Vous êtes sur la page 1sur 14
Ses EAAHNIKH AHMOKPATIA YMOYPrOE OIKONOMIKON NOMIKO ZYMBOYAIO TOY KPATOYE TNOMOAOTHSH un’ api®p. 166/2015 TOY NOMIKOY ZYMBOYAIOY TOY KPATOYE E' Typaros Euvedpiaon ms 30" Touviou 2015 Euv@eon: NpdeSpoc : Merafia AvBpoBircavéa, AvtinpéeBpog Tou Noyikow ZupBouriou tou Kparouc, MéAn Iwawng — Kwvatavtivos Xadkidc, Avtinpepoc N.Z.K., Baoiiki) Mavragii, NikoAaog AaoxadavtwvaKns, Tedpyiog Avipéou, —Anjiitpiog. «= AvagTaaénoudog, —Anutrpi0c Maxapovidng —kai_~—«Adapiavria~—-Kaneravaxn, —-Noikoi ZUpBoudo! N.Z.K. Etonynriic 2 Pewpyia Kanépn, Mapedpos N.2.K. ApiOydg + To éyypawpo ©.952/2/126998/E.209/31-1-2014 Tou Ynoupyciou EpwThHaTOS E6viKi}g Apuvag (Teviki) A1eV8uvan CikovoUIKOU Exe51acyou Kat Ynoomjpiens, A/von OrKovopikol, Ty. Oi. Mépivac Kal Aoytorikod, Fp. NouiKiv Npocdnay), nou unoypaperar and Tov Yipunoupyé Edvixii¢ Auuvac, dnw¢ auTd SteuKpiviornKe pe To ©,952/25/138377/24-11-2014 éyypago. NepiAnwn 1 Edv o Eidikdg Aoyapiaopdg AAANAOBorPelag Erpatol (EAOAZ) Epa@ThyaToG Vvouiponorira: orny avadpouiKiy avazTnon elo~popwy, o1 onoieg Sev napaxparij8nkav Kava THY XopAYNGN Edna BonByaTos GE EBehovrég Maxpac Onreiac, oro Gora Mpo THs anodoxiig (To S | ode tog 2013) Thg WE apIByd 299/2008 Fvwpodérnang Tou NEK Kat € Karapaix} nepintwan, ev upiotara Yimya napaypagrs Twv oXeTIKaY GEdoEwV Ka! Edv anarreiral yia TH BiaBikaoia THE avadponkiig avagirnang vooBerikh pOBuION. Eni ou avwtépw epuripaTos To E"Tuhpa Tou N.2.K., ywpoddrnoe we akodotlBue: I. IZTOPIKO KALTNOMOAOTHEH NEK 299/2008 Ané To éyypawo Tou Epwripatos Ye apibyd .952/2/126998/E.209/31-1-2014 Kar a hoind ororxeia Tou (paKéAoU, npoKUNToUV Ka1 Ta aKbAoUBa: 1. Oi diaraker, Tou ap8pou 10 Tou N.A. 398/1974 npoBAénouy Thy KaToBoA’ npéaBerns Unviaiac KpaTONG NogoTTOU 2%, via Thy avayvwwpIGN XPSVOU HETOXIKKIG oxéang Twv dKaIodXwv Tw EldiKdv Aoyaplagpiy ANANAOBorBeIaG, epdoov ya TO xpovo aurd éxouv fn eniBapuvéei ye Thy npoBAendyevn yia Tous pETdxouG kpatqon unép aurav. 2. 01 EBeAovrés MaKpas Onreiag (expeRiig EMO) Tou v. 1848/1989 ye Tic SraTAEEIG Tou v, 1513/1985 undxeivro Ge KpaTioel, 4% unép Twv Topelw Tw Evonhuv Auvayiewy Kara To didotnya Tyg nevtaetiag nou unnpEToUGay we eBerovTéc NevraeTous Unoxpéwans, xwpig dUUG va KaBiovavTa! HETOXO! TwV Tapelwv. 3. Zmy nap.2 Tou apOpou 15 Tou N. 2936/2001 «EnayyeAyaries OnAires Kar GAAEG diarageK» opiovray, yeTAEL GdAwy, Ta axdhouBa = ApGpo 15 «.. 2. Or eBedovrés Kai EbeAdvTpIEG praKpdc Onreiag Tou N. 1848/1989 (EK A 112), nou elyav Kararayel ong ‘Evondec Auvduei uéxp! TY 31.12.1992, Kabioravra: and mv KaTéTag} Tous aE aurée yeTOXO! Tw MeToxIKiv Tayselwv Ka! Twv Toyelov AMnAoBonBeing Twv KAdSwv rio Evénhwv Auvduewy. O xpdvoc oTpanwniKric unnpeoiag and Thy KaTérag} Tous yéxp! 1) Onyooievan Tou napévTo; vépou, avaywupitera’ we xpdvog peroyric oxéong ora napandévw rapeia pe KaraBow} npdobems Kodmong, otupwva ye rv oxtouca vouoBeo!a Tew Tayiekov auribv, yia 70 xpovKé Sidorna Mme nevracriag nou unnperouoav we EBesovrés nevraeroug unnpeoiag (E.I7.Y.)...» ‘And 1H Siataky auTi} npoeKUNTE OT! 01 EMO Tou v.1848/1989 ,nou éxouv uNoaTEi TG KpaTijaeig Tou v, 1513/1985 w¢ EGedovréc Mevtaerolg Ynnpeiac, yia tv avayvispion, we XPSvOU LETOXIKIIG GxésEWE, TOU XpOVIKOU SiaaTHYATOS TG nevraeriag nou unnperoucay we EMY, undKevTo Kal aTHY KPATHON TOU 2%. 4. H nap. 2 Tou ap@pou 15 Tou v. 2936/2001 avrikatacTa8nke, and Tore nov loxuae, pe To dp8po 7 Tou v. 3257/2004. EidikbTepa ato apOpo 7 Tou v. 3257/2004 (@EK A’ 143) opiomnke oti: «1. H napaypapos 2 Tou GpSpou 15 Tou N. 2936/2001 (@EK 166 A’) avrikaBioTaTa! and TéTE nou ioxudE WG EEfIG’ «2. 1 EBeAovTEs Kar OF ebehovrpies paKpac Onreiag rou N. 1848/1989 (PEK 112 A’), nou eixav Kararayei om E.A. expt Tv 31-12-1992, kaBioravrai and 7 WETGTag} ToUG we EBEAOVTES Ka ebeAdvrpiet uaxpdg Onreiag péroyo! Te MeroyKév Tapeiov rev KAGSw Tew EA, xwpic my KaraBohi} Kauidg npdoberng Kpdrnons. O xpdvos aopadions TOUS oro KA, Kal 070 IKA/T.EA.M. ouvunosoyiterat avupwva pe mie diaTdgeK mS Sradoyixri¢ aowdhionc. O Xodvos oTparwwriKi}c unnpEoiag and mv Kardrak} Tous ‘uéxpi ™ Snpooievon Tou véyou aurod avayvupkterar we xpdvos weroxikric oxéonG ora Tayeio AMAnoBoriGeiag pe Karaohi} npdoberns KodTONG OlsKpWVA YE TH vouobeoia nou 1oxuer yia ra Taysia urd, yia To xpovKé SidoTqya TG Nevracriag ou unnperovoay we eGehovrés, nevraerous unnpsoiag Many Tew nepinTiboEwy nou ia ro avwsrépw xpovike didomua Karéfosav Thv we Gvw Kedron uno Tou oKéioU Taysiou rous...». 5. Inuewverar v1 n epwrdoa Ynnpevia, po t¢ uNoBodFig onoioudrjnore epwrhparos oto NEK, HE To éyypapo We apiOy6 ©.952/5/127567/618/5-6-2006, eixe Ywwotonorfge! oa Tapeia AMnAoBorBe1ag (e1SiKOUG AoyapIagpoUc) 6ri KaTa Thy evayvinpion Tg oTpaTIWTIKiIG OnTEIaG Tv EMO Tg Nap.2 Tou dp@pou 15 Tou N 2936/2001, peToxiKiig oxéoewc, Sev Ba npéne! auToi va eniPapivovtal HE napakpamnon 2 o/o, apou éxouv HSN eniBapuvdei pe Tv apaKpatnan 4°/o Tou N 1513/1985. Enel, uwc, aTouG e15iKOUG AoyapIacHOUG aAANAoBor}GeIag NauTIKOU Kal Agponopiac, npayaronorfinkav KavoviKd Ka! aivvopa Kal Oo! KpaTiiGeIG TOU 2%, uNOBAAANKE OXETIKO EpdTNa OTO NEK. AN 4: 6. H epwriboa unnpecia Le To 2yypapo [Ne apIBYS «.950/2/129250/E.1139/8-5-2008 noe va ywwpodorijae: To Nopikd ZupPoUAo Tou Kparous eni Tou Epwripatos av 1 TeAcuraia nepiodog Tou GpOpou 7 Tou v. 3257/2004 "MAnv Twv nepinTwoEwY nov yia To avwré pw xpoviKé didorna KaTéBakav rhv we Gvw Kpdrnon unép Tou o1KEiou Tapieiou vous", avaéperat oTHV KpaTHaN 4% Tou N. 1513/1985 A oTnv npdoBemn KpaTnan 2% Tou ap@pou 10 Tou N .A. 398/1974>. 7. Me TaV FvwpoSétnan Ue api8ud 299/08 Tou Noikol ZupBouriou Tou KpaTouc, 1 onoia éyive anodexrii, HE THY anépaon YoU YpunoUpyoU EBviKG ApUVaG pe ‘apis .952/3/129101/5-4-2013, eppnvedOnxe n Sidraky tou apBpou 15§2 Tou v. 2936/01,dnw¢ auth avtikaTacTdOnke and ToTe nou loxuGE LE To GpBpo 7 Tou N 3257/2004, Kar éyive BeKTd OT, N avawePopEevn oto TedeuTaio Ed4pI0 HG Epunveudeiaac didtaEg npdo8eTn KPATHaN éivai n NpOBAENdpEvN ato apBpo 10§4 Tou v. 8/705 398/74 KpaTnan 2% Kal ox! n apopivoa oT Nayia KPAaTHaN 4% Tou pBpou 14 Tou iiou N. A/roc nou epappdlerai Kal yia Tous EMO, Suvdyer T¢ BrardkEws TAU apSpou 15 nap. 1 Tou N. 1515/1985. Kar’ aKohouBia Taw avewTépw, 01 EMO tg nap. 2 Tou dpBpou 15 Tou N. 2936/2001 eniBapivovrai pe Thv NpdaBern KPATRAN 2%, éoTw Ki av éxouv FEN EniBapuveel He THY KPaTRON 4% Tou v, 1513/1985, npokeluévou va avayvwpiorei 0 xpévog oTpaTiaTiKAig UNNpETIAG Wx. xpdvoc [ETOXIKi¢ oxéon¢ oTa Tapeia Kar ‘dN EISIKOUG Aoyaplacpots AdinhoBo#iBeIag, 8. H Fvupoddmnon auTi, Oye, napd To yeyovdc oT! eKSBnKe To 2008, éyive anodexri) pera and 5 nepinou xpdvia, to éro¢ 2013 we Tv andpacn Tou Yepunoupyol EOviKhg Ayuvac He api6yNd ©,952/3/129101/5-4-2013. 9. Mera my KaTd Ta vw anodoxi) tM¢ 29/2008 ywwpodésrnong Tou N.Z.K., ovékuipe npoBAnpaTIopds Twv UNNpEDiOY Tou TeviKoU EniTeAciou ErpaTou Kai Tou MeroxiKod Tapeiou Zrparob eav o EidiKd¢ Aoyapiaaydc AAANAOBO!}Be!ag Ztparou (EAOA) voymonoteiral oTnv avadpoyki} avatjirON Twv NpSoBerwv eratpopiby, yia To npoyevéoTepo Tg aNoBox!g TN FvwpodoTaNG xXpovIKd Sioa, and Tous EBeovréc Maxpag Onreiac, ye nuEpopnvia KaTaTag NG Hexpr 31-12-1992, aToUs onoiouc éxe: KaTaBAnGei emanak BorBnua, xwpig va exer mponyndei_n NapaKparnon, ing avwrépw npdaBerng KpaTHONG Kal, G€ KaTAHATIKA NEpinTwan, Ev UgioTaTaL Zimnpa napaypapig Tav oxeTKaY akddoEwV Ka! Edv anaiTeiral yia Th SiabiKacia TNE avadpopiKrig avatjinong vouOBETIK') pUBLION. 10, AkohoUBws, apLSIa YrnpEoia , npo’B oTHY UNOBoAA Tou UNd Kpion EpwThparos He To eyypapo pe apis .952/2/126998/209/31-1-2014, Kai pera nig Sieukpivigeig nou ZTAENKav HE To Eyypayo YE apiByd 5690/15-10-2014 Tou Tpageiou ac, pe To éyypayd tg He aplOyd ©952/25/138377/24-11-2014 anivinoe én1 To epdTnya apopi ydvo tov ENOAE Kal yia To xpoviké SiaoTnpa and tog 2004 gue 28-2-2013 Kal 611 To aUVONKE noGd noU Enpene va napaKparnéei and Ta xopnyndévTa epanak, Kara To didoTHya and To 2004 gw To 2013 (apod HETa Tov eBpovdpio 2013 epapydomKe n Tvapoddrqon 299/08 Tou NEK) avépxerai oto noad Tou 1.378.000 eupii. 11, Eidixotepa, was dieuKpivige ri: Kara Ta émy 2001 ews 2003 dev yopnyfiOnKav eqanak BonBiyaTa, eve To Eros 2004 xopnyii@nkav Uo (2) e@anak BonsyyaTa, To Er0¢ 2005 réoepa (4) To éro¢ 2006 déxa enra (17), To éog 2007 oKTéd (8), To EToG 2008 5éxa && (16), To Eros 2009 neviivra Téavepa (54), To éro¢ 2010 aapavra entra (47), 10 éro¢ 2011 exatév eveviivra tpia (193), To étog 2012 exarov effivra é&) (166) Kai Kara Tous prives Javoudpio Kai deBpoudpio Tou 2013 xopnyriBnKav ixoot tpia (23) epanak Bon@iyara (0 péso¢ dpos avd dToYO TwW KPaTi}GEWW NOU dev Eyivav eivar 2600 eupeo). ILTEOENTA EPOTHMATA 12, Evdyel Tw npoavagepBévrwy npaypiarikiw nepioariKdy, n Yrinpeoia Gere! Ta ‘aKd\ouba epwTipara: 1°) Eav 0 Eidikég Aoyapiacyiog AAANAoBorBeIag Erparod voulponoieirar va avatpTiae Tic npooBeTEs elowopEc, avadpoyiKd and To éToG 2004, and ToUG EeAovtéc Maxpag Oneiag, 01 onoio: éhaBav To epana— Bor@nya, xwpic va NapaxpaTnGei n npdc8eTn KpaTHON TG Nap. 2 Tou GpSpou 15 Tou v.2936/2001, Snug n Siarak aur avrikatacTaGnKe and Tre Nou loxuoE ye To dpepo 7 Tou N 3257/2004. -6- 2°) Eav riBerar Bua napaypagig Kar GE oI xpovIKd SiGomLA o E1SIKdG Aoyapiaoyéc AAAnAoBor»BeIag ErpaTod, vopmonoieira: va avarpéfe, yia Tv avatiiman Twv npdoBeTwv Eapopiv. 3°) Ev anarreirai yia tT diadwKasia tng Tuxdv avadpouiKric avagimnang Taw npoaBeTw sIopopdv, yla To xpoviKd SioTnWA pv THY anodoXh T¢ HE apiOy. 299/2008 f'vujodotnang Tou NEK, n KaToxUpwon We VoHOBeTiKi PUBLION, TEL NOMIKO MAAIZIO THE YNOOEZHE 13. Me dedopévo én To Baokd VoUIKd BéLa avmpeTwnioBNKE HE T| FvwpoBsrnan NEK 299/08, n Kpioh Tou Tunpatos pe Thy Napoca yvwLoddrnon nepiopiverai oTnv ‘evapopé Tou voyikod ndaiiou nou agopd oto av o EAOAE voytponoieira: va avatnriaei nic npSaBeres erapopéc, avadpojiikd and To éro¢ 2004, and Tous EMO, ot onoio: EhaBav To eipanak Bor@nya, xwpi¢ va napaxparndel n npdaBern Kpdrnon tng Nap. 2 Tou appou 15 Tou v.2936/2001, Ka! oro edv TiBera! Béya napaypaglic Kal GE nolo xpoviKe SidoTnHa © EAOAZ, vopiyonoieira: va avarpéfel, yia Thy avatjimon Tav npdoBeTwv Eio~popdv, 14. E1a dp8pa 1,3,8,9,10,14,19 Tou N.A. 398/1974 (MEK A’ 116), «Mepi Tayeiwv ANnAoBonBelag Zrparod, NauTiko’ Kai Agponopiag» , opigovral, HETaE GMAwv, Ta aKdhouBa: ‘Ap000.1 «Ta upiordyeva Tapeia AMnAoBojGerac Exparou, NauriKou ar Aeponopiag anoreAouvra Noid Npdowna Anyociou AKaiou gxouv oxondv Ty, oupmvag Npog rag diardgeG Tou napdvres Xopynow ep’ dnak xonuariKoU BonBrjaros 1G Tous ekepyouevouc Tuv Tdkewy Tw Evondwv Auvdyewy Kar AweviKou Zciyaroc HeTéxouG fh Ev nepinrisce! Bavérou ToUTWv eK; ra LEAN THC OIKoYEVEIaG TeV. ApBpo 3 Appodidtytes AiowKnTKOU XupBoudiou «..8 Tyv gyxpiow Tev Xopnyoleviwy napoxwv eG Tous Ekepyduevous weTdxous KaTé Tac SraTdbe1g rou napévro¢..». ‘Ap800 8 nap.t«Méroyor Tww Tayelov ruyydvouv unoxpewnniic o1 ev evepyeia Hévyio: AgwyarKo;, AvBunaomorai Kar Ynabwpanikoi TeV avmoTojxwy Kou 7 Ap800 10, «.Avayvapivovrar we ypdvos peToxiKTic axéoEwe Twv Ev dpbpw 8 ETéXWV, Ex, TO o1Kéiov Taysiov AAAMAoBorjBe1aG, a1 Kérw6) uNnpEoiar exc o1oWE/inoTE KidSov Tw Evéndwy Auvapewy ...2..3.H avayvespio rou ev napaypdya 1 Tou napévros dp8pou xpévou peToxiKtic oxsoEx, yiverar 6)’ anowpdcews TOU oneioU ArownrKxot EuyBousiou, Baoe rev Kart nepintwor anarrouuevwv SixaioAoynTiKiv Kai ia KaraBonj¢ npoobérou pnviaiag xparioews, ex nogooToU réocopa Eni TOI; exarov (4%), unodoygéuevns eni rev Karé Tov xpdvov TE KaTOBoAic Te npoobérou Kpariaews AqyBavouevwn anodoxiiv, eni Técov xpoviKev didorna, doov 0 avaywwpkdyevos xpévos unnpeaiag, To unéhomov rwv Tuxév yn KaraphnBeixbv Kparrjoewy exp! ms ekdou Tov EnparwwnKoU, exninreral eK Tow Karaphn@noouevou ep’ dna& BonBiwaros 4.6ig ag nepinrioel, Sia Tov avayvapKéuevov xpdvov, eiyev 0 yéroxos emBapuve} dia Kparijaewv unép owudiinore ex rev TMpiiv Taueivov AMnAoBorBeiac rev EvonAwy Auvépewy, 70 nocoarév mo avwrépw npoobérou jnviaiag KpaTijoswe peroUrar e1¢ TO HnoU 2%)». ‘Ap8p0 14 (6nws auTd avrikataaTaOnKE WE TO ap—PO 33 nap.1 Tou v.2109/1992 (A'205), «Eni rou exdorore faoot wobod, ™ms npocaugjoeus euddKyou napqpovijg Tou eniSdyaros noAverous unnpeoiag kar rou eni6duaros efopaAdvocwc Siapopiiv ucGoroyiou, epéaov To TeAcuTaio Touro eniéoua unodoyigera aro xopnyouuevo epdnak BortOnua rev perdywv Twv Tapelwv AdAnAoBori@ciac, evepyeirar ndyia xpdrnon véxp1 4%, 1) onoia opigerar ye Komés anopdoeig rev Ynoupyév EOviKiig Auuvac Kai OiKovoyixisv, KaToniv E1onyroewy Tw AiomnTiKiy ZupBouNie re Tapeluv AMAnpoBorj@ena>. ‘Ap9p0 19 « L./ldoa anaimnoic Karé rw Taysieov AMnAoBonBeiac Kai nav xpéoG Tey Topsiav npos SKaiodxouc napaypawpovra: unép Twv WSiwv Tapeiev, neprepyéueva 2 To anobeyariKév Kepéhaov TouTww, sév evréc névre EvaV ap'ns EYEWON TO SiKaiaya dev uneBAjOn aitnor rAnpwyric, 1} Sev aveyvepioGn oi 'éMenpv TeV vopiwov SikaroAoynTiKesv Eyypdipwr, aveyvepiobn LEV aMd dev noKr}@n 1} dteKxénn 1 doxnonc eni nevrareria “8. 15. Ero 4p@po 28 Tou N.3648/2008 «PUBpion Beydtwv avanrpwv noAépou, npoaunikol Tou Yroupyeiou EBviKi}¢ ApUvaG Kal AAAEG SiaTakeIG» opifovral, WETaEY dAkww, Kal Ta aKOAoUBa: ‘Ap8p0 28 «Merarpony} Twv Tapeiwv o€ ExSKoUc Aoyaplaquous 1. Ta Tapeia AdnAoBondeiac Exparou, Naurikots Kar Aeponopiag rou v.6. 398/1974, KaAowpeva evekic "Topeia", Karapyouvrai we vojmd npdowna Snyociou Salou Kal perarpénovrai at EiSikoug Aoyapiaqyouc Tw avrisroxw MeroxiKév Toyeiov S1parou, NauriKod Kar Agponopiag, ye id10 npoUinodoyioyd, anodoyioud Kal 1oohoyioud, Kadouvrar de Eyesic "Eiko! Aoyapiaquoi AMAnAoBonbeiag Erparou, NaurKod Kai Agponopiag...3.. 16. 70 ap6po 1 Kal GTO KE*pAAaIO I TOU M1.A.7¢ 10 Maiou/20 IouA.1926 (DEK A241) Mepi k&biKOG TwW NOpwv Kal N.A/rww "nepi MeToxiKoU Tapelou Tou Kara yiiv Exparou", 70 onoio KupwENKE Ye TO N.A. TH¢ 24/25 OxT.1927 (PEK A‘ 230), opigovrar peTag GdAwv Ta aKdAousa: Ap8po 1. «To Kara rag péxpl ToUde diaTdkeI; umpioTdpevov Kal Agiroupyouv Meroxixév Tapelov Tou KaTd [nv Erparou, edpevov ev ABiivai; anokadoupievov rou Aomou Meroyixov Taveiov Erparou (M.T.5.) anorédel iSiov vouikov npdowriov Anpociou Aixaiou, rehouv und Tv duecov enonreiay Kal éXeyXov Tou Ynoupyeiou Tay ErpanwTiKey....>, Kepadaio T “Al anairjoeic TOU M.T.E. KaTé Tplrwv opederiov avrou elvar npovouiakal Kar ekophoivrar Karé nporiunow, oumipivax npd¢ rac nepl eionpdkews Snuoclev eoddwv ioxvoloag BrarakeIG,..» 17. E10 apGpo 15 nap. 1 Tou v.. 1513/1985 (MEK A’ 12 ) opiferai: «1. Or anodoyés ar xéBe eibouc napoxéc Tey onArrév Ue nevraery} unoxpéwon undKewrar omic iBieG kparrjaex; nou npoBdénovrar yia rou uevious unagiapariKouG.» 18. Ira appa 5 Kai 56 Tou v.5. 496/1974 <«/lepi AoporKOd Tov Nowimiv Npooisniy rou Anrogiou Arxaiou» (A' 204), rou onoiou n 1oxds apxice, oUppwva YE 9. To p8po pdvo Tou v 250/1976, and 1" Tavouapiou 1977, we eFaipeon opropévec Biarageic Tou, opiZovrai Ta aKédouba! Apopo § «1. .. ¥.1.6.5. diaTdkewv, 1 BeBaiwor rev coddwv rourou Aoyicerar npayyaronoindeioa .. Eipooov dev opiferar GAdwg und rev Kelpéveo nepi rou and Kar dia TI¢ xpEtboEuG TOU OpEAETOU £1, TO OIKEIOV BIBNIOV ..... 3... 4 Ta E0000 ewonparrovrar Karé mv diadiKaviav sionpdkews Tw Snpocii eooSwv ...». HpGp0 56 [dnu 1oxUel yeTa Thy avTKaTasTaGA TOU apXIKA UWE TO apEPo 15 Tou 2 Anan. O/rav exdbouéven wéxp! me 3Ing Aekeyppiou 1979, npordoer rou apyodiou Kard v.369/1976 ka! ev Guvexeia je To ApOpo 2 Tou v.956/1979] «z. nepinmwow Ynoupyol Kal rou Ynoupyou Oxkovouixesy, SUvarar va ekaypedvra ex Tew Siardgewv rou napévrog ev do /} ev piper Kar érepa NITAA, Epdcov exdixo! Adyor eniBaMouv Touro Ka! und Tv npounsécow, dr av oxeiar npordaelc auTéiv nEpi efaipéowx, 8a unoBAnBowW eI To Fevikév Aoyioriipiov Tou Kodrous wéypr ™¢ 3096 Anp. 1977... 19. Kar’ eEouciodérnon THs TeAEUTaiag Sidrakng Tou apBpou 56 nap. 2 Tou v.d. 496/74 exSoGNke To 1.5. 1079/1977 (A354), To onolo oTo appo 1 opice! ori «efarpoupev ex TG EpapuOYi Twv Siardkew rou v.6. 496/1974, we eTpononowjOn a! ouvenAnpib6n dia Tou Noy. 369/1974 Kor Tou v.578/77, Ta KaTwTEpW UND THY emonreiav rou Ynoupysio Eévixtic Auivne Nowa Nedowna Anooiou LiKaiou, we axohoubw¢:a) Meroxixd Tayeia - Tapcia AAAnAoBorOeiag — Evwor, Anoorparwv Aguasarikesy (Erparou ~ Naunixot - Aponopiag) ex ms EpappoyTIG Tew SraTagewv Tou app. 6, apOp. 13 nap. 5,6 (B,y,5£), 7, 9, Apbp. 20, apép. 24, dpép. 32 nap. 3, dpopo 38 20. E70 appo 106 Tou v. 2362/1995 «Anudow AoyioriKé ~ Edeyyoc danaviiv....» (A°247) opifovtav «Lanny ov) Sony 4% ME anopdoers rou Ynoupyou Oxovounmiv, pnopei va avarebei ong Anudoies OKovoynnés Yanpeoies n sionpaky Twv coddwv Tav EdiKiiV SnuGouwv uNnpEoKby, ....... KAGE Kal N EionpakN Eadwv vopiKibv npoowinww Sqpooiou dikaiou Kar WSuvrikou Sikaiou Kar Tpirwv 21. Kat’ efouciodotnon mo ev Aoyw didTang |eKddOnKe n HE apiop. 1016784/1299/0016/26-2-1997(DEK B 120) andpacn Tou Yeunoupyo y 7 7 4 J =10- OrkovopiKiby, pe Titho «Eionpagy Eoddwv and nic Anudores Orkovouixé's Yrinpeoies, To apBpo jsdvo TE onoiag opiger On: «1. AvabEroUNE oTIG AnudoIEG OiKovoLIKeS Yonpeoieg mv eionpaky eodduv ...nou nepiéxovrai orov Karwrépw nivaka... 42. MeroxKd Tapéio Erparou ......». 22. E10 ap8po 91Tou v.5.356/1974 (KEAE) opiverar: «1, 3e d06¢ nepinmiboes, avariderar onic Snudares okovouxés unnpeates n sionpakn Twv c06buv opyavoniv Tommi}; aurodioiknong diay vou npootinay Snuooiou 1} WiaTiKoU Sikaiou 1} puorKiiv npoowina epapudfovrar o1 diardkeI; Tou nopevroc vowobenKou Siaréyuaros...® IV. EYMMEPAEMATA 23, And 7m cuvouaopévn epunvela Twv avuTépw diaTakEwy, HE CUVEKTILNAN Kal TaW VoLoAOYiaKiW napaBoxv Kal THY UNaywy! TwW NpaYHOTIKGY nepioTaniKioy nou réBNKav UNoWN YG, OTIC wE dvw SiaTAkeIG Kal Napaboxés, NpoKUMToUV Ta aKdAovBa oupnepaopata: a) 01 EMO Tou v. 1848/1989, éxpr thy EvapEN Ioxtos Tou v. 2936/2001,5ev anokrovoay Thy 1SioTATA TOU YETdxOU Tou oIKEIoU TayEioU ANANAOBoABEIAg ,<36 LN unaydpevor omg oxerikéc, neploploniKéc, puBjLicEi¢ TOU N.A. 398/74 (4p6po 8), Kara pnt; npdBAewn Tou Gp@pou 15 nap. 1 Tou v.1513/85 o1 anoboxés Kal KAGE elSouc napoxé Tav napandave eBeAovrdv onArrav, UNdKeIVTaI aTIG KPaT/GEIG NOU npoBAénovran yia TOUS HOvIoUG UNARwLATIKOUG Kal EISIKOTEA OTHY Nayia KAHAN 4% Tou Baciko ToOUG yiOBOU KAN EniBopdrwy (ApBpo 14 N.A. 398/1974). B) Me to &p@po 15 nap. 2 Tou v. 2936/2001, dnus loxuoe apyiKtix, ot E.M.O, nou eixav Kavarayei péxpi 31-12-1992, Karkomoay ané Thy KaTaraR Tous, HETOXO! 1600 Tuv MeToxikdov Tapio 600 Kal Twv Tayeluv ANANAOBo‘jBEIas. O xpdvor orpaniankiig unnpediag and Thy KaTarak Tous yéxp! Thy SnLosievon Tou voyOU auTot), avayvupigeral we xpdvog HEToxIKi}¢ oxéon¢ ora napanave Topeia pe KaTaBohA npsoBeng KaTRONG NooGTON 2% oUUwvA YE THY voLOBEGla Tw Tayciwv aurdv (€p8po 10 nap. 4 N.A. 398/1984). Me Tay KaTa Ta we ave Suvaper Tg nap. 1 Tou ép@pou 7 Tou v.3257/2004 eneABodca tpononoinan, n onoia =i padiora pnTids opioTnKe ti avaTpéxel avadpoyiKd TOV xpdvo évapENg 1oxLog TOU v.2936/2001(25.7.2001) npoBAé@@nke 1 uN KaTABOA Tg we avw npdoBerng KpaTnang oTIG nepinTaoEIG NOU o1 WG avo E.M.O. via To avwTEpw xpoviKO SidoTnLA KaTéBaXav Thy ws dvw KpaTRGN UNEp Tou oIKEioU TapeioU ToUG, y) And to cuvéuaopd twv diaTdgewv twv apBpwv 3 kai 10 Tou N. 398/1974 npokinte: 6v1 n avayvéapion xpdvou uNnpEdiag we xpevoU HETOXIKII¢ oxéaEUG viverai ye anéxpacn tng AioKotaag Eniponig Tou EAOAS, evdd pe dora andpaon, eykpivovrar Ta Xopnyoteva ewpanas Pondiiyara oTous efEpXdyevouG Tou OTpatebpatos peTdxous. Meparrépw, ony nap.3 Tou ap8pov 10 Tou v.398/1974npoBNéneral_ n EkrrTwon ek TOU KaTaBANONadpEVvoU EManaE BonSijaTOG, Tw TUXEY LN KATABANBEIGIY HEXPI TG ef4d0U TOU CTPATIUTIKOU KpaTHICEWY. 5) Emv npoKepevy nepintwon o EAOAE ,kara thy xpovikt) nepiodo and to 2004 exp! 13-2-2013, e&Edwoe npdkers xopriynons epanak crous EMO, He nponyoupevn avayvapian Tg oTPATIUTIKTIG TOUS BnTEiAG, xwpig va NapaKPaTiae THY NpdaBETn Kpamon Kava Ta avwrépw, Kal oTa xopnyoUueva e@dnak BonBiyaTa cToUG eFepyoyevoug Tou oTpaTebparos eToxous dev enéBar_ Thy KPaTHON Tou 2%. Apa ugiorara aéiwan npos avaZimon Tww avrigToKeW noawy, entaTnpIZpEVA OTIG nEpi AdiKaIOAOYTOU MAoUTIGYON SiaTakEIG, we axpewariiTws KATABANBEVTeY (4pEPO 904 AK). €) Nepaitépw, oto N.A.398/1974 pudpiZovral pdvo Ta BéyaTa Th¢ napaypapnc Ow Tw KaTa Tw Tapeiwv AAANAOBor|Ge1ag anarjGEwy A SiKaWwpdTwWv (480 19), 6x! 5e Kal Ta TAG Napaypapig Ta GEMdaEww TOU Tapeiou yia C(EIAOLEV Ge aurd xpén ele and Tous weTdxous Tou, cite and Tira npdowna, ZuvaKdAoUBG, TiGerai To GiTYA Nokes cival o1 e*papHOaTéEs oTHY NepinTwOR aUTH SIGTaFEIG. or) Er SidtaEn TMs napaypaou 2 Tou ApBpou 56 Tou v.d. 496/74 npoBré ANKE 611, 51a npoedpiKOv Siataypérwv eivar Suvari n eEaipean and Tig SiaTakeI¢ Tou, ev Okw fh ev pEpel, Kal GAAwY (MANY TwY ava~pepoLevwV ATHY Napaypawpe 1) v.1.5.5. Kar’ e@appoy tg napexopévng and Thy «ws avw diGrakH eouatodomang, eKdGnKe To 1.5, 1079/1977 (A'354), oro dpepo 1 Tou onoiou opigerai ot Ta MeToxIKa Tayeia, yeTak wv onoiwy Kal To MTS , eEaipouvrar TMs eMapHoyic opiopvew “12+ diavakEw TOU v.d. 496/1974, oTIG onoieg Syws, Sev cULNepIAayBavovra! ot Siatakerg Tou ap@pdu 5 auTou. And Tn SidTafy aur} npoKUnTel Sti, doov a~popa To M.T.E., 9 e€aipeon Sev eivar KaBoNKi Kal, enopevux, Sev KaTaAGUBavel Ka! TIC oxenikés We THY BeBalwon Twv EodSwv Tw v.n.6.5. SiaTageig Tou apBpou 5 Tou v.6. 496/1974, atnv napdypapo 2 Tou onoiou npoPAénerai oti, e@dcov dev opiferar DiapoperiKa ori Kelveves SiaTaEE; nou Binouv Th Spdon Kai AeToupyia Tou v.n.6.5., 1 BeBalwan Twv exd3wv TouTOU hoyigeTal Ot! NpaypaTonoleiral and Kat Sia NG xpedoEUI TOU OMEIAETH GTO OIKE!o PiBAio Kai GTnY Napdypayo 4 dri Ta EaoSa elonparrovral Kara Th SiadiKacia eionpakews Snyooiwy eoddwv. Zuvacpie de npoc Ta avwrépw, pe Th Siéraky Tou Ap@pou 1 Tou n.d. TAG 10 Maiou/20 TouAiou 1926 opigerar 611 of anartiiceig TOU MTN Kara TpiTwy OMeIAETaV Tou Eival NpovopiaKEs Kal eEophouvrar ouupwva HE TIG Nepi ElonpAkEivg Snpociwv eoddwv 1oxLoucEG diavakEIc, 2) EE addou, cbpLva HE TH didTaEN mg Napaypapou 1 Tou ApBpou 91 TOU v.5. 356/1974 (K.E.A.E.), oTI¢ nepintwoeic, Onux, Ev npoKEipevw (BA. Gp8po 106 v. 2362/1995 Kai Tig Kat’ eEoUdIOdéTHON aUTOU ex5oBEigeG Ynoupyikéc Anowacelc), nov avariderar and To voHo n eionpakn Twv Eoddav GAKwY voUIKiOY NpoodNWW Bquogiou A WwwTKOS Sikaiou oTI¢ Anydotes OkovouKés YrnpEvies, e~papLOzovTa! ia Thy eionpakA Tous of diatdkeIG Tou dv v.5. 356/1974, Ev nepintwon auTi) nponyeira: 1n¢ elonipagn¢ n und eupeia Ewo1a BeBalwan Tou xpEous, HE Thy onoia ywpei 0 npoddiopiopés Kar’ elBog Kat Ka8’ twos TOU oWpethopévou ogo’ Ka! OhokANpGVETAI HE THY anoGTOA and To apLBdIo Spyavo Tou oxKeiou xonLaTIKOL KaTaAdyou atv apyddia A.0.Y., nou anoredei kal thy TeAeuTaia npagy ts diadiKaciag me UN eupela Ewvoia BeBaidoEws TOU xpEouG Ka! akoAoUBel N TaPEIaK" BeBaiwon tou xpéous (BeBaiwon und atevi| Evvoia) kat n eionpagp auto’ f) Qc npog Thy Napaypay Tou npoc PeBaiwan SiKaKdpaTog Tou EAOAE Tuw axpewariyrws KaTaBANBEVTWW Noowy ~ (BeBaiwon UNd eupeia Ewora), oTHV onoia kal 0 AoyapiacpHdg auTdg undkerTal, Eddeiwel yEVIKFG fy EIdIKI}G diGTaENG OTA voyoberfyara nou Sinouv To MTE-EAOAS kai ato v.8. 496/1974, e@apydzovrar o1 yevikés diardkeig Tou AoTIKOU Kika (Appa 249, 251) ~ ErE 1601/2007, 1561/2003, AN 1002/2010, 1100/2006, EX (npafn) 112/193 K.d.), Bnkabi o EAOAT Sdvarai va npoBei omy uNd eupeia évvora BeBalwon evrdc xXpovikod diaoThyaTos, eikooi (20) erdv and Tg nHEpopnviag tng axpEew@oTNTNG KaTaBoAN. H agiwon Yewaral kar eivar SikaoTIKtdG enidkddEN and THY NUEPoRNVia Kata Thy onoia KaTABAHANKE TO NODS aXPEWOTi\TaX, Kal UNOKEITaI GE EIKOGGETH Mapaypagi, Nou Exel apernpla TV i5ia nuEpopnvia (apOpa 249, 251 AK, oxeT. Fvwpodotnon N.F.K ie ap.388/2014.) 8) Em ouykeKpiyévn nepintwon, evayer Twv npoeKTeBévTwv, To M008, TO onoio KaTOBNABNKE aXPEWwoTHITWG, eIoNpATTETa! KaTd TH SiadiKaGia e1onpAFEWS TwV Snuooiwv eoddwv. Thg elonpageux nponysira, n evTdg THG KaTa Ta avwTépw eikooaeTous npoBeapiag (napaypapiic) evépyeia Tg «ev eupeia evvoia» BeBaiwong Tou xpoug nou yiverar: (a) we Thy Exbocn and TO apYSSIO Spyavo Tou EAOAE oxeTiKiig npakews, WE TY onoia npoodiopigera! Kar’ ei8og Kal KaB" Lipo To OEIAOpEVO NoW®, (B) HE THY KaTaxGpIa Ts opeIAiIG GTO oiKEio BIBAio TOU TapEioU, Kar’ ap8po 5 nap. 2 Tou v.. 496/1974 Kal (y) He TAY EV GUvexeia KaTUPTION Ka! ‘anooToA Tou oIKEioU xpnHATIKOU KaTaAdYOU OTHY apLOdIa A.O.Y, npoKeIyevou va npofei ony TapE!aKi BeBalwon (BeBaiwan und oteve) éwoia).. V. ATIANTHEEIE: Me Baon Ta npoeKTeBévra ,kara THY oLdpevn YOUN TOU E’ TurPaTOG TOU N.E.K., ora epwrhpara nou £8e0E n apuddia Ynnpesia, applouv o1 EEI¢ anavTijgerc: 24, ANANTHEH ETO 1° EPOTHMA: O EidiKd¢ Aoyapiacydc AMAnAoBoIGelaG Erpatow vopiponoieira va avagprioe: Tig npdoBeTEs EloMopés THs nap.2 Tou p8pou 15 Tou N 2936/2001,dnw¢ n Sidra aur avtikataoTdOnke and ToTE nou ioyuoe pe Th didtak Tou apepou 7 tou N 3257/2004 kai ot onoieg bev napaxpari@nkay KaTd THY Xopiiynan Tuy Epanag PonOnyaTw oToUG EDEhovtés, Maxpac Onrelac, kava To Sidotnya and 1-1- 2004 gg 28-2-2013. 25. ATIANTHZH ETO 20 EPOTHMA: H napaypagi) Tou dikardpaToG Tou EAOAE pos BeBaiwon Twv nosy TH npsoBernc KDaTHONG ~ BeBaiwon UNd eupeia évwo1a — gival eikooaeThc, KaTa Ta dpOpa 249 Ka! 251 Tou A.K., kal éxel Sn apxige! and ‘THY npepoynvia Kara Thy onoia ékaBe yiopa n axpedotnt KaTaBoNh -14- 26. ANANTHEH ETO 3° EPQTHMA: Evower Twv avwrépw Sev anarrelrar voyoBeriki) pUBuIGn yia TY we vw avadpouIK avagiTnon Tey pn napaxpaTnBeloww eiopopiv. @EQPHOHKE