Vous êtes sur la page 1sur 509

Õ›—

¤Œ«

¤¥ª ¨Æ ø¥ ¨Æ±´æ¥ª ±±¨ ø ´ø¥

¤¥ªµ¨Æ ª º ø ± ª Ʊ ªº´Æªä ø ºæ±ªµ

”ø ´ª¥ ºª º7 ø ø ª 7¥ª ¨Æ Ø´ª

ÿø ºæ´ ¶´Æ ⁄ª ¥ªÆ ´ ª æª ª¥ªµ¨Æ ª fiø´¨ª ¥ª

”ø ´ø¥ª ªÆ ¥˘ º º´ø¶ ± ª ºª ´ø ¨ ª¥ª¨¨Æ

”ø ´ø¥ ºª ¥± ø¥ ¶ø -

”ø ´ø¥ ºª º ø - ¨ ± ºª ø™øÆ ø ª¥7 ¨Æ ø

ºª ø™ªÆ3ø ª¥7 ¨Æ ø

¤¥ª ¨Æ ø¥ ÃƱ´æ¥ª ±±¨ ”ø ´ø¥

¨Æ ø¥ ÃƱ´æ¥ª ±±¨ ”ø ´ø¥ ”±ºñ¥ª ÔÁÁÍ ¨Æ±º´ ¨ ± ’Î ª ¨
¨Æ ø¥ ÃƱ´æ¥ª ±±¨ ”ø ´ø¥ ”±ºñ¥ª ÔÁÁÍ ¨Æ±º´ ¨ ± ’Î ª ¨

”±ºñ¥ª ÔÁÁÍ

¨Æ±º´ ¨ ± ’Î ª ¨ ¥ø¨ª´Æ ºª ƪ Ʊ º ª ª ¨ flÔ
¨Æ±º´ ¨ ±
’Î
ª ¨ ¥ø¨ª´Æ ºª ƪ Ʊ º ª ª ¨
flÔ
ª ¨ ± º˘ª ª ª ´¥¨ o ± ¨ ¯”⁄ o ˘
‘Ô
‘ñ™ªo ¥ø ª ô¥ª ¨Æ Ø´ª
flÓ
ª ¨ ± º˘ª ª ª ´¥¨ o ± ¨ ¯”⁄ oÃÔ͘
‘Ï
ñ ¨ ±´™Æø ¨
flÏ
Ì Ãº
‘Í
ªÆƱ´ ¥¥ø ª ª ¨Æø¥
flÎ
Ì Ãº ›± ø ºª ºª æ±´ ª ºª Æô ø´ ø ª
”Ô
Œô ¥ø ª ô¥ª ¨Æ Ø´ª ºª ñ ª
fiÔ
‹ô øÆÆø ª ª¨ øÆ ª
”Ì
Œô¨Æ±™ ª´Æ ù ± ø ºª ô¥ª ¨Æ Ø´ª
fiÎ
Œô ´¥ø¨ª´Æ ºª ™ ¨ª ª
–Ô
–Æ ª ºª ±´Æø ¨ ºª ƪ ±ÆØ´ª
›Ô
ªÆƱ´ ¥¥ø ª ± ¨ø ¨ ª¨ ô¥ª ¨ ± æ±î¨ª ºª ™ ¨ª ª
ÃÔ
Õß ¨ñ ª ø¥øÆ ª ø ¨ ™±¥ ¯ ø´ “flÕ˜
‹Ô
Õß ¨ñ ª ø ¨ 楱 ø ª ºª Ʊ´ª ¯flÚfiÚÕÚ˜
«Ô
‹ ¨Æ æ´¨ ± ô¥ª ¨Æ Ø´ª
‹Ì
›± ª ¨ª´Æ ºª ¨Æø ± ºª º± ôª
«Ó
‹ô¨ø ¥ ºª ´ 楪
¤Ô
¨Æ´ ª ¨
«Î
‹ ¨Æ æ´¨ ± ºª ¥ø ª ù ¥ø ø ª
¤Ó
⁄ª´® º ø¨Ú ª¨ ºª ºô¨Æª ª ¯ ø´ “flÕ˜
Ï
‘± ø¥ ø¨ ± ºª ± ± ø ¨
¤Î
fl™ªÆ¨ ª´Æ ± ±Æª
Î
´ª ºª ± ± ø ¨
¤Í
Œøº ± ¯ ø´ “flÕ˜
Í
´ª ºª ± ª ¨ª´Æ
⁄Ô
¤ ´ ªo ¥ø ªÒ¥ø™ªo ¥ø ª ø™ø ¨
Ë
–ø ø ª º´ ø ªø´ ô¥ª ¨Æ Ø´ª
⁄Ì
¤ ´ ªo ¥ø ªÒ¥ø™ªo ¥ø ª øÆÆ ñƪ
Á
ºª®
⁄Ë
‘´ ª¨¨ª øÆÆÚ ù ºô ™Æø ª ô¥Ú ª¨ ºô ª æ´ª´Æ Æô¨Æ±™ ª´Æ
ŸÔ
Œô¨Æ±™ ª´Æ ¨ôÆ ª´Æ ô¥ª ¨Æ± Ʊ Ø´ª
ŸÏ
À ¨ô ´¥¨ ± ¨ ± ¯”⁄À˜
ÿÔ
– øƪ ¯ ø´ “flÕ˜
ÿÌ
Œô ¥ø ª ™ªÆ¨ ø¥ ºª øƪ
ÿÏ
ª ¥¥ª´ ª
ÿÎ
⁄ª´® ºª ¨±
ÿÍ
›¥ ±¨ø ¨
ÿÈ
⁄ª´® ºª ƪ ´¥
ÿÁ
⁄ª´® ø ¨ oæƱ´ ¥¥øƺ
÷Ô
‘ø ª ô ¥ø Æø ª ¨ôÆ ª´Æ
÷Ó
fl¥¥´ ªo øƪ¨¨ª Ò ± ¨Æª
’Ô
›± ø ºª ºª ™ª ¨ ¥ø¨ª´Æ
’Ó
›± ø ºª º´ ± ƪ ª´Æ

–´æ¥ ªº æß ‘ø º Œ±™ªÆ Œ±™ªÆ ŸÆ±´ ¨ªº ÔÁÁÎ

ºª º´ ± ƪ ª´Æ –´æ¥ ªº æß ‘ø º Œ±™ªÆ Œ±™ªÆ ŸÆ±´ ‘ ¨ªº ÔÁÁÎ
ºª º´ ± ƪ ª´Æ –´æ¥ ªº æß ‘ø º Œ±™ªÆ Œ±™ªÆ ŸÆ±´ ‘ ¨ªº ÔÁÁÎ
Œ¤“Õ¤ Ÿ“¤”¤“ÃÕ ”–—ŒÃfl“ÃÕ

Œ¤“Õ¤ Ÿ“¤”¤“ÃÕ ”–—ŒÃfl“ÃÕ

Œ¤“Õ¤ Ÿ“¤”¤“ÃÕ ”–—ŒÃfl“ÃÕ
Œ¤“Õ¤ Ÿ“¤”¤“ÃÕ ”–—ŒÃfl“ÃÕ
Œ¤“Õ¤ Ÿ“¤”¤“ÃÕ ”–—ŒÃfl“ÃÕ
Œ¤“Õ¤ Ÿ“¤”¤“ÃÕ ”–—ŒÃfl“ÃÕ
Œ¤“Õ¤ Ÿ“¤”¤“ÃÕ ”–—ŒÃfl“ÃÕ
Œ¤“Õ¤ Ÿ“¤”¤“ÃÕ ”–—ŒÃfl“ÃÕ
Œ¤“Õ¤ Ÿ“¤”¤“ÃÕ ”–—ŒÃfl“ÃÕ
Œ¤“Õ¤ Ÿ“¤”¤“ÃÕ ”–—ŒÃfl“ÃÕ

“ÃŒ—‹À›Ã —“

“ÃŒ—‹À›Ã —“
“ÃŒ—‹À›Ã —“

“ÃŒ—‹À›Ã —“

“ÃŒ—‹À›Ã —“

“ÃŒ—‹À›Ã —“
“ÃŒ—‹À›Ã —“

“ÃŒ—‹À›Ã —“

“ÃŒ—‹À›Ã —“ Ï
“ÃŒ—‹À›Ã —“ Ï
“ÃŒ—‹À›Ã —“ Ï

“ÃŒ—‹À›Ã —“

“ÃŒ—‹À›Ã —“
“ÃŒ—‹À›Ã —“ Õ«”fi—‘¤Õ ” Î
“ÃŒ—‹À›Ã —“ Õ«”fi—‘¤Õ ” Î

Õ«”fi—‘¤Õ

“ÃŒ—‹À›Ã —“ Õ«”fi—‘¤Õ ” Î
“ÃŒ—‹À›Ã —“ Õ«”fi—‘¤Õ ” Î

“ÃŒ—‹À›Ã —“

“ÃŒ—‹À›Ã —“

Ô Ó

Ô

Ô Ó

Ó

“ÃŒ—‹À›Ã —“ Ô Ó Í
“ÃŒ—‹À›Ã —“ Ô Ó Í
“ÃŒ—‹À›Ã —“ Ô Ó Í
“ÃŒ—‹À›Ã —“ Ô Ó Í
“ÃŒ—‹À›Ã —“ Ô Ó Í

“ÃŒ—‹À›Ã —“

“ÃŒ—‹À›Ã —“
“ÃŒ—‹À›Ã —“ È
“ÃŒ—‹À›Ã —“ È
“ÃŒ—‹À›Ã —“ È
“ÃŒ—‹À›Ã —“ È
“ÃŒ—‹À›Ã —“ È
“ÃŒ—‹À›Ã —“ È
“ÃŒ—‹À›Ã —“ È
“ÃŒ—‹À›Ã —“ È
“ÃŒ—‹À›Ã —“ È
“ÃŒ—‹À›Ã —“ È
“ÃŒ—‹À›Ã —“ È
“ÃŒ—‹À›Ã —“

“ÃŒ—‹À›Ã —“

Ÿ…

“ÃŒ—‹À›Ã —“ Ÿ… fi ÔÎ Ó ›ÓÔÓ Ì ›Ó Ì ÔÎ Ô ›ÓÏÁ ÔÓ ›ÓÏÌ ‘Ÿ—
“ÃŒ—‹À›Ã —“ Ÿ… fi ÔÎ Ó ›ÓÔÓ Ì ›Ó Ì ÔÎ Ô ›ÓÏÁ ÔÓ ›ÓÏÌ ‘Ÿ—

“ÃŒ—‹À›Ã —“ Ÿ… fi ÔÎ Ó ›ÓÔÓ Ì ›Ó Ì ÔÎ Ô ›ÓÏÁ ÔÓ ›ÓÏÌ ‘Ÿ—
“ÃŒ—‹À›Ã —“ Ÿ… fi ÔÎ Ó ›ÓÔÓ Ì ›Ó Ì ÔÎ Ô ›ÓÏÁ ÔÓ ›ÓÏÌ ‘Ÿ—
ÔÎ Ó ›ÓÔÓ
ÔÎ
Ó
›ÓÔÓ

Ì

›Ó Ì
›Ó Ì
—“ Ÿ… fi ÔÎ Ó ›ÓÔÓ Ì ›Ó Ì ÔÎ Ô ›ÓÏÁ ÔÓ ›ÓÏÌ ‘Ÿ— Ó
—“ Ÿ… fi ÔÎ Ó ›ÓÔÓ Ì ›Ó Ì ÔÎ Ô ›ÓÏÁ ÔÓ ›ÓÏÌ ‘Ÿ— Ó
ÔÎ Ô ›ÓÏÁ
ÔÎ
Ô
›ÓÏÁ
—“ Ÿ… fi ÔÎ Ó ›ÓÔÓ Ì ›Ó Ì ÔÎ Ô ›ÓÏÁ ÔÓ ›ÓÏÌ ‘Ÿ— Ó
ÔÓ ›ÓÏÌ ‘Ÿ— Ó ›Ó Ó
ÔÓ
›ÓÏÌ
‘Ÿ—
Ó
›Ó Ó

“ÃŒ—‹À›Ã —“

“ÃŒ—‹À›Ã —“
ÓÓ ›ÓÏÌ Ó ›ÔÓÓ
ÓÓ
›ÓÏÌ
Ó
›ÔÓÓ
“ÃŒ—‹À›Ã —“ ÓÓ ›ÓÏÌ Ó ›ÔÓÓ Á
“ÃŒ—‹À›Ã —“ ÓÓ ›ÓÏÌ Ó ›ÔÓÓ Á
“ÃŒ—‹À›Ã —“ ÓÓ ›ÓÏÌ Ó ›ÔÓÓ Á
“ÃŒ—‹À›Ã —“ ÓÓ ›ÓÏÌ Ó ›ÔÓÓ Á
“ÃŒ—‹À›Ã —“ ÓÓ ›ÓÏÌ Ó ›ÔÓÓ Á
“ÃŒ—‹À›Ã —“ ÓÓ ›ÓÏÌ Ó ›ÔÓÓ Á
“ÃŒ—‹À›Ã —“

“ÃŒ—‹À›Ã —“

“ÃŒ—‹À›Ã —“ Ô
“ÃŒ—‹À›Ã —“ Ô
“ÃŒ—‹À›Ã —“ Ô

“ÃŒ—‹À›Ã —“

“ÃŒ—‹À›Ã —“
“ÃŒ—‹À›Ã —“ ⁄¥ñ ª ø ª Æô ôºª ¨ª ª¨ ´ ™ø ¨ª Õ´Æ
“ÃŒ—‹À›Ã —“ ⁄¥ñ ª ø ª Æô ôºª ¨ª ª¨ ´ ™ø ¨ª Õ´Æ
“ÃŒ—‹À›Ã —“ ⁄¥ñ ª ø ª Æô ôºª ¨ª ª¨ ´ ™ø ¨ª Õ´Æ
“ÃŒ—‹À›Ã —“ ⁄¥ñ ª ø ª Æô ôºª ¨ª ª¨ ´ ™ø ¨ª Õ´Æ
“ÃŒ—‹À›Ã —“ ⁄¥ñ ª ø ª Æô ôºª ¨ª ª¨ ´ ™ø ¨ª Õ´Æ
“ÃŒ—‹À›Ã —“ ⁄¥ñ ª ø ª Æô ôºª ¨ª ª¨ ´ ™ø ¨ª Õ´Æ
“ÃŒ—‹À›Ã —“ ⁄¥ñ ª ø ª Æô ôºª ¨ª ª¨ ´ ™ø ¨ª Õ´Æ
“ÃŒ—‹À›Ã —“ ⁄¥ñ ª ø ª Æô ôºª ¨ª ª¨ ´ ™ø ¨ª Õ´Æ
“ÃŒ—‹À›Ã —“ ⁄¥ñ ª ø ª Æô ôºª ¨ª ª¨ ´ ™ø ¨ª Õ´Æ
“ÃŒ—‹À›Ã —“ ⁄¥ñ ª ø ª Æô ôºª ¨ª ª¨ ´ ™ø ¨ª Õ´Æ
“ÃŒ—‹À›Ã —“ ⁄¥ñ ª ø ª Æô ôºª ¨ª ª¨ ´ ™ø ¨ª Õ´Æ
“ÃŒ—‹À›Ã —“ ⁄¥ñ ª ø ª Æô ôºª ¨ª ª¨ ´ ™ø ¨ª Õ´Æ

⁄¥ñ ª ø ª Æô ôºª ¨ª ª¨ ´ ™ø ¨ª

Õ´Æ ¥ª ø ª ºª ô ø Ø´ ´ ™ª ¨ ´ ª ø ª ºª ô ø º´ ò ª ø ¨Æª ¥ ß ø ´ ª ¥ñ ª ºø ¥ª ± ´ ôÆ ª´Æ ø´ ªÚ –øÆ ± ¨ÆªÙ ø´ ´ ª ¥ñ ª ª ¨Æ±´™ª ´Æ ¥ø ƪ ñƪ ø ª ºª ô ø º˘´ ø ¨ÆªÚ

Õ´Æ ¨±´¨ª ø ª ºª ô ø Ø´ Æô ñºª ´ ª ø´¨Æª ø ª ºª ô ø ¥ ß ø ´ ª ¥ñ ª ºø ¥ª ± ôÆ ª´Æ ºÆ± ¨Ú Õ´Æ ¥ø ºªÆ ñƪ ø ª º´ ø ¨Æª ¥ø ¥ñ ª ª ¨ ƪ ¥ø ôª øÆ ´ øÆÆôÚ

º ø¨ ºª ø ª

‘ª ø ª ºª ô ø Ʊ ƪ ù ´ ±ºñ¥ª øƨ ´¥ ªÆÙ ´ ª ± ¨ ± ±´ ´ ª ™øÆ ø¨ ± ºª øß Æô ª ¨ª ¨ ´ ª¨ ¨ f º ø¨ f ø Æô ¥ø ¥ô ª f ø ª Æô ôºª ¨ªf ºø ¥ª ± ´ ôÆ ª´Æ ø´ ªÚ

–øÆ ª®ª ¥ªÙ ´ ª ª ¨ ± ª´¨ ± ¨ª Æ ªÆ¨ø ª ø ª ± ªÆ ø ¨ ¥ª ±¨ª´Æ

ª ª ª ª¨ º˘ø´Æª ± ªÆ ø ¨ ¥ª ±¨ª´Æ

º ª ª¥Ú ‘ª Ø´ø¥ ø¨ ª ªf ø øÆøî¨Æø ºø ¥ª ± ´ ôÆ ª´Æ ø´ ª ºª ø ª ± ªÆ ø ¨ ª ´ ª¨ ª¨ f‹ ª ª¥f ºø ¥ª ± ´ ôÆ ª´Æ ø´ ª ºª ø ª ± ªÆ ø ¨ ª¨ ø´¨Æª ´ ª¨Ú

“ÃŒ—‹À›Ã —“

“ÃŒ—‹À›Ã —“

“ÃŒ—‹À›Ã —“ ÔÓ
“ÃŒ—‹À›Ã —“ ÔÓ
“ÃŒ—‹À›Ã —“ ÔÓ
“ÃŒ—‹À›Ã —“ ÔÓ
“ÃŒ—‹À›Ã —“ ÔÓ
“ÃŒ—‹À›Ã —“ ÔÓ
“ÃŒ—‹À›Ã —“ ÔÓ
“ÃŒ—‹À›Ã —“ ÔÓ
“ÃŒ—‹À›Ã —“ ÔÓ
“ÃŒ—‹À›Ã —“ ÔÓ
“ÃŒ—‹À›Ã —“ ÔÓ
“ÃŒ—‹À›Ã —“ ÔÓ
“ÃŒ—‹À›Ã —“ ÔÓ
“ÃŒ—‹À›Ã —“ ÔÓ

“ÃŒ—‹À›Ã —“

“ÃŒ—‹À›Ã —“
ô ô ô ô ô ô ü ô ô
ô
ô
ô ô
ô
ô
ü
ô
ô
“ÃŒ—‹À›Ã —“ ô ô ô ô ô ô ü ô ô ÔÌ
“ÃŒ—‹À›Ã —“ ô ô ô ô ô ô ü ô ô ÔÌ

“÷¤›Ã —“ ‹˘¤ÕÕ¤“›¤ ”À‘à o–— “ÃÕ ¯”⁄ o ˘

flÔ
flÔ
–ÔÓÈ fi±î¨ª ºª ´ 楪 Ì ÔÎ ⁄ Ì ⁄ È –ÔÓÎ fi±î¨ª ºª ´
–ÔÓÈ
fi±î¨ª ºª ´ 楪
Ì
ÔÎ ⁄ Ì
⁄ È
–ÔÓÎ
fi±î¨ª ºª ´ 楪
Ô
ø¨ª¥¥Ú Ô
Ó
º´ ± øƨ ª ¨
±¨ª´Æ
Ô ›Ô
…Ÿ
“‘Ÿ
È
Ô ›ÓÔÍ
“‘Ÿ
ÕÓÁÓ
ÿ÷È
ÕÓÓÏ
“—
“‘Ÿ
ËÍ
Ì
›ÓÌÁ
±
Æ ºô¨ø ¥ ºª
ËÍ
Ì
´ 楪
’ÔÔÍ
›± ø ºª ±Û
¨ª´Æ ƪ¥ø ºª
øÆ ª
ËÎ
ËÈø
ËÈ
ËÎ
ËÈø
ËÈ
›ÓÌÁ
“—
ÀŒ
“—
“—
ÕÓÁÔ
ÿ÷È
flÔÛÓ
flÔÛÓ
Ó
›ÓÌË
Ì
ÒÎÔ
ËÈø
ËÎ
ÔÔË
”±º´¥ª ºª ± Û
ø ºª º´ ™ª ¨ Û
¥ø¨ª´Æ
Î
Í
›ÓÌË
fiŸ
ÔÁ
ÔÎ
ÔÓ
Ó
ÌÍ
›ÓÏÌ
ÔÎ
Ì
ÔÌÓ
À›› º˘ ª ¨ ±
ºª øÆæ´Æø ¨
ÌÔ
ÌÔ
ÔÏ
Ï
›ÓÏÌ
ÕÓÁÏ
± Æ º ¨Æ æ´¨ ±
ºª ¥ø ø ª
¤Ô
fi ± Æ º ¨Æ æ´¨ ± ºª ¥ø ø ª ¤Ô ‹ flŸŒfl””¤ ‹À ›
flÔ
flÔ

“÷¤›Ã —“ ‹˘¤ÕÕ¤“›¤ ”À‘à o–— “ÃÕ ¯”⁄ o ˘

flÔÛÔ flÔÛÔ fi fl ’ÔÏÔ ª ¨ª´Æ “— “— “— › flÔÛÍ ÕÔ Á ÕÔÔÔ
flÔÛÔ
flÔÛÔ
’ÔÏÔ
ª ¨ª´Æ
“—
“—
“—
flÔÛÍ
ÕÔ Á
ÕÔÔÔ
“—
“—
“—
“—
“—
“—
“—
“—
Ó ›ÔÏÔ
Ó ›ÔÌÁ
Ó ›ÔÌÈ
Ó ›ÔÌÎ
Ó ›ÔÏ
Ó
›ÔÌË
Ó
›ÔÌÍ
Ó ›ÔÌÏ
Ë
Í
Ï
Ó
È
Î
Ì
Ô
Ô ›ÔÏÔ
Ô ›ÔÌÁ
Ô ›ÔÌÈ
Ô ›ÔÌÎ
Ô ›ÔÏ
Ô
›ÔÌË
Ô
›ÔÌÍ
Ô ›ÔÌÏ
«…
«…
«…
«…
«À
«À
«À
«À
ÕÔ Ë
ÕÔÔ
ÔÔ
ÔÌ
›ÓÏÌ
ÔÌÓ
À›› º˘ ª ¨ ±
ºª øÆæ´Æø ¨
ÌÔ
ÓÈ
Î ›ÓÏÌ
fiÕ
Õfi
Ô ›ÓÏÍ
’ÔÏ
Œô ¨ø ª ºª
ô¥ª ¨ ± ºª
± º ¨ ±
Ó ›ÓÏÍ
fiÕ
ÕÓÁ
ÿ÷È
± Æ º ¨Æ æ´¨ ±
ºª ¥ø ø ª
¤Ô

“÷¤›Ã —“ ‹˘¤ÕÕ¤“›¤ ”À‘à o–— “ÃÕ ¯”⁄ o ˘

flÔ
flÔ
Ì ⁄ Í ÔÎ fl –ÔÓÎ fi±î¨ª ºª ´ 楪 º´ ± øƨ ª ¨
Ì
⁄ Í
ÔÎ fl
–ÔÓÎ
fi±î¨ª ºª ´ 楪
º´ ± øƨ ª ¨
±¨ª´Æ
ÔÎ
⁄ Ì
Ô
Ó ›Ô
…Ÿ
È
›ÓÔÍ
–…
ÕÓÁÓ
Ì ›ÓÔÍ
ÿ÷È
Ì
ËÍ
›ÓÏ
Ì
ËÍ
ËÈø
ËÈ
ËÎ
ËÈø
ËÈ
ËÎ
›ÓÏ
…–
Ô
›ÔÏÏ
’ÔÌÓ
…—
…—
ø
ª ºª ´Æ ª
À–
º´ Æô ªÆ™± Æ ºª
ô
± ºª
™ø ª´Æ
Ó
›ÔÏÏ
flÔÛÏ
Õ«
ÔÈ
ÔÍ
›ÓÏÌ
ÓÌ
Ï
ÓÏ
›ÓÏÌ
ÔÁÌ
fi¥ ºø ª ºª ¥ø
± ºª ¥ø æºø
ø´
ª
ÔÁÏ
fi¥ ºø ª ºª ¥ø
± ºª ¥ø æºø
ºÆ± ¨ª
Ì
Ô ›ÔÔÌ
Ô ›ÔÔÓ
Ì
Œ
Œ
»ÔÌÁ
Õ± ºª ¥ø æºø
ø´ ª
Õ›Œ
Õ›Œ
Ó ›ÔÔÓ
ÕÓËÁ
Ó ›ÔÔÌ
± Æ º ¨Æ æ´¨ ±
ºª ¥ø ø ª
¤Ô Ì

–ÔÓÈ fi±î¨ª ºª ´ 楪 ø¨ª¥¥Ú Ô

± Æ ºô¨ø ¥ ºª ´ 楪

’ÔÔÁ Œª¥ø ºª ± ª ù øÆæ´Æø ¨ ô¥ª Û ¨Æ Ø´ª

ÔÌÓ À›› º˘ ª ¨ ± ºª øÆæ´Æø ¨

»ÔÍ Õ± ºª ¥ø æºø ºÆ± ¨ª

flÔ
flÔ

“÷¤›Ã —“ ‹˘¤ÕÕ¤“›¤ ”À‘à o–— “ÃÕ ¯”⁄ o ˘

ÔÍÌ ‹ ± ¨ º˘ø¥øÆÛ ª ø ¨ ™±¥ flÔÛÌ ‹ ÓÔ ÔÎ ÔÏ ›ÓÓÎ
ÔÍÌ
‹ ± ¨ º˘ø¥øÆÛ
ª ø ¨ ™±¥
flÔÛÌ
ÓÔ
ÔÎ
ÔÏ
›ÓÓÎ
fiÕ
fi’
Í
›Ó ËÓ
ÓÔ
ÓÏ
›ÓÔÈ
“± ´¨ ¥ ô
fl™ª ø ¨ ºô øÆÛ
Æø ª
Õø ø ¨ ºô øÆÛ
Æø ª
Á
Ó
›Ó ÁÎ
ÓÈÔ
Á
Ó ›Ó ÁÎ
À
¨ô ºª ± ¨Æ襪
“± ´¨ ¥ ô
ø
¨ ºô øÆÆø ª
º´ ±¨ª´Æ ¯Õ Û
Ì ›Ó ÁÎ
ºªÆ˜
Ì
›Ó ÁÎ
fl™ª ø ¨ ºô øÆÛ
Æø ª
Õø ø ¨ ºô øÆÛ
Æø ª
Ó
›ÓÔÍ
Ì
›ÔÈÔ
Ô
»ÔÌÎ
›± ¨ø ¨ª´Æ ù
ªÆ¨ ª ºª ±´ ´Û
ƪ º´ øÆæ´Æø ¨
Ô
›ÔÈÔ
Ô ø ¨
…–
Ì
›ÓÈÈ
¨Æ´ ª ¨
Ô
›Ï È
Ÿfi
Ô
Ï
›ÏÌÏ
Ô
Ó
ÔÌÏ
”±º´¥ª ± ª ù
ª
ª ª
Ô
›ø ¨ª´Æ Û
™ªø´ º˘ª Û
ª ª
Ó
Ì
›ÏÌÏ
Ó
–± ª ù ª Û
ª ª
¤Ï Ï
ÕÏÔÎ
± Æ º ¨Æ æ´¨ ±
ºª ¥ø ø ª
¤Ï

“÷¤›Ã —“ ‹˘¤ÕÕ¤“›¤ ”À‘à o–— “ÃÕ ¯”⁄ o ˘

flÔ
flÔ

¨Æ´ ª ¨

 

Ô

ÔÏÓ Ãø楪ø´ ºª æ±Æº

ÔÓ

Ô ›± ¨ª´Æ ºª ™ ¨ª ª ÔÓ Õ±Æ¨ ª ™ ¨ª Û

Ï

›ÓÓÔ

ª º´ ™ô Û ´¥ª

 
 

«’

ÔÈ

›Ó Á

«’

«’

ÕÓ Ì ÿ÷Ó

Ô

«’

ÔÓ

›ÓÔÈ

 

Ô

Í

›ÓÏÌ

ÔÏ

«

›Ó ÍÓ

»ÓÏÔ –Æ ª ºª Æø ±ÆÛ ºª ª ¨ Õø´º

›Ó ÍÓ

«

›Ó Î

ÔÌÓ À›› º˘ ª ¨ ± ºª øÆæ´Æø ¨

ÔÏË

À ¨ô ´¥¨ o ± Û

¨

± ¯”⁄À˜

flÔ
flÔ

“÷¤›Ã —“ ‹˘¤ÕÕ¤“›¤ ”À‘à o–— “ÃÕ ¯”⁄ o ˘

ËÈ ’ÔÈ Œª¥ø ¥± Ø´ª flÒ› ËÎ ’Ô Ë Œª¥ø º˘ª Û æÆøßø ª º´
ËÈ
’ÔÈ
Œª¥ø ¥± Ø´ª
flÒ›
ËÎ
’Ô Ë
Œª¥ø º˘ª Û
æÆøßø ª º´ ± Û
ƪ ª´Æ
ËÈ
›ÓÏÓ
ËÎ
›ÓÏÔ
Ÿ«
fiÕ
ÓÔ
ÌÌ
›ÓÏÌ
ÔÌÓ
À›› º˘ ª ¨ ±
ºª øÆæ´Æø ¨
ÌÎ
ÓÓ
È
ÌÓ
Ì ›ÓÏÌ
ÀŒ
Õ…
«
Ó
›ÔÎ
ÀŸ
ŸÀ
»ÔÓË
›ø ¨ª´Æ ºª ¥ø
¨ª ôÆø¨´Æª º´
øÆæ´Æø ¨
Ô
›ÔÎ
Œfi
Ó
›ÔÎÓ
»ÔÓÍ
flÔÛÓ
›ø ¨ª´Æ ºª ¥ø
¨ª ôÆø¨´Æª º´
Ø´ ºª ºª ƪ Ʊ Û
º ª ª ¨ ºª
¥
Ô ›ÔÏÁ
Ô
›ÔÎÓ
Œfi
¥˘
ª ¨ ±
«
“—
Î
Ì
Í
›ÔÌÌ
»Ô
Î
ÔÎ
›ø ¨ª´Æ ºª ºôæ ¨
º˘ø Æ
»ÔÈÔ
›ø ¨ª´Æ ± ¨ ±
º´ ø ¥¥±
ÌÔ
Ó
›ÔÌÌ
Ÿ
Œ
Ì ›ÔÏÁ
Ó
Œfi
Œfi
ÕÓÁÌ
ÿ÷È
ÓÎ
Ó
›ÓÏÌ
Ó Œfi Œfi ÕÓÁÌ ÿ÷È ÓÎ Ó ›ÓÏÌ ÔÌÓ À›› º˘ ª ¨ ± ºª

ÔÌÓ À›› º˘ ª ¨ ± ºª øÆæ´Æø ¨

“÷¤›Ã —“ ‹˘¤ÕÕ¤“›¤ ”À‘à o–— “ÃÕ ¯”⁄ o ˘

flÔ
flÔ

ÔÎ

⁄ ÔÏ

Ô

–ÔÓÍ fi±î¨ª ºª ´ 楪 º´ ¨ø楪ø´ ºª æ±Æº

ÔÎ

›Ó Ë

± Æ ºô¨ø ¥ ºª ´Û 楪

Ó ›ÓÓÓ

”fl‘⁄À“›Ã —“ “‹ ›fl׌ ‘fl”– ¯›ÿ¤›’ ¤“Ÿ “¤˜

Ô

Ó

ÕÓÔ Ì

Í

Ô

›ÓÓÓ ŒÕ

›Ó Á

ŒÕ

›ÓÔÈ

ÔÏÓ Ãø楪ø´ ºª æ±Æº

Á ŒÕ ›ÓÔÈ ÔÏÓ Ãø楪ø´ ºª æ±Æº ‹ Ô › ŒŸ ÓÍ fi Ÿ… ÓË fl

Ô

ŒŸ

ÓÍ

Ÿ…

ÓË

ÀÕ

ÓÁ

”ÔÔÓ Õ±´ ø ª ºª ± ø ºª ºª ¥˘ø Æ ºª Æø¥ª ¨

›ÔÌÓ

⁄ª´® º ø¨Ú ª¨ ºª ºô¨Æª ª

›ÓÏÌ

º ø¨Ú ª¨ ºª ºô¨Æª ª ›ÓÏÌ ÔÌÓ À›› º˘ ª ¨ ± ºª

ÔÌÓ À›› º˘ ª ¨ ± ºª øÆæ´Æø ¨

Ë

ÔÌ

È

–«

›ÓÔÈ

…‘Ÿ

…‘Ÿ

›Ó ËÌ

›± ª ¨ª´Æ ºª ¨Æø ± ºª º± ôª

ÔË

Á

…’

›ÓÏÌ

…‘Ÿ

»ÌÓÔ ›± ª ¨ª´Æ ±´Æ ¨Æø ± ºª º± ôª ¯”⁄ ˜

Ï

Ô

Î

ÕÓÔ Ë

»ÌÔË ›± ª ¨ª´Æ ±´Æ ¨Æø ± ºª º± ôª ¯—fi‹ ˜

›ÓÏÎ

fiÕ

ÕÓÁ

ÿ÷È

¤Ô

± Æ º ¨Æ æ´¨ ± ºª ¥ø ø ª

flÔ
flÔ

“÷¤›Ã —“ ‹˘¤ÕÕ¤“›¤ ”À‘à o–— “ÃÕ ¯”⁄ o ˘

ÔÌÓ À›› º˘ ª ¨ ± ºª øÆæ´Æø ¨

fi±î¨ª ºª ™ ¨ª ª ø´¨± ø¨ Ø´ª

ÌÏ

ÔÔ

›ÓÏÌ

—fi

›ÓÔÈ

Á

fi«

›Ô Î

«fi

ÓÈÌ

±ºª ø ¨ª´Æ

ª´¨Æª

fi±î¨ª ºª ™ ¨ª ª ø ´ª¥¥ª

«fi ÕÌÓÓ fi« Î ›ÌÓÌ fi »ÔÍÈ – Ô ›± ¨ø ¨ª´Æ ± Û ¨
«fi
ÕÌÓÓ
fi«
Î
›ÌÓÌ
»ÔÍÈ
Ô
›± ¨ø ¨ª´Æ ± Û
¨
Œ “
Ó
± ª´¨Æª ± ¨
±Æ¨
Ì
fiŸ
Ï
›ÌÓÌ
fi—
ÔÔ
›Ô Î
Õø ø¥øÆ ª ø ¨ Û
™±¥

‹ô øÆÆø ª ª¨ øÆ ª

fl™ª ø¥øÆ ª ø ¨ Û ™±¥

ÏË fi ± Æ º ¨Æ æ´¨ ± ºª ¥ø ø ª ¤Ó Ô
ÏË
± Æ º ¨Æ æ´¨ ±
ºª ¥ø ø ª
¤Ó Ô

’ÔÍÍ Œô ¨ø ª ª ª´¨Æª

ÕÌÏÌ

 

fi—

Ô

›ÓÈÏ

 

ÔÍÌ

 

± ¨ º˘ø¥øÆÛ

ª ø ¨ ™±¥

 

ÔÔ

›ÓÈÏ

fi—

ÕÓ Ï

ÿ÷Ì

 

± Æ º ¨Æ æ´¨ ± ºª ¥ø ø ª

 

¤Ó

 

fi—

Ô

›ÓÈÏ

 

ÔÔ

›ÓÈÏ

fi—

ÕÓ Ï

ÿ÷Ì

± Æ º ¨Æ æ´¨ ± ºª ¥ø ø ª

¤Ó

“÷¤›Ã —“ ‹˘¤ÕÕ¤“›¤ ”À‘à o–— “ÃÕ ¯”⁄ o ˘

flÔ
flÔ
ÔÍÌ ÔÎ –ÔÓÈ ‹ ± ¨ º˘ø¥øÆÛ ⁄ Ì ª ø ¨ ™±¥ fi±î¨ª ºª
ÔÍÌ
ÔÎ
–ÔÓÈ
± ¨ º˘ø¥øÆÛ
⁄ Ì
ª ø ¨ ™±¥
fi±î¨ª ºª ´ 楪
ø¨ª¥¥Ú Ô
Ô
ÓÔ
ÔÎ
ÔÏ
›ÓÓÎ
…Ÿ
fiÕ
fi’
È
›ÓÔÍ
Í
›Ó ËÓ
ÓÔ
ÓÏ
›ÓÔÈ
…Ÿ
ÕÓÁÓ
“± ´¨ ¥ ô
± Æ ºô¨ø ¥ ºª
´ 楪
ÿ÷È
ÕÓÔ Á
fl™ª ø ¨ ºô øÆÛ
Æø ª
Õø ø ¨ ºô øÆÛ
Æø ª
Á
Î
Ë
›Ó ÁÎ
ÓÈÔ
Á
Î
Ë ›Ó ÁÎ
À
¨ô ºª ± ¨Æ襪
ø
¨ ºô øÆÆø ª
“± ´¨ ¥ ô
º´ ±¨ª´Æ ¯Õ Û
Ï ›Ó ÁÎ
ºªÆ˜
Ô
Ï
›Ó ÁÎ
fl™ª ø ¨ ºô øÆÛ
Æø ª
Õø ø ¨ ºô øÆÛ
Æø ª
¤
± Æ º ¨Æ æ´¨ ±
ºª ¥ø ø ª
flÔÛÔ
¤Ô Ì
flÔ
flÔ

“÷¤›Ã —“ ‹˘¤ÕÕ¤“›¤ ”À‘à o–— “ÃÕ ¯”⁄ o ˘

flÔÛÁ

¤

fi fi Ô ›Ô ÔË Ô ›ÔÎÏ Ô ›ÔÎÌ ÓÌÈ ⁄ ¥¨Æª ºª ºô øÆøÛ
Ô
›Ô ÔË
Ô
›ÔÎÏ
Ô
›ÔÎÌ
ÓÌÈ
⁄ ¥¨Æª ºª ºô øÆøÛ
¨ø ª ºª ¥ø æ±æ Û
ª º˘ø¥¥´ ø ª
Ï
ÔÏ
fi±æ ª º˘ø¥¥´ øÛ
ª
Ô
›ÔÎÎ
Ô ›ÔÎÍ
…fi
Ì
Ô ›Ô ÌÎ
ÔÌÁ
”±º´¥ª º˘ø ¥ Û
ø¨ ± ºª ¥˘ø¥¥´Û
ø ª
flÔÛÔÔ
Œ
À
Ó
Ì
Ô ›Ô ÌÍ
ÔÁÎ
fi¥ ºø ª º´ ±Û
Œ
À
º´¥ª ºª ± ø Û
ºª ºª ¥˘ø¥¥´ ø ª
Ó
Ô ›ÔÏË
–ÔÔË
fi±´ ª

ÔÓÎ

¨Æ æ´¨ª´Æ

“÷¤›Ã —“ ‹˘¤ÕÕ¤“›¤ ”À‘à o–— “ÃÕ ¯”⁄ o ˘

flÔ
flÔ
”À‘à o–— “ÃÕ ¯”⁄ o ˘ flÔ flÔÛÔ ⁄ …fi …fi ÍÚË ’ ’ÔÔÎ ª ¨

flÔÛÔ

⁄
…fi …fi ÍÚË ’ ’ÔÔÎ ª ¨ ± ª ª Û ª ª ´¥¨ ±
…fi
…fi
ÍÚË ’
’ÔÔÎ
ª ¨ ± ª ª Û
ª ª ´¥¨ ± ¨
Æô ¨ø ª º˘ø¥¥´Û
ø ª Ô
ÍÚË ’
…À
ÔÍ
›ÓÔÈ
fi±î¨ª ºª ™ ¨ª ª
ø ´ª¥¥ª
Ô ›ÓÔË
…À
Ì
›Ó ÓÔ
Ì
ÔÍÏ
”±º´¥ª ™ ¨ª ªÒ
¨Æø ª¨
›ÓÏÌ

ÌÁ

ÔÌÓ À›› º˘ ª ¨ ± ºª øÆæ´Æø ¨

’ÔÍË ª ¨ ± ª ª Û ª ª ´¥¨ ± ¨ Æô ¨ø ª º˘ø¥¥´Û ø ª Ó

fi±î¨ª ºª ™ ¨ª ª ø´¨± ø¨ Ø´ª

ºª ™ ¨ª ª ø´¨± ø¨ Ø´ª “± ´¨ ¥ ô Ôo ‹ flŸŒfl””¤

“± ´¨ ¥ ô

Ôo
Ôo
ø´¨± ø¨ Ø´ª “± ´¨ ¥ ô Ôo ‹ flŸŒfl””¤ ‹À › Œ›À à ÔÔ

“÷¤›Ã —“ ‹˘¤ÕÕ¤“›¤ ”À‘à o–— “ÃÕ ¯”⁄ oÃÔ͘

flÓ
flÓ
Ì –ÔÓÎ fi±î¨ª ºª ´ 楪 ⁄ È Ó fl º´ ± øƨ ª ¨
Ì
–ÔÓÎ
fi±î¨ª ºª ´ 楪
⁄ È
Ó fl
º´ ± øƨ ª ¨
±¨ª´Æ
Ô ›Ô
“‘Ÿ
Ô ›ÓÔÍ
Í ›Ó ÎÔ
Ì
Ì
Ì
Ì
flÓÛÓ
Ô
flÓÛÓ
Ó
Í
Î
›Ó ÎÓ
Ó
›Ó ÎÔ
Ì ›Ó ÎÓ Ë Ì ›Ó ÎÔ “’ Ô ›ÔÁË ÕÔÌÎ Ô Ô ›ÔÌÏ ›ÔÌÎ
Ì
›Ó ÎÓ
Ë
Ì ›Ó ÎÔ
“’
Ô ›ÔÁË
ÕÔÌÎ
Ô Ô
›ÔÌÏ
›ÔÌÎ
Ô
›ÔÌÍ
Ô
›ÔÌÈ
Ô
Ó
Ì
Ï
Ó Ó
›ÔÌÏ
›ÔÌÎ
Ó
›ÔÌÍ
Ó
›ÔÌÈ
«“
“’
«À
«Ÿ
«…
«fi
Î Ï
Ì
Ó
›ÔÁË
…fi
Ï
ÓË
Ô ÓÍ
ÓÌ
ÓÏ
›Ô È
ÓÁ
ÔÏ
›Ô È
fi ÕÔÔÓ
± Æ º ¨Æ æ´¨ ±
ºª ¥ø ø ª
¤Ô

Ó È

À ¨ô ºª ƪ¥ø

´¥¨ ± ¨ ±

Ô

Œª¥ø ºª

øÆ ª ºª

¥˘

ª ¨ ±

ª

ª ª ª

´¥¨ ± ¨

Ó

Œª¥ø ºª ¥ø ™ø ª º˘ Û ª ¨ ± ø Æ ª ± ºø ƪ

’ÔÏÔ

ª ¨ª´Æ

ÔÌÓ À›› º˘ ª ¨ ± ºª øÆæ´Æø ¨

À›› º˘ ª ¨ ± ºª øÆæ´Æø ¨ ‹ flŸŒfl””¤ ‹À › Œ›À à Ô
flÓ
flÓ

“÷¤›Ã —“ ‹˘¤ÕÕ¤“›¤ ”À‘à o–— “ÃÕ ¯”⁄ oÃÔ͘

Ì flÓÛÔ fl flÓÛÔ fi Ì Ï ›Ó ÎÓ Î Ô ›Ó ÎÔ “À “’
Ì
flÓÛÔ fl
flÓÛÔ
Ì
Ï
›Ó ÎÓ
Î
Ô
›Ó ÎÔ
“À
“’
flÓÛÌ
Ô
Ï
›ÔÔÓ
»ÔÌÁ
Õ± ºª ¥ø æºø
ø´ ª
Ó
Ì
›ÔÔÓ
ÔÁÌ
fi¥ ºø ª ºª ¥ø
± ºª ¥ø æºø
ø´
ª
ÕÔÎÏ
Õ›Œ
À
À«
À…
ÌÍ
È
ÔË
›Ô È
ÔÌÓ
À›› º˘ ª ¨ ±
ºª øÆæ´Æø ¨
± Æ º ¨Æ æ´¨ ±
ºª ¥ø ø ª
¤Ô

Ó È

À ¨ô ºª ƪ¥ø

´¥¨ ± ¨ ±

Ì

Õ± ºª ù

±®ß

ø´

ñ ª ô

“÷¤›Ã —“ ‹˘¤ÕÕ¤“›¤ ”À‘à o–— “ÃÕ ¯”⁄ oÃÔ͘

flÓ
flÓ

flÓÛÓ

“’ ÕÔÌÍ Ô ›ÔÏÏ “’ ’ÔÌÓ ø ª ºª ´Æ ª ‹ º´ Æô ªÆ™±
“’
ÕÔÌÍ
Ô
›ÔÏÏ
“’
’ÔÌÓ
ø
ª ºª ´Æ ª
º´ Æô ªÆ™± Æ ºª
flÓÛÏ
ô
± ºª ™øÛ
ª´Æ
Ó
›ÔÏÏ
ŒÕ
Ó
›Ô Ó
Ó
›Ô Ì
ÓÔÈ
fi±æ ª º˘ø¥¥´ øÛ
ª Ô
ÓÔË
fi±æ ª º˘ø¥¥´ øÛ
ª Ó
Ì
›Ô Ó
Ì
›Ô
Ì
«À
…fi
ÓÔ
ÓÎ
›Ô
È
ÔË
›Ô
Ë
ÔÌÓ
À›› º˘ ª ¨ ±
ºª øÆæ´Æø ¨
flÓ
flÓ

“÷¤›Ã —“ ‹˘¤ÕÕ¤“›¤ ”À‘à o–— “ÃÕ ¯”⁄ oÃÔ͘

”À‘à o–— “ÃÕ ¯”⁄ oÃÔ͘ ÔÍÌ ‹ ± ¨ º˘ø¥øÆÛ ª ø ¨

ÔÍÌ

± ¨ º˘ø¥øÆÛ

ª ø ¨ ™±¥

ÓÔ

 

ÔÏ

 

ÔÎ

›ÓÓÎ

fiÕ

fi’

Í

›Ó ËÓ

ÓÏ

 

ÓÔ

›ÓÔÈ

   

flÓÛÌ

 
 

“± ´¨ ¥ ô

   

 

“’

 
 

Ó

›ÔÌÓ

 

“± ´¨ ¥ ô

       
 

Ô

Ì

Ï

Í

›ÔÌÓ

 

fi’

—Õ

 

’À

—À

—Ÿ

Î

 

ÔÔ

›Ô Ë

ÔÌ

 

Ì

Ó

ÓÈ

ÓÓ

›Ô È

Ë ÔÌ   Ì Ó ÓÈ ÓÓ ›Ô È ”ÔÔÓ Õ±´ ø ª ºª ± ø

”ÔÔÓ Õ±´ ø ª ºª ± ø ºª ºª ¥˘ø Æ ºª Æø¥ª ¨

ÔÌÓ À›› º˘ ª ¨ ± ºª øÆæ´Æø ¨

“÷¤›Ã —“ ‹˘¤ÕÕ¤“›¤ ”À‘à o–— “ÃÕ ¯”⁄ oÃÔ͘

flÓ
flÓ
ÔÎ –ÔÓÈ fi±î¨ª ºª ´ 楪 ø¨ª¥¥Ú Ô –ÔÓÎ Ì ⁄ Ì ⁄ Í Ô
ÔÎ
–ÔÓÈ
fi±î¨ª ºª ´ 楪
ø¨ª¥¥Ú Ô
–ÔÓÎ
Ì
⁄ Ì
⁄ Í
Ô
ÔÎ fl
Ó ›Ô
± Æ ºô¨ø ¥ ºª ´Û
楪
–…
ÕÓ ÌÏ
…Ÿ
Ì ›ÓÔÍ
Ó
›Ó ÎÓ
È ›Ó ÎÔ
À
Ï
Ï
Ô
›Ó ÎÓ
Ï ›Ó ÎÔ
…–
Ó ›ÓÔÍ
Ì ›ÔÈÔ
Ô
…Ÿ
À–
Ô ›ÔÈÔ
Ô ø ¨
…–
¨Æ´ ª ¨
Ì ›ÓÈÈ
Ô ›Ï È
Ÿfi
Ô
Ï ›ÏÌÏ
Ô
Ó
Ó
Ì ›ÏÌÏ
ÕÏÔÎ
¤Ï Ï
ÔÔ
Ó
›Ô È
ÔÌÓ
À›› º˘ ª ¨ ±
ºª øÆæ´Æø ¨
± Æ º ¨Æ æ´¨ ±
ºª ¥ø ø ª
¤Ï

fi±î¨ª ºª ´ 楪 º´ ± øƨ ª ¨ ±¨ª´Æ

Ó È

¨ô ºª ƪ¥ø

´¥¨ ± ¨ ±

Œª¥ø ± Û ª ù ª ª Û ª

»ÔÌÎ ›± ¨ø ¨ª´Æ ù ªÆ¨ ª ºª ±´ ´Û ƪ º´ øÆæ´Æø ¨

ÔÌÏ ”±º´¥ª ± ª ù

ª ª ª

Ô

›ø ¨ª´Æ Û ™ªø´ º˘ª Û ª ª –± ª ù ª Û ª ª

Ó

flÓ
flÓ

“÷¤›Ã —“ ‹˘¤ÕÕ¤“›¤ ”À‘à o–— “ÃÕ ¯”⁄ oÃÔ͘

”À‘à o–— “ÃÕ ¯”⁄ oÃÔ͘ ÔÌÓ À›› º˘ ª ¨ ± ºª

ÔÌÓ À›› º˘ ª ¨ ± ºª øÆæ´Æø ¨

ÔÈ

 

ÌÔ

 

ÌÓ

›Ô È

 

Ó Ô fi¥ ºø ª º´ ø Û ¨ª´Æ ºª ± ªÛ ª ¨

 

Ó Ó fi¥ ºø ª º´ ø Û ¨ª´Æ ºª ¥ø ± Û

‘ŸÕ

À–

± º´ ™ ¥ªæÆªÛ Ø´

¨

Ó

›Ô Î

Ó

›Ô Ï

 
 

»ÓÏÁ

 

»ÓÎ

›ø ¨ª´Æ ºª ±Û

 

Õ

›ø ¨ª´Æ ºª ¥ø ±Û ¨ ± º´ ™ ¥ªæÆªÛ Ø´

ª

ª ¨

 

Ô

›Ô Î

Ô

›Ô Ï

 
 

Ó Ô fi¥ ºø ª º´ ø Û ¨ª´Æ ºª ± ªÛ ª ¨

 

Ó Ó

fi¥ ºø ª º´ ø Û ¨ª´Æ ºª ¥ø ± Û

’fi

…À

± º´ ™ ¥ªæÆªÛ Ø´

¨

Õ›Œ

Õ›Œ

 

ÕÔÔÓ

 

± Æ º ¨Æ æ´¨ ± ºª ¥ø ø ª

 

¤

 

flÓÛÈ

 

¤Ô

“÷¤›Ã —“ ‹˘¤ÕÕ¤“›¤ ”À‘à o–— “ÃÕ ¯”⁄ oÃÔ͘

flÓ
flÓ
ÌÌ ÌÏ ÔÍ Ô ÔÎ Á ›Ô È fi— fiŸ Ó Ì ›Ô Í ’Ÿ
ÌÌ
ÌÏ
ÔÍ
Ô
ÔÎ
Á ›Ô È
fi—
fiŸ
Ó
Ì
›Ô Í
’Ÿ
«À
’—
»ÌÓÔ
›± ª ¨ª´Æ ±´Æ
¨Æø ± ºª
º± ôª ¯”⁄ ˜
’–
Ô
›Ô Í
’fi
Ô
›Ô
flÓÛÍ
»ÓÏË
›ø ¨ª´Æ ºª ¨ª Û
ôÆø¨´Æª ø Æ º˘øºÛ
±
¤
Ó
›Ô
Ô ›ÔÏÁ
’fi
Ô
›ÔÎ
»ÔÓË
›ø ¨ª´Æ ºª ¥ø
¨ª ôÆø¨´Æª º´
øÆæ´Æø ¨
Ì ›ÔÏÁ
Ó
’fi
’fi
Ÿ«
Ó
›ÔÎ
’fi
ÕÔÌÈ
’fi
Ó
›ÔÎÓ
Ì
Ë
›Ô È
»ÔÓÍ
›ø ¨ª´Æ ºª ¥ø
¨ª ôÆø¨´Æª º´
¥
Ø´ ºª ºª ƪ Ʊ Û
Ô
›ÔÎÓ
º ª ª ¨ ºª
¥˘
ª ¨ ±
’fi

ÔÌÓ À›› º˘ ª ¨ ± ºª øÆæ´Æø ¨

»ÔÈÔ

›ø ¨ª´Æ ± ¨ ±

º´ ø ¥¥±

ÔÌÓ À›› º˘ ª ¨ ± ºª øÆæ´Æø ¨

flÓ
flÓ

“÷¤›Ã —“ ‹˘¤ÕÕ¤“›¤ ”À‘à o–— “ÃÕ ¯”⁄ oÃÔ͘

ËÍ

’Ô Á Œª¥ø º´ ™ª ¨ ¥øÛ ¨ª´Æ º´ ± ºª Û ª´Æ

ËÍ

›ÓÁÓ

ÔÈ

›ÓÔÈ

fl™ª ø Æ ± º Û

¨ ± ô

’ÔÁ Œª¥ø º´ ™ª ¨ ¥øÛ ¨ª´Æ ºª ƪ Ʊ º Û ª ª ¨

ËÎ

ËÎ

›ÓÌË

’Ô Ë Œª¥ø º˘ª Û æÆøßø ª º´ ± Û Æª ª´Æ

Õø ø Æ ± º Û ËÍ ¨ ± ô ËÍ ›ÓÏÔ fi– fiÕ fl™ª
Õø ø Æ ± º Û
ËÍ
¨
± ô
ËÍ
›ÓÏÔ
fi–
fiÕ
fl™ª ø Æ ± º Û
¨
± ô
Í
ÔÁ
›Ô È
ÌÎ
›Ô È
fl™ª ø Æ ± º Û
fi“
¨
± ô
Ì
›ÓÏÓ

ÔÌÓ

À›› º˘ ª ¨ ± ºª øÆæ´Æø ¨

Ì

’ÔÈ Œª¥ø ¥± Ø´ª flÒ›

Ì

Ë Õfl“Õ ¤ŸŒ

flÏ
flÏ

Ì Ãº ø ¤ŸŒ

ÔÍÌ ÔÎ –ÔÓÈ ‹ ± ¨ º˘ø¥øÆÛ fi±î¨ª ºª ´ 楪 ⁄ Ì ª ø
ÔÍÌ
ÔÎ
–ÔÓÈ
± ¨ º˘ø¥øÆÛ
fi±î¨ª ºª ´ 楪
⁄ Ì
ª ø ¨ ™±¥
ø¨ª¥¥Ú Ô
Ô
ÓÔ
ÔÎ
ÔÏ
›ÓÓÎ
…Ÿ
fiÕ
fi’
È
›ÓÔÍ
Í
›Ó ËÓ
ÓÔ
ÓÏ
›ÓÔÈ
ÕÓ ÌÏ
± Æ ºô¨ø ¥ ºª
“± ´¨ ¥ ô
´ 楪
fl™ª ø ¨ ºô øÆÛ
Æø ª
Õø ø ¨ ºô øÆÛ
Æø ª
Á
Î
Ë
›Ó ÁÎ
Á
Î
Ë
›Ó ÁÎ
ÓÈÔ
À
¨ô ºª ± ¨Æ襪
“± ´¨ ¥ ô
ø
¨ ºô øÆÆø ª
Ï
›Ó ÁÎ
º´ ±¨ª´Æ ¯Õ Û
ºªÆ˜
Ô
Ï
›Ó ÁÎ
fl™ª ø ¨ ºô øÆÛ
Æø ª
Õø ø ¨ ºô øÆÛ
Æø ª
Ô ›ÔÍÔ
…Ÿ
Ô ›Ô ÔÈ
ÕÔÔÓ
± Æ º ¨Æ æ´¨ ±
ºª ¥ø ø ª
’ÔÔÔ
fi±æ ª ºª ±´Û
´Æª º´ øÆæ´Û
Æø ¨
¤Ô
ª ºª ±´Û ´Æª º´ øÆæ´Û Æø ¨ ¤Ô ‹ flŸŒfl””¤ ‹À › Œ›À à Ô
flÏ
flÏ

Ì

Ë fl ¤› ¤ŸŒ

Ì Ãº ø™ª ¤ŸŒ

ÔÍÌ ÔÎ –ÔÓÈ ‹ ± ¨ º˘ø¥øÆÛ ⁄ Ì ª ø ¨ ™±¥ fi±î¨ª ºª
ÔÍÌ
ÔÎ
–ÔÓÈ
± ¨ º˘ø¥øÆÛ
⁄ Ì
ª ø ¨ ™±¥
fi±î¨ª ºª ´ 楪
ø¨ª¥¥Ú Ô
Ô
ÓÔ
ÔÎ
ÔÏ
›ÓÓÎ
…Ÿ
fiÕ
fi’
È
›ÓÔÍ
Í
›Ó ËÓ
ÓÔ
ÓÏ
›ÓÔÈ
ÕÓ ÌÏ
“± ´¨ ¥ ô
± Æ ºô¨ø ¥ ºª ´ Û
楪
fl™ª ø ¨ ºô øÆÛ
Æø ª
Õø ø ¨ ºô øÆÛ
Æø ª
Á
Î
Ë ›Ó ÁÎ
Á
Î
Ë ›Ó ÁÎ
ÓÈÔ
À
¨ô ºª ± ¨Æ襪
“± ´¨ ¥ ô
ø
¨ ºô øÆÆø ª
Ï ›Ó ÁÎ
º´ ±¨ª´Æ ¯Õ Û
ºªÆ˜
Ô
Ï ›Ó ÁÎ
fl™ª ø ¨ ºô øÆÛ
Æø ª
Õø ø ¨ ºô øÆÛ
Æø ª
Ô
›ÔÍÔ
ÕÔÔÓ
± Æ º ¨Æ æ´¨ ±
ºª ¥ø ø ª
’ÔÔÔ
fi±æ ª ºª ±´Û
´Æª º´ øÆæ´Û
Æø ¨
¤Ô

Ì

Ë fl ¤› ¤ŸŒ

flÏ
flÏ

Ì Ãº ø™ª ¤ŸŒ

Ô Í Ÿô ôÆø¨ª´Æ ÔÎ ⁄ Ì … Ô fl ËÓ ’ÔËÏ Œô ¨ø ª
Ô Í
Ÿô ôÆø¨ª´Æ
ÔÎ
⁄ Ì
Ô
ËÓ
’ÔËÏ
Œô ¨ø ª ºª
Æ ª ºª ø ª
…Ÿ
È
›ÓÔÍ
Ô
›ÔÏÈ
ÕÓ ÌÏ
Ô
›ÔÍÎ
…Õ
›ÓÔÈ
Ó
›ÔÍÎ
ÔÁ
‹ô øÆÆø ª ª¨
øÆ ª
fi—
ÌÍ
ÓË
ÓÏ
›ÓÏÈ
ÓÁ
›ÓÏÈ
ÕÔÔÓ
± Æ º ¨Æ æ´¨ ±
ºª ¥ø ø ª

–ÔÓÈ fi±î¨ª ºª ´ 楪 ø¨ª¥¥Ú Ô

± Æ ºô¨ø ¥ ºª ´Û 楪

’ÔÈÔ fi±æ ª ºª ¥ø ± ø ºª ¤ŸŒ

ÔÏÁ

”±º´¥ª ºª ± Û ø ºª ºª ¥ø ™ø Û ª ¤ŸŒ

¤Ô

flÏ
flÏ

Ì

Ë fl ¤› ¤ŸŒ

Ì Ãº ø™ª ¤ŸŒ

Ë fl ¤› ¤ŸŒ Ì Ãº ø™ª ¤ŸŒ ÔÏÁ ”±º´¥ª ºª ± Û ø ºª ºª

ÔÏÁ ”±º´¥ª ºª ± Û ø ºª ºª ¥ø ™ø Û ª ¤ŸŒ

ÓÍ

 

ÌÏ

 

ÌÎ

ÓÎ

 

ÌÓ

›ÓÏÈ

ŸÀ

ŒÀ

Œfi

Œ

…‘Ÿ

 

ÕÔÔÁ

 

Ì

Ó

›ÔÍ

 

»ÔÈÔ ›ø ¨ª´Æ ± ¨ ± º´ ø ¥¥±

 

›ÓÏË

 

Ô

»ÓÔÁ ›± ª ¨ª´Æ ºª ¥ ø ±