Vous êtes sur la page 1sur 19

MINGG

U/
TARIKH

OBJEKTIF

AKTIVITI

RANCANGAN PEMBELAJARAN TAHUNAN [2016] SAINS TINGKATAN 2


PANDUAN
HASIL PEMBELAJARAN
PERKEMBANGAN
PEMBELAJARAN MURID
BAB 1 DUNIA MELALUI DERIA KITA

1
4-8 JAN

1.1
Memahami
organ deria
dan
fungsinya.

Menjalankan aktiviti untuk


menghubungkait lima deria, organ
deria dan rangsangan.
(Eksperimen Inkuiri)
Membincangkan apa yang berlaku
dalam badan kita apabila
rangsangan dikesan.

1.2
Memahami
deria
sentuhan.

Menjalankan aktiviti untuk


mengkaji yang berikut:
a)struktur kulit manusia yang
terlibat dalam pengesanan
rangsangan.
b) kepekaan kulit pada bahagian
badan yang berlainan terhadap
rangsangan. (Eksperimen Inkuiri)
Membincangkan kepekaan kulit
berhubung situasi berikut:
a) menerima suntikan.
b) menggunakan Braille.

2
11-15
JAN

3
18-22
JAN

Mengenal pasti dan mengaitkan


organ deria dengan rangsangannya.
Menyatakan laluan daripada
rangsangan kepada gerak balas:
Rangsangan Organ deria Saraf
Otak
Saraf Gerak balas.

Mengenal pasti struktur kulit


manusia yang terlibat dalam
pengesanan rangsangan.
Menyatakan fungsi reseptor yang
berbeza-beza tekanan, haba, sakit.
Membuat kesimpulan tentang
kepekaan kulit pada bahagian badan
yang berlainan terhadap
rangsangan.

1.3
Memahami
deria bau.

Membincangkan struktur hidung

dan kedudukan sel-sel deria bau

menggunakan model, carta, perisian


komputer dan bahan bantu
mengajar yang lain.

Mengenal pasti struktur hidung.


Mengenal pasti kedudukan sel deria
bau dalam pengesanan bau.

1.4
Memahami
deria rasa.

Menjalankan aktiviti untuk


mengesan kawasan berbeza pada
lidah yang bergerak balas terhadap
rasa yang berbeza (Eksperimen
Inkuiri)
Menjalankan aktiviti untuk
menghubungkaitkan deria rasa

Mengenal pasti kawasan berbeza


pada lidah yang bergerak balas
terhadap rangsangan yang berbeza.
Menghubungkaitkan deria rasa
dengan deria bau.

Band 4
Menggunakan
pengetahuan saintifik dan
kemahiran saintifik untuk
mengkaji hubungan
antara organ deria dan
rangsangan dengan
bimbingan

RANCANGAN PEMBELAJARAN TAHUNAN [2016] SAINS TINGKATAN 2


dengan deria bau. (Eksperimen
Inkuiri)

1.5
Memahami
deria
pendengaran.

4
25- 29
JAN

5
1-5 FEB

1.6
Memahami
deria
penglihatan

1.7
Memahami
cahaya dan
penglihatan.

Memerhati dan mengenal pasti


struktur telinga manusia.
Menonton simulasi computer
Membincangkan fungsi setiap
bahagian pada struktur telinga
manusia dan mekanisme
pendengaran.

Memeriksa mata lembu atau model


mata manusia.
Mengumpul maklumat tentang
struktur dan fungsi setiap bahagian
mata.
Membincangkan bagaimana kita
melihat.

Menjalankan aktiviti untuk


mengkaji:
a) pantulan cahaya.
b) pembiasan cahaya di antara dua
medium yang berbeza ketumpatan.
(Eksperimen Inkuiri)
Mengumpul maklumat tentang jenis
kecacatan penglihatan dan
sumbangan/penggunaan teknologi
untuk membetulkannya.
Menjalankan aktiviti untuk
menunjukkan rabun jauh dan rabun
dekat serta cara
membetulkanannya.
Membincangkan maksud
astigmatisme dan cara
membetulkannya.
Menjalankan aktiviti untuk

Mengenal pasti struktur telinga


manusia.
Menerangkan fungsi bahagian
berbeza pada telinga manusia.
Memerihalkan bagaimana kita
mendengar.

Band 2
Menerangkan mekanisme
pendengaran,

Mengenal pasti struktur mata


manusia.
Menerangkan fungsi bahagian yang
berbeza pada mata.
Memerihalkan bagaimana kita
melihat.
Memerihalkan sifat-sifat cahaya
(iaitu: pantulan dan pembiasan).
Menyatakan pelbagai jenis
kecacatan penglihatan.
Menerangkan cara pembetulan
kecacatan penglihatan.
Menyatakan dan memberi contoh
had deria penglihatan.
Mengaitkan penglihatan
stereoskopik dan monocular dengan
kemandirian haiwan.
Mengenal pasti alat-alat yang
sesuai untuk mengatasi had deria
penglihatan.

Band 1
Menyatakan pelbagai
jenis kecacatan
penglihatan dan
pendengaran dengan
betul
Band 2
Menerangkan mekanisme
penglihatan, kemandirian
haiwan dengan
penglihatan stereoskopik
dan monokular, ilusi
optik, titik buta
Band 4
Menggunakan
pengetahuan saintifik dan
kemahiran saintifik untuk
mengkaji sifat-sifat

RANCANGAN PEMBELAJARAN TAHUNAN [2016] SAINS TINGKATAN 2


mengkaji:
cahaya melalui medium
a) ilusi optik.
yang berbeza, jenis
b) titik buta. (Eksperimen Inkuiri)
kecacatan mata dan
Membincangkan hubungan antara
pembetulan dengan
bimbingan
penglihatan stereoskopik dan
monokular dengan kemandirian
haiwan.
Mengumpul maklumat tentang alat
untuk mengatasi had deria
penglihatan.

1.8
Memahami
bunyi dan
pendengaran

6
15-19
FEB

7
22- 26
FEB

1.9
Memahami
rangsangan
dan gerak
balas
tumbuhan

CUTI TAHUN BARU CINA


Menjalankan aktiviti untuk
mengkaji:
a) penghasilan bunyi.
b) keperluan medium untuk
pemindahan bunyi.
c) pantulan dan penyerapan bunyi.
(Eksperimen Inkuiri)
Mengumpulkan maklumat tentang:
a) kecacatan pendengaran
b) cara pembetulan kecacatan
pendengaran.
Membincangkan had pendengaran
dan cara meningkatkan keupayaan
pendengaran.
Menjalankan aktiviti untuk
mengkaji pendengaran stereofonik
yang diperlukan bagi menentukan
arah bunyi. (Eksperimen Inkuiri)
Menjalankan eksperimen untuk
mengkaji dan mengenal pasti:
a) rangsangan-rangsangan yang
dikesan oleh tumbuhan.
b) bahagian-bahagian tumbuhan
yang peka terhadap rangsangan
yang tertentu. (Eksperimen Tak
Terbimbing)
Membincangkan bagaimana gerak

[ 6 14 FEBRUARI 2016 ]
Memerihalkan sifat bunyi
Menerangkan pantulan dan
penyerapan bunyi
Menerangkan kecacatan
pendengaran
Menerangkan cara pembetulan
kecacatan pendengaran
Menyatakan had pendengaran
Menyatakan alat yang digunakan
untuk mengatasi had pendengaran
Menerangkan pendengaran
stereofonik

Menyatakan rangsangan yang


menyebabkan gerak balas
tumbuhan.
Mengenal pasti bahagian tumbuhan
yang peka terhadap rangsangan
tertentu.
Menghubungkait gerak balas
tumbuhan dengan kemandiriannya.

Band 4
Menggunakan
pengetahuan saintifik dan
kemahiran saintifik untuk
mengkaji sifat bunyi
dengan bimbingan

Band 5
Mengamal dan menilai
maklumat saintifik untuk
menyiasat gerak balas
tumbuhan terhadap
rangsangan
menggunakan prosedur
yang betul dan
bersistematik

RANCANGAN PEMBELAJARAN TAHUNAN [2016] SAINS TINGKATAN 2


balas terhadap ransangan penting
untuk kemandirian tumbuhan.
8
01-4
MAC
9
7- 11
MAC

UJIAN SELARAS 1
Post-Mortem dan Analisis Item
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA [ 12 20 MAC 2016 ]

BAB 2 : NUTRISI
2.1
Menganalisa
kelas-kelas
makanan.
10
21-25
MAC

11
28 MAC 1 APRIL

2.2
Menganalisa
kelas-kelas
makanan

Membincangkan kelas makanan


iaitu karbohidrat, protein, lemak,
vitamin, mineral, pelawas dan air
serta menyatakan fungsinya.
Menjalankan aktiviti untuk
menguji kanji (larutan iodin),
glukosa (larutan Benedict), protein
(bahan uji Millon) dan lemak (ujian
alkohol-emulsi). (Eksperimen
Inkuiri)

Membincangkan:

a) apa maksud diet seimbang.

b) faktor yang menentukan gizi


seimbang seseorang: umur, saiz,
jantina, pekerjaan, iklim, keadaan
kesihatan.
4

Menerangkan melalui contoh kelas


makanan.
Menyatakan fungsi setiap kelas
makanan.
Menguji kanji, glukosa, protein dan
lemak.

Menyatakan maksud gizi seimbang.


Menyatakan faktor yang mesti
dipertimbangkan apabila merancang
gizi seimbang.
Menerangkan bagaimana
factor

Band2
Menerangkan fungsi
kelas makanan dengan
jelas
Band 4
Menggunakan
pengetahuan saintifik
dan kemahiran saintifik
untuk mengkaji
kehadiran kanji, glukosa,
protein dan lemak dalam
makanan mengikut
prosedur yang betul
dengan bimbingan

2.3
Memahami
sistem
pencernaan
manusia.

12
48
APRIL
2.4
Memahami
proses
penyerapan
makanan
tercerna.
13
11 14
APRIL

2.5
Memahami
penyerapan
semula air
dan
penyahtinjaan
2.6
Mempraktikka

RANCANGAN PEMBELAJARAN TAHUNAN [2016] SAINS TINGKATAN 2


Mengumpul pembungkus makanan
berkenaan memberi kesan kepada
gizi seimbang.
yang menunjukkan nilai kalori
makanan dan membuat senarai Menyatakan kuantiti tenaga dalam
untuk menunjukkan nilai kalori bagi
setiap gram karbohidrat,protein dan
setiap jenis makanan.
lemak.
Membincangkan untuk menganggar Menganggar kalori makanan yang
nilai kalori makanan dalam satu
diambil dalam setiap hidangan.
hidangan.
Merancang satu gizi seimbang.
Merancang gizi seimbang untuk
satu hari (sarapan, makan tengahari
dan makan malam).
Membincangkan pencernaan
Band 3
Menerangkan maksud pencernaan.
Mengaplikasikan
sebagai penguraian molekul
Mengenal pasti bahagian sistem
pengetahuan saintifik
makanan yang besar kepada
pencernaan.
mengenai sistem
molekul yang lebih kecil yang boleh Memerihalkan aliran makanan
pencernaan, kepentingan
larut dan sedia diserapoleh badan.
melalui salur pencernaan.
penyerapan semula air,
Mengenal pasti bahagian sistem
Menyatakan fungsi organ dalam
dan amalan pemakanan
pencernaan dan aliran makanan
sistem pencernaan.
secara meluas
melalui salur pencernaan dengan
Memerihalkan proses pencernaan
menggunakan model/ carta/CD ROM
dalam salur pencernaan.
Menyenaraikan hasil pencernaan
karbohidrat, protein dan lemak.
Membincangkan proses penyerapan Menerangkan proses penyerapan
Band 5
Mengamal dan menilai
hasil pencernaan dalam usus kecil.
hasil pencernaan.
maklumat saintifik untuk
Menjalankan eksperimen untuk
Membuat inferens tentang
menyiasat penyerapan
menunjukkan penyerapan glukosa
penyerapan glukosa melalui tiub
glukosa melalui tiub
melalui tiub Visking. (Eksperimen
Visking.
Visking menggunakan
Terbimbing)
prosedur yang betul dan
bersistematik
Membincangkan penyerapan
Menyatakan bagaimana air diserap
semula air oleh usus besar dan
semula dalam usus besar.
proses penyahtinjaan.
Menerangkan penyahtinjaan.
Membincangkan kepentingan
Mengaitkan masalah penyahtinjaan
amalan pemakanan yang baik untuk
dengan amalan pemakanan.
mengelakkan sembelit.
Merancang
dan
melaksanakan
amalan pemakanan yang sihat.
5

Mewajarkan

kepentingan

makan

Band 6
Mensintesis

maklumat

n
amalan
pemakanan
yang sihat.

RANCANGAN PEMBELAJARAN TAHUNAN [2016] SAINS TINGKATAN 2


Membincangkan topik berikut:
makanan berkhasiat.
dalam
bentuk
persembahan
mengenai
a) mempraktikkan amalan pemakanan Mempraktikkan amalan pemakanan
menu
gizi
seimbang
sihat (contoh: makan makanan
yang betul.
seimbang dan secara sederhana).
Mewajarkan pengagihan makanan secara kreatif, inovatif
b) pengagihan makanan kepada yang
kepada
yang
kurang
bernasib dan lengkap
kurang
baik/memerlukan.
bernasib baik/memerlukan.
Mengaitkan adab makan yang
c) membudayakan adab makan yang
menepati
sensitiviti
dan
menepati sensitiviti dan kepercayaan
kepercayaan agama.
agama
BAB 3 : BIODIVERSITI

14
18 -22
APRIL

15
25 29
APRIL

3.1
Memahami
kepelbagaian
organism
hidup dan
pengelasanny
a

Membincangkan kepelbagaian ciri


umum organisma hidup
Mengumpul
dan
mengelaskan
pelbagai tumbuhan dan haiwan
berdasarkan ciri sepunya.

Menerangkan
kepelbagaian
organisma hidup dalam satu habitat.
Mengelaskan kepelbagaian haiwan
berdasarkan ciri sepunya.
Mengelaskan
kepelbagaian
tumbuhan berdasarkan ciri sepunya.
Menerangkan
kepentingan
kepelbagaian kepada persekitaran.

4.1
Menganalisa
Saling
bersandaran
antara
organisma
hidup

Menjalankan kajian lapangan


untuk mengkaji spesis, habitat,
populasi, komuniti dalam suatu
ekosistem.
Menjalankan
perbincangan
tentang saling bersandaran antara
organisma hidup dan persekitaran
untuk mewujudkan ekosistem yang
seimbang.

Menyatakan
maksud
spesis,
populasi dan komuniti.
Menyatakan maksud habitat dan
ekosistem.
Mengenal pasti pelbagai habitat
dalam satu ekosistem.
Menerangkan melalui contoh saling
bersandaran organism hidup dan
persekitaran untuk
mewujudkan
ekosistem yang seimbang.

Band 1
Menyatakan
contoh
pelbagai
komponen
dalam
biodiversiti
dengan betul
Band 3
Mengaplikasikan

pengetahuan
saintifik
mengenai
pengelasan
kepelbagaian tumbuhan
dan
haiwan
serta
kepentingannya kepada
persekitaran
secara
meluas
BAB 4 : SALING BERSANDARAN ANTARA ORGANISMA HIDUP DAN PERSEKITARAN

Band 2
Menerangkan
maksud
spesies,
komuniti,
populasi,
habitat,
ekosistem,
pengeluar,
pengguna, dan pengurai
dengan jelas
Band 4
Menggunakan
pengetahuan
saintifik
dan kemahiran saintifik
untuk mengkaji spesies,

RANCANGAN PEMBELAJARAN TAHUNAN [2016] SAINS TINGKATAN 2


habitat,
populasi,
komuniti dengan saling
bersandaran
antara
organism
hidup
dan
persekitaran
dalam
mewujudan
ekosistem
yang seimbang mengikut
prosedur
yang
betul
dengan bimbingan
4.2
Menilai
interaksi
antara
organisma
hidup.

16
2 6 MEI

4.3
Mensintesis
siratan
makanan.

Mengumpul dan mentafsir data


tentang
jenis
interaksi
antara
organisma hidup seperti berikut:
a) mangsa-pemangsa.
b)
simbiosis:
komensalisme,
mutualisme, parasitisme (contoh:
ikan remora dan jerung, alga dan
kulat, cacing pita dan manusia).
c)persaingan.
Menjalankan
satu
aktiviti
untuk
menunjukkan
kepentingan
interaksi
antara
organisma dan persekitaran.

Mengumpul dan mentafsir data


tentang
pengeluar,
pengguna,
pengurai dan piramid nombor.
Membina siratan makanan daripada
beberapa rantai makanan dan
mengenal
pasti
pengeluar,
pengguna dan pengurai.
Membincangkan
aliran
tenaga
dalam siratan makanan yang dibina.
Mengendalikan
satu
permainan
untuk
menunjukkan
kesan
penambahan atau pengurangan
bilangan organisma dalam piramid
nombor.
Membincangkan akibat sekiranya
satu komponen organisma hidup

Menyenaraikan jenis interaksi antara


organisma hidup.
Menerangkan
dengan
contoh
interaksi antara organism hidup.
Mewajarkan kepentingan interaksi
antara
organisma
hidup
dan
persekitaran.
Menerangkan
melalui
contoh
kebaikan dan keburukan kawalan
biologi dalam mengawal bilangan
musuh
tanaman
di
kawasan
tertentu.
Menerangkan maksud pengeluar,
pengguna dan pengurai.
Menggabungkan beberapa rantai
makanan untuk membina siratan
makanan.
Mengenal
pasti
pengeluar,
pengguna dan pengurai dalam
siratan makanan.
Membina piramid nombor daripada
rantai makanan.
Mengaitkan siratan makanan dan
piramid nompor dengan aliran
tenaga.
Meramal akibat sekiranya satu
komponen organisma hidup dalam
satu ekosistem tiada.

Band 3
Mengaplikasikan
pengetahuan
saintifik
mengenai jenis interaksi
antara organisma hidup,
rantai makanan, siratan
makanan dan piramid
nombor secara meluas

RANCANGAN PEMBELAJARAN TAHUNAN [2016] SAINS TINGKATAN 2


dalam satu ekosistem tiada.
4.4
Menganalisa
fotosintesis
17
9 -12
MEI

18
16 20
MEI
19
23 27
MEI

Menjalankan perbincangan tentang


fotosintesis.
Menjalankan
eksperimen
menentukan faktor yang diperlukan
untuk fotosintesis (contoh: karbon
dioksida, air, cahaya dan klorofil).
(Eksperimen Tak Terbimbing)
Membincangkan
kepentingan
fotosintesis dalam mengekalkan
ekosistem yang seimbang.
Membincangkan kitar karbon dan
kitar oksigen.

Menyatakan maksud fotosintesis.


Menyatakan faktor yang diperlukan
untuk fotosintesis.
Menyatakan hasil fotosintesis.
Mengawal pembolehubah yang
diperlukan untuk fotosintesis.
Menerangkan peranan fotosintesis
dalam mengekalkan ekosistem yang
seimbang.

Band 5
Mengamal dan menilai
maklumat saintifik untuk
menyiasat faktorfaktornya yang
mempengaruhi proses
fotosintesis mengikut
prosedur yang betul dan
bersistematik

PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN [ 17 27 MEI 2016 ]

CUTI PERTENGAHAN TAHUN [ 28 MEI 12 JUN 2016 ]

20
13 17
JUN

4.5
Menilai
kepentingan
pemuliharaan
dan
pemeliharaan
organisma
hidup.

Mengumpul dan mentafsir data


tentang memulihara dan
memelihara organisma hidup.
Menjalankan kajian lapangan di
hutan simpan semulajadi
(tanahlembap, hutan tanah tinggi
atau hutan hujan tropika) atau
santuari haiwan untuk mengkaji
pemuliharaan dan pemeliharaan
organisma hidup.

Menerangkan maksud pemuliharaan


dan pemeliharaan organisma hidup.
Menerangkan langkah yang diambil
untuk memelihara dan memulihara
organisma hidup.
Mewajarkan kepentingan
pemuliharaan dan pemeliharaan
organisma hidup.
Menyokong aktiviti yang dianjurkan
oleh pelbagai pihak memelihara dan

Band 2
Menerangkan langkahlangkah pemuliharaan
dan pemeliharaan
dengan jelas

RANCANGAN PEMBELAJARAN TAHUNAN [2016] SAINS TINGKATAN 2


Menjalankan perbincangan
memulihara organisma hidup.
tentang bagaimana kemajuan
dalam sains dan teknologi
membantu pemuliharaan dan
pemeliharaan organisma hidup.
Menjalankan satu kempen yang
menekankan kepentingan
pemuliharaan dan pemeliharaan
organisma hidup / menjalankan
main peranan yang melibatkan
pihak yang berkenaan dalam
penyelesaian masalah yang
berhubungkait dengan
pemuliharaan dan pemeliharaan
organisma hidup.
4.6
Menilai
peranan
manusia
dalam
mengekalkan
keseimbanga
n
semulajadi.

Menjalankan sesi sumbangsaran


untuk membincangkan isu
persekitaran yang memberi kesan
kepada keseimbangan semulajadi
dan cara menyelesaikannya.
Menjalankan perbincangan untuk
mewajarkan bahawa manusia
memerlukan ekosistem yang stabil
dan produktif untuk memastikan
kehidupan yang harmoni

Menerangkan kesan aktiviti manusia


terhadap keseimbangan semulajadi.
Memerihalkan cara manusia
menyelesaikan masalah yang
berhubungkait dengan persekitaran.
mewajarkan bahawa manusia
memerlukan ekosistem yang stabil,
produktif dan seimbang

Band 6 Mensintesis
maklumat dalam bentuk
persembahan mengenai
kepentingan interaksi
antara organisma hidup
dan persekitaran,
kebaikan dan keburukan
kawalan biologi dalam
pertanian serta
kepentingan proses
fotosintesis dalam
mengekalkan ekosistem
seimbang secara kreatif,
inovatif dan lengkap

BAB 5 : AIR DAN LARUTAN


21
20 - 24
JUN

5.1
Menganalisa
ciri fizikal air.

Menjalankan aktiviti untuk


menentukan yang berikut:
takat beku air,

Menyatakan maksud takat beku air.


Menyatakan maksud takat didih air.

Band 1
Menyatakan ciri-ciri fizikal
air dengan betul

5.2
Menganalisa
komposisi air.

5.3
Menganalisa
proses
penyejatan
air.

22
27 JUN
1 JULAI

23
11 15

5.4
Menganalisa

RANCANGAN PEMBELAJARAN TAHUNAN [2016] SAINS TINGKATAN 2


takat didih air.
Band 4
Memerihalkan ciri fizikal air.
Menjalankan aktiviti untuk
Menggunakan
Menerangkan melalui contoh
pengetahuan saintifik dan
memerhatikan kesan bendasing ke
kesan bendasing ke atas ciri fizikal
kemahiran saintifik untuk
atas ciri fizikal air. (Eksperimen
air.
mengkaji takat beku dan
Inkuiri)
takat didih air serta kesan
bendasing ke atas ciri
fizikal air, mengikut
prosedur yang betul
dengan bimbingan
Menjalankan elektrolisis untuk
Band 4
Menentukan komposisi air.
Menggunakan
menentukan nisbah hydrogen
Menguji kehadiran hidrogen dan
pengetahuan saintifik dan
kepada oksigen dalam satu molekul
oksigen.
kemahiran saintifik untuk
air. (Eksperimen Inkuiri)
mengkaji komposisi air
melalui elektrolisis
mengikut prosedur yang
betul dengan bimbingan
Menjalankan eksperimen untuk
Band 5
Menerangkan maksud penyejatan.
Mengamal dan menilai
mengkaji faktor mempengaruhi
Menerangkan melalui contoh faktor
maklumat saintifik untuk
penyejatan air iaitu kelembapan,
yang mempengaruhi kadar
menyiasat proses
suhu persekitaran, luas permukaan
penyejatan air dengan
penyejatan dan
dan pergerakan udara.( Eksperimen
merujuk Teori Kinetik.
keterlarutan zat terlarut
Terbimbing)
Membanding dan membezakan
mengikut prosedur yang
Membincangkan faktor yang
antara penyejatan dengan
betul dan bersistematik
mempengaruhi kadar penyejatan
pendidihan.
dan kaitannya dengan Teori Kinetik. Memerihalkan aplikasi penyejatan
Membincangkan persamaan dan
air dalam kehidupan harian.
perbezaan antara penyejatan
dengan pendidihan.
Mengumpul maklumat tentang
proses penyejatan dan aplikasinya
dalam kehidupan harian iaitu
mengeringkan pakaian, pengawetan
hasil pertanian dan pemprosesan
makanan.
CUTI HARI RAYA ADIDILFITRI [ 2 10 JULAI 2016 ]
Membincangkan perbezaan
Band 2
Menerangkan maksud zat terlarut,
Menerangkan
antara zat terlarut, pelarut dan
pelarut dan larutan.
10

larutan dan
kelarutan.

JULAI

24
18 -22
JULAI

5.5
Menganalisa
asid dan
alkali.

RANCANGAN PEMBELAJARAN TAHUNAN [2016] SAINS TINGKATAN 2


larutan.
kepentingan air sebagai
Membanding dan membezakan
Menjalankan aktiviti untuk
pelarut universal dan
antara larutan cair, larutan pekat
kegunaan pelarut organik
menyediakan larutan cair, larutan
dan larutan tepu.
dalam kehidupan dengan
pekat dan larutan tepu.
Menerangkan maksud bahan
jelas.
(Eksperimen Inkuiri)
terampai.
Band 4
Membincangkan persamaan dan
Menerangkan maksud keterlarutan.
Menggunakan
perbezaan antara larutan cair,
menerangkan faktor yang
pengetahuan saintifik dan
larutan pekat dan larutan tepu.
mempengaruhi
kemahiran saintifik untuk
(peta buih berganda)
kelarutan zat terlarut di dalam air
mengkaji perbezaan
Menjalankan aktiviti untuk
menerangkan kepentingan air
antara larutan cair, pekat,
menunjukkan perbezaan antara
sebagai pelarut
tepu, dan bahan terampai
larutan dengan bahan terampai.
universal dalam kehidupan
mengikut prosedur yang
( Eksperimen Terbimbing)
memberi contoh kegunaan pelarut
betul dengan bimbingan
organik di
dalam kehidupan harian
Menjalankan aktiviti untuk
mengkaji:
sifat asid dari aspek nilai pH, rasa,
sifat
mengkakis, kesan ke atas kertas
litmus
tindakan terhadap logam seperti
magnesium dan zink.
sifat alkali dari aspek nilai pH, rasa,
mengkakis, kesan ke atas kertas
litmus. (Eksperimen Inkuiri)
Menjalankan perbincangan untuk
mendefinisi secara operasi asid
dan alkali.
Menjalalankan aktiviti untuk
menentukan bahan berasid dan
bahan beralkali dalam kehidupan
harian. (Eksperimen Inkuiri)
Mengumpul maklumat tentang
kegunaan asid dan alkali dalam
kehidupan harian seperti bidang
pertanian dan industri.
Menjalankan aktiviti untuk

11

Mengenal pasti sifat asid.


Mengenal pasti sifat alkali.
Menyatakan asid dan alkali hanya
menunjukkan sifatnya dengan
kehadiran air.
Menerangkan melalui contoh
definisi asid dan alkali.
Mengenal pasti bahan berasid dan
beralkali dalam kehidupan harian.
Menyatakan kegunaan asid dan
alkali dalam kehidupan harian.
Menerangkan maksud peneutralan.
Menulis persamaan perkataan untuk
memerihalkan proses peneutralan.
Menerangkan melalui contoh
kegunaan peneutralan dalam
kehidupan harian.

Band 4
Menggunakan
pengetahuan saintifik dan
kemahiran saintifik untuk
mengkaji bahan berasid
dan beralkali mengikut
prosedur yang betul
dengan bimbingan

RANCANGAN PEMBELAJARAN TAHUNAN [2016] SAINS TINGKATAN 2


menentukan peneutralan dengan
menggunakan asid hidroklorik dan
natrium hidroksida pada kepekatan
yang sama. (Eksperimen Inkuiri)
Membincangkan aplikasi
peneutralan dalam kehidupan
harian .
25
25 29
JULAI

PENTAKSIRAN SELARAS 3 [ 25 27 JULAI 2016 ]


5.6
Menganalisa
kaedah
pembersihan
air.

26
15
OGOS
5.7
Menganalisa
sistem
bekalan
air.

27
8 12
OGOS

5.8
Memahami
pemeliharaan
kualiti air.

Membuat lawatan ke loji


pembersihan air.
Sumbangsaran tentang yang
berikut:
sumber air semula jadi.
sebab pembersihan air.
Membincangkan pelbagai jenis
kaedah pembersihan air seperti
penurasan,
pendidihan,pengklorinan dan
penyulingan.

Melawat ke loji pemprosesan


airuntuk mengkaji sistem bekalan
air dan peringkat yang terlibat
dalam pembersihan air.
Membincangkan cara menjimatkan
air.
Membuat projek untuk mengkaji
jumlah purata kegunaan air di
rumah.

Mengumpul dan mentafsir data


tentang bahan cemar yang
merangkumi:
bahan buangan industri seperti
bahan kimia dan sisa radioaktif.

12

Menyenaraikan sumber air semula


jadi.
Menyatakan sebab pembersihan air.
Memerihalkan pelbagai jenis kaedah
pembersihan air.
Membandingkan kelebihan dan
kekurangan pelbagai kaedah
pembersihan air.

Band 3
Mengaplikasikan
pengetahuan saintifik
mengenai kaedah
pembersihan dan sistem
bekalan air secara meluas

Memerihalkan bagaimana sistem


bekalan air berfungsi.
Menerangkan cara untuk
menjimatkan air.

Memberi contoh bahan cemar air.


Menerangkan kesan pencemaran air
ke atas benda hidup.
Menerangkan cara mengawal
pencemaran air.

Band 6
Mensintesis maklumat
dalam bentuk
persembahan mengenai
pencemaran alam sekitar

RANCANGAN PEMBELAJARAN TAHUNAN [2016] SAINS TINGKATAN 2


secara kreatif, inovatif
bahan buangan domestik seperti
Menerangkan cara memelihara air
dan lengkap
sampah sarap dan kumbahan.
dan kualitinya
bahan kimia daripada aktiviti
pertanian seperti baja dan racun
haiwan perosak.
pengelodakan yang berpunca
daripada pembinaan dan
penebangan hutan.
Tumpahan daripada kapal
minyak.
Mengendalikan perbincangan
tentang kesan pencemaran air ke
atas benda hidup.
Menjana idea tentang cara
mengawal pencemaran air.
Membincangkan cara memulihara
dan memelihara air dan kualitinya.
Menjalankan kempen Cintai Sungai
Kita.

BAB 6 :TEKANAN UDARA


6.1
Memahami
tekanan
udara.

Menjalankan aktiviti untuk


membincangkan teori kinetik gas.
(Eksperimen Inkuiri)
Menjalankan aktiviti untuk
menunjukkan udara mengenakan
tekanan. (Eksperimen Inkuiri)
Menjalankan aktiviti untuk
menunjukkan faktor yang
mempengaruhi tekanan udara iaitu
isipadu dan suhu. (Eksperimen
Inkuiri)

6.2
Mengaplikasi
prinsip
tekanan

Mengumpul dan mentafsir data


pada alatan yang menggunakan
prinsip tekanan udara.
Mengumpul maklumat dan
membincangkan aplikasi tekanan

28
16 19
OGOS

29
22 26
OGOS

13

Menerangkan kewujudan tekanan


udara dengan merujuk kepada Teori
Kinetik.
Menerangkan faktor yang
mempengaruhi tekanan udara

Menerangkan dengan contoh alatan


yang menggunakan prinsip tekanan
udara.
Menjana idea untuk menyelesaikan

Band 4
Menggunakan
pengetahuan saintifik dan
kemahiran saintifik untuk
mengkaji pergerakan

udara dalam
kehidupan
harian.

6.3
Memahami
tekanan
udara.

RANCANGAN PEMBELAJARAN TAHUNAN [2016] SAINS TINGKATAN 2


udara dalam picagari, sifon, pam
masalah dengan menggunakan
zarah udara dan
penyembur dan penyedut minuman.
prinsip tekanan udara.
kaitannya dengan
Membincangkan cara menggunakan Menghubungkaitkan langkah
tekanan serta aplikasi
dalam kehidupan harian
prinsip tekanan udara untuk
keselamatan yang perlu diambil
menyelesaikan masalah harian
apabila menggunakan gas di bawah mengikut prosedur yang
betul dengan bimbingan
seperti sinki tersumbat dan
tekanan tinggi.
menuang susu pekat daripada tin.
Mengumpul maklumat bagaimana
tangki gas di bawah tekanan tinggi
berfungsi.
Membincangkan langkah
keselamatan yang perlu diambil
apabila menggunakan gas di bawah
tekanan tinggi.
Menjalankan aktiviti untuk
membincangkan teori kinetik gas.
Menjalankan aktiviti untuk
menunjukkan udara mengenakan
tekanan.
Menjalankan aktiviti untuk
menunjukkan faktor yang
mempengaruhi tekanan udara iaitu
isipadu & suhu.

Menerangkan kewujudan tekanan


udara dengan merujuk kepada Teori
Kinetik.
Menerangkan faktor yang
mempengaruhi tekanan udara

BAB 7: DINAMIK
30
29
OGOS -2
SEP

7.1
Memahami
daya.

Menjalankan aktiviti untuk


Menyatakan daya adalah tolakan atau
menunjukkan tolakan dan tarikan
tarikan.
adalah daya. (Eksperimen Inkuiri) Menerangkan kesan daya.
Menjalankan aktiviti untuk
menerangkan pelbagai jenis daya
menunjukkan kesan daya
(perubahan bentuk, kedudukan)
kelajuan dan arah. (Eksperimen
Inkuiri)
14

31
59
SEP

32
19 23
SEP

RANCANGAN PEMBELAJARAN TAHUNAN [2016] SAINS TINGKATAN 2


Menjalankan aktiviti untuk
menunjukkan pelbagai jenis daya
(daya geseran, daya graviti, daya
elektrostatik dan daya magnetik).
7.2
Membincangkan unit daya dan
Band 1
Menyatakan unit untuk daya.
Memahami
prinsip neraca spring.
Menerangkan bagaimana neraca spring Menyatakan unit daya
pengukuran
dengan betul
Menjalankan aktiviti untuk mengukur
berfungsi.
daya.
Band 2
magnitud daya
Mengukur magnitud daya.
Menerangkan konsep
pengukuran daya dengan
jelas
7.3
Membincangkan dengan contoh
Band 5
Menerangkan dengan contoh
Mengaplikasi
Mengamal dan menilai
untuk menunjukkan kewujudan daya
kewujudan daya geseran.
daya geseran.
maklumat saintifik untuk
geseran.
Menyatakan arah bagi daya geseran
menyiasat kesan
Menjalankan aktiviti untuk mengenal
dan magnitud bagi daya tersebut.
permukaan terhadap
pasti arah bagi daya geseran dan
Menjalankan eksperimen untuk
magnitud daya geseran
mengukur magnitude bagi daya
menunjukkan bagaimana
mengikut prosedur yang
tersebut.
permukaan yang berbeza
betul dan bersistematik
Menjalankan eksperimen untuk
mempengaruhi daya geseran.
menunjukkan bagaimana
Menerangkan kebaikan dan
permukaan yang berbeza
keburukan geseran.
mempengaruhi magnitud daya
Menerangkan cara meningkatkan
geseran. (Eksperimen
geseran.
Terbimbing)
Menerangkan cara mengurangkan
Mengumpulkan maklumat dan
geseran.
membincangkan kebaikan dan
Menerangkan dengan contoh
keburukan geseran.
aplikasi geseran dalam kehidupan
Menjalankan aktiviti cara:
harian.
a) meningkatkan geseran.
b) mengurangkan geseran.
(Eksperimen Inkuiri)
Membincangkan aplikasi
meningkatkan dan mengurangkan
geseran dalam kehidupan harian.
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II [ 10 -18 SEPTEMBER 2016 ]
7.4
Membincangkan dengan contoh,
Band 4
Menerangkan dengan contoh
Menggunakan
kerja dilakukan apabila objek
bagaimana kerja dilakukan.
Mengaplikasi
pengetahuan saintifik dan
digerakkan
oleh
daya.

Menyatakan
unit
untuk
kerja.
kan kerja
kemahiran saintifik untuk
Menjalankan aktiviti untuk
15

7.5
Mengaplikasi
kuasa
33
26 30
SEP

7.6
Menganalisa
kepentingan
daya dalam
kehidupan

RANCANGAN PEMBELAJARAN TAHUNAN [2016] SAINS TINGKATAN 2


menentukan kerja dilakukan dengan Menentukan kerja yang dilakukan.
mengkaji daya, kerja, dan
menggunakan rumus berikut:
kuasa dengan
Kerja (J)= Daya (N) X Jarak (m)
menggunakan rumus,
mengikut prosedur yang
betul dengan bimbingan
Menjalankan aktiviti untuk
Menyatakan maksud kuasa.
menentukan kuasa dengan
Menyatakan unit untuk kuasa.
menggunakan rumus berikut:
menentukan kuasa ke atas kerja
Kuasa (W) = Kerja (J)
yang dilakukan.
Masa (s)
Mereka satu aktiviti contoh melukis
poster, melakonkan sketsa atau
lakonan untuk menunjukkan
bagaimana kehidupan sekiranya
tiada daya.

Memerihalkan bagaimana kehidupan


jika daya tidak wujud.

BAB 8: SOKONGAN DAN GERAKAN


34
37
OKT

8.1
Memahami
sistem
sokongan
dalam
haiwan.

8.2
Memahami
System
sokongan

Mengumpul maklumat dan


membincangkan pelbagai system
sokongan bagi:
a) haiwan vertebrata darat dan
akuatik.
b) haiwan invertebrata darat dan
akuatik.
Menjalankan perbincangan tentang
yang berikut:
a) persamaan dan perbezaan antara
sistem sokongan haiwan vertebrata
darat dan akuatik.
b) persamaan dan perbezaan antara
sistem sokongan haiwan
invertebrata darat dan akuatik

Menerangkan sistem sokongan


haiwan vertebrata dan pelbagai
sistem sokongan haiwan
invertebrata.
Membanding dan membezakan
haiwan vertebrata dan pelbagai
sistem sokongan haiwan
invertebrata
Membanding dan membezakan
sistem sokongan antara haiwan
invertebrata darat dan akuatik.

Menjalankan kajian lapangan untuk Menerangkan pelbagai system


mengkaji pelbagai system
sokongan bagi tumbuhan berkayu
sokongan bagi tumbuhan.
dan tidak berkayu.
Menjalankan aktiviti untuk
Mengelaskan tumbuhan berdasarkan
16

Band 3
Mengaplikasikan
pengetahuan saintifik
mengenai sistem
sokongan haiwan secara
meluas
Band 4
Menggunakan
pengetahuan saintifik dan
kemahiran saintifik untuk
mengkaji, sistem
sokongan haiwan dan
sistem sokongan
tumbuhan mengikut
prosedur yang betul
dengan bimbingan
Band 6 Mensintesis
maklumat dalam bentuk
persembahan mengenai
sistem sokongan secara

dalam
tumbuhan.

RANCANGAN PEMBELAJARAN TAHUNAN [2016] SAINS TINGKATAN 2


mengelaskan tumbuhan
sistem sokongannya.
kreatif, inovatif & lengkap
berdasarkan sistem sokongannya
BAB 9 : KESTABILAN

9.1
Memahami
bahawa
pusat graviti
mempengaru
hi
kestabilan.

35
10 13
OKT

9.2
Menghargai
kepentingan
kestabilan.

Menjalankan aktiviti untuk mencari

titik keseimbangan bagi bentuk


sekata dan tidak sekata.

(Eksperimen Inkuiri)
Menjalankan aktiviti untuk

menyiasat bagaimana pusat graviti


mempengaruhi kestabilan objek
dengan memanipulasikan:
a) tinggi
b) luas tapak.
Membincangkan hubungan antara
pusat graviti dan kestabilan.

Mengadakan sesi sumbangsaran


tentang cara meningkatkan
kestabilan.
Menjalankan aktiviti seperti
membuat projek atau permainan
untuk membina model yang
mengaplikasi konsep kestabilan.
(Eksperimen Terbimbing)

Menentukan titik keseimbangan bagi


bentuk sekata dan tidak sekata.
Menghubungkait titik keseimbangan
sebagai pusat graviti objek.
Menghubungkait
pusat
gravity
dengan kestabilan objek.

Band 4
Menggunakan
pengetahuan saintifik dan
kemahiran saintifik untuk
mengkaji titik
keseimbangan prosedur
yang betul dengan
bimbingan
Band 5
Mengamal dan menilai
maklumat saintifik untuk
menyiasat luas tapak dan
kedudukan pusat gravity
terhadap kestabilan objek
mengikut prosedur yang
betul dan bersistematik

Mencadangkan cara meningkatkan


kestabilan
objek
di
sekeliling
mereka.
Menerangkan
dengan
contoh
aplikasi
kestabilan
dalam
kehidupan.

Band 6
Mensintesis maklumat
dalam bentuk
persembahan mengenai
aplikasi konsep kestabilan
secara kreatif, inovatif
dan lengkap

BAB 10 : MESIN RINGKAS


36
17 -21
OKT

10.1
Menganalisa
tuas.

Membincangkan bagaiamana daya


yang kecil mampu mengangkat
beban yang berat dengan
menggunakan tuas.

Membuat pemerhatian tentang alat


yang menggunakan prinsip tuas.

Mengenal pasti beban, daya dan


17

Menyenaraikan objek di sekeliling


mereka yang menggunakan prinsip
tuas.
Menyatakan apa yang boleh
dilakukan oleh tuas.
Mengenal pasti beban, daya dan
fulkrum dalam tuas.

Band 1
Menyatakan pelbagai
objek yang menggunakan
prinsip tuas dengan betul
Band 2
Menerangkan kedudukan
beban, daya, dan fulkrum

37
24 27
OKT

38
31 OKT
4 NOV
39 - 41
26.1020.11.20
15

10.2
Menghargai
usaha
inovatif
dalam
mereka
bentuk mesin
untuk
memudahkan
kerja.

RANCANGAN PEMBELAJARAN TAHUNAN [2016] SAINS TINGKATAN 2


fulkrum, dan seterusnya
dengan jelas
Mengelaskan tuas.
mengelaskan sistem kepada tuas
Band 3
Menerangkan maksud momen daya.
kelas pertama, kedua dan ketiga.
Mengaplikasikan
Menyelesaikan masalah berkaitan
Membincangkan bagaimana
pengetahuan saintifik
tuas.
mengenai pengelasan
manusia mengaplikasi prinsip tuas
tuas secara meluas
untuk mengatasi beban yang berat.
Band 4
Membincangkan momen daya =
Menggunakan
daya X jarak tegak dari pangsi ke
pengetahuan saintifik dan
daya.
kemahiran saintifik untuk
Menjalankan aktiviti untuk
mengkaji momen daya
menunjukkan hubungan momen
mengikut prosedur yang
daya dan hasil darab daya dan
betul dengan bimbingan
jarak.
Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan tuas dengan
menggunakan rumus berikut:
Beban (N) X jarak beban dari
fulkrum (m) = Daya (N) X jarak
daya dari fulkrum (m)

Menjalankan projek untuk membina


alat menggunakan prinsip tuas.

Mereka bentuk atau mengubahsuai


alat yang menggunakan prinsip tuas

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN [ 26 OKT 8 NOV 2016 ]


POST-MORTEM DAN ANALISIS ITEM
PENGURUSAN PBS
CUTI AKHIR TAHUN [ 26 NOVEMBER 2016 3 JANUARI 2017 ]
18

Band 6
Mensintesis maklumat
dalam bentuk
persembahan mengenai
aplikasi mesin ringkas
secara kreatif, inovatif
dan lengkap

RANCANGAN PEMBELAJARAN TAHUNAN [2016] SAINS TINGKATAN 2

19