Vous êtes sur la page 1sur 6

Nr:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

EMERTIMI I PUNIMEVE
Zbarkim dheu.
Germim dheu themel.
Mur guri thel + xokel.
Brez b/a M-100 mbi mur guri.
Shtrese betoni M-100.
Shtrese zhavori 10cm.
Shtrese rere.
Mur tulle ne lartesi (25,38)
Kollona b/a M-150.
Tra b/a M-150.
Arkitra b/a M-150.
Solete me qeramike te armuar.
Hekur betoni.
Mur tulle 8.12cm.
Hidroizolim komplet.
Shtrese mbrojtese me mastik bituminoze
Dritare druri.
Dyer ballkoni druri.
Dyer tamburo.
Veshje llamarine.
Ulluk vertikal.
Kasete shkarkimi.
Suvatim i brendshem.
Suvatim solete.
Shtrese me pllaka imentoje
Suvatim i jashtem.
Veshje me pllaka majolike.
Boje vaji mbi siperfaqe druri.
Sherbetim dhe bojatisje.
Istalime elektrike.
Istalime hidraulike.

Njesia
dit/p
dit/p
dit/p
dit/p
dit/p
dit/p
dit/p
dit/p
dit/p
dit/p
dit/p
dit/p
dit/p
dit/p
dit/p
dit/p
dit/p
dit/p
dit/p
dit/p
dit/p
dit/p
dit/p
dit/p
dit/p
dit/p
dit/p
dit/p
dit/p
dit/p
dit/p

Dite
pune
Maj
Qeshor
Korik
Sp + p 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1.
111
1 0
324
5
238
1 5
112
1 5
28
1 0
13
10
6
1 0
1681
20
2 0
197
4
4
123
2
2
48
2
2
446
4
4
112
4
4
758
42
55
40
60
104
3
30
2
1103
1023
500
1042
1502
118
211

MAJ 2001
Gusht
2. 3. 4.

20

1.

Shtator
2. 3. 4.

2 0
4
2

2
4
4

1.

2 0
4
2

2
4
4

Tetor
2. 3.

2
4
2

2
4
4

75
60

65

50

55

30

30

30

20
10

20
10

75

75

65
55

65
55

65
55

etor
4.

1.

MAJ 2001 - PRILL 2002


Nentor
Dhjetor
2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

2 0

1.

Shkurt
2. 3. 4.

1.

Mars
2. 3. 4.

1.

Prill
2. 3. 4.

1.

Maj
2. 3. 4.

1.

Qershor
2. 3. 4.

2 0

4
2

4
2

2
4
4

1.

Janar
2. 3. 4.

4
2
2

4
4

4
4

45
4
4
3
3
3
4
4
4
15
15
10
12
6
8
6
8

1.

Korik
2. 3.

105

105

95
85

95

100
95 91 95

104 108
96

93

85

75
48
26
8

10

Korik
4.

1.

Gusht
2. 3. 4.

1.

Shtator
2. 3. 4.