Vous êtes sur la page 1sur 35

PENGENALAN PERNIAGAAN

Saya, Rakeesh Veera telah menubuhkan A.R.R Telecommunications di No 3, Tingkat 1,


Kompleks Berjaya, 41200 Klang, Selangor Darul Ehsan. Perniagaan saya ialah jenis perniagaan milikan
tunggal yang menjual beraneka jenis telefon bimbit dan aksesori seperti telefon berjenama Semson,Asuz,
Ur-Phone dan HTVee. Saya dibantu oleh seorang pekerja, di mana gajinya ialah RM1,300 sebulan.

Saya memilih untuk membuka sebuah perniaagan yang Menjual pelbagai jenis telefon bimbit
dan aksesori kerana perniagaan ini boleh mendapat hasil yang lumayan kerana produk yang dijual berkualiti
tinggi, disukai ramai dan mudah diperoleh kerana kebanyakkan pengguna telah mengetahui jenama tersebut.
Tambahan pula, lokasi perniagaan saya yang strategik kerana terdapat tempat letak kereta yang lapang dan
secara percuma.

Kelebihan menjalankan perniagaan ini ialah risikonya terhadap kerosakan stok adalah kurang.
Selain itu, perniagaan ini juga dikunjungi ramai pelanggan yang terdiri daripada pelbagai usia. Di samping itu,
perniagaan telefon bimbit dan aksesori juga mendapat jualan ulangan kerana telefon bimbit dan aksesori juga
perlu diganti dari semasa ke semasa.

Akhir sekali, risiko yang bakal saya hadapi ialah persaingan daripada peniaga- peniaga yang
telah lama menjalankan perniagaan.Selain itu, saya juga akan mendapat persaingan daripada produk jenama
lain seperti Asus,Huawei dan Sony. Juga tidak dapat dinafikan bahawa saya perlu menanggung segala
kerugian yang bakal dihadapi sekiranya barangan tidak laris kerana liabiliti milikan tunggal ialah tidak terhad.

SENARAI KEPERLUAN DOKUMEN BERDASARKAN URUSNIAGA


Bi
l
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Tarikh

Urusniaga

Komponen

2015 Meneruskan perniagaan dengan baki-baki yang


Ogos 1 terdapat di dalam Kunci Kira-kira
Catatan Permulaan
Menjual barang niaga bernilai RM45,000 secara kredit
3 daripada Dinesh Villainz Sdn.Bhd.
Jualan Bersih
Membeli barang niaga bernilai RM5,000 secara kredit
5 daripada Rapperz Trading.
Kos Jualan
Rapperz Trading mengenakan angkutan sebanyak
7 RM500
Kos Jualan
7 Menjual barang niaga RM8,500 dengan cek.
Jualan Bersih
Mengeluarkan wang tunai dari bank RM1,000 untuk
7 kegunaan pejabat.
Catatan Kontra
Memulangkan barang rosak yang berkos RM1,000
8 kepada Rapperz Trading.
Kos Jualan
Menjelaskan sebahagian hutang sebanyak RM4,000
8 kepada Rapperz Trading dengan cek.
Pembayaran
Menjual barang niaga secara kredit sebanyak RM8,000
10 kepada Dinesh Villainz Sdn.Bhd.
Jualan Bersih
Membeli barang niaga secara kredit RM8,000 daripada
10 Rapperz Trading.
Kos Jualan
Dinesh Villainz Sdn.Bhd memulangkan barang niaga
11 rosak sebanyak RM2,000.
Jualan Bersih
Jualan secara tunai RM4,700 dan dibayar dengan cek.
12
Jualan Bersih
Dinesh Villainz menjelaskan hutang sebanyak
12 RM1,400 dengan cek.
Penerimaan
Menjelaskan RM3,500 kepada Rapperz Trading dengan
13 cek.
Pembayaran
14 Membayar sewa RM1,000 dengan cek.
Pembayaran
Membeli sebuah almari pameran bernilai RM1,500
15 secara kredit daripada RAR Mall
Perolehan Aset
17 Membeli barang niaga secara tunai RM9,000.
Kos Jualan
Menjual barang niaga secara kredit kepada Trefoil
18 Communications sejumlah RM8,500.
Jualan Bersih
Menjual barang sejumlah RM1,000 secara tunai kepada
18 Masad Telecommunications.
Jualan Bersih
Mengambil sebuah telefon bimbit berharga RM1,500
19 untuk kegunaan peribadi.
Ambilan
Menerima sewa secara tunai sebanyak RM3,500 untuk
24 sewa tapak pameran.
Penerimaan
Menerima RM3,000 daripada Trefoil Communications.
26
Penerimaan
Dinesh Villainz Sdn.Bhd menjelaskan hutang sebanyak

Dokumen

Invois Jualan
Invois Belian
Nota Debit
Bil Tunai
Keratan Cek
Nota Kredit
Resit Rasmi
Invois Jualan
Invois Belian
Nota Kredit
Bil Tunai
Resit Rasmi
Resit Rasmi
Keratan Cek
Invois
Bil Tunai
Invois Jualan
Bil Tunai
Memo
Resit Rasmi
Resit Rasmi

23
24
25
26

28 RM10,000.
28 Jualan RM7000 dibankkan.
Membayar hutang sebanyak RM7,00 kepada Rapperz
29 Trading dengan cek.
29 Membayar gaji pekerja RM1,300 dengan tunai.

DOKUMEN 1

Penerimaan
Catatan Kontra
Pembayaran
Pembayaran

Resit Rasmi
Slip Bank
Baucar
Bayaran
Baucar
Bayaran

DOKUMEN 2

DOKUMEN 3

DOKUMEN 4

Keratan Cek
DOKUMEN 5

DOKUMEN 6

DOKUMEN 7

DOKUMEN 8

DOKUMEN 9

DOKUMEN 10

DOKUMEN 11

DOKUMEN 12

DOKUMEN 13

Keratan cek

DOKUMEN 14

DOKUMEN 15

DOKUMEN 16

DOKUMEN 17

DOKUMEN 18

DOKUMEN 19

DOKUMEN 20

DOKUMEN 21

DOKUMEN 22

7,000
7,000

DOKUMEN 23

DOKUMEN 24

DOKUMEN 25

JURNAL AM

JA1

LEJAR AM

LEJAR BELIAN

LEJAR JUALAN

KAD STOK

KAD STOK

KAD STOK

KAD STOK

KAD STOK

KAD STOK

Stok Akhir dinilaikan RM28,500

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2016


PRINSIP PERAKAUNAN
TINGKATAN 4
TUGASAN KERTAS 3756/3

NAMA CALON

NAMA SEKOLAH

NO.KAD PENGENALAN

ANGKA GILIRAN CALON

TARIKH

Perakuan Calon Tentang Ketulenan


Tugasan Projek Kertas 3756/3

Saya memperakui bahawa Tugasan Projek yang dikemukakan untuk memenuhi sayarat Peperiksaan
Sijil Pelajaran Malaysia 2016 bagi matapelajaran Prinsip Perakunan 3756/3 adalah tulen.

Tandatangan Calon

Nama Calon

No.Kad Pengenalan

Angka Giliran Calon

PENGHARGAAN

Tugasan projek ini dapat saya laksanakan dengan sempurna serta lancar adalah dengan bantuan dan
kerjasama daripada beberapa pihak. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan jutaan
terima kasih atas kerjasama pihak-pihak yang telah memberi sumbangan yang sungguh bermakna ini kepada
saya sehingga tugasan ini dapat disiapkan.
Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada guru Prinsip Perakaunan saya, Cikgu Amalina
kerana memberi peluang kepada saya membuat projek ini. Di samping itu, beliau juga telah memberi
bimbingan dan panduan kepada saya sepanjang projek ini dijalankan. Saya juga ingin mengucapkan jutaan
terima kasih kepada ibu bapa saya yang telah mendorong saya dan menyokong saya dari permulaan projek ini
hinggalah ke akhirnya.
Penghargaan ini juga saya tujukan kepada responden-responden dari pihak luar seperti jiran-jiran yang
rela mengorbankan masa dalam memberi maklumat dan tunjuk ajar kepada saya. Juga tidak dilupakan, rakanrakan yang sedia mengongsi idea dan saling membantu antara satu sama lain dengan saya.

Akhir sekali, kepada mereka yang terlibat secara langsung dan tidak langsung juga saya ucapkan terima
kasih.

PROFIL PERNIAGAAN