Vous êtes sur la page 1sur 245

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 2006 http://www.om3.org/ Vertimas: Oleg Bogdai, olegbogdashich@gmail.com Pranas Augulis, apranas@gmail.

com

2010

Autori pratarm knygai


Knyga, kuri Js, gerbiamasis skaitytojau, laikote savo rankose, nra prasta, mums yra sunku apibrti jos anr. Jos nepanaumas visk, k Js skaitte iki iol, prasideda nuo pavadinimo. Doktrina, be to dar Slaptoji. Js pagalvosite tikriausiai autoriai pasikariavo. Kur iais, informacini technologij bei globalini komunikacij laikais, manoma imti paslapi, kad utekt itisai Doktrinai? Autoriai vyras ir mona: Aleksandras ir Tamara. Tamara yra kontaktinink, dabar niekas dl to nenustebs, taiau su vienu savitumu ms kontaktas yra galvojantis bei praktinis. Praktikoje visa tai atrodo kaip gyvas, smoningas bendravimas, dialogo reime, su gyvais monmis i Dievo Pasaulio, Visatos valdymo administracijos. Btent Jie ir dav tok apibrim ms kontaktui. Praktinis yra todl, kad mes gavome ne abstrakt vairiari, nesusistemint ini rinkin (kuri ir taip yra gyvas galas), o paruot vartosenai produkt Asmenybs ir Sveikatos Harmonizavimo Sistem. Knygoje yra idstytos pairos kaip pat mog, taip ir vis mus supant Pasaul, kurios kartais ymiai skiriasi nuo prastini ir visuotinai pripaint. I pradi jos gali okiruoti. Turbt Jums kilo klausimas dl pavadinimo, be to ar i tikrj yra poreikis trikdyti, Slaptosios Doktrinos autors Elenos Blavatskajos Dvasi? Galime atsakyti teigiamai: Taip, yra! Dalykas tame, kad mes pas Blavatskj pamme ne tik pavadinim. Mes pasiskolinome ir pai knygos idj: lygiai tiek atskleisti Gyvybs bei visos Visatos altinio paslapt! Tai taip vadinami prakeikti klausimai, kurie jaudina monij per vis jos istorij. Sutuoktiniai Jelena ir Nikolajus Rerichai msi panaaus mginimo praeitame amiuje, jie atliko kelion Himalajus, iekodami paslaptingos ambalos. Deja, numatytas tikslas nebuvo pasiektas. Tikiname, kad i ms puss nra mginimo nuversti autoritetus. Paprastai bet kurios informacijos tikrumas yra ne temoje, patraukianiame siuete arba iniose, su kuriomis dar niekas nra susipains. Tikrumas imatuojamas tik informacijos praktine nauda, juo labiau, jeigu ji pretenduoja vadintis Doktrina: Taigi js painsite juos i vaisi 1. Deja, nei Blavatskajai, nei Rerichams to padaryti nepavyko. Tai atsitiko dl visiko taip vadinamos ezoterikos atitrkimo nuo realaus gyvenimo. Norime pabrti, kad ms knygos ir Sistema neturi nieko bendro su ezoterika! Daugumai i t, kas msi studijuoti Rerich bei Blavatskajos darbus, neuteko jg perskaityti juos net iki puss. Gerbiamieji autoriai laiksi taisykls, kad viskas kas nesuprantama turi bti paaikinta sudtinga kalba ir beprasmika terminologija. Tokio nepasisekimo prieastis ne tame, kad jie nepasiek Tikros informacijos (Rerichai Himalajuose, o Blavatrskaja per kontakt). Ms tvirtu sitikinimu, jie dasikas iki Tiesos, taiau ireikti jos nespjo arba nesugebjo. Blezas Paskalis2 savo laiku prisipaino: Tik ubaigdami krin mes suprantame nuo ko turjome j pradti. Jis norjo ireikti(praneti), bet taip pat nesugebjo iki galo isakyti minties, kad bet kok proces galima aprayti tik tada, kai tu jau esi j prajs ir baigs, kai esi pakils sekani Evoliucijos pakop ir aprainji prajus etap velgdamas i viraus, apimdamas j pilnutinai. Ne be reikalo memuarai raomi prajus daugeliui met, kai aistros aprimsta ir vykiai atrodo ymiai kitaip, negu juos suvokdavo mogus, bdamas j tirtynje(skuryje). Btent taip mes ir padarme. Pats sunkiausias dalykas buvo praktinis ini bei informacijos knijimas, o taip pat praneti ios informacijos naudingum ir btinum
1 2

Matas, 7 : 20 (visi suneimai vertjo). Blaise Pascal (Blezas Paskalis; 1623 1662) prancz filosofas, matematikas, fizikas.

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

monms, tai yra surasti tarpusavio supratim su aplinkiniais monmis. Juk neveltui egzistuoja paprastas, bet labai tikslus laims apibrimas: Laim tai, kada tave supranta. Mes suradome laim (taip -suprantam) ir norime ja pasidalinti su jumis! Dabar, kai knygos jau yra ileistos, Internete jas parsisiunia skaitymui tkstaniai moni, ir mums, kaip autoriams, gaunantiems imtus atsiliepim, tapo akivaizdu, kad pavadinimas parinktas labai tiksliai. 99 procentams moni, perskaitytos knygos, taip ir lieka Slaptja (paslpta) Doktrina, neirint tai, kad j kalba yra supaprastinta maksimaliai. Visa tai patvirtina t lidn fakt, kad 99 procentai ems gyventoj randasi bsenoje, kai mogus, perskaits net toki sukramtyt informacij, nesugeba sukurti login grandinl, kad suformuot tikr vyki, vykstani aplink, vaizd. Jis nuostabiai ilgai nesuvokia, kad viskas, kas yra parayta Slaptojoje Doktrinoje, vis pirma lieia j, ir ne tik lieia, bet triukina vietoje j pat, jo vaikus, vaikaiius, artimuosius. Taip pat apgailtina ir tai, jog mons, turintys isilavinim bei erudicij, knyg prasm supranta su labai dideliu vargu, gydytoj ir valdios vyr j prasm nepasiekia visikai, o i mokslo bei iniasklaidos puss mes matome nepramuam sien. Galina atalova, gydomosios mitybos ir natralaus sanavimo sistemos autor, labai tiksliai pastebjo bding mogaus psichikos ypatum: Kuo maiau mogus ino apie k nors, tuo lengviau jis pasiduoda paprast paaikinim hipnozei. Dalykas toli grau ne supratimo stokoje, ia pas juos problem nebna. Tiesiog ryium su naujai atsiradusiomis aplinkybmis ikilo klausimas: k daryti su tuo, k jie prira? Ir kadangi informacija apie ias aplinkybes eina i apaios ir yra garsinta menkos maumos, j paprasiau yra ignoruoti. Remiantis tuo, yra beprasmikas dalykas laukti, kad valdi turintys ir iniasklaida pripains tokios informacijos tikrum, jiems tai yra Slaptoji Doktrina kubu. tai kodl js patys tursite sisavinti ir prasminti informacij, kuri pads jums isiaikinti vyki prasm, o taip pat nustatyti jos tikrumo bei naudos laipsn. I tikrj Skstanij gelbjimas pai skstanij reikalas! Keliai arba akmenys (iuolaikin alegorija) Kart laivu plauks keleivis jroje pamat begal dideli ir ma povandenini uol, kuriomis buvo nusta jra. Kreipdamasis vairinink jis paklaus: Ponas vairininke, kaip jums pavyksta ilaviruoti tarp tokios daugybs uol? Jums tikriausiai ia pastamas kiekvienas akmenukas ir tai padeda ivairuoti. Ne, atsak vairininkas. Kiekvienas akmuo man yra paslaptis, bet a inau paias giliausias vietas, kurios man ir padeda saugiai parplukdyti laiv. Tai lieia ir sakralin, ezoterin informacij, dl kurios pagal tradicij vaiuoja Himalajus arba gauna per kontakt. Taiau nepavyksta gauti nieko vertingo, kas galt kardinaliai turti takos situacijai kiekvieno mogaus gyvenime ir visos monijos apskritai. Reikia, prieastis tame, kad ieko ne ten ir visai ne to ko reikia. mons bijo gelms, teikdami pirmenyb seklumai, nustai, padrik mokslini ir ezoterini ini, rifais ir uolomis. Bet dideliam laivui dydis plaukiojimas. Evoliucijos laivas plaukioja Nenutrkstamos Logins Mstysenos gelmse, k kiekvienas privalo imokti! Rakt iam Visatos Gyvybs altiniui monija prarado madaug prie penkis tkstanius met. Taip seniai, kad jau ir pamiro, kas tai per raktas ir k juo galima Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 3

atrakinti. mogus galvoja, kad jisai turi atrasti kakokias brangias ir slaptintas inias bei technologijas, turinias poveik aplinkiniam Pasauliui, kad taptu laimingu, arba gauti rakt i alies ar tai bt ufonautai, kurie mums padovanos kak (o k btent mes ir patys dar neinome), ar tai bt, kratutiniu atveju, Antrasis Kristaus , kuris imsis mus gelbti, Atjimas. Taiau gelbti tik nuo ms pai, kadangi kitokios, nors kiek ymesns, grsms i alies iki iol neaptikta! Situacijos tragikomikumas yra tas, kad visa reikiama informacija sakralini, ezoterini, giliai paslpt ini formoje nuo pradi pradios randasi kiekviename i ms, bet ne dulktuose ritiniuose. Atrodo itiesk rank ir ji(informacija) tavo! Taiaudeja: tam reikia paadinti savo Smon, atvrus j nors iki puss. Ir dl to reiks padirbti su savimi, lavintis, atsisakant prast dogm bei stereotip. Tik tokiu bdu galima ilaisvinti Smon ir pradti skaityti tikrj informacij net neijus i nam! Bet tam reikalingas raktas. Mes nujome iuo keliu, kuris pasirod erkiuotas, neitirtas ir sunkus. Ko gero, i tikrj bt lengviau nueiti psiomis Himalajus arba prie Egipto sfinkso, jeigu ten nors ,kas nors gult! Kaip atlyginim u kantryb ir darb mes gavome puoselt Rakt Visatai, su smulkia instrukcija kaip juo naudotis. Visgi reikia deramai vertinti: Rerich, Blavatskajos darb, Ryt imini bei filosof knyg skaitymas, o taip pat toki ezoterini vietovi, kaip Himalajai arba Piramidi Slnis, lankymas padeda praplsti Smon 1,5 2 procentais. mons tai vadina nuvitimu, pajungimu arba dedikacija. Jeigu imame domn, kad ms Smon yra atverta tik tai iki 25 %, imtaprocentinis pridjimas prie j i tikrj suvokiamas kaip netiktas Smons nuvytimas! Taiau itie 100 % yra tik tai neymus padidjimas bendros dviej procent normos; be to toks Smons prapltimas vyksta spontanikai, mogaus nevaldomas, o tai reikia, kad mogus negali tapti savo gyvenimo ir likimo pilnavertiku eimininku. Ms Sistemos pagalba, esant rimtam poiriui reikal, galima kryptingai atverti savo Smon iki 50 % (paimant imtaprocentin Smon kaip atskaitos tak) arba 2.400 % (jeigu imame u pagrind iuos standartinius 2 procentus) per pusmet. Kaip matote, skaiiai nepalyginami, skirtumas 24 kartai. Js rasite patvirtinim iems apskaiiavimams treiojoje knygoje. moni, nesisavinusi Sistemos praktikoje, nors jie ir bt labai protingi arba turt auktas pareigas ar rang, bandymas recenzuoti knyg reikalas be perspektyvos. Jie vienareikmikai pareikia, kad to negali bti, nes negali bti aplamai, o raktas yra netikras. Ir jie yra visikai teiss: raktas, priklausantis kitam, jiems yra netikras, kadangi tikras (nuosavas) kabo ant kaklo kiekvienam nuo gimimo momento. Klausimas tik tame, kad kakas turi imokyti suaugus mog juo naudotis. Kiek aar, nuoskaud ir priekait tokiam mokytojui teks iksti. Galima daug k padaryti i koto, jeigu j sugauti kol jis dar jauniklis (S. Donsonas3). Problema tik viename: kas , ms dar maiems kotams, uaugins mokytojus, kurie ateityje taps de fakto j Gelbtojais? Beveik vis, knygose aprayt, reikini suvokimo sunkumo problema yra tame, kad jie visikai nra itirti mokslo, o jeigu ir bandoma paliesti, tai kol kas tik spliojam bei prielaid lygmenyje. Ir nors i reikini atvilgiu nemanoma pareikti, kad to negali bti, nes negali bti aplamai, jums kils pagunda pareikalauti i ms mokslinink arba kit instancij teigiamos ivados. Praome toki pasilym autorius tsti Tiesos (vairi ri virinink ivad bei nuomoni formoje) paiek savarankikai, be ms dalyvavimo! Visa tai reikia, kad itie mons visikai neino nei savs, nei Pasaulio, kuriame gyvena, nei situacijos, kuri jie, dl savo neimanymo, iprovokavo! Mes bandysime pagal galimyb nealikai ir argumentuotai padti jums, gerbiamas skaitytojau, susivokti vykiuose ir surasti problemos sprendimo bdus.
3

Dr. Samuelis Donsonas (1709 1784), vietimo amiaus angl kritikas, leksikografas ir poetas.

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

Dar vienas ms knyg skirtumas yra tame, kad jas perskaiius, jums neliks joki paslapi arba nutyljim, kas lieia mogaus kilm ir jo perspektyvas! Btent tai, vis autori, kurie idrso siverti i sfer, kriniuose sudaro intrig ir patrauklum. Skaitytojus tie nutyljimai , duodantys jam vilties iganing iaud kad dar ne viskas yra prarasta, kad stebuklinga technologija dar neaptikta, neileista, laukia savo valandos, ir dar galima palaukti..., uburia labiausiai. I anksto atsipraome u pernelyg dan Asmenybs ir Sveikatos Harmonizavimo Sistemos paminjim. Mes neinome kito bdo, kaip pateikti informacij apie j maksimaliai didesniam moni ratui. Pirmoji knyga yra skirta btent Sistemai. Visi atsakymai aktualius klausimus, kuri svarstymas, be ypatingos skms, vyksta knyg, laikrai ir urnal puslapiuose, bus duoti ms knygose. I j suinosite apie Gyvybs kilm Visatoje ir kas konkreiai yra jos Protvis. Mes papasakosime apie Irykinto Pasaulio (kuris susideda ne tik i vienos ms Visatos) sandar, apie Visatos struktr apskritai, papasakosime apie mogaus atsiradim. Papasakosime apie mog, kur mes vadiname Dievu, ir apie Subtil Pasaul, kur Jisai gyvena kartu su io Pasaulio gyventojais. O taip pat supaindinsime su gyvno virtimo mogumi technologija prie jam ateinant em ir su daug kuo kitu.

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

Knygos apvalga

Nemukite man per rank, geriau pairkite k jinai rodo!

Gerbiamieji skaitytojai, silome jums susipainti su tuo Pasauliu, kuriame mes su jumis gyvename, ne igalvotu, o realiu! I anksto atsipraome, kad informacija jums pateikta tai tokioje formoje ir teikiame j mes, paprasti mones. Visa monija trokta ir pasiruousi igirsti kak panaaus i Popieiaus, valstybi prezident, sveikatos apsaugos ministr lp, i mokslo akademij spaudos centr, tik ne i toki pat eilini, paprast, gyv moni! Daugumai tai yra pats skausmingiausias smgis savimeilei, bet ia nra jokios ms kalts! K padarysi, jeigu mokslui ir valdios vyrams TAI nedomu?! Bet: Kiekviena civilizacija tam tikrame amiuje turi galimyb iauktinti arba sugriauti save. Jeigu daromas pasirinkimas pakilimo naudai, atsiranda impulsas, kuris leidia pasirodyti teorijoms apie prarastus Esamybs statymus. Kad turti konkretesn supratim apie ieities kelius, kaip ivengti Karmos smgius, imokti lavinti savyje Kristaus Smon (Iplstin Smon), nukreipti proto veikl Evoliucijai (Gyvenimui), i pradi ianalizuosime vis t informacij, kuri yra inoma monijai. Subtilaus Pasaulio iliuzijos ir realyb mons, gavusieji ateistin aukljim, danai uduoda klausim: Jeigu Dievas egzistuoja, tai kodl Jis nematomas? Nematomas mums yra ne tik Dievas, bet ir visas tas Subtilus Pasaulis, kur gyvena tokie pat mons, kaip ir mes, bet turintys kitokias galimybes. J nematomumo prieastis gldi ne tik ribotuose penki ms jutimo organ ir Smons galimybse. Tikra prieastis yra i moni egzistavimas visikai kitame erdvs ir laiko kontinuume, kurio pagrindin dalis Smons lygmens vektorius. Mes, ems mons, gyvename erdvs ir laiko kontinuume, kuris grindiamas skaiiumi pi = 3, utikrinaniu Smons atsiradim, formavim ir vystym. Ms Visatos Dievas ir Subtilaus Pasaulio mons gyvena erdvs ir laiko kontinuume, kuris grindiamas skaiiumi pi = 4, jau turinio btinyb pasiekti tam tikr Smons lygmens lyg. Subtilaus Pasaulio mons sugeba mus matyti, bti alia, mums paddami, bet mes, su savo neivystyta Smone, j matyti negalime. Ms, Dievo bei Subtilaus Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 6

Pasaulio, suvokimas, naus bendradarbiavimas su Jais galimi tik ipltus Smons galimybes. Ryio kanal su Dievu bei Subtiliu Pasauliu turime kiekvienas i ms, jis vadinasi Aukiausiasis A. Tiktai dl ms neiprusimo Pasaulio painime niekas i moni nemoka naudotis iuo Kanalu, nors inias apie j ir suradimo bdus savo laiku atne Jzus Kristus. Btent Jo garbei is Kanalas pavadintas Iganymo Kanalu, Jzaus Kristaus Kanalu. Smulkiau apie j js suinosite i ms knyg. Pasaulio Sukurimo Istorija Neatmenamais laikais buvo situacija, kai Irykinto Pasaulio kaip tokio dar nebuvo, egzistavo absoliuti Nebtis, pagal ms terminologij Antipasaulis. Pasaulio nebuvo dl tos prieasties, kad dar nebuvo Krjo, kuris turjo i pradi sukurti save, suformuoti Smon bei Prot. Antipasaulyje, nors tai ir yra Nebtis, visada egzistavo judjimas energijos sraut pavidalu. Taigi, visada egzistavo elementarios antidalels, kaip tam tikro potencialo, krvio nejos. Jos, bdamos nepertraukiamame judjime, nuolat susiduria tarpusavyje. Kakokiu tai momentu iame pirmapradiame chaose atsirado dalel, kuri pradjo traukti susidurianias su ja kitas daleles, apjungdama jas beform energij sankaup. i dalel, kuri prisim kuriamj funkcij, neivengiamai turjo evoliucionuoti, aktyvuodama proto elementus, pirmapradiai dtus kiekvienoje Antipasaulio dalelje. Tai yra proto atsiradimo prielaidos, o tai reikia ir gyvenimo, egzistavo visada. Visa kita jau detals ir laiko klausimas. Pirmagim promaterijos sankaupa augo, formavosi tam tikr baz, kertin akmen, plyt, ant kurios pradjo formuotis, nuo sankaupos pumpuravimo bdu atsiskyrusios esybs, kol kas niekuo nepriminanios gyvas btybes, juo labiau protingas. Visgi tai jau buvo sutvarkytas iki tam tikro laipsnio protingas gyvenimas, lyginant j su aplinkiniu chaosu. Taigi, palaipsniui transformuodamasis ir evoliucionuodamas, per laikotarp, kur galima pavadinti laiko begale, ms Krjas Dievas Tvas Savaofas formavo save ir panaius save bendramini kolektyv i pradi Antipasaulyje, o po to jau irykintame, materialiame pasaulyje, kur palaipsniui transformavo save iuolaikinio pavidalo mog. Gerbiamieji skaitytojai, tie i js, kas evoliucionuos, pasiek Diev Lyg, kur moko kurti Visatas, studijuos disciplin vardu Pasaulio Sukrimas daug detaliau ir isamiau, ilaikydami egzaminus, o kol kas mes jums duodame tik Sukrimo idj, kuri mogaus protas talpina su dideliu vargu. Palaipsniui Krjas ir jo draugai imoko formuoti ir vystyti Irykint materiali Visat su Jos (tegul pradiai primityviomis) spinduline ir baltymine gyvenimo egzistavimo formomis. Problem buvo daugyb. Pavyzdiui, reikjo izoliuoti Visatos materij nuo prieikos antimaterijos, tuo paiu isaugant j vienum - materialaus pasaulio aprpinimo Antipasaulio energijomis pavidalu, kuri dka jis egzistuoja. Iaikjo dar viena problema kaip materialiame pasaulyje ivengti antimediagos kritins mass atsiradim, po kurio seka anihiliacija momentalus sprogimas, naikinantis vis Visat. Be to, ms Irykintas Pasaulis yra miraas, suformuotas nuolatiniu abipusiku antidalels perjimu dalel, ir atvirkiai. iam laikui ios problemos yra skmingai isprstos ir veikia automatikai. Pasaulis iuolaikinje formoje yra lyg grandinl i septyni Visat, sutalpint Gyvenimo Spindulyje, kurio altinis yra ms gerbiamas Krjas, Dievas Tvas Savaofas, vienintelis mogus visame Pasaulyje, kuriam nra inomos reinkarnacijos, o tai reikia, nra inoma mirtis. Vis, galvoje netelpani, transformacij grandin, nuo elementarios antidalels iki mogaus Krjo pavidalu, Jis prajo ne per reinkarnacijas, ne per milinik Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 7

miri grandin su sekaniais persiknijimais, o paties savs transformacijos bdu. Js pasakysite, kad tai nemanoma! Taip, nemanoma vis Visat moni guotui, bet pasirod manoma Krjui, Dievui Tvui Savaofui. Tokiam mogui, i didiosios raids, ne nuodm pasimelsti, tuo ireikiant padk, u vis tai, k Jis sukr. K btent mes ir darome, kalbdami mald Tve ms. Mes joje kreipiams btent Krj. Bet septynios visatos atsirado ne i karto. Viskas, inoma, prasidjo nuo pirmos mauiuks Visatos, su vienintele Sauls sistema, nuo pirmo udegto viesulio. io proceso apraymo atgarsiai sutinkami Biblijoje, kur Dievas sukr Pasaul per septynias dienas. Tik Biblijos autoriai nesiteik iifruoti k reikia odis Pasaulis. Pasaul galima suprasti kaip em, Visat, o galima ir kaip vis apgyvendint Krinij, kuri kol kas susideda i septyni Visat. Be to, nebuvo patikslinta paios dienos trukm, o jinai, kaip paaikjo, turi vairias reikmes. Ms supratimu tai laikotarpis nuo auros iki saullydio, vidutinikai lygus 12 valand. Diev supratimu diena tai Visatos gyvenimo trukm, nuo jos ugimimo iki suskleidimo. Bet jeigu yra diena, tada turi bti ir naktis? Taip ir yra. Naktis, vienai pamainai arba Visat septynetui su j Dievais, yra poilsio bei patirties prasminimo laikas, atlikto darbo apibendrinimas. Kitai Diev septyneto pamainai tai darbo pradios laikas, savo Visat iskleidimas. Tokiu bdu, jeigu suskaiiuotumme laik nuo pirmosios Visatos sukrimo iki ms, septintosios, pagal Diev matus i tikrj gaunasi septynios dienos (pamainos, ciklai), tai yra Biblija i dalies teisi. Taigi, kas toks yra is Pasaulis? Ms Visata didiulis gyvas organizmas, tankiai apgyvendintas moni. Visatoje apie milijon Galaktik, kiekvienoje i j apie milijard sauls sistem. Vien tik Galaktikoje, kuri vadinasi Pauki Takas, yra apie 200 milijard sauls sistem. Viso Visatoje yra gyventoj, kuri skaiius skaiiuojamas vienetu su devyniais milijardais nuli. Pagal form Visata pana rutul, o pagal struktr pateikiama, kaip apversta piramyd (r. schem Nr. 2). Dievo Pasaulis Jo administracija, valdymo aparatas, arba, pagal ms sivaizdavim, Rojus, schemoje piramids pagrindas. Dievo Pasaulis yra neribot galimybi Pasaulis, kur egzistuoja tik viena gyvenimo forma nebaltymin, spindulin, nemirtinga, mums nematoma. is Pasaulis sudaro vien deimtj dal procento nuo vis Visatos gyventoj. Visi Visatos mons, kaip ir pats Dievas, tokie pat , kaip mes su jumis, gyvi ir siknij, gyvenantys tokioje pat emje. Randasi jie septyniuose Visatos energetiniuose lygiuose, mums nematomi, bet vienas kitam pasirodo materialiuose knuose. Mes, ems gyventojai, atvirkiai, istatyti prie juos visuotinei apirai ir esame ypatingo dmesio objektai, j pastang bei darb gyvendinimo ir realizacijos sfera. Tiems i js, kas neturjo laims matyti ms Visatos Diev Jehov, silome Jo portret. em yra Visatos lopys ir Dievo vaik darelis, vienintel apgyvendinta planeta Visatoje, kuri randasi ms materialiajame pasaulyje, Treiajame Matmenyje. Schemoje ji randasi piramids smaigalyje. Erdvje emiau ms smoningo gyvenimo negali bti i principo nei baltyminje, nei spindulinje formoje. Tai ir yra absoliuti Nebtis, nors ten gali igyventi virusai ir bakterijos. I vienos puss, gyvenimas emje nuolat yra pasienio bklje, tai yra permanentinio sugriovimo bklje. Bet i kitos tik ms materialiajame pasaulyje gali usimegzti, gimti nauja gyvyb vaikai, kaiukai, uniukai, varlyts ir kita gyvnija. Visa Visata yra suaugusi moni, gyvuli ir pauki, ieivi i ems ir t planet, kurios vykd jos funkcijas anksiau, Pasaulis. Gyvena jie ne iaip sau kituose Imatavimuose, tas pasaulis skiriasi tik Smons atvirumo (praregjimo), lygmens laipsniu. Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 8

Bet kad ms besugrinaniame, neaminame pasaulyje galt usimegzti gyvenimas, visa didiul Visata ir pats Dievas priversti nukreipti em, jos palaikymui, vis laisv energij. tai kodl ms em yra vienintel tokia planeta Visatoje! Antrajai, panaiai, neuteks Visatos resurs, o tai reikia, kad mogaus idja materialiame pasaulyje sutikti proto brolius, visiems laikams liks tiktai svajone... Ms pasaulis , nuo septyni Lygi Subtilaus Pasaulio, skiriasi tik gyvenani emje moni Smons lygmeniu. J 2 5 procent Smons atvirumo ir sismoninimo diapazonas leidia suvokti ir matyti aplink labai siaurame , mums matomo materialaus pasaulio spektre. Neturdamas galimybs pamatyti ir vertinti neapimam Tikrj Pasaul, mogus negali (o ir nenori) naudotis visais Jo pranaumais, grybmis ir Jo pagalbos bei apsaugos galimybmis. Nors saugoti mus reikia tik nuo ms pai, kadangi pavojaus i svetur nra! Bet tam, kad gauti impuls savo Evoliucijai, Subtilaus Pasaulio mons (Visatos gyventojai) priversti ateiti eiliniam atgimimui pas mus, em. Mes su jumis vieni i j, tie patys kit planet gyventojai! Kadangi Dievo Pasaulyje gyvena mons, turintys beribes galimybes (tame tarpe Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 9

materializacij minties pagalba), jie be jokio vargo galt materializuoti tokius pat kaip mes, ubaigtame pavidale, be gimimo emje. Bet tai bt ne mons partneriai, pasekjai ir pdiniai, o biorobotai nemenantys savo akn, netek paio svarbiausio kas yra moguje Sielos. Visi bus paklusns, geri ir laimingi daunai, nuo kuri teks bgti paiam Dievui. Siela - tai programinis produktas, mogaus vystymo ir Evoliucijos program nejas, jo ventov. Gimsta ji Dievo Pasaulyje. Be to, Sielos negalima perrayti ir dauginti(tirauoti), ji turi gauti subjekto ( kur siknija) bei aplinkinio pasaulio valdymo patirt pati, be iankstinio leidimo, mokydamasi visko nuo paprasto iki sudtingo. Paimkime, pavyzdiui, du specialistus kurioje nors srityje. Vienas j gijo savo diplom darbu, liedamas prakait, gydamas profesij nuo pat pradi, o kitas j nusipirko. Skirtumas tarp j, kaip suprantate, bus labai esminis. Taip pat ir su Siela: surdijusio skatiko neverta, jeigu jinai neprajo evoliucinio vystymosi kelio nuo elementarios dalels iki mogaus ir kiekviename Lygyje neilaik atitinkamo egzamino. Kodl mogus nenori suprasti toki paprast dalyk didiul paslaptis. Skaitoma, kaip savaime suprantamas dalykas, kad Siela mums duota i Auktai, kad mes ja pasinaudotume vien kart, o kas su mumis ir su Siela bus vliau tai Dievo problemos. Tai yra visikai vartotojikas ir utilitarinis poiris, kaip tualetin popieri ir sauskelnes. Pirmapradiai Siela gimsta korpuskulje, elementarioje dalelje, susidedanioje, kaip ir visa Visata, i Dievo energijos. Jos gimimo prasm yra btinumas nueiti keli nuo korpuskuls iki mogaus (r. schem Nr. 1), pereinant milijonus siknijim ir persiknijim. Kaip js jau supratote, is kelias prasideda paiame viruje, Dievo Pasaulyje. Palaipsniui leisdamasi emyn, Siela paeiliui sitvirtina, sikuria visuose septyniuose Subtilaus Pasaulio Lygiuose, gydama juose gyvenimo gdi. Tokiu bdu, ji palaipsniui gilinasi materialj pasaul, gaudama gdius valdyti vis tankesnius materialius knus. Po visikai nematomos ms akims ir ems prietaisams korpuskuls eina siknijimas foton, elektron, po to seka atomas. O tai jau sistema. Palaipsniui Siela mokosi valdyti molekul, kristal, akmen, po to eina ols, augalai, mediai. Vliau vyksta laipsnikas gyv organizm valdymo gdi gijimas: Siela mokosi valdyti virusus, mikrobus, bakterijas, vabzdius, paukius, roplius, uvis ir, pagaliau induolius. Vabzdiai, uvys ir dalis smulkij pauki valdomi kolektyviniu protu, egregorais, kadangi j smegenys randasi pradinje, embrioninje bklje. Bdama ropliuose, paukiuose ir induoliuose, Siela jau gyja savo individuali galvos smegen valdym.

Elektronas

Atomas

Sacharozs molekuls modelis

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

10

Kriktolas

Mineralas

ol

Liepos

Herpio virusas

Infuzorija

Voras

imtakojis

Omaras

Strazdas

Aligatorius

Litas

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

11

Susipains su tuo, ms protas pradeda protestuoti. iuo metu yra sukurta daug film apie gyvj gamt. mogui, juos perirjus, susidaro nemalonus jausmas dl to, kad, neirint vis groybi ir puikybi, gyvenimas gamtoje vien tik mediokl, lydima nuudym ir vienas kito sudimu. Nejaugi tai Evoliucija? Siela evoliucionuoja konkurencijos bei kovos u igyvenim procese, o ne nuo jausm pertekliaus, uostant glytes. Puik paveiksl gadinantys iaurs mediokls vaizdai, i tikrj atlieka daug funkcij. Organizmo gyvenimas fiziniame pasaulyje reikalauja maitinimo ir utilizacijos. Jeigu visi gyvi organizmai maitintsi ole, augalija emje seniai bt sunaikinta, o planeta pavirst dvokiani lavon svartynu. Kad to ivengti, Sielos Evoliucija ir yra lydima utilizacijos. Ir, pagaliau, kelet siknijim gyvendama naminiuose gyvuliuose alia mogaus, Siela perima gyvenimo moguje patirt, mokosi, taip sakant, irdama, rao pasmon jo gyvenimo bd, nieko nepraleidiant ir neimetant. Todl, katino tingjime ir dykinjime esantis gyvenimas i tikrj yra labai atsakingas momentas. Vis begalin, erkiuot keli, kartais uimant kelet milijon met, Siela nueina valdoma Dievo Smons, perduodama i rank rankas moni Jo bendradarbi. J augina su begaline meile ir rpesiu. Jai atjus mog, i alies valdoma jos Evoliucija baigiasi. Bet prie tai i jos ivalo visas kraugerikas gyvuliko pasaulio programas. Siela tampa mogaus Smons valdoma, nors tik 2 5 procent apimties, bet nuo to prasideda Smons ir mogaus Evoliucija. mogaus uduotis iame Evoliucijos etape yra pabudinti savo Smon, iplsti ir sujungti j su Siela, kad smoningai , kartu su jomis, pasiekti Dievo Smon. Toliau prasideda Sielos sugrimo kelias pas save namo, tvik, Dievo Pasaul, bet jau kartu su Smone ir paiu mogumi fiziniame kne, kuris tam tikrame etape transformuojasi spindulin, arba energetin kn. Tai yra pirmame etape Siela mokosi valdyti visus materialiojo pasaulio objektus (nuo korpuskuls iki mogaus) i vidaus, sudarydama su jais visum. Antrame etape mogus mokosi smoningai , i iors, valdyti tiek materialiojo pasaulio, tiek ir Subtilaus Pasaulio objektus, faktikai mokosi valdyti Visat. Grtant prie ems nepaprasto vaidmens klausimo, reikt pridurti, kad tik emje Siela gali kartu su organizmu sukurti tarakono, uniuko, kaiuko, pariuko ir, pagaliau, mogaus gyv kn. Po vaiko gimimo jo Siela, kartu su tvais, formuoja, i pradi, Smon, po to pasaulira. Paskui, pradedant nuo 12 met, tvai turi bendromis pastangomis padti vaikui sujungti Siel su Smone. O tai, kaip js suprantate, turi bti padaryta imaningai ir palaipsniui. Apie kok toki technologij inojim galima kalbti, jeigu mokslas ir dauguma moni, vien tik paminjus apie j egzistavim , ipuia akis. Jeigu ilgame Siel Evoliucijos kelyje j atsijojimas buvo nulinis, tai Smons ir mogaus Evoliucijos etape is atsijojimas yra 99,9 %, tai yra, kad realiai labai maas ems gyventoj procentas gals eiti Evoliucijos keliu. Ir tai (Dievo pasaulio supratimu) yra norma, eilin situacija, maksimumas, kurio Jie tikisi! Be to, daugumai moni tai nra apibrtumas, kada sakoma, kad tai mogui lemta. Kiekvienas i ms ateina em tik su viena misija eiti Evoliucijos keliu. O tai yra darbas su savimi, nesigailint pastang, ir vis pirma Pasirinkimas, kas pradiniame etape sudaro pat didiausi sunkum. Perskait iki ios vietos, mons paprastai uduoda mums klausim apie mogaus gyvenimo tiksl, apie tai, kam Dievui visas tas kuitimasis su mumis reikalingas: nes Jis nemirtingas, pas J, iki pilnos laims, visko yra. Ir kodl Subtilus Pasaulis ir Dievas, atved mog em, pamiro duoti jam emlapius, schemas bei instrukcijas tam, kad sugrti namo? Dievo atvilgiu viskas be galo paprasta. mogus (o Dievas ne tik Absoliutas, bet ir gyvas mogus su savo knu), stojs Evoliucijos keli ir gavs nemirtingum fiziniame Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 12

kne, tampa grandimi begalinje grandinje, faktikai taps jos kaitu. Jis jau nebegali ieiti i Evoliucijos, pareiks, kad pavargo ir kad jam tai atsibodo arba nebepatinka. Tokiu atveju nutrksta evoliucin grandin. Maa to, kad mogus dl to ikrenta i jos, jis dar tampa atstumtuoju, nepritapusiu ( netgi, jeigu tai yra pats Dievas). Viskas yra todl, kad Gyvenimas Krinijoje egzistuoja tarp dviej Poli energetins, arba spindulins, egzistavimo formos (Subtiliajame, nematomame mums Pasaulyje) ir materialios, fizins gyvenimo formos, pavaizduotos emje. Jeigu Subtilus Pasaulis atsisakys neti ant savo sprando fizin material pasaul, palaiks save nepriklausomu, Jis akimirksniu pavirs pelke, sustabds Evoliucij. Analogikai, jeigu mons emje ipuiks, kad nra jokio Subtilaus Pasaulio su Jo Dievu, kadangi mogus ir taip yra pakankamai savarankikas, pelke pavirs visa em kartu su monija (iurpus scenarijus, kur iuo momentu mogus skmingai realizavo!). Tokiu bdu, Subtilus Pasaulis ir Dievas yra sujungti su ms materialiuoju pasauliu neiardomu ryiu, nes ie du Gyvenimo Poliai gali egzistuoti tik veikdami kartu. Maa to, Jie abu egzistuoja paioje glaudiausioje, nepertraukiamoje sveikoje ir veikia kondensatoriaus principu: nenutrkstamu krvio ilydio reimu. Kas lieia Diev, viskas iame Pasaulyje yra santykinis dalykas. Pats Dievas be ms, moni, kurie vadina J Dievu ir kuriems reikia Jo pagalbos, ustojimo ir Lyderio rols, nebebus Dievu. Argi maai yra emje asmenybi, kurios laikomos durnynuose (ir tos, kurios dar kol kas ten nepateko), vadinani save Kristaus siknijimu, Dievo atstovais emje, napoleonais ir t. t. Taiau aplinkiniai mons j tokiais nelaiko, todl elgiasi su jais kaip su dvasiniais ligoniais. Apie tai, kas tu toks esi ir kiek dydis bei reikmingas iame pasaulyje, tau btinai turi pasakyti mons. Dl to mogus save realizuoti gali tik save panai, bendramini aplinkoje. Dievas Dievu tampa moni dka, Jis taip pat realizuojasi tik Jam panai moni aplinkoje (panaus pritraukia pana). Btent tokiai abipusikai realizacijai ir reikalinga Evoliucija. I to, kas pasakyta, ieina, kad monijai (tarp kitko, ir kiekvienam mogui atskirai) apie ms brandum ir nepakartojim taip pat turi praneti i Viraus. O kol kas mogus, su jo didybs manija, primena subjekt su trikampe skryble, kuris teigia ess Napoleonas. mogui judant vir evoliucine vertikale, palaipsniui atsiveria Smon, bet ne kaip faktas, o kaip procesas. mogus tuo paiu lieka gyventi emje, negalvodamas apie joki mirt, bet prieingai pasukdamas savo organizmo senjimo proces atgal, siekiant 25-30 met amiaus. Iki iol emje tai pasiekdavo vienetai, keletas moni per vien imtmet, i jog tarpo. Per paskutinius imtmeius jie ateidavo Dievo Pasaul, turdami fizin kn, gaudami nemirtingum emje. Savo nauj kokyb jie gaudavo, ijimo i eimos bei sociumo mikus ir urvus, kaina. is variantas pasirod visikai nepriimtinas Vakar monms. Bet iuo metu, atjus em Apokalipsei ir gavus Asmenybs ir Sveikatos Harmonizacijos Sistem, mums atsirado galimyb gyti nemirtingum bnant sociume, neieinant atsiskyrli buveines. Apokalips nra Pasaulio Pabaiga, tai perjimas i uv Epochos Vandenio Epoch. Ji pasireik tuo kad i mogaus bus iimta i apyvartos mirtis, kaip atgyvenusi kupira. Visoje neaprpiamoje Visatoje mirtis egzistuoja tik emje, kadangi visa Visata ir pats Dievas nemirtingi. mogui gyti nemirtingum esant fiziniame kne pagrindinis jo Evoliucijos kriterijus. Kalbant apie nemirtingum, negalvokite, kad i dovana bus iduodama nemokomai, be darbo. Nemokomai niekur, niekada ir nieko neduoda, u visk reikia mokti. U nemirtingum js privalote sumokti savs tobulinimo darbu, juddami painimo keliu, kur dav mums Jzus Kristus. Viltis tai, kad nemirtingumo auksinis amius automatikai perves visus mones tobul bsen, be pastang i j puss, yra klaidinga ir pratinga. Ne be prieasties Biblijoje, Apokalipss dien aprayme, kalbama, kad vyks skirstymas Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 13

teisuolius ir nusidjlius. Tiems, kas dauosi krtin, sira teisuolius tuo pagrindu, kad sako: Tikiu, Dieve, tikiu, savs laikyti tokiais nevertt. Teisuoliai yra tie, kas iplt savo Smon ne maiau kaip iki 60 procent, kas pasiek ger rezultat tobulindamas kn ir prot, kas eina evoliucinio vystymo keliu, imoko gyventi harmonijoje su pasauliu ir monmis. Apokalipss uduotis yra tame, kad paskiepyti mog nuo mirties. Ms uduotis ateiti Dievo pasaul ne Sielai pakilus dang, dka to, kad sugebjai isaugoti j vari ir nekalt (beje, jos ten tokiame pavidale, kokiame jinai ijo Evoliucij, niekas nelaukia ir nepriims!). Siela, kaip oro balionlis ant silelio, ten visikai nereikalinga! Jos laukia kartu su mogumi, su jo Smone, galva, rankomis bei kojomis, kaip darbinink ir padjj Dievui, bet ne kaip ekskursant. Be kita ko galimyb monms masikai pereiti Dievo Pasaul atsirado tik su tokio reikinio, kaip Apokalips, atjimu ms gyvenim O dabar klausimas apie tai, kas i tikrj yra mogus ms fiziniame pasaulyje? Jis, fiziniame kne turi tik 2 5 procentus savojo A. Kiti 95 98 % priklauso septyniems jo energetinio kno sluoksniams, kiekvienas i kuri yra sujungtas su savo Tikrja Esybe. Visos septynios Tikrosios Esybs randasi septyniuose Subtilaus Pasaulio Lygiuose kiekviena savajame. Kadangi joms priklauso 95 98 % ms A, btent jos valdo mog, o ne atvirkiai. Tikrosios mogaus Esybs tai jo Jzus Iganytojas, kadangi tiesiogiai sujungia kiekvien mog su Dievu. Tai reikia, kad Dievas priklauso kiekvienam i ms, bet ne skirtingoms religijoms ir ne Popieiui! klausim apie juos Dievas paprastai atsako klausimu: O kas jie tokie yra? Mirta Popieius. Prie Rojaus vart j sutinka Petras. Kuo tu vardu? A Popieius! Popieius, popieius, po nosim nibda Petras, labai apgailestauju, bet popieiaus srae nra. Bet, bet a gi buvau Dievo pavaduotojas emje!!! Dievas turi pavaduotoj emje?! paklaus Petras nustebintas, Keista, a nieko apie tai neinau... A Katalik Banyios galva!!! Katalik Banyia? Niekada negirdjau apie toki... Palaukite, paklausiu efo. efe, Petras klausia Dievo, ia vienas keistuolis tvirtina ess Js pavaduotojas emje, vardu Popieius, ar Jums tai k nors sako? Ne, atsako Dievas, bet palauk, paklauskime Jzaus. Dievas ir Petras paaikina Jzui situacij. Palaukite, sako Jzus, a pats su juo pakalbsiu. Po 10 minui Jzus, juokdamas iki aar, grta atgal. Atsimenate vej brel, kur a buvau sukrs prie 2.000 met? Jis IKI IOL EGZISTUOJA! Aukiau jau buvo paymta. Kad Subtilus Pasaulis ir fizinis pasaulis yra du Gyvenimo Aigaliai. Pagrindiniai veikjai iame spektaklyje tik Dievas ir mogus. Schemoje Nr. 1 btent jie yra dvi aktyvios Gyvenimo fazs. Jungia juos , kaip Gyvenimo aukiausio apsireikimo nejus, vienas rodiklis psichins energijos turjimas. Trivien Esyb, arba veniausioji Trejyb, Dievo Lygyje atrodo itaip: Dievas Tvas tai yra Antipasaulis, nes Gyvenimas i tikrj kilo Antipasaulyje i absoliuios Nebties. Ms Visata taip pat nra iimtis: Dievas Snus tai ms Irykintas Pasaulis, Visata. ventoji Dvasia Dievo psichin energija, Jo minties Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 14

energija, kurios dka is Irykintas Pasaulis materializavosi ir egzistuoja tik antidalels dalel abipusiko, nenutrkstamo perjimo dka, kontroliuojamo Dievo minties. Maa to, mogus nuo gimimo taip pat gauna tam tikr Dievo energijos limit, kur inaudojs mirta. Nuo Visatos gimimo momento n vienas mogus neuvo ir nemir atsitiktinai. Visi ,imtas procent moni, mirta, kai tik isenka Dievo energija, duota mogui gimstant. Trivien Esyb mogaus Lygyje isiifruoja itaip: Dievas Tvas tai vieninga schema vertikals formoje, kur mogus ir Dievas yra sujungti Tikrj Esybi grandinle. Dievas Snus tai mogus fiziniame kne. ventoji Dvasia mogaus psichin energija, pagal savo galingum ir efektyvum ne maiau visagal, kaip Dievo psichin energija. Pagal savo struktr ir funkcionalum i schema panai kompiuterio schem, Dievas joje vaidina procesoriaus vaidmen. Vertikal, susidedanti i septyni Tikrj Esybi, tai septynios, kompiuterio sisteminio bloko, plokts. mogui lieka monitoriaus ir klaviatros vaidmuo. Ms galvos smegenys tai organas, kurio pagalba mogus galvoja, kad jis apie kak galvoja. O dabar sigilinkite, kok pavoj Visatai ir visai Krinijai kelia toks Homo sapiens mogus, turintis visagal jg, bet vietoj galvos turintis organ, kurio pagalba galvoja, kad jis galvoja! Kaip matote, teis tarpininkauti tarp Dievo ir mogaus turi tiktai kiekvieno ms Tikrosios Esybs (Aukiausiasis A). Vis kit struktr, asmenybi ir btybi, ketinimai vykdyti tokias funkcijas bei tarpininkavim, bus nenatrals, melagingi jie faktikai yra apsiaukliai. Kad bt tikinamiau, pabandykite, pavyzdiui, savo kompiuter arba televizori dti dar kelet ploki (patikimumui). K js pasilym atsakysite, galima suprasti. Ir bsite teiss, toks sikiimas manomas tik aparat krjams, bet ne vartotojams, o mes emje, visi be iimties, esame vartotojai! Istorija su mogaus atjungimu nuo Subtilaus Pasaulio prasidjo madaug prie 5.000 met, kada jis ant tiek sigilino materialj pasaul, kad atsijung nuo savo procesoriaus. Atotrkis vyko Lygyje tarp antrosios ir treiosios Tikrj Esybi. Tai vyko ne kaip pirmaprad nuodm arba gundymas, o kaip natralus evoliucinis procesas, ir jokiu bdu niekas ms nekaltina. Atjungimo schema labai paprasta. Galvos smegenys susideda i dviej pusrutuli, kuri kiekvienas specializuojasi savo, bdingai tik jam, funkcijoje. Deinysis pusrutulis pasmons, arba intuicijos pagalba nuolat jungia mog (per jo Tikrsias Esybes) su Visatos Energoinformaciniu Lauku ir paiu Dievu. Bet informacij is pusrutulis gauna ne kaip troktamus formalizuotus tekstus, formules ar schemas, o neapibrt jausm, vaizdi, asociacij pavidalu. Tokiame uifruotame (elektroniniame) variante mogus ios informacijos perskaityti negali, j reikia iifruoti, ikoduoti mums prast form, dvejetain kod, kuris susideda i dviej funkcij 1 ir 0, tai yra mogui, kad isprsti bet koki savo problem, utenka pasufleruoti Taip arba Ne. Deifratoriaus, arba dekoderio, vaidmuo yra paskirtas kairiajam pusrutuliui. Jis iifruoja gaut informacij ir tuoj pat perduoda atgal, deiniajam realizacijai. is procesas vyksta be paliovos, ir ne kaip skystut vienetuk ir nuli srovel, o kaip informacijos lavina, nuo kurios uspringt visi bendrai paimti ems kompiuteriai. is procesas yra nenutrkstamas dar ir todl, kad tereikia tik bendrame paveiksle pasirodyti papildomam vienetui arba nuliui, kai jis gauna visikai kitok, nepana vaizd, o procesas gali pasibaigti nenuspjamu rezultatu. Visk reikia perskaiiuoti i naujo, maa to, is procesas vyksta be paliovos 24 valandas per par, kaip du, lavina einantys, prieprieiniai srautai. Kaip ia galima kategorikai teigti, kad A visk inau arba Tik ioje knygoje yra Tiesa? mogui itarus i fraz kiek vienetuk ir nuli savo galvoje ir Visatos Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 15

Energoinformaciniame Lauke, jis spjo itrinti ir pridti?! Vienu savo odiu mes keiiame Lauko vaizd neatpastamai Mes to negalime nuspt, kaip ms odis atsilieps4! Jeigu atsivelgti, kad ms tik vienoje emje yra 6 milijardai, apie Lauko stabilum net kalbos negali bti. tai kodl mes neturime daryti joki kategorik tvirtinim apie teisum, apie Ties ir jos absoliut isamum! Tokie tvirtinimai korektiki tik j skambjimo momentu, sekani sekund jie yra apgaul ir akiplikas melas! Tuo paiu mes ikart ikrentame i Lauko, o faktikai i Gyvenimo proceso! mogaus viltis, kad egzistuoja 180 Kosmoso statym arba dar kakokie mums neinomi sakymai, kuri laikymasis garantuoja mums gerov, yra mitas. Visatoje egzistuoja vienintelis statymas Vienybs statymas su aminai judania, evoliucionuojania Visata. Pageidaujamo stabilumo Visatoje neegzistuoja, jai tai bt pratis! Toks yra idealus galvos smegen darbo variantas, kai yra jungti du pusrutuliai, dirbantys skaitmeninio kompiuterio principu, sukurto supernanotechnologij pagrindu. Kas atsitiko mogui, atsijungus nuo savo procesoriaus ir imtuvo ir likus tik su deifratoriumi? Kadangi ms civilizacija emje ir Visatoje yra ivadin, galutin, baigiamoji klas, Dievo Pasaulis negaljo leisti jos degradavimo, kas atvest mog urvus. ioje situacijoje buvo nusprsta pakeisti mogaus skaitmenin kompiuter, kuris sutelpa galvoje, senoviku analoginiu, lempiniu, kuris pilnai um vis ems Noosferos tr, o faktikai visos Sauls sistemos tr. Pats pavadinimas analoginis jau kalba pats u save. Kad mogui vienoje ar kitoje situacijoje patarti, duodant atsakym Taip arba Ne pavidale, kompiuteris turi perrinkti mas analogik situacij, vykstani su kitais monmis, kitu laiku ir kituose amiuose. Kadangi parinkti visikai identik situacij nemanoma, mogui pakiamas bet koks panaus patarimas, kad tik jis atsikabint. Tokiu atveju patarimas turbt bus nekorektikas, su klaidos tikimybe 99,9 procent. Atsakymas, vietoj konkretaus Taip arba Ne, bus panaus kaip toje humoristinje pratarmje: Be abejo, inoma, jeigu kas nors, bet, na, vis dlto... Viskas yra todl, kad Procesorius tai dinamika, procesas, gyvenimas, o Analogas precedentas, faktas, pamgdiojimas, ydingos praktikos dubliavimas ir statika, o tai reikia mirtis. mogus, nei kiek neabejodamas, nusprend atsisakyti brangi kompiuterini paslaug i Dievo puss, rado btinum utrumpinti evoliucin vertikal em, es, apseis ir su skaitytuvais. O pauzes ir tutumus upildysime anekdotais, detektyvais, serialais ir moter romanais. Noosferos mini formos yra kaip antstatas, pakeits mogui Diev. Tai ir yra visiems inomas gundytojas - Velnias (Piktoji Dvasia). Tik jame nra nieko demoniko, atnetinio i iors: Noosfera pilnutinai sudaryta i monijos idj, god, mini, lkesi ir emocij, sukurt per savo Evoliucijos laikotarp, ir ypa per paskutiniuosius 5.000 met. I tikrj tai yra vienas i Visatos Lygi, kuris atlieka savo labai svarbi, skirt tik jam, funkcij. Kas lieia taip vadinamas tamsias jgas, kurios trukdo ms klestjimui ir gerovei emje, tai jas galima padalyti tris grupes. Pagrindin i j ms neinojimo tamsumas. Po to eina ems Noosferos mini formos, kadangi jos yra Velnias. Ir treias tamsij jg eelonas nerimstanios Sielos. Kadangi Visatoje viskas turi savo funkcin paskirt ir gili prasm, tamsios jgos tai jokiu bdu ne rudimentas, ne praeities atgyvena, klitis mogaus klestjimui emje. Joms monijos Evoliucijoje skirtas labai svarbus skiep nuo vaigdi ligos vaidmuo. Tam ir lydeka, kad karosas nesnaust. Apie Evoliucij, monijai tai pat susidar gana miglotas vaizdas. Dauguma moni
4

eilut i rus poeto Fiodoro Tiutevo (1803 1873) eilraio.

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

16

Evoliucij supranta taip: Pamatysite, mes vis tiek kuo nors tapsime. Kad mes taptumme ne kuo nors, o padjjais Dievui, ir egzistuoja visos ios tamsios jgos. J paskirtis tik viename: priversti mog evoliucionuoti. Reikalas tame, kad niekas i moni, gyvenani emje, neeikvos nei savo brangaus laiko, nei sveikatos tam, kad roptis evoliucine vertikale protingas kaln neis, protingas kaln apeis. Tai yra ,evoliucionuoti (dirbti su savimi, liejant prakait) niekas i moni, turini sveik prot ir tvirt atmint, savanorikai nesugeba! O Dievui tokie nereikalingi! I meils Dievui, artimajam ir visai monijai Evoliucijos nepadarysi. Priversti mog evoliucionuoti galima tik vienu bdu sukurti emje nepakeliamas jam egzistavimo slygas. Jeigu vertinti, kad ms civilizacija Visatoje yra ivadin (labiausiai isivystyta ir lanksti), varyti vien mog evoliucin vertikal trise ar keturiese nepavyks btinai isisuks! Padaryti tai gali tik 99 mons, su Karma priekyje ir tamsij jg parama geriausi mokytojai negailestingi mokytojai. Reikt paaikinti, kas yra evoliucin vertikal. J vadina: kelias link Dievo, kelias link ventyklos, begalinis Dao kelias, evoliucinio vystymosi kelias, Dievo iekojimas savo Sieloje ir taip toliau. i vertikal yra kaip vamzdis, kuriuo mogaus Siela ateina ms pasaul. Tuo paiu vamzdiu jinai grta Subtil Pasaul po eilinio neskmingo siknijimo emje. Tai tas pats vamzdis su viesa tunelio gale, kur mato mons klinikins mirties bklje. Evoliucin vertikal tai visikai realus dalykas, toks pat kaip ir egl mike. N vienas sveiko proto grybautojas arba uog rinkjas nelips egl, jis mik atjo gamtos dovan. J ten gali varyti vilkai, lokys arba ernai. Tik tada jisai ulips egl, pamirs apie visk pasaulyje. Evoliucijos idja tame ir yra, kad priversti mog kai kuriam laikui pamirti apie materialiojo pasaulio dovanas ir vertybes. mogui pradjus savo Evoliucij, jis vliau prisimena apie jas su ypsena. Apie tai, kad mintis yra materiali, dabar kalba ir rao daugelis, bet kas tai yra i tikrj negali aikiai pasakyti. O i tikrj mintis ir yra ne kas kita, kaip psichin, arba dvasin, energija. Dvasikum mons supranta kaip tikjim Dievu, banyios lankym, vaki prie ikon ir per maldas statym. Isilavinimas, intelektas ir knyg skaitymas tai irgi dvasikumas. Dvasikumas taip pat ir geri poelgiai (darbai), teatro, paveiksl galerijos lankymas, dvasikai auktinantys pokalbiai ir pozityvus mstymas. Taip, tai bus dvasikumas, jeigu tuo paiu sukurtas minties potencialas ir sunaudotas Dievo energijos limito potencialas, duotas gimimo metu, bus susietas darbu. Bet kadangi iki Asmenybs ir Sveikatos Harmonizacijos Sistemos atsiradimo, psichins energijos realizacijos technologija buvo neinoma, liaudyje toks dvasikumas vadinamas paprasiau ir tiksliau: Kvailys mini turtingas. Ir liaudis, kaip visada, teisi. Kodl kvailys? O todl, kad ilaisvinta (atpalaiduota), nerealizuota psichin mogaus energija yra mirt neantys nuodai, kaip sau paiam, taip ir visoms gyvosioms btybms aplinkui, tame tarpe Subtiliam Pasauliui, Visatos gyventojams. tai kodl viena i Noosferos mini form funkcij apsauginis ekranas, kurio pagalba Visata apsigina nuo savo pavojingo vaik darelio mini. Tik dl ios prieasties niekas i ems gyventoj, turdamas neharmonizuot, netramdom psichin energij, pavojing Krinijai, u ems Noosferos rib, kad ir koks bt pretekstas, nebus ileistas, nei taip vadinam ijim austral bdu, nei skrydi kitus pasaulius kosminiuose laivuose bdu. Sekantis klausimas apie tai, kaip Tikrosios Esybs valdo mog ir vardan ko tai daroma? Valdymas vyksta Karmos pagalba. Karma yra mogaus Tikrj Esybi nesutikimo su jo elgesiu indikatorius. mogus j atvilgiu neteisus tik viename: jis nenori maitinti jas psichine energija, sijungdamas darb su jomis, kondensatoriaus principu, krvis ilydis. Jeigu Noosferos mini formos yra visikos visads ir maitinasi vis ems Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 17

moni atpalaiduota psichine energija, tai Tikrosios Esybs maitinasi tik savojo A psichine energija. Be ios energijos jos atrofuojasi ir mirta, o tai juk aknys, kurios maitina mog, jo Iganytojas. Jeigu mogus, i savo puss, ne maitina akn, jomis nesirpina, Tikrosios Esybs, Karmos pagalba, pradeda j protinti, klupdyti ant keli. Kodl ant keli? Nuo keli mog dar galima pakelti, i ds niekada. Karma raoma energetinio kno treiajame karminiame, arba eteriniame, sluoksnyje, o taip pat treiojoje Tikrojoje Esybje. Be to, raoma ji ne kaip kakokia dosj, su ger ir blogi poelgi srau, kuriame yra atitinkamos tarnybins pastabos. Pasirodo, kad Karma vis ms ger ir blogi poelgi neskaito visikai. Ji raoma trupmenos pavidale, daleiskime, 60/40, santyk teigiam ir neigiam mini form . skaitikl raomos teigiamos mini formos, vardikl neigiamos. teigiam mini form kategorij Siela rao mogaus mintis apie gyvenimo prasm, apie jo misij emje, apie Visatos aminyb, apie Diev, kreipimsi J, maldas. Tai yra visk, kas pads mogui sekaniame siknijime pasiekti Evoliucijos btinumo supratim. Vardiklyje randasi tik neigiamos mini formos. ia, kaip nekeista, eina: isilavinimas, erudicija, intelektas, moral, dorov, visi geri ir blogi poelgiai, tame tarpe ir meil. Danai Siela nepasiima i gyvenimo emje net savo buvusio savininko vardo ir atminties apie jo lyt! Tokiu atveju perasi klausimas: kam mes, atj em, taip dirbame, mokoms, pagimdome ir aukljame vaikus, kako siekiame, ir kur po mirties ieina visas is sukurtas potencialas? sml! mogui mirus, jis kartu su fiziniu knu nunea kap tris vidinius energetinio kno apvalkalus: emocin, mentalin ir karmin. Bet nemirtingumo emje sigijimo atveju, visa jo patirtis bus ireikalauta, tame tarpe ir neigiama. Jeigu mogus nesugebjo per tris-keturis siknijimus emje realizuoti savs, sujungdamas Siela su Smone, nesugebjo pasiekti Dievo Smons, jo Siela krenta suktuk, po mirties ieina kartu su juo kapines, lieka be atgailos, pasidaro nerandanti sau vietos, nerimstanti. Per madaug imt met ji isisklaido ir dematerializuojasi, grdama pirmaprad bsen, korpuskul. Tokiu bdu, viskas kas pasakyta neatmeta religijos idjos apie Sielos aminyb. Ji lieka amina, bet su pasirinkimo teise: ar gyventi aminai moguje arba likti amina klajn korpuskulje, ir teis iam Pasirinkimui priklauso kiekvienam i ms! Sutinkamai su karminiu santykiu (60/40), mogui sekaniame jo gyvenime parenkami tinkama gimin, eima, tvai. K tokiu atveju kaltinti, kad gavai menk, neymi gimin, neratingus, neturtingus tvus? Bet tai ne nuosprendis mogui, o jo startinis kapitalas! Ir nemanoma atidirbti Karm kantrybe, kaniomis, gerais poelgiais ir ligomis. Nuo jos galima pabgti tik ulipus evoliucine vertikal! mogus, lipdamas j, kaip darbo kn, panaudoja savo psichin energij. Tam tikros technologijos pagalba jis tuo paiu metu ia energija maitina Tikrsias Esybes ir pakeiia savo karmin rodikl aiku, savo naudai. Tokiu bdu, paeiliui pakraunant energija savo Tikrsias Esybes, galima per metus atsikratyti priklausomybs kaip nuo savo Karmos, taip ir nuo Noosferos mini form. Ir vis vien, perskait tai, dauguma moni nemato skirtumo tarp mogaus, kuris atjo Subtil Pasaul po fizinio kno mirties, ir to, kas atjo ten, udirbs fizin nemirtingum emje. Juk vis vien jie abudu ten atsiranda, bdami energetiniuose knuose. mons, ilgai negalvojant, nusprend, kad pirmum gaus tas, kas daugiau padar ger darb. Skirtumas tarp j yra tik tame, kad mogus, paliks savo fizin kn emje, atsiranda tame Lygyje (ne aukiau antro), kurio nusipeln. Nori pakilti aukiau eik i naujo em, gimk, tapk protingesniu ir bandyk paokti aukiau, kad gauti fizin nemirtingum. tai tada prie tave bus atidarytos visos durys (visi Lygiai). Atjus Subtil Pasaul nemirtingu, gali augti nors iki Dievo Lygio, tik netingk mokytis ir dirbti. Poir ms gerus ir blogus poelgius Subtilus Pasaulis ir Dievas visikai aikiai Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 18

parod Naujajame Testamente. mons aktyviai studijuoja Biblijos tekstus, ieko juose kakoki rakt. Apie tai yra parayti kalnai knyg, straipsni ir monografij. O tuo tarpu Tiesa, kaip visada, guli visiems matant! Kartu su Kristumi buvo nukryiuoti du nusikaltliai, udikai. Vienas j dievaodiavo ir nukryiuotas, antras, atvirkiai, priemirtini kani metu praregjo, ir Jzaus Kristaus buvo paimtas Dievo Pasaul. Atkreipkite dmes, buvo paimtas ne teisuolis arba kulto tarnas, o nusikaltlis! Tokiu bdu Subtilus Pasaulis parod, kad ms supratimas apie gr ir blog, jam neturi jokios verts. mogus, stojs Evoliucijos keli, evoliucionuoja ne aklai, jo Tikrosios Esybs (Jzus) arba Aukiausiasis A, atskleidia jam emlapius ir schemas. Tiksliau pasakius, Aukiausiasis A yra Sielos savirealizacijos patirtis, rayta Evoliucijos eigoje, jai leidiantis septyniais Subtilaus Pasaulio Lygiais ms materialj pasaul. Tai lyg nuorod, emlapi arba schem pavidalo hologramos, kurias Siela paliko sau , sugrimui atgal, bet jau su neuliu mogumi fiziniame kne, kartu su jo Smone. Reikalas tame, kad i tikrj mogus savo Smone grta Dievo Pasaul tais paiais septyniais Lygiais, pda pdon, kuriais jo Siela buvo atjusi em. Ir nra svarbu, kad atgal jis grta fiziniame kne ir su Smone egzistavimo taisykls ir statymai ten vienodi visiems! Bet pradiniame mogaus Evoliucijos etape, Pasirinkimo stadijoje, lemiam reikm turi jo Sielos jautrumas fenomenas, panaus t, kur turi balandiai ir kats. Ne paslaptis, kad jie atranda savo namus arba net eiminink, kuris pakeit gyvenamj viet ir randasi neinia kur. Jiems padeda j dvasinis potencialas, knytas per ry su Visatos Energoinformaciniu Kanalu, arba Lauku. Tok pat kompas turi ir mogus. Taiau energoinformacinio potencialo, kur Siela sukaup jos Evoliucijos procese, per milijonus siknijim, utenka tik 3-4 mogaus siknijimams emje. Prieingai moni nuomonei, manani, kad kuo daugiau siknijim jie praeina, tuo daugiau gauna tak. I tikrj viskas vyksta atvirkiai: kuo daugiau inaudojamas Sielos potencialas, tuo stipriau isimagnetina jos kompasas. Jeigu pratsiame analogij su kompiuteriu, tai tik pakankamas programinis ir energetinis potencialas leidia jam diagnozuoti, patikrinti save, parodant monitoriuje visas savo klaidas ir sutrikimus. Kompiuterio naudotojui tai yra norma. Bet, kartojame, kad dl to kompiuteryje turi bti pilnas programins rangos paketas, ir jis turi bti jungtas tinkl, duodant pilnavert tamp, maitinim. mogus, sunaudojs savo Sielos programin, energetin resurs materialiojo pasaulio miraams (video aidimams), jau nebe turi pilno programins rangos paketo, ikrov autonominio maitinimo (Sielos) akumuliatorius, be to atsijung nuo tinklo (Dievo Kanalo)! Natralu, kad tokioje bklje jis nebegali savs identifikuoti, nepajgus pripainti savyje sutrikimus ir gedimus. Tai ne mogaus nuodm, o jo bda. Jokie ritualai arba ukeikimai, kaip js suprantate, nepads. Ivesti j i tokios bsenos gali tik ratingas, supratingas meistras, kuris gali neinoti Biblijos, bet privalo isamiai nusimanyti apie konkretaus mogaus (kompiuterio) principines schemas bei problemas. Paskutinis toks specialistas emje buvo Jzus Kristus. iuo metu, kai yra gauta Asmenybs ir Sveikatos Harmonizacijos Sistema, ja remiantis, monija turi iugdyti panaios kvalifikacijos specialistus savo kolektyve. Joki klii tam nra, iskyrus tik mogaus nenor. Isami technologij ir mokomsias programas mes turime. O dabar reikia atsakyti klausim, kuris daugumai skaitytoj jau subrendo: kuo mes save laikome, k vaizduojame, gal kartais neiojome tas paias napoleonikas trikampes? Dievas pasigailjo, mes ir kai kurie ms pasekjai ivengme io lidno likimo! Mes atsisakme perspektyvos atlikti misij tapti monijos Mokytojais, arba Guru. Kaip mus pavadinsite js tai js problemos! Mes save, dalyvavusius kuriant Asmenybs ir Sveikatos Harmonizacijos Sistem, vadiname palydovais. Palydovais, kurie sugeba gauti Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 19

ir apdoroti informacij, davesti j iki logiko ubaigtumo kaip praktin realizacij, kuri kiekvienas mogus emje atliks savarankikai, esant minimaliai metodinei bei informacinei pagalbai i ms puss. O dar mes esame palydovai keliautoj prasme, judani erdvje ir laike, i punkto A punkt B, tai yra skirtingai nuo daugumos, mes inome ir pradin, ir galutin marruto takus, juo einame, turdami emlapius ir schemas. Natralu, kad kvieiame su savimi visus norinius: kartu keliauti yra linksmiau. ia reikia patikslinti, kad palydovas neprivalo suvilioti ir masinti, eina tik tie, kam i kelion i tikrj yra btina. Palydovas netrauks u kaklaraiio ir nestums nugar, jo funkcija - nepaklydus atvesti liaud. Bet moni, atjusi pas mus, Tikrosioms Esybms mes esame gelbtojai, todl, kad tik mes galime supaindinti mog su jo Tikrosiomis Esybmis, imok juos vaisingo, abiem pusms naudingo bendradarbiavimo gdi, kadangi pakol-kas niekas emje, iskyrus mus, to padaryti negali! Kas lieia garantijas, kuri mons reikalauja i palydovo, ia taip pat viskas yra paprasta: palydovas neturi gyventi praeitimi, jis turi gyventi dabartyje ir bti nusitaiks tik ateit, eiti ten. Nemanoma grotis vakarykiu dangumi. Antraip jis gali visikai sustabdyti judjim, uliliavs pakeleivius prisiminimais apie savo praeities ygius ir nuotykius. Visada galima surasti sustojimo kaltininkus. Paimkime, pavyzdiui, prakeiktus rusikus klausimus: Kas kaltas? ir K daryti? arba ms standartin atsikalbinjim: Rusijoje yra dvi bdos: keliai ir kvailiai, o mes, inoma, nei prie ko! Bet kalti, suprantama, keleiviai, tai yra mes patys. Metas baigti parkym, reikia keltis ir judti toliau priek, nes tik Judjimas yra Gyvenimas! Visa kita - Mirtis! Smulkiau apie vis tai js suinosite, perskait ms knygas. Taigi Kelionn! Asmenybs ir Sveikatos Harmonizacijos Sistema pads jums isiugdyti savyje sugebjim valdyti vairius gyvenimo vykius, sveikat, skm, gerov ir t.t. Taiau, jeigu js tikits, kad visa tai atsitiks kaip pasakoje , lyg pamojus burt lazdele arba lydekai paliepus, man panorjus, tai js klystate. iame gyvenime visas grybes mogus gauna tik dirbdamas. Jeigu js norite visk turti, bet tuo paiu nenorite dirbti, tada tolesn informacija skirta ne jums. Harmonizacijos Sistema, kaip ir Subtilus Pasaulis su Dievu, tingini nemgsta. Tinginiai Jiems nereikalingi. Jeigu js esate galvojantis, iekantis mogus ir nebijote darbo, ms Sistema jus sveikina! Tai pat btina perspti: jeigu js Smon kupina iliuzij, js troktate panacjos, stebuklo, mes turime jus nuvilti panacjos tokiame pavidale nebuvo, nra ir nebus. Todl, kad panacja randasi viduje, pas kiekvien i ms. Kelias jos link eina per darb ir sveik prot. Asmenybs ir Sveikatos Harmonizacijos Sistema nurodo keli, be to ji yra vyturys ne tik iuo momentu, ji yra js vyturys visam gyvenimui, koks ilgas jisai bebt. Jeigu js esate pasiruo stoti erkiuot, bet diaugsming ir skming keli, sveiki atvyk Asmenybs ir Sveikatos Harmonizacijos Sistem!

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

20

Pirmasis skirsnis

anga Prasm ne Tiesoje, o Kelyje jos link. tikinamumas tik subjektyvume, iekoti objektyvumo reikia klysti. Tiesa yra subjektyvumas. Siorenas Kirkegoras5 Mieli draugai, silome jums atverti Pasaul, kuriame mes gyvename, ir susipainti su sudtingiausia bioenergetine, biochemine sistema vardu mogus. Mes pavadinome ms Sistem kompleksine, nes bet kuri sudtinga sistema reikalauja kompleksinio poirio. Jos pagalba galima harmonizuoti savo gyvenim visomis kryptimis: sveikata, skm reikaluose, krybin savirealizacija, pinig pelnymas, asmeniniai ir tarpusavio santykiai. Harmonizavimas suprantamas kaip sugebjimas suderinti tam tikrus gyvybinius procesus su savo poreikiais, smoningai ir imaningai juos valdyti. mogus turi pasiekti toki bsen, kai visi jo poreikiai ir norai bus patenkinami, realizuojami tarsi savaime, nesiplant. Panaudodamas tam tikrus gdius, mogus turi smoningai ieiti i Pasekmi Pasaulio ir patekti Prieasi Pasaul, kas leis jam valdyti savo tiek vidinius, tiek ir iorinius procesus. I karto paymsime, kad pasiekti tokias galimybes galima tik esant ypatingoje Smons bsenoje. Mes j pavadinome ivystyta Smone. Btent ivystyta Smon yra Gyvenimo, skms, sveikatos ir gerovs altinis, nes tik turint toki Smon, galima aprpti vis proces pilnutinai, istudijuoti j ,nustaius savo viet ir vaidmen iame procese (praktikai bet kuriame), sugebti ivengti vergikos priklausomybs nuo jo, o tai reikia valdyti j, orientuojant savo poreiki patenkinim. Verimasis pasiekti ivystyt Smon yra kiekviename i ms, dtas paios Gamtos, i bsen vadina tobulinimusi arba Asmenybs evoliuciniu ivystymu. Btent jis lydi mog vis jo gyvenim, bdamas kiekvieno ms varomja jga, prasme, pagrindu. Sustabds Evoliucij, mogus momentaliai praranda gyvenimo prasm ir degraduoja, kas aktyviai pasireikia fiziologijoje, atsiliepia organizmo hormoniniam statusui. Tikims, kad jums jau yra aiku, jog pagrindinis Asmenybs ir Sveikatos Harmonizavimo Sistemos tikslas yra Asmenybs evoliucinio ivystymo proceso jungimas suteikiant galimyb kiekvienam, kas siekia tobulinimosi, susirasti savo keli ivystytos Smons link. Sistema yra gauta emje per kontakt su Dievu ir skirta visiems ems monms, kaip praktinis vadovlis savo Asmenybs evoliucinio ivystymo procese. i Sistema vyturys kiekvieno mogaus gyvenimo kelyje! Tai yra begalinis Nemirtingumo Epochos naujo tkstantmeio Dao Kelias, kelias link realaus biologinio nemirtingumo,
5

Siorenas Kirkegoras (1813 1855), dan filosofas ir teologas, egzistencializmo pradininkas.

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

21

pilnavertikos sveikatos, kelias laiming, diaugsming ir begalin gyvenim jauname, ydiniame amiuje. Pas mog, kuris pradeda sisavinti Sistem, nuostabiu bdu keiiasi pasaulira, Pasaulio ir Gyvenimo pojtis, tobulja mstymas ir pleiasi Smon.
Taidzitu tradicinis In ir Jang simbolis

Bendrai pamus, kontakt su Subtiliu Pasauliu mons turi daug, bet gauta i Viraus informacija lieka isklaidyta, pagal atskiras temas ir skirtingus moni, kurie j gauna, interesus. Taip yra todl, kad Gyvenimo Raktas yra isklaidytas Informaciniame Lauke ir neprieinamas Smonei, gyvenaniai instinktais. O kadangi bet kuriame procese, tame tarpe ir gyvybs procese, veikia Dvilypumo dsniai (In ir Jang kaita), tai mogus, kurio Smon yra pernelyg materializuota (In), yra viliojamas dvasiniu nuvitimu arba kontaktu su Subtiliu Pasauliu (Jang), kad jame galt dalyvauti gyvenimas (Ine visada yra Jang, o Jange yra In, j abipusikas perjimas utikrina gyvybs itverm). i pagund mons priima kaip savo iskirtinum. I tikrj tai yra eilin gaudykl silpnai isivysiusiai Smonei. Ms Sistema tai pirmoji doktrina iuolaikinje civilizacijoje, duodanti kompleksines, apibendrintas inias apie mogaus Evoliucij ir apie Tikrj Gyvenimo prasm. Tai yra ilgai laukiamas monijos su Dievu Kontaktas! Tiesa, daugelis jo laukia kaip Antrojo Kristaus Atjimo, kuris turi suteikti mums kakoki pagalb arba, kratutiniu atveju, ruoiasi atneti naujus Priesakus, kadangi Priesakai i Kaln pamokslo pasirod negalintys apsaugoti mogaus nuo susinaikinimo mechanizmo jungimo. Bet antro toks Kontakto artimaisiais imtmeiais, o gal ir tkstantmeiais, nelaukiama. Visa, kas buvo monijai reikalinga, i Viraus perdav, o toliau patys aikinkits! O kad atjo tai ne i t rank, ne i tos konfesijos, ne i Jeruzals arba Vatikano, ne per Moksl akademij tai jau ms emiki sunkumai ir problemos. J reikalas perduoti ir spti! Faktikai ms Sistema socialinis visos monijos usakymas, kur Subtilus Pasaulis vykd nedelsiant, tiksliai ir laiku. O kad tokio pavidalo ir tokiu bdu tai usakyme nebuvo patikslinta. Jie padar taip, kaip man reikalinga! mogus suino tikrj gyvenimo prasm, kuri jam atsiskleidia tik Ivystytos Smons ritmuose. Kito nra duota. Tai Gyvenimo statymas, Krinijos statymas. Tik Ivystyta Smon yra Gyvenimo altinis, Pasaulio Tikrojo painimo altinis. Toki bsen galima pasiekti Dievo ir Bendradarbi i Subtilaus Pasaulio pagalba. Be J aktyvios pagalbos neapseisime. Asmenybs ir Sveikatos Harmonizavimo Sistema duota monms, ir kiekvienas mogus, kuris j praktikuoja, gauna reali Subtilaus Pasaulio moni pagalb, yra J kuruojamas. Jie padeda kiekvienam Sistemos dalyviui jungti Smons evoliucin proces, palaipsniui platindami jo diapazon. Pradiniame Sistemos studijavimo etape Dievo Pasaulio bendradarbiai (Visatos valdymo aparato) aktyviai padeda naujokui kompensuoti jo energetines snaudas. i pagalba virija paties mogaus snaudas. Dangaus atstovai j kuruoja iki to laiko, kol jis prads savarankikai naudotis Gyvenimo dovanomis. Ir tik tada mogus-vartotojas tampa padjju, kuris perduoda Gyvenimo Prasm kitiems. Kuo pagrstas toks Dievo Pasaulio kardinalaus kiimosi, kuris dabar vyksta, ms gyvenim btinumas? Mes jau pabrme, kad Tikrj Gyvenimo prasm mogus suino tik pasieks ivystytos Smons bsen. Be tokios bsenos jis negirdi savo vidinio balso, duoto Gamtos, kuris pastumia j Evoliucijos link! Tobulinimosi proceso atvilgiu Smon Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 22

randasi pasyvioje fazje. Toki bsen vadina miegania Smone. Joje bdamas, mogus praranda gyvenimo prasm. Gyvenimo bei Evoliucijos poiriu jis miega. Gyvenimas yra sapnas; senis mogus, kuris miegojo daugiau u kitus: jis atsibunda tik tada, kai ateina laikas mirti. anas de La Briujer6 Mieganti Smon formuoja galvos smegenyse nuostabius paveiksllius (vaizdius), kurie daro poveik jo jausmams, jaudindami juos. Jis traukiamas jutimin pasaul, kurio vaizdiai atvaizduoja iuos jausmus. Tai taip vadinamas sensorinis Pasaulio suvokimas (regjimas, klausa, uosl, lytjimas, skonis, racionalus protas, kuris leidia ianalizuoti ir painti situacij, proces, padarydamas juos diskretiniais). Tokiu bd, mogus gyvena igalvotame virtualiame, holografiniame pasaulyje. Smon pratinta visk dlioti lentynles, be jokios sistemos ir naudos, su viltimi, kad kada nors jai pasiseks sudaryti tikrj paveiksl, Pasaulio mozaik. Bet Pasaulio paveikslas, sukurtas sensorinio suvokimo pagrindu, nra tiesa, nes i prigimties turi subjektyvaus suvokimo charakter! Tai tas pats iliuzinis, menamas, hologramos pavidalo pasaulis, kuriame nra vietos realiam Pasauliui su gyvu Dievu. Dievas mogui, besirandaniam mieganios Smons bsenoje, nukryiuotas stabas, kuriam utenka ms tikjimo, meils ir kai kuri ritual laikymosi. Baisu, kad mogui patinka i sentimentalios idilijos bsena, jis apkvaiintas sapno iliuzijomis. Gyvenimas praeina pro al ir labai greitai pasibaigia, taip ir nespjs pasirodyti visu savo pilnumu. Faktikai mogus pragyvena savo gyvenim perniek, ivaisto savo potencial, jo sensoriais pagimdyt iliuzij tenkinimui. Dar baisesnis yra tas faktas, kad toki moni pasaulyje didioji dauguma. Nemokdamas valdyti vairiapusius savo gyvenimo procesus, mogus neivengiamai traukiamas juos, jo psichika permalama jais tarsi girnomis. Jis visikai priklausomas nuo materialaus pasaulio, patenka jo iliuzij skur. io pasaulio paniai tempia jo Siel dugn, Nebt, ji praranda savo gamtin impuls, galint adinti Smon, inicijuoti j vystymuisi ir savirealizacijai. Vyksta mogaus, kaip asmenybs, degradacija. Todl nuostata mieganti Smon toli grau ne epitetas arba metafora. mogus su panaia Smons bsena, skaitydamas ms knygas, tiesiog umiega. is fenomenas yra susijs su tuo, kad induolio smegenys, kuri paslaugomis naudojasi toks mogus, negali sisavinti informacijos apie objektyvi realyb, kuri yra krauta dideliu psichins energijos potencialu. Jos paprasiausiai tam nepritaikytos. Mieganti Smon nuveda mog saldi svajoni pasaul tiek, kad pripainti save, jog jis kapanojasi iliuzij skuryje nelengva, tai manoma tik drsiai, savikritikai Asmenybei. Bet ir iuo atveju mogus pats, be paalins pagalbos, negali isikraptyti i io skurio. Tokia pagalba ateina i Dievo Pasaulio. Btent ji yra ta reikiama iorin jga, kuri sugeba ivesti mog i sapn ir svajoni pasaulio. Ms Sistema yra pirmasis tokios pagalbos etapas. Ateist nelaim yra ta, kad ibrauk Diev i savo gyvenimo, jie trauk Smons amino sapno tamsyb ne tik save! Jie vert i tamsyb pagrindin ems gyventoj mas, nes tik pripainus Diev gyvu, aktyviu ir veiksniu, primus i Jo pagalb, mogus gali paadinti savo miegani Smon. Ateistinis poiris gyvenim atved prie to, kad siekiant painti energijas, apeinant Diev ir Jo bendradarbius, mogus, be J leidimo, savavalikai stengiasi prisijungti prie Dievo energij ir dirbti su jomis. Toki Gyvenimo eiminink ir j pasekj mginimai negailestingai ukardomi Subtilaus Pasaulio ir Dievo. iuos savivaliautojus Jie vertina,
6

anas de La Briujer (Jean de La Bruyre,1645 1696) ymus prancz moralistas.

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

23

kaip vagis ir grobstytojus, kurie ksinasi svetim nuosavyb. Teis dirbti su energijomis duodama tik monms, prisijungusiems prie Dievo Kanalo smoningai, pagal konkrei technologij, aikiai suprantantiems io ingsnio rimtum. Mginimai spontanikai, nesmoningai, bediojimo metodu prisijungti prie bet kuri energij, joki bdu prisijungimu nelaikoma! Taiau Gamta turi mechanizm, kuris stumia mog nubudimui. J vadina Likimu, Karma, kartais Fortna. Karminio mechanizmo uduotis yra tame, kad ijudinti miegani Smon, kad ji nubust. Tai pasiekiama nemaloni vyki formavimo keliu: i mogaus atimami sveikata, ilgas gyvenimas, gerov. Bdamas mieganios Smons bsenoje, mogus nesupranta Gamtos uuomin ir miega toliau. Bet tik jam supratus, kad jis miega, ir kreipiantis pagalbos Diev, jam pagalba tuoj pat yra suteikiama Smon atsibunda. Jis pradeda painti, suvokti ir jausti Tikrj Gyvenim ir savo atsakomyb prie j. Btent iame yra paslaptis, kad mieganios Smons praymai Diev, negauna atsakymo ir supratimo i Jo puss: maa kas gali ateiti galv arba pasivaidenti mogui sapne. Ne paslaptis, kad per vis monijos egzistavim Dievo Pasaulis nuolat perduodavo monms inias, padedanias Smonei nubusti. ios inios praveria kai kurias Tiesos dalis, bet kol Smon visikai neatsibus i miego, mogus nesugebs pamatyti vis paveiksl (bet kuriame procese) pilnumoje. Btent dl ios prieasties tapo beveik pamirtos ir imestos daugelis senovs ini, kaip nebereikalingos: Dao, Cigun, Shiatsu, Joga ir kt. Todl, kad j gijimui ir garantuotam rezultat gavimui reikalinga Ivystyta Smon, duodanti teis ir galimyb valdyti vidinius bei iorinius procesus. Tai panau tai, kai mogus, turintis automobil, bet neturintis vairuotojo paymjimo, negali pasinaudoti pranaumais, kuriuos jam suteikia automobilis. Nejungus Evoliucijos proceso, esant mieganios Smons bsenoje, visos ivardintos praktikos pavirsta prast fizini pratim rinkiniu, masau ir filosofija, atsijusiais nuo gyvenimo. Btent dl mieganios Smons prieasties liko nereikalingos tokios unikalios praktikos, kaip Atgimimo akis ir Mer-Ka-Ba. mons nemato naudos ir darbe su energetiniais procesais, kadangi valdyti energetik, kaip viduje organizmo, taip ir u jo rib, galima tik atbudusios Smons pagalba. Ivadoje visos senovs praktikos, j gijimui reikalaujanios i mogaus sugebjimo sukurti vientis Pasaulio, Krinijos kaip miliniko gyvo organizmo paveiksl ir kompleksinio poirio save (kaip Krinijos dalel), tapo nesuprantamos palikuonims ir buvo priskirtos egzotikai, necivilizuot protvi mistini ini kategorijai. Ilgai laik buvo skaitoma, kad sakralins ezoterins inios, o paprasiau misterijos yra senoli neisivystytos Smons vaisius. Dabartiniu laiku ios inios kenia audring atgimim, renesans. Jos aktualios, paklausios ir btinos, nes padeda iuolaikiniam mogui susirasti savo viet iame Pasaulyje, kaip vieningame gyvame organizme, besipleianiame ymiai toliau u ms materialj pasaul. mogaus (kaip io organizmo lstels) uduotis imokti suderinti visus savo ingsnius su Juo. Naudinga viskas, kas laiku. O jei gerovei ne proga pavirsta nedorybe ir yda 7. iame ir tik iame yra tikrasis Iganymas! Galima gyventi pagal Dievo statymus, sti imint, gr, aminyb, laikyti save ventume ir daryti tik gerus poelgius. Bet nematuojant kiekvieno savo ingsnio su Visatos judjimo ritmais, nesuderinus su Ja grtamojo ryio, mogus bus prieingoje fazje, opozicijoje Krinijai, neivengiamai jungdamas susinaikinimo mechanizm. Jis, kaip lstel, susiavjusi savo nepakartojamumu, reikmingumu, savs dievinimu, pavirsta metastaze ir yra pavojingas Organizmui. Ir
7

V.ekspyras, Romeo ir Diuljeta.

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

24

tai jau ne spliojimas arba prognoz, o kasdienin realyb! Pats didiausias susidomjimas ezoterinmis iniomis kilo paskutini mokslo laimjim ir atradim viesoje. Iaikjo, jog tos inios, kurias gauna mokslas, sen seniausiai buvo inomos senovs kartoms ir aktyviai eksploatuojamos kasdieniame gyvenime. iuolaikiniame Krinijos supratime misterijos jau nesirodo kaip kakas bauginantis, nerealus, o, kaip paaikjo, duoda mogui galimyb suformuoti vientis Pasaulio paveiksl! Interesas ezoterikai gavo visuotinio susiavjimo pobd. Kad gauti sakralini ini, mons keliauja ventsias vietas Indij, Tibet, ieko mistins ambalos. Deja, monija yra traukta eilin mieganios Smons mira. Nei ambaloje, nei Tibete, nei po Sfinksu arba Egipto piramidse, nei kur nors kitur emje arba kitoje Visatos planetoje nra nieko tokio, ko js neturtumte i minut ir ko neinotumte iuo savo gyvenimo momentu! Visos inios apie Ties randasi mumyse pirmapradiai, tik mes j nepamename, ir jeigu prisimename negalime j panaudoti, kadangi mieganti Smon nesugeba duoti praktini patarim j panaudojimui. Ji miega! mons pamiro, kad nei vienas guru (mokytojas), nei vienas Tibeto vienuolis arba lama negali ivesti ms i miego bsenos. Tai manoma padaryti tik Dievui. Guru gali nurodyti keli ivystytos Smons link, savo subjektyvios nuomons ir matymo pavyzdiu, bet kad pasiekti savo tikslo, reikia praeiti keli kartu su mokytoju k ir darydavo visi nuvit. Dauguma iuolaikini moni nenori keisti gyvenim visuomenje atsiskyrli bst, atsisakyti civilizacijos gerovi, nori gyti inias neaukodami civilizuoto pasaulio komforto, savo nor ir proi. Kaip yra inoma, paklausa (socialinis usakymas) lemia pasil. Tai ia, tai ten atsiranda vairios mokyklos, propaguojanios paias vairiausias sakralini ini kryptis, kurios pateikiamos kaip panacja ir ada mogui isprsti visas jo problemas. Tai darbas su universaliomis arba kosminmis energijomis, ritmodinamika, neurolingvistinis programavimas, iatsu (takinis masaas), fito- bei adat terapija, vairios kvpavimo metodikos, jogoterapija, psichotreningai, vairios dietos ir daug kitko. Toki mokykl ir doktrin nesuskaiiuoti. Bet mes ir toliau matome, kaip mons mirta paiame jg ydjime dl to, kad prarado gyvenimo prasm, katastrofikai puola alkoholizmas ir narkomanija. Sveikatos apsauga nepajgi apginti mog nuo ltini lig. Visuomen neturi struktr, kurios tikt mogui kompleksikai (perdaug sitrauk biblin akmen mtym). Medicina gydo kn, ekstrasensas aur, magija veikia per astral, kunigas gydo Siel, bet faktikai visi usiiminja skyli lopymu! Tai lyg skylti drabuiai: vienoje vietoje skyl ulop kitoje atsiranda. mogus, kaip ir anksiau, nukreipiamas nuo Tiesos, nuo btinybs paadinti savo Smon. Tai daroma kur nesmoningai, o kur ir smoningai, kryptingai. Visos mistins praktikos orientuoja j tam tikr technologij pritaikym. Negavs rezultat, jis perbga nuo vienos technologijos prie kitos. mons prikrauti vairi ini, kaip asilas knyg, o naudos i t ini jokios! Prieastis tik j neatsibudusi Smon ir Evoliucijos sustabdymas savyje. Daug iuolaikini misterij kalba apie Smons prabudim, bet neduoda konkrei metodik, vildamosi, kad Smon prabus pati savaime. Bet savaime gali atsirasti tik noras atsibusti i miego. mogus siekia gauti kuo daugiau ini, klaidingai manydamas, kad erudicija yra kelias pasiekti Isivystyt Smon. Tai savs apgaudinjimas ir eilin materialiojo pasaulio chimera! Jeigu inios nepritaikomos, jos neduoda konkrei, akivaizdi rezultat, j neiotojas vis dar randasi Morfjaus glbyje miega. Smon gi, atsibunda tik Dievo ir Jo padjj pagalba, ir tik tuo atveju, jeigu mogus nuoirdiai nori evoliucionuoti, nori eiti Smons Ivystymo keliu. Jeigu prabudimas i miego jam reikalingas tik tam, kad sprendiant koki nors siaur, Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 25

privai problem jam padt vienos ar kitos technologijos, tai tok gudruol Viruje mato kiaurai ir, suprantama, niekas nesiruoia dl jo eikvoti savo jg. Kompleksin Asmenybs ir Sveikatos Harmonizavimo Sistema neturi vis ivardint trkum. Kiekvienas norintis savyje atkurti Evoliucijos proces gauna betarpik pagalb ir palaikym i Dievo Pasaulio moni (ventj) puss, kurie palaipsniui veda j nuostab Gyvenimo Harmonijos Pasaul, ivystytos Smons Pasaul, Prieasi Pasaul, kur mogus valdo visus gyvenimo procesus ir pilnai realizuoja save, tapdamas Krju. Sistema jokiu bdu neprietarauja religijoms ir tikjimams, nes Visata yra vieninga visiems. Jos statymai privalomi mums visiems nepriklausomai nuo turtinio, socialinio statuso arba priklausomybs vienai ar kitai konfesijai. Visatai visi mes, ems mons, esame maameiai vaikai, patek bd. Ir kas js bebtumte: krikionis, budistas, musulmonas, judaistas, js galite skmingai panaudoti Sistem, kaip instrukcij veikimui! Visas nuostabias paranormalias mogaus ne eilines galimybes ir ne eilinius sugebjimus (kurie yra svarstomi moksliniuose simpoziumuose, apie kuriuos vairs autoriai rao laikraiuose, urnaluose, knygose kaip versijas, spliojimus, pranaystes ir prielaidas) kiekvienas mogus gali pakankamai lengvai atskleisti savyje, prisijungs prie ms Sistemos. Problema tik viename: kiekvien norint, prijungti ir apmokyti, pakol kas, galime tik mes! Suprantama, kad labai sunku patikti, kad viskas, apie k tkstantmeiais svajojo monija (kompleksinis poiris gyvenimo problem sprendimui), jau randasi emje ir sukaupta vienose privaiose rankose, be konsultacij su kuo nors btent. Nesitiki, kad taip lengvai ir greitai buvo galima surinkti akmenis inias, mogaus imtytas po vairius mokslus ir doktrinas. Atsipraome u padaryt, bet tai yra taip! Ms sveikata objektyvi realyb Pasaulyje egzistuoja neginijama tiesa: domu ne tai, kas yra domu, o tai, be ko nedomu. Nedomu be sveikatos ir pinig. Pradsime nuo sveikatos. Pastaraisiais metais pastebimas smarkus moni sveikatos pablogjimas. Mokslas ir visuomens nuomon suvokia i aplinkyb kaip apmaud nesusipratim visuotinos gerovs fone: gyvenimas pas mus puikus ir nuostabus! Su sveikata taip pat viskas paprasta tai mokslo ir technikos paangos pasekms! Tai yra viskas ms rankose dar ne vakaras, tai tik ekologij atstatysime ir pagyvensime... Bet dabartin sveikatos grities prieastis slypi ne tik ir ne tiek mokslo ir technikos paangos pasekmje ir neteisingame sveikatos bde. Viskas surita su procesais, vykstaniais Kosmose, su j taka ms motinlei emei. Nuo ms priklauso tik viena: ar sutiksime mes su naujomis aidimo taisyklmis ir j laikysims, arba jos prads mus derinti. Kaip isireik Ogas Mandino 8: Veik, kitaip tapsi veiksmo objektu. Ir panau, kad alternatyvos pas mus jau nebebus. Pastaraisiais metais mokslininkai aptiko iki iol nematytus keistumus ms motinls ems elgesyje. Ji rodo neregt verlum, ir tuo privert emik moksl giliai susimstyti. 1999 metais prancz astronomai paskelb, kad em nuimta nuo orbitos ir artja prie Sauls. is artjimas 2005 metais pasiek anomalini, rekordini reikmi! Reikia paymti, kad visi duomenys, pateikti iame straipsnyje, paimti i iniasklaidos. Taip pat btina pabrti, kad perspjimai dl bsim gamtini permain pastoviai pateikiami monijai. Tiktai is Balsas i Viraus lieka vienias balsas dykumoje. Niekas jo negirdi, laikydami panaius pareikimus eiline nenormali anomalinink8

Ogas Mandino (1923 1996), knygos Didiausias pasaulio prekiautojas autorius.

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

26

kontaktori ugaida. Ir dar todl negirdi, kad itie perspjimai patenka mums ne i iniasklaidos, ne i valdi turini arba Popieiaus lp (i kur mes pripratome gauti dmesio vert informacij), o i eilini, paprast moni. Su vienu tokiu Kreipimusi monij js susipainsite emiau. 2000 metais rus mokslininkai paskelb faktus: 19982000 metais em gavo energetinius smgius i neinomo energijos altinio. Aptiko tai vandens pagalba, kuris tuo metu taip pakeit savo energetin struktr, kad jeigu ne jo savyb atiduoti gaut energij palaipsniui, trij savaii bgyje, vanduo ir kiti skysiai emje galjo uvirti. Nereikia umirti, kad mogus susideda, daugiau kaip 90 proc., i skysi. Natralu, kad tokie pakitimai stipriai atsiliep ir moni savijautai. Tais paiais 2000 metais paskelbti Europos mokslinink duomenys apie tai, kad Sauls ir ems magnetini lauk tampa iaugo du kartus, tai yra 100 procent. Visa tai lyg ir neturi didels reikms mums, bet monija iaugo ir sisuformavo esant pastoviai magnetinio lauko vertei. I istorijos yra inoma, kad ymiai maesni jo tampos skirtumai maesn arba didesn pus sukeldavo karus, sukilimus, revoliucijas, epidemijas. ems magnetinis polius (planetos magnetins aies susikirtimo takas su jos paviriumi) pasislinko 200 km, ir is faktas yra ufiksuotas Rusijos Centrinio kariniotechninio instituto prietaisais. Kaip prane instituto vadovaujantis bendradarbis, toks magnetini lauk poslinkis vyko ir kitose Sauls sistemos planetose. Mokslinink nuomone, tai vyko dl to, kad Sauls sistemos planetos praeina nauj galaktins erdvs zon ir patiria kit galaktini sistem poveik. Mokslininkas taip pat paymjo, kad is reikinys gali atsiliepti orams ir moni savijautai. 2000 met ruden iniasklaidoje buvo paskelbti iliei astronom duomenys, kurie aptiko ms planetos anomalaus elgesio ir pakitim aplinkiniame pasaulyje prieast. Vis it pakitim kaltinink pasirod planeta vardu Bernaras-1. Ji savo dydiu ymiai lenkia em. Ms planeta palyginus su ja smiltel. i keliautoja artja prie Sals sistemos. Kaip nustat mokslininkai, planeta atjo pas mus i tolimojo Kosmoso gelmi. Mokslui nra inoma n viena vaigdi sistema arba Galaktika, kurioms jinai priklausyt. ios keliautojos pasirodymas iauk globalinius pakitimus emje ir Sauls sistemoje. Energetinis smgis, kur em priima save, sukelia globalinius pakitimus geofiziniuose, cheminiuose, biologiniuose procesuose, didja potvyni, ems drebjim, pasiutvj skaiius. i energetika, virijanti visas manomas ribas, daro poveik ir technikai monijos rankomis sukurtam kdikiui: ymiai daugja technogeninio pobdio avarij bei katastrof skaiius. Daugelis technologini proces vyksta nukrypdami nuo nustatyt parametr ir danai pasibaigia nenuspjamu rezultatu katastrofomis. Energetinis smgis mua ir mones, sukeldamas katastrofin sveikatos lugim. Nesaikingos mitybos utertus ir lak pilnus organizmus sudegina. Daro poveik psichikai, sukeldamas neadekvat moni elges: nepagrst agresij, nenuspjamus poelgius, nemotyvuotus nuudymus, karus. Tuo ir pasireikia energetinio ciklono, atneto planetos Bernaras-1, poveikis. Ms laikmet vadina Apokalips, taip buvo pavadinta paskutin Naujojo Testamento knyga. mons vir 1,5 tkstani met splioja, prie ko prisieti grsmingus pranaavimus, apraytus ioje knygoje: ar prie imtmei kaitos, ar prie kosminio pobdio reikini, ar prie antrojo Kristaus atjimo? Visi vykiai ir pakitimai emje iuo metu sudti 25-i met laikotarp, skirt Apokalipsei. Jos pradia 1997 met rugsjis. Btent tada em jo energetin gravitacin ciklon ir pradjo artintis prie Sauls (o 1998 metais JAV mokslininkai aptiko jos suplojim poliuose ir greit ipltim ekvatoriuje). is artjimas nra atsitiktinis, jo pagalba em minimizuoja nuostolius nuo praskrendanios planetos. Pavojaus atveju ji atiduoda save, kartu su mumis, sauls gravitacijos glb. Ir vis vien mokslinink prognozs artjantiems 25 metams visikai nediuginanios: jie skaito, kad busimame kataklizme igyvens maa ems gyventoj Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 27

dalis. Daugumos moni organizmai negali ir jau nebesps prisitaikyti prie greitai besikeiiani iorins aplinkos proces. Toki moni sistemos patenka kolaps mogus sta (jeigu nenorjo arba nespjo prisitaikyti prie nauj slyg). Perskaiius tai, lengvai galima sivaizduoti, kad Kosmosas grasina monijai. Taiau nereikia pamirti, kad visos straipsnyje ivardintos baims tik pasekms. J prieasi iekoti Kosmose yra beprasmika, j ten nra, kadangi Visata aminos ir nemirtingos, Gyvybs altinis. Gyvyb emje yra nemirtinga ir amina, kaip yra amina pati planeta. Vis dlto tiesiog per 50 mokslins-technins revoliucijos met mogus, ilgai negalvodamas, sikio planetarinius procesus. Kalba eina ne apie neugaul smg gelegaliu per asteroid, k iniasklaida pateikia, kaip visuotini proces valdymo epochos pradi. mogus, ipumpuodamas i ems gelmi jos energetin komponent naft ir dujas, o taip pat ikeldamas mas naudingj ikasen, paeid visos Sauls sistemos planet pusiausvyr. Btent dl ios prieasties em artja prie Sauls, ir nieko ia nepadarysi, u visk reikia mokti. Kalbant apie planet Bernaras-1, ji spektaklyje atlieka revolverio vaidmen, jo pagalba herojus-nevyklis (monija) spektaklio pabaigoje deda tak, audamas sau smilkin. Taip jau buvo prie 150 milijon met, kai Bernaras-1 padjo Atlantams ieiti i ems be ypating kani. Kaip matote, Krinija rodo gailestingum, kad mums nedaryti kontrolinio vio galv. Bet kadangi emje aktyvizavosi suprasminimo procesas, kosminis keliautojas yra sustabdytas pagarbiu atstumu nuo ems Dar viena naujiena i tos paios serijos, atspausdinta laikratyje Megapolis Ekspress, 2002 met spalio numeryje. Straipsnis vadinasi mons trumpiau gyvens. tai jo turinys: Panau, kad viso pasaulio genetikai susitar tylti dl siaubingos sensacijos, atskleistos japon mokslinink ir patvirtintos JAV tyrintoj. Pirm kart per pastaruosius metus mokslo tyrimai atne blog naujien. Vidutin mogaus gyvenimo trukm labai greitai prads mati. Kiekvieno atskiro individo gyvenimo trukm, pagal paskutini atradim duomenis, gali sutrumpti 15-20 met! Ir tai palies visus i eils, o ne tik silpnai isivysiusi ali gyventojus. Nei medicinos isivystymo lygis , nei gyvenimo kokyb, nei geri produktai nieko neigelbs! Ypatingas genas, kuris atsako u gyvenimo trukm, kaip paaikjo, sugeba mutuoti madaug kart per tkstantmet. iame genetiniame lyje, su mogaus gyvenimo trukme vyksta smarks pakitimai: i pradi is rodiklis auga nematytais tempais, o vliau tokiu pat bdu smarkiai maja. Gyvenimo trukms genas buvo aptiktas JAV mokslinink i Dono Hopkinso Universiteto neseniai tik 2002 met vasar, jis buvo pavadintas graik likimo deivs Kloto vardu. Tai viena t deivi, kurios verpia mogaus gyvenimo sil, o Kloto tvarkingai j nukerpa, atmatuodama mogaus ami. Pavadinimas genui buvo irinktas poetikas, taiau jau po mnesio tyrinjim genas m pateikinti mokslininkams staigmenas. DNR mginiuose, paimtuose i vairi moni, buvo aptiktos pakitusios io geno versijos genai-mutantai. Sprendiant i analizi, gavosi, kad mons, turintys organizme io geno kopijas, pragyvens 20 met maiau negu tie, kas turi var Kloto gen. Be to monms vir 50 met toki gen neaptinkama, bet pas vaikus, kurie gim po 1990 met, yra pastebimas mutacij ybsnis! Tai reikia, kad vidutin mogaus gyvenimo trukm greitai sudarys apie 57 metus moterims ir 54 metus vyrams. Ir viskas! Ir visoje emje taip japonai gavo tokius pat rezultatus dl gen-mutant pasiskirstymo pagal amius! Dabartiniai japon pensininkai pragyvens daugiau u visus emje vidutinikai iki 82 met. O j vaik ir vaikaii gyvenimas bus ymiai trumpesnis! Nuostabu, kad ir Rusijoje demografai be joki genetini tyrim gavo tuos paius, vidutins gyvenimo trukms, skaiius! Valstybinio statistikos komiteto duomenimis, Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 28

vidutins mogaus gyvenimo trukms sumajimo procesas Rusijoje neturi analog pasaulyje: is rodiklis (apskritai alyje) sumajo eeriais metais, palyginus su 1960-siais metais. Ms statistikai galvojo, kad mes blogai ir maai gyvename todl, kad geriame neribotais kiekiais nekokybik degtin. Dabar, po sensacing amerikiei ir japon mokslinink atradim, aiku, kad is procesas paliet vis pasaul, paprasiausiai mes j pastebjome, kaip visada, kiek anksiau. Smalsu, kad genetik rastas gyvenimo trukms kritimas pasitvirtina istoriniais duomenimis. Taigi, vidurami kronikose pamintas keistas amius, kai mons staiga nustojo mirti ir gyvendavo net iki 70 met, kas buvo gryna fantastika tais laikais! O vliau (kaip liudija metratininkai) atjo atpildas maai kas i ilgaami vaik igyvendavo iki 30-35 met. Tai yra madaug deimtame amiuje po Kr., Kloto geno mutacijos mechanizmas jau suveikdavo i pradi gyvenimo trukms augimas, vliau staigus trumpjimas. vairi ali mokslinink prognozi bei atradim teisingum patvirtina oficialus Rusijos ministro-pirmininko Kasjanovo pareikimas, padarytas 2002 met kovo pabaigoje. Jis pripaino Rusijos gyventoj majimo fakt tokiu mastu, kad be darbing gyventoj pritekjimo i usienio Rusija, kaip valstyb, nesugebs vykdyti savo funkcij! Ir tai, atkreipkite dmes, penktais Apokalipss metais, be dideli kar ir globalini kataklizm! Vokietijoje, pavyzdiui, darbing gyventoj stoka jau sudaro 1,5 mln. moni... Tai yra Apokalips ne gamtinio kataklizmo arba asteroido smgio pavidalo faktas, o rutinikas procesas, i pirmo vilgsnio niekuo nesidmtinas, tik katastrofiniu gyventoj majimu ir gamtini kataklizm srautu. Tiktai panau, kad viso pasaulio mokslininkai i tikrj susitar tylti apie siaubingus atradimus, dl visiko negaljimo ir nesugebjimo ne tik kak paaikinti, bet ir suprantamai komentuoti vykius. mons nori gauti i vyki paaikinimus ir pamatyti savo problem sprendimo bdus, natralu, valstybi ir vyriausybi lygmenyje. Praome, imkite, sprendimai yra, bet vaistai ne visada bna salds! Ms knyga tai kreipimasis vien procent moni, kurie sugeba suprasti, apie k eina kalba, kuri Smon dar neveik miegas. Tarp kitko, pasirinkimas duotas kiekvienam, bet vienas procentas startuos nedelsiant. Kiti ilgai galvos, iekos klastos (savo inertikumo, neveiklumo pasiteisinimui), iekos savo teisumo patvirtinimo kanonizuotuose altiniuose ir moksliniuose sluoksniuose. Nes kiekvienas nori, kad j informuot garbingai, bealikai, teisingai ir sutinkamai su jo pairomis (Gilbert Chesterton9). Taiau Evoliucija nepermaldaujama ir nieko nelauks. Pati klaikiausia jga prasimua sau keli, i pradi sugriaudama; bet, neirint tai, jos veikla yra reikalinga... Siaubingos energijos tai, k vadina blogiu tai ciklopiniai monijos keli architektai ir statytojai (Fridrichas Ny10). Tai yra pats tiksliausias apibrimas, kada nors duotas Apokalipsei! Paioje 2002 met pradioje buvo publikuotas mokslinink atradimas, kuris liko be dmesio: Pas vien ems gyventoj procent DNR molekul stiprja. Neirint visk kas vyksta! Kaip matote visi galai sujo, kaip fakt atvilgiu, taip ir procentais! iuo metu mes gyvename nebaugint visaini pasaulyje. Daugiausiai j yra tarp moni su isilavinimu ir erudicija. Artimiausi met bgyje jie (dauguma j) arba inyks ivardint proces pasekmje, arba inyks j aplombas. tai tada mons prads suprasti Doktrinos ir Sistemos prasm. O kol kas mes dirbame su paiu laimingiausiu kontingentu, kuriam i vis neegzistuoja skirtumo tarp teorijos ir praktikos. Tai mons, kurie atjo pas mus kaip paskutin instancij, be penki minui dvylika, kai j tikjimas religija, mokslu su jo medicina ir vaistine jau sugriautas i pamat, gal net ne grtamai.
Gilbert Keith Chesterton (1874 1936), angl krikionikas mstytojas, urnalistas ir raytojas XIX amiaus pabaigos XX amiaus pradios. 10 Frydrichas Ny (1844 1900) vokiei filosofas ir raytojas.
9

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

29

Pas juos teorija nesiskiria nuo praktikos, tai yra jie turi laiming galimyb matyti absoliui teorijos ir praktikos vienyb. Todl jie ir nelenkia pirt- i viso. Pradioje jie tam neturi nei jg, nei noro, nei laiko, nes siela su knu atsisveikina. O po to jau nebelieka prieasi abejonms. Kaip ne keista, bet daugiausia igyvens btent jie, o ne pasitikintys savimi, savo absoliuia apsauga ir iniomis jauni mons. U vien mut duoda du nemutus. Subtilus Pasaulis su tokiu savo poiriu problem ne iimtis! Reali vyki padtis Js pasakysite: mons sugebjo igyventi Pasaulinio Tvano metu, igyvensime ir dabar. Taip ir bus, gyvenimas, nuo jo atsiradimo momento, Krinijoje nenutrksta nei sekundei. Toks poiris buvo pateisinamas iki tol, kol buvo neinomi moni atrankos kriterijai atjus auksin ami planetoje em. Iki iol skaitsi, kad igyvens tie, kam pasiseks, k globoja vaigds, kam palankus likimas, k igelbs angelai-sargai ir Dievas. O paprasiausiai visos viltys grindsi ms prastu galbt, kaip nebt . Visos viltys tai, kam ir kokia korta ir kaip kauliukai ikris. Pralaimjimas ia aklas atsitiktinumas, nra ko sieisti. Bet dabar tapo aiku, kad Gyvenimas tai ne loimas kauliukais, o smoningas Pasirinkimas. mogus, teigiantis, kad neusiimins tuo, savavalikai atsisako teiss Gyvenim, atima toki teis i visos savo gimins, skaitant dar negimusius vaikus ir vaikaiius. Tuo paiu jis faktikai atsisako savo teiss gyvenim kito naudai kito, kuris, gal bt, ymiai maiau yra nusipelns! Bet jis savavalikai pasirenka sau mirt! Gamta visada turi rezervinius kelius igelbjimui ir atveria juos tiems, kas nori igyventi, kas pasirenka Gyvenim. Tai tas pats, kaip esant sunkiai ligai: organizmas igelbjimui mobilizuoja visus savo rezervus, kova u Gyvenim remiasi vis sveik, pilnavertik lsteli ir jg, galini ir norini kovoti su liga, darbo aktyvavimu. Jeigu toki lsteli dauguma, prie j prisideda tos, kurios atsirado tarp abejojani, ir organizmas igyvens, nugaljs mirt! Nostradamus ivert od Apokalips kaip pasaulio pabaiga (Armagedonas). Bet tikslus vertimas skraists numimas! Tai reikia, kad Gamtoje vyksta tokie vykiai, kurie nuima udang nuo ms aki ir aplinkinio pasaulio. Kad igyventi, mes turime pamatyti aplinkin pasaul ir ms viet jame tikrojoje viesoje, num roinius akinius. Reiks i naujo sudlioti prioritetus: kiekvienas i ms turi nusprsti, ko jam reikia pirmiausia, kas reikalinga vliau, o su kuo galima ir atsisveikinti (daug ko reiks atsisakyti visikai). Be tokio vidinio darbo, be vis vertybi perkainavimo mogus pasmerkia save ir savo jaunesnes kartas tikrai praiai ir palyginti gana greitai! Pagrindinis klausimas, kuris jaudina visus: Kaip mons pasidalins dvi nelygias grupes: 99 % ir 1 %? Kas taps atpirkimo oiu, pateks 99 procent skaii, ir kaip patekti t slapting procent? Su pirma kategorija viskas yra gana paprasta juos praudys ventas tikjimas, kad vienintel teisinga ieitis kiekvienoje situacijoje daryti visk kaip visi, o tiksliau palikti visk taip, kaip yra. Principai paprasti: Jeigu nori padirbti gulk, numik, ir viskas praeis, Rytas protingesnis u vakar, rasi isisklaidys. Mokslininkai rao, kad monija jung susinaikinimo mechanizm. mons prijo prie bedugns krato, daug kas jau krenta j. Bet yra ir toki (j, deja, maai), kurie pavelg bedugn, pasibaisjo ir suka atgal, eina nuo jos, braudamiesi pro mini. Aplinkiniams ie mons baltos varnos: jie gyvena ne taip, kaip visi, daro ne t, k daro visi, ir kalba visikai ne t, kas priklauso. itie mons ir sudarys vien procent. Jie mokosi igyventi ne mokslo ir technikos paangos laimjim, sociumo, religijos dirbio dka, ne nuolatinio valstybs rpesio ir medicinos pasiekim dka, o prieingai visam tai! Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 30

mogus gali bti sveikas, jeigu studijuoja objektyvius Gamtos Dsnius, laikydamasis j. Tik kompleksinis poiris sveikat, smoningas i Dsni panaudojimas praktikoje jo sveikatos bei ilikimo laidas. Gamtos Dsni apie deimt ir sekti jais paprasta. Reikia tik panorti painti ir tobulinti ne aplinkin pasaul, o save pat, kadangi mogus neturi laisvs iorje daugiau tos, kuri turi viduje. Esant absoliuiai aikiam, siningam poiriui save ir savo viet Gamtoje, o taip pat kasdieniniam paprast, bet tiksli ir griet metodik panaudojimui, mogus padarys savo gyvenim laimingu, linksmu, sveiku. mons, keniantys nuo lig, prie laik griaunantys save neteisingu gyvenimo bdu, stresais ir chroniku persivalgymu, svajoja apie greit ir lengv keli sveikatos link, nori ikart visk ir gausiai, kaip prie stalo. Taip nebna! Sveikat reikia usidirbti , jos negalima nusipirkti. Niekas jos jums neparduos. Kelias sveikatos link ne faktas, tai procesas, ir vis pirma procesas paintinis. Bet koks procesas turi savo ypatybes, savybes ir dsnius. Kelias sveikatos link eina per io proceso studijavim. Btent tas, kas nepatings studijuoti j met-metus, kasdien laikytis jo dsni, eis laimingj, kurie iliks ms nepaprastais laikais, procent. Mieganios Smons kriterijai Perskaits visk, kas yra pasakyta aukiau, js, gerbiamas skaitytojau, turbt, uduodat sau klausim: Bt domu pairti mog su miegania Smone ir palyginti, kiek a j aplenkiu pagal vairius rodiklius? Nustatysime mieganios Smons kriterijus. Nereikia galvoti, kad tai yra labai sudtinga procedra, panai intelekto indekso nustatym. Viskas, kas genialu, yra paprasta! Kaip, pavyzdiui, gydytojas neuropatologas nustato nerv sistemos bkl? Pasirodo, kad paprasiau ir bti negali: paimti plaktuk ir suduoti per kel! I to, kaip sureagavo koja, gydytojas sprendia apie nerv sistemos jaudrum. Taip pat paprastai galima nustatyti ir Smons bkl. Jos kriterijus yra js poiris gyvenim, kaip js j vertinate ir jame realizuojate save. Gyvenimas nekainojama dovana, duota gamtos. ios dovanos lengvabdis, nerpestingas vaistymas baudiamas. Toks gyvenimo deginimas, vedantis ikritim i proceso, neivengiamai atsilieps Smons bklei ir Sielos gyvybingumui. Neimintingas ir abejingas poiris gyvenim maina Sielos potencial (blokuodamas programas, utikrinanias ilikim), kas sukelia smegen pasyvum, o reikia abejing, miegani Smons bkl. Smons bkls kriterijus yra paprastas: jeigu js esate vyki skuryje, iekote keli sveikatos, skms link, nuolat apmstote vykius, tobulinats gyvenimo painime, nejausdami baims prie jo kasdienin naujovikum, tai js smon nemiega. Bet jeigu js protas ir knas tings, gyvenime js viskam abejingas, kad tik netrukdyt, jeigu laukiate, kad visk reikaling jums turi atneti ant lktels, reikia js mintis yra paralyuota abejingumu, o Smon miega! Js k tik perskaitte tokias baisybes apie reikal padt emje, apie Apokalips ir apie tai, kad iliks maiau negu vienas procentas ems gyventoj. Js okiruoti, js pirmoji reakcija: greitai kakur kreiptis, kak daryti, imtis praktini priemoni savo ir savo artimj, vaik, ank gyvybi igelbjimui? Tokiu atveju jus galima pasveikinti: js Smon nemiega, reaguoja iorinius dirgiklius. Ir atvirkiai, js perskaitte visas ias aistras, tingiai pasirte ir pareikte: Na ir kas, daug k rao! Palaukite, kaip kas? Juk degame, gaisras namie, gelbkis kas tik gali! Juk btent taip reaguoja gaisr sveiko proto ir blaivaus mstymo mogus. Jis imasi priemoni gelbti savo bst, o jeigu jau per vlu tai nors gelbja savo ir savo artimj Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 31

gyvybes! K daro gaisro atveju miegantis mogus? Teisingai, nieko! Jis miega toliau. Js, tikriausiai, turite paruot svar argument: Bet juk yra atitinkamos instancijos, institutai, mokslininkai, valdios vyrai, kurie turi kelti aliarm? Taip, yra, bet jie taip pat, kaip ir js saldiai miega, mato sapnuose dar puikesnius vaizdus, o tai reikia, kad paadinti juos bus dar sunkiau, kadangi vir galvgalio pas kiekvien kabo transparantas: Aliarmo atveju nevartyti, gaisro atveju ineti pirmiausiai! Gavs isami informacij apie ms Sistem, toks mogus, geriausiu atveju, siningai istudijavs angin dal, pateiks rezium: Jeigu Dievui tiks, a tuo usiimsiu. Blogiausiu muistosi panaios informacijos, kaip velnias griaudiant. Atskirti mog su nejautria Siela ir miegania Smon labai paprasta: jis bijo bet koki pasikeitim, bet kokio naujovikumo visuose gyvenimo aspektuose. Taigi vietoj to, kad padaryti ingsn link naujo arba mogaus, kuris nea nauj, jis vis pirm mato jame grsm savo gerovei ir stabilumui. Naujovi skleidjas jam prieas numeris vienas. Bna, kad tokiam mogui pasiseka ateiti pas mus, ir jis idrsta prisijungti prie Sistemos, bet mieganti Smon lengvai j nuveda: jis gali mestis gydytojavim, neisprends nei vienos i savo problem. Gali, isigands dl vaik ir vaikaii likimo, sikurti su jais ukrstoje ernobylio zonos teritorijoje, kad imokti igyventi ekstremaliose slygose. Bet ir vienu, ir kitu atveju jis paveria savo ir savo vaik bei ank gyvenim ekstremal sport, adrenalino altin. Kitaip tariant, skuba daryti gerus poelgius, faktikai tsdamas visk savo gyvenime statyti auktyn kojomis. Panaios krybos variant gali bti nesuskaitoma daugyb! Lig prieastis Mokslas nustat, kad bet kuri liga sukelia lsteli genetinio aparato gedim. ios problemos tyrimu usiima rus mokslininkas, medicinos habilituotas daktaras Piotras Gariajevas. Savo tyrim bazje jis sukr moksl Bangin genetika. Mokslininkas nusprend isiaikinti, kur randasi lsteli genetinio aparato atkrimo problemos sprendimo raktas. Raktas atsirado DNR (dezoksiribonukleino rgties) molekulje informacijos nejoje. Buvo nustatyta, kad nepaeistos, sveikos chromosomos (kuriose yra DNR molekul) mogaus sveikatos rodiklis. Jeigu j struktra paeidiama, DNR molekulje ikrenta genai, mogus pradeda sirgti. Ir kuo daugiau ikritusi gen kiekvienos lstels chromosomoje, tuo blogesn mogaus sveikatos bkl. DNR molekul turi dvi spirales: pavyzdin ir darbin. Jeigu genai ikrenta tik darbinje, tam tikr korekcijos metod pagalba pats mogus juos lengvai gali statyti atgaI. Sunkiau , kai genai pradeda kristi i pavyzdins spirals, ia paprastais korekcijos metodais neapsieisi, reikalingos ypatingos priemons. ioje DNR molekuli grities stadijoje pastebimi rimti sveikatos nukrypimai, nepagydomos ligos. Vyksta lavininis organizmo grities ir ties procesas. Rusijos Mokslo Akademijos Kvantins genetikos Institute, kuriam dar neseniai vadovavo P. Gariajevas, kelet met buvo tiriamos DNR savybs. Buvo nustatyta, kad DNR jautriai reaguoja kalb. Taip, keiksmaodi poveikis yra lygiavertis radiaciniam apvitinimui nuo 10 tkst. iki 40 tkst. rentgen per valand susiskaldo chromosomos, DNR molekul suploma skutus. Tok efekt sukelia visos mogaus negatyvios Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 32

emocijos: tis, susierzinimas, prakeiksmas, agresija ir, be abejo, ms klasikinis rusikas matas! Negatyvi mintis tampa organizmui sviediniu, galiniu pramuti bet koki dang, apsaug i bet kurio atstumo. Jam nra joki klii. is emocinis sviedinys tiesiog sprogdina organizm i vidaus. Vis tai patvirtina vairi ali mokslinink tyrimai. Vandens kristalai raktas geresniam bang ir daleli sveikos supratimui Paskutini imto met laikotarpyje mokslas ignoravo materijos bangin aspekt, dl dogmatins ir vienpusikos nuostatos. Ir tik dabar kai kurie mokslininkai prisimin apie j, ir tai padeda jiems pasiekti vis didesni rezultat tyrimuose. Vienas toki pionieri yra japon tyrintojas Emoto Masaru, kuriam pirmajam pavyko padaryti mikroskopines vandens kristal fotonuotraukas. Detals Emoto ir jo grups tyrimai rykiai demonstruoja aplinkos, muzikos, iki pai subtiliausi svyravim ir vibracij, pavyzdiui, minties (banginis aspektas), poveik materijai, ualdyto vandens pavyzdiu. Sveikas ir varus altinio vanduo sukuria estetikai puikius, spindinius, simetrikus kristalus, o tuo tarpu miesto uterto vandens, arba kokio nors kito, fizikai ar chemikai apnuodyto, kristalai turi blanki ivaizd, labai primityvi form arba i vis neturi struktros. Tokiu bdu, vandens sugebjimo siminti dka, galima daryti ivadas apie aplinkos kokybs poveik geriamajam vandeniui. Gils moksliniai tyrimai liudija taip pat apie tai, kad priklausomai nuo muzikos pobdio, pavyzdiui, klasikins arba Heavy Metal, kuri yra visika prieyb klasikiniam anrui, atsiranda kratutinai skirtingos kristal formos. Tokie metodai padeda objektyviai apmastyti meno poveik aplinkiniam pasauliui. Tokiu bdu, grois mene, sukeliantis dvasin diaugsm, yra ne tik subjektyvus atskiro mogaus jausmas formuojant materij, kuri nuostabiu bdu visada siekia estetikai puiki bei harmoning form. Tai, turbt, vienas svarbiausi gyvenimo bding poymi, taip pat matomo augal ir gyvn pasaulio form groyje. ia pasireikia gyvenimo kosmini dsni vektori poveikis, kuriems mogus, bdamas gamtos dalis, taip pat paklsta ir kuriais, inoma, turi vadovautis savo veikloje. Tas faktas, kad vanduo turi savotik atmint ir labai stipriai reaguoja subtiliausias vibracijas, pavyzdiui, klasikins muzikos, patvirtintas daugelio tyrintoj. Ir kiekvienais metais j kiekis didja. Kaip pavyzd ia galima paminti profesoriaus Berndo Kreplino mokslini tyrim rezultatus tutgarto universitete. Atlikdamas detalius mikroskopinius skysi tyrimus, jis padar nuostabi mokslin ivad apie informacinius srautus gamtoje, kurie iki iol nra mokslinink akiratyje. Materija sugeba formuotis ir keistis net kai j veikia paios silpniausios, matavimo prietaisais neregistruojamos vibracijos, j tarpe mintis ir mogaus elektromagnetiniai spinduliavimai. ie eksperimentiniai duomenys, iki iol atmetami metafizikos srit, randa vis platesn pripainim ir pasitvirtina faktais (r. nuotraukas).

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

33

Fontanas Lurde

Antarktida

Uraas Ai

Kuko kalno ledynas, Naujoji Zelandija

Uraas Adolfas Hitleris

Uraas A tave nuudysiu

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

34

Bacho muzikos Arija stygoje sol Poveikis

Bacho muzikos Variacijos Golbergo tema poveikis

muzikos Hado poveikis

liaudies okio muzikos Kawachi poveikis

muzikos Heavy Metal poveikis

openo muzikos poveikis, Atsisveikinimo daina

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

35

odiai Meil ir dkingumas angl kalba

odiai Meil ir dkingumas vokiei kalba

odiai Meil ir dkingumas japon kalba

Distiliuoto vandens kristalas, kuriam jokio poveikio nebuvo

altinio vanduo

Ms Asmenybs ir Sveikatos Harmonizavimo Sistemoje js rasite konkreius kelius, leidianius valdyti organizm lsteli lygmenyje, DNR molekuli lygmenyje. I karto reikia paymti, kad pasaulyje panai technologij, kurios dirbt lsteli lygmenyje, neegzistuoja dl vienos prieasties mogus neimoko valdyti savo psichins energijos, savo minties. Nepanorjo imokti, suprasti ir jausti savo organizm. Nenori lauyti savs, savo stereotip. Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 36

Ms Smon nukreipta neatidliotin buities problem sprendim. is pasaulietikas urmulys taip pakeri, kad mes atiduodame jam vis savo energij, rpesius ir dmes nieko nepalikdami. Ms lsteli sveikata, su j gyvybins veiklos procesais visikai ikrito i Smons akiraio ir atsakomybs zonos. itie procesai atliekami automatikai, instinktyviame lygmenyje, somatins nerv sistemos 11 dka (bet ne nepriekaitingai!), faktikai mogaus palikti savieigai. Informaciniai srautai, cirkuliuojantys kne, turi dvi kryptis: i galvos smegen link lsteli ir i lsteli link galvos smegen. i sraut vientisame ir nepriekaitingame funkcionavime paslptas vis mogaus problem sprendimo raktas. Ms organizme yra tik du lygiai (subjektai, turintys atmint), pajungti prie Visatos Energoinformacinio Lauko ir privalantys dirbti glaudiame kontakte, tarpusavio supratime ir pasitikjime vienas kitu. ie subjektai galvos smegenys ir lstel. mogaus organizmo hierarchij galima sivaizduoti kaip piramid. Virn tai galvos smegenys. Piramids knas ir pagrindas lstels. Piramid tampa amina, jeigu j palaikys visas knas milijardai jo lsteli. Gal gale visus galvos smegen planus ir ygdarbius realizuoja ne abstraktus, spekuliatyvus organizmas arba atskiras organas visk vykdo Jos Didenyb Lstel! Neiardomame ryyje ir i dviej organizmo subjekt sveikoje randasi mogaus Paslaptis. Bet ia ir yra paaidos akmuo: Smon visikai ileido i aki proces, imet j i savo suvokimo diapazono ir atsakomybs zonos. Sutramdyti betvark lstels valdymo proces, padarius j valdomu tai kelias tikros sveikatos link! mogus sugeba imokti klausyti ir jausti savo organizm, savo lsteles, sismoninti jas. Tik tada mintis taps joms programa instrukcija veikimui, o organizmo lstels dirbs sutinkamai su ms minties uduota programa. Ms mintys turi neti lstelms kuriamuosius impulsus ir bti pilnutinai kontroliuojamos Smons. Minties jgos panaudojimas sveikatos laidas Gera mintis daro stebuklus. Ji sugeba neutralizuoti negatyvi emocij padarinius, veikia kaip vaistai, igydo ir duoda naujas jgas, atstatinja lstels struktr, atkurdama jos DNR. Mokslininkai veik kviei bei miei sklas 2.000 10.000 R spinduliavimu. Po to odio pagalba pasisek atstatyti skl genetin aparat: suplytos chromosomos susijung, sklos idygo ir vliau vystsi normaliai. Apvitintos sklos igijo! Amerikiei botanikas Luther Burbank praktikoje rod minties jg. Paveikdamas augalus tik minties taiga, nuostatomis, jis dar XIX amiuje sugebjo be kryminimo ir skiepijim ivesti naujas bulvi, slyv, vairi gli, vaisini augal veisles. Be to naujos augal savybs persiduoda paveldjimo keliu. Daugelis i t veisli inomos iki iol. Be to buvo rodyta, kad mintis gali uduoti nauj program DNR molekulei. is efektas veiksmingas visoms biologinms lstelms, tame tarpe ir mogaus. Taip pat mogus gali paveikti ne tik savo organizmo DNR! Minties pagalba jis gali pakeisti kito mogaus lsteli genotipo bkl (gali, bet neturi teiss!). Tok sugebjim mums djo Gamta. Psichologai seniai sudar efektyvias autotreningo formas, padedanias veikti savo problemas. Savitaigos metu mogus paveikia savo genus mintimis. Kai mes, pavyzdiui, kalbame su kepenimis, kiekviena j lstel, tai yra kiekvienos lstels DNR, pradeda
somatin nerv sistema periferins nerv sistemos dalis. J sudaro visi nervai, inervuojantys judamj aparat (griauius ir raumenis), iorinius jutim organus ir odoje esanius receptorius, kurie priima aplinkos dirginimus. Receptoriuose sukuriamas nervinis impulsas. Raumen skaidulos ir liaukos yra efektoriai, kurie reaguoja dirgikl. Somatins nerv sistemos veikl mogus gali smoningai reguliuoti pvz., judinti koj raumenis vaiktant.
11

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

37

dirbti pagal nauj program. Pagal koki priklauso nuo ms minties. Optimisto , tikinio savo jgomis, gydymo skme, mintis - gydo. Pesimisto, kuris niekuo netiki, mintis pribaigia. Lutherio Burbanko ir Piotro Gariajevo bandymai leidia mokslininkams daryti ivad, kad, veikdami ms genus savo mintimis ir emocijomis, mes galime pakeisti savo paveldjimo kod. Suprantama, tai padaroma ne ikart ir ne staiga. Kaip ir kiekviename rimtame reikale, reikalingas laikas ir nuolatins pastangos. Viskas yra labai paprasta. Kelias sveikatos link eina per io proceso supratim ir sismoninim, per sugebjim valdyti savo mint, gaunant neabejotin milinik naud. ia reikia paymti, kad js organizmas gali igirsti ir suprasti tik js mint. Informaciniai srautai, kurie eina i galvos smegen js lsteli link, turi prioritetin reikm. Minties jga gali blokuoti kitus, nepageidaujamus svetimus poveikio srautus. 2004 met pabaigoje iniasklaidoje pasirod praneimas apie tai, kad pas visus tikiniuosius aptiktas bendras genas. I to buvo padaryta ivada, kad tokiu bdu Dievas paymi irinktuosius. I tikrj buvo identifikuotas taip vadinamas fanatizmo genas, kur turi ir visi musulmon teroristai. Kaip jums tokia giminyst, netrikdo? Daugelis moni bijo nuirjimo, gadinimo, prakeikimo, zombiavimo. Pasmons sritis (kadangi jinai mogaus nekontroliuojama) yra pati silpniausia, neapsaugota vieta jos Achilo kuInas. ia kiekvienas i ms yra visikai bejgis ir atviras sikiimui i iors. Ir visi kas netingi kiasi ms pasmons procesus. Pavyzdiui, blogai galvodami apie mus, bardami, keikdami ir taip toliau. Bet ie sikiimai js organizm bus negalimi, jeigu js imoksite smoningai valdyti savo mint, tapdamas nepaeidiamu j poveikiui. Kova su stresais ilikimo laidas Tiktai ia yra vienas subtilumas: mintis tapdavo gydanti, jeigu mokslininkai eidavo tam tikr ikilesn mini ir jausm bsen, panai mald. i bsena buvo pavadinta ketvirtja Smons bsena. J aptiko mokslininkai i Peterburgo, Bechterevo Psichoneurologinio instituto bendradarbiai, profesorius V. B. Slezinas ir medicinos daktar I. J. Rybina. Jie urainjo mogaus elektroencefalogram maldos metu, prietaisas rod visik galvos smegen ievs atjungim, esant aikiai mogaus Smonei! Iki io atradimo mokslas inojo tris mogaus Smons bsenas: budjimas, ltas ir greitas miegas. ios bsenos galvos smegen ievje skiriasi viena nuo kitos elektros impuls charakteristikomis. Mokslininkai padar ivada, kad maldos bsena taip pat yra bdinga ir reikalinga mogui, kaip ir trys anksiau inomos: btent jimas i bsen leidia mums valdyti savo vidinius procesus, kurie randasi u Smons valdymo sferos rib. Turima omenyje, kad veikia ne bsena pati savaime, o darbo su savimi technologija bnant maldos bsenoje. Jogai toki bsen vadina nirvana, Chos Silva, amerikiei mokslininkas, turintis pasaulin vard, kuris mint technologij ikl mokslin rang NLP (neurolingvistinis programavimas), dav iai Smons bsenai apibrim alfa lygmuo. Tam, kad imokti pasiekti lyg ir gydyti save, paprastam mogui reikalinga nedidel treniruot ir kai kurie gdiai, kuri imokyti gali tik nusimanantis ir kompetentingas mogus. Btent alfa lygmenyje galima suvaldyti savo psichin energij, nuneti sveikatos idj iki kiekvienos savo organizmo lstels, umezgus su ja grtamj ry.

Kairysis ir deinysis pusrutuliai Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 38

Ms galvos smegenys susideda i dviej puseli kairiojo ir deiniojo pusrutuli. Kaip nustat mokslas, ie pusrutuliai specializuojasi visikai skirting udavini sprendime ir vykdo vienas kit papildanias funkcijas. Kairysis pusrutulis orientuotas ir specializuojasi trimats erdvs suvokim, suvokia t pasaul, kuriame mes gyvename. Susijusi su juo Smon padeda mums suvokti, suprasti pasaul ir kurti jame. Jis suvokia kalb, odius. Taiau vykstani pasaulyje proces kairysis pusrutulis nesugeba suvokti visa apimtimi, todl jis diferencijuoja juos, dalina sudtines dalis. Savo resurs iuo atvilgiu kairysis pusrutulis visikai ism: viskas, k buvo galima padalinti jau yra padalinta. Visas ms suvokimas ir gyvenimas yra nukreipti kairiojo pusrutulio vystym, todl mes puikiai mokome visk skaidyti, preparuoti ir dalinti. Bet iuos diskretinius dydius mes nemokame apjungti. Todl kad kairysis pusrutulis tokia funkcija i prigimties Gamtos neapdovanotas , ir nemanoma j to imokyti! O tai reikia, kad mes negalime numatyti ir suprasti, prie koki pasekmi mus prives vieni ar kiti ms veiksmai (tame tarpe ir atsainus poiris i informacij). Prisiminkite, kam Biblijoje priklauso diferenciatoriaus vaidmuo, kieno kis: Skaldyk ir valdyk! O dabar atsakykite patys sau, kieno rankiu mes esame, ugdydami savyje tik kairj pusrutul? Suprantama, kad ne Dievo! Diskretinis mstymas yra bdingas mums, ir tai mumyse i nelabojo. Bet visikai neutenka tik konstatuoti fakt ir sutikti su iuo poiriu. Tai reikia priimti kaip instrukcij veikimui ir pakeisti savo orientyrus, pasisukus 180 laipsni. Kaip parod praktika, tai padaryti nelengva, nes kelias pergal eina per kov su savimi, su nesugebjimu atjungti savo kairj pusrutul, tuo pat metu jungiant deinj. Tuo reikia usiimti rimtai ir reguliariai. mons ant tiek yra traukti diskretinio pasaulio miraus, kad neturi nei laiko, nei noro, kokiems nors usimimams su savimi. Graudu? Taip, nes niekas, iskyrus jus paius, neigelbs nei js, nei js vaik! Ir ne todl, kad niekas nenori padti dl bjauraus charakterio, o todl, kad negali: niekas neturi teiss kitis js Pasirinkim! Deiniojo pusrutulio funkcija Deinysis pusrutulis yra orientuotas daugiamats erdvs suvokim, vientiso, abstraktaus Pasaulio paveikslo formavim. Btent jis duoda galimyb suvienyti iskaidytas, diskretines svokas ir vaizdinius, sudti bendr, viening Pasaulio paveiksl. Jis leidia numatyti ir nuspti vien ar kit veiksm pasekmes; pamatyti vientis vis pasaulini proces paveiksl j organikame sryyje; duoda galimyb krybikai realizuoti save, nuspti ir formuoti ateit, su norimu rezultatu; plsti sismoninimo diapazon, atvrus savyje dievikas galimybes ir gabumus. Tik per deiniojo pusrutulio vystym mogus gali pasiekti tobul sveikat, ne mirtingum ir daryti visus tuos stebuklus, kuriuos sugeba daryti jogai, magai ir burtininkai. Deiniojo pusrutulio aktyvumas yra bdingas visiems monms i prigimties. Taiau, pradedant nuo ankstyvos vaikysts, jo aktyvumas blokuojamas aukljimo proceso, nes vaik deiniojo pusrutulio poveikio charakteris nesuvokiamas monmis su aktyviu kairiuoju pusrutuliu. Tok vaik yra sunku valdyti, vadinasi j reikia lenkti, lauiant rmus kel, kad bt kaip visi! Materialaus pasaulio superuduotis ugniauti deiniojo pusrutulio aktyvum, kartu su jo savininku, neirint tai, kas jis mums yra ir kuo tai, galu gale, mogui baigsis. Nra mogaus nra problemos! Mokslas prijo ivados, kad mogus gali krybikai realizuoti save, atliks savo misij tik esant lygiaveriam ir papildaniam vienas kit abiej pusrutuli darbui. Bet ms civilizacija visikai prarado iuos gdius! Reiks i naujo juos sisavinti. is procesas Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 39

atrodo itaip: deinysis pusrutulis suvokia informacij i iors, atspindi j kaip atvaizd ir perduoda j kairiajam (realizacijai). Kairysis pusrutulis nesugeba pilnutinai suvokti procesus, vykstanius Pasaulyje, todl yra priverstas diferencijuoti, dalinti atvaizd dalis. mogaus sugebjimas pilnai traukti darb savo galvos smegenis, esant lygiaveriam abiej pusrutuli dalyvavimui skms ir gerovs visuose Bties aspektuose, nepriekaitingos sveikatos ir be galo ilgo gyvenimo laidas! Toks mogus savo vienybje su aplinkine Gamta, su Pasauliu ir Gyvenimu yra harmoningas kaip i vidaus, taip ir i iors. Sutramdyti psichin energij tai reikia imokti valdyti savo mintis, emocijas, jausmus. Galvos smegen psichin veikla realizuojasi per mint. Mintis tai informacija, o tai reikia signalas organizmui, visoms jo lstelms pradti veikti. Mini kokyb priklauso nuo ms emocij. Veikiamas baimi, lig, stres, mogus nenoromis tampa negatyvi mini altiniu! sibraudamos kno vid, jos dezorientuoja ms lsteles, lauydamos DNR genetin informacij, o tai sukelia lsteli, organ ir viso organizmo ligas. Sutramdyti savo psichin energij tai reikia imokti atjungti kairiaj pusrutul, kuris yra diskretinio mstymo altinis ir atjunginja mus nuo iorinio pasaulio poveikio. Pasiekus alfa lygmen galima tai padaryti. i bsena duoda galimyb jungti darbui deinj pusrutul, kurio vadovavimo dka vyksta visi nesmoningi procesai. Deiniojo pusrutulio jungimo ir vystymo keliai ir metodai yra nurodyti ms Sistemoje. mogus serga, nors apsuptas jra ini apie sveikat Viskas, k atranda ir rodinja mokslas nra kakas nauja, tai seniai pamirtas senas. Bties imintingumas yra labai taupus, i seno rbo naujas vl pasitas bus 12. Tai, prie ko dabar atjo mokslininkai, buvo inoma sen seniausiai, visos ios inios buvo knytos darnioje, visk apimanioje sistemoje senoviniame moksle Ajurveda. Jame atspindimas vientisas poiris mog, jo gyvenimo bdas vienybje su Gamta, su Gyvenimu. Savo vystyme ir tobuljime mogui neverta i naujo iradinti dvirat: visa reikiama informacija apie tai, kaip tai padaryti, sen seniausiai egzistuoja. Ji atspindta mituose, legendose, pasakose, vairiuose ezoteriniuose moksluose (priminsime, kad i informacija yra isisklaidyta Energoinformaciniame Lauke, surinkti j draugn ir panaudoti praktikoje gali tik Ivystyta Smon). iuolaikiniam mogui bereikia tik itiesti rank ir priimti savo protvi pagalb. Pasiimti tai, kas jam priklauso pagal paveldjim, guli vis akivaizdoje bet jis to nemato ir negirdi! Viskas todl, kad liaudies folkloras neduoda gatav recept, o tik nurodo keli savs link, tobulinimosi link. mogus Gamtos sukurtas savimi apsirpinantis ir absoliuiai nepaeidiamas, nepriklausomas nuo kuri nors iorini slyg bei faktori. Tai udara nuo materialiojo pasaulio ir moni sikiimo, savimi apsirpinanti sistema! Mums betrksta tik vieno kompleksinio poirio save, savo sveikat ir Pasaulio suvokim. Trksta paties svarbiausio kritiko vyki sismoninimo. U ias funkcijas atsako ir sugeba jas vykdyti tik ms deinysis pusrutulis. Bet tikras mokslas tai nepaint dalyk tyrinjimas, visa kita mokslo ir technikos paanga. Mokslas, paauktas tarnauti monijai, pavent save tik materialiojo pasaulio tyrimams ir savo galimybes ism. Tolimesniam jo vystymui, gyvenimas kelia mokslininkams uduot: pradti tirti tai, kas randasi u matomo pasaulio, apiuopiamo ir suvokiamo rib, kas randasi mogaus viduj. Ir mokslas nuo to niekur nedings: materialusis pasaulis, komfortini slyg aprpinimo mogui plane, savo galimybes taip pat ism. Protas (Oo alegorija)
12

V. ekspyras.

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

40

Naudokits savo protu apirti daiktus kur jie randasi, o ne ten, kur j nra, netgi, jeigu jie tamsoje. Eikite vid. Viensyk vakare mons pamat, kaip Rabija kakodl tai ilk gatv i savo trobels. Jie susirinko aplink j varg sena moteris jie paklaus: Kas atsitiko? Ko tu iekai? Nepakeldama galvos ji atsak: A pameiau adat. Visi metsi iekoti jos. Neuilgo kakas susiprato paklausti: Rabija, gatv plati, temsta, greitai visikai taps tamsu, adata tokia maa. Tu gali tiksliai nurodyti kur ji nukrito? Rabija pasak: Adat pameiau trobelje. Tu tikriausiai iprotjai? Jeigu adata nukrito trobelje, k tu veiki ia? Todl, kad ia viesiau, o trobelje visikai tamsu. Net jeigu viesa ia, kaip tu surasi adat, jeigu tu j pametei ne ia? Teisingiau bt atsineti vies trobel, ir tu ten galsi surasti adat! Rabija nusijuok ir pasak: Js taip atids smulkmenoms. Kada gi js pradsit naudotis js protu savo asmeniniame gyvenime? A matau, kad visi js siekiai nukreipti ior, a tiksliai inau, dabar a sitikinau, kad tai, ko js siekiate, pamesta viduj. Pasinaudokite savo protu ! Kodl js siekiate laims ioriniame pasaulyje? Js praradote j ten? Jie stovjo priblokti, o Rabija dingo savo trobelje. Nesmoningo valdymas vienas i punkt sveikatos kelyje mogaus sigilinimas materialj pasaul atved j prie bedugns krato. Toliau kiekvieno mogaus ir visos monijos tis. Laikas prisiminti gerai pamirt sen ir nukreipti vilgsn dvasinio, psichinio tobuljimo pus! iuo metu daugelis mokslinink suvokia tokio Smons persitvarkymo btinum. Skmingos Evoliucijos laidas tai Smons ir Pasmons suvienijimas (sujungimas), tai yra mogus savo igelbjimui turi imokti smoningai valdyti visus nesmoningus organizmo procesus. O iems procesams priklauso apie 95 procent mogaus bties. Medicinos habilituotas daktaras Henry Walmer pasak: mogaus organizmas sukurtas ir funkcionuoja pagal fizikos ir chemijos dsnius. Jie niekada nesikeiia. itie dsniai urayti kiekviename nerve, kiekviename raumenyje, kiekvienoje ms kno dalelje. itie dsniai valdo kno lsteles, audinius ir organus, pavesdami jiems tam tikras funkcijas. Dsni veikimas vykdomas per centrin nerv sistem, kuri ms Smons nekontroliuojama. tai ir gaunasi, kad mogus mstanti btyb, Krinio Karna yra valdomas dsni, kuri 95 % nekontroliuojami jo Smons! Smon valdo tik darbo veikl ir gyvenim materialiajame pasaulyje, duoda galimyb suprasti save iame pasaulyje ir ne daugiau! Tai reikia, kad mogaus gyvenimas ir veikla valdomi ir kontroliuojami kairiojo pusrutulio, jo Smons. Visi kiti gyvybins veiklos procesai yra valdomi sutinkamai informacijos, dtos mogaus genuose, tai yra jo Smons ir kairiojo pusrutulio nekontroliuojami. Reikia paymti, kad i genin informacij mogus gauna gimdamas, auga ir vystosi sutinkamai jos. Jos pagrindu jis stato savo likim, savo pasaulir gyvenimo credo. Taiau gyvenimas nestovi vietoje, jis pastoviai nea savo korektyvas. mogus turi inoti apie tokius keitimus, kad sugebt ir suspt pateikti juos kiekvienai savo organizmo lstelei. Ms pirmojo skirsnio tikslas pateikti sveikatos ir tobulinimosi idj mogui, Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 41

turiniam aktyv kairj pusrutul (kai deinysis atsijungs). Ir ne tik pateikti, bet ir parodyti, kad visa, ko jis siekia jo viduje ir yra tik jo valdioje! O to po, Asmenybs ir Sveikatos Harmonizavimo Sistemos pagalba, imokyti mog jungti darbui savo deinj pusrutul, imokyti j pilnai valdyti savo nesmoningus procesus, kontroliuoti ir koreguoti juos. mogaus vystymosi kodas randasi Visatos Energoinformaciniame Lauke Dar visikai neseniai skaitsi savaime suprantama, kad visa informacija, reikalinga mogaus organizmo formavimui ir vystymuisi, yra ukoduota DNR molekulje. Buvo net paskaiiuota jos atminties apimtis apie 10 milijard informacijos vienet. Tiek duomen randasi bet kurios organizmo lstels branduolyje, o atitinkamai, ir visame organizme, nes visos lstels turi vienodas DNR. Skaiius milinikas. Palyginimui: tiek duomen telpa, pavyzdiui, viename enciklopedijos tome. Atrodyt, kad viskas aiku, belieka tik isiaikinti tai, kuris genas u k atsako. Bet beird ir tiksli matematika parod, jog DNR atminties apimties organizmo gyvybinei veiklai utikrinti katastrofikai neutenka! Net pagal apytikslius sumaintus vertinimus, kad organizmas galt skmingai vystytis, augti, judti, kovoti su infekcijomis, jausti, siminti, kurti DNR molekul turi turti atmint kvadrilijon kart didesn, negu gali sutalpinti! Palyginimui: kad raytumme toki duomen mas, bt reikalinga enciklopedija 170 kart storesn, negu atstumas nuo ems iki Sauls. Kurgi randasi i nesivaizduojama duomen apimtis, jeigu DNR telpa tik vienas tomas i ios kolosalios enciklopedijos? Atsakymas, kur gavo mokslininkai, sukreia visas materialistines mokslo nuostatas: pagrindin vystymosi programa saugoma visai ne DNR, o subtilesnse energijose! DNR molekul tiktai i subtilij energij imtuvas, sukurtas i tankios materijos ir leidiantis organizmui gauti reikiam informacij I Viraus. Kur laik is atradimas liko, kaip sakoma, ant popieriaus, kol nebuvo patvirtintas praktikoje: prie kelet met, nepriklausomai vienas nuo kito, Roberto Pekoros vadovaujami amerikiei fizikai (tyrinj DNR viesos isisklaidym) ir rus mokslininkai i Kvantins genetikos instituto (pareng lazerin informacijos nuskaitymo i DNR bd) gavo sensacingus rezultatus! Beardant, tyrimo tikslais, DNR molekules, jie aptiko nuostab fakt: tuios vietos, skyls, nuudyt molekuli vietose, tsdavo informacijos spinduliavim! Tiesa, io spinduliavimo charakteris stipriai pasikeisdavo: tai jau nebebuvo ramus sveikos molekuls balsas, o mirtanios DNR skausmo bei siaubo klyksmas. is klyksmas prietaisais buvo fiksuojamas lygiai 40 dien (sutinkamai su religija, btent tiek laiko tsiasi Sielos apsivalymas po mirties). mogus yra imtuvas Piotras Gariajevas padar ivada: Eksperimentai parod, kad genetinis aparatas nra udara savaiminga sistema. Egzistuoja iorin genetin informacija, kuri eina i Aukiausiojo Proto. Tokiu bdu, paveldjimo informacija persiduoda ne tik per biologins lstels materij, bet ir per kakokius subtiliuosius energetinius laukus, kurie nea vieno ar kito mogaus informacij. Ratas usidar juk btent apie tai nuo seno kalbjo ezoterikai! Prie kelet met 53 mokslininkai i vairi ali fizikai, chemikai, biologai (tarp j buvo ir Nobelio premijos laureatai) vieai paskelb apie Dievo egzistavim. J nuomone, gyvenimo atsiradim ir vystymsi emje nemanoma paaikinti niekuo kitu , kaip Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 42

Pagrindinio Veikianio Asmens dalyvavimu. Darvino teorija paskutini duomen viesoje turi daugyb proper, ir mokslas neturi kuo jas udengti! Kiekvienas mokslininkas Dievo pripainim pasiek savarankikai, sitikins, kad nemanoma klasifikuoti daugel paradoksali savo srities reikini. Pat patikimiausi Auktosios Valios egzistavimo rodym gavo rus tyrintojas Piotras Gariajevas. is sitikinusi materialist atsigrimas Krj, nieko nuostabaus, kaip gali pasirodyti. Ir iki j pasaulinio lygio tyrintojai puikiai suderindavo Dievo Apvaizd su Gamtos paslapi atskleidimu. Pakanka prisiminti didj fiziolog Pavlov, Eintein, Pitagor, Aristotel, Avicen, Omar Chajam ir kitus mokslininkus bei mstytojus. mogaus likimas jo rankose Bet jeigu vis Esamyb organizavo ir kreipia Dievas (arba Aukiausiasis Protas, kaip J dabar vis daniau vadina mokslas), tai reikia, kad viskas kas vyksta, yra nulemta i anksto, kiekvieno likimas yra uraytas dangaus knygose? T patvirtina neseniai suformuluotas informacijos isaugojimo dsnis: Kiekvienam reikiniui pirma bna informacija apie j! Kitaip tariant, viskas kas vyksta, jau i anksto yra lemta, uprogramuota. Taiau ateitis, lemta kiekvienam i ms ir visai monijai, nra vienareikm, visada yra atsarginis variantas! Ir tik nuo mogaus priklauso, kok variant jis pasirinks, kadangi dabartis tai bevariantins praeities realizavimo procesas variantin ateit! Tai, kad, gal gale, sveikata, likimas (o reikia ir pats gyvenimas) priklauso nuo pasirinkimo, kur mes darome kas minut, patvirtino profesorius, medicinos habilituotas daktaras Borisas Nikitiukas. mogus gali padaryti esmini patais likimo knygose, deimtims met sulaikyti ligos vystymsi, prailginti gyvenimo metus, jeigu laikysis tinkamo, sveiko gyvenimo bdo. mogus gali imokti daryti teising pasirinkim ir jo laikytis. iuolaikinis mokslas patvirtina fakt! Taip, pasakysite js, bet visa tai yra samprotavimai bei fakt konstatacija, nieko tuo nenustebinsi! Ypating vertyb, idstyt vyki ir fakt viesoje, turi atsakymas klausim: Kur ieitis ir k reiki padaryti? Laukti, kol mokslas sisibuos ir iduos kakokias praktines rekomendacijas? Tam reikalui prireiks ne maiau kaip 25 met, o em jau yra gravitacinio ciklono valdioje. Dabar i kiekvieno reikalaujama vieno: eiti kur aukia, bti atviru informacijai gauti. Ir pagrindinis dalykas kiekvienam apsisprsti su pasirinkimu, suprasti, kas js esate ir ko norite. Apie praktinius ingsnius sveikatos, gerovs kelyje ir j pasiekimo metodus bus kalbama ms Sistemos praktinse dalyse, jeigu js panorsite su jomis susipainti. Gauti jas galima tik pas mus. Bet js turite aikiai sisavinti, kad mogaus gyvenimas savo esme yra vieningas: tai eima, sveikata, darbas, mokymasis, pinigai, poilsis ir t. t. Atskirti vien sudedamj nuo kitos nemanoma, todl sprsti jas reikia kompleksikai. iuo metu vyksta audringa, dinamika vien proces kaita kitais . Btent is faktorius neleidia monms usiciklinti kokioje nors vienoje problemoje ir bandyti sprsti jas atskirai. Visa tai veria mus mokytis harmonizuoti save su Pasauliu, su Gyvenimu. Dauguma moni nesugeba atpainti palanki galimyb dl tos prieasties, kad ji pasirodo jiems su darbiniais drabuiais ir yra labai panai darb. (Tomas A. Edisonas13). Evoliucija ir mogus
Thomas Alva Edisonas (1847 1931), amerikiei iradjas ir verslininkas, vienas produktyviausi iradj, savo vardu upatentavs net 1093 iradimus, nors kai kurie i iradim buvo tik sen patent patobulinimai, o dal iradim padar jo samdiniai.
13

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

43

iandien mes turime reikal ne su staiga atsivrusia bedugne, o su natralia vieningo proceso pasekme. Perskaiius ankstesn skyri, gal bt, daugeliui i js Smonje susiformavo nirus, visikai be ieities vaizdas. Taip, savo neinojimu, Gamtos dsni nepaisymu mogus var save aklaviet, glaudiai priartjs prie neivengiamos praties. Savo neprotingu elgesiu savo rankomis jung lidnai pagarsjusi Apokalips (ta prasme, kaip j daugelis ir supranta Pasaulio Pabaiga, susinaikinimo mechanizmas). Bet ie straipsniai ne tam, kad k nors bauginti ir neturi tikslo okiruoti garbing publik. Juose, i mokslo pozicij, nupietas vyki vaizdas! J tikslas padti monms susigaudyti tarp kitko nepaprastoje ir prietaringoje situacijoje, kurioje mes visi atsidrme. Skyriuje Evoliucija ir mogus parodytas tas pats vaizdas, bet jau moni i Subtilaus Pasaulio poiriu. Pasaulio, kuris perengia ms Smons ir jutimo organ suvokimo ribas, kuris randasi u mums pasiekiam rib ir ms nekontroliuojamas. Jam ms fizinis pasaulis yra viena i jo sudtini dali. Ms uduotis pateikti jums iuos du poirius nealikai ir maksimaliai objektyviai, parodyti rykius, ijimo i aklaviets orientyrus ir j pasiekimo bdus. Mes norime tiesiogine prasme nurodyti jums isigelbjimo keli, o visa kita visikai priklauso nuo js pasirinkimo. Viskas, ko reikia, kad imoktumte bti sveiki, yra ms Sistemoje. Btent ji pads jums imokti valdyti savo mint, kontroliuoti psichins ir gyvybins energijos sunaudojim, valdyti lsteli lygmenyje nesmoningus procesus , lavinant neokorteks, jungiant deinj pusrutul. Evoliucija Aminas Gyvenimo Variklis Gyvenimas yra nenutrkstama Evoliucija. Gamta (platesne prasme) nuolat vystosi, evoliucionuoja, nes tame ir yra jos egzistavimo prasm, Gyvenimo prasm. Viskas randasi nenutrkstamame judjime. Mokslas pavadino mog Homo sapiens protingas mogus, ir nusiplov rankas. Jis konstatavo i aplinkyb kaip vykus fakt, aukiausi pasiekim, kur mogus tik ir gali pasiekti. Mokslas tarsi padjo rieb tak jo vystymuisi. Jeigu akimirkai sivaizduoti, kad taip galt atsitikti, pats Gyvenimas staiga nutraukt savo egzistavim, nusprends, kad jo uduotis yra vykdyta! Laimei, viskas vyksta visikai atvirkiai: gyvenimas nesustoja pats ir neleidia sustoti mogui, pasitraukti i evoliucinio kelio vystymosi distancijos. Imkime ir pamstysime apie tai. Nuo gyvybs atsiradimo emje prajo daug milijon met. is etapas baigsi formavimu mogaus btybs, kuri yra universali pagal savo anatomin sandar, fiziologinius bei psichinius procesus. To dka mogus um ypating viet Gamtoje:


j.

tik jis apdovanotas artikuliuotos kalbos gebjimu; tik mogus gali kurti, mstyti, kelti idjas bei jas realizuoti; tik jis gali sismoninti save, savo viet iame pasaulyje ir pertvarkyti

Taip, ia lyg ir baigiasi jo formavimosi ir tapsmo etapas. Toliau prasideda tikroji mogaus Evoliucija, jo, savs painimo, vystymosi etapas. iame Kelyje mogus gali gauti, o tiksliau - susigrinti fizin nemirtingum, supergalimybes tokias, kaip teleportacija (kilnojimasis bet kur erdvs tak kaip emje, taip ir Visatoje, kartu su savo fiziniu knu). Jis gals vien tik minties pagalba materializuoti daiktus, i pradi Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 44

bedvasius, o vliau gyvosios Gamtos objektus, tapdamas Jos Krju, o ne karaliumi! Apie tokias perspektyvas monija galjo tik svajoti. Daugeli tkstantmei bgyje mogus prisimena prarast roj. Tai ir yra atmintis apie buvusi galyb, kuri jis, iki jam ateinant em, kakada turjo. Atsiminimai apie tuos legendinius laikus atsispindjo vis pasaulio taut pasakose, legendose, mituose. ia ir kilimas-lktuvas, nematoma kepur, stebuklingoji stalties, rus liaudies herojus Jemielia su jo lydekai paliepus man panorjus. Btent siekimas grinti prarastas galimybes, t laik ilgesys paskatino monij mokslo ir technikos paangai. Tai buvo savita surogatin Evoliucija- mogaus traktavime. Vakar mogus nujo sudtingu keliu. Lengvesn keli pasirinko Ryt mons ir gerokai paeng ioje srityje. Pakanka prisiminti legendas apie Tibet, ambal, apie Aminos Jaunysts altin. Daugelis ini inyko aminai, daugelis atgimsta dabar. Nauj ini (Priesak) sisavinimo sunkumas ne tame, kad jos slepiamos nuo ms. Problema tame, kad mons nra pasiruo jas priimti, o juo labiau pasinaudoti jomis. Jos, ms viesuoliams, pasirod naivios ir primityvios. Kad gautos inios, sveikatos atvilgiu, duot apiuopiamus rezultatus, jas reikia priimti ir suprasti iki DNR molekuls lygmens kiekvienoje organizmo lstelje, susiliejus su jomis! Kad to pasiekti, daugeliui tenka lauyti save, atsisakant brangi ir prast gyvenimo kredo (dogm, stereotip). Tenka mokytis daryti teising Pasirinkim, o tai didelis darbas, reikalaujantis siningo poirio save, kritiko savo asmenybs vertinimo. Sutikite, kad toks darbas su savimi, ne kiekvienam pagal jg. Taiau kit, lengvesni keli, kad atskleisti savyje supergalimybes ir supergebjimus, neegzistuoja. J nra! Tai Gamtos savisaugos mechanizmas: tobulu gali tapti tik visikai, visais atvilgiais harmoningas mogus. Gamta yra priversta jungti savisaugos mechanizm ir naikinti savo kdik mog, dl tos prieasties, kad baisus ne jis pats, su savo mokslo ir technikos paanga. Jai baisus neharmonizuotas mogus, veikiantis j savo galingu, nesuvaldomu minties potencialu, savo psichine energija. mogus, nemokantis kontroliuoti savo psichinio potencialo, gali padaryti ir jau daro anomalines korektyvas Gamtos procesuose, pasmerkdamas iai ne tik save, bet ir Bt, pilna io odio prasme, tai yra Gyvenim kituose Subtilaus Pasaulio Lygmenyse! Mokslininkai nustat, kad em yra gyva btyb, viena kategorija aukiau organizuota ir ymiai intelektualiau ivystyta, nei mogus. Ji turi savo mstant potencial. mogus ems kdikis, ir kiekvienas i ms jos eimos narys. sivaizduokite, kad eimoje atsirado agresyviai nusiteiks mogus. Aiku, visk galima nurayti ligai ir tuo pagrsti jo nesuvaldom agresij, isterij, kuri provokuoja nuodingos psichins energijos imetim. Galima! Bet nuo to kitiems eimos nariams ne lengviau. Tokiu atveju ieitis viena kokiu nors bdu izoliuoti arba neutralizuoti agresori! Sekantys vykiai ir veiksmai jau eimos nari pasirinkimo pasekms. Panaiu bdu reaguoja ms motinl em. Jai, kaip labiau isivysiusiai btybei, pernelyg sunku kentti mogaus agresyvios psichins energijos imetim. Ji imasi adekvai ingsni, kad atvesti prot savo neiminting kdik! monija rimtai serga. ios ligos rezultatas niekuo nepagrsta agresija, pasireikianti galingu nuodingos, visk griaunanios psichins energijos imetimu aplinkin erdv. Tok elges pateisinti nemanoma. tai kodl klausimas apie sveikat ir ilikim apskritai isikeliamas pirm viet. Vis kit problem sprendimas ateis savaime, kai kiekvienas mogus (nesivalgydamas aplinkinius) imoks bti sveikas ir nustos nuodyti gyvenim ne tik sau, aplinkiniams, bet ir paiai Gamtai. Kadangi gimin sukoreguoti mogaus negali, tai daryti priversta Gamta. Negalima igydyti ligon, jeigu jis pats to nenori. Kad bti sveiku, reikia to panorti! mogus visk gali, bet nemanoma j priversti PANORTI! Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 45

Daugelis moni visk kas pasakyt priims kaip kakieno fantazijas ir pasakas: ito negali bti, todl, kad negali bti niekada! Ir kiekvienas savotikai teisus. Lygiai taip pat atsakyt, daugelio nemylima, lykti btyb vikras, ropojantis akomis ir dantis lapij, jeigu jam papasakoti, kokia nuostabia petelike jis taps netolimoje ateityje! Kaip visi grosis ir avsis ja. Prajs Evoliucijos etap lliuks stadij, vikras aptiks, kad jis i tikrj gavo sparnus ir skraido, kad tapo paia nekenksmingiausia ir puikia btybe pasaulyje. Pagalvok apie vikr (Paolo Coelho alegorija) Vikras didij gyvenimo dal praleidia ant ems, pavyddamas paukiams ir piktindamasis dl savo likimo ir formos. A pati nelaimingiausia btyb pasaulyje, galvoja jis. Bjauruolis, atstumiantis ir pasmerktas tik liauioti eme. Visgi viensyk motina Gamta papra j padaryti kokon. Vikras nustebo (jis niekada iki iol nedar kokon), pagalvojo, kad padarys sau kap ir pasiruo numirti. Nors ir nelaimingas gyvenime, jis pasiskund Dievui: Tik pripratau prie esamos padties, Viepatie, tu atimi t nedaugel, k a turiu. Nusivyls jis susisuko kokon ir m laukti pabaigos. Po keleto dien vikras pamat, kad virto graiu drugeliu. Jis sugebjo skraidyti danguje ir neapsakomai avjosi tuo! Ir buvo labai nustebintas gyvenimu ir Dievo sumanymais. Ms lauymas tai ir yra lliuks stadija. ia egzistuoja vienas bet! Vikro Evoliucijos procesas Gamtos yra pastatytas automatiniam veikimui, niekas neklausia vikro ar jis nori tapti drugeliu, ar ne. Dar kaip panors ir skris, kaip gerutis! Bet mogus iame Pasaulyje ypatingas straipsnis: jo Pasirinkimas yra statymas visai Krinijai ir Dievui tame tarpe! Krinijai reikalingas Mstantis mogus, o ne biorobotas. Todl mogaus pasirinkim ne valia, kam nors, kritikuoti arba aptarinti, bet jokiu bdu nenuima nuo jo atsakomybs u pridaryt. K jis gaus savo neteisingo Pasirinkimo dka tai jo asmenins problemos, ir u jas taip pat niekas neatsako. iuo Dsniu Subtilus Pasaulis atsiribojo nuo ms gudrybi. Kiekvienas pats atsako u savo Pasirinkim. Savo Evoliucijos krypt, kiekvienas i ms, taip pat turi pasirinkti pats, vykdyti j savo noru, be kakieno komandos ir savo rankomis. Bet jis gaus pagalb I Viraus, jeigu tai tikra Evoliucija. iuo atveju mogaus Pasirinkimas Subtiliam Pasauliui i tikrj statymas, pareigojantis J suteikti mogui visoki pagalb, apsaug ir palaikym. iuolaikiniai galvos smegen tyrimai parod, kad mogus, io nuostabaus organo panaudojime, praktikai nesiskiria nuo savo jaunesnij broli primat. Padidinti arba iplsti ias galimybes, intelekto vystymosi dka, nemanoma. I to seka, kad mogus, koks yra dabar, nra toksai jau universali ir tobula btyb. Savo tobulum jis labiau links deklaruoti, paversdamas j kultu. Apie tai mus perspjo dar prie du tkstanius met: Jums lemta atgimti i auktybs14. Drugelio isiritimas i kokono tai ir yra jo tikrasis gimimas. Tuo mus norjo spti nuo mginim slopinti Evoliucij, nuo paios minties ilstis ant laur. Gimti i auktybs tai ir yra tikrasis mogaus gimimas, jo Evoliucijos ieities takas! Procesas, kaip js suprantate, sunkus ir skausmingas, kadangi gyvendinamas
14

Jonas, 3 : 7.

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

46

smoningai, savo rankomis ir savo gera valia, niekam neniukinant. Evoliucijos idja slypi tame, kad pirmapradiai, kuriant Visat, Subtilus Pasaulis visoms gyvosioms btybms sukuria slygas, artimas idealioms. iame etape vyksta prisitaikymas prie pasilyt slyg, lydimas gamtos sunaikinimu. Pirmojo etapo uduotis yra privesti mog prie neivengiamo btinumo suprasti , kas yra pridaryta su be alternatyviu ijimu Evoliucij. is ingsnis enklina antrojo etapo pradi, kai evoliucionuojantis mogus (bet toli grau ne monija) uduoda Gamtai (Gyvenimui) savo programas. Tai reikia, kad Evoliucijos procesas nebaigtas, jis tik prasideda. Kokia jo prasm? Sutinkamai su prana ir aikiaregi prognozmis, ateina auksinis amius Harmoningo Gyvenimo suklestjimo amius, kai nebebus rykiai ireiktos prieybi kovos, kuri dabar stebima visuose ms Bties aspektuose. Visi bus laimingi, skmingi ir gyvens be galo ilgai. Gims dieviki vaikai su unikaliais gebjimais. Tai i tikrj taip. Gyvenimas turi pasirodyti visame savo puikume. Taiau stebukl nebna. viesi ateit i pradi turi ateiti tvai, galintys uauginti tokius vaikus, kurie atves juos t pasaul. Js paklausite: Kokios valstybins struktros bei institucijos turi pasirpinti toki dievik tv paruoimu ir aukljimu? Niekas niekam pas mus neskolingas, ir rpintis kakokiais nenormaliais (normalaus mogaus poiriu), anomalininkais bei fantazuotojais niekas nesiruoia! Valstybins struktros liks itikimos 99 % savo elektorato ir nueis su jais iki galo Nebt. Todl auklti ir mokyti tokie tvai pradioje turs patys save vardan savs ir savo busim vaik! Vienas procentas ilikusi moni turs pasikliauti tik savo jgomis ir resursais, veikdami nesupratim, o kartais ir nirting pasiprieinim i stanio pasaulio puss, pasaulio, kuris turi savo rpesius ir aislus! Vienu odiu, kare kaip kare! mogaus Evoliucij lyd jo galvos smegen Evoliucija Sutinkamai su moksliniais duomenimis, mogaus galvos smegenys susideda i trij pagrindini dali:

Reptilij smegenys, induolio smegenys (limbin sistema), Mstantys smegenys (neokorteksas).


mogus savo kasdieninje ir krybinje veikloje panaudoja tik 2 5 procentus neokortekso. Lavindamas btent i galvos smegen dal, mogus geba evoliucionuoti iki begalybs, tapdamas panaus Diev, atskleisdamas savyje vis naujas galimybes ir naujus gebjimus. Biblija iuo atvilgiu sako: Dievo dalel yra kiekviename i ms. Reikia, kiekvienas potenciale turi vis tai, kas bdinga Dievui, panaiai tai, kaip vikras neioja savyje drugel. Kiekvieno, kas nori gyventi, uduotis yra atskleisti savyje ias potencialias galimybes ir jas realizuoti. mons nuo seno svajoja apie jaunysts ir ne mirtingumo altin, bet pagrindin j klaida ta, kad tokio altinio, ne moguje, nebuvo, nra ir negali bti! is altinis randasi kiekvieno i ms viduje! Kad juo pasinaudoti, reikia ilavinti neokortekso gebjimus ir galimybes. Tai padaryti gali kiekvienas, svarbu paiam to panorti. Kaip js turbt jau supratote i aukiau idstyto, mogus gali visk, bet nemanoma j priversti panorti! Apie praktinius ingsnius i galimybi atskleidimui visa ms Asmenybs ir Sveikatos Harmonizavimo Sistema. Kiekvienas odis arba samprotavimas, skambantys Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 47

joje, nesibaigia vien tik fakt konstatavimu ir oro drebinimu. Absoliuiai visi teoriniai idliojimai turi praktin konkrei ingsni knijim bei metodikas, duodanias galimyb valdyti savo organizm lsteli lygmenyje, minties pagalba 15. Neirint tai, kad ioje Sistemoje daugelis metod bei pair atrodo labai neprastai, tai nra eilin ekstravagantika teorija arba filosofija. Teorijos joje ne daugiau, kaip vienas procentas, visa kita praktika. Todl vertinti j i teorijos pozicij, nevarginant savs praktika reikia nesuprasti, apie k apskritai eina kalba. Visi praktiniai ingsniai ir metodikos paiu kruopiausiu bdu parinkti ir praktikuoti moni, gyvenani emje ir dirbani glaudiame kontakte su Subtilaus Pasaulio monmis. Tuo ms Sistema yra unikali ir nepakartojima, tame jos iskirtinumas! Panaios praktikos bei bendradarbiavimo patirties monija neturjo apie 5.000 met. Etapas, kur mes praeiname, yra sidmtinas ir enklus: mogus, kontaktuodamas su Aukiausiuoju Protu, pasiryo pagaliau perengti nematom rib, atskiriani plik retorik nuo tikros praktikos, pagaliau pasiryo paprayti pagalbos savo gyvybini reikal sprendimui. Esamos ir paslptos galvos smegen galimybs Perirsime jas detaliau. 1. Reptilij smegenys mogaus Evoliucijos eigoje pirmasis pradjo vystytis smegen kamblys, vadinamas reptilij smegenimis. Pas mog tai pats silpniausias intelekto komponentas. i galvos smegen sritis atsako u sensorines-motorines reakcijas (penki jutimo organ darbas, kuri pagalba mes suvokiame materialj pasaul). mogaus gyvenimas vyksta trimatje erdvje. ios erdvs diapazono suvokim yra orientuoti ms jutimo organai, o tuo paiu ir susijusi su jais Smon. Kaip matote, is diapazonas yra nedidelis, turint galvoje, kad erdv yra daugiamat ir toli grau nra tiesin, kaip j suvokiame mes. Pavyzdiui, senosios graik architektros edevrai, kurie iliko iki ms laik, neturi savyje nei vienos tiess, nei nors dviej lygiagrei linij. Visos yra pakrypusios, perkreiptos, leivos-kreivos, bet reptilij smegen akys suvokia tai, kaip absoliui harmonij. Reikia, realus pasaulis, kuriame mes gyvename ir kur yra orientuota ms Smon visai ne toks, kok mes j paystame ir sivaizduojame (idealizuojame). nepastam Pasaul mums tik dabar dar teks istudijuoti, painti ir apgyvendinti. Elgesio stereotipai, dti reptilij smegenyse, yra susij su ilikimo instinktu, su gimins pratsimo siekiu. i smegen dalis vadovauja tokioms funkcijoms, kaip maisto apsirpinimas, prieglobsio iekojimas, savo teritorijos gynimas. Kai mes jauiame pavoj, ios smegenys duoda komand: ginkis arba bk. Kai reptilij smegenys ireikia dominuojant aktyvum, mogus praranda sugebjim mstyti visuose likusiuose, neimatuojamai auktesniuose lygiuose. Smegen ir mstymo vystymasis galimas tik mokinantis, kito neduota: arba js j tempiate, arba prarandate! Prarads savo smegenis mogus degraduoja. Kad to ivengti, pradiai utekt sutikti su ribotumo faktu, ms, nepilnu Pasaulio suvokimu, ms, laiko atskaitos ir mat sistemos archajikumu. Imintis sako: Kas bus imatuota, tas ir bus padaryta. Gyvename atominiame amiuje, o matuojame ketviriais, i akies. Jeigu susimstyti, tai Pasaulio suvokim reptilijos poiriu (jos akimis) mogus
tai tiesa, vertjas gali patvirtinti. Ir tas lieia ne tik sveikat, bet ir gyvenimo vyki krim bei reguliavim.
15

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

48

priima kaip Ties paskutinje instancijoje, pastats ant io sibuojanio ir labai netvirto pamato savo pasaulir, moral, dorov... 2. induoli smegenys Reptilij smegenys yra apgaubtos labai sudtinga limbine sistema, gavusia pavadinta induoli smegenys. i smegen sritis ant evoliucijos laipt stovi ymiai aukiau u reptilij smegenis ir yra pas visus induolius. Jos funkcijos emocionalios ir paintins. i smegen dalis atsako u jutimus, pergyvenimus, atmint ir mokymsi; valdo bioritmus, alkio jausm, kontroliuoja kraujo spaudim, mieg, mediag apykait, irdies ritm, imunins sistemos bkl. Reptilij smegenys vaidina svarb vaidmen organizmo gyvybins veiklos palaikyme: btent su iomis smegenimis suritas emocij poveikis sveikatai. Limbin sistema priima signalus, einanius i jutimo organ (klausa, rega, lytjimas), ir gaut informacij perduoda mstanij smegen dal neokorteks. mons, pas kuriuos dominuoja limbin smegen dalis, yra emocionals ir eids. Arba nukrypsta kit kratutinum: iki kaklo pasineria darbe, moksle, reikaluose, usikrauna sau mas svetim rpesi ir pareig, apsunkinani ir danai neduodani niekam jokios naudos. Kadangi limbin sistema tiesiogiai yra susijusi su neokorteksu, jos dominavimas ieikvoja neokortekso psichin energij limbins sistemos problem ir uduoi sprendimui, tiesiog sudegina j emocijomis, vietoj to, kad panaudoti konkrei praktini reikal sprendimui, su apiuopiamais rezultatais! Nerealizuotos psichins energijos didels porcijos imetimas organizm, kuris lydi i problem bei uduoi sprendim, paralyiuoja nerv sistem, paeidia mediag apykait ir gal gale sukelia ligas bei sutrumpina gyvenim. Psichin Energija neokortekso veiklos produktas, o tai reikia, ir jo nuosavyb. Tik jis moka naudotis ia energija. Tereikia Psichinei Energijai patekti induoli arba reptilij smegen rankas, kai i didiagals gydanios, kurianios jgos, virsta mirt neaniais nuodais bet kokiai gyvybei, ir vis pirma mogui. Vadinasi, kad btumme sveiku, reikia imokti kontroliuoti savo emocijas, tai yra valdyti limbines smegenis, vis pirma saugoti jas, kad nepasiekt Psichins Energijos. Kaip t padaryti, js surasite ms Sistemoje! 3. Mstanios smegenys (neokorteksas) Neokorteksas isidsts vir limbins sistemos ir i jos on. Jo mas sudaro 80 % visos smegen mediagos mass, ir jis yra bdingas tik mogui. Tai aukiausias protins veiklos centras Tikrojo Intelekto centras. Neokorteksas priima, analizuoja, riuoja praneimus, gautus i jutimo organ. Jam yra bdingos tokios funkcijos, kaip samprotavimas, mstymas, sprendim primimas, mogaus krybini gabum realizavimas, judjimo reakcij tikslingo valdymo vykdymas, kalba, mogaus realizavimas bendrai. Neokorteksas yra etasis (psichinis, intuityvus) jutimo organas. Jo vystymasis suaktyvina taip vadinam mentalin jutim, kuris leidia justi subtiliausias Krinijos vibracijas, DNR molekules, kit moni mintis suvokti visus nesmoningus procesus, suprasti, o atitinkamai ir valdyti juos. Neokortekso veiklos ekvivalentas yra Psichin Energija, btent ji yra mogaus veniausia ventyb. Visos ms bdos dl nemokjimo ratingai valdyti ir tvarkyti jos potencial, leidiant minties pagalba valdyti procesus vykstanius organizme, o taip pat aktyviai sveikauti su Gamtos procesais, gaunant i tokios sveikos naud sau. Btent neokortekse yra dtos neribotos painimo proceso galimybs, j realizavimas gyvenime. i smegen sritis valdo telepatinius, lingvistinius, ekstrasensorinius gebjimus. Tik neokorteso isivystymo dka mogus gali krybikai Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 49

save realizuoti ir prasiverti Evoliucijon. Apie tai, kas tai yra, mokslas dar nenuvokia. Aukiausia minties pasireikimo forma yra intuicija. Btent intuicija mogaus gebjimas nuskaityti informacij i iorinio Pasaulio (ne tik trimaio, bet ir daugiamaio) leidia praplsti Jo painimo diapazon. is painimas randasi u penki jutimo organ suvokimo galimybi rib. Neokortekso galimybi lavinimas tai tas, k Rytuose vadina Dao Begalinis Kelias, Kelias Dievo link, Dvasinis augimas, Amina palaima, Evoliucija ir taip toliau. Tik is Kelias duoda mogui konkret vis jo problem sprendim ir ada apiuopiam naud ir dividend gavim. Btent iame Kelyje mogus atranda savyje savybes panaias dievikas. Jis veda sveikatos ir tikrojo ne mirtingumo link. Darbas su savimi, su savo sveikata, mogui bus skmingas tik einant sismoninimo ir tobuljimo keliu. Prieingu atveju, artjani vyki viesoje, jam niekas jau nebepads! is darbas susideda i nuolatinio mokymosi, painimo vystymo, kritiko smoningumo ir krybiko ini panaudojimo praktikoje. Mokymasis suprantamas tik kaip vienas dalykas: kiekvienas mogus privalo inoti ir suprasti save ir savo organizm. Nepamirkite: Kas bus imatuota, tas ir bus padaryta. Harmoningi mons ateities mons! Apokalips tai ne Pasaulio Pabaiga, tai Gyvenimo naujo evoliucinio laikotarpio pradia. Ilikti jame gals tik tie, kas panors tapti Harmoninga Asmenybe, kas panors evoliucionuoti kartu su Gyvenimu. Evoliucija suprantama, kaip savo paslpt, nerealizuot galimybi panaudojimas kritinje situacijoje. Kiekvienas mogus turi savyje i nelieiam atsarg 95 98 procent ribose. Ilikimo paslaptis susiklosiusioje situacijoje, priklauso nuo noro ir gebjimo ikonservuoti savo nelieiamj atsarg. Imokti tai nesudtinga. Pasiekti tobulumo ir viso to, apie k pasakyta aukiau, galima tik vystant neokorteks, atskleidiant jo beribes potencialias galimybes. Mirt ir ligas mogus usidirba realizuodamas savo aukiausi protin veikl, 2 5 procent apimtyje, nuo realiai esanios. iuo atveju neokorteksas pakankamai greitai, garantuotai degraduoja ir blokuoja, ijungia visus pagrindinius organizmo gyvybins veiklos procesus. Evoliucija grieta dama, Jai pacientai nereikalingi, rpintis jais Ji neturi laiko! Procesai, dabar vykstantys Gamtoje, reikalauja mogaus Evoliucijos, vystant neokorteks! Pagrindinis galvos smegen veiklos pasiekimas yra mintis ir susijusi su ja psichin energija ms nekainojamas lobis. J saugoja Karma. Be to, psichins energijos kiekis yra proporcingas mogaus gyvybins energijos kiekiui. Gyvybin energija Fundamentali Substancija, sudaranti Bties materializavimo pagrind, Visatos pastatymo pagrind. ios Substancijos judjimo ir keitimosi dka egzistuoja Krinija. Niekam neleista stabdyti arba paeisti Gyvybins Substancijos judjimo dsni, nes prieingu atveju upuola liga ir neivengiama paeidjo mirtis. mogus idrso padaryti tok ingsn... Sveika su Gyvybine Substancija vykdoma betarpikai mintimis. Sutelks savo mint kok nors organ, mogus iaukia Gyvybins Substancijos antpld j. Jos sukaupimas organe susijs su fizins bkls pagerjimu ir minties psichinio potencialo kiekiniu rodikliu. Kuo daugiau mogus turi psichins energijos, tuo daugiau psichins energijos jis gali nukreipti vien ar kit organ. I ia seka: kad valdytumme savo sveikat, reikia imokti valdyti savo psichin energij, j dauginti ir taupiai eikvoti! Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 50

Smon imoko fiksuoti konkreius vykius, kuriuos mogus suvokia reptilijos akimis, reaguodamas juos induolio smegenimis. vykius valdo Neokorteksas, panaudodamas tam 2 5 procentus savo, Smons limituot, galimybi, gyvendamas pagal princip: Akis u ak, dantis u dant. Egzistuoja gyvenimika imintis: Jei jau patekai gauj, kaukti negali vizgink uodega. tai neokortekas ir stengiasi, vizgina, kadangi mes jam nepalikome kitokio pasirinkimo. Bet palaipsniui jis taip sijauia vaidmen, kad pats pradeda tapatinti save su gyvulio smegenimis. Rezultatas inomas: visa gyvybin ir psichin energija eikvojama tuiai, kovai su stresais bei baimmis. Jie, savo ruotu, kil dl neinojimo nei savs, nei Gamtos, kurioje gyvename. Tai rezultatas nemokjimo kontroliuoti ir valdyti savo galvos smegen veikl, tai yra Psichin Energij! mogaus uduotis savo naujoje evoliucinio vystymosi vijoje imokti valdyti nesmoningus organizmo procesus, pajungti iuos procesus ir vis galvos smegen veikl savo Smonei. Isprsti i uduot galima tik ipltus Pasaulio suvokimo diapazon, mes turime imokti irti Pasaul neokortekso akimis, o ne reptilijos akimis. Mes gi panaudojame neokortekso galimybes tik 2 5 procent ribose. Reikia, ir Pasaul, ir save jame suvokiame savo Smone tik iais 2 5 procentais! Apytikriai tiek mes pastame save, savo galimybes, turime intelekt jo nupjautame variante. Imok praplsti ias ribas, Pasaulio ir savs Jame, painimo keliu, paindami sveikatos procesus, mes laviname neokorteks, pajungdami nesmoningus procesus savo valiai. Rezultate visos ms baims, bdos stres, lig ir mirties pavidale atsitraukia! Dievo psichins energijos itekliai yra riboti Visata egzistuoja Dievo psichins energijos dka ir, neirint tai, kad ji yra pakankamai galinga ir visk apimanti, jos resursas yra isemiamas, turi savo rib! Tai reikia, kad kiekvienam mogui Gyvenime yra skirtas tam tikras ios energijos limitas, kur ismus, mogus mirta. Ir ne tik iame knijime mogus mirta Evoliucijai apskritai! Mes gyvename mokslo ir technikos paangos suklestjimo laikotarpyje, privertusio mus lavinti savo intelekt kairiojo pusrutulio mstymo vystymo ir aktyvinimo dka. Pagamint io pusrutulio psichin energij mogus negabiai sudegina materialini poreiki, inicijuojam emocijomis, tenkinimui. Intelekto vystymas, intelekto psichins energijos eksploatacija didina Dievo psichins energijos (Jo ventosios Dvasios) vartojim, o reikia ir sunaudojim, nes btent jos dka mogus msto ir apskritai gyvena. Pagreitintais tempais inaudojs skirt jam energijos resurs, mogus mirta. inoma, tai vyksta ne tuoj ir ne i karto. I pradi apie padidint psichins energijos sunaudojim jis gauna signal ligos formoje. Jeigu mogus neapsigalvojo, liga progresuoja toliau, griaunamj proces traukiamos visos organizmo sistemos. Galu gale, usidirbs chronik lig puokt, jis mirta. Ms gyvenimo ir mstymo bdas sukelia intensyv Dievo energijos sunaudojim, pradedant nuo ankstyvo amiaus. Jaunuolis, baigs mokykl ir, rodos, stovintis ant Gyvenimo slenksio, kartais jau inaudojs didij dal savo limito, kuo skiriasi nuo savo seneli kurie pasirod gudresni, itemp savo energijos limit 60 80 met, o ank panaaus taupumo imokyti nesugebjo... Neinodami ir nesuprasdami io proceso, mons patenka vairi struktr spstus, kurios ada imokinti dirbti su vien ar kit energij tipais, net su universaliais. Taiau panacja visai ne darbe su energijomis, nors tai taip pat svarbi savs ir aplinkinio Pasaulio painimo pus. Jeigu mogus neimoko saugoti pirmapradi Dievo psichin energij, skirt jam gyvenimui, jokie jaunysts bei nemirtingumo eleksyrai, tobuli vaistai, visagaliai iniuoniai jam jau nebepads! Net jeigu naudojant nurodytas technologijas, mogui pavyks ivengti Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 51

lig, jo vis vien lauks mirtis nuo nelaimingo atvejo. Nuo plytos ant galvos panacjos nra... O visa kalt tenka Pasirinkimui, kur mogus padar. Gyvenimo Vibracija lsteli lygmenyje yra nesibaigiantis adenozin 5' trifosfato (ATR) virtimo adenozindifosfat (ADP) procesas. Nesibaigiantis energijos In virtimas energij Jang svyruokls svyravimas nuo pliuso link minuso ir yra Aminas Gyvenimo Variklis, jeigu savo neprotingais veiksmais j nesikia pats mogus. Todl, kad sustabdius i reakcij, paleisti j jau nebe manoma. Gyvenimo vibracija Dievo Lygmenyje yra ta pati svyruokl, svyruojanti tarp Pasaulio ir Antipasaulio, tarp Bties ir Nebties, tarp Gyvenimo ir mirties. Viskas priklauso nuo to, kok keli pasirinks pats mogus. Atrodyt, Gyvenimas ir mirtis neigianios viena kit svokos, absoliuiai nepalyginamos. Bet tai tik Vieningos Visumos Bties komponentai (i to paties metalo lieja medal u kov, medal u darb). Jie susideda i t pai plyteli, viskas priklauso nuo kryptingumo. Ta dingstimi yra anekdotas apie tai, kad altkalvis, dirbantis prie konvejerio gamykloje, kurioje gamina siuvamsias mainas, nusprend savo monai padovanoti dovan jo paties rankomis surinkt siuvam main. Parsine namus visas detales, taiau, kiek bevargo, gaudavosi lengvasis kulkosvaidis! Kiekvien minut gyvenimas stato prie mog pasirinkimo problem, kuomet isprsti vienoki ar kitoki situacij reikia engti t ar kit ingsn. Kok paties mogaus pasirinkimo teis. Pasirinkimo spektras trimatje erdvje gana ribotas. mogus ioje erdvje randasi nepasitenkinimo bsenoje, ieko amin Ties bei atramos tako ramumo, stabilumo, tvarkos visame, bando padalinti Gyvenim (Viening Visum) fragmentus sudedamsias dalis, komponentes, kad tvarkingai iriuoti juos lentynlse. Bet tuo paiu jis neivengiamai stabdo savyje Gyvenimo Vibracijas (Gyvybs vytuokl Dievo Lygmenyje), darydamas neapgalvot ingsn, kur daryti neturi teiss pats Dievas! Gyvenimas, tuo paiu, i gyvo, dinamiko proceso, pavirsta statika mirtimi (mogus preparuoja Gyvenim kaip varl turdamas paius geriausius norus, nordamas imokti prailginti Gyvenim). tai kodl Visata, Krinija, Subtilus Pasaulis ir Dievas yra Gyvybs altinis ir pati Gyvyb, o mirtis tai mogaus iradimas, savotikas alingas protis, stereotipas. Apokalips duota tam, kad atpratinti mus nuo i stereotip, grinant mums nemirtingum. Gal gale, mogus ateina em mokytis, kaip universitet. Prie tai jis praeina visus galimus pokalbius, ilaiko egzaminus, stulbinant konkurs. O po to, kaip pakvais nuo gyvenimo spdi pilnybs studentas, pasileidia lbauti restoranai, merginos ir t. t., vaistydamas tv pinigus. Kas su juo atsitinka toliau? Atleidimas i universiteto u nepaangum! Lygiai taip pat ir mogus. Savo nenorjimu painti Gyvenim visame Jo pilnume, nenorjimu rpintis Jo vibracij palaikymu savyje, jis vienareikmikai pareikia apie savo nesutikim mokytis, pasirinkdamas orientyru svyruokls judjim Nebties pus, kas Subtiliam Pasauliui reikia praym pasiimti j i ems. O tai, kad po io pasirinkimo automatikai seka maai patraukli ir nusikaltusiam visikai nepriimtina atleidimo procedra jau nieko nebejaudina! Tam, kad kokybikai ir kiekybikai pakeisti savo Gyvenim, gauti patikim sveikat ir prailginti gyvenimo metus (labai norint iki begalybs), mogus turi nustoti bti vartotoju, beprasmikai vaistaniu, sklaidaniu Dievo Energij. Reikia imokti daryti savo krybin psichin energij, rinkti j, kaupti, kad jos pagalba prailginti Gyvenimo metus. Sumanus, racionalus savo psichins energijos panaudojimas yra raktas atverti unikalias potencialias mogaus galimybes, jo Nelieiamoji Atsarga. Ms Sistemos skirtumas viskam, kas yra inoma monijai iki iol, yra tame, kad mogui pirm kart per 5.000 met duota galimyb painti Gyvenim dinamikoje. Visi emiki mokslai ir doktrinos yra statika. Valdyti dinamik statikos pagalba toks pat Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 52

nemanomas dalykas, kaip numirliui valdyti gyv mog! sisavin pirmsias keturias Sistemos dalis, js prieisite prie galimybs valdyti savo psichin energij (savo ventj Dvasi), o tai jau pirmasis ingsnis ne mirtingum. is mokjimas ir yra praktin Dvasingumo prasm. Btent i gdi moko visa Ms Sistema. Btina atminti, kad noras gauti sveikat ir ne mirtingum turi bti pateisintas, ir jeigu Smon apribota ir orientuota tenkinti savo emocijas, jausmus, norus, egoistinius poreikius, tai toks mogus, gavs ne mirtingum, neinos k su juo daryti. Prisiminkite pasak apie Kaej Nemirtingj: jis, nejungs savo deiniojo pusrutulio, neivysts neokortekso, panaudojo savo dovan visokioms kvailystms, daryti blog kitiems. Natralu, jeigu mogus savo pasirinkim orientuoja savo egoistini tiksl tenkinimui, tai nemirtingumo negaus jokiu bdu! Plsdamas savo, Pasaulio suvokimo galimybes, nuolat mokindamasis, dirbdamas su savimi, mogus mokosi orientuoti Smon vis Visat, Dievo Uduotis, tampa Jo padjju ir kaip apdovanojim gauna teis ne mirtingumui. Tai yra ne mirtingum galima gauti tik per nuolatini mokymsi bei kasdienin darb. Mokymasis padeda didint savo intelekt, gauti ir plsti inias apie Tikrj Pasaul, tapti Gyvenimo Krju. Toks darbas padeda mogui pakeisti Karm ir atjungti jos veikim. Jeigu pavyksta tai padaryti, nauja bsena patvirtina, kad jis visikai nebepriklauso Karmos jurisdikcijai ir prisijung prie krybik Bties program. Taiau negalvokite, kad vis tai galima gauti kart ir visam laikui! Jeigu mogus nutraukia moksl ir darb, stabdydamas savo evoliucin vystym, jis pradeda pagreitintais tempais eikvoti psichin energij savo udirbt ir Dievo. Natralu, vl sijungia Karma, jis yra griaunamas toliau... Js turite suprasti, kad pasirink Krybos bei Ne mirtingumo Keli, js pasmerkiate save nuolatiniam darbui ir mokymuisi. Bet tai nra keblu: toks darbas duoda n su kuo nepalyginam krybos bei krimo diaugsm savs kaip Asmenybs formavim. Btent to dka mogus patiria Tikrojo Gyvenimo malonumus. Tai ir yra ta bsena, kuri mons vadina Amina Palaima ir rojaus malonumu. Tiktai tada Gyvenimas dovanoja mogui, esaniam tokioje bsenoje, visk, ko jam reikia, ir tokiame kiekyje, koks jam reikalingas. Jis gauna visk pirmu pareikalavimu, kaip i gausybs rago! O dabar susipainkite su anksiau adtu Treiuoju Kreipimosi monij. PROTINGIEMS EMS GYVENTOJAMS, KURIE SAVE VADINA MONIJA is dokumentas buvo perduotas i Magnitigorsko. mogus, kuris j perdav, pergyveno eil mistini vyki, pakitim savo likime, net ir jo vizitas redakcij buvo netiktas jam paiam. Sprendiant pagal anotacij, io dokumento tekstas pateko mokslinink akirat 1976 metais. Jame nurodyta, kad yra identiki tekstai rus, kin, angl ir ispan kalba. Pagal legend, paslaptingo Treiojo kreipimosi monij tekst ems gyventojams perdav Kosmini civilizacij Sjunga per mirtant ligon gydytojui-turistui Valaame. Vieno ir kito vardai neinomi. Mokslinink, kurie patvirtina dokumento patikimum anotacijoje, yra autoritetingi biofizikoje, kosmologijoje, istorijoje, kosmonautikoje ir kitose iuolaikinio mokslo akose. Anotacijoje taip pat pasakyta, kad 1982 metais tyrintojai rado galimyb praneti jo turin tarybinei vyriausybei. Vienaip ar kitaip, redakcija mano, kad yra domus pats kreipimosi tekstas, kas apskritai ir buvo dingstimi jo publikavimui laikratyje Netiktinas Pasaulis.

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

53

TREIASIS KREIPIMASIS MONIJ, priimtas 1929 metais po Kristaus gimimo (rus tekstas) protingus ems gyventojus, kurie save vadina monija, kreipiasi Koalicinis Stebtoj Brys, kuris toliau vadinamas KSB. is KSB kreipimasis ems gyventojus yra treiasis kontrolinis. Pirmasis buvo perduotas 576 metais iki Kristaus gimimo didiausio tais laikais emje Anuradchapuro miesto gyventojams. Antrj kreipimsi KSB perdav 711 metais po Kristaus gimimo didiausio tais laikais Amerikos kontinente Tkaacetkoatlio miesto gyventojams. is (treiasis) KSB kreipimasis ems gyventojus pagal savo turin yra identikas dviem pirmiesiems. Jis sukurtas pagrindinmis, iai dienai emje, kalbomis: kin, rus ir ispan. Kreipimosi tekstas sukoreguotas atsivelgiant iuolaikin ems gyventoj ini ir klydim lyg. Kreipimosi tikslas yra pasilymas ateityje pravesti derybas tarp monijos atstov ir Koalicijos atstov dl monijos stojimo Koalicij. Kadangi derybos bus galimos tik po to kai monija vykdys, kai kurias parengiamsias slygas, emiau ios slygos nurodomos, su trumpais paaikinimais, kad teisingai suprasti kosmogoninio pobdio duomenis ir su palyginamja monijos mstysenos apibdinimo charakteristika. Dabartiniu metu, monija sudar teisingesn vaizdin apie Visat, negu pirmojo ir antrojo kreipimsi laikais. I tikrj protinga ems gyventoj ras nra vienintel Visatoje. Pagrindin gi dauguma js kosmogonini vaizdini ir suvokim yra klaidingos. Yra klaidingas js mokslinink tikjimas, kad egzistuoja kakokie-tai, dar j neatrasti, nepajudinami Visatos dsniai ir pasaulini konstant pastovumas. Taigi, gravitacin konstanta ymiai keiiasi ir js Sauls sistemos ribose, nekalbant jau apie didesnius mastus. ios taisykls neinojimas dav esmines klaidas, nustatant Galaktikos didum ir atstum iki kit Galaktik, sukl klaiding udaros Visatos teorij, o taip pat , isibgiojani Galaktik, raudonosios slinkties teorij. Klaidingi yra ir poiriai dl trimats erdvs, kuriais grindiasi visi js kosmogoniniai poiriai. Pasaulis yra chaotikas. Jame nra nieko nepajudinamo ir tvirto, tame tarpe ir matmuo. Erdvs matmuo Visatoje svyruoja, tolygiai keiiasi labai plaiose ribose. Geriausia slyga organins gyvybs atsiradimui yra erdvs matmuo lygus skaii pi. ymus nukrypimas nuo io skaiiaus pratingai paveikia gyvj gamt. iuo metu Sauls sistemos ribose yra matmuo + 3,00017, ir io skaiiaus artumas sveikajam skaiiui 3 suklaidino jus. Js Galaktik susibrimo apylinkje dreifuoja gravitacinis ciklonas (turintis savo centre matmen lyg 3,15), kuris gali kratu ukliudyti js Galaktik, sunaikinti organin gyvyb visose planetose, kuriose nebus imtasi saugos priemoni. Btent, i aplinkyb kelia jums btinyb stoti Koalicij per kiek manoma trumpesn laik, vliausiai po 65 met nuo io kreipimosi perdavimo, kad Koalicija spt suteikti monijai pagalb, pasiruoiant ciklonui. iuo metu ms galaktikoje yra per 220 tkst. proting rasi, jau stojusi Koalicij, ir per 1 tkstant rasi, nagrinjani klausim dl stojimo. Tame tarpe ir js. KSB prao nepriimti praneim apie ciklon, kaip mginim paveikti js atsakym. Js klystate dl klausimo apie Sauls sistemos bei gyvybs emje atsiradim. Sauls sistema atsirado i dulki debesio, kur pasjo Koalicijos statybiniai briai Visatos srityje, atitinkanioje pagrindinius organins gyvybs atsiradimo reikalavimus. Srityje, pakankamai tolimoje nuo kit vaigdi ir turinioje erdvs matmen artim vertei + pi . Js klystate prilygindami ras gyvajam individui, sivaizduodami tam tikroje ateityje neivengiam monijos senjim ir mirt. Evoliuciniame procese naujos gyv btybi rys kyla i kai kuri sen ri. Jums reikia pasirpinti, kad naujos ems rass kilt i js rass. Btent tai turi nulemti protingos rass strategij. Tuo tarpu, kaip pastebjo KSB, monija visikai nesivadovauja tokia ar panaia strategija, paleisdama savo vystyms Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 54

likimo valiai ir nukreipdama visas pastangas trumpalaiki poreiki tenkinimui. Ne reikia galvoti, kad js klydimai yra atsitiktiniai, praeinantys. Jie yra neivengiami ir stabils dl js mstysenos specifikos, kurios analizei skirtas sekantis skirsnis. mogaus mstysena Gyvos materijos mstymas, pats jos egzistavimas turi bendr pagrind. Ir vienas, ir kitas yra entropijos prietaravimas. Mstyme is prietaravimas pasireikia kaip logikumo paieka. Js logikos baz sudaro svokos Taip Ne, kaip neva realiai egzistuojanios ir daug kart pasireikianios bet kurio sudtingo klausimo pakopins analizs metu. Tuo paiu pakop skaiius analizje yra baigtinis ir danai ribotas, net jeigu js tyrte paias sudtingiausias problemas. Paieka apsiriboja vieno i dviej pasirinkt, kur du galim pakop skaiius, o tuo tarpu pats teisingiausias sprendimas daniausiai randasi tarp j. Tariant js matematikos kalba, galima pasakyti, kad js logika remiasi diskretiniu pagrindu, vietoj itstinio. Ir kaip pagrindas yra paimta pati primityviausia funkcija, turinti tik dvi reikmes. ia perasi neivengiama ivada, kad jeigu js Bties vertinimo metodas gali bti pavadintas mstymu, tai i mstysenos sistema yra pati primityviausia i vis galim! Logikos diskretumas ir skaiiavimo principas priveria skaityti dalyko poymi skaii baigtin ir duoti pavadinimus kiekvienam i j. I ia atsiranda labai abejotina galimyb atskirti vienus poymius nuo kit metodas, kur js vadinate abstrahavimas. Judjimas abstrahavimo laipteliais bendr poymi link skaitosi kaip vienintelis teisingas tiesos painimo kelias. Bet faktikai tai yra judjimas, kuris nuveda prieing pus, tamsyb. Js filosofins sistemos, praranda orientavim realiame pasaulyje, atsiranda aklavietje, o beprasmik klausim dl pirmaprads substancijos materijos ar dvasios duoda diametraliai prieing atsakym. Jau kelet tkstanio met, KSB stebi praktikai nepertraukiamus tarpusavio karus , ir esant natraliai istorini proces eigai kar galt sumati, ne anksiau kaip po 12 met. Bet KSB negali net tvirtinti, kad ie karai pasibaigs artimiausi100 met bgyje. Mums yra labai sunku duoti prognozes dl smarkaus diskretumo ir js socialini institucij bei usienio politikos bkls momentalumo. Tik paskutinis supratimas leidia mums Kreipimsi laikyti nebeviltiku, nes natralu, kad monijos ir Koalicijos Susitarimas gali bti pasiektas tik likvidavus js karingus proius. Technikos vystymasis, pats vienas, neabejotinai yra teigiamas ir pareigoja KSB palankiai irti monij kaip proting ras. Taiau technikos fetiizavimas ir juo labiau skyrimas jai tokio vaidmens, kad ji tampa pagrindiniu js civilizacijos apibdinimu, kelia nerim. Bet ir iuo atveju, KSB nenusialina nuo kontakt su monija ir jos atstovais. Koalicijos Statutas, jos struktros ir veiklos apraymas, gali bti perduoti monijai susipainimui be koki nors iankstini slyg, pirmu pareikalavimu, paskelbtu vienos i keturi valstybi vyriausybs ir Taut Sjungos (JTO) sekretoriato. Be js mstysenos loginio pamato persitvarkymo monija Koalicijai bt nereikalinga, kaip ir Koalicija monijai. Tokiu atveju mes esame bejgiai, net suteikti jums param apsiginimui nuo ciklono. Kaip mums atrodo, tam, kad pertvarkyti login pamat monijai prireiks 60 70 met, kas atsivelgiant gresiant jums pavoj yra paskutinis terminas! Reikia baigti beprasmikus kivirus, sutikti su pastang koncentravimu iame ilgame mstysenos persitvarkymo procese, nes supaindinti vien i kariaujani taut su Nenutrkstamos Logins Mstysenos principais bt analogikai kaip teikti jai absoliut ginkl ir, gal gale, Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 55

privest prie monijos praties. Pirmojo skirsnio ivada Kaip matote, Subtilaus Pasaulio atstovai nuolat primena apie save: globoja, saugoja, spja, bet ms reikalus nesikia. Mums duoda galimyb suaugti patiems. Taiau monija, su savo kairiojo pusrutulio mstysena, labiau vertina likti akla bei kuria! Ji pastoviai izoliuojasi ir laikosi toliau nuo Tikrojo, Vieningo Pasaulio. mogus sukr Smonje savo individuali Visat ir ariai gina savo nelieiamyb, nors niekas, n truputlio, j nesiksina. Daugelis pasakys: To negali bti! Vienu iuo pasisakymu mogus jau atsiribojo nuo Gyvenimo. Pilnos vienybs, o taigi ir dialogo su Subtiliu Pasauliu, negali bti vien tik dl mogaus Smons ribotumo! Daugelis apriboja Smon savimi, savo jausmais, emocijomis ir problemomis. Ianalizuokite savo mintis btent jos sudaro js Smons diapazon. Galvojate tik apie virtuv, baldus, darb js Smon bus apribota tik iais rpesiais, iomis mintimis ir jausmais. Tokios Smons diapazone nra vietos nei sveikatai, nei laimei, nei Gyvenimui (Dievui)! Kad Smon bt orientuota sveikat, reikia j studijuoti, jos norti, mstyti apie j. Nori turti pinigus orientuok savo mintis juos. Nori turti laiming gyvenim orientuok savo dmes Gyvenim visuose jos pasireikimuose ir vairovse. Tik tas gabum turi Dovan priimti, kas pasiruos Dovanos Prasm suprasti 16 Gyvenimas pasireikia ne tik konkreiame moguje, juo yra apimta visa Visata. Todl, orientuojant savo Smon Gyvenim (kaip harmoning vientis proces), mogus prapleia savo Smons diapazon (prapleia dmes) vis Visat. Tuo paiu jis duoda suprasti Visatos Organizmui, kad jis io organizmo lstel atjo prie savs painimo ir savo vietos bei vaidmens iame milinikame Organizme prasminimo, yra nusiteiks vesti su Juo dialog ir yra pasiruos gauti i io Organizmo, jau savo, tikro, dmes ir pagalb (atlikdamas Jame savo, labai svarbi funkcij, skirt tik jam). Tada mogus taip, jau mogus i didiosios raids, pamatys Gyvenim visuose Jo pasireikimuose ir stebukluose. mogus su iplstu Smons diapazonu sugeba pats kurti panaius stebuklus, nes Gyvenimas jame i tikrj pradeda pasireikti visoje savo vairovje. Tai reikia, kad vyko jo gimimas i auktybs. Turdamas ribot Smon, mogus yra pasmerktas ginti savo nepriklausomyb iki amiaus pabaigos net iki savo bet ir savo vaik ties. Reikia suprasti, kad Subtilus Pasaulis nekelia mogui joki pretenzij ir nebando mus valdyti. Pretenzijas mums kelia tik Evoliucija, bet tai jau atskira kalba. Dalykas tame, kad Evoliucija stovi atskirai vir viso Pasaulio. Net pas Dievas nedrsta priegyniauti iai grietai Damai. Tik mogus idrso prietarauti, vien tik dl savo neinojimo. Daugelis moni, perskait i knyg, nustebs ir pasipiktins, kad panas Kreipimaisi lieka be kokios nors reakcijos i vyriausybi bei mokslo puss. Bet nepamirkime, kad ten dirba mons su tokia pat kairiojo pusrutulio mstysena ir su ta paia Smone, kaip ir pas kitus mones. Todl bereikalingas laiko gaiinimas tiktis, kad jie pateiks direktyvas ir praktines rekomendacijas iam reikalui. Remiantis idstytu, galima konstatuoti, kad visi iuolaikins monijos apibdinimai ir apibrimai, duoti Kreipimesi, deja yra tikra tiesa. Tokia ji yra pasmerkta iki pat savo beveik pilnos ties, kol kiekvienas i ms savarankikai nejungs deiniojo pusrutulio ir neprads lavinti neokorteks! Tik vystydamas savo deinj pusrutul, mogus gali suprasti savo vienyb su Tikruoju Pasauliu, ieidamas u savo virtualios Visatos rib, gals priimti pagalbos rank,
16

Rabindranatas Tagor.

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

56

itiest mums. Be ito jis ne tik nesugeba pasinaudoti pagalba, bet net ir negali suprasti apie k eina kalba ir kas su mumis vyksta apskritai! Subtilus Pasaulis savo Kreipimesi duoda mums rekomendacijas ijimui i krizs. Rekomendacijos tos paios: mstysenos pertvarkymas. Kitaip tariant, mogus turi lavinti ne tik kairj pusrutul, bet pasirpinti deiniojo vystymusi. Tolyginis abiej pusrutuli darbas formuoja harmoning mog, su Tikruoju Intelektu, lavina jo neokorteks. Visa tai komplekse leis kiekvienam atskiram mogui veikti kriz. Atkreipkite dmes, kad Subtilus Pasaulis kreipiasi protingus ems gyventojus! iai kategorijai priklauso tik tie, kas igirdo Kreipimsi, suvok visk kaip neatidliotin instrukcij veiksmui, kaip komand Stoti rikiuot! Tie, kas savarankikai ra save Proting ems gyventoj Sra, padar savo Pasirinkim. Visi, kas niekaip nereagavo, savo Pasirinkim taip pat padar, reikia Sra nepateko. J prao nesijaudinti! Egzistuoja, kaip js galjote sitikinti, konkreti Smons persitvarkymo technologija. Tai taip vadinama Nenutrkstamos Logins Mstysenos sistema. Mes j gavome, atidirbome ir pavadinome Asmenybs ir Sveikatos Harmonizavimo Sistema. Sistemos vertyb ta, kad ji yra vientisa, ubaigta, plataus masto doktrina, neturinti analog. Sistemoje nra koki nors apribojim, ji suprantama visiems ir kiekvienam, koreguojasi individualiai, yra dinamika panaudojime! Tai yra visi aplinkos pakitimai, apie kuriuos buvo kalbama aukiau, ir naujos, kiekvieno mogaus gyvybini proces charakteristikos, asmenikai jo vedamos Sistem, akimirksniu virsta, i negatyvi, bloginani faktori privalumus! Ms Sistema tai kelias Isivystytos Smons link, harmonijos su visais Bties procesais link. Kombinacijoje su tokiomis garsiomis praktikomis kaip Joga, Cigun, Atgimimo akis, Sistema atveria begalines galimybes atstatyti ir isaugoti sveikat ilgus metus. Maa to, jinai duoda mogui galimyb prailginti gyvenimo metus (susigrinus sveikat ir jaunyst) iki begalybs! Kitaip tariant, Asmenybs ir Sveikatos Harmonizavimo Sistema yra Universalus Raktas, kurio pagalba mogus gali isprsti visas savo problemas. Be io rakto visos ivardintos praktikos, tradicin medicina, netradicinis gydymas lieka burtaodiai, aman ukalbjimai ir gudravimas. Arba, geriausiu atveju fizini pratim ir rekomendacij apie sveik gyvenimo bd rinkinys. Toki neskmi prieastis paslpta tik praktikuojaniojo Smons isivystymo laipsnyje! Yra inoma, kad jogai Ivystytos Smons pasiekimui tapdavo atsiskyrliais. Mums, Vakar gyventojams, gyvenantiems sociume, toks problemos sprendimo bdas yra absoliuiai nepriimtinas, ir tam nra jokio btinumo. Ms Sistema duoda galimyb pasiekti rezultatus, panaius tuos, kuriuos pasiek jogai, neieinant i eimos ir visuomens, neusiiminjant savs sekinimu ir neeikvojant psichoenergetinms praktikoms netiktino jg bei laiko kiekio! Mes ir ms pasekjai skmingai naudojame Sistem praktikoje, jinai veikia nepriekaitingai . Pasijung prie jos, js imoksite bti sveiki, laisvi nuo stres, valdyti skme gyvenime. Js atskleisite savo paslpt krybin potencial, susijungs su savo Tikruoju A, tapsite labiau kryptingas ir atkaklus, jums atsivers gyvenimo prailginimo perspektyva jauname ydiniame amiuje labai ilgiems metams (ir nesvarbu, kiek jums met yra dabar). Smonei atsiveriant, jaunysts sugrinimo, savo iors, figros ir gio formavimo procesas tampa valdomas ir kontroliuojamas. Vliau, treioje knygoje, kaip pavyzdiai bus pateiktos konkrei moni situacijos, kaip jie ms Sistemos pagalba sugebjo isprsti savo gyvenimikas problemas. Ms vyrai pasiymjo ioje sferoje kaip labai nenuosekls ir nevyriki. Nors gulti ant ambrazros yra pasirengs kas antras. Pasiaukojimas tam tikrame Evoliucijos etape buvo priimamas kaip Poelgis, bet naujoje Evoliucijos vijoje tai tik farsas. Paaikjo, kad tam, Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 57

kad igyventi paiam ir su savimi nemirtingum nuvesti mon, vaikus, vaikaiius, reikalingas ypatingas vyrikumas. J ms vyruose, didija dalimi, irov Tarybin valdia. Turbt todl ir sako, kad rus vyrams reikia kabinti i karto tris medalius: U Dalyvavim, U Bendrininkavim ir U Nesikiim. Pasiekti pusiausvyr situacijoje ir kompensuoti vyrikumo deficit tenka ms moterims, kurios jau pagal tradicij ir uoliuojant irg sustabdys ir degani trob eis17. Darbas - traukti i deganios trobos Civilizacija savo vaikus, ankus ir nevyklius-vyrus vl gul ant trapi moterik pei. Drsiai jos eina pat pragar ir traukia! Be j daugiau nra kam, nes i situacija iprovokuota moters, tos paios biblins Ievos. Ratas usidar! Brangs draugai! Perskaitme su mona pirmj Js puikios knygos skirsn. Atsirado jausmas, kad mirtis i kuklumo Jums negresia. Taip pat savaime kilo pasilymas papildyti js pavard, pridjus per brknel Baltieji-Pkuotieji. Visa kita nepriekaitingai. Knyga avinga, gyvenimika, neginijama. Pairsime, kas bus toliau. Dkoju u dmes. Aleksas. tai laikas-recenzija vieno i ms skaitytoj, i Odesos, kuris sugebjo konkretizuoti ir garsinti moni nuomon apie ms knyg. Jo neokorteksas kakokiu bdu liko atviras. Patikkite, ms kvalifikacija leidia tai padaryti 100-procentiniu tikslumu. Kiti skaitytojai, kuri neokorteksas yra udaras, bando mus apkaltinti kuklumo nebuvimu. K gi, galime jus utikrinti, jog tai joki bdu ne vaigdi liga, reikia reikalui nepakenks. Ms nekuklumas yra susijs su tuo, kad mes esame palydovai, o jie vienprasmikai visi - isiokliai, todl kad eina priekyje, kitaip nebt pirmieji. Dar mes nesame kukls dl to, kad sintezavome inias, kurias gavome ne iaip paruotame pavidale, o i j sudarme, atidirbome patys ir sukrme savo Asmenybs Harmonizavimo Sistem! Ir ms Sistema tik pirmoji kregd, kuri, kaip sakoma, pavasario nedaro, bet ir pavasario be jos nebna! Pavasar padarys kregdi briai, kurie skrenda sekdami savus kelio rodytojus. O kitaip, k gali inoti, kiti lyderiai nuvest jas kitas alis... I idjos, mons visada diaugiasi pirmosiomis kregdmis, jeigu jie dar neprarado sugebjimo diaugtis pavasariu ir apskritai pajgs j pamatyti. Taip ir su mumis eina pasekjai, kiekvienas i kuri padarys savo ingsnius (savo indel) harmonizavim, Gyvenimo pavasario tvirtinim. Kiekvienas mogus, sisavins Sistem, neivengiamai padaro savo asmenini ini ir ini, gaut i ms, sintez, tuo paiu kurdamas savo asmenin Harmonizavimo Sistem, kuri yra ms Sistemos tsinys. Jo nauja Sistema bus jo tolesni ingsni Evoliucij pagrindu, ieities taku kaip jo paties, taip ir jo pasekj. Ir kiekvienas i j ,tam tikrame lygyje, savo aplinkoje bus kelio ruojas , taigi isioklis! Kiekvienas i js, Evoliucijai sukrs tok pagrind , neivengiamai pajus jo reikmingum gyvenimui, o taip pat savo atsakomyb, ir lygiai taip pat daugelio akyse, kas neturi tokio pagrindo, pasirodys nekuklus. Tai dalia ir neivengiamas kryius, kai einaniam mogui nebedomios pavirutinikos kvailysts. Palydovui ne tiek svarbu, kaip j suvokia i alies, svarbiausia ar supras j tie, kas eina i paskos, ar nenuveda jis j nuo evoliucinio tako on, pelk! Paprastiems monms, neturintiems panaios natos, asmeninis savs vertinimas bna padidintas (visikai nra bendro paveikslo matymo, ir, reikia atsakomybs natos). mogus pradeda sirgti didybs manija, gal gale nusileisdamas netikr prana
17

N. A. Nekrasovas.

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

58

kategorij, tampa Ivanu Susaninu. Teatleidia mums didis protvis, kieno vardas virto bendriniu daiktavardiu. Jis, gelbdamas Tvyn, uvo pats. Tai buvo tragedija. Jo lengvabdiki pasekjai Dvasios ygdarb pavert pavirutiniku farsu. Norjo pranokti, bet gavosi kaip visada... Mums panai situacija negresia, vien tik dl tos prieasties, kad mes fokus inome. Mes inome Sistemos kain ir pilnu mastu jauiame jos sunkum ant savo pei: patikkite su tokia nata oeliu nepaokinsi: tik pirmyn, kad nesuklupti ir nepargriti, nes kitaip ji sutraikys! Tuo tarpu mes esame tokie pat keliautojai, kaip ir kiti, prijungti prie Sistemos. Einaniam nra kada usiminti savs auktinimu ir grjimusi savimi, nes jo kelias darbas su gautomis iniomis ir j sinteze, darbas su savimi. Vis tai, kas pasakyta, pilnu mastu supras tik einantis ir praeinantis ini sintezs keli, neivengiamai vedant Asmenybs Harmonizavim! Kuo skiriasi ms Sistema nuo inom metodik bei praktik? Klausimas nra bevaisis, kadangi domina kiekvien skaitytoj, kuris pam rankas i knyg. Juo labiau, kad parduotuvi prekystaliai yra uversti panaia literatra! Nuo tokios gausybs mogui galva svaigsta. mons, usidirb galvos svaigim, ms klausia: Ir kitose knygose rao praktikai apie t pat, apie k ir js. Kiti autoriai taip pat daug k ada, bet mes bandme ir negavome jokio efekto. Atsakome papunkiui: 1. Pasaulyje nra technologijos, leidianios mogui savarankikai, be baims padaryti sau al, minties pagalba dirbti su savo organizmu organ, lsteli, DNR molekuli ir net korpuskul lygmenyje. Ms Sistema leidia kiekvienam noriniam imokti tai daryti, sutvarkius grtamj ry su organizmu. Pas mog, usiiminjant Sistema, DNR molekuls (genomo) atkrimas vyksta natraliai ir savaime, kaip alutinis rezultatas, o ne savitikslis. Mokslas apie mechanizm neturi jokio supratimo, jam dar neinoma! Kas lieia daugel, kurie propaguoja savo metodus ir technologijas, tai jie, garbs odis, nra apgavikai! Tok pokt jiems kreia Gamta. Dalykas tame, kad ms, moni, Visatoje yra prot temdantis kiekis , ir surasti tarp j du vienodus mones beviltikas reikalas. Visi mes nepanas vienas kit pagal nesuskaitom daugyb parametr. Todl kas padjo Chos Silvai, Drunvalo Melchisedkui arba Polui Bregui ne btinai pads man arba jums! Tam yra daug svari prieasi ir motyv. Istorij reikia pradti nuo Sielos, kuri prie ateidama mog, prajo evoliucin keli nuo keleto tkstantmei iki milijon met! Todl mes visi skirtingi, pagrindinai pagal savo Smons atbudimo ir atsidarymo laipsn. Daleiskime, Brego metodika padeda tik monms, kurie pakl Smons lygmen iki jo lygio. Kitiems nepadeda, bet tai nereikia, kad jis (arba kiti autoriai) yra apgavikai. Greiiau, patys autoriai pasirod apgauti, vien tik dl savo neinojimo! Jie atidar Smon spontanikai, intuityviai, bediojimo metodu, neturdami iame plane tam tikro tikslo, ketinim, netardami, kad tai apskritai reikalinga ir manoma daryti! emje iki ms Sistemos atsiradimo nebuvo nei Smons atsidarymo kriterij, nei darbo su ja technologij. Mums vis laik tenka teisintis, kad mes - pirmieji. Tai prilygstama atvejui kai pinigai atsitiktinai patenka iabuvi, gyvenani laukinje gamtoje, rankas. Ms civilizuotame pasaulyje j vertyb neabejotina, bet iabviams tai tik blizgantys ovalai, kuriuos pergrus, galima padaryti gra vrin, sugundyti juo bendragent, ukurti lau tkstanio doleri banknoto pagalba, maa k dar galima... Deimties cent moneta (pagal savo funkcionalum) ten bt ymiai vertingesn negu tkstanio doleri banknotas. Tai yra pinigai pateko ne tik kit Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 59

civilizacij, jie atsirado kitoje koordinai sistemoje, kur j vertyb pasidar visikai kita! Taip pat ir ezoterins doktrinos, kuri pagrindu yra sukurtos visos iuolaikins autotreningo ir savo sveikatingumo technologijos. Jas mums perdav mons i ankstesni civilizacij, kuri Smons diapazonas ne maesnis kaip 65 procentai, kas, sutikite, niekaip nepalyginama su ms 2 5 procentais. Mes neinome nei t mokym ir technologij tikros verts, nei praktinio j panaudojimo bdo! Kol kas ios inios ms civilizacijai kaip banknotai iabuviams! Kai mogus adina Smon ir j atveria, bet kurio autoriaus bet kuri metodika veiks! Todl mes akcentuojame dmes visiems veikia ne technologijos, veikia js Smon! Jeigu paimsite ms Sistem, nepulkite tiktai technologijas, perskaitykite i pradi kelet kart knygas, nuo pradios iki galo, supraskite visk. tai kodl laimi tas, kas neverklena: tai patikrinsiu pagal pirmj dal, kokie js esate siningi, gausiu rezultat, tada ir pasiimsiu kitas . Bet kiekvienas svok rezultatas supranta savaip. Vienas skaito, kad yra didelis laimjimas atsikratyti slogos, kitam isigydymas nuo vio nra pasiekimas. mogus apvagia pats save. Nesuformavs Pasaulio, kuriame gyvename, tikro paveikslo, neatidars savo Smons, jis negals pasiekti laimjim, nei sveikatos srityje, nei visuose kituose Bties aspektuose, o tai, k gauna teisingai nevertina. Sibyl knygos (Paulo Coelho alegorija) Senovs Romoje grup pranaautoj, inom kaip Sibylos, para devynias knygas, kuriose pranaavo Romos imperijos ateit. Jos atne knygas Tiberijui. Kiek jos kainuoja? paklaus Romos imperatorius. imt aukso gabal, atsak Sibylos. Tiberijus piktai jas ivar. Sibylos sudegino tris knygas ir gro pas j. Jos tebekainuoja imt aukso gabal, prane jos Tiberijui. Jis nusijuok ir atsisak: kodl jis moks u eias knygas devyneri vert? Sibylos sudegino dar tris knygas ir gro su likusiomis trejomis. Kaina vis dar imtas aukso gabal, pasak jos. Apimtas smalsumo Tiberijus nusprend umokti. Bet jis galjo perskaityti tik dal savo imperijos ateities. Mokytojas pasak: Labai svarbu gyvenime nesiderti, kai yra galimyb. Tik paadin savo Smon, js suprasite kas js, kur esate ir kam ia atjote, suinosite savo tikr vertyb. O kitaip iki amiaus pabaigos iekosite: Kas kaltas? ir K daryti?. Kadangi kalti bus visi, niekaip neisprsite, k daryti ir kaip gyventi su tokiais niekikais apgavikais! Paprasiau pasakyti: Man tai nepatinka! ir po to ieiti, garsiai trenkus durimis (k daugelis ir daro)... 2. Bet net ir imoks, Smons lygmenyje, daryti tai, teigiamo efekto gavimui, mogus turt skirti usimimams didij gyvenimo dal, gyventi vienias, spdamas tik pavalgyti ir pamiegoti, taps visiku atsiskyrliu. Tam kad ieiti i ios keblios situacijos, yra genialiai paprastas sprendimas traukti darb savo pasmon. Smon jaunas, lengvabdikas padaras, penkiamet mergait su kaspinliais kasose, usiimanti labai svarbiu reikalu: aidia su kamuoliu ir gaudo iogelius. Pasmon patyrimo bei amiaus paprotinta senel, priirinti ank. Senel usiima savo reikalais, nesikia delikat augimo proces. Bet kai tik ank kreipiasi senel, paskaityti Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 60

pasakl arba paaisti su ja, senel meta visus savo reikalus ir usiima vaiku. O jei ank paprays numegzti jai kepurait arba kojines, senel nakt nemiegos, bet numegs. Taip pat veikia ir ms pasmon: kol Smon nesikreipia pagalbos, ji neturi teiss kitis paio jauniausio komponento, mogikojo a, brendimo proces. Bet kai mogus kreipiasi pagalbos (o juo labiau kai duoda pasmonei konkrei uduot!), pasmon, kaip ir senel, 24 valandas per par vykdys jo sakymus, kiek j bebt! mogui niekada nepavyks perkrauti savo pasmon, nes ji pagal savo pajgum, patikimum ir greiteigikum lenkia visus pasaulio kompiuterius, kartu paimtus! Bet dirbti iuo kompiuteriu mogus nemoka (nebuvo kam pamokyti): viskas sustojo tui plepal ir spliojim lygyje. Ms Sistema, pirm kart Civilizacijos istorijoje, duoda galimyb uduoti pasmonei programas, apkraunant j iki viraus. Tai daroma vis tekst, mintini formuluoi, pratim ir apskritai bet kuri veiksm pastatymu automatiniam veikimui. Pirmkart pasaulinje praktikoje! 3. Tik ms knygoje ir Sistemoje pirmkart pasaulyje yra duoti apibrimai kas yra Smon, Pasmon, Karma, Siela, energetinis knas, Aukiausiasis A, minties forma, stereotipas. Ir pats svarbiausias paaikinama, kaip i sudtingiausia biochemin, bioenergetin sistema, vardu mogus, veikia kompleksikai! Maa to, duodamos detalios, praktins instrukcijos technologijos, imokanios mog, kaip surinkti savo kompleks draugn ir jungti j darbui (tikslu gauti uduot, programuot ir prognozuojam rezultat). Iki ms ios paslapties neinojo nei mokslas, nei ezoterins doktrinos, nei jogai su Tibeto vienuoliais kartu visus pamus! Tai reikia, kad visas is kompleksas pas mog taip ir likdavo pusiau surinkto konstruktorius pavidale. Jeigu bt kitaip, monija nebt jungusi susinaikinimo mechanizmo, ir mums dabar netekt svarstyti ilikimo problem. Mes pirmsyk mogui duodame technologij, kaip atsijungti nuo asmenins, giminins ir kitokio pavidalo Karmos poveikio. Duodame Smons pabudimo ir jos diapazono (matmens) ipltimo technologij. mogus, ivesdamas savo Smon i Karmos poveikio, apima, ja, vis Visat kartu su jos procesais. Jis mokosi aktyviai dalyvauti juose, smoningai formuoja situacij savo likime ir emje, paddamas praregti visai monijai. Aukiausiais mokslo bei medicinos pasiekimo kriterijais skaitosi panacjos nuo radiacijos, vio, AIDS, nepagydomos tuberkuliozs bei daugelio kit lig iradimas. Mes savo Sistemos, kaip panacja, neteikiame, bet mogui prisijungus prie jos ir atstaius kankorin liauk18 gaminania melatonin19, organizmas pats, tarp kitko, atsikratydavo bet kurios nepagydomos ligos! Esant aktyviam darbui progresuojantis pagerjimas
18

kankorin liauka (lot. corpus pineale) liauka, esanti galvos smegenyse. Tai nedidelis, ovalios formos, neporinis organas, 0,2 g mass. Geriausiai isivysiusi yra vaiko kankorin liauka. J gaubia plonas jungiamojo audinio apvalkalas, i kurio liauk eina ataugos, dalijanios parenchim atskiras skiltis arba folikulus. Pastarieji susideda i glijinio audinio, kuriame yra daug kraujagysli. Parenchimos lsteli citoplazma yra grdta. Septintaisiais gyvenimo metais organas pradeda nykti, iauga jungiamasis audinys, daugelis parenchimini lsteli va, vietoj j atsiranda kalkini kneli smegen smlio, acervalus cerebri. Kankorin liauka atrofuojasi dar prie lytin brendim. Ji gamina melatonin, kurio gamyba priklauso nuo viesos kiekio. induoli kankorins liaukos viesa negali pasiekti, todl ji gauna informacij per regos nerv. Melatoninas reguliuoja paros ciklus, vadinamus cirkadiniu ritmu. Nakt, kai tamsu, melatonino koncentracija padidja, ir mons apsnsta, o atjus dienai ir melatonino koncentracijai sumajus, atsibundame. Daugeliui gyvn bdingas ir metinis ciklas (gyvnai dauginasi ar migruoja tik tam tikru met laiku). Tai siejama su melatonino koncentracijos sumajimu vasar ir padidjimu iem dl dienos ilgio pokyi.

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

61

prasideda jau po savaits. O su radiacija net nereikia kovoti, mes jai nepasiekiami! Bet kad gauti tokius rezultatus, mogus turi gerokai padirbti su savimi!

4. Pirmsyk emje mes duodame svok apie turimas mogaus kne gyvulin bei augalin sistemas, o taip pat yra paaikintas sintezs bei fotosintezs mechanizmas, gamtos dtas augalin sistem. mogui, prisijungusiam prie Sistemos, duodamas paprastas naudojime, veikiantis sintezs bei fotosintezs proces pajungim organizme mechanizmas. Kad organizme ie procesai yra, pasaulyje egzistuoja tik spliojimai ir prielaidos. 5. Sistemoje, taip pat pirmkart, duodami aiks ir suprantami paaikinimai, kas yra Dievas, Subtilus Pasaulis, Visata kaip vieningas, gyvas organizmas. Pirmsyk yra paaikinti ems, monijos ir atskiro mogaus, j glaudiame ryyje, funkcija, vaidmuo ir vieta iame organizme.
19

melatoninas (N-acetil-5-metoksitriptaminas) hormonas, kur gamina kankorin liauka, daugiausia nakties miego metu. Jis ltina mediag apykait, slopina skydliauk funkcij. Jis taip pat yra antioksidantas mediaga, surianti laisvuosius radikalus organizme. Melatonino gamyb skatina viesa ir ltina tamsa. Melatonino prekursorius (pirmtakas) yra serotoninas, neuromediatorius, sintetinamas i aminorgties triptofano. Daugiausia melatonino receptori yra randama hipotolame ir akies tinklainje. Senstant organizmui, melatonino koncentracija jame maja. Tai priklauso nuo kankorins liaukos veiklos sumajimo ir degeneracijos ir siejama su danesniais miego sutrikimais.

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

62

6. Prim kart pasaulyje yra paaikinti Sielos ir mogaus Evoliucija, ms atjimo em, ir Gyvenimo apskritai, prasm. Evoliucijos sivaizdavimas, kuris buvo eigoje iki iol , nesiek toliau paado: Pamatysite, mes vis vien kuo nors tapsime! Asmenybs ir Sveikatos Harmonizavimo Sistema duoda mogui galimyb smoningai jungti savo Evoliucij, kryptingai valdant proces. 7. Ir pagaliau, pirmsyk per paskutiniuosius 5.000 met yra gautas taip vadinamas Pasaulio Raktas, paaikinantis vis tai, apie k buvo kalbama aukiau. Kiekvienas i ivardint septyni punkt tai pasaulinio lygio atradimas, patvirtintas praktika. Visi jie pretenduoja gauti Nobelio premij, ir n vien! Kas netiki - suraskite paneigim, analogik tyrim pavidale arba nors paminjim apie juos. Nerasite, nes j nra!

Antrasis skirsnis

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

63

Lygmens svoka

Dievas tai trivien(trilyp) pradia, vis vibracij, savitarpio slygotum(sveik) dvilypumo altinis. Dievo Trivien(Trilyp) pradia pasireikia toki universali dedamj, kaip Btis, Nebtis ir visk apimanti Dievo Smon, suvienijime. Tai reikia, kad Dievo Smon apima procesus, kaip irykintame Pasaulyje (Btyje), taip ir neirykintame Pasaulyje (Nebtyje), tai yra visi procesai, vykstantys ir viename, ir kitame Pasauliuose yra Dievo kontroliuojami, Jo valdomi. is prasmintas (etaloninis), viso Gyvenimo proceso visumoje, Dievo matymas ir yra btent tai, kas vadinasi objektyvi Bties realyb. Buvimas toki prietaring savo kilme dedamj, kaip Btis ir Nebtis, priveda prie Pasaulio dedamj Dvilypumo. Visada yra kakas su tam tikrais apibdinimais ir yra kakas su apibdinimais prieingais, skirtingais: dalel antidalel, elektronas protonas, tvarka chaosas, prieastis pasekm, krimas sunaikinimas, judjimas ramyb ir t. t. Jeigu Btis yra materijos, kaip tam tikros statybins mediagos pasireikimas Visatoje, Nebtis yra Esamybs nepasireikimas. Bties pagrindins charakteristikos yra btinas daleli, kn ir visos Esamybs materializavimas, o taip pat judjimas, tvarka, krimas, harmonija. Btis pasireikia, kaip gyv (organin) ir negyva (neorganin) Gyvyb. Natralu, kad Nebtis turi prieingas pagal savo kilm savybes. Jeigu Btis susideda i daleli, Nebtis i antidaleli. Jai bdingi: chaosas, griovimas, disharmonija ir ramyb (kap). Bties ir Nebties sveika pagimdo Gyvyb. io proceso Varomoji Jga yra visk apimanti Dievo Smon, Jo Mintis, pagimdyta Smons. Gyvybs Erdv gali bti tik trimat. Dievo trij dedamj sveika (Btis, Nebtis, Smon) apima absoliuiai visus Gamtos procesus! Smons sugebjimas apimti Bties ir Nebtis procesus nulemia Smons Lygmen (diapazon) ir Lygmen to pasaulio, kuriame mogus gyvena ir kok jis j mato. Gyvenimo proces valdymo plane Smons Lygmuo nustato mogaus parodyt gabum realizavimo galimyb. Organins Gyvybs uuomazga ir jos egzistavimas galimi tik Lygmenyje, kuris yra lygus skaiiui + pi, tai yra trimatje erdvje. Tai reikia, kad erdv, kurioje materializuojasi Esamyb ir egzistuoja organin Gyvyb, gali bti tik trimat. Septyni Bties lygmen skirtumas apsprendiamas tik Smons diapazonu (Lygmeniu) ir su ja susijusi moni, gyvenani viename ar kitame Lygmenyje, mstymo (psichiniais) procesais. Ir kiekviename Smons Lygmenyje) savotikas tiesos ir teisumo supratimas, kaip objektyvios realybs apvalgos kampo atspindio laipsnis. Smons diapazono atskleidimas 2 5 procentais nra nenaudingumo arba ribotumo liudijimas, tai ms materialiojo pasaulio standartas, ms startinis kapitalas! Evoliucijos prasm (ms Lygyje, kaip ir bet kuriame kitame) mogaus sugebjimas ieiti u savo Pasaulio (komfortins zonos, Lygmens) standarto rib. Jis turi surasti savyje jg ir drsos, kad ieiti u bendrai priimt norm rib, Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 64

kurias nustat visuomens nuomon, save panai aplinkos nerayti statymai , nepabijoti tapti nepanaiu juos arba juokingu paiekose tiesos, atspindinios objektyvi realybe. Susirasti jg bei drsos, kad isiskirti i ios aplinkos (nueiti ten- neinau kur, surasti tai-neinau k). Kadangi Evoliucija - nenykstanti naujov, is ibandymas ne silpnus nervus turintiems! Ir taip kiekvienoje pakopoje, kiekviename begalinio Kelio Lygyje, Dievo etalono pdomis. Skaiius pi nra universali konstanta. Jis artimas skaiiui 3, bet nra lygus trims. io artjimo (nukrypimo, nesutapimo) dka ir yra kuriami Pasaulio Lygmenys. Jeigu organin gyvyb usimezga esant pi vertei, kuri apytiksliai lygi 3, tai Smons atsiradimo Lygmuo ms pasaulyje, emje, nustatomas pi + 0,1 (esant pi vertei = 3,1). ems Lygmuo 3,00017 ribose pasako apie tai, kad monija gauti Smon, velniai tariant, negali. Reikia atminti, kad Bties pasireikimas neapsiriboja iuo diapazonu. Jis yra startinis, ieities takas nepertraukiamam Smons ipltimui, dl vairi organins Gyvybs egzistavimo Lygi Visatoje sukrimui (kiekvien Krinijos Lyg atitinka savas Smons diapazonas ir savos, danai subjektyvios, neanios nesuderinamum, kaip stimul Smons Evoliucijai, normos-tiesos). I ia keiiasi, auga erdvs Lygmuo. Pavyzdiui, Dievo Pasaulyje erdvs ir Smons Lygmuo sudaro nuo 4 iki 4,5. Paties Dievo Smons Lygmuo sudaro apie 5,5 vienet, ir jis nestovi vietoje, kadangi Evoliucija neleidia usisdti, ir Jam. Auga Jo Lygmuo, didja visos Jo (ir ms taip pat) Visatos Lygmuo, o tai reikia, kad ir visi jos gyventojai privalo didinti savo Lygmen, kad engt koja koj su Dievu! Dievo Pasaulyje yra tik viena objektyvi Tiesa, apjungianti visus Vienybs Dsnis. Visa intriga tame, kad emje, kaip Smons ir erdvs Lygmens pradiniame take, is Dsnis nematomas, neskaitomas ir negarbinamas. Informacijai. Aukiau esanios Visatos, Dievo Smons Lygmuo virija 10 vienet, Krjo Dievo Tvo Savaofo, Smons Lygmuo sudaro 100 vienet. Mes taip pat stengiams neatsilikti. Per deimt darbo met mes paklme Smons Lygmen iki 3,98 vienet (90%). Einantys ms pdomis mons, mus vejasi. Kaip matote, viskas ms jgoms! Kieno nors principingas nesutikimas su Vienybs Dsniu automatikai jungia jame sunaikinimo programas (nepriklausomai nuo to, kokiame Lygmenyje jis randasi!), su perspektyva atsidurti po to Nebtyje. Mokslas tvirtina, jog erdv yra daugiamat. I tikrj kiekviename Subtilaus Pasaulio Lygmenyje erdv yra, kaip ir emje, trimat: ilgis, plotis, auktis. Taiau kiekvien Lyg atitinka savo diapazonas arba Smons Lygmuo, isipleiantis nuo Lygio iki kito Lygio. Distancija, gradacija arba ingsnis tarp Lygi turi vert 0,2. Jeigu ms Lygyje Smons diapazonas sudaro nuo 0,1 iki 0,3 (3,13,3), sekantis Lygis turs diapazon iki 0,5 (visi apskaiiavimai daromi ieinant i skaiiaus pi = 3, kuris yra konstanta). Tuo stabilumas Visatoje isemtas. Visi kiti statymai ir Procesai yra reliatyvs ir randasi nenutrkstame abipusikame judjime. Tik tai nra chaosas, o judjimas, kontroliuojamas ir valdomas Dievo Smone, su programuojamu bei nuspjamu rezultatu. Skaiius pi parodo erdvs, kurioje mes gyvename, Matmen, o skaiiai po kablelio nulemia ms Smons Lygmen. Ivystytos Smons Lygmuo ms pasaulyje svyruoja nuo 3,1 iki 3,3. Sekantis proting btybi Gyvybs Lygis (arba, kaip j dar vadina, matmuo) sudarys 3,3 3,5. Viso Visata turi septynis proting btybi egzistavimo Lygius. Pats aukiausias organins gyvybs pasireikimo Lygis (monms, gimusiems ir gyvenantiems emje) apibdinamas skaiiaus pi verte = 3,9. Tai ketvirtasis Krinijos Lygis, taiau joki bdu ne Ketvirtasis Matmuo! Sekantys trys Lygmenys prasideda arba apibdinami skaiiaus pi verte = 4. Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 65

Smons Lygmuo juose sudaro 4,0 4,5. Tai Tobulj moni Pasaulis Visatos, Bties administracija. moni egzistavimo forma tame Pasaulyje mums yra nematoma bekn, energetin arba, kaip j pavadino Ciolkovskis 20, spindulin. Bet vienas kitam tai tokie pat mons kaip ir mes su jumis, tankiuose materialiuose knuose, gyvenantys tokioje pat emje. Dar Pasaul vadina Dievo Pasauliu, arba Rojumi. tai tai ir yra taip vadinamas Ketvirtasis Matmuo. mons iame Lygyje atlieka Bties korekcijos, palaikymo darb. Ketvirtasis Matmuo nebus nuleistas, kaip kakoks kvantinis uolis arba Antrasis Kristaus Atjimas. Jis emje buvo visada ir yra apgyvendintas Dievo Pasaulio bendradarbiais. Kiekvienam i ms yra suteikta galimyb eiti J, bet ne rikiuotje ir ne minia, o bendramini grupje savo Evoliucijos pagalba. Tokio poirio grietumas nulemtas principingu negalimumu i ms fizinio pasaulio troktam Roj perneti destruktyvius procesus (mirt) . Dalykas tame, kad Btis Visatoje palaikoma Dievo Smone, Jo mstymo procesais, psichine energija (arba ventja Dvasia). mons, gyvenantys paiame emiausiame Smons Lygyje (visi mes), egzistuoja tiktai ios energijos vartojimo sskaita, nedovanotinai, savo emocijoms, ambicijoms ir problemoms, j isklaidydami. Kitas reikalas, kai mogus mokosi ne tik racionaliai naudoti Dievo psichin energij, bet ir didina j, palaikydamas savo asmenin egzistavim. Toks mogaus sugebjimas ymiai ipleia jo galimybes. Jis tampa savo likimo, savo Gyvenimo eimininku. Btent iame yra mogaus Evoliucija ms etape sugebjimas paversti save, i gyvenim niekais leidianio ir praeivos, Krju. Btent to ir mokina ms Sistema! K reikia Smons orientacija 2 5 procentai? Paprasto mogaus Smon orientuota jo rpesius ir problemas: namai, eima, darbas ir t.t. jo Smons diapazon eina viskas, apie k jis galvoja, kas j jaudina. Viskas, kas yra u io diapazono rib, mogaus nedomina. ia reikia paymti, kad pas naujagimius Smon yra daugiamat. Tai varus popieriaus lapas, kuriame galima rayti bet k! Priklausomai nuo to, kaip Ji pradeda sisavinti eimyninio bei visuomeninio aukljimo dogmas, koncentruodama save savs realizavim, savo galimybi panaudojim mogaus emociniame plane, jo pergyvenimuose ir problemose, vaik Smons diapazonas smarkiai susiaurja. Kartu su juo siaurja mstymo proces efektyvumas. Ryium su tuo, kad Smon orientuota gyvenim materialiame (fiziniame) pasaulyje, jo pamatas, statybin mediaga yra sitikinimai, nuostatos, dogmos, kurias mogus gavo nuo jo vystymosi pradios. Smon siningai saugo ias mogaus Virtualios Visatos ribas ir visas ias ivardintas vertybes, nesugebdama padaryti j bealik analiz. Smon formuoja pasaulir, vidin Virtuali Visat tik savo ties, stereotip, vaizdini ir nuostat svado bazje. mogus suvokia aplinkin pasaul ir mones tik per savo labai ribot diapazon per individual ir visikai nepakartojam Smons Lygmen. I esms, Virtuali Visata materialiajame pasaulyje atlieka apsauginio kokono funkcij. mogus vertina visus, irdamas tai, kaip siningai jie sugebs sprsti jo problemas. Viso, kas randasi u io diapazono rib, Smon nesuvokia! Ji yra sukoncentruota tik savo problemas bei mintis. Todl ne be pagrindo skaitoma, kad galvos smegenys tai organas, kurio pagalba mogus galvoja, kad jis galvoja.

20

Konstantinas Ciolkovskis (1857 1935) Rusijos mokslininkas, kosmonautikos pradininkas.

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

66

Mazgeliai Kada a sakau, kad visi mes, sveiki mons, gyvename u ms proto rib, a ne iaip sau veriu beprasmik paradoks karolius. Protas mums reikia t pat, k nesmoningam reikia ego. Mes ir esame ms proto nesmoningoji dalis. Tik i stebtinos susvetimjimo pozicijos mes suvokiame Gyvybs altin kaip kak Tokio. Protas, kurio mes nesuvokiame, suvokia mus. Tai mes gyvename u ms proto rib. Ms n kiek nejaudina, kad mes visikai neinome savo asmeninio vidinio pasaulio. Natralu, kad virtualios Visatos centras yra jos krjas mogus. Viskas, kas randasi jos ribose, turi tarnauti mogui, sprsti jo problemas. Jam, gyvenaniam savo gyvenim, aplinkinis pasaulis neegzistuoja. Visa Visata, jo giliu sitikinimu, sukasi aplink j ir jo problemas, jis nieko kito aplinkui nemato ir nepastebi. Aplinkiniai mons, jo manymu, paaukti j maloninti, tenkinti tik jo poreikius. Jie neturi savo problem ir i principo j negali bti. mogus suvokia tik tuos mones, kurie eina jo Smons diapazon. Kit jis nemato ir rimtai nesuvokia. Jeigu mons, gyvenantys jo Visatoje, pareikia, kad jie turi teis savo gyvenim, savo problem sprendim mogus nustebintas. Jis sukrstas ir pritrenktas. Jam tai stresas, jis bet kokiu bdu stengiasi pakeisti susidariusi situacij: juk tas, juk nepaklusnusis, turi tarnauti jam, o nenori. Kyla vienas kito nesupratimas ir konfliktai, stresas vienam ir kitam. Nes ir nepaklusnus mato situacij lygiai taip pat, tik i savo puss! Kas lieia informacij, mogus suvokia tik t, kuri pasiekia jo Smon ir atitinka jo tiesas. Kitos, priklausanios auktesniam Lygmeniui, jis nemato ir nesuvokia (kategorikai paneigdamas), net daug kart perskaits arba susitiks kaktomua! Alegorija Kart vienas jaunuolis ikeliavo iekoti Mokytojo. Ijs i savo kaimo, pamat sen, besiilsinti po mediu. Kur tu eini? kteljo jam senis. A iekau mokytojo, atsak jaunuolis, nors dar ir nenusprendiau, kur man eiti. Tu senas mogus, daug k matei gal tu, galsi man padti? A tau padsiu, jeigu tu praai, pasak senis, jeigu vien kart tu pamatysi mog, kuris atrodo taip ir taip (ir senis smulkiai nusak veido bruous ir drabuius), kuris sdi po mediu tai tokiu bdu (ir senis pariet kojas po savimi ir parod, kaip btent turi sdti Mokytojas) n vienos minuts neabejok, tai jis ir yra. Jaunuolis padkojo seniui ir leidosi kelion. Jis perjo al nuo kaln iki jros ir nuo diungli iki dykumos, pamat ir suinojo daug domaus bei naudingo, bet niekur negaljo rasti nieko panaaus t, k nupie senis. Bekeliaujant jis praleido daug met, ir vien kart kelias vl j atved kaim, kur jis gim ir uaugo. Jis buvo jau nebejaunas mogus, ir labai nustebo, pamats, jog senis, su kuriuo jis kakada seniai kalbjosi, vis dar sdi po mediu. Senis buvo dar senesnis, ir dabar atrod btent taip, kaip pats prie daug met nusak. ! suuko jau nebe jaunuolis, Tai tu visada buvai ia. Kodl tu nepasakei man ikart, kad esi Mokytojas? Taip, nusiypsojo senis, a buvau ia jau tada. O tai tavs, tavs dar nebuvo. Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 67

Nors alegorija skamba optimistikai (erkiuotu keliu vaigdi link), jos prasm yra gana lidna. mogus, nerads savs namie, leidiasi tolim kelion iekoti to, ko ten nepamet. Tai ir yra tas, k mes vadiname vaikiojimu didiuoju ratu ir pseudodvasikumu. Alegorijos lidesys yra tame, kad pasiryta leistis tokias keliones daugelis tkstani, o sugrta vienetai. Jeigu Smon nra orientuota sveikat, bet kuri informacija apie sveikat atmetama! Jeigu Smon yra orientuota tai, kad sveikat gali duoti tik gydytojas, tuomet mogui tampa nepasiekiama bet kuri informacija apie tai, kad visa, kas btina gyvybei ir sveikatai, randasi jo viduje! Jo Smons Lygmuo ir informacijos Lygmuo turi skirtingas vertes, ir randasi visikai skirtinguose, lygiagreiuose erdvs ir laiko kontinuumuose, todl nesutampa ir nesikerta . Yra tik vienas bdas sujungti juos pakelti savo Smons Lygmen! Jeigu organin gyvyb usimezga esant pi vertei, apytiksliai atitinkaniai skaiiui 3, tai Smons atsiradimo Lygis, ms pasaulyje, emje, nustatomas pi + 0,1 (esant reikmei pi = 3,1). ems Lygmuo 3,00017 ribose sako apie tai, kad monijai, gyti Smon, velniai tariant, sunkoka. Kaip jus suprantate, tai objektyvi realyb, kuri nereikalauja rodym. Tas lieia visus Bties aspektus. Jeigu, pavyzdiui, Smon yra orientuota tai, kad pinigus galima usidirbti tik fiziniu, garbingu darbu arba prekyba mogus nemato kito pelnymo bdo ir su pasipiktinimu atmeta bet koki informacij apie tai, kad pinigus galima usidirbti kakokiu kitu bdu. iuo atveju yra beprasmikas dalykas kreiptis mogik sveik prot. is protas apsiriboja, 2 5 procentais, savanorikai kalintos, jo Smons. Bdamas tokioje bsenoje mogus negali adekvaiai reaguoti situacij ir neklystamai isirinkti kas jam yra naudinga, o kas ne. Visose savo nelaimse ir bdose jis kaltina vis pasaul. Visi aplinkui blogi, kadangi turi tarnauti mogui, daryti jam ger, bet nedaro! Taiau kaip daryti gr, jeigu jis randasi padtyje, kai bet kokia gryb paveriama blogiu? Taip tsis lygiai iki to laiko, kol mogus neisiris i materialiojo pasaulio kiauinio arba neisilaisvins i savo kokono. Paaikinti dalyk galima vairiai, bet padaryti galima tik vienu keliu tapus nepriklausoma nuo materialiojo pasaulio Asmenybe. Negavus realios nepriklausomybs, viskas baigiasi nekomis, o ir kur galima eiti, esant suvystytu kokone? K reikia iplsti Smon? mogus turi suprasti ir savo viduje sismoninti, kad jam reikia iplsti savo Smon. Pavyzdiui, pasirpinti sveikata. Jeigu gydytojai jam negali padti reikia, jis turi engti savo savimons diapazon ( savo Virtuali Visat) informacij apie sveikat, pradti studijuoti klausim! Reikia apmstyti, suprasti, kas jam reikalinga ir kaip galima pasiekti sveikat. Tai yra Smons ipltimas vyksta per painim, mokymsi, supratim ir naujos informacijos panaudojim praktikoje. Reikalingi pinigai? Teks pripainti, jog js nuostatos ir vaizdiniai apie pinig udirbimo bdus, seniai paseno, reikia iekoti nauj ios problemos sprendimo bd sutinkamai su laiko reikalavimais! Tam reikia istudijuoti darbo rinkos konjunktr, vertinti savo inias ir sugebjimus. Jeigu jie neatitinka laiko dvasios tai reikia mokytis ir prisitaikyti prie konjunktros, o nebandyti lauyti arba ignoruoti j! Juk iuo atveju labai nelygios svorio kategorijos. mogus turi savo pasiruoimu, darbu pakelti savo vertyb ir pasidaryti vertas ger pinig! Prieingu atveju jo svajon taip ir liks idja fiks. Analogikai, jeigu mogus nori gyventi, jo Smon turi bti orientuota gyvenim. Gyvenimas yra Visatos pasireikimo ir egzistavimo bdas. Tai procesas, Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 68

reikia, ir mogaus Smon turi bti orientuota vis proces ir traukti savo gyvenimo diapazon vis Visat. Tik iuo atveju jis pradeda jaustis Jos dalele, lstele, pavaldia vieningam Procesui - Gyvenimui ! Tada ir Visatos bioritmai palaikys gyvybins veiklos procesus moguje be galo ilgai. tai kur paslpta fizinio nemirtingumo paslaptis! Paslaptis tame, kad jokios paslapties nra. Jeigu Smon orientuota vis Visat, mogus suvokia save Jos dalele. Jis ino ir supranta, kad ir kiti mons yra tokios pat lygiaverts dalels, paauktos tarnauti vieningam Gyvenimo Procesui! Vis, kas yra reikalinga Gyvenimui, jam duoda Visata, todl nra btinumo paveikti aplink esanius ir pajungti juos savo valiai, savo stereotipams, lauant juos per kel. vairiose pasaulio religijose ir moni galvose atkakliai cirkuliuoja dogma, kad Dievas kariauja su tamsiomis jgomis, su Velniu, ir dar neinia, kas kur nugals. Nebtis tai ir yra Velnias, kartu su jo tamsiomis jgomis. Dievas duoda Gyvyb visai Esamybei, tame tarpe ir mogui. Kaip jis(mogus) pasinaudos ia dovana tai jo asmeninis reikalas ir pasirinkimo teis! mogaus pasirinkimas, kaip jau buvo anksiau pasakyta statymas visam Pasauliui, tame tarpe ir Dievui! Nenorjimas imtis atsakomybs u visk, kas vyksta su juo, su visa monija ir su eme, jo kategorikas nenorjimas augti, pereiti kit evoliucin klas reikia Pasirinkim pus, prieing Gyvenimui, Nebties pus. iuo atveju nei paprietarauti, nei udrausti niekas jam negali ir neturi teiss, nes jis yra vienvaldis savo dovanos Gyvenimo eimininkas. Graiai gyventi neudrausi. Neteisingo Pasirinkimo patvirtinimas yra monijos jungtas susinaikinimo mechanizmas, esanti ms gyvenime apokalips ir mirtis apskritai. Visi itie nenormals procesai ir reikiniai neturi nieko bendro su Gyvenimu Visatoje ir egzistuoja tik emje! Gyvenimas vibruoja siaurame diapazone tarp Bties ir Nebties. Tai nuolatin sveika, j abipusis perjimas vieno kit. is savitarpikas perjimas ir yra tai, k mogus vadina gyvybinmis vibracijomis, gyvenimo erdve ir Gyvybe apskritai. i dviej, prieing pagal savo savybes, Pasauli sveika vykdoma vairi kitimo proces dka: antidalels pereina daleles (fotono pavyzdys), chaosas virsta tvarka (ir atvirkiai), veiksmas atoveiksmiu ir t. t. Kitimo procesai yra universals. Jie bdingi viskam, tai yra faktikai - visur esantys. Kitimo proces universalumas pasireikia masi bei energij tverms Dsniuose, kurie teigia: Jeigu knas kak prarado, jis turi kako sigyti lygiai tiek, kiek prarado. Gamtoje egzistuoja trys pagrindinai kitimo procesai: mediag apykaita, energij apykaita ir apsikeitimas informacija (mogui apsikeitimas mintimis). I i trij pagrindini proces iplaukia visi kiti Tverms Dsniai. Negyvajai materijai tai masi tverms dsnis, dinamikos dsnis (veiksmas lygus atoveiksmiui), ilumins apykaitos dsnis ir t. t. Visa tai mediag apykaitos pasireikimas. Visoje Visatoje kitimo proces varomoji jga yra Smon, Dievo mstymo procesas. Daug kas, visos Esamybs kitimo procesuose, Jo yra pastatyta automatikam veikimui ir nereikalauja Jo nuolatinio kiimosi. ie procesai yra palaikomi Dievo psichins energijos potencialu, reikia, viskas, kas vyksta Pasaulyje, yra i anksto uprogramuota. I ia iplaukia pagrindinis informacijos tverms Dsnis: Prie kiekvien reikin pirma bna informacija apie j. Todl visa Esamyb, bet kuris Gamtos knas yra programinis ir programuojamas produktas. Bet kuris knas yra imtuvas, nuskaitantis i Visatos Energoinformacinio Lauko informacij apie savo egzistavimo bd! Tik toks egzistavimo bdas, kai visk valdo Laukas, turi teis vadintis procesu. Visi kiti bdai, kai Lauko vaidmuo yra nutylimas arba visikai ignoruojamas, kaip nutiko su monija, tai nieko ir niekam nepareigojantys, tarpusavyje nesusij faktai. Kadangi mogus netvarkingas imtuvas, su ijungtu neokorteksu, tai iki gyvenimo Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 69

suvokimo bdo, egzistavimo proceso lygmenyje, jam, velniai tariant, yra toli. tai kodl visa monijos istorija jam rodosi, kaip pavieniai, atskiri diskretiniai faktai, kuomet Asmenyb pakyla iki Dvasios virni arba krenta dvasinio nuopuolio gelm. Tai ir yra diskretinis mstymas, kuris nesugeba matyti bendr paveiksl ir inoti skatinanius motyvus, valdanius mones ir vykius. Ir tai ne eilinis kaltinimas Homo sapiens atvilgiu, o fakto konstatavimas kad mogus, nepajungs savo neokortekso, gali naudotis tik diskretiniais, statikais Bties elementais bei supratimu, neduodaniais bendro paveikslo matymo. Paprasiausiai induolio smegenys nemoka naudotis informacija energij lygmenyje. Jam nepasiekiama Nenutrkstama Login Mstysena. Tai reikia, kad tokios elementarios neokorteksui svokos, kaip psichin energija (mintis), erdv, laikas, o taigi ir Dievas, i esms suvokiamos tik dinamikoje, energij lygmenyje, induolio smegenims lieka paslptos, nepasiekiamos ir ikritusios i realybs. Nuostabu yra tas, kad mons, perskait ms knygas ir aktyviai usiiminjantys Sistema, rao mums: Savo knygose kai kurie autoriai isako mintis ir idjas, analogikas js, tiktai iek tiek kitokiu kampu. Bet j tikslas yra toks pat Smons ir Evoliucijos ipltimas. Toks spdis, kad informacija eina i vieno altinio. Tiesa, Smons ir Evoliucijos ipltimo link jie eina per aktyvi meditacij. K js galvojate apie tok keli? O dalykas i tikrj yra iek tiek kitokiu kampu. Tiktai, kad ir kokiu kampu mogus su induolio smegenimis, bdamas mieganios Smons bsenoje, beirt gyvenim, apvalgos (realybs supratimo) sektorius lieka nepakeiiamas vis tie patys 2 5 procentai. Turime omenyje procentus ini apie pasaul, sisavint panaudojant praktikoje, savo labui ir nekenkiant Evoliucijai. ini altinis yra vienas Visatos Energoinformacinis Laukas. Tik induolio smegenys i bet koki ini itrauks netinkam daikt, pana lengvj kulkosvaid arba atomin bomb, kuri, sutikite, kitaip, kaip susinaikinimo mechanizmu, nepavadinsi. Prieastis prigimtinis induolio smegen agresyvumas, be kurio mogus su miegania Smone neigyvent. Prijaukinti, sutramdyti arba idresiruoti visikai nemanomas sumanymas. Dar daugiau nemanomas yra tokio mogaus siekimas gyti Subtilaus Pasaulio ir Dievo meil bei supratim! Kaip galima siekti Smons ir Evoliucijos ipltimo per aktyvi meditacij taip pat didiul paslaptis. Juk, jeigu tokiu bdu pavyks ieiti alfa lygmen, tai be sugebjimo jungti darbui neokorteks meditacija pavirsta saldiu snauduliu. moni nelaim yra tame, kad jie visur ieko analogikos informacijos, atitinkanios Doktrin ir Sistem, kur nra btinumo daryti kakokius praktinius ingsnius. Suprantama, tuo jie panaikina visas ms rekomendacijas, sudarydami programas, einanias konflikt su Sistemos Egregoru. Bet kas, k a mokinau audymo nors vien dien, paskui m lank ir paversdavo mane taikiniu. (Saadi21, i knygos Sklos). Po to seka karmin bausm. inoma, tokia Krinijos reakcijos prieastis jiems nesuprantama. Ir jie klausia: U k? Kad nesunkinti sau gyvenimo, jiems teks pakeisti panaaus painimo vektori. Bet kuri informacij reiks suvokti btent kaip papildym, pried prie Doktrinos ir Sistemos, ir niekaip kitaip! Mokymosi klausimas yra labai svarbus, nes mons, kurie laiko save pasiekusiais, stengiasi mokyti kitus, manydami, kad btent tuo reikia save keisti. Dl ios prieasties jie stengiasi savo inias, sumai su informacija i Doktrinos ir Sistemos, diegti monms, turdami omenyje, kad silyta tokiu bdu informacija pads jiems pasitaisyti. iuo atveju jie, kaip teisjai, sprendia u kit k ir kaip jam reikia savyje itaisyti, o tai yra proto absorbavimas( vieno mogaus i kito), kas niekaip nesiderina su Krinijos Dsniais.

Saadi (Muslih-ud-Din Mushrif ibn Abdullah, 1181 1291), didiausias pers poetas-moralistas, praktinio, gyvenimiko sufizmo atstovas.
21

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

70

ia teks nuvilti ms gerbiamus mokslininkus, studijuojanius procesus elementari daleli lygmenyje. Tokio reikinio, kaip anihiliacija Visatos ribose negali bti net teorijoje. Viskas yra todl, kad dalels perjimo antidalel procesas valdomas Dievo Smons ir taip pat Jo nustatytas automatiniam veikimui. Pati savaime i Jo programa paalina antimediagos kokio-nors kiekio kaupim materialiojoje Visatoje, kitaip Jai tai bt savilikvidatorius! Mokslininkai nustat, kad ne tik mogus, bet ir visa Esamyb pasaulyje, Visatoje, yra valdoma Universalaus Lauko. Kaip js pastebsite, mes savo praktikoje (Sistemos septyniuose dalyse) taip pat visk nustatome automatikam veikimui. Be ito mums reikt usiiminti savimi nuo ryto iki pat vakaro. Vien know-how (inoti kaip) drsiai galima pastatyti vien eil su didiausiais pasauliniais atradimais! mogui kaip ir Dievui, yra suteiktas sugebjimas savo psichins energijos pagalba valdyti ne tik savo organizmo procesus, bet ir supanios erdvs, visos Visatos. tai kodl neharmonizuotas mogus yra Krinijai didiulis pavojus ir nebus ileistas u ems Noosferos(Sauls sistemos) rib, nei ijimo astral formoje, nei kosminiuose laivuose, nors ir kaip labai jam to nortsi, nors ir k jis dl to bedaryt! Anksiau buvo paymta, kad prie kiekvien reikin pirma bna informacija apie j. Informacijos nejas yra Laukas. J pavadino Morfogeniniu, bet tai ir yra Visatos Energoinformacinis Laukas. Jo altinis yra Aukiausiasis Protas Dievas. Gyvenimo pasireikimas, Jo egzistavimas galimas tik esant pastoviai ir nenutrkstamai visos Esamybs su Lauku sveikai. iame Lauke saugoma visa informacija apie Visat, Ji kontroliuojama, koreguojama Dievo Smons (Jo Mintimis) ir evoliucionuoja kartu su Juo. Morfogeninio Lauko teorijos krjas yra biologas Rupertas eldreikas. Jis pavadino Lauk Morfogeniniu todl, kad jis betarpikai paveikia daikt struktr bei form. Tai vaizdi Laukas, ko pagrindin savyb materializuoti mint. Yra tam tikras vaizdi laukas, bendras visiems monms. Panas laukai yra pas gyvnus, paukius, vabzdius, augalus ir net pas metalus bei kristalus. Vieno ar kito kristalo sugebjimas priimti savo, grietai nustatyt form (o ne bet koki!), perduodamas btent per Morfogenin Lauk. Tai ir yra visuotinis Informacinis Laukas. Visa Esamyb randasi betarpikame sryyje su Juo. Kiekvien vaizd (vienari mini visum) atitinka savas Informacinio Lauko ruoas egregoras. Laukas pagal savo struktra yra nevienaris. Jo sluoksniai, atitinkantys subtilius danumus, sveikauja su mogaus galvos smegen neokorteksu ir paskatina j lavinti etj (psichin) jausm. iuo atveju Smon suvokia aukiausi, subtili Informacinio Lauko sluoksni informacij. Lauko sluoksniai, atitinkantys grubius(emus) danumus, sveikauja su emiausiomis galvos smegen dalimis ir su prastais penkiais jutimo organais. Smon nuskaito informacij nuo i Informacinio Lauko sluoksni. iuo atveju aukiausi Lauko sluoksniai jai yra neprieinami. mogaus Matricos (programins Esybs) gimimas vyksta Dievo Pasaulyje, kur gimsta visa Esamyb. ioje Matricoje vyksta energoinformaciniai procesai, kurie realizuojasi Dievo psichins energijos dka. tai kodl kiekvien mog yra dti pradmenys, kaip miliniki potencials, visk apimantys gabumai. Ryium su tuo, kad organins Gyvybs gimimas galimas tik trimatje erdvje, tai tik joje atsiranda, jau kaip fizinio objekto, mogaus Smon. Tai pats emiausias Smons lygmuo, visikai ir pilnutinai orientuotos trimat erdv. Nors mogus ventai tiki, jog btent iame, geriausiame i Pasauli, paslpta Tiesa, ir jis atjo ia btent tam, kad uvaldyti j, bet deja, puikyb yra proporcinga neinojimui, ji korektika tiktai iame Lygmenyje. Kad moguje realizuotsi Dievo duoti pradmenys, jis turi vystyti savo Smon. Tik Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 71

tokiu atveju jo energetin Matrica gauna turin bei prasm (Smon), ir ji pradeda smoningai valdyti savo vystymosi programas Evoliucij. Btent mokintis ir sugebti valdyti save yra mogaus evoliucinio vystymosi uduotis! Litas yra pats stipriausias grobuonis, dramblys gali suvalgyti daugiau u visus kitus, o mogus atjo mokytis (sufizmo imintis). Pirmapradiai mogus yra prijungtas prie krybini proces, taiau savo vystymosi eigoje, orientuodamas Smon materialaus pasaulio griaunamuosius procesus, jis prisijung prie j, pateko j priklausomybn ir tapo visikai j valdomas. Ms Sistemoje mogus Subtilaus Pasaulio pagalba vl persijungia prie krybini Gyvenimo proces. Kad isilaikyti ioje bklje, mes turime udirbti savo tolimesnio Gyvenimo krybines programas. Kadangi is procesas palaikomas tik Smone (mstymo procesais), reikia, ji turi apimti proces, o mintis pastoviai palaikyti krybini program ivystymo potencial. ias programas Sistemoje uduoda pats mogus kaip visam organizmui, visiems jo organams, audiniams, sistemoms, taip ir kiekvienai lstelei. Gyvenimas yra judjimas, kuris pasireikia ir realizuojasi per vairius apykait procesus: mediag apykaita, energij apykaita, apykaita informacija ir mintimis. ie procesai pavalds tam tikram dsningumui ir turi veikti kompleksikai. Vienas pagrindini dsni yra masi ir energij tverms dsnis. Daleli pasireikimui, o taip pat Bties proces palaikymui materijoje, labiau svarbus yra energij apykaitos procesas. Viskas Krinijoje, pradedant nuo elementari daleli ir baigiant planetomis bei Galaktikomis (aiku, skaitant mog ir visk kas gyv), egzistuoja vien tik energij apykaitos dka! Ne bt jos, judjimas ir Evoliucija sustot akimirksniu. Energij apykaita palaiko judjim. is procesas turi savo, tam tikrus dsningumus, kuriuos esant norui, mogus gali painti ir imokti juos valdyti. Visi materials objektai, pradedant nuo elementari daleli ir baigiant pakankamai masyviais knais (planetomis ir t. t.), randasi tam tikru atstumu vienas nuo kito, egzistuoja erdvje. i erdv nra tuia, Pasaulio materializacija nepakenia tutumos! Erdv tarp kn (netgi tarp elementari daleli) nra neuimta, ji sudaryta i dar smulkesni daleli. i smulkesni daleli, apsupani materialiuosius knus, visuma vadinasi Lauku. Bet kuris judantis daiktas sukuria skurinius Lauko srautus, priversdamas jo daleles judti. Reikia pabrti, kad is judjimas visada yra tvarkingas ir kryptingas neigiamos dalels juda pliuso link, teigiamos minuso link. Taip kyla vairs energetiniai srautai. Jeigu atkreipti dmes fakt, kad kn materializacija prasideda nuo lauko daleli judjimo, tai galima suprasti, jog materializacijos laipsnis ir materialaus objekto egzistavimo bdas priklauso btent nuo lauko daleli judjimo ir nuo tam tikros j susijungimo Sistem tvarkos (programos, Dsnio), nuo bendro potencialo, kuris tuo paiu susikuria. Materijos egzistavim utikrina btent programiniai bei energetiniai procesai. Gamtoje egzistuoja dvi rys to, i ko susideda materija - tai dalel ir antidalel. Dalel tai materializuotas antidalels pasireikimas. I materiali daleli susideda visas fizinis pasaulis, kur studijuoja vairs, mogaus sukurti, mokslai. Antidalels tai kito Pasaulio, kuriame nra Bties, atstovai. Gyvyb tai visada kakokia tvarka. Mokslininkai dar neseniai man, kad Antipasaulyje viepatauja chaosas. Taiau ir jis yra pavaldus savo dsningumams, vienas kuri yra antidalels perjimas dalel ir jos egzistavimas, bet jau materialaus objekto formoje. io proceso dka egzistuoja atomai elementarios materialios sistemos, i kuri susideda bet kuris fizinis objektas. Btent antidaleli judjimas utikrina materiali objekt judjim ir yra energetini proces atsiradimo prieastis. i Dsni inojimas mums reikalingas tam, kad suprasti, jog Pasaul valdo energij apykaita. Btent ji yra vis kit irykintos materijos proces bei apykait altinis. Ir mogus nra iimtis! mogaus knas taip pat egzistuoja energij apykaitos dka. Ji yra Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 72

bdinga organizmo lstelms taip pat, kaip ir visam organizmui. Ms Gyvenimas ir sveikata pilnutinai priklauso nuo energij apykaitos. Prie mogui ateinant em atsiranda jo energetinis knas, suderintas su tam tikram, individualiam daleli judjimo ritmui, tam tikram energetiniam potencialui ir galimybms. Energetinio kno ugimimas vyksta kitame, nepaystamame ms Smonei Pasaulyje. K tik sukurta energetin substancija praeina ilg Evoliucijos keli, pradedant nuo elementari daleli ir baigiant mogumi. Savo Evoliucijos eigoje i substancija formuoja jau savo energetin (programin) lauk, su kuriuo palaiko nuolatin informacin apykait. Keisdama savo evoliucin egzistavimo bd (siknydama mineraluose, augaluose, gyvnuose, moguje), i energetin substancija, bdama nuolat susijusi su savo programiniu lauku, tsia jo formavim bei tobulinim. Pavyzdiui, materializuota dalel egzistavo kaip fotonas. Ji buvo pajungta prie fotono informacinio lauko ir buvo valdoma io lauko programomis. Bet kurie pakitimai, vykstantys su dalele iame Evoliucijos etape, tuoj pat buvo fiksuojami jos programiniame lauke. Po to dalel evoliucionavo ir jo sistem, susidedani jau i daleli grups (pavyzdiui, atomas). Dabar ji jau yra pavaldi programoms, ufiksuotoms atomo informaciniame lauke, ir sirao jas savo programin lauk. Tolimesn dalels Evoliucija prived prie to, kad ji tapo kristalu ir tapo valdoma jau programomis, bdingomis kristalams, eilin kart pakeitusi savo informacin lauk. Ir taip toliau, iki to momento, kol i substancija iaugs iki mogaus. Visi jos gyvybins veiklos procesai bus valdomi savo programomis, bdingomis tik mogui. Materializuodamasi, gyt program pagrindu, substancija stato savo fizin kn (paprastai i substancij vadina Siela). Kaip js jau supratote i visko, kas pasakyta aukiau, Siela tai ne tik kakokia energetin substancija, jinai taip pat yra programinis ir programuojamas produktas, turi savyje gimins, savo ankstesns Evoliucijos arba savo ankstesni siknijim programas. Naujas Sielos siknijimo tikslas jos Evoliucija, kurios metu tobulinamos tos programos, kuriomis ji yra valdoma! Kaip matote, Siela neturi savo veido, ji tiktai realizator, kakoki program, kurias suformavo jos ankstesni kart realizatoriai. I ia seka, kad Sielos turtojas mogus suvokia save kaip asmenyb ir jos savininku iki tol, kol turi Smon! Smon yra materialus produktas, susijs su fiziniu knu ir dabartiniu Gyvenimo (Sielos egzistavimo) tarpu. Taigi, prarads Smon (perengs mirties slenkst), mogus nebesuvokia savs ir jo Siela nieko apie j nepamena! Toliau i Siela sutinkamai su programomis, kurias ji jau sukaup, vl siknija mogaus kn ir gimsta emje. is procesas tsis iki tol, kol energetiniai Sielos resursai neisisems ir ji nesubyrs antidaleles, arba iki tol, kol nepereis nauj begalins Evoliucijos pakop smons proces. Tai yra iki tol, kol nesiknys mog, kuris sujungs Siel su savo Smone ir padarys i vienyb tvirta. Savanorikai, smoningai ir savo rankomis. Nuo io momento Siela, pagaliau, gyja ramyb ir prieglobst visam savo begaliniam Gyvenimui. O mogus gauna nemirtingum fiziniame kne, gyvendamas emje. vyko jo Tikrasis Gimimas, apie kur mus seniai perspjo: Jums lemta atgimti i auktybs. proces kiekvienas gali veikti, jis yra visikai valdomas. Kaip t padaryti js suinosite, pasijung prie ms Sistemos. O dabar pratsime energetini proces aktualumo ir svarbos svarstym. Js jau supratote, kad vis Bt valdo energoinformaciniai procesai. Jie yra pirminiai. Procesai, vystantys fiziniame kne antriniai. Ms uduotis painti iuos procesus ir juos valdyti. Bet kurio materialinio objekto egzistavimas (tame tarpe ir mogaus fizinio kno) galimas iki Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 73

tol, kol jis turi tam tikr energetin potencial. Energij apykaitos pasekoje ir sutinkamai su dtomis programomis visi materials objektai, ems materialiajame pasaulyje (tame tarpe ir mogus), uprogramuoti sunaikinimui! Fizinio gyvenimo procese vyksta nuolatinis energijos isklaidymas, kuris nualina bendr objekto energetin potencial. Idavoje, visi knai materialiajame pasaulyje turi palink sunaikinimui, o biologins btybs mirta: Nieko nra amino po ia saule. Kad pakeistumme egzistavimo bd, reikia imokti pastoviai palaikyti ir didinti savo energetin potencial reikiamam lygyje, pakeiiant savo kno valdymo programas. Todl kiekvienas i ms Evoliucijos eigoje turi pakeisti gyvenamj viet, pertvarks savo virtuali Visat, kad pereiti i Pasekmi pasaulio Prieasi pasaul. Saviraidos pagrindai Tobuljimo ir Asmenybs Harmonizavimo kelias yra ilgas, visam gyvenimui. Daugelis jo parametr reikalauja i keliautojo gero psichologinio ir dvasinio pasiruoimo, ini. Be ini nemanoma padaryti paang bet kur, tame tarpe ir savo tobulinime. Reikia paaikinti, kad pasaulyje yra daug vairi tobulinimosi bei paranormali gabum atskleidimo technologij, kurias gavome, kaip palikim, i seniausi laik. mons jomis aktyviai naudojasi. Kakam ios technologijos padeda, kakam ne. iuolaikiniai mons bando sprsti savo problemas, remdamiesi savo jgomis ir iniomis arba pagalba mokytoj, kurie propaguoja kakok sveikatingumo bd. Dalykas yra tame, kad tais laikais, kai ios technologijos buvo kuriamos ir tobulinamos, mons turjo glaudesnius kontaktus ir savitarpio supratim su Subtiliu Pasauliu, su Lauku. itie kontaktai ir interesai buvo abiem pusms naudingi ir abipusikai slygoti. Daugelis dabar net nesivaizduoja, apie k eina kalba. iuo metu mons praktikai visikai atsijung nuo Subtilaus Pasaulio, bet savo problemas (tame tarpe ir su sveikata) bando sprsti sakralini, ezoterini technologij pagalba! Tuo paiu neimanlikai, konspiratyvia tvarka, siveria slaptus mokymus, pasitikdami tiktai savo jgomis. Todl tokio siverimo pasekms gali bti nenuspjamos. Toki manier mons Subtiliam Pasauliui nekelia susidomjimo ir neranda Jo supratimo. Sumanym (mini) tyrumas mogaus mintis pagrindin informacijos laikmena, ji turi savyje tam tikr energetin potencial, tuo darydama tak(pakitimus) aplinkai. Vien kart atsiradus, mintis niekur nedingsta, o fiksuojasi kaip mogaus energetiniame kne, taip ir aplinkos energetinse struktrose. Susikuria mogaus minties forma (egregoras). Viena ir ta pati, besikartojanti mintis, kuri sukr minties form, didina jos potencial. Minties formos galingumas didja, ji sugeba sveikauti su kit moni minties formomis, jungtis su jomis. Be to tokiu bdu susiformavusi energijos sankaupa tampa kaip savarankika energetin struktra, kuri maitina analogikos moni mintys. Jeigu mogaus energetiniame kne susikr negatyvios minties formos ir jis j neatsikrato, ios laisvos energetins struktros prisitvirtina prie jo ir pradeda valdyti psichik, emocijas, sukelia negatyv, gaudamos i jo maitinim sau. Maa to, itos nepriirimos, nerimstanios energetins struktros sugeba gimdyti save panaias palaikymo grup, maitinanias pastotes. J pagalba energetins btybs sugeba prisijungti prie bet kokio mogaus, provokuodamos depresij, vegetacin distonij, neurozes. tai kontingentas ir paruotas panai btybi maitinamoji terp. O Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 74

mes sakome, jog mogus yra Gamtos karalius. iuptuv (negatyvi mini energetini sraut, nukreipt k nors) pagalba energetins btybs prisisiurbia prie to, kam i mintis skirta. Ir jeigu is mogus pradeda pergyventi dl kaltinim neteisybs arba dl kakoki kit prieasi, tai energetins btybs maitinasi jo negatyviomis emocijomis. O kadangi energetins btybs gimdytojas yra mogus, pagimds negatyvi mint, jis yra ir jos pagrindinis donoras. Gydytojas pana proces pavadins vinio auglio vystymusi. Tai negatyvi mini, charakterizuojam grubesnmis energijomis, transformavimo schema, kurios labai artimos monms, gyvena ir dauginasi tik esant betarpikam artumui ir kontaktui su mogumi. mons su emu smonjimo lygiu, paveikti materialini sait, idealizacij, dogm, yra pagrindinis i struktr mitybos altinis. Todl visos dogmos, tokios kaip gerai blogai, gris blogis, tiesa melas ir t. t., visa, kas veikia iliuzoriniame materialiajame pasaulyje, maitina iuos energoinformacinius monstrus. Ms dogmos tai statikos mintys, j principas: skaldyk ir valdyk. Tik teigiamos, dvasikai kilnios mintys, nukreiptos Diev ir Subtil Pasaul, ikyla vir i esybi! Sukaup reikiam potencial, jos gauna maitinim ne tik i moni, kurie pagimd ias teigiamas mintis, bet ir i Subtilaus Pasaulio. Tokios teigiamos minties formos, Subtilaus pasaulio palaikomos , sugeba valdyti energetines btybes ( energoinformacinius monstrus), neutralizuodamos j neigiam poveik. Tai dinamik krybini struktr darbo pavyzdys, o taip pat akivaizdus mogaus, gyvenanio Prieasi Pasaulyje, funkcij pavyzdys. mogus i technologij valdo, pradedant nuo penktosios Sistemos dalies. Reikia pabrti, kad mini poveikio mogui bdai tai labai subtili ir plati tema. Svarbu neumirti, kad mogus miegodamas (umartyje arba be smons) lengvai priima svetim mint ir yra ja programuojamas, bdamas tokiose bsenose visikai neapsaugotas! alia jo negalima jungti televizori, radijo imtuv, kelti skandal, garsinti agresyvias mintis, kitaip jis pradeda dl nesuprantam prieasi sirgti, su nenustatoma diagnoze! O prieastis, galimai buvo kakieno isakyta agresyvi mintis, bnant alia mogaus su atjungta Smone. i mintis nea pakitimus galvos smegen procesus, o jos (sutinkamai su nauja programa) klusniai pakeiia nesmoningus savo organizmo procesus. Pradioje panas pakitimai pasireikia kaip vegetacins kraujotakos distonija, slegianti savijauta, po to isivysto organins ligos. Gal gale, mogus sitaiso vairius kompleksus, klaidingus sitikinimus, stereotipus, kurie trukdo pasiekti skm bet kurioje srityje. Ir tai tik vienas epizodas i mogaus, gyvenanio Pasekmi pasaulyje, gyvenimo. Svarbu paymti, kad visos mintys, ireiktos arba neireiktos, vis vien padaro pakitimus supanioje aplinkoje! Taiau bet kokia mintis turi bti ugesinta! Ugesinti mint (jeigu ji yra neigiama) galima, nukreipus j atgal altinio link. Bet yra ir kiti savigynos bdai, ne tokie barbariki. Teigiam krybin mint galima prijungti prie Subtilaus Pasaulio, ir Jie pads jums j realizuoti, materializuoti fiziniame, materialiajame pasaulyje. Teigiam mint galima vorele, i rank rankas perduoti kitam mogui, stiprinant ir maitinant j. Taiau is gebjimas tapo paaidos akmeniu, neisprendiama uduotimi. Bet sprsti j vis tiek teks, ir mes mokome tai daryti Sistemos pagalba. Bet kuri mintis arba apgaubia mog, arba laisvai pro j praeina, nepakenkdama jam (jei nesudaryti jai pasiprieinimo). Bet tokias savybes gali turti tik mogus su lanksia psichika, su iplstiniu sismoninimo bei pasaulio suvokimo diapazonu, neturintis polinkio stereotipus. Tam tikros technikos pagalba jis lengvai valdo mini srautus, gali valdyti savo vidinius procesus, o taip pat formuoti vykius, valdyti situacijas supaniame pasaulyje. I viso, kas pasakyta, seka: mogus privalo kontroliuoti savo mintis, ir vidinis turinys turi atitikti iorinius pasireikimus. Jis neturi usiimti savs apgaudinjimu . Jeigu jo Sieloje Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 75

veriasi liepsna, o lpose ypsena, jis lieka priklausomas nuo negatyvi minties form, ir yra beviltikas dalykas auktis Dievo pagalbos: mogus jau padar pasirinkim, kurio esm yra jo jungimasis su Noosferos minties formomis! Galima likti prijungtam prie Noosferos griaunani program ir bti savo Ego vergu, bnant Didiojo Iminiaus vyresniuoju mokiniu, savo gyvenim paventus dvasinms praktikoms ir kno sutramdymui, atsiskyrus nuo pasaulietinio gyvenimo tutybs, gyvenant atsiskyrli bste, vienuolyne arba arame. Bet galima gyventi sociume, turti nesuskaiiuojamas brangenybes, likti laisvam nuo Ego, neprisiriant prie materiali dalyk ir daikt. iuo atveju mogus turi atvir Smon, jo Pasirinkimas suvoktas ir todl patikimas. Jeigu dvasikumas skiepijamas ir kultivuojamas atitrkstant nuo realaus gyvenimo, nuo sociumo, tai jis skatiko nevertas. Viskas yra todl, kad jis grindiamas ne tvirtu gyvenimo pamatu, kad bti patikima atrama, o kaip Damoklo kardas kabo vir mogaus ant efemeriko silo, bet kuriuo momentu galinio nutrkti. Ant plono silo (Oo alegorija) Didysis Iminius pasiunt savo vyresnj mokin pas karali Danak imokti kako, ko jaunajam mogui trko. Mokinys atsak: Jeigu tu negali mans imokinti, tai ko gali imokinti is Danaka? Tu esi didysis iminius, o jis tiktai karalius. K jis ino apie meditacij ir sismoninim? Didysis Iminius pasak: Paprasaiausiai laikykis mano instrukcij. Nueik pas j ir nusilenk. Nebk egoistikas, galvodamas, kad esi sanjasinas, o jis paprastas nam savininkas, kad jis gyvena pasaulyje, kad jis yra pasaulietikas, o tu dvasikas. A siuniu tave pas j, kad tu kako imoktum, todl iam momentui jis tavo meistras. Ir a inau, a bandiau tai padaryti ia, bet tu negali to suprasti, nes tau, kad suprastum, reikalingas kitoks kontekstas. Danakos dvaras ir jo rmai j tau duos. Paprastai nueik ir nusilenk jam. Tas kelet dien jis atstovaus mane. Labai nenoromis jaunasis mogus leidosi kelion. Jis buvo braminas, aukiausiosios kastos mogus! O kas toksai yra tas Danaka? Taip, jis turtingas, turi karalyst, bet ko jis gali imokinti bramin? Braminai visada galvoja, kad gali mokinti mones. O Danaka nebuvo braminas, jis buvo katrijus, priklaus Indijos kari kastai. Jie skaitosi antrieji po bramin. Nusilenkti iam mogui? Tai negirdta! Braminas nusilenkia katrijui tai prietarauja indikam protui. Bet meistras taip pasak, ir tai reikia padaryti. Nenoromis jis leidosi kelion, nenoromis nusilenk. Ir kai nusilenk, i tikrj buvo piktas ant meistro, kadangi situacija, kurioje jis turjo lenktis Danakai, buvo kelianti pasipiktinim. Kieme oko grai moteris, mons gr vyn, Danaka sdjo ioje kompanijoje. Jaunasis mogus smerk vis tai, bet vis vien nusilenk. Danaka nusijuok ir pasak: Tau neverta lenktis man, jeigu tu taip smerki. Ir nebk i anksto nusistats, kol neibandei mans praktikoje. Tavo meistras gerai mane pasta, btent todl jis atsiunt tave pas mane. Jis atsiunt tave kako imokti, bet tai ne bdas mokytis. Jaunasis mogus pasak: Man vis viena. Jis mane atsiunt, a atjau, bet ryte a griu namo, nes a nematau, ko a ia galiu imokti. Faktikai, jeigu a ir galsiu pas tave kako imokti, visas mano gyvenimas praeis veltui! A atjau ne tam, kad gerti vyn, irti, kaip oka grai moteris, ir vis t pataikavim... Danaka nusiypsojo ir atsak: Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 76

Ryte tu gali ieiti. Bet jeigu jau tu atjai ir esi toks pavargs, kratutiniu atveju pailsk vien nakt, o ryte gali ieiti. Ir kas ino, galbt nakt ateis tas kontekstas, dl kurio meistras tave atsiunt pas mane. Tai buvo labai paslaptinga. Kaip naktis gali j kako imokinti? Bet tiek to, jis turi praleisti nakt rmuose. Ar reikia kelti triukm dl viso ito? Jis pasiliko. Karalius liep, kad jis gaut pat graiausi kambar, pat prabangiausi. Jis palydjo jaunj mog, pasirpino dl jo valgio bei miego, ir kai anas atsigul miegoti, Danaka ijo. Bet jaunasis mogus negaljo umigti vis nakt, nes irjo vir ir mat itraukt i makties kalavij, kabant ant plono silo vir jo galvos. Tai buvo taip pavojinga, kalavijas, bet kuriuo metu, galjo nukristi ir umuti jaunj mog. Ir vis nakt jis prabuvo bdraujantis, pastabus, kad ivengti katastrofos, jeigu ji atsitikt. Ryte karalius paklaus: Ar patogi buvo lova, ar geras kambarys? Jaunasis mogus pasipiktino: Ar patogi?! Viskas buvo gerai, bet kas tai per kalavijas? Kodl tu ikrtei man pokt? Tai buvo taip brutalu! A buvau taip pavargs, a atjau psiomis i toli, i mano meistro aramo mike, o tu ikrtei man tok iaur pokt. Kas tai per juokas: pakabinti itraukt i makties kalavij ant tokio plono silo, kad a drebiau i baims, nes maiausio vjelio bt utek, kad mans nelikt ir su manim bt viskas baigta. A ia atjau ne tam, kad vykdyti saviudyb. Karalius pasak: A noriu paklausti tik vieno dalyko. Tu buvai toks pavargs ir galjai umigti labai lengvai, bet neumigai. Kas atsitiko? Pavojus buvo toks didelis, tai buvo tavo gyvybs ar mirties reikalas. Todl tu buvai smoningas, budrus. Tas pat ir mano mokymas. Tu gali eiti. Arba, jeigu nori, gali pasilikti dar keletui dien ir stebti mane. Nors a sdiu rmuose, kur oka graios moterys, a suvokiu itraukt i makties kalavij, kabant vir mano galvos. Jis yra nematomas, vardu mirtis. A neiriu t jaun moter. Lygiai taip pat, kaip ir tu negaljai mgautis kambario prabanga, a negeriu vyno. A nepertraukiamai suvokiu mirt, kuri gali ateiti bet kuriuo momentu. A nepertraukiamai suvokiu mirt, todl gyvenu rmuose, bet tuo paiu a esu atsiskyrlis. Tavo meistras ino ir supranta mane. Jis supranta ir mano supratim. Btent todl jis atsiunt tave ia. Jeigu tu pagyvensi ia kelet dien, tu galsi pats tai stebti. Perskaiius alegorij, js turite nusprsti sau, kuo js norite bti: pasiptusiu sanjasinu, kurio likimas kabo ant plono silo, arba romiu karaliumi, patirianiu visas gyvenimo duotas grybes. Viskas priklauso nuo js Pasirinkimo! Pasiruoimas darbui su energijomis Pagrindinis instrumentas, darbo rankis ms Sistemoje yra aplinkinio pasaulio energijos. Darbo su jomis tikslas: ivalyti ir sustiprinti nuosav energetin kn, nes nuo jo bkls priklauso fizinio kno bkl. Visi procesai, vykstantys fiziniame kne, nukreipti ne tik jo gyvybins veiklos palaikym, didel j dalis yra nukreipta savitarpik energij apykait su aplinka. Taigi, kvpavimo organai kvpimo metu priima subtilias oro energijas, pertvarko jas, pamaitindami vis fizin kn reikiamu energijos kiekiu. Didelio energij kiekio koncentracijos vieta yra pilvo ertm (pilvas). ia gi koncentruojasi energija, kuri organizmas gauna i maisto. Todl jam visai ne tas pats, kaip mes kvpuojame, k kvpiame ir k valgome. Natrali kvpavimo ir virkinimo proces paeidimas priveda prie lig. Pagrindin prieastis, paeidianti natral Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 77

kvpavimo proces, yra rkymas. Rkantis mogus apnuodija ne tik savo organizm, bet ir jam artim moni organizmus, taip pat ir paalini, kurie randasi alia, jam rkant. Ms metodikos pagalba galima lengvai atsikratyti io pragaitingo proio, svarbu tik turti nor (visos rekomendacijos iduodamos individualiai, pagal paklausimus). Ms praktikoje yra atveju, kai mons visikai atsikrat rkymo bei priklausomybs nuo alkoholio! iuo atveju pragaitingi proiai nespjo susilieti su mogumi, netapo jo psichika bei genetinmis programomis. Jeigu tai atsitiko, galbt prireiks keleto darbo met, kad pakeisti savo esm (pasaulir) ir genetines programas. ia kovoti tik su pragaitingais proiais jau yra beviltika ir beprasmika. Visi ms pragaitingi proiai ir stereotipai, pateikti psichikai ir genetiniam aparatui, yra ne kas kita, kaip danai religijoje bei gyvenime minimos nuodms. O dabar pasakykite, kaip galima iuos stereotipus-nuodmes paalinti, perkentti, atpirkti, atidirbti ligomis ir neskmmis arba nuplauti pasimaudius eketje Trij Karali ivakarse, nedirbant su savo smone ir pasaulira? Kas lieia virkinimo sistem, ji taip pat yra apskaiiuota maisto subtili energij primimui. iuolaikin mityba organizmui pagrindinai duoda grubias energijas, kurios nea iderinim ne tik energetini proces funkcionavime, bet ir ymiai paeidia psichinius procesus mstymo veikl. Mintis, prikalta prie materialaus, negali pakilti, sklandyti. Todl turime tai, k turime... Mityba tai atskiro ir ilgo pokalbio tema. Jeigu Gamta dav galimyb gauti diaugsm nuo natrali maitinimo produkt (ir tik nedideliais kiekiais), iuolaikinis mogus pavert iuos natralius procesus pilvapenyste, visikai ikraip juos, ir dabar reikia laiko ir ini, kad grinti iuos procesus j pirmaprad bkl! Daugeliui moni knygose egzistuojanios rekomendacijos, kaip pereiti natrali mityb (badavimas, alias maistas, iskirta mityba(kuomet valgomas per kart tik vienas produktas)), netinka. Netinka todl, kad visos ios teorijos buvo sukurtos prie daug met, kai em, oras, vanduo ir augalai nebuvo apnuodyti mogaus kine veikla! iuolaikinse slygose virkinimo sistemos atsistatymui reikalingos naujos inios ir ypatingos technologijos, visikai nepanaios tas, kurios buvo inomos monijai iki iol. Visos jos randasi ms Sistemoje. Primename, kad dominuojantis momentas darbe su energijomis yra js dmesys, mintis. Energija visada teka ten, kur nukreiptas dmesys, ir atlieka darb, kur jai nurodo mintis. Reikia pridurti dar vien svarb moment: kad js knas galt priimti ir suvokti Gamtos vibracijas, btina atlaisvinti j nuo atidirbtos energijos. Tverms Dsnis galioja visiems procesams, tame tarpe ir js kno procesams. Kiek nevarios energijos ieis, tiek varios ateis! Yra dar vienas Dsnis, kuriam yra pavalds visi materials knai, tai Inercijos Dsnis: visi pakitimai vyksta palaipsniui ir stiprja taip pat palaipsniui. Todl, naudojant Sistemos technologij, reikia sisavinti j palaipsniui, neokinjant nuo pakopos ant pakop, racionaliai apskaiiuojant savo jgas. Beje, neskms, naudojant kitas darbo su energijomis technologijas, atsiranda btent dlto, kad mogui duoda daugiau, negu jisai gali talpinti, o tai sukelia negatyvias pasekmes. I pasakyto iplaukia, kad dmesys, mintis ir jos poveikio laipsnis energetiniam bei fiziniam knui isivysto palaipsniui. Todl darbo su Sistema pradioje, kad gauti ym efekt, reikia naudoti jos metodus gana danai, ekstremaliais atvejais iki galvos skausmo! Tai yra susijs su tuo, kad grtamasis ryys tarp minties ir kno organ prarastas. Kad j atstatyti, reikia daryti poveik organams kiek manoma daniau, kiekvien minut ir sekund, i tikrj iki galvos skausmo. Kuo daniau js dirbsite, tuo geriau! Su laiku pastebsite, kad tik pagalvojus apie tai, kad reikia padaryti t ir t, kai tas kakas savaime realizuojasi! Tai reikia, kad js organai imoko girdti jus ir atsakyti jums tuo paiu jausmu! Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 78

Blogos energijos ivalymas i kno Aplinkinis pasaulis daro poveik mums, kaip ir gera, teigiama energija, taip ir bloga, neigiama. Teigiama mums ateina i ems, Kosmoso, Gamtos. Neigiama i aplinkini moni, iniasklaidos ir net i vis daikt bei maisto produkt, pagamint moni rankomis! Neigiam energij sukuria ir ms organizmai lig, blogi mini ir neigiam emocij pasekmje. Visa jinai knui yra nevara, todl toliau mes naudosime termin nevari energija. Iorin ir vidin nevarios energijos gali bti isidst, kaip i kno iors, taip ir jo viduj (vidiniuose organuose). I ia galima padaryti ivad, kad kno apvalymas nuo nevarios energijos i vidaus ir i iors taip pat btinas, kaip kasdienin kno bei burnos ertms higiena! Kaip matote, Gamtoje nra n maiausios uuominos, kad mogui kas nors grst i iors, i Kosmoso, i Subtilaus Pasaulio puss. U ems Noosferos rib neegzistuoja koki nors tamsi jg su neigiamomis programomis, nevariomis energijomis, kurios galt ksintis ms Siel, sutert j ir nuo kuri reikia gelbtis. Visa tai yra, bet ne kaip pavojus i iors, o kaip ms asmeniniai dirbiai, netobulumo produktas, iaugintas ems Noosferoje! Saugos taisykls dirbant su informacija Bet kuri informacija turi savyje tam tikr energetin potencial, ir todl slytis su informacija ir juo labiau darbas su ja, takoja psichins energijos sunaudojim. Tam, kad is sunaudojimas nesibaigt mogaus sunaikinimu, gaunama informacija turi padengti, kompensuoti energijos nuostolius. Tai galima padaryti tik vienu bdu nuteikti savo Smon ir veiksmus praktin ios informacijos knijim, realizavim. Informacija, gauta tikslu kelti informatyvum, tik dl erudicijos, inaudoja, sudegina psichin energij. Jeigu gauta informacija gauna praktin realizavim (atranda savo krybin knijim), mogaus Smon priima ir suvokia j kaip kak labai svarb ir reikaling, jo psichin energija neeikvojama. Palaiminti tikrinantys kelius savo! Taiau reikia tikinti savo Smon, kad i informacija jums reikalinga. Tai daroma suvokiant tai, kam jinai jums reikalinga, k js su ja darysite ir kaip galsite j realizuoti, gav praktin naud, peln. Tai suvok, js turite supaindinti savo Smon, perskait arba iklaus informacij vien kart. Smon suvokia tai, k js norjote i jos gauti. Jeigu tai yra tik susipainimas su informacija, o toliau js nusprendte, kad visk supratote ir daugiau nebenorite grti prie jos, Smon i karto jungia galvos smegen atminties fail su sigyta bet nereikalinga informacija ivalymo proces. is ivalymas, kaip ir susipainimas, vlgi vyksta psichins energijos, mogaus ventenybs, eikvojimo dka. O jeigu js statote Smonei uduot, kad informacija jums yra reikalinga, ir js jauiate btinum j panaudoti, sismoninti ir realizuoti praktikai, Smon jungia atminties mechanizm. io proceso metu galvos smegen lstels sukuria mediag, vadinama mielinu, kuris plonu sluoksniu padengia ias lsteles. inoma, ir is procesas sukelia psichins energijos eikvojim, bet skirtingai nuo ankstesnio atvejo, i energija neisisklaido, o koncentruojasi mieline, atlikdama krimo funkcij, o ne naikinimo! Kuo js daniau skaitysite informacij, tuo daugiau ilaisvintos energijos susikaups mieline, tuo kokybikesnis taps js mstymo procesas. sismonindami gaut informacij, galvodami apie j, suvokdami, atskleisdami jos potencialo galimybes ir reikmingum jums, js tuo paiu utikrinate energij apykait tarp informacijos ir psichins energijos. iame procese yra keletas svarbi moment: Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 79

1. Psichin energija, orientuota tam tikr informacij, i pradi yra ribota. Jos kiekis ir potencialas auga palaipsniui, kol auga mielino sluoksnis, tai yra kol js simenate informacij ir susigyvenate su ja. Kai mielino sluoksnis priaugo, pasieks maksimal did, informacijos siminimo procesas baigiasi. Js atmintis bet kuriuo momentu gali atkurti j. Informacijos apykaita baigiasi. Smon, orientuota i informacij, susigiminiavusi su ja, tuoj pat paveria j statika, kakuo nepajudinamu, tiesa paskutinje instancijoje, dogma, nuostata! Bet kuri statika apriboja psichikos lankstum, o tuo paiu paeidia js prisitaikomum informaciniams Visatos srautams, kas, gal gale, apriboja ir netgi sustabdo js Evoliucij, ir neleidia siterpti Visatos ir Dievo Evoliucijos ritm.
mielinas lipidin mediaga, kuri apsaugo nerv ir sudaro slygas plisti nerviniam impulsui. Tik esant sveikam mielinui ms judesiai yra sklandus, greiti ir koordinuoti. Sunykusio mielino vietose atsiranda sukietjimai, randai sklerozins ploktels. ios ploktels daniausia apima baltj smegen mediag. Ypa j daug bna nugaros smegen oniniuose, upakaliniuose, priekiniuose uluose. Pagrindin mielino dangos funkcija yra izoliacija ji fizikai apsaugo akson, taiau taip pat labai svarbi jo funkcija nervinio impulso sklidimo greiio reguliacija iilgai nervins skaidulos.

Smon, vedama pai geriausi paskat ir gindama savo, per prakait bei krauj gaut informacij, suteikia jums mekos paslaug bando perjungti jus i kuriamj Gyvenimo dinamikos program statikos, sunaikinimo, Nebties programas, stengdamasi uliliuoti. Jeigu nori padirbti gulk, pamiegok, ir viskas praeis. Kad ito neatsitikt, js turite vykdyti savyje nuolatin informacijos apykait tikslu apgauti savo Smon ir nepaversti gyt informacij dogma tam, kad vanden riu nesemti, Siela dirbt privalo dien, nakt, dien, nakt!22 Tam reikia perjungti savo Smon naujos informacijos gavimui. Perjungti reikia vl ir vl kartoti jau naujos informacijos siminimo proces, augti paiam, evoliucionuoti. Atminkite, kad Smon saugoja gyt informacij. Jeigu jums beskaitant msteljo mintis, kad jums to nereikia, nes apie tai jau seniai ir taip visk inote, kad js tik susipainsite, ir toliau niekada tuo nepasinaudosite neabejokite: siminimo procesas nesijung! Js be reikalo inaudojate psichin energij savo Auksin Atsarg! Bet jeigu js nuteiksite savo mintis tai, kad informacija jums reikalinga dabar, bus reikalinga vliau, ji tiesiog gyvybikai btina sijungia siminimo procesas, vyksta psichins energijos kaupimas ir konservavimas, jos realizavimas. Todl, ruodamiesi informacijos siminimui, nusiteikite iam procesui ir mintimis, ir emocionaliai. Pajuskite jo reikmingum jums. Jeigu js ianalizuosite siminimo mechanizm, tai ir ia raktas viskam, statymas galvos smegenims yra js Pasirinkimas!
22

Nikolajus Zabolockis (1903 1958), rus poetas.

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

80

2. Js siminte reikiam informacij, padarte maksimal mielino sluoksn. Dabar btina j(informacij) gyvendinti! gyvendinimas yra ne tame, kad js turite j materializuoti, sukurdami kok nors technin prietais arba veikdami tik save. gyvendinimas suprantamas tame, kad js vl ir vl grtate prie ios informacijos, sismoninate j. Pats paprasiausias informacijos gyvendinimo bdas tai realizavimas per bendravim su kitais monmis: jums pakanka atkurti i informacij, papasakojus tiems monms, kuriems ji reikalinga taip pat, kaip ir jums. Kol vyksta siminimo procesas, pas jus nra moni, kuriems js galite perduoti savo informacij. Bet kai is procesas baigsi, anksiau ar vliau atsiras bent vienas mogus, kuriam js informacija reikalinga, o po jo dar vienas, ir dar... Reikia, simindami, js turite kiekvien minut bti pasiruos perduoti savo informacij kitam mogui. ia reikia aikumo: mogus yra sociali btyb, be sociumo jis gyventi ir egzistuoti negali. Ir nors kiekvienas i ms miega ir mato save savo individualios Visatos eimininku, Viruje mogaus Evoliucij mato tik sociumo mastu, individo sveikoje su save panaiais, j savitarpio pagalboje. Kitos Evoliucijos Gamtoje nra, mogus gali vertinti save tik pasiirjs savo person kito mogaus akimis. Gali vertinti vis savo ini ir mokjim tikrum tik tada, kai juos priima bei vertina kitas mogus. Tam yra objektyvi prieasi. monija, tam, kad ilikti, turi bti mobili sisavinant ir perduodant informacij. I ia kiekvieno i ms reikmingumas vertinamas vienu matu: kiek tu su tavo iniomis ir mokjimais reikalingas aplinkiniams monms. Informacija priklauso visai monijai. Jeigu mogus mano, kad tai yra reikalinga man, o jam gi kam? neabejokite, Viruje lygiai taip pat atsivelgs ir j asmenikai. Jeigu niekas jam nereikalingas, vadinasi jis taip pat niekam nereikalingas, nors ir bt triskart ventasis, teisuolis, pats teisingiausias ir geriausias! Tik todl, simenant informacij, js turite laikyti j aktyviojoje formoje ir kartas nuo karto kartoti, ilaikydami paruotoje bsenoje. Kad treniruoti savo minties bei kalbos aparato darb, pasakokite gaut informacij garsiai. I pradi patys sau, po to savo giminms ir artimiesiems. Btinai mokykits dstyti savo mintis popieriuje. Visa tai sudaro palankias slygas ne tik lavinti ikalbingum, bet igelbs jus nuo daugelio kompleks. Prasideda js asmeninio augimo, js Evoliucijos realybs procesas o ne deklaracij bei burtaodi lygyje. Kas vyksta tuo atveju, jeigu js ias rekomendacijas ignoruosite? Vien kart sisavinta ir n karto neatgaminta informacija duoda Smonei signal, kad ji neraikalinga, todl j reikia itrinti! sijungia mielino sluoksnio naikinimo mechanizmas. Psichin energija, ukonservuota mieline, atsilaisvina ir nedovanotinai isisklaido , naikindama ir alodama visk, kas gyv, aplinkui. Nykstantis mielinas virsta mirtinais nuodais, paeidianiais nerv sistem, vidins sekrecijos organus ir vis organizm. mogus serga... Kad io neatsitikt, reikia sisavinti ir siminti tik labai svarbi jums informacij, ir kartas nuo karto pasakoti j kitiems monms. Tai ir bus pats pagrindinis vis vertybi perkainavimas ir prioritet idliojimas. Viskas, kas su jumis vyks vliau tai tokio perkainavimo pasekm. iuo atveju vyksta kaip ir mielino sluoksnio ventiliavimas vieios psichins energijos srautu. Kreipdamasis savo atmint, js ilaisvinate usistovjusi psichin energij, tuo paiu ivalydami i mielino puvimo produktus, kurie per krauj ir limf paalinami i organizmo! Mielinas pasipildo varia, jauna psichine energija. Bdama ilaisvinta, ji dalyvauja informacinje energij apykaitoje su kitu mogumi. Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 81

Kuo daugiau js ilaisvinate energijos, tuo daugiau gaunate varios, vieios. Tai energij tverms Dsnis informacinje apykaitoje ir neisenkamas, limituotos baigtins mogaus psichins energijos atsargos, papildymo altinis. Visas is procesas kompleksikai yra ne kas kita, kaip js dvasikumo vystymasis (darbas su ventja Dvasia). Visa kita atotrkis nuo dvasikumo, nepriklausomai nuo to, kaip tai vadinasi ir su kokiu padau paduodama! Be to, perduodami informacij vienas kitam, js padedate sprsti pasaulin uduot monijos vietim, o tai reikia, kad Visatos Jgos pads jums js gyvenime! iais savo veiksmais js parodote Visatai, kad orentuojaties J, o ne savo asmeninius interesus. Aiku, kad neverta prisiimti Iganytojo funkcijos, traukti mones u aus, kad suvokt i informacij. Js reikalas papasakoti ir ne daugiau. Savo uduot dl mielino aruod ventiliavimo js tuo paiu vykdte. Ar suvoks js informacij kitas mogus ar ne tai jo problemos! Pasmoniniame lygmenyje visi mons ino, kur jie gali gauti reikiam informacij. Tai yra pasmonje jie ino, kad js turite kak tok, ko trksta jiems! Pasmon atves juos pas jus! Kaip suvoks i informacij j Smon ir kaip jie elgsis ioje situacijoje tai ne js rpesiai. Nra jokio btinumo kam nors pirti informacij ir kartai ginti savo poir mons patys ateis pas jus! Js privalote tik padaryti Pasirinkim ir ilaikyti savo pasiryim informacijos perdavimui. Tam pasakokite patys sau tai, k siminte, savo odiais, taip, kaip js suprantate. Kai yra sismonintas pasirinkimas, siminimo procesas isivysto gana greitai. Visa kita js gyvenime ir likime ims sprstis savaime! Kokiu bd? Aiku, kad ne lyg pamojus burt lazdele, ne u graias akis, o u darb! Kadangi mes gyvename tarp moni, o ms gerov visikai priklauso nuo to, kiek mes esame svarbs jiems. Kai ms Pasirinkimas, pasiekimai, dvasinis augimas ir patirtis pradeda atitikti moni interesus, lkesius (o taip pat visikai atitinka Visatos ir Dievo uduotis, algoritmus), jie bus pareikalauti. Tada mes atsiduriame visos Krinijos interes smaigalyje, tampame Asmenybmis ir Lyderiais i didiosios raids. Kiekvienas atskiras mogus, visa monija ir Krinija tokiems monms bus pasiruo sudaryti maksimaliai komfortines gyvenimo slygas emje, mainais gaudami i j apiuopiam naud sau.

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

82

Treiasis skirsnis

Ms laikais Pasaulis juda taip greitai, kad mog, kuris pasak, kad ito negali bti niekada, aplenks tas, kuris tai padarys. Harry Emerson Fosdick23 Viena mogaus Evoliucijos uduoi yra jungti organizme maistingj mediag fotosintezs mechanizm, energijos gavimo i iors dka. Fotosintezs prasm yra tame, kad ms organizmo lstels priima iorins aplinkos gyvybik energij ir jai veikiant jungia sintezs bei maistingj mediag sisavinimo proces. Prie nagrinjant fotosintezs problemas, isiaikinsime prieast, kuri paeidia visus gyvybins veiklos procesus, tame tarpe ir mitybos. i prieastis randasi ms Smonje, dl jos orientavimo statik, diskretikum. Nesugebjime suvokti Gyvenim kaip viening, itis, dinamik proces. Statika ir dinamika mogaus Smonje Fizikoje yra dvi svokos, du skirsniai: statika ir dinamika. Pirmasis tyrinja knus bei objektus ramybs bsenoje, antrasis judjime. Supainioti juos, o juo labiau suvienyti nemanoma i principo! Jie egzistuoja kaip atskiros disciplinos. Sulieti juos vien tiek pat nemanoma, kaip nemanoma sujungti erdv ir laik. Tiesa, pikti lieuviai teigia, kad tai pavyko padaryti virilai Ivanovui, kuris sak: Kasti tranj nuo mans ir iki piet . Kaip matote, smalsiam protui, neapsunkintam Tikrosiomis iniomis bei intelektu, nra nieko nemanomo. Kas nemanoma teorijoje jie su nepaprastu lengvumu gyvendina praktikoje. mogus nuo neatmenam laik, dl dvasinio paprastumo, sigudrino suvienyti statik ir dinamik, tuoj pat savo know-how, paverts gyvenimu. Ir jeigu teorijoje iai disciplinai neatsirast net pavadinimo, praktikoje jis lengvai sugebjo j realizuoti (kadangi mogaus Pasirinkimas yra statymas) ir pavadino mirtimi. Viskas prasidjo nuo biblinio akmen mtymo. mogus padalino gyv, viening ir nedalijam Bties ir savo Gyvenimo Proces atskirus mokslus, filosofines sroves bei mokslus. Visi jie, kartu paimti, lyg tai ir aprao Gyvenim ir teikia inias apie j, bet kadangi
23

Harry Emerson Fosdick (1878 1969), amerikiei kunigas, garsus savo aforizmais.

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

83

tuo paiu dalina j atskiras dalis ir komponentus, neivengiamai paveria Gyvenim statika, udydami j. udo nepriklausomai nuo to, ko jie mokina ar kasdienik dalyk, grandinins reakcijos jungimo arba palieia aminus Bties aspektus, kalbdami tuo paiu apie Krinij, Diev, Amin Gyvenim ir taip toliau. Tai vyksta automatikai ir prasideda nuo Bties suvokimo kairiuoju smegen pusrutuliu, kuris nesugeba suprasti Gyvenim pilnumoje, kompleksikai. Padalins Gyvenim dedamsias, mogus, kaip maas vaikas, sulaus aisliuk, atskir detali gedime bando surasti prieast, dl kurios anas nebejuda. Mes skiriame vis savo gyvenim Panacjos (Tiesos) paiekai viskame: sveikatoje, reikaluose, likime, tarpusavio santykiuose ir taip toliau, bet surasti negalime. Reikia paymti, kad Tiesa pasiekiama ir prieinama tik ten, kur viskame yra Harmonija (tarpusavio supratimas kaip daugybinis grtamasis ryys) . O ji, savo ruotu, duodasi rankas tik tiems, pas k yra prasmintas vieningo Proceso suvokimas! Visos istorijos eigoje mogus ieko ne mirtingumo rakto ten, kur jo niekada nebuvo! Jis niekaip negali suprasti: jeigu Gyvyb Krinijos, Visatos ir Dievo lygmenyje nemirtinga ir amina, kodl gi mirta jis pats? Tai jam prietaravimas, nelogika ir iauru! Jis pats savo kalts nejauia, juk Gyvybs vytuokls Krinijos lygmenyje jis nestabdo, tai kodl gi Gyvyb sustoja jame paiame? Prieastis randasi tik moguje, jo Smonje, orientuotoje kairiojo pusrutulio vystym! Krinijos lygmenyje Gyvybs vytuokl turi dvi kryptis: viena irykinto Pasaulio, Bties, Gyvybs, vis proces suvienijimo pus, kas daro Gyvenim aminu. Prieinga vytuokls judjimo kryptis yra Antipasaulio, dematerializacijos, panaudot mediag dalijimo sudaranias dedamsias, su j tolimesniu utilizavimu, pusn. I ia seka, kad jeigu kas nors Krinijoje k nors padalija, tai tas kas nors automatikai turi bti utilizuota ir dematerializuota. Btent taip veikia Gyvybs Apsaugos Dsnis, prieingu atveju Ji nustoja bti Gyvybe. tai kodl vieningo Proceso padalijimas sudaranias dedamsias prietarauja jos pasireikimo pradinms slygoms. Analogiki procesai vyksta visose save organizuojaniose sistemose, pavyzdiui, mogaus organizme. Visas organizmas nutaikytas igyvenimui(ilikimui), kiek manoma ilgesn gyvenim. Gyvenim yra orientuotos visos jo sistemos ir lstels. Daleiskime, atskiros lstels nusprend eiti savo keliu, isimu i vieningo ritmo, Gyvenimo Proceso, kuo ijung savyje Gyvybs vytuokl (medikai vadina tokias lsteles navikinmis, vinmis). J atsiradimas i karto jungia ir aktyvuoja organizmo apsaugos mechanizm. ios lstels-opozicionieriai turi bti sunaikintos. Organizmas tam turi piln teis: dl savo ilikimo jis atsikrato navikini lsteli, nei kiek nesudrebjs ir negalvodamas apie tai, kiek ios lstels buvo protingos ir civilizuotos! Jokie organizmo altruistiniai polinkiai, jokie prisakai ir doros dsniai, pokalbiai apie gr ir blog ia nepriderami. Organizmas dl savo ilikimo, dl Gyvybs pasireikimo savyje, kad netapt dideliu viniu augliu, privalo atsikratyti navikini lsteli! Ir atsikrato, kiekvien minut ir kiekvien sekund kovodamas su jomis mirtinoje kovoje. mogus, paskelbs save Homo sapiens, ikrito i vieningo Visatos Gyvybs Srauto, atsiribodamas nuo jo, kuo jung susinaikinimo mechanizm. Taip, taip, vien tuo, kad prisistat ne pagal laipsn, jis nemaai padidino, utrauk , ant savo galvos mas problem. Pasivadins mogumi mstaniu, protingu, Homo sapiens turjo nors savo saugumo tikslais jungti darbui neokorteks. Bet iuolaikinis mogus teikia pirmenyb tik deklaravimui kad jame viskas turi bti puiku: ir veidas, ir rbas, ir Siela, ir mintys. Taiau paties pagrindinio nepastebime kad vadindamiesi mogumi, esame gyvno smegen valdioje. Mes eilin kart pabriame, kad vis mogaus nelaimi prieastis randasi jo Smonje! Daugelis uduoda klausim: Kas yra Smon? Smon tai galvos smegen operatyvi atmintis, kuria mes naudojams i minut ir esamoje situacijoje: iandien Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 84

siminei rytoj, jei to nereikia, pamirai. Smon ypatinga psichikos bkl, leidianti realiai jaustis iame pasaulyje. Visos pagrindins Konstantos ( bendr egzistavimo bei funkcionavimo Dsni pavidale) yra rayti Visatos Energoinformaciniame Lauke ir mogus privalo jas vykdyti, jeigu jis nori gyventi taikoje bei santaikoje su Visatos Organizmu, turti amin Gyvenim. Su juo(Energoinformaciniu Lauku), per pasmon, sujungtas ms deinysis smegen pusrutulis, turintis prieig prie i nenykstam Konstant. Savo gyvenimo procese, kad kaip nors kompensuoti didel Konstant (Ties) stygi, mogus savo Smon upildo vairiais stereotipais ir dogmomis, paprasiausiai kompleksais. Tokiu bdu jis bando pakeisti ir papildyti Konstant stygi ir pasmons funkcij. Pats didiausias ir alingiausias stereotipas, kuris teigiamas mums nuo pat vaikysts, tai savs iauktinimo stereotipas, mogaus ypatingos reikms Gamtai, Visatai, Dievui; jo iskirtin vieta Gamtos evoliuciniame vystymesi (mogus Gamtos karalius, jos Dievas ir t.t.). is stereotipas orientuoja mogaus Smon savo Ego ir ivysto j iki hipertrofuot dydi. Jis ikreipia savo reikmingum, pastat savo vaizduotje Virtuali asmenin Visat, apsiribodamas jos menkais dydiais, ir tuo liko visikai patenkintas. Daniausiai ji nedidesn trikampio gabarit: aldytuvas televizorius unitazas 24. Atkreipsim dmes, kad tokio dydio Virtuali Visat turi dviej met vaikas. Jam augant turi plstis ir jo Virtuali Visata. 30 35 met amiaus ji turi isiplsti iki Tikrosios Visatos didio! Psichologai i asmenin Visat vadina mogaus komfortine zona. Taiau, kaip j bepavadink, prasm yra viena: mogus susiformavo kaip gana egoistin asmenyb, Smonje gyvybinius srautus perorientavs asmenini problem sprendim bei savo reikmingumo poreikio tenkinim. Ak, kokia puikyb, inot, kad esu tobulyb! Kas vis dlto netrukdo jam vadintis Dievo vergu. Ant Ego stereotipo pagrindo statomi visi pagrindiniai kompleksai ir principai. Ant io gana nepatikimo pamato pastatyti visi ms mokslai, visos religijos ir mokymai. iame pasaulyje visi ir visa paaukti tarnauti mogaus poreikiams, prieingu atveju jis siekia nubausti paeidj, nors tai bt net Jzus Kristus. Tokia yra objektyvi realyb. Panagrinsime poelgio stereotipus pavyzdyje, kaip tvai suvokia savo vaik. Pavyzdiui motina ino, kad jau laikas valgydinti usiaidus vaik. Jo Smon dar neseka io pasaulio laiko ir vertybi. Motina aukia savo vaik valgyti, bet jam svarbiau yra tai, kuo jis usims dabar, o ne valgymas! Jo Smon dar neimoko daryti i valgio kulto gyvybs pagrindo. Motinos gi Smon yra orientuota valgio svarbum: ji mano, kad jeigu vaikas nepavalgys, tai atsilieps jo mediag apykaitai, sveikatai ir vystymuisi. Vaiko nepaklusnumas motinai yra ikis! Ji, gindama savo poir, per prievart veria vaik valgyti. ia prasideda aaros, usispyrimas, susierzinimas... Tai tik nekaltas dviej stereotip konflikto pavyzdys. Stereotip karas ms gyvenime gauna vis agresyvesn charakter: mogus suvokia pasaul per stereotipus, jais reaguoja gyvenim. Visas jo gyvenimas yra orientuotas tam, kad apginti savo asmeninius stereotipus nuomoni, teigini ir poiri pavidale! I ia visi stresai, ligos, konfliktai, neskms. Smulkiau apie stereotipus pakalbsime kituose skirsniuose, o kol kas tsiame statikos bei dinamikos svarstym. Btent Smons stereotipai, ms gyvenimo patirtis, grindiama asmeniniais kompleksais, stabdo mumyse Gyvybs vytuokl, trumpina ms Gyvenim ir priveda jo suvokim prie statikos. Orientuodamas save kompleksus bei dogmas (faktikai nukryiuodamas save), mogus daro prating pasirinkim mirties pusn ir aistringai gina j vis savo gyvenim, paversdamas statika visk prie ko beprisiliest. Statika tai bala, kuri siurbia mog vis daugiau ir daugiau. I ten jis aukiasi
24

dabartinis jaunimas gali prie io pridti dar kompiuter...

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

85

Dievo pagalbos. Kokios pagalbos? Dievas yra Gyvyb, Dinamika, absoliuti ir pilna Harmonija, pavaldi Bendriems Dsniams. tai kur Absoliuto aknys Absoliuto, kurio mogus privalo siekti ir su kuriuo, pagal ryt filosofijos supratim, turi susijungti. Apie i Harmonij visi kakodl pamiro... Gyvenime nra vietos jokioms dogmoms! Kaip gali mogus j pagalba realizuoti save, net jeigu beslygikai laikosi vis deimties sakym, bet tuo paiu turi Smon, prifariruot kokiomis tik manoma dogmomis, visokiais kompleksais? Niekaip, jis sugeba tik padaryti al sau ir aplinkiniams! Sdint tokioje baloje, beprasmika auktis Dievo pagalbos, nors Jis padeda ir pasiruos padti visiems ir kiekvienam. Bet kad gauti ir pajusti reali ir ymi pagalb sau, reikia bti vertu jos: atsikratyti stereotip, orientavus savo Smon Gyvenim dinamikoje ir Harmonijoje. Kiekvienam i ms tai labai sudtingas procesas, paties savs lauymas. Ne kiekvienas ryis tokiam ingsniui, o juo labiau itvers. tai kodl iliks ne daugiau kaip vienas procentas, ir duok Dieve, kad toki bt daugiau, nei spjamas procentas. Ms Sistema duoda ans kiekvienam, bet kaip js pasinaudosite tuo ansu tai jus js valia ir js problemos. Kokia turi bti Smons orientacija, jeigu mes norime ilikti? mogaus psichikos lygmenyje vytuokl atlieka svyravimus tarp kairiojo ir deiniojo pusrutuli. Todl yra labai svarbu imokti vienu metu naudotis abiem pusrutuliais. Tiktai tokiu atveju mums taps pavalds visi ms A procesai, A, kuris yra sudtingiausias biocheminis, bioenergetinis kompleksas ir kuris, skirtingai nei Smon, visada pasiruos vykdyti Vieningus statymus. Kaip Dievui yra pavaldios Btis ir Nebtis, taip ir mums, ms Lygmenyje, taps pavaldios Gyvenimo statika ir dinamika, jeigu mes Smons pagalba imoksime kontroliuoti ir valdyti kairiojo ir deiniojo pusrutuli veikl. Btent tada gausime prieig prie savo neokortekso, prie savo nerealizuot galimybi, ilavinsime ir realizuosime jas savyje, tuo paiu susijungdami su savo Aukiausiuoju A. Ms Smon iuo atveju pasiekia ypating, Ketvirtj bsen (alfa lygmen, maldos, meditacin bsen, nirvanos, Nenutrkstamos Logins Mstysenos bsen). Deinysis pusrutulis tai Bties, Gyvenimo, Gyvybs dinamikos ir Harmonijos suvokimas, jis yra Evoliucijos laidas. Kairysis pusrutulis, atitrks nuo deiniojo, tai Nebtis, statika, degradavimas ir mirtis. Visas ms gyvenimo bdas, Smons lavinimas ir formavimas orientuoti kairiojo pusrutulio vystym. Ms mstymo bdas yra stereotipinis. Mes gyvename pasekmi pasaulyje, sudeginame, kovai su jais, vis savo gyvenim nieko nepalikdami, bandydami tuo paiu suprasti Gyvenimo prasm ir Bties paslapt, suprasti Tiesas, isiaikinti savo lemt ir net atjimo em misij. Mes suvokiame pasekmes savo dogmomis ir kapanojams ms igalvotame iliuziniame pasaulyje, verdame savose sultyse. Orientuodamas Smon kairiojo pusrutulio vystym, mogus automatikai sustabdo savyje Gyvybs vytuokl. Kadangi kairiojo pusrutulio uduotis suskaldyti viening, padarius diskretiku ir statiku, mogus tuo paiu, orientuodamas gyvenim sunaikinimo programas, savarankikai nurao save util! Tokia orientacija sukelia milinik, vent veniausio-psichins energijos (kaip savo, taip ir Dievo), imetim ir bereikaling eikvojim, tuo paiu ilaisvintos psichins energijos nuodingu spinduliavimu naikindama mog ir visk kas gyv aplinkui. mogus, kaip mirties ir naikinimo nejas, automatikai atsijungia i vieningo Gyvybs Srauto, Visatos ir Dievo. Visi jo vengia ir ginasi, kaip nuo raupsuotojo. Nereikia pamirti, kad Dievo psichins energijos limitas duodamas kiekvienam gimstant, vien kart ir visam gyvenimui. Kaip mes juo pasinaudosime priklauso nuo ms. Siejant su tuo Biblijoje yra alegorija , bet mons j supranta visikai ne taip, kaip Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 86

reikt. Ir kvailys supras genial krin, bet juk visikai kitaip (Stanislaw Jerzy Lec25). tai i alegorija: Tvas sukviet tris savo snus ir kiekvienam teik po talant (piniginis vienetas) ir dav uduot: lygiai po met grinti jam t sum, pabandius panaudoti j savo nuoiura. Vienas i sn, kad nesupykdyti gimdytojo, ukas talant em, suma tai nemaa ir po met grino j tvui. Antras ileido pinigus savo poreikiams ir nesugebjo nieko grinti. Ir tik treias investavo talant versl, sukaup turt, ir grino tvui, tai k buvo pams. Taip ir su Dievo psichins energijos, duotos kiekvienam i ms gimstant, limitu. Didioji dauguma Jo sn bei dukter nedovanotinai sudegina i dovan, tiesa, kai kurie sigudrina ukasti j em, atsinedami atgal po mirties nors kak, atminties pavidale apie savo praeit gyvenim. Per pastaruosius tkstantmeius tik vienetams (i jog) pavyko ateiti i ems Subtil Pasaul su pelnu (fiziniame kne). Btent tokiais ms ten ir laukia su rankomis, su kojomis, su Smone, kuri savanorikai susijung su Siela ir Aukiausiuoju A materialiame pasaulyje, emje! Dabar, kai tokio pelno gavimo technologija mokant valdyti psichin energij gauta ir atidirbta, atjaunjimas ir realus nemirtingumas greitai taps visiems norintiems prastas dalykas ! Bet tai bus manoma tik po mogaus susijungimo su Visatos Gyvybs Srautu btent savo Aukiausiojo A ir Dievo. Koks tikslas, bnant atjungtoje bklje, pumpuoti save vairaus lygio energijas, netgi jeigu jos universalios? Kam reikia atidarinti savyje aikiaregyst, aikiaklausyst ir kitus paranormalius sugebjimus? Argi yra prasm iuo atveju usiiminti ezoterika ir vaikytis visokiausios ries ini? Ne, viskas tai saviapgaul! Kol Smon prikimta vairi dogm ir orientuota statik, mirt, Ego iki tol visi sugebjimai liks nerealizuoti, o gytos inios nepareikalautos. mogus kinko arkl veimo gale, egzistuoja didiuls jg tampos dka, btent egzistuoja, o negyvena! Visi supergabumai, panaudojami statikoje, tik naikina j, darydami al aplinkiniams. Daugelis stengiasi atskleisti savyje supergabumus, kad valdyti kitus mones. tai kodl statikos bei stereotip pasaulyje geriausiai u visus gyvena magai ir kertojai mons, orientuoti blog! Btent iame pasaulyje jiems be didelio vargo pavyksta valdyti vykius bei mones. Bet laisva Smon jiems kelia didel pavoj ir grsm. J polinkiai ir sugebjimai Dinamikos Pasaulyje neutralizuojasi ir susinaikina. Jiems toks Pasaulis pratis. Jeigu mogus nori padaryti savo Smon laisv, jis turi orientuoti j deiniojo pusrutulio lavinim. Ji suvokia Gyvenim dinamikoje ir orientuojasi vis gyvybin proces, taigi Bt ir Diev. Deinysis pusrutulis leidia mums persijungti i pasekmi pasaulio Prieasi Pasaul, suprasti J ir J valdyti, gavus prisiregistruoti Jame. Smons stereotipai visada trukdys tai padaryti, nes j pagalba mogus pritaiko Pasaul ir Gyvenim savo poreikiams. Tik laisva, be kompleks ir dogm Smon pritaiko mog Pagrindiniams Gyvybs Srautams, padeda jam teisingai vertinti situacij, formuodama jam palankius vykius. Ir tik iuo atveju bet kuris kreipimasis Diev duos jums reali pagalb js tampate savo likimo eimininku! Susumuosime Statika tai mirtis, ligos, neskms, stresai. Dinamika tai Gyvenimas harmonijoje su Pasauliu, tai gerov ir sveikata. Su statika yra susij visi ms stereotipai ir gyvenimo patirtis, orientacija Ego. J atsikrat, perorientav Smon Aukiausij A, mes atsiveriame Gyvenimui, persijungiame i statikos dinamik. is procesas kiekvienam i ms yra labai nepaprastas ir skausmingas.
25

Stanislaw Jerzy Lec (1909 1966), ymus lenk satyrikas, poetas, aforistas.

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

87

Kad bti sveiku, reikia paalinti visus lig stereotipus. Kad nebti nuolat alkanu ir jungti energetinio maitinimo mechanizm, reikia paalinti visus stereotipus, susiujusius su mityba. Kad bti laimingu ir skmingu, reikia paalinti trukdanius tam stereotipus. Vis, kas yra pasakyta iame straipsnyje, galima vertinti kaip kaltinamj ivad monijai. Bet tai nra taip! Visi mogaus stereotipai ir dogmos tai ne jo kalt, tai jo bda! Ir joki bdu ne nuodm prie Subtil Pasaul ir Diev! Tai etatin situacija, natralus evoliucinis procesas. vaigdi link prasiverti i tikrj galima tik erkiuotu keliu. Eilraiuose ir dainose tai atrodo labai graiai ir viliojaniai. Gyvenime viskas yra ymiai prozikiau. monija jau 150 milijon met, po Atlant, ms protvi, ties usiiminja evoliucini aklaviei studijavimu. Teisinga kryptis yra viena, o prating dauguma. Evoliucins aklaviets turi vien nemaloni savyb: tam, kad sitikinti, jog irinktas kelias yra eilin aklaviet ir ne daugiau, monija turi palikti joje apie 99 % savo skaiiaus (moni, kurie apsiprato ioje aklavietje ir jau nebenori i jos ieiti). Stereotipai tai atskaitos takai, kuri dka mogus supranta, kad randasi aklavietje. Bet stereotipai taip pat ir atramos takai, nuo kuri atsispyrus, galima i aklaviets ieiti. Pripainimas paiam sau apie turimas savo Smonje dogmas bei stereotipus yra kriterijus to, kad mogus suvok i aklaviet ir ketina i jos ieiti, nusprend veikti, o ne reaguoti. Kiekvienos iminties pradia fakto pripainimas! Viskas tai komplekse ir yra tamsij jg kova su viesiomis, vertybi perkainavimas! Kas lieia 99 % moni, i vis civilizacij skaiiaus, likim, moni panorjusi likti pelkautuose, tai Evoliucijai yra norma. mogaus evoliucija Jai nra tarpiniai etapai (panaiai, k vaizduoja iuolaikin monija abstrakti funkcija 6 milijard Siel pavidale), o galutinis produktas Harmoningas, nemirtingas mogus-Krjas, pats save sukrs. Tai mylimas bei pageidaujamas Evoliucijos kdikis. Visiems kitiems Evoliucija abejinga. Viiukus ruden skaiiuoja. Vidin kova su savimi, kova su savo stereotipais laukia kiekvieno, kas pasirinko Keli. Kova tbtin, mirtina. Ilaikysi? Nugalsi! Ne? Dl ne, ir teismo nra, sdk aklavietje, brangiuose tavo irdiai pelkautuose. Graiai gyventi neudrausi! Pasirinkimas js. Detaliai isiaikinti visas ias problemas ir j sprendimo bdus, savo Likimo bei Karmos valdymo bdus js galsite pasijung prie ms Sistemos ir sisavin j visoje apimtyje! Perskaiius knygos tredal, skeptikams gali kilti tarimas, kad tai atvira reklama. Tokiu atveju leiskite pacituoti laikraio Prie nemanomo ribos skaitytojo laik. is mogus kreipiasi mus pirm kart, bet geresns reklamos ms pasirinktam metodui, ms Sistemai nesugalvot net geriausi imidmeikeriai. Cituojame laik nieko nekeisdami. Aleksandrai ir Tamara, sveiki! 2001 metais nutariau, kad ubaigiau savo saviviet, ir man jau nieko nebereikia, nes dka geros painties su Budizmu, Vedomis, Biblija, o taip pat dka 30 met ChatchaJoga studij ir praktikos, a igydiau visas savo senas ligas, o j buvo net 13. Dabar, bdamas 71 met, esu sveikas, tai yra nelankau gydytoj (iskyrus dantist) ir laikiau vis tai savo galimybi virne, nes visk galiu daryti savo rankomis. Bet tai viename laikraio Prie nemanomo ribos numeryje pasirod straipsnis Sauls dikai, kuris mane labai suintrigavo. Chatcha-Joga duoda recept kaip itaisyti regjim iuo metodu, ir irdamas Saul 15 minui a pajutau, kad sumajo poreikis valgyti. Kai buvo perenkta 30 minui rib, nusprendiau padaryti rimt ingsn 21 badavimo dien, bet sugebjau isilaikyti tik 3 dienas. 1981 metais man papuol biologo Sureno Arakeliano straipsnis, kuriame jis dav organizmo lsteli atjauninimo technologij badavimo bdu kas mnes, po tris dienas i Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 88

eils. Tada a buvau bands i technologij, bet sugebjau isilaikyti tik dvi dienas. Mano gydytojas man pasak, jog esant emam arteriniam spaudimui, neverta tuo usiiminti. Chatcha-Jogos pagalba a buvau normalizavs spaudim, ir kadangi ji taip pat rekomenduoja kas pusmet daryti badavim vienai savaitei, a nutariau praeiti ibandym dar kart. Bet neideg! Staiga nukrito svoris, didelis silpnumas visame kne, pulsas nuo 60 tviksni pakilo iki 100, ir man teko imtis skubi priemoni tam, kad normalizuoti padt. Neseniai, perirdamas praeit met laikraius, radau js straipsn, kuriame js raote, kad paslaptis tame, kaip paleisti organizme sintezs mechanizm. Bet moteris i Australijos, propaguojanti i metodik, rao, jog viskas turi vykti natraliai, per 21 badavimo dien. Po ilg apmastym, a visgi nutariau kreiptis jus. A turiu inoti nors prieast, dl kurios negaliu veikti net trij dien badavim, juk tai aikiai nenormalu. Jeigu js nepaaikinsite ios situacijos, visk nusprs laikas ir Viepats Dievas! Pagarbiai, Michailas Aleksandroviius. Jeisko miestas. tai jums pati geriausia reklama ms Asmenybs ir Sveikatos Harmonizavimo Sistemai. Reklama Kompleksinio metodo pirmenybei sprendiant bet kurias savo problemas. Laikas akivaizdiai atspindi monijos ini apie pat mog lyg. Kiekvienas i prijungt prie Sistemos, prjs nors 2 3 jos dalis, savo organizmo iniomis yra akademikas! Lyginant su juo visi specialistai, vald emikas inias medicinoje, sisavin savs gydymo praktikas, yra parengiamosios klass mokinukai. Patikkite, tai ne perdjimas! Sprskite patys: mogus 50 met usiiminjo sveikata, savivieta, padjo ant technologij altoriaus vis savo gyvenim, pragyveno j atsiskyrliu. Jo darb ir paiek rezultatas akivaizdus: mogus, nejungs organizme sintezs ir fotosintezs mechanizmo, nedirbantis su savo Smone, nepaadins jos be reikalo ivaisto savo psichin energij ir negali sustabdyti senjimo mechanizmo! Visi jo laimjimai savs nugaljimo jausmas ir neilgas senatvs pradios nuklimas, toliau kaip pas visus! O tikras badavimas (be niekur nieko, nejungus sintezs bei fotosintezs mechanizmo organizme) i tikrj yra labai pavojingas, juo labiau trij savaii. Yra sparnuota fraz: Visi keliai veda Rom!, kuri visikai nereikia, kad utenka bet kam ssti u automobilio vairo, ir jis btinai atsirasi Romoje. Bet su sveikata reikalai vyksta btent taip! mogaus verimasis usiimti sveikata, savo Smone nesuvokus ir neapmus vis, vykstani organizme, proces (j sryyje ir abipusje priklausomybje nuo aplinkinio Pasaulio, Visatos) dar negarantuoja sveikatos ir nemirtingumo. Kad j gauti, visikai nepakanka imokti vairuoti savo organizm koki nors technologij sisavinimo bdu. Perskaiius ms knygas, jums taps aiku, kad mogaus organizmas turi apsaug nuo kvaili blokuoi sistem nuo neratingo, nesankcionuoto prijimo paties mogaus (arba nuo ko nors i alies, i troktani daryti gera), prie organizmo sisteminio bloko keturi iorini energetinio kno apvalkal pavidale. Kitaip jie vadinasi Dangaus, Spindulinis knas, arba viesos knas. Nepaadins savo Smons, neiplts jos diapazono iki 65 %, mogus neturi jokio anso gauti prijim prie savo sisteminio bloko, kad valdyti save, tapant savo likimo eimininku. Maa to, jis gali padaryti nepataisom al sau ir visiems aplinkiniams! is laikas taip pat yra antireklama rafinuotoms, itrauktoms i Gyvenimo konteksto technologijoms ir spjimas tiems valingiems ir rytingiems monms , kurie galvoja, kad turi rezerve vis gyvenim ir kad jie iki visko turi daeiti patys! Ryium su tuo mes per kontakt paklausme: Kiek met monijai prireikt, kad kryptingai, suvienijus jgas, Ajurvedos, Jogos, Cigun ir kit sveikatingumo sistem bei Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 89

praktik pagrindu, sukurti kak pana ms Sistem? Atsakymas buvo trumpas 1000 met. Kas netiki, gali paeksperimentuoti. Fotosintezs mechanizmas O dabar perirsim fotosintezs mechanizm, kuris tiesiogiai susiejs su mitybos stiliumi. Mitybos prasm duoti organizmui iorins aplinkos energij. Iorins energijos patekimas organizm vyksta per kelet kanal: per od, kvpavimo organus, akis ir su maistu. Be kita-ko energijos patekimo su maistu kanalas visikai nra pagrindinis. Oda ir kraujas Odoje yra daug aktyvi tak, vadinam akupunktros takais, kurie reaguoja iorin energij, aktyvizuojasi, kai i energija daro jiems poveik, ir veda j kn. is procesas vyksta, tiesiogiai vadovaujant somatinei nerv sistemai 26, glaudiai susijusiai su ms psichika. Taigi, bet kuris stresas veikia iorins energijos sisavinim. Teisingam io proceso vykdymui didel reikm turi paios odos, kuriai mes skiriame labai maai dmesio, bkl! Kno viduje energijos judjimas sutampa su kraujo srovs tekjimo kryptim. Btent kraujas yra energijos nejas. Remiantis tuo kraujo ir kraujagysli bkl turi labai didel svarb organizmo gyvybinei veiklai. Mokslininkai seniai aptiko daug unikali kraujo savybi, kuri kol kas negali paaikinti. Kad turti sveikat, reikia turti ger krauj, sveikas, elastines kraujagysles. Kraujas turi turti ideali armin reakcij. Paprasta tradicika mityba paeidia rgi arm pusiausvyr rgtjimo pusn. Tuo paiu atsiranda ymus paeidimai energetiniuose kno procesuose, atsiranda energetiniai sstingio reikiniai organuose bei audiniuose energetini nuod, lak, virus fpavidale. Organizme susikaupia laisvi radikalai, kurie paraliuoja normali gyvybin veikl. Prasideda jo katastrofinis senjimas bei karatis. Kraujo ir organizmo visumoje rgtjimas sukelia vidins organ, audini bei sistem temperatros didjima, o tai sukelia kiekvienos lstels DNR molekuli irim, kas pastmja organizm dar didesnio senjimo ir irimo link. Sutikite, kad iuo atveju nra jokios prasms kalbti apie kakoki efektyvi pagalb i iors (ir kad tokia pagalba apskritai yra manoma)! Nepads nei patys moderniausi vaistai, nei gydytojai, nei ekstrasensai, nei pats Dievas. Pumpuoti tok organizm kokias nors energijas lygiai tas pat, kaip didinti elektros tinkl tamp subombarduotame mieste. Ten, kur vyko nutrkimai, energija nepateks joki bdu! Bet trumpi jungimai ir nauji gaisrai mieste garantuoti (turima omenyje lsteli sistemos su suardyta DNR ). Padti sau galite tik js patys, ival krauj ir atstat jo energetines savybes. Kiekvienas turi tapti gydytoju sau, istudijavs ir suprats visus procesus, vykstanius organizme! Deja, emikasis mokslas ir medicina mums tame maai kuo gali padti. Jie dar neinformuoti, kad kraujas, energetika ir sveikata vieninga neiardoma visuma, kur tirti ir naudoti (gydyti, koreguoti) dalimis ymiai didesnis blogis, negu visikai j nesibrauti!
somatin nerv sistema periferins nerv sistemos dalis. J sudaro visi nervai, nervuojantys judamj aparat (griauius ir raumenis), iorinius jutim organus ir odoje esanius receptorius, kurie priima aplinkos dirginimus. Receptoriuose sukuriamas nervinis impulsas. Raumen skaidulos ir liaukos yra efektoriai, kurie reaguoja dirgikl. Somatins nerv sistemos veikl mogus gali smoningai reguliuoti pvz., judinti koj raumenis vaiktant.
26

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

90

Svarbi reikm sveikatai ir geram energijos cirkuliavimui organizme turi kraujagysli bkl. Kraujagysli sienels susideda i lygij raumen audinio, kurio bkl yra glaudiai susijusi su psichika. Stresai pratingai veikia jo bkl, sukeldami kraujagysli spazmus. I ia kraujo spaudimo uoliai ir polinkis hipertonij ir distonij. Kraujagysli raumen audinio bkl visikai priklauso nuo mogaus fizinio aktyvumo. Hipodinamija maina raumen audinio tonus, kas taip pat turi takos spaudimui, pas mog isivysto polinkis hipotonij. Reikia pabrti, kad kraujagysli bklei daro poveik peralimo susirgimai. Pilnavertei kraujagysli sveikatai reikalingas vitaminas C. Ms organizmas, esant prastai pilnavertei mitybai, jauia jo katastrofik deficit. Vitaminas C lengvai suyra esant peralimui, fiziniam bei protiniam krviui, neteisingai mitybai. Bet koks virusas, pateks organizm, kaip partizanas, stengiasi vis pirm paeisti jo transporto komunikacijas, kad mizerinmis pastangomis padaryti prieui juntam, kartais neatstatom al! Virusas, sprogdindamas magistral, irauna i kraujagysli kelio dal, padaro jas skyltas. tai kodl peralus naudinga gerti arbat su citrina. Bet ia yra vienas bet... Uogos ir vaisiai, turintys vitamin C, gana rgts. Jeigu juos valgyti dideliais kiekiais, net su cukrumi, jie blogai paveikia virkinimo trakt, apdegina ir ardo skrandio gleivin. Tai dar viena i prieasi dl vitamino C trkumo organizme . Odos , kraujagysli, kraujo jautrumo gyvybinei energijai pagerinimui naudinga: organizmo grdinimo procedros, savimasaas, adatini aplikatori panaudojimas ir t.t. Btinai usiiminkite gimnastika. ia bt ne proal pabrti, kad oda tai universalus organas. Ji gali maitintis autonomikai ir perduoti joje sintezuojamas maistingsias mediagas visam organizmui. tai kodl yra taip svarbu ja rpintis! Nuo sen laik mons maitino od vairiais aromatiniais aliejais. Svarbu, kad ie aliejai bt natrals. Kremai, kuriais js naudojats, taip pat turi bti natrals. Cheminiai preparatai sutrikdo odos funkcij, ukema j. Tam tikros odos vietos yra susijusios su konkreiais vidiniais organais. Duodant odai natral maitinim, js duodate maistingsias mediagas savo kno organams, tuo paiu gerindami kraujo bkl.
lygiojo raumens audinys

Kvpavimo organai Sekanti sistema, dalyvaujanti iorins energijos sisavinime, yra kvpavimo organai. Tai: nosis, bronchai, plauiai. J tikslas i kvpto oro perimti gyvybin energij, iskirti ir perduoti j krauj. Per iuos organus perduodamas didelis energijos kiekis. tai kodl esant kvpavimo organ ligoms, mes jauiame silpnum. ie organai pristato organizmui deguon, iveda i jo nuodingas mediagas. Bet pagrindin j paskirtis pristatyti organizm vari gyvybin energij ir ivesti i jo perdirbt, griaunani energij. O kas lieia teikiam deguon, tai esant teisingam kvpavimo organ darbui, organizmas gali pakankamai turti io elemento, suskaids angliargt angl ir deguon, kuriuos organizmas po to panaudoja. Ypa aktyviai is procesas vyksta juoko arba raudojimo metu. Atkreipkite dmes savo kvpavim, kai js diaugiats arba lidite.

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

91

Akys Treiajame skirsnyje mes nagrinjame ne organ anatomin struktr, o i pozicijos kaip jie priima energij i iorins aplinkos. Akys duoda mogui praktikai 100 % informacijos apie aplinkin pasaul. Jos glaudiai susijusios su ms Smone. J pagalba ms Smon atspindi tikrov. Daugel stereotip, susijusi su informacija, pavyzdiui, su mityba, Smon suformavo ne be aki pagalbos. Vos tik pamatome kok nors paveiksl, ms Smon momentaliai reaguoja j tam tikru bdu. Utenka pairti valg, kuris mums patinka, kai tuoj pat atsiranda noras tai suvalgyti. Ms uduotis imokti valdyti informacij, gaunam per akis, kad kontroliuoti savo Smons stereotipus. Be to, akys taip pat yra susijusios su psichika. Stresai sukelia aki funkcijos sutrikimus. Aki fiziologijos poiriu tai galvos smegen dalis, kuri randasi i iors. Akys, kaip ir ivardinti aukiau organai, priima iorins aplinkos energij i Sauls, ems, vandens, Gamtos stebint augalus, vairi gyvast ir t. t. Gaut tokiu bdu energij akys perduoda visus organizmo organus, audinius bei sistemas. Btent dl ios prieasties akyse gausu kraujagysli ir kapiliar. Pagal aki bkl galima sprsti apie bet kurio organo bkl. Akims yra labai naudinga apie 20 30 minui per dien irti Saul, vanden, dang, medius, gles ir t. t. Daugelis aki lig yra susijusios su nepakankamu bvimu Saulje. Btent Saul aktyvuoja aki informacin jautrum. Kad pagerintumme aki bkl, yra naudinga kelet kart per dien daryti pratimus akims. Skalauti akis arbata, daryti poveik akupunktriniams takams aplink akis. Grdinti akis kaitaliojant ilt ir alt vanden (pliukenti i deln usimerkus). Maitinimosi kanalas Jis dalyvauja sisavinant maiste esani energij. Kadangi is straipsnis yra skirtas mitybai, perirsim smulkiau visk, kas su iuo procesu susieta. Spindulin maisto produkt energija pagrindin ms maisto vertyb. Spindulin energija tai biologikai aktyvi bet kurio augalo dalis, sintezuojama veikiant Saulei, emei, orui ir vandeniui . i augal dal vadina enzimais. Pirm kart jie buvo atrasti amerikiei gydytojo, natropato Walkerio. Btent jis atrado enzim reikm organizmui ir irado suli terapij. Jo supratimu, mogus turi kasdien gerti ne maiau kaip 6 litrus viei darovi, augal, vaisi suli. Jeigu neigeria, jis neduoda organizmui paio vertingiausio mitybos komponento enzim, ir todl negauna reikiamu statybini mediag. Organizmas serga.
Mitochondrijos

Enzimai, patek organizm, reguliuoja virkinimo proces ir utikrina ideali sveikat. Btent jie garantuoja, kad organizmas sisavint vairias maistingsias mediagas: aminorgtis, polinesoiasias riebal rgtis, vitaminus, mikrobei makroelementus, lengvai sisavinamus angliavandenius. Enzimai siskverbia Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 92

tiesiogiai lsteli mitochondrijas 27, kuo ir apibriamas j dalyvavymas lsteli procesuose. Enzimai reguliuoja energetinius procesus paioje lstelje, kadangi nea j Gamtos programas (kurios, deja, negali pakeisti galvos smegen program). Enzim kiekis, kur mogus vartoja per dien, turi bti toks, kad sukoreguoti energijos stok organizmo lstelse. Enzimai jungia vidin fotosintezs proces, tai yra lsteli sugebjim sisavinti Gamtos, Dievo energij ir jos pagrindu sintezuoti visas maistingsias mediagas, reikalingas organizmui. Esant mogaus energetiniame kne kurianioms programoms, visos struktros regeneruojasi, atsistato sutinkamai su jomis ir artja prie Dievo Etalono. Todl neutenka gerti 6 litrus suli per dien, neutenka valgyti alius produktus, reikia dar pasirpinti, kad energetiniame kne bt suformuotos atitinkamos kurianiosios programos, o tai jau darbas ir js asmenin kova su Smons stereotipais. Tsiant kalb apie enzimus, reikia pabrti, kad jeigu js norite sumainti enzim deficit organizme, reikia vartoti tik vieius produktus, kuriuose jie randasi. Ir jeigu reikia gerti 6 litrus suli ir daugiau, tai kieto maisto, darovi ir vaisi pavidale, reikia suvalgyti 2 3 kart daugiau. Niekas negali tai padaryti. Orientuodami savo Smon tik organizmo aprpinim enzimais, mes imetame i Smons supratimo sferos kitas, nemaiau reikmingas, maisto savybes. Juk bet kuris produktas tai biologinis kompleksas, turintis ir enzimus, ir kitas maistingsias mediagas: rgtis, vitaminus, angliavandenius ir t. t. Daugelis darovi turi lstelien. Visos ios mediagos gali ne tik papildyti lsteli statybines mediagas, bet jos taip pat gali grubiai paveikti organizm. Pavyzdiui, vaisins rgtys gali dirginti skrandio gleivin, lsteliena arnyno gleivin. Todl i problem reikia spresti imaningai ir kompleksikai. Virtas maistas gyvybins veiklos statika Kaip buvo nustatyta, termikai apdorojant maist, enzimai suyra. Kai enzim nebra, bet kuris maistas virsta moliu. mogus vienintel btyb Gamtoje, kuris pastoviai valgo mol. Visas maistingasis maisto produkt komponentas virimo metu suyra sudtines dalis. Anksiau mes nustatme kur nra vietos vieningam procesui ten mirtis. Atskir sudtini maistingojo komplekso dali organizmas nesisavina, o identifikuoja jas kaip nuodus, nes jos jau yra ne dinamika, o statika. Jos priveria organizm jungti savo apsaugos ir valymo mechanizm. Tai, k fiziologai supranta kaip virkinimo bei mediag apykaitos proces, i tikrj yra organizmo valymo ir apsaugos nuo nuod procesas organizmo funkcionavimas avraliniu reimu. Jo buvimas, maitinimosi negyvu, statiku maistu reime, isekina vidines jgas ir sumaina imunitet. Organizmas tampa bejgis prie vairius virusus bei mikrobus. Jis serga, gauna chronikas ligas ir mirta. Kad, bendrai priimtu supratimu, atlikti virkinimo proces organizmas turi atlikti tam tikr darb:

nustatyti maisto sudt ir duoti organizmui signal i savo atsarg (depo) reikiam
mediag iskyrimui ir sintezei. Visiems inoma, kad maistingosios mediagos deponuojasi vairiuose organuose. Pavyzdiui, jodas skydliaukje, mikroelementai kauluose, energija raumenyse, vitaminai odoje ir kepenyse, ir taip toliau;
mitochondrija dvimembranis organoidas, randamas lstelse. Bna apvalios arba lazdelikos, kartais silikos formos. Lstelei degeneruojant, mitochondrijos sulipma, trkstant deguonies didja, badaujant maja.
27

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

93

parinks reikiamus komponentus, organizmas sintezuoja i j fermentus, kurie


reaguodami su maisto elementais, daveda juos iki stovio, tinkamo saugiam transportavimui. Fermentas tai vairi maistingj mediag kompleksas (aminorgi, vitamin, jeigu reikia mikroelement ir polinesoij riebalini rgi), organizmo enzimais sujungt sistem, kuri eina gyvybin energija. I ia ferment sintez yra susijusi su energijos sunaudojimu organizme, tai reikia su jo susilpnjimu;

transportavimas iki paskirties vietos, kuri pasieks, is junginys vl suskyla iki


pradinio elemento ir po to sekaniu utilizavimu. Pavelgsime tai baltymo sisavinimo pavyzdyje. Kiekvienas baltyminis produktas turi savyje tik vien tam tikr baltym. Kad padaryti baltym tinkamu vartojimui, organizmas turi iskirti eil aminorgi, inom kaip nepakeiiami histidinas, izoleucinas, leucinas, metioninas, fenilalaninas, treoninas, triptofanas, valinas. Organizmas paima ias rgtis i savo depo. Jeigu iame procese trksta nors vienos rgties, baltymo perdirbimo procesas sustoja, jis nesisavinamas ir pva arnyne. I kur atsiranda aminorgtys? Kas minut organizme mirta milijardai lsteli, kurios utilizuojamos. Valymo sistemos iardo lsteles sudtinius elementus ir deponuoja juos iki paskirties vietos. Svarbi kiekvienos lstels dalis yra aminorgtys. Btent jas organizmas ir pasiima i depo ir nukreipia virkinimo trakt baltymo sisavinimui. Analogikas procesas lydi ir kit taip vadinam maistingj mediag perdirbim. Taip, karotino arba vitamino A sisavinimui organizmas turi sintezuoti vitamin C, kurio jame katastrofikai trksta. Kalcio sisavinimui i maisto produkt turi bti iskirtas lytini organ hormonas ir tam tikras ftoro kiekis. K tik apraytas organizmo darbas yra inomas kaip vidins sintezs bei maistingj mediag sisavinimo procesas. Tai organizmo valymo sistemos idealaus darbo pavyzdys. Realiai gi mes turime visikai kit paveiksl: Organizmo lstels i prigimties sugeba priimti tik natralias mediagas, turinias biologin aktyvum. Kitokios patekti jas negali. Yra inoma, kad virtas maistas praranda savo enzimus, taigi, visi jos sudtiniai komponentai praranda biologin aktyvum. Reikia, i komponent lstels nepriima ir jie lieka tarplstelinje mediagoje. Laikui bgant panai nesisavint mediag susikaupia tiek, kad jos pilnutinai uterta tarplstelin erdv, o lstel lieka alkana. Tokiu bd blokuotos lstels nesugeba dalyvauti vidinje maistingj mediag sintezje. Taigi, organizmas negali pristatyti virkinimo traktui reikiamo ferment kiekio, kas sukelia nepiln maisto sisavinim. Nesisavintas maistas pva arnyne. Puvimo bakterijos patenka krauj ir jo srove isineiojamos po vis organizm. Nussdamos tarplstelinje mediagoje, jos sveikauja su virusais ir sukelia organizme udegimo procesus. Neteisingos, neapgalvotos mitybos pasekmje, organizmui alingos mediagos sukrimos tiesiog virkinimo trakte. ios nuodingosios mediagos unuodija krauj, padaro jo reakcij rgtine. Kraujas tampa agresyvus organizmo lsteli atvilgiu, nes j natrali aplinka yra armin. Jis pernea nuodingsias mediagas visus organizmo kampelius, sandliuoja jas tarplstelinje erdvje, bet atgal neatsiima, kas sukelia bendr organizmo apsinuodijim (intoksikacij). ioje kno dalyje pasikeiia visi gyvybiki procesai, atsiranda sstingio reikiniai, vyksta udegimai. To pasekoje pasikeiia audini struktra bei funkcija, atsiranda chronikos ligos. Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 94

prastos mitybos trkumas yra tik vienas vis ta pati statika, diegta Bties maitinimosi dedamojoje. Ms mitybos prasm perdirbti ir skaniai paruoti produktus, faktikai suskaidyti maist dedamsias, pervedant j neaktyvi form, kas, gal gale, sukelia lidnas pasekmes. Lstels, viena po kitos, milijardais ikrenta i vieningo Gyvenimo Proceso. susinaikinimo proces palaiko Smon, jos stereotipai, bado baimmis dogm pavidale, kad be maisto mes neigyvensime.
riebaliniai audiniai

Nuo pat vaikysts mus tikino, jog tam, kad pasisotinti, reikia suvalgyti tam tikr kalorij kiek, prieingu atveju mes susirgsime. Iki iol kno fizini kondicij vertinimas daromas ne pagal sveik raumen, kurie utikrina mums visus gyvybins veiklos procesus, mas, o pagal svor, gaut riebalini audini isivystymo dka. Visos nepareikalautos mediagos, gautos organizme virkinimo metu, kaupiasi riebalais, dl ko jos ir sulaikomos tam tikroje vietoje. Ms supratimu nutukimas yra susijs su poodins lstelienos lsteli trio padidjimu. I tikrj visi raumen audiniai gali bti apimti nutukimu, kas sukelia vidini organ tonuso praradim. Visi jie apauga riebalais. Jie susidaro tarp ms organ raumen skaidul. Kaip js suprantate, esant tokiai padiai, nepakeitus mitybos, pataisyti sveikat kitais bdais praktikai nemanoma. Vieninteliai teisinga mityba Ji yra manoma tik fotosintezs dka. Jos prasm yra tame, kad organizmas sugeba pats sintezuoti visas maistingsias mediagas, paimdamas j pradinius komponentus i oro, vandens, Sauls, ems, Gamtos. Jeigu mogus netgi vartoja tam tikr viei produkt kiek: darovi, alumyn, vaisi, rieut, jie naudojami ne tam, kad ukimti skrand, o mikropaeidim korekcijai bendrame fotosintezs procese. inoma, suvalgyt pamint produkt kiekis skaiiuojamas gramais, o ne kilogramais. Fotosintezs prasm tame, kad ms lstels priima gyvybik energij i iorins aplinkos ir jos pagalba jungia sintezs bei maistingj mediag sisavinimo proces. Patvirtinimas to, kad mogus gali maitintis tik mediagomis, gautomis fotosintezs metu, yra i pirmo vilgsnio paradoksaliai atrodanios jo anatomins sandaros savybs. Gydytojai, ypa chirurgai, ino, kad pats emiausias arnyno takas, i kurio paimamos maistingosios mediagos, randasi tiesioje arnoje. O is takas tiesiogiai suritas su irdies arterija. Taigi, Krjo sumanymu, btent tiesij arn turi nuriedti pats vertingiausias maitinimo produktas fotosintezs rezultatas, reikalingas irdiai ir toliau visam organizmui. K mes gauname i tiesiosios arnos, esant ms mitybai ir nuolat perkrautam arnynui, aiku be odi. Ir jeigu ioje srityje nieko neinoti ir nekeisti, visas kalbas apie sveikat galima nutraukti. Pas iuolaikin mog fotosintezs procesas ijungtas visikai, nes, i vienos puss, jis gali bti vykdomas esant visikai tuiam virkinimo traktui, o i kitos esant visikai variems gyvybikos energijos tiekimo organizm kanalams. Tai yra turi bti vars kvpavimo organai, oda, kraujagysls, akys ir kraujas.

Organizmo mikroflora Prie pradedant nagrinti sekani tem prisiminsime, kad ms organizmas ne Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 95

tik vairi lsteli, organ bei audini visuma. jo sudt eina daugyb vairi mikroorganizm, vykdani svarb darb. Gyvenantis vairiuose organizmo organuose mikroorganizmai vadinasi mikroflora. Ms Smon suskirst mikroflor ger ir blog. Aiku, kad is skirstymas yra santykinis ir slyginas ir viena, ir kita mikroorganizm grup reikalinga ir brangi organizmui. Jeigu gera mikroflora dalyvauja maistingj mediag sintezje, j sisavinime, tai blogi mikroorganizmai valo organizm. Kai organizmas sveikas kiekinis santykis blog ir ger mikroorganizm randasi pusiausvyroje. i pusiausvyr palaiko ir koreguoja imunin sistema. Sveikatos atveju pasvirimas bna geros mikrofloros pusn, o ligos atveju blogos pusn, kadangi atsiranda btinyb valyti organizm arba atskir organ. Esant prastai, lakus sudaraniai mitybai kraujas nuodingsias mediagas isineioja po visus organus bei audinius, jos juose sandliuojamos, o tai i organizmo reikalauja valymo pastang. Nuodingj mediag kaupimosi vietose vystosi blogi mikroorganizmai. Ger ir blog mikroorganizm kvpavimo procesas skiriasi i esms. Geri mikroorganizmai kvpuoja deguonimi, blogi anglies dioksidu. Natralu, kad lak kaupimosi vietose pastebimas didelis angliargts kiekis, kas pritraukia blogus mikroorganizmus bei vairius virusus. Jeigu ias vietas patenka virusai, atsiranda udegimo procesai. Reikia pabrti, kad vairs virusai susigyvena su tam tikrais blogais mikroorganizmais, todl esant udegimo procesams raumen audiniuose pastebimos didels stafilokok sankaupos, esant skrandio gleivins udegimui isivysto helikobakteriai ir t. t. Toku bdu, medikament pagalba naikindami virusus, mes nuudome dal blogos mikrofloros , bet nepaaliname lak, taigi nepaaliname ir lig prieasties. Po kai kurio laiko jos sugrta vl. Suprantama, esant teisingai mitybai, jungtam ir suderintam fotosintezs procesui, organizme isivysto gera mikroflora, dalyvaujanti fotosintezs procese. Bloga mikroflora yra ilaikoma reikiamame lygyje, kad, lstelms rant, vykdyti valomuosius procesus. Augalins ir gyvulins lstels mogaus Evoliucijos eigoje jo organizme susiformavo dvi savarankikos sistemos. Viena turi augal savybes, pavadinsime j augaline, kitai suteiktos gyvuli savybs, pavadinsime j gyvuline. Augalinei sistemai priklauso: jungiamasis audinys (kraujas, limfa, kaulai, kremzls, sausgysls, vairios organ plvels, kraujagysls, arnos) ir gera mikroflora. i sistema sintezuoja maistingsias mediagas. Gyvulinei sistemai priskiriami: raumen bei nerv audiniai, o taip pat bloga mikroflora. i sistema vartoja tai, k gamina augalin sistema, o sintezuoja atliekas (nuodus ir lakus). ios atliekos netinka antriniam panaudojimui, skirtingai nuo mediag, kurias pagamina augalin sistema. Tam, kad ivesti i organizmo atliekas ir perdirbti jas, panaudojama valymo sistema. Panagrinsime augalini lsteli darb. Kaip jos veikia? Pavelkite augalus: jie ima i ems mikroelementus ir veikiami vandens, oro, Sauls energij sintezuoja sudtingesnius aktyvius elementus, turinius savo sudtyje vitaminus, mikroelementus, enzimus. Maisto virimo metu enzimai suyra vitaminus ir mikroelementus, bet ie sudtiniai Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 96

elementai netenka pagrindins, aktyvios dalies, ir patys jokios verts jau nebeturi. I pasakyto seka, kad augal fotosintez (maistingj mediag formavimas bei gaminimas) stimuliuoja informacin energija i iors, kuri patenka augalus kartu su vandeniu, i oro ir i Sauls. Analogikas procesas vyksta ir mogaus organizme. Augalins sistemos lstels pagauna informacin energij i iors ir jos veikiamos sintezuoja maistingsias mediagas, kurias po to panaudos gyvulin sistema. Atkreipkite dmes, gyvulin sistema organizme vartoja mediag sintezs produkt, o pagamina atliekas (nuodus). inoma, siurbdama augalins sistemos pagamintas maistingsias mediagas, gyvulin sistema atlieka tam tikr darb, nustatyt organizmo fiziologine funkcija, kurio pasekoje ir susidaro atliekos (kaip io darbo produktas). Atliekas utilizuoja blogi mikroorganizmai ir organizmo valymo sistema. Pas paprast mog energijos patekimo i iors procesas yra atjungtas. Reikia, augalins lstels nemaitinamos ir sintezuoti maistingj mediag negali. Jos badauja ir mirta. Tokiu bdu, maistingj mediag sintez organizme nutrksta, vadinasi nutrksta ir daugelis kit funkcij, kurias turi atlikti augalin sistema. Gyvulins sistemos lstels, negaudamos maitinimo i augalins sistemos, negali sisavinti viso to maisto, kur mes joms duodame (nes i funkcij atlieka augalins lstels), o tai reikia, kad negali teisingai panaudoti gautas maistingsias mediagas. Jos pastoviai jauia aIk, reikalaudamos savo, Gamtos skirto, maitinimo. Esant perteklinei mitybai, nuo kurios taip kenia iuolaikinis mogus, didja atliek (nuod) kiekis. Gyvulins lstels dusta jose (o tai galvos smegen, nerv sistemos ir raumen audini lstels). iuo atveju organizmas, kaip suderintas bioenergetinis ir biocheminis kompleksas, nepasiduodantis senjimui bei sunaikinimui (koks jis turi bti pagal Krjo sumanym!) nefunkcionuoja. Btent su tokiu paveldu gimsta vaikai, bet tvai savo beribe meile lauo visas ias savo vaik gamtines savybes ir mechanizmus. I ia visos ligos. Nugalti jas, neatstaius organizmo augalins sistemos, yra utopija. Tam, kad atstatyti sveikat, reikia atkurti augalins sistemos lsteles. Atkurti jas galima tik aprpinus organizm natraliu, vieiu augaliniu maistu ir Gamtos energija. Visa Asmenybs ir Sveikatos Harmonizavimo Sistema yra apskaiiuota palaipsniam, etapiniam i pirmyki proces atkrimui, status quo atstatymui. Todl prieiti prie jos reikia ne kaip prie fakto (viskas ikart ir dabar), o kaip prie proceso (visk gausite, bet palaipsniui). K btin padaryti, kad jungti fotosintez? 1. Panaudoti savo asmenins minties jg , psichins energijos jg. jungdami savo neisiekiam vidin resurs, mes jungiame organizme fotosintezs proces, sudarome energetiniame kne reikiam programin potencial, kas padeda ymiai sumainti panaudojamo maisto kiek, duoda galimyb apriboti jo vairum. Reikia paymti, kad ms Sistemos antrojoje dalyje mogus mokosi jungti savo organizme fotosintezs proces. Galutinis perjimas energetin mityb bus galimas tik po to, kai jis imoks pilnutinai valdyti savo emocijas, ilaisvins Smon nuo prast dogm ir stereotip, imoks atrasti ir kontroliuoti juos. Tik tada atsidarys galimyb ymiai sumainti panaudojamo maisto kiek. Galutinis perjimas energetin mityb bus galimas tik po to, kai js visikai paalinsite i js gyvenimo hipodinamij maai judr gyvenimo bd. ia reikia padaryti nedidel, bet labai svarb paaikinim ir papildym: daugeliui i js, susipainus su ia informacija, kyla vidinis prietaravimas, ir net protestas. Jus ragina pereiti augalin, o vliau energetin mityb, atsisakyti viso to, prie ko jus pripratino tvai. Tai visikai nelogikai ir neracionalu, kadangi paprasiau bt to imokyti jus nuo Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 97

pirm gyvenimo dien emje! Taip, viskas bt ymiai paprasiau, jeigu to bt imokyti ms tvai: Jeigu jaunyst inot, jeigu senatv galt! (Jeigu senatv galt atsisakyti savo stereotip). Ir tai dar ne viskas. 2. Js Smon turi bti atjungta nuo valgymo problem. Valgymas iuolaikiniam mogui tai bdas neutralizuoti stresus, sumainti ir pasistengti kaip nors kompensuoti psichins energijos suvartojim. Skrandio srityje yra gana galinga nervini galni pyn (sauls rezginys). Kad ukirsti keli griaunamam streso ir tuo paiu organizm mestos mirt neanios, nerealizuotos psichins energijos poveikiui, jos poveikiui galvos smegenims bei gyvybikai svarbiems organams, Smon (paaukta apsaugoti galvos smegenis ir pat mog) perjungia poveik sauls rezgin, tou paiu ir skrand (kaip autonomin apsaugos sistem), ir iaukia nor kramtyti. Kadangi iuolaikinis mogus nuolat eikvoja psichin energij tuiai, bdamas nuolatinje streso bsenoje, jis vis laik kramto! is protis tapo neatskiriama gyvenimo dalimi. Tam, kad bt sumaintas maisto vartojimas iki minimumo, reikia imokti taupiai vartoti psichin energij ir perjungti Smon nuo valgio bet kuri kit problem, pavyzdiui, raumen veikl. Prisiminkite, kaip js elgts vaikystje. Vaikai taip sijauia aidim, kad visikai pamirta apie valgym! Tvams tenka per prievart atitraukti vaik nuo jo usimim, kad j pamaitinti! Ir reikia paymti, kad padaro jam nema al, palaipsniui perjungdami jo Smon valgymo svarb. Jis tampa jam gyvybikai svarbi problema! Pasmoniniame lygmenyje, i prigimties, gyvybikai svarbi uduotis vaikui yra aidimas.Jis mano, kad jeigu kako neimoks iame aidime, nepadarys sau kako svarbaus, tai i diena prajo veltui! Valgymas neeina jo Smon, kaip kakas vertas dmesio, vaikas visikai yra save aprpinantis maistu, maistingj mediag vidins sintezs dka! Isprends savo problemas, vaikas pavalgys, bet suvalgys lygiai tiek, kiek jam reikia, ir tik tai, kas jam i tikrj yra reikalinga. Juk jis, kaip gyvn jaunikliai, pilnutinai pajungtas prie motinls Gamtos kanalo ir dmiai klauso Jos! Pasmoninis tv pavyduliavimas Gamtai ir j baim, kad vaikas alkanas, palaipsniui persiduoda vaikui, ir jam augant, kai aidimas pasitraukia antr plan, o pirm ikyla ne tokios svarbios uduotys, jo Smon persijungia valgym. Todl, kad imokti maiau valgyti, reikia surasti sau bet koki svarbi gyvybik uduot ir perjungti savo Smon nuo valgymo problem j. Tokia uduotis gali tapti, pavyzdiui, raumen veikla. Hipodinamija monijos rykt, vadinasi, mons atima i savo organizmo galimyb generuoti gyvybikai svarbi energij, tuo paiu paeisdami energij apykait. Dalykas yra tame, kad i energij generuoj raumen audiniai. Jeigu js duosite Smonei uduot: Kai ti a panorsiu valgyti, tai yra enklas, kad man btina manktos pagalba organizme padidinti Gyvybikos Energijos lyg. Om, om, om, tai raumen apkrova taps gyvybikai svarbia problema, Smon persijungs jos sprendim ir apie valgym pamir. Ir kuo daniau perjunginsite savo Smon manktai, tuo maiau kramtysite! Nepamirkite visas mintis nustatyti automatikam veikimui. inoma, viskas darosi ne i karto ir ne staiga, o palaipsniui. Svarbiausia imokti pradioje kontroliuoti savo Smon: jeigu tik jauiate poreik pavalgyti usiimkite mankta. Jeigu randats tokioje situacijoje, kad nemanoma padaryti mankta, pasinaudokite statine gimnastika arba atlikite pratimus mentaliniame lygmenyje. Jeigu ir tai nemanoma perjunkite Smon bet k, tik kad i problema bt jums gyvybikai svarbi. Ir nepamirkite bet kurioje situacijoje kreiptis Diev, praydami patarimo, pagalbos ir palaikymo. Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 98

3. Kai pradedate valgyti, orientuokite savo Smon ma maisto kiek. Prie valgant igerkite ilto vandens, tikinkite save, kad js jau gavote reikiam maisto kiek. Apgauti Smon galima ir menamu kramtymu, imituokite kramtym pakaitomis paspaudami andikaul krminiais dantimis. Galite sivaizduoti, kad js kak kramtote. Tik nebandykite apgauti skrand kramtomja guma: iskyrus gastrito ar skrandio opos nieko negausite! 4. Pamirkite apie savo skrand. Pernekite j burn, juo labiau, kad virkinimo procesas i tikrj prasideda burnoje! Paimkite burn, pavyzdiui, datul arba k nors sald (natral) ir iulpkite tiek ilgai, kol neatjungsite savo Smons nuo valgymo. Galite taip kramtyti morkos arba kopsto gabaliuk. Orientuokite savo Smon tai, kad jums yra svarbu gauti maistingsias mediagas ne i skrandio, o i burnos! 5. mons, kurie greitai liesja , neturi staiga apriboti save valgyme kol atstatys reikiam svor raumen ivystymo dka. Nors reikia atminti, jog organizmas praranda svor iki tam tikro momento. Tai yra, js suliessite iki savo ribos, ir toliau nebeliessite! Pas daugel moni atsiranda nukarusios odos, silpnai isivystyt raumen problema, atsiranda raukls ir taip toliau. Visos ios problemos bus paalintos, jeigu js atitrauksite nuo j savo Smon, neusiciklinsite ties jomis, o nukreipsite Smon j profilaktik bei sprendim. Tiks bet kuri technologija, svarbiausiai kad js priimtumte j. Usiciklindami ties kokia nors problema, js fiksuojate Smonje i bsena kaip galutin, kaip aklaviet, ieiti i kurios bus labai ir labai sunku! Smoningas pasirinkimas (Paulo Coelho alegorija) 32-j met pacientas atjo pas terapeut Richard Crowley. A negaliu nustoti iulps savo nykt, pasiskund jis. Nebkite pernelyg suinteresuotas tuo, pasak jam Crowley. Bet iulpkite skirtingus pirtus kiekvien dien. Pacientas band padaryti, kaip buvo nurodyta. Bet kiekvien kart, kai jis pakeldavo savo rank prie burnos, jis turjo padaryti smoning pasirinkim: kur pirt padaryti savo dmesio objektu i dien. Dar nepasibaigus savaitei, protis buvo igydytas. Kai yda tampa proiu, sunku turti su ja reikal, pasak Richardas Crowley. Bet, kai tai mums reikalinga formuojant naujus santykius, priimant naujus sprendimus ir pasirinkim, mes suprantame, kad tai nereikminga pastanga. 6. Jeigu js apribojote maisto kiek ir pradjo skaudti skrand ir arnyn reikia, js dar nejungte fotosintezs mechanizmo, ir js Smon vis dar yra orientuota valgym. Pakeiskite savo darbo orientacij ioje kryptyje, keiskite mitybos stili palaipsniui, neskubant. 7. Jeigu js sumainote vartojamo maisto kiek bet neliesjate , ia, su savimi, turi bti atliktas ymiai rimtesnis darbas . i problem galima isprsti, tik atstaius hormonin organizmo status ir normalizavus vidins sekrecijos organ veikl. Tai reikia, kad i organ darbo ritmas yra ymiai sultjs. Be didelio fizinio krvio ia neapseisi! Svarbiausiai nenusiminti, o orientuoti Smon tikslo pasiekim ir siekti jo. Pasiekti svorio normalizavim galima tik raumen veiklos, kelianios energetin organizmo potencial, dka. Turkite omenyje: esant labai emam jo potencialui Smon neleis organizmui liesti! Savo mintimi aktyvizuokite geros mikrofloros veikl. Darykite gana danai natral valant kvpavim, aprayt Sistemoje. Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 99

Apgauti Smon (atjungti j nuo valgymo problem) manoma vairi kvpavimo pratim pagalba, pavyzdiui, kvpavimo pilvu pagalba. Reikia j daryti tiek, kiek reikalinga, bus tik nauda. Kvpavimas pilvu tiesiog btinas kiekvienam. i kvpavimo ris aktyvina diafragmos veikl, kuri, savo ruotu, masauoja visus pilvo ertms organus bei plauius, tuo paiu gerindama j veikl. Skrandio masaas paalina spazmus sauls rezginyje, tuo paalindamas netikr alk. Atliekant pratim, js perjungiate j Smon ir tuo paiu nukreipiate jos dmes nuo valgymo problem! Ar verta pereiti energetin mityb visiems ir ikart iuo metu iniasklaidoje vis daniau pasirodo praneimai apie mones, gyvenanius skirtingose pasaulio alyse ir perjusius energetin mityb. tai vienas i j: 76-metis indas Prahadas Danis pastat gydytojus bei mokslininkus kebli padt. Jis tvirtina, kad jau 68metus nevalgo, negeria ir neisitutina. Aplink Dan jau susikr nedidel fanatik gerbj grup. Prahadas Danis sutiko su gydytoj praymais atlikti piln medicinin tyrim Achmedabado ligoninje, rao The Sydney Morning Herald. 400 gydytoj i ligonins Sterling Hospital taip ir nesugebjo rodyti, kad Danis meluoja. Atrodo, kad is mogus, apsirengs raudonu sari ir apsikabinjs apyrankmis, i tikrj nevalg ir negr daugel met. 10 dien Danis buvo nuolat stebimas. Visi jo veiksmai buvo uraomi stebjimo kamera. Neurologas Sadhiras achas tvirtina, jog Danis i tikrj nevalg, neger ir nesitutino 10 dien. Tiesa, paymjo gydytojas, dl 68 met jis dar ne visai sitikins. Gydytojai pabria, kad jokio mokslinio paaikinimo iam fenomenui jie duoti negal Pats Danis tvirtina, kad bdamas 8 met, igirdo bals i dangaus ir buvo irinktas. Mano gomuryje atsidar skyl, per kuri a gaunu gyvybs eliksyr, sako Danis. Daktaras Dineas Desai pareik, jog kit kart gydytojai kruopiai patikrins paciento burn, kad isiaikinti, apie koki skyl eina kalba. Gal bt, tada mums pavyks gauti atsakym, pareik Desai. Gydytojams prireik vir met, kad priversti Dan atlikti tyrim. Dabar apirti atsiskyrl nori specialistai i NASA . Jo patirtis gali bti naudinga kosmonautams. Laba dien, Saa ir Tamara. Sistemos patvirtinimui nereikia laukti 10 met!!! irkite, k a atkasiau: Susitikimas su Aleksandru Kliujevu ir moterimi, Zinaida G., kuri nevalgo ir negeria 2 metus, i met balandio 19 d. vyko ms kelioni ir ezoterikos Centre. Aleksandras Kliujevas gydytojas-psichofiziologas, medicinos daktaras ir knygos Laisv nuo mirties, neseniai ileistos leidykloje AiF-print, autorius. Jau spausdinama antra knyga ir baigiama treia. Daug met jis eina smoningos evoliucijos keliu, derindamas ri Aurobindo integralins jogos praktik su Dido Krinamurio aktyvia meditacija. Savo knygose Aleksandras Kliujevas bando atsakyti klausimus: Kas yra mogus, Dvasinis gimimas, mogaus smons Evoliucija, Kaip nugalti neinojim ir mirt bei daugel kit, apibendrindamas savo patirt, o taip pat Mokytoj, Meistr ir Indijos ventj gyvenim. Knygose jis taip pat pasakoja apie mogaus begalin potencij ir unikalias savybes. Tarp j ir ms amininks istorij , kuri daugiau, kaip 2 metai nevalgo ir negeria, maitindamasi Kosmoso energija. Vakar i nuostabi moteris ir ms tautiet Zinaida G., k tik grusi i kelions po Indij, dalyvavo iame susitikime. Ji pasakojo apie savo unikali patirt. Daugiau, kaip 2-ji metai nevalgo ir negeria. NEVALGO IR NEGERIA. NIEKO! JAU 2 METAI! Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 100

Prie 9 metus ji atsisak msos ir m vegetarikai maitintis, po 4 met pradjo maitintis sultinio miiniais, o nuo 2000 met kovo 27 dienos nustojo valgyti ir gerti. Gydytoj nuomone, jos biologinis amius dabar yra apie 35 metus (fizinis 66). Maa to atsistat reproduktyvins funkcijos. Ji pasakoja, kad nebadauja, o tiesiog gauna energij ne i maisto, o i Kosmoso. Visuose jos kelio etapuose j lyddavo kakokia vaigd Keliarod Dievikas balsas, kuris pasakindavo, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje. Pilnas pasitikjimas iuo balsu Dievo balsu (taip pat, kaip ir pas Neal D. Walsh, r. Dialogai su Dievu), leido vykti iam unikaliam atsisakymui valgyti bei gerti. Viso gero. Romanas. Tokiu bdu, gyvenimas eilin kart pastat monij prie fakt. Patys fenomenai, kaip nors paaikinti, kas su jais vyksta, negali - reikia, nesugeba perduoti savo patirt kam nors kitam. Tiesa, kai kurie i j daro daugiaodius pareikimus, kad j emje jau yra apie 8 tkstanius moni. Matyt, tokias kalbas reikia priskirti mit kurybai, negu realybei. Tokio didelio neprast moni skaiiaus bvimas btinai parodo, kad egzistuoja Doktrina ir praktin Sistema ini bei gdi perdavimui. Paslaptyje jie galt likti daugiausiai mnes. Visos labiausiai saugomos paslaptys toki valstybi, kaip JAV, Kinija, Rusija, isilaiko paslaptyje daugiausiai pusmet. Reikia, panaius pareikimus reikia priskirti pasak ir mit sryiai. Mokslas, kaip visada, pasirod nepasiruos aikiai paaikinti tai, kas vyksta. Miesionis, fenomenalius sugebjimus turini atsiradim, sureagavo fanatik gerbj grupi bei judjim sukrimu. O ypa ars prim kaip signal veikti. tai vieno j laikas: Sveiki! Mano vardas Sergejus. A dabar usiiminju tuo, kad pereinu taip vadinam fotosintez. Bendrai kalbant, a raau tuo tikslu, kad js padtumte man optimizuoti perjim i, nepriklausom nuo valgymo, mityb! A kol kas darau perjim su kai kuriais svyravimais ir noriau su jumis pasikonsultuoti kaip geriausiai reikt visikai atsisakyti maisto! Jeigu jums nesunku, a prayiau atsakyti man ko greiiau, nes a jau praktikai savait nesilaikau stereotipins pilnavertikos mitybos, tai yra valgau ne daniau kaip vien kart per tris paras! tai pasirodo, kaip viskas yra paprasta, pasakyta padaryta, be joki teorij ir postrigavimu! Lygiai taip pat skmingai mogus galjo pareikti, kad sukniedijo savo dare raket ir iomis dienomis skris Mnul. Beje, tai irgi faktas i gyvenimo. Rostovo prie Dono gyventojai beveik 20 met turjo galimyb regti raket vieno i Jasnaya Poliana gatvs gyventojo dare. Startas buvo atidtas neapibrtam laikui dl greitosios psichiatrins pagalbos atvykimo pas astronaut. Jeigu viskas bt taip lengva ir paprasta. Dabar jau yra inoma, kad susiavjimas tokiais, atrodyt, nekaltais usimimais, kaip eksperimentai su vairiomis dietomis ir greitu perjimu prie maitinimosi aliais produktais, daugeliui eksperimentatori baigsi verksmingai. mons tiesiog i nieko gijo problemas, tokias, kaip virkinimo sutrikimai, skrandio opos, cukralig, nutukimas ir daug kit. Nors, atrodo, koks skirtumas, juo labiau daugelis rao apie tai, kad valgyti kotletus i ms jaunesnij broli yra nuodminga ir amoralu. Tai yra badavimas lyg tai dalykas geras ir Dievui tinkantis. mogus nemato jokio skirtumo tarp savs ir t, kurie rao knygeles apie naud ir btinum valgyti alius produktus. Tos paios dvi rankos, dvi kojos ir galva savo vietoje! Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 101

ia pagrindinis argumentas: Kuo jis geresnis u mane (Kuo a blogesnis u j)? iame ir randasi pagrindin klaida ne tik atskiro individo, bet ir visos monijos. mons tarp savs lyginami, kaip pirmaprads , pagal nutyljim visikai vienodos pagal eksterjer ir taktines bei technines charakteristikas, butybs. Lyginamoji analiz daroma i akies, vien tik subjektyviame lygmenyje gerai blogai. O skirtumas tarp kiekvieno i ms labai ir labai juntamas. Btent jis yra ta nesugaunama, iki iol neatspta mogaus Dvasios kilim bei kritim varomosios jgos paslaptis: nuo pasiaukojimo iki idavysts, nuo meils iki neapykantos. Visos meno rys semia i io altinio kvpim, taip ir nesugebj pakilti akiau fakt konstatavimo ir iorins, natralistins puss apraymo. Taiau skirtumas tarp moni yra tik j dare, Aukiausiojo A ir Sielos program pavidale. Jeigu, pavyzdiui, mogus lengvai ir paprastai valios sprendimu nusprend nuo pirmadienio valgyti alius produktus, ir taip pat lengvai tai padar, is faktas nesako, kad jis turi ypatingas valios savybes. Taip pat tai nereikia, kad jo poelg taip lengvai ir paprastai pavyks pakartoti kitiems. Kuo jis skiriasi nuo kit? Programins rangos lygiu ir, konkreiai, jo giminje turimomis, natralios mitybos, programomis. Kitaip sakant, jam tvai, gimin, Evoliucija nepagailjo ir jung procesori Pentium-4 su jam priklausom program paketu. O kitiems teko kalkuliatoriaus ipas arba apskritai aritmometro krumpliarai rinkinys. Kaip matote, slygos varyboms aikiai nelygiareikms. Bet tegul tai nieko nelidina: Viiukus ruden skaiiuoja.. Kiekvienas iki rudens turi laiko tam, kad padirbti, tobulinant savo procesori (neokorteks), ir sukurti galing programin rang savo asmenins minties formos pavidale. Atkreipkite dmes, kad apie skrandio dresavim, kol kas kalba nevedama. Apskritai tai, vis kompiuterin k, pilname komplekte, turi kiekvienas, bet ne kiekvienas i ms turi tradicijas, prot, patirt ir skon dirbti su juo. Daugumoje tai priklauso nuo gimins jgos ir nuo js dirbio ankstesniuose isiknijimuose kompiuterinio ratingumo plane. Jeigu, pavyzdiui, js giminje yra tradicija duoti vaikams, kaip minimumas, universitetin isilavinim ir laikytis teisingos, natralios mitybos, tai jau pus problemos yra isprsta. O jeigu giminje pagrind sudaro kaljimo, pataisos nam universitetai, tai ia jau kitokio pobdio problema. Bet, jeigu pasakyti atvirai, dar neaiku, kam bus lengviau ar tam, kas turs keisti mokymosi krypt, ar tam, kam teks pradti mokytis nuo balto lapo, praktikai nuo nulio? Kai js veiksite darb, galsite drsiai dti kryel kalendoriuje, bet kuriame pirmadienyje arba antradienyje, nuo kurio palaipsniui galsite pradti valgyti alius produktus, vliau taip pat palaipsniui pereiti energetin, sauls mityb. O iki tol joki eksperiment su savo sveikata! Daugelis tuoj pat paprietaraus, kad jie nieko neino nei apie savo procesoriaus mark, nei apie programinio paketo komplektacij. Tokiu atveju juo labiau neverta skubti, nes be sismoninimo mogus bet kuriame reikale lengvai priskaldys malk. Gerai, jeigu tai berins, puins malkos. O jeigu tai js sveikata? odis sismoninimas nekenia joki traktavim arba dviprasmybi. Jis reikalauja btent SMONS! Pabriame, kad ia nekalbama apie emocijas a noriu pabandyti, a nusprendiau, man tai patinka. Perskait Apokalipss dien Slaptosios Doktrinos knygas js suprasite, kad kiekvien dalyk galim pradti tik tada, kai js padarte smoning pasirinkim ir davte savo Smonei nepalauiamo sitikinimo tvirt garantij, kad tai jums yra reikalinga. Kitaip, nei Smon, nei organizmas nepalaikys bet kurio js paio geriausio ir dievui tinkanio sumanymo! Jiems toki ryting veiksm pradia signalas, kad jus, nuo toki sumanym, reikia gelbti ir bet kokia kaina atitraukti, ar tai bt smgis sveikatai, ar likimui. Ir atitraukia - gerai patar. Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 102

Tada kyla klausimas: kam Gamta, Evoliucija ir Dievas leidia, kad pas mones atsirast fenomenals sugebjimai, jeigu mginimai pakartoti juos yra susij su tokia rizika? Todl ir leidia, kad mogus patikt savo jgomis ir galimybmis. monifenomen superuduotis demonstravimas ir ne daugiau. O bausm u neapgalvot kopijavim duota tik tam, kad suprasti, jog toliau laukiamo, nemokamo fenomenali sugebjim dalinimo nebus, j sigyjimui reiks paprakaituoti! Nepamirkime, kad moni i Subtilaus Pasaulio bazins profesijos Mokytojai ir Aukltojai, o Burtininkais ir Magais jie papildomai udarbiauja, pagal nuotaik, pakelti ms valum . Perjimas energetin mityb turi vykti labai ir labai laipsnikai. Jis prasideda nuo organizmo energetinio ir fizinio ivalymo, tai yra i pradi reikia ivalyti savo Smon nuo stereotip, kompleks, po to suderinti psichines jgas organizme, suderinti In ir Jang energijas, pasirpinti chronik lig paalinimu. Ir tik po to pagalvoti apie perjim maitintis mau maisto kiekiu (apie 200 g per dien), teikiant pirmenyb augaliniam maistui. Lygiagreiai js galite krti nauj maitinimosi programin rang savo Aukiausiajame A, jeigu jums pavyko sudaryti su juo tvirt kontakt. Kai tik Aukiausiasis A bus pasiruos realizuoti js program, organizmas pats atsisakys valgymo, be joki pasekmi. Skubjimas iame reikale yra pavojingas. Orientyru tokiam perjimui turi bti tik organizmo pasiruomas ir sutikimas, o ne emocijos A taip nusprendiau, A taip noriu. Be organizmo programinio pasirengimo pereiti energetin mityb, jums reiks apsisprsti dl savo tikslo, atsakius klausim: Kodl man reikalingas perjimas energetin mityb? Jeigu js atsakymas yra susijs su btinumu pertvarkyti kn tolimesniam tobuljimui bei Evoliucijai, tai js perjimas vyks tada, kai ikils toks btinumas. btinum nustato Aukiausiasis A. Jeigu js tikslas yra susijs su noru kak nustebinti arba su kokiomis nors kitomis emocijomis, tai be problem susijusi su sveikatos sutrikimu ir praradimu, js nieko daugiau negausite. Vis tai, kas pasakyta, patvirtina inom moni likimai: Amerikiei Iliuzionistas Davidas Blaine'as 44 dienas be maisto praleids permatomoje plastikinje dje, pakabintoje alia Londono Tauerio tilto, yra paguldytas ligonin. Per badavimo laik jis suliesjo 16 kg. Keletas tkstani moni susirinko Londone prie Tauerio tilto pasveikinti Iliuzionist. 30- metis D. Blaine'as ijo i savanoriko kalinimo su aaromis akyse. Tai pati svarbiausia diena mano gyvenime, pasak jis interviu televizijos kompanijai Sky One ir apsiverk. Per laik, praleist dje, a suinojau apie gyvenim ymiai daugiau, negu per visus ankstesnius metus. A imokau vertinti tokius paprastus dalykus, kaip nepastamojo ypsena arba saullydis, prane jis susirinkusiems Londono centre irovams... Tarp kitko ne visi irovai vertina D. Blaine geranorikai.Kaip pranea bukmekeri kontora Williams Hill, didioji dalis statym buvo u tai, kad amerikieiui nepavyks skmingai isdti iki , paties nustatyto, laiko pabaigos. Daugelis iopli, atj pairti savanor kalin, band d, kurioje jis buvo, apmtyti golfo kamuoliukais, kiauiniais ir kitais daiktais. Kai kurie demonstratyviai jo akivaizdoje iaumojo hamburgerius. Kiti vlai nakt mu bgnus, kad neleist jam umigti. Aiku, kad tai buvo kaip tik tie, kurie stat u projekto neskm. Priminsime, kad eksperimentas prasidjo rugsjo 5. Visas 44 dienas 30 met D. Blaine'as jgas palaik tik gerdamas vanden. Pabaigoje nutrktgalvio amerikieio bkl staigiai pablogjo, pasak gydytoj, tam tikr laik jam statys stiprinanias injekcijas, ir tik po keleto dien jis gals valgyti prast maist. Dar prie pradedant eksperiment mitybos problem specialistai perspjo Iliuzionist, kad toks badavimas gali sukelti negrtamus procesus galvos smegenyse. Be to, gydytoj teigimu, neteisingas valgymo atnaujinimas gresia mirtimi. iuo metu Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 103

specialistai atsargiai isako spjimus, kad D. Blaine'o atsistatymas uims, maiausiai, pus met. Antras pavyzdys, kaip nereikia daryti, yra inomo tarybinio kino aktoriaus Savelijaus Kramarovo likimas. Pasieks lovs virn, jis emigravo Amerik. Patyrs civilizacijos grybes, kino vaigd nusprend, jog jos to vertos, kad itesti malonum ir pagyventi ilgiau. io reikalo gyvendinimui buvo nusprsta, sakymo tvarka, pradti valgyti alius produktus, dl ko Savelijus Kramarovas greitai ir numir. Taip pat js turite inoti, kad perjimas energetin mityb reikalauja visiko organizmo persitvarkymo. Jeigu js pasirinkote keli, turite bti tikri dl savo pasirinkimo, savo valios, prieingu atveju pastatysite savo organizm aklaviet. Prie praddamas visikai atsisakyti maisto, js turite inoti kas vyksta su monmis tokioje situacijoje, tai sismoninti ir vertinti savo pasiryim. Negalima dezorientuoti organizm. Negalima pradti sprsti problem principu pamginsiu. ia arba smoningai ir tvirtai stoji keli, arba nebandyk visai. Priminsime, kad perjimo energetin mityb momentu eina pilnas viso organizmo persitvarkymas. Js djote j nauj programin rang, pagal kuri jis pradeda veikti, sen numte, jos nebra, ir staiga, isigands savo ingsnio, grtate prie ankstesns mitybos. Kuo turi vadovautis js organizmas, kokia programine ranga? Gal gale js gaunate visik vis apykaitos proces organizme sutrikim, ir po to daugel lig, koreguoti kurias nemanoma.

sumaintas turgoras

ir normalus

inoma, reikia pertvarkyti mityb. Daugumai visikai pakanka pradti valgyti alius produktus. Neverta skubti visikai atsisakyti maisto, geriau palaukti, kada organizmas pats tai padarys. Kas gali jus igsdinti iame kelyje? Tik pakitimai, kurie vyks su jumis. Paprastai mons galvoja, kad jeigu energetin mityba mums bdinga ir randasi mumyse, perjimas j bus neskausmingas. Nieko panaaus. Organizmo persitvarkymas yra susijs su vis organ bei audini, ir net lsteli, persitvarkymu. Todl, jeigu pas jus yra chronik proces ,o ypa yra pavojingi tie, apie kuriuos js net netariate, vyksta j pamjimas. Vienam prasideda plauk slinkimas, kitam pamja problemos su kaulais, virkinimo traktu, nukara oda, dingsta jos turgoras28, pagreitja organizmo senjimo procesas. mogus praranda energij, tampa silpnas, bejgikas, gali atsirasti dusulys. Matydamas panaius reikinius, bet neinodamas, kad tai yra natralus procesas ir laikinas reikinys, mogus isigsta ir grta prie ankstesnio mitybos bdo. Kokios pasekms po to atsiranda mes jau svarstme. Pereinant energetin mityb, js turite tikti savo valia. Jos turi bti pakankamai, kad veikti visus ibandymus ir palik artimj bei gimins spaudim. Ir todl turi bti pakankamas tokio perjimo btinumas, patvirtintas teorine argumentacija, be maiausi sprag. Jei tik suabejosite kakuo, apie perjim energetin mityb galite pamirti. Pavyzdiui, js kelet mnesi nieko nevalgote, ir tai per radij arba televizij kalba, kad
audini turgoras vidinis hidrostatinis spaudimas lstelje, sukeliantis jos plvels tempimas. Turgoro sumajimu yra lydimami lsteli autolizs (autotirpinimo) suvytimo ir senjimo procesai.
28

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

104

mogus btinai turi valgyti gyvulinius baltymus, ir pateikia argumentus ios teorijos naudai. Jeigu js, dl teorijos spragos, leidote kilti miniai o gal tai i tikrj taip, o a eksperimentuoju su savimi, tai vyksta, perjimo energetin maitinim, proceso sutrikimas. Js Smon graina jus atgal. Ypa usispyrusiems, kas nenori priimti joki argument ir yra nepalauiamas savo sprendime pereiti nuo kito pirmadienio energetin mityb, paaikinsime situacij pirt pagelba. Pastarj 50 met bgyje buvo praneta apie 6-7 atvejus, moni spontaniko perjimo energetin mityb. Jei turime omenyje, kad emje ms - 6 milijardai, tai ansas iekantiems gauti teis turti tok fenomen 1 prie 1 000 000 000. Bet jeigu kam nors pavykt, k jis gali pretenduoti pasaulins Evoliucijos mastu? Tiktai laurus sociumo rmuose. O Evoliucija veiksm jam ikels, kaip priekait. Dalykas tame, kad mogaus Evoliucijos programoje fotosintezs mechanizmo jungimas stovi sekaniu punktu po neokortekso jungimo. Jeigu turti galvoje, kad viskas, kas prietarauja dalyk kilmei (Evoliucijai) yra blogis, visuotinas maisto atsisakymo propagavimas ir idjos ivystymas sukels daugeli tkstani gamtos tyrintoj prat. O tai, kaip js suprantate, griu nepavadinsi, maa to gaus visuomenin rezonans ir duos papildom kozir Asmenybs Harmonizavimo Sistemos prieininkams. tai tokia neguodianti induolio galvos smegen Ger ini rezium! Vandens vaidmuo mogaus gyvenime Visi mes nuo vystykl inome, kad Saul, oras ir vanduo yra ms geriausi draugai. Taiau maai kas ino ios draugysts kain ir moka ta draugyste naudotis. Btent Saul, oras ir vanduo duoda Gyvyb ir maitina vis Esamyb emje. mogus iame procese nra iimtis. Daugelis taut nuo seno lenkiasi prie vanden. Apie j kurdavo pasakas, legendas, sagas, jam buvo skirta daug apeig. Vanduo nenustoja stebinti ir iuolaikinius mokslininkus. Jeigu iki XIX amiaus j suprasdavo kaip prast chemin element, po to kaip jungin, susidedant i dviej vandenilio atom ir vieno deguonies atomo, tai ms laikais mokslas ino apie135 izotopinius vandens porius. Bet tai dar ne visos vandens paslaptys. Mokslininkai nustat, kad vanduo yra programuojamas produktas. Jis gali kaupinti ir perduoti informacij. Bandymais buvo nustatyta, kad vanduo aktyviai reaguoja ms mini pobd. Savo mintimis mes galime padaryti vanden gydomu, o galime padaryti j tikrais nuodais. ia tinka priminti, kad mes visi susidedame i skysio beveik iki 90 %, ir jis taip pat duodasi programuojamas kaip ir bet kuris kitas. Taigi mogus yra programinis bei programuojamas produktas. Programavimas vyksta lsteli lygmenyje, programuojama ne tik citoplazma, bet ir DNR molekul, net iki visiko jos sugriovimo (prisiminkite keiksmaodi bei rusiko mato poveik organizmui). Ir toki programuotoj aplinkui nors veimu vek. Mus programuoja visi, kas tik netingi, savo mintimis, kalbomis apie mus, nepriklausomai nuo to, kuriame ems take mus prisimena. Programuoja, atkreipkite dmes, tik griovimui, kadangi programuoti krimui mogus neimokytas. Tik dl ios prieasties i mogaus pradto bet kurio dalyko arba reikalo btinai gaunasi lengvasis kulkosvaidis, audantis daugiausia pat krj. Visus iuos argumentus mes adresuojame tiems, kas vis dar sivaizduoja ms Sistem kaip egzotik. Ji gyvenimo proza ir atriausia btinyb visiems ir kiekvienam. Reikia pridurti, kad negatyvaus pobdio programas gauna absoliuiai visi daiktai, produktai, prie kuri prisilieia mogus, net jeigu jie turi menk vandens kiek. Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 105

Yra inoma, kad visi maisto produktai, ypa natrals, viei, turi dideli vandens procent. Perduodami vandeniui savo mintis (programuodami j), mes galime pagerinti vieno ar kito produkto sisavinim. Btent iuo efektu grindiasi tikini moni paprotys ventinti savo valgius. Jeigu js ruoiats suvalgyti obuol, tai j ventinant, programuojant, galima uduoti toki program: Viepatie, paventink mano maist, iblokuok jame visas maistingsias mediagas ir pavalgydink mane jomis. ias maistingasias mediagas pilnutinai sisavina mano organizmasa, jos aktyviai dalyvauja apykaitos procesuose. Duoda man sveikat, jg, gro. Pripildo visus organus bei audinius, kiekvien organizmo lstel reikiamu drgms kiekiu. Vardan Tvo ir Snaus ir ventosios Dvasios . Amen. Om, om, om. Skaitydami nustatym, mintyse egnokite produkt, kur ruoiats suvalgyti (ms atveju obuol). Galite po nustatymo perskaityti bet koki mald (viskas, apie k ia yra kalbama, aktualu ir veikia tik prisijungus prie savo Aukiausiojo A Kanalo, arba, kaip j dar vadina, prie Dievo Kanalo). Po tokios nesudtingos procedros galite bti sitikin, kad is maisto produktas js organizmui taps vaistu. Be paventinimo jis lieka, kaip minimumas neutralus, kaip maksimumas agresyvus js atvilgiu, nes prie patekdamas jums burn, pabuvojo daugeli moni rankose. Vien tik vandeniu, tegul net ir su muilu, toki kontakt nenuplauti. Be to, gyvybika Gamtos energija vieiuose produktuose yra suritame, ublokuotame pavidale. Produkto paventinimu prie valg, js iblokuojate(ilaisvinate) i energij ir suderinate produkto danumines charakteristikas. Sinchronizuojate jas su savo organizmo charakteristikomis. Analogikai galima programuoti arbat, var vanden ir t. t. Uduokite vandeniui bet koki program, kuri skaitote sau labiau svarbesne. Galite prayti vanden igydyti jus nuo kurios nors ligos, ivalyti i js organizmo lakus, i kaul drusk nusdas, pripildyti organus bei audinius reikiamu drgms kiekiu ir t. t. inoma, kad inoti, k uduoti vandeniui, reikia inoti tuos procesus, kurie vyksta js organizme, ir procesus, kurie turi vykti jame esant idealiai sveikatai. Programavimo paslaptis yra tame, kad uduodama ne kakokia tarpin bsena, o galutinis tikslas, rezultatas. Todl, kad tapti sveiku, reikia studijuoti anatomij ir fiziologij. Be tiksli ini fiziologijos, dietologijos srityse ir neinant to, k js norite gauti i tikrj, visa i Sistema, kaip ir bet kuris kitas mokslas, pavirsta informacijos rinkiniu ir ne daugiau. Vanden galima programuoti odos atjauninimui. Vanduo btinai turi bti stovintis (piltas koki nors talp). pilkite vanden samt arba dubenl ir uduokite jam program: Vandenli, vandenli, tu duodi gyvyb visai Esamybei, upildai vis Esamyb savo drgme. Pripildyk savo drgme kiekvien mano odos lstel, atstatyk jos turgor. Veikiama vandens energijos mano oda tampa elastinga, velni, lygi, tampri, kaip ankstyvoje jaunystje. Arba uduokite toki program: Pilkis, pilkis, vandenli, ventas, lietaus, altinio, atjaunkit mano veidas ir knas, i seno jaun. trauk save visus aktyvius, jauninanius vento vandens elementus nuo ventos Dievo Motinos ir ms Dangaus Tvo, visos Esamybs Krjo. Amen. Om, om, om. Programuojant vanden yra labai svarbu irti j ir egnoti vanden vilgsniu. Dalykas tame, kad ms akys gauna vir 90 % informacijos apie aplinkin pasaul ir perduoda visas ms mintis tam daiktui, kur mes irime. Kokiu reimu dirba akys informacijos perdavimo arba jos suvokimo, priklauso nuo minties, kuri mes atgaminame. Programuojant vanden akys perduoda jam informacij. Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 106

Vandeniui galima uduoti bet kurias programas. Jeigu jums tai nelabai pavyksta, mes padsime jums sudaryti individualias programas jums praant. Fotosintezs jungimo technologija Maitinimas Sauls ir vandens energija. Pasmon turi nuostabias savybes suvokti gimins patirties ir proi informacij i Energoinformacinio Lauko, tame tarpe ir mitybos proi, pamgi. Pasmon gerai ino, kas organizmui reikalinga ir kiek. Tai pat jinai ino, i koki produkt galima vis tai pasiimti. Idealiai ms organizmas visikai sugeba apseiti be maisto produkt, tai yra maitintis Gamtos bei Dievo energija, ir u iuos procesus yra atsakingos augalins lstels. Tiems i js, kas pakankamai greitai, kompleksikai sisavins ms Sistem ir pakankamai pasieks savo vystymesi, su Subtilaus Pasaulio sankcija tokia technologija bus duota. O tai jau ne kas kita, kaip perjimas mityb ventja Dvasia ir ingsnis nemirtingum. Viskas pasirodo ymiai paprasiau, negu mes manme. Bet ir bdami iame savo isivystymo etape, js galite aktyvizuoti savo augalines lsteles ir priversti smegenis valdyti maistingj mediag sintezs proces organizme vairi procedr pagalba. iuolaikinis mogus, kasdien su maistu, suvalgo netikim kiek to, k sunku net pavadinti maistu, vildamasis bei ramindamas save tuo, kad jame nors ir nedaug, bet randasi nauding organizmui komponent. Gali bti, kad taip yra, bet jie nesubalansuoti nei pagal sudt, nei pagal kiekin santyk, ir todl arba neutralizuoja vienas kit, arba atidedami atsargai. ia reikt paaikinti: visa, kas nedalyvauja metabolizmo procese, ko organizmas nepanaudoja nusda jame lak pavidale, dar daugiau dezorganizuodami j. Ieitis viena sumainti vartojamo maisto kiek ir kompensuoti trkstamas mediagas teisingu santikiu Biologikai Aktyvi Pried (BAP) pagalba. J pagalba mes prisotiname organizm reikiamu enzim kiekiu ir atstatome vidin maistingj mediag sintezs proces. Atkreipkite dmes, kompensuojame ir keiiame, bet nepapildome! Anksiau a galvojau: Tikiuosi, kad viskas pasikeis, vliau a supratau: Vienintelis bdas visk pakeisti pasikeisti paiam! (Jim Rohn). Js galite paprietarauti, kad galima panaudoti oles ir tai bus pigiau. Bet ia vlgi kyla klausimas apie js kompetencij. BAP turi tok enzim kiek, kuris atitinka organizmo poreik parai. Kad gauti lygiavert enzim kiek i oli, reikalinga speciali technologija, kuri reikalauja didels apimties aliav, kas netelpa standartins virtuvs bei standartinio biudeto parametrus, kadangi reikalauja dideli laiko ir darbo snaud. Todl belieka pasakyti ms reikalas pasilyti jums racionali ieit i ios situacijos, o pasirinkimas js. Per kontaktavimo su monmis i Subtilaus Pasaulio laikotarp mes pripratome tikti J rekomendacijomis ir galime jus utikrinti, kad Jie neleidia odi vjais, pasilo paius optimaliausius ir racionaliausius kelius vienos ar kitos problemos sprendimui. Jeigu Jie k nors rekomenduoja, geriau paklausyti, pagal mus nebna niekada, vliau tik gailims. Btina paymti, kad jungus organizme fotosintezs mechanizm, poreikis vartoti BAP atkrenta, o iki tol, kad ivalyti organizm ir duoti jam papildom maitinim, be j negalima. Kitais odiais tariant, kaip besuktum, o ms Sistema ir visos tos rekomendacijos, kurios duodamos joje ne egzotika ir ne desertas, be kurio galima ir apseiti. Visa tai atriausia gyvybika btinyb visiems ir kiekvienam, bet mogus turi j pajusti, sijausti ir sismoninti pats. Tai skausmingas procesas, reikalaujantis daug laiko, o 99 % ems gyventoj jau nebeturi laiko ! Dalykas yra tame, kad pats vertingiausias komponentas BAPuose yra enzimai. Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 107

Kad jais upildyti tik vien kapsul, reikalinga patinga su didelmis energijos snaudomis, brangi technologija ir ne maiau kaip 10 kg specialiai iaugint, teisingai surinkt, ekologikai vari oli arba uog, darovi bei vaisi. Kaip js suprantate, BAPo gaminimas malonumas brangus, juk, be to, kad brangi yra pati gamyba, dar brangesns yra formuls, i BAP receptai, kuriais niekas iaip sau, u ai, nepasidalins. Stereotipai dalykas ne tik pavojingas, bet ir ukreiamas. Suinteresuotos valstybins bei komercins struktros per iniasklaid rpestingai augina ms Smonje iuos stereotipus, puoselja juos. Po to, kai reikiamas stereotipas tautiei Smonje susiformuotas ir uaugintas, mogaus nuo bet kurio gromulo u aus neatitrauksi. O mons bijo kakokio zombiavimo. Taigi mus ir taip zombiuoja nuo ryto iki vakaro visi, kas netingi. Ms Sistemos pagalba mes silome likviduoti savo neimanym , kaip BAP atvilgiu, taip ir daugelyje kit savo gyvenimo klausim. Btent neimanymas, esant visikam sitikinimui, kad mes visk jau inom, yra vis bd prieastis! Dar kart pabriame, kad BAP, turintys terapeutin efekt, kainuoja nepigiai. Daugelis kompanij, kad usidirbti, pakuoja kapsules ne enzimus, o paprastas oles. Aiku, i toki BAP nauda maa. Tai dar viena tema, kuri jums teks isiaikinti. Apie gars Om Jus, turbt, sudomino odis Om, kuriuo baigiasi visi nustatymai ir programos ms Sistemoje. Tai ne duokl madai, ne bedioniavimas norint tikti miesionio susidomjimui Rytais, o praktinis btinumas. ymjime Om O yra evoliucins spirals simbolis. Gamtoje visi procesai evoliucionuoja, vystosi. Vystosi ir pati Visata. Vienas evoliucinis ciklas atitinka vien spirals (Archimedo spiral) vijos grafin pavaizdavim . Besikartojantys evoliuciniai ciklai tai keletos spirals vij visuma; m Bties Triviens Esybs simbolis: kair linija praeities (tam tikro proceso) simbolis; dein linija proceso bsimo isivystymo simbolis; vidurinn ties dabarties simbolis, jungiantis abi Dvejybs pradias. Simbolis Om nurodo tai, kad visi Bties procesai yra trilypiai, tai yra randasi vystimosi eigoje ir dinamikoje, dka aktyvios dinamikos dedamosios, jungianios praeit ir ateit. Tai ios minuts, nenutrkstamo, betarpikai mus paveikianios, Bties pasireikimo procesai. Be to ie procesai, vien kart prasidj, jau nebedingsta. Jie daug kart kartojasi, kas ir utikrina j amin buvim Pasaulyje; jie vystosi ir evoliucionuoja. Om suvienij kaip einamj proces dinamik (j transformacij horizontalioje ploktumoje), taip ir dinamik perspektyvoje (transformacij, proces Evoliucij vertikalioje ploktumoje). Om yra i proces pagrindas. Vien tik daugkartinis garso Om kartojimas padeda sutvarkyti vis proces vienyb organizme. Rus kalboje lotynik Om atitinka m (). Rusika (m) ems, Bties materializavimo, simbolis. i aplinkyb taip pat rodo tai, kad visas fizinis Bties pasireikimas, nuo elementari daleli iki mogaus, yra pavaldus ems dsniams trij dedamj (dviej statik ir vienos dinamikos) nesugriaunamumui ir vienybei. Rusikas Om simbolizuoja kai-k kit. M vyrikos spirals, sklos simbolis, vyrikos, ugnins, aktyvios pradios simbolis, turintis padidint energetin potencial. M Gyvybs, egzistavimo ir vystimosi vienybje su garsu [O], altinis. Faktikai Gars Om galima iversti kaip Duodantis ir ilaikantis Gyvyb. Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 108

Om taip pat yra bdingas absoliuiai visiems Procesams, jis vis proces altinis ir j evoliucinio vystymosi garantas. Beje, rumun ir moldav kalbose om reikia mogus29. Js negaljo nesudominti hieroglifai, patalpinti kiekvieno skirsnio pradioje. Jie yra gauti per kontakt, kaip Kosmins abcls dalis. Turi gili prasm ir praktin paskirt. Sutikite, kad jie pritraukia ir uburia vilgsn. enklas patalpintas straipsnio Knygos apvalga pradioje simbolizuoja Pasirinkim. Apatin dalis reikia, mogaus padaryt, Evoliucijos sustabdym. Skaiius pi, pereinantis Taidzitu, Evoliucijos begalyb. Hieroglifas, atspausdintas pirmajame ir antrajame skirsniuose (Raktas), simbolizuoja prisijungim prie Dievo Kanalo, prie savo Aukiausiojo A. Hieroglifas i 4 ir 5 skirsni (Kelias) panaus laivel ir reikia, kad mogus (figra laivagalyje, vairuojanti laivel) pradeda valdyti savo likim. Mokosi surasti teising ir saug keli gyvenimo skuryje, palaipsniui atitolsta nuo Karmos, kadangi yra pavaldus Bties Trejybei (enkliukas vir laivelio, kaip vaigd keliarod, veda nars jr keliautoj). Treias hieroglifas (Darbas su monmis) Karmos atidirbimas savo Smons atskleidimo keliu, per darb su monmis, perduodant jiems savo informacij. enkliukas hieroglifo apaioje, vaizduojantis gerkl su rodykle, nurodo tai. Ir, pagaliau, ketvirtas hieroglifas (Neokortekso skrydis) tai pauktis, skrendantis vir materialiojo pasaulio bang, Krinijos ir Dievo prieglobstyje ir apsaugoje. Pauktis Evoliucionuojanti Siela, susijungusi su Smone. Dar yra Doktrinos, Asmenybs Harmonizavimo, enklas, akies pavidalo. Pai ak galima iifruoti vairiais bdais. Tai Bties, visur esanio Visatos Energoinformacinio Lauko simbolis. Taip pat tai skaidri uuomina, kad jau laikas atsibusti, praverti akis (nuimti migl nuo j ir aplinkinio Pasaulio) ir blaiviai vertinti situacij. Taidzitu enklas akies centre reikia Pasirinkimo, prie kur Btis stato kiekvien mog, kategorikum. is enklas Bties Dvilypumo simbolis, Gyvybs vytuokls, kurios niekam neleidiama stabdyti, pavidale. Skaiius pi pagrindin Smons Evoliucijos konstanta. Visas Doktrinos enklas rmintas iede, simbolizuojaniame Evoliucijos begalyb. Visa tai suvokiama ms pasmone, kuomet mes irime enklus, ir siraoma program, orientyr pavidale. io proceso aktyvizavimui reikia nukopijuoti enklus ms svetainje, atspausdinti ir pakabinti matomoje vietoje. Pradioje, studijuodami Harmonizavimo Sistem, js susipainsite tik su 5 hieroglifais, Doktrinos enklu ir 7 magikais garsais 6 gydomaisiais garsais bei garsu Om- raidmis didiuls, neinomos monijai kosmins abcls. i abcl susideda i 400 raidi, simboli, gars, kiekvienas i j nea milinik prasmin krv ir turi praktin siknijim, realizavim. Pavyzdiui, tik ei enklai i pirmosios knygos turi informacij, kuri mes sugebjome idstyti keturiose Slaptosios Doktrinos knygose. Apie kosmin abcl mons girdjo, bet apie jos praktin panaudojim egzistuoja tik spliojimai. Jeigu vertinti, kad daugelis kirilicos bei lotynikos abcls raidi buvo pasiskolinta i kosmins abcls, tai galima pasakyti, jog apskritai mes j pastame. Kame jos paslaptis ir naujovikumas? Ties sakant, nei paslapties, nei naujovikumo ji mums nesudaro. Tada, jeigu mes beveik visk inome, kodl nemokame naudotis iniomis praktikai, kame intriga? O intriga , gerbiamas skaitytojau, labai paprastas. Subtiliame Pasaulyje abcl reikalinga ne tam, kad i raidi ir simboli sudlioti odius bei sakinius, k mes ia, emje, labai gerai mokame, manydami, kad tai yra tobulybs virn. Ten kiekviena raid, kiekvienas simbolis, hieroglifas turi prasmin krv, kur labai nelengva idstyti odiais. Kiekvienas j reikia: svok, proces, algoritm,, idj,
be to: lotin homo, ispan hombre (tariasi ombre), prancz homme (tariasi om)... Ir odyje mogus tie patys garsai, o ir m, tik apsikeit vietomis.
29

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

109

kategorij, objektyv dsn, vaizd, asociacij, Bties aspekt. Daugelyje emik kalb raid reikia tik vien simbol ir gars. Iimt sudaro japon ir kin hieroglifinis ratas, kur kiekvienas hieroglifas turi prasmin krv ymiai didesn, negu viena raid. Kiekvienas hieroglifas turi svok, vaizd. Kame problema, paklausite js? Ileisti kosmin abcl su detaliais paaikinimas, k reikia kiekvienas jos elementas, ir pradti moksl krimsti. Tiktai gausis taip, kaip su studentu, kur norjo igasdinti praneimu, jog mokslo programa vedama kin kalba. Jis sureagavo klausimu: Kada egzaminas? Lygiai taip pat bus ir su kosmine abcle paskaitysime j, pastudijuosime ir su ramia sine atidsime on, paversdami j statika. Kiek skait ir egzamin kiekvienas i ms per savo gyvenim ilaik? Ir leiskite paklausti padar jiemus protingais ir laimingais? Jokiu bdu! O viskas todl, kad mus mokino dirbti su informacija kaip tokia, sprausta formalios logikos, statikos rmus, kas prietarauja gyvenimui, atitrk nuo jo! I to galima padaryti ivad, kad informuotumas, mokslingumas ir erudicija nra ini, Evoliucijos bei gyvenimo sinonomai, greiiausiai tai j sustabdymas. Paradoksas, ar ne tiesa? I ia iplaukia, kad emika abcl visai ne iminties viesulys. Nuo kada tai? O nuo tada, kai mogus atjung savo neokorteks su jam bdinga nenutrkstama logine mstysena, likdamas mogumi mstaniu pagal form, bet ne i esms. Nuo io momento jo gimtja stichija tapo formali, diskretin logika, i kurios seka: viena raid vienas simbolis, vienas garsas, ir niekaip kitaip! Perskaiius tai, sivaizduokite, kokia bedugn randasi tarp emikos abcls raids ir tokios pat raids i kosmins abcls. tai kur aknys teigimo-aksiomos : Dievas ir Tiesa nesuvokiami! Tik prie aksiomos visada reikia pridurti: nesuvokiami esant mieganiai Smonei ir atjungtam neokorteksui. Bet tereikia mogui jungti savo neokorteks, kai pasaulis keiiasi tiesiog akyse. Kiekviena raid, simbolis, garsas, vykis gauna visai kit prasmin krv. Danai j prasm gauna visikai prieing reikm. Ir pasirodo, kad neverta keliauti ambal arba skristi kosmos tam, kad gyti ini. inios tiesiog dengia vis em metro storio sluoksniu, tik jos yra pasiekiamos neokorteksui ir nepasiekiamos induolio smegenims. Reikia, Tiesa ir Dievas i tikrj randasi moguje pirmapradiai! O mums pilnai laimei belieka tik isiaikinti su svokomis formali ir neformali logika. Formali, pavirutinika logika bna be ini, be kritiko suvokimo ir krybos. Pavyzdiui, mogui, kurio inios apie achmatus nesiekia toliau to, kad ten yra jimas irgu , formul E2 E4 nesukelia joki asociacij ir vaizdini. Bet kiek j atsiranda didmeistrio galvoje? tai is krybos pasaulis, kuris pilnai grindiamas asociatyvia, vaizdinga mstysena, ir yra neformali logika. ia nra joki nepajudinam dogm bei nuostat, iskyrus objektyvius dsnius, o j nemanoma sprausti jokius rmus. Kad nekilt pagunda versti visk krv, pridursime, kad neformali logika neneigia formaliosios ir jai neprietarauja, jinai i jos iplaukia. Jausm, vaizdi ir asociacij pasaulis grindiamas erudicija, tiksliau pasakius prietaravimais, kuriuos ji sukelia. Tik ar daug moni pakyla iki j buvimo pripainimo? Kreipimosi Diev bdai mons sukr daug kreipimosi Diev bd. Pats lengviausias ir prieinamas malda (meditacija). Dl maldos labai tiksliai pasisak vienoje i savo knyg ymus autorius Ogas Mandino: Ar yra ms tarp nors vienas mogus, kuris itikus didelei bdai arba nelaimei nebt auksis Dievo pagalbos? Kas nesikreips Aukiausij, kada susitiksime su vargu, mirtimi, nelaime arba kitokia, mums nepavaldia ir ms supratimui nepasiekiama, jgos apraika? aukimas ir malda seni, gyls instinktai ir niekas neino Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 110

i kur jie atjo. Bet dar nebuvo tokio mogaus, kuris susidrs su baisia nelaime, nesikreip Diev. Jeigu imsi mojuoti rankomis mogui prie veid, jis ims mirksti. Trinktelk per kelio girnel, ir koja trktels. Pasakyk kam nors baisi naujien ir jis suuks: O, Dieve!. Kodl? Tas pats senas instinktas varo jo kalb ir jausmus. Netgi nelabai religingas mogus pripasta, kad sunki minut mes visi nevalingai aukiame Dievo pagalbos. Ir tai viena i ms gyvenimo paslapi. Visa kas gyva, skaitant ir mog, sunki valand aukia pagalbos. Tai instinktas. Bet negi Gamta tokia kvaila, kad davusi instinkt ir vriui, ir paukiui, ir mogui, nepasirpino tuo, kad pagalbos auksmas nukreiptas Krjui, bt neigirstas?. Visa tai taip, bet btina patikslinti, kad mums reikalinga vairiaplan pagalba, visuose Bties aspektuose, vairiose situacijose. Todl ir pagalbos praymas turi bti konkretus, o ne paprastas: Viepatie, padk. Duotos jums maldos atidirbtos ir laiko patikrintos. Jose atsispindi visas js nor ir praym spektras, visuose Bties aspektuose. Viepatie, viesa aki mano! eik namo kn savo Auksine Energija, igydyk ir atjaunink j. Apviesk mano prot, Viepatie, ir duok jungimsi su Tavimi. Om, om, om. Viepatie! Igelbk ms Sielas. Palaimink(Paventik) ir udek jas Dangaus Ugnimi. Vardan Tvo, Snaus ir ventosios Dvasios. Atnek, Viepatie, malon ms irdis ir pagirdyk jas Dangaus Ugnies viesa.Vardan Dievo. Amen. Viepatie, mokytojas ir utarjas mano! Tavo valia bausti ir maloninti mane. Padk man bti nusieminusiam iri matyti savo nuodmes. Padk mano Sielai isivalyti nuo i nuodmi ir nuo mano protvi pikt ir elmik moni nuodmi. Nuvyk velnius ir demonus, stovinius mano kelyje ir trukdanius man darbuose bei reikaluose koviniuose, daromuose kasdien ir kas valand vardan Tavs, Viepatie. Amen. Om, om, om. Viepatie, Jzau Kristau, ventasis Mikalojau, ventasis Panteleimone, veniausia Motina Dievo gimdytoja, ateikite man pagalb. Vardan ms Dangaus Tvo, ivalykite vis mano pasmon nuo mano bei svetim program, trukdani man gyventi ir dirbti Vardan Dievo. Amen. Om, om, om. Viepatie! Bk mano mokytojas ir padjjas mano darbuose, atliekamuose ne sau, o Vardan Dievo. Amen. Om, om, om. Motinle veniausia Dievo gimdytoja , padk man ios dienos reikaluose bei darbuose. ventasis Mikalojau ir visi ventieji, padkite man savo patarimais, pagalba, prot nuvitimu t, su kuriais a kalbu. Padkite man visame, kas yra reikalinga mano gerovs paklimui. Paalinkite visas klitis, stovinias mano kelyje. Padkite man padidinti savo pajamas, kurios man reikalingos Vardan Dievo ir yra gaunamos dl viesios Jo Karalysts, o ne dl savanaudikumo ir savimylos. Padkite man prekyboje, padkite reikaluose koviniuose, kuriuos a vykdau Vardan Dievo. Amen. Om, om, om. Skaityti 3 kartus. Nereikia suprasti prekyb kaip kokios nors preks pardavim nuo prekystalio arba i rank. Kasdieniniame gyvenime mes nuo ryto iki vakaro smoningame ir pasmoniname lygmenyse apsikeiiame informacija vienas su kitu. Eina nuolatinis abipusikas vertinimas (gyva prekyba) su galimu pirkimu arba kategoriku atsisakymu. Reikalai koviniai tai kasdienin, kartais ivarginanti kova, gaunant nepriklausomyb nuo savo Smons, pagimdytos ir valdomos induolio smegenimis. Bet iuolaikiniam, intelektualiai isilavinusiam mogui io paaikinimo neutenka. Kas yra malda? Kaip ji veikia praktikoje, kur faktai? Malda tai specials kreipimasys-nustatymai, su praymu suteikti vien ar kit pagalb. Nuoirdiai perskaityt mald pagalba, psichin energija, minties energija Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 111

prasiskverbia per ems Noosfer, ieina u jos rib varius Kosmoso sluoksnius, prisijungdama prie gyvybikos energijos srauto, einanio i Tikrosios mogaus Esybs. Pagalba praaniam bus tuo labiau juntama, kuo didesn galingum turi Esyb. Kad pastiprinti savo Esyb, mogus privalo tobulintis. Visos pasaulio religijos yra kupinos tikjimo maldos galia, bet tik nedaugelis supranta io proceso mechanik, kodl vieniems maldos padeda, o kitiems, atrodo, visai ne. Daugelis Vakar gyventoj mano, kad Rytuose mons arba meldiasi, arba visai nesimeldia. Abu ie teiginiai yra klaidingi, paprasiausiai mald reikia ivesti i misticizmo sferos ir naudoti j savo labui, nes malda tai i tikrj reali jga. Tai viena i didiausi jg emje, jeigu naudoti j taip, kaip jai yra skirta. Viskas todl, kad mogus maldos metu kreipiasi save, savo Aukiausij A ( savo 95-98 % nerealizuot galimybi), kuris tiesiogiai yra sujungtas su Dievu. Meditacija tai sudtingesnis, negu malda, bdas prisijungti prie mogaus gyvybikos energijos ir Esybs, bet tobulesnis. Prisijungimo prie gyvybikos energijos laipsnis iuo atveju priklauso nuo mogaus tobulumo. Tai reikia, kad malda ir meditacija (darbas alfa lygmenyje, bet ne pats buvimas meditacijos, maldos bsenoje) leidia mogaus psichinei energijai veikti ems Noosfer ir maitintis variomis dievikomis energijomis. Kuo tobulesnis mogus, jo mintys, tuo daugiau energijos jis gauna. sisavindamas tuo paiu atitinkamus ms Sistemos metodus bei praktikas, patingai grandiozin ir milinik darb jis gali atlikti savo psichins energijos dka. Stebuklingo igydymo faktus mones priima atsargiai ir patiks tik tada, kai patys gaus analogik rezultat. Todl kaip pavyzd pateiksime fakt, irgi susijus su ms sveikata, bet i kitos srities.2002 met pavasar Baltarusijos televizija parod laid i ernobylio zonos. Atliekant ukrstose vietose dozimetrinius matavimus, specialistai aptiko netiktin fenomen. Viename apleistame kaimelyje, kur radiacija virija visas manomas normas, smalsumo dlei, nusprend imatuoti radiacin fon cerkvje. Prietaisai tyljo, rod nul. Buvo nusprsta t sen cerkvel iardyti ir perstatyti Minske, kaip senovs paminkl. Sutikite,kad stebkl nebna, radioaktyvus debesis udeng vis kaimo teritorij, bet kakodl radiacija cerkvs nepaliet. Paaikinimas iam stebuklui labai paprastas. mogaus mintis materiali. Mintis nukreipta Diev, keliomis pakopomis labiau materiali. Ger imt met mons meldsi toje cerkvje ir krov j tokiu savo psichins energijos potencialu, prie kur radiacija bejg. Na ,viskas gerai, atsakysite js, bet mus radiacija mua dabar, imto met atsargos pas mus nebus. K daryti iuo atveju? Pateiksime pavyzd i ms gyvenimo. Minsk mes atvaiavome apie deimt met atgal. Butas, kuriame apsigyvenome, i pagrind buvo apleistas, apie teigiam energetik kalbti nevertjo. Taiau, gerindami savo sveikat, reguliariai valydami juodum i saves ir buto, nuolatos statydami apsaug sau ir butui, kiekvien laisv minut kalbdami maldas arba bent jau mantr Om, om, om, mes netik ivalme ms bst nuo energetinio purvo, bet ir per pusantr-dviej met laikotarp paklme jo energetin potencial. Aptikome mes fakt su skutimosi peiliukais. Pradioje peiliuko utekdavo, kaip visada, 2-3 dienoms. Vliau a pastebjau, kad peiliukai nebunka po kelet savaii, po to ilgiau, iki 4-5 mnesi. Kai paklausme per kontakt, su kuo tai yra susijs, mums atsak, kad mes imeldme ir krovme savo gyvenimo erdv. iuo metu energetika bute pasiek potencial, analogik tam, kuris turimas senovinse ventyklose ir Egipto piramidse. Kaip Jie mums paaikino, ioje biologikai aktyvioje energetikoje plieno atomai ir molekuls elgiasi kaip gyvojo audinio atomai, atstatantys savo prarastas dalis. Vadinasi joki stebukl, viskas visikai kasdienika, sijung savs iatrinimo mechanizmas. iuo metu, prisijungus prie ms Sistemos ir aktyviai j sisavinant, mogus gali Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 112

pakelti savo bsto potencial per 6 - 12 mnesi laikotarp. ventindami vanden ir maist, mes neutralizuojame nitratus, nuodus ir radiacij, utverdami jiems keli organizm. Aktyviai usiimdami profilaktika, nepamirdami statyti sau apsaug, neutralizuojame vis radiacij paiame organizme. Gyvendami savo name arba bute, mes vien tik savo buvimu, reguliariai valydami bst, paveriame j neprieinama tvirtove, materialiojo pasaulio poveikiui, tame tarpe ir radiacijos poveikiui. tai jums akivaizdus pavyzdys kaip efektyviai veikia ms Sistema palyginus su paprasta malda. Sistema komplekse, mald virija apie imta kart, ne maiau, kadangi banyias imto met bgyje aplanko deimtys ir imtai tkstani moni, o mes, pavieniui arba dviese, lengvai susidorojame su ia uduotimi per kakokius tai vienus metus . Atkreipkite dmes, prabgomis, tarp kit reikal, neieidami atsiskyrli bvein arba vienuolyn. Viskas yra paprasta, mogus mald priima, kaip fakt, kaip Ties, savyje ubaigt, ir nemanydamas, kad galima prayti ko nors sau paiam. Religija jam nuolat kartoja: Nemink Dievo vardo be reikalo. O ms Sistema tai procesas, kuriam pagreit suteikia pats mogus, dka prisijungdamo prie Dievo Kanalo ir paties Dievo pagalbos dka. Ir todl jau su pirmais ingsniais mogus tampa erdvs bei laiko valdovu.

Ketvirtasis skirsnis

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

113

Bties Trilypumas Dalykas ne tame, kad jie nesugeba pamatyti sprendimo. Dalykas yra tame, kad jie negali pamatyti problemos. Gilbertas Chestertonas30 Pasaulis, Visata, kaip vieningas organizmas egzistuoja tiktai savo harmonikumo dka, tai yra pilno vis proces tarpusavio suderinimo dka, grtamojo ryio buvimo juose dka. Harmonija yra pavaldi bendriems fizikos ir matematikos dsniams, apraoma matematinmis lygtimis bei formulmis. Harmonijos dsniai veikia absoliuiai visas Gamtos savybes ir visus reikiniams, visus mogaus gyvenimo ir veiklos procesus, jo mstym, santykius tarp moni ir taip toliau. Harmonija Bties ir Gyvybs pagrindas. Gyvyb egzistuoja ten, kur yra judjimas, tam tikras ritmas, bdingas visoms jos formoms bei reikiniams. Yra inoma, kad bet kuris judjimas tai kam tikras procesas, apibrtas tarp pradinio ir galutinio tak (arba tarp pradini, ieities ir baigtini duomen). Yra juoda ir balta ieities duomenys, du Pradai. J abipusis perjimas vienas kit pagimdo tarpin bsen pilk. Naktis ir diena ieities pradai; j abipusis perjimas aura, rytas, sutema, vakaras. Analogikai, iema ir vasara ieities pradai; j tarpins bsenos pavasaris ir ruduo. Praeitis ir ateitis taip pat ieities pradai; j tarpin bsena dabartis. Jeigu tsime daugelio kit gyvenimo reikini perir, tai ir juose visada pastebsime tam tikras pradines bsenas ir bsenas baigtines. Visada yra Ieities Pradai sudarantys Krinijos Dvilypumo esm. ia reikia pabrti pagrindines Krinijos energetines savybes. Viskas, kas egzistuoja Pasaulyje, stengiasi uimti padt, kuriai bdingas kuo maesnis energijos sunaudojimas. Todl Ieities Pradams yra bdinga btent i savyb. inoma, Prad ieities bsena tam tikro proceso pradioje, ilaiko energetins pusiausvyros bsen. Baigtin Prad bsena gauna panai savyb procesui pasibaigus, o tai vl paveria Prad kak suformuot, vientis ir stabil. Tokiu bdu, Dvilypumo sudedamosios tai pastovs, nekintantys statiniai duomenys (negyvi vytuokls takai). Jeigu sigilinti kiekvien i j atskirai, tai mes rasime ten ramyb, nebt, tams ir pirmaprad tutum. Be to ioje tutumoje dingsta bet kokia Dvilypumo prasm. Joje nra joki orientyr, kuri pagalba bt galima nustatyti, kuri i i dedamj yra pradin, o kuri galin. Realus dviej Bties dedamj pasireikimas, j egzistavimo prasm, pasireikia tik j tarpusavio perjime i vienos kit. Tiksliau sakant j nuolatiniame judjime, kas yra treioji Bties dedamoji. I
Gilbertas Chestertonas (Gilbert Keith Chesterton, 1874 1936), angl krikionikas mstytojas, urnalistas ir raytojas.
30

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

114

tikrj, jeigu mes turime kaikur Prad, atsiradus treiai dedamajai Judjimui, kuris stumia Prad pakitimams, mes gausime kakoki tarpin, o vliau ir Baigtin bkl, su auganiu savo potencialu, augania savo jga. Susiformavusi tam tikr visum, Baigtin tampa sekanio proceso Ieities Pradu. Tokiu bdu, aktyviai veikiant Bties dedamajai , vienas Kakas sklandiai pereina kit. Mes gavome Ieities Prad, bet jis dabar jau visikai naujas, pakeistas! Pavyzdiui: atjusi po Nakties Diena bus nauja, pakeista. Vakarykts Naktis ir Diena tai praeitis, jos dingo Nebt. Mes, kaip ir anksiau, turime pradinius stabilius duomenis Nakt ir Dien, bet jos yra visikai paveiktos dinamini pakitim! Jos nepanaios visas tas, kurios buvo iki j, ir tas, kurios bus po j! Dka treios aktyvios dinamins Bties dedamosios - atsiranda tokios svokos, kaip Erdv ir Laikas. i dedamoji pilnai nustato Erdvs ir Laiko charakteristikas bei savybes . Atkreipkite tai dmes: Judjimas yra vienos bkls perjimas kit, nauj. is perjimas yra laipsnikas, sklandus ne kaip faktas, o kaip procesas. Viskas labai paprasta. Ieities Pradai du kratiniai negyvi vytuokls amplituds takai. Todl juose nra nei Erdvs, nei Laiko! Kratiniai takai tai Faktas. Procesas tai treioji Bties Dedamoji, tik jai yra bdingi Erdv ir Laikas, padedantys Gyvybs Proceso realizavimui. Dvilypumas struktrin Pasaulio, Visatos savyb. Visada yra kakas su tam tikromis ypatybmis ir visada yra kakas su analogikomis, bet jau prieingomis ypatybmis. Judjimo, jungianio ias prieingas bkles, dka egzistuoja Visata. tai kur posakio Judjimas tai gyvenimas prasm. Judjimas treioji Bties dedamoji. Pavadinsime j -Gyvybs vytuokle. Tokiu bdu, Irykintas Pasaulis tai dinamikos, judjimo pasaulis! Jam yra bdingas Trilypumas(Trejyb). I ia seka, kad jeigu kuriame nors procese kokiu nors bdu paalinti Trilypum, mes sustabdysime Gyvybs vytuokl (judjim) ir gausime Dvilypumo statik, kapini ramyb.I bendrj moksl yra inoma, kad fundamentals (pagrindiniai) Bties Dsniai yra Vienybs Dsnis ir Prieybi Kovos Dsnis. Analizuojant aukiau idstyt, galima padaryti ivad: kur yra Trilypumas, ten neribotai viepatauja Prieybi Vienybs Dsnis! I tikrj, du struktriniai tam tikro proceso vienetai yra antagonistai, bet kai jie yra suvienyti Gyvybs vytuokls, kuri utikrina j abipusik perjim i vieno kit, atsiranda nepagaunama akimirka vardu Gyvenimas. Vienybs Dsnio dka pasireikia visas Krinijos vairumas. Ten, kur Gyvybs vytuokl atjungta ir judjimas nutrksta, pradeda veikti Prieingybi Kovos Dsnis. Dvilypumo Ieities Pradai pradeda nesutaikom kov. I tikrj, neverta laukti taikios dviej Prad sveikos, turini absoliuiai nesuderinamas charakteristikas! Tai amina dviej antagonist, nesutaikom oponent-gininink, kova, kurioje laimtoju amiams liks tik vienas tas, kuris savo egzistavimui reikalauja maiausio energijos sunaudojimo. Tai yra esant atjungtai Gyvybs vytuoklei visada laimi statika, mirtis ir Nebtis. iuolaikinis mokslas, filosofija, religija stato savo pasaulir ir koncepcijas, orientuotas pradinius, negyvus Bties takus Dvilypum. Nei kiek neabejodami, daug negudraudami, jie priria prie j Erdv ir Laik, manydami, jog treioji dedamoji Gyvybs vytuokl prisideda prie dviej pirmj, kaip savaime suprantamas dalykas! Taigi (j supratimu), Pagrindinio Veikjo Dievo dalyvavimas yra numanomas, kaip privalomas, bet jau kaip vyks, niekam mus nepareigojantis faktas! Turima galvoje, kad po Pasaulio Sukrimo Dievas ijo poilsiui, nustats visus procesus Visatoje automatikam veikimui. Viskas, kas i Jo liko, tai tik Energoinformacinis Laukas ir kakokia energetin substancija Absoliutas vis energij altinis. Ir todl dabar tik mogus belieka padties eimininkas (vienas namuose k noriu, t ir darau!). Dievo atvilgiu pakanka giedoti lopines mantr bei mald pavidale. Taip gyventi yra daug Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 115

patogiau ir ramiau! Daugeliui bus tikras okas naujiena, kad Dievas gyvas, stiprus ir atsiskyrlio bvein nebuvo ijs. Vien kart suks, kartu su savo personalu, Visat, Jis J valdo ir mesti likimo valiai (kiek mums yra inoma) neturi teiss nei vienai akimirkai! Mes, ems mons, esame Dievo pakviesti i Gyvenimo vent, ir ne eimininkai mes ia o sveiai, todl ir elgtis reikia padoriai ir deramai! Dievo nuolatinio aktyvumo dka mes, Visatos ir ems mons, turime bti Jam dkingi u treiosios dedamosios bvim visuose Bties procesuose. Gyvybs vytuokl Dievo ir Visatos Lygmenyje palaikoma aktyvioje bklje Dievo Psichins Energijos, Jo Minties dka. Tai ir yra ventoji Dvasia! Be jos Gyvyb emje ir Visatoje bt nemanoma i principo. Dievas negali ieiti poilsio dl joki prieasi, nes Jis yra Gyvybs altinis! Pirma Jo poilsio sekund bus paskutin visai Esamybei Visatoje, todl apie tai geriau ir negalvoti. Gyvenimas praeina tarp dviej Bties Poli: spindulins gyvybs formos, i vienos puss, ir baltymins i kitos. Spindulin ir baltymin Gyvybs formos dvi Bties prieybs, du Poliai. Gyvenimas tai dinamika, utikrinanti dviej prieybi abipusik perjim i vienos kit. Btent iame, nesustojaniame nei akimirkai abipusiame perjime, randasi Gyvybs vytuokl, Gyvenimo, Bties, Dievo ir mogaus Evoliucija. Vienyb(jungimasis) su Gyvybs vytuokle teiss Gyvybei gavimo laidas. Be ios vienybs mogus Krinijai tuia vieta! Ir labai keista, kad iuolaikinis mogus i aplinkyb atkakliai ignoruoja! Reikia suprasti ir priimti, kaip tikrov, kad Trilypumo gyvo, nepertraukiamo pasireikimo ir Krinijos Pagrindinio Dsnio egzistavimo altinis yra Dievo Minties jga, Jo ventoji Dvasia (arba, kaip mes vadiname Psichin Dievo Energija). Neprimus ir nesupratus viso ito negalima painti Ties, Gyvenimo Prasm ir nemanoma deramai gyventi. Nes Dievo Mintis ne tik jungia ir pastoviai laiko aktyviojoje bklje visos Visatos dinamik, ji jungia Gyvybs vytuokl kiekviename i ms, mstymo bei Pasaulio suvokimo lygmenyje. Tik aktyvios sveikos su Psichine Dievo Energija dka mes galime jungti evoliucin neokortekso vystymas ir panaudoti savo 95 98 % nerealizuot galimybi, patvirtindami tuo teis vadintis mogumi Mstaniu. Krinijos lygmenyje Gyvybs vytuokl (Psichin Dievo Energija) suvienija du Pradus Bt ir Nebt. Nenutrkstamas abipusikas Bties Nebt ir atgal perjimas daro Gyvyb, Visatos ir Dievo Lygmenyje, nemirtania, amina. Psichin Dievo Energija jungia darb Vienybs ir Prieybi Kovos Dsnius, dka ko visi Pradai su prieingomis savybmis ne tik taikiai susigyvena vienas su kitu, bet ir nea gyvyb visai Esamybei Krinijoje! mogaus lygmenyje Dvilypumas yra pavaizduotas, kaip energetinis ir fizinis knai, kuri ssaja vykdoma Mintimi, mogaus Psichine Energija. Taip pasireikia ms Trivien Esyb.ia reikia pabrti, kad Krinijoje tik du Dievas ir mogus turi gebjim valdyti Psichin Energij (mint) ir j kontroliuoti! Kiti gyvi padarai tokio gebjimo neturi. mogus, nemokantis savo Psichin Energij valdyti ir nuolat j kontroliuoti, automatikai sustabdo savyje Gyvybs vytuokl, savarankikai ijungia Prieybi vienyb. Pradeda veikti nepermaldaujama Prieybi Kova, kai antagonistins energetinio ir fizinio kn savybs tampa ypa ireiktos, viena kit naikinanios. Ivadoje mogus, pateks tarp toki girn, serga ir neivengiamai mirta. i baigtis persekios mus tol, kol imoksime Smons dka valdyti savo ventj Dvasi (Minties potencial) ir kontroliuoti j. Ms uduotis imokti surasti Gyvybs vytuokl visuose Bties aspektuose ir nuolat palaikyti jos judjim, darant j aminu, negstaniu. Skmingas ios uduoties sprendimas pilnutinai gula ant Smons pei, Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 116

kuri mes savarankikai ir savanorikai turime paversti i konservatyvios (ribotos) laisva (ivystyta). Tik tada ji gals sutramdyti ms nesuvaldom, siautuling psichin energij! Sielos kilm i laiminga kritimo vent Jai galv apsuko. Bet tam, kad sugrt dang,Jg visikai pritrko. Siela turi energoinformacin pagrind. Ji gimsta tam tikros Dievo energijos pumpuravimo dka, Jo mstymo proceso metu. Taigi, ji savo potenciale turi visas savybes, bdingas Dievui: gyvybik, mstymo (psichin) potencij! Jos potencialios galimybs realizuojasi palaipsniui, energetins sankaupos pavidale, kiekviename Krinijos Lygmenyje. Toki Lygmen Visatoje yra septyni. Pabuvodama kiekviename i j, Siela evoliucionuoja nuo paprasiausios energetins sankaupos iki energopsichins mogaus Matricos. Siela besivystydama palaipsniui formuoja savo apvalkal kn (nuo elementarios dalels iki mogaus). Kaip matote, ir ia dalyvauja Gyvybs vytuokl, turinti sry tarp Sielos energetins Esybs ir jos fizinio (materialiojo) pasireikimo. Sustabdyk j ir Siela subyrs, kartu su knu virsdama niekuo, tutuma. Praeidama septinius Krinijos Lygmenis, gaudama kiekviename J tam tikr savo vystymosi patirt, Siela fiksuoja j ne tik savo energoinformacinje Esybje, bet ir Visatos Energoinformaciniame Lauke, palikdama juose tarsi savo pdsak. is pdsakas yra ne kas kita, kaip holograma Sielos egzamin skait knygel. Tokiu bdu, Siela turi prototip, savo asmenin atmint kiekviename Lygmenyje, ji glaudiai susijusi su kiekvienu i J. Be to, Siela nra pamesta likimo valiai, o nuo pirmos savo egzistavimo akimirkos yra dmiai stebima Dievo ir Jo moni (Dievo Pasaulio atitinkam Lygmen tarnyb bendradarbi). Siela visada yra jungtyje su Gyvybs srautais ir yra pavaldi jos ritmams, tai yra dta paioje jos prigimtyje. Priklausomai nuo isivystymo lygio, Siela i Dievo Pasaulio (Subtilij Vibracij Pasaulio, arba Subtilaus Pasaulio) persikelia grubi vibracij pasaul em. is perjimas btinas, nes tik ms pasaulyje Siela ubaigia vystymsi, gaudama material apvalkal! J tarsi persodina i iltnamio slyg atvir grunt. Siela emje ubaigia savo vystymsi, formuoja sau mogaus kn ir gauna savo nuosav pasaulio, kuriame ji gyvena, sismoninim ir suvokim. Smon neatskiriama materijos dalis. Skirtingai vis kit Krinijos Lygmen, tik paiame emiausiame Lygmenyje, grubi vibracij pasaulyje vyksta Smons jungimasis su mogaus protu. Taip gimsta aukiausioji Smons forma, bet tai dar ne pati ivystyta Smon! Ivystyta ji dar turi tapti . gyjant aukiausi Smons form, Siela gali pretenduoti savs realizavim, Gyvenim. Gavusi ivystyt Smon, Siela kartu su fiziniu knu tampa nemirtinga. Tokiu bdu, Siela ateina em tik tam, kad gaut Smon! Tai yra susij su tuom, kad Smon, visoje neaprpiamoje Visatoje, turi tik Dievas ir mogus. Kol Siela keliavo Krinijos Lygiais, ji naudojosi Dievo Smone. Po to, kai sikr moguje, ji privalo gyventi savo protu, suformuoti asmenin Smon pasigavus Dievo Smon, neti j kaip viesos altin, ir grti su ja atgal pas Diev, kad toliau eiti su Juo alia, bet jau smoningai! Siela praeina keli, kur praeina vaikas, gimdamas emje. Po pastojimo tvai savo vaikui duoda gyvyb. Motina j ineioja, po ko seka gimimas. Iki met j priiri ir tik tada jis stoja ant koj, suvokia save ir tikrov, vadina tvus Tt ir Mama, tiesia juos rankutes, padaro pirmus smoningus ingsnius j link. Nuo io momento jie eina alia per gyvenim.Sielos formavimosi etapai iki jos siknijimo mog tai ir yra ineiojimo Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 117

stadija. ioje stadijoje jai (kaip kdikiui ysiose) yra patogu ir niekas negresia. Kritin faz vaikui kdikyst, kol jis ne gyja Smon ir imokta bendrauti su tvais dialogo reime. is pavojingas laikotarpis pasibaigia, kai vaikas padaro pirmus ingsnius savo tv link. Jis juos suvokia pirm savo gyvenimo met pabaigoje (pirm kart po gimimo), nors jie visi sudaro vien visum nuo pirmos ntumo prasidjimo minuts. Tvams visikai nedomu, kaip vaikas jais tiki, k jis ino bei moka. Jie-gi ino, kad j reiks visko mokyti i naujo, ingsnis po ingsnio. Svarbiausia, kad jis itiest rankas ir padaryt pirmus ingsnius j link. Vis tolimesn keli jie praeis kartu. Taip ir mogus, atjs pasaul, randasi kritinje egzistavimo fazje, kol ne sismonins save ir savo Tvus (padarys pirmus ingsnius j link). Niekas u j ios fazs neveiks, kiekvienas praeina j individualiai. Bet ne pavieniui, o kartu su savo Tvais su Subtiliu Pasauliu ir Dievu, kurie mumis rpinasi, neileisdami i akiraio nuo ms Sielos pradjimo momento. Klitis ia tik viena paties mogaus Smon uverta vairiais salygotumais, dogmomis ir stereotipais, kuriuos ms fizinis pasaulis pavert neginijamomis Tiesomis. Subrendusi siela (ind alegorija) Vien kart mokiniai paklaus Farido: Kalba, kad Jzus nejaut fizinio skausmo ant kryiaus, kai j nukryiavo. Kaip tai gali bti? Kalba, kada Mansrui nukirto rankas ir kojas, jis ypsojosi. Kai jam ibad akis, jo veide neatsispindjo jokio skausmo, kani. Kaip tai yra manoma? Faridas nurak nesubrendus rieut nuo medio, padav mokiniui ir pasak: Perskelkite rieut taip, kad nepaeisti branduolio. Mokinys atsak, kad tai nemanoma. Faridas paklaus: Ar galima atskirti subrendusio rieuto keval, nepaeidus branduolio? Su subrendusiu rieutu nra joki problem, atsak mokinys. Viskas yra teisingai, pasak Faridas. Bet juk tu pats davei atsakym savo klausim. Pas daugel moni siela visikai suaugo su knu. Jeigu sualoja kn, tada sualoja ir siel. Bet yra ir kitoki moni; j siela ant tiek yra laisva, kad turi kn tik kaip apvalkal, keval. Paeidiant j kn, nemanoma paeisti j sielas. Jzus ir Mansras buvo mons, panas subrendus rieut. Gavusi Smon, Siela privalo isaugoti ir kn kaip neatskyriam form Smons realizavimui, juk praradusi kn, ji praranda Smon! O tam Siela turi ne tik gyti Smon, bet ir susijungti su ja. Tik tada jos gali padaryti savo kn tobulu ir aminu, gauna sugebjim transformuoti j sutinkamai savo tiksl ir uduoi. Sielos evoliucinio vystymosi etapas baigiasi tuo, kad Dievo Pasaul( savo namus) Siela grta kartu su fiziniu knu ir ivystyta Smone, kitoki ms ten nelaukia ir nepriims. Tai ir yra Harmonizuotas mogus Asmenyb, galinti tapti tikruoju padjju Dievui. Sielai gavus kn, jos evoliucinio vystymosi ciklas baigiasi. Sekantis etapas mogaus ir jo Smons Evoliucija. mogaus atjim Dievo Pasaul jokiu bdu negalima suprasti, kaip jo ijim i ems (Sielos Pakilimo dang arba kakokio mistinio jos iganymo bdu). Apokalipss laikas duoda mogui galimyb (ir net pareigoja j!) praeiti vis Keli, gyvenant emje. mogaus Harmonizavimas vyks ms asmenins Visatos susiliejimo su Tikrja Visata keliu, ir vliau ems perjimu taip vadinam Ketvirtj Imatavim (arba, kitaip sakant, Subtilaus Pasaulio atjimu em). Ne be reikalo religija su baime laukia io momento, pavadinusi j Paskutiniu Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 118

teismu! Tada viskas iame pasaulyje bus pavadinta savo vardais. is atradimas daugeliui bus nusivylimas ir didiulis sukrtimas, dl dvasios jautrumo ir intuicijos iki to nebuvimo. O svarbiausia, nebus galimybs k nors pakeisti! Js tikriausiai jau supratote, kad ms gimimas emje tai didel asmenin atsakomyb, kaip prie Diev, taip ir prie visus ankstesnius ms Sielos siknijimus! Todl kad mogaus stadija baigiamasis etapas jos evoliuciniame vystymesi. Ji iki io momento prajo milijonus siknijim ir persiknijim, bet siknijimo moguje stadijoje gali sustabdyti savo Evoliucij (arba, dar blogiau nueiti Nebt). Kaltas bus pats mogus, kuris i savo Smons ir fizinio kno padar stab, o apie Siel nieko neino ir net inoti nenori! Nors odiais kovoja u jos tyrum ir udega vakutes u jos iganym (suprantama, nuo mistini tamsi jg pinkli, bet tik ne nuo savs). mogui net galv ne ateina, kad jis pats gali taip nemokikai praudyti savo Siel. Jis galvoja, kad atjs em, pagaliau gavo visik laisv, kadangi tuo viskas jau yra nulemta, jo rankos atritos. Bet i tikrj jis gavo tik Pasirinkimo laisv: stoti mogaus Evoliucijos keli, padars pirmus ingsnius savo Tv link arba i tikrj nueiti Nebt, subyrjs smulkiausias dedamsias humus, i kurio iaugs Gyvyb sekanioje Visatoje. Ir tai ne eilin baisi pasakl! Siel ibrokavimo, nubyrjimo procentas iki j siknijimo mog (kol jos valdomos Dievo Smons) yra nulinis. Procentas Siel, sismoninusi save, susivienijusi su Smone, grsi namo ( Dievo Pasaul kartu su fiziniu knu), yra be galo maas procento dalys. Kaip matote, brokavimas negailestingas! inant tik vien fakt, visas kalbas apie mogaus didyb ir vertyb galima nutraukti: 6 milijardai Siel emje Subtiliam Pasauliui ir Dievui yra nuoga abstrakcija, beveidiai statistai, dar negim vaikai, kurie dar tik galvoja ar jiems gimti ar ne! Mes, pasijung prie Dievo Kanalo, ingsn jau padarme, todl kiekvienu mumis taip rpinasi. Pasaulio Evoliucija Mes jau kalbjome, kad Pasaulio struktrinis vienetas yra Dvilypumas. Be kitko jis yra bdingas absoliuiai visiems Krinijos procesams, pradedant elementariomis dalelmis, vakuumu ir baigiant mogaus fiziniu knu, jo psichika.Mes ne visada savo Smone aprpiame Dvilypum, bet jis yra visur! Jis yra bdingas darbo veiklai, tarpusavio santykiams, valstybini institucij veiklai, fiziologiniams procesams ir t. t. Bet kuriame procese visada yra treia dedamoji, susiejanti du kratutinius Dvilypumo takus vien nenutrkstam proces tai Gyvybs vytuokl, kuri utikrina bet kurio proceso realizavim. Pavyzdiui, mes norime pataisyti sveikat, reikia, reikia istudijuoti ir suprasti procesus, vykstanius dviejose jos dedamosiose energetiniame ir fiziniame knuose. Tam mes mokams valdyti savo energetinius procesus: papildyti kn energija; nuimti ukimimus; paalinti sukaupt nesveik energij; stiprinti kno energetik speciali pratim pagalba (pavyzdiui, Atgimimo akis, Cigun ir kt.). Nepaliktas be dmesio ir fizinis knas: mes studijuojame jo struktr ir fiziologij, normalizuojame jo bkl teisingos mitybos, grdinimo pagalba, fizini sveikatingumo pratim jogos, gimnastikos, bgimo ir t. t. pagalba. Treioji dedamoji, suvienijanti du Pradus energetin ir fizin knus yra sismoninta Mintis, uduodanti tam tikr program ms dviem Pradams ir forminta odi (mintini formuluoi, nustatym) pavidale. Kalba reikinys jokiu bdu ne atsitiktinis! Be komunikavimo funkcijos ji leidia mums koncentruoti savo mintis bei forminti jas odini nuostat (mintini formuluoi, nustatym) pavidale. Mes sugebame visapusikai apgalvoti ir planuoti savo veiksmus, kryptingai valdyti juos. Kalba leidia valdyti psichikos ritm ssaj su iorins aplinkos Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 119

ritmais, vidini organ ritmus su atitinkam energetinio kno zon ritmais. Kalbos pagalba mes perduodame savo patirt kitiems monms, patingai vaikams. Kalba tai garsinta ir koncentruota mintis, kuri (kaip js jau inote) yra Gyvybs vytuokl, utikrinanti energetinio ir fizinio kn ssaj, leidia mums smoningai valdyti save, savo gyvenim ir sveikat. Dvilypumo ir aktyvios (dinamikos) dedamosios pasireikimas bet kuriame procese tai ritmiki pakitimai horizontalioje Krinijos ploktumoje. Tokie ritmai, nubraiyti grafikai, atrodo kaip sinusoid, pavaizduota ploktumoje, statikos bklje. Taiau Krinijai yra bdingas tris, erdvin orientacija ir trimatikumas, todl Ji turi, be horizontalios dedamosios, dar ir vertikali. Dinamikas bet kurio proceso vystymasis ios dedamosios keliu yra ne kas kita, kaip Evoliucija, io proceso tobulinimas. Nepertraukiamos Evoliucijos(tobuljimo) bkl yra bdinga absoliuiai visiems procesams, prieingu atveju bet kuris i j (tame tarpe Gyvyb ir Krinija) baigt savo egzistencij. Savo ruotu, bet kuris evoliucinis vystymasis jau yra susijs su spirale. Seniai inoma, kad viskas Pasaulyje juda spirale. Taip juda planetos, vaigds, taip vystosi ms mstymo ir psichikos gebjimai. ios dedamosios dka Sieloje gimsta painimo, krybos, savs realizavimo siekimas. Kaip sprendiant sveikatos problemas pasireikia vertikalioji dedamoji? Pasirodo, palaikydami Gyvybs vytuokl tik horizontalioje ploktumoje, mes negalime utikrinti sau pilnaverts sveikatos. Ligos tsiasi toliau. Kad visikai j atsikratyti, mes turime priversti Gyvybs vytuokl judti dar ir vertikaliai (tai yra dviejose ploktumose vienu metu), panaudojant visas tris trimats erdvs dedamasias. O kadangi Gyvybs vytuokl tai Mintis, reikia, mes turime padaryti j aktyvia, besiveriania auktyn! Aktyvuoti mint, davus jai sparnus, galima tik lavinant mstym ir vis begalini, matuojant pagal mogaus gyvenim, Bties proces suvokim. Evoliucijos spiral Sieloje yra dta Gamtos. Beje, visi sparnuoiai kyla aktyn tik spirale. tai mes ir prijome tai, apie k nuolat kalbjome btinum lavinti Smon, jos diapazono ipltim. Tik tokiu atveju, jungdami evoliucin tobuljim, mes tursime ideali sveikat, imoksime visapusikai ir pilnateisiai valdyti j. Kadangi judjimas ir Evoliucija yra Krinijos pagrindas, tai laikydamiesi j Dsni, paindami ir suvokdami juos, mes galsime valdyti save visuose gyvenimo procesuose: mokymesi, reikaluose, sveikatoje, santykiuose su monmis ir t. t. Tampame savo Gyvenimo eimininkais! Kaip viskas, kas pasakyta, atrodo praktikoje? 1. Pavyzdiui, js sergate. Noras pasveikti tai subjektyvus pageidavimas. Js mintis yra apribota pageidavimu ir fizinio kno galimybmis. Jeigu pasveikimui js panaudojate kokias noras sveikatingumo praktikas, darb su energetika, tai tuo paiu aktyvizuojate rezervines organizmo jgas. Bet tuo paiu siIpninate imunin sistem, nes neatstatote i6naudojate rezerv! Taip atsitinka todl, kad js mintis apribota tik subjektyviais (vidiniais) organizmo procesais, o tai reikia, kad ji negali utikrinti gyvybikos jgos pritekjim i iors. Maa to, ji negali jos priimti! Jei js esate susirpin atsakomybe u kit moni, kuri gyvenimas ymiai priklauso nuo js, gerove, arba jums js sveikata reikalinga krybiniam realizavimui, tai mintis nukreipta perspektyv, Evoliucij! Tada js mintis pritraukia organizm gyvybik energij ir js pasveikstate. Seniai yra pastebta, kad jeigu monms nra kada sirgti, jie greitai atsistato. Kaip, pavyzdiui, karo metu: mons, dalyvaujantys karo veiksmuose, kvpti pergals polkio, neserga peralimo ir kitomis, taikmeio, ligomis, kokiose sunkiose slygos jie bebt. Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 120

2. Arba, daleiskime, js pradjote koki nors veikl. Sprendimas usiimti viena ar kita reikala, darbu visada siekia tam tikro tikslo, pavyzdiui, automobilio pirkimo. is tikslas nukreiptas subjektyvaus pageidavimo pasiekim ir ne daugiau, tai yra js mintis yra apribota pageidavimu. Nra vystymosi perspektyvos dl js pretenzij sumainto lygio. Yra garantija, kad veikla sulugs arba, geriausiu atveju, egzistuos kol js nusipirksite automobil. Kai veikla sulugdyta, neverta raudoti: juk js nedavte jai evoliucinio vystymosi perspektyvos!Kad veikla duot jums peln ilgam, begaliniam laikui, js turite savo minties pagalba duoti jam be galo ilgo evoliucinio vystymosi perspektyv. Ir perspektyva turi remtis ne tik asmenine gerove, bet ir privalo turti mast didel reikm visuotiniam labui! Turdamas toki ilgalaik perspektyv, js savo mintimis sudarote grandinl pirmaeili uduoi, kurios palaipsniui priartins jus prie js veiklos skms. Ivada: bet kurio usimimo orientacija(eminimas) savo subjektyvizm, Ego- tai pats geriausias bdas sulugdyti veikl! Be evoliucins perspektyvos ji su laiku slopsta. Bet kai tik js atskiriate sumanym nuo savo asmenini problem, utikrin jam pastov, ilgalaik realizavim, duodant naud visiems, js veikla i karto gauna jam trkstani evoliucin perspektyv, o js ans skmei! Apie Smon Siela suvokia save kaip objektyvi realyb (sugebani save realizuoti) ten, kur ji save sismonina! Kiekviename Krinijos Lygmenyje ji turi tam tikr sismoninimo laipsn, bet tik emje gali maksimaliai save sismoninti bei realizuoti, nes tik ia jinai gauna fizin mogaus kn ir susijusi su juo Smon. Smonei besivystant, Siela keiia fizin kn ir realizuoja joje dt gabjim fizikai realizuoti save viename ar kitame Krinijos Lygmenyje. Tuo paiu jinai pradeda grtam kopimo proces. Atjusi em fizinio kno bei Smons, susigyvenusi, susijungusi su fiziniu knu, tapusi jo eimininke, Siela kartu su juo persikelia i fizinio pasaulio Dievo Pasaul. Ten ji atsinea tobul fizin kn ir isivysiusi, laisv Smon Be to mes iame kelyje toli grau ne pirmieji, kiekvienas mogus i Dievo Pasaulio, kaip ir pats Dievas, keli prajo, o dabar padeda j veikti mums. Kaip matote, tam, kad Siela gyvent ir vykdyt savo paskirt, jai yra labai svarbu sigyti Smon, ir susijungti su ja. Tokio susijungimo technologija duota etojoje Sistemos dalyje, o kol kas btina praeiti tam tikr paruoiamj etap. Laisvos Smons formavimo savyje etap, nes tik tokia Smon duoda Sielai galimyb gyti sparnus, su tolimesniu jos realizavimu visuose Krinijos Lygmenyse. Smon objektyvi realyb, leidianti sismoninti save realiame pasaulyje, susipaystant su juo poji, gaunam i jutimo organ (analizatori), pagalba. Ji visada yra susijusi su konkreia asmenybe, vadinasi, visada egzistuoja tik vienybje su materija (su fiziniu knu), bdama materijos sukurtu produktu. Be materijos, be fizinio kno nra Smons, todl kai po mirties Siela praranda fizin kn, ji savs nebesuvokia. Tai reikia, kad kartu su knu ir Smone mogus nunea su savimi kap vis savo gyvenimo patirt ir inias. Mes suvokiame gyvenim per Smon. Jos uduotis duoti mogui galimyb sismoninti save ia ir dabar. Smon yra glaudiai susijusi su akimirka vardu Gyvenimas, su Gyvenimo vytuokle. Gyvenimo akimirka (vytuokl) nepriklauso nei kokio nors proceso Pradiai, nei jo Pabaigai (kratutiniams Dvilypumo takams). Taip ir Smon (esant jos teisingai orientacijai) negali bti susieta su iais kratutiniais mirusiais takais, ji Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 121

pirmapradiai yra nemirtinga. Pavyzdiui, gyvenimas pastoviai randasi tarp Dvilypumo tak tarp praeities ir ateities. Bet mes save sismoniname tik dabartyje. Smon nepriklauso praeiiai, kuri jau prajo, bet nepriklauso ir ateiiai, kuri dar nevyko! Ji priklauso tik dabariai! Orientuodami Smon dabart, mes darome j laisva. Bet jeigu susiesime Smon su praeitimi, tai suriime j ir apribosime, nugrimzdami prisiminimuose. Jeigu susiesime su ateitimi, nugrimsime svajonse. Reali tik dabartis, o susijusi su ja Smon reali ir nemirtinga tik dabartyje! Ar ne ia gldi prieastis, kad mogus Sielos gelmse iki paskutins minuts netiki, kad mirs?! Tikroji prieastis ito randasi energetiniame Sielos potenciale. Kai tik Smon persijungia i realaus ia ir dabar iliuzin praeit arba ateit, ji pati tuoj pat virsta iliuzija, mirau! Ir vietoj to, kad palaikyti energetin Sielos potencial, Smon pradeda j eikvoti. Smon yra susijusi tik su aktyvumu, su bdravimu. Kai tik ji atsijungia (pavyzdiui,miegant), mes nebesismoniname savs, realybs ir paties gyvenimo. Reikia, Smon tai ne visa ms dedamoji! Egzistuoja kita, kuri utikrina gyvyb tam laikotarpiui, kai Smon yra atsijungusi. i dedamoji susijusi su Siela, programuojania visus procesus ms fiziniame kne. I io galima padaryti ivada, kad Smon, kaip ir visus kitus procesus kne, gimdo Siela ms energoinformacin Matrica. Suprantama, kuo auktesnis yra energoinformacinis Sielos potencialas, tuo auktesnis yra Smons ivystymo laipsnis. Jeigu Evoliucijos metu Siela nepagausino savo potencialo, o ibarst j, tuomet Smons ivystymo galimybs yra silpnos. Tokiam mogui bus problematika isaugoti savo Smon laisva. Prireiks daug pastang gyvenimo supratimui. Prisitaikymas prie vairi gyvenimo pakitim vyksta refleks pagalba, kaip beslygini, taip ir slygini. Beslyginiai refleksai tai ta evoliucin Sielos patirtis, kuri jinai atsine su savimi dabartin siknijim. J pasireikimas susijs su instinktais. Pavyzdiui, mes instinktyviai atitraukiame rank jausdami kart arba bgame nuo pavojaus, jeigu toks atsitinka. Instinktai padeda mums orientuotis visose gyvenimo negandose. Instinktai tai prajusi Sielos patirtis! Sielos siknijimas dabartiniame gyvenime priveria tobulinti instinktus, transformuoti juos, keiiant elges naujosiose slygose. Mes bandome sidmti naujas elgesio taisykles, kartodami jas daug kartu. Taip mes sisaviname nauj patirt gdius. Pavyzdiui, kad imokti rayti, daug kart kartojame raidi bei odi raym ir t.t.. Tam, kad skmingai sprsti matematikos uduotis, sidmime taisykles ir daug kart kartojame vienatipi uduoi sprendim. Kitaip sakant, tam, kad sisavinti ir tvirtinti kok nors gd, mes mokoms. Natralu, kad kuo daugiau turime gdi, tuo geresnis prisitaikomumas prie gyvenimo slyg, tuo utikriniau save jauiame! sismonindami gytus gdius bei sumaniai naudodami juos praktikoje, mes tuo paiu prisitaikome prie nauj gyvenimo slyg. gdi gijimas ir panaudojimas vairiuose gyvenimo situacijose vadinasi slyginiais (gytais) refleksais. Tokiu bdu, ms gyvenimas randasi tarp slygini ir neslygini refleks, tarp gdi ir instinkt. Tai vis ta pati Gyvenimo vytuokl! Vis i proces sismoninimas utikrina nepalauiam sitikinim gyvenimu, formuoja apsaugos, nuo nepalanki aplinkos faktori, jausm. Tokiu bdu, instinktai, gdiai, painimo bei sismoninimo siekimas tai natrals Esybs atributai, kuriais remdamasi Smon leidia mums painti pasaul ir prisitaikyti prie jo. Anksiau mes paymjome, kad yra labai svarbu isaugoti Smon laisva. Ji yra tokia, jeigu nesusiejama su negyvais Dvilypumo takais (nei horizontaliojoje, nei vertikaliojoje plotmse). Priminsime, kad horizontaliojoje plotmje vyksta visi Gyvybs Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 122

procesai, paveikiantys mus konkreia situacija. Vertikaliojoje vyksta proces, paveikiani mus, Evoliucija. Proces Evoliucija apsprendiama j aminybje: jie buvo praeityje, jie veikia mus ir dabartyje. Po realizavimo Dabartyje jie nedingsta, o patenka Ateit. Kai Ateitis taps mums Dabartimi, tie patys procesai gali vl daryti mums poveik, bet jau pasireikiantys sutinkamai su naujos Dabarties reikalavimais. Taip ie dinamiki procesai keiiasi ir evoliucionuoja. Vieno ar kito proceso poveikio ciklikumas pritraukiamas mintimis, tai yra priklauso nuo Smons laisvs laipsnio. Tereikia jai prisiriti prie vieno i Dvilypumo Prad, ir mes prarandame viso proceso kontrol! Mes j netelpame, prarandame orientyrus. Pavyzdiui, paversdami kultu fizinio kno bkl, lavindami j, darydami jam poveik vairiomis sveikatingumo technikomis, mes smoningai darome nukrypim fizinio kno pusn. Tuo paiu paeidiame fizinio bei energetinio kn vientysum, ir kuo didesnis yra is skyrtumas, tuo maesn skm dirbant su fiziniu knu! Mes sergame. Daleiskime, mes pradjome rpintis ir fiziniu, ir energetiniu knais, bet... vis vien sergame. Kodl? Pasirodo, kad mums sureguliavus vientysum tarp kn, mes sureguliavome prieybi vienyb horizontalioje ploktumoje (sukoregavome tik procesus, betarpikai veikianius mus, palikdami be dmesio pagrindinius i proces vystymosi dsnius), o jie susij su vertikalia evoliucine ploktuma. ioje ploktumoje vyksta paties mogaus, jo Smons evoliucinis vystymasis. Dsniai, pagal kuriuos jis vyksta, pirmapradiai dti Sieloje, paties Dievo, jai gimstant. Ir kol mes nesuorientuosime Smons i dedamj, kol nesujungsime Smons su Siela iki tol mes sirgsime! iuos Dsnius galima pavadinti Sielos skait knygele. Taip pat juos galima pavadinti savilikvidatoriumi: kai tik Siela nukrypsta nuo evoliucins vertikals, nuo teisingo kelio Namo ( Dievo Pasaul), ikart naikina save Korekcijos Dsnio, tai yra Karmos , pagalba. is mechanizmas dtas Sieloje jos gimimo momentu paties Dievo, Evoliucijos reikalavimu (o ji labai grieta dama, ir niekuo jos nepalenksi). Analogikai yra su visais kitais procesais. Jeigu norime kokioje nors veikloje, sulaukti skms, mes turime ne tik suvienyti intuityvius patarimus, lieianius reikal (juos sismoninant, gyjant nauj gdi arba panaudojant jau turimus). Mums reikia sukurti pastang perspektyv (evoliucin proceso vystymas). Tik iuo atveju mus lyds skm. Nors vieno i i etap paeidimas prives prie neskms. Tokiu bdu, bet kuriame savo Bties aspekte, kuriame js nortumte pasiekti skms sveikatoje, darbe, kryboje ir t. t. btina sprsti ne tik artimiausias, einamsias uduotis, bet ir nubrti tolimesnes savo pastang perspektyvas (auktuosius tikslus). Tik tokiu atveju js gausite skm. Smons nesugebjimas arba tingjimas nustatyti Asmenybs realizacijos dabartines ir bsimas perspektyvas, veda prie neskms. Taip, usiimindami sveikata, atstaydami fizinio bei energetinio kn jungimas, js sprendiate einamj uduot. Tuo paiu lavindami Smon, savo mstysen, js nubriate perspektyv ateiiai! Smons ribotuvai stabdis evoliucinio vystymosi kelyje Tokie ribotuvai yra stereotipai Smons susiejimas su gytais gdiais, mintimis, elgesio taisyklmis, moni, pasaulio supratimu ir t. t., o taip pat j kultivavimas Smonje kaip ties vienintel galim bd prisitaikyti prie kintanio gyvenimo. Visi mes turime gimtas paveldtas programas (gimininius protvi bei visos gimins dirbius), prie kuri prisijungiame gimimo momentu. Jos pasireikia kaip beslyginiai refleksai ir nesmoningi siekiai, tokie kaip: Noriu padaryti taip, o kodl ir Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 123

pats neinau. ios programos turi savyb pasireikti ankstyvoje vaikystje, kad suaugusieji galt laiku jas atpainti ir padti vaikui sukoreguoti jas. Kartu vaikai patyria patirt, gaudami naujas smenines ir giminines programas, reikalingas einamajame gyvenime. J pagalba mokosi igyventi iame pasaulyje. Smons formavimosi bei vystymosi laikotarpiu, kai mogus pradeda prasminti gdi reikm, jo Smonje gali kilti (ir kyla!) pririimas prie jau gyt gdi, noras paversti juos neginijamomis tiesomis. Pavyzdiui, vaikas nusprend tapti matematiku, nors matematika mokykloje jam sunkiai seksi. Jis deda daug pastang tam, kad imokti jos technologijas. gyta patirtis padaryta didiuli fizini bei psichini pastang kaina. inoma, gauta tokiu bdu patirtis bus labai svarbi mogui. Bet pati viena ji neranda Smonje atspindio ir reikmingumo, jeigu neturi gyvybikai svarbios perspektyvos ateiiai! Tik jai esant Smon paveria gyt patirt kultu, saugodama j. Ms pavyzdyje, jeigu mogus nusprend, kad matematika jam yra vienintelis bdas patenkinti gyvybinius poreikius ir kad be savs realizavimo joje jis tikrai praus, Smon prisiria prie gytos patirties ir paveria j kultu. Ir taip yra bet kurioje gyvenimo situacijoje. Tik mogus prieina ivados, kad tam tikras kakas jam yra gyvybikai svarbu, kai Smon, kuri privalo saugoti j nuo gyvybini nelaimi, i karto paveria t kak kultu! Atsiranda ssaja, arba stereotipas, o Smon patenka psichologin gaudykl, pastatyt paties mogaus. Analizuojant gytos patirties (gdio) svarb, mogus apribojo evoliucin patirties vystymsi, nusprends, kad ji tarnaus jam vis likus gyvenim. Gyvenimas (jo nuomone) nusistovjo, gavo stabilum, o jis su savo gyta patirtimi siaknijo ir tapo ubaigtu. tai tokiu nemantriu bdu mogus savarankikai savo Gyvenim pavert statika, sustabds j savo Smone. Bet Gyvenimas tai judjimas, taigi ateina laikas, kai jame, paversti kultu, patirtis ir gyvybinis btinumas, pradeda irti! Visi kort nameliai, dedam pastang, stabilumui savo Smonje isaugoti ir jos Patirties verts pavidale, grina . mogus gauna stres. Per vis savo gyvenim (esant neteisingai Smons orientacijai) mogus stato didiul gausyb kort nameli-stereotip. Tai profesijos, pinig udirbimo bd, elgesio su vaikais ir su tvais, poirio karjer, gr ir blog, darb ir poils ir t. t. , stereotipai. Mes turime savo stereotipus subjektyvias tiesas tiesiog kiekvienam gyvenimo atvejui! Stereotipai pagal savo kilm yra konservatyvs. Ir jeigu, neirint gyvenimo pakitimus, mogus nekeiia savo poirio juos, jie virsta dogmomis. Jo mstysena visikai remiasi jo uaugintomis bei kultivuojamomis dogmomis ir stereotipais. Mes pradedame sismoninti save ir aplinkinius mones tik per savo stereotip, kurie riboja ms Smon ir neduoda jai evoliucionuoti, prizm. Tuo paiu mes esame aklai sitikin, kad btent stereotipin mstysena ms skms gyvenime garantija. i stereotip visuma sudaro ms vidin, dvasin pasaul, taip vadinam Sielos platum. Psichikos lygmenyje stereotipin Smon formuoja subjektyvi (Virtuali) Visat, kuri psichologai vadina komfortine zona. Btent ji duoda mogui tikjimo iliuzij savo saugumu, pasitikjim savo galimybmis ir teisumu. Teisumo laipsnis nustatomas komfortins zonos dydiu. Dl ko atsiranda problemos tarp tv ir vaik? Tik todl, kad (tv nuomone) vaikai turi maesn Virtuali Visat, su maesniu stereotip kiekiu. Reikia, jie maiau patyr ir maiau apsaugoti nuo gyvenimo negand. Tvai bando perduoti vaikams savo verting patirt stereotip pavidale, o kai sutinka pasiprieinim, pradeda konfliktuoti su jais, per prievart diegdami j Smonje savo stereotipus. Konfliktas tsis tol, kol vaikai nepriims brukamos dovanos. Prieingu atveju konfliktas iauga net iki santyki nutraukimo. Stereotipin mstysena vis konflikt, stres, neskmi pagrindas: mums gera tik tada, kai vykiai telpa ms Virtuali Visat, susiderindami su jos stereotipais. Jeigu to nevyks mums tai tragedija ir stresas. Ribota Smon yra paaukta ginti nuo neinomybs, nuo Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 124

viso to, k mes nepripastame, kaip gyvybikai svarb btinum. Todl, gaudama neprast jai dirgikl, kuris nesiderina su Subjektyvios Visatos elementais, Smon pasimeta! Ji neranda atramos tako, o tai sukelia baim, suerzinim, panik ir nervingum. mogus lieka ioje bsenoje tol, kol Smon nesukurs stereotipo, atitinkanio dirgikl. Jeigu to nevyksta, mes negalime adaptuotis prie naujos situacijos, nuolat jausdami stres, nejaukumo jausm, diskomfort. Viskas bus ne taip ir ne msikai. Stereotipin mstysena pavojinga tuo, kad mogus, ikls kult savo sigyt patirt, mano, kad tik ji yra jo viltis ir atrama gyvenime. Tuo paiu jis automatikai atskiria Smon nuo Sielos, tartum manydamas, kad ji bus reikalinga tik aname pasaulyje, o ia (emje) reikalingos tik Smon ir Patirtis! Tokiu bdu, mogus pastato neveikiam sien tarp Smons ir Sielos, o faktikai tarp savs ir Dievo! iuo atveju betiksliai yra ritualai, kuri pagalba jis tikina Diev savo tikjimu Juo, beprasmikos yra maldos Jam, o taip pat vairi dvasini metodik ir praktik studijos! Kartojame, su Evoliucija tokie numeriai nepraeina. Ieitis tik viena pakeisti mstysen, atlaisvinti Smon nuo stereotip, nuo Patirties kulto. Reikia sugriauti sien tarp Smons ir Dievo. Negalima pririti Smon prie savo gdi, prie savo Patirties. Atminkite, kas js patirtis yra reikminga tik jums, konkreioje situacijoje, nes padeda adaptuotis prie nauj gyvenimo slyg. gijote Patirties gerai! inokite, kad ji jums kada nors pravers, jeigu ikils toks btinumas. Bet joki bdu nepagalvokite, kad Patirtis tai gyvybikas btinumas! Jeigu js vl ir vl galvosite, kad tai yra btent taip, js sukursite savo Patirties kult, sunaudodami vis savo psichin energij tam, kad apginti Patirties gyvybik svarb, nepaliekdami psichins energijos paiam Gyvenimui! Stereotip lygiai Bet kuri tikrovs analiz, atrodanti mogui objektyvi ir bealika, siekimas uimti tam tikr viet ioje tikrovje, sekant Smons rodykles ir yra ne kas kita, kaip stereotipas. Jeigu js sakote apie k nors: Man tai patinka, o tai nepatinka, mgstu nemgstu js turite, didiaja dalimi visikai jau nereikalingos, kieno nors i protvi patirties pavidalo, stereotip! Jeigu js sakote pats sau: A t galiu padaryti, o to negaliu js turite dar vien stereotip. Bet kuri js nuomon apie vien ar kit, o juo labiau kategorika, yra stereotipas. Jeigu js nustatote sau: Tai galima, o tai negalima, js taip pat turite stereotipus. inoma, galima paprietarauti: Kaip gi kitaip gyventi, juk tai yra cinika ir beprincipikumas? Pagalvokite patys, apie kokius principus galima kalbti, remiantis 2 5 procentais savo tikrovs sismoninimu bei kontrole? Visas Tikrasis Pasaulis lieka u ms princip rib, bet btent jis valdo mus! Kalbti apie principus galima tik tada, kai savo Smone mogus gals apimti vis Bties Proces, visus likusius 95 98 procentus jo pasireikimo. Kit vertus, tokiu atveju atkrenta btinumas turti kokius nors principus, nes paprasiausiai gyveni! Principai, statymai ir sakymai reikalingi tik tam, kad valdyti bei manipuliuoti kitais, manant, kad pats gyveni teisingai, o jie ne! mogaus Smonje nuo gimimo iki gilios senatvs gimsta, formuojasi didiulis kiekis stereotip. Yra keletas j klasi: 1. Asmeniniai. iuos stereotipus formuoja pats mogus. Jiems priskiriamos vairs sitikinimai, pomgimai viskas tas, kas (moni nuomone) sudaro Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 125

asmenyb, mogaus individualum, jo interesus bei charakterio platum. 2. eimyniniai. eimyniniai stereotipai formuojasi veikiant eimyninms tradicijoms, nuostatoms, taisyklms. 3. Visuomeniniai. Formuojasi veikiant visuomenei bei sociumui. Valstybs politika formuoja valstybinius stereotipus, religija religinius, reklama vartojimo stereotipus. Kalbant apie stereotipus, reikia pasakyti, kad ms poiris mityb irgi stereotipas! Mus ankstyvoje vaikystje tikino, kad kasdien turime valgyti, kitaip mirsime. Daugelis moni turi maisto, virtuvs stereotip. mogui tik ujus virtuv, jam i karto kyla noras k nors suvalgyti. mogui tik pavelgus mgstam patiekal, pajusti valgio kvap, aromat, kai jam tuoj pat kyla poreikis kramtyti. Visiems inoma situacija, kai js vis dien dirbate, esate sitrauk kok nors reikal, pamir apie valgym. Bet kai tik prisimenate, kad dar nieko nevalgte, kai tik atsipalaiduojate, i karto kyla poreikis valgyti. Visa tai alkio, valgymo svarbumo, nepasitikjimo savo organizmu stereotipas. Jeigu js i tikrj norite sumainti vartojamo valgio kiek iki minimumo, suvalgydamas per dien, pavyzdiui: 5-6 datules, tiek pat fig, 3-5 graikinius rieutus, 1-3 auktai varks, tai dl to reikia kovoti su savo stereotipais. Priverskite savo Smon patikti tuo, kad js gaunate visas reikiamas mediagas i Dievo energijos, patikkite fotosintezs galimybe organizme! Kai tik Smon vis tai priims, ji nuims savo apsaug, blokuot, ir js galsite valdyti savo mitybos reim, be jokios alos sau. Tai reikia, kad jeigu jums reiks ssti prie ventinio stalo, js pakviesite draugus, tai jums ne btinai bti balta varna. Js ramiai galite gerti bei valgyti visk, ko panorsite, tik nuosaikiais kiekiais. Organizmui is nukrypimas nesukels streso. Svarbiausia yra atsiminti: jokios prievartos prie savo Smon, savo organizm! mogui norisi visko ir tuoj pat. Bet Smon skubjimo nemgsta, ji keiiasi palaipsniui, todl mitybos stiliaus pakeitimas taip pat turi bti laipsnikas! Mainkite maisto kiek ir vairum palaipsniui, priklausomai nuo Smonei pasiruoimo. Kai ji bus paruousi pakitimams, organizmas jums apie tai patars pats, atsisakydamas vieno ar kito produkto. Jeigu js paskubsite, rizikuojate patirt neskm, kuo tik sustiprinsite alkio baims stereotipus savo Smonje. Tada su jais bus ymiai sunkiau kovoti. mons, prijungti prie Sistemos, jau imoko valdyti energij srautus, bet gerai, jeigu kne bus pakankamai energijos, ir raumenys pakankamai jos pagamins. O jeigu jos nepakanka, k mes galsime judinti, k valdyti? Tai, kad mes mintimis prisijungiame prie iorins Visatos energijos ir vedame j savo kn tai gerai, bet i energija, prie bdama panaudota, turi susijungti su vidine energija. Ms raumenimis sukurta energija, transformuoja Dievo energij energij, atitinkani kno parametrus. Jeigu Dievo energija Jang, tokiu atveju raumen energija In, ir vlgi tas pats Dvilypumas! Treioji komponent, duodanti gyvyb ioms energijoms, yra ms mintis, tai yra ms uduota programa, Visus gyvenimo aspektus ir procesus mogus suvokia ir reaguoja juos per savo stereotipus; sveikauja su monmis stereotip pagrindu; daro visus savo samprotavimus bei ivadas tik j pagrind. Faktikai nesuvokia realiojo pasaulio tokiu, koksai jis yra, o tuoj pat pritaiko j savo stereotipams vietoj to, kad pertvarkyti save (savo stereotipus) sutinkamai su tikrove! Remiantis viskuo idstytu, galima padaryti ivad: tam, kad valdyti mog, moni kolektyv arba valstyb, nebtina juos zombiuoti psichotropinio ginklo pagalba arba panaudojant jg. Tam (kadangi mes visi galvojame Dvilypumo reime) visikai pakanka Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 126

per masins informacijos priemones moni Smonje suformuoti, kam nors nauding, viliojant, patraukl stereotip-ties! mons tampa paklusns kaip avels, tik duok jiems paadt aisl paslaugos, produkto, informacijos, kramtomosios gumos ir t. t. pavidalu. Taip, gytos Patirties vaidmuo mogaus Evoliucijoje yra neabejotinas, bet pavertusi stereotipais, ji i vaisto (buvusio nedidelmis dozmis) tapo mirtinais nuodais ir veda mog evoliucin aklaviet, pelkautus. Tam, kad ivengti ios lemties, reikia ivalyti i savo Smons stereotipus. iame, kaip ir mogaus savitarpio santykiuose su pinigais, yra tikroji asketizmo reikm: Asketizmas ne tame, kad nevaldote js, o tame, kad niekas nevaldyt js. Kaip matote, vien savo jgomis susitvarkyti ia nemanoma. mogui reikalinga pagalba. Ji gali bti vairaus pavidalo: informacin kai mogus ini, vairios ries literatros, psichologijos pagalba atskleidia savyje vien ar kit stereotip ir jo atsikrato; kreipimosi mus bdu, kaip pirmuosius, prajusius keli, bei mokytojus ioje Sistemoje. iuo atveju, dirbdami su kiekvienu individualiai, analizuodami konkreius js gyvenimo vykius, mes padedame atskleisti stereotipus, j atsikratyti. I js laukiama tik vieno pasitikjimas mumis. Supraskite, kad pavieniui io Smons ipltimo kelio neveikti: vienas ar kitas stereotipas vis vien pagaus jus gaudykl ir nuves al! Nereikia pamirti, kad tai yra tas pats Nelabasis, sugebantis vedioti u nosies 6 milijardus gudruoli, kiekvienas kuri ne kvailesnis u jus! Viskas bus aiku tik tada, kai mogus ieis i gaudykli labirinto Smons stereotip. Tik tada jis gals padti veikti keli savo artimiesiems, giminei, draugams, o iki iol bet kurie mginimai pasidalinti su jais ia informacija bus betiksliai. Maa to, kad js niekas neigirs, tai dar ir paklaidins! Dar kart pabriame: pasaulyje tam, kad gauti sveikat, skm ir Gyvenim, nra kitos panacjos, kaip ivesti savo Smon Ivystytos Smons Pasaul. Pasmon Kaip mes jau nustatme anksiau, ms Smon kontroliuoja smoningus procesus, valdo darbo veikl (kai k nors gaminame materialiame plane savo rankomis). Visas ms aktyvus ir neramus gyvenimas valdomas Smons. Taiau, jeigu mes norime k nors imokti, siminti, tada atminties kokyb priklauso nuo pasmons. Visos tos informacijos, kuri randasi atmintyje, atgaminimas taip pat priklauso nuo pasmons. Ms ikalbingumas, gracija ir judesi plastika, jausm giluma, susiavjimas, groio supratimas ir gal gale krybika realizacija irgi priklauso nuo pasmons. Kas gi yra pasmon? Fiziologikai ji yra susijusi su galvos smegen deiniuoju pusrutuliu. Taiau kategorikai to tvirtinti negalima. Taip, i tikrj, u ms emocijas, jausmus, krybik Asmenybs pasireikim (u visk, kas lavina dvasin pasaul) atsako deinysis pusrutulis. Bet organizme vyksta fiziologiniai procesai: biochemins reakcijos, mediag apykaita, vidini organ veikla, lsteli funkcionavimas ir daugelis kit, ko Smon nekontroliuoja ir kas priklauso pasmoninms procesams. Jie yra kontroliuojami kaip deiniuoju, taip ir kairiuoju galvos smegen pusrutuliais. Be to, kairysis pusrutulis valdo dein kno dal, o deinysis kair. Tokiu bdu, net fizinio kno lygmenyje smoningiems procesams tenka tik 2 5 procentai, o likusieji 95 98 procentai nesmoningiems. Todl mums ne pro al bt istudijuoti nesmoningus procesus, pripildius Smons elementais, kad efektyviai juos valdyti. Btent t mes ir darome, pradedant nuo pirmosios ms Sistemos dalies! Energoinfomaciniame plane pasmon tai program kompleksas (patirtis, gdiai), saugomas kaip ir ms energetiniame kne, taip ir Visatos Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 127

Energoinformaciniame Lauke. Gyvybs Srautai pastoviai Lauke generuoja pakitimus , kurie paveikia ms energetin kn, o po to suvokiami ms deiniuoju pusrutuliu. Ms adaptacija su iais ritmais visikai susijusi ir priklauso nuo ios galvos smegen dalies. Tokiu bdu, pasmon tai ms psichin bkl, gyvybins veiklos procesai, lydintys gyvenim nepriklausomai nuo to, ar mes inome apie juos, ar ne. Pasmons kontrol ne mitas Yra pasakymas: Persptas vadinasi ginkluotas . Ir i tikrj, mogus, apsiginklavs iniomis, ne tik nepaeidiamas, bet ir nenugalimas! O jeigu tai inios apie pat save jis nepavaldus mginimams panaudoti save savanaudikais tikslais! mogus nepavaldus vairioms struktroms, igonms, brjoms, arlatanams i gatvs, pseudohipnotizuotojams ir t. t. Jis - savo likimo ir gyvenimo eimininkas. Kad tapti tokiu eimininku, reikia imokti kontroliuoti tiek savo smoningus, tiek ir nesmoningus procesus, o taip pat adekvaiai reaguoti visus galimus Gyvybik Sraut poveikio mus variantus (valdyti Prieasi Pasaul). O kol js kapanojats pasekmi pasaulyje, valdote save, kontroliuodami visus savo 2 5 procentus, js likusius beeimininkius 95 98 procentus kakas netik gali, bet ir privalo valdyti, nes tam j pareigoja fizikos bei Krinijos dsniai! Gamta nepakenia tutumos. Todl krimstis, kad kakoks ioplys sikio js procesus ( js gyvenim) ir visk padar visikai ne taip, kaip jums norjosi tai jau js problemos: nereikia vaistyti savo A kur papuol! Su mogumi galima padaryti tik tai, k jis leidia su savimi padaryti. Valdykite save ir savo procesus patys, ir nieko nereiks kaltinti. Pasekmi Pasaulis todl taip ir vadinasi, kad mogus, nemokantis numatyti, nuspti, suprogramuoti ateinanius vykius, nesugeba juos atitinkamai reguoti. Viskas todl, kad nors vykiai ir formuojasi jam matant, jis j visikai staiai nemato, kadangi tai vyksta kitame, jam nepasiekiamame Smons Lygmenyje, lyg Marse. Jis suspja reaguoti tik i proces pasekmes, taip sakant post factum, kai jie, prinok, nukrenta jo Lygmen, tiesiai ant galvos. iuos procesus galima pailiustruoti tkstaniais pavyzdi i gyvenimo. Akivaizdiausias tai monijos likimas dabartinje situacijoje. Perspjimai apie Apokalips eina i vis pusi, taiau juos girdi ir suvokia ne daugiau kaip vienas procentas moni. mogus elgiasi kaip psiasis, einantis pasitikti atlekiant j deimties ton sunkveim ir esantis tvirtai sitikins, kad sunkveimis paprastai privalo sustoti ar apvaiuoti j arba j sustabdys Dievas. Mes jau inome: tam, kad sujungti Smon su pasmone, reikia Gyvybs vytuokl nuolat palaikyti aktyviojoje bsenoje, mstymo lygmenyje, kuris suvienija, sinchronizuoja abej pusrutuli veikl. Ms uduotis valdyti i vytuokl ir j kontroliuoti. Valdyti Smon vadinasi nuraminti savo emocijas, o tai reikia,- visus proius, kompleksus, stereotipus. Valdyti Pasmon vadinasi padaryti pavaldiu sau viso organizmo , kiekvienos jo lstels darb, imokti valdyti vykstanius aplink mus vykius (taiau daniausiai daranius mums nepageidaujam poveik). Padar pavaldiais vykius, mes galsime valdyti ms gyvenim, formuoti j ms nuoira ir nepriklausyti nuo atsitiktinum. Vis tai mes mokoms daryti palaipsniui, po truput, nuo, prisijungimo prie Sistemos, momento. Koncentruodami dmes vien ar kit organ, dirbdami su juo, mes ne tik atstatome jo sugebjim priimti gyvybik energij, bet ir priveriame atlikti tam tikr darb, uduot mintimi. Pastat savo veiksmus automatiniam veikimui, mes tuo paiu padarome visus procesus (vykstanius organe) pavaldiais sau, galvos smegenims, Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 128

kurios pradeda valdyti organ pagal ms jau uduot program. Po kurio laiko pradedame girdti savo organus ir juos jausti. Tai reikia, kad pirm kart gyvenime nusistat tiesioginis bei grtamasis ryys tarp organ ir ms. ia reikia atminti, kad laikas nuo laiko j reikia palaikyti savyje, atstatyti, stiprinti savyje visus slyginius bei beslyginis refleksus, kontroliuoti, nes nepanaudoti procesai suyra. Tokia Gamtos savyb: viskas, kas nereikalinga, kas nepareikalauta(nepanaudota) turi atlaisvinti viet reikiamiems procesams, kad nevaistyt,i dl j, vertingos gyvybikos energijos Dievo ir mogaus psichins energijos. Todl laikas nuo laiko reikia palaikyti ry su savo organais. Tegul jis bna, kaip akimirksnis, uduotas viena mintimi, bet jis turi bti. Nustat ry su vidiniais organais, mes tuo paiu imame kontroliuoti Gyvybs vytuokl organizmo lygmenyje, sujungdami energetin kn su fiziniu. Dabar pats laikas pradti formuoti savo kn tokiu, kokiu mes nortumme j matyti: sveiku, graiu, stipriu. Tam tinka visos seniai kiekvienam i ms inomos sveikatingumo sistemos: uu, joga, cigun, organizmo grdinimas ir t. t. iame lygyje bet kuris usimimas atne skm. Taiau tam, kad bt galima pasiekti ideali sveikat, reikia imokti valdyti Gyvybs vytuokl mstymo lygmenyje taip, kad jos judjimas bt pastovus ir nenusilpt laikui bgant. Dl to reikia padaryti Smon laisva, gebti valdyti kairj pusrutul ir lavinti intuicij imlum iorinei informacijai (imokti valdyti deinj pusrutul). I karto pasakysime, kad tai nepaprastas darbas, tai kova su paiu savimi. Js pradedate smoningai formuoti save kaip Asmenyb, aukldami savyje mog sutinkamai su sigytomis iniomis. Deinysis pusrutulis turi vien savyb: jis aktyviai vystosi tada, kai mogus lavina savyje gebjim jausti gro, suprasti gyvn bei pauki kalb, lavin Gamtos bei visos gyvasties suvokimo jautrum ir, svarbiausia jis vystosi, kuomet ilaisvina Smon nuo stereotip, pasitiki gyvenimu ir savo intuicija. Pleiant Smons diapazon, deinysis pusrutulis atskleidia savo gabumus automatikai ir nenutrkstamai. Tuo momentu, kai js pajusite, kad isilaisvinote i stereotip, pajausite ger, visikai nauj poir gyvenim bei mones. Galite bti tikri, kad js deinysis pusrutulis tapo aktyvus! Yra rytietika alegorija: jo keliu mokytojas ir mokinys. Mokinys pra mokytojo imokyti gydyti mones. Mokytojas atsak: Su iuo praymu kreipkis Diev, tik Jis gali tai. Kai jie prijo prie ksmingos giraits, mokytojas prigul pailsti. Mokinys, leisdamas laik, vaiktinjo po mediais. ia jis sutiko Diev, kuris pokalbio metu paadjo ipildyti jo nor. Jaunuolis papra duoti jam gabjim gydyti mones. Jo praymas tuoj pat buvo patenkintas. Kai tik mokytojas atsibudo, mokinys papasakojo jam, k gijo. tai mokytojas atsak: Geriau btum papras gebjimo matyti savo nuodmes! Nuodms tai ir yra ms stereotipai iliuzorini subjektyvi ties pavidalu. Kad imokti matyti juos savyje ir isilaisvinti i j kreipkits pagalbos Diev, nepamirdami, inoma, ir apie savo praktinius ingsnius Jo link. Isivadavimas i stereotip

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

129

i procedra panai atgail, tik ne t, apsimestin, kuri sveikina banyia, o Tikrj. Kokia jos prasm? Fakto pripainimas ir Pasirinkimas. Fakto pripainimas: js savo Sieloje siningai pats sau prisipastate , kad turite tok ir tok stereotip. J nustatyti lengva: jeigu kokie nors vykiai (namie, darbe, gatvje, transporte, skaitant knyg, irint film, televizijos program) sukelia jums negatyvi, o tai ir stresin reakcij reikia, stereotipas egzistuoja, atsiminkite tai! Negatyvi reakcija parodo, kad reali tikrov nesutampa su js sivaizdavimais, poiriais, supratimais, norais. Ir jeigu js norite be kenkimo sau ir aplinkiniams isprsti i situacij, tai imokite kontroliuoti savo emocijas bei jausmus. Neiliekite j ant eidjo, vis pirma isiaikinkite su savimi. Nustatykite, su kuriuo stereotipu yra susijs js pyktis arba kakuri-tai neigiama emocija, atstumianti viena ar kita situacija. Pavyzdiui: begalins meils, pasiaukojimo, kalts, gailesio, uuojautos jausmai, monijos priskirti prie beslygiko aunumo yra stereotip esm! Kad bt dar aikiau, kas btent priskiriama prie stereotip, pateiksime pavyzdius. Daleiskime, kad js pakankamai patiklus. Kaip siningas ir padorus mogus, js esate tvirtai sitikins: Elkis su monmis taip, kaip nortum, kad jie su tavimi elgtsi! Gal gale patikite visais, pavyzdiui, savo drauge, o jinai vienu graiu momentu jus pakia, ir taip ,kad tai, skaudiai smogia jums ir staiai pakeiia vis js gyvenim bei likim. Js iauriai nusivylte ir nusprendte: Daugiau niekuo nebetiksiu! Usidarte. Visus laikote per atstum ir be galo grtate prie ios istorijos, prisimindami savo nuoskaud. Ivada: gero, patiklaus elgesio su monmis stereotipas suformavo js Smonje sitikinim: Jeigu a elgiuosi su tavimi gerai, patikimai, siningai, padoriai, tada ir tu privalai taip pat elgtis su manimi . Bet tai tik js pozicija, o ne to, kito mogaus! Juk jis mano, kad ne reikia iopsoti, jeigu skm pati eina tau rankas! Imk j, juo labiau kad nuo jos priklauso tavo tolimesnis likimas. Visa literatra, filmai, dainos, lyrika aprao ir apdainuoja btent stereotipus! Jums btina imokti matyti ir alinti juos. Js turite pasiekti toki bsen, kad pas jus ne bt, nei teisimo, nei nuomoni, nei koki nors kit Sielos bsen. Neteiskite, tad neteisiami bsite 31. Siela turi ramiai priimti vis tai, kas vyksta js gyvenime. Priimkite tai kaip mokymsi. vykiai, kurie aplink jus realizuojasi, yra js mokytojai. Jie jums parodo, kad ne viskas skminga su js Smone: yra stereotipai, kurie trukdo susivienyti su Gyvybs Srautais. Rezultatas - vietoj teigiamo savo problem sprendimo visuose Bties, Gyvenimo aspektuose bei pasireikimuose gaunate i Gyvenimo spyrius ir niuksus. Palaiminti tikrinantys kelius savo 32. monse, kurie jums sako nemalonius dalykus, neiekokite eidj ar prie! Priimkite juos kaip savo mokytojus. Visi jie garsina js nepasitikjim savimi bei abejones. Nebandykite tikinti pastamus, kad esate teisus tai betikslis jg ir laiko vaistymas! Atsiminkite, kad visi iame pasaulyje yra teiss. Pasistenkite susivokti tai, apie k su jumis kalba js pastami. Suraskite tikinamus argumentus, js teisumo rodymus (faktikai js turite i pradi tikinti save). Jeigu js paalinsite nepasitikjim savimi, abejones savyje, tai j neikils ir kitiems monms. Atminkite, kad tik 20 % informacijos perduodama mogus mogui odio pagalba ir 80 % pasmoniniame lygmenyje. Kito mogaus pasmon ,jau po minuts pokalbio su jumis, tvirtai ino apie visas js abejones ir nepasitikjim. Todl visi mons ateina pas jus su vienu tikslu: pakoreguoti jus, perskait, garsin tai, kas yra pas jus ant kaktos parayta, kad js, pakoregav savo elges, padarytumte vien ar kit pasirinkim.
31 32

Matas, 7 1. Matas, 5 7.

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

130

Daleiskime kaip js manote), js sitikin savo teisumu, neturite joki abejoni dl svarstomos temos, o pastami ir toliau gina savo poir! iuo atveju arba jie nekompetentingi iuo klausimu (neturi iuo klausimu ini paketo), ir j Smon dar yra udaryta informacijos i js gavimui (js Lygmenys nesiderina) , arba js turite padirbti su savimi (kak imokti, pakoreguoti, itobulinti savo kalb ir t. t.), kad mokamai pateikti savo argumentus panekovui. Meistrikumu reikia dalintis meistrikai. Tam, kad greiiau irykinti savo stereotipus, prisiminkite visas savo baimes, lidesius ir nuoskaudas. Nepamirkite taip pat laiming ir linksm vyki, nes tokia reakcija juos taip pat susijusi su tam tikrais stereotipais. Palaipsniui, ingsnis po ingsnio, itirkite kiekvien savo bsen, nustatykite stereotip ir paalinkite j atgailavimu jo buvimo pas jus pripainimu.

Penktasis skirsnis

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

131

vyki valdymas

Kai kuri princip inojimas lengvai kompensuoja daugelio fakt neinojim. K. A. Helvecijus33 Ankstesniame skirsnyje mes perirjome psichikos savyb kurti stereotipus mini gaudykles, kurios perorientuoja Smon griovimo procesams. Mes nustatme, kad Krinijos pagrindas - dvi prietaringos pagal prasm, savybes ir kokyb dedamosios. Vienai j bdingas krimas (Btis), kitai griovimas (Nebtis). Gyvyb tai judjimas, kuris realizuojasi nenutrkstamame abipusikame dviej Krinijos dedamj perjime vienos kit. Be kita ko i dinamika yra bdinga visiems gyvybikiems procesams: fiziniams, cheminiams, psichiniams, socialiniams, dvasiniams ir kitiems. Proces reikia suprasti tik kaip nenutrkstam tarpusavio perjim. iam procesui neprietaraujamai pavalds ms sveikata, Smon ir likimas. Btent dl ios prieasties visas gyvenimas susideda i juod ir balt (juost)ruo. Mes pastoviai balansuojame tarp kilimo ir kritimo, tarp skms ir neskms, tarp sveikatos ir lig. Reikia pabrti, kad ms gyvenimo kokyb visikai priklauso nuo ms gi mini. Btent mintys orientuoja Smon krybikus arba griaunamus procesus, i ia mes turime tai, k turime. Jeigu mintys yra orientuotos griovimui (o tai vairios baims, abejons, nepasitikjimas bei kitos juodos mintys), tada su laiku gyvenimas virsta itisiniu juodu ruou(juosta). Smon visikai blokuoja stereotipai. Sielai neutenka impulso, kad persijungti krybikiems procesams ir itraukti mus i neskmi ruoo. ioje situacijoje, kaip js matote, beprasmika iekoti pagalbos i iors: beprasmikas banyios lankymas, maldos Dievui, kreipimasis pagalbos ekstrasensus, brjus, gydytojus. Kelias link pasveikimo randasi tik Smons orientacijoje ir ms mini kokybje. Pamginkite kontroliuoti savo mintis ir nustatykite koki orientacij jos turi: ar yra pripildytos gyvenimo diaugsmu, pasitikjimu savimi, ar gaunate malonum i gyvenimo, savo darbo, krybikos savirealizacijos. Arba, galbt, jus apm depresija, kamuoja kasdieniniai rpesiai, danai audrina susierzinimas, nepasitenkinimas, pyktis? Bet kuri negatyvi mintis paeidia harmonij viename ar kitame gyvenimo aspekte, o jeigu mstymas visikai nugrimzta negatyv, tada gyvenimas virsta komaru! iame skirsnyje mes bandysime isiaikinti kokiu bdu reikia valdyti savo mintis, kad gyvenimas bt tarsi viena viesi juosta, o Smon persijungt krybikus procesus. Krybiki evoliuciniai procesai tai vidinis darbas tobulinant save. Kakas pasens, atgyvens (fragmentikas, diskretinis, nepritampantis prie gyvenimo logikos) atmirta, jo vietoje sukuriamas naujas, tobulesnis.

Klodas Adrienas Helvecijus (Claude Adrien Helvtius, 1715 1771), prancz literatorius ir filosofas-materialistas.
33

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

132

Jeigu mintys yra orientuotos griovimui (o tai vairios baims, abejons, nepasitikjimas bei kitos juodos mintys), tada su laiku gyvenimas virsta itisiniu juodu ruou(juosta). Griaunami procesai dematerializuoja t, kas naujojoje vystymosi pakopoje atgyveno. Be j gyvyb bt nemanoma i principo. vairs negalavimai tai irgi griaunami procesai, jie signalizuoja Smonei, kad jai laikas jungti savirealizacijos procesus, kad atlikti tam tikr valymo darb. O kadangi mes gavome kn kaip asmenin nuosavyb, niekas kitas nepadarys io darbo. Mes esame savo kno eimininkai ir pasmoniniame lygmenyje visk apie tai inome, o taip pat inome, kaip j normalizuoti( atstatyti). Bet visos ios giliai paslptos inios atsiskleidia tik tuo atveju, kai Smon yra orientuota Diev, Gyvenim kaip nenutrkstam login proces, kai yra pasiruousi priimti bei suprasti visk, kas vyksta, su mumis, kaip proces. Btent susieti su savimi, prisipainus sau, kad vis problem prieastis randasi mumyse. Tik tokiu atveju mes sustabdysime savo pikiruojant skryd. Ir jeigu Smon to neino ir net nenori nieko girdti apie tai mes liksime gyvenimo bang skuryje (kilimas kritimas), kad gal gale, netek jg, nugarmtume dugn, be reikalo ivaist savo jgas bei gyvenim. Ms ssajos su Dievu Jau inoma, kad visa Irykinta Btis egzistuoja Energoinformaciniame Lauke, yra pavaldi bendroms Krinijos programoms, kurias Jame djo Dievo savo mintimis. Bendrasis Visatos Energoinformacinis Laukas tai duomen bankas, kurio dka visa Esamyb Visatoje (pradedant nuo atomo, elementari daleli ir baigiant gyv1ja Gamta ir mogumi) materializuojasi, egzistuoja ir gyvena. Be to kiekviena Esamybs ris turi savo sveikos su Lauku dan. Gyvosios gamtos objektams bdingi savo, sveikos su Visatos Lauku, daniai, negyvosios gamtos objektams savo. Be to, kiekvienai grupei arba riai taip pat skirtas savo dani diapazonas. Elementarios dalels sveikauja su Energoinformaciniu Lauku savo danyje, atomai savo, molekuls savo. T pat galima pasakyti ir apie vairias gyvn ris. Vliai sveikauja su Lauku savo daniuose, banginiai savo ir t. t. inoma, nenuskriaustas dmesiu ir mogus! Jam taip pat skirtas savo sveikos su Visatos Lauku dani spektras. Savo dani diapazon turi kiekviena gimin ir kiekvienas i ms. Galvos smegenys nepertraukiamai sveikauja su Bendru Lauku, ko pagrindu utikrinamas ne tik viso organizmo, kiekvienos jo lstels darbas, bet ir psichikos , dvasins bkls formavimas, intuityvaus jautrumo lavinimas ir potraukis krybik realizacij, Evoliucij. Krybika realizacija suprantama ne tik (ir ne tiek) koki nors gimt sugebjim ir gabum atradimas ar realizacija. Ji, pirmiausia, suprantama,kaip mogaus Smons evoliucinis vystymasis, aktyvi asmenins iraikos program realizacija, kas yra, savo misijos, paskirties realizacija. Informacinio Lauko pagrind sudaro Dievo mintys nenutrkstamas Jo psichins energijos srautas! Kito ir bti, negali nes tik Dievo psichin energija, Jo Mintis (Visatos atsiradimo, egzistavimo ir vystymosi vieningos programos pavidale) utikrina Gyvybs pasireikim dka nuolatinio abipusiko dviej Krinijos dedamj perjimo : Nebties ir Bties. is abipusikas, nesustojantis net akimirkai perjimas vyksta elementari daleli lygmenyje. Kaip matote, visas Irykintas Pasaulis, visa Esamyb Visatoje randasi betarpikoje ssajoje su Dievu, su asmeninmis vystymosi programomis ir su Visatos evoliucinio vystymosi programomis. Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 133

Bendrame Lauke Dievui taip pat priklauso savas danis. Btent jame vyksta kiekvieno i ms tiesioginis ryis su Juo. Galvos smegenyse yra nedidel liauka vadinama epiphysis (kankorin liauka, Dvasios centras), kuri atlieka antenos funkcij, gaudanios informacinius Lauko srautus, tame tarpe srautus, einanius i Dievo. Epifiz atpasta, analizuoja gaut informacij ir per hipofiz perduoda endokrinins sistemos liaukoms, su sekaniu perdavimu organizmo lsteli genom jos gyvendinimui. Dievo danio dinamika bendrame Lauke yra identika bang daniui, kurias generuoja moni, esani taip vadinamojoje maldos bsenoje (8 Hz), smegenys. Tokia bsena pasiekiama tik turint laisv, Ivystyt Smon, be stereotip, dogm, prieraiumo ir orientuot objektyvius, kuriamuosius procesus ( Diev). Tik po to, kai mogus pasiekia toki bsen, jo epifiz gali visikai prisijungti prie Dievo bangos ir gauti tikrai vari kuriamj informacij. Btent iuo atveju jis gali atskleisti savyje ir realizuoti savo dieviksias savybes, kontroliuoti bei valdyti savo mintis, sveikat, skm. Kitko neduota. Galima kiek nori sakyti: Tikiu, Viepatie!, laikytis vis sakym bei morals statym, keliauti Indij, Tibet, usiiminti vairiomis psichofizinmis ir sveikatingumo praktikomis. Taiau efektas bus nulinis, todl kad Smon, orientuot mstymo stereotipus, pastoviai atjungins mog nuo Dievo Kanalo. mogus iuo atveju atjungiamas nuo Kurinijos kuriamj program ir yra pajungiamas prie griaunamj program, o tai reikia gauna neskmes, stresus, ligas ir neivengiam mirt! Vienybs Dsnis pagrindinis Krinijos Dsnis Sutinkamai su iuo Dsniu viskas, kas egzistuoja Visatoje, visa io Pasaulio apraik vairov, jo energijos, judjimo rys, gyvybs ri (form) vairov yra vienybje su Dievu, pavalds Jo mintims, Visatos egzistavimo ir raidos programoms. Visa tai yra Jo iraika, pasireikimas ir testinumas. Niekas visoje neaprpiamoje Visatoje, be Vienybs ir pavaldumo Dievo mintims negali egzistuoti apsoliuiai, nes visi Visatos objektai bei elementai yra Jo paties dalys ir elementai, Jo psichins energijos materializavimas ir iraika. I pradi Dievas egzistuoja dviejuose Praduose: materialiajame ir dvasiniame. Materialiosios dedamosios dka susiformuoja materialusis irykintas pasaulis bet kuriame Bties Lygyje (primename, kad j yra septyni). Materialusis irykintas pasaulis tai tanki fizini kn visuma, slyginai dalijam gyvj ir negyvj gamt. pasaul formuoja grubios(emos) Dievo vibracijos ir yra Jo Sielos, sudarytos i Dievo psichins energijos element, realizacijos vieta bei bdas. Dvasin dedamoji tai Dievo subtili vibracij visuma. Tai nematom , neapiuopiam ms fiziniais organais proces pasaulis. Apie j pasireikim ir egzistavim mes galime sprsti tik pagal emocines ir psichines bkles ir apraikas. Tai yra ms mini, jausm, emocij, psichikos, Smons, intuicijos pasaulis. Btent i dedamoji nuolat stumia mog tobulinti savo Dvasi, imokti valdyti savo psichin energij, savo gyvenim ir Evoliucij. venta vieta tuia, bet skauda, skauda ... Abu ie Pradai yra nedalijami ir tarpusavyje susij, vienas be kito negali egzistuoti. Todl ir mogaus gyvenimas negali bti savaime pasitrintis, jei jame dominuoja ir persveria viena i i dedamj. Nemanoma padaryti gyvenim pilnaveriu, paveniant j tik dvasingumo vystymui arba naudojantis tik materialiomis gerovmis. I ties, siekdami Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 134

materialios gerovs, mes realizuojame, arba, kratutiniu atveju, mginame su jos pagalba gyvendinti evoliucinius Sielos poreikius. Tuo paiu metu, tobulindami evoliucin Sielos vystym per painim ir suvokim, mes siekiame sukurti sau palankesnes, komfortines slygas materialiajame pasaulyje, sudaranias Sielai slygas, kuriose ji galt visikai save realizuoti. Ir is begalinis procesas vyksta tik per evoliucinio vystymosi painim ir supratim. Sustabd j, sigilindami materialj pasaul, mes ugriozdiname savo gyvenim nereikalingu lamtu. Taip darydami, be tikslo vaistome psichin energij, paeisdami Pagrindin Krinijos Dsn, atimame Sielai galimyb realizuotis. Supraskite: Materija egzistuoja tik kaip psichini program, dt siel, neja, j egzistavimo pagrindas ir realizacija. Kaip ir kompiuteris be valdani program yra viel ir geleiuk rinkinys, taip ir viskas kas materialu be Sielos realizavimo yra niekas. Ir prieingai, stengdamiesi lavinti Siela, stengdamiesi visomis priemonmis tobulinti dtas j programas, bet atitrk nuo lygiaverio materialios gerovs ir fizinio kno tobulinimo, mes atimame i Sielos pamat, ant kurio ji gali realizuotis. Siela blakosi, jauia diskomfort. Psichins energijos perteklius isilieja neurozs, psichikos sutrikim, depresijos pavidale. mogaus psichika atsiduria pageidaujamo ir realybs prietaravim vartuose. Gyvenimo idealas auksinis vidurkis, kai mogus vienodai lygiai naudojasi tiek materialija, tiek ir dvasine dedamosiomis. Taiau pirmoje vietoje turi bti Sielos vystymas per painim ir kritin (login) suvokim, o po to materialini poreiki tenkinimas, kuris gyvendinamas ekvivalentiku santikiu su dvasinmis programomis. Ms udavinys imokti kurti atitikim tarp pageidaujamo ir esamo(realaus), palaikant ir valdant j. Siekdami materialios ir dvasins dedamj evoliucinio vystymo, mes automatikai laikoms Vienijimosi su Dievu Dsnio. io Dsnio realizacijos procesas neturi nei sekundei nutrkti vis gyvenim. Tai painimo ir vystymo savyje Aukiausij Prot , aukiausij Pasaulio smoningum Kelias, ir eina jis tik per gebjimo, suprasti visus procesus su kuriais mes susiduriame gyvenime, vystym, n vieno neatmetant. Ne veltui visos pasaulio dvasins praktikos visuomet pirmj viet ikeldavo technologijas, skatinanias Smons prabudim, jos ilaisvinim nuo nevari mini (stereotip). Ir tik po to rekomenduodavo naudotis technologijomis, gerinaniomis fizin kn, be kurio Smon negali visikai save realizuoti ir egzistuoti fiziniame pasaulyje. Tokios gudrybs prieastis vis proces neatidliotinas harmonizavimas, tiek savs viduje, tiek ir iorje. Tik tokiu atveju mogus yra tikrai sujungtas su Dievo Kanalu ir yra vienybje su Juo. Skirtingai nuo ms sistemos, visos pamintos dvasins praktikos silo mogui atjungti Smon nuo mini smyio (nuo nevari mini) slopinimo keliu, atjungiant kairj pusrutul aromaterapijos, mantr pagalba, arba nirvanos meditacijos bsenoje. Tai yra jos mokina atjungti kairj pusrutul valios sprendimu. Jei tuo metu ir vyksta deiniojo pusrutulio jungimas, tai tik nesmoningai, spontanikai ir sporadikai! Sistema taip pat padeda atjungti kairj pusrutul ir jungti deinj, bet ne tiek naudojant technologijas, kiek per vis proces supratim, per j suvokim. Pagrindinis skirtumas yra tame, kad is procesas yra suprantamas ir valdomas mogaus, ir tou paiu kontroliuojamas (apdraudiamas) Subtilaus Pasaulio, kas paalina jame bet kokius netiktumus. Stiprus vjas (Paulo Coelho alegorija) Keliautojas kreipsi kunig, Sceto vienuolyno Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 135

vyresnj: A noriu padaryti savo gyvenim geresniu, pasak jis. Bet a negaliu apsisaugoti nuo nuodming mini. Vienuolyno vyresnysis atkreip dmes puiant lauke stipr vj ir pasak keliautojui: - ia iek tiek karta,. A bsiu dkingas, jeigu tu nutversi gabaliuk vjo ir atnei j ia, kad atvsinti kambar. - Tai neimanoma, - pasak keliautojas. - Taip pat nemanoma apsaugoti save nuo mini, kurios lykios Dievui, - atsak vienuolis. Bet jeigu tu inai, kaip pasakyti ne gundymui, jos nepadarys tau jokios alos. Minties formos Minties formos tai vienas i bd sveikauti su Energoinformaciniu Lauku. Minties formas sukuria mogaus mintis, jo psichine energija. J paskirtis materializuoti, diegti gyvenim visas jo viltis ir lkesius. Materializavimas gyvendinamas kit moni ir vyki, utikrinani t pageidavim vykdym, pagalba. Minties formos gali egzistuoti tik mini, sukrusi jas, sskaita. Kuo daniau generuojama viena ir ta pati mintis, tuo didesn potencial gauna minties forma, tuo labiau gyvybika ir labiau aktyvi ji tampa. Taiau isakyta mintis turi aikiai atitikti mogaus gyvenimik poreik, objektyvi realyb. Jeigu js generuojate vien ir t pai mint, bet tuo paiu suprantate, kad io pageidavimo(minties) realizacija jums reikalinga tik tarp kitko tai mintis nebus realizuota, js gausite kak nesuprantam nei ir nei t. mogaus sukurta mintis tai banga, daranti poveik tiek mogui, tiek iorinei aplinkai. Tokia banga, nenutrkstama pagal savo kilm ir yra begalin. Jeigu ji pastoviai palaikoma viena ir ta paia mintimi, tai gali iplisti visoje Visatoje. Minties formos bna dviej ri: kurianios ir griaunanios. Viskas priklauso nuo Smons orientacijos. Jeigu ji orientuota kurianias jgas, Diev, tai generuojamos mintys turi teigiam, kuriani krypt. Toki mini pagalba sukurtos minties formos kuriamos Dievo daniuose bendravisatiniame Lauke, ko sekoje, aktyviai realizuoja moni poreikius materialiame pasaulyje. Savaime suprantama, kuo labiau ivystyta Smon, tuo aktyviau ji sveikauja su Dievo minties srautais kitokiuose Krinijos Lygiuose. Sveika su subtilesniais Bties Lygiais utikrina pilnesn ir vis apimant mogaus poreiki patenkinim. mogus pilnai save realizuoja. Kurianios minties formos (kaip ir visos pagal savo prigimti viesios, kurianios jgos) negali valdyti mogaus Smons. Jos paios yra Smons valdomos, bet iki to reikia uaugti. Prieastis to tai, kad prabudusi Smon atitrksta nuo subjektyvi poji ir persijungia objektyv Pasaul, pandama J. mogus jauiasi neaprpiamo Pasaulio dalele, sveikauja su Juo. Jo Smon visikai orientuota Pasaul, Jo Dsnius, harmonij, bet ne save. mogus tampa laisvas, Smons pagalba juddamas po vis bekrat Pasaul (Visat), susiliedamas su juo vienybje. ia reikia pateikti labai svarb patikslinim: per paskutinius 5000 met mogus apsiprato su vergo dalia ant tiek, kad su nuolankumu kia savo sprand neigiam minties form kilp, savo rankomis nuleisdamas ant aki uuolaidas. Tuo paiu visas savo viltis isilaisvinti i vergijos deda Diev, viesias jgas ir antrj Kristaus Atjim: tai atvyks ponas, ponas mus iteisins. is postulatas virto kertiniu akmeniu, kurio pagrindu sukurtos visos religijos ir iuolaikinio mogaus pasaulira. Tame gi pagrindin klaida, Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 136

paslpta lkesiuose i kontakt su Aukiausiuoju Protu kakoki komand arba vadovaujani nurodym. Itiktj tai paaidos akmuo. mogaus klaida yra tame, kad jis neigiam minties form(tamsij jg), dirbani pagal princip Skaldyk ir valdyk sveikos su juo metod perkialia teigiam minties form(viesij jg) bendravimo stiliu. J pairis mus diametraliai prieingas. Neigiam minties form atveju tai akmen mtymas, teigiam minties form atveju rinkimas. Neigiamos minties formos moka tik griauti, klupdyti mog ant keli ir pliekti, tikslu sukurti jam stimulus Evoliucijai. Paradoksas gaunasi tame, kad jeigu neigiamoms mintims pavyko parklupdyti mog, ir priversti j evoliucionuoti, j neigiamas poleringumas akimirksniu keiiasi teigiam(pagal fakt), todl kad jos jung evoliucinius, kurianius procesus! Teigiamos minties formos (kaip ir visas Subtilus pasaulis, su Dievu prieakyje) moka tik paklusti, vykdyti ms praymus, pasikliaudamos ms Pasirinkimu, o pleiantis Smonei atlikti ms komandas. Tai yra jie pasiruo paremti ir palaikyti mog, gavus tuos stimulus, padti jam evoliucionuoti. Kaip matote, tai pati diiausia unyb, koki jie mums pakio: mogus klaupiasi, save vadindamas Dievo tarnu, ir nusiemines laukia komandos i viraus. O tuo paiu metu Ten, viruje, laukia komandos i apaios i ms. Maksimum, kam Jie turi teis, sikidami ms procesus,- tai informacin sponsoryst ( privalomai dialogo reime, su grtamo ryio vedimu)! Ms Sistema akivaizdus tam pavizdys. Jeigu gi Smon orientuota griaunanius procesus, prijungta prie grubi Energoinformacinio Lauko vibracij ir savame Pasaulio painime remiasi vairiais stereotipais, dogmomis, taisyklmis(vairi ri saugikliai), tai mintys iuo atveju turi pasivyn, galutin kryptngum. Jos nusda emuosiuose Lauko daniuose. Tokiomis mintimis sukuriamos minties formos sikuria daniuose, atitinkaniuose gimins programas, atspindiniuose jos praeities patirt. Mintys prisiria prie tos patirties, kas galu gale, Smonje ir mastyme, pagimdo stereotipus. Natralu praeitis yra praeitis. Ji negali saves realizuoti dabartyje ( o tuo labjau ateityje), tadl minties formos negali realizuotis pagal paskirt, jos negali materialiame pasaulyje utikrinti moni poreiki. Tarp pageidaujamo ir tikrovs egzistuoja atotrkis, kas sukelia stresus. Smon bando paalinti t atotrk, sukurdama naujus stereotipus, minties formas, bet kadangi visi jie nutaikyti griovimui, tai griauna visk ko siekia mogus, tame tarpe ir gimins patirt, kuria mogus riamiasi. Netekusi pagrindo minties forma juda Lauko srautuose, susijungia su identikomis kit moni minties formomis, stengdamasi sukurti materialias grybes ne savo gimdytojui ir rpintojui, o tam, kas turi didel psichins energijos potencial, maitinanios j. Kai tik to maitinimo potencialas krenta, minties forma stengiasi padidinti savo gyvybikumo resurs t, prie kuri ji yra prijungta, neigim mini generavimo dka. Be to moni poveikio bd(pradti skandal) atsiranda visada. Minties formos generuoja moguje neigiamas mintis, sukurdamos aplink j situacijas, kurios padeda generuoti panaias mintis (ne dl savo kenkjiko pavidalo, o tik todl, kad jos patalpintos grubi vibracij diapazone). Ir kuo grubesnius danius leidiasi minties forma, tuo rykiau ireiktas neigiamas mintis ir emocijas generuoja monse, su kuriais ji yra ssajoje.Griaunamosios minties formos pakeiia mogui Diev ir Jo energijas, orientuodamos egoistini jausm bei emocij tenkinim. Visas jo dmsys yra orientuotas save, savo subjektyv pasaul, todl visas Pasaulis jam yra vien tik iliuzija, holograma. Tai lygia tas pats, kaip su naujagimiais: pirmus gyvenimo mnesius jie visikai koncentruoti save, savo vidinius procesus, nieko neino apie iorin pasaul, vidin bkl jiems yra pati svarbiausia. Augant, praddamas adinti savo Smon, orientuodamas j didel iorin pasaul, vaikas sisavina jo Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 137

objektyvius procesus. iuo periodu yra labai svarbu, kad jo tvai bt geri mokytojai ir padt jam teisingai susiorientuoti iame pasaulyje, paadinti Smon, o ne umigdyti (kas dabar vyksta labai tiesiog pasibaistinai). Deja, daugelio moni, gyvenani emje, Smon miega ir orientuota subjektyvius pojius. Toki bkl mons isaugo vis savo gyvenim, taip nei karto ir neatsibud i miego. Gamta gudri ir imintinga: ji parod per vaikus, kad reikia bijoti mieganios Smons. Juk jeigu vaikas, augdamas, isaugot savo vidin susikaupim, tai iskyrus savo vidini poji painimo, jis nesugebt nieko suprasti. Didysis pasaulis, kur jis atjo, taip ir likt jam udara knyga. Mes gi sigudriname miegoti vis gyvenim, supanaj maamet vaik. Minties formoms mieganti Smon yra naudinga. moni neinojimo dka jos gyvena, kaupia jgas ir klesti. J tikslas nuvesti mog jo jausm, emocij, pomgi pasaul, sukeliant saldias svajones apie sapn karalyst, paduodant j kaip vienintel galim gyvenimo realizavimo bd. Tokiu bdu, minties formos virsta visiku mogaus bei visos monijos valdovu. Orientuodamos mog emocij bei nor (kurie remiasi iomis minties formomis) tenkinim, jos nuveda j iliuzij, nesibaigiani vili bei lkesi labirint. Vietoj to duoda gyvenimo iliuzij, pasireikiani gyvulik instinkt tenkinimu. Meil kaip harmoninga vyro ir moters sjunga virsta seksualini poreiki tenkinimu. Krybin realizacija isilieja mokslo ir technikos progres, su jos technologiku proveriu. Tvarkydamas savo gyvenim, mogus siekia savo rankose dauginti techninius civilizacijos laimjimus, ir iame urmulyje ir pseudokryboje praeina visas jo gyvenimas. Jis mirta, taip ir nepains savs ir to Gyvenimo, kuris egzistuoja u jo subjektyvi poji rib. Filosofai seniai ir be jokio rezultato ginijasi dl objektyvaus derinimo su subjektyviu. O tarp kitko tai yra tos paios Bties Dvilypumo pasireikimas. Gimdamas emje, mogus pradeda suvokti save, koncentruodamasis savo fiziologinius procesus, nagrindamas save, savo kn ir tas savirealizacijos galimybes, kurias is knas jam duoda. mogus lavina savo subjektyvius pojius. Toliau jis susipasta su materialiuoju pasauliu ir per sveik su juo suino jo objektyvius procesus. vytuokl persikl prieing kratutin tak. Kaip matote, vl nieko naujo: tas pats Dvilypumas. mogaus suvokimo save( subjekt) ir iorin pasaul ( objekt) lygmenyje jo gyvenimas praeina nuolat ioms prieybms pereinant vienai kit. Ms uduotis (jeigu norime skmingai pragyventi gyvenim) yra tame, kad neduoti Gyvenimo vytuoklei (judjimui) pakibti viename i kratutini negyv tak (subjektyvaus arba objektyvaus gyvenimo vertinimo). Svyruokls judjimas tarp i gyvenimo suvokimo vertinim turi vykti nuolat ir nesustojant. Tam, kad tai pasiekti, mogus turi, i vienos puss, painti dabar subjektyvius psichinius (mentalinius) procesus ir tas galimybes savirealizacijai, kurias jie jam duoda. I kitos puss, paindamas objektyv Pasaul per sveik su juo, per visos Krinijos painim, jau naujame sismoninimo lygmenyje, gali realizuoti jame savo subjektyvias savybes ir galimybes, tai yra krybikai realizuoti save. Utenka Gyvybs vytuoklei eilin kart daeiti iki vieno i kratutini savo judjimo tak (subjektyvus objektyvus), kai j suvokimas ir paties gyvenimo suvokimas gyvendinams kokybikai naujoje, evoliucijos poiriu tobuloje sismoninimo vystymosi vijoje. is procesas tsiasi be galo. Taigi, palaikydami Gyvybs vytuokl dinamikoje, mes upildome kratinius prieingus jos judjimo takus nauju Gyvybs impulsu, visada vietoj to gaudami visikai nauj, paios Gyvybs vituokls evoliucin judjim. Su kiekvienu mostu didja jos amplitud, o mes ipleiame savo Smon, prapleiame rmelius, savo komfortins zonos (arba Virtualios Visatos) mastus, palaipsniui iplsdami j iki Tikrosios Visatos didio. Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 138

Ir tai viskas, ko i ms reikalauja. Visk kit, jaun ydint nemirting gyvenim ir t. t., mes gausime kaip nemokom pried. Griaunanios minties formos valdo Smon, sukurdamos joje laisvs iliuzij, kad tik nuo paties mogaus priklauso gyvenimas ir skm jame. Iliuzijomis ir subjektyviais pojiais grindiami moni tarpusavio santykiai, o taip pat eimyniniai, visuomeniniai, valstybiniai tarpusavio santykiai bei savitarpio sipareigojimai. Visoms ioms nuostatoms bei dogmoms yra baim kelia mons su Ivystyta Smone, todl ir mokslas, ir valstyb, ir medicina, o taip pat ir religija nutyli bei nuslepia informacij, sugebani paadinti mones, kadangi is praregjimas (prabudimas) gresia j geram gyvenimui bei egzistavimui apskritai! Energoinformaciniame Lauke (Visatos duomen bazje) randasi visa informacija apie kiekvien i ms, apie Visat, apie procesus (Prieastis), su kuriais mums teks sveikauti, ir apie tai, kaip juos valdyti. Pasmoniniame lygmenyje kiekvienas turi i informacij pilnoje apimtyje. Pasaulyje ir mumyse paiuose nra nieko tokio, ko mes neinotumme. Taiau mieganti Smon, orientuota tik subjektyvius pojius, nesugeba nuskaityti i informacij, nes tai objektyvi poji realyb, realus Tikrasis Pasaulis, kuris randasi u mieganios Smons rib. io Pasaulio painimo kelius utveria vis ri Noosferos minties formos. Joms tarnauja mokslas, religija, valstyb. Minties forma visada yra susijusi su galvos smegen veikla. Epifiz(kankorin liauka), negaudama varios energijos, keiia savo struktr, funkcij ir galu gale, degraduoja. I paskos degraduoja galvos smegenys, nerv sistema ir visas organizmas apskritai, pasikeiia (isigimsta) mogaus Smon! Ji tampa vis statikesne, remiasi dar didesniu stereotip kiekiu, mogus puola senatvin psichoz pats negyvena ir kitiems neleidia. Jo gyvenimas pavirsta vientisu ribojimu (galima negalima, teisingai neteisingai). Mes kasdien gauname mas, skaitytoj-gerbj laik, kuriuose, kaip prietar viskam nemoloniam, kas yra parayta apie mog Slaptojoje Doktrinoje, vienas per kit rao, kokie jie yra dorovingi, dvasingi ir kultringi (turbt, skirtingai nei mes). Prisiskait toki dalyk ir pakilia dvasia, dl savo naivumo manme, kad viskas, kas yra idstyta knygose, viesuoli protuose sukels kaip minimum smy ir klausim kval kaip vis tai itaisyti. Taiau visa ms grabylyst pakibo ore, iskyrus por-trejet vangi klausim. O jug rimtai pagalvojant, sveikai protaujantys mons, deimtys tkstani, kurie skaito ms knygas, turjo kaip minimumas pastatyti ant aus vis postsovietin erdv. Lidna tai, kad mons nesuvokia Doktrinos ir Sistemos kaip konkretaus dalyko ir kvietimo veiksmui, nepasiek j Lygmens. Visa tai yra priimama kaip viena i versij, traktavim kas vyksta, vienas i dvasingumo klimo variant. Bet realyb bekompromis, viskas, k mes duodame yra testai monijai. Kadangi neatlikti testai, atneti dar Jzaus Kristaus , tai toksai ignoravimas absoliutaus neveikimo pagrindu, sukelia didiules tampas Sistemoje Dievas (Krinija) mogus, kurios, neprimus neatidliotin priemoni, neivengiamai turi smogti monijai. Tiktai smgis bus padarytas ne kakur i iors, i tolimojo kosmoso, lyg planeta Bernaras-1. Subtilus Pasaulis, po to, kai monija gavo Slaptj Doktrin bei Harmonizavimo Sistem, atidjo tok proto krtimo scenarij. Bet jeigu nesiimti praktini priemoni, bus realizuotas Noosferos scenarijus, kurios galimybs negatyvaus krvio sutramdymui nra bekrats. Sprendiant i to, kas vyksta emje, nors ir esant visiems didij ali prezident patikinimams apie santarv, visokiausi nepuolimo sutari ir pakt pasiraym, nuo j jau niekas nebepriklauso.autuvas utaisytas ir turi iauti. Apie tai pasirpins Karma. Ivairuoti i situacij gali tik mons (nors 2-3 deimtys moni), prijungti prie Sistemos ir sisavin visas septynias jos dalis. Jie turi sukurti savo asmenin minties form, uauginti j iki mogaus ir ivesti u Noosferos rib, o taip pat ivesti savo Smon auktesn Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 139

Aukiausiojo A bei Krinijos lyg. Po to gaus teis valdyti Noosfer, nuimdami nuo jos perteklin tamp. Esant norui to imokti, vidutini gabum mogus gali tai padaryti per pusmet, todl problema visikai ne supergabum turjime, o elementariame padorume savs, monijos ir Dievo atvilgiu. mogus turi ieiti u savo asmenini interes, kuriuos visi prijungti prie Sistemos sprendia pirmiausiai, rib ir pradti galvoti apie Sistem kaip apie moni, turini nor gyventi taikoje ir sutarime, grup. Ir iuo darbu turi usisimti savanorikai, be ms raginim. Jeigu tokie mons emje atsiras, jie igelbs monij, jeigu ne reikia, monija to neverta. Belieka pridurti, kad norintys ir pasiruo tam darbui gali kreiptis mus, bet tam reikia ne dirbti pagal Sistem, ginant jos idjas iki mirties, o gyventi joje, kovojant u jos idj realizavim iki pergals. Su tais, kas pasiruos tokiam darbui, mes savo ruotu visada pasiruo pasidalinti iniomis: Gaidi pardavjas (Dzeno34 alegorija) Kovini gaidi pardavjas gyr turgavietje savo prek, tikindamas, kad jo gaidiai kaunasi tbtinai, iki mirties. Tu man geriau parduok tokius, kreipsi j pirkjas, kurie kaunasi iki pergals!

Sistema nieko ir niekam nepareigoja. Tas, kas nusprend, kad jam tai ne pagal jgas, gali nutraukti usimimus bet kuriuo momentu, kad tsti tbtinai kautis iki mirties. Btent to taip rpestingai moko sociumas, per iniasklaid, moksl, vairius mokymus ir ventus Ratus, parduodamas jums gaidius, kurie moka kautis tiktai iki mirties! Js pasirinkimas nulemia js gyvybiko proceso krypt ir negali bti kritikuojamas arba svarstomas. Bet kapituliacijos atveju js jau nebegalsite nei pareikalauti ataskaitos i ko nors dl t ar kit rezultat, nei paprayti pagalbos! Kuo yra sukeltas toks ms ipuolis? Js, perskait Apokalipss dien Slaptj Doktrin, inote, kad viskas iame pasaulyje yra pavaldu tam tikroms programoms,kurias sukuria ir kuriamosios, ir negatyvios mintys. Visk valdo mintis.Mintis susijusi su tais ar kitais mogaus ir visos monijos veiksmais. Tik vienintlis mogus atsako u savo asmeninius poelgius bei veiksmus pats prie save savo gyvybe, o monija atsako u moni (ali) grups veiksmus, taip pat savo gyvybe. Priklausomai nuo diapazono mintis gali bti mogaus smons apribota arba iplsta iki pasmons lygio, bekraio pagal savo ribas, bet prasidedanio ir egzistuojanio tiktai kuriamj mini diapazone. Btent per pasmon realizuojasi ssaja su Subtiliu Pasauliu ir Dievu. Gyvendamas emje, mogus nenoromis savo mintimi prisiria prie materialiojo pasaulio, kur suvokia jo Smon, o tai reikia, kad masto ir veikia sutinkamai su programomis, kurios upildo j. Paios ios programos tai savotika energetin sankaupa, kuri atranda sau viet Visatos Lauke sukuria savo Egregor. Vienatips moni mintys susivienija vien bendr egregor. I ia mons jau pasmoniniame
Dzenas, Zen, dzenbudizmas yra budistin meditavimo ir dvasinio painimo sistema, isiskirianti visikai budriu io mirksnio suvokimu, savaimingu veikimu, grstu tikrosios prigimties painimu, ir atsisakymu nuo egocentriko, vertinanio mstymo.
34

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

140

lygmenyje gauna psichologin suderinamum realizuoja vienodas Smons programas. Jeigu programos skiriasi, tai mons savo Smone yra pajungti prie skirting egregor, o todl nra bendro pagrindo minties darbui. Jie negali surasti bendros kalbos. Per savo ilg istorij mons sigudrino sukurti Noosferoje galing agresyv egregor, kurio dka kyla kivirai, karai, revoliucijos ir t. t. Mintimis sukurt program savyb yra tokia: jas sunaikinti gali tik prieingos kripties mintis, su lygiareikmiu potencialu. Tai reikia, kad jeigu mes norime sunaikinti Noosferoje programas, pavyzdiui, karo, tai kartu bendrai turime sukurti atitinkam egregor, kuris bus priepriea karo egregorui. Visa monija tik ir kalba apie taik, bet nieko nepadar tam, kad tvirtinti i idj Energoinformaciniame Lauke. kiai u taik, neieinant u Noosferos rib, panas uodo cypim, kurio niekas negirdi. Todl, jeigu js i tikrj norite turti vies gyvenim ir be problem, laikas pereiti nuo odi prie veiksm, apie k mes pastoviai kalbome. Laikas pamirti savo asmenines ambicijas, priekaitus ir ateiti pagalb Krinijai, tiksliau laikas patiems statyti Krinij atitinkani kurianias mintis. Problema tame, kad i programin rang gali sukurti tik mons, kuri Siela neturi yd. Jeigu kurianias mintis turi mogus, kurio Siela yra kupina yd, visi jo ketinimai turi em potencial ir lieka emame lygmenyje, Noosferoje, kurioje joms neutenka potencialo net j asmeninei realizacijai. Programos su agresyviu potencialu jas tiesiog sunaikina. Todl jau laikas baigti aisti dvasikum, reikia patvirtinti j savo darbais, susivienijus harmonizuot moni Sistem ir patiems statyti linksm, vies gyvenim. Dievas duos jums tai, k js patys sukursite, atminkite tai. I nieko niekas negali gimti. Kodl mes taip ramiai raome apie vis tai? Todl, kad esame perspti ir apsaugoti. Pavojaus atvej bus nurodytas takas emlapyje, kur mes turime atvykti dar prie kilus termobranduoliniam kataklizmui. Natralu, kad grandies tvarka, mes turime perspti visus kitus. K btent? Tik tuos, kurie patikrinti bendrame reikale ir btinai pinigais, ir, suprantama, kas usidirbo pinig kelionei. O taip pat tuos, kurie pasirpino bendruoju Sistemos egregoru vaigde keliarode iame pasaulyje. Jeigu to neatsitiks, pasauliniame kataklizme us visi, nepriklausomai nuo to, ar jie yra pajungti prie Sistemos, ar ne! Kol kas gaunasi, kad Sistema tik ms kdikis, o visi, kas prie jos prijungti, ir toliau isisukinja nuo bendro reikalo ir gyvena teisuolio gyvenim pagal Noosferos programas, ti ne Sistemos Kaip perspja Subtilus Pasaulis, sisibavimui beliko 10 15 met , po to prasids negrtami procesai, ir jokios programos monijos nebeigelbs ! Ssajos su Krinijos Lygiais Mes jau kalbjome, kad Krinijoje yra septyni Lygiai (Pasaulis pagal savo struktr yra septini lygi), vibracij danis maja nuo viraus apai, nuo Lygio prie Lygio. Lygiui, kuriame mes gyvename, tenka patys emiausi daniai. Tai grubi(em) vibracij pasaulis, kuriam bdinga ribota, statika Smon. ia ji gimsta. em jos lopys. Ms energetinis knas sukurtas taip, kad septyni jo sluoksniai yra sujungti su septyniais Subtilaus Pasaulio Lygiais kiekvienas su savu. Pats emiausias Krinijos Lygis Emocionalus. J aptarnauja galvos smegen reptilijos ir limbin dalys. is Lygis yra betarpikai susijs su ms fiziniu knu, jautriai reaguojaniu energetinio kno bkl. Smons praktikai nra, veikia emocijos, instinktai ir refleksai. Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 141

Antrasis Lygis yra susijs su mentaliniu energetinio kno sluoksniu. is Lygis sveikauja su paiais emiausiais neokortekso sluoksniais. Smon, susijusi su juo, yra statika, diskretin, remiasi stereotipais. Login mstysena bando i iskaidyto, subjektyvaus realybs suvokimo sukomponuoti ir sukurti vientis Pasaulio paveiksl. Minties judjimo nra, taigi atkurtas Pasaulio paveikslas iliuzijos, tai yra subjektyvi poji bei vaizdini pasaulis, susietas su fiziniu, materialiu pasauliu. iame Lygyje sukuriamos minties formos, kurios negali pasikelti subtili energij Pasaul dl tos prieasties, kad mogaus Smon nesugeba pasiekti io Lygio ir sitvirtinti Jame. Todl jos nusda tuose sluoksniuose, kur gyvena mogus (materialiame pasaulyje). Treiasis Lygis Karminis. Jame, jeigu mogus siekia Evoliucijos per Pasaulio painim ir sismoninim, jo Smon iek tiek isipleia. is Lygis pirmas ingsnis tam, kad sismoninti save Visatos dalele, savo Vienyb su Dievu, suprasti Tikruosius Krinijos Dsnius. Treiasis Lygis atitinka trei energetinio kno sluoksn. iame Lygyje mogus tampa domus Dievo Pasauliui, Gamtai, j pastebi ir jam padeda. Jis palaipsniui, ingsnis po ingsnio, atsikrato baimi, stereotip ir susijusi su jomis minties form, tampa joms nepavaldus. Jo nebetakoja griaunamosios jgos, jis prisijungia prie Pasaulio vari energij, prie kuriamj jg, pradeda gyventi harmonijoje ir Vienybje su Dievu. Tik treiajame Lygyje Siela pradeda sismoninti save! Ketvirtasis, penktasis, etasis ir septintasis Krinijos Lygiai tai tobul ini ir galimybi Pasaulis, vari energij Pasaulis, Dievo Pasaulis. Visi itie Lygiai yra susij su energetinio kno sluoksniais, kurie vadinasi Dangaus knai. io Lygio mons turi ivystyta Smone, tobul kn ir savo galimybi piln realizacij. Tuo paiu isivysto aukiausios neokortekso dalys, mogus turi ivystyt mstysen. Minties form lygiai Kurianios minties formos randasi Dievo Pasaulyje, vari energij Pasaulyje, keturi auktesni Lygi. Smons isivystymo laipsnis pleiasi nuo Lygio prie Lygio (nuo ketvirtojo iki septintojo), o tai reikia, kad didja mogaus inios, jo, Pasaulio ir savs, painimas. Sukurdamas savo minties formas iuose Lygiuose, jis gauna piln savo mini ir nor realizacij, pilnai patenkina materialinius poreikius, nieko nestumdydamas, nelauydamas, be jokio valdymo. Griaunamosios minties formos. Jos randasi grubi(em) vibracij pasaulyje Lygyje, kur tik-tik pradeda skleistis Smon, ko pasekoje mogus dar negali valdyti savo emocij, nor. Reikia, kuo daugiau jis turi nor ir kuo daugiau Smon yra susieta su j tenkinimu, tuo didesn minties form kiek sukuria mogus. Stereotipai tai kanonizuotos savo nor tenkinimo taisykls, ikeltos dogmos, absoliuto lyg. Minties formos yra susijusios su stereotipais, todl yra tiek minties form lygi, kiek yra stereotip lygi. Kaip matote, Evoliucijos procesas nra toks greitas. Visi nori kuo greiiau gauti daug ir visk i karto, taiau Evoliucija prasideda nuo savo iliuzini jausm ir nor sutramdymo. Ilaisvin i j savo Smon, mes padsime pagrind isilaisvinimui i vis minties form lygi. Nor sutramdymas leidia nusikratyti asmenini minties form. Sunkiau yra su eimyninmis minties formomis. Jos yra susijusios su eimyninmis tradicijomis, savitarpio santykiais su tvais, gimine ir taip toliau. Smons isivadavimas i ios ries stereotip danai sukelia konfliktus eimoje, ypa jeigu egzistuoja Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 142

nevieinamas moni vienas kito slopinimas. Taip pat sunkiai vyksta isivadavimo i visuomenini stereotip bei mini form procesas. Mes visi gyvename visuomenje, danai vertindami save pagal t visuomens lsteli, kuriose mes esame, vertybi skal. Mums ne vis tiek kas ir kaip mus iri, kadangi tik visuomenje mes galime save realizuoti.Savitarpio santykiai su monmis kuriami sutinkamai su ms stereotipais, kuri lauymas gali sugriauti draugikus bei kitus ryius su daugeliu moni. Kiekvienas turi padaryti pasirinkim: ar jam verta eiti toliau arba reikt sustoti, isaugant nusistovjusi buit ir ankstesnius tarpusavio santykius. Daugeliui moni gali bti problematikas valstybini ir religini minties form bei stereotip atsisakymas. Taiau tik ivadav savo Smon nuo vis ri stereotip bei minties form, mes gauname tikrj dvasin laisv, galimyb valdyti save ir savo gyvenim savo nuoira, o ne pagal tas taisykles, kurias mums pera i alies. Kai mes pilnutinai ilaisvinsime Smon nuo egocentrizmo (nuo Ego), sismonine save kaip ma smiltel bekratje Visatoje, mes pajausime savo dalyvavim vieningame Procese vardu Gyvenimas. O tai taps manoma, kai mintys bus orientuotos Diev.Tai yra kiekviename veiksme mintis turi bti nukreipta pat veiksm, ir tuo paiu mes kaip ir turime adresuoti j Dievui, manydami, kad kas padaryta, reikalinga greiiau Jam, negu mums! Tada savo Smone paliksime Karmin Lyg ir pradsime nuskaitynti informacij i Dievo Kanalo, vadovaudamiesi ja. Atsiminkite! Pasaulis yra sukurtas taip, kad su egocentrine Smone, orientuota tik savo asmenini nor ir ambicij tenkinim, Dievo Pasaul neeisi. Gudruolius ten mato kiaurai ir grina t Lyg, kurio jie nusipeln. inoma, tai nereikia, kad mogus neturi turti nor ir kad jis negali j tenkinti. Paprastai Smonei poreiki tenkinimas neturi bti savitikslis, nors net jeigu norai ir bt susij su sveikata, darbu, pinigais, eima ir taip toliau. mogus turi atsiminti, kad vis tai jis gaus, kai usidirbs. Ir visai galimas dalykas, kad vis nor patenkinimo teks palaukti. Tikslas turi bti Smons orientacija tobuljim, Smons palaikym laisvame pavidale, ini sisavinim savs realizavimo tikslu vardan Dievo, siekim tapti Jo padjju io pasaulio valdyme. Tai yra visada ir visur js turite bti apimtas minties, kad Dievui yra labai svarbu, kad js btumte toks, kok save kuriate, realizuojate! Visi js norai, susij su buvimu fiziniame pasaulyje, su materialini gerovi gijimu, bus gyvendinti moni i Dievo Pasaulio pagalba, sutinkamai su tomis programomis, kurios randasi minties formose.Bet bus patenkinti tik tie, kurie i tikrj bus jums reikalingi gyvenimui materialiajame pasaulyje, o ne iaip sau, i domumo arba dl kaprizo. Jeigu js pasitikite tik savo jgomis bei savo galimybmis, Subtilaus Pasaulio atstovai js nor netenkins! Jeigu manote, kad patys kakokiu nors bdu sutvarkysite tvarkykits. Kaip sako: Vaikas neverkia motina nesupranta! Bet reikia jums tik duoti enkl, kad patys nesusitvarkysite, kai pagalba i karto ateis, bet vl gi js gausite lygiai tiek, kiek jums i tikrj reikalinga. Atsiminkite, kad negauti pageidaujamo tai kartais ir yra skm. Tiems, kas nusprend atkakliai judti priek, pabrime, kad laikotarpiu, kai js Smon isivaduoja i stereotip ir minties form, jums gali pasirodyti, kad js patekote neskmi juost. Visi js ankstesni santykiai griva, reikalai patiria krach, viskas grina. Jus gali apimti abejons: Ar teisingame kelyje a randuos ir ar reikalinga man tai apskritai, juo labiau tokia kaina? Bet js turite tiksliai inoti, kad nebna dienos be nakties, o naktis prie aur ypa tamsi. Patikkite, visk js gausite su kaupu, tiesa, kartais reikia visk statyti i naujo. Bet ir js faktikai gimstate i naujo! Nuo js atsitraukia senos griaunanios minties formos, kurios jeigu ir dav diaugsm, skm, laim tai tik iki tol, kol js Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 143

buvote joms reikalingas, kol, turdami aukt energijos potencial, galjote jas maitinti! Kai tik potencial prarasite, jos nustos jums dav skm, js tapsite joms neigiam emocij donoru, kad joms utekt jg duoti skm kitiems monms. Pasitrauk nuo tokios mekos paslaugos, ij varios Smons Pasaul, js patys sau sukursite skm ir ne vienai dienai, o visam likusiam gyvenimui, kuris gali tapti begaliniu! Viskas priklauso nuo js. Kiekvienas turi savo neskmi juost, pas kai-k jinai baigiasi greitai, pas kit liau viskas priklauso nuo stereotip kiekio ir js priklausomybs nuo griaunam minties form laipsnio. Tam, kad vari energij Pasaulyje sukurti dirb savo ateiiai, tebesant neskmi juostoje, nesiblakykite, neverkite ir nekaltinkite viso Pasaulio neteisybe js atvilgiu. Dirbkite, jau dabar kurkite ateities minties formas, kad jos paruot jums dirv js tikslams bei norams pasiekti.Kaip tai padaryti, js susipainsite praktinje Sistemos dalyje. Truput apie Karm Apie reikin kalba ir rao daug, bet daugiausia visos inios apie Karm yra suvedamos draudimus to daryti negalima, galvoti taip negalima ir panaiai. Karmos mechanizmas taip ir lieka monijai paslaptis u septyni urakt ir pretekstas tutiems plepalams. Niekas io mechanizmo aikiai, bendro paveikslo rmuose, paaikinti negali. Kas gi ities yra Karma ? Anksiau buvo paymta, kad Siela tai psichoenergetini program, utikrinani ms vystymsi, kompleksas. Savo evoliucin vystymsi nuo Dievo iki mogaus Siela praeina be nuostoli, valdoma Dievo Smons. siknijus mog, joje realizuojasi savs sismoninimo (Smons vystymosi) programos. Atgalinis Sielos kelias nuo mogaus iki Dievo priklauso jau nuo to, keik isivyst Smon. Btent mogaus Smon turi priversti j padaryti pirmuosius ingsnius, kad vl, bet jau smoningai, prisijungti prie Dievo Smons. Vystymosi program persijungimo laikotarpyje i Dievo valdom nuosavas(individualias) evoliucinis Siel vystymasis patiria milinik, triukinani nuostoli. Nubyrjimas sudaro vir 99 procent, tai i kur atsirado vienas procentas moni, kurie gals igyventi emje. Tai yra susij su ini stoka. Siela gali sismoninti, painti save ir aplinkin pasaul, tik bdama mogaus kne. Programos, kurios randasi Sieloje, veria j pastoviai iekoti kelio Dievo Kanalo link tam, kad gauti Tikrsias inias. Taiau daugeliui moni Smon apie keli nieko nenori inoti. iuo atveju sijungia koreguojanios programos, vadinamos Karma. Jos uduotis kontroliuoti ms Smons bkl bei utikrinti jos teising orientacij, nes nuo jos (Smons) priklauso Sielos ir paties mogaus Evoliucija. Karmos pasireikimas tai evoliucinio vystymosi rodiklis, tiksliau , nukrypimo nuo jos kriterijus, atsijungimo nuo Dievo Kanalo laipsnis. Kuo tas nukripimas didesnis, tuo stipresni Karmos smgiai, ir atvirkiai. Karmos koreguojantis poveikis vykdomas griaunanij minties form pagalba. Js inote, kad minties formos susijusios su stereotipais. Btent stereotipai atjungia mog nuo Dievo Kanalo, priversdami j gilintis Bties materialij dedamj. Rezultate Siela nutraukia savo evoliucin vystymsi. Tam, kad itraukti Smon i spst, darb sijungia Karma, kuri i pradi padaro patikrinimo triuk. Ji pritraukia prie mogaus minties form, susijusi su stereotipais nor pavidalu, ir priveria j realizuoti juos. mogus gauna ko jis nori. Tai daroma tikslu patikrinti, kiek jis usiciklino savo stereotipe. Paprastai mogaus Smon mgaujasi savo teisumu. Jis dar daugiau prisiria prie stereotipo, nesuprasdamas, kad daro klaid. Toliau Karma pradeda savo korekcij.Ji pritraukia prie jo minties formas, kurios formuoja aplink j tokius vykius, kad jis suprast, jog reikia lauyti savo ssajas ir sitikinimus. Karmos smgiai i pradi neyms, perspjantys, taiau, jeigu mogus ir Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 144

toliau nieko nesupranta, jie pasidaro stipresni. Pagrindinis Karminis Dsnis sako: Viskas, prie ko mes prisiriame, ties kuo usicikliname atimama. Kaip matote, teisingai pasakyta: Asketizmas i tikrj ne tame, kad js nevaldytumte, asketizmas tame, kad niekas nevaldyt js. Griaunamosios minties formos, kuri pagalba vykdomas koreguojantis ms Smons valdymas, ir yra vienas i Krinijos Lygi, atlieka i karto kelet funkcij, apie kurias mes pakalbsime sekaniame skirsnyje. O kol kas pasistenkite suprasti, kol mes esame griaunamj minties form valdioje (esant stereotipams, nesubrendusiai Smonei tai neivengiama), visos inios ezoterikos, mokslo srityje, skm intelektualiame vystymesi, geri ir blogi darbai, religingumas ir maldos Dievui lieka u Dievo Kanalo rib. Mes, bdami atjungti nuo Jo kuriamj energij, randams griaunamj minties form veikimo lauke. Stereotip pagimdytas mogaus mintis (geros jos ar blogos), pritraukia minties formos, didinanios j gyvybik potencial. Ir kuo didesn potencial sukaup griaunanioji minties forma, tuo didesn koreguojant poveik i Karmos puss gauna mogus! Ms bda tame, kad mieganti Smon nesugeba kontroliuoti Prieasi Pasaulio. Minties formos ieina u ms Pasaulio supratimo rib (jos nematomos, neapiuopiamos, nesuprantamos kaip radiacija), ir mes esame visikai neapsaugoti nuo j! Nors i seno mus perspjo apie Velni su jo klastingumu, apsukrumu, apie tai, kad kiekvien mog jis gaudo savo tinklus. Kuo daugiau nuodmi (stereotip) turi mogus, tuo daugiau Velnias j uvaldo. Rezultate, tokio tikrosios prieasties neinojimo, moni protuose susikr kakoks mistinis, ugnimi spjaudanio monstro vaizdinys, kuris randasi opozicijoje Dievui ir nori praudyti mog ir vis monij bendrai! I tikrj paveikslas yra kur kas prozaikesnis. Minties formos tai ms veidrodis, atspindintis tai, kas mes esame. Tai ar verta j kaltinti? Atsikratyti io energoinformacinio monstro globos ir imtaprocentins priklausomybs, atjungus Karmos poveik, galima tik tuo atveju, jeigu ivalysime savo Smon nuo stereotip! Stereotip skirtumas nuo minties form sekantis: stereotipas tai sustabdyta mintis, jos statika. Minties sustabdymas vyksta, kai ji susiejama su tam tikru noru, veiksmu, kuri tenkinimas yra paties mogaus ilikimo esm, bdas. Stereotipas neformuoja vyki. Vien kart sukurtas stereotipas nra sunaikinamas, jis paprasiausiai egzistuoja, apribodamas mogaus mstymo akirat, pasaulir ir ne daugiau. Vien kart sukurtas stereotipas nra susinaikinamas! Minties forma gimsta kaip aktyvi ir dinamika mintis, kuri remiasi nor tenkinimu. Ji sugeba formuoti aplink mog vairius vykius, rengti kontaktus tarp moni ir trenkti juos kaktomis, tai yra valdyti juos kaip marionetes. Minties forma, neturinti js maitinimo, gali atrofuotis ir inykti!Paalinus savyje stereotipus, mogus automatikai atsijungia nuo minties formos. Pats stereotipas neisitrina ir nepasialina, paprasiausiai Smon nuo jo atsijungia! Tam utenka turti sins ir drsos, kad suprasti ir pripainti stereotipo egzistavim savyje. Kiekvienas mogus laiko save idealiu, visada teisiu ir pakankamai savikritiku, taiau matuoklis iuo atveju yra karmin korekcija. Jeigu jinai baudia, reikia js turite stereotip, ir n vien! Tuo atveju, jeigu aplink jus sukuriami jus erzinantys vykiai, js jauiats nejaukiai js turite stereotip ir jus koreguoja Karma! Neiekokite kalt aplink save vis pirma isiaikinkite savyje, nustatykite, nuo kurio stereotipo Karma nori jus atitraukti, suvokite tai ir priimkite situacij toki, kokia ji yra. Js nusipelnte jos! Atleiskite sau, kad dl savo neimanymo patekote Karmos poveik, padkokite sau (savo Sielai) u eilin pamok. Priimkite tvirt sprendim, kad daugiau tokios klaidos nebepakartosite. Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 145

Amiaus Karma vairiais gyvenimo laikotarpiais Karma veikia mus skirtingai. Tai yra susijs su Smons Evoliucija. Per savo gyvenim mogus jo evoliuciniame vystymesi turi praeiti tris stadijas: Mieganti Smon. i stadija atitinka mogaus kdikyst ir vaikyst. Charakterizuojama infantilizmu ir mstysenos inertikumu. Smons vystymasis. is laikotarpis susideda i dviej etap: Besivystanti Smon jos formavimosi laikotarpis. Jis apima paauglyst (nuo 12 iki 18 met). ivystyta Smon suformuotos Smons laikotarpis. J atitinka mogaus gyvenimo laikotarpis nuo 18-20 met iki 30-35 met. Visas is laikotarpis charakterizuojasi tuo, kad mogus turi aktyvi, dinamik mint, siekia j krybikai realizuoti. Aukiausioji Smon. is laikotarpis charakterizuojasiTikrojo Imintingumo, Tikrj ini gijimu bei j realizavimu. mogui tampa pavalds Pasekmi ir Prieasi Pasaulis, Gyvenimas jam atversta knyga. Jis tobulai moka valdyti savo mint, vykius, save. Tai viesos stadija, kai gytas imintingumas perduodamas jaunesnms kartoms. J atitinka amius nuo 35 met ir vliau. Perirsime visas ivardintas Smons stadijas smulkiau. Pirmoji stadija Mieganti Smon Gimus vaikui, visos jo Sielos programos yra orientuotos fizinio kno formavim ir prisiderinim prie to pasaulio, kuriame jis ruoiasi gyventi, todl Smon iame periode nelenda pirm plan, jos vaidmuo antraeilis. Ji yra usimusi pasaulio painimu jutimo organ, kuriuos formuoja emiausios galvos smegen dalys (reptilij ir induoli), pagalba. Nemokdama analizuoti bei kontroliuoti Prieasi Pasaul, mao mogaus Smon stengiasi siminti tam tikr bendravimo su Pasauliu patirt gdi pavidalu. Jo Smonje visiems gyvenimo atvejams yra savas gdis receptas, konkreios uduoties arba problemos sprendimo taisykl. Naujo gdio gijimas mogeliui yra didiulis vykis, lydimas audringo diaugsmo ir susiavjim. Stengdamasi utikrinti ilikim iame pasaulyje, sitvirtinti jame, maylio Smon remiasi jo sigyt gdi visuma. Mieganiai Smonei tai pats paprasiausias ir optimaliausias savo funkcijos realizavimo bdas, nes ji dar nesugeba atlikti situacijos sismoninimo bei analizs funkcijos. Vaikas mokosi irdamas kitus, kopijuoja savo tv ir artimj reakcij vien ar kit situacij, vyk. iuo laikotarpiu Smon prisitaiko prie gyvenimo fiziniame pasaulyje, gdi pavidale, sigydama gyvenimo jame patirt. Mieganti Smon sugeba realizuotis tik gytos patirties sskaita (pasaulio suvokimas neokortekso jungimo dka dar nedalyvauja). Kol kas ji moka tik kultu paversti gudius, usiciklindama juose. Taip gimsta stereotipai. Pas vaikus danai atsiranda vairios baims. Tai atsitinka todl, kad mieganti Smon, susidrusi su kakuo nesuprantamu, nerado patirties, gdio, kurio pagalba galt reaguoti vyk. Kuo maiau vaikai turi gdi, stereotip, tuo daugiau jie yra usiciklin, tuo daugiau visko bijo!Mieganti Smon tai natralus procesas, stadija kiekvieno mogaus gyvenime. Tai tarsi vaik ligos, kuriomis reikia persirgti, kad gauti atsparum, imunitet. Dl nuolatinio neutikrintos saugos jausmo vaikai ieko apsaugos pas suaugusius, pas savo tvus. Laikotarpiu, kai vaikas darosi suaugs, pas j aktyviai vytosi mstymo procesai.Tuo momentu yra labai svarbu nukreipti j tokiu bdu, kad jis ugdyt pastabum, Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 146

sugebjim analizuoti vykius, niekuo netikt be rodym, nukreipt savo mintis Diev, neusiciklindamas savo noruose ir stereotipuose, jausmuose ir pojuiuose. Kad jis kuo daniau uduot sau klausim: ar jis teisus Pasaulio savo matyme ir suvokime, ar ne? Tik iuo atveju jis teisingai lavins savo Smon, neuliliuodamas jos savo reikmingumo bei neklaidingumo iklimu. Nuo pat pradios visi vaikai yra pajungti prie Dievo Kanalo, bet j Smonei usidengiant stereotipais, jie nuo io Kanalo atsijungia, patekdami minties formom takon, ir nuo io momento prasideda visos mogaus problemos! Kaip matote, tam, kad utikrinti savo vaikui viesi ateit, mes, suaugusieji, i pradi turime patys subrsti, atsibusti, suformuoti teising Pasaulio suvokim ir sismoninim. Ir tik po to galima pradti savo vaik aukljim, kad padti jiems tiesti savo keli iame gyvenime. Bt labai puiku, jeigu tvai formuot save iki vaik atsiradimo. Bet i tikrj gaunasi, kad vaikai gimdo savo tvus, bet mes, tvai, skstame nemokikumo baloje patys ir traukiame ten (faktikai skandiname joje!) savo vaikus. Vaikysts laikotarpiu Karma vaiko netakoja, nes jo Evoliucija nukreipta materialios dedamosios pusn ir savo tikslu numato adaptacij fiziniame, materialiame pasaulyje. Kadangi nra Smons Evoliucijos program, todl nra ir karmins korekcijos prieasi nes visa tai dar negresia neigiam minties form egzistavimui. Antroji Smons evoliucijos stadija Smons vystymasis 12 met amiuje baigiasi fizinio kno formavimosi periodas. Siela jungia Smons vystymosi mechanizm. Nuo 12 met prasideda jos formavimosi laikotarpis. Tai atbundanios Smons periodas. Sielos impulsai stumia mog savs painimo ir tobuljimo keli. Psichikos lygmenyje formuojasi tokios savybs, kaip kryptingumas, sismoninimas, atkaklumas ir aktyvi krybin veikla. Vyksta aktyvus ankstesns patirties perirjimas, smoningai formuojasi gdiai, leidiantys prisitaikyti prie nauj gyvenimo slyg. is laikotarpis charakterizuojasi Krinijos dvasins dedamosios painimu. Yra labai svarbu, kad iuo momentu alia bt prityr dvasiniai mokytojai. Idealus variantas, kai patys tvai yra supratingi ir prityr. iame etape paauglys formuoja save kaip asmenyb, numato tolimesnio augimo bei lavinimo kelius visuose Bties aspektuose. sisamonindamas savo poir realyb, jis mokosi smoningo elgtesio joje, formuoja savitarpio santykius su bendraamiais ir j supaniais monmis. Btent iame laikotarpyje prasideda Karmos korekcija tikslu atitraukti besivystani Smon nuo stereotip. Paauglio gyvenime vyksta jam gana nemalons vykiai, kurie jam nurodo stereotipus, kuri jis turi atsikratyti. Jo Smon dar negali suprasti visk, kas vyksta, ji neturi patirties. Todl labai svarbus labiau patyrusi tv patarimas. Deja, visi tvai yra pasiruo atkiti pet savo vaikui, duoti jam kirk nori patarim, bet tik toki, kurie remiasi j asmeniniais stereotipais! Vaiko pasmon vis tai ino ir todl nepatiki tvais, vaikas pradeda iekoti savo kelio, pasitikdamas autoritetais i alies. I ia kyla amina tv ir vaik problema. Besivystaniai Smonei trksta sugebjimo analizuoti ir kontroliuoti Prieasi Pasaul, trksta patirties, kad suprasti visame, kas vyksta. Ir daniausiai, visikai susipainiojusi, ji vl ieko apsaugos ankstesniuose bei naujuose stereotipuose, formuodama savo asmenin Virtuali Visat, kas nuveda Smon aklaviet, labirint, i kurio be paalins pagalbos jinai nebeieis! Idealiai paauglysts laikotarpis turi baigtis Smons, orientuotos Diev, tikrj Pasaulio painim, teising savo gyvenimo kredo formavimu. Nuo 20 iki 35 met padedami krybins realizacijos bei sveikos su Dievo Kanalu pagrindai. Dievo Kanalo Informaciniame Lauke mogus praveda savo asmenins dani Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 147

linijos prieig Dievo energij. Ir kuo daugiau Krinijos Lygi (toki Lygi 7) ie daniai apima, tuo tobulesnis darosi mogaus gyvenimas, tuo tobulesnis darosi jis pats. Tuo atveju, kai dl koki nors prieasi mogus paauglystje ir juo labiau subrends nepakeit savs, neatsisak savo stereotip, j koreguoja Karma. Iki 12 met Karma tiesiogiai vaik neveikia , bet pagal energetik vaikai su tvais sudaro visum, todl labai danai tv koregavimas mua ir vaikus. Ir jie, kaip pati silpniausia grandis, priima karmin smg save, apsaugodami tuo paiu savo tvus. Treioji stadija Aukiausioji Smon is laikotarpis prasideda nuo 35-j met ir gali tstis iki begalybs. iuo vystymosi laikotarpiu mons pasta Ties, nuodugniai sitvirtina Dievo Kanale, suvokia Pasaul intuicijos pagalba, per pasmon, be jutimo organ kiimosi. Jiems tampa pilnai pavaldus Prieasi Pasaulis, taigi jie sugeba smoningai valdyti Pasekmi Pasaul. mons, turintys Aukiausij Smon, sugeba valdyti absoliuiai visus irykinto Pasaulio procesus ir juos koreguoti. Jie demonstruoja savybes, bdingas Dievui. Btent ios bsenos pasiekimas mogaus Evoliucijos idealas ir superuduotis. Nuo io Lygmens moni Karma atsitraukia visiems laikams! Jie yra vieningi su Kosmoso Dsniais, su Dievu, gyvena harmonijoje su Gamta ir patys yra harmoningi! iuo momentu Gamtoje veikia vibracijos ir vyksta pokyiai, leidiantys mogui per kuo trumpiausi laik pasiekti Aukiausiojo Proto bsenos. Dvi ankstesns stadijos (inercija, vystymasis) praeitas etapas, grimo prie j jau nebebus. Evoliucija nelauks pavlavusi ir nieko neagituos. Tas, kas susps ukopti ant Evoliucijos naujos pakopos, gals valdyti savo sveikat, ami, kno transformacij, skm ir be galo ilg gyvenim. Pasiekusieji viesos bsen, past Ties ir yra aktyvs mokytojai bei palydovai monms, kurie randasi dviejose ankstesnse Smons vystymosi stadijose. Deja, i tikrj matosi nelinksmas paveikslas: daugelis pakimba inercijos etape, iki paskutini savo dien bdami mieganioje stadijoje, ir taip tvirtai upildo i ni, kad yra agresyvs tiems, kas idrsta palikti iuos pelkautus! iuo pagrindu eimose siliepsnoja konfliktai. Tie, kas siekia evoliucinio vystymosi, nepritampa prie savo artimj, susiklosiusi padoraus elgesio stereotip, kurie nenori atsisveikinti su savo prastu, jaukiu gyvenimu. Jie nenori keisti ir plsti savo komforto zon, pradeda visais padoriais ir nepadoriais bdais spausti tuos, kurie idrso tai padaryti. Kyla nesupratimas, konfliktai.Vyksta btent tai, apie k mus perspjo Jzus Kristus: Nemanykite, jog a atjau neti emei ramybs. A atjau neti ne ramybs, o kalavijo , tai yra is procesas yra labai skausmingas, bet natralus ir neivengiamas. Kad ivengti panai konflikt eimose, yra labai svarbu eiti visiems vienu keliu. Bet jeigu iuo klausimu pas jus nra sutarimo su savo artimaisiais nenusiminkite, bet ir neleiskite jiems traukti jus su savimi nevilties dugn! iame gyvenime kiekvienas padaro savo Pasirinkim ir kiekvienas savo Pasirinkime yra teisus. Todl neteiskite j per grietai. Savo artimj meils stereotipas vienas stipriausi, bet atsiminkite, kad prie Diev ir Evoliucij kiekvienas atsako tik pats u save! Atsikalbinjimai ir pasiteisinimai, kad kakas paaukojo savo gyvenim ir Evoliucij dl savo tvo, motinos, monos, vyro, vaiko ir t. t., neturi prasms. Prie Diev visada teisus tas, kas evoliucionuoja, o ne tas, kas sdi baloje ir traukia ten kitus! Biblijoje yra alegorija, kurioje Dievas liep Abraomui paaukoti savo sn Izaok. Jos pamoka tame, kad reikia atsikratyti pasiaukojanios meils stereotip vardan asmenins Evoliucijos. Jeigu js artimieji nenori evoliucionuoti neeikvokite savo gyvenimo dl j, evoliucionuokite patys! Praykite Dievo, kad Jis paprotint juos, duot painti Ties. Tai, galbt, vienintelis dalykas, kuo js galite jiems padti. Taiau dl j stereotip ir nenorjimo painti Ties nestabdykite Gyvybs savyje, evoliucionuokite patys. Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 148

Kad bt lengviau ir kad imokti kentti artimj spaudim, sivaizduokite save atsiskyrliu. Atsiskyrliai neturi nieko vertingo i io pasaulio vertybi ir neturi prieraiumo prie savo artimj, gyvendami pagal princip: Viskas, kas mano, neioju su savimi. Turima omenyje: visa, ko mogus negali pastoviai turti su savimi yra ne jo, o svetimas turtas! Todl irkite savo artimuosius kaip paalinius mones, su kuriais jus sieja kai kurie tarpusavio sipareigojimai. Juos js turite atlikti, pavyzdiui, priirti ank, paruoti pietus, sutvarkyti but. Priklausomai nuo darbo ries, sivaizduokite, kad jus pasamd atlikti tam tikr darb. Joki bdu neusigaukite dl to, kad js artimieji js nesupranta! Atsiminkite, kad paprastas mogus pasta pasaul jutimo organ pagalba, tai taip vadinamas sensorinis suvokimas (rega, klausa, lytjimas, skonis, uosl, racionalus protas, kuris leidia painti ir ianalizuoti situacij, priveds j prie diskretins formos). Toki moni smon pratinta visk dlioti lentynles, tikint, kad kada nors jam pasiseks sudlioti Tikrj paveiksl, Pasaulio mozaik. Bet Pasaulio paveikslas, sukurtas jo sensorinio suvokimo pagrindu, nra Tikrasis ir niekada toks nebus. Vienu tik savo egzistavimo tokioje formoje faktu (visi procesai suskaidyti diskretinius didius Dvilypumo dedamasias) is paveikslas paeidia Vienybs Dsn, kadangi turi subjektyvaus suvokimo charakter. Galiausiai Pasaulis tokioje Smonje atsispindi atskir paveiksliuk-stereotip pavidalu, o susij su jais samprotavimai pilnai koncentruojasi juose ir atskirai nuo stereotip egzistuoti nebegali! Bandydamas tokiu bdu apibendrinti gytas inias, mogus gauna realybs vaizd ikraipytoje, susmulkintoje formoje, nes kiekvienas stereotipas tai praeita patirtis. Tikrieji gyvybiki procesai ir pats Gyvenimas nujo priek, o Smon vis dar remiasi tai, kas kakada buvo, tutum! Galima atsiremti tik tai, kas prieinasi! Natralu, kad proces, kurie liko u Smons suvokimo rib (jie kartu su Gyvenimu nujo priek), Smon nesuvokia ir jie lieka u painimo rib. Pakeisti toki padti galima tik blokuojant sensorin Pasaulio suvokim. Atitrauks savo Smon nuo jutimo organ, mogus tuoj pat prisijungia prie pagrindinioTiesos painimo Kanalo prie intuicijos Kanalo arba prie pasmons, kuri be ikraipym nuskaito Dievo informacij i Visatos Energoinformacinio Lauko. Ir kuo Smon yra laisvesn nuo stereotip, tuo varesn(tikslesn) yra nuskaitoma informacija. Toki galimyb Gamta djo kiekviename moguje. Tam, kad pajungti iuos procesus, reikia pripainti savo ribotum pasaulio suvokime , panorti atsibusti ir painti Ties, pripainus vystymosi btinum. Jeigu mogus usispyrs siekia tikslo, ieko ir priima informacij pagal i tematik, prasmina j, Subtilus Pasaulis padeda jam atskleisti Smon. Subtilaus Pasaulio kiimasis kiekvieno i ms evoliucin proces btinumas Dalykas tame, kad Sielos Evoliucija praeina keli nuo Dievo iki mogaus , o po to nuo mogaus iki Dievo , sigydama iame Kelyje Smon, ir tuo paiu gabjim materializacijai. Anksiau buvo paymta, kad Sielos Evoliucija nuo Dievo iki mogaus vykdoma Dievo energijos dka, reikia, proces valdo ir kontroliuoja Dievo Smon ir turi visikai konkreius tikslus bei uduotis. Todl kiekviename Krinijos Lygyje Siela gyja tam tikr savo vystymosi patirt ir sukaupia energetin potencial, reikaling jos realizacijai mogaus pavidale. Gavusi emje fizin kn ir Smon, Siela startuoja prieing pus nuo mogaus link Dievo . Tam, kad pasiekti savo vystymosi aukiausio tako, ji turi gyti auktai ivystyt login Smon. Pagal Smons vystymos lyg Siela kyla Krinijos Lygiais, nuo pirmojo iki septintojo, sitvirtindama kiekviename j. Tuo paiu mogus lieka gyventi emje, net negalvodamas apie senatv, ligas ir juo labiau apie mirt. Jos nuo jo Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 149

palaipsniui ir negrtamai atsitraukia irinyksta. Bet pats sudtingiausias, delikatus ir atsakingas Sielai momentas tai ijimas i mieganios Smons. Siela pastoviai stumia mog evoliucinio vystymosi link, bet dl savo mini inertikumo, dl koncentravimosi save, mieliausiaj, jis t signal negirdi. Net jeigu Smon ir girdi iuos impulsus tai jau nebepads pakeisti situacijos. Mieganios Smons buvimas pas mog liudija, kad Siela prarado gyvybik potencial, sukaupt milijonuose ankstesni transformacij. Pati Smon jau nebeturi jgos tam, kad savarankikai pradti evoliucionuoti ir kilti auktesnius Krinijos Lygius. Todl reikalingas atitinkamas impulsas i iors, paties Dievo pagalbos pavidalu. Js pasirinkimas, atkaklumas, pasiryimas js pagalbos praymas tai garantija, kad pagalba ateis. Kiekvienam duodama tai, ko jis prao ir ko yra nusipelns. Smon gavusi i Dievo impuls vystymuisi, aktyviai pleiasi ir kartu su ja Siela, gavusi, pagaliau, sparnus (impulso pavidalu), kyla vir pas Diev, sitvirtindama tuo paiu (paeiliui fiksuojadamasi) kiekviename Krinijos Lygyje. Sukaupia jame patirt ir juda toliau, paskui besivystani Smon, vesdama fizin kn. I pasakyto ieina, kad jeigu js, savo Smons vystymesi jauiate sunkum, kuo daniau kreipkits Diev: Viepatie, eik mano Siel, nukreipk mane Tiesos keli, iplsk mano Smon. Padk man painti bei suprasti Ties, padk man imokti doriai gyventi ir tapti vertu tavs. Padaryk mane, Viepatie, tokiu, kokiu Tu nortum mane matyti. Taip liep Dievas. Vardan Dievo. Amen. Om, om, om. Evoliucinis Smon vystymasis vyksta palaipsniui Taigi, jungimosi su Dievu, su Jo Kanalu Visatos Energoinformaciniame Lauke procesas taip pat vyksta palaipsniui. Kelias link Smons evoliucinio vystymosi jungimo eina per supratim, kad informuotumas ir isilavinimas nepadar ms protingesniais ir nedav ini. Ir net atvirkiai padjo jungti susinaikinimo mechanizm. Vadinasi, neivengiamai reikia pripainti tai, kad mes nieko neinome, ir mums reikia mokintis. Ir reikia pripainti mokytoju kiekvien, kas pravr neinomybs udang, net jeigu jis nepriklauso diplomuotiems autoritetams bei kumirams. Beje, lenkimasis autoritetams irgi stereotipas. Kaip inoma, imintis daniausiai randasi liaudies rankose, nes ilikimo praktika priveria j painti Ties ne odiais, ne i knyg, bet darbais. Ne be pagrindo neisenkam altin krypo, igarsin amiams save, io pasaulio Didieji Pukinas ir Gogolis, olochovas ir ukinas, aikovskis, Glinka ir daugelis kit. Btent i paprastos liaudies gimsta Leonardo da Viniai ir Stradivarijai, Lomonosovai ir Kulybinai. Japon mokslininkai po rimt tyrim nustat, kad 9 i 10 didij atradim padar prastuoliai, o ne aristokratai bei mokslininkai. Tokiame paintini jg idstyme paslpta didiul paios Gamtos imintis, tiksliau sakant, paslptas jos pagrindinis Dsnis: Viskas, kame usiciklina mogus, prie ko prisiria, i jo turi bti atimta, kitaip nebus jo Smons vystymosi.Mokslo vyrai, kaip inoma, yra usiciklin savo idjose, ir todl j realizavimui praeina daug met. Jie sukuria atitinkamas minties formas, bet idjos realizacij gauna ne tas, kas msto, o tas, kas praktikuoja. Einantis evoliuciniu Smons (o ne idjos) vystymo keliu turi bti panaus folklorist, kuris ieko liaudyje iminties ir surenka j po trupinl, perduodamas tolesnms kartoms. Kaip pasak ymus kompozitorius Michailas Glinka: Muzik sukuria liaudis, o mes, kompozitoriai, j aranuojame. Ms laikais, pavadintais Apokalipse, liaudies kryba nepastebimai i dvasini Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 150

iekojim srities, muzikos, tapybos, Dievo iekojimo, poezijos, amat srities pasislinko ir susikoncentravo ekstrasensorikos, anomali reikini, gydytojavimo ir kontakt su Aukiausiuoju Protu problemas (ilikimo problemas, kurios ikilo prie monij visu giu). Todl susidomjimas, viskuo kas anomalu, neatsitiktinis : Liaudis ne visk ino, bet visk jauia. Valstyb ir visas struktras, aptarnaujanias jos interesus, liaudies ilikimo problema domina lygiai tiek, kiek ji lieia paios valstybs interesus. Prie toki struktr priskiriami mokslas, religija, ir iniasklaida. Reikalas tame, kad visi liaudies pasiekimai, jos krybos bei Sielos skrydis buvo i tikrj liaudiki iki tol, kol jie likdavo neiardomai ir tiesiogiai susieti su realiu liaudies gyvenimu bei buitimi. Po Antrojo pasaulinio karo, su mokslo ir technikos paangos atjimu, viskas, kas buvo liaudies sukurta, nepastebimai persikl valstybini institucij valdas, isigim liaudies kryb, menus, amatus ir 10.000 legalizuot, kanonizuot sekt, konfesij bei religij. Patekusi masins kultros kategorij, atplta nuo savo gimdytojos liaudies, jos kriba naujovik technologij pagalba pavirto gromulu, o kartais ir narkotiku, kuriuo atsidjusi vaiinasi ta pati liaudis. Tam tikroms struktroms tai geros dios, pasakiko pasipelnymo altinis! Bet per anksti laidoti liaudies Siel. Jos vienyb su Gamta, su Subtiliu Pasauliu genetikai yra dta kiekviename i ms. Todl liaudyje iliko sveikos jgos, kurios sugebjo itverti palik masins kultros spaudim. Liaudies Siela eilin kart, bdama laisva nuo koki nors struktr kiimosi, kas vadinasi tylomis, kuria savo igelbjim. Ji atranda savo viet situacijoje, kuri susiklost paskutiniais deimtmeiais, naujojoje Koordinai Sistemoje, kurios supratimas ateina tik dabar. Bet kart su galimybe kreiptis pagalbos Instancij, kurios siek daugel tkstani met Subtil Pasaul, Dievo Pasaul ir pat Diev! I to ieinant, laukti proverio likimo srityje reikt ne i valstybini institucij puss (religijos, mokslo, meno arba iniasklaidos), o liaudies tarpe. Kadangi tik joje gali gimti ir subrsti kas nors gyva, i tikrj reikalinga. Ms Sistema tai ir yra toks prasiverimas ilikimo srityje.Ji krsi ir brendo, bdama nepasiekiama koki nors institucij kiimuisi.Ms uduotis nesimtyti, neskubti perduodant i imint. I pradi turime patys prasminti ir sismoninti j, sisavinus gaut potencial, itobulinti save, panaudojant savo gyvenime, kad gauti teigiam rezultat ir tik po to perduoti kitiems monms. Btinai be skubos, be dirbtinai sukelto nereikalingo aiotao ir labai atsargiai. Visais laikais liaudies imintis brendo ir kristalizavosi liaudyje tai taip, po truput, i apaios, nebdama i pradi pripainta, paglostyta valdi turini.Btent iame, o ne partij bei prezident vaidmenyje randasi liaudies neveikiamumo ir itvermingumo paslaptis, nes pasakyta: Valdovai ateina ir ieina, o liaudis lieka! Mes mons emje, prisidj prie Asmenybs ir Sveikatos Harmonizavimo Sistemos sukurimo, nepasisaviname vis laur sau! ios Sistemos minties form sukr Liaudis, amin iekojim keliu, didiuli praradim bei kani kaina! Mums teko io nepastebimo titaniko darbo praktinio realizavimo vaidmuo jau per savo sismoninim, nors daugelis toki mginim buvo ir iki ms. Aiku, naudinga tai, kas laiku. Gali bti, kad anksiau Harmonizavimo Sistemos Minties forma dar nebuvo paruota arba pretendentai jos praktin realizavim buvo nepakankamai atkakls. Visai gali bti, kad ir pats mogus dar nebuvo pasiruos j suvokti, neturdamas tam stimulo Apokalipss pavidalu! Elektros lemputs iradjas (iuolaikin alegorija) Elektros lemputs iradjas, jos iradimui, paukojo didiul laiko kiek. Kalbjo, kad jis atliko 2 tkstanius eksperiment, kol jam pavyko Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 151

j sukurti. Press-konferencijos, skirtos naujam iradimui, metu vienas labai atkaklus urnalistas paklaus: Sakykite, misteri Edisonai, kaip jautts kentdamas neskmes du tkstanius kart, bandydamas sukurti vien lemput? Jaunuoli, atsak Edisonas, a visikai nesuklydau du tkstanius kart, kurdamas i lemput. A atradau 1999-is bdus, kaip Nereikia daryti lemputs. Tik nuolat paindami Pasaul, nuolat orientuodami savo mintis Diev, mes galime pajungti Smons Evoliucijos proces. Giliausia religijos klaida yra tame, kad ragina mog eiti pas Diev, tikti Juo, ir i kart atkerta jam bet koki galimyb leisti Diev savo gyvenim, kasdieninius reikalus, vienu tik kteljimu: Nenaudok Viepaties, savo Dievo, vardo be reikalo !35 Tuo diskredituojasi pati mogaus sujungimo su Dievu per religij idja! Pastovi mini orientacija Diev reikia: k mes bepradtume daryti arba painti, kiekvien minut turime usiimti veikla su mintimi, jog darome tai ne dl savs, ne dl asmenini interes, o tik tam, kad ms sjunga (Vienyb) su Dievu tapt tobulesn ir vaisingesn! Kad ir mums, ir Dievui ioje sjungoje bt jauku, savitarpio santykiai formuojami kaip ir eimoje: viskas daroma bendram labui. is procesas, vien kart prisijungus, neturi nutrukti niekada.Btent tame yra skmingos mogaus evoliucijos garantija! Tai Aukiausiojo Proto, Aukiausiojo Pasaulio sismoninimo lavinimo savyje Kelias! Darbas su kankorine liauka, Smons ipltimo procedra Epifiz kankorin liauka randasi galvos smegen centre, take, kur susikerta dvi tiess, pravestos per treiosios akies tak (horizontali ties) ir per virugalv (vertikali ties). Kankorin liauka laikoma pagrindiniu reguliatoriumi, ji produkuoja hormon melatonin, kuris utikrina organizmo apsaug nuo laisvj radikal, o tuo paiu apsaugo j nuo vio, AIDS ir kit bd. Melatoninas ramina nerv sistem ir padeda ilaikyti Smon alfa lygmenyje, o taip pat sultina senjim! Su amiumi melatonino lygis organizme maja, i ia imuniteto majimas, senatvini pakitim atsiradimas organizme, senjimas.

Kankorins liaukos bkl yra tiesiogiai susijusi su dvasinio vystymosi lygiu,


35

Ijimo knyga 20 : 7; Pakartoto statymo knyga 5 ; 11.

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

152

Smons Evoliucija, su tuo kiek mes savo mintimis esame susij su Dievu. Jeigu to nra, kankorin liauka, negaudama Dievo vari energij, pakeiia savo funkcij ir atrofuojasi, o melatonino lygis organizme maja. Tuoj pat vyksta hipofizs, skydins liaukos ir ukrio liaukos36 atjungimas i mediag apykaitos proces organizme. Kaip lavina isivysto patologiniai procesai organizmas jungia susinaikinimo mechanizm! Js, gerbiamas skaitytojau turbt pastebjote, kad knygoje nra lig, kurias galima gydyti ms Sistemos pagalba, srao, nors sra galima drsiai traukti absoliuiai visas kno bei dvasios ligas! Mes nelieiame monijos rykts toki rimt lig, kaip vys, AIDS ir daugeli kit, patekusi neigydom kategorij 37. Dalykas tame, kad sveikata ir fizinio kno bkl pilnutinai priklauso nuo ms mini bei Smons, kurios fiziniame plane realizuojasi per kankorin liauk. Darbas su kankorine liauka padeda utikrinti pakankam melatonino patekim organizm, kas stiprina ir atstato visus apykaitos procesus bei imunitet. Tokiu bdu, ir vys, ir AIDS inyksta savaime. Amerikiei mokslininkai, atlikdami AIDS tyrimus, pastebjo, kad pakanka mogui pakeisti savo dvasin orientacij, mintimis kreiptis Diev, AIDS ikart praranda savo aktyvum. Atkreipkite dmes, net esant tokiam nedideliam darbui su savimi!O jeigu mogus aktyviai dirba lavindamas savo Smon, atsijungia nuo karminio poveikio, tada nuo jo atsitraukia bet kuri liga, tame tarpe tokios nepagydomos, kaip vys ir AIDS. Vaistai nuo i lig niekada nebus irasti, kadangi visus ivardintus procesus organizme gali jungti ir sureguliuoti tik pats mogus! Vis tai patvirtina praktika. Nepagydomos ligos, o ypa AIDS, ne paprastos Dvasios ligos, jos liudija apie kratutin mogaus dvasinio degradavimo ir skurdo laipsn. Net jeigu jis ir akademikas . sunykus kontingent iskiria tvirtas tikjimas tuo, kad jie yra atsitiktinai, nekaItai nukentj, ir dabar kiti juos turi gelbti. Bet nuo Karmos igelbti nemanoma, nuo jos galima isigelbti tik paiam!! Vis naujamadik srovi ir senovini mokym paslaptis yra tame, kad, usiimdamas jomis, mogus neivengiamai atsisuka veidu savo organizm, tam tikra dalim nustato grtamj ry su juo! Todl dkoti reikia ne Guru arba Tibeto vienuoliui, o savo organizmui u tai, kad nepaisant nieko jis dar yra gyvas ir sugebjo isaugoti savo jautrum. Ms vienyjimasis su Dievu (praktinis, o ne teorinis, ritualinis), su savo Aukiausiuoju A, teisinga mini orientacija, Smons buvimas alfa lygmenyje ir nuolatinis evoliucinis vystymasis geba apsaugoti nuo bet kurios bdos, net radiacins. Kas tokiai apsaugai yra radiacija arba vys su AIDS? Niekis! Nustatyta, kad kai mogus pasiekia lytins brandos, ukrio liauka (timusas) deleguoja eil savo funkcij lytiniams organams. Tarp j organizmo palaikymas jaunoje bsenoje. Pati liauka ilaiko imuniteto palaikymo funkcij. Imunitetas tai ne kas kita, kaip reikiamo kiekio energijos palaikymas visame organizme, jo organuose, audiniuose bei paiose lstelse. Tai lsteli sugebjimas idirbti pakankam energijos kiek. Ukrio liaukos bkl pilnutinai priklauso nuo kankorins liaukos(epifiz) bkls, o jos bkl visikai priklauso nuo ms Smons isivystymo!Jeigu lytinio brendimo laikotarpyje vaikas nesuformavo teisingos pasauliros, neimoko orientuoti savo mintis Diev, nepasirinko tolimesns Evoliucijos kelio ir nebando atlaisvinti savo Smon nuo stereotip (gdi, paverst dogma), jo kankorin liauka pradeda degraduoti, tarsi
36

ukrio liauka, arba iobrialiauk (lot. thymus) belatak liauka, esanti krtins lstoje, u krtinkaulio. J sudaro dvi skiltys, kurios asimetrikos, pilkai roins spalvos. Naujagimi ukrio liauka sveria 13 g, o suaugusio mogaus tik 5 g. Ukrio liauka gamina biologikai aktyvi mediag timozin, kuris svarbus T limfocit gamybai kaul iulpuose. Nesubrend T limfocitai i kaul iulp migruoja ukrio liauk, ten baigia vystytis ir kraujotakos bei limfine sistema pasklinda po vis kn. 37 Vienas i vertj igyd vien toki neigydom lig psoriaz per 4 mnesius.

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

153

diti. Po to maja ir dina ukrio liauka, kas sukelia imuniteto majim! Prasideda senjimo procesas, isivysto chronikos ligos. Btent dl ios prieasties visi suaug ir visai dar jauni mons turi idivusi ukrio liauk, kas medicinos poiriu laikoma sveiko organizmo standartu. I tikrj dvasikai neivystyto mogaus organizmas Subtiliam Pasauliui paskelbia apie savo negali ir jungia savilikvidatori, todl, kad jis, kaip Visatos Organizmo lstel, isigimsta vin ir kelia jam grsm! Bet, laimei, is procesas turi atgalin veikim. Jeigu mogus pradeda augti dvasikai, evoliucionuoti tai ir kankorin liauka, ir ukrio liauka pradeda regeneruotis. Tam tikrame etape ukrio liauka vl prisiima organizmo palaikymo jaunoje, sveikoje bklje funkcij. mogus jaunja, jo metai pasuka atgal! Tam, kad pasiekti toki bkl, kai js mintys pastoviai yra nukreiptos Diev, reikia imokti paskirstyti j koncentravim tarp to reikalo, kuriuo js usiiminjate (ar tai bt mankta, krybinis darbas, mokymasis arba kas nors kita), ir Dievo. Daleiskime, js k nors mokots. Mokymasis gali bti svarbus jums kaip galimyb gauti didesn udarb, pasiekti tam tikros padties visuomenje (arba dar ko nors), tai yra dabar js mintis, Smon nukreiptos asmenini poreiki tenkinim. Pakeiskite savo poir! Mintyse pasakykite sau : A studijuoju dalyk tam, kad tapti ratingesniu mogumi, kad pasiekti tam tikros padties visuomenje. Tai pads man geriau realizuoti savo vystymosi evoliucinius procesus siekiant vienybs su Dievu! Nukreipkite savo mint Diev, pajuskite diaugsm ir nor tarnauti Jam, gyventi harmonijoje su Juo! Jeigu js usiiminjate sveikata, tai usibrkite tiksl, kad, pasiek jaunyst, sveikat, tobul fizin kn, js tapsite labiau sugebantis vykdyti savo Evoliucij, siekiant vienybs su Dievu! Nukreipkite savo mint Diev! i procedr atlikite kuo daniau. Skaitydami nustatymus i Sistemos, upildykite juos savo mintimi! Nustatymai tai js minties rankis, tam tikr odi, gars rinkinys!Tarti odius galima automatikai, taip sakant, lepsit lpomis. Bet nustatymai, maldos, gydomieji garsai turi bti pripildyti prasms, tai yra, skaitydami nustatym, js turite sukoncentruoti dmes organ, su kuriuo dirbate, o mintis sukoncentruoti js itariamus odius ir garsus. Prieingu atveju nustatymai praranda savo terapeutin efekt! Veikia ne technologijos, veikia js mintis! Todl visus savo veiksmus pripildykite minties, atidumo, darykite visk smoningai. Pagal Gamtos Dsnius gyvybika energija persiduoda t organ, kur yra sukoncentruotas js dmesys. Viskas, kuo mes usiimame Sistemoje, turi aik tiksl atstatyti grtamj ry tarp Smons ir pasmons, tarp galvos smegen pusrutuli, tarp galvos smegen ir organ, audini, sistem, kiekvienos organizmo lstels! Mes mokoms atstatyti grtamj ry su savo Aukiausiuoju A, su visais Krinijos Lygiais, ir, inoma, su Dievu. Tik atstaius daugybin grtamj ry, mogus gali save laikyti ubaigta harmonizuota Asmenybe, sugebania laikytis pagrindinio Krinijos Dsnio Vienybs Dsnio. Tik tada jis tampa visikai nepavojingas Krinijai, ir, reikia gali bti Jai naudingas! Btent i bsena vadinasi Amina Palaima, rojaus malonumas ir, jeigu norite tikraja meile ir laime! Nes laim kai tave supranta, o tikroji laim kai tave supranta visi ir tu supranti visus! O dabar pagalvokite, apie koki laim galima kalbti, suprantant visus ir visk 2 5 procent apimtyje ir atitinkamai, gaunant atgal supratim tokioje pat, daugiau nei menkoje apimtyje! Apie meil net ir kalbti neverta. Tokiu atveju, kaip js suprantate, tenka atsisveikinti su paia mogaus Sielos prioriteto, hegemonijos arba pranaumo prie kit btybi Sielas idja. uo, pagalys ir sufijus (sufij alegorija) Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 154

Vienas mogus susijaus rbais kart jo keliu ir pamats ant kelio un , stipriai sudav jam savo lazda. Suinkts i skausmo uo nubgo pas did imini Abu Said. Jis krito jam kojas ir pademonstravs sueist leten, visk jam papasakojo ir papra bti teisju jam ir sufijui, kuris pasielg su juo taip negailestingai. Iminius pakviet juos abu pas save ir tar sufijui: O tuiagalvi! Kaip tu idrysai taip pasielgti su nekalbaniu sutvrimu?! Pairk, k tu pridarei! A ia niekuo dtas,- paprietaravo sufijus. uo pats kaltas. A sudaviau jam visai ne dl ugaidos, o todl, kad jis ivl mano drabuius. Taiau uo vis tiek laik save neteisingai eistu; ir tuomet nepalyginamasis iminius pasak jam: Kad tu savyje nelaikytum skriaudos iki Didiojo Teismo, leisk man u tavo kanias duoti tau kompensacij. uo atsak: O imintingasis ir dydis! Pamats mog susijaus rbais, a pagalvojau, kad jis man nepakenks. Jeigu a biau j pamats paprastais rbais, suprantama, a biau pasistengs laikytis nuo jo kuo tuoliau. Vienintel mano kalt yra tame, kad maniau jog ioriniai tarnautojo atributai tikra saugumo garantija. Jeigu tu nori nubausti j, atimk i jo iriktj drabuius. Atimk i jo teis neioti teisingumo mogaus kostium. Pats uo buvo ant tam tikro laiptelio savo Kelyje. Klaidinga bt galvoti, kad mogus privalo butinai bti geresnis u un. Apie Ties Visa Visata egzistuoja Dievo Energoinformaciniame Lauke, kurio bangos perduoda Krjo mintis (psichin energij) visam irykintam Pasauliui. Visatoje, i visos Esamybs, tik Dievas ir mogus turi gebjim aukiausiajai mstymo veiklai ir gebjim krybiniam psichins energijos realizavimui! Todl mogus sugeba savo mintimi paveikti aplinkin pasaul, mones ir daiktus. Ir jeigu visa Esamyb yra tiesiogiai valdoma Dievo minties, tai ir mogus gali vienaalikai ymiai pakeisti sveikos su bendromis valdymo programomis charakter. Be to kuriamasis kryptingumas bei sveika su Dievu yra galimi tik esant laisvai (atsibudusiai) Smonei, kuri nuolat randasi maldos bsenoje (alfa lygmenyje). Toki Smons bsen galima pasiekti tik save tobulinant pagal konkrei technologij, kuri iki ms Sistemos atsiradimo monijai visikai nebuvo inoma. Paprastiems monms i Smons bsena tolima, todl, nebdami prijungti prie Dievo Kanalo, yra priversti pakeisti j surogatinmis valdymo programomis, paios monijos sukurtomis. ios programos ir yra ne kas kitas, kaip visiems inomas Nelabasis. Natraliai, jos randasi opozicijoje prie Diev, nes monija, turdama nelaisv nuo stereotip Smon, negali kurti (Skrydi Kosmos ir mokslo pasiekim klonavimo srityje, kaip kuriamj proces, Evoliucija nepripasta). ios programos nukreiptos tik griovimui. Kodl taip? Atsakym klausim js galsite gauti, perskait ir sismonin ms knygas.Tie kuriuos domina klausimas kas gi tuomet yra praktin Evoliucija, paskaitykite Riardo Bacho knyg Donatanas Livingstonas uvdra. Visa ji skirta btent Evoliucijai. Pas Igor Guberman yra toks domus eilratis: Mes verdame keistam kompote, Kur melas bet kur, bet kada. Prie! sako kiekvienas i ms, Kartu sakom U!- visada. Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 155

Autorius tokiu tai bdu apibdino visuomenin sociumo santvark, tiksliau, jis genialiai apra minios algoritm! Nemaiau genialiai ie odiai apibdina ir mogaus poir Evoliucij. Prie Evoliucij niekas nieko neturi, bet tuo paiu kiekvienas sutinka evoliucionuoti tik kartu su kitais, su minia! Taiau minioje gali subrsti tik nesmon, panaiai mait arba revoliucij. Evoliucijos minioje negali bti i principo, kadangi mogus joje praranda savo A, nustoja bti Asmenybe! Evoliucija gi pastebi tik Asmenybes, kito kontingento jinai nepripasta. Kas lieia mel bet kur, bet kada, tai mogus laiko save apgautu, jeigu jam nedav gros i rublio. O apgauti save (ir Evoliucij taip pat) juk tai ventas reikalas, kadangi visi taip daro, reikia tai ne apgaul... Argumentas geleinis.Tokiu bdu, atsijungs nuo Dievo kanalo, mogus negali kurti. Ir todl, net ir siekdamas sveikatos, jos negauna; nordamas skms negali jos pasiekti; siekia Dievo ir aminai lieka tolimas nuo Jo... mogus vis gyvenim kako siekia, kako ieko, bet pasiekti norimo negali. Ieitis yra viena prisijungti prie Dievo Kanalo! Btent tokiu prijungimu prasideda mogaus, atjusio ms Sistem, iniciacija. Parijungim vykdo Subtilus Pasaulis, o jeigu bti visikai tiksliu Dievo Pasaulis, betarpikai per mus. Mums yra duota i teis. Vis reikiam energetikos, mogaus Smons korekcij vykdo Jie, ms Tvai. Mes esame J palydovai. Prijungs mog prie io Kanalo, Subtilus Pasaulis utikrina jam nuolatin ry su informaciniu Dievo Kanalu, ko pasekoje mogus gauna galimyb daryti pataisas (korektyvus) sveikatai, likimui ir reikalams! Tik kiekvienas i ms turi pastoviai atsiminti, kad nelaisva nuo stereotip Smon gali vl nuvesti j atgal, atjungusi nuo Dievo Kanalo. Todl js patys taip pat turite padti Subtiliam Pasauliui palaikyti ry. i pagalba vykdoma nuolatiniu ms knyg skaitymu. Praktin dal (jeigu panorsite), galite sisavinti palaipsniui, bet kuo greiiau apimsite teorij, tuo bus geriau! Kuo greiiau js nupieite Smonje Pasaulio paveiksl, paindami j, tuo geriau ilavinsite savo Smon ir tuo stipresn bus js ssaja su Dievu. Kada tai atsitiks, js automatikai praeisite antrj pajungimo etap.Apie j kiekvienam praneama individualiai (tai jau praktikinje Sistemos dalyje).Tuo tikslu ia neproal reikt paaikinti . Daugelis moni ateina pas mus kaip paskutin instancij su palauta sveikata ir tvirtu tikjimu, kad jiems ni iame geriausiame i pasauli niekas nebepads! Natralu, kad pradioje jie iri ms Sistem atsargiai. Kai kurie i j, pam pirmj dal, laukia rezultat: atseit, kai pamatysiu stebukl, i karto pasiimsiu kitas. Bet viltys stebukl ne visada pasitvirtina viena septintoji dalis niekaip negali pakeisti, pagal savo efektyvum, visumos, nors ir kaip to nortsi! Tam ir Sistema, kad visos dalys joje veikia kompleksikai. Pats mogus sudtingiausias biocheminis, bioenergetinis kompleksas, todl ir poirio save reikalauja tokio pat kompleksinio. Pirmoji dalis priveda mog prie tokio realybs suvokimo ir kompleksinio vis savo problem tvarkymo poirio. Pati svarbiausia problema Smons atbudimas ir ipltimas. Padaryti tai, neatsisakius msos bei virto maisto, praktikai nemanoma: Siela ir mintys nepakyla, negali atitrkti nuo ems. iai problemai skirta visa antroji dalis. Treioji dalis skirta darbui su vidiniais organais ir sistemomis, kas padeda lavinti etj intuityv (mentalin) jutim. Neturint jo negalima pajusti pai subtiliausi savo energetinio kno, tai yra Dangaus, arba Spindulinio, Kno, sluoksni. Dirbdamas pagal treij dal ir lavindamas Smon, mogus mokosi jausti ir valdyti ne tik savo organizmo lsteles, bet ir jausti lsteli bei visos Krinijos molekules, atomus. Toliau vidinio suvokimo gebjimas vystosi iki tokio laipsnio, kad jis pradeda suprasti ir jausti kit moni (jeigu yra btinumas), gyvn, augal mintis. Pavyzdys. Priminsime, kad visi vaikai su neutemdinta Smone sugeba suprasti ir jausti Gamt. Ms dukra sugeba kalbtis su gyvnais, augalais, su eme, su jra. Jinai, Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 156

kaip ir jos mama, turi kontakt. Vien kart mums dingo kaiukas, mes neinojome, kur jo iekoti. Dukra kreipsi pagalbos berel, kuris augo po langu, ir paklaus , kur nujo ms kaiukas. Berelis nurod jai ne tik krypt, bet ir nam. Po kurio laiko pradinglis buvo rastas btent ten. Reikia, pasakos nemeluoja: mogus gali gauti patarimus bet kuriuo klausimu i visko kas gyva, kas j supa. Ir ne Gamtos kalt, kad jis prarado sry! Dar kart priminsime, kad bet kuris darbas su savo organizmu galimas ir duoda rezultatus tik esant Ivystytai Smonei. Ivystyti j, nenugaljus stereotip, nemanoma. Kaip tai padaryti, jeigu niekur literatroje net nra aikaus stereotip apibrimo, nekalbant jau apie j pratingo poveikio mogui mechanizmo atskleidim? io mechanizmo iaikinimai, kartu saugos bei isilaisvinimo i j technologija, yra duoti ketvirtojoje ir penktojoje dalyse.Ten gi pat yra duota konkreti sintezs bei fotosintezs mechanizmo jungimo organizme technologija, beje pirm kart pasaulinje praktikoje per pastaruosius 5.000 met. etoji dalis dominuojanti, lemiama, joje duodamas Krinijos Raktas, prarastas monijos prie 5.000 met. Septintoji dalis skirta darbui su energetiniu knu, su apvalkalais, sluoksniais, su kuriais iki ms beveik nedirbo, bet jie valdo visus procesus fiziniame kne. Kiekvienas mogus nori, kad j informuot siningai, bealikai, teisingai ir visikai sutinkamai su jo poiriais. Tai yra kyla pagrstas klausimas apie Ties, apie vienos ar kitos informacijos tikrum, ir reikia, apie pasitikjim ja. io klausimo isiaikinimui sukurti humanitariniai mokslai, filosofija, dail, religija. Kovoje u savo pai teisingiausi Ties gynima buvo praudyti milijardai moni gyvybi, bet Tiesa taip ir nerasta nra paprasto ir prieinamo jos apibrimo supratimo ir kriterij. Mes idrsome upildyti i tutum. Tiesa kiekvienam mogui yra tai, kas padeda jam isprsti visas savo problemas, bet individuali Tiesa neturi prietarauti kiekvieno eimos, visuomens, valstybs, ems rutulio, Visatos ir paties Dievo Tiesoms! I ia ikyla, kad Tiesa (metodikos, religijos arba sistemos, pretenduojanios vadintis Mokymu, pavidalu) gali bti tik ta informacija, kuri parodo bendr Pasaulio paveiksl, leidia mogui isiaikinti Ties vis suinteresuot ali Lygi kaip emje, taip ir Visatoje, interes pavidalu, padedama suderinti savo interesus su bendraisiais. Teisinga gali bti tik ta informacija arba metodika, kuri duoda mogui galimyb isprsti absoliuiai visas savo problemas paiam, neperkeliant j kitiems arba vlesniam laikui, kaip antai dangaus karalyst po mirties arba viesij ateit po 20 met. Tiesa negali bti viena ir visam laikui, kaip sustingusi, kanonizuota dogma, kadangi Tiesa tai Gyvyb ir Gyvenimas! Kanonizuotuose altiniuose, pavyzdiui, apraomas vandens tvanas, o mus dabar upldo energetinis tvanas. Ir, ko gero, pats svarbiausias Tiesos kriterijus tai galimyb Tikrj ini pagalba igelbti savo jaunesnisias kartas. Kokia nauda i t amin Ties, kurios yra atskleidiamos ilabarzdiams aksakalams, jeigu vaikai ir ankai va j akivaizdoje? Jeigu vyresniosios kartos nesugeba daneti jiems ias Tiesas, nespja imokinti juos ilikti? Apokalipss prieastis yra tame, kad monijos Tiesos pradjo prietarauti Visatos bei Dievo Tiesoms (randasi antifazje). mogus atjs em, savo verts kriterijumi pasirinko tikjim Diev, Jo sakym vykdym ir kakoki visikai ypating bei nepaprast meil savo artimiesiems, supantiems monms ir paiam Dievui. Ir tuo paiu Dievas laikomas religijos atributu, Subtilus Pasaulis ezoterikos atributas, o meil tai seksas. Skaitoma, kad savaime aiku, jog, gyvendamas emje, mogus turi rpintis materialias dalykais, nepamirdamas retkariais (priklausant nuo nuotaikos) prisiminti apie dvasinius. Tam utenka nueiti banyi, pasimelsti ir udegti vakutes .Su dvasikumu isiaikinsime Subtiliajame, aname, Pasaulyje, kai ateisime ten po mirties. Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 157

tai ir visas nemantrus monijos kredo! Bet Subtilus Pasaulis ir Dievas matuoja kiekvieno i ms vertingum visikai kitais kriterijais. mog pamato tik pagal tai, k jis, gyvendamas emje, smoningai sugebjo pastatyti Subtiliame Pasaulyje (asmenini minties form pavidale). Tokiai statybai Subtiliuose planuose mes turime patikim pamat ms Aukiausij A. Pastato tinkamumas ir kokyb priklauso nuo keleto faktori, Pirmasis faktorius yra apibdinamas js dvasinio varumo laipsniu bei kokybe, Smons isivystymu ir mini varumu.ito pasiekti, be glaudaus bendradarbiavimo su Subtiliu Pasauliu ir Dievu, be J pagalbos praktikai nemanoma. Tam reikia btinai prisijungti prie J ir kiekvienam i ms dirbti su Jais betarpikai, dialogo reime, be koki nors tarpinink. Tokio pasijungimo technologijos ir bendradarbiavimo su Subtiliu Pasauliu emje buvo galutinai prarastos prie 5.000 met. Ms Sistema mokymas, vl atskleidiantsi tokias galimybes. Minties form formavimo kokyb priklauso nuo technologijos ms Sistemos inojimo. Bet kurios technologijos (taip pat ir Asmenybs bei Sveikatos Harmonizavimo Sistemos) vertingumas nustatomas tik Kanalo, jungianio mog su Visatos Energoinformaciniu Lauku ir su paiu Dievu, patikimumu.Kitaip Kanal vadina intuicija arba pasmone.ia reikalingas kasdieninis darbas su savimi, labai siningai, pasivaikiojimais banyi ir vakmis neatsipirksi! Ne pats maloniausias ir diugiausias atradimas yra tas faktas, kad Dievas tai ne religijos atributas, stabo pavidalu nukryiavimu, kuris kai kam patinka, o kai kam ne; kur galima tikti visa irdimi, o galima ir taip, dl viso pikto, ir su kuriuo galima nesiskaityti. Dievas tai ne tik Gyvybs altinis, neatmenamais laikais, taps jos iniciatoriumi. Jis kiekvienam ms tai pati Gyvyb, pats Gyvenimas! Maa to, visa Esamyb Visatoje egzistuoja iskirtinai dka, nei akimirkai nenutrkstanios, ssajos su savo altiniu. Kai kam tokia ssaja gali pasirodyti kaip varginanti priklausomyb. Bet i ssaja - vienintel visoje Krinijoje natrali ssaja ir priklausomyb, Gyvybs prasm, kaip jo altiniui Dievui, taip ir vartotojui mogui. Todl Dievo minjimas ms Sistemoje ir Jo betarpikas dalyvavimas sprendiant net atrodo, paias nereikmingiausias Visatos mastu, kiekvieno i ms problemas tai na duokl religijai, o natralus mogaus poreikis, toks, kaip pavyzdiui, valgyti, gerti ir kvpuoti. Ir Dievui yra toks pat natralus poreikis rpintis ir dalyvauti kiekvieno i savo vaik reikaluose (jeigu vaikai to nori ir nusipeln)!Subtilus Pasaulis tai ms Visata, milinikas gyvas organizmas, kurio lstel yra kiekvienas mogus, gyvenantis emje. Natralu, kad organizmo nemanoma tarti kokiu nors piktu noru savo lsteli atvilgiu.Todl mes praome Subtilaus Pasaulio ir Dievo minjim ms Sistemoje priimti btent tokiame kontekste. Atrumo prideda ta aplinkyb, kad mog pasiunt em, bet nedav jam nei schem, nei instrukcij, paaikinani , kaip sugrti namo Subtil Pasaul. Paliko tik kompas Sielos jautrum, fenomen, pana t, kur turi balandiai ir kats, kurie atranda namus bei eiminink u tkstani myli. Problema tik viename: ant kiek mogus suspjo imagnetinti savo kompas. Ir kaip galima sugrti ten, jeigu mes purtoms vien paminjus apie Subtil Pasaul ir Diev, kaip apie gyvus mones, pagal kuri atvaizd esame sukurti? Mes Juos sivaizdavome ir sulipdme savo vaizduotje visai kitais, bet tik Jie reals, veiksns ir gyvi, o ne igalvoti gali mums padti! Js minties forma Subtiliam Pasauliui tai js imokta pamoka, orientyras, lidijantis js paklausimo svarb bei aktualum jums. Tik sitikins js darb, dt pamok, rimtumu (o tai reikia ir praymo rimtumu), Subtilus Pasaulis jungia vyki grandin, kurie btinai pads jums pasiekti tikslo. J pagalba keiiasi gyvybiki srautai, kurie atitiks js poreikius, pads aktyvuoti js minties formas uduota kryptimi.Ties gali painti kiekvienas ir be tarpinink, jeigu prisijungs prie Dievo Kanalo. Tik iuo atveju js galsite gauti Tikrj, vari, be ikraipym informacij. Bet tam Smon turi bti laisva nuo stereotip! Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 158

Mginimas nuskaityto informacij i bet kuri kit Visatos Lauko altini priveda prie Tiesos ikraipymo. Todl ms Sistemoje pirm viet ivestos ne technologijos, o darbas su Smone! Skm iame darbe galima pasiekti, jeigu mogus viduje yra nusiteiks painti Ties ir gauti inias. Dar vienas labai svarbus papildymas dl noro gauti pasakinjimus svarelio ir rmelio pagalba. Atjusi ms Sistem moni kontingentas yra iekantis. Ne visi j kontaktininkai, bet daugelis ventai tiki, kad informacija i Ten lemia visk! Tam, kad gauti pasakinjimus i Viraus, jie griebiasi bet kurios panaios galimybs, juo labiau, kad dabar pagal i tematik vargas- specialistai ileido pakankamai daug knyg. Kas lieia kontaktus -egzistuoja daug spliojim dl informacijos i tamsi jg. Galime jus su visa atsakomybe utikrinti, kad visa informacija yra neutrali! Visada galima to mogaus, su kuriuo kontaktuoji, paklausti apie jo status, Lyg, pareigas, galima su juo nesutikti, pareikalauti paaikinim ir taip toliau. Be to bet kur kontakt galima bet kada nutraukti. Kontaktuojantis al padaro sau pats, savo neteisingu pasirinkimu. Savo klausimu, su kokiomis jgomis tu turi kontakt, viesiomis ar tamsiomis , mogus iduoda save visa galva. Jis atviru tekstu pareikia, kad pats jisai varus ir vos ne ventasis, o tu, su savo informacija neinia kas, gali j itepti. Su informacija, gauta kontakto metu, mogus gali elgtis savo nuoira: gali j priimti, o gali ir atmesti. Su svareliu viskas kitaip, kadangi per j prie js (beveik tikrai!) pasijungia nerimstanios mirusij Sielos, kurios po mirties liko ti ant kapo kryi. Priglaudus vien kart tok nalait yra labai nelengva jo atsikratyti. Pasireikia jos vairiai kaip besikeikiantys balsai, komarai, poltergeistai, naminukai, savaiminiai usidegimai ir taip toliau. Todl, jeigu js su svareliu dar neidykavote, geriau ir nebandykite! Tuo atveju, kai jau pamginote ir utektinai prisigaudte visoki dalyk, statykite kiekvien dien apsaug sau ir butui, valykite nuo juodumo pat save ir savo bst, praykite Dievo pagalbos! Visa tai jau yra pirmojoje ms Sistemos dalyje. Prayti reikia kuo daniau, savo odiais, konkreios pagalbos dl vieno ar kito, po ko perskaityti mald Tve ms. I karto gali ir nepadti, viskas priklauso nuo to, kokio didio utv js prisijaukinote. Todl atkakliai vykdyti ias rekomendacijas, juo labiau, kad kito pasirinkimo js neturite, o kit panaios problemos sprendimo variant tiesiog nra! Neplskite knyg, kurios jus imokino dirbti su svareliu, autori: jie yra js mokytojai! Geriausi mokytojai iaurs mokytojai . Tegul jie sau vienu balsu tvirtina, kad j kontaktas yra pats variausias, pati tikriausia informacija, ir pagal j metod js per svarel gausite pasakinjimus maiausiai i paties Dievo (be jokio pasijungimo prie Jo). Geras mokslas kainuoja brangiai. Js tik sumokjote u moksl, sisavindami dar vien pamok. Ir taip bus vis gyvenim, kol neprisijungsite prie Dievo Kanalo, kol neiskleisite savo Smons ir neimoksite savo intuicijos pagalba daryti teising pasirinkim kiekvienoje smulkmenoje! O ios smulkmenos, kaip rodo pavyzdys su svareliu, gali brangiai jums kainuoti! U nemokjim jas imanyti mogus daniausiai umoka savo gyvybe, nes kitos monetos jis neturi! mus pagalbos bei konsultacijos kreipiasi gimins moni, kurie sudaro dar vien kontingent. ie mons ant susidomjimo ekstrasensorika bei gydytojavimu bangos usirao visokias mokyklas, kursus, kur i j ruoia ekstrasensus ir iniuonius. Reikalas, i pirmo vilgsnio, ventas, geras ir dievikas: juos moko specialistai, turintys atitinkamus sertifikatus ir diplomus, o kas antras po deimt met gyveno Tibeto vienuolynuose. Bet rezultatas daniausiai bna verksmingas. mog moko atverti akras, nuima nuo jo nuirjim ir kenkim. Bet moko vien tik technologij, be ini ir proces sismoninimo, neturdami nei maiausio supratimo kur jie braunasi. Po toki valym per atvertus, bet neapsaugotus kanalus pas mog prisda nerimstanios sielos. Jam prasideda tai, k vadina asmenybs skilimu: jis negali gyventi eimoje, Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 159

nepripasta gimins, vengia j! Be Dievo ir Subtilaus Pasaulio pagalbos ivaryti nami jis jau nebegali. Naujakriai neleidia jam net prasiioti, kad jam reikalinga pagalba. Ieitis viena: jo giminaiiai turi nueiti banyi ir, udegti vakutes nukryiuotajam, paprayti Dievo udaryti jam kanalus bei ivyti biesus (nerimstanias sielas). Po to, kai mogus atsigaus, nuvesti j banyi, kad jisai pats paprayt pagalbos. Ir, savaime, duoti jam paskaityti ms knygas. Mus kiekviename ingsnyje perspja: rkymas pavojingas gyvybei, AIDS nea mirt, narkotikai yra nuodai. Bet visi itie protinimai balsas aukianio tyruose, niekas j neklauso! mons yra link laikytis sero estertono nuomons ir nori, kad juos informuot siningai, bealikai, teisingai ir visikai sutinkamai su j poiriais. Poiriai, kai nra intuicijos, tai stereotipai ir pavirutinikas matymas.Tokiu bdu, inios, nuogas informuotumas be aikaus supratimo, kaip jais pasinaudoti, tai ir yra informacija i tamsi jg, abstrakti, benaud ir labai pavojinga! Faktikai visi pokalbiai apie tamsias jgas ne kas kita, kaip umaskuotas mogaus prisipainimas, kad jis randasi visikoje neinioje, neturi intuicijos, o tai reikia - tamsus, neharmonizuotas, nes jo Smon miega. Evoliucijos prasm Apie Evoliucij knygoje jau buvo pasakyta pakankamai daug, bet vis gi skaitytojui dl Jos liko klausim. Pamginsime nuviesti i problem i tokio tako, i kurio nei mokslas, nei ezoterika nelieia apskritai. O be ito Slaptoji Doktrina gali visam laikui likti slapta. is straipsnis raomas, kai pirmoji knyga jau yra pilnutinai paruota. Jo atsiradimo pagrindas buvo mano ir dukros kelion prie Juodosios jros, pas jos moiut. Anksiau jau pasakojome, kad jai, kaip ir jos mamai, 12 su puse met amiuje atsivr kontaktas. Ji pradjo versti, garsinti katino bei iurkno mintis, kas leido mums bendrauti su jais dialogo reimu (o dabar ir a pradedu suprasti apie k jie mums kalba). I pradi mes tai primme kaip egzotik, be to dukra mokosi choreografinje mokykloje, krviai ten kaip kosmonaut bryje, todl mes stengiams per daug jos neapkrauti. Po savaits poilsio prie jros pilnai pasireik kontaktininko, mokslikai mediumo, talentas. Name, kur gyvena ms senel, buvo daug tarakon, reikjo rimtai usiimti j aukljimu, pakalbti su jais i irdies. Aiku, kad dukra buvo vertja. Iaikjo, jog jie visikai nebijo mirties, maa to, iri j filosofikai, kiekvienas j sako: Ms yra daug, taigi a esu nemirtingas! Viskas yra paprasta: tarakon Evoliucijos prasm yra tame, kad imokti gyventi bendrijoje, subordinuoti savo interesus sociumo uduotims. Kitaip net negali bti, kadangi pats vienas tarakonas neturi asmenini smegen, reikia ir savo asmenybs sismoninimo. Todl vis tarakon bendrij valdo j Kanalas (arba egregoras, kolektyvins smegenys). Vliau pasirod, kad bute sikr nelegalas, jos buvs savininkas Ivanas Stakanyius, kaip j vadindavo vietiniai aborigenai. Jis po mirties liko ubaiginti savo didvyrik keli ant kapo kryiaus, perjs nerimstani Siel kategorij. Kaip buvs frontininkas, jis buvo ne i sarmatlyvij deimtuko ir, kaip matosi, nusprend, kad Subtilaus Pasaulio statymai parayti ne jam. Dalykas tame, kad susidurti su iuo didvyriku dieduku, pirmam teko man. Prie pustreio mnesio iame bute gyvenau a, dariau remont. Jis apsireik pai pirm nakt, garsiais beldimais sien, nusprends veikti mane kyrumu, neleisdamas umigti. Bet kadangi tokioje situacijoje a pasirodiau pasikaustes ir ne maiau didvyrikas vaikinas, per pusvaland ipraiau Ivan Stakanyi savo keliu, kapines. Man ivykus jis nutar pakartoti puolim, vl sikr savo buvusiame bute, kad vairiais bdais trukdyti naujai eimininkei sikurti naujojoje vietoje. Apie neprayto sveio buvim dukra mums pasak treioj dienoj, pabudusi viduryje nakties nuo to, kad kambario duryse stovi kakoks senis ir varsto j akimis. Jo buvim patvirtino ir ms bildukas (naminukas) Kzia, kaip Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 160

mes j pavadinome. Kzia prisipaino, jog jis io senio labai bijo. Antr kart a su ia nerimstania, dykinjania Siela pasielgiau be joki ceremonij, imeiau j i nam vienu akimoju. Su bilduku situacija tokia: ms senelei j dav i karto po sikrimo bute. Atjo jis em bdamas visai dar maylis, neturdamas jg, kad apginti but nuo neprayto nerimstani siel, tarakon ir pan. sibrovimo. Bildukas tampa stiprus po puss savo gyvenimo met, bet daro visk, kas jam priklauso tik buto ar namo eimininko praymu ir tik esant dmesingam, savo atvilgiu, elgesiui! Kadangi ms dukra girdi vis gyv btybi balsus, tai doms nutikimai jai pasitaiko kiekviename ingsnyje. Tik pairjo pro lang, kai pamat jaun baland, atliekant savo pirmus ingsnius skraidyti. Skrenda jis nuo gretimo namo stogo ir visa gerkle rkia: irkite, a skrenduuu!!! Arba sdime mes su ja lodijoje ir matome, kaip ant laid nutup maa pauktel ir, paklusi galv Saul, atsidavusiai gieda. Pasirod, kad jinai kreipiasi Saul su praymu: Saulele, tu esi didel ir apvali, tu duodi visiems gyvyb, duok mums daugiau maal, kad bt kuo maitinti paukiukus. Argi ne mstanios btybs malda? Bet toumet kas yra mogus su savo maldomis? Pauki, kaip ir induoli, Evoliucijos prasm asmenybs formavimas ir tapimas, sugebjimas daryti pasirinkim ir atsakyti u savo poelgius.T pai dien mes plaukiojome katamaranu vandens dviraiu. I neturjimo k veikti a nutariau palabinti jr ir pakalbti su ja. Kadangi mes pripratome, kad jra yra bevards gimins 38, a j taip ir kreipiausi, bet jra mane patais, kad jinai yra moterikos gimins. Taip odis po odio sikalbjome ir pasirod, kad mes kalbame ne su abstrakia substancija milinikos vandens mass pavidalu, o su konkreiu mogumi, moterimi vardu Silfida. Btent jinai iuo metu valdo Juodj jr ir pilnai atsako u tai, kas su ja vyksta. Atjo ji i Subtilaus Pasaulio, j atsiunt pats Dievas, gyvena paioje Juodojoje jroje, bdama energetiniame kne.Gyvena kakur jros viduryje ir valdo visus jos procesus. Mes paklausme kaip jinai gyvena? Sako, visai blogai. Delfinai, uvys, moliuskai jos globojami vaikai, va jos akivaizdoje, ir viskas dl to, kad mogus pavert jr nutekamuoju grioviu. Sako, kad prao auktesni instancij leidimo devyni bal tormui, kuris pads ivalyti vanden, bet kol kas jo neduoda. 2001 met vasar leido padaryti vien tok torm, ir pasidar iek tiek lengviau... Kaip pasirod, visa gyvyb aplinkui vadinama gyvu ne tik dl to, kad priklauso Gamtai, bet ir todl, kad visus Gamtos objektus sukur ir juos valdo ne kakokios abstrakios jgos, o konkreios Asmenybmis, Sielos. Nuo korpuskuls iki namini gyvn imtinai Sielos yra orientuotos Evoliucij moguje. Po to, kai moguje sijung Smons bei mogaus Evoliucija, jam atjus po mirties Dievo Pasaul, jis netampa Gamtos ir Visatos karalius ir pavairuoti dar negali. mogus tik pameistrio mokinys. Po atitinkamo apmokymo, jam patiki tiktai bilduko vaidmen. Evoliucijos prasm esant bilduku yra tame, kad mogus, emje turdamas tam tikr keli siknijim mogaus pavidale patirt, turi galimyb (gyvendamas tiesiogiai eimoje) stebti moni gyvenim bei savitarpio santykius tarsi i alies, gydamas tuo paiu nekainojam patirt. Bildukas tarnybin btyb ir bealikas stebtojas, neturintis teiss kitis ms reikalus, nebent kartais gali paidykauti. Jo uduotis saugoti mogaus bst, jo tarnybos terminas 60-70 met. Bildukai bna kaip berniukai, taip ir mergaits, bet neturi galimybi daugintis. mogaus virtimas bilduku ir atvirkiai vyksta tik Dievo Pasaulyje.Bet kai mogus, gyvendamas emje, gauna nemirtingum jo statusas iauga vienu punktu, tuomet jam patiki rimtesnius reikalus.ioje Visatoje jam gali patikti valdyti sekani civilizacij, jeigu tokia civilizacija bus, kakur po 12 milijon met. Ir,
38

rus kalboje.

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

161

inoma, ne vienam! Toki klaid, kaip mogikasis faktorius, subjektyvizmas, ia negali bti visikai. Dalykas yra tame, kad em ir visos kitos Visatos planetos, viesuliai ir Galaktikos yra mogaus rank darbas, ir kiekvienas toks objektas suprojektuotas ir sukurtas moni protu. Po sukrimo vis savo egzistavimo laikotarp j valdo konkrets mons, kurie yra asmenikai atsakingi u j. Tarnavimo laikas tokiame poste sudaro 60-70 emik met. itie mons ne iap sau sargai, bet turi konkreius pavedimus tam tikr proces jungimui, koki nors nesklandum paalinimui, neatsivelgiant jokius sunkinanius faktorius (besiblakani padar , kokiais mes esame, ir ms lengvabdio blakimosi pasekmi pavidale). Nuo tokio darbo rezultat priklauso j tolimesn karjera bei Evoliucija. Viskas, k mes matome aplinkui oro sraut, mik, kratovaizdi, kontinent, altinli, upeli, upi, eer, jr, vandenyn su j gyvnija bei augalija pavidale, sukr ie mums nematom tarnautoj nesuskaiiuojamos kartos savo darbu bei meile, o neatsirado savaime! Visi jie konkrets gyvi mons, atj kartu su Dievu i ankstesns Visatos. Tai reikia, kad mogus, svajodamas apie neribot galyb ir viepatavim Gamtoje ir visoje Visatoje, nra taip jau toli nuo tiesos! Gamtos Krju, jis inoma taps, bet tik sekanioje Visatoje (su slyga, kad gaus nemirtingum ioje!). I ia galima drsiai teigti, kad Gamtos Evoliucija ne abstrakti svoka. J pltoja gyvi konkrets mons, kurie, valdydami atskirus Gamtos elementus ir objektus, evoliucionuoja patys, tuo paiu stumdami visos Gamtos Evoliucij. Ieinant i to, mogaus Evoliucijos prasm yra tame, kad sismoninti ir pajusti savo vaidmen, reikmingum ir atsakomyb u savo grandies, begalinje evoliucinje grandinje, stiprum. Mes neturime daryti klii toms Sieloms, kurios stengiasi evoliucionuoti mog. Tam pakanka nustoti nuodyti Gamt ir udyti vis kas gyv emje. Mes taip pat neturime teiss trukdyti monms, kurie valdo vairius gamtos objektus emje, vykdyti profesines pareigas. Prieingu atveju mes skelbiame kar ne beodei Gamtai, kuri pakanka mylti odiais, o konkretiems, gana galingiems monms, kuriems neharmonizuota monija tik abstrakti funkcija. Tai, kad viskas kas pasakyta yra ne tuti odiai, patvirtina padanj gamtos kataklizmai. Mes su jumis patekome em didelio persitvarkymo laiku, kai viskas aplinkui ima judti. Ms uduotis yra tame, kad iam judjimui ne tik netrukdyti, bet pasistengti sijungti j. Mokslas vykstamo iaikinime atsidr visikoje neinioje, tuo pasiraydamas savo bejgikum. Subtilaus Pasaulio poiriu globalini gamtos kataklizm prieastis yra Dievo, Visatos o reikiair Sauls sistemos Evoliucijos jungim. emje tai pasireik, kaip globals pakitimai energetiniuose procesuose, kas negaljo neatsiliepti atmosferiniams bei tektoniniams procesams. Viena pagrindini anomali reikini bei kataklizm prieasi, pradedant nuo 2002 met, yra tas faktas, kad monija gavo ms informacija. Vis tai galima pavadinti Subtilaus Pasaulio reklamine akcija, turinia tiksl patvirtinti tai, kas yra pasakyta Apokalipss dien Slaptojoje Doktrinoje. Ir nors nuo tokios akcijos galva sukasi, jos tikslas yra sudaryti prielaidas dar kelioms procento dalims ems gyventoj siekti Evoliucijos. Apsiginti nuo kataklizm monija gali tik vienu bdu: pradti skaitytis su visomis Sielomis ir monmis i Dievo Pasaulio, gyvenaniais aplink mus, derinant su Jais dialog. Tam utenka isiaikinti, kokias pretenzijas Jie mums kelia ir ko mes neturime daryti. Jeigu dialogas tarp monijos ir Dievo Pasaulio bus umegztas, Jie pasiruo i anksto perspti ir praneti monijai apie bet kuriuos kataklizmus. Problema tik viena: su Jais kol kas gali kalbti Tamara ir dukrapaaugl, ir dar keletas moni, ms pasekj. Bet tai vl gi monijos problemos, kiek jinai yra pasiruousi vesti su mumis dialog. Tam, kad ko greiiau atsirast toks pasiruoimas, Dievo Pasaulis turi mas svert. Prognozuoti, numatyti arba pranaauti J ingsnius, pasirekianius vien ar kit anomalij arba kataklizm pavidalu, yra nenaudingas darbas. Jiems nurodymas veikti yra realus gyvenimas su apsukria monija, Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 162

kuri apsimeta nieko nesuprantanti, akla ir kurnebyl, o ne vaigdi isidstymas arba statym suvestins ir priesakai. Mes i savo puss esame pasiruo padaryti ir padarome visk, kas yra reikalinga tam, kad js supratingumas kuo greiiau prasikalt. Mus, mones, prijungtus prie Sistemos, visi itie kataklizmai maai lieia. Visur, kur mes gyvename bei randams, joki panai anomalij nebna! Ms eima, o taip pat dar apie imt moni, kurie usiiminja Sistema, gyvena Baltarusijoje. Joki globalini pakitim ms regione nevyksta (kol kas), gyvename kaip draustinyje. 2002 met vasar mes su dukra ilsjoms netoli Soi. Viesulai ir potvyniai buvo Lazarevo rajone, taip pat prie Novorosijsko, bet ne pas mus! Ir tai toli grau ne atsitiktinumas, kadangi visus iuos procesus jungia ir valdo mons i Dievo Pasaulio. Kadangi mes savo prijungimu tarsi esame traukti J etatus, tad ms interesai turimi omenyje, kad nesudaryti papildom problem. Visi ms persiklimai yra sekami... Kaip js jau supratote, begalin Siel Evoliucijos grandin nuo korpuskulos iki mogaus ir evoliucionuojani moni, po mogaus stadijos emje, beslygikai yra pavaldi Dievo Smonei ir uduotims. Ir tik mogus, gyvendamas emje, yra pavaldus savo emocijoms bei bzikams Tai yra btent mogus pati silpniausia ir paeidiama grandis itoj grandinj( mogus tai tiltas, o ne idava). Visko kalt rudimentins tarakonikos programos, ireiktos ligybs siekio, noro daryti kaip visi, visus milti ir neatsakyti u savo poelgius pavidale. Taip parasiau gyventi. Socialistin visuomen, su jos socialiniu aprpinimu akivaizdus toki program nostalgijos pavizdys, bandymas reanimuoti jas ir primesti monijos bendruomenei. Sutvrs tai, mogus neokortekso funkcijas perdav reptilijos smegenims, ko pasekoje skmingai degradavo. Pakalbjome mes ir su motinle eme. Moters, valdanios ms planet, vardas Magdalena.Ji sako taip pat mog kenia i paskutini jg.Labai blogai atsiliepia apie amerikieius, laiko ant j didel dant, matyt usisdirbo.Savo branduolini bandym poligon Nevadoje jie reng vietoje, kur prateka visai planetai gyvibikai svarbs energijos srautrai. Vienas i paskutini termobranduolinio ginklo bandym vos netapo paskutine diena emei.Teko Magdelenai kreiptis pagalbos pas Diev, ko pasekoje sprogimas buvo kakoks nevyks, u tat gyvyb ermje nenutrko. Pokalbyje su Saule paaikjo, kad iuo metu valdo Selena. iose pareigose ji neseniai. Iki to Saul imt met be pertraukos vald vyrikis Soliaras. Atvejas nestandartinis, bet jam laikinai neatsirado pamainos, todl buvo atlikta rokiruot. Selena i Mnulio pervesta Saul, o Soliaras perjo Mnul. Ten vis gi lengviau, bus galima atsikvpti. Matyt, nors ir turdami supergalimybes, supergabumus, ir itie mons ne geleiniai. Be kita ko, tai tokiu bdu vyko In ir Jang energij poli pakeitimas Sauls sistemoje. Kas lieia kitas jras, tai Azovo jr valdo vyras, vis Pasaulin Vandenyn (ir atskirus vandenynus) valdo Atlantai. Taip-taip, tie patys, kuri pdsak taip atsidjusiai ir nevaisingai ieko! Tiktai mogus ieko 99,9 % uvusios civilizacijos gyventoj pdsak, o mes kalbome apie 0,1 % ilikusi Atlant, davusi gyvyb visoms tolimesnms civilizacijoms, tame tarpe ir ms. Maa to, jie gyvena ir gyvuoja iki iol, net negalvodami apie kakoki prat, inea ms puodukus, kartu su ambala vykdo, antiasteroidin ems gynyb! O dabar ikelsime aiktn dar vien problem, kuri neduoda ramybs mogui, tai taip vadinam tamsi jg poveikio mums problema. i idj sustiprintai eksploatuoja monija, ypa paskutini 2.000 met bgyje. Kad ir pamus, pavyzdiui, revoliucin dain Varaviet, kur tiesiogiai taip ir dainuojama, jog tamsios jgos tumingai mus slegia. Apie religijas ir kalbti neverta, ten visur kalti gundytojai, aitanai, velniai bei demonai. mogus gi yra vaizduojamas kaip nekalta btyb, keniantis. Taiau u ems Noosferos Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 163

rib nra joki tamsi jg ir negali bti i principo! Visos jos egzistuoja tik alia mogaus, kaip ms netobulumo produktas. Todl pati svarbiausia tamsa tai neinojimo tamsa! Antras tamsij jg eelonas tai Noosferos minties formos. Kol mogus randasi j valdioje, jos j moko pliekdamos ir uodegon, ir sprandan. Bet utenka mogui paadinti savo Smon ir ivesti j u Noosferos rib, kai is Krinijos Lygis tampa jo paklusnus instrumentas, situacijos emje itaisymui, visos monijos pagalbai. iame Pasaulyje nra nieko nenaudingo. Ir treias tamsi jg eelonas tai nerimstanios sielos. Sielos moni, neprotingai ivaisiusi savo potencial emje ir nesugebjusi usidirbti leidim Tikrj Gyvenim. Bet, ieidami i gyvenimo, jie turi duoti pamok gyviesiems. Nereikia pamirti, kad nors tai ir negyvi, bet visgi mediotojai, lik jais ir po mirties. Jeigu turti omenyje, kad pastaruoju metu tarp mirusij toki siel, patekusi nerimstani kategorij (kaip Ivanas Stakanyius), randasi 75-80 % ir jos dematerializuojasi madaug per imt met, tai toki dstytoj trkumo pas mus nebus! itie nalaitliai toli grau nra visikai nekalti: tam, kad pasimaitinti i mogaus gyvybikos energijos, jie gali provokuoti mones agresijai, daveda juos iki streso arba depresijos. Gali visa j gauja sikurti moguje, turiniame miegani Smon ir beval Siel, tokiu bdu padarydami nerimstaniu jau gyv mog. Atimdami energij, jie griauna jo sveikat. Tam, kad sudaryti tokias situacijas, jie kirina mones vien su kitu, sudaro daugyb buitini problem, ir yra dar viena ankstyvos mirties prieastis ir t. t. Bet mogui, prisijungusiam prie ms Sistemos ir sugebjusiam ivesti Smon u Noosferos rib, susitikimai su visais iais Stakanyiais tik dar viena galimyb paiepti j tuias pastangas ir pasitreniruoti atidirbant neprayto sveio ivarymo normatyv. Kas lieia kontaktus, kaip pasirod, i mogaus veiklos sfera taip pat pilnutinai yra Bties Trilypumo Dsni valdioje. Tikrasis kontaktas tai kontaktas, kuris nra informacijos gavimo faktas, o procesas, pavaldus Bties Trilypumui. Kontaktuotojas jungia savo Evoliucij, evoliucionuoja pats ir perduoda savo dovan vaikams bei ankams. Dabar, turdami, u pei, nema patirt, mes galime drsiai konstatuoti, kad kontaktuotojai, kurie nemoka perduoti savo dovan paveldimumo grandine, kontaktuoja su Noosferos minties formomis. Minties formoms paveldimumas ir atsisakymas egoizmo, savasties ( viena i svarbiausi Evoliucijos svybi ir kriterij) kiankiantis mogaus protis, kuris kelia tiesiogin grsm iam energoinformaciniam monstrui. Mokslas prie 35 metus pripaino, jog em yra gyva btyb, turinti auktesn isivystymo potencial, nei mogus. Taiau svok gyva btyb mokslas pripaista kaip abstrakcija: Gamta gyva abstrakcija, gyvas Dievas irgi abstrakcija, paversta Absoliutu. Mes gi, jeigu js pastebjote, kalbdami apie Gyv (apskritai), turime omenyje ne nuog abstrakcij, o konkrei Asmenyb! Be to, abiem atvejais klaidos nra. Reikalas tame, kad mokslas, pripaindamas, kad visa Esamyb yra energija, vienareikmikai pripasta tai, kas gyva, kaip absoliut, abstrakcij. Jis yra teisus, nes spindulins gyvybs formai yra bdinga savyb egzistuoti ir take, ir tryje vienu laiku. I ia, jeigu mokslas pripasta Diev Absoliuto pavidalu, jis yra teisus, nes Dievas, kaip spindulins gyvybs formos atstovas, pasireikia hologramos pavidale ir egzistuoja visur, visoje Visatoje. Bet Jis taip pat egzistuoja ir take, mogaus kne, ir gyvena ne abstrakiame Danguje, o ant tvirto pagrindo Sirijaus planet vaigdyne. Analogikai galima pasakyti ir apie Gamt. I vienos puss, tai abstrakcija, bet i kitos konkreti Asmenyb kiekviename nors kiek reikmingame Gamtos objekte. Nagrindami vis Esamyb, visus Gamtos objektus, kaip konkreias Asmenybes, mes n kiek nenusiengiame Tiesai, nes taip ir yra. Juk, jeigu pairti monij, tai yra abstrakcija, o i kitos puss , tai konkrei asmenybi visuma. Ir, pagaliau, isiaikinsime dvi svokas, susijusias su Evoliucija. Savo susidomjimu Tiesa, gyvenimo prasme, Krinijos paslaptimi Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 164

mogus, pats to nenordamas, jungia Evoliucij. Bet jungimas dar nereikia, kad jis pradeda evoliucionuoti, kadangi tai dvi visikai skirtingos svokos.I tikrj, jungti Evoliucij savyje galima dl juoko, i paprasto smalsumo. Tuo paiu mogus savo Aukiausiajam A duoda signal dvasiniam augimui, Evoliucijai. Bet tai tik snapo kalenimas ipertame kiauinyje. Ar uteks mogui jg ir drsos paadinti savo miegani Smon, kad isilaisvinti i lukto, visa tai priklauso tik nuo jo paties. Todl kad evoliucionuoti galima tik kit moni pagalba, kurie jau yra prijungti prie Dievo Kanalo ir ived savo Smon u Noosferos rib, pakl jos lygmen. Ir ia jau visu savo groiu pasireikia mogaus egoizmas, ididumas bei ambicijos, ir visa tai, atkreipkite dmes, esant mieganiai Smonei. Dentelmenikas prietaravim rinkinys toks: Ir a daug k skaiiau, daug k inau, o toks-tai autorius mano kitaip! Mokslas taip neskaito, ventuose Ratuose pasakyta tai taip!Ir taip be galo... mogaus Aukiausiasis A palauks kur laik ir nesulauks i jo konkrei sismonint ingsni praktin Evoliucij, jungia jam greitintuv Karmos pavidalu. Visa tai buvo aktualu iki ms Sistemos atsiradimo, bet su jos pasirengimu, visiku prieinamumu, mogaus tingjimas ko nors imtis, pirt lenkimas, sukelia jo Aukiausiojo A pasipiktinim audr. Tame, Kad viskas yra btent taip, kiekvienas i js gali sitikinti pats, ianalizavs tuos vykius, kurie vyks perskaiius ms knygas. Bet dar kart pabriame: js bdose nei mes, nei ms knygos, nei kokia nors kita literatra nekalti! Kaltas tik js nenoras evoliucionuoti, nenoras ir tingjimas padaryti savo Smon pavaldi Aukiausiajam A.Gal gale, mogui teks pripainti, kad jam nra kur trauktis. Tereikia padarysi vien ingsn atgal ir tu bedugnje, Nebtyje. Be to mums raitytis ir keltis nra jokio pagrindo : 99,9 % ems gyventoj turi tik nominali (t.y. nulin) vertyb, tuo paiu turdami (potenciale)visas Dievo duotas uuomazgas.. Pakelti savo kokyb bei reikmingum Krinijai ir Dievui galima tik vienu bdu pradti savo Evoliucij. Tai tapo galima ir prieinama tik pasirodius ms Sistemai. Kas bt, jeigu i Sistema nebt gauta ir monijos priimta? Subtilus Pasaulis ir Dievas numat ir tok variant. moni ,fiziniuose knuose gavusi nemirtingum emje, atjimas Dievo Pasaul, nors ir vienet, vykt vistiek. Bet, kaip js suprantate, tokiu bdu nepavyks jungti iame procese grandinin reakcij. Vienintelis planinis skaiius, nuo kurio priklauso Visatos likimas, apibrtas sakiiumi moni kontingentas, kuris turi ateiti Dievo Pasaul i ms civilizacijos! Nesukomplektavimo atveju Subtilus Pasaulis turi dar vien atsargin mginim iauginti toki pat civilizacij, kaip ms. Bet tam Jis turs pasiimti 12 milijon met taim aut. Per t laik em pavirs planeta su pirmykte Gamta, be joki mogaus buvimo pdsak. mones, kurie turs po 12 milijon met pradti nauj civilizacij ir apgyvendinti em, isaugos ambaloje, bet ne anabiozje, o gyvus! Tai bus mons, usidirb nemirtingum. Vis t laik jie mokysis ir dirbs darbo ir ten per akis. Taigi, sprendiant i visko, religij, su jos rojaus sodais, sugalvojo dyknai.Todl ems gyventoj sdimas streikas prie Evoliucij nieko nenulidins! Ir ieis itie streikininkai i ems ir i Gyvenimo termobranduolins katastrofos pagalba, garsiai trenk durimis beje, irgi etatin situacija! Taip ubaig savo keli absoliuiai visos civilizacijos, kaip emje, taip ir kitose planetose, kurios vykdyd jos funkcijas. Taip buvo ir visose ankstesnse Visatose. Tam, kad patvirtinti atomin versij, galima duoti tokius pavyzdius: Babelio bokto griuvsiai aplydyti atominio sprogimo, ventykl griuvsiai Indijoje bei Kambodoje taip pat padengti sustikljusia mase. Todl Pasaul i tikrj valdo Evoliucija dama, kaip matote, grieta ir bekompromis. Kame Evoliucijos skirtumas tarp Vakar ir Ryt moni? Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 165

Ms mintis bdravimo bsenoje kontroliuoja Smon, todl j kokyb pilnutinai priklauso nuo t sitikinim, dogm, stereotip, kurie saugomi ms Smonje. Vadinasi, tam, kad gauti kokybikas mintis, mes turime i savo Smons ivalyti stereotipus. Btent apie tai pasakoja ms Sistema.Taiau stereotipai tai ms patirtis, kuria mes vadovaujams savo praktinje veikloje, kaipgi apseiti be jos? Mes energetiniame Pasaulyje iauginame mobiliuosius padjjus, kurie padeda sprsti ms problemas, palikdami ms Smon vari ir laisv. i technologija taip pat yra Sistemoje (penktojoje dalyje) tai ms ekskliuzyvas.Iauginus sau padjjus Subtiliame Pasaulyje, mes taupome savo psichins energijos sunaudojim, gauname papildom gyvybins energijos ekonomij, tuo paiu isaugodami nepriklausomyb, ramyb, racional prot, pasitikjim savimi ir, svarbiausia pradedame valdyti prieasi-pasekmi ssajas. Tik tokiu tai bdu mogus atskleidia savo Smon ir iveda j i priklausomybs Noosferai. Tuo paiu mogus ieina i Pasekmi pasaulio Prieasi Pasaul. Ryt mogui yra lengviau tai padaryti, kadangi jis nedaug atsiskyr nuo motinos Gamtos. Jam kis: Mums nereikia laukti gamtos malons, ms uduotis pasiimti j! negali prisisapnuoti net paiame baisiausiame sapne. Jis liko Gamtos vaikas, bendravimui su ja jam nereikia daryti ivyk gamt su btinu lauu bei alyku. Ne supras jisai vakar mogaus su jo siekiu susivienyti su Gamta namo umiestyje arba atsisikyrlio gyvenimo pavidale. mogus gali bti vienias minioje ir likti atitrks nuo Gamtos, pragyvens vis gyvenim kaime! Mes, Vakar mons, suvokiame vienyb su Gamta, kaip fakt, o Ryt mons suvokia, kaip proces. Jiems, skirtingai nei mums, uteko imintingumo neikristi i jo. Be to ikristi pasirod daug lengviau, negu grti atgal. Procesas tai srov, plaukti kuria lengviau be bagao. Ms dogm bei stereotip krovinys tai ne kas kita, kaip girn akmuo po kaklu, kuris ne kart minimas Biblijoje. Beveik 2.000 met mons spliojo kas tai yra, o tapo aiku tik dabar. Ir sivaizduokite laukin paveiksl, kai mons, pakabin ant kaklo girn akmen, vienas po kito, su pavydtinu atkaklumu puola audring up ir, aiku, sksta. Pasirodo, kad jie tokiu bdu mokosi plaukti, praeina gyvenimo mokykl, pavert rutinin usimim ekstremalia sporto aka!Ryt mons su j betarpikumu, ms poiriu tai mai vaikai. Bet tai imintingi vaikai, kurie iri visk, kas vyksta i apaios vir, i mokinio pozicijos. J nejaudina j statusas, imidas ir tai, kaip jie atrodo irint i alies. Jie net neino, kas tai yra pozityvus mstymas, kadangi nepasta negatyvaus mstymo! Mus gi jaudina btent ios problemos. Ms visuomenin ir socialin santvarka, rodydama rpest mumis, ved nustatytas normas, taisykles, visokiausius statymus, priesakus, kurie yra ms teisingumo bei teisuolikumo matai. Tai yra tos paios uuolaidos, kurias vien kart udjs ant aki, mogus j ir nebepastebi. Bet komplekt su uuolaidomis btinai eina kamanos ir botagas. Evoliucija automatikai apdalina iais ne labai maloniais atributais mog, usidjus uuolaidas. Dalykas yra tame, kad visos ivardintos normos, taisykls, statymai ir priesakai reikia tik vien: mogui bruka rudimentines, atgyvenusias, tarakon evoliucijos, programas, netgi jei jas vadina demokratija. ios programos ( pratimo bti bandoje pavidale) niekaip nesijungia, nesiderina su mogaus Protingo, Krinio Karnos statusu. Tokie drabuiai mums ne pagal rang, todl, kad esant tokiai ireiktai mogaus svarbai jie atrodo, kaip raitis ant civilizuotos valstybs prezidento klub. Reikia, kabindamasi juos, monija vienareikmikai stabdo Evoliucij, praddama su ia bekompromise dama polemik ir debatus. Kaip mes tokiu atveju turime gyventi visuomenje? paklausite js. Remiantis apsisprendimo ir savivaldos principais! Bet tam, kiekvienam i ms, dar teks tapti nepriklausoma smenybe, kuriai niekas nieko nra skolingas. Mus gi uaugino lygiai taip, kaip skruzdls uaugina amar, kad j paskui suvalgyti. Ir mus ryja ne mitiniai Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 166

ufonautai, o ms gimtasis sociumas. Principas Augimas dl augimo, kuris tuo paiu ipastamas, tai vio lstels ideologija. O dabar sivaizduokite, kok evoliucin keli teks nueiti mogui, kuris nusprend ivengti amaro dalios. Ms nepaprastais laikais, ceitnoto bei Apokalipss slygose, veikiant drastik pasiprieinim i aplinkini moni ir sociumo puss, mums teks nueiti evoliucin keli nuo tarakono iki mogaus. ia, kaip js suprantate, be vis atgyvenusi mechanizm, elgesio taisykli, norm, statym ir priesak demontavimo neapseisi. Bet jeigu juos mums stat, laipsnikai augant, automatikai, tai demontavim reiks atlikti savarankikai, savanorikai ir rankiniu bdu! Procedra nelengva ir skausminga, kadangi visi ivardinti rudimentiniai mechanizmai (atgyvenusi dogm bei stereotip pavidalu) jau tapo ms esme. Todl visos ryt technologijos tai mechanizmai, kurie visikai nesiderina su vakarietikais mechanizmais! Jie prietarauja vienas kitam, kaip, pavyzdiui, kompiuterins nanotechnologijos su akmens kirviu. Ir, kaip nanotechnologijas mes suprantame btent rytietikas technologijas, leidianias mogui realizuoti save nepasiekiamame Vakarams lygmenyje. Visos vakarietikos vertybs (demokratijos ir laimjim technologijose pavidalu) ne kas kita, kaip mogaus grimas prie akmens kirvio...

etasis skirsnis

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

167

Krinijos Raktas

Tas ino pakankamai, kas ino, kaip imokti. H. B. Adams39 Ankstesniame skirsnyje buvo kalbama, kad Evoliucija, Gyvybs vytuokls pavidalu, dalyvauja kiekvieno proceso vystymesi. J galima pavadinti darbo knu, arba vis Lygi proces aminu varikliu, pradedant nuo elementariosios dalels iki Krinijos, kurioje ms Visata mikroskopin dulkel. Tik Evoliucija utikrina amin vairiausi proces egzistavim. Btent Jos dka yra begalin pati Gyvyb. mogus tapo mirtingas dl tos prieasties, kad sustabd Evoliucij savyje, savo Smonje, emins j savo subjektyvius pojius.Subjektyvizmas tapo jo gyvenimo pagrindu. iuolaikin medicina, duodanti anatomin mogaus apraym, egzistuoja dka to, kad irgi grindiama iais dsniais. mogus yra paverstas kaul, raumen bei sausgysli krva. Akademikas Kapica 40 savo laiku apie moksl pasak: Mokslininkas, padars nors kiek reikming atradim, gali naudotis jo vaisiais vis likus gyvenim. Adata ieno kupetoje Viensyk vieno imintingo ir mokyto mogaus paklaus, kame jo imintingumo paslaptis, kame jis mato pagrindin skirtum tarp savo proto ir kit moni proto. Jis susimst neilgam ir atsak: Jeigu mons ieno kupetoje ieko adatos, daugelis j nutraukia paiekas, kai tik j atranda. O a tsiu paiek, atrandu antr, trei ir galbt, jeigu man labai pavyks, netgi ketvirt ir penkt adat. iame ir yra Evoliucijos sustabdymo prasm, visuomens bei monijos stereotipinio mstymo pagalba.Didieji atradimai momentaliai paveriami neginijam kult (pavirsta statika, dogma) ir yra negailestingai eksploatuojami. Maiau talentingi kolegos j pagrindu stato visus tolimesnius gyvybik proces tyrimus. Niutonas atrado gravitacijos dsn, ived pagrindinius judani kn dsnius (dinamikos dsniai), po ko visi gyvybik proces tyrimai buvo siejami btent su jais (netgi ten, kur jie neveikia). Niutono dsniai puiks, bet jie aprao dinamik esant neymiems greiiams.O ten , kur greiiai artja prie viesos greiio, o juo labiau virij j Niutono dsniai neveikia! J lengvabdikas panaudojimas tam, kad pagrsti vis savo udavini sprendim, priveda prie jo ikraipyto apraymo, ir atitinkamai, prie dirbtinio proceso sustabdymo. Dideli greii lygmenyje turi veikti Einteino dsniai, jo reliatyvumo teorija (lauk sveikos teorija). Turi bti itirta spindulin gyvybs forma, pagrysta greiiais, virijaniais viesos greit. mogus i prigimties priklauso btent iai gyvybs formai, nes jo organizmo lstels
39 40

Henry Brooks Adams (1838 1918) amerikiei istorikas. Piotr Leonidovi Kapica (1894 1984) rus fizikas, Nobelio premijos laureatas (1978).

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

168

susideda i molekuli ir atom, o juose vyksta procesai, kur greitaeigiai greiiai lyginami su viesos greiiu. Todl medicina turi tirti ir atstatyti moguje procesus, susijusius su elementari organizmo struktr judjimu, tai taip vadinami energetiniai procesai. Btent jie sudaro mogaus gyvybs pagrind. J paeidimas sukelia lstelini struktr gedim, o tai sukelia lig. Energetiniai procesai sudaro mogaus psichins veiklos pagrind, o j dsniai nustato jo mastymo bei Smons mechanizmus. Btent toks neteisingas, nekorektikas mokslo poiris gyvybs bei paties mogaus tyrim suformavo visuomenje nenormal poir sveikat, mogaus viet visuomenje ir Gyvenime. mogus mano, kad yra Gamtos karalius, vadina j laukine, tuo paiu suvokdamas save jos vergu, matydamas joje savo oponent ir net prie! Visos pretenzijos karalyst suvedamos teis triukinti bei gniudyti j, savo Gimdytoj. Gamta gi, atvirkiai, sukr mog universal, ddama j visk, k turi pati. mogaus ir jo Sielos formavimas vyko su begaliniu rpinimusi ir meile, konkrei moni rankomis. Tik paindamas Gamt ir elgdamasis su ja velniai, rpestingai ir su meile, mogus gali painti save. Ir is painimas eina per nauj Pasaulio matym, per savo mstysenos pakeitim. Tie mons, kuriems pavyko itrkti i stereotipinio, subjektyvaus mastymo vart, paino Ties ir band daneti j monijai. Bet Tiesos prasm paslpta paiame moguje. Iekantysis yra tai , ko ieko. Kol kas mokslas miega ir neduoda mogui tiksli ir konkrei rekomendacij, kaip atskleisti savyje Gyvybs altin ir kaip juo pasinaudoti. tai kodl kiekvienam i ms reiks vadovautis vidiniu kompasu Intuicija, kuri atskleidia savo begalines galimybes tik Smonei isilaisvinus i stereotip. Btent Intuicija lavina vis proces, vykstanius kaip organizmo viduje, taip ir u jo rib, vidinius pojius. Tik Intuicija lavina Gamtos Dsni pojius ir padeda mogui suderinti savo vidinius procesus unisonu su ioriniais. Nuolat paindamas save ir Pasaul, remdamasis Ivystyta Smone bei ivystyta intuicija, mogus stoja begalin evoliucin vystymosi keli, ir tuo, pastoviai palaiko savyje Gyvybs vytuokl, darydamas save nemirtingu ir aminu. Einteino lygtis ( = mc2) nurodo, kad bet kuri mediaga vienu metu yra energija, kuri savo ruotu yra tam tikros universalios substancijos, esanios pirmine energija(vibracija), dalis. I ios universalios energijos susideda visa Esamyb Visatoje. Jos dka egzistuoja Gyvyb. Nuolatinis evoliucinis universalios energijos virsmas utikrina Gyvybs aminyb. Universali energija pagal savo natr yra dvilyp. Dvilypumo dedamosios mediaga ir energija. Abipusikas i substancij perjimas i vienos kit yra dinamin Bties charakteristika. Sutinkamai su Einteino teorija, mogus yra tarpusavyje vienas kit papildani energetini lauk sankaupa, kurie sveikauja su fizini knu lsteli lygmenyje. Gyvyb ir sveikata priklauso nuo nepagaunamos gyvybikos substancijos, kuri sugeba regeneruoti bei atstatyti visus kno elementus ir struktras. Todl kad jo lstels savyje yra vairi molekuli, sudtingiausiais ryiais sujungt, sveikaujani vienas su kitu energetini lauk, visuma. i energetin sistem valdo ir palaiko gyvybikos jgos srautai, specialiais keliais (meridianais), patenkantys organizm i iors. Energetiniai mogaus kno srautai specializuojasi pagal savo funkcijas. Vieni i j valdo bendrj organizmo fiziologij, veikia betarpikai vidins sekrecijos organus bei valdo hormonins sistemos bkl. Kiti utikrina organizmo energetin prisotinim, valdo imunitet. Tretieji utikrina lsteli gyvybin veikl ir taip toliau. Btent i lauk bsena slygoja kaip sveikat, taip ir lig atsiradim. Didiul poveik iems universaliems srautams daro ms psichin bkl ir ms mini pobdis. Energetini proces ir kno fiziologijos sveikos suvokimo bei sismoninimo laipsnis, o ivadoje mediagos ir energijos sveikos supratimas, yra raktas suprasti tarpusavio ssaj tarp mogaus ir Dievo, tarp Nebties ir Bties . Arba, kaip danai kalba suprasti mogaus misij emje. Btent painimo siekis ioje srityje nuostabiu bdu keiia ms pasaulir, ipleia Smon. Reikia pabrti, kad Smon taip pat yra Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 169

energija, kaip ir visa kita, ir tiesiogiai susijusi ne tik su fiziniu knu (bdama jo produktas) ir jo organais, bet ir betarpikai su organizmo lstelmis, su DNR molekulmis. Vystydamas savo energetini proces organizme pojius, mogus gali sismoninti ne tik lsteles ir j struktras (suderinus grtamj ry su jomis). Jis gali sismoninti, pajusti lsteli molekules, ir net j atomus, koreguojant j judjim ir struktr.Tokiu bdu, Smon tiesiogiai valdo sveikat, stimuliuodama j arba, atvirkiai, sukeldama vienas ar kitas ligas. Bet kuri liga tai savs ir pagrindini energetini proces organizmo viduje neinojimo rezultatas. Ms Sistema duoda mogui paius paprasiausius i proces valdymo gdius, lavina sugebjim juos jausti ir koreguoti, bet ne kakokiu supergabum atskleidimo pavidalu, o kaip mokomj proces, pagal princip: Nuo paprasto link sudtingo. O supergabumai atsiskleis patys, pas kiekvien savo laiku. Nuolat besivystanti Smon yra Gyvybs altinis. Tik tokia Smon padeda painti Krinijos Pagrindus, ingsnis po ingsnio, kruopel po kruopels. Btent Ivystyta Smon yra Gyvybs prasm, Jos Tiesa ! Painti Ties sugebjo nedaugelis moni gimins atstov, bet btent ji jaudina ir kelia nerim kiekvienam i ms. monijos ir jos mokslo klaida slepiasi tame, kad Tiesos ieko Kosmose, senovini civilizacij sakralinse iniose, mikropasaulyje. Bet gamta nra ant tiek kvaila, kad, davusi mogui gyvybs dovan, paslpti jos prasm u devini jr mari, ar karalysi! Gyvybs prasm kiekviename i ms. Isamias inias apie proces mes gauname gimdami. Krinijoje nieko nra tokio, ko mes neinotumme i anksto. Gamtos gudryb yra tame, kad ias inias jinai iduoda palaipsniui. Daugelio moni apgailestavimui, ios inios emje ibarstytos fragmentikai. Taip darome tyia, kad priversti mus evoliucionuoti nuolatins paiekos procese. Bendraudami ir dirbdami su prijungtais prie Sistemos monmis, mes nenustojame stebtis tuo, kiek susiavjimo ireikia mogus, kai po ilg met Tiesos paiek (ini, mokym ir viso to, kas randasi ioriniame pasaulyje, pavidale), ivainjs vis pasaul, jis pagaliau atranda save, neieidamas i nam! Ir tai, kad Tiesa vis dar lieka paslpta, nesurasta, priklauso tik nuo js pai. Tam, kad susigaudyti iame procese inagrinsime schemas. Js dmesiui silomos trys schemos: Schema Nr. 1 Sielos Evoliucinis vystymasis; Schema Nr. 2 Slyginis, schematinis Gyvybs ir Evoliucijos vibracij enklinimas Smons vystyme; Schema Nr. 3 moni priklausomyb nuo Noosferos minties form ir btinyb ivesti Smon u jos rib, varios Smons Pasaul.

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

170

Schema Nr. 1

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

171

Schema Nr. 2

Schema Nr. 3

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

172

Sielos Evoliucija Reali Visata turi rutulio form, Dievo tabo bstin ir Jo Pasaulis dvinar vaigd Sirijus. is pasaulis skiriasi nuo ms gyvybs bei mstysenos forma. Gyvybs forma Dievo Pasaulyje spindulin. Dievo mstysena apima praktikai visus procesus. Kaip Nebtyje, taip ir Btyje. Btent iame Pasaulyje gimsta ms Siela, gimsta Gyvyb.
Dvinar vaigd Sirijus

Ms pradios pagrindas spindulinis, ireiktas, realizuotas, kiekvieno Sieloje. Siela sudaro mogaus pagrind. Ji yra Tikrojo Vystymosi program kompleksas, valdyti kurias siekia kiekvienas. Siela visais laikais buvo ir lieka monms paslaptimi. Apie j parayta daug, bet, iskyrus teigin, kad jinai turi Dievik kibirkt, visi kiti yra tik spliojimai ir versijos! O i tikrj u jos atsiradim mes turime bti dkingi Dievui. Dabar apie tai, kad mintis yra materiali, nekalba tik tinginys. Taip ir yra. Bet jeigu ji yra materiali pas mus, emje, tai Dievo Lygmenyje ji kelet kart dar labiau materialesn! Dievo rpesio ir dmaus dmesio objektas yra Gyvybs vytuokls tvarkingame stovyje ilaikymas, tai yra abipusio dviej Krinijos dedamj (antimaterija materija) perjimo utikrinimas ir io proceso evoliucinis vystymasis. io, nenutrkstanio n minutei, darbo dka egzistuoja visa irykinta Visata, egzistuoja Gyvyb. Pas Diev rankis tik vienas minties energija (psichin energija, Jo venta Dvasia). Esant sustiprintam Dievo intelektualiam darbui atsiranda Jo psichins energijos perteklius. Bet skirtingai nuo mogaus emje, is perteklius niekur nedingsta, o pumpuruojasi. Atsipumpuravusi energija yra ruoinys Sielos formavimui. Nuo io momento prasideda jos evoliucinis vystymasis, kurio tikslas gauti teis Gyvybei. Gyvyb visada yra susijusi su kokiu nors jos neju, materialiu objektu. Todl, realizuodama save gyvybei, Siela stengiasi materializuotis, tai yra sigyti fizin kn. Kadangi Dievo Pasaulyje gyvybs nejas yra spindulin forma, tai gyvyb Ten pagal savo pasireikimo diapazon yra begalin. Tai reikia, kad spindulins formos nejas yra sukoncentruotas tam tikrame tryje, bet tuo paiu randasi visoje erdvje. Todl gyvyb Dievo Pasaulyje turi pai didiausi savo ritmo amplitud. Siela iame Lygyje tik energijos sankaupa. Jos materializavimas prasideda Lygiu emiau. Ji priima (apsivelka) korpuskulins dalels form, ant tiek smulkios, kad jos nemanoma matyti paio galingiausio mikroskopo pagalba. Jos negalima atrasti ir ufiksuoti jokiais tyrimais, bandymais arba prietaisais. Leisdamasi septyniais Krinijos Lygiais, Siela gauna vis tankesn fizin apvalkal, form. Ir ne iaip sau gauna, bet ir mokosi j formuoti ir palaikyti, valdyti j. Jinai praeina foton, elektron, proton ir t. t. stadijas.Po to Siela mokosi egzistuoti sistemose atomas, molekul... Tsdama savo formos ir turinio tobulinim, Siela materializuojasi kristaluose, mineraluose, vliau augaluose, mediuose. Ir tik po to ji pradeda sisavinti gyvyb baltyminje egzistavimo formoje: virusuose, mikrobuose, vienalsiuose (amebos , infuzorijos). Toliau eina vabzdiai, uvys, paukiai, ropliai, induoliai. Pagyvenusi kelet gyvenim naminiuose gyvuliuose, Siela apsirpina mogaus programomis, sudaro duomen baz, kopijuodama vis moni, su kuriais jai teko susidurti, programas. Tik nusileidusi grubi energij pasaul, Siela gauna tam tikr savarankikum, gaudama mogaus (kaip biologins gyvybs universalios formos) Smon. Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 173

Evoliucin savo vystymosi Keli materialiojoje Krinijos dedamojoje (nuo elementari daleli iki mogaus) Siela praeina, bdama visikai valdoma Dievo Smons, Valios ir Minties. Tuo Sielos Evoliucija materialiajame pasaulyje baigiasi. Atkrenta btinyb danai keisti Sielos apvalkal, reikia, atkrenta jos turtojo mogaus mirties btinumas! Fiziniam knui tankjant, gyvybs ritm amplitud maja. Sielos gyvybikos energijos dal slopina fizinis knas. Pereinant nuo vieno Krinijos Lygio kit, gyvybs ritmai vis labiau ir labiau slopsta. Jos daniai darosi vis grbesni. Schemoje Nr. 2 slopstanios gyvybs vibracijos (Sielos sigilinimas materialj pasaul) parodytos raudona sinusoide. Subtili vibracij, didiausi gyvybs dani diapazone, randasi Dievo Pasaulis (geltona ploktuma) piramids pagrindas, Sielos gimimo vieta. Piramid simbolizuoja Vystymas Smons , kuri gimsta grubi vibracij pasaulyje ir pasiekia savo maksimal isivystym Dievo Pasaulyje (Subtili Vibracij Pasaulyje) . Todl piramid yra pavaizduota pagrindu vir. Gstani gyvybs vibracij pasaulyje (schemoje tai piramids smaigalys) randasi em, duodanti Sielai unikali fizin form mogaus kn. Btent iame diapazone gimsta Smon, sugebanti evoliucionuoti, didinti savo lygmen, tuo paiu pagimdydama moguje gstanias gyvybs vibracijas. Kaip matosi schemoje, Dievo Pasaulis tai tik viena deimtoji procento i vis gyventoj skaiiaus Visatoje, bendras kiekis kuri vienetas su 10 milijard nuli (standartinis santykis ms Visatai 0,1 : 99,9). em iame milinikame mechanizme atrodo labai kukliai, sitaisius piramids apaioje jos smaigalyje, grubi, gstani gyvybini proces pasaulyje. em nepakartojama tame, kad ji yra Visatoje vienintel planeta, kuri duoda Sielai tobuliausi mogaus kn. emje gimsta Smon ir prasideda jos evoliucinis procesas. Btent ia mogus bando gauti teis gyvyb spindulinje formoje, mokosi gauti Gyvenim Amin. Ms em vienintel Visatoje planeta, kur startuoja Gyvyb. Vienintel todl, kad Dievo bei visos Visatos energetikos utenka ilaikyti tik j vien! Juk jinai randasi gstani gyvybini dani diapazone (lygmenyje), ir gyvybs ilaikymui ioje Visatos dalyje, reikalingos didels Dievo energijos snaudos! Galima pasakyti, kad mes, mons, gyvenantys emje, esame Dievo ir visos Visatos vaik darelis! Kitose Visatos planetose gyvena mons ieiviai i ems arba planet, kurios kakada vykd jos funkcij. Visatos planetos, neeinanios ms Sauls Sistem, priklauso kitiems Krinijos Lygiams. Gyvenantys jose mons taip pat evoliucionuoja, bet j Evoliucija eina labai ir labai ltai. Be to, perjimas auktesn Lyg manomas tik esant pakankamam Smons evoliuciniam impulsui, kuris turi savyb su laiku palaipsniui isisklaidyti. Todl kit Visatos planet gyventojai, stengdamiesi evoliucionuoti, yra priversti ateiti atgimimui em, kad ia gaut impuls savo startui arba tolimesnei Evoliucijai. Visa i nesivaizduojama moni mas (vienetas su 10 milijard nuli), iskyrus Dievo Pasaul, isirikiavo eil tam, kad vl ateiti em ir jungti savo evoliucinio vystymosi proces. Ir tik kai mogus pasiekia spindulin gyvybs form, o tai septintasis (paskutinis) Krinijos Lygis, jo Siela gauna teis Gyvenimui, tartum gauna, gyvenimo viet Krinijoje. Tik nuo io momento Dievo Pasaulyje su ja pradeda elgtis kaip lygus su lygiu. J pastebi. Kaip matote, Dievo Pasaulyje niekas su mumis nesivargins (tie, kas negavo teiss Gyvenimui, jiems yra tik abstrakcija, niekas). Todl visk, kas mums yra reikalinga gyvybei ir sveikatai, mes turime imokti, mokindamiesi gauti patys. Tam ir buvo per mus visiems ems gyventojams duota Asmenybs ir Sveikatos Harmonizavimo Sistema. Jos tikslas ivystyti moguje Smons savarankikum, lankstum, sugebjim tapti gydytoju sau ir ivystyti atsakomybs jausm u savo asmenin gyvyb. Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 174

Dabar pakalbsime konkreiai apie Sielos Evoliucij (schema Nr.1). is procesas susideda i 2-j etap. Pirmasis etapas yra susijs su gyvenimo materialiajame pasaulyje patirties sisavinimu. Siela gauna materialiojo siknijimo patirt, kaip jau kalbjome, pradedant nuo korpuskulini Krinijos daleli. Schemoje iam etapui atitinka, einanti emyn, parabols Sielos Evoliucija kreiv. Sielos ir Smons evoliucinis kelias praeina Vertikale , kurioje randasi mogaus Tikrosios Esybs. Pradioje Sielos kelion emyn, o po to atgal, jau kartu su Smone, auktyn, pda pdon! Parabol duota, kad bt akivaizdiau. Sutinkamai su Einteino teorija, korpuskulins dalels yra energetins sankaupos ir egzistuoja visuose Krinijos Lygiuose, upildamos visus materialius objektus ir tutumus. Jos sudaro viening Energoinformacin Lauk, nustatant ssaj tarp spindulins gyvybs formos ir materialios (fizins). Kaip matote vl tas pats Dvilypumas. Spindulini form Pasaulis viena dedamoji, baltymini kn Pasaulis kita. Abipusis i dedamj perjimas i vienos kit - ir yra Gyvybs altinis, Jos Evoliucija. Spindulins formos bkl priklauso nuo baltymins formos bkls, ir atvirkiai. inoma, i priklausomyb iek tiek keiiasi. Labai akivaizdus bust eimos pavyzdys. Vaik pasaulis priklauso nuo j tv. Tvai vaik ilikimo, j formavimosi ir aukljimo pagrindas. Tam tikrame etape tv ir vaik teiss yra susilygin. Vaikai tampa aktyvs padjjai savo tvams ir, savo ruotu, perduoda savo patirt jaunesnei kartai jau savo vaikams. Po to tvai ieina poils, o jaunesn karta prisiima estafet sipareigojim valdyti visus gyvybikus procesus. Tokia yra tarpusavio ssaja paveldimumo grandins pavidalu. Tuo paiu kiekviena karta gyvena savo pasaulyje. Analogikai vykdomas gyvenimo estafets perdavimo procesas tarp dviej Gyvybs form Krinijoje. Jeigu atverti akis, paveldimumo grandin tsiasi nuo mogaus emje auktyn vertikale, per visus Krinijos sluoksnius bei struktras. monija ioje grandinje ne pasimetusi ir ne atsijungusi grandis, o lygi tarp lygi! Tobulindama toliau savo form ir trin, Siela, pagaliau, gauna universal, pagal savo biologinius bei fizinius parametrus, mogaus kn. Su jo sisavinimu pasibaigia Sielos materialiojo siknijimo evoliucinis periodas. mogaus knas vienintelis Gamtoje, kryptingai sukurtas ir skirtas Smons Evoliucijai. Gamtoje visi objektai, dalyvaujantys Sielos Evoliucijoje, pradedant korpuskulinmis dalelmis ir baigiant gyvomis btybmis, turi Smon. Bet skirtingai nei mogaus, jie valdomi Dievo Smons ir savo asmenini gyvybs program pagalba. mogus gi vienintelis padaras Gamtoje, galintis turti autonomin, nepriklausom Smon! Btent iame ypatume yra visos mogaus bdos ir didingumas. Daugelis moni, visikai pasitikdami savo Smone, buksuoja savo evoliucinio vystymosi starte (schemoje Nr. 1 period atitinka alia punktyrin linija). Utrukdami pradinje Smons vystymosi stadijoje, jie eikvoja jau gyt, Sielos udirbt nekainuojam gyvybs potencial. Idavoje mogus degraduoja emesnes gyvybs formas arba net gi grta prie savo Evoliucijos itak, atmesdamas savo Siel atgal, korpuskuls lyg, i naujo duoda jai vaiduoklik perspektyv evoliucionuoti iki mogaus.Savo ans Siela inaudojo, kaip ir anksiau liko nemirtanti ir amina elementariojoje dalelje, bet ne moguje! Evoliucinio ciklo laiko tarpas (mogaus pavidale), kai Siela yra atiduota jos Smons atpirkimui, daugeliui Siel virsta spastais. Jos, turdamos Smon uuomazgos bsenoje, gavo reliatyv savarankikum ir m juo piknaudiauti. Suvok i tarpin faz, savo Evoliucijos laikotarp kaip idav, o ne kaip tilt, kur reikia nestojant veikti, forsuoti. io periodo tikslas (schemoje apatin parabols dalis) tame, kad Siela, gavusi Smon, turi su ja susilieti, prisipildiusi minties, savs ir Pasaulio supratimo. Panaudodama jau dtas j programas, jinai turi teisingai suformuoti savo individual Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 175

vystymosi keli, kurio galutinis tikslas yra gauti teis Gyvybei. Tas savarankikumas, kur Siela gauna emje, sudaro tiktai 2 5 procentus, o 95 98 % apimtyje mus, kaip ir anksiau, valdo Dievo Smon, tik valdymo koncepcija iek tiek keiiasi. Valdymas vykdomas koregavimo bei pasakinjim pavidalu, kas padeda Sielai nustatyti orientyrus, galinanius ivesti Smon evoliucin vertikal, distancij nuo mogaus iki Dievo (schemoje dein kylanti parabols aka). Praeidama pirmj savo evoliucinio vystymosi etap, betarpikai kontroliuojam Dievo Smons, Siela padar milijonini siknijim ir persiknijim keli, sukaupdama tam tikr programin ir energetin potencial. nekainojam lob Siela, kartu su Smone, pasidavusi jos pagundoms, mgaudamasi 2 5 procent laisvs iliuzija, mogaus kne emje sigudrina pravilpinti per tris keturis siknijimus. Jeigu Siel, evoliucionuojani nuo Dievo iki mogaus, nubyrjimas yra nulinis, tai mogaus stadijoje jo Evoliucijai paruoimo etape nubyrjimas sudaro apie 99 %. mogaus kne Siel valdo Smon, duota mums, kaip 2 5 procentai asmeninio suvokimo pavidalu, o 95 98 % lieka jai nepasiekiama. Dl tokio disbalanso prieasties mumyse sporadikai atsiskleidia kai kurie gabumai, spontanikai, savaime prasideda ligos, keiiasi psichika ir t. t. Tai ms Smons nesubalansuot energij Pasaulis, kurio mes nesuvokiame. Tuo paiu tai Pasaulis, kuris daiaja dalimi valdo mus, stumdamas Siel tolimesnei Evoliucijai. Tai kol kas nerealizuotas ms evoliucinio vystymosi Pasaulis. Bet btent jis atidaro ms gamtini savybi pilno realizavimo galimyb! Antrasis Sielos evoliucinio vystymosi etapas yra susijs su Smons Evoliucija, o tai reikia ir paties mogaus. Smon materialusis produktas, jo turtojas visada yra koks nors materialus, fizinis knas. Tik biologins Gyvybs rys sugeba suvokti save (sismoninti). Tobula Smons forma priklauso tobulam knui mogaus knui.Tik Smon duoda mogui galimyb suvokti save, savo veiksmus ir t Pasaul, kuriame jis gyvena. Tik Smon leidia jam surasti gyvenime krybin realizavim, daryti poveik aplinkiniam pasauliui ir per j keisti save. Kad ie keitimai bt tobuli, tobula turi bti mogaus Smon, o ito pasiekti galima tik Evoliucijos keliu. mogus jauia evoliucinio Smons vystymosi poreik jeigu Sieloje neugesintas impulsas krybikam Pasaulio painimui, krybinei savirealizacijai. Jeigu Siela tok impuls prarado, mogaus Smon lieka inertika ir, deja, perengus tam tikr amiaus rib (apie 3035 metus), neradus gyvenime teising orientyr, krybins realizacijos impulsas gsta, o kartu gsta Smons gebjimas Evoliucijai. proces lydi daugelis degradacini fiziologini pakitim organizme. Vis pirma tai kankorins liaukos funkcijos paeidimas, to pasekoje organizme savo potencial didina kiti griaunantys procesai, atsiranda domino efektas.Bet tai dar ne nuosprendis: is efektas turi grtamj veikim, j galima pasukti atgal, jeigu dirbtinai kurstyti savyje krybikumo kibirkt, pradti savs ir Pasaulio painim. Tuo paiu labai svarbu imokti apgaudinti savo Smon, nes ji sugeba blokuoti prijim prie informacijos atminties, jeigu mes nesuvokiame jos svarbumo bei reikmingumo sau. is melas - iganymui! Evoliucinio proceso uduotis: per tris keturis siknijimus emje Siel, pripildyt savimons ir turini universal fizin kn, vl atvesti prie Dievo Smons. Tik tokiu atveju Siela bus galutinai suformuota ir paruota Tikrajam Gyvenimui. Orientavimasis Dievo Smon tai kiekvieno mogaus btinyb, nes Evoliucijos procesas nuo elementarios dalels iki mogaus ir nuo mogaus iki Dievo galimas tik valdant Jo Smonei. Ir neginijam fakt mogus turi suprasti smoningai. Taip pat smoningai ir savanorikai jis turi priimti Evoliucij kaip savo smeninio gyvenimo pagrind. Evoliucinis procesas apima vis Visat, Dievo Pasaul ir pat Diev. Evoliucija pagrindinis gyvenimo dinamikos dsnis, be jos Gyvyb visuose Krinijos Lygiuose nutrkt per minut. O kadangi visus evoliucinius procesus Visatoje valdo Dievas, tai sinchronizuoti savo asmenin proces su Krinijos procesais Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 176

galima tik per jungims su Juo. Ny sak: mogus yra tai, kas turi bti nugalta. mogus tai tiltas, o ne Idava ir buvo visikai teisus. Evoliuciniame kelyje mums tenka pastoviai veiktinti save, savo stereotipus, mstymo bd. mog Gamtos sukr tiekiu universaliu, kad tik jam yra bdinga ypatinga mstymo ris, ypatingas poiris gyvenim ir ypatinga pasauljauta. Tik mogus turi sugebjim krybinei savirealizacijai. Jis turi ypating psichik, kuri, jeigu mogus evoliucionuoja ir usiiminja saves tobulinimu, lavina jo sugebjim suvokti gyvybik proces pilna apimtimi. Tik iuo atveju moguje isivysto dievikos savybs. Tam, kad Evoliucijos Procesas sijungt ir eit aktyvi faz, btina, kad Siela sismonint save. Btent todl, siknijusi mog, ji atsijungia nuo Dievo Smons valdymo, gaudama nuosav smoningum, kol kas tik 2 5 procent apimtyje, ir 95 98 % vis dar lieka sujungta su Dievu. Sielos praymu, Dievas bet kuriuo momentu yra pasiruos ateiti mums pagalb, tai yra dta mumyse i prigimties(Gamtos). Jo pagalb mes jauiame tik tuo atveju, jei, nukryp nuo Evoliucijos kurso, nukrypim suvokiame! Dievas padeda mums velniai sukoreguoti savo kurs. Jeigu mes negirdime ir neklausome savo Sielos, i funkcij atlieka Karma! Ms norus Dievas ipildo tik tuo atveju, jeigu tai, ko mes norime, i tikrj yra mums reikalinga ir neprietarauja tos paios Evoliucijos uduotims. Bet kuriose kitose ms bklse Dievas lieka paaliniu stebtoju, nesikidamas ms reikalus, duodamas galimyb evoliucionuoti savarankikai. Sielos bei Smons evoliucinis vystymasis nuo mogaus iki Dievo (schemoje Nr. 1 kylanti parabols, Sielos ir mogaus Evoliucija linija) paeiliui praeina visus Krinijos Lygius. Varomoji jga iame etape yra mogaus Smon, kuri perveda Siel kitus Krinijos dani diapazonus (be mogaus ijimo i ems). Tam Smon turi suvokti etaloninius Sielos parametrus, kurie yra kiekviename Lygyje, ir stengtis atitikti juos. Ji sisavina, sismonina ankstesn Sielos patirt ir keiia j sutinkamai su einamosiomis Krinijos uduotimis. Padaryti tai pajgi Tik Smon, isilaisvinusi i stereotip. Tai reikia, kad vykdydama savo evoliucin kopim nuo mogaus iki Dievo, Siela turi sitvirtinti kiekviename Krinijos Lygyje kartu su Smone, kuri jinai atsiveda su savimi. Ir kiekviename i septyni Lygi evoliucionuojanti Siela susijungia su atitinkama ms Aukiausiojo A dalimi. iuos bsimosios Smons ir mogaus Evoliucijos parametrus mogaus Siela djo savo Evoliucijos proceso metu, juddama per septynis Krinijos Lygius nuo Dievo link mogaus, i viraus apai. Sielos evoliucinio kopimo procese jinai vis daugiau pasta save, mes vis plaiau sismoniname savo viet bei uduotis Krinijoje. Faktikai ms evoliucinis vystymasis ir jungimasis su Dievu yra Sielos kiekviename Lygyje jau gautos patirties sismoninimas. i patirt mes smoningai, imintingai panaudojame praktikoje, smoningai duodame gyvyb Sielai ir sau patiems. Tik besivystanti, laisva Smon gali apimti konkretaus Lygio dani diapazono informacij, kas duoda mums Tikrsias inias apie visus gyvybs procesus. Aukiausiasis A tai tikrasis evoliucinio vystymosi farvateris. Kai tik Smon nebeatitinka Aukiausiojo A gamtini parametr, Siela degraduoja ir susiavi gstaniomis gyvybs vibracijomis emesniame Lygyje, su Jo grubiomis vibracijomis. Kaip jau buvo pasakyta, Evoliucijos nuo Dievo link mogaus eigoje ms Siela paeiliui sikurdavo visuose Krinijos Lygiuose, kiekviename j palikdama savo pdsak (hologram). Visi Sielos prototipai septyniuose Lygiuose visumoje sudaro Aukiausij A, kuris yra ms Tikroji Esyb. Btent joje yra dtos visos inios apie Gyvybs altin, apie Ties ir apie mus paius. Jeigu pasiseka sujungti Smon su savo Aukiausiuoju A, mes pradedame gauti informacij i savo altinio, gauname teis atidaryti nuosavu raktu savo asmenin elektronin pato d. tai ir yra tas, kas Biblijoje vadinasi Gerti i savo altinio! Tik mons, neteisingai tai suprasdami, pradjo gerti savo lapim, pavadin proces urinoterapija...Tai, kiek mes valdome savo gyvenim, kok rezultat jame Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 177

pasiekiame, visikai priklauso nuo jungimosi su savo Aukiausiuoju A. Aukiausiasis A ms vystymosi etalonas. Btent jis stumia Siel tolimesnei Evoliucijai, nuo mogaus link Dievo. Susijungusi su Smone, Siela stengiasi vystyti j, upildiusi sismoninimu visas savo Aukiausisias Esybes transformuoti, tuo paiu nutiesusi keli atgal, pradin ivykimo tak, savo namus, Subtil Pasaul, gavusi teis Gyvyb ir nemirtingum. Aukiausiasis A ir yra tie 95 98 %, kurie mus valdo.Tik jis tiesiogiai susijs su Dievo Smone!Kitoki variant, altini ar ryio linij su Dievu tiesiog neegzistuoja. Jeigu mes girdime savo Aukiausij A, tai mes girdime Diev. Sistemoje mogus Aukiausiasis A Dievas negali bti joki tarpinink. Treiojo asmens sikiimas j nemanomas i principo. Kiekvienas i ms same tiesiogiai sujungtas su Dievu, ir tam, kad i jungtis efektyviai dirbt, reikia, kad Dievas mus girdt, o mes turime girdti J, o tai yra manoma tik esant ivystytai Smonei! Visi kiti bandymai susijungti su Dievu per vairias tradicijas, apeigas, meditacijas, ritualus, religijas, religines ir ezoterines sektas arba iekant savo kelio , nra ssajos su Dievu altiniai ! Tokie bandymai smonje gimdo stereotipus, kuriuos pritraukia atitinkamos Noosferos minties formos ir manipuliuoja mumis. i ssaja pasidaro daug tvirtesn, kai stereotipai perauga fanatizm (Dievo garbinim, grindiam tik tikjimu, be maiausio bandymo sismoninti)!Schemoje ssaja su Dievu religij, sekt arba asmeninio tikjimo, noro eiti savo keliu pagalba parodyta raudona linija, simbolizuojania ms siekim prisijungti prie Dievo tiesiogiai, apenkiant Sielos darb (raudona punktyrin linija). I tikrj gi vyksta tiesioginis prisijungimas prie Noosferos minties form, prie Piktojo. Jungimasis su Dievu yra mumyse, ir kelias link Jo eina tik per Aukiausij A, per darb su savimi. Kito nra, neirint tai, kad kas nors tai sakyt arba rayt! Tik Aukiausias A ms kompasas iliuzij pasaulyje. Ar a tikiu Diev, kakod visada klausia mons, o Jis - niekada! (Jerzy Lec41). Dirbdami su savimi, padedant Sistemai, js pastebsite, kad js abipusis ryis su Aukiausiuoju A galimas tik laisvos, besivystanios Smons, orientuotos Diev, atveju. Pas eilin mog is ryys paeistas. Jo Smon pripildyta stereotip, ir kadangi ji yra susijusi su Noosferos minties formomis, automatikai praranda savo ry su savo Auktuoju A ir su Dievu. Nes Negalite vienu metu tarnauti ir Dievui, ir Mamonai 42 ia egzistuoja vienas nedidelis niuansas. Dievas nebando sureguliuoti ry su mogumi. Pas J toki, kaip mes 1 su 10 milijard nuli. Ir kiekvieno Siela yra suildyta Jo ranku iluma. Siel Evoliucijos gyvnuose metu, Jis kiekvien i ms btinai arba laik pas save, kaip namin gyvn, paeiliui puoseldamas visus, arba bendravo, laukymse prie namo pasivaikiojim metu. Niekas neliko be dmesio, todl ssajos su Dievu iniciatyva btinai turi ieiti i mogaus, kaip jo Sielos atminties liudijimas! Kol monijai buvo patogu ir uteko turti Diev tikjimo J, nukryiavimo ir ikonos pavidalu, J tai tenkino. O kas, Jam nedega, Jis nuo ms nepriklauso, ir Jo laikas neribotas. Pas juos, Ten, laiko nra. Kas lieia mus, 6 milijardus moni emje, pas Diev tai pat joki paskirst nra. Ateis pas Juos i ems tik 10 moni priims u ger; iaugins emje, i ios galingos krvels dar vien civilizacij, bet utat koki! Kaip matote, mogaus viltys, kad ms atjimas em yra faktas, o io atjimo prasm domiai praleisti laik ir padkti nyksta akivaizdoje. Tokia pat negali pasirod idja, kad mogaus Siel Dievas iduoda jam bendrais pagrindais, i bendr saugykl ir yra vienkartinis produktas, tarsi sauskelns.
41 42

Stanisaw Jerzy Lec (1909 1966), ymus lenk satyrikas, poetas, aforistas. Matas, 6 : 24.

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

178

mogaus manymu, Siela yra klonuojama, tirauojama konvejeriniu bdu ir ms uduotis saugoti j ir palaikyti jos varum. Nei u Sielos praeit, nei u jos ateit mes neatsakome. Kur j deda vliau, po mirties, ne ms problema. Akivaizdus mogaus siekimas sugudrauti, pateikus visk, kaip fakt. iuo atveju nereikia imtis atsakomybs u vis begalin proces ir galima nestoti rikiuot, nepertraukiamos evoliucins paveldimumo grandies pavidale, nereikia statyti kakoki piramidi. O tai, kad tokiu atveju mogus automatikai ikrenta nuosdas jug visi ten busime! Jeigu paaikinti schem kitais odiais, tai gyvybs prasm Krinijos mastu yra paprasta. Dievo Pasaulis, sukurdamas gyvj Visat, su mogumi emje, faktikai sukuria Gyvybs Idj, kuri mogus, kaip antrasis Gyvybs Polius, turi paversti ideologija teorinio pagrindimo, patvirtinto praktikoje, pavidale. Btent dl to, aukodami nemirtingum, o kartais ir pai gyvyb, mons i Dievo Pasaulio gilinasi materialj pasaul. Ir tai apsimoka. Sekanios civilizacijos ir Visatos, remdamosis ne tik Idja, bet jau praktine ideologija (jos sukrimo atveju), leis mogui kiekvien kart gilintis maesn gilum. Ir taip, palaipsniui, atsiras galimyb apsaugoti materialiame pasaulyje gimus mog, , nuo mirties (atpratinus mirti). Kaip matote, Gyvybs perspektyva apskritai yra labiau diaugsminga ir giedra, skirtingai nei ms civilizacijos perspektyvos. Dalykas yra tame, kad ji, sukrusi mint ideologij teorinio argumentavimo, patvirtinto praktikoje (Apokalipss dien Slaptoji Doktrina ir Asmenybs ir Sveikatos Harmonizavimo Sistema) pavidalu, pademonstravo aukiausi dvasios polk. Lides kelia ta aplinkyb, kad is medalis turi antrj pus, vardu civilizacijos gulbs giesm. Tai reikia jos greit degradavim, greiiau primenant Treiojo Lygmens, atlikusio savo misij (kas, i tikrj, ir vyksta), evakuacij. Lidna, bet tai ir yra Evoliucija. Ivengti patekimo nuosdas galima vieninteliu bdu laiku pereiti Ketvirtj Lygmen, pradioje prisijungus prie savo Aukiausiojo A, be sveikos su kuriuo jums padti nepajgus net pats Krjas . Prisijungimo prie savo Aukiausiojo A reikmingumas Mes jau ne kart kartojome, kad ms Harmonizavimo Sistem kuruoja Subtilus Pasaulis, o konkreiau, Dievo Pasaulis ir pats Dievas (nes ji Jo kdikis), todl kiekvienas, kas nori dirbti su savimi ja vadovaudamasis, praeina prijungimo procedr. Prijungim vykdo Dievo atstovai, jie praveda nematom ms Smons koregavim, suderindami j su Aukiausiojo A ir Dievu. Koregavimas pasireikia tuo, kad Smons 2 5 procent sektorius ( schemoje nukreiptas kair, materialiojo pasaulio pusn) Jie pasuka 90 laipsni kampu ( dein vir, Aukiausiojo A ir Dievo pusn). Ir tai bus tol, kol mes vystydami save neieisime u Noosferos rib, neatsilaisvinsime i Karmos, (kol nestosime vienybs su Dievu keli). Jie prilaiko mus ioje vertikalje, galima pasakyti Gyvybs Kanale. I ms reikalaujama tik vieno darbas su savimi, su savo Smone. Jeigu Jie mato, kad mogus dirba, bet jam ne viskas pavyksta, sunkiai ena sismoninimas bet jis stengiasi ir prao pagalbos jam padeda, neleisdami atsijungti nuo Gyvybs Kanalo. Bet jeigu jis net nepasisteng suprasti ir priimti Sistemos esm (darb su Smone), o griebsi technologij (kaip panacjos), jis ios pagalbos negauna, ir jo ssaja su Aukiausiuoju A ir Dievu nutrksta. Jis praranda kompas savo gyvenime ir patenka Karmos skur, nes Dangus niekada nepadeda tam, kas neveikia pats (Sofoklis). Darbo rezultatas turi bti pilnas jungimasisi su savo Aukiausiu A ir Dievu, gebjimas girdti savo Aukiausi, Tikrj Esyb(Jz Gelbtoj) ir paklusti jos reikalavimams. Tik tada mogus gaus sveikat, skm ir jam bus duotos technikos, galinanios fizinio kno transformacij spindulin form, aplenkiant mirt. Kaip js pamenate, kiekviename Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 179

Krinijos Lygyje Visatos evoliucinio vystymosi parametrai fiksuojami ms Aukiausiame A, kur Dievo Smon juos pastoviai koreguoja ir kontroliuoja. I to seka , kad ms besivystanti Smon turi bti atitinkamai su Juo suderinta, kas manoma tik per Dievo painim, Jo statym inojim ir J laikymas. Tai reikia, kad mes privalome save ir tas inias, kurias gauname, pastoviai kontroliuoti. Kriterijus vienas: jeigu gautos inios ir patirtis mums duoda sveikat, pasiekiame pageidaujam, atveda skm, o svarbiausia, padeda isilaisvinti i karmins korekcijos gniaut, vadinasi mes randams vienybje su Dievo ir Gamtos statymais. Sielos evoliucijos ciklas baigiasi, savo evoliuciniame vystymesi, jai pasiekus Dievo Pasaul. Ji gauna teis Gyventi. Gyvenimas tai Evoliucija, todl Siela i kart sijungia Auktesni Lygi Evoliucij. mogus vis t laik gyvena emje. Sielos uduotis Aukiausiame Evoliuciniame Procese yra utikrinti dviej jos dedamj vienyb moterialios ir dvasins, tai yra fizinio kno, energetinio kno ir Smons. Tai reikia, kad Siela mokinasi gyventi ir valdyti naujoje jai(ji kokybikai kita) gyvenimo formoje spindulinje. Bet vis tai pakol kas priekyje ir laukia t, kas tai pasieks Ms Aukiausiasis A Kalbant apie Tikrsias Esybes, suvienitas Aukiausij A, reikia konkreiau sivaizduoti, k tai reikia. Apie j, tarp kitko ir apie daugel ms supratimui nepasiekiam dalyk literatroje pasakyta daug, bet tuo paiu nieko konkretaus. Aukiausias A taip pat individualus, kaip ir Siela, nes vis evoliucin keli, milijonai siknijim ir persiknijim, jie nukeliauja ne grupje ar minioje, o ypatingai individualiai! Esant tokioms slygoms kopijuoti galima tik savo Etalon Diev. Aukiausiasis A tiesiogiai susietas su ms Evoliucija ir dalyvauja Joje labai aktyviai. Siela, praeidama Evoliucijos keli nuo Dievo link mogaus, nuosekliai tyr ipradi spindulin gyvybs form ir amino i Bties dal paiame aukiausiame Aukiausiojo A Lygyje. Po to, gaudama vis didesnio tankio knus, ji savo patirt amino vis emesniuose Krinijos Lygiuose. Plsdamas Smon, juddamas link Dievo , evoliucine spirale vir, mogus nuosekliai aprpia vis Sielos patirt, iki pat spindulins formos. To pasekoje, Aukiausiasis A sukaupia savyje kompleks Visatos vystymosi program bendr kompleks, privalom visiems, ir alia raomos individualios programos, sukurtos Sielos Evoliucijos eigoje. Aukiausiasis A stebi Sielos vytyms ir ar vystymasis atitinka Visatos Evoliucijos programas. inoma, vis tai daroma ne spekuliatyviai. Kiekviena Siela turi savo skait knygel, kur raomi kiekvienos disciplinos, kiekvieno jos Evoliucijos ingsnio verinimai. Tuo atveju jeigu tuose procesuose aptinkami neatitikimai, Aukiausiasis A idirba koreguojanius impulsus, duodanius Sielai suprasti, kad ji nukrypo nuo nustatyto kurso, farvaterio. Kaip js , tikriausiai, supratote, t kurs nustato Dievo Smon! Sprendiant i schemos, kitaip ir bti negali, nes kiekvienas i ms per Aukiausiojo A vertikal tiesiogiai sujungtas su Dievu ir giminysts ryys su Juo keliais punktais glaudesnis, nei su emikaisiais gimdytojais. Taigi, sferose u debes idirbami koreguojantys impulsai. Pradioje ( esant ivystytam Sielos jautrumui) mes priimame juos intuicijos pagalba. Piktybiko ir grubaus nukrypimo nuo Dievo ir Gamtos statym atveju, jauiame daug galingesn Aukiausij Esybi koreguojant poveik. J mones vadina Likimu arba Karma. Bet mums suprats savo klaidas, pakeits savo poir gyvenim, Aukiausiojo A korekcija atsitraukia. Aukiausiasis A save ireikia ne tik tais atvejais, kada mus reikia koreguoti: jis yra ms angelas-sargas, angelas-mokytojas ir rpestinga aukl. Btent Aukiausias A duoda mums orientyrus gyvenime (kur tinka eiti, kur ne) intuityvi patarim pavidale. Mes tuos pasakinjimus galime jausti kievien minut. Tik Aukiausias A perduoda mums Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 180

Tikrasias inias ir apie save, ir apie Visat, jeigu mes ito norime. Btent Aukiausias A jungia mus su Dievo Smone ir mes galime su juo bendrauti, plsdami pasaulio painim, koreguodami j priklausomai nuo einamojo momento ir ms uduoi. Sielos gimimo momentu jai ikart dudamas Aukias A individualaus vystymosi program kompleksas. Visatos Energoinformaciniame Lauke, kiekviename Jo Lygyje, Aukiausiam A skiriami individuals daniai, lyg tai individualios pato duts, kaip internete. T program pasiekiamumas atvertas tik betarpikam naudotojui mogui ir tik jeigu jis atvr savo Smon. Subtiliam Pasauliui tai garantija, kad visos manipuliacijos su nurodytomis programomis bus atliktos korektikai ir su imanymu. Paaliniai mons, nors ir kokiais magikais bdais bandyt paveikti mog, eiti jo elektroninio pato dut negali! Magijos pagalba galima paveikti mogaus Smon, tuo paiu suardant kontakt su Aukiausiu A. Bet , be mogaus, prijim prie jo Akiausio A turi tik Dievas ir Jo atstovai! Taiau ias programas Jie siterpia ti esant kratutiniam btinumui ir paiam mogui praant. Be mogaus inios jo Aukiausio A reikalus nesikia net pats Dievas! Kaip matote, visos inios, visos Tiesos, mmyse randasi nuo pradi pradios, ir prijim prie j mes galime rasti tik patys, individualiai, be joki tarpinink. Visk savo neioju su savimi. Btent itame dta svarbiausia Krinijos paslaptis, kuri, sprendiant i daugelio pasisakym, seniai mons ino, bet taip ir nesismonino. Taip ryt imintis tvirtina: Tiesa randasi ne kalbanio lpose, o girdinio ausyse. Btent girdinio, o ne klausanio! Girdti ir Klausyti - ne vienas ir tas pats! Girdintis mogus Ties priima i savo Aukiausio A, net jeigu ji isakoma kito mogaus lpomis. Klausantis mogus kalbant priima savo jutimo organais(emocijomis). K jis igirs priklauso nuo jo Smons stereotip, nuo to, k jie leis jam igirsti. Daugelis iuolaikini moni, tame tarpe ir mokslininkai, bando surasti Ties paslaptingo program paketo pavidale, kurio pagalba yra valdomas kiekvienas i ms ir visa monija visumoje. Jie klaidingai mano, kad ios programos saugomos Visatos Informaciniame Lauke ir pasiekiamos visiems. Bet Informasiniame Lauke j nra! Prijimas prie j grietai individualus ir galimas vystant Smon. Kolektyvinis prijimas valdyti tas programas(tai, ko taip usispirs siekia monija) paprasiausiai nemanomas! Bendrame Informaciniame Lauke randasi einamoji, darbin informacija apie Visatos bkl, kai kurios koreguojanios technologins programos, visikai neturinios naudos mums, - ir nieko daugiau! Btent i informacij nuskaito daugelis kontaktinink ir aikiaregi tai mones, besidomintys rmeliais ir vytuoklmis, o taip pat, kai kas i paprasiausio smalsumo bando ikiti savo nos Dievo k. Programinio aprpinimo paketas dtas kiekvienam i ms Siel ir Aukiausij A, ir patikimai apsaugotas nuo paalinio sikiimo. Net pats mogus, nepasieks tam tikro isivystymo lygio, negali kitis savo programin aprpinim. Mums praant reikaling korekcij atlieka Dievo atstovai. monms, turintiems Smons diapazon 2 -5 %, j Aukiausio A programos nepasiekiamos. Prijimas prie j ublokuotas, nes dl bendr Krinijos proces neinojimo ir nesupratimo mogus gali sau padaryti nepataisom al. Ir ne tik sau, bet ir Evoliuciniam Procesui, kurios dalele jis randasi. Tik atvrs Smon 45% (minimumas), atsikrats Noosferos ir Karmos minties form kontrols ir taps pagaliau smenybe, mogus gauna leidim valdyti savo individualias programas. Pilnas leidimas galimas tik atvrus Smon 100%. Ssaja su Aukiausiu A ir Dievu I ankstesni skyrsni js jau inote, kad mogaus energetinis knas sudarytas i septyni sluoksni-lygi, kievienas i kuri susietas su vienu i septyni Krinijos lygi. Ta ssaja atliekama per Aukiausij A. Kiekvienas energetinio kno sluoksnis, kaip ir Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 181

kiekvienas Krinijos Lygis, turi savo nuosavus danius. Be to tarpusavyje, vienas su kitu, susieti energetinio kno ir Krinijos Lygio sluoksniai turi vienodus danius. Schemoje Nr.1 energetinio kno kiekvieno sluoksnio spalva indentika trikampio spalvai, esanio viduje mogaus, besirandanio atitinkamame Krinijos Lygyje, - tai Tiesos Esyb. J ssaja parodyta tos paios spalvos linija, kaip ir Lygiai. Kiekvieno trikampio viduje geltonos spalvos sektorius parodo Smons atsivrimo laipsn ir atitinkamai ms nuskaitomos Tiesos informacijos apimt. Kaip matyti i shemos, patus emiausi Lygiai (emocinis ir mentalinis) turi silpn pasaulio suvokimo laipsn tai mieganti Smon. Pradedant nuo treio, Karminio lygio, Smon pastebimai isipleia, ymiai padidja nuskaitomos informacijos apimtis, kas padeda mogui evoliucionuoti. iame savo vystymosi Lygyje Smon isipleia iki 30 -35 % (kaip kam iki 40%). Btent iame Lygyje mons aktyviai dirba su Aukiausiu A, nustatydami patvari Ssaj Smons ilaisvinimo i stereotip, dogm ir jungi sskaita. mogus persitvarko ir ima atitikti savo Aukiausio A reikalavimus. Atsakydamas jis duoda jam savo sveikatos, gerovs ir Gyvenimo aplamai valdymo dovan. Karminiame Lygyje mogus randasi tol, kol neisilaisvins i savo stereotip. iame Lygyje paalinama Noosferos (Velnio) minties form ssaja su mogumi ir j taka jam. Ketvirtas, penktas, etas, septintas Lygiai tai aktyviai besivystanios Smons Lygiai. Pakildamas jais, mogus visikai atsikrato minties form ir Karmos takos, tiesiogiai saveikauja su savo Aukiausiu A ir Dievu, gaudamas praktinius rezultatus. Jis tampa visavaldiu savo Gyvenimo eimininku. Kad kame nors pasiekti skms, aktyviai tiesiogiai saveikauja su atitinkamais Dievo egregorais (tarnybomis). Biblijoje yra usiminta apie kakoki knyg. Apie tai kalbama Apreikimo Jonui knygoje (Apokalips): Ir pamaiau a Sdiniojo soste deinje rankoje knyg, parayt viduje ir i iors, uanspauduot septyniais antspaudais. Ir maiau galing Angel, skelbiant skardiu balsu: Kas vertas atverti i knyg ir nuplti nuo jos antspaudus?! Ir niekas nei danguje, nei emje, nei po eme negaljo atverti ios knygos nei pairti j.43 ia kalbama apie eilik mogaus septyni pakop, sluoksni-Lygi savo Tiesos Esybs atskleidim, veikim. Galima pasakyti apie Smons atskleidimo septynis etapus. Btent tai turima omenyje, dl antspaud nuplim nuo Gyvybs Knygos. Ms civilizacijoje iki iol niekas negaljo suprantamai paaikinti tai, kas parayta Biblijoje. Pasirodo, viskas yra labai paprasta, jeigu nekomplikuoti: bet tam, kad tai pasiekti, mums teko nuplti visus septynis antspaudus nuo savo Knygos! Bloga naujiena jums, gerbiamas skaitytojau, yra ta, kad kiekvienas turi sav Gyvybs Knyg, reikia antspaudai tai pat savi. Tam, kad juos nuplti, niekas n pirto nepajudins.
43

Apreikimo Jonui knyga, 5 : 2-3.

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

182

Todl paskutins Biblijos knygos traktavimas, prie kurio visi priprato, kad kakas u visus mus iuos antspaudus nupl, velniai tariant, klaidina. Kalbant apie tarpusavio ssaj su Aukiausiuoju A, reikia pabrti, kad joje dalyvauja ne tik energetinis knas. Visi energetiniai procesai tiesiogiai susij su fiziniu knu. Energetinis fizinio kno dublikatas yra taip vadinamas eterinis knas, turintis savyje vis kno organ ir sistem blokus energetines matricas, blokus. Kiekvien organ ir sistem atitinka savo ritmas, gyvybs danis. Energetinio kno bkl momentaliai atsiliepia fizinio kno bklei, ir atvirkiai. Energetinio ir fizinio kn ssaja su kitais energetinio kno sluoksniais vykdomas speciali sukri (kanal, energetini talpykl) pagalba. J idstymas apraytas Sistemos pirmojoje praktinje dalyje (pagrindini kanal yra 7, bet i viso j yra apie 360). i kanal pagalba fizinis knas per energetin kn yra susijs su Aukiausiuoju A. Bet energetinis knas nra statikas, nejudantis apvalkalas kokonas, tai vienas daugiasluoksnis skurys. Sukasi jis, kaip ir visi energetiniai kanalai, srautai, skuriai Visatoje pagal laikrodio rodykl. Btent su iuo yra susijs rmelio sukimasis ms praktikose prie laikrodio rodykl. Rmelio sukimosi prie srov dka susidaro energetiniai trikdymai, kurie ir atlieka reikiam mums darb. Apatiniai kno kanalai (vedinis ir pilvo) yra susij su emocionaliuoju bei mentaliniu energetinio kno sluoksniais ir atitinkamais Krinijos Lygiais. ie Lygiai randasi grubi vibracij Pasaulyje, todl organai, kuriuos kuruoja vedikas ir pilvo kanalai, generuoja grubias, neigiamas emocijas ir jausmus.Yra inoma, kad visi kno energetiniai kanalai susij tarpusavyje. Juos jungia bendras kanalas. Vis kanal daniai sinchronizuojasi su atitinkamais galvos smegen daniais. Pai emiausi energetini skuri daniai sveikauja su reptilij smegenimis ir induoli smegenimis. Neokorteksas lieka beveik atjungtas. Btent todl ten, kur yra emocijos ir jausmai, nra sveiko proto! tai kodl besaikis sekso pamgimas ir pilvapenyst visais laikais ir visose doktrinose, ventuose Ratuose priskirti prie em, gyvulik instinkt! mons, link ias aistras, priklauso emocionaliajam ir mentaliniam Lygiams emiausiems vystymosi lygiams, ir nesvarbu k jie besakyt, kuo bebt ir ko tik neinot! Neokorteksas darbui sijungia minimalia 2 -5 procent apimtimi tik tais atvejais, kai mogus bando krybikai realizuoti save, intelektualiai vystosi. Jeigu pasidairyti aplinkinius, galima pastebti, kad mones, dl vien ar kit prieai savyje ijung krybik realizavim ir nustoj lavinti savo intelekt, labai greitai degraduoja, grimzdami senatvin marazm, kuris, deja, paeidia vis jaunesn ami. Faktikai mons gyvena vadovaudamiesi gyvn instinktais...Auktesni mogaus kno energetiniai kanalai yra susij su subtilesniais energetinio kno sluoksniais, taigi ir su subtilesniais Krinijos Lygiais. Organai, idstyti irdies, balso, aki, galvos kanaluose, generuoja subtili dani vibracijas. Su jais yra susij teigiamos emocijos ir jausmai. Energetin talpykla (bendrojo energetinio skurio segmentas) nuo sauls rezginio (bendrasis kanalas) iki balso kanalo (skydliauk) yra susijusi su Krinijos Karminiu Lygiu. i talpykl sugeba patekti, kaip subtilios, taip ir grubios vibracijos.irdis ir skydin liauka pagal savo prigimti yra numatytos subtiliems daniams. O jeigu jas paveikia grubi dani emocijos, tai natralu, kad ie organai neilaiko potencial skirtumo ir j darbo ritmas isiderina. Btent dl ios prieasties ir skydliauk, ir irdis labai stipriai reaguoja stresus, net iki visiko j darbo atsijungimo! Mstanti galvos smegen dalis (neokorteksas) yra susijs su paiomis subtiliausiomis vibracijomis. Ji yra susijusi su dangaus energetinio kno sluoksniais (knais) ir ivystyta Smone. Neokortekso pagelba vykdomas tiesioginis ryys su Dievu. Bet kol mog valdo emosios galvos smegen dalys, jo Smon miega. Laikui bgant, jeigu jis nejungs savo Smons evoliucinio vystymosi proceso, jo neokorteksas idista (viskas, kas nereikalinga, atrofuojasi, tai Gamtos Dsnis).Todl, kuo daugiau neokortekso funkcij yra atrofuota, tuo mogui sunkiau paadinti savo Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 183

Smon. Tokiu atveju jos paadinimui reikalingos netikimos, titanikos paties mogaus pastangos. Atgaivinti idiuvus med yra labai ir labai sunku taip ir su miegania Smone ir su neokorteksu. Btent dl neokortekso idivimo monms taip sunku eiti Smons evoliucijos keliu. Jiems lengviau patikti Antruoju Kristaus atjimu ir tuo, kad egzistuoja panacja nuo vis nelaimi, apsiginklavus vairiomis technologijomis. Pasmoniniame lygmenyje jie atmet net pai mint apie savo neokortekso reanimacij. Negaudami iekomojo, jie viskuo nusivilia ir sudeda rankas. Tuo paiu jie dar labiau pagreitina savo degradavimo Smons ivystymo laipsnis veikia neokotreks, o per j vis mogaus vaizd Kelias sveikatos, skms, Evoliucijos link eina per neokortekso lavinimo ir atgimimo reikms supratim. Ir is Kelias eina per atkakl, ir varginant darb. Dalykas yra tame, kad neokorteksui idistant taip pat idista labai svarbi galvos smegen liauka epifiz(kankorin liauka). Jos disfunkcija momentaliai atsiliepia visam hormoniniam organizmo statusui! Taigi, sveikata blogja, ir ia tuoj pat reikalauja ms dmesio. Neokortekso vystymas galimas tik vystant Smon, savs, Pasaulio ir Dievo painim. Sveikata pasiekiama tik dirbant su kankorine liauka, teisingai mitinantis ir panaudojant vairias sveikatingumo praktikas. Kaip js jau inote, toki praktik didiul daugyb. Irinkti reikia t, kuri tinka js organizmui. Klausykits jo. Js organizmas papasakos apie save visk, bet tik jums! Todl neverta pasikliauti svetimais autoritetais. Autoritetais jums turi bti tik js organizmas ir Aukiausiasis A.Neokortekso vystymas galimas tik siekiant Tiesos painimo, jungimosi su Aukiausiuoju A, teisingo Dievo suvokimo. Paprastai mons pripasta, kad Dievas turi Smon, Prot, Intelekt, bet velka j, vietoj fizinio kno, beknio debesio Absoliuto, Aukiausiojo Proto form. Taip mogus varo save aklaviet! Drsij beprotyb - nesutikimas su pagrindine Pasauline Konstanta, apseina mums pernelyg brangiai. Anksiau jau buvo paymta, kad spindulins formos turtojas yra sukoncentruotas tam tikrame tryje ir tuo paiu laiku randasi visoje erdvje. Pilnu mastu ir pirmiausia tai lieia Diev. emo savimons lygio mogus, turdamas diskretin logik, nesugebantis sudti bendr bet kurio proceso paveiksl, turi pradti painim koncentruodamas dmes jo dedamsias, j personifikacij. Kitaip, nesudjs i isklaidyt daleli bendro proceso paveikslo (nesurinkus akmen), jis, bandydamas apimti neapimam, iplauna savo Smon! Nemokdamas irti paveikslo igalvoja, imsto j pats.Pavyzdiui, mokslininkai, nesugebdami paaikinti Visatos bei Gyvybs joje atsiradim, sukr Didiojo sprogimo teorij, nors blaiviai mstantys mons prietarauja, kad sprogimo pagalba dar nepavyko pastatyti nei vienos gamyklos, nekalbant jau apie gyv organizm, kokia yra Visata! iuolaikinis amerikiei astrofizikas . Vikramansingch taip vaizdingai ireik io proceso absurdikum: Greiiau vtra, pralkdama vir sen lktuv kapini, surinks nauj superlainer i gabal visokio lktuv lamto, nei atsitiktino proceso idavoje i atsitiktini komponent atsiras gyva Gyvyb! iai teorijai prietarauja ir geologiniai duomenys: kiek toli mes beprasiskverbtume geologins istorijos gelmes, niekur nerandame azoins eros pdsak, tai yra periodo, kai emje APSKRITAI neegzistavo Gyvyb Ji buvo visada! ia negalima ne vertinti iuolaikinio mogaus vaikiko proto gudrumo bei apsukrumo. Kai vaikas nenori k nors daryti arba jam nepatinka mokyklinis dalykas ar mokytojas kokie apsukrumo ir fantazijos stebuklai pas j irykja! Kiek atsiranda neatidliotin reikal, kiek prieasi, kad neiti pamok arba nedaryti nam uduoi! Net iki migdol ar apendicito paalinimo. Kaip jis moka sugraudinti savo gimdytojus, kiek dl jo Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 184

problem kalt moni jis suras ir ivardins... Taip ir monija bendrai-tai, suaug mons tam, kad ivengt Evoliucijos, ms klass aukltojos, prisigalvojo Dievas ino k! Ir tiek nusimelavo, kad jau ir pamiro, kur tiesa, o kur melas!Vis savo bd kaltininku, nei kiek neabejodamas, pasirinko, kaip firmos Ragai ir kanopos zicdirektori, Piktj. Taip buvo pavadintos ir personifikuotos Noosferos minties formos. Kaip matote, kur mums yra naudinga, personifikuojame t, kas ir Gamtoje neegzistuoja, kadangi Noosferos minties formos tai tik bekns energetins btybs, tam tikr program, kurias sukr pats mogus, nejos. Tai viso labo monijos veidrodis, ir nereikia veidrodio kaltinti. Tuo mogus idav save su visa galva, netiesiogiai patvirtins savo priklausomyb vriui i Biblijos. Ten gi, kur mums personifikacija yra nenaudinga (kaip atvejas su Dievu), mes mandagiai vadiname j Aukiausiuoju Protu, Absoliutu ir t. t. Kaip gyv mog taip pat pripastame, bet tik seniai murus, nukryiuot mums taip yra patogiau. Pasimeldme ikonai, krucifiksui (dievybei, bet ne mogui!), pagailjome, ujautme, paleidome aar, atlikome kai kuriuos ritualus ir tiek utenks i Jo! Bet nesusimstome, kad visos vaikikos gudrybs anksiau ar vliau pasibaigia, geriausiu atveju laikant pakartotin egzamin, blogiausiu paalinimas i mokyklos (iuo atveju i Gyvenimo)! monij apie 2.000 met kamuoja mislinga fraz i Biblijos: Kas sugeba, teapskaiiuoja vries skaii, nes tai mogaus skaiius, ir jis yra ei imtai eiasdeimt ei44. Paslaptis pamestame kablelyje ir tame, kad skaiiuoti reikia procentais. mogus, pas kur viskai ijungtas neokorteksas ir kur valdo emosios galvos smegen dalys, yra vris, gyvenantis vien instinktais! Jo Smons diapazonas susiaurja iki 33,4% (100% 33,4% = 66,6%). Jo Smon negali pakilti iki Subtilesni Krinijos Lygi (nuplti tris antspaudus), kad nuskaityti i Jos toki reikaling jam informacij. Smon sveikauja su grubi vibracij Lygiais o tai emocij, jausm ir neigiam mini pasaulis. I ankstesnio skirsnio inoma, kad mogaus mintys sukuria ir maitina minties formas. Kadangi savo Smone mogus sveikauja su emais Krinijos Lygiais, tai jo minties formos sukuriamos btent Juose. Statybine mediaga tarnauja grubios vibracijos, pagimdytos neigiam emocij, jausm ir egoistini paties mogaus mini.Js jau inote, kad minties formos turi gyvybik potencij ir gebjim mstyti! J pagrindin funkcija padti mogui jo krybinje realizacijoje, siekti norimo . Jeigu minties formos, mogaus sukurtos subtiliausiuose Krinijos Lygiuose, panaudoja J energijas, gauna papildom maitinim i Dievo sveikauja su dar subtilesni danum energijomis, tai emo lygio minties formos, pagal savo pobd, negali priimti subtili vibracij ir vari mini, nepriklausom nuo Ego. Tam, kad utikrinti savo gyvybin veikl, jos turi tik vien ieit: maitintis paties mogaus minties energija. Kol mogus yra jaunas, kupinas jg ir energijos , Noosferos minties formos padeda jam realizuoti norus. Palaipsniui ukraudamas savo Smon vairiais sociumo ir Noosferos stereotipais, mogus vis daugiau ir daugiau patenka svetim minties form priklausomybn. Jos valdo mog jau 66,6 % apimtyje. Jo Smon apsnsta, susitraukdama iki 33,4 %. Biblijoje tokias minties formas pavadino Piktuoju, vrimi.I tikrj tai ne vris, tai veidrodis, atspindintis mogaus esm. Su laiku, kai neokorteksas visikai atsijungia, nebeveikia, mogus patenka griaunamj, destruktyvi program priklausomybn 95-98 % apimtyje. mogaus turinio jausmin Gyvenimo suvokim ypatumas yra tas, kad jis sismonina Gyvenim, jo vykius, bei reikinius specializuotai, siauru profiliu, sutinkamai su savo interesais 2-5 % apimtyje. Todl dviej procent Smon skiriasi nuo imtaprocentins tuo, kad suvokia nauj informacij emocionaliai ir abstrakiai (teorikai). Tai yra susij su tuo, kad jos pagrindin savyb logika vystosi tik krybinje praktinje veikloje, reikalaujanioje gilaus prasminimo. Jeigu mogus sisavina praktinius gdius,
44

Apreikimo Jonui knyga, 13 : 18.

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

185

bet naudojasi jais mechanikai (usiima tik jam prastu reikalu), jo logika nejungia prasminimo proceso, tai reikia, kad Gyvenimo suvokimas jam taip ir lieka emocionalus, o jos painimo proces sudaro teorija (informacinis sandliavimas). Aiku, mogus su tokia ribota Smone net neketina k nors realizuoti praktikoje, krybikai, kad suabejoti savo iniomis ir sutikrinti su praktiniu j realizavimo rezultatu. Bendrauti su tokiu mogumi galima tik keitimosi teorikomis iniomis lygmenyje (informacijos perdavimas ir btinai emocionaliame lygmenyje). Bendravimas praktins logikos lygmenyje (bendras reikalas) usimimas beprasmikas ir nenaudingas. Jam is lygmuo akloji zona. Vienintelis dalykas, kur galima pasiekti, tai iaukti negatyvi emocij ir eistos savimeils sprogim. Bendravimas turs emocional pobd iki tol, kol mogus pats supras praktini rezultat gavimo btinum, po ko sirems neatidliotin savo veiksm suvokim ir prasmint praktini gdi gavim. Tokiu atveju jam ikils konkrets klausimai dl praktikos. Kadangi Smon yra nauding, praktikai panaudot mogaus gyvenime program rinkinys, tai j apimtis dviprocentinje Smonje bus lygiai tokia pati 2-5 %. Esant tokiam stoviui visi elektroniniai renginiai ir prietaisai, kuri analogijas su mogumi mes danai pateikiame, daugiausia sugeba tik jungti akutes-diodus, signalizuojanius apie tai, kad prietaisas yra jungtas, bet pas j baigiasi baterijos ukrova, arba nra programins rangos. Bet mogaus atsparumo atsarga yra tokia, kad jis, turdamas dviprocentin programin rang, sigudrina nors kaip-tai gyventi, vargais negalais vykdydamas savo gamtos dtas funkcijas. Btent iuo paaikinamas faktas, kad pagal savo vystymosi lyg mogaus elgesys vis maiau atitinka uduot vaizd. Jeigu palyginame pai klastingiausi grobuoni elges su mogaus elgesiu, tai jie atrodo kaip garbs ir odio taikdariai riteriai. mogus gi, tarpusavio ir tarpvalstybiniuose santykiuose kultivuodamas dviveidikum, klastingum ir odio lauym, vis labiau tampa panaus Dievo oponento sn, negu Krjo palikuon! Natralu, kad visos jo galimybs yra be galo sumaintos ir apsiriboja tik teoriniu savo monik funkcij painimu, o taip pat menka, pavirutinika paintimi su aplinkiniu pasauliu. Tam, kad pilnu mastu identifikuoti save ir painti savo bt visuose jos aspektuose, mogui reiks atverti savo Smon maiausiai iki 33,4 %. i procentin proporcija ir yra ta pati riba, kuri atskiria velni (biblin Piktj) nuo mogaus Protingo.Be to akcentuoti btina ne paius procentus, ant kuri usiciklin daugelis besikankinanij tikriausiai sustuos, vos tik pereng isvajot rib, kadangi patys procentai tai tam tikras tarpinis etapas, ir ne daugiau . Svarbiausia ia Evoliucija nesustojamo judjimo priek pavidale, pasiekiant ribas ir 33,4 %, ir 100 %, ir toliau iki begalybs, kadangi iuo atveju Evoliucija jau nebeapsiriboja jokiais skaiiais ir procentinmis proporcijomis, kurios uburia emocionali mogaus-bioroboto Smon ir nesukelia jokio spdio Protingo mogaus Smonei. Nepamirkite, kad perengti rib, kuri skiria Gyvyb nuo mirties, galima tik logikos vystymo keliu bendroje su monmis praktinje veikloje, kuomet vyksta nuolatin informacijos (teorijos) patikra su krybine darbine veikla. Tam, kad suprastumme visk, kas pasakyta, ianalizuokime moni poir Gyvenim. Yra inoma, kad kiekvieno mogaus gyvenimo kokyb nustatoma skmingu ubaigimu reikalo, kurio jis imasi. Bet, kaip rodo statistika, bet kuriame reikale yra tik 1 % skming moni, o 99 % neskming. Prieastis yra ta, kad itie 99 % priklauso Gyvenimo suvokimui jausmais (emocijomis), ir tik 1 % sugeba suvokti j logikai, realistikai. Gyvenimo suvokimas jausmais, kaip aukiau buvo pasakyta, neturi tokios savybs kaip itikimyb, o tai reikia, kad mogus pradjs bet kok reikal, niekada nedaveda jo iki logins pabaigos, iki galo, atsisakydamas skms u poros ingsni iki jos.Tiesa, mons turi polink stebti aplinkini elges, bet pasidav emocijoms, nemokdami logikai panaudoti, gautas tokio Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 186

stebjimo idavoje, inias, jie tik bedioniauja, ikraipydami autoriteto veiklos proces pritaikant sau, kas ir priveda juos prie neskms, panikos ir baims dl savo gyvybs. Aiku, kad panaios emocijos tik apsunkina mogaus padt, sukeldamos papildom nesuderinim tarp jo nor ir realybs. Js galite paprietarauti, sakydami, kad ne i geros valios savo gyvenime mogus kuria tok nesuderinim tarp jausm ir logikos , tam yra visikai objektyvios prieastys, i dalies tai, kad jo niekas ir niekada to nemok. Teisingai, bet protas yra duotas kiekvienam, lygiai taip pat kaip vidinis jo pasireikimo sugebjimas (intuicija), svarbu tik mokytis imtis atsakomybs u savo gyvenim ir ne labai dti viltis eimynines, socialines bei kitas tradicijas. Reikia mokytis paiam kloti gyvenimo keli ir siekti jo realizavimo. Nekainojam paslaug tame jums suteiks inios apie jausm ir logikos, teorijos ir praktikos sveik. Js inote, kad gyvenime mogus yra pavaizduotas jausmais (emocijomis) ir logika (mstymu). Niekam ne paslaptis, kad jausmai ir emocijos galvos smegen bsenos pasireikimas nesant Smonei, tai yra visi jausmai priklauso nesmoningam arba pasmonei ir pagal savo esm sudaro ms pasaulir (programinis poiris Gyvenim arba Gyvenimo vaizdi visuma sutinkamai su jos suvokimu). Atsiminkite, k apie tai sak marksizmo-leninizmo klasikai. Jie rod, kad pasaul, jo vykius, reikinius, ypatumus mes suvokiame jutim (jausm) pavidalu, j pagrindu galvoje sukuriame vieno ar kito reikinio arba vykio vaizd ir tik po to, jeigu pradedame k nors daryti, suvokiame vaizd, kadangi Smon gali painti pasaul tik tiesiogiai per veikl. Taigi jausmai mums yra duoti, kad suvoktumme aplinkin pasaul ir jo vykius, mones ir j veiksmus, lygiai taip, kaip save ir savo veiksmus. Parodydami jausmus, mes palyginame save su aplinkiniais monmis, nustatome k mokome mes, o k kiti mons. Lygindami save su kitais, mes nieko nedarome, neveikiame, mes tik samprotaujame, usiimame teoriniu ivediojimu. iuo atveju praktinis mstymas tyli, tyli ir logika, sustatanti reikini bei vyki sryio grandin, taigi tyli didesn Smons dalis, sugebanti apimti visus gyvenimo vykius ir reikinius, vykstanius aplink mus. Mes atsiduriame jausmais apribotoje erdvje, sudaranioje 2 % i visos gyvenimo pasireikim apimties. Maa to, i dviprocentin mstysenos ir gyvenimo suvokimo erdv yra upildyta emocijomis, jutiminiais nor bei samprotavim vaizdais, pakrikai ir chaotikai klaidiojaniais ms mini pasaulyje (pasauliroje). Atkreipkite dmes savo mintis. iuo momentu js galvojate, pavyzdiui, apie tai, kokius pirkimus reikia padaryti, iki galo neapgalvoj savo veiksm plano, prisimenate, kad kakas kak jums pasak, js mintis persijungia nauj minties analizs tarpsn. I principo ir analizs jokios nra, paprastai eina palyginimas, kas jums k pasak ir k js atsakte. Praved vidin dialog su savo eidju, js persijungiate naujus samprotavimus ir t. t. Sakykite, kaip esant tokiai netvarkingai, chaotikai mstysenai, galima susikoncentruoti konkrei veikl, atskirti j, forminti kaip Veiklos Vaizd ir suvokti jo realizavimo plan? Js galvos smegenims, besirandaniomis jutimins palyginamosios analizs valdioje, tai ne pagal jgas. Koki ivad reikia padaryti? Ivada paprasta, reikia imokti valdyti emocijas ir ieiti logins mstysenos pasaul. Gyvenimo suvokimas i jutimins bei logins pozicij tai jau ne gudragalviavimas, o filosofija, kurios ivados turi sudaryti js pasaulir. Suprantama , kad ji skirsis savo realistikumu ir Gyvenimo suvokimo rib nebuvimu. Deja, 99 % moni nemoka to daryti. Gyvenimo prasme tampa ne reikalas ir ne savs realizavimas joje. J gyvenimo prasm ireikti savo jausmus ir emocijas, surasti j panaudojimo bd, rodyti sau ir visiems, koksai jis geras, vertas dmesio ir mgdiojimo. Kaip toks gyvenimo suvokimas gali atspindti jo kokybei? Labai paprastai.Smonei reikalas pasitraukia antrj plan, jis antraeilis ir atitinkamai antraeils yra ir gerovs, kurias gali duoti gyvenimas, nereikminga tampa ir skm. Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 187

Esant tokiam gyvenimo suvokimui ( pasaulirai), galima pridti daug pastang, kad pagerinti gyvenimo kokyb, bet visos jos bus tuios. Nepamirkite, kad Gyvenimas atspindi jums js supratim apie j. Kai mogus visikai nusikamuos, kovai su stresais ivaists savo psichin energij , jis tampa minties formoms nebedomus! Jos j numeta, kaip sunaudot mediag, mogus praranda gyvybinius orientyrus. Seni orientyrai griva, o nauj formavimui jau nebra nei jg, nei sveikatos, nei patarim! Natralu, kad jis praranda gyvenimo prasm, nusivilia viskuo, usidirbdamas depresij, kuo dar labiau udo save. inoma, vris mogaus pavidalu Gamtai nereikalingas, jis yra jai pavojingas ir stabdo Evoliucij. Todl mogus, sugebantis sismoninti Pasaul maiau negu 33,4 % (priklausantis nuo svetim minties form 66,6 %), per Apokalipss metus bus Gamtos i ems paalintas. Jeigu apverstumme skaii 66,6, gausime 99,9. Tai reikia, kad iliks tik tie mons, kurie ipls savo Smon, ir toki atsiras 0,1 %. Tinka pasakyti, rankdarbyst mokslo ir technikos paangos pavidalu Evoliucijos skaita neeina ir laikoma greiiau ne kaip vertyb, o kaip poymis, kad mogus jung susinaikinimo mechanizm. Tai uuomina, kad mus btina priirti, kaip maus vaikus, pradjusius aisti su ugnimi! Kas dabar ir vyksta... Proto miegas Seniai inoma, kad proto miegas gimdo pabaisas. io teiginio patvirtinimui susipainkite su domiu pasisakymu: mogaus formos, tai yra gyvi, substanciniai gyvybs vienetai emje, bdami pavergti minties formos, pastoviai klaidioja beiekodamos savo kilms bei kosmins erdvs kilms paslapi. Jos nesuvokia to, kad Tiesa jau yra dta j struktroje: moguje pirmapradiai randasi isami informacija apie Visat. Tai visikai objektyvus ir pats tikslingiausias apibrimas, duotas mogui per pastaruosius 5.000 met. Reikia tik patikslinti, kad ms , moni, prijungt prie Dievo Kanalo, is apibdinimas jau nebelieia! Toks apibrimas duotas monms, kurie randasi Mieganios Smons bsenoje, kurie n apie jok Asmenybs Harmonizavim neino ir nenori inoti, monms su diskretine logika. Jie net negali sieisti, prisimtii tai savo sskaiton. Perskaiius tai, jiems net galv neateis, kad tai parayta apie juos! Sau ir Evoliucijai, tie mones emje, turi savo atskir, visikai tikr, kategorik nuomon. is apibrimas buvo publikuotas laikratyje Ant nemanomo ribos, straipsnyje apie kontaktinink Maj Badalbeili. Pabaigoje autorius, vyriausiasis redaktorius J. Golomolzinas, su rimta iraika ispaud: Maja mano, kad io kontakto vienas i tiksl parodyti, kad mes esame ne vieni, ir mogus turi kolosalias galimybes. Lieka ti skstelti rankomis.tai tokia mogaus proto turima omenyje mieganio apoteoz! Ir jokio bandymo ne tik kad sieisti, bet nors paprietarauti, kaip i kontaktininks bei urnalisto puss, taip ir i laikraio skaitytoj puss, sprendiant i sekani numeri, nebuvo. O juk mog atviru tekstu pavadino pusproiu... Tokiu sukreianiu irankumu apdovanotas miegantis mogaus protas, sugebantis suvokti bei sisavinti tik vienaalik informacij. Jis pasiruos priimti tik tai, kas patvirtina Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 188

jo teisum, jo poir, jo ties paskutinje instancijoje. O i tikrj jis visame aplink ieko savo didybs patvirtinimo ir nieko nedarymo pasiteisinimo Smons prabudimo, Evoliucijos, tobulinimosi ir ilikimo plane. Kurgi ten dar tobuliau.Be to, mokyt mokyti tik gadinti. Tame paiame laikratyje 22 (2001 m.) ispausdintas dar vienas domus Iljos Savino straipsnis, kur maai kas, deja, atkreip dmes: straipsnis reikmingas. Vadinasi jis Tyrintojo Jekimovo banginis ginklas. Pacituosime j beveik vis: Praktikai kiekvien ms erzina supanti realyb.Dl jos egzistavimo kaltinami politikai, ekonomistai, turtuoliai mafija... Ir visikai nepagrstai.Apie tikruosius kaltininkus to, kas vyksta emje, niekas i moni netaria, kadangi monija pusiau marionei civilizacija, kurios apie tai neino ir nejauia dvasi-parazit poveikio. Jos apgaubia ms planet plonais silais, nematomais mogaus akims, ir parazituoja vis stambi btybi galvos smegenyse, prote ir emocioniuose centruose. mons galt gyventi aminai ir grti kdikiais po atsiskirimo nuo seno mogaus kno, isaugodami praeit atmint pilnutinai. Taiau dabar visos sielos susinaikina i karto po taip vadinamos mirties ir motinos siose. Mes to neinome, kadangi beveik visos ms inios yra falsifikuotos pabaisomis. Aptikti j buvim mogui yra patingai sudtinga dl to, kad jos naudojasi jo paties galvos smegenimis, protu ir jutimo organais. Parazitai egzistuoja kit btybi neigiam emocij dka. Todl mogaus gyvenimas ne tik trumpas, bet ir bediaugsmis. Mes danai konfliktuojame, kariaujame, sergame... Ir viskas dl j kalts. J atsikratyti galima paprastais veiksmais, kurie btinai turi bti iskirtinai vienu laiku ir tstis 10-12 dien, taip teigia tyrintojas Viktoras Jekimovas, be to visi jo teiginiai rodomi fiziniais, cheminiais ir biologiniais eksperimentais. Ypa pabriu, kad juos galima atkurti bet kuriuo laiku ir bet kurioje vietoje. iuo momentu jo darbas randasi baigimo stadijoje ir reikalauja tik keleto mnesi tam, kad pilnai j ubaigti. Paruoiamajame veiklos procese V. Jekimovas ileido 120 tkstani JAV doleri.Bet dabar darbas pristabdytas dl pinigini l stokos. tai taip, nei daugiau, nei maiau! is straipsnis liudija, kad savo iekojimuose esame ne vieni. mogus prijo visai arti ne tik prie Noosferos minties form (arba dvasiparazit, kaip juos pavadino tyrintojas) identifikavimo, bet ir prie j sunaikinimo idjos. Kaip matote, be tikslaus bendrojo Krinijos paveikslo inojimo, be savo vietos ir vaidmens Joje supratimo, lengva g pridaryti bd, kurios ikar mums kail skaudiau, nei proto kreia Noosferos minties formos. Nereikia pamirti, kad ivardintos minties formos vienas Krinijos Lygi. J dka mogus egzistuoja, ir be j pamok bei pedagoginio poveikio jis negals evoliucionuoti. Taip, nepatinka, kad jos mus pliekia, bet tam, kad ne gauti ryki porcijos, argi btina udyti mokytoj? Viskas yra ymiai paprasiau, negu atrodo iam vargui tyrintojui: utenka mogui numesti nuo aki uuolaidas, , pabudinti savo Smon ir ivesti j u Noosferos rib, kai jos minties formos i karto i iauraus mokytojo virsta klusniu tarnu. O mogus vienu akimirksniu i pusiau marionets virsta laisvu dailininku.Reikia tiktai padidinti savo kokyb ir tada atkris btinumas griauti jau ne tik ems Gamt, bet ir Krinijos Lygius. Treiojo Kreipimosi monij komentaras Pirmame skirsnyje js susipainote su Treiuoju Kreipimusi monij, su siueto uuomazga. Dabar susipainkite su jo prieistore bei atomazga. Mums Treiasis Kreipimasis buvo pateiktas 1929 metais, prie 65 metus iki to momento, kada Koalicija, sprendiant i j odi, buvo jau nebepajgi mums kuo nors padti. 1929 + 65 = 1994 m., Apokalipss pradia buvo 1997 met rugsj, tai yra mus perspjo laiku! Antrasis Kreipimasis buvo pateiktas indn gentims, kurios dar neinojo rato, 711 metais. Nuo 782 met dviej indn geni Maja ir Olmek pdsak, iuolaikiniai tyrintojai neranda, jos Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 189

dingo nuo ems paviriaus. Istorikai nusinekjo iki to, kad spja, jog i dviej geni buvimo vieta - viena i kaimynini Galaktik. Ir nenuostabu: gentis Maja paliko savo miestus-piramides nepaliestus. J pasialinimo prieastis buvo ne karai ir ne epidemijos. Olmekai pastat istorikus kebli padt, nes iraus 4-5 metr gylio tranjas, palaidojo jose visus savo buvimo emje pdsakus. Sutikite, kad tokio elgesio precedent monijos istorijoje dar nebuvo!Jeigu i 782 atimti 711, tai gausis 71 metai, kas nra labai toli nuo 75. Iaikinimo raktas btent iuose skaiiuose: viena moni karta skaitoma, sukakusiems 25 met amiaus. Gaunasi, kad Majai ir Olmekai dingo, prie tai Nenutrkstamos Logins Mstymo Sistemos pagrindu, kuri jiems 711 metais dav Subtilus Pasaulis , uaugin tris savo moni kartas (sugai tam 71 metus). Ratas (evoliucins spirals vija) usidar. Btent apie tai kalba ir Biblija: Eik ten, kur aukia. Praeik su pakvietusiu tave dvi stadijas ir tik tada sprsk, ar eiti su juo toliau ar grti atgal. Bties Trilypumas tai visas procesas, jau susiformavs, pilnutinai vyks, kada sustabdyti arba ieiti i jo jau nebemanoma! Dvi stadijos (turima omenyje 2/3 vieningo proceso) tai, kuomet dar ne vlu j savyje sustabdyt, sugrus pradin tak. Dviej indn geni dingimo nuo ems paviriaus paslaptis yra tame, kad jie, sisavin Nenutrkstam Login Mstymo Sistem, jung Bties Trilypum, jau nepalikdami sau kelio atsitraukimui! Tuo paiu jie paadino savo Smon, veik nemirtingumo slenkst, imokdami kontroliuoti bei valdyti absoliuiai visus Bties procesus. Jie imoko materializuoti ir dematerializuoti visk, kas buvo reikalinga mogaus gyvenimui materialiajame pasaulyje, o po to pasitrauk aklin gynyb, tap nematomi aplinkinms gentims! Jie liko gyventi emje, toje paioje vietovje. Tuo paiu nusine praktin Nenutrkstamo Loginio Mstymo Sistemos dedamj. Prieastis paprasta: tik ios dvi gentys pasirod gebanios pakeisti save, gavus tuo paiu visk, apie k monija tik svajoja! Jie neapsunkino savs mokslo ir technikos paanga (dar neinojo rato) ir lagaminais. Visk savo sugebjim valdyti materialiojo pasaulio procesus jie nusine su savimi!Tik tai atsitiko ne i karto, kadangi gyveno jie ne vakume. Aplinkins gentys, aptik pas kaimynus toki gaus (esant dykam gyvenimui, kaip tai atrod i alies irint), inoma, nepaliko j be dmesio, bandydami uvaldyti iuos lturtus. Bet Majams ir Olmekams, j naujame Smons lygmenyje, toks dmaus dmesio objekt statusas ne tenkino, nors pagal savo galimybes jie galjo bet kok agresori sutrinti dulkes! Jie prim sprendim pasitraukti aklin gynyb, tapti nematomais aplinkiniams, kaip tapo monms nematoma paslaptingoji ambala! Nereikia pamirti, kad Antrasis Kreipimasis monij buvo duotas visoms indn gentims, bet praktikais tapo tik dvi i j, sugebjusios velgti naud paveikiant save, Smons ipltimo pagalba, transformuojant paius save. Kiti suteik pirmenyb likti teoretikais ir gauti naud, gaut ini pagalba paveikiant aplinkinius. Jeigu a negaliu tai materializuoti ,tuomet priversiu kit mog atneti arba padaryti tai, kas man reikalinga. Naudos pagal baigtin rezultat gavimo poiriu tai tas pats. Bet tai jau vadinsis Magija. Tai yra visi indnai teoretikai virto magais. Kastaneda savo Juodosios Magijos pasism Tolmek gentyje, Majos kaimynus. Absoliuiai visi mokymai, religijos, filosofins tkms emje, itariantys teisingus odius, vedantys, pasak j, Dievo link, nuolat minintys J, teorikai inantys Tiesas, bet nesiekiantys praktikos, lieka teoretik dalioje, i esms tapdami Juodja Magija. Nepriklausomai nuo to, kokiais drabuiais jie rdosi! Atskirti juos yra labai paprasta: jeigu pasilym udirbti visk, ko reikia, darbu su savimi, mylimuoju, js igirsite atsakym, kad jam to negalima arba tai yra nemanoma, tai prie jus akivaizdus tinginys arba teoretikas. Negaiinkite savo jg bei laiko, jie jau padar savo pasirinkim. O teoretikas, tikindamas, kad to, apie k js sakote, negali bti i principo, dar ir pripasta savo negalum! Tuo paiu jis pareikia apie negaljim isprsti savo problemas tokiu tai bdu, kadangi jis jau band pagal savo metod. Tai yra jis pripasta, Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 190

kad ms Sistema nepasiekiama teoretikams, pripasta nepasiekiam jam lygmen, defacto sutinka su jos pranaumu. Prieybi Kovos Dsnio veikimas praktikoje Jeigu dmiai pairti schem 1, galima pastebti, kad pieinis randasi pilko kryiaus fone. Tai nra atsitiktinai. Nes ant io kryiaus yra nukryiuota ms Smon. Kryi galima pavadinti ms mstymo koordinai sistema. Vertikali ais tai kelias Aukiausiojo A link, psichins energijos saugojimo ir kaupimo altinis. Horizontali ais tuiai inaudota psichin energija kelias niekur. Beje, kryius simbolizuoja mogaus padaryt Dievo nukryiavim ir kaip pasekm jo atjungiam nuo Dievo Kanalo, Dievo atsisakym bendradarbiauti su juo, bet joki bdu ne keli Dievo link!Reikia priminti, kad ioje schemoje tik du Krinijos atstovai pasirodo aktyvios fazs vaidmenyje tai mogus ir Dievas.Jie yra aktyvs todl, kad apdovanoti aktyvi psichine energija, kuri sugeba valdyti, padarydami j aktyviu pradu. Grtant prie Bties Trilypumo, reikia paymti, kad mogus ir Dievas du kratutiniai takai, tarp kuri realizuojasi Gyvyb (Gyvenimas). Jeigu sustabdyti Gyvybs (Gyvenimo) Proceso Evoliucij, tai ie kratutiniai takai tuoj pat ims prietarauti vienas kitam, kas sukels prieybi kov. Religijoje i kov vadina Piktojo gundymu, angelo kritimu. I tikrj mogus gamtos apdovanotas visuo tuo, kas yra bdinga Dievui. Bet, sustabds savyje Evoliucij ir udars Gyvybs altin, jis praranda visus savo gebjimus ir virsta krentaniu angelu. Neverta nieko iekoti ne savyje: nei aukiausio grio, nei visokio negatyvo. Mes visk tai turime pirmapradiai: mumyse vienu metu apsigyvena ir Dievas, ir Velnias. Psichin energija, sukurta mogaus, traukto prieybi kov, inaudojama tuiai, ivaistoma minties formos sukrimui. Minties forma tai anstatas ems Noosferos ribose, sukurtas i mogaus bei visos monijos mini, god, lkesi, emocij. Tai vienos i kratutini, negyv Gyvybs tak bvein. Galvos smegenys sutvarkytos taip, kad sisavina gyvybik energij i iors ir jos pagrindu generuoja savo psichin energij. Be ios apykaitos galvos smegenys niekas. Praradusios ssaj su gamtiniu tvu Dievu, jos pasijungia prie surogatinio tvo Noosferos minties form (prie Piktojo).
Porfirijus Ivanovas

Po ko savo veikloje vadovaujasi tik psichine energija, sukaupta minties formose. Kas i to gaunasi, js jau inote. Tokiai mogaus bsenai atitinka horizontali ais, kurios ribos iplitusios per du emesnius Krinijos Lygius, tiesiogiai lieiasi su treiuoju (Karminiu). Apokalipss uduotis paadinti, ijudinti moni Smon, ivedant juos i nerpestingos bsenos , kad paalinti i tolimesnio gyvenimo surogatin tv, panaikinus Krinijos Lyg. Ir tai padaryti turi pats mogus! Jis, suprasdamas savo netobulum, sijungia evoliucin proces, likviduoja(atjungdamas Karm) savo nesiderinim, neatitikim su Aukiausiuoju A. Ir taip palaipsniui, ingsnis po ingsnio, atjungia savo Smon nuo minties form (kovos su stereotipais pagalba) ir pajungia j prie Dievo program, prie Aukiausiojo A. Biblijoje yra alegorija, kuri mes citavome ankstesniuose knygos skirsniuose. Joje tvas, kad patikrinti savo sn brand , nepagailjo surizikuoti trimis aukso talantais. Gyvybikos energijos Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 191

potencialas, duotas mums Dievo, ir yra talantas, duotas Dangaus Tvo mogui skolon. mogus mirta, isms jam skirt Dievo energijos limit. Gyvybikos energijos praradimas vyksta tuiai vaistant psichin energij . Nuo ios dalios neatleistas niekas nei genijus, nei piktadarys, nei teisuolis, usiimantis savo sveikata, sveikatingumo praktikomis, energij pumpavimu...Gyvenimo trukm priklauso tik nuo to, kaip mogus panaudoja psichin energij, kuri idirba jo galvos smegenys. Pagreitintas ir tuias jos naudojimas sukelia sustiprint gyvybikos energijos sunaudojim. Btent todl protinio darbo mons gyvena trumpiau t, kurie dirba fizin darb. mons, eikvojantys psichin energij tuiai, yra panas tuos du snus, kurie nesugebjo panaudoti tvo duotus talantus. Jie ukasa savo gyvybikos energijos talantus savo stereotipuose, minties formose. Pavyzdiui, gyveno Rusijoje daugeliui inomas Porfirijus Ivanovas, grdinimo bei sveiko gyvenimo bdo sistemos krjas. Beveik vis gyvenim iem maudsi eketje. Nepripaino nei drabui, nei avalyns. 50-siais metais atliko eksperiment, vilkdamas tik trumpikes trisdeimties laipsni altyje pravaiavo tarpstot , stovdamas priekinje garveio aiktelje.Imoko levitacijos. Egzistuoja legenda, kad amerikiei astronautai mat j Mnulyje, apsirengus eimyninmis trumpikmis ir su barzda. Taiau, turdamas toki puiki sveikat, jis mir nuo peralimo, kai ism gyvybikos energijos limit. Ilgo gyvenimo paslaptis gali bti tik viena: mogus turi dauginti gaut gyvybikos energijos talant, kaip treias snus i alegorijos. Belieka tik imokti ios technologijos. Harmonizavimo Sistema yra pirmoji pakopa iame moksle. Svarbiausio mogui duoto mokslo pagrind, sudaro gebjimas saugoti savo psichin energij, nevaistant jos tuiai.Tai padaryti galima Evoliucijos jungimo bdu: numus nuo savs blokad (Dvilypumo savi izoliacijos pavidale), aktyviai traukus save gyvybs proceso Trilypumo proces. Tada tarp aktyvi fazi, tak, Poli (tarp Dievo ir mogaus) turi vykti aktyvus gyvybikas procesas, apykaita energijomis, tame tarpe ir psichinmis. Tai galima sivaizduoti, kaip Gyvybs vytuokls aktivizacij savyje arba kaip Prieybi Vienybs Dsnio jungim.Evoliucionuodamas, mogus nukelia save nuo kryiaus, ant kurio yra nukryiuotas dl savo kalts. Padaryti tai u j niekas neturi teiss, net Dievas! etasis psichinis jutimas Psichin ir gyvybs energijos yra tarpusavyje susijusios. Toki abipus priklausomyb jose i pat pradios djo Gamta . Kuo daugiau susikaupia psichins energijos, tuo daugiau gaunama gyvybikos energijos. Kur nukreipta ms mintis ten teka gyvybika energija. Psichin energija bendras, galutinis ms galvos smegen darbo rezultatas. Smon viena i jo darbo pusi.Psichin energija pagal savo sudt nevienar. Bangos, kurias generuoja galvos smegenyss, skirstomos dvi grupes: alfa bangos ir beta bangos. Alfa bangas generuoja Energoinformacinio Lauko subtilios vibracijos. iame lygmenyje dirba visos ms organizmo lstels. ios bangos valdo daugelio organ ir sistem darb. Btent jos sieja mus su ms Aukiausiuoju A. Beta bangas generuoja grubiosios Energoinformacinio Lauko vibracijos. Jos utikrina ms aktyvi veikl, yra tiesiogiai susijusios su bdravimu ir Smone. iame lygmenyje , galvos smegen generuojamos komandos, vaizduojamos mini pavidale. Mintys tiesiogiai susijusios su Smone ir jas kontroliuoja. Mes galime jose susikaupt energijos jg panaudoti ir j valdyti. Jeigu nesimokome savo mini valdyti, energija, kuri jos turi, be jokio tikslo isisklaido. Psichin galvos smegen energija gimdo etj (pavadinsime j psichiniu) jutim, kurio pagalba mes galime prisitaikyti prie gyvenimo. Btent jis daro mus asmenybmis, kokiomis mes esame. Jo dka mes mylime, keniame, pergyvename, ujauiame, diaugms arba lidime, rstaujame, sieidiame. Ms Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 192

gyvenimo bdas bei stilius, mstysenos bdas yra susij btent su iuo etuoju jutimu. Psichinis jutimas usimezga kaip galvos smegen alfa ir beta bangos, todl jis pasireikia arba kaip intuicijos pavidale, arba kaip tam tikro savo gdio suvokimo ir jo pasireikimo btinumo pavidale . Pirmu atveju etasis jutimas yra susijs su informacija, gaunama i pasmons, ms Aukiausiojo A. Antru atveju jis yra susijs su materialija, fizine ms gyvenimo puse, su Smone, mintimis. Nepamirkite, kad Smon formuoja penki jutimo organai, pagal savo kilm, numatyti suvokti grubias vibracijas. Todl iuo atveju formuojamas psichinis jutimas, turi grubias charakteristikas. I ia visi ms stresai, nepasitenkinimas nesutvarkytu gyvenimu ir taip toliau. Beta bangas generuoja emiausios galvos smegen dalys, kurios atsako u ilikim fiziniame pasaulyje, u prisitaikomum jame. Todl ir Smon, ir etasis jutimas yra tiesiogiai susij su iomis galvos smegen dalimis. tai kodl mes lengvai, kvalifikuotai panaudojame gdius, susijusius su neigiamosiomis emocijomis bei jausmais. Kaip mes benortumme, bdami iame lygyje, imokti valdyti savo rstyb, susierzinim, stresus mums tai per sunku! Pradioje, emocij kartyje, kak darome, o po to galvojame, apgailestaujame, kaip sakoma po mutyni kumiais mojuojame. Mumyse pasireikia ne labai geri charakterio bruoai. Tam, kad pasireikt asmenybs gerosios savybs, reikia imokti generuoti etj psichin jutim aukiausiomis galvos smegen dalimis neokorteksu. Ir ne tik generuoti, bet ir gebti valdyti proces! Neokorteksas betarpikai susijs su tuo, kad naudoja ms Smons evoliuciniu gdius, kuriuos mes gijome juddami nuo Dievo link mogaus. iuos gdius mes turime, bet kol kas jie lieka nepanaudoti, kadangi juos sisvindama, Siela to nesuvok, nes neturjo Smons. iuo momentu mes nesismoniname j tik todl, kad dar nesusidrme nesusipainome su jais praktikoje, o tai reikia, kad nesiminme, neatspausdinome Smonje. Reikia pasakyti, kad daugelis moni nesismonina net t gdi, kuriuos gijo gyvendami emje, todl nemoka j panaudoti, nemoka prisitaikyti prie gyvenimo naujose slygose. Kodl bet kurioje visuomenje visuomet atsiranda moni,nepatenkint gyvenimu, patingai iais laikais. Todl, kad j Smon neapima ir nekontroliuoja vis gyt gdi. Btent ji duoda emesn savs vertinim, sumaindama galimyb prisitaikyti gyvenime. Ir susieta tai su tuo, kad mogus negirdi savo eto jutimo ms niekas to nemokino! Idavoje daugeliui moni jis atrofavosi. Smon liko be palaikymo, todl, kad igyventi stengiasi usikabinti u t gdi, kuriais ji naudojasi iuo momentu.Taip sukuriamas baims stereotipas bet kuriai naujovei. Mes vis laik kalbame apie Ivystyt Smon, o faktikai reikia vystyti savo etj jutim! Analogikai, nesiremdamas alfa-lygio daniais, etasis jutimas negeba susieti Smons su gytos evoliucins patirties sismoninimu. Mes negalime ta patirtimi pasinaudoti. Itaisyti padti galima tik vystant psichin jutim, ir kartu su juo mokinant savo Smon, i savos atminties igauti egzistuojanius paruotus gdius, kad imintingai juos panaudoti. ito mes mokinams, pradedant nuo pirmos Sistemos dalies. iuolaikiniai autoriai kvieia mones keisti pasaulir, klaidingai galvodami, kad is vienas ingsnis, takos Smons vystym. Beje pasaulira pasikeisti gali, bet Smon liks mieganti, kadangi energoinformacins Esybs programos, jai liks nepasiekiamos. Ir priklauso tai ne nuo Smons ji tik priklausoma smegen savyb. Prieastis slepiasi etojo, psichinio jutimo, kur formuoja galvos smegenys, neisivystyme. Btent todl daugelis praktik neduoda tokio efekto, kokiam yra numatytos. Pasauliros kitimas suvedamas didels apimties informacijos kaupim. mogus daug skaito studijuoja, sismonina tas sukauptas inias, o pasinaudoti jomis negali. Nra lankstumo, prisitaikymo gdi. tai jums ir vargas dl proto arba i didelio rato-ijo i krato Pasaulyje viskas turi tiesiogin ir grytam ry (Kondansatoriaus darbo principas: Ukrovimas-ikrovimas).i savyb turi ir Smon. Kada galvos smegenyse kuriasi ir Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 193

sismoninami tie ir kiti iorinio pasaulio vaizdai tai tiesioginis ryys. Grytamas ryys apibdinamas tame, kad Smon, o tiksliau tam tikri galvos smegen centrai negali ugesinti vaizd aktyvumo (tokiu atveju mes sakome, kad esame j spudio paveikti). Su jais susiejamas ms psichinis jutimas, generuojamas tuo momentu, o kartu stimuliuojami tie jutim organai, kuri pagalba jie buvo sukurti. ie organai palaikomi aktyviame reime ir generuoja tam tikrus danius. Mes atsiduriam jausm ir emocij valdioje, o Smon susisieja su tais vaizdais.Tokia ssaja vadinama stereotipu. Smon geba sukurti stereotipus visiems gyvenimo atvejams. mogus patenka liuzij pasaul, jis negali realiai vertinti situacijos ir paio gyvenimo. Tam, kad ieiti i tokios pasalos, btinos tam tikros valios pastangos. Tokios situacijos atsiradimo prieastis yra neivystytas etas jutimas, nemokjimas perjungti j darbui su subtiliomis vibracijomis galvos smegen alfa-lyg. Tik bdamas jame, mogus geba bti blaivios atminties ir sveiko proto. Palyginus su juo, buvimas beta lygyje ne kas kita, kaip aidimas ant folo ribos ir savanorikas iprotjimas! Bet u tat, kiek adrenalino kraujyje, koks blizgesys akyse, kokios emocijos! Pradedant pirmja Sistemos dalimi, mes planingai ipleiame savo Smon, palaipsniui lavindami savo etj psichin jutim. Priklausomai nuo galvos smegen darbo reimo jis yra susijs arba su kairiuoju galvos smegen pusrutuliu, arba su deiniuoju. Kairysis pusrutulis pagrindinai yra susijs su Smon, su bdravimo bsena, su beta bangomis. Ms ssaja su Aukiausiuoju A, su Energoinformaciniu Lauku atlieka deinysis pusrutulis vadinasi, psichinis jutimas susijs su alfa- bangomis, kuomet mes operuojame io Lygio informacija. Lavindami psichin jutim, mes utikriname galvos smegen funkcionavim kondensatoriaus darbo principu: krvis ikrova, vykdome perjungim: alfa-bangos beta- bangos. is procesas tampa pavaldus Smonei. Kai reikia ieiname alfa lyg, reikia persijungiame beta lyg. Tai ir yra protingas savs , savo bsenos valdymas. Tai Aukiausias prisitaikomumas prie Gyvenimo (Gyvybs)! Btent is sugebjimas, o ne mokslo ir technikos paanga, erudicija ir intelektas, mieganios Smons poiriu, pads igyventi kiekvienam i ms. Smoningai valdydant galvos smegen reim, vyksta gyvybs proces, veikianiu mus, painimas. Lengvai, nevaromai, kaip uvis vandenyje, nustatome savo viet juose ir lygiai taip pat lengvai prisitaikome prie j, tampame savo likimo eimininkais, valdome save. ymus teatro veikjas Meiercholdas apie meistrikum (tikrj, o ne spekuliatyvin) pasisak taip: Tikrasis meistrikumas, tai kada kas ir kaip ateina galv vienu metu. Gyvenimas, dinamika mogui pataria, kartu iaikina bendrj vyki paveiksl ir duoda rekomendacijas, kaip ieit i susiklosiusios situacijos. Kaip js jau supratote, tai ir yra taip vadinami prakeikti monijos klausimai: Kas kaltas ir k daryti? (Kas? Ir Kaip?). Prakeikti jie tapo nuo to momento, kai monija atsijung nuo savo Aukiausiojo A ir Dievo, kai mogus tapo visikai priklausomas nuo Noosferos minties form. Rezultate nei iminiai, nei tvai, nei visuomen su jos valstybinmis institucijomis, mokslu ir religija, nei kontaktinink minios negali duoti mogui suprantam atsakym iuos du klausimus. Ir niekada negals, kadangi juos valdo statika (tonas), esanti Dvilypiame reime. Ji gali duoti atsakym klausim Kas, net ir su daugeliu variacij ir perdainavim - emik ini, moksl, religij, kontaktinink atviravim ir aikiariagi pavidalu. Bet tai ne kas kita, kaip biblinis akmen mtymas, nes visi jie neduoda atsakymo klausim K daryti? (Kaip?). Skaitoma savaime suprantama, kad kai tik mes isiaikinsime, kas yra kaltas dl ms nelaimi i karto bus aiku, k reikia daryti. Taiau atsakym klausim Kas kaltas? mogui duoda pagrindinis kaltininkas Noosferos minties formos, arba tonas. save jis pirtu niekada neparodys, todl gaunasi udaras ratas. Pertraukti ydingj rat (transformavus j evoliucin spiral) teks kiekvienam mogui savarankikai. Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 194

Tai manoma padaryti tik vienu bdu: imokti gauti vieninteliai teising, tikrj informacij i savo Aukiausiojo A. Tam taip pat yra tik vienas kelias lavinti savyje etj psichin jutim, intuicij. Imokti gauti per savo Tikrsias Esybes patarimus i paties Dievo. Tai ir bus taip vadinamas Antrasis Atjimas! Kitaip su Dievu susitikti nelemta niekada, patinka tai mums ar ne. Kitos galimybs ateiti pas kiekvien i ms neturi ir Jis ! Kaip tai padaryti? klausim Kas kaltas? atsakym duoda i knyga. O k daryti smulkiai, detaliai ir ingsnis po ingsnio, duota Asmenybs ir Sveikatos Harmonizavimo Sistemoje. Apie mogaus lemt (paskirt) sijungus emje mokslo ir technikos paangai, vystantis intelektui, pas mog aktyvizavosi susidomjimas savo misija emje ir apskritai gyvenimo prasme. Ne paslaptis, kad vieniems lemtis yra palanki, duodama sveikat, laim ir skm visuose reikaluose bei sumanymuose. Kitiems tam, kad gauti nors imtj dal io pyrago, tenka dti pastang tkstant kart daugiau. I kart kyla klausimas apie Krjo teisingum, ir ar yra jisai, is teisingumas. Juk mogus Krinijos Karna, sukurtas pagal Dievo pavidal, ir, i djos, yra vertas laimingo gyvenimo. Dl to abejoni nra, tik apdovanojim jis gaus pasieks fini, o ne starto metu! O tuo tarpu daugelis moni dar ir neketina startuoti. mons, apsvarst i problem i vis pusi, pagaliau prijo ivados, kad kiekvieno ms likimas daug kuo priklauso nuo gyvenimo kelio, kuris yra lemtas nuo pat gimimo, teisingo pasirinkimo. Atspjai pataikei pat vidur, neatspjai i karto iekok teisingos ieities vis gyvenim! Daugelis tuo tiki ir ieko. Ant ios bangos atsirado specialist, kurie, kaip jie teigia, atspjo Biblijos ifr ir padeda mogui susitvarkyti su savo misija. U apvali sum pranea, koki profesij turdamas jis yra pasmerktas skmei ir klestjimui, maa to, eksperimento varumo dlei nerekomenduoja imtis koki nors ingsni ta kryptimi. Ir i tikrj, jeigu tai lemta, viskas turi vykti savaime. mons, kurie smenikai gavo tok orientavim, vliau pasakoja, kad akiplikesns apgauls jie nra sutik! Sutikite, kad mes tai jau prajome: TSRS paadtas po 20 met komunizmas taip ir nepasirod, nors jo atjimui buvo dedamos netiktinos pastangos. Kas lieia misij, tai viskas priklauso nuo to, k mogus turi omenyje. O jis turi omenyje pat lengviausi keli tam, kad pasiekti ger gyvenim emje. Kad j gauti, reikia padaryti paang kokiame nors konkreiame, juntamame dalyke. mogus ieko patinkanio darbo, stengiasi dirbti i paaukimo, tai kas geriausiai sekasi ir labiausiai patinka. O i esms eina lengviausiu keliu, imasi tik to, kas jam geriausiais sekasi ( dka jo pirmtak buvusi Sielos realizatori). Tokiu bdu, kalbos apie paaukim, apie misij emje tai odinis savo tingjimo dangstymas. Itikrj mogus yra didiul vertyb, tai briliantas, numestas mlo krv. Kakuri, i daugelio tkstanio briaun, liko nesutepta, vat ir blizga! Bet kad sublizgt kitos reikia padirbti, nuvalyti jas. Tuomet ir misijos nebereiks iekoti, o isirinksi sau btent t usimim, kurio realizavimui Evoliucija ir Dievas tavyje dabar matys interes ir vert. Yra visiems inoma nuostata to, k mogus, atjs pasaul, turi nuveikti. Tam, kad galtum save laikyti atlikusiu pareig, utenka pasodinti med, pastatyti nam ir iauginti sn. Faktikai visos ms knygos kalba apie tai, bet traktavimas iektiek kitoks, be sutrumpinim ir nukirtim. Kaip, pavyzdiui, savo laiku buvo populiarus lozungas: Sveikame kne sveika dvasia! Skamba galingai ir gyvenimikai. Bet tai sutrumpintas variantas, traktavimas, kakam naudingas. Pilnam pavidale i mintis skamba taip: Sveikame kne sveika dvasia reta skm. ia linkme yra dar vienas vertingas isireikimas: Dvasikai silpnas tas, kam turtai persunks Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 195

Turtus ia suprasti reikia, kaip skm, sveikat, Evoliucij, amin gyvenim. Kad vis tai gauti btina pasodinti savo Smonje med (evoliucin vertikal schemoje Nr.1), Smone pakilti u Noosferos minties form rib, atsikraius j takos. Paskui pastatyti nam, Dievo Pasaulyje (Prieasi Pasaulyje) Dangik Esybi Lygyje gavus leidim registruotis. Ir pagaliau iauginti sn iaugti i 2-5%, bent jau iki 60-65%, pakeliui gavus real fizin nemirtingum! Be to, padti augti kitiems monms ir Sieloms, gyvenanioms naminiuose gyvnuose. Apie tai pakalbsime antroje knygoje. Truput istorijos Apsoliuiai vis dideli ir ma kar, gamtini ir socialini kataklyzm prieastis ta, kad emje susikaupia kritin mas moni, ismusi savo psichins o reikia ir gyvybins energijos limit. Tokiu momentu reisieriaus rolje scen ieina Karma. Ji rao scenarij ir suriangia spektakl, kur kai kada traukiama didioji dalis ems gyventoj. Parenkami kandidatai, kurie suvaidins ger ir blog heroj vaidmenis. Tam Karma sukuria atitinkam antura ir butaforij su atributik, partij ir valstybi pavidale, kurias valdo diktatoriai ir tironai. inoma, atsvarai jiems formuojamos jgos, vadovaujamos didvyri, kurie utbtinje kovoje nugali blog. Formuojama situacija, kada kovojanios jgos susimua kaktomis. Prisidengus triukmu, lyg tarp kitko, paimamos Sielos moni, ismusi energijos limit. Spektaklyje jos vaidina nekalt auk vaidmenis.
Dimitrijus Donskojus mio skuryje, Adolphe Ivon paveikslas (1850).

Taiau bet kuriame kare, bet kurio kataklyzmo metu na tik mons i tikrj ism savo limit. Atsitiktin, prielaikin bet kieno mirtis arba tis negalima i esms! Nors odis didvyris paimtas kabutse, mones grio ir blogio kovoje rodo ne butaforin divyrikum. Dydvirikumas, pasireikiantis kovoje su blogiu Sielos iklimas iki ygdarbio ir pasiaukojimo, kad apginti savo eim, gimin ir al. Daniausiai tai paskutinis jos reabilitavimo ansas u savo pasivum per vis savo gyvenim. Po to mons teisia karo nusikaltlius ir tuos, kurie sukl kar, tai yra vykdo teisingum, daro gera. Piktadariai, savo ruotu, danai post factum nesugeba aikiai paaikinti savo nusikaltim motyv. Istorikai po to imtmeiais negali suvesti gal, isiaikindamiesi vyki pretekst. Kaip, pavyzdiui, atsitiko su Kulikovo miu: istorinse chronikose bei romanuose spalvingai apraytas rus kari mys su Mamajaus kariuomene. Pagal fakt taip ir turjo bti, nes iuo miu pasibaig mongol-totori jungas, o tai reikia, kad mis turjo bti nemaas! Bet sumi archeologai skeioja rankomis. Archeologini kasinjim metu Kulikovo lauke nerasta joki mio pdsak arba kari palaidojim. Istorikai savo spliojimuose apie tariam mio viet dajo iki Raudonosios aikts Maskvoje. io kazuso (vieno i daugelio) paslaptis yra tame, kad mio i esms nebuvo i tikrj buvo udyns! Paprasiausiai Karma Rusijoje per Aukso Ordos jung, kuris truko 200 met, spjo surinkti savo derli. Tame myje neturjo ti n vienas rus karys. Bet k reikjo daryti su inercija, kaip ataldyti sismaginusius aktorius? Mongol-totoriai tais laikais buvo galinga jga, turjo stipriausi Europoje profesionali kariuomen, o Rusija i Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 196

vergovs ieidinjo nusilpusi. situacij teko sikiti Dievo Pasauliui. Rusia kosmine kalba reikia Pasaulio Siela, bausti j ir klupdyti bet kurioje situacijoje neleidiama pagal scenarij! Todl prie m totori kariuomenei Dievo Pasaulis parod tok siaubing paveiksl, kad ie bebaimiai kariai spruko tolyn ir buvo muami pasivejant. N vienas rus karys tame myje i tikrj neuvo! Ir toki pavyzdi i istorijos galima pateikti nemaai. Paslaptis ia paprasta: istorija pieia spektakl, irint i sals tai vaizdingas ir patrauklus reginys, btent toks, kokiu mes norime j matyti! Spektaklis juk organizuotas mums ir turi bti domus bei pamokantis (nors mes vienu metu esame ir jo dalyviai). Bet i u kulis, kaip teigia aktoriai, spektaklis atrodo visikai kitaip be paauksavimo ir blizgani sili! Tai yra istorija, kaip mokslas, nra Tiesa paskutinje instancijoje. Kaip, tarpkitko, ir bet kuris i moksl. Tai tik subjektyvus poiris vyk arba dalyk. aidimas (Oo alegorija) Atminkitekite, kad viskas, k js bedarytumte tai aidimas. Vaidinkite savo vaidmen. Jeigu tai kova, tegul bna kova. Likite susikoncentravs. Nereikia bti rimtu. Paprasiausiai aiskite. Karas turjo bti pradtas. Abidvi kariuomens stovjo viena prie kit, laukdamos signalo, kada pradti udyti viena kit. Arjuna 45, matydamas milijonus moni, truput sudrebjo. Jis pagalvojo: Tai kvailyst. Vien tik dl karalysts, vien tik tam, kad tapti karaliumi, udyti milijonus moni neverta to. i mintis buvo tokia verianti, kad jis numet savo gars lank ir pasak Krinai (Dievui), kuris vairavo jo veim: Pasuk veim atgal, nuvek mane diungles, palik mane ten. A noriu isiadti pasaulio. Man nereikalingi nei i karalyst, nei kas kitas, a nenoriu kariauti. Krina su juo ginijosi, rodindamas jam, kad tai bgimas. Ir pasiek savo tiksl. Jis pasak Arjunai: Tai nulemta Dievo, karas turi bti pradtas, tai neivengiama. Net jeigu tu pabgsi, kakas kitas uims tavo viet, bet karas vyks. Todl nesijaudink, tau jau atleista. Ne tu udai iuos mones; Dievas jau nusprend, kad ie mons turi bti nuudyti, ir ie mons turi bti nuudyti taikos labui. Tu turi tai padaryti tai tavo pareiga! Ir jis pridr lemiam argument: Atsimink, kai tu udai mog (ir tai yra labai pavojingas argumentas), tu udai tik jo kn. Siela nra nuudyta ji amina. Taigi dl ko nerimauti? Jis gims i naujo. Jis gaus kit kn, faktikai nauj kn. Tu numeti sen model, o jis gauna nauj, kadangi siela amina. tai kodl Krina band pasakyti Arjunai: Nesijaudink dl aidimo. aisk! Jeigu tai turjo atsitikti su tavimi, tai dalyvavimas aidime, kario vaidmenyje, ir mis iame kare kaukis. Bet visada lik centre ir stebk, kadangi tai aidimas. Ir jame nra nieko rimto. Krinai tai aidimas. Jis ada vien dien, laisvas, jo laisv tobula, be nuodms... kadangi viskas yra aidimas ir viskas yra sapnas, tai dl ko likdamas netrauktas. Subtilaus Pasaulio poiris
45

pamirdamas apie kit. Jis i tikrj jis ino viskas yra aidimas. Jeigu nerimauti? Jis nesijaudina. Jis aidia, kar kaip neivengiam blogyb yra

taip pat Arduna.

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

197

toks: mons, sugebj pakilti iki pasiaukojimo mio lauke, verti paios aukiausios pagarbos. Maa to, Visatoje yra itisos kari civilizacijos. Yra, pavyzdiui, Riteri Civilizacija. Gyvenantis joje mons neioja arvus bei ginklus, nors niekas jiems negrasina, ir jie visikai neturi su kuo Visatoje kariauti bet tokia j tradicija! Kar visoje neaprpiamoje Visatoje, kur yra apie milijon galaktik, niekada nebuvo ir nebus. Karai tai ms, ems gyventoj, kryius ir privilegija. Vien kart per metus, gegus 9, visa ms Visata venia Pergals Dien, Kario Dien, Tvyns gynjo Dien, vadina j vairiai. Kodl btent gegus 9? Anksiau jau buvo minta, kad ms civilizacija Visatoje baigiamoji ir labiausiai isivysiusi. Mes esame isivyst visapusikai, taip pat ir karyboje. Didysis Tvins karas i tikrj buvo Pasaulinis, tokio emje dar nebuvo. ymus jis dar ir tuo, kad agresijos objektu tapo Rusija - Pasaulio Siela, ir ji toje kovoje nugaljo. Gegus 9 Visata venia savo Sielos pergal materialiajame plotmje! Nors ten nevyksta jokios konfrontacijos, nra skirstymo teisius ir neteisius, mons puikiai supranta vyki, kuriuos jie buvo traukti emje, pretekst. venia ir nugaltojai, ir pralaimjusieji! Paprastai puolanioji pus Karmos rankis daniausiai ymiai emesnio isivystymo, ir Subtiliame Pasaulyje ie mons atsiranda emesniuose energetiniuose Lygiuose. Bet mogaus, dalyvaujanio kare, Sielai be pasekmi nepraeina. Ir reikalas visai ne Biblijos sakymo Neudyk paeidime. mogui , tegul ir nenoromis, bet tenka paeisti tabu nematom rib, kuri perengti nra taip lengva. Turimos omenyje raytos kiekvieno mogaus Sieloje programos, kategorikai draudianios udyti panaius save. Problema randasi tame, kaip jam, grusiam prie taikaus gyvenimo, ias programas atstatyti. emje jos atsistato per 10-20 met. Tiems kareiviams, kam teko pasitraukti kit Pasaul tiesiog i mio lauko, Sielos traum tenka gydyti kelet imt met .Dievas ujauia juos ir supranta, o kai bendraygiai kartais susirenka pati ir atsipalaiduoti, iri ta,i kaip objektyvi realyb. Jeigu i realyb praignoruoti ir neduoti mogui atstatyti savo Sielos programas palaipsniui, natraliu keliu, bdos neivengsi. Programos, nuimanios beslygikos gyvybs vertybs, varytos giliai vid, blokavim, gali labai klastingai parodyti save tik esant mogaus siknijimui emje. Dalis patologini udik ir maniak ankstesniuose siknijimuose buv frontininkai. udyti prie myje priveria sismoninta btinyb apsaugoti save ir tvyn. iuo atveju siekimas nuudyti kuo daugiau yra pagirtinas, vadinamas karine narsa. Jis stimuliuojamas apdovanojimais ir pagarba. Paprastai frontininkai, sugr prie taikaus gyvenimo, vengia ginklo, nes karas neduoda jiems ramybs ir sapnuose. Be to jie yra usigrdin mons, priprat atsakyti u kiekvien savo ingsn. Yra tikimyb, kad atsinedama nauj siknijim i kakokiu bdu pasislpusi program, leidiani udyti pana save, jauna Smon jau naujo mogaus supras j kaip instrukcij veikimui. Kam prakait lieti, jeigu gauti norim, galima nuudius kit . I tikrj: mogaus sluoksnelis mumyse Plonytis, virpantis, trapus. Paverst galvijais lengva mus, Atgal pakelt labai sunku. I. Gubermanas 46 Be to tiktina, kad jo ygdarbiai ankstesniame gyvenime vertinti aukiausiais apdovanojimais ir aminti marmure ir bronzoje, tarnaudami palikuoniams begalinio
46

Igoris Gubermanas (g. 1936), rus poetas, gyvenantis Izraelyje.

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

198

drsumo pavyzdiu. Kaip js suprantate, kalt ia nerasi. Aiku, kaltos yra induoli smegenys. Bet joms , Plonytis, trapus mogaus sluoksnelis jau didiausias pasiekimas, beveik ygdarbis. Paradoksalu, kad neokorteksas, kuris sugeba kart ir visam laikui nutraukti pasityiojim i mogaus, lieka nenaudojamas ir umirtas. Maa to, visas monijos moralinis, ideologinis, mokslinis ir religinis potencialas yra orientuotas tai, kad jis likt neveikiantis kuo ilgiau. Kas lieia taikingosios monijos dalies siekio, kovojanios u visuotin ir visik nusiginklavim, tai iems planams lemta likti iliuzijomis ir gerais ketinimais. Kodl, paklausite js, juk dalykas geras ir Dievui tinkantis? Teorikai taip, bet nepraktikai. Vlgi kalta Evoliucija. Sutinkamai su Jos reikalavimais kiekviena civilizacija pasitraukia i ems, po savs susitvarkius. Kaip sakoma, Ieidamas ieik! Kad nei monms i Subtilaus Pasaulio, nei paiam Dievui nebt btinybs gaudyti ijusios civilizacijos paskutinius mohikanus tikslu usukti jiems deguonies iaup ir padaryti kontrolin v. Evoliucija kiekvienos civilizacijos program deda, kaip vien i pagrindini, pirmaklasi kariuomeni sukrimo ir vystymo program. Tuo remiantis, vienas i civilizacijos brandumo kriterij yra luotos, termobranduolinio ginklo pavidalu, sukrimas. tai jums isamus atsakymas klausim apie civilizacijos pasiekusios mokslo ir technikos paangos klestjimo laikotarp, vystymosi perspektyvas. O kaipgi su kilniais totalinio ginklavimosi motyvais, kaip Tvyns gynyba ir termobranduolinio skydo, tramdanio faktorius prie agresij? Motyvai ie, aiku yra, bet jie paaikina (greiiau, kamufliuoja) realyb tik 2-5 procent lygyje. Likusi elyje didioji to, kas vyksta, motyv dalis ne kas kita, kaip istorijos udangos pravrimas perspektyvai. Priimti toki perspektyv, aiku, maai kas sutiks, bet istorijos eig tai visikai neturs takos. Pagal idj, atsivrs toks kraupus scenarijus turt stimuliuoti mstanios monijos dalyje Nenutrkstam Loginio Mstymo proceso jungim, pastumti realiems ingsniams, galintiems ivesti i po smgio. Laisva nuo Loginio Mstymo elektorato dalis palaidos save, vis pirma versij, debat ir svarstym krvoje. Su kuo eisite asmenikai js sprskite patys, kaip tai padar virbliukas i alegorijos. Lapas ir virblis (Sergejaus epelio alegorija) Kart gyveno lapelis. Viensyk stiprus vjas nupl j nuo medio, ir jis nuskrido, tai auktyn, tai emyn. Maas virbliukas, kuris tik iais metais isilupo, paklaus jo: Kodl tu nukritai nuo medio? A ne nukritau, paprasiausiai man nusibodo kaboti jame, atsak lapelis. O kur tu skrendi? vl paklaus smalsus virblis. Kur noriu, ten ir skrendu. Panorsiu, skrisiu auktyn, panorsiu emyn. A esu laisvas lapas, pasak lapelis. Reikia pasakyti, kad jis buvo perdaug ididus ir riestanosis, kad pripaint, jog jis nemoka skraidyti ir kad jis visikai pavaldus ioriniams poveikiams, pavyzdiui, vjui.O gal jis i tikrj taip galvojo.Kai vjas truput nurimo ir lapelis nukrito upel, virbliukas vl paklaus jo: O kodl tu nebeskrendi ir nukritai vanden, ir kur dabar vyksi? A nenukritau, sieids atsak lapelis, man tiesiog nusibodo skraidyti ir usinorjo paplaukioti, o plaukiu a ten, kur panorsiu, juk a esu laisvas lapas ir pats sprendiu, k man veikti. O kodl tu neplauki kit pus? pasidomjo virbliukas. Kiek kart tau galima aikinti, jeigu a neplaukiu ten, reikia, nenoriu, juk a darau tik tai, ko noriu pats, apmaudiai atsak lapelis ir nuplauk toliau pasroviui. Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 199

Po keleto dien virbliukas jau imoko skraidyti ir darydamas savo trei skryd, pamat savo sen paystam lapel, bet tasai tiek pasikeit, kad paukiukas ne i karto j ir atpaino. Sveikas, lapel, sucypsjo jis, kaip reikalai? Kodl tu pageltonavai, kas su tavimi tai padar? Niekas nieko man nedar, man paprasiausiai usinorjo pakeisti savo spalv, tai a ir pasidariau geltonas, atsak lapelis. virbliukas patikjo lapeliui ir po io atvejo pradjo laikyti lapus aukiausiomis btybmis, nes negaljo suprasti, kaip galima skraidyti be sparn ir plaukioti be koj ir rank, o juo labiau savo noru keisti spalv. Bet tai atjo ruduo, ir vis daniau ir daniau pradjo kristi lapai nuo medi, bet virbliukas niekada nemat, kad jie skrist prie vj, o kai nukrisdavo upel, niekas i j neplauk prie srov, nebent labai stiprus vjas stumdavo juos. Ir niekada nemat, kad koks nors lapas likt alias ir panort nekeisti savo spalvos. Jis suaugo ir gijo gyvenimo patirties, o kartu su tuo pakeit savo poir lapus, gyvenanius savs nuraminimo iliuzijoje, kad jie valdo savo gyvenim. O dar jis suinojo, kad yra kitos btybs, kurios laiko save nuo nieko nepriklausomomis tai mons. J elgesys ir gyvenimas visikai priklauso nuo emocij, jausm ir nor, netikt prasiveri, einani neinia i kur ir neani neinia kur. Kas domiausia, niekas, iskyrus nedaugel, nebando su jais kovoti. Ir nugalj juos - vienetai. Besirandantys emocij valdioje, laiko mones, kuri nor ir jausm vjas puia kit pus, keistais tik todl, kad juos nea ne ta kryptimi, kaip juos. Jis taip ir nesugebjo suprasti, kodl jie taip elgiasi. Kodl jiems, tokiems silpniems, bet potencialiai visagaliams, taip patinka guosti save pasaka apie savo visagalyst vietoj to, kad bandyti prieintis vj uorams arba net imokti juos valdyti? Juk mons btybs, kurioms tai pavaldu, kurios paios gali sprsti kuria kryptimi jiems keliauti bekraiais gyvenimo vandenynais. Ir jis nusprend, kad geriau pripainti, kad vjas gali nuneti j ir pakeisti numatyt keli, bet turti galimyb prieintis jam, negu sakyti, kad vjas nevaldo tavs ir kad tu skrendi btent ten, kur nori, kai jis nea tave prieinga kryptimi! Gegus 9, Pergals 60-meio dien, mes pasveikinome per kontakt visus frontininkus, kas uvo mio lauke arba ijo an pasaul po karo. Jeigu prisiminti, kad j Subtiliame Pasaulyje daugiau negu imtas milijon, linksminasi jie kaip reikia, (su btina Pergals Parado Raudonojoje aiktje perira). Pasveikinome su Pergale ir Diev kaip Aukiausij Visatos Vyriausij vad. Jis paymjo, kad Apokalips dar didesnio masto ir kruvinesnis karas; apmaudiai pridrdamas, kad jame ymiai daugiau idavik palyginus su ankstesniais karais. Tiesa, kare inyko frontalin konfrontacija, be to savs ir aplinkini naikinimo bdai tapo ne tokie atviri. Bet, perjus psichinio poveikio srit, atak rezultatyvumas iaugo daugkart. Kaip js suprantate, radikaliai pasikeit drsos panaudojimo bdas ir sfera. Ir tik idavyst patingai nepasikeit. Iduoda lygiai taip pat, senovikai, be ypating mantrybi, bet jau Aukiausiojo A, Dievo ir Evoliucijos interesus.

Pergals kariai

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

200

Nauja visada gimsta i seno Bties Nenutrkstamumo Dsnis Kalbant apie Evoliucij, reikia paymti, kad viskas nauja gimsta sename, ieinant i jo. Sena ir nauja dvi bet kurio proceso evoliucinio vystymosi prieybs. Maja ir Olmek pavyzdyje, kaip vandens lae, atsispindi visas naujos civilizacijos brendimo, senosios gilumje, mechanizmas. Iki ydilijos ia toli, kadangi pradeda veikti Prieybi Kovos Dsnis. Ir ne abstraki, menam prieybi, o irykint - konkrei gyv moni pavidale, stovini prieinguose seno ir naujo poliuose . moni, kurie dalinasi bendr pastog ir sutuoktini guol. Prieybi Kova lieia vaikus ir tvus, vyrus ir monas, pilieius ir j valstybes. inoma, ypa atriai is Dsnis pasireikia eimose. Btent eimoje pasireikia daigai naujo seno fone. eimoje ypa rykiai matosi naujos rass ugimimas ir kitos, pasenusios, tis. Viskas vyksta tiksliai taip, kaip sak Jzus Kristus: Nemanykite, jog a atjs neti emei ramybs. A atjau neti ne ramybs, o kalavijo 47. Tuomet du bus kartu lauke, ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas 48. Atjau sukirinti snaus prie tv, dukters prie motin ir marios prie anyt 49. Ir dar: mogaus namikiai taps jam prieais 50. veikti evoliucin aklaviet kitaip nemanoma. Tol, kol mogus bus pavaldus Prieybi Kovos Dsniui, nei eimoje, nei visuomenje neivengti kataklizm. Be to konfliktams galo nebus. Bet pakanka mogui jungti savyje ir savo Smonje Prieybi Vienybs Dsn (Evoliucij), ir taps manoma galimyb paalinti konfliktus, pasiekti tikrojo atleidimo ir supratimo vienas kito atvilgiu. Mieganti Smon jungia Prieybi Kovos Dsn, kuris palieia visas mogaus gyvenimo puses, priepriea vyksta ir ideologiniame fronte. Juk negali bti, kad sena ir nauja, stantis ir gimstantis ipaint vien moral, vien ideologij. is nesutapimas palaipsniui dids iki bedugns dydio. Kas vienam iganymas, kitam pratis. Kaip, pavyzdiui, lietus jaunam uoliukui gaivinanati drgm, o distaniam uolui patriarchui, i kurio gils iaugo jo jaunesnis draugas, tai puvsis ir pelsis, artinantys jo mirt... Taip ir su ms rasmis. Nenykstanios, pagrindins vertybs senos, atgyvenanios, tampa girnapuse ant jaunos, gimstanios rass kaklo. Savo ruotu, jaunos rass idjos ir principai tai ne kas kita, kaip epitafija senajai. Todl stanio pasaulio atstovams Naujo Pasaulio idjose pasmoniniame lygmenyje girdisi pavojus, primenantis tolymus plaktuko dius per savo karsto dangt... Btent taip ms knygas ir Sistem naujos rass Naujausij testament priima senosios rass valdymo vertikal! Mginimai k nors publikuoti, kas atspindi naujus poirius, turinius nenykstani vert Naujajam Pasauliui, i iniasklaidos sutinka susvetimjim ir nesupratim. Priimama tai, kaip svetimknis, nors daugeliui moni ms Sistema bt tikras iganymas. Stebtina, kad daugelis laikrai ir urnal vadina save nepriklausomais. mones okiruoja ne informacijos naujovikumas, o pasirinkimo, prie kur ji stato mog, kategorikumas. Visk, k jinai silo, nemanoma suderinti su senu. Tai ne sen idj, metodik, priesak ir princip papildymas, o j pilnas demontavimas ir pakeitimas, bet ne kaip lengvabdikas ardimas revoliucijos pavidalu, o kaip evoliucijos procesas! Ir vlgi, esant tokiam poiriui, nra jokio prietaravimo Biblijos kanonams: Niekas nesiuva lopo i naujo milo ant palaikio drabuio, antraip lopas atplt nuo jo gabal (naujas nuo seno), ir skyl tik padidt. Taip pat niekas nepila jauno vyno senus vynmaiius. Antraip vynas suplyt vynmaiius, ir nueit niekais ir vynas, ir vynmaiiai. Jaunam vynui nauji vynmaiiai! 51 O ten dar pasakyta, kad vaikai u tvus neatsako. Tai
Matas, 10 : 34. Matas, 24 : 40. 49 Matas, 10 : 35. 50 Matas, 10 : 36. 51 Morkus, 2 : 21, 22.
47 48

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

201

reikia, kad nereikia reikalauti i naujo ataskaitos u seno, paversto absoliutu, nuodmes ir netobulum.Taip pat ne tinka reikalauti , kad naujas bt panaus ir indentikas atgyvenusiam senam Naujas todl ir yra naujas, kad prietarautu senam. Kitaip vyks Evoliucijos sustojimas ir momentali tis , kaip seno, taip ir naujo! Pats domiausias dalykas yra tas, kad ms knygos ir Asmenybs Harmonizavimo Sistema neprietarauja nei naujausiems mokslo atradimams, nei ventraiams, o ieina, kristalizuojasi i j! moni nepritarimas yra susijs tik su tuo, kad vaikas pasirod visikai nepanaus savo tvus. O gyvenime argi ne taip? Nereikia pamirti, kad, be visa ko, tai Evoliucijos vaikas. O su ia grieta dama geriau neprasidti: sumals dulkes bet k (i naujo grinant korpuskul). Vienintelis protingas ingsnis i ms puss bt beslygikas paklusnumas Jai! Kiekvienam i ms teks daryti savo asmenin Pasirinkim, sprendiant patiems su kuria rase, civilizacija jam pakeliui. Tuo paiu atsiminkite, kad nauja visada yra susij su Evoliucija ir turi apsaug, pagalb ir palaikym i Jos puss! Sutikite, kad bt gantinai nelengva uprotestuoti pasakyt kokiais nors aikiais kontrargumentais. Vienintelis dalykas, kur skaitytojai bando velniai mums prikiti, tai btent pirmosios knygos turinio kategorikumas. Ir tuo paiu jie nepraleidia galimybs ivardinti vis buket nelaimi, atkakliai persekiojani, kaip paius oponentus, taip ir j gimines. Tenka be apylank jiems aikinti painiavos apibrimuose prieast. Tai, kas, emocionaliai skaitant ms knygas, yra suvokiama kaip kategorikumas, i tikrj yra konkretika, kuri variame, reklamos ir emocij neatskiestame pavidale, mieganiai Smonei yra stipriausias dirgiklis. O kas lieia kategorikum, tai nesame labiau kategoriki negu maldaujanij gyvenimo statika ir karminis kirvis vir j gimins! Aleksandrai, Tamara, sveiki! A klausiau js patarimo, kaip padti pusbroliui (52 met, mirta nuo vio). Didelis aiu u js atsakym. A visk jam papasakojau, jis klaus dmesingai, i jo aki galjau iskaityti, kaip jis siurbia kiekvien od, su viskuo sutinka, jau tada sak, kad daug k pergalvojo i naujo, patikjo Dievu, kur anksiau atmesdavo... Palikau jam literatr, Js rekvizitus, knyg, papasakojau apie Sistem. Daigiau jo nebemaiau, dabar j vea kaim mirti, jis visai blogai jauiasi, net nenori telefonu kalbti. A nebandiau per prievart versti j prisijungti palikau jam pasirinkimo teis. Bet jis nepasinaudojo, net nieko neskait.A inau, js raote, kad monms reikia daug laiko, kad suprasti Doktrinos bei Sistemos svarb ir btinum, ir tai turi bti j Pasirinkimas. Bet a vis vien pergyvenu, kad nebuvau usisipyrusi... Tai man kelia nerim; kaip elgtis, i vienos puss a turiu informacij, i kitos ios informacijos nenori igirsti. Ar tai mano kalt, kad mans negirdi neiaukljau savyje lyderio? Arba galbt jis jau tada buvo ant tiek silpnas, kad negaljo skaityti ir analizuoti? Arba jo Siela prarado impuls ir tik sekaniuose siknijimuose atgaus j i naujo? Labai gaila jo mamos, jinai jau palaidojo sn ir vyr, dabar ant jos rank mirta antrasis snus. Kas tai, pamokymas arba gimins imirimas? Juk a taip pat netiesiogiai esu ios gimins atstov, ar galiu kakaip, savo evoliucija, takoti jos stiprinim ir vytymas? Labai norisi matyti savo tvus, seser ir visus sveikus, stiprius, drsius, turtingus ir skmingai besiverianius..Bet j aplinkoje net neprasiioju , kada kalbama rimtomis temomis egzistuoja jaunyls stereotipas( dukrels, anukls). Tai pasireikia ir darbe. Vakar man bendraujant su tiu ilindo dar vienas stereotipas nereikti savo nuomons, ji es vis vien neteisinga, neprotinga, sdk ir nelysk, vis tiek nieko protingo nepasakysi ir t. t. brrr, nemalonu... Pagarbiai, Nataa. Sistemos tikslas yra sujungti visus mones emje vien bendrij, kuriai bus atviros visos perspektyvos ateit savo neikainuojamo vidinio resurso protingo naudojimo Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 202

keliu. Tik k daryti, jeigu ekskliuziviniais io resurso nejais, eimos ir gimins ribose, yra visikai beteisiai nariai (bjaurieji aniukai), o visuomenje tai neturintys autoriteto ir valdios mons? Savo laiku prasidjo integracijos visuomenje procesas visos monijos mastu. Susijungia miestai, alys, kontinentai. Susivienijimas vyksta politikos bei ekonomikos srityje. Bet moni pasauliros integraciniai procesai nepaliet, ji nei kiek nepasikeit, liko diferencijuota, orientuota asmenybs, tam tikro klano, moni saujels interesus! Btent dl ios prieasties vis dar kariaujama, auga agresija, klesti terorizmas ir t. t. Ir vienu tik valios sprendimu bei jga i problem neisprsti! Klan interes prioritetas pastat monij ant susinaikinimo ribos. Tam, kad ilikti, visa tai, savo supratime apie pasaul ir gyvyb, turi susivienyti, idirbant viening pasaulir. Tik visos monijos, vis ms planetos moni Smons integracijoje slepiasi raktas gyvybei ir klestjimui. mons su nauja mstysena sukurs nauj tobul moni , valdiusi gdius bei gebjim gyventi sveikoje su gyvenimu, visuomen.Tas, kas bando izoliuotis, atsiskirti nuo vieningos uduoties, ikeltos visiems Sistemos dalyviams, atlikimo, automatikai praranda teis gauti gyvyb ateityje! Gyvenimas paprastai nepratsia bendradarbiavimo kontrakto. Tai ne bauginimas. Dalykas tame, kad mogus, prims toki pozicij, vysto savyje izoliavimas, individualizm ir ididum. Kuo jis ne tik prietarauja gyvybs vertinimo Dsniui, bet ir stato save vir jos! itie poktai praeidavo ir buvo pakeniami buvusiais 2.000 met, bet dabar, Apokalipss laikotarpiu, viskas tai vertinama kaip neslepiamas bendr interes nepaisymas, ko pasekmje mogus ikrenta i bendros Sistemos!

Septintasis skirsnis
Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 203

Krinijos Raktas

Varyb slygos yra nuostabiai paprastos. Mes turime ne kur laik atkakliai dirbti, ne kur laik kentti, nuolat tikti ir niekada ne irti atgal. David J. Simms Taigi, mes prijome prie pirmosios knygos baigiamojo skirsnio. I skirsnio skirsn js bandte perprasti Smons ipltimo prasm, ir tam tikras skaitytoj procentas jau suprato, kad btina panaudoti technologijas, padedanias pasveikti ir pasiekti skms gyvenime. Pabandysime isiaikinti visame, bdami naujame savo gyvenimo sismoninimo etape. Mes inome, kad ms Esyb (biologinis kompleksas vardu mogus) susideda i fizinio ir energetinio kn. Mokslas isamiai ityr fizin kn, ir nra jokio btinumo ties juo apsistoti. Su energetiniu viskas kitaip. Jis patenka nesismonint, o kartais ir anomalini, reikini kategorij ir yra okultini moksl, mistini ini, ne visada pateisint prietar ir melaging mogaus vaizdini apie save dmaus dmesio objektas . iuo laikotarpiu atsirado daug praktik, veikiani energetin kn, dirbani su juo. smenikai ekstrasensai, magai, yniai bando paveikti btent energetin kn tikslu valdyti fizin (svetim, bet ne savo). Taiau toks kiimasis ne visada yra pateisinamas. Dalykas yra tame, kad ivardinti meistrai, turdami kiekvienas savo unikalius sugebjimus, visikai neino j prigimties ir paskirties! Reklamuodami save, jie piro nieko neimananiam miesioniui poveikio jo energetiniam knui svarb ir vaizduoja, kad tai yra panacja nuo vis bd ir lig! Taip, i tikrj, energetinis knas yra pirminis, o fizinis antrinis, bet tam, kad panaudoti kok nors poveikio energetikai metod, reikia inoti ir suprasti procesus arba dsnius, valdanius kn. Painti juos galima tik esant Ivystytai Smonei. Bet bda yra tame, kad visi itie specialistai paprasti mons. J Smons ivystymosi lygis toks pat, kaip ir pas visus, na, gal, vienu dviem procentais auktesnis. Reikia, turdami em sismoninimo lyg, jie kiasi srit, visikai j neitirt, o tai reikia jiems neprieinam! Kas gi tai per sritis?Pamginsime isiaikinti. Mes inome, kad energetinis knas (jo pradin substancija) turi sudting struktr ir konfigracij. Bendrais bruoais jis yra kiauinio pavidalo ir priklausomai nuo savo tankio ir aktyvumo jo diametras gali bti iki 18-20 metr. Jo pagrind sudaro smulkiausios Krinijos dalels, vadinamos korpuskulomis. Pats energetinis knas yra nevienaris pagal savo sudt ir tank. Ariau prie fizinio kno jo tankis didja, gaudamas daug tankesn konsistencij paiame fiziniame kne. Energetinis susideda i septyni sluoksni, kiekvienas i kuri yra sujungtas su savo Krinijos Lygiu, o tai reikia, kad yra pavaldus Jos dsniams. Visos egzistuojanios pasaulyje praktikos, veikianios energetin kn, dirba tik su 2 3 energetinio kno lygiais, paiais tankiausiais jo sluoksniais tai eterinis (karminis), emocionalus ir mentalinis lygiai. Kiti keturi penki lygiai lieka joms neprieinamos.Btent ekstrasensams neprieinami lygiai sudaro valdymo aparat, arba mogaus sistemin Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 204

blok. Tai taip vadinami Dangaus Knai, kuriuos galima apjungti bendru pavadinimu Spindulinis Knas arba viesos Knas. Bet paiam mogaui jis yra suvokiamas ir prieinamas Ivystytos Smons pagalba. Atvrus savo Smon iki 60 65 %, mes priartjame prie galimybs gauti informacij i Aukiausij Krinijos sluoksni ir valdyti savo Dangaus Knus (Dangaus Esybes, prisiminkite schem Nr. 1). sisavindami pirmj Sistemos dali technologijas, mes, kaip ir dauguma praktikuojani pagal kitas metodikas, dirbame tik su tankiaisiais savo kno sluoksniais (su 2 3 lygiais). Tie, pas kuriuos fizinio kno funkcij sultrikimas buvo susijs su energijos cirkuliavimo, btent t lygi, sutrikimu, gauna galimyb stabiliai valdyti savo sveikat. mons, turintys nesklandum su energijos cirkuliavimo sutrikimais Dangaus Knuose, nesugebjo pilnutinai atsikratyti savo problem. Tarp kitko technologijas, apraytas pirmose Sistemos dalyse, galima vertinti, kaip neatidliotinos greitos pagalbos, sau paiam, metodus. ias technologijas galima laikyti, kaip skyli lopym, kuomet mogus atsikrato vienos problemos, o pas j tuoj pat atsiranda nauja arba po kiek laiko grta sena. Vieninteliu pasiekimu pradiniame etape tapo galimyb sprsti savo problemas su sveikata nesikreipiant gydytoj, nenaudojant vaistini preparat. Bet vis vien, problemos pilnutinai nra paalintos! Taiau visgi naud i i technologij mes gavome: paadinome etj jutim, o tai reikia, kad ivytme savo vidin jutim, kaip organ, taip ir energijos sraut energetiniame kne. Nepraj io etapo, be vidinio dmesio ivystymo, mes, savs valdyme, negalsime engti toliau. Pasidar ymiai lengviau, kai imokome kontroliuoti savo stereotipus ir kovoti su jais. Ilaisvindami Smon nuo j, mes veikiame Karmos poveik, tarp kitko vis jos lygi! Karma turi mogui tiek pat poveikio lygi, kiek lygi turi stereotipai kartu su griaunaniomis Noosferos minties formomis (viso j yra penki, prisiminkite schem Nr. 3). iame vystymosi lygyje Smon turi bti visikai laisva nuo stereotip. O j atskleidimas bei sismoninimas vyksta palaipsniui. Jums nra prasms iekoti j savyje pats gyvenimas aplink mus sukuria vykius, kurie padeda atskleisti vienus ar kitus stereotipus! mogui belieka laiku atskleisti juos savyje ir paalinti. Pasiekus laisv, Smon turi nuolat bti pusiausviros(susivaldymo) bklje, tai yra alfa lygmenyje. Tai reikia, kad jokios materialiojo pasaulio problemos negali ir neturi mus jaudinti, traukdamos mus savo skur. Savo Smone mes visada randams vir proceso (bet kurio), pilnutinai apimdami j savo pojiais, vadinasi valdydami j. Emocijos liko unugaryje. Visi procesai yra pavalds Protui, kuris remiasi sveiku protu ir Tiesa.Nuolat besivystanti Smon sugeba apimti savimi procesus, susijusius su Dangaus Knais (su Spinduliniu knu). is knas yra ypatingas, nuo jo bkls priklauso visas ms gyvenimas, sveikata ir gerov. Dangaus Kn tankis nuo lygio link lygio maja, palaipsniui pereidamas spindulin form. J dalels tampa dar maesns negu korpuskulos, tai taip vadinamos kvazidalels. Spindulinis knas betarpikai susijs su aukiausiais Krinijos sluoksniais, valdomas j Dsni ir tiesiogiai Dievo mintimi, Jo psichine energija. Ms Smon, pasiekusi sveik su Spinduliniu Knu, sugeba sugauti Dievo psichin energij, pasijungti prie gaivinanio gyvybikos energijos altinio ir ilyginti procesus visuose savo kno struktrose. Smon, sveikaujanti tik su grubiais energetinio kno sluoksniais, ios savybs yra netekusi. Valdymo instrumentu, kaip ir anksiau, lieka mintis ir pakankamai isivyst vidiniai pojiai. Taigi, Dangaus Knai tampa prienami ir pavalds tik Ivystytai Smonei. Ji, kaip jau ne kart buvo pabrta, yra bdinga tik monms, isilaisvinusiems i stereotip, nustaiusiems piln vienyb ir supratim su savo Aukiausiuoju A. iuolaikiniai ekstrasensai, magai, yniai ir liaudies gydytojai neturi tokios Smons, o tai reikia, kad gali padti mogui isprsti tik nedidel j problem dal, prikabindami jam tuo paiu (dl savo neinojimo!) mas nauj! Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 205

Visas savo smenines problemas isprsti gali tik tas, pas k jos yra, sismoninant ir kompleksikai (Padk sau PATS!)! Viskas todl, kad vienas i pagrindini naujosios Epochos postulat ir Dsniu sako: Gydytojavimas baudiamas. Gydytoju sau paiam turi tapti kiekvienas! Energetinis knas yra nuolatiniame judjime, dka ko vyksta kraujo bei limfos judjimas fiziniame kne, vyksta jo organ ir sistem darbas. Energetinio kno sluoksniai turi vairius savo judjimo greiius. Kuo lygis yra toliau nuo fizinio kno, tuo didesnis jo greitis. Spindulinio Kno judjimo greitis turi viryti viesios greit, btent todl jis turi savyb vytti, priimdamas tuo pat laiku dalels ir bangos savyb. Gebjimas valdyti proces duoda mogui neribotas galimybes. Spindulinio Kno judjimo (sukimosi) greitis yra tiesiogiai susijs su Smone. Lygiai taip pat, kaip elektros srov gali tekti tik tarp dviej skirting poli, taip ir Spindulinio Kno judjimas galimas tik tarp dviej minties Poli: Dievo Minties (Jo psichins energijos), i vienos puss, ir mogaus Minties (jo psichins energijos) i kitos puss. Kaip js galite numanyti, maai kas emje turi ivystyt Spindulin Kn. Nemokdamas palaikyti proces iame Kne, mogus tampa mirtingas. Atkurti Spindulinio Kno sukimosi greit tai sveikatos ir nemirtingumo laidas! Kaip isireik A. Karras52: Tam, kad usidirbtume pragyvenimui, reikia dirbti. Bet tam, kad praturttumme, reikia sugalvoti kak kit. Taip ir su ms sveikata. Tam, kad ilikt praeityje deimtmeius ir imtmeius, mogui uteko mokti, inom sistem ir metodik pagalba, dirbti su savo fiziniu knu, apsiribojant nedidele energetini proces korekcija. Dabar situacija veria mus prisiminti t kak kit!Ms Sistema ir yra tas kakas kitas, ir, kaip js suprantate, monija j gauti turjo, ne anksiau, ir ne vliau, o btent dabar. Naudinga viskas, kas laiku. Jei nelaiku, tuomet bda gerovs virsta tik yda! Sutinkamai su ryt medicina, mogus i prigimties turi dvi energijos ris: Tv ir Darbin. Tv yra ta, kuri yra sukaupta energetiniame kne. mogaus ekstrasensoriniai ir paranormals gebjimai yra susij su energija, sukaupta Spinduliniame Kne. Ekstrasensai turi Spindulin Kn, nors ir silpnai ivystyt. J turi mons, kurie bando painti Ties ir nuolat ieko jos. Jie taip pat gali atstatyti savyje ekstrasencorinius sugebjimus, jeigu panors! Btent Spindulinis Knas stumia mog tobulintis, savirealizacijai ir Evoliucijai. Daugiau ar maiau ivystyt Spindulin Kn turi ne daugiau kaip vienas procentas ems gyventoj. tai kodl Subtilus Pasaulis mano, kad iuolaikiniuose kataklizmuose vis pirma igyvens btent jie. Jie i prigimties turi Sielos jautrum ir sugeba laiku ateiti ten, kur reikia, ir padaryti tai, k pasakys, ko imokys. Kitiems, dl visuotinio ratingumo bei erudicijos, ie pirmieji ingsniai virsta neveikiama problema,. I tikrj vargas dl proto ir daug rpesi i didelio inojimo .Penkerius metus vaikios aplinkui, reikalaus paaikinim, atitikimo sertifikat, Mokslo akademijos bei Sinodo ivados, o po to ir Dievo paso... Kol patys neinyks... Laiko lieuviu malti jau nebra! Situacija tokia, kad ne stiprieji nugali silpnuosius, o greiti ltus. Spindulinis Knas yra tiesiogiai susijs su mogaus psichine energija, su jo mintimis. Todl nepateisinamas ios energijos naudojimas sukelia padidint Spindulinio Kno energijos sunaudojim. Po mirties, turdamas silpnai ivystyt Spindulin Kn, mogus negali susijungti su auktesniais Krinijos Lygiais, todl leidiasi emiau. Dalykas yra tame, kad i karto po mirties mogus pakyla paius aukiausius Lygius, kur, pagal idj, galt ir pasilikti... Bet, turdamas em potencial, jis negali ilaikyti i Lygi energetikos, jinai j degina! mogus, kaip sakoma, byra emyn, nusileisdamas ten, kur jam yra komfortikiau (tai jums ir puols angelas!).
52

Alphonse Jean-Baptiste Karr (1808-1890), prancz raytojas.

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

206

Reinkarnacijos metu jis gauna t Spindulin Kn, kur turjo prie mirt. Todl reinkarnacij skaiius nepadidina mogaus anso, o tik sumaina j! Nuo gyvenimo link gyvenimo Tvikos energijos atsargos maja, reikia maja gyvenimo trukm. Tam, kad atgimt savyje gyvyb, reikia atkurti Spindulin Kn. Natralu, kad kuo jis pas jus silpnesnis, tuo didesnes pastangas jo atkrimui reiks dti.Darbin energija yra energija, kuri sukuria fizinis knas ir kuri utikrina ms kasdienin darbingum. inoma, Darbins energijos kiekis, net ir labai norint, gali bti tik lygiavertis energetiniame kne sukauptai energijai. Pagal tai, kaip senka Tv energija, maja ir fizinio kno gebjimas j generuoti. ia reikia pabrti, kad jeigu mogus nenaudoja savo Prigimtins energijos stresams, usiiminja vairiomis sveikatingumo praktikomis, tai jis sugeba ilaikyti savo sveikat reikiamame lygmenyje ir prailginti gyvenimo metus. Jeigu jis inaudoja energij emocijoms ir stresams, ir niekuo neusiima, pageidaujamo efekto i koki nors energetini technologij jis negaus. Js turbt jau supratote: tam, kad padidinti Darbins energijos lyg, reikia padidinti raumen darbingum, j galjim generuoti Darbin energij. Sprsti i problem Mes suteikiame skaitytojui. iuo metu yra pakankamai praktik, padedani lavinti raumen sistem (bgimas, mankta, bodibildingas ir kt.). Sustokime tik prie Spindulinio Kno lavinimo klausimo. Dar kart pabrime: visos egzistuojanios pasaulyje psichoenergetins praktikos leidia paveikti du tris energetinio kno lygius, t. y. paius grubiausius, kurie randasi ariau fizinio kno. Spindulinio Kno jos nelieia. Prijimas prie jo, esant neivystytai Smonei, yra Gamtos ublokuotas, kadangi jo energijos gali sudeginti mogaus, nepasiruousio j sisavinimui, kn! Daugeliui yra inomos Drunvalo Melchisedeko knygos Gyvybs iedas.Jose kaip tik kalbama apie viesos Kno, tai yra Dangaus Kn (Spindulinio Kno) vystym. Knygose duodama viesos Kno vystymo technologija.Ir kas gi? i praktika, galbt, kam nors ir buvo naudinga, bet, kaip sako pats Melchisedekas: Tiktai viena deimtoji procento ems gyventoj turi gyv viesos Kn. K sakysite daryti kitiems? Jo knyga yra skirta btent vienai deimtajai procento gyventoj, monms, turintiems ivystyt Smon i prigimties. Bet monms, turintiems udar, miegani Smon, i metodika dl nurodytos prieasties netinka! Ir jeigu itie mons pradeda usiiminti Mer-ka-ba, tai ji juos paprasiausiai sudegins. Mes savo darbe su tokiais monmis susiduriame.Jiems reikalingas parengtinis paruoimas, pirmiausia teorinis. Ne paslaptis, kad kiekvienas mogus galvoja, jog mieganti Smon gali bti pas k nori, tik ne pas j, stereotipai irgi ne jo problema ir t. t. Apgailtina tai, kad visos mums inomos sistemos ir praktikos tik silo iplsti Smon. Apie tai, kas tai yra ir kaip tai padaryti niekur n odio! Be to, Mer-ka-ba tinka tik monms, turintiems slyginai sveik fizin kn. Kitaip i galinga praktika gali sustiprinti organizmo sutrikimus! i aplinkyb vl parodo, kad bet kokiio daliko , bet kokios technologijos reikia imtis imaningai ir suprantant bendrj proces! I pradi reikia kritikai vertinti savo inias, galimybes ir tik po to mginti sisavinti daug vili teikianias technologijas. ymiai paprastesnis ir patikimesnis Spindulinio Kno vystymo bdas yra Atgimimo akis su ms papildymais, lygiagreiai naudojant Smons lavinimo praktik. Jeigu Atgimimo ak praktikuoja mogus, net gi su miegania Smone, i praktika nebus jam kenksminga, atvirkiai tam tikru mastu sustiprins jo fizin kn, ir jau vien tuo bus naudinga. Kaip matote, vaizdas slegiantis... mons ant tiek stipriai traukti materialiojo pasaulio iliuzijas ir malonumus, kad praktikai maai kas isaugojo nors kiek gyvybing Spindulin Kn! Laimei visa kas gyva geba atgimti. io atgimimo raktas ir mechanizmas tai mintis, be to mintis sismoninta. itame ms Jga! Btinumas valdyti laisv kno energij Organizmo lstels generuoja tam tikr energijos kiek, i energij jos sunaudoja Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 207

savo gyvybinei veiklai utikrinti. Taiau organizme yra sistemos, kurios generuoja energij ne tik sau, bet aprpina ja vis organizm. Pagal galjim generuoti energij tokios sistemos skiriasi aktyvias bei pasyvias. Prie aktyvi, vis pirma, priskiriama raumen sistema. Fizinis gyvybikumas priklauso nuo raumenini audini vystymosi bei isimanktinimo laipsnio. Ne be reikalo, kai organizm patenka virusas, mes jauiame silpnum, negalavim ir jg susilpnjim. mons, turintys netreniruot raumen sistem, taip pat jauia pastov negalavim ir bejgikum. Raumeniniai audiniai yra dviej ri: skersaruois ir lygusis (ypatinga ris yra irdies raumuo, mes jo neiirsime). Skersaruois raumeninis audinys, griaui raumeninis audinys sudaro ir formuoja vis kn (kaip sako msa). Btent nuo jo priklauso fizin jga ir patvarumas. J valdo nerv sistema.
Skersaruoio raumeninio audinio nuotrauka (matyti kelios skaidulos)

L giojo raumens audinys

Visikai kita situacija yra lygij raumen atvilgiu. Jie ikloja visas sistemas, susijusias su vien ar kit mediag perklimu bei transportavimu, utikrindami i sistem lygum, elastingum, sparum. Lygioji raumen sistema yra valdoma vegetatyvins nerv sistemos ir ms mini pagalba. Jeigu skersaruois audinys pagauna rupias galvos smegen vibracijas, lygusis, pagaudamas jas, skausmingai reaguoja, pakeisdamas savo funkcijas, krenta kolaps! Btent dl ios prieasties pas mones, turinius palinkim stresus, isivysto kraujagysli distonija, arnyno atonija, vyksta slanksteli paslinkimas, isivysto nutukimas (oda ir jos poodinis lstelienas pakeiia savo funkcij)... Pagrindin gamtin raumenini audini funkcija pagauti gyvybik energij ir nukreipti j saugojimui rezervuarus, su tolimesniu transportavimu iki paskyrimo vietos. Vienas energetini rezervuar yra pilvo ertm. Pilvo ertm, nuo viraus (i irdies bei plaui puss) ir nuo apaios (i lytini organ puss), iklosto dideli raumenys, sudarantys konstrukcij vardu diafragma. Diafragma turi daug kraujagysli ir nerv galni. Visoje medicinos literatroje diafragmai skirta maai dmesio, taiau, jeigu Gamta aprpino j tokiu galingu kraujo tiekimu reikia, jos funkcionavimas yra gana didelis. I tikrj, diafragma pagauna vis laisv energij organizme ir nukreipia j rezervuar pilvo ertm ( pilvin kanal). Pats aktyviausias diafragmos darbas yra kvpavimo metu. Ms organizme egzistuoja milinikas kiekis energetini srovi (sraut). Daugelis j pilnutinai paslpti nuo ms dmesio, bet egzistuoja trys pagrindiniai energijos plaukimo organizm srautai (kanalai), apie kuriuos mes inome ir kurie utikrina ms gyvybin veikl. Du i j yra susij su maisto ir vandens plaukimu organizm, treias utikrina energijos plaukim kvpavimo metu. Isiaikinsime kai kurias io reikinio ypatybes. mogus be valgio gali apseiti gana ilgai. Be vandens taip pat, kakiek laiko galima gyventi, o tai be kvpavimo mes negalime apseiti visikai. Reikia, maistas nra pagrindinis energijos plaukimo kanalas! Svarbesnis energijos tiekjas yra vanduo, o pats svarbiausias jo altinis yra kvpavimas. Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 208

Btent todl jogai skiria didel dmes kvpavimo gimnastikai. Kvpavimo organai i ikvpto oro pagauna gyvybikos energijos subtilias vibracijas. Jos dalis persiduoda kraujui, o dalis pilvo rezervuar. Nuo diafragmos bkls priklauso vis vidini organ veikla: kepen, inkst, kasos, arnyno, blunies, plaui, irdies ir kit. Jie ribojasi su diafragma, kuri juos masauoja, ko dka didja j tonusas ir energij apykaita. Taigi, visa laisva energija, sukurta organizme, nuteka pilvin kanal ir koncentruojasi ten. ia yra dar vienas momentas. Jeigu organizme dl koki nors prieasi trksta energijos (pavyzdiui, silpnai ivystyto raumeninio audinio), jos trkstama dalis isiimama i pilvo ertms organ (aiku, kad ne be nuostolio jiems). Ar ne dl ios prieasties dabartiniu laiku nra moni, kurie neturt problem su skrandiu, arnynu, kepenimis... Seniai pastebta, kad nuo pilvo bkls visikai priklauso ms sveikata. Todl yra labai svarbu skirti reikiam dmes iai organizmo daliai kvpavimo gimnastikos ir fizini pratim pagalba. Juk taip pasirpino Gamta: pilvui skyr labai svarbias funkcijas, o jo raumenis padar pasyvius, j aktyvavimui reikalingi kvpavimo gimnastika ir kvpavimo pratimai. Laisva psichin energija Gyvenime tenka sprsti daugel problem, apgalvoti jas, planuoti, apmastyti situacij. Bet kuri galvos smegen veikla yra susijusi su psichins energijos gamyba, ypa dabar, kai i kiekvieno reikalaujama sustiprintai darbti mentaliniame lygmenyje. Tam, kad psichins energijos tuiai neikvoti, galvos smegenys, daug negudraudamos, paprasiausiai atsijungia nuo bet kokios informacijos suvokimo! Pana reikin galima stebti pas vaikus. Pradedant mokyklos suolu, juos ugriva toks galingas, danai visikai nereikalingos informacijos, kvalas, kad pasmonje jie jos paprasiausiai nebepriima, atsijungia. Pas juos apskritai dingsta susidomjimas painimo procesu. Ms vaikai maai skaito, maai k stengiasi siminti. Jiems yra paprasiau sdti prie televizoriaus, prie kompiuterini aidim, tai yra usiiminti ta veikla, kur galvos smegenys ne ukraunamos... Tuo paiu metu gyvenimas reikalauja i j daugybs ini, be to intelektuali ini, kuri sisavinimas reikalauja dideli psichins energijos snaud! Mes jau inome, kad reikmingas jos ieikvojimas, nemokant atkurti, enkliai sutrumpina mogaus gyvenim. Liaudies imintis yra teisi: Daug inosi greitai pasensi. Gaunasi uburtas ratas: i vienos puss, gyvenimas reikalauja ini, o i kitos galvos smegenys (induolio smegenys) atsisako dalyvauti j sisavinime. Joms nedomi ir neverta dmesio ms mokslo ir technikos paanga! Jos turi tik viena tiksl isaugoti ms gyvyb, j inyba yra Ypating situacij ministerija. Jeigu mes stengiams eiti prie galvos smegenis, susiduriame su sveikatos problemomis, kurios danai pasireikia akivaizdaus nutukimo poymiais, nuo jo neigelbja nei dieta, nei aktyvs fiziniai krviai. Toki problem prieastis yra ta pati psichin energija. Bereikalingas jos eikvojimas i organizmo reikalauja gebjimo apsisaugoti nuo irimo, o padaryti tai galima tik audini sutankinimo dka. O kadangi dauguma moni kenia nuo hipodinamijos, reikia, kno stiprinimu jie neusiiminja. Tokiu atveju organizmas pats save gina riebal kaupimo pagalba! Kuo daugiau mogus sunaudoja psichins energijos, tuo daugiau, sveikatos isaugojimui, jis turi idirbti raumen jgos. Tai i vienos puss. I kitos inodami ir suprasdami proces, mes turime kakokiu tai bdu padti organizmui nekentti dl psichins energijos praradimo. Tam reikia pasistengti, kad ji neisisklaidyt iorinje erdvje, o bt sukoncentruota organizme, bt jam prieinama bet kuriuo momentu. Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 209

Seksualin energija Tai dar viena laisvos ir ko gero paios galingiausios ms organizme energijos ris, kuri gamina lytiniai organai. Seksualin energija btina tam, kad duoti galing postm gimins pratsimui. Nuo jos potencialo priklauso Tv energijos potencialas perduotas palikuonims.inodami toki seksualins energijos svarb, daugelis taut, rpindamasios dl sveik palikuoni, kultivavo ir dieg tarp savo piliei skaistyb ir sutuoktini itikimyb. Kai kurios krikionikos tradicijos apskritai draud seks dl malonumo. Jis buvo leidiamas tik tuo atveju, kai sutuoktiniai nordavo turti vaik. Daugelis i js pastate Piterio Kelderio knyg Atgimimo akis. Prisiminkite, k rao autorius apie etj ios praktikos pratim. Jis sako, kad is pratimas yra skirtas seksualins energijos isaugojimui organizme, ir jeigu js pradjote j atlikinti tai sekso reiks atsisakyti visai! Bandykime isiaikinti dalyk. I tikrj, lytinio akto metu vyksta galingas seksualins energijos imetimas. Taiau i energijos ris yra nuolat gaminama organizme, tai lytini organ gamtin funkcija. Vieni mons i prigimties gali lengvai j valdyti, gesinti valios pagalba. Kiti to daryti nemoka, todl stengiasi realizuoti save sekse. Ir vienas, ir kitas seksualins energijos gesinimo bdas nepageidaujamas: jos gesinimas valios pastangomis reikalauja psichins energijos sunaud. Seksualins energijos gesinimas sekso pagalba irgi ne ieitis, nes bna aplinkybi, kai gyvenimo situacijos neleidia sekso. Todl mes turime imokti valdyti i energijos r. Pirmiausia reikia atjungti Smon nuo stereotipo, susijusio su seksu. Vienu metu gydytojai aktyviai propagavo intymi santyki svarb. To idavoje pas daugel susidar stereotipas: Jeigu nebus sekso a sirgsiu . Ir i tikrj, mons su silpna psichika, neturdami sekso, sirgdavo! Visas problemas su sveikata jie siedavo btent su ia prieastimi. Reikia pasakyti, kad sekso buvimas arba jo nebuvimas su sveikata niekaip nesusieti. Seksuali energija mua per sveikat tik tuo atveju, jeigu mes nemokame jos valdyti. Todl imeskite i galvos visas problemas, susijusias su seksu. Gyvenkite ir diaukits gyvenimu! Pastaba. Usiimant seksualins energijos valdymo praktika, visai nebtina atsisakyti sekso. Seksas monms btinas. Dalykas yra tame, kad ms giminysts ryius kontroliuoja hormon sistema. Kada moteris neioja kdik, jos organizme ir kdikio organizme idirbami hormonai, skatinantys motin mylti savo vaik, o vaik mylti savo motin. Pas tv panas hormonai idirbami, kai jis iri savo palikuonis, paima kdik ant rank, jauia jo kno ilum bei kvap, tai yra per jutimo organus ir per jo Smon. Vyro ir moters suvienijimo hormonai idirbami tik lytinio akto metu. iuo atveju seksualin energija, paveikdama visus energetinius sutuoktini kanalus, sukelia j mentalin, dvasin, dangaus vienyb. Per santuokinio gyvenimo metus i vienyb gauna toki jg, kad jie isaugoja savo vienyb ir visikai nesant sekso.Tam, kad galutinai isiaikinti po io skirsnio perskaitymo ikilusius klausimus, susietus su seksualiniais moni santykiais, paymsime sekanius dalykus. Vyro ir moters potraukio vienas kitam atsiradime svarb vaidmen atlieka jutimo organai ir mentaliniai sumetimai. Kai tik Smon pripaysta, kad is mogus reikalingas jos gyvenimui, galvos smegenys pradeda gaminti potraukio hormonus. Tarp vyro ir moters atsiranda tai, k mes vadiname meile, kuri vliau stvirtina seksualiniuose santykiuose. Toliau tarp j atsiranda vienyb. Giminysts saitai tampa dar glaudesni, kai vienijimasis vyksta dangaus Kanalo lygmenyje. Liaudyje iuo atveju sakoma apie santuokos ryi Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 210

dievik paventinim. tai kur pasakymo Jungtuvs vyksta danguje paslaptis. Kad padti monms, neturintiems dangaus Kanalo, banyia sugalvojo jungtuvi ritual jis padeda jaunavediams susivienyti. Kad utikrinti pastovi vyro ir moters vienyb, reikalingas ne tik seksas reikalingas pastovus jutimo organ, Smons ir Sielos patenkinimas. Utenka atsirasti nepatenkinimui, pavyzdiui, dvasiniame plane, kai i karto prasideda santuokos vienybs paeidimas. Vienas i sutuoktini (o galbt ir abu) pradeda iekoti trukstanios grandies kitur. Tai ne btinai i karto bus neitikimyb. Kuo iuo atveju padeda vienyb dangaus Kanalo Lygmenyje? Dalykas tame, kad, kaip anksiau buvo paymta, dangaus Kanalas yra ivystyto Spindulinio Kno produktas. io Kno egzistavimas gimdo moguje etojo psichinio jutimo vystym. Btent jis padeda sutuoktiniams jausti nuolatin vienas kito poreik o tai reikia, kad esant vienybei, isivysto poreikis keistis sutinkamai su vieno i sutuoktini reikalavimais (norais). Tai ir yra harmoninga santuoka. iuo atveju sutuoktiniai vienas kitame atranda pastov vis savo poreiki patenkinim. Jiems nra reikalo ka-ko iekoti i alies. Darbas Spindulinio Kno lavinimui Spindulinio Kno lavinimas bei stiprinimas reikalauja ilgo laiko, kadangi tai ne faktas, o procesas. Iplt savo Smon iki 60 65 procent, js tik priartsite prie savo Spindulinio Kno pajuio. iame vystymosi etape jums yra prieinamas pats emiausias jo lygis, atitinkantis ketvirtajam energetinio kno sluoksniui ir, atitinkamai, ketvirtajam Krinijos Lygiui. Kad apimti Smone vis Spindulin Kn ir pasiekti juo septint Krinijos Lyg, reikia tsti Smons ipltimo darb. Kas tai per darbas?Js prij prie septintosios dalies, turite pakankamai gerai ivystyti savo vidinius psichinius pojius js jau turite mokti, susikoncentravus bet kur organ ir praj per j vidiniu vilgsniu, pajusti vis struktr bkl ir reikalui esant mokti atstatyti jas. Tam reikia gerai inoti organo anatomin sandar ir jo fiziologin funkcij. Bet js taip pat jau turite bti pakankamai gerai ivyst savyje fizinio bei energetinio kn vienyb. Jeigu js jauiate sprag savo pasiruoime, reikia rimiau imokti tris pirmsias ms Sistemos dalis. Btent tiesioginis, rutinikas mentalinis darbas su vidiniais organais, su energetiniais procesais vysto etj psichin jutim, kurio dka isivysto visi vidiniai pojiai. Mes kalbame apie vidini poji svarb, nes jie yra bdingi visiems monms, btent jie yra susieti su etuoju psichiniu jutimu. Vidini poji ivystymas yra labai svarbus tolimesniam darbui su energetiniu knu. Daugelis stengiasi ivystyti savyje aikiainyst, aikiagirdjim, ekstrasensorinius gabumus. itie gabumai yra susij su grtamojo ryio, einanio i galvos smegen jutimo organus, suaktyvinimu. Prij prie septintosios dalies, kai kas i js iuos gabjimus jau atskleid, o kai kas ne. Neverta ties jais usiciklinti tai ne kriterijus ir ne rodiklis! Mokjimui valdyti vien ar kit proces patingai svarbu yra isiugdyti btent vidinius pojius, o galvos smegen ir jutimo organ grtamasis ryys isiskleis savaime arba neymiai pasistengus i js puss. Esant aktyviam vidini poji ivystymui js turite gebti: 1. Tiksliai jausti kito mogaus fizin bei psichin bsen. Prisijungus savo Smone prie tokio mogaus, suderinus j savo vidinius pojius, js turite jausti jo vidini organ bkl ir galimus uakimus jo energetiniuose srautuose. Taip pat js turite nustatyti mogaus psichin nuotaik, pajusti stereotipus, skatinanius j iai bklei, ir padti surasti teising jo problem sprendim.Jeigu js nepasiekte tokio vidini poji ivystymo, reikia etasis psichinis jutimas ivystytas silpnai. Nedidel mentalin treniruot pads jums paalinti trkum. Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 211

2. Toliau vystant vidinius pojius, js turite jausti savo organizmo lsteles, j organoidus (lsteli struktras). Jeigu prisiminsime, kad vienas i Krinijos Idjos komponent yra privalomas nemirtingumas, tai reiks paaikinti jo sisavinimo mechanizm. Bendrai sakant, mechanizmas yra seniai inomas tai DNR molekul. Kai kas teigia, kad lyg tai ino ir io etaloninio genofondo vietov ambalos urvus, kur guli anabiozs bklje ms potencials, perdm teigiami, genetiniai donorai. Beliko tik isiaikinti, kaip i etalonin DNR molekul reikia padauginti ir kokios technologijos pagalba pakeisti sugadint molekul trilijonuose lsteli nepriekaitingai veikiani. mons deda viltis ateities moksl, taiau panau, kad jisai randasi didelje aklavietje, i kurios nesimato ijimo.
mogaus embrionins kamienins lstels

Etalonini DNR molekuli paslaptis yra tame, kad kiekvienas ms nuo gimimo iki mirties neioja jas kamienini arba lyderiaujani lsteli pavidalu.Kamienins lstels tai pasyvios lideriaujanios lstels. Jos atsibunda tik poveikus galvos smegenims, kai j aktyvios kolegs (lideriaujanios lstels) patyr gedim ir nebegali toliau valdyti kit organ arba audini darbini lsteli veiklos. Kamienins lstels organizme turi kelet lygi. J hierarchija pastatyti septyneto principo pagrindu, kuriuo grindiama Krinija. Yra lstels, kurios sveikauja su grubi materialij energij lygmeniu. Jos valdo fizinio organo bkl. Yra kamienins lstels, kurios randasi subtilesniame lygyje. Joms yra pavaldus didiulis emesnio lygio lsteli masyvas. Kamienini lsteli lygi yra tiek, kiek Lygi turi Krinija. Pagal savo savybes kamienins lstels sveikauja su Gamtos psichine energija, o todl pilnutinai priklauso nuo mogaus minties kokybs bei aktyvumo. Be to nra jokio btinumo usiiminti vis organizmo lsteli genetinio aparato regeneravimu, k silo daryti mokslas, neinantis apie Hierarchijos Dsnio egzistavim. Uteks surasti tarpusavio supratim su dviem deimtimis aukiausiojo rango lideriaujani lsteli, kad padti joms atstatyti DNR molekul. Toliau, sutvark save, jos duoda komand emesni lygi lstelms jau tiesioginio pavaldumo tvarka. ia ms galiojimai genetikos srityje skmingai baigiasi. Tokiu bdu, problemos dl DNR etalono buvimo neegzistuoja, o yra mogaus, savo kamienini lsteli valdymo prijimo problema, sankcij kuriam duoda Visatos Energoinformacinis Laukas. Tam, kad j gauti, maa usiiminti dvasingumu ir saves tobulinimu, reikia imokti suprasti Diev (ems ir Krinijos programas) poji lygmenyje). Bet tam, kad tai pasiekti, reikia imokti suprasti kito mogaus programas, ir taip pat poji lygmenyje. Tai yra viskas remiasi Kristaus misijos vykdymo btinum, kuri Jis delegavo savo mokiniams, o faktikai, visiems monms viena fraze: Eikite pas mones! Pati darbo su savo lyderiaujaniomis ir kamieninmis lstelmis technologija nra slapta ir yra duota visose Sistemos dalyse, paslaptis yra Kelias, kur mogus turi nueiti bendramini Sistemoje, dmiai priirimas Lauko. Jis gi, kaip js inote, priima tik darbus ir poelgius, o ne emocijas ir subjektyvias svokas, panaias geras mogus. Laukui neegzistuoja individualus kelias ir nepriklausoma Evoliucija, net jeigu tu pats Dievas. Tam, kad valdyti lstel, reikia ne tik pajusti save Krinijos lstele, bet ir bti ja, susijungus su visais Jos Lygiais. Lyderiaujanti lstel palaiko tiesiogin ry su mintimi, su energetiniais ir hormoniniais procesais. Btent ji duoda organizmui signal sveikatingumo, apsaugos ir Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 212

daugeli kit proces jungimui. Kai mes dirbame su organizmu mentaliniame plane, mes dirbame su lideriaujaniomis lstelmis. J uduotis uduoti darbo reim visoms darbinms lstelms. Organo gritis prasideda, kai i lideriaujanios lstels funkcija sutrinka. io proceso komplikacija ir jos pagyljimas yra auglio atsiradimas organe (o dar blogiau vio), kuomet darbins lstels nebeklauso lideriaujani ir sukuria savo koalicin valdym (faktikai patampa opozicijoje prie jas). Bet, nevaldydama (i prigimties) funkcij ir ryio gdi su natraliais organizmo procesais, neturdama prijimo prie ryio linij su energetiniu knu ir mintimi, patologin koalicija i pradi bando valdyti savo organo procesus, o vliau metastazi pagalba (ugrobiant teritorijas) kit organ ir viso organizmo procesus. Ir argi galima paisprieinti iam procesui , padti mogui vitinimo, chemoterapijos, skalpelio arba liaudiko gydytojavimo dovanos pagalba? Viskas, k js darysite, pradedant pirmja Sistemos dalimi, nukreipta lideriaujani lsteli atkrim. Kelias tikrosios sveikatos link eina tik per mokjim jas valdyti. Treniruots keliu js turite ivystyti savo vidin jutim ant tiek, kad jausti lstels organoidus ir minties pagalba valdyti j bkl. Technologija ta pati: sukoncentruoti dmes lstel, Smone eiti jos vid ir, mintimis, perneant dmes nuo vieno struktrinio lstels vieneto kita, pasistengti pajusti j bkl Lyderiaujanios lstels turi subtilesn energetin prigimt, negu organai, todl visi stresai ir negatyvios mintys pratingai atsiliepia j bklei. iurktus laisvos psichins energijos poveikis taip pat pratingai atsiliepia joms. Laisvos energijos judjimas organizme turi aiki orientacij. Jeigu ios energijos Smon nevaldo, tai esant pernelyg dideliam jos padidjimui, ji gali ieiti u gamtins ribos ir vykdyti judjim kituose energetiniuose kanaluose. Kiekvienas organas ir jo lstels turi savo energetin potencial, kurio pagalba vykdomas j optimalus darbas. Natralu, kad, jeigu leistino potencialo riba kyla laisvos energijos didjimo jame (jose) dka, tai sudegina organ ir jo lsteles! Tam ,kad geriau jausti lideriaujani lstel, reikia susipainti su jos anatomine struktra ir fiziologinmis funkcijomis. Ir toliau vystydami savo vidinius pojius, js turite jausti lsteli branduoli chromosomas, DNR molekules, koreguoti j bkl. Technologija vis ta pati. Geresniam lsteli molekuli ir atom suvokimui bus reikalingos elementarios inios i chemijos (organins ir neorganins), vairi mediag formuli inojimas: mikroelement, vitamin, angliavandeni, baltym ir kit. Savo mintimi js galite koreguoti atom bei elementari daleli sukimo spin. Tik nedarykite sau nuostatos: Tai ne mano jgoms. Kiekvienas sugebs, ypa mons su Smons ipltimu iki 60 65 procent. Tam, kad ipltoti savo vidinius pojius iki tokio lygio bei stovio, jums reikalingas laikas ir pastovios treniruots dmesio koncentravimui. Treniruokits, ir viskas jums gausis. Sukoncentravus dmes lstels molekules ir atomus, upildykite juos savo mintimi, pavyzdiui, padkokite atomams u tai, kad jie eina js kn ir utikrina jo vientisum. Jeigu pajusite trkim holografiniame atomo ir jo daleli judjime mintimis atkurkite jo vientisum minties ir Dievo energijos pagalba. Imokus valdyti savo kno atomus, js galite valdyti iorins aplinkos atomus, surenkant juos vairias sistemas. inoma, toks gebjimas atsiranda ne i karto. Vl bus reikalinga treniruot, bet, kaip sakoma, atkaklumas ir darbas pergal atves. Treniruodamiesi ia kryptimi, js imoksite momentaliai savo Smone prisijungti prie bet kurio atomo, vienu akimirksniu sujungdamas juos molekules, o molekules mediag. Arba atvirkiai visk js sukurt isklaidyti iorinje aplinkoje. Faktikai js imoksite materializuoti ir dematerializuoti bet kur kn! Tokia praktika bus lengvai vykdoma, kuomet js imoksite jausti materijos korpuskuliarines daleles ir kvazidaleles. Bet kurio kno holograma susideda btent i i Krinijos elementari daleli. Savo Smone prisijungdamas prie j, js galsite materializuoti bet kuri mediag, o tai jau pirmoji pakopa tai, kad mogus tapt Krju. Primename, kad panas stebuklai manomi tik esant variai, Ivystytai Smonei ir Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 213

ivystytam Spinduliniam Knui. ioje praktikoje labai reikmingas yra pasitikjimas savimi, savo Smone.Jeigu js pasakysite: Tai nemanoma, kadangi tai pasakos , ir io gebjimo ivytymas jums i tikrj taps nemanomas!Kas i js t pasieks praome kreiptis tolimesni instrukcij. Kad negundyti nekantruoli, ypa jaun-kart, joki uuomin dl i technologij mes neduodame smoningai. mogus evoliucionuoja vien savo jgomis, bet Evoliucijos keliu eina tik bendramini kolektyve Besivystanios Smons vienas i reikalavim yra egocentrikos krypties atsisakymas. Paprastai mons egoizmo atsisakym supranta kaip gebjim daryti gerus dalykus, pataikauti kitiems monms, atsisakyti sau visko, paskirti gyvenim kitam mogui arba geram dalykui ir taip toliau... Bet toks poiris yra klaidingas! Evoliucija abejinga moni emocijoms ir nuomonms! Jai yra svarbu, kad mogus vystytusi pagal Gamtos ir Dievo Dsnius, o visos geros savybs isivystys automatikai. Egocentrikas Smons kryptingumas momentaliai igaruoja, kai tik mogus pradeda suprasti klaidingus savo prisiriim, dogmas ir stereotipus. Bdamas j valdioje, kiek jis besistengt usiiminti labdara ir daryti gerus dalykus, jo Smons egocentrikumas niekur nedings, bet atvirkiai papildomai isivystys veidmainyst.Todl nebijokite galvoti apie savo gerov, neivaistykite kair ir dein savo psichini bei materialini resurs, atsiminkite: Asketizmas ne tame, kad jums nieko nevaldyti. Asketizmas tame, kad niekas js nevaldyt! Masi ir energij Tverms Dsnio niekas nepanaikino. Visas gyvenimas yra pavaldus energij apykaitai. Visi js darbai ir poelgiai turi bti apgalvoti, suderinti su Aukiausiojo A ir Evoliucijos reikalavimais, bet joki bdu ne su js emocijomis. Daugelyje dvasini altini galima sutikti kius dl visuotins meils, dl btinumo padti nelaimingiems, pastoviai daryti gerus darbus ir dalinti imald. Visa tai kiai, kuri pagalba stengiasi Tikrj Asmenybs vystymsi pakeisti ritualais, taisyklmis, tradicijomis. Aukiausiasis A aikiai reaguoja Sielos bsen. Js galite apgauti savo Smon, kitus mones, bet ne savj A! Tam, kad i tikrj bti geru ir dovanoti aplinkiniams meil, reikia turti vari Smon, sujungt su Dievu, su Aukiausiuoju Visos ios teigiamos savybs bus tikros tik esant evoliucionuojaniai Smonei. Tik tada jos taps js esme, poreikiu, tikruoju noru ir btinybe. Aukiausiasis A dirba vienybje su Smone tik esant alfa lygmenyje (maldos bsenoje). ie ritmai neprieinami Smonei, orientuotai grubi emocij suvokim. O todl visas ms slaptas mintis Smon tuoj pat perveda kit, grubesn diapazon ir ritm, to idavoje Aukiausiasis A tampa atjungtas nuo ms! Neirint tai, kad kiekvienas mogus turi savo individual Aukiausij A, nuosav elektronin pato d, visi maitinasi i vieno altinio ir kartu (savo bendroje sumoje) sudaro viening visum, viening Aukiausiosios Smons Gyvenimo erdv. Kaip yra inoma, gyvenimas Sistemose yra pavaldus pagrindiniam Krinijos Dsniui Vienybs Dsniui (j dar vadina Pusiausvyros ir Harmonijos Dsniu). Harmonijos paeidimas viename gyvybs erdvs take tuoj pat sukelia veikiani jg persikreipim, priveda prie disbalanso visoje Sistemoje. Jeigu Sistemoje evoliucionuoja vienas takas ir jo Evoliucija atitinka visos Sistemos interesus visi kiti turi bti apimti to paties proceso.Todl tik vieno tako Evoliucija Sistemoje taip pat sukelia jg persikreipim, o tai reikia, kad visi kiti Sistemos takai turi suteikti vienas kitam palaikym ir savitarpio pagalb, visokeriopai palaikyti evoliucionuojant tak. Ilikti galima tik drauge. Ieinant i bendr Sistemos interes: jeigu vienas jos takas Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 214

evoliucionuoja, jis turi perduoti savo inias impuls kitiems ir visai Sistemai bendrai. is takas tampa Sistemos lyderiu, nepriklausomai nuo jo ankstesnio statuso. Situacija yra kaip myje: kas pirmas pakilo atak, vesdamas su savimi kuop arba pulk tas ir Lyderis, nepriklausomai nuo karinio laipsnio ir ankstesni nuopeln! Evoliucijai egoizmas yra tame, kad mogus visas sisavintas inias koncentruoja savyje, nenordamas dalintis su kitais. inoma, nusivesti k nors su savimi per prievart nemanoma. Lauti per kel negalima nei savs, nei k nors kit. Taiau duoti mogui informacij apie Evoliucijos siekimo btinum privalo kiekvienas, kas j valdo. I savo patirties galime pasakyti, kad tie, kas prim mums duotos Sistemos idj tik dl savo skms pasiekimo, ir pasiek tam tikr ivystymo lyg, neskait, kad btina ias nekainojamas inias perduoti savo artimiesiems, visi jie sustabd savo evoliucin vystymsi! Sveikatingumo ir skms pasiekimo technologijos, duotos Sistemoje, pas juos nustojo veikti. Gautomis iniomis reikia dalintis. Bet tam visai nebtina specialiai plaiai skelbtis, kad js turite informacij apie Smons evoliucin vystymsi. Js Aukiausiasis A pats atves pas jus mog, kuriam reikalingos js inios. Iki tol galite pasakoti monms Sistemos teorij, duoti jiems skaitymui Slaptj Doktrin, neliesdami praktikos. Aukiausiojo A lygyje js jau esate informacijos apie Smons evoliucin vystymsi nejas. Kit moni Aukiausiasis A ino, pas k yra i informacija, ir atves savo globotinius pas jus, norite js to ar ne. Todl i anksto ruokite save darbui su monmis, kurio tikslas ne tame, kad imokyti technologij mons jas sisavins ir be js! Js turite imokinti paio sunkiausio pamatyti savo stereotipus, daugelis i kuri taip stipriai susigyveno su jais, kad mons net nepastebi j pas save. Karma dama negailestinga ir koreguos tuo labiau, kuo auktesnius reikalavimus pateikia Gamta tiems, kas evoliucionuoja ir stengiasi pasiekti subtilesnius Krinijos sluoksnius. O ten stereotipams vietos nra. tai ia ir prireiks pagalbos tiems, kas bus atvestas pas jus,. Tiems, kas stengiasi ivengti darbo su monmis, bandydami eminti gyvybikai svarbi informacij savyje, papildomai praneame: inoma, evoliucinio vystymosi kelias turi individuali orientacij. Bet skms pasiekimo orientyrai vienodi visiems. mogus, paines iuos orientyrus, apribojs juos savo persona, automatikai atsiriboja savo Smone, sudarydamas joje eilin pririim, eilin stereotip. Tai akimirksniu atjungia j nuo Gyvybs Kanalo (nuo Aukiausiojo A), mogus praranda ry su savo Tikrja informacija. Viskas labai paprasta: objektyvios inios tampa subjektyviomis. Eilin Gamtos gudryb yra tame, kad mogus gauna Tikrsias inias tol, kol perduoda jas kitiems monms! Perduodamas t, k js jau inote, kitiems, js nenoromis geriau sismoninate inias patys ir dar giliau paystate Ties, tapdami labiau reikmingais Krinijai! Btent tam jums reikalingi kiti mons. Jie yra js mokytojai! Tik j pagalba js galite savo Smonje isiaikinti iki galo nesuprantamus jums dalykus. Ms Sistema pirmoji pakopa Smons ir mogaus evoliucinio vystymosi kelyje. Visikai manoma, kad kakam i js bus duota antroji pakopa ir taip toliau... Painimui nra pabaigos, nra pabaigos Tiesai ir Evoliucijai! Kakam visa tai, kas pasakyta, pasirodys kaip absurdas. K gi, turite teis abejoti, bet laikas parodys ir isprs! Visuomenje mus daug ko imok tik ne darbui su monmis dialogo reimu. Btent todl taip baugina ijimas mones. Tai eilinis Smons stereotipas, kuris turi bti veiktas. Kai js turite pakankamai ini, pakankam patirt, patikkite, perduoti savo inias ir mokytis i kit yra net domu ir nevargina! Ir gyvenimas tampa pripildytas viesos, nes: Visi, kas iri, bet nemato akli. Visi, kas mato ir tyli dvigubai akli. Ir tik viesos nejai kitiems - matantys. Tai yra, tik atnedamas savo Ties monms, paddamas jiems praregti, mogus pats praregi! Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 215

Kiekvieno i ms vert nustatoma ne pagal ms vertybes ventumo, teisuolikumo, tikjimo, dorybi, erudicijos, Smons atskleidimo laipsnio pavidale arba Tiesos valdymo pavidale. Ms svoris nustatomas pagal moni grups, kuriuos mes vedame Evoliucijos keliu Ties, svor. Kitokio mato mums pas Diev neegzistuoja! Tam, kad tapti pastebimu dydiu, mogus turi pastatyti save ant savo interes, o taip pat ir aplinkini moni, monijos, Visatos, Dievo ir visos Krinijos interes, amen. inoma, kalba eina ne apie tai, kad js tuoj pat turite ibgti gatv ir aukti mones seminar studijuoti Doktrin. Ne! Js paprastai neturite atmesti sau perspektyvos ir galimybs propaguoti jos idjas. Darbas pats pas jus ateis, jeigu tame bus btinyb. Daugelis, studijuojani Doktrin, labiausiai susiavje ja, visikai atmeta bet koki galimyb j propaguoti, darb su monmis, kuo apriboja savo tolimesn vystyms. Bet tik per bendravim su monmis pas mog (tame tarpe ir pas jus) ateina kai kuri, paslpt, iki tam tikro laiko, gyvenimo pusi sismoninimas. Paprastose slygose ias Bties briaunas js Smon, nebuvo apmusi, nebuvo sismoninusi. Bet tai atjo mogus, udav jums uveriant klausim, kuo irykino js darbo stok, js neinojim. Tam, kad atsakyti jam, js turite isiaikinti situacij, i naujo apmastyti j. Tai padar, js painsite Ties! Btent dl ios prieasties mons reikalingi jums, o ne js monms! Todl bukite dkingi kiekvienam, kas uduoda jums nepatogius klausimus. Jie jus moko. Diaukits, kad pas jus ateina mons, maloningai suteikdami jums galimyb dirbti su jais. Kaip jie suvoks js pasakytus odius tai j problema! Js apie tai neturite galvoti, kadangi veikti keli per tank minties form sluoksn (schema Nr. 3) galima tik drauge, padedant vienas kitam. Dao Kelias Apokalipss laikotarpiu Js paklausite: o prie ko ia Dao? Dalykas yra tame, kad ms Sistema pagal savo dvasi, panaudojimo lankstum, ritual ir dogm joje nebuvim, artimiausia yra Dao. Taigi, kas yra Dao? Dao, veriant i kin kalbos, reikia Begalinis kelias (Evoliucija). Koki prasm Dao deda patys kinai Dao krjai, pabandysime suprasti i alegorijos. Kas yra kelias (Dao alegorija) Didysis varumas paklaus Begalybs: Ar tu inai, kas yra kelias? A neinau, atsak Begalyb. Didysis varumas paklaus apie tai Neveikimo: A inau, atsak Neveikimas. Jeigu tu inai keli, pasakyk, ar jis valdo likimus? Valdo. Kokie gi likimai pas j? I t, kuriuos a inau, gali bti kilns, gali bti niekingi, gali bti sujungti, gali bti suskirstyti. tai likimai, kuriuos a inau. Apie iuos odius Didysis varumas paklaus Bepradio: Kas gi i j yra teisus, o kas ne? Begalyb, su savo neinojimu arba Neveikimas su savo inojimu? Neinojimas yra gilesnis, o inojimas seklesnis, atsak Bepradis. Neinojimas yra vidinis, o inojimas iorinis. Ir iai Didysis varumas atsikvpdamas pasak: Tada neinojimas yra inojimas? O inojimas neinojimas? Bet kas gi pains Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 216

neinojimo inojim? Kelias yra negirdimas, atsak Bepradis, o jeigu girdimas, reikia, ne kelias. Kelias nematomas: jeigu matomas, reikia, ne kelias. Nemanoma ireikti keli odiais; jeigu ireiktas, reikia, ne kelias. Kas paino beform, formuojant formas, supranta, kad nemanoma pavadinti keli... Tie, kas klausia apie keli ir atsako apie j, neino kelio, ts Bepradis. Tegul net klausantis apie keli dar negirdjo apie j. Apie keli negalima klausti, klausimus apie j nra atsakymo. Klausiantis apie tai, apie k nemanoma paklausti, patenka aklaviet. Atsakantis tai, k nemanoma atsakyti, neturi vidinio inojimo.Tas, kas neturi vidinio inojimo, laukia klausim, vedani aklaviet, iorje nepastebi visatos, viduje neino pirminio prado. tai kodl tokie nekops Vyresnij Broli Sjungos kaln, nekeliaus didiojoje tutumoje. Kaip matote, Dao teorinio argumentavimo, kaip ir Tiesos, nra, viskas grindiama jausmais, vaizdiais, asociacijomis. Tokio btinumo ir nebuvo. Iminiai, pasiek proto nuvitimo, pain Tikrj Gyvenimo Prasm, nesisteng perduoti savo patirt monms, nes visi mons negaljo tapti atsiskyrliais, o Smons ilaisvinimo nuo materiali ssaj kelias reikalavo btent atsiskyrlikai gyvenimo. Gyvenant toli nuo visuomens, bendraujant su gamta yra ymiai lengviau pakeisti save. Pojiai, kuriuos sukelia gamta, veikdami mog, ramina jo psichik, vysto Sielos jautrum ir imint dka deiniojo pusrutulio vystymosi ir neokortekso jungimo. Gautas per intuicij inias atsiskyrliai, jogai, vienuoliai i karto diegdavo praktikoje, ikristalizuodami jas vaizdi ir poji lygmenyje, be odins formos, kas duodavo galimyb kilti auktyn evoliuciniais laiptais. Tos inios buvo neprieinamos paprastiems monms (gyvenantiems visuomenje) dl j atitolimo nuo kasdienik(trumpalaiki) sociumo poreiki (dl ikritimo i realybs), dl to, kad nebuvo pareikalautos. Faktikai atsiskyrliai ikrisdavo i Evoliucijos. Ivgadoje iminiai gyveno savo gyvenim, o prastuoliai savo. Tuos, kurie norjo painti Ties, priimdavo mokiniais i kuri buvo reikalaujama tiksliai dubliuoti ir vykdyti visk, k dar mokytojas. Ar pasieks mokinys nuvitim ar ne tai jau jo reikalas, jo problema. Jeigu Siela pasiruousi painti Ties, mokinys j paindavo; jeigu ne, reikia, Tiesa visam laikui likdavo jam udara. Nebuvo tikslaus Tiesos apibrimo. Niekas negaljo jos suprantamai paaikinti. Tam, kad nors kakaip perduoti savo inias, buvo sugalvotos alegorijos. Taip ir pradjo manyti, jog Tiesa odi pagalba neireikiama, j galima perduoti tik per alegorijas. Ms aforizmai ir anekdotai taip pat atspindi objektyvius gyvenimo dsnius, bet i j maai kas mokosi. Taip ir alegorija, j iklausydavo ir tuoj pat pamirdavo. Todl alegorija egzistavo savaime, atskirai, o realus moni gyvenimas taip pat savaime, atskirai. Apmokymo esm Mokinys kreipsi mokytoj: Tu pasakoji mums istorijas, bet nepaaikini, k jos reikia. Kodl? Mokytojas atsak: O kai tu eini turg nusipirkti apelsin, ar praai pardavjo, kad jis paragaut juos vietoj tavs, palikdamas sau tik luoba? Btent dl i prieasi Jzaus Kristaus mginimas apviesti mones, duoti jiems tikslius orientyrus Tiesai turjo toki lidn pabaig. moni Smon nebuvo pasiruousi painti Ties ir negaljo priimti alegorij, kaip gyvenime orientyrus. Matyt, tame slepiasi minios, nukryiavusios Krist, nesupratimo ir susierzinimo prieastis. Kas yra protas? Vis moni beprotyb. Kas yra beprotyb? Vieno mogaus Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 217

protas (L. Biorn53). Deja, visas imini vietjikas darbas baigsi viesios ateities apdainavimu, ditiramb iliejimu jos atvilgiu. Jie band monms duoti ateit, apeidami dabart, juo labiau, kad monms tai labai patiko ir jie labai to aistringai troko, norjo tuo tikti. Viltis yra meistr falsifikuoti Ties (Baltazaras Grasianas54). Toliau toki nemantri tezi pagrindu buvo organizuotas visas darbas su elektoratu, parapijieiais, pavaldiniais. viesuoli nelaim buvo tame, kad jie mgino pateikti monms inias, suprantamas tik jiems patiems. Iminiai jas jausdavo, bet perduoti, garsinus suprantama monms kalba, nemokjo. Nesupratimo problema buvo imini atotrkis nuo moni poreiki ir lkesi. Gyvenimas atsiskyrlikai formuoja interesus ir poirius, tolimus nuo visuomens poiri. Atskleid savo Smon, iminiai pakilo auktesnius Evoliucijos Lygius ir negaljo, nemokjo nusileisti iki parasto mogaus imanymo lygmens. Jie kalbdavo skirtingomis kalbomis. Tam, kad sitikinti, kad taip yra, perskaitykite Jelenos Blavatskajos Slaptj doktrin. Parayta joje praktikas tas pats, kas ir ms knygose, tik k js ten suprasite atskiras klausimas. Savo evoliucin keli iminiai prajo u sociumo rib. Kitaip ir bti negaljo. Jei jie bt idrys tai padaryti, neieidami i visuomens, ji juos bt sunaikinusi. ios aplinkybs negalima priimti, kaip eilin mogaus sulaukjimo pabrim. mogus aklai kopijuoja gyvosios gamtos ilikimo programas.Joje visi jauni palikuonys, pagal kokius nors parametrus besiskiriantys nuo savo tv, turintys kok nors isigimim, turi bti negailestingai sunaikinti. Ir jeigu gamtoje tai viena i ries patvarumo, ilikimo slyg, mogaus lygmenyje tai jau konservatizmas ir Evoliucijos sustabdymas. Faktikai mons, paadin savo Smon, lavinantys neokotreks, jau priklauso kitai koordinai sistemai, gyvena kitame Matmenyje, naujoje civilizacijoje. Jiems atjus i kito pasaulio, juos ir priima kaip ateivius i kitos planetos, paprasti mons j beveik nesupranta. Taip ir gavosi. mons, gav ias inias, pavert jas ventraiais ir nesugebjo panaudoti savo gyvenime. Mums patinka vilgtelti u ribos, kurios neketiname paeidinti (Samuelis Donsonas55). Genial krin mons suprato, bet visikai kitaip, taip, kaip jiems usinorjo ir kaip buvo prieinama. Atsirado ritualai, apeigos, tradicijos. J lygmeniui tai norma, toks j, nesuprast Ties ,traktavimas. Ms Sistema duoda keli nuvitimui, ir j gali panaudoti kiekvienas, netapdamas atsisikyrliu. Kad j gauti, mums reikjo, gyvenant sociume, neatsiskiriant i civilizuotos visuomens gyvenimo, praeiti atsiskyrli keli. Ant keik tai yra sunku nemanoma nusakyti. Bet tik tokiu keliu buvo galima odiais garsinti iki iol neireikiam Ties. Viskas yra todl, kad mes, mons, praj keli, jome ne pavieniui.Ms sekjai ir bendraminiai, kurie pasijungia prie Sistemos, yra, i vienos puss, stimulas, udegjas neleidiantis mums sustoti, o i kitos puss lygiagreiai su ms Smons pltimusi jie nedav mums atitrkti nuo Tiesos supratimo i paprasto, neinanio mogaus pozicij. Patikkite, tai vienintelis bdas monijai gauti Tikrsias inias! Sistemoje pirm kart per daugel tkstani met duotas paprastas Tiesos apibrimas ir jos painimo btinumas. Technologijos, duotos joje, palaipsniui perveda mogaus pasauljaut i jo praeities dabart, o per j ateit. Idja yra labai paprasta: nepastaius savo dabarties, netursi geros ateities. mogus, apsiginklavs ms Sistemos iniomis, panaudodamas jas, smoningai valdys savo gyvenim visuose Bties aspektuose bei pasireikimuose. Sistemoje nra vietos ritualams, apeigoms, tradicijoms,
53 54

Baltasaras Grasianas (Gracin y Morales,1601 1658), ispan raytojas, filosofas ir literatros teoretikas, jzuitas.

Ludwig Biorn (Brne, 1786 1837), vokiei raytojas.

Samuelis Donsonas (Samuel Johnson, 1709 1784), vietimo amiaus angl kritikas ir poetas.
55

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

218

dogmoms. Ji lenkiasi tik prie sveik prot, prie moni, einani Tiesos link, darb ir gyvenimo bd. Sistemos atsiradimo prieastis jos atri btinyb, poreikis ir savalaikikumas. Ji negaljo neatsirasti. Tokiu bdu sveikos jgos serganiame organizme kovoja u jo ilikim. Kaip elgiasi mokslas ir religija Asmenybs Harmonizavimo Sistemos atvilgiu? Kol kas niekaip, kadangi n nenujauia, nes mes jiems dar nepraneme. Be to jiems ne iki ms: jie yra susirpin tuo, kaip igelbti monij ir padaryti j laiminga. Pratarmje buvo pasakyta, kad duoti Sistem kam nors recenzuoti, paiam recenzentui praktikai jos nesisavinus, ne patikrinus paiam yra tuias reikalas! N vienas normalus mokslininkas (o juo labiau kulto tarnas) nepatiks, kad mogus gali tapti savs eimininku ir gauti nemirtingum emje tai taip paprastai, be niekur nieko, be kieno nors sankcijos! Ir jie bus savotikai teiss nei mokslas, nei religija, savo resurso pagalba, to mogui duoti nesugebjo! Reikia, patvirtin ms teisum, jie savarankikai pasirays savo neteisum! Kaip js suprantate, jiems toks ingsnis prilygs nuosprendio sau pasiraymui. Reikia, to niekada nevyks! Bet tai poiris situacij mogaus, kurio Smon atverta dviem penkiais procentais, todl i mokslo, ir religijos matymo tako poiris yra absoliuiai teisingas ir siningas!Tai yra kalba ia nevedama apie kakok iankstin nusistatym, apgaul arba nevarius reikalus ms atvilgiu i mint institucij puss. Koks yra ms poiris? Mes manome, kad ms Sistema joki bdu neemina ir neubraukia nei mokslo, nei religijos reikmingumo monijai, todl, kad ji (Sistema) natraliai iteka i j! I to seka, kad Asmenybs Harmonizavimo Sistema yra ne tik ms ir Dievo Pasaulio kdikis, bet ir mokslo su religija. Ar ie tvai panors pripainti pernelyg savarankik vaikel savu arba pavadins j pavainikiu neinia. Su tvais visko bna. Kaip mes patys irime moksl ir religij? Su pagarba! O kaipgi dar galima irti savo vaikyst ir jaunyst?Kakas prisimenama su ypsena, kakas su lidesiu, negrtamai nujusios praeities, o apie kak net nesinori prisiminti... irti praeiti galima bet kaip, bet nemanoma jos nei perbraukti, nei imesti i savo atminties! Vienas protingas mogus iuo atvilgiu pasak: Kas iaus praeit i pistoleto, t ateitis iaus i patrankos! Mes, kaip js jau supratote, dedame daug vili ateit, todl ir su praeitimi nesipykstame! Vienoje dainoje yra geri odiai: Nepasakysi snui: lik maas, snus nepaklausys ir bus teisus. Bet gi snus nepaklausys tv ir daugelyje kit dalyk, pragyvens gyvenim savaip, ir bus visikai teisus. Kas lieia tv ir vaiko savitarpio santykius, Bties Trilypumo poiriu motina ir tvas yra kratutiniai Dvilypumo takai, o vaikas yra j treioji, juos jungianti, dinamika dedamoji. Taip ir ms Sistema faktikai jungia kratutinius Dvilypumo takus moksl ir religij (Materij ir Dvasi), joki bdu neatmesdama j. O tai, kad mons, pavent save mokslui ir religijai, turi savo Smons diapazon tik 2 5 procent apimtyje (nors ir visokeriopai atsiriboja nuo paprast mirtingj), patvirtina visos ms knygos savo egzistavimo faktu! To, kas vyksta su Pasauliu ir monija, analiz, kuri atlikome mes su Dievo Pasauliu, pilnutinai grindiama duomenimis, gautais i iniasklaidos ir Biblijos. Pagal idj, panai analiz, su ivadomis ir praktinmis rekomendacijomis, mokslas ir religija turjo atlikti dar prie imt met. Taiau darb teko atlikti mums, paprastiems mirtingiesiems, nepriklausantiems mintam luomui! Sunku patikti, bet tai yra taip. Mes susidorojome su darbu, nepakeliamu milijonams specialist, paventusi tam savo gyvenimus. Kame tokio triukinanio j Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 219

pralaimjimo prieastis? Tik tame, kad mes idrsome ieiti u mokslo bei religijos suprantam ir leistin rib (u monijos komfortins zonos rib). Nusivyl jais, mes kreipms auktesn instancij Dievo Pasaul, niekuo nepaiesdami juridini kanon! Europos pilieiai, nerad gynybos i savo ali teistvarkos organ ir teissaugos organizacij puss, kreipiasi pagalbos Europos mogaus Teisi Teism Strasbre, kaip paskutin instancij. Mes gi su savo praymu nujome dar aukiau, kur ir radome pagalb, palaikym ir supratim! Ms bda tik tame, kad pirmieji idrsome padaryti tok ingsn, idrsome atsistoti i apkaso visu giu, kai visi aplinkiniai pasimet suglaud ausis.Viskuo kaltas mogikasisi faktorius. Nurodyt institut ryys su Dvejybs mirties takais negali mogui, paventusiam save mokslui arba religijai, duoti nei maiausios galimybs paadinti savyje Smon ir iplsti jos diapazon plaiau standartini 2-5 procent, nors ir skatina erudicijos ir intelekto vystymasi. Tai nra mogaus kalt, tai jo bda! Dar kart pabrime, kad isilavinimas, erudicija, religikumas, dalyvavimas ir priklausymas bet kokioms mokykloms arba mokymams, bet koki ini turjimas, be savo Smons paadinimo tai tik ritualai( piligrimyst ventose vietose, chadas)! mogus, taip sakant, atsiymjo, pavaizdavo pamaldas materialiame pasaulyje, praignoravs vertikals, Tikrj Esybi(savojo Jzaus), Dievo ir Evoliucijos, interesus. Tai , kad jam vis tai brangiai atseina, nieko jau nebe domina ir nebe jaudina! Kadangi padaryti skambs pareikimai, priekabus skaitytojas pareikalaus satisfakcijos paaikinim. Ir bus teisus, prispauds prie sienos mog, darant tokias ivadas, paprastu klausimu: O kur faktai?. O faktus gerbiamas skaitytojas atras inaujo perskaits pirmaj ios knygos skirsn! Praktikai visa ms Sistemos teorijos ir praktikos argumentacija paremta pasaulinio lygio moksliniais atradimais, o taip pat Biblija. Bet pasirod, kad be ms, iki iol daugiau niekam galv neatjo paprasta mintis sujungti tas diskretines, idraikytas inias vientis paveiksl ir pabandyti gauti i j praktin naud! Tai lieia ir Bangin genetik, ir Ketvirtj Smons Bsen, ir daugel kitk. Prie to plua armijos mokslinink ir tyrj, o j iradim praktin realizacij padar mones, visikai tolimi mokslui! Mes, su ms knyg skaitytojais ir monmis prisijungusiais prie Sistemos, vedame plat susirainjim. patingai jiems neduoda ramybs ms pirmenybs laurai , daugelyje krypi, apie kurias mes be apsimestinio kuklumo pareikme. Kai kada laikuose sutinkami tiesiog genials isakymai. Vienas i ms skaitov pareik tiesiog sekant: Js raote apie tai, apie k rao kiti autoriai, skyrtumas tik tas, kad js duodate praktin dal. Kame randasi js pirmenyb?. Mums lieka tik pakelti rankas ir i graudulio apsiaaroti! mones gerieji, btent apie tai mes paskutinius atuonis metus ir tarkame. Visi autoriai emje, nepriklausomai nuo anro, rao apie vien ir t pat apie gyvenim.Mes ne iimtis. Taiau mones paraytame mato tik informacij, kaip tiesos pateikimo priemon. inojim daniausiai painioja su informacija. Kadangi mons ieko ini arba pergyvenim o ne inojimo, jie jo neranda. Tas kas pasiruos inojimui, negali ivengti jo primimo. inojimo perdavimas nepasiruousiam jo sismoninti nemanomas. (Saidas Nadm ad-Dinas). Erudicija ir informuotumas duoda mogui atsakym klausim Kas?.inojimas nuo informuotumo skiriasi tik tuo, kad duoda atsakym klausim Kaip?, tai yra moko mog sprsti savo problemas praktinje plotmje. Pasistengsime nuraminti gerbiamus oponentus, pasiruousius uversti mus mase toki prietaravim: Bet religija mokina mus gelbti Siel, o mokslas padeda sprsti gyvenimo klausimus materialiame pasaulyje. Taip, bet, sprsdamas nurodyt institut pagalba vien problem, mogus atsiduria prie imt nauj, dar labiau neisprendiam vadinasi, tai ne sprendimas, o nukripimas nuo sprendimo?! mones nuramina ir suteikia vilt tik tai, kad tokioje situacijojeatsidr visa Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 220

monija. Ir jie pagristai mano, kad Teisinga, gelbstinti informacija bus ta, kuri priims ir vertins diioji dauguma ir kuri butinai palaikys mokslas ir religija. Btent su tokiu matavimo principu jie iri ms sistem. Geriau pairjus, tokia taktika, nekas kitas, kaip saviapgaul ir veidmainiavimas. O veidmainis tuo ir skiriasi, kad sako tik teisingus odius, kartodamas, kaip priedain apie mogaus didyb ir apie jo misijos svarb emje. Ir kur mes su itomis dainomis atsidrme? Teisingai, baloje! Kad nuvesti jus atgal, mokslas ir religija liaudies akyse turi atgailauti ir pasibarstyti galvas pelenais. Kaip js manote pasiry jie tam? Vat taip! Vadinasi , tikrasis mokslas bus tas, kuris pripains monijos buvimo baloje fakt ir pasilys i jos kraptytis pavieniui, nelaukiant, kol kipas minios kumiras staigiai susivoks ir nuves jus on. Drstame jus utikrinti, bet vargu ar atsiras prietaraujani, - ms informacija neturi tikslo padidinti js informuotum ir erudicij, mes duodam praktik, veriame dirbti su savimi. Toks poiris daugeliui nepatinka, kipas visgi meilesnis, todl mons lieka jam itikimi, bevelidami slptis u betiksli kalb irmos. Su ms iaurumu ir kategorikumu ir viskas pappasta. Mes jau randams Gyenimo(Gyvybs) Sraute, todl pasirodome jo vardu. Srautas tas ne visuomet bna ramus, dabartiniu momentu tai srauni kaln up. Sportininkai ekstrimo mgjai, patyr neskm, plaukiant tokia upe, niekuomet nekaltina iaurumu ups ir nekiaikia slenksi ir rieduli, apvertusi j valt. Jie pripasta neskms prieastimi savo nepasiruoim ir sultint reakcij. Ms Sistema leidia praeiti audring etap vienoje valtyje komandoje su mumis. Tempsite gum dar bent kiek teks praeiti j patiems, vejantis mus vienumoje! Kad patvirtinti pasakyt, silome susipainti su vieno i skaitytoju laiku: ...Ir dar por pastab bei pageidavim. Septintame skirsnyje klausim Kaip elgiasi mokslas ir religija Asmenybs Harmonizavimo Sistemos atvilgiu? js atsakte: Kol kas niekaip, kadangi randasi neinioje, nes mes jiems dar neprisistatme. Be to, jiems ne iki ms: jie yra susirpin tuo, kaip igelbti ir pradiuginti monij. Noriu paymti, kad ia js klystate. Vaiktant Internete, a ne kart susidriau su bjauriausia banyios veikj neapykanta jums, js knygai ir Sistemai. Aiku, jus ten vadino velnio iperomis, tono siknijimu ir kviet sudeginti ne tik js knygas, bet ir jus paius gyvus, vieai, kad kitiems baugu bt. Taiau nra to blogo, kas neieit ger. Perskaites bejgiko pykio palik klyksm, a susidomjau: k ir u k ruoiasi sudeginti iuolaikiniai inkvizitoriai? Taip a susipainau su js knyga. Taip pat manau, kad toliau dirbant prie knygos, js, atsakydami kaltinimus dl nekuklumo, galtumte pasiremti D. I. Mendelejevo pavyzdiu, kai jis, atrads savo Periodin chemini element lentel, be apgaulingo kuklumo supaindino su tuo vis mokslo pasaul. Mokslininkas isiuntinjo savo straipsn visus mokslinius urnalus ir pasaulio vedanias mokslo akademijas. Jis paaikino savo veiksmus ne tiek savo asmeniniais interesais, kiek susirpinimu utikrinti Rusijos prioritet pasaulins reikms atradime . Js atradimai, mano poiriu, ne maiau reikmingi. Ir atsivelgiant , kad Rusija tai dvasingumo centras arba dvasingumo motina (nepamenu tiksliai, kaip yra parayta js knygoje), tai nekuklumas pateisintas jau tuo, kad utvirtinti Rusijos prioritet dl js atradim. Kaip matote, laikas patvirtin visk, kas yra idstyta knygoje. I tikrj Apokalips tai skraists numimas, tame tarpe nuo mogaus ir jo sukurt struktr. Mes, savo apmstymais apie Diev, kaip apie gyv, konkret mog, numme nuo moni plon dorovingumo apna, avies kail arnoto, sutanos arba profesoriaus mantijos pavidale, kuris laiksi ant segtuk-priesak. Tereikjo apnaai igaruoti, kai visu savo groiu pasirod induolio smegen vrikas ypsnis. Tokiu atveju visai ne keistai atrodo reakcija moni, kurie ne i baims, o kaip Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 221

sin liepia tarnauja Dievui ir moko parapijieius gyventi pagal Jo priesakus. Maa to, buityje jie gerbiami ganytojai, pavyzdingi eimos mons ir mylintys tvai. Prie mus ne kas kitas, kaip vilkas avies kailyje, o pagal religin terminologij pats Gundytojas. Dievas jam yra aisliukas nukryiuotojo pavidale ir savs ireikimo bdas. Gyvas Dievas jam ne tik nereikalingas, bet ir kelia didel pavoj. Antrojo Atjimo atveju Dievas i karto udarys visas religijas, kadangi Dievas, kurio valdia laikosi ant mogaus, esanio Gundytojo valdioje, subjektyvaus suvokimo, bet ne objektyviais dsniais, tai ne Dievas, o dievyb! Sielos ir Smons susijungimas (mogaus formavimas) Paprasto mogaus Smon nukryiuota ant materialiojo pasaulio skersinio (kryius schemoje Nr. 1). Bdamas tokioje padtyje, mogus randasi neribotoje, vairi minties form sukuriam vyki, valdioje. Yra traukiamas iuos vykius (procesus) per emocijas, tapdamas j kaitu. Tokiu bdu, jis patenka materialiojo pasaulio girnas.Ogas Mandino yra visikai teisus: Veik, o nereaguok ir tu nugalsi! Veikti reikia valdyti vykius, procesus, bnant vir j, gaunant i kiekvieno vykio arba proceso beslygik naud sau. Reaguoti reikia leisti traukti save materialiojo pasaulio girnas, tapus j kaitu ir auka! Viskas todl, kad ie procesai, turintys labai galing programin rang, uburia, mog, valdo jo Smon, traukdami vyki bei atsitiktinum skur. mogus elgiasi, kaip triuis, paralyuotas smauglio vilgsnio: jauia, kad tai daryti netinka, spiriasi, nypia, bet suvaldyti savs negali, kadangi nebepriklauso sau! Jis vaisto savo energij ir jgas minties form maitinimui, vairiems smulkiems vykiams, materialiojo pasaulio iliuzijoms, jo sensorinio, emocionalaus suvokimo pavidale. Gyvybs altinis Siela, esanti kiekviename i ms, tiesiogiai sujungta su Dievu, bdama nepastebta mogaus ir jo Smons, lieka be palaikymo. Neturdama sismoninimo, ji silpnja ir negali padti jam atsikratyti materialiojo pasaulio iliuzij. Ji atitrksta nuo Dievo, mogus degraduoja, tampdamas kurias ir neimlus visiems informaciniams srautams, einantiems jam i Dievo.Smon, kol mogus neimoko jos valdyti, btinai ko nors kontroliuoja. Jeigu Dievas, tai jis sugeba pagauti Dievo vibracijas, jeigu kontroliuoja Piktasis gaudo jo vibracijas. Ateisto, netikinio nei Dievu, nei velniu, niekas nekontroliuoja. Jo gyvenimas visika prostracija, jis tampa vien ar kit minties form donoru. Keliautojas be kelio, nerimstanti Siela dar esant gyvam. Apie tokius sako: Be valdovo galvoje. mogus plaukia be vairo ir be buri, jo gyvenimas vientisa migla. Galu gale pas j atsiranda vieni ar kiti psichiniai nukrypimai, kadangi Smon nesugeba priimti nei vidinio, nei iorinio Pasaulio impuls! Ji atsijungia, ko pasekoje isijungia psichin veikla. Psichins atminties utemimo laipsnis yra tuo gilesnis, kuo ilgiau mogus randasi, atjungtos Smons, prostracijoje. Laikui bgant, Smon (kaip ir visa kita) visikai atrofuojasi, kaip nereikalinga...Taigi, pas eilin mog Smon, fizinis, energetinis knai ir Siela yra atskiri, nesujungti viening visum. Jis negali pretenduoti protingo mogaus vaidmen, tai pusfabrikatis, biorobotas, automatas, bet kol kas ne mogus! Upilds savo Siel Ivystyta Smone, palaipsniui lipdamas auktyn energetini Lygi laipteliais, jis tampa panaus Diev ir gauna teis vadintis Harmoningu. Tok mog pripasta Gamta ir Visata, pripasta Dievas, su juos skaitosi. is mogus Milinas! Sielos ir Smons susijungimas tai ir yra Kelias Dievo link savyje, savs sismoninimas (tikrasis, pilnas, o ne 2 5 procentai). Tik toks mogus gali susijungti su Bties Srautais, pastoviai likdamas paviriuje ir valdydamas visus savo smoningus ir Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 222

nesmoningus procesus, sveikat, skm, gyvenim ir likim! Tada jis turi teis pravesti tarpin rezultat sumavim, pareikdamas: A imokau to, kad... ... kai tik mes tampame atviri ir smoningi, ms problem stebuklingi sprendimai ateina galv tiesiog i niekur. ... organizuoti gyvenim yra paprasiau, negu tvark ant mano stalo. ... palanki santyki su kitais monmis vystymui, vis pirma reikia pilnai isiaikinti santykius su savimi. ... pinigai tai galutinio tikslo pasiekimo priemon, o pats galutinis tikslas toli grau ne visada susietas su j pertekliumi. ... tam, kad painti visas gyvenimo spektro briaunas, reikia kartas nuo karto keisti savo gyvenimo stili. ... grois slepiasi ne formose, plaukuose arba drabuiuose, o smons atvirume ir sugebjime linksmai juoktis. ... mons pasiruo mylti mus daugiau, negu mes jiems tai leidiame. ... meil ir laisv savitarpio santykiuose atsiranda tada, kai mes tiems, kuriuos mylime, leidiame atsitraukti, o nebandome j sustabdyti. ... pagal savo plitimo mast, gandai susilpnina bet kok pradt dalyk. ... kelias namo tai toli grau ne visada fizin patirtis. ... ymiai paprasiau yra priimti jausmus, negu mginti racionalizuoti juos. ... toli grau ne visada tai, ko mes nesulaikomai siekiame, yra tas, ko mums reikia. ... pamoka tik tada yra tikra pamoka, kai ji pastumja mus eiti teisinga kryptimi. ... galingiausia jga tai pasirinkimo jga. ... nusivylimas yra tiesiogiai proporcingas ms lkesiams santikinai kontroliuojam aplinkybi atvilgiu. ... mano geriausias mokytojas yra mano antroji pusel. ... veiksmo nebuvimas jau yra veiksmas. ... daugel laiko mes pernelyg lengvai vaistoms odiais. ... klausimas jau pats savime turi atsakym. ... jeigu js nedarote visko, k galite tiesiog dabar, tad jums vis vien teks tai daryti vliau. ... savo svajons realizacijos kelyje yra svarbu sustoti ir dar kart patikslinti marruto emlap tam, kad sitikinti, kad mes nepasiklydome. ... mes nepajgs pakeisti ms tikrov tol, kol nepradsime udavinti labiau tinkamus klausimus. ... mokimasis tai gyvenimo stilius. ... ant sienos kabani isilavinimo diplom skaiius dar nedaro mogaus isilavinusiu. ... a labiausiai esu pasiruos asmeniniam augimui tada, kai randuosi savo lengviausiai paeidiamame take. ... geriau priimti sprendim ir sitikinti tuo, kad jis nebuvo teisingas, negu vengti priimti bet kok sprendim!!! Taigi, kelias harmonizavim eina per Smons susijungim su energetiniu knu, energetinio kno su fiziniu ir Smons su Siela. Tam naudojamos tam tikros

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

223

technologijos. Tik nereikia mosikuoti rankomis ir sakyti, kad js nieko neimanote, juk js ne kakokie jogai! I tikrj su energijomis ir akromis mes dirbame kiekvien dien. Pilvinis kanalas tai galingiausias energetinis kno rezervuaras. j suteka visa laisva kno energija ir saugoma tol kol jos pareikalaus kokia nors kno dalis. Apie laisvos energijos poreik organizmas signalizuoja spazmo, dilgiojimo, nedidelio skausmo, nietjimo (staiga suniejo) bdu, tai yra per kokius nors jutimus, kad pritraukti t viet ms dmes, reikia Smons dmes. Sutelk dmes skausming viet, lengvai pamasaav j, pakas, paglost, mes tuo paiu atidarome prijim , patekim papildomai energijai j! Atstaius ios vietos energetin balans, Smon nuo jos atsijungia. ie mogaus veiksmai tai ir yra spontanikas energetinio ir fizinio kn sujungimas. Ms uduotis padaryti proces smoningu ir valdomu. Naujosios epochos supratimas Ami ir tkstantmei sandroje monija su pompa paymjo taip vadinam milenium, Naujj Er. Ir nors iam renginiui buvo ileisti milijardai doleri, aikiai apibdinti, kas tai yra ieinanti epocha, kokia bus nauja, ir, svarbiausia, koks yra j esminis skirtumas niekam nepavyko!Senj epoch galima pavadinti mieganios Smons periodu. Jai buvo bdinga, kad mogus visuose Bties aspektuose djo viltis technologijas. Taikliausiai ir trumpiausiai ieinani epoch viena fraze apra V. Visockis: Ir savo galvai, kiek galjo, rankomis padjo! Galva tai Smon, rankos technologijos, o technologijos - faktas! I ia ir suvokimas, mogaus pasaulira buvo suvedami fakt, bet kurio proceso suvokim atskir, diskretini svok, skaidri, gabaliuk, akmenuk pavidale, bet tik ne vieningo paveikslo! Pas kai kuriuos mones Smon atsibusdavo, tai bdavo sporadiniai, spontaniki blyksniai, bet nei kiek nevaldomas, nesismonintas procesas (kaip vyturys: tai usidegs tai uges). Tame joki bdu tuo negalima kaltinti monij: ji igyveno savo paauglysts laikotarp. Kaip js inote, jaunam mogui reikia duoti, taip sakant, isilti , kaip jaunam vynui perrgti. Tv uduotis velniai ir nepastebimai koreguoti rgim, padarant j valdomu. Tiesa, ne visiems tai pasiseka, kartais nuo tokio rgimo, virstanio pakrikimu ir laistymusi, bna lyktu visiems! Bet tai neivengiamas blogis, su kurio reikia susitaikyti. Tas pats vyksta ir su monija, bet visas is procesas vyko ir vyksta Subtilam Pasauliui ir Dievui akilai stebint, kitaip statinei gali imuti dugn, tuomet bus bda. Tai yra aidimas pastoviiai vyksta ant folo ribos. mogus, esantis mieganios Smons bsenoje, bet kuriuos procesus suvokia kaip fakt. Jeigu Visatos atsiradimas tai btinai Didysis sprogimas, jeigu ventieji ratai tai btinai Priesakai, kuriuos pakanka mechanikai, negalvojant vykdyti, o viskas kita atsiras savaime... Jeigu prie to vietoj paadt laims ir gerovs gauna antaus reikia, Priesakai paseno ir kaltos tamsios jgos su Biesu , silinksmino visokie nelabieji! Nusiraminim mons randa tikjime Dievu, ikonos ir nukryiuotojo pavidalu (faktikai melsdamiesi ne Dievui, o statikai), ddami vilt tai, kad atjome mes em dl kanios, ir tik per kanias galime usidirbti Dangaus Karalyst ir Amin Palaim. Bet visa ivardinta tai nueinanios epochos atributai, nors technologij, instrukcij laikymosi pagalba (mechanikai jas vykdant) jogams pavykdavo, keletui moni per tkstantmet, ateiti Subtil Pasaul esant fiziniame kne! Maja ir olmekams pavyko, taip pat atliekant tam tikrus ritualus (kuri formoje buvo duotos technologijos), pereiti taip vadinam Ketvirtj Matmen. Bet vis vien tai buvo pavieniai ankstyvo, nesismoninto brendimo atvejai, mogui nesupratant ir neprasminant i proces iki j pradios ir j atlikimo metu. J stum aklas tikjimas! Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 224

Dabar, kai Smonei atjo laikas atsibusti, vien tikjimu niekas nieko nepriima, o tai reikia, kad jokios technologijos jau nebeveikia.Ikilo poreikis pamatyti bendr paveiksl, prasminti tai kas vyksta tai i kur monms prabuds potraukis sakralines, ezoterines inias, okultizm, gydytojavim, magij, satanist sekt ir kitokios velniavos atsiradimas. Tame taip pat yra ir mokslo suaktyvjimo ia kryptimi prieastis. monijai atjo laikas subresti ir pereiti sekani klas, bet jau ne pavieni atvej pavidale, o masine tvarka, ir svarbiausia smoningai. Esant mieganiai Smonei visi mginimai realizuoti save vien tik intelektualaus vystymosi dka, panaudojant vairias technologijas arba mokslo ir technikos paangos pagalba baigiasi verksmingai, nes mogus, turdamas miegani Smon, negali adekvaiai reaguoti vykius, teisingai vertintindamas j ry su procesais! vykis itrauktas i konteksto. Jo pagrindu sudaromas mokslo ir technikos iradimas, kuris gyvendinamas praktikoje. Bet mieganti Smon negali pamatyti kokiu bdu is gyvendinimas paveiks kitus procesus, vis pirma gamtinius procesus. I ia ekologins nelaims, demografins katastrofos... Apie sunki padt ekologijoje galima kalbti kiek nori, bet jos problemos bus sprendiamos labai ltai, nes kertiniu akmeniu laikomi egoistiniai siauri inybiniai bei valstybiniai interesai. Tuo remiantis, ms Sistema tai ms, kartu su Subtiliu Pasauliu, socialinio usakymo atlikimas: tiksliai ir laiku! Ji negaljo atsirasti nei anksiau, nei vliau. is savalaikikumas ir sudaro jos didiausi vertyb. Dievo Evoliucijos prasm Jums turbt ikilo klausimas dl Dievo Evoliucijos prasms, kurgi Jo interesas, nauda ir savanaudikumas? smenin interes Dievas inoma turi apie j js perskaitysite sekaniame straipsnyje. O dl naudos ypatingos paslapties nra! mons i Dievo Pasaulio ir pats Dievas gavo nemirtingum praeitose Visatose (irgi i moni, kurie juos ved su savimi, rank), jie gyvena patys ir privalo perduoti estafet toliau, n minutei nesustapdydmi Evoliucijos. io mechanizmo iaikinimui vl reiks kreiptis piramid. Ne be reikalo monij visais amiais jaudino ir jaudina, traukia kaip magnetas, Egipto piramidi paslaptys. Didiausi reikm mums, pretenduojantiems nemirtingum, turi ilgaamikumas, patikimumas ir pagrstumas. Todl tokiam renginiui, labiau patikimo pagrindo, nei piramid sunku, surasti. Seniai inoma, kad piramid pati pastoviausia i geometrini figr. mogaus Evoliucijos prasm yra tame, kad surinkti draugn milijonus ankstesni jo Sielos siknijim-plyteli, kurie jame parodyti, kaip isibarsiusios konstruktoriaus detals, ir sustatyti i j kak, kas turi praktin prasm ir naud. Tokiu atveju harmonizavs save mogus, sujungs Siel su Smone ir daugel kit komponent draugn, atsiranda savo savarankikai surinktos piramids virnje. Ir i tikrj, piramids kn sudaro visi tie milijonai mogaus Sielos realizatori nuo korpuskulos iki naminio gyvno kuri miliniko darbo dka jis ir gavo teis tapti mogumi. Tapti Krinijos Karna galima tik tokiu bdu, primus j darb kaip pai brangiausi dovan. Tik tada jie pakels tave pai piramids virn. Siela pabuvojo elementariose dalelse, molekulse, akmenyje, virusuose, kurie epidemijose ud po pus Europos vienu veiksmu. Buvo Siela mlavabaliuose, musse, kandanioje i u kampo gyvatje, ryjanioje mait hienoje, iurkje ir taip toliau... Utenka Smonei, pasipiktinus atmesti nors vien i savo Sielos augimo etap, ir ms piramidei pritrks plyt ir blok, o gal net ir itis eili, Evoliucijos vij. To idavoje ji leisis vis emiau ir taps maiau patikima, su pavojingomis tutumomis ir skilimais savo kne pamate. mogaus uduotis ne tik nepaisyti, bet ir panaudoti vis, jo Sielos atnet, Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 225

turtingiausi patirt, kad pakelti savo piramid rybin auktum! Ir tai ne retorinis teiginys, sugalvotas graiaodiavimo labui. iuo atveju jis papildomai prie gimins ir Energoinformacinio Lauko program gauna prijim prie milinikos savo Sielos ankstesni realizatori gyvenimo patirties. Dl to neverta raustis tame, kuo buvo tavo Siela ankstesniuose siknijimuose, panaiai tam, kai mons domisi: Kuo a buvau praeituose gyvenimuose? Kai reiks, ie realizatoriai patys ateis tau pagalb, pasufleruodami mint ar tai ieities i krizins situacijos pavidalu, ar tai nenutrkstamo mini srauto, informacijos formoje, raant straipsn arba knyg ir t. t. Kaip, pavyzdiui, raosi is straipsnis? A neturiu joki kontakt, dl ko, beje, n trupuio nesu nusimins, kadangi nesu priritas prie jokio informacijos altinio, visk savo, neioju su savimi! Tik ateina galv mintis kokiu nors klausimu, kai i karto atsiranda noras ssti prie kompiuterio ir ilieti vis tai ant popieriaus! Viskas be galo paprasta: sijungia intuityvus pasakinjimas mini srauto, etojo psichinio jutimo pavidale! Kas man jas pasakinja, kieno patirt arba dirbius panaudojau man visikai nedomu, bet a jiems esu dkingas! Ir jie yra dkingi, kadangi per mane gavo galimyb savirealizacijai, j darbas nenujo niekais.Tuo paiu a patvirtinu Krinijai savo Sielos ankstesni realizatori, savo motinos ir tvo gimini gyvenim, bendrai Visatos ir Krinijos patirties svarb ir prasm. Patvirtinu ne padkos formoje, isakytoje dl mandagumo ir etiketo, o kaip praktin panaudojim, kaip ios patirties poreik ir dirb savo reikaluose. Krinija nustato mano vert sugebjim vertinti vis ivardint kart bei subjekt darb ir svarb man mano praktiniuose reikaluose o tai ir yra daugybinio grtamojo ryio nustatymas, Vienybs Dsnio laikymasis praktikoje (reimo krova ikrova jungimas). Dl to a diaugiuosi ir neapsakomai laimingas, kadangi suprantu visus, ir visi mane supranta! O su medaliais, apdovanojimais ir pagarba, kaip nors vliau isiaikinsime. Prieastis, dl ko ups ir jros gauna duokl i imt kaln sraut, yra ta, kad jos randasi emiau, negu pastarieji. Dka to jos gali dominuoti vir vis kaln sraut. Lygiai taip pat ir iminius, norintis bti akiau moni, pastato save emiau j (Laodzi56).

tai tokiu bdu mogus gali ir privalo iplsti savo komfortin zon. Tai daryti reikia nuosekliai, koncentrikais ratais. Pradioje reiks paadinti Smon, sismoninti (identifikuoti) save, savo Siel, sujungti jas, padarius save valdomu. Po to iplsti savo tak bstui, ivalyti j, apsaugoti, sukrus tuo paiu komfortik ir saugi visais atvilgiais aplink sau ir savo eimai. Toliau nuvesti su savimi eim, vaikus, vaikaiius, kitus mones, palaipsniui pleiant savo takos zon. Kai visa i sfera isipls iki Visatos didio, jus galima pasveikinti. Js sujungte savo A su Visata, ko idavoje gavote real fizin nemirtingum! Negali bti mirtinga lstel nemirtingame organizme, jis to neleis. Ateiti prie io tikslo kitais keliais, kuriuos silo mogui mokslas ir religija, - nemanoma. Js, gerbiamas skaitytojau, antrajame skirsnyje perskaitte straipsn Saugumo technikos taisykls dirbant su informacija, bet j
Laodzi kitomis romanizacijos sistemomis: Lao tzu, Lao Tse, Laotze, Laozi; kartais Lao Dz) senovs Kinijos filosofas, tradicikai laikomas vienu daoizmo pradinink. Gyvenimo data neinoma: tradicikai VI a.pr. m. e., yra manani, kad IV a.pr. m. e. Laodzi priskiriama vieno svarbiausi daoistini veikal, vadinamo Laodzi arba Daodedzingu Knyga apie Dao ir De), autoryst.
56

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

226

buvo galima pavadinti Saugumo technikos taisykls susipastant su Evoliucija. Dievo Evoliucijos prasm taip pat sudaro, savo evoliucins piramids statyba. Jo skirtumas nuo ms tame, kad Jis stato savo piramid i moni piramidi, kurios joje atrodo kaip smiltels. Dievas turi teis isirinkti paias kokybikiausias ir patikimiausias smilteles, ir ne tik isirinkti bet ir auginti jas su Jam reikalingais parametrais ir charakteristikomis! Ms uduotis atitikti iuos parametrus, kad mums tekt garb sudaryti Dievo piramids kn, juk nuo kiekvienos smiltels atsparumo priklauso visos piramids atsparumas. mogus, atsikrats stereotip, savo piramids statyboje taip pat turi tok sismonint pasirinkim. Jis turi teis piramids pamatui pasiimti tik t ankstesni savo Sielos realizatori patirt ir savo gimins patirt, kuri skaito sau reikaling (teigiam, kuriamj patirt, esani harmonijoje su Dievo patirtimi). Tik tada, pastaius savo monolitin piramid, mogus gauna galimyb ir teis patekti Dievo evoliucin piramid. Paprastas mogus, su miegani Smone, neturi tokio pasirinkimo, nes ukrauna sau tiek teigiam, tiek ir neigiam program svor. Jo piramid korta, faktikai tai ne piramid, o iukli krva. Tokiu atveju, kaip isiaikinti, k tu ant pei tempi. Paslaptis yra tame, kad prie pasiimant k nors reikia pairti, k nei. Ir tik taip! Tik tokiu bdu galima tapti amino ir nenykstamo organizmo dalele, gaunant fizin nemirtingum. Kontingento atrank savo piramid Dievas atlieka pats, nubyrjimas dar grietesnis ir iauresnis, nei pas mus Apokalipsje. I visos Visatos bus irinkta procento dalis. O tiksliau rikiuotje liks tie, kas eis koj su Dievu, neatsiliks nuo Jo. Kadangi daugelis vyr tarnavo kariuomenje, i tema yra artima ir suprantama, tame tarpe j monoms ir vaikams. Yra juokelis: Visa kuopa ygiuoja ne koj, tik virila eina koj. Tuo tarpu iame juokelyje dta didel imintis: tam, kas veda mones (o juo labiau karin padalin arba tok milinik kolektyv, kaip Visata), geriau matosi kaip jam ygiuoti, kokius nurodymus ir kada savo padaliniui duoti. Daugelis mano, kad tai nereikalingas moni tampimas, noras pasimgauti savo neribota valdia vir j, o kartais ir neslepiamas pasityiojimas! Bet nereikia pamirti, kad tas mogus gavo ne tik valdi, bet ir atsakomyb u savo pavaldini likim bei gyvyb, patikjo jiems ir savo likim, i esms taps j kaitu! Todl jis turi teis sitikinti kiekvieno savo kolektyvo nario patikimumu, iki kokio laipsnio galima juo pasikliauti ekstremaliojoje situacijoje. Juo labiau, jis vienas i viso kolektyvo ino uduot, kaip iam momentui, taip ir ilgalaikei perspektyvai. tai kame tiesa, aukiausia karins drausms ir karins rikiuots esm. . Karin drausm sunki, bet tai skydo sunkumas, o ne jungo (Antuanas Rivarolis57). Galima pridurti ir ne kapo kauburio sunkumas. Todl kietas karinis mutras tai ne mogaus teisi paeidimas (k mons link matyti), o valios ireikimo laisv. Beje, pasirinkimas nedidelis: arba skydo sunkumas (ir tada pergal!), arba jungo sunkumas (ir gal bt negarbinga tis). Ir i tikrj, kareiviui dezertyravus, jis rizikuoja karinio tribunolo nuosprendiu bti suaudytas arba bti prie nuudytas. Tereikia vienam mogui parodyti nepaklusnum ir monolitika viso kolektyvo darna tampa abejotina, tuo paiu abejotinas ir viso kolektyvo ilikimas, kartu su jo vadovu, skaitant ir pat save . mogaus, smoningai apjungianio savo pastangas su didelio organizmo (ar tai bt bataliono d arba Dievo piramid) pastangomis, Evoliucija, skiriasi nuo tarakono Evoliucijos tuo, kad mogus padaro savo vali pavaldi sismonintam btinumui, bet tuo paiu turi teis savo savirealizacijai! To dka jis savo Smon pakelia savo vietos, vaidmens ir atsakomybs u save ir t organizm ( moni kolektyv, kurio lstel jis yra) nauj supratimo auktum, tapdamas Asmenybe. Tarakonas sta, neinodamas baims, kadangi jis dar nesuvok savskaip Asmenyb, jis klusnus didelio organizmo sraigtelis. Jo pavaldumas pagrstas negaljimu egzistuoti
57

Antuanas Rivarolis (Antoine Rivarol, 1753 1801), prancz raytojas.

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

227

u vieningo tarakon organizmo-sociumo rib. Jam tokia mintis net nekila, kadangi jis neturi savo smegen, o tai reikia, kad neturi pasirinkimo. mogaus ir tarakono tikslai bei udaviniai (i pirmo vilgsnio) panas: abudu mokosi paklusti Vienybs Dsniui, bet kadangi jie randasi skirtingose Evoliucijos vijose, reikia, ir Dsnio supratimas pas juos skirtingas. Tarakonas jauia save nemirtingu todl, kad i principo yra nemanoma sunaikinti tarakon band emje. Sakydamas A, jis turi omenyje Mes, todl, ygiuodamas su visais koj, tarakonas niekada neklysta. Visi mogaus mginimai sukurti kokius nors susivienijimuskolektyvus tarakon rudimentini program pagrindu neatitinka Evoliucijos tiksl bei uduoi, todl jie gyvybikai nepatvars, nepriklausomai nuo to, kokios idjos vardan sukuriami! mons juose, kaip ir anksiau, kaip skruzdlyne arba tarakon rikiuotse, vadinami visuomene, parapijieiais, elektoratu, taikydami savo ingsn su dauguma. Principas paprastas: Daryk, kaip visi. mogui susiliejs su organizmu-Visata, stojs rikiuot ir sutiks paklusti Dievo (Virilos) sakymams, taikyti savo ingsn su Juo, nuolankiai vykdant Statut Vienybs Dsn, kaip apdovanojim gauna, tikrj fizin individo, Asmenybs nemirtingum, likdamas vieningo nemirtingo organizmo lstele! Dka to jis gauna nauj kokyb, savo tikrj paskirt tampa krju milinikame kolektyve, kuriame mons nemoka (ir nenori!) nieko kito daryti, iskyrus krim! O nenori todl, kad bet kuris kitoks usimimas neturi prasms. Problema ia tik viename: rikiuot yra abstrakti, virtuali, bet reali, o Dievas tik iki tam tikro laiko yra mums nematomas ir negirdimas. Jeigu to nebt, rikiuot pult tie, kurie nepadar sismoninto pasirinkimo ir tai tarnybai netinkami. Reikia, rikiuot negals eiti koj, jau nekalbant apie ilgalaikio maro Evoliucijos, vykdym, kuriam rikiuot ir kuriama! Ne be reikalo kariniuose statutuose sudtingi padalinio perrikiavimai vadinasi evoliucijomis. Galutinis io maro tikslas kartu su jau nauju, jaunu Dievu prieakyje mokytis statyti sekani Visat, puoselti sekanias civilizacij kartas. Kitos paskirties monms, gavusiems nemirtingum ms civilizacijoje, nra ir nebus! tai i kur toks pritrenkiantis konkursas 999 mons vien viet ir dar viena skaiiaus 666 vert. Ar egzistuoja Pragaras ir Rojus? Apskritai sakant, is klausimas eina religijos jurisdikcij, bet j mums pastoviai uduoda, reikia, turime atsakyti. Rojus kaip buveins teritorija, takas emlapyje tai Dievo Pasaulis, aukiausiasis Visatos Lygis, jos valdymo aparatas, nemirting moni ir neribot mogaus galimybi Pasaulis. Jis randasi, kaip jau buvo sakyta, dvinars vaigds Sirijaus vaigdyne. Visatos valdymo aparato personalas imtaprocentaliai susideda i moni, atjusi kartu su Dievu i praeitos Visatos. Dabar ms Dievas formuoja dar vien tok personal sekaniai Visatai, paraleliai su, Jos Dievo vardui bei pareigoms gauti, kandidat parinkimu ir paruoimu. Kiekvienas ems gyventojas turi reali galimyb patekti personal. Tame ir yra Visatos egzistavimo idja, prasm, superuduotis ir ms Dievo Evoliucijos kriterijus. Jeigu, Bties Trejybs poiriu, pairti mogaus ir Dievo tarpusavio santykius, tai kiekvienas atskirai mes su Juo sudarome du prieingus Krinijos Polius-Lygius. Esant aktyviai tarpusavio sveikai du aktyvs Pradai arba Evoliucijos fazs! Statikoje, nesant sveikos du negyvi, nevaisingi Dvejybs takai! iuo atveju mogus negali gimti i Auktybi ir gauti nemirtingum, o Dievas nevykdys savo uduoties formuojant sekanios Visatos valdymo aparat, reikia sustabdys Evoliucij. Taip, klausimas statomas btent itaip, kadangi ms civilizacija yra baigiamoji emje ir Visatoje labiausiai isivysiusi, ir ieiviams i jos skirtas svarbus vaidmuo io aparato funkcionavime. Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 228

tai kodl pats Dievas asmenikai msi betarpiko ir aktyvaus dalyvavimo kontaktuose su monija, pateikdamas informacij apie reikal Visatoje padt iam momentui, darbe su Asmenybs ir Sveikatos Harmonizavimo Sistema bei Slaptja Doktrina. Kaip js suprantate, Jis turi tam stimul ir asmenin interes. Be to is mogaus ir Dievo kontaktas bei bendradarbiavimas vyko paiu reikalingiausiu monijai ir Visatai momentu Iks valand, pirm kart per vis jos egzistavimo istorij. Btent Dievo dalyvavimo dka Slaptj Doktrin galima drsiai pavadinti Naujausiuoju Testamentu, o Asmenybs ir Sveikatos Harmonizavimo Sistem Evoliucijos Vadovliu. Nieko panaaus monija iki iol neturjo, ir jeigu ji ias inias atmes, nebeturs j jau niekada! Kieno nors bandymai sukurti k nors panaaus nedalyvaujant Dievui bus bevaisiai! Jis mano, kad jau sudalyvavo, ir daugiau prie io darbo sugrti nebeketina. Jeigu t pat pakartoti dar kart, tuomet tai bus jau farsas, kadangi Iks valanda bus prajusi. Reikia, nebus ir jokios tokio darbo prasms (naudinga viskas, kas laiku). Du riteriai (Paulo Coelho alegorija) Einam kaln, kur gyvena Dievas, pasil riteris savo draugui. A noriu rodyti, kad visk k Jis ino yra tik udavinti mums klausimus, tuo tarpu kai nieko nedaro, kad palengvint ms dali. Gerai, o a nueisiu ten, kad pademonstruoti savo tikjim, pasak kitas. Jie pasikl kaln vakare ir igirdo bals tamsoje: Pripildykite savo neulius akmenimis. Matai?! pasak pirmas riteris. Po tokio pakilimo, Jis dar nori priversti mus neti sunk krovin. A nepaklusiu! Antrasis padar taip, kaip liep balsas. Jie pasiek kalno papd autant ir pirmieji sauls spinduliai vytjo akmenyse, kuriuos atne tikintis riteris jie buvo gryniausi deimantai. Mokytojas pasak: Dievo sprendimai paslaptingi! Bet jie visada tavo naudai! Rojus, kaip apdovanojimas u emikas kanias ir geradarystes, laukiama emocionali bsena aminos palaimos arba rojiko pasitenkinimo pavidalu, durniaus voliojimas, nepasiekiamas.Viskas todl, kad mogus nuo nebeatmenam laik atsimena, kad tai vadinasi Rojumi, bet visikai pamiro, kas tai yra i tikrj. Tai yra neino, kas tai yra ir kur jo reikia iekoti. Faktikai Roj mogus supranta kaip dykinjim ir malon laiko leidim Subtiliame Pasaulyje (po mirties), jo utarnaut emje per tikjim, kanias ir gerus darbus. Ne be pagrindo mirusiajam mogui pagal krikionikas apeigas, kad parodyti, jog jo darbas baigtas, sujungia rankas ant krtins. Ilydint paskutin kelion, sako: Atkentjo, nujo poilsio. Na k gi, netoli nuo tiesos. Jeigu atsivelgti tai, kad 75 80 procent mirusij patenka nerimstani Siel kategorij, Nebtis kaip sielos buvimas korpuskuloje i tikrj yra aminas poilsis! Subtilaus Pasaulio poiriu aminos palaimos, harmonijos ir tikrosios meils bsen galima pasiekti tik vienu keliu per tobulinims ir kopim evoliucine vertikale. Amina palaima per amin darb, kaip jums tai patinka? Pragaro kaip tokio, su velniais ir keptuvmis, kaip j sivaizduoja mogus, nra! Kiekvienas gali j surengti sau pats, bdamas bet kuriame Krinijos Lygyje, iskyrus em! Pragaras tai savanorika saviizoliacija, subjektyvi samprotavim, labai nutolusi nuo Tiesos, labirinto pavidale. mogus patenka tok labirint, sukurdamas savo vidin Virtuali Visat, visikai besiskiriania nuo Tikrosios ir nutolusi nuo jos, kaip dangus nuo ems. Ieiti i io labirinto jis turi taip pat savanorikai, pripains savo neteisum ir klydimus, sujungs savo Virtuali Visata su Tikrja. iuo metu monija reng sau panai aklaviet. ia yra viena subtilyb: i Pragaro mogus turi isikapanoti pats, bet i Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 229

emikos aklaviets be paalins pagalbos neisikapstys niekada j turi ivesti kitas mogus, inantis, kas tai yra ir kaip i ios aklaviets ieiti! O ia jau yra kur sisiautti ididumui: Kas tu toks , a ir be tavs visk inau!, ir taip toliau, iki begalybs...Toki reakcij mes stebime itysai. Kol kas, pirmos knygos ubaigimo momentui, emje yra ne daugiau deimties moni, kurie bent sivaizduoja kas per aklaviets. tai dar viena prieastis, kodl i dabartins aklaviets sps isikapanoti maiau negu vienas procentas ems gyventoj. Paaikinimas labai paprastas: nra palydov! O tuos, kurie yra, mons iri atsargiai: Ar jie kartais ne i tamsij jg?, ar neuves jie ms aklaviet? Bet palaukite, juk mes jau aklavietje! Ir bet koks judjimas bus tik i aklaviets, Dievo vies! Jeigu tai i tikrj bus judjimas, o ne eilinis stovjimas vietoje, su deklaracijomis valdyti Pasaul! Dirbdami su monmis, mes glaudiai susidrme su ia problema. mogus atjo pas mus pagalbos, bdamas mieganioje Smonje. Susipainimas su informacija geriausiu atveju jam baigiasi nesupratimu, blogiausiu nirtingu protestu ir noru atmesti visus ms argumentus ir pagrindimus, kad tik niekada to negirdti! Jis pradeda lenkti pirtus, kad kiti autoriai kalba apie t pat, jis pats daug k apie tai skait ir ino, daug mgino pritaikyti praktikoje ir taip toliau. Nesupratimo prieastis slepiasi tame, kad labai didelis skirtumas tarp ms informacijos ir bendrai priimto, kanonizuoto poirio.Per pastaruosius 2.000 met susikaup tam tikras mogaus atsilikimas nuo Evoliucijos. is skirtumas mieganiai Smonei ir yra pagrindinis dirgiklis. mog maiausiai jaudina visikas atitikimas to, kas parayta knygoje ir ms Sistemoje, su tuo, kas vyksta aplinkui! Jam tik rpi kiek reali vyki, tiek ir to, kas yra parayta, neatitikimas, nesiderinamumas su jo stereotipais. Btent stereotipai yra Tikrumo suvokimo kriterijus, tai yra Gyvenimo objektyvi proces, mogaus suvokimo laipsnis. Stereotipai riboja Smon, orientuodami j savo jutiminius instinktus, Ego, subjektyv objektyvi Gyvenimo proces suvokim, kas ir sudaro pagrindin prietaravim tarp mogaus ir tikrovs. Egocentrikam mogui yra absoliuiai vis viena, kas bus su juo ir monija, kadangi tokiu asocialiniu elgesiu tik pasitvirtina lidnas faktas, kad jis priklauso ne sau, o visu imtu procentu pavaldus Noosferos minties formoms tonui! Galite sivaizduoti, kiek darbo, jg ir laiko kainuos tam, kad daneti Ties tokiam kankiniui. Kiekvienam prireiks savo Gelbtojo, kur jis btinai pamgins nukryiuoti! Problema tik viename: j btina igelbti nuo paties saves, nuo tamsuolikumo ir neinojimo. tai kodl Antrasis Kristaus Atjimas nevyks vienas Jis nesusitvarkys! monijai savo igelbjimui teks Gelbtoj uauginti savo kolektyve. Btent tuo mes ir usiimame. Prisiminkite, kaip vaikystje jus adindavo mama vien tik velniu prisilietimu, apie kur mogus gali atsiminti vis gyvenim. Tai vienas adinimo bd. adintuvas su garsiu skambuiu, skambinaniu kol pasibaigs uvedimas pabudimas, kuris gali sugadinti nuotaik visai dienai. Ir, pagaliau, kratutinis atvejis: jauni kareiviai-naujokai miega kareivinse pirm nakt, sapnuoja nam sapnus. Ir staiga paioje domiausioje vietoje, 6.00 pasigirsta bjaurus budiniojo tvarkdario klyksmas: Kuopa, ke-e-elt! spdis nepamirtamas, visam likusiam gyvenimui! I pradi tai susierzinimas, bet su laiku jis pereina ram lides apie nujusi jaunyst... monij, jos vaikystje Tvai band paadinti velniais nekyriais kvietimais ir kalbinjimais. Prisiminkite Jz Krist, Bud ir kitus Subtilaus Pasaulio pasiuntinius! Po to du tkstanius met mus bakt, mgino atgaivinti vairi negatyvi gamtini ir socialinio charakterio reikini pagalba. O monija neklauso! Gal gale jung gars varp Apokalipss pavidalu, kuris, pagal idj, ir negyvl paadint! Be to Apokalipss dien Slaptoji Doktrina ir kit budini moni balsai aukia: Visiems keltis! Rikiuokis! Ne paslaptis, kad varg budintj tvarkdar, kaip ramybs paeidj, kartais skrenda batas, o Subtilaus Pasaulio pasiuntinys danai atsiranda ant kryiaus! Tai Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 230

gyvenimas, ir i dainos odio neimesi. Taiau kaltinti nra ko, atsibusti mums vis vien reiks, toliau miegoti pavojinga! Daugeliui moni, kurie perskait ms knygas, nuostabiai ilgai kol daeina, k visgi reikia padaryti, kad patektum Pragar? Konkret ir nedviprasmik atsakym klausim duoda alegorija. Du kaimynai Buvo beribis dangus, o po juo bekrat step. Stepje gyveno du mons, ir j namai stovjo alia. Abu kaimynai mgo vaikioti tankia ole, panardinti rankas ltos ups sroves, o nakt irti auktyb, vaigdes. Gyveno jie, bendrai pamus, draugikai, nors Pirmasis kaimynas neretai bambdavo ant Antrojo.Tas nesilaik senovik apeig, rayt storoje senoje knygoje, ir jeigu perskaitydavo k nors apie didij protvi gyvenim, tai i karto uduodavo daug visokiausi klausim, ir proting, ir neproting. imtus kart Pirmasis kaimynas grasino jam Dangaus bausmmis, bet tas nesuprasdavo, u k j galima bausti. Tkstanius kart Pirmasis kaimynas kalbjo apie baisi Blogio jg, kuris gali visk sugriauti ir kaitr virdudien ir alt vidurnakt, bet Antrasis kaimynas tik juoksi ir modavo ranka. Ir tai vien kart step atjo Btyb i Pragaro, padengta gleivmis ir tokia lykti, kad apsakyti nemanoma. Ji prijo prie Pirmojo kaimyno dur ir papra leisti j, nes ji, Btyb i Pragaro, nebegali tverti Pragare. Pirmasis udjo rank ant ventosios Knygos ir ivar Btyb. Ir ji ltai patrauk per step. Antrasis kaimynas pamat j ir panoro suinoti, kas ten eina per oles, ir ols juo nesidiaugia. Prijo jis prie Btybs ir ukalbino j. O po to pakviet savo namus. Kit dien kaimynai susitiko prie altinio, kur abu atjo vandens. Ir Antrasis klaus kaimyno barimo ir atsak jam vien: Man gaila Btybs i Pragaro, ji nelaiminga. Nuo to laiko Pirmasis kaimynas nustojo vaikioti nam stovint alia. Ir var alin kaimyn, ir nibdjo Apsaugos Ukeikimus. O Antrasis vaikiojo kartu su Btybe i Pragaro, ir pasakojo jai, kokie yra akmen emje bei uv upeliuose pavadinimai. O nakt rodydavo Btybei vaigdes. Btyb i pradi j bijojo ir drebjo irdama jas, bet Antrasis kaimynas sak, kad jos yra geros. Ir Btyb liovsi j bijoti.Bet viensyk Pragaro Valdovas surado jo prarast Btyb. Jis jo Antrojo kaimyno nam ir sak Btybei eiti su juo. Btyb sudrebjo, atsigr Antrj ir ingteljo prie Pragaro Valdovo. Ir tada mogus pasak Valdovui: Ieik! Ir tas negaljo neieiti. Bet Btyb negaljo prieintis savo eimininko aukimui. Ir sulaik Antrasis Btyb prie dur, ir vilgteljo akis, ir pamat jose mirtin lides. Ir paklaus, kaip jis, Antrasis, gali sulaikyti Btyb. Ji atsiduso ir pasak, kad yra bdas, ir tik vienas. Bet ji apie tai nepasakys: Antrasis numirs, jeigu taip padarys. Bet Antrasis reikalavo, laik Btyb i paskutini jg, ir jam buvo skaudu, labai skaudu, kadangi Pragaro Valdovas, sutelks visas Pragaro jgas, kovojo su mogumi. O kovoti su visomis Pragaro jgomis yra labai sunku. Ir pagalvojo Btyb: Jam skaudu. Jis padar man daug gero ir nieko nepra vietoj to. Kad paleist mane ir nesikankint, pasakysiu: vis vien jis neibandys io bdo. Ir pasak: Reikia pabuiuoti lpas, tuo tu mane priimsi ems pasaul. Ir tuoj pat mogus pabuiavo Btyb i Pragaro lykias, gleivtas lpas. Ir abu krito negyvi. Tada nujo Pragaro Valdovas pas Pirmj kaimyn o tas kaip tik baig mryti sien tarp savo sodo ir kaimyno sodo, iraydamas sien imtu ukeikim. Pamat Pirmasis Pragaro Valdov, pradjo nibdti Apsaugos odius. O Pragaro Valdovas tik Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 231

nusiypsojo, visas savo siaubingas iltis parod. Pai stipriausi mald prisimin Pirmasis kaimynas, perskait j iki galo, o Pragaro Valdovas nei per ingsn neatsitrauk. Ir pasak: Neturi to, kas duot tavo odiams jg. Pirmasis paprietaravo: A niekada neuiau, nevogiau ir nemelavau, bijojau padaryti k nors neteising. A gerbiau senovikas knygas ir atlikinjau senovikas apeigas. Negali bti, kad a neturiu jgos. Nusiypsojo Pragaro Valdovas dar plaiau, dar baisiau parod siaubingas iltis: Maa neudyti ir nemeluoti. O tai, kad tu senovikiems odiams lenkiesi, pamirdamas, kad perraintojai juos ikraip imtus kart, be to nuo pat Pradios n viena knyga negali talpinti vis Ties, tai netrukdo tau bti mano teistu laimikiu. Ir kteljo Pirmasis kaimynas: Mano kaimynas abejoja daugeliu dalyk, jo nuodm stipresn! Pasiimk j!!! Ir treia Pragaro Valdovo ypsena buvo dar baisesn: Nenuodmingas iekantis Tiesos. Tavo gi nuodm yra pati baisiausia i vis sivaizduojam Visatoje: tu negyvenai, nors tau buvo duota Gyvyb! Ir nusine Pirmj kaimyn tiesiai Pragar. O prajus metams baltajame mieste ant didiuls jros kranto, kuri, kaip veidrod, iri Saul ir vaigds, gyveno lieknas jaunuolis. Jis mgo vaikioti ole, liesti altas bangomuio bangas, irti naktimis vaigdes. Ir vakarais, kai miestas jau miegojo, pas jaunuol , nusileds i vaigdi, danai ateidavo mogus su kardu ir balta arvuote. Ir buvo tas mogus buvs Antrasis kaimynas, o jaunuolis buvusi Btyb i Pragaro. Mums belieka pateikti kai kuriuos paaikinimus. Bjaurios Btybs i Pragaro pavidalu prie mones pasirod negatyvi gyvenimo pus, kuri Antrasis kaimynas prim negalvodamas. O Pirmasis prim tik ger, viesi pus. Ivadoje is ventumo bei rafinuoto dvasingumo gynjas pateko tiesiai Pragar. Jeigu atsivelgti tai, kad gera ems gyventoj pus yra susirpinusi taip vadinamu dvasingumu btent tokiu, atitrkusiu nuo gyvenimo, pavidalu, tuo paiu stropiai gelbdama antrj pus, tad btent tokiu bdu didioji dauguma atsiras visai ne ten, kur stropiai veriasi. Taip, Dievas yra Gyvyb, visame Jos vairume, kartu su niekybe ir purvu. Priimant tik Gr, mogus bando perskirti Diev pusiau. Bet Dievas, kaip ir kiekvienas normalus mogus, su tokia perspektyva kategorikai nesutinka, todl visus, kas bando padaryti i savo Krjo ipjov, Jis siunia krovai, kaip gamybin brok. O k sakysite Jam daryti? mogus, bdamas Tvrimo Karna, apsikvailino tuo, kad atjo em tik gauti, bdamas visikai sitikins, kad vertas tik paio geriausio.Bet kriminalas ne tame. Dievas dav Esamybei visk, k galjo duoti nuo pat pradios, kai kvp Visatai Gyvyb, reikia tik pasiimti ko tau reikia. Natralu, atlikus tam tikr, tik tau skirt funkcij, kurios erdis yra nepertraukiamas sismonintas Pasirinkimas! Bda yra tame, kad mogus nori gauti jau gatav, ignoruodamas savo funkcijos atlikim. Kaip umokest, ekvivalent, jis silo savo tikjim Dievu, mokslo ir technikos paang ir chimer socialin teisingum. Bet tikjimas, nepatvirtintas sismonintu Pasirinkimu ir jo Krybine realizacija praktikoje tai statika. Tam, kad imokti daryti sismonint Pasirinkim, pasiliekant dinamikoje, reikia jungti neokorteks ir pasijungti prie Dievo Kanalo. Tik iuo atveju galima pradti gauti vienintel, k turi Dievas kiekvienam i ms ir k Jis iduoda be limit ir neribotai nemokamus pasakinjimus. Yra alegorijoje dar vienas Bties aspektas, kur Pirmasis apsunkino; tai poiris visas gyvas btybes, kurias poetas pavadino jaunesnieji ms broliai. Problema net ne Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 232

tame, kad mogus negailestingai istumia (igyvendina) juos nuo ems veido. Tai tik maa nuodm, neivengiamas blogis. Jo nuodm yra tame, kad jis kategorikai nenori pripainti jaunesnij broli Sielas lygias savai. Ir tai ne tik nuodm, o visikas Siel Evoliucijos, kuri yra visos Krinijos pamatinis akmuo, Idja ir erdis, atstmimas. Tuo paiu mogus sustabdo savo Sielos Evoliucij. Gyvenimas duotas, bet jis jo negyveno! Savaime perasi dar viena alegorija, kurioje mogus pareikalavo i auksins uvels padaryti j laimingu vienintelio noro ipildymo pagalba: Padaryk taip, pasak jis, kad pas mane visko bt. Auksin uvel kaip aidas atsak: Jau ipildyta, pas tave visko buvo! Gaila tik, kad mogus suino apie tai atgaline data, post factum... Kas lieia Antrojo kaimyno ir Btybs i Pragaro t, ji greiiausiai simbolizuoja Mirties t emje, kaip reikinio, prieingo daikt prigimiai. Bet tai vyks po to, kai mogus savo Smon sileis Gyvyb pilnaja prasme, be joki nukapojimo ir apipjaustymo bandym. Religijos istorija su jos tamsiomis jgomis, arba monijos paklydim rinkinys Atjo laikas nuimti paslaptingumo aureol nuo taip vadinam tamsij jg ir isiaikinti, kokio masto pavoj mogui jos kelia. O galbt, tai ne kas kita, kaip menikai uaugintas ir kruopiai saugomas mitas pati didiausia emikos civilizacijos paslaptis? Ar toks jau velnias baisus, kaip j paio? Ir dar, perfrazuojant Maojo princo klausim, i Antuano de Sent Egziuperi58 knygos, galima paklausti: Jeigu tamsios jgos egzistuoja, reikia, tai kakam reikalinga? Apie pavojaus mogui i iors, i Visatos puss, nebuvim, knygoje jau ne kart buvo pasakyta. Pavoj Visatai emje greiiau kelia pats mogus, esantis mieganioje Smonje ir neharmonizuotame pavidale. Ir tai ne teorija, ne tuiaodiai teiginiai, o paprasta, nemantri tiesa, objektyvi realyb! Baisus yra pats mogus su jo idjomis, teorijomis, mokslo ir technikos paanga, valstybine santvarka ir armijomis! Apskritai sakant, nugalti vis i armad, kartu su jos termobranduoliniu ginklu, gali vienas, net ne pats kieiausias Dievo Pasaulio darbuotojas. Paims ir pavers dl juoko parak, trotil bei plutonij ms grietai saugomose kovinse galvutse, bombose, minose, granatose, sviediniuose ir oviniuose manu koe arba pjuvenomis, o cheminio arba bakteriologinio ginklo dar pavers pomidor sultimis! Su j galybe tai padaryti nekelia jokio vargo. Bet jie nieko panaaus nedaro, o netgi atvirkiai padeda mogui sukurti dar labiau tobulesn technik. Jie mus puoselja ir kenia visas ms smulkias unybes ne tam, kad staiga nugalti, surietus oio rag, atimant mgstamus aislus. J uduotis tik viena: uauginti mus ir ivesti mones, iugdius savo pdinius ir pasekjus. O argi mes, emiki tvai, aukljame savo vaikus kitiems tikslams ir sumanymams ir maiau nuo j keniame? Protingas tvas, pastebjs auganio snaus potrauk ginklams, koviniams menams, savarankikai padarys jam svaidykl ir imokys audyti i jos. Bet tuo paiu nekyriai ds jo Smon pagarb poir ginkl: paaikins, kad audyti reikia taikinius tui konserv dui pavidalu, o ne gatvs ibintus, kaimyn langus, kates bei virblius, tuo duodamas dorovs pamok praktikoje. Tvas btinai, atidjs savo reikalus, nuves sn treniruotes kautyni rankomis sekcij, sisavindamas su juo kovini men abcl, net jeigu pats niekada niekuo panaiu neusiiminjo. Savo pavyzdiu jis imokys sn kantrybs, atkaklumo, itverms siekiant tikslo, nekyriai uaugindamas i jo vyr!
Antuanas de Sent Egziuperi (Antoine de Saint-Exupry, 1900 1944), prancz pilotas ir raytojas, labiausiai inomas dl savo novels Maasis princas.
58

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

233

Toks tvas bus sitikins, kad snaus rankos niekada nesieks ginklo dl pramogos arba dar kokios nors kvailysts. Ir neisivels, kaip gaidys, petynes, kadangi ino kas yra skausmas, taip pat ino, kad koviniuose filmuose po serijos padaryt smgi tik Briusas Li arba anas Klodas van Damas paoka lyg niekur nieko! O realiame gyvenime mogus po vienintelio smgio gali jau niekada nebeatsikelti. Sn, kuris negavo i tvo tokio skiepijimo, visko moko gatv ir geri mons. Po tokiu universitet, sugadins gyvenim ir likim sau, tvams ir artimiesiems, jis atsiranda kaljime arba kolonijoje. Nuo ko reikia ginti tok sn ir jo tvus? Viskas teisingai, nuo j pai, nuo j neinojimo tamsumo ir tingjimo pagalvoti, kuo is tamsumas tau ir tavo vaikui atsigr! Subtilus Pasaulis ir Dievas imintingi monijos Tvai duoda jam soiai prisikariauti, kol karas ne stos skersai gerkls. Tai ir yra skiepas nuo pasiutligs! Bet tai nereikia, kad Jie stengiasi padaryti visas pasaulio armijas taikdariais.Atvirkiai, kuo daugiau skausmo, kani ir aar pamatys emje mons, stoj evoliucin keli, tuo daugiau bus garantij, kad jie savo begalins Evoliucijos eigoje niekada, kokios bebt aplinkybs, neparodys agresijos, net bdami galingi, sugebantys bet kur agresori tiesiog sumalti dulkes! ia nereikia umirti, kad 99 procentai moni emje tai mediotojai, kuriems noras medioti u prievart stipresnis. Atimti i j mediokl (kar) reikia atimti gyvenimo prasm! Todl gyvenimas emje praras savo prasm ir mediotojams, ir baltoms gulbms: mediotojai aptings, o gulbs nutuks tiek, kad pavirs kalakutais ir jau niekada nebepakils dang ( Evoliucij)! Dievo Pasaulis ir pats Dievas visikai taiks mons, gav pana skiepijim dar praeitose Visatose, kur jie gim, kaip ir mes su jumis. Savo emik keli, per skausm, kanias ir netektis, jie prajo patys, o dabar padeda praeiti j mums. Beje, ms Visatos Dievas Jehova savo laiku buvo karikis, prajo keli nuo kursanto iki maralo. Galima sivaizduoti, kiek Jisai prisikariavo, todl vert skausmui, kanioms bei mogaus kraujui ino ne i nuogird. Bet taip pat ino ir tai, kad mogus, negavs panaaus skiepo prie agresij, atjs Dievo Pasaul tai katinas maie ir tamsusis arkliukas, statyti u kur yra labai pavojinga. Visa tai reikia, kad monijai laukti pavojaus i Visatos puss netinka, kadangi tai yra kliedesys ir nonsensas! Apsiginti mes turime tik patys nuo savs, visoje Visatoje nra ne tik kad n vieno pistoleto arba patrankos, joje nra n vienos timpos. Pasauli karai tai mogaus liguistos vaizduots vaisius! Dievas sukr mog pagal savo pavidal. mogus atsimokjo jam tuo paiu... O dabar reiks atsakyti kausim: kas yra tamsios jgos i tikrj ir kam naudinga laikyti jas tamsoje, kaip tz rankovje? Reikia i karto padaryti ilyg: mindami religij arba valstybines struktras, mes joki bd nenorime apjuodinti visos Rusijos patriarch arba vienos ar kitos valstybs vadov. Didioji j dauguma siningi ir padors mons, o j kalt tik tame, kad jie yra savo pirmtak pdiniai!Taigi, kas yra kas? Pradiai suabejosime tuo, kad btent religijai priklauso tamsij jg atradjos garb, ir kad ji kovoja su jomis vaisas 24 valandas per par. Kad ne tuiaodiauti, teks pasinerti ami gldum, i karto 150 milijon met atgal, Atlantidos ties laikus. Atlantai ateiviai i Marso, ems pirmtako, atlikusio Visatos lopio funkcij iki ms.
Marso pavirius

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

234

Marsieiai ism planetos resurs ir savo civilizacijos potencial. Natralu, marsietika civilizacija lugo, kadangi Visatos ir Dievo energetika buvo permesta em. Sakydami od lugimas i pratimo turime omenyje, k pagrindins jos moni daugumos t. Bet viena deimtoji procento marsietikos baltos gulbs, j civilizacijos paiba iskrido em ir tapo Atlantais. Tarp j buvo ms protviai Adomas ir Ieva, kurie iki iol gyvena ir puikiai jauiasi Mergels vaigdyne. em buvo bedvas plyta, kuri dar reikjo paversti jaukiu vaik dareliu. Btent iuo klausimu rimtai ir usim busimieji Atlantai. Smulkiau apie vis tai js suinosite, perskait ms knygas. Aiku, dabar visa tai skamba kaip pasaka. Atlantai nuo ms skyrsi tuo, kad visus Dievo gimtus gabumus jie gaudavo gimdami, buvo tikrja prasme Dievo vaikai emje. J civilizacija klestjo apie 100.000 met, o po to pradjo blsti... is blsimas pasireik tuo, kad Atlantai susireikmino es Dievai emje ir pradjo kariauti su aplinkinmis tautomis, naikindami itisus miestus savo psichins energijos galia net per ems storym, kitoje ems rutulio pusje. Visa tai, gal gale, tapo pavojaus prieastimi gyvybs egzistavimui emje apskritai. Baigsi epopja tuo, kad pero al Sauls sistemai skrido jau inoma planeta Bernaras-1, pradefiliuodama du kartus.
Pangjos emlapis

Prakrisdamas pirm kart, Bernaras-1 sukl emje ugnikalni isiverimus ir ems drebjimus. Subkontinentas Panagja, arba Pacifida, suskilo Eurazij, Amerik, Afrik, Australij ir Antarktid. Po to, padars kilp, kosminis klajoklis po 15 met praskrido alia Sauls sistemos prieinga kryptimi, sukeldamas Pasaulin tvan. em buvo patraukta i orbitos, pasikeit jos aies pakrypimas. Atlantai susiskyrst keturias dalis. Pirmoji pati skaitlingiausia nujo gyventi po vandeniu, kadangi turjo akvagyvenviei sukrimo patirt, jie mokjo gyventi po vandeniu. Jie iki iol gyvena ir gyvuoja ten (kam yra nemaai rodym), vykdydami labai svarb ems vandens ir oro valymo darb dal, atlieka, kartu su ambala, antiasteroidin apsaug. Visus ms vandenynus taip pat valdo Atlantai. Antroji, pati samoningiausia, dalis migravo ambal, dalinai sausumos keliu, dalinai laivais-arkomis. Nojaus Arka tai ne mitas, o realyb! Tarp kitko, Senasis Testamentas tai ne kas kita, kaip sakm apie Atlantus! ambaloje jie buvo apsaugoti nuo mutacij, sukelt dvigubu Bernaro praskriejimu. i Atlant dal degradaciniai procesai paliet maiausiai, bet prie j, uodegle, prisikabino tie i tautiei, kuri ir gelbti visai nebuvo reikalo. Jie po ambalos apsauginiu gaubtu nepateko, ko idavoje buvo paveikti mutacij.Btent i j kilo bedions tai ir buvo treioji Atlant dalis! Reikia paaikinti, kad igelbta buvo ta Atlant dalis, kuri aktyviai dalyvavo ne tik laiv-ark statyboje, jie sukr igelbjimo ideologij, Asmenybs Harmonizavimo Sistem tuomeiame jos pavidale. Visi turistai ir keleiviai, labiau vertin nevarginant gyvenim, gavo nerpesting egzistavim bedioni karalystje. Vis tai mes sakome pamokyti tiems, kas ketina Ketvirtj Imatavim muktelti turist ir keleivi minioje, iveng dalyvavimo Asmenybs Harmonizavimo Sistemos sukrime. Turime i karto perspti, kad i to nieko neieis, pas mones i Subtilaus Pasaulio su monitoringu ir su galva yra viskas Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 235

tvarkoje. Mutavimas bedion tokiems bus svajoni riba. Tokiu bd, Ketvirtj Imatavim nemanoma ateiti arba bti nugabentam, kaip kakok tak emlapyje. j reikia patekti dabar ir tuojau, Pasirinkimo kaina, traukus save bendramini Sistemos krjus. Kaip rimtai js priimsite ms spjimus sprsti jums. Ms reikalas perspti, o jums gyvendinti savo programa. Kai em atstat savo potencial, monija atgim , ieidama i ambalos. Taip, ms protviai Atlantai, bet i ms iimta pirmoji etalonin DNR spiral, i trigubos tapo dviguba. mogus tapo mirtingas, bet nemirtingum mums paliko potenciale, duodami galimyb usidirbti j savo darbu! Ir, pagaliau, ketvirtoji, pati galingiausia dalis Atlant elitas ir yniai sugebjo ilikti per global kataklizm.Dalis j skraidomaisiais aparatais iskrido tolimj Kosmos, iekoti emei analogikos planetos, bet nesurad nieko tinkamo, gro atgal. Ilik Atlantai dalinai isaugojo savo supergalimybes ir supergabumus, ir visus 150 milijon met po Atlantidos ties drumsia vanden emje. Atlieka savo maai garbing, bet labai svarbi tamsij jg misij. J skaiius labai neymus, bet jie visokiais bdais bando pajungti sau jeigu ne vis monij, tai nors jos dal! Jie sukr taip vadinam ems Slaptj vyriausyb. Jokios paslapties ia nra! Dabar daug rao apie Slaptj vyriausyb, apie mones juodais drabuiais, apie pyktybinius prieik kosmini civilizacij veiksmus, kurios paima mones savo eksperimentams ir ip sodinimui, apie moni zombiavim... Rao spliojim formoje, neinodami tikrosios prieasties, bet tiesos dalis visame itame yra! Tiesa, mint jg kosmin kilm neilaiko jokios kritikos, visos jos yra ms, emikos. Kaip matote, kompanija ioje vyriausybje vairialyp, amius nuo 40 iki 150 milijon met. Per tok laik, sutikite, galima daug ko imokti. Kuo gi pasireikia j gabumai? inoma nevien tiktai ipuose, nors tai irgi yra. Jie vald manipuliavimo magaus Smone gebjimus. Btent ios tamsios jgos moni gyvenim dieg tikjimus ir religijas, sitikinimus, principus, nor turti stabilumo garantu car-tvel arba prezident. Jie gi dav monms bendramogikas vertybes bei ventuosius ratus, kur, atrodyt, kalbama apie Diev, apie tikjim Dievu, o i tikrj mog moko trypioti aplink ritualinius stabus krucifiksus, i esms liekant pagoniu, negalvojaniu apie Evoliucij! Visa tai kompleksikai padjo mogui sigilinti materialj pasaul ant tiek, kad jis atsijung nuo Dievo Kanalo! Toki nesudting metod pagalba mogus ipleiamas i Gyvybs Srauto ir nukrenta nuosdas, eina dugn, apaugdamas kriauklmis dogm ir stereotip pavidale! tai kur meistrikumas, tiesiog auktasis pilotaas! Mums iki j toli, bet mes ir nepavydime, kadangi visa tai, galu gale kvailysts. moni valdymas ir manipuliavimas jais labai nuobodus ir nedomus usimimas, rutina ir statika. Viskas daroma slaptai, patyliukais, kad mons ir Dievas neinot, visiems reikia meluoti, gudrauti, isisukinti... Ne gyvenimas, o nuobodyb baisiausia... Mes, Dievo ir Asmenybs ir Sveikatos Harmonizavimo Sistemos (kuri yra laivasarkas iuolaikiniame pavidale) pagalba, mokoms vesti mones. is dalykas nepaprastas ir nelengvas, taiau be melo ir apgauls! Sutikus mog, tau nereikia prisiminti, k tu jam melavai praeit kart. Dabar jums, gerbiamas skaitytojau, kyla klausimas: O kurgi iri Dievas, kodl jis vis tai toleruoja? Kadangi visas is procesas nra dirbtinis, nra atnetas kakur i iors, o sukurtas emje, Evoliucijos eigoje, Subtilus Pasaulis ir Dievas j nesikia! J pozicijos teisumas, kalbant achmat kalba, yra tame, kad baltieji pradeda ir laimi. Turima omenyje, kad baltieji yra Dievo Pasaulis ir pats Dievas. Jie laimi todl, kad Gyvyb ir Gyvenimas tai dinamika, judjimas. Jeigu jo nestabdyti, Gyvenimas yra begalinis ir aminas. Ir dar: Evoliucija skyr tarakonui (bet ne mogui!), tas rudimentines tarakon programas, kurias bando pirti monijai i iors, todl visi mginimai diegti jas moni bendrijjoje pasmerkti visikam lugimui! Jeigu vis pamint tamsij jg emje Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 236

nebt, jas reikt igalvoti. Ir tada iuo nevariu reikalu tukt usiimti paiam Dievui...Visi monijos vaizdiniai apie gr ir blog vaizduotje matosi, teorikai ir spekuliatyviai, bet, kaip sako, teorija yra negyva be praktikos. mogus isimiklino daryti gerus darbus, bet evoliucionuoti su vienu teoriniu pasiruoimu n vienam mogui Visatoje nepavyko: viskas patyriama palyginant ir praktikoje. tai tokiam palyginimui ir tam, kad mogus emje usigrdint, gaut imunitet prie agresij, kad evoliucionuot grio su blogiu myje, ir egzistuoja visos pamintos tamsios jgos.Todl demonizuoti ir juo labiau ipsti j vaidmen ms gyvenime, duoti joms galimyb mus valdyti neverta! mogus turi Pasirinkimo teis, ir jo Pasirinkimo niekas negali valdyti, netgi Dievas, o pamintos jgos tuo labiau! Tuo labiau, kuomet paslaptingumo udangalas (neinojimo tamsumo pavidalu) nuo j bus nuimtas, tamsij jg drumzlinas vandenlis palaipsniui igaruos. O dabar pats delikaiausias ir nemaloniausias klausimas mums: kas slepia nuo moni ties apie Slaptj vyriausyb ir tamsisias jgas, kas atlieka j pridengimo funkcij emje? Visos tos paios struktros, j sukurtos, kuri pagalba jos bando manipuliuoti monija ir stabdyti Evoliucij: valstybins, religins ir mafiozins struktros! mons i Slaptosios vyriausybs neskrajoja padebesiais, o sdi kabinetuose, sprsdami kakieno likimus! Irenka juos ne kas kitas, kaip parapijieiai, elektoratas, liaudis! Vadinasi, nuo ko mus reikia mokinti gintis? Teisingai nuo ms pai! Prisiminkime inomas asmenybes, apie kurias daug ginijasi. Apie Lenin galima pasakyti vienareikmikai: jis nebuvo Slaptosios vyriausybs ikeltas, tokiais buvo Hitleris ir Stalinas. J kalt yra tame, kad jie padar savo pasirinkim ir atliko savo vaidmen. Nebt j, bt atsirad kiti! Nereikia pamirti, kad spektaklio scenarij rao Karma, Evoliucijos tarnait, jinai gi parenka aktorius, tame tarpe ir i Slaptosios vyriausybs. Todl bt neapdairu manyti, jog Slaptoji vyriausyb yra tokia kieta, kad niekam nepavaldi. Visi pavalds Evoliucijai. Beje, nuosprend Jzui Kristui pasira ne Poncijus Pilotas, o minia, kuri pakluso iai vyriausybei, pasidavusi jos takai. Knygoje buvo paminta, kad monija gyvena Pasekmi pasaulyje.Galima pridurti dviej prieai Pasekmi pasaulyje, iame yra situacijos paradoksas ir mogaus klydim altinis! mogus, gyvendamas emje, ventai tiki, jog yra sukurtas pagal Dievo atvaizd ir pavidal, reikia, jis ir yra Dievo snus! Visi procesai Gamtoje, ms planetos kne, Saulje ir Galaktikoje yra pavalds Dievo valiai, kuris yra visko Prieastis. Tai reikia, kad visi mes priklausome nuo Jo, esame Jo saugomi, gyvename Jo Prieasi pasaulyje. Kai prisilakstysime nuodmingoje emje, pavargsime tada surasime laiko sekmadieniais lankyti banyi, patiksime Diev ir pradsime Jam tarnauti! Teorija labai patogi, bet tai tik teorija, kadangi egzistuoja dar viena prieastis, apie kuri kalbama iame skirsnyje. Pasekmi pasaulis, dl to kad yra dvi prieastys, reikia, ms pasaulyje yra ir dvi Pasekms, visikai prieingos. mogus, gyvendamas emje, turi padaryti sismonint Pasirinkim, kuri i Prieasi jis pasirinks, kuriai tarnaus. Ir Pasirinkim turime padaryti kiekvienas i ms. Neverta dti viltis Dievo vali, perkelti atsakomyb Jam. Nuo Dievo Kanalo mes esame atjungti automatikai, vien savo gimimo emje faktu, o prisijungti turime rankiniu bdu, individualiai, ir io prisijungimo iniciatyva turi eiti i mogaus! Tarnauti Dievui emje, tikint J, tai dar visikai nereikia bti Jam reikalingu ir naudingu! Apokalipsei prasidjus visa Visata (ir pirmiausia Dievas) pradjo aktyviai evoliucionuoti pati, o tai reikia, tam, kad neatsilikti, privalo evoliucionuoti gyvenantys Joje mons, ir vis pirma mes, ems gyventojai. Evoliucijos prasm mums paadinti savo Smon ir ivesti j u Noosferos rib, padarius j visikai nepasiekiama visoms toms tamsioms jgoms ir vyriausybms, visas kartu pamus. Tik tada mogus, likdamas gyventi emje, pasitraukia Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 237

i Pasekmi Pasaulio Prieasi Pasaul ir pradeda tarnauti Dievui! Kol Smon randasi Noosferos ribose, visa jo tarnyba neieina u deklaracij ir ger nor, kuriais jau be ms daugybe sluoksni grstas kelias pragar, rm. O dabar nuraminsime miesion, i ryto prisiskaius laikraiuose apie ias baisybes. Bijoti tamsij jg su visomis vyriausybmis, slaptomis ir ne labai, neverta! Juk visuomenje egzistuoja mas elini, mafiozini bei kriminalini struktr. Ir kas, mes nuo slepems po luota? Ne, mes j net neinome, bet pus ems gyventoj dirba joms ir tuo paiu jas maitina! Kas kaltas? Neinojimo tamsumas. Nuo ko mus reikia gelbti? Nuo ms! Arba situacija su mirt neaniais virusais. J aplink ms ore, vandenyje, maiste, taip pat ir kiekviename i ms galybi galybs, ir k, js apalpote? Ne, js imunitetas jus saugo todl, kad organizmas paista prie i veido ir moka su juo kovoti! Nauji virusai pavojingi iki tol kol organizmas j neatpaino. Ieitis kiekvienam i ms yra tik viena tapti harmonizuota Asmenybe, gaunant Tiesas pasakinjim i savo Aukiausiojo A pavidalu, o ne naudotis visuotinai paplitusia tokia skania ir prasta kramtomja, pagaminta ger meistr i slaptj vyriausybi. Tik nereikia sakyti, kad tai ne apie jus, jau js tai neidursi. Toki gudragalvi emje ei milijardai, ir beveik visus vedioja u nosies... moni, tapusi Asmenybmis, visos kartu paimtos tamsios jgos su j slaptosiomis vyriausybmis bei 150 milijon met amiaus seniais, kuriuos monija pasta Kajaus Nemirtingojo pavidale, bijo kaip ugnies! Jie visiems itiems Slibinams Gorynyiams, monstrams ir pabaisoms mirtis! Dar vienas momentas, kur tarytum paaikina ms knyga, bet ne visi sugeba klausim suprasti, gav atsakymus j: ir knygoje, ir Sistemoje mes pastoviai pareikiame apie savo pirmenyb ir prioritetus vairiomis kryptimis. Kai kurie mato tame nekuklumo pasireikim i ms puss ir net pagyrnikum. Galime jus utikrinti, kad tai visikai ne taip. Toks tak sudjimas ant i turi priversti mog mstyti, adinti savo Smon, iekoti toki pareikim paaikinim knygoje ir Sistemoje, nieko neimant gryn pinig. Tiems i js, kas nesugebjo surasti atsakym patys, pasakome, ms vie ir nekukli pareikim paaikinim. Mums priekaitauja, kad esame pernelyg kategoriki, aikindami, kad nesame pirmieji, ir iki ms em ateidavo mons, kurie ne monijai Tiesos vies, atverdavo monms akis.Paimti, pavyzdiui, tuos paius ventuosius, kurie, danaiausiai aukodamiesi, viet visuomen, ne monms ratij, rat. Ir i tikrj, verta prisiminti ventuosius Kiril ir Mefodij, slav ratijos krjus. Arba toks faktas, kad totori-mongol jungo laikais rus ratij, kultr ir literatr isaugojo banyia, vienuolynai. Mes nemenkiname ventj ir nemainame religijos vaidmens monijos istorijoje, bet ir ia ne viskas yra taip jau vienareikmika Kaip js jau inote, mogus tai bioenergetinis, bioinformacinis kompleksas, susidedantis i trij tarpusavyje susijusi ir slygot sistem: Psichikos (Sielos) Energetinio kno Fizinio kno Energetika ir fizika du kratutiniai dualybs, mogaus Dvilypumo takai. Psichika rianti t kratini tak grandis.Psichika tai gyvybs vytuokl, utikrinanti fizinio ir energetinio kn ssaj ir vienyb. Jeigu Smon tvirtai susijusi su stereotipais ir prisiriusi prie materialiojo pasaulio problem, tai psichika yra aktyvi tik viename dualybs take fiziniame kne. Nesismonintas energetinis knas lieka u psichikos aktyvumo rib. Per intuicij psichik i energetinio kno eina impulsai, kuriuos Smon suvokia Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 238

kaip kak mistin, reikaling tik u materialiojo gyvenimo rib, ir todl visus iuos duomenis priskiria prie to, kas bus reikalinga po mirties, jau rojaus soduose. Dvasinis vystymasis iuo atveju apsiriboja ritualais, neva sukurianiais mogui gerov kitame Pasaulyje. Taip gimsta fanatizmas! Toks tikjimas, atsijs nuo gyvenimo - statika, reikia ir krikionika religija yra statika. iuo atveju statika yra ezoterins literatros skaitymas, o taip pat prisijungimas prie koki nors energij ir darbas su jomis apskritai. mogus pilnai save realizuoja tik dinamikoje, kai jo psichika apima ir fizinio, ir energetinio kn procesus. iuo atveju ritualai nereikalingi, nes jo Smon sismonina visus energetinio kno procesus ir juos valdo! Jam nereikalingas stabas, kuriam reikia melstis, jis suvokia savo tikrj vertyb ir tikrj ry su Dievu per ryio Kanal su Juo, savo Tikrj Esybi pagalba. Toks ryys pasireikia etojo psichinio jutimo pavidalu, intuityvi atsakym bet kur mogaus klausim, visame Bties spektre. iuo atveju jam nereikalingi ramentai religijos su jos priesakais pavidale arba bendramogikj vertybi moral ir dorov, pavidale. mogus, gavs Tikrj susijungim su Dievu, laikosi vienintelio Jo statymo Vienybs Dsnio. Jokie kiti statymai ir normos valstybiniai, religiniai, dorovs, rayti ir nerayti - jam negalioja! Bet tuo paiu jis, laikydamasis Vienybs Dsnio, puikiai siterps vis i statym rmus, nepaeids n vieno i j, net jeigu j ir neino! Prisidjimas prie Dievo per religij, Smons, priritos prie materialaus, pasaulyje tai kakas, kas duoda jam nors kakokius orientyrus ir uuominas tai, kad mogus tai ne tik fizinis knas. Duoda galimyb nors kiek susitvarkyti su savo vrikais instinktais, likti mogaus pavidale. Tokiems religija absoliutus gris, sulaikantis faktorius, savotikas brizgilas su botagu. Nereikia pamirti, kad kalba eina apie apsiginklavusius iki dant mediotojus, esanius statikos bsenoje, kuriuos valdo induolio smegenys. Be grieto reglamentavimo j mediotoj instinktai taps nevaldomi. mones, siekianius isiverti i ankt ir tvanki statikos spaustuv, religija tuoj pat pradeda persekioti ir naikinti! Jzus Kristus, Dordanas Bruno, ragan mediokls imtmeiai kitamani totalinio naikinimo pavidalu tai tik nedidelis auk sraas. Nereikia pamirti, kad religija tai ir vidurami inkvizicijos lauai, kuriuose sudegintas Civilizacijos iedas! Btent tokios vietjikos veiklos dka monija usidirbo Apokalips. Maa to, 99 procentai Visatos gyventoj kontingentas, susirinktas per pastaruosius 2.000 met, tai mons, kurie nesugebjo jungti savo Evoliucij emje, ivaist savo psichin potencial kulto tarnautoj pastang dka! Kas lieia pai religija, yra dvi jos atsiradimo prieastys. Nepamirkime, kad Siel turi ne tik visa kas gyva aplink, j turi kiekvienas mogus, Siel turi ir visa monija.Ir ji monijos Siela supranta, k jinai padar prie 2.000 met, nukryiavus Jz Krist. Siela, vykdiusi idavyst, kiekvien staigmen suvokia kaip atpildo pradi (Fazilis Iskanderas59). I esms, visa krikionika religija tai mintuvs, kurios tsiasi itisus metus, ir atgaila dl vykdyto, laukiant Paskutinio teismo! O kadangi kulto tarnautojai vieni vykti teism nenori, tai susirpin savo palaikymo grups parengimu. inoma, kad drauge galima ir tv prilupti galima. Tik nereikia pamirti, kad i imintis gim emje ir Subtiliame Pasaulyje neveiksminga. Antra religijos atsiradimo prieastis yra ta, kad, monijos Sielai jos glbys taip pat atrodo pernelyg anktas ir tvankus. Jai taip pat statika kelia pasibjaurjim. Prieastis to, kad Jzaus Kristaus vardas neieina i galvos ne tik religijai, bet ir paprastiems monms (nesvarbu, ar jie tikintys arba ateistai), yra ta, kad Jis dav monijos Sielai dinamikos impuls t varaus oro gurkn, kurio ji negali umirti jau 2.000 met! Taip, Jis
59

Fazilis Iskanderas (gim. 1929 m.), ymus abchaz kilms rus prozaikas ir poetas.

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

239

igydydavo mog vien kart, bet po to sakydavo: Eik ir daugiau nenusidk! Eik ta prasme, judk, evoliucionuok, imok nesirgti! Kadangi liga gryniausia statika, tai mogus igyja tik pats juddamas, bdamas dinamikoje. Todl monijos Siela veriasi dinamik, bet jos ten neleidia kulto klitys, religijos dogmos ir stereotipai, jos t sen vyki traktavimas. Faktikai religija, diegdama tikjim Dievu, neleidia monms eiti link Jo, gyvojo, egzistuojanio dabar, bet veria juos eiti link medinio krucifikso savo btojo nusikaltimo simbolio! Taigi visi ventieji gyveno ir dirbo tik banyios aplinkoje, religijos rmuose. Aiku, jie ne monms gr, gelbjo juos nuo netikjimo ir neinojimo tamsos, bet tuo paiu, pasak a, nuslpdavo nuo j visas kitas abcls raides! Jie nutupdydavo mones, priversdami pasilikti statikoje, palikdami dinamik ateiiai vaiduoklikos vilties pomirtin gyvenim ir Dangaus Karalyst pavidalu. Religijos apgaul yra draudimas mogui galvoti apie Diev be jos rm ir dogm. Kulto tarnautojai patys nepasisteng usiimti Krinijos bendro paveikslo sismoninimu ir neleidia monms j sismoninti, palikdami juos statikoje, visokeriopai tikindami, kad is gyvenimas, kartu su jo nesklandumais, absurdu, kaniomis, ir yra aukiausias gris mogui. Tas gyvenimas, kuriuo js gyvenate, nuo js slepia js gi vies... (ri Aurobindo60). Mes pirmieji mons, kurie, kaip tas berniukas i pasakos, idrso vieai suukti: O juk karalius nuogas!Bet mes nesustojome, kad imtis vis ir visko koneveikti, nors ir tokios pramogos mums bt utek imtui met. Mes pirmsyk prasminome patys ir davme monms Krinijos bendr paveiksl! Maa to, duodame galimyb kiekvienam noriniam jungti savo Evoliucij, pradjus gyventi dinamikoje, kvpuoti vieiu oru, atnetu Jzaus Kristaus. Apie kontaktus su Subtiliu Pasauliu Anksiau jau buvo paymta, kad didioji kontakt dauguma vyksta su esybmis, Noosferos minties formomis. Prieastis gldi tame, kad turint 2 5 procentus savs ir savo energetikos kontrols, mogui ypatingai sunku, be savo Tikrj Esybi pagalbos, pramuti ems Noosfer ir ieiti varius Energoinformacinio Lauko sluoksnius. Noosfera tai vienas Krinijos Lygi (monijos egregorai), bet joki bdu ne ems smegenys! ia nra nieko blogo, jeigu neatsivelgti tai, kad btent Noosferos minties formos ir yra daug kalb sukls Velnias (taip jas pavadino religija). I tikrj tai ms patvis, kadangi prie 5.000 met monija sigilino materialj pasaul tiek, kad prarado ry su tikru Tvu Dievu, kas jokiu bdu mums nra taikoma kaip kaltinimas. Tai ne nuodm ms, o bda, ir inarinim teks itaisyti dabartinms kartoms! Tai teks padaryti kiekvienam, savarankikai ir praktikai. Tik su praktika bda. mons galvoja, kad visk galima itaisyti tikjimu Diev, meile, atgaila, gerais darbais bei darbu su energijomis. Viskas tai yra puiku, bet mogus, nepaadins savo Smons, neiplts jos diapazono, lieka Noosferos minties form valdioje! Jos yra monijos mokytojai, o patys geriausi mokytojai yra iaurs mokytojai! Visuotinis paklydimas yra nuomon, kad, dirbant su informacija, mogus evoliucionuoja.Gryna, vari informacija, nepatvirtinta praktikoje, tai emocijos, dalyvavimo kakame jausmas ir intelektualaus darbo, be neokortekso pratbudimo, vaizdis. iuo atveju turininga dalis tuias garsas, nes visas garas ijo vilpuk! Noosferos minties formos nuveda kontaktininkus praeit, pasakoja monms, kuo jie buvo ankstesniuose gyvenimuose, bet mums tai ten iekoti nra ko! Juk ne be reikalo
ri Aurobindo (1872 1950), Indijos filosofas, revoliucionierius ir Indijos nacionalinio isivaduojamosi organizatorius, integralins jogos sukrjas.
60

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

240

mes ateiname em, neturdami atminties apie savo ankstesnius siknijimus (visa i atmintis neigiam minties form pavidalu po mirties mogus nusinea kapus, kartu su fiziniu knu ir trimis energetinio kno apvalkalais)! Neigiamos minties formos Sielos ir Aukiausiojo A atmint nesirao, nes sekanioje reinkarnacijoje jos mogui yra nereikalingos ir netgi pavojingos jo Evoliucijai! Prie neigiam minties form priskiriami: isilavinimas, intelektas, erudicija, moral, dorov, meil ir visi jo darbai (tiek geri, tiek ir blogi). teigiam minties form kategorij patenka visos mogaus mintys ir viltys apie gyvenimo prasm, apie jos aminyb, apie bekrat Visat, apie savo paskirt, apie Diev, kreipimasis J ir, aiku, maldos. Tik ios minties formos gals padti Sielai evoliucionuoti sekanioje reinkarnacijoje. Evoliucija, suprantama, kaip fizinio nemirtingumo pasiekimas emje. tai tada visa mogaus patirtis, visi jo dirbiai taps reikalingi, ypa neigiama patirtis! Prisiminkite, kas kartu su Kristumi po nukryiavimo nujo Dievo Pasaul? Tai gi ne teisuolis arba ventikas, o nusikaltlis! mogus, kuriam emje buvo sukurtos prielaidos Evoliucijai. Japonai visikai teiss, sakydami: Jeigu tu nebuvai sutiks savo kelyje klii nusipirk jas u didelius pinigus! Tiesos momentas bus savo vietos iame Pasaulyje apibrimo kriterijaus sisavinimas. mogus nuo pradi pradios veriasi vies, laim emje. Ir jeigu mes jums palietme skaudam viet, tikriausiai jums kilo noras suinoti, kokiame pasaulyje gyvenate js: Prieasi Pasaulyje ar Pasekmi Pasaulyje? Jums reikalingas suprantamas js pasirinkto kelio teisingumo paaikinimas. Kriterijus labai paprastas! Prieasi Pasaulis tai Subtilus Pasaulis, Dievo Pasaulis, tas Pasaulis, kur nra mirties. Prieasi Pasaul nra kito kelio, kaip evoliucinis keliais, prisijungiant prie Dievo Kanalo, susijungiant su savo Aukiausiuoju A ir gaunant nemirtingum! Tame Pasaulyje mogus yra usims savirealizacija, jame nra nei vietos, nei laiko bet kurioms emocijoms - savs iauktinimo ir grjimosi pavidalu. Jis pastoviai randasi alfa lygmenyje, kur nra stres ir emocij, kur nra net maiausio noro pastatyti arba susirasti pjedestal savo personai. Kai tik kakas panaaus vyks, mogui tai bus pragaras! Pasekmi Pasaulis tai jutiminis pasaulis, esantis ems Noosferos ribose. Jame mogus juda visikai prieinga kryptimi, jis yra uimtas saviraika, savo reikmingumo ir didybs patvirtinimo paieka. Noosferos (Velnio) minties formos , kaip botag ir meduol, naudoja emocijas. Tam, kad inicijuoti mog psichins energijos iskirimui aplink (kad pamaitinti Noosferos minties formas) jaunystje, kai jis kupinas jg, energijos bei ambicing plan, pakanka j pavilioti karjeros kilimo laiptai, gero materialinio gyvenimo miraais ir meile! Botagas reikalingas mogui subrendus, kai ugnis jo akyse jau truput prigso, energijos fontanas iseko, bet apie Evoliucij jis taip pat nenori girdti. Tada i jo psichins energijos liekuius itraukia per prievart j atidaro kaip konserv dut, neigiam emocij, stres arba depresijos pagalba. i operacija nei kiek neprietarauja tam, apie k buvo kalbama anksiau. mogus sustabd savyje Gyvybs vytuokl nepanorjo dirbti kondensatoriaus reimu (krvis ikrova). Savo gaut gimimo metu krv, Dievo energijos limit (talent) padidinti nepageidauja, bet ir atgal grinti nenori! Rezultate visos nepriemokos i jo iiekomos kartu su gyvenimu. Nesvarbu, kad nepriemokas iieko Noosferos minties formos tai vienas i Krinijos Lygiu, Dievo tarnyba. Siela grinama Tikrosioms Esybms. Jeigu siknijimas emje buvo paskutinis, ji pereina nerimstani Siel kategorij. Taip, tuo paiu Siela lieka amina, nemirtanti, bet jau ne moguje, o korpuskuloje! Pats, savo noru, mogus evoliucionuoti neprads niekada toki nenormali, sugebani lauyti save, emje yra vienetai, ir tik su slyga, kad jiems bus duota Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 241

atitinkama technologija! mogui, iam rytingam ingsniui engti, prielaidas privalo sukurti Karma, aplinkini moni pagalbos pavidalu, ir taip vadinamos tamsios jgos. Joms, kaip js jau inote, priskiriama: neinojimo tamsumas, Noosferos minties formos (kol mogus neatsikrat j priklausomybs) ir, pagaliau, nerimstanios sielos. Visi ie mokytojai ir turi sudaryti jam Evoliucijos slygas (nepakeliamas gyvenimui emje). Kaip matote, daugelis nesiderina su visuotinai priimtomis nuostatomis, bet tai objektyvi realyb! Todl, Subtilaus Pasaulio ir Dievo poiriu, mogaus svajon apie laim ir klestjim emje atitrkus nuo Evoliucijos tai tylus dauno diaugsmas arba gerov durnyno pacient supratimu...Bet tai dar nereikia, kad mogus emje pasmerktas, bti nemirtingas skurde ir vegetuoti, todl, kad nelaims ir pinig stygius nuo jo palaipsniui atsitraukia, sutinkamai su jo pavaldumo Evoliucijai ir Vienybs Dsniui, lygiu. Ms kontaktas su gyvais monmis praktinis, mstantis, kaip Jie j vadina. Tai yra su monmis, prajusiais keli real nemirtingum ir pasiruousiais ten mus su jumis nuvesti. Veslavas Brudzinskis61 genialiai sudjo visus takus ant i viena tik fraze: Tiek daug sugebani numatyti ir tiek maai mokaniu perspti. monms su miegania Smone ypa vertinga yra informacija apie tai, kas bus ir kuo irdis nusiramins Bet monms galvojantiems, jungusiems darbui savo neokorteks, visi itie atviravimai pati neatsakingiausia pliurpalyn ir isterija. Jiems reikalingi praktiniai ingsniai. tai kodl mes ne tik perspjame, bet ir duodame praktinius dirbius kaip ieiti i susiklosiusios aklaviets, maa to, ieiname i jos patys ir vedame su savimi kitus mones! Tik dl ios prieasties mes randams didiojoje maumoje ir sakome, kad esame pirmieji. Daugelis i js, tikriausiai, mano, kad ko gero tai, kuo mes usiiminjame yra labai ikilu, nepasiekiama, ir apskritai usimimas irinktiesiems. Teks nuvilti: jokio ikilumo nra, todl kad niekas mums alios gatvs neatidar, gyvename kaip ir visi, sociume, po Noosferos gaubtu. Todl visk darome nedkodami, o prieingai. Ir atak einame (aiku, ne dl lovs), ir atsimuinjame. Trumpai sakant, kare kaip kare, vientysa rutina, viskas yra kasdienika ir emika. O tai, kad mes esame pirmieji, paaikinama paprastai. Prijungimas prie Visatos Lauko , tai jau ne tik informacijos gavimas ir darbas su ja. Informacij, kaip toki, turi ir Noosfera, bet tai padrika, diskretin informacija. Reikalas visai ne tame, kad ji yra nuslpta arba nepakankamos apimties. Papraiausiai tokiu pavidalu ir mastu realyb sugeba suvokti induolio galvos smegenys. Juk ne atsitiktinai iuolaikinis mokslas ived aksiom: Protas tai simbolinis realybs apdorojimas , netyia pripaindamas diskretin mstysenos form, kaip aukiausij iuolaikinio mogaus pasiekim. Bet tereikia mogui jungti savo neokorteks ir pasijungti prie Visatos Energoinformacinio Lauko, kai informacijos paiekos problema visikai atkrenta. Laukas uveria tave toki informacijos lavin, kad vejoti i jos atskirus faktelius tampa visikai nebedomu. Juo labiau, kad ji ten yra vaizduojama, kaip epiko, esanio nuolatinje dinamikoje Krinijos paveikslo, pavidale. Ir visai ne atsitiktinai neokortekso funkcija yra btent vaizdini ir proces analiz, o ne informacijos rinkimas, formuli simboli pavidale. Bet negalvokite, kad viskas yra taip paprasta, paspaudei reikiam mygtuk ir tu jau prisijungs prie Lauko. Tai nepaprastas ir skausmingas procesas. Normalaus, neparuoto mogaus smegenys tokios apkrovos neilaikys ir penkeri minui. Prijungmo kriterijus paprastas. mogus, prijungtas prie Lauko, jauia begalin poreik idstyti gaut vaizd popieriuje. Ir gautis turi btinai epika, panoramin drob, pagal apimt ir reikmingum nei kiek ne maesn u ms Doktrin. Ir jeigu matomoje praeityje tokios drobs pastebta nebuvo, reikia, ms prioritetui niekas negresia. Jo paslaptis yra gera atmintis.

61

Veslavas Brudzinskis (Wieslaw Brudzinski, gim. 1920 m.), lenk satyrikas.

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

242

Apie pietuk Pie ddamas pietuk dut,pietuk meistras padjo j al: Prie ileidiant tave platj pasaul yra penki dalykai, kuriuos tu privalai inoti, pasak jis pietukui. Visada prisimink juos ir niekada neumirk, ir tuomet tu tapsi geriausiu pietuku, kokiu tik gali bti. Pirma: tu galsi padaryti daug dideli darb, bet tik tuo atveju jei leisi Ka-kam laikyti tave Savo rankoje. Antra: laikas nuo laiko tau teks patirti skausming droim, bet tai bus btina, kad tapti geriausiu pietuku. Treia: tu gebsi taisyti klaidas , kurias darai. Ketvirta: svarbiausia tavo dalis visada bus tavo viduje. Penkta: ant bet kokio paviriaus,kur tu bsi naudojamas, tu privalai palikti savo pdsak. Pietukas suprato ir paadjo visada atsiminti tai. J patalpino dut su paaukimu irdyje. Mes savo pasiadjim siminme ir vykdme! Noosferos minties formas domina tik j asmeninis ilikimas, kadangi maitinasi jos mogaus psichine energija (mogiena), j kis Skaldyk ir valdyk (kad iiekoti nedamokjimus). Apie joki mogaus Evoliucij jos ir negalvoja, joms ms Evoliucija reik mirt. Tuo Noosferos minties form, kaip Krinijos Lygio misija pasibaigs, ir poreikis j paslaugoms atkris. Bet tuo paiu atkris ir mogaus, pasitenkinusio tik induolio smegen paslaugomis, gyvenimo emje galimyb. Kas lieia kontaktus apskritai, tai pats savaime prisijungimas prie Dievo Kanalo met bgyje pereina mogaus kontakt su savo Tikrosiomis Esybmis (sudtine Lauko dalimi) o tai aukiausioji kontakto bei savirealizacijos forma. Pas Tamar, pavyzdiui, kontaktas su paiu Dievu, a jo neturiu, bet manes tai nelidina. Ka-kuriuo tai momentu pas mane atsidar intuityvus kanalas su mano Tikrosiomis Esybmis. Joki bals a negirdiu, bet utenka apie k nors giliai susimstyti, i karto ima eiti iplstin informacija. Tada sdu prie kompiuterio ir raau itisus straipsnius ir traktatus. Skirtumas tame, kad informacij, gaut bet kurio kontakto pagalba, mogus turi suvirkinti, praleisti per save, adaptuoti savo Virtualioje Visatoje pasauliros, erudicijos, dorovs, dorumo, intelekto pavidale. Ir viskas tai su 2 5 procentais Smons! Daniausiai, esant tokiam vertimui i vienos kalbos kit, gaunasi sugadintas telefonas, nepriklausomai nuo to, su kuo turi kontakt. Prie to reikia pridti dar t aplinkyb, kad mons i Subtilaus Pasaulio, kontaktuojantys su mogumi, yra jo pastatyti labai grietus mieganios dviej procent Smons rmus. mogus emje trokta Tiesos, bet supranta j kaip informuotum bei informacijos rinkin. Todl visk, kas nesiderina su jo pasaulira (vientysai susidedania i stereotip), atmes ir priims kaip asmenin eidim ir net nutrauks kontakt. Subtilaus Pasaulio atstovams ms imintingiems Tvams Tiesa yra tame, kaip vesti mog, bandius pamau paadinti jo Smon. Informacij jam duoda dozmis, ir tik t, kurios suvokimui Smon yra pasiruousi. Tik iame jos vertyb jiems. Kol kas tai dar ne kontaktas Tiesos pateikimo mogui pavidale, o tik panekesys! Jeigu mogus nori pavadinti save gyvu Jzaus Kristaus siknijimu, jie pasiruo jam pritarinti, dainuoja dainas apie jo didyb, tik vienu tikslu: jis gali vien puiki dien atsibusti ir tapti gudresnis, kad pasijuokt i savo buvusios didybs! Per vis tai, iskyrus didybs manij, mes savo kontakte su Dievu skmingai prajome. Ilaikme panekes, pasiekme supratim, kad Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 243

mes nieko neinome, radome savyje drsos prisipainti tame ir paprame mus imokyti. Tik po to prasidjo mokslas nuo paprastesnio iki sunkesnio. Mokymasis praktinis, o ne, kaip kakokio, duomen rinkinio pateikimas. Jo eigoje patys elementariausi dalykai, apie kuriuos mogus emje neturi supratimo, buvo mums atradimas ir Tiesa. I i ma Ties ir susideda visos ms knygos. Kiti kontaktininkai, turj ir turintys kontakt, atsisijojo panekesyje. A taip pat gaunu informacij i Dievo, kadangi kiekvienas mogus yra sujungtas su Juo per savo Tikrsias Esybes, bet vertjai man nereikalingi. darb atlieka Tikrosios Esybs, kurioms priklauso didioji mano A dalis. Kvalifikacijos skirtumas nepalyginamas, jos virija Smons(iki jos pabudimo) galimybes 33 kartus. Jeigu prie to pridurti, kad mano Smons potencialas per 12 met padidjo nuo 2 5 procent iki 100, tai ms bendros galimybs iaugo dar apie 30 kart! Taigi, net paiais kukliausiais apskaiiavimais, pranaumas prie savo pradin intelektualin potencial gaunasi 100 kart.Skaiiuojama btent kartais, o ne procentais, skaiius, kaip matote, fantastinis. K daryti, su kuo sutapsi, tuo pats patapsi! ia yra vienas bet: tam, kad gauti tikrj informacij, reikia nuodugniai imanyti dalyk i emik altini, turti supratim apie bendr paveiksl ir apie tai, kam visa tai tau reikalinga. Be to, Tikrosios Esybs, kaip niekas kitas, gyvybikai suinteresuotos, kad a gauiau i j tikrj informacij (reikiam ir savalaik man) ir jos pagrindu daryiau vieninteliai teising pasirinkim bet kuriame reikale. O tai ir yra nesugaunamas Tiesos Momentas, kuomet Kas ir Kaip galv ateina vienu metu. Ateina jie ne intuityviai arba kaip retas nuvitimas, kaip atsitiktiniai reti sveiai, o man pareikalavus, tiesiog, kaip darb! Tokiu bdu, Tikrosios Esybs kartu su manimi yra orientuotos ms bendr teigiam rezultat, ms bendr nemirtingum. Tai ir yra ms bendro meistrikumo kriterijus. Btent bendro! Todl itikimesni ir patikimesni padjj visoje Visatoje man nesurasti! A nekalbu apie Diev, be Jo n ingsnio. tai kodl Tiesa kiekvienam mogui tai informacija i savo Aukiausiojo A, etojo psichinio jutimo pavidalu. J gauti teks imokti kiekvienam, kas nors igyventi. Kol kas tam yra tik vienas bdas sisavinti Asmenybs ir Sveikatos Harmonizavimo Sistem. Bet koki kit informacij i tikrj reikia iifruoti ji kiekvienam atskirai paimtam mogui yra tolima nuo Tiesos, kadangi eina statikos reime, duoda jam tik Kas, nepaaikindama Kaip. Tas lieia kontaktus su monmis i Subtilaus Pasaulio. Psichini proces vytuokl, pradjusi savo judjim nuo mano vaikiko subjektyvaus fiziologini proces jutimo, per 50 gyvenimo met padar judes prieing negyv tak link objektyvaus prasminimo, link realaus Pasaulio, Visatos tyrimo. Per pastaruosius du metus ji gro pradin tak, prie to paties , mano subjektyvaus, prasminimo, bet jau ne fiziologini proces prasminimo, fizinio kno jutim pavidalu, o kaip savo pilno A jutimo, komplekse su Tikrosiomis Esybmis, esaniomis visuose septyniuose Visatos Lygiuose. Tai ir yra Virtualios Visatos ipltimas iki Tikrosios msto, j susijungimas. Tai pasireikia etojo psichinio jutimo atsiradimu pas mog. Toliau vytuokl svyruos su amplitude, skaiiuojama dienomis ir valandomis: sijung Nenutrkstamo Loginio Mstymo mechanizmas! Jeigu paimti kontaktus su Noosfera, tai ten apskritai sunku suvejoti k noros praktinio. mog nuveda emocij pasaul, parodo jam prajusius gyvenimus, vedioja po ekskursijas kitus pasaulius, neva pavsdami udraustas paslaptis. Taiau j vedioja tik Noosferos ribose, kaip buliuk u virvuts, kol taps protingesnis juk tam jie ir mokytojai! Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006 244

Praymas kontaktininkams, nepriimti ms odi, kaip eidim, kadangi tai irgi objektyvi realyb.Met metus plksits ir negausite net vienos tkstantosios dalies to, k per pus met gauna mons, prisijung per ms Sistem prie Dievo Kanalo! Paslaptis labai paprasta: mogus prisijungia prie Gyvenimo Dinamikos, prie Tikrojo Gyvenimo, atsijungdamas nuo Statikos. Priedo tvai, senels ir seneliai vienu tik savo prisijungimo faktu inicijuoja savo vaik ir vaikaii supergalimybi ir supergabum atsiradim! Tokiu bdu, tikru kontaktu galima pavadinti tik t, kuris perduodamas paveldint! Kaip, tame tarpe, ir visas kitas vertybes inias, titulus, nekilnojamj turt, nuosavyb ir t. t. Mes prijome prie dar vienos Tiesos puss prasminimo ir supratimo. Sekanioms kartoms Tikras bus tik tas turtas, kur mes sugebsime iki j daneti ir perduoti. O istorijos apie tai, k mes turjome, bet nesugebjome daneti iki ms palikuoni, sukels, geriausiu atveju, nesupratim ir nepasitenkinim i j puss. tai kur tv ir vaik problemos aknys pasmoniniame lygmenyje! Nuo nebeatmenam laik visos ankstesns kartos, gauvusios dovan talento pavidalu, su pavydtinu usisipyrimu, verto geresniam panaudojimui, ukasinjo j em arba sklaid pavjui. To idavoje ms karta paveldjo ne pilnasvor kepal, o apipelyjusias nuograuas, prisiminim, apie monijos auksin ami, pavidalu, apie buvusi mogaus galyb ir nemirtingum! Ms uduotis nutraukti i yding praktik, usidirbti talent vl, perduoti j vaikams bei vaikaiiams, grinus sau ir jiems auksin ami ir nemirtingum! Ir tuo paiu btinai pasirpinti , kad jie lygiai taip pat pradubliuot mus, daugindami dovan. Gal bt js jau turite ka-koki gabum tokiu atveju nesusiviliokite gydytojavimu: nemokdami apsaugoti ir valyti save, prisigaudysite visoki nereikaling dalyk! Vienas i Apokalipss postulat: Gydytojavimas baudiamas. Kiekvienas sau paiam turi tapti gydytoju! Ko gero, js prietarausite, jog apsisaugote ir valots, ir apskritai daug k inote bei mokate! Patikiname jus, kad pradioje daugelis i atjusi pas mus taip mano ir sako odis odin! O vliau prisipasta, kad viskas, ko jie imoko per vis savo gyvenim, buvo tik pasiruoimas Sistemai sisavinti. Toks pasisakymas vl gali jums pasirodyti nekuklus, bet tai yra taip. Tiems i js, gerbiami skaitytojai, kas panors suinoti apie vis tai smulkiau ir susipainti su Asmenybs ir Sveikatos Harmonizavimo Sistema praktikoje, duodame ms rekvizitus: Elektroninis patas: om_3@pochta.ru om@om3.org system@om3.org

Svetain Internete: www.om3.org Primygtinas praymas pranekite al, kurioje gyvenate.

Aleksandras ir Tamara Baltieji 2004 - 2006

245