Vous êtes sur la page 1sur 64

HIP HI T VN XY DNG VIT NAM - VECAS

THNH VIN HIP HI QUC T CC K S T VN - FIDIC

DANH B
HI VIN
2015

LU HNH NI B HIP HI

LI NI U
Danh b Hi vin nm 2015 ca Hip hi T vn Xy dng Vit Nam
c son tho trn c s nhng d liu ca cc Hi vin ng k trong h s
doanh nghip nhm gii thiu a ch, lnh vc chuyn ngnh (cp nht
01/01/2015).
Danh b c xp sp: cc c quan Lnh o, c quan Hip hi, TP.
H Ni, khu vc Bc Ty Bc b, khu vc ng Bc b v ng bng sng
Hng, khu vc Bc Trung b, khu vc Trung Trung b, khu vc Nam Trung b
v Ty Nguyn, khu vc ng Nam b v TP. H Ch Minh, khu vc Ty Nam
b v ng bng sng Cu Long.

Thng tin c th cn thiu v in n c th cn sai st. Mong c


s gp ca cc c nhn v cc n v Hi vin theo a ch:
HIP HI T VN XY DNG VIT NAM
Tng 6- Ta nh Cung Tr thc Thnh ph
80 Ph Trn Thi Tng - P. Dch Vng Hu Q. Cu Giy H Ni
T: 04 38 218 093
Fax: 04 39 740 109
Email: vecas@ fpt.vn; vecas95@gmail.com
Xin chn thnh cm n !

C QUAN HIP HI T VN XY DNG VIT NAM


a ch:
in thoi:

Fax:
Email:
Website:

Tng 6 Ta nh Cung Tr thc Thnh ph 80 Ph Trn Thi Tng


Phng Dch Vng Hu Qun Cu Giy Thnh ph H Ni
- Ch tch Hip hi :
04 39740884 - 0913205318
- Ph Ch tch kim Tng th k: 04 22427865 - 0913221241
- Vn phng:
04 38218093
04 39740109 *
vecas@ fpt.vn; vecas95@gmail.com
www.vecas.org.vn

LNH O HIP HI
BAN THNG V
TT
H v tn
1 Nguyn ng Cn
2 Nguyn Vn Chu
3 Phm Ph Bnh
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Nguyn Kin Cng


T c Ha
Hong ng Huyn
Nguyn Lp Sn
Phm Hu Sn
Chu Tun H
Hong n Dng
Phan Vn ng
Nguyn Xun Ging
Cao Minh Khang
Nguyn Ngc Lm
Nguyn T Lc
Quang
Nguyn Hng Sn
Nguyn Ti Sn
Nguyn Trng Sn
Trn Th Thng
Bi Vn Vng

Chc v Tc quan T di ng
Email c nhn
Ch tch 04 37667455 0913205318 canhoa09@gmail.com
PCh tch, 04 38218093 0913221241 nguyenvanchau26@gmail.com
Tng TK
P Ch tch 0511 3822269 0903504046 binhpp@cdcdanang.com;
ppbdanang@gmail.com
P Ch tch 08 3290148 0907025555 cuong.nguyen@nagecco.com
P Ch tch 04 38464681 0913236017 tuduchoa@thikeco.com.vn
P Ch tch 04 38344082 0913231782 huyen.ptc@vnpt.vn
P Ch tch 04 35334212 0913229977 nguyenson649@gmail.com
P Ch tch 04 38513654 0903447000 phamhuuson129@gmail.com
y vin
04 38240016 0903416941 ha-ct@nctk.com.vn
y vin
08 38230544 0903999349 hddung@scqc.com
Y vin
058 3510270 0913461475 phandangk74@gmail.com
y vin
04 35650316 0913217350
y vin 0313 3746021 0903411845 khangtk6@yahoo.com
TB Ktra
04 38525339 0977571188 lamnn@hec.com.vn
y vin 07103831562 0903741700 tktvcantho@yahoo.com
y vin 0280 3857455 0913313080 doquangtvxd_tn@yahoo.com.vn
y vin
038 3844894 0913272434 sonnacico146hb@gmail.com
y vin
043 8544270 0913237867 sonnt@pecc1.com.vn
y vin
04 38572704 0903293574 nguyentruongson@dccd.vn
y vin
077 3863472 0907892222 ctytvxdkg@ciic.com.vn
UV Ban TV 025 3812348 0913299997 ctcptvxdts@vnn.vn

BAN KIM TRA HIP HI


TT
H v tn
1 Nguyn Ngc Lm
2 Vn c Thng

Chc v
TB Ktra
y vin

3 Nguyn Hng Sn
4 Bi Th L

y vin
y vin

Tc quan
38455777
(my l 210)
038 3844894

T di ng
Email c nhn
0977571188 lamnn@hec.com.vn
0912056626 vanducthang@ceco.com.vn
0913272434 sonnacico146hb@gmail.com
0912475068

HI NG HIP HI
TT
H v tn
1 Bi Vn Bng
2 Phm Th Bch
3 Phm Ph Bnh
4
5
6
7

H Tr Cn
Nguyn ng Cn
L Vn Chn
Nguyn Vn Chu

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ng Vn Chu
Nguyn Trng Sn
L Tam Chung
Nguyn Vn Cng
Nguyn Kin Cng
Thanh Dng
Hong n Dng
Nguyn Hu Dng
V Th Dng
Nguyn Hu D
Phan Vn ng
L Quang o
Bi Vn Giang
Nguyn Xun Ging
Chu Tun H
Nguyn Hong H
Nguyn Nh H
Trnh Thanh H
Trng Vn Hai
Hong Vn Hi
Nguyn Ph Hi
Vn Ht
Phm Thu Hng

Chc v
y vin
y vin
P Ch tch

Tc quan
036 3839092
08 38212835
0511 3822269

y vin
04 33828410
Ch tch
04 37667455
y vin
04 39760402
PCh tch, 04 38218093
Tng TK
y vin
04 37760091
y vin
04 38572704
y vin
056 3822418
y vin
043 8527446
P Ch tch 083 8290148
y vin
043 7342491
y vin
083 8230544
y vin
060 3861256
y vin
0511 3843090
y vin
030 3875822
V Ban TV 058 3510270
y vin
043 8215416
y vin
0240 3854391
UV Ban TV
V Ban TV 04 38240016
y vin
043 8216795
y vin
043 8243873
y vin
056 3892164
y vin
0211 3844939
y vin
025.3810728
y vin
043 8271984
y vin
043 7714276
y vin
043 8218093

T di ng
Email c nhn
0913010489 tvthietkexaydung-tb@vnn.vn
0903848045 phamthibich@gmail.com
0903504046 binhpp@cdcdanang.com;
ppbdanang@gmail.com
0903477123 tvxd-hccc@gmail.com
0913205318 canhoa09@gmail.com
0903438255 cdc@cdc.biz.vn
0913221241 nguyenvanchau26@gmail.com
0903418534
0903293574
0903503273
0903408027
0907025555
0975526452
0903999349
0903527879
0903581915
0912134971
0913461475
0903423406
0913344418
0913217350
0903416941
0912371187
0913209025
0913440792
0912067106
0913590422
0914919015
0903426508
0903252475

tochuchanhchinh08@yahoo.cm.vn
nguyentruongson@dccd.vn
tvtkxd-bidesco@yahoo.com
coninco@fpt.vn
cuong.nguyen@nagecco.com
adc69@hn.vnn.vn
hddung@scqc.com
kosulco@ yahoo.com.vn
vuthedungmtcc@gmail.com
phandangk74@gmail.com
pkhvcc@gmail.com
tvxdbg@gmail.com
ha-ct@nctk.com.vn
info@cic.com.vn
nhuha@fpt.vn
bdtcdjsc@vnn.vn
haitvxd@yahoo.com
phuhai@hn.vnn.vn
tric@fpt.vn
vecas@fpt.vn;
phamthuhangvnmc@gmail.com
3

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
4

Dng nh Hu
T c Ho
Nguyn Hu Hon
Trn Quc Hi
L Xun Hng
Nguyn Ch Hng
Nguyn Chn Hng
Hong ng Huyn
Cao Minh Khang
ng Kim Khi
Phng Phng Lan
Nguyn Ngc Lm
Nguyn Duy Lch
Nguyn T Lc
Nguyn Thng Li
L c Mu
Bi Vn Mc
L Vn Mi
Hin Ngang
Bi Duy Ngha
Nguyn Nguyn
Quang
Li Vn Qu
Bi Hu Qunh
Nguyn T Khnh
L c Sn
Nguyn Hng Sn
Nguyn Lp Sn
Nguyn Vn Sn
Nguyn Ti Sn
Phm Hu Sn
Nguyn on Thng
Bi Ton Thng
Ng Chin Thng
Trn Th Thng
ng Xun Thy
Nguyn D Tin
ng Duy Tnh
Nguyn Vn Tun
Trn Anh Tun
Nguyn Bch Tng
Nguyn Trng Thong
Nguyn Quang Vinh
Trn Ngc Vinh
Nguyn Cng Vnh
Bi Vn Vng

y vin
P Ch tch
y vin
y vin
y vin
y vin
y vin
P Ch tch
UV Ban TV
y vin
y vin
TB KTra
y vin
UV Ban TV
y vin
y vin
y vin
y vin
y vin
y vin
y vin
UV Ban TV
y vin
y vin
y vin
y vin
UV Ban TV
P Ch tch
y vin
y vin
P Ch tch
y vin
y vin
y vin
UV Ban TV
y vin
y vin
y vin
y vin
y vin
y vin
y vin
y vin
y vin
y vin
UV Ban TV

04 33823155 0932328006
043 8464681 0913236017
031 3859856 0903425537
022 3822278 0974009898
073 38730300 0913879050
04 38312203 0903408755
08 22211017 0983718895
04 38344082 0913231782
031 3746021 0903411845
04 37667463 0903414865
04 39 747189 0904512644
04 38525339 0977571188
0320 385541 0912226813
0710 3831562 0903741700
0241 3822741 0913358275
064 3857079 0913948172
08 38299988 0913806 616
08 38211106 0903816778
04 38456394 0913923659
04 62693652 0913207910
054 3826811 0913492379
0280 3857455 0913313080
027 3822826 0913 075608
08 39312129 0913900780
0913621932
04 38218093 0912361548
038 3844894 0913272434
04 35334212 0913229977
04 38686226 0903409630
043 8544270 0913237867
04 3 8513654 0903447000
04 3 8584310 0903412958
02303833794 0913511616
037 3858086 0913310386
077 3863472 0907892222
04 35146638 0913306137
04 39764747 0913233146
08 38475163 0903991199
023 3876881 0912027094
059 3821224 0913479337
04 38522684 0903409188
04 38281415 0913551805
026 3853822 0913279445
075 3829820 0913796651
04 38582230 0913206185
025 3812348 0913299997

duonghau559@ gmail.com
tuduchoa@thikeco.com.vn
hoantvhp@vnn.vn
tranhoisonla@gmail.com
tidesco@hcm.vnn.vn
infisco@fpt.vn
hung.nc@pccc2.com
huyen.ptc@vnpt.vn
khangtk6@yahoo.com
dkhoi@vncc.vn
phuonglancad@gmail.com
lamnn@hec.com.vn
ctytvxdhd@yahoo.com.vn
tktvcantho@yahoo.com.vn
tuvanbacninh@yahoo.com.vn
gicvungtau@vnn.vn
tedisouth@hcm.vnn.vn
headoffice@ceco.com.vn
detourpro1952@gmail.com
ctycptvxd-tth@yahoo.com
doquangtvxd_tn@yahoo.com.vn
Laique-kstktq@yahoo.com
buihuuquynh@gmail.com
vecas@fpt.vn
nacico146hb@gmail.com
nguyenson649@gmail.com
Son-hdk@hn.vnn.vn
sonnt@pecc1.com.vn
phamhuuson129@gmail.com
radoco@hn.vnn.vn
cdittbc@yahoo.com.vn
tvgtthanhhoa@vnn.vn
ctytvxdkg@ciic.com.vn
dxtpcau2@yahoo.com
dutien198@yahoo.com
duytinhwase@yahoo.com
laichauconsult@yahoo.com
tvgtglai@dng.vnn.vn
adcc@hn.vnn.vn
trongthoang1972@yahoo.com
nguyenvanthanhtvxd@gmail.com
bcj@tuvanxaydungbentre.com
ccbm@fpt.vn
ctcptvxdts@vnn.vn

N V TRC THUC C QUAN HIP HI


VN PHNG
a ch: Tng 6 Ta nh Cung Tr thc Thnh ph 80 Ph Trn Thi Tng
P. Dch Vng Hu Q. Cu Giy TP. H Ni
T:
38218093 (M vng 04)
Fax:
39740109
Email: vecas@fpt.vn; vecas95@gmail.com
TT
H v tn
1 Nguyn Quc Trung
2 Phm Th Thu Hng
3 Cng Th Vn Hng
4
5

Hong Th Phng Xun


Nguyn Trng Sn

Chc v Tc quan
Chnh VP
38218093
Ph VP
38218093
K ton
38218093
trng
Chuyn vin 38218093
Li xe
38218093

T di ng
Email c nhn
0913550969 trungquoc58@gmail.com
0903252475 phamthuhangvnmc@gmail.com
0914381136 huongvan01@yahoo.com
0942158386 hphuongxuan@gmail.com
01694601699 truongsonvecas1974@gmail.com

BAN HI VIN
TT
H v tn
1 NguynVn Chu
2 Quang
3 Bi Vn Vng
4 Nguyn Hng Sn
5 Phm Ph Bnh
6 Phan Vn ng
7 Hong n Dng
8 Nguyn T Lc
9 Nguyn D Tin
10 Nguyn Quc Trung
10 L c Sn

Chc v
Trng ban
U vin

Tc quan
04 38218093
0280
3857455
UV Ban TV 025 3812348
y vin
038 3844894
y vin
0511
3822269
y vin
058 3510270
y vin
08 38230544
y vin
0710
3831562
y vin
04 39764747
y vin
04 38218093
iu phi vin 04 38218093

T di ng
Email c nhn
0913221241 nguyenvanchau26@gmail.com
0913313080 doquangtvxd_tn@yahoo.com.vn
0913299997 ctcptvxdts@vnn.vn
0913272434 sonnacico146hb@gmail.com
0903504046 binhpp@cdcdanang.com;
ppbdanang@gmail.com
0913461475 cttvktkh@dng.vnn.vn
0903999349 hddung@scqc.com
0903741700 tktvcantho@yahoo.com.vn
0913233146 dutien198@yahoo.com
0913550969 trungquoc58@gmail.com
0912361548

BAN CHNH SCH- NGHIP V


TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

H v tn
Chc v
T c Ha
Trng ban
y vin
L Quang o
y vin
Nguyn Ph Hi
y vin
Bi Duy Ngha
y vin
Nguyn Bch Tng
y vin
ng Vn Chu
y vin
Phm Minh Sn
y vin
Hin Ngang
Hong Th Phng Xun iu phi vin

Tc quan
04 38464681
04 38215416
04 38271984
04 62693652
04 38522684
04 37760091
058 2220330
04 38456394
04 38218093

T di ng
0913236017
0903423406
0914919015
0913207910
0903409188
0903418534
0963505 090
0913923659
0942158386

Email c nhn
tuduchoa@thikeco.com.vn
pkhvcc@gmail.com
phuhai@hn.vnn.vn
detourpro1952@gmail.com
adcc@hn.vnn.vn
tochuchanhchinh08@yahoo.com.vn
pecc4@dng.vnn.vn
headoffice@ceco.com.vn
hphuongxuan@gmail.com
5

BAN THNG TIN- O TO


TT
1
2
3
4
5
6

H v tn
Hong ng Huyn
Trn Thanh Bnh
Hong n Dng
Chu Dung t
Bi Tuyn
Phm Thu Hng

Chc v
Trng ban
P.Trng ban
P.Trng ban
P.Trng ban
P.Trng ban
P.Trng ban
kim iu phi
vin

Tc quan
04 38344082
04 38240016
08 38230544
08 38226789
08 38239994
04 38218093

T di ng
0913231782
0903401020
0903999349
0903800778
0973999678
0913252475

Email c nhn
huyen.ptc@vnpt.vn
tranthanhbinh99@yahoo.com
hddung@scqc.com
mvn@meinhardt.com.vn
tuyenb@apaurecongroup.com
phamthuhangvnmc@gmail.com

BAN KHOA HC CNG NGH


TT
1
2
3
4

H v tn
Phm Hu Sn
Nguyn Ngc Dng
Nguyn Minh Thng
Phan Vnh Khnh

Chc v
Trng ban
P. Trng ban
P. Trng ban
P. Trng ban

Tc quan
04 38513654
04 37667457
04 35117652
04 35635342

Chc v
Trng ban
P. Trng ban
y vin
iu phi vin

Tc quan
04 35334212
031 3746021
04 38218093
04 38218093

T di ng
Email c nhn
0903447000 vanphong@tedi@gmail.com
0903209827
0913245840 thang.nm@tedi.com.vn
0913519612 khanhphanvinh@yahoo.com

BAN I NGOI
TT
1
2
3
4

H v tn
Nguyn Lp Sn
Cao Minh Khang
Nguyn Quc Trung
Phm Thu Hng

T di ng
0913229977
0903411845
0913550969
0913252475

Email c nhn
nguyenson649@gmail.com
khangtk6@yahoo.com
trungquoc58@gmail.com
vecas@fpt.vn;
phamthuhangvnmc@gmail.com

TRUNG TM PHT TRIN T VN V O TO


TT
H v tn
1 Phm Thu Hng

Chc v
Gim c

Tc quan T di ng
Email
04 38218093 0903252475 vecas@fpt.vn;
phamthuhangvnmc@gmail.com

CC N V THNH VIN
THNH PH H NI
BAN I DIN T CHC HI VIN TVXD TP. H NI
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

H v tn
Nguyn D Tin
Bi Duy Ngha
Trn c Minh
H Tr Cn
ng Xun Thy
Phng Phng Lan
V Hong Dng
Phng Minh Lng
Trn Huy nh
Thanh Dng
L Vit Sn

Chc v
Trng ban
Ph Ban
Ph Ban
Ph Ban
Ph Ban
y vin
y vin
y vin
y vin
y vin
y vin

Tc quan
39764747
62693652
39937988
33828410
35146638
39747199
33823155
33515816

T di ng
0913233146
0913207910
0912076111
0903477123
0913306137
0904512644
0912674466
0912267939
0903456785
37342494 0903416319
22122523 0903417099

Email c nhn
tiennd198@gmail.com
detourpro1952@gmail.com
minhtd307@gmail.com
ktshotrican@gmail.com
dxtpcau2@yahoo.com
phuonglancad@gmail.com
ctechatay@yahoo.com
tuvanhatay@viettel.vn
huyanhvcc@yahoo.com
dothanhdung4d@gmail.com
hdcarc@gmail.com

1. Tng cng ty T vn Xy dng Vit nam (VNCC)


a ch:
T:
Fax:
Email:
TT
1
2
3
4
5
6
7
8

243 La Thnh P. Lng Thng Q. ng a HN


37667463 - 37667467 (M vng 04)
37667464
vanthu@vncc.vn
Website: www.vncc.vn

H v tn
Nguyn Th Duyn
ng Kim Khi
Trn Bnh Trng
Nguyn Ngc Dng
Thn Hng Linh
Nguyn Lm Cng
Nguyn Huy Khanh
Ngc Lin

Chc v
CT HTV
T.Gim c
Ph TG
Ph TG
Ph TG
Ph TG
Ph TG
Chnh VP

Tc quan

T di ng
0903258877
0903414865
0913585665
0903209827
0902266688
0903431005
0913223136
0903233322

Email c nhn
duyennt@vncc.vn
dkhoi@vncc.vn
trongtb@vncc.vn
dungnn@vncc.vn
linhth@vncc.vn
cuongnl@vncc.vn
khanhnh@vncc.vn
liendn@vncc.vn

2. Cng ty CP T vn u t v Thit k Xy dng Vit nam (CDC)


a ch:
T:
Fax:
Email:

37 L i Hnh Q. Hai B Trng H Ni


39760402 (M vng 04)
39763122
cdc@cdc.biz.vn
Website: www.cdc.biz.vn

TT
1
2
3
4
5
6

H v tn
L Vn Chn
Phm Nh Huy
Nguyn Hu Vit
V Thanh H
Nguyn nh Thi
Nguyn Ngc Anh

Chc v
CT HQT
T.Gim c
Ph TG
Ph TG
Ph TG
Chnh VP

Tc quan

T di ng
0903438255
0913315847
0989192149
0912266846
0903454816
0903448338

Email c nhn
chan@cdc.biz.vn
huy.pn@cdc.biz.vn
viet@cdc.biz.vn
ha.vt@cdc.biz.vn
thi@cdc.biz.vn
anh.nn@cdc.biz.vn

3. Cng ty CP TVXD Cng nghip v th Vit Nam (VCC)


a ch:
T:
Fax:
Email:
TT
1
2
3
4
5
6
7
8

S 10 Hoa L- Hai B Trng- H Ni


38215416 -39761784 - 39761652 (M vng 04)
22206366
vcc@vcc.com.vn
Website: www.vcc.com.vn

H v tn
L Quang o
Trn Huy nh
V Minh Sn
Nguyn Vn Thng
Cao Tun Hi
Nguyn Khc Bng
Ng Thanh Thy
V Thanh Sn

Chc v
Tc quan
CT HQT
T.Gim c
Ph TG
Ph TG
Ph TG
Ph TG
Chnh VP
TP. Kinh doanh

T di ng
0903423406
0903456785
0903408151
0903292288
0912048381
0903433079
0903295358
0913570373

Email c nhn
daovcc@yahoo.com
huyanhvcc@yahoo.com
sonvuminh@yahoo.com
thangvcc2@gmail.com
cotuanhai@gmail.com
pkhvcc@gmail.com
sonvuthanh@gmail.com

4. Cng ty CP T vn Cng ngh Thit b v Kim nh Xy dng (CONINCO)


a ch:
T:
Fax:
Email:

S 04 Tn Tht Tng Q. ng a- H Ni
38523706 (M vng 04)
35741231 - 35741708
conincohn@coninco.com.vn Website: www.coninco.com.vn

TT
H v tn
1 Nguyn Vn Cng
2 L Thanh Minh
3 L Minh Hong

Chc v
Tc quan T di ng
Email c nhn
CT HQT, TG
0903408027 nguyenvancong@coninco.com.vn
Ph TG,
0903286589 lethanhminh@coninco.com.vn
TP. Th trng
TP. TCHC
0904121213 leminhhoang@coninco.com.vn

5. Cng ty CP Kho st v Xy dng - USCO


a ch:
T:
Fax:
Email:
8

91 Phng Hng - P. Hng M - Q. Hon kim- H Ni


38252725 (M vng 04)
38245708
usc@vnn.vn
Website: www.usco.vn

TT
1
2
3
4

H v tn
Chc v
Tc quan
V Vn nh
CTHQT
38281028
Nguyn Trng Thong T.Gim c
Trn Ngc Sang
Ph TG
39234100
Trn Minh T
Ph TG - khu 0510. 3871113
vc pha nam
5 Hong Vn Ha
Ph phng
TCL

T di ng
Email c nhn
0913551805
0913517422 trongthoang1972@yahoo.com

6. Cng ty CP Nc v Mi trng Vit Nam (VIWASE)


a ch:
T:
Fax:
Email:
TT
1
2
6
7

S 5 ng Thnh- Q. Hon kim H Ni


38281429 (M vng 04)
38284760
viwase@hn.vnn.vn
Website: www.viwase.vn,

H v tn
Nguyn Nh H
L Vn Tun
on Nam Anh
Th Thy Nga

Chc v
Tc quan
CT HQT
T.Gim c
Chnh VP HQT
TP. HCNS

T di ng
0914868688
0903203074
0913240357

Email c nhn
nhuha@fpt.vn
viwasetuan@yahoo.com
doannamanh@yahoo.com
hcns.viwase@gmail.com

7. Cng ty CP TVXD Cng trnh Vt liu Xy dng (CCBM)


a ch:
T:
Fax:
Email:

Ng 235 ng Nguyn Tri P. Thanh Xun Trung - Q. Thanh Xun H Ni


22204468 (M vng 04)
38582231
info@ccbm.vn
Website: ccbm.jsc.com.vn

TT
H v tn
1 Nguyn Cng Vnh
2 Nguyn Khnh H
6 L Cng Hnh

Chc v
CT HQT
T.Gim c
TP. Tng hp

Tc quan

T di ng
Email c nhn
0913206185 ccbm@fpt.vn
0915508788

8. Cng ty CP Tin hc v T vn Xy dng (CIC)


a ch:
T:
Fax:
Email:

37 L i Hnh Q. Hai B Trng - H Ni


39761381 (M vng 04)
38216793
info@cic.com.vn
Website: www.cic.com.vn

TT
H v tn
1 Nguyn Hong H
2 Cao Vit Dng
3 Lng Thnh Hng

Chc v
Tc quan
CT HQT, TG
Ph TG
Ph TG

T di ng
0945756668
0918708899
0988922884

Email c nhn
hoangha@cic.com.vn
dungcv@cic.com.vn

4 on Trang Nhung

Chnh VP

0904886284

nhungdt@cic.com.vn

9. Cng ty TV u t v Pht trin Xi mng (CCID)


a ch:
T:
Fax:
Email:

Ng 122 ph Vnh Tuy Q. Hai B Trng- H Ni


38626774 (M vng 04)
38623937
ccid@hn.vnn.vn
Website:

TT
H v tn
1 V Hong
2 Nguyn Tin Thnh
3 Phm Vn nh

Chc v
G
Ph G
TP. TCHC

Tc quan

T di ng
0913283745
0919896138
0912125336

Email c nhn
vuhoang@vicem.vn
thanhtbk2000@yahoo.com

10. Tng Cng ty TVXD Thu li Vit Nam CTCP (HEC)


a ch:
T:
Fax:
Email:
TT
1
2
3
4
5

S 2 Ng 95 Ph Cha Bc, Q.ng a H Ni


38525339 (M vng 04)
35632169
vanphong@hec.com.vn
Website: www.hec.com.vn

H v tn
V Vn Lung
Nguyn Ngc Lm
L Mnh Hip
V nh Hng
Nguyn Phong Thng

Chc v
CT HQT
T.Gim c
Ph TG
Ph TG
CP. TCHC

Tc quan

T di ng
0913066481
0977571188
0913572141
0904233201
0913507184

Email c nhn
lungvv@hec.com.vn
lamnn@hec.com.vn
hieplm@hec.com.vn
hungvnk.kd@hec.com.vn
thangnp.tcns@hec.com.vn

11. Tng Cng ty T vn Thit k Giao thng vn ti (TEDI)


a ch:
T:
Fax:
Email:

278 Tn c Thng HN
38514431 (M vng 04)
35132935
TEDI@tedi.com.vn

Website: www.tedi.com.vn

TT
H v tn
Chc v Tc quan T di ng
1 Bi Don Ton
CT HQT
2 Phm Hu Sn
T.Gim c
0903447000
3 Nguyn Minh Thng
Ph TG
0913245840
4 Lng Phng Hp
Ph TG
5 L Vn Dch
Ph TG
6 Minh Dng
Ph TG
7 Nguyn Trung Hng
Ph TG
8 L Thy Ha
Phng QLKT
0982729996
9 Bi Hu Hng
TP. QLKT
0903269031
12. Cng ty CP T vn u t Pht trin v Xy dng THIKECO
10

(Ch con du mi)

Email c nhn
phamhuuson129@gmail.com
thang.nm@tedi.com.vn

vanphongtedi@gmail.com

a ch:
T:
Fax:
Email:

411 Kim M Ba nh HN
38464681 (M vng 04)
38315375
thikeco@hn.vnn.vn

TT
H v tn
1 T c Ha
2
3
4
5

Hong Lc
L Thanh H
ng Ngc Mai
Lu Mnh Cng

Website: www.thikeco.com.vn

Chc v Tc quan
CT HQT,
TG
Ph TG
Ph TG
TP. Nhn s
TP. Hnh chnh
qun tr

T di ng
0913236017

Email c nhn
tuduchoa@thikeco.com.vn

0913230943
0913596923
0985698880
0904114017

hoangluc@thikeco.com.vn
lethanhha@thikeco.com.vn
dangngocmai@thikeco.com.vn

13. Cng ty CP TV Thit k v Dch v u t (INFISCO)


a ch:
T:
Fax:
Email:

S 09 Nguyn Hng Ba nh H Ni
38312203 (M vng 04)
38356134
infisco@fpt.vn, infisco@gmail.com

TT
H v tn
1 Nguyn Ch Hng
2 Nguyn Ngc Chin
3 Dng Vn Thng

Chc v
CT HQT, TG
Ph TG
TP. Tng hp

Tc quan

Website: www.infisco.com.vn
T di ng
0903408755
0913238994
0913281706

Email c nhn

14. Vin Nghin cu Thit k Trng hc (IRDS)


a ch:
T:
Fax:
Email:
TT
1
2
3
4
5

14 L Thnh Tng Hon Kim HN


38253382 (M vng 04)
38259998
nctk@nctk.com.vn

H v tn
Chu Tun H
Hong Lu Vinh
Hong Hi Sn
ng Xun Thm
L H Phng

Chc v
Vin trng
Vin Ph
Vin Ph
Chnh VP
Ph CVP

Tc quan

Website:
T di ng
0903416941
0903532606
0977908868
0913536732
0904190988

Email c nhn
ha-ct@nctk.com.vn
vinh-hl@nctk.com.vn
son-hh@nctk.com.vn
thom-dx@nctk.com.vn
Phuong-lh@nctk.com.vn

15. Cng ty CP T vn Xy dng in 1 (PECC 1)


a ch: Km 9 Nguyn Tri Thanh Xun Nam Thanh Xun - HN
T:
38544270 (M vng 04)
Fax:
38541208
Email: pecc1@fpt.vn
Website: www.pecc1.com.vn
11

TT
1
2
3
4

H v tn
L Minh H
Nguyn Ti Sn
L Trn Phc
Dim Nghi

Chc v
CT HQT
T.Gim c
TP. KTN
P.TCNS

Tc quan

T di ng
0903406521
0913237867
0915095605

Email c nhn
sonnt@pecc1.com.vn
letranphuc5@yahoo.com
diemdiemnghi@yahoo.com.vn

16. Cng ty T vn Thit k v u t Xy dng B Quc phng (DCCD)


a ch: 21 L Vn Lng - Thanh Xun - H Ni
T:
62514111 (M vng 04)
Fax:
62514111
Email: vienthietkebqp@dccd.vn
Website: www.dccd.vn
TT
H v tn
Chc v
Tc quan
1 Nguyn Trng Sn CT HQT,
Gim c
Ph gim c
2 Hong Tun
3 L Ton Thng
TP. TKM & NCKH

T di ng
0903293574

Email c nhn
nguyentruongson@dccd.vn

0903403968
0983011976

hoangtuan@dccd.vn
latoanthang@dccd.vn

17. Vn phng TV v Chuyn giao Cng ngh Xy dng Trng H Kin trc H Ni
a ch: Km 10 Nguyn Tri Thanh Xun HN
T:
38545115 (M vng 04)
Fax:
38542994
Email: vptuvan-hau@yahoo.com, vanphong@vptv.com.vn
Website: vptv.com.vn
TT
H v tn
1 Trn Ngc Ph
2 V Trng Huy
3 Dng Hng Tn

Chc v
Gim c
PG
Chnh VP

Tc quan T di ng
Email c nhn
38545115 0912006086 tranngoc_phu2003@yahoo.com
0913510780
0913357651

18. Cng ty TNHH MTV Thit k v TVXD cng trnh hng khng (ADCC)
a ch:
T:
Fax:
Email:

180 ng Trng Chinh H Ni


38537988 (M vng 04)
38534468
adcc@gmail.com
Website: www.adcc.com.vn

TT
H v tn
1 Nguyn Bch Tng
2 Bi Vn Tin

Chc v
CTHQT, TG
PTG

3 Nguyn Hng Minh


4 Trn Hng Lnh

PTG
PTG

12

Tc quan
38522684

T di ng
0903409188
0903427297

Email c nhn
tungnb@yahoo.com
tinbvadcc@gmail.com,
tienbv@adcc.vn
minhhn@adcc.vn
linhth@adcc.vn

5 T Vn Tun

Chnh CP

0976068368

19. Cng ty CP T vn Xy dng Petrolimex


a ch: 149 Trng Chinh Thanh Xun H Ni
T:
38694252 (M vng 04)
Fax:
38694737
Email: pec@pec.com.vn; xddk-hn@hn.vnn.vn Website: www.pec.com.vn
TT
H v tn
1 Vng Thi Dng
2 Nguyn vn Sn

Chc v
CT HQT
TG

Tc quan
38519551
38686226

T di ng
0913226509
0903409630

3 Dng c Ton
4 V Ngc Thoa

PG
Ph phng HC

38694252

0902252882
0915102767

Email c nhn
son-hdk@hn.vnn.vn;
sonpec57@gmail.com
duongductoan@gmail.com

20. Cng ty CP T vn u t v Xy dng Giao thng vn ti (TRICC-JSC)


a ch: S 26 Ng 371 Kim M P. Ngc Khnh - Ba nh H Ni
T:
37714276 - 38317235 (M vng 04)
Fax:
38461892
Email: tricc@fpt.vn
Website: www.tricc.vn; www.tricc-jsc.com.vn
TT
1
2
3
4
5
6

H v tn
Vn Ht
Trn Thin Cnh
Nguyn Tin Cng
V Thanh Hin
Nguyn Minh Gim
o Th Hnh

Chc v
CTHQT
TG

Tc quan
37714276

Chnh VP
TP. TCCB-L

T di ng
Email c nhn
0903426508 tricc@fpt.vn
0912398730
0913039929
0912373541
0913515327 nminhgiam568@yahoo.com
0912075260

21. Cng ty u t Pht trin Cng trnh Du lch DETOURPRO


a ch: S 2 ng 105, ng Nguyn Phong Sc, P.Dch Vng Hu, Q.Cu Giy, HN
T:
62813744 (M vng 04)
Fax:
62693651
Email: info@detourpro.vn
Website: www.detourpro.vn; www.detourpro.com; www.detourpro.com.vn
TT
1
2
3
4

H v tn
Bi Duy Ngha
Bi Thy Hng
Nguyn Thanh Tng
Trnh Dng

Chc v
Tc quan T di ng
Email c nhn
CTHQT, TG 362693652 0913207910 detourpro1952@gmail.com
Ph TG
362813740 0912006863
Ph TG
TP. TCHC

22. Cng ty CP T vn Thit k v Xy lp (CDS)


13

a ch: 33/61Lc Trung P.Vnh Tuy HBT HN


a ch ghi ha n: 477 Minh Khai - HN
T:
38622410 (M vng 04)
Fax:
38626988
Email: cds477mk@hn.vnn.vn
Website:
TT
H v tn
1 V Thit Ngha
2 Nguyn Hng Phi
3 Phan Anh nh

Chc v Tc quan
CTHQT
38622410
TG
TP. K hoch 38622410

T di ng
0913207748
0913211261
0903217974

Email c nhn
nghiavt-205@yahoo.com.vn

23. Cng ty CP T vn u t v Xy dng Bu in (PTICC)


a ch:
T:
Fax:
Email:
TT
1
2
3
4
5

38 Ph Cha Lng, Lng Thng ng a HN


38357300 (M vng 04)
38345063
vnpt.ptc@yahoo.com
Website: www.pticc.com.vn

H v tn
ng c Khi
Nhm Vn Hi
Nguyn Hi Yn
Nguyn Cao Phong
Nguyn T Anh

Chc v Tc quan
CTHQT 36643699
TG
PTG
PTG
Chnh VP 38357298

T di ng
0913568000
0913236978
0913221086
0938260174
0903256365

Email c nhn
khoidd@vnpt.vn
nhamvanhai@gmail.com

tuanh@ptc.vn, anhnt@pticc.vn

24. Cng ty CP T vn u t & Xy dng (CDCC)


a ch:
T:
Fax:
Email:
TT
1
2
3
4
5
6

52 54 L i Hnh Q. Hai B Trng H Ni


39764756 (M vng 04)
39745304
info@ cdcc.com.vn Website: www.cdcc.com.vn, www.cdcc.vn

H v tn
Nguyn D Tin
L Anh Tun
Phm Bch Tng
ng Quc Hng
Phm Quc Thng
Nguyn Tin Dng

Chc v
CTHQT
TG
G
Ph G
TP. K thut
TPTCHC

Tc quan
39764747
39764747
39763564

T di ng
0913233146
0903406732
0913228108
0913503286
0903205262
0909121965

Email c nhn
tiennd198@gmail.com
Tuananhlecsm@gmail.com
pbachtung198@yahoo.com
danghung20022004@yahoo.com
thangpq74@yahoo.com

25. Cng ty CP T vn Kin trc th H Ni (UAC)


a ch:
T:
Fax:
Email:
14

S 25 Ph Bi Ngc Dng A29 Mai Hng Q. Hai B Trng - HN


38634648 (M vng 04)
38632882
huac@vnn.vn
Website: www.uac.com.vn

TT
H v tn
1 Giang Quc Trung
2 Nguyn nh Thanh
3 Trn Hong Minh
4 Phm Gia Ct

Chc v
CTHQQT
TG

Tc quan
38632888

PTG
PTG

T di ng
0913203315
0913219509

Email c nhn
thanhmodul@gmail.com,
thanhmodul@yahoo.com.vn

0913217856
0983654575

26. Cng ty CP Lin doanh T vn v Xy dng - COFEC


a ch:
T:
Fax:
Email:

Tng lng 169 Nguyn Ngc V, Cu Giy, H Ni


38347591 (M vng 04)
37663950
Website:

TT
H v tn
1 V Duy Phan
2 Nguyn Kim Oanh

Chc v Tc quan
Gim c
38347591
P. K hoch

T di ng
0913209494
0982369909

Email c nhn
Cofec.hn@gmail.com

27. Cng ty CP T vn Xy dng Cng trnh Hng hi - CMB


a ch:
T:
Fax:
Email:
TT
1
2
3
4
5

G21 Lng Quc t Thng Long Q. Cu Giy HN


37545293 (M vng 04)
37566892
cmbhn@cmbvn.com.vn
Website: www.cmbvn.com.vn

H v tn
Hong Tin Linh
Nguyn Hu Ha
Phm Tt Vt
L Tt t
L Hu Qung

Chc v
CTHQT, TG
PG
PG
PG
TP. K hoch

Tc quan T di ng
Email c nhn
3791821
0903811765 hoanglinhcmb@yahoo.com.vn

37566891

28. Cng ty CP Thit k v T vn Xy dng H Ni (HADECON)


a ch:
T:
Fax:
Email:

S 49 - 51 ng 84 Trn Quang Diu- P. Ch Da ng a H Ni


35334214 (M vng 04)
35334211
hadcs@vnn.vn
Website: hadecon.com.vn

TT
H v tn
1 Nguyn Lp Sn
2 Li Th Dip Hoa

Chc v
CTHQT, TG
Ph TG

Tc quan
35334212

T di ng
Email c nhn
0913229977 nguyenson649@gmail.com
0912449292 lai.diephoa@gmail.com

29. Cng ty Thit k v T vn Xy dng ADC


a ch: S 5 Ng 1395 ng Gii Phng, P.Hong Lit, Q.Hong Mai, HN
15

T:
Fax:
Email:

37342491 (M vng 04)


37342490
adc69@hn.vnn.vn

TT
H v tn
1 Thanh Dng
2 Nguyn Ngc H

Chc v
Gim c
PG

Tc quan
37342494

Website: www.adcco.vn
T di ng
0903416319

Email c nhn
dothanhdung4d@gmail.com

30. Vin khoa hc Cng ngh v Kinh t Xy dng H Ni


a ch:
T:
Fax:
Email :

38 Ct Linh ng a HN
38455960 (M vng 04)
37333185
vktxd@hn.vnn.vn

TT
H v tn
1 Nguyn Sinh Minh

Chc v
Vin trng

Tc quan
38232899

Website:
T di ng
0903206469

Email c nhn

31. Cng ty CP T vn v u t Xy dng CCIC H Ni


a ch:
T:
Fax:
Email:
TT
1
2
3
4
5
6

21 Hunh Thc Khng P. Lng H - ng a HN


37730114 (M vng 04)
37730196
tuvanccichanoi@gmail.com
Website: ccichn.com.vn

H v tn
Nguyn Quc Hng
ng Vn Chu
nh Long
Nguyn Hu Hiu
Trn Th Thanh Minh
Th Thu Hin

Chc v Tc quan
CTHQT
37730716
Gim c 37760091
PG
PG
PG
TP. TCHC

T di ng
Email c nhn
0913221420
0903418534
0913221382
0903418533
0903202350
0915920525 thuhienhhg@gmail.com

32. Cng ty CP T vn Xy dng v Dch v Hng khng AEC


a ch:
T:
Fax:
Email:
TT
1
2
3
4
5
16

200/10/5 Nguyn Sn, P. B , Long Bin, Sn bay Gia Lm, H Ni


38271984 (M vng 04)
38272791
vanthu@aec.vn
Website: www.aec.vn

H v tn
Nguyn Ph Hi
Nguyn Xun Ton
Nguyn Quyt Thng
Hong Vn Hanh
Th Hng

Chc v Tc quan
CTHQT,G 38271984
PG
PG
TPTCHC
TP KHKD

T di ng
0914919015
0903407775
0913205599
0904003778
0982025328

Email c nhn
phuhai@yahoo.com
toanaec@yahoo.com
hanhhv@aec.vn
huongaec@yahoo.com

33. X nghip T vn-u t Xy dng Chiu sng v C in cng trnh - HAPULICO


a ch:
T:
Fax:
Email:
TT
1
2
3
4
5

S 48 Nguyn Thip, P. ng Xun, Q. Hon Kim, HN


38581061 (M vng 04)
39747860
hapulico@fpt.vn
Website: www. hapulico.com.vn

H v tn
Nguyn Ngc Thng
Nguyn Qung Nam
L Mnh Phng
Nguyn Tin Hon
o Ngc Qu

Chc v
Tc quan T di ng
Email c nhn
CT, TG
0913235811
G X nghip
0946787555 huytuan14@gmail.com
PG
PG
PG

34. Cng ty CP Thit k Cng nghip Ha cht (CECO)


a ch:
T:
Fax:
Email:
TT
1
2
3
4
5

21A Ct Linh ng a HN
38455777 (M vng 04)
38232325
enginering@ceco.com.vn

H v tn
Hin Ngang
Nguyn Mnh Hng
Vn c Thng
L Vn Lng
Nguyn Trng Giang

Website: www.ceco.com.vn

Chc v Tc quan
CTHQT 38456394
TG
38235146
PG
PG
TP.TCHC

T di ng
0913923659
0912582561
0912056626
0903859316
0904021968

Email c nhn
hienngang@ceco.com.vn
hung.nguyenmanh@ceco.com.vn
vanducthang@ceco.com.vn
luong.levan@ceco.com.vn
giang.nguyentruong@ceco.com.vn

35. Cng ty CP T vn u t Xy dng Cng trnh Giao thng 1 CIENCO 1


a ch:
T:
Fax:
Email:
TT
1
2
3
4
5
6

S 2 ngch 34/4 Ng 34 ng Nguyn Hng ng a HN


37731910 (M vng 04)
37731915
tecco1@hn.vnn.vn
Website:

H v tn
Phm Vn Bnh
V Thanh Quang
Hong Vn Bnh
Hong Phng Lu
ng Th Hi L
Nguyn Tin Cng

Chc v
CT
Gim c
PG
PG
TP Hnh chnh
Chnh VP

Tc quan
37731916

T di ng
0903409550
0913526718
0913229836
0913583775
0989062156
0913039929

Email c nhn
quangtv@gmail.com

36. Cng ty CP T vn v Dch v Thng mi


a ch: S 48 Ng 102 ng Trng Chinh Phng Mai ng a HN
17

T:
Fax:
Email:
TT

36865445 (M vng 04)


38689047
tuvanvadvtm@vnn.vn

H v tn

1 V nh Hon
2 Nguyn Xun Hng
3 Nguyn Ngc Phc

Website:

Chc v

Tc

CTHQT
TG
TP. Tng hp

quan
38691129
38694036
38685445

T di ng

Email c nhn

tuvanvadvtm@vnn.vn

37. Cng ty CP T vn Xy dng Cng trnh Thy 1 WACOSE


a ch:
T:
Fax:
Email:

647 Phm Vn ng, P. C Nhu 1, Q. Bc T Lim, HN


38363196 37544838 38363249 (M vng 04)
38364534
bowacose@gmail.com
wbesite: www.wacose.com

TT
H v tn
1 Ng Xun Tuyn
Nguyn Ph Xun
Nguyn Vn B
2 Bch Mimh T

Chc v
CTHQT
Tng Gim c
Ph TG, ph
trch HH
TP TCHC

Tc quan

T di ng

37543163

0932238888
0913028279

37560075

0903957216

Email c nhn
wacose.sjc@gmail.com

bachminhtu@gmail.com

38. Vn phng TV Thm nh TK & Gim nh Cht lng Cng trnh


a ch: 175 Ty Sn ng a HN
T:
38522086 (M vng 04)
Fax:
35632827
Email:
Website: www.vawr.org.vn
TT
H v tn
1 Nguyn Nh Oanh
2 Nguyn Tun Anh

Chc v
G
PG

Tc quan

T di ng
0913574479
0913215921

Email c nhn

39. Vin Khoa hc Thy li


a ch:
T:
Fax:
Email:

171 Ty Sn ng a HN
38522086 (M vng 04)
35632827
vptv@wru.edu.vn

TT
H v tn
1 Nguyn Tun Anh

Chc v
Gim c

Tc quan
38535112

Website: www.vawr.org.vn
T di ng
0913215921

40. Cng ty CP T vn VIGLACERA Tcty Gm s VIGLACERA


18

Email c nhn

a ch:
T:
Fax:
Email:

S 57 Ph Vnh Phc P. Cng V - Ba nh H Ni


38325563 (M vng 04)
38325563
tuvanviglacera@yahoo.com
Website: www.tuvanviglacera.com

TT
H v tn
1 Phm Nh Thc
2 Trn Tun Anh
3 Trn Th Vn Kiu

Chc v
CTHQT
Gim c
Ph trch
TCHC

Tc quan
38525562
32922856

T di ng
0913037073
0913525913
0987768068

Email c nhn

41. Cng ty CP T vn Xy dng Cng trnh Thng Long


a ch:
T:
Fax:
Email:

68 ng Phm Vn ng X Xun nh Huyn T Lim HN


37577302 (M vng 04)
37577281
tvxdthanglong@vnn.vn
Website: www.tuvanthanglong.com.vn

TT
H v tn
1 Nguyn Hng Sn
2 Nguyn Mnh Phong

Chc v
CTHQT
TG

Tc quan

T di ng

Email c nhn

42. Cng ty CP T vn Thit k - Xy dng Kinh doanh nh (CDH)


a ch:
T:
Fax:
Email:
TT
1
2
3
4

Tng 1 2 Nh B5 Lng quc t Thng Long Cu Giy HN


37910369 (M vng 04)
37910369
phongkehoachjcdh@gmail.com
Website:

H v tn
Nguyn Qu
Bi Ngc Sn
Nguyn Kao Chung
L Ph To

Chc v
G
PG
PG
CVP

Tc quan

T di ng
0903211269
0903168886
01654009999
0982077468

Email c nhn
doquycdh@gmail.com

43. Cng ty CP T vn u t v Xy dng HUD.CIC


a ch:
T:
Fax:
Email:
TT
1
2
3
4

777 ng Gii Phng Q. Hong Mai HN


36646301 (M vng 04)
36646303
hudcic@hud.com.vn; hudcic@hudcic.vn

H v tn
L Mnh Quyn
Phm Hong Linh
L Cao Thng
ng c Minh

Website: hudcic.com.vn

Chc v
Tc quan T di ng
CT HQT, G 36646301 0913226829
0903998517
0903423888
TP Hnh chnh 36646301 0913558878

Email c nhn

19

44. Cng ty CP T vn u t v Xy dng Vit Nam (VINACICO)


a ch: Tng 5 To nh CINCO 623 La Thnh H Ni
T:
37724364 (M vng 04)
Fax:
37724365
Email: vinacico@fpt.vn; vinacico@hn.vnn.vn
Website: www.vinacico.com.vn
TT
H v tn
1 Nguyn Duy Thng
2 Trn c B Cao
3 Ngc Sn

Chc v
CTHQT
G
PG

Tc quan

T di ng

Email c nhn

45. Cng ty C phn T vn Xy dng Vinaconex


a ch:
T:
Fax:
Email:

D9 Khut Duy Tin Thanh Xun Bc Thanh Xun HN


35540603 (M vng 04)
35540600
vinaconex@fpt.vn
Website: www.vinaconex.com.vn

TT
H v tn
1 Nguyn Duy Khang

Chc v
Gim c

Tc quan
35540602

T di ng
0913205579

Email c nhn

46. Cng ty CP T vn u t v Xy dng ng st (RCIC)


a ch:
T:
Fax:
Email:

Tng 2 ta nh s 9, ng Lng H, P. Thnh Cng, Q.Ba nh, H Ni


35146640 (M vng 04)
35146641
contact@rcic.vn
Website: www.rcic.vn

TT
H v tn
1 ng Xun Thy
2
3
4
5
6
7
8

Phm Vn Sc
Nguyn Qu Dng
Kiu Cao H
Bi Th Hu
Trn Tun Hng
Phm Minh Tun
Trn Mnh Dng

Chc v
Tc quan T di ng
Email c nhn
CTHQT, TG 35146638 0913306137 dxtpcau2@yahoo.com,
thuydx@rcic.vn
C vn HQT
PTG
0912355852 quyduong@gmail.com
PTG
0915002680 kieuha764@yahoo.com
PTG
0982091601 buihue.tk@gmail.com
PTG
0912506070 qutuhu@yahoo.com
PTG
0912044352 phamminhtuantvtk@yahoo.com
TPTCHC
0987515919 dungtm.rcic@gmail.com

47. Cng ty CP Thit k Xy dng H Ni (HDC.JSC)


a ch:
T:
Fax:
Email:
20

P.1207 ta nh CT4-5 khu th mi Yn Ha Cu Giy - HN


22122523 (M vng 04)
36291315
hdc.arc@gmail.com Website: hdc.com.vn

TT
H v tn
1 L Vit Sn
2 V Tin Vinh

Chc v
Gim c
PG

Tc quan
22122523

T di ng
0903417099
0913362696

Email c nhn
hdcarc@gmail.com

48. Cng ty CP T vn u t v Pht trin Bu in H Ni (HADIC)


a ch:
T:
Fax:
Email:

809 ng Gii Phng Gip Bt Hong Mai HN


36643705 (M vng 04)
36643701
hadic@hn.vnn.vn
Website: hadic.com.vn

TT
H v tn
1 ng c Khi
2 Nguyn Thanh Bnh

Chc v
Tc quan
Tng gim c 36643699
PTG

T di ng
Email c nhn
0913568000 khoidd@vnpt.vn

49. Cng ty CP T vn v Xy dng Cht lng Chuyn nghip QUALIPRO


a ch:
T:
Fax:
Email:

302 B11A Nam Trung Yn Cu Giy HN


22810875 (M vng 04)
22810876
qualipro@vnn.vn
Website:

TT
H v tn
1 Nguyn Thng Hong Hng

Chc v
Gim c

Tc quan T di ng
0902104488

Email c nhn

50. Cng ty CP T vn Xy dng Thnh Nam (ThanhNam TCC.JSC)


a ch:
T:
Fax:
Email:

Tng 6 285 i Cn Ba nh H ni
37624041 (M vng 04)
37624042
thanhnam@thanhnamcc.com Website: thanhnamcc.com

TT
H v tn
1 Nguyn Anh Tun
2 V Ch Kin

Chc v
TG
PG

Tc quan
37665711

T di ng
0903265389
0988290188

Email c nhn
tuanna@thanhnamcc.com
kienvc@thanhnamcc.com

51. Cng ty CP T vn v u t Bch ng


a ch:
T:
Fax:
Email:
Website:

Tng 3 Ta nh Hip hi, B Xy dng, 37 L i Hnh, HN


35575400 (M vng 04)
35575446
tuvanxdbdang@hn.vnn.vn; tuvanbachdang@gmail.com
ccdc.vn

TT
H v tn
1 Phm Hng Sn

Chc v
CTHQT, TG

Tc quan T di ng
35575406 0983212650

Email c nhn
21

2
3

Trnh Xun Hi
o ng Hanh

PTG
PTG, Chnh VP

0904818699

52. Cng ty TNHH T vn Xy dng Sng UCRIN


a ch:
T:
Fax:
Email:

Tng 26 Nh HH4 M nh, T Lim, HN


38548301 (M vng 04)
35522536
sducrin@hn.vnn.vn
Website:

TT
H v tn
1 inh Vn Dun
2 Nguyn nh Phng
3 Thy

Chc v
G
PG
TP.HC

Tc quan

T di ng
0913011129

Email c nhn

0913202696

53. Cng ty CP T vn Pht trin Cng ngh Xy dng (CAD., JSC)


a ch: P6N, t 62 phng Trung T, Q. ng a, H Ni
a ch giao dch: P.1502-1504 Ta nh HUD S 10 Hoa L HBT HN
T:
39747188 (M vng 04)
Fax:
39747188
Email: cadjsc@yahoo.com
Website: www.cadjsc.com
TT
1
2
3
4

H v tn
Phng Phng Lan
Hong Ngha H
L Hng Quang
Bi Th Loan

Chc v
TG
PTG
PTG
Chnh VP

Tc quan
39747199

39747188

T di ng
Email c nhn
0904512644 phuonglancad@gmail.com
0913000878 hoangnghiaha@gmail.com
0913234266 lehongquangcad@gmail.com
0979392686

54. Cng ty CP T vn Thit k v Kim nh Xy dng H Ni (HACODA)


CGD: Nh s 10, t 85 ng 9, ph Minh Khai, Hai B Trng, HN
Tr s chnh: Phng 306 Nh V3.1 S 637 Kim M (Khu TT i hc GTVT) T:
22471234 (M vng 04)
Fax :
36248878
Email : cty_hacoda@yahoo.com.vn
Website :
TT
H v tn
1 vn Hc
2 Nguyn Huy Hon
3 Thanh Tng

Chc v Tc quan T di ng
Gim c 36248878 0913506201
PG
0983040849
Chnh VP
0986026455

Email c nhn
cty_hacoda@yahoo.com.vn
huyhoan16@yahoo.com.vn

55. Cng ty CP Cng ngh T-Tech Vit Nam (T-TECH., CORP)


a ch : Tng 24 Ta nh Vinaconex 9 ng Phm Hng, T Lim, HN
T:
35533622 - 33689255 (M vng 04)
Fax:
35533038
22

Email:

t-tech@t-tech.vn

TT
H v tn
1 Nguyn nh Trng

Website: www.t-tech.vn

Chc v
CTHQT, TG

Tc quan

T di ng
Email c nhn
0913203898 trong@t-tech.vn

56. Cng ty CP Bng n Phch nc Rng ng


a ch:
T:
Fax:
Email:

87-89 H nh Thanh Xun H Ni


38584310 (M vng 04)
38585038
rangdongtvcs@yahoo.com
Website: www.rangdongvn.com

TT
H v tn
1 Ng Ngc Thanh
2 Nguyn on Thng
3 Nguyn Th Kim
Dung
4 Nguyn Quc Bo

Chc v
CTHQT
Tng G
Chnh VP

Tc quan
38584310
38584310
38584310

T di ng
0912391062
0903412958
0914256291
0912159555

Email c nhn
radoco@hn.vnn.vn

baordong@yahoo.com

57. Cng ty CP Kin trc Nh Vit


a ch:
T:
Fax:
Email:

Phng 101, s nh 23 C Lc Thanh Xun HN


35576997 (M vng 04)
35576998
kientrucnhaviethn@gmail.com Website: www.nhaviethn.com

TT
H v tn
1 Nguyn Cao Lun
2 Thm Anh Vit
3 T Th Hnh

Chc v
CTHQT, TG
PTG
Chnh VP

Tc quan T di ng
Email c nhn
35576997 0935000999 ncaoluan@yahoo.com
35576997 0903227949
35576997 01289000999 kientrucnhaviethn@gmail.com

58. Cng ty CP T vn Xy dng Thy li H Ty (HWRECC)


a ch:
T:
Fax:
Email:
TT
1
2
3
4

28A ng L Trng Tn - Qun H ng H Ni


33829415 (M vng 04)
33824436
tuvanhatay@viettel.vn
Website: www.tuvanthuyloi.com

H v tn
Phng Minh Lng
Trung Hng
L Xun An
Nguyn Vit Sn

Chc v
Tc quan
CTHQT, TG 33515816
PTG
PTG
Chnh VP

T di ng
Email c nhn
0912267939 luonghatay@gmail.com
0983137627 dotrunghung10@yahoo.com
0912128106 nguyensan57@gmail.com

59. Cng ty CP T vn Xy dng Giao thng H Ni (CTEC)


23

a ch:
T:
Fax:
Email:
Website:

S 1 Quang Trung Qun H ng H Ni


33520175 (M vng 04)
33522759
ctechatay@yahoo.com, tuvangiaothong@ctec.vn
tuvangiaothong.com.vn

TT
H v tn
1 V Hong Dng

Chc v Tc quan
CT HQT

T di ng
0912674466

2
3
4
5

Gim c
PG
PG
TP.TCHC

0932328006
0913542342
0983523893
0912167206

Bi Xun Trng
Nguyn Khc Kin
Nghim Anh Tun
Vng Danh Tng

Email c nhn
dung33tv@gmail.com;
kehoachdauthau@gmail.com
kientvhn@gmail.com
nghiemtuan79@yahoo.com

60. Cng ty CP u t v T vn Kin trc Xy dng H Ni (HCCJC)


a ch:
T:
Fax:
Email:
TT
1
2
3
4
5
6

S 1 Ng Th Nhm Phng Quang Trung Qun H ng H Ni


33828410 33824686(M vng 04)
33828411
tvxd.hccc@gmail.com
Website:

H v tn
H Tr Cn
Hong Tin Thnh
Nguyn Vn Thng
Nguyn Trung Hiu
H Tr Thnh
ng Th Minh Lan

Chc v
Tc quan
CTHQT, TG
Ph CTHQT
UV HQT, PTG
PTG
PTG
TP TC- HC

T di ng
Email c nhn
0903477123 kts.hotrican@gmail.com
0904175316
0904100788
0912278799
0904415462
0914322936 huongbolan@yahoo.com

61. Cng ty CP T vn v Xy dng 307 (307CONS)


a ch: 363 Ph Vng Qun Hai B Trng H Ni
T:
38691319 36284588 (M vng 04)
Fax:
38698267
Email: tuvan307@gmail.com
Website: www.307.com.vn
TT
H v tn
1 Trn c Minh
2 Nguyn Th Thanh Bnh
3 Trng Th Lan Anh

Chc v
Tc quan
CTHQT, TG 39937988
PTG
TP TC-HC
38691319

T di ng
Email c nhn
0912076111 minhtd307@gmail.com
binhntt307@gmail.com
0912079185 anhtl307@gmail.com

62. Cng ty CP u t Xy dng Pht trin ng (DDIC)


a ch: 5/447 Lc Long Qun P. Xun La Q. Ty H - H Ni
T:
37525555 (M vng 04)
Fax:
37586248
Email: dongdojsc@ddic.vn
Website: www.ddic.vn
24

TT
H v tn
1 Nguyn Quang Huy
2 Nguyn Hng Quang

Chc v
Tc quan T di ng
Email c nhn
CTHQT, TG
0942363738 huy.nq@ddic.vn
PTG
0982910102 quang.nh@ddic.vn

63. Cng ty CP T vn Thit k v Chuyn giao Cng ngh Xy dng Tm Nhn Mi


a ch: S 24 Nguyn Thi Hc Ba nh H Ni
Vn phng giao dch: S 23 ng 188 Ph Thi Thnh ng a H Ni
T:
35140843 - 35140844 (M vng 04)
Fax:
35140992
Email: info@newvisiondesign.com.vn
Website:
TT
H v tn
1
2 Vit Hi
3 Trn Th Lan
4 Nguyn Th Thu Hng

Chc v Tc quan
Gim c
PG
35140843
PG
PG

T di ng

Email c nhn

0904005227 hai.doviet@newvisiondesign.com.vn
0912328107
0986721476 hang.nguyenthithu@newvisiondesign
.com.vn

64. Cng ty CP Thng mi Xy dng Decovina (DECOVINA.,JSC)


a ch: S 3B ng Thi Thn, Phan Chu Trinh, Hon Kim, H Ni
Vn phng giao dch: Tng 3 Ta nh Ngi sao 15B Nguyn Cnh D, KT i Kim,
Hong Mai, H Ni
T:
35402088 668 016 89 (M vng 04)
Fax:
35402089
Email: contact@decovina.vn
Website: www.decovina.com
TT
H v tn
1 Nguyn Hai ng
2 L Tin Hng
3 T Thy Lin

Chc v
Tc quan
Tng Gim c
PTG
P.TCHC

T di ng

Email c nhn
haidang@bubbledeck.vn

0933372884 thuylien@bubbledeck.vn
01688700810

65. Cng ty TNHH Pht trin Gii php Cng ngh T ng Ha (DSEATECH GROUP)
a ch:
T:
Fax:
Email:

Tng 21 Ta nh ICON4 234A La Thnh, ng a, H Ni


22154056 22466838 (M vng 04)
22466836
dseatech@gmail.com
Website: www.dseatech.com

TT
H v tn
1 Trn Quc Dng

Chc v
Tng Gim c

Tc quan
22466836

T di ng
0988363674

Email c nhn
25

Ph Th Hng

0948134566
0983693606

Ph G

66. Cng ty CP Kho st Thit k v Xy dng USCO (USCO.SDC)


a ch:
T:
Fax:
Email :

91 Phng Hng, P. Hng M, Q. Hon Kim HN


37951939 (M vng 04)
37951929
oaisdc@gmail.com
Website : www.uscosdc.vn

TT
H v tn
1 Trng Hu Hng
2 Nguyn Quc Oai

Chc v Tc quan
CTHQT
TG
37951939

T di ng
0903441815
0913328174

Email c nhn
truonghuuhungUSCO@gmail.com
oaiscd@gmail.com

67. Cng ty CP T vn Kin trc, K thut v Mi trng NDC (NDC)


a ch:
T:
Fax:
Email :

Tng 6 Ta nh i Pht, ng 82 ph Duy Tn, Q. Cu Giy, HN


35771263 35771264 (M vng 04)
35771269
ndcconsulting@ndc.vn
Website : www.ndc.vn

TT
H v tn
1 Nguyn ng Cn

Chc v
Ch tch HQT

Tng Gim c

L Th Bch Lin

Tc quan T di ng
Email c nhn
0913205318 dcnguyen@ndc.vn,
canhoa09@gmail.com
35771265 0913524075 lien@ndc.vn

68. Cng ty CP CONINCO Cng ngh Xy dng v Mi trng (CONINCO C&E)


a ch: Phng 301-302 Ta nh Constrexim 8 Km 8 Nguyn Tri,
C7 Thanh Xun Bc, Thanh Xun, HN
T:
38521137 (M vng 04)
Fax:
38521113
Email:
Website: www.coninco-ce.com.vn
TT
1
2
3
4

H v tn
Trn Vn Ha
Nguyn Vn Lm
Nguyn Thnh Chu
Lng Th Ng

Chc v
TG
PTG
PTG
P. Tng hp

Tc quan

T di ng
Email c nhn
0913220795
0913591957
0936191059
0983246286 luongnga1808@gmail.com

69. Cng ty CP T vn v Thit k Xy dng ACE (ACE.,JSC)


a ch: 96 nh Cng, Q. Thanh Xun, HN
26

T:
Fax:
Email :

36646046 (M vng 04)


36646044
ace@acecdc.com.vn

TT
H v tn
1 Trn Ph Bnh
2 Nguyn Ngc c

Website :

Chc v
Tc quan T di ng
Email c nhn
CTHQT, G
0913584290 phubinhace@gmail.com
PG
01253568888

70. Cng ty CP T vn v u t H Minh


a ch:
T:
Fax:
Email:

Tng 8, Ta nh TID, s 4 Liu Giai, Ba nh, HN


37621947 (M vng 04)
35642236
hcm.infor@gmail.com
Website:

TT
H v tn
1 ng Lu Vit

Chc v
Gim c

Tc quan
37621947

T di ng
0913248312

Email c nhn

71. Cng ty TNHH Sn xut C in v Thng mi Phng Linh


a ch:
T:
Fax:
Email:
TT
1
2
3
4

Phng B, Tng 6, Thp A, 18 Phm Hng, Nam T Lim, H Ni


35558875 (M vng 04)
35558876
info@phuonglinh.vn
Website: www.phuonglinh.vn

H v tn
Trn Vn L
Nguyn Khc Trnh
Nguyn Phng Tho
Nguyn Honh Anh

Chc v Tc quan
Gim c 35558875
Ph G
37502688
Ph G
35666063
TP. D n 35563500

T di ng
0913217049
0985695939
0913309167
0919999066

Email c nhn
ceo@phuonglinh.vn
nguyenkhactrinh@phuonglinh.vn
Thao.phuong@phuonglinh.vn
hoanganh@phuonglinh.vn

72. Cng ty CP u t Xy dng Cng ngh Cao Vit Nam


a ch:
T:
Fax:
Email:

S 333 Kim M, P. Ngc Khnh, Q. Ba nh, H Ni


373335888 (M vng 04)
373335888
vitc@vitc.net.vn
Website: http://vitc.net.vn

TT
H v tn
1 Nguyn Hu Cng
2 c Thng
3 Trn Qu Dng

Chc v
CT. HQT
PCT. HQT
Ph TG

Tc quan
373335888
373335888
373335888

T di ng
Email c nhn
0933331111 cuong333hanoi@gmail.com
0903425259 thangdo55@gmail.com
0982250868 tranduong2907@gmail.com
27

4
5

28

Nguyn Vn Phng
Li Th Hng

Ph TG
CVP

373335888
373335888

0913015265 vitec@vitec.net.vn
0946966585 laihuong.tadits@gmail.com

KHU VC BC TY BC B
BAN I DIN KHU VC
TT
H v tn
1 Quang
2 Nguyn Quang Vinh
3 Nguyn Vn Tun

Chc v
Tc quan T di ng
Email c nhn
Trng ban 0280 3857455 0913313080 doquangtvxd_tn@yahoo.com.vn
Ph TB
026 3853822 0913279445
Ph TB
023 3876 881 0912027 094 laichauconsult@yahoo.com

N V THNH VIN KHU VC


1. Cng ty CP T vn v u t Xy dng Thi Nguyn
a ch:
T:
Fax:
Email:
TT
1
2
3
4

05/1 ng Bc Kn - P. Hong Vn Th - TP. Thi Nguyn


3857455 (M vng 0280)
3656141
tcicoty@yahoo.com.vn
Website: www.tcico.vn

H v tn
Nguyn Tin Dng
Nguyn Quang Hng
Phm Thi
Phan Trn Ngc

Chc v Tc quan
CTHQT
G
PG
CVP

T di ng
0913313098
0982501567
0913027681
0989063127

Email c nhn

phantranngoc@gmail.com

2. Cng ty CP T vn Xy dng Cao Bng


a ch: 166 L T Trng - P. Hp Giang - TP. Cao Bng
T:
3853822 (M vng 026)
Fax:
3853377
Email:
Website:
TT
H v tn
1 Nguyn Quang Vinh

Chc v
Gim c

Tc quan
3853822

T di ng
0913 279445

Email c nhn
duanxdcb@gmail.com

3. Cng ty CP T vn Tng hp tnh Lai Chu


a ch:
T:
Fax:
Email:

Phng Tn Phong - Th x Lai Chu - Tnh Lai Chu


3876881 (M vng 023)
3876042
laichauconsult@yahoo.com
Website:

TT
H v tn
1 Nguyn Vn Tun
2 Lng Trung Kin

Chc v Tc quan
CTHQT,G 3876881
PG

T di ng
0972692692
0975356208

Email c nhn

29

Lng Th Hu

Chnh VP

0946599147

4. Cng ty CP T vn Xy dng C s h tng Thi Nguyn


a ch: Ng 566 Lng Ngc Quyn - T 9 - P. ng Quang - TP. Thi Nguyn
T:
3855487 (M vng 0280)
Fax:
3751860
Email:
Website:
TT
H v tn
1 m Mnh Bnh
2 Nguyn Thin Bi

Chc v
Gim c
Chnh VP

Tc quan
3855487

T di ng
0913554851
0912735863

Email c nhn
thienboitc@gmail.com

5. Cng ty CP T vn Xy dng Vnh Phc


a ch: S 351 ng M Linh - Phng Lin Bo Vnh Yn Tnh Vnh Phc
T:
3844939 (M vng 0211)
Fax:
3844939
Email:
Website:
TT
H v tn
1 Trng Vn Hai
2 Phm c Hu
3 L Trung Dng

Chc v
Gim c
PG
CVP

Tc quan
3844939

T di ng
0912067106
0912054189
0983240828

Email c nhn
haitvxd@yahoo.com

6. Cng ty CP T vn Xy dng Ph Th
a ch: Ph Tin Ph P.Tin Ct TP.Vit Tr Tnh Ph Th
T:
3847004 (M vng 0210)
Fax:
3811131
Email:
Website:
TT
H v tn
Chc v Tc quan
1 Trnh n Khnh
CTHQT,G 3846791
2 Quch Nguyn Ha
CVP
3847004

T di ng
0913282523

Email c nhn

7. Cng ty CP T vn Xy dng Sn La SOLCO


a ch:
T:
Fax:
Email:
TT
H v tn
1 Trn Quc Hi
30

39 T Hiu, Thnh ph Sn La, Tnh Sn La


3852278 (M vng 022)
3852266
tvxdsonla@gmail.com
Website:
Chc v
Tc quan T di ng
Email c nhn
CTHQT,TG 3852278 0912022764 tranhoisonla@gmail.com
0974009898

2
3
4

Mnh Cng
PTG
Nguyn ng Kha
TP T vn
Nguyn Thnh Lng K ton trng

3753329

0918141964
0912587405 nguyendangkhoatvsla@gmail.com
0944672789

8. Trung tm T vn Kho st Thit k th Cng ty CP Xy dng Thng mi v Pht trin th Sn La


a ch: S 2 ng L Vn Gi TP. Sn La Sn La
T:
3852334 (M vng 022)
Fax:
3854542
Email :
Website:
TT
1
2

H v tn

Chc v

Nguyn Trng Giang


Tng Vn a

Tc

quan
Gim c
3854007
Gim c Cty 3852337

T di ng

Email c nhn

0913252033

9. Cng ty TNHH T vn Pht trin H tng v K thut Ty Bc (CDIT-TBCo)


a ch: S 102, t dn ph 21, P. Mng Thanh TP. in Bin Ph, T. in Bin
T:
3833794 (M vng 0230)
Fax:
3827862
Email: cdittbc@gmail.com
Website:
TT
H v tn
1 Bi Ton Thng
2 Trn Thnh on

Chc v Tc quan
CTHQT, G 3833794
TP T chc

T di ng
0913511616
0983632603

Email c nhn
cdittbc@yahoo.com

10. Cng ty CP T vn v u t Xy dng tnh in Bin


a ch: T dn ph s 9 Phng Mng Thanh TP.in Bin T.in Bin
T:
3824630 (M vng 023)
Fax:
3830097
Email:
Website:
TT
H v tn
1 Nguyn Quang Hon

Chc v
Gim c

Tc quan
3824911

T di ng
0912600023

Email c nhn
hoantvxd@gmail.com

11. Trung tm T vn v Kim nh Cht lng Cng trnh Xy dng Lai Chu
a ch: Phng Tn Phong Th x Lai Chu tnh Lai Chu
T:
2210261 (M vng 023)
Fax:
3791339
Email:
Website:
31

TT
H v tn
1 Nguyn Tin Hon

Chc v
Gim c

Tc quan

T di ng
0912445061

Email c nhn

12. Cng ty CP T vn Kin trc Xy dng Thi Nguyn


a ch: S 125B ng Cch mng thng Tm - Phng Trng Vng,
TP. Thi Nguyn, Tnh Thi Nguyn
T:
3652889 (M vng 0280)
Fax:
Email: taccvn17@gmail.com
Website:
TT
H v tn
1 Quang
2 Cao Tun Long

32

Chc v
Gim c
CVP

Tc quan

T di ng
0913313080
0916555927

Email c nhn
doquang@tcico.vn

KHU VC NG BC V NG BNG BC B
BAN I DIN KHU VC
TT
1
2
3
4
5

H v tn
Bui Van Vuong
Cao Minh Khang
o Trng Hu
Bi Vn Bng
Nguyn Thng Li

Chc v
Trng ban
P. Trng ban
P. Trng ban
P. Trng ban
P. Trng ban

Tc quan
025 3887389
031 3746021
031 3551180
036 3839092
024 1822741

T di ng
0913299997
0903411845
0912235777
0913010489
0913358275

Email c nhn
ctcptvxdts@gmail.com
khangtv6@yahoo.com
hautvgt@gmail.com
tvthietkexaydungtb@vnn.vn
tvxdbn@gmail.com

N V THNH VIN KHU VC


1. Cng ty CP T vn u t Xy dng Giao thng Cng chnh Hi Phng- TCIC
a ch:
T:
Fax:
Email:

32 in Bin Ph - Q.Ng Quyn - TP.Hi Phng


859960 (M vng 0313)
859668
tcic@vnn.vn
Website:

TT
H v tn
1 Nguyn Hu Hon
2 o Trng Hu
3 ng Huy Hong

Chc v Tc quan
CT HQT
3859856
T. Gim c
3551180
Chnh VP
3859960

T di ng
Email c nhn
0903425537 hoantvgthp@gmail.com
0912235777 hautvgt@gmail.com
0903423782 danghuyhoang@vnn.vn

2. Cng ty CP T vn Xy dng Lng Sn LASCO.,JSC


a ch:
T:
Fax:
Email:
TT
1
2
3
4

S 9A ng Hng Vng P. Chi Lng TP.Lng Sn Tnh Lng Sn


3813101 (M vng 025)
3813834
ctcptvxdls@gmail.com
Website:

H v tn
Nguyn Vn Li
Nguyn c Thoan
Nguyn Thanh Tng
Chu Vn Nam

Chc v Tc quan
CTHQT
3812348
G
Ph G
3811316
Chnh CP

T di ng
0914539888
0913314368
0904120838
0984783698

Email c nhn
tvxdls@gmail.vn
thanhtung0379@yahoo.com

3. Cng ty CP T vn Xy dng Thu li tnh Lng Sn


a ch:
T:
Fax:
Email:

76 Ph Ca ng Phng Chi Lng TP.Lng Sn Tnh Lng Sn


3812225 (M vng 025)
3812706
tvxdtlls@gmail.com
Website:
33

TT
H v tn
1 Ha Vn Pm
2 ng Vn Tn

Chc v
Gim c
PG

Tc quan
3812706
3811191

T di ng
0913298805

Email c nhn

4. Cng ty CP T vn v Xy dng Giao thng Lng Sn LSTC


a ch:
T:
Fax:
Email:
TT
1
2
3
4

ng Quang Trung P.Chi Lng TP.Lng Sn Lng Sn


3810728 (M vng 025)
3810275
tuvangtls@.vnn.vn
Website:

H v tn
Hong Vn Hi
Nguyn Anh Tun
Hong Th Bnh
Linh Vn Khm

Chc v Tc quan
CTHQT, G 3810728
PG
Chnh VP
TP. HC-TH
2210879

T di ng
0913590422
0912011255
0977660978
0912202879

Email c nhn

longbinh1978@gmail.com

5. Cng ty CP T vn u t Xy dng Bc Giang


a ch:
T:
Fax:
Email:

392 ng Xng Giang P. Ng Quyn TP. Bc Giang T. Bc Giang


3854391 (M vng 0240)
3850422
tuvanxd.bg@gmail.com
Website:

TT
H v tn
1 Bi Vn Giang

Chc v
Gim c

Tc quan
3854391

T di ng
0913344418

Email c nhn
tuvanxd.bg@gmail.com

6. Cng ty TNHH T vn u t Xy dng Bc Ninh


a ch:
T:
Fax:
Email:

68 L Thi T - TP.Bc Ninh Bc Ninh


3822055 (M vng 0241)
3828436
tuvanbacninh@yahoo.com;
tuvanbacninh@gmail.com

TT
H v tn
1 Nguyn Khi
2 Nguyn Cng Anh

Chc v Tc quan
CT HQT, G
TPTCHC

T di ng
0912056191
0982773898

Website:
Email c nhn

7. Cng ty CP T vn u t v Xy dng Bc Ninh


a ch:
T:
Fax:
Email:
TT
34

H v tn

ng Huyn Quang TP.Bc Ninh Bc Ninh


3895837 (M vng 0241)
3895837
tuvanxdbn@gmail.com
Website: www.tuvanxdbncp.vn
Chc v

Tc quan

T di ng

Email c nhn

1
2

Nguyn Thng Li
Nguyn Vn Vit

Gim c
TP. QLTH

3822741
3822951

0913358275
0942878909

tvxdbacninh@yahoo.com.vn
vietkstk@yahoo.com

8. Cng ty CP T vn Quy hoch v Thit k Xy dng Qung Ninh


a ch: Km s 3 Nguyn Vn C - P.Hng Hi TP. H Long T. Qung Ninh
T:
3837219 (M vng 033)
Fax:
3835610
Email:
Website:
TT
H v tn
1 Trn Cao Khi
2 L Vn Quang

Chc v
Gim c
Ph Gim c

Tc quan
3837219

T di ng
Email c nhn
0913266202
0913314269 ktslequang.tc1@gmail.com

9. Cng ty CP Xy dng v T vn Giao thng Qung Ninh QNTECO


a ch: T 5 khu 1 Phng Bi Chy Ph H Xun Hng
TP. H Long Qung Ninh
T:
3846338 (M vng 033)
Fax:
3849840
Email: tuvanquangninh@gmail.com
Website:
TT
H v tn
1 Hong Quang Nam
2
3

Phm Vn V
Hong Th Bnh

Chc v
CTHQT,
Gim c
PG
CVP

Tc quan
3846338

T di ng
0912090236

Email c nhn
tuvanquangninh@gmail.com

0989555320
0977660978

10. Cng ty CP T vn Quy hoch v Thit k Xy dng Hi Dng (PDC)


a ch:
T:
Fax:
Email:
TT
1
2
3
4
5

S 01 ng Thanh Nin P. Trn Hng o TP. Hi Dng


3853802 (M vng 0320)
3857971
ctytvxdhd@yahoo.com
Website: pdchaiduong.com

H v tn
Vng Trc
Nguyn Duy Lch
ng Th nh Hng
Nguyn Hp Tun
NguynTrung Kin

Chc v Tc quan
CT HQT
TG
3854089
PTG
PTG
TP TCHC 3853802

T di ng
0913 279 638
0912226 813
0904774495
0988095655
0989795592

Email c nhn

11. Cng ty Thp Vit Nht


a ch: Km 9 Quc l 5 - Qun Toan Q. Hng Bng - TP. Hi Phng
35

T:
Fax:
Email:

3748204 (M vng 031)


3749051
hps@hn.vnn.vn

TT
H v tn
1 Nguyn Vn Bnh
2 Trn Trng Hi

Chc v Tc quan
T. Gim c
3748204
P. TG
3749998

Website:
T di ng
0913241405
0913244997

Email c nhn

12. Cng ty CP u t v T vn Xy dng chu


a ch: 18 C Chnh Lan Qun Hng Bng - TP. Hi Phng
T:
3746080 (M vng 031)
Fax:
3842828
Email:
Website:
TT
H v tn
1 Lng Thanh Bnh

Chc v
Ph TG

Tc quan
3746080

T di ng
0904040606

Email c nhn

13. Cng ty CP T vn Thit k Cng trnh Xy dng Hi Phng HCDC


a ch:
T:
Fax:
Email:
TT
1
2
3
4

36 L T Trng Hng Bng - TP. Hi Phng


3746021 (M vng 031)
3841877
hcdctvtk@gmail.com
Website: www.hcdc.com.vn

H v tn
o Vit Cn
Cao Minh Khang
Nguyn Hu Vnh
Nguyn c Phng

Chc v Tc quan
CTHQT
3841101
T.Gim c 3746021
Chnh VP
3821025
TP KHCT

T di ng
0989150500
0903411845
0979730954
0989093074

Email c nhn
khangtk6@yahoo.com
phuonghcdc@gmail.com

14. Cng ty CP T vn Thit k Vin thng Tin hc Hi Phng


a ch: 350 Vn Cao Hi An TP.Hi Phng
T:
3821898 (M vng 031)
Fax:
3821897
Email:
Website:
TT
H v tn
1 V nh Phong

Chc v
Tc quan
CTHQT,TG
3821898

T di ng
0913527802

Email c nhn
vudinhphong@gmail.com

15. Cng ty CP T vn Xy dng Giao thng - S GTVT Thi Bnh


a ch: T 9 ng Nn Ci P. Hong Diu TP. Thi Bnh tnh Thi Bnh
T:
3736030 (M vng 036)
36

Fax:
Email:

3833100
cauduongthaibinh@gmail.com

TT
H v tn
1 Hong Vn Hiu
2 Hong Ngc Thao
3 Nguyn Vn c

Chc v
CT HQT
PG

Tc quan
3736030

Website:
T di ng
0912181418
0948435475
0982429019

Email c nhn
Hoanganh-tb2012@yahoo.com

16. Cng ty CP T vn Xy dng Thy li Thi Bnh


a ch:
T:
Fax:
Email:

S 78 ng L Thng Kit TP. Thi Bnh tnh Thi Bnh


3731321 (M vng 036)
3738623
tuvantltb@yahoo.com
Website:

TT
H v tn
1 Bi Vn Trng
2 Nguyn Vn a

Chc v Tc quan
CT HQT,G 3731751
P gim c
3731471

T di ng
0912135769

Email c nhn

17. Cng ty CP T vn Quy hoch Kho st Thit k Xy dng Thi Bnh


a ch:
T:
Fax:
Email:
TT
1
2
3
4

188 Hai B Trng TP.Thi Bnh Thi Bnh


3831566 (M vng 036)
3641252
tv-thietkexaydung-tp@.vnn.vn Website:

H v tn
Bi Vn Bng
Trn Vn B
H Trng Giang
Bi nh Thng

Chc v Tc quan
CTHQT, G 3839092
Ph G
3831566
Ph G
Ph G

T di ng
0913010489
0903479480
0913038625
0913537584

Email c nhn

ktshatruonggiang@gmail.com
thang18254@yahoo.com;
buithang18254@yahoo.com

18. Cng ty CP T vn Xy dng Ninh Bnh


a ch:
T:
Fax:
Email:
TT
1
2
3
4

746 ng Trn Hng o P. Tn Thnh TP. Ninh Bnh T. Ninh Bnh


3871540 (M vng 030)
3896771
Website:

H v tn
Nguyn Hu D
Nguyn Phc H
Tng Vn Ph
Nguyn Th Dung

Chc v
Gim c
PG
PG
CVP

Tc quan
3875822

T di ng
0912134971

Email c nhn

0912138436
37

19. Cng ty CP T vn Thit k & Xy dng Ninh Bnh


a ch : S 264 ng Ng Gia T - P. Lam Sn - P.Thanh Bnh
TP. Ninh Bnh- Tnh Ninh Bnh
T:
Fax:
Email: tuvanxaydungninhbinh@gmail.com
Website:
TT
H v tn
1 Phm Xun Lot
2 Trnh Tin Dng
3 inh Th Tnh

Chc v
Gim c
Ph G
TPTC

Tc quan

T di ng
0913292885
0915178303
0914025193

Email c nhn
loattvnb@gmail.com

20. Cng ty CP T vn Xy dng Trung Sn


a ch :
T:
Fax:
Email:
TT
1

38

S 68 Ph Thai Lung, P.Chi Lng, TP. Lng Sn, Tnh Lng Sn


(M vng 025)
3877289
ctcptvxdts@gmail.com
Website:

H v tn
Bi Vn Vng

Chc v
Tc quan
CTHQT, G 025 3887389

T di ng
0913299997

Email c nhn
ctcptvxdts@gmail.com

KHU VC BC TRUNG B
BAN I DIN KHU VC
TT
1
2
3
4
5
6

H v tn
Nguyn Hng Sn
Phan Trng Thng
Phm Xun T
Nguyn Vn Thnh
Hong Vn Trn
Nguyn Quc H

Chc v
Tc quan
Trng ban
038 844894
P.Trng ban 038 599561
P.Trng ban 038 849315
P.Trng ban 037 712870
P.Trng ban 052 3821298
P.Trng ban 039 3881372

T di ng
0 913272434
0 913272887
0 912448342
0 913385016
0 912098797
0 913577854

Email c nhn
sonnacico146hb@gmail.com
tvgtna@yahoo.ccom
xaydungcophan@yahoo.com
hcc-jsc-ht@yahoo.com.vn

N V THNH VIN KHU VC


1. Cng ty CP T vn Xy dng Thy li v Pht trin Nng thn Ngh An
a ch: S 6 Nguyn Th Minh Khai, Khi 17, P. Hng Bnh, TP.Vinh, Ngh An
T : 3849315 (M vng 038)
Fax: 3835659
Email:
Website:
TT
H v tn
1 Phm Xun T
2 inh Xun Thng

Chc v
CT HQT
Gim c

Tc quan
3849315
3832067

T di ng
0 912448342
0 913274835

Email c nhn

2. Tng Cng ty CP T vn Xy dng Giao thng Thanh Ha - TTCC


a ch:
T:
Fax:
Email:

S 11 ng Hc Thnh - P. in Bin - TP. Thanh Ha - T.Thanh Ha


3852092 (M vng 037)
3750244
tvgtth.ttcc@gmail.com
Website: tvgtthanhhoa.com.vn

TT
H v tn
1 Ng Chin Thng
2 Th Vn

Chc v
CTHQT,TG
Vn phng

Tc quan
3858086
3852092

T di ng
Email c nhn
0913310386 thangtvgtth@gmail.com
0914609489 van8677@gmail.com

3. Cng ty C phn T vn Xy dng v Cng ngh T-H


a ch:
T:
Fax:
Email:

51 i L L Li - P.Tn Sn - TP. Thanh Ha


3712870 (M vng 037)
3715817
xaydungcophan@yahoo.com.vn
Website:

TT
H v tn
1 Nguyn Vn Thnh

Chc v Tc quan
CTHQT, G

T di ng
0913385016

Email c nhn

39

4. Cng ty CP T vn Quy hoch v Thit k Xy dng Ngh An - NACICO


a ch: 146 ng Hng Bng - P. L Mao - TP. Vinh - NA
T:
35627977 (M vng 038)
Fax:
3847554
Email: nacico146hb@gmail.com
Website:
TT
H v tn
1 Nguyn Hng Sn
2 H S Lm
3 L Trung Dng

Chc v
Tc quan
CTHQT,TG
3844894
PTG
Chnh VP

T di ng
Email c nhn
0913272434 sonnacico146hb@gmail.com
0912341423
0934535686 dung261074@gmail.com

5. Cng ty CP T vn Xy dng Giao thng Vinaco


a ch: 217 ng L Li - TP. Vinh - Ngh An
T:
3831854 (M vng 038)
Fax:
3585077
Email: tuvan@vinaco.com.vn
Website: www.vinaco.com.vn
TT
H v tn
1 Nguyn Th Thu H
2 Nguyn Trung Sn

Chc v
CTHQT,TG
Ph G, CVP

Tc quan
3561442
3531442

T di ng

Email c nhn

6. Cng ty CP T vn 497 - TECCO 497


a ch: 72 Nguyn S Sch - TP. Vinh - Ngh An
T:
3832716 (M vng 038)
Fax:
3832721
Email: tuvan497@yahoo.com.vn
Website: www.tuvan497.com.vn
TT
1
2
3
4

H v tn
Chc v Tc quan
Bi Vnh Hu
CTHQT, G 8607979
Hong Ngha T
Ph CTHQT 8607676
Phm Xun Trng
Ph G
8607456
Trn Vn ng
TPNC

T di ng
0913273954
0912286848
0948228019
0912143623

Email c nhn
tuvan497@gmail.com
nghiatu497@gmail.com
xuantruong497@gmail.com
pkd497@gmail.com

7. Cng ty CP T vn Xy dng v u t T&D (T&D)


a ch:
T:
Fax:
Email:
TT
H v tn
1 Trn V Quang
40

87 L T Trng - TP. Vinh - Ngh An


3586506 (M vng 038)
3586515
tuvantvad@gmail.com
Website: www.tuvantvad.com.vn
Chc v Tc quan
CTHQT,G 3586506

T di ng
0903440700

Email c nhn
quangvu1962@gmail.com

2
3

Phm Anh Tun


ng Vit Hng

PG
PG kinh
doanh

0919561626
0917093537

8. Cng ty TNHH Tin b Khoa hc Cng ngh Xy dng Thi Hong


a ch:
T:
Fax:
Email:

S 4B ng Kim ng - P.Hng Bnh - TP.Vinh - Ngh An


3599256 (M vng 038)
3842199
thaihoangna@gmail.com

TT
H v tn
1 Thi Khc Su
2 Thi Khc Hong

Chc v
CTHQT
Gim c

Tc quan
3842199

T di ng
0982541111
0989019555

Email c nhn
hoangchina1987@yahoo.com

9. Cng ty CP T vn Thit k Giao thng Vn ti 4


a ch:
T:
Fax:
Email:

02 ng L Ninh, phng Qun Bu, TP Vinh, Ngh An


3853374 (M vng 038)
3854276
cttvgt4@vol.vnn.vn
Website:

TT
H v tn
1 Nguyn Hu Nhn

Chc v
G

Tc quan

T di ng

Email c nhn

10. Cng ty CP T vn Xy dng H Tnh


a ch:
T:
Fax:
Email:

75 Nguyn Ch Thanh - TP. H Tnh - Tnh H Tnh


3881372 (M vng 039)
3881372
hcc-jsc-ht@yahoo.com.vn

TT
H v tn
1 Nguyn Huy Bnh
2 Nguyn Hu Tin

Chc v
Gim c
CVP

Tc quan

T di ng
0977002255
0906244245

Website:
Email c nhn

11. Cng ty CP T vn Xy dng Qung Bnh


a ch:
T:
Fax:
Email:

S 7 Nguyn Vn Linh, P.Nam L, TP. ng Hi, tnh Qung Bnh


3822480 (M vng 052)
3821298
Website:

TT
H v tn
1 Hong Vn Trn
2 Nguyn Hng Sn

Chc v Tc quan
Gim c 3821298
PG

T di ng
0912098797

Email c nhn

41

3
4
5

Nguyn Quang Tin


Nguyn Xun Hong
Nguyn Vit Tn

PG
PG
PG

12. Cng ty CP T vn Xy dng Giao thng Qung Bnh (TCCQI)


a ch:
T:
Fax:
Email:

60 ng L Thnh ng - P. Hi Thnh - TP. ng Hi - Tnh Qung Bnh


3827637 (M vng 052)
3825125
tvgtqb@dng.vnn.vn
Website:

TT
H v tn
1 Nguyn Mnh Thng
2 Phm Xun Hp
3 L Hu Thoan

Chc v
Tc quan
CTHQT, G
PG
CVP

T di ng
Email c nhn
0912554442 nmthangtvgt@gmail.com
0913376551 hoptvqb@gmail.com
0912386399 huuthoantvgt@gmail.com

13. Cng ty CP T vn u t Xy dng Thng Long


a ch:
T:
Fax:
Email:
TT
1
2
3
4
5

42

L 32 K1 Khu TM Bc i L L Li - TP. Thanh Ha


3711971 (M vng 037)
3711971
thanglong552@yahoo.com
Website: thanglong552.com.vn

H v tn
Trn Quc Khnh
L Duy Thng
Nguyn c Sn
Ninh c Minh
Nguyn Th Hng

Chc v
Gim c
Ph G
Ph G
Ph G
TPTC-HC

Tc quan

T di ng
0903490606
0912288096
0982382879
0903416838
0988366644

Email c nhn
khanhvannga@yahoo.com
duythangmp@yahoo.com.vn
Sonthanglong552@gmail.com

KHU VC TRUNG TRUNG B


BAN I DIN KHU VC
TT
1
2
3
4
5

H v tn
Phm Ph Bnh
Phm Minh Sn
NguynMinhThy
Trnh Thanh H
L Tam Chung

Chc v
Trng ban
P.Trng ban
y vin
y vin
U vin

Tc quan
0511 3822269
058 2220330
055 3823317
056 3892164
056 3822418

T di ng
0903504046
0963505090
0913470578
0913440792
0903503272

Email c nhn
binhpp@cdcdanang.com
pecc4@dng.vnn.vn
bdtcdjsc@vnn.vn
tvtkxd-bidesco@yahoo.com

N V THNH VIN KHU VC


1. Cng ty CP T vn Thit k Xy dng Nng - CDC N
a ch: 21 Trn Quc Ton - TP. Nng
T:
3822274 (M vng 0511)
Fax:
3821142
Email:
TT
H v tn
1 Phm Ph Ha
2 Phm Ph Bnh
3

Chc v Tc quan
CT HQT
3822274
T. Gim c 3822269

Nguyn Thanh Hi

Chnh VP

Website:
T di ng
0903504045
0903504046

Email c nhn
hoapp@cdcdanang.com
binhpp@cdcdanang.com;
ppbdanang@gmail.com

3822274

2. Cng ty TNHH T vn Xy dng Min Trung - MTCCC


a ch:
T:
Fax:
Email:

199 Nguyn Vn Linh - TP. Nng


3826658 (M vng 0511)
3817133
mtccc@.vnn.vn

TT
H v tn
1 V Th Dng
2
3

Nguyn Xun Thoi


Nguyn Thnh

Chc v
Gim c
PG
PG

Tc quan
3865475

Website:
T di ng
0903581915
0955667789
0905122295

Email c nhn
vuthedungmtccc@gmail.com;
vuthedungmtcc@yaoo.com

3. Cng ty CP T vn Thit k Xy dng Giao thng Cng chnh Nng - TCD


a ch:
T:
Fax:
Email:

363 Tn c Thng - Q. Lin Chiu - Nng


3842110 (M vng 0511)
3842552
tcd.dn@vnn.vn

Website: www.tcd.vn
43

TT
1
2
3
4
5
6

H v tn
ng Vn Hng
ng Vn Thanh
Bnh
L Tng
Nguyn Hu Trung
Nguyn Kim Tin

Chc v
Tc quan
TG
3842 552
CT HQT, PTG
Ph TGTP HC
Ph TG
Ph TG
Ph TG

T di ng
0903 575 222
0905 103 094
0913 550 630
0903 596 009
0903 550 009
0903 510 645

Email c nhn
danghongtcd@gmail.com
thanhtvtk@gmail.com
letung@tcd.vn
trungduythanh@gmail.com
kimtien@tcd.vn

4. Cng ty CP T vn Xy dng Cng trnh Giao thng 5 - TECCO5


a ch: 229 ng Trng Chinh, Phng An Kh, TP. Nng
T:
3811893 (M vng 0511)
Fax:
3842415
Email:
Website:
TT
H v tn
1 Phan c Hun
2 Phm Anh Hng
3 Phm Ngc Vinh

Chc v
CTHQT
TG
PTG

Tc quan
3842378

T di ng
0913403197
0918544344

Email c nhn
pahungtecco5@gmail.com

5. Cng ty CP T vn u t v Xy dng - C.I.C.O


a ch:
T:
Fax:
Email:

517 Trn Cao Vn - Q.Thanh Kh - TP. Nng


3710804 (M vng 0511)
3811049
tvxd-cico@yahoo.com.vn
Website:

TT
H v tn
1 Vn Khi

Chc v
Tc quan
CTHQT, TG

T di ng
0913423777

Email c nhn

6. Cng ty CP u t Xy dng CWS (CWS)


a ch:
T:
Fax:
Email:

Tng 5 - S 02 Quang Trung, Q. Hi Chu, TP. Nng


3692555 (M vng 0511)
3692556
cws.jsc@cws.com.vn
Website:

TT
H v tn
1 Nguyn Hu Thnh

44

Chc v
CTHQT,
T. Gim c

Tc quan

T di ng
0903571273
0956568888

Email c nhn
cws.huuthanh@gmail.com

7. Cng ty CP T vn u t v Xy dng Tha Thin Hu (TICCO)


a ch:
T:
Fax:
Email:

Quc l 93 ng Phm Vn ng - Khu QH Nam V D - TP. Hu


3823287 (M vng 054)
3823920
tvdtxdtth@dng.vnn.vn
Website:

TT
H v tn
Chc v Tc quan
1 Nguyn Hng S
TG
3823920
2 Nguyn Duy Cng TP K hoch
3812077

T di ng
0913426033
0914025878

Email c nhn

8. Cng ty CP T vn Xy dng Tha Thin Hu


a ch:
T:
Fax:
Email:

28 L Thng Kit - TP. Hu - T. Tha Thin Hu


3823955 (M vng 054)
3826811
ctytvxd-tth@yahoo.com
Website: www.tvxdtth.com

TT
H v tn
1 Nguyn Nguyn
2 V Hng Phong

Chc v
CTHQT
Gim c

Tc quan
3826811

T di ng

Email c nhn

9. Cng ty TNHH T vn Xy dng Cng trnh (CONSULCO)


a ch: 207 Phan nh Phng - Th x Qung Ngi - Tnh Qung Ngi
T:
3823317 (M vng 055)
Fax:
3835217
Email:
Website: www.thietke.com.vn
TT
1
2
3
4

H v tn
Nguyn Minh Thu
T L Tun
Trn Quc Dn
Trnh Th Tuyt Sa

Chc v
CTHQT
Gim c
PG
TP.HC

Tc quan

T di ng
0913470578
0903586466
0914061445
0983826449

Email c nhn
thuyqng@dng.vnn.vn
tatuan2007@yahoo.com.vn
danqng@gmail.com
trinhtuyetsa@gmail.com

10. Cng ty CP T vn Xy dng v u t Qung Ngi


a ch:
T:
Fax:
Email:

112 Phan nh Phng - TP.Qung Ngi - Tnh Qung Ngi


3825164 (M vng 055)
3829047
tvxddtqng@dng.vnn.vn
Website:

TT
H v tn
1 Nguyn c Minh

Chc v Tc quan
CTHQT, G 3825164

T di ng
0913470336

Email c nhn
tvxddtqng@gmail.com

45

11. Cng ty CP T vn Thit k Giao thng Bnh nh - BICODESCO


a ch:
T:
Fax:
Email:
TT
1
2
3
4

03 Trn Bnh Trng - TP. Quy Nhn - Bnh nh


3891264 (M vng 056)
3891023 -3818 754
bdtcdjsc@vnn.vn
Website:

H v tn
Trnh Thanh H
V c Ha
L Thanh Bo
Phm Vn Ho

Chc v Tc quan
CTHQT, G 3892164
PG
PG
Ph trch
hnh chnh

T di ng
0913440792
0913483622
0913483588
0914124585

Email c nhn

12. Cng ty CP T vn Thit k Xy dng Bnh nh - BIDESCO


a ch:
T:
Fax:
Email:
TT
1
2
3
4

350 Trn Hng o - TP. Quy Nhn - Bnh nh


3822418 (M vng 056)
3818750
bidesco@hcm.fpt.vn
Website: www.bidesco.binhdinh.com.vn

H v tn
L Tam Chung
Phm Th Kim o
L Vn Tr
Bi Th Hong Oanh

Chc v Tc quan
CTHQT, G 3822418
PG
TP K hoch 3824204
TP. TCHC

T di ng
Email c nhn
0903503273 tvtkxd_bidesco@yahoo.com
0914427667 ktskimdao@yahoo.com
0914174656 levantri350thd@gmail.com
0987202782

13. Cng ty CP T vn Giao thng Qung Nam - TECCO.QNA


a ch:
T:
Fax:
Email:

10 Nguyn Du - TP. Tam K - Qung Nam


2211216 (M vng 0510)
3887678
teccoqna@gmail.com
Website: teccoqna.com.vn

TT
H v tn
1 Nguyn Th Sn
2 Nguyn Vn Cng
3 Nguyn Hu nh

46

Chc v
Gim c
PG
TP.KHTH

Tc quan

T di ng
0913499568
0942505257
0983363755

Email c nhn
nt.son28@yahoo.com.vn
congphuc05@gmail.com

KHU VC NAM TRUNG B V TY NGUYN


BAN I DIN KHU VC
TT
1
2
3
4
5

H v tn
Phan Vn ng
Trn Anh Tun
Nguyn Hu Dng
Mai Ngc Thun
Nguyn Vn Lin

Chc v
Trng ban
P. Trng ban
y vin
y vin
y vin

Tc quan
058 3510270
059 3821224
060 3861256
062 3822950
050 3810399

T di ng
0913461475
0913479337
0903527879
0913642666
0903504039

Email c nhn
cptvktkh@dng.vnn.vn
tvgtgl@dng.vnn.vn
kosulco@yahoo.com
ctytvxdbt@yahoo.com
ecc@dng.vnn.vn

N V THNH VIN KHU VC


1. Cng ty CP T vn Kin trc v Xy dng Khnh Ha
a ch: 27 T Hin Thnh- TP. Nha Trang - Khnh Ha
T :
3510270 (M vng 058)
Fax:
3515665
Email: cptvktkh@dng.vnn.vn
Website:
TT
H v tn
1 Phm Nh Vinh
2 Phan Vn ng
3 Nguyn Quc Khnh

Chc v Tc quan
CT HQT
3510273
T. Gim c 3510270
Ph TG
3513044

T di ng
0913461484
0913461475
0905179669

Email c nhn
Phandangk74@gmail.com
quockhanh.ktsss@yahoo.com

2. Cng ty CP T vn Xy dng in 4
a ch: 11 Hong Hoa Thm - TP. Nha Trang - Tnh Khnh Ho
T:
2220405 (M vng 058)
Fax:
2220400
Email: pecc4@dng.vnn.vn
Website:
TT
H v tn
1 Phm Minh Sn

Chc v Tc quan
CTHTV,TG 2220330

3. Cng ty CP T vn Xy dng Thu li Khnh Ha


a ch: 12 Trn Hng o - TP. Nha Trang
T:
3526342 (M vng 058)
Fax:
3822996
Email:
TT
H v tn
1 V Lng

Chc v
Gim c

Tc quan
3522288

T di ng
0963505090

Email c nhn

Website:
T di ng
0913408358

Email c nhn

47

4. Cng ty CP T vn Xy dng Giao thng Khnh Ha (KPCC)


a ch: 84-86 Thng Nht, P. Vn Thng, TP. Nha Trang, tnh Khnh Ha
T:
3562718 (M vng 058) )
Fax:
3562718
Email: kpcc.kh@gmail.com
Website:
TT
H v tn
1 Nguyn Quang
2 Hong Tin Thng
3 Trng Th Bch Phng

Chc v
Tc quan T di ng
Email c nhn
CTHQT, PG
0913410143
G
0905110131 vovinamnt@yahoo.com
TP.HCTC
0983521964

5. Cng ty TNHH T vn Xy dng Giao thng c Lai - Khnh Ho


a ch: Km3 i l Nguyn Tt Thnh, Thn Phc Trung, x Phc ng,
TP. Nha Trang, Tnh Khnh Ha
T:
3711617 (M vng 058)
Fax:
3823076
Email:
Website:
TT
H v tn
1 NguynTt Thng

Chc v
Gim c

Tc quan

T di ng
0914152014

Email c nhn

6. Cng ty CP T vn Xy dng Giao thng Kon Tum


a ch: 133 B Triu - TP. Kon Tum - Tnh Kon Tum
T:
3861256 (M vng 060)
Fax:
3864911
Email: kosulco@yahoo.com.vn
Website:
TT
H v tn
1 Nguyn Hu Dng
2 V Thanh Tng
3 L Ch Thnh

Chc v
CTHQT
G
K ton
trng

Tc quan
3863998

T di ng
0903527879
0903596399
0983430714

Email c nhn

7. Cng ty CP T vn Xy dng Giao thng Gia Lai (GIATECO)


a ch: 53 Quang Trung - TP. Pleiku - Gia Lai
T:
3828833 (M vng 059)
Fax:
3897950
Email: tvgtglai@dng.vnn.vn
Website:
TT
H v tn
1 Trn Anh Tun
2 Nguyn Hu Vinh
3 Nguyn Cng Bnh
48

Chc v
Gim c
PG
CVP

Tc quan
3821224

T di ng
0913479337
0913430843
0913421306

Email c nhn

8. Cng ty CP T vn Thit k Xy dng Gia Lai


a ch: 91 Phm Vn ng - TP. Pleiku - Gia Lai
T:
3824431 (M vng 059)
Fax:
3824431
Email:
Website:
TT
1
2

H v tn
Phm Trung Quang
Nguyn Thng

Chc v
G
PG

Tc quan
3821332

T di ng
0914148559
0989821235

Email c nhn

9. Cng ty CP T vn u t Xy dng Cng trnh 1 CIENCO 1


a ch:
T:
Fax:
Email:

S 05/8 ng C Chnh Lan, TP.Bun Ma Thut, Tnh k Lk


3854174 (M vng 0500)
3810399
ecc@dng.vnn.vn
Website:

TT
H v tn
1 Nguyn Vn Lin
2 Nguyn Vn My

Chc v
Gim c
PG, TPTH

Tc quan
3810399

T di ng
0903504039
0913437827

Email c nhn
lien-ecc1@yahoo.com.vn
mg-ecc1@yahoo.com.vn

10. Cng ty CP T vn Xy dng k Lk (DACCO)


a ch:
T:
Fax:
Email:

S 52 L Dun, TP.Bun Ma Thut, Tnh k Lk


3633552 (M vng 0500)
3854919
daccodl@gmail.com
Website:

TT
H v tn
1 Diu Quang Hng
2 Thn Vn Duyn

Chc v
G
PG

Tc quan
3855184

T di ng
Email c nhn
0913435037 hungdacco@yahoo.com.vn
0913436664 thanduyentvdl@gmail.com

49

KHU VC NG NAM B V TP. H CH MINH


BAN I DIN KHU VC
TT
1
2
3
4

H v tn
Hong n Dng
Phm Th Bch
Chu Dung t
Trnh ng Thnh

Chc v
Trng ban
P.Trng ban
P.Trng ban
P.Trng ban

Tc quan
08 38230544
08 38212835
08 38226789
064 3857079

T di ng
0903999349
0903848045
0903800778
0989989899

Email c nhn
hddung@scqc.com
phamthibich@hcm.vnn.vn
meinhardt@hcm.vnn.vn
gicvungtau@yahoo.com

N V THNH VIN KHU VC


1. Cng ty CP Kim nh Xy dng Si Gn - SCQC
a ch:
T:
Fax:
Email:
TT
1
2
3
4

25 Phm Ngc Thch - Qun 3 - TP. H Ch Minh


38230544 (M vng 08)
38230502
sales@scqc.com
Website: scqc.com

H v tn
Hong n Dng
Phm Anh Tun
Trn Tin
Phan K Nam

Chc v Tc quan
T. Gim c 38230544
Ph TG
38230541
PhTG
TPHC
38230502

T di ng
0903999349
0903494411
0918309009
0903846783

Email c nhn
hddung@scqc.com
pat@scqc.com
ttde@scqc.com
phanbien2000@yahoo.com

2. Cng ty CP T vn u t v Xy dng Tng hp tnh B Ra - Vng Tu


a ch: 37 Trng Cng nh - Phng 1 - TP. Vng Tu - Tnh B Ra Vng Tu
T:
3852654 (M vng 064)
Fax:
3852654
Email: congtytuvantonghop@yahoo.com
Website:
TT
H v tn
1 L c Mu
2 Trnh Trng Thnh

Chc v
CT HQT
Gim c

3
4

PG
TP.KHTC

V Vn Dng
Bi c Hip

Tc quan
3857079

T di ng
Email c nhn
0913948172 gicvungtau@vnn.vn
0989989899 truongthanhvungtau@yahoo.com
0986529292
0913840733
0908221981

3. Cng ty CP T vn Kim nh Xy dng tnh B Ra-Vng Tu


a ch: 10-11 L K3 Trung tm thng mi, P 7,TP Vng Tu, B Ra Vng Tu
T:
3832944 (M vng 064)
Fax:
3832859
50

Email:

Website:

TT
H v tn
1 on Hi Linh
2 L Tn Hi

Chc v
Gim c
PG

Tc quan
3832859

T di ng
0913737985
0913693429

Email c nhn

4. Cng ty C phn T vn u t Xy dng Nng nghip v Pht trin Nng thn Ty Ninh
a ch: 213 ng 30/4 Phng 1 - Th x Ty Ninh - Tnh Ty Ninh
T:
3822489 (M vng 066)
Fax:
3810472
Email:
Website:
TT
H v tn
1 Hunh Chnh

Chc v
Gim c

Tc quan
3820358

T di ng
0913989691

Email c nhn
huynhchinh@gmail.com

5. Cng ty CP T vn Xy dng Tng hp NAGECCO


a ch:
T:
Fax:
Email:
TT
1
2
3
4

29 Bis Nguyn nh Chiu - Qun 1 - TP. HCM


39100631 (M vng 08)
38299547
info@nagecco.com
Website: www.nagecco.com

H v tn
Chc v Tc quan
Nguyn Kin Cng CTHQT
38290148
ng Nguyn n
TG
V Vn Tun
G Nhn s
Nguyn Th Loan
Th k

T di ng
0907025555
0903712253
0913610557
0908918004

Email c nhn
kiencuong@hcm.fpt.vn
an.dang@nagecco.com
tuan.vu@nagecco.com
loan.nguyen@nagecco.com

6. Cng ty TNHH Kho st Thit k T vn Si Gn (SACD)


a ch:
T:
Fax:
Email:

12 Nam K Khi Ngha - Q1 - TP. HCM


38211101 (M vng 08)
38211154
saigon@sacd.vn
Website:

H v tn
TT
1 L Vn Mi
2 Trn Thanh Ton

Chc v

Tc quan

T di ng

Gim c
CVP

38211106
38211101

0903816778

Email c nhn

7. Cng ty CP T vn Kin trc v Xy dng Thnh ph H Ch Minh (ACCCo)


a ch: 98 Trn Quang Khi - Phng Tn inh - Q1 - TP. H Ch Minh
T:
38484140 (M vng 08)
51

Fax:
Email:
TT
1
2
3
4

38484148
accco@hcm.vnn.vn

H v tn
Nguyn T Khnh
Trn Quang Minh
Nguyn Th Thanh Vn
Phm Vn m

Website: www.accco.com.vn

Chc v
Tc quan
CTHQT, TG
Ph TG
38996514
CVP
K ton trng 38484143

T di ng
0913621932

Email c nhn

sang-accco@yahoo.com
0937089285
0908030259 baongoc1959@yahoo.com

8. Cng ty CP T vn Xy dng Cng trnh Giao thng 7 (TECCO7)


a ch:
T:
Fax:
Email:
TT
1
2
3
4
5

296 Nguyn Vn u - P.11 - Q. Bnh Thnh - TP. HCM


35150187 (M vng 08)
35150045
qlkdtv7@yahoo.com
Website:

H v tn
L Vn Dch
Hong Vn Lm
Trn Quc Hng
Hunh Hu Duy Trung
Trn nh V

Chc v Tc quan
CTHQT
G
PG
PG
CVP

T di ng
Email c nhn
0904136826
0902806668
0913653009
0974485327
0909903344 qlkdtv7@yahoo.com

9. Cng ty CP T vn Xy dng Cng trnh 625


a ch: 24 Trn Khc Chn - Phng Tn nh - Q1 - TP. HCM
T:
38484571 - 38439881 (M vng 08)
Fax:
38468460
Email: info@cienco625.vn
Website: cienco625.vn
TT
H v tn
1 Nguyn Trng Trung

Chc v Tc quan
38439881

T di ng
0903929315

Email c nhn
trungnt@cienco625.com

10. Cng ty T vn Xy dng SACA


a ch:
T:
Fax:
Email:

Lu 1 - 64 Trng nh - Phng 7 - Q.3 - TP. HCM


39320720 (M vng 08)
39320720
tuvanxaydungsacaq3@yahoo.com
Website:

TT
H v tn
1 Trn Dng Huyn

Chc v
G

Tc quan
39322069

T di ng
0903841027

11. Cng ty CP T vn Cp thot nc v Mi trng (WASE)


52

Email c nhn
huyenready@gmail.com

a ch:
T:
Fax:
Email:

S 10 Ph Quang - P. 2 - Q. Tn Bnh - TP. HCM


38475177 (M vng 08)
38475163
info@wase.com.vn
Website: www.wase.com.vn

TT
H v tn
1 Vng Cng Nu
2 ng Duy Tnh

Chc v
CTHQT
Tng G

Tc quan
38475164
38475163

T di ng
0903908512
0903991199

Email c nhn
duytinhwase@yahoo.com

12. Cng ty CP T vn Thit k Giao thng Vn ti pha Nam (TEDI SOUTH)


a ch:
T:
Fax:
Email:

92 Nam K Khi Ngha - Q1 - TP. HCM


38292679 (M vng 08)
38292661
tedisouth@hcm.vnn.vn
Website: www.tedisouth.com.vn

TT
H v tn
1 Bi Vn Mc
2 ng Minh Hi
3

Hong Hi H

Lng Vn Lim

5
6
7

Trng Tng Bch


Phm Vn Thng
inh c Hip

Chc v
Tc quan T di ng
CTHQT, TG
38299988 0913806616
Ph CTHQT, Ph
TG
Thnh vin HQT,
PTG
Thnh vin HQT,
PTG
PTG
PTG
Thnh vin HQT, 38242090
TP.TCHC

Email c nhn

13. Cng ty CP T vn Xy dng in 2 - PECC2


a ch:
T:
Fax:
Email:

32 Ng Thi Nhim P.7 - Q3 - TP HCM


222 16468 (M vng 08)
22210408
info@pecc2.com
Website: www.pecc2.com

TT
H v tn
1 Nguyn Chn Hng
2 Ninh Vit nh
3 Trng Khc Len
4 Nguyn Trng Nam
5 Trn Quang Lm

Chc v
Tc quan
Ch tch HQT, 222 16468 - ex:
TG
1066
Thnh vin
HQT
Thnh vin
HQT
Thnh vin
HQT, Ph TG
Ph TG

T di ng
0908182691

Email c nhn
hung.nc@pecc2.com

0966239065

dinh.nv@pecc2.com

0903905878

len.tk@pecc2.com

0913810201

nam.nt@pecc2.com

0903937685

lam.tq@pecc2.com
53

6 L Th Ngc Lin
7 Trng Bu Khanh

CVP
22210757
0963597655
Trng phng . 22216468 - Ext. 0918689 620
KH-KT
1522

lien.ltn@pecc2.com
khanh.tb@pecc2.com ;
khanhtb90@gmail.com

14. Cng ty CP T vn Xy dng Thy li 2 HEC2


a ch:
T:
Fax:
Email:
TT
1
2
3
4
5

169 Trn Quc Tho, Qun 3, TP H Ch Minh


39316753 (M vng 08)
39316958
infohec2@hec2.com.vn

H v tn
Bi Hu Qunh
Nguyn Vn Trng
o Vn Nam
H Hu Nhn
Nguyn Vn Tin

Chc v
Tc quan
CTHQT, TG 39312129
PTG
PTG
PTG
PTG

Website: http://hec2.vn

T di ng
0913900780

Email c nhn
buihuuquynh@gmail.com

15. Cng ty TNHH MTV T vn Giao thng Cng chnh - TPC CO.LTD
a ch:
T:
Fax:
Email:

336 Nguyn Trng Tuyn - P.2 - Q. Tn Bnh - TP. HCM


38443912 (M vng 08)
38423527
tuvangtcc@yahoo.com.vn

TT
H v tn
1 Nguyn Nh Tha

Chc v
G

Tc quan
38442517

T di ng
0903843088

Website:
Email c nhn

16. Phn vin Khoa hc Cng ngh Giao thng Vn ti TP. HCM
a ch:
T:
Fax:
Email:

03 Phm Ngc Thch - P6 - Q3 - TP. HCM


38244614 - 38296142 (M vng 08)
38244646
phanvienphianam@itts.gov.vn

TT
H v tn
1 Trn Phng Hng
2

Trn Quang Thin

Chc v Tc quan
Phn Vin
38256905
trng
Phn vin ph

T di ng
0913735637

Website:
Email c nhn

0913895932

17. Cng ty CP T vn Thit k Cng nghip v Dn dng (IDCo)


a ch:
T:
Fax:
Email:
54

Lu 8 - S 146 Nguyn Cng Tr - P.Nguyn Thi Bnh - Q1 - TP. HCM


38211672 (M vng 08)
38213004
idco@idco.com.vn
Website: www.idco.com.vn

TT
H v tn
1 Phm Th Bch
2
3
4

Chc v
CTHQT

Lu Bch L
Nguyn Tri Hng
L Tun Anh

Tc quan

TG
PTG
CVP

T di ng
0903848045

Email c nhn
phamthibich@gmail.com,
bich.pt@idco.com.vn
lyalb@idco.com.vn
hung.nt@idco.com.vn
anh.lt@idco.com.vn

0903338005
0903755891
0906605382

18. Cng ty CP T vn Xy dng Chi nhnh Tng Cng ty Xy dng 4


a ch:
T:
Fax:
Email:

205 Nguyn X - Phng 26 - Q. Bnh Thnh - TP.HCM


38998733 (M vng 08)
38981012
congtytuvanxd@gmail.com
Website:

TT
H v tn
1 Tp Ch

Chc v
Gim c

Tc quan

T di ng
0913889673

Email c nhn

19. Cng ty TNHH T vn Xy dng MEINHARDT Vit Nam


a ch:
T:
Fax:
Email:

23-25 Trn Nht Dut, Qun 1, TP.HCM


35265999 (M vng 08)
35267000
mvn@meinhardt.com.vn

TT
H v tn
1 Chu Dung t
2 V Kiu Thu

Chc v
Tng G
Chnh VP

Tc quan
38226789

Website:

T di ng
0903800778
0903701732

Email c nhn

20. Cng ty CP Khong sn v T vn u t FICO (FICO)


a ch: 139 inh B Lnh - Phng 26 - Qun Bnh Thnh - TP. HCM
T:
35116502 (M vng 08)
Fax:
35116502
Email: ficoci@gmail.com.vn
Website:
TT
H v tn
1 Khng Quc Bin
2 Dng Vn Tu

Chc v
CT HQT
TG

Tc quan
35116502

T di ng
0982909364
0903824384

Email c nhn

21. Cng ty TNHH T vn Xy dng Vn Thng Li


a ch:
T:
Fax:
Email:
TT

38 Nguyn Thi Sn, P.3, Q.G Vp, TP. HCM


35116059
(M vng 08)
35116059
vtlco@hcm.vnn.vn

H v tn

Chc v

Tc quan

T di ng

Email c nhn
55

1
2

Nguyn Trng Qunh


Gim c
Nguyn Th Qunh Lin Ph G, TPTC

39856323

0972323979
0983926067

22. Cng ty TNHH Indochine Engineering Vietnam


a ch: S 76 L Lai, Phng Bn Thnh, Qun 1, TP.HCM (Ta nh A&B)
T:
62909400 (M vng 08)
Fax:
38231545
Email: info@indoeng.com
Website: www.indoeng.com
TT
H v tn
1 o Th Kim Hu
2 Carl Stephen Gay
3 L V Phong

Chc v
CT HQT
Tng G
G lin lc
vi VECAS

Tc quan
38221071
62909400

T di ng
0903839004
0902363525

Email c nhn

fong@indoeng.com

23. Cng ty TNHH Langdon & Seah Viet Nam


a ch: S 8 Nguyn Hu - Lu 9 - Khu E - Cao c OSIC - Qun 1 - TP. HCM
T:
38238297 (M vng 08)
Fax:
38257149
Email: dlsvietnam@hcm.vnn.vn
Website: wwwdlsqs.com
TT
H v tn
1 Mark Olive

Chc v
TG

Tc quan

T di ng

Email c nhn

24. Cng ty CP Thit k Xy dng Bu chnh Vin thng (DESCO)


a ch:
T:
Fax:
Email:

345 L Thng Kit - P.9 - Q.Tn Bnh - TP. HCM


38669144 - 38642199 (M vng 08)
38641468
thietkebd@vnn.vn
Website:

TT
H v tn
1 ng Nam Tun
2 Bi Vn Thanh

Chc v
TG
TP. TCHC

Tc quan
38202396

T di ng
0913918754
0913807767

Email c nhn
chaudesco@gmail.com

25. Cng ty TNHH T vn D n SEAS (SEAS Co., Ltd)


a ch:
T:
Fax:
Email:

08/19A Nguyn Thin Thut - P.24 - Q.Bnh Thnh - TP.HCM


38418054 (M vng 08)
38418055
seas@hcm.vnn.vn
Website: www.seas.com.vn

TT
H v tn
1 on Vn Phc
2 Trn Xun H
56

Chc v Tc quan
CTHQT
G

T di ng
0983844414
0903938101

Email c nhn
elasia@hcm.vnn.vn
ho@seas.com.vn

3
4

Nguyn Ngc n
Trng Minh Th Anh Th

PG
TPHC

0909273627
0938246775

nnan@seas.com.vn
tmtathu@seas.com.vn

26. Cng ty TNHH T vn Thit k Xy dng D&C (D&C)


a ch:
T:
Fax:
Email:

20/33E ng ng Xoi - P.13 - Q.Tn Bnh - TP. H Ch Minh


38426847 (M vng 08)
38120734
xaydungdc@gmail.com
Website:

TT
H v tn
1 L Thnh Cng
2
3

Chc v Tc quan
Gim c

Nguyn Th Mai Thi


Nguyn Th Song Tho

PG
TPHC

T di ng
0913804878

Email c nhn
cong45vn@yahoo.com.vn;
cong45vn@gmail.com

0913917719
0908258945

27. Cng ty TNHH T vn M.V.H


a ch:
T:
Fax:
Email:

48 Trn Hng o - P.Hip Ph - Q9 - TP. HCM


39042332 (M vng 08)
38981069
info@tuvanmvh.com
Website: www.tuvanmvh.com

TT
H v tn
1 V Anh Minh

Chc v
T Gim c

Tc quan
8962882

T di ng
0903381385

Email c nhn
anhminh_mvh@yahoo.com

28. Cng ty TNHH MTV Khoa hc v Cng ngh IGC Vit Nam
a ch:

S 208 - 210 Tn la (Gc Tn La v ng 1A), P. Bnh Tr ng B,


Q. Bnh Tn, TP. HCM
62616160 (M vng 08)

T:
Fax:
Email:

igc@vnn.vn

TT
H v tn
1 L B Trng
2 L Thanh Ti

Chc v
TG
CVP

Website:
Tc quan

T di ng
0903639642
0917639642

Email c nhn
lebatrong@hcm.vnn.vn

29. Cng ty CP T vn Thit k Xy dng Nam Thin


a ch:
T:
Fax:
Email:

308/8 Nguyn Thng Hin - P.5 - Q.Ph Nhun - TP.HCM


22447868 - 0837731698 (M vng 08)
38031023
ctynamthientvxd@hcm.fpt.vn
Website:

TT
H v tn
1 Nguyn Tin Nam

Chc v
Gim c

Tc quan

T di ng
0938389878

Email c nhn
tiennamnguyen@yahoo.com;
57

ctynamthien@gmail.com
30. Cng ty CP u t v T vn Xy dng Ph An Thnh
a ch:
T:
Fax:
Email:

43 Hong Sa - P.a Kao - Q.1 - TP.HCM


39102454 (M vng 08)
39111453
phuanthanh@fpt.vn
Website:

TT
H v tn
1 H Trung Hiu
2

Hunh Bo Th

Chc v
Gim c

Tc quan
39102454

TPHC

T di ng
0938122169
091800044
0906050944

Email c nhn

31. Cng ty TNHH T vn u t Xy dng H Khng (HKG Co.,Ltd)


a ch:
T:
Fax:
Email:

788/14B Nguyn Kim - P.3 - Q.G Vp - TP. HCM


38943030 (M vng 08)
54461929
hahtt06@yahoo.com.vn
Website:

TT
H v tn
1 V nh Khng
2

Chc v
Tc quan
CTHQT,TG 38943030

T di ng
Email c nhn
0913907891 vdkhuong@yahoo.com,
vdkhuong@gmail.com
0904426710 hahtt06@yahoo.com.vn

Hunh Th Thanh H

32. Cng ty CP T vn Thit k Xy dng Phng Vit


a ch:
T:
Fax:
Email:

S 211 in Bin Ph - Phng 6 - Q. 3 - TP. HCM


35210694 (M vng 08)
35210704
phuongviet@gmail.com
Website:

TT
H v tn
1 L Minh Tun

Chc v
Gim c

Tc quan

T di ng
0913837677

Email c nhn

33. Cng ty CP T vn Xy dng in 3 PECC3


a ch:
32 Ng Thi Nhim, Phng 7, Qun 3, TP. H Ch Minh
VP ti HN: P. 233 Khch sn Bnh Minh, 27 L Thi T, Q. Hon Kim - H Ni
T:
22211169 (M vng 08)
Fax:
39307938
Email:
info@pecc3.com.vn
Website: www.pecc3.com.vn
TT
H v tn
1 Thi Tun Ti
58

Chc v
Tc quan
CTHQT,TG 22210482

T di ng
Email c nhn
0963724182 taitt@pecc3.com.vn

2
3
4
5

Tn Tht Hng
Nguyn Tr Trinh
Trn L Minh
Nguyn Vn Long

PTG
PTG
PTG
CVP

22210973

0963511012 hungpecc3@pecc3.com.vn
0982588465 trinhnt@pecc3.com.vn
0963848362
0963911865 longnv@pecc3.com.vn

34. Cng ty TNHH T vn Tr tu Ha Bnh


a ch: 101/7 inh B Lnh, P.26, Q.Bnh Thnh, TP. HCM
T:
35 111 991 (M vng 08)
Fax:
35 114 686
Email:
a@picon.com
Website:
TT
H v tn
1 H Tin Nha
2 Hng Thi Phong

Chc v Tc quan
CTHQT, G 35 111 991
TPHC
35 111 991

T di ng
0908094060

Email c nhn
htn@picon.vn

35. Cng ty TNHH T vn u t VTCO (VTCO)


a ch: 194/25 Bch ng, P.24 - Q. Bnh Thnh, TP.HCM
T:
35146293 (M vng 08)
Fax:
35146295 - 35561230
Email: vantruong@vtco.com.vn
Website: www.vtco.com.vn
TT
1
2
3
4
5

H v tn
Trng Vn Th
Nguyn Anh Tng
Nguyn Th Qunh Nh
Nguyn Th Kim Ngc
Nguyn Th Tm

Chc v Tc quan
CTHQT
TG
PTG
CVP
HCNS

T di ng
0903609909
0908062468
0903807325
0908775909
0978213106

Email c nhn
thotv@spaceaa.com
tongna@vtco.com.vn
nhunt@vtco.com.vn
ngocntk@vtco.com.vn
tamnt@ spaceaa.com

36. Cng ty CP T vn Xy dng Tr Vit


a ch: 220 bis in Bin Ph, P.22, Q. Bnh Thnh, TP.HCM
T:
35146293 (M vng 08)
Fax:
35146295
Email: tv@triviet.cp.vn
Website: www.triviet.pc.vn
TT
H v tn
1 Nguyn Trn Sn

Chc v
Tng G

Tc quan

T di ng

Email c nhn

59

KHU VC TY NAM B
V NG BNG SNG CU LONG
BAN I DIN KHU VC
TT
1
2
3
4
5
6

H v tn
Chc v
Tc quan T di ng
Email c nhn
Nguyn T Lc
Trng ban 0710 3831562 0903741 00 tktvcantho@yahoo.com.vn
Trn Th Thng
P. Trng ban 077 3863472 0907892222 ctytuvanxdkg@ciic.com.vn
L Xun Hng
P. Trng ban 073 3873030 0913879050 tidesco@hcm.vnn.vn
Nguyn Trng Minh
y vin
070 3828258 0903832662 tuvanxdvl@hcm.vnn.vn
Hunh c Tm
y vin
067 3853663 0913967758 hductam@gmail.com
Trn Ngc Vinh
y vin
075 3829820 0913796651 tranngocvinhbcj@gmail.com

N V THNH VIN KHU VC


1. Cng ty CP Thit k T vn Xy dng Cn Th
a ch :
T:
Fax:
Email:

61/30 L T Trng P. An ph Q. Ninh kiu TP. Cn Th


3 831 575 ( M vng 0710)
3 830 395
tktvcantho@yahoo.com.vn
Website:

TT
H v tn
1 Nguyn T Lc
2 Nguyn Th Thy Tin

Chc v
Gim c
CVP

Tc quan
3831562

T di ng
0903741700
0939986717

Email c nhn

2. Cng ty CP T vn u t Xy dng Kin Giang


a ch :
T :
Fax :
Email:

34 Trn Ph TP. Rch Gi tnh Kin Giang


3 863472 (M vng 077)
3 866 451
ctytvxdkg@ciic.com.vn

TT
H v tn
1 Trn Th Thng
2 Nguyn Gia Hng
3 Hong Xun Thy

Chc v
Tc quan
CTHQT,TG
Ph TG
TP TCHC
3874660

Website:

T di ng
0907892222
0913885156

Email c nhn
ctytvxdkg@ciic.com.vn
hnguyengia@gmail.com

3. Cng ty CP T vn Pht trin


a ch: 26D3 ng s 1, Khu Nam Long, P.Hng Thnh, Q.Ci Rng, TP.Cn Th
T:
3730940 (M vng 0710)
Fax:
2252321
60

Email:

ctyphattriencantho@yahoo.com.vn

TT
H v tn
1 o Mnh Cng

Chc v
Gim c

Tc quan
2252321

Website:
T di ng
0983832099

Email c nhn

4. Cng ty TNHH T vn u t & Xy dng Ha Bnh


a ch:
T:
Fax:
Email:

51/3 L T Trng - Q.Ninh Kiu - TP.Cn Th


3834615 (M vng 0710)
3834605
xd-hoabinh@vnn.vn
Website:

TT
H v tn
1 Hunh B Phc

Chc v
Gim c

Tc quan

T di ng
0913759555

Email c nhn
hoabinhicco@yahoo.com.vn

5. Cng ty C phn T vn Thit k Xy dng Long An


a ch:
T:
Fax:
Email:

95 Quc l 62 - Phng 2 TP. Tn An - Tnh Long An


3826438 (M vng 072)
3831348
tvtkxdla@yahoo.com
Website:

TT
H v tn
1 Nguyn Tn Pht
2 Nguyn Vn ip
3 Nguyn Vn Nam

Chc v Tc quan
CTHQT,G 3871079
PG
PG

T di ng
0918390595
0913101906
0908212041

Email c nhn

6. Cng ty TNHH T vn Kin trc Xy dng AB&C (AB&C)


a ch: 165/2 Nguyn Thi Hc - P.M Bnh - TP.Long Xuyn - Tnh An Giang
T:
3954591 (M vng 076)
Fax:
3859591
Email:
Website:
TT
H v tn
Chc v Tc quan
1 Nguyn Thanh Qu CTHQT, G 3859591

T di ng
0913877773

Email c nhn

7. Cng ty CP T vn Xy dng Vnh Long (VICJOSCO)


a ch:
T:
Fax:
Email:

80A1 - Trn Ph - Phng 4 TP. Vnh Long - Tnh Vnh Long


3822312 (M vng 070)
3829057
tuvanxdvinhlong@gmail.com
Website:

TT
H v tn
1 Nguyn Trng Minh
2 Nguyn Cng Lun

Chc v
CTHQT
G

Tc quan

T di ng
0903832662
0913631725

Email c nhn
congluanxdvl@gmail.com
61

Hunh Vn Vn

CVP

0903832992

8. Cng ty CP T vn Thit k v Xy dng ng Thp - DODESJOSCO


a ch: S 31 Nguyn Hu - Phng 1 - TP. Cao Lnh - ng Thp
T:
3851791 (M vng 067)
Fax:
3876968
Email:
Website:
TT
1
2
3
4

H v tn
Nguyn Vn Hin
L Khc Quang
Nguyn Ngc Tn
L Huy Phn

Chc v Tc quan
CTHQT, G 3851098
Ph G
3853334
Ph G
3853335
CVP

T di ng
01234481511
01697929761
0913882558
01668178504

Email c nhn

9. Cng ty CP T vn u t Xy dng NN
a ch: 458 Quc l 30 X M Tn - TP. Cao Lnh - Tnh ng Thp
T:
3852552 (M vng 067)
Fax:
3852552
Email:
Website: www.nncc.vn
TT
H v tn
1 Hunh c Tm
2 L Pht Ton

3
4
5

Trn Ngc Quyt


Nguyn Vn Cm
Cao c Vnh

Chc v Tc quan
CTHQT, G
Ph G-KTT,
TP. Nghip
v (CVP)
Ph G
Ph G
Ph G

T di ng
0913967758
0913649971

Email c nhn
hductamtvnndt@gmail.com
Lephattoan.dt@gmail.com

0919279437
0918857766
0919021181

catovina@gmail.com
camcantho@gmail.com
engcaovinh@yahoo.com.vn

10. Cng ty CP T vn Xy dng Bn Tre


a ch:
T:
Fax:
Email:
TT
1
2
3
4

62

50 Nguyn Trung Trc - Phng 1 TP. Bn Tre - Tnh Bn Tre


3822359 (M vng 075)
3821154
bcj@tuvanxaydungbentre.com
Website: www.tuvanxaydungbentre.com

H v tn
Trn Ngc Vinh
Phm Vn Dng
Trn Thanh Trung
Nguyn Th Thu Dung

Chc v
CTHQT,TG
PTG
PTG
CVP

Tc quan
3829820

T di ng
Email c nhn
0913796651 tranngocvinhbcj@gmail.com
0913634106
0913133849
0947477090 Tdung07@yahoo.com

11. Cng ty TNHH Kim nh v T vn u t Xy dng Min Ty


a ch:
T:
Fax:
Email:

10 ng Thin H Dng - P. Bnh Khnh - TP. Long Xuyn - An Giang


3955339 (M vng 076)
3955039
mientaythamtra@gmail.com
Website:

TT
H v tn
1 Trn Trng Nht Tn
2 Trn Trng Nht Lun

Chc v
Gim c
PG

Tc quan
3955339

T di ng
Email c nhn
0918218787 info@mientay.com.vn
0989714737

12. Trung tm T vn Kim nh Xy dng


a ch:
T:
Fax:
Email:

01 Trn Hng o - P. M Bnh - TP. Long Xuyn - An Giang


3955277 (M vng 076)
3953619
kdxdag@gmail.com
Website:

TT
H v tn
1 L Hong Minh
2 Quang Minh Tun

Chc v
Gim c
PG

Tc quan

T di ng
0913825142
0918717541

Email c nhn

63