtu inôgtu "Ö punSÖ te‡ô 3ÿåû mwW;'ÿ …côˇ' p[bÖ /u ;'ô iv nex
ÿ t( 6
/;ôt; /;ÿtcø f!ø,è ;' .uvnÿ Syô ySpitÿ‡devRÖ ' ];ôt;rÿm….m;itW;ôhm( )
îûm' yÖDmÖ…ênoô.; bOhSÖ pitÿ‡devRÖ ;" p;ÿNtuû yjÿm;n' Nyôq;Rt( 7
¨Ö®VÖ yc;ÿ no mihôW" xmÿR y's‡dÖ‚Smn( hveÿ pu®Ùût" pu®ÿ =Ö "u )
s nÿ" p[jÖ ;ywÿ hyRê mO¬yô ‡e N{ô m; noÿ rI·rWoô m; pr;ÿ d;" 8
ye nÿ" sôpà;ô apÖ te .ÿvÆNTv‡N{;ô…¶>y;ômvÿ b;/;mheÖ t;n( )
vsÿvo ®Ö{; a;ÿidôTy; ¨ÿp·rôSpOxÿ' moôg'[ ceˇ;ÿrm…/r;ôjmÿ£n( 9
Ek;dxoånuv;k" ) sU0 129-151 )
˝129ã Ekoni]'xduˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-7ã s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy prmeœI p[j;pitA≥iW" ) .;vvOˇ' devt; )
i]∑up( zNd"
n;sÿd;sIô•o sd;ÿsIt( tÖd;nI'ô n;sIô{joô no Vyoÿm; pÖro yt( )
764
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

ikm;vÿrIvÖ" k⁄hÖ kSyô xmÖ‡R •M.ô" ikm;ÿsIôÌhÿn' g.Iôrm( 1


n mOTû yur;ÿsIdÖmtO Ö' n tihôR n r;}y;ô aˆÿ a;sIt( p[ktôÉ " )
a;nIÿdv;ôt' Svô/y;ô tdekô˘ tSm;ÿı;ôNy• pÖr" ik˘ côn;sÿ 2
tmÿ a;sIôt( tmÿs; gU¿û hmg[¡e åp[ktôÉ ' sÿ≤lôl' svÿmR ; îûdm( )
tuCû z‰en;ô>vipÿiht'Ö yd;sIôt( tpÿsSô tNmÿihôn;j;ÿytÖ k w m¡ ( 3
k;mÖStdg[Öe smÿvtÖtR ;…/ô mnÿsoô ret"ÿ p[qmô ' yd;sIÿt( )
sôto bN/umû sÿitô inrÿivNdn( ˙ûid p[tÖ I„y;ÿ kôvyoÿ mnIôW; 4
itôríù Inoô ivtÿto rù‚XmreWÿ ;‡mÖ/" æSvÿd;ôsI3dupû ·rÿ æSvd;sI3t( )
retù oô/; a;ÿsn( mihôm;nÿ a;sn( TSvô/; aôvSt;ôt( p[yiÿ t" pÖrSt;ÿt( 5
ko aôı; vedÿ Ö k îûh p[ voÿctô ( k⁄tÖ a;j;ÿt;ô k⁄tÿ îûy' ivsOiÿ ∑" )
aôv;RGdevô ; aôSy …vôsjÿnR nÖe ;‡åq;ô ko vedÿ Ö ytÿ a;bÖ.vU ÿ 6
îûy' ivsOiÿ ∑ôytR ÿ a;bÖ.vU Ö yidÿ v; dÖ/e yidÿ v;ô n )
yo aôSy;?yÿ=" prùme VyoÿmnÖ ( Tso aô© vedÿ Ö yidÿ v;ô n vedÿ 7
˝130ã i]'xduˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-7ã s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy p[;j;pTyo yD AiW" ) .;vvOˇ' devt; ) ˝1ã
p[qmcoR jgtIá ˝2-7ã i√tIy;idW<,;ç i]∑up( zNdsI
yo yÖDo …vôêtÖStNtu…ÿ .Stôt Ek¡xt' devkôm…Re .ôr;yÿt" )
îûme vÿy≤Nt ipôtroô y a;ÿyyÖ "u p[ vÖy;pÿ vÖyTe y;ÿste tÖte 1
pum;\ÿ En' tnutÖ ¨t( ’¡,·ˇô pum;ôn( iv tÿàÖe a…/ô n;kÉ¡ aô‚Smn( )
îûme mÖy% U ;ô ¨pÿ sedÂu ô sdÖ" s;m;ÿin c£⁄Sû tsÿr;ô<yotÿve 2
k;sIÿt( p[mÖ ; p[i¡ tôm; ik˘ inôd;nÖ‡m;Jy'ô ikm;ÿsIt( p·rô…/" k a;ÿsIt( )
zNdô" ikm;ÿsIôt( p[¨g'Ö ikmuKû q' y∂ºvû ; devÖ myÿjNtô ivêeÿ 3
aô¶ge ;ÿy‹ }Ö yÿ.vt( sôyGu voô‡‚„,hÿy; s…vôt; s' bÿ.vU )
aôn∑ûu .ë ;ô somÿ ¨ÖKqwmhR Sÿ v;ôn( bOhSÖ ptebÿ hRO tÖ I v;cÿm;vt( 4
…vôr;æ<mô];v®¡,yor….ô≈I‡·rN{ÿSy i]ô∑…ë bôh .;ôgo aˆÿ" )
ivê;ÿn( devÖ ;ÔgÖTy; …vÿvx e ô tenÿ c;KlOpÖ[ AWÿyo mnu„û y;ÿ" 5
c;ôKlOpû e[ tenÖ AWÿyo mnu„û y;ÿ yÖDe j;ôte ipôtroÿ n" pur;ô,e )
pXyÿn( mNyeô mnÿs;ô c=ÿs;ô t;n( y îûm' yÖDmyÿjNtô pUvRÿe 6
sôhStoÿm;" sôhzÿNds a;ôvtO "ÿ sôhp[m¡ ;ô AWÿy" sô¢ dwVy;ÿ" )
765
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

pUvWRÿe ;'ô pNq;ÿmnuÎû Xyô /Ir;ÿ aôNv;le…ÿ .re rùQyoô3ûÿ n rùXmIn( 7


˝131ã Eki]'xduˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-7ã s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy k;=Ivt" suk°itRAi≥ W" ) ˝1-3á 6-7ã
p[qm;idtOcSy WœIs¢MyoA≥coíeN{"á ˝4-5ã ctuqIRpçMyoí;…ên* devt;" )
˝1-3á 5-7ã p[qm;idtOcSy pçMy;idtOcSy c i]∑upá( ˝4ã ctuQy;R
Ací;nu∑pu ( zNdsI
apÖ p[;cÿ îN{ô ivê;\ÿ aô…m];ô‡np;p;ÿco a…..Ute nudSv )
apodIÿcoô apÿ xUr;/ôr;cÿ ¨Ör* yq;ô tvÖ xmÖnR ( mdemÿ 1
k⁄iû vdÖ© yvÿmNtoô yv'ÿ …cô‡¥q;ô d;NTyÿnpu vûU | …vôyyU ÿ )
îûhhe Wÿw ;' ’,uihô .ojÿn;inô ye bÖihRWoô nmoÿv·O ˇ_'ô n jôGmu" 2
nÖih SqUytRÿO qûu ; y;ôtm‚Stô not ≈voÿ ivivde s'gmÖ We ÿu )
gÖVyNtô îN{'ÿ sô:y;yÖ ivp[;ÿ aê;ôyNtoô vOW,ÿ ' v;ôjyÿNt" 3
yuvû ' surû ;mÿm…ên;ô nmucÿ ;v;surû e sc;ÿ )
…vôipôp;ôn; xë.¡ SptIô îN{'ô kmÿSR v;vtm( 4
pu]û …mÿv ipôtr;ÿv…Ö ênoô.‡e N{;ôvqu"û k;Vywdÿ sÖ| n;ÿ…." )
yt( surû ;m'Ö Vyipÿb"Ö xcIÿ….ô" srÿSvtI Tv; m`v•….„,k™ 5
îN{ÿ" su]û ;m;ô Svv;\ô avoÿ…." sum¬ O «ôko .ÿvtu …vôêvedÿ ;" )
b;/ÿt;'ô √πWoô a.ÿy' ’,otu suvû IyÿSR yô ptÿy" Sy;m 6
tSyÿ vÖy' sumÿ tÖ * yÖ…DyÖSy;‡åipÿ .Ö{e s*ÿmnÖse Sy;ÿm )
s su]û ;m;ô Svv;\ô îN{oÿ aôSme a;ôr;≤∞ôd( √πW"ÿ snutû yuyRÿ otu 7
˝132ã √;i]'xduˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-7ã s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy n;me/R " xkpUt AiW" ) ˝1ã p[qmcoR
¥u.MU y…ên"á ˝2-7ã i√tIy;idtOc√ySy c …m];v®,* devt;" ) ˝1ã
p[qmcoR Nyïs;·r,Iá ˝2á 6ã i√tIy;Wœ‰o" p[St;rp…¤"á ˝3-5ã
tOtIy;idtOcSy ivr;@±Âp;á ˝7ã s¢My;í mh;stobOhtI zNd;'…s
Èûj;ôn…md( ¥*gUtRû ;Rvsÿ ‡u rIj;ôn' .U…mÿr…ù . p[.¡ WûU …,ÿ )
Èûj;ôn' devÖ ;vÖ…ên;ÿ‡vÖ…. suªû rw vÿ /Rt;m( 1
t; v;'ÿ …m];v®,; /;rùyæT=ÿtI suWªûu ie WÿtTÖ vt;ÿ yj;m…s )
766
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

yuvû o" £;ô,;yÿ sô:yw‡rù…. „y;ÿm rù=sÿ" 2


a/;ÿ …cô•u yi∂…/ÿW;mhe v;‡mÖ…. ip[yô ' reK,ô" pTyÿm;n;" )
dÖ√;\ v;ô yt( pu„yÿitô reK,ô" sMv;ÿrnù ( nik¡rSy mÖ`;inÿ 3
aôs;vÖNyo aÿsru sUytÖ ¥*‡STv' ivêeWÿ ;' v®,;…sô r;j;ÿ )
mU/û ;R rqÿSy c;kôn( nwt;vÖtnw sÿ ;Ntkô/k u[ ™ 4
aô‚SmNTs(v3Öe tûÿ Czk¡ptU Ö Enoÿ ihôte …mô]e ingÿt;n( h≤Nt vIôr;n( )
aôvov;ô‹ yı;t( tÖn„U vvÿ" ip[yô ;suÿ yÖ…Dy;ôSvv;ÿ‹ 5
yuvû oihR m;ôt;idÿitivRcte s;ô ¥*nR .U…mô" pyÿs; puptûU inÿ )
avÿ ip[yô ; idÿid∑nÖ sUroÿ ininˇ_ rù‚Xm….ÿ" 6
yuvû ' Áÿ“rÖ ;j;ôvsIÿdt'Ö itœÖ{q'ô n /UWû dR ÿ' vnÖWdR mÿ ( )
t; nÿ" k,Ukyô NtIÿ‡nOmRû /e Sÿ t]eÖ a'hsÿ " sumû /e Sÿ t]eÖ a'hsÿ " 7
˝133ã ]yiS]'xduˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-7ã s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy pwjvn" sud; AiW" ) îN{o devt; ) ˝1-3ã
p[qm;idtOcSy xKvrIá ˝4-6ã ctuQy;RidtOcSy mh;p…¤"á ˝7ã s¢MyOcí
i]∑up( zNd;'…s
p[o „vÿSmw purorùq‡…mN{;ÿy xUWû mÿctR )
aô.IkÉ¡ …cdu lokô’t( s'gô e sômTsuÿ vO]hÖ ; åSm;k˘¡ bo…/
coidôt; n.ÿNt;mNyôkWÉ ;'ÿ Jy;ôk; a…/ô /Nvÿsu 1
Tv' …sN/Urû\ v;ÿsjO o å/ôr;coô ahÖ•ihÿm( )
aôx]ô ·u rÿN{ j…DWeÖ ivê'ÿ pu„y…sô v;y|Ö t' Tv;ô p·rÿ „vj;mheÖ
n.ÿNt;mNyôkWÉ ;'ÿ Jy;ôk; a…/ô /Nvÿsu 2
iv Wu ivê;ô ar;ÿtyoô åyoR nÿxNt noô …/yÿ" )
aSt;ÿ…sô x]ÿve vÖ/' yo nÿ îN{ô …j`;'sÿ itô y; teÿ
r;ôitdÖiR dvRsûu n.ÿNt;mNyôkWÉ ;'ÿ Jy;ôk; a…/ô /Nvÿsu 3
yo nÿ îN{;ô….toô jnoÿ vOk;ôyru ;ôiddex ÿ it )
aô/Sô pôd' tmI\ÿ ’…/ ivb;ô/o aÿ…s
s;sôih‡nR.Nÿ t;mNyôkWÉ ;'ÿ Jy;ôk; a…/ô /Nvÿsu 4
yo nÿ îN{;….ôd;sÿitô sn;ÿ….ôyíR ô in∑‰¡" )
avÖ tSyô bl'ÿ itr mÖhIvÖ ¥*r/ô Tmn;ô n.ÿNt;mNyôkWÉ ;'ÿ Jy;ôk; a…/ô
767
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

/Nvÿsu 5
vÖy…mÿN{ Tv;ôyvÿ" s≤%ôTvm; rÿ.;mhe )
AôtSyÿ n" pÖq; nÖy;‡åitô ivê;ÿin du·rôt; n.ÿNt;mNyôkWÉ ;'ÿ Jy;ôk; a…/ô
/Nvÿsu 6
aôSm>y'ô su Tv…mÿN{ô t;' ≤xÿ=ô y; dohÿtÖe p[itô vr'ÿ j·rô]e )
aæCzÿ{o›I pIôpyÖ¥q;ÿ n" sôhßÿ/;r;ô pyÿs; mÖhI g*ÿ" 7
˝134ã ctuiS]'xduˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-7ã s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy ˝1-5á 6ã p[qm;idpçc;| Wœ‰;" pUv;R/SR y c
y*vn;êo m;N/;t; AiW"á ˝6-7ã Wœ‰; ¨ˇr;/RSy s¢My;í go/; AiWk; )
îN{o devt; ) ˝1-6ã p[qm;idW@Oc;' mh;p…¤"á ˝7ã s¢My;í p…¤íNdsI
¨Ö.e yidÿN{ô rodÿsI a;pÖp;[ qoôW; îÿv )
mÖh;Nt'ÿ Tv; mÖhIn;'ÿ sôm;[ j'ÿ cWR,Iôn;' devÖ I jinÿ}yjIjn∫ô{;
jinÿ}yjIjnt( 1
avÿ Sm duh,R ;yÖto mtÿSR y tnuih æSqôrm( )
aô/Sô pôd' tmI'ÿ ’…/ô yo aôSm;\ a;ôiddex ÿ it devÖ I jinÿ}yjIjn‡∫ô{;
jinÿ}yjIjnt( 2
avÖ Ty; bOhÿ tÖ I·rWoÿ …vôêíÿN{; a…m]hn( )
xcIÿ…." x£ /Unhûu I‡N{ô ivê;ÿ….Âôit….ÿ‡devRÖ I jinÿ}yjIjn‡∫ô{;
jinÿ}yjIjnt( 3
avÖ yt( Tv' xÿt£tÖ‡ivN{ô ivê;ÿin /UnWûu e )
rù…y' n suNÿ vôte sc;ÿ shÖ≤ß,Iÿ….Âôit….ÿ‡devRÖ I jinÿ}yjIjn‡∫ô{;
jinÿ}yjIjnt( 4
avÖ Sved;ÿ îv;ô….toô iv„vÿKptNtu idô¥vÿ" )
dUv;ÿy‹ ; îvÖ tNtÿvoô Vy1ÿSû mdetÿ u dumiRÖ t‡devRÖ I jinÿ}yjIjn‡∫ô{;
jinÿ}yjIjnt( 5
dIô`| Áÿïx û ' yÿq;ô x·ˇ_'ô …b.ÿiWR mNtum" )
pUv,Rÿe m`vn( pÖd; åjo vÖy;' yq;ÿ ymo devÖ I jinÿ}yjIjn‡∫ô{;
jinÿ}yjIjnt( 6
nik¡dvRe ; …mnIm…sô nikôr; yoÿpy;m…s mN]ô≈Tu y'ÿ cr;m…s )
768
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

pÖ=…e .ÿripkô=…e .ô‡r];ô…. s' rÿ.;mhe 7


˝135ã pçi]'xduˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-7ã s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy y;m;yn" k⁄m;r AiW" ) ymo devt; )
anu∑pu ( zNd"
y‚Smÿn( vO=û e supÿ l;ôxe devÖ "w s'iô pbÿte yÖm" )
a];ÿ no …vôxp( itÿ" ipôt; purÿ ;ô,;\ anuÿ venit 1
purû ;ô,;\ aÿnvûu ne Nÿ t'ô crÿNt' p;ôpy;ÿmyûu ; )
aôsyûU •Ö>yÿc;kx'ô tSm;ÿ aSpOhy'pÖ nu "ÿ 2
y' k⁄m¡ ;rù nv'Ö rqÿ‡mcô£˘ mnÖs;’¡,o" )
EkÉW¡ ' …vôêtÖ" p[;çô‡mpÿXyô•…/ÿ itœ…s 3
y' k⁄m¡ ;rù p[;vÿtyR oô rq'ô ivp[>¡e yôSp·rÿ )
t' s;m;nuû p[;vÿttR Ö s…môto n;ôVy;ihÿtm( 4
k" k⁄m¡ ;ôrmÿjnyÖ‡{q'ô ko inrÿvtRyt( )
k" æSvôt( tdÖ¥ noÿ b[yU ;‡dnudû ye Iô yq;.ÿvt( 5
yq;.ÿvdnudû ye Iô ttoô ag[m¡ j;yt )
purû St;ÿä›èë a;tÿt" pÖí;…•ôryÿ,' ’ûtm( 6
îûd' yÖmSyô s;dÿn' devm;ôn' yduCû yteÿ )
îûymÿSy /Myte n;ô¬«‡rùy' gIô….R" p·rÿ„’t" 7
˝136ã Wæ$(]x ' duˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-7ã s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy v;txn;" ˝˝1ã p[qmcoR jUit"á ˝2ã i√tIy;y;
v;tjUit"á ˝3ã tOtIy;y; ivp[jiU t"á ˝4ã ctuQy;R vOW;,k"á ˝5ã pçMy;"
k·r£t"á ˝6ã Wœ‰; Etx"á ˝7ã s¢My;í A„yÍ©"ã AWy" ) kÉ≤xn"
˝a…¶v;yusyU ;‹"ã devt;" ) anu∑pu ( zNd"
kÉXô y1ÿ…û ¶' kÉx
ô I …vôW' kÉxô I …bÿ.itôR rodÿsI )
kÉx ô I ivê'ô SvÿÎx ≥û e kÉx
ô Id' Jyoitÿ®Cyte 1
munyÿ oô v;tÿrxn;" ipôx©;ÿ vsteÖ ml;ÿ )
v;tÖSy;nuû /[;…j'ÿ y≤Ntô y∂ºvû ;soô a…vÿ=t 2
¨Nmÿidt;ô m*neyÿ ne Ö v;t;\ô a; tÿæSqm; vÖym( )
769
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

xrIôrde SÖ m;k˘¡ yUyû ' mt;ÿs‹ o aô…. pÿXyq 3


aôNt·rÿ=,e ptitô ivê;ÿ Âôp;vÖc;k¡xt( )
muinÿdvRÖe Syÿdve Syô s*’¡Ty;yÖ s%;ÿ ihôt" 4
v;tÖSy;êoÿ v;ôyo" s%; åqoÿ devÖ ie Wÿtoô muinÿ" )
¨Ö.* sÿm{ûu ;v; =eiÿ tô yíô pUvRÿ ¨Öt;pÿr" 5
aôPsôrs;'ÿ gN/ôv;R,;'ÿ mOgû ;,;'ô crÿ,ôe crÿn( )
kÉx ô I kÉtSÿ y …vô√;n( Ts%;ÿ Sv;ôdmu iRÖ dNtÿm" 6
v;ôyru Sÿ m;ô ¨p;ÿmNqt( ipôni∑ÿ Sm; k⁄n•Öm; )
kÉxô I …vôWSyô p;]e,ÿ ô y&è{,e ;ipÿbt( sôh 7
˝137ã s¢i]'xduˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-7ã s¢cRSy;Sy sUˇ_Sy s¢WRy" ˝˝1ã p[qmcoR .r√;j"á ˝2ã
i√tIy;y;" kXyp"á ˝3ã tOtIy;y; gotm"á ˝4ã ctuQy;R ai]"á ˝5ã
pçMy; ivê;…m]"á ˝6ã Wœ‰; jmd…¶"á ˝7ã s¢My;í v…sœ"ã AWy" )
ivêe dev; devt;" ) anu∑pu ( zNd"
¨Öt devÿ ;ô avÿiht'Ö dev;ô ¨•ÿyq;ô pun"ÿ )
¨Öt;gÿí£ ô W⁄ ÿ' dev;ô dev;ÿ jIôvyÿq;ô pun"ÿ 1
√;…vôm* v;t*ÿ v;tÖ a; …sN/oôr; pÿr;ôvtÿ" )
d='ÿ te aôNy a; v;ÿtûu pr;ôNyo v;ÿtûu y{pÿ" 2
a; v;ÿt v;ih .eWjÖ ' iv v;ÿt v;ihô y{pÿ" )
Tv' ih …vôê.eWÿ jo devÖ ;n;'ÿ dUtû Èyÿse 3
a; Tv;ÿgm'Ö x't;ÿit….ô‡rqoÿ a·rô∑t;ÿit…." )
d='ÿ te .Ö{m;.;ÿWÖ| pr;ô y+m'ÿ suv;…m te 4
];yÿNt;…môh devÖ ;‡S];yÿt;' mÖ®t;'ÿ gÖ," )
];yÿNt;'ô ivê;ÿ .Utû ;inô yq;ôymÿrpù ; asÿt( 5
a;pÖ î√; ¨ÿ .eWjÖ I‡r;poÿ amIvÖc;tÿnI" )
a;pÖ" svÿSR y .eWjÖ I‡St;Steÿ ’<vNtu .eWjÖ m( 6
hSt;ÿ>y;'ô dxÿx;%;>y;' …jô◊; v;ôc" purÿ ogÖvI )
aôn;ôm…Ö yôà>u y;'ÿ Tv;ô t;>y;'ô Tvopÿ SpOx;m…s 7

770
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

˝138ã a∑;i]'xduˇrxttm' sUˇ_m(


˝1-6ã W@écSy;Sy sUˇ_Sy*rvoå© AiW" ) îN{o devt; ) jgtI zNd"
tvÖ Ty îÿN{ sô:yeWûu vˆÿy Aôt' mÿNv;ôn; VyÿdidR®vÖl R m( )
y];ÿ dxôSy•uWû soÿ ·rô•pÖ " k⁄Ts;ÿyÖ mNmÿ•ÁÖ íÿ d'sÖ yÿ" 1
av;ÿsjO " p[SÖ vÿ" êôçyoÿ …gôrI‡nud;ÿj ¨Öß; aipÿboô m/uÿ ip[yô m( )
avÿ/yR o vÖinnoÿ aSyô d'ssÿ ; xëx è ocô sUyRÿ Aôtj;ÿty; …gôr; 2
iv sUyoôR m?yeÿ amuc{ô q'ÿ idôvo …vôd∂;ûs;yÿ p[itôm;nÖm;yÿ"R )
Îû¬h;inô ipp[orô surÿ Sy m;ô…ynÖ îN{oô Vy;ÿSy∞’ûv;\ Aô…jêÿn; 3
an;ÿ/∑O ;in /OiWôto Vy;ÿSy‡…•ô/I\rdevÿ ;\ amO,dÖy;Syÿ" )
m;ôsve Ö sUyoôR vsuû puymRÖ ; dÿde gO,;ôn" x]Urÿ\ Í,;i√ô®Kmÿt; 4
ayuıÿ seno …vô>v;ÿ iv….Ndôt; d;xÿ√]é hÖ ; tuJy;ÿin tejte )
îN{ÿSyô vj[;dÿ …b.ed….ôXnqô" p[;£;ÿmCz⁄Nû ?yUrjÿh;duWû ; anÿ" 5
Eût; Ty; teÖ ≈uTy;ÿinô kÉvl ÿ ;ô ydekô Ekôm’¡,oryÖDm( )
m;ôs;' …vô/;nÿmd/;ô a…/ô ¥…vô Tvy;ô iv….ÿ•' .rit p[…Ö /' ipôt; 6
˝139ã EkoncTv;·r'xduˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-6ã W@écSy;Sy sUˇ_Sy gN/voR ivê;vsuAi≥ W" ) ˝1-3ã p[qm;idtOcSy
sivt;á ˝4-6ã ctuQy;RidtOcSy c;Tm; devte ) i]∑up( zNd"
sUyrRÿ ‚Xmôh·R rÿkx É " purû St;ÿt( s…vôt; Jyoitô®dÿy;\ô ajÿßm( )
tSyÿ pUWû ; p[s¡ vô e y;ÿit …vô√;n( Ts'pô Xyôn( ivê;ô .uvnÿ ;in goôp;" 1
nOcû =;ÿ EûW idôvo m?yÿ a;St a;pip[vô ;n( rodÿsI aôNt·rÿ=m( )
s …vôê;cIÿr…ù . cÿ∑e `Otû ;cIÿ‡rNtôr; pUvmRÖ pÿr' c kÉtô mu ( 2
r;ôyo bu›û " s'gô mÿnoô vsUnÿ ;'ô ivê;ÿ Âôp;…. cÿ∑Öe xcIÿ…." )
devÖ îÿv s…vôt; sôTy/ôm‡Re N{oô n tÿSq* smÖre /n;ÿn;m( 3
…vôê;vÿs'u som gN/ôvmR ;poÿ dÎûxWu IôStÎûtne ;ô Vy;ÿyn( )
tdÖNvvwiÖ dN{oÿ r;rh;ô, a;ÿs;'ô p·rô sUySRÿ y p·rô/I\rpÿ Xyt( 4
…vôê;vÿsru …ù . t•oÿ gO,;tu idôVyo gÿN/ôvoR rjÿso …vôm;nÿ" )
y√;ÿ `; sôTymutû y• …vôµ …/yoÿ ihNv;ôno …/yÖ î•oÿ aVy;" 5
s≤òÿmivNdô∞rÿ,e nÖdIn;ô‡mp;ÿv,O oô∂ru oô aXmÿvj[ ;n;m( )
p[;s;'ÿ gN/ôvoR aômtO ;ÿin vocô‡idN{oô d='ô p·rÿ j;n;dÖhIn;ÿm( 6
771
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

˝140ã cTv;·r'xduˇrxttm' sUˇ_m(


˝1-6ã W@écSy;Sy sUˇ_Sy p;vkoå…¶A≥iW" ) a…¶devR t; ) ˝1-2ã
p[qm;i√tIyyoA≥coivR∑;rp…¤"á ˝3-5ã tOtIy;idtOcSy stobOhtIá ˝6ã
Wœ‰;íop·r∑;∆‰oitXzNd;'…s
a¶eÖ tvÖ ≈voô vyoô mihÿ .[;jNte aôcyR oÿ iv.;vso )
bOh∫ ÿ ;noô xvÿs;ô v;jÿmKûu Qy'1ûÿ d/;ÿ…s d;ôxWu ÿe kve 1
p;ôvk Ö vÿc;‹" xë£
è vÿc;ô‹ anUnÿ vc;ô‹ ¨idÿyiWR .;ônnu ;ÿ )
pu]û o m;ôtr;ÿ …vôcrù•pu ;ÿv…s pO,û ≤=ô rodÿsI ¨Ö.e 2
ËjoÿR np;∆;tved" sux‚ô St….ô‡mRNdÿSv /Iôit….ÿihôtR " )
Tve îWÖ" s' dÿ/.ûu ·RU rÿvpRs…íô]otÿyo v;ômj;ÿt;" 3
îûrJù y•ÿ¶e p[qySv jôNtu….ÿr‡ù Sme r;yoÿ amTyR )
s dÿxtRô Syô vpuWÿ oô iv r;ÿj…s pO,û ≤=ÿ s;nÖ…s' £tumÿ ( 4
îû„kôt;Rrmÿ ?vôrSyô p[ctÿe s'ô =yÿNt'ô r;/ÿso mÖh" )
r;ôit' v;ômSyÿ su.û g;'ÿ mÖhI…mW'Ö d/;ÿ…s s;nÖ…s' rù…ym( 5
Aôt;v;ÿn' mihôW' …vôêdÿxtR ‡mÖ…¶' suªû ;yÿ d…/re purû o jn;ÿ" )
≈uTk¡| sôpq[ Sÿ tm' Tv; …gôr; dwVy'ô m;nuWÿ ; yugû ; 6
˝141ã EkcTv;·r'xduˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-6ã W@écSy;Sy sUˇ_Sy t;psoå…¶A≥iW" ) ivêe dev; devt;" )
anu∑pu ( zNd"
a¶eÖ aCz;ÿ vdehÖ nÿ" p[TÖ yõ™ nÿ" sumû n;ÿ .v )
p[ noÿ yCz ivxSpte /nÖd; aÿ…s nÖSTvm( 1
p[ noÿ yCzTvyÖmR ; p[ .gÖ" p[ bOhSÖ pitÿ" )
p[ devÖ ;" p[ot sUnû tO ;ÿ r;ôyo devÖ I dÿd;tu n" 2
som'Ö r;j;ÿnmÖ vÿsôe å…¶' gIô….RhvRÿ ;mhe )
a;ôidôTy;n( iv„,uû' sUyÿ| b[˜Ö ;,'ÿ cô bOhSÖ pitÿm( 3
îûN{ôv;ôyU bOhSÖ pit'ÿ suhû vehÖ hÿv;mhe )
yq;ÿ nÖ" svÖR î∆nÖ" s'gTÿ y;' sumû n;ô asÿt( 4
aôymRÖ ,'ô bOhSÖ pitô‡…mN{'ô d;n;ÿy cody )
772
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

v;t'Ö iv„,uû' srÿSvtI' s…vôt;r'ÿ c v;ô…jnÿm( 5


Tv' noÿ a¶e aô…¶….ô‡b[˜R ÿ yÖD' cÿ v/Ry )
Tv' noÿ devÖ t;ÿtye r;ôyo d;n;ÿy cody 6
˝142ã i√cTv;·r'xduˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-8ã a∑cRSy;Sy sUˇ_Sy x;©;‹" ˝˝1-2ã p[qm;i√tIyyoA≥cojR·rt;á ˝3-
4ã tOtIy;ctuQyoR{oR,"á ˝5-6ã pçmIWœ‰o" s;·rsOˇ_"á ˝7-8ã
s¢My∑Myoí StMb…m]"ã AWy" ) a…¶devR t; ) ˝1-2ã
p[qm;i√tIyyoA≥cojRgtIá ˝3-6ã tOtIy;idctsO,;' i]∑upá( ˝7-8ã
s¢My∑Myoí;nu∑pu ( zNd;'…s
aôymÿ¶e j·rôt; Tve aÿ.dûU ipô shÿs" sUno nÖÁ1ÿNû ydSTy;Pyÿm( )
.Ö{' ih xmÿR i]ôv¡qmô ‚Stÿ t a;ôre ih's;ÿn;ômpÿ idô¥mu ; ’¡…/ 1
p[vÖ t( teÿ a¶eÖ jinÿm; iptUytÖ " s;ôcIvÖ ivê;ô .uvnÿ ;ô NyOÔÿ se )
p[ s¢ÿy"Ö p[ sÿinWNt noô …/yÿ" purû íÿr≤Nt pxëpè ; îÿvÖ Tmn;ÿ 2
¨Öt v; ¨Ö p·rÿ vO,≤=ô bPsÿ‡äûhorÿ¶Ö ¨lÿpSy Sv/;v" )
¨Öt ≤%ôLy; ¨ÖvrR ;ÿ,;' .v≤Ntô m; teÿ heiÖ t' t…vÿWI' cu£/⁄ ;m 3
ydu√û toÿ inôvtoô y;…sô bPsôt( pOqgÿ ie W p[g…Ö /RnIÿvÖ sen;ÿ )
yÖd; teÖ v;toÿ anuvû ;itÿ xoô…c‡vR¢vÿe Ö Xm≈uÿ vp…sô p[ .Umÿ 4
p[TyÿSyô ≈e,yÿ o dÎ≈ô Ek˘¡ inôy;n'ÿ bÖhvoô rq;ÿs" )
b;ôÙ ydÿ¶e anumû mOjRÿ ;noô Nyÿõõ™ ˇ⁄ ;ôn;mÖNveiWô .U…mÿm( 5
¨t( teÖ xu„m;ÿ …jht;ômtu ( teÿ aô…cR‡®t( teÿ a¶e xxm;ônSyô v;j;ÿ" )
¨c(zv™ çÿ Svô in nÿmÖ v/ÿmR ;nÖ a; Tv;ô¥ ivêeô vsÿv" sdNtu 6
aôp;…môd' Nyyÿn' smu{û Syÿ inôvx e nÿ m( )
aôNy' ’¡,„u vetô " pNq;'ô tenÿ y;ihô vx;\ô anuÿ 7
a;yÿne te pÖr;yÿ,ôe dUv;ÿ‹ rohNtu pu≤û „p,Iÿ" )
Óûd;íÿ pu<û @rIÿk;…, smu{û Syÿ gOhû ; îûme 8
a∑moå?y;y" ) v0 1-49 )
˝143ã i]cTv;·r'xduˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-6ã W@écSy;Sy sUˇ_Sy s;ƒ‰oåi]A≥iW" ) a…ên* devte ) anu∑pu ( zNd"
773
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ty' …côdi]ÿmtO jÖ ru ‡ù mqômR ê'ô n y;tÿve )


kô=IvÿNt'ô ydIô pun;ô rq'ô n ’¡,qûu o nvÿm( 1
Ty' …côdê'ô n v;ô…jnÿ‡mre,ù voô ymàÿt )
Îû¬h' g[‚Ö Nq' n iv „yÿt‡Ö mi]'ô y…vÿœmÖ ; rjÿ" 2
nr;ô d'…sÿœ;ôv]ÿyÖe xu.;[ ô …sW;ÿst'Ö …/yÿ" )
aq;ô ih v;'ÿ idôvo nÿr;ô pun"Ö Stomoô n …vôxseÿ 3
…côte t√;'ÿ sur;/s; r;ôit" sumÿ iÖ trÿ…ên; )
a; y•Ö" sdÿne pOqû * smÿnÖe pWÿqR o nr; 4
yuvû ' .uJû yu' sÿm{ûu a; rjÿs" p;ôr Èÿ…ƒôtm( )
y;ôtmCz;ÿ ptÖi]….ô‡n;RsTÿ y; s;ôtyeÿ ’tm( 5
a; v;'ÿ suªû "w x'yô U îÿvÖ m'ihÿœ;ô ivêÿvde s; )
smÖSme .UWÿ t' nÖro‡Ts'ô n ipôPyuWIô·rWÿ" 6
˝144ã ctuíTv;·r'xduˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-6ã W@écSy;Sy sUˇ_Sy t;+yR" sup,oR y;m;yn Ë?vRkx⁄ no v; AiW" )
îN{o devt; ) ˝1á 3-4ã p[qmcRStOtIy;ctuQyoRí g;y]Iá ˝2ã i√tIy;y;
bOhtIá ˝5ã pçMy;" stobOhtIá ˝6ã Wœ‰;í iv∑;rp…¤XzNd;'…s
aôy' ih teÖ amÿTyôR îNdurû Tyoô n pTyÿte ) d=oÿ …vôê;yuvÿ /RÖe seÿ 1
aôymÖSm;suû k;Vyÿ Aô.vu jR o[ ô d;Svÿte )
aôy' …bÿ.TyU?Rû vR’x ¡ n'Ö mdÿ‡mO.û nu R ’TVy'Ö mdÿm( 2
`OW"ÿu Xyenô ;yÖ ’Tvÿn a;ôsu Sv;suû v'sgÿ " ) avÿ dI/edhIôxvu "ÿ 3
y' supÿ ,Ö "R pÿr;ôvtÿ" Xyenô Syÿ pu]û a;.ÿrt( )
xôtcÿ£ô˘ yoô3åûÿ Áoÿ vtÖiR n" 4
y' teÿ Xyenô í;®¡mvOk û ˘ pÖd;.ÿr‡d®Ö,' m;ônmN/ÿs" )
Eûn; vyoô iv t;ôy;Ryjÿu IôvR sÿ Eûn; j;ÿg;r bÖN/ut;ÿ 5
Eûv; tidN{ô îNdunÿ ; devÖ We ÿu …cı;ry;teÖ mihô Tyjÿ" )
£Tv;ô vyoô iv t;ôy;Ry"ÿu su£toô £Tv;ôymÖSmd; sutû " 6
˝145ã pçcTv;·r'xduˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-6ã W@écSy;Sy sUˇ_SyeN{;,I AiWk; ) spàIb;/nÂpoåqoR devt; )
774
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

˝1-5ã p[qm;idpçc;Rmnu∑pu á( ˝6ã Wœ‰;í p…¤XzNdsI


îûm;' %ÿn;ôMyoWÿ…/' vIô®/'ô blÿvˇm;m( )
yy;ÿ sôpàI'ô b;/ÿtÖe yy;ÿ s'…vôNdteÖ pitÿm( 1
¨ˇ;ÿnp,eRô su.gÿ Öe devjÿ tU Öe shÿSvit )
sôpàI'ÿ meÖ pr;ÿ /mÖ pit'ÿ meÖ kÉvl ÿ ' k⁄® 2
¨ˇÿr;ôhmuˇÿ rù ¨ˇôrde ˇu rÿ ;>y" )
aq;ÿ sôpàIô y; mm;‡å/ÿr;ô s;/ÿr;>y" 3
nÖÁSÿ y;ô n;mÿ gO>û ,;…mô no aô‚Smn( rÿmteÖ jneÿ )
pr;ÿmvÖe pÿr;ôvt'ÿ sôpàI'ÿ gmy;m…s 4
aôhmÿ‚Smô shÿm;ôn; åqô Tvmÿ…s s;sôih" )
¨Ö.e shÿSvtI .UTû vI sôpàI'ÿ me sh;vhw 5
¨pÿ te å/;'ô shÿm;n;‡mÖ…. Tv;ÿ/;'ô shIÿys; )
m;mnuû p[ teÖ mnoÿ vÖTs' g*·rÿv /;vtu pÖq; v;·rÿv /;vtu 6
˝146ã W$(cTv;·r'xduˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-6ã W@écSy;Sy sUˇ_SywrMmdo devmuinA≥iW" ) ar<y;nI devt; )
anu∑pu ( zNd"
arÿ<y;ôNyrÿ<y;‡Nyôs* y; p[ve Ö nXyÿ…s )
kôq; g[;m'Ö n pOCÿ z…sô n Tv;ô .I·rÿv ivNdtI3\ 1
vOWû ;ôrvù ;yÖ vdÿtÖe ydupû ;vÿit …c≤∞ôk" )
a;ô`;ôi$….ÿ·rv /;ôvyÿ‡•r<y;ôinmÿhR Iyte 2
¨Öt g;vÿ îv;d‡NTyutû veXmevÿ ÎXyte )
¨Öto aÿr<y;ôin" s;ôy' xÿk$ô I·rÿv sjRit 3
g;mÖ©W¯ a; ◊ÿyitô d;vÖ©R W¯ o ap;ÿv/It( )
vsÿ•r<y;ôNy;' s;ôy‡m£⁄=¡ iô ditÿ mNyte 4
n v; aÿr<y;ôinhÿ‡R NTyôNyíe•;….ôgCzÿit )
Sv;ôdo" flÿSy jôG?v;yÿ yq;ôk;m'Ö in pÿ¥te 5
a;Ôÿng‚N/' sur…ù .' bÿ◊•û ;m’¡WIvl;m( )
p[;h' mOgû ;,;'ÿ m;ôtrÿ‡mr<y;ôinmÿx…' sWm( 6

775
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

˝147ã s¢cTv;·r'xduˇrxttm' sUˇ_m(


˝1-5ã pçcRSy;Sy sUˇ_Sy xwrIiW" suvde ; AiW" ) îN{o devt; ) ˝1-4ã
p[qm;idctuAc≥ ;' jgtIá ˝5ã pçMy;í i]∑up( zNdsI
≈ˇeÿ d/;…m p[qmô ;yÿ mÖNyve åhÖNy√»]û ' ny|ÿ …vôvre pù " )
¨Ö.e yÊv;ô .vÿtoô rodÿsIô anuû rejtÿ Öe xu„m;ÿt( pO…qôvI …cÿdi{v" 1
Tv' m;ôy;….ÿrnv¥ m;ô…yn'ÿ ≈vSyôt; mnÿs; vO]û mÿdyR " )
Tv;…m•roÿ vO,teÖ g…vÿi∑Wuû Tv;' ivê;ÿsûu hVy;ôæSvi∑ÿWu 2
EeWÿu c;k‚N/ pu®Ùt sU·û rWuÿ vO/û ;soô ye mÿ`v•;nÖxmu `RÖ m( )
acÿ≤R Nt toôkÉ tnÿyÖe p·rÿi∑Wu me/Ö s;ÿt; v;ô…jnÖmÓÿyÖe /neÿ 3
s î•u r;ôy" su.tÿO Sy c;knÖ‡Nmd'Ö yo aÿSyô r'Áû' …ckÉt¡ it )
Tv;vO/ÿ o m`vn( d;ôê?ÿ vro mÖ=U s v;j'ÿ .rteÖ /n;ô nO….ÿ" 4
Tv' x/;ÿy‹ mihôn; gO,ÿ ;ôn ¨Ö® ’¡…/ m`vHzô‚G/ r;ôy" )
Tv' noÿ …mô]o v®¡,oô n m;ôyI ipôTvo n dÿSm dyse iv.Öˇ_; 5
˝148ã a∑cTv;·r'xduˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-5ã pçcRSy;Sy sUˇ_Sy vwNy" pOqA
u i≥ W" ) îN{o devt; ) i]∑up( zNd"
su„û v;ô,;sÿ îN{ Stumû …sÿ Tv; ssôv;'síÿ tuivnOM,ô v;jÿm( )
a; noÿ .r su…vôt' ySyÿ c;ôkn( Tmn;ô tn;ÿ snuy;mÖ Tvot;ÿ" 1
Aô„vSTv…mÿN{ xUr j;ôto d;sIôivRx"ô sUy,Rÿe sÁ;" )
guh;ÿ ihôt' guÁÿ' gU¬ û hmÖPsu …bÿ.mûO …sÿ p[ß
Ö vÿ,ôe n somÿm( 2
aôyoR v;ô …groÿ aô>yÿcR …vô√;nOWIÿ,;'ô ivp["¡ sumiÖ t' cÿk;ôn" )
te Sy;ÿmÖ ye rù,yÿNtô somw‡ÿ renù ot tu>y'ÿ rqo¬h .Ö="w 3
îûm; b[˜Nÿe {ô tu>y'ÿ x'…sô d; nO>yoÿ nO,û ;' xUrÿ ù xvÿ" )
te….ÿ.vR Ö s£¡tyûu WRe ÿu c;ôk‡•utû ];ÿySv gO,tô ¨Öt StIn( 4
≈u/û I hvÿ…mN{ xUrù pOQy;ÿ ¨Öt Stÿvse veNÖ ySy;ôk"úì )
a; ySteô yoin'ÿ `Otû vÿNtômSv;ÿÂ…ô mRnR inôª{w vRÿ yNtô vKv;ÿ" 5
˝149ã Ekonpç;xduˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-5ã pçcRSy;Sy sUˇ_Sy hwr<yStUpoåcR•iO W" ) sivt; devt; )
i]∑up( zNd"
776
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

sô…vôt; yÖN]w" pO…ÿ qôvImÿrM,;‡dSkM.ône sÿ…vôt; ¥;mÿÎh' t( )


aêÿ…mv;/u=ı ô ië nÿmNÖ t·rÿ=‡mÖttU Rÿe bÖı' sÿ…vôt; sÿm{ûu m( 1
y];ÿ smu{û " Sk¡….ôto Vy*nÖdp;'ÿ np;t( s…vôt; tSyÿ ved )
atoô .Urtÿ a;ô ¨‚TqÿtÖ' rjo åtoô ¥;v;ÿp…O qôvI aÿpq[ te ;m( 2
pÖíde mÖNydÿ.vÖ¥jÿ]‡Ö mmÿTyRSyô .uvnÿ Sy .Unû ; )
supû ,Ö oR aô© sÿ…vôtgu ®RÖ Tm;ôn( pUvoÿR j;ôt" s ¨ÿ aôSy;nuû /mÿR 3
g;vÿ îvÖ g[;m'Ö yUy…ÿu /·rôv;ê;ÿNv;ô≈ve ÿ vÖTs' sumû n;ô duh;ÿn; )
pitÿ·rv j;ôy;mÖ…. noô Nyetÿ u /ôt;R idôv" sÿ…vôt; …vôêv;ÿr" 4
ihrÿ<yStUp" sivtÖyqR ;ÿ Tv; ååi©rùso ju◊û º v;jeÿ aô‚Smn( )
Eûv; Tv;cô•R vÿsôe vNdÿm;nÖ" somÿSyev;'x ô 'ë p[itÿ j;gr;ôhm( 5
˝150ã pç;xduˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-5ã pçcRSy;Sy sUˇ_Sy v;…sœo mO¬«k AiW" ) a…¶devR t; ) ˝1-3ã
p[qm;idtOcSy bOhtIá ˝4ã ctuQy;R Ac ¨p·r∑;∆‰oitjRgtI v;á ˝5ã
pçMy;íop·r∑;∆‰oitXzNd;'…s
s…mÿı…íôt( s…mÿ?yse devÖ >e yoÿ hVyv;hn )
a;ôidôTyw ®Ö{vw sR …ÿu .nÖR a; gÿih mO¬«ôk;yÿ nÖ a; gÿih 1
îûm' yÖD…môd' vcoÿ jujWu ;ô, ¨Öp;gÿih )
mt;ÿs‹ STv; s…m/;n hv;mhe mO¬«ôk;yÿ hv;mhe 2
Tv;muÿ j;ôtvedÿ s' …vôêv;ÿr' gO,e …/ôy; )
a¶eÿ devÖ ;\ a; vÿh n" ip[yô v[t¡ ;n( mO¬«ôk;yÿ ip[yô v[t¡ ;n( 3
aô…¶devRÖ o devÖ ;n;ÿm.vt( purû oihÿtoô å…¶' mÿn„ûu y;ô3ûÿ AWÿy"Ö smIÿ…/re )
aô…¶' mÖho /nÿs;t;vÖh' Ûÿve mO¬«ôk˘ /nÿs;tye 4
aô…¶ri]'ÿ .Ör√;ÿjô' g…vÿiœr'ù p[;vÿ•"Ö k<v'ÿ ]ÖsdÿSyum;hÖve )
aô…¶' v…sÿœo hvte purû oihÿto mO¬«ôk;yÿ purû oihÿt" 5
˝151ã Ekpç;xduˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-5ã pçcRSy;Sy sUˇ_Sy k;m;ynI ≈ı; AiWk; ) ≈ı; devt; )
anu∑pu ( zNd"
≈ôıy;ô…¶" s…mÿ?yte ≈ôıy;ÿ Ùyte hÖ…v" )
777
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

≈ôı;' .gÿSy mU/û iR nô vcôs; vedÿ y;m…s 1


ip[yô ' ≈ÿıôe ddÿt" ip[yô ' ≈ÿıôe idd;ÿst" )
ip[yô ' .oôjWe ûu yJvÿæSvôd' mÿ ¨idôt' ’¡…/ 2
yq;ÿ devÖ ; asurÿ We u ≈ôı;mugû We[ ÿu ci£ôre )
Eûv' .oôjWe ûu yJvÿSvô‡Sm;k¡miu dôt' ’¡…/ 3
≈ôı;' devÖ ; yjÿm;n; v;ôygu oÿp;ô ¨p;ÿste )
≈ôı;' ˙ÿdYÖ y1ÿyû ;kÀT¡ y; ≈ôıy;ÿ ivNdteÖ vsuÿ 4
≈ôı;' p[;tô hÿvR ;mhe ≈ôı;' mÖ?y'idÿnÖ' p·rÿ )
≈ôı;' sUySRÿ y inôm…u[ cô ≈ıeô ≈ı;ÿpyehÖ nÿ" 5
√;dxoånuv;k" ) sU0 152-191 )
˝152ã i√pç;xduˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-5ã pçcRSy;Sy sUˇ_Sy .;r√;j" x;s AiW" ) îN{o devt; )
anu∑pu ( zNd"
x;ôs îûTq; mÖh;\ aÿSy‡…m]%;ôdo a∫⁄t¡ " )
n ySyÿ hÖNyteÖ s%;ô n jIyÿtÖe kd;ÿ côn 1
Svô‚Stôd; …vôxSpitÿ‡vO]R hÖ ; …vÿm/ûO o vÖxI )
vOWNe {ÿ" purû Eÿtu n" somÖp; aÿ.y'krô " 2
iv r=oô iv mO/oÿ jihô iv vO]û Syô hnUÿ ®j )
iv mÖNyu…mÿN{ vO]h‡•Ö…m]ÿSy;….ôd;sÿt" 3
iv nÿ îN{ô mO/oÿ jih nIôc; yÿCz pOtNyôt" )
yo aôSm;\ aÿ….ôd;sô‡Ty/ÿr' gmy;ô tmÿ" 4
apeNÿ { i√WÖto mno åpÖ …jJy;ÿsto vÖ/m( )
iv mÖNyo" xmÿR yCzô vrIÿyo yvy; vÖ/m( 5
˝153ã i]pç;xduˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-5ã pçcRSy;Sy sUˇ_Sy devj;my îN{m;tr AiWk;" ) îN{o devt; )
g;y]I zNd"
ÈûƒyÿNtIrpÖSyuvÖ îN{'ÿ j;ôtmup;ÿste ) .ejÖ ;ôn;sÿ" suvû IyÿmR ( 1
Tv…mÿN{ô bl;ôd…/ô shÿso j;ôt aojÿs" ) Tv' vOWÿ nÖ ( vOWde …ÿ s 2
778
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

Tv…mÿN{;…s vO]hÖ ; Vy1ÿNû t·rÿ=mitr" ) ¨d( ¥;mÿSt>n;ô aojÿs; 3


Tv…mÿN{ sôjoWÿs‡mÖk| …bÿ.iWR b;ô◊o" ) vj[ô' ≤xx;ÿnÖ aojÿs; 4
Tv…mÿN{;….ô.rU …ÿ sô ivê;ÿ j;ôt;Nyojÿs; ) s ivê;ô .uvÖ a;.ÿv" 5
˝154ã ctu„pç;xduˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-5ã pçcRSy;Sy sUˇ_Sy vwvSvtI ymI AiWk; ) .;vvOˇ' devt; )
anu∑pu ( zNd"
somÖ EkÉ>¡ y" pvte `Otû mekô ¨p;ÿste )
ye>yoô m/uÿ p[/Ö ;vÿitô t;\…íÿdvÖe ;ipÿ gCzt;t( 1
tpÿs;ô ye aÿn;/O„û y;‡Stpÿs;ô ye SvÿyyRÖ "u )
tpoô ye cÿi£ôre mhÖ‡St;\…íÿdvÖe ;ipÿ gCzt;t( 2
ye yu?yÿNte p[/Ö neWÿ ûu xUr;ÿsoô ye tÿnTûU yjÿ" )
ye v;ÿ sôhßÿd≤=,;ô‡St;\…íÿdvÖe ;ipÿ gCzt;t( 3
ye …côt( pUvRÿ AtÖs;pÿ Aôt;v;ÿn At;ôv/O "ÿ )
ipôtnø ( tpÿSvto ymÖ t;\…íÿdvÖe ;ipÿ gCzt;t( 4
sôhßÿ,Iq;" kôvyoô ye goÿp;ôy≤Ntô sUymRÿ ( )
AWIôn( tpÿSvto ym tpoôj;\ aipÿ gCzt;t( 5
˝155ã pçpç;xduˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-5ã pçcRSy;Sy sUˇ_Sy .;r√;j" ≤x·r‚Mb# AiW" ) ˝1á 4ã
p[qm;ctuQyoRAc≥ orl+mIfloåqR"á ˝2-3ã i√tIy;tOtIyyob[˜R ,Spit"á ˝5ã
pçMy;í ivêe dev; devt;" ) anu∑pu ( zNd"
ar;ÿ…yô k;,eô ivk¡$e …gô·r' gÿCz sd;Nve )
≤xô·r‚Mbÿ#Syô sTvÿ….ô‡Ste….ÿÇ; c;ty;m…s 1
côˇo îûtíôˇ;mut"Ö sv;ÿ‹ .[,ûU ;Ny;ô®WIÿ )
aôr;ôYy'ÿ b[˜,SpteÖ tI+,ÿÍõ™goÎûW…•ÿih 2
aôdo y∂;®Ö PlvÿtÖe …sN/oÿ" p;ôre aÿp®U WÖ m( )
td; rÿ.Sv duh,R oô tenÿ gCz prStôrm( 3
yıô p[;cIôrjÿgNÖ to‡roÿ m<@Ür/;…,k°" )
hÖt; îN{ÿSyô x]ÿv"Ö sveRÿ buädèë y;ÿxv" 4
779
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

prIôme g;mÿnWe tÖ pyÖ…R ¶mÿ˙Wt )


devÖ „e vÿ£tÖ ≈vÖ" k îûm;\ a; dÿ/WRit 5
˝156ã W$(pç;xduˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-5ã pçcRSy;Sy sUˇ_Sy;¶ey" kÉtA
u i≥ W" ) a…¶devR t; ) g;y]I zNd"
aô…¶' ihÿNvNtu noô …/yÖ" si¢ÿm;ôx…u mÿv;ô…jWuÿ ) tenÿ je„mô /n'/ÿ nm( 1
yy;ô g; a;ôkr;ÿmheÖ senyÿ ;¶eÖ tvoôTy; ) t;' noÿ ihNv mÖ`ˇÿye 2
a;¶eÿ SqUrû ' rù…y' .ÿr pOqû 'u gomÿNtmÖ…ênÿm( ) aôõ…™ / %' vÖtyR ;ÿ pÖ…,m( 3
a¶eÖ n=ÿ]mÖjrù‡m; sUyÿ| rohyo idôiv ) d/ô∆‰oitôjnR >ÿe y" 4
a¶eÿ kÉtô …u vôx
R ;mÿ…sô p[œe "Ö ≈eœÿ ¨pSqôst( ) bo/;ÿ Stoô]e vyoô d/ÿt( 5
˝157ã s¢pç;xduˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-5ã pçcRSy;Sy sUˇ_Sy;¢‰o .uvn"á .*vn" s;/no v; AiW" ) ivêe dev;
devt;" ) i√pd; i]∑up( zNd"
îûm; nu k˘ô .uvnÿ ; sIW/;ôm‡e N{ÿíô ivêeÿ c devÖ ;" 1
yÖD' cÿ nStôNv'ÿ c p[jÖ ;' c;ÿ‡ååidôTyw·rN{ÿ" sôh cIÿKlOp;it 1 2
a;ôidôTyw·rN{ô" sgÿ,o mÖ®≤∫ÿ‡rùSm;k˘¡ .UTv…vôt; tÖnnU ;ÿm( 3
hÖTv;yÿ devÖ ; asurÿ ;ôn( yd;yÿn( devÖ ; devÿ TÖ vmÿ….ôr=ÿm;,;" 2 4
p[TÖ yçÿmk
Ö mú nÿ yÖHzcIÿ….ô‡r;idt( Svô/;…mÿiWôr;' pyÿpR Xyn( 3 5
˝158ã a∑pç;xduˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-5ã pçcRSy;Sy sUˇ_Sy s*yRí=uAi≥ W ) sUyoR devt; ) g;y]I zNd"
sUyoÿR no idôvSp;ÿtûu v;toÿ aôNt·rÿ=;t( ) aô…¶nÖ"R p;…qÿvR >e y" 1
joW;ÿ sivtÖySR yÿ teÖ hrÿ" xôt' sôv;\ ahÿiR t ) p;ôih noÿ idô¥tu "Ö ptÿNTy;" 2
c=unÿ oR devÖ " sÿ…vôt; c=unÿ R ¨Öt pvÿtR " ) c=u/ÿ ;ôt‹ ; dÿ/;tu n" 3
c=unÿ oR /eihô c=uWÿ Öe c=u…ÿ vô:R yw tÖn>U yÿ" ) s' cedô ' iv cÿ pXyem 4
susû Îô' x'ÿ Tv; vÖy' p[itÿ pXyem sUyR ) iv pÿXyem nOcû =ÿs" 5
˝159ã EkonW∑‰uˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-6ã W@écSy;Sy sUˇ_Sy p*lomI xcI AiWk; ) xcI devt; )
anu∑pu ( zNd"
780
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

¨dÖs* sUyoÿR ag;ô‡dudyÖ ' m;ÿmk Ö o .gÿ" )


aôh' ti√ÿ√l Ö ; pitÿ‡mÖ>yÿs;≤= ivW;sôih" 1
aôh' kÉtô ru hù ' mU/û ;R åhmugû ;[ …vôv;cÿnI )
mmednuû £tuû' pitÿ" seh;ôn;y;ÿ ¨Öp;cÿrte ( 2
mmÿ pu]û ;" xÿ]hûu ,o åqoÿ me duihôt; …vôr;$( )
¨Öt;hmÿ‚Sm s'jyô ; pTy*ÿ meÖ Xlok¡ ¨ˇôm" 3
yenNe {oÿ hÖivW;ÿ ’ûTVy‡.ÿv∂d( ¥uªû ‰uˇ¡ mô " )
îûd' tdÿi£ dev; aspÖà; ikl;ÿ.vu m( 4
aôspô àÖ ; sÿpàÖflI jyÿNTy….ô.vU rÿ I )
a;vO=ÿ mÖNy;s;'ô vcoôR r;/oô aSqeyÿ s;…mv 5
smÿjWw …môm; aôh' sôpàIÿr….ô.vU rÿ I )
yq;ôhmÖSy vIôrSyÿ …vôr;j;ÿinô jnÿSy c 6
˝160ã W∑‰uˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-5ã pçcRSy;Sy sUˇ_Sy vwê;…m]" pUr, AiW" ) îN{o devt; )
i]∑up( zNd"
tIôvS[ y;ô….vÿyso aôSy p;ÿih svRrqù ; iv hrIÿ îûh muçÿ )
îN{ô m; Tv;ô yjÿm;n;so aôNye in rIÿrmÖn( tu>yÿ…môme sutû ;sÿ" 1
tu>y'ÿ sutû ;Stu>yÿmûu soTv;ÿs‡ô STv;' …grù" ê;}y;ô a; ◊ÿy≤Nt )
îN{edô mÖ¥ svÿn' juW;ô,o ivêÿSy …vô√;\ îûh p;ÿihô somÿm( 2
y ¨ÿxtô ; mnÿs;ô somÿmSmw svR˙d; devÖ k;ÿm" sunû oitÿ )
n g; îN{ôStSyô pr;ÿ dd;it p[xSô t…m∞;®¡mSmw ’,oit 3
anuSÿ p∑o .vTyeWô o aÿSyô yo aÿSmw revù ;n( n sunû oitô somÿm( )
inrÿràù * mÖ`v;ô t' dÿ/;it b[˜iô √Woÿ hÖNTyn;ÿniu d∑" 4
aôê;ôyNtoÿ gÖVyNtoÿ v;ôjyÿNtoô hv;ÿmheÖ TvopÿgNtôv; ¨ÿ )
a;ô.WU Nÿ tSte sumtÖ * nv;ÿy;' vÖy…mÿN{ Tv; xënè ' Ûÿvme 5
˝161ã EkW∑‰uˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-5ã pçcRSy;Sy sUˇ_Sy p[;j;pTyo y+mn;xn AiW" ) îN{;¶I
r;jy+mflÂpoåqoR v; devt; ) ˝1-4ã p[qm;idctuAc≥ ;' i]∑upá( ˝5ã
781
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

pçMy;í;nu∑pu ( zNdsI
muçû ;…mÿ Tv; hÖivW;ô jIvÿn;yÖ k‡mÿD;tyÖ+m;dutû r;ÿjyÖ+m;t( )
g[;ihÿjgRô ;[ hÖ yidÿ vwtÖ denÿ Ö' tSy;ÿ îN{;¶Iô p[ mumÿ ˇu _menm( 1
yidÿ ≤=ôt;yuyû iR dÿ v;ô pretÿ oô yidÿ mOTû yorÿ≤Ntôk˘ nIÿt Eûv )
tm; hÿr;…mô inA≥t¡ ®e pÖ Sq;ô‡dSp;ÿWmR ne ' xôtx;ÿrd;y 2
sôhß Ö ;ô=,e ÿ xôtx;ÿrden xôt;yuWÿ ; hÖivW;h;ÿWmR ne m( )
xôt' yqemô ' xôrdoô ny;ôtI‡N{oô ivêÿSy du·rôtSyÿ p;ôrm( 3
xôt' jIÿv xôrdoô v/ÿmR ;n" xôt' hemÿ NÖ t;Hzôtmuÿ vsôNt;n( )
xôt…mÿN{;ô¶I sÿ…vôt; bOhSÖ pitÿ" xôt;yuWÿ ; hÖivWemÖ ' pundÿ "Ru 4
a;h;ÿWÖ| Tv;…vÿd' Tv;ô punrÖ ;g;ÿ" punnRv )
sv;ÿ©‹ Ö sv|ÿ teÖ c=u"û svÖmR ;yuíÿ teåivdm( 5
˝162ã i√W∑‰uˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-6ã W@écSy;Sy sUˇ_Sy b[;˜o r=oh; AiW" ) g.Rsm;/;nÂpoåqoR devt;
) anu∑pu ( zNd"
b[˜,ÿ ;ô…¶" s'iÿ vd;ôno rÿ=oôh; b;ÿ/t;…môt" )
amIÿv;ô ySteô g.|ÿ du,û ;Rm;ô yoinÿm;ôxyeÿ 1
ySteô g.ÖmR mIÿv; du,û ;Rm;ô yoinÿm;ôxyeÿ )
aô…¶∑' b[˜,ÿ ; sôh in„£ôVy;dÿmnInxt( 2
ySteô h≤Ntÿ pÖtyÿNt' inWÖTòu' y" sÿrIsOpû m( )
j;ôt' ySteô …j`;'sÿ itô t…môto n;ÿxy;m…s 3
yStÿ ËôÂ …vôhrÿ‡TyNtôr; d'ptÿ Iô xyeÿ )
yoin'ô yo aôNtr;ôr≤e ¬hÖ t…môto n;ÿxy;m…s 4
ySTv;ô .[;t;ô pitÿ.TRûU v; j;ôro .UTû v; inôp¥ÿte )
p[jÖ ;' ySteô …j`;'sÿ itô t…môto n;ÿxy;m…s 5
ySTv;ô Sv“enÿ Ö tmÿs; moh…yôTv; inôp¥ÿte )
p[jÖ ;' ySteô …j`;'sÿ itô t…môto n;ÿxy;m…s 6
˝163ã i]W∑‰uˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-6ã W@écSy;Sy sUˇ_Sy k;Xypo ivvOh; AiW" ) y+mn;xnÂpoåqoR
782
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

devt; ) anu∑pu ( zNd"


aô=I>y;'ÿ teÖ n;…sÿk;>y;'ô k,;ÿ>‹ y;'ô z⁄bk ÿu ;ôd…/ÿ )
y+m'ÿ xIWÖ<R y'ÿ mÖ‚St„k;ÿ‡≤∆ô◊;y;ô iv vOhÿ ;…m te 1
g[Ivô ;>yÿSt ¨Ö‚„,h;ÿ>yô" k°k¡s;>yo anUKû y;ÿt( )
y+m'ÿ doWÖ<y1ÿmû s' ;ÿ>y;' b;ô¸>y;'ô iv vOhÿ ;…m te 2
a;ôN]e>yÿSteô gud;ÿ>yo vinôœo˙≥dyÿ ;ôd…/ÿ )
y+m'ô mtÿò;>y;' yÖKn" Pl;ô≤x>yoô iv vOhÿ ;…m te 3
Ëô®>y;'ÿ te aœIôvd(>y;'ô p;‚„,ÿ>R y;'ô p[pdÿ ;>y;m( )
y+m'ô ≈o…,ÿ>y;'ô .;sÿd;ô‡∫'ssÿ oô iv vOhÿ ;…m te 4
mehnÿ ;√n'kÖ rÿ,;ô‡Llomÿ>ySte nÖ%>e yÿ" )
y+m'ô svÿSR m;d;ôTmnÖ‡St…môd' iv vOhÿ ;…m te 5
a©;ÿd©;ôLloªoÿloªo j;ôt' pvÿ…R ,pvR…, )
y+m'ô svÿSR m;d;ôTmnÖ‡St…môd' iv vOhÿ ;…m te 6
˝164ã ctu"W∑‰uˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-5ã pçcRSy;Sy sUˇ_Sy;i©rs" p[cte ; AiW" ) du"Sv“n;xnÂpoåqoR devt;
) ˝1-2á 4ã p[qm;i√tIy;ctuqIRn;mOc;mnu∑pu á( ˝3ã tOtIy;y;≤S]∑upá( ˝5ã
pçMy;í p…¤XzNd;'…s
apeiÿ h mnsSpôte åpÿ £;m pÖríÿr )
pÖro inA≥T¡ y;ô a; cÿ+v bÛû/; jIvÿtoô mnÿ" 1
.Ö{' vw vr'ÿ vO,te .Ö{' yuÔÿ ≤Ntô d≤=ÿ,m( )
.Ö{' vwvÿ Svôte c=u‡ÿ bRÛ]û ; jIvÿtoô mnÿ" 2
yd;ôxs;ÿ inô"xs;ÿ….ôxsoÿ‡p;·rôm j;g[t¡ oô yt( SvôpNtÿ" )
aô…¶ivRê;ôNypÿ du„’ût;‡Nyju∑ÿ ;Ny;ôre aôSmd( dÿ/;tu 3
yidÿN{ b[˜,Spte å….{oôh' cr;ÿm…s )
p[ctÿe ; n a;i©rùso i√ÿWtÖ ;' p;ôTv'hsÿ " 4
ajw„ÿ m;ô¥;sÿn;mÖ c;‡å.Umû ;n;ÿgso vÖym( )
j;ôgTÖ[ Svô“" sÿ˚LÖ p" p;ôpo y' i√ô„mSt' s A¡Cztuû yo noô √πi∑ô tmOCÿ ztu 5
˝165ã pçW∑‰uˇrxttm' sUˇ_m(
783
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

˝1-5ã pçcRSy;Sy sUˇ_Sy nwAt≥ " kpot AiW" ) ivêe dev; devt;" )
i]∑up( zNd"
dev;ÿ" kôpotÿ îiWôto yidôCzn( dUtû o inA≥T¡ y; îûdm;ÿjgô ;mÿ )
tSm;ÿ ac;Rm ’û,v;ÿmÖ in„’¡it'ô x' noÿ aStu i√ôpdeÖ x' ctu„ÿ pde 1
≤xôv" kôpotÿ îiWôto noÿ aSTv‡n;ôg; devÿ ;" xk⁄nû o gOhû We ÿu )
aô…¶ihR ivp[oÿ juWû t;'ÿ hÖivnÖ"R p·rÿ heiÖ t" pÖ≤=,Iÿ no vO,ˇ_⁄ 2
heiÖ t" pÖ≤=,Iô n dÿ.;TyôSm;‡n;ô∑y≠[ ;' pÖd' ’¡,tu e a…¶ô/;neÿ )
x' noô go>yÿíô pu®W¡ >e yí;Stuû m; noÿ ih'sIidôh devÿ ;" kôpotÿ" 3
ydulk ÿU oô vdÿit moô`metÖ ‡¥t( kôpotÿ" pÖdmÖ¶* ’û,oitÿ )
ySyÿ dUtû " p[ihÿt EûW Eûtt( tSmwÿ yÖm;yÖ nmoÿ aStu mOTû yveÿ 4
Aôc; kôpot'ÿ nudt p[,Ö odÖ‡…mW'Ö mdÿNtô" p·rô g;' nÿy?vm( )
s'yô oôpyÿNto du·rôt;inô ivê;ÿ ihôTv; nÖ Ëj|ô p[ pÿt;ôTpitÿœ" 5
˝166ã W$(W∑‰uˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-5ã pçcRSy;Sy sUˇ_Sy vwr;j" x;Kvro v; AW. AiW" ) spàflÂpoåqoR
devt; ) ˝1-4ã p[qm;idctuAc≥ ;mnu∑pu á( ˝5ã pçMy;í mh;p…¤XzNdsI
AôW.Ö ' m;ÿ sm;ôn;n;'ÿ sôpà;ÿn;' ivW;sôihm( )
hÖNt;r'ù x]U,ÿ ;' ’…/ …vôr;j'ô gopÿit'ô gv;ÿm( 1
aôhmÿ‚Sm spàÖh‡e N{ÿ îûv;·rÿ∑oô a=ÿt" )
aô/" sôpà;ÿ me pÖdo‡·rôme sveRÿ aô….…œÿt;" 2
a]wvÖ voåipÿ nÁ;‡Myu.û e a;àIRÿ îvÖ Jyy;ÿ )
v;cÿSpteÖ in We/ÿ môe ;n( yq;ô md/ÿrù' vd;ÿn( 3
aô….ô.rU hù m;gÿm' …vôêk¡m,Re ô /;ª;ÿ )
a; vÿ…íôˇm; voÿ v[tÖ ‡m; voôåh' s…mÿit' dde 4
yoôg=Ö môe ' vÿ a;ôd;y;ô‡åh' .Uyÿ ;smuˇmô a; voÿ mU/û ;Rnmÿ £mIm( )
aô/Sô pôd;Nmô ¨√ÿdt mÖ<@Ük;ÿ îvodÖk;‡Nmô<@Ük;ÿ ¨dÖk;idÿv 5
˝167ã s¢W∑‰uˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-4ã ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy ivê;…m]jmd¶I AWI ) ˝1-2á 4ã
p[qm;i√tIy;ctuqIRn;mOc;…mN{"á ˝3ã tOtIy;y;í
784
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

somv®,bOhSpTynumitm`vı;tOiv/;t;ro devt;" ) jgtI zNd"


tu>yedô …mÿN{ô p·rÿ iWCyteÖ m/uû Tv' sutû Syÿ kôlxÿSy r;j…s )
Tv' rù…y' pu®ÿ vÖ Ir;ÿmu nS’…/ô Tv' tpÿ" p·rôtPy;ÿjyÖ" Svÿ" 1
Svô…jRtÖ' mihÿ mNd;ônmN/ÿsoô hv;ÿmheÖ p·rÿ xô£˘ sutû ;\ ¨pÿ )
îûm' noÿ yÖD…môh boô?y; gÿihô SpO/oô jyÿNt' mÖ`v;ÿnmImhe 2
somÿSyô r;Doû v®¡,Syô /mÿ…R ,ô bOhSÖ pterÖ numÿ Ty; ¨Ö xmÿ…R , )
tv;ôhmÖ¥ mÿ`vÖ•pu Sÿ tut*ô /;tÖivR/;ÿt" kôlx;\ÿ a.=ym( 3
p[stÿU o .Ö=mÿkr' côr;vipô Stom'ÿ cemô ' p[q¡ mô " sU·û r®NmOjÿ e )
sutû e s;ôtne Ö y¥;gÿm' v;'ô p[itÿ ivê;…m]jmd¶Iô dmeÿ 4
˝168ã a∑W∑‰uˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-4ã ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy v;t;ynoåinl AiW" ) v;yudvRe t; )
i]∑up( zNd"
v;tÿSyô nu mÿihôm;n'Ö rqÿSy ®Öj•eiÿ t Stônyÿ•Syô `oWÿ" )
idô…vôSpOGy;ÿTy®Ö,;inÿ ’û<v‡•utû o Eÿit pO…qôVy; re,ù mu Syÿn( 1
s' p[re tÿ Öe anuû v;tÿSy …vôœ; Eenÿ' gCz≤Ntô smÿnÖ' n yoW;ÿ" )
t;….ÿ" sôyk u ™ sôrq'ÿ devÖ ÈÿyteÖ åSy ivêÿSyô .uvnÿ Syô r;j;ÿ 2
aôNt·rÿ=e pÖ…q….ôrIyÿm;noô n in …vÿxte ktÖm∞ôn;hÿ" )
aôp;' s%;ÿ p[qmÖj; Aôt;v;ô Kvÿ æSv∆;ôt" k⁄tÖ a; bÿ.vU 3
a;ôTm; devÖ ;n;'ô .uvnÿ Syô g.oÿR yq;vÖx' cÿrit devÖ EûW" )
`oW;ô îdÿSy Íæ<vreù n Âôp' tSmwô v;t;ÿy hÖivW;ÿ iv/em 4
˝169ã Ekons¢Tyuˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-4ã ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy k;=Ivt" xbr AiW" ) g;vo devt;" )
i]∑up( zNd"
mÖyoô.vU ;Rtoÿ aô…. v;ÿtß ûU ; ËjÿSR vtIôroWÿ/Iôr; ·rÿxNt;m( )
pIvÿSvtIjIôvR /ÿNy;" ipb‡NTvvÖs;yÿ pÖ√teÿ ®{ mO¬ 1
y;" s¡p;ô iv¡p;ô Ek¡Âp;ô y;s;ÿm…Ö ¶·r∑‰;ô n;m;ÿinô vedÿ )
y; ai©ÿrsôStpÿshôe cô£‡⁄ St;>yÿ" pjRNyô mihô xmÿR yCz 2
y; devÖ We ÿu tÖNv1ÿmû rw yÿ Ntô y;s;'ô somoô ivê;ÿ Âôp;…,ô vedÿ )
785
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

t; aôSm>y'ô pyÿs;ô ipNvÿm;n;" p[jÖ ;vÿtI·rN{ goôœº ·rÿrIih 3


p[jÖ ;pÿitômÁR mÿ tÖe ; rr;ÿ,oô ivêwdÿ vRÖe "w ipôt…O .ÿ" s'ivd;ôn" )
≤xôv;" sôtI®pÿ no goôœm;kôSt;s;'ÿ vÖy' p[jÖ y;ô s' sÿdme 4
˝170ã s¢Tyuˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-4ã ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy s*yoR iv.[;@éiW" ) sUyoR devt; ) ˝1-3ã
p[qm;idtOcSy jgtIá ˝4ã ctuQy;R Ací;St;rp…¤XzNdsI
…vô.;[ @± bOhû t( ipÿbtu soôMy' m?v;yudû /R ¥ÿ Dô pÿt;ôv…vÿÓtu m( )
v;tÿjtU oô yo aÿ….ôr=ÿitô Tmn;ÿ p[jÖ ;" pupÿ oW pu®/Ö ; iv r;ÿjit 1
…vô.;[ @± bOhû t( su.tÿO ' v;jôs;tÿmÖ' /mÿnR ( idôvo /ô®,eÿ sôTymipÿtR m( )
aô…mô]hÖ ; vO]ÿ hÖ ; dÿSyuhû t' mÿ Ö' JyoitÿjDR e asurhù ; sÿpàÖh; 2
îûd' ≈eœÖ' JyoitÿW;'ô Jyoitÿ®ˇôm' …vÿê…ô jıÿn…Ö jduCÿ yte bOhû t( )
…vôê.ô ;[ @± .[;jô o mihô sUyoÿR Îûx ¨Ö® pÿpq[ ôe shÖ aojoô aCyutÿ m( 3
…vô.;[ jôÔ‰oitÿW;ô Sv1ÿ‡û rgÿCzo rocôn' idôv" )
yenmÖe ; ivê;ô .uvnÿ ;ôNy;.Otÿ ; …vôêk¡m,R ; …vôêdeVÿ y;vt; 4
˝171ã Eks¢Tyuˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-4ã ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy .;gRv î$ AiW" ) îN{o devt; ) g;y]I zNd"
Tv' Ty…mô$toô rqô‡…mN{ô p[;vÿ" sutû ;vÿt" ) aÍÿ,o" soô…mnoô hvÿm( 1
Tv' mÖ%Syô do/ÿt"Ö ≤xroåvÿ Tvôco .ÿr" ) agÿCz" soô…mnoÿ gOhû m( 2
Tv' Ty…mÿN{ô mTyÿmR ;S]bu›û ;yÿ veNÖ ym( ) muÛ"ÿ ≈Qn; mnÖSyveÿ 3
Tv' Ty…mÿN{ô sUyÿ| pÖí; sNt'ÿ purû S’¡…/ ) devÖ ;n;'ÿ …c·ˇôro vxÿm( 4
˝172ã i√s¢Tyuˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-4ã ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy;i©rs" s'vtR AiW" ) ¨W; devt; ) i√pd;
ivr;$( zNd"
a; y;ÿihô vnÿs; sôh g;vÿ" scNt vtÖiR n' ydU/…ÿ ." 1
a; y;ÿihô vSVy;ÿ …/ôy; m'ihÿœo j;rùyNmÿ%" sudû ;nu…ÿ ." 1 2
ipôt.ûu tO oô n tNtu…û mt( sudû ;nÿv"Ö p[itÿ d?moô yj;ÿm…s 3
¨ÖW; apÖ SvsuSû tmÖ" s' vÿtyR it vtÖiR n' sujÿ ;ôtt;ÿ 2 4
786
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

˝173ã i]s¢Tyuˇrxttm' sUˇ_m(


˝1-6ã W@écSy;Sy sUˇ_Sy;i©rso /[vu AiW" ) r;jStuitdevR t; )
anu∑pu ( zNd"
a; Tv;ÿh;WRmNÖ tre…ÿ / /[vûu ‚Stôœ;…vÿc;c≤l" )
ivxÿSTv;ô sv;ÿ‹ v;HzNtuû m; Tv{;ô∑m^ …/ÿ .[xt( 1
îûhvw …w /ô m;pÿ Cyoœ;ô" pvÿtR îûv;…vÿc;c≤l" )
îN{ÿ îvehÖ /[vûu ‚Stÿœ‡Öº h r;ô∑m^ ÿu /;ry 2
îûm…mN{oÿ adI/rd( /[vûu ' /[vûu ,e ÿ hÖivW;ÿ )
tSmwô somoô a…/ÿ b[vtÖ ( tSm;ÿ ¨Ö b[˜,ÿ Sô pitÿ" 3
/[vûu ; ¥*/Rvûu[ ; pO…ÿ qôvI /[vûu ;sô" pvÿtR ; îûme )
/[vûu ' ivêÿ…môd' jgÿd( /[vûu o r;j;ÿ …vôx;mÖym( 4
/[vûu ' teÖ r;j;ô v®¡,o /[vûu ' devÖ o bOhSÖ pitÿ" )
/[vûu ' tÖ îN{ÿí;ô…¶íÿ r;ô∑'^ /;ÿryt;' /[vûu m( 5
/[vûu ' /[vûu ,e ÿ hÖivW;ô å…. som'ÿ mOx;m…s )
aqoÿ tÖ îN{ô" kÉvl ÿ Iô‡ivRxoÿ b≤lô˙tÿSkrt( 6
˝174ã ctu"s¢Tyuˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-5ã pçcRSy;Sy sUˇ_Sy;i©rsoå.IvtR AiW" ) r;jStuitdevR t; )
anu∑pu ( zNd"
aô.IôvtÖ nRe ÿ hÖivW;ô yenNe {oÿ a….v;vOtû e )
ten;ôSm;n( b[˜¡ ,SpteÖ å…. r;ô∑;^ yÿ vtRy 1
aô….ôvTO yÿ sôpà;ÿ‡nÖ…. y; noô ar;ÿty" )
aô…. pOtÿ NÖ yNt'ÿ itœ;ô‡å…. yo nÿ îrùSyitÿ 2
aô…. Tv;ÿ devÖ " sÿ…vôt; å…. somoÿ avIvOtt( )
aô…. Tv;ô ivê;ÿ .Utû ;‡Nyÿ.IvÖtoR yq;sÿ…s 3
yenNe {oÿ hÖivW;ÿ ’ûTVy.ÿvd( ¥uªû ‰uˇ¡ mô " )
îûd' tdÿi£ dev; aspÖà" ikl;ÿ.vu m( 4
aôspô àÖ " sÿpàÖh; å….r;ÿ∑o^ ivW;sôih" )
yq;ôhmeWÖ ;' .Utû ;n;'ÿ …vôr;j;ÿinô jnÿSy c 5
787
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

˝175ã pçs¢Tyuˇrxttm' sUˇ_m(


˝1-4ã ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy;buiR d" s;pR Ë?vRg;[ v; AiW" ) g[;v;,o devt;"
) g;y]I zNd"
p[ voÿ g[;v;," s…vôt; devÖ " suvÿ tuû /mÿ,R ; ) /UWû Ru yuJÿ y?v' suntûu 1
g[;v;ÿ,oô apÿ duCû z⁄n;ô‡mpÿ se/t dumiRÖ tm( ) ¨Öß;" k¡tnR .eWjÖ m( 2
g[;v;ÿ,ô ¨pÿr„ùe v; mÿhIôyNteÿ sôjoWÿs" ) vO„,eô d/ÿtoô vO„<yÿm( 3
g[;v;ÿ," s…vôt; nu voÿ devÖ " suvÿ tuû /mÿ,R ; ) yjÿm;n;y suNvôte 4
˝176ã W$(s¢Tyuˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-4ã ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy;.Rv" sUnA u …≥ W" ) ˝1ã p[qmcR A.v"á ˝2-4ã
i√tIy;idtOcSy c;…¶devR t; ) ˝1á 3-4ã p[qmcRStOtIy;ctuQyoRrnu∑pu á( ˝2ã
i√tIy;y;í g;y]I zNdsI
p[ sUnû vÿ A.U,û ;' bOhû •ÿvNt vOjû n;ÿ )
=;m;ô ye …vôê/;ÿysÖ o åXnÿn( /enô 'u n m;ôtrÿm( 1
p[ devÖ ' deVÖ y; …/ôy; .rÿt; j;ôtvedÿ sm( )
hÖVy; noÿ v=d;nuWû k™ 2
aôymuû „y p[ devÿ yÖ ‡u hoRt;ÿ yÖD;yÿ nIyte )
rqoô n yorù.IvOtÿ oô `O,Iÿv;çetitô Tmn;ÿ 3
aôymÖ…¶®¡®„y‡Tyô mOt;ÿidvÖ jNmÿn" )
shÿs…íôt( shIÿy;n( devÖ o jIôv;tÿve ’ût" 4
˝177ã s¢s¢Tyuˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-3ã tOcSy;Sy sUˇ_Sy p[;j;pTy" pt© AiW" ) m;y;.edo devt; ) ˝1ã
p[qmcoR jgtIá ˝2-3ã i√tIy;tOtIyyoí i]∑up( zNdsI
pÖt©Ö mÖˇ_msurÿ Sy m;ôyy;ÿ ˙ûd; pÿXy≤Ntô mnÿs; ivpÖ…ítÿ" )
sôm{ûu e aôNt" kôvyoô iv cÿ=teÖ mrIÿcIn;' pÖd…mÿCz≤Nt ve/Ö sÿ" 1
pÖt©Ö o v;c'ô mnÿs; …b.itôR t;' gÿN/ôvoÿåR vdÖÌ.eRÿ aôNt" )
t;' ¥otÿm;n;' Svôyÿ| mnIôW;‡mOtû Syÿ pÖde kôvyoô in p;ÿ≤Nt 2
apÿXy' goôp;minÿp¥m;nÖ‡m; cô pr;ÿ c pÖ…q….ôírÿNtm( )
788
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

s sô/I[ cIô" s ivWUcÿ IôvsR ;ÿnÖ a; vÿrIvitôR .uvnÿ „e vôNt" 3


˝178ã a∑s¢Tyuˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-3ã tOcSy;Sy sUˇ_Sy t;+yoRå·r∑ne…mA≥iW" ) t;+yoR devt; )
i]∑up( zNd"
TymUû Wu v;ô…jn'ÿ devÖ jUtÿ ' sôh;v;ÿn' t®Öt;r'ù rq;ÿn;m( )
a·rÿ∑ne…m' pOtnÖ ;jÿm;ôx'ë SvôStyeÖ t;+yÿ…R môh; Ûÿvme 1
îN{ÿSyev r;ôitm;ôjoÛÿv;n;" SvôStyeÖ n;vÿ…môv; ®¡hme )
¨vIôR n pOQvIô bÛÿlôe g.Iÿrùe m; v;ômte *ô m; pretÿ * ·rW;m 2
sô¥…íô¥" xvÿs;ô pçÿ ’û∑I" sUyRÿ îvÖ JyoitÿW;ôpStôt;nÿ )
sôhß
Ö sô ;" xÿtsÖ ; aÿSyô r'ihô‡nR Sm;ÿ vrNte yuviÖ t' n xy;ÿm‹ ( 3
˝179ã Ekon;xITyuˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-3ã tOcSy;Sy sUˇ_Sy ˝1ã p[qmcR a*xInr" ≤x…b"á ˝2ã i√tIy;y;"
k;≤xr;j" p[tdRn"á 3 tOtIy;y;í r*ihdêo vsumn; AWy" ) îN{o devt; )
˝1ã p[qmcoRånu∑pu á( ˝2-3ã i√tIy;tOtIyyoí i]∑up( zNdsI
¨·ˇÿœtÖ ;vÿ pXyôt‡e N{ÿSy .;ôgmO‚û Tvyÿm( )
yidÿ ≈;ôto juhû otÿnÖ y¥≈;ÿto mmÖˇnÿ 1
≈;ôt' hÖivro ‚„vÿN{ô p[ y;ÿih jôg;mÖ sUroô a?vÿnoô ivmÿ?ym( )
p·rÿ Tv;ste inô…/….ô" s%;ÿy" k⁄lpô ; n v[;jô pÿit'ô crÿNtm( 2
≈;ôt' mÿNyô Ë/ÿin ≈;ôtmÖ¶* su≈;ÿt' mNyeô tÎût' nvIÿy" )
m;?yÿ≤NdnSyô svÿnSy dÖ›" ipbeNÿ { v…j[n( pu®’∆uW;ô," 3
˝180ã axITyuˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-3ã tOcSy;Sy sUˇ_SywN{o jy AiW" ) îN{o devt; ) i]∑up( zNd"
p[ sÿs;ihWe pu®ÙtÖ x]U‡û Ô‰eœSÿ teô xu„mÿ îûh r;ôitrÿStu )
îN{; .ÿrù d≤=ÿ,ne ;ô vsUiÿ nô pitô" …sN/Unÿ ;m…s revù tIÿn;m( 1
mOgû o n .Iôm" k⁄c¡ rô o …gÿ·rôœ;" pÿr;ôvtÖ a; jÿgNq;ô prÿSy;" )
sOk û ˘ s'x
ô ;yÿ pÖiv…mÿN{ itôGm' iv x]Unÿ ( t;≤¬hÖ iv mO/oÿ nudSv 2
îN{ÿ =ô]mÖ…. v;ômmojo åj;ÿyq; vOW. cWR,Iôn;m( )
789
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

ap;ÿndu oô jnÿm…m]ÖyNtÿ‡mu®û ˘ devÖ >e yoÿ a’,o® loôkm( 3


˝181ã Ek;xITyuˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-3ã tOcSy;Sy sUˇ_Sy ˝1ã p[qmcoR v;…sœ" p[q"á ˝2ã i√tIy;y;
.;r√;j" sp[q"á ˝3ã tOtIy;y;í s*yoR `mR AWy" ) ivêe dev; devt;" )
i]∑up( zNd"
p[qíÿ ô ySyÿ sôpq[ íÿ ô n;m;‡åånu∑ÿ .ë Sy hÖivWoÿ hÖivyÿtR ( )
/;ôt¥u tRu ;ÿn;t( s…vôtíu ô iv„,oÿ rqNtôrm; jÿ.;r;ô v…sÿœ" 1
a…vÿNdôNte aitÿiht'Ö yd;sIÿ‡¥ôDSyô /;mÿ prùm' guh;ô yt( )
/;ôt¥u tRu ;ÿn;t( s…vôtíu ô iv„,oÿ‡.ÖrR √;ÿjo bOhû d; cÿ£É aô¶"e 2
teåÿ ivNdôn( mnÿs;ô dI?y;ÿn;ô yju"ÿ „kô•' p[q¡ mô ' devÿ yÖ ;nÿm( )
/;ôt¥u tRu ;ÿn;t( s…vôtíu ô iv„,oô‡r; sUy;ÿd‹ .rn( `ÖmmR tÖe e 3
˝182ã √‰xITyuˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-3ã tOcSy;Sy sUˇ_Sy b;hRSpTyStpum/RU ;R AiW" ) bOhSpitdevR t; )
i]∑up( zNd"
bOhSÖ pitÿnyR tu dugû hR ;ÿ itôr" punnÿ WRe dÖ`x'sÿ ;yÖ mNmÿ )
≤=ôpdxÿ‚Stômpÿ dumiRÖ t' hÖ‡•q;ÿ krù¥jÿm;n;yÖ x' yo" 1
nr;ôxs' oÿ noåvtu p[y;ôje x' noÿ aSTvnuy;ôjo hveWÿ u )
≤=ôpdxÿ‚Stômpÿ dumiRÖ t' hÖ‡•q;ÿ krù¥jÿm;n;yÖ x' yo" 2
tpumÿ /RU ;R tptu rù=soô ye b[˜¡ iô √WÖ" xrÿvÖe hNtôv; ¨ÿ )
≤=ôpdxÿ‚Stômpÿ dumiRÖ t' hÖ‡•q;ÿ krù¥jÿm;n;yÖ x' yo" 3
˝183ã }yxITyuˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-3ã tOcSy;Sy sUˇ_Sy p[;j;pTy" p[j;v;nOiW" ) ˝1ã p[qmcoR yjm;n"á
˝2ã i√tIy;y; yjm;npàIá ˝3ã tOtIy;y;í ho];≤xWo devt;" ) i]∑up( zNd"
apÿXy' Tv;ô mnÿs;ô ceik¡t;n'Ö tpÿso j;ôt' tpÿsoô iv.Utÿ m( )
îûh p[jÖ ;…môh rù…y' rr;ÿ,"ô p[ j;ÿySv p[jÖ y;ÿ pu]k;m 1
apÿXy' Tv;ô mnÿs;ô dI?y;ÿn;'ô Sv;y;'ÿ tÖnU ATVyeÖ n;/ÿm;n;m( )
¨pÖ m;mu∞û ; yuvÿ iÖ tbÿ.R yU ;ô" p[ j;ÿySv p[jÖ y;ÿ pu]k;me 2
790
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

aôh' g.ÿmR d/;ômoWÿ/I‡„vôh' ivêeWÿ ûu .uvnÿ „e vôNt" )


aôh' p[jÖ ; aÿjny' pO…qôVy;‡mÖh' jinÿ>yo apÖrIWuÿ pu]û ;n( 3
˝184ã cturxITyuˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-3ã tOcSy;Sy sUˇ_Sy g.Rkt;R Tv∑; p[;j;pTyo iv„,uv;R AiW" ) ˝1ã
p[qmcoR iv„,uTv∑Opj[ ;pit/;t;r"á ˝2ã i√tIy;y;" …snIv;lIsrSvTy…ên"á
˝3ã tOtIy;y;í;…ên* devt;" ) anu∑pu ( zNd"
iv„,uyû oRin'ÿ kLpytuû Tv∑;ÿ Âôp;…,ÿ ip'xtu )
a; …sÿçtu p[jÖ ;pÿit/;ôt‹ ; g.|ÿ d/;tu te 1
g.|ÿ /eih …snIv;≤lô g.|ÿ /eih srSvit )
g.|ÿ te aô…ên*ÿ devÖ ;‡v; /ÿˇ;'ô pu„k¡rßj; 2
ihôr<ù yyIÿ aôr,Iô y' inômNR qÿto aô…ên;ÿ )
t' teÖ g.|ÿ hv;mhe dxôme m;ô…s sUtvÿ e 3
˝185ã pç;xITyuˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-3ã tOcSy;Sy sUˇ_Sy v;®…," sTy/OitA≥iW" ) a;idTyo devt; )
g;y]I zNd"
mihÿ ]Iô,;mvoÿåStu ¥u=û ' …mô]Sy;ÿyMRÖ ," ) durû ;ô/W|Ö v®¡,Sy 1
nÖih teW;ÿmmÖ ; côn n;?vÿsu v;rù,We ÿu ) Èxeÿ ·rôpru `ù x'sÿ " 2
ySmwÿ pu]û ;soô aidÿt"Öe p[ jIôvseô mTy;ÿy‹ ) JyoitôyCR zôNTyjÿßm( 3

˝186ã W@xITyuˇrxttm' sUˇ_m(


˝1-3ã tOcSy;Sy sUˇ_Sy v;t;yn ¨l AiW" ) v;yudvRe t; ) g;y]I zNd"
v;tÖ a; v;ÿtu .eWjÖ ' x'.ô u mÿyoô.u noÿ ˙ûde ) p[ ,ô a;yUiÿ\ W t;·rWt( 1
¨Öt v;ÿt ipôt;…sÿ n ¨Öt .[;toôt nÖ" s%;ÿ ) s noÿ jIôv;tÿve ’…/ 2
ydÖdo v;ÿt te gOhû 3Öe ûÿ åmOtSÿ y inô…/ihôtR " ) ttoÿ no deih jIôvseÿ 3
˝187ã s¢;xITyuˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-5ã pçcRSy;Sy sUˇ_Sy;¶eyo vTs AiW" ) a…¶devR t; ) g;y]I zNd"
791
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
[Rik Veda] m<@l 10 VEDIC LITERATURE COLLECTION

p[;¶yeÖ v;cÿmIry vOW.Ö ;yÿ ≤=tIôn;m( ) s nÿ" pWÖdR itô i√Wÿ" 1


y" prÿSy;" pr;ôvtÿ‡‚Stôro /Nv;ÿitôrocÿte ) s nÿ" pWÖdR itô i√Wÿ" 2
yo r=;'…ÿ s inôjvU iRÿ tô vOW;ÿ xë£
è ,É ÿ xoô…cW;ÿ ) s nÿ" pWÖdR itô i√Wÿ" 3
yo ivê;ô…. …vôpXyÿitô .uvnÿ ;ô s' cô pXyÿit ) s nÿ" pWÖdR itô i√Wÿ" 4
yo aôSy p;ôre rjÿs" xë£ è o aô…¶rj;ÿyt ) s nÿ" pWÖdR itô i√Wÿ" 5
˝188ã a∑;xITyuˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-3ã tOcSy;Sy sUˇ_Sy;¶ey" Xyen AiW" ) j;tved; a…¶devR t; )
g;y]I zNd"
p[ nUnû ' j;ôtvedÿ sô‡mê'ÿ ihnot v;ô…jnÿm( ) îûd' noÿ bÖihRr;ôsdeÿ 1
aôSy p[ j;ôtvedÿ soô ivp[v¡ IrSy mIô¿¸Wÿ" ) mÖhI…mÿy…mR su∑ièë tm( 2
y; ®coÿ j;ôtvedÿ so dev]Ö ; hÿVyôv;hÿnI" ) t;….ÿnoR yÖD…mÿNvtu 3

˝189ã EkonnvTyuˇrxttm' sUˇ_m(


˝1-3ã tOcSy;Sy sUˇ_Sy s;pRr;DI AiWk; ) a;Tm; sUyoR v; devt; )
g;y]I zNd"
a;y' g*" pO‚Xnÿr£mIô‡dsÿdNm;ôtr'ÿ purû " ) ipôtr'ÿ c p[yÖ NTs(v"ÿ 1
aôNtíÿrit rocôn; åSy p[;,ô ;dÿp;nÖtI ) Vyÿ:yNmihôWo idvÿm( 2
i]'x
ô ı;mÖ iv r;ÿjitô v;k™ pÿt©Ö ;yÿ /Iyte ) p[itô vStoôrhÖ ¥u….ÿ" 3

˝190ã nvTyuˇrxttm' sUˇ_m(


˝1-3ã tOcSy;Sy sUˇ_Sy m;/uCzNdsoå`mWR, AiW" ) .;vvOˇ' devt; )
anu∑pu ( zNd"
Aôt' cÿ sôTy' c;ô.Iÿı;ôt( tpÖsoå?yÿj;yt ) ttoô r;}yÿj;ytÖ ttÿ" smu{û o
aÿ,vRô " 1
sôm{ûu ;dÿ,vRô ;d…/ÿ s'vTsôro aÿj;yt ) aôhoôr;ô];…,ÿ …vôd/ô‡i√êÿSy …mWÖto
vÖxI 2
sUyû ;ôc‹ Nô {ôms*ÿ /;ôt; yÿq;pUvû mR k
ÿ Lpyt( ) idv'ÿ c pO…qôvI' c;ôNt·rÿ=mô qoô
792
MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION Ak™ ved [Rik Veda]

Svÿ" 3
˝191ã EknvTyuˇrxttm' sUˇ_m(
˝1-4ã ctuAc≥ Sy;Sy sUˇ_Sy;i©rs" s'vnn AiW" ) ˝1ã p[qmcoRå…¶"á
˝2-4ã i√tIy;idtOcSy c sHD;n' devte ) ˝1-2á 4ã
p[qm;i√tIy;ctuqIRn;mOc;mnu∑pu á( ˝3ã tOtIy;y;í i]∑up( zNdsI
s's…ô m¥uvÿ se vOW‡Ö •¶eÖ ivê;ÿNyôyR a; )
îû¬Spôde s…mÿ?yseô s noô vsUNû y; .ÿr 1
s' gÿCz?v'ô s' vÿd?v'ô s' voô mn;'…ÿ s j;nt;m( )
devÖ ; .;ôg' yq;ô pUvRÿe s'j;n;ôn; ¨Öp;sÿte 2
sôm;ôno mN]ô" s…mÿit" sm;ônI sÿm;ôn' mnÿ" sôh …côˇmeWÿ ;m( )
sôm;ôn' mN]ÿm…Ö . mÿN]ye v" sm;ônne ÿ vo hÖivW;ÿ juho…m 3
sôm;ônI vÖ a;kÀi¡ t" sm;ôn; ˙dÿy;in v" )
sôm;ônmÿStu voô mnoô yq;ÿ vÖ" sushô ;sÿit 4
îit dxm' m<@l' sm;¢m(
ÅGveds'iht; sm;¢;
mN]sƒ‰;
nvmm<@lSy;NtpyRNt' 8792
dxmm<@lSy 1754
v;l≤%Lysiht" svRyog" 10552
v;l≤%LymN];" 80
v;l≤%Lyriht" svRyog" 10472

793

Centres d'intérêt liés