Vous êtes sur la page 1sur 2

2 b3

& 2b 2

Coro

2b3
& 2b 2

Piano

&b
4

Rakentajain laulu

j j j j

Ki - ven
ki - ve - hen
I - ki - i - ha - nat

? 22b b32

b
& b
? b b w
b
w

j
jw
w

j j

suu - rin - kin tym - me


lm - pi - mn suo - jat

b j
j
&b
J J

&b

&b

b j j

J J

i - lom - me ty - t,
ko - ho - ta, nous - ta,

? b b n
10

b
& b b
? b b n

on
me

j j

j j

Arnold Candolin ("Aarni Kouta")

yl - le - si saat ja - lan
kyt - t - en vaan ku - kin

ky
ei

lym - me ja
suo - jat me

hir - te - hen hir - ren,


laa - dim - me luom - me.

ke - vyt
Ko - din,

n
j
j
j j
j j

kai - kuis - sa vir - ren.


kai - kil - le suom - me.

j j

Toivo Kuula
op. 29c/1 (1914)

j j

Ty
On

j j

ys - t - v ys - t - vin
kan - ta - en kil - pe - ,

j j

j

J

pii - ri - hin my
kal - paa ja jous

i - lom - me om - pi ja
e - lom - me teh - t - v

t.
ta.


J J

Ka - ton
Y - h

j j . j j j

j
n n .

al - le - kin maat, ylt' - ym - p - ri muu-rit voi - mak - kaat. E - lon


ty - a - set - taan me
val-taam-me ih - mi - sil - le maan. Y - lin

b
&b
b

j j

j j

14


j
j

? bb
#
#

&b

ih - mis - ten kaut - ta nyt


m - rm - me mei - t ain

j
J

b
&b
17

b
& b

j

? bb

w
lau - lum- me kai
kul - ke - vi min

b
&b
20

&b

? bb

b
& b
? bb

tuit
uh

j j

on
ain'

j j

j j

j jj
j

# j

j


#

kuu,
ne,

i - ki - ai - ko - jen kaut - ta ty ty - p - tyh - ji - tei - t, jos

j j
j j j j j j

I - lo - lau - lum - me ih - mi - sen


E - lon
tar - ko - tus: ih - mi - sen

j

J

j j

tui - nen p,
ku - va maa,

pal - jam- me rai


oh - jaa - vi sin


j

kuu.
ne.

ys - t - v jouk - ko - hon
ys - t - v, tyt - t - vi

b
&b
23

j j

j
J

ys - t - vin luok - si,


kuk - ki - en tuok - su.

j j

luo - nam - me
an - ta - vi


J J

su - la
Ke - s

i - j
sa - to

- ti
- a

kun - ni - an vuok - si, Ky


kil - vo - tus juok - su. Maan,

j j


[ b]

rin - to - jen j
ker - ke - saa,

j
.

n b


lm
vil


J J

min s.
ja - vaa.

pa - ha,
e - lo,

..
..
..