Vous êtes sur la page 1sur 5

PENGENALAN (http://www.scribd.

com/doc/5146411/Konfusius)
Konfusiusmerupakan pengasas falsafah Konfusianisme yang juga disebut Falsafah
RuChina.Konfusianisme merupakan doktrin kenegaraan yang merangkumi aspekaspek falsafah, keagamaan, dan sosiapolitik yang termaktub dalam pengajaran
Konfusius(551SM-479SM). Konfusius merupakan seorang ahli fikir serta ahli falsafah
sosial yangtermasyur di China. Konfusius dilahirkan di zaman Zhou iaitu wilayah
Sandong yangterletak di negeri Lu pada zaman Chungqiu, China dan beliau wafat di
Negara Lu padatahun 479 SM. Konfusius banyak membaca mengenai kerajaan dan
pentadbiran dan initelah memungkinkannya dilantik menjadi menjadi menteri keadilan
dan kemudiansebagai perdana menteri di wilayah Lu. Tiga belas tahun selepas
konfusius meletakkan jawatan, beliau mengembara dari sebuah wilayah lain di Negara
China dan menasihati pembesar-pembesar feudal cara pentadbiran yang baik.
AJARAN KONFUSIANISME(epistemology konfusius)
Falsafah Konsianisme menekankan tentang prinsip moral peribadi dan politik,ketepatan
hubangan sosial, keadilan dan keikhlasan. Nilai ajarannya adalah terkenal didunia
berbanding ultradgn dan Taoisme. Segala pengajaran Konfusius adalahmenekankan
pengamalan nilai dan sifat moral yang mulia. Ajaran konfusius jugamenekankan
keperluan menjaga keharmonian manusia dengan alam dan masyarakat.Manusia mesti
mengikut perubahan alam.Keharmonian masyarakat ialah peraturan yangharus diikuti
oleh setiap rakyat dan pemerintah dalam mewujudkan satu keadaan yangsesuai bagi
kehidupan.Salah satu ajaran yang diujarkan oleh Konfusius ialah(Xiao)iaitu merujuk
kepada ketaatan kepada ibu bapa. Ini digambarkan Sebagai pengabdian dan
penghormatan orang-orang yang lebih muda kepada para tertua dalam keluarga.
Sebagai ianak kita harus taat, sayang, dan hormat kepada ibu bapa kita dan sentiasa
mengambil berat tentang kebajikan mereka. Konfusius berkata "Seorang pemuda harus
menjadi anak yang baik dalam rumah dan patuh arahan ibu bapa dan jangan membuat
ayah dan ibumukuatir, kecuali kamu sakit." Ini menunjukan bahawa sebagai anak kita
harus patuhikepada arahan dan perintah ibu bapa kita dan jangan melawan kata-kata
mereka sertatidak boleh menyakiti hati mereka. Apa yang ditekankan dalam ajaran
Konfusius ialahibu bapa kita telah berkorban banyak untuk mendidik dan membesar

kita. Lantaran itu,Kita mesti menjadi anak yang taat setia kepada mereka dan
membalas

jasa

mereka

selagimereka

masih

hidup.Xiao

amat

ditekan

oleh

konfusius.Contohnya, konfusius telahmelaksanakan perkabungan selama 3 tahun bagi


menunjukkan betapa dalamnya taat setia, sikap kasih , hormat dan kesedihan hati yang
luar biasa kepada ibu-bapa pada saat peninggalan mereka. Menurut Konfusius, hal
tersebut merupakan tugas yang palingfundamental bagi semua manusia.( max Mueller,
edu, Sacred Books Of The East, KrishuaPress, 1879-1910, Vol III,hal 448).
Ajaran kedua yang ditekankan oleh Konfusius ialah mengenai cara menjalani
kehidupan yang harmonis dengan mengutamakan moralities dan juga kebajikan serta
perikemanusiaan iaitu (Jen). Jen adalah kaedah timbal balik; ertinya, konfusius berkata,
jangan memperlakukan orang lain dengan cara tertentu jika anda tidak mau
diperlakukanseperti itu.Inilah kebajikan yang paling mulia menurut cara hidup
Konfusian; jika prinsipini dapat diamalkan, maka manusia akan mencapai kedamaian
dan keharmonisanSeseorang dilahirkan untuk menjalani hubungan tertentu sehingga
setiap orangmempunyai kewajipan tertentu. Sebagai contoh, kewajipan terhadap
negara, terhadaporang tua, sentiasa menolong teman kita, dan juga sesuatu kewajipan
umum terhadapmanusia. Menurut Konfusius, jika seseorang dapat mengamalkan
kelima-lima nilai moraliaitu kerendahan hati, kemurahan hati, ketulusan hati, kerajinan
dan juga kejujuran akandisukai dan didekati oleh orang ramai. Manakala jika kita
mempunyai ketulusan hatiyang nyata dan mendalam, kita akan sentiasa dipercayai oleh
orang ramai. Inilah kebajikan yang paling mulia menurut cara hidup Konfusius, jika
prinsip ini dapatdiamalkan oleh manusia, maka kita akan dapat mencapai mencapai
kedamaian dankeharmonian.
Ajaran ketiga yang diunjarkan oleh Konfusius pula adalah kesusilaan (li).
Iaituetika yang mengajar bagaimana manusia bertingkat laku. Ia menekankan bahawa
dalamkehidupan, kita harus menjaga kesopanan dan kesantunan dalam kelakuan dan
tingkahlaku kita. Konfusius menyatakan bahawa dari segala yang ada di sekitar
manusia, Liadalah yang terhebat. Tanpa Li, kita tidak tahu bagaimana menyembah rohroh yang adadi dunia dengan benar; atau bagaimana menetapkan dengan benar status
raja dan menteri, pemerintah dan yang diperintah, dan tua-tua dan anak muda; atau

bagaimana menetapkanhubungan moral antara orang tua dan anak, dan antara
saudara; dan dalam keluarga.Itulah mengapa seorang pria sejati memegang teguh Li.
Kesemua nilai murni ini yang diajarkan oleh konfusius bertujuan untuk
menciptakan manusia yang berbudi pekerti luhur yang disebut Budiman( Cun zi).
Jikaseseorang telah menguasai keseluruhan sifat yang luhur seperti kebenaran , budi
pekerti,kebijaksanaan, kepercayaan, bakti, persaudaraan, kesetiaan dan kesedaran diri.
Makaorang itu layak digelar sebagai Budiman. Budi lahir dari akal pemikiran, hati, dan
perasaan yang mahukan sesuatu yang dianggap kebaikan dari seseorang. Melalui budi
itu,dapat menyatakan kecantikkan, kehalusan, dan kebaikan.
Selain itu, ajaran politik yang diujarkan oleh Konfusius ialah pemerintahan
padamasa itu adalah berasaskan paternalistic( kebapaan), terjalin sikap saling
menghormatidan menghargai antara pemerintah dan rakyat. Pemimpin Negara
haruslah menciptakankesempurnaan moral dengan cara memberikan contoh yang
benar dan baik kepadarakyat. Dalam ajaran Konfusius, beliau menekankan sistem
pemerintahan

secara

pembahagian

kuasa

dan

juga

pemusatan

kuasa

bagi

mengelakkan berlakunya pergolakan politik. Sifat kerjasama bukan sahaja di kalangan


pegawai bahkan perlu juga melibatkanrakyat yang paling pentinglah dalam memelihara
keharmonian dan kedamaian dalamsesebuah mansyarakat. Pemimpin Negara
seharusnya mempunyai semangat perjuanganyang kuat demi membangunkan nusa
dan bangsa yang berakhlak mulia dan juga segalakelebihan yang harus dimiliki semua
manusia. Sekiranya raja dapat mengikuti arahanini, maka amanlah dunia ini.
Wen.

Konsep

Wen

menunjuk

pada

seni

kedamaian

yang

sangat

Konfusiushargai. Hal ini meliputi musik, puisi, dan seni. Konfusius merasa bahawa
semua senikedamaian itu, yang berasal dari zaman Chou, merupakan simbol kebajikan
yang harusdimanifestasikan di seluruh lapisan masyarakat. Konfusius mengutuk
budaya padamasanya kerana menurutnya tidak memiliki kebajikan.
Konfusianisme

mementingkan

akhlak

yang

mulia

dengan

menjaga

hubunganantara manusia di langit dengan manusia di bumi dengan baik. Penganutnya


diajar supayatetap mengingat nenek moyang seolah-olah roh mereka hadir di dunia ini.

Ajaran inimerupakan susunan falsafah dan etika yang mengajar bagaimana manusia
bertingkahlaku.
Konfusius tidak menghalangi orang Tionghoa menyembah keramat dan
penunggutapi hanya yang patut disembah, bukan menyembah barang-barang keramat
atau penunggu yang tidak patut disembah, yang dipentingkan dalam ajarannya adalah
bahawasetiap

manusia

perlu

berusaha

memperbaiki

moral.Konfusius

juga

membahagikan hubungan dalam masyarakat kepada lima bentuk:


1. Hubungan bapa dengan anak, iaitu bapa harus berhati baik dan anak harus
berkewajipan terhadap orang tua.
2. Hubungan suami isteri di mana suami harus jujur terhadap isteri dan isteri
harustunduk dan mendengar serta patuh kepada suami.
3.Hubungan saudara tua dengan saudara muda, iaitu yang tua harus bermurah
hati danmembantu dan yang muda harus tunduk dan hormat.
4. Hubungan raja dengan pengawai, iaitu raja mesti bersifat perikemanusiaan
dan pengawai harus taat.
5. Hubungan antara sahabat di mana kejujuran menjadi pedoman.Tegasnya
hubungan-hubungan ini menitikberatkan kejujuran dan kebaikan dansekirannya
keadaan ini tidak dipatuhi nescaya keadaan kucar-kacir akan wujud
Kesimpulan
Kesimpulannya,

berdasarkan

kajian

terhadap

tokoh

falsafah,

saya

memilihkonfusius sebagai tokoh falsafah yang ingin saya kupaskan kerana segala
yangdisampaikan oleh beliau adalah menepati falsafah yang perlu diamalkan oleh
semua insanmanusia. Konfusius merupakan seorang tokoh yang bijak dan falsafahnya
mementingkanmoraliti

peribadi

dan

pemerintahan.

Konfusianisme

merupakan

pengajaran falsafahuntuk mempertingkatkan moral dan menjaga etika manusia.Ajaran


konfusius telahditerima baik oleh masyarakat cina dan sangat berpengaruh dalam
budaya cina.. Segalaajaran yang disampaikan oleh beliau telah menjadikan kehidupan

aman dan harmoni jikadiamalkan dengan baik. Konfusius berjaya kerana dia benar
pada dirinya dan apa yangdiajarnya bukanlah sesuatu yang luar biasa. Nilai-nilai yang
didukung oleh konfusiusseperti kebajikan dan kasih sayang meruoakan prinsip asas
yang mengikat hubunganantara manusia. Pengagungan luar biasa kepada konfusius
akhirnya telah menukar falsafahnya menjadi sebuah agama baru dengan perayaan
tertentu bagimengenangkannya. Konfusius telah disembah sebagai seorang dewa dan
meskipun diasebenarnya adalah manusia biasa. Pengagungan yang luar biasa akan
Konfusius telahmengubah falsafahnya menjadi sebuah agama dengan diadakannya
perayaan-perayaantertentu untuk mengenang Konfusius.