Vous êtes sur la page 1sur 304

izFke v;k;

Hkkjrh; T;ksfr"k dk laf{kIr ifjp;


1-1 T;ksfr"k %&
bldh O;qRifk ^T;ksfr* 'kCn ls gqbZ gS] ftldk vFkZ gksrk gS& ^izdk'k*A
izdk'k nsus okys inkFkks dks ^T;ksfr"d* dgk tkrk gSA okeu f'kojke vkIVs us
^T;ksfrl~* 'kCn dks uiaqldfy ekuk gS rFkk ^|ksrrs |qR;rs ok*&

| rq ~

blqu~] nL; tkns'k% dgdj] blds vFkZ izdk'k] izHkk] ped] nhfIr vkfn ekus
1

gSaA vkdk'k&e.My esa] fnu ds le; lw;Z rFkk jkf=k ds le; vU; vla[;
^T;ksfr"d* pedrs gqbZ fn[kkbZ nsrs gSaA budh fLFkfr rFkk izHkkokfn ds fo"k; esa
Kku izkIr djus dh fo|k dks ^T;ksfr"k* dgrs gSA ftl xzUFk esa bl fo|k dk
lyu gks] mls ^T;ksfr"k&'kkL=k* rFkk T;ksfr"k&'kkL=k ds Kkrk dks ^T;ksfr"kh*
dgrs gSaA
1-1-1 czk.M %&
fgUnw ekU;rk ds vuqlkj] lEiw.kZ pjkpj l`f"V dks mRi djus okyh
vO;Dr&'kfDr dk uke ^cz* gSA cz dks ^bZ'oj* Hkh dgrs gSaA og ^czk* ds
:i esa l`f"V dk mRiknu] fo".kq ds :i esa ikyu rFkk f'ko ds :i esa lagkj
djrk jgrk gSA czk.M vuUr vkSj vikj gSA

vkIVs okeu f'kojke] laLd`r fgUnh dks'k] i`- 411


8

1-1-2 lkSj&txr~ %&


lw;Z rFkk mlds ifjokj dks ^lkSj&txr~* dgk tkrk gSA blesa i`Foh]
pUnzek] xzg] mixzg] u{k=k rFkk /wedsrq vkfn lfEefyr gSA bl txr~ dk e;
vFkkZr~ ^dsUnz* lw;Z gSA T;ksfr"k&'kkL=k eq[;r% i`Foh ij iM+us okys lkSj&txr~ ds
izHkko dk gh fo'ys"k.k djrk gSA vkdk'k&e.My esa pedus okys T;ksfr"k&fi.Mksa
dks lfEefyr :i esa ^rkjs* dgk tkrk gSA
vkdk'k&e.My esa dqN ,sls NksVs&NksVs fi.M Hkh gS] tks xzgksa }kjk lw;Z dh
ifjek djus dh Hkkfr gh] fofHkUu xzgksa dh ifjek djrs jgrs gSaA mUgsa
^mixzg* dgk tkrk gSA ;s Hkh lw;Z ds izdk'k ls gh izdkf'kr gksrs gSA buesa
^pUnzek* eq[; gS] ftls i`Foh dk mixzg ekuk x;k gSA mixzgksa dh dqy la[;k
27 ekuh x;h gSA ^'kwU;* LFkku dks ^vkdk'k* dgk tkrk gSA
vkt ls yxHkx <kbZ gtkj o"kZ iwoZ ^vk;ZHkV* uked Hkkjrh; T;ksfrfoZn~ us
;g fl dj fn;k Fkk fd i`Foh fLFkj ugha] vfirq Hkze.k'khy gSA ^lw;Z&flkUr*
esa i`Foh dks ^fujk/kj* vFkkZr~ eqDr vkdk'k esa lpj.k djus okyh dgk x;k gSA
vkdk'k&e.My esa vusd rkjkvksa ds lewgksa }kjk tks fofHkUu izdkj dh
vkd`fr;k curh gSa] mu vkd`fr;ksa vFkkZr~ rkjkvksa ds lewg dks ^u{k=k* dgk tkrk
gSA lEiw.kZ vkdk'k&e.My 27 u{k=kksa esa foHkkftr gSA ijUrq dgha&dgha
vV~BkbZlosa u{k=k ds :i esa ^vfHkftr~* dh Hkh x.kuk dh tkrh gSA tc pUnzek
lw;Z ls 13 va'k dh nwjh ij igqaprk gSa] rc ,d ^u{k=k* gksrk gSA

1-1-3 iQfyr T;ksfr"k ds xzg %&


Hkkjrh; iQfyr T;ksfr"k esa eq[; xzg 7 ekus x;s gSaA tks e'k% 1- lw;Z]
2- pUnz] 3- ey] 4- cq/] 5- xq#] 6- 'kq vkSj 7- 'kfu gSaA
vkpk;ks us ^jkgq* rFkk ^dsrq* uked nks vU; xzgksa dks Hkh iwoksZDr xzgksa ds
lkFk lfEefyr dj] iQfyr&T;ksfr"k esa ^uoxzg* LFkkfir dj fn;sA bl izdkj
okZeku Hkkjrh;&T;ksfr"k esa mDr 9 xzg gh ekU; gSA
ftl izdkj 7 xzgksa ds fi.M vkdk'k esa fn[kkbZ nsrs gSa] mlh izdkj
jkgq&dsrq ds dksbZ fi.M n`f"Vxkspj ugha gksrsA
^pUnzek* ;|fi mixzg gS] ijUrq i`Foh ds vR;f/d fudV gksus ds dkj.k
og mls ,d iw.kZ xzg dh Hkkfr gh izHkkfor djus dh {kerk j[krk gSA blh
dkj.k iQfyr&T;ksfr"k esa mls ^xzg* ds :i esa gh ekU;rk nh x;h gSA
vk/qfud ;qx ds ik'pkR;&T;ksfrf"k;ksa us foxr 200 o"kks ds Hkhrj
lkSj&txr~ esa e'k% 1- g'kZy] 2- usiP;wu rFkk 3- IywVks uked rhu vU; xzgksa
dh Hkh [kkst dh gSA bu xzgksa dh d{kk,a 'kfu ls Hkh mkjkskj mQij gS vFkkZr~
'kfu ls mQij g'kZy] g'kZy ls mQij usiP;wu rFkk usiP;wu ls mQij IywVks dh
d{kk,a gSaA

1-2 T;ksfr"k&'kkL=k %&


ftl 'kkL=k esa (xzg] rkjk] u{k=kkfn) ds fo"k; esa fopkj fd;k x;k gks]
mls ^T;ksfr"k&'kkL=k* dgrs gSA bl 'kkL=k ds ewy&izokZd ^czkth* dgs x;s gSA
10

ik'pkR;&fo}ku~ T;ksfr"k 'kkL=k dk vkfo"dkjd ;wukfu;ksa dks ekurs gSa]


ijUrq ;g mudh gBokfnrk gSA ;FkkFkZ esa T;ksfr"k&fo|k dk mn~Hko Hkkjro"kZ ls gh
gqvk gSA ,rn~fo"k;d vusd izek.k miyC/ gSaA gk] bruk vo'; gS fd
csfcyksfu;k rFkk ;wuku ds lEidZ ls Hkkjrh;&T;ksfr"k ds xf.kr rFkk iQfyr
foHkkxksa esa vusdksa u;h ckrksa dk lekos'k gqvk gS] ijUrq ewy&ro T;ksa ds R;ksa
cus jgs gSaA rkftd&ifr ;ouksa dh nsu gS] ;g Hkh Lohdkj djus ;ksX; gSA
1-2-1 T;ksfr"k&'kkL=k dh 'kk[kk;sa %&
T;ksfr"k&'kkL=k dh eq[; 'kk[kk,a nks gSa& 1- xf.kr vkSj 2- iQfyrA vaxszth
esa bUgsa e'k% ^,LVksukWeh* rFkk ^,LVksykWth* dgk tkrk gSA orZeku dky esa
T;ksfr"k&'kkL=k dks ip&LdU/ ekuk tkrk gS] ftuds uke e'k% bl izdkj gSa&
1- flkUr] 2- lafgrk] 3- gksjk] 4- iz'u vkSj 5- eqgwkZA buds vfrfjDr bldh
rkftd] lEoRlj iQy&fopkj] HkwdEi&fopkj vkfn vU; 'kk[kk,a Hkh izLiqQfVr gqbZ
gSaA
1-2-2 T;ksfr"k dk ykHk %&
deZ rhu izdkj ds crk;s x;s gSa& (1) lafpr] (2) izkjC/ rFkk (3)
f;ek.kA
T;ksfr"k&'kkL=k ds mi;ksx dk lcls cM+k ykHk ^izkjC/* vFkkZr~ lfpr
deks dk Kku izkIr djuk gSA mls tkudj ^iq#"kkFkZ* }kjk okfNr&ifjorZu ykus
dk m|ksx fd;k tk ldrk gSA ;Fkk& fdlh 'kqHk&xzg dh n'kk] 'kqHk&eqgwkZ vFkok
'kqHk&'kdqu esa vkjEHk fd;s x;s fdlh dk;Z vFkok ;k=kk esa 'kqHk iQy izkIr gksus

11

dh vf/d lEHkkouk jgsxh] blds foijhr gkfu gksuk Hkh lEHko gSA vr% bldh
mi;ksfxrk dks Lohdkj dj] izR;sd euq"; dks T;ksfr"k&'kkL=k }kjk vf/dkf/d
ykHkkfUor gksus dh ps"Vk djuh pkfg,A bl 'kkL=k ds vk/kj ij cqfeku euq";
vius iq#"kkFkZ }kjk ^nSo* (izkjC/ vFkok HkkX;) dks Hkh uhpk fn[kkus esa leFkZ gks
ldrk gSA ;gh bldk lcls cM+k ykHk gSA

1-3 dky&eku %&


,d ckj iyd fxjkus esa ftruk le; yxrk gS] mls ^ek=kk* vFkok
^fues"k* dgrs gSA
1-3-1 fnu %&
fnu pkj izdkj ds gksrs gSa&
(1) pkUnz fnu& pUnzek }kjk 1 frfFk ds Hkksx dk le;
(2) lkSj fnu& lw;Z }kjk 1 va'k ds Hkksx dk le;A
(3) lkou fnu& lw;ksZn; ls lw;ksZn; rd (24 ?k.Vs ;k 60 ?kM+h dk
le;A
(4) uk{k=k fnu& ,d u{k=k ds Hkksx dk le; vFkkZr~ u{k=kksn; ls
u{k=kksn; rdA
pkUnz&fnu dks gh ^frfFk* dgk tkrk gSA tc pUnzek lw;Z ls 12 va'k vkxs
igqprk gS rks ,d frfFk iw.kZ gks tkrh gSA

12

1-3-2 i{k %&


15 pkUnz&fnuksa (frfFk;ksa) dk ,d i{k gksrk gSA ijUrq frfFk;ksa dh
{k;&o`f ds dkj.k ;g dHkh&dHkh 13 vFkok 14 fnu dk rks dHkh 16 fnu
dk Hkh gks tkrk gSA
i{k nks gSa& (1) 'kqDy i{k vkSj (2) d`".k i{kA izfrink ls ikS.kZeklh
rd dh vof/ dks ^'kqDyi{k* rFkk izfrink ls vekoL;k rd dh vof/ dks
^d`".k&i{k* dgrs gSaA iwf.kZek dks iw.kZpUnz fn[kkbZ nsrk gS rFkk vekoL;k dks
vn`'; jgrk gSA

1-3-3 ekl %&


ekl pkj izdkj ds gksrs gS& (1) pkUnz&ekl] (2) lkSj&ekl] (3)
lkou&ekl vkSj (4) uk{k=k&eklA
(1) pkUnz ekl %&
;g nks izdkj dk gksrk gSA (1) vekUr rFkk (2) iwf.kZekUrA ,d
vekoL;k ds vUr ls nwjh vekoL;k ds vUr rd vFkkZr~ 'kqDyi{k dh izfrink
ls d`".ki{k dh vekoL;k rd ds pkUnz&ekl dks ^vekUr* dgk tkrk gS rFkk
,d iwf.kZek ds vUr ls nwljh iwf.kZek ds vUr rd vFkkZr~ d`".ki{k dh izfrink
ls 'kqDyi{k dh iwf.kZek rd ds pkUnz&ekl dks ^iwf.kZekUr* dgk tkrk gSA buesa
^vekUr* ekl eq[; gSA pkUnzekl }kn'k gSaA

13

(2) lkSj ekl %&


,d lakfUr ls nwljh lakfUr rd ds le; dks ^lkSj&ekl* dgk tkrk
gSA lw;Z tc ,d jkf'k ls nwljh jkf'k esa izos'k djrk gS] ml le; dks ^lakfUr*
dgrs gSaA
(3) lkou ekl %&
;g 30 fnuksa dk gksrk gSA bldk izkjEHk fdlh Hkh fnu ls ekuk tk ldrk
gSA lkekU; dk;Z&O;ogkj esa blh ekl dk iz;ksx fd;k tkrk gSA czkfn deks esa
Hkh ;gh ekl xzk ekuk x;k gSA
(4) uk{k=k ekl %&
pUnzek }kjk 27 u{k=kksa esa lapj.k iwjk dj ysus dh vof/ dks
^uk{k=k&ekl* dgk tkrk gSA
32 ekl] 16 fnu rFkk 4 ?kM+h chr tkus ij ,d ^vf/ekl* gksrk gSA
ftl ^pUnz&ekl* esa ^lw;Z&lakfUr* ugha gksrh] mls ^vf/ekl* dgrs gSa] rFkk
ftl pkUnz&ekl esa nks lakfUr;k gksrh gSa] mls ^{k; ekl* dgrs gSa] ^vf/ekl*
dks ^eyekl* Hkh dgrs gSA pkUnz&eklksa ds uke u{k=k vkSj iwf.kZek&frfFk ds
la;ksx ds vk/kj ij j[ks x;s gSaA

14

ekl uke

u{k=k uke

ekl uke

u{k=k uke

1-

pS=k

----

fp=kk

7-

vkf'ou

----

vf'ouh

2-

oS'kk[k

----

fo'kk[kk

8-

dkfrZd

----

d`fkdk

3-

T;s"B

----

T;s"Bk

9-

ekxZ'kh"kZ

----

e`xf'kjk

4-

vk"kk<+

----

iwokZ"kk<+k

10-

ikS"k

----

iq";

5-

Jko.k

----

Jo.k

11-

ek?k

----

e?kk

6-

Hkknzin

----

iwokZHkknzink

12-

iQkYxqu

----

iwokZiQkYxquh

lkSj&eklksa ds uke jkf'k;ksa ds vk/kj ij rFkk u{k=k&eklksa ds uke u{k=kksa ds


vk/kj ij ekus tkrs gSaA O;ogkj esa pkUnz&ekl ds ukeksa dk gh fo'ks"k iz;ksx gksrk
gSA
1-3-4 o"kZ %&
^o"kZ* dks T;ksfr"k esa ^oRlj* dgk tkrk gSA ^o"kZ* 5 izdkj ds gksrs gSa&
(1) pkUnz] (2) lkSj] (3) lkou] (4) uk{k: vkSj (5) ckgZLiaR;A
1-

pkUnz o"kZ %& 'kqDyi{k dh izfrink ls vkjEHk gksdj vekoL;k i;ZUr


pS=kkfn 12 pkUnz&eklksa dk ,d ^pkUnz&o"kZ* gksrk gSA lkekU;r% ,d
pkUnz&o"kZ 354 fnuksa dk gksrk gS] ijUrq tc vf/ekl iM+rk gS] rc ;g
13 eghuksa dk vFkkZr~ yxHkx 384 fnu dk gks tkrk gSA

2-

lkSj o"kZ %& es"k vkfn }kn'k jkf'k;ksa esa lw;Z dk Hkksx&dky iwjk gks tkus
1

ij 12 lkSj&eklksa dk ,d ^lkSj&o"kZ* gksrk gSA bl o"kZ esa yxHkx 365 @4


fnu gksrs gSaA
15

3-

lkou o"kZ %& ;g 12 ^lkou&ekl* vFkkZr~ 360 fnuksa dk gksrk gSA

4-

uk{k=k o"kZ %& ;g 12 ^uk{k=k&ekl* vFkkZr~ 324 fnuksa dk gksrk gSA

5-

ckgZLiR; o"kZ %& es"k vkfn ,d&,d jkf'k esa c`gLifr dk lapj.k iwjk
gksus ij 361 fnuksa dk ,d ^ckgZLiR;&o"kZ* gksrk gSA
gekjk ^,d&o"kZ* nsorkvksa dk ^,d&fnu* ekuk tkrk gSA

1-3-5 rq %&
rq,a nks izdkj dh gksrh gSa& (1) lkSj rFkk (2) pkUnzA
1-

lkSj rq %& bldk izkjEHk ehu vFkok es"k jkf'k ls gksrk gSA lw;Z ds nks
jkf'k;ksa esa Hkksx iwjk djus dh vof/ okyh ,d rq gksrh gSA ,d
lkSj&o"kZ esa 6 lkSj&rq,a gksrh gSaA

2-

pkUnz rq %& pS=k ekl ls vkjEHk djds nks&nks ekl dh ,d&,d rq


gksrh gSaA bl izdkj ,d pkUnz&o"kZ esa dqy 6 rq,a gksrh gS] rFkk ,d
rq yxHkx 60 fnu dh gksrh gS] ijUrq ftl o"kZ ^vf/ekl* gksrk gS]
ml o"kZ dh ,d rq izk;% 90 fnu dh Hkh ekuh tkrh gSA
rqvksa ds uke e'k% bl izdkj gSa& (1) clUr] (2) xzh"e] (3) o"kkZ]

(4) 'kjn~] (5) gseUr vkSj (6) f'kf'kjA


1-3-6 v;u %&
^v;u* nks izdkj ds gksrs gSa& (4) nf{k.kk;u vkSj (2) mkjk;uA
1-

nf{k.kk;u %& ^ddZ lakfUr* ls ^/uq lakfUr* rd lw;Z }kjk 6 jkf'k;ksa


ds Hkksx&dky (lapj.k&dky dh vof/) dks ^nf{k.kk;u* dgrs gSaA

2-

mkjk;.k %& ^edj lakfUr* ls ^feFkqu lakfUr* rd lw;Z }kjk 6

16

jkf'k;ksa ds Hkksx&dky dks ^mkjk;.k* dgk tkrk gSA mkjk;.k dks nsorkvksa
dk fnu rFkk nf{k.kk;u dks nsorkvksa dh jkf=k dgk x;k gSA
1-3-7 lEoRlj %&
lEoRljksa dh dqy la[;k 60 gS&
1- izHko] 2- foHko] 3- 'kqDy] 4- izeksn] 5- iztkifr] 6- vfjk]
7- Jheq[k] 8- Hkko] 9- ;qok] 10- /krk] 11- bZ'oj] 12- cgq/kU;] 13- izekFkh]
14- foe] 15- o`"k] 16- fp=kHkkuq] 17- lHkkuq] 18- rkj.k] 19- ikfFkZo]
20- vO;;] 21- loZftr~] 22- loZ/kjh] 23- fojks/h] 24- fod`fr] 25- [kj]
26- uUnu] 27- fot;] 28- t;] 29- eUeFk] 30- nqeqZ[k] 31- gseyEc]
32- foyEch] 33- fcgkjh] 34- 'kkoZjh] 35- Iyo] 36- 'kqHkd`r~] 37- 'kksHku]
38- ks/h] 39- fo'okolq] 40- ijkHko] 41- Iyo] 42- dhyd] 43- lkSE;]
44- lk/kj.k] 45- fojks/d`r~] 46- ifj/koh] 47- izxknh] 48- vkuUn] 49- jk{kl]
50- uy] 51- fiy] 52- dky;qDr] 53- flkFkhZ] 54- jkSnz] 55- nqeZfr]
56- nqUnqfHk] 57- #f/jksn~xkjh] 58- jDrk{k] 59- ks/u vkSj 60- {k;A
1-3-8 ;qxkfn&eku %&
iqjk.kksa o vU; xzUFkksa esa fofHkUu ;qxksa ds eku dk mYys[k fuEukuqlkj fd;k
x;k gS&

lr;qx&

17]28]000 o"kZ

=ksrk;qx&

12]96]000 o"kZ

}kij;qx&

8]64]000 o"kZ

dfy;qx&

4]32] 000 o"kZ

vFkkZr~ dqy 43]20]000 o"kks dk ,d ^prq;qZx* gksrk gSA

17

mDr izdkj ds tc 1000 ;qx chr tkrs gSa] rc czk dk ,d fnu gksrk
gS rFkk mldh jkr Hkh mruh gh gksrh gSA

czk ds ,d fnu dks ^dYi* dgrs gSa] tks 43]20]00]00]000 vFkkZr~


rsrkyhl vjc] chl djksM+ o"kks dk gksrk gSA

mDr vof/ okys fnuksa ds vk/kj ij czk dh vk;q 100 o"kZ dh ekuh x;h
gSA

70 ;qxksa dk ,d ^eUoUrj* gksrk gSA gekjs okZeku le; esa ^oSoLor*


uked lkrok ^eUoUrj* py jgk gSA vV~BkbZlok dfy;qx gSA

vU; eku %&


dey&i=k dks lqbZ ls Nsnus esa tks le; yxrk gSa] mls ^=kqfV* dgrs gSA
100 =kqfV 1 rRij
30 rRij 1 fues"k
18 fues"k 1 dk"Bk
30 dk"Bk 1 dyk

1-4 frfFk %&


ekl&u{k=k ls pUnz&u{k=k rd fxurh djus ij tks la[;k izkIr gks] mls
^frfFk* dgk tkrk gS tc pUnzek lw;Z ls 12 va'k vkxs igqprk gS] rc ,d
frfFk iw.kZ gks tkrh gSA ^rkjh[k* vFkok ^okj* 24 ?k.Vs vFkkZr~ 60 ?kVh ds gksrs
gSa] ijUrq ^frfFk* lnSo 24 ?k.Vs dh ugha gksrhA frfFk esa ^o`f* rFkk ^{k;* dh
izf;k Hkh pyrh jgrh gSA
frfFk;ksa dh dqy la[;k 30 ekuh x;h gSA buesa 15 frfFk;k 'kqDy i{k dh

18

rFkk 15 frfFk;k d`".k i{k dh gksrh gSaA 'kqDy i{k dh vfUre frfFk ^iwf.kZek*
;k ^iks.kZeklh* ,oa d`".k i{k dh vfUre frfFk ^vekoL;k* dgh tkrh gSA
iwf.kZek dks 15 ,oa vekoL;k dks 30 ds v ds :i eas fy[kk tkrk gSa
fofHkUu frfFk;ksa ds Lokeh fuEufyf[kr nsork ekus x;s gSa&
v

frfFk

Lokeh

frfFk

Lokeh

(1)

izfrink

vfXu

(9)

uoeh

nqxkZ

(2)

f}rh;k

czk

(10)

n'keh

dky (;e)

(3)

r`rh;k

xkSjh

(11)

,dkn'kh

fo'osnsok

(4)

prqFkhZ

x.ks'k

(12)

}kn'kh

fo".kq

(5)

ipeh

'ks"kukx

(13)

=k;ksn'kh

dkenso

(6)

"k"Bh

dkfrZds;

(14)

prqnZ'kh

f'ko

(7)

lIreh

lw;Z

(15)

iwf.Zkek

pUnzek

(8)

v"Veh

f'ko

(16)

vekoL;k

firj

1-4-1 frfFk;kas dh laKk,a %&


^uUnkfn* frfFk;k %&
izfrink] "k"Bh vkSj ,dkn'kh ^uUnk*] f}rh;k] lIreh vkSj }kn'kh dh
^Hknzk*] r`rh;k] v"Veh vkSj =k;ksn'kh dh ^t;k*] prqFkhZ] uoeh vkSj prqnZ'kh dh
^fjDrk* rFkk ipeh] n'keh vkSj iwf.Zkek dh ^iw.kZ* laKk gSaA

19

^flk* frfFk;k %&


eaxyokj dh r`rh;k] v"Veh vkSj =k;ksn'kh] cq/okjdh f}rh;k] lIreh vkSj
}kn'kh] xq:okj dh ipeh] n'keh vkSj iwf.kZek] 'kqokj dh izfrink] "k"Bh vkSj
,dkn'kh rFkk 'kfuokj dh prqFkhZ] uoeh vkSj gksrh gSA flk&frfFk lc nks"kkas dk
uk'k djrh gSaA
^i{kjU/z* frfFk;k %&
prqFkhZ] "k"Bh] v"Veh] uoeh] }kn'kh rFkk prqnZ'kh&;s frfFk;k ^i{kjU/z*
laKd gSA bu frfFk;ksa esa fookg] miu;u] lheUr] vUu&izk'ku vkfn 'kqHk&d`R;
djuk oftZr gSA
^nX/ ;ksx* laKd frfFk;k %&
jfookj dh }kn'kh] lkseokj dh ,dkn'kh] eyokj dh ipeh] cq/okj
dh r`rh;k* xq#okj dh "k"Bh] 'kqokj dh v"Veh rFkk 'kfuokj dh uoeh&;s
frfFk;k ^nX/* ;ksx okyh laKd gSaA bUgsa Hkh 'kqHk dk;ksZa ds fy, R;kT; ekuk x;k
gSA
^fo"kk[; ;ksx* laKd frfFk;k %&
jfookj dh prqFkhZ] lkseokj dh "k"Bh] eyokj dh lIreh] cq/okj dh
f}rh;k] xq#okj dh v"Veh] 'kqokj dh uoeh rFkk 'kfuokj dh lIreh rFkk ;s
frfFk;ka ^fo"k* laKd ;ksx okyh ekuh xbZ gS rFkk 'kqHk dk;ks ds fy, R;kT; gSA

20

ekl 'kwU; frfFk;k %&


pS=k ekl esa nksuksa i{kksa dh v"Veh rFkk uoeh] oS'kk[k esa nksuksa i{kksa dh
}kn'kh] ;s lc ^ekl 'kwU;* laKd gksrh gSa buesa fd;s x, dk;Z vliQy gksrs gSa]
vr% bUgsa R;kT; le>uk pkfg,A

1-5 lIr okj %&


vkdk'ke.My esa 'kfu] xq#] ey] jfo] 'kq] cq/ rFkk pUnzek bu lkrksa
xzzgksa dh d{kk,a e'k% ,d nwljh ls uhps gSaA
,d fnu&jkf=k esa 24 gksjk,a gksrh gSa] vFkkZr~ izR;sd ^gksjk* ,d ?k.Vs ds
cjkcj gksrh gSA izdkjkUrj ls ^gksjk* 'kCn 1 ?k.Vs dk i;kZ; gS izR;sd gksjk dk
Lokeh uhps dh d{kk ds e ls ,d&,d xzg ekuk x;k gSA
l`f"V ds izkjEHk esa loZizFke lw;Z fn[kkbZ nsrk gS] vr% igyh gksjk dk
Lokeh lw;Z ekuk x;k gSA blh dkj.k l`f"V ds igys fnu dk uke lw;Zokj]
jfookj vFkok vkfnR;okj gqvkA
igyh gksjk ds ckn vU; gksjkvksa ds Lokeh e'k% 'kq] cq/] pUnzek]
'kfu] xq# rFkk ey gq,A vkBoha gksjk dk Lokeh iqu% lw;Z gqvk bl izdkj
igys fnu dh igyh gksjk lw;Z ls vkjEHk gqbZ rFkk pkSchloha gksjk cq/ ij lekIr
gqbZA
e ls nwljs fnu dh igyh gksjk dk Lokeh ^pUnzek* gqvk] vr% l`f"V
ds nwljs fnu dk uke ^pUnzokj* ;k lkseokj j[kk x;kA blh ekuqlkj rhljs fnu

21

dh igyh gksjk dk Lokeh ^ey* gksus ls ml fnu dk uke ^eyokj* gqvkA


pkSFks fnu dh igyh gksjk dk Lokeh ^cq/* gksus ls ml fnu dk uke ^cq/okj*
gqvkA ikposa fnu dh igyh gksjk dk Lokeh ^xq#* gksus ls ml fnu dk uke
xq#okj gqvkA NBs fnu dh igyh gksjk dk Lokeh ^'kq* gksus ls ml fnu dk
uke ^'kqokj* rFkk lkrosa fnu dh igyh gksjk dk Lokeh ^'kfu* gksus ls ml
fnu dk uke ^'kfuokj* j[kk x;k A
blh izdkj e'k% lHkh xzgksa dh gksjkvksa dh iqujko`fk gksrs jgus ds dkj.k
^okjksa* dk e bl izdkj fu/kZfjr gqvk gS&
(1) jfookj] (2) lkseokj] (3) eyokj] (4) cq/okj] (5) xq#okj]
(6) 'kqokj vkSj (7) 'kfuokjA
lkr okjksa ds bu lewg dks ^lIrkg* ds uke ls vfHkfgr fd;k tkrk gSA

okjksa ds Lokeh %&


jfookj ds ^f'ko*] lkseokj dh ^nqxkZ*] eyokj ds ^dkfrZds;*] cq/okj
ds ^fo".kq*] xq#okj ds ^czk*] 'kqokj ds ^bUnz* rFkk 'kfuokj ds ^dky* Lokeh
ekus x;s gSaA
fnu ;k okjksa dh lkSE;kfn laKk,a %&
xq#okj] lkseokj] cq/okj rFkk 'qkokj&;s pkjksa okj ^lkSE;* laKd rFkk
jfookj] eyokj vkSj 'kfuokj&;s rhuksa okj ^wj* laKd gSaA lkSE;&laKd okjksa
esa 'kqHk&dk;Z rFkk wj&laKd okjksa esa wj&deZ djus pkfg,A

22

fo|kjEHk ds fy, xq#okj] O;olk;kjEHk ds fy, cq/okj rFkk 'kY;&f;k


ds fy, 'kfuokj mke ekus x;s gSaA ftl okj dh tks laKk gS] mlesa oSlk gh
d`R; djuk iQynk;d jgrk gSA
lw;ksZn; ls nwljs lw;ksZn; rd ^okj* jgrk gSA
gksjk %&
^gksjk 'kCn ^vgksjk=k* dk laf{kIr :i gSA ^vgksjk=k* 'kCn ds izFke rFkk
vfUre v{kj dk yksi djds e; ds nks v{kjksa dks xzg.k dj ^gksjk* 'kCn cuk
gSA tSls ,d fnu&jkr esa 24 ?k.Vs gksrs gSAa blh izdkj ,d fnu&jkr esa 24 gksjk,a
gksrh gSAa
dky gksjk %&
lw;ksZn; ls xr ukfM+;ksa dks nwuk dj] mlesa 5 dk Hkkx nsa] 'ks"k dks NksM+
nsaA fiQj 7 dk Hkkx nsaA tks yfC/ vk;sa] mls ^dky&gksjk* dgrs gSaA lw;Z] 'kq]
cq/] pUnz] 'kfu] xq# rFkk ey&bl e ls ^dky&gksjk* gksrh gSA izR;sd gksjk
<kbZ&<kbZ ?kVh vFkkZr~ ,d&,d ?k.Vs dh gksrh gSA
gksjk iQy %&
lkSE;okj dh gksjk lkSE;&iQy nsus okyh gksrh gSA ftl okj dh gksjk esa]
tks deZ djus dks dgk x;k gS] mlesa ogh deZ djuk pkfg,A lw;Z dh gksjk 'kqHk
(mxz)] pUnz dh gksjk Js"B] ey dh gksjk ks/] cq/ dh gksjk le] xq# dh

23

gksjk rhoz] 'kq dh gksjk vfr 'kh?kz rFkk 'kfu dh gksjk foyEc ls iQy nsus okyh
gksrh gSA
okj osyk %&
fnu esa 4 izgj gksrs gSaA ,d izgj izk;% 8 ?kVh dk gksrk gSA ,d izgj ds
vZ Hkkx dks ^;kekZ* dgk tkrk gS] tks izk;% 4 ?kVh dk gksrk gSA fnu ds
vkB Hkkx djus ls 8 ^;kekZ* gksaxs vFkkZr~ ,d fnu esa 8 ^;kekZ* gksrs gSaA
jfookj dks prqFkZ] lkseokj dks lIre] eyokj dks f}rh;] cq/okj dks
ipe] xq#okj dks v"Ve] 'kqokj dks r`rh; rFkk 'kfuokj dks "k"Be ;kekZz esa
^okj&osyk* gksrh gSA ^okj&osyk* esa gj izdkj ds 'kqHk&deZ oftZr gSaA bl e
ds izR;sd okj esa osyk jkgq dh gksrh gSa] vr% mls R;kT; dgk x;k gSA
dky&osyk %&
jfookj dks ipe] lkseokj dks f}rh;] eyokj dks "k"Be] cq/okj dks
r`rh;] xq#okj dks lIre] 'kqokj dks prqFkZ rFkk 'kfuokjdks izFke rFkk v"Ve
^;kekZ* ^dky&osyk* laKd gksrs gSaA ;s lc dky&osyk fnu ds le; dh gSA
dky&jkf=k %&
jkf=k ds le; jfookj dks "k"Be] lkseokj dks prqFkZ] eyokj dks f}rh;]
cq/okj dks lIre] xq#okj dks ipe] 'qkokj dks r`rh; rFkk 'kfuokj dks izFke
,oa v"Ve ;kekz ^dky&jkf=k* laKd gksrs gSaA
^dky&osyk* vFkok ^dky&jkf=k* esa ;k=kk] fookg] ozr&cU/ vkfn lHkh
'kqHk dk;Z oftZr gSaA

24

dqfyd %&
okZeku okj ls 'kfuokj rd fxudj] nwuk djus ls ] tks v vk;s] ml
fnu ogh eqgwkZ ^dqfyd* laKd gksrk gSA
dky&osyk %&
okZeku okj ls cq/okj rd fxudj nwuk djus ls] tks v vk;s] ml fnu
ogh eqgwkZ ^dky&osyk* laKd gksrk gSA blds uke e'k% pj] YkkHk] ve`r]
dky] 'kqHk] jksx rFkk m}sx gSa] ftudk iQy uke ds vuq:i gh gksrk gSA
;e&?k.V %&
okZeku okj ls xq#okj rd fxudj nwuk djus ls] tks v vk;s] ml fnu
ogh eqgwkZ ^;e&?k.V* laKd gksrk gSA
d.Vd %&
okZeku okj ls eyokj rd fxudj nwuk djus ls tks v vk;s] ml
fnu ogh eqgwkZ d.Vd* laKd gksrk gSA ;s lHkh 'kqHk&dk;ksZa ds fy, oftZr gSaA
vU; laKk,aa %&
jfookj dks ^/zqo vkSj fLFkj*] lkseokj dks ^pj vkSj py*] eyokj dks ^mxz
,oa wj*_ cq/okj dks ^feJ vkSj lk/kj.k*] xq#okj dks ^f{kiz vkSj y?kq*] 'kqokj dks
^e`nq vkSj eS=k* rFkk 'kfuokj dks ^rh{.k vkSj nk#.k* laKd ekuk x;k gSA
gksjk&fopkj %&
fookgkfn 'kqHk dk;ksZa esa xq#] ;k=kk eas 'kq] nh{kk rFkk fo|kjEHk esa cq/]
lc dk;ksaZ esa pUnz] ;q rFkk fookn esa ey] /u&lp; esa 'kfu rFkk
jkt&n'kZu esa lw;Z dh gksjk dk fopkj djuk mfpr gSA
25

1-6 okj&frfFk rFkk u{k=k la;ksx ds ;ksx %&


^ve`rflf* ;ksx %&
jfookj dks gLr] lkseokj dks e`xf'kjk] eyokj dks vf'ouh] cq/okj dks
vuqjk/k] xq#okj dks iq";] 'kqokj dks jsorh] rFkk 'kfuokj dks jksfg.kh u{k=k gks
rks ^ve`rflf* uked ;ksx gksrk gSA ;g ;kssx leLr flf;k nsus okyk ekuk
x;k gSA
laokZ ;ksx %&
jfookj dks lIreh vFkok cq/okj dh izfrink gks rks ^laokZ* uked ;ksx
gksrk gSA ;g 'kqHk dk;ksZa ds fy, oftZr gSA
^;ena"V* ;ksx %&
jfookj dks e?kk vFkok /fu"Bk] lkseokj dks ewy vFkok fo'kk[kk]
eyokj dks d`fkdk vFkok Hkj.kh] cq/okj dks iwokZ"kk<+k vFkok iquoZlq] xq#okj
dks jsorh vFkok vf'ouh] 'kqokj dks jksfg.kh vFkok vuqjk/k ,oa 'kfuokj dks
Jo.k vFkok /fu"Bk u{k=k gks rks] ^;ena"V* uked ;skx gksrk gSA ;g ;ksx 'kqHk
dk;ks ds fy, oftZr gSA
e`R;q ;ksx %&
jfookj vFkok eyokj dks ^uUnk* frfFk] 'kqokj vFkok lkseokj dks
^Hknzk* frfFk] cq/okj dks ^t;k*frfFk] xq#okj dks ^fjDrk* frfFk vFkok 'kfuokj
26

dks ^iw.kkZ* frfFk gks rks ^e`R;q uked ;ksx gksrk gSA bl ;ksx esa lHkh 'kqHk&dk;Z
oftZr gSaA
fo"k?kVh ;ksx %&
izfrink dks 15 ?kVh ckn] ;g ;ksx v'kqHk gS rFkk 'kqHk dk;ksZa ds fy,
R;kT; gSA
Tokykeq[kh ;ksx %&
prqFkhZ dks mkjk] ;g 'kqHk dk;ksZa ds fy, R;kT; gSA
dp ;ksx %&
;fn frfFk rFkk okj nksuksa ds v feykdj 13 dh la[;k cu tk; rks
^dp* uked ;ksx gksrk gSA ;g ;ksx lHkh dk;ksaZ esa R;kT; gSaA
lokZFkZ flf ;ksx %&
jfookj dks gLr] ewy] mkjkiQkYxquh] mkjk"kk<+k mkjkHkknzink] iq"; vFkok
vf'ouh u{k=k gks]
lkseokj dks Jo.k] jksfg.kh vkfn
eyokj dks vf'ouh] vk'ys"kk vkfn
cq/okj dks jksfg.kh] vuqjk/k vkfn
xq#okj dks jsorh] vuqjk/k vkfn
'kqokj dks jsorh] vuqjk/k] vf'ouh vkfn
'kfuokj dks Jo.k] jksfg.kh vFkok Lokfr u{k=k gks rks ^lokZFkZ flf* uked
;ksx gksrk gSA
27

f=kiq"dj rFkk f}iq"dj ;ksx %&


Hknzk frfFk (2A7A12)] 'kfu] ^f=kiq"dj ;ksx* bl ;ksx esa ;fn dksbZ oLrq
[kks x;h gks rks mldk ifj.kke ;g gksxk fd rhu oLrq,a [kks;saxh vkSj ;fn dksbZ
'kqHk dk;Z gks rks] og rhu ckj gksxkA bl izdkj gkfu] ykHk rFkk O;kf/ vkfn esa
bl ;ksx dk rhu xquk iQy gksrk gSA
Hknzk frfFk 'kfu] ey vkSj jfookj rFkk /fu"Bk] fp=kk vkSj e`xf'kjk
u{k=k& bu rhuksa ds ikjLifjd&feyu ls ^f}iq"dj ;ksx* gksrk gSA gkfu] ykHk vkSj
O;kf/ vkfn eas bl ;skx dk nksxquk iQy gksrk gSA
iwokZHkknzink] mkjkHkknzink vkSj jsorh&;s u{krz ^ipd* laKd* gSaA gkfu]
ykHk rFkk O;kf/ vkfn ls budk iQy ikp xquk gksrk gSA ipd laKk okys u{k=kksa
esa nf{k.k fn'kk dh ;k=kk] NIij vkfn Nkuk] Nr Myokuk] izsr&nkg] ?kkl&dk"B
vkfn ,d=k djuk rFkk [kkV cquokuk vkfn oftZr gSA
;e?k.V ;ksx %&
jfookj dks e?kk] lkseokj dks fo'kk[kk] eyokj dks vknzkZ] cq/okj dks
ewy] xq#okjdks d`fkdk] 'kqokj dks jksfg.kh rFkk 'kfuokj dks gLr u{k=k gks] rks
^;e?k.V* uked ;ksx gksrk gSaA ;g lHkh deks ds fy, oftZr gSA
^;e?k.V* ;ksx dh 8 ?kfM+;k rFkk ^e`R;q* ;ksx dh 12 ?kfM+;k oftZr ekuh
x;h gSaA

28

fo"k?kVh ;ksx %&


jfookj dks 20 ?kVh ckn] lkseokj dks 2 ?kVh ckn] eyokj dks 12 ?kVh
ckn] cq/okj dks 10 ?kVh ckn] xq#okj dks 7 ?kVh ckn] 'kqokj dks 5 ?kVh ckn
rFkk 'kfuokj dks 25 ?kVh ckn dsoy 4 ?kVh ds fy, ^fo"k?kVh ;ksx* ekuk tkrk
gSA ;s fo"k&?kfV;k 'kqHk deksZa ds fy, R;kT; dgh x;h gSaA

1-7 u{k=k %&


1

tc pUnzek lw;Z ls 13 @4 va'k dh nwjh ij gks] rks ,d u{k=k gksrk gSA


izR;sd u{k=k yxHkx 60 ?kVh dk gksrk gSA u{k=kksa dh dqy la[;k 27 gksrh gSA
ijUrq ^vfHkftr~* uked ,d vV~BkbZlok u{k=k Hkh ekU; gSA mkjk"kk<+k u{k=k dh
vfUre 15 ?kVh rFkk Jo.k ds izkjEHk dh 4 ?kVh&bl izdkj dqy 19 ?kfV;ksa ds
eku okyk ^vfHkftr~* u{k=k ekuk x;k gSA vfHkftr~ lesr dqy u{k=kksa dh la[;k
28 gks tkrh gSA
u{k=k

Lokeh

u{k=k

Lokeh

1- vf'ouh

vf'ouhdqekj

15- Lokfr

ok;q(iou)

2- Hkj.kh

dky

16- fo'kk[kk

'kkfXu

3- d`fkdk

vfXu

17- vuqjk/k

fe=k

4- jksfg.kh

czk

18- T;s"Bk

bUnz

5- e`xf'kjk

pUnzek

19- ewy

fuZfr (jk{kl)

29

6- vknzkZ

#nz

20- iwokZ"kk<+k

ty

7- iquoZlq

vfnfr

21- mkjk"kk<+k

fo'osnsok

8- iq";

c`gLifr

22- vfHkftr~

czk

9- vk'ys"kk

liZ

23- Jo.k

fo".kq

10- e?kk

firj

24- /fu"Bk

olq

11- iwokZiQkYxquh

Hkx

25- 'krfHk"kk

o#.k

12- mkjkiQkYxquh v;Zek

26- iwokZHkknzink

vtSdikn

13- gLr

lw;Z

27- mkjkHkknzink

vfgcqZU;

14- fp=kk

Ro"Vk (fo'odekZ)

28- jsorh

iw"kk

^/zqo* rFkk ^fLFkj* laKd u{k=k %&


mkjkiQkYxquh] mkjk"kk<+k] mkjkHkknzink vkSj jksfg.kh& ;s u{k=k rFkk jfookj
^/zqo rFkk fLFkj* laKd gSaA buesa cht&oiu] Hkou&fuekZ.k] okfVdk&jksi.k rFkk
'kkfUr&deZ vkfn fLFkj&deZ fl gksrs gSaA
^pj* rFkk ^py* laKd u{k=k %&
Lokfr] iquoZl]q Jo.k] /fu"Bk] vkSj 'krfHk"kk&;s u{k=k rFkk lkseokj ^pj
rFkk py* laKd gSAa buesa gkFkh vkfn dh lokjh rFkk m|ku&xeu vkfn dk;Z 'kqHk
gksrs gSaA

30

^vfHkftr* eqgwkZ dk iQy %&


tc e;k esa ^'kadq* ds ewy esa Nk;k vk tkrh gS] rc ,d ?kM+h dk
^vfHkftr~ eqgwkZ gksrk gSA bl ;ksx esa f'k'kq dk tUe gksuk jkt&;ksx dkjd gksrk gSA
vUrj rFkk cfgj u{k=k %&
lw;Z ds u{k=k ls 4 rFkk 3 bl izdkj fxuus ls vUrj rFkk cfgj u{k=k
gksrs gSaA
u{k=kksa ds jkf'k foHkkx %&
izR;sd u{k=k dks pkj Hkkxksa esa ckVk tkrk gSA u{k=k ds izR;sd Hkkx dks
^pj.k* dgrs gSa] ;Fkk& izFke pj.k] f}rh; pj.k] r`rh; pj.k vkSj prqFkZ pj.kA
bl izdkj 27 u{k=kksa ds 108 Hkkx gksrs gSaA e'k% 9 u{k=k&pj.kksa dh ,d&,d
jkf'k gksrh gSA bl izdkj 27 u{k=kksa ls feydj] 12 jkf'k;k curh gSaA

u{k=kksa dk Lo:i rFkk pj.kk{kj %&


izR;sd u{k=k pkj&pkj pj.kksa (fgLlksa) esa foHkkftr fd;k x;k gS rFkk
izR;sd pj.k dk ,d v{kj fuf'pr fd;k x;k gSA ;Fkk&
u{k=k

vkd`fr

pj.kk{kj

1- vf'ouh

?kksM+s ds eq[k ds leku

pw] ps] pks] yk

2- Hkj.kh

;ksfu ds leku

yh] yw] ys] yks

3- d`fkdk

Nqjs ds leku

vk] bZ] m] ,

4- jksfg.kh

'kdV (xkM+h) ds leku

vks] ok] oh] ow

5- e`xf'kjk

gfj.k ds eq[k ds leku

os] oks] dk] dh

6- vknzkZ

ef.k ds leku

dw] ?k] ] N
31

7- iquoZlq

x`g ds leku

ds ] dks] gk] gh

8- iq";

dk.k ds leku

gw] gs] gks] Mk

9- vk'ys"kk

p ds leku

Mh] Mw] Ms] Mks

10- e?kk

Hkou ds leku

ek] eh] ew] es

11- iwokZiQkYxquh

ep (pkjikbZ) ds leku

eks] Vk] Vh] Vw

12- mkjkiQkYxquh

'k;k ds leku

Vs] Vks] ik] ih

13- gLr

gkFk ds leku

iw] "k] .k] B

14- fp=kk

eksrh ds leku

is] iks] jk] jh

15- Lokfr

fonzqe (ewxk) ds leku

:] js] jks] rk

16- fo'kk[kk

rksj.k (iQkVd) ds leku

rh] rw] rs] rks

17- vuqjk/k

cfy (Hkkr dh ofy) ds leku

uk] uh] uw] us

18- T;s"Bk

dq.My ds leku

uks] ;k] ;h] ;w

19- ewy

flag&iqPN ds leku

;s] ;ks] Hkk] Hkh

20- iwokZ"kk<+k

gkFkh nkr ds leku

Hkw] /k] iQk] <k

21- mkjk"kk<+k

ep ds leku

Hks] Hkks] tk] th

22- vfHkftr~

f=kdks.k ds leku

tw] ts] tks] [kk

23- Jo.k

okeu:i rhu pj.kksa ds leku

[kh] [wk] [ks] [kks

24- /fu"Bk

e`n ds leku

xk] xh] xw] xs

25- 'krfHk"kk

o`k ds leku

xks] lk] lh] lw

26- iwokZHkknzink

et ds leku

ls] lks] nk] nh

27- mkjkHkknzink

;ey (tqM+s gq, nks ckydksa) ds nw] Fk] >] k


leku

28- jsorh

e`n ds leku

ns] nks] pk] ph

32

izR;sd u{k=k yxHkx 60 ?kVh dk gksrk gSA fdlh tkrd dk tUe ftl
u{k=k ds ftl pj.k esa gksrk gS] mlh pj.k ds v{kj dks mlds uke ds vkfn esa
jD[kk tkrk gSA tSls& fdlh tkrd dk fo'kk[kk u{k=k ds prqFkZ pj.k esa tUe
gqvk gks rks mldk tUe&uke ^rksrkjke* j[kk tk;sxk vkfnA izR;sd u{k=k&pj.k 3
va'k 20 dyk dk gksrk gSA

1-8 ;ksx %&


;ksx nks izdkj ds ekus x, gSa& (1) fo"dEHkkfn rFkk (2) vkuUnkfnA
fo"dEHkkfn ;ksx %&
ftl u{k=k esa lw;Z gks rFkk ftl u{k=k esa pUnzek gks] mu nksuksa dks
tksM+dj 1 ?kVk nsus ls fo"dEHkkfn ;skx curs gSaA vFkkZr~ lw;Z rFkk pUnzek dh
xfr ds ;ksx djus ls fo"dEHkkfn ;ksx curs gSaA
tc vf'ouh u{krz ds vkjEHk ls lw;Z rFkk pUnzek& nksuksa feydj 800
dyk,a py pqdrs gSa] rc 1 ;ksx O;rhr gksrk gSa vkSj tc 1600 dyk,a py
pqdrs gSa] rc 2 ;ksx O;rhr gks tkrs gSaA blh izdkj ;s nksuksa tc 12 jkf'k;k&
21600 dyk,a vf'ouh ls vkxs py pqdrs gSa] rc 27 ;ksx O;rhr gksrs gSaA bl
izdkj bu ;ksxksa dh dqy la[;k 27 gSA

33

fo"dEHkkfn ;ksxksa ds uke rFkk muds Lokeh %&


;ksx

Lokeh

;ksx

Lokeh

1- fo"dEHk

;e

15- otz

o#.k

2- izhfr

fo".kq

16- flf

x.ks'k

3- vk;q"eku~

pUnzek

17- O;rhikr

#nz

4- lkSHkkX;

c`gLifr

18- ojh;ku~

dqcsj

5- 'kksHku

czk

19- Ikfj?k

fo'odekZ

6- vfrx.M

pUnzek

20- f'ko

fe=k

7- lqdEekZ

bUnz

21- fl

dkfkZds;

8- /`fr

ty

22- lk;

lkforzh

9- 'kwy

liZ

23- 'kqHk

y{eh

10- x.M

vfXu

24- 'qkDy

ikoZrh

11- o`f

lw;Z

25- czk

vf'ouhdqekj

12- /zqo

Hkwfe

26- ,sUnz

firj

13- O;k?kkr

ok;q

27- oS/`fr

fnfr

14- g"kZ.k

Hkx

^oS/`fr* ,oa ^O;rhikr* ;ksx iw.kZr% R;kT; gSaA

34

vkuUnkfn ;ksx %&


vkuUnkfn ;ksxksa dh la[;k 28 ekuh x;h gSA ;Fkk&
1-

vkuUn

11-

N=k

21- ve`r

2-

dkyn.M

12-

fe=k

22- eqly

3-

/wez

13-

ekul

23- xn

4-

/krk

14-

in~e

24- ekr

5-

lkSE;

15-

yqEc

25- j{k

6-

oka{k

16-

mRikr

26- pj

7-

dsrq

17-

e`R;q

27- lqfLFkj

8-

JhoRl

18-

dk.k

28- izc/Zeku

9-

otz

19-

flf

20-

'kqHk

10- eqn~xj

mDr ;ksxksa dks tkuus dh fof/ ;g gS fd jfookj dks vf'ouh u{k=k ls


fxusaA lkseokj dks e`xf'kjk ls] eyokj dks vk'ys"kk ls] cq/okj dks gLr ls]
xq#okj dks vuqjk/k ls] 'kqokj dks mkjk"kk<+k ls rFkk 'kfuokj dks 'krfHk"kk u{k=k
ls fxuuk pkfg,A ;Fkk& jfookj dks vf'ouh u{k=k gks rks ^vkuUn ;ksx gksxk vkSj
Hkj.kh gks rks ^dkyn.M* ;ksx gksxk vkfnA
mDr lHkh ;ksx vius uke ds vuq:i iQy nsrs gSaA
^e`R;q*] ^dky*] mRikr* rFkk ^jk{kl* ;ksxksa dh leLr ?kfV;k 'kqHk dk;ksaZ
ds fy, fuf"k gSaA
35

1-9 dj.k %&


frfFk ds vZ&Hkkx dks ^dj.k* dgk tkrk gS] vFkkZr~ ,d frfFk esa nks
dj.k gksrs gSaA ^dj.k* fudkyus dh fof/ ;g gS&'kqDyi{k dh izfrink ls vkjEHk
dj xr frfFk;ksa dks 2 ls xq.kk djsaA fiQj xq.kuiQy esa ls 1 ?kVkdj] 'ks"k esa 7
dk Hkkx nsus ls ^co* vkfn dj.k fudy vkrs gSaA dj.kksa dh dqy la[;k 11 gS]
dj.k rFkk muds Lokeh %&
dj.k

Lokeh

dj.k

Lokeh

1- co

bUnz

7- fof"V

;e

2- ckyo

czk

8- 'kdqfu

dfy;qx

3- dkSyo

lw;Z

9- prq"ikn

#nz

4- rSfry

lw;Z

10- ukx

liZ

5- xj

i`Foh

11- fdaLrq?u

ok;q

6- of.kt

y{eh

buesa igys 7 dj.k ^pj* laKd rFkk vfUre 4 dj.k ^fLFkj* laKd gSaA
d`".ki{k dh prqnZ'kh ds nwljs Hkkx esa ^'kdqfu* dj.k gksrk gSA vekoL;k ds
igys Hkkx esa ^prq"ikn* rFkk nwljs Hkkx esa ^ukx* dj.k gksrs gSaA 'kqDyi{k dh
izfrink ds igys Hkkx esa ^fdaLrq?u* dj.k gksrk gSA ^fof"V* dj.k dks ^Hknzk* Hkh
dgk tkrk gSA

36

1-10 Hknzk fopkj %&


^fof"V* dj.k vFkkZr~ ^Hknzk* esa fd;k gqvk 'kqHk dk;Z fl ugha gksrk]
ijUrq fo"k] ?kkr vkfn rkfU=kd&dk;Z fl gksrs gSaA
frF;kfHkr Hknzk&
'kqDyi{k dh v"Veh rFkk iwf.kZek ds iwokZZ esa rFkk ,dkn'kh ,oa prqFkhZ
ds mkjkZ esa ^Hknzk* gksrh gSA blh izdkj d`".ki{k dh r`rh;k vkSj n'keh ds
mkjkZ esa rFkk lIreh vkSj prqFkhZ ds iwokZZ esa ^Hknzk* jgrh gSA
eklkuqlkj Hknzk&fuokl&
lkSj oS'kk[k] T;s"B ekxZ'kh"kZ rFkk vk"kk<+ esa Hknzk dk fuokl LoxZyksd esa jgrk
gSA iQkYxqu] Hkknzin] pS=k rFkk Jko.k ekl esa Hknzk e`R;qyksd esa fuokl djrh gSA IkkS"k]
ek?k] dkfrZd ,oa vkf'ou ekl esa Hknzk dk fuokl ikrky yskd esa jgrk gSA
LoxZ esa fuokl djus okyh Hknzk 'kqHk iQynk;d] Ikkrky yksd esa fuokl
djus okyh /u&lp;&dkjd ,oa e`R;qyksd esa fuokl djus okyh Hknzk leLr
dk;ksZa dh fouk'kd gksrh gSA
pUnzjk';kuqlkj Hknzk&fuokl&
es"k] o`"k] feFkqu rFkk o`f'pd dk pUnzek gksus ij Hknzk LoxZyksd esa jgrh
gSA
Hkwyksd&okfluh Hknzk lnSo oftZr gSA LoxZ rFkk ikrky yksd okfluh Hknzk
'kqHk ekuh xbZ gSA LoxZ esa Hknzk gks rks /u&/kU; dh miyfC/ gksrh gS] ikrky esa
gks rks /u dk ykHk gksrk gS] ijUrq ;fn e`R;qyksd esa gks rks dk;Z dh flf ugha
gksrhA
37

Hknzk ds eq[k&iqPNkfn dh ukM+h vkSj iQy %&


;fn vR;ko';d&dk;Z gks rks Hknzk ds dsoy eq[kek=k dks NksM+ nsuk
pkfg,A
Hknzk dh o`f'pdh vkfn laKk,a&
'kqDyi{k dh Hknzk dh ^o`f'pdh* rFkk d`".ki{k dh Hknzk dh ^lfiZ.kh*
laKk gSA erkUrj ls &fnu dh Hknzk ^lfiZ.kh* rFkk jkf=k dh ^o`f'pdh* laKd
gksrh gSA ^lfiZ.kh* Hknzk dk eq[k NksM+ nsuk pkfg,A ^o`f'pdh* Hknzk dk iqPN NksM+
nsuk pkfg,A ;q] jkt &n'kZu] oS| dks cqykus] ty dks rSj dj ikj djus] 'krzq
ds mPpkVu] L=kh dh lsok] ;K] Luku rFkk xkM+h dh lokjh djus esa Hknzk dks
^xzk* dgk x;k gSA

1-11 eqgwkZ&
fnu&jkr esa 30 ^eqgwkZ* gksrs gSaA 15 fnu esa rFkk 15 jkf=k esaA ,d eqgwkZ
izk;% 2 ?kM+h dk gksrk gSA jkr&fnu ds ?kVus&c<+us ls eqgwkZ dh vof/ esa dqN
iyksa dk vUrj Hkh gks tkrk gSaA
fnu esa] lw;ksZn; ls 3 eqgwkZ i;ZUr ^izkr%dky*] mlds mijkUr 3 eqgwkZ
i;ZUr ^lo*] mlds ckn 3 eqgwkZ i;ZUr ^e;k*] mlds ckn 3 eqgwkZ i;ZUr
^vijk* rFkk mlds ckn 3 eqgwkZ rd ^lk;adky* gksrk gSA lw;ksZn; ls 3 ?kM+h
rd rFkk lw;kZLr ls 3 ?kM+h ckn rd ds le; dks ^lU;k* dgk tkrk gSA

38

lw;ksZn; ls 3 eqgwkZ i;ZUr ^iznks"k&dky* gksrk gSA vZ&jkf=k ds e; dh


3 ?kfM+;ksa dks ^egkfu'kk* dgrs gSaA fiQj 55oha ?kM+h eas ^m"k%dky*] 57oha ?kM+h esa
^v#.kksn;* rnuUrj ^lw;ksZn;* dky gksrs gSaA
fnu rFkk jkf=k ds eqgwkks ds uke&
fnu ds eqgwkks ds uke

jkf=k ds eqgwkks ds uke

1-

fxfj'k

1-

f'ko

2-

Hkqtx

2-

vtSdikn~

3-

fe=k

3-

vfgcqZU;

4-

fi=;

4-

iw"kk

5-

olq

5-

nkL=k

6-

vEcq

6-

;e

7-

fo'os

7-

vfXu

8-

vfHkftr~

8-

czk

9-

fo/krk

9-

pUnz

10- bUnz

10- vfnfr

11- bUnzkXu

11- tho

12- fuZfr

12- fo".kq

13- o#.k

13- vdZ

14- v;Zek

14- Rok"V

15- Hkx

15- e#r~
39

1-12 lakfUr %&


lw;Z ds ,d jkf'k ls nwljh jkf'k eas izos'k ds le; dks ^lakfUr* dgk
tkrk gSA ,d lakfUr yxHkx 30 fnu dh gksrh gSA bl izdkj ,d o"kZ esa 12
lakfUr;k gksrh gSaA lakfUr;ksa ds uke%&
1-

es"k

7-

rqyk

2-

o`"k

8-

o`f'pd

3-

feFkqu

9-

/uq

4-

ddZ

10-

edj

5-

flag

11-

dqEHk

6-

dU;k

12-

ehu

^lakfUr* dk le; fuf'pr ugha gksrkA og fnu vFkok jkf=k esa fdlh Hkh
le; gks ldrh gSA
iq.;&dky %&
lkekU;r% lw;Z&lakfUr ds le; ls vkxs vkSj ihNs dh lksyg&lksyg
?kVh rd ^iq.;&dky* gksrk gS ;fn lakfUr vZ&jkf=k ls igys gks rks igys fnu
ds fiNys nks izgj iq.;&dky gksrs gSaA ;fn lakfUr v/Z&jkf=k ds mijkUr gks rks
nwljs fnu dk iwoZ&Hkkx ^iq.;&dky* gksrk gSA ;fn Bhd v/Zjkf=k esa lakfUr gks
rks nksuksa fnu ^iq.;&dky* gksrk gSA
;fn ^nf{k.kk;u* vFkkZr~ ^ddZ&lakfUr* lw;ksaZn; ls iwoZ gks rks igyk fnu
40

^iq.;&dky* gksrk gSA ;fn ^mkjk;.k* vFkkZr~ ^edj&lakfUr* lw;kZLr ds mijkUr


gks rks nwljk fnu ^iq.;&dky* gksrk gSA
^fo"kqo* rFkk ^v;u* lakfUr %&
es"k vkSj rqyk dh lakfUr dks ^fo"kqo lakfUr* rFkk edj vkSj ddZ dh
lakfUr dks ^v;u lakfUr* dgrs gSaA
fo"kqor~ lakfUr iQy fopkj %&
fo"kqor~ lakfUr dk iQy tkuus ds fy, ,d ^ujkdkj&p* cuk;sA mlds
flj ij 7 u{k=k] eq[k esa 3 u{k=k] n; esa 5 u{k=k] nk;sa gkFk esa 3 u{k=k] ck;sa
gkFk esa 3 u{k=k] nk;s ikao esa 3 u{k=k rFkk ck;s ikao esa 3 u{k=k LFkkfir djsaA
u{k=kksa dks LFkkfir djus dk e ck;s iko ls vkjEHk gksxkA tSls&;fn iq"; u{k=k
esa fo"kqor~ lakfUr gksrh gS] rks ,d u{k=k dks NksM+dj fopkj djuk pkfg,]
vFkkZr~ vk'ys"kk] vkSj iwokZiQkYxquh ;s rhu u{k=k ck;s ikao eas LFkkfir fd, tk;saxs]
bR;kfnA
;fn lakfUr dk u{k=k ^ujkdkj&p* ds flj ij iM+s] rks Hkwfe&ykHk]
eq[k esa iM+s rks fo|k&ykHk] n; esa iMs+ rks /u&ykHk] nk;s gkFk esa iM+s rks
L=kh&ykHk] ck;s gkFk esa iM+s rks fHk{kkVu] nk;s ikao esa iM+s rks ns'k&Hkze.k] ck;s
ikao esa iM+s rks e`R;q&rqY; d"V&iQy le>uk pkfg,A
;fn ck;s ikao esa lakfUr dk u{k=k iM+s rks ^'kkfUr* djkuk mfpr gSA
41

vU; lakfUr fopkj %&


lae %&
ftl izdkj lw;Z }kjk jkf'k cnyus dks ^lakfUr* dgk tkrk gS] mlh izdkj
vU; xzgksa }kjk Hkh jkf'k cnyh tkrh gS ijUrq mls ^lakfUr* u dgdj] ml xzg
dk lae* dgk tkrk gS] D;ksafd ^lakfUr* 'kCn lw;Z&lae ds fy, :<+ gks
pqdk gSA
lw;Z&lae %&
lakfUr ls igys vkSj ckn dh 33 ?kVh] pUnzek ds lae esa 2 ?kVh]
ey ds lae esa 9 ?kVh] cq/ ds lae esa 6 ?kVh] xq: ds lae esa 88 ?kVh]
'kq ds lae esa 9 ?kVh rFkk 'kfu ds lae esa 160 ?kVh 'kqHk dk;ksZa esa oftZr
gSaA fo'ks"kr% lw;Z&lae dh iwoksZDr ?kfV;k vfr fufUnr ekuh x;h gSaA
lakfUr dh laKk, %&
lw;Z&lakfUr dh 5 laKk,a gSa& 1- "kM'khR;k;u] 2- fo"kqo] 3- fo".kqin] 4;kE;k;u rFkk 5- lkSE;k;uA
(1) "kM'khR;k;u& feFkqu] dU;k] /uq rFkk ehu dh lakfUr;kA
(2) fo"kqo& es"k rFkk rqyk dh lakfUr;kA
(3) fo".kqin& o`"k] flag] o`f'pd rFkk dqEHk dh lakfUr;kA
(4) ;kE;k;u & ddZ dh lakfUr
(5) lkSE;k;u& edj dh lakfUr

42

1-13 jkf'k %&


1

2 @4 u{k=k vFkkZr~ 9 u{k=k&pj.k dh ,d jkf'k gksrh gSA bl izdkj izR;sd


jkf'k 30 va'k dh gksrh gSA lEiw.kZ Hkw&p (vkdk'k e.My) dks 360 va'kksa
rFkk 108 Hkkxksa esa foHkkftr fd;k x;k gSA vr% ,d jkf'k 30 va'k vFkok 9
Hkkxksa dh gksrh gSA
jkf'k;ksa dh la[;k 12 gS] ftuds uke e'k% bl izdkj gSa&

1-

1- es"k

7-

rqyk

2- o`"k

8-

o`f'pd

3- feFkqu

9-

/uq

4- ddZ

10- edj

5- flag

11- dqEHk

6- dU;k

12- ehu

es"k %& vf'ouh rFkk Hkj.kh u{k=k ds pkjksa pj.k rFkk d`fkdk u{k=k dk
izFke pj.kA

2-

o`"k %& d`fkdk u{k=k ds vfUre rhu pj.k] jksfg.kh u{k=k ds pkjksa pj.k
rFkk e`xf'kjk u{k=k ds igys nks pj.kA

3-

feFkqu %& e`xf'kjk u{k=k ds vfUre nks pj.k] vknzkZ u{k=k ds pkjksa pj.k
rFkk iquoZlq u{k=k ds igys rhu pj.kA

43

4-

ddZ %& iquoZlq u{k=k dk vfUre ,d pj.k rFkk iq"; vkSj vk'ys"kk
u{k=k ds pkjksa pj.kA

5-

flag %& e?kk rFkk iwokZiQkYxquh u{k=k ds pkjksa pj.k rFkk mkjkiQkYxquh
u{k=k dk igyk ,d pj.kA

6-

dU;k %& mkjkiQkYxquh u{k=k ds vfUre rhu pj.k] gLr u{k=k ds pkjksa
pj.k rFkk fp=kk u{k=k ds igys nks pj.kA

7-

rqyk %& fp=kk u{k=k ds vfUre nks pj.k] Lokfr u{k=k ds pkjksa pj.k rFkk
fo'kk[kk u{k=k ds igys rhu pj.kA

8-

o`f'pd %& fo'kk[kk u{k=k dk vfUre ,d pj.k rFkk vuqjk/k vkSj


mkjk"kk<+k u{k=k ds pkjksa pj.kA

9-

/uq %& ewy rFkk iwokZ"kk<+k u{k=k ds pkjksa pj.k rFkk mkjk"kk<+k u{k=k dk
igyk ,d pj.kA

10-

edj %& mkjk"kk<+k u{k=k ds vfUre rhu pj.k] Jo.k u{k=k ds pkjksa
pj.k rFkk /fu"Bk u{k=k ds igys nks pj.kA

11- dqEHk %& /fu"Bk u{k=k ds vfUre nks pj.k] 'krfHk"kk u{k=k ds pkjksa pj.k
rFkk iwokZHkknzink u{k=k ds igys rhu pj.kA
12-

ehu %& iwokZHkknzink u{k=k dk vfUre ,d pj.k rFkk mkjkHkknzink ,oa


jsorh u{k=k ds pkjksa pj.kA
^vfHkftr~* u{k=k dh x.kuk edj&jkf'k ds vUrxZr dh tkrh gS] vr%

44

mlds pkjksa pj.k Hkh edj jkf'k ds vUrxZr gh vkrs gSaA


v{kjkuqlkj jkf'k&Kku %&
fofHkUu u{k=kksa ds pj.kk{kjksa ds vk/kj ij fdl jkf'k esa e'k%
dkSu&dkSu ls v{kj gksrs gSa] bls fuEukuqlkj le>uk pkfg,&
1- es"k&

pw] ps] pks] yk] yh] yw] ys] yks] vk]

2- o`"k&

bZ] m] ,] vks] ok] oh] ow] os] oks]

3- feFkqu&

dk] dh] dw] /] ] N] ds] dks] gk]

4- ddZ&

gh] gw] gs] gks] Mk] Mh] Mw] Ms] Mks]

5- flag&

ek] eh] ew] es] eks] Vk] Vh] Vw] Vs]

6- dU;k&

Vks] ik] ih] iw] "k] .k] B] is] iks]

7- rqyk&

jk] jh] :] js] jks] rk] rh] rw] rs]

8- o`f'pd& rks] uk] uh] uw] us] uks] ;k] ;h] ;w]
9- /uq&

;s] ;ks] Hkk] Hkh] Hkw] /k] iQk] <k] Hks]

10- edj& Hkks] tk] th] [kh] [kw] [ks] [kks] xk] xh]
11- dqEHk& xw] xs] xks] lk] lh] lw] ls] lks] nk]
12- ehu&

nh] nw] Fk] >] k] ns] nks] pk] ph]

vfHkftr~ u{k=k ds ^tw] ts] tks] [kk*& ;s pkjksa pj.kk{kj Hkh ^edj* jkf'k
ds vUrxZr gh ekus tkrs gSaA
45

jkf'k;ksa ds Lokeh %&


lw;Z rFkk pUnzek ,d&,d jkf'k ds rFkk ey] cq/] xq: 'kq vkSj
'kfu& ;s ikpksa xzg nks&nks jkf'k;ksa ds Lokeh gSaA
jkgq rFkk dsrq Nk;k&xzg gSa] dqN T;ksfrfoZn~ ^dU;k* jkf'k ij jkgq dk rFkk
^feFkqu* jkf'k ij dsrq dk vkf/iR; Hkh ekurs gSaA
'kwU; laKd jkf'k;k %&
pS=k ekl esa dqEHk] oS'kk[k ekl esa ehu] T;s"B esa o`"k] vk"kk<+ esa feFkqu]
Jko.k esa es"k] Hkknzin esa dU;k] vkf'ou esa o`f'pd] dkfrZd esa rqyk] ekxZ'kh"kZ
esa /uq] ikS"k esa ddZ] ek?k eas edj rFkk iQkYxqu esa flag jkf'k ^'kwU;&laKd*
gksrh gSaA
jkf'k&Lo:i %&
1-

es"k %& bl jkf'k dk Lo:i ^es<+k* tSlk gSA ;g ioZr&fogkfj.kh]


mxz&LoHkko] fnokcyh] iwoZ fn'kk dh fuokfluh] bldk izHkqo (f'kj) ij
gSA bldk Lokeh ^ey* gSA

2-

o`"k %& bl jkf'k dk Lo:i ^cSy* tSlk gSA ;g lery fogkfj.kh]


lkSE;&LoHkko] jkfrz&cyh] le] nf{k.k fn'kk dh fuokfluh] bldk izHkqo
^eq[k* ij gSA bldk Lokeh ^'kq* gSA

3-

feFkqu %& bl jkf'k dk Lo:i ^gkFk* esa xnk fy, iq#"k rFkk lkFk esa
oh.kk ctkrh gqbZ L=kh ds tSlk gSA ;g ou fogkfj.kh] mxzLoHkko] if'pe
fn'kk dh fuokfluh] bldk izHkqo ^d.B* rFkk ^ckgq* ij gSA bldk
46

Lokeh cq/ gSA


4-

ddZ %& bl jkf'k dk Lo:i ^dsdM+k* tSlk gSA ;g ty&fogkfj.kh]


lkSE;&LoHkko] jkf=k&cyh] le] mkj fn'kk dh fuokfluh] bldk izHkqo
o{k%LFky ij gSA bldk Lokeh ^pUnzek* gSA

5-

flag %& bl jkf'k dk Lo:i ^flag* tSlk gSA ;g ioZr&fogkfj.kh] mxz


LoHkko] iwoZ fn'kk dh fuokfluh] bldk izHkqRo n; ij gSA bldk Lokeh
^lw;Z* gSA

6-

dU;k %& bldk Lo:i ^gkFk* esa /ku rFkk vfXu ysdj uko esa cSBh gqbZ
dqekjh&dU;k tSlk gSA ;g 'kqHk LFkku fogkfj.kh] nf{k.k fn'kk dh
fuokfluh] bldk izHkqo ^mnj* ij gSA bldk Lokeh ^cq/* gSA

7-

rqyk %& bldk Lo:i ^rjktw* tSlk gSA ;g ou&fogkfj.kh] mxz LoHkko]
if'pe fn'kk dh fuokfluh] bldk izHkqo ^dfV&izns'k* (dej) ij gSA
bldk Lokeh ^'kq* gSA

8-

o`f'pd %& bldk Lo:i ^fcPNw* tSlk gSA ;g ty fogkfj.kh] mkj


fn'kk dh fuokfluh] bldk ^izHkqo* xqIrk* ij gSA bldk Lokeh ^ey*
gSA

9-

/uq %& bldk Lo:i vkfn esa nks ikao rFkk vUr esa pkj ikaoksa okys ,sls
/uq/kZjh dk gS] ftlds 'kjhj dk mQijh vk/k Hkkx euq"; tSlk rFkk

47

fupyk vZ Hkkx i'kq tSlk gksA ;g fxfj&fogkfj.kh] iwoZ fn'kk dh


fuokfluh] bldk izHkqo ^ta?kk* ij gSA bldk Lokeh ^xq# gSA
10-

edj %& bldk Lo:i ^uxj* tSlk gSA ;g ou fogkfj.kh] nf{k.k fn'kk
dh fuokfluh bldk izHkqRo ^?kqVuksa ij gSA bldk Lokeh ^'kfu* gSA

11-

dqEHk %& bldk Lo:i ^?kM+k fy;s gq, euq";* tSlk gSA ;g lery
fogkfj.kh] if'pe fn'kk dh fuokfluh] bldk izHkqo ^fi.Mfy;ksa* ij gSA
bldk Lokeh ^'kfu* gSA

12-

ehu %& bldk Lo:i nks ,slh eNfy;ksa tSlk gS] ftudh iwN rFkk eq[k
ijLij feys gq, gksaA ;g ty&fogkfj.kh] mkj fn'kk dh fuokfluh] bldk
izHkqo ^ikoksa* ij gSA bldk Lokeh ^xq#* gSA

jkf'k&eS=kh %&
(1) i`Foh&ro vkSj ty&ro (2) vfXu&ro vkSj ok;q&ro okyh
jkf'k;k ijLij fe=k gS]a vr% bu jkf'k;ksa okys O;fDr ijLij eS=kh&lEcU/ cuk;s
jgrs gSaA
(1) i`Foh&ro vkSj vfXu&ro] (2) ty&ro vkSj vfXu&ro rFkk
(3) ty&ro vkSj ok;q&ro okyh jkf'k;k ijLij 'krzq gSa] vr% bu jkf'k;ksa
okys O;fDr;ksa esa ijLij 'k=kqrk jgrh gSA

48

jkf'k;ksa ds v&foHkkx %&


}kn'k jkf'k;k dky&iq#"k dk v ekuh x;ha gSa] rn~uqlkj es"k dk flj
ij] o`"k dk eq[k ij] feFkqu dk o{k%LFky ij] ddZ dk n; ij] flag dk mnj
ij_ dU;k dk dej ij] rqyk dk is<w ij] o`f'pd dk xqIrk ij] /uq dk ta?kk
ij] edj dk ?kqVuksa ij] dqEHk dk fi.Mfy;ksa ij rFkk ehu dk ikoksa ij
vf/dkj ekuk x;k gSA
jkf'k&Lo:i dk iz;kstu %&
}kn'k jkf'k;ksa ds tks xq.k&/eZ] Lo:i] LoHkko] vkfn crk;s x;s gSa] mu
jkf'k;ksa esa mRiUu L=kh&iq#"kksa ds xq.k&/eZ] Lo:i] LoHkkokfn izk;% oSls gh gksrs
gSa vr% fookg ds le; oj&o/w ds lEcU/] ikjLifjd esS=kh] 'k=kqrk] lk>snkjh
vkfn fo"k;ksa ij fopkj djrs le; ;g ^jkf'k&Lo:i* mi;ksxh fl gksrk gSA

1-14 xzg %&


Hkkjrh;&T;ksfr"k esa xzgksa dh la[;k 9 ekuh x;h gS] ftuds uke e'k%
bl izdkj gSa& (1) lw;Z] (2) pUnz] (3) ey] (4) cq/] (5) xq# ;k
c`gLifr] (6) 'kq] (7) 'kfu] (8) jkgq vkSj (8) dsrqA
lw;Z %&
lw;Z i`Foh ls yxHkx lok djksM+ ehy dh nwjh ij gSA i`Foh ls yxHkx
rsjg yk[k xquk vf/d cM+k gSA bldk O;kl i`Foh ds O;kl ls 1095 xquk gSA
bldk ifjek.k i`Foh ls 13]00]00 xquk rFkk Hkkj 3]30]000 xquk vf/d gSA

49

}kn'k jkf'k vFkkZr~ lEiw.kZ lkSj&e.My ds ifjHkze.k esa bls 365 fnu 6 ?k.Vs dk
le; yxrk gSA
pUnzek %&
pUnzek i`Foh dk gh ,d Hkkx gS] tks i`Foh ls vyx gVdj] uHk&e.My
esa ,d xzg ds :i esa fujUrj i`Foh dh ifjek yxkrk jgrk gSA i`Foh ls
bldh nwjh 2]38]000 ehy gSA ;g i`Foh ls NksVk gSA bldk O;kl 2]163 ehy
gSA ;g lokZf/d rhoz xfr ls pyus okyk xzg gSA
dHkh&dHkh vekoL;k ds fnu tc pUnzek i`Foh vkSj lw;Z ds chp esa vk
tkrk gS rks ml fnu ^lw;Z&xzg.k* gksrk gS vkSj tc dHkh iwf.kZek ds fnu i`Foh
pUnzek vkSj lw;Z ds chp vk tkrh gS] ml jkr ^pUnz&xzg.k* gksrk gSA pUnzek
dks dky iq#"k dk ^eu* dgk tkrk gS] vr% ;g ^eu* vFkkZr~ vUr%dj.k dk
izrhd gSA
^iw.kZpUnz* dks ^lkSE;&xzg* rFkk ^{kh.k&pUnz* dks ^iki&xzg* ekuk tkrk gSA
^iw.kZpUnz* 'kqHk rFkk ^{kh.k&pUnz* v'kqHk gSA
ey %&
iqjk.kksa esa ey dks ^i`Foh dk iq=k* dgk x;k gS rFkk lkSj&txr~ esa
bldh fLFkfr cq/ ls 2 yk[k ;kstu mQij ekuh x;h gSA i`Foh ls ey dh nwjh
6]25]00]000 ehy gS] lkekU;r% lw;Z ls bldh nwjh 14]51]86]000 ehy ekuh
x;h gSA bldk O;kl 4115 ehy dk gSA blds nks y?kq&pUnzek (mixzg) dgs
x;s gS] ftuds uke ik'pkR; [kxksy&fonksa us (1) MSekl rFkk (2) iSQoksl j[ks
50

gSaA ey ds bu nksuksa mixzgksa dk O;kl e'k% 5 ehy rFk 10 ehy ds yxHkx


crk;k x;k gSA 'kq vkSj 'kfu ls ;g leHkko j[krk gSA cq/] jkgq rFkk dsrq
blds 'k=kq gSaA
ey dh x.kuk v'kqHk iki&xzgksa esa dh tkrh gSA ;g nf{k.k fn'kk dk
Lokeh gSA ;g tkrd ds thou ij izk;% 28 ls 32 o"kZ dh vk;q esa viuk 'kqHk
vFkok v'kqHk izHkko izdV djrk gSA
cq/ %&
iqjk.kksa ds vuqlkj ^cq/* pUnzek dh iRuh ^jksfg.kh* dk iq=k gSA iqjk.kksa us
vkdk'k&e.My esa ^'kq* ls nks yk[k ;kstu mQij cq/ dh fLFkfr ekuh gSA
,d xzhd&dFkk ds vuqlkj&xzg&e.My ds jktk lw;Z us pUnz&iq=k
jktdqekj cq/ dks nsoxq# c`gLifr dk nwr fu;qDr dj] mls oDr`o&'kfDr rFkk
mM+us dh 'kfDr ,oa xfr iznku dh gS rFkk bls cqf] vkjksX;] dk;k&dYi ,oa
iquthZou nsus okyk ekuk gSA
;g lkSj&e.My dk lcls NksVk xzg gSA i`Foh ls bldh nwjh 3]68]41]467
ehy gSA bldk O;kl 3140 ehy gSA ;g lw;Z ls 3]68]85]000 ehy dh nwjh ij
gSA
cq/ dks gkFk] iko] Ropk] fo|k] cqf] pkrq;Z] ok.kh] f'kYi] O;olk;
rFkk xf.kr dk vf/ifr ekuk x;k gSA
;g eq[k] ukfldk] ok.kh] Luk;q] ftk] rkyq] ukM+h&dEiu] jDr&ghurk

51

vkfn dk izfrfuf/Ro djrk gSA blds v'kqHk fLFkfr esa gksus ij 'kjhj ds bu
vksa ls lEcfU/r jksx rFkk vkyL;] 'osr dq"B ok;q&fodkj rFkk us=k&jksx vkfn
nks"k mRiUu gksrs gSaA
^cq/* pUnz dk gh iq=k gS rFkk pUnzek blls fe=kHkko j[krk gS] ijUrq ;g
mlls 'k=kqHkko j[krk gSA 'kq ds lkFk bldk jktlh rFkk pUnzek ds lkFk 'k=kqor~
O;ogkj ekuk x;k gSA
xq# %&
^dnZe* f"k dh rhljh iq=kh ^Jk* dk fookg ^vfjk* f"k ds lkFk
gqvk FkkA mUgha ds xHkZ ls ^c`gLifr* dk tUe gqvk gSA ;s nsorkvksa ds xq#&in
ij vfHkf"kDr gSa] vr% bUgsa ^xq#* Hkh dgk tkrk gSA iqjk.kksa ds vuqlkj& c`gLifr
dh fLFkfr ey ls mQij nks yk[k ;kstu dh nwjh ij gSA
bldk O;kl 9]86]720 ehy ekuk x;k gSA lw;Z ls bldh nwjh
48]32]00]000 ehy ekuh x;h gSA
xq# dks tho] n; dks"k] pchZ rFkk diQ dk vf/ifr ekuk x;k gSA
euq";&'kjhj esa dej ls ta?kk rd bldk vf/dkj&{ks=k gSA xq# ds v'kqHk fLFkfr
esa gksus ij bu jksxksa dh mRifk gksrh gSA ;g viuh n'kk esa diQ rFkk pchZ ij
fo'ks"k izHkko Mkyrk gSA xq# dks ipe Hkko dk dkjd ekuk x;k gSA ;g lw;Z
ds lkFk lkfod] pUnzek ds lkFk jktl] ey ds lkFk rkel rFkk cq/ ,oa
'kq ds lkFk 'k=kqrkiw.kZ O;ogkj&lEcU/ j[krk gSA ;g izlUurk] lq[k rFkk le`f
dk izrhd gSA
52

'kq %&
^Jhen~Hkkxor* ds vuqlkj& pUnzek ls rhu yk[k ;kstu dh mQpkbZ ij
^vfHkftr~* vkfn 28 u{k=kksa dh fLFkfr gS rFkk muls Hkh nks yk[k ;kstu vf/d
mQpkbZ ij ^'kq* vofLFkr gSA ;g xzg o"kkZdkjd gSaA
^'kq* xzg lw;Z ls 6]70]00]000 ehy dh nwjh ij gSA bldk O;kl yxHkx
7700 ehy gSA i`Foh ls bldh nwjh 3]43]00]000 ehy vkdh x;h gSA bldh
ped cM+h rst gksrh gSA
'kq dks dky&iq#"k dk ^dke* ekuk x;k gS] vr% ;g ^dkesPNk* dk izrhd
gSA
euq";&'kjhj ds xqIrk ij bldk vkf/iR; gSA ;fn 'kq v'kqHk&fLFkfr esa
gks rks tkrd iwoksZDr jksxksa dk f'kdkj curk gSA i`Foh esa x<+s gq, /u ds lEcU/
esa Hkh 'kq ds }kjk gh fopkj djrs gaSA
cq/] 'kfu] jkgq rFkk dsrq& ;s pkjksa 'kq ds uSlfxZd&fe=k gaSA lw;Z vkSj
pUnzek 'k=kq gSaA ey ,oa xq# ls ;g leHkko j[krk gSA 'kq vk'ys"kk] T;s"Bk]
fp=kk ,oa /fu"Bk u{k=kksa ij v'kqHk&iQy nsrk gSA rqyk jkf'k ij ;g fo'ks"k cyh
gksrk gSA
dsUnzLFk gksus ij bls nl gtkj nks"kksa dks nwj djus okyk dgk x;k gS] ;g
tkrd ds thou ij izk;% 25 ls 28 dh voLFkk esa viuk 'kqHk vFkok v'kqHk
izHkko izdV djrk gSA

53

'kfu %&
lw;Z dh f}rh;&iRuh ^Nk;k* ds xHkZ ls ^'kfu* dk tUe gqvk gSA
ikSjkf.kd erkuqlkj& vkdk'ke.My esa c`gLifr ls nks yk[k ;kstu dh nwjh ij
'kfu dh fLFkfr gSA ;g ,d jkf'k ij Hkze.k djus esa yxHkx 30 ekl dk le;
ysrk gSA
;g xzg i`Foh ls 79]10]00]000 ehy dh nwjh ij gSA bldk O;kl
71]500 ehy ekuk x;k gSA lw;Z ls bldh nwjh 88]60]00]000 ehy gSA ;g
vR;Ur eUn xfr ls pyus okyk xzg gS] blh dkj.k blds uke ^eUn* rFkk
^'kuS'pj* j[ks x, gSaA
'kfu dk gh] ilyh] ekal&is'kh] fiaMyh] ?kqVus] Luk;q] u[k rFkk ds'kksa
ij vkf/iR; ekuk x;k gSA ;g yksgk] uhye] lhlk] rSy] HkSal rFkk dkys j
dh oLrqvksa dk vf/ifr gSA ;g iki xzg gksrs gq, Hkh euq"; dks nq%[k:ih vfXu
esa rikdj] mls dqUnu dh Hkkfr fu[kkjus rFkk mlds dY;k.k dk ekxZ iz'kLr
djus dk dk;Z djrk gSA
;g cq/ ds lkFk lkfRod rFkk 'kq ds lkFk jktl lEcU/ j[krk gS ,oa
lw;Z rFkk pUnzek ds lkFk 'k=kqor~ O;ogkj djrk gSA bldh x.kuk iki&xzgksa esa dh
tkrh gSA bls lc xzgksa ls vf/d cyoku~ ekuk x;k gSA ;g tkrd ds thou ij
izk;% 36 ls 42 o"kZ rd dh voLFkk esa viuk fo'ks"k izHkko izdV djrk gSA
bldh ^lk<+slkrh* rFkk ^<S;k* Hkh cM+h izHkko'kkfyuh gksrh gSA
jkgq %&
fgj.;df'kiq dh ^flafgdk* uked iq=kh dk fookg ^foizfpfk* uked
nkuo ds lkFk gqvk Fkk] mlh ds xHkZ ls ^jkgq* us tUe fy;k gSA ve`r&iku ls
flj dk uke ^jkgq* rFkk /M+ dk uke ^dsrq* gqvkA jkgq le;&le; ij lw;Z rFkk
54

pUnzek dks viuk xzkl cukus dk iz;Ru djrk gS] ftls ^xzg.k yxuk* dgrs gSaA
jkgq ^lw;Z* ls 10]000 ;kstu uhps jgdj vkdk'k esa lpj.k djrk gSA
jkgq xzg dk O;kl 30]0000 ehy gS rFkk i`Foh ls bldh nwjh 90]00]000 ehy
gSA T;ksfr"k esa budk vfLrRo Nk;k&xzg ds :i esa gh Lohdkj fd;k x;k gSA
jkgq dk ikoksa ij vf/dkj ekuk x;k gSA
xzg&e.My esa jkgq dk dksbZ LFkku ugha gSA bldh viuh dksbZ jkf'k Hkh
ugha gSA jkgq ds cq/] 'kq rFkk 'kfu uSlfxZd&fe=k gSA lw;Z] pUnz rFkk ey 'k=kq
gSA xq# ls ;g leHkko j[krk gSA izkphu Hkkjrh; T;ksfr"k xzUFkksa esa xzgksa dh la[;k
dsoy 7 gh ekuh x;h gSA jkgq&dsrq dk muesa ukeksYys[k rd ugha ik;k tkrkA
ijUrq ckn ds T;ksfrfoZnksa us bUgsa Nk;k&xzg ds :i esa Lohdkj dj] xzgksa dh dqy
la[;k 9 dj nh gSA jkgq tkrd ds thou ij izk;% 42 ls 48 o"kZ rd dh
voLFkk esa viuk fo'ks"k izHkko izdV djrk gSA
dsrq %&
dsrq dk vf/dkj iko ds ryoksa ij ekuk x;k gSA xzg&e.My esa ^dsrq*
dks dksbZ LFkku izkIr ugha gSA bldh viuh dksbZ jkf'k Hkh ugha gSA dsrq ehu jkf'k
esa mPpLFk rFkk feFkqu jkf'k esa uhpLFk gksrk gSA bldk ewy f=kdks.k flag jkf'k
gSA
cq/] 'kq rFkk 'kfu blds uSlfxZd fe=k gSA lw;Z] pUnz rFkk ey 'k=kq
gSA xq# ls ;g leHkko j[krk gSA jkgq rFkk dsrq ,d gh 'kjhj ds nks Hkkx gksus ds
dkj.k ijLij fe=k ekus tkrs gSaA jkgq ds leku gh ;g Hkh Hkkoksa dk iQy nsrk gSA

55

;g tkrd ds thou ij izk;% 48 ls 54 o"kZ dh vof/ esa viuk fo'ks"k izHkko


izdV djrk gSA

1-15 xzg eS=kh&p %&


fofHkUu xzgksa ds fe=k] le rFkk 'k=kq xzgksa dks uhps p esa iznf'kZr fd;k x;k
gSA
xzg

fe=k

le

'k=kq

lw;Z

pUnz] ey

cq/

'kfu] 'kq

pUnz

lw;Z] cq/

ey] xq#] 'kq] 'kfu

ey

lw;Z] pUnz] xq#

'kq] 'kfu

cq/

cq/

lw;Z] 'kq

ey] xq#] 'kfu

pUnz

xq#

lw;Z] pUnz] ey 'kfu

cq/] 'kq

'kq

cq/] 'kfu

ey] xq#

lw;Z] pUnz

'kfu

cq/] 'kq

xq#

lw;Z] pUnz]
ey

jkgq

'kq] 'kfu

xq#

lw;Z] pUnz]
ey

dsrq

lw;Z] pUnz] ey cq/] xq#

56

'kq] 'kfu

xzgksa dk 'kqHkk'kqHko %&


iw.kZ pUnz] 'kqHk&xzg;qDr cq/] xq# rFkk 'kq& ;s pkjksa ^'kqHk&xzg* ekus tkrs
gSaA lw;Z] {kh.k&pUnz] ey] iki&xzg;qDr cq/] 'kfu] jkgq rFkk dsrq& ;s lkrksa
^v'kqHk* xzg ekus tkrs gSaA lw;Z rFkk jkgq dks ^wj&xzg* ekuk x;k gS rFkk ey]
'kfu vkSj dsrq dks ^iki&xzg* ekuk x;k gSA
xzgksa dh laf/ @ ;qfr %&
tc nks vFkok vf/d xzg fdlh jkf'k (Hkko) esa ,d lkFk gksrs gSa] rks
mls mu xzgksa dh ^laf/ @ ;qfr* dgk tkrk gSA

UUU

57

1- (d) oSfnd oke; esa T;ksfr"k


1-(d)-1 osnk dk vFkZ rFkk ego %&
osnk&ok~e; esa T;ksfr"k dh egoiw.kZ Hkwfedk gSA dky&Kku ds fcuk
osn&fofgr ;Kkfn dk;Z lEi ugha gks ldrsA vr,o ikf.kfu&f'k{kk esa
^T;ksfr"kke;ua p{kq%* dgdj T;ksfr"k dks osn dk us=k dgk x;k gSA T;ksfr"kjfgr
Kku mlh izdkj viw.kZ dgk tk;sxk] tSls us=k&foghu euq"; dk O;fDrRo viw.kZrk
dk |ksrd gSA dky ,oa dky dh izo`fk;ksa ds Kku&gsrq T;ksfr"k gh ,dek=k
lk/u gSA czk.M ds xzgksa] u{k=kksa rFkk /wedsrqvksa vkfn ds voyksdu ls euq";
dk eu bl vksj x;k vkSj og T;ksfr"k ds lUnHkZ esa lkspus dks foo'k gqvkA bl
izdkj fofHkUu iz;klksa rFkk lk/uksa ds }kjk lw;kZfn xzg&u{k=kksa dk Kku izkIr djds
mudh xfrfof/;ksa ds vuqlkj flkUrksa dh miifk dh xbZ vkSj blls T;ksfr"k
dk mkjkskj fodkl gksrk jgkA
T;ksfr"k dk ,d i{k xf.kr ls Hkh lEi`Dr gSA vr,o ^osnL; fueZya
p{kq T;ksfr%'kkL=kedYe"ke~* okD; ;qfDr;qDr gh gSA
^v* 'kCn dk O;qRifkyH; vFkZ gS& ^midkjd*& ^v~X;Urs Kk;Urs
1

vehfHkfjfr v~xkfu* ] vFkkZr~ ftuds }kjk fdlh oLrq ds Lo:i dks tkuus esa
lgk;rk feyrh gS mUgsa ^v* dgrs gSaA Hkk"kk rFkk Hkko nksuksa n`f"V;ksa ls osn
nqcksZ/ gSA vr% osn ds vFkZKku ds fy, mls deZdk.M ds izfriknu esa tks
mi;ksxh 'kkL=k gS mUgsa ^osnk* uke ls vfHkfgr fd;k tkrk gSA lHkh vikS#"ks;
1

mik;k;] in~eHkw"k.k vkpk;Z cynso] laLd`r oke; dk c`gn~ bfrgkl] lEik- MkW- vkseizdk'k
ik.Ms;] f}rh;&[k.M] Hkwfedk] i`- 9
58

osnksa dks eq[;r% N% vksa esa foHkkftr fd;k x;k gS ;Fkk f'k{kk] dYi]
O;kdj.k] fu#Dr] NUn rFkk T;ksfr"kA oSls rks 'kjhj ds NksVs o cM+s lHkh vksa
dk viuk&viuk LFkku gSA ysfdu ;gk T;ksfr"k ds fo"k; esa lR; dgk x;k gS
fd T;ksfr"k ds Kku ds fcuk vU; ikap vksa dk Kku v/wjk gSA ftl izdkj
vU/k O;fDr lHkh vksa ds gksrs gq, Hkh fn'kkghu gksrk gS] mlh izdkj
T;ksfr"k&'kkL=k ds Kku ds fcuk euq";&thou viw.kZ gSA ;Fkk&
'kCn 'kkL=ke~ eq[ka T;ksfr"ka p{kq"khA
Jks=keqDra fu#Drp dYi% djkSAA
;krq f'k{kkL; osnL; lk ukfldkA
1
iknin~e};a NUn vk|ScqZ/S%AA
ikf.kfu us lHkh vksa dk egRo iq#"k :id esa fuEu izdkj ls Li"V
fd;k gS fd osn :ih iq#"k ds NUn nks iSj gS] dYi nksuksa gkFk gSa] T;ksfr"k p{kq
gS] fu#Dr Jks=k gS] f'k{kk ukfldk gS o O;kdj.k eq[k gS ;Fkk&
NUn% iknkS rq osnL; gLrkS dYiksFk iB~;rsA
T;ksfr"kke;ua p{kqfuZ#Dra Jks=keqP;rsAA
f'k{kk ?kzk.ka rq osnL; eq[ka O;kdj.ka Le`re~A
2
rLekRlk~xe/hR;So czyksds egh;rsAA
osn ds ;FkkFkZ Kku ds fy, Ng fo"k;ksa dks tkuuk ijeko';d gSA oSfnd
eU=kksa dk Bhd&Bhd mPpkj.k izFke vko';d oLrq gSA bl mPpkj.k ds fufek
izorZeku osnk ^f'k{kk* dgykrk gSA osn dk eq[; iz;kstu oSfnd deZdk.M]
;K&;kx dk ;FkkFkZ vuq"Bku gSA blds fy, izorZeku v ^dYi* dgykrk gSA

1
2

flkUr f'kjksef.k&xf.krk;k;] 'yksd&10


ikf.kuh; f'k{kk] 'yksd&42
59

dYi dk vFkZ gS& ^dYI;rs leF;Zrs ;kxiz;ksxks=k* vFkkZr~ ;K ds iz;ksxksa dk


leFkZu ftlesa fd;k tkrk og ^dYi* gSA O;kdj.k&'kkL=k inksa ds izd`fr&izR;;
dk mins'k nsdj in ds Lo:i dk ifjp; rFkk mlds vFkZ dk Hkh fu'p;
djrk gSA iQyr% inLo:i vkSj inkFkZ&fu'p; ds fufek ^O;kdj.k* dk mi;ksx
gksus ls og Hkh osnk gSA ^fu#Dr* esa inksa dh fu#fDr crkbZ x;h gSA fu#fDr
dh fHkUurk ls vFkZ esa fHkUurk gksrh gSA blfy, osn ds vFkZfu.kZ; ds fy,
^fu#Dr* Hkh osnk dgk tkrk gSA osn NUnkse;h ok.kh gSA NUnksa ls ifjfpr gksus
ij gh eU=kksa ds mPpkj.k vkSj ikB dk ;FkkFkZ Kku gks ldrk gSA blhfy, NUnksa
dh osnkrk gSA T;ksfr"k ;K&;kx ds mfpr le; dk funsZ'k djrk gSA u{k=k]
frfFk] ekl rFkk lEoRlj dk Kku oSfnd deZdk.M ds fy, vko';d gSA
blhfy, T;ksfr"k dh osnkrk gSA blh mi;ksfxrk ds dkj.k os Ngksa ^osnk* dgs
tkrs gSaA
(1) f'k{kk %&
"kM~fo/osnkksa esa ^f'k{kk* dk egoiw.kZ LFkku gSA ;g osniq#"k dh ukfldk
dgh xbZ gSA f'k{kk dk vFkZ gS og fo|k tks Loj] o.kZ vkfn mPpkj.k ds izdkj
dk mins'k nsA osnk;;u dh iz.kkyh xq#eq[k ls gS vr% osn dk ,d lkFkZd uke
2

^vuqJo* gS& vuq i'pkr~ Jw;rs ;% l vuqJo%A vFkkZr~ og oLrq tks xq# ds
mPpkj.k ds vuUrj lquh tk; vkSj f'k"; mlh ds leku mldk Bhd mPpkj.k
djsA
(2) dYi %&
osnk lkfgR; esa ^dYi* dk nwljk egoiw.kZ LFkku gSA dYi dk vFkZ gS
1

mik;k;] in~eHkw"k.k vkpk;Z cynso] laLd`r oke; dk c`gn~ bfrgkl] lEik- MkW- vkseizdk'k
ik.Ms;] f}rh;&[k.M] Hkwfedk] i`- 9
ogh] i`- 10
60

osn esa fofgr deks dk eiwoZd O;ofLFkr djus okyk 'kkL=k& ^dYiks
1

osnfofgrkuka deZ.kkekuqiwosZ.k dYiuk'kkL=ke~A* czk.k;qx esa ;K gh oSfnd


vk;ks dk iz/ku /kfeZd d`R; FkkA dYilw=kksa dk fuekZ.k izR;sd 'kk[kk esa lEiUu
gqvkA dYilw=kksa ds eq[;r% pkj izdkj gSa%&
1)

JkSrlw=k

2)

x`lw=k

3)

/eZlw=k

4)

'kqYolw=k

(3) O;kdj.k %&


osnkksa esa ^O;kdj.k* dk rhljk LFkku gSA O;kdj.k izd`fr vkSj izR;; dk
mins'k nsdj in ds Lo:i rFkk mlds vFkZ ds fu.kZ; ds fy, iz;qDr gksrk gSA
inksa dh ehekalk djus okyk 'kkL=k O;kdj.k dgykrk gS& ^O;kf;Urs O;qRik|Urs
2

'kCnk vususfr O;kdj.ke~* O;kdj.k osniq#"k dk eq[k ekuk tkrk gS& ^eq[ka
3

O;kdj.ka Le`re~*A eq[k gksus ls gh osnkksa esa O;kdj.k dh eq[;rk gSA


(4) fu#Dr %&
fu#Dr fu?k.Vq dh Vhdk gSA fu?k.Vq esa osn ds dfBu 'kCnksa dk leqPp;
fd;k x;k gSA fu?k.Vq dh la[;k ds fo"k; esa erHksn gSA vktdy miyC/
fu?k.Vq ,d gh gSa vkSj blh ij ;kLdjfpr ^fu#Dr* gSA egkHkkjr ds vuqlkj
1

2
3

mik;k;] in~eHkw"k.k vkpk;Z cynso] laLd`r oke; dk c`gn~ bfrgkl] lEik- MkW- vkseizdk'k
ik.Ms;] f}rh;&[k.M] Hkwfedk] i`- 16
ogh] i`- 17
ogh] i`- 17
61

iztkifr d';i bl fu?k.Vq ds jpf;rk gSA vktdy fu?k.Vq dh ,dek=k O;k[;k


nsojkt;Tokd`r ^fu?k.VqHkk";* gh miyC/ gSA
vktdy ;kLdjfpr fu#Dr gh bl osnk dk izfrfuf/&xzUFk gSA
;kLdjfpr fu#Dr esa 12 v;k; gSa] vUr esa nks v;k; ifjf'k"V :i esa fn;s
x;s gSaA bl izdkj lexz xzzUFk 14 v;k;ksa esa foHkDr gSA
(5) NUn %&
NUn ipe osnk gSA oSfnd eU=kksa ds mPpkj.k ds fy;s NUnksa dk Kku
vR;ko';d gSA izR;sd lwDr esa nsork] f"k rFkk NUn dk Kku furkUr visf{kr
gSA dkR;k;u dk Li"V er gS fd tks O;fDr NUn] f"k rFkk nsork ds Kku ls
ghu gksdj eU=k dk v;;u] v;kiu] ;tu rFkk ;ktu djrk gS mldk izR;sd
deZ fu"iQy gksrk gSA
;kLd }kjk NUn% dh O;qRifk Nn~ (<+duk) ls crykbZ xbZ gSA NUn osnksa
ds vkoj.k gSaA Xosn rFkk lkeosn ds leLr eU=k NUnksc pk;sa gSaA oSfnd
NUnksa ds eq[; Hksnksa ds fo"k; esa erHksn gS] ijUrq oSfnd NUnksa dh la[;k 26
ekuh xbZ gSA buesa vkjfEHkd ikp NUn osn esa iz;qDr ugha gksrs gSaA mUgsa NksM+dj
'ks"k NUn rhu lIrdksa esa foHkDr fd;s tk ldrs gSaA osnksa esa iz;qDr NUnksa esa
xk;=kh izFke NUn gSA izFke lIrd xk;=kh NUn ls izkjEHk gksrk gSA izFke lIrd
ds lkr NUnksa ds uke gSa& xk;=kh] mf".kd~] vuq"Vqi~] c`grh] iafDr] f=k"Vqi~ rFkk
txrhA f}rh; lIrd ds lkrksa NUn ^vfrNUn* ds uke ls izfl gSaA bl lIrd
ds NUnksa ds uke gS& vfrtxrh] 'kDojh] vfr'kDojh] vf"V] vR;f"V] /`fr]
vfr/`frA r`rh; lIrd ds NUnksa ds uke gSa& d`fr] izd`fr] vkd`fr] fod`fr]
62

laLd`fr] vfHkd`fr rFkk mRd`frA lIrdksa ds fofHkUu uke miyC/ gksrs gSaA Hkjr
us ukV~;'kkL=k (14@113) esa budk uke e'k% fnO;] fnO;srj rFkk fnO;ekuq"k
fn;k gSA oSfnd vuq"Vqi~ NUn gh ykSfdd vuq"Vqi~ dk ewy gSA
(6) T;ksfr"k %&
osnkksa esa T;ksfr"k vfUre osnk gSA osn dh izo`fk ;K ds lEiknu ds
fy;s gS vkSj ;K dk fo/ku fof'k"V le; lkis{k gSA tks O;fDr T;ksfr"k dks
Hkyh&Hkkfr tkurk gS ogh ;K dk ;FkkFkZ Kkrk gSA
osnk fg ;KkFkZefHkizo`kk% dkykuqiwokZ fofgrk'p ;Kk%A
1
rLekfnna dkyfo/ku'kkL=ka ;ks T;kSfr"ka osn l osn ;Ke~
T;ksfr"k osn dk p{kq gSA ftl izdkj p{kqghu iq#"k viuk dk;Z lEiknu
ugha dj ldrk] mlhizdkj T;ksfr"k&Kku ls jfgr iq#"k oSfnd dk;ks ds lEiknu
esa loZFkk vleFkZ gSA
osnk T;ksfr"k dk izfrfuf/ xzUFk nks osnksa ls] lEcU/ j[kus okyk miyC/
gksrk gS& ;tqosZn ls rFkk Xosn ls] ftldk uke gS ;ktq"k~ T;ksfr"k rFkk vkpZ
T;ksfr"kA izFke esa 43 'yksd gSa vkSj nwljs esa 36A cgqr ls 'yksd nksuksa xzUFkksa esa
,d leku gSaA osnk T;ksfr"k ds 'yksdksa dk jgL; xw<+ gSA MkW- Fkhcks] 'kj
ckyd`".k nhf{kr] yksdekU; fryd rFkk lq/kdj f}osnh us blds 'yksdksa dh
O;k[;k;sa fy[kh gSaA osnk T;ksfr"k ij ,d izkphu Hkk"; Hkh izdkf'kr gS ftldh
jpuk dk'kh fuoklh lksekdj uked ,d nkf{k.kkR; fo}ku~ us dh FkhA osnk
T;ksfr"k ds drkZ dk uke yx/ Fkk&
1

;ktq"k~ T;ksfr"k] 'yksd&3


63

iz.kE; f'kjlk dkyefHkok| ljLorhe~A


1
dkyKkua izo{;kfe yx/L; egkReu%
bl osnk T;ksfr"k ds jpf;rk yx/ dk Bhd ifjp; izkIr ugha gksrkA
blhfy, bldk jpukdky Hkh vfu.khZr lk gS] ijUrq 'kj ckyd`".k nhf{kr us
lizek.k fl fd;k gS fd bl osnk T;ksfr"k dh jpuk bZ-iw- 1400 bZ- esa gqbZ
gksxhA

1-(d)-2 osnk T;ksfr"k dh fo"k;oLrq %&


tgk rd osnk T;ksfr"k dh fo"k; oLrq dk iz'u gS] ;g vk/qfud
T;ksfr"k ds lUnHkZ esa ,d ewy lzksr xzUFk ds :i esa lEeq[k vkrk gSA bl xzUFk
ds dqN eq[; izfrik| fo"k; bl izdkj gSaA
lr;qx] =ksrk] }kij o dfy;qx dh vo/kj.kk ds vuqlkj ;gk ij cM+s
rkfdZd <ax ls ikp lkSj o"kks dk ,d ;qx ekuk x;k gSA bl ;qx p dh
vkjfEHkd izorZu LFkyh ij lw;Z] pUnz o xq# ;s rhuksa gh /fu"Bk rkjksa esa xkspj
dj jgs Fks] ftldk leFkZu osnksa esa Hkh fd;k x;k gSA bl iapo"khZ; ;qx esa 1830
lkou fnu gksrs gSaA
loZizFke bl ;qx dk vkjEHk mDr rhuksa roksa dh /fu"Bk fLFkfr ls
fu;fer gSA ckn esa vFkkZr~ mkjorhZ ;qxksa dh 'kq:vkr mkjk;.kkjEHk ls ekuh xbZ
gSA ;g v;u loZnk ek?k ekl esa gksrk gSA vktdy Hkh mkjk;.k o f'kf'kj rq
dk vkjEHk ek?k esa gh gksrk gSA fofHkUu ekuksa ls ,d ;qx ds fnu bl rjg gSaA

vkpZT;ksfr"k] 'yksd&2
64

lkSj fnu

&

1800

lkou fnu

&

1830

u{k=k fnu

&

1835

frfFk

&

1860

o"kZ&
iapo"kkZRed ;qx ds ikp o"kks dks e'k% fuEufyf[kr uke fn, x, gSa %&
1- laoRlj] 2- ifjoRlj] 3- bnkoRlj] 4- vuqoRlj] 5- bn~oRljA
izR;sd o"kZ yxHkx 366 fnuksa dk gksrk gS] ,slk lqfo/k dh n`f"V ls ekuk
x;k gS] gkykafd f"k dks ;g ckr vPNh rjg ls irk Fkh fd ,d lkSj o"kZ esa
365-25 fnu gksrs gSaA x.kuk o foHkktu dh lqfo/k dks n`f"V esa j[kdj mlus
365-25 fnu ds 'kq eku dks iw.kkd esa 366 eku fy;k gSA lHkh xf.kr flkUr
xzUFkksa ds rqY; osnk T;ksfr"k Hkh lkSj lk;u o"kZ dks gh xzg.k djrk gSA
,d o"kZ dks nks Hkkxksa esa ckVk tkrk gS& mkjk;.k o nf{k.kk;uA ,d
o"kkZ/Z esa lw;Z }kjk lk<+s rsjg u{k=k Hkksxs tkrs gSa rFkk blesa 180 lkSj fnu] 183
lkou fnu gksrs gSaA ckjg eklksa ls ,d o"kZ curk gS] blhfy, ekl 36012
30 fnu ;k va'k dk crk;k x;k gSA lkSj ekl esa 36612 30-5 lkou fnu
gksrs gSa rFkk rhl frfFk;k ,d pkUnz ekl fufeZr djrh gSaA
bl rjg izR;sd o"kZ esa 360 lkSj fnu] 366 lkou fnu] 372 frfFk;k rFkk
367 uk{k=k fnu gksrs gSaA
65

rq %&
,d o"kZ esa N% rq, gSaA buds uke e'k% f'kf'kj] olUr] xzh"e] o"kkZ]
'kjn] gseUr gSaA lw;Z ds lk<+s pkj u{k=kksa dks Hkksx ysus ij ,d rq iw.kZ gks tkrh
gSA izFke rhu rq, mkjk;.k esa o ckn okyh rhu nf{k.kk;u esa gksrh gSaA
osnk T;ksfr"k dk ekl vekoL;k dh lekfIr ds {k.k ls 'kq: gksrk gS]
ftldk rkRi;Z gS fd 'kqDy izfrink ekl dh izFke frfFk gSA ;g ifr
vktdy Hkh 'kqDykfn fof/ ;k eq[;eku uke ls O;or gS rFkk Hkkjr ds cgqr
ls izkUrksa esa vkt Hkh bldk ikyu gksrk gSA
izR;sd pkUnz ekl esa nks ioZ gksrs gSaA muds uke vekoL;k o iwf.kZek gSaA
ekl ds e; esa iwf.kZek o vUr esa vekoL;k gksrh gSA bl rjg ,d ;qx esa 2
12 24 5 120 $ 2 vf/ eklksa ds 4 ioZ feykdj 124 dqy ioZ
la[;k gSA
,d ;qx esa lkSj ekl 60] lkou ekl 61] uk{k=k ekl 67 rFkk pkUnz ekl
62 gksrs gSaA
^osnk T;ksfr"k* esa iapkax cukus ds izkjafHkd fu;e fn;s x;s gSaA bu fu;eksa
ls izkphu le; esa ;Kkfn ds fy, mfpr le; dk Kku izkIr fd;k tkrk FkkA
;tqosZn&T;ksfr"k ds 44 'yksdksa esa ls izFke pkj vkSj vafre nks esa dksbZ xf.kr
ugha gSA izFke 'yksd iztkifr dh oanuk gS vkSj nwljs esa dky dh] rhljs esa
T;ksfr"k&'kkL=k dk ms'; crk;k x;k gS vkSj pkSFks esa crk;k x;k gS fd osnkksa
esa T;ksfr"k loZJs"B gSA fy[kk gS&

66

;Fkk f'k[kk e;wjk.kka ukxkuka e.k;ks ;FkkA


1
r}}snk'kkL=kk.kka T;ksfr"ka ew/Zfu fLFkre~
tSls eksjk esa f'k[kk gS vkSj ukxksa (liks) esa ef.k] bl izdkj osnk 'kkL=kksa
esa T;ksfr"k loksZifj gSA
vafre 'yksd esa T;ksfr"k ds fy, vk'khokZn gSA fy[kk gS&
og fo}ku~ tks pUnzek] lw;Z vkSj u{k=kksa dh xfr;ksa dks tkurk gS bl yksd esa
cky&cPps ikdj lq[kh gksxk vkSj (e`R;q ds i'pkr~) pUnzek] lw;Z vkSj u{k=kksa ds
yksd esa tk,xkA
'yksd 42 T;ksfr"k fo"k;d ugha gSA mlesa =kSjkf'kd&dk izfl fu;e gS
tks vadxf.kr esa vR;Ur mi;ksxh gSA
bl izdkj 37 'yksd cp tkrs gS ftuesa T;ksfr"k&laca/h fo"k; gSA
;qx %&
le; dh rhu izkd`frd bdkb;k gSaA os gSa (1) vgksjk=k (vFkkZr~
fnu&jkr)] (2) pkUnz ekl] vkSj (3) o"kZA izR;sd izkphu ifr esa iz/kur% blh
leL;k dk gy jgrk Fkk fd bu bdkb;ksa esa D;k laca/ gSA i`Foh ds vius v{k
ds pkjksa vksj ,d ckj ?kweus ls gesa vgksjk=k feyrk gS] pUnzek dh ,d iwf.kZek
(;k vekoL;k) ls vxkeh iwf.kZek (;k vekoL;k) rd ,d pkUnz ekl gksrk gS
vkSj ;g i`Foh ds pkjksa vksj pUnzek ds ifje.k ds dkj.k mRiUu gksrk gSA lw;Z
i`Foh ds pkjksa vksj pDdj yxkrk gqvk fn[kkbZ iM+rk gS_ ,d pDdj dk le;

;ktq"k~ T;ksfr"k] 'yksd&4


67

,d o"kZ gksrk gS vkSj ;g ,d cjlkr ls vkxkeh cjlkr rd dk le; gSA


bu rhu bdkb;ksa ds vfrfjDr yksx ;g Hkh tkuuk pkgrs Fks fd rkjksa ds
chp pUnzek vkt dgka ij gSA blds fy, pUnzekxZ dh lkkbZl cjkcj Hkkxksa esa
ckV dj izR;sd dks ,d u{k=k dgk x;k gSA
,d pkUnz ekl esa iwjs&iwjs fnu ugha gksrAs blh izdkj o"kZ esa fnuksa dh la[;k
Hkh iw.kZ la[;k ugha gSA ,d o"kZ esa 365-242--- fnu gksrs gSA rc yksx ;qxksa dk
iz;ksx djrs Fks tks cgqr gh lqUnj izFkk gSA os dbZ o"kks dh vof/ pqu dj mls
;qx dgrs Fks vkSj rc crkrs Fks fd bl ;qx esa fdrus o"kZ] fdrus ekl vkSj fdrus
fnu gksrs gSaA
;qx ftruk gh yack pquk tk;xk] pkUnz ekl dh yackbZ mruh gh vf/d
lw{erk ls crk;h tk ldsxhA mnkgj.kr%] ge pkgsa rks dsoy nks pkUnz eklksa dk
;qx pqu dj dg ldrs gS fd ,d ;qx esa nks pkUnz ekl gksrs gSa vkSj mrus gh
esa 59 fnu gksrs gSaA rks bl izdkj ,d pkUnz ekl esa Bhd&Bhd 29-5 fnu gksaxsA
;fn ,d ;qx esa dsoy ,d fnu vf/d j[kk tk; rks ,d pkUnz ekl esa fnuksa
dh la[;k rqjar 30 gks tk,xhA
osnk&T;ksfr"k esa ,d ekSfyd =kqfV Fkh_ ;g fd ;qx cgqr NksVk pquk x;k
FkkA ihNs tks T;ksfr"k xazFk fy[ks x;s muesa ;qx vR;Ur yEck j[kk x;kA
mnkgj.kkFkZ] ^vk;ZHkVh;* esa (ftldh jpuk ikpoh 'krkCnh esa gqbZ) 43]20]000
o"kks dk ;qx ekuk x;k FkkA
fHk %&
,slk ugha le>uk pkfg;s fd osnk T;ksfr"k esa dgha fHk gS gh ughaA
68

ijarq tgk&tgk fHkUuksa dh vko';drk iM+h gS ogk lc ls NksVs fHkUu dks dksbZ
fo'ks"k uke ns fn;k x;k gSA mnkgj.kr%] ,d u{k=k ds ,d lkS pkSchlosa Hkkx dks
,d Hkka'k dgk x;k gSA ftls ge vc 11@124 Hkka'k esa ckaV dj izR;sd dks ,d
dyk dgk x;k gS fiQj ,d dyk dks 124 Hkkxksa esa ckV dj izR;sd dks ,d
dk"Bk dgk x;k gS vkSj ,d dk"Bk dks ikp Hkkxksa esa ckV dj izR;sd dks ,d
v{kj dgk x;k gSA
^osnk T;ksfr"k* ds uke ls Xosn&T;ksfr"k rFkk ;tqonZs T;ksfr"k dk xzg.k
fd;k tkrk gSA bu nksuksa esa izkIr fo"k;oLrq dk ;gk la{ksi esa o.kZu fd;k tk jgk
gS&
1-(d)-2-1 Xosn T;ksfr"k %&
1-

;qx] v;u] o"kZ vkSj ekl %& osnk T;ksfr"k esa iplaoRljkRed ;qx
dh O;oLFkk gSA igys 'yksd esa gh ^iplaoRlje;;qxk;{k* dh ckr
cryk;h x;h gSA fdUrq iplaoRljksa ds uke blesa dgha ugha vk;s gSaA
lksekdj us viuh Vhdk esa xxZ ds opuksa dks mn~/`r fd;k gS ftlesa ikpksa
laoRljksa ds uke izkIr gksrs gSaA v;u ds lEcU/ esa ,d 'yksd esa dgk
x;k gS fd Jfo"Bk (/fu"Bk) ds vkjEHk esa lw;Z rFkk pUnzek mkj dh
vksj tkrs gS rFkk vk'ys"kk ds vZHkkx (f}rh; pj.k) ls nf{k.k dh vksj
lw;Z dk izorZu gksrk gSA ;g mkjk;.k dh fLFkfr ek?k ls rFkk nf{k.kk;u
dh fLFkfr Jko.k ls gksrh gSA osnk T;ksfr"k ("k"Byksd) esa dgk x;k gS
fd tc pUnzek rFkk lw;Z /fu"Bk u{k=k esa ,d=k izkIr gksrs gS rks vkfn
;qx] ek?k ekl] ril~ (olUr) rq] 'kqDyi{k vkSj mkjk;.k dk vkjEHk
gksrk gSA o"kZ dk izkjEHk ek?k 'kqDyi{k ls gksrk Fkk vkSj o"kZ dh lekfIr
esa ikS"k d`".ki{k dh vekokL;k jgrh Fkh&
69

ek?k'kqDyiziL; ikS"kd`".klekfiu%A
1
;qxL; ipo"kZL; dkyKkua izp{krs
blls vekUr ekl gksrs Fks] ;g Kkr gksrk gSA pkUnzeklksa ds vfrfjDr
lkSjeklksa dk Kku Hkh osnkT;ksfr"k ds drkZ dks FkkA blds vfrfjDr lkou ekl
(30 fnukRed) dk o.kZu Hkh izkIr gksrk gSA vf/d ekl dk dFku vkSj
fudkyus dh fof/ osnk T;ksfr"k esa nh x;h gSA pkUnzo"kZ dh vis{kk lkSjo"kZ dk
izpyu vf/d FkkA osnk T;ksfr"k esa lkSjo"kZ dk ifjekxZ crykrs gq, dgk x;k
gS fd ,d lkSj vCn esa 366 fnu] N% rq, rFkk }kn'k lkSj ekl gksrs gSa&
f=k'kR;ka l"kV~"kf"VjCn% ip kZoks;usA
2
eklk }kn'k lkSjk% L;qjsrr~ ipxq.ka ;qxe~
bl izdkj o"kkZfn dk ifjek.k osnk T;ksfr"k esa izkIr ugha gksrk gS] fdUrq
x.kuk ls Kkr gksrk gS fd mnx;u izo`fk ;fn /fu"Bk esa Fkh rks lEikr
Hkj.kh ds prqFkZ pj.k esa jgk gksxkA v;uka'keku] ml le; 23 va'k 20
dyk jgk gksxkA ikp laoRljksa esa gksus okys 10 v;uksa dh frfFk;ksa dk
mYys[k Hkh izkIr gksrk gSA
2-

rq] fo"kqo vkSj fnueku %& rqvksa dk izkjEHk ;qx esa fdl ekl dh
fdl frfFk dks gksrk Fkk] bldk mYys[k fd;k x;k gSA rq, Ng gSa vkSj
vkfn rq olUr FkhA fo"kqo dk Kku Hkh osnk T;ksfr"k esa izkIr gksrk gSA
fo"kqo ykus dh fof/ dk mYys[k djrs gq, dgk x;k gS fd fo"kqo la[;k
dks f}xq.k djds ,d fudkydj 6 dk xq.kk djus ls i{kla[;k vkrh gSA
i{kksa dh vk/h tks frfFk gksrh gS] ogh fo"kqoeku~ frfFk dgh tkrh gS&

1
2

;ktq"k~ T;ksfr"k] 'yksd&5


ogh] 'yksd&28
70

fo"kqoUra f}jH;Lra :iksua "kM~xq.khd`re~A


1
i{kk ;n/ i{kk.kka frfFk% l fo"kqoku~ Le`r%
fnueku ds lUnHkZ esa osnk T;ksfr"k esa ,d 'yksd vk;k gSA ogha
mkjk;.k esa ijekYi fnu dk eku 24 ukMh rFkk nf{k.kk;u esa ijekf/d
fnu dk eku 36 ukMh dgk x;k gS&
/eZo`fjika izLFk% {kikkl mnXxrkSA
2
nf{k.ks rkS foi;kZl% "k.eqgw;Z;esu rq
;gk ,d izLFk fnueku dh o`f dgh x;h gS ftldk vFkZ 4@61 ukM+h
nSufUnu o`f gSA blls fnueku ds Kku dk irk pyrk gSA
iykfnifjek.k %&
osnk T;ksfr"k esa v/ksfyf[kr izdkjs.k iykfneku cryk;s x;s gS&
40 iy ,d vk<d
4 vk<d 1 nzks.k ;k 200 iy
4 izLFk 1 vk<d ;k 50 iy
1 izLFk 12&1@2 iy
4 dqMo 1 izLFk
1 dqMo 3&1@8 iy
3 dqMo 9&3@8 iy
1 ukfMdk (1 nzks.k& 3 dqMo) ;k 190 5@8 iyA
1
2

;ktq"k~ T;ksfr"k~] 'yksd&23


ogh] 'yksd&8
71

nks ukfMdkvksa dk ,d eqgwkZ gksrk gS rFkk 50 iyksa dk ,d vk<d


cryk;k x;k gSA osnk T;ksfr"k esa 1 ukfMdk esa 10&1@20 dyk,a rFkk 20&2@20
dykvksa dk ,d eqgwkZ gksrk gSA 30 eqgwkks esa 60 dyk,a gksrh gSA 603 dyk,a gh
,d fnu dk ifjek.k gksrh gSa&
3-

xzgxfr %& osnk T;ksfr"k esa dsoy lw;Z rFkk pUnzek dh xfr;ksa dk dFku
gSA ;gk pUnzek rFkk lw;Z dh e;e xfr;k cryk;h x;h gSaA blhfy, lw;Z
dh Li"V xfr yxHkx 2 va'k rFkk pUnz dh Li"V xfr yxHkx 8 va'k
vkxs ihNs gks tkrh gSA Li"V fLFkfr rFkk e;e fLFkfr dk vUrj
iQy&laLdkj dgykrk gSA osnk T;ksfr"k esa bls Kku djus dh fof/ dk
irk ugha pyrk gSA

4-

u{k=k vkSj yXu %& /fu"Bk u{k=k ls mkjk;.k gksrk FkkA ;qxksa esa laoRlj
dk izkjEHk Hkh /fu"Bk ls cryk;k x;k gSA ijUrq u{k=kksa ds nsorkvksa dk
osnk T;ksfr"k esa mYys[k vkrk gSA ;gk ij ^vfXu* dk izFke mYys[k
fd;k x;k gS] tks d`fkdk u{k=k dk nsork gSA blls Kkr gksrk gS fd
u{k=kksa dk vkjEHk d`fkdk u{k=k ls fd;k tkrk FkkA ;g lEHko gS fd ;s
'yksd osnk T;ksfr"k esa ckn esa tksM+ fn;s x;s gksa D;ksafd egkHkkjr esa
/fu"Bkfn x.kuk gksrh Fkh vr% ;gk Hkh /fu"Bk ls x.kuk dh tkrh gksxhA
laoRlj ds vkfn esa /fu"Bk jgus ls u{k=kksa dh x.kuk /fu"Bk ls gh gksuh
pkfg,A osnk T;ksfr"k esa yXu dk mYys[k vk;k gS fdUrq ;s es"kkfn yXusa
ugha gSaA u{k=kksa ds mn; dks yXu dh laKk nh x;h gSA
'kke 'kkL=kh us }kn'k eklksa esa 27 u{k=kksa :ih yXuksa dk mn; ekuk gSA
'yksd dk vFkZ lfUnX/ gksus ds dkj.k fuf'pr:is.k dqN dgk ugha tk
ldrk gSA

72

osnk T;ksfr"k esa jkf'k;ksa (es"kkfn) dk mYys[k ugha gSA blds vfrfjDr
ioZ esa gs;&mikns; Hkka'kksa] lw;Z u{k=kku;u rFkk os/ vkfn dk o.kZu osnk
T;ksfr"k esa izkIr gksrk gSA rRdkyhu T;ksfr"k esa ;ksx] vUrj] xq.kk] Hkkx vkSj
=kSjkf'kd dk Kku miyC/ gksrk gSA yksxksa dks ml le; fHkUu dk Hkh Kku
vo'; FkkA vxf.kr dk iw.kZ fodkl gks pqdk Fkk] osnk T;ksfr"k bldk Li"V
izek.k gSA
1-(d)-2-2 ;tqosZn T;ksfr"k %&
;tqonZs &T;ksfr"k esa Xosn&T;ksfr"k ds gh 'yksd gSaA dsoy 13&14 'yksd
fHkUu gSaA Xosn&T;ksfr"k ds 36 'yksdksa esa ls 30 'yksd ;gk fdfpr~ ikBHksn ds
lkFk lfEefyr fd;s x;s gSAa Xosn rFkk ;tqonZs T;ksfr"k ds lEiw.kZ 'yksd
feydj ^osnk T;ksfr"k* dk :i /kj.k djrs gSaA vr,o Xosn T;ksfr"k vFkok
osnk T;ksfr"k esa vk;s gq, fo"k; ;tqonsZ &T;ksfr"k esa Hkh izkIr gksrs gSAa ^;tqoZsn
T;ksfr"k* esa iwofZ rfFk esa lw;Z u{k=k dk vku;u] lkou] o pkUnz rFkk uk{k=kekl dk
dFku pkUnz lkSj fnu ,oa vf/ekl dk dFku vkfn osnk T;ksfr"k ds vuqlkj gh
cryk;s x;s gSaA
vknzkZ] fp=kk] fo'kk[kk] Jo.kh vkSj v'o;qt] (vf'ouh) mxz u{k=k gS rFkk
e?kk] Lokrh] T;s"Bk] ewy vkSj ;e dk u{k=k Hkj.kh wj gSA bl izdkj ^;tqosZn
T;ksfr"k* ^osnk T;ksfr"k* esa gh lekfgr gSA
;tqosZn&T;ksfr"k ds 6 'yksdksa dk xf.kr ls dksbZ laca/ ugha gSA 'ks"k
'yksdksa esa ls 21 esa ;k rks ifjHkk"kk, gSa ;k rF; crk;s x;s gSaA 'ks"k 16 'yksdksa
esa T;ksfr"k&?kVukvksa dh x.kuk ds fy, fu;e fn;s x;s gSaA
73

ifjHkk"kkvksa esa vk<d] dqMo] ukfMdk] ikn] dk"Bk] dyk] eqgwkZ vkSj
rq'ks"k dh ifjHkk"kk, gSaA rF;ksa esa ;g crk;k x;k gS fd ;qx esa fdrus o"kZ]
ekl vkSj fnu gksrs gSa_ ,d ;qx esa rkjksa dk mn; fdruh ckj gksrk gS_ ;qx esa tks
nks vf/ekl (ykSan ds eghus) yxrs gSa mUgsa dc&dc yxuk pkfg,] vkSj blh
izdkj dh dqN vU; ckrsaA ;qx ds vkjaHk okys {k.k ij lw;Z vkSj pUnzek dh D;k
fLFkfr;k jgrh gSa budk Hkh Li"V mYys[k gSA ;g Hkh crk;k x;k gS fd mkjk;.k
vkSj nf{k;k.ku dk vkjaHk dc&dc gksrk gSA rhu 'yksdksa esa 27 u{k=kksa ds
nsorkvksa ds uke fxuk;s x;s gSaA vkxs pydj ,d 'yksd esa lkkblksa u{k=kksa dks
,d fo'ks"k e esa iznf'kZr fd;k x;k gSA ,d 'yksd dk laca/ fo'kq iQfyr
T;ksfr"k ls gS_ mlesa crk;k x;k gS fd dkSu&dkSu ls u{k=k v'kqHk gSaA
^osnk T;ksfr"k* esa ipk&ifr LFkwy :i ls ogh gS tks orZeku le;
esa fganqvksa esa izpfyr gSA eghus pUnzek ds vuqlkj pyrs Fks] tSls vc Hkh pyrs
gSaA ,d ekl dks 30 Hkkxksa esa ckVk tkrk Fkk vkSj izR;sd dks ,d frfFk dgrs FksA
frfFk vkSj pUnzek dh vkd`fr dk laca/ cuk;s j[kus ds fy, dksbZ&dksbZ frfFk;k
NksM+ nh tkrh FkhA o"kZ esa lk/kj.kr% 12 eghus gksrs Fks] ijarq vko';drkuqlkj
o"kZ esa ,d eghuk c<+k fn;k tkrk Fkk] ftlesa o"kZ ds vkjaHk vkSj rq dk laca/
u VwVus ik;sA
,d vn~Hkqr lw=k %&
nks iafDr;ksa ds ,d lw=k esa lkkbZlksa u{k=k ,d fo'ks"k e esa bafxr fd;s
x;s gSA ml 'yksd esa dksbZ u{k=k fdl LFkku esa vkrk gS bls fxu dj rqjar tkuk
tk ldrk gS fd tc lw;Z ml u{k=k esa jgrk gS rks iwf.kZek ;k vekoL;k ds {k.k
74

u{k=k ds vkfn fcanq ls lw;Z fdruk gVk jgrk gSA 27 v{kjksa dks bl izdkj pquuk
fd muds e esa mkjh fcuk fdlh izdkj dh nqfo/k ds lkkbZlksa u{k=kksa dk irk
pys] fiQj mUgsa ml e ls j[kuk tks x.kuk ds vuqlkj izkIr gksrk gS] vkSj muls
,d 'yksd cuk nsukA lw=k cukus dh dyk esa vo'; gh vk'p;Ztud fuiq.krk
gSA 'yksd ;g gS%&
tkS nzk x% [ks 'os gh jks "kkf'pUew"kd~.;% lwek/k.k%A
js e` (ezs) ?kk% Lok iks t% d`";ks g T;s "Bk bR;`{kk fyS%

bl 'yksd esa u{k=k&lwpd v{kj u{k=k ds uke dk vkfn] e;] ;k var


okyk v{kj gSA tgk ,slk djus ij Hkze gksus dk Mj Fkk] ;k tgk ,d gh uke
ds nks u{k=k Fks] ogk u{k=k ds nsork ds uke ls v{kj pquk x;k gSA uhps izR;sd
v{kj dk rkRi;Z fn;k tkrk gS&
1-

T;kS v'o;qtkS vf'ouh

2-

nzk vknzkZ

3-

x% Hkx% (iwokZ iQkYxquh ds nsork)

4-

[ks fo'kk[ks

5-

'os fo'osnsok (mkjk"kkMk ds nsork)

6-

fg% vfgcqZU; (mkjk Hkknzink ds nsork)

7-

jks jksfg.kh

8-

"kk vk'ys"kk

;ktq"k~ T;ksfr"k] 'yksd&18


75

9-

fpr~ fp=kk

10-

ew ewy

11-

"kd~ 'krfHk"kd~

12-

.;% Hkj.;%] Hkj.kh

13-

lw iquoZlw

14-

ek v;Zek (mkjk iQkYxquh ds nsork)

15-

/k vuqjk/k

16-

u% Jo.k%

17-

js jsorh

18-

e` e`xf'kjk

19-

?kk e?kk

20-

Lo Lokrh

21-

i% vi% (iwokZ"kkMk ds nsork)

22-

vt% vt,dikr~ (iwokZ Hkknzink ds nsork)

23-

d` d`fkdk

24-

";% iq";%

25-

g gLr

26-

T;s T;s"Bk

27-

"Bk Jfo"Bk
76

1-(d)2-3 vkFkoZ.k T;ksfr"k %&


firkeg rFkk dk';i ds laokn ds :i esa fu:fir vFkoZT;ksfr"k
(vkFkoZ.k&T;ksfr"k) esa 14 izdj.k rFkk 162 'yksd izkIr gksrs gSaA fo"k;oLrq dh
n`f"V ls ;g T;ksfr"k vokZphu gSA vfUre 'yksdksa esa bls vkReT;ksfr"k dh laKk
nh x;h gS vkSj blds iBu&ikBu dk iQy cryk;k x;k gS&
ee dk.ks us vkFkoZ.k T;ksfr"k dk dky yxHkx f}rh; ;k izFke 'krkCnh
bZ iwoZ ekuk gSA la{ksi esa bldh fo"k;&oLrq v/ksfyf[kr gS&
1-

frfFk] okj] u{k=k vkSj dj.k %& ^vFkoZT;ksfr"k* esa frfFk] okj vkSj
u{k=kksa ds lkFk&lkFk dj.k dk Hkh mYys[k izkIr gksrk gSA frfFk;ksa ds
uUnk] Hknzk rFkk fjDrk vkfn ikap uke vkFkoZ.k T;ksfr"k esa izkIr gksrs gSaA
lkr okjksa ds uke Hkh ;gk miyC/ gksrs gSaA bu lkr fnuksa ds Lokeh
vkfnR;kfn xzg gSa&
vkfnR;% lkseks HkkSe'p rFkk cq/c`gLifr%A
HkkxZo% 'kuS'pj'pSo ,rs lIrfnukf/ik%AA

vkFkoZ.k T;ksfr"k ds prqFkZ izdj.k esa frfFk;ksa ds dj.kksa dh ppkZ gSA


dj.kksa ds 'kqHkk'kqHk rFkk fof"V ds eq[kiqPNkfn dk fopkj Hkh izkIr gksrk
gSA dj.kksa esa fdaLrq?u ds LFkku ij dkSLrqHk uke i<+k x;k gSA u{k=kksa dk
Hkh 'kqHkk'kqHkRo cryk;k x;k gSA frfFk] u{k=k] okj rFkk dj.k dh xq.kokk
crkrs gq, dgk x;k gS&
frfFkjsd xq.kk izksDrk u{k=ka p prqxZq.ke~A
2
okj'pk"V xq.k% izksDr% dj.ka "kksM'kkfUore~
1
2

vkFkoZ.k T;ksfr"k] 'yksd&93


ogh] 'yksd&90] 91
77

2-

;ksx] rkjk rFkk pUnz&cykcy %& vkFkoZ.k T;ksfr"k esa ;ksx rFkk rkjkvksa
dk dFku fd;k x;k gSA frfFk] okj] u{k=k] dj.k rFkk ;ksx ;s ikpksa ;gk
mfYyf[kr gq, gSaA dnkfpr~ ipk dh izf;k ;gh ls py iM+h gksxhA
pUnzek ds lcyRo] fucZyRo dk fopkj Hkh ;gk izLrqr fd;k x;k gSA
91osa 'yksd esa ;ksx] rkjk rFkk pUnzek ds cykcy dh iz'kalk dh x;h gS&

3-

dkyifjek.k vkSj eqgwkZ %& vFkoZT;ksfr"k esa dkyifjek.k v/ksfyf[kr


izdkjs.k dgk x;k gS&
12 fues"k

1 yo

30 yo

1 dyk

30 dyk

1 =kqfV

30 =kqfV

eqgwkZ

30 eqgwkZ

vgksjk=k

;g dky&ifjek.k osnk T;ksfr"k (X;tqosZn T;ksfr"k) ls fHkUu n`f"Vxr


gksrk gSA ;gk ij eqgwkks dh la[;k 15 gSA }kn'kk~xqy 'k~dq dh Nk;k
ds fHkUu&fHkUu ifjek.k gh bu eqgwkks dh vof/ gSA ;fn }kn'kk~xqy
'k~dq dh Nk;k 96 vaxqy ds yxHkx gks rks jkSnz eqgwkZ] 60 vaxqy gksus
ij 'osr] 12 v~xqy ifjek.k esa eS=k] 6 vaxqy ifjek.k gksus ij lkjHkV]
5 vaxqy esa lkfo=k] 4 vaxqy esa oSjkt rFkk rhu vaxqy ifjek.k gksus ij
fo'okolq eqgwkZ gksrk gSA e;ku ds ckn mi;qZDr Nk;k ds mRe ls
eqgwkks dk Kku fd;k tkrk gSA lw;ZflkUrkfn xzUFkksa esa Hkh }kn'kk~xqy
'k~dq dh Nk;k ls dk;Z fd;k x;k gSA T;ksfr"k esa izk;% ;g fLFkfr loZ=k
gSA
78

4-

uk{k=k&tkrd %& T;ksfr"k esa tkrd&ifr dk fodkl vkFkoZ.k


T;ksfr"k&dky esa gks x;k FkkA bl T;ksfr"k esa es"kkfn jkf'k;ksa ds uke ugha
feyrs gSaA vr% tkrd&ifr jkf'k ij vk/`r u gksdj u{k=kksa ij vk/`r
FkhA rhu&rhu u{k=kksa dk oxZ ekudj 27 u{k=kksa dk foHkkx fd;k x;k gSA
bl izdkj tUe] lEir~] foir~] {ksE;] izRoj] lk/d] uS/u] eS=k rFkk
ijeeS=k ;s ukS oxZ curs gSaA tSlk fd dgk x;k gSA
euq"; ds tUe u{k=k ls n'ke u{k=k] deZ] 19ok xHkkZ/kud] 11ok rFkk
20ok lEiRdj] rhljk] 12ok ,oa 21ok foifkdj] pkSFkk] 13ok ,oa 22ok
{ksE;] ikpok] 14ok rFkk 23ok izRoj] NBk] 15ok vkSj 24ok lk/d]
lkrok] 16ok ,oa 25ok uS/u] vkBok 17ok rFkk 26ok eS=k vkSj 9ok]
18ok ,oa 27ok u{k=k ije eS=k dgk tkrk gSA
fo"k;oLrq dh n`f"V ls vFkoZosn T;ksfr"k i;kZIr le` gSA blds vUrxZr

T;ksfr"k ds rhuksa LdU/ flkUr] lafgrk vkSj gksjk viuh izkFkfed vkSj izkjfEHkd
voLFkk esa fo|eku n`f"Vxkspj gSaA osnk T;ksfr"k (X;tqosZn T;ksfr"k) esa dsoy
flkUr :i xf.kr ds n'kZu gksrs gSa] tkrd rFkk iQfyr T;ksfr"k dk loZFkk
vHkko gSA ijUrq vFkoZT;ksfr"k esa xf.kr vkSj iQfyr nksuksa dh i;kZIr ppkZ gSA

1-(d)-3 oSfnd ok~e; vkSj f=kLdU/ T;ksfr"k %&


flkUr] lafgrk vkSj gksjk ;gh rhu Hksn f=kLdU/ T;ksfr"k ds uke ls
izfl gSaA ukjnlafgrk (1&4) esa rhuksa :iksa dk mYys[k vkrk gS&
flkUr% lafgrk gksjk :ia LdU/=k;kRede~A
flkUr T;ksfr"k esa l~kfUrdky] xzgfLFkfr] lw;ZpUnzkfn xzgksa dh xfr dk
79

fu:i.k rFkk T;ksfr"kxf.kr dh ppkZ dh tkrh gSA lafgrk LdU/ esa xzg] okj]
frfFkokj] u{k=k ;ksx] dj.k] eqgwkZ] pUnz&rkjk cy rFkk fofHkUu laLdkjksa ds eqgwkZ
lfEefyr fd;s tkrs gSaA gksjk T;ksfr"k ds vUrxZr tkrd 'kkL=k vkrk gSA tUe
ysus okys euq";ksa ds 'kqHkk'kqHk dk o.kZu gksjk 'kkL=k esa fd;k tkrk gSA osnk
T;ksfr"k rFkk oSfnd ok~~e; esa f=kLdU/kRed T;ksfr"k ds cht izkIr gksrs gSa]
ftudk fooj.k la{ksi esa v/ksfyf[kr gSA
1-(d)-3-1 flkUr T;ksfr"k %&
lEiw.kZ osnk T;ksfr"k flkUr T;ksfr"k gh gSA X;tqosZn T;ksfr"k esa ioZ
vku;u] vCn&fopkj] lw;ZpUnzxfrfu:i.k rFkk fo"kqofu:i.k vkfn fo"k; flkUr
T;ksfr"k ds vUrxZr vkrs gSaA ;|fi bl le; firkeg] iqfy'k rFkk lw;ZflkUr
tSls flkUr izpfyr ugha Fks] rFkkfi flkUr T;ksfr"k dh tkudkjh rRdkyhu
yksxksa dks Fkh] ;g fuf'pr:is.k dgk tk ldrk gSA czk.k&xzUFkksa esa Hkh buls
lEcfU/r okD; mfYyf[kr izkIr gksrs gSaA flkUr T;ksfr"k dk lEcU/ xf.kr
T;ksfr"k ls gSA 'kqYclw=kksa dk v;;u djus ls Kkr gksrk gS fd js[kkxf.kr
(T;kfefr) dk i;kZIr fodkl oSfnd dky esa gks x;k FkkA osnk T;ksfr"k (29)
esa ;qx dh HkHkzela[;k fudkyus ds fy, loZizFke ;qx esa lkou fnolksa dh
la[;k Kkr djuh pkfg,] rRi'pkr~ bl la[;k esa 5 tksM+ nsus ij HkHkzela[;k
Kkr gks tkrh gS ,slk dgk x;k gSA ;Fkk ;qx esa lkou fnol 366 5 1830
;gh 1830 la[;k /fu"Bkfn dh mn; la[;k gSA bl la[;k esa 5 tksM+ nsus ij
HkHkze la[;k gks tkrh gS& 1830 $ 5 1835 ;gh ;qx dh HkHkze la[;k gqbZA
bl izdkj flkUr T;ksfr"k dk iYyou oSfnd lkfgR; vkSj osnk T;ksfr"k esa
80

izpqjrk ls fd;k x;k gSA


1-(d)-3-2 lafgrk&T;ksfr"k %&
flkUr T;ksfr"k esa xf.kr ij fopkj fd;k tkrk gS tc fd
lafgrk&T;ksfr"k dk fo"k; iQfyr ls lEcfU/r gSA vkdk'k esa u{k=k] xzg] xzg.k]
/wedsrq] mYdkikr vkfn ?kVukvksa dks ns[kdj euq"; ds eu esa Hk;] g"kZ] nq%[k
vkfn dh ftKklk mRiUu gqbZA og fnO; 'kfDr;ksa dks budk dkj.k ekuus yxk
vkSj ,slh mYdkikr vkfn foLe;dkjh ?kVukvksa ls iQfyr T;ksfr"k dk izknqHkkZo
gqvkA LoIu] if{k;ksa dh ok.kh rFkk Loj ls Hkh Hkfo";ok.kh dh tkrh FkhA ;g
T;ksfr"k u dsoy Hkkjr esa vfirq vlhfj;k] jkse] ;wuku] vjc vkfn ns'kksa
esa Hkh izpfyr FkkA blds vfrfjDr dkSu lk fnu] eqgwkZ ,oa frfFk 'kqHk gS
bldk Hkh mYys[k gesa Xosn&dky ls izkIr gksrk gSA ;s lHkh lafgrk T;ksfr"k ds
fo"k; gSaA x`lw=kksa esa fookg vkfn ds u{k=kksa dk mYys[k Hkh lafgrk T;ksfr"k ds
vUrxZr vkrk gSA
'kqHk fnuksa dk mYys[k Xosn (2-21-6) esa izkIr gksrk gSA blesa /u dh
iqf"V] vfj"V dk uk'k vkfn ckrsa dgh x;h gSA
blh izdkj Xosn esa vU;=k Hkh ^lqfnuRos vuke~* inksa dk iz;ksx fd;k
x;k gSA
Xosn (2-42-1) esa if{k;ksa ds cksyus ls vi'kdqu dh ppkZ Hkh ,d
eU=k esa gSA vFkoZosn esa Hkh nq%LoIuksa dh 'kkfUr dgh x;h gSA blds vfrfjDr
vFkoZosn esa mYdkikr vkSj /wedsrq dk o.kZu izkIr gksrk gSA
lafgrk T;ksfr"k dk gh vij uke eqgwkZ'kkL=k Hkh gSA fdl le; fdl
81

u{k=k esa dkSu&ls dk;Z djus pkfg,] Hkkjrh; T;ksfr"k esa bldh i;kZIr ppkZ gSA
rSfkjh; czk.k esa fnu rFkk jkf=k ds 15&15 eqgwkZ Hkh cryk;s x;s gSaA blds
vfrfjDr ;gk ,d eqgwkZ esa 15 izfreqgwkZ Hkh dgs x;s gSaA vkFkoZT;ksfr"k esa Hkh
eqgwkks rFkk dj.kkfn ds 'kqHkk'kqHkRo dk o.kZu fd;k x;k gSA
/kfeZd d`R;ksa rFkk laLdkjksa ds eqgwkks dk o.kZu u{k=kksa ij vk/kfjr gSA
Xosn (10] 85] 13) esa v?kk (e?kk) u{k=k esa xk;ksa ds vkgj.k vkSj vtqZuh
(iQYxquh) u{k=k esa dU;k ds mn~okg (fookg) dk mYys[k gSA rSfkjh; czk.k esa
(1-1-2) vXU;k/ku ds lEcU/ esa dgk x;k gS fd tks nkudkek iztk dh bPNk
djrk gS mls iwokZiQkYxquh esa vXU;k/ku djuk pkfg,A
;fn dU;k ds ifrfiz;k gksus dh pkg gks rks dU;k dk fookg fu"V~;k
(Lokrh u{k=k esa djs&;ka dke;sr nqfgrja fiz;k L;kfnfrA rka fu"V~;k;ka n|kr~A (rSczk- 1-5-2)A vFkoZT;ksfr"k esa 15 eqgwkks esa fHkUu&fHkUu dk;Z djus dk o.kZu gSA
;Fkk jkSnz esa Hk;jdk;Z] eS=k esa fiz; dk;Z rFkk Hkx eqgwkZ esa fookg dk;Z djuk
pkfg,A
x`lw=kksa esa laLdkjksa ds u{k=kksa vkfn dk mYys[k feyrk gSA pwM+kdj.k
(pkSy) ds lEcU/ esa vkiLrEcx`lw=k (16&3) esa dgk x;k gS fd f'k'kq dk
pkSy laLdkj tUe ls rhljs ekl iquoZlq u{k=k esa djuk pkfg,A ikjLdj x`lw=k
(1-16) esa iqalou laLdkj ds lanHkZ esa cryk;k x;k gS fd tc iq#"k&u{k=k;qDr
pUnzek fnu esa gks rks iqalou laLdkj djuk pkfg,A
x`lw=kksa esa mfYyf[kr fookg&laLdkj ds fo"k; esa vyx&vyx er izkIr
gksrs gSaA vk'oyk;ux`lw=k (1-4-1&2) ds vuqlkj fookg mkjk;.k ds 'kqDyi{k

82

esa fdlh 'kqHk u{k=k esa lEiUu gksuk pkfg,A ckS/k;ux`lw=k (1-1-1-18-20) ds
vuqlkj fookg fdlh eghus esa gks ldrk gS] fdUrq dqN yksxksa ds vuqlkj
vk"kk<+] ek?k rFkk iQkYxqu oftZr gSaA jksfg.kh] e`xf'kjk] mkjkiQkYxquh rFkk Lokrh
fookg ds 'kqHk u{k=k gSaA ikjLdjx`lw=k (1-4) esa fookg&dky ds lUnHkZ esa
fy[kk gS fd dqekjh dk fookg mkjk;.k] 'kqDyi{k iq.; fnu esa gksuk pkfg,A
c`gRlafgrk rFkk ukjnlafgrk esa bUgh fo"k;ksa dk fo'kn fu:i.k gSA vkFkoZ.k
ifjf'k"V esa Hkh lafgrk'kkL=kfo"k;d lkexzh miyC/ gksrh gS ftudh 'kkfUr dk
fo/ku fd;k x;k gSA
1-(d)-3-3 gksjk T;ksfr"k %&
gksjk LdU/ dks tkrd LdU/ ds uke ls Hkh tkuk tkrk gSA euq";ksa ds
tUe dk 'kqHkk'kqHk iQy tkrd 'kkL=k ds }kjk voxr gksrk gSA oSfnd oke; esa
gksjk'kkL=k dk fooj.k vo'; miyC/ gksrk gSA vkFkoZ.k T;ksfr"k esa u{k=k tkrd
dk o.kZu djrs gq, xHkkZ/kud] lEiRdj] foiRdj {ksE;] izRoj] lk/d] uS/u]
eS=k vkSj ije eS=k laKk, dgh x;h gSA euq"; ds tUeu{k=k ls x.kuk djds bUgsa
crkus dk fu;e gS] ;Fkk tUeu{k=k ls 10ok u{k=k deZ dgykrk gSA ;g fo"k;
gksjk T;ksfr"k dk gh gSA gksjk T;ksfr"k dk Hkh lEcU/ iQfyr ls gh gSA ^gksjk*
'kCn ^vgksjk=k* ls ^v* vkSj ^=k* ds yksi ls cuk gSA vr% vgksjk=k esa mRiUu
f'k'kq vFkok fdlh pjkpj oLrq tks mRiUu gqbZ gS] dk Hkfo"; gksjk'kkL=k ds }kjk
tkuk tk ldrk gSA vFkoZosn (6-110-2&3) esa mYys[k vk;k gS fd T;s"Bk ;k
fop`r~ (ewy) u{k=k esa mRiUu f'k'kq vFkok fdlh Hk;adj (wj) u{k=k esa mRiUu
ckyd ;k rks Lo;a e`R;q dks izkIr djrk gS vFkok vius ekrk&firk dks u"V dj

83

nsrk gSA
ikjLdjx`lw=k (1-21) esa Hkh ewy u{k=k ds pkjksa pj.kksa esa f'k'kq&tuu
dk iQy cryk;k x;k gSA pj.k ds LFkku ij va'k 'kCn dk iz;ksx izkIr gksrk gSA
blls ml le; u{k=k Hkkx ds pkj foHkkx gks x;s Fks] ,slk le>k tkrk gSA bl
izdkj f'k'kq&tUe ls lEcfU/r iQfyr&gksjk dk foospu ;=k&r=k oSfnd lkfgR;
esa izkIr gksrk gSA
osnk ds :i esa T;ksfr"k ds rhuksa LdU/ksa dk viuk fof'k"V ego gSA
flkUr T;ksfr"k ds }kjk ;qx] o"kZ] ekl] frfFk] u{k=k vkfn dkyksa dk ifjKku
vHkh"V gS] tks ;kxkfnds eqgwkZ&dky&fu/kZj.k&gsrq rFkk laLdkjksa esa fofgr u{k=kkfn
ds Kku&gsrq vko';d gSA gksjk'kkL=k (tkrd) dk izR;{k lEcU/ osnk T;ksfr"k
ls ugha gS rFkkfi vkFkoZ.k T;ksfr"k esa u{k=k #is.k fdfpn~ mfYyf[kr gksjk'kkL=k
Hkh osnk T;ksfr"k ls lEi`Dr gS] D;ksafd ekuo&thou ls izR;{k lEc
gksjkT;ksfr"k esa vfu"V&fuokj.k gsrq osn dk vkJ; fy;k x;k gSA xzgksa dh 'kkfUr
esa osn&eU=k fofgr gSa ghA fu"d"kZLo:i dgk tk ldrk gS fd oSfnd lkfgR;
esa] ewy cht ds :i esa] T;ksfr"k ds rhuksa LdU/] (fo'ks"k :i ls xf.kr vkSj
iQfyr nksuksa 'kk[kk,)] Li"V :i ls iYyfor fn[kykbZ nsrs gSaA

1-(d)-4 osnk T;ksfr"k dh izkekf.kdrk %&


vius ewy :i esa osnk T;ksfr"k dk iz.k;u bl iz;kstu ls gqvk Fkk fd
izcq lekt dks ml le; vekoL;k o iwf.kZek ds vUr le; dk lE;d~ Kku
ljyrk ls gks ldsA bu iokZUrksa dh vko';drk oSfnd dky esa ;K fo/ku ds
fy, iM+rh Fkh rFkk 'kkL=kksa esa ;K dh egkk izfrikfnr gksus ls gesa Kkr gksrk gS
84

fd rRdkyhu lekt esa ;K laLd`fr vius pjeksRd"kZ ij FkhA


lqfo/k o ljyrk dks iw.kZ izkFkfedrk nsrs gq, f"k us dgk gS fd ;qx esa
1830 lkou fnu gksrs gSaA bu 1830 fnuksa esa gh ikp o"kZ o 62 pkUnz ekl iwjs
gks tkrs gSaA blfy, x.kuk lkSd;Z ds dkj.k mUgksaus 1830 5 366 fnuksa dk
,d o"kZ dgk gSA tcfd blesa lok rhu lkS iSalB ds yxHkx fnu gksrs gSa rFkk
;g ckr yx/ ds lkFk&lkFk vU; oSfnd f"k;ksa dks Hkh fcYdqy Li"V FkhA
;gk ge Li"V djuk pkgrs gSa fd okLro esa 62 pkUnz eklksa dk fnu ;ksx
1830-8965 fnu gksrk gSA blhfy, izR;sd ;qx ds vUr esa vekoL;k dks 1831ok
fnu eku ysus dk fu;e Hkh dgk x;k gSA
lqfo/k dh n`f"V ls fnu la[;k 1830 esa 5 ls iwjk Hkkx yx tkrk gS vkSj
o"kZ ds 366 fnu gesa fey tkrs gSaA D;ksafd 366osa fnu dk dqN Hkkx rks o"kZ esa
'kkfey jgrk gh gSA
366 dks 6 ls iwjk Hkkx nsus esa Hkh lekurk gS] ftlls izR;sd rq ds
fy, 61 fnu iwjs&iwjs gesa fey tkrs gSaA
blh rjg 66 ds vk/s 183 fnu ,d v;u ds Hkh cu tkrs gSaA
60 lkSj eklksa esa bl v'kqf dks leftr djus gsrq nks vf/ekl dgs x,
gSa] igyk ikposa v;u ds ckn vFkkZr~ ;qx ds e; esa o nwljk ;qx ds vUr esaA
dqN T;ksfrf"k;ksa dks blh v'kqf ds fujkdj.kkFkZ os/ dk;Z ds fy,
fu;qDr fd;k tkrk Fkk] ftUgsa ml le; dkyfon~ dgk tkrk FkkA
,d lkSj o"kZ esa okLro esa 365-256363 fnu gksrs gSa rFkk bls iap xqf.kr

85

djus ij 1826-2819 fnu gh feyrs gSa] tgk yxHkx ikSus pkj fnuksa dh v'kqf
lkiQ curh gSA
tcfd ,d pkUnz ekl esa 29-530589 fnu gksrs gSa] ftudh la[;k ,d
;qx esa 1830-8965 dkiQh gn rd Bhd gSA
;qx ds vUr esa vekoL;k dk fu/kZj.k izR;{k os/ ls pUnzek dh fLFkfr
ns[kdj gh fd;k tkrk Fkk rFkk ;g yxHkx oSlh gh fLFkfr gS ekuks ;qx esa 1831
fnu eku fy, x, gksaA
lcls igys ;qx dk Jhx.ks'k rc gqvk tc ek?k 'kqDy izfrink dks gh
v;u gqvk FkkA rc nwljk ;qx rc ls Bhd 1826-2819 fnuksa ckn gksxk] vFkkZr~
3-7181 fnu igys gh gks tk,xk rFkk ;g vUrj izR;sd ;qx esa c<+rk gh tk,xkA
bl ckr dks ge nwljs 'kCnksa esa dgsa rks nwljs ;qx ds vkjEHk ij lw;Z
yxHkx 3-7181 ;k yxHkx pkj va'k /fu"Bk ls ihNs gh jg tk,xkA
rc lw;Z o pUnz dks iqu% e'k% /fu"Bk esa ykus ds fy, izR;sd 6 ;qxksa
ds ckn ,d vf/ekl NksM+rs gh jguk iM+sxkA
osnk ifr ls 95 o"kks esa vFkkZr~ 19 ;qxksa esa izfr o"kZ nks vf/eklksa ds
fu;e ls 38 vf/ekl vk,xs] tcfd okLro esa 19 5 195 o"kks esa ;g
vf/ekl la[;k 35 gh jg tkrh gSA
;g ckr e'k% izLrqr dh tk jgh gS&
(1) ,d ;qx esa tc nks vf/ekl gSa rks 19 ;qxksa esa ;k 95 o"kks esa 19 2
38 vf/ekl gksaxsA
86

(2) 19 ;qx 62 pkUnzekl 1178 pkUnzeklA


(3) 1178 pkUnzekl 29-53 (1 pkUnzekl) 34687 'kq lkou fnuA
(4) osnk ifr ls ;g fnu la[;k 34770
(5) 95 o"kks esa lkSj fnu 95 365-25 34698-75 fnuA
(6) bl rjg vkfn ;qx dh ek?k izfrink ls Bhd 34787 fnuksa ds ckn 96ok
;qx 'kq: gksxk] tcfd lkSj fnu rc 34698-75 ;k 34699 gh jgsasxsA bl
rjg yxHkx 88 fnuksa dh v'kqf c<+rh gh tk,xhA
(7) 88 29-53 2-98 pkUnzekl ;k rhu pkUnzeklksa dks NksM+us ds vykok
dksbZ pkjk cpsxk gh ughaA
(8) ;fn 95 o"kks ds p esa rhu pkUnz ekl ugha NksM+s tk,xs rks ;g v'kqf
fnuksa&fnu c<+dj ;gk rd igqp tk,xh fd yxHkx izR;sd 300 lkyksa esa
izR;sd rq esa 6&6 eghuksa dk vUrj iM+ tk,xkA
(9) blds vfrfjDr osnk ifr esa frfFk {k; o u{k=k o`f lnk leku gh
gSa] tcfd ;g ckr okLrfodrk ls ijs gSA
blls fu"d"kZ fudyrk gS fd ml le; dqN fuf'pr la'kks/ukRed fu;e
vo'; jgs gksaxs] rkfd v;ukjEHk esa 88 fnuksa dh eksVh v'kqf ls cpk tk ldsA
vkt Hkh ozr] iokZfn pkUnz frfFk;ksa ds vk/kj ij gh gksrs gSa rFkk osnk
T;ksfr"k pkUnz frfFk esa dksbZ v{kE; Hkwy ugha djrk gSA osnk ifr ckn esa
lSdM+ksa o"kks rd izpyu esa jgh FkhA
87

xzg.k %&
xzg.kksa dh ppkZ Hkh osnksa esa gS] ijarq dgha dksbZ ,slh ckr ugha fy[kh gS
ftlls irk pys fd osndkyhu f"k;ksa dks xzg.k ds dkj.k dk fdruk irk FkkA
ijarq ,d LFkku esa ;g gS&
;a oS lw;Z LoHkkZuqLrelk fo;nklqj%A
1
v=k;LreUofonU;s v'kDuqou~
ftl lw;Z dks vlqj ds iq=k LoHkkZuq us va/dkj esa fNik fn;k Fkk mls vf=k
yksxksa us ik fy;kA ;g 'kfDr nwljksa esa rks Fkh ughaA
blls ;g vuqeku fd;k tk ldrk gS fd laHkor% vf=k ds iq=k xzg.k dh
fdlh izdkj dh x.kuk dj ldrs jgs gksaxs vkSj igys ls crk ldrs jgs gksaxs fd
lw;Z&xzg.k dk var dc gksxkA

1-(d)-5 osnk T;ksfr"k dk bfrgkl %&


^osnk T;ksfr"k* ds 'yksdksa dks le>uk cgqr dfBu gSA dkj.k ;g gS fd
vf/dka'k 'yksdksa dh Hkk"kk cgqr laf{kIr gS vkSj muesa vusd 'kCn NksM+ fn;s x;s
gSA lPph ckr rks ;g gS fd ;s 'yskd lw=k gSa ftudk ms'; ;g gS fd x.kuk
ds fu;e tkuus okys dks vko';drk iM+us ij fu;e Lej.k gks vk;s_ mudk ;g
vfHkizk; ugha gS fd ukSflf[k;s dks iwjk&iwjk fu;e crk;k tk;A os rks ,sls gh gS
tSls xf.kr&iqLrdksa ds var eas nh x;h lw=kksa dh lwph] ftls os gh le> ldrs
gSa tks fo"k; dk vPNh rjg euu dj pqds gSaA

izlkn] MkW- xksj[k] Hkkjrh; T;ksfr"k dk bfrgkl] i`- 31


88

^osnk&T;ksfr"k* ij ,d Hkk"; lksekdj dk gS] vk/qfud le; esa


^osnk&T;ksfr"k* dk igyk laLdj.k oscj dk FkkA
;g fof'k"V jpuk (osnk T;ksfr"k) loZizFke 19oha lnh esa dqN Hkkjrh;
fo|kvksa esa xgu vfHk#fp j[kus okys fo}kuksa dh n`f"V esa iM+h] ftuesa ,- oscj]
fofy;e tksUl] dksy czwd vkfn izeq[k gSaA
lu~ 1834 esa dSIVu tsjfol us dsoy d~ T;ksfr"k dk ewy ikB viuh
iqLrd ^bf.M;u eSVjksykWth* esa izdkf'kr fd;k FkkA vkius bls ^yx/ T;ksfr"k*
'kh"kZd iznku fd;k FkkA osnk T;ksfr"k dk loZizFke ifjiw.kZ laLdj.k izLrqr djus
dk Js; ,- oscj dks tkrk gSA vius laLdj.k esa mUgksaus 'yksdksa dks jkseu fyfi
esa fn;k Fkk rFkk mudk vuqokn teZu Hkk"kk esa laf{kIr fVIif.k;ksa lfgr fd;k
FkkA
blds ckn lu~ 1877 esa th- Fkhcks us viuk ,d ys[k Contribution to
the explanation of the Jyotish Vedanga

uke ls ,f'k;kfVd lkslk;Vh] caxky

dh if=kdk esa izdkf'kr djk;k FkkA ;ktq"k~ T;ksfr"k ds cgqr ls xEHkhj 'yksdksa dks
mUgksaus Nqvk Hkh ugha FkkA
lu~ 1885 esa Jh tuknZu ckyk th eksnd vkSj Jh gfj d`".k xksMcksys us
la;qDr m|e ds :i esa ;ktq"k~ T;ksfr"k dks izdkf'kr djk;k Fkk rFkk vius ejkBh
vuqokn esa 28 'yksdksa dk jgL; yxHkx Li"V dj fn;k FkkA bZ- lu~ 1886 esa bZctsZl us osnkax T;ksfr"k ds izfrik| fo"k; ij viuk ,d ys[k izdkf'kr djk;k
FkkA ;g ys[k On the origin of the Lunar division of the Zodiac,
represented by the Nakshatra system of the Hindus

x;k FkkA
89

'kh"kZd ls izLrqr fd;k

blds ckn 1896 bZ- esa Hkkjrh; T;ksfr"k ds fo}ku Jh 'kadj ckyd`".k
nhf{kr us liQyrkiwoZd osnk T;ksfr"k ds yxHkx 36 'yksdksa dk vFkZ yxk;k
FkkA bZ- lu~ 1906 esa ykyk NksVsyky] tks is'ks ls bathfu;j Fks] osnk T;ksfr"k dh
O;k[;k djus esa izo`k gq,A ekpZ 1906 ls uoEcj 1906 rd mudk ;g viuh
vlaLd`rK 'kSyh dk vuqokn ukS vadksa esa lekIr gqvkA vius blh vuqokn dks
ckn esa 1907 esa iqLrd :i esa mUgksaus Lo;a izdkf'kr djk;k FkkA
la;ksxo'k] (egkegksik;k;) Jh f}osnh th o Fkhcks la;qDr :i ls
ojkgfefgj dh iapflkfUrdk ij dk;Z dj jgs FksA Jh f}osnh th dh fo'ks"k
;ksX;rk us gh Hkkjrh; 'kkL=kksa ds vPNs tkudkj Fkhcks dks vkd`"V fd;k Fkk fd
os muds lkFk lg;ksx djus dh d`ik djsaA
iapflkfUrdk dk dk;Z lekIr gksus ij Jh f}osnh th us dFkukuqlkj
osnk T;ksfr"k ij fy[kuk 'kq: fd;k rFkk cukjl dh izfrf"Br if=kdk ^iafMr*
esa /kjkog izdk'ku djuk vkjEHk fd;kA cM+h [kkstchu ds ckn mUgksaus lc ls
igys lksekdj dh izkphu Vhdk ds lkFk viuk Hkk";] ewy 'yksdksa lfgr izLrqr
fd;k FkkA
lu~ 1914 esa tc Jh yksdekU; fryd cekZ esa ek.Mys tsy esa Fks] rc
mUgksaus ;ktq"k~ T;ksfr"k ds 'yksd la[;k 12] 14] 15] 19] 20] 21] 25] 26] 27
rFkk XT;ksfr"k dk 'yksd 19] bu lc dks fooknkLin o fDy"V tkudj viuh
ys[kuh bu 'yksdksa ij pykbZ muds ys[k dk 'kh"kZd Notes on the
Interpretation of the Vedanga Jyotish

uke ls Fkk rFkk ckn esa 1925 esa

mudh iqLrd Vedic Chronology and Vedanga Jyotish uked iqLrd ds


vUrxZr izdkf'kr gqvkA
90

1916 ds yxHkx Jh Lokeh dqqfiYybZ us osnk T;ksfr"k dh dqN eq[;


ckrksa ij fopkj fd;k rFkk viuh ,isQesjht ds vUr esa The Vedanga Jyotish
Calendar

uke ls la;qDr fd;k FkkA

1936 esa] Jh vkj- ';ke 'kkL=kh] vodk'k izkIr D;wjsVj] vkWfj;.Vy


yk;cszjh enzkl us] tks eSlwj iqjkro foHkkx esa vuqlU/ku funs'kd Hkh Fks] ;ktq"k~
T;ksfr"k ij viuh laLd`r Vhdk rFkk vaxszth vuqokn fy[kk FkkA ckn esa
1946&47 esa MkW- xksj[kizlkn us bl fo"k; ij fy[kk rFkk ys[k izdkf'kr fd;kA
ys[k dk 'kh"kZd The Astronomy of the VJ FkkA
blds ckn 1968bZ- esa Jh Vh-,l- dqi..kk 'kkL=kh us Hkkjrh; ikjEifjd
lH;rkvksa ls lEcfU/r enzkl fo'ofo|ky; ds foHkkxh; cqysfVu esa Calendar
in Hindu Tradition

uke ls xkgs cxkgs fy[kk FkkA buds nsgkUr ds ckn] buds

iq=k us budh ;g iqQVdj ys[kkoyh lesVdj yxHkx 1984 esa Hkkjrh; foKku
vuqla/ku ifj"kn~] ubZ fnYyh ds lg;ksx ls izdkf'kr djkbZA
blh chp lu~ 1974 esa Jh f{krh'k pUnz Hkkpk;Z] laLd`r dkWyst]
dydkk us caXyk vuqokn o fVIif.k;ksa lfgr osnk T;ksfr"k dk izdk'ku fd;k
Fkk] tks gj rjg ls f}osnh th dk v{kjkuqokn ek=k gh FkkA

1-(d)-6 osnk T;ksfr"k ds jpf;rk %&


^osnk T;ksfr"k* esa Li"V :is.k cryk;k x;k gS fd izLrqr T;ksfr"k esa
egkRek yx/ ds dky&Kku dks gh dgk tk jgk gSA
^osnk T;ksfr"k* esa flkUr yx/ vkpk;Z ds gSa] ;g rks Kku gksrk gS

91

fdUrq ^osnk T;ksfr"k* ds jpf;rk (ys[kd) dkSu gSa bl lUnHkZ esa erHksn gSA
^osnk T;ksfr"k* ds izFke 'yksd esa ^'kqfp* 'kCn vk;k gSS MkW- vkj- 'kke
'kkL=kh us laLd`r Vhdk esa bl ^'kqfp* 'kCn dk vFkZ yx/kpk;Z dk 'kqfp uked
f'k"; fd;k gS&
bg rkoTT;ksfrfoZnks yx/kpk;ZL; f'k";''kqfpukZe d'pu f"k%
izkfjfIlrL; xzUFkL;A -------A
bl izdkj xzUFk ds ys[kd 'kqfp uke ls dksbZ vkpk;Z gks ldrs gSA
egkRek yx/ ds thou ds fo"k; esa Hkh lkexzh izkIr ugha gksrh gSA
ik'pkR; fo}ku~ yx/ dks yxM+ ;k yx<+ i<+rs gSaA blhfy, izks- oscj ^yxM+*
dks ^ykV* ekurs gSaA blls mUgksaus budk le;&ikapoh 'krkCnh ekuk gSA

1-(d)-7 osnk T;ksfr"k dk jpuk&dky %&


eSDlewyj us osnk T;ksfr"k dk le; bZ-iw- r`rh; 'krkCnh ekuk gSA oscj
bls ikapoh 'krkCnh bZ- dk xzUFk ekurs gSaA osnk T;ksfr"k esa fufgr lEikr rFkk
v;u dh x.kuk djds dksyczqd us bldk le; bZ- iwoZ 1108 ekuk gS rFkk
'kjckyd`".k nhf{kr us osnk T;ksfr"k esa mfYyf[kr /fu"BkjEHk ls
mkjk;.kizo`fk ds vuqlkj /fu"Bk ds izR;{k fn[kk;h nsus okys rkjksa ls x.kuk
djds bldk le; bZ-iw- 1410 ekuk gSA
ojkgfefgj us ^ipflkfUrdk* esa firkegflkUr dk o.kZu fd;k gSA ;g
firkegflkUr osnk T;ksfr"k&ifr ls lkE; j[krk gSA osnk T;ksfr"k dh
lksekdj dh Vhdk esa mn~/`r xxZopu Hkh osnk T;ksfr"k ls lkE; LFkkfir djrs
gSaA
92

1-(d)-8 egf"kZ yx/ dh fuokl Hkwfe %&


egf"kZ yx/ dgk jgrs Fks] dgk ij mUgksaus vkdk'k fujh{k.k (os/) fd;k
Fkk] ;g tkuuk Hkh vko';d gSA ;g ckr blh izlax esa osnk T;ksfr"k ds
v;;u ls Lo;eso lkiQ gks tkrh gSA
gekjs flkUrksa esa lw;Z dh vf/dre kfUr 24 va'k crkbZ xbZ gS] tks
1400 bZ-iw- esa 25-53 ds yxHkx FkhA bl kfUr ds vk/kj ij v{kka'k dh
x.kuk djus ij fl gksrk gS fd yx/ viuk os/ dk;Z mkjh v{kka'kksa esa 3454 ds fdlh LFkku ij dj jgs Fks] tgk ij ije fnu 36 ?kM+h o y?kqke fnu
24 ?kM+h dk gks ldrk gSA D;ksafd fnueku esa vf/dre kl o o`f yx/ us
12 ?kM+h gh crkbZ gSA
;fn lSkfUrd kfUr ;k va'k ds vuqlkj x.kuk djsa rks ;g LFkku 34-45
mkjh v{kka'kksa ij vkrk gSA vr% ge fo'okl iwoZd dg ldrs gSa fd egf"kZ
yx/ dh deZHkwfe Hkkjro"kZ esa tEew d'ehj jkT; ds ysg o ckjkewyk ds fudV
dgha jgh FkhA

UUU

93

1- ([k) iqjk.kksa esa T;ksfr"k


Hkkjrh; iqjk.k&lkfgR; cM+k foLr`r gSA mlus ekuo&thou ds fy;s
vko';d fdlh {ks=k dks vNwrk ugha NksM+k gSA tks yksx le>rs gSa fd iqjk.kksa esa
dsoy /kfeZd dFkk,] f"k&eqfu vkSj jktkvksa dk bfrgkl] iwtkikB dh fof/;k
vkSj rhFkks dk o.kZu ek=k gS] os okLro esa muls vutku gSaA fdrus gh iqjk.kksa esa
vkS"kf/ foKku] lkfgR; vkSj dyk lEcU/h foospu] x`g fuekZ.k 'kkL=k] lkfgR;]
laxhr] jRu&foKku] T;ksfr"k foKku] LoIu&fopkj vkfn fofo/ fo"k;ksa dh i;kZIr
ppkZ dh xbZ gSA
iqjk.kksa esa Hkkjr dh lR; vkSj 'kk'or vkRek fufgr gSA buesa
vk;kfRed] vkf/nSfod] vkf/HkkSfrd lHkh fo|kvksa dk fo'kn o.kZu gSA ,slk
dksbZ Kku&foKku ugha] eu o efLr"d dh ,slh dksbZ dYiuk vFkok ;kstuk ugha]
euq";&thou dk ,slk dksbZ v ugha] ftldk fu#i.k iqjk.kksa esa u gqvk gksA
dgk tkrk gS fd bfrgkl iqjk.kkH;ka osns leqio`ag;sr~A vFkkZr~ iqjk.kdkjksa us ewy
oSfnd rF;ksa dks loZ lk/kj.k dks le>kus dh n`f"V ls gh mudk foLrkj djds
ukuk izdkj dh dFkkvksa dh jpuk dh gSA bruk gh ugha iqjk.kksa dk nkok rks blls
cgqr vf/d gSA ^LdUn iqjk.k* ds ^jsok[kaM* esa dgk x;k gS&
vkRekiqjk.ka osnkuka i`Fkxkfurkfu "kV~A
;Ppn`"Vafg osns"kq rn~n`"V Le`frfHk% fdy
mHkH;ka ;kq"Vafg rRiqjk.ks"kq xh;rsA
iqjk.ka loZ 'kkL=kk.kka izFkea cz.k% Le`re~

94

iqjk.k osnksa dh vkRek gSaA N% osnk mlls i`Fkd gSa] tks dqN osnksa esa
ns[kk ogh Le`fr;ksa esa Hkh ns[kk x;k vkSj osn rFkk Le`fr nksuksa esa tks dqN ns[kk
x;k og lc iqjk.kksa esa xk;k tkrk gSA blesa dqN Hkh lUnsg ugha fd iqjk.kksa dks
czkth us lc 'kkL=kksa ls igys dgk gSA
igys ,d gh iqjk.k Fkk] fiQj O;kl th us mls yksxksa dh lqfo/k ds fy;s
vBkjg iqjk.kksa ds :i esa izLrqr fd;kA ij ;g la[;k vBkjg ij gh lekIr ugha
gks xbZA vBkjg ^egkiqjk.kksa* ds i'pkr~ vBkjg ^mi&iqjk.k* Hkh rS;kj gks x;s vkSj
muds ckn Hkh yksxksa us ^y?kq&iqjk.kksa* dk fuekZ.k fd;kA
iqjk.kksa ds Kkrk O;klth us vk[;ku] mik[;ku xkFkk vkSj dYi'kqf ls
;qDr ^iqjk.k&lafgrk* dh jpuk dhA bl iqjk.k lafgrk dk v;;u O;klth us
vius lqizfl f'k"; jkseg"kZ.k lwr dks djk;kA jkse g"kZ.k ds N% f'k"; gq,&
lqefr] vfXuopkZ] fe=kk;q] 'kkalik;u] vd`roz.k vkSj lkof.kZA buesa ls dk';i
xks=kh; vd`roz.k] lkof.kZ vkSj 'kkalik;u us i`Fkd~&i`Fkd~ rhu lafgrk;sa jphaA mu
rhuksa dk ewy vk/kj jkseg"kZ.k }kjk jfpr ,d lafgrk FkhA
;gk uhps fofHkUu iqjk.kksa ls lEcfU/r ,d lkj.kh izLrqr dh tk jgh gS
ftlesa iqjk.kksa dh 'yksd ,oa muds v;k;ksa dh la[;k Li"V :i ls of.kZr dh
xbZ gS&

95

iqjk.kksa ds uke 'yksdla[;k vkSj v;k;ksa dk fooj.k


e
la[;k

iqjk.kksa dk
uke

ukjnh;iqjk.k eRL;iqjk.k Jhen~Hkkxor


ds vuqlkj ds vuqlkj ds vuqlkj
'yksdla[;k 'yksdla[;k 'yksdla[;k

v;k;
la[;k

cziqjk.k

10000

13000

10000

245

iiqjk.k

55000

55000

55000

641

fo".kqiqjk.k

23000

23000

23000

127

f'koiqjk.k

24000

24000

24000

464

Jhen~Hkkxor

18000

18000

18000

332

ukjniqjk.k

25000

25000

25000

207

ekdZ.Ms;iqjk.k 9000

9000

9000

134

vfXuiqjk.k

15000

16000

15400

383

Hkfo";iqjk.k

14000

14500

14500

605

10

czoSorZiqjk.k 18000

18000

18000

266

11

fyiqjk.k

11000

11000

11000

160

12

okjkgiqjk.k

24000

24000

24000

218

13

LdUniqjk.k

81100

81000

81100

1671

14

okeuiqjk.k

10000

10000

10000

25

15

dweZiqjk.k

17000

18000

17000

99

16

eRL;iqjk.k

15000

14000

14000

290

17

x#M+iqjk.k

19000

18000

19000

318

18

czk.Miqjk.k

12000

12200

12000

161

;s vBkjg iqjk.k gSa] bUgsa egkiqjk.k Hkh dgrs gSaA bu vBkjg iqjk.kksa esa

96

dsoy Hkkxor] fyiqjk.k] eRL;iqjk.k vkSj czk.Miqjk.k iw.kZ feyrs gSa ij 'ks"k
iqjk.kksa dh 'yksd& la[;k esa bl le; cgqr vUrj vk x;k gSA
iqjk.kksa ds leku gh 18 miiqjk.k vkSj 18 vkSiiqjk.k Hkh gaS] ftudh jpuk
iqjk.kksa ds vk/kj ij gh gqbZ gSA 1030 esa HkkjrHkze.k djus okys ;ou tkfr
ds fo}ku~ vycs:uh us vius Hkze.k o`kkUr esa uUnk] vkfnR;] lkse lkEc vkSj
u`flag vkfn miiqjk.kksa dk mYys[k fd;k gSA
dfydky ds euq";ksa ds vYiK vkSj vYik;q gksus ds dkj.k O;klth us
nsoyksd esa fLFkr lkS djksM+ 'yksdokys iqjk.k dk lkjka'k ysdj pkj yk[k 'yksdksa
esa 18 iqjk.kksa dk fuekZ.k fd;k gSA vBkjg iqjk.kksa esa ls dqN iqjk.kksa dk laf{kIr
ifjp; o muesa izkIr T;ksfr"k dk o.kZu fuEu izdkj gS&

1-([k)-1 fo".kqiqjk.k %&


eRL;iqjk.k ds vuqlkj okjkgdYi ds o`kkUr ls vkjEHk djds egf"kZ
ijk'kj us ftlesa lEiw.kZ /eks dh dFkk dk izdk'k fd;k gS] ogh fo".kqiqjk.k gSA
fo}ku~ yksx bldh 'yksd la[;k 23000 crkrs gSa&
eRL;iqjk.k esa fo".kqiqjk.k dk tks y{k.k fufnZ"V gS og miyC/ cz iqjk.k
esa feyrk tqyrk gSA
vktdy Nih gqbZ fo".kqiqjk.k iqLrd esa 16000 'yksd ik;s tkrs gSa 7000
'yksd yqIr gSaA fo".kqiqjk.k dh cgqr lh Vhdk;sa ns[kus esa vkrh gSa] ijUrq muesa

97

fpRlq[k eqfu] txUukFk ikBd] u`flag Hk vkSj Jh/jLokeh dh Vhdk;sa


mYys[kuh; gSA
Hkkjr ds izfl T;ksfrfoZn czxqIr us fo".kqiqjk.k ds ftl T;ksfr"k ds
vk/kj ij txr~ izfl cz flkUr uked xzUFk dk fuekZ.k fd;k Fkk] og
mi;ksxh va'k vkt yqIr gSA
fo".kqiqjk.k esa Hkwxksy dk lakxksik foospu dk fo'ks"k o.kZu gSA iz/kur;k
blesa Hkxoku~ fo".kq dh mikluk dk ladsr gksus ij Hkh ladh.kZrk ugha gS] fdUrq
vusd izdkj dh /eZdFkk ozr fu;e osnkUr T;ksfr"k jktoa'kk[;ku vkfn ls
ifjiw.kZ gSA
1-([k)-1-1 lw;Z dk o.kZu (f}rh; va'k] v&8) %&
T;ksfr"k esa ukS xzgksa dk o.kZu gS vkSj lw;Z ,d izeq[k xzg gS bl iqjk.k ds
vuqlkj lw;Z dks ge ftl LFkku ij ns[krs gSa muds fy;s ogk mldk mn; gksrk
gS vkSj tgk fnu ds vUr esa lw;Z dk frjksHkko gksrk gS ogh mldk vLr dgk
tkrk gSA loZnk ,d :i ls fLFkr lw;Z nso dk] okLro esa u mn; gksrk gS vkSj
u vLr_ cl] mudk ns[kuk vkSj u ns[kuk gh muds mn; vkSj vLr gSaA e;k
dky esa bUnzkfn esa ls fdlh dh iqjh ij izdkf'kr gksrs gq, lw;Z nso (ik ZorhZ nks
iqfj;ksa ds lfgr) rhu iqfj;ksa vkSj nks dks.kksa (fofn'kkvksa) dks izdkf'kr djrs gSa]
blh izdkj vfXu vkfn dks.kksa esa ls fdlh ,d dks.k esa izdkf'kr gksrs gq, os
(ik ZorhZ nks dks.kksa ds lfgr) rhu dks.k vkSj nks iqfj;ksa dks izdkf'kr djrs gSa
lw;Znso mn; gksus ds vuUrj e;ki;ZUr viuh c<+rh gqbZ fdj.kksa ls rirs gSa]
vkSj fiQj {kh.k gksrh gqbZ fdj.kksa ls vLr gks tkrs gSaA
98

lw;Z ds mn; vkSj vLr ls gh iwoZ rFkk if e fn'kkvksa dh O;oLFkk gqbZ


gSA okLro esa rks] os ftl izdkj iwoZ fn'kk esa izdk'k djrs gSa mlh izdkj if e
rFkk ik ZofrZuh (mkj vkSj nf{k.k) fn'kkvksa esa Hkh djrs gSaA lw;Z nso nsoioZr
lqes# ds mQij fLFkr czk th dh lHkk ds vfrfjDr vkSj lHkh LFkkuksa dks
izdkf'kr djrs gSa_ mudh tks fdj.ksa czkth dh lHkk esa tkrh gSa os mlds rst
ls fujLr gksdj myVh ykSV vkrh gSaA lqes#ioZr leLr }hi vkSj o"kks ds mkj esa
gS blfy;s mkj fn'kk esa (es#ioZr ij) lnk (,d vksj) fnu vkSj (nwljh vksj)
jkr jgrs gSaA jkf=k ds le; lw;Z ds vLr gks tkus ij mldk rst vfXu esa izfo"V
gks tkrk gS_ blfy;s ml le; vfXu nwj gh ls izdkf'kr gksus yxrk gSA fnu ds
le; vfXu dk rst lw;Z esa izfo"V gks tkrk gS_ vr% vfXu ds la;ksx ls gh lw;Z
vR;Ur iz[kjrk ls izdkf'kr gksrk gSA bl izdkj lw;Z vkSj vfXu ds izdk'k rFkk
m".krke; rst ijLij feydj fnu&jkr esa o`f dks izkIr gksrs jgrs gSaA
mkjk;.k ds vkjEHk esa lw;Z lcls igys edj jkf'k esa tkrk gS] mlds
i kr~ og dqEHk vkSj ehu jkf'k;ksa esa ,d jkf'k ls nwljh jkf'k esa tkrk gSA bu
rhuksa jkf'k;ksa dks Hkksx pqdus ij lw;Z jkf=k vkSj fnu dks leku gqvk oS"kqorh xfr
dk voyEcu djrk gS] (vFkkZr~ og Hkwe;&js[kk ds chp esa gh pyrk gS)
mlds vuUrj fuR;izfr jkf=k {kh.k gksus yxrh gS vkSj fnu c<+us yxrk gSA fiQj
(es"k rFkk o`"k jkf'k dk vfre.k dj) feFkqu jkf'k ls fudydj mkjk;.k dh
vfUre lhek ij mifLFkr gks og ddZ jkf'k esa igqpdj nf{k.kk;u dk vkjEHk
djrk gSA ftl izdkj dqyky&p ds fljs ij fLFkr tho vfr 'kh?kzrk ls ?kwerk
gS mlh izdkj lw;Z Hkh nf{k.kk;u dks ikj djus esa vfr 'kh?kzrk ls pyrk gSA
99

vr% og vfr 'kh?kzrkiwoZd ok;q osx ls pyrs gq, vius mRd`"V ekxZ dks FkksM+s
le; esa gh ikj dj ysrk gSA nf{k.kk;u esa fnu ds le; 'kh?kzrkiwoZd pyus ls
ml le; ds lk<+s rsjg u{k=kksa dks lw;Z ckjg eqgwkks esa ikj dj ysrk gS] fdUrq
jkf=k ds le; (eUnxkeh gksus ls) mrus gh u{k=kksa dks vBkjg eqgwkks esa ikj
djrk gSA dqyky&p ds e; esa fLFkr tho ftl izdkj /hjs&/hjs pyrk gS
mlh izdkj mkjk;.k ds le; lw;Z eUnxfr ls pyrk gSA blfy;s ml le; og
FkksM+h&lh Hkwfe Hkh vfr nh?kZ& dky esa ikj djrk gS] vr% mkjk;.k dk vfUre
fnu vkjg eqgwkZ dk gksrk gS] ml fnu Hkh lw;Z vfr eUn xfr ls pyrk gS
vkSj T;ksfr k/Z ds lk<+s rsjg u{k=kksa dks ,d fnu esa ikj djrk gS fdUrq jkf=k
ds le; og mrus gh (lk<+s rsjg) u{k=kksa dks ckjg eqgwkks esa gh ikj dj ysrk
gSA vr% ftl izdkj ukfHkns'k esa p ds eUn&eUn ?kweus ls ogk dk e`r~&fi.M
Hkh eUnxfr ls ?kwerk gS mlh izdkj T;ksfr ds e; esa fLFkr /zqo vfr eUn
xfr ls ?kwerk gSA ftl izdkj dqyky&p dh ukfHk vius LFkku ij gh ?kwerh
jgrh gS] mlh izdkj /qzo Hkh vius LFkku ij gh ?kwerk jgrk gSA
lw;Z dks lnk ,d cjkcj ekxZ gh ikj djuk iM+rk gS_ ,d fnu&jkf=k esa
;g leLr jkf'k;ksa dk Hkksx dj ysrk gSA lw;Z N% jkf'k;ksa dks jkf=k ds le;
Hkksxrk gS vkSj N% dks fnu ds le;A jkf'k;ksa ds ifjek.kkuqlkj gh fnu dk
c<+uk&?kVuk gksrk gS rFkk jkf=k dh y?kqrk&nh?kZrk Hkh jkf'k;ksa ds ifjek.k ls gh
gksrh gSA jkf'k;ksa ds Hkksxkuqlkj gh fnu vFkok jkf=k dh y?kqrk vFkok nh?kZrk gksrh
gSA mkjk;.k esa lw;Z dh xfr jkf=k dky esa 'kh?kz gksrh gS rFkk fnu esa eUnA
nf{k.kk;u esa mldh xfr blds foijhr gksrh gSA
100

jkf=k m"kk dgykrh gS rFkk fnu O;qf"V (izHkkr) dgk tkrk gS_ bu m"kk
rFkk O;qf"V ds chp ds le; dks lU;k dgrs gSaA bl vfr nk#.k vkSj Hk;kud
lU;k&dky ds mifLFkr gksus ij eUnsgk uked Hk;adj jk{klx.k lw;Z dks [kkuk
pkgrs gSaA mu jk{klksa dks iztkifr dk ;g 'kki gS fd mudk 'kjhj v{k; jgdj
Hkh ej.k fuR;izfr gksA vr% lU;k&dky esa mudk lw;Z ls vfr Hkh"k.k ;q gksrk
gS_ ml le; f}tkskex.k tks czLo:i dkj rFkk xk;=kh ls vfHkefU=kr ty
NksM+rs gSa ml otzLo:i ty ls nq"V jk{kl nX/ gks tkrs gSaA vfXugks=k esa tks
^lw;ksZ T;ksfr%* bR;kfn eU=k ls izFke vkgqfr nh tkrh gS mlls lgL=kka'kq fnu ukFk
nsnhI;eku gks tkrs gSaA dkj fo ] rStl vkSj izkK:i rhu /keksa ls ;qDr
Hkxoku~ fo".kq gS rFkk lEiw.kZ okf.k;ksa (osnksa) dk vf/ifr gS] mlds mPpkj.k
ek=k ls gh os jk{klx.k u"V gks tkrs gSaA lw;Z fo".kqHkxoku~ dk vfr Js"B va'k]
vkSj fodkjjfgr vUrT;ksfr%Lo:i gSA dkj mldk okpd gS vkSj og mls mu
jk{klksa ds o/ esa vR;Ur izsfjr djus okyk gSA
iUnzg fues"k dh ,d dk"Bk gksrh gS vkSj rhl dk"Vk dh ,d dyk fxuh
tkrh gSA rhu dykvksa dk ,d eqgwkZ gksrk gS vkSj rhl eqgwkks ds lEiw.kZ jkf=k
fnu gksrs gSaA fnuksa dk kl vFkok o`f e'k% izkr% dky] e;kdky vkfn
fnolka'kksa ds kl&o`f ds dkj.k gksrs gSa_ fdUrq fnuksa ds ?kVrs&c<+rs jgus ij Hkh
lU;k loZnk leku Hkko ls ,d eqgwkZ dh gh gksrh gSA mn; ls ysdj lw;Z dh
rhu eqgwkZ dh xfr ds dky dks ^izkr%dky* dgrs gSa] ;g lEiw.kZ fnu dk
ikpok Hkkx gksrk gSA bl izkr% dky ds vuUrj rhu eqgwkZ dk le; ^lo*
dgykrk gS rFkk lodky ds i'pkr~ rhu eqgwkZ dk ^e;k* gksrk gSA e;k
dky ls ihNs dk le; ^vijk* dgykrk gS bl dky&Hkkx dks Hkh cq/tu rhu
101

eqgwkZ dk gh crkrs gSaA vijk ds chrus ij ^lk;k* vkrk gSA bl izdkj


(lEiw.kZ fnu esa) iUnzg eqgwkZ vkSj (izR;sd fnolka'k esa) rhu eqgwkZ gksrs gSaA
oS"kqor fnol iUnzg eqgwkZ dk gksrk gS] fdUrq mkjk;.k vkSj nf{k.kk;u esa
e'k% mlds o`f vkSj kl gksus yxrs gSaA bl izdkj mkjk;.k esa fnu jkf=k dk
xzkl djus yxrk gS vkSj nf{k.kk;u esa jkf=k fnu dk xzkl djrh jgrh gSA 'kjn~
vkSj olUrrq ds e; esa lw;Z ds rqyk vFkok es"k jkf'k esa tkus ij ^fo"kqo*
gksrk gSA ml le; fnu vkSj jkf=k leku gksrs gSaA lw;Z ds ddZ jkf'k esa mifLFkr
gksus ij nf{k.kk;u dgk tkrk gS vkSj mlds edj jkf'k ij vkus ls mkjk;.k
dgykrk gSA
rhl eqgwkZ ds ,d jkf=k&fnu dk ifjek.k gS ,sls iUnzg jkf=k&fnol dk
,d ^i{k* dgk tkrk gSA nks i{k dk ,d ekl gksrk gS] nks lkSj&ekl dh ,d
rq vkSj rhu rq dk ,d v;u gksrk gS rFkk nks v;u gh (feykdj) ,d
o"kZ dgs tkrs gSaA (lkSj] lkou] pkUnz rFkk uk{k=k&bu) pkj izdkj ds eklksa ds
vuqlkj fofo/:i ls dfYir laoRljkfn ikp izdkj ds o"kZ ^;qx* dgykrs gSa
;g ;qx gh (eyeklkfn) lc izdkj ds dky&fu.kZ; dk dkj.k dgk tkrk gSA
muesa igyk laoRlj] nwljk ifjoRlj] rhljk b}Rlj] pkSFkk vuqoRlj vkSj ikpok
oRlj gSA ;g dky ^;qx* uke ls fo[;kr gSA
laoRljLrq izFkeks f}rh;% ifjoRlj%A
b}RljLr`rh;Lrq prqFkZkuqoRlj%A
1
oRlj% iek=k dkyks;a ;qxlafKr%A

xqIr] Jh equhyky] fo".kqiqjk.k] f}rh; va'k] v;k;&8] i`- 161] 'yksd&72


102

sro"kZ ds mkj esa tks k`oku~ uke ls fo[;kr ioZr gS mlds rhu k`
gSa] ftuds dkj.k ;g k`oku~ dgk tkrk gSA muesa ls ,d k` mkj esa] ,d
nf{k.k esa rFkk ,d e; esa gSA e; k` gh ^oS"kqor* gSA 'kjr~ vkSj olUr rq
ds e; esa lw;Z bl oS"kqor k` ij vkrs gSa_ es"k vFkok rqyk jkf'k ds vkjEHk esa
frfejkigkjh lw;Znso fo"kqor~ ij fLFkr gksdj fnu vkSj jkf=k dks leku&ifjek.k
dj nsrs gSaA ml le; ;s nksuksa iUnzg&iUnzg eqgwkZ ds gksrs gSaA ftl le; lw;Z
d`fkdku{k=k ds izFke Hkkx vFkkZr~ es"kjkf'k ds vUr esa rFkk pUnzek fu'p; gh
fo'kk[kk ds prqFkk'k (vFkkZr~ o`f'pd ds vkjEHk) esa gksa_ vFkok ftl le; lw;Z
fo'kk[kk ds r`rh; Hkkx vFkkZr~ rqyk ds vfUreka'k dk Hkksx djrs gksa vkSj pUnzek
d`fkdk ds izFke Hkkx vFkkZr~ es"kkUr esa fLFkr tku iM+sa rHkh ;g ^fo"kqo* uked
vfr ifo=k dky dgk tkrk gS_ bl le; nsork] czk.k vkSj fir`x.k ds ms';
ls la;rfpk gksdj nkukfn nsus pkfg;sA ;g le; nkuxzg.k ds fy;s ekuksa nsorkvksa
ds [kqys gq, eq[k ds leku gSA vr% ^fo"kqo* dky esa nku djus okyk equ";
d`rd`R; gks tkrk gSA jkdk vkSj vuqefr nks izdkj dh iw.kZeklh rFkk fluhokyh
vkSj dqgw nks izdkj dh vekokL;k gksrh gSA ek?k&iQkYxqu] pS=k&oS'kk[k rFkk
T;s"B&vk"kk<+& ;s N% ekl mkjk;.k gksrs gSa vkSj Jko.k&Hkknz] vkf udkfrZd
rFkk vxgu ikS"k& ;s N% nf{k.kk;u dgykrs gSaA
riLriL;kS e/qek/okS p
'kq% 'kqfpk;ueqkja L;kr~A
1
uHkksuHkL;kS p b"kLrFkkstZLlg% lgL;kfofr nf{k.ka rr~A

xqIr] Jh equhyky] fo".kqiqjk.k] f}rh; va'k] v;k;&8] i`- 162] 'yksd&81


103

1-([k)-1-2 T;ksfr'p dk o.kZu (f}rh; va'k] v&9) %&


vkdk'k esa Hkxoku~ fo".kq dk tks f'k'kqekj (fxjfxV vFkok xks/k) ds
leku vkdkj okyk rkjke; Lo:i ns[kk tkrk gS mlds iqPN&Hkkx esa /qzo
vofLFkr gSA
rkjke;a Hkxor% f'k'kqekjkd`fr izHkks%A
1
fnfo:iagjs;Zkq rL; iqPNs fLFkrks /qzo%A
;g /qzo Lo;a ?kwerk gqvk pUnzek vkSj lw;Z vkfn xzgksa dks ?kqekrk gSA ml
Hkze.k'khy /qzo ds lkFk u{k=k x.k Hkh p ds leku ?kwers jgrs gSaA lw;Z] pUnzek]
rkjs] u{k=k vkSj vU;kU; leLr xzgx.k ok;q&e.Mye;h Mksjh ls /qzo ds lkFk c/s
gq, gSaA
vkdk'k esa xzgx.k ds ftl f'k'kqekj Lo:i dk o.kZu fd;k gS] vuUr
rst ds vkJ; Lo;a Hkxoku~ ukjk;.k gh mlds n;fLFkr vk/kj gSaA mkkuikn ds
iq=k /qzo us mu txRifrdh vkjk/uk djds rkjke; f'k'kqekj ds iqPNLFkku esa
fLFkfr izkIr dh gSA f'k'kqekj ds vk/kj losZ'oj Jhukjk;.k gSa] f'k'kqekj /qzodk
vkJ; gS vkSj /qzo esa lw;Znso fLFkr gSa rFkk ftl izdkj nso] vlqj vkSj euq";kfn
ds lfgr ;g lEiw.kZ txr~ lw;Z ds vkfJr gSA
lw;Z vkB ekl rd viuh fdj.kksa ls N% jlksa ls ;qDr ty dks xzg.k
djds mls pkj eghuksa esa cjlk nsrk gS mlls v dh mRifk gksrh gS vkSj vgh
ls lEiw.kZ txr~ iksf"kr gksrk gSA

xqIr] Jh equhyky] fo".kqiqjk.k] f}rh; va'k] v;k;&9] i`- 165] 'yksd&1


104

1-([k)-1-3 uoxzg (f}rh; va'k] v&12) %&


pUnzek dk jFk rhu ifg;ksa okyk gS] mlds oke rFkk nf{k.k vksj
dqUn&dqlqe ds leku 'osro.kZ n'k ?kksM+s tqrs gq, gSaA /qzo ds vk/kj ij fLFkr
ml osx'kkyh jFk ls pUnznso Hkze.k djrs gSa] vkSj ukxohfFk ij vkfJr vf'ouh
vkfn u{k=kksa dk Hkksx djrs gSaA lw;Z ds leku budh fdj.kksa ds Hkh ?kVus&c<+us
dk fuf'pr e gSA lw;Z ds leku leqnz xHkZ ls mRiUu gq, mlds ?kksM+s Hkh ,d
ckj tksr fn;s tkus ij dYii;ZUr jFk [khaprs jgrs gSaA lqjx.k ds iku djrs jgus
ls {kh.k gq, dykek=k pUnzek dk izdk'ke; lw;Znso viuh ,d fdj.k ls iqu%
iks"k.k djrs gSa ftl e ls nsox.k pUnzek dk iku djrs gSa mlh e ls
tykigkjh lw;Znso mUgsa 'kqDyk izfrink ls izfrfnu iq"V djrs gSaA bl izdkj vk/s
eghus esa ,df=kr gq, pUnzek ds ve`r dks nsox.k fiQj ihus yxrs gSa D;ksafd
nsorkvksa dk vkgkj rks ve`r gh gSA
ftl le; nks dykek=k jgk gqvk pUnzek lw;Ze.My esa izos'k djds
mldh vek uked fdj.k esa jgrk gS og frfFk vekoL;k dgykrh gS ml fnu
jkf=k esa og igys rks ty esa izos'k djrk gS] fiQj o`{k&yrk vkfn esa fuokl
djrk gS vkSj rnuUrj e ls lw;Z esa pyk tkrk gSA o`{k vkSj yrk vkfn esa
pUnzek dh fLFkfr ds le; (vekokL;k dks) tks mUgsa dkVrk gS vFkok mudk
,d ikk Hkh rksM+rk gS mls czgR;k dk iki yxrk gSA dsoy iUnzgoha dyk :i
;fRdfr~ Hkkx ds cp jgus ij ml {kh.k pUnzek dks fir`x.k e;kkskj dky esa
pkjksa vksj ls ?ksj ysrs gSaA ml le; ml f}dykdkj pUnzek dh cph gqbZ
ve`re;h ,d dyk dk os fir`x.k iku djrs gSaA vekoL;k ds fnu pUnz&jf'e
105

ls fudys gq, ml lq/ke`r dk iku djds vR;Ur r`Ir gq, lkSE;] cfgZ"kn~ vkSj
vfXu"okkk rhu izdkj ds fir`x.k ,dekli;ZUr lUrq"V jgrs gSaA bl izdkj
pUnznso 'kqDyi{k esa nsorkvksa dh vkSj d`".k i{k esa fir`x.k dh iqf"V djrs gSa
rFkk ve`re; 'khry tyd.kksa ls yrk&o`{kkfn dk vkSj yrk&vkS"kf/ vkfn mRi
djds rFkk viuh pfUnzdk }kjk vkkfnr djds os euq";] i'kq ,oa dhV&iraxkfn
lHkh izkf.k;ksa dk iks"k.k djrs gSaA
pUnzek ds iq=k cq/ dk jFk ok;q vkSj vfXue; nzO; dk cuk gqvk gS vkSj
mlesa ok;q ds leku osx'kkyh vkB fi'kaxo.kZ ?kksM+s tqrs gSaA
okofXunzO;lEHkwrks jFkUnzlqrL; pA
1
fi'kSLrqjxS;qZDr% lks"VkfHkokZ;qosfxfHk%A
o#Fk] vuqd"kZ] mikl vkSj irkdk rFkk i`fFkoh ls mRiUu gq, ?kksM+ksa ds
jfgr 'kq dk jFk Hkh vfr egku~ gSA rFkk ey dk vfr 'kksHkk;eku
lqo.kZ&fufeZr egku~ jFk Hkh vfXu ls mRiUu gq,] ijkx&ef.k ds leku]
v#.ko.kZ] vkB ?kksM+ksa ls ;qDr gSA tks vkB ik.Mqjo.kZ ?kksM+ksa ls ;qDr lqo.kZ dk
jFk gS mlesa o"kZ ds vUr esa izR;sd jkf'k esa c`gLifr th fojkteku gksrs gSaA
vkdk'k ls mRiUu gq, fofp=k o.kZ ?kksM+ksa ls ;qDr jFk esa vk:<+ gksdj eUnxkeh
'kuS'pjth /hjs&/hjs pyrs gSaA
jkgq dk jFk /wlj (efV;kys) o.kZ dk gS mlesa Hkzej ds leku d`".k o.kZ
vkB ?kksM+s tqrs gq, gSaA ,d ckj tksr fn;s tkus ij os ?kksM+s fujUrj pyrs jgrs gSaA
pUnzioks (iwf.kZek) ij ;g jkgq lw;Z ls fudydj pUnzek ds ikl vkrk gS rFkk
1

xqIr] Jh equhyky] fo".kqiqjk.k] f}rh; va'k] v;k;&21] i`- 173] 'yksd&16


106

lkSj ioks (vekokL;k) ij ;g pUnzek ls fudydj lw;Z ds fudV tkrk gSA blh
izdkj dsrq ds jFk ds ok;qosx'kkyh vkB ?kksM+s Hkh iqvky ds /q, dh&lh vkHkk
okys rFkk yk[k ds leku yky j ds gSaA
;s lHkh uoksa xzg ok;qe;h Mksjh ls /qzo ds lkFk c/s gq, gSaA leLr xzg]
u{k=k vkSj rkjke.My ok;qe;h jTtqls /qzo ds lkFk c/s gq, ;Fkksfpr izdkj ls
?kwers jgrs gSaA ftrus rkjkx.k gSa mruh gh ok;qe;h Mksfj;k gSaA muls c/dj os
lc Lo;a ?kwers rFkk /qzo dks ?kqekrs jgrs gSaA
;koUR;So rkjkLrkLrkoUrks okrj'e;%A
1
losZ /qzos fuckLrs HkzeUrks Hkzke;fUr re~A
ftl izdkj rsyh yksx Lo;a ?kwers gq, dksYgw dks Hkh ?kqekrs jgrs gSa mlh
izdkj leLr xzgx.k ok;q ls c/ dj ?kwers jgrs gSa D;ksafd bl ok;q p ls
izsfjr gksdj leLr xzgx.k vykr&p (cuSrh) ds leku ?kwek djrs gSa] blfy;s
;g ^izog* dgykrk gSA
f'k'kqekjp rFkk tgk/qzo fLFkr gS] jkf=k ds le; mudk n'kZu djus ls euq";
fnu esa tks dqN iki&deZ djrk gS muls eqDr gks tkrk gS rFkk vkdk'k&e.My
esa ftrus rkjs blds vkfJr gSa mrus gh vf/d o"kZ og thfor jgrk gSA
mkkuikn mldh mQij dh guq (BksM+h) gS vkSj ;K uhps dh rFkk /eZ us mlds
eLrdij vf/dkj dj j[kk gSA mlds n;&ns'k esa ukjk;.k gSa] nksuksa pj.kksa esa
vf'ouhdqekj gSa rFkk ta?kkvksa esa o#.k vkSj v;Zek gSaA laoRlj mldk f'k'u gS]
fe=k us mlds viku&ns'k dks vkfJr dj j[kk gS] rFkk vfXu] egsUnz] d';i
1

xqIr] Jh equhyky] fo".kqiqjk.k] f}rh; va'k] v;k;&21] i`- 174] 'yksd&26


107

vkSj /qzo iqPN Hkkx esa fLFkr gSaA f'k'kqekj ds iqPNHkkx esa fLFkr ;s vfXu vkfn
pkj rkjs dHkh vLr ugha gksrsA

1-([k)-2 Jhen~Hkkxor egkiqjk.k %&


rkRiqjk.kksa esa 18 iqjk.kksa dh x.kuk ds vUnj ,d Hkkxor iqjk.k dk funsZ'k
gS] ij oS".ko yksx Jhen~Hkkxor dks vkSj 'kfDryksx 'kfDrefgeklwpd
nsohHkkxor dks Hkkxor iqjk.k ekurs gSaA D;ksafd nksuksa Hkkxor dh 'yksdla[;k
vBkjg gtkj gS] nksuksa ckjg LdUnksa esa foHkDr gSa vkSj fofHkUu iqjk.kksa esa nksuksa dks
egkiqjk.k fl djus okys izek.k Hkh feyrs gSaA
eRL;iqjk.k ds vuqlkj ftl xzUFk esa xk;=kh dk voyEcu djds
foLrkjiwoZd /eZroof.kZr gS vkSj tks o`=kklqjo/o`kkUr ls ifjiw.kZ ,oa lkjLor
dYiorhZnso vkSj euq";ksa dh dFkkoksa ls ;qDr gS] vkSj ftlesa 18000 'yksd gS]
mls Hkkxor dgrs gSaA
iiqjk.k ds er ls ftl xzUFk esa vusd izdkj ls d`".k dk pfj=k of.kZr
gS rFkk d`".k}Sik;u O;kl}kjk Hkkf"kr gS] mls Hkkxor dgrs gSa] bls 'kqdnsoth us
egkjkt ijhf{kr dks lquk;k Fkk] ;g lHkh iqjk.kksa esa Js"B gSA
Jhen~Hkkxor oS".koksa dh ije lEifk gS vkSj ijegalksa ds loksZPp Kku
dk blesa izdk'k gqvk gSA blds lquus dh bPNkek=k ls Hkxoku~ n; esa vkdj
cSB tkrs gSaA
blesa T;ksfr'p Hkwxksy ,oa vusd jktkvksa dk o.kZu djds ;gh fl

108

djus dh ps"Vk dh x;h gS fd ekuothou dh iw.kZrk dsoy Hkxoku~ dks izkIr


djus esa gh gSA
Jhen~Hkkxor dk iz/ku izfrik| fo"k; roKku gS_ roKku dk iz/ku
lk/u Hkxon~HkfDr gSA Jhen~Hkkxor ds vuqlkj ;gh ije ro gSA
Jhen~Hkkxor leLr Jqfr;ksa dk lkj gSA bldk Jqfr;ksa ds lkFk ftruk
?kfu"B lacU/ gS mruk fdlh nwljs iqjk.k dk ughaA
LoxZ vkSj i`Foh ds chp esa tks czk.M dk dsUnz gS] ogh lw;Z dh fLFkfr
gSA lw;Z vkSj czk.M xksyd ds chp esa lc vksj ls iPphl djksM+ ;kstu dk
vUrj gSA lw;Z bl e`r vFkkZr~ ejs gq, (vpsru) v.M esa oSjkt :i ls fojktrs
gSa] blh ls budk uke ^ekkZ.M* gqvk gSA ;s fgj.;e; (T;ksfreZ;) czk.M ls
izdV gq, gSa] blfy;s bUgsa ^fgj.;xHkZ* Hkh dgrs gSa lw;Z ds }kjk gh fn'kk]
vkdk'k] |qyksd (vUrfj{kyksd)] HkwyksZd] LoxZ vkSj eks{k ds izns'k] ujd vkSj
jlkry rFkk vU; leLr Hkkxksa dk foHkkx gksrk gS lw;Z gh nsork] fr;Zd~] euq";]
ljhl`i vkSj yrk o`{kkfn leLr tholewgksa ds vkRek vkSj us=ksfUnz; ds vf/"Bkrk
gSaA
1-([k)-2-1 lw;Z&jFk vkSj mldh xfr (Ld&5] v&21) %&
fo}ku~ yksx |qyksd dk Hkh ifjek.k crkrs gSaA ftl izdkj puk&eVj vkfn
ds nks nyksa esa ls ,d dk Lo:i tku ysus ls nwljs dk Hkh tkuk tk ldrk gS]
mlh izdkj HkwyksZd ds ifjek.k ls gh |qyksd dk Hkh ifjek.k tku ysuk pkfg;sA
bu nksuksa ds chp esa vUrfj{kyksd gSA ;g bu nksuksa dk lfU/LFkku gSA blds e;
109

Hkkx esa fLFkr xzg vkSj u{k=kksa ds vf/ifr Hkxoku~ lw;Z vius rki vkSj izdk'k ls
rhuksa yksdksa dks rikrs vkSj izdkf'kr djrs jgrs gSaA os mkjk;.k] nf{k.kk;u vkSj
fo"kqor~ ukeokyh e'k% eUn] 'kh?kz vkSj leku xfr;ksa ls pyrs gq, le;kuqlkj
edjkfn jkf'k;ksa esa mQps&uhps vkSj leku LFkkuksa esa tkdj fnu&jkr dks cM+k]
NksVk ;k leku djrs gSaA tc lw;ZHkxoku~ es"k ;k rqyk jkf'k ij vkrs gSa] rc
fnu&jkr leku gks tkrs gSa_ tc o`"kkfn ikp jkf'k;ksa esa pyrs gSa] rc izfrekl
jkf=k;ksa esa ,d&,d ?kM+h de gksrh tkrh gS vkSj mlh fglkc ls fnu c<+rs tkrs
gSaA tc o`f'pdkfn ikp jkf'k;ksa esa pyrs gSa] rc fnu vkSj jkf=k;ksa esa blds
foijhr ifjorZu gksrk gSA bl izdkj nf{k.kk;u vkjEHk gksus rd fnu c<+rs jgrs
gSa vkSj mkjk;.k yxus rd jkf=k;kA
ekulkskj ioZr ij lw;Z dh ifjek dk ekxZ ukS djksM+] bD;kou yk[k
;kstu crkrs gSaA ml ioZr ij es# ds iwoZdh vksj bUnz dh nso/kuh] nf{k.k esa
;ejkt dh la;euh] if'pe esa o#.k dh fuEykspuh vkSj mkj esa pUnzek dh
foHkkojh uke dh iqfj;k gSaA bu iqfj;ksa esa es# ds pkjksa vksj le;&le; ij
lw;ksZn;] e;k] lk;ky vkSj v/Zjkf=k gksrs jgrs gSa_ bUgha ds dkj.k lEiw.kZ
thoksa dh izo`fk;k fuo`fk gksrh gSA tks yksx lqes# ij jgrs gSa mUgsa rks lw;Znso
lnk e;kdkyhu jgdj gh rikrs jgrs gSaA os viuh xfr ds vuqlkj vf'ouh
vkfn u{k=kksa dh vksj tkrs gq, ;|fi es# dks ck;ha vksj j[kdj pyrs gSa rks Hkh
lkjs T;ksfreZ.My dks ?kqekus okyh fujUrj nk;ha vksj cgrh gqbZ izog ok;q}kjk ?kqek
fn;s tkus ls os mls nk;ha vksj j[kdj pyrs tku iM+rs gSaA ftl iqjh esa
lw;ZHkxoku~ dk mn; gksrk gS] mlds Bhd nwljh vksj dh iqjh esa os vLr gksrs
ekywe gksaxs vkSj tgk os yksxksa dks ilhus&ilhus djds rik jgs gksaxs] mlds Bhd
110

lkeus dh vksj vk/h jkr gksus ds dkj.k os mUgsa funzko'k fd;s gksaxsA ftu yksxksa
dks e;k ds le; os Li"V nh[k jgs gksaxs] os gh tc lw;Z lkSE;fn'kk esa igqp
tk;s] rc mudk n'kZu ugha dj ldsaxsA
lw;Znso tc bUnz dh iqjh ls ;ejkt dh iqjh dks pyrs gSa] rc ianzg ?kM+h
esa os lok nks djksM+ vkSj lk<+s ckjg yk[k ;kstu ls dqN& iphl gtkj ;kstu&
vf/d pyrs gSaA fiQj blh e ls os o#.k vkSj pUnzek dh iqfj;ksa dks ikj
djds iqu% bUnz dh iqjh esa igqprs gSaA bl izdkj pUnzek vkfn vU; xzg Hkh
T;ksfr'pesa vU; u{k=kksa ds lkFk&lkFk mfnr vkSj vLr gksrs jgrs gSaA bl izdkj
Hkxoku~ lw;Z dk osne; jFk ,d eqgwkZ esa pkSarhl yk[k vkB lkS ;kstu ds fglkc
ls pyrk gqvk bu pkjksa iqfj;ksa esa ?kwerk jgrk gSA
bldk laoRlj uke dk ,d p (ifg;k) cryk;k tkrk gSA mlesa ekl
:i ckjg vjs gSa] rq:i N% usfe;k (gky) gSa] rhu pkSekls :i rhu ukfHk
(vkou) gSaA bl jFk dh /qjh dk ,d fljk es#ioZr dh pksVh ij gS vkSj nwljk
ekulkskj ioZr ijA blesa yxk gqvk ;g ifg;k dksYgw ds ifg;s ds leku ?kwerk
gqvk ekulkskj ioZr ds mQij pDdj yxkrk gSA bl /qjh esa& ftldk ewy Hkkx
tqM+k gqvk gS] ,slh ,d /qjh vkSj gSA og yEckbZ esa blls pkSFkkbZ gSA mldk
mQijh Hkkx rSy;U=k ds /qjs ds leku /qzoyksd ls yxk gqvk gSA
bl jFk esa cSBus dk LFkku Nkhl yk[k ;kstu yEck vkSj ukS yk[k ;kstu
pkSM+k gSA bldk tqvk Hkh Nkhl yk[k ;kstu gh yEck gSA mlesa v#.k uke ds
lkjfFk us xk;=kh vkfn NUnksa ds ls ukeokys lkr ?kksM+s tksr j[ks gSa] os gh bl jFk
ij cSBs gq, Hkxoku~ lw;Z dks ys pyrs gSaA lw;Z nso ds vkxs mUgha dh vksj eqg
111

djds cSBs gq, v#.k muds lkjfFkdk dk;Z djrs gSaA Hkxoku~ lw;Z ds vkxs vxwBs
ds iks#, ds cjkcj vkdkj okys okyf[kY;kfn lkB gtkj f"k LofLr okpu ds
fy;s fu;qDr gSA os mudh Lrqfr djrs jgrs gSaA buds vfrfjDr f"k] xU/oZ]
vIljk] ukx] ;{k] jk{kl vkSj nsork Hkh& tks dqy feykdj pkSng gSa] fdUrq tksM+s
ls jgus ds dkj.k lkr x.k dgs tkrs gSa& izR;sd ekl esa fHkUu&fHkUu ukeksa okys
gksdj vius fHkUu&fHkUu deks ls izR;sd ekl esa fHkUu&fHkUu uke /kj.k djus
okys vkReLo:i Hkxoku~ lw;Z dh nks&nks feydj mikluk djrs gSaA bl izdkj
Hkxoku~ lw;Z Hkwe.My ds ukS djksM+] bD;kou yk[k ;kstu yacs ?ksjs esa ls izR;sd
{k.k esa nks gtkj nks ;kstu dh nwjh ikj dj ysrs gSaA
1-([k)-2-2 fofHkUu xzgksa dh fLFkfr vkSj xfrdk o.kZu (Ld&5]
v&22)%&
tSls dqEgkj ds ?kwers gq, pkd ij cSBdj mlds lkFk ?kwerh gqbZ phaVh
vkfn dh viuh xfr mlls fHkUu gh gS D;ksafd og fHkUu&fHkUu le; esa ml
p ds fHkUu&fHkUu LFkkuksa esa ns[kh tkrh gS& mlh izdkj u{k=k vkSj jkf'k;ksa ls
miyf{kr dky p esa iM+dj /qzo vkSj es# dks nk;sa j[kdj ?kweus okys lw;Z
vkfn xzgksa dh xfr okLro esa mlls fHkUu gh gS_ D;ksafd os dkyHksn ls
fHkUu&fHkUu jkf'k vkSj u{k=kksa esa ns[k iM+rs gSaA osn vkSj fo}ku~ yksx Hkh ftudh
xfrdks tkuus ds y, mRlqd jgrs gSa] os lk{kkr~ vkfniq#"k Hkxoku~ ukjk;.k gh
yksdksa ds dY;k.k vkSj deks dh 'kqf ds fy;s vius osne; foxzg dky dks
ckjg eklksa esa foHkDr dj olUrkfn N% rqvksa esa muds ;Fkk;ksX; xq.kksa dk
fo/ku djrs gSaA bl yksd esa o.kkZJe/eZdk vuqlj.k djus okys iq#"k osn=k;h
112

}kjk izfrikfnr NksVs&cM+s deksls bUnzkfn nsorkvksa ds :i esa vkSj ;ksx ds lk/uksa
ls vUr;kZeh :i esa mudh JkiwoZd vkjk/uk djds lqxerk ls gh ije in
izkIr dj ldrs gSaA Hkxoku lw;Z lEiw.kZ yksdksa ds vkRek gSaA os i`Foh vkSj |qyksd
ds e; esa fLFkr vkdk'k e.My ds Hkhrj dky p esa fLFkr gksdj ckjg
eklksa dks Hkksxrs gSa] tks laoRlj ds vo;o gSa vkSj es"k vkfn jkf'k;ksa ds uke ls
izfl gSaA buesa ls izR;sd ekl pUnzeku ls 'kqDy vkSj d`".k nks i{k dk] fir`eku
ls ,d jkr vkSj ,d fnu dk rFkk lkSjeku ls lok nks u{k=k dk crk;k tkrk gSA
ftrus dky esa lw;Znso bl laoRlj dk NBk Hkkx Hkksxrs gSa] mldk og vo;o
^rq* dgk tkrk gSA
vFk l ,"k vkRek yksdkuka |koki`fFkO;ksjUrjs.k uHkksoy;L; dkypxrks
}kn'k eklku~ HkqDrs jkf'klaKku~ laoRljko;okUekl% i{k};a fnok uDka
psfr likn{kZ};eqifn'kfUr ;kork "k"Bea'ka Hkqthr l oS rqfjR;qifn';rs
1

laoRljko;o%AA

vkdk'k esa Hkxoku~ lw;Z dk ftruk ekxZ gS] mldk vk/k os ftrus le;
esa ikj dj ysrs gSa] mls ,d ^v;u* dgrs gSa rFkk ftrus le; esa os viuh
eUn] rhoz vkSj leku xfr ls LoxZ vkSj i`Fohe.My ds lfgr iwjs vkdk'k dk
pDdj yxk tkrs gSa] mls vokUrj Hksn ls laoRlj] ifjoRlj] bMkoRlj] vuqoRlj
vFkok oRlj dgrs gSaA
blh izdkj lw;Z dh fdj.kksa ls ,d yk[k ;kstu mQij pUnzek gSA mldh
pky cgqr rst gS] blfy;s og lc u{k=kksa ls vkxs jgrk gSA ;g lw;Z ds ,d
1

Jhen~Hkkxoregkiqjk.ke~] ipe LdU/] v;k;&22] 'yksd&5


113

o"kZ ds ekxZ dks ,d ekl esa] ,d ekl ds ekxZ dks lok nks fnuksa esa vkSj ,d
i{k ds ekxZ dks ,d gh fnu esa r; dj ysrk gSA ;g d`".k i{k esa {kh.k gksrh
gqbZ dykvksa ls fir`x.k ds vkSj 'kqi{k esa c<+rh gqbZ dykvksa ls nsorkvksa ds
fnu&jkr dk foHkkx djrk gS rFkk rhl&rhl eqgwkks esa ,d&,d u{k=k dks ikj
djrk gSA ve; vkSj ve`re; gksus ds dkj.k ;gh leLr thoksa dk izk.k vkSj
thou gSA ;s tks lksyg dykvksa ls ;qDr eukse;] vUue;] ve`re; iq#"k Lo:i
Hkxoku~ pUnzek gSa& ;s gh nsork] firj] euq";] Hkwr] i'kq] i{kh] ljhl`i vkSj
o`{kkfn leLr izkf.k;ksa ds izk.kksa dk iks"k.k djrs gSa_ blfy;s bUgsa ^loZe;* dgrs
gSaA
;

,"k

"kksM'kdy%

nsofir`euq";Hkwri'kqif{k
o.kZ;fUrA

iq#"kks

ljhl`ioh#/ka

HkxokUeukse;ksUue;kse`re;ks
izk.kkI;k;u'khyRokRloZe;

bfr

pUnzek ls rhu yk[k ;kstu mQij vfHkftr~ ds lfgr vkbZl u{k=k gSaA
Hkxoku~ us bUgsa dky p esa fu;qDr dj j[kk gS] vr% ;s es# dks nk;ha vksj
j[kdj ?kwers jgrs gSaA buls nks yk[k ;kstu mQij 'kq fn[kk;h nsrk gSA ;g lw;Z
dh 'kh?kz] eUn vkSj leku xfr;ksa ds vuqlkj mUgha ds leku dHkh vkxs] dHkh
ihNs vkSj dHkh lkFk&lkFk jgdj pyrk gSA ;g o"kkZ djus&okyk xzg gS] blfy;s
yksdksa dks izk;% loZnk gh vuqdwy jgrk gSA bldh xfr ls ,slk vuqeku gksrk gS
fd ;g o"kkZ jksdus okys xzgksa dks 'kkUr dj nsrk gSA

Jhen~Hkkxoregkiqjk.ke~] ipe LdU/] v;k;&22] 'yksd&10


114

'kq ds vuqlkj gh cq/ dh xfr gksrh gSA ;g pUnzek dk iq=k 'kq ls nks
yk[k ;kstu mQij gSA ;g izk;% eydkjh gh gS_ fdUrq tc lw;Z dh xfr dk
mYyu djds pyrk gS] rc cgqr vf/d vk/h] ckny vkSj lw[ks ds Hk; dh
lwpuk nsrk gSA blls nks yk[k ;kstu mQij ey gSA og ;fn o xfr ls u
pys rks] ,d&,d jkf'k dks rhu&rhu i{k esa Hkksxrk gqvk ckjgksa jkf'k;ksa dks ikj
djrk gSA ;g v'kqHk xzg gS vkSj izk;% vey dk lwpd gSA blds mQij nks
yk[k ;kstu dh nwjh ij Hkxoku~ c`gLifr th gSaA ;s ;fn o xfr ls u pys] rks
,d&,d jkf'k dks ,d&,d o"kZ esa Hkksxrs gSaA ;s izk;% czk.k dqy ds fy;s
vuqdwy jgrs gSaA
c`gLifr ls nks yk[k ;kstu mQij 'kuS'pj fn[kk;h nsrs gSaA ;s rhl&rhl
eghus rd ,d&,d jkf'k esa jgrs gSaA vr% bUgsa lc jkf'k;ksa dks ikj djus esa
rhl o"kZ yx tkrs gSaA ;s izk;% lHkh ds fy;s v'kkfUrdkjd gSaA buds mQij
X;kjg yk[k ;kstu dh nwjh ij d';ikfn lIrf"kZ fn[kk;h nsrs gSaA ;s lc yksdksa
dh ey&dkeuk djrs gq, Hkxoku~ fo".kq ds ije in /qzo yksd dh iznf{k.kk
fd;k djrs gSaA
1-([k)-2-3 f'k'kqekjp (Ld&5] v&23) %&
lIrf"kZ;ksa ls rsjg yk[k ;kstu mQij /qzo yksd gSA bls Hkxoku~ fo".kq dk
ije in dgrs gSaA ;gk mkku ikn ds iq=k ije Hkxon~HkDr /zqo th fojkteku
gSaA vfXu] bUnz] iztkifr d';i vkSj /eZ& ;s lc ,d lkFk vR;Ur vknjiwoZd
budh iznf{k.kk djrs jgrs gSaA vc Hkh dYii;ZUr jgus okys yksd bUgha ds
vk/kj ij fLFkr gSaA lnk tkxrs jgus okys vO;Drxfr Hkxoku~ dky ds }kjk tks
115

xzg&u{k=kkfn T;ksfrxZ.k fujUrj ?kqek;s tkrs gSa] Hkxoku~ us /qzoyksd dks gh mu


lcds vk/kj LrEHk :i ls fu;qDr fd;k gSA vr% ;g ,d gh LFkku esa jgdj
lnk izdkf'kr gksrk gSA
ftl izdkj nk;sa pykus ds le; vukt dks [kwnus okys i'kq NksVh] cM+h
vkSj e;e jLlh esa c/dj e'k% fudV] nwj vkSj e; esa jgdj [kaHks ds pkjksa
vksj e.My c/dj ?kwers jgrs gSa] mlh izdkj lkjs u{k=k vkSj xzgx.k ckgj&Hkhrj
ds e ls bl dky p esa fu;qDr gksdj /qzoyksd dk gh vkJ; ysdj ok;q
dh izsj.kk ls dYi ds vUr rd ?kwers jgrs gSaA ftl izdkj es?k vkSj ckt vkfn
i{kh vius deks dh lgk;rk ls ok;q ds v/hu jgdj vkdk'k esa mM+rs jgrs gSa]
mlh izdkj ;s T;ksfrxZ.k Hkh izd`fr vkSj iq#"k ds la;ksxo'k vius&vius deks ds
vuqlkj pDdj dkVrs jgrs gSa] i`Foh ij ugha fxjrsA
bl T;ksfr'p dk f'k'kqekj (lwl) ds :i esa o.kZu djrs gSaA ;g
f'k'kqekj dq.Myh ekjs gq, gS vkSj bldk eq[k uhps dh vksj gSA bldh iwN ds
fljs ij /qzo fLFkr gSA iwN ds e; Hkkx esa iztkifr] vfxz] bUnz vkSj /eZ gSaA
iwN dh tM+ essa /krk vkSj fo/krk gSa blds dfVizns'k esa lIrf"kZ gSaA ;g f'k'kqekj
nkfguh vksj dks fldqM+dj dq.Myh ekjs gq, gSA ,slh fLFkfr esa vfHkftr~ ls
ysdj iquoZlq i;ZUr tks mkjk;.k ds pkSng u{k=k gSa] os blds nkfgus Hkkx esa gSa
vkSj iq"; ls ysdj mkjk"kk<+ki;ZUr tks nf{k.kk;uds pkSng u{k=k gSa] os ck;sa Hkkx
esa gSaA yksd esa Hkh tc f'k'kqekj dq.Mykdkj gksrk gS] rc mlds nksuksa vksj ds
vksa dh la[;k leku jgrh gS] mlh izdkj ;gk u{k=k&la[;k esa Hkh lekurk gSA
bldh ihB esa vtohFkh (ewy] iwokZ"kk<+k vkSj mkjk"kk<+k uke ds rhu u{k=kksa dk
lewg) gS vkSj mnj esa vkdk'kxk gSA blds nkfgus vkSj ck;sa dfV rVksa esa
116

iquoZlq vkSj iq"; u{k=k gSa] ihNs ds nkfgus vkSj ck;sa pj.kksa esa vknzkZ vkSj vk'ys"kk
u{k=k gSa rFkk nkfgus vkSj ck;sa uFkquksa esa e'k% vfHkftr~ vkSj mkjk"kk<+k gSaA blh
izdkj nkfgus vkSj ck;sa us=kksa esa Jo.k vkSj iwokZ"kk<+k ,oa nkfgus vkSj ck;sa dkuksa esa
/fu"Bk vkSj ewy u{k=k gSaA e?kk vkfn nf{k.kk;u ds vkB u{k=k ck;ha ilfy;ksa esa
vkSj foijhr e ls e`xf'kjk vkfn mkjk;.k ds vkB u{k=k nkfguh ilfy;ksa esa
gSaA 'krfHk"kk vkSj T;s"Bk& ;s nks u{k=k e'k% nkfgus vkSj ck;sa da/ksa dh txg gSaA
bldh mQij dh FkwFkuh esa vxLR;] uhps dh BksM+h esa u{k=k :i ;e] eq[kksa esa
ey] fyizns'k esa 'kfu] ddqn~esa c`gLifr] Nkrh esa lw;Z] n; esa ukjk;.k] eu
esa pUnzek] ukfHk esa 'kq] Lruksa esa vf'ouh dqekj] izk.k vkSj viku esa cq/] xys
esa jkgq] leLr vksa esa dsrq vkSj jkseksa esa lEiw.kZ rkjkx.k fLFkr gSA
1-([k)-2-4 jkgq vkfn dh fLFkfr (Ld&5] v&24) %&
lw;Z ls nl gtkj ;kstu uhps jkgq u{k=kksa ds leku ?kwerk gSA blus Hkxoku~
dh d`ik ls gh nsoRo vkSj xzgRo izkIr fd;k gS] Lo;a ;g flafg dk iq=k vlqjk/e
gksus ds dkj.k fdlh izdkj bl in ds ;ksX; ugha gSA lw;Z dk tks ;g vR;Ur
rirk gqvk e.My gS] mldk foLrkj nl gtkj ;kstu cryk;k tkrk gSA blh
izdkj pUnze.My dk foLrkj ckjg gtkj ;kstu gS vkSj jkgq dk rsjg gtkj ;kstuA
ve`r iku ds le; jkgq nsork ds os"k esa lw;Z vkSj pUnzek ds chp esa vkdj cSB
x;k Fkk] ml le; lw;Z vkSj pUnzek us bldk Hksn [kksy fn;k Fkk_ ml oSj dks
;kn djds ;g vekokL;k vkSj iwf.kZek ds fnu mu mu ij vke.k djrk gSA ;g
ns[kdj Hkxoku~ us lw;Z vkSj pUnzek dh j{kk ds fy;s mu nksuksa ds ikl vius fiz;
vk;q lqn'kZu p dks fu;qDr dj fn;k gSA og fujUrj ?kwerk jgrk gS] blfy;s
jkgq mlds vl rst ls mf}xz vkSj pfdrfpk gksdj eqgw kZek=k muds lkeus

117

fVddj fiQj lglk ykSV vkrk gSA mlds mruh nsj muds lkeus Bgjus dks gh
yksx ^xzg.k* dgrs gSAa
rfUu'kE;ksHk;=kkfi Hkxork j{k.kk; iz;qDra lqn'kZua uke Hkkxora nf;reL=ka
rkstlk nqfoZ"kga eqgq% ifjorZekueH;ofLFkrks eqgwkZeqf}tekufdrn;
vkjknso fuorZrs rnqijkxfefr onfUr yksdkA

jkgq ls nl gtkj ;kstu uhps fl] pkj.k vkSj fo|k/j vkfn ds LFkku
gSaA muds uhps tgk rd ok;q dh xfr gS vkSj ckny fn[kk;h nsrs gSa] vUrfj{k
yksd gSA
mlls uhps lkS ;kstu dh nwjh ij ;g i`Foh gSA tgk rd gal] fx] ckt
vkSj x#M+ vkfn iz/ku&iz/ku i{kh mM+ ldrs gSa] ogha rd bldh lhek gSA

1-([k)-3 ukjniqjk.k %&


ukjniqjk.k esa iwoZ vkSj mkj nks [k.M gSA iwoZ [k.M esa pkj ikn ,oa 125
v;k; gSa] vkSj mkj [k.M esa 82 nksuksa feykdj 207 v;k; gSaA eRL;iqjk.k 53
v;k; ds vuqlkj ftl xzUFk esa ukjn us o`gRdYiizlax esa vusd /eZdFkk;sa dgha
gSa] ogh 25000 'yksd;qDr ukjniqjk.k gSA f'koiqjk.k mkj[k.M ds vuqlkj
ukjniqjk.k dks ukjnh;iqjk.k Hkh dgrs gSaA ukjniqjk.kksDr fo"k;kuqe ds lkFk
ukjniqjk.k dk iw.kZ esy gS_ ij lEizfr izpfyr ukjniqjk.k esa dsoy 22000 gh
'yksd feyrs gSa 300 'yksdksa dh deh gSA
fo".kq iqjk.k esa jpuke ls ;g NBk iqjk.k ekuk x;k gSA ukjniqjk.k ds
1

Jhen~Hkkxoregkiqjk.ke~] ipe LdU/] v;k;&24] 'yksd&3


118

iwoZHkkx esa pkjksa o.kZ ,oa pkjksa vkJeksa dk vkpkj fopkj JkdeZ izk;f'pr
vkfn dk fo'ks"k o.kZu gS] blds vfrfjDr O;kdj.k fu#Dr NUn % 'kkL=k vkfn
dk fopkj ,d ,d v;k; esa fd;k x;k gSA
izks- foYlu ukjniqjk.k dks 16oha 'krkCnh esa jfpr ,d HkfDrxzUFk ekurs
gSa_ ijUrq X;kjgoha 'krkCnh esa vycs:uh us bl iqjk.k dk mYys[k fd;k gSA vkSj
ckjgoha 'krkCnh esas xksaMkf/i oYykylsu us vius nkulkxj esa ukjniqjk.k ds dbZ
'yksd m`r fd;s gSaA
vycs:uh us vius le; esa Hkkjrh; fo'ks"krkvksa dk tks o.kZu fd;k gS
mlls ekywe iM+rk gS fd ml dky esa rkfU=kd ,oa ikSjkf.kd nsoizfr"Bk eU=k
vkSj nh{kk izpfyr FkhaA blesa ,slh dksbZ dFkk ugha ikbZ tkrh ftlls mlds
ijorhZ dky dh jpuk ekuh tk;A blfy, foYlu dk er Bhd ughaA
ukjn iqjk.k esa ^T;ksfr"k* dk o.kZu tks vf}rh; gS vkSj foLrkj ls izkIr
gksrk gS] og gesa czk th ds pkj ekul iq=kksa esa ls ^luUnu th* vkSj ^ukjn th*
ds vkil esa laokn ls izkIr gksrk gSA ;gk ij bldks la{ksi esa izLrqr fd;k tkrk
gS&
1-([k)-3-1 f=kLdU/ T;kSfr"k dk tkrdLdU/ (iwoZHkkx] f}rh;ikn]
v&51 ls 55) %&
es"k vkfn jkf'k;k dkyiq#"kds e'k% eLrd] eq[k] ckgq] n;] mnj]
dfV] ofLr (isaMw)] fy] mQ#] tkuq] tk vkSj nksuksa pj.k gSaA ey] 'kq]
cq/] pUnzek] lw;Z] cq/] 'kq] ey] xq#] 'kfu] 'kfu rFkk xq#& ;s e'k% es"k
119

vkfn jkf'k;ksa ds v/h j (Lokeh) gSaA fo"ke jkf'k;ksa esa igys lw;Z dh] fiQj
pUnzek dh gksjk chrrh gS rFkk le jkf'k;ksa esa igys pUnzek dh] fiQj lw;Z dh
gksjk chrrh gSA vkfn ds n'k va'krd mlh jkf'kdk nzs"dk.k gksrk gS vkSj ml
jkf'k ds Lokeh gh ml nzs"dk.k ds Lokeh gksrs gSaA X;kjg ls chlosa va'k rd ml
jkf'k ls ikpoh jkf'k dk nzs"dk.k gksrk gS vkSj mlds Lokeh gh ml nzs"dk.k ds
Lokeh gksrs gSa_ blh izdkj vfUre n'k va'k (vFkkZr~ 21 ls 30osa va'krd) ml
jkf'k ls uoe jkf'kdk nzs"dk.k gksrk gS vkSj mlh ds Lokeh ml nzs"dk.k ds Lokeh
dgs x;s gSaA fo"ke jkf'k;ksa esa igys ikp va'krd ey] fiQj ikp va'krd 'kfu]
fiQj vkB va'krd c`gLifr] fiQj lkr va'krd cq/ vkSj vfUre ikp va'krd
'kq f=ka'kka'ks'k dgs x;s gSaA le jkf'k;ksa esa blds foijhr e ls igys ikp va'k
rd 'kq] fiQj lkr va'k rd cq/] fiQj vkB va'k rd c`gLifr] fiQj ikp
va'krd 'kfu vkSj vfUre ikp va'krd ey f=ka'kka'ks'k crk;s x;s gSaA es"k vkfn
jkf'k;ksa ds uoeak'k es"k] edj] rqyk vkSj ddZ ls izkjEHk gksrs gSa (;Fkk& es"k]
flag] /uq ds es"k ls_ o`"k] dU;k] edj ds edj ls_ feFkqu] rqyk vkSj dqEHk ds
1

rqyk ls rFkk ddZ] o`f d vkSj ehu ds uoeak'k ddZ ls pyrs gSa) 2 @2 va'k ds
}kn'kka'k gksrs gSa] tks viuh jkf'k ls izkjaHk gksdj vfUre jkf'k ij iwjs gksrs gSa vkSj
mu&mu jkf'k;ksa ds Lokeh gh mu }kn'kka'kksa ds Lokeh dgs x;s gSaA bl izdkj os
jkf'k] gksjk vkfn "kM~oxZ dgykrs gSaA (x`g (jkf'k)] gksjk] nzs"dk.k] uoeka'k]
}kn'kka'k rFkk f=ka'kka'k& ;s "kM~oxZ dgs x;s gSaA ftu jkf'k;ksa ds tks Lokeh gSa] os
gh jkf'k;k mu xzgksa ds ?kj gSaA ,d jkf'k esa va'k gksrs gSaA muesa ls ianzg va'k
dh ,d gksjk gksrh gSA ,d jkf'k esa nks gksjk, gksrh gSaA n'k va'kdk nzs"dk.k gksrk

120

gS] vr% ,d jkf'k esa rhu nzs"dk.k O;rhr gksrs gSaA 3 @2 va'kdk ,d uoeka'k gksrk
1

gSA jkf'k esa ukS uoeka'k gksrs gSaA 2 @2 va'kdk ,d }kn'kka'k gksrk gS_ jkf'k esa ckjg
}kn'kka'k gksrs gSaA ,d&,d va'kdk f=ka'kka'k gksrk gS)
o`"k] es"k] /uq] ddZ] feFkqu vkSj edj& ;s jkf=klaKd gaS vFkkZr~ jkr esa
cyh ekus x;s gSa& ;s i`"B Hkkx ls mn; ysus ds dkj.k i`"Bksn; dgykrs gSa
(fdarq feFkqu i`"Bksn; ugha gS)A 'ks"k jkf'k;ksa dh fnu laKk gS (os fnu esa cyh
vkSj 'kh"kksZn; ekus x;s gSa)_ ehu jkf'k dks mHk;ksn; dgk x;k gSA es"k vkfn
jkf'k;k e ls wj vkSj lkSE; (vFkkZr~ es"k vkfn fo"ke jkf'k;k wj vkSj o`"k
vkfn le jkf'k;k lkSE;) gSaA es"k vkfn jkf'k;k e ls iq#"k] L=kh vkSj uialqd
gksrh gSa (uohu er esa nks foHkkx gSa] es"k vkfn fo"ke jkf'k;k iq#"k vkSj o`"k
vkfn le jkf'k;k L=kh gSa)A blh izdkj es"k vkfn jkf'k;k e'k% pj] fLFkj vkSj
f}LoHkko esa foHkkftr gSa] ddZ pj] flag fLFkj vkSj dU;k f}LoHkko gSaA blh
e ls 'ks"k jkf'k;ksa dks Hkh le>s)A es"k vkfn jkf'k;k iwoZ vkfn fn'kkvksa esa
fLFkr gSa (;Fkk& es"k] flag] /uq iwoZ esa_ o`"k dU;k] edj nf{k.k esa] feFkqu] rqyk]
dqEHk if'pe esa vkSj ddZ] o`f'pd] ehu mkj esa fLFkr gS)A ;s lc
viuh&viuh fn'kk esa jgrh gSaA lw;Z dk mPp es"k] pUnzek dk o`"k] ey dk
edj] cq/ dk dU;k] xq# dk ddZ] 'kq dk ehu rFkk 'kfu dk mPp rqyk gSA
lw;Z dk es"k esa 10 va'k] pUnzekdk o`"k esa va'k] ey dk edj esa 28 va'k]
cq/ dk dU;k esa 15 va'k] xq# dk ddZ esa 5 va'k mPpka'k (ijeksPp) gSA
lw;kZfn xzgksa dh tks mPp jkf'k;k dgh x;h gSa] muls lkroha jkf'k mu xzgksa dk
uhp LFkku gSA
121

pj esa iwoZ uoeka'k oxksZke gSA fLFkj esa e;e (ikpok) uoeka'k vkSj
f}LoHkko esa vfUre (uok) uoeka'k oxksZke gSA ruq (yXu) vkfn ckjg Hkko gSaA
lw;Z dk flag] pUnzek dk o`"k] ey dk es"k] cq/ dk dU;k] xq# dk /uq] 'kq
dk rqyk vkSj 'kfu dk dqEHk ;g ewy f=kdks.k dgk x;k gSA prqFkZ vkSj
v"VHkko dk uke prqjL=k gSA uoe vkSj ipe dk uke f=kdks.k gSA }kn'k]
v"Ve vkSj "k"B dk uke f=kd gS_ yXu] prqFkZ] lIre vkSj n'ke dk uke dsUnz
gSA f}in] typj] dhV vkSj i'kq& os jkf'k;k e'k% dsUnz esa cyh gksrh gSa
(vFkkZr~ f}in yXu esa] typj prqFkZ esa] dhV lkrosa esa vkSj i'kq nlosa esa
cyoku~ ekus x;s gSa)A dsUnz ds ckn ds LFkku (2] 5] 8] 11 ;s) ^i.kiQj* dgs
x;s gSaA mlds ckn ds 3] 6] 9] 12& ;s vkiksfDye dgykrs gSaA es"k dk Lo:i
jDro.kZ] o`"k dk 'osr] feFkqu dk 'kq ds leku gfjr] ddZ dk ikVy
(xqykch)] flag dk /wez] dU;k dk ik.Mq (xkSj)] rqyk dk fprdcjk] o`f'pd
dk d`".k o.kZ] /uq dk ihr] edj dk fi] dqEHk dk cHkzq (usoys) ds ln`'k
vkSj ehu dk LoPN o.kZ gSA bl izdkj es"k ls ysdj lc jkf'k;ksa dh dkfUr dk
o.kZu fd;k x;k gSA lc jkf'k;k Lokeh dh fn'kk dh vksj >qdh jgrh gSaA
lw;kZfJr jkf'k ls nwljs uke ^osf'k* gSA
1-([k)-3-2 xzgksa ds 'khy] xq.k vkfn dk fu:i.k %&
lw;Z nso dky iq#"k ds vkRek] pUnzek eu] ey ijke] cq/ ok.kh] xq#
Kku ,oa lq[k] 'kq dke vkSj 'kuS'pj nq%[k gSaA lw;Z&pUnzek jktk] ey
lsukifr] cq/ jktdqekj] c`gLifr rFkk 'kq eU=kh vkSj 'kuS'pj lsod ;k nwr gSa]
;g T;ksfr"k 'kkL=k ds Js"B fo}kuksa dk er gSA lw;kZfn xzgksa ds o.kZ bl izdkj gSaA
122

lw;Z dk rkez] pUnzek dk 'kqDy] ey dk jDr] cq/ dk gfjr] c`gLifr dk


ihr] 'kq dk fp=k (fprdcjk) rFkk 'kuS'pj dk dkyk gSA vfXu] ty]
dkfrZds;] gfj] bUnz] bUnzk.kh vkSj czk& ;s lw;kZfn xzgksa ds Lokeh gSaA lw;Z] 'kq]
ey] jkgq] 'kfu] pUnzek] cq/ rFkk c`gLifr& ;s e'k% iwoZ] vfXudks.k] nf{k.k]
uSZR;dks.k] if'pe] ok;O;dks.k] mkj rFkk bZ'kkudks.k ds Lokeh gSaA {kh.k
pUnzek] lw;Z] ey vkSj 'kfu& ;s ikixzg gSa& buls ;qDr gksus ij cq/ Hkh
ikixzg gks tkrk gSA cq/ vkSj 'kfu uiaqld xzg gSaA 'kq vkSj pUnzek L=khxzg gSaA
'ks"k lHkh (jfo] ey] xq#) xzg iq#"k gSaA ey] cq/] xq#] 'kq rFkk 'kfu& ;s
e'k% vfXu] Hkwfe] vkdk'k] ty rFkk ok;q& bu roksa ds Lokeh gSaA 'kq vkSj
xq# czk.k o.kZ ds Lokeh gSaA HkkSe rFkk jfo {kf=k; o.kZ ds Lokeh gSaA pUnzek
oSS'; o.kZ ds rFkk cq/ 'kwnz o.kZ ds vf/ifr gSaA 'kfu vUR;tksa ds rFkk jkgq
EysPNksa ds Lokeh gSaA pUnzek] lw;Z vkSj c`gLifr loxq.k ds] cq/ vkSj 'kq
jtksxq.k ds rFkk ey vkSj 'kuS'pj reksxq.k ds Lokeh gSaA lw;Z nsorkvksa ds]
pUnzek ty ds] ey vfXu ds] cq/ hM+kfogkj ds] c`gLifr Hkwfe ds] 'kq
dks"k ds] 'kuS'pj 'k;u ds rFkk jkgq mQlj ds Lokeh gSaA LFkwy (eksV lwr ls cuk
gqvk)] uohu] vfXu ls tyk gqvk] ty ls Hkhxk gqvk] e;e (u u;k u
iqjkuk)] lqn`<+ (etcwr) rFkk iQVk gqvk] bl izdkj e ls lw;Z vkfn xzgksa dk
oL=k gSA rkez (rkck)] ef.k] lqo.kZ] dklk] pknh] eksrh vkSj yksgk& ;s e'k%
lw;Z vkfn xzgksa ds /krq gSaA f'kf'kj] olUr] xzh"e] o"kkZ] 'kjn~ vkSj gseUr& ;s e
ls 'kfu] 'kq] ey] pUnz] cq/ rFkk xq# dh rq gSaA yXu esa ftl xzg dk
nzs"dk.k gks] ml xzg dh rq le>h tkrh gSA

123

xzgksa dh n`f"V %&


lHkh xzg vius&vius vkfJr LFkku ls 3] 10 LFkku dks ,d pj.k ls_ 5]
9 LFkku dks nks pj.k ls_ 4] 8 LFkku dks rhu pj.k ls vkSj lIre LFkku dks
pkj pj.k ls ns[krs gSaA fdarq 3] 10 LFkku dks 'kfu_ 5] 9 dks xq# rFkk 4] 8 dks
ey iw.kZ n`f"V ls gh ns[krs gSaA vU; xzg dsoy lIre LFkku dks gh iw.kZ n`f"V
(pkjksa pj.kksa) ls ns[krs gSaA
xzgksa ds dkyeku %&
v;u (6 ekl)] eqgwkZ (2 ?kM+h)] vgksjk=k] rq (2 ekl)] ekl] i{k
rFkk o"kZ& ;s e ls lw;Z vkfn xzgkas ds dkyeku gSaA rFkk dVq (fepZ vkfn)]
yo.k] frDr (fuEckfn)] feJ (lc jlksa dk esy)] e/qj] vkEy ([kk) vkSj
d"kk; (dlSyk)& ;s e'k% lw;Z vkfn xzgksa ds jl gSaA
xzgksa dh LokHkkfod cgqlEer eS=kh %&
xzgksa ds tks vius&vius ewy f=kdks.k LFkku dgs x;s gSa] ml (ewy
f=kdks.k) LFkku ls 2] 12] 5] 9] 8] 4 bu LFkkuksa ds rFkk vius mPp LFkkuksa ds
Lokeh xzg fe=k gksrs gSa vkSj buls fHkUu (ewy f=kdks.k ls 1] 3] 6] 7] 10] 11)
LFkkuksa ds Lokeh 'k=kq gksrs gSaA
erkUrj ls xzg&eS=kh %&
lw;Z dk c`gLifr] pUnz ds xq#&cq/] ey ds 'kq&cq/] cq/ ds jfo dks
NksM+dj 'ks"k lc xzg] xq# ds ey dks NksM+dj lc xzg] 'kq ds pUnz&jfo dks
NksM+dj vU; lc xzg vkSj 'kfu ds ey&pUnz&jfo dks NksM+dj 'ks"k lHkh xzg
124

fe=k gksrs gSaA ;g er vU; fo}kuksa }kjk Lohd`r gSaA


xzgksa dh rkRdkfyd eS=kh %&
ml&ml le; esa tks&tks nks xzg 2] 12A3] 11A4] 10& bu LFkkuksa esa gksa
os Hkh ijLij rkRdkfyd fe=k gksrs gSaA (buls fHkUu LFkku esa fLFkr xzg
rkRdkfyd 'k=kq gksrs gSa) bl izdkj LokHkkfod eS=kh esa (ewy f=kdks.k ls ftu
LFkkuksa ds Lokeh dks fe=k dgk x;k gS& muesa) nks LFkkuksa ds Lokeh dks fe=k]
,d LFkku ds Lokeh dks le vkSj vuqDr LFkku ds Lokeh dks 'k=kq le>saA
rnuUrj rkRdkfyd fe=k vkSj 'k=kq dk fopkj djds nksuksa ds vuqlkj vf/fe=k]
fe=k] le] 'k=kq vkSj vf/'k=kq dk fu'p; djuk pkfg;sA
tUe Kku %&
f'k'kq dh tUe&dq.Myh esa ;fn pUnzek tUeyXu dks ugha ns[krk gks rks
firk ds ijks{k esa ckyd dk tUe le>uk pkfg;sA blh ;ksx esa ;fn iwoZ lw;Z pj
jkf'k esa e; (n'ke) Hkko ls vkxs (11] 12)& esa vFkok ihNs (9] 8)& esa gks
rks firk ds fons'k jgus ij iq=k dk tUe le>uk pkfg;sA (blls ;g fl gksrk
gS fd ;fn lw;Z fLFkj jkf'k esa gksrks Lons'k esa jgrs gq, firk ds ijks{k esa vkSj
f}LoHkko jkf'k esa gks rks Lons'k vkSj ijns'k ds e; LFkku esa firk ds jgus ij
ckyd dk tUe gksrk gSA)
yXu esa 'kfu vkSj lIre Hkko esa ey gks vFkok cq/ vkSj 'kq ds chp
esa pUnzek gks rks Hkh firk ds ijks{k esa f'k'kq dk tUe le>uk pkfg;sA ikixzg dh
jkf'kokys yXu esa pUnzek gks vFkok og o`f'pd ds nzs"dk.k esa gks rFkk 'kqHkxzg
125

2A11 Hkko esa fLFkr gksa rks liZ dk ;k liZ ls osf"Vr euq"; dk tUe le>uk
pkfg;sA
;fn lw;Z prq"in jkf'k esa gks vkSj 'ks"k xzg cy;qDr gksa rks ,d gh dks'k
esa fyiVs gq, nks f'k'kqvksa dk tUe le>uk pkfg;sA 'kfu ;k ey ls ;qDr flag]
o`"k ;k es"k yXu gks rks yXu ds uoeka'k dh jkf'k ftl v dh gks] ml v
esa uky ls fyiVs gq, f'k'kq dk tUe le>uk pkfg;sA
;fn yXu vkSj pUnzek ij xq# dh n`f"V u gks vFkok pUnzek lw;Z ls
la;qDr gks rFkk mls xq# ugha ns[krk gks vFkok pUnzek ikixzg vkSj lw;Z ls la;qDr
gks rks f'k'kq dks ij&iq#"k ds oh;Z ls mRiUu le>uk pkfg;sA ;fn nks ikixzg iki
jkf'k esa fLFkj gksdj lw;Z ls lIre Hkko esa gksa rks lw;Z ds pj vkfn jkf'k ds
vuqlkj fons'k] Lons'k ;k ekxZ esa ckyd dk tUe le>uk pkfg;sA iw.kZ pUnzek
viuh jkf'k esa gks] cq/ yXu esa gks] 'kqHkxzg prqFkZ Hkko esa gks vFkok typj
jkf'k yXu gks vkSj mlls lIre LFkku esa pUnzek gks rks ukSdk ij f'k'kq dk tUe
le>uk pkfg;sA ;fn typj jkf'k yXu dks typj jkf'kLFk iw.kZ pUnzek ns[krk
gks vFkok og 10] 4 ;k yXu esa gks rks ty esa izlo gksrk gS] blesa la'k; ughaA
;fn yXu vkSj pUnzek ls 'kfu ckjgosa Hkko esa gksa] ml ij iki xzg dh n`f"V gks
rks ckyd dk dkjkxkj esa tUe gksrk gSA rFkk ddZ ;k o`f'pd yXu esa 'kfu gks
vkSj ml ij pUnzek dh n`f"V gks rks xs esa ckyd dk tUe le>uk pkfg;sA
typj jkf'kLFk 'kfu yXu esa gks rFkk ml ij cq/] lw;Z ;k pUnzek dh n`f"V gks
rks e'k% hM+kLFkku] nsoky; vkSj mQlj Hkwfe esa f'k'kq dk izlo le>uk
pkfg;sA ;fn ey cyoku~ gksdj yXuxr 'kfu dks ns[krk gks rks 'e'kku&Hkwfe
126

esa] pUnzek vkSj 'kq ns[krs gksa rks jE; LFkku esa] xq# ns[krk gks rks vfXugks=kx`g
esa] lw;Z ns[krk gks rks jktx`g] nsoky; vkSj xks'kkyk esa rFkk cq/ ns[krk gks rks
fp=k'kkyk esa ckyd dk tUe le>uk pkfg;sA
;fn yXu esa pjjkf'k gks rks ekxZ esa yXujkf'k ds dfFkr LFkku ds leku
LFkku esa ckyd dk tUe gksrk gSA ;fn yXu esa fLFkj jkf'k gks rks Lons'k ds gh
mDr LFkku esa tUe gksrk gS rFkk ;fn yXujkf'k vius uoeka'k esa gks rks Lox`g esa
gh oSls LFkku esa tUe gksrk gSA ey vkSj 'kfu ls f=kdks.k (5] 9) esa vFkok
lIre Hkko esa pUnzek gks rks tkrd dks ekrk R;kx nsrh gSA ;fn ml ij xq# dh
n`f"V gks rks R;Dr gksus ij Hkh nh?kkZ;q gksrk gSA iki xzg ls n`"V pUnzek ;fn yXu
esa gks vkSj ey lIre Hkko esa fLFkr gks rks ekrk ls R;Dr gksus ij tkrd ej
tkrk gSA vFkok ikin`"V pUnzek ;fn 'kfu&ey ls 11osa Hkko ls fLFkr gks rks
Hkh f'k'kq dh e`R;q gks tkrh gSA ;fn pUnzek 'kqHkxzg ls ns[kk tkrk gks rks ckyd
nwljs ds gkFk esa tkdj lq[kh gksrk gSA ;fn iki ls gh n`"V gks rks nwljs ds gkFk
esa tkus ij Hkh ghuk;q gksrk gSA
fir`laKd xzg cyh gks rks firk ds ?kj esa vkSj ekr`laKd xzg cyh gks rks
ekrk (vFkkZr~ ekrk) ds ?kj esa tUe le>uk pkfg;sA ;fn 'kqHkxzg uhp LFkku esa
gks rks o`{kkfn ds uhps r`.k&i=kkfn dh dqVh esa tUe le>uk pkfg;sA 'kqHkxzg uhp
LFkku esa gks vkSj yXu vFkok pUnzek ij ,d LFkkufLFkr 'kqHkxzgksa dh n`f"V u gks
rks futZu LFkku esa izlo gksrk gSA ;fn pUnzek 'kfu dh jkf'k ds uoeka'k esa fLFkr
gksdj prqFkZ Hkko esa fo|eku gks rFkk 'kfu ls n`"V ;k ;qr gks rks izlodky esa
^izlwfrdk* dk 'k;u i`fFkoh ij le>uk pkfg;sA 'kh"kksZn; jkf'k yXu gks rks f'kj
127

dh vksj ls rFkk i`"Bksn; jkf'k yXu gks rks i`"B (iSj) dh vksj ls f'k'kq dk
tUe gksrk gSA pUnzek ls prqFkZ LFkku esa ikixzg gks rks ekrk ds fy;s d"V
le>uk pkfg;sA
xzgksa ds Lo:i vkSj xq.kksa dk o.kZu %&
lw;Z dh vkd`fr prqjL=k gS] 'kjhj dh dkfUr vkSj muds eLrd ij
FkksM+s&ls ds'k gSaA pUnzek dk vkdkj xksy gS_ mudh izd`fr esa okr vkSj diQ dh
iz/kurk gS] os if.Mr vkSj e`nqHkk"kh gSa rFkk muds us=k cM+s lqUnj gSaA ey dh
n`f"V wj gS] ;qokoLFkk gS] fikiz/ku izd`fr gS vkSj og py LoHkko dk gSA
cq/ dh izd`fr esa diQ] fik vkSj okr dh iz/kurk gS] og gkL;fiz; vkSj
vusdkFkZd 'kCn cksyusokyk gSA c`gLifr dh vdkfUr] ds'k vkSj us=k fiy gSa]
mudk 'kjhj cM+k gS] izd`fr esa diQ dh iz/kurk gS vkSj os cM+s cqfeku~ gSaA
'kq ds v vkSj us=k lqUnj gSa] eLrd ij dkys ?kq?kjkys ds'k gSa vkSj os loZnk
lq[kh jgusokys gSaA 'kfu dk 'kjhj yEck vkSj us=k dfi'k o.kZ ds gSa] mudh
okriz/ku izd`fr gS] muds ds'k dBksj gSa vkSj os cM+s vkylh gSaA
xzgksa ds /krq %&
Luk;q (f'kjk)] gh] 'kksf.kr] Ropk] oh;Z] olk vkSj eTtk& ;s e'k%
'kfu] lw;Z] pUnz] cq/] 'kq] xq# vkSj ey ds /krq gSaA
vfj"VdFku %&
pUnzek] yXu vkSj ikixzg& ;s jkf'k ds vfUreka'k esa gksa vFkok pUnzek
vkSj rhuksa ikixzg ;s yXukfn pkjksa dsUnzksa esa gksa rFkk ddZ yXu gks rks tkrd dh
128

e`R;q gksrh gSA nks ikixzg yXu vkSj lIre Hkko esa gks rFkk pUnzek ,d ikixzg ls
;qDr gks vkSj ml ij 'kqHkxzg dh n`f"V u gks rks f'k'kq dk 'kh?kz ej.k gksrk gSA
{kh.k pUnzek 12osa Hkko esa gks] ikixzg yXu vkSj v"Ve Hkko esa gksa rFkk 'kqHk xzg
dsUnz esa u gksa rks mRiUu f'k'kq dh e`R;q gksrh gSA vFkok iki;qDr pUnzek lIre]
}kn'k ;k yXu esa fLFkr gks rFkk ml ij dsUnz ls fHkUu LFkku esa fLFkr 'kqHkxzg
dh n`f"V u gks rks tkrd dh e`R;q gksrh gSA ;fn pUnzek 6] 8 LFkku esa jgdj
ikixzg ls ns[kk tkrk gks rks f'k'kq dk 'kh?kz ej.k gksrk gSA 'kqHk xzg ls n`"V gks rks
8 o"kZ esa vkSj 'kqHk rFkk ikixzg nksuksa ls n`"V gks rks 4 o"kZ esa tkrd dh e`R;q gks
tkrh gSA {kh.k pUnzek yXu esa rFkk ikixzg 8] 1] 4] 7] 10 esa fLFkr gksa rks
mRiUu ckyd dk ej.k gksrk gSA vFkok nks iki xzgksa ds chp esa gksdj pUnzek
4] 7] 8 LFkku esa fLFkr gks ;k yXu gh nks ikixzgksa ds chp esa gks rks tkrd dh
e`R;q gksrh gSA ikixzg 7] 8 esa gksa vkSj mu ij 'kqHk xzg dh n`f"V u gks rks
ekrklfgr f'k'kq dh e`R;q gksrh gSA jkf'k ds vfUreka'k esa pUnzek iki xzg ls
vn`"V gks rFkk ikixzg f=kdks.k (5] 9)& esa gks vFkok yXu esa pUnzek vkSj
lIre esa ikixzg gks rks f'k'kq dk ej.k gksrk gSA jkgqxzLr pUnzek iki xzg ls ;qDr
gks vkSj ey v"Ve LFkku esa fLFkr gks rks ekrk vkSj f'k'kq nksuksa dh e`R;q gksrh
gSA blh izdkj jkgqxzLr lw;Z ;fn ikixzg ls ;qDr gks rFkk cyh ikixzg v"Ve
Hkko esa fLFkr gks rks ekrk vkSj f'k'kq dk 'kL=k ls ej.k gksrk gSA
vk;qnkZ;dFku %&
pUnzek vkSj c`gLifr ls ;qDr ddZ yXu gks] cq/ vkSj 'kq dsUnz esa gksa
vkSj 'ks"k xzg (jfo] ey ,oa 'kfu) 3] 6] 11 LFkku esa gks rks ,sls ;ksx esa
mRiUu tkrd dh vk;q cgqr vf/d gksrh gSA ehu yXu esa ehu dk uoeka'k gks]

129

cq/ o`"k esa 25 dykij gks rFkk 'ks"k lc xzg vius&vius mPp LFkku esa gksa rks
tkrd dh vk;q ije (120 o"kZ 5 fnu dh) gksrh gSA yXus'k cyh gksdj dsUnz
esa gks] ml ij 'kqHk xzg dh n`f"V gks rks ckyd /ulfgr nh?kkZ;q gksrk gSA pUnzek
vius mPp esa gks] 'kqHkxzg viuh jkf'k esa gksa] cyh yXus'k yXu esa gks rks tkrd
dh 60 o"kZ dh vk;q gksrh gSA dsUnz esa 'kqHkxzg gksa vkSj v"Ve Hkko 'kq
(xzgjfgr) gks rks 70 o"kZ dh vk;q gksrh gSA 'kqHkxzg vius&vius ewy f=kdks.k esa
gksa] xq# vius mPp esa gks rFkk yXus'k cyoku~ gksa rks 80 o"kZ dh vk;q gksrh gSA
lcy 'kqHkxzg dsUnz esa gksa vkSj v"Ve Hkko esa dksbZ xzg u gks rks 30 o"kZ dh
vk;q gksrh gSA v"Ves'k uoe Hkko esa gksa] c`gLifr v"Ve Hkko esa jgdj ikixzg
ls n`"V gksa rks 24 o"kZ dh vk;q gksrh gSA yXus'k vkSj v"Ves'k nksuksa v"Ve Hkko
esa fLFkr gksa rks 27 o"kZ dh vk;q gksrh gSA yXu esa ikixzg lfgr c`gLifr gksa]
ml ij pUnzek dh n`f"V gks rFkk v"Ve esa dksbZ xzg u gks rks 22 o"kZ dh vk;q
le>uh pkfg;sA 'kfu uoe Hkko ;k yXu esa gks] 'kq dsUnz esa gks vkSj pUnzek
12 ;k 9 esa gks rks 100 o"kZ dh vk;q gksrh gSA c`gLifr ddZ esa gksdj dsUnz gks
vFkok c`gLifr vkSj 'kq nksuksa dsUnz esa gksa rks 100 o"kZ dh vk;q le>uh
pkfg;sA v"Ves'k yXu gks vkSj v"Ve Hkko esa 'kqHkxzg u gks rks 40 o"kZ dh vk;q
gksrh gSA yXus'k v"Ve Hkko esa vkSj v"Ves'k yXu esa gksa rks 5 o"kZ dh vk;q
gksrh gSA 'kq vkSj c`gLifr ,d jkf'k esa gksa vFkok cq/ vkSj pUnzek yXu ;k
v"Ve Hkkoesa gksa rks 50 o"kZ dh vk;q gksrh gSA
1-([k)-3-3 n'kk&fu:i.k %&
yXu] lw;Z vkSj pUnzek& bu rhuksa esa tks vf/d cyh gS] izFke mlh dh
n'kk gksrh gSA fiQj mlls dsUnzfLFkr xzgksa dh] rnuUrj ^i.kiQj* fLFkr xzgksa dh]

130

rRi'pkr~ ^vkiksfDye* fLFkr xzgksa dh n'kk gksrh gSA dsUnzkfn fLFkr xzgksa esa cy
ds vuqlkj gh iwoZ&iwoZ n'kk gksrh gSA ,d LFkku esa fLFkr nks ;k rhu xzgksa esa ;fn
cy dh lekurk gks rks muesa ftldh vf/d vk;q gks mldh izFke n'kk gksrh
gSA vk;q ds o"kkZfn esa Hkh lerk gks rks ftl xzg dk lw;Z&lkf; ls izFke mn;
gqvk gks] mldh izFke n'kk gksrh gSA
vUrnZ'kk dFku %&
n'kkifr iw.kZn'kk dk ikpd gksrk gS] rFkkfi mlds lkFk jgus okyk xzg
1

vk/s dk] n'kkifr ls f=kdks.k (5] 9)& esa jgusokyk r`rh;ka'k ( @3) dk] lIre
1

esa jgus okyk lIreka'k ( @7) dk] prqjL=k (4 A 8) esa jgus okyk prqFkk'k ( @4)
vUrnZ'kk dk ikpd gksrk gSA blls fl gS fd bu LFkkuksa ls fHkUu LFkku esa
fLFkr xzgksa dh vUrnZ'kk ugha gksrh gSA
vUrnZ'kk&lk/u ds xq.kd %&
ewy n'kkifrdk 84] mlds lkFk jgus okys dk 42] f=kdks.k esa jgus okys
dk 28] lIre esa jgus okys dk 12 rFkk prqFkZ&v"Ve esa jgus okys dk 21 xq.kd
dgk x;k gSA o"kkZfn :i n'kk&izek.k dks vius&vius xq.kd ls xq.kk djds lc
xq.kdksa ds ;ksx ls Hkkx nsus ij tks yfC/ vkos] og o"kZ gksrk gSA 'ks"k dks 12] 30
vkfn ls xq.kk djds xq.kuiQy esa xq.kd ds ;ksx ls Hkkx nsus ij tks yfC/ vkos]
og ekl&fnu vkfn dk lwpd gksrh gSA blh izdkj vUrnZ'kk esa min'kk ds eku
le>us pkfg;sA
n'kkiQy %&
n'kkjEHk&dky esa ;fn pUnzek n'kkifr ds fe=k dh jkf'k] LoksPp] Lojkf'k
;k n'kkifr ls 1] 4] 7] 3] 10] 11 esa 'kqHk LFkku esa gks rks ftl Hkko esa pUnzek
131

gks] ml Hkko dh fo'ks"k :i ls iqf"V djrk gqvk 'kqHk iQy nsrk gSA bu LFkkuksa ls
fHkUu LFkku esa gks rks ml Hkko dk uk'kd gksrk gSA igys ftl xzg ds tks nzO;
crk;s x;s gSa] Hkko vkSj jkf'k;ksa esa tks mu xzgksa dh n`f"V rFkk ;ksx dk iQy
crk;s x;s gSa] mu lcdk fopkj ml xzg dh n'kk esa djuk pkfg;sA tks xzg
ikin'kk esa izos'k ds le; vius 'k=kq ls ns[kk tkrk gks] og foifkdkjd
(vR;Ur v'kqHk iQy nsusokyk) gksrk gS rFkk tks 'kqHkxzg fe=k ls n`"V gks vkSj
'kqHk oxZ esa jgdj rRdky cyoku~ gks] og lc vkifk (nq"V iQy) dks u"V
dj nsrk gSA ftldk v"Vd oxZt iQy iw.kZ 'kqHk gks rFkk tks xzg yXu ;k pUnzek
ls 1] 3] 6] 10] 11 esa] LoksPp LFkku esa] Lojkf'k esa] vius ewy f=kdks.k esa rFkk
fe=k dh jkf'k esa gks] mldk v'kqHk iQy Hkh e;e gks tkrk gS] e;e iQy
Js"B gks tkrk gS rFkk 'kqHk iQy rks vR;Ur Js"B gksrk gSA ;fn og xzg blls
fHkUu LFkku esa gks] rks mlds iki&iQy dh o`f gksrh gS vkSj mldk 'kqHk iQy
Hkh vYi gks tkrk gSA bu iQyksa dks Hkh xzg ds cykcy dks le>dj rnuqlkj
LoYi ;k vf/d le>uk pkfg;sA
yXu n'kk iQy %&
pj yXu esa izFke] f}rh;] r`rh; nzs"dk.k gks rks e ls yXu dh n'kk
'kqHk] e;e vkSj v'kqHk iQy nsus okyh gksrh gSA f}LoHkko yXu gks rks blls
foijhr iQy gksrk gS (vFkkZr~ izFkekfn nzs"dk.k esa e ls v'kqHk] e;e vkSj
'kqHk iQy nsus okyh n'kk gksrh gS)A fLFkj yXu gks rks izFkekfn nzs"dk.k esa v'kqHk]
yXu ;fn vius Lokeh] xq# vkSj cq/ ls ;qDr ,oa n`"V gks rks mldh n'kk
'kqHkizn gksrh gSA ;fn og ikixzg ls ;qDr ;k n`"V gks vFkok iki ds e; esa gks
rks mldh n'kk v'kqHk iQy nsus okyh gksrh gSA
132

yXuuoeka'k jkf'kiQy %&


yXu esa es"k dk uoeka'k gks rks tkrd pksjLoHkko] o`"k&uoeka'k gks rks
Hkksxh] feFkqu&uoeka'k gks rks /uh] ddZ&uoeka'k gks rks cqfeku~] flag&uoeka'k gks
rks jktk] dU;k&uoeka'k gks rks uiaqld] rqyk&uoeka'k gks rks 'k=kq dks thrus okyk]
o`f'pd&uoeka'k gks rks csxkjh djus okyk] /uq dk uoeka'k gks rks nkldeZ djus
okyk] edj&uoeka'k gks rks iki LoHkko] dqEHk&uoeka'k gks rks fgalk ds
LoHkkookyk vkSj ehu&uoeka'k yXu esa gks rks cqfghu gksrk gSA fdUrq ;fn
oxksZke uoeka'k (vFkkZr~ tks jkf'k gks mlh dk uoeka'k Hkh) gks rks og tkrd
bu (pksjLoHkko vkfn lc)&dk 'kkld gksrk gSA (tSls es"k&uoeka'k esa mRiUu
euq"; pksjLoHkko gksrk gS] fdUrq ;fn es"k jkf'k esa es"k dk uoeka'k gks rks og
pksjLoHkko okyksa dk 'kkld gksrk gS] bR;kfn)A blh izdkj es"kkfn jkf'k;ksa ds
}kn'kka'k esa es"kkfn jkf'k;ksa ds leku iQy izkIr gksrs gSaA
ey vkfn xzgksa ds f=ka'kka'kiQy %&
ey vius f=ka'kka'k esa gks rks tkrd L=kh] cy] vkHkw"k.k rFkk ifjtukfn
ls lEiUu] lkglh vkSj rstLoh gksrk gSA 'kfu vius f=ka'kka'k esa gks rks jksxh] L=kh
ds izfr dqfVy] ijL=kh esa vklDr] nq%[kh] oL=kkfn vko';d lkexzh ls lEiUu]
fdUrq efyu gksrk gSA xq# vius f=ka'kka'k esa gks rks tkrd lq[kh] cqfeku~] /uh]
dhfrZeku~] rstLoh] yksd esa ekU;] jksxghu] m|eh vkSj Hkksxh gksrk gSA cq/ vius
f=ka'kka'k esa gks rks euq"; es/koh] dykdq'ky] dkO; vkSj f'kYifo|k dk Kkrk]
fooknh] diVh] 'kkL=kroK rFkk lkglh gksrk gSA 'kq vius f=ka'kka'k esa gks rks
tkrd vf/d larku] lq[k] vkjksX;] lkSUn;Z vkSj /u ls ;qDr] euksgj 'kjhjokyk
rFkk vftrsfUnz; gksrk gSA

133

lw;Z&pUnz&iQy %&
ey ds f=ka'kka'k esa lw;Z gks rks tkrd 'kwjohj] pUnzek gks rks nh?kZlw=kh]
cq/ ds f=ka'kka'k esa lw;Z gks rks tkrd dqfVy vkSj pUnzek gks rks fgalk ds LoHkko
okyk gksrk gSA xq# ds f=ka'kka'k esa jfo gks rks xq.kh vkSj pUnzek gks rks Hkh xq.kh
gksrk gSA 'kq ds f=ka'kka'k esa lw;Z gks rks ckyd lq[kh vkSj pUnzek gks rks fo}ku~
gksrk gSA 'kfu ds f=ka'kka'k esa jfo gks rks lqUnj 'kjhj okyk rFkk pUnzek gks rks
loZtufiz; gksrk gSA
dkjd xzg %&
vius&vius ewy f=kdks.k] Lojkf'k ;k LoksPp esa fLFkr xzg ;fn dsUnz esa
gksa rks os lc ijLij dkjd ('kqHkiQynk;d) gksrs gSa] muesa n'ke LFkku esa jgus
okyk lcls c<+dj dkjd gksrk gSA
'kqHktUey{k.k %&
yXu ;k pUnzek oxksZke uoeka'k esa gks ;k osf'k (lw;Z ls f}rh;) LFkku esa
'kqHkxzg gks vFkok dsUnzksa esa dkjd xzg gksa rks tUe 'kqHkizn gksrk gSA vFkkZr~ bl
fLFkfr esa tUe ysus okyk ckyd lq[kh vkSj ;'kLoh gksrk gSA xq#] tUejkf'k vkSj
tUe&yXus'k ;s lHkh ;k buesals ,d Hkh dsUnz esa gks rks thou ds e; Hkkx esa
lq[kizn gksrs gSaA rFkk i`"Bksn; jkf'k esa jgus okyk xzg o;l~ ds vUr esa] f}LoHkko
jkf'kLFk xzg o;l~ ds e; esa vkSj 'kh"kksZn; jkf'kLFk xzg iwoZ o;l~ esa
vius&vius iQy nsrs gSaA
134

xzgxkspjiQyle; %&
lw;Z vkSj ey ;s nksuksa jkf'k;ksa esa izos'k djrs gh vius jkf'k&lEcU/h
(xkspj) iQy nsrs gSaA 'kq vkSj c`gLifr jkf'k ds e; esa tkus ij vkSj pUnzek
rFkk 'kfu ;s nksuksa jkf'k ds vfUre r`rh;ka'k esa igqpus ij vius 'kqHk ;k v'kqHk
xkspj iQy nsrs gSaA rFkk cq/ loZnk (vkfn] e;] vUr esa) vius 'kqHkk'kqHk
iQydks nsrk gSA
1-([k)3-4 nzs"dk.k dk Lo:i %&
gkFk esa iQjlk fy;s gq, dkys jax dk iq#"k] ftldh vk[ksa yky gksa vkSj
tks lc thoksa dh j{kk djus esa leFkZ gks] es"k ds izFke nzs"dk.k dk Lo:i gSA
I;kl ls ihfM+r ,d iSj ls pyus okyk] ?kksM+s ds leku eq[k] yky
oL=k/kjh vkSj ?kksM+s leku vkdkj& ;g es"k ds f}rh; nzs"dk.k dk Lo:i gSA
dfiyo.kZ] wjn`f"V] wjLoHkko] yky oL=k/kjh vkSj viuh izfrKk Hk
djus okyk& ;g es"k ds r`rh; nzs"dk.k dk Lo:i gSA
Hkw[k vkSj I;kl ls ihfM+r] dVs&NVs ?kq?kjkys ds'k rFkk nw/ ds leku
/oy oL=k& ;g o`"k ds izFke nzs"dk.k dk Lo:i gSA
efyu'kjhj] Hkw[k ls ihfM+r] cdjs ds leku eq[k vkSj d`f"k vkfn dk;ks esa
dq'ky& ;g o`"k ds nwljs nzs"dk.k dk :i gSA
gkFkh ds leku fo'kkydk;] 'kjHk (iqjk.kksa esa 'kjHk ds vkB iSj dgs x;s
gSa vkSj mls O;k?kz&flag ls Hkh vf/d cfy"B ,oa Hk;j crk;k x;k gS_ ijarq
;g vc dgha miyC/ ugha gksrkA 'kjHk dk nwljk vFkZ mQV Hkh gSA) ds leku
135

iSj] fiy o.kZ vkSj O;kdqy fpk& ;g o`"k ds rhljs nzs"dk.k dk Lo:i gSA
lqbZ ls lhus&fijkus dk dke djus okyh] :iorh] lq'khyk rFkk larkughuk
ukjh] ftlus gkFk dks mQij mBk j[kk gS] feFkqu dk izFke nzs"dk.k gSA
dop vkSj /uq"k /kj.k fd;s gq, miou esa hM+k djus dh bPNk ls
mifLFkr x#Mln`'k eq[kokyk iq#"k feFkqu dk nwljk nzs"dk.k gSA
u`R; vkfn dh dyk esa izoh.k] o#.k ds leku jRuksa ds vuUr Hk.Mkj ls
Hkjk&iwjk] /uq/Zj ohj iq#"k feFkqu dk rhljk nzs"dk.k gSA
x.ks'kth ds leku d.B] 'kwdj ds ln`'k eq[k] 'kjHk ds ls iSj vkSj ou
esa jgus okyk& ;g ddZ ds izFke nzs"dk.k dk :i gSA
flj ij liZ /kj.k fd;s] iyk'k dh 'kk[kk idM+dj jksrh gqbZ ddZ'kk
L=kh& ;g ddZ ds nwljs nzs"dk.k dk Lo:i gSA
fpiVk eq[k] liZ ls osf"Vr] L=kh dh [kkst esa ukSdk ij cSBdj ty esa
;k=kk djus okyk iq#"k& ;g ddZ ds rhljs nzs"dk.k dk :i gSA
lsey ds o`{k ds uhps xhnM+ vkSj xh/ dks ysdj jksrk gqvk dqks&tSlk
euq";& ;g flag ds izFke nzs"dk.k dk Lo:i gSA
/uq"k vkSj d`".k e`xpeZ /kj.k fd;s] flag&ln`'k ijkeh rFkk ?kksM+s ds
leku vkd`frokyk euq";& ;g flag ds nwljs nzs"dk.k dk Lo:i gSA
iQy vkSj HkksT;inkFkZ j[kus okyk] yach nk<+h ls lq'kksfHkr] Hkkyw&tSlk eq[k
vkSj okujksa ds ls piy LoHkko okyk euq";& flag ds r`rh; nzs"dk.k dk :i
136

gSA
iwQy ls Hkjs dy'kokyh] fo|kfHkykf"k.kh] efyu oL=k/kfj.kh dqekjh
dU;k& ;g dU;k jkf'k ds izFke nzs"dk.k dk Lo:i gSA
gkFk esa /uq"k] vk;&O;; dk fglkc j[kus okyk] ';ke&o.kZ 'kjhj]
ys[kudk;Z esa prqj rFkk jks, ls Hkjk euq";& ;g dU;k jkf'k ds nwljs nzs"dk.k
dk Lo:i gSA
xksjs vkas ij /qys gq, LoPN oL=k] mQpk dn] gkFk esa dy'k ysdj
nsoefUnj dh vksj tkrh gqbZ L=kh& ;g dU;k jkf'k ds rhljs nzs"dk.k dk ifjp;
gSA
gkFk esa rjktw vkSj cV[kjs fy;s cktkj esa oLrq, rkSyus okyk rFkk
crZu&HkkM+ksa dh dher dwrus okyk iq#"k rqyk jkf'k dk izFke nzs"dk.k gSA
gkFk esa dy'k fy;s Hkw[k&I;kl ls O;kdqy rFkk xh/ ds leku eq[kokyk
iq#"k] tks L=kh&iq=k ds lkFk fopjrk gS] rqyk dk nwljk nzs"dk.k gSA
gkFk esa /uq"k fy;s gfju dk ihNk djus okyk] fdUuj ds leku
ps"Vkokyk] lqo.kZ dop/kjh iq#"k rqyk dk r`rh; nzs"dk.k gSA
,d ukjh] ftlds iSj ukuk izdkj ds liZ fyiVs gksus ls 'osr fn[kk;h nsrs
gSa] leqnz ls fdukjs dh vksj tk jgh gS] ;gh o`f'pd ds izFke nzs"dk.k dk
:i gSA
ftlds lc v liks ls <ds gSavkSj vkd`fr dNq, ds leku gS rFkk tks
Lokeh ds fy;s lq[k dh bPNk djus okyh gS_ ,slh L=kh o`f'pd dk nwljk

137

nzs"dk.k gSA
ey;fxfj dk fuoklhflag] eq[kkd`fr dNq,& tSlh gS] dqks] 'kwdj vkSj
gfju vkfn dks Mjk jgk gS] ogh o`f'pd dk rhljk nzs"dk.k gSA
euq"; ds leku eq[k] ?kksM+s&tSlk 'kjhj] gkFk esa /uq"k ysdj riLoh vkSj
;Kksa dh j{kk djus okyk iq#"k /uq jkf'k dk izFke nzs"dk.k gSA
pEikiq#"k ds leku dkfUrokyh] vklu ij cSBh gqbZ] leqnz ds jRuksadks
c<+kus okyh] e>ksys dn dh L=kh /uq dk nwljk nzs"dk.k gSA
nk<+h&ewN c<+k;s] vklu ij cSBk gqvk] pEikiq"i ds ln`'k dkfUreku~]
n.M] i&oL=k vkSj e`xpeZ /kj.k djus okyk iq#"k /uq dk rhljk nzs"dk.k gSA
exj ds leku nkr] jks, ls Hkjk 'kjhj rFkk lwvj& tSlh vkd`frokyk
iq#"k edj dk izFke nzs"dk.k gSA
dey ny ds leku us=kksa okyh] vkHkw"k.k&fiz;k ';kek L=kh edj dk
nwljk nzs"dk.k gSA
gkFk esa /uq"k] dEcy] dy'k vkSj dop /kj.k djus okyk fdUuj ds
leku iq#"k edj dk rhljk nzs"dk.k gSA
xh/ ds leku eq[k] rsy] ?kh vkSj e/q ihus dh bPNk okyk] dEcy/kjh
iq#"k dqEHk dk izFke nzs"dk.k gSA
gkFk esa yksgk] 'kjhj esa vkHkw"k.k rFkk eLrd ij HkkM+ (crZu) fy;s efyu
oL=k igudj tyh xkM+h ij cSBh gqbZ L=kh dqEHk dk nwljk nzs"dk.k gSA

138

dku esa cMs+&cM+s jkse] 'kjhj esa ';ke dkfUr] eLrd ij fdjhV rFkk gkFk
esa iQy&i=k /kj.k djus okyk crZu dk O;kikjh dqEHk dk rhljk nzs"dk.k gSA
Hkw"k.k cukus ds fy;s ukuk izdkj ds jRuksa dks gkFk esa ysdj leqnz esa ukSdk
ij cSBk gqvk iq#"k ehu dk izFke nzs"dk.k gSA
ftlds eq[k dh dkfUr pEik ds iq"i ds ln`'k euksgj gS] og vius
ifjokj ds lkFk ukSdk ij cSBdj leqnz ds chp ls rV dh vksj vkrh gqbZ L=kh
ehu dk nwljk nzs"dk.k gSA
xs ds lehi rFkk pksj vkSj vfXu ls ihfM+r gksdj jksrk gqvk] liZ ls
osf"Vr] uXu 'kjhj okyk iq#"k ehu jkf'k dk rhljk nzs"dk.k gSA
bl izdkj es"kkfn ckjgksa jkf'k;ksa esa gksus okys Nkhl nzs"dk.kka'k ds :i
e ls crk;s x;s gSaA
1-([k)-3-5 f=kLdU/ T;kSfr"k dk lafgrkizdj.k (iwoZHkkx& f}rh;ikn]
v&56)%&
pS=kkfn eklksa esa e'k% es"kkfn jkf'k;ksa esa lw;Z dh lakfUr gksrh gSA pS=k
'kqDy izfrink ds vkjEHk esa tks okj (fnu) gks] ogh xzg ml (pkUnz) o"kZ dk
jktk gksrk gSA lw;Z ds es"k jkf'k&izos'k ds le; tks okj gks] og lsukifr (;k
eU=kh) gksrk gSA ddZ jkf'k dh lakfUr ds le; tks okj gks] og lL;
(/kU;)& dk vf/ifr gksrk gSA mDr o"kZ vkfn dk vf/ifr ;fn lw;Z gks rks og
e;e ('kqHk vkSj v'kqHk nksuksa) iQy nsrk gSA pUnzek gks rks mke iQy nsrk gSA
ey vf/ifr gks rks vfu"V (v'kqHk) iQy nsusokyk gksrk gSA cq/] xq# vkSj

139

'kq& ;s rhuksa vfr mke ('kqHk) iQy dh izkfIr djkus okys gksrs gSaA 'kfu
vf/ifr gks rks v'kqHk iQy gksrk gSA bu xzgksa ds cykcy ns[kdj rnuqlkj buds
U;wu ;k iw.kZ iQy le>us pkfg;sA
/wedsrq&iqPNyrkjk vkfn ds iQy %&
;fn dnkfpr~ dgha ls lw;Z&e.My esa n.M (ykBh)] dcU/ (eLrdghu
'kjhj) dkSvk ;k dhy ds vkdkjokys dsrq (fp) ns[kus esa vkos] rks ogk
O;kf/] HkzkfUr rFkk pksjksa ds minzo ls /udk uk'k gksrk gSA N=k] ot] irkdk ;k
lty es?k[k.M&ln`'k vFkok LiqQfy (vfXud.k) lfgr /we lw;Ze.My esa
nh[k iM+s] rks ml ns'k dk uk'k gksrk gSA 'kqDy] yky] ihyk vFkok dkyk
lw;Ze.My nh[kus esa vkos] rks e ls czk.k] {kf=k;] oS'; vkSj 'kwnz o.kks dks
ihM+k gksrh gSA ;fn nks] rhu ;k pkj izdkj ds jax lw;Z e.My esa nh[k iM+sa] rks
jktkvksa dk uk'k gksrk gSA ;fn lw;Z dh mQoZxkfeuh fdj.k yky jax dh nh[k
iM+s] rks lsukifr dk uk'k gksrk gSA ;fn mldk ihyk o.kZ gks rks jktdqekj dk]
'osr o.kZ gks rks jktiqjksfgr dk rFkk mlds vusd o.kZ gksa rks iztktuksa dk uk'k
gksrk gSA blh rjg /wezo.kZ gks rks jktk dk vkSj fi'k (dfiy) o.kZ gks rks es?k
dk uk'k gksrk gSA ;fn lw;Z dh mDr fdj.ksa uhps dh vksj gksa] rks lalkj dk uk'k
gksrk gSA
lw;Z f'kf'kj rq (ek?k&iQkYxqu)& esa rkcs ds leku (yky) nh[k iM+s]
rks lalkj ds fy;s 'kqHk (dY;k.kdkjh) gksrk gSA ,sls gh olUr (pS=k&oS'kk[k) esa
dqadqeo.kZ] xzh"e esa ik.Mq ('osr&ihr&fefJr)& o.kZ] o"kkZ esa vusd o.kZ]
'kjn~&rq esa dey o.kZ rFkk gseUr esa jDro.kZ dk lw;ZfoEc fn[kk;h ns] rks mls
140

'kqHkizn le>uk pkfg;sA ;fn 'khrdky esa (vxgu ls iQkYxqu rd) lw;Z dk
fcEc ihyk] o"kkZ esa (Jko.k ls dkfrZd rd) 'osr (mtyk) rFkk xzh"e esa (pS=k
ls vk"kk<+ rd) yky jax dk nh[k iM+s] rks e ls jksx] vo"kZ.k rFkk Hk;
mifLFkr djus okyk gksrk gSA ;fn dnkfpr~ lw;Z dk vk/k foEc bUnz/uq"k ds
ln`'k nh[k iM+s rks jktkvksa esa ijLij fojks/ c<+rk gSA [kjxks'k ds jDr ds ln`'k
lw;Z dk o.kZ gks rks 'kh?kz gh jktkvksa esa egk;q izkjEHk gksrk gSA ;fn lw;Z dk
o.kZ eksj dh ik[k ds leku gks] rks ogk ckjg o"kks rd o"kkZ ugha gksrh gSaA ;fn
lw;Z dHkh pUnzek ds leku fn[kk;h ns] rks ogk ds jktk dks thrdj nwljk jktk
jkT; djrk gSA ;fn lw;Z ';ke jax dk nh[k iM+s rks dhM+ksa dk Hk; gksrk gSA HkLe
leku nh[k iM+s rks lewps jkT; ij Hk; mifLFkr gksrk gS vkSj ;fn lw;Z e.My
esa fNnz fn[kk;h ns] rks ogk ds lcls cM+s lezkV~ dh e`R;q gksrh gSA dy'k ds
leku vkdkj okyk lw;Z ns'k esa Hkw[kejh dk Hk; mifLFkr djrk gSA rksj.k&ln`'k
vkdkjokyk lw;Z xzke rFkk uxjksa dk uk'kd gksrk gSA N=kkdkj lw;Z mfnr gks rks
ns'k dk uk'k vkSj lw;Z&fcEc [kf.Mr nh[k iM+s rks jktk dk uk'k gksrk gSA
;fn lw;ksZn; ;k lw;kZLr ds le; fctyh dh xM+xM+kgV vkSj otzikr ,oa
mYdkikr gks rks jktk dk uk'k ;k jktkvksa esa ijLij ;q gksrk gSA ;fn ianzg ;k
lk<+s lkr fnu rd fnu esa lw;Z ij rFkk jkr esa pUnzek ij ifjos"k (e.My) gks
vFkok mn; vkSj vLr&le; esa og vR;Ur jDro.kZ dk fn[kk;h ns] rks jktk dk
ifjorZu gksrk gSA mn; ;k vLr ds le; ;fn lw;Z 'kL=k ds leku vkdkjokys
;k xngs] mQV vkfn ds ln`'k v'kqHk vkdkjokys es?k ls [kf.Mr&lk izrhr gks rks
jktkvksa esa ;q gksrk gSA
141

1-([k)-3-6 u{k=kksa ds eq[k vkfn dk fu:i.k %&


iwokZiQkYxquh] iwokZ"kk<+] iwoZ Hkknzin] e?kk] vk'ys"kk] d`fkdk] fo'kk[kk]
Hkj.kh] ewy& ;s ukS u{k=k v/kseq[k (uhps eq[kokys) gSaA buesa fcy izos'k (dqvk]
Hkwfooj ;k ikrky vkfn esa tkuk)] xf.kr] Hkwrlk/u] ys[ku] f'kYi (fp=k vkfn)
dyk] dqvk [kksnuk rFkk xkM+s gq, /u dks fudkyuk vkfn lc dk;Z fl gksrs
gSaA
vuqjk/k] e`xf'kjk] fp=kk] gLr] T;s"Bk] iquoZlq] jsorh] vf uh vkSj Lokrh&
;s ukS u{k=k fr;Zd~ (lkeus) eq[kokys gSaA buesa gy tksruk] ;k=kk djuk] xkM+h
cukuk] i=k fy[kdj Hkstuk] gkFkh] mQV vkfn dh lokjh djuk] xngs] cSy vkfn
ls pyus okys jFk cukuk] ukSdk ij pyuk rFkk HkSal] ?kksM+s vkfn&lEcU/h dk;Z
djus pkfg;sA
jksfg.kh] Jo.k] vknzkZ] iq";] 'krfHk"kk] /fu"Bk] mkjkiQkYxquh] mkjk"kk<+
rFkk mkj Hkknzin& ;s ukS u{k=k mQoZeq[k (mQij eq[kokys) dgs x;s gSaA buesa
jkT;kfHk"ksd] ey (fookgkfn)& dk;Z] xtkjksg.k] otkjksi.k] efUnj&fuekZ.k]
rksj.k (iQkVd) cukuk] cxhps yxkuk vkSj pgkjnhokjh cuokuk vkfn dk;Z fl
gksrs gSaA
u{k=kksa dh /qzokfn laKk %&
jksfg.kh] mkjk iQkYxquh] mkjk"kk<+ vkSj mkj Hkknzin& ;s /qzouked u{k=k
gSaA gLr] vf uh vkSj iq";& ;s f{kizlaKd gSaA fo'kk[kk vkSj d`fkdk& ;s nksuksa
lk/kj.klaKd gSaA /fu"Bk] iquoZlq] 'krfHk"kk] Lokrh vkSj Jo.k& ;s pjlaKd gSaA
e`xf'kjk] vuqjk/k] fp=kk rFkk jsorh& ;s e`nquked u{k=k gSaA iwokZiQkYxquh] iwokZ"kk<+]

142

iwoZ Hkknzin vkSj Hkj.kh& ;s mxzlaKd u{k=k gSaA ewy] vknzkZ] vk'ys"kk vkSj T;s"Bk&
;s rh{.kuked u{k=k gSaA ;s lc vius uke ds vuqlkj gh iQy nsrs gSaA (blfy;s
bu u{k=kksa esa buds uke ds vuq:i gh dk;Z djus pkfg;s)A
d.kZos/&eqgwkZ %&
fp=kk] iquoZlq] Jo.k] gLr] jsorh] vf uh] vuqjk/k] /fu"Bk] e`xf'kjk vkSj
iq";& bu u{k=kksa esa d.kZos/ fgrdj gksrk gSA
c`gr~] le vkSj v/e u{k=k %&
'krfHk"kk] vknzkZ] vk'ys"kk] Lokrh] Hkj.kh vkSj T;s"Bk& ;s N% u{k=k t?kU;
(v/e) dgs x;s gSaA /zqolaKd] iquoZlq vkSj fo'kk[kk& ;s u{k=k c`gr~ (Js"B)
dgykrs gSa rFkk vU; u{k=k lelaKd gSaA budk foa'kksid eku e'k% 30] 90
vkSj 60 ?kM+h dgk x;k gSA ;fn f}rh;k frfFk dks c`gRlaKd u{k=k esa pUnzksn; gks
rks v dk Hkko lLrk gksrk gSA lelaKd u{k=k esa pUnzn'kZu gks rks vkfn ds
Hkko esa lerk gksrh gS vkSj t?kU;laKd u{k=k esa pUnzksn; gks rks ml eghus esa
v dk Hkko egxk gks tkrk gSA
u{k=kksa ls o`{kksa dh mRifk %&
ftrus Hkh o`"k vFkkZr~ Js"B o`{k gSa mudh mRifk vf uh ls gqbZ gSA Hkj.kh
ls ;ed (tqM+s gq, nks) o`{k] d`fkdk ls mnqEcj (xwyj)] jksfg.kh ls tkequ]
e`xf'kjk ls [kSj] vknzkZ ls dkyh ikdj] iquoZlq ls ckl] iq"; ls ihiy] vk'ys"kk
ls ukxdslj] e?kk ls cjxn] iwokZ& iQkYxquh ls iyk'k] mkjkiQkYxquh ls #nzk{k
dk o`{k] gLr ls vfj"V (jhBh dk o`{k)] fp=kk ls Jho`{k (csy)] Lokrh ls
vtqZu o`{k] fo'kk[kk ls fodr (ftldh ydM+h ls dyfN;k curh gSa)]
143

vuqjk/k ls cdqy (ekSyJh)] T;s"Bk ls fof'k"B o`{k] ewy ls ltZ ('kky dk


o`{k)] iwokZ"kk<+ ls oy (v'kksd)] mkjk"kk<+ ls dVgy] Jo.k ls vkd]
/fu"Bk ls 'keho`{k] 'krfHk"kk ls dnEc] iwoZ Hkknzin ls vkezo`{k] mkj Hkknzin ls
fipqeUn (uhe dk isM+) rFkk jsorh ls egqvk dh mRifk gqbZ gSA bl izdkj ;s
u{k=klEcU/h o`{k dgs x;s gSaA
tc ftl u{k=k esa 'kuS j fo|eku gks] ml le; ml u{k=k&lEcU/h o`{k
dk ;iwoZd iwtu djuk pkfg;sA
fuU| ;ksx %&
oS/`fr vkSj O;rhikr& ;s nksuksa egkikr gSa] bu nksuksa dks 'kqHk dk;ks esa lnk
R;kx nsuk pkfg;sA ifj?k ;ksx dk iwokZ/Z vkSj otz;ksx ds vkjEHk dh rhu ?kfM+;k]
x.M vkSj vfrx.M dh N% ?kM+h O;k?kkr ;ksx dh 9 ?kM+h vkSj 'kwy ;ksx dh 5
?kM+h lc 'kqHk dk;ks esa fufUnr gSaA
1-([k)-3-7 lw;ZlakfUrdFku %&
jfo vkfn okjksa esa lw;Z dh lakfUr gksus ij e'k% ?kksjk] oka{kh] egksnjh]
eUnk] eUnkfduh] feJk rFkk jk{klh& ;s lakfUr ds uke gksrs gSaA mDr ?kksjk vkfn
lakfUr;k e'k% 'kwnz] pksj] oS';] czk.k] {kf=k;] xkS vkfn i'kq rFkk pkjksa o.kks
ls vfrfjDr euq";ksa dks lq[k nsus okyh gksrh gSaA ;fn lw;Z dh lakfUr iwokZ esa
gks rks og {kf=k;ksa dks gkfu igqpkrh gSA e;k esa gks rks czk.kksa dks] vijk esa
gks rks oS';ksa dks] lw;kZLr&le; esa gks rks 'kwnzksa dks] jkf=k ds izFke izgj esa gks rks
fi'kkpksa dks] f}rh; izgj esa gks rks fu'kkpjksa dks] r`rh; izgj esa gks rks ukVdkjksa

144

dks] prqFkZ izgj esa gks rks xksikydksa dks vkSj lw;ksZn;&le; esa gks rks fy/kfj;ksa
(os'k/kjh cgq:fi;ksa] ik[kf.M;ksa vFkok vkJe ;k lEiznk; ds fp /kj.k djus
okyksa) dks gkfu igqpkrh gSA
;fn lw;Z dh es"k&lakfUr fnu esa gks rks lalkj esa vuFkZ vkSj dyg iSnk
djus okyh gSA jkf=k esa es"k&lakfUr gks rks vuqie lq[k vkSj lqfHk{k gksrk gS rFkk
nksuksa la;kvksa ds le; gks rks og o`f"V dk uk'k djus okyh gSA
1-([k)-3-8 oj&o/w dh dq.Myh dk feyku %&
vkB izdkj ds HkdwV] u{k=k] jkf'k] jkf'kLokeh] ;ksfu rFkk o.kZ vkfn lc
xq.k ;fn tq (vuqdwy ;k 'kqHk) gksa rks ;s iq=k&ikS=kkfn dk lq[k iznku djus
okys gksrs gSaA
oj vkSj dU;k nksuksa dh jkf'k vkSj u{k=k fHk gksa rks mu nksuksa dk fookg
mke gksrk gSA nksuksa dh jkf'k fHk vkSj u{k=k ,d gks rks mudk fookg e;e
gksrk gS vkSj ;fn nksuksa dk ,d gh u{k=k] ,d gh jkf'k gks rks mu nksuksa dk
fookg izk.kladV mifLFkr djus okyk gksrk gSA
fookgksa ds Hksn %&
mQij crk;s gq, 'kqHk le; esa (1) izktkiR;] (2) czk] (3) nSo vkSj
(4) vk"kZ& ;s pkj izdkj ds fookg djus pkfg;sA ;s gh pkjksa fookg mi;qZDr
iQy nsus okys gksrs gSaA blls vfrfjDr tks xkU/oZ] vklqj iS'kkp rFkk jk{kl
fookg gSa] os rks lc le; leku gh iQy nsus okys gksrs gSaA
145

1-([k)-3-9 vfHkftr~ vkSj xks/wfy yXu %&


lw;ksZn;&dky esa tks yXu jgrk gS] mlls prqFkZ yXu dk uke vfHkftr~ gS
vkSj lkrok xks/wfy& yXu dgykrk gSA ;s nksuksa fookg esa iq=k&ikS=k dh o`f
djus okys gksrs gSaA iwoZ rFkk dfy ns'kokfl;ksa ds fy;s xks/wfy&yXu iz/ku gS
vkSj vfHkftr~&yXu rks lc ns'kksa ds fy;s eq[; dgk x;k gS] D;ksafd og lc
nks"kksa dk uk'k djus okyk gSA
vfHkftr~&iz'kalk %&
lw;Z ds e; vkdk'k esa tkus ij vfHkftr~ eqgwkZ gksrk gS] og leLr nks"kksa
dks u"V dj nsrk gS] Bhd mlh rjg] tSls f=kiqjklqj dks Jhf'koth us u"V fd;k
FkkA
iq=k dk fookg djus ds ckn N% eklksa ds Hkhrj iq=kh dk fookg ugha
djuk pkfg;sA ,d iq=k ;k iq=kh dk fookg djus ds ckn nwljs iq=k dk miu;u
Hkh ugha djuk pkfg;sA blh izdkj ,d ey dk;Z djus ds ckn N% eklksa ds
Hkhrj nwljk ey dk;Z ugha djuk pkfg;sA ,d xHkZ ls mRi nks dU;kvksa dk
fookg ;fn N% ekl ds Hkhrj gks rks fu ; gh rhu o"kZ ds Hkhrj muesa ls ,d
fo/ok gksrh gSA vius iq=k ds lkFk ftldh iq=kh dk fookg gks] fiQj mlds iq=k
ds lkFk viuh iq=kh dk fookg djuk ^izR;q}kg* dgykrk gSA ,slk dHkh ugha
djuk pkfg;s rFkk fdlh ,d gh oj dks viuh nks dU;k, ugha nsuh pkfg;sA nks
lgksnj ojksa dks nks lgksnjk dU;k, ugha nsuh pkfg;sA nks lgksnjksa dk ,d gh fnu
(,d lkFk) fookg ;k eq.Mu ugha djuk pkfg;sA

146

1-([k)-3-10 x.MkUr&nks"k %&


iwoZdfFkr x.MkUr esa ;fn fnu esa ckyd dk tUe gks rks og firk dk]
jkf=k esa tUe gks rks ekrk dk vkSj la;k (lk;a ;k izkr%) dky esa tUe gks rks
og vius 'kjhj ds fy;s ?kkrd gksrk gSA x.M dk ;g ifj.kke vU;Fkk ugha gksrk
gSA ewy esa mRi gksus okyh larku iq=k gks ;k dU;k] 'kqj ds fy;s ?kkrd gksrh
gS] fdUrq ewy ds prqFkZ pj.k esa tUe ysus okyk ckyd

'kqj dk uk'k ugha

djrk gS rFkk vk'ys"kk ds izFke pj.k esa tUe ysus okyk ckyd Hkh firk dk ;k
'kqj dk fouk'k djus okyk ugha gksrk gSA T;s"Bk ds vfUre pj.k esa mRiUu
ckyd gh 'kqj ds fy;s ?kkrd gksrk gS] dU;k ughaA fdlh izdkj iwokZ"kk<+ ;k
ewy esa mRi dU;k Hkh ekrk ;k firk dk uk'k djus okyh ugha gksrh gSA T;s"Bk
u{k=k esa mRi dU;k vius ifr ds cM+s HkkbZ ds fy;s vkSj fo'kk[kk esa tUe ysus
okyh dU;k vius nsoj ds fy;s ?kkrd gksrh gSA

1-([k)-4 ekdZ.Ms;iqjk.k %&


ukjniqjk.k ds 98 v;k; esa ekdZ.Ms;iqjk.k dk ifjp; fn;k x;k gSA vkSj
f'koiqjk.k ds mkj [k.M esa fy[kk gS fd ftl iqjk.k esa egkeqfu ekdZ.Ms; th
oDrk gq;s Fks ogh lIre ekdZ.Ms; iqjk.k gSA ukjniqjk.k eRL;iqjk.k vkSj f'koiqjk.k
esa tks ekdZ.Ms;iqjk.k dk y{k.k fn;k x;k gS og izpfyr ekdZ.Ms;iqjk.k esa
iw.kZ:i ls feyrk gSA
eRL;iqjk.k czoSorZiqjk.k ukjniqjk.k ,oa Jhen~Hkkxoriqjk.k ds vuqlkj
blesa 9000 'yksd gksuk pkfg;s] fdUrq miyC/ iqLrd esa 2100 'yksd de gSa]
dsoy 6900 'yksd ik;s tkrs gSaA blesa dqy 129 v;k; gSA

147

miyC/ ekdZ.Ms; iqjk.k ds 78 v;k; ls ysdj 90 rd 13 v;k;


nqxkZlgk'krh ds uke ls i``Fkd~ Hkh izdkf'kr gS ,oa dfy esa dkeukiw.kZ djus ds
fy, fo'ks"k :i ls lk/d ekuk tkrk gSA lEifk vkSj foifk nksuksa le; fgUnqvksa
ds ?kj&?kj p.Mh ikB gksrk gSA vkf'ou vkSj pS=k ekl ds uojk=kksa esa lHkh fgUnq
viuh&viuh b"Vflf ds fy;s p.MhikB djrs gSaA
ekdZ.Ms;iqjk.k esa lrh enkylk dk ifo=k thou pfj=k cM+s foLrkj ds
lkFk fn[kyk;k x;k gS ftlls lrh nsfo;ksa dh efgek dk izdk'k gksrk gSA
iz.koefgek vkfn fo"k; Hkh blesa lqUnj jhfr ls izfrikfnr gSA blesa
ukjnksDr lwph ds vuqlkj dFkk;sa feyrh gSA blesa vusd ,slh dFkk;sa gSa tks
fdlh vU; iqjk.k ls ugha feyrh gSA
T;ksfr"k ls lEcfU/r ;g vn~Hkqr Kku gesa kS"Vqfd o ekdZ.Ms; eqfu ds
laokn ls izkIr gqvk gS tks la{ksi esa izkIr gksrk gS ftldk o.kZu ;gk bl izdkj
gS&
1-([k)-4-1 ;qxkfn o.kZu %&
txr~ ds vkfndkj.k nsokf/nso prqeqZ[k czkth jtksxq.k dk vkJ; ysdj
l`f"V ds dk;Z esa layXu jgrs gSaA mudh vk;q vius gh eku ls lkS o"kks dh gksrh
gSA mldk ifjek.k bl izdkj gS& ianzg fues"kksa dh ,d dk"Bk gksrh gS] rhl
dk"Bkvksa dh ,d dyk] rhl dykvksa dk ,d eqgwkZ rFkk rhl eqgwkks dk ,d
fnu&jkr gksrk gSA ;g euq";ksa ds fnu&jkr dk eku gSA rhl fnu&jkr O;rhr gksus
ij nks i{k vFkok ,d ekl iw.kZ gksrk gSA N% eklksa dk ,d v;u vkSj nks
v;uksa dk ,d o"kZ gksrk gSA nks v;uksa dk uke e'k% nf{k.kk;u vkSj mkjk;.k
148

gSA bl izdkj euq";ksa dk ,d o"kZ nsorkvksa dk ,d fnu&jkr gSA mlesa fnu rks
mkjk;.k vkSj jkr nf{k.kk;u gSA nsorkvksa ds ckjg gtkj o"kks dh ,d prq;qZxh
gksrh gS] ftls lR;;qx] =ksrk vkfn dgrs gSaA budk foHkkx bl izdkj gS& pkj
gtkj fnO; o"kks dk lR;;qx gksrk gS] pkj lkS fnO; o"kks dh mldh lU;k vkSj
mrus gh o"kks dk lU;ka'k gksrk gSA rhu gtkj fnO; o"kks dk =ksrk ;qx gSA mldh
lU;k vkSj lU;ka'k dk le; rhu&rhu lkS fnO; o"kks dk gSA nks gtkj fnO;
o"kks dk }kij ;qx gksrk gS vkSj nks&nks lkS fnO; o"kZ mldh lU;k rFkk lU;ka'k
ds gksrs gSaA ,d gtkj fnO; o"kks dk dfy;qx gksrk gS rFkk lkS&lkS fnO; o"kZ
mldh lU;k ,oa lU;ka'k ds crk, x, gSaA bl izdkj fo}kuksa us ckjg gtkj
fnO; o"kks dh ,d prq;qZxh crk;h gSA ,d gtkj prq;qZxh chrus ij czk dk
,d fnu gksrk gSA czk th ds ,d fnu esa ckjh&ckjh ls pkSng euq gksrs gSaA
nsork] lIrf"kZ] bUnz] euq vkSj euqiq=k& ;s lc yksx ,d gh lkFk mRiUu gksrs gSa
vkSj ,d gh lkFk budk lagkj Hkh gksrk gSA bl izdkj bdgkj prq;qZxksa ls dqN
vf/d dky dk ,d eUoUrj gksrk gSA vc euq"; o"kZ&x.kuk ds vuqlkj
eUoUrj dk eku bl izdkj gS& iwjs rhl djksM+ ljlB yk[k vkSj chlgtkj o"kks
dk ,d eUoUrj ekuk x;k gSA nsorkvksa ds o"kZ ls ,d eUoUrj esa vkB yk[k]
ckou gtkj o"kZ gksrs gSaA bl dky dks pkSng xquk djus ij czk dk ,d fnu
gksrk gSA
czk ds fnu ds cjkcj gh mudh jkr Hkh gksrh gSA muds chrus ij fiQj
l`f"V dk e pkyw gksrk gSA bl izdkj e'k% czk dk ,d o"kZ chrrk gS vkSj
iwjs lkS o"kZ rd mudk thou jgrk gSA muds lkS o"kZ dks ,d ^ij* dgrs gSaA
mlesa ls ipkl o"kks dh ^ijkZ* laKk gSA

149

vc mudk nwljk ijkZ py jgk gSA blesa ;g okjkg dYi izFke dYi
gSA

1-([k)-5 vfXuiqjk.k %&


ukjniqjk.k ds 99 v;k; esa vfXuiqjk.k dk ifjp; fn;k x;k gSA miyC/
vfXuiqjk.k esa ukjniqjk.kksDr fo"k;kuqe rks Bhd Bhd feyrk gS_ ijUrq
bZ'kkudYidk o`kkUr ugha feyrk gS] cfYd vfXuiqjk.k ds nwljs v;k; esa
izkIrs dYis rq okjkgs dweZ:iksHkofj% bl izdkj okjkgdYi dk izlax gSA
vkSj ofl"B ds lkFk vfXu dh dFkk dk dksbZ izlax ugha gSA czk ds ekuliq=k
ejhfp f"k us }kn'kokf"kZd l=k esa vfXu dks tks /ekZuq"Bku dk mins'k fn;k Fkk
mlh ds vk/kj ij bl iqjk.k dk vkjaHk gqvk gSA bldh 'yksd la[;k 15000 gSA
bl le; vfXuiqjk.k vkSj ofiqjk.k ds uke ls nks iqjk.k feyrs gSaA
blds oDrk vfXu vkSj Jksrk egf"kZ ofl"B gSaA blesa bZ'kkudYi dh dFkk
gSA vfXuiqjk.k dks Hkkjrh; leLr fo|koksa dk dks'k dgk tkrk gSA
vusdfo/ efUnjfuekZ.k dh dyk ds fu:i.k ds lkFk lkFk ewfrZizfr"Bk
vkSj iwtkfo/ku foLr`r :i ls cryk;k x;k gSA pkjksa miosn osnk ,oa nk'kZfud
fo"k;ksa ds fnXn'kZu ds vfrfjr i'kqfpfdRlk /eZ'kkL=k jktuhfr vk;qosZn vkfn
'kkL=kksa dk o.kZu fo'ks"k :i esa gSA NUn 'kkL=k dk fu:i.k 8 v;k;ksa esa fd;k
x;k gSA vfXuiqjk.k esa Hkkjrh; lkfgR; ,oa laLd`fr ds lHkh fo"k;ksa dk la{ksi esa
lekos'k gks x;k gSA blhfy;s dgk x;k gS fd vkXus;s fg iqjk.kksfReu~ lokZ
fo|k% iznf'kZrk%A blesa 385 v;k; gSa] ftuesa vk;qosZn xkU/oZosn vFkZ'kkL=k

150

rFkk osnkksa dk Hkh lqUnj o.kZu gSA blesa iqjk.k ds iy{k.k ds vfrfjDr fgUnw
lkfgR; vkSj laLd`fr ds lEiw.kZ fo"k;ksa dk lekos'k gSA
vfXu iqjk.k esa T;ksfr"k 'kkL=k ds fo"k; esa Kku gesa Hkxoku egs'oj o
ekrk egknsoh ds laokn ls izkIr gqvk gS rFkk ;g foLr`r :i esa crk;k x;k gS]
ftldk fooj.k fuEu izdkj fd;k tkrk gS&
1-([k)-5-1 T;ksfr%'kkL=kdFku (v&121) %&
pkj yk[k 'yksdksa esa fuc T;ksfr&'kkL=k dk lkj tku ysus ls lc
oLrqvksa dk Kku gks tkrk gSA
L=kh ds fookg ds lEcU/ esa "kM"Vd] f}}kZn'k ,oa f=kdks.k uoie nks"k
esa fookg ugha djuk pkfg,A 'ks"k esa fookg 'kqHk gskrk gSA dU;k dh jkf'k ls oj
dh jkf'k Ng ;k vkB ;k oj dh jkf'k ls dU;k dh Ng ;k vkB gks rks
"kM"Vd nks"k gksrk gSA blh oj ;k dU;k dh jkf'k ls nks ;k ckjg gks rks f}}kZn'k
nks"k gksrk gS ,oa oj ;k dU;k dh jkf'k ls ,d dh uo ;k ikp gks rks f=kdks.k
uoipd nks"k gksrk gSA vr% buesa fookg ugha djuk pkfg,A 'ks"k esa n'k]
X;kjg] pkj] n'k rFkk lelIrd esa fookg gksus ls nEifr esa izse jgrk gSA
;fn oj vkSj o/w ds jkf'kLokfe;ksa esa ijLij fe=krk gks ;k nksuksa ds
jkf'kifr ,d&gh gks ;k rkjk&eS=k;h gks rks f}}kZn'k vkSj f=kdks.k LFkku esa Hkh
fookg&lEcU/ djuk pkfg,A D;skafd ,sls lEcU/ dk izHkko vPNk gksrk gS] pkgs
xzgksa esa ijLij fe=krk gh D;ksa u gksA tgk ij oj&o/w ds "kM"Vdnks"k gksa ogk
lEcU/ ugha djuk pkfg,A c`gLifr rFkk 'kq ds vLr gksus ij fookg&lEcU/
151

djus ls L=kh&iq#"k nksuksa dh e`R;q gks tkrh gSA


f}}kZn'ks f=kdks.ks p eS=kh {ks=ki;ks;ZfnA
Hkosnsdkf/iR;a p rkjkizhfrjFkkfi okAA
rFkkfi dk;Z% la;ksxks u rq "kV~dk"Vds iqu%A
1
thos Hk`xkS pkLrfers fez;rs p iqekfUL=k;k%AA
c`gLifr ds {ks=k esa lw;Z vkSj lw;Z ds {ks=k esa c`gLifr ds tkus ij fookg
djuk v'kqHk gS] D;ksafd ,slk fookg dU;k ds fy, oS/O;dkjd gSA
vfrpkj gksus ij rhu i{kksa rd vkSj o gksus ij pkj eghuksa rd fookg
LFkfxr dj nsuk pkfg,A c`gLifr ds o vkSj vfrpkjh gksus ij ozr (miu;u)
rFkk fookg ugha djuk pkfg,A
pS=k rFkk ikS"k ds eghuksa esa fjDrk (prqFkhZ] prqnZ'kh] uoeh) rFkk
vekoL;k frfFk;ksa esa ey rFkk lw;Zokjksa esa vkSj fo".kq ds lks tkus ij (vk"kk<+
'kqDy ,dkn'kh ls dkfrZd 'kqDy ,dkn'kh i;ZUr) fookg djuk v'kqHk gSA fookg
ds fy, lU;kdky dk le; 'kqHkdkjd gSA
jksfg.kh] rhuksa mkjk] ewy] Lokrh] gLr rFkk jsorh u{k=kksa esa rFkk rqyk vkSj
feFkqu yXu esa fookg djuk mke gSA
fookg] d.kZos/] iqlou] vUuizk'ku rFkk izFke pwM+kdj.k laLdkj esa
os/;qDr u{k=k dk R;kx dj nsuk pkfg,A
Jo.k] ewy] iq";] jfookj] ey rFkk c`gLifr ,oa dqEHk] flag vkSj

>k] rkfj.kh'k] vfXuiqjk.ke~] iwoZHkkx%] v;k;&121] i`"B- 638] 'yksd&3&4


152

feFkqu esa iqalou deZ djuk pkfg,A


gLr] ewy] e`xf'kj] jsorh] cq/ vkSj 'kq dks fu"dklu djuk pkfg,A
jfookj] lkseokj] c`gLifrokj ,oa 'kqokj dks ewyu{k=k esa rkEcwy&Hk{k.k djuk
pkfg,A
'kq rFkk c`gLifrokjksa esa edj vkSj ehu yXu esa gLr] fp=kk] Lokrh]
fo'kk[kk] vuqjk/k] d`fkdk] iq"; rFkk jksfg.kh] e`xf'kj] u{k=kksa esa f'k'kq dk
vUuizk'ku laLdkj djuk pkfg,A
vf'ouh] jsorh] iq";] gLr rFkk T;s"Bk] jksfg.kh rFkk Jo.k u{k=kksa esa u;k
vUu rFkk uohu iQy [kkuk pkfg,A
Lokrh rFkk e`xf'kj u{k=k esa vkS"kf/ lsou djuk pkfg,A iwokZ"kk<+]
iwokZiQkYxquh] iwoZHkknzin] e?kk] Hkj.kh] Jo.k] Lokrh] /fu"Bk vkSj 'krfHk"kk u{k=kksa
esa rFkk jfo] ey okjksa esa jksxfoeqDr O;fDr dks Luku djuk pkfg;sA
ey ds fnu feh ds pkSdksj i ij ;k Hkksti=k ij xksjkspu rFkk
dqadqe ls fn'kkvksa esa vkB ^h* (eU=k) fy[kdj e; esa 'k=kq dk uke fy[kdj
ml ;U=k dks oL=k yisVdj xys esa /kj.k djuk pkfg,A
es"kkfn yXuksa esa }kn'k Hkkoksa ds uke ruq] /u] lgt] lqn~] iq=k] fjiq]
tk;k] e`R;q] /eZ] deZ] vk; vkSj O;; gksrs gSaA uorkjkvksa ds uke tUe] lE;r~]
fo"kr~] {kse] izR;fj] lk/d] fu/u] fe=k vkSj ijefe=k gSaA jfo] lkse] cq/]
c`gLifr vkSj 'kq bu ikp okjksa esa rFkk ek?k ls izkjEHk djds Ng eklksa esa
ckyd dk izFke {kkSjdeZ djuk mke gSA
153

cq/ rFkk c`gLifr okjksa essa vkSj iq";] Jo.k rFkk fp=kk u{k=kksa esa d.kZ&os/
laLdkj djuk pkfg;sA ikposa o"kZ f'k'kq dks ljLorh] fo".kq rFkk y{eh ds
iwtu&iwoZd v{kjkjEHk djuk pkfg;sA "k"Bh] izfrink rFkk fjDrk (prqFkhZ] uoeh
rFkk prqnZ'kh) vkSj ipn'kh frfFk;k rFkk ey fnu fo|kjEHk ds fy;s oftZr
gSaA ek?k vkfn Ng eklksa esa es[kyk cU/u (;Kksiohr) laLdkj djuk 'kqHk gSA
Jko.k vkfn eghuksa ds izFke pwM+kdj.k gksus ij vkSj pUnzek ds {khj gksus
ij ;fn czk.k dk miu;u fd;k tk;s rks mldh e`R;q ;k tM+rk gksrh gSA
{kkSjdeZ ds u{k=k esa rFkk 'kqHk fnu esa lekorZu&laLdkj djuk pkfg;sA
pwMkdj.kek|a p Jko.kknkS u 'kL;rsA
vLra ;krs xqjkS 'kqs {kh.ks p 'k'kykNusAA
miuhrL; foizL; e`R;q tkM~;a fofufnZ'ksr~A
1
{kkSj{ksZ 'kqHkokjs p lekorZufe";rsAA
'kqHkxzg dh yXu gks] yXu esa 'kqHk xzg cSBs gksa ;k ns[krs gksa rFkk vf'ouh]
Hkj.kh] e?kk] fp=kk] Lokrh] mkjk"kk<+] mkjHkknzin] mkjiQkYxquh] iquoZlq rFkk iq";
u{k=kksa esa /uqosZn izkjEHk djuk 'kqHk gskrk gSA thou dh bPNk gksus ij Hkj.kh]
vknzkZ] e?kk] v'ys"kk] d`fkdk vkSj iwokZiQkYxquh u{k=kksa esa oL=k /kj.k ugha djuk
pkfg;sA xq#] 'kq vkSj cq/ okjksa esa oL=k /kj.k djuk 'kqHk gSA fdUrq fookgkfn
fo'ks"k volj ij u{k=k rFkk fnu dk fopkj djuk vko';d ugha gSA
jsorh] vf'ouh] /fu"Bk] gLr] fp=kk] Lokrh] fo'kk[kk vkSj vuqjk/k u{k=kksa
esa 'k] ewaxk rFkk jRu /kj.k djuk mke gSA

>k] rkfj.kh'k] vfXuiqjk.ke~] iwoZHkkx%] v;k;&121] i`"B- 642] 'yksd&27&28


154

Hkj.kh] vk'ys"kk] /fu"Bk] iwoZHkknzin] iwokZiQkYxquh] iwokZ"kk<+ vkSj d`fkdk]


u{k=kksa esa oLrqvksa ds [kjhnus ls ?kkVk vkSj fch ls ykHk gksrk gSA
vf'ouh] Lokrh] fp=kk] jsorh] 'krfHk"kk rFkk Jo.k u{k=kksa esa oLrqvksa ds
[kjhnus ls ykHk vkSj fch ls ?kkVk gksrk gSA
Hkj.kh] iwokZ"kk<+] iwokZiQkYxquh] iwoZHkknzin] vknzkZ] vk'ys"kk] e?kk] Lokrh
d`fkdk] T;s"Bk vkSj fo'kk[kk u{k=kksaesa (fdlh dke ds fy;s) Lokeh (;k
vf/dkjh vkfn) ls ugha feyuk pkfg;sA bUgha u{k=kksa esa nzO; nsuk] dkykUrj esa
nzO; nsuk Fkkrh ;k /jksgj ds :i esa j[kuk ugha pkfg,A rhuksa mkjk] Jo.k vkSj
T;s"Bk u{k=k esa jkT;kfHk"ksd djuk pkfg,A
pS=k] T;s"B] Hkknzin] vkf'ou] ikS"k rFkk ek?k dks NksM+dj vU; eklksa esa
x`gkjEHk djuk 'kqHk gSA
vf'ouh] jksfg.kh] ewy] mkjk"kk<+] mkjiQkYxquh] mkjHkknzin] e`xf'kj]
Lokrh] gLr rFkk vuqjk/k ;s u{k=k x`gkjEHk ds fy, 'kqHk ekus x;s gSaA
ckoyh [kksnokus rFkk edku cuokus esa jfookj vkSj eyokj oftZr gSaA
flag jkf'k ij xq# gksus ij] /uq vkSj ehu jkf'k ij lw;Z] eyekl esa vkSj 'kq ds
cky] c` rFkk vLr gksus ij x`g&dk;Z ugha djuk pkfg,A
Jo.kipd (/fu"Bk] 'krfHk"kk] iwoZHkknzin] mkj&Hkknzin] jsorh) u{k=kksa
esa ?kkl rFkk yM+fd;ksa dk laxzg djus ls vfXunkg] Hk;] jksx] jkt&ihM+k rFkk
/u{kfr gksrh gSA /fu"Bk rhuksa mkjk rFkk 'krfHk"kk u{k=kksa esa x`g&izos'k djuk
pkfg;sA
155

f}rh;k] r`rh;k] ipeh] lIreh] =k;ksn'kh frfFk;ksa esa ukSdk cuokuh


pkfg;sA jktn'kZu ds fy, /fu"Bk] gLr] jsorh rFkk vf'ouh u{k=k mke gksrs gSaA
iwokZ"kk<+] iwoZHkknzin] iwokZiQkYxquh] /fu"Bk] vknzkZ] d`fkdk] e`xf'kjk]
fo'kk[kk] v'ys"kk rFkk vf'ouh u{k=kksa esa ;q&;k=kk flf nsus okyh gksrh gSA
mkjiQkYxquh] mkjHkknzin vkSj mkjk"kk<+] jksfg.kh] Jo.k] gLr rFkk fp=kk
u{k=kksa esa vkSj vekoL;k] prqnZ'kh] v"Veh frfFk;ksa esa xks;k=kk rFkk xksx`g&izos'k
ugha djuk pkfg,A
Lokrh] rhuksa mkjk] jksfg.kh] e`xf'kj] ewy] iquoZlq] iq";] Jo.k vkSj gLr
u{k=k esa d`f"kdk;Z djuk pkfg,A iquoZlq] rhuksa mkjk] Lokrh] iwokZiQkYxquh] ewy]
T;s"Bk vkSj 'krfHk"k u{k=kksa esa f}rh;k] ipeh] n'keh] lIreh] r`rh;k vkSj
=k;ksn'kh frfFk esa c`gLifr] 'kq] lkse rFkk jfookjksa esa o`"k] dU;k rFkk feFkqu
yXuksa esa [ksrh dk dke vkjEHk djuk pkfg,A
lEifk dk vfHkyk"kh O;fDr f}rh;k] ipeh] lIreh] r`rh;k] =k;ksn'kh
frfFk;ksa esa rFkk jsorh] jksfg.kh] T;s"Bk] d`fkdk] gLr] vuqjk/k] mkjkiQkYxquh]
mkjHkknzin] mkjk"kk<+ u{k=kksa esa dsoy 'kfuokj dks NksM+dj lc izdkj dk cht
cksuk pkfg,A jsorh] gLr] ewy] Jo.k] iwokZiQkYxquh] vuqjk/k] Hkj.kh rFkk e`xf'kjk
u{k=kksa esa /kU; (vukt) dkVuk pkfg,A gLr] fp=kk] iquoZlq] Lokrh] jsorh]
Jo.k] /fu"Bk] 'krfHk"kk] Hkj.kh] e?kk] T;s"Bk] mkjk"kk<+] mkjkiQkYxquh rFkk
mkjkHkknzin u{k=kksa esa] fLFkj yXu esa vkSj c`gLifr] 'kq rFkk lkseokjksa esa
(c[kkj) esa /kU; ,d=k djuk pkfg;sA iks ij ^ /unk; loZ/us'kk; nsfg
esa /ua Lokgk* ^ uos g"ksZ byknsfo yksd&laof/Zuh dke:fif.k nsfg esa
156

/ua Lokgk* bu nksuksa eU=kksa dks fy[kdj /kU;jkf'k ds mQij j[k nsus ls /kU; dh
o`f gksrh gSA iwokZ"kk<+] iwoZHkknzin] iwokZiQkYxquh] fo'kk[kk] /fu"Bk vkSj 'krfHk"kk
u{k=kksa esa (c[kkj) ls /kU; fudkyuk pkfg;saA
nsork cxhpk vkSj ckoyh vkfn dh izfr"Bk lw;Z ds mkjk;.k gksus ij
djuh pkfg;sA lw;Z ds feFkqu jkf'k ij tkus ij 'kqDyi{k dh }kn'kh frfFk esa
gfj'k;u djkuk pkfg,A flag vkSj jkf'kLFk lw;Z gksus ij 'kqDy i{k dh }kn'kh
frfFk esa e ls flag ds lw;Z esa ik'oZifjorZu (djoV ysuk) rFkk rqyk ds lw;Z
esa izcks/ksRlo (txkuk) pkfg,A
lw;Z ds dU;k jkf'k esa tkus ij ('kqDyi{k dh) v"Veh frfFk esa nqxkZ dks
txkuk pkfg;sA f=kikn u{k=k esa d`fkdk] mkjkiQkYxquh] fo'kk[kk] iquoZlq] mkjk"kk<+
vkSj iwokZHkknzin u{k=kksa esa ey] jfo rFkk 'kfuokjksa esa Hknzk (f}rh;k] lIreh]
}kn'kh) frfFk iM+us ij f=kiq"dj ;ksx gksrk gS] jfo] pUnzek vkSj u{k=k dh 'kqf
('kqHkLkku esa gksuk) lc deks esa mikns; gSA
ftldh tUe&jkf'k ls rhljs] NBsa] lkrosa] nlosa vkSj X;kjgosa pUnzek gksa
mls 'kqHk dguk pkfg,A 'kqDy i{k esa nwljk] ikapoka rFkk uoe pUnzek Hkh 'kqHk
gksrk gSA fe=k] vfrfe=k] vkfn rkjk dgh xbZ gSaA buesa tUe&rkjk esa e`R;q] foir~
uked rkjk esa /u dk uk'k vkSj izR;fj rFkk fu/u uked rkjk ls e`R;q gksrh gSA
d`".ki{k dh v"Veh ls ysdj 'kqDyi{k dh v"Veh rd pUnzek {kh.k
jgrk gS vkSj mlds ckn c<+rk gS] iw.kZ pUnz gksrk gSA o`"k ;k feFkqu jkf'k ij lw;Z
ds gksus ij e`xf'kj ;k T;s"Bk u{k=k esa xq# gks rks c`gLifrokj dks tks iwf.kZek
iM+rh gS] mls egkT;s"Bh iwf.kZek dgrs gSaA T;s"Bk u{k=k ls ;qDr xq# vkSj pUnz
157

gksa] jksfg.kh u{k=k ij lw;Z gksa] T;s"B ekl dh iwf.kZek gks rks T;s"Bh iwf.kZek
dgykrh gSA
Lokrh u{k=k ds iwoZ u{k=k esa ;U=k ij bUnznso dh iwtk djds bUnz dh
otk dk mRFkkiu djuk pkfg, vkSj mlls ,d lIrkg ds ckn ;k Jo.k ;k
vf'ouh u{k=k esa mldk foltZu dj nsuk pkfg,A
lw;Z ds jkgq xzLr gksus ij (vFkkZr~ xzg.k yxus ij) lc izdkj dk nku
lqo.kZ&nku ds leku] lc f}t czk.k (cz) ds leku vkSj lc ty xkty
ds leku gks tkrk gSA
lw;Z dh l~kfUr e'k% jfo vkfn okjksa esa ok~{kh] egksnjh] /ksjk]
eUnk] eUnkfduh] fryk ,oa jk{klh ukeksa ls iqdkjh tkrh gSaA
tc lw;Z ckyo] dkSyo] ukx vkSj rSfry uked dj.kksa esa l~e.k djrs
gSa rc yksx lq[kh gksrs gSaA tc xj] co] of.kd~] fof"V] fdaLrq?u rFkk 'kdqfu
uked dj.kksa esa lw;Z tkrs gSa rc jktk ds nks"k ls yksd esa /u&tu dk uk'k
gksrk gSA
prq"ikn] fof"V ,oa ukxdj.k esa lw;Zlae.k djs rks nqfHkZ{k] jktkvksa esa
laxzke] ifriRuh esa Hkh dyg&o`f gksrh gSA (vc d`fkdkfn u{k=kksa esa jksx gksus
ij ftldk ftrus fnuksa rd tks d"V gksrk gS] og crk;k tk jgk gS& d`fkdk
u{k=k esa jksx gksus ls rhu jkr] e`xf'kj u{k=k esa jksx gksus ls ikp jkf=k] vknzkZ
u{k=k esa jksx gksus ls e`R;q] iquoZlq rFkk iq";] u{k=k esa jksx gksus ls lkr jkf=k
d"V gksrk gSA vk'ys"kk u{k=k esa ukS jkr] e?kk u{k=k esa e`R;q rd] iwokZiQkYxquh
158

u{k=k esa nks ekl vksj mkjkiQkYxquh esa jksx gksus ls iUnzg fnuksa rd d"V jgrk
gSA gLr rFkk fp=kk u{k=kksa esa iUnzg fnu] Lokrh u{k=k esa nks ekl] fo'kk[kk u{k=k
esa chl fnu] vuqjk/k u{k=k esa n'k fnu vkSj T;s"Bk u{k=k esa jksx gksus ls iUnzg
fnuksa rd d"V gksrk gSA)
ewy u{k=k esa jksx gksus ls nq%[k ls NqVdkjk feyrk gSA iwokZ"kk<+ u{k=k esa
iUnzg fnu] mkjk"kk<+ esa chl fnu] Jo.k u{k=k esa nks ekl] /fu"Bk esa vk/s ekl
vkSj 'krfHk"kk u{k=k esa jksx gksusls n'k fnuksa rd d"V gksrk gSA iwoZHkknzin u{k=k
esa jksx gksus ls eqfDr ugha feyrh gSA jsorh u{k=k esa n'k jkr] vf'ouh u{k=k esa
,d jkr vkSj ,d fnu dk d"V gksrk gSA Hkj.kh u{k=k esa jksx gksus ls izk.kuk'k
gksrk gSA bu v'kqHkksa dk 'keu djuk gks rks xk;=kh eU=k i<+dj ip/kU;] fry]
?kh] vkfn ds gou djuk pkfg, vkSj czk.k dks xks&nku djuk pkfg,A (lw;Z
dh n'kk vkB o"kZ] pUnzek dh n'kk iUnzg o"kZ] ey dh n'kk vkB o"kZ] cq/
dh n'kk l=kg o"kZ] dsrq dh n'kk n'k o"kZ] c`gLifr dh n'kk mUuhl o"kZ] jkgq
dh n'kk ckjg o"kZ rFkk 'kq dh n'kk bDdhl o"kZ rd jgrh gSA ;g v"Vkskjh
n'kk gSA)
1-([k)-5-2 dkyx.kuk (v&122) %&
o"kZ] 'kd leqnk; dh la[;k dks ckjg ls xq.kk djuk pkfg, vkSj bl
izdkj ls vkbZ gqbZ la[;k esa pS=kkfn eklksa dks tksM+ nsuk pkfg,A mls nks ls xq.kk
djds nks LFkkuksa esa j[kuk pkfg,A igys LFkku esa pkj vkSj nwljs LFkku esa vkB
lkS] iSlB feyk;sA bl izdkj ls izkIr la[;k dks vkB ls xq.kk djds mls iqu%
159

pkj ls xq.kk djuk pkfg,A bl izdkj e; la[;k dk laLdkj djds e ls j[kh


gqbZ rhu la[;kvksa dks ;FkkLFkku lefUor dj nsuk pkfg,A bl izdkj muesa izFke]
chp ds vkSj r`rh; LFkkuksa dk uke e'k% mQoZ] e; vkSj v/% j[kk tkrk gSA
v/% LFkku esa jgus okyh la[;k esa rhu lkS vV~Bklh vkSj e;LFkkuh; la[;k ls
lkklh ?kVkuk pkfg,A rnuUrj mls lkB ls foHkkftr djuk pkfg,A bl izdkj
rhu LFkkuksa esa j[ks gq, vksa esa ls izFke LFkku esa j[ks gq, v dks lkr ls
foHkDr djus ij 'ks"k dh la[;k ds vuqlkj jfookj bR;kfn fnu fudyrs gSaA 'ks"k
nks LFkkuksa dk v frfFk dk /qzo gksrk gSA lxq.k dks nks ls xq.kk djds mlesa
rhu ?kVkdj vkSj mlds uhps lxq.k dks fy[kdj mlesa rhu iqu% tksM+ nsuk
pkfg,A rnuUrj Ng] ckjg vkSj vkB iyksa dks Hkh rhuksa LFkkuksa esa lfEefyr dj
nsuk pkfg,A ml la[;k dks lkB ls foHkkftr djds izFke LFkku esa vV~BkbZl ls
Hkkx nsdj 'ks"k ds uhps mi;qZDr frfFk /qzok dks fy[kus ls /qzok cu tkrk gSA
igyh okyh lxq.k la[;k ds vk/s ls rhu ?kVkdj cph gqbZ la[;k dks nks esa xq.kk
djuk pkfg,A chp dh la[;k dks X;kjg ls xq.kk djds uhps dh la[;k esa tksM+
nsuk pkfg,A nwljs LFkku dh la[;k dks murkyhl ls Hkkx nsdj HktuiQy dks
izFke LFkku esa ?kVkus ls ^e;* cu tkrk gSA e; esa ckbZl ?kVk dj vkSj cph
gqbZ la[;k dks 60 ls Hkkx nsus ij tks 'ks"k cprk gS og u{k=k rFkk ;ksx dk /qzok
gks tkrk gSA
frfFk rFkk u{k=k dh ekfld /qzok ds lEcU/ esa o.kZu djrs gq, dgk
tkrk gS fd frfFk /qzok vkSj u{k=k /qzok dks izR;sd ekl esa tksM+dj okj LFkku esa
lkr ls Hkkx nsus ij tks 'ks"k cprk gS ogh frfFk dk n.M&iy le>k tkrk gSA
160

u{k=k&Kku ds fy, lkkbZl ls Hkkx nsdj vf'ouh ls 'ks"k la[;k ds u{k=k dk


n.M vkfn tkuk tkrk gSA
es"kknkS izkfryksE;su =k;ks osnjlk% ekr~A
[ks"ko% [k;qxk eS=ka es"kknkS fodyk /ue~AA
ddZVs izkfryksE;a L;kn`.kesrkqykfndsA
1
prqxqZ.kk frfFkKsZ;k fodyk'psg loZnkAA
prqnZ'kh vkfn frfFk;ksa esa dgh gqbZ ?kfM+;ksa dks e'k% tksM+uk] ?kVkuk rFkk
?kVkuk tksM+uk pkfg,A ;Fkk prqnZ'kh esa 'kwU; ?kM+h rFkk =k;ksn'kh vkSj izfrink esa
ikp ?kfM+;ksa dks e'k% tksM+uk rFkk ?kVkuk pkfg,] blh izdkj }kn'kh vkSj
f}rh;k esa n'k ?kfM+;ksa esa tksM+uk ?kVkuk pkfg,A r`rh;k rFkk ,dkn'kh esa iUnzg
?kfM+;k] prqFkhZ rFkk n'keh esa mUuhl ?kVh] ipeh vkSj uoeh esa ckbZl ?kfM+;ksa
rFkk lIreh esa iPphl ?kfM+;ksa dks tksM+uk ?kVkuk pkfg,A ;g va'kkRed iQy
prqnZ'kh vkfn frfFk;ksa esa fd;k tkrk gSA ddZ vkfn rhu jkf'k;ksa esa N%] pkj]
rhu rFkk rqyk bR;kfn rhu jkf'k;ksa esa blds foijhr rhu] pkj] Ng laLdkj djus
ij v[k.M dgykrk gSA ipkl] pkyhl vkSj ckjg dks es"k vkfn rhu jkf'k;ksa esa
tksM+uk pkfg,A blds foijhr ddZ bR;kfn jkf'k;ksa esa ckjg] pkyhl vkSj ipkl
dk ;ksx djuk pkfg,A fdUrq rqyk bR;kfn Ng jkf'k;ksa esa bu la[;kvksa dks ?kVk
nsuk pkfg,A pkSxquh frfFk esa fodykRed laLdkj gqvk djrk gSA
igys xr rFkk ,s"; [k.Mkvksa ds vUrj ls dyk dks xq.kk djds rnuUrj
mls lkB ls Hkkx nsuk pkfg, vkSj HktuiQy dks izFkeksPpkj esa .k iQy jgus

>k] rkfj.kh'k] vfXuiqjk.ke~] iwoZHkkx%] v;k;&122] i`"B- 654] 'yksd&16&17


161

ij /u vkSj /uiQy jgus ij Hkh /u gh djuk pkfg, fdUrq f}rh;ksPpkfjr esa


blls foijhr f;k djuh pkfg,A igys frfFk dks nqxquk djds ;ksxiQy ls ?kVk
nsuk pkfg,A
lw;ZlaLdkj ds foijhr frfFkn.M dks feykuk pkfg,A .kiQy dks ?kVkus
ij Li"V :i ls frfFk dk n.M bR;kfn eku gksrk gSA ;fn .kiQy u ?kVs rks
mlesa lkB dk ;ksx dj nsuk pkfg,A ;fn iQy gh lkB ls vf/d gks rks mlesa
lkB ?kVkdj 'ks"k dk laLdkj djuk pkfg,A blls frfFk ds lkFk&lkFk u{k=k dk
Hkh eku fudy vk;sxkA mlds ckn pkSxquh frfFk esa frfFk dk f=kHkkx feykdj
mlesa .kiQy fudky nsuk pkfg,A
frfFk dk eku rks Li"V gh gSA lw;Z vkSj pUnzek dks ;ksx djds Hkh ;ksx
dk eku fudy vkrk gSA frfFk dh la[;k ls ,d ?kVkdj mls nwuk djds fiQj
xq.kuiQy ls ,d ?kVkus ij pj bR;kfn dj.k cu tkrs gSaA d`".ki{k dh prqnZ'kh
ds mkjk/Z ls 'kdqfu] prq"in] fdaLrq?u vkSj ukx uked fLFkj dj.k curs gSaA
bl izdkj 'kqDyi{k dh izfrink esa fdaLrq?u dj.k gksrk gSA
1-([k)-5-3 Lojksn;p (v&123) %&
'kfup esa xzgksa dk mn; e'k% iUnzg Hkkxksa esa foHkDr gksdj vk/s ekl
gksrk gSA buesa 'kfu dk Hkkx e`R;qnk;d dgk tkrk gSA
dweZ:i dk izek.k gS n'k djksM+] gtkj] vjc] [kjc vkSj rsjg yk[kA e?kk
u{k=k ds vkfn pj.k ls d`fkdk u{k=k rd] ml ns'k esa 'kfu dh fLFkfr gksrh gSA
e?kk ls d`fkdk rd 'kfu{ks=k gSA
162

jkgq&p ds fy, lkr [kM+h js[kk ,oa lkr iM+h js[kk cukuh pkfg,A mlesa
ok;qdks.k ls uSZR; dks fy;s gq, vfXudks.k rd 'kqDyi{k dh izfrink ls ysdj
iwf.kZek rd dh frfFk;ksa dks fy[kuk pkfg, ,oa vfXudks.k ls bZ'kku dks fy, gq,
ok;qdks.k rd d`".ki{k dh izfrink ls ysdj vekoL;k rd dh frfFk;ksa dks
fy[kuk pkfg,A bl rjg frfFk:i jkgq dk U;kl gksrk gSA jdkj dks nf{k.k fn'kk
esa fy[ks vkSj ^g* dkj dks ok;qdks.k esa fy[ksA izfrinkfn frfFk;ksa ds lgkjs ^d*
dkjkfn v{kjksa dks Hkh fy[ksA uSZR; dks.k esa ^ldkj* fy[ksA bl rjg jkgq&p
rS;kj gks tkrk gSA jkgq&eq[k esa ;k=kk djus ls ;k=kk&Hk gksrk gSA
vfXudks.k esa ^fof"V* uke dh rFkk ikS.kZeklh dh iwoZ fn'kk esa] ^djkyh*
uke dh r`rh;k] nf{k.k fn'kk esa ^?kksjk* uke dh lIreh rFkk n'keh] bZ'kkudks.k esa
n'keh dks] ok;O;dks.k esa prqnZ'kh dks] if'pe fn'kk esa prqFkhZ dks] vkSj nf{k.k
fn'kk esa 'kqDyi{k dh v"Veh rFkk ,dkn'kh dks (Hknzk) jgrh gSA bldk izR;sd
'kqHk dk;ks esa loZFkk R;kx djuk pkfg,A
jkSnz& 'osr] eS=k] lkjHkV] lkfo=k] fojkspu] t;nso] vfHkftr~] jko.k]
fot;] uUnh] o#.k] ;e] lkSE;] Hko] ;s iUnzg eqgwkZ fy[kuk pkfg,A eS=k esa
dU;k&fookg vkfn dk;Z vkSj lkjHkV esa (lk/kj.k) 'kqHk dk;Z djuk pkfg,A
lkfo=; esa LFkkiukfn dk;Z vkSj fojkspu esa jktdk;Z djuk pkfg,A t;nso
esa fot; lEcU/h dk;Z vkSj jko.k esa ;qdk;Z djuk pkfg,A
fot; esa [ksrh&O;kikj] uUnh esa oL=k&x`g&fuekZ.k] o#.k esa rkykc vkfn
[kksnus dk dk;Z] ;e esa uk'kdk;Z vkSj lkSE; esa lkSE;dk;Z djuk pkfg,A D;ksafd

163

bu eqgwkks esa yXu jkr&fnu jgrk gSA ;ksx uke ls vfo# gksrs gSa vkSj uke ls
gh os lqUnj gksrs gSaA
fot;s d`f"kokf.kT;a iVcU/a p ufUnfuA
o#.ks p rMkxkfn uk'kdeZ ;es pjsr~AA
lkSE;s lkSE;kfn dqohZr HkosYyXuegfnZokA
1
;ksxk ukEukfo#k% L;q;ksZxk ukEuSo 'kksHkuk%AA
jkgq bUnz fn'kk ls ok;q fn'kk esa] ok;q fn'kk ls ;e fn'kk esa] ;e fn'kk ls
f'kofn'kk esa] f'kofn'kk ls tyfn'kk esa] tyfn'kk ls vfXufn'kk esa] vfXufn'kk ls
lkSE; fn'kk esa rhu&rhu fn'kk djds pkj ?kfVdkvksa dk Hkze.k djds l~e dk
uk'k djrk gSA
1-([k)-5-4 jkgqp %&
ueks HkSjok; [k ij'kqgLrk;] gw fo?ufouk'kk; vksa gw
iQV~ bl eU=k ls f'k[kk ck/ dj laxzke djs rks fot; izkIr gksrh gSA fryd]
vtu] /wiysiu] Luku&iku] rsy vkSj ;ksx/wfy dk fooj.k fd;k tkrk gSA
lqHkxk (uhynwokZ)] eu%f'kyk] dSorhZ] eksFkk rFkk gfjrky dks yk{kkjl vkSj
;qorh L=kh ds nw/ ds lkFk ihldj yykV ij fryd yxkus ls o'khdj.k gksrk
gSA fo".kqkUrk] likZ{kh (efg"kdUn)] lgnsoh rFkk xksjkspu dks cdjh ds nw/ ds
lkFk ihldj rS;kj fd;k gqvk fryd o'khdj.k djus okyk gksrk gSA
fiz;axq] dq~dqe] dq"B (dwV)] eksguh] rxj rFkk ?kh ls rS;kj fd, gq,
fryd esa o'khdj.k dh 'kfDr jgrh gSA xksjkspu] jDrpUnu] fu'kk (gfjnzk)
eu%f'kyk] gfjrky] fiz;axq] ljlksa] eksguh] gfjrk] dkUrk] lgnsoh vkSj f'k[kk dks
1

>k] rkfj.kh'k] vfXuiqjk.ke~] iwoZHkkx%] v;k;&123] i`"B- 659] 'yksd&19&20


164

fctkSjk uhcw ds jl esa ihldj yykV ij fryd yxkus ls bUnz vkfn nsork Hkh
o'khHkwr gks tkrs gSa] 'kwnz euq";ksa dk rks dguk gh D;k\
1-([k)-5-5 frfFk&;ksx o.kZu (v&125) %&
ioxZ ds cy ls ;q esa ftl izdkj fot; izkIr gksrh gS mldk o.kZu
fd;k tkrk gS& v] vk] d] p] V] r] i] ; vkSj 'k& ;g igyk oxZ gSA b] bZ]
[k] N] B] Fk] iQ] j vkSj "k& ;g nwljk oxZ gSA m] mQ] x] t] M] n] c] y]
vkSj l& ;g rhljk oxZ gSA ,] ,s] ?k] >] <] /] Hk] o vkSj g ;g pkSFkk oxZ
gSA vks] vkS] va] v%] ] k] .k] u vkSj e& ;g ikpok oxZ gSA ;s iSarkyhl
v{kj euq";ksa ds fy, dY;k.kdkjd gksrs gSaA buds vuqlkj euq";] ckyd] dqekj]
;qok] o` vkSj e`R;q ;s ikp uke gSA vkReihM+k] 'kks"kd rFkk mnklhu ;s rhu
dky gSaA
d`fkdk u{k=k] izfrink frfFk vkSj eyokj dk ;ksx ykHkdkjd gksrk gSA
e?kk u{k=k] "k"Bh frfFk vkSj eyokj dk ;ksx ihM+kdkjd gksrk gSA eyokj]
,dkn'kh frfFk] vknzkZ u{k=k e`R;qdkjd gksrk gSA
d`fkdk izfrin~HkkSe vkReuks ykHkn% Le`r%A
1
"k"Bh HkkSeks e?kk ihMk vknzkZ pSdkn'kh dqt%AA
e?kk u{k=k] f}rh;k frfFk vkSj cq/okj dk ;ksx] vknzkZ u{k=k] lIreh frfFk]
cq/okj dk ;ksx ykHkdkjd gksrk gSA Hkj.kh u{k=k cq/okj dks gkfudkjd gksrk gS]
Jo.k u{k=k cq/okj ;ksx dkylaKd gksrk gSA iwokZiQkYxquh u{k=k] r`rh;k frfFk

>k] rkfj.kh'k] vfXuiqjk.ke~] iwoZHkkx%] v;k;&125] i`"B- 669] 'yksd&21


165

vkSj c`gLifrokj dk ;ksx ykHkdkjd gksrk gSA xq#okj dks /fu"Bk vkSj vknzkZ
u{k=k] v"Veh frfFk] vk'ys"kk u{k=k] =k;ksn'kh frfFk vkSj c`gLifrokj dk ;ksx
e`R;qdkjd gksrk gSA iwoZHkknzin u{k=k] prqFkhZ frfFk vkSj 'kqokj dk ;ksx Jho/Zd
gksrk gSA iwokZ"kk<+ u{k=k] uoeh] prqnZ'kh frfFk vkSj 'kqokj dk ;ksx ;els n.M
fnykus okyk rFkk gkfudkjd gksrk gSA d`fkdk u{k=k] ipeh frfFk rFkk 'kfuokj
dk ;ksx ykHknk;d gksrk gSA vk'ys"kk u{k=k] n'keh frfFk vkSj 'kfuokj dk ;ksx
ihM+kdkjd gksrk gSA e?kk u{k=k] iwf.kZek frfFk rFkk 'kfuokj dk ;ksx e`R;qdkjd
gksrk gSA
iwoZfn'kk] mkj fn'kk] vfXudks.k] uSZR;dks.k] nf{k.k fn'kk] ok;O;]
if'pe fn'kk vkSj bZ'kku dks.k dh vksj gks vkSj lHkh xzg jkf'k;ksa ds lkFk ddZ
rFkk dqEHk jkf'k ;fn iw.kZfrfFk (iapeh] n'keh] vekoL;k) ds lkFk jgsa] rks
fot; iznku djkus okyh gksrh gS] vU;Fkk e`R;q gksrh gSA
blh izdkj jfookj dks fjDrk (uoeh] prqFkhZ] prqnZ'kh) rFkk iw.kZfrfFk iM+
tkus ls fot; gksrh gSA ;q esa lw;Z dksbZ iQy ugha nsrk gS] pUnzek v'kqHk iQy
dk 'keu djrk gSA ey dyg dks c<+krk gS] cq/ vHkh"V fl djrk gS]
c`gLifr fot; fnykrk gS rFkk 'kq mRlkg vkSj 'kfu ijkt; mRiUu djrk gSA
fiyk (if{k) p ls 'kqHkk'kqHk dgk gS& ,d i{kh dk vkdkj fy[kdj
mlds eq[k] us=k] yykV] flj] gLr] dqf{k] pj.k rFkk ia[k esa lw;Z ds u{k=k ls
rhu&rhu u{k=k fy[ksA iSjokys rhu u{k=kksa esa j.k djus ls e`R;q gksrh gS rFkk ia[k
okys rhu u{k=kksa esa /u dk uk'k gksrk gSA eq[kokys rhu u{k=kksa esa ihM+k gskrh gS
vkSj f'kj okys rhu u{k=kksa esa dk;Z dk uk'k gksrk gSA dqf{k okys rhu u{k=kksa esa
166

j.k djus ls mke iQy gksrk gSA


jkgq iwoZ fn'kk ls uSZrdks.k] uSZrdks.k ls mkj fn'kk] mkj fn'kk ls
vfXudks.k] vfXudks.k ls if'pe fn'kk] if'pe fn'kk ls bZ'kkudks.k] bZ'kkudks.k
ls nf{k.k fn'kk] nf{k.k fn'kk ls ok;qdks.k vkSj ok;qdks.k ls iqu% mkj fn'kk esa
vk tkrk gS] ijUrq og izR;sd fn'kk esa pkj ?kM+h rd gh Bgjrk gSA ;fn jkgq dh
fLFkfr j.k&;k=kh dh i`"Bfn'kk esa gks] rks mls fot;&ykHk gksrk gS vkSj ;fn og
j.k;k=kh ds lkeus dh vkSj gks] rks mldh e`R;q gksrh gSA
vfXudks.k ls izkjEHk djds vkSj iwoksZkj dh.kksa rd ftrus Hkh fnd~Hkkx gSa]
mUgsa iwf.kZek ds ckn izfrink ls jkgq ds leku v'kqHk le>uk pkfg,A blfy,
ml fnu bu fn'kkvksa dh vksj dh xbZ ;k=kk vt;&izn gksrh gSA d`".ki{k dh
v"Veh ds fnu iwoZ fn'kk jkgq&;qDr ekuh tkrh gSA ml fnu iwoksZkj] nf{k.k&iwoZ]
if'pekskj vkSj nf{k.k&if'pe esa dsrq jkgq ds leku dk;Z djrk gSA es"k jkf'k esa
iwoZ dh vksj dh xbZ ;k=kk vR;Ur v'kqHk ekuh x;h gSA
vkXus;kfn f'kokUra p iwf.kZekEifnr% fiz;sA
iwosZ d`".kk"Veha ;konzkgqn`"VkS t;ks Hkosr~AA
,s'kkU;kXus;uSZR;ok;O;s iQf.kjkgqd%A
1
es"kk|k fnf'k iwokZnkS ;=kkfnR;ksxzrks e`fr%AA
d`".k i{k dh r`rh;k] lIreh vkSj n'keh prqnZ'kh frfFk;k] 'kqDy i{k dh
prqFkhZ vkSj ,dkn'kh] iwf.kZek vkSj v"Veh frfFk;k HknzklaKd v'kqHk ekuh xbZ gSaA
tks nf{k.k&iwoZ vkSj if'pekskj fn'kkvksa dks izHkkfor djrh gSaA v] d] p] V] r]
i] ; vkSj 'k oxZ lw;kZfn xzgksa ds gSaA bu pksa esa tks i{kh dgs x;s gSa] os gSa

>k] rkfj.kh'k] vfXuiqjk.ke~] iwoZHkkx%] v;k;&125] i`"B- 672] 'yksd&36&37


167

x`/z] mywd] ';su] fiy] dkSf'kd] lkjl] e;wj vkSj xksoRlA igys gkse ds ckn
fl djuk pkfg,A
1-([k)-5-6 u{k=kfu.kZ; (v&126) %&
'kqHk vkSj v'kqHk dh o`f ds fy, u{k=kksa ds fi.M dk o.kZu %&
ftl u{k=k esa lw;Z dh fLFkfr gks] mlls izkjEHk djds rhu u{k=kksa rd
(euq";kdkj) u{k=k fi.M ds eLrd] mkjkskj ,d u{k=k eq[k] nks u{k=k us=k] pkj
u{k=k gkFk iSj vkSj ikp u{k=k n;] Hkqtk rFkk ?kqVuk le>uk pkfg,A ;fn
;k=kksRlqd euq"; dk tUe u{k=k ml fi.M ds eLrd LFkku esa iM+s rks mls
jkT;&ykHk le>uk pkfg,] eq[k rFkk us=k ds LFkku esa tUe&u{k=k iM+us ls dkafr
rFkk lkSHkkX; dh o`f gksrh gSA n;&LFkku esa iM+us ls nzO;&laxzg gksrk gSA
gLr&LFkku esa iM+us ls pksjh djus dh lEHkkouk gksrh gS vkSj pj.k&LFkku esa
iM+us ls ekxZ esa izk.k tkus dk Hk; le>uk pkfg,A ftl u{k=k esa lw;Z fLFkr gks]
mlls izkjEHk djds vkB u{k=kksa dks lw;Z vkfn xzgksa ls uke ls j[ks gq;s vkB ?kM+ksa
ds mQij fy[kdj iwoZ vkfn fn'kkvksa esa LFkkfir dj nsuk pkfg,A muesa lw;ZdqEHk
dk uke ^fjDr* gSA ;k=kk&dky esa og ftlds tUe&u{k=k ds vuqlkj iM+sxk
mlds fy, v'kqHk gksxk fdUrq nwljs dqEHk 'kqHknk;d gksaxsA
1-([k)-5-7 iQf.kjkgq dk o.kZu %&
vkbZl fcUnqvksa dks cukdj mls rhu ls foHkDr dj nsuk pkfg,A fiQj
pkj u{k=k cukdj pkj js[kk, [khapuh pkfg,A ftl u{k=k esa jkgq fLFkr gks] mls
liZ dk eLrd le>uk pkfg,A ml u{k=k ls izkjEHk djds iqu% e'k% lkkbZlosa
168

u{k=kksa dk uke fy[kuk pkfg,A


;fn eq[; LFkkuh; lkr u{k=kksa esa ls dksbZ Hkh u{k=k fdlh ;q&;k=kh ds
tUe u{k=k ds vuqlkj iM+s rks laxzke esa mldh e`R;q le>uh pkfg,A
LdU/LFkkuh; lkr u{k=kksa esa ls dksbZ u{k=k tUe&u{k=k ds vuqlkj iM+s rks
Hk&ijkt; le>uh pkfg,A mnj LFkkuh; u{k=k ;fn tUe&u{k=k ds vuqlkj iM+s
rks lEeku rFkk fot; le>uk pkfg,A dfVLFkkuh; u{k=k ;fn tUe&u{k=k ds
vuqlkj iM+s rks og ;q esa nwljksa dk izk.k&gj.k djus okyk gksrk gSA
;fn iqPNLFkkuh; u{k=k tUe&u{k=k ds vuqlkj iM+s rks dhfrZ c<+rh gS vkSj
ml u{k=k ij jkgq dh n`f"V iM+ tkus ls og e`R;qdkjd cu tkrk gSA
1-([k)5-8 lw;Z vkSj jkgq ds cy dk o.kZu %&
jfo] 'kq] cq/] lkse] 'kfu] c`gLifr] ey vkSj jkgq dks ;RuiwoZd "k`"B
Hkkx esa djds tks ;k=kk djrk gS] og lSU;&lewg dks thr ysrk gSA bu xzgksa dks
i`"B Hkkx esa djds ;k=kk djus ls |wr] ekxZ rFkk laxzke esa liQyrk feyrh gSA
jksfg.kh] mkjk"kk<+] mkjHkknzin] mkjkiQkYxquh] e`xf'kjk& ;s ikp u{k=k fLFkj laKd
gSaA vf'ouh] jsorh] Lokrh] /fu"Bk vkSj 'krrkjdk ;s ikp u{k=k ^f{kiz* laKd gSaA
;k=kh dks budk ykHk mBkuk pkfg,A vuqjk/k] gLr] ewy] e`xf'kjk] iq";] iquoZlq]
T;s"Bk] fp=kk vkSj fo'kk[kk& ;s u{k=k lHkh dk;ks ds fy, 'kqHk ekus x;s gSaA
iwokZ"kk<+] iwokZiQkYxquh] iwokZHkknzin] d`fkdk] Hkj.kh] e?kk] vknzkZ] v'ys"kk ;s u{k=k
^nk#.k* dgykrs gSaA
fLFkjrk lEcU/h dk;Z esa fLFkj laKd u{k=k vkSj ;k=kk eas f{kizlaKd u{k=k
169

mke gksrs gSaA lkSHkkX; ds dk;Z esa e`nqlaKd u{k=k mxzrk ds dk;Z esa mxzlaKd
u{k=k vkSj Hk;j dk;ks esa nk#.k laKd u{k=k mke gksrs gSaA
1-([k)-5-9 v/kseq[k u{k=k esa fd, tkus okys dk;Z %&
d`fkdk] Hkj.kh] vk'ys"kk] fo'kk[kk] Hkj.kh] iwokZ"kk<+] iwokZHkknzin]
iwokZiQkYxquh] ;s u{k=k v/kseq[k laKd u{k=kksa esa dqvk] rkykc vkfn dh izfr"Bk]
f'k{kkjEHk] fpfdRlkjEHk] LFkkiukdk;Z] ukSdk vkSj dwikfn dk fuekZ.k rFkk [kksnkbZ
dk dk;Z djuk pkfg,A vuqjk/k] T;s"Bk] e`xf'kjk] jsorh] vf'ouh] fp=kk] gLr]
Lokrh vkSj iquoZlq bu ukS u{k=kksa dks ik'oZeq[k dgk tkrk gS (buesa fr;Zd~ dk;Z
djuk pkfg,A jkT;kfHk"ksd] gkFkh] ?kksM+s dk iV~VcU/u] cxhpk] x`g] izklkn]
(egy)] pgkjnhokjh] [ksr dh esM+ vkSj otk irkdkfn oLrqvksa dk fuekZ.k
djuk pkfg,A
jfookj dks }kn'kh] lkseokj dks ,dkn'kh] eaxyokj dks n'keh] cq/okj dks
r`rh;k] c`gLifrokj dks "k"Bh] 'kqokj dks f}rh;k vkSj 'kfuokj dks lIreh
frfFk;k nX/frfFk;k ekuh tkrh gSA f}rh;k] }kn'kh] lIreh] jfookj] eyokj
rFkk 'kfuokj budks feykdj f=kiq"dj ;ksx gksrk gSA
fo'kk[kk] d`fkdk] iquoZlq] mkjkiQkYxquh] mkjk"kk<+] iwoZHkknzin& ;s Ngksa
u{k=k f=kiq"dj laKd dgykrs gSA iwoksZDr frfFkokj u{k=k ds ;ksx ls f=kiq"dj
;ksx gksrk gSA bl ;ksx esa ykHk] gkfu] o`f] iq=k&tUe] uk'k&fouk'k rFkk Hkz"Vrk
;s lHkh frxquh gks tkrh gSA
170

fo'kk[kk d`fkdk pSo mkjs }s iquoZlq%A


iwoZHkknzink pSo "kMsrs rq f=kiq"djk%AA
ykHkks gkfutZ;ks o`f% iq=ktUe rFkSo pA
1
u"Va Hkz"Va fou"Va ok rRlo f=kxq.ka Hkosr~AA
vf'ouh] Hkj.kh] v'ys"kk] iq";] Lokrh] fo'kk[kk vkSj Jo.k& ;s lkr u{k=k
n`<+ us=k okys gS] tks n'kksa fn'kkvksa dks ns[krs gSaA bu u{k=kksa esa [kks;k gqvk rFkk
;k=kk djus okyk cM+s iq.; ls gh ykSVrk gSA
nksuksa vk"kk<+ u{k=k] jsorh] fp=kk] iquoZlq ;s ikp u{k=k ^dsdj* gS] vFkkZr~
^e;k{k* gSA buesa xbZ gqbZ oLrq foyEc ls feyrh gSA d`fkdk] jksfg.kh] e`xf'kjk]
iwokZiQkYxquh] e?kk] ewy] T;s"Bk] vuqjk/k] /fu"Bk] 'krfHk"kk] iwokZHkknzink& ;s
u{k=k ^fpfiVk{k* vFkkZr~ ^eUnk{k* gSA buesa xbZ gqbZ oLrq rFkk ekxZ pyus okyk
O;fDr dqN gh foyEc esa ykSV vkrk gSA
gLr] mkjHkknzin] vknzkZ] rFkk vk"kk<+ u{k=kksa esa ;k=kk djus ls vHkh"V
flf ugha gksrh gS rFkk buesa izkjEHk fd;k gqvk laxzke Hkh fVdrk ugha gSA
1-([k)-5-10 x.MkUr&nks"k %&
tks u{k=kksa ds chp esa iM+rk gSA jsorh u{k=k esa vUr ds nks n.M dk le;
vkSj vf'ouh u{k=k esa vkfn ds nks n.M ds le; dk ;RuiwoZd R;kx dj nsuk
pkfg, (;g iz'u x.MkUrnks"k gS)A vk'ys"kk u{k=k esa vUr ds nks n.Mksa dk le;
vkSj e?kk u{k=k esa vkfn ds nks n.Mksa dk le; nwljk x.MkUr nks"k dgykrk gSA
rhljk x.MkUr&nks"k] T;s"Bk vkSj ewy u{k=k esa e; ds nks n.Mksa dk le; mxz

>k] rkfj.kh'k] vfXuiqjk.ke~] iwoZHkkx%] v;k;&126] i`"B- 680] 'yksd&25&26


171

:i /kj.k djrk gS vFkkZr~ x.MkUr&nks"k dgykrk gSA blfy, ;fn thou dh


vfHkyk"kk gks rks bl x.MkUr ;ksx esa 'kqHkdeZ ugha djuk pkfg,A bl ;ksx esa
ftl f'k'kq dk tUe gksrk gS mlds ekrk&firk ej tkrs gSA
1-([k)-5-11 ukukcykfu (v&127) %&
fo"dEHk ;ksx esa rhu ?kM+h] 'kwy ;ksx esa ikp ?kVh] x.M ;ksx esa Ng
?kVh] vfrx.M ;ksx esa Ngh ?kVh] O;k?kkr vkSj otz ;ksx esa uo ?kVh] oS/`r]
O;k?kkr] otz] ifj?k vkSj O;rhikr ;ksx esa ml (,d) fnu rd ;k=kk rFkk ;q
vkfn dk;Z ugha djuk pkfg,A
es"k vkfn jkf'k;ksa ds vuqlkj xzgksa dk o.kZu djrs gq, dgk gS fd
tUejkf'k esa fLFkr pUnzek vkSj 'kq 'kqHknk;d gksrs gSaA ey] jfo] 'kfu] rFkk
jkgq ds nwljs LFkku esa iM+us ls nzO;dk uk'k vFkok vykHk gksrk gS vkSj j.k esa
ijkt; gksrh gSA
lkse] cq/] c`gLifr rFkk 'kq ds nwljs LFkku esa jgus ls 'kqHk iQy feyrk
gSA ;fn lw;Z] 'kfu] ey] 'kq] cq/] lkse rFkk jkgq dh fLFkfr r`rh; LFkku esa
gks rks os 'kqHk iQy nsus okys gksrs gSaA pkSFks LFkku esa cq/ vkSj 'kq lqUnj iQy
nsrs gSa vkSj 'ks"k xzg Hk;kud iQy nsrs gSaA
ikaposa LFkku esa c`gLifr] 'kq] cq/ rFkk pUnzek vHkh"V iQy iznku djrs
gSaA NBs LFkku esa lw;Z 'kqHk gksrk gSA
;k=kk djus okys euq"; dh jkf'k ls NBs LFkku esa ;fn pUnzek] 'kfu]
ey rFkk cq/ xzg iM+s rks 'kqHk iQy gksrk gSA NBs LFkku esa xq# rFkk 'kq

172

otZuh; gSaA
pUnz% lkSfjeZy'p xzgk nsfo Lojkf'kr%A
1
cq/'p 'kqHkn% "k"Bs R;tsR"k"Ba xq#a Hk`xqe~AA
lkrosa LFkku esa 'kfu ey rFkk jkgq gkfudkjd gksrs gSa] tcfd blh LFkku
esa xq#] 'kq rFkk cq/ dk vkuk lq[knk;d gksrk gSA vkBosa LFkku esa cq/ rFkk
'kq 'kqHknk;d gksrs gSa vkSj 'ks"k xzgksa dk iQy vfu"V gksrk gSA uoe LFkku esa
cq/ rFkk 'kq 'kqHkdkjd gksrs gSa vkSj 'ks"k xzg gkfudkjd gksrs gSaA n'ke LFkku esa
'kq rFkk lw;Z ykHknk;d gksrs gSa vkSj 'kfu] ey] jkgq] pUnzek rFkk cq/ 'kqHk
iQy nsusokys gksrs gSaA n'ke LFkku esa c`gLifr R;kT; gSA ,dkn'k LFkku esa lHkh
xzg 'kqHk gksrs gSaA ckjgosa LFkku esa cq/ vkSj 'kq xzk rFkk vU; xzg otZuh; gSaA
vgksjk=k dh ckjg jkf'k;ksa dk o.kZu djrs gq, dgk x;k gS fd ehu] es"k]
feFkqu bu yXuksa dk eku pkj ?kVh] o`"k] ddZ] flag] dU;k vkSj rqyk bu yXuksa
dk eku Ng&Ng ?kVh rFkk o`f'pd] /uq&edj vkSj dqEHk yXu dk eku
ikap&ikap ?kVh gSA lw;Z ls es"kkfn jkf'k;k gSA es"kkfn jkf'k;ksa dk LoHkko py]
vpy rFkk pykpy gksrs gSaA
buesa ddZ] edj] rqyk] es"k] jkf'k;k pj LoHkko dh gksrh gSaA vr% buesa
pjdk;Z] fot; rFkk 'kqHkk'kqHk deZ djuk pkfg, o`"k] flag] dqEHk] rFkk o`f'pd
vpy fLFkj LoHkko dh gksrh gSaA vr% buesa fLFkj dk;Z djuk pkfg,A buesa ;k=kk
djus ls 'kh?kz lekxe ugha gksrk gS vkSj fpfdRlk izkjEHk djus ls jksx ls eqfDr
ugha feyrh gSA
1

>k] rkfj.kh'k] vfXuiqjk.ke~] iwoZHkkx%] v;k;&127] i`"B- 683] 'yksd&8


173

feFkqu] dU;k] ehu rFkk /uq jkf'k;k nksuksa LoHkko okyh gksrh gSaA buesa
fd;s tkus okys lHkh dkeksa esa liQyrk fey tkrh gSA f}LoHkko okyh jkf'k;ksa esa
;k=kk] O;kikj] l~xzke] fookg rFkk jkt&n'kZu djus esa liQyrk] ykHk] o`f rFkk
t; vkfn dh izkfIr gksrh gSA
vf'ouh u{k=k rhl rkjkvksa ls laofyr gSA bldh vkd`fr ?kksM+s ds leku
gksrh gSA blesa izkjEHk gksusokyh o"kkZ ,d i{k rd cjlrh gSA
1-([k)-5-12 dksVp (v&128) %&
loZizFke ,d pkSdksj fp=k cukuk pkfg,A blds chp esa ,d vkSj pkSdksj
fp=k cukdj mlds vUnj rd ,d vkSj pkSdksj fp=k cuk ysuk pkfg,A
mls rhu ukfM+;ksa ds fpksa ls fpfr djds iwoZ fn'kk dh vksj es"kkfn dk
fp=k.k djuk pkfg,A iwoZ dh vksj d`fkdk vkSj vkXus; dks.k dh vksj v'ys"kk
dk fp=k.k djuk pkfg,A nf{k.k dh vksj Hkj.kh vkSj uSZR; dks.k esa fo'kk[kk
dk lfUuos'k djuk pkfg,A if'pe dh vksj vuqjk/k vkSj ok;O; dks.k esa Jo.k
u{k=k dk vu djuk pkfg,A
mkj dh vksj /fu"Bk vkSj bZ'kku dks.k esa jsorh dks fpf=kr dj nsuk
pkfg,A bl izdkj ckukMh esa ;RuiwoZd vkB u{k=kksa dks LFkkfir djuk pkfg,]
ftuds uke gSa& jksfg.kh] iq";] iQkYxquh] Lokrh] T;s"Bk] vfHkftr~ vkSj 'krrkjkA
e;oxZ esa vf'ouh dk fp=k.k djuk pkfg,A

174

1-([k)-5-13 dksVp ds chp ukMh %&


e`xf'kjk vkSj vkXus; dks.k esa iquoZlq u{k=k jgrs gSaA nf{k.k fn'kk dh vksj
mkjkiQkYxquh vkSj uSZr dks.k esa fp=kk u{k=k jgrk gSA if'pe dh vksj ewy
u{k=k dk U;kl djds ok;O; dks.k esa mkjk"kk<+ u{k=k dk vu djuk pkfg,A
mkj fn'kk dh vksj iwokZHkknzin vkSj bZ'kku dks.k esa jsorh dk fp=k.k
djuk pkfg,A dksV ds vkH;Urj dh ukMh Hkh vkB u{k=kksa ls ;qDr gksrh gS]
ftuds uke gS& vknzkZ] gLr] vk"kk<+ vkSj rhu izdkj ds mkjk u{k=kA bl izdkj
ls nqxZ dk fuekZ.k djuk pkfg,A u{k=k&fo'ks"k ds uke ds fnu esa vkus okyk
fot;kFkhZ ;fn dksV ds e; esa vkdj ml u{k=k ls fpfr fn'kk ls vke.k
djrk gS rks og fu'p; gh fot; dks izkIr djrk gSA T;ksfrfoZn~ O;wgkfn ds e;
esa iM+s gq, mu ohjksa dh Hkh fot; dks fuf'pr crykrs gSa] tcfd vke.kdkjh
'k=kq dh fLFkfr vkSj muds vkxeu dh fn'kk 'kqHk u{k=kksa ls lEc jgk djrh gSA
tc dksbZ vPNk u{k=k vius xzg esa izo's k djrk gS ml le; nqxZ esa izos'k
djuk pkfg, vkSj ftl le; og vius xzg ls fuxZeu djrk gS ml le; nqxZ
ls fuxZeu djuk pkfg,A ftl le; c`gLifr] lkse rFkk ey vius xzg esa
izos'k djrs gSa ml le; vke.k djus ls vkxUrqd ;ksk dh fot; fuf'pr
gSA nqxZ esa izos'k djus ds fy, 'kqHk ekus tkus okys u{k=kksa ds le; esa ;q dk
vkjEHk djus ij nqxZ esa liQyrk fuf'pr gS] blesa dqN Hkh vk'p;Z ugha djuk
pkfg,A

175

1-([k)-5-14 v/Zdk.M dk o.kZu (v&129) %&


v/Zeku (oLrqvksa ds Hkko) ds lEcU/ esa o.kZu %&
ftl ekl esa mYdkikr] HkwdEi] rwiQku] xzg.k] os'k (lw;Z pUnzek ds
e.My) rFkk fnXnkg gksrk gS] ml ekl esa oLrqvksa ds Hkko esa o`f le>uh
pkfg,A pS=k ds eghus esa bu mRikrksa ds gksus ij pS=k ls ysdj Ng eklksa rd
vkHkw"k.k vkfn ds Hkko esa prqx.Zq k o`f gksrh gSA cS'kk[k esa bu mRikrksa ds gksus ij
vkB eghukas rd lc oLrqvksa dk Hkko Ng xquk c<+ tkrk gSA T;s"B rFkk vk"kk<+
esa bu minzoksa ds gksus ij ;o] xsgw rFkk /kU; ds Hkko esa o`f gksrh gSA Jko.k esa
?kh] rsy dk Hkko vkSj vkf'ou esa oL=k&/kU; dk Hkko mifjof.kZr minzoksa ls c<+
tkrk gSA dkfrZd vkSj vxzgk;.k esa bu minzoksa ds gksus ij /kU;ksa dk Hkko c<+rk
gSA ikS"k esa bu minzoksa ds gksus ij dqdqe vkSj xU/ vkfn dk rFkk ek?k esa vUu
ek=k dk Hkko c<+ tkrk gsA iQkYxqu esa bu minzoksa ds gksus ij xU/ vkfn ds Hkko
esa o`f gksrh gSA ;gh v/Z (ewY;) dk.M dk fu:i.k gSA
1-([k)5-15 e.Mykfn dk o.kZu (v&130) %&
fot; izkIr djkus okys pkj izdkj ds e.Myksa dk o.kZu& d`fkdk] e?kk]
iq";] iwokZiQkYxquh] fo'kk[kk] Hkj.kh rFkk iwoZHkknzink& brus u{k=kksa dks feykdj
vkXus;&e.My curk gSA
bl e.My esa izp.M ok;q pyus ij] lw;Z&pUnz ds mQij e.My cu tkus
ij] HkwdEi vkus ij] rwiQku vkus ij] pUnz&lw;Zxzg.k gksus ij] rkjk VwVus ij o
fnXnkg gksus ij] dsrq xzg fn[kkbZ iM+us ij ;g le>uk pkfg, fd jDr dh o`f"V
176

gksxh] lw[kk iM+sxk] iRFkj fxjsxk] us=k&jksx rFkk vk[k dh chekjh c<+sxh] vfXu dk
mRikr gksxk] xk;sa FkksM+k nw/ nsaxh] o`{kksa esa FkksM+s iQy yxsaxsA vukt dk fouk'k
gksxk] o`f"V de gksxh vkSj pkjksa o.kks ds yksx Hkq[kejh ls ihfM+r gksaxsA
ml izdkj ds mRikr fn[kkbZ nsus ij flU/] ;kequ] xqtZj (xqtjkr)] Hkkst]
ckfd (vk/qfud cY[k)] tkya/j] dk'ehj vkSj mkjkiFk& bu ns'kksa dks {kfr
igqpsxhA
gLr] fp=kk] e?kk] Lokrh] e`xf'kjk] iquoZlq] mkjiQkYxquh vkSj vf'ouh
u{k=k dks feykdj ok;O; e.My curk gSA bl e.My esa Hkh ;fn mi;qZDr
?kVuk;sa ?kfVr gksrh gSa tks iztkvksa esa gkgkdkj ep tkrk gS vkSj Mkgy] dke:i]
dfy] dks'ky] v;ks;k] vcUrh] dks.k rFkk vkU/z ns'kksa vkSj uxjksa dks Hkkjh
{kfr igqprh gSA
v'ys"kk] ewy] iwokZ"kk<+] jsorh] 'krfHk"kk vkSj mkjHkknzin u{k=kksa dks
feykdj ok#.k&e.My curk gSA bl e.My esa mi;qZDr ?kVuk;sa ?kfVr gksus ij
xkS, cgqr vf/d nw/ nsrh gSa] o`{k [kwc iQyrs&iwQyrs gSa] euq"; uhjksx jgrs gSa
i`Foh /u&/kU; ls lEiUu gksrh gSa] ns'k esa lqfHk{k jgrk gS] fdUrq jktkvksa esa
ijLij egkl~xzke gksrk gSA
T;s"Bk] jksfg.kh] vuqjk/k] Jo.k] /fu"Bk] mkjk"kk<+ rFkk vfHkftr~ u{k=k
feydj ekgsUnz&e.My curk gSA bl e.My esa mi;qZDr ?kVuk;sa ?kfVr gksus ij
lEiw.kZ iztk;sa jksxksa ls eqDr gksrh gSa jktk yksx vkil esa lfU/ djrs gSa vkSj ns'k
esa lqfHk{k gksrk gSA

177

T;s"Bk p jksfg.kh pSo vuqjk/k p oS".koe~A


/fu"Bk pkskjk"kk<+k vfHkftr~ lIrea rFkkAA
;nk=k pyrs fdafpUekgsUnza ra fo (rf}) fufnZ'ksr~A
iztk% leqfnrkLrfLeUloZjksxfooftZrk%A
1
lfU/a dqoZfUr jktku% lqfHk{ka ikfFkZoa 'kqHke~AA
xzkl (xzg.k) fofo/ izdkj ds gksrs gSa ftuesa eq[kxzkl vkSj iqPNxzkl
egku~ gksrs gSaA tc pUnzek] jkgq rFkk lw;Z ,d jkf'k ij fLFkr gksrs gSa rc
eq[kxzkl gksrk gS fdUrq tc os jkgq ls lkrosa gksrs gSa rc iqPNxzkl gksrk gSA tc
pUnzek lw;Z vkkUr u{k=k ls iUnzgosa u{k=k ij lpj.k djrk gS vkSj frfFk
iwf.kZek izkIr jgrh gS rc lksexzkl (pUnzxzg.k) gksrk gSA
1-([k)5-16 ?kkrp (v&131) %&
?kkr p ds mQij pkjksa vksj iwoZ vkfn fn'kk ls izkjEHk djds vdkj
bR;kfn Lojksa dks fy[kuk pkfg,A blesa pS=k izfrink] iwf.kZek] =k;ksn'kh] prqnZ'kh
frfFk;ksa rFkk 'kqDy i{k dh lIreh] v"Veh dk p esa] mYys[k djuk pkfg,A
d`".ki{k dh izfrink vkjEHk djds =k;ksn'kh rd v"Veh jfgr frfFk;k fy[kuh
pkfg,A
pS=kp dk Li'kZ djds (j.k esa) t;] ykHk bR;kfn tkuk tk ldrk gSA
;qdky esa ftldk uke iqdkjk tkrk gS] mlesa ;fn fo"ke fn'kk gksrh gS rks 'kqHk
vkSj ;fn le fn'kk gksrh gS rks v'kqHk ekuk tkrk gSA
ftl O;fDr dk uke nh?kZ v{kj ls izkjEHk gksrk gS] og fot; dks izkIr
djrk gS fdUrq ftlds uke ds iwoZ esa Lo v{kj gksrk gS] mldh ijkt; gksrh
1

>k] rkfj.kh'k] vfXuiqjk.ke~] iwoZHkkx%] v;k;&130] i`"B- 691] 'yksd&15&16 @2


178

gSA ftl uke ds vkfn esa nh?kZLoj gksrk gS og mke] ftlds chp esa e;e Loj
jgrk gS og e;e vkSj ftlds vUr esa nh?kZ jgrk gS og HkkX; dh n`f"V ls
v/e ekuk tkrk gSA ftl ;ksk dk uke nh?kZLoj ls izkjEHk gksdj nh?kZLoj ls
gh lekIr gksrk gS] og fot; dks rFkk ftlds uke ds vkfn vkSj vUr esa Lo
Loj gksrs gS og fu'p; gh e`R;q dks izkIr djrk gSA
1-([k)-5-17 ujp %&
;g u{k=kksa ls ;qDr gksrk gSA igys euq"; dh izfrek dk fp=k.k djds
rnuUrj mlesa u{k=kksa dk U;kl djuk pkfg,A
ujp ds 'kh"kZ esa rhu] eq[k esa ,d] us=kksa esa nks] gkFkksa esa pkj] dkuksa esa
nks] n; esa ikp vkSj iSjksa esa Ng u{k=kksa dk U;kl djuk pkfg,A u{k=kksa dh LiqQV
x.kuk djds mUgsa ujp ds mQij bl izdkj ls j[kuk pkfg, ftlls og us=kksa]
f'kj] nkfgus dku] nkfgus gkFk] pj.k] xzhok] ckgsa gkFk] Hkqtkvksa vkSj iSjksa dks
vkPNkfnr dj ysaA ?kkr mu LFkkuksa ij gksrk gS] tgk ij lw;Z] 'kfu] ey vFkok
jkgq u{k=k fpf=kr jgrs gSaA
1-([k)-5-18 t;p %&
tks fdlh dk;Z dh liQyrk dks lwfpr djus okyk gqvk djrk gSA igys
/jkry ij rsjg js[kkvksa dks [khapdj mudks dkVrh gqbZ Ng frjNh js[kkvksa dks
[khapuk pkfg,A
t;pa izo{;kfe vkfngkUrka'p oS fy[ksr~A
1
js[kkL=k;ksn'kkfy[; "kM~js[kkfLr;Zxkfy[ksr~AA
1

>k] rkfj.kh'k] vfXuiqjk.ke~] iwoZHkkx%] v;k;&131] i`"B- 694] 'yksd&13


179

,d izdkj dh cuh js[kkvksa ds dks"Bdksa esa n'k] uo] lkr] ckjg] pkj]
X;kjg] iUnzg] pkSchl] vBkjg] pkj] lkkbZl] uo] pkSchl bu vksa dks fy[ksA
blds ckn v] d] V] i vkfn v{kjksa dks fy[ksA 'k=kq ds ukek{kj O;tu vkSj
v dks tksM+dj lkr ls Hkkx nsus ij lw;Z vkfn lkr okj cu tkrs gSaA ;fn lw;Z]
'kfu] ey xzg esa iM+s rks fot;] cq/] xq#] 'kq vkSj lkse esa iM+s rks lfU/
gksxhA iwoZ ls if'pe rd ckjg js[kk, [khapdj Ng js[kk, nf{k.kkskj fy[ksa] mlesa
izFke mQij okys dks"B esa 14] 27] 2] 12] 15] 6] 4] 3] 17] 8 vkSj 8 vksa
dks fy[ksaA v ls g rd ds v{kjksa dks uhps ds dks"B esa fy[ks] uke ls cus gq,
v{kjksa ds }kjk cus gq, fi.M esa vkB ls Hkkx nsdj ,d vkfn 'ks"k ds vuqlkj
ok;l] jklHk] o`"kHk] dqtj flag] joj] /wez] vkB e.My gksrs gSa blesa
ok;l&e.My ls izcy jklHk gksrk gSA blesa mkjkskj e.My cyoku~ gksrs gSaA
1-([k)-5-19 lsokp (v&132) %&
bl p ds }kjk firk] ekrk] HkkbZ vkSj nEirh dks ,d&nwljs ls izkIr gksus
okyh lsok dk Kku gks ldrk gSA igys Ng mQoZ js[kkvksa dks [khapdj mlds
ckn mUgsa dkVus okyh vkB fr;Zd~ js[kkvksa dks [khapuk pkfg,A
bl izdkj iSarhl dks"Bd cu tkrs gSaA bu dks"Bdksa esa ikap Lojksa]
Li'kZo.kks dks fy[k nsuk pkfg,A ;g Li'kZ o.kZ d ls ysdj g rd gksrs gSaA
fdUrq buesa rhu vksa dks oftZr dj nsuk pkfg,A bu v{kjksa dks fl] lk;]
lqfl] 'k=kq vkSj e`R;qo.kks esa fuc dj ysuk pkfg,A vfj vkSj e`R;q bu nksuksa
o.kks dks lHkh deks esa oftZr dj nsuk pkfg,A
buds chp esa ;RuiwoZd uke dk y{k.k djuk pkfg,A vius i{k esa jgus
180

okys lHkh lo 'kqHk iQy iznku djus okys gksrs gSaA mlls nwljs vkSj rhljs lo
iks"kd vkSj vFkZnk;d gksrs gSA
pkSFkk lo vkRe&uk'kd vkSj ikpok e`R;qnk;d gksrk gSA fe=k] Hk`R; vkSj
ckU/o] v{kjksa ls ;qDr dks"Bd /u iznku djus okys gksrs gSaA
fl] lk; vkSj lqfl dks"Bdksa esa jgus okys v{kj iQynk;d gksrs gSaA
lHkh deks esa vfj vkSj e`R;q dks"Bdksa dks oftZr djuk pkfg,A
bl lUnHkZ esa vdkjkUr v{kjksa ds vUrxZr b] m vkSj , dks Hkh le>uk
pkfg,A
vdkj o.kZ ls nsork] doxZ ls nSR;] poxZ ls ukx] VoxZ ls xU/oZ] roxZ
ls f"k] ioxZ ls jk{kl] ;oxZ ls fi'kkp vkSj 'koxZ ls euq"; le>s tkrs gSaA
nsorkvksa ls cyoku~ nSR; gSa] nSR;ksa ls cyoku liZ] liks ls xU/oZ vkSj
xU/oks ls Js"B f"k gksrs gSaA blh izdkj f"k;ksa ls jk{kl] jk{klksa ls fi'kkp
vkSj fi'kkpksa ls cyoku~ euq"; gksrs gSaA cyoku~ ds }kjk nqcZy dks oftZr gksuk
pkfg,A
e'k% fe=k&foHkkx dk o.kZu& u{k=k ds uke ds vkfn v{kj dks iwoZor~
Li"V djds bu u{k=kksa dks rkjk dgrs gSa tks] ukS ukS] djds rhu ckj f=kdksa esa jgk
djrs gSaA bu f=kdksa ds uke gSa& tUe] lEir~] foir~] foir~ {kse] izR;j] /un]
uS/u] fe=k vkSj ijfe=kA euq";ksa dks lHkh dk;ks esa tUe&rkjk 'kqHk] lEir~ rkjk
egkJs"B vkSj foir~ rkjk fu"iQy ekuk x;k gSA {kserkjk lHkh dk;ks esa 'kqHk vkSj
izR;j vFkZuk'kd dgk x;k gSA
blh izdkj /un rkjk jkT; ykHk djkus okyk] uS/u rkjk dk;Z&uk'kd]
181

eS=krkjk fe=kksa ds fy, 'kqHk vkSj ijfe=k rkjk fgrdkjh dgk x;k gSA
1-([k)-5-20 rkjkp &
fdlh izdkj ls lEc nks O;fDr;ksa ds ukeksa esa jgus okys Lojksa dh la[;k
ds cjkcj ek=kkvksa dh la[;k dh x.kuk djds mls chl dh la[;k ls Hkkx nsuk
pkfg,A bl izdkj ls izkIr gksus okys HktuiQy ls .k vFkok /u dh x.kuk
djuh pkfg,A de ek=kkvksa ls .k vkSj vf/d ek=kkvksa ls /u le>uk pkfg,A
ek=kk oS LojlaKk L;kkee;s f{kisfRiz;sA
foa'kR;k p gjsn~Hkkxa ;PNs"ka rRiQya Hkosr~AA
mHk;ksukZee;s rq y{k;sPp /ua ` .ke~A
1
ghuek=kk ` .ka Ks;a /ua ek=kkfnda iqu%AA
/u ls euq";ksa esa fe=krk vkSj .k ls mnklhurk gksrh gSA blh dks
ykHkkykHklwpd lsokp dgk x;k gSA es"k] feFkqu jkf'k okys iq#"kksa esa izhfr gksrh
gS] feFkqu vkSj flag jkf'k okyksa esa eS=kh rFkk rqyk vkSj flag jkf'k okyksa esa /u
rFkk dqEHk jkf'k okys iq#"kksa esa egkeS=kh gksrh gSA
bu lcckrksa ds Kku ds fcuk fe=krk ugha djuh pkfg,A ehu vkSj o`"k
jkf'k okyksa esa Hkh fe=krk ekuh xbZ gSA blh izdkj o`"k vkSj ddZ jkf'k okyksa]
dU;k vkSj o`f'pd jkf'k okyksa] edj vkSj ddZ jkf'k okyksa rFkk ehu vkSj edj
jkf'k okys iq#"kksa esa eS=kh jgrh gSA rqyk vkSj es"k jkf'k okyksa esa egkeS=kh gksrh gS]
fdUrq o`"k vkSj o`f'pd jkf'k okyksa esa }s"k jgk djrk gSA blh izdkj feFkqu vkSj
/uq jkf'k okyksa] ddZ vkSj edj jkf'k okyksa] e`x vkSj dqEHk jkf'k okyksa rFkk
1

>k] rkfj.kh'k] vfXuiqjk.ke~] iwoZHkkx%] v;k;&132] i`"B- 698] 'yksd&19&20


182

dU;k vkSj ehu jkf'k okyksa esa izhfr jgk djrh gSA
1-([k)-5-21 dq.Myh esa fLFkr fofHkUu xzgksa ds cyksa dk o.kZu
(v&133)%&
xHkZ ls l|% izlwr f'k'kq ds {ks=kkf/"k& xzgksa ds Lokfe;ksa ds (dq.Myh esa
fLFkr jkf'k ds vuqdwy xzgksa ds Lokeh) Lo:i dk o.kZu djrs gq, dgk gS fd
ftlds ?kj esa (vFkkZr~ dq.Myh fLFkr yXu esa) lw;Z dk {ks=k flag yXu gks rks
og ckyd u rks cgqr yEck] u cgqr iryk vkSj u cgqr eksVk gksrk gS cfYd
mlds lc v leku (lqMkSy) gksrs gSA mldk o.kZ dqN&dqN ihfrek fy, gq,
xkSj gksrk gSA mldh vk[ksa yky gksrh gSA og xq.kh rFkk 'kwjohj gqvk djrk gSA
ftldh dq.Myh esa xzgifr pUnzek gksrk gS og lkSHkkX;'kkyh rFkk dksey (n;)
gqvk djrk gSA
ftldh (dq.Myh) esa x`g Lokeh ey gksrk gS] og vR;ar yksHkh rFkk
vf/d ok;q (izd`fr) okyk gksrk gSA ftl O;fDr dh dq.Myh dk x`g&ifr cq/
gksrk gS] og cqfeku] lqUnj rFkk ekuh gqvk djrk gSA ftldk x`g&ifr c`gLifr
gksrk gS og egkks/h vkSj lqUnj gksrk gS] ftlds x`gifr 'kq gksrs gSa] og
R;kxh] Hkksxh o HkkX;oku~ gksrk gSA ftlds ?kj dk Lokeh 'kfu gksrk gS og
cqfeku~ lqUnj rFkk ekuh gqvk djrk gSA ftl euq"; ds yXu esa (lkse] cq/]
c`gLifr vkSj 'kq) ;s lkSE;xzg iM+rs gSa og lkSE; LoHkko dk gksrk gS vkSj
ftlds yXu esa (eaxy] 'kfu] jkgq vkSj dsrq vkfn) wjxzg iM+rs gS] og wj
LoHkko okyk gqvk djrk gSA

183

lw;Z xzg dh n'kk vkus ij euq"; dks gkFkh] ?kksM+s] /u&/kU;] foiqy
jkT;Jh rFkk ckj&ckj /u dh izkfIr gksrh jgrh gSA
n'kkiQya xkSfj o{;s ukejk'kkS rq lafLFkre~A
1
xtk'o/u/kU;kfu jkT;JhfoZiqyk Hkosr~AA
pUnzek dh n'kk esa (ukuk izdkj ds) nzO; rFkk L=kh dh izkfIr gksrh gSA
eaxy dh n'kk lq[k vkSj HkwfeykHk djkus okyh gqvk djrh gSA
cq/ dh n'kk esa /u&/kU; vkSj c`gLifr dh n'kk esa gkFkh] ?kksM+s vkfn
/u dh izkfIr gksrh gSA 'kq dh n'kk esa [kkus&ihus dh oLrqvksa vkSj /u dk
ykHk gksrk gSA 'kfu dh n'kk jksx vkfn ds lkFk vkrh gSA
jkgq dh n'kk vkus ij LFkku&lsok (ukSdjh vkfn)] fnok&;ku
(/eZ&deZ) rFkk okf.kT; dk ykHk gksrk gSA ftl O;fDr ds uke esa v{kjksa dh
la[;k fo"ke gksrh gS vkSj oke ukMh (Loj) esa ;k=kk gks og laxzke esa fot;h
gksrk gS vkSj og le; 'kfu] eaxy rFkk jkgq xzg dk gSA
ftl O;fDr ds nkfguh ukMh nkfguk Loj pys og le; lw;Z dk gS] bl
le; O;kikjkfn fu"iQy gksrk gSA fdUrq ftl O;fDr ds uke esa ;fn v{kjksa dh
la[;k le gksrh gS rks og O;fDr laxzke esa fu'p; gh fot;h gqvk djrk gSA
iSny ;k=kh dh e`R;q ,oa lokjh okys j.k;k=kh dh e`R;q gksrh gSA
1-([k)-5-22 u{k=k&p (v&136) %&
rhu ukfM;ksa (js[kkvksa) dk ,d p cukdj mlds Hkhrj vf'ouh vkfn
u{k=kksa ds izFke v{kj fy[kus pkfg,A igyh js[kk ds vUnj vf'ouh] vknzkZ]
iwokZiQkYxquh] mkjkiQkYxquh] gLr] T;s"Bk] ewy] 'krfHk"kk rFkk iwoZHkknzin u{k=kksa dks
1

>k] rkfj.kh'k] vfXuiqjk.ke~] iwoZHkkx%] v;k;&133] i`"B- 700] 'yksd&6


184

fy[kuk pkfg,A nwljh js[kk ds vUnj Hkj.kh] e`xf'kjk] iq";] iwokZiQkYxquh] fp=kk]
vuqjk/k] 'krfHk"kk] T;s"Bk rFkk mkjHkknzin u{k=kksa dk uke fy[kuk pkfg,A rhljh
js[kk ds vUnj d`fkdk] jksfg.kh] vk'ys"kk] fp=kk] Lokrh] fo'kk[kk] Jo.k rFkk
jsorh u{k=kksa dk uke fy[kuk pkfg,A
rhu js[kkvksa dk ,d iQ.kh'oj p gksrk gS] ftlds xzgksa }kjk 'kqHkk&'kqHk dk Kku
gksrk gSA bl p esa lw;Z] ey] 'kfu rFkk jkgq }kjk fd;k tkus okyk v'kqHkokn
esa 'kqHk gks tkrk gSA blls ns'k] xzke] Hkzkr`&Lusg rFkk iRuh&izse dk ykHk gqvk
djrk gSA iQ.kh'oj&p ls lkkblksa u{k=k bl izdkj le>uk pkfg,& v Hk d`
jks e` vk iq iq vk e iw m g fp Lok o vuq T;s Hkw iw m J / 'k iw m jsA
1-([k)-5-23 lkB laoRljksa ds 'kqHkk'kqHk dk o.kZu (v&139) %&
egs'oj us lkB o"kks dk 'kqHkk'kqHk iQy crkrs gq, dgk fd izHko uked
laoRlj esa ;K&deZ vf/d gksrs gSaA
foHko uked laoRlj esa iztk lq[kh jgrh gSA
'kqDy uked laoRlj esa lL;ksa dh o`f gksrh gSA
izeksn uked o"kZ esa iztk;sa vkufUnr jgrh gSaA
iztkifr uked laoRlj esa iztk dh o`f gksrh gSA
vfjk uked o"kZ esa Hkksxksa dh o`f gksrh gSA
Jheq[k o"kZ esa iztkvksa dh o`f gksrh gSA
Hkko&laoRlj esa Hkkoqdrk c<+rh gSA
185

;qok uked laoRlj esa bUnz izlUu gksrs gSa rFkk


/krk laoRlj esa lHkh vkS"kf/;k iQyrh iwQyrh gSaA
bZ'oj&laoRlj esa {kse rFkk vkjksX; dh o`f gksrh gSA
cgq/kU;&laoRlj lqfHk{k mRiUu djrk gSA
e; o"kZ ihBkdkj gksrk gSA
foe&laoRlj lL;&lEifko/Zd gksrk gSA
o`{k&laoRlj lc oLrqvksa dh o"kkZ djrk gSA
fp=k&Hkkuq laoRlj fofp=krk mRiUu djrk gSA
lqHkkuq&laoRlj {kse rFkk vkjksX; c<+krk gSA
rkj.k laoRlj esa ckny vPNs gksrs gSA
ikfFkZo laoRlj esa lL;&lEifk c<+rh gSA
O;; laoRlj esa vfro`f"V gksrh gSA
loZftr~ laoRlj esa mke o`f"V gksrh gSA
loZ/kjh laoRlj esa lqfHk{k mRiUu gksrk gSA
fojks/h&laoRlj cknyksa dks u"V djrk gSA
fod`fr&laoRlj Hk;kud gksrk gSA [kj&laoRlj esa iq#"k ohj gqvk djrs gSaA
uUnu o"kZ esa iztk vkufUnr gksrh gSA
186

fot;&o"kZ 'k=kq vkSj jksx vkfn dk uk'k fd;k djrk gSA


eUeFk o"kZ esa yksx Toj ihfM+r gksrs gSaA
nq"dj o"kZ esa iztk dks dfBukb;k gksrh gSaA
nqeqZ[k o"kZ esa iztk;sa dVqokfnuh gksrh gSaA
gseyEc o"kZ esa lEifk;k c<+rh gSaA
foyEc uked laoRlj lqfHk{k mRiUu djrk gSA
fodkjh o"kZ 'k=kq dks dqfir djrk gSA
'kkoZjh o"kZ dHkh&dHkh gh fot; fnykrk gSA
Iyo laoRlj esa o`f"V vf/d gksrh gSA
'kksHku o"kZ esa iztk 'kqHk deZ djus okyh gqvk djrh gSA
jk{kl o"kZ esa yksx fu"Bqj gksrs gSaA
vkuu o"kZ esa fofo/ izdkj dk /kU; gksrk gSA
fiy o"kZ esa lqo`f"V vkSj dky&o"kZ esa /u{k; gksrk gSA
flkFkZ o"kZ esa lHkh dk;Z fl gksrs gSaA
jkSnz o"kZ esa ks/ c<+rk gSA
nqeZfr o"kZ esa o`f"V e;e gksrh gS

187

nqUnqfHk o"kZ esa /kU; vkSj dY;k.k dh o`f"V gksrh gSA


jk{kls fu"Bqjks yksdks fofo/a /kU;ekuus ysA
lqo`f"V% fiys Dokfi dkys qDrks y;qDrs /u{k;%AA
flkFksZ fl;rs fr lo jkSnzs jkSnza izorZrsA
1
nqeZrkS e;ek o`f"VnqZUnqfHk% {kse/kU;d`r~AA
lzoUr o"kZ esa jDrikr gksrk gSA
ks/u&o"kZ esa fot; gksrh gSA
{k; o"kZ esa iztkvksa ds /u dk {k; gksrk gSA
;gh lkB laoRlj vkSj muds iQy gSaA
1-([k)-5-24 'kfu p (v&142) %&
'kfu&p ds o.kZu esa dgk x;k gS fd 'kfu dh n`f"V dk loZ=k R;kx
djuk gSA fdlh ekl esa fdlh jkf'k esa jgus okyk 'kfu fnu ds nwljs] lkrosa]
vkBosa vkSj nlosa Hkkx ds mQij viuh n`f"V Mkyrk gS rFkk mlds pkSFks vkSj
X;kjgosa Hkkxksa ds mQij vk/h n`f"V Mkyrk gSA 'kfu dh o&n`f"V dks ;RuiwoZd
cpkrs jguk pkfg,A fnukf/i u{k=k ml fnu ds rhu ?k.Vksa dks izHkkfor djrk gS
vkSj 'ks"k u{k=k fnu ds vk/s&vk/s ;ke esa viuk izHkko Mkyrs gSaA ;q esa 'kfu
ls izHkkfor fnuka'k dks cpk nsuk pkfg,A vkxs lIrkg ds fofHkUu fnuksa esa
ifjofrZr gksus okyh jkgq dh n'kk dk o.kZu izkIr gksrk gSA jfookj dks jkgq dh
n`f"V iwoZ dh vksj] 'kfuokj dks ok;O; dh vksj] c`gLifrokj dks nf{k.k dh

>k] rkfj.kh'k] vfXuiqjk.ke~] iwoZHkkx%] v;k;&139] i`"B- 722] 'yksd&11&12


188

vksj] 'kq vkSj eaxy dks vfXudks'k dh vksj rFkk cq/okj dks mkj dh vksj
jgrh gSA tcfd iQf.k jkgq dh n`f"V bZ'kku] vfXu] uSZR; ,oa ok;O;&dks.k esa
,d&,d izgj jgrs gSa vkSj vius lkeus [kM+s gq, 'k=kq dks vkosf"Vr djds ekj
Mkyrs gSaA
joks iwosZfuys eUns xqjkS ;kE;suys Hk`xkSAA
vXukS dqts HkosRlkSE;s fLFkrs jkgqcqZ/s lnkA
iQf.kjkgqLrq izgjeS'ks okS p jk{klsA
1
ok;kS laos"Vf;Rok p 'k=kqa gUrh'klEeq[ke~AA
iwf.kZek vkSj vekoL;k ds fnu jkgq dh n`f"V e'k% nf{k.k&iwoZ vkSj
if'pekskj jgrh gSA ml le; viuh vksj ;k=kk djus okys 'k=kq dks jkgq fu'p;
gh uk'k dj nsrk gSA if'pe ls iwoZ dh vksj rhu [kM+h js[kk;sa [khaps vkSj fiQj
bu ewyHkwr js[kkvksa dk Hksnu djrs gq, nf{k.k ls mkj dh vksj rhu iM+h js[kk;sa
[khapsA bl rjg izR;sd fn'kk esa rhu&rhu js[kkxz gksaxsA lw;Z ftl jkf'k ij fLFkr
gksa] mls lkeus okyh fn'kk esa fy[kdj e'k% ckjgksa jkf'k;ksa dks iznf{k.k&e ls
mu js[kkvksa ij fy[ksaA rRi'pkr~ ^d* ls ysdj ^t* rd ds v{kjksa dks lkeus dh
fn'kk esa fy[ksA ^>w* ls ysdj ^n* rd ds v{kj nf{k.k&fn'kk esa fLFkj jgsa] ^/*
ls ysdj ^e* rd ds v{kj iwoZ fn'kk esa fy[ks tk;saA ^;* ls ysdj ^g* rd ds
v{kj mkj fn'kk esa vfr gksaA ;s jkgq ds xq.k ;k fp gSaA 'kqDyi{k esa budk
R;kx djs rFkk frfFk&jkgq dh lEeq[k n`f"V dk Hkh R;kx djsA
fof"V jkgq dk o.kZu djrs gq, crk;k x;k gS fd vkB js[kkvksa dh
[khapdj jkgq dh fLFkfr dk Kku bl izdkj djuk pkfg,A fof"V jkgq iwoksZkj ls
1

>k] rkfj.kh'k] vfXuiqjk.ke~] iwoZHkkx%] v;k;&142] i`"B- 730] 'yksd&8&9 @2


189

nf{k.k dh vksj] nf{k.k ls if'pekskj dh vksj] if'pekskj ls iwoZ dh vksj] iwoZ


ls nf{k.k&if'pe gksrk gqvk mkj dh vksj tkrk gSA mkj ls nf{k.k&iwoZ dh vksj
ogk ls if'pe dh vksj gksrk gqvk iwoksZkj dh vksj tkrk gSA egkcyh jkgq fof"V
ds lkFk mi;qZDr jhfr ls r`rh;k ds fnu iwokskj fn'kk esa fLFkr gks tkrk gSA
lIreh dks nf{k.k&fn'kk esa pyk tkrk gSA bl izdkj 'kqDy vkSj d`".k i{kksa esa
jkgq ok;O; dks.k esa vius 'k=kqvksa dk o/ djrk gSA bUnzkfn] HkSjokfn] cz vkfn
vkSj xzgkfn dks iwoZ bR;kfn fn'kkvksa esa rFkk okr;ksfxuh dks nf{k.k vkfn fn'kkvksa
esa vkSj ftl fn'kk esa ok;q pyrh gS] m/j ;g 'k=kqvksa dk o/ djrk gSA
n`<+hdj.k dk o.kZu djrs gq, crk;k x;k gS fd bl ;U=k dks d.B
vFkok ckgq ds mQij /kj.k djuk pkfg,A iq"; u{k=k esa d.Mwyk{; dks
dqpydj vijkftrk eU=k i<+us ls [kM~x dh 'kkfDr {kh.k gks tkrh gSA vijkftrk
eU=k ;g gS%& ^ ueks Hkxofr otz& ka`[kys ---- he'ks"ksH;ks j{k j{k* bl
eU=k dk fofu;ksx xzgTojkfn lHkh deks esa djuk pkfg,A

1-([k)-6 fyiqjk.k %&


eRL;iqjk.k ds 53osa v;k; esa fyiqjk.k dk y{k.k vkSj ukjniqjk.k ds
102 v;k; esa fyiqjk.k dk ifjp; fn;k x;k gSA f'koiqjk.k esa dgk x;k gS
fd fy dk pfjr of.kZr gksus ls bldk uke fyiqjk.k iM+k gSA fyiqjk.k esa
fy[kk gS& bZ'kkudYio`kkUr ds izlax esa czk }kjk tks iqjk.k dgk x;k gS mldk
uke fyiqjk.k gSA
fyiqjk.k esa f'kofyax dh iwtk dk lqUnj o.kZu gSA blesa f'ko ds }kjk
190

l`f"V dk vkfoHkkZo cryk;k x;k gSA blesa Hkxoku~ 'kj ds 28


vorkjf'kolEcU/h ozrksa ,oa rhFkks dk fo'ks"k o.kZu gSA blesa fyksaikluk dh
mRifk cM+s lqUnj <ax ls crkbZ xbZ gSA ;g iqjk.k f'koroehekalk ds fy, cM+k
gh mikns; gSA
jsokekgkRE;] Hkkxor] ukjniqjk.k czoSorZ vkSj eRL;iqjk.k ds vuqlkj
fyiqjk.k X;kjgok iqjk.k gS vkSj blesa 11000 'yksd gksuk pkfg;sA blesa nks Hkkx
gSa& ,d iwoZ Hkkx vkSj nwljk mkj HkkxA iwoZ Hkkx esa 108 vkSj mkj Hkkx esa 55
nksuksa feykdj 163 v;k; gSA fyiqjk.k ds izfrik| fo"k; ds lkFk lkFk
vfXue;fy dk fooj.k fn;k gqvk gSA
;gk vn~Hkqr T;ksfr"k ls lEcU/ Kku gesa 'kkSudkfn f"k;ksa vkSj lwr th
ds laokn ls izkIr gqvk gS] fooj.k fuEu izdkj gS&
1-([k)-6-1 lw;Z dh xfr vkfn dk o.kZu (v&54)%&
es# ds iwoZ ekul ioZr ij egsUnz dh iqjh fLFkr gSA nf{k.k esa ;e dh
uxjh gSA if'pe esa o#.k dh uxjh gS vkSj mkj esa lkse dh uxjh gSA bu lc
fn'kkvksa esa fnXiky yksx jgrs gSaA mu iqfj;ksa ds uke e ls vejkorh] la;feuh]
lq[kk vkSj foHkk ;s iqfj;k gSaA bu fnXikyksa dh iqfj;ksa ds mQij lw;Z Hkze.k djrs
gSaA nf{k.kk;u esa lw;Z ck.k dh rjg rsth ls Hkze.k djrs gSaA os vius lkFk xzg
u{k=kksa dks ysdj lnk Hkze.k djrs gSaA tc lw;Z nsork bUnz dh uxjh vejkorh esa
vkrs gSaA rc la;feuh iqjh esa lw;ksZn; lc yksxksa }kjk fn[kk;h nsrk gSA mlh le;
ij lw;Z lq[kkorh esa jkf=k ds lekfIr ij fn[kk;h nsrk gSaA fdUrq foHkk esa fo'o

191

us=k Hkxoku lw;Z dk vLrgksrk gSA vejkorh esa ty nwf"kr gksrk gSA mlh izdkj
la;feuh lq[kk vkSj foHkk esa ty nwf"kr gks tkrk gSA tc vkXus; (nf{k.k iwoZ)
dks.k esa nksigj gksrk gSA rc uSR; (nf{k.k if'pe) dks.k esa lw;ksZn; gksrk gSA
tc mkj&if'pe dks.k esa Hk;kud jkf=k dk mkjk/Z gksrk gSA rc mkj iwoZ esa
jkf=k dk izFke Hkkx gksrk gSA mlh izdkj tc lw;Z iq"dj vkdk'k ds e; esa
pyrk gSA ekul ds mQij rc og ,d eqgwkZ (vM+rkyhl feuV) esa i`Foh ds
rhlosa Hkkx ij pyrk gSA bl la[;k dks ,d eqgwkZ esa mrus ;kstu pyk gqvk
le>uk pkfg,A egku~ vkRek lw;Z dh xfr izfr eqgwkZ rhl yk[k ,d lkS vkSj
ipkl gtkj ;kstu gSA tc bl xfr ls lw;Z nf{k.k fn'kk dh vksj mkj ls iq"dj
ds e; mkjk;.k dky esa vkSj tc og mkj fn'kk esa nf{k.k ls ekul ioZr ds
chp ls nf{k.kk;u dks ,d lkS vkB e.My (vkdk'k dh fMxzh) ls xqtjrk gSA
mkjk;.k vkSj nf{k.kk;u dks vH;arj vkSj ck dgk tkrk gSA buls gksdj lw;Z
izfrfnu ,d lkS vLlh e.My dh xfr ls pyrk gSA og dqEgkj ds pkd dh
rjg blds e; Hkkx ls Hkh vf/d rsth ls nf{k.kk;u esa pyrk gSA blfy, oks
vYidky vis{kkd`r vf/d Hkwfe dks tkrk gSA nf{k.kk;u esa lw;Z nso dsoy
ckjg eqgwkZ esa fnu ds le; lk<+s rsjg u{k=k (rkjk xfr) pyrk gSA tc fd
jkf=k dky esa vUr Hkkx dh vis{kk vBkjg eqgwkks esa mrus gh u{k=k LVkj Lislksa
dks doj dj ysrk gSA dqEgkj ds pkd ds e; Hkkx dh rjg tSls og eUn
xfr ls pyrk gS mlh rjg mkjk;.k esa lw;Z Hkh eUn xfr ls pyrk gSA pwfd
og vf/d dky esa FkksM+h Hkwfe {ks=k dks tkrk gSA lw;Z dk og jFk ftlesa
vkfnR;x.k] eqfux.k] xU/oZ vIljk,] xzke.kh] liZ vkSj jk{klx.k lokj jgrs gSaA

192

gtkj fdj.kksa okyk lw;Z vkxs&ihNs] uhps&mQij izdk'k Mkyrk gSA mlds }kjk og
czk dh mke lHkk dks izdkf'kr djrk gSA lfU/ csyk (rM+ds vkSj xks/wy csyk
esa) czk.k vkSj eqfux.k lw;Z dks v?;Z nsrs gSaA mu tyksa ls] lw;Z nso jk{klksa dks
ekjrs gSa tc os muds lehi vkrs gSa vkSj rc os vkxs c<+rs gSaA mkjk;.k ds
if'pe Hkkx esa fnu vkjg eqgwkZ dk gksrk gSA ml chp lw;Z eUn xfr ls pyrk
gSA og lk<+s rsjg LVkj Lisl dks jkr esa ckjg eqgwkZ esa doj djrk gS vkSj fnu
esa pyrs gq, og vkjg eqgwkks }kjk mrus gh LVkj Lisl dks doj djrk gSA
tSls fd ukfHk esa p vf/d eUn xfr ls ?kwerk gSA vf/d eUn xfr ls
feh dk fi.M ?kwerk gS mlh rjg e; esa fLFkr /qzo Hkh ?kwerk gSA os tks yksx
iqjkuh fo|k dks tkurs gSa] os dgrs gSa fd jkr vkSj fnu nksuksa rhl eqgwkZ ds gksrs
gSaA mu nksuksa fn'kkvksa ds chp esa e.Myksa dks lw;Z ?kwerk gSA tSls dqEgkj ds p
dh ukfHk oSls gh og Hkh ogk vdsys (fcuk ?kwes) jgrk gSA xzgksa esa vxz.kh /qzo
xzgksa ds lkFk mlh rjg ?kwerk gSA eqfux.k vkSj u{k=k x.k vius eu ds vuqlkj
pyrs gSaA muesa mQij vf/f"Br lw;Z] ok;q ds lkFk lc LFkkuksa ls viuh fdj.kksa
ls ty dks xzg.k djrk gSA mkkuikn ds iq=k us fo".kq dh d`ik ls /zqo in dks
izkIr fd;k FkkA ;g in (/qzo in) mlus vius firk ds dkj.k izkIr fd;k FkkA
lw;Z ds }kjk fn;k gqvk ty /hjs&/hjs pUnzek esa tkrk gS vkSj pUnzek ls og lc
ty es?kksa dks izkIr gksrk gSA ok;q }kjk vk?kkr djus ls es?k i`Foh ij ty cjlkrs
gSaA lw;Z dks HkkLdj blfy, dgk tkrk gS D;ksafd og lcdks Hkkflrdjrk gSA
ty dk dHkh uk'k ugha gksrk gSA ogh u"V gqvk ty fiQj ykSV vkrk gSA lc
izkf.k;ksa ds dY;k.k ds fy, Hkxoku f'ko us ty dks cuk;k gSA ;g ty Hkh
193

mudh vfUre xfr gSA ty ls gh Hkw%] Hkqo%] Lo%] v vkSj ve`r curk gSA ty
lEiw.kZ txr dk] izkf.k;ksa dk vkSj Lo;a Hkqouksa dk izk.k gSA ;g pj vkSj vpj
;qDrtxr ty ls gh cuk gqvk gSA Hkxoku f'ko tyksa ds vf/ifr gSaA ,slk dgk
x;k gSA ;g lkjk txr f'koe; gSA fo".kq Hkxoku dks ukjk;.k in ty dh d`ik
ls gh feyk gSA fo".kq esa txr dk fuokl gS vkSj ty mudk fuokl gS vFkkZr~
os ty esa gh jgrs gSaA tc fd leLr pj vkSj vpj izk.kh ok;q }kjk mksftr
vfXu ls ty tkrs gSaA blfy, /qvk] vfXu vkSj ok;q ds feys tqys :i dks vHkz
es?k dgk tkrk gSA vHkz 'kCn dk vFkZ gS] tks ty dh o"kkZ djrk gS es?kksa ds
Lokeh gtkj us=k/kjh bUnz gSaA ;K ds /qvksa ls mRiUu es?k lnk f}tksa dk fgr
djrs gSaA ou dh vkx ls mRiUu /q, ds ckny viuh o"kkZ ls cu dk fgr djrs
gSaA e`rdksa ds 'kjhjksa ls mBs gq, /qvksa ls mRiUu ckny v'kqHk djrs gSaA vfHkpkj
dh vfXu ls mBs /qvksa ls cus es?k izkf.k;ksa dk uk'k djrs gSaA bl izdkj
fHkUu&fHkUu /qvksa ls mRiUu es?k lalkj dk fgr vkSj vfgr nksuksa djrs gSaA
blfy, euq"; dks vfHkpkj ls mBs gq, /q, dks <d nsuk pkfg;sA vxj dksbZ
f}t vfHkpkj ls mBs gq, /q, dks <drk ugha gS rks og txr ds fouk'k dk
dkj.k gks tkrk gSA ty esa Hk.Mkj dks fy, gq, es?k ok;q dh vkKk ls yksdksa ds
dY;k.k ds fy, N% eghuk o"kkZ djrs gSaA ok;q ds vk?kkr ls es?k esa fctyh iSnk
gksrh gSA og fctyh vfXu ls mRiUu gksrh gSA es?kksa dh mRifk rhu izdkj ls
gksrh gSA ^vHkz* 'kCn dk vFkZ gS ^tks u"V ugha gksrk gSA* ^es?k* 'kCn dh mRifk
^esgu* 'kCn ls gqbZ gSA blfy, ^es?k* 'kCn dk vFkZ gS ^tks ty cjlkrk gSA* es?k
fofHkUu izdkj ds gksrs gSa] tSls& dk"Bk] okk] oSfjaP; vkSj iq"djA tc dk"Bksa

194

(;K dh lfe/kvksa) ls tks ?kh esa luh jgrh gS mudks vfXu esa iM+us ls mRiUu
/q, ls tks es?k (ckny) curs gSa ;g izFke izdkj ds es?k gSaA nwljs izdkj ds es?k
os gSa tks czk dh lkl ls mRiUu gSaA rhljs izdkj ds es?k bUnz }kjk dkVs x;s
ioZrksa ds i{kksa ls mRiUu gksrs gSaA vfXu ls mBs gq, /qvksa ls cus es?k 'kqHk gksrs gSa
vkSj mudk LFkku vkog uked ok;q ds {ks=k esa gksrk gSA czk ds lkl ls mBs
gq, lc es?k izog uked ok;q ds Lda/ (irZ) esa jgrs gSaA i{kksa (ia[kksa) ls
mRiUu iq"dj vkSj vU; es?k ty dh o"kkZ djrs gSaA ;s izk;% tc cjlrs gSa rks os
e ds vuqlkj 'kkUr] 'kCn djus vkSj fouk'kdkjh gksrs gSaA fofHkUu izdkj ds es?k
vyx&vyx o"kkZ djrs gSaA dksbZ es?k cwnk&cknh djrs gSaA dqN es?k nh?kZdky rd
'khry ok;q okys gksrs gSaA dqN thod gksrs gSaA dqN {kh.k gksrs gSa ftuesa u
fctyh gksrh gS vkSj u izdk'kA dqN es?k ,d dksl ds Hkhrj vkdk'k esa
b/j&m/j ,d dksl i`Foh ds /jkry ls mQij Bgjrs gSaA os i`Foh ij vf/d
ty cjlkrs gSa D;ksafd muds fy, oSlk djuk lEHko gSA os izdk'k ls ;qDr gksrs
gSaA ioZrksa ds dVs gq, i{kksa ls mRiUu i{kt es?k gksrs gSaA os dYit dgykrs gSaA
;s es?k dYi ds vUr esa fouk'k djus ds fy, dsoy jkf=k esa o"kkZ djrs gSaA
i{kt vkSj iq"dj vkfn tc ty o`f"V djrs gSa rc iwjh i`Foh ty dk lkxj cu
tkrh gSA mlesa Hkxoku jkr esa lksrs gSaA vfXu ls mBs gq, /q, ls cus es?k] Lokl
ls mRiUu es?k vkSj i{kt es?k ls mBk gqvk /qvk vkIik;u (o`fdj) gksrk gSA
ikS.Mk (ikS.Mk ds ns'k esa fxjus okys es?k) es?k fctyh ds lkFk cjlrs vkSj 'khr
gksrs gSaA var% os [ksrh ds fy, ykHknk;d gksrs gSaA os ciZQ dh rjg B.Ms gksrs gSaA
os iqaM ns'kksa esa gkFkh ds lwM+ ls fxjrs ty ds fNM+dko ds leku fn[kk;h nsrs

195

gSaA xkax uked es?k xaxk ds ty ls mRiUu gksrs gSaA ijkog {ks=k esa ok;q }kjk ;s
ioZrksa ufn;ksa vkSj fnXxtksa dks O;kdqy djrs gSaA es?kksa ls vyx gqvk ty ,d
ioZr ls nwljs ioZr dks tkrk gSA ijkog ok;q es?kksa dks fgeor ioZr dh vksj ys
tkrh gSA fgeky; ls vkxs c<+dj ds Hkkjro"kZ esa cjlrk gSA ftlls ogk [ksrh
vkfn dks ykHk gksrk gSA ;g o"kkZ nks izdkj dh gksrh gSA egk rstLoh lalkj dk
us=k lw;Z o"kkZ dk l`tugkj gSA og lw;Z Hkh gj] bZ'kku vkSj f'ko gSA og vdsys
rst] vkst] cy] ;'k] us=k] Jks=k] eu] e`R;q] vkRek] eU;q] fn'kk, vkSj fofn'kk,]
lR;] r] ok;q] vkdk'k] xzg] yksdiky] gfj] czk] #nz vkSj lk{kkr Lo;a
egs'oj gSA Jheku gtkj fdj.kksa okys Hkxoku f'ko cgqr 'kqHk gSaA muds vkB
gkFk gSaA mudk 'kjhj vk/k L=kh dk gS vkSj muds rhu us=k gSaA os nsorkvksa ds
Lokeh gSaA mUgha dh d`ik ls vusd izdkj dh o`f"V gksrh gSA lw;Z viuh fdj.kksa
ls ty xzg.k djrk gS vkSj mldk gtkj xquk ty okil nsrk gSA ty dk uk'k
;k o`f ugha gksrh gSA /qoz ls vf/f"Br ok;q o"kkZ dks jksdrh gSA ;g lw;Z ij
fxjrh gS vkSj lw;Z xzg ls fudydj ogk ls u{k=kksa ds e.My esa iSQyrh gSA
mlds vUr esa og fiQj /qoz ls vf/f"Br lw;Z esa izos'k djrh gSA
1-([k)-6-2 lw;Z&jFk (v&55) %&
czk us lw;Z ds jFk dks fo'ks"k iz;kstu ds fy, cuk;k gSA ;g laoRlj
(o"kZ) ds vo;o (vaxksa) ls cuk;k x;k gSA lw;Z dk lksus dk jFk lc nsoksa dk
vkokl gSA blesa ,d gh ifg;k gS rFkk blesa rhu ukfHk vkSj ikp vj (rhfy;k)
gSaA bldh yEckbZ vkSj pkSM+kbZ ukS gtkj ;kstu gSA mldh nqxuh yEckbZ pkyd ds
cDl vkSj LrEHk ds MaMs ds chp gSA tgk jFk dk ifg;k gS mlds cxy ?kksM+ksa
196

dk LFkku gSA os ?kksM+s mlls tqM+s ugha gSa ysfdu tqM+s gq, fn[kk;h nsrs gSaA jFk esa
lkr ?kksM+s gSaA os osn ds NUnksa ls cuk, x;s gSaA ?kksM+s ifg;s ds cxy c/s gq, gSa
vkSj /qzo esa v{k fiQV fd;k gqvk gSA jFk ifg;s vkSj ?kksM+ksa ds lkFk ?kwerk gS
vkSj /qzo v{k ds lkFk ?kwerk gSA ,d p (ifg;k) ds lkFk v{k ?kwerk gSA og
/qzo ls izsfjr gksrk gSA ;g cqfeku /qzo (iksyrkjk) ok;q fdj.kksa ds }kjk xzgksa dks
izsfjr djrk gSA jFk esa nks jf'e;k gSaA os tq, vkSj /qzo dh dksfV;ksa ls cuh gqbZ
gSaA jf'e;ksa }kjk c/k gqvk jFk /qzo dh d`ik ls ?kwerk gSA tc fd jFk vkdk'k
esa pyrs gq, jFk dk izdk'keku eaMy gksrk gSA os jFk dh tq, vkSj v{k dh
nksuksa dksfV;k jFk dh vksj gksrs gSaA tcfd fdj.kksa ds }kjk ifg;s ds ckgj ?kksM+s
[khaps tkrs gSa rks tq, vkSj /qzo nksuksa ?kwers gq, /qzo ds ihNs dk vuqlj.k djrs
gSaA bl jFk ds tq, vkSj v{k ds dksfV pkjksa fn'kkvksa esa mlh rjg ok;q dh ygj
ls ?kwerh gSa tSls dhy ls c/h gqbZ jLlh ?kwerh gSA mkjk;.k esa eaMyksa esa ?kwers
gq, lw;Z dh fdj.ksa vkdkj esa <hyh gks tkrh gSaA nf{k.kk;u esa] tc eaMy esa lw;Z
?kwerk gS rks fdj.ksa Hkhrj dh vksj [khap tkrh gSaA nksuksa ekeyksa esa /qzo }kjk
fdj.ksa izsfjr gksrh gSa rc Hkhrj cSBk lw;Z eaMyksa esa pkjksa vksj ?kwerk gSA nksuksa
v;uksa esa ,d gtkj vkB lkS] ,d gtkj vLlh fMxzh dk varj gksrk gSA tc
/qzo }kjk fdj.ksa NksM+h tkrh gSa rks lw;Z eaMyksa esa rsth ls ?kwerk gSA rc og
eaMyksa dks ?ksjrs gq, osx ls pyrk gSA nsork vkSj eqfu x.k fujarj Hkxoku HkkLdj
dh iwtk djrs gSa tks fd Lo;a Hko vkSj bZ'oj fnu vkSj jkr gSaA og jFk nsoksa]
vkfnR;ksa] eqfu;ksa] xU/oks] vIljkvksa] xzkef.k;ksa] liks vkSj jk{klksa ls vf/f"Br gSA
;s lc lw;Z esa e ls nks&nks eghus okl djrs gSa vkSj mldks fodflr vkSj iq"V
djrs gSa] og lw;Z tks vius rst ls Lo;a 'kqHk vkSj fnO; gSA eqfu x.k lw;Z dh
izkFkZuk ea=kksa ls Lrqfr djrs gSa] xU/oZ vkSj vIljk, lw;Z dh laxhr vkSj u`R; }kjk
197

iwtk djrs gSaA xzkef.k;k] ;{k x.k vkSj Hkwrx.k fdj.kksa dk laxzg djrs gSaA liZ
x.k lw;Z dks ogu djrs gSa vkSj ;krq/ku rFkk jk{kl x.k lw;Z ds ihNs pyrs gSaA
lw;Z ds mn; vLr gksus ij mldks pkjksa vksj ?ksj dj okyf[kY; ys tkrs gSaA bl
fof/ ls os lw;Z esa nks&nks eghus e esa jgrs gSaA ekuo o"kZ esa ckjg eghus gksrs
gSaA e/q (pS=k)] ek/o (cS'kk[k)] 'kq (T;s"B)] 'kqfp (vk"kk<+)] uHk (lkou)]
uHkL; (Hkknksa) b"k (vkf'ou)] vkst (dkfrZd)] lg (ekxZ'kh"kZ)] lgL;
(ikS"k)] riL; (ek?k)] ri (iQkYxqu)A N% rq,a olUr] xzh"e] o"kkZ] 'kjn] fge
vkSj f'kf'kj gksrh gSaA fuEufyf[kr lewg lw;Z esa lkFk jgrs vkSj fuokl djrs gSa&
(1) ckjg nsork x.k os vius rst ls lw;Z dk iks"k.k djrs gSaA muds uke gSa&
/krk] v;Zek] fe=k] o#.k] bUnz] fooLoku] iw"kk] itZU;] va'kq] Hkx] Ro"Vk vkSj
fo".kqA (2) ckjg eqfu x.k gSa tks fd izkFkZuk ea=kksa ls lw;Z dh Lrqfr djrs gSa
muds uke gSa& iqyLR;] iqyg] vf=k] ofl"B] vfjk] Hk`xq] Hkj}kt] xkSre]
d';i] rq] tenfXu] dkSf'kd ;k fo'okfe=kA (3) liZx.k x.kuk esa ckjg gSA
os lw;Z dks /kj.k djrs gSaA muds uke gSa& oklqfd] dad.khdj] r{kd] ukx]
,yki=k] 'ka[kiky] ,sjkor] /uat;] egkin~e] ddksZVd] dEcy vkSj v'orjA
(4) ckjg mke xU/oZ tks vius laxhrksa }kjk ty esa ys tkrs gSaA os lw;Z dh
iwtk djrs gSaA muds uke rqacq:] ukjn] gkgk] gwgw] fo'okolq] mxzlsu] lq#fp]
ijkolq] fp=klsu] mQ.kkZ;q] /`rjk"V vkSj lw;ZopkZA (5) ckjg vIljk, gSa tks vius
eueksgd rkaMo u`R; ls lw;Z dh iwtk djrh gSaA muds uke gSa& d`rLFkyk] 'kqHk
eq[k okyh fnO; efgyk iqaftdLFkyk] lqUnj vksBksa okyh esudk] lgtU;k] e/qj]
eqLdkus okyh izeykspk] vuqEykspk] /`rkph] fo'okph] moZ'kh] tks iwoZfpfk uke
ls Hkh izfl gS] Hknz efgyk frykskek vkSj deyeq[kh jEHkkA (6) ckjg xzke.kh
fdj.kksa dks /kj.k djrh gSaA (chp esa idM+rh gSa) jFkd`r] jFkkStk] jFkfp=k]
198

lqckgq] jFkLou] o#.k] lq"ks.k] lsuftr] rk{;Z] vfj"Vusfe] {krftr] lR;ftrA


(7) lkr ;krq/ku gSa tks vius vL=k ysdj lw;Z ds lkFk pyrs gSaA muds uke
gSa& j{kksgsfr] izgsfr] ikS#"ks;] cq/] liZ] O;k?kz] vki] okr] fo|qr] fnokdj]
czksisr vkSj ;KksisrA ckjg la[;k ds ;s lkr nyksa esa izR;sd vius in dk
vfHkeku djrs gSaA bu lkrksa lewgksa esa ls izR;sd ds nks :i nks eghus lw;Z ij
clrs gSaA mudk foLr`r fooj.k fuEufyf[kr gS&
pS=k vkSj cS'kk[k eghus esa
1- ckjg nsork

/krk vkSj v;ek

2- ckjg f"k iqyLR; vkSj iqyg

3- ckjg liZ

oklqfd vkSj dad.khdj

4- ckjg xU/oZ rqEcq# vkSj ukjn

5- ckjg vIljk, d`rLFkyk vkSj iqaftdLFkyk

6- ckjg xzkef.k;k jFkd`r vkSj


jFkkStk

7- ckjg {kkrq/ku j{kksgsfr vkSj izgsfrA


T;s"B vkSj vk"kk<+ eghuksa esa
1- nsork

fe=k vkSj o#.k

2- f"k

vf=k vkSj ofl"B

3- liZ

r{kd vkSj ukx

4- xU/oZ

gkgk vkSj gwgw

5- vIljk,

esudk vkSj lgtU;k

6- xzkef.k;k

lqckgq vkSj jFkfp=k

7- ;krq/ku

ikS#"ks; vkSj cq/A

Jko.k vkSj Hkknzin eghus esa


1- nsork

bUnz vkSj fooLoku

2- f"k

vafxjk vkSj Hk`xq

3- xU/oZ

byki=k vkSj 'ka[kiky

4- xU/oZ

fo'okolq vkSj mxzlsu

5- vIljk,

izeykspk vkSj vuqEykspk 6- xzkef.k;k jFkLou vkSj o#.k

7- ;krq/ku

liZ vkSj O;k?kz


199

vkf'ou vkSj dkfrZd eghus esa


1- nsork

iw"kk vkSj itZU;

2- f"k

Hkj}kt vkSj xkSre

3- liZ

bjkoku vkSj /uat;

4- xU/oZ

lq#fp vkSj ijkolq

5- vIljk,

/`rkph vkSj fo'okph

6- xzkef.k;k lq"ks.k vkSj lsuftr

7- ;krq/ku

vki vkSj okrA

ekxZ'kh"k vkSj ikS"k eghus esa


1- nsork

va'kq vkSj Hkx

2- f"k

d';i vkSj rq

3- liZ

egkin~e vkSj ddksZVd

4- xU/oZ

fp=klsu vkSj mQ.kkZ;q

5- vIljk,

moZ'kh vkSj iwoZfpfk

6- xzkef.k;k rk{;Z vkSj vfj"Vusfe

7- ;krq/ku

fo|qr vkSj fnokdj

ek?k vkSj iQkYxqu eghus esa


1- nsork

Rof"V vkSj fo".kq

2- f"k

tenfXu vkSj
fo'okfe=k

3- liZ

dacy vkSj v'orj

4- xU/oZ

/`rjk"V vkSj
lw;ZopZLo

5- vIljk,

frykskek vkSj jEHkk

6- xzkef.k;k jFkfpr vkSj lR;fpr

7- ;krq/ku

czksisr vkSj ;KksisrA


200

;s nso x.k lw;Z esa e ls nks&nks eghus clrs gSaA ;s lkr&lkr ds x.k esa
gS vkSj vius&vius LFkku ij fLFkr gksus dk vfHkeku Hkh djrs gSaA ;s lc
vius&vius rst ls lw;Z ds rst dks c<+krs gSaA eqfu x.k viuh jph gqbZ Lrqfr;ksa
ls lw;Z nso dh Lrqfr djrs gSaA xU/oZ vkSj vIljk, vius u`R; vkSj xhr ls lw;Z
dh mikluk djrs gSaA xzkef.k;k ;{k vkSj Hkwr x.k lw;Z ds jFk ds ?kksM+ksa dh
yxke dks idM+rs gSaA liZ x.k lw;Z dks ogu djrs gSaA ;krq/ku muds jFk ds
ihNs pyrs gSaA okyf[kY; x.k lw;Z dks ?ksj dj mn; ls vLr rd mn;kpy ls
vLrkpy rd ys tkrs gSaA bu nsorkvksa ds tSlk rst] tSlk ri] tSlk ;ksx] tSlk
ea=k vkSj tSlk cy gS] muls le` gksdj lw;Z pedrk gSA ;s lc izR;sd nks&nks
ekl ds fy, vius lewgksa (x.kksa) esa lw;Z esa fLFkr jgrs gSaA f.k x.k] nsork
x.k] xU/oZ] liZ] vIljkvksa dk x.k] xzke.kh] ;{k vkSj ;krq/ku eq[; :i ls& ;s
rirs gSa] ty dh o"kkZ djrs gsa] pedrs gSa] cgrs gSa] l`tu djrs gSa vkSj izkf.k;ksa
ds v'kqHk deZ dks nwj djrs gSaA ;s bl :i esa dgs x;s gSaA os nq"Vksa ds 'kqHk dks
u"V djrs gSa vkSj dgha&dgha lTtuksa ds v'kqHk dks Hkh nwj djrs gSaA os fnO;
foeku esa cSBs jgrs gSa tks foeku ok;q osx ls pyrk gSA ;g bPNkuqlkj tgk pkgs
ogk tk ldrk gSA ;s iwjs fnu lw;Z ds lkFk ?kwers gSaA os cjlrs gSa] os pedrs gSa]
os izlUu djrs gSaA os lc izkf.k;ksa vkSj vkdk'k dh fouk'k ls j{kk djrs gSaA
eUoUrjksa esa Lo;a vius inksa ds LFkku dk vfHkeku djrs gSaA ;s lkrksa lewg pkSng
ds lewg esa lHkh pkSng eUoUrjksa esa lw;Z esa fuokl djrs gSaA

201

1-([k)-6-3 lkse o.kZu (v&56) %&


pUnzek dh dyk, lw;Z ds lEeq[k d`".ki{k ds vkfn ls e ls izrh{kk
djrh gSaA Nkhl gtkj rhu lkS rSarhl nsork pUnzek dk iku djrs gSaA tc
d`".ki{k esa izfrfnu os nsork ihdj vekoL;k dks pys tkrs gSaA fiQj pUnzek ds
ikl vekoL;k esa cps [kqps ve`r dks fir`x.k vkdj 'kqDyink dh izfrink rd
ve`riku djrs gSaA tc vfUre dyk ds :i esa pkSngok Hkkx 'ks"k jgrk gS rks
nksigj ckn vijk esa fir`x.k pUnzek ds ikl vk tkrs gSaA os mlds cps gq,
ve`r dk nks dyk rd iku djrs gSa vkSj vekoL;k dh frfFk dks fdj.kksa ls
fudys gq, Lo/k ds ve`r dks ihrs gSaA ml ve`riku djus ds ckn os iwjs eghus
ds fy, iw.kZ lUrq"V gks tkrs gSa vkSj ogk ls pys tkrs gSaA fir`x.kksa }kjk ih x;h
pUnzek dh cph gqbZ dyk ?kqy tkrh gSA pUnzek dh {k; vkSj o`f izR;sd i{k
ds vkjEHk esa lksygosa fnu gksrh gSA bl izdkj pUnzek esa o`f lw;Z ds dkj.k
gksrh gSA
1-([k)-6-4 xzg xfr o.kZu (v&57) %&
pUnzek ds iq=k cq/ ds jFk esa vkB ?kksM+s yxs gq, gSaA os fi'kax o.kZ ds gSa
vkSj cgqr vPNs gSaA ;g jFk ty vkSj vfXu ds rst ls ;qDr gSA nSR;ksa ds xq#
'kq ds jFk esa nl etcwr ?kksM+s fofHkUu jax ds yxs gSaA ;g jFk izd`fr esa
i`Fohe; gSA eaxy dk jFk lksus dk cuk gqvk gSA og lqUnj gS vkSj mlesa vkB
?kksM+s yxs gSaA c`gLifr dk jFk Hkh lksus dk cuk gqvk gS vkSj mlesa vkB ?kksM+s
yxs gq, gSaA 'kfu'pj dk jFk yksgs dk cuk gqvk gSA blesa dkys jax ds vkB
?kksM+s gSaA lw;Z ds 'k=kq jkgq dsrq ds jFk esa izR;sd esa vkB ?kksM+s yxs gSaA ;s lc xzg
202

/qzo ls fdj.kksa }kjk c/s gSa] tks fd ok;q ds :i esa gSA /qzo ls c/s gq, ;s lc
?kwers gq, ;Fkk;ksx pyrs gSaA ftrus rkjkx.k gSa mrus gh okr jf'e;k gSaA os lc
/qzo ls c/h gqbZ gSaA os ?kwers gq, /qzo dks Hkh ?kqekrs gSaA okr p ls izsfjr
rkjkx.k vkSj xzg x.k vaxkj ds p ds leku ?kwers gSaA pawfd bu lcdks ok;q
ogu djrk gS blfy, mldks izo dgrs gSaA xzgksa vkSj rkjkx.kksa ds lkFk u{k=k
vkSj lw;Z ;s lc vkdk'k esa p :i esa mQij dh vksj vkSj cxyksa (ik'oZ) esa
fn[kkbZ nsrs gSaA /qzo ds }kjk fu;af=kr os /qzo dh iznf{k.kk djrs gSaA os vkdk'k esa
/qzo nsork dks ns[kus dks pyrs gSa tks fd /qjh ds leku dke djrs gSaA lw;Z dk
O;kl ukS gtkj ;kstu gSA mldk rhu xquk mlds eaMy dk foLrkj gSA pUnzek
dk foLrkj lw;Z ds foLrkj ls nqxquk gSA nksuksa ds cjkcj gksdj jkgq uhps ls xeu
djrk gSA jkgq ds mQij iwjk va/dkj gSA jkgq dk rhljk cM+k LFkku gS D;ksafd ;g
i`Foh ds Nk;keaMy dks ysdj gSA pUnzek ds lksygosa Hkkx esa 'kq dk foLrkj]
eaMy vkSj nwjh ;kstu esa gSA c`gLifr 'kq ds vkdkj dk rhu&pkSFkkbZ gSA
c`gLifr dk rhu pkSFkkbZ eaxy vkSj 'kfu foLrkj ls gSA eaMy vkSj vk;ke esa
cq/ mudk rhu pkSFkkbZ gSA foLrkj esa vkSj eaMy esa Hkh ro ds tkuus okyksa dks
;g tkuuk pkfg, fd rkjkx.k tks fd pUnzek ls ;qDr gSa os {k uke ls tkus
tkrs gSaA NksVs&NksVs rkjksa dk eaMy vU; rkjkx.k dh rqyuk esa ikp pkj] rhu ;k
nks ;kstu gSA bu lcds mQij NksVs rkjs gSa ftudk foLrkj dsoy nks lkS ;kstu gSA
muls NksVs rkjs dksbZ ughas gSaA muds mQij Hkh rhu xzg] 'kfu] c`gLifr vkSj eaxy
gSa tks fd muls vf/d nwjh dh ;k=kk djrs gSaA os ean xfrpkjh dgs tkrs gSaA
muds uhps pkj vkSj cM+s xzg gSaA lw;Z] pUnzek] cq/ vkSj 'kq gSaA os rsth ls

203

pyrs gSaA ogk ij rkjkx.k mrus djksM+ gSa ftrus dh d{k gSaA mudh Hkh fLFkfr
u{k=k ekxZ esa /qzo ds fu;a=k.k ds dkj.k gSA ftlds jFk esa lkr ?kksM+s gSa og lw;Z
ckjh&ckjh ls mPp vkSj uhp (vij vkSj yksvj) in dks cnyrs gSaA tc lw;Z
mkjk;.k esa gksrk gS vkSj pUnzek iw.kZ eaMy esa gksrk gS rks tYnh fn[kk;h nsrk gSA
mPp in gksus ls tYnh fn[kk;h nsrk gS D;ksafd mldk LFkku mQij gS ysfdu
fdj.ksa Li"V ugha gksrh gSaA tc lw;Z nf{k.kk;u esa gksrk gS rks fupyh ohfFk esa
fLFkr gksrk gSA i`Foh dh js[kk }kjk <dk gqvk lw;Z mlls uhps gksrk gSA iw.kZ
pUnzek vkSj u;s pUnzek ds fnuksa esa lkekU; le; esa fn[kk;h nsrk gS D;ksafd ;g
tYnh vLr gks tkrk gSA vr% u;s pUnzek dh frfFk ij mkjk;.k esa gksrk gSA ;g
nf{k.k ekxZ esa ugha fn[kkbZ nsrk gS D;ksafd lapkj gksrk jgrk gS vkSj D;ksafd ;g
lw;Z dh Nk;k ls <dk gqvk gksrk gSA lw;Z vkSj pUnzek leku dky esa mn; vkSj
vLr gksrs gSaA mkjk;.k esa vekoL;k vkSj iwf.kZek frfFk;ksa ij os nksuksa fcuk fdlh
varj ds mn; vkSj vLr gksrs gSaA tc ;s T;ksfr'p dk vuqlj.k djrs gSaA tc
nf{k.kk;u esa gksrs gSa rks ;g vU; xzgksa ds uhps pyrs gSaA vius eaMy dks vf/d
foLrh.kZ djds pUnzek lw;Z ds mQij pyrk gSaA lEiw.kZ u{k=k eaMy pUnzek ls
mQij Hkze.k djrk gSA u{k=kksa ls mQij cq/ vkSj cq/ ls mQij 'kq] 'kq ds mQij
eaxy vkSj eaxy ls mQij c`gLifr Hkze.k djrs gSaA c`gLifr ds mQij 'kfu vkSj
'kfu ds mQij lIrf"kZ (lkr f"k) vkSj muds mQij /qzo fLFkr gSaA bu lc ds
mQij fo".kq dk yksd gSA ml fo".kq yksd dks tkudj euq"; lc ikiksa ls NwV
tkrk gSA nks lkS gtkj ;kstu u{k=kx.k] rkjkx.k vkSj xzg x.k ls mQij lw;Z vkSj
pUnzek tks fnO; rst ls ;qDr gSa e ds vuqlkj fnu vkSj jkr mQij Hkze.k djrs

204

gSaA os u{k=k x.kksa ds laidZ esa izfrfnu vkrs gSaA blfy, os dHkh uhps fLFkr jgrs
gSa] dHkh mQij vkSj dHkh lh/h ykbu esa fLFkr jgrs gSaA lekxe vkSj Hksn nksuksa
fLFkfr esa os ,d lkFk iztk dks ns[krs gSaA N% rq, gksrh gSa fdUrq fo'ks"k ikp
izdkj dh vkrh gSaA ;s vkil esa ,d&nwljs ls tqM+rh gSa fdUrq budk ;g ;ksx
fcuk ,d&nwljs dks <ds gq, gksrk gSA ,slk fo}kuksa }kjk dgk x;k gSA lgL=k
fdj.kksa okys lw;Z xzgksa ds Lokeh gSaA mudks in~e;ksfu czk us bl in ij LFkkfir
fd;k gSA xqg ds leku ftldk vfHk"ksd #nz us fd;kA blfy, lTtuksa }kjk lw;Z
vkfn xzgksa ds ihM+k esa 'kkL=k esa dgs x;s fo/ku ds vuqlkj vfXu esa mu xzgksa
dh iwtk djuh pkfg,A
1-([k)-6-5 lw;Z jf'e&Lo:i o.kZu (v&59) %&
vO;Dr ls mRiUu czk dh jkf=k chr x;h vkSj losjk gksus dks gqvk rc
;g n`'; txr ,d FkkA ;g rc Hkh ?kksj vU/dkj ls <dk gqvk FkkA tc lc
yksd fouk'k dh n'kk esa Fks] tc pkSFkkbZ dky vHkh ckdh Fkk] vkt tks yksdksa
dk lc dk;Z Hkkj lHkkyrs gSa os ,d tqxuw dh rjg vius dks O;Dr djus dh
bPNk ls ?kwers FksA txr ds vkfn esa mUgksaus vfXu dks i`Foh vkSj ty ds lkFk
fefJr :i esa mRiUu fd;kA czk us budks izdk'k ds fy;s ,d=k fd;kA rc
mudks rhu Hkkxksa esa foHkDr fd;kA
tc lw;Z mxrk jgrk gS rks mldh izHkk ,d eaMy ds :i esa xksykdkj
gksrh gS mlesa mQ"ek (xehZ) ugha gksrh gS vkSj jkr esa mldh izHkk fdj.kksa }kjk
vfXu esa izos'k djrh gSA blfy, vfXu dk izdk'k jkf=k esa Hkh nwj ls fn[kk;h
nsrk gSA vfXu ls mQ"ek lw;Z ds mn; gksus ij izos'k dj tkrh gSA ikfFkZo vfXu
205

dk dsoy vkaf'kd Hkkx lw;Z esa izos'k djrk gSA vr% vfXu dk peduk tkjh
jgrk gSA bl izdkj ikfFkZo vkSj lkSj nksuksa izdkj dh vfXu esa mQ"ek ijLij izos'k
djrs gSa vkSj vkil esa ,d&nwljs dks fodflr djrs gSaA i`Foh ds mkjk;.k esa
vfXu vkSj lw;Z ,d&nwljs dks fodflr djrs gSaA lw;Z tyksa ls mBrk gS vkSj fiQj
ty esa iqu% izos'k djus vkSj ckgj vkus ls izfrfnu vkSj izfrjkr ty rkcs ds jax
dk gks tkrk gSA lw;Z viuh fdj.kksa ls ty dks ihrs gq, rirk gSA mlesa i`Foh
vkSj vfXu nksuksa dk feJ.k jgrk gSA bldks fnO; vfXu ;k 'kqfp dgrs gSaA bl
'kqfp vfXu ds gtkj ikn ;k fdj.ksa gksrh gSaA ;g o`k dqEHk dh rjg gksrk gSA
;g viuh lgL=k fdj.kksa ls pkjksa vksj ls ty dks xzg.k djrk gSA pkj lkS
Vscqyj fdj.ksa (ukfM+;k) fofHkUu jaxksa ds :i esa gSaA Vscqyj fdj.ksa fgeokfguh gSaA
os la[;k esa rhu lkS gSaA mu fdj.kksa ds vusd uke gSa tSls js'kk] es?k] okRL;k
vkSj kfnuhA mudk lkewfgd uke pUnzek gSaA os lc fdj.ksa ihys vkHkk dh gSaA
'kqDyk ddqHkk vkSj fo'oHkwr mu fdj.kksa ds O;fDrxr uke gSaA ;s mQ"ek djrh
gSaA mudk lkewfgd uke Hkh 'kqDyk gSA pUnzek mu mQij dgh x;h fdj.kksa ds
}kjk euq";ksa] firjksa vkSj nsorkvksa] dk Hkj.k djrk gSA og vkS"kf/ ls euq";ksa dks]
Lo/k ls firjksa dks vkSj ve`r ls nsoksa dks r`Ir djrk gSA olUr vkSj xzh"e rq
esa lw;Z rhu lkS fdj.kksa ls rirk gSA og o"kkZ rq vkSj 'kjn rq esa pkj lkS
Vscqyj fdj.kksa ls o"kkZ djrk gSA gseUr vkSj f'kf'kj esa lw;Z rhu lkS fdj.kksa ls
fge dks NksM+rk gS vFkkZr~ fge iSnk djrk gSA ckjg lw;Z gksrs gSaA muds uke gSa&
bUnz] /krk] Hkx] iw"kk] fe=k] o#.k] v;Zek] va'kq] fooLoku] Ro"Vk] itZU; vkSj
fo".kqA o#.k ek?k ekl esa lw;Z gSA iQkYxqu ekl esa iw"kk lw;Z gSA pS=k esa va'kq vkSj
cS'kk[k esa /krk lw;Z gksrk gSA T;s"B ekl esa bUnz vkSj vk"kk<+ esa v;Zek lw;Z gksrk
gSA Jko.k ekl esa fooLoku vkSj Hkknzin ekl esa Hkx lw;Z gksrk gSA vkf'ou esa
206

itZU; vkSj dkfrZd esa Ro"Vk lw;Z gksrk gSA ekxZ'kh"kZ esa fe=k vkSj ikS"k esa fo".kq
lw;Z gksrk gSA lw;Z ds dkZO; dks iwjk djrs gq, o#.k ikp gtkj fdj.kksa] iw"kk N%
gtkj fdj.kksa] va'kq lkr gtkj fdj.kksa] /krk vkB gtkj fdj.kksa] bUnz ukS gtkj
fdj.kksa] fooLoku nl gtkj fdj.kksa] Hkx X;kjg gtkj fdj.kksa] fe=k lkr gtkj
fdj.kksa] Ro"Vk vkB gtkj fdj.kksa] v;Zek nl gtkj fdj.kksa] itZU; ukS gtkj
fdj.kksa vkSj fo".kq N% gtkj fdj.kksa ls i`Foh ij rirk gSA olUr esa lw;Z dfiy
o.kZ dk gksrk gSA xzh".k rq esa lw;Z dk jax lisQn gksrk gSA 'kjn rq esa lw;Z Hkwjs
jax dk gksrk gSA gseUr rq esa lw;Z rkcs ds jax gksrk gS vkSj f'kf'kj rq esa yky
jax dk gksrk gSA lw;Z vkS"kf/;ksa dks cy nsrk gSA og nsorkvksa dks ve`r iznku
djrk gSA bl izdkj og viuh fdj.kksa ls rhuksa yksdksa dk lk/d gSA fge o"kkZ
vkSj rki dks nsus ls i`Foh ij igqpdj lw;Z dh os fdj.ksa fofHkUu :i /kj.k
djrh gSaA bl izdkj lw;Z dk eaMy 'kqDy o.kZ dk gSA blfy, mldk uke
HkkLoj ('kqDy) dgk tkrk gSA lw;Z rkjkx.kksa] xzgksa vkSj pUnzek ds mn~Hko dk
lzksr vkSj vkJ; gSA ;g Hkh KkrO; gS fd pUnzek] rkjkx.k vkSj xzgx.k ;s lc
lw;Z ls mRiUu gq, gSaA pUnzek u{k=kksa dk Lokeh gS vkSj f'ko th dk ck;k us=k gSA
HkkLdj vFkkZr~ lw;Z Lo;a f'ko th dk nf{k.k us=k gSA u; 'kCn dk vFkZ gS yksxksa
dks bl yksd esa u;u vFkkZr~ igqpkukA bl yksd esa yksxksa dks tks ys vkrk gS]
og u;u gSA ^fu* /krq ls u;u 'kCn cuk gSSA
1-([k)-6-6 lw;Z eaMy (v&60) %&
lw;Z vfXu gS vkSj pUnzek tyA vU; ikp xzg bZ'oj gSa tks fd viuh
bPNkuqlkj Hkze.k djrs gSaA 'ks"k xzgksa dh mRifk dk L=kksr bl izdkj gS& ;g dgk
x;k gS fd eaxy xzg nsorkvksa dh lsuk dk lsukifr LdUn gSA iw.kZ Kkuh yksx
207

dgrs gSa fd pUnzek ukjk;.k nsork gSA egku xzg 'kfu'pj ean xfr ls pyus
okyk ;e gSA ;g yksdksa dk Lokeh gSA blesa dksbZ lansg ugha gS fd lEiw.kZ rhu
yksdksa dk lzksr lw;Z gSA lEiw.kZ fo'o nsorkvksa] vlqjksa vkSj euq";ksa lfgr lw;Z ls
mRiUu gksrk gSA lw;Z gh rhuksa yksdksa dk Lokeh gSA lalkj Hkko vkSj vHkko vFkkZr~
vfLrRo vkSj vufLrRo igys gh ls lw;Z ls fudyk gqvk gSA ;g lqUnj izHkkokyk
nhIreku xzg lw;Z izHkk;qDr xzg gSA {k.k] eqgwkZ] fnu] jkr] i{k] ekl] laoRlj]
rq, vkSj ;qx (dky) dh ;s lc bdkb;k lw;Z ls izkjaHk gksrh gSa vkSj mlh esa
lekIr gksrh gSaA blhfy, lw;Z ds fcuk dky la[;k vFkkZr~ dky dh x.kuk ugha
gksrh gSA dky ds fcuk u rks e] u nh{kk] u rks nSfud /kfeZd d`R; gks ldrk
gSA rqvksa dk foHkktu fiQj dSls gks\ vkSj rc iwQyksa] tM+ksa vkSj iQyksa dh izkfIr
dgk ls gksA ikS/ksa dh mRifk dgk ls gks\ fofo/ izdkj dh ?kkl vkSj vkS"kf/;ksa
ds ikS/s dSls iSnk gksaxsA rks LoxZ esa vkSj bl yksd esa Hkh ijLij O;ogkj lw;Z ds
vfLrRo ds fcuk dSls gksxkA tks lw;Z #nz dk :i gS vkSj fo'o dk izdk'k nsus
okyk gS] og lw;Z gh vdsys dky] vfXu] }kn'k vkRek (ckjg :iksa esa) vkSj
iztkifr gSA og lw;Z pj vkSj vpj izkf.k;ksa lfgr rhuksa yksdksa dks izdk'k nsrk
gSA og rstksa dk HkaMkj gSA og losZlokZ gSA og lkoZykSfdd gSA mke ekxZ dks
viukdj] og lEiw.kZ txr~ dks pkjksa vksj ls] mQij ls vkSj uhps ls fnu vkSj
jkr rirk gSA xzgksa dh mRifk ds lzksr lw;Z dh lkr fdj.ksa gtkj fdj.kksa esa ls
lcls Js"B gSaA muds uke lq"kqEuk] gfjds'k] fo'odekZ] fo'oO;pk] l]
lokZolq vkSj LojkV~ gSaA lw;Z dh fdj.k lq"kqEuk nf{k.kh {ks=k dks izdkf'kr djrh
gSaA mldk izdk'k mQij uhps vkSj pkjksa vksj iSQyrk gSA gfjds'k tks fd iwoZ esa gS

208

og u{k=kksa ds mRifk dk lzksr gSA fo'odekZ dh fdj.ksa nf{k.k esa cq/ dks
fodflr djrh gSaA fo'oO;pk tks fd if'pe (ihNs) gS og 'kq dh mRifk
dk lzksr gSA l eaxy dh mRifk dk lzksr gSA lokZolq fdj.k c`gLifr dh
mRifk dk lzksr gSA LojkV~ fdj.k 'kfu'pj dks iks"k.k djrh gSA bl izdkj lw;Z
dh 'kfDr ds dkj.k {k x.k] xzg x.k vkSj rkjkx.k vkdk'k esa fn[kk;h nsrs gSaA
;g lkjk txr lw;Z }kjk fLFkr gSA {kksa dks u{k=k dgrs gSA {k 'kCn {kh/krq
ls u yxkdj cuk gSA u {kh;rs tks fd u"V ugha gksrk gS mldks u{k=k dgrs gSA
1-([k)-6-7 xzg la[;k dFku (v&61) %&
;s lc {ks=k (fuokl) gSa tks fd lw;Z dh fdj.kksa }kjk rirs gSaA lw;Z] u{k=k
vkSj rkjkx.k {ks=kksa (vkoklksa) dks ;ksX;rk ls izkIr gksrs gSaA lw;Z dks vkfnR; dgrs
gSa D;ksafd lw;Z fnO; ikfFkZo vkSj jkf=k ds vU/dkjksa dks xzg.k vkSj loZ=k viuk
izdk'k iSQykrk gSA lq /krq dk iz;ksx nks vFkks esa gksrk gSA jl dks [khapuk ;k
cguk pwfd lw;Z ty dks xzg.k djrk gS vkSj ty dks cgkrk gSA blfy, mldks
rst dks iSQykus vkSj ty dks cgkus ls lw;Z dks lfork dgk tkrk gSA 'kqDyrk]
'khr vkSj ve`rRo nsuk pUnzek dh izd`fr gS vkSj ogh og nsrk gSA lw;Z vkSj
pUnzek dk e.My fnO; gSA pUnzek tye; gS vkSj lw;Z rste; gSA os vkdk'k esa
Hkze.k djrs gSaA lc nsork bu xzg u{k=k :i LFkkuksa esa fuokl djrs gSaA ;s xzg
D;k gSa] ,d rjg ls fuokl LFkku gSa vkSj mlh uke ls os LFkku dgykrs gSaA lw;Z
lkSj esa fuokl djrk (jgrk) gSA pUnzek lkSE; fuokl esa izfo"V gSA 'kq 'kkS esa
lksyg fdj.kksa okyk izrkih] c`gLifr o`gr fuokl esa fLFkr gS] 'kuS'pj 'kuS'pj
LFkku esa] cq/ ckS/ esa] jkgq LoHkkZuq LFkku esa fuokl esa jgrs gSaA lc u{k=k ds
209

nsork Hkh vius u{k=kksa ds fuokl esa jgrs gSaA oSoLor eUoUrj esa vfnfr dk iq=k
fooLoku Hk`xq dk iq=k lw;Z gSA vf=k f"k dk iq=k |qfreku pUnzek gSA 'kq
jk{klksads xq# gSaA egku rstLoh nsorkvksa ds xq# c`gLifr vafxjk ds iq=k gSaA
euksgj cq/ tks fd ,d f"k dss iq=k gSaA ns[kus esa HkksaM+s (fo:i) 'kfu'pj
fooLoku ds iq=k gSa tks mudh iRuh laKk ls mRiUu gq, gSaA u{k=k vkSj {k uke
okys lc n{k dh iqf=k;ksa ls mRiUu gq, gSaA blfy, os nk{kk;.k dgykrs gSaA jkgq
flafgdk dk iq=k gS tks fd izkf.k;ksa ds fy, egku d"Vdkjh jk{kl gSA lgL=k
fdj.kksa okys lw;Z dk vfXue; lkSj LFkku (fuokl) gSA pUnzek dk LFkku tye;
vkSj 'kqDy (lisQn) gSA cq/ dk fuokl ty;qDr] d`".ko.kZ vkSj euksgj gSA
lksyg fdj.kksa okys 'kq dk Hkh fuokl tye; vkSj 'kqDy gSA uo fdj.kksa okys
eaxy dk fuokl yky jax dk vkSj mke gSA 'kuS'pj dk fuokl d`".k jax dk
vkSj vkB fdj.kksa okyk gSA jkgq dk fuokl va/dkje; gS vkSj izkf.k;ksa ds fy,
d"Vdkjh gSA f"k;ksa ds fuokl LFkku lc rkjkx.k ,d fdj.k okys gSaA lw;Z
e.My dk ?ksjk ukS gtkj ;kstu gSA ml e.My dk foLrkj mlds foLrkj ls
frxquk gSA pUnzek dk foLrkj lw;Z ds foLrkj ls nksxquk gSA jkgq nksuksa ds foLrkj
ds cjkcj gS vkSj muds uhps Hkze.k djrk gSA lw;Z ls fudydj ioZ ds fnuksa esa
;g pUnzek dh vksj tkrk gSA mlds ckn lkSj ioks dks og pUnzek ls fudydj
lw;Z esa izkIr gksrk gSA pUnzek ds lksygosa Hkkx 'kq dk ;kstuksa esa foLrkj vkSj
e.My gS vkSj 'kq ds vkdkj dk rhu pkSFkkbZ nwjh c`gLifr dh gSA eaxy vkSj
'kfu'pj c`gLifr ls ,d pkSFkkbZ gSaA bu nksuksa ls pkSFkkbZ de cq/ dk foLrkj
vkSj pkSM+kbZ gSA rkjksa vkSj u{k=kksa ds :i ftruk gS og foLrkj vkSj e.My esa

210

cq/ ds cjkcj gSA pUnzek ds ;ksx esa u{k=kx.k lkekU; :i esa {k dgykrs gSaA
NksVs rkjs ikp] pkj] rhu] nks ;kstuksa ds gSaA bu lcds mQij muls Hkh NksVs
rkjs gSa ftudk e.My dsoy vk/k ;kstu gSA muls mQij rhu xzg gSa tks muls
vf/d nwjh ij Hkze.k djrs gSaA ;s rhu xzg eUn xfr ls pyrs gSaA ;s lkSj vafxjk
vkSj o gSaA lw;Z vfnfr dk iq=k gSA xzgksa esa eq[; ;g izFke xzg fo'kk[kk u{k=k
ls mRiUu gqvk gSA /eZ dk iq=k vkstLoh Hkxoku olq lkse gSaA 'khr fdj.kksa okyk
jkf=k dk Lokeh pUnzek d`frdk u{k=k ls mRiUu gqvk gSA lw;Z ds ckn xzgksa vkSj
u{k=kksa esa loksZke 'kq fr"; u{k=k ls mRiUu gqvk gSA ckjg fdj.kksa okyk xzg tks
txr xq# gS] og iwokZ iQkYxquh ls mRiUu gqvk gSA iztkifr dk iq=k eaxy ukS
fdj.kksa okyk iwokZ"kk<+ ls mRiUu gqvk gSA lkr fdj.kksa okyk lw;Z dk iq=k 'kuS'pj
jsorh u{k=k ls mRiUu gqvk gSA ikp fdj.kksa okyk cq/ pUnzek dk iq=k gSA og
/fu"Bk ls mRiUu gqvk gSA lcdk fouk'kd egku xzg dsrq tks fd LoHkko esa
rekse; gS ;g v'ys"kk ls mRiUu gqvk gSA n{k dh dU;kvksa ls mRiUu u{k=kksa ds
vius&vius uke gSaA dkys e.My okyk jkgq tks rekse; gS] og lw;Z vkSj pUnzek
nksuksa dks nckus okyk ;g xzg Hkj.kh ls mRiUu gqvk gSA os 'kq vkfn xzg rkjkxzg
ds uke ls tkus tkrs gSa tks vius tUe u{k=kksa dks ihM+k ls izHkkfor djrs gSaA os
viuh&viuh iwtk djus ls ihM+keqDr dj nsrs gSaA bu lc xzgksa esa vkfnR; vkfn
xzg dgk x;k gSA lc rkjk xzgksa esa 'kq izFke gS vkSj dsrqvksa esa /weoku izFke
gSA pkjksa fn'kkvksa esa iSQys gq, xzgksa esa /zqo izFke gSA u{k=kksa esa /fu"Bk izFke gSA
v;uksa esa mkjk;.k izFke gSA ikp o"kks esa laoRlj izFke gSA rqvksa esa f'kf'kj
Js"B gSA eklksa esa ek?k Js"B gSA i{kksa esa 'kqDy i{k Js"B gS vkSj frfFk;ksa esa
211

izfriznk izFke gSA jkf=k vkSj fnu ds foHkkx esa fnu izFke gSA eqgwkks esa vkfn eqgwkZ
#nz nsork gSaA dky (le;) dh vkfn bdkbZ {k.k (fues"k) gSA /fu"Bk ls Jo.k
u{k=k rd ikp o"kks dk ;qx gksrk gSA lw;Z dh xfr ls txr ,d p (ifg;s)
ds leku ?kwerk gSA Hkxoku lw;Z gh dky ds cukus okys gSaA pkj izdkj ds
izkf.k;ksa ds izorZd vkSj foorZd lw;Z gSaA #nz lw;Z ds Hkh lk{kkr~ izorZd gSaA bl
izdkj yksd O;ogkj ds fy;s Jh egknso th us T;ksfrxZ.k vFkkZr~ xzg u{k=k vkfn
LFkkfir fd;k gSA f'ko th Lo;a bu T;ksfrxZ.kksa (xzg u{k=kksa) ds vkJ; vkSj
vfHkekuh gSaA HkkSfrd n`f"V j[kus okyk dksbZ Hkh O;fDr bu T;ksfrxZ.kksa dk izek.k
vkSj xfr dk o.kZu ugha dj ldrkA T;ksfreku (czu{k=kksa) ds Bksl Kku dk
fu.kZ; p{kq%'kkL=k] ty] ys[;] fyf[kr nLrkost (vfHkys[k) vkSj xf.kr
(lax.ku) bu ikp lk/uksa }kjk gks ldrk gSA

1-([k)-7 LdUniqjk.k %&


ukjniqjk.k ds 104 v;k; esa LdUniqjk.k dk y{k.k miyC/ gSA
LdUniqjk.k 6 lafgrk vkSj 7 [k.Mksa esa foHkDr gS_ D;ksafd lEizfr LdUniqjk.k ds
nks laLdj.k feyrs gSaA ,d esa 7 [k.M gSa vkSj nwljs esa 6 lafgrk;sa gSaA lafgrk
vkSj [k.Mksa esa Hkh vusd foHkkx gq, gSaA bldh 'yskdla[;k 81000 gSA f'koiqjk.k
ds mkj [k.M esa Hkh LdUniqjk.k dk ifjp; ik;k tkrk gSA
ukjniqjk.k esa LdUniqjk.k dk tks :i fpf=kr gqvk gS] og orZeku
LdUniqjk.k ls feyrk tqyrk gSA LdUn iqjk.k ds izHkkl [k.M esa fy[kk gS fd
igys igy dSyk'k f'k[kj ij czk vkfn nsorkvksa ds lkeus Hkxoku~ 'kj us
ikoZrh th ls LdUniqjk.k dks dgk Fkk] okn ikoZrh us dkfrZds; ls] dkfrZds; us
212

uUnh ls] uUnh us vf=kdqekj ls] mUgksaus O;kl ls vkSj O;kl th us lwr ls ;g
iqjk.k dgk FkkA
O;kldr`Zd LdUniqjk.k lkr [k.Mksa esa foHkDr gS ftudk uke (1)
ekgs'oj[k.M (2) oS".ko[k.M (3) cz[k.M (4) dk'kh[k.M (5) voUrh[k.M
(6) ukxj[k.M (7) izHkkl[k.M gSA buesa

dqy feykdj 1671 v;k; vkSj

81000 ,dk'kh gtkj 'yksd gSa rFkk izR;sd [k.M ckjg 2 gtkj 'yksdksa ls ;qDr
gSaA
blesa oSfnd vkSj rkfU=kd nksuksa izdkj dh iwtkvksa dk lfoLrj o.kZu gSA
nk'kZfud n`f"V ls ;g [k.M cM+k gh mikns; vkSj fopkj.kh; gSA blds mkj
[k.M esa czxhrk ,oa lwrxhrk Hkh vk;kfRed fo"k; ls ifjiw.kZ gSA dk'kh dk
izkphu Hkwxksy tkuus ds fy, ;g [k.M vR;Ur mikns; ,oa egoiw.kZ gSA
voUrh[k.M esa mTtf;uh ds fHkUu feUu f'kokfyaxksa dh mRifk rFkk ekgkRE; dk
o.kZu gSA fo'ks"k :i ls egkdkys'oj dk o.kZu n'kZuh; gSA
LdUniqjk.k lHkh iqjk.kksa ls cM+k vkSj vusd vk'p;Ztud mik[;kuksa ls
ifjiw.kZ gSA LdUniqjk.k fo'ks"k :i ls 'kSoiqjk.k gSA ;g O;klth dh fof'k"V 'kSyh
gSA
1-([k)-7-1 uoxzgksa dh fLFkfr (ekgs'oj [k.M&dqekfjdk [k.M&v&31)%&
Hkwfe ls yk[k ;kstu mQij lw;Ze.My gSA Hkxoku~ lw;Z ds jFkdk foLrkj
ukS lgL=k ;kstu gSA mldk bZ"kkn.M (gjlk) vkjg gtkj ;kstu cM+k gSA bldh
/qjh Ms<+ djksM+ lk<+s lkr yk[k ;kstu dh gSA mlh esa lw;Z ds jFkdk ifg;k yxk
gSA ml ifg;s esa rhu ukfHk] ikp vjs vkSj N% usfe crk;s x;s gSaA lw;Z ds jFkdk
213

tks nwljk /qjk gS] mldk eki lk<+s iSarkyhl gtkj ;kstu gSA /qjsdk tks izek.k gS]
ogh nksuksa ;qxkks dk Hkh gSA ml jFk dk tks NksVk /qjk vkSj ;qxkZ gS] og /qzo
ds vk/kj ij fLFkr gS vkSj nwljs ck;sa /qjs esa tks ifg;k yxk gS] og ekulkskj
ioZrij fLFkr gSA osn ds tks lkr NUn gSa] os gh lw;Z jFk ds lkr v'o gSaA
muds uke lquks& xk;=kh] c`grh] mf".kd~] txrh] f=k"Vqi~] vuq"V~i~ vkSj i~fDr&
;s NUn gh lw;Z ds ?kksM+s crk;s x;s gSaA lnk fo|eku jgus okys lw;Z dk u rks
dHkh vLr gksrk vkSj u mn; gh gksrk gSA lw;Z dk fn[kk;h nsuk gh mn; gS vkSj
mudk n`f"V ls vks>y gks tkuk gh vLr gSA
bUnz] ;e] o#.k vkSj dqcsj& buesa ls fdlh ,d dh iqjh esa izdkf'kr gksrs
gq, lw;Znso 'ks"k rhu iqfj;ksa vkSj nks fodks.kksa (dksuksa) dks izdkf'kr djrs gSa vkSj
tc fdlh dksu dh fn'kk esa fLFkr gksrs gSa rc os 'ks"k rhu dksuksa vkSj nks iqfj;ksa
dks izdkf'kr djrs gSaA mkjk;.k ds izkjEHk esa lw;Z edj jkf'k esa tkrs gSa] mlds
i'pkr~ os dqEHk vkSj ehu jkf'k;ksa esa ,d jkf'k ls nwljh jkf'k ij gksrs gq, tkrs
gSaA bu rhuksa jkf'k;ksa dks Hkksx ysus ij lw;Z nso fnu vkSj jkr nksuksa dks cjkcj
djrs gq, fo"kqor~ js[kk ij igqprs gSaA mlds ckn ls izfrfnu jkf=k ?kVus yxrh gS
vkSj fnu c<+us yxrk gSA fiQj es"k rFkk o`"k jkf'k dk vfre.k djds feFkqu ds
vUr esa mkjk;.k ds vfUre lhek ij mifLFkr gksrs gSa vkSj ddZ jkf'k ij
igqpdj nf{k.kk;u dk vkjEHk djrs gSaA tSls dqEgkj ds pkd ds fljs cSBk gqvk
thoA mlh izdkj lw;Z Hkh nf{k.kk;u dks ikj djus esa 'kh?kzrk ls pyrs gSaA os
ok;q osx ls pyrs gq,] vR;Ur osxoku~ gksus ds dkj.k cgqr nwj dh Hkwfe Hkh
FkksM+sa esa ikj dj ysrs gSaA dqyky&p ds e; esa fLFkr tho ftl izdkj eUn
214

xfr ls pyrk gS] mlh izdkj mkjk;.k esa lw;Z eUn xfr ls pyrs gSa] vr% os
FkksM+h&lh Hkwfe dks Hkh fpjdky esa ikj djrs gSaA
lw;Z ds LFkku ls yk[k ;kstu nwj pUnzek dk e.My fLFkr gS] pUnzek dk
Hkh jFk rhu ifg;ksa okyk crk;k tkrk gS] mlesa ck;ha vkSj nkfguh vksj dqUn ds
leku 'osr nl ?kksM+s tqrs gksrs gSaA pUnzek ls iwjs ,d yk[k ;kstu mQij lEiw.kZ
u{k=ke.My izdkf'kr gksrk gSA u{k=kksa dh la[;k vLlh leqnz pkSng vjc vkSj
chl djksM+ crk;h x;h gSA u{k=k&e.My ls nks yk[k ;kstu mQij cq/dk LFkku
gSA pUnz&uUnu cq/ dk jFk ok;q rFkk vfXu nzO; ls cuk gqvk gS] mlesa ok;q ds
leku osx okys vkB ihys jax ds ?kksM+s tqrs jgrs gSaA cq/ ls Hkh nks yk[k ;kstu
mQij 'kqkpk;Z dk LFkku ekuk x;k gS] muds jFk esa Hkh vkB ?kksM+s tksrs tkrs gSaA
'kq ls yk[k ;kstu mQij ey gSa] budk jFk lqo.kZ ds leku dkfUr okys vkB
?kksM+ksa ls ;qDr gksrk gSA ey ls nks yk[k ;kstu mQij nsoiqjksfgr c`gLifrdk
LFkku ekuk tkrk gS] mudk jFk lqo.kZ dk cuk gqvk gS] mlesa 'osr o.kZ ds vkB
?kksM+s tksrs tkrs gSaA c`gLifr ls nks yk[k ;kstu mQij 'kuS'pj dk LFkku gSA mudk
jFk vkdk'k ls mRiUu gq, vkB fprdcjs ?kksM+ksa }kjk tksrk tkrk gSA jkgq ds jFk
esa Hkzej ds leku jax okys vkB ?kksM+s gSa] os ,d gh ckj tksr fn;s x;s gSa vkSj
lnk muds /wlj jFk dks [khaprs jgrs gSaA mudh fLFkfr lw;Z yksd ds uhps ekuh
x;h gSA 'kuS'pj ls ,d yk[k ;kstu mQij lIrf"kZ;ksa dk e.My gS vkSj muls
Hkh yk[k ;kstu mQij /zqodh fLFkfr gSA /qzo leLr T;ksfr&eZ.My ds esag
(dsUnz) gSaA os Hkh f'k'kqekj p ds iqPNds vxzHkkx esa fLFkr gSa] ftUgsa Hkxoku~
oklqnso dk loksZke ,oa vfouk'kh HkDr dgrs gSaA ;g lkjk T;ksfreZ.My ok;q
215

:ih Mksj ls /qzo esa c/k gSA lw;Ze.My dk foLrkj ukS gtkj ;kstu gS] mlls
nwuk pUnzek dk e.My crk;k x;k gSA e.Mykdkj jkgq bu nksuksa ds cjkcj gksdj
i`Foh dh fueZy Nk;k xzg.k djds muds uhps pyrk gSA 'kqkpk;Z dk e.My
pUnzek ds lksygosa Hkkx ds cjkcj gSA c`gLifr&e.Mydk foLrkj 'kqkpk;Z ls
,d pkSFkkbZ de gSA blh izdkj ey] 'kuS'pj vkSj cq/& ;s c`gLifr dh vis{kk
Hkh ,d pkSFkkbZ de gSaA u{k=k&e.My dk ifjek.k ikp lkS] pkj lkS] rhu lkS] nks
lkS rFkk ,d lkS ls ysdj de&ls&de ,d ;kstu] vk/ ;ksturd dk gS] blls
NksVk dksbZ u{k=k ugha gSA
dky&eku] fo}ku~ yksx ianzg fues"kdh ,d ^dk"Bk* crkrs gSaA rhl dk"Bk
dh ,d ^dyk* fxuuh pkfg;sA rhl dyk dk ,d ^eqgwkZ* gksrk gSA rhl eqgwkZ
ds ,d ^fnu&jkr* gksrs gSaA ,d fnu esa rhu&rhu eqgwkZ okys ikp dky gksrs gSa&
^izkr%dky*] ^laxodky*] ^e;kdky*] ^vijkdky* rFkk ikpok ^lk;kdky*A
buesa ianzg eqgwkZ O;rhr gksrs gSaA ianzg fnu&jkr dk ,d ^i{k* dgykrk gSA nks
i{k dk ,d ^ekl* dgk x;k gSA nks lkSjekl dh ,d ^rq* gksrh gSA rhu
rqvksa dk ,d ^v;u* gksrk gS rFkk nks v;uksa dk ,d o"kZ ekuk x;k gSA foK
iq#"k ekl ds pkj vkSj o"kZ ds ikp Hksn crykrs gSaA
igyk laoRlj] nwljk ifjoRlj] rhljk b}Rlj] pkSFkk vuqoRlj rFkk ikpok
;qxoRlj gSA ;gh o"kZx.kukdh fuf'pr la[;k gSA euq";ksa ds ,d ekl dk firjksa
dk ,d fnu&jkr gksrk gS_ d`".k i{k mudk fnu crk;k x;k gS vkSj 'kqDy i{k
mudh jkf=kA euq";ksa ds ,d o"kZ dk nsorkvksa dk ,d fnu ekuk x;k gSA
mkjk;.k rks mudk fnu gS vkSj nf{k.kk;u jkf=kA nsorkvksa dk ,d o"kZ iwjk gksus
216

ij lIrf"kZ;ksa dk ,d fnu ekuk x;k gSA lIrf"kZ;ksa ds ,d o"kZ esa /qzo dk ,d


fnu gksrk gSA ekuo o"kZ ds vuqlkj l=kg yk[k vV~BkbZl gtkj o"kks dk lR;;qx
ekuk x;k gSA ekuo eku ls gh ckjg yk[k Nkucs gtkj o"kks dk =ksrk;qx dgk
x;k gSA vkB yk[k pkSlB gtkj o"kks dk }kij gksrk gS vkSj pkj yk[k ckhl
gtkj o"kks dk dfy;qx ekuk x;k gSA bu pkjksa ds ;ksx ls nsorkvksa dk ,d ;qx
gksrk gSA ,sls bdgkj ;qxksa ls dqN vf/d dky rd euq dh vk;q ekuh x;h gSA
pkSng euqvksa dk dky O;rhr gks tkus ij czk dk ,d fnu iwjk gksrk gSA tks
,d gtkj prq;qZxksa dk ekuk x;k gS_ ogh dYi gSA vc dYiksa ds uke bl
izdkj gS& Hkoksn~Hko] riksHkO;] rq] of] ojkg] lkfo=k] vkSfld] xkU/kj]
dqf'kd] "kHk] [k] xkU/kjh;] e;e] oSjkt] fu"kkn] es?kokgu] iape] fp=kd]
Kku] vkdwfr] ehu] na'k] c`agd] 'osr] yksfgr] jDr] ihroklk] f'ko] izHkq rFkk
loZ:i&bu rhl dYiksa dk czkth dk ,d ekl gksrk gSA ,sls ckjg eklksa dk
,d o"kZ gksrk gS rFkk ,sls gh lkS o"kks rd czkth dh vk;q dk iwokZ/Z ekuuk
pkfg;sA iwokZ/Z ds leku gh vijk/Z Hkh gSA bl izdkj czkth dh vk;q dk eku
crk;k x;kA

1-([k)-8 dweZiqjk.k %&


ukjniqjk.k 106 v;k; ds vuqlkj dweZiqjk.k dk ifjp; bl izdkj gSA
eRL;iqjk.k esa fy[kk gqvk gS fd ftl iqjk.k esa dweZ :ih tuknZu us jlkry esa
/eZ] vFkZ] dke rFkk eks{k dk ekgkRE; bUnz|Eq u ds izlax esa bUnz vkSj f"k;ksa ds
fudV o.kZu fd;k gS vkSj ftlesa y{eh dYi dk fo"k; of.kZr gS ogh dweZiqjk.k
gSA bldh 'yksd la[;k 18000 gSA dweZiqjk.k nks Hkkxksa esa foHkDr gSA iwoZ Hkkx
vkSj mkj HkkxA iwoZ Hkkx esa 53 rFkk mkj Hkkx esa 46 nksuksa feykdj 99 v;k;
217

gSaA blesa ukjniqjk.k ds vuqlkj 17000 vkSj eRL;iqjk.k ds er ls 18000 'yksd


gksuk pkfg,A fdUrq lEizfr miyC/ dweZiqjk.k esa dsoy 6000 'yksd feyrs gSA
12000 dk vHkh irk ugha gSA
dweZiqjk.k 4 lafgrkvksa esa foHkDr gSa (1) czkh lafgrk (2) Hkkxorh
lafgrk (3) lkSjh lafgrk vkSj (4) oS".koh lafgrkA blesa rU=k'kkL=k dh vusd
ckrs gSaA dweZiqjk.k dh pkj lafgrkvksa esa dsoy ,d gh lafgrk izkI; gS 'ks"k rhu
lafgrk;sa ugha feyrh gSA
dweZiqjk.k esa Hkxoku~ f'ko iz/ku nsork ds :i esa of.kZr gSa vkSj os
nsokf/nso ekus x;s gSaA bl iqjk.k esa czk] fo".kq vkSj egs'k esa vUrj ugha ekuk
x;k gS] D;ksafd ;s ,d gh cz ds rhu ewfrZ;ka gSaA blesa 'kfDrlgL=kuke dh
efgek ds lkFk lkFk 'kfDr iwtk ij fo'ks"k tksj fn;k x;k gSA blds iwoZ Hkkx esa
l`f"V izdj.k ds ckn ikoZrh dh riL;k vkSj muds lgL=kuke dk egoiw.kZ
o.kZu gSA blds mkj Hkkx esa bZ'ojxhrk vkSj O;klxhrk gSA
1-([k)-8-1 T;ksfr% lfos'ko.kZu (v&41) %&
=kSyksD; vkfn ds ifjek.k dk Kku gesa Jhlwr th egkjkt o 'kkSudkfn
f"k;ksa ds laokn ds Lo:i esa izkIr gqvk gS] ftldk o.kZu fuEu izdkj gS&
l`f"V ds izkjEHk esa v.M ls HkwyksZd] HkqoyksZd] LoyksZd] egyksZd]
tuyksd] riyksd rFkk lR;yksd dh mRifk gqbZA lw;Z rFkk pUnzek dh fdj.kksa
}kjk ftruk Hkkx izdkf'kr gksrk gS] ml Hkkx esa HkwyksZd dgk x;k gSA lw;Z ds
foLr`r ifje.My ls HkwyksZd ftrus ifjek.k esa gS] HkqoyksZd Hkh lw;Ze.My ls
218

mrus gh ifjek.k dh nwjh ij vofLFkr gSA vkdk'k esa mQij tgk /qzo fLFkr gSa]
LoyksZd dh lhek ogk rd gSA ogk ok;q ds vkog] izog] vuqog] laog] foog]
ijkog rFkk ifjokg ;s lkr p gSaA Hkwfe ls ,d yk[k ;kstu mQij lw;Ze.My
fLFkr gSA lw;Ze.My ls Hkh ,d yk[k ;kstu mQij pUnze.My gSA ogk ls ,d
yk[k ;kstu mQij lEiw.kZ u{k=k&e.My izdkf'kr gksrk gSA u{k=k&e.My ls
cq/e.My nks yk[k ;kstu dh nwjh ij fLFkr gS] mrus gh izek.k ij cq/ ls
'kqe.My vofLFkr gSA HkkSee.My Hkh 'kq ls mrus gh izek.k nwjh ij fLFkr
gSA HkkSee.My ls c`gLifre.My nks yk[k ;kstu nwjh ij fLFkr gSA
c`gLifre.My ls nks yk[k ;kstu dh nwjh ij 'kfue.My gSA ogk ls ek=k ,d
yk[k ;kstu dh nwjh ij lIrf"kZe.My izdkf'kr gksrk gSA f"k;ksa ds e.My ls
mQij ,d yk[k ;kstu dh nwjh ij /qzo rkjk fo|eku gSA ogk ij loZO;kid
Hkxoku~ ukjk;.k /eZLo:i esa fLFkr gSA lw;Z dk O;kl ukS gtkj ;kstu dk gSA
(lw;Z) e.My dk izek.k O;kl ds foLrkj dk frxquk gSA pUnzek dk foLrkj lw;Z
ds foLrkj ls nks xquk gSA lw;Z rFkk pUnze.My ds rqY; jkgqe.My muds ikl
Hkze.k djrk gSA i`Foh dh Nk;k dk vkJ; ysdj e.Mykdkj fufeZr jkgq dk
rhljk o`gr~ LFkku gS] tks fd vU/dkje; gSA pUnzek ds foLrkj dk lksygok
Hkkx 'kq dk foLrkj gSA 'kq ls pkSFkkbZ Hkkx foLrkj c`gLifr dk dgk x;k gSA
c`gLifr dk pkSFkkbZ Hkkx foLrkj eaxy rFkk 'kfu dk dgk x;k gSA mu nksuksa ds
e.My rFkk foLrkj ls prqFkZ Hkkx de cq/ dks le>uk pkfg,A rkjk rFkk u{k=k
ds :i esa tks 'kjhj/kjh gSa] os foLrkj ,oa eaMy esa cq/ xzg ds lerqY; gSaA rkjk
vkSj u{k=kksa esa tks ijLij ghu gSa] os ,d&nwljs ls ikp lkS ;k pkj lkS] ;k rhu

219

lkS vFkok dksbZ nks lkS ;kstu dh nwjh ij fLFkr gSaA rkjke.My esa lHkh ,d&nwljs
ls NksVs&cM+s gSaA mudk e.My vkSj foLrkj vk/s ;kstu ifjek.k dk gSA muls
NksVk dksbZ vU; T;ksfr"k fi.M ugha gSA Hkze.kdkjh 'kfu] c`gLifr rFkk eaxy ;s
rhu xzg buls mQij nwjh ij fLFkr gSaA ;s xzg eUn xfr ds gSaA muls uhps lw;Z]
pUnzek] cq/ rFkk 'kq egkxzg gSaA ;s 'kh?kzxkeh xzg gSaA nf{k.kk;u ekxZ ij fLFkr
gksus ij lw;Z iwoZ xzgksa ds fuEu Hkkxksa esa Hkze.k djrs gSaA muds mQij e.Mykdj
foLr`r Hkkx esa pUnzek Hkze.k djrk gS rFkk lEiw.kZ u{k=ke.My pUnzek ds mQij
Hkze.k djrk gSA cq/ mu u{k=kksa ds mQij] cq/ ls mQij 'kq] 'kq ds mQij
eaxy rFkk eaxy ds mQij c`gLifr Hkze.k djrs gSaA c`gLifr ds mQij 'kfu] muds
mQij lIrf"kZe.My rFkk lIrf"kZ ds mQij /qzo vofLFkr gSaA lw;Z dk jFk ukS gtkj
;kstu dk gS vkSj mlls nks xquk mldk bZ"kkn.M (?kksM+s tksrus dk LFkku) gSA ml
jFk dk /qjk Ms<+ djksM+ lkr yk[k ;kstu dk gS rFkk mlh esa p (ifg;k)
izfrf"Br gSA ml p esa rhu ukfHk;k] ikp vjs rFkk Ng usfe;k gSaA mlh esa
lEiw.kZ laoRlje; dkyp izfrf"Br gSA nwljs v{k dk ifjek.k pkyhl gtkj
rFkk lk<+s ipkl ;kstu dk gSA v{k dk ftruk ifjek.k gS] mruk gh nksuksa ;qxk/ks
(tqvk) dk Hkh gSA NksVs v{k dk ifjek.k ;qxk/Z ds leku gSA /qzo ml jFk dk
vk/kj gSA f}rh; v{k esa fLFkr p ekulkpy esa vofLFkr gSA ml jFk ds
lkrksa ?kksM+s lkr NUn gSaA (os gSa) xk;=kh] c`grh] mf".kd~] txrh] iafDr] vuq"Vi~
rFkk f=k"Vqi~A ;s gh NUn lw;Z ds (jFk ds) ?kksM+s ekus tkrs gSaA lw;Z e;kkfn
dky esa ftl Hkko ls tEcw}hi esa jgrs gSa] vU; lHkh }hiksa esa Hkh e;kkfn
dky esa mlh :i ls vofLFkr jgrs gSaA vFkkZr~ izkr% dky ds le; lEeq[k]

220

e;k esa eLrd ds mQij] lk;adky esa i'pkr~ Hkkx esa ,oa jkf=k dky esa fuEu
Hkkx esa voLFkku djrs gSaA lw;Z mn; rFkk vLrdky esa lHkh fn'kkvksa vkSj
fofn'kkvksa esa lEeq[k gh jgrs gSaA ;s Hkxoku~ lw;Z dqEgkj ds p dh Hkkafr
ifjHkze.k djrs gq, i`Foh dk R;kxdj fnu vkSj jkf=k dk fuekZ.k djrs gSaA lTtuksa
dk dFku gS fd rhuksa yksd lw;Z dh fdj.kksa }kjk O;kIr gSaA blesa dksbZ lUnsg
ugha gS fd bu rhuksa yksdksa dk ewy (dkj.k) lw;Z gh gSaA lw;Z }kjk gh nsork]
vlqj vkSj euq";ksa lfgr ;g lEiw.kZ lalkj mRiUu gksrk gSA lw;Z gh #nz] bUnz]
fo".kq] pUnz] foizJs"Bksa rFkk nsorkvksa esa lcls vf/d dkfUreku~ gSaA lw;Z gh
lokZRek] rhuksa yksdksa ds bZ'oj] egknso] iztkifr] =kSyksD; ds ewyk/kj rFkk ije
nsork gSaA fo}ku~ yksx mUgsa gh fo".kq dk Lo:i dgrs gaSA Js"B eqfux.k mu
NUnkse;] cze; rFkk vkfnnso (lw;Z) dh vusd ;Kksa }kjk vkjk/uk djrs gSaA
Hkxoku~ lw;Z ml jFk ij nsorkvksa] vkfnR;ksa] eqfu;ksa] xU/oks] vIljkvksa]
Js"B liks ,oa jk{klksa lfgr vf/f"Br gSaA /krk] v;Zek] fe=k] o#.k] bUnz]
fooLoku~] iw"kk] itZU;] va'kq] Hkx] Ro"Vk rFkk fo".kq& ;s ckjg vkfnR; dgs tkrs
gSaA ckyf[kY; eqfux.k lw;Znso dks vko`rdj mUgsa mn;kpy ls vLrkpy rd
igqpkrs gSaA ;s }kn'k vkfnR; gh rki] o"kkZ] izdk'k ogu rFkk l`tu djrs gSaA
1-([k)-8-2 Hkqoudks'ko.kZu (v&43) %&
nsorkvksa ds Hkh nsork] egknso] dkykRek] firkeg] bZ'ojh; ewfrZ lw;Z dky
dk fu/kZj.k djrs gSaA mudh tks jf'e;k lHkh yksdksa dks izdkf'kr djrh gSa] iqu%
muesa lkr Js"B jf'e;k xzgksa dks mRiUu djus okyh gSaA muds uke gSa& lq"kqEu]
gfjds'k] fo'odekZ] fo'oJok] la;}lq] vokZolq rFkk lkrosa Lojd gSaA lq"kqEu
221

uked lw;Z&fdj.k pUnzek dks ifjiq"V djrh gSA lq"kqEu frjNh rFkk mQoZxkeh
dgh x;h gSA gfjds'k uked fdj.k u{k=kksa dks iq"V djrh gSA fo'odekZ
ukeokyh fdj.k cq/ dh iks"kd gS rFkk fo'oJok uke dh fdj.k 'kq dk lnk
iks"k.k djrh gSA eaxy dks iq"V djus okyh la;}lq uked fdj.k gSA izHkq (lw;Z)
dh vokZolq fdj.k c`gLifr dks iq"V djrh gSA Loj uked lkroha fdj.k 'kfu
dks ifjiq"V djrh gSA bl izdkj lw;Z ds izHkko ls lHkh u{k=k rFkk rkjs o`f
izkIr djrs gSaA fnO;] ikfFkZo rst rFkk jkf=k ds vU/dkj dk vknku (xzg.k)
djus ds dkj.k lw;Z dks vkfnR; dgk x;k gSA mudh gtkjksa fdj.ksa 'khr] o"kkZ
rFkk xehZ mRiUu djrh gSa rFkk mu ukfM;ksa esa ls pkj lkS vn~Hkqr ukfM+;k o"kkZ
djrh gSaA ve`rk uke ls tkuh tkusokyh pUnzxk] xkg dkuk rFkk 'kkruk uked
jf'e;k o"kkZ djusokyh gSaA fge }kjk izf{kIr ;s ukfM+;k fdj.kksa ds :i esa izdV
gksdj js"kh] es"kh] oklh] kfnuh rFkk ltZuk ds uke ls fo[;kr gSaA vusd izdkj
dh ;s ukfM+;k /wi dk l`tu djus okyh gSaA lw;Znso muds }kjk euq";ksa] firjksa
rFkk nsox.kksa dk leku :i ls iks"k.k djrs gSaA os izHkq N% jf'e;ksa }kjk olUr
rFkk xzh"e rq esa rki iznku djrs gSaA 'kjn rFkk o"kkZ rq esa pkj jf'e;ksa }kjk
o"kkZ iznku djrs gSaA gseUr vkSj f'kf'kj rqvksa esa os izHkq rhu jf'e;ksa }kjk 'khr
iznku djrs gSaA o#.k uke okys lw;Z (vkfnR;) ek?k ekg esa rFkk iw"kk uked lw;Z
iQkYxqu ekg esa rki iznku djrs gSA nsos'k pS=k ekl esa rFkk /krk oS'kk[k ekl esa
rki iznku djrs gSaA
T;s"B ds eghus esa bUnz rFkk vk"kk<+ esa jfo rki iznku djrs gSaA Jko.k
ekl esa fooLoku~ rFkk Hkknksa esa HkxkfnR; mQ"ek nsrs gSaA vkf'ou ekl esa itZU;
222

rFkk dkfrZd esa HkkLdj rki iznku djrs gSA vxgu ds eghus esa fe=k rFkk ikS"k
esa lukru fo".kq mQ"ek iznku djrs gSaA
lw;Z esa vU; vkB xzg Hkh voLFkku djrs gSaA (;s) pUnzek] cq/] 'kq]
c`gLifr] eaxy] 'kfu] jkgq rFkk vkBosa dsrq xzg gSaA ;s okr jf'e;ksa }kjk /qzo rkjk
ls vkc gksdj (viuh d{kkvksa) esa Hkze.k djrs gq, eokj lw;Z dk vuqlj.k
djrs gSaA

1-([k)-9 eRL;iqjk.k %&


ukjniqjk.k 107 v;k; ds vuqlkj eRL;iqjk.k dk ifjp; bl izdkj gSA
fdUrq Lo;a eRL;iqjk.k esa fy[kk gS fd ftl iqjk.k esa dYi ds vkfn esa tuknZu
us eRL;:i ls JqR;FkZ vkSj ujflago.kZu izlax esa lkrdYi dk fo"k; o.kZu fd;k
gS ogh eRL;iqjk.k gSA jsokekgkRE; Jhen~Hkkxor czoSorZ vkSj Lo;a eRL;iqjk.k
ds vuqlkj bldh 'yksd la[;k 14000 gS] ij nsohHkkxor esa eRL;iqjk.k ds
19000 'yksd crk;s x;s gSaA blesa dqy 290 v;k; gSaA
eRL;iqjk.k esa JkdYi dk lqUnj foospu vkSj rhFkZjkt iz;kx dk
HkkSxksfyd o.kZu rFkk egRoizfriknu cM+k gh vPNk gqvk gSA blesa cM+s foLrkj
ds lkFk rkjdklqj ds o/ dh dFkk nh xbZ gS vkSj txr~izfl dk'kh dk
ekgkRE; fo'ks"k :i ls of.kZr gSA
eRL;iqjk.k esa lHkh iqjk.kksa dk y{k.k vkSj la[;k dk funsZ'k gS tks vR;Ur
mi;ksxh vkSj mikns; gSA eRL; vkSj euq"; izy;fo"k;dlEokn] ekulh l`f"V ds
okn eSFkquh l`f"V dk vkjEHk] czk vkSj ljLorh dk pfj=kfp=k.k] i`Fkqpfj=k]
223

;qxfooj.k] rkjdksik[;ku] jkt/eZ o.kZu] 'kdqu Kku] x`gfuekZ.k vkfn dk lqUnj


foospu gSA ;g ukjniqjk.kksDr lwph ls Bhd feyrk gS vkSj i|la[;k Hkh 14000
gSA ;|fi ;g 16oka iqjk.k gS ij nsohHkkxor ds vuqlkj ;g igyk iqjk.k gSA
1-([k)-9-1 jf'e;k ,oa /qzo fLFkfr o.kZu (v&54) %&
bldk Kku gesa bl iqjk.k esa Jhlwr th egkjkt o 'kkSudkfn f"k;ksa ds
laokn ls izkIr gqvk gS] tks bl izdkj of.kZr fd;k tkrk gS&
o`f"V;ksa dk l`tu djus okys Hkxoku~ lw;Z gh leqifn"V gqvk djrs gSaA
o"kZ&/eZ&fge&jkf=k&nksuksa lU;k dky&fnu vkSj ;gk ij 'kqHk rFkk v'kqHk iQy
lc /qzo ls izo`k gksrs gSaA
/qzo ds }kjk vf/f"Br ty dks lw;Z xzg.k djds fLFkr gksrk gSA leLr
Hkwrksa ds 'kjhjksa esa tks ty vkuqf'pr gSaA muds te vkSj LFkkojksa esa neku~
gksus ij og leLr ty /weewy vFkkZr~ /qvk gksdj lc vksj ls fudy tk;k
djrs gSaA vkSj mlls vlt mRiUu gqvk djrs gSa tks fd LFkku vHkze; dgk x;k
gSA leLr yksdksa ls rst iw'kZ jf'e;ksa ds }kjk ty dk vknku fd;k djrk gSA
xHkfLr;k leqnz ls ok;q ds la;ksx ls ty dk ogu djrh gSaA blds vuUrj rq
ds o'k esa gksus ds dkj.k fnokdj le; ij ifjofrZr gksrk gqvk es?kksa ds fy;s
'kqDy jf'e;ksa ls 'kqDy gh ty fn;k djrk gSA es?k esa fLFkr ty uhps fxjk
djrs gSa tcfd os ok;q ds }kjk leqnkfjr gksrs gSaA blds mijkUr leLr Hkwrksa dh
foo`f ds fy;s N% ekl rd o"kkZ djrk gSA ok;q ds }kjk Lrfur vkSj vfXu ls
leqRiUu fo|qr dgs x;s gSA Hksnu djus ls fefg& bl /krq ls es?kRo izdV

224

fd;k djrs gSa muls ty Hkaz'keku gksdj uhps ogha fxjk djrs gSa ,slh gh vHkz
dh fLFkfr gSA o`f"V ds lxZ dh l`f"V dk djus okyk ;g jfo /qzo ds }kjk
vf/f"Br gSA
/qzo ls vf/f"Br ok;q iqu% o`f"V dk lagj.k fd;k djrk gSA lw;Z xzg ls
fuo`fk izkIr dj fiQj {k e.My esa pj.k fd;k djrk gSA ml pj.k ds vUr
esa /qzo ls lef/f"Br lw;Z esa izos'k fd;k djrk gSA blfy;s lw;Z ds jFk dk Hkh
lfUuos'k cryk;k tkrk gSA lw;Z ds jFk esa ,d gh p (ifg;k) gksrk gS vkSj
ml esa ikap vjk gksrs gSa rFkk rhu ukfHk gqvk djrh gSaA og fgj.e; v.kq vkSj
v"Vp ds ukfHk okys p ds }kjk HkkLoeku izliZj.k djus okys jFk ls lw;Z
lkS lgL=k ;kstu ds foLrkj ls vk;ke okyk dgk tkrk gSA jFkksiLFk ls bZ"kk n.M
izek.k ls f}xq.k gSA og mldk jFk czk ds }kjk vFkZ ds o'k l`tu fd;k x;k
Fkk tks vl&dkpy& fnO; vkSj ioZr xkeh v'oksa ls ;qDr FkkA blds vuUrj
lw;Z ds v vkSj jFk ds izl ;Fkke lEoRlj ds vo;oksa ls dfYir fd;s
x;s gSA
,d p okys lw;Z dk fnu ukfHk gSA mlds vjls lEoRlj gSa vkSj mldh
usfe;k N% rq,a dgh x;h gSaA o#Fk jkf=k gS vkSj mQoZ esa O;ofLFkr ot /eZ
gSA bldh v{k dksfV;k ;qx gSa vkSj okZokg dyk dgh x;h gSA dk"Bk,a mldh
?kks.kk (ukfldk) crk;h x;h gS vkSj {k.k nkrksa dh iafDr gSA fues"k bldk
vuqd"kZ gS vkSj bldh bZ"kk dyk dgh x;h gSA mldh os ;qxk{k dksVh nksuksa vFkZ
vkSj dke crk;s x;s gSaA lkr :i okys NUn ok;q ds osx ls ogu fd;k djrs
gSaA xk;=kh&f=k"Vqi~&txrh&vuq"Vqi~&iafDr&o`grh&mf".kd~&;s lkr NUn gSaA p v{k
225

esa fuc gS vkSj og v{k /zqo esa lefiZr gSA p ds lkFk v{k Hkze.k djrk gS
vkSj v{k ds lfgr og /qzo Hke.k djrk gSA /qzo ds }kjk izsfjr gqvk v{k p
ds lkFk gh ?kwek djrk gSA bl izdkj dk vFkZ o'k ls jFk dk lfUuos'k gksrk gSA
1-([k)-9-2 vekoL;k ego (v&55) %&
lq/k dk iku fd;s gq, lkse dks lw;Z ,d jf'e ds }kjk lkseik;h lkse
dks lq"kqE.kk ls vkI;kf;r fd;k djrk gSA lq"kqE.kk ds }kjk v;k; eku dk fnu
ds e ls Hkkx&Hkkx gks x;sA os d`".k dyk,a {kh.k gqvk djrh gSaA vkSj
'kqDyi{k dh dyk,a vkI;k;u fd;k djrh gSaA bl izdkj ls lw;Z ds gh oh;Z ls
pUnzek dk ruq vkI;kf;r gSA 'kqDyi{k dk lEiw.kZ e.My iw.kZeklh esa fn[kykbZ
fn;k djrk gSA bl izdkj ls gh fnuksa ds e ls 'kqDyi{k esa lkse vkI;kf;r
gksrk gSA nsoksa ds }kjk ftldh lq/k dk iku dj fy;k x;k gS ml lkse ds
ifgys vksj ihNs jfo iku fd;k djrk gSA HkkLdj ,d jf'e ds }kjk iUnzg fnu
rd ihr dks vge ls Hkkx&Hkkx djds lq"kqE.kk ds }kjk vkI;k;u fd;k djrk
gSA lq"kqE.kk ds }kjk vkI;k;eku dh 'kqDy dyk,a c<+k djrh gSA bl dkj.k ls
d`".ki{k dh dykvksa dk kl gksrk gS vkSj 'kqDy dyk,a vkI;k;u fd;k djrh
gSaA blh Hkkfr ;g lkse iqu% iqu% vkI;kf;r gksrk gS vkSj {kh.k gqvk djrk gSA
'kqDy rFkk d`".ki{kksa esa blh izdkj ls lkse dh le`f ,oa {k; gqvk djrk gSA
bl jhfr ls ;g fir`eku~ lkse crk;k x;k gS vkSj mlh izdkj ls ;g lq/kRed
gSA lq/ke`r ifjLroksa ds }kjk ipn'k gSa mlds lkFk gh ;g dkUr gSA
ftl izdkj ls vko`k ls bZ[k ds ckl dh rjg ioZ xzfFkr gqvk djrs gSaA
rFkk vCn&ekl&i{k 'kqDy vkSj d`".k dgs x;s gSa ikS.kZeklh dk tks Hksn gksrk gS
226

os xzfUFk;k vkSj lfU/;k gSaA v/Z ekl ds f}rh;k izHk`fr tks frfFk;k gSaA ;s gh ioZ
gSa ftlls ioZ lfU/;ksa esa vXU;k/ku f;k izkIr dh tk;k djrh gSa mlls izfrink
vkfn lfU/;ksa esa ioZ ds vkfn esa gksrk gSA lk;k esa vkSj vuqefr dk nks yo
dky dgk tk;k djrk gSA nks yo gh jkdk dk vijkfu dky tkuuk pkfg,A
vijkfud dky ds vrhr gks tkus ij d`".k i{k dh izd`fr gSA lk;ku esa
izfrink esa og ;g dky ikS.kZekfld gksrk gSA
iw.kZ i{k esa iw.kZ bUnq gksrk gS vkSj jkf=k lfU/;ksa esa iwf.kZek gksrh gSA blh ls
iw.kZeklh esa jkf=k esa fu'kkdj vkI;k;u izkIr fd;k djrk gSA tc vU;ksU;orh
iwf.kZekdkj {k.k djds fno izs{k.k djrk gS vkSj vijku esa pUnz vkSj vkfnR;
gksrs gSa rc iw.kZRo gksus ls iwf.kZek dgh x;h gSA D;ksafd fir`x.k nsorkvksa ds lkFk
mldks ekurs gSa blh dkj.k ls mldk vuqeU; eku gksus ls vuqefr ;g uke
gqvk gS vkSj iw.kZRo gksus ls iwf.kZek gSA ikS.kZeklh esa fu'kk dj cgqr gh vf/d
nhfIreku~ gksrk gS ;gh dkj.k gS fd pUnzek ds jtu gksus gh ls dfox.k mldks
jkdk dgrs gSaA ftl le; esa pUnzek vkSj fnokdj nksuksa {k esa vekoflr gksrs
gSa og ,d gh ipn'kh jkf=k gksrh gS ftldks vekoL;k dh jkf=k dgk x;k gSA
ml vekoL;k dk ms'k dj tc n'kZd lekxr gksrs gSa vkSj pUnz rFkk lw;Z
vU;ksU; dks feyrs gSa rks n'kZu gksus ds dkj.k ls gh mldk n'kZ ;g uke dgk
tkrk gSA
nks&nks yo vekoL;k esa gSa og dky ioZ lfU/;ksa esa }{kj vkSj dqgw ek=k
gSaA og ioZdky dgk x;k gSA ftlesa pUnzek fn[kykbZ fn;k x;k gks og
vekoL;k ;gk ij e;ku izHk`fr gS fnok gS ml ls mQoZ esa jkf=k esa lw;Z ds
izkIr gksus ij pUnzek lw;Z ds lkFk lglk mfnr gksos mlds i'pkr~ izkr%dkyhu
227

gksrkgSA nksyoksa dk lekxr djds e;ku ls jfo fuifrr gks jgk gks vkSj lw;Z
e.My ls pUnzek fn[kykbZ nsos rc 'kqDy i{k dh izfrir~ gksrh gSA /oy {kh.k
bUnq ds gksus ij vekoL;k esa fnok ioZ gksrk gSA blh ls vekoL;k esa tks fnokdj
xzg.k fd;k tkrk gSA dqg&jfr dksfdy ds }kjk dgk x;k ftl dky ls lekIr
fd;k tkrk gS mlh dky ls laKk okyh ;g vekoL;k dqgw&bl uke ls dgh
x;h gSA
dqgsfr dksfdysuksDra ;Lekr~ dkykr~ lekI;rSA
1
rRdkylafKrk ;s"kk vekokL;k dqgw% Le`rkA
fluh okyh dk izek.k rks ;gh gS fd fu'kkdj {kh.k 'ks"k gksrk gS vkSj
vekoL;k vdZ esa izos'k fd;k djrh gS ml le; esa ;g fluh okyh dgh x;h
gSA
fluhokyhizek.kUrq {kh.k'ks"kks fu'kkd%A
2
vekokL;k fo'kR;d fluhokyh rnk Le`rkA
vuqefr jkdk&fluh okyh rFkk dqgw bu lcdk fgyo dky gksrk gSA dqgw
dgh xbZ gSA
vuqefr'p jkdk p fluhokyh dqgwLrFkkA
3
,rklka f}yo% dky% dqgwek=kk dqgw% Le`rkA
ioZ lfU/;ksa dk ;g dky gks rc dgk x;k gSA ioks dk rqY; vkgqr
o"kV~ f;k okyk gSA pUnz lw;Z ds O;rhikr esa nksuksa iwf.kZek,a leku gSa izfrink ls
1
2
3

'kekZ] Jh jke] eRL; iqjk.ke~] v;k;&55] i`- 411] 'yksd&49


ogh] i`- 412] 'yksd&50
ogh] i`- 412] 'yksd&51
228

izfriy f}ek=kd ioZdky gqvk djrk gSA dqgw vkSj fluh okyh nksuksa dk le`dk
f}yo dgk x;k gSA vdfoeZUMy lkse esa ioZ dky dyk dgh x;h gSA D;ksafd
lkse ipn'kh esas iwfjr ugha gksrk gSA iwf.kZek ikp vkSj n'k dykvksa ls fnolksa ds
e ls gksrh gSA blh ls ipn'k lkse esa "kksM'kh dyk ugha gSA lkse dk
ipkn'kh esa {k; dgk gSA
1-([k)-9-3 prq;qZx eku (v&56) %&
iUnzg fues"k dh dk"Bk gksrh gS vkSj rhl dk"Bkvksa dh ,d dyk fxuh
tkrh gSA rhl dykvksa dk ,d eqgwkZ gksrk gS vkSj rhl eqgwkks dk ,d vgksjk=k
gqvk djrk gSA
dk"Bk fues"kk n'k ip pSo f=k'kPp dk"Bk;sr dykUrqA
1
f=ka'kRdky'pSo Hkosu~ eqgwkZLrsfL=ka'krk jk=;guh lesrsA
lw;Z ekuq"k ykSfdd vgksjk=k esa foHkDr gksrk gSA jkf=k dk le; izkf.k;ksa ds
'k;u dj funzk ysus dk gksrk gS vkSj fnu fofo/ Hkkfr ds deks dh ps"Vk djus
ds fy;s gqvk djrk gSA fir`x.k dk ekl jkf=k vkSj fnu gqvk djrk gS mu nksuksa
dk izfrHkko blh Hkkfr gqvk djrk gS fd mudk d`".k i{k ekl dk fnu gqvk
djrk gS vkSj tks ekl dk 'kqDy i{k gskrk gS ogh 'kcZjh LoIu ds fy;s gksrh gSA
tks ;s rhl ekuq"k ekl gS og iS=k ekl dgk tk;k djrk gSA rhu lkS lkB eklksa
dk iS=k lEoRlj gksrk gS tks ekuq"k ds }kjk foHkDr gqvk djrk gSA

'kekZ] Jh jke] eRL; iqjk.ke~] v;k;&56] i`- 418] 'yksd&4


229

ekuq"k ekl ds eku ds }kjk gh tks o"kks dk ,d 'krd gksrk gS os fir`x.k


ds rhu o"kZ la[;kr fd;s x;s gSaA n'k vf/d ekl gksrs gSA ykSfdd izek.k ls
tks ekuq"k vCn dgk x;k gS& ;g fnO; vgksjk=k gksrk gS& bl izdkj ls ;gh
oSfndh Jqfr gSA fnO; jkf=k vkSj fnu ,d o"kZ gksrk gS vkSj mu nksuksa dk izfoHkkx
blh izdkj ls gqvk djrk gS fd tks mkjk;.k gS og fnu gksrk gS vkSj tks
nf{k.kk;u gksrk gS ogh jkf=k gksrh gSA ;s gh jkf=k vkSj fnu fnO; muds izla[;kr
fd;s x;s gSA rhl tks o"kZ gksrs gSa ogh fnO; ekl dgk x;k gSA euq";ksa ds tks
'kr gSa os fnO; rhu ekl gksrs gSaA blh Hkkfr ls ;g la[;kr gqvk djrk gS vkSj
;gh fnO; fof/ crykbZ xbZ gSA rhu lkS lkB o"kZ dk bl izdkj ls ,d fnO;
lEoRlj ekuq"k ds }kjk izdhfkZr fd;k x;k gSA ekuq"k izek.k ls tks rhu lgL=k
o"kZ gksrs gSa vkSj rhl vkSj gksrs gSa ogh lIrf"kZ;ksa dk oRlj dgykrk gSA ukS
lgL=k ekuq"k o"kZ vkSj uCcs vf/d vFkkZr~ ukS gtkj uCcs o"kZ dk /qzo lEoRlj
dgk tk;k djrk gSA
tks la[;k ds oskk iq#"k gSa os Nkhl gtkj ekuq"k o"kZ vkSj lkB gtkj
la[;k ds }kjk tks la[;kr fd;s x;s gSa mudks fnO; lgL=k o"kZ dgk djrs gSaA
fnO; izek.k ds }kjk gh ;qx la[;k Hkh izdhfkZr dh x;h gSA f"k;ksa us Hkkjr
o"kZ esa pkj ;qx cryk;s gSaA mu pkjksa ;qxksa ds uke d`r;qx&=ksrk;qx&}kij vkSj
dfy;qx gSaA ;s pkjksa ;qx e ls gh gqvk djrs gSaA lcls iwoZ d`r;qx gksrk gSA
mlds i'pkr~ =ksrk;qx dgk x;k gS vkSj fiQj }kij rFkk dfy;qx gksrk gSA pkj
lgL=k o"kks dk d`r;qx gksrk gSA ml d`r;qx dh mruh gh 'kr okyh lU;k gksrh
gS vkSj mlh izdkj dk lU;ka'k gksrk gSA brj rhuksa esa lU;k ls ;qDr vkSj
lU;ka'k ls ;qDrksa esa ,d ikn esa lkS lgL=k fuo`k gks tkrs gSaA ;qx la[;k ds
230

oskk yksx =ksrk dks rhu lgL=k dgk djrs gSaA mldh Hkh rhu 'krcyh lU;k
gksrh gS vkSj lU;k ds leku gh lU;ka'k gksrk gSA
nks lgL=k o"kZ }kij ds crk;s x;s gSa rFkk mldh lU;k vkSj lU;ka'k Hkh
pkj lkS gksrs gSaA dfy;qx dk izek.k ,d lgL=k o"kZ gksrk gS vkSj mlds Hkh
lU;k rFkk lU;ka'k nks lkS dgs x;s gSaA bl izdkj ls ;g ckjg lgL=k okyh ;qx
la[;k laKk okyh gksrh gSA ;s pkjksa ;qx d`r&=ksrk&}kij vkSj dfy bl izdkj ls
e ls gqvk djrs gSAA muesa ekuq"k lEoRljksa dk l`tu fd;k x;k gSA ;g la[;k
ls n'k& nks vkSj ikp fu;qr vkSj vkbZl lgL=k d`r;qx dgk tkrk gSA iw.kZ iz;qr
vkSj nks fu;qr rFkk fN;kuos lgL=k la[;k ds }kjk =ksrk;qx dh ;g la[;k ekuq"k
izek.k ls laKk okyh dh x;h gSA ekuq"k o"kZ vkB lkS lgL=k vkSj pkSalB gtkj
o"kks ds izek.k okyk }kij ;qx dgk x;k gSA pkj fu;qr vkSj vU; ckhl lgL=k
o"kks dh la[;k okyk dfy;qx ekuq"k izek.k ls dgk x;k gSA ;g pkjksa ;qxksa dh
voLFkk ekuq"k izek.k ds }kjk dhfkZr dh x;h gS vkSj pkjksa ;qxksa dh la[;k
mudh lU;k vkSj la;ka'k ds lfgr la[;kr dh x;h gSA

1-([k)-10 x#M+iqjk.k %&


ukjniqjk.k 108 v;k; ds vuqlkj x#M+iqjk.k dk y{k.k bl izdkj gSA
eRL;iqjk.k esa fy[kk gS fd fo".kq us x#M+ dYi esa x#M+ ds mo ds izl esa
fo'ok.M ls vkjEHk djds ftl iqjk.k dk o.kZu fd;k gS mldk uke x#M+iqjk.k
gS bldh 'yksd la[;k 18000 gSA
eRL;iqjk.k ds vuqlkj blesa 18000 'yksd gSa vkSj ukjn Hkkxor czoSorZ
iqjk.k rFkk jsokekgkRE; ds vuqlkj 19000 'yksd gksuk pkfg,A bl le; miyC/

231

x#M+iqjk.k esa 7000 'yksdksa dh deh gS] ij dFkk esa dksbZ vUrj ugha gSA
jktk 'kwnzd ds le; ckS vkSj fgUnw fey x;s FksA ml le; ckSksa dk
izHkko vkSj cq dh mikluk vf/d izpfyr FkhA blfy, x#M+iqjk.k esa Hkh cq
nso dks 21oka volj ekuk x;k gSA blesa cq ds firk rFkk oa'ktksa dk uke Hkh
fo'ks"k :i ls mfYyf[kr gSA x#M+iqjk.k dk x;kekgkRE; fcYdqy vk/qfud ekuk
tkrk gSA ;g rk{;Z dYi dk iqjk.k gS Hkxoku~ fo".kq us x#M+ ls bldh dFkk
dgh gSA
x#M+iqjk.k ds nks [k.M feyrs gSa ,d iwoZ [k.M vkSj nwljk mkj [k.MA
mkj [k.M esa of.kZr izsrdYi fgUnwlekt esa cgqr yksdfiz; gSA x#M+iqjk.k ds iwoZ
[k.M esa fofo/ fo/koksa dk foLr`r o.kZu ,oa vusd jRuksa dh ijh{kk dk fo/ku
cryk;k x;k gSA 26 v;k;ksa esa vk;qosZfnd fpfdRlk dk o.kZu ,oa funku dk
foospu cM+s gh lqUnj <ax ls gqvk gSA i'kqfpfdRlk dks lqUnj O;oLFkk crykdj
6 v;k;ksa esa NUn%'kkL=k dk foospukRed o.kZu gSA nk'kZfudflkUrfu:i.k ds
lkFk&lkFk xhrk ds iQy dk dhrZu gSA
1-([k)-10-1 fofHkUu xzgksa ds jFkksa dk Lo:i (vkpkj dk.M] v&58)%&
;g vn~Hkqr T;ksfr"k Kku Jhlwr th egkjkt o 'kkSudkfn f"k;ksa ds laokn
ls izkIr gS] ftldk laf{kIr o.kZu fuEu izdkj gS&
Hkxoku~ fo".kq dh 'kfDr ls rstkse; cus eqfux.k lw;Ze.My ds lkeus
mifLFkr jgdj mudh Lrqfr djrs gSa] xU/oZtu ;'kksxku djrs gSaA vIljk, u`R;
djrh gSaA jk{kl ml jFk ds ihNs&ihNs pyrs gSaA liZ ml jFk dks ogu djrs gSa
vkSj ;{kx.k mldh ckxMksj lHkkyus dk dk;Z djrs gSaA ckY;f[kY; uked

232

f"kx.k ml jFk dks lc vksj ls ?ksj dj fLFkr jgrs gSaA


pUnz&jFk dk Lo:i %&
pUnzek dk jFk rhu ifg;ksa okyk gSA mlds ?kksM+s dqUn&iq"i ds leku
sro.kZ okys gSaA os jFkds tq, esa ck;sa vkSj nkfgus nksuksa vksj tqrdj mls [khaprs
gSaA mudh la[;k nl gSA
cq/&jFk dk Lo:i %&
pUnzek ds iq=k cq/ dk jFk ty rFkk vfXu ls fefJr nzO; dk cuk gqvk
gSA mlesa ok;q ds leku osx'kkyh fi'kax (Hkwjs) o.kZ ds vkB ?kksM+s tqrs jgrs gSaA
'kq&jFk dk Lo:i %&
'kq dk egku~ jFk lSU;cy ls ;qDr] vuqd"kZ (jFk dks lqn`<+ cukus ds
fy;s lEiUu jFk ds uhps yxk dk"Bfo'ks"k)] mQps f'k[kjokyk] i`fFkohij mRiUu
gksus okys ?kksM+ksa ls la;qDr] mikl(rjd'k) rFkk mQph irkdk ls foHkwf"kr gSA
eaxy&:i dk Lo:i %&
Hkwfeiq=k eaxy dk egku~ jFk rik;s x;s Lo.kZ ds ln`'k dku o.kZokyk gSA
mlesa vkB ?kksM+s yxs jgrs gSa] tks vfXu ls izknqHkwZr gSa rFkk ijkxef.kds leku
v#.k o.kZ ds gSaA
vkB ik.Mqj (dqN ihykiu fy;s gq, lisQn) o.kZ ds ?kksM+ksa ls ;qDr Lo.kZ
ds jFk ij fo|eku c`gLifr ,d&,d jkf'k esa ,d&,d o"kZ fLFkr jgrs gSaA
'kfu dk jFk vkdk'k ls mRiUu gq, fprdcjs ?kksM+ksa ls ;qDr gSA os mlesa
p<+dj /hjs&/hjs pyrs gSaA mudk eUnxkeh Hkh uke gSA

233

LoHkkZuq vFkkZr~ jkgq ds (jFk esa) vkB ?kksM+s gSa] tks Hkzej ds ln`'k dkys
gSaA mldk jFk /wlj o.kZdk gSA mu ?kksM+ksa dks ,d ckj jFk esa tksr fn;s tkus ij
os fujUrj pyrs jgrs gSaA blh izdkj dsrq ds jFk esa Hkh ok;q ds leku osx okys
vkB ?kksM+s gSaA muds o.kks dh vkHkk iqoky ls fudyus okys /q, ds ln`'k rFkk
yk{kkjl dh Hkkfr v#.k jax dh gSA
bl izdkj lw;Z&pUnzkfn mi;qZDr xzgksa ls ;qDr }hi] unh] ioZr] leqnz vkfn
ls lefUor leLr Hkqou&e.My Hkxoku~ fo".kq dk fojkV~ 'kjhj gh gSA
1-([k)-10-2 'kqHk&v'kqHk ;ksxksa rFkk eqgwkks dk o.kZu (v&59) %&
T;ksfr"k'kkL=k dh x.kuk pkj yk[k esa gS] ij muesa ls u{k=kksa ls ;qDr
jkf'kp dk la{ksi ls o.kZu fd;k tkrk gSA
u{k=kksa ds nsorkvksa dk o.kZu %&
d`fkdk u{k=k ds nsork vfXu gSaA jksfg.kh u{k=k ds nsork czk gSaA e`xf'kjk
ds pUnzek rFkk vknzkZ ds #nz nsork dgs x;s gSaA blh izdkj iquoZlq ds vkfnR;
rFkk fr"; iq"; ds xq# gSaA vk'ys"kk u{k=k ds liZ rFkk e?kk u{k=k ds nsork
fir`x.k gSaA iwokZiQkYxquh u{k=k ds nsork HkkX; (Hkx)] mkjkiQkYxquh ds v;Zek]
gLr ds lfork vkSj fp=kkds nsork Ro"Vk gSaA Lokrh u{k=k ds nsork ok;q vkSj
fo'kk[kk u{k=k ds nsork bUnzkfXu gSaA vuqjk/k u{k=k ds nsork fe=k vkSj T;s"Bk ds
'k (bUnz) nsork dgs x;s gSaA u{k=kK fo}kuksa us ewy u{k=k dk nsork fuZfrdks
crk;k gSA iwokZ"kk<+k u{k=k ds nsork vki rFkk mkjk"kk<+k ds fo snso gSaA vfHkftr~
ds nsork czk vkSj Jo.k ds fo".kq dgs x;s gSaA /fu"Bk u{k=k ds nsork olq
rFkk 'krfHk"kkds o#.k dgs x;s gSaA iwokZHkknzin u{k=k ds nsork vtikn]

234

mkjkHkknzin ds vfgcqZU;] jsorh ds iw"kk] vf uhds vf uhdqekj vkSj Hkj.khds


;e nsork dgs x;s gSaA
;ksfxuh fLFkfr dk o.kZu %&
izfrink rFkk uoeh frfFk esa czk.kh ukedh ;ksfxuh iwoZ fn'kk esa vofLFkr
jgrh gSA f}rh;k vkSj n'keh frfFk esa ekgs jh uked ;ksfxuh mkj fn'kk esa jgrh
gSA ieh rFkk =k;ksn'kh frfFk esa okjkgh uked ;ksfxuh nf{k.k fn'kk esa fLFkr
jgrh gSA "k"Bh vkSj prqnZ'kh frfFk esa bUnzk.kh uke dh ;ksfxuh dk okl if e esa
gksrk gSA lIreh vkSj ikS.kZeklh frfFk esa pkeq.Mk uke ls vfHkfgr ;ksfxuh dk
fuokl ok;qxkspj vFkkZr~ ok;O;dks.k esa jgrk gSA v"Veh rFkk vekokL;k esa
egky{eh uke dh ;ksfxuh bZ'kku dks.k esa jgrh gSA ,dkn'kh ,oa r`rh;k frfFk esa
oS".koh uke dh ;ksfxuh vfXu dks.k esa okl djrh gSA }kn'kh vkSj prqFkhZ frfFk
esa dkSekjh uke okyh ;ksfxuh dk fuokl uSZR;dks.k esa jgrk gSA ;ksfxuh ds
lEeq[k jgus ij ;k=kk ugha djuh pkfg;sA
;k=kk ds u{k=k %&
vf uh] vuqjk/k] jsorh] e`xf'kjk] ewy] iquoZlq] iq";] gLr vkSj T;s"Bk
u{k=k izLFkku (;k=kk) ds fy;s iz'kLr dgs x;s gSaA fp=kk u{k=k dU;knku] ;k=kk
rFkk izfr"Bkfn dk;ks esa 'kqHkizn gksrk gSA
}kn'kh frfFk jfookj] ,dkn'kh lkseokj] n'keh eaxyokj] uoeh cq/okj]
v"Veh xq#okj] lIreh 'kqokj vkSj "k"Bh frfFk 'kfuokj ls nX/ gksrh gSA ,sls
frfFk& nX/&;ksx esa ;k=kkfn dk 'kqHkkjEHk ugha djuk pkfg;sA izfrink] uoeh]
prqnZ'kh vkSj v"Veh frfFk;ksa esa ;fn cq/okj dk la;ksx gks rks ml frfFk esa
izLFkku ds fopkj dk nwj ls gh ifjR;kx djuk pkfg;sA es"k vkSj ddZ&lakfUr
235

dh "k"Bh] dU;k vkSj feFkqu&lakfUr dh v"Veh] o`"k rFkk dqEHk&lakfUr dh


prqFkhZ] edj vkSj rqyk&lakfUr dh }kn'kh] o`f d vkSj flag&lakfUr dh n'keh
rFkk /uq vkSj ehu&lakfUr dh prqnZ'kh& ;s nX/ frfFk;k gSaA bu frfFk;ksa esa
;k=kkfn ugha djuh pkfg;sA ;s d"Vnk;d gksrh gSaA
jfookj dks fo'kk[kk] vuqjk/k vkSj T;s"Bk dk ;ksx] lkseokj ds fnu
iwokZ"kk<+k] mkjk"kk<+k rFkk Jo.k u{k=k dk ;ksx] eaxyokj dks /fu"Bk] 'krfHk"kk
vkSj iwokZHkknzin dk ;ksx] cq/okj esa jsorh] vf uh rFkk Hkj.kh dk ;ksx]
c`gLifrokj dks jksfg.kh] e`xf'kjk vkSj vknzkZ dk ;ksx] 'kqokj esa iq";] v'ys"kk
,oa e?kkdk ;ksx] 'kfuokj dks mkjkiQkYxquh] gLr rFkk fp=kk u{k=k dk ;ksx gksus
ij vkSRikfrd ;ksx gksrk gSA bu ;ksxksa esa xeukfn dk;Z djus ls mRikr] e`R;q vkSj
jksx dh mRifk gksrh gSA
fo'kk[kk] mkjkiQkYxquh] mkjk"kk<] mkjkHkknzin] e?kk] vknzkZ] Hkj.kh]
v'ys"kk vkSj d`fkdk u{k=k esa ;k=kk djus ij e`R;q dk Hk; jgrk gSA
;k=kk esa ;fn nkfgus gfj.k] lki] cUnj] fcyko] dqkk] lwvj] i{kh
(uhyd.B vkfn)] usoyk rFkk pwgk fn[kk;h nsa rks ;k=kk eydkjh gksrh gSA
;k=kk esa czk.k dh dU;k dk n'kZu gks tkuk ey gksus dk lwpd gS rFkk 'k
vkSj e`nax dh vkokt lquuk ,oa lnkpkjh JheUr O;fDr dk n'kZu gks tkuk]
os.kq] L=kh] ty ls Hkjk dy'k fn[kk;h nsuk dY;k.k&izkfIr dk lwpd gSA
;k=kk esa ck;ha vksj

k`xky] mQV vkSj xngk vkfn dk fn[kk;h nsuk

eydkjh gksrk gSA ;k=kk esa dikl] vkS"kf/] rsy] ngdrs vaxkjs] liZ] cky

236

fc[ksjs] yky ekyk igus vkSj uXu voLFkk esa ;fn dksbZ O;fDr fn[kk;h ns rks
v'kqHk gksrk gSA
d`fkdk] jksfg.kh] e`xf'kjk] vknzkZ] iquoZlq] iq";] v'ys"kk& bu lkr u{k=kksa
esa iwoZ fn'kk dh ;k=kk djuh pkfg;sA
e?kk] iwokZiQkYxquh] mkjkiQkYxquh] gLr] fp=kk] Lokrh rFkk fo'kk[kk& bu
lkr u{k=kksa esa nf{k.k dh ;k=kk djuh pkfg;sA
vuqjk/k] T;s"Bk] ewy] iwokZ"kk<] mkjk"kk<] Jo.k vkSj /fu"Bk& bu lkr
u{k=kksa esa if e dh ;k=kk djuh pkfg;sA
/fu"Bk] 'krfHk"k] iwokZHkknzin] mkjkHkknzin] jsorh] vf uh vkSj Hkj.kh& bu
lkr u{k=kksa esa mkj dh ;k=kk iz'kLr gksrh gSA
oL=k] vkHkw"k.k&/kj.k u{k=k %&
gLr] fp=kk] Lokrh] fo'kk[kk] vuqjk/k& ;s ikp u{k=k rFkk mkjkiQkYxquh]
mkjk"kk<+k] mkjkHkknzin] vf'ouh] jksfg.kh] iq";] /fu"Bk vkSj iquoZlq u{k=k uohu
oL=k /kj.k djus ds fy;s Js"B gSaA vf uh] jsorh] fp=kk] /fu"Bk& ;s u{k=k
vkHkw"k.k /kj.k djus esa mke ekus x;s gSaA
okih&rM+kx vkfn 'kqHkkjEHk ds u{k=k %&
d`fkdk] Hkj.kh] v'ys"kk] e?kk] ewy] fo'kk[kk rFkk iwokZHkknzin] iwokZ"kk<+k
vkSj iwokZiQkYxquh& bu u{k=kksa dks v/kseq[kh dgk x;k gSA bu v/kseq[kh u{k=kksa esa
okih] rMkx] ljksoj] dwi] Hkwfe] r`.k vkfn dk [kuu] nsoky; ds fy;s uhaokfnds
[kuu dk 'kqHkkjEHk] Hkwfe vkfn esa xM+h gqbZ /u&lEifk dh [kqnkbZ] T;ksfr'p

237

dk x.kukjEHk vkSj lqo.kZ] jtr] ik rFkk vU; /krqvksa dks izkIr djus ds fy;s
Hkw&[knkuksa esa izfo"V gksuk vkfn vU; v/kseq[kh dk;Z bu v/kseq[kh u{k=kksa esa
djus pkfg;sA jsorh] vf uh] fp=kk] Lokrh] gLr] iquoZlq] vuqjk/k] e`xf'kjk ,oa
T;s"Bk u{k=k ik Zeq[kh gSaA bu ik Zeq[kh u{k=kksa esa gkFkh] mQV] v ] cSy rFkk HkSals
dks o'k esa djus dk mik; djuk pkfg;sA (vFkkZr~ buds ukd vkfn esa Nsn
djds NYyk ;k jLlh Mkyus dk dk;Z djuk pkfg;sA)
d`f"k dk;Z gsrq 'kqHk&u{k=k %&
[ksrksa esa cht cksuk] xeukxeu] p;U=k (pj[kh] pjlk] jgV vkfn ;U=k)
vFkok jFk ,oa ukSdkfndk ; vkSj fuekZ.k mDr ik Zeq[kh u{k=kksa esa djuk
pkfg;s vkSj vU; ik Z dk;ks dks Hkh bu ik Z u{k=kksa esa djuk pkfg;sA
vU; 'kqHk dk;ks gsrq 'kqHk u{k=k %&
jksfg.kh] vknzkZ] iq";] /fu"Bk] mkjkiQkYxquh] mkjk"kk<+k] mkjkHkknzin]
'krfHk"kk (ok#.k) rFkk Jo.k& ;s ukS u{k=k mQoZeq[kh dgs x;s gSaA bu u{k=kksa esa
jkT;kfHk"ksd vkSj icU/ vkfn 'kqHk dk;Z djokus pkfg;sA mQoZeq[kh vFkkZr~
vH;qn; iznku djus okys vU; fof'k"V dk;ks dks Hkh bu u{k=kksa esa djkuk iz'kLr
gksrk gSA
prqFkhZ] "k"Bh] v"Veh] uoeh] }kn'kh] prqnZ'kh] vekokL;k rFkk iwf.kZek
frfFk v'kqHk gksrh gSA bu frfFk;ksa esa 'kqHk dk;Z ugha djus pkfg;sA d`".k i{k dh
izfrink rFkk cq/okj ls ;qDr f}rh;k frfFk 'kqHk gksrh gSA ;fn Hkwfeiq=k eaxy ls
;qDr r`rh;k gks] 'kuS j dks prqFkhZ gks] xq#okj dks ieh iM+ jgh gks] "k"Bh dks
eaxy ;k 'kqokj gks rks os frfFk;k Hkh 'kqHk gksrh gSaA cq/okj dks lIreh] eaxy
238

rFkk jfookj dks v"Veh] lkseokj dks uoeh vkSj xq#okj dks iM+us okyh n'keh
frfFk 'kqHk gksrh gSA ,dkn'kh frfFk esa xq# rFkk 'kq gksus ij] cq/okj dks }kn'kh
frfFk iM+us ij] 'kq rFkk eaxyokj dks =k;ksn'kh vkSj 'kfuokj dks prqnZ'kh frfFk
'kqHk gksrh gSA blh izdkj c`gLifr dks iwf.kZek ;k vekokL;k frfFk dk gksuk Hkh
'kqHk gksrk gSA
u{k=kksa ls ;qDr ;ksxksa dk o.kZu %&
jfookj dks ewy] lkseokj dks Jo.k] eaxyokj dks mkjkHkknzin] cq/okj
dks d`fkdk] c`gLifr ds fnu iquoZlq] 'kqokj dks iwokZiQkYxquh rFkk 'kfuokj dks
Lokrh u{k=k gks rks ve`r ;ksx gksrk gSA ;s lHkh dk;ksdks fl djus okys gSaA
fo"dqEHk ;ksx dh ikp ?kVh] 'kwy ;ksx dh lkr ?kVh] x.M rFkk vfrx.M
;ksx dh N%&N% ?kVh] O;k?kkr vkSj otz ;ksx dh ukS&ukS ?kVh ,oa O;rhikr]
ifj?k vkSj oS/`fr ;ksx& ;s e`R;qrqY; d"Vnk;h gksrs gaS] buesa lHkh deks dk
ifjR;kx djuk pkfg;sA
jfookj dks gLr] xq#okj dks iq";] cq/okj dks vuqjk/k u{k=k& ;s 'kqHk
gksrs gSaA 'kfuokj dks jksfg.kh mke vkSj lkseokj dks e`xf'kjk u{k=k 'kqHk gSA mlh
izdkj 'kqokj dks jsorh rFkk eaxyokj dks vf uh u{k=k 'kqHk iQy nsrk gSA bl
izdkj dk ;ksx gksus ij flf ;ksx curk gSA ;s flf ;ksx lHkh izdkj ds nks"kksa
dk fouk'k djus okys gksrs gSaA
'kqokj dks Hkj.kh] lkseokj dks fp=kk] eaxyokj dks mkjk"kk<+] cq/okj dks
/fu"Bk] c`gLifr dks 'krfHk"kk] 'kqokj dks jksfg.kh vkSj 'kfuokj dks jsorh u{k=k
gksus ij fo"k;ksx gksrk gSA

239

flag ds lkFk edj] dU;k ds lkFk es"k] rqyk ds lkFk ehu] dqEHk ds
lkFk ddZ] /uq ds lkFk o`"k vkSj feFkqu ds lkFk o`f d jkf'k dk ;ksx Js"B
gksrk gSA ;g "kM"Vd ;ksx gSA ;g ;ksx izhfrdkjd gksrk gS] blesa la'k; ugha gSA
iq";] iquoZlq] jsorh] fp=kk] Jo.k] /fu"Bk] gLr] vf uh] e`xf'kjk ,oa
'krfHk"k u{k=k gksus ij tkrdeZ vkfn laLdkj djus ds fy;s mkj ekus x;s gSaA
1-([k)-10-3 xzgn'kk] ;k=kk'kdqu] Nhad dk iQy rFkk lw;Zp&fu#i.k
(v&60)%&
xzgksa dh egkn'kk dk o.kZu bl izdkj gS&
lw;Z dh n'kk N% o"kZ] pUnz dh n'kk ianzg o"kZ] eaxy dh n'kk vkB o"kZ]
cq/ dh n'kk l=kg o"kZ] 'kfu dh n'kk nl o"kZ] c`gLifr dh n'kk mhl o"kZ]
jkgq dh n'kk ckjg o"kZ rFkk 'kq dh bDdhl o"kZ jgrh gSA
lw;Z n'kk nq%[k nsus okyh gksrh gS vkSj m}sx dks iSnk djrh gS rFkk jktk
dk uk'k djrh gSA pUnz dh n'kk ,s ;Z nsus okyh] lq[k iSnk djus okyh rFkk
b"V euksuqdwy v nsus okyh gksrh gSA
eaxy dh n'kk nq%[k nsus okyh rFkk jkT;kfn dk fouk'k djus okyh gSA
cq/ dh n'kk fnO; L=kh dk ykHk] jkT;&izkfIr ,oa dks"k o`f djus okyh gSA
'kfu dh n'kk jkT; dk uk'k vkSj cU/q&ckU/oksa dks d"V&iznku djus okyh gSA
c`gLifr dh n'kk jkT;&ykHk vkSj lq[k&le`f rFkk /eZ nsus okyh gSA jkgq dh
n'kk jkT; dk uk'k djrh gS] O;kf/;ksa dh izkfIr djkrh gS vkSj nq%[k iSnk djrh
gSA 'kq dh n'kk esa gkFkh] ?kksM+k] jkT; rFkk L=kh dk ykHk gksrk gSA

240

xzgksa ds {ks=k dk o.kZu %&


es"k eaxy dk] o`"k 'kq dk] feFkqu cq/ dk vkSj ddZ pUnzek dk {ks=k
dgk x;k gSA lw;Z dk {ks=k flag ,oa cq/ dk {ks=k dU;k jkf'k gSA rqykjkf'k 'kq
dk {ks=k gS vkSj o`f d eaxy dk {ks=k gSA c`gLifr dk {ks=k /uq] 'kfu dk {ks=k
edj ,oa dqEHk vkSj ehu c`gLifr dk {ks=k dgk x;k gSA ddZ jkf'k esa lw;Z vk
tkus ij Hkxoku~ fo".kq 'k;u djrs gSaA
Nhad ds 'kqHk&v'kqHk iQyksa dk o.kZu %&
iwoZ fn'kk esa Nhad gksus ij cgqr cM+k iQy izkIr gksrk gSA vfXu dks.k esa
Nhad gksus ij 'kksd vkSj larki rFkk nf{k.k esa Nhad gksus ij gkfu mBkuh iM+rh
gS uSZR;dks.k esa Nhad gksus ij 'kksd vkSj larki rFkk if e esa Nhad gksus ij
fe"Vk dh izkfIr gksrh gSA ok;O;dks.k esa Nhad gksus ij /u dh izkfIr vkSj mkj
esa Nhad gksus ij dyg gksrk gSA bZ'kku dks.k esa Nhad gksus ij ej.k ds leku
d"V izkIr gksuk cryk;k x;k gSA
lw;Z&u{k=k p dk o.kZu %&
euq"; ds vkdkj esa Hkxoku~ lw;Z dh izfrek dk fp=k.k djsA lw;Z dh
izfrek cukus ds fnu lw;Z ftl u{k=k ij gksa] ml u{k=k ls rhu u{k=k ml izfrek
ds eLrd ij vafdr djsA eq[k ds e; esa vafdr lw;Z u{k=k ls vkxs rhu u{k=k
fy[ks vkSj mlls vkxs ,d&,d u{k=k nksuksa dU/ksa ij fy[ksA fiQj mlls vkxs
,d&,d u{k=k nksuksa Hkqtkvksa ij fy[ks vkSj mlls vkxs ds ,d&,d u{k=k nksuksa
gkFkksa ij fy[ksA mlls vkxs ikp u{k=k n;&izns'kij fy[ks rFkk mlls vkxs ,d
241

u{k=k ukfHke.My esa fy[ksA mlls vkxs xqLFkku esa ,d u{k=k fy[ksA mlls vkxs
,d&,d u{k=k nksuksa ?kqVuksa ij fy[ksA 'ks"k u{k=k lw;Z ds pj.kksa ij fy[ksA
lw;Z p ds pj.kksa esa tkrd dk tUeu{k=k iM+rk gks rks tkrd vYik;q
gksrk gSA ogh u{k=k ;fn ?kqVuksa ij iM+rk gS rks tkrd fons'k ;k=kkokyk gksrk gS
vkSj ;fn xqLFkku ij iM+s rks ij&L=khxkeh gksrk gSA ukfHkLFkku esa iM+us ij FkksM+s
esa gh izl gks tkus okyk gksrk gSA ;fn n; LFkku esa iM+rk gS rks egs j gksrk
gSA ;fn ikf.kLFkku esa iM+rk gS rks pksj gksrk gSA ogh ;fn Hkqtkvksa ij iM+rk gS
rks mldk dgha fuf r LFkku ugha jgrkA ;fn dU/ksa ij iM+ tk; rks og
/uifr& dqcsj gksrk gSA ;fn eq[kij iM+ tk; rks fe"Vk izkIr djrk jgrk gS
vkSj ;fn eLrd ij tkrd&u{k=k iM+ tk; rks tkrd js'ke&oL=k /kjh gksrk gSA
1-([k)-10-4 xzgksa ds 'kqHk ,oa v'kqHk LFkku rFkk muds vuqlkj 'kqHkk'kqHk
iQy dk laf{kIr o.kZu (v&61) %&
yXu ls lIre Hkko rFkk mip; esa fLFkr pUnzek loZ=k eydkjh gksrk
gSA 'kqDyi{k dh f}rh;k frfFk rFkk ie vkSj uoe Hkko esa fLFkr pUnzek xq# ds
ln`'k iwT; gSA
pUnzek dh ckjg voLFkk, gSaA vf uh vkfn rhu&rhu u{k=kksa ls ,d&,d
voLFkk curh gSA vr% mu vf uh vkfn rhu&rhu u{k=kksa ds e ls pUnz dh
ckjg voLFkk, gksrh gSa&
1- izoklkoLFkk

7-

izeksnkoLFkk

2- n`"VkoLFkk

8-

fo"kknkoLFkk

242

3- e`rkoLFkk

9-

HkksxkoLFkk

4- t;koLFkk

10- TojkoLFkk

5- gkL;koLFkk

11- dEikoLFkk

6- urkoLFkk

12- lq[kkoLFkk

bUgha voLFkkvksa ds e esa pUnz dh fLFkfr gksus ij e'k%& izokl] gkfu]


e`R;q] t;] kl] jfr] lq[k] 'kksd] Hkksx] Toj] dEi rFkk lq[k& ;s iQy izkIr gksrs
gSaA
pUnz ds tUeyXu esa gksus ij rqf"V] f}rh; Hkko esa jgus ij lq[k&gkfu]
r`rh; Hkko esa jgus ij jktlEeku] prqFkZ Hkko esa dyg vkSj ie Hkko esa jgus
ij L=kh dk ykHk gksrk gSA ;fn pUnz "k"B (LFkku) Hkko esa jgrk gS rks /u&/kU;
dh izkfIr] lIre Hkko esa jgus ij izse rFkk lEeku dh izkfIr gksrh gSA pUnzek ds
v"Ve Hkko (LFkku)& esa jgus ij euq"; ds izk.kksa dks ladV cuk jgrk gSA uoe
Hkko esa mldh fLFkfr jgus ij dks"k esa /u dh o`f gksrh gSA n'ke Hkko esa
pUnz ds jgus ij dk;Zflf vkSj ,dkn'k Hkko esa gksus ij fot; fuf r gSA tc
og }kn'k Hkko esa jgrk gS rks tkrd dh fuf r gh e`R;q gksrh gSA blesa lansg
ugha gSA
tUeyXu esa 'kq vkSj pUnz ds jgus ij 'kqHk iQy dh izkfIr gksrh gSA mlh
izdkj ;s nksuksa xzg f}rh; Hkko esa jgus ij Hkh 'kqHk iQy iznku djrs gSaA r`rh;
Hkko esa fLFkfr pUnz] cq/] 'kq vkSj c`gLifr] prqFkZ Hkko esa eaxy] 'kfu] pUnz]
lw;Z vkSj cq/ Js"B gksrs gSaA ie Hkko esa 'kq] c`gLifr] pUnzek vkSj dsrq ds
jgus ij 'kqHk gksrk gSA "k"B Hkko esa 'kfu] lw;Z vkSj eaxy] lIre Hkko esa
c`gLifr rFkk pUnzek 'kqHk gSaA blh izdkj v"Ve Hkko esa cq/ vkSj 'kq rFkk uoe
Hkko esa fLFkr xq# 'kqHk iQy nsus okyk gSA tUe ds n'ke Hkko esa fLFkr lw;Z]
243

'kfu ,oa pUnzek rFkk ,dkn'k Hkko esa lHkh xzg 'kqHk iQy nsrs gSaA ,sls gh tUe
ds }kn'k Hkko esa fLFkr cq/ vkSj 'kq lc izdkj ds lq[kksa dks iznku djrs gSaA
1-([k)-10-5 yXu&iQy] jkf'k;ksa ds pj&fLFkj vkfn Hksn] xzgksa dk
LoHkko rFkk lIr okjksa esa fd;s tkus ;ksX; dk;Z
(v&62)%&
lw;Z mn; dky ls es"kkfn jkf'k;ksa ij vofLFkr jgrs gSaA os fnu esa e'k%
N% jkf'k;ksa dks ikj dj jkf=k esa 'ks"k N% jkf'k;ksa dks ikj djrs gSaA
yXu&iQy %&
es"k yXu esa dU;k dk tUe gksus ij oU;k gksrh gSA o`"k yXu esa mRi
gqbZ dU;k dkfeuh gksrh gS] feFkqu&yXu okyh lkSHkkX;'kkfyuh rFkk ddZ yXu
esa mRi gqbZ dU;k os';k gksrh gSA flag yXu esa tUe&izkIr dU;k vYi iq=kksa
okyh] dU;k yXu okyh :i ls lEi] rqyk yXu okyh :i vkSj ,s;Z ls
;qDr rFkk o`f d yXu okyh ddZ'k LoHkko dh gksrh gSA /uq yXu esa mRi
gqbZ dU;k lkSHkkX;orh rFkk edj yXu okyh fuEu iq#"kksa ds lkFk xeu djus
okyh gksrh gSA dqEHk yXu esa tUe&izkIr dU;k vYi iq=kksa rFkk ehu yXu okyh
oSjkX; ;qDr gksrh gSA
rqyk] ddZ] es"k vkSj edj& ;s pj jkf'k;k gSa] buesa ;k=kkfn pj dk;Z
djus pkfg;sA flag] o`"k] dqEHk vkSj o`f d fLFkj jkf'k gSaA buesa fLFkj dk;Z djus
pkfg;sA dU;k] /uq] ehu ,oa feFkqu jkf'k f}LoHkko dh gksrh gSA fo}ku~ O;fDr
dks bu jkf'k;ksa esa f}LoHkko ls ;qDr deZ djus pkfg;sA ;k=kk pjyXu esa rFkk
x`g&izos'kkfndk dk;Z fLFkj yXu esa djuk pkfg;sA nsorkvksa dh LFkkiuk vkSj
oSokfgd laLdkj dks f}LoHkko ds yXu esa djuk Js;Ldj gSA

244

izfrink] "k"Bh rFkk ,dkn'kh frfFk;k uUnk ekuh tkrh gSaA f}rh;k] lIreh
vkSj }kn'kh frfFk;k Hknzk dgh x;h gSaA r`rh;k] v"Veh vkSj =k;ksn'kh frfFk;k
t;k dgh x;h gSaA prqFkhZ] uoeh rFkk prqnZ'kh& ;s rhu fjDrk frfFk gSaA ;s 'kqHk
dk;Z ds fy;s oftZr gSaA
lkSE; LoHkko okyk cq/ xzg pj LoHkko gSA xq# f{kiz] 'kq e`nq vkSj jfo
/qzo LoHkko dk gSA 'kfu nk#.k] eaxy mxz rFkk pUnz ds leLoHkko dks tkuuk
pkfg;sA
pj vkSj f{kiz LoHkko okys (vFkkZr~ cq/ ,oa c`gLifr) okj esa ;k=kk djuh
pkfg;s rFkk e`nq vkSj /qzo LoHkko ls la;qDr 'kq vFkok jfookj dks x`g&izos'kkfn
dk dk;Z djuk pkfg;sA nk#.k vkSj mxz LoHkko okys 'kfu rFkk eaxyokj dks
fot; izkIr djus dh vfHkyk"kk ls {kf=k;kfn ohjksa dks ;q ds fy;s izLFkku
djuk pkfg;sA
jkT;kfHk"ksd vkSj vfXudk;Z lkseokj dks iz'kLr ekuk x;k gSA lkseokj esa
fyikbZ dk dk;Z ,oa x`g dk 'kqHkkjEHk djuk Js;Ldj gSA eaxyokj dks lsukifr
dk in&Hkkj ogu djuk] 'kkS;Z] ijke dk dk;Z rFkk 'kkL=kkH;kl dk izkjEHk
djuk 'kqHk gSA cq/ ds fnu fdlh dk;Z dh flf ds fy;s iz; djuk] eU=k.kk
djuk vkSj ;k=kk djuk liQyrknk;d ekuk x;k gSA c`gLifrokj dks osnikB]
nsoiwtk] oL=k rFkk vyadkjkfn /kj.k ds dk;Z djus pkfg;sA 'kqokj dks
dU;knku] xtkjksg.k rFkk L=khlgokl mfpr gSA 'kfuokj dks x`gkjEHk] x`gizos'k
vkSj xtcU/u ds dk;Z 'kqHk ekus x;s gSaA

UUU
245

1- (x) T;ksfr"k ds ijorhZ vkpk;Z


fo}kuksa@vkpk;ks us bZLoh ds dky&eku dks pkj Hkkxksa esa ckVdj mldks
vkfndky (bZ-iw- 501 ls bZ- 500 rd ds dky dks)] iwoZ e;dky (bZ- 501 ls
bZ- 1000 rd ds dky dks)] mkj e;dky (bZ- 1001 ls bZ- 1600 rd ds
dky dks) rFkk vk/qfud ;k vokZphu dky (bZ- 1601 ls bZ- 1951 rd ds
dky dks) ds uke ls foHkkftr fd;k gS rFkk blds vuqlkj vkpk;ks dks Hkh
mlh dky ds uke ls iqdkjk gSA tSls& vk;ZHkV izFke o f}rh; vk;ZHkV vkfn
dks vkfndky ds vkpk;Z] vkfndky dks mn;dky ds uke ls Hkh iqdkjk tkus
yxkA ojkgfefgj] dY;k.k oekZ] czxqIr vkSj HkksRiy vkfn dks iwoZ e;dky
ds vkpk;Z] HkkLdjkpk;Z] ds'ko] x.ks'k o uhyd.B vkfn dks mkj e;dky ds
vkpk;Z rFkk deykdj Hk o ckiwnso 'kkL=kh vkfn dks vokZphu dky ds
vkpk;Z ds uke ls oxhZd`r fd;k gSA bu lHkh vkpk;ks dks ijorhZ vkpk;Z ds
uke ls Hkh iqdkjk tk ldrk gSA lHkh vkpk;ks us vius le;@dky esa T;ksfr"k
'kkL=k dk xgjkbZ ls v;;u fd;k rFkk u, vfo"dkjksa ds lkFk i;kZIr la'kks/u
dj bldks ,d u;k :i iznku fd;k ftlls fons'kh vkpk;Z Hkh blls izHkkfor
gq, vkSj muds vUnj bl 'kkL=k dks viukus o u, <ax ls O;ogkfjd :i esa
iz;ksx djus dh :fp iSnk gqbZA fo'ks"k :i ls ;g dgk tk ldrk gS fd fofHkUu
dkyksa esa ^T;ksfr"k 'kkL=k* dks fofHkUu vkpk;ks }kjk Hkjiwj lEeku fn;k x;k rFkk
le;&le; ij vius dky esa bldh egkk o xjhek dks cuk, j[kkA

246

vkfndky@mn; dky %&


mn;dky esa osn] czk.kkfn xzUFk Kku dks vkpk;Z lkekU; ysdj pys Fks
rFkk f"k&eqfu;ksa dk izfrik| fo"k; dk y{; Hkh ,d gh FkkA bl dkj.k bl
;qx esa Kku Hk.Mkj dh vfHkO;fDr dk ekin.M dkiQh mQpk mBkA iQyr%
T;ksfr"k 'kkL=k@lkfgR; dk fodkl Lora=k :i ls gqvkA bl dky esa Hkkjrh;
vkpk;ks o fons'kh vkpk;ks tSls izksisQlj oscj] dksycqzd vkSj izksisQlj fVuh
vkfn us feydj T;ksfr"k 'kkL=k ij izeq[k :i ls v;;u fd;k vkSj bl fn'kk
esa ,d ubZ fopkj/kjk dks tUe fn;kA bl dky esa osnk T;ksfr"k ij dkiQh
v;;u o euu gqvk rFkk T;ksfr"k 'kkL=k dks dY;k.kdkjh le>k x;kA bl
dky esa T;ksfr"k ds izorZd 18 vkpk;Z gq,A ijk'kj us iqyLR; uke ds vkpk;Z
dks vkSj ekuk gSA vr% bl dky esa dqy 19 vkpk;Z T;ksfr"k 'kkL=k ds izorZd
gq,A bl dky esa fofHkUu vkpk;ks }kjk fons'kh ;k=kk dkiQh gqbZ ftlls bl 'kkL=k
ds vknku&iznku dk jkLrk [kqyk vkSj ;wukuh] ;ou T;ksfr"k dks le>us dk
lqvolj izkIr gqvk rFkk bu ns'kksa ds vkpk;ks us Hkkjrh; T;ksfr"k dks le>k rFkk
vkil esa vknku&iznku dj u, flkUrksa dh [kkst dhA T;ksfr'p lEiw.kZ yksd
ds 'kqHkk'kqHk dks O;Dr djus okyk gS] vr% tks T;ksfr"k'kkL=k dk Kkrk gS og
ije dY;k.k dks izkIr gksrk gSA bZ- 100&300 rd ds dky esa bl 'kkL=k dh
mUufr fo'ks"k :i ls gqbZA
iwoZe;dky %&
bl ;qx esa T;ksfr"k'kkL=k mUufr dh pje lhek ij FkkA bl ;qx ds
izkjfEHkd vkpk;Z ojkgfefgj ;k ojkg gSa] ftUgksaus vius iwoZdkyhu izpfyr
flkUrksa dk iapflkfUrdk esa laxzg fd;kA xzgxf.kr ds {ks=k esa flkUr] rU=k
247

,oa deZ bu rhu Hksnksa dk izpkj Hkh gksus yx x;k FkkA bl dky esa mn;kLr]
;qfr] k`ksUufr vkfn dk xf.kr Hkh izpfyr gks x;k FkkA jkf'k;ksa ds mn;eku ,oa
Nk;kxf.kr vkfn fofHkUu fo"k;ksa esa ikjaxr T;ksfr"kh dks gksuk vko';d crk;k
x;k gSA
bZloh lu~ 500 ds yxHkx gh Hkkjrh; T;ksfr"k dk lEidZ xzhl]
vjc vkSj i+Qkjl vkfn ns'kksa ds T;ksfr"k ds lkFk gqvk FkkA
mkje;dky %&
bl ;qx esa T;ksfr"k 'kkL=k ds lkfgR; dk cgqr fodkl gqvk gSA mkj
e;dky esa i`Foh dks fLFkj vkSj lw;Z dks xfr'khy Lohdkj fd;k x;k gSA i`Foh
dh vkd"kZ.k 'kfDr dh ppkZ Hkh bl le; ds T;ksfr"k'kkL=k esa gksus yx x;h
FkhA mkje;dky dh izeq[k fo'ks"krk xzgxf.kr ds lHkh vaxksa ds la'kks/u dh gSA
bl ;qx dh ,d vU; fo'ks"krk ;U=k&fuekZ.k dh Hkh gSA
vk/qfud@vokZphu dky %&
bl ;qx ds vkjEHk esa eqfLye laLd`fr ds lkFk&lkFk ik'pkR; lH;rk dk
izpkj Hkh Hkkjr esa gqvkA lp ckr rks ;g gS fd HkkLdjkpk;Z ds ckn eqfLye
jkT;ksa ds dkj.k fgUnw&/eZ] lEifk] lkfgR; vkSj T;ksfr"k vkfn fo"k;ksa dh mUufr
ij vkifk ds igkM+ fxjs ftlls mDr fo"k;ksa dk fodkl gks x;kA fo}kuksa dks
jktkJ; u feyus ls T;ksfr"k ds izlkj vkSj fodkl esa dqN de ck/k, ugha
vk;haA uohu la'kks/u vkSj ifjoZu njfdukj jgk] iqjkru T;ksfr"k Kku&Hk.Mkj
dk laj{k.k Hkh dfBu gks x;kA vokZphu dky ds izkjEHk esa izkphu xzUFkksa ij
Vhdk&fVIi.kh cgqr fy[ks x;sA b/j vaxszth lH;rk ds lEidZ ls Hkkjr esa vaxszth
248

Hkk"kk dk izpkj gks x;kA ;fn Hkkjrh; T;ksfr"kh vkdk'k&fujh{k.k dks viukdj
uohu T;ksfr"k ds lkFk rqyuk djsa rks iwoZe;dky ls pyh vk;h xzg&xf.kr dh
lkjf.k;ksa dh LFkwyrk nwj gks tk;s vkSj Hkkjrh; T;ksfr"k dh egkk vU;
ns'kokfl;ksa ds le{k izdV gks tk;sA
bu pkjksa dkyksa ds dqN vkpk;ks dk la{ksi esa o.kZu bl izdkj fd;k tk
jgk gSa&

1-(x)-1 vkpk;Z izFke vk;ZHkV %&


bUgksaus ^vk;ZHkVh;* uked izfl xzUFk dh jpuk dh gSA miyC/
T;ksfr"kxzUFkksa esa ;g lcls izkphu gSA os Lo;a rks vius xzUFk dks vk;ZHkVh; gh
dgrs gSa] ij vU; cgqr ls T;kssfrf"k;ksa us mls ^vk;ZflkUr* dgk gS vkSj ,slk
dguk Bhd Hkh gSA ,d vkSj vk;ZHkV buds ckn gq, gSaA muds Hkh xzUFk dk uke
vk;ZflkUr gh gSA
bl flkUr ds eq[; nks Hkkx gSaA izFke esa xhfr NUn ds 10 i| gSaA vU;
flkUrksa ds e;ekf/dkj esa cryk;h tkusokyh izk;% lHkh ckrsa vFkkZr~
xzgHkx.k&la[;k bR;kfn eku bu 10 i|ksa esa ifBr gaSA bl Hkkx dks n'kxhfrd
dgrs gSaA
f}rh; Hkkx esa rhu izdj.k gSaA mlesa vU; flkUrksa ds vU;kU; fo"k; gSaA
mlesa vk;kZ NUn ds 108 i| gSa] blfy, mls vk;kZ"Vk'kr dgrs gSaA dksbZ&dksbZ
bu nks Hkkxksa dks nks xzUFk ekurs gSaA blds Vhdkdkj lw;Z;Tou~ us nksuksa dks nks
izcU/ dgk gSA nksuksa ds vkjEHk esa nks fHk&fHk eaxykpj.k gSA dnkfpr~ blh

249

dkj.k fdlh us bUgsa nks fHkUu&fHkUu xzUFk eku fy;k gks] ijUrq ;s vU;ksU;kfJr gSa
vkSj ,d ds fcuk nwljk fcydqy fu#i;ksxh dgk tk ldrk gSA vr% bUgsa ,d
gh xzUFk ekuuk Bhd gksxkA vk;ZHkV dk ms'; Hkh ,slk gh fn[kkbZ nsrk gSA mUgksaus
izFke Hkkx dk dksbZ fHkUu uke ugha j[kk gS vkSj u rks mlds vUr esa milagkj
fd;k gSA milagkj dsoy xzUFk dh lekfIr esa gS vkSj ogka vk;ZHkVh; uke fy[kk
gSA xzUFk esa lc feydj pkj izdj.k gSaA xzUFkdkj Lo;a mu pkjksa dks ikn ugha
dgrs] ij mUgsa ikn dgus dh :f<+ gSA n'kxhfrd dks ;fn fHkUu xzUFk ekurs gSa
rks ,d ikn mlesa pyk tkrk gS vkSj 'ks"k rhu cp tkrs gSaA mUgsa f}rh; Hkkx dk
ikn (prqFkk'k) dguk Bhd ugha gSA lkjka'k ;g gS fd n'kxhfrd vkSj
vk;kZ"Vk'kr nksuksa dks ,d gh xzUFk ekuuk mfpr gSA n'kxhfrd esa 10 ds
vfrfjDr nks i| vkSj gSaA ,d esa eaxykpj.k vkSj nwljs esa la[;k&ifjHkk"kk gSA bl
izdkj xzUFk esa lc 120 i| gSaA vk;kZ"Vk'kr 'kCn Hkzked gSA blds fo"k; esa dqN
;wjksfi;u fo}kuksa dh ;g /kj.kk gks x;h Fkh fd blesa 800 vk;kZ,a gSaA lu~ 1874
esa gkyS.M ds ysMsu uked LFkku esa MkW- dsuZ us ijeknh'ojd`r HkVnhfidk
Vhdklfgr ;g vk;ZflkUr Niok;k gSA blds ifgys ;wjksfi;u fo}kuksa dks bldh
tkudkjh de FkhA
rhu i{k %&
vktdy gekjs ns'k esa xzgxf.krxzUFkksa ds lkSj] vk;Z vkSj cz ;s eq[; rhu
i{k ekus tkrs gSaA izFke i{k dk ewyxzUFk lw;ZflkUr] f}rh; dk vk;ZflkUr
vkSj r`rh; dk czflkUr gSA fHkUu&fHkUu rhu i{k gksus dk dkj.k ;g gS fd
buds o"kZeku ,d nwljs ls dqN fHkUu gSa vkSj fdlh dkylEcU/h& mnkgj.kkFkZ
250

dYi ;k egk;qxlEcU/h xzgkfndkssa dh xfr izR;sd esa fHkUu gSA rhuksa i{kksa dh
vkSj muds vuq;k;h lc xzUFkksa dh 'ks"k lHkh ckrsa leku dgh tk ldrh gSaA
vk;ZflkUr vkSj vk;Zi{k 'kCn rks gekjs ns'k esa izfl gSa] ij vkt
izR;{k vk;ZflkUr xzUFk fo'ks"kr% fdlh dks Kkr ugha gSA egkjk"V esa fdlh Hkh
izkphu T;ksfr"kh ds ikl bldh izfr ugha gksxhA lEizfr vk;Zi{k izpfyr gS vkSj
mlds vfHkekuh Hkh cgqr gSa] ij ewy vk;ZflkUr }kjk mldk Lo:i tkuus okys
cgqr FkksM+s gSaA
vlaKk %&
vU; T;ksfr"k xzUFkksa esa ,d ds fy, Hkw] rhu ds fy, jke vkSj mlh izdkj
vU; Hkh cgqr ls ukeksa dk iz;ksx la[;kvksa ds fy, fd;k x;k gS] ij vk;ZHkV us
,slk u djds la[;k, v{kjksa }kjk cryk;h gSaA mldk izdkj ;g gS%&
v 1

10000000000

100

,s

1000000000000

m 10000

vks

100000000000000

1000000

vkS

10000000000000000

y` 100000000
d

11 r

16 i

21

[k

12 Fk

17 iQ

22

13 n

18 c

23

251

?k

>

<

14 /

19 Hk

24

10 .k

15 u

20 e

25

30

'k

70

40

"k

80

50

90

60

100

ojkgfefgj us ipflkfUrdk esa la[;k, fn[kykus ds fy, vU; flkUrksa


dh ifjHkk"kk dk gh xzg.k fd;k gSA blls Kkr gksrk gS fd vk;ZHkV ds ifgys Hkh
og izpfyr Fkh vkSj gksuh gh pkfg,A vk;ZHkV us la[;k, FkksM+s esa crykus ds
fy, bl ifr dk mi;ksx fd;k gksxk vkSj bldh dYiuk Hkh mUgksaus gh dh
gksxh D;ksafd ;g vU; fdlh Hkh xzUFk esa ugha feyrhA blls cgqr FkksM+s esa dke
py tkrk gSA lc xzgksa ds Hkx.k crykus esa vU; flkUrksa esa izk;% 9 ;k 10
'yksd yxrs gSa] ij blesa os nks gh vk;kZvksa esa cryk fn;s x;s gSaA blh izdkj
vU; flkUrksa ds e;ekf/dkj esa izk;% 50 ls 70 i;ZUr 'yksd jgrs gSaA muesa
ds izk;% lHkh fo"k; ;gka 10 xhfr&i|ksa esa gh ifBr gSaA vr% bl ifr }kjk
fy[ks gq, n'kxhfrd lw=k d.BLFk djus ds fy, cM+s lqHkhrs ds gSa] ijUrq blesa
fgr dh vis{kk vufgr vf/d gSA ;gka bldk ,d mnkgj.k nsrs gSaA blls bl
ifr ds Lo:i vkSj mlls gksus okyh vlqfo/k dk FkksM+s esa Kku gksxkA
xzgHkx.klEcU/h izFke vk;kZ dk iwokZ/Z bl izdkj gS%&

252

;qxjfoHkx.kk%
1

jO;q/`'kf'kp;fxf;q'kqN~y`dqff'kcq.y`["k`izkd~

blds vuqlkj egk;qx esa dq (i`fFkoh) ds 2582237500 ifjorZ gksrs gSA


MkW dsuZ dh iqLrd esa ^oq* ds LFkku esa ^"kq* ikB gSA "kq dk vFkZ gksrk gS
800000 tks fd okLrfod la[;k ls 570000 vf/d gSA ;gka ^cq* ds LFkku esa
^"kq* vk tkus ls bruh v'kqf gqbZA
f

500

.y`

1500000000

f'k

7000

["k`

82000000

cq

230000

ff'kcq.y`["k`

1582237500

;g v'kqf gS vR;Ur ;kuiwoZd la'kks/u djds Nik;h gqbZ eqfnzr iqLrd


dh rks fiQj gLrfy[kr iqLrdksa esa fdruh v'kqf;ka gks ldrh gSa vkSj os
ijEij;k fdl izdkj c<+rh tkrh gSa] bls ogh le> ldsxk ftls fyf[kr iqLrdksa
ds voyksdu ds i;kZIr izlax vk;s gksaxsA ijEij;k izpfyr O;k[;k,a rFkk vU;
xzUFkksa dh laxfr izHk`fr lk/u u gksrs rks ;g vU; dqN le; ckn fcydqy
fu#i;ksxh gks tkrkA

nhf{kr] 'kadj ckyd`".k] Hkkjrh; T;ksfr"k] vuqoknd& Jh f'koukFk >kj[k.Mh] i`- 265
253

T;ksfr"k flkUrdky
HkwHkze

1582237500

xq#Hkx.k

364224

jfoHkx.k

4320000

'kqHkx.k

7022388

lkoufnu

1577917500

'kfuHkx.k

146564

pUnzHkx.k

57753336

lkSjekal

51840000

pUnzksPpHkx.k

488219

vf/ekl

1593336

pUnzikrHkx.k

232226

pkUnzekl

53433336

eaxyHkx.k

2296824

frfFk

1306000080

cq/Hkx.k

17937020

{k;kg

25082480

o"kZeku& 365 fnu 14 ?kVh 31 iy 15 foiy


xq# vkSj cq/ ds Hkx.kksa dks NksM+dj bl vk;ZflkUr ds 'ks"k lc Hkx.k
mQij fy[ks gq, ewy lw;ZflkUrksa Hkx.kksa ds ftuesa fd jkgqHkx.k ifBr ugha gS]
leku gSaA mQij fl dj pqds gSa fd ewylw;ZflkUr vk;ZHkV ls izkphu gS] vr%
vk;ZHkV us xq# vkSj cq/ dks NksM+dj 'ks"k xzgksa ds Hkx.k ewylw;ZflkUr ls fy;s
gksaxs vkSj xq#cq/ ds Hkx.k vius vuqHko }kjk n`d~izrhfr ds vuqlkj fuf'pr fd;s
gksaxsA
;qxifr %&
vk;ZHkV dh ;qxifr vU;flkUrksa ls dqN fHkUu gSA n'kxhfrdk esa os
fy[krs gSa %&
dkgks euoks < 14 euq;qx'[k 72 xrkLrsp 6
euq;qxN~uk 27 pA dYikns;qZxiknk x 3 p xq#&&
1
fnolkPp HkkjrkRiwoZe~
;gk ,d euq esa 72 ;qx cryk;s gSaA vU; flkUrksa dh rjg 71 ugha gSaA
`1

nhf{kr] 'kadj ckyd`".k] Hkkjrh; T;ksfr"k] vuqoknd& Jh f'koukFk >kj[k.Mh] i`- 267
254

izR;sd eUoUrj ds vkjEHk esa lfU/ ugha cryk;h gSA blesa dYikfn ls vkjEHk
dj Hkkjrh; xq#okj ds iwoZ rd dk le; cryk;k gSA blls vkSj mi;qZDr f}rh;
vk;kZ ls Kkr gksrk gS fd vk;ZHkV dfy;qx dk vkjEHk 'kqokj dks vkSj mlds
ifgys fnu xq#okj ekurs gSa] ijUrq mi;qZDr f}rh; vk;kZ esa mUgksaus egk;qxkjEHk
cq/okj ds lw;ksZn; esa cryk;k gSA egk;qxkjEHk cq/okj dks ekuus ls dfy;qxkjEHk
'kqokj dks ugha vkrk] ijUrq lc ;qxikn leku ekuus ls bldh Bhd laxfr
yxrh gSA blls fl gksrk gS fd vk;ZHkV ^dfy;qx dk nwuk }kij* bR;kfn
ifjHkk"kk ugha ekurs Fks] vfirq muds er esa lc ;qxikn leku FksA bl izdkj
muds erkuqlkj dYikjEHk ls orZeku dfy;qxkjEHk i;ZUr 1986120000 xro"kZ
gksrs gSa vkSj dYikjEHk esa xq#okj vkrk gSA vU; lc flkUr }kjk dYikjEHk ls
orZeku dfy;qxkjEHk i;ZUr 1972944000 xro"kZ vkrs gSaA dqN yksxksa dk dFku
gS fd dqN o"kZ dYi dk vkjEHk ;k l`f"V dh mRifk gksus esa yxs] muds
erkuqlkj xzgizpkj ds vkjEHk esa jfookj vkrk gSA vk;ZHkV dk ;g tks vU;
flkUrksa ls erHksn gS mlds fo"k; esa czxqIr us ;g Hkh dgk gS fd vk;ZHkV ds
;qx] euq vkSj dYi Le`fr;ksa ds vuqlkj ugha gSaA muds vkSj vU; vkpk;ks ds
egk;qx leku gSaA mi;qZDr lc xzgksa dh Hkx.k la[;k,a pkj ls dV tkrh gSa]
f}rh; vk;kZ esa egk;qxkjEHk esa lc xzg ,d=k cryk;s gSa] muds er esa pkjksa
;qxikn leku gSa vkSj dYikfn ls vkjEHkdj bl d`rkfn i;ZUr egk;qxksa dh iw.kZ
la[;k,a O;rhr gqbZ gSA vr% vk;ZHkV ds erkuqlkj dYikjEHk] izR;sd egk;qxkjEHk
vkSj izR;sd ;qxikn ds vkjEHk esa lc xzg ,d=k fl gksrs gSaA pwfd buds er esa
dYikjEHk esa lc xzg ,d=k vkrs gSa] blfy, bUgsa ^l`f"V dh mRifk gksus esa dqN
o"kZ yxs*] ;g dYiuk ugha djuh iM+hA lc xzgksa ds mPp vkSj ikrksa ds Hkx.k
bUgksaus ugha fy[ks] ij ;fn fy[krs rks dYikjEHk dks gh xzgizpkj dk vkjEHk eku
255

dj fy[krsA
bUgksaus vius le; ds fo"k; esa fy[kk gS %&
"k"VOnkuka "kf"V;Znk O;rhrkL=k;'p ;qxiknk%A
=;f/dk fo'kfrjCnkLrnsg ee
1

tUeuksrhrk%

blls fl gksrk gS fd rhu ;qxikn vkSj 3600 o"kZ chrus ij vFkkZr~


dfy;qx ds 3600 o"kZ chrus ij vFkkZr~ 'kd 421 esa vk;ZHkV ds o; ds 23 o"kZ
chr pqds Fks vFkkZr~ budk tUe 'kds 398 esa gqvkA fuEufyf[kr o"kZeku }kjk Hkh
tUe'kd ;gh fuf'pr gksrk gS fd mlls muds le; ds fo"k; esa fdlh izdkj
dk lUnsg ugha jg tkrkA
ipflkfUrdksDr lw;fZ lkUr esa o"kZeku 365@15@31@30 gS vkSj
vk;Z&flkUr esa 365@15@31@15 vFkkZr~ mlls 15 foiy de gSA ;gh deh 3600
o"kks esa 15 ?kVh rqY; gks tkrh gS] ijUrq ewy (ipflkfUrdksDr) lw;fZ lkUr esa
dfy;qxkjEHk xq#okj dh e;jkf=k dks ekuk gS vkSj vk;ZHkV us mlls 15 ?kVh ckn
vFkkZr~ 'kqokj ds lw;ksnZ ; esa ekuk gSA vr% dfy;qx ds 3600 o"kZ chrus ij
vFkkZr~ 'kd 421 esa nksuksa ds vuqlkj e;e es"klakfUr vFkkZr~ o"kkZjEHk ,d gh
le; gksrk gSA blls izdV gksrk gS fd lw;ksnZ ; esa ;qxkjEHk ekuus ds dkj.k tks 15
?kVh dk vUrj iM+k Fkk mlh dks nwj djus ds fy, vk;ZHkV us o"kZeku 15 foiy
de ekuk gSA
1

nhf{kr] 'kadj ckyd`".k] Hkkjrh; T;ksfr"k] vuqoknd& Jh f'koukFk >kj[k.Mh] i`- 268
256

LFkku ,oa fo"k; %&


xf.krikn dh izFke vk;kZ esa bUgksaus fy[kk gS %&
^vk;ZHkVfLRog fuxnfr dqlqeiqjsH;fpZra Kkue~A*

blls budk olfrLFkku dqlqeiqj fl gksrk gSA vktdy dk fcgkj dk


iVuk dqlqeiqj ekuk tkrk gSA
bl vk;ZflkUr esa n'kxhfrd] xf.kr] dkyf;k vkSj xksy uked pkj
ikn gSaA n'kxhfrd ikn esa xzgHkx.kkfn eku gSaA xf.krikn esa vxf.kr
(ikVhxf.kr)] chtxf.kr] Hkwfefr vkSj f=kdks.kfefr lEcU/h dqN fo"k; gSaA 'ks"k
nks ikn dsoy T;ksfr"k fo"k;d gSaA vktdy T;ksfr"k'kkL=k iz;qDr&xf.kr
(Applied mathematics)

dk fo"k; le>k tkrk gSA vr% T;ksfr"k'kkL=k fo"k;d

xzUFk esa 'kqxf.kr (Pure mathematics) dh la[;k xf.kr bR;kfn 'kk[kkvksa dk


lekos'k vlaxr lk ekywe gksrk gS] ijUrq T;ksfr"k'kkL=k esa 'kq xf.kr dh Hkh
ckj&ckj vko';drk iM+rh gS] vr% brus izkphu xzUFk esa bu nksuksa dk lafeJ.k
vLokHkkfod ugha dgk tk ldrk vkSj ;g lfEeJ.k dqN gh xzUFkksa esa ik;k Hkh
tkrk gSA ewy lw;kZfn flkUrksa esa Fkk ;k ugha] bls fuf'pr djus dk lEizfr dksbZ
lk/u ugha gS] ijUrq ipflkfUrdk esa ugha gSA orZeku lw;Z] lksekfn flkUrksa esa
Hkh ugha gSA bl vk;ZflkUr] czxqIr flkUr vkSj f}rh; vk;ZflkUr esa 'kq
xf.kr Hkh gSA HkkLdjkpk;Z us flkUr esa O;Dr (v) vkSj vO;Dr (cht)
xf.krksa dk Hkh lekos'k fd;k gS vkSj rnuqlkj vius ^yhykorh* vkSj chtxf.kr
xzUFkksa dks mUgksaus flkUrf'kjksef.k dk gh Hkkx dgk gS rFkkfi os nksuksa LorU=k
xzUFk ln`'k gh gSaA muds dqN ys[kksa ls Hkh Kkr gksrk gS fd muds ifgys gh
1

nhf{kr] 'kadj ckyd`".k] Hkkjrh; T;ksfr"k] vuqoknd& Jh f'koukFk >kj[k.Mh] i`- 269
257

dsoy chtxf.kr ds LorU=k xzUFk cu pqds FksA nksuksa vk;ZHkV vkSj czxqIr us
;|fi chtkfnxf.krksa dk laxzg flkUr esa gh fd;k gS] rFkkfi mu fo"k;ksa ds
v;k; i`Fkd~ gSaA
vc vk;ZflkUr ds xf.krikn ds fo"k; FkksM+s esa crykrk gwA xf.krikn
dh izFke vk;kZ esa eaxykpj.k gSA blds vfrfjDr blesa 32 vk;kZ,a vkSj gSaA muesa
n'kxq.kkskj la[;kvksa ds uke] oxZ] ?ku] oxZewy] ?kuewy] f=kHkqt] o`k vkSj vU;
{ks=k] buds {ks=kiQy] ?ku] xksy] buds ?kuiQy] HkqtT;klk/u vkSj HkqtT;k lEcU/h
dqN fopkj] Js<+h] =kSjkf'kd] fHkdeZ (viw.kkZ)] =kSjkf'kd vFkok chtxf.kr
lEcU/h nks&,d peRdkfjd mnkgj.k vkSj ^dqd* brus fo"k; gSaA Vkyeh vkSj
muls izkphu xzhd T;ksfrf"k;ksa dks HkqtT;k (Sines) dk Kku ugha FkkA os T;k
(Chords)

dk mi;ksx djrs FksA Hkkjrh; T;ksfr"k ls ifjfpr gksus ds iwoZ

;wjksfi;u yksxksa dh ;g /kj.kk Fkh fd T;k dks NksM+dj HkqtT;k (T;k/Z) dk


mi;ksx loZizFke bZloh lu~ dh uoha 'krkCnh ds mkjk/Z esa izknqHkZwr vjc&T;ksfr"kh
vycVkuh us fd;k ijUrq vk;ZHkV ds bl xzUFk ls Kkr gksrk gS fd 'kd 421 esa
gesa v/ZT;kvksa dk Kku FkkA orZeku lw;ZflkUr esa Hkh v/ZT;k,a gSaA vkSj Hkh ,d
mYys[kuh; ckr ;g gS fd vk;ZHkV us o`k ds O;kl vkSj ifjf/ dk vR;Ur
lw{e xq.kkskj cryk;k gSA og ;g gS %&
prqjf/da 'kre"Vxq.ka }k"kf"VLrFkk lgL=kk.kke~A
1
v;q r };fo"dEHkL;klks o` kifj.kkg%
blesa 20000 O;kl ds o`k dh ifjf/ 62832 cryk;h gS vFkkZr~ O;kl ls
ifjf/ 31416 xqf.kr gS vkSj bldks Hkh bUgksaus vkl (ikl&ikl) dgk gSA

nhf{kr] 'kadj ckyd`".k] Hkkjrh; T;ksfr"k] vuqoknd& Jh f'koukFk >kj[k.Mh] i`- 270
258

i`Foh dh nSufUnu xfr %&


gekjs ns'k esa i`Foh izfrfnu vius pkjksa vksj ?kwerh gS vFkkZr~ mlesa
nSufUnu xfr gS& bl flkUr dks ekuusokys T;ksfr"kh ,d ;s vk;ZHkV ek=k gSA
vk;ZHkV us Hkx.kkfn ekuksa esa u{k=kHkze u fy[kdj HkwHkze fy[ks gSa vkSj
n'kxhfrd dh prqFkZ vk;kZ esa fy[kk gS ^izk.ksuSfr dyk Hkw%A* bldk vfHkizk; ;g
gS fd i`Foh izk.k uked dky ifjek.k (iy dk i"Bka'k) esa ,d dyk pyrh
gSA blls muds erkuqlkj i`Foh dh xfr gh fl gksrh gSA czxqIrkfndksa us Hkh
muds bl er dk [k.Mu fd;k gSA
lc opuksa dh laxfr yxkrs gq, fopkj djus ls ;gh fu"d"kZ fudyrk gS
fd vk;ZHkV i`Foh dks py ekurs FksA os i`Foh dh dsoy nSufUnu xfr ekurs FksA
^i`Foh lw;Z ds pkjksa vksj ?kwerh gS* ;g mudk flkUr ugha ekywe gksrkA
bl vk;ZHkV flkUr esa vU; xzUFkksa dh Hkkfr vf/dkj ugha gSa] ijUrq mu
vf/dkjksa ds cgqr ls fo"k; gSaA pUnz k`ksfr vkSj Hkxzg;qfr vf/dkjksa ds fo"k;
blesa ugha gSaA czxqIr us dgk Hkh gS fd vk;ZHkVh; }kjk pUnz k`ksfr vkSj
Nk;kfn dk Kku ugha gks ldrkA ,d vkSj Hkh cM+h Hkkjh U;wurk ;g gS fd
;ksxrkjkvksa ds Hkksx vkSj 'kj tks fd vU; flkUrksa esa gSa] blesa ugha gSaA ;fn os
gksrs rks vk;ZHkV dk fuf'pr le; Kkr gksus ds dkj.k T;ksfr"k'kkL=k ds bfrgkl
esa mudk cM+k mi;ksx gqvk gksrk] ijUrq blls ;g ugha dgk tk ldrk fd
vk;ZHkV ds le; vFkok muds ifgys ;g fo"k; fcYdqy vKkr FkkA
ipflkfUrdk esa u{k=k;ksxrkjkvksa ds 'kjHkksx dk FkksM+k o.kZu gSA v;uxfr ds
lEcU/ esa tks fd vR;Ur egRo dk fo"k; gS] blesa dqN ugha fy[kk gSA
259

;g vk;ZflkUr vfr laf{kIr gksrs gq, Hkh vR;Ur ljy gSA blesa
izfrikfnr fo"k; Li"V le> esa vkus ;ksX; gSaA lEiw.kZ xzUFk ns[kus ls Kkr gksrk gS
fd xzUFkdkj us mls T;ksfr"k ds fuR; O;ogkj esa mi;ksxh cukus dh n`f"V ls ugha
cfYd dsoy flkUrHkwr ego ds fo"k;ksa dk laxzg djus ds ms'; ls fy[kk
gSA ;|fi ;g lR; gS fd fuR; O;ogkj esa flkUrxzUFkksa dk ugha] izR;qr
dj.kxzUFkksa dk mi;ksx gksrk gS] ijUrq ;g vU; flkUrksa dh Hkkafr foLr`r vkSj
loZ fo"k;lEi Hkh ugha gSA orZeku lw;ZflkUr czxqIrflkUr ;k
flkUrf'kjksef.k }kjk xf.kr djus esa dj.kxzUFkksa dh vis{kk vf/d le; yxsxk]
;g ;|fi lR; gS] rFkkfi buesa ls fdlh Hkh ,d xzUFk }kjk dke py ldrk gS
nwljs ds vHkko esa fdlh izdkj dh vM+pu ugha gksxh] ijUrq vk;ZflkUr dh
,slh fLFkfr ugha gSA mnkgj.kkFkZ& frfFk] u{k=k vkSj dj.k ykus dh jhfr blesa
ugha gSA egkikr dk xf.kr fcYdqy ugha gS] ijUrq blls ;g ugha dgk tk ldrk
fd vk;ZHkV dks egkikr Kkr gh ugha FkkA vk;ZflkUr esa mldk mYys[k gS vkSj
;g fuf'pr gS fd vk;ZHkV frfFk] u{k=k] egkikr bR;kfn lc dqN tkurs FksA
blh izdkj dqN vU; Hkh ,sls fo"k; gSa] tks fd vU; flkUrksa esa gSa vkSj blesa
ugha gSaA
vk;ZHkVdj.k %&
blls vuqeku gksrk gS fd vk;ZHkV dk dksbZ dj.kxzUFk gksuk pkfg,A
mijksDr n'kxhfrdikn dh f}rh; vk;kZ esa mUgksaus fnuizo`fk lw;ksZn; esa crykbZ
gS] ijUrq ojkgfefgj dk dFku gS fd vk;ZHkV us yadk/Zjkf=k esa Hkh fnuizo`fk
cryk;h gSA vk;ZHkVh; esa bl fnuizo`fk dk mYys[k dgha ugha gSA czxqIr us Hkh
260

vk;ZHkV ds nks"k&o.kZu ds izl esa bldh ppkZ ugha dh gSA blls fl gksrk gS
fd czxqIr ds le; Hkh vk;ZHkVh; esa dksbZ ,slh vk;kZ ugha Fkh ftlls mDr
vFkZ fudyrk gksA czxqIr us vk;ZHkVh; ds nksuksa Hkkxksa dk mYys[k Hkh
^n'kxhfrd* vkSj ^vk;kZ"Vk'kr* 'kCnksa }kjk gh fd;k gS] ftuesa mudh
'yksdla[;k;sa Li"V gSaA blls fl gksrk gS fd czxqIr ds ifgys ls tks
vk;ZflkUr izpfyr gS mls fdlh us U;wukf/d ugha fd;k gS] vr% ojkgfefgj
ds ys[kkuqlkj vk;ZHkV dk vU; dksbZ xzUFk gksuk pkfg,] ftlesa yadk dh
v/Zjkf=k esa fnuizo`fk cryk;h gksA czxqIr ds [k.M&[kk| vkSj mldh v#.kd`r
Vhdk ls Hkh ;g vuqeku gksrk gS fd vk;ZHkV dk dksbZ dj.kxzUFk gksuk pkfg,]
ijUrq vkt og miyC/ ugha gSA
fo'ks"krk %&
T;ksfr"kflkUrdkjksa dh ;ksX;rk tkuus dk ,d eq[; lk/u muds xzUFkksa
}kjk gksus okyh n`Dizrhfr gSA czxqIr us fy[kk gS fd Jh"ks.k vkSj fo".kqpUnz us
eUnksPp] ikr] ifjf/ vkSj Li"Vhdj.k vk;ZHkVh; ls fy;sA ykVkfndksa ds xzUFk
vkSj ewy lw;kZfn ikap flkUrksa ds jgrs gq, vk;ZHkVh; dk loZ=k izk/kU; LFkkfir
gks tkuk rFkk Jh"ks.k vkSj fo".kqpUnz dk Li"Vhdj.k mlh ls ysuk Li"V cryk
jgk gS fd ml le; vkSjksa dh vis{kk mlls vf/d n`Dizrhfr gksrh FkhA vk;ZHkV
us iwokZpk;ks ls fHk cq/ vkSj xq# ds Hkx.kksa dh Lo;a dYiuk dh] mudk
eUn'kh?kz o`kksa dk ifj;a'k tks fd xzgLi"Vhdj.k dk ,d eq[; v gS& MkW
dsuZ dk dFku gS fd ipflkUr&ifr ds jgrs gq, Hkh xzgksa ds vLr vkSj
xzg.kkfn fo"k;ksa esa n`fXojks/ gksrs ns[k dj xzgksa ds pkj (xfr) dh dYiuk djus
261

ds fy, lw;Z dqlqeiqj esa vk;ZHkV uke rks Lo;a vorh.kZ gq,A flkUripd ds
vuqlkj n`Dizrhfr ugha gksrh dFku ls Kkr gksrk gS fd vk;ZHkV ds FkksM+s gh
fnuksa ckn fdlh us ;g 'yksd fy[kk gSA blls fl gksrk gS fd ml le;
vk;ZHkV dh ;ksX;rk vR;f/d le>h tkrh Fkh vkSj oLrqr% dky&eku dh n`f"V
ls fopkj djus ij Kkr gksrk gS fd fu%lUnsg og oSlh gh Fkh HkhA vk;ZHkV Lo;a
fy[krs gSa fd& i`Foh vkSj lw;Z ds ;ksx }kjk lw;Z dk] lw;Z vkSj pUnzek ds ;ksx
}kjk pUnzek dk rFkk pUnzek] rkjksa vkSj xzgksa ds ;ksx }kjklc xzgksa dk lk/u
fd;k gSA nsork dh d`ik ls vFkok Locqf }kjk eSaus 'kqHkk'kqHk&Kku ds leqnz ls
Mwck gqvk lR;&Kku:ih jRu fudkykA (xzg.k] ;qfr bR;kfndksa }kjk e;exfr Hkh
yk;h tk ldrh gS] ijUrq eq[;r% Li"VxzgfLFkfr dk Kku gksrk gSA) bu lc
gsrqvksa ls Kkr gksrk gS fd mUgksaus xzgLi"Vhdj.k ifr esa lq/kj fd;k vkSj
izkphu xzUFkksa ds lkjklkj&fopkj }kjk rFkk viuh cqf vkSj os/ }kjk cgqr lh
u;h ckrksa dh [kkst dhA blls mudh ;ksX;rk dk egRo Li"V gks tkrk gSA
eq[; vkd"kZ.k %&
'kds 1400 ds ckn egkjk"V vkSj dk'kh esa cus gq, T;ksfr"kxzUFkksa esa bl
vk;Z&flkUr ds opu ugha feyrsA lEizfr bl izkUr (egkjk"V) esa vk;ZflkUr
izk;% ewy&Lo:i esa izpfyr ugha MkW- dsuZ us ftu izfr;ksa ds vk/kj ij bls
Nik;k gS os rhuksa ey;kye fyfi esa FkhaA blls Kkr gksrk gS fd lqnwj nf{k.k
Hkkjr esa vkSj fo'ks"kr% eykokj izkUr esa vHkh Hkh bldk izpkj gSA m/j ftu
izkUrksa esa rkfey vkSj ey;kyh fyfi;ksa dk O;ogkj gksrk gS] muesa lkSjeku dk
ipk pyrk gS vkSj og vk;Zi{kh; gS vFkkZr~ mldk o"kZeku vk;ZflkUrkuqlkj
gSA oS".ko yksx vk;Zi{k ds vfHkekuh gSA os fo'ks"kr% dukZVd vkSj eSlwj izkUrksa
262

esa jgrs gSaA blls vuqeku gksrk gSaA os fo'ks"kr% dukZVd vkSj eSlwj izkUrksa esa jgrs
gSaA blls vuqeku gksrk gS fd vk;ZHkV dk dqlqeiqj dnkfpr~ nf{k.k esa gksxkA

1-(x)-2 vkpk;Z ojkgfefgj %&


;s ,d iz[;kr T;ksfr"kh gks x;s gSaA T;ksfr"k dh rhuksa 'kk[kkvksa ds buds
xzUFk gSaA bUgksaus Lo;a Li"Vr;k vius dky dk mYys[k dgha ugha fd;k gS ij
vius dj.k&xzUFk ^ipflkfUrdk* esa xf.krkjEHk o"kZ 'kds 427 ekuk gSA ;fn
ipflkfUrdk 427 esa gh cukuh gks rks budk tUe 'kds 407 ls iwoZ gksuk
pkfg,] D;ksafd 20 o"kZ ds de voLFkk esa ,slk xzUFk cukuk vlEHko gSA buds
e`R;qdky ds fo"k; esa ,d okD; izpfyr gS&
uokf/dip'krla[;'kkds

ojkgfefgjkpk;ksZ

fnoa

xr%A

irk ugha pyrk ;g x| gS ;k i|A ;fn x| gS rks& izkphu gLrfyf[kr


iqLrdksa ds 'kqRok'kqRo dk fopkj djus ls Kkr gksrk gS fd izkjEHk ls vc
rd blds Lo:i esa fdlh izdkj dk ifjorZu ugha gqvk gksxk& blesa lUnsg gS
vkSj ;fn i| gS rks vR;Ur v'kq gSA fdlh&fdlh dk dFku gS fd bls
czxqIrflkUr ds Vhdkdkj i`Fkwnd Lokeh us fy[kk gSA czxqIrflkUr ds
vkjEHk ds 10 v;k;ksa dh i`Fkwnd&Vhdk esa ;g ugha gSA gks ldrk gS] mlds
vof'k"V Hkkx esa vFkok [k.M[kk| dh i`Fkwnd&Vhdk esa gksA i`Fkwnd Lokeh dk
le; 'kd 900 ds vklikl gS] vr% i`Fkwnd dk gksus ij Hkh ojkgfefgj ds
400 o"kZ ckn dk gksus ds dkj.k bldk fo'okl fopkjiwoZd gh djuk gksxkA izks
1

nhf{kr] 'kadj ckyd`".k] Hkkjrh; T;ksfr"k] vuqoknd& Jh f'koukFk >kj[k.Mh] i`- 292
263

oscj dk dFku gS fd czxqIr ds Vhdkdkj vkejkt us ojkgfefgj dh e`R;q 'kd


501 esa crk;h gSA mUgksaus vkejkt dk opu ugha fy[kk gS] ij og izk;% ;gh
gksxk vr% ifgys ;gh fuf'pr ugha gksrk fd ;g okD; i`Fkwnd dk gS ;k
vkejkt dkA oscj us vkejkt dk ,d vkSj dFku ;g fy[kk gS fd 'krkuUn dk
tUedky 'kds 917 gSA 'krkuUn ds ^HkkLorh* uked dj.k xzUFk esa vkjEHko"kZ
'kds 1021 gS vkSj vU; dksbZ 'krkuUn izfl ugha gSA blls fl gksrk gS fd
'krkuUn ds fo"k; esa vkejkt dk ;g dFku fcydqy xyr gSA ;fn mi;qZDr
okD; Hkh mUgha dk gS rks mldh Hkh ;ksX;rk bruh gh le>uh pkfg,A nwljh ckr
;g fd vkejkt dk Hkh le; ('kds 917) ojkgfefgj ds yxHkx pkj&ikap
'krkCnh ckn esa gS] vr% muds dFku dk Hkh dksbZ fo'ks"k egRo ugha gSA blfy,
bl ukuk&la'k;&xzLr opu ds vk/kj ij ojkg dk e`R;qdky 'kd 509 eku dj
mudk le; fuf'pr djus dh vis{kk mudh ipflkfUrdk }kjk& ftldk fd
xf.krkjEHk o"kZ 'kds 427 mlesa nh gqbZ xzgfLFkfr }kjk fu%la'k; 'kq fl gksrk
gS& fopkj djuk mfpr vkSj fo'oluh; gksxkA
dj.kxzUFk dk xf.krkjEHk o"kZ gh mldk iwfrZdky ugha gksrkA dsjksiUr ds
xzUFk esa 'kds 1772 ds mnkgj.k gSa] ij og 'kds 1782 esa Nik gS] vr% laHko gS
ipflkfUrdk Hkh 427 ds ckn iw.kZ gqbZ gks] rFkkfi mldh jpuk dk vkjEHk
'kds 427 ds ikl gh nks ,d o"kZ ds Hkhrj gqvk gksxk] vU;Fkk og vkjEHk&o"kZ
u ekuk tkrkA 427 rd ojkg dk tUe gh u gqvk gks& ;g fcydqy vlEHko
gSA bruk gh ugha] ml le; os de ls de 15] 16 o"kZ ds vo'; jgs gksaxs
vkSj mUgksaus ;g 'kd mnkgj.k ds fy, fy;k gksxkA blds vfrfjDr bldk vU;

264

dksbZ leqfpr dkj.k ugha fn[kkbZ nsrkA 'kds 427 esa pS=k 'kqDy izfrink ds yxHkx
e;e es"k&lakfUr gqbZ FkhA lEHko gS] ml le; dh e;e xzgfLFkfr ykus esa
rFkk 'kqDy izfrink ls vgxZ.k ykus esa lqfo/k ns[kdj mUgksaus ;g 'kd fy;k gks
vkSj xzUFk oLrqr% ckn esa cuk gksA ijUrq 427 ds ifgys 'kds 419 esa vkSj mlds
ckn 438 esa Hkh e;e es"klakfUr 'kqDy izfrink ds ikl vkrh gSA 419 dk rks
fopkj gh ugha djuk gS] ij mUgksaus 438 Hkh ugha fy;k gSA blls fl gksrk gS
fd bl xzUFk dk jpuk&dky 'kds 438 ds iwoZ gh gSA
ipflkfUrdk esa vk;ZHkV dk uke vk;k gS vkSj mudk xzUFk 'kds 421
dk gS] blls ;gka ,d 'kadk gksrh gS fd N% gh o"kks esa vk;ZHkV dk xzUFk bruk
izfl dSls gks x;k fd og ojkgfefgj rd igqapk vkSj mUgsa vius xzUFk esa mldh
ppkZ djuh iM+hA ijUrq ;g 'kadk fujFkZd gSA voUrh ,slh izfl jkt/kuh esa blh
dk;Z ds fy, fu;qDr ojkgfefgj ljh[ks iz[;kr T;ksfr"kh dks vk;ZHkV dk er Kkr
gksuk vFkok mudk xzUFk ns[kus dk volj izkIr gksuk vlEHko ugha gS] vkSj nwljh
ckr ;g fd ojkg dk xzUFk 'kds 427 ds pkj] N% o"kZ ckn lekIr gqvk gksxk]
;g Hkh lEHko gSA 'kds 427 esa os Lo;a x.kuk djus ds fy, loZFkk ;ksX; Fks]
blesa dksbZ lUnsg ugha gSA ml le; mudh voLFkk ;fn 15 o"kZ ekurs gSa rks
tUe'kd 412 vkrk gS vkSj e`R;q&dky 'kds 509 ekuus ls ml le; mudh
voLFkk 17 o"kZ vkrh gSAS ;g ckr vlEHko ugha dgh tk ldrhA ;g Hkh dg
ldrs gSa fd mudk tUe 'kds 427 esa gqvk gksxk vkSj blfy, mUgksua s bls
mnkgj.kkFkZ fy;k gksxk] ij blds ckn ugha gqvk Fkk& ;g fcydqy fu%lUnsg gSA
blls fl gksrk gS fd mudk tUe 'kds 427 ds ifgys 'kds 412 ds vklikl
gqvk FkkA foekfnR; ds uojRuksa esa ogkjfefgj dk uke vk;k gSA blls Kkr gksrk
gS fd foe&'kdkjEHk ds vklikl ,d ojkgfefgj FksA

265

tUe LFkku ,oa ifjokj fooj.k %&


ojkgfefgj us c`gTtkrd ds milagkjk;k; esa fy[kk gS&
vkfnR;nklru;LrnokIrcks/%
dkfiRFkds lfor`yC/&ojizlkn%A
vkofUrdks eqfuerkU;oyksD;lE;x~&
1
?kksjka ojkgfefgjks #fpjka pdkj
blls Kkr gksrk gS fd buds firk dk uke vkfnR;nkl Fkk vkSj bUgksaus
Kku mUgha ls izkIr fd;k FkkA dkfiRFkd esa bUgsa lw;Z dk oj&izlkn izkIr gqvk Fkk
vkSj ;s voUrh ds fuoklh FksA voUrh ds ikl dkfiRFkd uke dk dksbZ xko
gksxk vkSj ogk ;s dqN fnu jgs gksaxsA lc xzUFkksa ds vkjEHk esa bUgksaus eykpj.k
esa eq[;r% lw;Z dh oUnuk dh gS] blls Kkr gksrk gS fd ;s lw;Z ds HkDr FksA
ipflkfUrdk ds izFkek;k; dh fuEufyf[kr vk;kZ ls Kkr gksrk gS fd buds
T;ksfr"k'kkL=k ds xq# buds firk ls fHk FksA
fnudjofl"BiwokZu~ fofo/equha nzku~ iz.kE; HkDrk;knkSA
2
tuda xq#ap 'kkL=ks ;sukfLeu~ u% d`rks cks/%
nwljs LFkyksa ds vU; pkj ikp mYys[kksa ls Hkh Kkr gksrk gS fd ;s voUrh
vFkkZr~ mTtf;uh ds fuoklh FksA
ns'kkVu %&
dqN yksx ,slk le>rs gSa fd HkkLdjkpk;Z us ;ou ns'kksa esa tkdj
T;ksfr"k'kkL=k dk Kku izkIr fd;k Fkk] ijUrq HkkLdjkpk;Z ds vkSj muds iwoZ ds
1
2

tks'kh] dsnkjnk] c`gTtkrde~ v;k;&28] (milagkjk;k;)] 'yksd&9] i`- 427


f}osnh] ,e-,e- lq/kdj] ipflkfUrdk] v;k;&1] vk;kZ&1] i`- 1
266

xzUFkksa dks ns[kus ls Kkr gksrk gS fd ;g /kj.kk Hkzeiw.kZ gSA ojkgfefgj ds fo"k;
esa Hkh dksbZ&dksbZ ,slk gh dgrs gSa] ijUrq ojkg ds xzUFk vkSj mudh HkVksRiyd`r
Vhdkvksa dks ns[kus ls Kkr gksrk gS fd ojkg ds xzUFkksa esa ftu fo"k;ksa dk o.kZu
gS mu lc ds] ojkg ds iwoZ gh bl ns'k esa vusdksa xzUFk cu pqds Fks] vr% mUgsa
fons'k tkus dh dksbZ vko';drk ugha FkhA
xzUFk ifjp; %&
bUgksaus ;k=kk] fookg] xf.kr (dj.k)] gksjk vkSj lafgrk fo"k;ksa ds xzUFk
cuk;s gSaA ipflkfUrdk esa ,slk dksbZ mYys[k ugha gS ftlls ;g fl gksrk gks
fd ojkg us blds ifgys dksbZ xzUFk cuk;k FkkA blls vkSj ojkgfefgj dh
voLFkk dk fopkj djus ls ipflkfUrdk gh mudk izFke xzUFk Kkr gksrk gSA
c`gRlafgrk dh HkVksRiyd`r izFkek;k; dh Vhdk ls Kkr gksrk gS fd ojkg ds
fookg fo"k;d xzUFk dk uke ^c`gf}okgiVy* FkkA og vkSj mudk ;k=kk fo"k;d
xzUFk] ;s nksuksa bl le; miyC/ ugha gSaA gksjk 'kk[kk ij c`gTtkrd ds vfrfjDr
mudk ,d vkSj xzUFk y?kqtkrd uke dk gSA mlesa fy[kk gS &
gksjk'kkL=k o`kSeZ;k fuca fujh{; 'kkL=kkf.kA
1
;kL;kI;k;kZfHk% lkjega lEizo{;kfe
blls Kkr gksrk gS fd y?kqtkrd c`gTtkrd dk gh laf{kIr Lo:i gSA
jpukdky ds vuqlkj buds xzUFkksa dk e ;g gS& ipflkfUrdk] fookgiVy]
c`gTtkrd] y?kqtkrd] ;k=kk vkSj c`gRlafgrkA y?kqtkrd dk jpukdky ;k=kk&xzUFk
vkSj c`gRlafgrk ds ckn Hkh gks ldrk gSA

f=kikBh] MkW- czkuUn] y?kqtkrde~] v;k;&1] 'yksd&2] i`- 2


267

xzUFk izpkj %&


buesa ls c`gTtkrd vkSj y?kqtkrd dk bl le; Hkh T;ksfrf"k;ksa esa i;kZIr
izpkj gS vkSj ;s cEcbZ] iwuk] dk'kh bR;kfn LFkkuksa esa Ni pqds gSa] vU; Hkh
vusd LFkkuksa esa vusdksa fyfi;ksa esa Nis gksaxsA MkW dsuZ us ewy ek=k c`gRlafgrk
Nik;h gS vkSj mldk bafXy'k esa vuqokn djds mls jk;y ,f'k;kfVd lkslk;Vh
dh ikapoha iqLrd esa Nik;k gSA dydkk esa fcfCyvksfFkdk bafMdk esa c`gRlafgrk
ewyek=k Nih gSA jRukfxfj ds txfUe=k Nkik[kkus esa c`gRlafgrk dk ewy vkSj
mldk ejkBh vuqokn Nik gSA
Vhdk,a %&
HkVksRiy ojkgfefgj ds izfl Vhdkdkj gSaA ;|fi ;g lR; gS fd
c`gRlafgrk vkSj c`gTtkrd xzUFk Lo;a mi;qDr gksus ds dkj.k vkt rd izpfyr
gSa rFkkfi muds izpkj dk izeq[k dkj.k mRiyVhdk gS] ,slk dg ldrs gSaA
c`gRlafgrk dh Vhdk esa uhjktufof/ fo"k; esa mRiy us fy[kk gS ;k=kk;ka
O;k[;kre~A blls Kkr gksrk gS fd mUgksaus ;k=kk&xzUFk dh Hkh Vhdk dh FkhA
mRiy us y?kqtkrd dh Hkh Vhdk dh gSA mUgksaus ojkg ds 'ks"k xzUFkksa dh Hkh
Vhdk dh Fkh] bldk izek.k ugha feyrkA mRiyVhdkdky yxHkx 'kds 888
vFkkZr~ ojkg ds yxHkx 400 o"kZ ckn gSA mUgksaus jkgqpkj dh Vhdk esa vkSj
nks&rhu vU; LFkkuksa esa Hkh fy[kk gS& vU;s ,oa O;kp{krs] blls Kkr gksrk gS
fd muds ifgys Hkh c`gRlafgrk dh dqN Vhdk,a FkhaA c`gTtkrd dh eghnkl
vkSj egh/jd`r Vhdk,a MsDdudkystlaxzg (ua 341] 343 lu~ 1882&83) esa gSaA
ipflkfUrdk esa bu lc ckrksa dk o.kZu gSA blls vkSj vU; izek.kksa ls
Hkh fl gksrk gS fd budk dj.k&xzUFk ipflkfUrdk gh gS ijUrq bUgksaus Lo;a
268

mldk ipflkfUrdk uke dgha ugha fy[kk gSA


ipflkfUrdk esa vkSj Hkh ,d LFkku esa mls dj.k ;k rU=k dgk gS]
ijUrq mRiy us mls ipflkfUrdk dgk gSA bldk dkj.k ;g gS fd xzUFkdkj us
mlesa ikap flkUrksa dk vuqokn fd;k gSA lw;ZflkUrksDr e;e xzgksa esa ojkg us
viuk ,d chtlaLdkj fn;k gSA
ipflkfUrdk dk dksbZ Hkh flkUr ojkgd`r ugha gS vkSj chtlaLdkj ls
;g dFku fufoZokn fl gksrk gSA ;fn ipflkfUrdk ds gh fdlh flkUr dh
xzgxfrfLFkfr ojkg dh gksrh rks mUgsa i`Fkd~ ;g chtlaLdkj crykus dh
vko';drk dHkh Hkh u iM+rhA
ojkg us fHk&fHk flkUrksa ds e;e xzg rFkk xzg.k&fopkjksa dk mYys[k
fd;k gSA mUgksaus vius xzUFk esa izkphu xzUFkksa ls dqN fo'ks"k fy[kk gSA mi;qZDr
e;e xzg&laLdkj ds vfrfjDr mUgksaus fo'ks"k D;k fy[kk gS] bls tkuus dk dksbZ
mik; ugha gS] rFkkfi ewy esa fo'ks"k ifjorZu fd;k gksxk] ;g lEHko ugha gSA
ikapksa flkUrksa dh ftu ckrksa dk Bhd vuqHko gqvk gksxk vkSj tks miifk }kjk
'kq tku iM+h gksaxh os mUgksaus xzUFk esa j[kh gksaxh vkSj 'ks"k NksM+ nh gksaxh] vkSj
lEHko gS ns'kkUrj] Nk;klk/u] xzg.k vkSj Ns|d lEcU/h dqN Lo;a cuk;h gqbZ
jhfr;ka fy[kh gksaxhA
ojkg us loZizFke dj.k xzUFk cuk;k] ijUrq mudh c`gRlafgrk ls Kkr gksrk
gS fd ckn esa mudk ;ku iQyT;ksfr"k dh vksj fo'ks"kr% ukuk izdkj ds
l`f"V&peRdkj] inkFkks ds xq.k&/eZ ds Kku vkSj muds O;ogkj esa mi;ksx djus
dh vksj vf/d vkd`"V gks x;k FkkA czxqIr us izkphu T;ksfrf"k;ksa esa cgqr ls
nks"k fn[kyk;s gSa] ijUrq ojkgfefgj dks dgha Hkh nks"k ugha fn;k gSA HkkLdjkpk;Z us
269

mudh Lrqfr dh gS vkSj vU; Hkh vusdksa xzUFkdkjksa us muds opu izek.k :i esa
m`r fd;s gSaA l`f"V'kkL=k dh bl ,d 'kk[kk T;ksfr"k'kkL=k ds xzUFk cgqrksa us
cuk;s gSa] ij mldh vusd 'kk[kkvksa dk fopkj djusokyk T;ksfr"kh ojkg ds ckn
nwljk ugha gqvk] ,slk dg ldrs gSaA brus izkphu dky esa gekjs ns'k esa ,sls
euq"; dk mRi gksuk lpeqp gekjs fy, Hkw"k.k gSA nq%[k ds lkFk dguk iM+rk
gS fd muds tkrd xzUFk dk vkt rd i;kZIr mi;ksx gksrk pyk vk jgk gS] ij
lafgrk xzUFk dk fopkj vkSj mi;ksx izk;% fdlh us Hkh ugha fd;kA mudh
cryk;h gqbZ fn'kk ds vuqlkj l`f"V&inkFkks ds xq.k&/eZ dk fopkj ;fn mlh
izdkj vO;kgr pyrk jgk gksrk rks vkt ;wjksfi;u bl fo"k; esa gels vkxs u
c<+ ikrs] ijUrq gekjs ns'k ds nqHkkZX;o'k og ijEijk vkxs u py ldhA

1-(x)-3 vkpk;Z czxqIr %&


czkLiqQV flkUr uked xzUFk pkioa'kh; O;k?kzeq[k uked jktk ds
jkT;dky esa 'kds 550 esa 30 o"kZ dh voLFkk esa cuk;k vFkkZr~ budk tUe 'kd
520 gSA buds firk dk uke ft".kq FkkA
;s fHkeky ds fuoklh FksA ;g xkao vkcw ioZr vkSj yq.kh unh ds chp esa
vkcw ls 40 ehy ok;O; esa xqtjkr dh mkjh ljgn ij nf{k.k ekjokM+ esa gSA
bl le; ;g ,d NksVk&lk xkao gSA igys bldk uke Hkhyeky ;k Jheky FkkA
;g ek?k dfo dh tUeHkwfe gSA bZloh lu~ dh lkroha 'krkCnh esa tc fd
sulkax uked phuh ;k=kh ;gka vk;k Fkk] ;g mkj xqtjkr dh jkt/kuh FkhA
czxqIr us viuk flkUr pkioa'kh; O;k?kze[q k jktk ds le; esa fy[kk gS vkSj os
fHkYyekydkpk;Z dgykrs gSaA pkoM+s vFkok pkiksRdV oa'k dk jkT; lu~ 756 ls
270

941 i;ZUr vfUgyokM+ esa Fkk vkSj bl le; rd mkj xqtjkr esa NksVh&NksVh
fj;klrsa mlds vf/dkj esa jgha gSa] vr% ;g pkoM+s oa'k gh czxqIr&dFkr
pkioa'k gksuk pkfg,A sulkax us czxqIr&dky ds yxHkx xqtjkr dh jkt/kuh
fHkyek fy[kh gS vkSj vHkh Hkh xqtjkrh T;ksfrf"k;ksa esa ;g dFkk izpfyr gS fd
czxqIr fHkeky ds fuoklh FksA vr% mudk fuoklLFkku fHkeky gh gksuk
pkfg,A
xzUFk ifjp; %&
bl le; buds czkLiqQVflkUr vkSj [k.M[kk|&dj.k uked nks xzUFk
miyC/ gSaA [k.M[kk| esa vkjEHk&o"kZ 'kds 487 gSA blls Kkr gksrk gS fd mls
bUgksaus 67 o"kZ dh voLFkk esa cuk;k FkkA czflkUr ds 24osa v;k; dk ,d
'yksd gS &
xf.krsu iQya fla czks ;kuxzgs ;rks;k;sA
;kuxzgks f}lIrR;k;kZ.kka u fyf[krks=k e;k

blls Kkr gksrk gS fd bUgksaus ;kuxzg uked 72 vk;kZvksa dk ,d v;k;


vuqekur% iQykns'k fo"k;d cuk;k Fkk vkSj mls bl xzUFk esa ugha fy[kk FkkA bl
le; og miyC/ Hkh ugha gSA irk ugha pyrk] mlesa tkrd lEcU/h iQy Fks
;k lafgrk xzUFkksa ljh[ks] ijUrq mi;qZDr vk;kZ ls Kkr gksrk gS fd xzUFkdkj dh
n`f"V esa og cM+k egRoiw.kZ vkSj f'k";ksa dks xqIr jhfr ls crkus ;ksX; FkkA
cs#uh ds xzUFk ds vk/kj ij izksisQlj lkpks fy[krs gSa & izkP;&lq/kj ds
bfrgkl esa czxqIr dk LFkku cgqr mQpk gSA vjcfuokfl;ksa dks Vkyeh ds xzUFk
1

nhf{kr] 'kadj ckyd`".k] Hkkjrh; T;ksfr"k] vuqoknd& Jh f'koukFk >kj[k.Mh] i`- 301
271

dk irk yxus ls ifgys mUgsa czxqIr us T;ksfr"k'kkL=k fl[kk;k] D;ksafd vjch


Hkk"kk ds lkfgR; esa ^flfU/n* vkSj ^vy vjdUn* xzUFkksa ds uke ckj&ckj vkrs
gSa vkSj os nksuksa czxqIr ds czflkUr vkSj [k.M[kk| ds vuqokn gSaA ;s
vuqokn [kyhi+Qk eulwj ds le; esa gq, gksaxsA blls Kkr gksrk gS fd ml le;
flU/ izkUr esa czxqIr ds xzUFkksa dk vf/d izpkj FkkA [k.M[kk| dh cyHknzd`r
Vhdk dk mYys[k cs#uh us ckj&ckj fd;k gSA mlus czflkUr vkSj [k.M[kk|
dk vjch esa vuqokn fd;k Fkk (Hkkx 2] i`"B 303] 339)A mlds ifgys ds
vuqokn vPNs ugha Fks& ,slk cs#uh us muesa nks"k fn[kyk;k gSA ;s vuqokn vHkh
rd miyC/ ugha gks lds gSaA cs#uh flU/ izkUr esa cgqr fnuksa rd jgk FkkA
mlds ys[kksa ds vusdksa LFkyksa ls izdV gksrk gS fd ml le; flU/ esa czxqIr
ds xzUFkksa dk izk/kU; FkkA
vU; czflkUr %&
czxqIrflkUr ds vfrfjDr rhu vkSj czflkUr gSaA ,d og gS ftls
bUgksaus czksDr xzgxf.kr dgk gSA og oLrqr% ipflkfUrdksDr firkegflkUr
gh gS vkSj mldh jpuk 'kdkjEHk ds cgqr ifgys gqbZ gSA nwljk og gS ftls czk
us ukjn dks cryk;k FkkA og 'kkdY;ksDr&czflkUr uke ls izfl gSA esjs er
esa og 'kds 743 ds ckn dk gSA Hkx.kkfn eku ;k vU; fdlh Hkh fo"k; esa
lkE; u gksus ds dkj.k mldk czxqIrflkUr ls fHk gksuk Li"V gSA rhljk
czflkUr fo".kq/eksZkj uked iqjk.k esa gSA HkVksRiy us c`gRlafgrk dh Vhdk esa
czxqIrflkUr dh cgqr lh vk;kZ,a m`r dh gSaA muds fo"k; esa mUgksaus
vf/drj ^czflkUrs* vkSj dgha&dgha ^rFkk p czxqIr%* fy[kk gS] 'kkdY;ksDr
272

czflkUr ;k fo".kq/eksZkjiqjk.kkUrxZr czflkUr dk uke dgha ugha fy;k gSA


blls Kkr gksrk gS fd os nksuksa ml le; jgs gksa rks Hkh fo'ks"k izfl ugha Fks]
de ls de mRiy rks czxqIr ds flkUr dks gh czflkUr le>rs FksA
czxqIr us vius flkUr dks loZ=k ^czkLiqQVflkUr* ;k ^czflkUr* dgk gSA
czflkUr ds dYih; Hkx.kkfn eku
HkksxHkx.k

1-

lw;Z

4320000000

2-

pUn

3-

eUnksPp
Hkx.k

ikr
Hkx.k

480

HkksxHkx.k

eUnksPp
Hkx.k

ikr
Hkx.k

10-

cq/

17936998984

332

521

57753300000

11-

xq#

364226455

855

63

pUnzksPp

488105858

12-

'kq

7022389492

653

893

4-

jkgq

232311168

13-

'kfu

41

584

5-

eaxy

2296828522

6-

u{k=kHkze

1582236450000

14-

pkUnzek
l

53433300000

7-

lkoufnu

1577916450000

15-

frfFk

1602999000000

8-

lkSjekl

15840000000

16-

{k;kg

25082550000

9-

vf/ekl

1593300000

17-

o"kZeku

365@15@30@22@30

292

267

;s lc eku dYih; gSaA blesa lc xzgksa dh Hkx.kla[;k, fdlh Hkh ,d


la[;k ls ugha dVrha] vr% bl czflkUrkuqlkj dYikjEHk ds vfrfjDr chp esa
fdlh Hkh le; lc e;e xzg ,d LFkku esa ugha vkrsA izFke vk;ZflkUr vkSj
nksuksa lw;ZflkUrksa ds vuqlkj dfy;qxkjEHk esa lc e;e xzg ,d=k gksrs gSa] ij

273

blesa ,slk ugha gSA orZeku lw;ZflkUr esa fy[kk gS fd dYikjEHk ds ckn dqN
o"kks rd czk l`f"V cukrs gsa vkSj mlds ckn xzgksa dk pyuk vkjEHk gksrk gS]
ij blesa dYikjEHk gh xzgpkjkjEHk ekuk x;k gSA

o"kZeku %&
mi;qZDr ekuksa ds lEcU/ esa loZizFke fopkj.kh; ckr ;g gS fd bl xzUFk
dk o"kZeku ipflkfUrdk ds vuqlkj iqfy'k vkSj jksed flkUrksa dks NksM+dj
Hkkjrh; izR;sd flkUr ds o"kZeku ls U;wu gS] ij os nksuksa czxqIr ds le;
izpfyr gh ugha Fks] ;g izkphu vkSj orZeku flkUripd ds foospu ls fl
gSA ml le; vk;ZflkUr vkSj ewy lw;ZflkUr dk izpkj FkkA czflkUr dk
1

o"kZeku izFke vk;ZflkUr ds o"kZeku ls 52 @2 foiy vkSj ewy lw;ZflkUr ls


1

67 @2 foiy de gSA ;|fi ;s vUrj cgqr FkksM+s fn[kkbZ nsrs gSa] ij buds dkj.k
1

'kds 540 esa czflkUr dh es"klakfUr izFke vk;ZflkUr ls 54 ?kVh 14 @8


7

iy iwoZ vkSj ewy lw;ZflkUr dh es"klakfUr ls 54 ?kVh 43 @8 iy iwoZ gqbZ FkhA


bldk eq>s ,dek=k dkj.k ;g Kkr gksrk gS fd czxqIr us es"klakfUr fo"kqofnu
esa ekuh gS] tc fd jkr vkSj fnu leku gksrs gSa vkSj lw;ksZn; f{kfrt ds Bhd
iwoZ fcUnq esa gksrk gSA ,slh es"klakafUr lk;u jfo dh gksrh gSA xf.kr }kjk
czxqIr&dky ds vklikl ds fdlh b"V 'kd dh lk;u Li"Vjfo dh lakfUr
dk tks dky vkrk gS] czxqIrflkUr ls Hkh yxHkx ogh vkrk gSA 'kds 509 esa
czflkUrkuqlkj Li"V es"klakfUr pS=k 'kqDy 3 HkkSeokj rk 18 ekpZ lu~ 587
dks mTtf;uh ds e;e lw;ksZn; ls 56 ?kVh 40 iy ij vkrh gS vkSj ml o"kZ
esa lk;u Li"V jfo dh lakfUr Hkh mlh fnu mlh le; vkrh gSA czxqIr dk
274

tUe 'kds 520 esa gqvk FkkA mUgksaus 'kds 540 ds yxHkx os/ djuk vkjEHk
fd;k gksxkA 'kds 540 esa czflkUrkuqlkj Li"V es"klakfUr pS=k d`".k 1
'kfuokj dks 57 ?kVh 22 iy ij vkrh gS vkSj ml le; lk;u Li"Vjfo 'kwU;
jkf'k 'kwU; va'k 30 dyk vkrk gS] vFkkZr~ czxqIr dh es"klakfUr ds yxHkx 30
?kVh iwoZ lk;u es"klakfUr gksrh gSA es"klakfUr ds le; 30 ?kVh esa lw;Z dh
kfUr yxHkx 12 dyk c<+rh gS] vr% 'kds 540 esa czflkUrh; es"klakfUr
ds le; lw;Z fo"kqoo`k ls dsoy 12 dyk mkj jgk gksxkA ;fn ml fnu lw;ksZn;
ds le; gh czflkUr dh es"klakfUr gqbZ gksrh rks ml le; iwoZ fcUnq ls 12
dyk mkj dh vksj lw;Ze;fcUnq fn[kkbZ fn;k gksrk] ijUrq es"klakfUr lw;ksZn; esa
gh ugha gqvk djrhA ,d ckr ;g vkSj nwljh ;g fd fnd~lk/u djus esa Hkh
dqN dykvksa dh v'kqf gksus dh lEHkkouk gS] rhljs os/ ds lk/u LFkwy FksA
bu ckrksa dk fopkj djus esa vuqHkoh euq"; lgt gh le> tk,xk fd 12
dykvksa dh v'kqf gksuk vlEHko ugha gSA blls muds }kjk fuf'pr :i ls ;gh
Kkr gksrk gS fd czxqIr us lk;u jfo ds es"klae.k dks gh es"klae.k ekuk
FkkA
vkdk'k esa lw;Z dh lakfUr;ka fHk&fHk le;ksa esa ugha fn[kkbZ nsaxhA ;gka
fo"kqofnu ds lw;ksZn;dkyhu lw;Z dk mYys[k gS] vr% og lk;u gh gS vkSj ;g
Hkh Li"V gS fd czxqIr us ;g ckr os/ ds vk/kj ij fy[kh gSA mUgsa v;uxfr
dk Kku ugha Fkk vkSj muds ifgys ;fn og Kkr jgh gks rks Hkh mUgksaus mldk
fopkj ugha fd;k] blesa dksbZ lUnsg ugha gS] vr% mudh n`f"V esa lk;u&lw;Z vkSj
xzUFkkxr (fuj;.k) lw;Z nks inkFkZ ugha FksA mUgksaus viuk flkUr bl izdkj

275

cuk;k fd mlls lk;u gh lw;Z vk;s] ijUrq ;g O;oLFkk mUgha ds le; rd


jghA bldk dkj.k ;g gS fd muds le; lakfUr yxHkx 54 ?kVh ifgys gqbZ]
ijUrq ;g tks ijEijkxr n`<+ xzg pyk vk jgk Fkk fd dfy;qxkjEHk esa (muds
erkuqlkj 'kqokj ds lw;ksZn; ds le;) e;e lw;Z es"kkjEHk esa Fkk] blds ckgj
os u tk ldsA blfy, mUgksaus og 54 ?kVh v'kqf dfy;qxkjEHk ls
czflkUr&jpukdky i;ZUr yxHkx 3730 o"kks esa foHkDr dj nh vkSj viuk
flkUr bl izdkj cuk;k fd mlls es"klakfUr ml le; vk;s] tc fd
vkdk'k esa lw;Z Bhd iwoZ esa mxs vFkkZr~ lk;ues"k esa vk;sA ,slk djus esa o"kZeku
dqN foiy de gks x;kA ;fn bl v'kqf dks 3730 o"kks esa foHkDr djus dk
izip muds ihNs u yxk gksrk vkSj mUgksaus ;fn bldk fopkj fd;k gksrk fd
lakfUr veqd dky ls vkt rd bruk ihNs vk;h gS] rks os o"kZeku lk;u
vFkkZr~ 365A14A32 fy[krs vFkok o"kZeku ifgys dk gh j[kdj lEikr esa xfr
ekursA flkUr ds 37 o"kZ ckn mUgksaus [k.M[kk| dj.k cuk;k vkSj mlesa o"kZeku
ewy lw;ZflkUr dk j[kkA blls Kkr gksrk gS fd o"kZeku izkphu gh j[kdj
v;uxfr ekuus dh vksj mudk >qdko gqvk gksxkA vFkok lk;uo"kZ dk okLro
eku tkurs gq, vkSj mlh dks xzg.k djuk mfpr gS] ,slk n`<+ fu'p; djrs gq,
Hkh mUgsa ijEijkxr o"kZeku NksM+us ;k vius flkUr esa x`ghr o"kZeku dks iqu%
cnyus dk lkgl ugha gqvk gksxkA HkkLdjkpk;Z us flkUrf'kjksef.k ds
xksycU/kf/dkj

(vk;kZ

17&19

dh

Vhdk)

esa

fy[kk

gS&

^dFkZ

czxqIrfnfHkfuZiq.kSjfi (kfUrikr%) uksDr%A* blls Kkr gksrk gS fd czxqIr ds


xzUFk esa v;uxfr ds fo"k; esa dqN Hkh ugha fy[kk FkkA

276

lk;u %&
ipk lk;u gksuk pkfg, ;k fuj;u] bl fo"k; esa lEizfr fookn gSA
mi;qZDr foospu }kjk lk;ux.kuk dh iks"kd ;g ,d ckr Kkr gqbZ fd czxqIr
ds er esa lk;u jfolae.k gh okLrfod lae.k FkkA mlds vuqlkj mudk
ms'; o"kZeku cnyus dk Fkk vkSj mUgksua s cnyk HkhA ;fn os ;koTthou os/
djds mldh rqyuk djrs rks muds ljh[ks vUos"kd dks lk;u o"kZ dk okLro
eku Kkr gksuk dfBu ugha FkkA lEHko gS] lk;uo"kZ dk 'kq eku tkurs gq, Hkh
mUgsa ijEijkxr o"kZeku NksM+us dk lkgl u gqvk gksA mudk o"kZeku vkSjksa ls de
gSA
xzg'kqf vkSj os/ %&
czflkUr dh mi;qDZ r xzgHkx.kla[;k, vU; flkUrksa ls dqN fHk gS]a ij
czflkUr vkSj vk/qfud ;wjksfi;u xzUFkksa }kjk yk;s gq, 'kds 421 ds e;e xzgksa
esa fo'ks"k vUrj ugha gSA blls Kkr gksrk gS fd czxqIr us vius le; esa
os/kuqdy
w xzg ykus ds fy, muds Hkx.kksa dh Lo;a dYiuk dh gS_ mDr eUnksPp
vkSj ikrksa dh rqyuk ls Hkh mudk rf}"k;d vUos"k.k Kkr gksrk gSA bl izdkj
o"kZeku] xzgHkx.kla[;k vkSj mPp&ikrHkx.kksa ls ;g Li"V fl gksrk gS fd
czxqIr Lo;a os/ djusokys vUos"kd Fks vkSj T;ksfr"k'kkL=k esa ;gh lcls vf/d
ego dh ckr gSA ,sls iq#"k esa tks LokHkkfod rst vkSj mfpr LokfHkeku gksuk
pkfg, og muds xzUFk esa vusdksa LFkkuksa esa O;Dr gqvk gSA Li"Vkf/dkj ds f}rh;
v;k; esa mUgksua s fy[kk gS fd czksDr jfo&'k'kh vkSj muds }kjk yk;h gqbZ frfFk
gh 'kq gS vkSj vU; rU=kksa }kjk yk;h gqbZ nwjHkz"V gSA blds vkxs fy[kk gS&
277

czflkUrh; e;exzg] eUnksPp vkSj 'kh?kzifjf/ }kjk HkkSekfn Li"Vxzg 'kq vkrs
gS]a vk;ZHkVh; ls ughaA
czkflkfUrfo"k; %&
miksn~?kkr esa cryk;s gq, T;ksfr"kflkUrxzUFkksa ds eq[; vf/dkj bl
flkUr esa vkjEHk ds 10 v;k;ksa esa gSa] ij vkxs ds 14 v;k;ksa esa vU; Hkh
cgqr ls fo"k; gSa vkSj os cM+s egRo ds gSaA muesa ls nw"k.kk;k;] vadxf.kr]
chtxf.kr vkSj ;U=k lEcU/h pkj v;k;ksa dks NksM+ 'ks"k esa eq[;r% iwokZ/Z esa
of.kZr fo"k;ksa dh miifk gSA 12ok v;k; vadxf.kr vkSj {ks=kiQykfn fo"k;d
gSA mlesa 56 vk;kZvksa esa HkkLdjkpk;Z dh yhykorh ds cgqr ls fo"k; gSaA 18osa
esa fo'ks"kr% chtxf.kr gSA mlesa 72 vk;kZ,a gSaA chtxf.kr 'kCn mlesa dgha ugha
gSA mldk uke dqdk;k; gSA mlesa HkkLdjh; chtxf.kr ds cgqr ls fo"k; gSaA
,d dqd uke dk izdj.k gSA og eq[;r% e;e xzzgkfndksa ds fy, fy[kk x;k
gSA czkflkUr esa lc 24 v;k; vkSj 1008 vk;kZ,a gSA
Vhdk,a %&
czflkUr ds vkjEHk ds 10 v;k;ksa dh i`FkwndVhdk Ms dk
iqLrdlaxzg esa gSA dksyczwd ds ys[k ls Kkr gksrk gS fd mUgsa lEiw.kZ Vhdk feyh
FkhA dksycwzd us lu~ 1817 esa blds vadxf.kr vkSj chtxf.krk;k;ksa dk bafXy'k
esa vuqokn fd;k gSA

278

[k.M[kk| %&
vc FkksM+k&lk foospu buds [k.M[kk| dk djsaxsA [k.M[kk| uke cM+k
fofp=k gSA irk ugha] bUgksaus ,slk uke D;ksa j[kkA blds iwoZ vkSj mkj nks Hkkx gSaA
iwokZ/Z esa 9 vf/dkj vkSj 194 vk;kZ,a rFkk mkjk/Z esa 5 vf/dkj vkSj 71
vk;kZ,a gSaA iwokZ/Z ds vkjEHk esa gh fy[kk gS& vk;ZHkV ds xzUFk ls nSufUnu
O;ogkj ugha py ldrkA
[k.M[kk| esa o"kZeku vk;ZflkUr dk ugha] cfYd ewy lw;ZflkUr dk
vFkkZr~ 365A15A31A30 gSA blfy, blesa ;qxizo`fk Lodh; vFkok vk;ZHkVh;
flkUr ds vuqlkj lw;ksZn; esa u ekudj ewy lw;ZflkUrkuqlkj v/Zjkf=k esa
ekuuh iM+h gSA blesa vkjEHk o"kZ 'kds 587 gSA ml o"kZ Li"Veku ls oS'kk[kk
'kqDy izfrink jfookj dks vkrh gSA blesa {ksid mlds iwoZ dh e;jkf=k ds
vFkkZr~ vekUr pS=k d`".k 30 (vekoL;k) 'kfuokj dh e; jkf=k ds gSa vkSj ogha
ls vgxZ.k lk/u fd;k x;k gSA ewy lw;ZflkUrkuqlkj e;e es"klakfUr mlh
'kfu dks 12 ?kVh 9 iy ij vkrh gSA {ksid ;s gS&
jk-

va-

d-

fo-

lw;Z

32

22

pUnzek

pUnzksPp 10

jkgq

18

eaxy

jk-

va-

d-

fo-

cq/

44

49

43

xq#

25

16

28

'kq

10

19

14

47

23

'kfu

41

16

3
10
13
6
ewy lw;ZflkUr ds Hkx.kkfn eku mQij fy[ks gSaA muds }kjk yk;s gq,

'kds 487 pS=k d`".k 30 'kfuokj dh e;jkf=k ds xzgksa esa ls pUnzksPp vkSj jkgq
279

dks NksM+ 'ks"k lc mi;qZDr {ksidksa ls fcydqy Bhd&Bhd feyrs gSaA


vk;ZHkVflkUr }kjk yk;s gq, xzg buls ugha feyrsA blls fl gqvk fd
o"kZeku] vgxZ.kkjEHk vkSj izk;% {ksid] bu lc ckrksa esa [k.M[kk|dj.k dk ewy
lw;ZflkUr ls lkE; gSA ewy lw;ZflkUr jkgqHkx.k Kkr ugha gSaA pUnzksPp ewy
lw;ZflkUr ls ugha feyrk rks vk;ZHkVh; ;k czflkUr ls Hkh ugha feyrkA jkgq
vk;Z vkSj czk] fdlh Hkh flkUr ls ugha feyrkA [k.M[kk| esa o"kZeku vkSj
o"kkZjEHk czflkUr ls fHk ekus x;s gSaA vr% mlesa czflkUrh; pUnzksPp vkSj
jkgq dk u gksuk Bhd gh gSA ;|fi [k.M[kk| dk vk;ZHkVh; flkUr ls iw.kZ
lkE; ugha gS rFkkfi vk;ZHkVh; vkSj ewy lw;ZflkUr ds dqN ekuksa esa lkE; gksus
ds dkj.k 'kds 587 esa [k.M[kk|kuqlkj yk;h gqbZ xzge;efLFkfr vk;ZHkVflkUr
ls cgqr feyrh FkhA
czxqIr us [k.M[kk| ds mkjk/Z ds vkjEHk esa gh fy[kk gS fd vk;ZHkV
dk xzgLi"Vhdj.k LiqQV ugha gSA bldh Vhdk esa Vhdkdkj o#.k us fy[kk gS &
^czxqIr us vius dFkukuqlkj bl xzUFk dk iwokZ/Z vk;ZHkVrqY; crk;k gS vkSj
mkjk/Z esa n`d~izR;; vkus ;ksX; iQylaLdkj vius xzUFk ds vuqlkj crk;k gSA
blesa u fy[kh gqbZ ckrsa vk;ZHkVdj.k ls ysuh pkfg,A Vhdkdkj ds bl dFku
vkSj mkjk/Z ds vU; izdj.kksa ls Kkr gksrk gS fd [k.M[kk| esa mUgksaus dsoy
n`d~izR;; vkus ;ksX; isQjiQkj fd;k gSA o"kZeku] xzge;exfr] {ksid vkSj
;qxkjEHkosyk] ;s ego dh ckrsa vk;ZHkV ds xzUFk ls yh gSaA o#.k ds mi;qZDr
mYys[k bR;kfndksa ls Kkr gksrk gS fd vk;ZHkV dk og xzUFk lEizfr miyC/
vk;ZflkUr ugha] cfYd vk;ZHkV dk dj.kxzUFk gSA

280

vk'p;Z dh ckr ;g gS fd bUgksaus Lodh; flkUr dks NksM+ ml vk;ZHkV


ds xzUFk rqY; cukus dh izfrKk dh gS vkSj izk;% og fuHkk;h Hkh gS] ftlds ;s
iw.kZ izfrLi/hZ Fks vkSj ftl ij bUgksaus nw"k.kksa dh o"kkZ dh gSA blds nks dkj.k
fn[kkbZ nsrs gSaA ,d rks ;g fd ml le; vk;ZHkV dk xzUFk vfr'k; yksdekU;
jgk gksxk] ftlls ;s mls NksM+ ugha lds gksaxsA nwljs buds flkUr dh lakfUr
6

[k.M[kk|&jpukdky esa vFkkZr~ 'kds 587 esa ewy lw;ZflkUr ls 55 ?kVh 36 @8


2

iy iwoZ vkSj vk;ZHkVh; ls 54 ?kVh 55 @8 iy iwoZ vkrh FkhA bruk vUrj jgus
ls nksuksa ds vf/d eklkfn Hkh fHk gksaxsA vf/d ekl dk Hksn vkSj ,d fnu
igys lakfUr yxuk] ,slh ckrsa gSa ftUgsa ,d vKkuh euq"; Hkh le> ldrk gSA
bl dkj.k Lodh; flkUr ds ekuksa ds izpkj esa mUgsa yksder dh izfrdwyrk
nh[k iM+h gksxhA bUgha nksuksa dkj.kksa ls mUgsa Lodh; flkUrkuqlkj dj.k cukus dk
lkgl ugha gqvk gksxkA fopkj.kh; ckr ;g gS fd lakfUr esa ,d fnu ls de
vUrj gksus ij Hkh czxqIr vius ekuksa dk izpkj ugha dj lds rks vk/qfud
dsjksiUrh vkSj lk;u ipkksa dk izpfyr gksuk fdruk dfBu gS ftudh
lakfUr;ka izkphu ipkksa ls e'k% yxHkx 4 vkSj 22 fnu iwoZ gksrh gSaA
[k.M[kk| dh Vhdk,a %&
[k.M[kk| ij o#.k vkSj HkVksRiy us Vhdk,a dh gSa vkSj Hkh ,d [kf.Mr
Vhdk gS ftlesa Vhdkdkj dk uke ugha gS] ij mnkgj.kkFkZ 'kd 1564 fy;k x;k
gS vkSj pj rFkk ns'kkUrj bR;kfn laLdkj d'ehj lEcU/h gSaA vr% Li"V gS fd
og Vhdkdkj d'ehjh gSA MsDdudkyst laxzg esa ,d ipkdkSrqd uke dk
xzUFk gSA mlesa ljy jhfr ls ipk lk/u gksus ;ksX; lkjf.k;ka vkSj jhfr;ka nh
gSa] vkjEHk o"kZ 'kds 1580 gS vkSj lEiw.kZ xf.kr [k.M[kk| }kjk gqvk gSA ml

281

xzUFk esa dgha Hkh ;g ugha fy[kk gS fd og d'ehj esa cuk gS] ij og iqLrd
d'ehj esa feyh gS vkSj mlesa d'ehj esa izpfyr ykSfdd dky dk mi;ksx
fd;k x;k gS] vr% Li"V gS fd mldk drkZ d'ehjh gh gksxkA blls fl gksrk
gS fd [k.M[kk|dj.k 'kds 1580 i;ZUr d'ehj esa izpfyr FkkA [k.M[kk| dh
mi;qZDr rhuksa Vhdkvksa vkSj ipk dkSrqd dh izfr;ka] tks fd iwuk ds
dkystlaxzg esa gSa] d'ehj esa feyh gSaA blls Kkr gksrk gS fd vkt Hkh d'ehj
dh vksj [k.M[kk| dk izpkj gksxkA HkkLdjkpk;Z us bldk mYys[k fd;k gSA
vycs#uh ('kds 950) dks [k.M[kk| xzUFk feyk FkkA mlus mlds dqN mj.k
fn;s gSaA
czflkUr dk izpkj %&
czxqIr us vius flkUr ls fHk [k.M[kk| xzUFk cuk;k] blls vuqeku
gksrk gS fd mUgsa bl ckr dk de fo'okl jgk gksxk fd gekjs flkUr ds Hkh
dqN vuq;k;h gksaxs vkSj dkfynkl dh ^vk ifjrks"kkf}nq"kka u lk/q eU;s---foKkue~*
mfDr ds vuqlkj ,slk gksuk LokHkkfod Hkh gSA 67 o"kZ dh voLFkk esa mUgksaus
[k.M[kk| cuk;kA rc rd mudk flkUr izpfyr ugha gqvk gksxk vkSj brus
fnuksa rd vius vuq;kf;;ksa dk vHkko ns[kdj vUr esa fujk'k gksdj mUgksaus
[k.M[kk| cuk;k gksxkA viuh d`fr dk lkFkZD; viuh vka[kksa ls ns[kus dk
lkSHkkX; egku~ 'kks/dksa esa ls dqN gh dks izkIr gksrk gSA dky dk Hkjkslk u
djds mUgksaus viuh d`fr Lo;a NksM+ nh] ;g ckr muds fy, fdfpr~
ykNukLin gS] ijUrq ,sls egkfo}ku~ dh mRd`"V d`fr ls fo}kuksa dks ifjrks"k u
gks] ;g dSls gks ldrk gS\ mUgha ds ln`'k egku~T;ksfr"kh HkkLdjkpk;Z us mUgha dk
vkxe Lohdkj fd;k gSA HkkLdjkpk;Z ls ifgys ds Hkh czflkUrkuq;k;h nks

282

dj.k feyrs gSaA bu lc esa czflkUr }kjk yk;s gq, xzgksa esa ,d chtlaLdkj
fn;k gSA jkte`xkaddj.k esa tks fd 'kds 964 esa cuk gS] ;g laLdkj loZizFke
feyrk gS] ijUrq blds ifgys czflkUr bl chtlaLdkj ds fcuk gh vius fut
:i esa izpfyr FkkA
lu~ 1883&84 ds iwukdkystlaxzg esa xq.kHknzd`r&mkjiqjk.k uked ,d
xzUFk fy[kk gSA mlesa mlds jpukdky ds fo"k; esa fy[kk gSA mlds vuqlkj ml
le; dh xzgfLFkfr ;g gS&
lw;Z

& dqyhj (ddZ) jkf'k esa

xq#

& xfo (o`"k esa)

pUnzek

& iwokZ (Hkknzink) esa

'kq & dqyhj (ddZ) jkf'k esa

eaxy

& /uq jkf'k esa

'kfu & (vkfdZ)&o`f'pd jkf'k esa

cq/

& vknzkZu{k=k esa

jkgq

& (vxq)&rqyk jkf'k essa

fiy laoRlj 'kds 819 xr vFkkZr~ 820 orZeku esa vkrk gSA ;gka 'kadk
gksrh gS fd xf.kr 819 dk fd;k tk; ;k 820 dkA 'yksd esa dsoy frfFk nh
gS] ekl vkSj i{k ugha fn;s gSa vkSj okj dk uke efU=kokj fy[kk gSA og izk;%
xq#okj ;k dnkfpr~ 'kqokj gksxkA blls okLrfod fnu dk Bhd irk ugha
pyrk] ij mls <w<+us dk ,d mRd`"V lk/u ;g gS fd 'yksd esa lc xzgksa dh
fLFkfr nh gSA lEiw.kZ fLFkfr ftl fnu feys ogh okLrfod fnu gSA 'kds 819
vkSj 820 ds vusd fnuksa dk xf.kr djus ls Kkr gqvk fd 'kds 818 xr vFkkZr~
819 orZeku esa vekUr vk"kk<+ d`".k 5 xq#okj rk 23 twu lu~ 897 dks lw;ksZn;
ls yxHkx 24 ?kVh i;ZUr 'yksdksDr xzgfLFkfr vkrh gSA 'yksd esa yXu flag
fy[kk gSA og lw;ksZn; ls yxHkx 4 ?kVh ls vkjEHk gksdj 9 ?kVh i;ZUr FkkA nks
283

o"kks esa blds vfrfjDr ,d Hkh fnu ,slk ugha feyrk ftlesa bl xzgfLFkfr dh
lEHkkouk gksA 'yksdksDr pUnzfLFkfr ,d fnu Hkh vkxs ;k ihNs ugha feyrhA ;ku
nsus ;ksX; ckr ;g gS fd ;g xzgfLFkfr czflkUrkuqlkj czflkUr ds o"kZeku
ls feyrh gSA vU; fdlh Hkh flkUr ls bldh laxfr ugha yxrhA
lw;ZflkUrkuqlkj vk"kk<+ d`".k 5 xq#okj dks lw;Z feFkqu jkf'k esa vkrk gSA
'kqokj dks og lw;ksZn; ls yxHkx 5 ?kVh ds ckn ddZ jkf'k esa vkrk gS] vU;
fdlh Hkh flkUr ls xq#okj dks ddZjkf'k esa ugha vkrkA bl 'kd esa czflkUr
dh lakfUr orZeku lw;ZflkUr dh lakfUr ls 61 ?kVh 31 iy iwoZ vkrh gSA
blh izdkj orZeku lw;ZflkUr ls xq#okj dks eaxy Hkh edj jkf'k esa vkrk gS
vkSj czflkUrkuqlkj /uq jkf'k esa vkrk gSA lkjka'k ;g gS fd czflkUrkuqlkj
;g fLFkfr fcydqy Bhd&Bhd feyrh gS vkSj vusd ckrksa dk fopkj djus ls
Hkh blesa lUnsg dk LFkku fn[kkbZ ugha nsrkA
T;ksfr"k'kkL=k dh fLFkfr %&
gekjs ns'k esa izpfyr T;ksfr"k'kkL=k ds orZeku Lo:i vkSj ifr ds vksa
dh iw.kZr;k LFkkiuk czxqIr ds le; gqbZ gSA ckn esa le;&le; ij os/ }kjk
xzgfLFkfr esa vko';drkuqlkj isQjcny gqvk] ij ifr esa v;uxfr dks NksM+
vU; dksbZ u;k vUos"k.k ;k lq/kj izk;% ugha gqvkA xzgHkx.k] eUnksPp vkSj ikr
ds fo"k; esa czxqIr LorU=k 'kks/d gS] muds xzgLi"Vhdj.k lEcU/h midj.k
Hkh LorU=k nh[krs gSaA f=kiz'ukf/dkj esa Hkh iwoZ xzUFkdkjksa dh vis{kk budk
vf/d dkS'ky fn[kkbZ nsrk gSA bUgksaus os/kfn fo"k;d ftu ;U=kksa dks o.kZu fd;k
gS] muesa rqjh; ;U=k dh dYiuk bUgksaus Lo;a dh gSA flkUrlqUnjdrkZ Kkujkt ds
iq=k lw;Znkl dh HkkLdjh;&chtxf.kr dh ,d Vhdk 'kds 1460 dh gSA mUgksaus
vk;ZHkV dks lc ls izkphu chtxf.krdkj ekuk gSA izFke vk;ZHkV ds xzUFk esa
284

chtxf.kr ugha gS vkSj f}rh; vk;ZHkV ds xzUFk esa gSA miyC/ izek.kksa }kjk izFke
chtxf.krdkj czxqIr gh fl gksrs gSaA ;|fi mUgksaus chtxf.krk;k; esa
vgadkjiw.kZ 'kCnksa esa dgha Hkh ;g ugha fy[kk gS fd bldk vkfo"dkjd eSa gw]
bllss vuqeku gksrk gS fd muds ifgys Hkh ;g fo"k; jgk gksxk ijUrq blds
izkphu xzUFk ugha feyrsA lkjka'k ;g fd czxqIr cgqr cM+s dYid vkSj 'kks/d
FksA HkkLdj ,sls vkpk;Z us mUgsa ^d`fr t;fr ft".kqtks x.kdppwM+kef.k%* dgk
gSA blh izdkj vkSj Hkh ,d LFkku esa fy[kk gS & ;nk iqueZgrk dkysu egnUrja
Hkfo";fr rnk egkefreUrks czxqIrleku/feZ.k ,oksRiRL;Urs rs rnqiYC;uqlkfj.kha
xfreqjjhd`r; 'kkL=kkf.k dfj";fUrA ;gka HkkLdjkpk;Z us bUgsa ^Lodh; vuqlU/ku
}kjk uohu xfrfLFkfrdYid egkefreku~ 'kkL=kdkj* dh mikf/ nh gS vkSj ;g
;ksX; gSA

1-(x)-4 vkpk;Z HkkLdjkpk;Z %&


Hkkjr esa ;s ,d cgqr cM+s T;ksfr"kh gks pqds gSA yxHkx 700 o"kks ls Hkkjr
esa gh ugha ckgj Hkh budh dhfrZ iSQyh gqbZ gSA ^flkUrf'kjksef.k* vkSj
^dj.kdqrwgy* uked buds nks xf.krT;ksfr"kxzUFk gSaA
budk tUe 'kds 1036 esa gqvk vkSj bUgksaus 36 o"kZ dh voLFkk esa
flkUrf'kjksef.k cuk;kA dj.kdqrwgy esa vkjEHko"kZ 'kds 1105 gS vFkkZr~ og
mlh o"kZ esa cuk gSA flkUrf'kjksef.k ds xzgxf.kr vkSj xksyk;k; ij budh
Lodh; oklukHkk"; uke dh Vhdk gSA mlds ikrkf/dkj esa ,d LFkku ij fy[kk
gS] rFkk 'kj[k.Mdkfu dj.ks e;k dfFkrkfu vkSj Vhdk esa dbZ vU; LFkkuksa esa
v;uka'k 11 fy;s gSa] blls Vhdk dk jpukdky 'kds 1105 ds vklikl Kkr
gksrk gS] D;ksafd bUgksaus 11 v;uka'k 'kds 1105 esa ekus gSa] ij dqN Vhdk blds
285

ifgys vkSj dqN ewy xzUFk ds lkFk fy[kh gksxh] ;g Hkh lEHko gSA 69 o"kZ dh
voLFkk esa dj.kxzUFk vkSj Vhdk ds dqN Hkkx dh jpuk ls Kkr gksrk gS fd brus
vf/d o; esa Hkh buds mRlkg vkSj o`f esa fdlh izdkj dh U;wurk ugha vk;h
FkhA orZeku le; esa gekjs ns'k esa ,sls euq"; de gSaA Lo;a buds vkSj vU;
vkpk;ks ds xzUFkksa esa i;kZIr izek.k gksus ds dkj.k buds dky ds fo"k; esa fdlh
izdkj dk lUnsg ugha gSA budk xks=k 'kkf.MY; vkSj fuokl LFkku l ioZr ds
ikl foTtM+foM+ uked xzke FkkA buds firk dk uke egs'oj rFkk ogh xq# FksA
[kkuns'k esa pkyhl xko ls 10 ehy uSZR; dh vksj ikV.k uke dk ,d
mtkM+ xko gSA ogka Hkokuh ds efUnj esa ,d f'kykys[k gS] mlesa HkkLdjkpk;Z
ds ikS=k paxnso ;knooa'kh; fla?k.k jktk ds T;ksfr"kh FksA bl fl?k.k (flag) jktk
dk jkT; nsofxfj esa 'kds 1132 ls 1159 rd FkkA paxnso us HkkLdjkpk;Z vkSj
muds oa'k ds vU; fo}kuksa ds xzUFkksa dk v;kiu djus ds fy, ikV.k esa ,d
eB LFkkfir fd;kA fla?k.k ds ek.Mfyd (Hk`R;) fudqaHkoa'kh; lksbnso us 'kds
1129 esa mls eB ds fy, dqN lEifk fu;qDr dj nhA mlds HkkbZ gsekMh us Hkh
dqN fu;qDr fd;k bR;kfn ckrsa fy[kh gSaA paxnso us 'kds 1128 ds dqN o"kks
ckn ;g ys[k fy[kok;k gSA bl le; og eB rks ugha gS] ij eB ds fp gSA
bl f'kykys[k esa HkkLdjkpk;Z ds iwokZij iq#"kksa dk o`kkUr gSA
HkkLdjkpk;Z ds xks=k vkSj firk ds uke HkkLdjksDr ukeksa ls feyrs gSaA
f'kykys[k esa HkkLdjkpk;Z ds "k"B iwoZiq#"k HkkLdjHk Hkkstjkt ds fo|kifr
cryk;s x;s gSaA flkUrf'kjksef.kdkj HkkLdjkpk;Z dk tUe 'kd 1036 esa gqvk
FkkA izR;sd ih<+h esa 20 o"kZ dk vUrj ekuus ls HkkLdjHk dk tUedky 'kd

286

936 vkrk gSA vr% mudk 'kds 964 esa cus gq, jkte`xkad ds dkkZ Hkkst dk
fo|kifr gksuk vlEHko ugha gSA f'kykys[k esa fy[kk gS fd jktk tS=kiky us
flkUr f'kjksef.kdkj HkkLdjkpk;Z ds iq=k y{eh/j dks ykdj viuh lHkh esa
j[kk Fkk vkSj mudk iq=k paxnso fla?k.k porhZ dk T;ksfr"kh FkkA ;knooa'kh;
tS=kiky jktk dk jkT; nsofxfj esa 'kds 1113 ls 1132 rd vkSj muds iq=k
fla?k.k dk 1132 ls 1169 rd FkkA
[kkuns'k esa pkyhlxko ls 10 ehy mkj fxj.k ds ikl cgky uke dk
,d xko gSA ogka lkjtk nsoh ds efUnj esa ,d f'kykys[k gSA mlesa fy[kk gS &
'kkf.MY;xks=kh; euksjFk ds iq=k egs'oj gq,A muds iq=k Jhifr gq,A muds iq=k
x.kifr vkSj x.kifr ds iq=k vuUrnso gq,A ;s ;knooa'kh; flag jktk ds njckj esa
nSoKkxz.kh FksA bUgksaus 'kds 1144 ;g nsoh dk efUnj cuok;kA ;g f'kykys[k Hkh
mUgha dk gSA ;g oa'ko.kZu paxnso ds ys[k ds o.kZu ls feyrk gSA ekywe gksrk gS
bl dqy esa fo}RijEijk cgqr fnuksa rd pyh Fkh vkSj ;g dqy cM+k izfrf"Br
FkkA paxnso ds f'kykys[k ds izFke iq#"k f=kfoe ne;Urh dFkk uked xzUFk ds
drkZ gSA
tUe&LFkku %&
HkkLdjkpk;Z fdl jktk ds njckj esa jgrs Fks] blds fo"k; esa mUgksaus Lo;a
dqN ugha fy[kk gS vkSj u rks mi;qZDr nksuksa f'kykys[kksa esa gh bldk o.kZu gSA
mUgksaus viuk olfrLFkku foTtM+foM+ fy[kk gSA bl 'kCn ds vfUre nks v{kjksa lsa
vuqeku gksrk gS fd og LFkku chM+ gksxk] ijUrq chM+ vgenuxj ls 40 dksl iwoZ
eksxykbZ& esa gSA og lkf ds ikl ugha gSA ogka HkkLdjkpk;Z dk dksbZ oa'kt
287

Hkh ugha gSA vdcj us lu~ 1587 bZloh ('kds 1509) esa HkkLdj dh ^yhykorh*
dk iflZ;u Hkk"kk esa vuqokn djk;k FkkA vuqoknd us mlesa fy[kk gS fd
HkkLdjkpk;Z dh tUeHkwfe nf{k.k esa csnj uked LFkku gSA csnj lksykiqj ls
yxHkx 50 dksl iwoZ eksxykbZ esa gS vkSj og Hkh lkf ds ikl ugha gSA
eksxykbZ esa csnj ls 15 dksl if'pe dY;k.k uked izfl 'kgj gSa HkkLdjkpk;Z]
ds le; ogka pkyqD;oa'k dk jkT; FkkA brus ikl ,d foLr`r jkT; jgrs gq,
HkkLdjkpk;Z dk mlls fdlh izdkj dk lEcU/ gksus dk dksbZ izek.k ugha feyrk]
vr% csnj HkkLdjkpk;Z dk olfrLFkku ugha gSA
flkUrf'kjksef.k&fo"k; %&
flkUrf'kjksef.k esa eq[; pkj [k.M gSAa bUgsa v;k; Hkh dgrs gSa bu
v;k;ksa esa Hkh v;k; gSAa izFke [k.M dks xzUFkdkj us ikVhxf.kr ;k yhykorh dgk
gSA vax f.kr vkSj egoekiu ({ks=kiQy] ?kuiQy) dk ;g LorU=k xzUFk dgk tk
ldrk gSA blesa lc yxHkx 278 i| gSaA chp esa mnkgj.kksa dk Li"Vhdj.k bR;kfn
x| esa Hkh fd;k gSA blesa vkjEHk esa fofo/ ifj.kkeksa ds dqN iSekus vkSj ijk/Z
i;ZUr la[;kvksa ds uke fn;s gSa blds ckn iw.kkZdksa dk ;ksx] vUrj] xq.kk] Hkkx] oxZ]
oxZey
w ] ?ku vkSj ?kuewy gSAa bu vkB d`R;ksa dks blesa ifjdekZ"Vd dgk gSA blds
ckn fHkUu (viw.kkZ) ifjdekZ"Vd] 'kwU;ifjdekZ"Vd] b"VdeZ] =kSjkf'kd]
ipjkf'kd] Js<+h] fHkUu&fHkUu izdkj ds {ks=kksa ds {ks=kiQy] ?kuiQy bR;kfn fo"k; gSAa
blds ckn dqV~Vdxf.kr rFkk ikf{kd foi;Z; vkSj lokf'kd foi;Z; lEc/h dqN
ckrsa vkSj muds mnkgj.k bR;kfn gSa chp esa ,d fo'ks"k ego dk mnkgj.k ;g gS&

288

1 gkFk ps LrEHk ij ,d eksj cSBk FkkA mlus LrEHkewy ls 27 gkFk nwj ,d liZ
ns[kk tks fd LrEHkewy esa fLFkr fcy dh vksj vk jgk FkkA og mls idM+us ds
fy, liZ dh gh xfr ls pyk rks mlus liZ dks fcy ls fdruh nwjh ij idM+k\
bldk mkj 12 gkFk fy[kk gSA ledks.kf=kHkqt ds d.kZ esa vFkkZr~ ljy js[kk esa eksj
dk xeu 15 gkFk gSA ekuuls ls ;g mkj vkrk gS] ijUrq eksj dk xeuekxZ
o`kifjf/ ls fHkUu ,d ojs[kk gksrh gSA ,sls egRo dk xf.krfopkj vU; fdlh
laLa d`rxzUFk esa ugha gSA HkkLdjkpk;Z ds efLr"d esa og vk;k Fkk] og ;ku nsus
;ksX; ckr gSA ;|fi Li"V gS fd yhykorh i<+us ls isM+ dh ifk;ka rd fxuuk vk
tkrk gS] bR;kfn o`ksa dh /kj.kk,a O;FkZ gSa] rFkkfi blls mudh yhyhorh ds izfr
iwT;cqf O;Dr gksrh gSA f}rh; [k.M chtxf.kr esa /u.kZ la[;kvksa dk ;ksx bR;kfn]
vO;Dr dk] ;ksx bR;kfn] dj.kh la[;kvksa ds ;ksxkfn] blds ckn dqV~Vd]
oxZizd`fr] ,do.kZ lehdj.k] vusdo.kZlehdj.k] ,dkusdo.kZoxkZfnlehdj.k]
bR;kfn fo"k; gSAa blesa yxHkx 213 i| gSa vkSj chp esa dqN x| gSA xf.krk;k;
vkSj xksyk;k; uked nks [k.Mksa esa T;ksfr"k'kkL=k gSA izFke esa miksn~?kkr esa cryk;s
gq, vf/dkjksa ds xzg&xf.krlEcU/h lc fo"k; gSAa Vhdklfgr bldh xzUFkla[;k
4346 fy[kh gSA xksyk;k; esa xzgxf.krk;k; ds lc fo"k;ksa esa miifk]
=kSyksD;laLFkkuko.kZu] ;U=kk;k; bR;kfn fo"k; gSaA bldh xzUFkla[;k 2100 fy[kh gSA
vUr esa T;ksRifruked ,d NksVk lk ij cM+as ego dk izdj.k gSa chp esa rqo.kZu
uke dk ,d NksVk lk izdj.k HkkLdjkpk;Z us viuh dfork fn[kykus ds fy,
fy[kk gSA

289

dj.kdqrwgy %&
;g dj.kxzUFk gSA blesa vkjEHkdky 'kd 1105 gSA {ksid 'kd 1104
iQkYxqu d`".k 30 xq:okj ds lw;ksZn; ds gSaA e;exzglk/u vgxZ.k }kjk fd;k
gSA

HkkLdjkpk;Z

us

bl

xzUFk

dks

czrqY;

dgk

gS]

ij

;g

jkte`xkksDr&chtlaLd`r czrqY; gSA bldk uke xzgkxedqrwgy* Hkh gSA ifgys


bldh cM+h izflf FkhA dqN yksx vktdy Hkh blls xf.kr djrs gSaA
xzgyk?koksDr czi{kh; xzg blh ds gSaA blls xf.kr djus dk txPpfUdklkj.kh
uked ,d foLr`r lkj.khxzUFk gSA blesa e;e] Li"V] f=kiz'u] pUxzg.k]
lw;Zxzg.k] mn;kLr] k`ksUufr] xzg;qfr] ikr vkSj iwoZlEHko ;s 10 vf/dkj vkSj
muesa e'k% 17] 23] 17] 24] 10] 15] 5] 7] 16] 5 vFkkZr~ lc 139 i| gSaA
Vhdk,a %&
HkkLdjkpk;Z ds xzUFk dh ftruh Vhdk,a vU; fdlh T;ksfr"kxzUFk dh ugha
gksxhA dqN Vhdk,a flkrf'kjksef.k ds pkjksa Hkkxksa ij gSa] dqN dsoy yhykorh
ij] dqN dsoy chtxf.kr ij vkSj dqN dsoy xzgxf.krk;k;&xksyk;k; ij gSAA
yhykorh dh Vhdk,a ;g gSa&
tEcwfuoklh xkso/Zuiq=k xk/j dh xf.krke`rlkxjh uke dh Vhdk gSa ;g
izk;% 'kd 1342 dh gksxhA vkizsaQplwph esa fy[k gS fd bldk uke vke`rlkxjh
Hkh gS vkSj xk/j dk ,d vkSj uke y{eh/j FkkA xzgyk?kodkj x.ks'k nSoK dh
'kd 1467 dh cqffoykfluh uke dh Vhdk gsA /us'oj nSoK dh
yhykorhHkw"k.k ukEuh Vhdk gSA 'kd 1509 dh ,d eghnkl dh Vhdk gSA
equh'oj dh 'kd 1557 ds vklikl dh yhykorhfoo`fr uke dh Vhdk gSA
290

egh/j dh yhykorh&fooj.k uke dh Vhdk gSa mlesa equh'oj dk mYys[k gS]


vr% og 'kd 1557 ds ckn dh gksxhA vkizsaQplwph esa buds vfrfjDr ;s vU;
Vhdk,a Hkh fy[kh gSa& u`flagiq=k jked`".k dh lu~ 1339 dh xf.krke`rygjh]
u`flagiq=k ukjk;.k dh] lu~ 1357 dh ikVhxf.krdkSeqnh] lnknso ds iq=k
jked`".knso dh euksjatuk] jkepUd`r yhykorhHkw"k.k] fo'o:id`r ful`"Vnwrh]
lw;Znkld`r xf.krke`r&dwfidk] pU'ks[kj iVVuk;dd`r mnkgj.k] fo'os'ojd`r
mnkgj.k] nkeksnj] nsohlgk;] ij'kqjke] jkenk] y{ehukFk] o`Unkou vkSj
Jh/jeSfFkyd`r VhdkA ful`"Vnwrh Vhdk equh'oj dh gksxh D;ksafd mudk uke
fo'o:i Hkh FkkA
chtxf.kr dh Vhdk,a & tgkaxhj ckn'kkg ds vkfJr lqizfl T;ksfr"kh
d`".k dh 'kd 1524 ds vklikl dh cht&uokadqj Vhdk gSa mls chtiYyo
vkSj dYiyrkorkj Hkh dgrs gSaA ;g cM+h foLr`r gSA vejkorhLFk
u`flagnSoKk&Rety{e.klqr jked`".k dh chtizcks/ ukEuh Vhdk gSa jked`".k us
vius dks equh'ojf'k"; dgk gSA vr% ;g yxHkx 'kd 1570 dh gksxhA
vkizsaQplwph esa ijelq[k dh chtfoo`frdYiyrk vkSj d`ikjked`r mnkgj.k & ;s
nks vkSj Vhdk,a fy[kh gSaA
lEiw.kZ flkUrf'kjksef.k dh Vhdk,a & Kkujkt ds iq=k lw;Znkl dh
lw;Zizdk'k ukEuh Vhdk pkjksa [k.Mksa ij gSA mlesa yhykorh vkSj chtxf.kr dh
Vhdk,a 'kd 1463 dh gSaA izFke vk;ZHkV ds Vhdkdkj ijeknh'oj us HkkLdj ds
xzUFkksa ij flkUrnhfidk uke dh Vhdk dh Fkha vuqekur% ogh pkjksa v;k;ksa ij
FkhaA xksyxzkeLFk u`flagiq=k jukFk dh ferHkkf"k.kh ukEuh Vhdk 'kd 1580 ds
291

FkksM+s gh fnuksa ckn cuh gSA vkizsaQplwph esa flkUrf'kjksef.k ds vU; Vhdkvksa ds
;s uke gSa & lu~ 1501 dh okpLifriq=k y{ehnkl dh xf.krrRofpUrkef.k ukEuh
Vhdk] fo'oukFk dk mnkgj.k] jktfxfjizoklh] ppwM+kef.k vkfnA
dj.kdqrwgy ij lks<+y] ukeZnkRet iukHk vkSj 'kj dfo dh Vhdk,
gSaA 'kj dfo dh Vhdk esa mnkgj.kkFkZ 'kd 1541 fy;k x;k gSA 'kd 1482 dh
,d mnkgj.kkRed Vhdk gSA bldk drkZ mrnqxZ dk fuoklh FkkA ml LFkku dh
iyHkk 4@48 vkSj ns'kkUrj 60 ;kstu if'pe gSA vkisazQplwph esa ;s vU; Vhdk,
gSa& ds'kokdZd`r czrqY;xf.krlkj] g"kZxf.krd`r x.kddqeqn&dkSeqnh] fo'oukFkh;
mnkgj.k vkSj ,dukFkd`r VhdkA
jRuekyk ds Vhdkdkj ek/o ('kd 1185) vkSj vU; xzUFkdkjksa us
HkkLdj&O;ogkj uked ,d eqgwkZ xzUFk dk mYys[k fd;k gS og bUgha dk gksxkA
jked`r fookgiVyVhdk ('kd 1446) esa HkkLdj dk fookg fo"k;d ,d 'yksd
vk;k gSA HkkLdjd`r fookgiVy dk mYys[k 'kkhZ;fookgiVy vkSj vU; Hkh nks
,d xzUFkksa esa feyk gSaA

1-(x)-5 vkpk;Z ds'ko %&


bUgksaus fookgo`Unkou uked xzUFk cuk;k gSA xzgyk?kodkj x.ks'k nSoK us
bldh Vhdk dh gSA mudk dFku gS fd dj.kd.Bhjo uked xzUFk bUgha ds'ko
dk gSA blds uke ls Li"V gS fd ;g dj.kxzUFk gSA ;s ds'ko Hkkj}ktxks=kh;
vkSnhP; czk.k FksA buds firk dk uke jk.kx] firkeg dk uke fJ;kfnR; vkSj
izfirkeg dk tuknZu FkkA fookgo`Unkou izfl xzUFk gSA ;g Ni pqdk gSA blesa
yXu'kqf izdj.k esa ukeZnh; iyHkk 4@48 fy[kh gSA bl iyHkk }kjk v{kka'k
292

21@48 vkrs gSaA ueZnkrVorhZ HkM+ksp

'kgj dk v{kka'k 21@41 gSA vr% budk

LFkku blh ds vklikl ueZnk ds fdukjs jgk gksxkA vkizsaQplwph esa fookgo`Unkou
dh dY;k.koeZd`r ,d vkSj Vhdk fy[kh gSA xzgyk?kodkj x.ks'k nSoK ds firk
ds'ko ls ;s izkphu gksus pkfg,A ihrkEcjd`r fookgiVy dh 'kd 1446 dh
fu.kZ;ke`r uke dh Vhdk esa fookgo`Unkou dk mYys[k gSA vr% ;s 'kd 1400 ls
vokZphu ugha gksaxsA fookgo`Unkou esa f=kHkkx'ks"ks /zqoukfEu bR;kfn 'yksd esa
fy[kk gS & /zqo;ksx dk r`rh; Hkkx jg tkus ij O;rhikr egkikr gksrk gSA ;g
1

fLFkfr ml le; Fkh] tc fd v;uka'k 12 @4 FksA x.ks'k nSoK us bldh Vhdk esa
fy[kk gS& xzUFkfuekZ.kdky esa v;uka'k 12 Fks] blh fy, ,slk fy[kk gSA blls
fl gksrk fd budk le; 12 v;uka'k dky vFkkZr~ 'kd 1165 ds vklikl gSA

1-(x)-6 vkpk;Z x.ks'k nSoK %&


;s ,d cgqr cM+s T;ksfr"kh gks pqds gSaA lEizfr lEiw.kZ Hkkjr ds ftrus
izns'kksa esa buds xzgxf.kr&xzUFk izpfyr gSa mrus vU; fdlh ds Hkh ughaA buds
firk dk uke ds'ko] ekrk dk y{eh] xks=k dkSf'kd vkSj olfrLFkku
if'peleqrVorhZ ukanxkao FkkA buds xzgyk?ko dh Vhdk esa fo'oukFk nSoK us
fy[kk

gS

fd

bUgksaus

flkUrf'kjksef.kVhdk]

xzgyk?ko]

y?kqfrfFkfpUrkef.k]

yhykorhVhdk]

fookgo`UnkouVhdk]

c`gfkfFkfpUrkef.k]
eqgwkZroVhdk]

Jkfu.kZ;] NUnks.kZoVhdk] rtZuh;U=k] d`".kk"Vehfu.kZ;] gksfydkfu.kZ;] y?kwik;ikr


(ikrlkj.kh) bR;kfn xzUFk cuk;s FksA fookgo`Unkou dh Vhdk esa bUgksaus Lo;a Hkh
vius dqN xzUFkksa ds uke fy[ks gSaA
xzgyk?ko budk loZizFke xzUFk Kkr gksrk gSA blesa vkjEHko"kZ 'kd 1442
gSA bl le; ;s 20&22 o"kZ ds vo'; jgs gksxsa vFkkZr~ budk tUedky yxHkx
293

'kd 1420 gSA y?kqfpUrkef.k xzUFk 'kd 1447 dk gSA yhykorhVhdk 'kd 1467
dh gSA ikrlkj.kh ls mldk jpukdky 'kd 1460 ds ckn Kkr gksrk gSA
fookgo`Unkou dh ,d eqfr izfr feyhA mlesa Vhdk&dky cM+h fofp=k jhfr ls
fy[kk gSA
mlls Kkr gksrk gS fd 'kd 1500] cgq/kU; laoRlj] mnx;u] ek?k 'kqDy
1 HkkSeokj] /fu"Bku{k=k] ifj?k;ksx& esa ;g Vhdk lekIr gqbZA 'kd 1500 ek?k
'kqDy 1 dk xf.kr djus ls mi;qZDr okj] u{k=k vkSj ;ksx Bhd feyrs gSaA
x.ks'kd`r fookgo`Unkou dh Vhdk dk dky ;fn ;gh gS rks ml le;
budh voLFkk 80 o"kZ dh jgh gksxhA 16 o"kZ dh voLFkk esa xzgyk?ko dh jpuk
ekuus ls Vhdk ds le; voLFkk 75 o"kZ vkrh gSA
xzgyk?ko %&
xzgyk?ko esa vkjEHk&o"kZ 'kd 1442 gSA blds {ksid 'kd 1441 vekUr
iQkYxqu d`".k 30 lkseokj (rk 19 ekpZ] lu~ 1520) ds lw;ksZn; ds gSa os ;s
gSa&
jk-

va-

d-

lw;Z

11

19

41

pUnz

11

19

pUnzksPp

jkgq

eaxy

jk-

va-

d-

cq/'kh?kzdsUnz 8

29

33

xq#

16

17

33

'kq'kh?kzdsUnz 7

20

27

38

'kfu

15

21

10
7
8
dkSu&lk xzg fdl xzUFk dk vkdk'k esa Bhd feyrk gS] blds fo"k; esa

x.ks'k nSoK us fy[kk gS&

294

lkSjksdksZfi fo/wPpedfydksukCtks
xq#LRok;Ztks&
l`xzkgw p dqtKdsUnzdeFkk;sZ ls"kqHkkx% 'kfu%A
1
'kkSa dsUnzetk;Ze;xferhes ;kfUr n`DrqY;rke~
bldk vfHkizk; ;g gS fd orZeku lw;ZflkUrkuqlkj lw;Z vkSj pUnzksPp
feyrs gSaA mlds pUnzek esa ls 9 dyk ?kVk nsuh pkfg,A vk;Zi{kh; xzUFk
dj.kizdk'k }kjk yk;s gq, xq#] eaxy vkSj jkgq feyrs gSA mlds 'kfu esa 5 va'k
tksM+ nsuk pkfg,A czki{kh; xzUFk dj.kdqrwgy ls yk;k gqvk cq/dsUnz Bhd gksrk
gSA dj.kizdk'k vkSj dj.kdqrwgy }kjk yk;s gq, 'kqdsUnzksa dks tksM+dj vk/k
djus ls og Bhd gksrk gSA bl dFkukuqlkj 'kds 1441 iQkYxqu d`".k 30
lkseokj ds izkr%dky ds xzg ykus ls bu {ksidksa ls Bhd feyrs gSa] ijUrq x.ks'k
us fodyk, fcydqy NksM+ nh gSa vkSj dgha&dgha dyk, Hkh dqN U;wukf/d dj
nh gSa] blls dgha&dgha dykvksa esa FkksM+k vUrj iM+ x;k gSA mi;qZDr xzg ykus esa
dj.kizdk'k dk vgxZ.k 156334 vkSj dj.kdqrwgy dk 123113 vkrk gS] blls
Kkr gks ldrk gS fd ;g xf.kr djuk fdruk dfBu gSA x.ks'k us vgxZ.k }kjk
gh xzglk/u djus dh jhfr nh gS] ij mlesa ,slh ;qfDr dh x;h gS ftlls og
vf/d c<+us u ik;sA og ;qfDr ;g gS& 11 o"kks esa yxHkx 4016 fnu gksrs gSaA
brus vgxZ.k dk ,d p eku fy;k gS vkSj brus fnuksa esa xzgksa dh ftruh
e;e xfr gksrh gS mldk uke /qzo j[k fn;k gSA bl xfr dk laLdkj djds
e;e xzg yk;s x;s gSaA bl ;qfDr ls vgxZ.k dHkh Hkh 4016 ls vf/d ugha
gksrkA
1

f=kikBh] MkW- czkuUn] xzgyk?koe~] v;k;&1 (e;ekf/dkj)] i`- 29] 'yksd&16


295

fo'ks"krk %&
xzgyk?ko dh ,d vkSj fo'ks"krk ;g gS fd blesa T;kpki dk lEcU/
fcydqy ugha j[kk x;k gS vkSj ,slk gksus ij Hkh izkphu fdlh Hkh dj.kxzUFk ls
;g de lw{e ugha gS& ;g fu%ladksp dgk tk ldrk gSA vk/qfud vaxszth xzUFkksa
esa izR;sd va'k dh gh ugha izR;sd dyk dh HkqtT;k bR;kfn nh jgrh gSA dqN rks
,sls Hkh xzUFk cu x;s gSa ftuessa izR;sd fodyk dh HkqtT;k nh gSaA gekjs flkUrksa
esa izfr ikSus pkj va'k dh HkqtT;k, gSa vFkkZr~ muesa lc 24 T;kfi.M gSa] ijUrq
dj.kxzUFkksa esa cgq/k 9 (izR;sd 10 va'k ij) vFkok blls Hkh de T;kfi.M gksrs
gSaA xzgyk?ko esa HkqtT;kvksa dk iz;ksx u gksrs gq, Hkh mlls yk;k gqvk Li"V lw;Z
mu dj.kxzUFkksa dh vis{kk lw{e gksrk gS ftuesa ;s gSa] bruk gh ugha] dHkh&dHkh
rks 24 T;kfi.Mksa okys flkUrxzUFkksa ls Hkh lw{e vkrk gSA bl xzUFk esa x.ks'k us
lHkh inkFkks dks lqyHk jhfr ls ykus dk iz;Ru fd;k gS] bl dkj.k dqN fo"k;ksa
esa LFkwyrk rks vo'; vk x;h gS] ij vU; dj.k xzUFkksa dh Hkh ;gh fLFkfr gSA
milagkj esa bUgksaus fy[kk gS&
fd izkphu izkS<+rj x.kd dgha&dgha FkksM+k&lk gh xf.krdeZ T;kpki ds
fcuk djds xoZ ds ioZr ds f'k[kj ij p<+ x;s gSa] rc flkUrksDr lc deZ
fcuk T;kpki ds djus dk vfHkeku eq>s D;ksa u gks] ijUrq og eq>s ugha gS
D;ksafd eSaus mUgha ds xzUFkksa }kjk Kku izkIr fd;k gSA x.ks'k dk ;g dFku fd eSaus
flkUrksDr lc fo"k; xzgyk?ko esa fn;s gSa] lR; gS vkSj blh dj.k xzgyk?ko
flkUr&jgL; dgk tkrk gSA dj.kdqrwgykfn dsoy rhu&pkj dj.k ,sls gSa
ftuls flkUrksDr vf/dka'k deZ fd;s tk ldrs gSa] ij muesa xzgyk?ko ftruk
296

iw.kZ dksbZ ugha gSA bl ij 'kd 1508 dh xk/j dh] 'kd 1524 dh eYykfj
dh vkSj yxHkx 'kd 1534 dh fo'oukFk dh Vhdk gSA dqN vkSj Hkh Vhdk, gSA
blls Kkr gksrk gS fd blds cuus ds FkksM+s gh fnuksa ckn nwj&nwj rd bldk
izpkj gks x;k FkkA lEizfr lEiw.kZ egkjk"V] xqtjkr vkSj dukZVd ds vf/dka'k
Hkkxksa esa blh }kjk xf.kr fd;k tkrk gSA dk'kh] Xokfy;j] bUnkSj bR;kfn izkUrksa ds
nf{k.kh yksx blh ls xf.kr djrs gSaA vU; izkUrksa esa Hkh bldk i;kZIr izpkj
ekywe gksrk gSA vR;Ur ljy xf.krifr;qDr rFkk flkUr dh lHkh
vko';drkvksa dks iw.kZ djus okys bl xzUFk dk loZ=k 'kh?kz gh izpfyr gks tkuk
vkSj blds dkj.k izkphu dj.kxzUFkksa dk nc tkuk fcydqy LokHkkfod gSA
xzg'kqf %&
vk/qfud ;wjksfi;u xzUFkksa }kjk yk;s gq, xzgksa ls xzgyk?koksDr xzgksa dh lw;Z
lEcU/h rqyuk djus ij 'kd 1442 ds vkjEHk esa xzgyk?ko ds e;e xzg fdrus
U;wukf/d vkrs gS] ;g uhps fn[kk;k gS&
va'k

dyk

&

pUnzksPp $
jkgq

lw;Z
pUnz

eaxy

&

va'k

dyk

cq/'kh?kzksPp $

21

xq#

58

55

'kq'kh?kzksPp $

22

17

'kfu

29

$
0
44
;gka cq/ esa vf/d =kqfV gSA 'kq] 'kfu vkSj pUnzksPp esa 1 ls 2 va'k rd

vkSj 'ks"k esa ,d va'k ls de gh v'kqf gSA pUnzek rks cgqr gh lw{e gSA jkgq
Hkh vf/d v'kq ugha gSA pUnzek vkSj jkgq lw;Zxzg.k }kjk yk;s x;s gSaA cq/ o"kZ
297

esa cgqr FkksM+s gh fnu fn[kkbZ nsrk gS blls mlds os/ dk volj de feyrk gSA
ekywe gksrk gS] blh dkj.k mlesa vf/d v'kqf gqbZ gSA vkSj Hkh ;ku nsus ;ksX;
ckr ;g gS fd ;s v'kqf;ka e;e xzgksa dh gSaA os/ }kjk Li"Vxzg vkrs gSaA
x.ks'k us fy[kk gS fd veqd xzUFk ds veqd xzg dks bruk U;wukf/d dj
nsus ls og n`DrqY; gksrk gS] mlesa mUgksua s 'kfu esa cgqr vf/d vFkkZr~ 5 va'k
dk vUrj fd;k gS] vU; xzgksa esa Hkh dqN dyk, U;wukf/d dh gSaA blls Li"V
gS fd iqjkus xzUFkksa dk vk/kj dsoy uke ek=k ds fy, ysdj bUgksaus vius le;
dh vuqHkwr xzgfLFkfr yh gSA
izkphu xzUFkksa ds xzgksa esa vUrj iM+rk ns[kdj buds firk ds'ko us os/
djds muesa pkyu nsus dh cgqr dqN rS;kjh dh Fkh vkSj rnuqlkj ^xzgdkSrqd*
xzUFk Hkh cuk;k FkkA x.ks'k nSoK us y?kqfpUrkef.k esa fy[kk gS fd mlesa Hkh dqN
vUrj iM+rs ns[kdj eSaus xzg'kqf dhA xzgdkSrqd vkSj xzgyk?ko dh rqyuk ls Hkh
,slk gh Kkr gksrk gSA xzgyk?ko ds mn;kLrkf/dkj esa bUgksaus fy[kk gS &
iwoksZDrk Hk`xqpUnz;ks% {k.kyok% Li"Vk Hk`xks'pksfurkA
1
}kH;ka rS#n;kLrn`f"Vlerk L;kYyf{krS"kk e;k
izkphu vkpk;ZdfFkr 'kq ds dkyka'k esa va'k de dj nsus ls mn;kLr
dk Bhd vuqHko gksrk gSA bu lc ckrksa ls Kkr gksrk gS fd ;s Lo;a os/ djrs
FksA buds fo"k; esa lEizfr dbZ nUrdFkk, izpfyr gSaA dqN yksxksa dk dFku gS
fd buds iSjksa esa Hkh vk[ksa Fkha] ftlls bUgsa pyrs le; Hkwfe dh vksj ugha
ns[kuk iM+rk FkkA ;g ckr vlEHko gS rFkkfi blls fl gksrk gS fd budk

f=kikBh] MkW- czkuUn] xzgyk?koe~] v;k;&9 (mn;kLrkf/dkj)] i`- 193] 'yksd&21


298

;ku lnk vkdk'k dh vksj jgrk FkkA dqN yksx dgrs gSa fd ;s leqnz ds fdukjs
mQph f'kyk ij cSBdj vkdk'k dh vksj ns[krs jgrs FksA ;g lEHko gSA
dksad.k&esa leqnzrV ij ,slh cgqr&lh f'kyk, gSa vkSj og 'kkUr izns'k oLrqr% os/
djus ;ksX; gSA
;ksX;rk %&
xzgyk?ko esa ds'ko vkSj x.ks'k nksuksa ds vuqHkoksa dk mi;ksx gksus ds
dkj.k xzgdkSrqd&dh vis{kk mls vf/d n`d~izR;;n gksuk pkfg,A dgha&dgha
xzgdkSrqd dh xf.kr djus dh ifr xzgyk?ko dh vis{kk ljy gS ij dqN ckrksa
esa xzgyk?ko dh ifr vf/d lqfo/ktud gSA ekywe gksrk gS] blh dkj.k
xzgdkSrqd dk yksi vkSj xzgyk?ko dk izpkj gqvkA lc ckrksa dk fopkj djus ls
x.ks'k dh vis{kk ds'ko dh ;ksX;rk vf/d ekywe gksrh gS] ij xzgyk?ko dh
;ksX;rk xzgdkSrqd dh vis{kk vf/d gS] D;ksafd mlesa firk&iq=k nksuksa ds vuqHko
,d=k gks x;s gSaA
xzgyk?ko

esa

e;ekf/dkj]

Li"Vkf/dkj]

iprkjkf/dkj]

f=kiz'u]

pUnz&xzg.k] lw;Zxzg.k] eklxzg.k] LFkwy xzglk/u] mn;kLr] Nk;k] u{k=kNk;k]


k`ksfr] xzg;qfr vkSj egkikr ;s 14 vf/dkj vkSj muesa fHk&fHk NUnksa ds
e'k% 16] 10] 17] 26] 13] 13] 19] 8] 25] 6] 12] 4] 4] 14 vkSj lc
feydj 187 'yksd gSaA lEizfr bl xzUFk ds 14 gh vf/dkj izfl gSa] ijUrq
fo'oukFk vkSj eYykfj dh Vhdkvksa esa 15 'yksdksa dk ipkxzg.kkf/dkj uked
,d vkSj 15ok vf/dkj gSA 14 vf/dkjksa esa 4 xzg.kfo"k;d gSaA
vr%xzg.kfo"k;d vU; vf/dkj dh vko';drk u gksus ds dkj.k bldk yksi
gqvk gksxkA xf.kr dks ljy djus dh vksj vf/d >qdko gksus ds dkj.k ekywe
299

gksrk gS] x.ks'k us dgha&dgha tku&cw>dj lw{eRo dh mis{kk dh gS vkSj blh


fy, 14 vf/dkjksa esa pUnzlw;Zxzg.kfo"k;d nks vf/dkjksa ds jgrs gq, Hkh lkrosa
vkSj vkBosa nks vkSj vf/dkj fy[ks gSa] ijUrq oLrqr% budk dksbZ iz;kstu ugha gSA
xzgyk?ko esa vU;=k Hkh dqN 'yksd U;wukf/d gq, gSaA 'kd 1605 esa fy[kh gqbZ
xzgyk?ko dh ,d izfr esa 15ok vf/dkj ugha gS vkSj iprkjkf/dkj esa 3
'yksd vf/d gSaA muesa xzgksn;kLr lEcU/h dqN ckrsa gSaA os 'yksd fo'oukFk dh
Vhdk esa ugha gSaA dqN 'yksdksa esa ikBHksn gSA dqN 'yksd fo'oukFk dh Vhdk esa
gSa vkSj d`".k'kkL=kh xksMcksys dh Nik;h gqbZ iqLrd esa ugha gSA pUnzek dk lw{e
'kj ykus ds fo"k; esa ,d 'yksd gSA og fo'oukFkh Vhdk vkSj d`".k'kkL=kh ds
Nik;s gq, xzgyk?ko esa gSA fHk&fHk iqLrdksa esa dqN 'yksdksa dk e fHk&fHk
gSA u{k=k&Nk;kf/dkj ds ,d 'yksd ds fo"k; esa fo'oukFk nSoK us fy[kk gS fd
;g x.ks'k nSoK ds ikS=k u`flag dk gSA
vU; d`fr %&
x.ks'k ds vU; ipkkis ;ksxh xzUFk ^c`gfPpUrkef.k* vkSj ^y?kqfpUrkef.k*
gSAa buls frfFk] u{k=k vkSj ;ksx cgqr 'kh?kz vkrs gSaA xzgyk?ko }kjk Li"V jfo] pUnz
ykdj frF;kfn cukus esa lrr ifjJe djus ij 6 ekl yxsxa As e;eLi"V lw;]Z
pUnz ykus ds fy, lkjf.k;k cuk;h x;h gSAa mudk mi;ksx djus ls o"kZ ds frfFk]
u{k=k] ;ksx cukus esa lrr ifjJe djus ij yxHkx 24 fnu yxsxa As ijUrq
y?kqfpUrkef.k }kjk eSua s frfFk] u{k=k] ;ksx 3 fnu esa cu tkrs gSaA c`gfPpUrkef.k
}kjk xf.kr djus esa blls Hkh de le; yxsxkA ,slk gksus ij Hkh frfFkfpUrkef.k
vkSj izR;{k xzgyk?ko }kjk yk;s gq, ?kVh&iyksa esa yxHkx 30 iy ls vf/d vUrj
ugha iM+rkA xzUFkfoLrkj ds Hk; ls ;gk frfFkfpUrkef.k ds Lo:i dk o.kZu ugha
fd;k gSA x.ks'k nSoK ds xaFz k ls izkphu bl izdkj dk dksbZ xzUFk ugha feyrkA
300

edjUn ls Hkh xf.kr 'kh?kz gksrk gS] ij mldh ifr dqN fHk gS vkSj og 'kd
1400 dk gSA x.ks'k nsoK us dnkfpr~ mls ns[kk Hkh u jgk gksA bl fLFkfr esa mUgsa
frfFkfpUrkef.k ln`'k vR;Ur mi;ksxh vkSj vR;Yi Jen xzUFk LorU=kr;k cukus
dk Js; nsuk vuqfpr ugha gSA
vU; fo}kuksa ds er %&
dsjks y{e.k N=ks us x.ks'knSoK dks ;g nks"k fn;k gS fd mUgksaus ljy
;qfDr;ka cukdj xf.kr lqyHk rks dj fn;k ijUrq blls mlesa LFkwyrk vkdj
Hkfo";dkyhu v'kqf dh uhao iM+ x;hA nwljk ifj.kke flkUrT;ksfr"k ds
v;;u vkSj os/ dk yksi gks x;k] ftlls T;ksfrf"k;ksa dks 'kkL=k ds ewy
flkUrksa dk Kku gh ugha jg x;kA dqN vkSj yksx Hkh xzgyk?ko esa ;gh nks"k
fn[kkrs gSaA izkphu dj.kxzUFkdkjksa dk xf.kr x.ks'k dh vis{kk lw{e gS vFkok ugha
vkSj x.ks'k us os/ lEcU/h D;k&D;k vkfo"dkj fd;s gSa] bR;kfn ckrksa dk fopkj
djus ds vc rd i;kZIr lk/u ugha FksA blh ls dsjksiUr vkSj vU; nks"k nsusokyksa
us bldk fopkj gh ugha fd;kA ;fn os fopkj djrs rks x.ks'k dks nks"k dHkh u
nsrsA flkUrxzUFkksa }kjk vR;Ur ifjJeiwoZd tks iQy yk;k tkrk gS] ogh ;fn
FkksM+s Je esa vkrk gS rks mls ysus esa dksbZ nks"k ugha nh[krkA nwljh ckr ;g fd
x.ks'k xf.kr esa lkSd;Z ykdj Hkh lw{erk esa fdlh Hkh fo"k; esa izkphu xzUFkdkjksa
ls ihNs ugha gSA lc flkUrdj.k xzUFkksa dk ;gk rd tks lEcU/ fn[kk;k gS]
mlls Kkr gksxk fd dsjksiUr dk ;g dFku fd x.ks'k nSoK ls v'kqf dk
vkjEHk gqvk] Hkzeiw.kZ gSA ;fn os o"kZeku dks v'kq dgrs gSa rks og ifgys ls gh
v'kq gSA dYidrk vkSj f;kokk] nksuksa xq.kksa okys T;ksfr"kh x.ks'k ds igys
cgqr de gq, gSA os/ ds fo"k; esa rks ;s HkkLdjkpk;Z ls Hkh fu%la'k; Js"B FksA
lEizfr T;ksfr"kflkUrxzUFkksa dk v;;u yqIrizk; gh gSA lEiw.kZ xzgyk?ko i<+s gq,
301

T;ksfr"kh Hkh de feyrs gSa rks fiQj flkUr dk rks dguk gh D;k gSA ijUrq ;g
nks"k x.ks'k ds xzUFkksa dk ugha gSA vfxze bfrgkl ns[kus ls Kkr gksxk fd buds
i'pkr~ T;ksfr"kflkUr ds jgL;oskk] flkUr xzUFkdkkZ vkSj os/ djusokys
T;ksfr"kh vusd gq, gSaA flkUrf'kjksef.k vkSj yhykorh dh bUgksaus Lo;a Vhdk,
dh gSaA miifkfo"k;d xzUFk fy[kus dk dk;Z HkkLdjkpk;Z dj gh pqds FksA
vk/qfud ;wjksfi;u vUos"k.kksa dk vkjEHk yxHkx bUgha ds le; ls gqvk gSA
;|fi ;g lR; gS fd bl vksj budh izo`fk ugha gqbZ] ijUrq bl ns'k esa ml
le; yksdleqnk; dh vfHk#fp fo|k dh vksj de Fkh vkSj vusd dkj.kksa ls
uohu 'kks/ djus dk uke gh ugha jg x;k FkkA
Vhdk, %&
xzgyk?ko ij VkijxzkeLFk xk/j dh 'kd 1508 dh Vhdk gSA eYykfj
dh Vhdk 'kd 1524 dh vkSj fo'oukFk dh 'kd 1534 ds vklikl dh gSA
mlesa mnkgj.k gSA bl Vhdk dks mnkgj.k Hkh dgrs gSaA eYykfj vkSj fo'oukFk
dh Vhdk, Ni pqdh gSA c`gfPpUrkef.k esa dks"Bd vf/d gksus ds dkj.k izk;%
mlls dksbZ xf.kr ugha djrkA y?kqfpUrkef.k ls xf.kr fd;k tkrk gSA ;g Nih
gSA blesa vad gh vf/d gSaA e'k% c<+rs&c<+rs blesa v'kqf;k cgqr gks x;h
gSaA eSaus bldh lkjf.k;k izk;% 'kq dh gSaA c`gfPpUrkef.k ij fo".kq nSoK dh
lqcksf/uh uke dh Vhdk gSA mlesa miifk gSA y?kqfpUrkef.k ij ;Ks'oj uked
T;ksfr"kh us ^fpUrkef.kdkfUr* uke dh Vhdk dh gSA mlesa miifk gSA eqgwkZro
vkSj fookgo`Unkou dh Vhdk, Ni pqdh gSaA rtZuh;U=k dkylk/uksi;ksxh gSA mls
izrksn;U=k Hkh dgrs gSaA ml ij l[kkjke dh vkSj les'ojfuoklh xksihukFk dh
Vhdk, gSaA xksihukFk ds firk dk uke HkSjo vkSj firkeg dk jke FkkA

302

rktdHkw"k.kdkj x.ks'k vkSj tkrdkyadkj ds drkZ x.ks'k] ;s nksuksa


xzgyk?kodkj ls fHk gSaA
Lej.kh; %&
ds'ko us ,d ckj xzg.k fudkykA mlesa vUrj iM+rk ns[kdj ogk ds
fdlh ;ou jktk us mudk migkl fd;kA ;g ckr mUgsa cgqr cqjh yxhA os
ufUnxzke ds x.ks'k ds ,d efUnj esa riL;k djus yxsA ml le; mudh
o`koLFkk FkhA mudh ;g n'kk vkSj fu"Bk ns[kdj x.ks'k us LoIu esa dgk fd
vc rq>ls xzg'kks/u dk dk;Z ugha gks ldrkA bls eSa gh rsjs iq=k:i esa vorkj
ysdj lEiUu d:xkA rnuqlkj mUgsa iq=k gqvk vkSj mldk uke x.ks'k gh j[kk
x;kA vktdy ds T;ksfr"kh x.ks'k dks bZ'ojh; vorkj ekurs gSaA blls buds izfr
yksxksa dh iwT; cqf izdV gksrh gSA ,sls cqfeku~ iq#"kksa dks bZ'ojh; va'k eku
ysus ls euq"; dh ;g n`<+ /kj.kk gks tkrh gS fd eq>ls buds tSlk egRo'kkyh
dk;Z ugha gks ldrkA ;gh ckr ns'k esa uohu vkfo"dkjksa ds vHkko dk cM+k
dkj.k gSA
buds oa'k esa vkSj Hkh fo}ku~ iq#"k gq, gSaA x.ks'k ds y?kqHkzkrk vuUr us
'kd 1456 t; uke laoRlj esa ojkgfefgj ds y?kqtkrd dh Vhdk dh gSA
vuUr us bls mRiy dh Vhdk ls y?kqrj vkSj lqxe dgk gSA vuUr vius cM+s
HkkbZ x.ks'k ds gh f'k"; FksA fo'oukFk dh Vhdk ls Kkr gksrk gS fd xzgyk?ko
ij x.ks'k ds ikS=k u`flag dh Vhdk FkhA x.ks'k ds ikS=k rFkk ds'ko ds iq=k x.ks'k
us flkUrf'kjksef.k dh f'kjksef.kizdk'k uke dh Vhdk dh FkhA og 'kd 1520
ds vklikl dh gksxhA blh oa'k ds #nz ds iq=k ds'ko us 'kd 1629 loZftr~
laoRlj esa ^yXudykiznhi* uked xzUFk cuk;k gSA
303

1-(x)-7 vkpk;Z <qf.<jkt %&


bUgksaus vius ^tkrdkHkj.k* esa vkSj buds iq=k x.ks'k us ^rkftdHkw"k.k* esa
oa'ko.kZu fd;k gS] blls fl gksrk gS fd ;s nsofxfj (nkSyrkckn) ds ikl
xksnkojh ds mkj ikFkZiqj (ikFkjh) uked LFkku esa jgrs FksA bUgksaus vius firk dk
uke u`flag fy[kk gSA Kkujkt ds o.kZu esa dk'khukFk 'kkL=kh ds Hksts gq,
oa'ko`{kkuqlkj bUgsa u`flag dk iq=k fy[kk gS] rnuqlkj ;s flkUrlqUnjdkj Kkujkt
ds fir`O; gksrs gSa] ijUrq bUgksaus vius tkrdkHkj.k esa Kkujkt xq# dh oUnuk dh
gSA blls 'kadk gksrh gS fd buds xq# Kkujkt flkUrlqUnjdkj ls fHk gksaxs
vFkok <qf.<jkt blh oa'k ds fdlh vU; u`flag ds iq=k gksaxsA vkizsaQplwph esa
fy[kk gS fd <qf.<jkt us vuUrd`r lq/kjl uked dj.k dh ^lq/kjldj.kp"kd*
ukEuh Vhdk dh gS vkSj xzgyk?koksnkgj.k] xzgiQyksiifk] ipkiQy vkSj
dq.MdYiyrk xzUFk cuk;s gSaA ;fn ;s vkSj tkrdkHkj.kdkj <qf.<jkt ,d gh gSa
rks budk dky 'kd 1447 ls vokZphu gksxkA tkrdkHkj.kdkj ds iq=k x.ks'k ds
rkftdHkw"k.k xzUFk dk mYys[k fo'oukFk ('kd 1551) us fd;k gS vr%
tkrdkHkj.k dk dky 'kd 1500 ls izkphu gksxkA
<qf.<jkt dk tkrdkHkj.k cM+k izfl xzUFk gSA og Ni pqdk gSA mlls
Kkr gksrk gS fd <qf.<jkt ds pkpk us ,d tkrdxzUFk cuk;k FkkA buds pkpk
vkSj muds xzUFk ds uke Kkr ugha gSA x.ks'k dk rkftdHkw"k.k Hkh izfl xzUFk gSA
vkizasQplwph esa bl x.ks'k dk xf.kretjh uked xzUFk Hkh fy[kk gSA

304

1-(x)-8 vkpk;Z u`flag vFkok ckiwnso 'kkL=kh %&


vaxzsth jkT; gksus ds ckn gekjs ns'k esa Hkkjrh; vkSj ;wjksih; nksuksa xf.krksa
vkSj T;ksfr"k'kkL=k esa ftu fo}kuksa us uSiq.; izkIr fd;k] ckiwnso 'kkL=kh Hkh mUgha
esa gSaA os Xosnh fprikou czk.k FksA budk ewy&fuoklLFkku vgenuxj ftys
esa xksnkrV ij Vksds uke dk FkkA budk tUe 'kd 1743 dkfrZd 'kqDy 6
rnuqlkj lu~ 1821 dh ifgyh uoEcj dks gqvk FkkA buds firk dk uke lhrkjke
vkSj ekrk dk lR;Hkkek FkkA budk v;;u izFke ukxiqj esa ejkBh ikB'kkyk esa
gqvk] ogha bUgksaus <qf.<jkt uked dkU;dqCt fo}ku~ ls HkkLdjh; yhykorh vkSj
chtxf.kr i<+sA 'kd 1760 esa flgksj ds ,tsaV ,y foyfdulu lkgc bUgsa
xf.kr esa fuiq.k ns[kdj flgksj dh laLd`rikB'kkyk esa i<+us ds fy, ys x;sA ogk
bUgksaus lsokjke ls js[kkxf.kr bR;kfn i<+sA blds ckn 'kd 1763 (lu~ 1841) esa
foyfdulu }kjk dk'khlaLd`rikB'kkyk esa js[kkxf.kr i<+kus ds fy, budh
fu;qfDr gqbZA rc ls vUr rd ogha jgsA blh ikB'kkyk esa ;s 'kd 1781 esa eq[;
xf.krk;kid gq,A 'kd 1811 esa bUgsa isa'ku feyh vkSj 'kd 1812 esa oS'kk[k esa
69 o"kZ dh voLFkk esa ijyksdoklh gq,A
bUgksaus cgqr ls f'k"; rS;kj fd;sA lu~ 1864 esa ;s xzsVfczVsu vkSj
vk;jyS.M dh jk;y ,f'k;kfVd lkslk;Vh ds vkSj lu~ 1868 esa caxky dh
,f'k;kfVd lkslk;Vh ds vknjd`r (Honorary) lHkkln gq,A lu~ 1869 esa
dydkk&fo'ofo|ky; ds ikfj"kn (Fellow) gq,A bykgkckn&fo'ofo|ky; ds
Hkh ;s ikfj"kn FksA vaxjsth ljdkj dh vksj ls bUgsa lu~ 1878 esa lhvkbZbZ vkSj
lu~ 1887 esa egkjkuh foDVksfj;k ds 'krk/ksZRlo ds le; egkegksik;k; inoh
305

feyh FkhA tEcw ds jktk us ,d ckj bUgsa Bhd Bhd pUnzxzg.k ykus ds iqjLdkj
esa ,d lgL=k #i;k fn;k FkkA
buds cuk;s gq, xzUFk ;s gSa & js[kkxf.kr izFkek;k;] f=kdks.kfefr dk dqN
Hkkx] lk;uokn] izkphu T;ksfr"kkpk;kZ'k;o.kZu] v"Vkn'kfofp=kiz'ulaxzg lkskj]
ro foosdijh{kk] ekuefUnjLFk ;U=ko.kZu] vxf.krA buesa ls dqN NksVs gSa vkSj
dqN cM+sA ;s laLd`r esa gSa vkSj lc Ni pqds gSaA buds laLd`r ds veqfnzr
NksVs&cM+s xazFk ;s gS& pyudyuflkUrcks/d 20 'yksd] pkih;f=kdks.kfefr&
lEcU/h dqN lw=k] flkUrxzUFkksi;ksxh fVIif.k;k] ;U=k jktksi;ksxh Ns|d]
y?kq'kadqfPN{ks=kxq.kA fgUnh esa bUgksaus vxf.kr] chtxf.kr vkSj iQfyrfopkj
xzUFk cuk;s gSA ;s Ni pqds gSaA flkUrf'kjksef.k ds foyfdulud`r baxfy'k
vuqokn dk bUgksaus la'kks/u fd;k gS vkSj lw;ZflkUr dk baxfy'k esa vuqokn
fd;k gSA ;s nksuksa vkpZ Mhdu izkV dh ns[kjs[k esa lu~ 1861&62 esa Nis gSaA
bUgksaus HkkLdjh; flkUrf'kjksef.k ds xf.krk;k; vkSj xksyk;k; dk la'kks/u
djds fVIif.k;ksa lfgr mUgsa 'kd 1788 vkSj blh izdkj yhykorh dks lu~ 1805
esa Nik;k gSA
'kd 1797 ls 1812 i;ZUr ;s ukfVdy vkYeukd }kjk ipk cukdj
Nikrs FksA bUgksaus dksbZ ,slk xzUFk ugha cuk;k gS ftlls og ipk cuk;k tk;A

1-(x)-9 vkpk;Z dY;k.koekZ %&


budk le; bZloh lu~ 578 ekuk tkrk gSA bUgksaus ;ouksa ds gksjk'kkL=k dk
lkj ladfyr dj lkjkoyh uked tkrd xzUFk dh jpuk dh gSA ;g lkjkoyh
ojkgfefgj ds c`gTtkrd ls Hkh cM+h gS] tkrd'kkL=k dh n`f"V ls ;g vR;Ur
egoiw.kZ gSA HkksRiy us c`gTtkrd dh Vhdk esa lkjkoyh ds dbZ 'yksd mn~/`r
fd;s gSaA dY;k.koekZ us Lo;a vius lEcU/ esa fy[kk gS %
306

nsoxzkeiqjiziks"k.kcykn~ czk.MlRitjs
dhfrZ galfoykfluho lglk ;L;sg HkkR;krrkA
Jhe};k?kzinh'ojks jp;fr Li"Vka l lkjkoyha
1
gksjk'kkL=kfofueZyh d`reuk% dY;k.koekZ d`rh
blls Li"V gS fd ojkgfefgj ds gksjk'kkL=k dks laf{kIr ns[k ;ou
gksjk'kkL=kksa dk lkj ysdj bUgksaus lkjkoyh dh jpuk dh gSA bl xzUFk dh
'yksd&la[;k <kbZ gtkj ls vf/d crkbZ tkrh gSA

1-(x)-10 vkpk;Z HkksRiy %&


;g izfl Vhdkdkj gq, gSaA ftl izdkj dkfynkl ds fy, efYyukFk
flgLr Vhdkdkj ekus tkrs gSa] mlh izdkj ojkgfefgj ds fy, HkksRiy ,d
vf}rh; izfrHkk'kkyh Vhdkdkj gSaA ;fn lp dgk tk;s rks ekuuk iM+sxk fd
budh Vhdk us gh ojkgfefgj dks bruh [;kfr iznku dh gSA ojkgfefgj ds xzUFkksa
ds vfrfjDr ojkgfefgj ds iq=k i`Fkq;'kkd`r "kV~iapkf'kdk vkSj czxqIr ds
[k.M[kk|d uked xzUFkksa ij bUgksaus fo}kkiw.kZ leUo;kRed Vhdk, fy[kh gSaA
Vhdkvksa ds vfrfjDr iz'uKku uked LorU=k xzUFk Hkh budk jpk crk;k tkrk gSA
bl xzUFk ds vUr esa fy[kk gS %
HkksRiysu f'k";kuqdEi;koyksD; loZ'kkL=kkf.kA
2
vk;kZlIr'kR;soa iz'uKkua leklrks jfpre~
blls Li"V gS fd lkr lkS vk;kZ 'yksdksa esa iz'uKku uked xzUFk dh
jpuk dh gSA HkksRiy us viuh Vhdk esa vius ls igys ds lHkh vkpk;ks ds

1
2

prqosZnh] MkW- eqjyh/j] lkjkoyh] izFke v;k;] i`- 2] 'yksd&5


'kkL=kh] usfepUnz] Hkkjrh; T;ksfr"k] izFke v;k;] i`- 97
307

opuksa dks mn~/`r dj ,d vPNk rf}"k;d leUo;kRed ladyu fd;k gSA blds
vk/kj ij ls izkphu T;ksfr"k'kkL=k dk egoiw.kZ bfrgkl rS;kj fd;k tk ldrk
gSA budk le; bZloh lu~ 888 gSA

1-(x)-11 vkpk;Z uhyd.B %&


buds firk dk uke vuUrnSoK vkSj ekrk dk uke ik FkkA budk tUe
le; bZloh lu~ 1556 crk;k tkrk gSA bUgksaus vjch vkSj i+Qkjlh ds
T;ksfr"k&xzUFkksa ds vk/kj ij rkftduhyd.Bh uked ,d iQfyr&T;ksfr"k dk
egoiw.kZ xzUFk cuk;k gSA fons'kh Hkk"kk ds lkfgR; ls dsoy 'kjhj&Hkj xzg.k
fd;k gS] vkRek Hkkjrh; T;ksfr"k dh gSA uhyd.Bh esa rhu rU=k&laKkrU=k] o"kZrU=k
vkSj iz'urU=k gSaA blesa bDdcky] bUnqokj] bRFk'kky] b'kjkiQ] uDr] ;e;k]
e.kmQ] dEcwy] xSjdEcwy] [kYyklj] j] ;qiQkyh] nqRFkksRFknohj] rqEchj] dqRFk
vkSj nq:iQ ;s lksyg ;ksx vjch T;ksfr"k ls fy;s x;s] izrhr gksrs gSaA bu ;ksxksa
}kjk o"kZdq.Myh esa izkf.k;ksa ds 'kqHkk'kqHk dk fu.kZ; fd;k tkrk gSA

1-(x)-12 vkpk;Z jkenSoK %&


;g vuUrnSoK ds iq=k vkSj uhyd.B ds HkkbZ FksA budk tUe&le;
bZloh lu~ 1565 ekuk tkrk gSA bUgksaus 'kd laor~ 1522 esa eqgwkZfpUrkef.k uked
,d egoiw.kZ eqgwkZ xzUFk cuk;k gSA bl le; loZ=k blh ds vk/kj ij fookg]
f}jkxeu] ;k=kk] ;Kksiohr vkfn laLdkjksa ds eqgwkZ fudkys tkrs gSaA ;g xzUFk
Jhifr }kjk jfpr jRuekyk dk ,d laLd`r :i gSA bUgksaus vdcj dh vkKk ls
'kd la- 1512 esa ,d jkefouksn uke dk dj.k xzUFk Hkh cuk;k gSA jkenSoK us

308

VksMjey dks izlUu djus ds fy, VksMjkuUn uked ,d lafgrk&fo"k;d T;ksfr"k


dk xzUFk cuk;k gS] ysfdu vkt ;g xzUFk miyC/ ugha gSA

1-(x)-13 vkpk;Z eYykfj %&


buds firk dk uke fnokdjuUnu vkSj cM+s Hkkb;ksa dk uke d`".kpUnz vkSj
fo".kqpUnz FkkA bUgksaus vius firk ls gh T;ksfr"k'kkL=k dk v;;u fd;k FkkA
budh xzgyk?ko ds mQij miifk lfgr ,d lqUnj Vhdk gSA bl Vhdk }kjk
budh xksy vkSj xf.kr&lEcU/h fo}kk dk irk lgt esa yx tkrk gSA o
dsUnzka'k fudkyus ds fy, dh x;h lehdj.k dh dYiuk budh vR;Ur
egoiw.kZ gSA ckiwnso 'kkL=kh us flkUrf'kjksef.k ds Li"Vkf/dkj dh fVIi.kh esa
o dsUnzka'k fudkyus ds fy, eYykfj dh dYiuk dk iz;ksx fd;k gSA

1-(x)-14 vkpk;Z ukjk;.k %&


;g Vkij xzkefuoklh vuUruUnu ds iq=k FksA budk le; bZloh lu~ 1571
ekuk x;k gSA bUgksaus 'kd laor~ 1493 esa fookgkfn vusd eqgwkks ls ;qDr
eqgwkZekkZ.M uked eqgwkZ xzUFk cuk;k FkkA xzUFk ds ns[kus ls budh
T;ksfr"k&lEcU/h fuiq.krk dk irk lgt esa yx tkrk gSA bl xzUFk esa vusd
fo'ks"krk, gSa] bldh jpuk 'kknwZyfohfMr NUnksa esa gqbZ gSA
bl uke ds ,d nwljs fo}ku~ bZloh lu~ 1588 esa gks x;s FksA bUgksaus
ds'koifr ds mQij Vhdk fy[kh gS rFkk ,d chtxf.kr Hkh cuk;k gSA blesa
voxZ:i izd`fr dk :i {ksih; ^dfu"B&T;s"B* }kjk vklUu ewy fudkyk x;k
gS] ftlls xzUFkdrkZ dh xf.kr&fo"k;d ;ksX;rk dk vuqeku yxk;k tk ldrk gSA

309

dkj.k lw=k bl izdkj gS &


ewya xzka ;L; p rnwzi{ksits ins r=kA
1
T;s"Ba Loinsuksjsn~HkosUewyeklUue~

1-(x)-15 vkpk;Z jaxukFk %&


budk tUe dk'kh esa bZloh lu~ 1575 esa gqvk FkkA buds firk dk uke
oYyky vkSj ekrk dk xksft FkkA bUgksaus lw;ZflkUr dh xw<+kFkZ&izdkf'kdk uked
Vhdk fy[kh gSA bl Vhdk ls budh T;ksfr"k&fo"k;d fo}kk dk irk yx tkrk
gSA bUgksaus mDr Vhdk esa vusd uohu ckrsa fy[kh gSaA
bu iz/ku T;ksfrfoZnksa ds vfrfjDr bl ;qx esa 'krkuUn] ds'kokdZ]
dkfynkl] egknso] xaxk/j] HkfDrykHk] gsefryd] y{ehnkl] Kkujkt]
vuUrnSoK] nqyZHkjkt] gfjHknzlwfj] fo".kqnSoK] lw;ZnSoK] txnso] d`".knSoK]
j?kqukFk'kekZ] xksfoUnnSoK] fo'oukFk] u`flag] foynhf{kr] f'konSoK] leUrHknz]
cyHknz feJ vkSj lksenSoK Hkh gq, gSaA bUgksaus LorU=k ekSfyd xzUFk fy[kdj rFkk
iwokZpk;ks ds xzUFkksa dh Vhdk, fy[kdj T;ksfr"k'kkL=k dks le`f'kkyh cuk;k gSA

1-(x)-16 vkpk;Z deykdj Hk %&


;g fnokdj ds HkkbZ FksA bUgksaus vius HkkbZ fnokdj ls gh T;ksfr"k'kkL=k dk
v;;u fd;k FkkA ;g xksy vkSj xf.kr nksuksa gh fo"k;ksa ds izdk.M fo}ku~ FksA
bUgksaus izpfyr lw;ZflkUr ds vuqlkj ^flkUrrofoosd* uked xzUFk 'kd la1580 esa dk'kh esa cuk;k gSA lkSji{k dh Js"Brk ijEijkxr ekudj vU; czi{k

'kkL=kh] usfepUnz] Hkkjrh; T;ksfr"k] izFke v;k;] i`- 110


310

vkfn dks bUgksaus ugha ekuk] blh dkj.k HkkLdjkpk;Z dk LFkku&LFkku ij [kwc
[k.Mu fd;k gSA bUgksaus rofoosd vkfn esa fy[kk gS %&
izR;{kkxe;qfDr'kkfy rfnna 'kkL=ka fogk;kUe;kA
1
;RdqoZfUr ujk/ekLrq rnlr~ osnksfDr'kwU;k Hk`'ke~
deykdj us T;ksfr"k ds vusd flkUrksa dks rofoosd esa cM+h dq'kyrk
ds lkFk j[kk gS] ;fn ;g fu"i{k gksdj bu flkUrksa dh leh{kk djrs rks okLro
esa ^flkUrrofoosd* ,d vf}rh; xzUFk gksrkA

UUU

'kkL=kh] usfepUnz] Hkkjrh; T;ksfr"k] izFke v;k;] i`- 113


311

Vous aimerez peut-être aussi