Vous êtes sur la page 1sur 977

A propos de ce livre

Ceci est une copie numrique dun ouvrage conserv depuis des gnrations dans les rayonnages dune bibliothque avant dtre numris avec
prcaution par Google dans le cadre dun projet visant permettre aux internautes de dcouvrir lensemble du patrimoine littraire mondial en
ligne.
Ce livre tant relativement ancien, il nest plus protg par la loi sur les droits dauteur et appartient prsent au domaine public. Lexpression
appartenir au domaine public signifie que le livre en question na jamais t soumis aux droits dauteur ou que ses droits lgaux sont arrivs
expiration. Les conditions requises pour quun livre tombe dans le domaine public peuvent varier dun pays lautre. Les livres libres de droit sont
autant de liens avec le pass. Ils sont les tmoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont
trop souvent difficilement accessibles au public.
Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte prsentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir
du long chemin parcouru par louvrage depuis la maison ddition en passant par la bibliothque pour finalement se retrouver entre vos mains.
Consignes dutilisation
Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothques la numrisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre
ainsi accessibles tous. Ces livres sont en effet la proprit de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine.
Il sagit toutefois dun projet coteux. Par consquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inpuisables, nous avons pris les
dispositions ncessaires afin de prvenir les ventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des
contraintes techniques relatives aux requtes automatises.
Nous vous demandons galement de:
+ Ne pas utiliser les fichiers des fins commerciales Nous avons conu le programme Google Recherche de Livres lusage des particuliers.
Nous vous demandons donc dutiliser uniquement ces fichiers des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet tre employs dans un
quelconque but commercial.
+ Ne pas procder des requtes automatises Nenvoyez aucune requte automatise quelle quelle soit au systme Google. Si vous effectuez
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractres ou tout autre domaine ncessitant de disposer
dimportantes quantits de texte, nhsitez pas nous contacter. Nous encourageons pour la ralisation de ce type de travaux lutilisation des
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous tre utile.
+ Ne pas supprimer lattribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet
et leur permettre daccder davantage de documents par lintermdiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en
aucun cas.
+ Rester dans la lgalit Quelle que soit lutilisation que vous comptez faire des fichiers, noubliez pas quil est de votre responsabilit de
veiller respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public amricain, nen dduisez pas pour autant quil en va de mme dans
les autres pays. La dure lgale des droits dauteur dun livre varie dun pays lautre. Nous ne sommes donc pas en mesure de rpertorier
les ouvrages dont lutilisation est autorise et ceux dont elle ne lest pas. Ne croyez pas que le simple fait dafficher un livre sur Google
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut tre utilis de quelque faon que ce soit dans le monde entier. La condamnation laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits dauteur peut tre svre.
propos du service Google Recherche de Livres
En favorisant la recherche et laccs un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le franoais, Google souhaite
contribuer promouvoir la diversit culturelle grce Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet
aux internautes de dcouvrir le patrimoine littraire mondial, tout en aidant les auteurs et les diteurs largir leur public. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intgral de cet ouvrage ladresse http://books.google.com

JE

GEOGRAPHICVM
I N

Q^V

yNIVERSI ORBIS VRBES.


Provincia?, Rgna , Maria & Flumina recenfentur.1
IJLLVD PRIMVM IN LVCaM EDIDIT
Reuerendiffimus D.
PHILIPPVS FERRARIVS ALEXANDRINVS
Servorum D.M. Virginis tocius Ccetus fupremus Prefulnecnon in Ticineni Academia Publicus Metaphyicaejtum, & Matem.Profeor,
NVNC MICHAEL ANTONIVS BAVDRAND
Parifinus,Prior Coramendatarius de Roboribus^de Novo-Mercato..& de Get
feniSjhanceditionem emendavit,illuitravirJkdimidia parte au&ioremfecir.
'\% UOMINIC I MAG RI Melit. Tbteb&i CrthtdrahtVittrb "
jip.&5*cr*C<m&tgeHomt lndieisConfultoris,nunc ^rimum edita. \trifee
PrttjauiUirii
boms.
1

1:0

HM


"

\
6

F
N.
>

it

<
V t

... .

.
. -

'' '

I i fI

f. *
... J
,
" "

' . ;

ILLVSTRISS. AC REVERENDISS. D.

FRANCISCO

DE

MARIA

R VBEIS

ABBATI DIVJE CATHERINE BENEVENTI,

Docbri Collegiato Sac.Theologia? Patauij .

Rodit aliquando tandem meis praxis Illuftrifsac


Reuerendifs. D praclariffimum hoc Geographic!
Lexici opus diu multumque toto
,

litteratorurn_

do&iimorumque virorum orbe defideratum

votis omnibus expetitum; quod quidem nobilrfimorum fluminum more paruis initijs ortum mximo totius
reipub.litterariae bono, in banc molem excreuit . Nam olim
Reurendis.P.Philippo Ferrario Publico in Ticinenfi Gy mnaio Mathefeos Profcifore in lucem editum , ade docbrum
omnium oculos in fe conuertit , & eruditorum ftudia excitauit; ut iterum iterumqueauclius recufum, diftra&is dido fer
citius omnibus exemplaribus , fitim potius lllius videndi iru
hominibus Geographice ftudiofis accenderit , quam fedarit .
Quidreferam quanta omnium diligentia totius Italia: bibliopoliafintexcuifacupiditate, feuverius auiditate inueniendi
eius ? fed fruftra .

Nam quantacunqae fedulitate , ac inda-

gme perquifitum , nufquam tarnen vnale proftare ab ullo


proriusinuentum eft , cariffimum interim tinquam the iaiirumhabentibus lilis , quibus fortuna poffiuendi copiam
iecerat .

Quando ecce tibi

lux

doclis

omnibus

clitus

quodammodo affulfit, c fupra omnium vota rempublicam litterariam lliuftrauit, aclocupletauit. NamVireruditiffimus, & in re Geographica peritiffimus Michael Anto-

A j

nius

E P I S T O L A.
hiusBadrant,Parifinus,prouinciampoft hominum memoriam longe pulcherrimam aggreffus , immane quantum upra
omnium expecbtionem minficum hoc opus auxit , & reconditis,nobilibusque eruditionibus locupetauit, ade utnoL
immerit,videatur anfam, atque pem omnem pofterisillius
augendi,atque illud pluribus ampliandi prenpuiiTe . Hoc lgicur preclariffimum opus Galliis item in Italiam aduecbm ,
cum ad manus noftras peruenifTet>plurimis doclis viris id enixfflagitantibus,operpretium nobis vifum etf typis noftris,
cum clariffimi viri,Dominici Magri Melitenfis Mantiffa plurimamm correclionum quamprimum edere

idque Deo ia-

uente fumptibus nullis parcentes,ex fententia periecimus, at


que ad umbilicum,ut aiunt, perduximus. In qua quidem editione mirifica profec"r,ac pene incredibilis extitit diligentia ,
& edulitas clarifs.atque in omni docbinarum genere per itiffimi Viri,CaroliOfredi;quitum in plurimis emendandis locorumnominibus mendos impresfis ;

tum in tollendis iupe-

rioris editionis chalcographicis erroribus ; tum etiam in piaecauendo ne nihil non optim defcriptum imprimeretur plurimum infudauit ; ita ut profecl , ac iure ptimo confirmare
posfimus , ipfum , & pretium , c gratiam tarn praeclari operis
apprime auxifse : quippe cm vix, aut ne vix quidem unum ,
aut alterum mendum in tarn fpiffo,difficillimoque opere , vel
ex induftria rimanti fit obuium futurum ; vqueacieo,quod
Vixfitri poTe videtur,eius prasclari virioculatisfima diligen
tia perfecit, & exantlauit .
Jam ver cm opus hoc, ex animi noftri fentntia, numerifque omnibus abfolutum euaiflet ;

reliquumerat ut alicui

praeclanTimoviro, cm generis nobilitate ; tum docbina


rum pentia praetanti dedicaretur,ccommendaretur ; qui c
auebntate, & apientia illud ab aculeatis mleferia toruna
Voculis defenders, actueretur. Quapropter diu mihi multumquecircumpicienti , quisnampotisfimum ex omnibus
doaisfimis deligendus effet, tu vnus Ulutnfs.c4 Reuerendifs.
D-Francifce Maria de Rubeis,prae ceteris dignisfimus occurrifti,qui & oatura?,& fortuna? bonis optim inftrucbs,eximiam
generis ncbilitatem cumrarisfima doebinarum peritia conunxitii quitanquam lucidisfimum Sydus,abaltis mis M5tibus txurgens iubare, mirifico, & oculos,& nimos vnoi _
'* '

pun.

EPSTOLA.
prmcipum,do:orumque omnium ad te conuertis , & allicis ;
qui praeftanti doctrinal iapientia tua excitbatque illedi certatim & ipft ad te confluunt,& chariilma ua,tibi tanquam viro clitsdemiTo pignora mittunt, atquecommittunt , quo
preclara, & in fpem regni nata foboles, tantis , quibus animus
mus bonis exuberat particeps fiat 6c Angularis doctrinas tuis
radijsilluftretur.
Oro gitur te Vir do&iffirne, preftantifsime, ut hoc qualecunquemunus,&obfequij ergatemei argumentum alacri
vultu, exporreclaq; fronte fufcipias , nec nonut libenti animo
patiaris prieclarum hoc opus clarilmum nomen tuum ante fe
ferre, ad cuius mIgorem,&hominum inuidorum oculi peritringantur & fi qua? funt procaces detraclorum lingua? , tan
quam affiatae fydere> torpefcant . Vale literatorum decus , &.
meam in te venerationem, cobferuantiam boni confule .
Patauij 8. Kai Nouembris MDCLXXIV.

Tuarum eximiarum virtutum

.ft reuerentffimos culto*


Iacobus Cadorinus.

.
^

4j

Michaelis

BAVDRA
PR^EFATIO

AD

LECTt^^

I EOGRAPtlT^cognrriOTfcm in primis necefirim efjs, qui


': fe bonarum lirerarurr*ftudiisapplict, praeiertimver ftudiofs
hiltoriarum^em omnes fateantur ,tum omnium iculorum_
exempiprobant. Cur enim,i eanecefaria viinon fuiiet,tot
doftb & excellentesviri ex intima: pene antiquitate,in terrae decriptioneoperam uam.collocaflnt , opere inquam facundia;
minirn capaciy vtPbmponij Mela? verbis utamur . Quin & otrabo , primos
qui Geogcaphiamarahgere aui funt, Phifoophos fuifle obfrvat, Homerum
videlicet ^Anaximimdrum^Mileftum , eiuque civem HecatHeum ; Item DemocritumiEudoxunTiDicsearchujiinhorum^aliofquecomplures. Sed hcec
tumapudGraecos* Poftea vero extiterunt,qui idem argumentum fuliore_->
ftylo traftaren^Strabo^CraudiuSjPtoIomauSj&Dionyius Africanus. nter
Latinos verScrptores, primus, vtegp quidem arbitror,in hoc argumento
CJaudii Imperatorisaevo exercuit Pomponius Mela . Cert is nullius ante fe->
Geographi meminir, neque habemus auftores , qui doceanr ullum hominu ,
partium occidntalium , anteillum extitiiT, qui de Geographia difleruerit.
rofthuneiecutifiintpluriminonobicuri nominis Scriptores , velar Plinius,
Solinus,Feftus Avienus,aliique. Ppfterioredemurn iculo j noitroque , cum
clariffima Iuxh'tteri$afullr,extiterunt quamplurimi fummo ingenio furamaque eruditioneprseditLviri,qui antiquos imitati,acfupergreii J'rc geographcammultmilluftrarntjac propagarunr. Inter hos darifimifunr^Gerardus
Mercator,.AbrahafflusOrtebus^etrus Bertius, Philippus Cluverius , NicoIausSanon,aIiiquerauitiquos hic enumerare longum eilet*, ,-M
,
Sedinter omnes, quiaetatenoitrares geographics atrigerunt, plurimum
enituitihditriaPhilippiFerrarij Alexandrine cuiusopus une tienuo emiEtiturmpublicumilstum regiusMathematices Profelqrjin/icade.u^i^Ticincf,
ineaurbe Epitomem. Geographicam edidit anno MbGV. n.qu/atUQ.r libros
partitamquorum videlicet primus urbium nomina exhiber., fecdus fuvior
tertius montium, utirnus lacuunr, &pallidum >. ?1quatuor, exindeannos
vulgata ab eoeft Venetijs Nova Typographiain.Martyrologium;Romanum,
armo vero MDCXVIH. Topograpna potica in vrbe Ticmenfi,. Adhue ta,|
menpofttotIaboresriUpererantDlunmao^
a -- fm ^.

iuTOnominibus qae nunc


prsematuraexituraprus
eft an-'
......gijio
reigeographicaf
d'etrknentovNetarnen
npbilifim.
opus cum parente
perireteffcc~fci#n
eft ftudio
acobi Comi Tvpo&rapHi
Mdioanenfis, cuius pficina prodiit anno tum fecjuenti>Qpus;iilu cummofavore, & appUufu eruditorum hominum exceptumeft,tum quia Theau ru&

Geb-

._

P R JE F A T I .
GeoirBWeOr adcuius imaginem exprenWratiftud Lexicon,diffirepcriebatur,tum quiaFerrariusin commodiffimum ordinem redeSneceTarium 8c utile , tametfi non ea qua debu.t cura tranfcnptum
fra^rapho,autcdiramfucrit,vtconqueiiturauaor Prefatiomsadeditionem Ancanam.Exco faaum^tum etiam quia liber ille rarus evaferat.vt optarent viridoftiA iftorumrerumcuriofi utisrurfuscuderetur fed diligentia
majori Novam igitur editionem aggrefls eft vir multis bonis libris editis clarus Roeerius Daniel Typographu^ondinenfis,trigefimo annopoitpnmam
edition! Mediolanenfem. bcredibile diftu eft quantum nova ha?c editio placuerit hminibus eruditis,quam prompti, & lacres ad earn comparandam ex
univerfaEuropafuerint,quambreuitemporis fpatio rapta fit&tranflata in_.
bibliothecas omnes, turn priuatas, turn publicas , vt rairandum non fit fi intra
paucos annos,ifti evenk , quod bonis libris iamdudum editis contingere fo:
let , vt difficults & raro inveniantur .
Cum res ineo ftatu,eflnt,amici quidam mei melius de me fntientes,quam
ipfefentiam,primm Roma?, dein Lutetia?, hanc mihi provinciam imponero
voluerunt vt Lexicon Geographicum recenfremac mehore rurfum luco
donarem. Primum,dicam enim id quod verum ee ipi fciunt, huic oneri me
imparem efleprofelus fum,multos ei viros in eo literarum genere excellen
tes quibus ea cura mult utilius in publicum committi poilt,conquirerent virumaliquem noti nominis, qui illamfufciperet, melubter collaturum paupere meopenu quicquid haberem quotkpnducerepoflt ad promovendum.
hoc opuSjCeterm non pofl me aggredi retn,quam efle intelligerem fupra Vb
res meas, Sed illi nihilo remiffioresTuere , femper urgebant . Sic tranfacti funt
aliquot anni . Tandem dim illi nullum eque modum, eque finem facerent
hortandi me, fpopondi fa&urum me pro virium mearum mod ulo , quod ipi
fuadebant, urgente pra?fertim Francifco Mugueto Typographo Parifien fi ,
qut amci mei in partes traxerant,vt me precious amouis extorquerer,quod
illife fuafionibus fuis efficere pofe non fperabant.Amicorum igitur precibus,
8c imperio, feu potius importunitate victus,cm prterea viderem goriofum
mihimturum quod ex eadem officina proditura eilet haec mea editio x qua
prodieratmagnumilludopusde Concordia facerdotij, 8c imperii ab Illuftri fs.
Viro Petro de Marca Archiepifcopo Parifien elucubratum , cum quo ea ratione paria quodammodo facer vidererpccinxi mead emendationem Lexici
Geographici,cuius aliquot folia non ita multo pott Typographo edcnda dedi .
Sedinterrumpereoportuitedition propter necefri profe&ionmeam ad
urbem Rorni.underedii anno i668.pott elecboncC^ementsPapa? IX. Releftis poft reditu fchedis meis,c vider multa addi poflfequa? mihi no oeeurrerant toedttioneillorum primorum foior,ideft,in fexagrnta,& ofto paginis ia
excufis,okmuiaTypographo,ut eas haberet pro infecas , & editionc de inte
gro nciperet. Tu vero operi ferio incuben* Lexicon Geographies diligenter
cxcuffi,pleraq;emcds,qua? peecata in eo erant plurima vero a Ferrario prteriniflaadd&,prfeitim ex nouaGeographiajfic tam ut nomini eius sper parci
|u lit^cquis putaret obtrecbre me virtutib. homims,qu plurimi femper feci.
fitpeqmdconfilijJ&mftutinotlaterepoffiteruditleaorem.Cmprim
animumadhoc opus appuli,non putabara me tarn ardu tmo; difficil
yinaam fuicePifse,vt pofteadcprehendi me eTe fjfcept. Quippe fie
dim . mik; >.~^4.

* - ^rr
atque

itarum
......
. * meneo polset lector
^^.i^ciii^icumvidereiii multa
locainaccefsa,&incognita
veteri-*
bus Xvo patrum noh:orum,& hoc nohro feculo dete&afuisejtum urbes cq*
ditasiunaatas arces, caftra locata, <3c permulta alia non pra?teredacontigifse
qua? ceteri Geographi>eI omiferantjvel comperta non habuerant,putavj me
facurum fiLexicon Geographica tot aeceffionibus locupletarem. In quo magno mihiadiumentofuerune varia?,quas voct,relationes fiue
niibria?de rebus novi orbis,& exterarmn,atq;afobGaUico diffitarum regionum . Nam ex hispetenda eit vera , fincera novarum urbium recentifquo
Geographiajcogmtio. Nequidverpra?tereadeefsethuic editioni, idetiam
{ummaciira,&diligenria efci, ut omnium populorum, regnorumterminosconftituerem . Scjo plerifque vifum iri inconiulcam fuip
~
meam^ui poftclaritmos fir*^~- J ^

s qui-

D O:

J^VOMINIGVS
\

CONTAREN VS

Dei Gratia Dux

3 Vcnctiafum &c yniuerfis,&fingulisRccT:onbus , &

Rcpraefentantibus Nofris quibufcumque ,


flratibus,huiusVrbisnoftr Venetiarum,

necnon Magi-

eorumque Mini-

lris,praefentibus, & futur is adquos haenoftra? pervenerint,


6c earum cxecutio Cpe&at , vel pecbre poterit , fignificamus
hpdie in Conf. noftro Rogatorum captara fuiffe partem te*
oris infrafcripti, Videlicet. Che per autorit di quefto Con
filio fa conceflo Mattio Cadorin, che altri che lui , o chi hatjer caufa da lui non poffi per il coro d*anni Vinti profimi ,
riftampar, o altroue n flam pato venderc far vender in quefta Citt, e Stato, il Libro intitolato Lexicon Geographicum
Philippi Ferrari, ftampatol'anno 1^70 in Parigi, lotto pena_*
all contrafattori , di perder le opere che fosero ritrouato

quali fiano di effo Cadorini , 6c di Ducati 300. applicati vb


terzo all* accuator , vn terzo al Magiftrato

o Reggimento

che farTeffecut one, c l'altro terzo ! Arfenal Noftro.


Quare auftoritate fupradii Conflij mandamus vobis vt
ita exequi debeatis .
Dat. in Noftro Ducali Palatio die xxi j.Dec. Ind. xi j. M.

NOI REFORM ATORI dello ftudio di Padoua.

HAuendovedutoperfededelP.Inquifitoredi Padoua I
nel libro ftampato in Parigi 1^70 intitolato Le
xicon Geographicum Philippi Ferrarij,non eflerui cofa alcuna contra la S.Fede Catlica,

e pariraente peratteftato

del

Segretario noftro, non efferui niente contra Prencipi, e buoni


cotumi, conccdemo licenza Mattio Cadorino dipotero
(lampare, ofleruandogliordini,cc.
r'
!
.
Data 16. Giugno ljz.

( Nicol Sagredo . Proe. Refor.


I Pietro Baiadonna K.Proc.KcforI

' V

-.... ^ . U

,* . i."

' t\

4 .
Angelo Nicolofi Segr

LEXICON

GEOGRAPHICVM
QV- CHARACTERE ROMANO EDITA SVNT, NEQVE HIS NOTIS [ J
ncluduntur, cafuntPhilippiFcrrarii . At quae chara&ere quem vocant
Italicum edita funt , & prxterea his notis [ J includuntur > ad
dita funt Michaele Antonio Baudrand .
A, A a, amnu Belgif in Tranftfe- Aballaba, Appleby, opp. Albionis, in regno Angl!, in_ pK
laftta provine. Stenouicum urb. al ora occidua Cumbriae reg inter Vvalliam & Scotiam .
lait t & poea in ftnum Auralem
{^Aballaba opp.e Anglia Borealis, in Vvemaria pro
ft exonerated Blockiii fortalitium vincia, ad Itunam fluvium. 1
tn tadem prov- Hinca quibufdam
" ill. Celr.in J9uc.#nrgundi as Ant*
Aballo, Avallen, opp. Gall.
Blockzill Aa dicttur.]
inter Auguftodiinum, & Antifliodorum, inde 51.
[ A a,Aa ,'fluvius Vveflphalia in i8.mil. Gall diitans .
f Aballoms oppidumfttum efl ad Cujftnum fluvium ,
Germania Boc\oltiam alineas , in
Ifalom vet.exctpttur, infra Anhol
IO. leucis ab Anttjftodoro, & ab Auguoduno IS. lends
tium $pfid. in Zutphania Coma, a quibusdam Vtlittr tantum in Boream, in planifie. ]
[ Abanbus,,flu. tAtt hiopitfup. Cadit in Niditlus. ]
iAa, AitfinviusVvepbaliprov.Stenfortiamopp. lum paulofup.Meroeminf.AHjs eft Abhanbus,Vtolomo
'Mmaericn. tac. alluens, &poea in Vtchxam.{lutns. Aapus. ]
[ bancaius, Abancay, flu. America mer'td. in Peruz.leuc. infra in Boream.!
I Aa, Aa, amnis Vvepbalid , Monaerium urbenu vid . Cadtt influ. , nonprocul Cufco Civ.
mlluens , &pt duo mill. Germanica , in Amafiumft Rigat oppidulnm Abancay > oriturque prope Andes mon
tes.]
exonrant. 2
[ Abantis, traus Bpiri in Chaonia prou. ]
_
[ Aada, AzAt,fiuviolus Brabantid , Htlmontium opp.
Abantis inf. Vide Euboca . Inde Abantas , nomen lr* '
rigans,& dein Bufcoducum,ubi Dommela,Cr Diefa inngitur, & duabus abbitte leitets in Mofamfluvium ft exo
nrt.\
[ Aahufium', Aabus , opp. Vvepbalia in ditiont Epifcopi Aionaeritn. in German, ad alterurnfluvium Aa ,
qui poea cadtt in Reggam.Tribus Uucts tat a Coesftl
da, & 5. ab OldeftHa in meridiem, J
[ Arafus, raflo, Pi/idu urbsjn Afta min.]
\Aaronis tnf.S.Mi\o,urbs Galba,Vtdc Aacloviopolis.]
ABA mons Armenia: maioris , qui & Capotes nomi
nar ur, Simyra urbe 1 a.mill.paff.in Boream diftans: ex
quo Euphrates iluv.origincm habet- rulgo apud ncolas
aieol t reite And. Thereto. Efl & nomen urbis Arabia;
. fel. &opp- Phocidis, Abe num.plur.Strab.unde Abaci
pop.Vide Abas.
i [ Abacores, Abacares, pop. America merid, propeft.
A4adcram,qui poea cadtt tnfluvium Ama^onum, verfus ayanam prov. tefle Texeira. ]
[ Abacena & Abacenum , genis, urbeeula Sicilia
verfus Meffanam lymilliar. bine diantem in ortum .
Sedet propcLongamtm fluvtum in valle Demona. ]
[Abacoa, Abacoa, nfula Americafepter.tr. & una-t
Lucaijt,verss Babamam, & oram FloridaJ>iat ab
inf. Lucaioneque 1 8. leucis Hifpanicit , eque in mari
Boreali, fub Anglis. ]
Abaca, Cbiores,Ke Moletio.opp. Mcfsenix littorale,
sPheris ptoximum,cu;us pop. Absatz.Fuit & urbs Pho
cidis, cum templo Apolinis ( ubi reponfa dabantur, lin
de Apollo Abacus cognominatus efl) ab exercitu Xerxis
neenfa. Vide Abea .
[ Abaida, Abaibe & Abibe , montes excelft America
merid. tnfrov. Garthagtn* noua, prope ft raba. J

gentille Ovid, lib. 15. metamorph.


Nuper Abantfis templo Junonis in Argit
Abantes pop. inter Iones > & Achivos , ab Herodoro Herod.
lib. i.memorantur .
[ Abantomum , Aubanton, opp. Gallia in Vtcardia
prov.in reg.Xirafcia.Diat a Rupe Regia 6.leueis, Gui.
fia antern 9. leucis ad rivum cognom. prope fontes eft
fluv.]
' : ,
:
.
[ Abanvrvarienfis,Ab.m\lvax , omitatus feu prov.
regint Hungaria,cuius caput Caovia,in fuperioris, Huagaria, versus coi:finta Polonia. ]
[ Abaranum, ,. Armevif majoris, juxtd
fluv Alingeac.fi perfape degn Arcbieptfcopus Naxtva.
nenfts, & ibifunt 300. familia Qatholicorum. ']
[ Abaraum, Abaraus & A\x>f&AS,opp.Africa in Gui
nea reg. adfluv- la Volta, in mediterraneis,diatque 25
leucis littore maris. ]
Abares , Abari Niccph. pop. Scyx nter Haraaxo-._ -,
bios durcis finitimi : qui & Avares, Sc Avar aliis di-1
cuntur.
Abarim,mons excelfu sArabise petreae,Amraonittdem
& Moabitidem Palacflina feparans , contra Hierichuntern, Moy fis tmulo Celebris .
Abarinus, Nav<r;a,opp.PeIoponnjn ora Mefleniat ftoK
apud Coryphafium prom c Pylum . Errant qui Pylura
jNavarim indigitant. [ Vide Pjlus. ]
Abas,mon$ Armnie. ma;oris,five Aba .Vide ibi.utro-p/i;
que enim modo legitur .
Abatos , nfula efl Aegypti paludis Mempbiticac , fie
dia,quafi inacefla,lini,& papyri copia olim celebris,ub
fuis Rex fer. ulcus fuit; de qua Luc. 1 i . i .
A
Hirns


AB
finc Abaton,quam nra vott veneranda vetuas,
Ttrrapotens .
Abajfinia,ftu AbaffiaC Abaenia , le pais des biffins, feu etiam Abiffnic , regio Africa in tASthiepta
fuperiori , Fuit altas Regnum ampltffimum\fed a cen
tum profe s per Galas populos validefuit imminutum
Ht plurthus nuper colligxmus ex doiiiffimisfcr'lptis Ifaaci
Voij. Dictt tuim , quidfifolamfpcilemus Abaini
partem, auf hoc tempore paret ]mperater, illa adeo exi
gu* t, ut vix exaquet Hifpaniam, & vi eins Impera
tor vix magni Regs titulo cenferi mereatur ; pottorenu
quippe regni portitnem fuperiort ftculo inuaftt Galarum
Vtctna natioy littoralem vero traflum , vicinum ftnui
Arbico jam olim ootupaverc Mauri ; ita vt ie Abiinia Rex nullum poffideat portum , maripoit adiri
nifiper Tureicas ditto nes.OUm cum latiimi exttndeba
tur ejus imperi,ab ortuin occaf. Afaucibut nempe finus
Arabiei,ufque aeC trminos Regni Goainc;e tarnen txetdtbat maxima ejus Inogttudo, Itucas Germnicas 160.
suma vero latitude provincia Alaba ufqyad Magaxjtm
[tu confluent em Nili, & Tacarefiuviorum, idefl latitudine borealt 8.graduumt ufque adgradus 1 6. erat enearuut Germanicarum centum & viginti . Etferipfit lones Barros Lufitanus,Regnum Abaenum habere m am
bitu leucas Lufttanicas 672. ide , leucas Germnicas
$oa,.?oftremi quic<t hoc regno peruenert ad nos nuntif,referv.t,ditionem hujus Regis adto imminutam efe , ut vix
dimidiam partem terrarum pojdeat y quas proavi ejus
tenutre. Sola enimfuperfunt provincia,Tigr, Dambea ,
Bagameder,Goyame,Am3hara,Narca, & pars .
H arum precipua\e regnum T"\gve\cuius Prorex , Tigre
Matron diEl us,aufam prabuil ut nonnulli.Jigrc Mahon
diflinxtrint regno Tigre Sed eque rtgnum Barnagafsi
ab hoc d'fltngui debetMinores autem provincip,qu& huic
tvamnum parent,funt //?<e, Mogaza,jalai'cOgara, Holc<iit,Sagiicda,Semen,Salaoa,Ozeca, Cr Doba. Olim vt'
r'o ha prauinci* regno etuscontinebaumr, AngoccDoaio,
OggcBaili, Adea, Alcmali,Oxeo,Ganz,fietezemora *
Guiaguc, Buzama, Bugamo, Cmbate, Doza.Gumar,
Conch, Damur, Mota, Aura, Holei'a,Oifatc,Gedem_j,
//arabet, Manz,efr Bizamo. Sed anno yj.fuferiorirfg(uli G alarum populi Abacnis mtridit ontermini ,
provintam Balli,tngre[si,ncn tantum ipfam, fed& Fatigar,Doa ro,Ogge,Bizamo,Oifate,Angotc,Cambatc > &
s provincias occuparunt. J
\Abba[si,t\\)bzfcbupop.Gtorg4 rtgionis Afta,in limit,
frov. MingrtUa ad Oritntem , ubi int murus o.mill.
pa. ad cotreendos forum ineurftts . Dicuntur ttiam
Abcnfsi. ]
[ Abhatifella,Appen*cU burgus predives , & unus tx
tredectm pagisfeu antonibus HtlvttijS, adfontes Sintra
amnxs. Diat Curia duodeeim Itucis Galileis, & afa
no S.Galli 4.fim, Itucis. ]
[AbbavtHa,Abbcvi\k,urbs Gallia in Vicardia,ad Se*
monam fluutumfita, probe munita,& cultifsima.Dicitur
(r Abbatifuilla, fique %llufir.huius temperis Gographerum patria, in Vonttuo Comft. Diflat Lutetia 34. leuc'
in Borcam ab ora 5. lenets in mum, & abAmbiano lo.in
eccafumA
[Abbefortia, Abbefoort , opp. Narvvtgia, cum portu
maritime-, in prffetlura Aggerhufiana, Diflat ab Anfioa
verfus occid. i y leuc* Germ, Stauangria autem 10. firiter. ]
Streb
tVoAzritAdra , opp.#ifp.Bxticx,in ora aufl rali regni
Fw/, ' Granaten.ab Almeriafqux illiin epifcopali fedefucceffit) 7,lcucis iu auftro,ubi cum Abdcra, urbs Pomp.Melat: cui,tanquam Hifpano,magis fidendum cenfeo.
Abdera,urbs 7"hraci3c epifc.fub archiep. Philippcnfi ,
f toi. v0lyfiylo,tRc Curopal ab Abdera Diornedis fbrore.tcfle
Jofino condita,c nominata.anno Troia capta ro^.popeaque Clatomeniie.Olympiade 31.1'nflauratx, in ora
mans >gci , Inter oftia Ncfli & Hcbri fluv. Democriti
patna,qui fe luminibiw privavit, iu contcmplationi roa-
gis vacare! . Eus meminit Ovd,in 1.

AB
Aut te devovcat certis Abdera diebus .
Pop, Abderitx, & Abdciitani.Mart.h'b.io.
Abderitanx peilora plebis habes .
Hinc nigium,Abderitica mens. Abden'tanos enim flu
pon' mentis obnoxios feribit Cicero in lib. de nat. Deorl
Plin quoque lib.25.cap. 8. apud Abdcra m pafcua efe_J
tefl atur.in quibus equi pafti in rabiem,vertuntur:quemadmodum apud Pomiam afin! .
[Abdera eft A(pcxofa,Nigro & aliis,tfique prope l
Bifnium. ]
Abhzo&tArriana tee Lud.Marraolio,oppid.Africa- rC'*"
apud Tunctm,feu Tunefim utbem,oltm uibs cpicopaU C4r'*
fnb Archiep-Carraginenfi .
Abdua. fide Addua. fie enim apud ver.fcribitur .
Abea,Thuria,&/Epea,J,trab,C*/1#*4r<i,teteNicok Pw*i
Sophiano,opp.Peloponnefi,in ora Mefleni.apud Pheras.
& Lcur um, inter ea,quod aliis, nunc Qhiorts did vide
tur. Vide .
Abela,opp.Palarflmar gemnum , unum in terra Ammom'urum,\ib Iepht dimicavit, Philadelphia 7.milL
*
pa(T.difians,etiamnum Abela appellat umjakerum a Ga
dan's i2.mil.paiT.in 01 turn recedens:
[ Abella, Abella, fiuv. Samogitu in Polonia , cadit in
Nicvva\amuvium,propt Kkydnny opp. ]
11,^//, opp.Campania*,& col.Hirpinor um_j Streif,
coifinio,inter Ncapolim 13. &c Abcllinum 18. mill.pafl". Ptol.
occurrens. Vide A vella; fic enim etiam fcribitut .
\\,leby,op. Albionis in Cumbria reg. & - tjK
mit. V vefimaricad Itunam flu v. fide Aballaba; uuoq, Ntm
enim legi tur .
Abellinum,^v//*eurbsepifc.Hirpinorum , fub ar- Vtol,
chiep.Beneuentano , inde i6.mill paT.recedens, apud
Calorum flu.fubterfluentem,inter cum , & mont.Virginis.inde 4. ruill.paff.diantcm.a Neapoli jo.di(Sca . Pop.
Abellinatcs PUn.
[Abellinum urbs, principatus titulo clara* feiet in re
gno Neap. & pro v. principal. ult. Eius epifcop. uni tus e
cum Frequentino; eque propeflu.Sabbatum,a quo diat
un tantum mill, media inter Beneventum ad Boream,&
Salernum ad meridiem, & 30. milliaf. Neapoli in or
tum diat. y
Abelmaia , fie in lib.paralipom^Ablmea D. Hieron.
opp.Palxinz,nunc pag.intcr Ncapolim > urbem Samarix, Sc Scy t hopolim urb.Gallilez .
Abera, opp. Arabia deferta verfus Petraam. J
Aberavonittm* Abcravon,epp. Angli, , "tyallia , &
Giamorganen.prov. tn ora, ad oftia Avonisfiuv. ]
[ Abercouonium, Abercottvey,feu efttum Couoniffluv.
opp. Anglia in W' alliajCr Arvonia prov- in ora. Dilat
Penbighia 1 ymilLAnglicC novem Bangorft, ab alijt
Conouium Fide ib*. ]
[ Abtrgtnium, Abergevennevv, & Abergeny , opp.
AngliaxnVvallia , & Com. Monumethenfi , adfluiu
Fskc. Wide Gobanium. ]
[ Aber'imum, Abcriy vith , opp. Anglia. in Vvallia
in ora littor.ad oftiafiuv. Ywirb in Ceretica prov. ViaU
Ijbius ]
Aber donia, & Aberdona. Olim Deuana , Aberdeen ,
urbs Scotix epiicop.empor.& acad- in ora orientali , ab Script ;
>ndreapo' eius metrpoli upra 60. mill. paff, in Ce. $0*ciam. ad ofiium flav.Done.
[Aberdonia noua,Ne\v-Aberdcn,urb.Scotia, in fron.
Marria, non procul ab oftiofluv. Dee.
[ Abet dora , Aberdor,off Scotiaftpttntr.in ora in
Buquania prov. Diat ab Aberdonia 30 miiar Scet. tn
Borearn- ]
[ Aber dura,Abetdout^pp. Scotia merid. in .Fi
fa, ad fuar. Frtha, ah Edcmburgo yjeucis diat. J
Abernetum.poflea Andreapolis, S.Andrews , urbs Hm
archicp.& academia Scotix in ora orientali,inrer Edini* Bote'
burgum 20.C //berdonam lupra 60.mil.paff.in Cxciam
diantem .
[ Abernpthumt feu Abernethea, & Andreapolis , du^
fnnt: hic emm dkitur S.Andi j Abcrneirum autem e
Aber-

J*'*
- *

* '
'

rj^ .
}

flih.

AB
3
AB
Abrinecr,
AvrAttches,
urb.
epifc.
fub
arcUiep.
lvotho, in Strtber nia prov. ertqut primaria Fi&*
rum. Ejus Epifcopat. ide Ahdreapolim tranfiatumfuit* mag.GallCeltici, in Norman.in ora maritima, iuxta
fines Britannia:, Baiocis 18, leuc. in occ. Fallefia 21.
procurante Kennetbo Rege Scetorum . J
Conftantibus
caftris, feu Conftantienfis urb. 7. in au[Abia,Ab\a,fluv. Afia in Tartaria,& prov. Zagator
ftrumdiftans.
Pop. Abrincatui Plin.
Strab
ia , adit in Oxum . ] .
Abrotonum,,urb. Aftics ad Jyrtim par vam. ^dc^p/j .
[ Abiadtne , proV. Afsyr'u , iuxta Tigrimfluv. ]
Abila, qua: c abilenc in Evang. Bettinas hodie ,opp. Tripolis.
[ Abrucbania AbruKbanya opp. Tranftylvamt. .
Clefytixycirca ortum Iordanis fluv .inter Pancadcm Sc
Vide
Autariarum. ]
p^
Dainafcum. Sed Abilene reg. effe videmr.
Abfarum. Tide /fpfaras. opp. Cappad. in ora maris
[ Abindonia feu Abtndena, Abington, oppidum Angltt in Com. Bercberia, ad confiutntts Occbe, & Tame- Euxini,altra Trapeauntem 150.miH.pals.in Colchorum
confinio, ad fluv. eognominis oftia.
jis, alitsAbonis. Vide ibi . ]
Abforus, Abfjrtium Plin . Abforrus Ptol. ftere, inf.
[ Abiolica, oppidum Heluctiorum,vicus, hodie le Bul
Liburniae,
cum urbe epic. cognominc , cui Crefpa fer
let diilus, 6. m.p. at Eburoduno. ]
[Abifea,Abi(c3.,prov. America merid.in feruviareg. iunda eft}ambx(}ue Abfyrtides ^trab.nominantur,Ve
propefontes fluv. , qui pofiea cadit in fluv. Ama- gix prxima, 5.tantura mill. pas, di liantes in au ft mm a
. Dibu 50. circiter Itucis ab vrbe Cufco in or* Senia 35. Tragurium versus 140. in ertum Abiyrcos
Luc lib. 3. difta.
turn . 3
Colchis, Adriacas fpumans Abfyrtes in undas .
[ Abtjftnta, regio Africa . Vide tAitbiopia, & Abafforte
Abfyrtis, legendurn eft.
finia . ]
[
Abfortus
paret Venetis, eque epifc. fub arch. IadeAbiracum , lacusG.il!. apud Claromontem urb. in
Arvernis,qu nc Serlivia vulgo dicitur, tee Maflono. 'renfi,& parui efl admodum circmtus-V>icitur aliter chi
[ Ablata,opp Armenia prima,in imite versus Cappa- tas Anjar enfis. ]
Abudiacum.opp. olm gerain Vindeliciar,nunc pag. *
doc iam . ]
in
a
varia, anus intet Ratifponam, Se Abufinam vix 2.
[ Abnaqui, '^.. America Septentr.in no
leuc.
Abacb vulgo: alter apud Rofenhemiumopp.ffcp*
va Anglia, in Medittrraneis .
Abnobi, & Abnobx,montcs Germ, circa orrnra Da- ping, in Norici finibus.Sam qui Fuefsen interpretentur,
rmbn fluv. nunc die Baar difti , tcftibus ^gid. Scuto,& hoc cft , Fauciacum opp. ueviae in Tytolenf. comir.
Vvillvcho Fontes autem Danubi/ in Gomt. Baar Fri- con finio. Sed ficus repugnar.
f Abtiia, Abuvo, aiiis Abaca, una ex inf. Vbilippinit
burgo urb. Brifgoise 4. leuc. Rotovillam urbem versus
in Afia, inter Luzoniam , & Mindanaum nfulas. J
_ ,,
ad 3. conlpiciuntur .
Abula,yt///rf,Htb.
epifc.
/ilpan.
Tarraconenf.in
Ct~
[ Abnoba mons vulgo Abenovv. dicitur. ]
[\Abea,Abo,urbs tpife Sneciafub Architp.Vpfalenftt fiella vet. media ferme incer Madritum,& VaHifoletura,
dfluv.A\arokx tn Finnonia mtridionali ; prope littus II. leuc. Atrinque,; Saiamantica totidemin ort. Segomaris Baltici,efique metropolis prov.A Rtvalia diflat 5 viam verfus to. fub archiep. Coinpoftellano.
[ Abula clara e S Terefu natalibus, A quibujdan
ieuc.Germanicis, & abAlandia inf. 14. ]
dicitur
etiam Arbacula Albuctlla-Stdet iuxta Ada[ Abtdrsti pop. fuere ermani a tempore areli Ma
gno, ubi nunc Vornerania fupertor prope Mare Balneum, iamflttvium. Hint Abulenfes montes, Sierra d'Avila tn
illotrattu.]
Tetre Bertie tee.]
[ Abula, Avila,#pp. America merid. in Teruvia , &t
Aboni reicbos five Aboni mornia , Belli nunc teile P.
prjv.
de los Quixos ditla. Sedet iuxtafl.Naptmt, diatGy llio,urb.Ga!atis nunc, feu Paphlagoni in ora maris
Suxini , inter Teuthraniam ad occ. & Sinopen ad ort. que 35 leuc. Htfpan. civ. Quito in Eurum. J
[ Abula fontana,Avila Fuentcs,o/>p. Hifpania,in -_
quam Arcane nunc did fcribit and. The ve tus.
clta
veters, fex leucis Segovia diitum . J
Abonis, five Abon, opp. Sc fluv. Albionis, opp,/fv/e
[
Abulbufeni,
pop. frica, in regibne Dora , prope reton tefte Guiliclm Camdeno , & fliiv. Avon nomina,
tur Venta 5lur um 9. mil. paff", ex tincr. An t. difians. gnum Marrocbi. ]
Abus, H/wec,fluv.^lbionis,cx prcipuis -/ngliajperPA/,
Sed alus eft Torshut pag. ad oia Albonis, regise BrEboraccnes in Eurum fluens,multis anchis fiuminibus,
flolii, UtWs ptoxiraae.
S
Aboriginespopuere Lat, qui ut Taclib. annal. 1 v maxime* Dcrventione. Vmber fiada nominatun
[ Abus e potins tuarium , tn quo Confluantfluv. V
Icribit, literas ab E vandro Arcade didicere ante ufum_
papyri inventum;vnde fn cortidbus arbormn feribebane rus, Perventio , Ara , & Trenta , & in Oceanum Germanicumfee xonerat,tnter ^boractnfem,C Ltncolniam
\
tncifis lignormn taleolis.
. [Abonasftv Cbaborras,Glahp.aliis Hormizfluvius prov. ]
Abus,A bas, fiue Ab-\ Plin- mons Armenia: maioris .
Mtfopotamia. J
l Abobrica,opp. Htfp.Tarraconens in ora prope Bra- Vide ./iba. Is Paiiedi mont, pars eft, ex quo Euphr.flu v.^m
profluir, Cicol Gtorgianis , tcftcThcveto appellaearam, aunt Villa de Condeforte. ]
[ Aboya, Aboy urbs Hiberma tn Madia prov.ad Bo- ius.
[ Abus, fluv. Epiri-oritur in Caffiopea reg- & cadit in
vindamfluvium. so. mill.pafs. diflat Drogbeda in ocmare Adriaticum, ifronte Corcyra itf. forfanAous. 3
a\um, & 37. a Dxblinio in circium , Kilmoriam ver
rfbuiacum,livc,ut al codd. babent , , &
sus. ]
[ Abracunium, Abraconis , opp. Armenia maioris ad ^butacum,F;*/,opp Rhetiae ad SLycata fluv. intr*_
fluv. Alingeac , vbimulti Vatholtet. 3. mil. ab Abara- montium angultias fitum, quod propterea Fauces ( va
de Faucenfe ccenobinm ) etiam atine dicitur. Carano diflat^. ]
{Ahrantus, Abranles, opp. Hifpai in Portugal- pidona 3. leuc. in Eurum, in via , que Tridentnm dicic
lia ad Tagumfluvium , 8. leucisfupra Scalaiifcum in occurrens.
[ Abufiacum,feuAbediacus, Fuefien, oppidum alias
ertum . ]
[ Abria, prov. Scoti Btrcalis. Lequabria quibufdam V> ndelicia in Rhatia , nunc Sueviaprov. Germania, in
diHa Loquabre, verfus eceidehttMyvbi alias tptdpep. ipfe limite Bavaria in ditione Epifcopi AuguaniJPiat
12. mill. German, ab Augufta Vindtlicorumitt mtri*
ibi & latus cegnom.
[ Abrieta,urbs laxygum Metdnaftarum in Hung.ver- diem . J
Abufina, Abenfptrg , opp. Vindelici* in Bavaria -,^
sus Tibifcumfluv. Eft nunc Agria \ Nte. Sanfon. tee. ]
Ratifpona,
paulo fupra, j.Ieuc. ^uguam versus '^^
f Abrimea, Aare & Are, amnis Germania , oritur in
itffalia reg. & cadit g/z fupra , prope diftans , ab Jjigoladie 5. in ort. Ncofiadio proxiySinciacutn opp>
7'. f.

4
AB
4A. [Adfluvjw Ahcnbfedct .]
ftSf'f Abydus, liro5 gt raina, vna Afgypt,^w'c,tL'flibu
j Calta). & Mo.ad Nilunj , interPtolcmaHm ad ai dos
. Sc Piofpolim ad mend. 28. mil. pa(T. Meiupfai 1 90.
i a'uftrum,Syenen versus. Ibi Memroris rt gia,& teuip'um Ofiridis - gtera Phrygi-c min.feu Mifiar, in ora_>
contra Seflon urbern Tluacr , mari ad 7. fladia interfufo . Vrbs epifeop, fob archicpic.Lampfaccm., Inde SI.
mil. paff, in auflrum diftans . Auto , Si Aldos Turcis ,
tee Leunclauio- Ab}'denus nom. gent. O vid. lib. 1 .
Trift.
Quequeper anguas malt vtfla virginis vndas
Stflan Ab dena [eparat urbefretum .
Abydenoj fy ccphantas>& efleminatos fuifse, ac in proverbium abfsc teftantur , patifan. Sc Suidas ; cuti Se
Abydus cvicas apud Arifloph. cx qua adagium > Ne te
mer slbsdum, apud tTteph.& Said.
\Abydus Thrygi arx muniti/fma Turtarum , &
vna ex Dardr.nclit,ad Bofphtrum Thracium^ltm tpisc.
nunc Metropol.tefle Aiira. ]
Abyla, & Alibe , mons,& urbs Mauritania? Tingit.ia
01 a contra Calpeu urbcm,& ment.Hifp.indc i2.mi'.paf.
tun . frcto Hercleo inrerfufo,diflantcm.Vrbs Ceuta, Se Lati
ne Septa, epil'c. fub arcbiep.fborcafi , Se mons Atmtna
ufe Carolo Qu do nominatur; licet Marmol. .^
Acndia,Sc mom.Sitrra della Ximiera loHgius a Calpe
difbnsi nunc dici velit .
AbtU Kons,hodtt mont des Si$es Gallis , S hemint Ibcrg 'elgis e.prope Septam urbem , m pane ertentah.frtti Herculei, & diat 1 8. mill. paff, alpe monte
(p. m tr.ertdicm. ]
I AbyfniMs Abiflms, Aethiopia pep. Chrtiani-Veterem iabent reikijnem , fed ex hareticorum crrcribus
cenfufam . Eorum Imperator, qui vulgo Grand Ncgua
dtctlur, & a quibufdam Preftc lan , fed abufiue ,[pofici it Aahioptam fliper:orem fere totam . Vide AethioAbyflrum. Vrfimarfo tefte Gabr . Bario,opp. BnuioItel rum i" Caiabria,Lao Gnitimum,inde & alittore.12.mil.
pnff. iedhocopp.porius Vrfentini apud Plin. norainari
vidtuir.
.
[Acabtneprov. Mefopotamia verm Tigritn ]
Academia , Bagm diTritelt , villa Gceron's itL*
Camp inter Putelos urbem, & Aucrnum iacum ,tcfte
Tut leik'.Locus item Attic* nemorefus,apud Athenas >
vbi Plato natus , (unoe illiui fe clarores Academici appellati. tcftcLaertio)tic diusab Academo Deo. de
quo Hcrat.l. 2.ep.2.
A'qne inter (yIvas t\cademi querere verum
Acadra- pop Afi e ta Sitiarum regno , vbt nunc prev.
Qiticbeu, Huquan tefte Nte. Sanjon ]
[ Acalandra, Calandra , opp. in Tucania trans
Apenninum , w prov. Baftitcata , ad fluvium Salandrum. J
Acalandrus fume di Rofe'o , fluv. Lucaniae Rofctum
~'.*' opp.allucns^tquc in fin Tareminum inter Heraclcam
Se Mttaponiura urbes mag.Graeciar excila influens , ab
Hei adea y mil.paj^. lim Thurios Tarentius,difscparans.
[Ab aliis dicitur Salandrella, Cluverie tee.]
Hrfych Acamas , Crufoceo , mors Sc proniont. Cypri , quod
Ptol. StCapi dt S. Tpfaniotefc Strph.Lufignanonomina5>4. tur in ora occid.tibi <.' urbs cjufdem nominis epifcop.
erat, ex libro Coric I. Clidibus prom, orientaiffimo
140. Had. ( quanta eft Cypri longitiido ) diftansin
ecc. Sida urbe Pamphiliac . in auftrum , reftej
Strab.Vrbs vero feu potius pag. bodie etiam Crujoccbo
dicitur . Hinc Cyprus Acamantis diU . Scribitur Se
Acharnas.
[ Acanes major,dr Acanes miner, A canes le gfand,&
Acanes le petit , urbes dna Africa in Guinea reg. in me
dterantis. ]
*,0|4 hodie,tefte.A.tuchio,inffin.Ara
bini,prox.Diaphnin,intr inf.M*$oruin & Orneon.

AC
[ Acanthus, Bifalta, urbs AtgyptL ]
Acantilos, five Acanthus,Ery/jre tete Sop!iiano,urbs
Macedonia; epife. fub archiep.TuirjIoii!**, ad fin. Sin- A*f*"^
giticum apud Atlion mont, inter N/ropha?um prorn'.1 Se*
Singum opp.
' k*wr"
[ Acapulcum, Acapulco urbs Amricain Nova tifpama cum portu in ora maris Vacifici , tn prov.Aftxicana.& ca; permunito.So.ieucts fjtfpanici diat a MeX Co in mtt idiem. ]
[ Acaraga, Acaraig, opp. America mtridion.in rgla
nt Patana, er ud l1arana fluv. Dicttur aliter Natiuitas Btatj Virgims , diatque 45. leucis Hifp. fluv.
Argente. ]
Acarnania: Carnia Se Defpotate tefte /Wario^Nigro,'"'4*.
reg. Epiri in auftrum vergtns , Aetoli in ort. verge nti^'"confinis.Pop. Arcananes \ Liv.Sc al.quorum urbs, ''
Ambracia. Aftium, Leucas , Sc Halyixa, Sc ints AHacus.Plumina Arachtus,& Achclous Hos annum(qucm
Greci dierum 5 J4.faciunt) lex menfibus conputarc folitos fer bit Macrob. lib. 1 . S.munal.c. 1 2.Mcmint Acarnanu'u Ovid. lib.8.metam.
Amnis Acarnanum laiifftmus hofpite tanto.
Acarnanes mollitiei & laiciuix apud et. notati legtntur,apud Lucan, iu meretrieiis. unde proverbium apud
E\a.?.\'reccllus Acamanms, in lafeivos. Proccllus enim
vox tit obfcccna.Cum Actolis aftlduas rixas propter uit
cinitatem hi pop exercebant ut aliis acci'derc folet .
[ Acaz.ium,kz\x\, tpp.prov. Farima , in inf. Uponla
in Afta . Diat a Meaco urb.prim tnf 15. leuets , tet
Bnetio]
i
[^c7f*f/*,Acaxutla,^rfa Americf fept.in ora ma.
ris Pacifici, in nova H'fpanta , 1 regteue Gnattmala. y.
leuets ab opp.S. Salvatoris diat. ]
[Accadia,Accdd'ie, prov-Nva Francia in AmericA
feptentr. qv<t aluer Noua Scotia diilafutt ab Anglt ^qui
occuparant . Sed redditafuit , Franc.fact Btedana, Ibi locus practfuuse vertus Regius ..]
[ Accara , Accara , opp. Africa tn Guinea re. dupi.
nempe\magn.& parvum,tn ora, interfuv-dcl la ^olt,t*
fortalitium fanili Georgij de Mma. J .
Accaron, urbs Paieftiua: in Philiftiaorum finibus, A.
zotojamniae Se Geth urbibus finitiraa.Nunc vicus Af-R ' **
caron adbuc dlus, tefte Brocardo, littore & ab A zoto S. mil. paft. in auftrum, ab Afcalone jo.b Sor. Getb,i4>
Acci, Guadix, utbs epife. & col. Hifp. B*tic- epifcop.p''*'
fub archie.Hifpalenf. in regno tarnen Granatenfi, Gra >' nato p. leuc.in orr.ati verfus 7. media fer inter Giennium Se Almeriara ad taerid vergenrem 14. oiim colon.
Acciranaiiuter Rom. colonias non obfcura .
[ Acci, Gazdix,fedet ad radices mont: um juxta fntet
fluv. Guadalentia. 1 2. lac. a Gienno in Eurum; & ereptafuit Maurts anno I489 J
[Acaa, Acch,urbs Corficainf. olim epifcop. ttunrtm
ruints jacet in parte ertcntatiivfEpifcopams vero vmtus
e Marianenfi. ]
[ Accipitrum inf.feu Hieracum, Isle de Saint Pierre
G////;Ifola di San Pietro baits infida in ora Anrali Sardinia.]
Acctum,Ftniitna, opp. Hifpanis Bxticar apud Gra-^"; '*
atUrn uibem,inter Acci & Almeriam ad iodeucextra^"'*
viam tamcn reitam occurrens .
Acedum,poflea Ceneta, Ceneda tubs, ep.fc. Venetiae'"''
fub Patriarch. Aquileienfi,intr Tarvifium,& Bellunum
ao. mil. paff, quot ab Obitcrgio , ( cui in epifcopa fedc
fucceilit ) Feltriam versus 1 5. Fi de Ceneta .
. .,
Acedum, Ceaedz,urbs e Marchia Taruifina, Venttisfubdtta&on antem Summo Pentifici,vt quidam male
fenpfere. ]
^cellium pagus & insubriejnter Verbanum Iacum 1
Sc valem Vgiam , haud procul ab Arona opp. & Fontaneto vico : qua; loca per antiqua efle teftantur plurcs infcribit.Ronvantiqua? Sc marmorex .
Acelum Afolo , opp. veneu'a; non obicurum in \1"'
Bafa

AC
Baf52.no opp. ampio 7-mil pais.in oit.i Teruifie is. in
Bor.
Sedet in monte in Marchia Tarvifma ad Muflonum
fluv.]
[ Accmum, Achem, urbs Aft in inf. Sumatra . Fid*
jichemum. ]
Acema. Vide Cema, fic enlm legitur apud P'in. licet
Ottcl.fic fcribat(.
Acer, S. Merino, mons %Aimilia cum opp. in Italia,
Efl Republic* fui juris , hubens fub fe duedceim pagos .
Dtat man Adritico io. mill. & a S. Leone 6 mill.
Sedet in limite Ducatus Vrbini , versus Korn *ndiclam
prov. Vulgo dicitux la Repblica di S. Marin. Ex moneis hujus radice profluitfluv.Arintinum , vulgo marco
chta.3
_|.
/, ^nV^.urb.Pifcentium cpifc.fub archiep.
Saicrn/r. iode 20. mil. pafs. monte Corvino 7.
[Acernum , Acerno, vrbs efl parua Vrtncipitus Vlterioij, 15. militar, Salerno m ortum."]
Acerrar,/' Acerr* urbs Campan, epifcop.fub archiep.
Ssrat, Neapolitano.apud Oanium fluv. a Neapo.8.mill. pas,
in via?eneventumducenr.occuriens , ola 6.Capuam versas, xgre habitara , cuius mem. Virgil, lib. 2.
Georg.
& vicina Veftuo
Ora jugo, vacuis Clanius non tquus Acerris .
Fuerunr. dr Accrrx,tcfte Polyb. urbs Gallix GYalpinx ,
inter Alpes Se Padum Rom. excii'a, ubi nunc Carpa m
opp. amplum, ut aliquibus videcur. Sed , ceftc And. Al ciato pag. ead Padum. in agro Ticinenfi Agorla
dictas. Carolo vero Bafilica Petri fpifeopo Nauarienf
ttidetur efle pagus agri , (eu D cecef. Ticncnl. in No*
var ienf. confimo > vulgo Acere apellatus.[ Wide Acherra. I'[Acerris,oppidum Lacetanorum in Hifpania. hodie efl
Gerry , in Catalonia provincia ad Nogueram fluv.vtrfus montes Pyrenaes tefte Brietio. ]
Acefiees, Asine Plin. Alcantara , Canf , tefle
r*c7T*homa Fazello,fluv Sicilia: ex Aetna mon .apud Ran
dadura opp. oriens,ac per agrum 7*auromenitanum ir
marc a Tautominio 1 S raili.paff. fluens.^fce(tnus vero
fluv. eft ingens Indis in lndum influens , iuxta quem >
arundineseiusmageitudinis pro ve niant, ut ngula nternodia navigii vicem fuppleant, tefle Plin.cflque tefte
codcm.gemmifet. Alter huius nominis fluviui a Plin.in
7"aurica iuxta Penticapen fluens memoratur .
Aeefe.urbs SiciJias.vide fgefta 5c Segefta.ius mcm.
J^irg.lib.s-Aen.
Vrbtm Appellabunt promib nomine Aceflam .
Aeba, Acha & Achza, fluv. Germ, in Bavaria Duc.
ftr lacune Chimumlabttur, & poea in Oenumfluv.fe
oxonerat ]
Achabvtos,mons Rhodi inf. celfiflmus in quo Iovis
delubrum erat .
[Aebacica, Achachica & Atbinc'caoppidum Ameri
ta in noua fifpai.a & Me ricana prov- ubi argentfodina 18. liucis dtat ab VrbeAngelorum in c< m ]
bichad, locus erar Pat/ilinx trans Iotdanara fiuv.in
quo Iocob Patriarchs obiit .
[Achadia , Auvagdeune , urbs parva Hibernia in
Connatia, in Comitatu Callivenfi tptfc.jub archtep.
Tuamenfi, tet Brio'io.]
Serai, ! pop.Grxcix in vnivei (am maxim, apud Poe
tas appellant ur.sunt & pop. iTarmati,? Afiat.in ora ma.
ris Euxini, apud Heniochos, occ. verfus incolentes ; dc
quibus Plin. Ptol.Orcbomcniorum col. Ovid, lib.4. de

*r

fHf-

AC
?
Portu s Pulcher in Sarma ta . Eft ftatio Troads,apud
Sigeum prom.
g
chaia,qux & #eHas,& Grascia tefte PI''n-reg-Pr*:',^
clara Europa:,nuncIrft/<V,&^/<,tefteCast. cuj ^
ad arclon.Thcflalia confTnis efr, ad ocEpitus, ad auftr
*
Pelponnefus, mari ad & auftrum circurafluo .
In Bo liara, Atticam, Megardem, Phocidem, Locpos
Ozolas,& Deridcm regiones dividiturjfic ab Achacp Re
ge nominata . Efl & Achaia reg. Peloponaefi intet1 Corintbum, & Patras^finui Cotinthiaco exposrta.Achaie
mem. Ouid.cpift .Paridis .
quoties dues, quam pauper Achaiattflra efl
Hiiic Achaicus nom. genr. ^irg. lib. 5. Ajen.
O mtfera quas non manusyinqtt Ackaica bellt
T raxerit ad lethum .
Adagfam,AcA*fn telum-.pro fcoramate .
Achaia latefumpta , qua Gracia propria, & Hellas,
htdie LivaJic dicttur . Achaia autem propria m pclopon- <
ticfo hodie efl Ducatus Claritnte le Duch de Clarence,
tefle Bruteo. Subefl autem atraque dominio Tursarum
aduobus ftculis.']
Achara, opp. Lycaonis apudCalati Pifidic & ^nC^stratt
ad ftagnum, ab-Icon 43. mil. pa.in occ. recedens. Aceara item Cicer. in Vcrr. memoVaturjopp. olim nunc
pag. Sicilia- in Agro Syraciisano nunc Carroos . tefte
Paz. Pop. Acharcnfcs .
fAchardeus Capo Mercatori Zigna Laziofluv. Sittmatia Afiatica DtC.tur ab aliis \aradanus ffunditurque in Maettdcm paludem .]
[Acharmam vrbs Arabiafeticis,vbi Thamjdcnipop.
tefle rietio.
Achates, Cantarajxi nonnullis videtur,fuv. Jicili't
idem cum Act-fine five yfne:qui,tefte Plin.lib .37-cap.
io.Achatem gemmam gignit de quo Sil.lib.14.
Ei pprlucentem fplendenti gurgit- Achtem .
[Achateifluvius hodie Drillo itcitur, tefl. Magint
Brietio,& allis\eflque iu valle Neetina,& in mare Afri
cum adit.9 mil.puff, Terra Nova Eururn .1
[Achbalucum, Achbaluc, opp. Afia in Cathaia regione, non longe a Cmbalo, & in prov* Tainfu , juxta la*
cum . ]
Achelous, Aflropotamo Soph. Geromlea Nig. & aliis
Pachicolmo fluv. & ingens Acarnanum, eos ab Actolis S'rf '

(ccludens, ex Pindo monti 01 tum habens , ac in mare


*
Ionium contra Echinadas inf.fefe exoneras .Alter apud
J'crab.& Pantin Thelsalia Lamiam urbem allus O vid.
lib. 5. Amor.
Nefcto quemfpeant Achelom & Inachon amnes,
Et pot m riomen, Nile, rtftrre tuum .
Hinc Achelous nom.genc^irg.lib .1.Georg.
Vaculaqnt inventts Ackeloia mtfeutt uvis.
Eft & Achelous fluv. Pdoponnefi , Dy mam urbem
<
prxtciflucns. Idem Thoas celeritate apud Poetas nominatus fuit > & pro quavis aqua * ut apud Virg. usurpatur.
[Achemum,Achetn,urbs perampla & regni cognominis caput, in inf.Sumatra en lndsa,cum portu in orafepttntrionali inf. Dicttur aliter Acemum 5 diflaque 400.
mil. pa(f.a Malacca in Ctrctum no. ab ora proximiori
Vennifula India extra Gangem in occafum,& aexai ur
be Pedir Eius Rex obiinct ettam Rcgna & Pacem
in viciniis .
Acber.T, fiue Acherr , opp. olim , nunc pag. Infu- foly
briae in agro Nouai ienf. Aeerano , tefte Gaudentio
Met. Vide Cordanum, & Accitx . fic crem legcadum
videtur .
[Acherra, feu Aterra, hodie efl Gherra , carum
Nec potes infeflis conferre Charybdin Achpis .
Ducatus Medtolanenfis, in Laudenft agro, ad confluen
-Ah-enunia reg. Perfidis fel.'x a veteribus plurimra tes Serijjn Adduam fluivum . militar.a Ptceleone,&
eomendara. pop. Achxmenii Ovid. Acb*menid Strab I . Cremona in occafum , uti Placent ia in Breas ,
Vide Perus, fie ab Achat men Rege di&a. 7*d* Achat
tefle Brietio.
en i ar apud Anion, n epigr.
Acheron,fluv.geminnj,unus Brutiorura in Cajabn'a
Ludet Achimenias rientis gloria telas .
cite.apud Pondofi urbem excifam fluens,inquc fin.Te
Achxor porcus Porto bon, tefte Nigro. tbdt^j rinxnm defmens, Campanano Sc Sauuto , tefte ario ;
A ^
alter

AC
AC
Iter Epr.ex Acherufia paiude in fin. Ambraciutn de*
AbeftADyrachio n8rall.paff.n ort.Theffalonicaat .
urrens, Velichi y feu Verlieht Nig. Fanar . Ant.AfcbriG- versus.
fenfi. Ejus oftia fontibus 36.mill.pafl.diflanr. Efl Sc A[ Aciaponda, Aciaponda,e/>p. hndix extra Gangem in
cheron fluv . Infetiorum apud Poeras, quafi fine laeti- ora[mus Bengala & regni feguvia, cum pot tu , 80. mtl. .
tia. vude ^icheroutatus nom. gent. Claud.lib.2.dt_j fa. ab Arachomo in meridiem. ]
Profcrp.
[ Alibi-, pop. SarmatialSuropta,adfontes Boryflhenis *
Tune Acherontm mutate gurgittfontes
feptent.]
' - Lacle noue tumuiffeferunt .
[Achyrum ,Achyr urbs Volonia,ad Vvorfkloamfluv-'
Huius fliiv.mem.V?rg.b.7. Aen.
in Fcil, nia infertori , tfr confimo Mofcovta , cum arce in
Fletlere fi ne que o Superar, Acheronta movebo .
montc.Dtfiat Boryhenc lyleucis Pelonicis in Borcam
yicheroniia. Acbtrontus Li Acerema, urb-Lucaniac, tee Gultclmo le Vajjieur . ]
n /ipulise confiait) , archicp. fere media inter Vcnufiani Aca > prom. & urb. Arab: fei. contra Dira m urb. Sc itf
ad Sc Mateolam ad ortum ad 10.mill pafl.P0p A che prom. Aeih opi, flnu arbico intercedente, OciU.Plin.pllp> *
rofttini Plin.Eius mem.Hor.lib.j.Carm.
alibi Octlis Ptol. emporium Arab a: ab fin. Arabicum ,
Quicunque Celfa n'dum Acher onti
Zjdem, teite Afig. inter #icropelim,ad totimum fin. rcSaltufque atinos, CT arvum
ceffum 160 Si fauces c;u(dcm fin. 195. leuc. Hifpamcis ,
Tingue tenent humilis Ferenti .
Mochura , feu Mecha (ut nunc vocant J 40. Sed tefte
Acherontia, , feu etiam Cirenza dila ab Rhamufio,C*pe Celt potis dicitur,prom.ad finus Ar
bico/* urbs e hodie in Bafilicata provine, regni Nea- bici fauces, olim emporium * , ex quo , tefle Plia.
tolitani prope Bradanumfluv.ad radices Apenmni.lo. lndiam navgabatur . Vide Ocelis.
miliaribus difat fia tn Eurum, & 28, Matela
Acilia Augufia, ^ftw.-.opp.olim Vindeliciasaunc .
4 occafum. Deficit in dies ; eeue parva admodum , & pag. auaria; apud Ssraabingan urbem , a Ratifpona-/ r :

'
urb. 6 leucia ort, . -
* '
ejus Archieptfcopatui vnitus i Mateolanus , feu MatcAcilius, Acthno nunc, tefle Fat.fluv. Ticiliavnrer Li'
ranenfis - ]
[Acherfunda , Akerfondt , inf. Nervergia mors libum.utbcm Sc Aciihium fluv. in mare labens , Llilylittor. & mridien- equeparua CT verfus Friderico,fla- beco 8. mil. paff.
Acincun. Vide Aquincum
dium.
Acherufia, Le.go della CMuccia , tefte Bcned. FalcoAciris, Acrt, il uv.tu m opp. cognomine * in LucaniaP/i .
Ift
nies pal. Campanix inter Micnum S Cumas urbes ex- oriens , ac per magn. firxciam in fin.Tarentinum apud
* tinebs ad mill.palT.^cherufia item palus Epiri Plin. Mctapontum urb.excilam fiuens , haud procul Turfo
memor. per quam Acheron fluv. labitur , five ex qua iU urbe decurrens.Elt & Aciris Acri ,opp. brutiorum noa
1c emittitur, in Thelfrotia,ab Ambracia 3t.mill.paff.di- obfeutun, inter Kofcianum,& Befidianum urbes Cala*
'flans. HancadChimetiumpoit.&opp.per 7"hcfpro~ brie citer.
riam in marc exire fcrib."t Thucyd.ctt Sc Acherufia,tcfte
[Aarisfluv. etiamAgrius dietur, vulgo Agri f YiA
Mela,fpccus Bithyniae apud 1 Ponti , undc__i ibt , habeique ad ota victim , qui Tone d'Ajtri dietCcrberumexcradumfabulantur. De Acherufia pal.Sil. tur. ]
. >
Acis, Freddo nunc , ob eius frigidiratem , tefle Faz.
lib.4.
Strpit pafeendo crefcens Acherufia peis .
dictu* f; uv. Sicilia?,ex Aetna monte in mare, apud TauAchctus, Achithius Ptol.ut aliquibus videtur finmt di ruminiuiu influens , inde ad 5 mill.pafl.haud procul ab
* iKoto, fluv. Sicilisc apud Netum urbcm fluens . Aciiluus Al time fluv. ubi arx, nomen antiquum adhu retinen*
veto, de quo Ptol. long hinc in orani occiduam f.uit . Act. Caa atiffimus e, & herbifcr.De quo Ovid.lib. j
Hu'us folus Silius ital.mtmor. Pop. Achtum, de S3, Mcum.
Acts erat'. &fie queque trat tarnen Acis in amnem
lib. 1 4.
Er Netum, & Miche, pubefque Fatten, is Acheti.
Verfus.
[ Aihtlta-hJ\\\.inf,in ora ConnttLi*. pto%. tn Htbcr\ Acis y Freddo ,fluvius e parvus Sicilia, in vdle
Uta, prope Con it MaiOfSatis parva e J
JSlcmoreni: &tin lontum mare mfiuit longe ab *
f
ch|.ea.Qre<-M,ccric Nig.int.bai in.Europ.ant< a fmoflhv. & medio tun ere inter Cataniam & Tauremi"
ofliaoryflenis, qua & Macaroni Leun AcLl.eaau- nium.]
\
4 tem apud Ptol.Pauf,& u.Tyriumnf.& urbs ai oftiAcis item apud Plin. nfula parva eft , vnaCydaum Iftr Boreil. gcmin-^nc ua, Si ve^us , Ktita vii'g , dum.
p .
apud alba m urbem, ii:de 2.miil.Girman. Hanclaul.&
Acithius, Birgit tefte Faz. Luv. Sicilia; , haud procal
Max Tyr ofiioPanubi. epponunt, 6c Leucam vocawi . <1 opp. mde ad 6. mill.pafl. oi iens, ac mare inter
Achileaquoque apud btrab.& Plin. qua: & Promos A Lilybceum St Drepaoum urbes , polt Acilium amnem
chillis, peninf. eft priori Achillea: prxima, tiomft, te pioxunum labens.
fle Nigro dila .
ei us, tatet s , tefte iofia Siralero , locus Siciliac apud jtnt
Achilleum , Capo diCroce, ViHanovano & Mol. opp. Caiinam urbem .
StraB. Sc prom.Sarmatia: Afianj )a(i bolphormn Cimmenum,
[ hetea , locus tiioc. Dunelmenfis in Anglia,ubi dit
fUn. fauces Marotidispaludis.
Comu. Anglic, fnb Hadriane prtme. VS juxta flu
Achivi , Grarci dicuntur apud poeras, qui &Acha- viuM keta, 9. militar. Anglicis Dunelme tn me
ab Achsto Iovis filio, telle P. ifidor.lib.oiig.Hor.epilt.2. ridiem, j
Acmod, infula; , Silurum John* Stlley 7. nfula; ,
lib. l.
Qnidquid dlirant Regcs,plcEluntw Aibivi .
Mai is Briiannici, Br tan ii minori adiacentes a Leona
[Achonrita, Aconry,.. *fb~ecula Htberntc tn Con- uib 8 icuc. di il anus, qua: ab als Sorlmgcs appelantur.
tsahtia prov. Deficit tn dies . F.fitn Letrumcr/fi Cvmtta- fed hx Albionis adiacentia 7. Infulis diuerfx , nter illas
tu,prope lacttm Alyne Cr vix 6. mtlle puff, a Letrun* m &piomont. Albioniscxtrcmumad occ. fita; , inde ad
}3oream . Eptfeopalts efub Archieptjtopo Tuamenfi . ]
8.1cuc.recedenres . Quamobrem nfula; Silurum_
Achor, vallis Si lacus Pal* ftina: uxta Gajgala opp. (qui luntpopul. Albionis ) ab Acmodis diver elfe vHieiicunti proximum ad Bor.
dcniur .
Achris , &Achridus, tefte Cedreno , Lychnidue
[Atmoda,feu Aemcdt infulx te.Ciuverio,& SanPtol.iC poftea Iufliniana prima lufiiniano Imper.fc in- fone, hodte Isles de bchci\znd dteuntur in mari Calido*
flanratore dia , Achrtda Sc I' Ochtrida , & Turcis nio-yfun tquejub dominio Regis Dania-Earum autempra.
Ciuflandil, urb. yl/acedonixarchiep. ic olim .Servia: Sc Mainland diera, extendttur ad 60. mil- paff. Vide
Bulgaria: merrop. ad Lychnidum lac. vndc Drinius ana
Sehetlandta . ]
0 cffluitfub qua mcuopolcs 6.erant,& epilcopatus ip
4->.. Daciar, qu* tefte Nig. Seuerino , cSif d.
vi-

AC
7
.
Acrothoon Herod. Athos Acron.Ptol.C/w* d* mentr
vderarurbs ad Danubium, apad Ponteen Traan?,! Se
vero Imp. condita, & Sevennu m dita, Temes varia . /4w.IugumAthicumopp.cognomne, ubi nunc cos1 a. Jcuc. in Eurum . Fuit Se urbs Phi ygia; fnagnar epife. nobium ingens , & celebre Gr*corum, quod aliis cno- ,
bus & opp. ciufdem mont, pratcft. Zbi bibliotheca recn
fub archiep. Laodiceno , Enmenia: fintima .
dita,
& literis opera navatur fedulo, cum inde fpifcopi
[AcoIis ; Urbichfuit in inj. Toledo, in mari Atgio,
arparte Aa.l
deligantur .
[ Acroathon hodie a Gracts A'yon opo dicitur,equt
[ Acoma, Acoma, heut in monte, txpracipuis nouirt
gni Mexiconi *n America ftptentrionali . ]
in ea parte Macedonia qua nunc Iamboli , nuncupatur
[ Acon,feu Pielemais, Acre, urbs epifc. Syria fib ar- Vide Athos ]
Acroceraunia, Acroceraunii& Ceraunii>Mel,//e- HA.
ebiep. Tyrenfi. Fide ftolemais . Celebris e fortitudint
Equttum S. bannis Hierofolymitani , qui Ulam per tot ti della Chimera , tefte Alphonfo , Adrian0 cun *li\5l
danosfor titer propugnarunt . ]
montes Epiri altifllmi inter Aolonem urb. Macednica
Acone, & Aeon*, porr. Sc opp Bthyniat in ora maris in Bor. jj. & uthrotam in merid. 92. mill- paff Iapy
Euxini, apud Heracleam Ponticam, cuius eft nauale_j , gio Italix prom. 70. ftad. in ort. quot a Cotcyra in Ar
Nax io nunc Mol. Se al. ab Acone fluv. cuius mem. V al. ' ftos . Sic montes ctiam armeniam ab Iberia dftermiFlac.Ub. 4. Argon.
nanres dicuntur quod a fulrainibus ob eorum celfitudi*
Quidmemorem qu.11 Iris aquas , aut torqueat Aeon ?' nem feriantur .
Non langt Aconitus collif ubi Acorn's berba , ex qua
[Acroceraunia juga , feu Acroceraunij montes ho
acom'rum venenura conilcitar , tefte Diofcoride lib. 4.
die Monts de la Chimre dieu ntur , feu etiam Mon
5untquiAconem LaguU mincdici feribant, ab Hcra- tes Diaboli , tefle Brietto . Sunt prope AcroCeraudea so. mill. paff, in ort.
nium promont, inter) Albaniam , & Bpirum , pro
Acontifma locus Macedonia in Thraci con fin. inter pe Auiontm , & tius incola Chimaroti vlg' di<- ,
Neapoiim, de Toprirn, Pbilippis 21. mill-paff. Topin'm cuntur . ]
verfus 18. occurrens.
Acroccraunium prom. Epiri, pars Acrocerauniorum ,
Aforts nfula, les Isles Aores, in Octant occidit. Fi- mari Ionio imminens , Lacinio pro, magna; Grxcia; t
de Adores.]
adyetfum,inde 7y.miH.paff. in orr. recedens, Cap
Acra lapyga, qui & Salentino Pto. dicitur, Capo di della Chimera. Hic oliui Acroceraunia urb^epifeop.
VU. Lenta, &c Capo dt S. Maria, prom. Sa Ientinoruni, fub archiep. Dyrracbino j qua; nunc la Chirn%fi dici vi :
* /apygx Sc Meffapi , in orrum contra Ccraunios Epiri detur. Pe Acroccrauniis Ovid. lib. 2. de Remed*
montes exeurrens ab Hydrunro in meridiem,&,a Galli- amor .
- .
>\
polis in bor. ad 20. mill. paff, diftans .
tibifint Jyrtes, hae Acroceraunia vit a.
[ Acts Iapigia,feu Lopygium promontoriumjaodit Ca
[Acroceraunium Promontorium, hodie Capo delito.
po di S. Maria,/ $.' di Lenca dictturDiat ab or Zeaguetta dicitur ; eque in BpirojGT in limite Albania,
froximieri Epiri 6: mili, pafs- in occaf Gatlipos 24- prope Aulonem , 60. mili. pafs. ab Hydrule in or
ontl. pa", in Eurum,& ab Alexano 9. mil. pat, in meri tum . ]
'".... -,
diem, ibi alias tfp.prtclarum. S. Maria dl Leuca. Nuns
Acrocorinthos , arxc mons Cbrintbo urbi immi- s,r4f
in ruinu jtet. Ftde lopygium prom . J
nens, nonfeciis ac Ithomc Meffenar-immintbat. Hie
Tbmjd Aer#, Acrae Pcol. Aertmon* , opp. Sieiii excifum * mons media Gra;cia,teftc Plutarcho , ortum habet. De /.
minibus Jyracusaaorum, apud Palatiol , & Ciaro
eaStat. lib. 7.Theb.
>t . n* 4
man tem opp. ac apud Bnflemam opp. & ortum Anapi
jam pronts Gradivus equis Ephyraa premebat
* ; <
fluv. ad 2. mill. paff, a Ragufa opp. anaplo 12. a Borrara
Lntora,que fummas caput Acrocotinthus in auras
fius mem. Sil. lib. 14.
* Tollit.
"J w-. Ji . i,
Non Tapfus, non e tumults glaeialibus Acra .
Acronius.Brjgantintis Flirt Podamicus pofterioribus,
folb.
.4cragas;Dr4g,fluv.iciliz apud Agrigentum fluens. Bodenz.ee lac. miimn inter Rh*to.r Sc Hcluetios , eui
Vide Agcagas .
Venetus apud Conftanti'am rb. copulatur : per quqs
Acratb, Feiende Gomera *. incolis Deyrat Be- Rhaenus fluv. decurrit. Non longe ab lo, Sant-Gllum

di*, al. Agenno, al. Mezemme, opp. Maur. Tingita na; urbslibera.ac eum circumftant , Brigantium opp. Linlittor. contra Milacam Hifpania: urb. inde 8s.
daviumurbs. lib Sc Podaniium oppcum aliis opp.
Ituc.
[ Acronius & brigantinas funt duo locus Clnverio &
- t Acrathe Bediz Vele* > oppidum e hodie regni Fe^- alits,quod reclius. Acronius enim is,quem Cellenfem lac.
, in proy.Errifis.94n ora maris Mediterraneis- D>at Cellerzce ab opp Celia appellant ; Brigantinus autem &
tant Malaca urbe 30. cuas Pffpanicis in au- Fenetus feu Podamicus, is e, qui Confiantien/is voca . f
firum.]
tur, eque longit- 40. mil.paft. Bodenzee Germanisme
Strub
Acria, Ormoat, tefle Mol. opp. Lacnica: marir.apud de Con Itanzc Gallis,& Lago di Confianza Italis; eflque
tt*l. ' oia Eurota: fb'nter Gythium ad occ, 1 40. & Afopum inter Helueties & Sueuiam. Acronius autem, Lac de Zell
ad ort. 60. ftad. diflltutn .
Galiis, e prope & infra ConantiamSchaphufiam ver
. Acrida Fide Achris, Lychnidas .
sus, vixque extenditur ad 1 2. mill. pafs. Ver eum labttur
[Aerih Monte Syri, montes Syciliainf!\
Rhenusfluviutjhabetque infulam Rinouiam, Richenavv,
Acrifione urbs fuit Pcloponnefi apud Argos, ab Aeri ' in qua adtcata fuit Augia major, feu diues ordinis S.
ttrat. fione Acrifii Regis filia iiomcn habeos . Vnde AcrifioBtnediili,inqua Scholaolim fuerunt tonus Germania
neus nom gent. Virg. lib. 7. En.
celebrrima .]
Acrifionpis Danafugdafse colonis .
Acropolis, Luco, opp.Marmaricat inter BathracunL*
Acritasprom.
gennum -, anum Bithmi* , Capo A- porr. ad ocote icytranium porr. ad ort. Creta 500.
brai.
tul. tria, ad Bofpborum 7~hraciura , quod & Acra Mele
mill. paff, in auftrum . Fide Antipyrgus .
na, hoc eft, prom, nigrum appellatur apud Orphe[ Acropolis, Agropoli, opp. in littort prov. Trincip. ci*
ra , baud procul Chalcedone urbe , tefte P. G7I- ttrioris in regno Ntapolitano . ]
1 . Alteram Meflfcnix , Capo dt Callo, tefte Soph,
Acrouentum, Gouerno, pag.J'eactia; apud Padum_rf,
cum alis infer Methonem ad Bor. Sc Coronen, ad Auubi
is Mincium fluv. excipit, in agro Mantuano, inter
ifni m prximas urbes; nnde fin. Coronaus, fiv_9
Mantuam
io.&Concordiam apud Mirandulam a6.miL
Almaus incipt , qui & Meffcniacus Gnus appellapaff. baud, procul * P. Benedict . \
*
tur,
f Acrouentum vulgo GoaetiuAo dicitur; eque ditto[Aeritas Promontorium e Peloptnne in Mefsema
nis Mantuana,noH Veneta, & ad Minciumfluvium,qui
provincia, if. mill. pa. a Coront in meridiem . J
a
^. *
^ utapud flin.&Mclam . duobus ab hint milli. in Vadum ft txontrat inter Manr
1uam& Mirandulam.)
S.
. 1*

. Afi s in Georgia reg.


in mart fe exoneran; propevrbem Zitrach in
Zuiria regtone , J
\ Aceda, AcKfieedr, opp. German, inf. in Ducatu
, Adfiuvium Lan, in dittone Suecorum. Diat
Brema 6. milliarib. Gtrmanias in Boream , paulo mi
tins Staad in otcafum . ]
Acz, reg. Helladis.Vide Attica . Hinc A&xvi nota,
Sirsb. gcnt- Ovid Jib. is Mctam.
Sit fuper Aijaas Heros Qylleniut arces.
Aclama, HebghLwdt, tec o U. inf. maris Gerrna.
.
nici in alto ccttva Albisfluv.. oHia. ZXimarz oreadiaens.
[ Atlanta, Heli'blandt , nfula e par-va Dani*,fub
ommu Dhcs Hoifatia , & fere 8, militaribui German,
dtftans in ab ora\ Dietwarf , tWM pArs e , &
paulo plus ab ora Frifis orientahs in Boream . ]
Aianus , fun accianus fundus^, Iocu Pmbriac circa
Pifaurum Ufbcm; qui nunc ^ uqmjrutur.
Ai'um. . lgalo-, nib. & peem. tpiri ad 0$ fin.Am
Sural, bracii, contra Nie opolim urb.proximam vixmilllariodi
liante m, iutnioro, & Corcyra jq. mill. paff, in merid.
].eucadem versus $ o. olim templo Apollinis darum, lbt
iignlt.Marc Antonium vicit. Hinc A&ius, & A&iacuanom.gent. Ovid. lib. 1. Fait.
Frtndibus % Comptas rtdimitas capillos,,
Vax odes.

AC
dunutn 6. mil!, paff, occurrens.
Ad aquas Larodas, opp. Sicilia: apud Xaccavt oppid.
Vide Tbermas . .
Ad aquilas, Igle, pag. apud 7"re viros , tc opp. G.-u-ixAr,.
Celt, in Nor man nia, IAigle, idler Druides 1 1 . & Fallciiani 9. Icuc.
[ Ad Aquilas-, l'Aigle , $pp. Normannia. Ad Rjllam*
flttv.ftdet inter Drat 1 5. Fallefiam ly.C Sagium 9.
leuc. Pult Aguila.]
Ad caballos, bagnacauao,cpp\. Emilia:, vide Tiberiacum.
Ad cafas Cafariaeas,S. Ca/fiano, pagJietturir, Fio-
reaia*. mili. paff. Senas vertus.
Ad Columellas, locus JEm\\ix apud Ravcnnam.indc
e.null. paff, ubi Majoranus auguus creatus eft, teile
Hieron. Rubeo.
Ad deeimum, il orghette , opp. ludid lo. mill.paf.
ab urbe, vertut . j
Ad fines, fin, opp. non Kfacte Ht feribit Orrel.fed
Hcluctiz , ad Taurum fluv. conllantia urb. viz milliario;Hclvetico Tigurum ver fus diflans. Ad fines etiaou*
>, opp. clgii in Hannonix & Leodienf.ditionis conf.
ad Sabim fluv Moniibus 4. leuc . in ort .N Jmurcum ver
sus.Ad fines quoque in Libur nia! & Pannoniz conf. Samaguar, inter Qnadrata 14. & Silciam ai.iniil.paff.oc
cun ens .
[ Adfines, Tui'b, f-u Thuin,cp^. e Han nom*, Le odi cuja tarnen du ten is > diatqut Vallocuria 3. teusit in
Ltucatt, & Vbceb't vidit cms Alita templa.
occafum . }
Ad Herculcm, portut Wetrun'z, qui videtue
Acula, five Aquula , Acqua pendente , opp. Hetrurl*
loco mblimi apud feliam flamen Aqnis abundan s, inter Oriel.
Ad lapidem, Stoneham, tefie Camd. locus Angli in
"cnam 40.& Folfinios Romam versus 10. raillpaff.mc
dium fcre inter Oropitum ad ort. Sc Juanam ad ceci a- reg. Vitarum .
Ad Mattem magoam , M- Vtrginu cecoobium pra
mill. pa. Cuius pop. Pun- Aqutnles nomina tur. Sunt
qui aquas 7*aurinas effe velint.
cbrura/iirpinoruin in Mostes cxcelfo,ab Abeilino urb*
[ Acula, feu Aqt<tda,urbs e Httruri* in ditione Von- 4. mill. paff, dians[ Ad matrem magnam t in reg. Neapel. & princtpf
tifieta & tango Vibevelano, J. milliarib. a limite terri*
tori] Senenfh&t.irplfmit. Epftopali fed; decorator tu ultermi , ab Aliis Mont Vngintt diclmt, caput tohn
fuit ab Innocentio X emno 1647. loco afin diruti. ]
Ordims cognomintt 3
Ad Mauros, Aaur kjrcktn, teile Laz. pag. Nor i ci
Aci.mincum- & 2/4<,.annrnic inter.ad
9L Dini inter Petrovarsdmum ad occ& Taurunum
Auftria .
muros, Sumerern , tefle eol- Lai. pag PannonB
ad on. 6. leuc vcl, vt aliis bet, d^pag.apud Petro
fup. in inlulaCicuorum, Poonio urbe a. leuc. muro
varidirv m .
f Acumulum* Acumoli, opp. ulttr. in Itaita , citiftus. A mm. videtur idem cum fup.
Ad nun um, Fvaltovvn, telle Cam J. villa feu pag.Alad fiuvium Trutntum, la. mill.paff dtflans a Nurfia ur
btonis, apud Vallum , in Anglic Sx que conf.
be m ortum, CT pavlo plus ab AJculo in Cu cwm, in limi
Ad , eneas Medre , opp efl , T
te Vmbria & *d radtctt Apennini .}
Acus, Aguih , Lujit. l'Aiguille tiallit , infmaris At fin*, prope Hcnetuts ad Muftnem \Uvium . ]
tJbwp'fJ feu tiarbartCi. Oic tur ttiam Isle de Gale; d'jlatAd 1- aiatium, Palaizo, pag. Vcnetiarum Ttideto
que 900.miU.paff ab ora Zanguebar a tn onum, till joo. 4. mill. paff, in auitrum eronam versus , ad Atncfira
ittr Judentum & oburctum oppidum.
aparte ftptentrionali Aiadagafeari*\%
[ Ad perneas, prope Ticmuw, Santa dcllc per*
^icufio col.(non Acufioium eo ut, Ortel.com aliis le
thl. git) poden Gratianepolis .ib inltaiuaiorc a\t\*,Grcnoklc, jene , nneus Italia m Ducatus Mtdtalanenf Cr propt^
urbsGall Karbon, infini bus .Elogie bum ad liaram> Fapilam.]
Ad pontem , Paunton tec Caradeno oppidum AU
iluv. cpifc. fub archicp. /^ieuntnft , inile 1 5. Icuc. totius
bionisiaAnglia,PonSiliusin
lib. not. mediuraintcr
Dclphinatus coBvcnius iuridicus, G'uaroBC urbe pri
maria Sabaudix 6. Icuc- d.lans. Sed potis Agu pag. eft Lindnm utbem , 6c ferometum oppidum 19. mill, pat
LondinuiQ/ versus.
eiufdem ri alus .
Ad pyt um, Speyr, urb. germ. fup. Fide 5pira.
[ Acufio, Gicnob\c,dicitur et tarn Cularo^di/latque p.
Ad
ieptem aras, Azumar , tee lacobo aleone, op
lends a Cma*on tn meridiem, ., ortufta, & 16. *-
Jjegduno m Eurum. Stdet in planitte adi ad>ces montitt pidum Lucanic in regno PortUgaUico , Medobriga^
tr ad \farani fluxium, <vfo recepit LiraCum in valle Gn
14. m I' pall Emcritam versus.
Ad leptem fratres, Ceuta, urb. Mauriranix Tingit.Cc
fivodana. Vtde Gratianopoiis . J
didia
ab zquaiitatc leptem montium. Vide J*epta.
[Acutus,\'AOUt,flui.tus Galiix in Occitania.Cartt
Ad lor ores, Val de Fuentes, tefle lac. Delgato, pag.
figat & Vaurum, urbes CT poflea in Tarntift exonrt.]
[ Acutim prom. Cap des /igiiillcsj, Luftanis Capo de Hilp Lufit. apud Emcritam urbem.
Ad ftatuas & Colocia poerioribus ,Coloccia%
Agulbas, extrem. & prteip. promomorij Bona Spei
urb. Pannoniz infer, arckiep. advlteriorcm Panubiiriin afrita meridionali.]
pam , Altinio prxima , 1 . lac, in Eurum.
Acys fluv. Sicilia, fide Acis Sil. lib. 14.
[ Adatuat Colojfas ftu CoUcia ,Colocz, urbs e Quippeper nAitntos Acys petit aquo, fine/
Acidia, opp. Valachip, vulgo Aczud, infra - gart* mferioris infra tnfulam Vriam ; fubcqut dominio
Turcaru a etntu quinquagtntaftre minis. Vide Coltia.]
Viam adfluvium Miflouo. ]
Ad turres, S. Biajo, tec Bario, opp. feu pag. rutioAd Vbxtxithancttr , telle Camd. opp. rfbtonis in
IgerU rcg.'Apglix inter Combi ctoniura j Camolo lura in Caiabxia citer, tnter Martorann ti Hipponiuin.
Neo-

AD
a Neocftro J. (il. pff. diflans
Ad urfum pi katum, incus urbis omae , vW nun
y*^Ji'Jy fanc Balbinae .
*""-*
7 Adachfunia , mens Afrc* in regno Fcz.z.4 & prov.
. Chatis. ]
[Adada, urbs Syrit in Talmirene prov.
Adama, urbs ignt call eonfumpta cum aliis tribus, in
, mart mortuojn PaUJftna. j
[ Adaman* urbs A in Ccelefyria. 1 5. leucis diftat
Damafeo. J
.daa, Adena,vtx\)sO\\z\x\ archiep.& primaria.* ,
Ztitm, ad Pyraraum fiuv. vbi pons lapdeas , inter Tarfum 27.
9,ei' & Mopfueftiam i8mii-paff. ab ^ntiocliia magna ?o.ab
50.
.
[Adaovi, Adaovvs,pejp. Africa in ora Guitie*. ]
[Adara.Adirc, opp.Htberntt in Momenta oriented
fluvium Mayum. 1 t.mU.paff.a Limerico diftat in m&idum, in dtes.]
>iddua,.Adua,Polyb.Aduas Strab. Adda, fluv. Infu bri,c,/Viain Cenomam's Sc Bechunis Venetia: pop fcpalans non longe ab Oeno & Atbe oriens.perqae vallem
Tcll/nam in lacuna Larium influcns;a quo emiflus Laudem Pompeiam attingir,ac in Padum inter Placcntiam,
Se Cremonam excipitur .
[Adduafluv. oritur in Rhatia ex Atpibus , & monte
Braulio 1 5 ./ pajf,afontibus Oenndeinde per valle Tel
Imam <itq, Larium lacumfP*ens,inde emtjjus,Ducatum
Mediolar.enfem * dominio Fenetojeparat ex aliqua par
te, ae tandem Vado mifeetur 6. militar, fupra Cremotiam.J :
[Addua Glare* Gira d' Adda , rtgiuncula Italia in
'. Mediolan. inter Adduam & Serinm fluvios , Cele
bris vitloa Ltidovici XIJ.Francorum Regts contra Vtnetos, prope victim -^gnadello, eo traclu. J
fiel.
^ddym^, Ted Vele?, ut aliquibas videtur,epp.Maurit.Cefarienf. mediterr.
[Adea,Ad ea, regpum Africa in ora orientait lAithio
pit,ubi Magodexum vrbs,sum pert in Zanguebaria regione.J
[ Adida opp. Hifpanit, ubiforfan Ampona ad oiau
lbtrifluv.tn Catalaunia prv. Sanfoni e.Adcbrafupr*
Dertufam']
ful,
Adcd,urbs Arab.fel. extra fances fin. .!,,
tee Nig. Sed Aden ali eft emporium,
[ Adel, Adel, regnum Africa in ora orient. xAthiopi*
cum urbe cognom.versusfauces maris Rubri, in Languc
iara rtroncad Adelum fluv'tum, 150. mil. paff.afreto
Babel mande! ditto in meridiem . Vide . ]
[Aondum,op>. Africp in regno Fezx.4 , (fr prov. Temefna verfus Ommirabihumfluv.
\_Adenum,t\Aen,urbs Arabia permunita a ad radices
mentis , alias caput regni'., cum portu . aptafuit anno
- 1 5 38. Turcis,qui a paucis annis inde ejelifuere.Alias
Arabia diflafutt. mil pa", diftat jauetbus maris
Rubri ;/tCiciam,3r to'idem a Saba inBurum . ]
t [Aderbon*,Adebotn,opp.Germ.in pomerania fup.ad
Oderamfluv. p*ulo infra Stetinu'm,fub Suecis. ]
[Aderburgtm , Adcrburg , opp. Germ, adfluv. Oderant , in media Aiarchia Brandeburgenft , 9. leucts
Stetino urbe,]
\ .
[Adbtle,Adbi\1opp.Aa in ditione magni Mogoris &
prov ,Tatta, non procul ab oftjs Indi fluv. ]
Adiabcne, Ifrf,tefteIacoboCaflaldo, reg'^flyriac,
Ztrai. CU1-US pop.Adiabeni .
Adiaciura, Aiaiuo five Aiaccio, urb. Corficae marir.
Epifcop. fub Arcaiepifc. Pfano, in era eccidua , Oiim_j
Vrciriium."
** [ Adicara, opp- Araaia in or* interior* Jtnus Perfici .
AUiiefl Zdicara .]
[ Adima, Adima, opp. Mefcoui* ad Moxamfluv.in
Merdna\rov. 70. mU.Gcrman. diftat Moftua urbe in
ertum-l .
4 .
[Aaingtona.&AlngtQrb0pp.AMgli* cum care in Surriarov 7.mil.Anilieis Lendtno in meridiem dians.]

***

AD
9
[Admir*Us //TAdmiralitcits eylandt Bat*uis,Ulcde
V Admiral Gallis , inf. parua m er* litt. Nov* Zimbl*
tul Septem. Mofcovi*. ]
Adonis, Canis Sc Narr*cellebelnco\it, tefte Guiliel-P/*^
rao Tyrio, 9c Potello,fluv. Phniciz ex Libano montin mare inter By bl um Sc y rum urbes de)abens,a Beiyto.mil.pa(r-maricxcepms,patriarchatum Antioche*
num ab /erofolymitano feparans .
[ Ado'rfum, Adorf, opp.Germaniain Voigtlandia yin
ditione Eletloris Saxonta,adfluv.E\l\cT.]
[ Adorianum, Adorian, opp.Tranfyluanif in confn*
Hungaria juxtafluv. Bcrethon . ]
Adrz,Zerunaz, opp. iburniac mediterr.qubd Oducap .
M0I.& A'illanov.potu dicitur, ^/rauzon proximum .
Eft & Adra urbs Arabia petrx epife. fub archiep. - .. .%
flren . Item alia in Ca:lcfyria .
Adrab czmpi,Martkfeld traus Germ.in Mor*viaS/rif;
apud Auftria: limites,ab Hamburga urbe 1. in Bor.P'.
vbi o'iim Marcomanni pop.
Adramyttium,& AdramitteosPHn. Landramiti , &
Turci's Etidrom;t,tcc leuncl.urb.Troadis marit-ep fiiUr*1
arch. Ephefino, ad mont. Ida- radices, inter Antandrum
ad Bor. 3 1 .Sc Elaram urbem olidis in auftrum 50. mil.
paff. Pergamo 52.
[ Adramytticus feu Adramittenus fmus , hodie Golfe,
de Landramiti ; pars eft maris tAgai in ora Myfit majoris , & Troadis prope Adramyttium ; diEiufqucfuit
ctiam Id (us fmus , Guill. Sanfone teile . j
Adrana,</ir,flu.Germ.per Haffiam in FuTdam apudP/tyij
Caflellam urb.influens,aciuxta Valdecum Se rislariam
urbes decurrens, licet ^iibeimerus, Rhoer , fluu. Vvcftphalia; inRhenum ad Difpargum urb. labenterrcj ,
qui Rura eft , intcrprctetur . Legitur ctiam Adranus
apud Tac.
Adtznts, Edrenos apud Turcas,tefte Leuncl.urb. Bi'-^"'!
tbynix olim cpvf. qua: Sc Adrani, apud Prufam urbem.
Huius nominis altera fuit in Thracia .
Adrantis, Adranis Zofimo, Dragemel,vt Vvolfgangojgd
Laz. videtur , opp. Panaoniac fuperioris ad 5auum fluv.
medium inter Aemoniam,&Celeiam 25.mil.paff apud
Draburgum .
Adranura fiae Hadranum, Aderno,opp. Si'cili* ad Aetn at monr. radices,! Catina 1 6 mil. paff.in occ. -''*minio 42.Pop. Adranitani Plin. Ejus mem. S.lb.1.4. 1"(Adranum Ergentumque fimul, ttlaquefuperba
banigera Mtilte .
[ Adraon, urbs Arabia Majoris, feu defertx,epifc.fub
archiep Boftrenft, Guill.Tyrio tefte. Vide Adratum]
[ Adrapfa, Andicaton, urbs Hircanic ]
/'drafas urbs fuit epifcop.Syiac feu Phoenicia: fub
hiep.Selcucienfi :
Ct'ng
Adtzium, aftrum Bernhardt de Stampis,teRc GtA.
Tyrio, uib. Arabiaf petrac apud fines Paleftinz, epifcop.
fub archicp.Boftrenfi .
Adria, mare adriaticum, feu fin. maris Adriatic) ,11 ty^'"ricum,Hifiriam,Vcnetiam,Galliam togatam,Picenum,^f''^ 4
Aptutium, A pu Ham, & Sa!entinos,tefte Mela , perfun- '
dens Golfo dt Venetia. Scribitur Sc Hadria,ficuti &^ma
re Hadriaticum. Eius me;Z.uc.lib. a.
cum totas Adrias vires
Movit .
Hinc Adriaticum mare. Virg.lib.i i.Aen.
Amnts Adriacus retro fugit Aufidus undas'.
[Adria feu Adriatictt mare proprte fmus eft amphfftmus
maris Med^tyranei inter Qnciam Illyricum,& Italiam
txtenfus. Dicitur (tiam perjapt fmus Venetus a Venetiis
urbe. celeberrtma,Gallis Golfe de Pcnife & mer Adria
tique.]

$1
Adria,qus Si Atria,& Hadri , arbs gemina : vna Pis- Pttf> *
netiacia ora,epifc.fub arch. Ravennate,tnde 50. mil.pafif.p,,;'^
in Bor.Venctias versus totidem,aquis pen abforpta(cu-/.
jus Epifcop.in ^hodigii oppido refidet ) Arria Plin. qua
mare Atn'aticum,poftea Adriaticuni,als vero Adria_t
ft;^adria. Altera Piceai , Adiia Plin. fc Md* & Ptot.

io
AD
fia dril aliis,patra Hadranj Imp.& col. urb.epic.Picen
in AprutQ,fub.arcbcp.Tcatino,indc ao.mil. paff.jn occ
ablntcramna 12.1'n Bor-verfusoram littorcam,qua_#
y. mil. reccdit , Atri nunc . Prior vero Adre, & Adria,
paffini nominaiur . Hinc mare Adriauum. Horat. lib.i
odc li.
-fivt{Utnma,[vt mari bet Adriane .
Adria adeo flu&ibus cciatu r, uc adagio locum feeert >
cidria iracundiorum atiquem irrirabilis ngenii;{& ani
mi iracundi notare volumns . !.{ .ode 9.
-& improbe iracundier Adria\.
lAdri,Aprutifvrbs,ftdtt in ceUttfmill.pajf. mari
Adriattaco j eque Ducatns Damns Aquaveva in regno
titapol 10 . mil. faff- Vinnen civitattm m Beream.]
tul Adriano polis, feu Hadrianopolis, Andernepoli , Se Endrtm Turcis,tefte Leonel .urb.Thracia: ad Hcbium; fin.
cmporium,& mctrop.acantc capitam Cenftantinopolm
Regia Turcarum,nter Philippopolim 72. & Byzantium
in ortum 1 30. mil-paff.
[ Andrianopoli vrbs tfl etiamuum ampia , Trati
pejf Ctnaxttnopolim pracipua,vbi aliquande cemmora,
tur tnagnus Turcarum deminus,vtihijce vltimis a.nets.
A Galhs Andrinople dieitur .]
A d ria um mare,idcra quod/driatcum & Adriacum
Hor.lib.l.carm.od.i.
Sine mari libit Adriane.
Adrift icum mart Golfo di Venecia , quibufdam mare
Adriatico,G<^i le Golfe de enilc.V tdeAdria juptrtus.
tadriattcum mare, tr finus Jllyricus. ]
( Adrtbus , Atohcfluv. Apa in Hartara Mofcouitita. Ibfluit tn Vvolgamfluv . wfra Cafanum .
[ AdrobtCum,epp.CalLiicorum,in Hifpantal arractnenfijn ora lut. le Coruna.rf/ji dititur . Vortum habet c.'.pacifmum ' tuttimum ; diatque 9. lew
cil a Cempt-ficlla . Sed aliis Caronium e Flavium BrigiUHim- J
Hin. AUiumem*m,Hadvumentum,Melx , Adrumittos Ptol.
co\ 6c urb. ohm epifcop.fub archiep. Canhaginenfi , n_*
ora liicoiali Akicx inter Aphrodifium ad occ. Sc Rufpiuam ad ort. Cartagine 75. mil. pall, in ort. diltans,
nunc Toulba , tefte Al ionio Adriano , Sc Aaoemcttau
Mercatori .
[jidrHmetum ab omnibus vulgo Mahomeua dieitur \
tfique prope mumta,tn rtgno Tunetano , m ora maris
Jbieauerranet-Mndt mus adiacens . Culte te Ma
hoinetcji/r^j auttm tpfa du. ttur ab rabibus tba,c" ^Q.tnil.pa.dtjtata Tkyfidro tn Boream .
itret, Adua, Aada,iiuv. inlubr. pide Addua . Ci and. de 6.
conl. Hon.
Adua,quo fetffasfpt\moftor encitat undas.
Aduaca 2~ungrorum,AdHaticum Pcol. ( ut Huberto
Leodienl.vidcturjolim opp.nunc pag.Bc'gii in Aracanda,
longerloa, apud Herentallum opp.
[Aduaca e in dttione Leedenp, Tongeren vulgo ; e'
que etiamum opp.aetfluv. lecken. 4. leucis dtas Ltdio. Vide Atuacutum. J
Aduatici , pop. Bclgij, quorum vrb. Duacum , Douay,
cad.Flandrorum n ob(cuta,inter Atrebates 7. & Tor
nacum S.! tue. Cameraco in Bot. Infulam verfus ,ad
ca pum P.uv ed aliis Aduacici in Brabantia locantur,
corumque urb. Bofcum Ducs,Bosleduc,cfic.(ab archi ep.M hlinic nl, apud Mofam in Hollandia:, Se Geldris
conmlio,ab Antucrbia 1 a.leuc.in on. Duacum vero, te
ile Cuicciardino , urbs eft Catuacorum , quos Cxfar
loci delcriber videtur.
[Aduatici pepulifuere , ubi bodit Comital us Namurtinfis, le Comte de Namur , promu ca felgij fatis parua,
tujus aput N cum , ad Mofam fluv. vbi retipit
Saaim , tefie Sanfint . StA lengt difiat Duace in or
tum.]
Adula i AduallasStrab. M.di S.Gotbat do , & CoFiel.
thardsberg Germante, mous fuemarum Alpium, inter
Inlubres&Helueticos, ex quo Rhodanus per GaUiam
RbtBUJ per jgtrmanas , 8 Tic'ms per infubres, fluupt ;

AD
nter Belitionem opp.Infubrum.fub Hciretc |f S ii
few Taurum Torf, arbeta Sc conuentum Hcl veticura
ae.mil.paff.
[Adulate Mont S. Gerhard Gallis,mons t Alpium
Khaticarum, vbt tntiptunt Ptnnina tqut mHelutsist
in pagoVritn.kdmla auttm partisfunt mentes Crifpaltberg, undt Rhenus anttrior efluu,& Vbge! berg, halt*
Mite Fccc\\o,urtde Rhenus pejlerior oriturMoni FurcK
undt Khedanus,& Tuinut,& Mont Grimiel ,unde Ar
lafentes kabent .]
Aduliton,Adulis Aepb^dule Ptol.urb.^thiopiz,fub
iEgypto,& empor^d fm-rfrabicum,Dee,in ora intcr^^
Ftolemaidem feraruro, & Dircn.apud fauces fin. przdi*
ti. Aliis Ercoco portus,& uibs eiufdem orz Ptolcmaide prdita ai i.miLpaffa'n ortum diftans.Pop.Adulitix Pl.qui Adultofl nter Pcolemaidem & Dir en quin'
que dierum navigatione diftare feribir .
'
<
[ Adulitum [eu Adulis , oppidum Troglodtica in erA
fin us ArabtctJSanfeniytsr alus e Evcoco,emp*num ce
ltbrt cum perm tn Abexi rtgientyaliat in dinene Abaf
finerurn , qui nullum alium portum habebant ad mare
Rubrum.?efita expugnatumfuit Turis . Sed quidam
narrant Turcas hinc ejeflusfuiffe paueis annis . ]
Adunicai es, pop.G al./Va bon. quos quidam falsi AU
bingauacnles in Liguria interpret antur.
[Adura , Ayrcurbs Aquitania.Vide Aturres. }
-]
Adui:num,>7'/o,teftc Camd.oppn ora Angl
ultralijin com.Suffexia: .
[ Adulta i Adz el , pp. Livenif . prepe Trtidt
ram fluv.juiris Scete1 : alijs et Abezel , & iuxtafluaj*
Ae.]
Aa,/apolis Ptol. lipetame- , tefte Aiol urb.Colchids mai ici. apud Pbafira , Se Hippumfluv. inter ilium Sc
Cayanum, Pbafidc vrbe ad jo.mil. paff- diftans in Bor
Huius popuLizue , quorum roemor. Val- Flac. lib. x.
>irgon.
Hunefrus Mdtth Scytham Pbafimqug ngentem
hti colit .
Et lib.5.
Barbarus in patries fetlatus mentibus %Aam
Vhafis am ore furens .
bu & a int.circa Phadis fluT.oflia,cui .
lon.uunc batabtlla Mol.
Aeas.qui le Aous,teftc PlitiJ'atuJfa nunc, lit nonoulil
videtur, 1 1 u v. Macedonia, ex Pindo Monte oriens, ac in z*r
maie Ionium,inter Dyrracbinm & Apollineamffcprs *4^
cipicans. /usmem Ovid.lib i. Matam.
tptdanusqueftntx, Lentfque Ampleryfus % & */as
Luc. lib 6.
Purus m eceafnm , parvifedgurgitis. %ALa*.
qui pocius Canda vise montibus qui Pind |
[f'indus enim tenge aPyrrackiodtfiat. ]
Aebura,/ alaww,i<.lte Ambrol.Mor.cum Anr.ffeu
tbero, urbs Hil Tari aton. apud Tagum fluv in Caftell
no va, a Tolto iJ.lcuc.in occ^iftans.^'yffiponcm. verius.P*idc Libora .
Accana,urbs Apulia; Daunia; epU'c.Traja nunc^de
Ecx .
Aeculanun,L4rMi40,opp.fuit Hirpinorunvfeu Lu*
cane,in conf.ab Appian. ^Icx.meraroatum. Pop. Aec%
lani Plin. licet Aufeculani apud plerofquc legatur. Pule
Eclanumj fie enim apud Anton.Aug.lcgitur .
%ALculanum hodie e Fricento,rAr Vrincipatum ult
rions in regno Ntapel. ad radice Apennini, non proculi
Tripaltofluv.tee brutto . Vide Fricentum.}
Ac.ei a,Eder, im. Germ ex montibus Hafix apud *
lemburgwm opp. oriens. Vide Adrana .
Aedefia,Edcffa Liv. & Polyb. que & Aegara, Seden*
Mol. Sopb.& aliis, vrbs Macedonia im Aemacbia , Pellaep,?
& Ben hora; fintima , a Pella a8. mill. paff, inter Hera ad occ. Sc Theffalonicam ad orte 50.
Aedai, Hedui , Plin.& aliis pop. Gal. Gelt. ( quorum
reg.urgundia: duc.& ub. fuguflodunnm, quz Sc He
dua dieitur ) a Seqeams pop. alt en'U Burgundie, Asn
fluv:divifit.
[Atdtq
. ^ , ,

1 1
AE
AE
[ *AEdui,ptpulifuere GallU Celtic* potentiffmi , ir
[ ^Algida e in nfula ftnus Tergemi , pou te iunla
ter Ligerim & Antrim , quorum tralus hodic l'Autu- continenti, & luinofilio luiniani impert,reparar*,
nois dieuur , ab urbe precipua , Aucun , ad de fuo nomine Xuinopoli dtRafuit .}
Arotiumfluvxontinebatque alias maiorem partem Dw
Aegila,Augla Ptol.yi*gf/*adhucin tab. recentiorib. Ptm.
catus Burgndia , vbi tralus Auguslodunenfis , Caro- dicb,urbs Cyrenes, interius intra blitudincs , a Boreo Bend,
lenfis, Alexienfis, &Cabillonenfis. Sed hodte multo prom.in aaftrurn, i zo. mll.paff,diftans,vnje vafia , &
tngens folitudo nominauu .Eft & inf maris Cretici apud - '
minor eflJ]
[/$*, Ifola dellc Czprcinf.maris Jgi,in ora Afta, Pind. Vide Aegiaiia. Eius mem. Sc Dionyf.Afer:
Aegilaque, inde Cythera, Calauria dura colonis.
inter Caium & Tenedum. Vide tAx.]
Aegi!ia,Aegila,Pl.m.Vide Aegialianameadem eft.
,
Pul. Agabra,C*fr*,opp.Hifp.Bic. Vide Agabra.
Aegilium>iVGi5//o,inf.marisTyrrhemapudCofanum p/J '
[ALgadcs inf.verfus Sicilians, Vide tAZgathes .
gx,urbs fuit Glici epifcop.fub archiep. ynazarbe- littus,& monr.Argentarium , i quo 10. mill.paff.abf it.
no, in ora littoraii ,\ prxima Mallo & , cuius mem. Eadem Igilium apud Rutil. Vide ibi
[ Aegilium , 1 du Lis Gallis , eft in ditione magni
LucJib.3.
Vucis Hetruria. Subefl tarnen in fpiritualibus y Abbati
Mallos, &' externa refon navalibus zAg*.
igarv\m marc, Arciptlago, mare mediterr. inter A- mum font turn, pr ope Romam, nullius diocefit,ut ahm.
Stral ^arn PIOPfie diam,8i Macedoniam,ac Grzciam inter- Ibi tantum pagus cum cafiro. j
Aegimurus, la Galetta,M.mAns Tyrrheni, inter Si
Vita.' fufutiii ab Age ("copulo > inter Tenedum & Chium tefle
- al. V\'\n.dm, Afiam przditurn ad ortum, Thraciam ad ciliam. Sardiniam,& Airkzrti , apud finu Carrhaginen '
Bor.Macedoniam,& <?rciam,cum Peloponnefo ad Occ. fem.a Garthagine J3o.tadis,rcrte Anton.i'n itin-dilans. . */.
Cretam ad mcrid.alluens, in quo nfula? plurimz Cycla. Aegimuri num.plur.Plin,Aegimiirns Liv.
des funt, & Spordes . Acdenf 7~urcis, teile Leun
[ Aegimurus, Calata, nfula maris Africi . Diat ab
ora litt. Africa, & ab tief. T abarca , . leucis Gallicii,
cia v. appellatum. Ovid.lib.4-Fat.
Hinc hit egdM, quo Cycladas adfpicit emhes Luc. H.a. eque parva admodum,& defera."]
Aegina,/'.gi*,Soph.inf.finus Saronici inter Epidaa
P t maris lALgii mediasft celfus in undas
mm Pelopnnefi,5c Pyrzum port. Attic , ad 28. 'rotl.
'
Vepellatur Eryx .
[ lAigtum mare , a Gallis l" Archipel dicitur , & . arbe cognom:'ne,epifc.olim fnb . Athe- HtroiGratis ArchipehgosVocatur ttiam Mcr dc'Caridie,/>r#- nienfi,nunc metrop. Megaris iooftad.inraerid.Dc^_> ^*
fe Cretam inf. quod auttm a Turcis cdenfz dicatur % ea Oirid,Iib.7.Metam.
Aeacus Aeginam genttricis nomine dixit .
quam vocem Gract cxplicdnt fpra Thalajfa > la Mer
blanche, idfit , quatenus opponitur Euxmo Ponto ., quem Stat.lib.y.Mctam.
Catadcn/z appellant ,vt vertunt Graci,Mauro Tfralaa,
Si modo placarisfelix Aegina Tonantem .
la Mer, noire , continet plurimas nfulas, ex quibus Sa* Pauli Medici infignis patria fuitf ex qua is Aegineta co
usos, Chius, Leos, Tenedos, Gos, & alia , in ejus ora gnominarus . Aeginetes verb apud Stcph fluv.eftPaerientali verfus Afiam tn ipfa Aba eenfentur, alia verb, phlagonia;, cum opp.co gnomine .
[ Aegina Engia nunc vulgo dicitur, arcemque habet i
vti Lemnos, Tbaui,Samothrace,Euboea,Cyclades,&
alia,* parte occidentalis,fub Europa comprehenduntur. Turcis excittaim, in tutclam [mus Sarniciyhodie Gclfe
de I 'Engia ab ea diili. ]
Side Infulas Archipelagi. ]
[ Aeginium, opp. Thcffalu , prope Acheloum fluv. in
igathes,Go:ham
Fabirjmaris
Africi,
inter
Jiciliam
Ml.
Soi. & Carthagincm occurrens naaigantibus , Carthagini Gracia. J
Aegira Xylocaffro, urbs Peloponnefbin ora Achciar, P''.
propjor , apud finum illi'us 3. mill. paff. parens-. Nardo.
eft Favognana , quas Sicilia: prxima eft . Vide Again, littore 7.ftad.diilhs,iriter Burara 9a. & Pcllcnen , 1 10. s,rf
iMLumAiaUmiM^i
tn.L_.. &
, '~~
j- Boftu prills dica Gemiito>nunc quoquc Bo&tJkhttRt M
Lit. tarnen illam inter Lilyixcum
Carthagincm de
fcribit, clade Rom.memorabilem,ob naufragium . Me Nig. Vide Acgiam .
Aegircitts, /' Egers, fluvius Aqotam* in Garumriam Vtn'
la propriorcm cam tacit Carthagini ; ex quo error Nar
influens , in tinibus urdigalenum . De quo Fortun. F" *'
dt i tprehenditur .
W*{.Aegattsfnnt tres nfula ai oed. Sidlta , nempt lib.i.
Thorbantta, Hiere, & egufa, qua nunc Levenzo , MaLubricas quonim tenuato Aegircius bauu.
r etamo, Cr Favognana dicuntur .
[ Aegtrcius,\z Gers,?/utgo dicitur . Aufcios & Latloyirg.
geria fylua, Se Agenum nemus in Lati apud Ari- ram vrbes alluit, & in Garumnam cadit ad alteram fuciam, c nympha dia .
pra Agenum leucam. ]
Aegirum, Cerna, tefle Wg.oppZesbi ihfinter Mitjt-',**
Eduum Aegertp lucis Hymcttia circum.
Virg.lib.7.Aen.
lene m Sc Methvmnam, in loco totiusinf ardbore .
, [ Aegea , qua & Egea , Barbar , vrbs Sicti* in
Aegirufa opp. fuit Mega'ridis , non long Megan's
parte occidentali , prefanum vrsits, nunc tn oppidlam quod Sc Aegoftena,tcHc Pauf. diftum fuit .
rtdafi*.]
Aegkharius,C*p S. Vit, ptoh\ Sicilsr ntfcr Dre- $upy
[ Aegeaii pop. Epiri, in ora maris Adriatici, prope panum,& Segcftanura emporium,cui prpias eft;a Dre"
oiumAcbtronlisfiuv-]
pao j j.mill.pafl'.in or.
vtgiala it igialos,iF^(2//,tefle
Soph
[ Aegubarfus hodte Brietio /?,Capo di S.Teodoro.J
. . j
- r J opp. Amorgi iafulx. Hxc Begialis a PtoLnominatur .
Aegithiutn
oppid.fuit Actoli in mont, a mari*, rmll.
TU.
Agialia,inCgeraina,una maris Cretic,pud Pclopon* paff.ditans.
nefam , Cecerigo , Cytbcra: proxima,intcr illam 1 5.5c
Aegium.urbs olim EpifcAchaix Pel'ponnefi,fnb
Phalafarnam opp Cretz occ 25.mill.paiT.occurrens .
cbiep. Corinthio,ad finum Corinthiacum , inter Corin- .
Altera- tete Pliruo,inf.maris Ionii , circa Echinadas , thum 60.& Patbras ly.rr.il.paff quar bofii\an, tcR^_j^EUan.
Atolia: adicens,par va , potis fcopulus videtur, quam Nigro diciturj fed Aegira , non Aegium,tefte Gemino i V">1inC vnde illi nomen bodie non e.
Bofltz.au appelatur .
Agalos,
Cobialon

in
aliquibus
editionibus
,
\Atg\efburgus, Ailesbury, opp.AngHfVn BultfngaStrab.
'.al. GagiaUyicc Io.Lcimcl.iubs Afia: in Papblgoniz or*_< mi* Comtt. adfluv.Tamam. Alijs e Atlefburia . diat
apud Cromnam . Altera opp Poponhefi , apud S;cy- ab Oxonio 1 4. mill. Anglich. ]
nem,refle Strab.Alia in Amorgo inf.^ide Acgialia.Efl & Acgon pro Acgzura apud Stac.lib.j.Thcb.
Aegialus raos ,cum urbe , in Galatia, tefte Ccdrcno ,
Quasfpumifer afftlit Aegon.
quae urbs cadem etfe cum Paphlgonica' videtur .
Agones , pop. Italiz in Acmilia , pud Padum , quo
lUa*
Aegida,Ow d'Iria,\ubi Hiftrix primaiia. Videra rum urbs olim, nunc pag. Vicus habendum , Vtcovtnluflisopols .
z.a , quafi viens Aegonum, Ferrara uib.j 6. miUpaft,
diftans

AE
difl ans in ortdifta eft Vide Egone; : varli enirh cribitur.
AegoflhenU, Edifie pia in tab, reccnr.opp.Phocidis in
Achaia mediterr./mliz , Elati, & Dualidi finirimum-*
pop.Acgofthenioncnfes Plin. Delphis jo.mil.paff.
Acgu*>flue Hegua Plin.opp.Hilp-Bzt. Vide Ategua.
Snth Aegufa, qui & Aethufa Plin.inf..Scilix,orx illius in
VHn, ter Liljbum>& Drcpanum adiaccns,F avognana nunc .
Vide Aethufa.
[Aegufa,tnf.marit mediterranei , / McUtam , 0*
Africaahaltjs Aethufa. Videtbi.
inA. Acgyptus, Elqutbet Turds,Sahid incolis , reg. AGs ( lijrW. cet Ptol.in Africa deferibaturjnotiffima , in fuperio*> /. rem, & inferiorem diuifa. Inferiorqua: & Delta, ad occ.
Betbria^x. ad orr.>ry,refte Io.Leone dicitur . Superior
Sakidi Se olim Thebais. Vi bes clariorcs, Memphis,Ale
xandria, Pelufium, Theb,Diofpolis, Sycnc.Inter ilumi
na, Niius, de quo Oaud.dc vit Stiliconis .
irrigtt Aegyptum Tauair, Motida Nilus.
Vrbium habuit 20000.
Aegyptus efl Africarcgio celebrrima , non auttnu
Afit,fnb poteate Turcarum , ab 1 517. a Callis
l'Egypte dicitur, ab Itaiis, CT Hi/anis 1'EgittO, Jndigevit Ct\\h\\\,Arabib. Bzubmafa.Exiendttur Seffent,
in Mridien*-,* mari mediterr. ufque ad Syentm . 4*0
nttrfluit Nilutflwv.cuius inundationibus faecundatur .
Ab Orient* habit deferta Arabia,ab OccidJLybiam , a
JMeridt* Aethiopiam % & a Seprentr. mare Mcditerraneum. Habet primariam urbcm Cayrum ad Nilunu
*mplifsimum,& altas Sultanorum Regiam
Acgyptos tanquam viles & fordidos , onera . inflar afinorum eorpore vedare folitos Sai. fcribit . Vnde apud
Ai iftoph Aegyptus laterifer veluti proverb, eft.
Vrbes Aegypti clar,quorum clortores atrifco
notantur.
Abydus epifc.
Mendes
* Alexandria patriarch.
* Memphis
Anthedon
Myfor mws
Antinopolis Epifc.
JV.iucratis Epifcopi
Arfinoc
Nilopolis Epifcop*
Babylon nova
Oftrapinc Epifc.
Berenice
Pelufium Epifc
Bubaftus
Pharos
Bufiris Epifc.
Ptolemaic ad Ni'um
Canobus, feuCanopus
Altera ad finum Axabiafium
cum
Coptos Epifc
Rhinocorura Epifc
Dionyfias
Sais Fpifcop.
Diofpolis magna
Sebcnnytus Epifc.
Diofpolii paru
'
* Syene Epifc.
Gcrra
Tanis Epifc.
Jcliopolis Epifc.
Tentyra Epifc
Hermopolis Epifc
* Thamiatis Epuc
Heroopolis
Thcbac .
Lycopolis Epifc
Tbmuis Epifc
[Nunc pro maieri parte interine , partes Agypti
Nilofluvioremottores fere inculta ]acent , frgfertinu
versus Lybiam .
Aelana, urbs Arabic perra*' infehconfinio ad intmum
fere fin.Arabici eceffum, qui ibi Aelaniticus Gn. nominatur, Sina mont.o.mill.palTdiftans, ab Heroopoli ad
j 50 E/'w.tefte Villanovano;/ir/<* vero Nigto. Sed Ada,
Evla in lib.Regum cue videtur .
[ Altfhamta , Aylefam , oppid. Anglia in Norfolcia
prov. dt/tat mari German. %.mill.Angl.r widern a->
Normet). ]
Alia Adriana,urbs Africx. Vide Zaraa.
aS/'-Ue Capitolina,col. Vide Hierofolyma?/
Alia Ricina , feu potius Heivia Ricina , urbsPiceni
' excifa; ex cuius minis Macrala, urbs epifecondita eft,
Sc Keaaetam,Recanatt, urbs epifc. /accrata, 7.mill.
paff.diftans, Lauretuin versus 3.
JEJia Ricina urbi prexima excif iaxta Votentianu
fluv cuius rudera mam Recia Rouiata -

AE
c*pit Recinetttm, ttrbs \\pifcop,Piceni,in colle , T m ditione Vontificia,6.mill.paff.ab ora maris Adriatic*,
E I iopolis. fide fcltopolis, Sc PeluGum .
P
Elius pons,Pe' de S.Angelo,tcftc yWarliano, pons urbis Roms, quo in Va ticanum ex urbe itur,apud moler
Hadriani . [ Recens Clement* IX ornatusfuit Aelius
pons. ]
ilvaroneSj Helvccones Tac.pop.Germ.quorum urbs
Elbing,* Gedano 9-leuc.in Bot. putatur . Sed hxc in-
1
Pruffia, non in Gcrm.cft .
[Sub Germania alias Prufsia cenfebatur , ut Elbingat
atque etiam HelueCones pop.
mons, Montlimar, opp.Gal!.Narbonenf. Str^
in Delphinatu, prxcUrum, in Provincix conf.inter Va1
lentiam 8.& Avenionem in merid.i .1.
[JEmarorum mons,ftu Momilium Audemari , urbs
Pelphinatus in colle. Non longe a Rdanoflu. edetjuabufque lewis dtat a Vinario , & ^.leuca confimo Pro
vincia in Boream, Ab alijs dicitur mons Ademari .
p;
Amathia, reg.Macedoniz, quz S pro tota Macedo
nia accipitur. Vide Emathia .
ALmilia,reg.Italiz , partem Longobardiz Cfpadanz
S Romandiolam complectens, ab Arimino Placentiam
ufque protenf, via /Emilia, veteribus memorata , no
me n habens . Tarnet h ^omandiola ctiam Flaminia a_*
poerioribus dicta efl. Eius mem. Martial. lib .
Funde tuo lacrymas orbata Bononia Rufo ,
fr refon et tota plantus in Aemilia .
1 [Jimiii* pars magna fubt Summo Pontifici , alia-
Ducibut ,T'armen , Mutmenfi Muntnano, & AUrandulano . ]
Emilia vero va,ab Arimno Placentiam ufque, m strat\
ufque Dertona, atque ab Arimino ufque Aquileiam , '
c a Pifis per Hetruriam,Dertonam ufqucurbem Ligu>
nzperducebarur.Exquotresce vias Amibas inteliigis ab Emilio Cof. fir atas .
Vrbes Aemilia Eptfcopales bujus temporil.
Ariminum Rimini. ] Forum Li vii, [ Fort*. ]
Bononia,t Bologna. ] Forum popilii,[ Forlimpepoli.}
rvia, [ Cervia. j
lui ia .
Ceiena,[ Cefena. ]
Mutina, [ Modena. ]
Comachium,[CeflM- Parma. [ Parma. ]
chio. ]
Placcntia, [Piacenz.a. J
Faventia, [Facnza. \ fiuz Honorii,[ Bertinoro. ]
Ferrara, [ Ferrara^ Ravenna, [Ravenna . j
Forum Corndii i
Regium , [ Reggie, j
L Imola. ]
Sarna. [ Sarfina. j
[Epifcopatus ForiPopilifyPetram Honor:], feu Britinortum translatus efl a multis annis * & Forum Popslij
deficit in dies.]
m Acmilius pons qui&fublicius, poflRom , Gc
conditore dicius, a quo lapideus conflruus , nunc ex
cifus, Sc Marmorato didus, de quo limen a I. >atyr.6.
Cum tibt vicinum fe prfbeat Acmitius pons.
Aemimum, Agueda,mbs olim uGt.nunc oppid-iru* ^(f
Portugallix rcgno.ad flu.cognominem: de quo Plin. air
Minio flu v-. mill, palf.in auflrutn diftarc p :
qui & Agueda , de urbi; nomine dicitur : urbs ver a_*
Conimbn'ca urbe .lends abeft in Bor. Portumurbs
versus.
Emonia, Qitt nova , tefle Nicol. Man^olio , urbs #j
firiz ad Nauportum flu v. excifa, ex cuius ruinis Ci- Cene)
vitas va, in ora inde ad 3 mill paff.condita efi , epifc.
fub Patriarch. AquileienG , Parenrio 10 miH.in occal".
recedens. Emonia altera apud Plin. col. Iapydix , in
Norici Sc Pannonix fupxonf.Labaco urbi, Se Carniolx>
metrop. vicina,milliario Germnico diftans , vulgo Igg,
teftc Lazio . Emonia item reg. Macedonia; , quz &
Theflalia , tefle Plin. Hin Aemonius nom.genc.Ovid.
in Epi ft. 13.
Aemonis Aemonio Laadameia viro .
[ Acmonia , feuCiuitas no-yalrid* parttVenetit,
ob anno 1 270. Raros habet ncolas, propter aeris gravi
ttem. ]
' Aemus,

AB
Ernas, mons Thfftei. Vide Hrmis. Ovid, in epift. il
Ovid.
Qga t*tet umbrofum Rhodopeglocialis in i/Emum.
Anaria, ]fcbia,\n(. Campani,in fin. Puteolano cum
ttim.
tltb. cognomine epife. fub rchiep. Ncapolitano, inde 8.
raiJ. palK Vide Inarime. De qua Stat. lib. -Svlv.
t/nariaque locus medicos,Stotinafque renatas.
[inoria inf.efi pradives; habetque vrbem probe mu
nit cum arce cum [copulo ab nfula qu/tfifeiunilo , ubi
alias afylum perdinandi Regis Neapolitani tempore Careli Vlll.Regis Francorum,qui totum regnumfub)ugaverat intra paueos dies . Earn pluribus deferipfit C. Nepos
Gallus.: cuius etiam accuratam buius infuU tabulanu
hohem us in deferip- Italia loannis Antonij Magini . ]
&tx&,Moncaro, tee Nardo,op.Macedoni, Thcfalonica 1 5. miJ. auftrum Pydnam versus.
flm.
- i.ranes,pop. piri inter Atlos & Moloflos, 'Ces . quorum urb. Ioanna epilc. in conil. memora nunc effe videtur. Vide Ioanna, 6c Cafiope
[/Enianes erant paulo remotiores ab ure Ioanna m orMm,
&n Thejfalia versus Oetam mentern. ]
1.
iniochi,pop. Sarm. Afian. Vide Heniochi Luc.lib.2.
tAlniocbi, notique erepto vellere Colchi .
* pons, Oetingen , opp. Norici in Bauaria ad Oc'Ant.
Dum fluv. medium inter Salifburgum & Landshutum 8.
leuc. diflitum. Vide Ocni pons; fic enim etiam fcribitur .
Eft & Oeni pons,vrbs.
inon,locus Paleftin ad Iordanem fluv.ubi D.Ioann.
MZxtvan
BaptiAa baptizabat, Scythopoli 8. mil pafl*. in auftrum,
vEnona,Enona Plin. ona,\ivh. IHyrici epifc.fub arch,
ft*!.
laderenfi in ora Liburnix, inter Seniam ad OCC.45.& Iaderam ad ort um 1 2. mil pafi~.
[ tAinona Fenetis paret\ eque prob munita,& iori parte maripracincla. I o.mill.paJf. diftat ladera inBorearn, Seniam versus ^.contra Cijfam infulam .mil.
paff.diflantem . ]
Streh.
ALnos,Enio8cEno Soph, acaliis, urb. epifc.Thraci,
Tim. in ora maris JEgxi, inter oftia Hebri ad occ. & Melanen.
ft. Mel. fin.Cherfonefi ad ort. ad 1 j.mil.pafl".
[tsnosJ>odie Gracis Eno, Tunis Ygnos dicitur
oltm etiam tAZneum & Anus, Strabonipoltiobria. ]
[ JEnofladium, laad , opp. Germanin ab tAinoflujo
dithtm, quo tantitm dirimitur Pajfavio prope Danubm
uvium. Sube Epifcopo Paffovino, feds:que inter Bavariam & Auriam . ]
Tacit.
>nus,I,fluv. Rhaetia:, qui inter Noricos,& VindeliCOS,eos feparans,fluit, Danubioque ad Pal'avium urbem
excipitur. Vide Oenus, uti apud alios fcribitur .
[ALnusfluv.oritur in Rhatia ex monte Moloia,Ofdeucis
Germanicis Ciavenna in Ceciam : <" deindefluit per
Comit.Tirolenfem , & Bavariam inferiorem in Donu. Vulgo In d eitur . ]
Herd.\
iolia, Aolis Piin. Melae, Pcol. & n\lls,Sarcum , tee
Serai
Caftai,
reg.Afiae propri dtac mari ALgxo expofita , in
& at.
ter Troadem ad arcin 8c Ioniam ad metid.cujus urbes,
Elasa, Myrina, Cume, & ; ilumina , Hermus , &
Patolus,ex Lydia fiuentes: pop. /oles. De .Eolia Virgil,
lib. i./.
-locafoetafurentibus Axris,
Strai.
JEoliamvenit .
Hm.
Sed hic de Aeolia inf. Sicilia: loquitur. Dionyf. Afcr de
Diode, fitu orbis :
* ,
Vohac JEol teIIus pratenditur ont
EluBibus Aegii .
.\\ quae 8c Lipara:, & Vulcanic Latinis,Hephieftia.
des Gtarcis dicuntur,yT^irr/erx, nfula: Sicilia: inter iilam
Mtaliam fitac.-quarum nomina Hint Lipara,Hicra,Strgyk, Didyme, Ericufa, Phanicufa, c Evonymcs i aliter
Sliamnominata. De quibus Ovid. lib. 1. Mctam.
Promus AEolis kquilonem claudit in antris.
AEolid. nfula vulgo dicuntur Ifolc di Lipari incolis ,
Isle de Lipari Gallis ; habentque civitatem epifeop. in inf.
Liparafitam , & probe munitam . Mali habita funt ab
cnobarbo anno 1544. Nunc vulgo dicuntur Lipari,
Volcano, Stromboli, Saline, Panari, Acur, Felicur , &

AE
* 13
Vftica . Diant autem io.milliar.circiter ab ora Septem.
Sicilia . ]
: opp. fuit Edis in Peloponnefo apud Thrion opp. Strab,
quod etiam interiit,Pfophidi urbi finitimum. De eo Stat.
lib.4.Theb.
Quos Thrion,CTfummis ingeflum montib us Aepy.
Hinc ytpytius nom. gent.Idem Stat. ibidem;
zAZpytios idem ardor agros, & Pfophida celfam .
itqana juga, Montagna di Sorrento, montes Picentum Vico Surrento urbibus immbentes,fic ab Aeqiu
urbe excifa ( cui Vicus fucceffit) nominad, quam Ortei.
cum Accana urbe lon,c diuera confundir : quo nomine
etiam urbs ipfa Aequana nominatur , nunc Vico diSorrento,cpU'c. fub archiep. Surrentino, inde 4. mil. pa~.Stabias versus diftans. De qua Sil. lib.5.
JEquana Cr Zephyro Surrentum mollefalubri .
[ALquana urbs efi in prev. Terra laboris , in orafinuf
Neapolitan^ medio itinere inter Surrentum & Stabias ;
equeparva admodum . ]
Aequi, Aequicola: Liv /quiculi Ptol.Aequiculani PI.
pop. Lati;, quorum urbes fuere Alba,Tybur, Pracnefte , Stroh
Carleoli, cum aliis. Acquicoli apud Ovid. lib. 3. fail.
Quintum Laurentes,bis quintum Aequicolus acer.
Aequicol apud Virg. lib. 7. Aen.
Venatu nemorum,duris Aequicolaglebis .
[Acquilium,le(o\o , opp.Venetorum in Italia . ]
Aequinoium, A'i/'*<w</,pag.Panuonia: fup.in Auftria ad Danubium,medius inter Viennam ad oc.& Ham Anik
burgam ad ort.4. leuc. difitum. Sic Simer. indigitat .
Aequum,C/c-* feu Clu^zj Villanov, Chognitz. Iacobo ftol.
Luccaro Ragufaco, col. 8c opp.Dalmatia: mediterr. Sa- Ant*
lona 2 1 .mil. paf. in , ab Epidauro ad 49. in Bor.
[ Aerea, Ayr, urbs Scotia meridionalis m ora Clont
auarij , in Covalia prov. juxta Lream fluv. 40. mill,
paff, Candida Cafa in Borearn , & 34. Glafcoa iru
Africum~\
9..
iEria, feu Aeria Plin. A/>f,tete Cognato,aliis VOriol, J^L i
opp. Gall. Narbon. in Delphin, ad Rhodauum inter Va*
lentiam urb. ad arcin, & Montlimarium opp. in auftr
4. leuc.fic quod celfo loco fita fit,dida. Eft 8c >ria opp.
Belgij in Arrefia, quod Heria & Aria nominatur , vulgo
Aire, ad Lifam fluv. interfluentem,Tcrvanne proxim.ad
2. leuc. & 4. inter Audomarum 8c Betlmniam .
\iALria,ArtefiA urbs,tu & arte permunita e,ad Li
famfluv-in limite Flandria,& varias anno 1 6+1Je ex
perto vices, ercuitque ex ruinis Tervanna vtcina . Vrbs
enoua, & culta, .leuc.tantum ab Audomaro in Eurum. Aria autem, qua vulgo Lauriol, in Dphinatu, parum Rhodno dtat,eque opp.non inelegans. ]
itropus , mons Maccdoni , inter quem & Afjiaum
per vallem anguflam Aous fluv. Dytrachium versus de'
cur rit. De quo fluv, fupr in jEas.
tA^ryndele,urbs Aa epifc.fub arcbiep.Petracen , &
patriarch.Ierofolymitano, Mirao tee .
Aefapus, Acfepus Piin. c Ptol. Spiga in tab. recent. strt.
fluv. Myfi in Afia ex Ida mont, proflucns ,-ac in Hellefpontum apud Cyzicum urb.influens,ab Abydo 7oo.fiad.
recedens in Bor. de quo . lib.2.
Aphni] ab hefapoptantes fiumina Troes .
ex Guarini verfionc .
Aefar, Aefarus Strab.jE/ Bario & als,fluv. magna ^d.
Grci apud Siberenam & Crotonem urbes flucns. De
quo Ovid.lib. 1 5. Metam.
- Lapidofos Aefaris undas ,
I , pete diverfi .
Hinc Aefareus nom. gent. Ovid lib. codem .
Invenit Aefaretfatalia fluminis ora .
\_Aefar , fluvius parvus , in more Ioniumfe exonrt
iuxta Crotonem, in Calabria ulteriori ,13. milliar. Sibenina in Eurum, tee Magino . ]
Aefaris,p/<r<, fl.Thufci apud Lucam urb. fluens qui Strai
ex Apenn. mont, oriens Serclus,quafi Sarculus,& vulgo
Sercbio nominatur ; cujus pars exigua Sarcula decifa
nomen antiquum retinet vulgo fori , inter Arnum 8c

Sir-

Sartulum marl excepta . Sarculus vu ab Arno 6. mil. teribns cognka. Pop. Aethiopes , lAbiffini vulgo. Hot
paff. inocc.PelagoTyrrhcnoexcipitur. Vide Aufer. Sic D. Hid. lib.orig. Chus filio Cham ortos lcribic. De hu
enim Plin. & alijs nominatur ,
Ovid. lib. 15. Metam.
Streb,/larus, fluv. mag. Graxii, per fines Crotoniatarum Aethiopefque lacus f quos fi quis fauibus haufit ,
fluens . Vide /Eihr,
Aut furit , aut pan tur mirum gravitate foporem .
Str*l>,
, Efernia Plin. Liv. Se al. Sergna, & lfcrriia->, Aetliiopum nigror adeo nativus eft, ex vicin fideris artid.
col. & vrb, Snmr,ijs epife. lub archiep. Capuano,iride 32, dore , vt Plin. lcribic , ut fit locus adagio apud Lucianan
mil. paff. ad Vulturnum Huv, non long deurrentem > lib.contra indocum, Acthiopem lavas , quoties aliquem
inter Snlmoncm & Tclefiam urbes 24. mil. paff, Ve- fruftra fatigare fignificarevolumus. Aethiops non Al~
befeit , adagiiim ex Luciano in eos qui nunquam mutanafro i . in orr. Bovianum vertus in Comit. Molifino ,
[ Aefernia dtjiat Vulturno 4. mil, pa', ad radices runtingenium,aut mores .
Apennin' , fenfimque deficit , paucis habitat. ]
[ Acthiopitbvulgb Ethiopie, Gallis didtur , dividitfia , Oyfe, fluv. Gall. Belg, inter Campaniam,& P- furque infuperiorem,& inferiorem. ]
[ Aethiopia fuperior-tfeu interior , qua aliasfub AtgJcardiam , in Sequanam fluens .
[ Aefiafive Oefia ,fluvius . Cadit in Sequanam fu- pto , late fumpta continet Imp. Abiffmornmfeu Abiffi,
pra Ptfciai um ; fi cardiamqueprov.
al(uit , non autenu mam , N'tbiam ; Regna Mu)aci,& M^coci , & ZanCampaniam: & oritur in Tirafctaregione,prope lrfo- guebariam;ftrifl autem continet tantUm Abiffinianu*
. Vide Oefia. ]
qu# AbiflTinia ab Jtalis ,& Abiffinie Gdits aicitur ,d*
Lfica , Netlerbi , pag. Albionis , tefte Camd.in An- a quihfdam le pais du Prefteiean , fed abufiv. Vocatwr
gl; regno, in Cumbria reg,
enim lmperatur Htts trafls le grand Neguz. Vtdej
'.
[ Aefica e in lit tore maris fjibernici , 3 5, mil. paff. Abaffima , 1
Laneafiria in Ctreium , tfrfcre 30. ab ora Afn
[ Aethiopia inferior, feu exterior , meridionalior eft
ortum . ]
totius Africa pars , qua antiquis prorsus incognitafuit ,0*
itfis , Bfino , five Fiumefino , fluv. Piceni , ipfum ab Lufitanis,proxime elapfo feculo inventa &perluftrata,
Streb.
,
Vmbria ad occ,diffeparans,ex Apcnn.mcnt.in marc Ha- incipit occafum versus, fupra fluv. Zaire , non longe ab
driaticum,pcr vrbem cognominem flucns.De quo Sil.1.8. Aequatorc; & totam corrtpleclens littoralem AfrkaparQueis Aefis regnator erat> fluvtbque reliquit tem ultra ipfum Acquatorem , Abyffinorum regnum ab
Nomen.
hac parte circumambit ufque ad freturn Arabicum ,(r
conttnet Regna Monomotapa, Monemugi,0' Girittgbom[Aefisfiuvius , Efino, in mare Adriaticum fe exo
nrt,inter Anconam & Senegalliam . Sed non feparat b& , & Congi, oram Cafrorum,& regionem Galarum J
[ Partes Aethiopit. fugcrioris , feu Abijfmi*. .
ficenum ab Vmbria . Extenditur emm Picenum ultra
Rekum Tigre
Ogara .
ipfum ad aliquot milliaria ex quavis parte, & ab Vm
Dobafa ,
bria feparatur Apennino monte , Magino tefiey& atijt. ] Provincia , Amara ,
Ambiama
.
Angotina
,
iEfium
,
-fis
Ptcl.
left
,
col.Piceni,
&
urbs
epifc.
ad
Strab.
iEfim fluv. in Vmbria" confn, ab Ancona 1 5. mil.paff.in Fatigara .
Magazs .
"BcleguanTfl
occ. hybernum, inter Senogalliam T4.& Fabrianum 30, Dambea ,
Salaoa .
feie diffita. Pop. /fini.
Xaoa,
Gafabela .
[ Aefium fedet in colle , &fub domin. fedis Apoo- Damuta .
Sagueda ,
lia. Diflat Senogallia 1 2. milliar. in meridiem, Fa- Bagamidri .
Ambiancativa .
briano autem 18. milliar. inCceciam, ]
Agag.
iEfifium , Affifium in vct. mCcrlp.AJfifi, urb. Vm- Quara .
Narea ,
tel.
brix epiie. in mont, ad Afium fluv. prxterfluentem , Sova.
Vafila, & alia multa pr
quo,five mont . nomen habere videtur , Perufia_i> rnela ; exquibus Angotina , T)amuta , Fatigara ,
i o. mil. paff, in ort. Fulginium verfs ; D. Francifci na
ali, per Galas occupt fuerunt vltimo feculo . J
tal ibu s clara.
[ Aethiopiafuperior,feu Abiffinia raras habet urbes.
[ Aefifium ,feu,& melius , Affifium, 5. milliaribus TricipUA totius regionis funtin prffentia.
diat ab Afio fluvio inEurum, Fulginium versus 9, Amara .
Chaxumum .
Sova .
Ambadara .
Vide Affifium. ]
Zet .
Quara .
Aefolani , pop. Lat; Vide Efulje .
rlin.
[ Aefon,fluv. TheffaltA, cum opp. cognom. cadit in Ambiancativa ',
Zaflan .
Metam fluvium . ]
Angote ,
Barva .
Vet.
Aefonenfes , pop. Hifp. citcr.quorum opp. Aefona_j> Bambea .
Adhegena
.
infrip.
nunc Jfona, pag. Catalauniar, teile Andrea Schotto.
In tota Abiffinia nulla vrbs regia certa eft . QuocunquJ
Aefquiliae , unus ex feptem collibus Roma;. Vide Ex- enim Rex feu Jmpera'or cum aulafua profictfcur , ibi
Hr.
quilic , tk Efquilia:. varie enim feribitur. De qib. Hr. fixis tabernaculis , regia ejfeputatur . ]
Aethufa , qua: & Aegufa , tefte Plin. inf. Siciliae. Sed
lib. 2. fat. .
Venum eft Aefquilias , aliena negotia centum .
apud PtoLdiverk funr. itthufa enim LimtxjUec Fax.
Et lib. i. fat. 8.
dicitur, inter Melitam,& Africain fita. Aegufa ver FaNunc licet Aefquiliis habitare falubribus , atque
vognana nominatur , Lilybxo prom. Sicilia: vicina, inter
[ Aeixi,& Aefiif, pop. S'armat m inter Viflulamfluv. Hieram & Phorb.intiam io.mil.paff.diftans> Drepano
& finum Finnicum,vbi hodie Prujfia,& Livonia. Et he
urbe 20. in Africum.
Aczmiam,Aetino Mol. & alijs,opp. Macedonia:, quod Tte*'
rum vefiigium trslucet in Eilen Eflonia prov.Livonia.]
tarerc.
Aefulum opp. fuit Latij . Vide Elulx, uti apud Hor. Athenaeum Liv. nominatur, Trices urbi apud Theflalib.3.caim.ode 29.
lia: fines finitimum .
Steph.
Aethale, Acthalia Plin. Mel. & alijs, Elba , inf.maris
Aetna , Mongibello,mor\s Sicilia: maximus,& notiff- strab.
Tyrrheni,ante Populonium > inde 10. mil. paff. diftans . musjob ignes quos emittit, Catana urbe ( ad quam ra- n
dices ejus pertingunt) 10. mil.paff. diftans in occ. Illum v*""*'
Videllua.
Aethiopia,
Abexin
incolis
,
&
Abiffinia
noftris
,
reg.
oppida aliquot, & urbes circumftanr . In iis, Centurip, * *1'
Hertd.
i trab Africa: ampliffimn, eis & vitra Aeqnatorcm circulum_j vrb. exci'a, & Aetna, nunc pag Mafcali, tefte Faz.
Hin. extena,gcmna, vna fub Aegypto,inter Nilum & finum Catana 1 o-mil. paff. Hic anno KU. 1 5 3.flum. igneum_i
& al. Arabicum lat patens , in qua Meroe inf. Cujus urbes emifit, locis finitimis vaftitatem afferens; Sc anno 1 554.
primaria: olim,Napata , Meroc ; & ad finum Arabicum plus conlueto sftuans , Catanam,& illius agrum maxi
Ptolemais , & Adule : Dire , Mofylon , & Aromata ad me labefrdavit. De Ovid.lib.2. Metam.
fin. Barbaric urn.Altera ulna Aequatorem,non fatis veArdet in imrrtnfum geminatis ignibus Aetna .
Pop.

Xmtph

StrF.
Herc'd.
& tU,

itrah.

Plin.
Vkff.

'Arifl.
e*
er/tnes .

AE
rop;itnnfPlin.8c itnus nom.gcnt. Ouid. lib.i. de
Ponto.
*Astna'ofque lacia & olentiaagna Palia.
JEtnos cntharos,feu fcarabeos varios,& mximos cfse
tradunr; ut propterea apud Arioph.veluti adagium in_j
magnum aliquem flacura & cedum fcriptum Ht , t/Etnaus cantharus .
Tbd&tiM mons,\c Mont Gibel Collis , altitudinis efl 8.
milita, circuitus autem 6o.Diftat 1 5. mil. Catana,& 50
Meana. Hic anno 1 669.quatuorfluvios gneos emifit,
quamplurimis locis in viciniis vaflitatem afferens , prafcrtim in ataenft agro,ubi 1 5. caflra crematafunt. De
vriis ejus incediis diutrfis temporibus lege Cluverium. ]
JExo\ii,Artima,tee Niceta, & Lepanto, fie prima
ria villus urbe,reg.Achaia: in Epiri conf. ad occ.inter Locros ac* orf' ( * 4iubus Eveno fluv. feparatur) & Acarnalam 3<* occ.Achcloo fluv.dividente. Pop. /Etoli Plin. &
aliis. Vrbes, Naupa&um , Calydon, Chalcis,& Olenus.
/Erolorum mera.Virg.lib.i 1 . Jin.
Spem fi quam accitis zAitolum habuifiis in armis .
Etoli petaces erant ac improbiuit qui tales ef'ent, pro
verbio dtoli dicerentur , tee Steph. petendo omnia,
Grace cltTUV 00 >
[<tAltolia nunc multis parva Gracia dicitur, quibusam il Defpotzto,fubflque dominip Turcarum . ]
. /Eruatii. yEtuates Ca:f.7'dt>e/'/er,pop.Helvetici in_*
Rharorum conf.iuxta fontes Rheni , quorum opp. Tavetsh, ad Renum,ab Vria , feu Tauro urbe Helvetica 3.
leuc. Clavenna in Circium,a Curia in occ.a Belitione in
Bor.fupra 6.1euc.Heluetic.
ix,fcopulus maris /Egaei, inter Tenedum, & Chium
inf.a quo mare ,/Egeum nominatur,tefte Plin.
Afri,qui & Africani,pop.Libyae,feu Africa:,ab Afro ex
pofteris Abraha5,tefie D.Ifidin Lib.orig.dicb*;vulgo ctiam
apud Europaeos Africani..De quibus Virg.Lib.8. An.
Hie Nomadum genus,& difcinos Mulciber Afros,
Hic Lelega$,Carafque , fagittiferofque Celnos
Fifixerat.
Lucan.lib.4.
At vagus Afer equos ut primum emit in agmert.
Afra avis apud Hor.epod.z.pro pra:lauta avc.
t Afri Gallis vulgo Afriquains dicuntur."]
frica,qua: & Libya Gratis dicitur , fic quafi fint_?
frfgore dita,una ex tribus orbis terrae partibus in men
diem vergens,mari Mediterrneo ad aretes , Ocano ad
occ.meridiem,cV orrum,ac lnu Arbico perftrita , fnifi
qua Afi ^Egvpto conneclitur ) in ^gyptum, qui tamen
nonnullis veterum Afi tribuitur) Marmaricam, Afri
cain propri di&am , Mauritaniam, Libyam interiorem , ithiopiam , Sc Ag'ymbam veteribus ignotam
ultra /Equatorcm diuifa , Iphrichia incolis , tefte Io.
Leone Africano, dicb . Hinc Africus nom. gent. Virgil.
lib.^vEn.
-quos Africa terra triumphis].
Diues alit .
[Africa Gallis l'Afrique,^ H'fpanis, & Italis Afri
ca^ Arabibus Alkebulan,- ab Indis Befecath dicitur:
i que una ex trtbus terra partibus anttquis cognitis. Sed
Lufitanihifce ultimis temporibus detexerunt mridionale
ejus partem nodum Europais notam,prafertim verfus or
Ittt. merid.& nfulas. Regio tota ficcwr in Mediterraneis,
ubi fterHis & pene defera multis in locis , vel arenis flerilibus obdutla, vel multo malfico antmalium genere
infefla , vel inopia aquarum . Olim Romanorum tempore
dhiifafuit infex prounC.& Ptol. earn difiribuit in 1 z.regionts. Sed h divifio inteUigenda efl de ea tantitm parte
qua Romanis parutt . Tune enim ultra Luna montes Aieridie,versus incognita erat. Nuncfie dtviditur .
Africa regiones pr&eipua hujus temporis .
Jigyptus, l'Egypte.
Barbaria ,1e Barbarie .
JLibiopia infer,fub qua
Bilcdulgerid, le Biledulregna Monomotapa,&
gerid.
Cafrorum ora, !a cofta des
Monemugi , la Bafl
Etuopie.
Caftes .

AF
Ii
/Ethiopiafuperior,feu
Z'ara,feu d*fcrtum,
Abyfftnia. la haute
elim Libya interior, le
Ethiopie ou l'AbyfllZaara, ou defert .
nie.
Zanguebaria, le ZanCongi Regnum, le Congo .
guebar , & inf. MadaGuinea , la Guine .
gafcaris,feii S.Laurent,
Nigritia y le pays des N
qua etiam inful Delfigres .
na dicitur,\'ls\e Daupbi
Nubia, la Nubie.
ne,C alia versus ora.']
Africa propri di&a , Zeugitana Plin. reg. & Afric
pars mari mediterr. quod Africum dicitur , expofita in
ter Mauritaniam ad occ.& Cyrenaicam ad ortum : in_#
qua Tunetanum regnum,cuius olim caput erat Cartha
go. Vrbes illius olim clare, prxrer Carthaginem, Vtica
Thabraca, Hadrumetum, Leptis magna-,& intus,Cirta >
Sicca Veneria,Thyfdrus, Bulla regia, Vthina. Nunc clarent Tunes,Vtica, Hippon regius , Tripolis . Africa hsc
leones plnrimos gignit & ferpentes , teite Plin.ac Solino.
Ea nunc vn cum Mauritania Barbaria nonunatur.Afri.
ce buius mem.Mart.lib.2.ad Germanicum :
Creta dedit magnum,majus dedit Africa ~
De eadem Claud.lib. 1 .de laudib.Stilliconis .
Quod floret Latium , Latio quod redditafervit
Africa,vicinum quod nefeit Iberia Maurum.
Africa regiones.
iEgyptus
Marmarica
Mauritania Cfarien./Ethiopia
/Ethiopia fub yEgypto
fis
Africa propri dicta
Mauritania Tingitana
Agifymba
Meroe
Byzacena
Nigritarum terra
Cyrenaica
Nubia
Delta pars /Egypti
Numidia
Getulia
Tripolitana
Libya
Troglodytica.
[Africa urbes clariores hujus temporis
Adea, Adea,
Alelinda, Melinde
Mina , S.George de 1_.
Adrumentum, HamameMine .
the.
Monomotapa, MonomoAlexandria, Alexandrie.
Amara, Amara,
tapa .
Mozjmtbkuni , Mozam
Aphrodifium,Mcz.
Barva, Barva.
bique
Quiloa, Qiiiloa.
Beninum,Beta,
Rufucurum, quaAlgira-*
Bugia. Bugie .
aliis , Alger.
Butua, Butua.
Se\tta, Ceuta.
Cairus, le Caire .
S. Salvator,in regn.Congi,
Chaxumum, Chaxnmo.
Conflantina, Comtantine. S.Saluatorc .
"iif,Auan.
Dambea , Dambea.
Sofala, Sofala.
Damiata, Damiete.
7"*<e,Minio.
FeTfca, Fez.
Tingis, Tanger .
Loandd,S.Vm\ de Loan,
Tripolis , Tripoli.
da.
Tunetum , Tunis .
Magadoxa, Magadoxo.
Vtica, Biferte . ]
Marochium , Maroc.
Afri ca proprie dicla urbes maritima clariores .
Thabraca
Aphrodifium
Hyppon regius
Hadrumetum
Vtica
Rufpe
Carthago.
Rufpina
Tunes
Tacape
Clupea
Leptis magna
Neapolis
Neapolis , & Tripolis .
VrbeS Mediterranes. .
Grta
Suffetula
Lambefa
Tebefca
Affurus
Sicca Veneria
Madaura
Mufti
Tagafta
Tuburbis
Lares
Aqrucregi.
Thryfdrus
Byzacium.
Agabra,& ^Egabra , Cabra , oppid.Hifpan.Btca* In

Van-

AG
Vandalia baud obfcurnm, inter Aflig, & Tued,inde j.
m/cr. hinc j.leucolim urbs epifc. Vide ^gabra .
[Agades,Agndes,regnum Africa* cum urbe cognmuris
pracinc~la,/n Nigritta reg.versiis lacum Guarda. Eft etia
alter locus,Agzdcs,juxtaflu.Ghir,in meditullio Africa."]
[Agag,Agzg^egnum,0' urbs tAthiopiafuperioris,ver
sits lacum Zaire, inter Nilumfiuv. & prov. Ambiam &
Novam.]
Agamemnoni fontes tepidijoniat , apud Smyrnanv ~
fhilo. urbem,ab ea quinqu mill.paT.diftantes .
Agamerum, Ag?.mer,cp.H/bernia in Momoniaprov.
ytxtnportum Corcagienfem.]
Agamium , Aghcm,(ca Ghem, opp.agri Novar, apud
Scircm fluv. & Romanianum , Novaria ad ijnilL
yetjnf. pif.Incol.r Agamini,ex marmrea antiqua infcrip. Hic
B.Panacea virgo,& marr.pra?cpuo cotur honore .
[Agaxa,Agan,feu Pagan, una ex tnfulis Latronumin
Aj* , & Ocano oriental^ inter inf. Chemochoan &
Guaguan. ]
Aganag'ara, Agonara,Caal.Sc Mol.urb.India; marit .
ciiraGangem .
ful.
Agamppe, fons Boeotia? Celebris, ad Heliconem mont,
baud prccul Thebis, in Permefllun fluv. labens, Mufis
flin.
fhccr,aFeetis maxime celebraras . De eo Qaud.in pafauf.
peg.TheodpC
1.
oncinuitfelix Helicon, fiuxitque Aganippe
Largior .
\A? tofhqui & Agoafi,Agzos,pop. lAIthiopiafuperioris,m i tgno Bagarncdrt,interfiuvios N/lut Tagazjdi.]
/gaius,fluv.Sarmaiia: Europjcx, qui Sagaris Ovidio
dicirar, hodic Schiret,tcR Merc, feu Seret , per Moldaviaiu Iflrum fluens.
[Ayahs Tortiis,Votto Greco, locus in ora Apulia Daunia% in ' alia, prope Montent Garganum,in prov.Capitan.va. Diflat lo.milliar. Viefla in merid. & 20 Manfredenia in 1
irr.a.
AgMha,Agde,mbs Gallia: Narbon.cpifc. fub Arcbiep.
f'Un.
I4arbonenf.inde 5.!cuc.in ortum,in ora littorca , a Bre
& d. ns 3.npud oftia Ai auril fluv.in Occitana reg.
t Agatba,urbs Occitama. 7. leucis diflat Narbone ,
Jliufiiempelfilanum versus-, to. in ora maris Mediterratiei, & mus Leonini-, prope oflia Rauraris fiuvv. ]
Agatba altera,cx prov. Rom-i". Agathdde Gott, urbs
Campan.in Principara ulteriore,epif.fub Archiep.Benevcntaho,inde 16. mil. paif. Capuam versus, quafi media
inter opuam & Telefiam,ad 1 i.mil. vainque diftans.
yet.inf.
Agathopolis,poflea mons Peffulanus^/o;;rpf//r,alitcr mons pueIlarum,urb.Ga|l.Narbonenf.cpifc.fub Arch.
Narbonenfijinde 14. leuc.in ort.Nemaufum versus, 8.
Mamalona: urb.maritima: ( cui fucccflt in Epifcopali Ce
de) propinqua,Academia,& Vrbs poft Tolofam dariifima tonus Occitanis reg.
[Aghathopolis urbs,aliis efl Magalone, Mailienum
opus, in Agatha nfula, Brietio, & Sanfon. teflibus.Periit
urbs tila, & epifcopatus Montem-Veffulanum tranftatus
e . Infula autem nomen retinet Maguelone . Vi
de Magalone,& Monfpcjfulanus . ] Fuit & Agathopolis
urbs Thracis epiffub Arcbiep. Haclrianopolitano .
ful.
Agarhyrium, Agathyrfum Strab.& Plin.Agatirna Liv.
urbs olim & prom.Sicilia;,in ora littorali ad oc.inter Halefam,& Tyndarium urbes excifas,inde 30. hinc 24. mill.
paff.Locus urbis ,ubi fparfa rudera cernuntur, Campo di
S. Martina nominatur;prom-vero Capo d'Orlando,tcRe
Faz. dicitur, Pactcnfi urb. 18. mil. paf. in Bor. Vrbs ab
Agathyrfo /Eo filjo condita, a Diod. Siculo traditur .
Eius mem.Sil.lib.i 4.
Defuerunt Agathyrna manus^eminoque Lacone
Tyndaris .
Agathyrfi, pop. Sarmatix, feu Scythiae , Sc
5cythi> fina:, intra Imaum mont.tefle PtoUe qiu'bus
Pirn.
& I. Virg.b.4.ytn.
retfque,Dryop'efquefremunt,pieJique Agathyrfi ,
[Agathyrfi-,pop.Sarmatia Evropaa, erant ubi nunc prov,Argapo\,& Vologhda, in Mofiovia, tefle Brietio.]

AG
Agathyrfu5,yEgitharfus Vto\.apo di S.Wto.lhz.At al.
.
prom.Sicili*2,inter Lilybasum, & Drepanum urb.ut fer'
bit Ortel. Agathyrfum cum /Egitharfo confundensjcm
Agathyrfus fit nomen urbis , c prom, inter rlalcfam 6C
Tyndarium, uti fupr in Agathyrium dictum fuit .
Agaunum , S. MAurt\, "oppid. Gall, in" Sabaud * %
apud Rhodanum fluv.in conf.Vallefix reg.inter Scdun, 9*fK
ad ort.34.& Genevam ad occ.30. mill; paff. Hinc Agaupenfis nom.gent.Ven.Fortun.iib.8.
Et legiofelix Agaunenfis ade.
[Agaunum,antiquitus etiam Temada dium eratyftque in Vallefia , non autem in Sabaudia, Dtftat Seauno 6. leuc.Gallicis in ortum, Geneva autem ly.fimiL
leucis in occafam,& 4. lacu Lemano. Nobilitatumfuit
martyrio S, Mauritij,dr\SociorumJ]
[Agedunum, Ahun , opp. Gallia,in Marchia Lemovicenfi , ad Craufiamfiuv. Diflat 1 leucis Lemovico,
0" 3. Guereto m ortum.]
Angelocum , Axholme, five, ut Guil.Camd.videtur,
Littleburgh, opp.Albionis in Anglia,ad Trentamfluv. in *.
Com.Nottinghamienfi. Vide Segeloum ,
Agendicum,|'>'(iri/j,tefle Marliano cum aliis,op.Gal. Cafar,
Celtj'n finibus Senonum,medium fer inter Lutetiam_j
Pariliorum,& Trecas, inde ip.hinc 1 .. Senonibus
vero l?.in Bor.diflans .
\Agendicum,aliis efl urbs ipfa,Sens,Archiep.ad Icaunamfluv.qua alias Burgund/e accenfitajiunc Frafetlurf
Campania tribu/tur . Vide Senones.]
Agennum, Aginum Aufon. Aginnum Ptol. & Ant.
yi,f,urbs Aquitanien epif.fub Archiep .Burdigalenfi,inde 1 6.1euc.Tolofam versus totidem, & urbs preclara ad
Garumnam fluv. inter Aufcos 8. Se Mont. Albanum 7,
pop.Garites. Ejus mem.Aufon.in Ep.24.
Santonus ut f/hi Burd/galam,mox jungit Aginum .
[Agennum efl patria lofephi Scaligtr,& regio circum
jacens dicitur ab ea,\e pays d* Agenois . Ayinnenfis tra~
lus;quimira fertilis,&rtguus efl. Vrbs autem tantifptr
diflat Garumnafluvio, ubi recipit t/gircium. 20. leu
cis diflat Burdegala in *,& io. ab Aufciis in B*ream,uti 9. Monte Albano in Circium.]
[Aggerhufia, Aggerhusv/ir* Norvvegia in intimo fin*
Anfloenft,unde nomen Prafeilura Aggerhufiana,qua totius Norvvegia efl meridional/or.Vix diflat una leuca ab
Afloa civ.2q.autem Bahnfia urbe,9.a Fridericoflad/a,
& 25. Staffangria,fub dominio Regts Dania. ]
Agidos,nunc Burgum templi, tefte Steph. Lufignano , Strb*
opp.Cypri olim,nunc pag. inter Lapithum, & Aphrodifium, in ora Boreali .
[Agilar/a,Agnar,opp. HiJpania,cognomento de cam
pos,* aftella veteri . Diflat ab urbe Burgi 1 4. leucis in
Boream," 5. fontibus Jbertfluvij.]
Agifymba , Zanguebar,m tab. recent.reg. ampliifima ***
Africa? in auftrum, ultra >quatorem extenfa , plurcs
compleftens regionps .
[ Ayfymba regio,Sanfone tefle , erat ubi rgna Monem.gfe?' Monomotapa in Mediterraneis,feu in tAitkiopia tnferiori.]
[Agla,Agh,opp.regni FezX&jn Africa, propefluvium
Guargam , in Habata prov. 1 7. leucis ab urbe
Boream. ]
,
[Agmundeshamum , Agmundesham, opp. Anglia in
Bukjngamiaprov. Diflat Londino 20. mil. Anglicit in
Circium, 6. autem Tameftfluvio in Boream.]
Agueda, Abta caftro Ptol. Caflra exploratorum Ant. Vetjnf,
&Caflra puellarum pofterioribus,fW^r5,urbs Albionis, Scotia; regia , a Londino regia Anglia? 300. fer mil.
paff, in Bor. recedens , ad Fortheam fluy. [ feu fotikt
afluarium.]
[Agneltnum , Agnet lin , opp. Tranfylvania , ]*
fluv.Hw bach,5 milliar.Germanicis Cibinio- ]
[Agniadcllum,Agr\\zd\o,vicus Ducatus Meaiolanenfis,celebris vclona Ludov.XU. ad versus Vnetos-, anno
1 509. Diflat 8. mil.paff. Crema urbe ; ftque in trailu
Addua larca ditlo.]
[Agni**

A kj
i?
& i\ili,Gergenti,mbs Sicilia? in ora auftrali ad ofla Agra
.
garnis fluv.quonda maxima urbium Sicularura, epifc. ,t
fb archiep. Panormitano, inde 85. mill, paff.in Euronotum diftans, i Liljibaro o. in ort. ' versus, ab
Erna totidem in Africum, Gelcnfibns poft Gelam ann.
loo. condita. Hic fal fit, qui in igne folvirur , in aqn*_#
crepita^ tefle loi- A deo ampia fuit , ut 80000c. incolarumhaberet, ambku 10. mill. piff, patens. Pop AgrigentiniGc. 8c aliis. Agrigcnta appcllat tubem Ovid,
lib. 4-faft.' "'.
Himeraaueff V'tdymtn , Agrigtntaque Tanromtnonq,
[ Agolo, Ago\a,urb.Afritgin tAZtkiopia fnptriorupro
[ Agrillium, opp. Afia minoris in Bttbynta rtg. j. mill
ft tnontem . leuc & tondem ab urbt Clfla."]
[ Agotialis circus alts, Piaita Nauona, 6aliis diat Nicia nrbt. ]
Agriophagi.pop. ^Ethiopi* , leonibus 8c pantherfs ve- P//a
' iavone, plateapulcherrima ff ampia Rom,fpten
Ti'd:hnit ornata adtfits ,lfontibufque & ibelijci in mi- fcentes, at Solin.fcribit , qui ad occidentem folem neodut' lio urbt: ab Innocentio. X. Vint. Max '
lebent>
^grippina colonia, quaf & //grippinenfls col. Plin, SC
Apens porta, Porta Salara,povrz urbis Rome,
CoUn3,i Quirinali's. Vide Portie.Hinc etiam Ago- Jueton. Coin Germanis, Cologne Gallis , Cologna Italis ,
rbs. Germ, infer, pi a:clariflma ad Rhcnum , arch.-cp.liia/a refla , Agonales lud, Sc dies. Ovid. lib. I , fa.
bera le empor, media inter Trevitim, Sc Monaitcriem
Nomen Agonalem credit habere diem.
Agop.es , pop. Iniubrix, quorara reg. la val di Cigna urbcmWcftphaliat i.leuc.francofurto bin Bor.cu
hodie dicitur , tefle Gaud. Merula, in agro Ticinenfi.Sed ius Ai chitp. Eleft. cft Imp. De ea Ven. Fortun. b. |i
Ponttficem pollens Agripina colonia prtfert.
Poijyb. cos inter vipenn.rwonf((Jc Padtim deleribir,8c poft
[ Agrippina,feu Colonia Agrippina, urbs i ampliJJU
tos Boios, deinde Senones recfet:ex quo Merula,& Lc.
andcc(qui eos inter Fcrrariam] & Ravcnam defcribit)cr. ma , & ptre\egans, fui peni \urts , & omnium urbiunu
tat deprehendunrur^nifi hi pop. m utata Cede in ea loca Germanicarum maxtma & cultifftma-Ibi Academia an.
tiqua,qua anno ! i%U.publici rtnovata t, irnataqui priIbigrarint,.
Srr>. , Agona , la Gogna,f\\iv Infubrnm per aumcllinam viltgtts Parifna fimihbus ab Vrbam Vl^Ex aduetfo A*
leal, reg. agri Ticmenfis in Padumfluens.
grippina Cilonitfuit ilim Diuttinft mummtntum , nun
Agor^,Malagra nunc tefle Io.Lcuncl.opp. Thracix JDuitfch, ix ruilum cum pontt aa Kenum Confiant:na
in ora Gherbnefi a Hellefpontura , cito urbi finit. Magno . Sed cum pontt dtruum t a Brunont *fel
po circa annum f 5 5. ttt Vitre Eerlio .7 *
muin .' *
14 ' 1
[ Agrius,AgrUfluvius Rtgni Ncapol.in-BaftUcatapr
[ Agorum , Agor, opp Italia, dittenis Venett,in Beluo! fluv. diat Bellum 18.mil- vinc.Cadit in ftnum Tartminum. Oritur autem fupra
"
tun.ncnfagro' ad' Corde
Marcum nouvm tx Aptnnino montt ]
Itfajftbus
[ Agubtni,pop. Arabia dtftrta , tet Brittii.]
'[ Agra , Ajtiyttrbs Afta in Imperio magm lAogolit,ad
fluv. Gemini, ' & in prev. Agra. Ibiferfape commoratur " . AguillioHum , Aiguillon , urbecula lepida Gallia
magnus Mogol, iqug ciuitas ptrampla, dtues,& elegant. ad Gerumnam fluv.'ubi ncipit Liiium in Aqnitanni*
1 50. lends diata ciuitate Labor , 3 j. ab urbi De li, & prov. Pueatus tituli liara . Diat ab Aginno 4. Itucis ,
tribus auttm a Nerati . In Aginnenftagriftdtt, ff in rs70. ab Amcere urbt . J
% trat\
x
nigra , locus Bceoti* , ex quo Uiflus (luv. ortum ha gimt feraci.]
bet, & vbi Ufana ucnata tradimr vnde Agrxa cogne[ Agulht caput, Cap des Aiguilles, in Africa. ViAt
minata Fuit.
Aiuum caput . ]
Ayagas , Drago , fluv.Jicili* Agrigentum urb. prav
Agnntum,/fl"#$M.tcfte Laz-opp.Norici in
.
tcrlucns , ei urbi nomcn iniens , ipfa enim ^/gragas & 7"'iro!enf. conf. inter opp. com. Tirolenf.5- ff
Ctiam.di&i e(t. ^irg. lib. 5. vencidos.
Sc Lcntiam 4. euc Vacorio fern Viaco urbe GarinAriuusindt Agragas ofttntat maxima linge
thiz 1 5. in occ.
,
Mania
[ Aguntum aliis t Doblach, oppidum Bi ixintns tra[ Agramintium\, Agrarnonr, opp.Hifpania, in Catalo
clus, tn Tinlis Comitatu, ad radices mmttum, ff juxt
nia prov. ad amnem Sio, inter Salfunam, & Virdant amnem Ricncz, 9. mille paffib. ab oppido InncKen esurbes, tn ptaniae Vrgtllenft.'f r 1
cafum Brixinontm vtrs'us 28. ttt luvtr'%1 . ]
[ Agrani, pepuli Arabia felicit . ]
Agurium, Agyriiim Plin. Agyra Diod.apud quern alii p/e/t
[ Agrieta, Agreda, urbs America mtrid. in regno Fo- legurit Argyra,fc Argvrium,Agyrina urb.Gc.JV* Ftlip'
fatanf . Dlat 35. Uucis Hifpanic'u mari parifico in pt d'Aryront, mb. Sici* ab Enna 1 2. mil. paff. iCtnam
ortum t 40. ab urbe Quinto in Boriam , & totidtm <t_> versus & CenturTpas, quibtis i*, mill.abcit, Tro;anbtipaiano . Vrbt i parva , ad monttum radices,fub Hif- poli ',& Afloro, indce.mill. in Bor. Patria Diod.
Siculi hifiorici, antiquiffima ante Herculis tcmpora.
Agvi\ live Agaria, reg. ', agaricu^ nafei[ Agufitus, rAgottt ,fluv. Gallia, Fide Acutu . ]
tur. Agria itemarbs cft' /azygumin Hungaria tranfJaAjtvlla, Ctrvtttrt, urbsoliiu antiquiflUma Thufcm.'
nubiana epife fub arcblep. Jtrionicnfi, Buda rcg'a 1 a. Vide G*re. H ne wgyllinus nom. gent. rirg.lib.8.ia\rbis Ayllina fedts, ubi Lydia quondam
leuc. in Cxc. Debrecino totidem n occ.r/incolis icicurTurcis nuuc parens," noro tempore capta.
Ctns bello praclara jugit inftdit Hetrufdt.
[Agrtaurbsi Hungaria, Eger Germants , Erlavv
Ag'yrinm. Tide Agurium. Pop. Agyrinenfcs Ciceroni.
[ Ahufa, Ahaufen-opp. Scania in Suida ad mari BdlHungaris. Varva e,fed munita Sedtt ad amntm Agrian,qui tribus abhinc leuc is adit in Vibifcumfluv-Diat ticum, pnpe Ckriianoadium. Dicitur & Ahus . cum
5 . itucis Fillect opp. in meridiem , & 6. Tokao in oC' portu tommodo. in ditiont Suicirum paucit abhinc annis.
Kafum. apta fuit Tunis annt 1 596. ff ab to tempere Diat ab Piafnia 1 . Itucis Danitit, ff a limite Smala*
ipfisfubtfl.]
da prov. quinqu leucis .J
[ Agriant opp.fuit A* minorii i m Cappadocia, pri.iax, Pilaea, tefte G. Barrio, fluv.mag.Gracci per -LjcpB{
fi Irimfluvium . ]
4
' 91
nesG'otoniatarumtlaens, spud Zadniuau*
Serai:
Agriani, AgrteiHerod & /fgrianes Steph & Agrien. prom, fu biens.
", >
', fes, pop.Thracia; circa Agrianem fluv. utter Rhodopcn,
[Aiabira, Aiabire, oppidum Amricain Peruvia,
(fe Hzmum montes incolentes,
versus lacum Titkacam , . leucis Hifpnnicis htna
Agrigentum t, Sc Agragas Grxcis, Jtrab. Tbuc* Ptb . iiamtm t * Cufie, uttm diat 35. leucis in mtritL
fr i 4
'Ait**
AG
\Axhtp, A%,ftf.v. Eilg.]. Oritur tn Silurienfi CimitatU
] vicum Rumil'-y te Comte , deindi Audomaropilim
rigat , & infra Graueltngam Flada urbtm in martfi
txontrut.]*'"i'; , Agnit/, pop-Iatii'm fioikus Marforttm, fie ab A^ittt'a
i?/'Grecs c Medea: forore diH , ubf Sc Agnitia fj1ua,ihtcr
Albam Marfortim Sc iacum Fdnion. Ceius mill.?*rg.
Jib. 7. inedos
.
.t ( _ ,'. '
7"f
Agnitia', vitri tlFutinus unis.

A L
i8
AiU, Aana Plin.Aianum >t.h.urbs Atabla Petraee
' ;. a inunnim fin. Atabici lecium . Aila ctiam apud D.
Vrn*p. Jctcji nunc //r, mont Sine eo. mill. pa. dittans.
, { stitya, A'un\\,enf. Scone, , Um vertus feepulus prep*
alioutdiam prov. & in Glott* tuario. 4. mill. Statten
diat ab ora Caevidia. 1
. [ A: rifa, AioCa, urbeeufa Wifpania in regno Aragonia.
Qlim caput parvi rtgni de 5obraxbc , ai {luv- Ctnganu >
ubi rteipit kram fluv. ad radices Tyrenaorum. 6. Itucis
diat Barbaro in Barcam , 8. auitm ab Ofca in Cauatn . ]
[ Ainzia, Ainja regirme. Scotia Sept. in Buqtunia*.
prov verikt oram Cr eia Speiafluv. vbiFinlaserum ca
rum . ]
[ Atriarum , Airy,Tiens Burgundia in d.tsc. Antifodor. ubi Concilium fub Betted. . J
[ A>r us , Aka,fluv. Scotia Septentrienalis. adit in
fluv. Sptyam,in Bnqu.ui ta prov- & ortum habet in Mar
na prov. ex m$ntt Crampio. J
[ Aizua, Ai'u, ptov.inf. pontee, in Afta. Oppid. ha
ket cognom. in era Orientait . ]
ttei.
Alaba, Alava Villanov & al. opp. Http. Tarracon.in
Ccltibcris, quod Pto>. Va ci ix vicinum iacit,inict Lobetum urb.de Villain Francam opp.
f Alaba , Alava, nunc vicus e Tantum Aragonit ad
fluv Xdueam.x.ltuctt diat Lobcto in Borcom, CT 5. 4
Terulo . 1
l Alaba, Alava, regio Hifpania . Dicitur & Alava.
Vidctbi.}
Alabancia, EUebanda hodic Turcis, tee Leuncl.urbs
tn.Cara- meitcrr. epiio fub Archiep. StauropoUtano, in Amyzoncm ad occ. itratonicem ad ort. Pc qua luve
nal lat. 7.
Hic Andr, Ule Samo, hic Tralltbus, aut Alabandis ,
Alabanda in num. fingulari apud Tteph. apud quem,
quod fuer /i opukntiliraa & fiorentiflma , in proverbio
fuit, utoeni not ans fortnala m. Nomen habet apud Ca
fes ab cquo, quem Alam vocant ,& vioria, qua: an
da ab eiuldem dicitur ; vel ab Alaaando Deo indigete ab
Alabands culto. Hinc Alabandicus nom. gent-ut Alabanduum op us prove bio diclum de re inepta ; ur Cer
ni Alabandicus , ideft , incptus , homo Alabandicus
parirer.
Alabona. vide Alavona. opp. Hifp. Tanac. in Ara
ber
goma .
Alabuntis, Cue, ut alibi legitur , Alapuntis, opp.Gall.
Natbonenf. ubi nunc Talart opp. baud obfeurum n_*
Dclpbinatu, ad Orucnciam fluv. apud Siaricam urb.in de 3. leuc. Ebredunum versus t.
Alabuntts,ftu Alabons, hodic e Ven ta von , carum
Delphinatus, ad Druennam fluv 3. Itucis a Startcain
orcam , Fapincum vertus 7.
Alabus Faz. fluv. Sicilia! ampios ,fcd brevif' fimidecurfus, inter Auguam Sc Mcgararn urbem exciamin ora oriental)' mari except us , 5. m II. pail, polt
Auguftam & prope Megaram iacentem.
A'a Flaviana, quae & Flaviann, & avian urn, Itilioflt mXW* Ptol. Vindobona Ant. & Vindomnna Notit. V%itn
Qttmzri\s,Vvetfch7'urcis,^'ienna Iiaiis,vif bs Paunnnix
fuperioris adPanubium, in Hung-iii* conf inumtiffima, Auria; caput, eptlc. fub archiep. Sa'isburgenl. five
exempta, academia, Sc crnpcr. Buda 3 1 .leuc. in oc. Rarifponam versus 57.
[AlaFlaviana, feu Vindobona, fruflr obfffa fuit
anno 1429. a SolimannoTurcarum\n,pcratore. 4<nne
a Callis , V viedun Volenti , /Ariden a bohmes, & Pcx 1
a Tu reis dicitur-, efique proprit Vindobona , & male confundi'M cum / Flavianis , teibus Brietie, luverio,
tir al. Ibi perfipt commoratur Imperator a multtsanms -t
eeue validiffimis firmata propugnaculis , cum ponte ftepra Danubium, P armamentario. Fide Findobena.]
AlaNarifca, Aichadt , Quafi Quercopolis , uibs
Geiman.in Da varia tranfdanubiana.ep^c.Cub archiep Mo
" , ui ' fiv.Auxcai< utbivxcifj,cui

A L
fuccefsir prxima, ab Ingollbdio .!. in Boream. Ko*
nbcrgam versus 10. Rati/pona 9. in occalura[ Ala Narifca, Aichflat.preprw paret Epifcepo , & in
Falatinmu fuperiori fedei: ]
Ala nova, Eberfderff, tefle Siml. opp.Paneonix fuper. Aat
in Auflria ad Danubium, Vienna 4. leuc. in on um Po*
fonium versus 6.
[ Ata nova, Eberfdorf quibufdam , e carum Auria
inftrtoris,ubtpalaum& delicia Archt ducum Aurta.
Vix diat F ienna una leuca in ort. ]
yli Flavix. Vide Alar Flavix.
tttt.
A :a ia, Hlela Gc . ui bs Siciliz olim epiCc. fub archiep.
Syracufano,cxiifa,in ora occidua, ubi nunc Caronia
carum, teile Faz.media inter Cephalcdium ad merid.flc
Agathyi ium ad Septentr. 30.mill.pafl. ab Alontio.l2.Vidc^ilcfa. Pop.Halefini Gc. Sc Plin.
[ Alagoniut,Ahgonfluv. Hifpania in regno Legion is.
Cauriam urbem alluit, C7 poea cadit in Tagum fupra
Norbam Qafaream . 1
AJalcomenx opp. fuit Bccolic ad lac. Copaidem inter
//aliartum & Coroncam, templo Minerva: darum cu- '
ius mem. Jtat. lib. 7 Thcb.
Vucts U hornos, & Alalcomtnaa Minerva
Agmina.
Alamanni,AlemanB al.^idc ib'.Sic& apud Sidon. pa*
negyr. Avir.
StcYncbat , Rhenumque ferox Alamanne bibebas.
[ Alambater , lisle de Diu , enf. Afta m little prov.
Gutaratc in India, ^o.leucts ah oflus fluvJndt cum portee
fjr caro permunito Lufitanorum, frura alias a Tunis
obfeo.Diat a Cambata urbe 80 Itucis . Aliis Alamba
ter e Ciuadel opp. & Bur e Diu. J
[ AUndia, Aland, inf. maris balita, iuris Suecici, in
Finlandia Itttore. Fide Oena inful. ]
Alani, pop.Sarm.Europa ar, haud proeul Marotida
palude incoientes,Roxolanis finitimi qui nunc Luuaui
dici putantur.Inde ctiam Planus nom.gtnt.De s Claud
lib. de vid* Stilic.
Tro Lati doeuit genti pralars Aland.
Idem de 4. Com. Honorii.
m Latios rttus tranis Alant .
[ Alani ttiam pop. Scythia , entra Imaum, prope fluv.
Garambitem. ]
[Alanauera Alanquer, opp. Hijpanta ; in Lufitania ,
versus Tagum fluv. Diat 9. Isucts ab Flyftpont. Fide
lerobnca.
[ Alanus, Alan , fluv.Anglia in cornubia prov. Ia*
murefe exonrt prope opp. Paouv. j
Alarons , Talarti oppid. e Delphinatus ad Druen
tiam fluvium , 2. Itucis V apenco in meridiem , & 5.
bi arte .
[ Alarus, Alar- fluv. Perf;dis in Hircania . Cadit inj
mare Cafpium. ]
Atetca.(\ia,Edenburg, urb. & regia Scox. VideAgneda- Olim Se Edinodunum dicta putatur,tce ucka
nano. [ Fide Edtnburgum. ]
Alatrium quod & Aletrium, & ^latrum Frontino ,(
,
Alatrt,co\. Se urb.cpic.Lat.in Hcrnicis, Fcm^o proxi*
ma, ab eo 5. mill pal. ab Anagnia 7. Fcrentino propior ,
Prxnce 1 5 quoi <?ora Anagniam versus.
Alma, urb. antiqua Scotia merid. prope fentes Tin*
nt, tefle Ortel.
[ Alava, Alaea, prov. Hifpania,alias Navarra ; nunc
autem Cutlla annexa a multis annis.prope Iberumfluvi
cuius prae pua urbs, Vttloria , e inier auarram, Ipufceam,Cr Ibirum fluv. Ibi alias Farduli pop.
vi launa, A\one Ant.Allavvay, tefle Camd.opp.^l-tP/#/'.'
bienis in Danmiorum finibus, inter Galau ia.&Galac
j j.roill.palT. Mcdiolanum versus , Ca nouent a 30.
ICamd. Fvhiey inter Cumbr. & Nerthumbr."]
lau ni pep. Sar maria? Eurcparar, quor reg. Volh'mia
tee Lud.Pecio, pu tat ur in regno Polonico , inter Polo
nium ad occ. Lithuanian ad ort.&Rufllam ad merid. fi
ta. Cui us urbs primaria Laccorra .
[Alauni

A L'.
A L
[ Altun^ ;.</p No> iei,ubi pars Stiria, & architp.
Aceepit Rem*.
Sal'x.burgenfts.Dictbantur ttiam Ambifomij,fce Nico
Ea promu iacet , Romanjs dcleta., vclur mater*
li_* .
lao SanfoneA
Alaunius.miv. inter 1(.& Trifantonem.per agr
[Alba in ruinis iacctffr ci adiacet Albanumurbs,qux
?tel. Durorrig uxta Chricurcb fuens.fide Halenus,proiit ex tius ruderibus crtuit, tf nunc vulgo Albano diettur;
in cod. Ptol. legitur. Orrelio A'von.
ique epifeopatus uni ex 6. antiquioribus Cardinaltbut
Alaunus,.4/fff,feu Northtyne ex tab. flu v.Alb onis,in tributfolttus.Diflat ab urbe Rom* la^mill paff. PrincipaNorthunibria, per Alnevvic\in Occanum fiiiens
tus tirulo gaudet Sabcllornm, & vino fito celebratur. J
Alavona, Allabona Anr. Alagon, opp.Hilp- Tari acn,
[ Alba maritima, ohm Blandn* , desude Belgrada
ad lb?rum iuv.in Aragn* i egno > inter Grfaraugufta & Belgradum, ciuitasfuit * maritima, nunc Dal'
a. & BelGnum in occ. .. T"uriafone & Tutela ur- matia. Deruftaeft,& vulgo Zara vecchia-, Slav'ts Bio*
grad, dill* etiam Alb* maris tee loanne Lucio. }
_
bibus io. in ort.
f Alauon* ftdet iuxta Seltnem fluv. qui paulo infra
Alba Marforum, Albi, cal.dcdu&a c Efcrnia,& urbl
Latii in finibus Marforum > nunc oppid.& coin. Aprutii
toebt in Iberum. ]
Alazon, Alaronj'usSrrab.Alczona Val.Flacco flu. A- apud lac. Fucinum , aquo 3. mill. pal". abe aburb^,
fix,lbcrian taa (Vcernens , ac in Cyrum inflcns. Roma 48. Aquila *i. . Talieqnitio 8. in ort. .Pulmo
nem versus. Pop. Alberoes. De alba Sil. lib. 8.
de quo Vz\. Fl ac. lib- 6. Argon.
Hiberni qui torga Notgelidumque fecuri
'
Alba fedet campos.pomifque rependit arias
Fruit, & tot* non audit Alax.ona ripa.
Alba Pompcia, Alba,co\.&c urb. Liguria epifc.fub arMu*
Alba, Tardera, tette Flor.fluv.Hifp.citerioris,per Ca- chiep.Mediolanenl,ad Xanarumfluv. urbs MontisfcrraP/;*
talauniam in marc apud Blandas dclabens. A ar ti ab Afta ii.mill. patin occ ab Augua Taurinorum
8. Aquas Statiellas versus 18. Pop. Albenfcs.
9- Icuc. in Bor.
Alna, Elvas,wj Tortugalli* epifc.fub archiep.Oliftpf Alba Pomfei*, A\bz,urbsefl Ducatus Montisferrati\
ponen. nota obfidtone, & clade anno 16 39. fed ab eo avwfa pauets abh nc annis pace inita Cheraci ,
faretDuciSabaudia, multas experta vtees hifee vltimit
Fide Elva-]
temportbus;& deficit in dies, paitis habitata . }
[ Alba, Kcrman, urbs Moldauif.
[ Aba,opp. Ht[pant t in Cuntabris , ubi nuncforte Sal
Alba Regalis, Stulvveijfcnbutg, urbs /annoniefup.
Strlp*
in HuBgaria eifdanubiana, intra paludem , olim Regam .
vatierra, in Alava reg. J
[ Alba. Alva <*e Tormes, ad Tormumtiv.opp.Hifpa. coronatione Sc (epukura clara.nunc fub Turcis, Buda
nia, in regno Ltg*onen , cum titulo Ducatus . Diat 4. fupra 30. mill- pad. quot Strigpnio in auftrum recedic,
Vienna 30. leuc. in Eurum , Vefprinio urbi epifc. vicina
lends ab urbe Salmamicenf.
Aiba Augua, Aubenas tee /. Dalecbampio , opp. ad 3. ku^
Tul.
Gall. .fVarbon. in finibus Vivarenfium, Viuano urb. ad
[ Alba Regalib Slauis Sxo\n\ Biograd Hungaris Ekckes Feier wat, & *llis Albe Roy1,fuit Tur
6. Icuc. irr occ diftans .
Alba Augua aids e Viviwrs . Jide Alba Helvio- cis anno j J43. eg- ipfis etiamnumfubeft ; fedetque ad fluvium Sarvvitze dtlum,*.mtllc paibus a Bud* in
.]
[ Alb* Grit*, Belgrade Gallis . Nandor A\h% Hun- fum in *pfo limite dtttenis Auriaca. ]
garts, Griechifch Vveeiflemburg Germants , urbs muni'
[ Albafubufiana, five Sebuum, Vv(fcmbaaTg,urbt
tiffim* Hungaria, in Rafcia provintia,*d confluentes Sa. Alfati* in ditiotutRegitFr.ancia,paC]tAionaerien.Sevi in Danubium, m colle, fub dominio TurCarum ab an- det iuxta Lutram fluv. & 4. leucis, dtflat ab Haguenoa
versus feptentr. ique vna ex decern urb thus /
i j2 *.VideTaurunum
,
[ Alba Groca , Hungaris antiquis Alba Bulgariea , provmsia\is^ideViffemburgum.\
Alba Vrgaonfis./'linio Alba & y\tgio,Ariona, teftef'-v'~
bain Belgrado, Slavis launii Biograd , male fro TanMor. ex lap. vetuiio,opp.Hfp.Bjeticx,apud Gientm urb
*
runo pon\tur,eumTaurunum militartbus confluen
te favi & Danubii Occidente* versus ponant tabula a7*acci -leuc.
Alba opp. fuit Germ, apud N.'cn flu-u'tcriorcm ripam:
Tcutwgtrtana, fed cremt ex eins tumis , tee loanne Lu
cuius ager adhuc Alb in lylva nigra , 6c Duc. Vvitenvcro.]
Alba Heluiorum feu Helvorum,4%,urbs Gall.Nar- bergeni nsminatur.
Alba quo^ue flu v.Hifpaniar citer, apud E.nporias mabonenC in Arvernotum Se Ruthenoruin conf. epitc. fub
ri exceptas: ex quo Rio de Ampuriat appel'atur . Alter
archiep. Bit uricenfi ,fer media inter Totofam & Ru
thenos, 1 2. leuc. utrinquca Carcafone 15.a Bicerris 21. in Gall.A&tbon. Rtderens. Alius in CamprGalL Be\\. vul
in Bor. Qua; & Albiga poflerioribus di fta e.

go Aube*.
[ Alba Helviorum, qua & Alba Augua Helviorum ,
_ Alba Aabbfluvivs.e Gallia. Oritur in limite Bur tetbus Sanforte, Brietio, & aliss, e Viviers, urbs Gallia, gtdi*,de\nde per Campaniam provinciam flutns, Barum,
at Rhodanum fluvium, in planitta , Vivwrianfts traclus, rigat; hincautlus aliquotfluviis, inSequanamfe exone*
caputunOccitantaregrone.]
rat : dieiturque etiam Albula ]
. . Albaluli*,ptiApiilum,V**i^rr",&Hungaric
[Albamata,Aumz\c, urbsGalliain Normnia prov.
** ' Gjula Fetewar, urbs Trantylvania: , & Prinipis ledes ad tnitiumfluv,Buxina, Ducatus titulo ornato, 14. leuc.
col. Dada-, epil'e- fub Archiep. Colocien Gunter Claudio- diat a Rotbontago, &8.a Bellovac. \
polim & Cbinum. atrinque 7. leuc. Corona 18.
Albana, Bocka, cx tab.recenr.urb. Aibam'at,& empor. _ ..
Alba lulia fedet propefluvmm Martfum ,i.leuas a ad Cafpium mare, quod ex Ha Mer de Bach* nomirn**
mo in ocafum.]
tur vitra portas Frreas, urbe & emp. in Bor. dift ans.
Alba Ion ga, Alba adhuc urbs Latii excifa , an t iquior
Albant , pop. Macedonia , quorumreg. Albanie , Sc
Cfa.
& l. Roma ab Afea nio an. 3a.. pou excidjum TroUe condita, ipfi Albanefi djuntur , eor umque urb. /Abapopolis eft.
annomundi 306. manet epifcopatns Cardinalibus tri inter alias ..
[ Albania*. Albanie, /talis Albania, , reg- Gracia
bui folaus, ab urbe Roma 16. mill., paff. Illaua circumtantcafttaAlbanu, Sauellum, & Gandulphi , ex olim Epirus pars Occidentalis Macedonia. Fere tots
ruinis,cius,utferunt> conflrua. Pop. Albani. De Alba paret Turcis, vald'e fopulofa Cr incoli refera Chrtianis qui vulgo Albanoia a Gallis dienntur ._ Hint milite^
Tibull. Iibv-*i.
Cpelets dtfit vulgo, . j
Albaque ob Afcamo condita Longa duce.
[ Albania urbes ciartorts. htfee temporibui .
yrg.|ib,.vo. .
Aulon, la Valona.
Carta, Lana.
\ndegenus Longa nornm dominabitur Alba,
Butrotumt, BumnCO.
btffus , Aleffio.
it lib. 5-
* ,
Crw,Qo6 ' ' '
Qsbrida , Locrida^
Aibatti Steuertfuot ; bine maxima porra , ,

...
A L
A L

In planitie ad Rutulam amnem; t cuius reliant infitU In \>1, Drazzo


3codra\, Scutari.] .
Albania , lie a populorum colore nominara, rcg. Ada e admodum parva. & verjusfeopulus,vulgo Ifolecto d'***?. jnari Capio ad orium incumbtns , iberia: ad occ. & A> Aibcnga, halts, antiqmttu Gallinarta dttla . Vrbs alias
uopaxe ad mcrd- contermina. Zun ta magna ex parte , dtves. Nunc deficit.
Albiniana aftra, Alphtn , vic. bodic Batavorum i%at Am.
& Ckipcche ad occ.& i:rachan ad atcton, teil- Nig- 6c
CaU dicto. Vrbcs clarores Albana , & Oica . Albania Hollandia inter Lugdunum & TraieAum inferius ,
quoquo "cotia ( pars Ablonlr. ad ardi J didta eil, teile .ugduno a. leuc. in merid. Wctdara versus totid. Sunt
. ,
Hcdlore Boith.nunc ctian Al'vayn part Seoul mditer. qui Albina , & Albimana Icgunt .
A'biniminium, Fintmigli* , urbs Lgure epifc. Vide
{Albania provincia Scotia dictiur ,# Braid A\bz\n,
toc eft, parsfupir. Albania, ftittt Scotta,& Drum Al Albintemelium.
Albinicmclium.Albintimilium TacJ'intimilium Var.
bain Dorfum Scotta, ubi mons Grampius.
[ Albania, A\bcgm,flu v. tt/'d M Tufc'ta , in [mum Vmttmtglia , urbs Z.igriar littoralis epifcop.fub archiep.
TtUmonenfcm defluens fropt Vrbatellum. Vidt Al' Mcdiolancnf. ditionis tarnen Genucnfium , inter Albin*
gaunum 40. & Nic*am ad occ. fer ao. mill, Pop.
miaa . ]
Albanopol's, Albanopoli Mol Se aliis, urb. Macedonia: lntcmelii apud Liv.
Aibion,Alviou PtoI.quxfi Britania, inf.maxima u
rncditert.^ibatioriim tactrop Djrrrachio fupra 40.1.
top
in Ocano Gallia: & Germanise adiacens , Gallia Wfc
pal. & Li lo 3 5. in ort.
30.
mill.paff.in
or.Uiitaiisjin Britanniam pi imam , qur
[Albanum, urbs AfiA in Arment* matori,ubi S. BartheloMtus Afo. martyr coronatus. Nuns dirutajaett, Anglia, vulgo England, Sc Britanniam IccunJam3
qux it bcoa,Scotlard vulgb incolis dia, in duo regna
ifit Mbana ad Cajptum mart. ]
**
Albanum, Alb.ma, villa erat Latii circa Pcli tras vrb. diuifa, inter Cantium prom, ad ortum, Sc Boleriuau*
ab vrbc Roma ad 20. mill. patf. via Appia diltans. Ems prom.ad occ.ad 400.mill. paff. lata , longa vero inter auflrura c feptcntu'ones fupra Xeo. Anglir regia eft Lon
- Hor. Lb. 2. cp I.
dinum, Scotix Edimburgum , tame tri no fir a tempt- ft ato
DtRet Albane Afufas m monte lientas .
Rex Scotus , Anglis Rcgibu* dericicntibus , utriquc do-;
[ Vide alba lungn . ]
tit>. Albanus mons, Monte Albane, mons & lac. Luii.qui minatur.
( Albion v4,NouvelIc Albion Oallis, New. Albion
& *( La^od' Cael Gandolfo dicitur , ab uebe Roma 10. mill,
Angltsfars Americafepttntr. detttla a Frantifco Drack
faff, apud 1 urb. Eius mem. t. lib. 4.
gquitt Anglo i&ab ipfo anno 1579. Albion diSa .
Albanos quoqut Tnfculofque tolle.
Wide ibi.lfi regio perAmpia, fednondum bent cognstf
Latus ver Prop. lib. 3.
puropAts, ntqutttiam versus UtteraltM. Amultit
Albanufque lacas .focii Nemorenfis ab unda.
[ Alfanas mens diat abwrbe Roma 1 a. miU.peJftbus trtdttur txttnfa afreto Antao % quod eft JupraCalifor- -t ,
niaminf.ufque ad, terram Efonis. Aliisauttw eft part
in ortum . ]
*''
Albanus, 1$ Jtrab. jiuf der Alben , telle Lai. Efonis-y quodjotfan reeltus. Dt ia utva Albtont fdesfit
penes Arigtos-.mbil emm ctrti hAbtmus de .]
mons Pannoni fu?, in Norici & Iapydia confinio.
Alois, Elbe, fluv.maximus Ger, in finibus Slcfio"'.
A'banus, Cohan Mol. Sc aliis, flu v.| Albania: in Afia.in
7'J*- marc Cafpiura influens", quo regioni nomen eue vide- riens, in meridiem primum , deinde in occ. poftea in iep- * tm*
tenttionem per Bohemian, Mifniam > Sc Saxonia iu_*
tur, fie ab incolis, refte Matth. Michovio dius.
IAlbaracinnm, Albarazin,r/ Aragona, if. Vfdt Ocean flues infra Hamburgum urbcm Hoi latir maximam, freda, Torga > Vitcberga, Magdeburgo,Lunettum .
[AlbajA.ofp.Afrie* prope paludim Nube, in Nigri- buigoquc, urbibus prxclaris,irrigatis. Eius mem, Gaud,
lib. X. de laud. Sti lie.
tin regtone . ]
medtmqutingreffper Albim
[ Albenacurn, Aubcnas, urbs Galii in Vivarienfi tro,
GaIUca
FrAnterurn
monta armenta pererrent. & alibi.
u,adfluv Ardeiche.]
[Albisfluvtnsinmonttt qui das Rifengcbirge moca[ Albtrrophia,A\betRtoi,opp. Letbaringia, Metinfit
tur,od t,Gtgantum fuga,ntum habet, a Bohemis Labe
tfijcop. 4. leucis diat Marfalia. ]
[Albert, Axnon.opp.AfricA in or rtgniBar~ dieitur . Sufcipit aunm Multara flumen , quod Vragtnfim praterlabttur ctvit. demde Egram ex monte pintftr
14, verfus oAZgyptum, alis Varatonium. J
Albir,& aliis Albiga, Alby,mbs Call. Narbonenf.Pp. fluent em, poea Salam , ' Orttltam , & ptr Saxoniam
jupertor cmfluent, indtper inferiorem Saxoniam inibi inAlbienfcs Sidonio Apellinan . Vide Alba He Iviorum .
ttr , DucAtus Bremenftm , & HolfAiit], infra Glueftor
(Fide Albiga.]
dium octant Germanice mtfettmr. J
I Albia, Oblok, opp. Gtrm. in CarnioU prov. ]
A'bifl i i\m,Frfimarfe nunc , teft G. Bar. opp. Brutio- ftl^
Albisna, Recchapiana Caflel. opp. <cu patAl hodie
pag. Corficx mediterr. in ora merid. Vera, apud Pa- 1 * m mditer, in Ca labria ci ter. ad Apcnn.mont. radices*
apud Lau fluv.intcr Laum opp.io-& Cerillos ia. mil),
eoniam, mde 9. neilKpaiT. Fifcram verfus .
2
^biatum, Sc Abiatum cognomento craflum , <&~ paff. \ Marcopoli ad - 30. in occ. fide Abyrum.
Aibium.eu Albius , Alben Laz. mons Iapodum a
*
grajfo, opp. Infubriar amplum in agro Mdiolanenfi , in
ter /cdiolanum 14.& figlebanum 6 mii.pa".occerrc. Carniola reg. Alpes apud Idrura opp.attingens. V'tAc Al.
Albici, A/^/ctelc Rob. Ccnali , pop. Aquitam>,quo- banus In argent m vivum effoditur apud Avendo*
rum opp.fic vulgb appellatur.Sed Catiar hos in Gal Nat. opp. inter ullinopolim vrb. Hiftri/, & Labacunu-
bonenf. fupra Mafliliam dclcrtbit. Albieafcs a Scrab.poft CarnioUc metropolim ad 4a mill. paff. ubi Albiura opp.
leu caftrum Albenf.
Sal yes locati.
Albium intemelium- Vide Albintemelium.
StraJ^
[Albienfis Comitntns, Comti d'Albe Royal e, provine.
Albius, mons Iapodum ( Birpamtrvvaldt incoh's ) inUnngariA iuxtA > Rcgalcm,& vna ex prev. regni >
gens ex quo colapisfluv.profluit, qui fie Albin noMna*
in axiom Turcarum.
A'biga, AlyMtbs epifc. Gall. Cadurcis fintima, fie tur, ad occ. ubi Albium opp.
f Albonctmtffof. Datif Coiomjiungnris Rihoraeza,
Gregorio Turoncnf. & in lib. Cone, dita. fide Alba
Helviorum- Sita e(t ad Tarmensfluv.
Ufte Rictiolie.]
Albona, quae Sc Alvona Plin. Al vu m Ptol. Albona*
Albingatmum, AlbigauMum Ptol. Albenga, rbsLi
guriac littoralis epifc. fnb Archiep. Genuenfi > inde 6: opp. Hiitri*. ad fin Flanadcsm , apud Arc flu.oftia, in
mill. paff, in occ. w4lbntem< versus 4a Pop. Ligu Illyrici conf. Pola urb. ai. mil. paff, in Bor. Pop. Albores , Ingauni Strab. & Aibingauni^opiko ,
nenies Plin.
[Albingaunumfubc domint Reif. Gennens' Pius
[ Albretum, Albret.cpp.
m
{f Dut. Galli^M Vaftmia.
Ab

fUn.

Vitrina
/>/.
Plin.>
al.

Ovid.

plia.

Albuk,qul& Tiberis, tefte PJJn. fic ab aquaram albedine i6tusjlTevercJ[\iv. Hemmas notifllmus , Roma
interlueas. Vide Tiberis, feu Tyberis . Pe eo Qvid.lib.f,
Fall.
Vente & Aleides tur comitatus Acbiva ,
Albula,fi memifthtunc mihi nomtn erat.
Albula altera, qux Sc Albulatcs Plin. fluv. Keen irb
Apruto,per fines Prxgurtiorum, nter Afculum, Se Inreramnam urbes,fluens in mare Adriaticum > Ubrafatta ,& Liberata,teu Vibrato.
Albul &qux,BagnidiTvvoli, aqux fajutares apud
Tvbtir.urb.qux in Anienem fluy. excipiuntur.De quibus
Mai'dib.i.
Iturad fiertultiglidas qua Tyturis arces ,
Canaquefulphureis Albulafurnat aquis.
[Album blanche.^/*1 Mare album.]
\Albunea, A I bona , fluv.ltalis in Due. MedtoLC
agro Novarie.Dicitur & Albonca,inque Padum influit.]
[1,\\,.^, in Eflremadura prov. limite Portugallia 3. euc,inclivo ,prope
Geboram amnem.]
Albunea f vi va , & Alboneus fons , in montibus apud
Tibur.urb.& Anienem fluv. Nunc etiam Albuna vulgo
dictus. Cuius mcm.Virg.lib.7.^n.
Confute Albunea,ncmorum qua maximafacro
ponte fonat.
[Alburacis,fluv. Gallia Narbonenfisy vulgo l'Arege
m Occitania, Nicolao Sanfone tee,cadit in Garumnam
paulo fupra Toiofam. Ab aliis Aurgera ,ty ab antiquis
etiam Aregta. Vtde ibi . ] .
Alburgum feu tALlburgum , urbs Dama epifc.fub arcbtep.Lmden.in lutiafeptentr. adfinum Limicum,Limfon.^Jeucis diat ab ora litter.. Arbufia , panic minits Vviburgo ]
Alburnus,v/or0,tefte Cittadino,& Mazzella, mons
Lucanix, apud Silaram fluu.in Lucanorum, Ce Picuum
confia Salerno ad 30.miD.paff. Is nunc vare nomtnatur,
Montagna di Sicignano,Sc M. della Tetina , tefte Cello
Cctadino ; apud Auletam opp. unde Tanager fluv. profluir. De eo Virg.lib.3.Geprg.
Eft lucos Silari ircum, ilicibfque virentern
Plurimus Alburnum volitans,cui turnen ajilo .
Eft Sc Alburnus nomen pilis apud Aufon.in Mofclla.
[Albus , lucus Tartaru Afiattca , in regione Cataia,
versus etmtatcm ambalum. ]
[Albujama,Alboran,Jnf. Africa in Mediten:mari,m
ora regm Fez.%diSanuto. Fide Errons tnf. ]
\Akadeta , Alcaudete, opp. Hifpama in V/tndalufia,
Dtat fex leucis ab urbe Giennenfi.]
[Alcal Regalis, Alcal Real , opp. Hifpania in reg.
Granata,& confin. Vandalufi* . 9. leucis diat Granata.~\
[Alcanitium, Alcanirz , oppid. fifpJn Aragonta, ad
JKi/.Guadalete . Diat 9. leucis Dertufa. Raros habet
ncolas.]
[Alcanitium,Akznizes,altud opp. Hifpania in regno
Legionis , prope Dunumfluv. 3. leucis dtat Miranda
urbe Ltt/itanta.]
[Alcamus, Alcamo, opp. Sicilia,ad radices ' in
Valle Maz.ara.io.mill.pafl'.diflat Palermo merid. per*
ss,& totidem Drepano. ]
[Alcaratium,h\z3:zz,opp.Hifpanid in Caftella nova*
diter Vlano\i,juxtafluv. Guadarmena . Hine montes
dilli Sierra d'Alcoraz. ]
A\cathoe,urbs Achaix. Vide Mcgara . nam cadera illi
eft. Cuius inter alios meminit Ovd.lb.i. Trift.
ff q}tos Aicathoes memoran) mnibus ortos .
[Alcejbia, Aulcefter , opp.Anglia, in Vvarvicenfi
frov. adamntm Trow. D>at Vvarvico 1 1 . mil.An
giitis.]
Alchippe. Vide Archippe .
[Alciacum-, Auchyle Chafteau, opp. Artefiaprpv. ju
ris Galliciiod Altiliamfluv.^. leucts diat ab Htdino m
pseridiem.]

ZI
AL
[Alciatum,K\ttto>oppidul.DiiC.Mcdiolancn. jnltalia.Vide Alftatum.]
Alcimoennis,uxbs Germ.qua nunc,tefte Althamero
Vlma,& vulg Vim nominatur,Vrb.libera Sueviae,inter
pratcipuas, ad ulteriorem Danub ripam , ab Augufta-*
Vindelicorum 9.1euc.Efelingam yerfus totidem ,
Alcinoi horti in Corcyra inf.memoratiflmi fuer_j> > Vkp
Alcini ab Homero didi , ab Alcinoo Rege Phaacum excult. Horum mem.Vrg.lib.2.Geor.
Pomque, & Alcinoiiha,necfurculus idem .
Mart.lib.io.
Regius Alcinoi mihifervit ager .
Stat.lib.i^Sylvar.
Quid bifera Alcinoi laudem pomar: a, vhfque.
Alcinoi boni apud Phiac.miric amm'taris fuiffe ferantur , ut in proverbum t ra n fierin: apud Terrall. SC
Greg.Nazianzrfie loco divtiarum, feu delitiarum pleno ,
j& per raetaphoram>de libris cruditione plenis , ficuti&
Alcinoi menfa apud eundem. de lauta, & oppara ,
Alcuith,/)^n,tcfte Hcdore Boethio, opp.Sco- Beda.'
rix apud Qudam fluv. Gve cTus oftia , Glafquo urb. 5*.
mill.paff. in occ.qua aftrum Britcnum , inter Scotix
emporia ,
[Aicmaria, Alcmaer,urbs Elollandia, feu pptis VeErtfa,egregi munita;unde repulfus fortiter Hifpanus an.
1 58 ^.Lacubus erat alias circunctntla , Tnbus leucis di
at ab
$.ab Amelodamo , duabus autem
Zippa lacu.]
[Alcabaja,A\coba$A,monaflerium celeberr.ord.S. Benedilli in Portugallia. y leucis diat Leina urbe , &
una tantm ab Aljubarota. ]
[Alcocerum Salinarum , Alcozer de Sal. opp. Hifpania,in Portugallia,adfluv.7Ada.on.Diat %.leucis aCtobriga. ]
[Alcudia , Alcudia,flp. infula Majorica no virer nitum, cumportu 7. leucis diat ab urbe Majorica, una
aitem Pol/en'ia.]
Alcyonium hgnum effen agro Corinthiaco fertur.
Ems profunditas mulls funibus connexs non potuit ex
plorara quod & Amphiarai fons, teftc Paufania, dictum
eft . quoque in in.Corinthaco,Alcyonum , feu
Halcvonium dituin ferunt , quod in eo fe Halcyone_
( poftea in avem converfa) eycis filii Luciferi uxor,audita viri morte.naufragio perempi. prxcipitarirj illudque
mir tranquiliuin, reddi , dum aves Halcyones ova pariant. Pe qua re Qvid.iib.i z.Metam.
Inubat Halcypnc pendentibus aquore nidis.
Alvpne etiam j tefte Plin. opp. fu Theflalix,ad fin.
Maliacum > ex cuius ruinis Methone opp. exftru, ad
quod Philippus pacer Alex.altero oculo orbatus eft .
[ Aldeberga,A\debcrg,urbecuta Germ.: Saxoniafuper. in confinio Bohemia , versus Albimfluv. 4. leucis
Drefda ad meridiem diat-Jubeque Eletlori Saxonia. J
[Aldeburgum, Aldebroug, opp. Anglia , in Suffolcia-t
prov. & in ora maris Germ, l . mill. Angiitis diat ab
Qippevico. Vidt 1furtum. ]
[Aldeburgum,A\dcabomg, urbec. Germania in Holjatia , cujusJedes eptfeinde Lubecam e translata anno
970.D(titur aliter Oldenbourg , unde tralius cognom.in
Vvagria regione;diatque 7. leuc. Germanicis Lubeca
urbe. J
[Aldegus,A\dego,fluvJerritorij Veronenfls. Cadit in>
Athefimyin ditione Vneta.]
[Aldenarda, Oudenarde , urbs Flandria munita. lacet inter Gandavum atqueTornacum , & interfluente
Scaldifltivio bipartitur t Gallis capta anno 1658. &
fijpanis dein reflitutajterum expugnatafuit anno 1 667,
a Ludovic XIV. Rege Gallia, cui etiammm fube, cum
toto trailu adjacente.pace ad Aquifgranum confea.Ar habet validam, Pamele diftamjn medio urbts.]
[Aldenburgum, A'tenbourg, opp.Gcrmania , in Minia, cum caro,unde Duces Aldenburgenfes domo Sa
lnica. Dicttur & Altenburgum . Vtde ibi,]
Aldefcus fluv.Sarmatix Europxx , qui in Pantiapen
in-

AG
AG

nfluitj Utcrque per Podoliam fluens , in mare Euxin iltcrr.Moh hodie, tefte Nig. Alterum Siciliae cvttfum,
xcipitur, Decis Dionyf.Afcr.de ficu orbis: Hiefunt Al- ubi nunc opp. Sani Marci, tefte Fazjn ora occid. inter
defci, Panticapaqueflenta . '
Cephalodium Sc Halefam. Alicya Cic. dicta videtur > ut
Alduafdubis, Dubis alis,/ Doux , fluv. Sequanx ma- rudera teftantur .
r .
jrimus , per Burgundiam com. ex Iura mont, in Ararim
Aletha,poftea Maclovium,feu MacloviopoUs, S.M** ?55
/'' fluens. Vide Dubis.
/ojOpp.Gall. Celt.in Britannia minore , ad Rinftum fluv. '
Alea opp.fuic ArcadiaijCuius ruins apud Tefeam urb. in ora contra Aaronis infulam, Dola 4.,lcuc. in Bor.
\ '*'. cexneb3ntur,tefte Pauf.ab ea urbe io.ftad.diftanres.
Rhedonis 1 4.epifc.fub archiep.Turonen .
*
Aleila, Jlc.te, urbs Gall. Narbon. epifc. fub Arcbiep.
[Aletha, poea Aiaclovium,urbs e parva ,fcd dives
jr munita,emporium celebre &atto avium commoda*
Narbonenfi .
\_Alela, urbs in Occitania inferiori.Ad Atacemfluv. in Aaronis infula cumcaro . Ruina autem Aletha vifedet,<S' Alet dicttur; diatque yleucis a Carcajfona , & funtur primo lapide Macloviipoli , qua cremt po ejus
j.ab Vrbt Aftraptcenft. ]
excidium. ]
AletiumjLem", urbs Salentinorum,feu Iapygix,epifc. _..
Ctir.
Aleftriopolis, Alefierofori , vrbs Macedonia epifcop.
fub Archlepifc. Philippenfi , inter Philippos , & Theffa- fub archiep. Hydruntino , inter Brundifium ad occ. & pt'
Hydruntum ad ort.24.inilLpaff.primaria regionis, ac to'
lonicam ,
tis regni poft Neapolim clariffima , Tarento 50. mill,
Alcftum,
poftea
Dei
domim,Dondy,feu
Dond'ee,
tefte
' ' r Camd.cum aliis, opp. Scoriae in ora ad ortum,ad oitia_*
diftans .
[Alettum, Lccce,urbs e inprov. Hydruntino-, diftatTai fluv.inter Andreapolim Sc Brechinium urbes, ad 12.
qtte j.mill.pajf.ab ora maris Adriatici . ]
mill.paff.occurrens.
Aletrim, Alatrium Liv. Alatri> urbs Latij epifc. in-# sirab.
Aldas campus, locus Lycix , apud Cbimxram mont.
Streb, in quo BcHerophontes , cm Pegafo ab ftro agitato Hernicis, inter Anagniam 8. Sc Soram 1 5. mill.paif.Pop. thn,
Um. exuteretur, cecidiffe, Sc periTe traditur .
Aletrinates Plin.
Alemanni,Alamani Steph.Alamanni Arnobio, Sc Sid.
Alcx,-^/i//,tefte Bar.fluv.Locrorumjterminufqu^ Strab.
Spart. pop.Germ.Gallix Blgica: Sc Rhxtix proximi , in Suevia Brutiorum, quos magna Grxcia feparat , agrum item ThmyA
jmm. quondam incolentes . Nunc omnes German! Alcmanni Locrenfem olim Rhcgino dividens . Scribitur etianua
etiam di'cuntur, vulgo apud Italos Alemani . Honmu cum adfpiratione Halex .
1,.\ AUmagna nominatur, Rhstiam prx- [Alex, Alece, tefle Alagino , fiuvius eparvus Calabrit
iertim,Helvetiam,'& Sueviam complectens, Dequa_rf ulterioris, & in mare Ionium fe exonrt inter Promon^
toria Herculis, & Leucopetra .
*
Ci3ud.de laud.Stilic.lib.i.
Oravit jungique tuis Alemanniafignis .
Alexandria, urbs multiplex .
i .yEgypti in ora, ab oftio Canopico 1 2. mill, paffi in-* Strab
Alemannus,A//;w/,Puv. Gcrm.ex Suevia ortum ha.
bens^c per Aurcatum urb.fnunc Aichibdum)in Danu- occcognomento magna, opus Alexandri Magni , Seanbiuin nter Ingoladium & Ratifponam influens.
deriaTaicis, Sc Alexandria Italis , urb- patriarch. &
Alenconiiun , Alendan , teile Rob. Cenali,opp.Gall. emporium celebre, qu ex India merces, prxferrim aro
Vtt.Tr. Celun Normannix & Bclfixconf. Duc. titulo ingne, mara per univerfam Europa diftribuenda advehuntur.
S.igio urb. propinquum,inde leuc. inter Lutetiam 27. Olim ante Cairi eretionem ( quo itinere quatridui diftat) clarior, ab Alex.Mag.olymp.i 1 2.condita , Syene
Sc Abn'ncas 18.
[Alenconium, Alenon, ad Sartam fiuviumfedet , in vltima in auftrum urbe /gypri 600. mill. paff, in Bor.
JSIorn.annta provincia, fed longe a Bel/ta provincia . Di- Peluo 200. in occ. Cyrenen versus 705. ab Hierofoly^
flar Savio 3 .leucis,& a Lutetia ^.leuc.equeurbs am mis 400. Hinc Alexandrinus nomen gent. Prop.lib.3.
pia & eltgans .
Noxia Alexandrina dolis aptiffma ttllus .
[Aientakja, regio Duc.Liuonia in Ehoniaprov-propt Alexandrinij ob cali clementiam , apud feriptores luxus
XJarvam urbem, ftnum Finnicum inter & Peipum lacu, maxime notati funt ; veluti apud Quintil. lib.i . Se Arain dittone Svecorum. ]
mian.lib. . uc Delttis, Alexandrina in proverbio fuit
[Aleppum,five Alepum,A\ep.urbs Syria & emporium in molles & effeminatos . Alexahdrix aer adeo temperapercelebre.Vide HarapoIis . ]
tuseft, ut quolibet die folem videant . undc obdelitias
[ Alera , Aire ,fluv. Germania in Saxonia infer.Ver- per excellentiam A/ dicitur,ut Roma urbs,& j(V
dam urbem allait, & poflea in Vifurgim cadit . Vide Al
Athenx.
lera. ]
[ Alexandria tAlgypti dicitur G allis Alexandrie
Alcria,col.& urb.Corficx marit.in ora orientali,epifc & a Tunis Scanderia ; diatque Cairo 125. mUliarifub arcbiep. Pifnno,excifa,manente epifcopatu, Maria- bus.Portum habet ptreelebrem; fed ipfa deficit indies j
r
na urbe etiam extincta 30.mill.paiT.in ortum diftans .
vixque in ea funt oflo millia incolarum . Ad oium por
[ Aleria in minis jacet;& locus nunc etiam dicitur A- tas e in infula Pharos , qua )am injetla mole terra adleria deftrutta ; & Epifcopatus manet in opp. Cervionis, \acet, ubi turris Pharos nunc defirula : &fuper ei us ru
in meditullio infula.]
dera e arx Turcarum, qui iuxta portum alteram arcem
teuf.
AJeSjfluv.Ionix frigidiffimus , iuxta Colophonem ur habent .
bem flucns: qui Plin.Aleon dici vidctur .
2.Albanix ad mont. Caucafi radices , &oram maris .!
C(i>
Alcfa,urbs Sicilix. Vide Halefa.Hinc Alcfinus,ut urbs Cafpii,urb.& emp.regionis prxcipuum, Demircapi Tur- '
* ' Alefina apud Cic.in cpift.farnieis, quafi portx fcrrex,& incolis Derbem , a Taurefio ,
[Alefia,Ahis,urbs Galli<t,in Occitania infer.prov.ad feu Ecbiitanis regia Perfarum itinere, 20. dierum di
Gardov.em,D'flat 5. leucis ab Vcetia , 10. autem Ponte ftans in Bor.ubi ex Afia in Scythiam per anguftias tranS. Spiritus,i Nemaufen trallu,ad radices Cebenarum fituseft.
plm
montium . ]
3. Aracox,Cabul hodie , tefte Caftal. regionis regia
Alcfia, Alexia Liv.& aliis. Vide ibi .
ad Arachotum fluv.Prophthafia regia Drangarunbjij.

A'cftcs'
di Braga , fluv. Hifp.per Bracarum urb; mil.paffdiftans in ort.Indiam versus .
flucns, tee Vafxo: Sunt qui hunc Cavado dici putent ;
[Alexandria Arachofia, alis e Candahar , urbs mu
fed hic Celandus veteribus dictus eft .
nita India, eis Gangem,fub dominio Aagni Aogolis,traAlefus, Tittineo, tefte Faz.ffluv. Sicilix , Aleram tlus cognominis caput m limite Perfta , ad radices mon
Vtt.tnf. 0pp.alluens,ac in marc inter Cephalodium , Sc Halefam tium , 200. mille paffibus ab Indo fluvio in occafum diinfluens .
fians,tee Sanfone.l.
SUAlefus, item fluv.Thufcix iuxta Alcfium fluens,nunc
4. Ari , Heri Caft.& al. ( quod nomen etiam eft ip
provincia) urbs primaria Se regia , ad Arium fluv. inter /'^
Sanguinara, tefte Ortel.vocatus .
rtel,
Aleta, opp.g^rninura : unum Illyrici in Dalmatia mc- Hecatompylon regiam Parthix ad occ. 565. Sc Bara
re-

.
Steph.

Us.

fita.

Treib

Caf*r.
Diode,
teurem

AL
regiam : In ort. 484. mil.paff. Sunt qui Burglan
dici vplint ,
5 CarmanavSf'WWAe Caftai, urbs regia,& regionis primaria,inter Armuzam,& Ariam ,
$ Qldx,fea Syria: in copfimo,urb,Epifc.ad fin. Micura , inter Iflm, & Selcuciam Pieria! ad }c mil. paff.
utrinque, Aleffandretta Italis,tefte Nig. Se Scanderone
Turcis , yfte Leunlavio ,
[ Alexandria , Syria urbt , allis Alexandrette. 50.
mille paffibus difiar ab Aleppo in ocafum, & ttidem ab
Antiochta in Boram;ifique emporium celebre.]
7 Margians Jndion hodie did putatur in tab. recent,
Urbs pra:cipiia,C emporium earum regionum ,
Alexandria Polonia,Alexandria, urbs nova in Vot fuperioriprcv. adfiuv. Hnrin. 20. leucis Polonicis
Jtiftiit cipitate Luceeria , %.ab oppido Korzcc ,8ciz.ab
Oftrog. pppido, ]
8 Sraricllorurn, Alexandria , urbs Liguria: non obfc ura, ad Tanarum fluv. illam interfluente, ampia, ubi
prxfidium ingens Hifpanomm, epifc. (hb. Arhiep. Mediolanenfi inde 52, mil. pafl".in auftrolibycum,media fer
inter Genuam ad ort,& Auguftam Taurinorum ad occ.
eft ad 40. rni-pafl". epifeopalis ab Alexandra III. Pont.
Max.(a quo nomen habet, cum pris Carfarca diceretur,
ex quatuor pagis,Marico,Gamundie, Robcreto, & Burgolio,cum alijs 4.Qnadringento, Solerio,OviHis,& Foro
conftrucb)efTcc-ta. Ibi pons lapidens amplus, Sc longitudinis admirandse . Alexandria deLI paglia
[ Alexandria, Liguria vrbs, a allis Alexandrie de
la paille diitur ; flque penhunita, in Duatu Mediolanenfi. ]
9 Troadis,quae & Troas, (quod nomen etiam regio
nis cft , qti2, & Phiygia minor) urbs epifcfub Archiep.
Cyziceno,inter Sigeunv, Se Lehim pr^montoria : djus
vet. inferiptio fie habet, Col. Troas Antigoma , Alexan
dria. Abeft Sigeo, 15. mil. paff.ab Abydo verb 27 '
auftr.Antaridrum versus 35.Nunc locus S.Maria diutur, & Tuicis Carafia , tefte Lcuncl,
Alexandrium , Scandalia, tefte G'ul. Tyrio,opp.Palaeftina: in ora,inter Tyrum ad Boream, & Ptolemaidern
ad auftrum,tefte Zonara, prximas urbes .
Alexandropolis , urb. Parthorum , ab Alex. Magno
condita: cujus tarnen hodie nulla extant indicia .
[ Alexandrovium , Alexandrovv,cpp. Polonia, in Podolia, & Palatinatu Braclavienfi, ron lonfc dfluv-^og.
Sex. lends difiat BracUvia urbe, quatuor autem Ladizin opp.tlliustraElus . ]
Alexanum^/fj^WNMirbs Salenrinorum epifemb Archiep.Hydratuino , i i.er Hydruntum, &Gallipolim ad
o.mill.paff.Leuca: urbi excifae apud Iapyg'jm prom.cui
fucceffit, propinqua,ab Aletio 25.
Alcxia,&: Alefia, Alife, urbs everfa Mandubornm.
in Gall.Celtica, olim metrop. nunc pag. tefte Vigenereo,
& Paradino,apud Flaviniacum caftrnm , & Semurium
opp.Burgundi Duc Semurio 2. Ieuc:ab Auguftoduno
tube 16. inBor.ntcrLinioncsi. &N;vernas 26. Ab
Hercule conditam tradit Diod.S'cuI.l.j.Qu'dam illam_
Arras falso inditant, cum Arras fit in Birigio .
[ Alexia , Alife hodie , pagius e tantitm Alexienfis
tratlus , in Burgundii Ducatu , ad mnem Brenne ; ad
cujus radices excitatum eft oppidulum , S. Reyne didum,
vna Ifuca Flaviniaco , & 1 . a Diuione in occafum-, ,
lAhUilodorum verfus .circitcr* Ab Alexia traUtts
circumfacens etiam nunc Alexienfis dicitur, vuhb l'AuXois , inter Divionenfem,& Antifiiodorenfem tratlns. ]
[ jilftlda , Alfedt, oppidul. German. & Saxon, infer,
ad Leinamfluv. in epifcopatu Hildefienfi . juris tarnen^,
Urunfvicenfts. Hildeo , totidem Coslaria
difiat. 7
[ Aljertonium Alfreton, opp. Anglis. , inomit.Darbitnft , juxta Ambrum amntm. 8. mil. Anglicis difiat
Darbut urbe. ]
[ Alfordia , Aldorf, opp. Anglu in Lincolnia frev.
fljerfus oram Ihtor. 4. mtl. Anglicis . ]

AL
23
{ 'AlgarbU , Algarve ,pars Ht&anU Admodum par
va, adjetta PortugallU,fHb Alphonfitlll. cum titult regni , cuius caput Tavira . Ha^et a Septentr. Portugalli,
ab Oriente Andalu&am, a,b Occidente autem & Mcridie clauditur Ocano. ]
[ Algarria , Algarria: , provincia CafielUmeridionalis in Hifpania , cujus periere limites. Ejus caput Guadalaxara, olim erat , & Toletum atque Madritum cenfinturinillotraBuA
Algarium, Aigher, urbs Sardinia; jmrir.h) on occ, provl
cpifc.fub Arcbiep-Turritano, a Saflaii j8. mil. paff, quot Rom,
ab Ampuriis in ortum ,
[ Algeria , Algerium , & Algaria , Alger Gallis,Gczaira Arabibus , Algieri Italis,Cr Hijpams , urbs Afrt~
ct., in Barbaria regione, ampla,& dives ,fidpirtica in
fam;s . Sedet in ora maris Mediterranei 7 cumportu ca
pad & munito arceque valida . Ab ea regio adjacens di
citur Regnum Algery . Vide Rufucurum , ]
[ Regnum Algerij > le Royaume d'Alger , dividitur in
quinqu provincias , termtnaturque Septentrione,mari
Africo, abOriente,regnoTunetano, ab Occafu,regno
Fe^7 , & Meridie Biledulgeride regione . \bi alias
Mauritania C<tfarienfis,& Sitifenfis cuNumid'a . Ejus
caput efi Algerium, alias Rufucurum- Olm Reges habuitproprits , vero quondam Reipublic. formam-t
fervat,fub clientela Turcarum,fed ad libitum tantitm."]
Algidum Rocca del Papa,opp. Latii Tufculo finitim,
ab vrbe Roma paulo fupra 1 2.mill,paff.diftans .

Algidum neraus , Selva dell'Agito , fylva Latii, cum a '


mont.cognonvne fnbi quoq.opp.Algidum, dc quo fupr.)
Cuius mont.mem. Eutropius . Hinc Algidusnom. gent,
Ut Algida terra apud Ovid.lib.6.faft,
Scilicet ohm Volfcos , tAZquefque fugatos
Viderat in campis Algida terra tuis .
[ Algonqui), Algonquins , populifilova Francia , itu
America feptentr. verjus fiuv. S- Laurentif , inter montem Rcgium oppid.& Magnum lacum , vbi aliquot Colo*
nia Francorum. ]
[ Ateovia , fiu Algea , Algou , regio Germania iu
Su.via , inter Danubium,& Lidumfluvios , & lacunu
Conflitntienfem, ibi Augitfta Vmdel.ampodunum,ifina,
Vangena, Memmtnga, & iberacum. Ejus limites
periere. ]
[ Alhama , Alhnma, urbs olim mttnita Hifp. in rtgn.
Granat. 7. leucis difiat ah vrbe Granata , alias Artigis
ditla fuit. V de ib' . ]
Aliacmon,cV Haliacmon,(utroque enim modo fcribi- "'
tur apud Pn.) Pelecas Soph.Platamona Mo.fluv,Mace- />w.
doniae, illam Theffalh.tefte C$1. feparans,ac in Aegat
mare, inter Pydnam,& Diiun influens . Aliagmon apud
Claud.de vidl.Stilic.
Et frufira rapidem damnant AHagmona Be.
Apud Prol.penult.in obliquo longa eft.Amnis eft rapidiffimus & prceps- accolas malus malis affie'ens .
[ Aliadora , Alila , nfula maris tAlthiopict , inter
African & inful. Madagafcaris , prope nfulas Sanfli
Spirit -Sy^T Comori .
Aiiartus,& Haliartus, opp. geminum,unum Bceotia;,
ad Copaidcm lac iuxta Permeffum fluv. Cotonea: , Sc "*
P!ata:is,tefte Strab. pi'oximum, quod an exftet hac tempeftate, incertum eft. Alteram in Peloponrcfo , in ora_j
Meffcnia',-'pud Mefleneii Neccaro , telle Nig. Arcadia.
Mol. Sed Arcadia Cyparifia Stfab. feu Cyparffsae Ptoj.
eft. Eius mem.Stat.!ib.7.Theb.
Gargaphye quorumque nonis Altartus arifiis
Jnvidet .
>
[ Alibaluchia, Alibaluch, nfula maris Cafpii, in lit'
tore Hircania , in ditione Perfar urn, prope Mojcan defertum , & oflium Araxis fiuvif. J
[ Alicia , Salemi , opp. Sicilia occid. MaTaram verfus 1 5. mil. Drepano 20. mill. Hincfluvius cognomin."]
[ Alicium caput , Capo dell'A lice, prom. Italia
Calabr. cit.in mare Ionium excurrens. 1 2. mill, difiat
Cariati,&H-5. ab Vir.briatico . ]
Alietum.

AL
&4
AUetum,//o/*j opp. Hiftris n ors infer uftinopoliftl
Vtl.inf. Sc Piranum ad 1 5. mill- paft. dfsitum. Ptol.in Meisenix
& Elids conf.apud oftia Alphei, inter illa & Cypariffium
prom, ee videtur, ab Araxo prcm. Elids 45. m. p. in_
merid.Mcthonem versas .
Alinda, urb .Caribe pifc.fab Arcbiep. Scauropolitano,
mediterr. Mylaii & Stratonicix propinqua.
[Alineus* Alyne,, lacus fiiberni* tn Connachtio^
prov. inter Cornu. Letrim & Rofecomen . prtterfluit Sonus fluvtus . ]
*
Alingonis portus,Alinganienfis Greg.Turonenf.L*Stden. geft, ?.\.Langon,opp.cum porru Aquitaniae apud Garum- fati nam fluv.inter Burdigalam'6.!euc.& Vafsates 3. teft_j
ln.
Franc.Bclforeftio .
[ A Iingonis portus vulgo Langon dicitur , fedetque in
Vafatenfl regione . Vix diflat duabus leucis Cadtllaco
eaftro . ]
Alion,</#r//?<rr,quibufdam,urbs Albionis , in Cum
lib.
Net,
bria, nobilis comit. cognom. caput, ab Eboraco 5 j .mill,
pafs.in oco& Carlelo 42.1 meridiem .
[ Alton feu Alone , Lancafter , fedet ad oftia fluv.
Lune , in ora maris fibernici.iz. militar, diflat dalia . Vide Lancaria . ]
Alipha,Allpha,& Allifa Plin.& Liv.Vide ibi.urb.SamBar.
nii epifc.fub Archiep-Benevcntano, pen deferta . Inde
tul.
Aliphanus nom.gent.Hor.lib.2.fat.8.
j nver'unt Aliphanis vinaria tota
Vibtus PalatroqueAnt
Alifca, klma^j ut alicubi Laz.videtur, opp.Pannonix
it Not. infer-at1 Danubium , inter Budam & Colociam , inde 7.
feine 5.K uc.Sed alibi Anamafcia eft Amaz. eidem.
Alifo,///We,opp.Germaniae nfeiior.ad fluv. Tfel, in
Rhenum influentem,in Geldria, ab Embrica & Calcara
Toe.
2. leuc.in ort. tefte Hieron.Verrutio. Sed, tefte H.Iunio,
e Vvefel , vrbs lib.ad Rhenum in Duc.Clivenfi , Clivia 4. leuc. Col. Agrippinam versus fer 1 2. Priori fententia? Ortel. adhasret .
'
.
[ Alifo , Alme, amnis Germania . Influit in Lippiam
lau proeul urbe Taderborna , tefte Cluverio -, oriturque
prope vtc- Almen, in Ducattt Vveftpbali*. ]
Alifo,r/f/, fluv.Gcrm. infer. Alilbnem opp.de quo fuDion.
pt, alluens, ac in Rhenum feufoisam Diufianam apud
Duisburgum opp. influens.
Alifta,I/?d, opp.feu pag.nunc Corficac , tefte Pincto ,
. apud Pottum novum, inter Bomfacium oppd. & Port.
Philonium .
[ Alia , alijs eft Porto vecchio, portus cum opp.in finu qui Golfo Arfiano vulgo dicitur , in parte merid. feu
ultramontana Corfice, infuU. ~]
Alifum , urbs Germ. Helprun , , feu HailJPto!.
brun, quafi falutis fons, urbs lib.Sueuia: ad Ncccarunw
fluv.inter Stutgardiam mctrop.Dac.Vvirtembcrgenf.ad
merid.7.& Hcidelbcrgam metrop. Palatinatus Rherienfis in Bor.5.1cuc.occurrens , Vvimpina: prxima, z. leuc.
diflans :
Ant.
A!ifunria,AWiz., fluv. Gall. Belg, per Duo Luccmburgenfem in Mofellam fupra Trcviros vna cum Sura
inffuensj qui & Als aliis nominatur-, unde urbi, quam_j
alluit, nomen^licct deprauat. Luzelburgum enim quafl
fAlsburg^Sc Latine Alifuntibuigum dicitur^ qua urbe
nomen eft Ducatui Lnzclburgenfi, feu Lucembiugenfi :
quae urbs Treviris 6.1euc.abeftin occ.de fluv.Aufon. in
Mofell.
Stringit frugferas felix Alifuntia ripas .
\,-
, fen potius Bart , urbs Germ, in ora
ltd.
Boreali maris Baltici , in Migapolitani Duc.,& Pomerania: confinio, inter Roftochium, Sc Sundim, inde 6.hinc
^.leuodiflua. Vide Bardi.
[ AUfus , hodie Bart , tefte Villanouano, vrbs eft Ducatus Pomerania, fub dominio Regis Suecia, duabus leuc'ts confimo Megalopol. Dueatus , propeflu. Bardum,j.
leuets Gripfvaldia . Vide Bardum . ]
[ Aljubarota , Aubarote , viens HifpAnu , in PortMZatUa , Celebris victoria les/mis Regis LufitaniA con-

AL
tr+CaftelUnannv 1385. Diftat ab urbe Lema 4. lew
eis , duabus autem ab Ocano .
AU* , Alla, opptdum Tridentin* Dicecefes in *\
ad thefimfluv. 1 8. mil. paff, infra Tridtntum , & to*
ttdem jupra Veronam . ]
[ Alla , Alia ,fluv. Polonia. , in Pruffta Duealt. Cadit
in Pregelamfluvium tnfra Allerburgum opp. ad afirurn
Velavv, alluitque Cu:ftadum & Hilbergam. ]
AHabona, five, ut aliqui cod.habent,Allaboua, opp.GalL Ant\
Narbon.Vide Alapuntis,five Alabuntis .
[ Allabus,fluv.Sicilu. vide Alabus . J
[ AlUtura, Allatur,r/ Mofcovit, tn regno Canani,
ad Camamfluv. Quindectm leucis diftat arts
habitata coloms . ]
AHeitum pvis, poftea Deidonum,D<e,opp. Bri
tannia- 2 feu Scotiz mediterr. in Angufia reg. ab An- Stripl
Se.
dreapoli fupra 1 2. mil. pnfl". in Bor. Vide Hcct. Boeth.
Ailcrjdorfia,Aendoj:{,vrbecula Germania , in Lantgraviatu Hnffls. Caffellenfts , adfluv. Verront. 5. leucis
"difla' Cajfellaure .]
.
//,11, AlreW?H-v. Germ, in Saxonia inferiri. Cad in Vt furgim infra Verdam urbem, quam allutt.
Oritur in Dueatu Magdeburgenft , &rigat GiforniamJ
jr Cellam urbes-, rectpitquefluvios Onactam & Leman
in Jjuneburgenfi Ducatu .
[ Allerburgum,A\\trhuTg,opp.Polonia,in PrttsfiaDu~
cah, ad Allam fluv. qui max cadit in JPregellam . 10.
leucis diat Regiomonte m ortum , & 13. ab Jdilbcrga
in Boream . ]
Allia,fluv. Sabinorum , per Cruftumenos in Tiberira
apud Erctum opp. fluens , vulgo Caminte tefte Leand. livil
Rio de Afoftojcc Blond. joo.Fabiorum csde memo- Luc.
rabilis; unde dies Allienfis pugna; inter alios apud Rom. &*!.
infauftus. De quo Virg. lib. 7. ^Eneid.
Quofque feeans infauum interluit nomen .
Lucan. lib. 7.
Et damnata diu Romanis Alliafaftis .
Ob Rombi ca:fos Gallis Senonibus, Duce Brenne 2
Allpha, Allifa Liv. Alipha Hor.& Alliphe Sn.AlifeJ
urbs Samnij epife. fub Archiep. Beneventano , inde 2^
mil. paff. di ft ans , quot monte Cn lino , Capua 20. Ptol.
Callatia 1 2. inter Teanum & Venafrum ad 1 j.hac tem- Stritt.
peftate pene )acens,& paucis liabitara,in planicie . Cu
jus Epcopatus Pedemontij oppido , quod Pes montis
Al'ifae nonu'natur,ad 2. mil. paff. proximo refidet. De ca
Sil. lib. 8Allife, & Clanio contemptfemper Acerr* .
[Alipba fedet adVulturntim fluv. inprov. 1boris , in planifie , ad radices Apennini , & in ruinis
jacet.]
Allobroges , & Allobryges . pop.Gall. Natbonen. >.
inter Hifaram fluv. Alpes Graias, lacum Lemanum , & Him.
Rhodanum fluv. conrenti. Quorum caput eft Vienna, & & al.
reg. Sabaudia cum parte Djiphinatus . Vnde male Allo
broges quibufdam Ddphinacus appellantur,cm Vien
na tantm cum G: auancpoli ex urbibos Dclphinatus in
A'lobrogibus Duicrntur. Horum mcm. Aufon. in cataUirbium .
Inftnuant qu fe Sequanis Allobroges oris .
Et Hoiar. epod. 16.
Nov)fque rebus infidelis Allobrox .
Vrbes primari Allobrogum .
Civaro, [Chambery.] Mauriana, [ S.Iean de Mtritnnt.\
Geneva, [ Ccneve". ]
Tarantafia, [ Mouftiers.]
Gratianopolis, f Grenoble ] Vienna [ Vienne. ]
[Allonefus,[>ehgna(i, itifArcipelagi-, in ora Alaccdt*
ni*, versus Thermaicumfinum . ]
Alma,^r/>,fluv. Hetrun per agrum Senenfemin
Vmbronem flucns,Bonmque Conventum opp. Sena
1 2.mil. pal}", in via qu Romam ducit , alluens . Eft &
Alma Eutrop.mons Pannoni apud Sirmium . Vide Almus .
[ Alm*,fie vulgo , fluv. Tauric* Cberfonefi , illan
'quafi bifariamfeparam. Cadit in marc Nigrum.'^^

AM
[Almaeara * Almacaron, off. Eiiffania , in regno
'JMurcia, in ora maris Mtditerranei, ad oftiafluv. Guadalentin. f>. Uwis diftat arthagena . uiltjs Vtica^ .
Vide ibi.}
Almachium mare. Vide marc Almachium .
[Almagrum, Almagro, off. fiiffania, in Caflella, in
ilh trailu,qui vulgo la Mancha tcu.ur. ..lenas diftat ab
Qre*o in ortum ,
l Almagrum, Almaguer , offidul. Amenes, mridio
nales , in regno de Popayan, in montefitum , adfontes
fluv. Cauca. Diftat Civ.Pofaiani in merid. ]
[ Almarafium , Almaraz, offidul- H'ffania, in Ex
tremadura frov.iuxta Tagumfluv.Diftat Jeucis a Piar
tema in JLurum, ~\
[Alma^anum-,Almaztn^>ff. fiff.in Caflella veteri ,
iuxta fluv.Durium.6.leupis diftat ft Soria offid. in meri
diem, Segwitiam versus 9. ]
Almedefsus, Almydifsus Ptol.opp.T hracix,in ora_
maris Eujnjinrer Byztium,& Apolloniam,apud
nix prorn-occitrrens . Scribirur & Ha imydisus, nunc
quoque fJalmydis, apud Stagnarum oppidum .
[ A:meKdr/tlegikm,A\mendrzk)o, off.fiiffania, itL>
Extremadura prov.^-leuc.dflat ab Emrita in merid.]
Almentia , GueJAImantia , Amanee, opp. Gall. Belg,
in l-othaiingia olirn prxcipuum , ( ibi enjm erar regionis
convenais) Naneara 2,leuc.n CecMorhangas versus
. diftans. Vide Amanria . Almancia quoque opp. Oreilidis rcg.Maced.ab Amantia,& Aulone baud valde di
ftans in ort. Avoftma ,
I Almenum-iHzxlingai, Frifiaoff. in Bcl.vo confderato,ad mare Germanicum, & ^.leucis diftat a Leovar4a :n occafum; eftque /tmflum & fermunitum.
A\mevh,Almeria, urbs Hifp. xt. littoralis,epic. lb
Archiep.Granarenf,vnde 2 1 .leuc.abeft, ab Acci 1 5. in_*
auftrum inter Charidemum prom & Abdaram olim_j
urbt( cui mcceifit in epifopali dignitate ) ad 7. leucine
pecdiftantem. Oiim Magnus portus. Vide ibi ,
[ Almeria, Almeria, qua & Villa Ricca , off. Ameri
Trtv,
ca,
in nova Htffania , & frov.TlafcaU, moraftnus
RomMexicani . Naothlan ab incolis dicitur j ad oftiunL*
fluvi] cognominis , 70. leucts Efiffaf Mexico in ort urn.
[ Almerinum,A\mer'm, off.Hiffania, in Portugallia,
in frov.Extremadura, vfc reges degere confueuerant, ad
'Tagwm-.tx adverfo Santarent off.]
Ant,
Almiana, Aibegna,ft\iv. Thulcix, ex Tuniato monte
in mare,mter Tclamonem,&: {-kreulis poruun,apud Vr*
batej/urn exi'cns. Scribitur 6c Amiana .
[ AltntTtium , A'mifl, urbs Dal, at. a , Vide Pegun-,
bum . ]
[ Atmijfum, & Dalmifum, feu Dalmaum, oppidum
Dalmatu recemtoris, olim Chulmia , quod male fro an
tique Delminio vfurfan folet; cum Delmmiu mediterr
nea civitas fucrit, Almtjfum vero maritimum,ad oftium
fluminis Cetina , & Slave Omif dicitur , tefte loan ne
Lucio . J
Almo, Dachia , fluviolus tcrrit.Rom.ex via Appia in
Ovid. Tiberim'labens.Dicitur & il Rio d'Affiojbuud procul
porta Capena decurrens . In facra, qux Cvbele fkbanr lavabantur. Vndc Ovid.lib.4.Faft.
lllic furpurea anus cum veftefacerdos
Almonis, dommam,facraque lavit aqua ,
JLuc.lib. i.
Et lotamfarvo reuocant Almone Cybelem ,
[ Almo t/K/,Aquataccia dicitur ab\tncolis .
[ Almocbiqui , Almouchiquois , fofuli America ho
Francia,ad meridiem off. Quebec, ubi aliquot *
Jon'u francorum. ]
[ Almon,Amom\e,fluv.Scotiit merid-in frov-Lothiftva. In Frtha ftuariumfe exonrt.]
[ Almonusffltw. Germania , quo m tota Germania^
nullus e fifculentior. luxta Kelliaim in Danubium /L>
exonrt, in Palat'matu fuferiori. Vulgo Alcmul . Al'js
Alemannus . Vtde ibi.
[ Almofes , fof. Macedonia versits Mafiam , te-

AM
33
flf Stefhano ,
[ Almoftadium, A'niibd* opp. Succia, in Smalandiafrov. in limite blehingia. Diftat 3. lenas Danicis a~>
mart Bltico m oream, 4. autem Chrifttanoftadia in~>
Cfciam . ]
[Almunecara,A\m\iticcar,off.EItff.in ora littor/Jranaienfis regni. 1 fleuris diftat a Malaca urbe in ortum ,
I i.ver'o a Granosa in meridiem , alias Alc/tobadUia-
Sanfont tefte. Vide & Exitani .
Almus, Arfatarro , mons Pannonis infer, apud Sir- .
mium urb. quem Probus Imp. vitibus exonufle tertur . va.
Dicitur & Tarczjtl incolis , teile Laz. 8c tefle lacobo Vop,
Lucaxto,Erufcka, ubi pag.plurcs Turci vaftati .
Alna, Alne,ic Aulne, pag. Hannonix,3.1euc- Lau- Ex vit*
S L*ni
baco opp. dillans .
Mini-.
[ Al"cnfis , Alntenfis , feu Alnienfis tratlus , vulgo
pais d'Aunis , regiuneula Galli<e,ad mare Aquitamcum,
detralla ex Santonenfi territrio, vbi clara juis Ritpeut
pialis .
[ Alnevicum, A\ ncvvick, opf.Anglia, in Northumbriafrov.ad fluv.Alaunum, vbiGuiiielmus Scotie Rex
. aftus fuit ab Angiis y medium fere inter Paruicum ad
Boream, & Novum Carum ad meridiem;& 3. milita
rijus Angih if ab ora Oceani Cermanici . ]
Alnia, five Alnienfis pagus, Aulny , pag. Aquitanix,
:'n te nit. Engolifmenfi, ab Engouna 1 . lene, Santonis8.in For. Ai as opp. baud fpernendum . De coin hiftoria ' evelationis capitis S. Ioannis Baptifix
[ Facile crediderim cjfc Angeriacum. Vide ibi. "]
[4locia,trcs ittfuli,ad Orientale latus feninfula Cim*
brn;i;funiq^bodie,hAOfi\o\\\,S<. Anholt,*'finu Codano7
T iut s Danici .
A^one, Alone Prol. Alicante, urbs Hifp. Tarracon.in
ora litior.regni Valcntini . Valenna 3. leite, in auft. Pomp.
Carrhag^iem veisus, Murcia 1 jjn ortum . A!one^_j MiU,
ctiam apud Script. Britann. Lancaftrenfis urbs appcllatur . Eft & inf. Propont, apud Cyzicum . Vide H aionnefus.&inl. /Eolidis inter ebedum,Sf Xcios , telt_j
Plin.
[ Aloni, foful.Afiyria, inter T"igrim, & Lycuifu
fluv.
Alotium, S.Filadclfo , tefte Faz. urbs Siciliae in ora
. everfa, inter Hala; (am & Agathyrium 1 i.miL paff,
diffica. Ex ri^nis Phiiadclphi opp.conftructum eft.Vi
de Haluntium ,
Alopcce, Alopecia Strab. & Ptol. ( cui etiam Tanais plin.
dicitur ) inf. Mxotidis,ante Tanais fluv. oftium , fisle^t
des Renards,zpad Pinecum,
Alorus, Oiorus V'nJDianoro nunc ex tab. recent opp.
Ftol,
Macedn, mediterr. inter Deborum,^ Iorum .
[ AlcftumMo Callts , Atlft Belgis, vrbs eft Bel ,
Flandrta Jmferfalis cafut, ad Teneramfluvium,meaia
inter Bruxelias, & Gandavum , vna leuca Teeramvnda in meridiem, & 6.a MechUma in occafum . Bis
cafa fuit ailis annu 1667. Nunc immunit a Jube
tiiffanis . ]
[ Alponacum, Alpenach, vicus Germ, in Helvtes, in
fago Vnderualdienfi,notus alias lade Auftriacorum. ]
Alpes, montes 'unt excelfi , qui Italiam fcp.irant Pclyb.
Gallia,& Germania,/'^/// Italis, Alben Germanis di- Liv.
x: qux multiplies funt, yarique, pro locorum diver- & al.
fitate fortiimtur nomina . Quarum tongit. eft 3000. omnib.
ftad. tefte Liv. Harum Poctx omnes mem. Lucan. pra:Jfertimlib.i.
lam glidas Cafar curfu fiiperaverat Alfes .
[ Alfes Callts vulgo les Alpes dicuntur.]
Dicitur & Alpe num. fing, apud Claud. II larum feries
fie fe habet, iittore maris Gall, nchoando . Marip'mx,
qux & lictorex, Cottix , Pceninx , & Graix , Gala_j
arbonenf. dividunt , Maritimx quidem, qux les Mon Ptel.
tagnes de Tende , tefte Pingonio , dicuntur , Pro
vincia , incipiuntque Nicxa > Barcinonetamque oppid.ufquc protenduntur, inter Provinciam, & Liguriam
exteni'x .

[Alfes

AL
x6
AL
[Alfei ntttrtttnfi dttium in Monte Vefnlo- VI- frov. adfuv. Itching. Diar 6.rnil. Angiitis VintonU
urbe tn ortum, & 7. ab Jiltonio ofp.~\.
(o,unde oritur Padusfiuv-']
[ Alricus, Alrik ,uv. Scotia merid. in Tivedalia->
*' Cottix,qux Sc Cottianx Tac. nomnantur Mont-Cep,pelphinamm Taun'nis,hoc eft, Pedcmonta- frov. cadit in Tuedamuv.frofe Selaricum off. ]
ni Piincip.ams per quem Padus fluv. dccuirit ) diviA\2.,AnJa, fluv Carnorum apud Aquileiam fluens ,
exigui decurias, mari inter Gradum, Sc Maranum exdentes .
Graix, M.di S-Bernardo ficcolo,tee Pingonio,Allo- eeptus , vbi Conilantinus iunicr Conftaniio fratre cx/# broges, hoc eft , Sabaudos Salaffis , five valie Augu- fus. Alfa alter, qui EIlus podus Latine dicitur, quo AIftana difeludunt. Graius mons apud Sen. Tacit. Harum fatia reg.Germanix .
[Alfa, feu Ellus & Helellus,fuv. Alfatia . Vulgo Hl
pars eft mons Semproniiis .
.
[Alpes Grau exordiuntur monte Ceni(a,excurrunt- diettur. Vide Helcllus.]
[ Alfatia,h\(xL\Germanis , Alface Gallis , frovincis
que ufque ad Montent S. Bernard minoris,in limite Va~efl Germania inter Rhenumfluv. cm indet adortum,dr
efiA .
"Pnmx,M.di S.Bernardo maggiore , quae ab Allobrogi- Lotharingiam ad occafum , fer'e tota juris Francici face
Tat. bus,& Sedun-partem Principatus Pedemontani & Infu- Monaerienfi, ann. 1 648. Diuiditur in fuperiorem , "
inferiorem, cu)uscafut ArgenttnaSnzshomg. Habet
brix diuidunt .
Summa:, Adula mons aliis, M- de S. Cothard, Pni- hac frcvmcia,a Seftentrione,Palatinatum Rheni , &
r . nis contigua; , Hclvetios ab Inbribus feu parte Duca- Meridie Sunt^ouiam;e^ue mire rigua &femlis . }
' tus Mediolanenf. iparantes ; quarum radices ad lacum
[Alfatia urbes clariores.
Verbanum perducuntur, Gothardfberg Germanis , tefte
Schudo . Ex bis tria dura. Rhodanus , Ticinus, Sc Rhe Argentina, Strasbourg. Molfemum, Molsheim Benefeldia , Benefeld. Rubeacum , Rufach .
nus fluunt. 1
SV//?rf//,Sch!eftad.
Win.
I.epontix Summis, vbi Rhenus orturo habet, ungun- ColmartA, Comar.
tar,ubi Lepontii pop. M. di S. Bernardino dici videntur. Enshemium , Enfisheim . Taberna, Saverne .
Rhxticx, qux & luga Rhxtica, M. Braulio , Sc Gcr- Hagucnoa, H^guenau. Turchtmum, Turcheim.
Vlin > mat"c^ Vvrmferloch , tefte Schudo, Rhxtos reliquis Landauia , Landau.
Viembtcrgum, VeiisemTac. nfubribus dividentes . Inde Ocnus per Noricos , Atheburg.
[ Alfina, Alfen, infula Dania,:n mari Baltico,ad litfis per Venetos,Cenomanos, & Addua per Infubres ilu
tus orientale Siefuicens Ducatus , a quo dijfita exiguo
mina deriuanmr .
Tridentinx,qux ad occM Bernina , Sc M. di S. Ni- freto;ibi magnifica arx Sunderburgum,Ducum Holfatiai
Cjpod.
aj oft> yj^. Zelam ( unde Medoacus fluv.& Anaf- & Caflrum Nordeburgum . ]
Alfiatum,>4/z.'<*, pagus non obfeunts agri Mediolan. Exited
fus profluunt ) dicuntur , aliaque tenent nomina , Comitat.Tyrolenfem Veneris feparantes . Noricx , qux Andrex Alcati I.C.clarifimi patria,a Medioiano zo.m. "'t.
1- 3pUd Melam moat. Taurus dicuntur, , inter Co- Comum verss,y.apud Canturiam 1.
mit.Tyrolenim,Salisburgenfem tractum, &CarinAlfietina aqua , & Alftetinus fons , aquxducrus via,
thiam interfitx, circa Villacum Villacher Alien, Sc apud Claudia ab urbe Roma i4,mill.pafs. diftans, Romam_ Trm.
u(queperduus,qui&A!fiaaquanlib.Norit.abAllio & et
Salisburgenfcs Svvanberger , aliiique nominibus ap
urbe, in cuius agro eft, didtus .
ViS.
pel lat.
[ Alfes Tridentina extendunturad fontes fiuv. NatiA!fium,Cm, vel Cere, opp.& col.Etrurix, apud oram
littor.tefte Ful vio , ex antiqua ibi reperta inlcrip. ab urbe flot
fonis . 3
luli, qux &CarmcPto1.&ali/5 dicuntur , inrer Roma 2 j.mill.pafs.in occ.Centum-cellas versus diftans. Uv' .
Tac. Noricos,& Carnos , feu inter Carinthiam,partem Nori- Sunt qui S. Severa opp. excifum inter Pyrgos 1 6.8c Frcc , Se Forum lultum. , Carnorum feu Venetorum re- genas 9. milUr>afs.ex Anton, itinerario interpretentur .
gionem, intercedentes , atque in Hadriaticum mar_p Sil.lib.8.
Alfium,& obfifia camfo fqti.illente Fregella .
terminantes . Qu adhuc Zeglie , fea Zttglte nom
Nomen ab Aiefo conditorc habet, ut Sil.eod. libro verfii
nantur .
prccdentc t cftatur .
[ Alfha, Aa,fluv. German, inf. in Friaprov. ]
Ttol.
A!phabL!celis,^we^./o , ut aliquibus videtur , opp.
Necnon Argolico dileElum littus Alefo .
Marforum,ab Alba 8. mil. pas. diftans,Picinam vetsus, Vide Cxrc.
[ A'fium vulgo creditur Palo , caflrum gentis Vfab Aquilaad4.
S/*.
Alpheus, Alpheius Ptol. Orfea, teftc Soph.& Carbon, fina , in Ducaru Braciani , ad mare Tyrrhenum, 1 8.
thn. ' feu Darbon nautis,fluv.Peloponnefi notifs. 5c inaximus, mill, fajftts Roma in occafum , Centum-cellas ver
0> al. Se Stvmphalo mom. per Arcadiam Se Elidem regiones sus. ]
\Alfina , Alfone, off. Gallia Narbon. in Occitania->
in finum Chclonitem ad occ. apud Triphyliam urbenu >
influens, ac Olympiam alluens, ab eins ofto 8o. ftad. di- frov. adfluv. Frcfques, iMerCarcaffonam, &fanum S.
ftantem . Hunc Poetx Arethufx fonti,apud Syracufas .
[Alera AKzeuuviolus German, in Holfatia . Cadit
urbem Sicilix,fubtus marefluentem mifeeri fnbulantur ,
cm Sicilia Peloponncfo mari ad 450. mill. pafs. diftet. in albtm juxta iamburgum wbem .]
[ Alftianga, A\lvvanger\,opf.Livcnia,in Ducatu CurOuid.lb-B.Amor. eleg. 6.
Iandia,in ora maris Baitici. 4 leucis dtfiat a Vinda ur
Quid ? non Alfheon diverfis currere terris
Vtrginis Arcadia certus adegtt amor ?
e, & 9. a Liba. ]
[Atta, Alt,fluviolus Anglia , in Lancafirenfi Comit.
Alpini, pop.qui Alpes ncolunt.Virg.lib.6.n.
Tlia.
Cadit tn mare Hibernicum , frofe Almutham offida*
Aggeribasfocer Alfmis , atque arte Monci
Defcendens .
lum. ]
[ Alta,Mten,& A\xenbotten,fiuv-& afiuarium Nor[Alpinus, Alpon vecchio, fluv- tet ritVeranenfis , eavegia , in Finmarchia frov. versus Boreale fromontodit in Atbefim,in ditiont Vneta^
Alpis, Alben , fluv.Iapodum,non in Iftram, ut Ortel. rium, Vardhufiana Prafeilura. ]
[Altai,6c Althai,A\i3.y,montes Afia in Tartaria vera,
feribit, ed in Sanum fluens .
[ Alfnxara,ks Alpu/ares, montes Hiffani& , in regno feit feftentrionali,ubi fefulchra Regum Tartarit,Marco
Granatenfi,noti in bioriis Granata. Sunt inter Grana- Tolo tefie,versits urbem Caracon,e^ regnum Mongul.1?*tam,& Almeriam ; alifque montes Solis dicebantur, cuntur ttiam Belgian,*/ multi autumant.']
Altanum, ,. riorum in Calab infer.apud
turne ut'.tem funt fucis inhabitati,fo exfulfionem
ab fjijfaniafub Vhiliffo IJl. ]
Medanam fluv. Soriano opp.8. inii.paf.Hippcnium ver
[Alrtsfordia , lrestoid , off. Anglia,in Hantonia sus, quo duplo diftat . Altanum5airerum opp.cxcifum,
vbi

AL
ubi'nunc Calegninum caftrum eiufdem Calabria , proximam Morgeto, ad 3. mil.paffirecedens .
* '
Al tao, i ve Atao, oppid. Maurit. Caefarienf. medterr.
quod Calao hodie die i ferunt .
li.Not.
^|ta xl^Altrip opp.Germ.fuper. ad Rhenum fluv.in
Palatinatu, inter Spiram,& Wormaciam, fe potis in
ter Hei'ddbergam & Neoftadium,ab Heidelberga a.leu.
diftans, Spira: proxim.
Ali anilla, Altailla , oppidul. Principaras citer , in
regno Neapolitano , ad Sabbatum fluv. Diftat mari
Tyrrhen [ex miartbus, & Salerno 20. Paucis conflat incolis .
[ Altdorfum,A\x.Ao, vicus cultiffimus, in colle , ca
put Vrienfis pagi in Helvetiis, adfluv. Vrfam & prope
lacum Lucerinum. ^.leucis Helueticis d Lucerna in Ehrum-, & 2. Suitioin meridiem . ]
\_ Altemberga, Altemberg, opp.Tranfyluania. 6. mil.
German.dtftatab Albalulia, & totidem ab Abrucbama in meridiem, in colle, prope Zalatna rudera."]
[A/tenburgum, Altembourg,w Germania in Mifnia, adfluv. Pleiff. Dueum fedes, e Saxonica domo . Di
ftat 6. lends Lipfia versus merid. & 8. a Afijna in occafum. ]
[Altenburgum, Altembourg, Hungarice Ovvar, opp*
infrions Hungaria permunitum , fub Aufiriacis , Arrabonem verfus 6.leucis in Circium, & prope Danubium
fluv.]
lyeofh.
Althcnus, fluv. Apul. Dauniae fanans vulnera : cuius
nulltis veterum ob eius paruitatem mem.
[Altilia,Amhie,fluv.Gallia in Picarda . Dttlendium
4pp.rigati dr cadit in Oceanum in Pontiuo trallu.Oritur
autem in confinio Artefia , fupra vicum Authie.]
[Altilia,Alte\ia,opp.ltalia,adfluv. Sanuto , in Cala>riacit.A.mil.pafs. Adortorano .
[Alttjolia,A\x(o\,opp.Hungariafuperioris iuxta Gran
fluv. Sic dicitur ad differentiam alterius Neufol opp. vicini. Sedet in Comitatu Biftricienft , & in regiuneula
Bergflet. 7. leucis Nitrta i ertum, & tot idem FilltTUn. ' co m Ctrctum. ]
&
Altinum, Altino , urbsolimpraeclaraVenetfxepifc.
* , fub Archiep. Aquileien* , ab Hunnis everia , apud Siiis
flum. oftiiun , quando Aquileia,& Concordia ab Attila
excifae fuerunt,media ferme inter PataviujjtSc Concordiam paulo lupra 30. m!l.pafs. lili Turellum (uccefit ,
epclub Archiep.Veneto inter Venetias, Sc Altinum,5<
mill.pafs.vtrinque.Hujus urbis lana erat in prct'o.Mart.
b. 14.
Nobilis Altinum tertia laudar ovis .
Altinum alteram, quod Se Altinium , opp. Pannoniac
infer, ad Danubium in Hungaria , Tolna nunc , proxiraum Colocia; urbi , in altera Danubii ripa ad 2. mili.
Hung.dianti.A Buda abeft 14. mill, in Eurum Teutoburgium versus .
Altifiodorum, urb.Gall.CeIt.epifc. Vide Antiflodor.
Cone.
j- A.ltomontium,A\x.om.ox\tz,opp.Italia , in Calabria-citeriori, ad amnem Grondo. 4. mtl.pajf' Saracea diftat,fuitque terra motu deformatum .]
Ix vita Altomons, Belg, pagus cum coenobio, in Hannonia ,
S.Belg. quod nunc Omont did ferunt .
[Altomons pagus eft ad Sabimfluvium,%.leucis infra
Landreciom in Caciam Aalobodium versus. ]
[_'Altonium,A\ton,opp. Anglia, in Hantoniaprov.feu
Comitatu. Diftat Antonia ^.mill.Anglicis in ortum-> ,
& Readingo 1 a.mill.in meridiem . ]
[ Altorfium,A\x.o, opp.Germania,in Franconia,cum
caro & academia recenti Nrimbergenftbus excitt a->
anno IJ79. prope Schuvartzach fluviol. Tribus leucis
Germanicis diftat a Norimberga Orientem versus, in li
mite Valatinatusfuperioris . ]
f_ Altringamum, Altringam, opp.Anglia , in Ceftria->
prov.propk amnem Ringay. Diftat Ceftria urb.20. mil.
Angltcis in iciam, Mancunio autem 7. mil. eftque in
limite Lancdflrit, . j

27
AC
[ Altus /wr/,Altamura, aU]i Altavilld , urbs regni
Neapolitani, in Bariana prov. Princip. titulo clara. 6.
mill. pafs. diftat a Grauina , & 24. Bario ctv. Alia(
Petilia quibufdam . ]
[Aharadt fluv. Rio d'Al varado Hifpanis , flumes
America, in nova H'tfpania,& prov.de Guaxaca,/ ma
re Boraleft exonrant . ]
[ Aluca, Alota, opp. alias infula Corfica \ nunc vicus
in ora , propeftnum Adiacenfem , ad Occidentem in
fula .
[ Alvernia, l'Auvergne, prov. Gallia peramplas inter
Borbomenfem, Lemovicenfem , & Ruthenenfern prov.
Diu.'ditur m fuperiorem & inferiorem ; eiufque primaria
eft Claromons. Vide Arverna.]
[ Alvernus, Monte d'Alverno , mons Tufcia in Ita
lia , & agro Florentino, Stigmatibus S. Franaifci celeberrimus . 10. milliar. diftat Burgo S. Sepulchriiru
Borearn . ]
[Alvertonia, Alverton, oppid. Anglia, inEboracenfiprov. ad Vvifcamfluv. Diftat ab Eboraco 20. mil
liar.Anglicis in Boream , & totidem Daunelmo in auftrum . ]
Aluntium, Alontium PtoL ( quod etam Haluntium cc y
cum adfpiratione feribitur) utbs Sicili excifa , in ora^ ^ *
occid.ubi nunc opp.Santli Philadelphie Cephalodio 40. ' '
mil.pafl~.in Bor.Tyndarium versus, .
,
Aluta, Alth, & Oit, & Avata (diverse enim profertur ) fluv. Daciac maximus , Tranfjlvaniam Valachia
dividens, ac in Iftrum x Crpate mont, apud Traj'ani
Pontis vefligia defeendens , & baud procul Corona
urbe decurrens .
Alutraenfes , pop. Alpini Alpium Trdentinarum_ : tU#*
quorum opp. feu caftrum Lodron hodie nominatur, in
ter montes, inter lacum Benacum , & Idrium , ac in
ter Brixiam &c Tridentum tum , Comitatus titulo exornatum, Brixia fupra 30.mil.pafs. diftans , pluribus
Tridento ;
Aluva,A\vvzy, opp. Scotia auft. iuxta Tavi aqua
rium, in Fifa prov. Diftat zo.milliar. Scoticis ab Edim
burgo in meridiem. ]
^
Alvum, feu Alvo, Alvona Plin. & Albona , Algona ,
opp.Hiftri\r ad Arfiamfluv.ad fin. Flanaricum, a Pola
tu be 2 1.mil. pafs. in Bor. diftans . Dicitur Sc Albona-> ; .
unde pop.Albonenfes .
[ Alvum feu Alvona vulgo Albona dicitur ; diftatque
^.mtlLab Arftafiuv.~\
Alyacmon. Vide Aliacmon. Varie enim fcribitur.
.
Alybc, & Abila Pliri. & al.Latinis icript. Skra della p:
Ximitr,teftibus Marmolio, Sc Clulio, Aicunia, opp. &
vna ex Herculis columnis in Maurit. Tingir.contra_*
Calpen alteram columnam in Hifpaniam Bitica_j ,
ab ea p.mill.pafs.freto Hercleo inter fico diftans, Septae
vicina.
A!ydda,Ly ex tab.recent. op. Phrygian minanediterr.Sed Ptol.in Phrygia maiore deicribitur .
Alvlsus fons Arcadia; in Peloponn. morfus rabidi ca- ,
nis fanans .
[ Alz.aa,A\ze'im,opp.Germania,in Palatinatu Rheni,
.leucis Aoguntia, fjr totidem Formada , mali habitum hoc vltimo Germnico bello . ]
[ Amacaum,M*co,urbs Sinarum in ora prov. Can
ton in inf.fub ditione Lufitanorum, emporium celebre,"
diues. ab alijs Amacao etiam dicitur; eftque munita,fub
clientela tarnen Regis Sinarum. ]
[ Amacaxi , Amacaches,p0f>. Amerka in BrafiliaJ
regione in mediterraneis , versus prafeburam fuvif
Ianuautj .
[Amacufa,Amacw{n,inf.oblonga, & prov.Japonia inf. Hr
in Afia,cum urbe cognomn caparte qua Ximo dicitur . pte^ e
Diftat ab Arima oppido 1 zJeucis Hifp.' 16. a Nangafachio, alias incolts referta Chriflianis .
[ Amadabatum,mzda,biLth,urb Afta in lndia.Vide
Armadabathum . ]
a
Ama-

2.8
AM
AM
Amadoca palus cum urbe ejufilem, nomints,in 5ar- gaudet. EjusincoU fat tioti in Ulis partibus. Aliter
Htxtd- mana Europea, ex qua Hypaniseffluir, iq regno Polo? Amantricium dteitur ; difatque 16. mil. pajf. ab
nico , lb eyam pop, & montes Amadpcr,in Mofcovix , Aquila. |J
& Lituanas confinio, juxta Borifthenem fluv. haud lon
Amanum , portus, & opp, M'fp, Tarraon. in ora lit- Ptin.
g ab ejus ,
torali Autrigonum,in Cantabris, Bermeo,opp. & portus
[ Amadocipopuli fuere Sarmatia Europ<t , versus haud obfeurus reg. Guipufoa, aFlayiobriga fiue Bil
oflia Boriffbenis-, tee Nicol. Sanfofc, ' Amadoca vrbs bao 1 5, leuc. in orr, P|acntia 2, in Bor,
ttelK
Boriktnen* , qua forte Kiovv nunc dicitur . ]
[ Amanum , portus \ aliis efl oppidulum , PortugaApiaea , Aromb Plin, urbs Lufit. qua; nunc , teft^j lette, in ora Bifeait-, paulo infra Bilbaum , ad ofita Ner^
lac. Vafconc, Porrus alacrii , Portalegre nonv'natur , va fluvi] , ]
Epifc. fub Archiep. Eborenf. Helvis fintima , ab eis
Amanus,' Ai. Nero , tefte Poftello,cum al. ScAreu-, Cic.
8- leuc. Salabim, verfu.s , ab Ebora 14. duplo ab Vlyf- na-, tefte "Theveto , { contingit enm montes plura babe- Sn*b
fipon_j .
X nomina ) mons Syri> notiffinuis , ilicia dif- *&&
/
Amanurn (hgnum, Albufera-, ftagnum, (u palus, dudens , Ibi portar , per quas i*n dictas provincias rraJefe ora Hip. in regno Yalcntia: , inter Yalentiam ad , &[\s eft , qu Amanic, & ilicia? appellanrur veterib,
apud Ilium J Alxandi'iarn ^ Mvriandrum. De eo Luc,
& Sucroncm ad ortnm ,
[ Amagctrobia- , Maiziercs, urbs Gallia . autem lib, 3,
fcrtkur.t Magetrobia , interpretamurque Mag3.t,vrbew
appadoces , dur't populus nunc cultor Amani ,
Appellatur 8c vulgo Md* Sanderona-, ab Alexandria^
Lotharmgit, 6. Uucis a Marfalta dianteni, }
[ Amagria , Amager,e>- Amac, nfula maris Balthi* vrbs ad iHius radices fitn.Hic mops maxime in longirud,
ci, iafnia urb* primaria, Data ad accus ab Or tent, patet, cm a mari Cilicio ufque ad Euphvatem fluv. proc)tts nutrix difta-> ei etiampon't juncia. ]
tendatur . Ejus mem. ic, lib.5. Epift. 20. ad Art. c lib,
[ simaguana-, t\x\s.z\\zr\?L, inf.America feptentrion^ 2, famil
& vna ex Lucaijs inf. fupra H'-fpamolam. ]
[ Amapaia , Amapaa , prov- Nova Andalufi* , irt
* "
Araaia , urbs Epifc. fuir .. Cantabris, America meridionali, prope fluv. Orcnoque. ^
inter Burgos,& Legionem -, ubfLi-ovigildus Qrnhorum
[ Amara , Amara , mons excelfus ^Altbiopia cum.
Rex Romanos fudit, Ab'/svidetur la Maya opp. in regno cognom. & urbe, Ibi fervantur.lij, j- confangui*
Vacis , ab A'ba Tormenfi 3. lcuc. in auftrum , Pla- net Regis Abyjftnorum in euflodia; quo defuno , imperij
fuLcejfor eduatur ; eque juxta rgna Bagamidri Belccotiam, versus ^
Gratia.
Amaldvum Mormirufa Plin, mare Septentrionale guanze. Scribitur eitam Amahara . J
Script*
$> quod Scythiam, alluit > quod Oeanus Scythicus etiam
Amaranthus , Amarante, opp. I.ufit, in mont, a infit,
Rom- appellatur ..
nter lylyas non oblcurum , inter Brigrntbm , Se Lamaum , quo 7. leuc abeft , quot Bi acara , fer in,
[ Vide-, mare Almachium . 1
Amalphis, Malfl & Amalp , urbs Archep.Picen- medio, 1
[ Amarantbus fedet inter Lamacum, Bracaram ,
tinorum,litroalis , a Salerao 1 5. mil. ", p occ, Neapoli . prxima Sab's,& Rayello.Hic primm magne-, 4 qua 8. leuc. abe in ortum-, adfluv- Tamagam; diatque 24. leucis Brigantta in occaf. & 3.4 Durtofluvio in
tis ufus inventus tndruri
[ Amalph, Amalft, firaeffin Principatu iteriori Bo/eam. ]
Amaranti pop. Colchidis , incolae mont. Amaran-" %^
prov.. regni Neapot & Duatus titulo ga det. fjic anno
tij, ex quo Phafis fluv, ingens olhorum ortum_j $trbS
ful, 1 300.. tnventaipyxis.naura, Fiavjo Giota . ]
[Amana , Amana, inf. America feptcntrionalis, C-r- habet ,
Amardi Melar , Amordi Plin, pop, funt Aar apud
<vna ex Lucaijs infulis. , fub Anglorum dominio. \
tx Ruf Amanica- Pylar feu portar , Strctto di Scanderona-i x Hyrcanum mare , gtns fera inter Ba<trps,& Sogdianos, Mtf
' fauces & pon Amini mont^ apud Alexandr'am. . per apud Oxum fluv. qui inter los , Sc Parficas in Cafpium
quas ex Cilicia in Syriam , & contra tranfitus eft : quae mare, labitur . Hi Mardi Ptol. eise yidentur : de quibus
& portas Ciliciae PI in. dicuntur ..
liio loco ,
[ Amardus.ifluy. A, in Media, cadit in marc->
Amantia, urbs P"nn.iufcr. Epifc, fub Archiep.Colo Ctdre- cenfi ,ind fupra 16., mill, tfuflg* fer media inter; Al- afpium . Forte Miana bodie dicitur . ]
[ Amarmochdum, Amarmochdy , opp, Africa ire
**
bam Regakm, & Taumnum, ad 16.mil. Buda u->
pra 15. in auft. Pop. Am.anteni Ptol, Amantes Plin. lAithiopia infertori , cf reg. Zauguebar, in regno Mi
poftea, tefte Wolf. La?, cum. aliis , Quinqu Eccl- linda. 40. leucis fiifpanicis diat Melinda urbe. ]
[ Amarumaia Amarumaye ,fluv- America merii.
fiae, vulg punflirekjin* A Iiis vero Almaz.-, opp. in
ter Budam, & Altinium,ad Danubium , Buda 8- leu, Oritur in Vilcabamba prov- in Peruvia,verfus ufcum
cue videtur . Aliis Mohacz , opp. ejuidem rra^ius vitatem ,& pofi longum curfum cadit in flu. Amazjt> >
Strai.
apud Danubium , inter Batham,c4 Yalkovariam, Ba- num, prope Tacurios populos. ]
Aniarynthus, Armoa, uti nonnullis indigitatur,
tha a. leuc,
strab.
Ctfet.
Amantia l'Amantea , urbs rutforiim littoralis^ fluv. Arcadia: in Alphuminfluens,
ttl' apud finum Napitinum, ex adverfoTropaca', fub eodem
Amala, A
ufbs appadocia? . i'n_j ptol.
Epifcopo , qui Archicp.Rhcgino (ubeft , in Calnb, citr, Ponro clariffima ad Irim fluv. hac rmpcftate reg, ca- & al.
put , & Strapa: Turcarum fedes , inter Byzantium ad
Confentia 1 6. mil, paff,
[ Amanita dicitur a qutbufdam Adamantia ;effque oc. joo. mil, paff. & Trapezuntem in ort ad 3o<?.di7binora maris Tyrrhene Gr in dttiqnc Trincipis Biftgnani , ta . Sub bac metrop. Amilus , Si'uope , Zalifcus, Si Zela
Arcem habet vtcunqy munitam , juxta amncm Olivam y ontinebantur , Illam Srrabo fuam multisdedifatque T 3 5. militaribus in Boream, Marto
fribit .
[ Amafia vulgo Turcis Amnafan dicitur, ]
tano autem 1 2. tantum . }
[ Amafenum , Amafen , opp. Africa in Nigritia reg.
Amantia irem opp. Macedon.marft.in, ora ocid.apud
Celydni fluv. odia , inter Anlonem,& Oricum opp. pi- juxta lamm Bortu , & in regno cognom. prope Nigrum
ri,nunc Porto Ragufeo,, Acroceraunijs montibus propin- fiHV*
..
...
Amafenus , Fiume dell'Abbatia , fluv. Latij, ex agro
quum . Amantia quoque opp, Lotbaringia: , ,
Privtrnate in Pdntinam pa Indem Sc mare Tyrrhenum
Nancaro 2. leuc.in ort. diftans. Vide Almentia ,
[ Amantini populi fuere m illa parte lllyrici, qua de- haud piocul Tarracin.i,& ircaris, defeendens ,
[ Amafenus , fluvius Latif, hodie Toppia dicitur-, &
inde Epirus nova ditla /j.]
[ Amantrica , Amatrice, oppAtali* in Aprutia , aa\ per Pomptinas paludes fluens > in Tyrrhenum mare je
fonus Truenti , & ftdts Apenntni . Princtpatus titula exonrt verfus Circtios, ]
Amafenus

Ovid.

tte.

"Strai.
lin.&

Strat.
& al.

Tiered
Strab.

AM
Amaimis, alter fluv. Latlj , qui ex finbus Alctrinonim , peu agrum Frufinatem , & ' Verulanum in Lirira.
fluv. labitur .
Amafenus irem fluv. Sicilise , qui aliquando , teft_j
Ovid. Jib.i J. Meram- ficcatur. De quo 1 5-lib. cit.
Ntcnon Sicamas volvens Amafenus arenas .
Vide Amennanus, fie enim ab alijs nominatur ,
Amafia . Amafea .
Amafia, Marburg, urb. & academia preclara Haflfs
in Germ, media inter Francfurtum , & Cafsellam Principis Haffiae fedem , vtrinque 9. leuc. diftans. Latin, re
cent. Martisburgum Marte ibi culto diclum , vt videtar.
[ Amafia, Clttverio tefte,& alijs, eft Embden : qut
etiam Embda , vrbs ampia & munita, cum,portu , caput
EriftA orient, fttbpoteftatc Batavorum, aut ipfis oppigncrata. Scdct prope eftia Amaftj fluv. fuxtafinum qui vul
go Dolhrt dicitur . Vide Embda . ]
Amafins, Amifius PJin. Amafia Strab. Ems , fluv.cx
pr.teipuis Germ.magna:, in Riddcburgenfi Com. ortum
ducens , ac per Weftphaliam fluens , Monaitcriumque
regionis caput alluens , ad Embdam , Frifia: orientalis
nrbem primariam > Ocano Germnico excipitur , m
dius fer inter Rhcnum ad auft. Sc Albim ad Bor. dclarus .
Amaftus fluvius non alluit Monafterium urbem ,
fed per vicinia labitur ad duo mill, recipitque Aam.
, qui ipfam rigat . Fontes habet in Vvejlphalia &
DicefiPaderbornenft > prope vicum Ramfel, Comitatum Ritbergenfem ; recipitquefluvios Hefelum , Beveram, Aam,& Haffum in Monafterienft Diaecefi,& antitem Softe ad arcem Lieroort , in Frifia orientait. ]
Amaftra, urb. Sicilia:. Vide Ameftrata .
Amaftris , Eamaflro , urbs Paphlagonia: in ora maris
Euxini , metrop. qua? & Amaftrum. Ex 4. urbibus , feu
pagis proximis, Sefamo, Cytoro, Cromna, & Teio,magnam crevit in urbem; media fer inter Teium & Cytorum,Cromua propior,ab Heraclca Ponti ad 68mil.paff.
in ort. diftans. Ejus. mem. Catull.
Amaftris Ponttca , & Cytore bxifer.
Val. Flac. lib. 6. Argon.
-peditem pedes haurit Amaftris.
Amathus , Limijfo , urb. Epifc. Cypri marit. in ora_*
auftrali,ex qua Cyprus Amathufa dicta elr, Papho 50.
mil. paff, in ort. in medio Curium , Famagufta 100. in
occ. in medio Salina: ; hac tempeftate pene jacens . Inde
Amathufius , & Amarhuntius, Amathunteus, & Amathufiacus. Ovid. lib. 10. Metamorpb.
Latientes vtulos , Amathufiacafqtte bidentes .
Idem ibidem ;
Atft forth roges facundam Amathunta metallis .
Vkg, in Ceir .
Nam te jalari non eft Amathuntia noflri .
[ Amatica , Amatique , qua aliter S. Thomas , urbs
'America in nova H'fpania, b" prov. dc Honduras. 1 8.
ieucis diftat mari Boreali . Atdificaeafuit anno 1597.
ab Hifpanis ; eftque parvi circuitus . ]
[ Amatitucus, Ammmcfluvius America, in Nova
'jHifpania,& prov. Soconufci . Cadit in mare Pacificum,
versus limites prov. Guaxaca . ]
Atnatius , Amato ,fiuv.ltalie in Calabria ult. in
ware Tyrrhenum influit versus S. Euphemiam opp. O"
oritur ex Apennino monte. Alys Lametus dicitur. ]
Amazones, mulieres fuere bellicofa:; qua: ex Sarmaa Tanai fluu. digrefle in Cappadocia ad Theimodoontem fluv. confedere. Ibi mons Amazonius eft , ex
quofluv. effluit Tbermodoon. Ab eis Ephels urb. Alia:
i caput Ioni condita traditur . Difta: funt Amazones,
quail fine mamma, quam , ut ad pradiandum expedmoresefsent, praccidebant. Harum mem. Virgil, libr. 11.
ynei
Pulfant , &piis bellantttr Amazones armis .
I Amafonum fluv. Rio de las Amazonas Hifpanis ,
Riviere des Amazones Gallisfluv. ingens Amerns, me-

?
AM
ridioffalis,oritur prope Outturn civitatem RegniPeruvia;
deinde autlus fluvijs Coca,Napo->Q' als, percurrit provCanclam, dr Pacamoros , ubi reeipit fluv. Xauxam fett
Maranionem , &poftea rigat prov. Surinam , Camfuarum , Mataym, antam , Coropam, Tapayam,&
alias multas,Europais nomine tantum notas.Receptis demumfluv. Arumaya-, Jopara, Catua, Madera , & alijs
multis, poftcurfum $00. leucarum,tn mare Septentrio
nale,jeu del Noort,/f exonrt, inter Brafiliam & Guaianam regiones . Dicitur etiam qtiibufdamfluv. Crel~
lani Joanne Orellano fiifpano, qui primus ilium detexit anno 1 541. Fuse defcribitur Petro Texeira Lufitano, qui ilium dihgenter luftravit anno 1639. totmqut-i
percurrit intra 10. menfes. Ferunt ejus oftium infulis
fparfum 54. lew. Htfpan. complell. ]
Ambacia,& Ambacienfis vicus Vcn. J!on\m. Amboi~
fc, opp. pra'clarum Gall. Celt, ad Ugeris ripam , inter
Blafasio. & Turones 8, leuc. diifitum. De eo Fort, in
vita S. Martini, lib. 4.
Aiirum aliud , vico quod contigit Ambacienfi.
[ Ambadara , Ambadar, vrbs Aethiopia fupcrtoris ,
ad Nilum, in regno Bagamedri, ad pedes montium, inter
Sovam,& Dambeam prov. in Abyffmia regione. ]
Ambarri pop. funt Gall, Gelt.quorum reg. tefte Vigencreo, eft Charolis, in Burgundia, inter Matilconam,&
Borbonium. Alijs le pays l'entour de Nevers .
[ Ambara. Afta, in regione Sivarum , teftc Sanfone , vbi nunc prov. Chequiam , Chiamfi , & Fuquien. ]
Ambenus , mons eft Sarmatiae Europ.apud Tyram_
fluv. & Ophiufam>in ora maris Euxini.De quo Val.Fla.
lib. 6. Argon.
-Linquitur & mons
Ambenus , &gelidispollens Ophiufa venenis.
[ Amber . Amber' fluv. German. in Bavaria , c.xd'.t
inlfarum. Vide Ambro <r Ambra. ]
[ Amberga, Amberg, urbs Germania ad fluv.
Wils, caput Palatinatus fuper. in dittone Ducis Bava
ria pauets annis , cum prius effet Eletloris Palatini ,
cum wo hoc traflu . Diftat 7. leuc. Ratisbona, & 8. a
Norimberga . ]
[ Ambtamum, Ambiam, urbs & regnum Acthiopis.
Juper. verfus Zaflan lacum. ]
[ Ambiancava, fie vulgo, vrbs & regn.Abyfftnia ,
feu fupcrioris Athiopta, prope Nilumfluv. tnter Nubiam
& regnum Bagamidri . ]
Ambiani , Amiens , pop & urb. Gall. Belg, ad Somonam fluv. Picarda; reg. caput , epiie. fub rchiep. Rhe-fi, cum Lutetia Paiifioriim)& Rothonugo trigon
faciens, ab eis 28. leuc. diftans , ab Atrcbaribus ; 4.L11retiam venus . Fermr Macedonibus fub Alex. Magno
condita,& fic ab aquarnm ambitu nominara. Hinc Ambianenfis, vt apnd Vcn. Fort, in vita S. Mart. lib. z.
Occurrenti igitur porta Ambianenfts egeno .
[ Ambtanum, Amiens , urbs Gallia , Picarda pracipua , capta dolo ab Hifpanis anno
fedfortiter re
cuprala codera anno ab Henrico I V. Francorum Re
ge , qui ibi arcem munitiffimam extrux:t,ad tutelam-.
urbis . Alias Samarobri va difla fuit . Diftat 10. leiicts ab Abbavilla in Eururn , ii. Perona in occafum.
Ab ea trailus adjacens dicitur l'Amienois , Ambianen
fts traclus . ]
Ambiatinum , vicus Germ, apud Confluentes , vbi
Caligula Cartar natus .
[ Ambiatinum nunc dicitur Capelle, adRhenun
fluvium .
Ambibareti , pop. & urb. Gall. Celt, qui nunc Vivarienfes dicuntur , & urb. Vivarium, vulgo Viviers , reg.
vero Vivaretz. . Vide Vivarienfis urb. qua: ab Avenione
6. leuc. abeft. in Bor. Valentiam versus , apud alteram
Rhodani ripam .
[ Ambibareti populi vbi fuerint non confit , fed
Helvii \uere , vbi hodie Vivarienfis provincia , le Viuarais dtlla. ]
3

Crrgor
xur.

c^tfar'.

Ovid.

Ci/,
al.

>/
?i

AM
Ambibar/, pop.& vrb Gall. Cclr.intcr Armorcas dvitates, hoc cfl, in ea Gall. reg. qua: Britannia minor ap-

pellatur. Quorum opp. Ambie-dfe putarur,in Normanru'ae onf.in ora apud monr. D.Michaelis Archangch'.
Ambibari],popult fuere Gallia Celtic&,vbi poftea-j
Abrincatut populi, le Diocefe d'Avranchcs, in Norman-'
nia . Eorum veffigium hodie mattet in Ambie , feu , cjr
melius , Hambie, , qui eft viens NormannJn ora maris
Britanmci , inter Abrincas & Conftantia afira.6.leucis
diflti monte D. Michaelis in Boreatn . ]
[jsmbidrani ,pop. Norici i vbi nunc pars orientalls
Stirts, , in Germania. ]
Ambiliares, pop. Gal!. Ce!r. quorum opp. Lamballe
Cr/.
non oblcurum nominatur, in Britannia minore , Rhcdonibus 1 5. lcuc in Bor.inter Briocum>$c Iugonum, 3.
Hie charra pergamena copise confkitur .
[ Ambilici , pop. Norici , vbi nunc pars occidentalis
Snria,provinci<t Germantt, , Cub Auftriacis. ]
[Ambifonti], populi Norici, vbi nunc Carinthia prov.
in Germania , juxta Dravum fiuvtum. ]
Ambivariti,pop.funt Gall.Belg. qui Brabantini non"/
nullis ptaBtur,prafertim in traclu,ubi funt Antuerpienfes, tefte Ortelio .
Streb
Amblada in num.plur. urbs fuit Pifidia: cpifc. fub Archiep. Iconienf. dum ftaret, inter illam,& Antiochiam_
Pifidia% Ambladorum in Concil.non femcl fir mentio.
Strip.
Amblavia , & Amblava , fluv. eftnonmagnus Due.
11. Lucemburgenf. apud Stabulum monafterium fluens , in
Agrippinenfium conf. Ambleve vulg.
[ Amblaviafluv.vbifit non confit : fedfluvius Re
chte alluit Stabulum monafierium,intra limites Duatus Lucemburgenfis . ]
Amboglanna opp.fit Albionis,in ea parre Anglia:, vbi
' nunc Cambccum opp. vulgo Camby , apud Gloceftriam
Briftolium ver fus. [ forfan Cambridge pagus ita pofitus
Verum Camden, putat efse Amblefide in Com. Wcftmiri. ] nunc vicus .
[ Amb'ohitimeni, Ambohiftmcnes, pop.Africain inf.
M*:dagafcar, versus Orientem, ubi etiam montes altiffimific difli , qi'.a montes rubel , Flacurtio tefte . ]
[ Amboina , Amboina,'//* maris Indict , rn Afta >
nenprocul Moluccis,parva, fed dives aromatumfelici
prcventu , (rfertilis, vbi colonia Batavorum. 24. leucis
difiat ab inf. Banda,in occafum ; habetque opp. Ifoupratipuum. Deteilafuit Luftanis ann. j 5 1 5. fedetquc ad
meridiem inf. Ceram. ]
[ Ambola , Amboulc , prov. & vallis frtilijfima->
Africain inf. Madagafcar, versus Meridiem. Earn bifariam fecatfluvius Mananpani, ad Septentriontm prov.
Carcanojfit .
[ Ambota, Ambote, opp. PolonU, in Samogitiaprov.
ad Vvardanamfluv. qui paulo poft adit in Vvetam. J)iftat 9. teuc. mari Bltico, & . Siadi oppido. ]
Ant.
Ambra opp. fuit Vindeliciae cum fluv. cognomin_2 ,
nunc pag. Amber, ad lacum ejufdem nominis, ex quo
Ambra quoque fluv. exit, Monachio Bavaria: primaria
vrbe 5. leuc. Ali/s eft Brug & Truck, Monachio 3.ICUC
Auguftam versus in occ. ad eundem fluv.
Ambracia, Ampracia Herod. Ptol. & al. l'Arta , vrbs
/kr. epife Epiri,non oblcura ad finum Ambracium ex cadeCe.
Strab. nominatum, Nicopoli,& Acbo urbibus in ore di&i finus 25.mil.pafl". in orr.diftans , vulg etiam Ambrachia.
Hinc Ambracius. Ambracij hdi apud Aul. Gell. lib. 7.
commendantur. Regia fuit Pvrrh:,sx Plutarcho. Dcca
Ovid.
Ambracu portus , & fcopulofa Ceraunia nanti.
Summa timent .
. Pop. mbraciot apud. Liv.
Streb.
Ambracius finus, Ambracheus Polyb.inftar lacus eft;
in cujus ore dux vrbes l'unr,Actium & Nicopolis,minus
milliario diftantes& in intimo illius recefu fita ell Am
bracia .
t Ambraciusfinus dicitur hodie le Golfe de I.arta,^
de Prevefaj eftqut Celebris viloria Attgufti con-

AM
tra Antonium ; vocaturque etiam AnaBorius flnus : c&*
recipit fluv. Inachum , & Arac brum . 3
[ Ambrius, Ambrifi, fluv. Afi, in regno Congi.
Cadii in mare tAihiopicum, interflumina Lelunda, &
Loe . Oritur autem ex montibus prope oppidum Tinda.]
[ Ambro, Amber ,fluv. Germanid, m Bavaria: Cadit in Ifarumfluv. paulo fupra Landshutum. Oritur au
tem 2. leucis a Fufena urbe , & in limite Comitatus Ty
rolenfis . ]
Serift^
Ambrocius pag.fuir Hifp. Lufit. ubi nunc Placentia H'#urbs j refte lo. Mariana.
^*
Ambiones, pop. Gall. Narbonenf-quorum urbs Ambrtin ab aliquibus efse putatur. Sed hare apud vet. Ebredunum,five Ebrodunum appellatur. Ambrones quoque
Gall. Narbonenfis pop . fuife tradit Flor, in epitome lib.
68. quos Mantium,& Cepionem Rom. Duces vicifie,fed
polka a Liguribus fratos , ac demum a C. Mario vna
cum Cimbris.& Teutonibus,?pud aquas Sextias de tos
fuifle cribit . Quia vero ex rapto vivebant,Sex.Pomp.
auctore,in proverbinm abicre. Nam cm Ambrones dicimus, rapacitati,& praed deditos fignificamus .
[ Ambrones, tefte Ciuverio, & ali]s,erant populi Helvetiorum, vbi nuncpagi Bernenfis, Lucernenfis , & Friburgertfis . Ab ifs etiam alias Ambronicus pagus,fitb quo
magna pars Hclvctiorum. ]
Script.
Ambrofij mons locus eft Angliae,in quo faxa funt admiranda? magnitudinis , incoh's Stonehenge diclus , tee
Alex. Nevillio. Ambrolla quoque, vicus eft Anglia: , in
Wiltonia reg. vulg Ambresbury .
[ Ambrofij vicus , feu Ambresburia , Ambresbury ,
urbs AngiU, ad Avennamfluv. in Viltonia prov. Diftat
Sarisburta 5. mil. Anglicis.\
[ Ambrofij autem mons , feupotii locus , vulgo Sto-'
hehenge , eft m eadem Viltoniaprov.vix duobus militar,
ab Ambresburia ; efique vetufium monumcntum,ab Au*
relio Ambrofio Britannorum Regepofitum, quorum Ma*
gnates rgnante Vwtigtro,anno 475. Saxcnum dolo illie
c&funt & humati , in quorum memoriam Aurelius Ule
trophtumiftud erig curavit, forma,& magnitudine mirandum , cujus matcriam prtbtnt faxa quadam ingentia,qut viginti 0B0 pedes,& fupr,longitudine, lotit udine.
vero decern colligunt . Eorum iam multa vetuftate conciderunt . Qu verb hodie extant , fpatium in circutu re
centarum pedum continent . Hoc in loco Rex Ule Aure
lius anno 500. duoque praterea Reges Britannorum , qui
ipft fucccjfcrunt , Vterpendrago , & Confiant , cum aliys
nobtlibus humatifuerunt.De .hisfufis loannes Spt edits.]
[ Ambruareti , pop. Gallu Lugdun.inter Ltgerim, &
Icaunamfluv- vbi nunc pars Nivernenfis prov. ]
Ambryfus,urbs fuit Phocidis mediterr. memorabilis ttrah
Hyampoli vicina : cujus nulla exftant hodie veftigia.
[ Ambulatripop.fuere Gallia t in Aquitania, propt
Vafates. ]
[ Amcopcltum, Amcopelz hokell , mons txcelfus in
medio inf. Islandu , in mari Deucalidonio , in ea partem
qua vulgo Nordlendingafiordung dicitur; dtflatquc 7.
leucis Germanicts Schaloto urbe. ]
[ Amel, Amel) regnum Africa, in ora maris Atlantici, intra ofiiafluv. Nigri , in eo traru,qui vulgo Nigritia dicitur. ]
[ Amelandia , Ameland, infula maris Germanici, in
littore Frifis. occtdentalis , fub Batavis, efique oblonga,6.
leucis Callieis diflans Leovardia in Borearn. ]
Amenamus, ludicello, tefte Faz. fluv. Sicilia;, ex $irmi$
yEtna mont, per agrum Catinenfem fluens , ipfamque
urbem interluens.Amenes Pindaro , Sc Amafcnus Ovid,
brevis decurfus ad io.mil.palT. fed profundus.
Ameria , Amelia , urbs epifc. Vmbriae antiquillima , p/t^
an.964. ante Perfeum condita , Narne propinqua,ab ea stra'.
vix 6. mil.paflf. Hortam verfs diftans , Ocriculo etiam
vicina. Pop. Amerini, & Amerinus nom.gent. Vitcm-j
Amerinam Virg. memorat lib.i. Georg.
Atque Amerina parant lents, retinacula v'tti .
Amerina falix Plin. & ext. cemmendatur-, plurima
inijn

AM
3*
le^td rtum Oceanm tAZthiopieum, ad Aurum,marc
Magellankum , fretoque, Magellanicum,& Mtreum ,
ad Ociafum autem , mare Pacificumt , (feu Auflri-*
1.
[ America,\'Ameziqat Gallts, America Hijpanis& .
l America meridionalts regiones ,
Italts , quarta Orbis fars novittr detefta , nempe anno
149z. Chriophoro Columbo Genuenfi , & poeaab Brafilia, le .
Americo Vcfpuccio Florentino nomtnfinita 1497. Dici- Cile , le Chili .
ttir alt;er Novtts Orbis , ob magnitudinem videlicet , " Guaiana , la Guaianc .
perfape , fed improprie , India Occidentales , les Indes Magellanica , la terre Magellanique .
Occidentales Gallis , Weft Inde Belgis . Non tantm ab Nova Andalufia , Nouvelle Andalouzie .
Hifpanis , qui illam denominationem primi ufurparunt , Novum regnum Granatenfe , nouveau royaume df ~,>
fed et ta BelgisiAnglis,&aliquando aFrancis,qfod code
Grenade.
fere tempore detea fit ad Occidentem , quoad Orientent Paraguaya , le Paraguay .
India reperta e . E autem Septentrione in meridiem Parana , Parana .
txporretla, fu dtiarum magnarumpeninfularumforma, Paria , Paria.
qua tcnuiXfihmo ij. leuarum conntuntur . Clauditur Popaiani tratus , le gouvernement de Popaian .
b Occidente mari Aurino feu Pacifico,ab Crient e,mari Peruvia regnum , le royaume du Prou .
Boreali & eALthiopico,& Meridiem versusfreto Magel Terrafirma , la Terre ferme .
lanico , 'freto Mareo . Atfeptentrionalis ejusfinesfunt Terra ignium , Terre des feux , Hifpanis, Tierra del
incogniti, eque haenus ab hac parte perluftrati. Multa
fuego.
.
Ulms partes fubfunt Regi Hifpania, uti Peruvia , Nova-> Tucumania, le Tuonan .
Hifpania, & alia regiones . Qudam autem versus orar Venezuela , la Vcnczuele . ]
[ Vrbespracipua America meridianalis ,
maritimam parent Francis , Anglis, Batavis, Lufitanis,
: que Sueds . Ibi ncola culttores redditi fiint,pofi Euro- Arequipa , Arequipa .
p&orum adventum . Sed qui mediterrnea inclunt loca, Argntea , la Plata .
mores patrios adhuc rettnent . Earn accurate deferipfit Arica , Arica .
Joannes Laetiusipaucis abhinc annis . Dividitur autem Bacfy , Baea .
infeptentrionalem,& mridionlem . ]
Bonus a'er , Buenos Aires .
Americafeptentrionalis , qua & Mexicana dicitur Carthagena Nova , Nouvelle Carthagene .
Mexico,urbepracipua,habet Septentrione terras Ar- Civitas S. Fidei . S. F de Bogota .
licas incognitas,ab Occidente,6 Meridie,fretum Ania- Conceptio , la Conception .
nitm, & mare Pacific umfen Aurinum , ab Oriente au
Corum, Coro.
temfinum Mexicanun. , & mare Borale . J
Cufcum, Cuco.
Fanum S. lacobi , SJago .
America feptentrionalis regiones.
Canada , qu* & NevaFrancia, le Canada, ou Nouvel Fanum S.Sebaiani , S.Scbaftiano de Rio de Ianeiro.
Guaira ,feu Civitas Regia , Guaira .
le France .
Urna, qua & Ciuitas Regum, Lima , los Reyes .
Eotilandia, Eftotilandi.
Aanua , Mano el dorado .
Florida, la Floride.
JSlovaAnglia , Nouvelle Angleterre , Anglis,Nlcv4 Maranonium , S. Luis de el Maranon .
Olinda , Olinde de Pernambueo .
Englandt .
Novum Belgium , Nouveau Pays-Bas, Batavis Nievv Panama , Panama .
Nederlandt.
Pat a , Para .
Nova Dania , Nouveau Danemarck .
Popayanum , Popaian .
JNova Htfpania % feurjgnum Mex'wanum , la Nouvelle Tortus omnium Sanorum , la Baya de todos los Santos,
Eipagnc, ou le Mexique , Hifpanis,Naeva. Efpaa ,
feu S. Salvador .
Mexico; ubi Iucatan , Nicaragua, Nova Gaiizia, Me- Tortusfecurus , Porto feguro .
cboacan, Guatimala , &i\ona.tz%,proumci& .
Poiofium , Potofi .
Novum Regnum Aexkanum, aliis,Nova GranataJ^? Quitum , S. Francefco de el Quito
Santa Aarta , Sainte Mane .
Novueau Mexique.
Virginia, la Virginie.
Siara, Siara.
California infida , rifle de Californie.
Trugillum , Trughillo .
[ Ameria, Aymerles, caflrum Hannoniaprov.ad Soi
Cuba nfula , l'Ifle de Cuba .
bimfluv. in Belgio, inter Quercetum opp. & Avennas, 3.
afpantola inf. l'Hifpaniola lile , ou S. Domingue.
leucisfer'e ab utraque , & totidem Malbodio , male ha, Terra-nova inf. Tille de Terre-neuve .
Alia multa nfula Antilarum nomine contenta, }
bitum hoc bello Blgico . ]
Ameriola , opp. Latii . Interiit, ita,ut locus ignoretur ^. .
Vrbes pracipua America feptentrioitalis .
[ Amersfordta , feu Amerjurtum , Amersford , urbs
'Amelodamum novum, Nouveau Arafterdam .
Belgii , ditions s Vltra\eElenfis, ad Emmfluv. probe mu
Angelopolis , Ciudad de los Angeles .
nita, & fub Hollandis . DiAt ab Vltra]eQo 3. lends in^
Anticaria , Antequera .
vrtum,
& mari Andrino leucis 2. in meridiem. Captai
Dominicopolis , S. Domingo , Gallis S.Domingue
fuerat ab Hifpanis anno 1624. fedpocafortiter recup
Emrita , Merida .
Fanum S.bannis de Portu divite, SJuan de Puertorico. rala ab Hollandis. Ip its paret. In tilos in tratlufunt mon
tes,qui vulgo ab illa Amcrsfoorderbcrg dicun*ur . ]
Cuadalaxara, Guadalajara .
Ameftrata , Ameftratos Steph .Amaftra Sil.Ital.Mut- ^
Guatimala, S. lago de Guatimala .
tiftratum Polyb.Mutuflratum Plin. Mifiretta, urbs SiciHavana , la Havana .
lia;,juxta Arios montes, nter Trq/anopolim & CcphaAechoacanum , Mechoacan .
JHexkum,Mexico,qu tonus illius partisfacile rimara lodium fupra 2o.miLpaff.Pop.Ameftratini apud Cc.Mu;
t.uftiatini apud Plin.dicuntur. Sil.lb. 14.
Novum Ylimuthum , Nouveau Plimuth .
-comitata Nem&is ,
anucum , Panuco.
Venit Amaravtris , & parvo nomine Thiffe.
**j
Tomeiocum ,omeiock .
Amida , Ammaca Ptol. Caramit , urbs archiep.& Mc-<.
Quebecum , Quebec .
fopotamix primaria , in excelfo mont, apud Tigrim fltnr.
Augumi Fanum , S.Agoflin . }
America meridionalis,qu& etiam peruviana nuncupa Hemit incolis,olim Conftantia difta, Conftantio Aug.
te a Peruvia regno,habet ad Scptenniotiem,mare Borca. inftaurata , ab Aziri urbe Armeniae,ad Euphratem 1 30.
AM

chm ibi proveait; quae fubftrata torfi , venerern cohibe^


y^JT: te credicut , arnica caftitatis , unde ayto &lix veter.

3/-

f&f.

'*.

t'cL
th.
<fS> nL

Un.
lia.,
***

\%

M
imil.paff.dftajnsnt. Taureflum versus. Hic Prifcftus Turcarum refidet , ab eis Carahemit nigicdine__j
tlicb, tefte Io. Leuncl. 1 Rom.' Sapore Peiiarum Kege cxfi,tcfte A'ctvnv
Amilton. prom.Thracrs, apud Byzantium,quod vul
go Tripitton , tee P. Gyllio, nominatur. Amilion etiarn
legimr ',
AmlrnoH , yel Amymone, fbns apud Argos , in Lcr influens. De quo Ovid, lib.2. Metam.
-querit Botia Dircen,
Argos Amimomn, Ephyre Pyrenidas undas.
Amiuex vites Yirg.lb.2-Georg.mcmoratx in Campania> ad mont. Falernum, ab Aminco, five Ammea_>
opp. quod hpdie non exftat.
Sunt & Amines, vites,firmijfma vina .
[ Anneiia , Aminel , opp. Africa , in ora & prov.
Barbaria , ]
Arnifius fiuv. Gen. Ems. Vide Amafias .
Arnims, AmiHm Plin. Simifi incolis, & Amid , five
*Hcmid Turis tee Leuncl. urbs archiep. Papblagoni
mam. Sinope 1 75. mil.paff. in ort. Trapezuntem ver
sus, in reg. Chalybum primaria , Byzantio 500. mik
paffiii ort. media inter Sinopen & Themifcyram ad ort.
vergentem /..
Amitatanus , Amitatan, feu Amuitart, laeus Am
ricain Nova Hifpania, prope civitat'em S.lacobi ds->
Guafimala , qua q.leucis tantm diat in ortum. }
Amiternum, S. Fittorino,mbs dirai epifc.Veftinorum
in Aprutio , excifa , manet pag. de S Vi&orini Epifcopi
Amiternenf. nomine dius, ad Aternum fluv. ab Aquila (qua; illi,& Forconio urbi excifx ex adverfo Arm'tcrni
fucceflk ) 5. mil. paff, dians in Bor. napis , quiibi prxgrandes proveninnt, apud vet. Celebris, ohm ingens , ut
rudera indicant, & regionis emporium , Spurio ConC
capta ,magnaqne clade affedta.Salluiho cive fuo adhuc
gloriatur. Mcminit illius prx aliis,Virg.lib. 7. JEn.
Vna ingens Amiterna cohors , prifeique Quirites.
Hinc Amiternus nom. genu Pop. Amkerncnfes , &
Amiternini apud Plinv
[ Amixocori, Amixocores,pop. America, in Brafilia
mediterrnea, verfus prafcEluramfluv. lanuarij. ]
[ Amma,, Eraxncn,fluv.Helvetiorum,quicadit in
Arolam fluvJnfra Salodurum.Oritur autem prope Thuhaut . }
.
Ammxa,urbs Mefopotam. prxclara. Vide Amida .
[ Ammaa , urbs Arabia deferta , in intimo recefit
[mus Perfici. }
^
Ammxdara, Admed'era Antoa.urbs Africae,olm epif.
fob Archiep. Carthagin. adhuc perfeverans, &nomen_j
antiquum retinens, inter Tebeftam 25. Se Lares 48.miL
paff. fita .
[ Ammer , Ammcrzce, lacusfeu palus Germ, in Bvaria prov.f luv.Amber praterluit\dtatque Movachio 5. leucis, ab Augufia 6. & Lanfperga ijam*. 1
Ammia, urbs Lut. cpilc. Pop. Ammieolcs PliruVdc
Amara .

AM
Apollon, 8c Suidas. Is nunc Picorna, tee Dom. Nigro ,
nominatur :
Amnitx , vel Samnitx, ex aUod. pop. Gall. Celt, ad ft*^
Ligeris oftia: quorum opp. Ancenis dicitur , tee Bcrrrando Argent. [ Vtde Ancenifium . ]
Amccnuin ftagnum, Albufera,ip\id Valentiam Hifp.
Tarraconenls urbera .
[ Amorbachium , Amorbach , urbs Germania , in*
Franconia, adflnviolum Muldt, qui paul infra adit in
Meenum, in ditione Eleons Moguntmi. Diat j.leucis
German, ab Afciburgio in meridiem,^, autem berthamo in occafum ; in Ononisfylva.]
Amorgos, Murgo , inf. maris ygxi, cum urbe epifc. Srt"**>
eiufdem nominis ; vna Cycladum, five, ut aliis videtur ,
Sporadum; prxima Melo, & Poly.xgo, ac Naxo, qua ' *
10. mil. palT.abeft, Delo autem 40. in auft.ipfa circuitu
80. Olim Hypere, & Patage, tefte Plin.dicb, Pancale,&
Pfychia , telle Steph.
Amorium, & Amorius, urbs epifc. Phrygix magna; , Strah
fub Archiep. Synnadenfi, inter Synnadam,& Apameam ptm.
fita ; cuius frequens eft mentio in lib. Concil.
t**f
Amorrhxi, pop. Palxitina;, in Iudxa, ab ALmot patre
Sichern, tefte Ifid. dii .

'fat.
[ Ampatri, les Ampatrcs, pop. Africa, in inf. Ma- St^'
dagafcaris, oram versus ad meridiem , inter trucha Caremboule,^ Carcanoill, Flacurtio tefte . ]
Ampe,urbs fuit Babylonia;,ad fm.Perficum,apud ofti- stefb.
urn Tigris fluv.
Ampelus, /impela-, tefte Villanov. cum al. prom. & ,
opp. Cretx, in ora auftr. inter Hierapytnam, & Itanum. ptol.
Et nomen viri apud Ovid. lib. 3- faft.
Ampelon intonfum Sa tyro nymphaqut creatum .
[ Ampelus,al ijs efi et turn prom. Macedonia > vulgvt
Capo Caniftro, prope Toronaicum [.
Ampelufia , Cotes , & Cottes Plin. & Ptol. Efparto ,
tefte Ortel.opp.Maurit. cum prom, ad fretnm Hercu- Mtl *
leum; Cabo Spartelle dicitur Merc. & Caftaldo.
f

Amphaxis, oppid. Maced. in ora fin. Strymonici,inter


Arcthufam,& Stagiram; vnde regio Amphaxitis,& pop.
Amphaxit intus ad Axium fluv. incolcntes.
Amphiale, prom. Atticx, contra Salaminam inf. porredtum, ex quo in illam brevis eft trajedtus .
Amphigenia vrbs fuit Pelopounefi , in Mcffenia reg.
Cujus mem. Stat, lib.4. Theb.
ptL
Huic parre dati, que s fertilis Amphigenia.
Amphilochi , pop. Epiri , in Acarnania : quorum nrbs
ptel
Amphiloclua , & Argos Amphilochium , five Araphilo.
chicura eft, etiam nunc Anfiloca incolis difta, inter Am
braciam Sc Caffiopen , ab Ambracia ad 20. mil.paff. cedensinon.
[ amphilochia , opp. Epiri, juxta Acheleutnfluv. in
Amphilochia regione, versus Pmdum montem . ]
Amphilocbia Tcucro condita , fie ab Amphocho
uno ex beiis nominata , tefte Strnb. urbs Callaicorum ,
..
in Hip.Tarracon. ad Minium fluv. inter Tydem & Lu*^''
cum, vulgo Orenfe, tefte lo. Mariana. VidcAuria, $t
Ammochofros , Famagofta , urbs Cypr epfc. in ora Aqucalid.
ad orienten! folem, poft Leucofiamprimaria^nter Thro
Amphimalia, Suda , tefte Soph. opp. Crete, in ora_j
Boreali, vers occ. ubi fin. Amphimalus,vulgo Golfo di
nos,& Salaminam propiorcm .
[ Ammochoflos, Famagonfte Gallis, alias Arfmoe
dia fuit, tee Luftgnano. Vide Arfmoe .]
"J/oi.
) Ammonis templum & oracuhim Pli'n.Diod.
Sc Solin- urbs Libya; infer, in Cyrenm'car reg. confinio,
apud Garamantcs, Cyrene 400. mil.pafF.in awft.reccdens. Canzjtron diMahoma nunc. Ejus mem. Gaud.de
iaudib. Stilic. lib.r.
V
Et velox Caramas ; quamvis triflibus Amman

Refponfis.
*
Scribirar & Hammon,cum adfpiratione . Nomen apud
vet. ab arena, aftfio enim Grands arena crbnam lcus
e arenofus.
[ Amman nunc in ruinis jacet . ]
St$t.
Arrmiiits, portus Gnoifi, in ora Creta; Bor. apud Minoam, cum fluv.ciuiciun nominis: de quo Calliinachus,

Sttph.

H*"1"'

Str*b.

*\
5,ra'\

Suda , inter Rhctymnam urbem ad ort. & Drepanum


prom, ad occ. loca prxima. Opp. vero nunc S.Ntcola~>,
pag. Soph. Amphimalus apud Ptol. dicitur finus; qui
etiam vulgo Golfo di S. Nicola nominatur .
[ Aphimalus finus hodic vulgo Golfe de Suda dici
tur, ab arce Suda , fcopulo fita , & permunita , cum
portu commodiffimo,multoties tentta Tureis hoccebel.
lo Crtico. D'flat Canea 1 o. militar. Italien in ortum ,
& Rethimna 30. milliar. versus occafum. Ficus autem
S. Nicola diat Suda 10. millar, in oriente/ ; eque in
nfula parva, prope oram maritimam .]
Amphipolis , que poftea Chriflopolis Grcis appel- T
lata eft , Chriopolt , & Emboli Turcis , urbs archiep. ^
Maced. in Thraci conf. mxta Philippos ad oramlittoream, ac inter Philippos,& Apollomam ad 30. mil. paff.
Theffalo-

Strnl.
Uv
fintuf.
<?al-

Jf**

9*1.
tt(.

Script.
Germ,

AM
Theflalonica fupra duplum diftans > $eis prxima, S
finui Strymonico.Dct.a eft Amphipolis,qud illam Strymon fluv. circumfluit, & ambit. Paffim Macedonia: , Sc
Thracia; tribuitur .
Ampbiffa , Lambina , tefte Nigra , Anfifa, al,ad fluv.
cognominem,opp.Phocidis,feu in finib. Locrorum Qzolorum, spud PtoJ, juxta pram fin. Criflaei , Delphis 60.
flad.in merid.Ampbvfa apud ClauJ.lib.2,in Eutrop.
murQS Amphifa tuos , auclore repertum .
Luc. lib. 3,
Phocaicas Amph'tffa manus, fcopulofaque Cirrha .
Sic difta ab Amphifla Apollinis filia .
Amphiifia, & Amphifa, la Rocella, tefte Bar,opp.magna* Grarcia:, in ora alabrig: ulterioris, inter Locrps, Sc
Caulonam 8.mil. pafs, apud oftia Sagra; fluy. Hinc Amphiiius Ovid,\ib.i 5. Mctamorph.
Linquh Iapygiam , lavifque Amphifta remis
Saxa fugit .
[ Amphijfia , la Rocella , Principatus titulo gaudet ,
diciturqu Callis la Rochelle Calabroife . Habet caflrum munitum ad mare Ionium . ]
Amphitheatrum Vefpafiani,CV//o, qnafi Coloffeum,
Vefpafiano Aug, tefte Suet, in urbe Roma extru&um,
aDomitiano inftauratum,vel etiam dificatum,u: Mart,
reftatur. figuram habens ovalem , Sc fer noftra tempeftate integrum , lct Gothis fdatum . De quo Mart.
Jib.i. epigram, fic.
Hie ubi confpicui venfrabilis Amphitheatri
Erighur moles, agna Neronis erant ,
f Amphi'heatrum Vefpaflani male hab'ttumfuit , non
folitm Gothis , fed etiam ab aliis ultimo feculo . Senfim
deficit, medtaque ejuspars fere diruta jacet . i
Amphitheatrum alrerum in urbe Roma, Pub. StatiIfo sdificatum, ubi nunc temp!um,&; ccenobium S-Crucis in Hieruialern onfpicitur . Cujus mem. Suet, in vita
aligulae Cxf,
Amphitheatrum Statilii Tauri nuncfere dirutum
\acet .
[ Amphora, AmfoTffluviolHStfeu potins rivus Foromultenfis prov.in taita . adit mare Adriatium prqpe Aquileiam . J
' Ampbryfus,& Amphryfsus, fluv.Theflaliae apud Poetas celebrisilit parvils.De quoOvid.li'b.i 1 .Metamorph.
Apidanufque fenex,lenifque Amphryfus , & lAias.
Hic Apollinem armenta Admeti Regis paviif- fabuhntur. Decunit juxta Qthrys mont, radices in Sperhium
fluv, apud Thebas Theffalias , Alluebat Halum opp. extin#um. Alter eft in Phrygia, rnuiieribus fteritatcm afferens,tefte PJin.Hinc Amphryfiacus , , um,
Ampfaga, /Gemar, tete Lud.M3rrn.fluv. Aphricamagnus,illam N^auritania inVn feparans, & Cirtam urbem alluens , cujus oftia apud Culiu , Africa: urbem, Iulia Caefaria 1 l8.mil.pairrecedunc in ort. Ibi fin.
Numidicus ,
[ Ampfags,fiuv.oia diant ab Afatria iT.miLpaff,
ab Igilgili autem iB- mill, diet turque etiam Sutfegmar
quibufdam >& melius . ]
Ampfalis,^/^^^ tefte Mol. urb$ Sarmariae Afianx littoralis ,
AmpfanBus, Mufti,./^ opp, Fricento , locus; Italia, in
fjirpinis . Vide etiam Anfanfli vallis . ]
[ Ampuniana , Ampugnana , opp, inful, Corfict , i?t-,.
parte Orientait, ]
Amrinus locus, Vv'tdloch,^ locus nunc appellatur irb
^eftphalia, tefte Alberto Stadcnfi .
[ Amroma, Amrom, & Amrod, inf. DanU, ora-t
Dwatus Slefykenfisj*? mari Germanieo.Al Ame-,
rum , \
[ Amuela ? Amftl ,fiuviotus Ho(landU , Amftelodamum urbtm eleberrtntam all un & ibi in tuarium
bet Yefe exonrt. ]
[ Amflerodamum, yel Amflelodamum, Amfterdam,
s nova > follandu precipua , & emporium toto orbe
CfleberrtTKum, Centum abhin a/uns in tantam amplitu-

AM
3}
dinem,& optttft abundantiam excrevit,ut inter primarias
civitatisfacile atur,refitque in dies. Dut
yJfMts 4 Lugduno Batavofum,& totidem ab htraieo.
Nomcti habet ab amne Amflela, qui ibi in tuarium her
Yefe exonerat,gaudtque portu percqmmod,o,& capaci\&
frequentia negotiatorum , navium copia, divitiis avium,
& induria nautarum->cetera Europa emporta ant edit,
aptafuit Batavis fib Guilhlmo Naffavtq anno 1 578,
pop Ungarn obfidionem; vixque z.miMiar.Gcrmanicu diflat mari Aurino . 1
[ Amflerodamum Novum, Nievv Amfterdam Batavis , Nouveau Amfterdam Gallis, urbs Ameriafptentrionalisjn novo Belgio^ad oftia fiuvtj de ^ot,hifce ultimis temporibus extrucla,& primat ta ejfetlq ht*jus tralius
fub Batavis, um portu capaci, & muntto . ]
[ Amfteroa'amumjAmfterdzmJiatavis Amfterdamfche eylandt,////*/* maris Glacialis,in ora occident.regio*
nis SpitzJ/ergA,feu Montium acutorum , ]
[ Amflerodamum, hm{\ctzm,inf.m'aris lnd'ci,vcr->
SHS Terram Auflralem incogpitam, ab Hollandis
fqrtita hife temporibus. E parvi circuitus, & media in
ter Novam Hllandiam,& inf. Madagafcaris. ]
\ Amflerodamum , altera item nfula, AmfterdatiUi
eylindt,* mari Pactfio,prope al: am inf. Roterodamum^
diam,inter Pruyiam,r nfulas Salomonis ab Hollan
dis recen s detela , & fie dila J
[ Amflo-pdamttm > Amfterdam, Infula AfiA, in mari
S'nil 0;,t itavis fie dia ab hinc annis,quafi me
dia inter lapontam. / Eormofam n ulam. ]
[ . inmdafa , urbs Afrk tc propria , feu Byz.acen<t pre
vi a. ]
Amurgus , inf, Vide Amorgus .
I Amus , Amu , larus Au , in Tartaria, & regime
Zagathaia > tefle Marco Polo .
Amyci campas, locus Syrix, in valle , inter Libanum, pei.
Sc Antilibanum montes,per quemOronros fluv^lccurric,
Amyci , porrus Bithynia:. Vide Amycli. ab Aiiyco,filio Neptun' Rtge Bebryciorum .
Amyclx, Vordonia, tefte Nig. vel non longe diftans, Stra*.
Virbs LaconixJn Pcioponne|0,cpilc.iub Archiep, Sparta^ 1>
no, inde 20. ftad. diftans .
Amycla: etiam urbs Latii, ab Amyclacis Laonia; con-i Virgil.
dita, inter Tarracinam,3c Ca;e;am,apud Fundos , Ter- r^"- &
pentibusdeleta^ubi adhuc fpecus Amydamm, Sperlunga
vulg,ex quo mare di Sperlunga, Piint
Hb. 5.cap.5.fribit murib deletas,& lib.8.cap.29. ab hoftibus capias, & everls ex filentij obfefvantia ; unde ta
cita: didta? funt. De quibus Virg.iib.io,/n,
-pitijfimus agri
Quifuit Aufonidum, & tacins regnavit Amyclis .
Amyclas deirco perise tradit Seryius , ( illud Lucilii
referen s: Mhi efl loqui, nam fio Amylas tacen-i
do periiffc ) qud faepius fals hoftium advntu nuntiato,
ne civitas inani terrore quateretur, lege lata prohibuit,nc
quis amplias, hoftium adventum nuntiaret , Cm aurern
aliq liando hoftes revera advencafsent ,illofque nemo, ob
legis interdidum nuntiare aufus eiset, capta urbe ex improuifo, omnes ad unum interfectos efse, ac locum ada
gio datum , Amyclas perdidit fentium . Tametfi alii
aliam urbis hujus interitus caufam adfcmrt , ut apud
Plin. quod de Amyclis Italia; accipiendum eft .
[ Amycli. , urbs erat uuruncorum pop.ltalia, & Latii, m ora martima . Hinc olim ditjusfinus Amyclanus,
qui, & Cajetanus,& F'ormiapus,,Go!fo di Gaeta hodie,"]
Altera urbs Amycla: etiam Taygeta appellatur,proxima Spartae,ad mont.Taygeri radices,Caftons,& Poucis
natalibus clara, & canum nobilitate Celebris. Vnde Virg,
lib. 3, Georg.
Armaquc?AmycUumq\canem,CreJfamquephartram.
[ AmycU , qua & Taygeta, olim Lemna dicla fuit,in
Laconiaprov.prope Eurqtamfluv. nuneque Vordona diitur , Nigro tefle . ]
Amycli,liveAmyci ex al,cod.Daphne,ArrianoZi4><4, '''
portus Bithyni,ad Boi'phorum Thracium, ultra halce(tonerq

AN
AN
34
donem urbem.-qui, & Scala marmorea,tefte P.Gy llio,di- Srcph. S quia rfnagyrus frutex gravitfm olet, cm tra*
.
~...
w.
'
/
i , . locum praebuit
I . Anagyrim
A
' , five
Anagy
A
tatur,ilii,adagio
citur. Eius mera. Vrg. lib. 5. ALn.
rum eommovesyde eo, qi fibi malum procurat.Alii Ana.
Bebrycia vtniens Amyci de genteferebae .
Borner. Amydon,urbs fuit Macedonia:,n Porania reg.adAxiiim gyrum genium quendam fuiie dicunt, qui propter facell fuum violatum, omnes ncolas vicinos evertitj atqunfluv. Cujus mem.Hom.& Iuven.fatyr.3.
dc adagium ortum , ut apud Ariftophanem in Lyfiftrata
Hic alia Sicyone , a hic Amydone rtlicla .
Amymone fons eft,& fluv. Pcloponncf.per Argiam_^ legitur , referente Suida ; qui ait, genium ilium enem_
Vlin.
Vauf& reg. fluens in Lernam paludem ; unde Amymoniui fluv. qucndam,qui lue um inciderat fuum,fic ultum fuifle>imidem ac Lenueus . Vide Amimo ne; fccnim ctiam_j miflo amore inlano in concubinam fenis,erga fitium
cjufdem ; qui cm non aiTentiretur mulieri,ab ea delatus
fcribitur .
Amyne,collis , mons Falerni, in Campania, qui ctiam ad pauem,quod cam voluiTct ftuprare, ptre prxceps
Amine fcribitur -, unde Amines vites dix apud Virgil. tedio datus eft ; moxquc parer fati pertfus , laqueo fc
fufcendit,& mu lier demum fe in puteum pixcipitavit .
Vide Aminese .
.
[ Anamani,pop.Galli& Cifpadan*,qut alittr ditlifuc-,
Amyrus , fluv.ThcflalfEparvus.apud Melibam opp
Val. II. fluens. Cujus mem. Val.Fl- lib. . Argon.
re Ananes , & Anamarcs ,in haha, incoluerc, ubi nunc
Intrantemque Amyron curvas qus,flta fer Qras Dy.ca.us Placenttnus , & Status Buffett, tn Longobardia r
fubAnamalcia
dominio Ducts
Farmenfis
.]
tAlquora .
, five,
ut legit Vvolf.
Laz. Anamatia, opp. Ant'.
Eft &Thefla!ia: urbsSteph,'%,&.'% Curopal.urbs Carie epic. Pann.infcr.apud Danub.fluv.in Hungaria , ^/^Simfub Archiep. Stauropolit. meditcrr.inter Barygazam , & lero intcrp.intcr Budam 8,& Alrinium 5. mill. Hung, di
ftans ; quod tarnen aliis Amanda efle putatur . Aliis eft
AIabanda,rbes vicinas, adhuc permanens .
[ Anabagatha , urbs Afix archiep. fub Patriarchat yl/oW^opp.e)ufdem trahis, inter Batham , & Varronianum prxima oppida,ad Danubium .
Am toe heno . ]
[ Anamis ,fluv. Carmamrum , in Ferfia . Cadit in_,
Anabls , fluv. Hifp. licet non in omnibus codieibus lefinum
Perficum ,forte Tfindo hodie . ]
gatur .
[ Anandia, feu vallis Anandi, Anandal, prov.Scoti/t
[ Anabis, tefte Brietio , efi ctiam opp.Hifp. forte Igua
meridionalis, cujus caput Ananum ; tbt alias Selgovt, pop.
lada,/ Catalaunia provinc.ad Noyam .
Tto!,
[ Anabus, opp. Germania,prope Danubiumfluvium , Sita e inter prov. Nithiam ad Occafum , & Es\iam ad
Ortum. ]
forfan ubi nunc Nchofelium, Neyheufel, in Hungaria. ]
[ Anandus,Anm,fluv cotit mtridionalis,in Anan.
[ Anachimofi, An^c\movi\-pop.AfriC, in inf.Madagafcaris,verss Orientem,& in Aiediterraneis, propia dia prov. Ananum alluens, & in fmum Solvvay frith /-
exonerans,versus mare Hybernicum . Oritur in montbus
fontesfluv. M-nanghare, tee Flacurtio . ]
Anadboria, Anadtorium Plaut.Strab.Plutarcho, & al. propefontes Clud. fiuvii . ]
[ nanum, ,. Scotia meridionalis, in AnanT'onizjutopp.Epin, apud fin.Ambracium, tefte Soph.ab
Hin.
Actio ftad. 40. introrliim recedens , nt feribit Strabo , dia provAn littore,& juxta ofliaAnandi fluv ymilliar.
Lcucade 50.mil. paft. Pop.Anactori/ Thucyd.dicuntur. Angiitis diflat Carlelo m Circium . ]
Anaphe, Nanfio, inf. maris Cretici, Tbera; prxima, ' *
Hinc Anadlorius,nom.genti ut apud Sil.lib.IJ.
Dlo 100. mil.palT.iu merid.rccedens, Theraa 10. in_* ^, ^
Hinc, & Anatleriafigna oflentavit in ora;
Ca:ciam,circuitu .? ferpentes non fuftinetyteftc_
Ambractofquefinus .
[ Laurembergio Vodizza efi Bondttiu opp.in to tralu. ] Sol.E/us mcm.Ovid.lib.7.Metamorph.
Hinc Anaphenflbijungit , AftypaUia regna .
[ Anacui,Anacuies, pop.Americf, in Brafllia,versus
[ Anapliftus, & Anapbliflus,Alopa.,opp.Gracia,in
Thnd. VrtfecluramSeregippe,fub Lufitanis . ]
Anara opp.fuit Car;a-,in ora occid. contra Samum inf. maritima . ]
Anaplus , fuburbium Bvzantii,ab eo ad 4.mill.paff.d- MaretT.
Anagarum,urbs oliin cpifc.Hifp.Tarracon. in Caftellib.
ans,versiis
os Ponti , tee P. Gyllio .
rhue'd
Cene
Ia?,&,Navarra: conf.interDominicopolim,& Logronium
[ Anapuia,Anpuia,prov.FenezMtU, in America-* xhuJcr bes,4.1enc.utrinqne diftans, Tritio Mctallo,opp. excifo
m tridionali,alias ab Hifpanis perlurata, versus monte s jj, ^
propinqua , Najara vulgo .
S.Petri, & ortum ab jisfluv.Buria.Diflat ao-circiter leu[ Anagamm,urbs Ducatus titulo ingnita efl,& Cele
cis
abora maris Borealis in auflrum . ]
bris vifloria Petri , cognomento Crudelis , CaelU Regis
Anapus,^<yie, fluv.Siciliac, apud Buemam caftrum
contra Henricumfratrem,anno 1 367. Sita efi in Rivogia
oriens,per agrum Syracufanum decurrir, mari exc eptus
prov. CaftelU adjunila . Ab aliis Na\era dicitur. ]
[ Anagelum,Annghdome,opp.Hybernis, in Vltonia-> Syracufis mil.pafs.De quo Ovid.lib4.faft.
Preterit, & Cyaneu, &fontes lenis Anapi,
prov.& Comit.DwnenCuadfluv.Ban.2o.milliaribus An
Et te vortieibus non adeunda Cela .
giitis diflat ab Armacho in ortum, lo.autem NcvvriaAnapus, alter fluv.Epiri,iuxta Stratum urbem flucns,
co in Boream . ]
CicAnagnia,^/<iTO/',urbs epifc.Latii,in monr.caput Her- ab ea 1 o. ftads diftans , tefte Thucyd.
tiv<
[ Anaquitus, Anaquito, campus Amricain Peruvia,
n!corum,ab urbe Roma 37. mil. pa(T. Ferentinnm versus
flirr,
( regwm Quito , ubi magnum prdium commiffum,ann9
5.
Soram
vero
1
6.

Pra?nefte
14.
diftans.
Pop.
Anagnini.
i? al.
Innocentium III. Gregorium IX. Alexnndrum IV. 1546. inter Proregem Peruvu, & Ferrum Hifpanos
& Bonifacium VIII. Summos Pontfices dedit. Solum il^ magna utrinque clade . ]
[ Anarium , opp. Armen!s. majoris , inter Arfamelius fertile apud veter.memoratur, uti apud Sil. b. 1 2.
tcmfluv. & Arfanium lacum."]
Dorfo frttgiferis Cerealis Anagnia glebis .
Anartes , Anarti Ptol.pop.Dacia: , Valachis , & Tran- C*A
Hic Antonius, Otauia Augufti forore repudiara, Clcofylvanis
finitimi.-quos Cefar ad Hercyniam fyl vam ufque
patram duxir .
pertingere feribit; cum nter Dacam,& Germaniam,ubi
[ Anagnium , urbs alias Latii , nunc Campanit. Ro
mans., fub dominio Summi Pontificis hodie. Semidiruto-j i'ylva Hercynia eft, Iazyges fiti fint .
Anas , Guadiana , &: circa ortum Roydera , fluv. ex strab.
jacet,d paucis habitata,inter Signiam ad occafum,& Femagnis
Hifp.in T^rraconcnfi originem trahens,ac Luft- pH.
rentinum ad ortum ; dtatque Sora 20. milliaribus >l->
taniam Baetica magna ex parte riifterminans ; cujus Mel- (3*.
Occafum . ]
[ Ariagnutes,pop.Callii.,in Aquitania,ubi nuncVays oftia Sacro prom. 6c. mil. pafs. Strab.tefte,diftant iiu*
'Anms,.regio in Ora oceanijnter Ptilavien.&Santoncn. ort. Hic fpatio 7. leucarum in Extremaduia,fub terrm
cenditus, ad MetaJlinum opp. rurss emergit. De ce
prov. Fide Alnienfis traus . ]
Strfh.
Anncyrus locus eil Attic ErcdheiMos tribus,ubi plu- And. Refend.
Et populi, quospuicher aquis perlabitur Anas .
rima nnngyris nefeitur , ( tindc nomen loco eft) auclote
[ Anas ,

AN
AN
[ Anas y uvius H'fpani* , [patio unius leite* y non Anglia: ora ad ort. circa Thamefimfluv.
longe a ntibm,in Cajtella , 5. lends [ Calatra[ Ancamari , Ancamares, populi America meridiovam , terre. vi[ccribas [e abCcondit; : per 7. leu- nalis,propefiuv.Madcramy quipoftea adit influ.Ama
cas y eque ad Aietallinum opp.vt multi tradiderunt hi~ Z-onum, in Cayana provincia , ali/s Anoamares, ditli. ]
fee vltimis temporibus,&propefontem Rio Roydera, di
[ Ancamtay Islcd'Ancam, infria Sinarum oblon
citur y in agro Lamitano , qui Campo de Montiel, vulgo ga , in littore prov. Cantonenfis .
nommarur . Ailuit urbes Calatravam , Aietallinum- ,
[ Anceniftumy Ancenis , alijs Angenifium , opp. Bri
~Emtritam , Cr Pacem Auguflam . Teftes habeo omnes tannia y in Gallioy ad Ligertm, altas munitum, nunc diH:[panos y Marianam y Garibayum , Suritam , Non- rutum . Diftat ab Andegavo 9. leucis in occafuntyversus
nium , Silvam , Orteliunh Cr alios, in Oceanum [e exo
Nannetas 4. Vide Amnit*.
nera:,in finit Gaditano , ]uxtalimontium , inter AndaAnchiale urbs fuit Ciliciae antiquifllma , eodem die , strot.
lu^am, & Algarbiam , receptis pris aliquot fluvielts , Sc anno S'ardanapalo Rege condita , quo Tarfus . Ibi plin.
nempe, Xiguela, Eilena ,Zuja , Guadaxira,Ievora,Caia> Anchialeus faiv. A Stephano eadem cum Tarfo putaturj & at.
Ardila, Gama, alijfque minoribus. ]
led apud Plin. & al.eft diuerfa, licet prxima .
Hin.
Anaffus,Plavispofterioribus>/rfP<>i'e, fluvins Ve
Anchialus , Ancliialos apud Orpheum , Achelo , ac
neris , ex Alpibus Tridentinis , five Iuliis , per Belunum etiam Anchialo , Grads , Kenias verb Turcis tefte,.* orpbt
urbem defeendens , ac inter Silim , & Liquenciam in_# Leuncl. urbs archiep. Thracia: apud Aram maris Euxini , pul.
marc Hadriao'cunv, apud Equilium uibein cxcii'am in
Develto 24* . Bor.Mefembriam verss.Ovid.
fluais .
lib. i.Trift.
[ Anaftusfluvius oritur ex Alpibus Carnicis,in conThynniacos finus, & ab his per Apollinis urbem
nwCarinthi* ,propefontes Dravifluv. excipttque fluAlta [ttb Anchiali mocnia findat iter .
vios,Padolum , Boetum , alorum , & Cordevolium , &
[ Ancbidolium mare , Mer de h&no\ypars Oceaprope Feltrium vrbem labitur . Hinc per Marchiam-> niorientalis , Java infria, Cr[reto Sundano,ad auftraYj,
Tarvifinamflutns , ibi in Adriaticum [e exonrt. ]
lem terramparum cognitam porreila. ]
t^
Anaftafiopolis , urbs epife. Mefopotamiae , apud Niii[ Anciuna, Anciun Fu, urbs Sinarum yin prov. Scibim, ab ea i3.mil.paiT. diftans , Daras pris , telle Mir- enfia , tefte Martino Martinio . ]
cellino, & Daria, teile Procop.dcta. Altera in Ga!atia_j
Anclamum , Anclam , vrbs Germania , in VomeEpilc. fub Arcbiep. Ancyrano , Ancyra: fintima . Tenia rania, valde munita , fub dominio Regis Suecia, adfluv.
in Thracia fub Archiepif. Trajanopolitano .
Pene. Diat Volgaftia 4. leucis Germanicis in meridi
[ Anatet arta , urbs Caria , epifc.fub Archiep. Stau- em y 3. ab V[edomia in occafrm , & Stetino S.leucis in
ropolitano , tefte Mirao . ]
Circium. ]
Anathoth , vicus Paleftinae , Hierofolymis proximus ,
ta,
[ Ancoharitis, regio Aie[opotami*y versus Euphralofut* inde . ftad. tee Iofepho, diftans in occ. olimopp.Du
tem. ]
rant loco nomen, & veftigia, five rudera .
Ancon, Ancona Cxt. Sc Melx, Picena pris , teftc_j
Anatalia , S. Gilles , hoc eft , Fanum S. yEgidi; , opp. Cat. lib. origin. Ancona, vulgo , vrbs Epilc. Sc empor. Str*lful
Call. Narbon. in Occitania reg. inter Arelatem, Sc Ne- Piceni , ( quod propterca ex ea denominatur ) primaria,
^
ad 4. leucas diftltum > quod ibi S. iEgidius vi
in ora apud Crumerum prom, f ubi portus totius Italia?
tara egerit iblitariam .
maximus , Sc tutifllmus 1 media inter Pifaurum ad occ.
t/r.
Anatiliorum reg. Anatilorum Ptol. la Provenfy , te
&Firmum ad, ort. ad 40. mil. paff, diilans, ab iu b_p
ile Io. Poldo. Non tarnen tota Provincia , fed pars illius Roma ad 150.1 Bor. antiqua, Syracufanis Dionyfij ty.
occid. circa Arelaren, fie veterib. dida.Verm verba_a rannidem fugientibus condita, ex adverfo Dalmati , uti
PUnij. C Ptol. confideranti non pars Provincia;, fed pars Luc. b. 2. ait :
Occitanix reg. circa Rhodanum , ubi opp. fan&i iEgidi)
lUinc Dalmaticis obnoxia fluclibus Ancon .
eft, effe videtur .
[ Ancona portum habet amplum y[cd non valde tutti,
t An auli , populi Galii* Narbonenfis , erant inillo arcemque munitam prope Crumerum pr . quod vulgo
tratu , vbt nunc la Crau, Se la Camargue , partes Pro
Monte S. Ciraco . Vrbs autem Gallis Anconc dicitur.
vincia in ora maritima , & ad oftia Rhodani fluvu . ]
30. milliaribus diftat Firmo in Borcam , Cr 1 y. ab
Anatis , Zilia , tefte Io. Mariana , fluv. Mauiit. 1 in- Auximo in '(tci;[nbeftque Dominio Summi Pont cis.']
Sol.
gitana, apud Zelim urbem fluens,niariqueibi exceptus.
[ Ancora , Ancre, opp. Picardie, in Gallia , ad [ Anatolia , Anatolie , & Natolic , pars Aft* , qu* ncm cognam. a qmbu[dam Albert diftum, repugnantibus
aliter Afia minor dicitur. Vide ibi.
tarnen tncolis , inter urbes Corbeta/ in Africum, & BaTorphy,
Anatolicum Thema , Anatolia , fie pars Afia; mino palmam in . ]
'
ns , in qua Phrygia magna Galatiaque Hint, dicb, quod
[ Ancudia, Ancuci , prov.regni Chile , in America^
in orrunr vergat,( eVaxoAii enim orras vocatur Gra> miridionali. Hinc dicitur Ancudanus Archtpclagus ,
ci ) cujus reg. Cotyium , Synnada , Peifinus , Sc Ancy
Archipelagic de Ancud , ou de Chilve , multitude il
ra
urbes
clariores
funt
.
ia
tnj'ularum
adjacentium,in ora marts Pacifici. Vocatur
Orph.
Anaurus , fluv. Theffalia:, ex Pclio mont, in mare_ etiam ilia prov. Ancudiana, alio nomine Agualaia-j ,
Hffiod.
& ai. ad Peliacum littus labens , fic dictus , quod non auram Agualay -, eftquc in parte auftrali Ciles. Sed nullam coloncque nebulam patiatur. In finum PagaGcum apud niamhabent Hi[pani inillo traftu. ]
g >
Demetriadem eflundirur; vndefiume Dimetriada nomiAncus , Rio di Soure , fluv. Lufit. Saurinm opp.allu- 7*
natut. De quo Luc. lib. 6.
ens, ac in Mondamfluv. majorem, infra Conimbricam
Aera , tenues ventos[u[pirat Anaurus .
influens .
Alter hujus nominisin Phrygia minore apud mont.'Id ,
Ancyra , Anguri, Sc Angara, tefte Leuncl. cui etiam pln
quo fluit , veteribus locatur .
Enguni, Turcic dicirur, urbs Archiep. Galatia: prima- a^ '
[ Anaxus y la Piave yfluv. Italia . Vide Anaf[us.~\
ria , in qua Prxfedlus reg. raoratur , edito loco fira.^ ,
jjujp,;
Anazarbus, Anazarba Steph.& al.praefertim lib.conc. Cone. Ancyrano dara,inter Pcfllnuntem alteram Gala
Ptol. dcfar,five Acferai , tefte Leuncl. & Axar al. urbs Ar- tia: metrop. ad occ. & Nyfam urbem Cappad. ad orr.
C$. ,*/. chiep. Cilidas meditcrr. ad Pyramum flu. urbs quondam 100. circiter. mil.paff. diifita, Caefarea 200. in occ. Niclara fub Patriarch. Antiocheno, patria Diofcoridis, ubi caeam verfus totid. diftantem,a Claudiopoli urbe Paphla
fchola erat , poftea Diocaefarca , & Caefaraugufta nomi
gonica, 1 34. Hinc Ancyranus, a, um , ut Anc^rani trinara , FlavLade 18. mil. paff. Tarfo 20. plus minus , umphi, apud Claudian. Eft 5 Ancyra, feu potius AngyCacfatrca Cappad. 1 20. in auft. diftans .
ra ex cod. Graeco, urbs Epifc.PhiTgix Pacatina: fub Ar- ,
Ancalites , Ankenlut Glarcano, five, reite Guilielmo chiep. Hierapolirano : cujus eft in Concil. mentio.Prioris
*
Camd. The Hundred ofHenley , pop. Britannia:, in_j , mem. Io. Honter. lib.3.
Ancyra

AN
A'N
3*
Ancyra,& Jconiunt, Derbe,cumque vrbilus amplis.
magum cccurrens, Rothomago ad 8.leu. dians.FluAncyranun, Pfomwn, teftc Gyllso prom. Bithynix, ad yium habet ejufdem nominis apud Floriacum ,
Tuonjf pS Pond, vndc Bolphorus Thracius incipit ,
[Andelaus,"julgoAnde , dicitur htcfluyius. Oritur
[ Anc"^acricusAnczakvkh,fluv.Podolia-Cadit in ma prope oppidul, la ?cn,caditque in Seqtunam paulo [
tt Nigrum , vna leuca tantm ab urbe Ociacovia , qua Vontem Arcuenfem . Andelaus autem-, oppidum dicitur
nunc eft in Chrtmeaprov, ad oia Borihepis fiuyij, tie etiam Andcliacum; ibique obttt ex vulnere ad Rothomauilielmo le Vafeur. ]
gum accepte Antonius Rex Navam,pater fJenrki Mr
cy
Andbate, pop. AG^in tenebris yerfantcs ; quibus gni Regis francorum. ]
'
Adagium illud yenit , Andabatarum more pugnaren ,
[ Andelovium, Ande\ot,opp.Francu , in Campanil
apud Cicer. b, 7.epift.famil,epift,i pro imprudenucr fa- prov.in Baffiniaco agro , ad amnent Rougnon. Diat ^
feca Calvomonte in . ]
ere ,
^<dg7<,Andagailas , pop, America mend- in Pe[ Andemao,Andernaon,infulanus Gangetici , in Atuvia regno, interfiuvios Xaiixam & Abancatum , 2 J, fia, versus oram regni Pegn.; adiacentfix aid infqufi
lends a avitate ufco in ircium . 1
fub tilo nomme continentur, interfcopulos & fyrtes, vcr~
[ Andaya, Andaye , burgus Galfia, fiifpaniapropin- siis Septeritrionem inf. Sumatra ', 89. leuc.HTpamcis di
quior,in Aquitanif, & in ora Octani Aquitanict,efron antis . ]
te Fontarabif. Duabus leucis diat ab opptdo S. bannis
Anderida, Jsleuvenden , tefte Cimd. opp. Britann.in
de Lm,in occafum ,
Canto, quafi medium inter Cantuariam ( qua 16. r! '
[ Andaian^s\ce, opp-CallU, in Vivartenfi provin
rruVabeJ Sc Rotiam. [ in confn. Suflexiae juxta Cam
cia , vbiDomia uv. adit in Rhodanum. 6. leuc.difiat den.]
Vienna in auflrum , ejr totidemfere Valenta in BoAnderidum, urbs Aquit.epifc.fub Archiep.Turonerif.
Vide,Gabalus, 3 Mimatum,
VtfU
ream , ]
Andainum, Andagium Sigeberto,.//fr,pag,curr|
[Anderidum urbs efi Aquitanit-.qua aliter Jlimatum
feript, cnobio, in ditione Leodienfi,intra fylvam Arduennam dicitur,}Amd,Gaba(orum caput; eque epifc.fub Arhiin conf. Due. Luccmburgenf.inter Baftepiam,$c Ruperq eptft .Bituricenf Vide Mimatum. ]
fortem cpp. 3. leu, diffitus , Lcodio 10, in auft,
Andes, Andegavi piin. pcp.gc urbs epifc.fub Archiep.
[Andainum efi oppid.Leodtenfis du: on is , infertum in Turonenf. Gall. Celt, apud Ligerim fluy, academia , C
Ducatu Luxemburgen, ad amnem Hommetum ; ha
Duc. Andegauenf. caputjinter Turones ?6.& Nannetcs
betque kbbaiiampercelebrem% ? fui turis, qua pendent ad occ.i 6.urbs Andegavis , & Iuliomagus Ptol. dicirar ,
j6.pagt. Incendio deformatum fuit paucis abbine annis , \u\go Angers, (regio Andcgavia, \\\ An]ou) intev
Cr tllu pertrahuntur qui rabiem ex canis rabidi morfu Gallia; antiquiores, Sarrone Rege an, ab urbe cpndita,
reformidant. ^.leucis diat Baonia in occafum , & to-> 2026.condita, ut ferunt t
tidem Toni in Eurum . ]
[ Andes populifuere, quorum traftus l'Aniou dicitur \
f A>'dalii%ia, Anzlou[ic,prov.f-Iifpani & regni Ca-< (orum verb caput Iuliomagus feu Andegaui,Angers .
fl(lU,fub qua mam pars fiifpania comp, ehendi- det ad Meduanamfluv. quipaulbp'c cadit in Ligerim t
tur. Ab incolis Andalu zia dieitur , eque mir fertilita- Vide Andegavum. j
tis . Lam Btisfluv. btfariamfecat ; & Vandalis no* [Andes, les Andes, aliter Cordillera de los Andes , &
men act epijfe fatentur omnes Terminas habet Septen- Sierra Neuada, Montes America merid. altifftmi Trotr'tone Caftellam novam & Extremaduram , ab Oriente; trahuntur aparte feptentrionaliregni Pertivia , ufque ad
regr.um Cranatenfe , & a Mtridie Oceanum &fretum meridiem regni Chiles^fretum Magellanicum continua?
f-Jtrculcum, & ab Occidente Lufitaniam & Algarbtam, ftrie, in longitudinem millefere leucarum exienft, aquaEius primaria ijrbs fiifpalis, ampia, & dives , Dicitur Iifere inierje diantia, nec icngis aman Pacifico rect(tiam Vandalitia . Vide ibt.~\
dnnt,quam zo.Uucis Hifpar.& ^o.etiam ahquibus in lo
[Andalua nova , regio America meridio. inter Ve- is. In his multi montes tgnivomi,prdfertim versus Chile-,
neuuelam , & fluvium renoque . V>d*i Vandalitia^ ab tiifpanis Volcano di&i .
s lit i
Andes item pag.agri M-inmani, patria Virg. (qui pro- ' * '
tova."]
[ ^W<OT<*r/'7w,Ap,danagar, urbs \ndt citerioris,in pterea Andinus Poeta cognominaiur . ) Petula bodie dirc?>:o Decan,in Aa,iuxta fuy-Aiandovam in meder- itur, Maptua 2.Mil.paiT.diftans.SiJ.iib.8.
ran.-$y leucts iifpanicis diat ab urbe Cbaul in ortum ,
Mantua mufarum domus, atque adfydera cantu
1 5. autem a Vii'apor inBoream ; & mai habitafuit a->
Lvcila Andino ,
Andethanna,Andethanna!is AMon.Echternach,o^i-' ^rtUK;
jiogorum Rege hifee lemporibus . ]
,
Andanius,fluv .Carmanije amplus,in finum Pericum dulum cum cnobio agri Treviienfis , ad Sui-am fluv,2. ft $[\
*li
contra Armuzam nfluens , ultra Sabim fax, ad 2 5. m.p. leu. Ti eviiis in occid. c Cir. diftans. Mem. Fortun.
lib. de vita S.Manini .
' '
forr Tifindam\\o\c Andanis Plin,
Progress focijs,ibife Andethannapropinquat,
,
^ndarilUis, VoanTa , tclte Tbcveto, oppid. Maced.
[ Andttk anna, Echternach, Lucemburgenfis eftprov,
" '
mediterr, n Pdagonia rtg. $\, Erifo {jicj putatur. Pop,
non au;tm agriTrevirenfis .
leucis diat a Luccm*
Apdariitenles Plin.
Andecrium, Andretium Strab. Mofar, Molet.inter- burgo in Caaam ,
tto1prte, opp. Palmatte mediterr, Salona: fimtipurq ac Se^
[ Andretivm , opp. J)almatia,ita lapis antiquus apud.
\oanuem Lu cium,m opere de regno L>almatia,et Croatia^
benico .
dcinde lufa diUafuit, & Chi' jfura Conantino Porphi[ Andecrium. Vide Andretium. ]
rogeneia, nunc \\i3.,Slave Kh;eque arx permunita~>,
Andegavi , pop. Gall. Celt. Andes CxC Vide ibi.
tlin.
Andegavenfis ag er,feu Andegauial\h\\]c\,pro<vin. tn colle, a Vtnetis expugtiata, 20. millepaffib. a Sibenico
frami fen ihs admodum & rigua, cuius primaria An-' in ortum d'at. ]
Andiatarocus, Andiataroque , lacnspova Francia,
de^avum. Terminatur a Septentr. Cenomanenft prov.ab
Occidente Jiritnia, a meridie Vitlaviinfi prov.& ab O*- in America feptentr. versus limites nova Anglia . Diat
a Mnte Regio ^.leucis circiter,meridiem versus.
riintc Turonico agro. Ab Italis vulgo Angi dicitur . Vi
Andcmatunum , Antematunum Anton, urbs epifc.
de Andes . ]
[ Andcgavum, Angers, olim luUomagus , urbs Gallia Jjngonum,in Gall. Celt, inter Trccas , & Velormonem fto!'
impla admsdum & elegam. 2. leucis diat a Ligeriflu- 22. leuc. Langres yulg , Vicie Lingones .
140 9.a Salmurio in occid. & totidem a Tlexid\Meduana
[ Andorra,Andone , vallisfeniliffima Pyrenaorum
fluvis allui/ur; eque ep'fcfub Archiepif. Turonenfi , ]
in Dicecefi Vrgellenfi , vicina Cere;anis,& Fuxenfibus ,
Gregor,
Ar.chi\s,Anely, pag. Gall. Celt, cum cenobio , ad iuxta Baliramfluv. qui cadit in Secorim . Forfan alias
Tur, Scqunnam fluv. iu Nonnannia, inter Parifios & Romo- Vdura.]
An-

Prov.

Strah.
Ttol.
Strub,
plin.
Cral.

flin.

AN
AN
27
Andoverpum , id. Antuerpia , Antwerpen , ncols ,
Androfa^ Anrokn, aflrurn Scotia Auflralis ,
''Antwerp. Angl- Anveres Hilp. Anvers Gail. Antorff & prov. CuninghamA , inora Littorali. AIi)s efl ArGerm. Anverfa Italis,urbs & empor. Brabantx,ex ma- drofen j diflatque a. milliar. ab Jruino , & 1 j. Dumximis totius Belgi;, ad Scaldim fluv. haud procul mari, britonio. J
epic. fub Archiep. Machlinienf. inde^leiicdiftans ,
Androua , Andres , ex tab.recent. urbs Galari medi
Gandavo Flandriae primaria i . leuc.in orr. Bruxellis, ten-, inter novam Cl?udiopolim,& Ancyram occurrens,
Duds Bra bantin i fcde 8. in Bor. Col. Agrippina 28. in Gangris fintima .
ccc. Lutetia Parifiorum 78. inCc. Ambvaritorum
Andrus inf. Vide Andros .
metrop. ab Ortel. putatiu' .
[ Andurianus, Lago Salfo , lacus CapitanatA , in re
[ Andoverpum, feu, & melius , Antuerpia , fedet in gno Neapolitano, ab opp.Andurio fic dicltts , aliter Saleo tratlu Belgij , qui Marchiontitus S.R.lmperij dicitur . fus, prope ofliafluvi] Candelari,in mare Adriaticum.Vix
In Fpifcop.fmt crctla Paulo W.anno ^^.Vrbs eft pul- 4. milliaribus diflat Manfredonia Civitate in meridi
cherrtma, cum arce permunita , & valido Hifpanorum., em \ eftque parvus admodum . ]
prafidio, fortiter expugnata anno 1585. ab Alexandre
[ Andufa , Andufe, urbs Gallia , in Occitania infer,
Farnefio V armenfi Duce . Nunc in dies deficit ( ex quo adjluv. Gardonem. Difiat ab Alefia 2. leucis , & a Necrevit Am^elodamum in emporium celeberrimum,) cum mauf.fex in Circium. Alias munitafuit. Nunc ejus ma
alias innmeros haberet incolas . Diatab Ocano 18. nia disjecla funt ; eftque ad radices montium.]
leucis. Ejus arxexftrufta fuit anno 1569. ab Albano
[ Aneburgus , Lafnebourg, burgus Sabaudia , ad ra
Dutte, & dificta publica urbis funtfuperbijfima . dices Alpium, & Montis Cenifij , ad Arcumfluv. Dici
Abrah Ortclius, doUffimusjui evi GeographusJ] tur , & Lanciburgium , Lans le bourg, ad differemiam
[ Andra , Andra, fluv. Africa , in ora littorali Gui
alterius,l.tins le Villars, oppidul. in vicmiaAbi Ordinarius
nea. 30. leucis diflat fluv. Benin, versus Occidentem-, . tranfitus Alpium ex Sabaudia Ducatu , & Mauriana-j
Dicitur etiam, & Ardra , quibnfdam. ]
valle in Pedemont'mm . ]
[ Andragira , Andragiri,<jKf & Gudahiri,tfr.f Afta,
Aneianum , five Anneianum ex* al. cod. Montagnacum regno cognomine, in nfula Sumatra , ferefnb linea na , quafi mons Aneianus , opp. Veneria: agri Patavini
aquinoiliali, & in medio irifuU. 40. circiter leucis difiat peramplum ; medium inter Atelte, Sc Lcorucum, five_^ yint'
Malaca in meridiem . J
Ligniacum, 1 o. mil. paff, diffitum , Patavio 25. ManAndrapa, urbs Paphlagonix cpifc. fub Archiep. Ama- tuam versus, indc iq occ.28. diflantem, Ferrara fupra
feno, inter Pompeiopolim , & Ancyram. qua: Sc nova_j 30. versus Vcronam.
*
Oaud'opolis.
Anemo, l'Amone , fluv. Emilia?, five Gall.togatie,ex cic.
Andreapolis, urbs Archiep. Sc Acad. Scotix , in _ Apennino mont, in Padum,pcr Favcntiam (quam inter- pun.
orientali . Vide Abernarthum , & Rigmundia .
luit ; influens , inter Ravcnnam,& Argenram. De to P. &*l.
[ Andreapolis , S.Andr, urbs Scotia illuris, quam-i Burg, lib.7. Sir.
archiepifcopali dignitate Sixtus IF. Papa cohoneflavit
Affluit, ejr vallem quicunque Anemonis , & agros
no 1 47 1, eiufquefedesjuit primum in Abernetho oppido .
Cultor habet .
Sita efl in Comitatu Fifa , cujus efl primaria } gaudetque
Anemurum , Stalemura , five Scalemuro , teile Ni
celehri academia, non longe a mari Germnico . Diflat a gra, urbs Cilica; littor. Epifc. iib Archiep. Seleucienf. 5irai.
Dono-Dei i z.milliaribus Scoticis in meridiem,ab Edim inter Antiochi ad occ. &Cclenderim ad ort. ad prem. Pltn.
6 al.
burgo aurem 30. milliaribus in orearn . ]
cjufdem nominis , quod Crommyo prom. Cypri , 44.
[ Andreapolis , S. Andero , urbs Hifpania , in littore mil. paff, abe ft in Bor. Soh's62. in ort. Terminus eil
BiJ'caia , olim Flavionavia , Epifcopalis defignata hifcc->
Cilicie, & Pamphili .ipud Melam. Abeft a Coracefio
vltimis temporibus . Diflat Laredo 6. leucis Hifpanicis urb. Pamphylia; 820. flad. in ort. Solos versus , 500. di
in occafum , & totidem Santillana in ortum . Portum antes , tefle Strab.
habet percommodum , cum caflro antiquo . Ab ali]s iru
[ Anena,Anenas inful. Norvvtgia regnijn ora mri
Afluria Santillana ponitur. ]
dienall Finmarchia prov.prope nfulas, Velrol , & SaAndria, Andri, urbs epiiu Apulix Peucetix fub Ar
mien, & meuiafer inter Ntdrofiam,& Vardhufiium, CT
chiep. Tranienfi, quo 6. mil. pafl". in auft. diflat , inter ' 2.leuc. Germanicis difiat a Maelftroom, in Caciam,diCanufium, & Rubos in ortum vergenus,i 2. Bario 28. etturque etiam Andenes. ]
in occ. Ducar. titulo exornata . Nctium Straboni dicla
[ Anetitm , Anct , oppidum Gallia , in prov. Infula
putatur .
Francia, ad Ebnramfluvium, & in limite Normannia ,
[ Aitdria,Andvh,fita eft m B.irianaprovjrcgni Nea- cum tafiro fplendio,a Diana Valentinicnfi Ducijfa expolitani, tn plannte; eflque Ducatus Carajarum,Jed par citato . Pr neipatus tirulo gaudet Ducis Vmdocinenfis, 3.
us circuitus . ]
leucis infra Drocas in Boream, & 14. 4 Lutetia in occa~
Andriaca , Gatapoli, cx tab.reccnt.opp. Thracia?,jux- fum. ]
ta oram maris Euxini, apu HaJmydiflum.
[ Anfa , Anfe, opp. Africa, tn regno Fe^Tjt , olim ce
Andriace, Gora/ite,icl\c Viilanov. cu 11 Mol. opp. Ly- lebre, nunc femidirutum, in littore Oceani.A quibufdam
cii littoreum , inter Pataram , Se Apiras, Myris proxi- Anatfc dicitur; eftque in prov. Temefna-,cum port caparaum, indc 4. mil. pa. recedens .
ci. Difiat ab Azjtmuro zo.leucis H<fpanicis,& 1 5.4 SOr
Andros, Andrus Cic. Andro , inf. maris ALgxi, vna_j la meridiem versus. ]
Cycladum , cum urb. Epiic. Cub Archiep. Naxenfi , &
[ Angadiva,Angcdive,feu Anchediva, infula parv*
olim fub Arch. Athcnienli , apud Gcrcft Euba; prom, Afia, & India citerioris, in ora regni Decan, 1 2. leucis
ab eo 10. mil. paff, in ort. Dlo 20. Cea. 39. in Bor. Coa 'luii atemeidiem versus. Ibi alias cafirum Lufitaipfa 93. circ.patens.Multa habuit nomina apud vet.Nain norum, poftea dis]eflum .
Cauros, Lafia, Nonagria, Hydrua, Sc Epagris,ac etiam
[ Angamala, Angamale, urbs parva htdia , in moni
Antandros didra efl. In ea fortem efle, qui Nonis Ianua- te, adfluvium Aicotta , archiepifefatta a Paulo FPapa
ri) faporem vini habet , feribit Plin. lib.z. cap. 103. Ejus anno 1 609. Sita eft tn regione Malabaria ; ibique, & in
mem. Ovid. b. 7. Metatn.
viciniis degunt Chnftiani S. Thoma. Dicitur etiam Ar
At non Oliaros, Didymcquc, & Tenos, & Andros.
chiep. Serrenfis,feu S. Thoma, aut Cranganorenfis,qua
Andios etiam Plin.Hedros Ptol. inf. maris Hibernici , prope Cranganoram , qua difiat Angamala 1 o. leucis ,
inter \Va\ftam,& Hibernian) . Vari hodic nominatur. & Coccino 1 5. leuc. in orientem . ]
trov'.
Nam Anglicc Ber/fy,Briraruiicc Enhly appcllatur,apud
Angelopolis,fivc urbs*fancti Angel , S. Angelo , urbs Rom'
Ganganorum prom^
multiplex , vna Apulix Dauni in monr. Gargano,apud
[ Andros nfula ad)acet Vvallia regioni, & Arvonis. Spontum , ab 5. mil. paff, in occ. Archiep. Altera in
Comitatui -, C" vulgo Bardelcy dicitur . ]
Hirpinis Epilc. fub Archiep. Complano,inde 16.mil.paiT.
D
Pene-

8
AN
Benevcntum Versus , quo 24. S.Angclo di Lombardi
vulgo. Tercia urtun Veftinis,Pinn proxima,ab ta 3.mil.
paff, in Bor. Angolus veteribus dica. Quarta addi poteft,
jn orbe novo, vulgo Ctttdegli Angelt, epiie. fub Arhiep. Mexicano .
[ Angchpolis in America^icitur, !os Angeles, aliter
Puebla de los Angeles , in Noua Hifpania; diatque 22.
leucis Hifpanicis ab urbe Mexico m onum;& adificata~>
fuit anno 14^1. ab Htfpanis in Tlafcala provine, eque
epifeopalis-fkb Arcbicptfc. Mexicano. ]
[ Atigclopoiis altera, S. Angelo in Vado , quibufdam
cafimm S. Angel Padant, dim Tipbernum Metaurum
ditlum,wbs Italia , in ditione Pontificia, & Ducaiu Prbinatt, epifcopatus fub Arcbiep. Vrbnate; fed vnitus fuit
* Prbano Pill. Pont. Max. cum Prbanea Epifc. Fide
T tphcrktim Metatur .. ]
[ Angerammida, Angermond, opp. Germania, in
JMarehia Brandtburgenfi , ad flttv. Vvelfe , qui mox cadi( in Oderam. Vide infra Angcrmnnda nova.\^
Angeriacum , S. lean d'Angely , opp. Gall. Aquic.
prard.irum , in finibus Santonum,ab illis 4. leucin Circ.
Jlufon, Vide Engeriacum ,
[ Angermannia , Angermanic , & Angermanland ,
prov. Succia , Norlandicarum ana, ubi , & Angerma~
r.us eflfinvius, & chitas nica Hrnofandia,in ora inus
Bothmci . Trminos habet Scptentrione,Bothniam , ab
Orientefinnm Bothnicum, Meridie Mtdelpadiam , &
ab Occidente minutam partem Laporita. ]
[ Angermunda , Angermund, opp. Livonia, in Ducatu urlandia, & ora. maritima maris Baltici. - leucis
diat a Pencda urbe in Boream . }
[ Angermunda nova , New Angermund , urbecuta
German, in Aiarchionatu Brandeburgico , versus Pomeraniam, ad Weifefiluv. hoc bello dformta. Pixvni->
ieuca diat ab Oderafluvio,z. ab Aderburgo in Boream,
6. autem Ste'im in anrum.~\
I Angia,En^hicn,Gallis Ang\ifcn-,opp.Belgi],in Hannonia , Ducaftis titulo clarum.6. leucis diat Bruxella
in Africum, & 5. Montibus in aurum. J
Angi pop. Vide Angli.
[ Angtra , Anfcne, urbecuta Acgyptifuperioris, non
Jul. lotige a Nilo flitv. in monte. 20. ciruer Leucis diat
Cairo m meridiem.^
Angina fylva, in hnibus M'arfrum, iriter Albam , &
lacum Fucinuuij Selva d'Albiy\x\sp, fie ab Oeta; Regis
filia , Circefque lbrore difta, que, & Agnitia . E>e qua_*
Virg. Iib.7..
Te ncmus Angitis. , vitrea te Fticinus unda .
Angituta, Criflh Lycophr. fluv. & opp. Brutiorum, in
Calab. htfewAngito/a ,. etjam vulgo nominatur. Opp.
five caftmm, Roccba d'Angitola,dicitvu:,havid procul ab
ora fmus Hipponiatis, ab Hipponio vero 8. mil. paff. ilJ
Bor. Neocallrum versus .
Angleria, Anghiera, opp. Infubria , in ora laais Verb3iwab Angli's, tefte And- Alciato, conditum,olimquc >
vti urbs, praxlamm, tkuJoque Comitatus fub Principibus Vicecomitibus exornatum , Aroiix proximum, lacu
interfito, a Mediolano fitpra 35. miLpaffdiftans ; olim_
amplum, uci veftigia tertantur , ac ditionis familia; Borromea: A.bcft ab Arona (opp. frequenti cum arce munitiflima , ejufdem familiae, ubi corpora, SS. manyrum
felini , & Gratiniani Perufinorum adiervantur ) paulo
plus mil. paff.
[ Anglefcia,AngkCcy,, inf. jnglit, FvallU adjacens.
Vide Mona.}
Angli, Angili Ptol.pop. Germ, in Saxonia , qui in BriTat. tanniam profcCH,partem in aur. vcrgencem,ejetis BrL
tan.nis , occuparunt , illamque de fuo nomine Angliam
dixet e.; quod nomen illi ad hxc ufqjtmpora durat;vulg
JLnglanct.
\ AnglLt y England incohs, Angleterre, Gallis, Ingilterra halts , Inglaterra, H-fpanis , Albionis irtfuU pars
jnajor ad avflrttm, regnam^ue celeberrimum mt'.tis fefu!S, quod oliirt in feptem rgna div'fum oat^ Britan-

AN
nia major vocabatur . Fide Britannia.]
[ Anglia nova, New England, incolii , Nouvelle
Angleterre Gallis , regio America Septentrionalisy ad
mare Borale, inter novam Franciam , & novum Belgi
um, Pide Nova Anglta. ]
frov ,
Anglona, fie vulo, urbs Lucarnas Epifc. fub:Archiep. Rm'
Acherontino, leu Matcolano , hac tempe ftate everfa_j :
cu/us Epifcopus Turfi , a quo 1 2. uL paff. abet o-*
ort. moratur.
[ Anglufa, Angluze, oppidulum Gallium prov.Bria,
ubi Anga fluv- cadit in Albam fluv. qui 3. leucts infra
in Sequanam je exonerat.8. leucis diat Trecis in Septentrionem . ]
[ Angola, Angola , regio Africa meridionalis , inter
regnum Congum , & regionem Benguelam , qua illi infidet ac meridiem . A multis comprehenditur, fub re
gno Cog, & e regio dives , gr nota Europais. Ejus
prima Prbs FanumS. Pault,in inj. Luanda, in ora
Oceanis , cum portu pe^commodo. Sube Lufitanis .]
Angolus , Angulos Piin. Citt dt S. Angelo, urbs Veftinorum, apud oram littoream Apruti; , nter Adriam , Ftoi
& Atcrnum,^. mil. paff. a Tcata fer 1 2. in occ. diftans;
Pinna: vdna. Pop.Angulani Piin.
[ Angotinum, Angoie, renum Africa, cum urbe coghom. ad Abanbum ftuv.tn c/Etinopia fuperiori feu
Abyffinta , tn'er AzMgam nroem in meridum, & Belcguanze in Borce: . ]
[ Angra , Angra , urbs infi- 'e Tercere , feu Tertiari<t, vna ex Aonbus , versus Africam , in Ocano At
lntico, epifc. jiib Acbtep. O/yfiponenfi. Paret Lufita
nis cum tata nfula, (' alus a:. \a:e,,tibus . Sedet in ora->
meridionali mfuU ; eque parva, munita , ^
ampia S. Pbilippi dicta. ]
[ ^.er/^ngern, opp. Pvepbalia , in Comitatu Ra?
venfpergenfis,vbt fepultus Pz i rendus Dux Saxo, ille-t
percelebris,fub Carolo Magno lmp.cum quo per tot ar.nrs
dimicavit , tandemque Chrifiianus effetlus e . Pna len
ca d'a' ab Hervordia,& 8. leucis Monafleria iu ort.
Angri varij, pop. Germ, quorum opp. Angermond, in ftolj
Pomerania , a Stetino urbe primaria .leuc. Berlinum-j
versiis, appellatur, tefte Peucero. Et Engern , Engerben,
opp. \Veftphalia:,apud Hervvordiam urbem , nter Monalterium 8. & Mindam^occurrens, tefte Althamero .qua ft hi pop. ex Pomerania in Weftphaliam, vel contra
migrarint .
[ Angrivari poputi, teib. Cluverio, Brietio, & alijs i
futre ubi nunc Dicefes Ofnabrucenfis , Paderbomenjis ,
pars Pvephaha , & Tranfifulania . Forum veigium
manet in op/.Engern, feu Angria,in Pvepbalia . J
[ Anguillara , Anguillara, Picus ditionis Pontificia , in
provincia Patrimontj,ad lacum Braccianenfem, fen Sab.
battum . Diat a Braciano 5. militar. & 18. Roma in
occafum, prope Annoncrivum. J
[ Anguillara, Anguillara, opp. & locus Italia , in
Patavino agro , ditionis Penet&, prope Athefim fluv. 8.
militar, diat a Rbodigio in Boream, " 1 5. Patavio in
meridiem . J
Angufia , Scotix reg. Vide Oreftia .
Strip.
[ Anbalttunt , Anhalt, cafirum Germania , in Saxo
nia fuperiori,fer dirutum, quo regio circunjacens dicitur Prmcipatus hnbaltinus, qui nunc in ^.partes dtvidit ur ; eque parvi ciruitus, in longnm extenfus ab o> tu
in occafum . Terminatur ab Oritnte,Ducatu Saxonia,a
Septentrione D.ucatu Magdeburgenfi,& Principatu Hai.
beradienfis vti ab Occidente ; fed ad Meridiem habet
Comitatum Mansfeldienfem , & Epifcopatum Hallenfern . E]us urbes praeipua , Dejfavia,ad hlbim , Servefla, & Bernaburgnm. j
[ knholtm, Anholt, opp. Comitatus Zutphanienfis in
Belgio unitoyfub Batavis. j. leucis diat ab Emmerico,&
otidem a Bu koltia,intcr amnes,Aam,& Jfalam veterem.]
[ Amana, Anian Fu, urbs Stnarum,in prov.Cbuquami, m Afta . ]
Anja tberma; , Bagni d'Agnano , tefte Scip. Maz~
zella,

AN
AN
35
' zella, balnea Carapaniae, inter Baias,& Camas: quorum deferta, adEuphratem fluv. Mercitu pris Celebris^
eriPi aquae muks funr morbis falutares .
fed deficit in dies, & raros habet incolas, cum arce in n
[ Anianum fretum , le dtroit d'Anian
Eft- fula adyacente. A quibufdam in Mefopotamia poni

recho d'Anian , Hifpanis,fretum percelebre Occam Sep- tur.]


tentrionalis . A varies varieponitur . Hi/pant cnim,Lu~
[ Annaberga , Anneberg , urbcula Germania, itt
fitam, & alias Angli crsdiderunt iUlud efse inter Tarta- Mifnia prov. & monte Schneberg, versus Bohemiam, 9.
riam,& Novam Albionem,ubi nunc repertum eflfretum leucis Germanicis Mifna urbe in aurum, vna autenu
Efonis . Hifce amcm temporibus,exiimant Gallic Ba- a Marienberga, iuxta Schop amnem.
tavi , multis de caufis, illudejfe inter infulam Califor
[ Annacmgi , Annacious,pof. America , in Brafilia
nia , versus Americam, & Novam Albionem,feu potis mediterrnea, verfus prafecluram Tortusfecuri . 1
Terrain Efonis. De Nova Albione tnim nihil certi penes
[ Annecium , Annecy , urbs e lepida Sabauaia Du-'
catus, & ampia,fed apaucis habitata, ad lacum cognoGographes . ]
[ Aniava , Anhvo^promontoriumpercelebre inTer- min. in Genevenfi Ducatu . Hue translata fedes Epifc.
ra Efonis , qua vulgo, Terre d'Iefo , dicitur, in Afia, fu- Genevenfis a pluribus annis. 7. leucis diat a Camberiapra aponim in ftptentrionem . Dicitur & Am'vva in Boream, uti a Geneva in aurum , quotfieri a Bellirfrov. Batpuis, qui illas orasperlnrarunt hifce vltimis tempo- eoinortum. Ibi requitfeit corpus S.Francifci de Salee
Epifcopi Genevenfis, tot miraculis Celebris . ]
.
Ancium, quod, & Podium le Puy , urbs GalLEpifc.
[ Annibi , Annibi, lasus Tartaria feptentrionalis; in
fub Archiep. Bituricenfl,in mont, in Gabalorum, Velau- Afia , & mantes cognom. in eadem regione ; Marco Pole
, Arvernorumque , & Boiorum conf. Gabalis, tefie. ]
p. leuc. Viennam vcrfus , qua 1 4. abeft , inter Claro[ Annobona , Annobon , infida Africa , in littoreZ
montem,& Valcntiam ad 1 5-Sunt qui Avicium fcriben- Guinea. 10. leucas habet incircuitu. Sic dia, quia a
dnm velint. Templum ibi Deiparx dicatum auguftiffi- Lufitcms detefia primo die anni ; diatque lZo.mil.pafs.
a promontorio Lupi Gondifalvi in occafum . ]
mum, Se maxime frequentatum .
[ Anicium fedetprope Ligirim fluv. in monte; efiqut
Annoniacum , Annonay, opp. Gall. Celt. Viuarienfis
taput Velaunorum : fed longe diat a Bois, a Lugduno Dicefis , Cfare, ut aiunt , conditum, & ab annona Vet',
autem leucis . in Africum , &a Claromonte . itu nominatum, inter Viennam 6. Sc Podium I j. leuc. Vi- *****
Streb. Eurum. ]
vario in Bor. 10.
/.
[ Annoniacunhfeu , fedet ad rivum DeuAnigrus", Aniger Vb. Seq. fluv. Pelopon. inElide_
reg. in quo Centauros vulnera lavifle refert Ovid.lib.i j. me , duabus leucis a Rhodanofluvio; eque in yivarien
provinciafuperiori .
^
Metam. ac propterea defecifle :
Fundit Anigrus aquas, poquam { nifi vatibus omnii
Anoaiam,Anove, opp-olimlnfubria; citer, nunc pag.
ad lacum qui ab eo nominatur, Mediolano ad 76. mil.
Eripienda fides ) illic lavere bimembres
paff, in Bor. diftans, Leucum verfus 6. Foro clinij 4.
Vulnera .
Sed hic tolix fluv. eft,non Elid in Evenum flu.labens: Corno io.Alterara opp hu/us nominis eft Agri Alexan
aifi duo fint, vnus Elidis Strab. & Pauf.mcm<ratus,al- drini, ab Afta Pmpela. 4. mil. pafl*.
[ Anonium , Agri Alexandrini, vulgo Aone te
tcr in Etolia ; de quo Ovid.
[ Animosa , Animacha, fluv. Afit, in India, & re* to > la Roque de Non Gallis oppidul. e Ducatus MeStone Malabaria . Oritur in regno Calecuti, & in Ocea- diolanenfis , deformatum hoc bello, CP" quafi in Montenum influit,6. leucis a Cranganora verfits Boream.Oppi- ferrata infertum . Sedee adTanarum fiuv.10. militar,
ab Alexandria in occafum .
vm dum rigat cognomine . ]
Anonymi, pop. Africa: , qui & Atlantes , mont. At1 Sa
Anirifula, S.Carilefo, pag. feu cnobium eft GalL
Carile- Celt, in finibus Cenomanorum, apud Vindocinenfem_j lantem incolentes . Sic diti, quod propriis carcant no- /<<
fbi.
urbem, & Ledum fluv. tefte MaffoniOj ubi S. Carlephus minibus .
*
vitam primm eremiticam duxit , & poftea exftrudo
[ Anoffia , Anoffi , 8c Carcanoffi , prov. Africa ,
inf. Madagafcaris , versus oram meridionalem,ubi colo
flin. cnobio, Abbas fuit .
~Dion,
Anio , Anien Vib. Seq. Anienus Statio , Teverone , nia Francort'.m aliquot. Dicitur etiam Androbeizaha ab
Halte fluv. Sabinorum, ex Trebam's montibus oriens, atque in incolis , inter Ampatres pop. ad Orientem, & Ambolam
Tiberim,ab urbe Roma,^. mil.paff.prolabens , Lati Vallem ad Meridtem , tee Flacurtio . ]
Sabinis feparato . Nomen ab Auio Rege Etrufco in eo
[ Anothia, Anoth, vnaexinfulis Sillinis,Si\\y , in
fubmcro habere tradunt . De eo Prop. Iib.3.
Ocano, 2 j. circiter leucis a Cornubia prov.Anglia in
Hic Anio Tiburne fluis , Clitumnus ab Vmbro
occafum,fub Anglis. ]
Tramite .
[ Anotia , Anout , infula parva maris Baltici , in
Dania , inter lutiam Septentrionalem , & Hallandiam
Et Luc. lib. 3.
Tollentemque caput glidas Anienis ad undas.
prov. Suecia, 8. leucis Danicis ab utraqueparte difians,
Ab Aniene Anienus nom.gcnt. Virg. Hb. 4. Georg.
7. autem leucis a Zeelandia infula , & inter Syrtes piVndepater Tyberinus , er vnde Amena fluenta .
fit*- ]
Anifena fluenta apud Ovid. b.4. faft. videtur legendum
[ Anfa, Anfc , opp. Gallia , Lugdun. prov. propzj
Amafena fluenta, ab Amafcno fluv. Sicili, qui Catinam Ararimfiuv.^. leucis a Lugduno in Septentrionem,MaJf* vi' urbem interluit : qui alits Amenanus dicitur .
tifconem verfus , vbi alias Concilium celebratum . ]
ta San
Anifus , Ens, urbs,& fluv. Norici; qui ex montibus in
Anlhndi vallis , la val di Fricenti, tefte Sanfelicio,lo- Ctc
Tloriatradu
Salisburgenfi
oriens,
oblique
in
Bor.
fluens
,
apud
cus
in Hirpnis, & agro Frequentino , ubi antrum , eft ,
ni .
Laureacum urbem excifam in Danubium excipitur , ad quod incola; os lupi dicunt. Mem. Virg. lib.7. An.
Anifum urbem Auftriacam, Lentia 3. leuc. in ort. diAnfanBi vallis , denfis huncfrondibus atrum
ftantem , Viennam versus Apud nonnullos Onafus apVrget vtrinque latus nemoris .
pellatur .
Sunt tarnen qui hunc locum in Sabinis ftatuant , apud
\ Anitia , qua Leticia aliis , Lcnza ,fluv. balia , in Reate ; cm is Nefanto vulg urbem nominetur , tefte
IsOngobardia . Oritur ex jpennino monte . adit in Pa- Leand. Sed , tefte Plin. lib. a. locus in Hirpinis eft, noxidum profe Brixellum , dividitque Ducatus Parmenfem , us, Sc fethals, ob aquas feetentes, & patres.
ffr A/utininfcm . ]
f Anfianali,Anf\mad:es,populi Africa, ininful.
Liv.
Anitorgis urbs fuit Hifp. Tarracon. ad quam inter Madagafcar. tee Flacurtio, in mediterraneis , 30.
Scipioncs, & Hafdrubalem pugnatuin eft . Ea aliquibus circiter Uucis ab ora accidentally versus infulam Snela
Concha efse vieerur, alijs Albarracinum .
Maria. ]
,
[ .. , fen An , Anna , urbs antiqtta Arabia
Anfibari;, pop. Germ, infer, qui ab aliquibus DavenD a
trenles


AN
tricnfes putantitf,In Tranfifnlana. prov.quori.im op.'Anfeadt , five Amjfen, pag. apud Lochcmum opp. Zut.
pheno 2.1euc. Daventria,3. diflans .
[ Anfibari]populi,teeCluverio } fuere in ilia farte
Vvephatia, vbi nunc Mindenfis Principals , & Comitatus Diepholtenfis , & Hoienfis .
Anfidona, opp. Thufciae , apud mont. Argentarum ,
Vit.inf
& Vr batt 11 um opp, ab 4. mil.pafT. diftans , fie ctiam
erif,
yulgo dtiim.-cu/us in edifto Dcfidcrj Regis fit mentio .
[ Anfidona nunc Anfedonia dicitur,prope mare Tyrrhenum , vbi olim Cofa everfa, & in ruinis jacet, fu do
minio magni Ducis Hetruria . ]
[ Ansicani , les Anfiquains , pop. Africa , in Aethiopia fuperiori , ad Septentrionem regni Congi , O' ad Ori
enter regni Loangi in mediterraneis . ]
* Ansloga,^^/o , urbs Scandinavie, in Norwegia me
Jrav. diterrnea, epiie. fub Archk-p. Nidrolienfi, inde So.Ieuc.
Rom, Bcrgis 4 j. in ortum recedens ,
[ Anslcga non longe dula mari , cum sinu cognomine . Dicitur aliter Opslo , Gallis Ansloyc , arcem habens
propinquam ,. Aggrhus diftam . ewitas fdo con
flagrad incendio fubChrirano IV. Dani Reg<u>,
qui illam re difieavit , Chnianamque de fue nomine
dixit. 24. pull, diat ,a Bahusia urbc,& a Fridericoadia .
[ Anfpachium , Anfpach, opp. Germ, cum caftro , in->
Franconia , Brandeburgici juris . Aliter etiam Onoltzbach dicitur , adfluv. cognom. 6. lends difiat Norimberga in occafum, 7. autem Norlinga m Borearn . ]
[ Ama Ante, amnis Gallie , tn Normannia. Falafamopp. alluit ,& ttib.us leucis infra tn Divam fluv.
cad.it. ]
[ Anta, Ante, opp. cum portu , in ora maritima Gui regionis, in Africa. Tribus leucis difiat a prom,
trium Capitum , Oritntem versus .
Antandros , S. Dimitri , nunc, tefle Soph, urbs MyStrak
f\x , (eu Phrygi minons marit. inter Scepfim ad Bor.
flat.
k Adramyttium ad auft.fer media inter Troadem &
Adramyttium , paulo fupr 3o.mil.paff.vtrinque diftans,
olim Eiicnis , epifc. fub Archicp. Ephcfino. Huius ager
AiitandriaStrab. nominatur. Antandri mem. Virgil,
lib. 3. Encid.
~ Clafsemque fub ipfa
Antandro , O" Phrygia motimur montibus Ida.
Ab Andri inf. populis condita traditur ,
Antaradus , Tortofa, urbs Epifcin ora Phoeniciscfub
flin.
Archicp. Tyrio, qua: Orthofia, inter Balaneas,& Tripob'm > inde 34. Line 50. mil. pniT. difllta , aliquando
Conftantia in lib. Cone, dita Conflantino Imper. &
inflauratorc.
[ Antaradus urbs nunc in ruinis fere defera jacet a
flurimts annis . ]
[ Antavares, les Antavares.fop. Africa, in inf. Madagajcar.verss oram, & partem orientalem, ad Septentr. regionis Matatana. Fluvius Aanat^arus eorum trailumrigat. ]
[ Antartlica regiones , les tenes Antartiques , partes
orbis, fie dttla,quia versus Polum Antaricumfitafunt.
Qicuntur ab aiijs terra Auftralis . Sed vix ab Europais
luftrata funt aliquot partes- versus oram l'ut oralem^'untque Regio Petri Nuitij, Terra Concordia , feu Nova Hollandia, Carpentaria, Regio Anioni) Dment, Nova Ze
landia, " Regio Ferdinandi aJQu.ro . :de terra Au
ftralis. 1
Aotemantuoum., La>gres tubs Gall. Celt. Vide Andomatunum , & Lingones .
Antcnncum, Antonacimi lib. Not. Antunnaciim_*>
Anton. Andernach, cpp. Germ, infer, ad Rhenum fluv.
inter Confluentes & Bcnnam , bine 7. inde 3. leuc. diifitmn : qued an. falut.i 1 lo.excilum, inflaiuatum ferunt .
[ Antinacum oppid. ft in ditione Archiepifcopi ColoTita, vienfis . Fft par vi circmius , & panas confit incolts. ]
liv.
Antenne, Anunn.r Vin;. Strab. & al. urbs , & colon,
& /.
fuit Sabinorum, apud Tibcrim fluv. ab urbe Roma 4c.

AN
fiad, diftans-, cujus hodie nullum cxflat veftigium . Pp.
Antcmnatcs apud Liv. De ea Viig. b.7. ^Encid.
Ardea , Cruftumerique , & turrigera Antenna.
Antequia , S.Ander , teile Henr. Coquo , opp. Hifp.
Tarrac. in ora Bor. Autrigonum, inter Laredum, & Fapura S. Iuliane opp. Cantabrorum, inde 8. bine 5. leuc.
flaviobriga 1 5. in occ. Opp. pnclarum , quod _
Antequia , fed Flavionavia veteribus dictum , ab alijs
putatur .
[ Antequia nunc etiam Andreapolis dicitur multis .
Vide ibi. ]
4
Ahthedon, Larifsa, tefle Nigro , fed Tyrio Daron^t, plin 1
Urbs Palxflinae epifc. iiib Patr. Hierofolymit. marit.inter ptol.
Afcaloncm, & Gazorum portum, 8. mil.paff.urrinque ;
qux & Maiuma in lib. Cone, appellatur .
Anthedon altera , Talandi, tefte Orte!, opp. Bceotiae
mediterr. inter Thebas,& Chalcidem, inde 60. bine 70.
fiad. Sed Talandi, Atalanta potis ee videtur opp. in_j
ora. De Anthedone Ovid. lib.1 3.Metamorph.
pauf.
Nuper in Euboica verfis Anthedone membris
Glaucus adeft .
Anthcmus urbs fuit Macedonia: mediterr. apud Smd.
Thermam .
PUn.
Anthemufia, Anthemufias Tac. urbs Mcfopctamix , -Amm.
Nicephorio fintima, Macedonib.cditajqua; an exftet,
incertum .
[ Anthemufia eft etiam prov. Mefopotamia , juxta
Euphratem , vulgo, Aliduli dicla. ]
^ifa
Anthropophagi , pop. Scythix, qui nunc , Tartar fte\
dicuntur.Sunt,c\: in Acthiopia , & alibi , maxime vero in ti,
America reg. novi orbis,quos Hifpani prorsiis extinxere.
[ Antropophagi funt populi America pro majori par
te, prafertim versus Brafiliam , Magellanicam, & alibi.
\llos Hifpani delere conatifunt, fed incafsum . \pfi enim
FJifpanos magnis cladibus affecere in prov. mediterra
nen : fed in maritimis male mulati ab Europais , ipfs
parentpro majoriparte . De deftruiltone Americanorum
confule Bartholomaum Cafaum^pifcopum Chiapenfem.
Populi etiam Aethiopu inferiorisfunt Antropophaghpr*fertim in ora Cafrorum , & Zanguebaria , & in alijs lo
tis maritimis . Sed nufquam dtdia Tartaros efse Antropophagos , yt videre eft in omnibus Hifiorias , qui da
ipfisferipfere . ]
Ami, pop.Sarmatia: , Hunnorum genus , ad paludem
Ma:oticam incolentes:quibusdevitis, Iuftinianus Imp.
Amicus cognominatus eft.
Ante.
Andana , Zarnko , tefte Laz. opp. Hung, in Pann. in
fer, ad Diaum fluv. Quinqu Eccltfi/s 3. leuc. in auftr.
Pofiegam urbem Bofnicam versus .
Amibarum, olim Doclea ut nonnuliis vidctur , Anti- Prev,
vart , urbs Dalmane , apud oram maris Hadriaci, in_j Rom.
nionr. inter Butuam ad occ.c Olchiniumad ort.10.mil.
paff.fita, Scodra 18. in auitrurr. , metrop.fi ve Archicp.
cui iubduntur Butua , Olcin'nium, Drivaltum , & Sco
dra, cum alijs quinqu urbibus , ad vaidtatem fub Tur
is pen rtdadis ,
Anten .
Anticaria, qux & Syngyliafluvio dilaeft, Anti
quera , urbs Hip. Bt. in inont.apud Malacam , inde 7.
leuc. Aftigi vcrl'us, qua 1 5. quot ab Hifpali diftat , in_j
Vandalitic, & Granaten f. regni conf.ad Singulim , five
Singylim fluv. Eft et Anticaria urbs Epifcin orbe novo >
fub Archiep. Mexicano .
[ Anticaria in America , Nova Antequera dicitur ,
epifc. falla Paulo anno 1 547. Sita eft in Nova FJifptnta, & prov. de Guaxaca . Diftat a civitate Mexico,80.
leucis Fiifpanicis uersus ortum, amare Boreali 17. lentis
in auftrum, & 20. tantum ab oppido Vera Crucis.Vrbs e
parva,& male cuha.Anticaria autem Fiifpania urbecula eft, in regno Granatenfi.6.leucis Singtlifiuvio in au
ftrum diftat, & ab Hifpali . in Eurum ; in loco ajpero
Strai.
& edito. ]
Andcittus,vel Anticitcs,Atticitus Ptol.fluv.Sarmatix
Afian,in mare contra Bolphorum Cimmerium flucns
regionc Panticapi urbis,L4/;V<nunc,fcltc Villanovano.
Anricyra,

41
AN
AN
Antkyra, Anticyrrha Pto].& SitabSuola, teflePine- S.Bartkolomaitnf.S. Barthlmy, Francorum.
Strub. to cum atL urbs Phocidis litror, inter Criffam ad occ. & S.Chriophori inf. 5. Chriftophle , omnium illius trailus
Wi Siphas opp. Bceqriae ad ort. ihmum Corinthiacum ver facile primaria, Francorum, & Anglorum .
sus Delphis io.ml.paff.diftans. Antiyra ver, in qua S.Euflachij if.S. Euftache, Hollandorum .
helieborus contra amentia naicitur, inf. eft finns Oetei , S.Martini mf, S.M-irtb, Francorum , & Hollando
rum .
teile PJin.iib 25.cap.;. Vnde adagium in amentes orrum,
S.Vinccnti] inf. S. Vincent, Cariborum.
utiitpudHorar.
Tabaci wy^Tabago , feu Nievv.Valcheren , HolUnNavigat Anticyram .
Que inf. eft fin.Maliaci , contra Oetam mont. Legitur
rum.
Antinoe , Anthios , Leone Afric interp. urbs vgypapud Hor.Anticyra,& in pum.plur. Antkyra:.
ti
fupcr
ad Nilixm , qua: , tefte Steph. & Hadrianopolis pel.
,& cafiro , tefte Nigro , urbs Epiri mettel.
dida eft, inter Babylonera & Copton inauft.iftde 160.
diterr. in Chaoniae reg. apud Macedn . fines , a Chime
ra urbe in montibus Acrocerauniis ad 20. mill- paff. di- hinc 210. mil. pafl*. epiic. Tub Archiep. Xhebano .
[ Antinoe nunc in minis jacetydiftatque a Nilo 1 Q.leuftans. Sophiano vero & JLaz. Croia urbs quondam Alba
nia; regia,in Macedon.epiYc.fub Archiepifc. Dyrrachino , is in ortum. ]
Antiochia cognomento magna urbs Reg. Syrie pri
inter Dyrrachium , Albanopolim , & Liffum -, cui Ti
maria qudam, cum floreret,& Theopolis diceretur, ad cicn
tus Anrigon/a; repugnar 5 cum bice in Epiro , ilia in Ma Orontem fluv.media inter Pagras S Platarum 2j.m.p. St. \
cedonia fir .
Anrigonia altera, urbs Maced.in Mygdonia reg.Coio- Taxfo,40 ab Hierapoli fr 60. in occ. media ferme inter J/*
gna Pinero inierp.a.\.u4ntigoca, inter Pydnam & Magne- Byzantin & Alexandria ^Egypti itinere terreftri,8oo.cirfiam. Antigonia item inf. Propontidis , inter Byzantium citer m.p.vtrinqjdiffita. Nome apud nottrares Europeos
retinet antiq.fed apud Turcas ^/<ir/'9,teft.Leuncl.no& Nicomcdiam,I//rf del Prencipe, tcfte Gyilio .
[Anttlia , Anthill , oppidulum Anglia , in Comitatu mi'uamr.Nomen habet cJttoris patredioc eft, ab AnSedfordienfi- 4. militar, Anglicis diat Bedfordia in tiocho patre Seleuci,qui illa condidit.De qua Olymp. 1 19
Antiochi de nomme diilam vifits*t urbem .
auflrum y & i Buch kingamta 12, militarbus in or
Aufoni us de claris urbibus .
tum^
Tenia Phcebea laurt domus Antiochia .
Anti\ia.Alteiola,tee Georg.MeruIa, urbs olim,nuac
[ Antiochia Syria alias etiam Rebbata dtafuit, tee
pag. Liguria: , od Iriam flumen , apud Seraualle opp.
Dcrtonna 1 2.mill.paff.in via quae Genuam ducit . Altilia Philippe a S. Trinitate , nunc autem Anrachia . Sedet
partim in cliuo , &partim in piano , iuxta Orontem flual. cod. habent.
Antilibanus, nions Syria:,feu Phnke,inrer quem Sc vium, qui tbi ponte iungitur lapdeo . Muri urbis fere integri manent; ipfa autc femidiruta in rutnis jacet, a paw
Strub, Libanum vallis eft longa, fertih'fque, ac opu'mc habitata ,
Apellinas incolis dicb, tefte Poftello , per quam Oron- eis inhabitata . Patriarchali tarnen digmtace gaudet .
Duodecim leucis diat Mari iediterraneo , Vtl 1 $.
tes fluv. decurrit apud Heliopolim .
[ Antilibanus mons inhabitatur fro majori parte a- Laodice in ortum, & ^. Aleppo in Africum . PaDrufis pop. hrifltanis ; e Abanum opp. vulgo ret Turcis.]
Antioch3,quaE & Nifibis , Nisbin & Sibin , tefte_,? ;
, Abono. ]
Antilla, Ies Antilles , nfula America feptentr. itu Nig.urbs archicMelpotamia: a Scleuco Rege Antiochi j. */.
vtari BoreaU,vulgo Mar del Noorr,^* in longum excur- filio , uti fuperior , condita, apud Tigrim fluv.ab Arrunt inter Flondam regionem & novam Fandalitiam in taxis urbe Armenia; ma/oris 750. mil. paff.diftans in auAmtrica.Earum pracipuafunt,Hifpaniola,Cuba,lamai* ftrum .
[ Antiochia, qua Nifibis,Jidet ad rivum , qui 25. abC4,S.loa:-inis inf.Lucatonecay Bahama, & alia, Lmfcoto
hinc
mil.paff.in Tigrim ft' exonrt . Diat 60. mill- ab
tee. Ali] autem exiimant , & retlius forfan, Antillas
Amida in auflrum. Nunc Nilibin vulgt.]
nfulas ejfe qua jacent inter eontinentem America meri
Antiochia Pidiac, urbs archiep. regionis ( cui nomen .
dionals , & partem trientalem infula S. loannis de Portu Diuite ;funtque in modum arcus poftta- Detetlapri- hodie tribuic ( primaria , fdfque Prfei , Verfacgeli s*'.
mumfuerunt Chriflophoro Calumbo anno 1492. dicun- Turcis tlitla, abEphefo92. mil. paff, in Eurum rece- p/;,Jf '
turque Antilla America,quafi ante nfulas America , dens .
# */.
[ Antiochia Pifidia nunepaucis conat incolis; diflatnempe ante majores nfulasfinus Mextcani.Ex us vigintt 0EI0 practpue numerantur ; & pro majori pane parent que ab leomo loJeucts Gallics in Afrtcum,& paulo amCallis,Anglis,<r Batavis, qui tn his multas habent colo plius ab Afcanio lacu in aurum . In tabulis awem re
nias ab anno 1 tyDicuntur etiam Cariborum infula ab cent1onbus Antiochia illa nomen priinumfervat\diatantiquis tllarum incolis , & quibufdamCamercana. que a Verfacgeli zo.leucts in occafum, efr ab Ephefo 160.
Ab Europais autem harum partturn mcolis,to:a hac mul mil.pajf.in ortum, in Afia minore. ]
Antiochia fupcr Crago mont.Antiochetta ,nrbs Cili- p
titude infularum cum alijs finus Mcxicant,vulgo Arthipelagus Meyicanus dicitur . Sunt* autem Antilla ci litu'n Pifidia^PamphV'ia'que conf. inter Selinuntem
Sc Nephelim urbes fintimas , epiic.fub Archiep. Seleupro majoriparte mirefertiles & rigua,abundan'que om
nibus ad vitlum & ad delitias etiam necejfarijs . J
eienfi .
[ Antiochia ad Tragum alias dicebatur, quia ftta-t
[Antillarum propri ditlarum pracipua .
erat iuxta Tragumfiuvium, & propeCragunr oppid. 2 j.
Anguis infula,VAnguilk, in ditione Anglorum.
leucis Seleucia in occafum,& a.a Sehnuntc in Ceciamy
Antiqua infula^ Antigoa, Anglorum.
eraique
in Cilicta afper.
JSarbata inz Barbade, Anglorum.
Antiochia Margiana:, qux & Alexandria, & Seleucia n
"Barbuta inf.h Barboude, Anglorum .
(Jila eft, tefte Wm.lndion hodie ex tab. recent.
pW/*
Dcftderata inf. la Defiderade, Francorum.
[
Antiochia
Maandri,
vrbs
Cana
epifc.fub
Archiep.
frai.
Dominica tnflh Dominique, Canbarum.
Stauropolitano, Tathiali vulgo, Mirao tee . Sedet ad
Qranata infh Granade, Francorum.
Maandrumuv.iter Apameam & Ephefum, 70. mill.
Cradalupta inf.h Guadaloupe, Francorum.
JUarigalanta w/^Marigalante, Francorum .
abutraque.\
Strei
Antiochia ad Taurum mont, urbs epifc. Comagenes piin%
Jliartinka infh Martinique, Francorum .
in Syria,in ejus, & EuphrateGae conf. nomen adhu reti- ftil.
Montis erran /^Montferrat, Anglorumy
nens, tefte Bellonio .
Nivium /'/.Nieves, / MemiSyAnglorum .
[ Antiochia ad Taxrum, fita erat in Syria , inter
Saba tnf.Siba, Hollandorum .
Ium
ad occafum , & Antiochiam ad Eupbratem,
Sanfa Crucis tnfSaimc Croix , Francorum.
ad ortum 10. fere leuc. dians ab utraque , & totidem
Sanila Lucia inf.Sainte Alouzic. francorum .
D 3
ab

"AN
. AnaT^trbo in aujbrum . ]
Antiochis alia; y* yeterib. memorannir; qua cimi
pol.
minime exftenr, praprermiife fruit. Ea vero Antioch:'a_*j,
qiu,& Mvgdonia, & Ni'ibis, urbs Mefopotamia: , hodie
tiam Abeftn, ;tb incolis nominan fertur .
[ Antiqhify Antiohia, urbs Amerita merid. in re
gno Popjtiano, fub Htfpanis. Diflat fiuv. Cauca i z.leufis adoccafum, Popaiani civ- 60. teucis in Borcam, 50.
em arthagena nova. Vrbs e parva , & male cul
ta ; diflatque 15. leu. Hifpanicis ab oppido S. Fidel Antiochia. ]
Antipatris, ( qnx & Apollonia, & Affr apud Hebra.**
osdita eft) Antipatrida nunc. Affur, ScSur, reftibus
Tyrio, &Poftello, urbs Palacftina* , Epifc. fub Archiep,
Oefarienfi , inter Rhamam, feu Lyddam, & Ca*faream
ad 10. mil. paff, diftans , ab Hierofolymis ad 40. in occ,
[ 5fita rat non longe ab ora maritima , in
ier oppen adauflrum, & Apolloniam ad Boream;nuncStrub, qmdiruta jacet . ]
Antipbcllus,urbs Lycia- marir. Antiflk, etiam nunc
(tel.
dicta, epifc. fub Archiep. Myrcnfi, inter Patarara,& An-:
driacam urbs prximas .
'
Aniiphili, portus /Ethiopia!, fub .Egypto, ad fin. Ara
li-j.
ptol.
bicum, Vello, nunc, teile Stuchio dicus. .
Antipolis, Antibe, urbs Gall. Narbon, marir. ukra_>
Nicaeam, & oftia Vari,ad 6. mil. p.iff. Forum hlf versus
ad 30. in occ. diftans: olim urbs epifc. fub Archiep.Ebrodunenf. nunc opp.& portus , fede Epifcopali,Grafl'am_o ,
urbem intcris, 6.mil. paff. diftanicm,tranfdu&a. M;arf,
lib, 1 3..
Antipolitani ,fateorr fum filia Thynni ,
[ Antipolis vrbs epermunita, cum portu, in Provin
cia . J)iflat a Ntcsa 3. leucis in occafum, 2. Vinio iru
meridiem, & 7. a foro Iulij in C&ciam .}
Antipyrgus , Luco , Cattaldo interp. urbs Marmarifiel.
litror. apud ationium prom. reta inf. 500. mil.
paff. diftans in auftr.Tetrapyrgia Strab.
[ Antiqua , Antigoa , infida America fptenxr. fub
poieflate Anglprum, in mari del Norto , dtjb. y'na efl ex
Amillis inf. inter Barbatam, & Guadalupam . Longitudinis ejl lAeucarum . }
[ Antirites , Larit , fluv.S.armati&. Vide Attticitttts . ]
Antirrhium prom. Achaia*,feu iEtoli , Capo S. An
flin.
drea , contra Rhium Promontorium A.chai PeloponL'tfil.
nefi, vjx mil, paff. ab eo [n Bor. diftans , ad fauces finus
Corinthiaci , ubi arces utrinque rlrmiffimx , ingreffum
in finura pra'dictum prohibentes, Naupacto proximum,
uti Rhium Patris , inrer Corinthum, & Leucadem , 85.
mil. pafl'.circiter .
[ Antifota, Antifcoti, nfula Amera fepte-ntrionalis , qy.$ etia,m Afienfionis infula dtcitur , in Nova->
Francia , & in finu fantli Laurentij , vbi aliquot colani$ Francorunt J
AiHfa,urbs Lesbi'infuliepifc. fub Archicp. Mityjrni.
Ltv.
lencnfi. OJim infula fuit,a Lcfbo divil, poftea illi aifidtia
aggeftione arenarum copulata ,
qua Ovid. , i).
Metamorplv
Fluflibus ambit fuerant Antiffa,Tharhfque.
[ Antiffa vulgo etiam Antefla dicitur , z ersi?.s partem
Boralem inful Lesbi . }
Anifiodorum , Autofidurum Ainmiano, Altiflodo-.
rum lib. Concil. Ptol.Vtllaunodun Cx.Aitxenex urbs Gall. Celt. Epifc. fub Archiep. Scnoncnfi ,
inde 14.lcuc. in auftr.Auguftodunum verius 2o.diftans,
Niyernis, i z. in ort. ur,bs antiqua, Brenno, vt ferunr,
an. urbisRomx condita:. 315. condita. De qua Rn
delt.
Tum propres mieuit meritis Antiffwdcrum ,
Stra.
[ Antiffiodorum e in Dueat a Burgundta , ad Jcau~
namfiuv. 40. Uucis diflat Lutetia in meridtem,zo.autem a Nivernis in da am. Vrbs eft ampia-, & culta , </_,
plani(i {epili . ftnc regio adjacens, Ant^ffi^ortnfl tra~
Ikt} j Puxcrrois, diottur , ]

AM
Antitaurus , nions Armenia* minoris, Tauro in Sc~
ptentiones avulfus , in cu;us convallibus Comana urbs
eft. Ilium, Robam Tboura, aa incolis vocari And. Thcv.
fcribit .
^
Antivefta*um, quod & Bolerium, Ptol. dicitur, prom,
Albionis extremum ad occ. in Cornubia, reg. ab Exonia
urbe, Cornubia* metrop.79. mill in occ. ibi opp. S.Buriena*. Varie nominatur4iodie . NamTAe CapeofCornvval-, tefte Camdeno, Lands end incolis, quafi finis ter
ra*,^ Pcnringuaed.
[ Antiveflmm promont, Gallis dicitur le Cap dc
Cornouaille, \%.milliaribus diflat a Damnoniopromont.
inCircium, & .Plimuto in occafum, 8. autem
Monte p. Michaelis , in Cornubia provincia . ]
Antium, Anthium & Anthia Steph. Antio, urbs olim
Epifc. & col Latij marit. ab urbe Roma, 30. mil. paT. ab fj**
Oftia, 31. Circtios verssjnort.3$. diantes, ab Afea- *
nio JEnex filio, five ab Antio Rege conditum, & Sarraetnis eyerfum . ^yunc ibi Neptunium opp. . lib.i.
carm,
O Diva gratum q*A regis Antium ,
Hinc Annates pop. apud Liv,
[ Antium nunc etiam dicitur, Antio rovinato . Caput
fuit Volfcorum , & patria Neronis hieque fuit templum
Fortan celebre , Brieiio teflt . \n ruinis ]acet, ah Oftia>
zo. mtl. paff, in Eurum, Velitris, 1 4./ Meridicm.Navalt aw.em Antiatum,nunc multis creditur Neptuni
um , Nettiinno^pV. alias Columncnfium,*. tn-litar.ab
Antio , in Campania. Romana , & in ora maris rheni. J
Antona, fluv.&opp. Albionis, five Angliae fiuv. .
Veium dici teftamr Polyd. Virg. incolis , Vvii, in Sabrinam inftuentem, opp. Northampton, tee Lipfio , nominatur . Sed aliis fiuv. Neu eft , Bennaventam , flu_>
Northantonam, qnafi Antonam Borealem alluens.Mihi
gemina eft Anrona , vna meridionalis , in ora 'contra-*
Vim inf. W'ntonia 10. mil. diftrns , emporium non.
obfeurum , Hampton, & Southampton, Anglis dicta , al
tera Borcalis, Northampton , opp. non contcmnendum ,
inter Londinum, & Conventi'iam, inde 57. hinc 20. mil.
paff.
leflfl.
Antonia , eaftellum apnd Hierofolymam excilum *,
anr Baris didum , tefte Iofepho .
[ Antonij Dtemenr regio , T'land van Antoni Die
mens Batavis , le pais d'Antoine Diemens, Gallis , pars
terra Auflralis , detetla fub aufpicijs Antonij Diemtni
Hollandt , Prafeii Siatuum Soctetatis Bataz a Indie
oneritalis , anno 1642. die 24. Novembris . Ejus pars
maritima tantum nota e Batavis.iersus auftvum . Nefciunt autem uirum fit injula,a4t contmens . Infulis quaplurimts referta c in littore ; eflque tn mari Pacifico , Ve*.
versus tcrram Auflraltm, & media fe_re inter Hollandti /*'
mvam, & Zelandiam novam . }
[ Anton ) tAig dtj [mus , Baye d'Antongil, finus par
vus inf. Aiadagafcans , versus Septentr. in Africa , fic
ditltis Lufita-nis, & ab incolis Manghabei; eflque in ova
orientali infula, versus infulamfanilA Maria, qua eiinfidet ad meridiem ; eflque longitudmis 1 j.leuearum , ha
beas ad Septentrionem,regionem Vohemari, Flacurtio te
fte . ]
Antonina, Vtrecht , urbs Batavorum Archiep. qua;
Vtricefium Amm. Marc, dicitur ; alijs TraJedum infe
ris , & Tra/cCtum ad Rhcnnm , ad alterius in Brabantia difenmen , quod fupcrius , Sc ad Mofam nominatur .
Vide ibi .
Antonnacum. Vide Antennacum . Antonnacenfe caftellum Fortun. lib. 10. cam 10.
Antonnacenfis caftellipromptus ad arces.
[ Antrimenfis Comitatus , Countye Antrym, An
glis , Comt d'Antrim, Gallis, provincia Hibernia, iru
Vltonia. Terminatur Septentrione,mari Deucaledoni-,
ab Oriente,m*ri Scotico , Meridic emitat Dunenft ,
& ab OccidcntcComitattbus, olranentfi ,k& Tyronenfi.
E]usprimaria, Rupcs Fergufij.
[ Antrimum*

AN
[ Antrimum, Antrim , carum Hibernit, in Vltonia
prov. & omitat s cognominis caput. Sedetprope lacum,
Neaugh, ad . mill- & fere dirutum <acet . Diat 17.
milliar. Rupe Fergufij in oeeidentem. ]
Sttth.
Antron urbs fuie Theffali > fpecubus antrifque quibus fcarebat nomen habens, Steph. Se Suida teftibus,ubi
afihi m3gnitudinis inufitat reperiuntur; ut propterea-*
in proverbium abierit Afinus Antronius, dc magnis corporc, Sc ftodis mente . Ferunt,bidem lapides molares
ingentes reperiri , quos Gra:c 'vw vocant ; und_j
etiam proverbium derivatum videtur. Alij Antronem,&
Antroniam opp. in Meffenia rcg. Peloponnei locant ,
ThcOalica diverfum .
Antros , la tour de Cordouan , inf. Aquit. ad oftia_
pimp.
Mtl. Garumne, fluv. inter inf. infti Martini ad . i 2. mill.
Gall.Sc Baionam urban ad merid . 28.
[ Antres, Cordouan, , nfula e parva , feu vertus
feopulus , inter Syrtes, ad oflium Garumng, , vbi &dificavitPharum fuperbam Henricus Magnus Francorunu
Rex, quam poea injuria temporis collabentem magnificentiffime reparavit Ludovicus XIV. Francorum Rex .
Diat a Burdegula 1 1. leucis m Ctrcium. ]
Antrum S. Hermeland,inCG3\\. Cclt.ad Ligcrim fluv.
Script.
qus,& Antrium nominarur,yi<Wrff,tcfte Bertrando Ar
gent, in Turonum , & Cenoimnorum conf.duo habens
nomina. Ibi S. Hermelandus Abbas vitam egic folitat.
Antrum Hecates,opp fuit Samothracia: inf. cuius
lyetphr
mem.Ovid.lib.i.deTriftb. VidcZerynthus.
Suid.
Antrum Sibylla?, antrum Cumanum Mart. Capellae ,
Virg. Teta Sibyllae Statio , Sacellum Sibyl Ix Solino , Thala
frocef. mus Sibylla? Ariflor.( vide qum vari nominctur) Grat
ta della Sibla, locus celebratifflmus Camp, ubi SibylJa Cumana habitavit in antro , intra duriffimum faxum
nterismir excavato , apud Avernum lacum, inter
Baias , Cumas, & Putelos ad 2. & 3. mil. paff.
[ Antfianachia, Antfianach, prov. inf. Madagafcar.
in Africa,ubi montes excel versus Orientem , in media
fer'e tnfuU. Regio e ampla,& dives, fedparum nota Eu
ropas , inter tratlus Vohits Angombes , & Tametavi ,
Flacurtio tee. Vide Anfianai . ]
CaJ,
Antuates , pop. Gall, Vid? Noutes uti legendum
videtur.
Antuerpia, Anverfa,arbs epife. Brabantix,& empor,
totoorbe clariffimum. Vide Andoverpum : quod no
men illi contiglt ab Andoverpo gigante , loci domino ,
circa lalij Caefarls tmpora , cujus adhuc offa monftrantur ,
Antuerpia paflim apud Neotericos nominatur, ut lib.
4. itin.
Nos curfu trepidante vehunt , Antuerpia doee
Oentare procul ntidas ditima turres
Jnciperet, vallumque altum/fojfafque profundas,
fjic homines varijs mundi regtonibus ortos ,
Hifpanos, Italos, GaU.es, cultofque Britannos ,
Omnigenafque orbis mens , artefque per urbem
Omnmodas , &e.
[ Antuerpiamfuse, & accurate defcript Ludovicus
Ctticciardinu:, n deferiptione Belgij. Vulgo Antwerpen.*
dicitur ab incolis , Anvers, Gallis. Anveres, ab Hfpa7tis , Antorf, Germanis', & Anverfa ab halts ; efiquc_j
annexa Brabantu, fed tarnen Marchionatus S. Imperij
caput , ad Scaldimfluv.fub dominio H'fpanorum; deflcitque in dies , ex quo Amerodamum crevit in tantam
opum abundantiam. Vide Andoverpum . ]
Anton.
Anturnacum, Andernach, opp. Gcrm.infcr. ad Rhenum, Confluentium urbe 3.1cucin Bor.verss onam.
Vide Antennacum, & Antonnacum .
Antytta,five Anthylla,urbs erat /Egypti apud Alexan
Berti.
driam : cujus vcctigal Regibus Perarum fuis uxoribus
s it r 'n c'nc^uum impenfas donabatur .
Anus, locus erat Samaria;, NeapoU io.mil.paff.Hie.
roblymam versus occurrens .
L'- .
Anufcana urbs. Vide Nufum.urbs Epifc* Italie , in
HifDinS .

AO
42
Anxa, quse portea Gallipolis , Gallipoli , urbs S.ilentinorum marit. ad /in Tarentinum,inrtar pcninfulf, tri- pifa
bus part, mari circumfluo, inter Tarentuin 50. & iapygiumprom.inort.30.mil. paff. occurrens , prximas
Nerito, inde Aletio 20. cpifc.fub . Hydruntino .
[ An\-a , Gallipoli , urbs epermunita , cum portu,
in regno Neapolitano, er prov. Hydruntina. lacet in feopulo mari quafi fc'uintlo . Alij autem negant Gallipolim Anxamfuiffe diam , tee Leandro . Vide Callipolis. ]
Anxanum , Lanciano , five Lan^ano , urbs Arcbiep. ptol,
Frentanorum,in Aprutio, apud oram littoream,ab ea4mil.paff. diftans , ad Lentum fluv. medium fer inter .
Teateam 3d oqc. & Hiftonium ad ort. 1 5. miC paff. plus
minus diffitum , emporium frequens ob nundinas qua:
ibi hunt. Pop. Anxani Plin.
[ Anxanum fedet in Aprutio, citeriori prov. regni
Neapolitani, zjnilliaribus a Sarofluv. & iuxta Feltritrintim rivum. Difiat ab Ortona,j. miliar, in meridiem,
Lento autemfluv. 1 2. milhar.Deficit m dies . ]
...
Anxur, poUea Terracina,ficuti, & vulgo diciiur,urbs , ***
Epilc. Latij, in colle, apud oram maris rrheni,& .ofti
um Vfentis fluv. inter Circios ad occ. & Fundos ad ort.
io.mil. paff. ab urbe Roma , 60. Inde ncipit regnum_j
Neapolitan. Ejus inter alios mem.Virg. lib.7. An.
Cirxmque jugum, quets lupiter Anxuris arvts fidet.

[ Anxur,feu Terracina, urbs e munira ,fed parva ,
cum cafiro, tn Campania Romana, & in dvione Ponf<ficia, ad radk es montis, & in ora marts Tyrrheni . Baucis
confit incolis, propter aeris gravitatem& paludes Pom
ptinas ei adjacentes. Olim ettam Trochee d.i.tfuit , ob
faxt afperitatem,cui inftdet. Nunc Terracina, vulgo. Vix
2. milliar, diat confinio regni Neapolitan! ,15. autem
ateta in oeeidentem, vti 9. Fundts. ]
[ Anxjerma, Anzerma, opp. America mcridionalis ,
in regno Popaiano. Dicitur aliter S. Anna d'Anzerma_j.
50. leucis diat ab urbe Popaiani mfptentrwncm, juxta
fiuvium Caucam, 1 2. autem C.tramania opp.in meri
diem . ]
[ Antueta, vrs Armenia maioris, qua AnQ'cnc re
gio, qua Antizena Niceph. & Attaita Pitnio, versus Eapbratemfiuv. quo diat 40. mill. paff, tn ortum . ]
[ Anzighi , Anzicains ,pop. hpica,Htra Loaughum,
a Zaire ,fiuv. vfque ad deferta Nubta, in Aetbtopia inferiori . Dici'ntur, O' Anjicani . Vide ibi ,
[ Annuqmum, Anzuqui, opp. m oraprov. Vomi, in^
lapoma inj. m Aa. Diat Meao , primaria urbe laponi, 20. leucis in ortum,p. aut<m ab Ofaca urbe in ciam, in orajinus Meaci, Brietio tee . ]
Aonia-reg. Boti montla, in qua Aonius mens Ce pauf.
fiuv. tametfi pro tota fumitur Bceotia. Aones pop. Hinc
Aonius nomen gent. Claudian.lib.2. in Rufinum:

Sic mons Aonius rubuit , cum Pentheajerrent
Manades .
Aornus, lacus Epiri in Thefprotia reg. ex quo exhala
do eft avibus peftifera. Eft & Aornos fluv. Ateadia-, in f1'*}
Pheneum lacum infiuens , tefte Atheno . De quo lacu
Virg. lib.6. En. fic
Vnde locum Graij dixerunt nomine Aornon .
Aorfi, pop. Sarmatias, Tanaim fluv.citra incolentes ,
Agathyrfis finitim! . . Horum rce).Sever:a,hac tempefta- Str.
te nominatur, fub Mofchis, inter cos ad Bor. Si Tarta- ^'J '
ros Prscopenfes ( qui Mxoticam paiudemincolunt cum am
Taurica ) ad merid.
[ Aorfi, pop. Afta, inScythia,intra\maum, versas
mare Cafpium, & oia laxartis fluv.
Aous, Vaiujfafiuv. Macedonia:, per oram occid.apud
.
Apolloniam decurrens , qui Lous Ptol. /Eas Strab. & ^ ^
1 appellari videtur, Plin. utroque modo. Fluir in_*
mare Ionium, ab Apollonia, io.ftad.tefte Liv Ionium, ab
Apollonia io.ftad.tefte Liv.Illum,P/r,g,incolis etiam nominari ferunt.Id cnim fluv. fxpe plura obtinet nomin 7 .
[ Aot

Strab.
flin.
J-tol.
&al.

Ztrab.
fbn.
Irv.
& al.

rtol.
rlti.

fut.

Mu,

TU*.

44
.
.

[Aousuviut,qut Laurembergio , Alo*


rus, & Tlutarcho Anius , S'ymphaliam, Elymioias
frrcurrtt , Pkiiippi Macedonia Regis clade Celebris
fat. fJodie Polipa vulgo. Prietio tcfle . ]
[ Apact, Apaches , pop.AmericaSeptentrionalis,in^
forte Borealt regionis ovi MtxicLSunt antem longe latique dtffufi ; dHdt>.nturque ab Hifpanis in quatuor
patines , feu populos , nempe Apaches de Perillo, ver
sus Meridiem , Apa ches de Xila, Apache, de Navajo ,
dSeptentrionem, & Apaches Vaqueros, ad Oricnum
[ Apolataus mens , Mont d'Apalatay , feu d'Apalatche,f)> Florida regione America feptentrionalis.lbt etiam
populi Ap^latci, Apalaches, in mediterraneis , 5' & A- '
fatechiies dicuntur ab Juropeis . Sunt autem va!de po
tentes ; habeptqut Regemproprium , cutfubfrnt[ex pro
vincia ampia, nempe Bemarip, urbs Meox,regnt cajKfjAmana,^ Matique,gfunt in planifie , & tres alia
Schama, Merao , qua junt intra montes Apalataos , tfr
Aquaiaqucyrov.wxta Lacum Theomi , versus Septenirtonem, Ibt Rex hriflt'anus pauis annis- quadanu
colonia Anglorum, qui ibi ex Virginia penetrrunt , tefle
Briokio Angle . ]
Apamea,&: Apamia,urbs Syriar archiep.olim clara, ad
Oronttm fiuv. nter Antiohiam, & Hemefaro ad 65.
mil. pafl. Lariffa 1 5. Efamous , teile Bellon. Hama Leuncl. aliis, Seleuco Rege copdjta, ac de ferons nomine
dia. Reg. Apamena , Pop. Aparpcpfcs Ge & al. Ejus
raem. Dion. Afer,
Terrarum medifs Apamea mpita clara,
Apamea qax & G'botps* , & Cela-ppe, Apami^, urbs
archiepief. Phry six magna; , ad Marfyam fmv. circumfluentem, ubi is Marapdro commifctur , Selcuo Re
ge & ipfa condita , inter Laodiceam & Synnadam , olirn
fob metrop. Antiohena pidia; , poftea & ipfa metrop,
fada,
.[ Apamea, urbs Thrygia, diflat 80. mil.pajf. Synnada m meridiem , & 1 00. cir citer Laodicea tn occidennm. Nnc paucis habitata jacet. ]
,ami, urbs Bithynia? arebiep. ad Propontideirupris Myrlea,ficut & hodie Turcis nominaturlin
ter Dafcylium urb. ad Bor. & oftia Rbyndaci fluv. ad
auftr,
[ Apamea Bithyniafedetprope. Cianumfinum, 9 mill.
fajf.a Truja in Africum, & jo. CyzJco in ortum . Vrbs
e parva, & male culta .
,//<,5 Mediae,ip illias & conf.
fie incolis dicla, tefte Molet
[ Apamea, Pamiers, urbs Gallia, in Ofcitant* . Vtde-t
Appamia. 1|
Apnmia item urbs Mcfopotamia:,apud Euphratenu*>
flUv.ex adverfo Zeugmatis . Qui nunc vocetur, apud
neminem legi . Altera ad Ti'grim eadem prov.ubi is ip^
duos lveos divkiimr,fupra Seleuciam ad 1 25. mil.pals.
[ Apanta, Apantc^TW.Terra firma,in America meridwnali , inter lacum de Parime Cruv. AmaTjnum ,
vbi etiam Apantes ppuli ad niram fluvtj Amazovum ripam , ad occidentem provincia. Cot opa, Texeira
tefle.}
[ Aparia, Apara^roV' Peruvia , in America merid.
propuv.Mma\onHm,ubi reciptt Curaraum,adfeptentr. provincia Pacamorum, petro Texeira tec, Ei tndft
vela provincia ad occidentem . J
[ Apeibufa, qua & Anelebufa', inf. Afia minoris , in
ora Pomvllta , &nu Attalteo , inter Attaliam cjr Sidam ures littorales .
Apenea^/V/fjurbs Apulia- Daunle littor. ad mont.
Gargani radices, cpifc. fub Archiep. Sipontino, ipde iru
Bor. ferm 30.mil.pa (. recedens,Hyrium versus ad .
[ Apenefia,feu Viea , Viee ,ta i in regno Neapo
litan^ prov.apitanata.i.mill. ab Hurio in Ewrunu.
diflat; - cafirum habet munitum , Sed paucis conat in
colis, in ora maris Adriatici . ]
Apenninus,/'^ww70,mons notiffimus & maxmus

AP
ItaH;e,!llam ab Alpibus maritmis tifque ad extremos Salcntinos& Brunos in longum, contiguo tugo, nifiqua s!ui/
trantum praebet,dividensj hinc inde vana montium ramenta dimittens,& in duo apud Hirpinos capita iu cornua divifus, uno ad Acram Iapygiam in Salentinis, alte
ro in Brutiis ad Leucopetram prom.fim'tur; varia pro locorum divertate nomina tarn Latin quam vulgo fortitus , excelfus maxime inter agrum Parmenfem C
Lucenfem, Ab omnibus Poetis memor.A Virgill. lib. .
Venteefe attollenspater Apenninus ad auras.
Id,Ub.ib
Apenninicola bellator filius Auni .
I Apenninus, Collis l'Apennin , variafortitur nomi
na dtvers in locis . Inter agrum Mutinenfem & Lucen~
fem dicitur Mns S-Peregrini, Monte S. Peregrino ; ibique arduus ' difficilis valde, & filofluvio Aufidofecatur prope Compfam urbem. ]
[ Apenroa, Apcnrade, urbs parva Danta & lutta meridionalis, prope mare Balticum , in Ducatu Slefvicen .
fortugaudet capaci;d ifiatque ab Haderflebia 3. leucis in
meridiem^ Elemburgo totidem tn feptentrionem,duabus autem ab Alfena nfula.
[Aperantij pop.fuere Gracia in Epiro , inter Molofftam & Athamaniam adfontes Acheloifl.Nicolao Sanfone tefle .
Aptri'oculos, Abrolhos , infulaparva, & aliquotfco*
fuli tn man Bralico , in itinere ex Europa Pernambuci
verfus. L}iant ab ora Brafilia joJeucis circiter,funtquc
nautisformidabiles propterfyrtes , qua ad 50. leucas extenduntur. Sunt autem inter infulam Ferdtnandi Norona 0a oram occidcntalem BrafiUa . ]
[ Afcri-oculos, los Abrolhos,y?0pK// fyrtes in mari
Braltco,in America meridionali, inter infulam Afcenonts, adEurum & frafeuram Tortusfecuri, a quadtant 20. ieucis ad occafum . ]
[ Aptrt-roculos Babuecay Abreojos o' Baxos de Babuecz,fcopnli fyrtes Amtrica feptentr.in mari Boreali,\6.
circiter lewis ab ora maritima nfula Jtiifpaniola in feptentrion.
, VWa.Thinica , tefle Villanov. opp. Lyciae marit. apud Limyri fluv.oftia , inter Andriacam &
Olympum urbes.
Apefas,fiue Apefus,Apefantus Plin.mons PeloponneiQ,in Argia reg.apud Lernam paludem & Nemeam iyluam. de quo Stat.lib, 3.Theb.cui Apeus .
Nomen Lernai memorant Apefanta coloni
Al.Apcfunta. Ibi Iupiter colebatur,qui Apefantius dilus cft .
[Apetuba, Apetous,pop. America , in Brafilia, versus
Vortusfecuri in mediterraneis . ]
[ Aphana , inf. finus Terftci , in ora Arabia , Queximiforfan bo dte 10. ieucis diflat ab[ora maritima in or
tum. ]
Aphas,qui Inachus", vt videtur aliis , appellatur, flnv.
Epiii:per Moloffos fluens,I4cw,tefle Pineto .
[Aphas in finum Ambracium cadit . Dicitur ttianu
MoloJfarumfluv.apud Tlm.hodie Inacho vulgo.']
Aphsca,Faba,pop. Palsflin, in campo magno , tefle
Bredenbachio .
"
, Alarch , ut feribit Pinet. vicus Babyloniae reg.
apud lacum Chaldaicum .
[Aphra,urbi A eptfc.fub Tatriarch. fierofolymit.
ttcGuil. Tyrio.J
Aphrodiflas, Apodia, urbs Ca riac, apud Maeandrum
fluY. epiie. fub . Stauropolitano . Item inf. eft fi
nus Pcrfici, fie Venere,quie ibi colebatur, dia. Venus
enim fpuma maris genita, ut Poeta fabulantur,Aphro
dite dicitur .
Aphrodtfia Cari* diflat 20. mill. paff, ab Antiochia
Maandri in Eurum, 30. mill. paff, a Laodicea in me
ridiem . Nuncfer diruta jacet , fub dominio Turcarum.1
AphrodifiaSjtemplum Veneris Pn. S. Teodoro , tefte
Co-

Pttl.

ftt.
Stefk.

ulf*

ftot.

AP
Coriolano Cepio, opp. Cilicix marit. nter Celendcrm
Sarpedonem prom.
[Aphrodifias 12.mill.p0jf. diat a Seleucia in Africum, 8. autem ab Arfinoe in ortum . ]
Aphrodifium, Afrtca,tec Mercar. Mahadia incolis,
tefte Faz. urbs Africx mark, inter Neapolim & Hadrumerurn a^ Carolo V. Auguft. expugnamra . Alteram
xmoque'in ora littorali eiufdem Africa apud Hipponem
regium, ab eo parum'recedcns in occ. urb.& co\.Mabra
Molct.Caftal.&al.
[Aphrodifium, qua vulgo Africa, Collis Afrique, urbs
e munit Barbaria, in ora regni Tunetani; & 2o.leucis
diat ab Hadrumtto in ortum.]
Aphrodifium, Achatott,tee Lufign, op. Cypri, in ora
ful. ad orr.4 Bor . alamina 9 mill.pafllinter arpafium ,&
erauniam urbes .
Aphrodifium , Cypri opp. diat a Salamina 24. mili,
faffin Boream, nunc in yicum redatlum e.]
Aphrodifium item , tcmplum Veneris, Venus Pyrcpul,
Strab.& Plin.Portus Veneris Me , prom- cum opp.
ol/m eiufdem nominis in ora Hi'p. citer, in Gall. Narbcnenf.conf.apud Caucoliberim opp. hodie Capo de Crcuf,
tefte Floriano, Narbonc 16.leuc.Hifp.in merid.aPyrcnc prom. aduerfo ad occ.68.in ort,
[Aphrodifiumpromont.Cap.de Creuz , tribus leuc.
diat a Rhodts in ortum , 6. a Caucolibcri in Eurum , &
decern trunda in Caciam;eflq; in confinio Catalaunia
prov.prope montes Antipyrentcos . Divert autem a Portu
Vcneris,qui vulgo Port Vend es dicitur ; eflque capacijfimus iuxta Caucoliberim , in Rufcinonenfi Comitatu , <"
diticne Regis Francis, 5. leuci ab Aphrodifio promont.in
Circtum, " %.ab Helena in ortum.]
Aphrodites inf.gemina, vna Cyrcnaicx, altera /gypful.
ri . Vide Lara ,
Apianum , Aviano , & Heppen Germanis , caftrum
T.Diae
Tridcntinorum, apud Athefim fluv. in via Tridento Veronam eunti occurrens .
[ Apicium, Apice, opp.regni NeapoLadfluv. Calorem,
in Principatu ulteriori . Diat a Benevento j.mill.pajf.in
ortentem; & totidem ab Ariano in occidentem paueifque
${. conat incolis.]
Apidanus,P/WrfW<7,Soph.intcrp, fluv.Thcfsalix, qui
&
ex Bormio mont, in Peneum, aeeepto Enipeo fluv. ciuf
dem tracbis , delabitur, Gomphos, non longe oriens, Sc
Pharfalum prxtcrfluit. Hic vclocifimus eft, in Peneum,
aeeeptis Enipeo, Melacc, & Pliccnice,labens. Eius mem,
Luc.lj'b.6.
Appidanus nunqttamque celer;nifi m'tus Enipeus.
[Apidanusfluv.in Peneumfinv.fi exonerat,fupra Lar
rijfam, & Epideno nunc valgo dicitur .
Apina urbs fuit Apulix Daunix, quam DiomeJes vna
pir.
cum Trica in ea loca veniens, deleft gente Monadorum
Sc Dardorum,a:dificavit: quas duas vrbes everfas in proverbii ludicrum verter dicentes Trica & Apina, ut Pli.
lib.3.c.i i.auctor eft: quo adagio res inutiles, Sc nugatoms fignificamus, uti apud Martial.l. 1 4.
Sunt Apina,Tricaque,<& fi quid vilius iis .
Apinae enim & Trica:, num. plur.rcs futiles dicuntur,
t'.m.
Apollinarium, opp. om Alebecerior,in Gall. Narb.
cuius locus hodie le Buys, in Provincia, did putatur,
[ Apollinarium in Mimeni]s,feu Reij Apollinaris Al
btcorum , qui & Alebeceridicebontur , nunc e Riez,
urbs epifcop. Gallix , in Provincia , inter Aquas Sextias
& Sanitium,& 1 2.leucis diat ab oppAc Buys in Eurum.
V'.ie Reu . ]
Apolliniacum , Pollignac, five Solignac , opp. five
Vet.
caft. Gall, in finibus Vclaunorum , apud Podium urb.
,nf.
in monte.
[ Apolliniacum vulgo Polignac dicitur, prop Podium,
in Vclannis . Vide Podomniacum . ]
fu!,
Apollinis urbs magna , Munfia , tefte Io. Eeone Afr.
zinc.
urbs ALgypti , ad um, Latopoli prxima, Thebis 80.
mill. paff, in Bor.Latopolim versus, pulchra , linoqu^j
abunda ns .

AP
4
Apollinis (mum,Tamacl4ti hodie, tefte Molet. opp.
Africa: littor. Tabrachx urbi propinquum , ab ca in ort. run
Vticam versus recedens ,
Apollinis Promontorium, Apollonium Strab. Capa livl
ful.
Rafamuzjtr, tefte Mercat. prom.Afrioa: , inter Vticam >
& Apollinis fanum ad occ.contra Sardinian] porre&um.
Alterum in Maurit:Ca:farienf. Capo di Tcnes,te(\e Mol.
S Theu.inrer Iuliam Cefaream,& Quizam ad occ.
[ Apollinis prom.quod Cap.de Tenes vulgo dicitur, e
in ora maritima Barbaria,& regni Algerij , a qua diat
^.Itucisinocafum, & fie dicitur aTenefa vrbein-,
vicinijs ,
Apollonia , Pollina , Piergo, Sc Sijfopoli, urbs Maced. Livl
mancad occ, epiie. olim, nunc metrop. inter Dyrrachi
3 5-& Aulonem 25. mil. paff, dirtans, littore 7. Scampe 75. ubi Oauianus litteris operam dabat , quando
Cef. Roma: interfedtus eft; iuxta quam Aias fluv.lo.ftadium decurrit .
[ Apollonia nunc Piergo vulgo dicitur , efiquc in regno
Albania, apaucis habitata. Diat 3 5. mill, a Dyrrachio
in aurum,& totfer a Scampe in occafum . ]
Apollonia altera , tubs Maced. mediterr. in Mygdo- Tul.
nia reg. Archiep. poftea Serive dicta, Seres, tefte Nigro , Steph.
inter Theflalonicam , & Amphipolim in Carc. Pliilippos
versus 30. mill.paff.quam ah'y feribunt interiiffe > S errafque fuffeftas .
[ Apollonia fedet adfluvium Echedoram ,25. mill, a
Theffalonica versus Circium,jo. autem ab Amphipoli in
occafumar 1 oo.mttl.ctrciter a Philippis.]
Apollonia tertia in Maced.in mont.Atho fita eft5 Boli Plin.
na , five Pollina,8c .Erijfo dieb, urbs Epifc. fub Arch.
Theffalonicenfi .
[Apollonia hac tertia ad fiuv.Chabrium jacet; fed
paucis conat incolis. Eriffo dicitur Brietio & alijs;eque
inter Thejfalonicam & Amphipolim . ]
Apollonia quoqu urbs Archiep. Thraci , in ora ma Streb.
ris Euxini, in parva nfula, qu Apolloniatarum nomi- Plm.
natnr, apud Halmydeffum , feu Salmydeffum , inter os
Ponti,& Calatin in Bor.diftantem 88. rm'l. pafl". Sijfopoli ,
tefte Nigro, Sc Pollina, tefte Plin.
[ Apollonia magna diafuit a Pompeio , eratque iru
Canica regione Thracia, 20.mill.ab Anchialo in auru.
Nunc fer'e in ruinis jacet, & Siffopoli dicitur .
Plin,
Apollonia item urbs Myfi Afianx mcditcr.ad Rhyn- Pulr
dacum fluv. Lupadi, ut aliquibus videtur , in colle, inter
Peigamum Sc Sardes 30. ttad. fita, epic. fub Archiep.
Sardiano .
[ Apollonia M)fia vix 1 5. militaribus diat ab Hermofluv. & in confinio Lydia , longe autem a Ryndaco
fluvio .
Apollonia demum urbs olim epifc. Cyrcnaic marit. PUl.
Phycunte prom. 22. mil. paffin ort.diftans, totid.ferc Mtl.
& 4/.
yrcnis,Bonandrea hodie .
[ Apollonia Cyrenaica portugaudet utcunqut capaci :
ipfa autem paucis conat incolis-. in regione Barca, " ab
.. dicitur. A drene diat circiter 35.milliaribus in ortum aflivum . ]
Apollonia etiam fuit opp. Sicili,Leontinis finitimm, Diod.
quod Apoonienfis vrbs Cic. nomnatut , prorss ex- Steph.
tindum, locus Pollina dicitur .
Apollonia item urbs Bithynix epif. fub Are hiep.Nicomedix,& alia urbs Carix, epilc. fub Arehiep. Stauropol.
Quarum in lib.Concil.fit mentio .
[ Apollonia Bithynia erat in confinio Myfia, & 12.
mill.pajf. diabat a Propontide in auflrum, & totidem
Cy7co urbe, ad Rhindacum fluv. Apollonia autem Ca
ria erat prop Lyciam inferiorem , inter Alabandam &
Cabiram urbes , & vix. eius apparent veigia , tee
a Via .
[Apollonia etiam urbs Syria,ad radices Caffi) monttsl
1 4. null, diat ab Apamea in occafum,^o.autem ab Antiochia in aurum .
[Apolloniates,pop.Affyria,ubi Apollonia Sittacina,quA
Antiochia Plinto , urbs ad Gorgem fluv. qui paulo infra
cad:t

tadit in Tigrit/ Thilippi a Via tee.


F Apollonia,Apol\orA,prom.frica in era miridionali Guinea. 5* / is diat care xicm in occafum, prope oiafluv., & io.circiter leuit ab arceS.Geor.
gij de Mina .
ZutAponus, Abano , vicus,cum fonte & balncis , in agio
Mart. Patavino,ubi T .Liv.Hiftoricus ortus traditur, Patavio
5.mil.pafT.Euganeos colles versus. De balneis Claud, fie
in Epigramm.
Felkes, proprium qui te merttere, celoni ;
Fas quibus e Aponum iuris haberefui .
[ hpotevi^z , Apotevitz , opp. Sclavonia , in regno
Hungaria, non longe Dravofuv.in Rifienfi Comitatu .
Vix vna leuca dtat Copranitio in occajum > intra~>
montes . ]
[ Appamia,Vzm\crs,urbs Gallia. Fide Pamaa . ]
Appencenfium urbs,6'<*p, urbs epifc.Gall.Narbon.in_
trov. Delphinatu fub Archiep. Ebrodunenfi , inde 7. leuc. diftans, Vide Vapingum .
Apphana,inf.fmus Perfid , ceteris inf. eiufdem fin.occidentalior, prout a Ptol. defcribitur . Forte Quetumi
hodic.
[ Apphna e forfan nfula Queximi , in Utfort Ara
bia, apdeucis Balfera urbe in meridiem. Dieitur etiam
Aphana . ]
Uv
Appia via ab urbe Roma per Capuam Brundufium_j
^'1, ufque perducebatnr, 3 30. feu 3 50.mill.paff.in quam La
tina^ alise viae incidebant . Cuius magna pars adhuc lapidibns ftrata confpicitur.Dc ea Stat.Sylv.lib.2_
Appia longarum teritur regina viarum .
Th d
Appidanus,fluv.Theffalia",Phthiam urbem alluens, &
^ '"J. in Pcneum \&bens,Pidanemo. Vide Apidanus .
Appi; Forum. Vide Forum Appi/- urbs Lati/ excifa, in
C'utr v'a Appa occurrens,inter Privernum,& Tarracinam__>.
Apulus apud Hor.lib.3. carm.ode 4.
Mefabulofp Vulture in Appulo .
Vide Apulus in Apulia .
[ Appledora,Appkdore->oppid.Anglia , in Cantioprov.
ad Rotherumfiuv. 5. milliar. Anglicis diat Ripa itu
Boream,i6. a Cantuaria in meridiem , & totidem a Do
uera in Africum, Sp'eedo tee. ]
Apros col. Apii PtoLAfrw,urbs Thraci archiep. mejjff'*' diterr.inter Philippos urbem Maced. 1 87. Sc Byzantium
Jt
i jo.mill.pafllinter Trajanopolim ad occ. Sc Refiftum ad
ort. 24. mill, fita , Cypfella duplo diflans , a Theodofio
Imp. inftaurata,& Theodofiopolis dicta .
[ Aprofitos,feu Aproftta,idefl,inacceJftbilisinfula, quibufdam Lanzarotta , vna ex Canaries inf. in mari At
lntico . Aliis autem e Porto fanto infulaprope Maderam ad 25. leucas in Caciam, fub Lufitanis. Sanfont au
tem e Isla de San Borondon , qua alias Ombrio diclo-*
fuit,& qua hodie etiam ab Hifpanis perfape l'incantada, e
la non tronada dieitur ]
[Apruf, amnis Polonia , Vvieprz, in Viulam cadens ,
in confinio Polonia & Silefta, Cluveno tee.']
Tlin.
Aprufa,P//*,fluv.Gall.togat,viam ymilliam fecans,
apud Savinianum,opp.intcr Ca:fcnam,& Ariminum , ac
in mare Hadriaticum decurrens .
[Aprufa amnis in Adriaticum influit, ftmul cum Rubi
cone in Romandiola,f. milliaribus Cervia in ortum. ]
Plin.
Apruftum,Abyftrum Ptol.opp.Brutiorum , in Cnlab.
citer.quod Carovillari nunc dicitur,tefte Barrio, CoCano 6.mill.paff. Balbia 7. a Befidiano 22. in occ. Al. eft
Vernicario oppid.Caftrovillario,& Murano proximum .
Abyftrum ver,tefte eod. Barrio, diverfum ab Aprufto ,
Vrfimarjo , opp.eiufd.Calabria?, Talao , feu Scalea 8.a
Cerilli, 20.ab Argcntano 30. Scd Abyftrum erat in mag.
GrECa>apud Petiliam , ex Ptol-defcript.
[Apruflum aliis e Aprigliano,f/w in Calabria cite
riori, fex mill. pa. diflans Qonfentia in orient em.]
[Aprutium, Abiuzzo, Collis l'Abrutie* Italia provin
cia-, in regno JS'eapoli. ubi alias Feini,Marrucini,Fren'
tani,Peligrii,& M<trfi populi, tcflibus Brietio,Sanfone-,(!r
aliis . JVunc duplex e- Aprutium citerius, & ulte-

AP
rius. Trminos habet SepientrioHt,Marchiam Anconitanam,& Vmbriam , ab Oriente, mare Adriaticum,
Meridie Qomitatum Molicinum, & ab Occidente,Campaniam Romanam,& 1 err am Laborisyeque regiofertilis
& abundant. Aprutij ulterioris caput e Aquila, qua totius Aprutijfacileprimaria ; citerioris autem e Anxatium. ]
[ Aprutium,feu Aprutina ciuitas , qua aliter Theara
ntum dieitur, Teramo vulgo , urbs Aprutij ulterioris , in
regn Neapolitano. fjinc Epifcopus Aprutinus,in provine.
Romano. Vtde Jnteramnia,& Theramum.]
Apfalus,Pri/p4, Mol.opp.Macedoniae mediterr. Euro. ,
po Se Horm oppidis finitjmum .
' *
Apfarus, Abfarum & Abfarus Plin.Abforrus.Ptol.oppid.cum fluv.Cappadoci,in Colchidis conf. inter Trapezuntem 1 50. mill. & Phafim urbem Colchorum in Bor. rr*!>
7J.mill. paff. Arcani nunc dici putatur tefte Molet.Or.
tum habet cx Pariedris montibus Arm.maioris , teftc
Plin.
Apfus,A/jf>ro, al.^rw, fluv. Maced.in Mare Ionium-
inter Dyrraclu"um,& Apolloniam decurrens, Genufo vi- CJ
cinus. Cuius mem.Luc.Iib. 5.
strtH
Tellut,quam volucer Genufut, quam mollior Apfus .
[ Apfus fluvius ab aliis Spirnaza dieitur , Brietio tee
& aliis ; & in mare Adriaticum fe exonrt 1 8. mill,
ab Apollonia in Boream . Alias etiam Thapfus dicebatur. ]
Apta Iulia, Apte,Atte,Sc Xat , ( vari enim profertur)
urbs Galliae Narbonenf. epifcop.fub Archiep.Aquenfi,inde >.leuc. Cabellioni propior 5. leucis diftans , ab Auenione io.in ort.
[ Apta Julia,feu Apta, Apt , urbs Prouincia, ad Cale-,
vonemfluv. propt montes, vbifervatur corpus S. Anna.
Vrbs eparva,& 8. leucis diat Cabellionie , 6. autem
CrpentoraBc in Eurum* ]
Aptera Aperia Ptol. Apteron Plin. Atteria in tab. re-^
cent. & al Paleocarotopp. Cretac mediterr. Cydonia-*
80. ftad. in auftr.
s**t
Aptuchi fanum, Aptungis apud D- Auguftinum , urbs
Cyrenaicar, in reg.Pentapolitana, Lungtfarie incolis > ut fttL
Lud.Marmol.fcribit .
Apu3,Pontremoli , tefte Iuftiniano,cum al. opp. Liguri,in Thufciar conf. amplum,ad Macram fluv. intra-#
montes,qui Apuani dieuncur,a Luna urbe excifa 25..
pafl'.in Bor.quot fer a Bardo. Pop. Apuani Liv. Ibi carmen vetuftum in vet.infcript
Apuafum magno quondam celebrata Catone
Apua, Pontrcraoli , fube magno Duct Hetrurta , qui
illudoppid. redemit ab Hifpanis, paucit abhinc annis.
E valde munitum; eratquepriusfeudum Dueatus Mediolanenfts. Diat 5. milliar. fontibus Magra ,\ & vix
quatuor ab Apennino monte , " confinio Ducatus Parmenfis,iy autema Bruneto in orientem aivum. ]
[Kpui, Apuyes, opp. America , in Brafilia mediterr
nea, versusfontes & prafctluramfluv. lanuarij > Laetio
tee & aliis . ]
Apulia Daunia, Pugliapiana, Sc Capitanata, reg. Itali , in regno Neapolit. inter Tiphernum feu Phiternum
fluv. Frentanis in occ. fcparantem, & Aufldum ad ort.
ab altera Apulia dividentem , in qua Garganus mons Sc

.
& vet.
iaft.

Ptel.
.
* at

Sipontum metrop.
\
[ Apulia Daunia, antea Puglia plana, nunc Capitana
ta dieitur . Errant qui earn Mejjapiam ditlam fuijfe~>
arbitrantur. Regio e fertilis odmodum,fed multis in lo
tis incolis caret. Vide Capitanata . ]
Apulia, , Terra di Barri , Sc Puglia, alteram
reg. Italia:, a Daunia,Aufido fluv. divifa, in ort. vergens,
ubi Salentini fubiequuntur. In ca Barium metrop. a quo L'
hodie regioni nomen eft. Pop. Peucctij, & Pediculi Plin.
Vtraque inter Apenninum mont, ad merid. & mar_>
Adriaticum ad Bor. perftringitur . Huius mem. Hor.lib.
l.Serm.^at. 5.
lncipit ex illo montes Apulia notos
Oentare mihi .
Ape-

AP(
fi'nc Apuluj , S Apuli pop.
Vrbes Apulia DaunU.
Apencfta:.
Teanum.
Arpi.
Salapia: .
Vrbes Apulia Peucetia.
Canufium.
Barium.
Erdonium.
Egnatia .
Nuceria Apulorum .
Venufia.
[ Apulia, Peucetia , ultra terram,feuprovinciam Barianam , continct triam partem Bafilieata prouinc. & ea
fimul cum Apulia Daunia, vulgo ad hue la Pugiia, ab
halts , & la Pauillc a Gallis dieitur ; eque ex pracipuis
regni Neapvlitani partibus, & alias Ducatus titulo nobilis . Nunc pafcuis latiffima e. ]
Apulia urbes bu]us temporis .
Andria , Andria,
Gravina , Gravina.
Afculum Apulum , AC- Luceria, Lucelia.
Manfredonia , ManCO.
fredonia .
Barium , Bari .
Tranum , Trani.
Baruhtm, Barleta
Troia , Troia .
Bituntum , Bironto .
Venufia, Venofa.j
Bovmum , Bovino .
Apulum , Alba Giulia , ex antiq. ncript. urbs Epifc.
pul.
Dacia:,(ub Archiep. Colocenfi, Tranffylvania: regia , in
ter GaudiopoHm , Sc Cibinium ad 7. leuc. diffita , Vide
Alba Iulia .
[ Apurima , Apurima ,fiuvins America mridien, in
Tiruvia. Fontes habet in Parin,acocha trau, ad pedes
/dinm montium , alluitque territorium Cufci ; & pofi
turfum 60. leucarum Hifpanic. influv. feu
Maranionem fe exonrt inter Abancayum ,&Incayum fluv,
[ Apurvvaca , Apurvvaca , qui , & CapervvacaZ
gttibufdam , fiuvius America mridien . in Guaiana->
prov. ex pracipuis Ulms tratlus . Oritur ex montibus fupra Locum Harritianorum , per quern labitur, & deindepofi longum curfwm in Oceanum Borealem fe exo
nerate 25. leucis ab nfula Caienain ortum, Joanne^
Lact10 tee , & aliis . A quibufdam triam hie fiuvius
Pirague , dicitur.]
Aquaperfa , Aigueperfe , opp. Gallia , caput Delphinatus Arvernia. ^.leucis diftat a Claromonte in Bore, a Montepenfierio autem vnaleuca tantum in aufiru,
ad amnem Buronium, CT in eo tratlu qui vulgo la Limaigne, dicitur,
Aqu , qu, 8c caftellum aquarum a Tac. dicuntur ,
Infcip, Baden -, urbs Hdvetiorum, inter Tigaranv, & Aquas
duras Bafileam verfus 2. leuc. Helvet. occurrens : ubi
folent generalia regionis comitia haberi . Appellantur,&:
therm luperiores , ad alterius urbis Germ, in Sylva ni
gra diferirnen , qua: therma: inferiores a Latinis eiieirur ,
vuJgo etiam Baden. Vide Thermae .
[ Aqua Helvetiorum , vulg Bxdea^pp. e ad Limagumfluvium, qui paulo infr adit in Arolam. Oppidum
autem Germania , versus Sylvam mgram , quod etiarru
Baden dicitur , aba-lip Oberbaden , etiam vocatur , non
procul Rhenofluv.
Vtt.tnf.
Aquae item opp. Pannonia: fuper. in Stiria: confn, in
ter Vindobonam,& Scarabantiam occurrens,vulgo Fur
fienfeld, inter Bolentium, feu Rackelsburgum , &Sabariam in Carc.6. leuc. Hung.a Sopronio 8. in auftr.ver
sus Caniftam, 5.
[ Aqua Pannonia, tee Cluverio , e Baden , oppidul.
in Auflria, 3. leucis a Vienna in aufirum,ad radices mon
tiitm. ]
Aqua Albenfes , urbs Mauritania Sitifenfis , in
Africa, , Fpifcopalis . ]
Aqvue Apollinarcs , locus erat Etruria: , inter urbem
'Anten.
ftomam 34. & Coihs urbem excifam, apud mont. Argentarium.27. mil. pail".
Aqu.r Auguftae , qua: & Tarbellicae , Acs , tefte Vineto, vcl Dax, urbs Gall. Aquit.Epiic. fub Archiep. Auxitano, a Baiona urb. poftrema Gall, in Hilp.conf.y.leuc.
Aufcos verfus, a Burdigala,2i. in auftr. Sunt qi Aquas

AQ^
47
Auguftas pfam Baionam vocent. Sed Vincto magis n*dendum in ea reg. educato .
[ Aqua Augua , feu Tarbellica , Scaligero,& Vie
ta e Acqs , urbs ad Aturrum fluv. vix 5. leucis ab ora
littorali Oceani in ortum,iz. autem ab Olorone in Boream, qua ab alijs Tafla dicitur. Sanfoni autem e Ba
iona, urbs ampia Aquitania, ad oflia Aturi . Vide Ba
iona. ]
Aque Balifla, Selle, tefte Laz. opp. Hungarian, iru* Anm\
Pann. infer, a Quinqu Ecclcfijs 5. leuc. Hungar.diftans
in occ.
Aquae Bigerronum ea:dem ac Tarbellica: putantur .
[ Aqua Bigerronum, hodie Bagneres, differunt
Tarbellicis . Vide Aquenfis vicus . ]
Aqua: Bilbilitanorum , Bannos de Alhama , locus ,
Hifp. Tarracon. agri Bilbilitani, in regno Aragonio. Sic
interp.Gafp. Varrerius.
Aqua: calida:, non Cai , vt fcribit OrteL cum Lean- yMf;
dro, therme in Thufcia,apud Viterbium, inde ad 3. mil.
pail". Phifconem verss . Bai Strab. Sc Tibull. Bagni di
Ballican .
Aqua: calid,Aqu Celin \Anton. Amphilochia_*
Strab. Auria in lib. Cone. Orenfe , urbs Hiip. Tarrac.in ptol.
Gallsecia, epifc. fub Archiepifc. Compotlellano , inde 18leuc. quot aLucoinauft.Tyden verss 8. ad "Minium
fluv. Pons Aqua: calida: sunt . Aigues caldes.
[ Aqua calida Cilinorum,quibufdam funt Baiona^ ,
urbs Gallada in ora occident.verss oflia Aiini)fluv.Sed
quo auEtore , nefcio . ]
[ Aqua calida, etiam opp. e. Hifpania Tarraconenfis , in Aufetanis , prope Gerundam urbem , quod vulgo
Bagnoles,V/Vw, vix 3. leucis a Gerunda in BoreamJ]
Aquae alid etiam in Britannia , qu, Sc Aqu folis ,
& Bathonia, urbs epilc. Anglise.
Aqua; Convenarum , Bagneres , opp. Aquitani. iru
finib. Convenarum , nunc in om. Bigerronum , inter
Tarbam,& Erpaunum 3. leuc. ab Olorona 2.in Boream. Ant.
[ Aqua Convenarum nuneforfan , O" melius , vicus
Bagneres vulgo dutusj, ad radices Pyrenaorum, in valle
Arbufia, non longe a'Garurnnafontibus , 2. leucis a fano
S. Beati in auflrum, ^.aute a Viella urbecula Aragonia.']
Aqux Cutili, Lago di Contigliano, lacus Sabinorum, JT .
in agro Reatino . Aqua: Sabin etiam did , & Strab. Di0,',yf_
Cotil'oliaj .
Vit.in)
Aqu Flavia:, Chiaves,opp.Hlfp. in Bracarum,& Callaicorum conf. opp. amplum regni Portugallici,a Bracara Augufta 11. leuc. paul plurib.a Bragantia. Pop.Aqu
flavienies. A Tico,& Vel'patiano nomen habenf.
Aqua FlavUtOppid, adfiuv. Tamacam fedet, & vna
leuca tantum difiat confinio Gallacia , decern leucis a
Bragantia in occafum , 1 5. autem a Bracara in ortum ;
inprov. Portugallia, qua intra montes dicitur, & ad
radices montium , A quibufdam etiam Aqua Lea diBum fuit .
Aqua; Gradara: , S. Cantiano , pag. feu vicus Carnorum, apud Aquileiam , ab ea 3. mil. pal. ubi S. Chryfo- ..
gonus pro Chrifto D- capite plexus eft ,
[ Aqua Gradata vicus ad Sontiumfluv.fedet, ^.milliar, a'j Aquileia m ortum. in ea parte Fori-lulij qua fub
efl dominio Imperatoris , prope oram littoream maris
Adnatici. ]
Anten.
Aqua: Grani . Vide Aquifgranum.
Aqua: Larod in . . Vide Thermae.
[ Aqua Lupia , Giiadaloupe ,feu Gardeloupe , nfu
la Americefeptent rionalis, & vna ex Antillis, alias ab
Hifpants fie dtila, nunc fub dominio Francorum . Vide
Guadalupta. ]
[ Aqua Lupia, Guadalupe, vicus Hifpania, devotitn
ne erga B. Virginem Celebris , cum amne ognomine , iru>
Extremadura, 3. leucis a Trugtllo in ortum. ]
[ Aqu Maniaca , Visbaden, opp. Germanie,cum tim
tulo Comitatus, in ditione Archiep. Moguntini, & prope
Moguntiam 2. leucis in Borcam,a Francofurto autem 4.
leucis in occafumA
Apta

48
AQ.
AQ
[ Aqua niortua, Aigus mortes , urbs Gallia , in OcAqux Sueffanx, Snueffanx Liu.Pln. Vi Mart. Torre ,
Cttania , prope flagnum Magalonenfe , vna leuca mari de Bagni,thcnnx apud Siniicffam urbem Campania? exdiffita. Fojfa Adariana quibufda/n.j. lenas diflat ab A- cifam, Sueflfa 1 o.mil.paff. in ort. a Mintumis, & oftio
rtlate in occafum, 5. a Aionte-Peffulano in ortum, iuxta Litis 8.a\.Acque di Aiondragone dicuntur .
Rhodani oflia . ]
Aqu Tarbella- , Tarbcllica? Anton, qu Aquenfium
Hin
Aqua; Patavinar, Fonrcs Apon L!v. Mart. & Caffiod. ciuit.libro prov.Dax,\ ve Aqs, urbs epifc.Aquit. Vidc__ Aumi
Bagni d'Aba>to,in agro Patavino. Vide Aponus.
AquAugufta?.
,
Aqua; Qiiintianx,opp.Hilp.in Callaicis ? qud Aigus
Aqua? Taurinx, Aquula Ptol. Aqua pendente-, oppid.
"''
caldts nonnullis cflc videtur.Fortc illc locus eft,qui An- Etrurix, apud Peliam fluv. inter Senam 40. & Volnios
ciaens valgo dickur .
i o. in via qux Romam ducit . Pop. Aqucnfes Plin.Vide
[ Aqua Quintiane alijs,e oppidulum Sarria , in Gal Acula_.
[ Aqua Taurina,feu Acula, urbs efl epifc. Hetruria , '
lada, 3. lends Luco in meridiem: quod forfan me
in
ditione Romani Pontificis , in qua translarus epifcopalius . 3
'Anton.
Aquae regx urbs' fuit Africa? cpifc. fub Archiep. Car- tus Cari diruti ab Innocentio XJ'tde Aquula .
Aqu \ocoms,BalneoneSm Bagnoles,opp.Hifp. citer. ^"thagin.nunc pag.Cafal Romol vulgo dlclus, teile Marm.
inter Hadrumetum,& furfetulam 50. mill.paff.
in Catalaunia, teile epifcop.Gerunden , Gcrundx urb.
proxim.indc 5.1euc. inter Ficcrias,&: Aulotum propriora
P.Vi
Aquae urbis Roma; .
Anio novus,aqua Anene fluv.exTrac"la,viaSublacen- oppida .
fi Romam perdutta, 2<j.ab urbe mill.paff.
[ Aqua Voconis , feu Voconit, alijs , vbi poea Au~
- Anio vetus, aqua pariter ex Aniene , fupra Tibur ex fa , Vieh , urbs Hifpania Tarraconenfis , in Aufitatracta, Romamqiie perdufta per viam novam inter La- nis , 7. leucis Gerunda in occafum , Sanfone etiam->
tinam>& Laukanam .
ttfle.
[ Aqualania, AqiialagnajiwtfJ Jtalia,in DucVrbinaAlfietina,ab Alfio urbe .
Appiaex agro Lucullano,via Prxne(lina,inter fextum tenfl-yubi villus Totila Rex Gothorum, a Narfcte plagam
aeeepit, ex qua interijt; eflque prope fluv. Cantianum , 5.
& oclavum ab urbe lapidem deducebatur .
Claudia lacu Sublacenfi 55. m'l.paff. diilante in ur- milliar.a alio in Boream .
bem derivabatur -, cuius aquxdu&us arcus proprior
[Aquaria,Y voire, oppid. Sabaudit,, ad lacum Lemaapud horros Placanos adinic confpicltur. Vrbem ingre- num , in Caballiaco tratlu . Fix tribus leucis diat a-t
diebatur per portam , qui nunc maior appel lamr , olim Tunonio in occafum, & 5. ab Aquano, 6.autem Gene
va in ort um . ]
El'quilina .
[ Aquarium , Acquaria , oppid. Italia , in Friniana->
Iulia,ab Aurcliano ducb,:'n Tepulam>i 2.ab urbe lapi
regione,& Ducatu iutinenfl, medicatis aquis nobile,ad
de incidebat .
Scultennam flH-o.ii.mill.diat Saxulo in meridiem^ ,
Martia,ex lacu Fucino via Valeria deducebatur : cu
atis aquarduftus pars apud S. Laurentium extra muros vno autem Seflula in feptentrionem. ]
\Aqua fparta,Aquz iparta, oppid. Italia, in Vmbria .'
adbuc videtur .
Tcpula ex agro Lucullano,via Latina , 1 2. ab urb_j Sedet in monte , & Ducatus titulo gandet gentis a'a .
milliario, vbi villa Luculli erat,apud Columnam opp.ex- 1 2. milliar. diflat Spoleto in occafum, & %.ab Ameria
ciiim, inter Tnfculuni & Tibur.
in Boream . ]
Aqnatulcum,Aquamlco, opp.& portus America fepVirginea,& ipfa ex Agio Tufculano via Prxnefiina,
tentrionalis, in nova Hfpania,& prov.Guaxaca,ad ma
S.mill.paT.ab urbe , in earn per portam Pincianam du
ela, nomcn feruans, ac di Trsvi dicta , ului rotius urbis re Pacicum^if. circiter leucis Hifpanicis ab Anticaria
nova in meridiem, & 50. ab Acapulco in ortum . Paucis
interviens. Cuius mem.Ouid.lib.l.faft.
conat incolis, cum caro Hifpanorum.]
Hie ubi Virgnea campus oritur aqua .
Aquaviva,urbs & col.Camp.Venafro urbi propi'nqua, L*b' ,
Harum porro aquarum Tola Virgnea perfeuerat .
5trab.
Aqua; Sextix, Aix, urbs arch.& col.Gall. Narbonen. opp.nunc adhuc Aquaviva dictum, apud Vulturnum_ *W
/
Provincia; metrop.conventuCque juridicus , Mafilix r- fluv. nter Vcnafrum,& ccenob. S. Vincenti; , in Aprutii
6 *l- nitima, ab ea 5. leuc. in Bor. diftans , ab Arlate 1 2. ab conf.ad i2.mill.palT.
[ Aquaviva nunc efl vicus prope Apenninum,& in li
Avenionc 1 3.1'n ort.inter Nemaufum ad occ. 53. & Nimite Comitatus Molicini , in regno Neapel. 9. milliar.
cxam ad Varum in ort^.mil.pafT.Strab.
[ Aqua Sextix, Ah, ftta eft ad amnem Arc, urbs am- Venafro in Boream, 6.autem ab Efernia, & 4. a Vultur
pla,& pulchra , in planifie . Crefeit in dies; eflaue Parla- nofluvio . ]
Aquaviva,fiue Aquavia, Fucael, five TepliczA, teile
menti totius Provincis,fedes . Diflat autem Nicaa ad
Laz.opp.Pann.fuper.in Stirix & Hung, conf. PectovioZ.circiter leuc.in occafum .

Aqua? folis, Aqua: calida; Ptol. mons Badonius, five nc 20.mill.paff.in ort.
^/5<^/'Z/<,Aquaviua, caflrum regni Neap, in Baria
Badonicus Bed. poftea Batbonia , nunc Bath vulgo , 6c
Caer Badon Britannic,urb.Britanni cpilc.fub Archicp. na prov. Diflat i .mill.paf.a Matera in Boream , & toCantuaricnfi , in regno Anglix , inter Briftolium 1 o. & tidem Bario in meridiem. Inde nomen fumpfltfamilia
Sarisburiam 25. mill, media fer inter Gloccllriam $C Celebris regni Neapolitani ; fedetque ad radices ApenDorceitriam,3o.mill.utrinquc .
ntnt
Aquenfes cognominc Taurini,pop.Hetrurx,quorum p[ Aqua folts,feu Bathon;a,a Gal/is Bathe dicitur ; efl
que in Somcrfetienfi Comh.adfluvium Avonam. .mili. opp.Aquula,v Aqux Taurinx, inter Oropitum ad ort.
Anglicis diflat Briflolia in ortum , G' 2 7. Gloceftria & Suanam ad occ.12.mil.paff.
[Aquens vicus, Bagneres , oppidum Gallie , in N0in auflrum. Sedet in planitie , & a Britannis Yrennaint
vempopulania, in Bigcrronibus , ob aquarum falubriunu
T wimin dicebatur. Vide & Batkonia. ]
' ,
Aqua? Statella?, Aqua; Sratyclla* Plm.^vj/,urbs epi- copiam nobile, adeoque veteribus Romanis cognitum , ut
Jttn ' *"* Liguria;, ad Bormiam fluv. in Duc. Montisfcrrati , patet ex antiquis infcriptionibus , qua etiamnnm extant ,
fub Archicp.Mediolancnfi, ab Alexandria 1 5. mil.paffan tefle Stephane BaluTfp. Sedct ad Aturrum fluvium , in
occ. paulo pluribus ab Aa & Alba Pompeia , Savonam valle Campana, vna leuca Campano in Boream, fe
versus . Hic aqua? calidx & lulphurex; ad quas xgroti re 4. Tarba in Aurum .
Aqutnfium mbs,Dax , urbs cpifc. Aquir. Vide Aqux I~ Prit.
plures in dies confluunt, ut humores frgidos noxiolque
abiimanr. Pop. Statellatcs Liv Statellenes Cic.
Tarbcllicx.
[siqttia , Aqui, prov. & opp. Iaponia, in Aa , in ora
[ Aqua StatclU,Acqai, urbs cfi Ducatus Aiontisferra
ti,/ub Duce Mantuam; fed male habita, " pene defola- mcridion.in caparte qua Niphon dicitur , tnter opp. To; fuit hifie viiimis tempvribus . ]
mi:m,<S~ Iamangtu tnm, Brtto t-tfic . ]
[ Aqui w.tm,

A Q
4P
[ Aquirtcum, luver0 tefle, efl Buda , Offen, ad Dat Aquianum, Evian, opp. tenue Sabaudia , adlacum
L.cmanti,in tralu.j. leucis difiat ab Aquaria nubium, Hungaria caput,& primaria: quodetiam probat
in rtu,& Tunonio,^.autem Laufana in meridi. ] Briettus,ex La7io . Vide Buda . ]
Aquicaldcnes , pop. Hilp. citer, quorum opp. Aquae
Aquinum, Aquno ; urbs epi(c. & col- Latij, apud fi
calidas, Caldo vulg, mCatalaunia, aarcinone 4. nes Samnitium exciia, ad reg. Neapo!. (pedtans , eis Ca ice.
lene. Vi'cu m versus.
finum 5. mil. paff, cuius Epilcop.in Pontecurvo opp. fini- Tacit.
Hin,
Aquiflavicnfes, pop Hifp. quorum opp. Aqua: Flavia:, timo reidet . Raros habet incolas , Conrado inper. &al.
everfa. D. Thomam Doorem Ecclcil celebberrimum
vulgo Chtaves. apud Tamacamfiuv.
Vet. 0
[ Aquigira, Aquigiics, pop. Amer camerid. in Bra- protulft. De eo Sil- lib.8.
fcrip. filia, versus prafecluram Spiritus Sanclt , in mediterraCommoner, atque viris ingens exhaurit Aquinum .
[ Aquinum , Aquin, Gallis, fita e(l m regno Ncapolitieis , Sanfone , Levinio, & alijs teflibus . ]
Aquila, urbs Epifc. in Aprutio Veflinorum , & totius tano, & in prov Terr Labor's , non longe Liri fluv.
Apruti; primaria, in mom. ad fubterfluentem Aterrmm, & -milliaribus tantitm d confinio dittoms Pontificia :
trov. ex minis Amitemi, & Forconij urbium excifarum con- efique fub dominio civtli Ducts Sor . ]
Aquilgranum , vetera Pto], 6c Anton. Thermae grani Recent.
. dita, five aufta , ab urbe Roma 60. mil. paff, Neapoli
Rheginoni, cui etiam Aqua: , Aken , 6c Aquifgrana , Ita1 20 Anconam versus, fer totidem [ Aquila vulgo etiam l'Aquila dicitur : efique ex pra- lis, urbs Germ, infer, libera , ex primis Belgi) , inter
Coloniam Agripp. 10 & Leodium in occ.6. leuc. IuliaCurop, cipuis regni Neapolitani . Vide Amiternum . ]
co
4.Nomen habere traditur Grano, Neronis fratr_9,
Aqu/a
item,
olini
Calydon,urbs
ALioWx.
Epifc.fub
Arttol.
chiep. Naupaitenfi, ad Evenum fluv. apud ottia , vulgo illiusconditore.
Ayton, tee Soph.
[ Aquifgranum urbs efl ampia, dr libera Germania
[ Aquila , l'Aigle , opp. Francis, in Normannia prov. Cifrhenann , non autem Belgtj , qua Ach , Germ.inis,
ad Rillamfluv. Difiat 5. leucis a Atortania , 8. autem Aken, F landris, Aix la Chapelle, Gallts dicitur. Olim
Sagio. Vide ad Aquilas . ]
claruit Palatio , vt & nunc tmulo S. Caroli AJgni ,
[ Aquileburgium , Arnsburg, arx Danig, , prope Gol- qui illic obijt , & illam ab Attila defolatam tnflauravit .
Captafuit ab H'fpanis fub Spinula 1 624. fed poflea reddingam,urbem Jutta feptentrionalis. Vide Coldmga. ]
Aquileia , Aquilegia, urbs patriarch. Carnornm me- dita . Incendio pene tota conflagravit anno 1656. Sita
Cicer.
e(l intra limites Duca'.us luliacenfts , & in confinio Du
Plin, trop. ad Turri,& Aile fluv. conflucmiam.ab Hunnis fub
Attila Rege excita , quondam ex primis Italia: , vt qua: , cat. Limbtirgenfis ,fub clientela Ducis Iuliacenfis . Sed
liv.
&<d. Roma excepta, primaria . Nunc /acet paucis habitara , earn Grano quodamfrarre Neronis conditafitijfe ad Auftmeos Principes fpectans :cu;us Patriarcha Vti- tum puto. Celebris eft,pace ibifaila anno 1 668. inter
ni, urbs Carnor.qiue fub Veneris, hodie primaria , i ade Reges , Gallia, & HfpanU . ]
10. mil. paff. diftanti, refidet . Ipfa ruderibus long lat
[ Aquita, Aquita, pro v. inf.J'apona, verfus Septentr.
que fparfis , inter Concordiam quoque excifam ad occ. in Afia. Vrbem habet cognorn. in ora littoralt , prope fre & Tergeftum in ort. 30. mil. plus minus diffidet, Aglon , tum Sangaar , in eaparte,Niphon, vulgo dicitur : efique
tTAglar, Germanisdicb: Deea Aufon. inCatal. ur- parva, & ad pedes montium , Brietio tefle .
bium_j :
Aquitania , qua: & Aremorica Plin. Guicnne, (tametfi f( '
latis patet Aquitania qum Guienna) vna 6x4. Gall. str*d.
Nina inter claras Aquileia cieberis urbes .
[ Aquileia , Aquileia , Gallis, Aquilee, altas erat per- partibus : qua: apud Gsef. Garumna, monribus Pyrcnaris, &al.
rAmpia : fed ab Attila anno 452. (V deinde Longobar- & Ocano definitur . Apud Plin.Ptol. 6c alios longe ma
dis,anno 590. incenfa, & devaflata fuit, & poftea Po jor, in duas,Garumna,fluv.diftinta;quarumqua: eis
pote Patrtarcha readificata . Antiquitus fub ditione tem
Garumnam eft parte ad occ.Guicnne , dicirur, in qua_j
poral! Patritrcha ,poea ab krehidueibus Auflria occu
Burdegala metropolis eft.Reliquum in tot fer regiones
pta,&ad hunc vfque diem in eorum poteflate remanet : quot lunt Civitates dividitur. Continet cnim Santonas,
fed mris fpoliata,& ob aeris inclemcntiam ita inhabita- Pictavos . Lemovices , Petrocorios , Cadurcos, Ruthebilis reddita ,ut 35. focularia vix compleBatur , nos, Arvernos,& alios. Qua: trans flumen Garumpaucis tHColis , qiiijbi tantum remanent hiberno tempore, nam eft , magna parte Gafcogne , dicitur , & Bearn ,
exceptis pifcatorius aliquot. Vix difiat 9. mliar. ab iuxta Hifpan. limites . Vafconia autem, quae Vafconiera litforali maris Adrtatici in Boream: eque media-) bus Hilpan. pop. trans monr. Pyrenxos nomen acccpir *
Novempopulonia , teftc Plin. nominata fuit, Pop.Aquiferme inter Palmar, & Gradum. ]
Aquiionia urbs fuit Samn; ofim, urbs Epifc. Hirpino- tani. Inde Aquitaniens nom. gent. Aufon.in cat. urb.
Inierittfque premun Aquitantca rura Gehenna .
rum, in regno Neapolit. quam vari indigitant. Alijs eft
[ Aquitania alias ampUffimam partem Gallia comple
Agnone, opp in Aprutifi-pits Anglona, urbs excifa in_*
>
Lucania,Celfo Cittadino Lacedogna , urbs Epifc. Hirpi- tlebatur,fub Romanis, utt & fubprima Regum Francia
norum fub Archfep. Compfano. Sed fitus repugnar.NAm profapia, nempetotam illam regionem,qua a Ligerifluvio
ex Liv.locus Aquilonia: erat inter Beneventum,& Luce- ad Pjrenaos, & Oceanum extenditur . Nunc autemflririam; Laquedonia ver Mclphi, & Mont. Viridi prxima lius fumitur , & vulgo Guienne , feu etiam Gafcogne ,
eft, Bifacia: propior,ad 3. mil. paff. Aquilonia antem dicitur, & Garumna fluvio bipartitur ; fed de eins ter
Benevento 30.mil. paff. diftabat , ab Mcis 10. Quare il- minis non eft facileftatuerc. Ipfius partes nunc futu,prolam prorss extincTta, cum Voleterrano, putamus . Pop. vmeia Aginnenfis , Arminiacenfis , Bcnearnetifis,Biger%
/quiloni Plin.
renfis,Condomenfis, Convenenfis , Lcmovicenfis , Peiro[ Aquilonia , Brietio,ft Carbonara,-: icus regni Neap, corienfis , Burdegalenfis , qua & Guienna propria , Rhin Principatu ulteriori , inter Laquedoniam,& Montem tenenfis , Sanionenfis , Vafatenfis , & Vafconia propria. ]
Viridem, iuxta Aufidum fluvium . ]
[ Aquitania woes primaria hujus temporis .
[ Aquiloniiim , Aiguillon, opp. Gallia , in Aquitania, Aginnum , Agen.
Fanum S. Licerij , S. Licer.
ai Garumnam fluv. ubi reetpit Lottuni in Aginnenfi Aqua , Acqs.
Laflorium , Lectoure.
tratlu, 4. leucis infr Aginnum. Vide Aguillionum. ]
Lafcurris , Lafcar.
Aturrus , Aire.
l Aquilundti, Aquilonda, lacus tfrica,in regno Congi, Aufcif , Auich.
Lombarium, Lombcz.
versits Orientent, er trminos kbjffinia , multis in- Baiona , aionc.
Oloro, Olcron.
fulis. Ex eoprofluit fluvius Dandus , & ab Europais , Bergeracum, Bergerac. Palum , Pau.
Lago di Quilunda dicitur . ]
Petrocorium , Perigueux .
Blavia , Biaye .
Ttol.
Aquincum, five Acinc , Cepol, tefle Laz. opp. Hung, Briva, Brive.
Ruthena, Rodez..
Anton- in Pann. infer, ad Danubium f!uv. apud Budam,ab ca_j
Brdegala, totius Aqu- Santones , . Saintes .
in auftr.2. leuc. Hung, diftans .
tant afacile primaria, Sarlatum, Sailat
Bordeaux

yet.
trad.

\uvtn,

fid.

Corn,
at.

rab.
hn.\
&r.
ftnn-k-

flirt.
btrab.
?tol.

A R.
A R
5
Bordeaux.
Tutela, Tulles,
Pollue. In Mertapdro. Nam quoties aliqucm Joquacttatis notare Yolumus , Arabia tibia, yd Arabtus tibiadurcum , Cahors,
Fabra > Vabres,
fen dictmus , Arabia eriam pro unguentis pretiofis acc{opdomum , Cppdom ,
Fafatum , Bafas . ]
Aquula , Aqua; Taurina; Plin, opp. Hetruria;, apud picur apud Lucret, ut Totamfpirare Arabiam , qua in
Pcliam fluv> media fer inter Suanam ad .
Oropi- modum proverbij diitur f
tum ad ort- i ?,mil,paff. utrinqu,vulg Acqua pendente .
[ Arabia , l'Arabie, CaUis , Arabia balls , & Arabi[ yquula , feu Jula , Aqua pendente , urbs (ft Eptf- ftan, Afi^tlets , efi ex prficipms ttius Afis partibus, ter-,
copalis juila ab 1.1 Caflridiruti: efiqt*e-> minos habetis Septentrione Syriam, " fluy. Euphrate
in divo, CT ja1 ampia ,fedpaucis confit incolis , prop*-> ab Oriente finum Terficum , ab Occidentfmum Arabi
Peiiamflnv-qui tbt jungttur ponte pulchemmQ,Gregorta- cum , & Heridle ware Arabicum , feu partem Oceano dffio. 5. militar, dtftat onfinio Senenfis d.tton.s , & nt Indict - Triplex (fi , ne/Tjpe Arabia Petrsa ? qua Bar
raab, nunc dlcttur, inter Arabiam felicem, & Syriam :
6. kVulf'nienfi (acu.paret Summo Pontifici, ]
Ara Ca;latis , Arfago, pag. Inlbre , m agro Medio- Arabia defera , qu<t Beriara nunc , & alias ab fiebres
lanenfi, apud Curiam pilam, Mcdlolano io, mil, paff, edar dieeba'ur ; efiaue inter felicem Arabiam , & Eu~
phratem flutj. & Arabia feltx, Hyaman , feu Gemen ,
inter Alpiacum> & Saroniun,
Ara lapdea, Aiiapa Lib. Not. Vechlarn , Laz. Interp. qu<t Sarracenis Mamotta , dkitur; haba que ad *
opp. Noriij ad Danu-bium, n Auftfia, apud M^'deucum ream Arabias,Petr<eam , & Defertam , eofdemqu allt
opp. I- leuc. ab eo in occ.dlftans , medium ki inter Cqmmuns cum tota Arabia trminos habens , Illius ma
Viennam ad ort. c Lentiam ad o. ytrinque \ 2. iri- xima pars arenofa efi, &fiertlis , Cr raros habet ncolas*
gr urbes, tum ob tjaftas folitudines,& montes afperrimqs*
ter leuc,
[ Ara lapdea diitur , - melius Arelape, 0" Arlape , pim etiam propter aqua penurtam : eflque fere totafui ji
ris . Ems urbes precipua nunc funt ,
Fide ibi, ]
fora,
Ara Lugdunenfis , "inay , cnobium prope Lugdu- Adenum, Aden.
num , ad Arans cum Rhodano confluentiara- Huius Altnacharana , Almacha Bofira , Buflcreth,
mem, luvtnal. Sat.j.
rana,
Cerra , el Cattif,
Am Lngduner.fcm Rhetor diclnrus ad aram,
Anna , A^na.
Jamana , lamana.
[ Ar Lugdunenfis, dicitur aliter Athanaum ; (fique Aracum ,feu Petra, Crac. Mafcatum, Mafcat.
Balfera , feu Teredn > Bal- Mecca , feu Marraba ,
Jbhatia pr&dlves, intra muros Lugduni , ]
la Meque
Sanaa , Sana,
Tuiila Colonica , telle Moler- opp, o!im,nunc
pag, CoiTicae , in ora ad ort. apud Mariana; utb. exci- Medina . Medina Tanalbi . gibithttm , Zibith. J
Arabiens finus, Co'.fod Arabia, Italis Mare Rof- ..
lam , Alericm versus .
[ Ara Tutila efi inter Aleria.m,& Marianam , medio fo , incolis vero Bohar orfun , & Calzan, aliifquc^j ' jjt
pominibus,pro locorum divcrfitate: Cujus longitudo, /,
fere itinere ,
nter intim rec eflum, ubi Heroum urbs,& fauces illius
Ara Vbiorum, locus Germ, nfer.ad Rbenum> in alte
ra illius rpa, regione Colonias Agn'pp. ubi nunc eno- 2 50. leuc Hifpan.continct.Latitudo aliubi maxima 50.
[ Arabiens finus Gallis, Mer Rouge ,fe etianu.
bium Divitenfe , teile Iunio,
[ Ara Vbiorum, efi Bonne oppidum Germanis. , ad Mer de la Mecqu , dicitur ab urbe Mecca , Extendi*
Rhtnurn flwv, xbi fedes Eletloris Cqloienfis , 1 5. mill, tur inter tAitbiopiamfuj>erio> em, tAEgyptum , & Aram
pajftbtis fupraColoniam Agrippinam, teficCluvcrio.] btam ; eftque nautisformtdabiUs , propter frquentesjyrArabes , pep. Arab's, de qua mox. De quibus Luc, (es, & fcopulos yerfus utramque orar littoralem , pre,fertim versus Arabiam , ubi recipit aliquot fiumina-i
Lib, 5parvi momenti . filias in intimo ejus receffuprabuit trlgnotvm lobls Arabts veniis in orbem .
Atabes olim divitiis affluxiffe Inde colligitur,quod Ara- fitum Jfraelitis , ut videre efi infacr'-s pagiftif ,
Arabiffus urbs fuit Armenia: minor. Epifcop. fub Ar- Antm,
bumgaz., in prove bio Cunt apud Horat, cm opes cuchiep. Melitnenfi>in confn. Comagenes ? apud Taumulatiffimas fignificarc volumus .
[ Arabia, emp & urbs Arab'tt felicis , inora litt- rum mont,
Oceani Arabici, vbi nunc e Aden , vrbs p(rmunita-> ,
[ Arabiffns d'flabat 70. militar, Metene in au~
cum arce , pmu>y& emporio celebri , Tureis dolo car firum, " 80. circitr ab Anazjtrbes Boream versus. ]
ft anno 1518. fed ipfis (repta anftIf . Vixdi- . [ Arabius, fluv.GcdrofiA prov.in Perfia, nuncllJlat 69. leuc. fjifptmcis a faucibus finus Arabici in-> ment forte . Fide Arbis . ]
Arabo , Narabo Ptol. fluv. Sz urbs Pannonia: fup. in Ant<m,
ortum , & 80. promontor. Aromatum in Boreas ,
Maginus auttm , & Baros credunt urbem Adenum ejfe Hung, ^fi^.utrumque incolis dicitur ; urbs vero CtavaJiiardoce Ptolomei ; Arabiam autemejfe. Laghi, urb, fino , ab Italis nomnatAir,urbs munitifima.ad Arabonis
cum Dannbij parte confluentiam , Epifc fub Archiepif.
in illa ora . ]
Arabia , triplex A fix reg Dcferta , Beriara > tefte_j Strigonienl. inter Viennam ad oc.14. & udam ad or,
Villau- cum ai. inter Syriam ad occ. Sc Arabiam feli- ad i ?. mil. Hung, Pofonio , 1 - in auftrum , ab Alba_4
regal; 8, Viennam verfus ,
cem ad ort. ntque inter Mcfopotamiam ad Septentrio
[ Arabo,alis capta Tunis,fedforttter recepta J).
nes , Euphrate fluv. difleparante , ubi Scenit pop. 6c
de VaubeQUtt 1 nohli Gallo , anno j 6q$. JVunc fubeft
Arabiam Petram ad auftrum , Felix , Aiman, c Tur
Aufiriacif . Dicitur layarin, allts, & Gevver, ab
n's, Gemen vcl Giamen , ampliffima , inter duos mxi
mos finus , Arabicum ad auitrum , & Pcrficum ad fep- fungaris , & Raab, Germanis, cum fluv. cognom,Sctentr, conclua , inter occ. & ort. longiflm excurrens , det fronte Schutt a nfula, & 4. leucis difiat Cmara
mari rubro,Indiam versus dfinira : in qua Sabxi pop, opp. in occafum, 1 4 ab Alb-a Regali in Boream> r 8. )
multaque regna continentur , Ptrea dcrnum , Naba- Strigania in occafum ,. J
tbxa Strab. & Plin. Barraab , ey Bengaucal , ali/fque
Arabriga , Arrabida, teile Varrerio, opp. Hifp. Lufit, /^
nominibus appellata , inter PaUelHnam ad occ. Iorda- in regno Portugallico , inter Leiriam orarn_j
pe, & Afphaltite lacu aivifa , & Arabiam felicem ad ort, littoream, ad 3 .leuc. diilltum circiter.
inter Defertam ad relos , /gyptum , partmquc_p
[ Arabriga alijs efi vie. Cattanheira , in PortHgalUai
finus Arabia ad merid. In qua pnp Nabathii , & ur ad Tagum fluv-medius ferme inter Scalabim,& Flifipbes claras, Petra, Medaba , & Jktflra . In Arabia, fel. ponem, prope oppidum A'anquer , jr xodeucHifpanicis
phecnieem avem unicam, qua; 690. annis vivat,^ rena- Leiria, quod melius wdetur. ]
fcaiur , reperiri aurores fuot PHn. & Sol. Arabius item
[ Arachie,urbs Afi*,m PaUfiina, epifc. fub Archiep,
nom. gent, ab Arabia deducitur y ut Arabius tibiceii^ , Tyrenfi ttefieMirao. 1,
1
Arabia tibia , qua; in proverbjum abiere , ut apud lui.
" Arahoiia , Cabul, ttflc lac Caft. Chefimur , teft^
Merat,

AR

Mercat. reg. Afi India: fintima , Indo fluv.. ab eatu
Ars. FUuia multis Nordlinga ertditur, epit NoriUn. occ. divii ; cu/us urbes pri maria: , Alexandria , Aracho- dlngen, vulgo , alias etiam Nerolmga , tefle Btrtio , urbs
Ptol. tus, quae & Arachofia Solino dicitur, Prophtafia Dran- Germannt ad Egramflwv- in Suevtaprov. nota Suecoru
fUn. & gar um regia 515. mil. part", in ortum recedit .
clade anno 1634. francorum villoria-,anno 1645. 3.
[ Arachofia nunc , tefle Sanfon . Candabar , dici leucis diflat Danubio . Vide Nerolinga . Cluverius tatur , prov. altas Per/e ,fed y annis, fub Imperio men,& alij credunt-,Aras Flavias effe Aurach, opp. SueJltagni <Mogolis cum urbe cognom, permwiita , intro-j vi$ , in Ducatti Virtcmbergenfi-, ^.leucis Tubinga m
montes , qui forfan-, alias Alexandria Arachofit; di- ortum . ]
flatque centum circiter le is ab Indo fluv. in occaf. totiAras Hcrculis , locus in Alpibus Graijs , quCa*far in
Vet. in.
demfer'e ab urbe-, Cabul , in meridiem,& 90. Prophta- Gall, tra/ecit , apud mont. S. Bernardi , ut vocant.
ferif.)
fia Boream versus , ]
Ara; PhiIa*norum, villa Philarni Ptol. Nain, opp. Afri
fiel.
ca:
marit- & extrem in Cyrcnes conf. tefte Lud. Marra. SltAa
Arachotus
,
lacus,&
fluv.
Arachofia:,
cum
urbe
c/ufSteph.
dem nominis, quae Sol.Arachofia,& Plin.Arachofiorum cum al. Cu;us mem. Saluft. & Val. Max.Al.Poo di Sa- ,J '
opp. appellatur. i\VH.Sim, lacus tmaru , avhs Cabul, bia , dici videtur .
( quod nomen eft regioni ) incolis dicuntur .
Ara: Seftiana: , five Ara: tres Augufti, Trileucum_ p
[_ Arachotus , urbs , alijs e Chatzan, in regione Ha- Ptol. ut fitus perfuadei e videtur , Capo di Peanas, in pe M'et '
iacan, dttionis Magni Mogolis , media fere inter Canda- ninfula Afturum, apud Gigiam opp. ab Ovcto 7. leuc. in
har, vrb. &fluv. Indum, 1 , leucis Prophtafia in or
Bor. recedens. Scythicum Mela: dici videtur.
tum aivum, & 100. circiter Cabul, in auflrum- ]
[ Ar Seflians. , Sanfone tefle , erant ubi nunc , Capo
Arahthus
,
fluvcum
opp.
Epiri
,
in
Acamanmn_j
de
Mongia
, in Gallada, inter Artabrum prom.& CaroZiv.
Pttl. /nibus , quod Spagmagmurtfi, incos , refte Nigvo , di- niumopp. quod vertfimilius . ]
Aras Sextiana: , Turn's Augua Mel, Lucus Augnfh,
cirur. Fluv.etiam apud Niopolim urb. tefte Strab.fluit
diverfus. ab hoc, vt dicetur , acin fin. Ambracium labi- Ptol. Lugo, tefte Ambrof. Mo1, cum al. urbs Hifp. in_
Gallxcia Epifc. fub Archiepif. Compoftellano , inde 18.
tur, AI. videmr idem . '
Crof,
Aracillum, rracillum Floro, Aracarlum Anton.Ar- leuc. in ort. Caronio 1 i. Mindonem versus . Sed Ar
raiola, vel Arexil , tefte Garibaeo, cum Maana , opp. Sexrianae , qua: ea:dem cii Seflianis videntur, Luco Au
olim, nunc pag. Hifp, Tarracon, in Cantabn's, Pompe^ gufti diverfa: funt: Ilia: enim littorales funtjLucus verb in
lone,29.mil.pa(T. in occ, Segifama:opp. proximus : fed , mediterr. eft.
[ Ab Aris Sextianisifeu Scflianis,multitm differt Lu
tefle Hieron- Zurita, Araciol, nominatur,inter Pharm
cus Augufli, GalUcis. urbs , qua ab Ulis diflat 24. /
6c Corellam opp. Navarras.
[ ,& Arocolis ab alijs dicitur: eflque ra eis in ortum. ]
Ara: Solis, Capo di Mongia , tefte Molct. c al. prom.
quili feu Haarte Araquil, oppidulum Hifpania , in Na
Callaicorum,feu Gall.xcia:,extrenuunad occ. & Bor.poft Pt0^
varra } 5. leucis diflans a Pqmpelone in occafum. ]
Aracuiti, Aracuies, pop. Amne& meridionalis . Nerium prom. fequcns,ad 4. leuc. Sed Gva:cus cod. Arx
in Brafilia , prope prafeluram Pernambuci , in mtdi- Scfti; , non Solis habet - Ex quo liquet,hic Aras Sextianas effe locandas , Luco urbe diverfas .
terraneij. J
De Arts herum .
[ Aracum, Arac urbs Arabia Pelr&A > qua olim P

Alexandri
Ptol.
locus erat Sarmatia: Europaca: ,
trea, Fideibi.
ttrah
Aracynthus, , five Acarnania: , per il- apud Tanais flexionem, vbi maximin ortum vergens ,
lam extenfus . Alter , tefte Steph. in Bceotia? , Articae proxim ad Rha fluv. accedit , in Mofchorum regione .
Arac Ca:faiis Ptol. erant in eadem Sarmatia, apud
conf. Dire fons , unde Drus . De quo Virg in-
Tanaim fluv. inter oftia Tanais, & e/ufdem flexionem ,
eclog- ,
quo in loco nunc, Scofna , opp. Molchorum , feu non_#
AmphionDircttusin Aao Aracyntho.
Iuxta Aracynthum Acarnanum novam Calydonem longe confpicitur .
Ara: Flavi Ptol. urbs Germ, quam plerique NerolinZib.Iud urbem exftru&am feribit Strabo .
Arad, opp, olim Amorrha:or, nunc pag. Chebron , gam , Nordlingen , vocant , urbem Sueviae liberanw
claramque, ab Vlma fupra 6. leuc. in Bor. Noribergam
WM. & Malati 4. mil- paff.
Araduca , Ar^ua, Molet & al. Guimaraes$\oztiO, versus 12.
Ara: Mutis Cat. Sc Plin. Aremuzxx , opp."Etruria: , in
Guimaranes,al. opp.Lufir. quod Latinis recentior Vimaranum dicunt, a Bracara 2* leuc in ort. Deeftin cod. colle excifum, in finibus Veientum , apud urbem CafteU
Gratco .
lanam .
Arae Phila*norum Ptol. & Saluft. cui etiam Arae Phile[ Aradnca, Guimaraens > adAuum fluvfedet, &
non, opp. Africa: littor. vltra Septim , inter Syrtes , Por->
Ptol. Vucali titulo gaudet .]
A lad ta, Lamarante-, tefte Moletio, opp. Lufit. to di Sabia .
Arae Sabea: , Caitachi , tefte Mol. urbs Mediae , in ora
finitimum, inde 5. leuc aquas Flavias versus.
Mihi potis eft ArdozA,opp, e/ufdemregni Portugalli- maris Capij , in Atropada, apud Cyri flum. oftia.
Ar Seftianae Pomp. Mel. ad Trileucum . in ora
ci, apud Caftrum Blancum, quo 4. leuc.in occ.Nomen
enim alludit, &: firus apud Ptol. magis congruftAfturum, ubi nunc Gyon opp. ab Overo urbe ad 4. leuc.
[ Aradutla,alijs ej^AtOMCZtpagus Portugallii , pro- in Bor. recedens , & b Abala , Aviles , 5. in ortum .
pe montes , mdius ferme inter Vifeum, & Pottum urbes
[ Ara Setanjt altjs, e promont.Hifpania in Calla'icisy
ad.ltucas. ]
qued Capo di Mongia dicitur , inter Caronium oppidum
Strab.
Aradus, inf. Phoenicia: , apud Orrhofiam urb. ponte ad ortum ,& Artabrum promont, ad occafum , inoran
Plin.
yuna continenti, trore olim 20. ftad. recedens, circ. MorcMi G.tlUcia , quadforjan melius . Vide, & Ar Se7. cum urbe cjufdem nominis , ab Aradio filio Chanaan ij infra . ]
Ara: Stij Ptol. ( licet aliqui Ara: Solis legant ) prom.
condita
Arac Cx'fris, Veliki Preuves, tefte Sgifm. Eberftenio, Cnllaicorum, inoraoccid. Capo di Aiongia, hodie ,
p/o/; locus Sarmariae Europ. apud Tanaim fluv. Tanai urbe Nerio prom.4. ' Bor.Caronium urbem versus n,.
[ Arcara , urbs Arabu felicis , ubi jgranipop.]
30.lcvK.Germ. in Bor.quae,& Ara: Alexandri .
[ A>:i?onia.gon,incolis,& Gallis,kxa%pna.,Italis,
Arsc Flavia:, five ex aLcod. Ala: Flavia?, Nordlingen ,
ubs Germn Suevia,trans Danubium , inter Auguftam regnumptramplum, & ex tribus Hifpan'tAprcipuis , in
Vindelicorum ad merid.& Hallam ad feptent. 8. leuc. ab ter Galliam , Navarram , Caflellam , & Catalonianu, ;
~S\vi>].. eft /^, opp. apud Danub. ab Vlma, 2. & in vnumcoalutt,cum Caellanoab anno 1479. fub
leuc. in occ. Aliis eft Heidenheym, opp. ultra Norlin- Ferdinande V, Iberus fluv- illudbifariamfecat, habetgam 3, leuciii Bor. Prior interpretatio communior.
que C<tfar-Auguam, wcm primariam . Efl tota reg>
E z
ficcior,


s*
ficetor , aff(ra, & fatis defera , prafertm versh Caftellam, ubi vix haba anones reperiuntur . Sub Aragonia
regno late fumpto,alis erant rcgna,Falenti<t,& Aiajori , & Catalonia . Nunc ab ipfo disjuntja fuut , G~ confipet tantitm Aragoniam propriam > fub qua cenfentur
regiuncida, Sobrarba , & Ribagora, verfus pyrcn&os,
tili. a not in boriis illius rtgni . Scribitur autan Aragonia cum una r ab incolis, & ab fiifpanis ; non autenu
cum duplici r, ut quidam feripfere. ].
[ Aragonidt urbes .
Barbarum , Balbaftro . Lobetum , Albarazin,
Bilbilis, Calatajud,
Afondo, Manon,
Cafar-Augufia , regni
Ofca, Huefca,
Caput, Caragoa
Terulum, Trniel,
Daroca, Daioa.
Turtafa, Taracona. ]
Jacc , lacea .
[ Aragonius , Aragon , fluv. Hifpan'ta . Ortum ha
bet in Piren eis montibus ,prope S. hriflinam , in Ara
gonia . Jaccam,& Sangoam alluit , & cum Aragofluv.
fimul in lberum influit , in Navarra t infr Calagurira
urbem - ]
xrD.
Ai agus , Argj,, fluv.extremus Hifp- in finibus CantafrUf'j brorum>apud Baionam,urb. Gall. Aquitanien oriens, ac
in Egara fluy. Cantabrorum,in Guipul'coa influens. Aragus item apud Strab. efl fluv. Moloforum in Epiro.
[ Aragus , fluv. Hifpania , vulgo Arga dtlus,& non
Agra , ut quidam malferipfere. Oritur ex Pirenais mot.
i o.leucis a Baiona, caditque cum Aragonio fluv.in lber
fluv- poft rigata Pompelonem ; fed non recipir Egamfluv.
fr quibufdam etiam Agrada vocatur . ]
f:ol.
Arandis ,Torvedra, veTorres Fedras , uti MoleJctio, Se aiis videtur, opp. Hfpanix Lufit. ab Vlyiipone
>\ leuc. Lcri-im in occid. versas . Sed fitus apud Ptol.mjnim congrnit .
[ Araes , caftrum , feu potius palat htm fuperbiff.Regum Succia , in Gothia prov. prope lacumWcncr. cujus,
nunc tantum fuperfunt rudera. ]
[ Arania , Aran , nfula Scotia , cum cafro cognom.
Adjacet Confiera , & Argatelia prov. eque Ducatus
titulo infignis . Alijs dkitur Clotta , Hinc GlottA sfluarittm, ubi ea nfula . Vide Giotto, }
[ Arania, Valle d'Aran , vallisfertiliffimajntraj
Fyrenaos montes , in regno Aragonis, , 'vnde oritur Gar-. -r.inafluv. Alias pars erat Aquitania , fed ab ipfa re
vu!fa eftpluribtis feculis.Jbi Viclla oppiduLpracipuum.]
[ Arania, les Isles d' Aran , inf. dua fJtbernJe, ad
fauces finus Gallovidienfis, in Connatlia prov. Suntque
etiam alia Infula cognom. vulgo, the North Iles of Aran
Anglis, in littore occidentalt Fltoniaprov. & Comitatus Dungalenfts . ]
[ Aranus, Aranios, fluv.Tranfylvanis, . Oritur
prope Clattdtopolim , & in Aarifium fe exonrt. ]
flin.
Arapotes,Maria,& Marxotis Strab,lacus >gypri maximus,proximus Alexandria: , qui Antacon, ' Buheira,
ab ad;acentibus oppidis , teile Ort. & ZiegLnominarur.
Ctf.
Arar, Araris Virg. & Plin. Saueona Aram. Marcell la
ftol. Saone , fluv. Gall. Celt. Sequanos ab /Eduis feparans > ac
& nl> paulo infra Lugdunum Rhodano congrediens : cu;us
fontes Mofellx fontibus in Lotharingia io.leuc.diftant.
De Claud, in Paneg. Theodof.
Lentut Arar , Rbodanufque celer , & dives Iberus-.
Apud eundem Arniis , fie Rufin. 2
._ .
Ouos Rhodanus velox , Araris quos tardior ambit .
[ Arar fluv. oritur ex Fogefo monte, in confnio Lotbaringia ; dcindeper Comitatum, & Daeatum Bnrgundiafluit, ubi autlusfiuv.Dubi, & alus , & rigatis Grea,
Cabillone , & Aiatifcone , in Rbbdanum fe exonsrat,iuxta , & infra Lugdunum .
[ Ararath , mons Afta , in Arnt^nta vbi fletit Ar
ea Noe poft diluvium . Pars eft mentis Cafpij, prope Mediam , & inter Artaxatam, & Arftffam paludem \
^ dicitur , Herberte tefle . ]
Arams, fluv. Ax, per Armeniam fluens, 6. mil.paff.
Herod, ab Euphrate oriens ,


E Ararus ,fluv. America meridian, in Bralia,vulge
Aran diclus . adit in mare Boreale, juxt ^
dr infulTamaracam. ]
[ Arathia , urbs Aft , in appadocia , Epifc. fui
Archiep. Cafarienfi Mirao tefe . ]
[ Araucum , Arsuco , caftrum cum valle,&fluv.co
gnom. America meridionalis, m regno Chile , inora lit
toralt , vbi Araucani populi notiffimi in hiorijs noftri
tmporis , qui per centum prope annos cum Htfpanis pro
librtate pugnaverunt , feltci perfape eventu,tandemque
inter ipfos pax inita efl anno 1 6 50. Falls efi cultima->,
prope fluv. Lebo , inter urbes Conceptionis,Of Imperialism
20. leucis ab utraque . ]

Aravifci, Arabfci Ptol. pop. Pannonix infer. Scordifcis finitimi , iis borealiores , qui nunc RaCciani did tantur., apud Taurunumurb. Hos Tac ad ulteriorem
Danubij 1 ipam , ubi reg. Mafons , dicitur , defcribert_p
videtur. De ijs Franc. Pius Mirandulan.
fus Aravifco , dubium deduilus , an illo
Hie genus antiquum rfrt , fub judice lis eft .
Arauraris , Araurius Ptol. Rhauraris Strab. (Vidc_j
ibi) fluv. Gill. Narb. ex Gebennis montibus profluens , Milt.
ac in marc Gallicum,ad Agatham urbem influens , I'Eraud vulgo .
Araufa . Vide Arauzona. opp Illyrici .
Araufio, col. Secundanorum apud Plin. Orange, urbs Ant.
Epifcop. fub Archiepif. Arelatenfi , & Academia, in Gall.
Narbon. in Provincia , ab Avenione 4. leuc. Caipen- Ptol.
toracli propior. A Gallico regno immunis, proprio Printip i parct.
[ Araufio Principatus eflgentis Naffbvi* , in Provin
cia ; eque amna civitas , ad rivum Eigne , una lenca-
Rhodano ; in qua vifitur Amphitheatrum antiquum., .
Ejus arx permunita in monte,atsjetla fuit anno 1660. Ei
fubfunt aliquot pagt \diftatque Jeucis Ponte S.Spiritus
in auftrum ; & infertus eft Principatus intra. Comitatum
Findaxinum , & in limite Delphinatus .
Aravus, Arawt. fluv- Gall. Belg, per Lotharingam Atttu
ia Mofellam influens , De quo folus Aufon. ex veteribus
egitin fua Mofclla;
Naviger vndifona dudum me mollis Aravus
Torta tefle vocat [ alix edir. hab. mole Saravus."]
[ Aravus melius effet Saravus , Sar, qui cadit in Afo~
fellam paulo fupra Treverim iquia nullus eftfluv.Arams in tota Lotharingia . Fide Saravus .
Arauzona, Araufa Anton. Oftrovi^a "Nigro,Suonigra pt0^
Simlero,opp. Illyrici mediterr- inter Iaderam ad oc. 40.
i Tragurium in ort .46. mil. paff, ex Anton, itiner.
Araxes , Arais in tab. recent. Achlar apud Eeuncl.
.
Catacz., apud Thevet. fluv. notiffimus, &ingens Arme. '
nix majoris , illam Media Atropada feparans;Gc ferunt Stra\
violentia nominatum . Arefque dici Turds feribit 4;f
Lcund. Illius fontes ab Euphrate 6. mil. paff, tantm diant , tee Plin. E/us mem. Virg. b. 8 /En.
Indomittque Daca , jpontem indignatus Araxes .
[ Araxes Perfls Araff, dicitur , Artaxatamque rigat , & in mare Cafpium fe exonrt , inter oflia Cyri, &
ambifts fluvior. ]
^
Araxes alter in Mefopotam, vltraThapfaumciv.31. Xtnepbi
ftathmis, Sc 50. parafangis , vt feribit JCcnophon in Cyri
expeditione .
[ Araxes alter ab alijs Savoras dicitur , & in Eu~
phratem fe exonrt So. militarib. infra Tapfacum. ]
Araxus , Capo di Chiarenz.a , tefte Soph. prom.Elidis, sr^
in ora occid. Pcloponncfi , inter Dymam , & Cyllenem , ^ ^ 1
inter quod , & Chelonitem prom, eiufdem orx aurtralius , Pencus fluv. in mare Ionium eftunditur . Abeft
Dyma urbe 60. flad.in occ. Araxus nautis forrnidabilis
eft, ut Poeta quidam lib.2, itiner. feribit 5 eft enim feopulofum hoc prom.
Prateriens fcepulos , rupefque minacis Araxi .
[ Araxaius , Araxai , fluv. America meridion. iJ
Brafllia,& prafelttra Paratba. Cadit in fluv- Mon
gaguabam ,
*
Alba,

A R
AR.
Atba i Scardona Ptpl. inf. 1&1 , cum vrbe efuf- ttm,& altj exiJlimant,Arborichas populos fuifse in media
dem noininjs.Epifc.fub Arcbtep. laderenfi , contra Seni BrabantiL , inter Antuerpiam , " Mofam,. Vide Turbem, inter Vegiam ad occ. c Curi&am ad ort,i0.rnil. xandri. ]
Arborofa , portea Arborofum, Arbois , urbs Gall, in Amm.
tlin't paff, longa 40.dimidio lata . Arbe, etiam yulg o dira ,
Arba nfula Vfnetis farft. Dicitur etiam Arbumj , Sequanis , five in Com. Burgundia:, inter Salinas ad ort- Martel.
' balls Arbe, SUvisRzb;eque in Dalmatian & in pros 8c Polihnium ad occ 2 leuc. ac inter Dolain ad fcpfinus , FIan.ttici , tefte Joanne Lucio . J
lentr. 5 & Fanum S. Oaudif ad merid. 7.
[ Arbacula, \'., urbs fiifpani<t,in CaclU* V'tde
Arborofa oppidulum efi Comitatus Burgundia , diflatque 1 o. leucis Fano S. Claudi] in Borcam . Ad amAbula. J
fji.tei Arbpia , Jerbei , five Ierby , opp. olim Albiopis , nunc nem Laufiijriam fedet. j
Arburgum , Aarbourg, opp. Helvetiorum, ad Aropag. Angliac, in Cumbria reg.
SLCurt.
1, urbs quondam AiTyria:,apud quam Alex.Ma- lam uv.in Bernenfi pago, ./. German, difiat Solo*
cedo Darium Perfacum Regem vicir. Vrbs erat Epc. in duro in ortum , 4. autem Ttguro in occafum . Dicitur
lib. Concil.memorata , reg. Arbclitis Prol.
etiam Arola burgum . ]
Arbtla erat ad Lycumfluv- qui io.mil. pajf. infra
[ Area,hxd\es,fiuv.Sabaud.Maurianam val
cadit in Tigrim. Nunc vtx ejus apparent rudera , ]
lem prtterfluit 4 CT deinde ip Ifaram fe exonrt, 3. leuc,
Stebh
Atbele quoq; urbs fuit Siiliaccu/us cives ftolldi crant fupra Monmelianum . Oritur autem ex Alpibus , non->
Pc abjecb". lit proverbio ( in eos , qui licet nihili fint , fibi longe monte Cenifio . J
tarnen aJi'quid efl vidcntur,quiaad eos profccli funt qui
[ Arca , Arques,^/c/ Gallia in. Normannia , ftoMores habentur ) fint, autore Steph. Dicebatur is Diepa in auflrum, pralio fub fienrico Magno Cele
enirn , Quid non fies Arbelas profetlus ?
bris , ad amnem cognominem . ]
,
Pit",
Arbis , Arabius Ptol. Berbero,hodie , teile Nigro cura
A rcabria, fi ve Arcabriga , rbs Hifp. Tarracon-olim ^0'n(
al. fluv .Gedrofise , & urb. c/ufdem reg.
Epiic. fub Archiep. Toletano, nunc pagus, Concha: ;.
[ Arbis,& Arabius aUjSyduofunt : Arabius tnim e qua: fed illius,& Valeria: Epifcopalem tenet, finitimus .
fluv. ferfia, qui nunc limen dkitur," in Oceanum Ara*[ Arcabrigaefi nunc vicus Arcas , in Caftellapov/t.]
Arcadia, reg PeloponneG mediterr. nufquam tnare wybbicum cadit .Arbts autem, urbsGedrofia, 70. mill.paff,
diat ab Arabio fluv. & Bilber a multis dicitur . Hrnc attingens , Poetis decantariflima, ab Aradftlovis , jSc Sp
Arbitt montes difli. ]
Califti filio nominata,inter Elidem ad Bor,Melfeniam_j V^'
[ Arbogia , Arbo , ad fluv. cognom. urbs Suecia, in ad merid. ac inter Argiam ad ort. pra:didas ad occ. No
Vefimanniaprov. A Suecis Arbogen dicitnr.Paucis con
men retinet antiquum apud Latinos , & Graxos . Vrbe*
fit incolis ,fedetque in confinio Suderm,ima,%. leucis di- illius clarae , olimque Epifcopales , Megalopolis , Tegea ,
flans ab Arofia in occafum, & 4. ab Ortbroa in ortum. ] & Pfophis : fluvij niemorabiles , Alpheus, Ladon,& Ery_
Arbrea , Oriftagni , urbs Sardinia: Archiep. in ora_^ manthus, in A'pheum labentes . Inter monresjexceifior
" .occidua, littore 6. mil. palT. diftans , inter Saiarim , & Cyllene , Mercurio ibi genito memorabilis . Ibi Asbeftus
Calar im ad merid. 60. mil.paiT. circiter , Bofa 30. iru lapis provenir, qui aqua accenditur, & terra extinguiauflrum , gr ob aeris inciementiam habitara ,
tur . Pop. Atcades . Arcades imitari, proverbium fapit
[ Arbrea habuit Dominosfeu Indices , vti dicebant, in eos,qui non fibi , fed alijs laborant : Abades cnim_j
alis valde notos , cum nfula in Aragonum devenit po- contra proprios dimicantes hoftes , nunquam illos vicifteatem. Gaudttportucapaci, adoftia fere fluv. Iirfi. e feruntur ; aliorum vero hoftes , auxilium fcrentes ,
JExpHgnata fuit anno 1639. Collis, Duce Harurtio : firpe ftraviiTe . Hinc Arcadius pom. gent. Antiquitatetn
<r ab tpfisVOtiAznvocatur . Vix 45. milliar. diflat Aradix Ovid, lib.2. Faft. fic teftatur .
Ante Jovem genitum terras habuiffe feruntur
Calari ; tique adjacet finus Arborenfis, vulgo Golfo d'Oriftagni dittos : & urbs olim Vfellis dia fuit . Vide
Arcades .
Arcadiam me oras, loco adagi; eft pud Herod.lib. 1 ,
ibi. ]
nt.
felix , Arbon, opp. Helvetiorum , ad Briganti- ex Orculo, in eos qui magna,& difficilia petunt. Q^io $
. num lacum , inter Conftantiam 3. & campum Ecclefiae ic. in Epift. ad Art. lib.4. vius eft, ciim ait : Quod mihi
opp. Rhanorum ad ortum 4. leuc. Lindayio proximum , mandas de quodam regendo , Arcadiam ( quai diar^
Tiguruni yers s 6-inde reedens in occauim ,
petis -, tarnen nihil pratet j-nittam .Arcadium germen ctia
2>rocop.
Atboricha , eelandt , nfula; Oceani Germanici , in proverbio eft de gnavis.
adjacentes Brabantix prov. Blgica:, inrer illam, Flandri[ Arcadia nunc cum LaconiaTzaconiz, dicitur ab
am, & Hollandiam fit , contra oftia Scaldis, numero 7 incolis , & fubefl dominio Turcaritm,a 1 80. annis cum
I. Scaldia yulgo , Scouvven, Scalde flu v. effeb,in qua tota Gracia . Erat in meditullio Peioponnefi ; babebatSiriflasa opp.a. Duvelandia , in qua opp. nullum, pagi, & que Septentrione Achaiam prop/ am , ab Ortente Ar'
villae aliquot. 3.Tola, in qua opp. ejijfdem nominis,cuni giam,& Laconiam, Meridie Mcffcniam , CS" ab Oc
Fano S Martini oppidulo. 4. Valacria , J^alekeren, in_, cidente Elidem. ]
.qua Metelburgum,Aff/r5,urbs Epi . fub Archiepf
Arcadia, vrbs Pcloponnefi,in ora occid. Meflenr, in,
Machlinienfi , prob munita,ac habtata , ab Antuerpia ter Haliartnm,& Methonen. Arcadin, c:iaju vulgo. Ar1 2. leuc. oppida yero 3. Vera , qua: & Compotera , vul pdia item urbs eft Creta: Epifc. apud oram pecid. Cifa- cone.
go Canfora , Veer , ad ort. Vliifinga ad occ. ( inter quas pao fintima . De Arcadia reg. Ovid, lib.2. Fait.
Metelburgum Gtum efi, vtrinque r- diftans lene) & Rar
Quid vetat Arcadio dittos monte L<<percos ?
mua, vulgo Armuyden, port.celeberrimus, MertlburFaunus in Arcadia templa Lyc&ns habet .
go vix dimidi'a leuc, reedens, J-Zuidbcvelandia, in qua
Arcadiopolis , urbs Thracia: Epifc. fub Archiep. Heoppida duo, Romerfvallia , Romerfvval, Berga ad Sq raclienfi, antBergulz, fic ab Arcadio Imper. Theo- Cer"'
mam,urbeBrabantica,leuc.i.recedensin Bor. & Goaf, dofi; filio denominata , poftea inter mtropoles relata.
five Tergoa: , vulg Goes, & Tergoes , in ora ad verfa 6 . Vide Bergula: .
Arcadiopolis , (eu Bergula , nunc vulgo Berges, dici
Nortbevelandia , cofas opp. Corchienc, regione Vera:,
aquis abforptum eft. 7. Vvolfcrdicum , in qua nullum-*) tur,in caparte Thraci&,qua alias Corpialica dicebatur.-]
Arcs, Archis, tefle Tyrio, urbs Phoenicia:, ad j.. .
opp.reperimr.
[ Arboricha populi, tefiejacobo Meiere, futre mbi mont, Libani radices, ab Archao filio Chanaam,teft^ Anten.
. /jodie infuU Zelandia prov. Belgij, qus. ubfunt dominio Ifidor. ib.i5.etvmolog. condita , inter Antaradum, & Sicpb.
Statuum Ctntraliura Provinciarum unitarum , qu Tripolim , inde 32. hinc i8.mil. paff. diftans Epifc. fub
Hege fJifpani s. defecerunt anno itfi.Ali) autem exiflt- Archiep. Emflenomant in his infulis fuijfe alis Toxandros , quanquapu
Arca alijS dicitur : efique vicus in ora , in
fredat Ortclius ibifviff etiam Maniacos . Becanus au- confinio Syria t ]
E 3
Archan-

AR
Krchangehpolis , feuFanumS. Archangel, i'Ar
cngel , & S. Miche! Archange, urbs, partus , < w/>oriKW percelebje Mofiov'a , in prov. Duina ,& ad oftia
luv ) Duma , g fix leuas infr fe in mare Album exo
nrt . Crefctt m dies frequentia Batavorum , er glori.m. ic. 2( Germanicis diflai ab opp. S- picolai
in ortum . ]
'lcer.
Arcanum, Arce , villa o!im Cicer nunc opp. Laten
ter Arpi'nam 4. ik Aquinum 7. ferme mi!, paff, oeurvens,in toile, apud Melphm fiuv, prxterfluenrem,
[ Arcanum , Aixaa , fine Charcan , opp. Tartaria
oferta , in Aa, ad fluv. Caffimam . in Caft a regione ,
ad pec.es motthtm, & ad auftrutn opp. Ghermani , vt qui
dam narrant ]
[ ArcaffoniHS , Arcachon , portus , Jeu potins [mus
allia , tn Aquitania , ad Oceanum , inter oftia arum , & Atttrri fluv. fix 6, lewis Burdegala diftat in
Occidentem. ]
frol.
Arcati , Bifnagar,ex conjeura , tee Cafl. urbs In
dian cit. regia.
Cat.
Arcennum, Brygianum Cat. & al. B:: ccnmun_> ,
Vv\ & Bracciano , opp. Etrurian , ad Sabarium lactim , ab urbe
Roma 25 mil. paff, in oec. Centumcdlas versus.Ducem
proprium ex Vrfinorum familia habet .
[ Arcennum , feu Mraccnnum , Braciano , urbs efl ditioms Pontificia , in provincia Patrtmoni) ," Dwatus titulo clara , Vrfint entis . E parva ,fedlcpida,& vixjo,
railliar. d'flat ab ora littoral maris Tyrrheni in Bereit..]
[ Arcennttm, prom. Afta min. in Ionia, F.xcurrit in
fin. Ar^eanum, altjs Smyrnaum , prope Chiam inf. ]
Xtt.lnJ.
Ai'cenfium col, Arc<w , tefte Mol. tubs Hifpan. Ext.
mediterr, ab Hifpali 20. leuc. in mend. diib.ns,Ca!pcri_j
verfus, ad 1 3. inde ciiftantem , Xcra , five Cajfariana ,
$c Aflldonia 5. in ortum. Lethe fluv. alluitur , & Duci
fuo paree,
[ Arcnfum col. Arcos , urbs efl parva Vandalitia ,
T)xcatvs titulo clara , gems Pontia , fub dominio Regis
fiifpania . Scdetad f/.w. Quadalete. 4. lewis difiat a
Xcra in ortum. 1 2. atttem ab Hifpali , & $. Gadibus ;
_ ,
efique oppidum tmuc , cum caflro . ]
}* ' ^rcc s Lobiar, Hueffen , opp. Ger. infer, in Geldria-^,
apud Aicnacum urb. inde dimidfo milliari ad merid,
[ Arces Eobif. , Hucffcn , ad Rhenum fluv. fedet,qui
paulo infr dividitur in Rhenum , & Jfalam , eflque fub
dominio HolLindornm . ]
fx vit.
Archa , Elercb^, fiuv- Tungrenfium , in Belgio , &
&S.Btlg. LeotiienfiDicece,liaudlongTungrisfluens,
Mofam apud Trajedvmi Aliens ,
Archa-, Herck, caflrum efl Leodienfis ditionis, in canfinio Brabantu. Alluitur amne cognom.qui paulo iafr, m
Demeram fe exonrt , non autem in Mofam. )
[ Archas,fluv. Afi&min inCappadocia* Cadit-in
fontum E"xiEum, (.militar, Trapezjunte in Boream ]
Tlin.
Archelais, urbs & col.Cappad.apud Halym fluv.haud
Sol.
procul finibus ejus exorientem,inter Afponam ad occ.
Itol,
uibem Galati , & Tyanam ad ort. ad 80, rail. paff, ab
Anyra fupra ioo. Safimis fintima ,
[ Archelais , urbs Cappadocia, in limite Galatia , &
prope Ajcaniunt lacttm . Diabat ab Iconio 70. mill,
faff, in Boream , ab Afpana 99. . paff, versus auflru,
ab Ancyrai6o.~]
Archidona , Archdona , opp. Etifpania, in Andalufia, prope confiniaGranatenfis rcgni, 2. leucis Singili fluv. 6- autem ab Alicaria in ortum . Efl parvum ,
Cr in edito colle ]
[ Archidona , Archidona , oppidulum America meridionalis , in Peruvta, & prov. Canela , versus ISlapum
fluv. & Abulam oppid. Paucis conai incolis. ]
[ Archipelagus , l'Archipel, Calis , Archipelago, ba
its, pars efl maris ied.terranei-, inter Graeiam,^ Afit
minorem. Vide nA^aum mare. ]
[ Archipelagus Chilvcnfis , Archipelago deChilve,
in America meridionali , prope oram Auflralem rej Chiles . Sk diciwr marcyinjults auamplurimis fyar-


funt \ in fink maris Tacifici , & iuxta infulam Caflri *
Aquibufdam dtcitttr etiam Archipelagus Ancudianus , Vide Chilva. ]
[ Archipelagus Maldivarum , Archipelague des
Maldives Gallis , Archipelago de Maldivas , Lufitanis ,
pars Oceani Indict , circa nfulas Maldivas, in Afla,&
verfus oram Malabaricam , ubi infinita nfula, qua
quibufdam fex mille ejfedicuntur . Vide Maldtva.]
[ Archipelagus Mexicanus , Archipelague du Mexi
que. iSic vulgo diitur Gallis , Anglis , & Batavis fi~
nus Mexicanus , propter innmeras nfulas, qua in eo reperiuntur. Vtde,finus Mexicanus .]
[ Archipelagus Novt Belgij, \'Archipelague du No
uveau Pais-Bas i pars Oceani Borealis , infulis quamplurimis rferta, in America feptentrion. inter oram Nout Be/gij, & infulam t'Lange Eylandt vulgo ditlam , &u
non mul'tm dilatatur. ]
f Archipelagus S. La^ari , Archipelago de S.Lazaro,
pars Oceani Orientalis , qua fic dicttur ob plurimasfparfas in eo nfulas ; eflque verfus Latronum nfulas , & in
ter laponiam, Philippinas , 0" Novam Guineam, ubi conneftttur mari Pacifico. ]
Archippe, Alchippe Plin. opp. fuitLatij, in finifcfts
Marforum , ad lacum Fucinum,ab eo abforprum. Locus
Adarfiglia dicitur, tee Ligorio, Marfya Lydorum.
Rege , Sol, tee , conditum .
[ Archirgilum , Arckyrgill , caflrum Scotia feptentrionalis, in ora littorali , prope Cathanefiam urbem Bo
ream versus , & in prov. cognomine. ]
[ Archium , Arky , oppid. {Jungara , vbi , Bofha->
fluv hauritur S.avo. Partim fitum ein Rafcia , &
partim in Bofnia , & medium fere inter Gradtfchianui
& Belgradum ,fub dominio Turcarum. ]
Arci , Efarifa , tee Car. luf. opp. Hilp. Tarracon.
in Aragonio regno, inter Bilbilim , & Methymnam coeli, Vtt-mh
6. leuc. Hoc Arfi apud Ptol. Arci vero , Arcos, potit}S eft
inter Harizzam, & Medinain celi a. leuc.
[ Vide Arcobriga . ]
.
Arciaca, five Artiaca , Archy, opp. Gall. Celt, in fini- serp\
bus Trecenfium, apud Trecaffes, five Trecas urbera . Call^
[ Arciaca diftat j- leucis Trecis in Boream , ad Albam fluv. Gr vulgo , Arcis fub Aube dicitur, in Campa
nia prov. ]
Arcilacis , Alcal Horra , vt Molet. indigitat , opf.
Hifp. Baet. in regno Granaten fi. A Iterum in Baftetanis ,
quod idem Mol. Archifana , interpretatur : cui non atis
do , cm nullus Hifp, author illi fuffragetur .
[ Arcilatis B&tica in Turdulis , nunc Lora , vicus in
regn. Granatenfi quibufdam: alijs autem Hardales , ca
flrum Andalusia , in fummo monte, 5. leucis ab Anticara in occafum,ejr totidemfer'e ab Vrfone in aurum:quod
magis probatur , Arcilacis autem in Baftetanis nunc vic.
Xarafuel ad Sucranemfluv. quibufdam. ]
[ Arciifa palus , Lac de Vaftan, palus Armenia maforts, non long ab Arthemita , verfus montes Cafpios , O"
confin. Media . Alijs eft Arftfla , & Arfanias locus .
Eum praterluit Arfaniasfluvius . ]
[ Arclovium , Arelo , urbecula Hibernia , in Lageitta, & Comitatu aterlogenfi , ad ofliafluvij Durij, non
longe mari, cum caro Ducis Ormondani . Diftat Viclov'to 10, militar: Hiberr.iis in auftrum, & Vexfordia
20. in Boream . ]
[ Arcobadara , urbs Dacis, , ad Tyram fluv. tee
iV/'c. Sanfane , forte Chotezin nunc, in Moldavia feptentrionali. ]
Arcobriga , & Areobrica, opp. Hifp. gem!num;iinum pulin Lufit . quod quidam Alcafor , Alcafar d'Ofal , fiu^
*
Alcocerdofal fals indigitant ; alterum in Hifp.Taracon
in regno Aragonio , Arcos , apud Medinam cli , quod
fupr Arci Ptol. ee diximus. Tcrtium additur in Bart.
Arcos , quod exver. inferip. Arcenfium col. nominatur.
E, & Arcobriga in Lufit- opp. Azjtaga , tee Mor, 2.
leuc. Conantia opp.
)[ Arcobriga Lufttanit, ut qw.d crcdunt,fuit ubi
L-uu-a.


AK
ff
Lauta ] eppidulum prov. intra Tagum , Anam , 7.
t Ardefia, Ardes, regiuncula Hibemia ,nVltonia
leneis Salada in Boream , & tottdem ab Ebora in oc- regione , ad lacum Coyn ,& prope oram littoralem , iru. cafum . Arcobriga autem jHifpani<t Tarraconenfis fuity Dunenfi Comitatu , tn modvtm pemnfula extenfa. ]
in Celtiberis , ubi nunc Ai cos , oppid. Caella veteris ,
Ardiai , populi Illyrici, qui Autariatarum loco fucin limite Aragoni , adSaionet/tfluv- 2. leuc. Aiethy- cejjere , eofdemque cum Fardis Plinij, & Flori , & Sartnna- Cali in ortum, 9. autem ^ Bilbtli in occafum . Dfi- dieis Strabonis , & Dionis feribit Lucius , ab eifdemque
:t in dies . J
diilamregtonem Ardiam ,&montem Ardium StraboArcomaranum , ut habet vet. infcrlpt. teile Alciaro , nis , qui Dalmat'am mcdiam fecabat . Vide Varolii .
VttJuf. quafi Arcus Marianus , vbi ob devidtos Cimbros ere[ Ardiia , Ardila, amnis Hifpania . In Anaknfe exo#us, Camariano, pag. Iiifub. in agro Novaricnf. inter nerat,infra Olivenciam urbcm , ad Aittram oppidulum,
..
Novarium, & Vercellas , inde 5. mil. pad", dvffidens : qui Lufitania , &fontes habet in AndaluxJa . ]
alijs,caftra Mariana potis effe vidctur .
Ardinacha , aliis Armaca, vnde Armacana urbs, Ar- v.
Arcona urbs fuit Rugiv inf. Ponierania: ad;acenti's,in mail^, five Armagh , urbs Hibernia: Archiep. Vltonia? s. w.
Sctp
ora Bor. excifa, cujus locus adhuc Orean vulgo nomi- reg. metrop. ad Iacum,inter Drodagham ad aullrum , 8c lach, '
Tuaman in Circ. ad 30, mil. pa".
natur , Confule Munerum .
[ Ardinacha , feu melius Armacha, fedet in Comi
Arcona Vvaldemaro Danta Rege anno 1 168- ex
tatu cognom. ad fluv. Caffmum , longe a quovis la?/*. cifa fuit . ]
Arcones , inf. Bithyn. ad Propontid. Vide Cyzicus, cu , 36. milliaribus Drogkcda in Borcam . Vide
Sttfh.
Armacha. J
nsisc Stepb.
[ Artlica regiones , qua versus Volum Aricum fita
Ardius , mons Illyrici , Dalmatiam per medium,tefte Straa'.
funt . Dicuntur aliter Terra Ar a, feu Boreales, Srra'o. fecans .
[ Ardius mons dejeribitur Sext. Rufo,fub nomineJ
fide ibi. ]
' [ Arcuatum , Arqua , viens efl Liguria , ad Scrivi Alpium Juliarum. A quibufdam Rofai nunc dicitur.]
s [ Ardmoria , Ardmore, urbec, olira , nunc vicus Hi
fluv. in ditiene Reipubcx Genuenfis, 1 5. mill.paff. fupra
Derton,ad auftrum , ad radices Apennin,& in coafinio bernia , in Comit. Vvaterfordienfi , cum portu, inora-i
Momonia prov. 4, milliar. ab Togallia in Boream, &
Ducatus Aiedwlanens . ]
[ Arcus, feu Coenus , l'Arc , fluviolus Gallia , in Pro paulo amplius Dungarvano in aurum
vincia . Aquas Sextias alluit , dr poflea in mare Afcdi
Ardonea. Herdonia Strab. Hordogna , urbs Apuh'x ziv.
excila . Vide Herdonia .
terraneumfe exonrt d Aflromelamfinum. ]
Ardotium , Marganicha Nigro , Vergovigna , Molet. P/e
[ Arcus, Atck, lacus ScottA fepiemrtonalis ,in Loopp. Illyrici raeditcrr. Arucias, & Stlupi in Liburnia fipiquabriaprovineta . ]
[ Arcus , Arco , ppidvlum TrideniinA Dioscefis , ad timum* .
[ Ardra , Ardres , urbecula Gallia , in Picardia~> ;
Sarcam fluv. qui paulo po adit in Benacum lacunu .
tflque permunita ,in paludibus. 3. leucis diat Caleta
Abe Tridente 1 4. mtl. pajf. in occafum , ]
in aurum , & paulo plus Gravelinga, 4, autem Fano
Strip . Arcus , Aros , urbs Bax Hiip. Vide Arcenfium col,
m/p,
Ardanis , Capo Rameda , prom. Marmaricae , inter S. udomari in Boream . SApe ab fJifpanis t(ntata,irrtto tarnen conatu , ]
Cataeonium ad occ. Sc Petram magnarn ad ort,
[ Ardracum , Ardragh, opp. Hibernia > ta ageniaj
[ Ardatum, Atizuve Ardrathen, urbs Hibernia, in
,
'Jlfomonia prov. & Kerrien Comitatu , Brietio tefle. ]
prov. Brietio tefle. ]
[ Ardracum , Arde > feu etiam Ardrek , oppidum
Ardea , Ardea , opp. & col. antiqua Lat; , Rutulor
metrop. ab urbe Roma 20. Uttore 9. mill, inter Ofti , Hibernia, in Vltonia prov. & Comitatu Lugenfi,adfluv.
& Annum , Danae Perfei matre , tee oL condita-*, Ardram , Ardre. J. milliar. Hibernicis diat Lugo s
muUo Roma antiquior. Pop. Ardeatini j vnde prxdium aurum, & 7-<i Drogheda,Boream versus . ]
[ Ardracum , Ardragh , urbecula Hibernia , in Cen-i
Ardeatinum . De ea Ovid. lib-2. faft.
tiachtia prov. & Cojnitatu Lonfordienfi. 3. milliar. diat
Vomodo villa cades 3 mliribus Ardea reas
Lacu Regida , 6. a Lpngofortto tn aurum , tfr 1 2. ab
Improba.
Et Martial, lib. 4. Epigramm,
Altona in Boream. J
Ardea folitio , Praanaque rura pttantur ,
[ Ardflinus, Ardtlin ,fluv. Scotia meri^ionalis, in-,
Sic dicta ab arduitate , quafl Ardua , teile Servio , ob Gallovidia prov. In Glotta auarium, & mare Hibernidifficilem adfcenfum ,
cum fe exoneras , prope Ardftinfel , oppid. ex aduerfa
[ Ardea bodie in ruinis facet . MAnet tantitm caru, Arrania infula. ]
Jliarchionatus C&farinagentis, in ora maris Tyrrlwii^
[ Arduba, civitas Dalmatia-, deinde Tininiunu
Ardea , Arde, amms Gallia, in Normanma prov. In Croatia , Slave Knin , tefle Joanne Lucio . J
Oceanum Brttannicum fe exonrt prope,Abrirseas.Al\is
Arduenna, Ardenna polerioribus , Selva d'Arden- sA
eArduus. J
na ltalis , Forefi d'Ardenne Gallis , Luittichcrvvaldt Tac.
[ Ardebila,& Ardevila , Ardebil, urbs Afta, in Ver- Germanis , quibus etiam Achtervvaldt , faltus Gall, Str.\l>,
fia , versus mare Cafpium, in prov. Servan, Sita efl iru Belg, mximos 100 mil- paff, ip longitudinem patens ,
flano, oJeucis fiifpanicis a mari Cafpio in aurum;ibi- tee Laz. cujus awgna parsin ditione Leqdienfi.In Duc.
que vifuntur multa Regum Perfiafepulcbra. Vrbs eper- LiKcmbnrgenfi , & in Eyfalia reg. perieverat .,
ttmpla, & fine murts , tefle Oleario. ]
[ Ardurna, Ardumes , o/>/>: Scotia feptentrionalis
[ Ardeca; Ardefche, fluv. Gallia, in prov. Vivari- cum finv. cognomine , in Comitatu Sr^thnaverna , non
tnfi. Albenacum alluit, ejrinRbodanum cadit,Jupra longe Virvedro promontorio. ]
fantem S. Spiritus . J
Arebrigium , Bourg de la Thuile , tefte Simlero, pag.Sa- Anton,
Ardelica , Pefchiera , urbs Italia permunita , inditio- lofforum,ultra Auguam Prxtoriam,in Alpibus Graiis.
Venetorum, ad lacum Benacum, ubi ex eo effluit Min- Aliis F.renbttrg pag.cjufd.tralus:quod magis probatur.
ciusfluv.in Veronenfi agro , & in ipfo limite Brixiani.
[ Arebrigium nunc,tefle Brictio,e Monago vicus . J
Dicuur etiam Pijcaria. Fide ibi. 1 4. milliar. diat Ve
Arcburium , Arenfberg , opp. Germ, infer, in Eyfalia
rona in occafum , Brixiam verfus. ]
reg. inter Col. Agrippinam Sc Treviros occurrens , inde Am,
( Ardtnburgum, Ardenbourg , oppidulum Fla' 8. hinc iQ..leuc, i Monafterio urbe Duc. luliacenf. 2. in
eria , fub potefiate Batavorum ab anno 1 604. Vna len
merid
ca diat a Claufulis in ortum, & paulo minus MiddeU
[ Areburium, feu Aremberga, Aremberg, fedetpre^
urgo opp.oltmque eras totius bitjus tratlus primaria urbs. pe amnem Aer ; eftq; Principatus S- R.Imperij . Diflatj,
vi Batavis vulgo Ardenborch > dicituf, 0s paucis confit leucis a Iuliaco in aurum,&
Rhenofluv. in occaju. ]
incolis. ]
[ Arecloa,AckiQ,urbs Hibernia. Vide Arclovium.]
Arecoraici ,

46

AR
' _
Aromlc , & Aricom!; Ptol. AricomiYcij Strab. pop.
Gall. Narbonenf. Voids prpximi; quorum urbs eft
Nemaufus. Horum reg. Armagnac Marliano indigiratur . Ssd haec in Aquit.non in Narbonenfi fita cft.
[ jirecomici ynpf.lt fuere Gallia Narbonenf.Aliasfub
Voids : & bine etium Fold Arecomici dtifuere. Erant
tibi nunc Occitania inferior , Le bas Languedoc , ' in-,
to trau,in quo urbes,Agatha , Luteya, Monfpejfulanus,
Nemanfus , & Vcetta . ]
ftol.
Aredate , Ardacher , tefte Laz. oh'm ppp. Norici , ad
Danubium,apud Aram lapidcam, nunc pag. cum ccenobio , Pechlarno opp. 3. leuc. in oc. L:*ntium yerfs ;
Zx D pllrn ex primis urbibus Noiici,cx Ptol. defcript,
ifid.
Aregia , Amaya opp. Hifp. Tarrac. in regno Legionenf- apud opp. ianiti Facundi, Legione r 1 .leucin ort.
tottil Burgos verls ad #4. urbs Epifc. olim fuifle tradirur,
' ' Arelas, Arlate Strab. & Plin. Arelatum Ptol. Aries,
tubs Gall. Narbon. Archiep. ad Rhodanum fluv.in Pro
vincia prima , in qua multa manent antiqua: nobitatis
yeftigia -, ab A venionc 7. leuc. in anil, inter Nemaufura,
7. &Miffiliam 14-fiye 15. abaquis Sextst?. in occ.
Jtrabo firibit iilam tantum Maffilia, quantum Narbo
ab Aphvcdifio d' ftare, m duplo Naibone Ap'irdifium re-cedar . De ca Aufen, in Catal. urbs .
alivia Roma Arelas, quam Narbo, Aiartius, & quam
Accoiit Aipiff's opulenta Vienna colonis .
Regem habuit. Pofti craus , nomine Bofo , cum Epifcopo, quod fe non expeclaffet ad Sacra,in noc Nntiyifp. N. alapam impegiffet , ab OtLone Imper. regno exutus, in ccenobium detrufus eft. Ex quo tempore reghum
Arelatcnfe ceflavit .
[ Arlate diflat Nemaufo 5. leucis in ortum ,iz. ab
Aquis Sextijs , CT widern Maffilia in oecafum, ad ori
entaient Rhodant alveum,vbi ex adverCo tnciptt regiun*
eulafer(tciin*a , la Camargue, vulgo dia. ] '
flitt
Aremorica, Armagnac , tee Rob. Confiant, reg.
Aquitania: omit. Sed Dalechampius Arecomica jegendum putat .
' [ Aremorica dia fuit etiam alias Aquitania , inquit Strab : quia maxima pars populorum ejus ad ea
rn m aecolebtant . ]
[ Aremorica , la Bretagne , Gallia provincia. Vid<
Armorica. ]
fern.
Arenacum j Herenatiurn Anton . Arnheim , urbs
* *^ Germ, infer, ex primis Geldria; vrbibus , ad Rhenum-J
luud proul abillius in duos lveos feiffione , inter N0viomagum Geldria: primai iam 3. & Trajeum inferius
7. leuc. Gol. Agrippina 1 8. in Bor,
[ Arenac um, Arnheim, urbs eflpermunita , & eh'
gans,& fubefl dominio Hollanderum ab anno 1585.
A quibufdam etiam Arnhemium dicitur,Cr eft in ea par
te Geldrta , qua Velavia diatur. 2. leucts diflat Noviomago in Boream, totidem Doefburgo in occafum."]
[ Arena, Olonenfes , les Sables d Olonncs , oppidum^
maritimum Gallia , in Piavienfiprov.ubi perm nauta.
Vte Olma. ]
Arenofum littus , Latere , tefte Plin. opp. olim_j
Corficae inf. nunc pag. apud Vrcinium; five Adiaciutn^j
urbsmoraoccid.
[ Arenerga, Arenfberg, urbs Vveflphalia , ad fluv.
Ruram , Roer , in ditione Eleoris Colonienfis , 4. leucis
diflat Lippia in avflrum , vndecim autem Colonia in
crtum tfl.vum , & paucis conflat incolis . ]
[ Arenfburgum , Arnlbourg , oppidulum prcipuuntj
inf. Ofilis. , in mari Bltico , juris Suecici , cum caflro
permunito,in ora orientali influa . Diflat 8. milliar. Ger
manices ab ora proximiori Livonia , 18. autem Riga in
Septentrionem . ]
[ Arenfmm, Arleux, oppidul. Belgij , in Artefia~>
prov- & confinio Flandria . AlijS efl Arlufium , hoc bel
lo deformatum . ]
[ Arenfvalda, Arenfvvalde , opp. Germania,in nova
archia Brandebitrgica , juxta lacurn Slavin , & in li
mite fomerania. 4. leucis diflat Lanfperga in Boream ,

fl'm.
f*/'

. . ., AR
& 8. Stetino in ortum hibermm . Male habitum fuit
vltimo bello. ]
[ Arentalium , Herentals , opp. Belgij , in Brabantia,
ad Nethamfluv. Diflat 6. leucis ab Antuerpia. Alijs efl
Herentalium. ftdeibi.]
Areopolis , qua: & Mab Hebrais , ^irofr,urbs Arab. Ptfb
petree, in Palaeftina; corif. ad Arnon. torrentem. Illam_j
qiioque Rhabathmomam Steph. appellat, Ptol. Rhabmathmomam .
[ Arequip* , Arequipa urbs America meridionalis ,
in ora Peruvia regni , Epifc. fub Archiep. Limcnfi.piflat a mari 1 2. leucis , a Lima 121. in auflrum, & 75.
ufco ijitate , juxtafluv. Quilcam ; eflqueparvi circutus , fub Hfpais . ]
Aletas , Lipuda , fluv. mag. Gracciae , per fines Cr- fycofbr
toniatar apud Crimiffam opp.fluens, refte Gab.Barrio.
[ Aretus allutt Vmbriaticum urbem, & pofleaitu
mare Ioniumfe exonrt. Ab alijs Aretus diatur ; eflque ^v
in Calabria ulteriori, ]
Arethon, fluv. Epiri, mxta Ambraclam in finum Ambracium decurrens , qui idem cum Arachtho videtur.
[ Arethon fluv- Vidt Arachtus : idem enim efl , &
nunc Spagmamurifi dicitur . ]
Arethufa , vrbs Syria: Epifc.Tub Archiep. Apameno , str*6.
baud procul ab ipfa Apamea , media inter Epiphaniam , >.
: Emifam 1 6. mil. paft.quam Fornacufa, bodic dici fe- al.
runt. Popr A^th^fi) Pln.
Arethufa , Tadino, tefte Moletio , opp. Maed.ad fin. flip,
Strymonicura, inter oflia Strymonis ,& Tcntyram opp. al.
Pop. Arethufi; Plin. Sed non Tadino opp. at Rcndina-> ,
tubs indigitari debet,
Arctiufa, item fluv. Sicilias,apud Syracufasjngens, in cf
quern Alphcum fluv. Elids ex Pelopponnefo occultis fu- virg.
bter mare cuniculis fluerc fabulanrur, hac tempeftate^j al,
exficcatus, tefte Faz, De quo Virg. lib, -yEneid.
r r Alpheum Jama efl hue Elidis amnem
Occultas egiffe viasfubter mare i qui nunc
Ore Arethufa tuo Siculis confmditur vndis}
Arethufa quoque lacus in Armenia;, & Mefopotamisc
ponf. Tigride fluv. procreatus, omnia fuftinens ponde- Wfr
ra,& pifces fluvitiles non excipis,tefte Plin.& Sol.c.40.
[ Arethufa, lacus Armenia majoris, propefontes Tygridi, > q cumpraterfluit . Longe diflat a confimo Mefopotamia, 80. autem mtlliarib. a Tigranocerta , versus
Septentrionem , & prope montes Gordiaos . ]
Aretium , ""^111 Prl Arez.o , urbs Hetruria; g^Jt
Epifc. iub Archiep. Florentino , antiquiff. ab Area Iani Po[^ *
filio condita, vna ex primis 12. Tulcorum col. inter Vr
Florentiam, & Perufiam 40. mil.paff, occurrens . Vafa plin.
Aretinaapud vet. in pretio fuere. Mart.lib. 14. Epigram. &*U
Aretinanimisne fpernas vnfamonemus .
Hu/us 111 bis mcenia alta fuere, ex Sil. lib. 5.
- Vnus nunc occKpet altos
Areti muros , Corithi nunc diruat arcem .
[ Arctium diflat a Perufia 33. militar, in occafunu
afltvum , Cr a Sena 28. in ortum . Sedet in monte,& ter
ritorio Florentino yfubflque magno detruria Duct, J
Aicva., Erefma, fiiiv.Hifp.Tarracon. in Dunum ,
apud Tuirim Sy|lanam,ex adveifo illius exceptus.
>f
[ Areva alijs eft Arlanzon ,fluvius Caflelia veteris ,
qui cadit in Piforacam , er dein cum in Durium,teflib.
Brietio , Sanfne , & alijs . ]
Arcvacx , Arevaci Strab. & Plin. Arevacci App3no
Alex. pop. Hifp. Tarracon.pcr 4110s Areva fluv.decurrir, Ptt^
ab eo nomen habentes . Horum oppida , Aravacca ,
Madrito 10. leuc. Arevaio , inter Scgobiam ad ort. &
Methymnam campeftrem ad occ. 6. & Marchefia-, ,
apud Medianam .
[ Arevacipopuli erant juxta Durium fluv. vbi nunc
pars aftelU veteris, Cr temtori] Segoviens , & Vxamenfis . Eortim oppidafuere, Clunia, Vxama, Termos ,
Lutta, & Segobia. ]
[ AreQbum , Arezibo, opptdulnm America fiptentr.
cum fluv. cognom. in infula S. Ioannis de Portu Divftf
Dtflat

J)flai 3. leucis Chit. S. loannis , in ditione Hifpdnor.


cum tota nfula . ]
fori
Argadia , & Argathelia j Virgile , reg. Scotia: oecf<j ' diia , vbi olim Novante pop. in peniniula, in oceanum
contra Hiberniam excurrente, ab caque tantnm .
mil! paff- in Bor. diante . [ Novania: potis auftralius
poiti ubi hodie Ga/lovay.Vide Novanta: , & Canovaci. ]
[ Argathelia, prov. Scotia, meridionalis. Sita eft inter
Leviniam, antieram provincias ; alifque erat fub
Caledonijs proprie diis , & ad Boream Novantarum .
Diat o. fere milliar.Scoticis ab ora littorali Hibernia,
Strub ^ ^archionatus titulo gaudet . ]
"
Arga:us, mons Cappadociae maxim us . valdequcL_j
SPl
excelfus , inter Caefaream ad auftrum , & Sebaftiam ad
Bor. fpatio loo.fer mil, pa(T. extenius, etiam a:flat j
nivofus, 8c pruna operrus , tee Sol. equos multos 'geperans.De quo Claud, iib.i.in Eutrop.
Scula , Cappadocum tepidis Argots acervis
tAlftttat.
H/nc etiam Argaru nom. gent. Claud, de quo Hon.
Epigramm.
Seu te Cappadocum glidafub valle natantem
Argaa lavere mves %
. \
[ Argaus mons eft extenfus inter confiniaGalatia, &
C&faream , propc Melam fluv. Dat a Scbaia 70.
'Ant. mil. paj[. in auftrum, & 50. ab Afamo lacu. ]
Argantomagum , five ex al. cod. Argentomagum_j ,
Argenton, opp. Gall, in finibus Biturigum, Sc Lemovicorum conf. inter Bituricas , Sc Engolil'mam 1 6. leuc. quot
Lemovicis in Bor. Alterum quod in Martyrol. Argenromachum legitur , vulgo Argentan , in Neuftria , five
Normannia, inter Sagium, Sc Fallcfiam, paulo fupr 3.
Jcuc. interfitum, haud obfeurum opp. .
[ Argantomagum primum , nempe Argenton,o^j. eft
in Bituricenfi prov, ad Craufiam fluv.in limite Marchta
emovicenfis . Diat ab inaslifina 28. leucis in ortum .
Aliud autem Normannia. , quod ~& Argentomum , Argentan ,fedet ad Argenem,feu Ornam fluv. ]
[ Argelia , urbs Germania , qua Brietio eft Torgau ,
ad Albim fluv. Sanfoni autem eft Erforr, Turingia pri
maria. Vtde Erfurdia ,& Erfordia. ]
X Argentes ,Orne,fluv. G allia , in Normannia, qui
aliter Orna, & Olina. Oritur prope Sagium urbem, & 3.
leucis infrCadomum in mare Britannicum fe exonrt
juxta Etrehamum oppidulum .
Argennum , Capo ellaro , tefte Soph. Capo Bianco ,
*
apud Nigr. prom. Ioniae, inter Clazomcnas , Sc Erythras
n
prximas urbes , quo Chios inf. 60. tantm ftad.abcft [ Argennum , promont. Ionia , ab alijs Arcenntnt->
dicitur . ]
Argennum alterum , Sicilia; prom. Capo di S. Alcffio ,
Itol.
ut Faz. tcftatur , ditum , cum caro nomcn- antiquum
fervante in ora ad ort. inter Mcffanam, & Tr uroirJni ,
Meffana a4.mil. paff, Taurominio .
Argennum tenium , prom. Lesbi inf. tee Strab.vnde
FtelArginute inf.
Argcntanum, S. Marco , tee Barrio , urbs Brutior
mediterr. in Calab. citer. Epifc. fnb Archicp.Confcnrino
olim. ( nunc enim eft exemptaj inde 2 4, mil paff, ad Folonem fluv. Tcmefa: urbi excifa: ', cui fu;ceffit in Epifcopali fede , fintima, ad 6. mil. diftans .
[ Aygcntanum, Argenran,r^j Francia, in Norman
nia , adfluv. Olinam. Vide Argcntomacum . ]
Argentarius mons , M. Argentaro , mons Thufcix ,
Kntil- in 013 auftrai; , in mare inter portnm Herculis, & Tclamonis excurrens , contra ytgilium nf. cireuitu fupra_j
10. mil. paff, ad cuius radie. Cofa: urbs erant.Abeft ab
>g)lio inf. 10. mil, paff. De quo Rutil. |{.
Tenditw in medias mons Argentarius undas .
[ Argentarius mons , le col de 1* Argcnticre , unus ex
Alpibus ,per quem tranfitus e Gallia in Jtaliam,in limi
te Marchionatus Sabtiarum. ]
[ Argntea, la Plata , urbs ampia America meridiovalis, ex praeipuis Peruvitt , - primaria prov- dlos

A R
17
Charcas, in montants , prope flwo. Picolmayum. Vrs
nova, fed fodinis argenteis mire opulenta efi, Eytfc. fub
Archiep. Limenfi. 1 80. leneis diat civita'e Ctfci, iru
auftrum , & 1 S. Poloft in ortum , ]ub Hifpanis . ] ,
Argenteola , Argentiolum Anton. Medulcs , Moler. " '
interp- opp. feu pag- Hifp.Tarracon. in finibus Ailurum.
Argentis, Argentins Ptol. Argenttne,V\n. Argenfe ,
Villanov. fluv. Gall.Naibonen. in Provincia , inter Ol- Cicer.
biam , & Forum Iuli;a'n mare exiens . Alter vulgo Ar
gent, in Rhodanum influcns , feparanfque Comitac . Venufium Provincia reliqua .
[ Argemeusfluv. Aigens , vulgo dicitur , & propia
Forum Juli- in mare Mediten aneum cadit, decern leucis
ab Olbia in ortum , Sed Provincia cparatnr Comit.
Venayffmo D^uentia fluv. non autem alto fluv. Argent
dio. ]
.
[ Argenteus , Rio de la Plata , pjifpanis , Paranagua%a,Americanis ,fluvius America meridionalis, qui ali
te dicitur de Paraguay, ex maximis totius orbis. Oritur,
fit quidam volunt , in regione Paraguaia , fupra lacum-i
de los Xarayes , vulgo dum , dande longo curfu versus
Meridiem , Paraguaiamjecans bifariam , & ngatis ali
quot alijs provinces , uti & opp. Boni Aeris , Vifitattonis,
Conceptionis, Sana fidei, Ajfumptioms,& feptem Cur*
rentium,G" auusfluvijs Ptcotmaio,T'arana, Nigro,Carcarana , <2? alufque quamplurimis , in mare Brafilicunu
fe exonerat,per oftium 40. leucarum latum. A Gallis Ri
viere de la Plata , dicitur . Ab illa regio circa ejus oftium,
vulgo , Provincia de Rio de la Plata, dicitur. eftqtiefertilis admodum, & irrigua . ]
Argenteus mons , Sierra Segura , Florin no , Sierra s,ra^4
d'Alcaraz. Clufio , fadivets opp. divcrla habet nomina)
mons Hifp. Tarracon. vnde Bauis fluv.apud Coftaonem
opp. profluit. Appeilatur etiam Argentarius ab Avieno,
[ Argenteus mons,nunc , Sierra d'A'caraz > d'Cttur, m
Caella nova , verjus confima regm Granatenfis : eftque
pars montis Orofpeda . ]
[ Argentia , Argenta , burgus Ducatus Ferrar'en. '
Jtal'a , mdius fere inter Ferrariam , & Ravennam.]
[ Argentia , Gorgonzola, vicus lnfubr<a,& Ducatus
Mtd'olanenfts , ad incile Martefanum. ia. m dliar. diftat a Med'olanom ortum . ]
[ ArgentoUum , Axgenteuil , oppdul. Gallia, adSequanam, 3. leucis ,n\ra Lutet*cm ' ortum . Chrift' vefte
tnconf'tili celebre. ]
Sigeber,
Aigentomagum, ai. Argentoniachum, Se al. Argenfomagnm > Argentan , opp. GaU. Celt, in Normannia, Sagio, Si Oximo ad 3. leuc. propinquum.
[ Argcntomagufn , Argentan, medium fere fedet n
ter Sagium, & Falafiam, 2. leucs ab Ox'mo >n occafum,
ad Gl nam fluv. ]
Argcntoratum ,Sirafbourg,Sc Itstis Argentina , urbs pul.
Germ, fuptr. ad Rhenum , Allatia: caput , ex praxi- Sexte
pu's totius Germ, libera , & Epifc. fub Archiep. Mogunt.no , inter Batileam ad auftmra, & Spiram ad Septande *
14. hinc 1 2. leuc, Nanceio, Si Metis Lotharingia: uibibnsiS.qqot Mont. Bellicardo , urbe Sequanorum,
B'pontoi5. Hie Alcmanni Iuliano primm, poftea
Grau'ano Aug. ad. 30. mil!, cfi. De Argentorato , quod
etiam Argentina pofterioribus dicitur> fie in lib. 5. itin.
Jtipr m-fque altam prop:us fert inclytaturrnt
Argentina , domus doilorum clara v rorum
I y rgcutoratum , Gail s Strafbourg , urbs eft amphfr
finta, & d ves : eftquf permumta , adfluv. p/cllclum, 111^
ubi cad.t fluv: Brcufch , & nomen perd t , non longe
Rheno , qui :b iungjur pente Itgneo . Sedet m AlfMia in
ferior-r. il?' que Turns Ecclefia Cathedralis mtn,ac plaplan'e fiupcidi operis . ]
Argentuaria , Argentada Aur. Viftori , Horburg,tc\c Vtot,
. Rhenano, opp. Germ. (uper. ad Eilum fluv.Colmaria:
urbi vicinum , vix dimidia leuca in ort, Rhenum versus,
excifum, ex quo Colmariam illi fucceffiffe ferunt^Vrgentvmriiimqne novam dici .
f Argentuaria alijs eft >pfa Colmara: $uod reclius.Fft
'


58
A R
mite LotharingU , verfus Mofam , & Virsdnnunt ] vki
4 AlfatU, &fob dominw Regis Frantid . ]
Bellomontium, & Claromontium . J
Argenum , Argennum Ptol, Vide ibi.
Argos triplex. I. Peloponnefiacum rgo , adhuc di- - ,
Agenus

Afguenon,
tefte
Bertrando,Argent.
flu-Gall.
trat
Celt- per Britaftniam minorem finer; s , apud porta m_,i lum, Avgix reg. caput , urbs olim Epifc. ub Archiep.
Saliccapum, Si fines Normannix , poil Timm f!uv. ma Corinthio, ind 25. mil. paff- diftans, nunc metrop. eft /i
ftotri exceptus. Sed apud Ptol. non videcur effc nomen fluv. five Archiep. 2. Amphilochium cognomine,in Epiro, &ri.
[ Argenus , Arguenon , alluit lugonem opP'dnm,& m Anfilocha vulgo , inter Ambraciam, & Caffiopen occurmare Britannicum cadit, 3. leucis a Machv-opait m - rens in finibus Acarnanum. 3. Pelafgicum ditum ,n_*
Thciralia,vulg Armiro , ex tab. recent, in ora finus Pacafi'm, & i p. Imite Normania ]
gp.fxi , Larilfx proximum ; tametfi ipfa Theflalia Argos,
Argeus , mons Cappad. Vide Argxus,
Pelafgicum appellata eft apud veteres , vti apud Strab.
Ai'gi . Vide Argos.
Argia, Remania, reg. Peloponnefi, inter Arcad'am_j lib 9. Argos .1. Hippium, ab equis qui generofi ibi.multiJiv.
ad occ. Se mare /Egxum ad ort. Argolis Mela*, fie ab Ar- que proveniunt, cognominatur . Argi num, pluriura_j
fo urbe primaria , per quam Iaachus fluir , & in quaj apud Liv- Se al. dium, vti apud Virg. lib.2. .
Sipatrios unquam remcaffem vtilor ad Argos.
,crnx palus eft ,
[ Argos Amphilocbium,urbs erat Epiri, in Amphilo I
[ Argia prov. terminabatur a Septentrion* S.tronico
finu, & Corinthiaprev. ab Occidente Arcadia, Aferi- chia , inter Ambracium finum,& Acheloum fluv. lon
d'te Laco.?iia,& ab Oriente,fmu yirgolico,& mari tAgao. ge autem Cajftope in auftrum , Nunc omni no perijt ,
Brietio tefte . ]
Nunc plerifque Saconia dicitur , & quibufdam Re
Argous porrus , Porto ferraio , porrqs yEthalix , feu strsi.
mania More& ; maquefubeft Turis . ]
Ilux inf. maris Tyrrhcni , tefte Paulo Iovio ; contra Po- Apolle.
Argix Plin. parvx inf. funt Carix, num.20.
Argioava,^r5/t,te(te Laz. opp. Dacix,in Valacchia, pu Ionium, inde io.mil.paiT. in auft.
Ta!.
[ Argous portus , Porto Ferraio, ft Porto Ferraro,
apud fines Tranl'yl vanit , intra montes , inter Cibinum
urbem Tranfylvanix ad occ. Se Tergoviftum Valacchia nunc eft fub potfftate magni Ducis fjetrurioz , qui
munivit,tempore CaroliV, Jmper. Sed nullam Cofmopomecrop. ad ortum 8-*mil. Hung, diftans.
Mart.
lim
ibi condidit Cofmus , neque ejusfucceffores , ut dixere
Atgetnm, locus Romx, apud palatiqm, vnde taberMaginus
, & alij poft cum. Et ego ipfe ter teftis oculatus
nx Argiletanx apud Mart, lib.i.
nitllam invepire potui Cofmopolm in tota llua infula~> ,
Argiletanas mavis habitare tabernas ,
neque in vicinijs , ]
Ibi enim habitabant multi artifices.
,
[ Arguinum, Arguin, caftrum Africe in era maris
Arginuf, inf. tres ante Canam opp. iolidis, tcftc_
Strab.
Atlantici
, & in Nigritia regione , & trailu Cualata-> .
Strab.
Sed,
tefte
Plin.
opponuutur
Lesbo,
ab
iEgls
4.1T1I.
Uta.
pafT. diantes. Apud Steph. adjacent Malex prom. Lesbi. Captum Batavis anno i6tf.&ab Anglis expugnatum
Nomen haben1 ab Argeno prom. Lesbi illis proximo, vt hifce ultimis temporibus . Infulam habet cognominetn in
littere . ]
Ptol, videtur ,
[ Argus , Arg , fluvius GermanU , in Suevia prov.
Argiros, vel Argirus , urbs Indx citer.nunc'vt Dom.
Vangenam allmt , & poftea in latum Conftantienfcm Je
Nigro videtur, Orifa. Vrbs regia.
Argiruntum , Pescha, urbs Ltburni , in era maris pxonerat,prope Langenarchiam oppidulum . ]
Argyripa urbs! fuit Apulix Dauni , Argypana Po- Streif
Adriatici, Chverio tefte . Vide Argyrutum. ]
(el.
Argita, Benney, tee Ortel. fed Camdeno , cui magis lyb, dika , Arpi Cicer, Ptol. Sc al. Vid Arpi, Virg. lib.
fido, Svv!lli,fl\xv. Hibernix, per oram feptentr.fluens . Ii. jEncidUle urbem Argyripam ,patria cognomint gtntisi
Ex quo mihi potis Der, videtur ex lacii e/ufdem nom.
Vilor Gargani oudebat apygis agri .
. ^
( n quo Rliigia urbs J longo tractu inter ort. Sc Bor. fluArgyropolis fuburbium erat Byzantij , Chryfopoli al- jj/jj*
ens ,mari apud Caftrum novum exceptus.
4
[ Argita, fluv. Hibemi*, Robogdios pop. rigabat. ten* ejufdem urbis fuburbio oppofitum: qux duo fuburbia
ftabant
ante
urbem

Barbaris
oceupatam
,
Nunc eft Band. fwv. Vltonis. prov. qui per latum NeauArgyrutum, Argyiuntum PUn, Scriffia, Nigro Intergum labitur , & dein in Qccenum Caledonium Je exon
rt inter Comit.Colranevfem , & Antrimenfem , San- pr. opp.olim, nunc pag. Illyrici in Liburma , in ora marit. inter Vcgiam Sc Enonam ad ort. MoletJo eft , Novifone tefte. ]
grad.
opp. eiufdem trapus- ed,tefte laobo Pctro Litc[ Argiihea urbs fuit Epiri , & caput Athamanit, in
caro
Ragufxo
, Obrova^o, hodie dicitur.
mediterraneis , versus Theffalia limites .
Arhufta , Arhufen, urbs Danix Epifc. fub Archiep. Prov.
Argiui, pop. Gtxcix , ab Argis diti,quorum frequens
Lunden in ora Cimbricx, feu lutte crientalis, Vibor- Rom.
Virgil- eft mentio apud Poetas, maxime apud Virg.
gia i . !euc. in ort.quot ab ^Elburgo in auftrum , SleiviTroja vacat lacrymis , ludis Argiva juvenilis.
Argivi olim furacitatis ita notati funt , at cfira etiam cum verfus 30,
[ Arbufia urbs eft DanU ,in\utia Boreali , & inora
palam furarentur , adagium ortum fit ab illis; Argivi
finus
Codani . Jllamperfluh Gutulus amnis; eique adjajure;,apud Suid. in palam mprobos. Cont,rgivo clypeo dignus, de generofo,& venerando dicebatur. Nam. cet Scandexburgum arx ad $,leuc. in cccafum.Dtftat au
apud Argivos pueri incomipti , & puri clypeos prifco tem 6. leucis a Fiania infula in Boream . Vaftata fuit
more geftabant. Argivi etiam male apud veteres audie- Sueis anno i6^.fubeque Rgi Dnin. ]
[ Ari, Aryes, populi America, in Brafilia, versus
bant , tanquam fycophantx, Sc calumniatores : und_^
prtfetluram
Partus Securi , in mediterraneis , Laetio
,
manavit adaghim Argiva calumnia , apud Diogen. de
detra&oribus , magniique calumniatoribus .
tlftcj , ]
/
Aria, Herl, Sc Corafan , tefte lac. Caftaldo, reg.Afix,
[ Argia , Avglas, opp. & partus Fiibtrma , in Vltonia
n
regno
Perfarum inter Parthiam ad occ. Sc Ba&ros ad g. 1*
prov. & Com. Dovvne, in littert , verfus Stotiam ,ad
oflia fluv. Cog, & ex advtrfopeninfuU, Ardes. 1 4. mil- oxtum> ac inter Hyrcaniam ad relos , Sc Drangianam
ad merid. cujus turbes olim larx,Aria,nunc Fieri, (unde
liar. Hibernieis Rupe Fergufij in auftrum d'fiat. ]
Argolis, reg. Peloponnefi, cadem cum Argia . Vnde nomen eft regioni ) Bitaxa , 8c Alexandria , Pop. Ari; ,
.
Mtl. Argolicus nom. gent, apud Poetas ; uti apudVrrg. . & Aricnfes ,
[ Aria , Perfia regio ,qus, nunc Chorafan dicitur, ha8. jtneid.
bebat olim Septentrtone BatTrianam,& 2Hargianam-> ,
Dum bello ArgoHci vaftabant Pergs.ma Reges.
Hinc Argolicus Gn. apud Ptol. Golfo di Napoli di ab Oriente Paropanifum, Merid'te Drangianam, & ab
Occidente Parthiam . Sed paulo remotior erat ab FrcaRomania.
[ Argonna , Argonne , regiuncula Francia, cn]uspe pia ; & eius urbs Aria,nun Herat,/*** Serheri , dicitur ;
riert Umites . Partin; eft in Campania , & partim in /<- dtftatque (.circiter leucis FJtfpanis laca Ario,feu Burgiant

A R.
gani in occafum . Vrbs e atnfla,& dives > & refis fuis
Celebris . ]
[ Aria , Artec feu Arren , infida parva maris Bal
tic t , juris Dam i , fropt partem auflralem ftonia inf.ubi
aftrum Koping ; eque Ducatus Slefvicenfis . ]
tfU
Ariaca? , pop. Scytfiia: , intra Imaum mont, pud Iaxirtera fluv. in Sogdiapprum cpnfipio j quos Caftaldus ,
Decan , did teftatur ,
Anton,
Atialbinnm,Mulf}aufen , rcftc Simlcro,urbs libera
Germ, iuper. in Alfatia:, & Supgoviae conf. inter afilc
ad auftrum 3. & Colmariam ad . j. leuc. Mont.
Bellicardo 8. iq ort. Al*>ut Rhcnano,& Laz. Pantinbeim , opp. eiul'dtm traus , apud Enshemium urbem >
qua I. leuc Bafilcam verfus , bac 3. pariter recedit.
Eft autcro Prantzhemium Molhufip propinquum - Arlalbinum habent alij cod.
[ Arialbinum , Cluverio, alijs eft Basle, urbs epifc.
fut- Arcwtp.-Bifuntino , ad Rh ,& ex 13. cantonibus feu pagts fJelvetijs recent B-sfilea > incolis BafeU
Vide ibt.]
1. ' Arianthe , Folone , tefle Barrio , opp. Ocnotriorum >
in Calab. citer, ad fluv. cognomincm, apud Ninacam__* ,
live, ut nunc dicunt , opp. S. Donati , inter Baibiam > Sc
Artemifium 4. mil. paii. diijuim , Sedpotis Arcnda ,
videmr opp. eiufdem reg. inter Frigicium,& Agellum_j,
ab Amanda p. mil. paiT. Agello propius .
Frtv.
Arianum , Ariano, urbs Epifc. Hirpinorum, in mont,
fub Archiep. Beneventapo , inter Beneventum, & Luccriam , Benevento 16. mil, paff. Luceria paulo remop'or. Sic ab ara Jani difta , Proprium habet .
[ Arianum , Ariano, urbs parva. Sita eft in regno
JSIeapolitano , principar Viteriori , in colle dicili ;
diatque a Luceria 2 J. mill, in auftrum , & 1 2. a Benevento , ad radices Apennini . J
[ Arianum , Ariano, opp. eft Ducatus Fcrrarienfis ,
in Italia ad Pactum, vnde regio adjacent, Polefino di
Ariano, dicitur , in limite Vneto . D'ftat ab Adria 9,
militar, ip auftrum, & Ferrara 2 jan ortum afttvum."]
[ Ariaratha, vrbs Armenia terna, ppife. fub Ar
chiep. Melitenenfh aliter Ariarfathea dice bat ur, ad
mont mm radices non longe Mela fluvio, 80. mill,
paff, ab Aris in occafum , & totidem a Sebaftta in me
ridiem. ]
'Anten, , Ariarica opp. fuit Sequanorum , in Buvgundiae Com,
Vefuntione 1 6.miU. Vrbam versus, inde 24 diftaptepi
ttel, Qui.nunc dicatur , nondum didici ,
Ariape , Gobinan, ut videtur aliquibus , urbs Drap-
gian , olipi precipua, in occ. vergeps, Ariam versus ,
[ Ariafpe alijs eft Callatia, oppid- Perfia, adfluva~
lum, 20. etreiter lenas Gobinan, in ortum aftivum , cjf
centum plus minus ab ferat, in meridiem j parvi
nominis, J
[ A^ica , Arica , opp. America meridicnalis , in ora
Tcruvia , inprov. de los Charcas, ditla. Centum irciter
leucis diat ab Argntea m occafum eftivurn, CT totidem
fere Cufco in auftrum , fub ifpanis \ paucif^ue confit
incolif.Scd portum habet . ]
[ Arica , risle de Sarck , nfula maris Oceania in-,
littore JSIurmannia , in ditione Anglprum , parvi circuir
tus , inter Jariam , & Garnfeiam nfulas . Ei adjaeet
parvusfcopulus, qui ab Anglis, Unk Sark diitur, [
parva Anca ]
Cictr.
Aricia , l'Ariccia > urbs c col- olim clara Latij , nunc
z i v.
oppidulum , ab urbe Roma 1 6. mil. paff, baud proeul
t* * Veltris, inde 4 mill, recedens, Alba: quoque finitima_v,
Ibiporri piirx magnitud, proveniupt. Ab Archilocho
condita traditur , Sc de Aricia; Atticae puellar ab HippoJyio adamis nomine dicta. Pop. Ariini , cAricinus
. gent. Ovid, lib.6 , faft.
Jnfpice quos habtat nemoralis Aricia faftos ,
Btpopulus Laurens , Laviniumque pteum.
Apud Aricium lacus eft Aricinus diftus , qui & TriV
de quo ibidem Ovid.
ucus tum , ntmorifqut fui Pitlynna rtceit

R
S9
Celat: Aricino Vrbius Ule lacu e .
Z Aricia, laRiccia, urbs fuit Lat) , nunc pppidul.
Campania Romana , Ducatus titulo infignitum, in colle.
F.i fere adjacet locus Aricinus, nunc Lago diNcmi ,
diflus ,
Aricomici, pop. Gall. Narbonenf. Vide Arccomici .
Ariconium, Kenchefter , tefteCamdeno , opp. Albionis, in Anglia meditcrr. inter Callevam ad ortum $9. Sc
Ifcam ad 3. mi!, paff. A'iis eft, Hereford, prbs Epicop.ip Angli> SC VvalJiac copf, ye locus apud Hcrefordiaro-j,
[ Ariconium opp. fuit Dobunorum , in Anglia , nunc
vicus Kenchefter , in omitat tdcrcfordienfi, non longe
Vvaille confinio, & a fluv. Vvaga , v'tx tribus militar/bus ab*Henfordia in occafum . ]
[ Ariel, AtcUfluv. Xartaria mtnoris,feu Vrecopcnfis .
Jn Boryfthenfmfluviumfe exonerat,infra ircaffiam urbem,fjondio ttfte."]

t
Arietis frons , Kp/" / Grsc, Fanar, five
Famar , refte JNig.prom.Tauricas Cherbnefi,in ora Auflrali, ex adveiib Carambis proip. Paphlagonar,sOo mil. Putpaff,diftans. Alrer Plin,& Ptol, ac Strab. prom-Crcte,in
conf. or Auflralis, Se occid. apo Herntco, nunc , a littore Cyrenaicp; reg. five Pbycunte jllus prom. , mill,
ftadiorum, tefte Strab.in Bor-dillans .
[ Arigia , five Aregia , YAriege ,}luvius Gallia , in
Occitania provincia . Cad'tin Garumnam, Vide Alburacis , Aurgera. ]
[ Arima , Arima, urbecula Afi* , in ora Uttorali Japonia,& in parte qua yxa,o,dicitur.?ortH gaudet modo in regione Figen. 6. leucis Hfpanicis diat a Nangafachi in auftrum , & decern cireit er ab Amacufa in^>
ortum. Ibi alias multiChriftiani."]
rl,n'
Arimafpi, pop. Scythi vno lantm oculo pradi.i in *r*
fronte, ut veteribus peifuafum eft , tefte praelertini Sol, & *
cum Plin. de quibus Luc. lib. 3.
- - Auroque ligotas
Subftringens Arimafpe comas hinc forth Artus .
[ Arimafpi erant pop. Sarmatia Europas, & habi
tuant ubi nunc Jngrta , & Ducatus JXlovogradenfis , r
Piefcovienfis , in Mofcovia .
rimipium , Rimini , urbs vEmili Epifc. fub Archiep.
Ravennate,inde 55.mil.paff. in ort. ad oia Arimini fluv. C*f. '
inter Bonopiam, $c Ancopam ad. orr.quafi media ad 70. Liv'
mil. paff.diflka , ab Vrbino 30. Ravenpam vcrsiis . Hic '
Flaminia yiaabprbe Roma perdua terminatur, &
/Emilia funde nomen regioni) ineipit, Placenu'am vique
protra^a . Hic etiam pons lapideus niira; ftruitpra,Au .
gufti Cf- Opus. fop. Ariminenfes; pop. Rom. fidles ;
nam vna,ex 18. col. qua: Romanis pecunias contra
f-hnnibalem fuppedicarunt , tefte Liv. De Ariminio Lu,
Lib. i.
Vicinumque minax invadit Ariminium,ut ignes.
[ Arimintum,urbs fita eft in Romandiolaprov-in *
no ; eflque elegans civitas , fub dominio Stimmt Pontifi*
is , in ora maris Hadrtatici.io. milliar. diftat a Pifaurq
in occafum aftiuum , 25. autem a Ravenna in ortum by*
bernum-t (ir paulo minus ab Vrbino in Boream. ]
[ Anmipus , Marecchia , fluv. Aimilia prov. Ita
lia , ortus ex Apennino monte , prope fontes Tiberis ,
Ariminum alluit , & ibi cadit in mare fiadriaticum . ]
[ Arimoa , Ahmoa , inful. Afi?. , versus Novam*
Gmneam , 0s prope oram feptentrionalem Terra , dos
Piipaous,v/2 diila , a Batavis detea initio hujus feuli. Eft parvi circuits , p" inter nfulas Muam ,
G mile imi Schuteni. ]
Arina , , teite Marmol, opp. Mourir; Csfarienf. mediterr. Victoria; urbi fipitimum .
Arinianupi, Arignano , Hetrutia; geminum opp, un
ad Arnum fluv, inter Florentiam, ab ea ii. mil.paff.in^ 1,
ort. Sc Aretiiim ; alterum in Falifcis , apud Tiberim-j ,
Se Soratem mont, ab urbe Roma 24.mil. paff. Fefceni
urb. versus, inde 4. Ocriculum versus diftantem , nuper
Puc.tit-infignitum.
[hrinia-

A R
[ ArmUtliim-, off. Falifcorum , hutte vulgo, Rignano
dicitur eque in colle , in prov. Patrimoni) did, vno
militari a Tiberifiuvio;& paucis confit incolis , 15.
millianb. ab ufbe Roma in Boream . Arinianum autcuru
7"'errii on] Florent :ni e tantm vieus ad Arnum , quod
vulgo Arignano , uuncupatur . ] . ,. .,
Sufh.
Arintha , al. Arianiha , opp. Brur. in Calab. citer-
Minaa 8. mil. pail". Parveo , feu Pauls proximum , inter
Mulam, & Surdum fluv. Vide Aiiantfae , quam tarnen
Barris diverl'am facer videtur .
Ariodonum, Erding-, opp. Norici , in Bavaria, SalifYet-tnf. kurg0 ^, \cuc> in Bot< Paflhviam verfus- .' .
[ Ariana , Ariona , opp. Hifpania , in Vandalitia->
fror, duabus lettcts ab urbe Anduxar . Vide -Aurieia , ejr
Aiba Vircaonenfis . ]
[ Ariona, fmvius lllyrici,apud Scylacem-, hodie Ombla . Influit tn partum Agravonitarum , nunc Gravofa ,
diilum , feu S. Cruis , prope Ragufium , tee Joanne
Lucio. ]
Arifabium , Ava Cait. ex levi tarnen conie<ura,urhs
Snab. , jncje t cxtia GangemraediteiT. regia .
Arifbe opp. fuie Truadis, quod]& ..Eodi rribuitur,fed
"'a" mal . Nam erat Uto, & Sigxo prom.propinquum , tefte
Plin- Ejus mcm. Luc. lib.3.
ldalie , & imihm ylebis exilis Arisbe .
[ Arifcotum , Arschot , urbs Brabantis , in Germa
nia tnferiori , cum titulo Ducatus , ad Demeram fluv.
Vide Arfccttum. ]
Ariadium , Arnfl, opp. Germanis. , in Tburingia. Vide Arnoadium. ]
\- . ..
Hol.
Ai'itium , Arctium prxtorium Anton. Benavente~ ,
And. Reendio tifie , opp. Hilp. Lufit. ab Vlyifipon
fer 10. leuc. Emcritam verfus in ort. Sealabi 4. apud
plin. Salvaterram_j .
Arius , Poltmalon , fluv. Aria prov. illam interlucns ,
inter . & ort. urbem quoque illius regiam inrcr flucns , Aria Prol, ditus : qui etiam Heri , de reg. & urbis nomine appeatur. Arius etiam nom. gent, ab Aria
Jeg. derivatum. Luc. b, 3.
- Hmc fortis Arius ,
Longaque Sarmatici.
[ Arius , Lac de Burgian, lacus Aris, in PerfiA.Rtcipit Arium fluv. & alios ; eque tn prov. Chorafan: t.ver
sus Oxum fluvium. ]
u
lib.ot Arlape , Erla , refte Laz. opp. olim, nunc pag. Norici,
in Auftria , apud Danubium , ubi is fluvium cognomin
excipir j apud Peclilarnum opp. quod Arlape fucceffle
videtur. Fluv. verb Arlape, five Arlapa,r/<zpi& , dicitur.
[ Arma , Arma, prov. & oppidum regnt Popayan, in
'America meridional! , propefluv. Cauc am. jo. leucis diat ab urbe Vopaiani tn Boream, &z$.ab oppido S. Fidei Amiochis tn aurum . ]
[ Armadabat um, Armadabat, qus & Harimedevvar,
urbs Afis prsdives, & ampia, non procul mari Indico,
ip regno Cambis , in ditione Magni Mogolis , & ex
prscipuis illius traflus . Dtcitur ab aitjs Amadabath >
eque caput prov- Guzarata. 1 8- leucis diflat aburbe^
Cambaia ,%. urbe Stirata in Borcam. ]
Stritt
Armacha , Armagh, urbs Archiep. Hibenvix,VItonia:
Kibcr'r,. mecrop. ad Eaugum lacum, Dublinio Laginix metr
poli ad 5 5. mi!, paff.in Bor. diftans.Hu/us urbis Archiepifcopus totius inj". Primas eft: fub quo Epifcopi DunenIis Down , Conercnf. Conner, Midcnf. Mab , Derenf.
Derry, Ardachadcnf. Ardagb, Clogiiatcni; Clogbcr,Rzpotenf. Robogb, kilmoi'enf. Kilmore , Drumorenf. Dro~
or,Cluanenl". kiloom, alijs Cloney , Dundalcenf. Dundalk^, cum aliquot ali;s , qui ad Armachanam metrop.
fpeftabant .
[ Armacha Archiepifcopalisfaila anno n$l.ab Eu
genio HI. Scdet ad katin, fluv. non autem prope lacum ;
babetqut Comitatumfett provinciam cognom . Incendias
dformaia,& pene diruta jacet multis annis , & anti
quitus loco Drumfailich , nomenfuit, Speeda tefle. 1 i.milliaribus tiibernicis diat lacu Neaugo in aurum , &

AR
totidem Monaghano in Boream. ]
[ Armalaufi , pop. Germania , ubi nunc Palatina/us
fupertor feu Bavaria . Ibi antea erant Narifci , Brutto p ,
te^. ]
m
Armanas, fluv. Armenia . Vide Arfamates . ]
[ Armanothta, Armanoth , prov. Scotts feptentrionalis , ubi alias Cants, & Lug' pop. Altifftmis montibus
referta e; & pars eft prov.Rufs , inter Loquabriam, &
Aforaviam prov. ]
-\
[ Armauria, urbs rmenis maioris, inter fontes Euphratis , & Lichnitem paludem , CiT jo. milliaribus ab
Artaxata in occafum . ]
Armene vicus eft Sinopenfium , cunrportu , quern. * ff>
incolx ob frigiditatem loci murocinxere, quafi calidus
futurus eflet. Vnde Armenen muro cinxere , apud finti
mos in proverbium ftoliditatis verfum eft , Au<or_j
Steph. Qiii locus Carini, nunc dici fertur .
Armenia,ma;or,Trco</<Turcis, Thonra Em- pj[e "
noe , vel Aremnoe , Perus , Zelbecdibes , Neftorianis , pu
reg. Afisc nociima , cV: ingens , ultra Euphratem, Cap- . J.
padocia, & Armenia minore feparantem , ufque ad Medix limites in ort.extcnfa,inter Iberiam ad artos,&: Mel'opotamiam ad mcn'd. reftridba : cuius urbes quondam
clarx, Artaxata , Thofpia, Artemita , & Arfamofata_j .
Nomen ab Armee, feu Armenio, Iafonis Coiru'te,habere
fertur. Pop. Armem';. Inde Euphrates , & Tigris^uni-j
Niphrate ortum ducunt. Luc. lib. 3.
Armen'tufque tenetts volventem faxa Niphratem .
[ Armenia major nunc /^^ Curdiftan dicitur , &fere tota fubcfl dominio Turcarum. A
Septentrione dividitor ab Iberia , & Colchide Mofchicis
montibus, & Cirafluv, AIeridic,monte Tauro, Aicfopotamia , & monte Nipbatc,ab Ajfyria difeernitur . Ad
occafum habet Euphratem fluv.& ad ortum montem Cafpium , quo a Media dividitur . Regio olim percelebris y
nunca paucioribus inhabitata . Quafdam habet urbes
alicuius moment; uti Revan, Erferum , ad Euphratem ,
Van , qus rthemita qttibnfda.w, Teflis, quA dtila Artar
xata, Cars , & al. }
cieirl
Armenia minor , Anaduole, tefte. Nig. Se alicubi Pe- ^ ^
gian , tefte aft. & ubi Colchorum fines attingit , Acaionlu ,ut Leuncl. feribir , reg. Afix , inter Cappad. ad
occ. & feptent. Eupbxatem fluv. ad ort. Syriam , & Cilciam ad auft. contenta: In ea utbes olim celebres y Melitene , Satala, Nicopolis.
[ Armenia minor, nunc A.hdu\i , dia . Tota paret
Turis. Ibi urbs prscipua , Maraz , qus forfan Marala ,
ef 'rmala dicebatur . }
n
r
Armenius mons,in Armenia maiore, iuxta Ibernu^ "10/*
fines, ex quo Phafis Colchorum fluv. erumpit^ qui Mof.chicus mol. dicitur. De Arraens pop. Ovid.in epift.
adLiv. w
Armeniufquefugax , & tandem Dalmata fupplex .
[ Armenians, Armentieres, oppid. Flandrta, ad Li-
jam fluv. ultimo bello notum. Diat ab Ipra 3. leucis in
aurum , ab Infula 3. leucis, 4. Baffea in Cseiam,& 3.
BelHola : eque elegans oppidum , r fub dominio Regis
Francis ab anno 1668. pace ad Aquifgranum canfefla . ] Vet.Uft
Armentarium , uel Armamentarium , Thuys te Bretten, locus Batavorum, in Hollandia, excifus, apud Cattorum vicum, qui Lugdtmo 1. leuc. in Bor. versus lie
tus maris diftat .
[ hrmamenurium , tee Cluverio , e Roomburg ,
prope Lugdunum Batavorum . ]
Armentia, Armenia, urbs Hifp. Tarracc. in Canta- lib.
bris , olim Epifc. nunc vicus , collegio Canonicorurtu * Conc
in Vioriam proximam urbs translaro .
[ Armentio , Armanlbn,//v. Collis , in Bwgundia .
Oritur fupra Semarium opp. quod alluit , in Alexienfi
tra&u , Tornodorumqtie rigat , & in . adit, in
fra Antifodorum . ]
Armina , five Armtna , ( utroque enim modo legirur) i/r**
vie. Paphlagonix, apud Sfnopen urbem, nunc Carims^i ,
tefte Mol. Vide Armene.
[ Arminia-

AR
AR
Ci
( Krminiactns traclus ,l'Avmign!ie, regie Gallia', in Burgundia* i Alexienfi trvtlu. 6. Uucis difiat
$n Aquitania,feu Vafconia fuperiori, inter Benearnunu, Sadoleuco in onum, & miden* ab Augufioduno tn Boejr fluv. Garumnam. Ejus practpua urbesfunc AHfiiji& ream, ad fontes Anofij fluv. efique ptramnum , &
Lailora . Alis habuit Comnesjn hifioriis Francicis per-r culturn-, , ]
Arnapa , forndiep-, tefte Ortel. fluv. Frida? occident,
celebres. ]
Steint,
[ Arm-rus , hrmiro,fluv. infid. Creta-, in agro Rhi- Gi'oningam urbem alluens .
thymnenfi. Cadittn mare Creticu,prope Cafirum vetus. ]
[ Arncburgum , Arneburg, oppdulum Germania,ad
Scrip.
Armone , Arton, five Arvoni PP- Albionis , in ora_j Albim fluv. in yeteri Marcbia Brandeburgica, 2. leucis
Brit.
Vvallia?, contra Monam inf. vicinam, Bangorienfi urbe ab Havelberga in meridiem, &"j. Magdeburga infep7. mil. paff. Angl.in occ. Alij Aryonc fcribendum aiunt ; tentrionem . Baucis confit incqlis , rfer dirutum fuit
quod magis placet [ Caernarvon , forfan. J
ultimo bello Germanica . ]
Amedum , Ar'nedo , opp. America meridionalis , itu
[ Vide Argoma ,}
Armoricae civitates,reg.Gall. Celt. extrema,ad Ocea- regno Peruvia . Difiat \6. leucis Civitate Rcgum in-,
num in occ. 3c Por, extenfa , quae poftca Britannia dida Boream . Portu gaudet utcunqut capaci , in ora maris Pa
eft , 5c Her mionia , Bretaigne,Sc incolis Lhydavv, tefte cific! ,feu Auflrini . ]
Rob.nali.Arrnoricus>Fortiinato3ipfa reg, nominatur.
Arnemuda , Armuyden , opp. Belgij, in Zelandia
Pop. Betones apud Eginarmurn , Se Iornandem% Ven, itat , & inf, Valachria, in ora, cum portu, h frontes
Jort. ib.3. de Felice Epifopo .
Zud-Bcvelandia inf. Dimidia leuca circiter difiat
yitima (jttamvisjit regio Armoricus in Orbe-,
Middelburga ;fubeftque Batavis . Alijs eft Ramtta. ]
Felits mentis eernitur ejfe prior .
Arnefcum opp. fuit Apul. Peucetia, inter Barium, SC njen,
f Armorica , la Bretagne , eft provincia amplifilma^, Egnatiam, Bario a*, mil. paff.haud procul Converfaquaque alias Dudes habuit proprios. Sed adjunafuit re nourbe_ .
gno aIIia fub Carolo Vlll. Rege,cui nupt Anna Ductf[ Arnhemi] Regio , t'Land van Arnheims Batavis ,
fa, echares hujus provincia anno 1 488. V'de Britan Terre d'Arnheim Gallis , pars terra Auftralis , noviter
detefla - Batavis, in ora maris Anchilodij , ad aurunu
nia minor,
Armorumprom. Capo dell'armi, in Calabria ulterior Nova Guinea, inter 'arpent artam, & terram feu regiori-, prope freturn Swulum in mare excurrit; quod alias Concordia, ]

Br, & Ltucopetra diebatur . Vide ibi . ]


Arnhcmium,hmhm , urbs Belgij, in Gueldria. Vide
[ Armotia, J'Isle d'Armot, infula Ga Hi, inoran Arenacum. J
Santenens prov. Brietio tefle, & alus
[ Arnhufia , Arnhufcn, urbecula Germania , in Po
/* ]
Armozum, Capo laquette, prom. , adfre mer ania inferiori ,feu Brandeburgici juris , prope Regam
tul.
tum,five ad fauces finus Perfici, contra Arabia: fel.oram fiuv.4. leucis difiat ab ora mans Baltici , & a Colberg
proximamjn qua Afaborum prom.inter qua: duo prom, urbe,' &
in auftrum
. ]i
. Belloguardia

Armufia eft inf.
[ Armfium , Arnish, cafirum excelfum Hibernia , in
( Armozjtm prom, multis Capo d'Ormus dicitur^ Vltonia provine, Cr Comitatu Armachana, medium fere
efique in Perfide j e regione Armufia urbis. Prom, autem inter Armacham, & Lugum urbes . ]
Carmania, quod nunc Capo Iafques, dicitur , I JO. mill,
Arnon , fluv. five veris torrens Pabeftinae , inter
pajf. difiat ab Armuzja tn orturn. ]
.
Amorrhaeos , & Moabitas fluens , quern incolis nunc a.
Armuzia , Armuza Ptol.Owi , inf. curn urbe regia Adramelech , diciThev. teftatur.
Reg.
[ Arnon tonens in mare Mortuumfe exonrt. ]
e;ufd nominis , 6c emporio celebri in oras finus Perfici ,
[ Arnoftadia,AmRzdt, oppidulum angufi. German:^
int-er Armozum prom. Carmaniae, quo nomen fonita
cft,& Afaborum prom.Arabii. Cuius Rex Cqui in Ara- in Thuringia prov. ad Geram amnem . Vix 3. leucis di* n
f 1 - , &c
a - Carmania
_ dominatur
i

\) Lufita_ /~ ^ _ fiat ab Brfordia in auftrum, & paulo amplius a Gotha. ]


b}a fcl. |t
Perfide
norum, qui ibi arcem tenent munitiifimam, & fruftra-*
[ Amfburgum, Arnfburg, arx infula Ocfilia, in mari
armis Arabum,ac Turcarum tentatam vedtigalis eft,ac Paltico , & ditiorie Suecica , versus Livoniam , &fauces
fub illorum tutela regno potitur . Abeft Teredon_j finus Rigenfis. Vide Arenfburgum. ]
.,rU^. ^.A.'.v Tigridls
T'.nr-'.Atr fintima,
:^:^ five
r. abi_ intimo r.Gnu Perficis
.

A.
urbe,ofiis
Arnus,
Arno
, rifluv. .._:_
Tufciz, ex Apennino
monr.non strai.
recefsu, joo.leuc. Hifp, in ort. Goa utbe Indica, Lufi- procuUTiberisortuoriens,acin occ. fluens. Oblique .
tanorum ol. $C regia 22-^ dierum navigatione in occ ab Florcntiam, Se Pifas intctluit, Florentia,ad oftiaufque Pttk
eflio Indi fluv. 2oo.leucis in occ,
navigabilis. Oilia Filis 1 2. mil. paff. diftant, E/us mem,
Armuzja urbs eft Perfidis , regni ognominis caput , Rutil, lib. i.
celebra unionumeopia . Ab antiquis Organa difia fuit ,
Quam cingunt geminis Arnus, & Anfur equis .
tefle Varrerio, Harmofa Ariano . A Tartaris autem Ne[ Arnus fluvitts oritur in canfina Ramandiola prov.in
crolpn , dicitur. Difiqt 350. leucis Hifpar/icis circiter ab Territorio Florentino, 1 5. millar, fontibus Tiberis i/u
eftio Indi fluvij in occafum, & Teredone zoo.fimilibus occafum , Florentiam versus paulo plus ; & in leucis in ortum, 70. Mafcato in Boream, & 40. ab urbe rhenum cadit 6. mill. paff, ab afiijs Aufcris. in merid. &
Iafquc,<//'?w i eflque in infula cireuitus 9. mill.paff-& 12, 1 5. Uburno in Bor. ]
milliaribus diftat continents Perfia. Alias Reges habe[ Araa , Aro, inf. Dania parva admodum, in mari
6at pmpriosfub. clientela Lufitanqrum , qui lam urbem Balttee, inter Fioniam inful. & Duccitnm Slefvicenfem .
eeeperant anno 1 507. Duce Alphonfo Albuquerquio,nunc Alijs Avia . Vide ibi . ]
autem fubeft dominio Perfarum^ qui inde Lutanos,&
Arocclum, Nodales, tefte Iac. Delgar, opp. Hifp.Tarjtegem Infula ejecerunt , arcemque tllam munitijma>n^ racon. in eltiberis, apud Segontiauvurbs, Sc Mcthymauxilto inglorum expugnarunt die 25. Aprilts 1662. nam coeli opp. cui propvius eft. Pop. Arocelitani Plin.
ab eo tempore urbs ia, alias emporium celcbcrrimum,
[ Arocelum alij s eft AraquiU feu Huarte Araquil , in-,
fie elefecit, M nunc fere defiruila , & deferta iaceat: & Navarra ; quod ctiam Aracilum quibufdam dicitur. j.
'ex ejus, ruinis crevit urbs Gambron , feu Bander Garn Vide ibi. ]
Rep
>Kb,
'on * vicinijs, & in prxima eontinenti Perfia . ]
Aroes , Vide Areopolfs ,
Ptt.
Arna opp.fuIt Vmbriar , Mevania? , Sc Hifpello finitrArola, Arr,ft\iv. Heivetiorum, ex Adula mont, ex
0 * licet ejus milium exet veftigium. Pop. Amates adverfo Ticn profluens , Bernam, Sc Salodurum,urbes
Pln. De ea Sil. Lib.8.
alluens,Rbenoque intra Aquas duras opp. congrediens
fits urbes -iArna,^!' lotis Mtfania eampis
Arla fluv. fontes habet prope ortum Rhodani, &
fjijpellttm.
Ticini,ex monte D. Gothardi ; dem autlusfluvijs Sana ,
fxifcc Arne urbs Panhiotidis: cuius mem. Plin,
Orba, Emma, Vrfa, & Limago, rigatifque,Thuno , Ber
" ^rnfiurnptmtitni ArnayleDo, opp, Frajicia, na , Soladura , & Arela burgo-, infra Aquas Helvetia!
F
Rhena

Ttol,

&(ript.
i.t.

Hirn

"Im,

Cit.
Swab.
Plm.
si,

Ttol
"AC.
il.

Pul.
DiodSic.
Liv.

6
AR.
Rhen o mtfcetur propt Va\Ahti\tuwoppiutn\
[ Aro* , Arool , urbs Aofcov'u aufiralis , iuxta Oc
cam fluv. ^o- mill. Germ, Adofiua urbe . ]
Arla burgum , Aarburg, ovpidun; efl pavt Bei nenfis ,
in felvetijs , ad Arolam fluviunt ,15. m<ii. paffl infra->
Solodurum in , Aquas Helvetia* versits .]
[ Aromaia, Aromaia ,prov- America meridwnalis ,
in nova Andaluza, non longe ab ojtysfluv- rinoque ,
versus Caribanam regionem. ]
Aromara , Guardantnt, teile lo- Barrio, cura Mercar.
& ab einporium,8c prom. itliiopix,ad f n. Barbrico m,
Praffo pi . & urbe ultra yquatcrcm 5 50. leuc. in_*s
Bor & ort, maxime in Orientcm porrecbim,
[ Aromara promont, nunc vulgo le Cap de Guardafuy
dicitur , eflque in Az.anta regione Africa , ubi nunc regnum Aiiel, ex adverfo Arabia felics ,prope D'ofcondis
tnfuiam . ]
;
Arom, live Rona. ur aliis videtur, Inmbrix opp.gentis , praciarum, ad Verbapum lac. AiigJerix
opp in idvertia biuidem lacus ripa proximum , inde mil.
p. fl'. diftans . Quod e'efi non admodum vtus eftVcrn
accent bio ibi nb ObiVone Comit , Othone Imp. arm.
Virg.p.utue 984. cndilo, 01 sum duxerit) illud tamcn
ob loci praeitaniiatn, quod populo frequens fit , arceque
firmiffima munitum, ccenobio olirn Beneditirtorum_j ,
nunc Itiuirarum (in quo corpora SS. Felini, & Gi'atiniani Mutvnim, to , Epifcopf , & Imp. conceffu ab
eodem Comit exprtate, p e , Sc religiose adferuantur )
S. Caroii Boi roman natalibus darum, hic memorari
libuit. Dita eft Arona,quafi Alona , ab a is quasgerit.
Nam in opp.hujus ftemmate dux pinguntura!x,quibus
illud nominatum verifimile eft .
[ ronca pop. Africa, in Libya interiori ,forfan ubi
Benin,
Guinea-, San[one tefie . ]
, v,
Arofa , Arofcn , urbs Suecix Epifc. fub Archcp. Vpfalen fi ) ubi argenti fodinx .
[ Arofia dicitur etiam^irefteras ,fique urbs Suec't* ,
tjr Vflmannia prov. primaria, prope lacum Meier ,
arce,fed parva admodum, 4. leuets Vplandicisab Arbogia in onum,& 10. ab Holmia in occaf. Anna 1 521. validus Chriftierni II. Danta Regis exercitus hic fus , &
fugatusfuit a Guflavo Erici,DalecarJorum Duclore , pofiea Rege Suecia; & anno 1 . Suecia ekivum
in hereditartum mut arumfuit m hac Ciuitate . ]
Arotcres pop. gemini, iCihiopes ad fin. Adulicum , 8c
Scythx in Thracix,Myfixque conf. circa Diptiyfiopolim
urb- incoierttes .
Arotrebae , pop. Hip. Tarraconenf. extremi ad occ.
Vide Artabri , five Artbrum prom.
Aroius , Aroy , fiuv. America meridionales. Oritur
ex lacti Cajppa ', & tnfluv. renoque , cadit , in Nova
Anda!ufia.~\
Arpi num. plur. Argps Hippium & Argyrippa Gracis dicla, urbs Apulix Daunia*, Diomede ondita , inter
Luceriam, & Sipontum 18. mil paff, nunc prorss exci . Durt nomen loco Foffa opp. 6. mil. paff. Eorurrt. *
mem. Virg. lib- 1 1. /En.
Qu: bellum in'ulerint , qua caufa attraxerit Arpos.
Arpi; , pop. Myfix infer, quor reg- Bejfarabia Beffis pop. dicitur , in qua Arpis urbs, iplbrum caput ; apud
ottia Iftri: qua- nunc Bialo*rod, dici putatur, tfte Ortel.
Arpinum , Arplmo , opp. Lati; , in Samni/ conf. icer.
naralc folum, inrt-v Soram, & Aquinum, inde 4. 1 1,
mil. paff. apud Fibrenum tluv. Pop. Arpinates , de quibus
Sil. Lib. 8,
Accol.t Arpias , aceita pube Venafro, :
[ Arpinum, Arpio, hodie caflrum cflprov.Terra
Z,aboris , in regno eapolt'ano , in confinio d'tionis Pon
tificia. Dta' 4. militar, a Sora in aufirum , & novem
monte afino trt Boream; fedetque in colle excelfo, z.mtl.
liar, a Ltri fl v. & paucis confit incolis . ]
Arpis , urbs Myf. infer, ad oftia Iflri. Vide Arpi/ .
Arponium, Cctchiara, teile Barrio,opp. mnr.Grxciae,
m Calabtisque conf. inter Lagariain urbem

A
cxciam, & Cofanum urb. 4. mil. paiT apud Cyrm (luv.
[ Arqua, Arqua , caflrum Italia , in dominio Vcnett*
<r Tern orto Patavino , celebre longa habitations &ftpultura Petrariha Poca celeberrimt. 9. mtl. pajf. difiat a
Patavio m meridiem, 4. au/em ab Atefte m Boream. ]
[ A qua , Arques, v.cus Gallia , \uxta Mofam fluy,
in Baren/ Ducatu,proye Faiculerias,patr-a Joanna Pnella Aurciianenfis , nota in hiflori]s CalIta.fub Carolo ,
A?o. ^ ' -,
[ A/qttata a Arquata , opp. Italia , in March'ta An
cn. kd radices * ppennint , ]nxta Truentum fluv. O*
versus limites A>ruitj. j.mil.palf. difiat ab Afculo in me
ridiem . ]
Ai rabo, vel Arrabona, Narabo Ptol. Rab, urbs Epifc, Anf
&f!uv. qui Dniubio,prop<. urbem mifcetur, inter Vien?
nam, & Album rcgalem 16. leuc. plus min. Vide Arabo .
De An -bone ib, 5. itin.
Pannonta curru veterem properamus ad arcem ,
Arrabo trajeflus jlumen ut ante fuit . '
Anachamum , Arracan, Lufitanis Arracaon , urbs
jifia , w India ulteriori , propefinum Gangeticum. Pri
maria efl regni cognominis , ad fluv> Marcaban ; & di
fiat mart 6. milliaribus , civitate Pegu 140. mtlliar.
in occafum, & totidem Bengala in aufirum- ]
Arrhata , lacus Africae , apud Rhizophagos pop. qui jE/mw,
lacus nunc Lacus monachorum, tee Liv. Sanuto,nomnatur t
Arriaa , Guadalajara, urbs Hifp. Tarrac. in Caftella Antt1
noya, inter Segontiam 14. Sc Complutum 4. leuc.
[ ^/ , Guadalajara , ad fluv. Tagonmm Jedet ;
eratque olim caput Algarria traclus . ]
Arrianum , Altenhofen, rcftc Lai. quafi verus curia ,
opp. Norici , ad Danubium , in Auftria , inter Anifum_j lii.Ntt
urbem ad occ.& Grimamopp. ad on. 2.1euc. Lentio
vero 5. Viennam versiis .
Arribantium, VVicTjtttrn , apud Lax., al. Novibazjir
urbs Myfix fup. in Dardania , (quae nunc Servia diciturj| '
quaf; novus mercats: qux urbs in via nter Epidaurum
hoc eft,Ragufiam,& Sophiam-verfus Byzantium occurr
rit , ab urbe S Sabx 40. mil. paff. Sed prior interp. Laz.
utiloconun periti, probabilior akera , qus Villanoyan
eft, &: Mol ti/.
"
[ Arro , Arro,fiuvius Anglia. adit in Jjugumfluy^
tn Comnatu H"reford:enfi . ]
Arroium , Anois , caflrum pracipuum infl. Adula,
alterius Hebridaru^ad ocadctitem Scotia,tn Borcali par-,
te nfula , & tx adverfo Abr'aprovinaa ]
[ Arrofius , Airoux, fluv. Caltu, m Brgundia Ducatu . Oritur prope 'maum Ductum . ugufiodununtj
rtgat , & [ofii in JJgertm je exonrt fupra Borbonium
Anfelmum . ]
Arfa , opp Bxt. ex quo Metellus Viriatum expulit,ter
fteLiy. Locus ignoratur.
Liv*
Ai facia, a n , urbs; Media: mediterr. ex prxcipuis
reg. in qua Rf x Pcriarum , poft amiffam Ecbatana fpo- ful:
ltea recuperara ) habitare folitus erat , ab Ecbaranis,five
Tabrefiojitinere tridui in ortum,Hecatompylon Partlii<e
vrbem versus difians .
[ Arfacta quibufdam Casbin , dicitur , ur,bs Verfit
pulcherrima, & perampia, in provincia Ayrach, ubi Rex
commorabatur, an'cquam ad Afpahamumfede transfer*
rtt . Difiat Tabrifio 70. leuets in ortum hibernum ,&
totidem ab Afpahamo in Boream , mari Cafpio autem
60. leucis circiter . ]
[ Arfametes , fluv. Armenia majoris . Cadit in Euphratem fluvium . ]
Arfamias , lacus Armenia maioris . Vide Arcifsapa
lus,&Arfilfa.-]
Arfamoiata urbs fuit Mcfopotamix.n Armenia: conf. Strat.
cui etiam attribuitur , apud Euphratem fluv. Epifc. fub Ptol
Archiep. Anv'denfi. Aifamnte Plin.
[ Arfamofata urbs fuit Armenia maioris , versus
Mefopotamiam, & prope mon em Ma dum. jq.mii, paff,
ab Euphrate in ortum. Qidftt une, ignoratur . ]
[ Arfaniat5
\ "Arfahiat ,fluv. Arment maiorls . Tranfit fir A adit in mart Glaciale versus mare Album . ]
Jamam lacu,&poea adit in Euphrate, infra Zimara. ]
Arfiffa, fiue, ut in cod. Graeco , Areefa , Giocho, ex
Arfatianum , Arfa , opp. Pannonia: , in Hung, apud tab. recent, palus Armenia; majoris , al. Vaftan , cum ptoi.
Dravum fmv. tefte Laz. cum al.
urbe ejufd. nominis, qua: in Media cenfetur , Tabreo
rAnt.
[ Arfcotium,kx{cot,urbs parva Germanist inferioris, 100. mil. paff, in occ. In ea graviffima qiueque natant >
in Brabantia , ad Demeramfluv ,fub Hifpanis ; eftqut^ tefte Plin.
[ Arfiffapalus ,feu Arjanias, lacus Armenia, qi~Ducatusgentis de Crouy. Diat 4. leucis a Mechlinia-i
in ortum,& 3. Lovanio in Boream : diciturque a Bclgis bufdam , Lac de Vaflan, dicitur, & ab alijs mare Armema, mer 'Am\tnic,quia dus aqua funtfaifa. Ei ad ]
jacet Artbemita, qua Van, cum aliquot pagis, extend'tur
Arfenaria
,
Arzxn-,
al.
Ar\eryn,
urbs
&
col.
Maurita
Tul.
nie Cfarienf. marie, apud portum Deorum , inter Qui ad 60. mtl. paff, fed non aqualis e latitudinis $ efiqut^j
in ditione Turcarum, & in limite Perfia . ]
dam, Sc Cartenn3m ,
Pul.
Artabri pop. & Artabrum prom. Nerium Strab. & plin>
Arfia, Arfatf\\iv. Iftriae , Itali terminus, illam ab
IUydco, quod in ort. vergit , dirimens , ex lacu Cosliaco Ptol. Capo definis terrA , dicitur prom. opp. ver borum
in mare Hadriatlcum ultra Polam urbs 20.mil. paff. in- populorum S.Mariafinis terra , nominatur,apud prom.
fluens , Hi Yaro Italiam Gal!. Narbon. di vidente^ pra?dic4um,ab urbeCompoflellana i6.1euc. in occ. di
742, mil. paff. abeft, tefte Plin. itinere per Vada Sabatia, ftans. Aliis, nt Petto Medina:, prom.hoc potis Capo di
Taurinos , Verceiias, Novariam, Comum, Bergomum Mougia, ( quod prom, finis terra: 6.1euc. diftat in Bor.)
Brixiam, Veronam, Vicentiam , Opitergium , Concor- effe videtur. Horum mem. Sil. lib. 3.
diam , Aquileiam, Tergeftum Parentium , & Polanw
lamq\ Ebufus Phniffa, movet, movet Artabrus arma.
[ Artabrum Promontorium e Hifpania, in Gallacia,
habito ; quod rectius, & brevius effe potc : im per loca
& vulgo Cap de Finiterrefeu Fineterre Ga/lis dicitur .
memorara minor deprehenditur .
Arficua, Brin , tefte Villanov. urbs Moravia; , non_* Artabrorum autem portus,fuit ubi nunc Muros, oppid.
Slefia: , vt male Ortel. fcribit. Ejus reg. pofl Olomucium Gallada, ad oium Tamarafluv. 6, leucis ab Artabro
Anton.
primaria , inter Olomucium, &Znoymam ad merid. prom, in auftrum , Sanfonetee . ]
mda,5, leuc, utrinque diftans .
Artalbinum, opp. Germ, fuper. Vide Arialbinum.
[ Arficua Sanfont, & alijs,efi Hradtfta , Hradifch ,
Artaunum, Aurach, tefte Io. Heroldo,arx Germ. in_* ltd.'
oppidum Moravia, adfluvium Moravum.b. lends Ger Suevia, in colle, Tubinga urbs 2. leuc. in 0rt.Vlm.1m_j
manica ortum,& totidem ab Olomucio in au
versus, a!, uri Pet. Appian. Vvirffburg , hoc eft , Hei ftrum diat , ]
polis , urbs Germ. Franconia: caput . Sed prior interpre.
[ Arficua alia , urbs Germania antiqua , in limits magis probatur .
Sarmatia , ad Viftulam fluvA tee Nicolao Sanfono ,
[ Artaunum quibufdam fuit oppidum Mattiacorum ,
Jsluncforfan Warjbvv , in Polonia . ]
forti ubi nunc Ortenberg , oppidulum Veteravia , & Co ArftetA pop. fuere Germano, Sarmatia, in '' mttatus \fenburgenfis,fere inter Francofurtum ad Aide*vbi nunc Chelmenfis Palat inat us , in Polonia ]
num,& Euldam . ]
Arnaritim, Capo Verde, tefte Io. Barrio, prom-Lybiaa
Artaxata num. plur. Artaxia Tac. Artaxiafata Strab. Plia.
Teflis, urbs Armeni majoris munitiffima, ad Araxerus Tac, cj
Inter. Thevetus, Macandan, & Befenege,k\ putat.
[ ArfinariumPromontorium vulgo, le Cap Verd did' Puv. (qua Turca: di potiti funt , paucis abhinc annis *k
tur ; eflque prom. Nigrttia , in occafum magis porretlum, Perils e/ccb' ) Gaza urbe Medias 450. mil. paff. in occ.
_ o. circiter leucis diftat ab oftiofluv. Senega, in occaf.hi>~ Nifibi urbe Mefopot- 754. in Bor- tefte Pb'n. recedens .
b ernum ,& ab Eurepais multitm frequentatur . Ab eo Paulo Iovio Choin, potis videtur nrbs non obfcura_*
Gorgadesfeu Hefperides infuU in Ocano Atlntico di* Sed ha:c non Armeni, at Media: urbs eft, Tabrcio 50.
cvntur les Isles du Cap Verd,2<<l non long ab eo diftant mil, paff, in occ. diftans. luven. Sat. ,
in occident cm . ]
Sic pratextatos referunt Artaxata mores .
ZTcth.
Arfinoe, opp.Cypritriplex. in ora occid. inter Pa[ Artaxata , qua Teflisfeu etiam Tiflis , dicitur , eft
.
phum novam , & vetetem , Afdime nunc , tefte Steph. inGeorgia regno, fubeflque etiamnum dominio Turca
Lufignano. 2. in ora orioitali -, inter Pedalium prom. Sc rum. Diftat 350. mil. paff. Ga%a, 500. mil. Nifibi,^
SaJarainam urb^ qua: nunc, tefte eod. Lufig. Famagofta, 1 20. circiter mari Cafpio in occajum, Aliasfuit
nominator, urbs hac rempeftate primaria,poft Nicofiam, pa, & ulebris in hiftorijs Romanorum; nuncpaucioribus
3,ad Callinufam prom, in ora Bor.versus occ. Solis pro- confiai incolis. ]
xima,qux Lufign. Lefcare dicitur, al, Crifocu, & noftris
Artaxata altera apud Anton, in Cappad.eft inter Cyileffandrctta. Additur. 4. mediterr.^^x, dicLa incolis, fare3m 24.&Comanam 42.mil.paff.
Sttph.
ut idem Lufign. teftatur, veterb. nn memorata.
Artemifium, S. Agatha, opp. Oenotriae, in Calab.
Arftnoeetiam apud Ptol. urbs fuit Cilicio: marit.inter citer, tefte Barrio, Agello, Sc Ariantha: opp. proximum ,
Anemurium ad occ. & Celenderim ad ort. prximas ur
Pholonae 4. littore 8.mil. paff. diftan.
bes , Draganti , nunc pag.
Artemifium alrerum. Vide Dianium. opp. Hifpa. Tar- Strub.
[ Arfinoe urbeculaeratCiliciaafpera, inter Antio- rac- marit.in ora regni Valentini,quod Atemuz., tcfttL_i
chiam , ad Tragum & Seltuciam . ]
Beuthero, dicitur, apud Gandiam opp. Saguntinis conArfinoe , quae & Cleopatris, Sues, & Sarracenis 5- ditum Artemifium quoque opp. Eubce ad protxj. ejufd.
:trtib.
raarn, tefte P. Gyllio, urbs igypti, in intimo fin. Ara
nominis j cujus mem. Demofthenes ,
rut.
bia' , Pelufio 125. mil. paff. in ort. ( quanta eft man's
[ Artemifium promontor. efl fjifpania TarracoaenMcditerranei ab Arbico finu diftantia ) Babylonej fis, inter finus lllicitanum , & Suronenfem , quod Dia
itinere tridui, faucibus ejufdem fin. 350- leuc- Hiip. nium Hemerofcopium, & Ferrarium diElum fuit , nunc
vulgo Capo Martin , follandis ,& aliis , dr dus pars
Sina mont. 60. mil. paff.
jirfmoc alijs eft, Azirut, oppidul-difians Suez, 1 5. etiam, Punta del Emperador , dicitur . Dtat ab Alona
10. leucis H'fpanicis in ortum aivum, & Valenta 1 5.
mill. pa', in auftrum. ]
Arfinoe item, qua: & Teucheira , Trochara , teft_j versus auftrum ; eflque tn regno Valentino . ]
StraFt
Ptol.
plin & Marm.urbs Cyrenes Epifc- fub Archiep, Cyrenenfi , vna
Artemidita, Artemitta Strab. Armenkig, cx tab. re
el.
ex quinqu urbibus Penrapolitanac reg. in ora littor.mter cent, urbs Armenia: ma;oris , intra ingentem lacum_j ,
Berenicen ad occ. 47.8c Ptolemaidem in ort.26,mil,p3ff. cuius incola: omnes Chnfticol fuerunt. Artemitta vero
De Arfinoe Val. Flac. lib. 5. Argon.
Su'ab. cum fit urbs Affytia: , Seleucia magna 500. tanlmperet Arfwoen HU> tepidequi requirant
tum find, diftans, ab hac div.erfa eft.
[ Artcmita,qua,& Arthcmita,alijs eft Vzn,urbs permuOda UtaPhari.
ArJtnus,Atae,fiuv.Lapponia, ftib Mofcovitis . nita, fub dominio Turcarum,non longa ab Arfijfa lacu ip.
F 2
auftrum,

6
ab,
:
AR
,3
firum , m limitt Terft . JDiflat Tigranocert, too, uilam caflrum, ubi incolae mdico vr.o opus babent f"
trctter militar. & 70. monte Cafpio in occafum , cujus
[ *$0* Gallia Aquitanien, ubi nunc Al*
incola ex parte fupt Chrifiiant,fed nonomnes. ]
rvernia , provincia Gallia celebrrima , inter lAmovices ,
Artemita,Arterm'a Srrab inf. parva tft anre ftiurn_j Boios, Ruthenos,& Gabalos. Ejus pars Alverniafuperior
Strai. Acheloi fluv. inora Acarriapum. Alrcraquoque parva dila, qua & fans montuofa,primariam urbem habet Faapud #thaliarnfive lluarn, inl.maris Tyrren,qua: nunc num S. Flori,tnferior autem efl admodumfertilis, dr rifalmuioia , nominaur . Artemita item opp. Meibpot. gua, " earn Elaverfluv. bifariam fecat. Ejus caput
Selcucia 500. Had. teltc Strab, Vide Artermdita.
fotius rcgionis efi Claromons , urbs ampia, r culta , in_,
[ Anefia, Anpis , Gallia BtIgtet provincia, omita- colle. Alia urbes celebres funt Aquaperfa, Aureliacum,
ttis titulo c/a>a , cujus caput A*rebatum, chmjub J-Jifpa- Brivas, tfodorum , Riomagus, & fhirrium. ]
.
nis , nunc fcr'e toafub dominio Francorum, y ad Py
Aryifi us, Arvis Vib. Seq. Alm'fla> pions Chi) inf. in_*
*
renees; eflque inter Picardiam,& Flandnam . lbictiam quovinum Arvifium optimum generatur ibi: Arviflurbes celebres fiint,Aria , Audomaropolis , feu Fanunt-> prom. Vini Arvifij mcm. Virg. Eclog. 5.
S. Audomari , Bapalma , Bethuma , & Hefd>num, Vide
' f^inanovafundam calathts Arvifia near .
Arrebates. ]
Anita , le Ijiir , fluv. Gall. Celt, per Caflrpdunum-j Script,
Anigi, Artigis Ptol. Alhama , tefte Hcnr Coquo, ppp- in Ligerim fluens ,
p*M. '
fliii.
urbs Hilp. Bt. in regno Granaten, Granata urb. pri
Aruiafiuv. dicitur aliter , & melius , Ladus, Oritur
maria 7. leuc. Malacam verlus .
in Perticen prov. alluitque ttiam Vmdocmum , DureAvrobriga, Art^burg, ttftc Iof Ayenrino , olim urbs , fiallumque , & per enomanenfem , & Andegavenfenu
ftol, nunc pag. Vindelicc , in Bavaria, cum l cenobio , apud provincias in Sartamfluv.cadit^aidbfupra yfndegavu.']
Danubium, inter RauTponam , Sc Ingolftadiui ad 6cc.
Arula item apud Script. Helveticos,fluv.eft Helvetia-,
~L?.x'.o,^'eltenburg,pa^. proximus effe videtur. in Rhcnum per Bcrnam, & Salodorum fluens, >i<w. Vi
[ Artobriga,oppid. Vmdelicia, nunc , Cinverio tvfie^j , de Aioia .
Script'.
tfl vicus Lebnavv, Juvavo anmi adpofnn,'infxa opp.
Anils , Arlas, Gallis Arles,\et\is Abbatia Ordinis S.
Lauffen, in Salisbur^enfi territorio: quod meu 'm covenu.] Benedic , in Comitatu Rufcinonenfi) & Pioecefi Hcle[ Artolica,qua Cr Ariolica, vulgo Ja Ti ii'c, opp.aUs nenfl .
Segufinorum , nunc vteus, ad radices Alp^m, & ments
[ Arunarius , Arunar fiord, finus lflandia inf. iru
S. Bernard' minoris , in Ducatu Augufiam , O" fub do- man Deucalcdomo , versus occid. infula, in tam per
minio Pucis Sabaudia . ]
alatnv militar a extenfus . ]
Artomitb pop. Gal. N-rbon - Vide Arccomici.
Amncai:-! i-VideSuefia */,
Artynia , agnum Myfia% in Afia,cx quo Rh'ndacus
fhn.
Arunci, Rom es, pop. & opp. Hifpan. Lufit. n Extre- '"l/
fluv. effluit , apud ment Pomifiimi, & Mileippclim vrb. ma.Jura. , <: Por .uga'.lia? onf.inter Arboiquercum > Si Jv- '
[ Arva , Arye , fluv- Sabaudia D tcatus. C^dh inj Extremos opsia clara 6. leuc.
Rhtdanum,prope,& infra Genevam , cum fontes habeat
[ sr u>ic;,nunc Aronches dicitur . Efi opp. Portugal
in Fociniacq agro, ad pedes Alpium. ]
lia , alias mumtum , in cenfimo Extremadura , ^.leucab
[ Arua, Aru, infula A*, inter Moluccas,& novam Albuquerco in occafum .
Guinea ad auru.Diflat Terra dos Papous, lyleuc.Ei
Arunci item, pop. Italia: . Vide Aurunci .
adjacent aliquot alia infula.qu Batavisfrequenttur.']
Arunda, Ronda, tefte Clus, cum al. urbs . Ba;t.ad f
[ Arva,Arvz,ppp.fungar. fuper.undeomit.Ar- regnynn Grapatenfe fpeans , in Vandalitia: conf. ia- pW
venfts ; diciturque opp. aliter Qrovva Germanis,versus mont. Malaca 1 1 .leuc. in occ. Calpe 8.in arlos difts. "'Ib
Carpathum montem , & confinia Polonia . Sex lewis
[ Aruntina , Arundel, opp. An&l-*> ' provincia SufCermankis dtflat Biflrita in Aquilpnem ,
fexia , Comitams titulo darum , adfluv. Arontem. Vtx
Arucci , Moron , tefte Oufio,ex antiq. (nfeript. opp. tribus milliaribus Anglicis dtfiat ab ora, vbiportum ha
flin.
Anten. HiTp. Baetica?, in onventu Hifpalcnfi , ab Vrfone 5. leuc. bet utcunqtie capacem , & a Ciceflria 10. milliar. in orNcbriffam verfs in oc.
tum. Paucis confit incolis . J
Aruci , Arucci Anton. & vet. inferip. opp.Lufit.gemiArvone , opp. Albionis , in WalHa , Arvon . Vidc_j
num, novurn,& vtus . Novum Moura, tefte Refend, Armonc^j .
opp. prclarum regni Portug. apud Anam fluv - Serpi ,
[ Arvonia,qua,& Arvone,Caernaryan,rj efl An
Se Myrtili fnitimum , Pace Iulia 9. leuc. Vtus Aro~ glia,:n Vallta Principatu . Inde Arvonta Comitams, feu
the, baud procul novo difllmm .
regio adjacens, vulgo Cacrnarvan Shire, dicta . Vrbs [ Aruci, nunc Moura, oppidulum efi tenue Portugal- temfidet m lut ore maris, &freti Menay,: adverfo inf.
Ut , cum caflro,inter Oliventiam, & Mirttlim, j.leuc. Mns.. 7- milliar. Anglicis diflat Bangoria vrbe in oc
Tace Julia in ortum. Arucci vtus , vulgo Aroche, efl vi- cafum hibernum,C 15 ab Harlecho in Boream, ad ofiia
cus Andalua , in confinio Portugallia , & novo dtjlat fluv. Saint. Exeuata fuit ex minis Segonrij. ]
. leucis in orientem . ~\
Arupenum,fivc Arupinus , ut in alio loco, Aurfpcrg , Stra.
ytt'mfi
Aruci alterum , Aroche , tefte Mor. opp. feu potis Laz. interp. opp. Iapodum in Carniola:, Sc Corbaviae ?***t
pag. Turdetanorum , in Hifpan. Lufit. in Extremad, reg. onf. Senia28.mil. paff, in . Sifciam veris,ex iti- ?1'
ftol. apud Cazallam, Se Allanitium opp.
per. Antop. Sed yel error eft in num. vel alterum AruArucia, Bregna, tefte Nigro, opp. Illyrici , inLibur- penum eft . AHrfper> cnmi Labaco urbi finitimum eft.
flin. nia mediterr. fed, tefte Villanov. P^o/c^,Tadiafto urb.
Pop. Aurupeni apud Appian. Alex. Eft , c Arupinum_j "
finitimum_j.
opp. Iftra; marit. Rov gno , vulg , inter Parentium ad
Arverna* , Arverni a?f. Arverna Greg. Turonenf. pce. 15. & Polam adort.13 mil.paff. Atupinorum-,
Arvernum Sidon. Clermont, ixrbs Aquir. fpife. fub Ar- mem. Tibull. lib.4.
cbiep. Bituriccnf. in mont, unde nomen habct,caput ArTeflis Arupinis,dr pauper natus in armis.
vernomm . Arverni enim nomen eft non tam urb.quam
[ ArMS> Are, fluv AngUa, in Eboracenprov. Ori
pop. quorum reg. Auvergne nominafur Vrbs vero nunc tur in confinio Lancaftrens Comitatus;& rigatis aliquot
Claromons dida,intcr ad ardos,& S.Florum, pppidnlis,in Abum afiuM'iu^tfe exonrt. ]
alteram Arvcrnorum urbem,ad auftrum i2.1eucdiiita
[ Arus,hxw,opp- Afii.,cu regno cognomine, in'India ,
cft, Lugduno 24. in occ Non longe fons eft qui faxa_^ (r infula Sumatra, sx adverfo urbis Malaca , qua vix
gignit. In eiufdcm agro alter fons vifitur , qui in die fefto difiat i yleucis Fiifpanicis. Sedet in orafreti Sincapurx.']
S. Petri Apoft. clarus eft, turbidus ver die pixeedenti .
[ Aruvacca, Aruvacqucs, poptili America meridioArvernorum mcm. Luc. lib. i.
nalis , in Caribana regiere , prope fluv. Effekebe. Sunt
Arvernique aufi Fatto fe fingere fratres .
valdepotentes , V jrnyias cum Caribis infulanis alunt
}n boru n momibus fons ft yini faporcm habens apud inimicitias multo tempore. ]
Amvij >

AR
6$
AR
Aruv;, pop. Gall. Lugdunenf.( quorum opp. Aradle, &frope Antafifiuvrj o/'a, und leuca
fo
in Britannia minore. Aliis Sees in NeuAria,.
ri trium leucarum[patio a Groninga ,fimul c-r Embdas
t Aruv'u fof.fuere Gallia, vbi foea SeffuiyO" Vagori- femota. Pluries everfa & inajtrata fuit.Nuncfubcftatum urbs, que nunc Seez in Neurta , inter Lexovos & tavis cum toto traflu . ]
Ctnomanos .
Arx Delfhna, le fort Pauphin, arx Africa , in n
Arxara,iu'bsarchiep Armenia: ma;oris,qui Tefltseffc fula Madagafcariafeu Delphina , in Carcanoffia regioStrjd. pu tar nr, in Georgianorum conf.Vide Artaxata .
ne, versus meridiem infuie , cum fortu ferample . Ab
Afx Bitayoium,Batenbpurg, arx Germ infer, in Gel- incolis Tholanghare dicitur , & f leuris diat.a fluvio
Tfoi ^^Ducad Mofamfiuv.nter Rayenftenium,& Megara Fanshere in ortum . Galla cxtruflafuit ,
' ppp.
ODD. vicina,yix
VlClflU Vy mill-Btlg.diftans
mlLRf la.rliftan Noyiomago
NTnvnmicyri
' iffifqucfaret:.
itifiw *> **>
Arces aliquotfrofric d'Ile,
[ Arx Dunemunda, Dunemund, fitaefl in Liuo nia-> ,
[ Arx Almgarum, le Fort des Atinges , e in Sabau- vbiuvius Duina infinum Rigenfem fe exonrt , vna-t
flU Ducatft-jdr sn tratlu Caballiaco , in colle , nen longe a leuca infra Rgam ; fubeque dpmmio Suecorumapiultis
Draniafluv. vixque zJeucis d'flat a Tanonio,t& a Le- anms .
mano lacu in aurm. Sed deficit in dies .
[ Arx Fontnenfis , Fort.de Fuentes , arx Italie prob
[ Arx Andreana, le fort des ".Andr, in Belgio. Vide mnita, in Ducat Medwlanenfi , in colle , vin Addua
Arx S. Andre.]
fluv. in Larium lacunt cadit , tn confinio Rhetie - Fx[ Arx Arauficana+i'fott Van Orange Belgis,Voit d'- trutlafuit a Comit Fontane , & nunc etiamab fi'fpanis
Orange Francis > arx mua fumerie feptentrionalis & fervatur. Sedet ad Borealem lac. ripam, & ^o-n/ilharib,
novi,Belgi) , juxtafluv. Borale, recens a Batavis ex- Como diat in Borearn .
trtttta, 0" in gratt^m Pnncifis Arauficanific aula . Di
[ Arx Fnderici HenW,Fridcrik Hendrik Schans,at ab ora Itttoralicircuer j o. mill. faff. ]
nitio Be/gij,in Brabantia,ad Scaldimfluutum, Inter LU[ Arx Arauficana,\e fort d'Oiangc,Belgis t'Fort Va loam^r Sanflitaam . Sic diElafuit ab Holland's , quibus
Orange, m America meridionali . Excitatafuit hifee ul fube, ingratiam Princifts Araucant. z.leuc.Germanitimis an ms a Batavis prope littus nfula Tamar itu cis difiat ab Antuerfia in Boream . ]
Brafilia; diatque ab Olinda urbe ^.leucis Germanicis in
[ Arxandulfhi, aftd GandoJfo wo/ > carunu
Boream . Sed caftapoea a Lufitans , iffis etiamnunu Italie , in dittone Pontificia & Camfama Romana . 1 2
faret cum roto hoc tratlu . ]
milliaribus diat ab vrbe in occafum, felitras versusjn,
[ Arx Aurina , Zuyd Schans ineplis , Fort du Sud colle, bt amnus Summt Pontifiis feciffus vernali tema/lis, arx Belgu , in Brabantia , ereila ad ; utclam par fore, autumnalt . Fgregi'e maurata futt ab Vrbano
tus Bergarum adZomam , cm adjacet adScaldim . Di
Vlll.pontifice maximoyornaturqup in diesfflend:dis ediat ab Antuerfia 7. lends in Boreamt equefub dominio ficijs Fi ftdiacet Liens Albanus , qui inde Lago di Gauel
Batavorum . J
Gandolfo dicitur .
[ Arx Baranna quibufdam, le Fort Barraux , locus e
[ Arx GueldriaM Fon Gueldrla , arx frohe munitvu
permunitus Gallig ,infrv.Delfhmatus& valle Grefi- Afie, in India Cr orafinus Cangetici & Coromandelts ,
i>odana-,ad \faramfluv. duabus lenas a Aionmeliano in in regno Narnge, ab Hollandts anno 1619. excitta
eccafum: alias excitata a Sabaudo-Sed faulo fofi cafta Diflat Narnga 10. leucis in ortum,ad ofiia fiuvii refj allis,anno nempe 1 j^.iffisfemfer remanfit . ]
megam .
[ Arx Bloc !{z.ylla, Schns Blockzyll incolis,\e Fort de
[Arx Hcnnuinate Fort Hennufn, munitio Flandrif
Blockzyl allis, arx e Belgtj, in Tranfelania frov.ad in cofinio Artcfie & in territorio Burburgefi^apta q Cal-Sanum Auralem , ubi reeifit am fluv. 2. leucis Ger lis, qmbus foflearemanfit face ad Pyrenees . Diat
manicis diat a Steenvico m occafum ; faretqu't Hol Grauelinga vix duabus leucis ; eque media inier Burlardis. '
burgum 6" Ardram ,
:
[ KrxBortangi, le Fort Bourtang , locus Belgij , in^
[ Arx Hoftenfis, le Fort de Heufr , fita e inPolonid
\Tranfifelania froyincia , frpf'e limites Vyefifbalte , in
provincia Pruffi , ubiFtflula fluviusin duo brachia
terfaludes , noviter munitus ab Hollandis arce fentago- feinditur , tribus milliaribus Germanicis fupra Gedanali y in Drentia regione . ^.leucis diat a Covordia , ni'.m, Elbingam versus , & totidem Martenburgo, Pa<fr 6. a Groninga m prtum : quibufdam Burtanga di
ret Rgi Polonia , & vanas experta e vices hoc ultimo
citur . ]
bello Suecico . ]
[ Arx Blgica, le Fort Belgique , ercelafuit a Batavis
[Arx Jmferialis , Rocca Imperiale , caflrumregni
in Afia,in mfula Banda,una ex Afolucs ; eque etiamnU Neaf.in frov. Bafilicate, in erafinus Tarentmi , versus
fub eorum foteate^r fermunita . J
limites Calabrie cittrioris. Paucis confl.tt incolis,& male
Brianconia,\e Fort de Brianon, arx Sabaudix, habitumfutt a Turcis fucts abhinc annis. ]
[ Arx lfabella, le Fore lubelle, munitio Belgijjn Flain Tarantafia regione,una tantum leuca infra Monafierium urb. in rupe, ad faramfluvium . ]
drta, prop portum Claufularum, alias ah Hiffanis exci
[ Arx Cafitis Corfi, le Fort de Capo C010, fita e in tata, & fie diila in honorem Archiduciffe lfabelle . Vix
Africa & in ora littor.Guie , leuca ab arce Aima una leuca diftat ab ora maris Germantci, & 3. Daertum verfus,cumfortu. Antea farutt Succis,detnde Da- ma. ]
ftis,poea Hollandis hfee ultimis temforibui .]
[Arx Lierotia, Lieroot Schans Belgis , le Fort c*c jp
Arx Garolina , Fort Charles , extrua futt ab An- Lierort Gallis, arx Germanie , in krifia orientait, aL
gltsfub initium hujusfeculi ; eiHe in Vltonia frpv ncia Amamfluvium , tribus iencts Germanicis fiifra Fmk\
fiibcrntA, ad amnem Blackvyater^ Comitatit Tirowa, dam, in ditione Hollandorum .
4. milliar.Hibernicts ab Armaha in Seftcntripnenu .
[ Arx Ludovica , 'efort Louis , al'as S. Miehel de
Ceperoux, munitio Americs. viertdionalis - a ex
Nuncfenfim deficit,
[ Arx Carolina, a Caroline, arx Americe ftftentio? citata anno 1 6 j i.in nfula ajana , ad oia " cognona\ist alias a Gallis excitata in Florida anno 1562. ali minis, in Guaiana regione. Suocfi dominie Gallorum, qui
quot leucis ab Qceanodians versus Pirginiam ; fed for tnibi quafdaw habent colonias.]
[ Arx Mardica , feu Mardkum , le Fort Mar lik ,
flea capta & diruta futt ab Hiffanis . ]
Arx pubella, Fort oubels, que aliter ViUoria di fortalitiv.m Belgij , ab Hfpanis excitatum & fcrmxnicitur, excitatafuit in nfula Amboma , vna fx Aolucis tum in or Flandrie , ub'atio navtumfrof'e Dunquer
in Afia hifee yltifnis, annis '; equefermunita 0" cum va - cam , una leuca Fano S. Vtnoci m Boream , & tri
lido JHollandorum prefidio . 25. leucis diat ab nfula-i bus a Graneltriga mortum. Pluries captumfuir a fauisanms. NuncautemfaretFranis; & ftr dirutum
Banda in occafum.]
\rx Delfz.'lia,De\zxl\ Schans incplis,\e Fortde Delf- jacet.
[ Arx Mauritia , le Fort Maurice , a Batatas, quibus
zil Gallis, arx Belgij , in Groninge dominio , ad littus ,
F 3
faret,

66
AR
paret , excitata fuit multis annis in , in nfula-
JMacloiani , vna ex Moluccis . Quatuor circiter leucis difiat ab ora occidentali inful Guoli, in Archipelago S.
Lazjtri. ]
[ Arx Aonaghana, Fort ofMonaghan incolis, arx
Jiiberma , m Vlionia provincia, & Comitatu cognomine,
ad amnem Aquam Ntgram.i 5. milltaribus Anglicis di
at ab Armacha m auftrum . Nuncfemidiruta jacet. ]
[ Arx Mormontia , Fort Moermont, mumtio Belgij,
in Brabantia,& loco paludofo, prope Bergas ad Zornam,
<T ad ipfius tutelam extrua ab Hollandis anno 1 5 28./
uia Stenobergam versus . ]
[ Arx NajJ'ovia, Fort Naflau,/ ,4- Afri
ca, m Guinea regione ,& ora littorali,&. tantum leucis
ab arce S. eorgy de Afina tn ortum . Eft prob munita ,
tr ab Holland's excitta fuit anno 161 2. Portu gdudet
fercommodo . J
[Arx \affivia , Fort iTovv , fortalitium Belgij,in
Urabant'u. , mira paludes, adjiuv. Scaldim orientaient ,
inter Bergas ad Zomam, CT Tolam Sube dominio Hol'
landorum. ]
[ Arx Naffovia altera , Fort NaTovv , arx munita
'Aft > recent ercla n injuta Mottris , vna ex Moluc
cis. Qxtnque circter leucis ab ora occidentali infuis, Ci
Uli diftat : paretque HolUnd s mulets annts, cum tota->
nfula-* . ]
[ Arx Neulana , le Fort Nieulet, arx Gallia, que. ab
alijs caftrum Nullen dicttur .tftin ?icard a provincia ,
in tratlu Ofienfi, prope Cdetum urbem, non lorige ab ora
maris , in ditione Francorum ; eque munita . j
[ Arx Patientia , le Fort Patientia, munitip Belgij, in
Comitatu Flandria , alias ab Hifpanis excitta in ora->
littorali,ex adverfo Zelandia , vna leuca Germanica ab
Jfendico , verfus Aggerem Gandavenfem. Capta fuit ab
Hollandis, ipfisque paret a multis annis . ]
[ Arx Philipp na , Philippine Schans , mcolis , fortalitiv BelgijS, in Flandria , mediumferme inter Birsletum, Aggerem Gandavenfem tn ora, Alias excittum
fuit ab Hifpanis ; fed poftsa expugnatum ab Hollandis j
eorum fubefl dominio . J
[ Arx infij , Fort Pinfen, arx Belgij , in Brabantia,
in toco paludofo , prope Bergas ad Zornam, in via Steenbtrgam versus , ab Hollandis extrutla anno i6i%.corum
er.am fubefl dominio .
[ Arx Regia, le Fort Royal, munitio /merica feptentrionalis 7 4 Gallis exctala hifee ultimis temportbus , in
Cuadalupiatnfula,unaex Antillis . \pfisniam paret,
eque ad meridiem infida .
[ Arx Reyda , Reyde Schans, arx Belgij , qua ab aljs
Reydamu dicttur , in Groninga dominio , ad Amafluvij
& Dullarti fmus angulum communem , ex adverfo Em
baa , qua diflat uno millian Germnico in occafum, &
quatuor Groninga in ortum ; eque munita, in dtttoncj
Hollandorum . ]
[ Arx Saemga , t'Fort van Saeingen , arx Belgij ,
t+r Comitatus Flandna , excitata hifee ultimis temyoribus ,adripamScaldis occident alts , feuFofsa Ottoniatta i ex adverfo Bevclandia Auralts, & inter Hufflumy
dr Bergas ad Zomam. Sube dominio Hollandorum
multis annis - ]
[ Arx faneli Andrea , S. Andries Schans , incolis, le
Fort de S.iint Andre Gallis , arx permunita Belgij , qua
aliter Sant-Andreana, in Ducatu Gueldrif, tnterfluuios
Mofam, & Vahalim , in Bommelia Territorio , excitata
ab Andrea Aurio Cardinali anno 1 599. Sed anno fequenti expgnalafuit ab Hollandis , quibus ettam paret ,
Vtx ma leuca diat Bommelia, &fere duabus BuftoducoinBor. ]
[ Arx Santlt Chriophori , Fuerte de S. Criftoval ,
tnunitio H'fpmia ,paucis annis excitata, in colle, juxta Anam fluvtum , in Extremadura provincia, ex ad
verfo Pads Augua,ad .pfius tutelam, a Lutanis bis ten
tata. Paret Hifpanis. ]
J Arx S. Crnets > Cruys Schans ,fortalitium -

AR
tut , ad Scaldim fluvium , excittum ab Hifpanis , vix
una leuca a Lilloa, & duabus ab Antuerpia . Ipfuetiant
paret. ]
[ Arx S. Donat i , t'Fort S. Donaes , arxparva , fed
munita FUmdria , media inter Damam , Claufulas ,
excitata alias ab Hifpanis , ad coercendos tncurfut Hol
landorum,pofl Claufulas captas. ]
[ Arx S. Elmi , Caftel S Eime, arx, permunita olixi*
Hifpania, nunc Francia,m Comitatu Rufcinonenfi, prope
Caucoliberim , in ora littorali maris Mediterranei , ad
pedes montium, & media ferme inter Perpinianunuy
& Rodam, in confinio Catalonia. Captafuit a Fran
cis anno 1641. poeaque ipfis remanfit pace ad Pyrenaos.l
[ Arx S. Georgij de Mina , S. Georgio dlia Mina ,
caftrum Africa, tn ora littorali Guinea regionis, am por
ta capaci,& oppidulo , altas excitatum a Gallis , munitum fuit a Lutanis, poftea expugnatum a Batavis . Va
rias expert um e vices hifee temportbus . Quatuor leucis
diat ab arce Nafjovia. ]
[ Arx S. Helena , le Fort de S. Helene, munitio parua , nuper ab Anglis extrufla, in nfula S. Helena, longe
ab ora Africa, in Ocano ^/Ethiopico Occidentali, media
ferme inter pronontoriaj^iride, & Bona Spei.
[ Arx S. loannis de Viva, la Fuera de S. Ivan de Vi
va , arx America feptentrionalis , in Nova Hifpanta , itt
parva nfula prope Portum vere Crucis ,& ad ejus tute
lam munita ab Hifpxnis ultimofeculo . Ibi appellunt qui
versus Mextcum urbem tendunt, a qua diftat 80. circiter
leucis in ortum . ]
[ Arx S. Maria, la Fortezza di S. Maria, arx Italia
bene firms.!a , in dominio ReipublicaGtnuenfis , in ftnu
Spetia, & -n fcopulo, ferme a continenti feparata , & ad
verfo Portus Ericts, in ora orientait Genuenfi, Cr 5- mil
ltaribus diat Sarfana in occafum , 2. autem Port
Veneris. ]
[ Arx S. Maria, S.Maria Schans, fortalitium Bel
gij, in plandria, & Valia regiuneula, ad Scaldim fluvi
um , prope alloam, ffr vno militari Germnico infract
Antuerpiam Ab Hifpanis excitatum, tpfis etiamnunu
paret. ]
[ Arx S.Maria , le fort Sainte Marie, munitio Ame
rica feptentrionalis, in nfula Guadalupia, vna ex An
tillis, versus oram orientalem, nuper excitata Francis ,
quibus tota nfula fubefl multis annis . ]
[ Arx S. Martini , le Fort de S .Martin de R, arx
permunita Francia, in Reainfula, in ora Santonta >
adverfo Repella, qua diftat tribus leucis circiter in-,
occafum. Celebris facia e viciara Francorum, & lade
Anglorumanno 1627. ]
[ Arx S. Martini , Fortezza di San. Martino/woZ/i
arx eft h alia , m dominio magni Ducis Hetruria,CT agr
Florentino , in cotte , magno Cofmo munita, non longe
ab Apennino monte, & propcSievamamnem.10.milliaribus diftat Florentia Bononiam versus in reanu . ]
[ Arx S. Michaelis , Fuerte de S. Miguel , munitio
Hifpama recens extrua prope Pacem Auguftam,tn Ex
tremadura, & ad ejus tutelam . Capta fuit Lutanis
anno 16 j8. Sed poea ab ipfis derelicla,juris manet Hif-.
pantei. ]
[ Arx S. Nicolai, Forte di S. Nicolb, arx Dalmatia,
prope Sibenicum urbem , & ad ejus tutelam excitata
Venais, quibus paret, iuxtaoflium portus 300. circiter
mitii an bus Jtalicis diftat Venetijs ortum. ]
[ Arx S. Petri , le Fort S. Pierre ,fortalitium Ame
rica feptentrionalis , excitatum in nfula Martinica. ,
vna ex Anttllis,ad meridiem Guadalupia inf. Sube do
minio Francorum pluribus annis . ]
[ Arx S. Philippi , Fuerte de S. Felipe Lutanis , lc
Fort S. FiHppe,(7<//*i , arx e permunita Tertiaria nfu
la , in Azjcribus, & in Ocano Atlntico, prope Angram
civitatem,fub dominio Lutanorum. ]
Arx Sehen leid, Schenkcnchans,i>Cfl/i>, le Fort de
Schek,Gallif>arx munitifma Belgif , qua quibufdam
etiant

67
AR
AR
etUm Sgravenvvett,iVr.J<V4 e in Ducatu Gueldria, versus aurum, & totidem Blimuthe
Afcalingium , Hildesheim , tefte Irenico , urbs Germ.
ubi Rhenus in Vahalim,cr Rhenum fcinditur,vna lenca
infra Emmcricum ad eccafum, & tot Clivia in Bored . Epifc. fub Archiep Moguntino, in Saxonia , inter Bru- *
Sic diafuit Martino Schenko ejus conditore, & dolo nopolim 6. Sc Hammelam inocc. ad Vifurgim fluv. J.
capta ab Htfpanis anno ltf. fortiter recepta fuit anno lene Hildcia, five Hildeflum Scriptoribus Germ.
[ Afcalingium , Hildesheim ,fola atholteam Fidem
fequentiab Hollandis, quibus nuncparet. Et adjacet alia
munitio , dia nova arx Schenhia , paucis annis ex retinuit in tota Saxonia ; eque fub dominio Epifcopi .
Altf tarnen credunt, Afcalingium fuijfe oppid. Dulgtbitrufta-). ]
[ Arx Stenoberga , t'Fort van Steenberge ,fortalit' norum versus opp. Hervvorden, in Vvephalia,&. ComiBelgij, in Brabantia , prope Stenobergam , & ad ejus cu- tatu Ravenergico, 9. circiter leucis German, ab Hildeflodiar , in littore , excittum anno 1 6 30.4 Batavis,qui- fio in occafttm . ]
bus paret, vixque ab ea mille paffibus diflat,r vtia lenca
Afcalon , Afcalo Plin Scalona, urbs Palsflinae marit. trak
Epilc. fub Patriai-. Hierofolymit. una ex quinqu primis* Mtl.
Bergis ad Zomam in Boream . ]
[ Arx Voarni* , Voorn Schans, munitio Belgij, iru Philiftinorum urbibus, inter Az.otum ad fept. & Anthe- & L
Ducatu Gueldria, in Voomia infula , ad Mofamfluviti , donem ad auftr. abAzoto18.mil. paff, quot fer inter
txtrutla Mauritio Naffovio anno 1 599. paulo jupra-> Iamniam, & Gazam. Hic fedes eft PrarfccT, fedi Epifcoarcem S. Andrea , vbfMofa Vahalis conjungitur, & ab pali Bethleemitica; /undta, tefte Leuncl.
[ Afcania, Afcania, carum Germania perantiquum,
tafereodemlocofiparttur. Vix duabus leucis diflat
Bus/educo.-fubeflque dominio Hollandorum. ]
Cornilaut s caput, in Princip. Anhaltino , ad Vvippram*
[ Arx Vrbana , Forte Vrbano , arx Italia , in ditione fluv. medio itinere inter Magdeburgum, & Northufiam .
Pontificia , & in agro Bononicnfi , hifce temporibus ex- Nomen dedit alias Principibus Anhaltinis ; diatque^
truclaab Vrbano VI II. Summo Pontifi e, & ab eo media leuca ab Afcherleba opp. ]
nomen fortita . Ibi antea ruins Cari diilt Caftel Leo
Afcania, Lago di Ntcca, Turcis Ifnich , & Acfu , pal.
ne . Sita e prope confinia Ducatus Mutinenfts , vix vno Bithynia: , apud Nicaeam urbem, inter earn , & Dafcyliii Pl0^ '
milliari Itlico vico Caflro Franco diclo , & urbem inarit. exteni , ex qua Afcanius fluv. exit , poft
Tanaro fluvio, iz.milliaribus Bononia Mutinanu ingreflum_j .
Afcanius , Acfu, fluv. Blthynix, per Afcaniain paluversus. T.
[ Arx Zelandia y Fort Zelandia, arx Apa , in Ca* dem, apud Niccam, in fin. Aftacenum influens . Cu/us yj*
lonefo infida , feu Formofa , in Ocano Chinenfi , inter mem. Virg. lib.3. Georg.
"
Sifias-, r Lufoniam injulam . Excitta fuit hifce pofle- Trans Grgara , tranfque fonantem
rioribus annis Batavis in ora occidentali InfoIs prope
Afcanium .
[ Afcaucalis ,opp. Germania, ubiBurgundiones po-"
Taoanum oppidum . Sed anno 1661. Sinenfes earn ex~
fugnarunt. ]
puli, ttfte Sanfonc ; equeforfan Furftenovv, in Marchia
Arces alias propres locis deferiptas inventes .J
,, Brandeburgica . ]
[ AJcenfio , Acempon Lufitanis , 1'Afcenfion GalArymagdus , Sequino , tefte Dom. Nigro , fluv. Cilicx , ex Tauro mont, in mare,inter Anemurium. , & Ar- lis , nfula America , in ora Brafilia , versus Prafeiluram Spiritus Santli , in ditione Lufitanorum . Diflat
finoen exens .
[ ArzJlla , Arzilla , urbs Africa-, O" regni Fe\z.a , in Brafilia 100. leucis Orientem versus ; eque parvicirira Oceani Atlantici, capta Lufitanis anno 1471. fed cuitus . ]
[ Aferrada , Afcerade , oppidulum Livonia, adDuif0 flea recepta Mauris . Etiamnum paret Regi Marrothi , eque munita , fedparva, cumportu,& arce in Ha- namfluv. in ditione Suecorum , infra Kachenhufium tri
bus leucis Polonicis , & 1 ^.fupra Rtgam. Fcede vaflatum
[bata prov. & 14. lew. diflat Tingi in auflrum . ]
Arziris , Arucrum, urbs Arm. apud Euphratem fluv. fuit Mofcovitis . ]
?/e/Vide Aziris .
[ Afduiffcnburgum, Afchafenbourg , & Afcheburg ,
Amis , Chiaurlic , tefte Bcllonio, urbs Thracia: cum urbs Germania , in Franconia , ad Maenum fluv.
trov. fluv eiufdem nominis . Vrbs eadem cum Tzurulo vide- caflro , ubiperfape commoratur Eleflor Moguntinus. Dt*
*. , y/de ibi .
citur a iam Afciburgium, & diflat quatuor circiter leucis
Arzus,ex ann'q. itiner. urbs eft inter Philippopolim, & Francofurto in ortum , Hcrbtpolim versus. ]
Drufiparam urbes Thracia: , Pbilippopoli jo. mil. pafl".
[ Afcherleba , Afcherleben , urbecula Germania , in
in ort. apud Hadrianopolim .
Saxonia, & Prtncipatu Anhaltino , ad Vv'pperam fluv.
Arzus item, Arces, vulgo , urbs Ep:Tc. Cypriin me- Aial'e habita fuit hifce vltimis annis. 3. leucis Germani*
dircrr. olim Arfinoe, ut Steph. Lufig. vidc.ur .
eis diat Mansfeldia in auflrum , Cr quatuor ab Hal -,
Aiaborum Promontorium , Capo Mochandan , refte berfladta in ortum . 1
Io. Barrio, prom Arab.fel.ad fauces finus Perfici,contra
Afciburgium, Ajburg, tefte Thoma Leodio, opp.
Aimozum prom. Carmania:, quo 1 5. lends abeft in_ olim , nunc vie. Germ, infer, ad Rhenum , infr Col. Tat',
auflrum, in medio Armufiae infulae . Iuxca quod prom. Agrippinam ad 8. leuc. Ajs eft Duyurg, urbs in altera f4
Macae pop. Arabia? incokmt .
Rheni ripa . Sed rudera illius,inter Duisburgum,& Murttol.
Afacus , fluv. Phtiotidis , Heracleam urbem, ad Octa: fam apud Rhenum monftrantur , Se Novefio 3. leucis
mont, radicem alluens, & in fin. Maleacam fe exo- in Bor. Murfa vero vix milliario diftanr.
[ AfciburguSi, mons Polonia . lnttium ducit in Hunnerans .
[ Afai , pop. Sarmatia Afiatica , versus fontes fluv. garta, CT S lefia confinio \,inde in Septentrionem excurRha fcptentrionalioris, inter Modocas , & Suardenos , rcns,uerfus Vvartam fiuvium>& Marchiam Brandebur
gicam, ad more Balneum deponitur . Trajeus ejus hie
J2* Sanfonc tee . 1
VtoL
Afama, Tenft, tefte Marm.fluv. Maurit. Tingit. accolis Gollenberg, dicitur , Cluverio tefle . ]
[ Afcotia, Afcoytia, oppidulum Hifpania , in prov.
apud Mont.Solis,in Oceanum ad occ.fluens inter AtlanJpufcoa , ad Vrolam fluvium , duabus leucis a Placentia
tem monr. minoremj& majorem, al. Omirabi , dicitur.
Afana , AzAnaga , fluv. Libya; inter, quern 10. Ma
versus ortum, & 5. Fano D. Sebafltani. J
Afcra, p.ig. Bceoti, ad Heliconcin mont. Hefiodi pa
riana eundem cum Nigro facit.
'
Afanca ,Cleppern , tefte Villanovano , cum alijs opp. tria, Theipia 4. ftad. Hinc Afcrius nom. gent. Mem.
Germ, iri regno Polonico .
Virg. lib 2. Georg.
Afaphopolts,feu Fanum S. hfaphi, S. Afaph, urbs
Afcraumque cano Romanaper oppida carmen.
Vvallia , in Anglia . Vide Elwa . ]
AQwiam,Cataro, urbs Dalmatian pc-fitb Archiep.
f Afburtonium , Ashburton , opp. Anglia, in Devo- Ragufino, indc in ort. ad 39. mil. pafll intra fin. Rizoni- Strai.
. uv.Dm. Diatab Exonia 15. miliar. eum . Vrbs prob miinita, lub Venais, intra Ritinitun , f*4f'
&Bucuam

9
AR1
AR
& Bjuuatjvad ort. Illam ajij fub .' Barenfi collo- ^yrcania'.
Sogdiana 1
qati Afcruion Pipl. De Afcriyio b. 2. iriner. fic.
Iberia .
Sina: .
jLinquitur tergo , Afcrivtumquefuperbum,
India citerior .
SuGana .
Nobile & Olehint um , ' '
India ulterior,
Syria.
[Afcriuium foins Niger Cattaro interpret atur .
Afia magna regiones , ex ordint mart
trcdm.t effe .aReiaoyo,iuxta cundemfinum Rizjonicum.
aitingentes :
vide a tara.
Afia minor .
(Carmania.
Afculinn,j4/^t?gemnum.ynm in Piceno, adfru- Syria.
.Gedrofia.
entum fluv. in Apruti; confin. urbs epifc! Firmo fupra Palaetha.
India citerior,
Streb.
2o.,ml.
pafl.
Aquiiam
versus
ferrae
50.altcrurq
in
Airftgyptu
s
i
India
ylteror .
>/..
Smae .
Vtol. pulia Daunia, urbs epifc.iub Arcbiep. Beneventano, in- Arabia triplex .
dead 40. mil- pa" ab ./Eus, fi vi Troja urbe 8. in ort. Babylonia. "
"erica .
cognpmint Satrianum, fiyevApnlum ; ficuti prius PiceSufian.
Scythia borealis .
utm ognominatur Liv. Populi Alcuiani. Aiclum cau Perils . '
Sarmatia .
sa rnetri , uti apud Sii. lib. 8.
Ad mare Hyrcanum :
" "jidria,& mclemens hirfuti[wnifer Afcli .
Colchis.
"
Hyrcania.
[ Afculum Ptcenum, Alcoli, efl Pontificia ditionis , & Albania .
Margi .
fedet in colle,20.mill-ab or maris Adriatii,& 9. Afi Media . '
Sogdiana .
le alto in uflrum. fcuium au; cm Apulum , quibu[da
Interiores .
Afcoii di Sam'anb > efl m apitanata promncia regni Iberia .
D< angiana .
Neapo\itani,non longe ab Appennitw & "confinio prov. Armenia maior .
Ara^hofia .
Trmcipatus vltra , fexdecim miiliaribus Compfa , & Mefoporamia.
Pa<opamifus.
totidemfere Fenufia. Gaudet Prmcipatus mulo ,& de
Afyrla i
Brdrian .
ficit in dies .
Parthia .
Sacac .
Afdta:, pop. Afiae ad Caucafum mont, incobntes , Aria .
"Scythia intra Imaum .
apud quos Topafium lapidem gigni feribit Plin ius .
par mania deferta .
Scythia extra Imaum .
' [ Afia, maxima pars cogniti orbis anqui , nobiliffima
Atea, vie & fons Arcadia; , ex quo Alpheus in pccSc
Eurotas in merid. prfluuut .
mundt prtio cenfetur,multis de caufis, & Gallis fie ,
* [ Ajena, A\n\dzfgrt-, Brietio tefie, oppid. fjifpanix , ab Hifpanis,& Jtalis Afia dicitur. Tribus partibus perin Caryetanis, tibi nunc pars Caflella AHjs efl Ada- ingirur vafliffimo Oceano,qui ab Oriente vacatur Oricmuz, vicus non longe Ttigofivvio .
talis, feu Eons ; a Aleridte Indicus ; & Septentrion^
' . f AsjWr-n , mons Tartans, defera , in Afta , iuxtaj Scythxusfeu Tartricas; ab Occidua autem parte habet
finum Arabicum,feu mare Rubrum . lhmkm,inter biumfiuytum .
\mAfgara,proy-regwTi(x.a, in Africa, iuxta littus rabtcum finu,& mare Internum , atque tndc maria,PhaOceani Atlantict, inter ofliaflviru,Buragra^& Luc- nici 'm,& *Aigtum,Propontidem , Pontum Euxinum-> >
t{, & provincias ,Fe"jam, & Hafbatam, yerfus'Fezjii Jldao'idempaludem,&fluvtos,Tanaim > Rham, pr
extenditur; eiufque caput efl &xa urbs, cum alia majori Obium. Non feparatur autem ab frica N'lofluvio:quia\
AtgyptHs efl m frica . Afiam ipfam Taurus mons me
parte dtrutafuerint vltimis ivUibus bellis .]
' [ Ashfordia Ashford oppidulum Anglia , in prov. dium quedam modo ciguli m morem dividit , ab Oc
Cantq , adfluvium Sturam . Novem milliaribus An- cidente in Ortentem longijfimo traclu excurrens. Dupice
glicts diflat Cantuaria in auflrum , & duodeeim D~ olim Afiam Veteresfecerunt, alteram feilicet Afajorenut
qua trium orbis partium tunc tgijttarum vna fuit ; alte
bri in occafum . 1
AGa, palus cum opp. cognomine, apud Tmolum_ ram verb, quam Afiam propriamfeu Aiinorem dixcrzj j
mont.c yftrum fluy.ubi grues.Hnc Afiiis nom.gent. eflque tllius pars,fen provincia . Strabo Afiam in quinqu
"*
pontones dividit . Ptvlor''&us in 47. regiones, provin
Virg.lib.l. Georg,
cias dtflrtbmt . Jjifce temporibus diutditur plurimis in
frqut. Afta circum
feptem amphffimas partes. Sunt aute Turcica ditio nis in
Dulcibus inflagnis rimantur prata Cayflri . ' .
jifia, Arabia, Perfia, Tartaria, Sinarum regio, feu hi~
Idem b.7. Atnei.
na , 'India , & Infula, fub quibus multa altaregtonts
Dant per colla modo, fonat amnis, & Afia longa
continentur .]
Tulfa Palus.
[ Afia partes nuncfunt ,
Afi'a, vna ex tribus orbis partibus , reliquas firnul ac
Scrip. ceptas magnitudine fuperans,in ort,maxim extenfa;In- Arabia,YArabic , qua tri- Maldiva nfula , lesMalplexefl.
diues.
dico, Eop , & Scythico Ocano perfufa , ab Europa ad
pee. Tana; flay, mari Euxino, ge Agxp eparta , ab A- Armena,feuTurcomania, Molucca infula, les isles,
la Turcomanie Moluques> cumalipin
frica Nilo fluv.apud Plin. fed apud Ptl.finu Arbico di*
vifa. Ab Afia feminai qua in ea longe latqu imperavit, Afia minor, l'Anatolie .
Ocano Indico fparjis .
teile D.Ihd. lib. 1 4. etymol . nomen habet .
Jiornei nfula , l'lslede Perfia,ia.Vi(e.
Borneo.
Philippine nfula, les isles
Afis, magna regiones .
Cataia, le Catay.
" Philippines .
Albania.
Margian."
Ceylani nfula, PIsle de Sinarum Regio, la Chine.
Arabia defera .
Media.
Ceylan , qua altas Ta- Syria , la Sourie, fub qua
Arabia felix .
Mefppptamia .
Arabia petra .
Nabatha, reg. Arabia: :
probana.
Terra fanfia compreAria. "
Orhoene, regio Mefopo^
omania, les ircaffiens.
henditur .
Armenia major .
tamiac . '
Cyprus nfula, Msle de Cy- Sumatra nfula , l'isle de
pre
Sumatra .
Afia minor .
Palftina.
Affyria '.
ParOpamifus .
Diarbeca , le Diarbecjc ,
Tartaria deferta , la -'
Babylonia .
^arthia ,
alias Mefopotamia , '
tarie deferte , qua pars
Bariana."
Perfi."
eorgia,h Gorgie. '
efl magna Tartaria ,
jCarmania .
Phoenicia i
japoniainfuUAnlzon.
alis Scythia intrto
Java nfula, l'isle de lava.
Imanm .
Carmania deferta .
Saca:
Colchis .
SarmatJa .
Jndia , l'Inde , qua in tres Tartaria vera ,qua&ve*
Drangiana .
jcythia intra Imaum ]
partes div'di poteft ,
tus, O" magna,;a ,'vrayei
Elymais, reg. Perfidis. Scythia extra Imaum .
nempe in Indiam procu la' grande Tartaric.
priam , feu Imperium Turcheflania , feu Thibet],
Gedroai
Srica.
ma'

69
A S
A S
Camachus
,
fClcia;
.
leTurqueflar Amorum, Phrygia: ma
iugnijlfogolis , IJ'ndoCcltzenc in Arm.ra'nore.
jor.
/leTobbar,e^le Thi
ftan , ridiam extro-j
Cerafus,
Cappadocia:.
Anazarba
,
&
Anazarbus,
bet
,
ali(is
Scythia
extra
Gangem, la Prefqu'isle
Chatccdon , Bichvnia: .
Cilicix .
Im ,
de l'Inde del le Gange ,
* Chios , nfula: cognomi& Jndiam intra Gan- /Zagathaia Manralnaria , * Ancyra , Galati.
n!s .
*
Ann'ochiagem.
una
Ca
le Zagathay, feu I^
gcm7 la Prefqu'isle d_9
Chona:,
qux, & Coloflx ,
ria:
,
altera
Pifidia\
l'Inde de le Gange Mauralnaher . ]
Phrygia: magna: .
Apamia gem. una Bithy Vrbes Afia nunc celebres:
nia:, altera Phrygia: ma- Cbudiopolis , Honoriadis
'Adomm, Aden.
/pttufJa , Orrnus
gna: .
in Ponro.
Agra, Agra .
utfpahamum ,Hifpaham .
Colonia, Arm. minoris .
nunc Syli.
Aleppufn, Alep.
Pagdatum , Bagadef.
* Cotyacum , Phrygia: ma- peifenus , Galatiae .
Amedebatum , Amedev Palfera, Balfora.
jor.
Philadelphia, Lydia:.
vat.
Bantamum, Bantam.
Cybiftra,
Arm
minoris.
Pmpciopolis
, gemina-,* ;
Pa'avia , Batavia .
Manilla , Manilha.
Cyzicus , Myfia: .
vna Paphlagoniaceverl'a,
"Bengala , Bengala .
Mataranum , Mataran .
Epheliis , Ionix.
.
altera Cilicix,fub P.AnPorneum , Borneo .
Meacum , Meaco.
Euchaita, Paphlagonia:
tiocheno .
Calecutum , CalicutMeca , la Mecque .
Gangra
,
Paphlagonia;
.
*
Perufa.
ambaia , Cam baie.
Nanquinum , Nanqun .
Rhizus,&Rhizarum>
Candea,Cwdy .
Odiaafeu Siamum,Odiaa> Germa ? Galatia: .
Heraclea , Ponti,
Cappadocif .
Cantanum , ancaon .
& Siam.
Hierapolis , Phrygia: ma. * Rhodus , inful cogno
Cainum , Casbin .
Tequinum , Pequn .
;or .
minis .
Damafius , Damas.
Trufa , Burfe.
Samofata,fub P. Antioche*
Gea, Goa.
Samarcanda , Samarcand. * Iconiiim, Lvcaonia: .
Smirna , Smirne ,
Laodiea , Lydia: .
no , Comagencs .
fiierufalem , Hieiufa*
Melrtene
Armenia:
mi*
Sardes
, olim Lydiae relem.
Surata , Surrate.
nor.
'
gia
.
, Macao.
Tabrifium, Tauris.
Miletus , Car'ae .
Sebafte , Ciliciac Malaca , Malaca .
Trapeas , Trebizode .]
fi Sebaftopolis, appado
Afia minor,mari iCgaro , cum Propontide ad occ.m- * Mitylene , Lesbi nfula:.
cia: rPamphylio ad meridiem, marique Euxino ad ar&os , Mocafus , Onppadocia: .
acjEupfarate fluvioadortumdetnitur ; eontinerqu__j Mopfueftia fub P. Anno- Seleucia , Cilici .
cheno, Ciliciac .
Seda , Pamphile .
Bjthyniam , Myfiam , /tojidem , loniam , Carum, LySlxum,feu Silvnm , -.
ciam , Pamphyliam , Ciliciam, Syriam .cum Jblxftina , Myia s Lyria: .
phy!ia:,apud Peig^n.
Armenam minorem , Cnppadociam & Paphlagonia ; Nacola , Phrygia: ma
nrs yer j Galatiam , & Phrygiam magnam Reliqux
jor.
* Smyrna , Ionix. /
partes harum funt i totaque Turcis paret , Sc Natalia , * Neocxfarea , Cappado- Stauropolis , Carii .
ci.
Synnada , Phrygiae raadicitur, qubd in ort.vergt . [ Syria,& falt.fi.non funt
Nazanzu s , Cappadocia:.
jor .
in jifia mtn.~\
* Tar'.is,fub P< Antiochc Afta minor , qua nunc Anatolia dicitur Turcis , Nicasa , Bithynia: .
Nicomcdia , Bithynia: .
no , Cicix .
dividiturin quatuor partes ; quarunt major vertus Occi
Trapezus, Cappadocix.
dentem-, & mare tAEgaum extenfa , propri Anatolia_j, Pergamus , Troacis .
dicitur : ibique fuerunt alias Bitbynia , Paphlagonia^ , Perge, Pamphylix fedes, Tynna , Cappadocix.
Afia propri dicta Myfiam leu Phi ygiam minorrru-,
JMyfa , Phrygia , Lydia, tAolis , lonia, Caria , & pars
al m\ s.. Altera pars versus Fontum Euxinum, & Sep- cun Troade , yEolidem , loniam , Cariamquccum Ly
tentrionem, Amafia, dicitur ,feu etiam Rum , ubi alias dia, Sc Phrygia magna meditet rancis compledfcitur, marl
fontus , adocia, &pars Galatis.. Tertia , arama- iEgxo , Icario , Myrtoo, Rhodioque circumfluis. Vibes
na, dttla, ad Meridiem,& juxta mare Mcdtterrancum, olim clarx , Cyzicus , Alexandria , Ilium , Pergamum ,
occupt totum terra tralum, ubi alias iltcia, Pamphi- Smyrna , Ephefus , Miletus, Halicarnaflus, Gnidus,Sarlia , Lieapma . Quarta , in Orientem porreEla versus Eu- des , Magnefia , Apamea, Cibyra . Nunc fulgent Smyr
jthr-atem, Aladuli, dickur, cornmetque Armeniam mino- na, Cotixtr.n Magnefia. Populi Afiani .
[ Vrbes Afia minoris nunc celebres:
~rcm antiquam . ]
Amafia , Amafia .
Jconium , Cogni .
ji* minoris regiones , qua mare attingunt :
Ancira , Angouri.
JJfus , Liiazzo.
jid Septentrionem . Ionia
Attalia , Sattalie Prufa, Burfe , & Bitrfia ,
Pon rus.
Ad ufirum .
Cbakedon, Scutaret, & Sinope , Sinabe ,
Paphlagonia.
Cariae pars .
Scutari.
Smirna, Smirne.
Cappadocia .
Lycia.
otiaum, Cutaige ,feu
Trapezius , Trebizonde,
yid Occidentem
Pamphylia .
Cutagc.
alijs Tarabofan . ]
Bithynia .
Cilicia .
[ Aftba , oppid. Afia minoris , in Cappadocia , versus
My Ca .
Iuxta Euphrat. flu. ad ort.
Euphratem fluvium, <2T Mofchicos montes. ^o.milliariPhrygia minor l
Erpbratefia , pars Syria:.
bus diflat ab ora Ponti Euxini . J
,
Xroas .
Comagene , pars Syria! f
Afida , que, 5c Cxfariana , Xeres de la Frontera, urbs
Melitene , pars Armen .
/Eoh's .
Hifpanix Bxticx,amp!a, apud oram littoream, contra_*
Atmenia minor .
Caria
Gades inf. ab ea 2. lencis, ab Hil'pali ver 1 j.in auftrum.
Mediterrnea .
Sed Afida eadem cum Afinda,vel Afindo videtur .
Galaria .
Ifauria . *
[ Afida, fcuAfila,eademeflquaJfindum,inBaLycaonia .
Phrygia .
tica , non autcm Xeres de la Frontera , qua fia , feu
Pifida .
Lydia , feu Maronta,
Aa Regia , & Cafariana alis d>cebatur . Vid* tifia . ]
Ufia minoris regionum Mtropoles,fub Patriar.
[ Afinara , Afinara ,feu Zanara , nfula ai httus oc
Conflantinopqlitano , majoribus aerifmo
cidentale Sardinia , olim Hercufis nfula d'tla. 1 6. mili,
notatis .
pa] ambitu continet; difiatque quindecim milliaribus ab
Abydus, .
*Attalia, Pamphyliar.
p/
Adana Tub P. Antioche- Carfarea , qux & Mazaca , urbe Sajfari in Septentrtonem> 1
Afinduin, al. Afinda,urbsBxt.inora,GadibiiS4. '
no, ih'i* .
Cappadoc'x .
Ctlarea ajt.ra Cilicia:, leucs in orrum , ab Hilpali 10. versus Calpen in meri
* Amaea , Cappadocia:.
diem , xfariana y poftea Affidonia , c vulg Me
Amalris , Paphlagonia- .
nunc fedes Satraps .
dina

7v

din4 Sidottia > quae proprio paret Duc! t Afindum, vulgo , Medina Sidonia, oppidum efl Analuzjts,, darum Ducatus titulo , i gente Gufmanrum ,
fub dominio tarnen Regis ftfpania In colle fedet ,inter
ades, G4 Mi'ndam, 17. leucis ab fifpaliih meridiem.']
Strab.
Afine, F aneromtni , tefte Soph, Anchora , Nigro,
fWf. opp. Peloponne , in ora Meflenja; , inter Methonen ad
Boream , Se Coronem ad aut}rum . Cujus mem. Luc,
Lib. 8.
Quas Afin, cantes , & quas Chips afperat undas.
[ ReiliUs tamen diceretur Afis, , non Afins. . ]
Ab Afine Afineus nomen.gent. & Afineus finus,Ge/" ' fi dt Modon, feu Golfo di Coron. Vtroque enim modo
dicitur finus Meffcniacus , nter Acritam promont, ad
Boream , Se Taenarium promont, ad meridiem , qui Coroneus pafllm , & Afineus nominatur apud veteres ,
Afines tu bs littus fopulofum eft, ut quidam Poeta_*
lib. 2. itinet (cribit.
fjinc Afinesfcopulos cauti , Aerifique miis ,
Lmquimus intalos longe .
Thuey.
Afine quoque pag. Argix reg, cognomento
nica, apud Naupliam, vulgo flcanos , tee Nigro .
[ Afine, qui foea Lacedsmoniorum viens , erat i/u
era [mus Argolici ,& 15- milliarius Nauplia difiabatinortum. ]
Afine quoque inf. parva Peloponnefi , in ora occid.
apud Pylum opp.
Tul
Afines , & Afinius, fluv, Sicilia;. Vide Acefines,
Afifia, Alfifia Plin. Z?er<3, Moler. Zomin.tcho, opp.
Liburnix exdfum in mediterr. apud Titium fluv. & Tipam,opp. Sebenico urbe,ad 30. mil. pnff. in Bor. Pop.
Aflfiates Plin.
?/*/,
Afius , Chiana > tefte Leand. fluv. Vmbrix , ex ment.
AGo, qui adhuc Afi vulgb nominatur , oriens, Affifiamque urbem prxterfluens, in Tiberim un curn Tinia_*>
apud Dirutam opp. excipitur, Perufia 6. mil. paff.
[ Afius fluvius,recentioribus lafia, feu Clfius,vul Cliiacio, diclus, oritur ex monte Apennino ; inde aufius aliquot rivis, agrum Affifmum xigat, tribus millia
ribtis longe ab ea urbe defluens; non autem ipfam prsterfli ens, qus in monte fedet , & poftea in Tiberim cadit ad
Tjrfcianum afirum, duobus milaribus ( Diruta .
SJulim autem differt ab Afio ,fluvio Pialomst, qui per
Stimnones labitur . Vide Claus . ]
[ As karna, Afchernc ,urbesula fiibernis, in Mo-,
moma provincia, & Lim:ricenfi Comiiatu , ad fluvihm
cognominem . Alijs eft Afcheten, 1 5. milliaribtis fiibcr*
fiicis Limerico diftans in occafum . ]
[ Afmera, Afmere urbs Afis,is imperio Magni Afogolis , in India , & provincia Bando, propefontesfluvij,
Padder . Diflat ab urbe A"~ra 70. leucis tiifpanicis iru,
occafum, 1 5. autem ab urbe Bando, ]
[ .Afmirsi , montes Afis, in Srica r*gione, ubieam
Afmirsi populi tefte Nicolao Sanfone-, versus IJfedonem^
Sericam,in eo fraflu ubi nunc Cataia regio ampltima,&
pars Tartaris late (umpt, - ]
lv*
Afnaus , mons Macedonia , inter quem , SC
aHum mont. Aousfluv. Liv. tefte, decurrit.
[ Afola, Afola ,opp.id.Italis, & agri Brixiani , ad
f fluv. Chieie , in ditione Vcntfa.Difiat a Brixia i^.milL
paff. & Mantua 20: militar-ibus in occafum ; efique prope
limites Ducatus Aiautuani . ]
jepk
Afophos opp. erat Pahftinx,n G.ililxa, apudScpphervam urbem, & Iordanem , fluv.
Tau/
Afopus,opp. Pclopponnefuin ora Laconix,inter Biandinam , & Boam opp. apud Onugnaihon prom, haud
**
procul Malea prom. Efapo , lit Nigro Rampano , dicatur .
Stfa'
Afopus fluv, multiplex. 1. Bccotia: , Afipo , qui ex Ci' '"}(&, tharrone mont, profluens, agrumque Thcbanum irri'
gans ' ^ P'ateenfi decidit; ipCque Thcbas praterluens ,
Plateas, &Tanagram, inter Oropuni opp. & Cynofuram prom. mari xcipicur. 2. Theflalias , qui in finum_i>
Octa?um,apudTl)erniopylas,accepto Phcewce fluv-

f
AS
TjieritiopyUSj i j.ad. defertuj:. ac vulg etam 'Afiopo ,
nominatur. 3. Lydix in Afia, Laodiceam urbem prarciaram alluens, a in Lycum cum Capro influenf. 4. Mace
donia?, qui reftibus Liv. Se Strab. Heradeam al luir j.Peloponnefi , hand procul Corintbo decurrens , de quo
Strabo , & Pauf. ex Cronio mont, mari apud Lechxum
exceprus . De Afopo Bceotix Ovid. lib.3. amornm .
Quid referam Afopon , quem cepit Aiartsa Thebe ?
[ Afopus ,fluvius Feloppnnefi, in Sicions tratlu,nunc
Arhon, vulgo dicitur ; oriturque ex monte Ccclofie , in
ftnumCerinthiacum fe exonrt. ]
Afpachan, Spahan, hodie , urbs Perfidisjnon igno- Cedm)
bilis ,
[ Afpahamum > Hifpaham, urbs eft Perfidis prsclarO)
adfluv. Ser.dcrut, in provincia Yerach , ubi Rex Perfarum commoratur,a feptuaginta circiter annis. Ampliffima efl, pulcherrima, & opibus pollens, innmeros coniinens incelas, cum tribus prsgrandibusJuburbijs, Tzulfa,
Tabrifabath , & Hafenabath ; ornaturque quotidie fuperbiffimis sdificijs . A multis, Afpaham , & Hafpacham_*j
dicitur , Perfis Spahayvn ; habetque in ambitu 16.
milliaria, & palatium Regit fumptuofiffimum, principali
rcrum venalium foro imminens . Dislat ab urbe Sir* in
nere decern dierum in Boream , & tondem a mo iru
auftrum-> . ]
[ Afpacharaths , pepuliAfia, in Srica regione , tefle
Ntol. Sanfon. ubi nunc provincia Talnfu , in Cathaia ,
versus Sinas . ]
Afparluca , Afipax nunc, tefte Hieron. Zurita , opp. ^Ii">*
Aquit. intra montes Pyrenaros , vnde /ugurn denominatur . D.'cftur enim, Porto di Afpa.
[ Afparluca ,feu Afpaluca , Afpe , oppidum olim fuit
Aquitanis , in Tarbellis , nunc vicos in Bcnearnia ad
pedes montium Pyrensorum, hinc artusfluvius Gabarus,
ab eo diclus Gave d'Afpe, qui quinqu leucis infra in Gabarum loronenfem fe exonrt ,
Afpavia, Efpejo, tefte Mor. opp. Hifp. Baet. in Vanda- J Hirtf
litia, Cordub proximum, ad Salfum fluv. apud Caftr
Rivi, inrer Cordubam, & Aftygi ad 4. lencas,
Afpendus, Afpendum Plin. utbs fuit Pamphyle , ab
Argivis condita, Epifc. fub Archiep,SIdenfi, ab oftio Eu- strati
rymedontis fluv, 60. ftad. tefte Strab. eidera, fluv. impo- flia,
fita, ut apud Dionyf.
Jllic adfpict'es Afpendum , mania cujus Afrttm .
Eurymedon amnis lavat .
Afpendiv.s Cytharifta, in proverbio eft apud Grxcos,
ut audor eft Cic. Act. 3, in Vcrr. in rapaces , Sc
in fui luilitnrem derivantes : fleut Cythardus Afpendiiis , qui ints canens , ( hoc eft , cytlwram tantni_
digicis percuticiis ) fibi, non ah'is canit, uti Afcon. interpretari videtur ,
Aipcrum mare, fin. Troglodyticus Plin. fin. Barbarieus Ptolom. S Barbaricum pelagus Stcphano , Coifodi
Melinde ,'marc, quod Athiopiam ad orcum aliuitjinter
vquatorem, & Aroinata prom.
[ Afperum mare, feu Barbaricusfinus, pars efl Oceani tAithiopici, & auftralis; extenditurque inter Aromata Promontorium , & infulam S. Laurent^ , feu Madagafearis , & multis, Coe de Melindc , dtcuur , ab
urbelittoraliprscipua* ]
Afphalrfs,& Afphaltites, fie bitumine quod gignit,te- J4
ftibus Plin. & Ifidcr. dictum , mare Mono, Sc incolis >aL
Sorban, telle Franc. Iunio, lacus Palxftinx in Iudxa , in
quem Iordanis fluv. influit, longus ioo.'mil.paff. latus25.a Hierofolymis 40. ad quem Sodoma , & Gomorrha
urbes de crelo tactae fuere Hic nihil demerfum iftinet,
fed rei/fr, tefte Plin Mare Morruum luftino , & Pauf.
appellatur. Hieron. Vid. Hymn.ad Deum.
Seit Segoris , fcitque infelix Afphaltidos vndtt Ac-,
cola .
[ Afphaltites, nunc mer Morte Collis, mare Morto
Italis, 2o- leucas habet longitud, quinqu autem aut fex
latitud. & 3 j. milliaribtis diftat ab Hierufalem in or~
tum , In cum influunt,Iordanisflkvius, Arnon, Dtbon ,
Zered

AS
AS
yi
# ZtrtAtttms , cum aliquot alijs , & ei adjatt al- fortum, & iam, (titas Infula facta dia fuit , nuns
fijjffni montes undequaque . J
vulgo libia hcra\diftatque 1 2. milliaribus tantum ab urf &rs Alpe Viejo , oppidum Efifpania , ad Eidam be Roma in meridiem, in ora maris Tyrrheni. ]
fifty, in regno Valemia , 4. leucis ab Alona in pccafunu ,
Affifia Vide Afia, vti feribitur apud Ptol.
V'Unf.
(r paulo fupra Illicim. 7. leucjs diflat Murcia m tri
AffiTmm, yEfifmm Ptol. Ajjifi, urbs Vmbria Epifcop,
am, & ex ejus ruinis crevit pppidulum Afpe , paulo fu in monte, divi Francifci natalibus clara, inter Pemam,
10. & Fulginium ad ortum .8. mil. pafT.
pra. ]
[ Afpis, Afpido, amn>s Italia, in Marchia Anconita[ Affifium , Gallis Affile , urbs e ditionis Pontificia,
na. Cadtt in Mufonemprope L/turetum, & dein & . milliaribus difiat Clafto, feu fio ftuvio in meri
eo in mare Adriaticumfe exonrt . ]
diem . ]
Afps , Meis , incolis , tefte Curiohe , mops , Sc opp.
Aflb , Offea, oppidum plim,nunc yicus Hifpaniac Tar- ptpl,
Strub.
Africa: apud Hermaeam prom.de quo Sil. |ib. 3.
racon. in finibus Baffitanorum , Bigerr finitimus .
Affor, Antiopia Iofepho, opp Palstina;, Antiopia, nunc
In clypeifpeciem curvatis turribus Afpis. .
'
Strai
Ap? item op, Africa:, ad Syrtim majorem ad initi, yicus ,
Afloras , Aferus Ptol. Afforium Steph. foro,opp. Si Cff.
tul ' /ntcr Calumacumam, & Saazamam pagas,Lard incojis, tefte Marmol,.
cilia:, tefte Faz. in mont, ab Agyrio 6. mil.paff.in Eurum,
t Ajfij pop-fuere aflit , n Scytbia intra Imaum,ubi' Pop. Afforini Plin. Aflbrns item Ptol* opp. Macedn, in
etiam Afpifius mons , Nicolao S'anfone tefte , ubi nunti Mygdonia,apud Apolloniara,nuncv^r<. Pop. Affori
jars Tartar* deferta ]
ni Cic,'
'
Tul.
/pithr? -rifpida , ur in rab. recent, urbs Sinarum, ad
[ Afforus , Macedonia oppidum erat, juxta fluvim
fluv. eiufd.. nominis, tee Mercar
Echedorum, & decern mil. paribus difiabat ab Apollo
a Afpithra,populi Sinarum , in Afta fuere , ubi nunc nia in Borej,Antigoniam versus.Nunc eius vixfuperfunt
provincia, Iunnam , Q^.anfii , & Canton , in parte Au- rudera . Afforus autem Sicilia alis oppidum , nunc viflrali imperij Sinarum . Vros autem Afpithra forfait^ us Afaro, etiam Afforium ditlumfuit . Ejus ped'm alla
nunc dicitur , Quanclieu,*' provincia Canton, dia,ut it Chryfusfluyius. i . milliaribus diat Rayalbuto ir
pecafum hibernum ; & omttatns titulo gau/et
videre e ex tabulis Martini 1. ]
Anton.
AtTum, S Quaranta, tefte Mol. prom. Troadis , cum stra.
pona urbs fuit Gilarae Epifcop. (ub Archiepifc.Ancyrapo , inde 64. mil. paff, in ort. Parpafum , & Arche- urbs Epif fub Archiep. Ephefino , inter Ledhim prom. fui,'
Se Scepfim urbem. Attas Smb. & Apollonia Plin. Sedlaidem urbemjCappadocia: versus.
Script.
Afprcnciacum, Efpernay, opp. & Abbat- Gall. Bclg.in Apollonia mediterr. vldetur ,
[ Affus , qua & oollonia , urbs fuit Troadis in Afia
Call- Campania, ad Matronam fluy. nter Dormanop opp. ad
minori, 1 6 mie paff, Lefio promont, in ortum, Gargar
pce. & Carabunvm urb. ad ortum 9- leucis .
[ Afprenciacum melius dicitur Sparnacumjifpcrnay, ram versus, paul minus , in ora finus Adramitem , 13.
efquc medium ferme inter Catalaunum ad ortum , & militar. 4Lesbotnf.inBoream,& 30. mtlltaribus ab
aflrum Thcqdori ad occafum. Vide Sparnacum . ]
Antandrq in occafum r
A (Tara , fliv Maurit Caefarienf.apud frerum magn,
[ A^OTpo,l'Affomptfon, urbs nova, & parva Ame
in mare noftrum, inter Sigarn urb. ad occ. 8c Porrum_j rica mertdtonalis, propeuvium Argenteum , in regions
mghnm ad ort . influens , Sesfis , incolis , tefte Catt.
ParaguataJ)tcitur aliter Beata Maria Affumpta; diat[ Affa, Affas, populi funt Africa, in Guinea medi que 80. leucis Guaira oppido in occafum , & 200. a S.
terrnea , inter Aboraas , & fluv. Mancum, tee ruce de la Sierra , ortum versus . ]
Alur , Arfid, tefte Ort. oppid, Palaeftina: , apud pram Lit.
du Val . 3
Reg.
Ajaraca pop. fuere Lybia interioris , forfan ubi Uttor. Se Ramam urb. Vide Antipauis .
nunc regnum, Biafara, versus Guineam , Sanfne tefle.]
Affurus, urbs Africa: olim,Epiic fub Archiep. Carthaftim.
Afleriates, pop. Alpirti , Alutraenibus finitimi, in Tri- ginenf. apud Siccam veperiam, Tueca Tercbinthina.^ >
dentinprum confn, quorum reg. Val di Serra , hodie j j. mil. paff. Suffetula 65. intiprium .
nominatur, tefte Iofia Simleio .
[ Affurus,urbs ab alijs Affures d'fta fuit j eratqucj
^fferimum , Aflerim , carum efl permunitum, in-/ media inter Siccam Veneriam, & Stffetuiam, 1 50. mil.
tnontejn regno ambai&,& imperio Magni Mogolis.Di- paff. arthagine in meridiem . Quid nunc fit , natu,
flat mari Indico 15. leucis Hifpanicis in ortum, & toti- confit. ]
Affyria,quae & AdiabenePlin,/rr,reftc Metcat. Str*i.
dem ab urbe Surata in meridiem. Paret Lutants; (fr di
Adrm'Ta, Nig. Azjmia, & Moful , Plin. alifque nomi- pi n'.
citur etiam la Roche d Aflerim J.
ilut
A ffinarius , Fakonara,8c intus Fiume di Noto , tee nibus appellata, reg. Afi, Md'opotamia: contigua, ab ea **r
Tbucj. paz. um a), fluy Sicih"a?,fupra Neerumurbem ort'ens , Tigridie fluy. diuil, in ort, recedens, Mediam, & Sufiacuius oftfum inter Orini, & Elorioftia, Syracufis 20, nam versus . Cu;us urbes om clarac,Nins,l'cu Ninive,
mil. pafllin merid. diftat. Apud ilium Athnicnfes Syra- Arbela,Ctefiphon contra Seleuciam.Ab Affur fio Sem,
cufanis viti,nign clade5pace Nicia afFedi funt olym. tefte Ifld. b. etymol. habet. Pop. Alyrij , Claud.
93. anno iirbis conditac. 42,
Jib. a. de rapr. Profper,
J[ Affmarius, amnis Sicilia .Falconara d'ritur ai opDitibus Ajfuri] fpumis fufcantur aheni .
0 cqgnomine, & prope Neam urbem labitur, Ejus oftia
[ Affyria nunc Arzenim, dicitur,Arab. Ader bigian,
10 milliaribus diflant T'achino promontorio in Septena feu Adhrabigian ; efiquefere tota trans Tgrim fluv'mm r
&fub dominio Turcamm . Alias ampia fuit, fed angutrionem . ]
[ Afftnum, SKiraffin, urbs Scotia jeptentrional:s,in fiionbus nunc rcfiringitur Hmitibus . Fji-spas olim fuit
Comitam Affmo , & ad lacum Affin. Decern milliaribus Adiabcne prov. urbefque ibi celebres fiitst Moful > qua.
diat ab ora maris Dtucaledonij , & is confit imq- alias Nnive ? & Schiarazur versus Perfiam. ]
lis , in limite Navernia provincia . ]
Afta , Mafsa de Alla, tefte Mor-urbs fuit Hifp.Ba-r.in
Turdetanis, ad Letliem fluv. jLocus fic noraipatur Cae- J*r* J
t Affinus Comitatus , Skiraffin , feu Affinshire , pro
vincia cotia feptentrionalis ,qua proprie pars efl Rofi fariana urbe jntrorfiim , Arceufem urbem versiis 8. mil-
fia , inter k\briam , & Naverniam provincias , \uxto-> paff. diftans . Rudera ingentem fuiflc indicant
alcedoniitm mare , ubi alias reones feu Cerones po-.
[ Afta , qua aliquibus Afta Regia- nunc Xerez de la
puis. J
Fonrcra, dicitur, teftib. Sanjone, Brrttio, & alijs. Efl me
,
Afts , nfula Tiberis apud lillas oftia , inter Portum_j dia inter Arcenfium urbem, & Afncftheiportum,:n VanMm*
" Romanum,& Oftiam urbes excifas , ab urbe Roma i 8. dalia a deficitque in dies.]
Afta , qua? Pompeia nonnullis cogpomnawr, Afii pf'1
mil. paH
Affts infula , qam efficit Tiberis ad eius oia, inter urbs, Se col. Uguriae^ptid Taara m fluv, Epitc. ub r^ " *1'
hiep.

7*
A *
fcbiep. MediolanenCm cuius ^oKm fainter AtexariI drlam 1 8. $C Tai^inum io. mfl.pafl". ab Alba Pompeia-*
1 i j. Eius mem. Claucj. de 6. Coof. Hon.
- nccglus Pclleutia rebus
ontulit Atffemj, autQwema vmdicis Ag, .
[ Aa, urbs alias Liguria , nunc puret Dud Sabaudi& & A allis Alte, dicitur ; efique robe mumta-i ,
-valido fortalitiq,o4 Tanari , Vrbtfque fluminunu
confluentes . Ejus ager uv.lgo Cqmitatus ficnfis diiI tnr ;fntque antea pars Ducatus Mediolanenfis , fub Vi'fcecominbus . Vrbs autem novem millsaribus diat
j\c,a,PalaainOccidentem7 & l8. a' afali versus
aurum. ]
I
[ Ja , Afta , oppidum, A' , in India citeriori,<r re?gn.o Decan, inter Vitiappr, & Dabiil,*"^ * i^circ'tet;
leucis ai utraque difians . ]
Ttl,
ftabcni, pop. Hyrcaru'a , quos quidam Ariadi, ex;
parva nomipis alluiion dci piuant atra.
Aftaboras, Tacai ,Merat.7V; ,Nigro fluv.
f*eh Ethiopia; , qui vna cum Aftapo,& Nilo Mcroen, inf.ingeptem fact . De quibus Ponran. lib,b. Van.
Aapus , & ficio jungit fuaflumixa_ Qlilo ;
Jungit,Cr Apabqras , Biemium bine populatur arenas.
[ Aaboras abalij-s Coror, aune dicitur ; & oritur
frope Auxumum x in Abyffinia xegtone , vt quidam tra4*nt t ]
,
Aacapra, urhs India? citer. qua* aftr. Campanir
lirbc regia did .,
Aacapraquid, fit hodie, nan bene confit. De ->
tnim urbe Campanir, fidesfit penes aflaldum Quidam
tarnen exiimant,/iacapra fuifs ubi bqdie Ianager, op
pidum t.tiams Magni Mogolis,, tn provincia,Sovct, di' Ha, prope oflialndifluvij,.'].
[ Aflacara , Attachai") urbs Terfia-, aliasmaxima^ ,
juxtaflwvium Bendimii -prope ruinas antiqua Perfepolis,
que. olim caputfuit imperij Perfidy in via Stras Ajpaha~
tum versus.. Fide Perjepolis .
ltd
Aftaccnum aquarium, la Marefma, locus Hifp. Baeticae , apud Portum Mnefthei.
[ Aacenum afiuarium, vulgo la Marefraa, tragus e
Jiifpama Batica. ,')uxta otumfluvij Bats . Extenditur
nersus oppida JNebriffam, & Palatium . ]
Strab.
Aftacenus fin. qlfq di Cqmidia , vel Nicomcdia,iefte
P.Gylli<?5 fie ab AftacourbeBi'thynica, ad Propomidem, Nicomediap urbi finkima. Aftaces antem fluy.
|?n. in Ponto iuxta quern equae lac nigrum prsbent
gentibus.
[ Afiacus , urbs Bilhyni&y nuncferi diruta)acet, ij.
jnlliartbus Nicomedia in occafum aflivum, Bi%antiot
autem 50. milliar bus in ortum dians . J
[ sfltuus , Afacedonii urbs. , m ornant regiones ,
^Thuc'a . teey Quid nuncfit , non bene confit , 1
[ Aagoa , Aago, urbs Africa in tAlthiopia infe
rior^ & imperio Monoerougi j versus limites Zanguebari&>& Mozjtmbict. ]
[ Aatum , Aftat , oppidulum infuU JsLndi,in par
te Septentrtonali , in mart Deucaledontco , propcfinum^^
Skaganti & 3. tantum leucis Germanicis ab urbe falar.
feu Hola in affrum ,fub dominio Reis Vanis, cum tota
//fula. J
Fmi
Aflalicfs , feu Aftacilicis ex; ah cod. TefezAra, teft^
Marmol, cpp. Maurit Cadarienf. mediterr. apud T'uui regiam5 quae Tremen-, appellatur .
Aftapa , Aepa-, urbs Hifp. Botica; , in Vandalitia, ad
Singulim fluv. quam alij excifaindicunt , ad didi amnis
fonres , ab Eepa, ( quae nova Altapa dici poteft ) .leuc.
ab Aigi 5. luc. Antiariam verss.quot ab Vrone^j.
Marcello obfeffa, nein Rom.potetatem '
feipfam cum filijs , uxoribus , & opibus , tefle Liv. cqncremauit .
[ Aapa,quaalijs Oipo, vulgo Eftepa, tribus leueis diat Smguli fluvio , long antem ab ipftusfontibus,
&a 1 vixque duabm ab Vrfone . Seilet in clivo,paucis conans
Jncolts. ]

AS
Aflapus , "Abanhh fluv. vEthiopiae qui cum Nilo \
Aftabora inf. Meroen facit. Vide Aftaboras ,
[ Aapus qmbufdam Abanhus dicitur . Oritur prope moment Amaram-, & m Nilum cadit . ]
[ Aaracenfts tractus x feu Comitatus , le pais d' Aftarac,yi/< d'Eftarac, regiuncula Gallia, in Vafconia ,fupra Aufcws, inter Comitatus,Bigerrenfem, & Convenarum. Ejus caput , Miranda, }
[ jielfus, fluv. olchidts , in afia, incolis Engur^
Uns . In Pontum Euxinumfe exonrt , 20. mtlliaribut
ab ofiio Cobij fluvi) in Septentrionem . Oritur autem ex
monte aucafo versus latios populos y & Cipuranu
Anargbiamque rigat. \
[ Aflerabatia , Afterahath , regio Perfidis , non lon
ge mari ajpiq, in proy. Tabareftan. Oppidum ha
bet cognomin. versus montes, 20. leucis ab urbe Gorgiano ifi occafum, & circiter jo. leucis mari Cafpto, tee-t
Oleario . T
Afleria , Di da.fi alio, Soph, interp. in.maris lonr/par- shm
va, inter Ichacam
ephaleniam . Afteris Homer.. 4. /
OdyT. cu/us carmen eft Latin redditum :
&
Aeris baud ingens portus datpuppibus aptos ,
De Aft cria lib.2. itiper. fie :
Linquimus Aficriam , vicinaque faxa recepta.
Afterion, fluv. Argia reg. in Peloponnefo, in Eranum fluv. influens;ubietiammons,teftePlin.exquo
+1
fluv. pra?dicT:us effluit per fylvam Nsam- Cujus mcm.
Stat. lib. 4. Theb,
- - quos celer ambit
Afierion , Dryopumquc trahens Erafinus arias .
L Afletlania , Aftetlan , provincia novi regni Afexicari: , in America feptcntrionali , in Boream provincia
inalon, & non longe mari Purpureo . A paucis annis
litflrata fuit ab Hifpanis , 3 tarnen nullas in ea habeM
coloniat }
Afte , prora. Thracia? , ad Bofphomm, quod vulgo >
Cecrium, norainatut, tefte P. Gyllio-Afti pop. Strab:
Aftigi. Vide Atygi. vrbs Hifp ?act oUm Epifcop. fub
Archiep.Hifpalenfi .
Aftir , Steyr, urbs Auftrix, Len'p 4. lene, in auftr.
Vide Afturis ^
Aftomi, pop India? , circa fontes Gangs , fine or y * ]
roto corpore hirta frondium lanugine tantra utentes,&
pdore radicum,ac flore herbarum fyl veftrium viventes ,
vt Plin. feribit.,
[ Arachanum, Afrrachan , urbs ampia Tartaria
AatiCa , prope qflium Volga Jluv. in ditione Aiofcborum,ab anno 1554. cum arce permunita: habuitquej
olim Regem proprium. Ibi antiquitus crant Aurcabi populi . Vrbs diat 1 2. leucis mari Cafpio, &yoab urbe
Ter kia in Septentrionem; eque in caparte Tartaria,
qua vulgo Nagaia , dicitur , feu regnum Arachanum ,
Oleario tee , & attjs . }
t
Aftraeus , fluv. Maced. inter Theffalonicam , & Bcr- /.
rheeam. fluv. Nomen ab Aftrio fiva; iftra:o opp. habe
re videtur, ( quod Oftro, nunc dicitur ) undc oriens, iii^
Axium defertur .
[ Afiraus , fluvius Macedn' Fontes habe{ in li
mite Albanorum , prope Afir tum oppidum, ubi Afirai
feu tA}flrai populi , inter Almopes , " Defsaretios . ]
Aftrata, inf. mans Riibri, intra fin. Arabicum , qua
Caiajfa, nun.c dici frtUT- .
Jtel.
A(troru.ela, Miih amclla Steph. Martegues , teft^j
pinero, oppf Gall. Narbon. in ora littorali Provincix , pli
apud Maritimam opp. inter Maliliam,& Arelatum_j ,
inde 9. hinc 7. leuc. Ali; s ipfa M^mrn3 Martegues , vul
go dicitur .
[ Afiromela efinus, qui vulgo, la Mer de Mortiges,
dicitur Maritima oppido,ei adjacente ad oflia. Eum
circf.nfiant,oppida-,Berrd , Iuncaria, & ftrreria, & hinc
periti nauta, les Martegaux , diSi . \
Afcrunus, nions Campania?, apud Putelos yrbem_>:
Laciis qui vulg Bagni di Arugnot nominatur , teftc_j
Mazzella ^
Aftuia, ,

AT
'Aflua, opp. Germ, quod quidam Bodenhaitfcn , ndlhoi
gtant, in Saxonia.
Aflura, Stura-, Stora, Se Aflora , opp. olm , nunc
Ce.
Tafte, exiguumcaftrum , efluv. Latij apud Circsos . Feftus
tyal. flu v. ait 6. mil.paff. ab urbe fluerc . Sed l)ic Stura in agro
Laurent! . Storas Strab. vocatur, diverfus ab Aflu a, qui
5. mil. paff, abefl ab Antio , Circa:os versus . ubl Tull.
Cic- M. Antonij militibus fugiens interfc&us eft.
[ Aura dicitur evam hodtc Aflura ; eque vicus ad
mare, cum jluv. parvo cognom. alias fub Fulfils ,nunc
in Campania Romana-, & in ditione Pontificia. Dominos
habuit Frangipanes ; ibique dctcElus & aptus fuit onrnditms Suevus , nepos Friderici fecundt . ]
Aflura item fiuv. Hip. in finibus Aflurum, Legioncm
Or/. utbcm allucns, ac in Durium labens .
[ Auriafl'uv. Afla , Lucum jlurmn alluit,& poflea
in Cantabricum Octanum cadit ; & quibufdam MelJus dicitur . 1 tarnen credunt cum ejfe qui nunc Tera_j
dicjus, Afiuricam alluit,<V dein cum Vrbico, & Eflollo-j
in Durium cadit ; fed Legioncm non alluit . ]
Aftures, pop.Hifp. Tarracon. in ora Boreali Occan
Strai. accolentes, inter Callaicos ad occ. & Cntabros ad ort.
Um.
Eurias : aurfera
O al. quorum rcg. Afluria Ptol. vulgo
quondam, tefte Silo Lib. 1.
- Aur avartts .
Vifceribas lacer t, tcllnris mergitur imis ,
Et redit infelix, cjfoffo concolor auro .
[ Afiiria,regio Hi(pan'u,& Regni Caella, Principatus tttulo cl. i . Ab Hi/panis vulgo las Afhirias, &
Gallis les Afluries , dicitur ; eque duplex , nempe A fluria de Oviedo, qua Gallada adjacer ad occafum, pri
maria urbe fie dicta, uti&alta Afluria d? antillana,
qua ad ort um-, & Bifcais. contigua t . Totius autem re
gions primaria efi Lmcus Aurum , qui nunc Ovetum-,
dicitur, Oviedo, urbs ali is regio titulo infign s . Regio
b&c montuofa admodum, &erilis raros habet incolas ;
eque in longum extenfa,tnter GalUaam, & Bifiaianu .
Sed olim amplius protenfa, continebat etiam partem Septentrionalem regni Legionenfis, ubi Aurica,& Legio ur
ftel.
bes, & Aflurts Cifmontani . ]
Afturica Augufta , Afiorga, urbs,& col. Hifp. Tarrac'
n A durum , & Vacczorum conf. Epifc. fub Archiepifc.
Compoflellano, Legione . leuc. in auftr. Zamoram_>
versus , Burgis 36. in occ.per Palantiam,fcr in medio.
[ Aurica, Aftorgue Gallis, urbs alas Aurum Cifmontanorum , in confinio Vaecaorum , nunc regni Legiovenfis , fedet ad fiuv. Teram, 7. leucis Legione, Cr 30.
Ix vit, , tantu a Burgis. A paucis inhabitatur, & quotidie deficit ] .
Afturis, &Calturis, opp. Norici, in Auftria,quod ,
S. Sevctib.
tefte Cufpin. nunc Stoc beravv,dkh\iT-. Vienna 4. Ieuc.
Moravian) versus, al. Steir ,urbsAuftria:ad Anfum_
fluv. Laureaco, five ab Anifo urbe 3. leuc. in auftrum:
. quod magis probo .
Afturum lucus , urbs olim in finib. Aflurum, prorsis
everfa, apud Ovetum utb. qua: lli fueccfit, & novus lucus Afturum dici poteft, Legione 2 2 . ieuc. in Bor. verfs Scythicum prom.
f_ Aflurum lucus, nunc Ovetum, Oviedo, diat a Le
gione 1 6. leucis tarn km , & 9. a Scythico promont. Vide
Ovetum. ]
?Un.
Aftygi, Aftygis Ptol. Ecya , urbs Hifp. Bit, hac ctam
hinten.
tempeftate clara, ad Singulim fluv. EpiCc. olim fub Arebiep. Hifpalenfi. undc 1 5. leuc. recedit Granatum ver
sus, inde in ort. 21.leuc. diftans, Corduba8. Augufta
firma etiam Plin. dieb. Hxc vna cum Aftapa, Obulco ,
yEgabro , Lucena , Marcia , Vrfone & Vaena opp.
Ferdinando Rege, Mauris eje&s , recuperata an. fal.
1239Aftypatea , Stampalia, inf. maris Carpathj , cum_j
rtel.
S/rat. urbe eiufdem nominis Epilc- fub Archiep. Rhodienfu, in
longum extenfa, circuitu 88. mil. paff, ab Icaria 80. in_*
rlm.
auftrum, Delo loo. in Eurum, Cadifco prom.
125. in Cc. Sc Bor. Ejus mem. Ovid. Lib. 2. de art_,>
amandi :

AT
73
Cinaqe pifiofis AypaUa vadis l
Aftypalaea quoque opp. Coi, inf. tefte Steph.'
[ flypaUa nfula vix. 70. milliaribus diat a. proxt
miori ora Crets, inf. a Gnido autem urbe Afia minoris 60.
tantm . Ei adjacent ad ortum aliquot nfula, fett vertus
feopuli. ]
Aftyra, villa inter Tufculum, &Circaeios, eadertL-
cum Aftura, ut videtur, ab urbe Roma 40. mil. paff, di- f
ftans. ubi Cicero interfeus eft, tefte Plut. Sed pro Tuf
culum Antium legendum eft .
[ Afuga,A(\xg,opp.Aby]finia, feu \&thiopi& fuperioris, in prov Ambiam, prope /Equatorem, centum circiter milliaribus infra Ambiamttm in Septentrionem . ]
[ Aulum, A<olo, opp. Italia, in /archia Tarvifina ,
propefontes fluvij Aiuffoni, ditionis Venet& . n monte fe
det, 1 5. milliaribus a Tarvifio in occafum,& oo a Baffano in ortum . ]
[ Afunga , Afungen,/icj Suecis. regni , in VveroGothia provincia , versits Smalandiam . ]
Atabyris, inons Sicilia:, apud Agrgentum urb.ub! boves ^Eneoe mugir folitos , cum aliquid iniqui fieret, tradunt. Mns item ejufd. nominis in inf. Rhodtefte Sum.
vnde ipfa Rhodus Atabyria olim dila fuit,tefte Plin. Lib.
5. cap. 31.
[ Atacama , Atacama , defertum America meridionalis, in regno Peruvix, versus confinia regni Chiles , irt*
ora littorali maris Pacifici,in regione de los Cbafchas,ier Aricam , &flunium Copiapum. j
Atalante , Talandi, inf. parva,cum opp. Euboex ad ,
jacens , regione Opuntis urb. Botix . Cujus mem.
Stat, lib.6. Thcb.
Nota parens curfu . Qhs M&nali& Atalantes
Nefciat egregium' decus ?
Hinc Atalanteus, a, urn, apud Stat.
Atalantes Ncfmm, inf. parva Eubx , apud Cenxum Ptel.
prom.quam Niger,Caloiero,vu\go dici teftatur . Sed hare
eadem eft cum Atblante Plin.
[ Atavilii,Atwi\\os,populi America meridionalis, in
Pcruvia,prope fontes fluvij Xauxa.Dit circiter 6o.leucis civttate Regum, & op. ab ora littorali maris Pad*
fici. ]
Atax , Aude, fluv. Gall. Narbonenfis,ipfam Narbone Strb.
interluens, & paul infr in mare exiens, Narbo propte- Vib.
rea Palybio di:us,ex Pyrena?s mtibus,tefte Mela,od- PJ \
ens,&: per Rubrefum lacum tranfiens.Pop.Atacn,ab eo
Narbonenfcs didti.Strab.ill ex Cemcnis montib. feribit
profluerei fed Mel.fides habenda. Ejus mem. Luc. Lib 1.
Aitis Atax Latas gaudet nonferre carinas .
[ Atax oritur ex montibus Pyrenais,in ea parte Comitattts Rufcinonenfis, qua CapCir,dicuur ; aliuitque Lmofittm, Alcthum, Carcaffonem .& Narbonem, urbes Occitania: dein autlus aliquotfluviolis , in mare Adediterraneum fe exonrt . ]
/ Atcgua , Tebala veja , feu Teivela , Mor. opp. Bt. Cef.
-Cf.everfum,apud Alcalam regal,'n regno Granatenfi, Dicuyf.
vbi adhuc fs vifitur, qui Fuente di Teivela dicitur) olim
munitiffimum, Corduba 1 6. leuc.Granatum veisils ,
Ciiriftianis,una cum Turonc opp. inde 5. leuc. recupe
ran m an. fal. 1 3 30. Scribirur etiam duplici t, Attcgua . ^
Ateila, S. Arpino,Kkc Sanfelicio,urbs Campania; epifc. "pgl
fub Archiep. Capuano , everfa, apud Ganium fluv. & ^,'^
apud Averfam urb.qua: illi fucceffir ; Se nova Atclladici
poteft, media inter Capuam, & Neapolim, 8. mil.paff.
vtrinqUe, Carolo I. Rege Neapolitano excifa. Nunc ibi
vicus S.Arpini. Pop. Atellani Cic.& Plin. Est & Ateila ,
opp. Lucania.',int<*r Melphin, Sc Potentiam urbes,inde 8hinc 1 6.mil paff.difrans, Venufia 1 5. De luds, ludicrs ,
& verfibus Atellanis vide Cic.Lib.dc Divinat.Mem. Atei
la: Sil. lib. il.
Jamque Ateila fuas , jamqut,& Galatia abegk .
[ Ateila Lucania, vulgo Ateila, oppidum efl etiam re
gni Neapolif >n afilieat a provincia, ad radices Apennini mentis , & in confinio Prmcipatus ulterioris , paucis
conans picola .
G
Acer,

TliH.
Stmi.
rim.
& /.

Hin,
.
tul.

Orf.

liv.
ti.n.

Pli.

C'ege.
Tur.

Liv.

sai.
Omnib.

AT
74
Arcr, mons Afrce, in longum valdc extenfus,S vna
latere Syrtim minorem attingens .
Aternum, Pefcara, fluv. & uibs Marrucnorum,olim
Epifc. Fluv. Aternus n Veftinis ex Apenrt. mont, ortum
habet , Aquilam Teateamque pra:terfluens. Vtb. ver
nunc opp. eft,in oflio fluv, cum arce munitiffima, (vnde
Marchiones Pifcan'enfes di&ij Teatea 9. mil.paff.quot
ab Angulo, inter Hadriam (cui ceffit epifeopatus Aterrenfis j & Ortoncm ad ort. ad 11 . Oftia Aterni fluv. ab
ofti)s Tibtris i 36. mil. paff. diflant, tefte Pln, quantum
Caltrum novum Prarcutinorum, in ora maris Adriatici,
ab Alfio, in ora maris TyrrhenI , recedit,
[ Aternum, Gallis, Viquare , oppidum eflprobe mu um regrit Neapalitani, in Apruttq citeriori ,fub dominio uttli Avalorum, \6. milliaribus diflat ab Anxano ,
? ] a* Pinna in ortum Aternus autemfluv.p. militar,
fupra Aquilam ortum duat , drprope Teateam labitur ;
dein auftus aliquot rivis , & divifo Aprutio citeriori ab
ulteriori , in mare Adriaticum fe exonrt . ]
Atcfte , Efle, utbs olim Eprfc. fub Patriare. Aquileienib.nuncopp. Veneria: prardarum , in agro Patavino ad
Medoacum minorem fluv. hirer Patavium 1 5. & Ferrariam 35. mill. paff, occumns Hinc Principes Ateftini ,
five Eilenfes , Italia? nobiliffimi , antiquilTimique , Ferrarenfi Duc. di poriri , nunc Mittinenfes, & Regienfes
Duc. profeci. Ateftini popul. & nom.gent. Mart.Lib. 3.
Elit Ateflinus caufas , & Caius. utrumque
Noras.
[ Atefte fedet prope Engeos montes, 11. milliaribus
Patavo in auflrum, & vix 5. Monte Silicis, 30. at*
tern Venetys in occafnm hibernum. ]
AthajurbsBithvnia:, fub mont. Olympo; cadem^j
Prufa .
[ Atha , Atha , amnis Germania , in Ducatu Bava.
riit. In Danubiurafluv. fe exonrt paulo fupra IngoU
ftadmm. ]
Arhamanes, pop. Epir, in Acarnaniae , te Theffaliae
conf. quoi reg. Aihamania apui Steph. Dicuntur pop.
etiamAthamantes[ Atamanes populi Epirifuere, quorum regio Athatania d (1 fuit eratque inter Acarnaniam,tAZtoliam,
Theffaltam , & Acbaiam, intra montes , ubi alias urbs
pracipua Argitbea . ]
Atharqas > mons Phthiotdis , ab Athamante Reg_j
dictus , cuius incola: Athamantes tefte Strab. nominantur. Ex eo fluv. Athamas profluit , qui luna fenefeente ligna inftar ignis accendit, tefte Ovid. Lib 1 5 Mctamorph .
Admotis Athamantis aquis accendere lignum
Narratur .
Athanacum , Aifnay, tefte Ortel. Vic. & Abb. apud
Lugdun urb. Gall.Celt.ubi ara Lugdunmf.apud luven.
[ A'banacum alias erat extra Lugdunum , nunc eft
intra urbem,ad confluentes Ararts in Rbodanumfluv. ]
Athanagia , Manrefa , tefte Floriano,urbs Hifp.citer.
in Catalannia, inter Barcinon 1 . & Vrgellam 14. leu.
occurrens , Solfona 5. apud mont. Serratum , ind^
3. Sed Beuthro eft Sanahuja opp. ejufdem reg. inter
Solfonam urb & Olianam opp, 3. leuc. Servaria opp.
5. Vrgellam versus 9. Al- eft Cardona, opp.fa'is provei;tu in proximo monte diverforum olorrim apulentiffl.
mum , inter Minoriffam, & Solfonam . leuc. ab Herda
jo. Vrgellam versus j proprio Duci fubiclum. Athanagiam Scipione expugnatam Liv. fcribk.
[ Athanagia qmbufdame Herda , Llcyda, urbj Cataloni , ad Sicorim ffuvium .
Athar, letbira , pag. Palasfttnx , tefte Eufebio , qui fi
nunc exftct , nefcio .
Athcnac , Setines, tefte Soph.cum, a.L urbs Grxcix no
li ffima, Atticae metrop. clariffima urbs armis quondam ,
& literis Cecropc condita, r fie de Nlinerya; ( qua; ib
colebatur) nomine dita, Thebis40.mil. p.alf. diftans
in anftrum , * Corintlio paulo pluribus ad 44. in medio
fer Megan's obvijs , Lacedannone e/us aemula 1 45. 11

AT
Bor. Nunc obfeurior arcem habet pratmunitam. Vrb.
Archicp. multarumurbium metrop. Pop. Athenienfes .
Ovid.inultis in, locis ejusmem.in Epiflol. prefertim.i .fic*
Atque aliquis* jam nunc doas eat, inqutt, Athcnas >
Armiferamque Thracen qui reiat, alter erst.
[ Atbenarum urbs, priufquam m Turcarum poteflatem devemret , Ducem habebat proprium a multis annis.
Scdtt inter,fluvios Cephijum, & Ilijlum , cum arce mu
nita . Ejus partus Phalerus , nunc Port Lcpn , dicitur,
fenftmque oblimatur, ut vix mtnorum navigiorum capax
Jit . Vrbs autem nunc obfcurafenfim deficit , O" tanttfper
diflat ab ora littoralis ; fubeflque dominio Turcarum, ab
anno 1 4^ 5. quo capta fuit a Adahumete fecundo. 120.
milliaribus. diflat Spartain Borcam . ]
Atbenienfis probus , apud Plat. lib. de Legib. dicitur
proverbij modo,de eo qui in repub.mal inftituta fi pro
bus eft,vcnifime probus nominatur.-quafi dicatur,Athenis raros probos inveniri, ld os effe infigniter probos.
Athenauim, quod 5c prom Minerva, & Sirenum , Sc
Prinuffum apud Strab Capo di Minerva , Capo di Ca- 2jf'
pattella, & Capo di Maffa , tefte icip. Mazzella, prom. ^ ^
Piccntinorum, contra Capreas inf- inde ad 4. miLpaff. in
oc. diftantes, Surrento etiam pro^imum, ab 4.mil.in
auftrum recedens, Neapoli 30. in eo Maffa urbs mdi
ca. Hoc finum Craterem M Teno prom, inchoatum-^
finit. Athenaeum alrerum apud Dionyf. Halicarn.in ora
magnas Graciae , Rojfia, vulg6, Rofciano urbe 4. mil.
paff. Athenaeum item locus erat Athenis Minerva* dicatus , ubi opera licerls dabatur, hoc eft , Gymnafium, 5c
Academia ,
f Athenum. , Promontorium Piccntinorum , melius
dicitur Mincrvi, promont, hodie Capo Campanella. Vide
promont. ]
Athenicnfis Legio , Thienen, & Tillemont , opp.Bel- p.
gii , in Brabantia, Lovanio 3. leuc.in oit.diftans.
[ Athenicnfis Legio , in Belgio, ubifucrit > non bcne->
confit. Oppidum quod Thienen , ab incolis , & Tille
mont, Gallis dicitur, melius, & retlius dicitur Tena ,
feu Titlemontium ; eflque in Brabantia, ad Getam amne\
fed deficit in d>es . Fide Tena . J
Athenopolis, Tres, tefte Pinero, opp. Gall. Narb.n-*
ora Provincia: , inter Telonem 3. & Forum Iulium in_* Me.
ort. .leuc.contra Stchades inf. fed Villanovano , Sc
Mol. Teres , feu Eres, Olbia vetcrib. di&a putatur. Al.locus Napelo, al Nuyz. , opp. Prov. inter Forum lalij 4 3c
Lucum 5 leuc.
[ Athenopolis ab alltjs Antipolis dicitur , Antibt_
quodforfan melius, voce non abludente^ eflque urbs mu'nita, in ora Provincis, , 7. leucis Foro Julio in ortunu
aivum . Fide Antipolts . Exiimat tarnen Hon. Bou.
Athcnopolimfuijfc ubipoflea Sambracis, hodie Grimaut ,
in ora Provincia, & in intimo receffu finus Sbracitani.J
[ Athenum, Athene, opp. regni Neapolitani, in Prtncipatu citeriori, propefluv. Tanagrum , feu Nigrum. 9.
mill, diflat Mjico noz o in occafum , cum tit. Principatus; eftque ad radices Apenmni, & parvictrcuitus,i6.
milliaribus Potentia ]
[ Athertta, Atheridi ,feu , Arhcnry , urbs Hibernia ,
alias ampltor,m Conatlia prov.& Gallivenfi Comitatu.^
Atbefis, Atagis Strab. Atrianus Ptol.accepto nomine
ab Atria urbe, Adige, fluv. Veneria:, ex finibus Rhato- Liv. '
rum,per fines Tridentinorum, urbem ipforum alluens , ,
Veronam intermeans,in mare Hidriaticum mulris al.
veis (efe exonerans inter Foffam Oaudiam urb. & Carbonariam poftremum Pad) oftium. Pop- per quos la
bitur intra Alpes, Athefini Plin. dicuntur , Etfcblender ,
Germanic. Virg. Lib. 9. /neid.
Sive Padi ripis ,Athtfm feu propter amanum .
[ Athefis, fiuvius Italia , Germanis Etfch , ditlus .
Oritur ex Brenna montemaximo Alpium , inComitatu
Tyrolenfi,Eifocumque fiuvium recipit infra Bolz.anum ,
Cr aliquot alios minores ; quibus anilus, m Adriaticunu
mare recipitur, 1 6. circiter milliaribus Fenetijs in au
rum. J
Athefis

AT
AT
74
. "Athens alter, flnv. Albionis , in Anglia , agram Jbo*
[ Athyras flu), tn Propontidem feiexokrat-, propf.

... ,
rcenf. DunelmenG dirimens , in ovam ad ortum_j Selymbriam.
fluens. Occano Germnico exceptus ,Thtfe incolis ,
Atilia , Altenburg , Io. Aventino tefte , Ajjlburg, M.
Huf. tee Polvdoro . [Camdenus , & ali) habent, Tefis ac Wclfero, psg. ViiideKcia:, in Bavaria , apud Danub, fluv.' J"'*'' '
Tees- i
Sc apud Ncoburgum urb
; ,* ,
Atiliana , opp. Hilp. Tarracon. inter Tritium 4. Sc n,m'
thio , La Tof, fluv. Infubrum, ex fummis Alpibus
priens,ac in Veibanum lacuin inter Aronam, & Locar- Graccurrim urb.64.mil. paff, ex itiner. Anton. Sadava ,
rium , extrema oppida illius lacus, infliiens . Ofcellam_o opp. Navarra*, tefte Zurica, Pompelone 10. lcuc.Mon( Domara Ofcela: vocanr ) praetcrluit, nec procul Vo- tionem versus .
. ,
conia opp. decurrit .
[ Atiliana, oppidum Hifpanis, Tarraconens,& Va~.
, . [ Atbtfo fluvius oritur in connio Valefia provincia fconum , nunc quibufdam efl Sadava , oppidulum Aragoix monte S. Gothardi , & Voconiam rigat. ]
>:U , in confimo Navarra , iuxta fluv. Riguelum. Ocio '
[ Atholia, Athol, provincia S cotiaftptentrionalis,in- cuas abe Calaguri in ortum; fed non e inter Triti
tra montes, in mediterrantis , ubi alias pars Caledonio- CT Graccurim, longe ab opp. Sadava disantes . ]
,
rum poptil. adjacent prouincia, Pcrthia , Badenothia ,
Atina, Atino, tubs, olim epifc. Sc col. Lati;,in monte,
apud fines Samni; , inter Soram , Sc Venafrum , nd_? LjvAbra, & Straternia . ]
Sv.
Athos, //. Santo, mons Macedonia: exeelfus , inflar 19. mil. paff, ultra Fabratcriam , nunc opp. nulli tarnen " **'
Plin. peninmla:,m mare .ga:umexcurrens, cujus umbta in Epifcopo llibjectum. Pop. Annates Plin. & Liv.
5/r*i. Lcranumini.indeinort.87.mil. pafl". diftantem, ufquc
[ Atina nunc vicus e Campaniafelicis , prope Aidit
pertingit, teile Plin. Ejus ambitus 150. mil.paff. conti - amnem, 4. milliaribus ab Arp'no, & monte Caffino in Ptol.
net . A Turcis Monair, ob cnobiorum multitudin, Borearn, ad radices Apennini . ]
vocatur . Soli enim Monachi D. Bafilij ilium incoiunt ;
Atina altera, opp- in Lucania, apud Tanagrum fluv. //.
indeq^Epifcopi omnes,fub Conflantinopoljtano Patriar- inter Polam , Sc Salam opp. 4. mil.paff. Sajerao ad 40
ch.ad Ecclcfias legendas deumunuu,ibi in liais Uteris, per Ebolum Potentiam verfus , Ateno , vulgo : cujus
& ceremonijs prob cruditi . Exquomons, aytoopo campus Atinas Plin. commemoratur , in quo fluv. ad
ab illls nominarur , Turcis Seididag , tefte Lcuncl. Ibi ao. mil. paff. merlus , emergir. Virgil. Lib. 1 1 . /Eneid.
Turbati fugiunt Rutult ,fugit acer Atinas .
'
lepores plurimi. Ovid. lib.i.de arte amandi :
[ Atina vicus efl regni Neapolitan', , in provine.
Quet lepores in Athc, quot apes pafeuntur tn ybla .
Principatus citerions , pene femidirutus . ]
j pttL
Et Lib. i Metamorph.
Ardet Atbos , Taur'ufque Cilix, & Tmolus, Cr Oete ,
Atinium, Atino, opp. Tlieff. in Macedn, conf. GornEt tunc ficca,prius celebrrima Jonttbus , Ida.
phis Triccxque finitimum .
[ Atintanes populi fuere Macedonia, teePolyb. in-,
*
Adeo alms eft, ut locum imbrium fuperet , tefte Sol.
& Mela.Ejus ifthmus Xcrxe,tcfle Herod.perfolFus mit. Oretide regione . Thucydides eos Molofs annumerat. J
[ Atinum , Atino, oppidulum Italia , quod alluit -.
Athos adeo excellus eft, at umbram in Lemnum inf. ufque proijeiat. Vnde ortum eft adagium, Athos celat la nager fluv. tn Lucania mediterrnea. Fide Atina. ]
tera bovis Lemnia , de ijs qui glorim aliorum obfeuAtifo. VidcAthilo.
plate
' " rant, ut Athos fimulaci um bovis Lemni,ex candido la
Atlantif. inf. maris Oceani ingens , qua: plerifque__j
pide factum, Sc excelfum. Cuius proverbij mem. Plutar. dodis America , five novus Orbis effe putatur. Infula S.
,
in moralibus . Dicitur , & Athon apud Graecos -, nam_ Michaelis, una ex ijs qua; Azores , vocantur,videtur OrAthen, voracem, voracitatis Athenern, per hy- telio : fed hare non eft tanta: magnitudins , ut Atlantis
credi poffit. America ab Hifpania 600. leuc. abeft ; nfula
perbolen vocat .
[ Athos mons in mare tAigaum excurrit inter finus verb S. Michaelis 100. mil. paff, longa , Nerio promStrymonicum, & Singiticum , eratque alias in Chalcidia Callaicorum 185. leuc. diftat.
k Atlantis infula multis America creditur . Diat
regiont Macedonia , nunc in trau lambo\i,dilo. Iungitur Jhmo duodeeimadiorum, " in eo numerantur 2 4. ab Hifpania plus mille leucis Galileis in occajum; & ejus

JULonafieriaCalogerorum, feu monackorum Gracorum , pars maxima in mediterraneis fube dominio Hifpanoquorum celebrrima-, Gatopedos, & Agas laura . In his rum ab anno 1492.40 primm deteafuit d Chriophodmbus 600. monachi numerantur ; in alijs quinqu mil- ro Columbo. De eafuus in voce America. ]
Stral.,
lia; & pitraque corumfunt munita , ut piratis obfiant ,
Atlas major, Induacal, five Aytuacal,tce Marmol. Pli.
Montes Claros , Hifpanis , Anchifa, Se Hanchifa^ afijs , r>tl.
te'bus Brietio, & aliis .
[ Athra , Athren , oppidulum H'crnia , in Legenia , mons Maurit. Tingit. maximus, inorara littoream. 3 &aL
ttered. & Cotuitatu KUdarienfi, adfluv, Burgum , mediumfer
Oceani occid. Se Atlantici definens, ipfamque Mauritaniam Lybia interiore feparans ; cujus ptom.Capo d'^iline inter Cattrlogum , & Kildariam . ]
Athres, fluv. Scythia: Europer, qui Labusnco\is ap- guer . nautis nominatur. Iuxta hune monc. regnuouy
pellatur,tefte Pcncero .
Maroccbium Gtumeft. Atlas minor alter _ejufdiii_j
[ Athum , Aeth, Belgis, Ath, Gallis, oppidum efiper- Maurit. rn/,codem Marm. tefte,cum al. appellatur,remun'tum Belgij , in Hannonia Comitatu, aufluv. Tcne- . gnum Feffanum dilcludens Vertex Atlan
ram. 1. leucis diat connio Flandria , quinqu Tor- tis mont, femper nivofus -, Sc in eo elephantes. reperifi
tiaco in ortum ; eque medium ferme inter Aldenardam-, teftatur Sol. poft. Plin. Abeft abHerulis columnis 317.
ad , Montes ad merid-em, 5. leucis ab utraq; mil. paff. in auftrum v Lixa urbe 112. Sed quantum^
aptumfuit anno 1667. Ludozico XIV. Rege Franco- ad Lixx diftantiam error in numera videtur. NomerL*
rum , cui etiamnum fitbe cum loto territorio adjacente , habet ab Atlante Rege, aftrorum peritiffimo, quem prdSufh. pace ad quifgxanum confea. ]
pterea coelum humeris fuftinere fabulantur . Ovid. Lib.
Athymbra , urbs Caria: , apud Mandrum fluv. Vide 4. Metam.
Quantus erat mons fatlus Atlas : nam barba, cornaques
Nyfla . Sic enim pofteadicb eft , tefte Steph.
. [ Athyna , Athyna ; opp. Sclavonix, in monte, versus In fylvas abeunt .
Dravum fluvium, &proptfontes Oriavvxfluv. j. mil
Hinc Atlanticus nom. gent. Sc Atlantis patronyra. Virg. , ,. .t
itar. Germanien diat Pofega in Septentrionem , &fex Lib. i -Georg.
ItA
tircittr dSigethoinaurum. ]
Ante tibi Eoa Atlantides abfondanpur .
'.
Athyras, Atyras Plin. Glycynero, Grxcis , ACqua dolAtlantem ccelum hofpitio excepiffe fabulantur ; qucd
ce, noftratibus , fluv. Thraciae , cuius oftia inter Byzan
cum fibi infidias ab hofpite parari animad vertiffet , il
tium? & Selymbriam 24. mil. paff, vifuntur. I biAthyra ium in mare Atlanticum pra:cipirem dedifse ferunt: vnnum. plur. urbs Epifc. Sc nunc raetrop.Metris alteri dc ortum eft adagium Atlas coelum , in eos qui fibi
mal caufantur, aut qui fe fe magnis,& moleftis negoti/s
, fintima.
G %
InveTuVnt

litt.
fl 41.

Ca/.
,
&1.

ful.

7*
AT
AT
mvolvunt. Mctaphoric Atlantes, denntur , qui Rem- ampia, & Epifcopalis Belgt Artefia Comitate caput,ad
pub. collapluram fuftinen -% ut apud ic. in Oraupn^ Scarpe , E muntifima, & fub dominio Regis
pro domo fu
Francorum,ab anno 1 640. cum prius effet fub Hifpanis
[ Atlas ,mans Africa maximus , pro diverfttate re- qui ibi grandi elude affeclt futre Gallis,die S. Ludovieo
gionum var>afortitur nomina . Incipit propc oram Oce,a- facra, anno ib\a.& obfidionem folvere compul. Diat
ni , ab eq Atlanttci dti , juxta promontqr , Gerum^ > 8. leucis a Cameraco in occafum, uti 5. Duaco & 14.
dcGuer; wdt perpetuo dor[ovarte fiexus , extendtt fe ab -Ap-tbiano m Boream. Vide Atrebates \ J
fe, Orientem versus,ad confinia deferti Barca, & imrnaAtria , Adria.ii ve Hadria Liv. Strab. & al. Adri , urbs
nibus, &fupr quam cred.i poffit,atis jugis, media are- Veneria; Epil. fub Ravennate Archiep. ad Atrianum_j
narum vafittate confurgens - extolht ur, vrtice m nubibus fluv. intra ftagna bjadriatica, ab eis pen A.ibmerfa, piffemper tetlum hvbens.Versiis 0a/*,iduac 1,< ,dc- acoribus tantm habitata,Epil'cop.R,hodigi; ibi vaca!, dtcitur,& inter Segelmeffamregionem , &pro- rante, media fer inter Ravcnnam ad merid. & Venetias
v:ncias,fJafioram, & Tedkvam, Tenfif, & Dedes. , ab ad artos,5o. mil. pafl". diftans, Ferrara 35.
mcolis vacatur, - izi> prope confinia regm FezJ^a. At
[ Atria , Adria, vulgo , urbeeula Italia , & monis
las autem minor , qui pan-e Atlantis majoris , abe Ventta , in'Peninfula Rhodigina femidiruta jacet : E\ut
laxa urbe 1 30. mil', paff, circiter . ]
ruin* 30. milliaribus difiant Ferrara in Borearn, 15.4
[ Atlona, Atlone, urbs Hibernia munita , in Conna- Rhodigio in ortum, <& 2,j, Vtnetip in meridiem . ]
tia provincia, & Rofcomanenfiomitatu, adSineunu
Atria altera (q Piceno, plerifque Adria, & Hadria.- pifa
fiuv. ubt exit lacu Rea . Diat 1 6. milliaribus Hiber dia, qua: licet in finibus Picnorum fit > in Aprutio ta- ttl^
nis Longoforvo in aurum,& circiter ge* Galvvaya, men computa,tur . Ibi Hadrianus Imp. tutus > & ab ea_*
inortunu. ]
fic nominatus fertur , Videtur etiam mari Hadriatico
[ Atmoms, pop. fuere Germano- Sarmt, & pars nomen dediffe > licet alteri Hadria: tribuant. De priore
Baarnarum, ubi mne Volbuiva fuperwr proyincia-4 lui. Scaliger de uvbibus :
Polonia , J
Nunc vix nomen habet > letboque informe cadaver
[ Atquanathuci , Atquartahukcs, populi America
EtfamMs fordens Hadria putret aquis .
Sepitntrionalis, in Virginia prov. in Caciam, versus No
[ Atria, vulgo Atri, e in regno Neapolitano > "
vum Belgium, ubi aliquot colonia Anglorum. ]
Aprutio citeriori , in planifie-, eq; Ducatus gentis AquaAtraccs, pop. ^', & reg, Acacia Plin, Inde Acra viva. Eus cpifcopatus unicusfuitPtnnenfi Epifcopatui\
dus nom. gent. Stat. b. 1 . Theb& 3. milliaribus diat ab ora mar's Adriatic's, 8. Pin- qualis per nubda Pbasbes
nain Seprentrioncm:, 13. autem ab Aterno in occafum*
Atrae'1A rubet arte color.
aftivum, paucis confions incolis . ]
Atramyttium. Vide AdramvttiumAtrianorum paludes, & feptem maria , paludes Tartari <
Atrani, pop- Apulia: Peuceir, quorum urbs Tranii , Tac. & al. ftagna Hadriatica, circa Hadriam , & oftia_j .l
vulgo Trans, urbs hand oblcura,Archicp. inoralitto- Padi : paludibus Ravennac, de qibus Strabo, diverfa:
rea, inter Barolum 6. & Barium in ortum vergens . qua: vulgo, le Valli di Comacchio , nominantur . Comalum autem,urbsEpifc abeft Ravenna fupra 20. mil.
mil. paff.
Atrax , Voidanar , tefte Pineto, urbs Theflaliae , apud paff. Ferrara 18.
Atrianus fluv. Venetian , quem alij eundem cum Tar- ?
Peneum fluv Triccam,Sr Lariffam interyacens,ab Olym.
po mont. 10, ftad. diftans, ab Argifla. opp. ad Peneum 40. taro , ali/ eundem cum Athefi faciunt , & cum Adria-*
in Bor. hodic ex primis regionis, oUra veneniferax. Pop. fluv. apud Steph. ilium Mercat.7>r/*r0indigitac .
[ Atribunia , Atribunie ,flttv. nfula Hifpaniola , in
AtracesLiv. Atraci; Propertio. Ibi Atrax quoquc fiuv.
tcftc Piin. & Atracefia agna,apud Orpheum- Atracio- America feptentrionali, versus occafum nfula, & ex ad
verjo Cuba , ubi aliquot manfiones Francorum paucis
rum mem. Prop. Lib. r.
Et dicam , -tracas licet bac confidatin oris .
annis in eo trail . J
[ Atrax, urbs T beffalie., m Pelajgiotide regione. 30.
Atropatia, reg. Media: Borealis , Iberise , Sc Albania:
mil. pajf. difiabat Larijfa in occafum ,&6o. Truca ad arcbs comigna, mari Cafpio expofita, in qua Cyro- Strati
i ortum, 50. autem circiter ab Olympo monte . ]
polis tu bs prarcipua
arcipua.
9 *^
Atrebares , Atrebati; Ptol, Arras , pop. & urbs Gall.
[ Atropatia,feu Atropatene,vna fuit ex tribus partiBelg Epifco. Cub Archiep. Cameraceofi , caput reg. qua; bus Media , qua nunc Servan,/* etiam Xervan dtcitur j
Lat. recent. Artefia, vulgo Artois, nominatur . Media-* ejtque fubdtta imperio Regis Perfarum . Ejus pracipua-t
ferme eft inter Ambianos,urbem Picardi,& Tornacum Tabrifium ,fe:t Tamtftum,urbs ampia . ]
f Attacoti , popufi Scotia, tte Nicol. Sanfone , ubi
ad ortum , urbem Flandria; 1 4. leuc. Cameraco 9. Hic
aulaea fiunt optima ; & cereus prodigiofus fertur (erva- nunc Comitalus Buquamenfis in Seotia ftptentironali. J
Attacum , Ateca , opp. Hifp.Tarracon. in Celtiberis,
ri, qui accenCus non minuitur .
feu in regno Aragonix ,proximum Voberta:. 1. diftans
De Atrebatibus, Sc Artefia Gc in lib.4. ckker.
Venimus, & Bergas,urbem ampliam: htne Nervia pubes, leuc. Bilbili 2. ad Saloncm fi uv. Attaccnfe municipiuro
Et pa trebatum fines , Artefia vfa e .
in vet. inferiptione .
- ,
[ Attcum,ali i r/?Daroca, oppidum parvum Arago[- Webates, populi
Gallia Belgia , quorum
regio yrttfta dtettur , Comitatus titulo clara , alias fub dominio nif, ad Xilqcumfluv'mm , qmpoea cadit in Salonenu ;
diatque Bibili quatuor leucis in meridiem . ]
Jfjijpanorum, nunc autemfere tota e Franctci juris.Ejus
Attalia , Satalta , telle Soph. Antali, Turis teft_j t,ot*
primaria urbs,Atrebatum dienur . Reliqua font Audotnaropolis , Aria , Bapalma , Betbunia , & Hefdinunt-> . Leuncl. urbs Pamphylia* Archiep- marir.& primaria reg.
provincia habet ab Aquilone Flandriam , qua ei vbi Pra?fclus moratur , ab Attalo Rege condita . Aulaa
adjacet etiam ad ortum,cum agro ameraccnfi , & ad olim Attalica in pretio fuere- SiL lib. 14.
Lata us, qttaque Attalicis varita per artern
meridiem, " occafum Picardtam , T omitatum BoloAulais feribuntur .
nienfem ; equefertilis admodum . ]
Atrbati; , pop. Albi'onis , in Ahglia , quorum reg. Hinc Attalicus fin. Golfo di Satalia. Scribitur,& AtaJia
Bar^shire , Cam. & Lelando teftib. oppida Okjngham , vnico t , ab Olbia 1 5. mil. paff, in ort.
[ Attalia , urbs Afa minoris, fita e in ora littorali
Jieding, llfley, Scalia, inter Londinum > & Sarifbumaris Atditerranci, ad o'tu Cerijfluvt), &feri media
riam ad occ.
[ Atrebatt), populi A^lbionis fuere, [ nunc Bercheria inter Afper/dum, & Termejfum , 40. mili, pafiab utraq-,
provincia , Barkshirej & eorum primaria urbs , Calleva nuneque fub Tunis e probe munita . Sed male habita
Antonino, & Ptolem nunc Wallingford , dtettur. ]
fuit hriftianis , principio huius feculi , & tantifptr di*
[ ajtrebantm > Arras, Galla , Atrccht , Belgis , urbs fat Veten Attalia, qua diruta jacet . ]

' r
Attella.

T
A T
77;
'Attela . Vide Atella . Sic autm fcribtur apd S3. ielgicd, & Tungrorum caput, hod;e Tongeren, tippidum
Leodienfis ditionis, medium inter Trajetlum ad Alo- 4
Lib. il.
fam^id ortum , & F<tnum S.Trudonis ad occafum, telamque Attellafuas , jamque & Galatia abegit .
[ Attenium, Atteny, oppidum Afia* in India citeriori, flibus Sanfone, Brietio,Du Val , alijfque . Vide Ad.
regno Decans . Alijs efl Attony ; diftatque ab urbe-> uatuca-j . ]
Atua;, Aduatici Caef. Atuatici Dioni, pop. Gall. Belg. c*/*
yifiapor 2 2. igucis circiter . ]
[ Atter , Atterte , lacus Germania, qui altjs Schvv- Vide Aduatici .
artzlc , in arch'epifcopant Saiijburgenfi . Eum prater[ Aturia , reg'o Affyria , in qua Nmus, efr Gaugameta fila efl , Straboni 1 6. Vide Affyria . ]
uitfluv. *Aiger in conftnio Auftria . ]
Attica , Attis Melar, Ade olim, & Adca , a;o di
Arurum, 8c Aturenfium urb s , urbs Aquit. Epif. i
Sethines , reg- Achaia: , five Helladis , in ngulo Orien fub Archicpf. Aufcenfi, in reg. Novempopulonia , Aquis prVt
tal! , 5c Auftrali , qua- & Mopfopia , & Cecropia dita Tatbellis fintima, ab eis 5. leuc. inter Aucos 16.& Ba-*
eft , in qua Athen,urbs totius Grjecia: clariffima . Hhc ionam 12. Fano S. Seven prxima, 3. leuc. diftans in_*
Strew. Atticus nom. gem. ut rael Atticum , Ovid. Lib. j. d_j *merid. Illam Aturus , five Aturrus fluv. ex quo nomen
Plin.
habet, interluit . Scrjbitur etiam geminor .
Tiiibus :
[ Atur.um , feu Aturus , urbs alis Elufatum , nunc
Melle, quod in cetis Attic ponit apis .
Attic plun'bus elogij celebrantur , in i;s veritatis prae- Aire , dia ,Vafconia propria caput eft, ytxta Aturunu
ipua: , ut Atticus teis, in adagijs referatur , tefte Dio- ]luvium , & in ipfo limite Comitatus Arminiaci , 4. leu
geni'ano , de tefte incorruptiffimo, & probatiffimo , licet cis Aquitanicis fupra Fanum S. Severi in Eurum , 10.
tiam de improbo per ironiam dici poflft . Attica fides, Tafla in ortum , uti 16' Biona , Aufcios versus x 1 .]
Aturus autem fluv. qui ex monte profluit ,
quoque apud Plaut, in Aul ul. proverbialiter de fide_
integra, S incorrupta dicitur . Eft, Sc Attica Mut* in. & in Oceanum Aquitamcum citra Baionam efmnditur, Aufen,
proverbio , apud Diog. Laert. prooratione venufta, & l'Adour, appellatur. Cujus mem. Aufon. in Patental.
elegant! : fic\ui,'& Atticus lepos . Contra, Advena AttiTum profugum in terris, per quas erumpit Aturrus .
c/,apud Zenod. in violentos corra vicinos dicitur , quod Hic Luc. Lib. i.Atyrus appellatur j vnde, & urbs
1
' A'-tici quondam vicinos pop. fedibus fuis pellertnt. Atti- Atyra^s .
ci quoque , praefertim Athenienfes, lucri , Sc munerum
Qui tenet & ripas Atyri , q:ta littore curvo .
cupidiflimi fuere: adeo ut apud Ariftoph. tefte Dioge[ Aturus,feu Aturrus,fluvius efl Aquit ania, l'Adour,
hiano , proverbio dicatur , Atticus etiam moriens por- diilus . Apud Bigerros , in valle Campana, haud, proeul 1
rig'tt matms . Attici item Eleufina facra Cereri , apud Bagnerijs fluunt tres fluvij , Aturri ditli , quorum no
Eleufin adeo fecier faciebant, exclufis profanis , ut iii_# men commune , origo prorss diverfa . Aturrus Ule , qui
proverbium abierint Atti*a Eleufinia , de ijs qui inter fe reliquos excipit , quique fat noms eft fifloricis , & Geofecret de re aliqua tractant , ut auctor eft Zenodot.
graphis , oritur ex Pyrenais montibus , in fummo BaredI Atttgouvantani, Attigouvantans, pop. Nova Fran gini montis jugo ; htnc per Bigerros fluens , & per Aucia , in Amtrica fepientrionali , versus Occidentem , fetos , Elufates , & Dittos , rigat urbes,Tarbam , Atuqui bus dillus lacas Hit magnus Attigouvantanorum , feu rum , Fanum S. Severi , & Taflam , & paulo infra Ba
ionam in Oceanum Aquitanicum fe exonrt, recep's.
ffuromm. J
.
[ Attiquamechi, Attiquamecques,pcpK/< Nova Fran- prtits Gabaro , Niva , aLjfque minoribus - Alter Aturrus
tit, , in America feptentrionali , (rope fontes fluvij Sa- oritur in finibus vll. s Campana, diciturque Aturrus
Silvenfis , l'Adour de la Seube ; ac dein influit in Atur%uenai) : ]
Attiniacum, Attigny , pag.Gall. Belg, in finibus Rhe- rum quem dixtmus . Tertius Aturrus oritur in Tarochid
Bagneriarum, vocaturque Aturrus Baudeami us , \'Alnenfium , apud Axonam fl um .
Attiniacum > Attigny, oppidulum eft Campaniapro- dour deBaudean, eb quod vallem Baudeanicam irr igat,
vincb& Ducatus Rhemenfis, 5. leucis Rerelio dtfians infra quam excipitur undis majoris Aturri . V(erque *
in ortum,tjr\ i . Rhtmis in Caciam, Sedanum versus 8. tern horum fluviorum excurrir per duodecim 'miliaria ,
itimoin fuitque ptjjime habitum ultimo bello Blgico. Sed nunc antequam influt in Aturrum majorem, t'eft Lalutio . J
l Atyras , Collis inlllyrico, Dom ,.imena pofitioin dies reftauratur . ]
Attium, Capo diScardola, in tab. recent. prom.Coi]
pi;:*
Atvs Carabi, tefte Fazello, fluv. Sicilia: , in ora au- ptol.
ficx, n ora occidua, inter Calvium, & Sagonam .
[ Attium , Promontorium Corfica, nunc efl Punta di ftrali , poft Thermas urbem ad .,". in occn'uvr1 stiph,
Laccivolo ; diftatque 22. mill, paffibus Calvin in Bore- re labens. Cu/us mem. Claud, lib. 3- de Rapt.Proferp,
tuL am, & 24. Fano S. Florent^ in occafum. Sed nun efl
Luciis erat prepefumen* Atyn, qitod cand.da prafore .
inter Sagonam , & . ]
[ * Acin in plcrifquc codieibus. ]
[ Atys , feu Acithis, vzbi ,ftuvius efl parvus Sici- \ ....
Attuari, Atthuarij Amm. Marcel), pop. Germ. gen.
Francorum , Brufteris finitimi . lia , in valle 1. ; " in marcAfricttm fe exonrt
[ Attuari] , populi Germania,qui fuerint non confit , inter Thermas ad ortum, & Promontorium trium fontiu
forjan Chattuarij ,feu Chaffuarij , inter Chattos , Bruce ad occafum. Vide Acis feu Acithis. ]
Yell.
Avalices, fin. & empor. Sc Avalita:, pop.^thiop'i,in
ros , & Cherufcos . ] .
Atrubi , quod & Clamas Iulia Plin. Atubi , ex al. cod. maris Rubri , contra Arabian) , Dira: alten' empor,
Vctlb Aulo Hirtio ( ut Morali videtur ) Efpejo , teft^ proximum, inter Aromara prom. & fauces finus Arabia
Mor. opp. olim col. Hifp Bart, inter Cordubam,& Alca- prapiores, Zeila,tcftcM )1. memoraos faucibus 5.leuc.
,
Jam regaicm. Vide Afpavia (baec enim Efpejo, dicitur , diftans , Barbaram urbem versus 20.
[ Avales , emporium Troglodtica , hodie eft Zcila,
ab Vcubi J. leuc. diftans. ) Vide etiam Vcubi.
[ Attubi, feu ycubis, oppidum fuit Turdulorum , ad ta bs mttnitaregni Adelis,in Aiana regione, vix 90.
Plin.
SingiUm fluvium , 2 j. mill.paffib. Corduba in meri milliaribus faucibus maris Rubri in meridiem , Adediem, tirpaulo plus ab Aft'gi in ortum, llliberim versus , lum versus totidera , 400. autem ab Aromata promonto
vbiforfn hodte caflrum,Olivera, dielum . ']
rio in occafum. ]
Avallenfis Com. Avalle,tefte OrreLin Gall. Aquit.
D. Vup$
tuacutum, quafi Atuaticum , pop. Atuaticis , feu
A du a tins apudGef. Anvtrfa , nunc, lo. Becano tefte ,
Avalonia , poftea Glafconia apud MatthaEum Wefturbs clariirra Brabantiae . Vide Antuerpia . Scaligero , monaft./ Avalon, tefte Lelando,incoIis Glaflenbury, Script!
opp.Albionisin Anglia-agriSomerfettenfiSjUbicceno- Brit.
& al. eft urbs Tungrenfis . Situs apud Ca:f. arridere vi
bium Glafconenfe olim celeberr
tioL detur
Atuacutum dicitur , & melius , Aduatucum feu
Avanticum, Aventicum,Tac. Avenches, urbs Scqua- #
Aduana Tungrorum^ urbsfuit Ebnromm , in Gail1eu norum olim , Epilcon Helvctioium,& Equcftrium conf.
G 3 '
Nunc

AV
AV
5*
unc jacefc ffianet pag. Vide A venticunuj
[ AvellaepptdulumeCampanif felicit feuTerri
Avaricum , Vierz.on , & al. Vtarons , opp- Gall. Celt, Iaborts,i onfinio Principatus ulterior s ,15. mill arib.
n finibus Biturigum, ab urbe Bituricenfi 7.leuc. ab Exo- Neapoli, & 4. Nola in ortum,Bcneventum versus. ]
[ Aveneum , Avenay , urbecuia Francia ,in provin
loduno 4-ab Aurclianis zo. Sunt qui putant A varicunu
elfe ipt'am urbem Bicuricenfem .
cia Campant , prope Matronamfluvium > 4. /* <*
[ Avartcum alijs omnibus e Bourges j urbs Gallia Remis in auflrum . ]
Archiepifc. & primaria Buuricens prov'n. adfluvium
Aucndonis , Vendum Strab. ut videtur . Jdelfperg,tt~
Auram fit* varum . Academia gaudet celcbri ; & ab fle Laz. opp. Iapodum, in Cumila, medium inter Iuftialijs dicitur Avaricum Bkurtgu-i Cuttorum , quia oltnu nopolim,urb. lftriae, Sc Labacum caput- Carniolae ad 40. Jut,
hie habitaban Bituriges ubt. Vndectm lenes dfiat mil pail'. Avendone , alijs adhuc dictum.
[ Ave ndonts nunc eflvicus Adellperg , intra montes,
JViverno in occafum afiivum, 5. ab Excloduno mrtum->
1 2.1. ab Aureliano in auflrum. Vide Biturlges. J
fub dommto ^uflrtacorum,& $Jeucis Tergejte in ortu. J
Avanm ( Peucmis , m Sarmarta Europaa,
*venio, Avignon? urbs Archiep. Gall. arbon. ad
.
-/
.....f..
... ;_/.'-'_
o. i : - , itutr > I
_,;^1 /^"_,
_jr
VtnL
ubi nunc pars
Palaunatus
Cvacovienfis
in Polonia
Rhodanum, praclara, Conv Venuxini caput, ad Sum- *f^*
Viulamfluvium, Carpathios ornes. ]
mum Pontificem petans , in Provincia, inter Arelatum *
Ttet.
Avarum, Capo di Viana, teilt Mol. prom. H ip. Tar- 9. & Valeiuiam,urbem Deiphinatus in Bor. . ab Aqui*
rac. in ora Callaicorum , leu G uixdx , apud ottia Mi
Scxti/s 22. leuc. Academia, ubi pons lapdeas minis , Sc
ni; fiuv. vbi Viana, opp. Scd hoc poiius in Bi acatura feptem feptenarij, Nemaufo 8.Teuc.
eil, ab oilio Mini) 3. leuc. Bracaram versus 7.
[ Avemo diat duodeeim leucis ab Aquis Sexiijs,
f Avarum Promontorium alius CalUuorum Braca' temque ab Arlate 5 & ta e prope , & juxta . Com.
Venuxinum , cujus primaria e Carpentoratle ; eque^
rum, nunc m Portugallia, j leucis a Brai ara m occa
dittows Pontifiaa,ex vend-tione Joanna Regsna Neapor
fum d'at . ]
TU*.
Avatici , pop. Gall. Narbonenf.ub1' in ora Mela locat litana . Ibi alias Cavares populi .
Avenna,, Avon , fluvius Anglia . Sarifiuriam al
Avaticorum ftagna} quorum opp. eft Forta M iriana_ ,
apud oftium Rhodani occiduum, & locus Avancon . luit, & poca in mare Britannicum fe exonrt ex ad[ Avatilt,& melius Anatili ab altjs ditli fuere-, erant- uerfo nfula Vetlis . Speedo autem tee, e Avona. ]
Avennae, Avefnes , opp.Gall Belg, in Artefia reg. ab Z. Gr*'
que in Provincia, prope oram ubi nunc Mxritima , Rho Atrebatibus
4. leuc. in occ. Comit. Sunt & Avenx , opp. wr'*
danioflium orientale, O" Campi laptdei. Vide AnaBelgij in Hannonia, Malbodio 4. leuc. Cimiacumj
lili. J
[ Axtbanea, Aubagne, urbecuia lepida Gallia, itu versus 6.
provincia. 3. tends Maffilia diftat in ortnm , & 5. ab
[ Avenna , vulgo Avefnes le Comte , cppidulum e
Belgij, in Artefia, & limite Picarda 4. leucis diat
jfquts Sextijyibiqite perfape celebrantur Comitia pro
J)ulendio,Atrcbatum versus. Pene dtfolatum fuit ultimo
vincia. ]
Auca , urbs HTpaniae Tame, excifa pcnits, fintima bello Bclg'co ; & fubefl dominio Francorupt, cum tot
Burgis, qui illi in epicopali dignirate fiicceflc-re. Locus tratlu adjacente . Avenna autem, Avefnes , oppidum*
adhuc '/^^ , nominatur,apud Villam e Hannonia parvum, fed praclarum, & probe muniFrancam opp. inter Burgos 5.&Dominicopolim.9.1euc. turn
"
" fluvium, &
~ Comitatus
n *
, ad1 Hcpram
titulo
nobile^,
juxta montes, qui Montes de Oca, dicuntur .
in ditione Regis Francorum ,ab anno 16^9. pace ai
{ Auchanites ,feu Auranhis , traElus Babylonia , in
Pyrenaos. ]
ter Babylon, & Selcuciam urbes , Euphratem flu[ Avens ,Curefe, fluvius Italia, in Sabin-s . In Ti'
vtum, Philippo Vico tee. ]
berun fe exonrt. ]
_
flin,
Auchetae , Auchat Herod, pop. Scythiae Europer
Aventium , Avanticum Ptol. Atwcifi,Gallis , Vvi- *4
SU,
apud quod Hypanis fluv. oritur, quorum fitus in Podo- flisburg, Germ, olim urbs Epifc. fub Archiep. Vefuntilia.Val.Flac-Lih.6.
no , nunc opp. in finibus Helveu'orum, inter Bernam_i>
Eruis ignotis infons Jrimafpe metallis :
ad ort. & Ebrodunura , ad occ. ad 3. leuc. Helvetica
Doilus & Auchaiet.
diftans , Murta; proximum .
[ Avinticum, Germanice, Waipurg , olim pulchcr*
Audelopcs,
pop.
Libya:
inter,
intra
illius
dferra,
ultra
Claud.
Garamantes , & Nafatnones . Quorum mem. Claud.de rima Civitas , nunc urbecuia minuta Helvetiorum. Ber
tiatibus, & Friburgijs paret ;& abea regio adjacent en
Laud. Stilic.
Wflfpurgergou,'V*r. Sedet juxta locum Aduna
- Repetunt deferta fugaces
mm feu Moratenfem , una leuca Helvetica Friburgo%
* Audelopes pavidus project m 'file Ma^ax .
[ Alij libri liabent * Autololes- ]
in occafum. ]
Tet.
Treis
Aventinus, unus ex 7, collibus urbis Romae > olirn^i p. v,*
Audomarenfis , vrbs Belgij Epiic. fub Archiep. CameRem. racenf. Sc ex primis Artefiae , Tarvannac urbi excife pr
extra pomcerium urbis, M-di S. Sabina , hodie , ob faxima ad 3.1euc.ab Atrebatibus 14.1'n or. vulgb. S.Omer. cram ardem D. Sabins dicatam , dicitur. Cajas mem.
[ Audomaropolis , feu FanumS.Audomari,S. Omer Virg. Lib.7. JEn.
Collis Aventini fylva quern Rhea Sacerdos.
Urbs, qua olim Sithieu ,Abbatia. Ad fluv. Agnionem
Aventinus item mons , fupcr quo pramefte urb. Latij.
fedet ; eque permunita,habens Epifcopum ab anno 1 559.
[ Averia vrbs fuit Syria, in Palmyrene provincia-/
Crevit ex Tarvanna ruinis , otlo leucis diat Bononia
ad fluvium Palmyritem , non longe conflnio Arabia
n ortum, & quatuor ab Aria in Boream . ]
fiel.
Audus , mons Africae apud fines Maurir. Caefarienf. deferta, & zycirciter milliaribus Palmyra urbe in
Stfeg
baud procul ab ora littorali ; qui* Jurats , incolis did pcr- meridiem. Quid fit nunc , non bene confit . ]
hibetur. Eft, & fluv, Audus in Maurit. Cacfar. apud AuA vermis, Aornus Grxcis , lacus Campaniae notifli- '
dum prom. in fin. Numidicum exiens, inter Inrfath,, & mus, apud antrum Sibylla* Cumana: , Cumis , Baijs , & . /.
Igilgi opp.BalaJfia, tee. Moi. prom, vero CapoCi- Puteolis ( quibus 3. mil. pafi*. abeft, Bai;s,propior ) proximus, adbuc Lago d'Averno , dictus , Se Lago di Tribranel .
[ Avttnum , Avein , vicus Belgij , hi Ducatu Lucem- pergola, tee Erythrax) ; cujus aqua: inter denfas fylvas
burgico , Celebris ingemi viiloria Francorum contra Hi- adeo putentes funt , vtfuper volitantes aves dcidant
fpanos,anno 1635.Vix duabus leucis diat Fano S.Hu- mortua:. Hinc ad inferos defccndi Poets fabulantur,qn?
etiam A vernum pro inferno ufurpant , uti apud Virg.
berti in Septcntrionem . ]
Avellani,
pop.
Campaniae
,
quorum
opp.
Avella,
intra
Lib.
6. /En.
fit,
- . Facilis defeenfus Averni:
, '
montes, in Hirpinorum conf. nter Ncapolim 20. Se Ab
At revocare gradum fupcrafqut evadere ad aurtt,
ellinum 1 o. mil. paff. quot fer a Nola, a qua 8. Capuana
Versus recedjt , Avea, etiam vulgedi^ura .
Hoc opus , bk labor e.
Et

AV
AV
79
Claud, lib .ic Rap.Proferp.
Gliciae littor. inter Tarfum, & Ancmurium ad occ. ocTunc,&peiferipacatum timettAvern*
currens. AI. Antap,cfe videtur , fed haec in mediterr- eft.
InnOCUAtranflft'iS AVCi.
[ Augua alijs efl Sebaftc , oppidum , inter Corycium,
Xucr. Lib. 6.
& Pompeiopoltm in ora. Vtde ibi . *]
Principio, quod Averna votant , non nomtn id ab re
Augufta, Tubingen, urbs Suevia:, academia preclara VeUnf.
JmpofitumeDuc. Wrtembergenfis,ad Nicrumfluv. Stutgardia
[ Auerfa , Averfa, urbs Epifcopalis Campania, in re
urbe>aula Piincipis 3. leuc. versus Rotemburgum progno Neapolitano , & in terra Laboris, fub Arch'epifcopo pius, ab Vlma 8. in Bor, Reutlinga fer 2. in Bor, opus
Neapol. Dicitur condita ex ruinis Atella ; eque media Caracalke Auge (Ii.
tnter Capuam ad Borcam, & Neapolim ad meridiem , &
[ Augua , Tubinga dicitur ab omnibus , & Carum
Amor", parva , in planifie . Vide Atella . ]
habet in colle. 2. leucis diat Reutlinga, & vna RoAvcfica, ( Anefica in aliquibus cod. ) Scenafechie , te
temburgo, ab Vlma autem decern in occ]
ile Simlero, pag. Iapodum, in Carniola, Tergefto fu*
[ Augua , Augufta, opp. maritimum Sicilix ad Oripra20.mil. paff, in Bor. Labacum versus fupra 30. ab entem, alias Xiphonia; eque permunitum. Sunt qui creAvendone fer 9. in occ.
dunt alias ibifuiffe,Hiblam, qua & Megaris;fcd errant.
[ Avec Gfrmanis,Scnafecz, dicitur ; eque intra S'ta e in Neettna valle, & gaudet portu capaci ,&per
Liv,
fiol. montes, in limite Comitatus Goritiens , 1 . milliaribut commodo. 1 8. milliarihus diat Catana m aurum, &
aTergee.]
25. a Syracus in Boream. ]
Aufidena , Alfidena, opp. Caracenorum, in Aprutio,
Augufta Acilia , Az.elburg , tefte Io. Avent. opp. VttJnf.
Sulmone 10. mil.paiT. in merid. !acu Fucino fu ran olim Vindeliciabapud Danubium , nunc pag. Straubings
rundem in or.. Auphidena Peo!. Pop. Aufidenates Plin. urbi in Bivaria propinquas Ratifpona 6- leuc. in^a
[ Aufidena nunc carum e in colle , ]uxta fluviunu ortum.' ,
5arum, in Aprmio eitcriori; &paucis conat tncolis , ad
[ Augua Acilia, quibufd Atilia dicitur,fed male.]
Augufta Aulciorum , Aufci Carf. & Plin. Aux , aliis etol.
Pia. radices Apennini . ]
Aufidus, l'Offanto, fluv. Apulorum , ex Apennino Aufch, urbs archiep. Gall. Aquitanien, Tolola 1 1 .leuc.
liv.
Hol. monte in finibus Hirpinorum oriens , ac inter Daunios, in occ. Baionam versus, ab Agenno 8. in auftrum: cujus
al. 6 Peucerios, illos feparans, in mare ad Barulum cfariffi- Archiepifcopus inter Gallia; dmores eft .
mura opp. delatus. Aufidus Adriatu retrofugit,\oco ada[ Augua Aufciorum , Auch , caps/it e Comitatus
glj Servio refertur, de re inverifimi, & aon confiften- Arminiaci ; equefitu munita , ad t/Egirciumfluvium ,
tc, exVirg Lib.ii./n.
in regione fertili admodum, & rigua. 6. leucis diat ab
Amnis, & Adriac.u retroftegit Aufidus undas .
Elufa , & totidemfert Condomo . J
[ Aufidusfluv. l'Ofanco, oritur tn Principatu ulterioAugufta Badacum , Badacum fimplicitcr Ptol. Bircb; VctUnf.
ri ,fupra Compfam urbem , quam alluit, 6. mill. paff. & hufen , tefte Sind. opp. Norici , in Bavaria , inter Salisin mart Adriaticumfe exonrt, 5. mill Barulo in oc- burgum, & Landshutam,urbes 8.1euc.
cajum . Solus Italiafluviortm feeat Apenninum ; ex to
[ Augua Badacum, ab alijs Badacum , & Bedacum
tarnen oritur . ]
dicitur , & Cluverius putat tffe vicum Painburg, adfluv.
[ Aufona, Nyncfluv.Anglia. Nortantoniam urbem, Achfam,feu Alafam, infuperiori Bavaria, paulo infro-t
jr prov. alluiffpoeaque in mare Germanien cadit, inter lacum Chimum , in limite ditionis Salisburgtnfts . Vide
Isiorfolciam, & Jjncolniamprovincias . ]
Badacum J
utuftianx, opp. feu pag. Illyrici, inter Salonas 59.6^
Augufta Baticnorum, Baffignano, tefte Georg.Mcru- Ptol.
fri aronam 2 5. mil. paff, cx itiner Anton, occurrens.
la , opp. Liguria: , ad Padum , in fintbus Ticinenfium ,
[ Aug* yfiu Angun, & Euum, Eu, urbs Francia,in Ticino 24. mil. paff. Alexandriam versus 8. in merid Sc
Jormannia provincia, adfluvwm Brcam, non longe occ- Valeniia opp. 4. in ort.
mari , caput Comtatus dttiffimi, in confimo PicardiajAugufta Biacarum, Bracar Augufta Ptol Braga,\\&s ..
qut media inter Diepam,& Fanum D. Valeriaci, & 7. Archiep antiqua Hifp. Tarracon. om convenais iuri- '"'
leucis diat ab Abbavilla in occafiim. ]
dicus , nunc metrop. in regno Portugallico, inter Por[ Augarari, Augarars, populi America, in BrafiltOy tum ad auftrum,& Tyden urbem Galteecia: ad aidos 8.
prafelura Partus ftcmri , tt. Laetio,& alus . ]
leuc. ab Vlyffipone fere 58. in Bor. cuius Archiepicopus
[ Angela, defertum Africa ub: alias Augila populi, in fe totius HifparuPiimarcm inlcribtt, ficuti, Sc Toietanus
JMarm artea region* ftmL'bya fuptrfort , Joanne Leone facit. , Sc Bracara paflim feribitur. Pop.Bracari ,
tee,&Ali)s. ]
Sc Bracarenlcs , Sc i acares*
Augia t le pais d'Auge , retiuneula Gallia , in Nor[ Augua Bracarum , qua & melius Braceara Aumartnia provincia, inter Lexovium, Argentomum, & gtta , alias erat urbs Callaicorum Braccarum , nunc
Falafam urbes. Ejus limites peere . Ab alus Algia- Portugallia , & Provincia in.ra Durum , & Minium^
dia. Ad Cavarum feu Celandum fiuvium fedet , 4.
Snipe. dicitur. ]
Augia major, Rictyavv, inf. Germ.intva lacum Vcne- leucis ab ora Oceani, 6.ab urbe Portu,cr o.fer ab Vlyf
Germ.
tum apud Conftantiam urbs abbat. & cnob. > fipone; tque magni circuitus , fed non aqui incolis reclarum, animalibus noxijs carens , ampia , tribus Pa- ferta . A Gallis Bragues, dicitur. Vide Braceara. ]
Augufta Drufi, urbs Germ.quae al. Drufomagus,vul- Str*trceci/s conftans . De Augia quidem Poeta Germ. Lib. 6.
go Memmitigen,\\ths Suevia* putatur.Sed,tefte M. Vveliriner.
Augia dives agris , hortis, ttmplifque , acuque ,
fero , haud reperitur apud Vindelicos, aut Suevos .
Frulibus hac dives , dives abundat aquis .
Augulta Emrita, & Emrita fimplicitcr in lib Cone. Serai,
\ Augia majoralijs nunc e, Mehtzravv , <vicus juxta Merida, urbs olim Archiepi Hifp. Lufit. in Bituria , in pi">lum Conanttenfem,prope Brigantium , & in Comtta- finibus Turdulorum, ad Anam fluv. ab Augufto conditu cognomine. 6. leucis diat Conantta in ortum. ]
ta, & militibus emeritis, ad /am incolend tradita pace
[ Augia minor, Mnzvvjnfulula Germania,& Sue- Augufta 9. ab Vlyffipone 37. in ort. Toletum versus ,
via, in inferan parte locus Conantiens , media ferme nunc pen jacens, inter urbes Extremadura:,fede ad Cinter Vbtrlingam, & Conantiam. J
poftellam urbem Callaicorum,inde longiffim diftantem
j.ugi\a, populi Africa, in Marmarica,vtrss Cyrt- translata .
71aieam. Vide tALgila.]
[ Augua Emrita , Merida , hodit, urbeculaparva .
Liv.
Augimis, mons Lgaria!,intra Apenninos montes,per Sube dominio utili ordim s militaris S. Jacobi de Spata j
quos Hanniba! rranfi je, qui M.A igon , dicitur , in fini- eratque olim in Lufitania , & caput Conventus , fed bon
in Baturia.6. leucis diat Aetallino Ht occafum,& 24.
bus Ticinenfium, tefte Bernardo Sacco .
Augufta ,Scvefla, tefte Rhamufio , & Sebat , urbs leucis ab fJifpali tn Septemnottem . J
Augufta

lib.
pnc.
flin.
Hin.

fit*.

Y>t- in
Jcript,

tut.)

u/o,

pintn.]

Tolyb.
fUn.
.

f
8o
Augufta Ephratefia, quae & Comagena. urbs Syria^
in Comagcne reg.apud Euphratem fluv;.vulgp izjtr,tc->
ftcNigro.
Augufta Firma. VideAftygr,
Augufta Gemelli. VideTucd.
Augufta Nova, Porta Augufta Ptol. Torquemada,
Mol. & al, i d. Turris creniata, opp. Hifpan. Tarraccn.
in Arevacis, inter Burgos J2.& Vallifoletum in occ.
io- leuc.
[ Augufta Nova , qua alifs Nova Augufta , adArevam furtum, long diat ab oppido Turre ertmata in-,
qrtum, forjan ubi nunc vicus., Covanu vas ,in Caflella^
veten , mdius fer'e inter Burgos , & , versus
montes. ]
Augufta Pretoria , Aoa,Sc Augft,Gcimmis,mbs,8c
col.antiqua,Sn la (Horum metrop. Epifc. fub Archip. Tarantaficnf.ad Duriani fluv. in Pedemontano Principatu,
ab Aug. Taurinorum 55. mil. paff, ultra Eporediam, fu
era 30.VCSS Alpes Guias, Sc Tarantafiam,inde ad 36.
dianrem trans Alpes .
[ Augufta PratoriaSclino dicitur Italia limes , 4
Gallt*. nunc pftc -, eftque Ducatus caput , qui in , feptem-,
dividiiur valles , adradices Allium. 25. millianbus
dtat ab Eporedia in Bore.tm , & 45. a Taurino , in reione montuofu ,fedfertili, qn<z a Cadis la Val d'Aoufte ,
dicitur. ]

Augufta Qnintanorum, Quintana; Anton. Quintana;


lib. notit. Kmtz.en ,"olim opp. nunc pag. Vindelicia:, in_j
Bavaria , apud Danubium, Patlaviu tube 4. leuc. in_*
occ."Ratifponnm versus.
[ Augufta Qnintanorum ab $ Quintana\ feu Quin
tana caftra dicitur , fignificaturquc Kintzen vicus Ba
varia infertoris, prope Oollerhovcn, oppid. medium inter
?affavium,& Straubing*** . )
Augufta Raiiricoruin, Rauricum Plin. Rauracum,&
Rauriaca colon. Aram- Marcell. Rauraci Ca:f. Aug,
urbs olim Epifcop. nunc pag. Germ. fuper. ad Rhenum
n finibus Helvetiorum, Bafilea , qua; illi in Epifcopatu
fucceffir , 2. leuc. diftans in auft.
[ Augua RauracorUm,ab alij dicitur,a Rauracispopulis alias Helvetijs adjtclts, nunc vicus tantitm ,
mult t s ruderibus in pago Bafilecnfi, 2. leucis fupra Baleam in orturn, & non long a Rbinfeldia . }
AuguflaRhcctorum, eademcum Augufta Vindclicomm ( eft enim in Rhaueriim , & Vindclicaium cont. )
Vide ibi. Cujus mem. Aufon. in Mofell.
Sola , fed Jugp.t, veniens quod mosnibus urbis .
Augufta Romanduorum- Vide Aug. Veromanduorurtb licet quidam banc ab illa diverfam ee contendant,
appellarique Lucemburg , millo certo indicio freti .
Augufta Sueffionum, five Sueflonum, ut alij legunt
Augufta Veffonum Ptol. Suefllones Ca:f. & Plini. Soif
forts, urbs Gall. Belg. Epifc. fub Archicp. Rhemenfi, inde
12 leuc. n oca ad Axonam fluv. ki Picarda; conf. in
ter Lutetiam 20. & Laudunum 9. fub proprio Comire ,
[ Augufta Sueffionuyi, urbs Gallic, olimcges habuit
froprios , & caput fuit reipiptrampli ,fub prima ftirpt^
JRegum Francia. Sita eft in Picardia-, fub prafelura to
men Infula Francia . Claret titulo Comitatus ; equ^j
prob munita,& ampia ]
Augufta Taurinorum ,Tnurafia App. Alex. Trnrini
Liv. Taurinum pofteriorib. 7'urino, urbs Archiep. UaB*
fubatpina:, apud Padum, Academia , Cedes Principle Pdemontani , Ducis Sabaudiar , ac i:egionis totius Pede
montana; convenais juridicus, Mcdiolano 75. mil.paft.
n occ. Vercellis , in medio , Genua ad 80. Alexandria
circa medium in Bor.
[ Augua Taurinorum, qua Taurafta Lwio, Tanra nia Stephano, pofiea falla colonia , di fia fuit etiam co
lonia Taurina, nunc urbs permunita , tvadtt in dies am
plior, & fplcndidior. Tantifper a Fado fluv. diat. Vocaturque, Turin, a Chilis , qui earn fortiter expugnarunt
nrio 1 640. fub Comit Harcurtio Scdet in planitiefertilt admpduni, &, vbi Dma in Padum adit. Ar-

1 AV
tem habetfirm!fimam,acpulcherrimam.' .
diat a , cjr 24. ab Aa in occafum . ]
Augufta Tiberij, urbs Tiberina in lib. Concil Regen- Vtt- i
fpurg, & Regenfburg, Italis, Rattsbona, Gallis , & Angli*/ir'i'1
Ratisbonc, urbs Vindelicorum Epifc. & libera , in Bava
ria, fub Archiep. Salisburgenf.ab Augufta Vindelicorum
1 7. lat. in Cxciam, Monachio 1 9. in Bor, Praga.*
28. Ibi Iinperij comiiia haben' folent ,
[ Augufta Ttberij.ab al s Reginum, & Regina, feu
et am ara Regina dia fuit , Bavaria alias fuit pri
maria, fed tandem fe in Itbcrtatem afferuit.f. leucis Germanicis diat ok lngoladio in ortum,~ to: den; a Landshutoin Scptc/itrionem,uti i$.a Alonacbio . Fide Regina-j. ]
Augufta Treviroruin, feu Trivirorum . Vid^j) FteITreviri ,
Augufta Tricaftlncmm , Tncaftini Liv. S. Faul des
trots Chaftca'.ix , tefte Rob. Ccenali, cum Poldo , tubs
Gall. Narbon, in Delphinatu,in Provincia: conf. Montlimai io opp. fintima , Ponti S. Spiritus propior. leuc.
diftans, ab Avenione 7. in Bor. ab Araufione 5. epifc.fub
Archiepifc. Arclatenfi ,
[ Augufta Trtcainorum , antea Senomagusfeu NcomagHS d:lla, nunc Fanttm S.PauliTricainorum, S,
Paul, fett S. P.uilTricaftin, quibufdam. Vna Ictica a
Rbodano fluvio diat, 1 4. a Montlimar ,0 in meridiem ,
& vix duabus a Vivario ; eque in divo fita , CP" parva ,
fd culta. )
Augufta Trfnobanmm . Vide Londnum .
Augufta Vagiennorum,uibs fuir in finibus Taurino- Amm,
rum, in quibiis Padus fluv. oritur^ quam quidam cum_j Plm,
Augufta Batienorum, long a Taurinis diante confundunt, non fine manifcfto enore , Vide Vagienni Gvc
Vageni , .
[ Augufta Vagiennorum, urbs Gallia Subalpina, qui
bufdam e Salina, Saluces, Aarchionatus caput. 1Vtrtus tarnen credit tarn fuiffe verfus Ligures montanos,
circa Carmaniolam , oppidum Pedcmontij , Carmagnqr
le , quod alias erat Marchionatus Salutiarum . Sedet
prope Padum fiuvium, & inter Taurinum, Gr Foanu."] fff^
Augufta Valeria , yrbs Hifpan. Tarracpn- Vidc^p
Valeria-* .
Augufta Vcromanduorum, Augufta Romanduorum
Ptol. Veromandui Cxf. & Plin. Vermand, olim urbs Ant^
Epifc. fub- Archicp. Rbemenfl, nunc pag. V abbat. Gall.
Belg, in Picarda , apudFanum fanfti Quintini , a.b eo
vix 2.ieuc. diftans , Noviomo urb. io-Sunt qui Augiiftam ipfaiU, S, Quintini urbem ee vclint , cm locus illius nomen antiquum retinens, praedicta Abbatia fit .Ab
Hunnis everfa . Sedes Epifcopalis Noviomum recepta^
fuit.
[ Augua Vcromanduorum alias primaria , nunc vi
ens e Veromandui traus , ad rivum, Oumignon, me
dius nter Fanum, S. Quintini, dr Peronam, 3 leucis ab
atraque diftans, & 8. leucis Novioduno in Aquibnem.] ^.
Angufta Vindelicorum , Augurg , vel Augfpurg ,
urbs Vindeliciae, in Rhxie conf. ad Vindonis,& Lid fluminum confinen ti a m, urb, inter Germ, clariores, Hbcra ,
Epi'lc. fub Archicp. Salifburgenfi, cmporiiim ingens:qu
olim colon. Iulia Augufta tefte M. Vvelfero eius civ_j,
di<ftaeft,ex vet. infeript. media fer inter Monachium ,
& Vlmam, quafi 9. leuc. diftans , Ratifpona 17. Conftantiam versus. Mcenia alta habtf; pfaque triplex eft,vc
qudam Poeta ait :
,
Vrbs Augua triplex, nbimnia nubibtis aqtiat.
Venant. Fort. lib.4.in vita Sancti Martini ,
Pergis ad /<uguftam,quamVindo,LicUfqne fluentant .
[ Augufta Vindelicorum Tcito , & quibufdam^
aim Rbatorum colonia diftafuit;fed revera erat m Vmdelicta , ubi Lycates pepuli ; & antea Damafia nuncu
pate fnit,Cluverotefic, nunc /talis etiam Augufta, &
Gallis Auibourg-, cqu+in ea parte Ducatus Suevia, qua
Algca dicitur . Celebratur aliquot Comitiis Jmperij , &
cenfejfionc Lutcra/iQrurtf, qua dicitur Augu-ana oblata-)
mi

AV
8
AV
1 5 50. Diftat 6. leueis Danubiofluvit in mtridie, urbera Picardx, ipde 12, !cuc. diftantem in Cxc.
tjr .a Fringa in occafum .
[ Attguftomagus cAput fuit Sylvaneorum , qui fub
elloVACts cpmprthendtbantur . Nunc eft Valeftfi regiottrlb
uguftaWia . Viie Lindisfarna, urb,
SrJ' . AuguftanaCaftra, , ,(cuGaAnin ,tcftc ms, fub prafeilura tarnen inful Francig . Decern leucis
VMjnJ, Lazio, opp. feu pag. Norici, in Bayaria , & in ditione^j diftAt Lutet'a in feptentrionem,&%. a Compendio $
Salisburgenfi vbi } fodinx .
tftque lepidt, & bene culta C>v'tas,in collcad Nonnttam
[ AuguAna caflra alys oppidum erat VtndeliciA,Au- amncnr\Vidc Sylvaneflum . ]
Auguftpmana , cadera cum Auguftobona, & Trecis , Pt>?guanA diiium , quodnun e Caiflipg, vicus propt Danubtufl.li. mill. paffanfra Reginu, in Ducatu Bavaria, V>'dcibi,
Auguitonrmetum , ivernum Ant. Nivernium Tu ttel'
quod melius ; longe diftat a' dttione Salis-burgenfi in feCafui. ptentrionem. 1
ronenf& po'fterioribus Nvernx,2Virf/er.r,urbs Gall.Cclc.
Augiiftanx Claufur , Clufa, teile Ortel, feu la Chiu- ad Ligcrim fluv. Nivcrnenfis Pucat. caput. Epifcop. fub
fa , pag. Carnorum, in tranfttu Alpium Iuliarum - Archiep. Senonenf. in onf. urgundix, ab Antiffiodoro
rens inter arnos, ft Norios, ultra Glemonam 14. rm'l. 1 2. leuc. in occ. Molino 3. in Bor. inter Lugdunuuu
paff, in via qua? ducit Vaoriura , feu, ut nunc vocant , 42. & Lutedam ad ardos 54.
Villacufn urbeiri bjorici ,
[ AuguftonemetumPtolemAi alijs eft Gergobia, urbs
[ AuguflavA,Agnovv>1*rbsPolonU, versus Li- Arvernorum , in Aquitanix , nunc vicus Gergoie , in~>
thufiniam,in Podlajfta provineia,Ad fluv. Brebe "am.Di monte propt iaromontem urbem primariam provincia :
fiol, flat Pielka . leiteis Polomcis in meridiem, GrodnAs quod pjrobabilins . Nivernum enim Alias Noviodttnunu
diftumi fuit, & ibi erant Vadicajfls populi fub tAlduis .
au/em decern ifi occafum ; tftque parva, & nova. ]
Auguia , Kufly , tefte Lax., opp. Daciar, apud Daau- Vide Gergobia , feu Gergovia , ij
Auguttoritum, Pidavi Marccll Pichones Ca:f.& Pk'n. p
biiim, in Valachia , feu, ut alijs videt ur, in Moldavia ,
Galacio 6. leuc. in Bor,
foitliers , pop. Gall. Aquit. $c urbs Epifcop. fub Archiep.
-[ Auguftia^tb alijsponitur Ad Alutham fluviu,m iru Burdigalcnf. urbs ampia , & academia, inter Turones ad
TrincipAtu
._;/;;-.TranfilvAnA,versus
...
-i
limites PvalachU, alt- >.'...:
arlos, & Santonas
j
ad
auftrum , ind 20.hinc
-.:.?.
24. leuc.
qtiot piilliaribus Cibinq. ]
Pidavia apud Greg. Turoncnf. reg- etiam Pidavia no*
[ Auguftoberga , Augufiberg , oppidulum GerntAnu , minatur i vulgo , in qua civitates 2. Epifcopales >
in Saxonia Juperiori , Cr Mifnia provin. juxta fluv, prter didam, funt,Maleaa, & Luxiona ; opp. ampian
Schopj Bohemians versus. Diftat Drefda 6, leucis Ger- quamplura ,
Ant. manias m meridiem ,& 5. Suiea tu ortum. ]
[ Auguftoritum luverio, Sanfoni, & alijs eft Limo
Auguftobona, qu,& Auguftomana, tubs Gall. Celt, ges, Lemoviorumprimaria, ad Vigennam fiuvium , <_,
Troyes , Epifcop. fub Archiep. Senonenf- V-jdeTrecac, Aquitania , Dicitur aliter Lemovicum\ tftque caput
& Trecafles ,
provinciA cognominis , le Limofin. lacet mediaferme in
f Auguftobona Antonino , Auguftomana PtoUmtfiydi' ter Piavium, & Claromontem; tftque chitas prAclara-,
la poftea Trees, , & Tricajum , Ttoycs, urbs Campa & populofa .Non dfunt tarnen qui exiftiment,Lemovi
ft primaria, ad Sequanamfluvuim, ampia, & dives, cum,alis diffumfuiffe Ratiarum, Auguftoritum amer
34- leucis diftat Lutetht in ortum. Fide Tree. ]
^".
Auguftpbriga , Mdea el muro , tefte Mor. olim opp. fuijft Inculifmam. Vidt Lemovices . ]
Augylx, pop.Libyae intcr.qui Manes Dos fol os cole- piv
nunc pag. Hifpan. Tarracon. in finibus Pelcndonumt bant, Sc quorum vxores,principio nuptiarum, adultcrijs sd. '
Sc in vet. Caftella, apud Graccurim,fve Agreddam,opp. operam dabant, deinde caftam vitam ducebanc .
Mil,
Avia, poftea Furconjum , Forcent , urbs Veftinorum
przclarum, ad 4. leuc. diftans Numantiam versus , &
ppifc. in Aprutio,excifa: cujus episcopatus Aquilam , in- p/e/t
Aquilariam opp.
ter ipfam, & Amitcrnum conftrudam, reeeptus eft , fi[
Auguftobriga
trat
inter
Turiaffontm-t
&
Numan
tstl.
tiam, vbt limites CaftelUveterit,C AragoniA.] puti, & Amiterni. Abeft ab Aquila ad 8. mil. pafl".
Auguftobriga altera, Villar del Pedrofo , tee Mor.
[ Aviarium , Pluviers, vrbs GaU&,in Btlfia provin*
cum luffOpp. olim, nunc pag. Lufit. in Vettonum finib. cia, ad amnem Oeuf, decern leucis ab Aurelias in Septenfeu in Extremad, apud Guadatup opp.& cnobi clarif, trionem , & totidem Motftargio in ortum difiat ; eftque
fim, ubi non Jong hu)us utb.veftigia fparm crntur, fat culta. ]
[ AMg*ftbriga,autm Brittio, & alijs eft , Puente del
[ Aviarocuf , Aviaroki,uvius Sucaa, in Finnonia.
Aroboipo , oppidum aftella nova -ad Tagumfluvium, Aboam urbtm alluit; caditque poea in nutn FinnUum
10. leucis tnfrToletum''noccafum,un4vico,Vd\af Paulo infr, CT tx adverfo Alandi* injul. J
fie Pedrofo, r 5. ab Aqttis Lupijs . ]
[ Avilla , Avilies, urbteula Hifpanit , in Afiuria-t
Auguftodunum , A**n, wrbs Gall. Celt, in Burgun- Ouetana , juxta oftia amnis Nalop , non longe ab ora-i
. da, Epifc.fub Arcbiep.Senonenf- ^divi Ca.'1-Hedui Pliq, littorali Qceani Cantabrici . Quibufdam eft Flavionavia
quo nomine fignificantiir pop. & urb.qua: H-dua pofte- PAcorum, Briftio, & Sanfont teftibus . Vide ibi. 9. leu
rioribus dida eft , media inter Lugdunum, 2$ Senones , cis Hifyanicis diftat ab Oyeto in Septentrionem,^. autem
35. leuc. E)ivione,i2. Samotheo I.Gallia; Rege, uc t\ Stico promontorio . ]
ferunt , condita anno poft diluyium 1 J J. Pe Auguftodii[ Avinttm , Avino, opp. Nova Hifpani&, in nova Bino Forr. Hb. 8.
fcaia , ubi argentifodinA , inter Durangum , & Ellerer
Ipfe Pariftaca properat J)ipnyus urbe ;
nanhprope vicum Nominis Dei, & versus Zacatecas , in
jiuguftoduno Symphoriane venis .
ditione tifpanorum, J
[ Auguftodunum, Autun , urbs,fita eft juxta Arotiam
[ Avmus , t\wla,flnyius Scotia merid. Avindalium
fluvium , in Rucatu Burgunds, in tratlu qui ab ea-> carum alluit j pofteaqut in Cludam fe exonrt , i*L>
vulgo Autunois , dicitur , Ejus Epifcopus juffragAtur ludefdalia provincia , propt fiamiltonium oppidum."]
Archiepifcopo Lugdunenfi, non autem Senonenfi. Vrbs eft
[ Aviquirina , Aviquiriqa, infula America meridioferantiqua, r alias valde Celebris, 1 S.leuets diftat a Di- ftalis, in ora regni Chiles,xqntra iyitatem Conceptionis,
ione in occafum bibernum ,
tn mari Pacico, cum aliquot pagis . ]
[ Augu}hdurui,locus Gallia Lugdunenfisfecundad
[ Aviftum, Ab9ppid-fJifpanA,inPortugallia->t
Oltnamfluvium, fupraBaiocafses, ubi nuncforfan Tury vnde Ordo Equitum , adfluvium cognom. 9. Itucis diftat
oppidum, in Normannia, Sanfone tefte . J
ab Ebora in Stptentrionem, <$" totidem Pqrtu Alacri in
Auguftomagus,ppftea Sylvanedum,in lib,Concil, Su- ofcafum ; equtparvum,fed muniturn. J
"./, urbs Gall. Belg. Epifcop, fub Ar
Avium infula,^Isladc Aves fiifpanis , Isle des Oychiep. Rhemnfi, prxcipua Valex reg. inter Lutetiam feaux, Gallis,uha ex Cartbarum infulis, in ora America
*. & CoTpendiiMn 6. lcucin via qux.ducit Noviomiup, mcridttnalis, virsiu Venezuelan , inter nfulas, Ruptm ,
/
"1"
"
& Bmum

*4

Stroh.
Hin.

Hin.
sei:

PtiL
& l.

Script.
Bni.

'dnton.

8z,
&b^tumAtrem, t^te parva admodt*m\
[ Avium infula , Isis de frxes,vrta ex Antillis htfitlis, qua Gallts Isle des QvfeacK , d'citur , in America!
ytendtonali. Diat Gnadalupia inf. $. leiiis irciter
in occf.Jumyequc parvi circuit us . ]
[ Auklaudia , AukJand, opvdum Anglia,in Dunel-f
ptenfi epifcopa'u, ad fluvtum Were , Dtcitur, & Blsops
Auklands, 5. milliaribus Angltcis Dunelmo in meri
diem, & Jo. aLora littqrali Qceam , equeparvum admoduvt. ]
. { Aulaga y , Aulagas, /#/ Americamerid. in Peru
via re&ione, 1 80. leucu Ctv. ufci tn meridiem , er 8.
leucis Potofi urbe in ocafum - Dkitur aliter, Lago du
Paria , versus provinciam de los harcas , & montes
Andes. ]
[ AuUeflria , Aulcefter t oppidum Anglia , in Varvicenfi provincia , Vide Alceria ]
Aillerai pop.Gall.Celcvari;.Nam reperiunmr Aulerc Eburaici, ( qui Cxf. Eburovices dicuntur) Cenomani,
rannovices, & Diablintres, Sunt qui Auiercos Rothoinagcnles effe puterw, Sc qui etiam Aurelianenfes,Auier
cos veteribus diftos vclint , cum nil talc apud . 4
Plin. aliofque antiquos auores legatur , Auiercos Ro
thomagenfes efle quidam teftatur lib.4. itiner.
Rothomagum affequimur, cleri qua Sequana curftt
Alluit Auiercos veteres fluvialibus undis .
I Aulerci, populi Galli* , teflibits Brtetio , Sanfone, &
alijs. Divifi futre tn Auiercos Cenomanos , ubi nunc le
Maine , prov. Aulerco Diablintes , ubi nunc regio, l_j
Perche; & Auiercos Eburovices , qui nunc le Doccfc_
d'Evreux, in Normannia provincia , bt eorum partem-,
rigat Sequana fluvius . Sed non ideirco Rothomagenfes
dicendi fuot Aulerci . ]
Aulis, opp.& port. Bccota;, contra Chalcdem uvbem
Eubceae, nomen apud literatos adbuc retinens . Abeft
Chalcide 3. mi!, paff. E/us mein. Virg. Lib.4. .
. Non ego cum Danais Trojanam exfeindere gentem
Aulide iuravi , claffemve ad Pergama mi. ~\
[ Aulls omnino intercidit , tee Brietio . 1
Aulocrene, fons , convallis, & mons Phryga; magne,,
cx quibus Maeander flu v. emanar, ab Apamea urbe 10.
mil.paff.diftans.
Aulon, Valona , urbs olim Epifcop.fub Archiep. Athcnienfi, portea fuh Dyrrachino , deinde metrop. Sc pf_j
effedta , in ora occid. Macedonia; , inter Apollonia! ad
Bor. S montes Acroceraunios adauftr. nd2 5. hinc
33. mil. paff, ab Hydrunto urbe Itlica 1000. ftad. teftc
Strab. urbs prob munita , cum portu 5 & fedes Prxfe&i
Turcarum. Mcm. illius Mart, b 1 3. Epigram, ob nam, & vinum .
Nobilis, & Unis, y &felix vitibus Aulon y
Ali; libri.
Nobilis & lanis , & Baccho fertilis Aulon
Detpretiofa tibi vellera , vina mihi.
Eft & Aulon opp. magnae Graecix . Vide Caulon.
[ Aulon e in Albania fuperwriy ubi alis Pelafgonia,
fart Macedonia ; eflque portus ampltjmus,feu venus finui , quern duo cara muniunt . ]
[ Aulopotamus. , urbs Creta infuU Epifcop. fuit Ar^
chtep- Cretenfi , Mino tee . J
[ Aulotum Aulot, oppidum tiifpanis, , in Catalonia-ty
adfluv. Fluviaaum. Diat 6. leucit Gerundain oca
fum, & 5. ab Aufa in Boream, paucis catians incolis. ]
Auna , Sc Emelia , Emeley , & Awn , tu b. Hibernix
EpHc. fub Archiep. Cafilieri, in Momonia reg.
[ Auna fedet in Cornu. Triperarenfi,& nunc fere
defertajacety paucis inhabitata-, Speedo tee,@- alijs. ]
Aunedonacum, Aidnay , opp. Gall. Aquitan. in fkubusSanronum, ab eis 6. leite. in Bor. Aliis eft Fontenay;
fed hoc in finibus Pitonumnon Santonum [ Aunxdonacum , Aunay , ofpidulum e Piclavenfit
provincia , limite Santonia, 3. leucis ab Angeriaco in
ortum,
Nurtio in, meridiem. 1
{ Amttf.t Auneau , urbecula Gallia , in Bela pro

AV
vincia, 14 . leucis Lutetia in meridiem,& 4. ab Autrita
in ortum, nota Germanorum clade ,fub Carolo nono. ]
. Ayo , Avus Ptok Rio d'Avia , tefte And. Refend, fluv. Mtl.
Hilpan. in finibus Bracarum , inter Celandum , & Nbim in Occanum occid- influcns.x'i vus alius in Callaasv
[ Avo , Aven, fluv. Scotia meridionalis . Cadit in
Frtha afiuarium, prope Lindum urbem , in Lothiana^
provincia . Alijs antern e Avenna . J
[ Ave, Avon,fluvius Anglia, inVvallia, &Com.
-iommetheu . InVfiam fe exonera:, prope lfcam ur
bem. Vide Alaunius fluvius . ]
[ Avogafia , Avogafie, provincia AaJnter Georgia,
mare Nigrum , & Comaniam, bt alias pars Colchidis ;
eque-versus oram littoralem maris Nigri extenfa , &,
fape fumiturpro parte Georgia', ibi locus pracipuus Sand.
Sophia. ]
[ Avoua, Avon, fluv. Anglia meridionalis in, Viltonia pmv. ortus. Brioliam urbem all/ttt , & poea in Sa
brina duarium cadit. VideAbonis. ]
[ Avona , Avon , fluvius Anglia . Vvarvicenfenu
Com- pratcrflnii, & in Sabrinamfe exoner iuxta Teoetcuriam, inGloctriA provincia, pa rigatum Vvarvicuntj' J
, ,
[ Avus , fluvius Hifpania , qui nunc , Rio d'Aves ,
-lts inCallaicis Bracearas, nnnc m Portugallia, &
Provincia,inter Durium, & At nium fluvios . In Qccanum Occidentalem feexoncratjnter aflia Celaadi , &
Durij,prope Abobrictm . }
f Aura , Eure , fiuv. Gallia. Oritur in Bela. Carnutum ib>, & Drocitm a-iluit ,pocaque cadit in Sequanam
fupra Ruh&magum. Alijs e Ebura . Vide ibi. ]
f Anrtum, Anrach , oppidum Germania-, in Suc via,
& DucatuVvirtembergen . Vide Art annum. ]
[ Auriacum , Auray, oppidum Gallia , m Britannix-t
provincia, ad auarium le Morbihan, pralio fito notum,
ubi de Britannia decertatum. Tribus leucis diat ab urht
Venetenfi in occafum, Blabiam versus . ]
[ Aurana oppidum e Dalmatta recentioris, Slave
\Vrana , diilum. ]
Anranitis , Cavan, tefte Guil. Tyiio, reg. parva , feu 1*'*
tocus Palxftinar,apud llwm Tiberiadis .
Aurariarum, Korofbania poftea,& vulgo Kerefvvan- y*Un)
ya, & Abruchbanya , opp. Daciae,in Tranfylvania, apud
Slotnam , ab Alba Iulia j. leuc. in occ. teftc Yvolf. Laz.
Aurafius , AurAi,, tefte Leone Africano , mons Mau- Proccf*
rit. inZebe reg. mAfricae conf. Audomont. proximus, ttSa**\
vcl idem cum eo .
Auravannus, Rian , tefte Camd. fluv. Albonls , iiu W,
Scotia; confn, apud oram occid-& apud Cokermouth,
opp fluens . [ Camdcn.autem habet in Gallovidia Scot,
reg. ad fpfum ferme Promontorium; dditque potum_j pt0^
efic pro Abcr-Ruanus, i. c. oftium Ruam. }
stefa
Aurea heifoncfus ,Samotra, tefte 1._
India',extra Gangem,peninfu!a , in plura regna divifa_*
ftib .Equatoris crculo , hoc tempore ab India ulteriorc
avutfa nfula effedla, Iabadio infulae etiam raaxmae propinqua. Mercatori eft, J,inlhfa long hinc in 01 t.dftans, & Cafialdaeft ALilac , reg. India; prxdicbe auftralis, in qua Malaca urbs reg. Lu fitanis (_^.
[ Aurea Cherfontfus epevinfula Afia, in India , ex
tra Gangem, qui nunc, Prefqu'islc del le Gange , dicitur
Gallis,feu le pais de Malaca, urbe pracipua illius regiouis; eflque in mtrid,tm maxime porrecla , non longe ab
vASquatore . In plura regna dividaur ,& ab nfula Su
matra disjungiturfreto Aalacenfhfeu Sincapurano. Sed
longe diat Jabadij nfula, teibus Sanfone, Bertio , &
. al i . Ejus primaria urbs Malaca, emporium e perce
lebre , in ditione Hollandorum,ab anno 1641. cum prius
effet Lufitanorum . J
Aureatum, Aiehadt, tefte Gafp. Brocio, vcl Eyadt, vtt.lnf.
urb. Germ. Epifcop. fub Archiep. Maguntino, in Bavaria
Tranfdanubiaria, ab Ingolftadio 5.1euc. in Bor. Noribergara versus , Ratifpona 1 1. in occ. Qua; urbs nomen.*
habet quercu, ita ut Qucrcopolis , vcl novum Aureat
dii

A V
A V
S3
ventiam
,
&
Mun'lum,

Faventia
4.
mil.
paT.
diei poflticm Aureatp urbi ptoa'ma excifx fuccetTcrib
Aureus mons , M. Gradaccbio, tefte Leandro 1 mons
Rudera enimlius inter Ingolftadium,, Sc Aicbftadum
cernuntur, ubi vie. Naffenfues , tefte Laz.qui fie nunc Corfica: inf. ad oram illius occid. ubi Cervini ppp. apivi -Pt*l*
Sagonam urbcm dirutarn definens. Ex eotriafium.
Aureatum appellari fcribit . De lib. 4. itin. Germ.
Aureati veteres culmine cerno ruinas ,
Tuola, Rliotanus , & Ticarius profluunt.
Ainia pifeorum diruta Marte Ducttm.
Aureus item rnons . Metz.ek feu Alatbecgkj tefl_> j,tr.
[ Aureatum fedet in alatinatu fupertori feu Bava
Laz. mons Myfix fupr. in Hungarix feu Pannonix i-'.
Anton.
ria, ad Alemannum fluv. paretque proprio Epifcopo , tri- fer. confn. Probo Imp. yineis, conflus[
Aureus
mons,
le
Mont
d'or,
mons
Gallia,in
Alver-'
&
bus leucis Neoburgo in Septentrionem; eftque Eichftadt,
Gafparo Brufchio tefte , Lalo autem efl viens ^Jaffavels, nia provincia excelfus, laromontium versus . ]
Auria, Amphilochia Strab. Aqux calidx Ptol Orenfe,
ad Scuterum amnem in viemijs . Orteltus novum putat
ejfe vorabulum ; 07" fuvt qui eredant effe urbem Aurach urb. Hifp. in Calhicis, ad Minium fluv. inter Tyden 8.&
in Suevia, & Ducatu Vvittembergenft , ineerto aullare. ] Compoftellam in Bor. 1 8. leuc. Epifc- fub Archiep. Com- Conc'
Aurelia Garifa cognomine , Caroza,tefte Tarapha_^, poftellano .
flin.
[ Auria diflat de 1 2. leucis Hifpanicis in ortunu
ppp. Hifp- B. in Tarracon, Cariffa Ptol.qux
excifa jacer, refte Mor. & locus adluic Carixa, nomina- aflivum, & Compoflella 14. tant'um vn ortum hibernu.
...
tur. Ali/s Caz/irla, opp. haud obfeurum, inter Vbedam, Quibufdam funt Aqua Calida ]
& Segurara 6. leuc. diftans effe videcur, ob illius vicinir
[ Aurium, Aurik , urbecla Germania, in Frifia
Mteni_j.
Orientali, cum caflro,ubiperfape habitat Comes EmbaaA^irel/a porta, & via urbis Roma, & locus in Etruria . nus. Sita efl in loco infertili, & vix tribus miIItaribus
*t' rerrit. Romano, in via prxdicb olim opp. occurrens Germanicis diat ab Embda n ortum,& totidem Mor
ex Anton. Itiner.ubi ager', Aurelios extra pprtam Aure- da . Ab ea traus adjacens Aurikia , Aurikcrland,^*//,cji
dicituy .
liam , quae nunc Porta S. Petri, djeitur .
Aun'gi, & Aurigia, Aurinx Liv. Ar)ona , teftibus Cluf.
[ Aurelia, porta urbis Roma,prope molem Adriani
trat \ nuneque diruta jaert tempore Leonis quarti Sum
& Floii'ano, Moron, Beuchero, Iaen,\>. Mariaqx,( prior **Jf*fi
interpretatio magis arridet ) opp. Hifp. Bxt. eft , Tucci Infc'
Script. mt Ponficis. ]
Aurelia, Aiireliam lib.conc. Aurclianenfis urbs Sidon. 3-leuc. diftans , in Giepcnfi Djcecefi, Pop. Aurigitani>
atl.
Orleans , urbs Gall.Celt. ad Ligerim fluv. Epifc. fub Ar- quorum locus Taenni , dicitur quibufdam
chiep.Senonenf.Academ!a,cV Ducat. ab Aureliano Imp*
[ Aurigi quid fit, non bene confit; Arjona enim, alias
anno Sal. 278. condita, & nominata.ut ferunt, inter Pa
Alba Virgaonenfis , & Virgao dicebatur, tefte Ambrofto
rlos 34. & Bituriges 22. leuc diflta , ex primis Gall, Morali. ]
Auriniana ala, Ried, olim opp. nunc pag.Norici,apud Tac.
urbibus. De ea Scalig,
Non potuit magni caput ejfe Aurelia regni .
Oenum fluv. $ Vaflerburgum urbs. in Bavaria , tcft_^
f Aurelia alias Reges habuit propr:os fub primaftir- Laz.. cui etiam , Haulruckj pag. vicinus effe videtur.
pe Regum Francia, Celebris effeila clade Anglorum anno
AuriGum, Ros, tefte Laz. opp. olim Vindelicix nunc Tai
1 428.^* obfidionibus fuis ab Attila, alijs; ejufque Epi- Pag. Bavarix , ad Oenum fluv. Vafferburgo proxim. ftuiin.
jt opusfuffragatur paucis annis Archiepifcopo Parifien- inter illud i & Rofenhemium in auftrum diftans, ex adfi , cum pris effetfub Senonenfi .Vrbs efl pulcberrimat yerio Ried , five Rhed , de quo fupr ,
& probe culta, in repone perferaci . Dicitur etiam Aurunca urb. Vide Sueffa .
Piin.
urunci, pop. vet. Lat; vetuftifimi : quorum urbs
.-, & alifs Genabum,quanquam aliqui exiftiment Genatunt ejfe Gien, oppidum vicinum, ad Ligerim fltum. ]
Aurunca ab Aufone Vlyfis, & Calypfus filio conditio,
[ Aureliacum , Orilhac, urbs Gallia, in Ahernia fu Horum frequens eft mentio apud Liv. & Diony. Halipertori . Dicitur etiam Auriliacum , & Meriolacunt-> carn. Virg. Lib. 7. yEn.
quibufdam . Sedei ad amnem Iordanum , intra montes Mqueequidem,memmi(fama eft obfcuriar annis )
equefatis culta 9. leucis diflat Fano S. Flori in occaAuruncos ita ferre fenes .
fum, & 1 5. Cadurco n ortum, ]
[ Aurunci erant ubi nunc pars Terra Laboris, a Tern'erib
Aurelianiim, Lentia lib. Not.'Lintz., tefte La*;, urbs racina ad Lirini fluv. extenfa in regno Neapolitano >
. . Norici, ad Danubium fluv. in Auftria,Hon (,.- Brietio, & alijs . J
dia inter Viennam ad ort. & Ratfponam ad ccca.ad 27.
[ Auruncum 1 Atuonzo , oppidulum Italia , in Cadoleuc.
diffita,

Salisburgo
1
j.
in
Cxc.
Oimutium.
versus,
rio
~*
. ' , _. .
71
.
*
t
' i agro
. ,*~tdittonis
. . _Vneta
i-r* ,J versiis
11 Alpes
/ / : amnem
_/... _/_nfiant,
.. . ;
Trigonuin xquilatcrvtm cum Vienna, & Grxcio urb^ in limite ComitatusTyrolenfis 8. mdliaribusab oppido
primaria Stirix, facit leuc.27Paroecia Cadorini diclo in Boream . ]
[ ,feu, ejr melius , Lintium, urbs eft Ger
Aurupini,pop. Iapodum,quorum Opp, Aurupinuum ,
mania, & Auftria Superioris , cum eximio caftro Archi- al. Arupenum, Aurfperg, in Gambia reg. pud /Emoni- r
ducum prope, ubi Travos fluvius, Traun, in Danubium am urbem , inde 6. leuc. in Ciciam diftans . Vide Aru^
adit. 7. lewis diftat Paffavio in ortum.']
peum_j .
Aurelii vicus , Biracellum Ptoi. opp. Hetrurix , ad la
' ufa , VUh, & Fich, de Aufona , tefte lo. Marana-j',
ctam Sabatinura , opp, 6. mil. paff. in occ. di
urbs Hifp- citer.in Cat^launia, excifa, ab Hercule L'byftans, vulgo Vicarello, tefte Leandro
o , vn cum Lobeto urbe Celtiberorum,anno ppft dilu[ Aureliopolis , urbs Afta minork^epifcopalis fub Ar- vium 625. condita, apud Victim urbs Epifc, fub Archie.
htep. Ephefino , Mirao tec . ]
pilc. Tarraconenfi , qui Auf fuccefllt, inter Gerundam
Trtbel.
Aureo pons , Pontirolo , pag. Infubrix , n agro ad ort. & Solfonam ad occ. fere 6. leuc. Barcinon <^
1*1 Mediolanenf. fi ditus ab Aureolo tyranno, bi lau- 14. in Bor. pop. Aufetani Plin.
[ Aufa d ftat 8. leuis Gerunda, & Solfona,&fedet
o Imp. interfecto , tefte Gaud. Merula , inter Mediolanum, & Bn'xiam occurrens, ac inter Laudem,& Bergo- non procul fluvio in piano; & deficit in dies,
mum. De quo Alelar,
eis conflans incolis . ]
lile igitur clemens, dum corporis ultima fervat ,
Aufana Legio 8. vicus Germ, infer, inter Treviros , &
Quipmtem Aureoli dedicat, & tumulum .
Agiippinenfes.
f Aureolipons,quivulgbVont\rvo\o,pagus eft Duca[ Aufana Legio vi 1 1, vulgo, Pallefcbicd, dicitur,tee
tus Aediolanenfts, in Addua Clarea reg'uncula, duobus Cluverio,& quibufdam Aufaciavocatur . ]
Aufci, 1 Vto\. Aux , pop. & urbs quitanixAr-
mtlliaribus ab Adduafluvio,C mdiusferme inter Mechiepf.
Tlofa . leuc. in occ. ab genno 8. in auftrfi . ptini
diolattunt, & Bergomum , in confimo Bergomenfis agri ,
Vide Augufta Aufciorum . Auxitana urbs joeripribus
Jm, Aiagino tefte .
AurrolumjcarumagriFaventinbOnWti, inter Fa- Pop Aufcenfes Sidonio
nui.'

84
V
[ \ufii) , 4 Auxis, & Clara etiam difa fnit,vul
go Aufch, c<i^k / Comitafus Armmiaci, in Vafconia. J
Aufer, Rutilio, ^far Strab, Sercbio , & //,
luv. Hetrura?, ex Apeno, mont, per agrum Lucen/era ,
urbem ipfarn alluens , in mare Tyrrheniim ad auftrum
delabens . Serculus pofterioribus didlus (nomine reten
to in lveo exiguo ) llum Ortei, errorc Liguria: attrbuit , Illius Rutil, lib i . Mem.
Quam cingunt geminis Arnus, & Afiur aquis .
\ Aufir- fluvius, qtti a qmbufdam Anfer dicttur,errort forfan Tyogt. & nunc vulgo Serchio , oritur prape
JMinuccianum oppidulum, dein per Grafinianam decurrit ; ubi auclks multis rivis, & rtgatis Cafiro novo,Barga,
alijs locis y in mart Tyrrbemm labitur 1 2. milliariTtc!. hus infra L'icam . ]
Aufigda, Zadra, tee MarmoLopp. Cyrenes marir,
ltd. io Penta politan a reg. inter Apolloniam,& Ptolemaidem.
Aufoba , The bay ofGalvvay , tee Camd. fluv. Hi
bernian, per Connaciam reg. in occapud Gdveium bem fluens. Al. eft Cyll, in Oceanum influens apud Stegumopp,
[ Aufoba fluvius , multis Logh,nunc diffus, per la
tum Q^xb\e,labitur i & dein rigata Galliva civitate,paulo infr in Oceanum Occident fe exonrt ; eiufqucj
oftmm finus Gallivenfis vulgo Bay of Gallvvay , dicitur ,
Specdotee'. J
2*.
Aufona , Ventufia, tee Elyfio Calentio, opp. olim_^
Latij, nunc pag. feu vicus .
iv.
Aufonia, reg. Campania?, inter Calcs,& Bcneventum
teotj
exterifa> in qua Capua metrop. Pop. Aniones, Auruncis ,
qui inter Latium , & Campnniam circa Sucilam urbem
incoluere, finitimi . Calabria quoque in1 magna Gracia ,
Sc Brutiis , Aufonia dicta eft, un* apud Ovid. Italia ctiam
vetus Aufonia apud Poetas appellatur . Ovidius Lib. 14.
Mctamorpliof.
Auforr.c SickUque tenet confiais terra.
Virg. Lib. 4. iEn.
Qua tandem Aufonia Teueres canfidere terra
lnvidi efi .
Auionium marc,idcm quod Siculum,quod Aufoniam
allait, hoc eft, Brutios, & magnam Gra?ciam,intcrTyrrbenum,quod ad fretum Siculum tcrminatur,& Ionium
quod alluit Salentinos .
[ Aufonium mare pars efi maris Uni) promontorio
lapigio iti meridiem porretfa , versits Siciliam infulam."]
[ Auffona , Auxone, urbs Gallia , ad Ararim , itL>
Dueat Burgundia y parva,fed valde mumta . Quinqu
lends Divione di[fat in orturn , quatmr autem DoIaj
in occafum, in confinio Comitatus Burgundia . ]
N
[ Auerlitium , Aufterlitz , Bohemice , Slavvkovv ,
eppidum Germama, in Moravia prov. adoccid. Bruna
vrbis, Hradtftam verfus ,& a quibufdam Slaubovta->
dicitur. Mali habiturn fuit Sis hifie pofieriaribus
anus J
[ Aufirvicum,Oftervvkk, oppidum Germania, in
Saxonia, inferiori , & Principatu Halberfiadienfi , ad
Clfam amnt qui paulo infra cadit m Oacrem . AHs
amplum fuit , nunc defecit ; tfique ferme medium inter
Ualberftadiam, & Volfembutelam urbes . Jtb alijs Ofirovicum dicitur . ]
Auftra , Aftura, flluv. Lat;, apud Cloftram opp.excifum deenrrens : quod opp. aliis Auftra , & Altura nomi
nator. Aftura etiam fluv. dicitur in alijs Pln. edition.
[ Aufira,ab alijs Aflurra dicitur reiixs ; ftiitque fiavins Volfcorum, in mare Thirrenum fe exontrans. Vide
Aflura .
[ Auflrania, infula maris Baltici , qua OrteHo e(l
Ameren Cluver. autem efi, Strand , in ora occidentali
Jutia, in mari Germnico . J
,
Kegln,
AnftrafJa , Vveflrick^ reg. Germ, fiipcr. nter Mofam,
mnb. Mofellam, & Helium fluni, comprehenfa : quo in fpatio
Lotharingia, cum parte Alltie, & Palatinatus continemr. Vnde Lotharingia paflfim Latin Auftrafia nominatur j fujtque lim regnum non xiguum, ut vox pla de-

AV
darat,quam qudam Vaftum regnum inrerpretantur^ficut vox Fveric^ , fonare videtur . Nam fub Auftrafia;
Regibus,qui Metis confidebant,non folm regiones pra>
didx, fed, & fintima:, cum toto ferme Belgio parebant.
E;us mera. Lud. Mafurius Poera Belga in Hodporico .
Corpus , & AufirafiA gloriafumma damns .
[ Avrafia,\%Aii(\raCic , pars erat Germania Cisrhen ana,feu, & melius, regni Francia -.fub primafiirpe Rcgum, & regio titulo inftgnita erat ; sieque ditla ab ejusfitu, non quod vaftum regnum finificarct , Extendebatur
alias latijfim, fed pofiea anguioribus limitikus coarElata fuit , Scaldi nempe, Mofa, & Rhenofluvi/s , & Vogefo
mente, & tum divifa in fuperiorem, & inferiorem-, & in
ferior, ditla etiam Mofellana, feu Tullingia , Lotharin
gia refpondet , teflibus Brietio , f'abro- Canterella , Cj"
alijs. }
Inrbcs- Aufirafia-, feu Lotharingia notiores .
Amantium , vel Amanda ,
[ Mouffon. ]
[ Amanee. ]
* Nanceium , fedes Ducis ,
Barnim, fBar le Duc]
[ Nancy . }
Blanciis mons , feu Albus Raonum,feu Ravonum_a>
mons , [Blanmont. ]
[ Raon . ]
Caftrum novuum, [ Neuf- Romaricus mons, [Remichaficau. ]
remont. ]
Charma? , [Charmes.]
Spinalltim, [Efpinal.]
Deodatum , [ Diente ]
* Tullum , [ Toul ]
*Meta?,[ Mct\.]
Validas mons , [ VaudcM'ra Curie, [ Mirccourt. ]
mont . 3
* Mufopontum , [ Pont * Viodunum , [ Verdun. }
[ A'<r.'.fia urbes ifia funt nunc in Lotharingia, ex~
ceptis A^etis, Tullo, & Virodu-10, qua, etiamfi in eo Ducatu infera nt,parent tamen,cum eorum Territories R
gi Franc,a centum, & amplias annis . ]
Auftrebatenfis pag.&ager, Oervandt, in Hanno- *w>*
nia :in quo wro Bouchain , opp. Cameraco 3-leuc- in S. B*U
Bor. quot Valencenis in occ. ieu Libonotum .
M
[ Aufirtbatenfis ,feu Auflrebantunt , regiuneulafuit
Belgij, inter Scaldim & Scarpam fiuvios pofita,cufus ca
put Buchanium , Bouchain , ad Scaldtm . Nunc eiusperiere limites; &fub Hannonia compleclimur .
Aar3.,Oefierie^,&Ofiericb, reg. partem Norici g .
cum partcula Pannonia? , partemque Germani circa_j q^J^
Danubium complcdens, inter Bavariam ad occ.Hungariam ad ort. arque inter Moraviam reg. Germ, ad Scptentr- Sc Stiriam ad merid. contenta . Cu;us caput eft
Vienna . Hinc Auftriacus , a, um , ut plaga? Auiiaca:
Lib- 5. Irin.
Exit in Aufiriacas , Paffaviafqu: piagas .
Auftria etiam locus in Italia, feu pars Italia? .
,.
[ Auflria prov- nomen dedit Domui Aufiriaca , qua
modernt Imperatores , & Reges Hfipaaia ; & prov.
Francis, Auftriche dicitur, & Auftria, Italis , Htfpanis . Veterum efi Pannonia fuperior , nomen habet mudi Cardine Orientali, qui Germanis Ooft , dicitur . Pri
mo habuit Marchiones, pofiea Duces , poftremo Arcbiducatus titulo infignita fuit ; dividiturque in fuperioremfett
Cifdanubianam, & inferioremfive Ti nfdanubianafy ,
Bertio, & alijs teibus : Vrbes in c'a Vienna , Lintzjuft ,
Novofladium, brimfia , umburgam Santobippolitus, En ;& alia aliquot . Tota nunc fub Germania
complcclitiir . 2
Amagan*) pop. Atpium Tridentinavnm, quorum reg. Btott
Val Sugana , inter Tridentum , & Feltriam .
[ Autariatapopuli Aria; a dicuntur qttibufdam,exU
filmantes legendum effe aut Ariata in Plinio. Eorum ur
besfuere Sicum, Salona, & Trgunum. My Autariata ,
antiquiffima gensfuit Illyrict, Titioflumine ultra Dardanos extenfa , tefie loanne Lucio. Vide Ardiei . ]
Apf>.
Autarienfes, Autariata? Strab. pop. Illyrici, in ora_ Altx%
Dalmatia? : quorum urbs eft Antibarum, ut aliquibus vi
detur , pra?fertm Ortel.
[ Auteri. populi Htbernis nfula , ubi nunc Comitatus
Clarenfis , Letrimenfis, & Gallivenfis , in Connachtia^
provincia . ]
Authetani,

V
V
8f
Authetan , Auferan Plin. & liv. pop. Hifp. citer ,n_* prov. SanftA Marth Cadtt m flu. Cefar , & deinde in
-. Catlaunia , in ca pra*fertim parte,in qua eft Vicus urbs. mare Borale . ]
Auzacia , Saccio, tefte Nigro , urbs Scythis , olim_> *tct
[ -Authetani habitabant in ea part: Catlaunia , ubi
urbes Gerunda^Aufa, & Aqua calida, inter Rubricatum regia, extra Imaum montem .
[ Auzacia , urbs Scythu , quibfdam nunc Aczu ,
fivium , & Palamum ]
K& Aiololes , pop. Africa:, Libyasve , Numidis , & Getulis dicitur in Turcheania regione, & ab ea olim ddh funt
pfey
finitimi,in Maurir. finibus,inter Salam fluv.V: Atlantem Auzacitapepuli, & Au^acius mons . ]
mont, fiti . Quorum mem. Luc. Lib.4.
Aunara , Calap, tefte Mol. urbs Arab, deferta: , apud
*
Amolles , Numidaque vagi , femperque paratus
Thapfacum .
Inculto Getulus equo , tum concolor Indo
[ Aunara ad Euphratem fluvium fita erat. 50.milMaurus, inops Nafamon, mifli Garntante perufto .
liaribus infra Thapfacum urbem , in limite MefopotaSttei,
'Automata , Alcudia, tefte Marm. opp, Africa: , apud mia . ]
Aras Phtanorum , & Syrtim, in conn. Cyicnes. Al.
[ Axa, Axmifter, oppidum Angliajn Devoniaprov.
Eftam , Sc al Zanagra .
ad Axam amnem, 4. milliaribus Anglicis ab ora UttePlin.
Automate, inf. maris JEx\ , prxima Dia:,anno 1 30. rali maris Britannici, & mediumferme inter Exoniam,
poft Thernmenata,inrerTheram , & Diam inmerid. & Dorceriam . ]
vergcntem , Cretam veiss .
[ Axagui , Axaguas, pop. America merid. in Ven
[ Auton,Volcano d'Auton Hifpanis, mons ignivomus relaprovincia. J
America meridionalis , in regno Chiles , Cr prov. ChuAxalita, Llora, tefte Cluf. cum Mariana , opp. Hifpa. Ataqi
c\x\to,intra Andes montes,& propefontes Biobijfluvij . ] Bart, inter Cordubam, Sc Hifpalimi qua 9. leuc. abeft. inrip,
ttl.
Autricum , Chartres , urb. Epifc. fub Archicp. Seno- Appellatur, & Flavium Axalitanum .
[ Axella , Axel, urbs Flandria , probe munira , in re
nenf. in Gall. Celt.Carnutum metrop. Lutetia 2o.leuc.
in occ. Vide Carnutes. Al. eft Auxerre , longiilm gione Vafia , Hollandici juris,ab anno 1 586 quo dolo ca
pta fuit. Diat ab Vlo vna leuca cum drmidta in occaCarnutenfi. urb. diftans .
[ Autricum , Chartres , urbs Epifcopalis , fufragatur fum, Gandavo amem 4 leucis in feptentrionem, & vix
' nunc ArchiepifcopoParifienfi.non auttm Senonenfi , ut una fortalttio Aggere Gandavenfi diclo . ]
Axclodunum,//f*6*>, tefte Camd opp. Albionis > Hb.No.
antea,, eftque perelegans, & ampia , caputque Belfia prov.
ad Eburam fluv Ducatus titulo ornatur . Dtftat Lu
in Anglia, in reg. Northumbri, ad Tinamfluv.
Axenus pontus. VideEuxins.AxenusabOvid.Lib.4. Plin.
tetia 18. Leuc. tn ortum, & 20. ab Aurelias in feptentrionem . Ab alijs Carnutum dicitur Vide ibi . ]
trift. raemor.
Erigida me cohibent Ettxini littora ponti;
"**
Autrigones, pop. Hifp. Tarracon. Ocano Cantbri
D flus ab antiquis Axenus Ule fuit .
, .
co, ad Bor. ineumbentes, inter Vafcones, Sc Cntabros ,
partim in Navarra ,& partim inGuipulcua reg.incoAxiace , Qczjikovv , urbs Sai trmia: Europ. ad Pontum Euxinum, in Podolia , in Lituani conf. Circafls
Jentes.
[ Autrigones populi ,J ab Ocano ad lberum fluvium vrbe Lituanica 40. leuc.in merid.ab Alba urbe,ad oftia
frotenfijntcr Cantabros,& Carios incolebant, ubi nunc Tyracfluv-i4.inBor.
Axiaces , Soltna, tefte Bordonio , fluv. Sarmatia Eu- Stroh.
Btjcaia pars maxima ; & primaria erat Flaviobriga. ]
. [ Autunnacum , oppidum Trevirorum,in Germania , . geminus,unus in paludem Mafoticam infiuens;aker f e
in Pontum Euxinum ad Axiaccn urbem. Vndepop.Axia
Andernach. Vide Antenacum . 3
ftd,
Auas, Auo Mela:, fluv. Hifp. in finibus Bracarum_> , ces Strab.& Pn. ac Mel,qui fuaretinere,nec aliena
Ave, vulg, inter Celandum, & Nebimfluens. Alius vi- furari norunt .
[ Axiaces ,Jeu Axiaca,populi fuere. Sarmtia Euro,
detur in finibus Callaicorum, Avia , vulg, in Minium,
paa,fub Ttrangitts, tnter ota Ttra , & fjippams , ubi
ad Tyden urb. incidens.
" [ Auus fluvius , quie Avo , inter Celandum , & nunc Podolia inferior - ]
Z>uritimfluens , in Oceanum fe exonrt ad Abobricam,
[ Axiemum, Axitm,^ Achkm,carum Africa per& Rio Daves , dicitur ; eratque alias in Callaicis irac- munitum, in ora Guinea , Quinqu leucis diat pro
carijs . Nullus autem alter Auus in Minium labitur in montorio Apollonia, tn duune Hollandorum ; fedetqut^
Callaicis, quod fctam. ]
adoia Manci fiuvij . ]
( Auus , A a ve , alifs, Loch auu , lacus Scotia auraAxima , Lan\ Si Lanfiffa , opp. in Taurinorum fi.
lis, in Loma prov- Eumpraterfluit fluv. Avvon , quipo- nibus, apud lpium radices , in Pedemontano Principa'
tu, Taurino urbe 25. Segufio 8. mil. paff, in flea cadit m mare Deucaledonium regione Muh nfu
[ Axima, urbs Afta, in Perfide, ad fluvium Oroala ; eftque meridie in Septenirionem extenfus , fed non
tem . Qidfit nunc, ignoratur . ]
aque latus . ]
Axiopolis, Gaiacz., tefte Laz. opp. Myfiae , infer, vn- Pel.
litioAuxentius , mons Bithyniae, alios altitudine fuperans,
fbra. fie S. Auxentio Abb. qui in eo vitam egit iolitariain_j , de Danubi'us Iffer appellari ineipit , ultra Duroftorum
urb. 30. mil. paff.Vbi nunc Elot^j opp. tefte Mercar, padius .
niin Galacio diftans in occ,
Auxima,urbs epifc- Hifp. Tarrac. Vide Vxama.
[ Axiopolts > qua aluer Axium , urbs erat Tribaotiare.
Auxume, Chaxumo , urbs tthiopiae inter. Axnmtes
rum, in Moea tnferiort , & quodam Colanamk,<c/Pitt. ' Steph. Abyfllnorum regia .
Auxume, feu Auxuma,alis versus Trogloditicam, , ur. salijs atttem e Axiopoli, etiam nunc m regno Bul
nunc in regno Tigre , ex pracipuis Abaffynia , fed non garia , fub dominio . ]
Axis apud Piopert. urbs Vmbrix . Vide Afluin , ftt^
primar ia:Circittr 80. leucis diat ab mjula Meroe m or
Propert lib.4.
tum ; 'eftque versus Marabum fiuvum.]
Strai.
Auxunium , Auximum Lucano, & Plutarc.Oximum
Scandentifque Axis confurgit vrtice murus.
flin- Liv. Ofmo, urbs Epifc. Piceni, in colle, inter Anconam,
Axius, Vardari, tefte Soph. fluv. Macee!, ingens , in_*
8. & ifeum in occ.7. mili. paT. totidem Laureto nova fin. Thcrmaicunvnter Theffalonicam, & Pydnam , le fe
exonerans. Aqua: e;us,ob claritareni, ib Ho.n.celebran- "*^*
urbe,verss Anconam. Luc lib.2.
tur.Apud quen,Amphaxisopp.Steph. vulg, Rmarida .
*'
Varus, ut admota pulfarunt Auximon ala[ Auxnmum, Ofimo vulgoj/oh autem Ofrao,*f mul- Pop. Amphaxitx Hit fluv.pecora fufca facit,Haliacmon,
tiperperamfcripfere,fedet in colle,id Mufonemfluvium, alba, tefte Plin.
f'ar'etque Summo Pontifici,i 2. milltaribus diflans ab An
[ Axtus fiuvius,ex Scardo monte ortus.per Pelagonii,
cana in Jldendiem,& fere tolidem'nter *yfium,&Lau- & Mygdoniam labttur; dem anflus Erigono, & alus fiu
vijs, in finum Thermaicum cadit, inter Theffalonicam ,
rerum. Deficit in dies . ]
Auyama , Rio de %.%. mtrid. in GrPellanhftdlongeaPydna. ]
H
Axona
P(,

86

AY
Axon* Ai/ne, Ql Difne, al, fluv. Gall. Belg, per Cam>
paniaro Jn Efiam pe' Suefiones ex fioibus Rheraenum
flueps, Axones pop. apud Luc. lib. j.
Et Bttutrix , longifque leves Axones in armis ,
Pc Axona,fluv. Auon.mMofell, .
Non tibi fe Liger anteferet, non Axona precept ,
[ Axona oritur in confino Decaas "Barrenfis , allait*
que urbes S- Meuehildim , Reteliutn, & Stones, r r
ceptif Vidulafluvio, aliquot als, in tAfiam fe exon
rt paulo fuyra Compendium, & fryn?,vulgbdicitur,]
Axona, five Axnena in al. od, opp. Gall, ad Axoparn
'Anten.
flu v. inter RhernoSj & Virodunum. in Bor, inde . hipe
j 7. lene,
[ Axas, Axe, fluyius Angl: merid. in Somerfettenfi
Comitatu, Cadit in Sabrina a^': . luxta
ftt. ftdet Axbridge, oppidum, in eodem Camitatu . ^
Axylis, Aiillis Steph. Forfeit, teile Mcrcat, villa Mar*
maricae m?.rit.inter Papormum , & Parajronicunv Alf
Czales ,
f Ayaya, Ayay, nfula America feptentrionalis , &
tina ex ntillis, qua aliter Sana rux dittur - Vid<u
ibi. Paret Francis . ]
[ Ayd'tmtm , A'aaUfea Aidone, oppidum Sicilia, in
voile JVcetina, in edito colle. Dilat Catania -ribus occfum ,& deficit in dies . ]

[ Aymoritia , Ayamonre , oppidum fUfpauia, in Andalufta yrov'-tcia, ad Ana flu. oftia, n colle , ex adverfo cafiri Mxrini-iin Algarbia . Oclodccim lewis diflat
Cadibus, & . ab Hifpali in *cafitm,eflque munitunu
tontra Lufitanos . ]
[ Aynadechium , Avn.idckhoppidulum Hngaria fuper, inter Agriam, & Ftllechiiinhfab Auftrtacis. Male
acceptantfuit a Turas . ]
[ Ayoteci, Avotecos , mon es excelft America , in no
va Hifpania , & provincia Tlafiala , versus mare Au
ftrte, ]
[ Aytia , Ayri, infula America feptentrionalis , qua
aliter FJifpaniola feu Sancli Dominic* lnfula,Vide Hifpantola. J
[ Aytla. Ayuda, /2W America feptentrion. in No
va fJifvania, & prov. Guattmala . Cadit in mare Pact*
ficum. ]
m,
Aza , urbs Armen, min. in Cappad. confn, inter Nifiel. copolim 74. & Satala,i6. mil. paft. Aza, ctiam vulg .
[ Az.aurbs erat appadocia prope montes, & non-,
longe connio Armenia minoris, mediante ferme inter
TrapeTgntem, Cr Neocafaream . ]
[ A\aamurum , Azamor, urbs Africa, in ora Ocea
n's Atlantici , in regno Marochi , ad oflia fluv.Qmmir*bihi ; capta anno 1513.a Lufitanis , fed poea Mau
ris recepta. Gaudet porta capaci, in Ducala prqvincta . ]
[ A\aa, Zafi, urbs Africa , in regno Marochi , iru
littore, ad opa Tenfifiiflavi)-> in Ducala provincia, cam
tor:u ,& emporio. J
[ A^aga, provincia Media, in Afta, versus Armcftiam majorem, & Caldarama planittcm, PhUippo Vi
co tefe . ]
I AXagarium, oppidum Sarmati, in Amadocis, te*
fieNco.Saafon.fort'e,,Zccmoba\, nunc in Polonia re
gno , & Volhinia inferiore, ad V:htm fluv'ium , qui paulo
po cadit in Boribenem, j s. tewis diflat Kiovia mfeftentrionem. ]
[ Avahad , defertum Africa, in PJigritia regioneforfan Aez.a Arabis , Marmolio ttfie . ]
[ AxAmora, oppidum Armenia tertia,$. leucis dtflans
tlb rabiffa in feptemrionem , versus Areas. Nunc quid
ftt,ignoratur . ]
Stra.
Az.an , nions ( vide Azon , varie enim legicur ) in^
**/- Arcadia, ubi ions Azanus bibentes abftemios faciens ,
ruti , & Clitorius fons eiufdem reg Pop. Azanes inter
vuuftiores .
Azania, reg. itthiopi, in ora maris Azanij, ubi Azanium prom. in ora oiieiuali, Ea Xoa, bodie dicitur , tefte
Qrtel. AI. Adel, regnura ,

AZ
Azarjfa regio triplex ; una Arcadae, altera MaGTylias in
Africa, tenia Phrygian - cuius mem, Strab, lib, 1 . Prior
fterilis , & inculta traditur ; adeo ut adagium inde proceffiiTc exiftimetur apud Zcnod, & alios,
rnala-As re difficili, ac nullius frugi$,utilitative , vel rn
reseftumbomincdifficilij&mtratabili, Deca Pont.
Lib.j Vrar,
Jmmitefque elephantum oras AzAnla rgna.
Azanium mare, quod inter ^thiopiam , & Indiarruj
citer, fnm(\,Aripelago di Maldivar , hodieteftc^
Barrio ,
[ AXfnium mare,pars e Oceani tAitbiopici , in or
orientait Africa* inter Aromata Promontorium , & Magadoxum urbem, in littore Aginia regionis , vulgo la cofted'Ayrm; fed longe d'at ab Archipelago Maldiva*
rum,& mollit Mer de Zanguebar dicitur . ]
[ A^r, vna ex I %. Trib. Ifrael , versus Syriam , Cr
mare Syriacum, habens ab Oriente trib. Nephthalim, ejr
Meridie, trtb. Zabuln : Alijs efi Afer. ]
[ Aura, urbs Armenia majoris>prope Arfaniamflu*
<vium, ab Arthtmita 50- mill. paff.in occafum. ]
[ Afilia, oppidum Epiri, n Acarnania regione > Natalico , hodic,tee Betio, ]
[ AQtiumManfum, le Mas d'Azil , oppid. Gallia ,
inOccitania,& FuxenfiComitata, ad Rifum amnem ,
inttr Fuxium, & Riyos. ]
Pttl
Aziris Arzjcban , tee Nigro, al. Arflngan, ( quod id
eft ; vrbs Armenia? min. apud Eupliratem fluv. in conf.
ma;on's , Sebaftopoli urbs Cnppad. 100. mil. paff- in_*
ort. dibns . Sunt qui *r7rum , urbem Armenias majo
res prtmariam,intcr Trapezuntem, & Tabrefium in ort.
oceurrentem interpretcntur. Arfinga porr inter Amafi.im, 2 50. & Amidam urbem Mefopotamia;, 1 30. mil.
pa. Uta eft .
[ zjris , qua etiam T'beodofiopolis quibufdam , nunc
Arngnn , diflat ab Amafia 1 5 ->. mili. paff. inortum ,ab
Amida %o. mili. paff, in Boream , Cr ab Arzer um , tri*
ginta nrll. palT. in meridiem , Sebaopoli autem 140.
mill. Nanc fube dominio Twcarum , in Anatolia , &
confinio Tarcomanta . ]
Azon , mons PeloponneC, Pheneo , & Srymphalo fi- tmH
nitimus. Cujus mem.Stat. b. <j.Theb.
("
Venit , Cr Idais ululatibus amulus Azjon .
Sunt qui Azan legant , ac pop. Azanes vocent ex
Strab.
[ Aunes, populi AffyriA , ubi Thannuris mons, prope
Jjicum fluyium . ]
[ Amores , les Azores, ab aeeipitram copia fie dia
nfula Oceani occidentalis feu Atlantici , fub dominio
Lutanorum. Sunt novem numero, nempe, Tertiana^
feu Tercera , n qua Angra urbs pracipua, & Epifcopalis,
S. Michaelis, fantla Maria ,fanh Georgij, Pici , talis , Florum, CorvhO' Gratiofa.Dicuntur etiam Flattdrica nfula, quod a Belgis inventa fint, ejr alias inhabitata , L ietio , Golnitio, cjr alijs teflibus . ]
[ A\orui , & 4z.orium , oppidum Macedonia, in Pelagonia regione , ad radices montis Bertecefij,Straboni,&
Piolentao .
Azorus, *fdod, Turcis, Meet, & Alcete , urbs Pal- Ante.
ftina?, in ludada, una ex quinqu Pbiliftinorum urbibus, ftollittore -. paT.inter Accaron
Afcalonem 18.
oceurrens, olm Epifcop. 'ub Arbip. Carfarienfi. lo.
Honr.
Afialo , & Antipatris,pariterque Azjotia rura .
[ Az,ua , Azua, oppidulam America feptentrionalis,
in pane meridionali nfula H'fpaniola feu S. Dominici.
4. lewis diat ab urbe Dominiopoii in ocafum - Portit
gaudet uteunque CApaci . J
[ Aciaga , Azuaga, oppidum Hfpania, in Extrema*
dura provincia. 5. leucis diat Regiana . ]
[ Azjtfa , Auri , nfula marts Adriatici , in lit
tore Dalmaa , front Sibtia, in ditione Vneto*
rnu . ]
Admonirio

rAmmo Ad Ltftoreml
LIBET te hic , Lc&or, admonere , ne in Geographicis
vocabulisomnino Calepino fidas ,nequeThcfauri
Lingue Latins auftori . Nam plura perperam indigitara
aut deferipta occurrent inter legendum, ad in additionibusy& cenfuris noris in Calepnum (ad quas te remittiraus)viderepoteris. Hicvrroex multis aliquot Thefaim'praEdidti errores ex ordine adnotavimus .
ABELLINVM > Avtllino -T non Troja, qux utbs eft
Apulia: Daunia: .
Abrincatui, pop. Normann!i,ad occ. apud Ocirannia:
fines , non apud Galletas, feufut feribendum eft ) Calctas,qu Normanniae adhxrent ad ortum .
Abfarum opp. & fluv. eft Cappadocix , in Colchidjs
conf. non Armenia; minoris , apud Ptol,
Abudiacum apud Ratifponam ; non apud Auguftam .
Abus Prol. non Abupus , fluv. Albiom's .
Acarnania non e(t ad fin. Ambradum , quo diftat
in occ.
Accit-ina colon, eft in Hifp. ulterioie', non citer.
Achaia non efl peninfula inter yganiro, 5c Ionium_j
mare ; tcd pars Pcloponnefiad fin. Corinthiacum .
Anerufia palus apud Cumas, [ Baias; non inter Capuam, & Averfam .
Acritas prom, in ora Mcffene, non apud Taenarum ,
c Maleam prom. Lacomx .
Acufion col. Ptol.non Acufiorum ; efl enim nominat.
fing, cafas, non genit.plur. ut multi putant.
Aduallas mons emittit Rhodanum, Rhenum , & Tici
Iium ; non Additam .
^gina, inf. non numeratur inter Cycladas , quibus
reccdit in occ.
/Enus, fluv. Germ. Oenus apud vct. feribitur .
^Efernia , Sergna vulgo $ non Efernia
Efifium , Afftfh vulgo { non Affifta .
/Echalia inf. apud Populonium, non apud Corficam .'
/Ethiopia , Africa: reg. ultra f-gypmm in auftnun*
recedens ; non inter ^Cgyptum, & rabiam .
iEtolia , reg. Epiri ; non Graecia: .
Agedicum , five Agendicum , Provins, plerifquc_j -t
non Sens .
[ Agendicum tfl urbs ipfa Sens > Cluverio , Brieto, &
alijs . Ideo nullus error . Fide in voce Agendicum.
Aginum> five Agcnnum Agen-, non Angoulefme urb.
longe diftans.
Atabis t five Alabus fluv. Sicili non praecipuus ; cm
multi maiorcs fine .
Alalcomenx, non Alalcomenas , urbs Botia: .
Alattium, urbs Hernicorum , in Latio -, non in Campania_rf .
Albanla reg.inter Colcbos, & mare Cafpium ; non.*
nter Iberiam,& mare pdiftummeque ulquc ad Ma?otidem paludem extenfa .
[ Albania regio Afu eft, inter mare Cafpium ad ori
tir Jberiam ad occafum, tu tradmet omnei . J
Albanus fluv. per Albanian^ non per Armenian! fluit.
Allobroges nunc Sabaudt; non Delphinatut: cm_j
rnodicaparsDclphinatusin AHobrogibus contincatur.
Alums mons ; non Almo .
Alopeconnefus, inf. apud Plin. non urbs .
Alvona, Albona , non S. Angelo, opp. Hiftrac .
Amathus, urbs Cypri,inf. maris Syrij, five Cilici;,non
Agxi.
Amcria , vrbs Vmbria: , Amelia; non Almelina ,
Anas, fluv. Lufit non Ana .
_Andros,inf. vicina Eubcee , non Samo .
'Anthmis, inf. AGa ; non Thracia: .
Antiochia magna, urbs Syrise, non pars Syria:.
Antobroges, pop. Aquitanise; non Antobogcs .
Anxa,urbs Salentinorum; non Setfonum: qu 8c Galipolis, non Galliopolis .
Apollonia t urbs Macedonia; -, non Epiri.

87
Apollonia qu Bonandria, nunc dicIturiUtbs cft Cyrenaicx , non Syn'x .
Apulia non eft inter Dauniam , & Calabriam; fed
Apulia Peucetia eft inter Dauniam , & Salentinos .
Aqua: calid,apud Ptol. vulgo dicuntur , Argues caU4
des , non Fichue ,
Aquifgranum, vulg Ach, CiacA^en-, non Aix .
f Aqutfgranum vulgo Ach, a Germanis, Ackcn, Bel"
gis, & Aix, feu Aix la Chapelle, Callis dicitur . Jtaque
non efl error ibi . ]
Arachoca reg. fita eft eis Induro fluv. non ultra.
Ar Flavi, urbs Germ.trans Daaubium; non ad Danubium Arar, fluv ex mont, Vogcfo, non ex eodem mont, ex
quo Rhodanus .
Araurius fluv. prope Agatharo fluit ; non prope Mal*
filiaron .
Arecomici pop. non funt iidem cum Voids ; fed finicimi ex Plin.
[ Arecomici fub Folds comprthendebantur , idchqut
diii erant Folct, Arecomici . ]
Argentoiatum utbs eft Germ, fuper. non Gallia:.
[ Argentoratum antiquitus urbs erat Ga!'lit,qu ad
Rhenumfluvinm extcndeba'ur,poflea autemfuit Germa
nia fuperions ultima temporibus . ]
Argos, poftea Argirippa apud Plin. non Argi.
Argos, utbs Pcloponnefi, inArgiareg. non in_*
Achaia_j Ar!a> region. Afia;,//w, vulgo ; non Turcheflan,
dicirnr .
Aricia abeft ab urbe Roma 16. mil. paff, non 10.
Ariminura urbs ad fluv. cognominem ; non iuxta^
Rubiconem fita eft : cm Aprufa fluv. interfit.
Arisbe opp. fuit Troadis , non Troj .
Arficua, urbs Germ Brin, in Moravia, non Arficina .
Arucci, opp. Lufit. non Atrucci in Botica .
Arverni pop & utbs fuper Elaverim fluv. fiti , noru*
fuper Ligerim .
Afcrivium , urbs Dalmatia; , nunc Canoro ; non.*
Afcrivio .
Afphaltltes > lacus Palftin, inludxa; non Syria;
apud Ptol,
Affyria , reg. Afi, diverfa eft Syria; cum inter eas
Mefopotamia intercdt .
Allur nomen eft genu's in , non regio ,
Aternus ( non Aarnus ) eft fluv. Marrucinorum : non
Frentanorum . )
Athens urbs in Achaia : non inter Achaam , He Ma
cedonian! .
Athefinus fluv. labens in Iftrum non fluit ex lacu
mont. Apnnini : qui non incumbit fupcr Carnos .
Athos mons non adjacct Lcmno inf. qua fupra 80.
mil. paff, cjiitac in oc.
Atina, opp. Latij : non uxta Pontinas paludes .
Atrebates, vulgo Arras j non Artois : que eft reg.
Latin Arrefia.
[ /trebates populi fuere-in eo trau , ubi hodie ArleJiaiprovinciaBilgij ,PArtois: & eorum urbs ttiamj
Arrebates ,feu etiam Atrebatum, & Nemetouma,hodie
Anas , voatur . J
i
Avella, opp. Campanie , diucrfum abAbellino tube
Hiipinorum .
Aulercl , pop. di Rouen : non di Rouane.
f Aulerci in Normannia erant , ubi Eburovices , le
Diocclc d'Evreux: idea non habitabant Rothomagunu >
Rouen, cr longe diftabant Rodumna , Rouanne . ]
Aulon , opp. & mons magnae Grci ; non contia_*
Tarentinam reg.
Aurunca, urbs Campani : non Latij. Vide Sueffa .
Aufoncs Plin.pop. apud Locros,in magna Grxcia,unde Aufonium mare, & apud Ofcos in Campania.
Auftria eft Noricum ripenfc : non Pangonia fupcrior/
cuius modicam partem complecHtur .
Azotus, urbs Palftin .-non Syria: .
H
Errores

88
A
Errores qu! fequiintnr , fuis locis indicanmr ; non quldcm, omnesj ne Morni officio fungi vidcremur .

tUn.
ftri.

ABA , vcl Bibba , 3c Tuba Campeftris , Stcph.


J3 Bent Theudi, Maruiol.col. & urbs Maurit. Tingi'r,
meditcrr. Li'o 40. mil. paff, in occ. in regno Fcffenf. IIlam Tbcf. ling, Lac.ad niont. Atlantcm locat,cm ab ce
long abft)in regno Fcffcn .
Xrnopb
\ Baba, qua Benitcuda, vrbecula e Habata pror
Httoi. v'mcis. reffti fczsza, ad Gl'arguant fiuvium , versus lip.^, mites Errifis \>rov. ]
Babylon ? Bagdet , urbs Archiep. Babylonia: reg. ma
xima, ad Eupbratem fl uv. etiamnum regionis caput , Sc
fedes Prarfcdri-, Seleucia magna ad Tigrim fluv.90.mill,
paff, in Africum , Tcredone apud oih'a Tigridis 41 -
Sardibus 2 300.1 ortum, Damafco 480. ab Edcffa,375
in ort. prima urbium, cira Nohj obitum condita. Am
bitus mtrnium illius cram ftad. 385 tarn lata erant,
lit quadriga; obvia: fefe non impedircrit. Mem. Ovid, lib.
2.de Ponto, cleg. 4.
JSIcc Babylon aus, necfrigora Pontus habebiu
Pop. Batyloni;, Plin. & al. Babylonienfis nom.gcnr. ut
miles Babylonienfis apud Plaut. in Tr. Illam Plin. Semiramidc conditam > leu veris mcenibus cinclam 60,
nul. (. circuitu patntibus tradit . Aulxa Babylonia-*
apud Martial.ficutiSarrana apud IuvenaLcoaimendantur, maxime vero Attalica dt&a Pergami, in Afia ,
] /, Babilone, Collis , Babilonia , Jtalis, urbs
fuit Chaldaa celebrrima , O" ex maximis Afta , in Ba
bylonia regione ,25o. militar, Teredone . Sed nunc
tmnino defirua, ita ut uix ejus fuperfint rudera ; & ex
ejus ruinis crevit Bagdatum , Bagdcc , urbs ampia , &
probe munita, ad Tigrish qua altas Seleucia magna, $
milliaribus Babylone anttqtta in ortnm,fnb Ttirets.Vij
de Seleucia . ]
' "
Babylon nova, Cairo, Sc Akairo, Mifraim,Hebrxi$,
Mtt^ir-, Arabibus , urbs Arcbiep. itgypti maxima, apud
peltam Niii, regione Mcmphis,ab Alexandria 1 30.mil.
p%ff. versus Svenen , in auitrum 470- ab Hierofolymis
,\ Babylone vcteri,yoo ab Alexandria,& Pelulio rel to. itinere 90. monte Sina 270.ACUS Babylonis Mart,
lib. 14- fflcroor. & pectines .
tibi Memphitis tellits dat muera, villa efi
feZHne Niltaco jam Babylonis acus .
[ Babylon nova, urbs <t/gypii, nunc fer d'ruta yacety
tantifper dtftat Cairo urbe primaria totius regtonis .
Vide Cairus. ]
jJJ]
Babylonia , Bagdet, reg. Afias de urbis nomine dicta ,
circa Euphratis , V: Tigridis conflucntiam , inter Mefopotamiam ad occ Sc . Affynam ad Bor- S.uii inam_
ad ort. Chaldxam ad merid. rcltricta. Vibes clariffimx
Babylon, Sc Tcredon, port quas Barfita, Sc Orchoc. Pop.
Babylonij, Sc Babylonius nom. gent. Qaud.de 6. confu..
Honor .
Namquevelut fellas Babylonia cura falubres..
Ovid. Iib.4. Metam.
Ouam yrocul'ad luna radios Babylonia Thifbe.
[ Babylonia regia , qua nunc 4cvzQ\\,pars fuit Affrii, vetcris, fib qua etiam Chaldea comprchenfa erat. ]
[ Babylonij montes Aft, in confinio , inti r Chaldaa ,
& Arabiam, in Babylonia regione , rantque a,dmodunu
excelfi&extenfi. ]
Babytace , Bayburt, Pineto, al. Baypv.xt, uvbs Affyri,
s."^' ad alveum Tigridis feptentvionalem , in Mefoputamix
" " conf. feu in ipfaMelbpotamia. Eil Sc Bayburt , urbs Armenix min. inter Trapezuntem urbs Capp. ex Enpluat
fluir, cui propior eft. Babytace porr abeft Sufis 135,
mil. paff in occ. & Corum ex Plin. 1 aurum ab incolis
odio habetur ; & ne cui ivfui fit, defoditur in terramj r,c-r
fte Plin lib. 6- cap. if.
[" Babytace vix d'abat 30. mill. paff". Cufipbonte in.
Bor. & 6ofcte Babylone veteri,tcfle Pljilip^o.FiQ.. J

BA
[ Baealalus , Baalal, AmtricA fepuntrionalis-,
in Nova H'fpania, & lucatani* provincia )vcrsus oram
finus Hondura . ]
.
[ Bacar , Bacar , regio Aftd> in India , fub imperio
Jlfagni Afogolis, cis,& iuxta (langem fiuvium, ubi opi-*
dum pr&cipuitm Bicaner , ]
f Baccaracum, Bacharach , oppidum Germania , in.,
Palqtinatu inferiori , ad Rhenum fiuvium , faul'o infra-i
B:ngi::m,& mediumfere inter Atfoguntiam, & Confluentias , V:de Bacchi Arg, . ]
[ Baccaracum, , urbccula Gallia, in Lotba
riagia , ad Attrtamfiuvium, in dttione Epifcopi Meten
fis, j. lentis fupra Nanceium , versus. Fanum Sanili
Dederij. ]
L^
Bacades . Buccabel , teile Guil. Tyno, vicas Palxfi:- Re.
nx, in finibus Zabuln .
Antm .
Baccani, Baccana, vic Hctrnrix,interRofu!um 8.&
urbem Romam,i 5. mil paff, apud lylvain Mxfiam, qu
Bofco de ,\ . De eis lib. 3, Itin.
lamque egrea fuit Baccaais prxima fylva%
[ Baccs.nt, vc. Hetruria. Exiguum habet lacum, qui
vulgo, Lago di Baccano, dtcitury eflque in ditione $ummi
Von'tficis , & in provine. Patrtmcnij . ]
\
Bac;hi Arx,ex antiq. loci tradit, Baccharacb, opp. eft
Gi . i jper. ad Rhenum, in Palatinatu, inter Bingium
cVrVeialiam fup. 2. leuc. diffirum, quod & Bacharach %
dicitur .
BaccUadx apud Ovid. Corintbij dicuntur Bacchp > 0*'^]
quem Uli colebant. Ovid lib. 5. Metamcrph,
Er qua Bacchiadt bimarigens orta orintho.
Bacchium, Bacchina Plin. inf. parva maris ^gx> an- ^
tc Smvrnam urb. Ionia-.
[ Bacemum , Baaim, urbs Afia, in India, non procul
ab ora Occam, & finus Cambata, in ditione Lufitanoru
cum arce munita\efique mediafere inter Goam, & Amedebatum urbes celebres, 0" $o.mill. pa', ab emporio Su'
ta'a in auflrum . J
C*fw
Bacenis, ( nonBnrcenis, utinThefau.I.ingu.Lat,)
T/iriner vvaldt , Duringer vvaldt , Sc Thringer
<vvaldt, Mercat. ) Sylva Germ, Cherufcos Suevis divi
dens , nunc inter Franconiam, ad merid. Sc Thuringiarq
ad Bor. interfita . Sic Althamerus ill indigitat. Sunt qui
Nigram fylvam, in qua Friburgum , Sc Bada, urb.es funr,
intrpretentur . De ea lib.7. Itin- fic ;
Sylva Bacenis vaga ubi putefeit ,
[ Bacenisfylva , Ptolomao Semana diffa, monti Afelibocco. impofita , non longe Vifurgi > ubi alias Cherufci
populi.Sanfoni,Brietio>& niijs nunc e der Harrz Vvaldt,
in Mcatu Brunfvvicenfi, versus Haffiam : quod proba
bilius . }
[ Bachianum , Bachian, infida Afta, in mari ndico ,
Cr una ex Moluccis, parva ,fed abundans,& mirfertlis , in ditione Hollander um. 3 a mille paffibus diat
Machiano in aurum, & minits ab ora occidentali
Gdoli infida , fere fub /Eqninoliali ]
[ Bachienfis Comitatus , provincia regni Hungaria
juxta Danubiumfiuvium , & pyope Qolocz^am urbem-, .
fide Bathajtatij. ]
[ Bacbilia,lkicW\\ione,fltivius Italia, ohm Mednacus
minor dfHS . Vide ibi . Agros Vicentinum , & Patavipum riga', & in mare Adriaticumfe exonrt K J
[ B>*chovia, B\ckovv, urbs Vvalachia, cui Clemens
VI II. Epifc. dedirfub Arcbiep. Coloc^en/t , ad Miffovo ,
fluv. Mirao teficyCT alijs^ 30. milUpajfibus dtflata T*r~
govifco in Septentrionem . ]
Bactra num.plur.Baftmm riam Plin, in utro- strak
que num. Strab. Bagdafan , tefle Caft. five Budafan al. kiel.
urbs Ba&rianx reg. caput, ad Barum fluv,i portis Ca- & a!,
fpiis 462. mil. paff, in ortum, ab Alexandria Arix , 484,
ab Antiochia Margianx 250 a&ro ftuv. qomeneum
reg. hab. De ea Viig. lib.2. Georg.
Necpulcher Ganges , atque. auro turbidui Hermus
Laudibjts Italia certent, non Balbra, eque Indt,
Totaquc tbnriferis Panchaia finguis arenis, .
Surianos, -

A
Barranos canes alerc , qui aerate confeftos homines
dilaceren!, & fponfas, quae in publicum mximo ornatu
prodeunt, ctiam fcrvis , Se advens impune commifceri
tradir Plin.
[ Battra, urbs Battrina, nunc multis Termend , di
citur ; eque parvi moment:, prope montent Caucafunu
%bo:mill.pafftbus dtfiabat ab Alexandria Aria,& 630.
Antiochia Margiana in ortum , Sanfonetee: urbs
verb Badafcian , a multis creditur Maracanda antiqttorum, & 300. mill.paffibtts Batir in occafum dtflat. ]
Baxi, Bariani Strab. pop. Badtrianx reg. qui etiara
Hin.
Bactrii, Mela appellantur. Hi, rcfte Curti, fenio,morbv confedtos canibus ad hoc nutritis devorandos obiycicbanc .
Strt.
Radtriana , Caraffan , Caft. Corafan. aL Batter , RhaCr al.
mufio, reg. Afix, incer Ariam ad occ. Paropamiium ac
partem Sogdianx ad ort. Cuius urbes quondam clara ,
Badtra, Charra,vei Chatracharta, Zari(pa,& Maracan
da. olim mille urbes continebat, refte Iofepho.
[ Battriana regio totam illam regionem, nunc Maulrenahar, feu Vfbek, ditlam complcttitur , cum minuta^
. parte Chorafanifeptentrionalis . Alias pars erat imper
1 Perfarum, inter Margianam, Scyth'am intra imaunu ,
Managetas , & Indiam: nunc artlior Oxo fhtvio b'partitur ; eque inter Perfiam, Tartariam defer; am,imperittm Magni Mogolis , & regnum Thibet1 . Scd tarnen^
fub Tartaria latefumpta comprehenditur . lb1 urbs pracipua , Samaracanda ]
.
Badtrus , BnchioH , telte Nig. alijs Bocchara, fluv. ex
Tauro mont, eflluens, & Badtrfanam reg. inigans, ipa
que Badtra fqux Sc Badrrum Plin. dicitur ) interlucus,
Oxoq; congredens,fkiv. Sogdianori. BaCtros Luc. lib.3.
Errantes Scythia populi, quos gurgite Battras
Jncluftt glido.
Bacuntius , Bofvvtha , tee Laz. fluv. Pannonix,infcr. in Hungaria, prope Sirmium urb. fluens, nec procul
in Saum labens
Bada , Baden, urbecula Germania,in Ducatu Suevia,
caput Marchionatus Badenfis . Difiat ab Argentina 5.
Jeucis in Orientem aivum, ma Rheno fluvio, & 8. a
Spira in aufirum ; eque aots calidis Celebris . ]
[ Badacana urbeculafuit Aft* mtnoris, in Btthinia ,
30. milliaribus ab Herlea in aufirum, 6o.autem
in . Vix nuric apparent eius rudera ]
Badacum , Obdach, tee Laz. opp. Norici , in Carintel.
thia, ad Lavant um fluv .Iduno urbi propinquum, 2.1euc.
in orr. diftans, S. Vito, 6. in Circium. Augua, Bada
cum , ex ver. Infcripr. Ex quo error patct Thef. Lingu.
Lat. SaltzJburg, hocopp.efle putantis. Vide Augua
Badacum .
Badacum, Cluverio tee, e Bamburg, ad Alaz.am
flwv. qui in Oenum defluit , longe Obdach, oppido
Sttria . ]
[ Badara, Badara , oppidum Indu, in peninfula , eis
Gangem, in ora Malabarica, & in regno Calecuti. Di
at 6. letteis ab urbe Calecuto in Septentrionem. ]
Badenacha, Badenoih, Scot'*feptentrionalis regittneula, in Moravia provincia, versus montes, " prop<^,
jitholiam regionem. Spea amr.e in duas pariesfeinditur.]
Badeos, Biada, refte Mol. urbs regia Arab. fe!, in ora
il n. Arabici. Badci regia in cod- Gi xeo Fuit , & Badca_j
urbs Matrrir. Epifc fub Archicp. Ceiarienii .
[ Badeos e Serrain, alijs , oppidulum medium inter
Jlfeccam, & montem Oreb. ]
[ Badcra , oppidum Gallia , in Aquitam'a. vel in eo
trafiu ubi Volca Tettofages, ad Alburacimfluviumfar
fan ibi nunc Hauterive, oppidum Occitania , , leucis
da. Thoiofa in meridiem . ]
Badonicus mons , Bannefdovvn,Cmip. mons Britannia? i Anglia, ad quem Bathonia el',urbs Epifc. fub Ar
chicp. C3ntuaricnf. licet Polyd. Virg. fit Blackamore,
mons piope Com. Dunclmenf. apud Athefim fluv. Dunelmo3^ 20. mil.pafl". diftans. Vide Aquae folis .
Badrinus , fluv. : , Samcrno , idem cum VaVAC,

J
8
trerio, Forum Cornell; , praererfluens
Corn.
Baduhcnnae lucus , Sevenvvaldt, Sc Sevcnvvolden , Tac.
id eft,feptem fylv.-e,locus in Frifia: adhuc,num Bacueen ,
dicitur p*ag. apud Groningam urb. inde 3. leuc. Sloten.*
versus, tette Hicron. Verrutio. al. eft CoeVvorden , opp
Tranfialaniae, in conf. Frifia?, ad Vidrum fluv. inter Volenlioviam ad occ. 6. & Meppam opp.Weftphalia? in ortk
5. apud Hardembergam. 1. leuc. diifidens .
Bebeis, lacus Beeotiae. /us mem. Prgp.lib.2. Eleg.j
Mercurio, & fanttisfertur Bt,beidos undis .
Vide Bbels.
[ Bacolicus, mons Africa, tri regione, prope
Cleartis Paludem, in mediterraneis . ]
Bcula , Bannoles, tefle Mol. opp. Hifp. Tafracon. In
Catalaunia, inter Ficerias, Sc Olotum fupra leuc. 1.
Gerunda 5. in Bor.
[ Btcula , oppidum Atifetanorum, nunc Rhoda, dici
tur multis , adfluvium Ter, vix duabus leucis diflans
ab Aufa in Boream, 7. Gerunda in ocfafum, & io-
Ficerijs-y & Banoles, alias Aqu* calida dicebatur . J
Bxmi, pop.Germ. quorum reg. Bohemia dicitur , re Pctl.
gnum undique fylvis cinftum , Bavaria, Moravia , Sie
na, Lufatia , Mlhia , Voithlandia , Northgoia , a'i/Tque
region. undique,inftar theatri circumdantibus. . Albi flu.
& Multavia intermeantibus. Cuyus rtgta,Praga, urbs
Ptol.
ampliffimn. Vide Boicmum Baefippo , Befippo Piin. EejerjeRe Henr. Coquo , opp.
Hifp. Baet. in ora littor.Vandalitiae .
[ Batana , urbs Afta, in peninfula India, citra Gan
gem, qua nunc Beder, creditur multis,urbs regm Deca
ni, alijs autem e Viiapor, in eodem regno . ]
Bxtica , Turdetania Strab. & Plin. Hil'pania ulterior Vtot.
( qua: tarnen magis patct qum Baetica) Andalusia , te
ile Flor. ( fub qua etiam Granada comprehenditur) vna
ex tribus Hifpania: partibus,in auftrum vergens , iTarraconenfijMarianis montibus, Lufitania Ana, fluv.divifa . Hinc Baeticus,nomen genr. Fortun. Lib. 6.
Condolet htne Batavus , gemit illinc Battcus axis ,
[ tica, fub qua alias Bauli, Turdetani, & Turdulipopuli, nunc continet AndaluQam,cum majori parte
regm Granatenfts ; eque regio admedumfertilis , & abundans : ibi urbes celebres , Hifpalis , Corduba , Gades ,
Aigis , Munda, Eliberts . ]
Baetis , Tarteffus Strab. Sc Pauf. Guadalquivir T i. e. .
fluv. magnus , fluv. Hifp ex Argnteo mont in occ. per
Biatiam , Vbcdam , ac Illirurgim urbes fluens , inde a- ^ *}m
auftrum retortus , Corduba, Sc Hifpali irrigatis.Oceano
Gadttano,ad Fanum Luciferi fefe immifcens-Olivifer e,
ut apud Mart. Iib.i 2.Epigr. ult.
Batts olivfera crimen redimite corona.
Ortus longe diftat ab ortu Anx , & longs abottu
Tagi, contra quam apud Theil Ling. Lat. legitur. Plin.
etiam nomen oppidi eft .
[ B&tis fluv-us reeipit fluvios,Singilim, paulo infra-j
Aflig:m , Corbonem, Gaudari^am , Guudarmenam , <r
Frigidum , cum aliquot alijsrivis ; & jpndalufiam provinc.am mediamfecat . Oritur non longe Bai, in con.
finio regni Murcia, 27. leucis fontibus Ana , & 40- ab
ortu Tagi in merid em. ]
Bxtius, <<,tefte Ortel. fluv. Arab.fel. in finum Arabicum,inter Thcbas, Se Baden urbes influens .
f'**'
Batulo, B.tullo Mela: , Badelona , telle Flor. cum_j
Mor. opp. olim, nunc pag. Hisp. citer, in Catalaunia_a", p^
apud Barcinonem, qua 3. leuc. Gerundam versus di' ete"
ftat , ad fluv. cognom.
[ Batulo, qui Badelona, vulgb,pagus e in ora littora~
li Catalonia, una lenca fluvio ctgnomtne diffitus . ]
Baetulo quoque, Befon, fluv- e/ufdem tra6tus,Bxtulonem opp, olim, nunc pag. circumfluens, ac in mare,apud
mont. Iovis exicns . Befos, apud Florian .
[ Batulo , vulgo Befos,fluvius e parvus Catalaunia,
in man Mcditcrrancum fe exonarans,inter Batulonem ,
& Barcinonem . J
Bxturia,Bctbima Aul. Hirt. Betuna Liv. Plin. Se al.
H 3
Eremadura


A
JZftremadura, reg. Hip. Lufuanica*, tcflc Varrrrio, a*tica, Carpctania, reliquaque Lufitania contenta, In-j
qua magna pars Vprtonum eft & pars Petroche , qud
iaxofa fit, nominatur . Vrbes,Emerita , quondam clara,
Pax Augufta ,Cauiium, Sc Tunis Iulia ,
[ B&turia , quibufdam erat in confinio Btic& , inter
'Anamfluvium, & mntes Marianos-, in qua furs Vettotium fuit . Jbi nunc pars EftremadurAprovinctA, versus
AndaluTiam. ]
[ Panir. K/,Baffins $AV,finus Oceani,fupra sime*
ricam Scptentrionalem, m Boream , & Terras ArFticas
maxime e&enfus, r ab nglis detelus ; fie que dius
CUren faucis annis , [
Baga, al- Boga, Bug&xubs hap rempeftate Pifidia: priTU.
ma, in qua Praieus refidet .
hc.
Baga, qua: & agaia, Vaga Ptol. & Sil. Vagenfe opp,
Plin. JSlecaus, tefte Marm. urbs Africa* mediterr, olimj
Epifc. liib Arcbiep. Carthaginenf. ultra Grtham col, n
qa Hunperit:us Vandalorum Rex Arrjaniis, qui patho<Jicos perfeeinus eft, mifer pbijr ,
[ Bagamidrifi regnum , Bagamidri, rtgnum eAzthipfid fuperioris feu AbyJfinA , juxtafluvium AJtlum.Subdividitur in i T provincias ftjis latas, versus NubiamJ]
,
Biganum, Bagacum , five, ut alijlcgunt, aiacum
' Anton. Bavay, tefte Divqeo, opp. Belg:'/, in Hannonia ,
Valcncenis 3. leuc.in ort. versus Malbodium , inde .
Momibus fer 4. in auftruni. Al. eft Ba%enham, pag.
[ Bagargara, Bagharghar, regio /fu, itiTttrchfiania, vit alifU pars Scyrhif extw Imaum montent.]
yn.
agsnidarum caflrum , S. Maurdes Foffez. , tft^_P
Jrai. Vigenerio , pag. Gall, ad M.irronnm f'.uv.apiia.Parifios,
[ Bagaud.irum 4firum gaitdct caro fiperbo, & pon
te ad M-ttroti ; duaufq; lcuc:i diflat Lutetia in prii,]
Bagda'um, igadad , CT Baghder, urbs Afi d'ves,
mpla, & v.tlde ta, dins d'il Seleucia , in Afefopotana, nunc pro bin: Ycrack, caput , ad Tigrimfluvium-i antea fub dgmtn 0 Per(arum , fed ab anno 1640,
paret Turis . Crevit ex ruina Babylon's, cujus hod>t-t
a qnx fuperfunt rudra ad Euphratem,unius diet "fncre inde dtflnt.Abefi autern ab Afpahamo qoo.milliaribus in occafum , no, 4 JVinive , & 1 50. ab Anna in
ortum->. ]
Ba grada , Bintmir, al. Bindemir, Sc al. rfte N. Nico
lai , Budmir , fluv. Perjdis extremus,in Carmania* conf,
' pon Carmania* delcrts, ultra priorem Carmaniam? Ut
mal Ortel, feribie .
[ Bagrada , fluvius Perftd's , nunc Tiimdon , fticitur , tefte Sanfone , Oritur in confinio Carmanu deferid ,
Tafagardamrigat , & deinde 4P Oceanum Ferfium ff
fxonerat.. J
fttf
Bagradas , Alegrada , Marm. Magrida, Leoni Afric,
Strk, MaS.*ordech, P. Iovio, fluv. Afripc , ex Audo mont. i*itl>
l$v. ' mare inter Cartbaginem, &C Vticam fluens, baud proul
al. ab Vtica, Macra Polyb, Bagrada Cacf. Liv . tk Lu.lib, 4.
Bagrada lemus agit cca fulcator aren,
Hic Attil.Rcgulum lrpentem ingentem exercitu adhibito nterfep'fle, coriumque , pedibus longum Romam
juififie Aul Gell, refert.lib 6,.[ Bagravendene, regio Armentra4oris , :nter Tygramcertam, " Arthemitam . ]
[ Bahama , ahania, nfula Am(ric& feptentrion alis,
& alter ex Lucays , in mar Foreali , 50. teucis ab ora
Jrloridi regionis dtjlans, & ab ea dtcitur le Canal de_
Bahama, iftus maris vehemens admadum , & formadabilis in-er earn, Floridam , CT Cuba nfulam excurrens. J
[ Buhufium , Bahus, caftrum permunitftw regni Norvegt, in parva nfula, quam facitflttvius Trolhetta-j,
qui ex Venero lac erumpit ; & antea erat in dnione Regis Danit. Sed ab anno 1658. fubefi dominio Regis Sue*
rit . cum tota , qu ab tpfo Bahuana dicitur ,
J)iflat, a. leucis Danicis Gottenburgo in feptentrionem,
Cr ^.circiter ab ora Ocean'in ortum. Conditum fuit an
no 1 ^riy.ab Haquino /. Rege Norvegid .
Baie , Basa, opp. Campania* j ad finum Balanum , in-

A
ter Puteo! os, & Cunaas 3, mil, paff. excfum. Nunc 1
cxiguum caftrum, cum balneis, inter Mifenum ,& ladj ci.
Avernumproximum , Olim urbs Epifc. Nomen streb,
Vlyffis comit , eius condjtojre, habere fertur.Mem-Propert- lib i. cleg, lit
&A
Ah ptreant Baid crimen amoris aqua.
Baianus finus,Crat.Strab-Puteolanus Pli.Cumanus Era
tohcn\,Gplfo di Po7jqIoc di Napoli,pzfim dictur,rj
1er Mifcnum^ Athenaeum promontoriacpntentus-Tanutfi Baianus ea pars efle vfdetur , quat inter putelos ,
& Baias, Milenumqne, & Avcrnum continetur , qua* Sc
Lucrius lacusd'citur , Baianus lacusapud Tac. diftus^
Pe quo Mart, lijj. 1 3. Epigr. 79,
Ebria Baiano veni modo concha Lucrino ,
[ Baianus ms vulgo Golfo di Pozz.uolo , dicitur ,
fxtendit urque inter Pitfitam infulam , " Mifenum pro
,
ntontorium . Vgcatur etiam finus Futeolanus . Fide ibi.]
Baida, Baida,r,?o Afu, in Tartaria defertaf]uxtd
fijidam fluvium , & Oceanum Septentrionalem , & in
confinio ditionis Mofchovi'icd . Faucis abhinc annis de
ua,dr iuflrata fu Mofchovitis . ]
Baienni, Fa nge, teftc M. Welfero , opp, Vindelicix , Vt%:ini'
in ayata, (tu Faing, 3ut Vaing , opp Sueviac in Duc.
Vvii tembeigenf. imer Canftadium 6 &Brettam,3,lcuc,
Spira 8. dillans,
.
Baioca* , Biincenfis urbs ex vita S. Vigoris Epifcopi, c,m'
BcHocatres. & Velocaffes CiHir. VellocalTes Pli. aeux,
urbs Gall, Celr in Normannia', Epifc. fub Archiep. Rothomagenf. inter Cadomum ad ort. 7 Sc Conftantia-^
ca! ra ad o:c, li.lcuc, diTLa, B-iiocaTna urbs Sidonio,
[ , feu ettam Baiocum , urbs eft Normannid
inferioris, vix 1. lettis diws ab ora maris Briranmci ,
" 14. Cofiflan .a, y autem adorno . Cirrumpofittt
regio vu!go , !e Baffin , dicitur,ubi alias Baiocajfes populi,
qui, B'ducajfes diclifunt . ]
..
Baiocafijs , urbs BaiocaiIum,!ib. Provine. Vellocafle$
Plin. * Bellocatfij pcol, pop. & urb. quae BaiocafTna Sidon. Baioca: ia lib. Concil. nominatur , yulg Baieux- .
[ * forfan Vcneliocafij . J
[ Baiona , Bayonne, urbs GallU , in Aquitdnta , am*
pia,dives, & valdc munita, ad Aturumfluv. ubi infinit
in Oceanum po recfptum Nivum. Epifcopali dtgnitate
gaudet,fub Archiepifc, Auxttano, & portu fat capact. 6,
leucts diftat confinio fifpanid, 7. ab Aquis , Cr 30. d)
Burdegala in meridiem . Quidam fxiftimant ibi fuijfa*
Aquas Tarbcllicas , dlij autem Boiatum ,
[ Baiona, Baiona,cpowwp de Galicia, fttu , urbt
eft Htfpanis, permunita, in ora littorali GalUcia,ddeucit
ab ofttjs Mini) fluvij in Septentrionem, & pauto minus
Tyde. Jbt fuerunt antiquitus AquA calidd ilinorum, ut
quidam credunt . ]
Bala , Polmer, tefte Gull. Tyrio, opp olim, nunc pg. Bibl,
Pal^ftina:, in finibus Sodomorum , ab incendio,ad Loth
preces fervatum ,
[ Batabithena , regio majoris , inter Arfai
niam, & montem Antitaurum , Petro Pico tefte - ]
[ Baluguata , alaguate, regio Afia, intra montes, in
pen nfula lndA,imra Gangem,fub dominio Regis Decanir versus confinia regni Golcondd. ]
[ Balambuanum,B3.\zmb\\zn,vrbs Afid,in infuld
lava, cum portu ora littorali. versus Orientem,ex ad
verft inful Balit, . Ef:ncfretum,inter utramqut, dicitur
fretum Balambuanum . ]
Balana, * Balan**, Ptol, Balana: Steph. Vdlania, 4nttr
Nig- Bagnias, Poftello, urbs Phoenicia;, apud oftia Eleutheri; fluv. media inter Gabalam ad arftos 2j. $c Antaradum ad auftnmi 24. mil. paff. diftans Tripoli 74. in
Bor, Epif. (lib Archiep. Apameno-Sed hodie fedcspifcopalis Maronienfi vnita eft ,
,
[Inmanufcr.Cl. Seldeni /, J
[ Balana ab alijs in Syria [ onitur . ]
' s*f**
Balantipyrgon , Capilamba , tefle Merc, urbs Indiae , j^'"intra Gangem fiuv. ut fitus perfuadet .
Balari, pop, Sardinia:, circa Valeriam urbcm excifam
inolentcs,

BA
BA
91
Incoantes , Quorum reg- feu tragus, tremela, Pin,'
f Balia,infula Afu,in India; PideBalya."]
dicitur .
Balisbiga oppidum fuit Armnie maioris,ad Arfa
[ Balatha urbs fuit Mefopotam!a*d Chaboram fiu- niamfluutum,fexaginta ciriter milliaribus Mylitne
vium, inter Nifibim,&Tapfacum. ]
in ortum-, & vix decern Babylone . J
[ Balamora , Balatimore Ba\,finus fjibernia nfu
Balifta , Monte Baleftra , mons Liguriar, pars Apenni- Liv.
la, in Aomonia provincia, & Defmonia Com natu. Spa- ni mont, feu veris Thufciainter Regium Lepidi, ic Luttofits e,atque tnjulisfparfus,um portu ognomtnc,in ora cam interedens ,
meridtonali. J
Ballegarium , Balaguer, urbs Hifp. Tai racon. in CaBalatoni,
pop.
orficae
mediterr.
quorum
reg.
BaUtalaunia,
Herda: fintima, ab 3. leuc. Cardonam ver
tul,
gna nominarur, Calvia, Se pao S. Florenrj 20. mil, sus, S MinoriTam, qua 1 5.1euc. abeft,
Script
paff. Niolum versus totidem ,
[ Ballegarium ,feu Valaguaria , Balaguer, urbs cele'
[ Balatotii populifutre orfica infquorum vcfiigiunu bris e expugnationefua Gallis anno 1645. Sita e ad
mana in oppido, Balagna , dio, intra montts,& adfon fluviumSccorim, 12. leucis MinoriJJa, AlijstBertes Oflricot. ijfluvy, in parte Boreali infui4 . j
S"fia- )
ci
[ Balbeca, vetuaPhaniciaurbs,admontis Libani
Balma , & Balrpenfe caftrum> Bapalme, opp. Belg, in Sj?'
radices fita, nuncfer omnino dtruta , non longe Da- Artcfiarcg. ab Atrebaccnfi urb. 6.lcu Avennas,6V Am*
m.tfco , Aleppum versus . ]
bianos. versus in auftrum. Eft, & Bilmenfe opp.& nof>Un.
Balba , jiltomonte , tefle G. Bar, opp. Bfutioram , in bium in finibus Scquanorum, hoc eft, in Burgiuidia;
Calab. citer. Seflip opp. propinquum, Caftrpvillario 6. Com. Baume, vulg, & Baulme, quod,-Sc Palma Latin
mil. paiT.duplo Cofeno urbe, Ccnfentia 24. in occ, in dicitur, ater Vefuntoncp fcClaravallemadort. occolle, ubi pianna, Se cryftallus proveniunt. Vina Balbina currens.
Olim, tefle Plin. n f ret o fuere,
[ Balma , que melius Bapalma , Baprmme ,fube doSUfh.
Balbura, araburnn, tec Leunci. urbsLycia; medi- minio allorum,ab anno 1641. Vide Bapalma. Balma
M- terr. liamx, Bv.boni, & Oenand. fintima, pifop.iub
autcm ,feu Balmenfe co&nqbium, vulgo Baume les NonaArcbep.Myrenfi,
ins, oppidulum e Comitatus BurgundU , ad Dubin, flu[ Baldus , M _nte Balda, Italie., & Ver on>en'fis yium, 4. leucis Vefuntione . ]
agri , in Aitiisne Vneta ; etiam in Principatum Trtdtnti[ Balneolum , Bagiiuolo, oppidulum Italia, , in regno
num cxi-mt,it>ter Atkefim fluvium,& lacum - Neapolitans, cr provincia frinch.nus td'.riori., ad fonttsCalortsfluvii,prope Apenninas montes ?. mtlltanbus
Teyb. Lum , Magino tee . ]
Baleares, 7/0 ; t$ */ , hoc efl, mittendo di, diat Compfa in occafum .
MeU. ta?,Balerides Strab.Balliariries Ptoi.Gymnail.x.vel GymBalneum Regis , Balneoregium , & Rh- i!a,ex Edidio P.Diac,
neix Gracis dfte, inf.dua? maris Iberici\tu Bilcarici Dcfidcri; Regis , Bagnarea, urbs Epiicop, J-tetruiix, in
HiTpan.Tarraconenfi adjacentes, ab oflo Jbeti flu v. 30. ter Oropitum, & monr. Phifconem occurrens , 6. mil.
leuc. diantes in ort, quarum major Mallorca, minor paiT. u trinque, Yitci bio 1 2. in Bor. Novenipagi PHn.
,/<* , nominatur, inter fe 10, leu difTitae. Major dici putatur.
[ Balneoregium urbs e Pontificia dit'tonis , & S- Bo
longa eft loo mil, paff, uxutu 380, Minor longa eft
#o.ambitu 5p.Has pister Virg. memor. Dionyf. Af naventura patria ? in agro Vrbevetano . ]
Balfa ,7"'avila , tefte Coquo.urbs LuGt.in Algarbi;s,in- tf*U,
Continmqtte jactnt Gymnafia , at has Baleares
teroftiaAnar flviv. ad ort. & Pharum uib.adocc. inde
Romani memorant.
Has Aragonia- Rex Iacobus,anno fal. 1 2 30. pridic_^ 4. leuc. Pace Iulia 22. in auftrum, Longis abc [i Sa
Kal. Ianuari/, vitis, & e/eh's Mauris, recuperavit.Hin cro prom. lict in Thef. Lingux Lat.fribatur non proul
- Balcarisj & Balericas nom. gem. undc Balearicum-j
[ Balfa , Sanfoni e Albufcira, oppidulum Algarbia ,
jnare,quod Hifpaniam ad ort. alluit,qupdque inter Hifpan. & Sardiniam interjacet. Baleares olim adeolepo- in ora prope Siluim, \ S.lcucis Pace Julia, inter Sacrum.
ribus abundaffe fernntur , ut contra eas ab Auguft. au- Promontorium, & Pharum .
[ Bajfcra, Balfera, & Baflora , alias Teredon , urbs
xilium militare poftularint , frugibus ab-ipfis leporibus
A}1* j " emporium celebre Perdis, in provincia Yeraconiumptj's ,
[ Baleares, nfula maris Mediterranei , ad Hifpania c|c, prope finum Perficum. 150- militar, Bagdeta in aufertinentes,& ab ea vix 70. milliaribus dt(lantes-,& pau rum difiat . Vide Teredon. finc finus Perficus,a mu*
lo plus ab ofiio Iberifluvij. Inter [$. milLpajftbus dif- ti s etiam dicitur Sims Baljera , Golfo de Baflera Luft
fitafunt . ], qua Aiajorica dicitur, Callis, Major- tanis. 1
Balticum mare, Baltia inf, illius dictum , Belts, teft Xiafk
que, urbem habet cognominem, atnplam , ' munitam->
^ilcudiam urbeculam recens taw 1 CT 3 4. vicos; ha* Sig*fm< HeibcR,Qofl'fye, al. mare Germ- mediterr.iqte
betque in circuit i Ao.mill. pafus , ut ego pluribus didici, ipfam Germaniam, Sc Scandinaviarn ntcrfi\liim,anxplif Paulo Ferragwo illius doclijjimo incala , & ab als - fimum prom. Gmbrorum, vbi os illius eft , Viburguir
Uns tratlus . Mwor verb, que. Minorica, Gallis^tAinot- ufq^urbem xtremam finus Finnici 2io.lcuc. exttnfuin.
que, eppidum habet Citadelli, dium, cum quatuor vicis. Venedicum , ubi Prufiam , Livonam alluit , appellaXCul la au: cm ine urbs Minorica dit! , ut multi falso tum , ubi Germaniam , & Gmbriam, oJanus nus
1
credidere, in tota illa nfula, eque in fin Portas Maho
apud Melam. Vndelib.i. Itiuer.
Bltica Vandlica pofpexit, & oppidagentis .
uts,dia ; & de his quot incal&,tot tees . Minorica, nfu
[ Baltium mare ,1a mer Baltique Gallis, die Belt, &
la fix 50. mill.paffus in ircuitu complehur . ]
Balfium, S. Cataldo , vel S. aflaldi, ohm opp. nunc Oozee, Germanis , r W ' czkoive more ,Rufs , de-/
pag. & portus Salcntinoruin, Aletio urbi propinquus,in-r quo veteres titubantes admopum ripfere, late terras tter Bnmdifium, Sc Hydruntum . Sed Balfium opp.exb bit,ad inar ingensftnus, alias Codanus ftnus ab innda
m
fum eft, vie. nunc.qui adhuc Balofo , dicitur, inter Brun- Codanama-, Cr quanquam in ejus adit fini multa ir. ula\
fium, & Lufpias 7. mil. paff, diftans. In Thef. Ling. Lat. ex omni tarnen parte impervium e, pi in Sundico freo.
Mare autem i(lud terrasfubiens, iteram in duosfinus dirmale in Apulia olloatur .
[ Balgemiacum ,fen Baugentiacum,urbs Gallia Lug- viditur , Boddium , Bothnzee incolis , Golfe de Boddes
Juncjtfis , vulgb Baugency ,cum ponte ad Ligerim fluviu, Gallis , & Finnicum, Finnichzee ?we///,Golfc de Firmes
in BeIfta provincia, & Aurtlianen agro , media inter Gallis. ]
^iurelianum,ty Blefas . ]
[ Battra, Bautreflu, finus oblongus Hibernia n
JSa'gium , Baug, oppidum Gallia, in Andegavtn fula, Momenta provincia, & Defmonia Comitatu;
provincia . Tribus leucis diat Flexia in mendiem, & htne ab alus Bautrcbay, dicitur. Portus habet aliquos. ]
5. Salmurie in Barcam . ]
[ Pulya , Baly , nfula Afta-, in India , prope , & ad
9
,
Orientent

" : -'
Orientem infuU Iavi, qua dirimitur tant'um freh iambuano. Eftfertiliffima, & bent fulta. Htnc quibuf
dam creditur lava mtnor,quanquam de ifta lava mino-
re nihil cert'o conftet . ]
l Bamba , Bamba , provincia regni Congi, in Africa ,
cum oppido cognomtne, tnter Loandam > & fluviunu
Zaires ]
[ Bamba , Bomba , provincia America meridionalis,
in regno Popaiani, ? versus urban ccgnominem . ]
Trfv.
Bamberga,& nbenberga, Bamberg,mbs Epifc.Germ.
Tub Archiep. Moguntino, in Fianconia, Noriberga, 9.
leuc. in Bor. ab Herbipolbi 2. in ort. Sic Baba Othonis,
Jmper. filia nominata, colii impofita, D. Henrico. Imp.
ad hanc dignitatem eve#a .
[ Bambergafita eft prope conflutes Moeni , & Regnitij tlu. fubeftque proprio Epifcopo^cum nabln adjacente-/.
9 leucis diftat ab Herbipoli ; Cr quibufdam creditur
Bcrgium antiquorum . ]
[ Bamberga , Bamberg, oppidulum Bohemia , versus
montes , in confinio Moravia provincia , iuxta amnenu
Orlitz, in colle, una leuca ab Auftia in ortum-, 6. outem
'Streb. (lacia in auftrum . ]
Bambyca, qua: & Edefs, & Hierapolis. Vide ibi Ha*c,
.
tefte Plin. Hierapolis eft long diverfa ab Edefla : cum_*
Edefla fit in Syria, apud Euphratem fluv. Hierapolis in_*
Ccelefyda.Bambyca*, five Edefla: Atargatis Dea Syror,
tefteStrab. colebatur.
SU.
BamurjE,Banurri Piin. pop. Lby*,inter.in Mauritania*
conf. Getulis finitimi , curfu pernicifimi, carentes ferro,
baftilibufque ligneis utentes. Sil. Lib. 3.
Tum chalybis pauper Bamura cruda juventus .
[ Baara , Bannara , urbs Afia, in India , & in regno
bengala > iuxtaGangemfluvium , fub ditione Magni
Mbgolis , 40. mille paffibus Gouro, urbe, in feptentrionem, & centumfere ab Halobajfa in meridiem . ]

Banafa, Banafla Anton. Sc Ptol. Valenta cognominata Plin. Fanfara , teile Mol. urbs Maurir. Tingit.
Lixo 40. mil. (. Tbamufidam versus Anton.fed
ex Plin. Lixo 75. Volublli leu Fefla 35. Illam fubur
1 uv. auit.
Banatia, * Banfey , refte G. Camd. opp. Britannia* , in
Fut.
Anglia, in Scot. conf. Tuefi finitimum,in Bor. recedens,
apud oram orientalcm [* Camdcnus ver ponit,ubi jam
Bean, caftr. in Moravia reg. Scoda* , longifm Tuefi
fluv. diftans . ]
[ Banattia urbs erat Vacomagum, nunc taftrum Ban,
in Scotia feptentrionali , ad amnem, Findorn, in Mora
via Comitatu, versus Badenacham .Sed vix 10. millianbus diftat Tuefifluvh ,feu Spea, Sanfone tefte. J
[ Banburia , Banbury, oppidum Anglia, in Comitatu
Oxonienfi y ad Chervelum amnem. 15. milliari bus di
ftat ab Oxonio in feptentrionem, " 1 2. Farvico ver
sus auftrum. ]
[ Banca , Banca , nfula Afia,in longum potrela, iru.
man Indico, prope Sumatram infulam , in ora trientaii ,
cu oppido, & ex adverfo Palimbani eppidi Hinc [return
fttJef. inter earn, & Sumatram,diciturfretum Banca .
[ Bancona, Oppenheim, tefte Georg Fabtitio , opp.
Germ, fuper apud Rhenum, in Palatinatu , inter Wormaciam, 4. Sc Mogunam 3. leuc. diffimm.
[ Banda , Banda , infula Afiafatis nota, in mari In dico, oblonga, & frtilsima,fub dominio Hollandorum,
& perfapefub Moluccis compreheufa. Diftat ab infula
Cerami 20. circiter leucis in auftrum , & 30. circiter ab
Amboina inful. in ortum , 60. auttm Gilola infula in^.
auftrum . Sub nomine Banda continentur infula,
Hera, Pulovvay\Pulorim, Gumanapi,c* aliquot alia ad
jacentes ,fed parva . ]
[ Bandera , Bandera,feu aliter M mora , caftritm In
dia , intra Gangem, in ditione Lufitanort/m. ]
f Bandum , Bando , urbs Afia, in India , & imperio
'Aiagni Mogolis, cum regione cognomine 1 5. leucis Gervianicis diftat ab Afmeera in feptentrionem , O" 70. len
tis ab urbe Agra in ortum . ]

BA
Cuigonum, Bangor, urbs Albionis , in Vvallia. in ora
contra Monam inf. Epifc. fub Archiep. Cantuarienfi .
stdt,
[ Baagoriumfeu Bangoriafita eft adfretum, Menay,
in Comitatu Arvonia, 3, milliaribus Bellomarifco , 0"
6. ab Arvonia civit. in ortum. J
[ Bamalucum, Banialuch , urbs regni Bofnia prima
ria , ab alijs Vammelucha dila, versus montes, & confinia Dalmatia, prope lacurn cognomtncm,drfiuvium Cetinm , in dittone Turcarum plurimis aunts . Quibuf
dam eft ulanona . ]
[ huntamum , Bantam, urbs ampia, & emporium ceUbre Afia, in infula Java,caputque regni cognominis,! 5.
leucis Vatavia urbe,occafum versiis , prope fretum Sunda, ex adverfo nfula Sumatra . Portugaudet commodo ;
C7* cb quotidie cot/fluunt Enropai mercatores . J
Banda opp. fuit Apulia* Peucecia: , in Luc.mi.c confn, flutet*
quod Venufia 3. mil. pafl. dillabat. Pop. Bantini Plin .
Banni . vnje faltus Batinus .
[ Bantifus , fiuvius Afia, in Srica regione , qui
qutbufdam dicitur Pulifanga , in Cathaya . Sed de his ni
hilfatis certi . ]
[ Ban^a , Brmza, oppidum Africa, & regni Congi,ad
fiuvium Bengum , inter oram Occam , & locum Aquilundam . ]
[ Bapalma , Bapaume , oppidum permunitum Belgij >
in Comitatu Artefia, nunc in ditione Francica, ab anna
1 641. medium ferme inter Peronam, & Atrebatum , i/u
limite Picarda^. & in regione ficcin. Aliquibus Balmxj
dicitur. Vtdetbi. J
*
Bara, inf. parva, ante Brundifiura urb. in portuillius,
Phiros Melar, qua* nunc S.Andrea did videtur; cujus
incolis Barium tubs condita eft, tefte Fefto .
* Bara, aquarium & opp. Scotiae,in ora ad ortum_j,
apud oftium Loxa* fluv. five Fortheae , Dunbar > vulgo ,
fluv. verb Firth, & Frith. Vide Dumbarum , & Vara ,
ut habet cod. Giscus Ptol. [ * in manufcr. Seldcni ,
Ovpap .
Bara. Vide Dumbarum . ibi Scoti.vitli ab Anglis OtP^
no 165. magna clade affeilifure . ]
[ Bara , Bara, oppidum Africa , in tAthiopiafupcr9~
ri ,feu Abyjfinia , in provincia Gorga , prope lacunu
Zaf^num, teftibus Sanfone, Cr alijs . ]
Baracc, Di, tefte Alph. Adriano , Baxjtim, Merc.inf. ft
c urb. Epifc.Indiae citer inter oftia Indi fluv.Prior inter
pretado probabilior alia eft : Dius enim inf. & urbs praemunita,intcr oftium Indi occid. 6c Cambaiam urb. in_j
ortum ad 50. leuc. Epifc. fub Archiepfc. Goano -, quam
tenent Lufitanijipforum colon.
[ Barace , qua quibufdam Burace , eft Diu , urbs permunita, in parva infula , prope finum Cambaia , fed lon
ge ab oftio Indi fluvij ; quanquam non defint qui credant
Dium o'.imfuiffc Alambatrum . Sed prior opinio proba
bilior. ]
Bn-racura , Bacala , tefte Caft Bangela , tefte Pet.Ap- '
piano, urbs. & empor. Indis ulter. marit.
[ Barampura , Barampour, urbs Afia , in India ,fib
dominio Aiagni Mogolis . 1 00. milliaribus Suralvu
diftat versus ortum, & 200. ab urbe Agra in meridiem .
Sedet \11xtafiuvium Tapte, & ab alijs Brampore, etiant
dicitur. ]
[ Baranatheta ; Biranateta, regnum Afia , cum urbe
cognomi/ic, in Tartaria , uti dtdici d quibufdam Europais , qui has regione perluftrarunt . ]
j>w
Barathia , Brota, Caft. Blata, Mercar. CaTjerhafcen ,
Marm. urbs Africa* littor. inter oftia Cinyphi flum. &
Trierorum prom, ultra Lcprim, feu Tripolim urb. Baratba verb, Baratta Ptol.ui bs fuit Lycaonia; Epilc. fub Ar
chiep. Iconienfi ; quam quidam exftare,nomcnque anti
quum retiere fcrunt .
Barathra,BarathronDiod.Siculo, palus Palaeftinx
Sirbonidi junda , Bafercna, vulgb,tefte Nigro .
Barba, authore Euflat, fuper iib.2. Odyff. portus eft
Trcezenis, utbis Argivorum . Vnde ortum adagium_j ,
NavigareTrce^cnen , in cos,qui imberbes barban vide- *?^<r
li voluiit

BA
rvolurrt,' qua ad cum portum barbam adeprarl navigent .
[ Barbacoa, Barbacoas , populi America, meridionalis , in regno Popaiani, versus montes , & inter fluvium
Caucam, & mare Pacificum, teibus, Sanfone, & ali/s. J
Barbaria, Flume dt Sentar* , fluv. Dalmatiae, exLabeatide lacu effluens, Scodramquc urbcm alluens ,
[ Barbana fluvius,nunc Boiana, dicitur, & in mart^>
Adriattcum fe exoncrat,prope Dulcinium . ]
.
B.ii'bari, Bertnet, d.Mti , Refcndio, urbs India: ci. ter. apud orna Indi rluv.
[ JUrbari , urbs Ii?d;a, nunc a Sanfone, & alij< creditur Amedebatum,urbs perampia repu Gn.arati,fub im
perio Jijaba Aogolis . ride AmedeAtum . J
rri*n,
Babae'a,/eewe di Ow/oa, re;. /Ethiopia: , in ora finus
tilgt,
I
bieph. Baj baria .
*'
[ Barbaria , pars Africa, qua Call'is , Barbarie , dicittir, ab ///pa/us Bai cria, & ab Itahs Barbaria, iuxta
mare Mediterraneum extenfa , & oblonga , fed non aque
lata . Protenditur ab Ocano ufque in tAgyptum,& ver
sus Meridiem dividitur a regione Bedulgerid, montcj
Atlante . Jbi altas erant,Aauritania, Africa propria,^
& xi criar; nuncque continet regna Marrocanunu ,
Fc\z.a/>um , Algcrianum , Tunetana , & '., & regtoncm . ]
Arsten.
Barbai ana, ArAviano, ut videtur lo. Mararuc, opp.
olim, nunc pag. Hifp. Tarracon. in via inter Afturicam ,
& Tarraconem occurrens, Graccurri, 32. mil. paff. 11
ort. Idem alibi feribic effe Almenaram , ad Caiin: montradices .
[ liarbariana locus t Hifpanis, , in Andaluzja provinciA, qui vulgo, Cartel de la Lucena ( ora,propc Fretum Gaditanum, C? Car/eiam . ]
Barbaricus finus, Golfo di Melinde, in ora /Ethiopia,
r
orientali . Vide Afperum mare
Barbarium , Capo dt Spichel, Cluf. V Taraphx,prom.
Iaifir. ad oftia Tagi fluv. Cetobricam verss,ubi Barbari
pop- & Barbaricus mons, Monte Rahida .
Barbaftrum, five Baibartrum . albaro , urbs HiTpan.
Trov. Tarracon. in Aragonio regno , iuxta fines Caralaunix ,
Kem. Epifc. fub . Cfarauguftano , inde 1 2. leuc. in_
ort. inter Ilerdam, & Ofcam,ad ar&os 7.
[ Barbarum urbs ereptafuit Mauris anno noi.Sitae adfluv.Verum , ubi in Cincam fe exonrt ; alifq;
dicla fuit Bergidum : & funt qui tllam etiam Belgidam
diarfuiffe trednnt . ]
f Barbata ,feu Barbada, la Barbade , Anglis, la Barboude , Gallis,infula America Septentrion, in mari Bo
reali , & vna ex Antillis . Paret Anglis, qui ibi multas
habent colonias ab anno 1627. E'us circuitus e 25. leucarum circiter, & valdefertilis & dives. Diat 25. leuc.
ab mf. S. Lucia in Orientem, & paulo amplis a Martt
in Eurum . ]
[ Barbela, zihc\3.,ftuvius Africa, in regno Congi.In
fluvium Zairumfe exonrt prope ejus ofita , cjr oppidum
S. Sahatoris rigat .
[ Barbirinum , BMhsrino,oppidulum ha!:a , in Tufeia, & in agro Flor 'nfno , unde nobilis fam, l n imen
ducit . Stdet in Colle, <n Viam Sena Florent ia v rsus . ]
Barbeibla , Baibefu' Mel Marbella, tee Flor, urbs
Ftol.
Hifp. Ban.in 01 a littur. inter Malacam , & Calpen , inde
8. hinc 1 1 . leuc. difilta. Male in Thef. Ling. Lar. Bei be
rnia cx Plin. legitur, cum 5 Batbcfula habeat.
Barbciola item, Rh verde fluv- Hifp. Boticas eifdem
lin.
traftns.
feo/.
[Barbcfola fluvius alijs e , Rio Guadaara , versus
Calpen. ]
Barborthcnes , mons Pcloponnefi, in Lacnica reg.
Laceda:mone 10. mil, paff, dillans .
Liv.
[ Barbuda , la Barboude Anglis, la Barbade , Callis,
nfula parva America fcptentr.Cj vna ex Antlis, fib
feteftate Anglorum, qui in ea babent colonias . Diat 1 8.
feucis ctreiter ab inful. S. Chriophori in Orienten , 1 o.
atttem ab Antiqua nfula in Boream . ]

BA
9
Barbyflus, feu Barybyflus , artarico , incolis, Sc
idiotis , tedie P. Gy!lio,fluv. agri Bytanti- suld.
ni, in fin.Ceratinum influens .
[ Barca , Barca , regio Africa , in barbaria , inter
lAEgyptum, & Syrtim magnam, iuxta mare Adediterraneum . Etus pr maria Barce, Barca, Defertum habet cognomine, & pcramplum in meditcrranets . Ibi alias Li
bya exterior , Cyrcnaica, & Marmarica . Regio e enlrs admodum, & inculta, fub Barbaria comprehenfa^;
paretque dominio . ]
lin,
Barce, nions , prom.Libyac, feu Marmaiicx : vnde
Barca:i pep. dicb' videnmr , apud Ptolemaidem tub. C
Barciia:. Mem. Sil. lib.3.
Defiituit isarce fuientibus rida vens ,
Nec rene,
Et Virg. b. 4. /.
- latqne furentes.
Barcai : Quid bella Tyro furgentia dicam f
[ Pli'nio etiam telle, pa Ptolemais pn's Barcc_p
dicb fait ]
Barata etiam pop. inter Co!chos,& Iberos funt,agna- *'*"*
tos morbo extinctosigni tradentes,& n bello ca:fos vulturbus obi/cientcs .
[ Barce nunc Barca, dicitur ; eqv.e regionis cognominis caput, fed parva, in eo trau,qm proprie Mef ata di
citur. Fide Barca fnpra. ]
[ Barcelorum , Barcelor , urbs Afia in India, r ora
Malabarica , fub dominio Hollandorum,hpaucis annis,
cum prius effet Lufitanorum . Sedet in ara littorali , cum
portu,& mediaferme inter Goam , " Cananoram ; aliafque regio titulo clara fuit. ]
Barcennum , Bracciano, opp.Hetruria:, ad Sabatinum
Iacum . Vide Arcennum .
Barcetum , Barcet , & Berzjeto , opp. fml*,in agro p Dac
Parmenfi, intra montes Apennin!, inter Parmam zS ik.
Apuam 1 6. mil. paff. Ibi cnobium olim celebras , Rcgibus Longobardis conditum.
Barcino , Barcinon Ptol. Barcbino Liv. Faventia pn's
dida, & Col. Faventia, neenon, & Iulia Augufta Barcino ex vet. Infcn'pt. Barcelona,mbs Hifp.citet. marit.em- Kto1'
. ac inter primas Hifp- urbes, Catalaunix caput, feu ^
conventus juridicus, & academ. ab Hamilcare Cartluginenf. cognomento Barca condita * Sc nominata ; licet
Anton.Beiub. ab Hercule conditam feribat. Hxc anno
fal. 805- Ludouico Pio Imper.victis Mauris,recuperata
fuit , epifc. fub Archiep. Tarraconenf. inde 1 i.lcuc. in_e
Bor. Gerundam verfus 14.a Ca'fataugulla fupra40.in
ortum. De ea Aulon in Epift. 24.
Tarraco, & orifero fuperadditA Barcino ponto.
[ Barcino anno 1652. reccpra fuit ab Hifpanis po
longam obfidionem ; eque probe munita , cum ponu iru,
ora maris Miditcrranci, prope ata Rubrican , & .
tulonis fluvtorum, ubi altas Laeiani populi .
[ Bartino , Barcelone , incolis , Baicelonette , Gallis,
oppidum e Provincia versus A'pes*, iuris Saba tdici aim
toto agro. Intra Alpes fedet , ad Hi baye , rivum . j
[ Bardeatis , oppidum A/ioj in India, intra Gangem,
ubi nuncforfdn Bcancr , in Bacaria regione , 25. ieucis
ctrciter Gange ; Sube imperio Mugni Mogolis .]
Barderate, Br, ut nonaullis videtur, opp Ligurix, Pli.
apud Polcntiam orb. excifam, feie 2 mil. paff.in coll^ 9
dirtans , ab Alba Pompeia 8. Taurinos versus 22.
[ Brdenme, Bra, fedet ad Sturamfluv. in Prmcipatu pDy
Pedemontano, & ex advcrfoClarafii . J
Bardi, qui potfea Longobardi,pop. German Vandalia,
(nunc Ducaius,Magnopolitanus diftajin ora maris Bal
tic! : quorum bs. Bardtim, Bart, non obfeura, inter
Rortochium ad occ. 6. Sc Sundim ad ort. 3. leuc. Bardi
quoque pop. Gall. Vnde Bardaicus nomen. gent, apud
Invenalem . [ Antiqui ctam Gal'orum vates Bardi difti
dicli funt . ] Quorum mem. Luc. Lib. 1.
Plurima fecuri fud'.is carmina Bardi .
,
[ Bardi feu, & melius , Longobardhfuerunt ubi nunc
Brandeburgica tin Germania. Bardum vera
urbs

BA
94

f,
"BargylU
fita
trt
in
ora
maris tAg*.t, mediafeme
urbs fitatfl,vblis Eudofcs populi . ]
inter
Myndum,
&
Miletum,urbes
. ]
Bardia,!?**.
fluviolus
Geifm.ad
Bardum
mb.fluens
Vi.
Baria, feu Varia,views Sabinorum , ad Anienem fluv. jj#
marique exceptus, de quo Fott. b, %
l arigazjtnus Onus, Golfe de ambaye^?/j Bardia quafluvius finuofo gurgite currit,
VttJnf. Bardomagum, Vertema , pag, In fubria* , in agro Me- ni, in Afia, & India intra Gangem,fic dittus olim Badiolanenf. Mcdiolano 20. mil. paff. Vide Vertacoma- riga7a urbe, Lutanis, Enfeada de Cambaia, cjr extendit Je in regn. GurazjU>Cambaiam ufyte , qua nunc
cora_*j .
nomen fortitur."]
3arduntmB4</ J^urbs fuit antiqua Saxonia in
Strip. fer. Luncburgo propinqua, inter illam,& Hamburgum,*
I Bariquicimeta , provincia America mertdionalis,in
Germ.
Vtnezjuela regione,vulg'o Bariguicimeto./wc oriturfluv.
Luncburgo dimidia leuc, diftans. De qua b, 7, Irin, qui
eiufd nominis;qui autlus multis alijs,pofi varios meatus,
dam Poeta Germ, fie:
Egref portis Barduicum venimus , olim

fimul cum Patofluvia in Orenocum fluv. labitur ex aduerfo Cayama nfula. ]


Vrbem confpicuam; fed earn dejecit ab alto
* aris urbs fuit Pamphyliae, in Pifidia, Epifc. fub Ar
fienricus Leo, (Saxonia Dux inclytus Ule )
chiep. Antiocheno. Et apud Herat, idem quod Baiium , PfI.
Oppidum adbu exflat mulus fpeflabile templis,
[ Bardov'icum urbs everfa fuit ab Henrico Leone an- de quo mox. [*in manufcr.Seld.B^py, ]
le II 89. & ex ems rum-s crevit Luntburgum . Sedet ad
[ Baris fita erat in Pifidta,regione Afta minoris , iux
fluvium Ilmenou, vix duobus mHUaribus Germaicis ab ta fontesfluvij Cataraes, versus Taurum montem , &
30. milUaribus ab Antlochia Pifidia in occafum . 1
Albi fhi-via . ]
Bardulwqui Varduli Pro), pop. Hifp. Tarraoncnf. in
Barium, aris Hr. Baretum Strab. (quod potis Baora Boreali, ad Oceanutn incolentes : quorum reg Gni- rolum opp.effe videtut) Varia Anton. iri'.urbs Archie- f*L
pufcoa, dicitur, Cantabrias contigua; ad ortum. Malein pif. ': Pcuccti primaria in ora ttor. qua reg de- T^'e
Thcf. Ung- Lat. Turdu'.i, qui in Bxtica, Je Lufit. funt,ex nominator, Neapoli 1 50, mil.paff. Barolo 30. in otti
Tranio altera Mttrop. 24 Ejus mem. Horat. Sat.5.1ib.i.
PHn. dicuntur .
[ Barduli, feu , & melius , Varduli, populi fifpania ,
Bari mania ptfcofi, dehinc Gnatia lymphis .
inter Oceamm Cantabricum, & lberumfluvium.Habi inf.parva apud Brundiura,tcfte Fefto, nomen
tabant ubi nunc pars Orientalis Ipufcoa, & Alava regio- habet, ab incolis ilus condita .
num, qua antea ad Navarram pertihebant, nunc auttnu
[ Barium urbs efl regni Neapolitani, & agri Barenfis '
caput, prob munita,in ora finus Veneti.8. milUaribus dw
ad Caflellam . Vtde Varduli . J
Bardum,B<trf,pag. Salafforum,in Pedemontano Prin- flat a Bhonto, & in (afervatur corpus S.Nicolai MirenTmt-pr.
dp. inter Eporediam, & Auguflam Pra-toriam. Bardum fis Epifcopt,
quoque,arx firmiifima in faxo undique prxrupto intra_i
[ Barium, Jeu Barum, Bar , oppidum munitm Polo
montes, inter Placent i 30. & Apuam 20. mil.paff. quot nia, in provincia Podolia. Arcem habet in colle, & tota
fer Parma, vulgo Pardi , fedes Principis vallis Tari ex paludibus vallatur , ad amnem Kovv , 1 8. leucis diflat
Landa familia. Bardum item urbs Pomcrania: , in conf. Camitnitco in ortum, & totidem feri d Braclavia in
Due. Magnopolitani , Bart.Vide Bardi. Vnde Longobar- occafum. ]
[ Barium ad A'Ibulam , Bar fur Aube, oppidum e
di profecli putantur .
[ Bardum , Baido,paus efl Ducatus Auguflam , ad lepidum Gallia, in Campania provincia,fie dum,quiA
Doriam Salteam fluvium, 10. milUaribus fupra Epore- adAlbulam fluvium fedet,inregione per amana. Vins
diam->ad radices Alpium. Bardum alterumfeu Bardium, fuo celebratur; diflatque 10.leucis Trecis versus ortum
Bardi, oppidum t(l cum arce, ad Cenumfluvium, pluri- &6.Calvomonte. ]
mis annis fub dominio Ducis Parma cum totefere Prin
( Barium ad Sequanam fluv. Bar fur Seyne,rcipas Falls Tari , frttflra reclamante Principe ex Au- la Gallia, in Burgundia Ducat , & Montanenfi agro
na gente Gdtuenft. Bardum item, Bardt,w Germania, prope confinia (ampania, ad Sequanam fluvium,J. leu*
in Pemerania, cum portu fat capaci,in ora maris Baitici, eis fupra Trocas in meridiem . ]
difiat Surida 3. mtlliar.German. & totidem DamgarBarna, Varna, urbs EpifcMyfi infer, ad Euxinnm ^
dta , Roflochio autem 7. j^rce fatis fplendida exorna- mare. Vide Dionyfiopolis .
[ Barna, qua, Cr Varna, urbs eft Bulgaria, nota clatur ;fubeque dominio Suecorum, pace ad Monaflerium
de
Chriftianorum, fub Vladislao Rege fungaria^nno
iriita. ]
Barca
,
Barcia
Ptol.
Feria,
teile
Mariana
,
opp.
Hifpa.
1444. ]
fliu.
[ Barnagrajfia,Birti3igzfo, regnum amplum tAthio
Bart, in ora ttor. regni Granatenf. ab Almeria urb. Iii
leuc. in occa.ultra Abdaram 4. Sexi versus. 8.
pia fuperioris, feu pars Abyjfinia versus mare Rubrum,
[ Barenfi, agers Terra di Bari, prpvinciar egni Nea
quo exienditttr ufque ad Nilumfluv. ibi urbs primaria
politan* , iuxta mare Adriaticum, & inter Bafilieatam , Barva, & portus Suachemum, & Ercocum . ]
& Territorium Hydrunnu , ubi alias major pars Apu
[ Barnaflapttla , , oppidum Anglia, in Colia Peucetia . Dicitur aliter Barianus ager , & nometu mitatu Devonicnft, iuxta fluvium Tavum,cum portu Cohabet ab tttu primaria sirbe Bario . ]
gnomine, 4. milUaribus ab eo diflat , 20. autcm milUari
Baretium , Vtre,opp. Infub. in agro Mediolanenf. bus ab Exonia in Bortam. ]
amplum , Mcdiolano 30. mil. paff.apud lacum Lucan,
[ Barneveldi infula , Bamevelts Eylandt, Batavis ,
& Verbanum , inter illos: quod , Sc Vallefium vall ,? Isle de Batnevcld , Gallis deteila fuit Batavis anno
dictum, V Vallexium, qua vallis exitus , Locanum 1616. eflqtte in mari Auflrino , prope Terram Jgnium , &
Fretum Mareum. ]
oppid. 8.
[ Baretium, feu Faretium, medium e inter lacus Lh[ Banca , Baroche , oppidum Aa, in India, & Im
canum, & Gaviratium. 10. milliar. diflat lacu Verba - perio Magni Mogolis , ubi fluvius Narvorus influit in.,
no , intra montes ,fed . Locarno oppido. ]
finum Cambaia, in regno Gu^arati ; eflqtte medium inter
[ Bargafa, qua aliter luflinianopolis , urbs fuit A Cambaiam ,& Suratam . ]
minons , in Caria provincia , verfus confinia Lyci. 40.
Barolum,& Barulum,Baretum Strab.ut nonnullis vi- ^e/;?,
milUaribus ab Alabanda in ortum , & paul ampUus detur , Barletta, opp. Apulia; Peucetia:, ad oitia Aulidi trad.
Cabyra in occafum . ]
fluv. tocias Italia: clan ffimum, Bario 30. mil. paff. in_j
Bargylla , Ptol. & Strab. Bargyh'a , aliis Bargyliae , & occ. Sipontum versus totidem, Cannis urbi excifa: proBargilla:, urbs Cat ix Epifc. fub Archiep Stauropoiitano, ximum ad 6. mill. paff.
olim Celebris, nunc ;acens, ad Bargylum mont . quo no.
Barolum, feu, melius,Barulum, urbs efl agri Bamen acecpit, vol Bargylo Bcllerophontis Comit: unde riani , in ora, 4. milUaribus ab oflijs Aufidi fluvt) , &
Bargilcta; incolat Strab.
totidem Tranio . Deficit in dies. ]
Barra

BA
Barra, Barriancopp. olm Ccnomanorum , nunc ca^
Hin. flrum agri Bergomenf. intra montes, Bcrgomo i o.mil.
Citen, paff. Apud Catn, eft oppid. Orobiorum, qiubus func
Bergomatcs ,
[ Barro-Dttcum , Barlcduc, urbs Lotharingie, Duca*
tus Barens precipua , in divo , cum caro munit o , ad
fliiv. Ornain. D'flat 1 5. leucis Nanceio, Cr 1 3. Catalauno ; eflqne Up. da, & culta. ]
dntm.
garfa , Jilt e as f Galls , Bafepole Angls , inf. maris
Brirannic,AngL'x .id;acens. l. Bardfey: quod mags probamr.

[ Barfa alijs nfula efi Gallia,in ora^ritannia minoI ris , feu Armork adjacent , vulgo, Tsle de Bas , prope
StaVocarum portum feu Fanum S. Pauli Leonenfis. 1
[ Barfalium, qua & Sergiopolis pofla dia , urbsfuit
Armenia tenis., ad Euphratemfluvium , inter Samofatham , Claudiopolim . J
[ Barfita , qua & Borfippa , urbs fia , in Babylo
nia regione, ad Euphratem fluvium , ex pracipuis totius
.
trailus ,Petro Vico tee . ]
Banifli.nf. quinqu maris Indici, quarum tres Min
danao, Cailon, & Subut, tefte Mercar, dicuntur.
Barufta infulp funt qua nunc, Mac.iffar, Giloio,d* Ceram, dicuntur, cum atijs in vicintis, qua etiam Molucca
perfitpe dicuntur . ]
[ Qarva, Barva, urbs Africa in *AZthiopia fuperiori*
feu Abyffmia, & regno B.trnagaffi, inter urbss,hmum, & Ercocum , iuxta Mara bum fluvium , vixque^t
70. milliaribus mari Rubro . J
Arrian.
Barygafa , , tefte Caft. al. Calecut, fed Rhamut"*- fio,eft Goa*, urbs India: citer, in parva inf. continent! ors
occidua: adiacenre: colon. Lufitanorum munitiffiina_a ,
archi'ep. & conventus iuridicus omnium urbium Indicarum , qu Lufttanis parent. Abeft ab oftis Indi fluv. ubi
Dium urb.& colon.LuGtanorum,fupra 6o.leuc in auftnl.
[ Barygafa,feu Barigafa, nunc Baaim , dicitur ; eajue vrbs IndU eis Gangem , in regno Guz.arati , permuTtita, cum portu in ora , ad fautesfinus Cambaia . Sube
dominio Lufitanorum multis annis , & 60. milliaribus
tritbe . diat Surata in aurum . ]
Bafanburgum, Barenburg, ut videtur Ortel. opp.cum
arce Batavorum , in Germ, infer, ad Rhenum fluv. in_*
Duc. Geldri, Noviomago, urb. 2. leuc. in Bor.
[ Bafanburgum,feu, & melius Batavorum arx, Ba
renburg , ad Mofam fluv. 2. lewis Noviomago in
meridiem. Vide Arx Batavorum . ]
_ .
Bafculi,M.Varr.pop.Hifp.Videaftuli.
*
Bafi , Bas, opp. Hifpan. Tarracon. in Catalaunia.* ,
Vicecomitat. inter Caprariam,& Campum rotundum_
oppida, olim urbs epiie. fub Archiep. Tarraconenfi.
T**L
* Bafiana, Baffiana Anton. Poffega, tefte Laz. urbs
tibfHof Pannon. infer .apud Saum fluv.in Boffina reg .inter Iiiczam urbem Boffincnfem ad auftrum, & Quinqu Ecclefias urbem Hungaticam in Bor. 10. leuc Epifc. fub Ar
chiep. Colocend al. videtur Bantz,opp. inter Siimiunm
ad occ. &: Taurunum ad ort. ad Savum fluv. inde 19.a
Singiduno 31.mil paff, ex quodam itiner. antiquo .
^, j inmanufer. Seid.]
f_ Bafiana, quavulgoVofcga., urbs e Hungaria,in
Sclazonia regione, iff caput Pofegtenft Comitatus, adflu
*vium Oriavam, qui duabus lews infra in Savum fe exo
nrt . Subefi dominio Turcarum,cv,m toto trau} mul
tis annis . J
flirt.
Bailia, Baltia Piatoni , Scandia Ptol. Scandinavian
Diador. piin, Pae Settentrtonali inf. maxima Oceani feptcntrionalis , Germanise adiacens, mari Bltico , interfulb ,
uti antiquis perfuafum fuit . Sed deprehenfum eft, non
nrulam, fed potis peninliilam effe maximam,inter ma
rc halticum ad merid & Oceanum ad feptent. & ad occ.
longe latqaeextenfam, (cuius ifthmus SarmatisrEuxop&xjn ditioac Mofchorum iungitur ) in piara rgna ,
& regiones di vifam, hoc eft, in Careliam, Finlandiam_,
JLapponiam, Biarmiam, Suediara, Gotbiam , & Norve^iaiu d occ.
>
'

A
9$
[BAflltAtfeu Baltia, qut ejr melius, Scandinavia, ma
le ab antiquis crdita nfula, longi versus Septentrionem >
& Ortentem extenditur, continens NorvegU regnum , la
Norycge, & Sued* regnum, la Suede: ubi partes preci
pua funt Gothia, Suecia propria , Lappania , & Finlan
dia. Vide Scandinavia . ]
Bafilia, Bafilea,poftcrionb. Bafel, Germ. Bafle, Gallis,
.1
Bafil Angl. /&,$, urbs, Germ.fuper adRhe- ***
num interfluentem, feu dividentenvpoftremus Helvetiorura conuentus in Bor. media fer inter Conftantiam,&
Argentotatum,ad 1 5. leuc. urbs ampia, ex primis Germ,
qua: Auguae Rauricorum excifa: ad 2. leuc.in merid.diftanti fucceffit , ( ex quo patet Bafileam non efsc Auguftam Rauricorum, ut in Thef. Ling. Lat. afferitur) Epifc.
fub Archiep. Vefuntino , cuius Epifcopus ( qubd urb.
Catbolica Religione prorss defeat) in Bruridufia: oppido Sequanorum, & Friburgi urb. & academ. Brifgoi
Bafilea7.1euc.diftantemoratur. Baficus vero nus,
apud Plin. eft Gnus Ionia: , De Bafilea Lib. 4. Itin.
- M Iur quoque culmina mont is
Sint fuperata mihi ; Bafilc* ut mania tandem
Lurarim .
[ Bafilea urbs diat ab Augua Findel, y. militar.
German, versus occafum, Tiguro 9. & Nanceio 24.
leucis. Vrbs e perampia , & munita ; ibique Rhenus excipit fluvios Birfam,ex monte Iura profluentem, &Vviefam e Silva Nigra . Alias Arialbmum dia fuit , tee
Sanfone."]
[ Bafilicata, Bafilcata, provincia regni Neapolitani,
vbi al major , & potior pars Lacan' , inter Principatum c'teriorem, Calabriam , fmum Tarentium , & Terram Barenfem. Regio e fat erilis , & inculta; habtque
primariam vrbem, Acherontiam , versus Appenninum
montcm. ]
[ Bafiltdes populi"fuere Sarmats Europtt , fub Hamaxobus, ubi nunc Ducatus Mofcovtenfis , & Rez^anenfis , Brietio tee ]
[ Bafilipolis , Bafilougorod , urbs Tartaria Mofchovitie, in regno Cafanenfi, ad confluentias S trs, fiuvij m
Volgam. Vrbs e nova, Duce afilio condta. ]
Bafilippumopp.Hifp. Botica: fuit, ab Hifpali,urb. 21. Anten.1
mil. paff. ex lliner. Anton, diftans : nili fit Befippo : cuius
tarnen diftantia ab Hilpali long maior cft .
Bafilifene , Turcomania , tefte Caft. reg. Armenia: ptf,
maioris, in meridiem vergens. Ali) ipfanj Armeniaoi totam fie vocari putant, cm pars feptentrionalis Giorgiana, vocetur .
[ Bafiliffene regiofuit Armenia majoris,inter Euphra.
temfluvium, & Mofcicos montes , ubi nuncpars Turcomanie ;fubeque dominio, Turcarum . ]
Strub.
Balilius,tluv. Mebpotomt'a?, inter Euphratem, Sc Tigrimin auftrum fluens , inque Euphratem labens .
[ Bfra, Bfra, oppidum Africa, in regno Fi7(jLf , &
provincia Hifbata, juxta Lucum fluvium, 30 milliari
bus a Sala versus ortum , & prope confinta Afgara pro
vincia . ]
Mv
Btffania , opp. eratMaced. inlllyrici confinio, apud
Liffum urbem , inde 5. mil paff. diftans .
[ Bajfanum, Baffano, opp. Italia , inter Covetiacanu
arcem , & Patav'mm, in valle arftt/fima , fub dominia
Vneto, ad Meduacumflu.in Marcha Tarvfina. Hie
traus ad]acens Baffanefe , dicitur. i i..mUlianbus diat
aVicentiain >oream. ]
.
Baifi, (bu, ut alii legunt , Hai, pop. Gall. Belg, quo
rum opp. la Bajfee , dicitur, in Flandriae, & Artefia: con
finio, tefte Iacobo Meyero, Bethunia urbe Actcfia: , 2.
leuc in ort, Tornacum versus 9.
[ Ba populifuere Belgij,ubi etiamnum oppidum FIS'
dri, altas munitum , la Baffee , dii~lum,in conflmo Ar
tefta pluries captum hoc ultimo bello. Sube domtnioFracorum, pace ad Aquifgranum anno 668.1
.
Baffiana. Vide Bafiana.
. A[ Baffmiacus ager, le Baffigny^/o Gallia,inprovin
cia awpani*>vcrsffontes Mofe & Matron'*fluvtor ,
ubi

ttret.
"*>

Htm.

>/.
MtU.
tul,

'Tttl

'1

c$
yl,n.
Te
& *

$6
BA
ubi urbes, Jngens, Cdluomontlum , Andtlovfom* "&
, Ejus periert limites. Sed ejus magna pars ttiamfub
othartpgia continetur . ]
Bafta , feu , ut alij , Hafta , Vafle , & Bafti , opp. Sa.endnorum,in ora inter Hydruntum ad Bor. Sc Iapygi
prom- ad auftrum, atrinque I j. mil. paff, diftans , exci, fum j nunc vicus .
Baflarn , Bafternas Plin. pop. Sarmatis Europx , in
regno Polonico contend, apud oram maris Euxini, Peadnis, qui in Podolia, & Alanis , qui in Lituania cenfentur , fmin'mi. Horum mem. Ovid. Lib.*, de Triftib.
Haenus Euxmi,pars efl Romana finiftri\
Prxima Baflerna,Sauromatque tenent .
[ Baftarna populi, qui aliter Peucmijeflibus Clnverio,
Hr alijs , trnt ubi nunc Ruffia nigra, Podolia, Vothitfia->
fupenor, & Bejfarabia . ]
Bafti, Baut, urbs Hifp. Tarracon. extrema, in Baetic
conf. nunc vero in regno Gran aten fi contenta, olim__j
Epi'c. fub Archiep. Illibcritano. Abcft ab Acci, i i.leuc.
Granato 16 in ort. ab Almera 1 5.11 Bor. Pop. aftetani
PJin.& Strab. Baftitani Pcol. Vaceftani Liu.
[ Bai , urbs alias, Baftitanorum caput,prope montem
Grofpedam . Nunc pauets confit incolis , iuxtafluvium
Guadalentin , versus limites regn. Murcia , & CaftelU
vor 4. 7. leucis diftat ab Acci, & deficit tn dies . ]
[ Baftia , urbs Italia, & Corfiea nfula caput, vulgo,
aftia. Sita efi in parte Boreali inful , ubi alias Matiti9tum, & Manttnorum oppidum. Gaudet arce munita, CT
fortu fat capacin littore Thufco,ibique degit Gubernator
Gemenfis tnfuU. Diftat viginti milliaribus Sacro pro
montorio dia infula,in auflrum, Qr 70. ctretter mtlliarib. Bonifacio in Boream . J
[ Bafiitani , populi ftfpanU Tarraconenfis , versus
3ticam. Vtdt Bai. ]
[ Baonacum ,'Baftoigne, oppidum amplum Belgij, in
J)ucat Lucemburgico, prope Arduennam Silvam . Olo
Itucis Lutzxmburgo diftat . Alijs eftBaflonia; eftque
etdeo lepidum, & cult, ut dicatur ab incslis , Paris en
Ardenne. ]
Baftuli, pop. Hifpa. Bxticae, uxra freram Gaditanum
incolentes : quorum reg. Andaluxja, nonnullis eff^
putatur-, fed Vandalitia multo magispatet in mediterr.
Horum opp. Scxi, Abdara, Ilurgi's , Obulco , & Vbeda .
[ Bauli , qui Cr Pceni, populifuere Hifpania B&tica ,
fropefretum Gaditanum , Cr oram maris Mediterranei ,
ubi pars meridionaltor Andaluza , & pars maritima^
rtgni Granatenfis , Almeriam ufque . ]
[ Bafurura , Bafuiure,//i/>j America meridionalis
fr Caribana regionis. In fluvium Amazjonum cadit
Paulo infra fluv. Cutiguaram , Tetro Texeira tefle . ]
[ Batanagra , urbs Afia, in India intra Gangem.Quibufdam e Naugralcut, urbs ampia, m dominio Magni
Mogolis , ad Hidafpem fluvium, cum regione cognomine
adjacente. Diftat 6b. leucs Lahor, urbe in ortum. ]
Bacancaefara , Baicadul , tefte CaftaL (exlevi tarnen
conctura ) utbs Indi citer .
[ Batane afaras,alu e Calfery, oppidum in regno lam
ba, 30. circiter leucis Gange fluv. in occafum , fub imtn'e Magni Mogolis . ]
Batavat, & Batava , poftea Paffavia, Pajfavv , utbs N0rici, ad Oeni cum Danubio confluentiam, in Bavaria-* ,
Epifcop. ub Archiep. Salisburgcn. Hide 1 i.Ieuc. in Bor.
Ratipona 1 8.in ort. Lindum, & Viennam versus. De
ca in lib.4. Itin.
Qui Batavam Celebris dfendit Epifcopus urbem,
Quam prape Danubi) mtrgitur Oenus aquis .
[ Batava, feu Patavia, incendio pene tota conflagravit anno 1 66.Alias etiam Batava cafira dicebatur.Vrbs
eft triplex ; una dieitur ,Paffavv , inter Danubium , &
*Anum-, alia Inhftadt; & tertia Iftat , qua versus Bohe
tniam, & ubi Ufa amnis in Danubium cadit . Vide Paf
favia,& Paffavium . }
Batavi , pop. Germ, infer, in Belgio, inter oftia Rheni,
quorum reg. Batavia,cidem Cx, fjollandhGw- -

BA
land, Angl, ic Italis Hollanda , ( fleuri Si pop/ Hollan
defi, ) inter duo Rheni comua , Oceanoque-Germanico-.
conlha. bful Batavomm Of.& Pi in. ctiarn didta*
Cuius porfi adhuc antiquum nomen retinet, Betovve ,
& Bctuvve , dita in Geldri tarnen Ducat, comencu- .
Pono Hollandia reg. eft Comit, amplus , in qua uibes
raultx, quarum pra;cipuac,Tra;eum inferius, Dordracum, Lugdunum, Delphi, Harlemum,& Amftelodamu
empor. Batavos memor. Luc. Lib. 1

Vangiones ,Batavique truces, quos are.recurvo .
Hinc Batavus nom. gent, ut apud Mart. Lib. 8. Epi-,
gram. 3?.
Et mutt Latias fpuma Batava comas .
A Batavis,B<*rava auris, proverbium eft , quale Bo^
l\]S,Aurisbccottca. 1
[ Batavi, populi Bclgij, ubi nunc pars maxima Holla*
aix,& minor Gueldria. Hmc Batavia regio ,
qua Gallis nunc Holandc,*c/<r; ficuti , er populi Holandois Sed notandum qu'od Hollandia lans fumitur
quam Batavi . Regio eft tota admodum rtgua, Crfertilise
abundatque omnibus ad delitias neceffurus:altafque fuberat dominio H'fpanorum , fed ab ipfis defeat anno 1 58.
faclaque e Refpublica potentijfima,ab lo tempore, cum->
vicinis provincias , fub nomme Belgij lonfoederatt . Sed
Trajeclum ad Rhenum, feu inferius, non efl urbs Hollan
dia prov.facitque dominium dis]unl~lum. Vide Hoiland4U . ]
Vrbcs Batavorum, hoc eft, Hollandiac, ' .
Alemaria, [Alemaer. ] Dotdrac um, [Dor/.]
Amftelodamura , [ Amftel [Enchufa, [ Enchufe.]
dam . ]
Gouda . \Goudf . ]
[ Briela, laBrile.]
Gertrudenberga , [Ger*
Delphio [ Delft. ]
truydenberg.]
Goricum, [ Gorcum. ]
Lugdunum , [Leyden. ]
Haga , pagus maximus ,
Roterodamuob [o/ervbi Comida habentur ,
dam."]
[ la Haye. ]
Trajeclum inferius , &
Harlemum , f Haerltm. ]
Vltra/e&ura,[r/wr. J
[ Horna , [ Hocrn. ]
[ Batavia , Batavia , urbs Afia , in nfula lava , fub
dominio Hollandorum, ab anno \619.cUm antea lacatra dictrttur . Eft permunita, in piano perferaci , Cr em
porium celebre ; ita ut nunc cenjeaiur ex pracipuis illarvt
partium, cum caftro , valido prafidio ; ibique refidet
Prafetlus Generalis pro Societate Hollandtca lndiarum
Orientaltum . Diftat Bantamo, 1 5. leueis in ortum, Qr
60. circiter Materano in occafum. Crefctt tn diesfplendidior . ]
[ Batavia , Rivier Batavia,fluvius Afia , in Carpen
taria rigione, pane Terra Auftralts,recenter ab Hollandis lufiratus ,fed tant'um versus ofiia . ]
\b?xwo\xt\\\x\,V'vyc\^tc D-icrcdcn , opp. Germ, infer. in Batavis , & in Geidri Duc. ad Licum,Rheni foffam, inter Varia opp. Geldricinn,& Tra/e&um urb.Hollanda; 3. leuc. Noviomago 4. Duroftadiura edanx-j
Latine .
[ Batavorum infula , Betuvve , pars Geldria , inter
fluvios Rhenum, & Vahaiim comprehenfa , fat longa,fed
non aque lata , ubi nullum oppidum magni moment1. j
Batenis arx, Battenbourg, opp. Germ, inferan Geldria,
. ,
inter Noviomagum, & Tielam ad Bor. a. leuc , Vidc^j
Arx Batavorum .
Bathanau;, Bathmonfler, feu Bathajeck,, Laz. tratus
,
Pannoniae, infer. ubi Bitthia opp & Bathienf. Com. ad
Sarviti* amnis confluentiam cum Danubio , non long
aboflioDraifluv.ab Altinio 4. leucin auft. Quinqu
Ecclcfiis 7- in ort.
Bathis , lat , tefte Fa7.f uv. Sicilia? , apud Elymam_j ptol.
excifam ad 3. mil paff. non longe Cn'nifofluens . Nomen habet ab Ieta opp./uxta quod ociens decurrit,vt qui
dam aiunt .
vie'
Bathonia , Ahenianceftre , Incus Angl', tefte Mat- s ll
tb?o VveftmonaU. apud quem D Elpfaegus occifus tradi- phrgi.
tut. Bathonia item, Bathe , urb. bpiic. Batanniac fub Archiep.

BA
chiep. Canmarienf. ol.'m Aqua: foliVSc Aqu calida: , S
mons Badonicus , nter Vvmtoniam, & Briolium. Vide
Aqua; tolis .
//.
* Bathracus, Trabuco, tee Mercat. opp. Marmaricae
littorale, inter Cherfoncfinn magnam , & Aiuipyrgum
ad ort. [ * manufcr. Seid- ^ . ]
.
athvcolpus , Fttere , leu Bindere, i. e. m3gnum ne
mas, feu magnusfluvius, fluv. finufquc Thracia apud
Byzantium, tee P. Gyll. quifluv. Bathynias Pln. &
Bamvnius Ptol. dicitur , Bathinio Gra-cis , & Biudcre ,
Tlh' Turc!s*
Bathynias , flttv. Vide Batbycolpus. ex mont. Rnodo.pe oritur.
Zj
Saiia opp. fuit Aboriinum, in Sabins. , Reate utbe
3o.ftad.
[ Batiana, oppidum Gallia Narbonens, in Segalaw
risyubi forfan nunc Lauriol ,in Delphinac una lenca
Rkodavo fluvio dians . ]
f Baticala , Baticalc , urbs Afta, in India, & nfula
Cey/ami, in d'tione Hollandorum^i pau~is annis . Caput
tregni cognominis , in ora orientali infula. 40. ciretter
leucis diftat ab urbe Calumbo . ]
Baticala , Baticala, urbs altera Aft-, in peninf1
India eis Gangem, in ora littarali maris Malabarici, dr
caput regni cognominis,fb ditione Regis Oncr 'ed mfeuAum Regis Bifnagara. Gaudet port fat capad , inter urbes,Onorum,'& Barcelorum , in Canora regioxe . J
ttot,
Batieni, pop. Liguria: , qui Bacienni Paterculo vocantur, inagroTkinen.quorumopp.Augufla Baticnon.m
Pado impoitum . Vide ibi .
[ Batitnni ditli funtCluverio, & ajs Vagienni .
Vide ibi. J
Batinus , & Batinum, Matrinus Strab. Tordino ,tc$n.
fie Pontano, flu v. Picencrum, in Aprutio , Interamnatn
urbem alluens , & ad Flavianum. cattrm in mare driaticum eruropens .
Batinus faltus, BatiafeuBantia,opp inter Venufiam,
Se Acherontiam,urbes ( non Batina, ut in Thef.Ling.Lau
legitur.) Memin. Horat. lib.3. carm- ode 4.
Saltufque Batinos , & arvum .
\Amm.
Batna;, opp. Mcfopotamiat, apud Nifibim urb. amepSteP ' * nltate Tempis Theflalia: comparandum.
J"
[ Botta , Batta, provincia mediterrnea regni Congi ,
in Africa , cum oppido cognomine, ad Barlam fluvium ,
tee PttroDclaVal. ]
j}attarus , Guanaro , tefte Scalig. flu v. Corfica.
[ Batueci , populi Htfpania , vulgo los Batuecos , in
regno Legionen//, in montanis, inter Cauriam, & Sala'
ntt nticam ; fuique reliquia Gotherum popul. ejr inven
tifuerunt ultimo feculo,a Duce Albane, tefltbus,Maria'
va,dralijs. ]
#
Batulum opp. fuit Campania:; cuius hodie nullunu*
Vtrgtl. prorfus exflat veftigium. Mem. ilus Virg. Lib. 7. yn.
Quique Rufas, Batulumquf tenent, atq; arva Cclcnna.
Batum, Bato, fluv. Brutiorum>cum eppidulo ciufdem
*>
nominis, in ora Calabrias citer. poBlandam opp. in_
mare Tyrrhenum influens .
Bavacum , Bavay , oppidum perantiquum Befgij, in
JJttnnonia Comitatu ,quod ahtcr Bagacum dicitur feu
JJaganHm.'^.leucis diat Valencenis, Cr 4. a Montibus.
Deficit in dies, eypaucis nunc conat incoli:, ittxta Holaeau amnem . ]
Bavaria, reg- Germ, Boijs did a Boiaria, olim Vindelicia- De qua lib. 4. Irin.
Jncipit adjnniios monrare Bavaria campos .
Bavaria , regio Germania perampla, Cr ftrtiffimv.,
Bayern, dttla incolis, Bavire, Gallts , & Bavicra , frfi
partis , & Italis , Ducatus titulo clara . Habet Septentrione Danubium , ab Ortente Auriam , Meridie
omitatum Tirolenfem, CT ab Occidente Sueviam . Eius
Dx efi S* fnrperij Eletlor, paucis annis , & eius domi
nio etiam fube PalatuMtus fuperior , ad Monaerium , primaria totius regionis , & fedts Principis e
MonAchiutfi *A Ifaram* ]

BA

97

[ Vrbes Bavaria pracipua l


Burcbufia, Burchaufen .
put , Mimchen.
Fringa , Frifinghen.
Novcburgum, Neubotirg.
Jngolftadinm, Ingoladt .
Ratifbona , Regcnibnrg.
Landshutttm , Landshut . Straubmgo , StraubingMonAchtum , Ducatus cahen ]
[ Baudobriga , Boppatt, oppidum Germania, ad Rbcnum, i o. mil. pafbus Confluentts , in Atttme Trcvtren . Vide Bodobriga.']
[ Bauiovium,Bcaujeu, oppidum Gallia y in Lugdunenprov. caput regiuncula,ab eo dia Bauiovienfit , 1c
Beau/olois , quibufdam etiam Bellijoctim dicitur . AA
rivum Ardiere> fedet, 8. leucis diflans Lugdt tse in Boream, Gr tribus ah Arari fluvio . }
Bauli , Bagla , Bauli , tee Ferdinando Loffrcdo . lo- PH
eus Campanar, inter Miicnum urb. cxcii.im , & lacum -//"Baianum, Puteoli paulo fupr 3.mil. pafl". dians.Mem. Tac'
Sil. Lib. 12.
Nomina , & Hercleos videt ipfe in littore Bales.
[ .', Pacavita C/wfr/'e ,opyidulum alias , nunc
vicus Italia , in Salentinis , ad radices Apennini mentis,
6. milliartbus dtat a Gallipoli in ertum . ]
[ Baufcum , Bausko , feuBainbkc,oppidulum Pole
nta , in Semigalia , ad fluvium Aiffam , ex Samogitia
exeuntem , qua Sam fluviolum re.ipit . Occupatf.m^
futt bis a Suecis,hijce vltimis tempovibus ,fed'poftea red
ditum Duct Cnrlandta. 4. leucis diat Mtttavia in
ortum . ]
Bautr , Tona -, tee Sim!, pag. Gentronum Gal!. in_rf
via inter Augttfiam Pratoriam,, & Vcfunucncm - -*
cuti-pus.
[ Baut a^tlijs e pagus Allobrogum^xi. milliartbus
Iach Lemano , Tarantafiam versus , Gr vulgo la Bcnni
viKe , dicitur , adArz am fluvium ]
* Bautfus, ("eu potius Batues , ut in cod. Grarco ,
Qutam, tee Mercar. fluv. maximns Srica?, Banthis p '
Marccllino diftus . [ iartero in manufer. Seid. ]
[ Bayana , Bayana , urbecula Ag , in Indio*fttb tmfexio Aiagni Mogolis , versus Agram m occafum. ]
Bazacata,.fi*j^Tut Caal. coniedtar, inlL maris In- P toi.
dkl , Indix extra Gangem adjacens .
Bn^anis , Byxana Procop.urbs Armenia? minoris,pc- zuaih
ca Lcontopoiis, & demum Iuim'anopolis inhoium_>
Impetatorum honcrem dicia.
[ Beareferdia, Beareford , eppidulum Groenlandia-,
feu regionis viridis , ad Scptemrionem America , cum
canobio ibi exruilo 300. & ampltus ennts , in ditione
Regis Danit . Nunc vix ejus fuperfimt rudera , & mus
/. te tralus agre ab Europaisfrequentatnr. J
[ Bearnia , beam > prov. Gallia . ride Benearnia. ]
Beatia , vel Biatia , ficut etiam Plin. & aj. urbs Hifp.
Bart, olim Epifc fub Arcb'ep. Toletano , nunc C)cccc Plot.
Gimen fis. Vide Biatia.
Bebriacum, la Bina, opp. olim,nunc pa % Ccnomano- Ccm.
rvnn, ad Ollium fluv. inter Crtmcnam , & Veron? m_o , Taca.
feu pcitis inter Cremonam, 12. & Brixirm paulo fupr^ .re mil. pafl" Hic Virtlliusab Othone Imper, crdis
eit , tefle Tac. Lib. 1 8. annai. Mem. Juvenal. Bibmci ,
Sat. 2.
F.ebriaci in campo fpolium aff(tli:re palati .
[ Bebriacum , feu Eedriacum , ali',s e Cancro, oppi~
Auh m Ducatus Mantuani,ad Ollium flun'utn. ubirtcipit Cluum ; eque medium inter Crtmonamt
mam i 20. milliartbus abvtraque, celebre pugna inter
Othonem-.& Vitellium, mox alia nter fittlltum, & Vefr
paficnum. ]
Bcbryda. reg. Bithyni, in qua Lampfaciis nrbs tinde, -Apoll.
& Lampfccna riida e.Pcp. Bcbryces Srrab.& Viin :' * e"
Bebritius nom. genr- Virg. Lib. 5. .n.
- - qifi fe
Bebricia veniens Amyci de gente fereb.it .
[ Beccum Hthtnijie Bec Heicuinjyfbbatia GaWa dir
I
tiffima

BE
>8
titma , in Normannix , <r Ro'homagcnfi, Diceetft , prop Rilamfluvium, erfex Icueis Ru thornago in
tlin. occafum , inter Ebrotcum, & Pontem Audomari . ]
Jkcbircs, pop. Tbeniilc vr,r, in CappacL ic quibus lib,
6, c.4. Vide Calepin. & Tbef. Ling. Lat.
tcl.
Bechuni, pop. Italia:, inter Inlubrcs , 84 Ccnomanos :
quorum opp. Carraca , Anonium , Brecha ,
Beda , uburg , pag. Ti evirenfium, Treviris 4-leuc,
Anion.
in Bor. feie. Dicitiir, & Bedburg ,
[ Beda, vulgo Uidburg,p.j5 eft Belgif, in Ducatu Luce/nburgtco
, prope confinta Trevtrenfis ditiou'n. ]
>/.
Bcdacum
> opp, I^orici. Vide adacum .
9.
Bedeiis, vel Beiedis , Aiun'one, fluv. /Emili, prop^
Forum Livijj d^eurrens, mari apud Ravennam exceptus,
cx Apennini munt, radieibus emiflus, In Thef. Ling.Lat.
fluv. S.ibinoium,longiiim bine diftamium feribitur,
[ Bedcfiifluvius , vulgo Ronco,/<< ettam Bedefe,ar*'tur in agro Florentino . Einum S.Sophia, & Aieldolavu
ngat, CT deinde tufra Ravcnnam^mari Adritico mtfeetur . Differt autem , alteret luvto tAEmilta . ]
[ Bedfordia> bxdfoujirbs Auglia^ in Comitatu cognowiuead VJaKifluyium.i^ milliariffus Anglicis d'il.::
Northantwta in ortum, CT 1 8- antabrigia in occa
fum, & regio adjacent Bedfordshire, dt . ]
[ Btfortium , Beforr, oppidum piunitum Suntgovia,in
pifada, fiib dominio Regis Francorum , pace ad Aionaetium taita ;fustque ohm omitat us caput. Vix duabut
leucis dtfta.t /.-t e Bcluardi in ortum , & 4. Ferrta
in occafum, ad radices manttum . ]
Bclbina , Blenda, reite Soph. ni". Pcloponnefi , ad ittrab.
num Argolicum, regionc Anaphlyftiorurn, aptid, quos
templum erat Panos, S Veneris, teie Strab. \lb.9.
[ Be: : oppidum fuit Peloponnefi , prope Eurotam-f
fiuvittm,fupra Sparranjn Lxonia provincia . Sed quid
pune fu, non ben: cor;(I.V. Belbind itera, nfula, in Sar
bico hn udeq'i tv-irtA funt opiniones . ]
[ Belegra, oppidum Italia, in Pictno , Ptolemao tee ,
lod>e forte Civitell 1, oppidum munit um Aprutif ulteriarioris, ad Sabtnelli amtiis npam,b. millianbus ab Afculo in ortum . ]
[ Beleguaux.a , Beleguanze , provincia nAzthiopi fupcriorts,feu Abyflini., in Africa , cum urbe cognomine ,
versus Cubelamfluvium, inter montem ,- regnum
Ango'inum , ]
Anton.
Beleia, Velia Ptol Vclt)a , Mor. opp. Cnriftorum , in
H'p. . inter Poropelopem ,& Virovelcam occurrens. Mihi potis olea, opp.n Aragonio regno videUir, Velia Ptol. ab Qlca 3. leuc. in occ.
[ Bele a, Brietio, & alus,c Tvc\no,opptdum provin
cia, lava, in Caftella, prope Zadorram am, ^.mil
lianbus ab Iberouvio,iuter urbes,Aiirandam,& VtElotlin. riam, lotice autem dtftat Bolea Aragoms.. ]
Belcrida:, inf. Sardinia:, quarnm, una Taura, altera_j
Vacca, tettc D-ilechampio, dicitur.
[ Belerids ,fcu Belcrides, inful& tres, hodie le Sanguimre, diilit, in ora Occidentals Sardinia, 2 5 milliaribus
a Calan in ortum, teftibusxSanfotic, Bnctio, & altjs. ]
[ Belefma , Beleihte, oppidum Francia , in Belfta pro
vincia, & agro erticenft. Fix 4. leucis diat a Mortania in feptcoirioncm, & paulo amplius fcagento Rotrq.do in occafttm . ]
Belg*, pop Gall. Belg- maxime qui versus Ocanuin
*far.
incokmt: quos Cx(. fonil.nos Gallarum vocat.Horum
reg. Belgium nominatur, vulgo Vuefi bajft , apud Italos .
Belga etam dicitur num. fmg.Li:c. lib. 1 Et docilis retlor roran Belga covim .
Hinc Belgiens nom. gent. Prop Lib. 2,Eleg. 14.
Turpis Romana Bclgicus are calor.
ftt.
Belga? etiam pop. funt Albionis,in Ang'i iad occ.quor
rum reg. Somcrfetsh.re, Vvdtshire, & Hampshire, telle
G. Cund. appellatur , ubi Venta Belgarum urbs.
Serif,
Belga: , polk-a Vvcl'aa , Vvelles, utbs Albionis ultras
it. Bathoniam urb. ad 24, mil. . in occ. quarum urbium
Epiicopatus copul.ui Ur. Uib Arhiep. antuan'enli .

BE
[ Be'g4 feu Vvella, urbecula eft Comttatus Samerfttienfts , qua aluer Fontanenfis , & olim Theodorodunum
dia fuit , fontibus,qnipajm in ipfa fcaturiunt . Vi
de ibi. ]
[ Belgartia , Belgarr, eppidum Germania , in Ducat
Pamerama, & regione Cajfubia , ad atnnem,Vcrfamz__,f,
puabus Itucis diftat ab ora maris Baltict,& tribus Colberga ^ eque iuris Brandeburgici .
[ Belgianum , delerr de Belgian, defertum Afta, in^,
Tartaria vera , versus confinta Catata, cum regione co
gnomine. J
Blgica , Bullingen, tee Siml. pag. Germ, infer, in- Antm;
terTreviros , $t Col. Agrippinam , qua 26. mil. paff.
abeft. Blgica eriam quarra pars Gallia:. Vide Gallia .
blgica, pagus Germania inferioris, nunc , tee Phi
lippe Cluveria , eft Balchufen , 10. mill, ab oppido Du
ren. J
l Blgica , le fort Belgique, arx Afta,itt infula NerAy
una ex Bandts infqua fub Moluccts conthfcntur. Subefl
dominio FJollandorum, & ab tpfis txtrucla, &fie dicta-
fuit . Vide Arx Blgica . ]
Belgida, oppidulum Hilp, quod Ortel. in regno Va
lenta: locat , Belgida, etiam vulg dictum ; fed nec in_* Qr'/
eo traftu, ncque alibi opp huius nominis . Alij,pro Belgida Scgeda legendum putant .
[ Belgiofium , Belgioiofa, Italit, Befjoieufe , Gallis,
viens Italia, in Dueatu -tcdiolAntnft, CT aaro Papicnft ,
cum caftro Com turn Barbianorum , 5. mtlliaribus diftat
d Papia in art . J
Belgis, plerifquc opp. H innoni.quod Bavay,diitur,
Ex ,
efle videtur ; Orccl. teftc, Veitfie ^ pag. e .
Belgium, ali/s, ut Glareano, Se Vigenereo, eft Bavay, \d.
opp. Hannonia: ; alijs, ut Cognato , & Gaiciardino , eft
Beaitvats , urbs Picarda:, al. quod magis probo , eft reg,
GalLB.-lgicx B-tcalis : fiquidem Ca7f.lib.5-de bello Gall,
fub Bclgio plures civitates comprchendit , in quibus le
giones hyemabanr. In Blgio,quod Regi Hifpano fubeft,
tres Mtropoles funt, Philippo II. crela; , Cameracenf.
M^chlinicnf. & Traiedenf.
[ Belgium pars eft antiqua Gallia Blgica , qua mari
Ocano viemior eft, & versus Septentrionem porretla^ ,
Dicitur (tiam Germania inferior,ab aliquotftculis, tunu
quia tota regio humilior versus Occanum,ub't confufi funt
admodum Gallia Germaniaqut limites ; tum etiam, qui*
hamm gentium fermo ab alijs ermams non multum*
differt. Nunc arl'oribus quam antea reftr'mgitur limitibus , habens a SeptentriomQceanum, ab Occidente, &
fcridie Franciam; ab Oriente autem Gcrmantam*
propriam. Totttm Belgium,ab /w<>/,Ncderlandt,4 Gal
la le Pais bas, & ab halts, Paefi baffi , vulgo dicitur j
completliturque Septendeim prv'tncias,<jttA funt:
Quatuor
P-ucatus,

Septem

amitatus

A.trchionatus
Quinqu
Dominio,

Brabantia, Brabanr,
Limburgi , Limbourg ,
Luxemburgi , Luxembourg ,
Gueldria , Gueldres .
Flandria , Flandres ,
- Artefia , Artois .
Hannoma , Hainaut .
Hollandia , Hollande .
Zelandia , Zlande ,
Namurci, Namur.
Zutphania, Zutphcn.
S- Impcrij, ubi Antuerpia , Anvers .
frtfia Occidentalis , Wcft Frife ,
Adechlinia > Malines .
Vltrajei , Vtrecht .
Tranfifalania , Ovvcrflel .
Groninge , Groninguc .

Ha omnes Belgif provincia alias Regi Hifpanie paruerut*


eique fubfunt etiamnum meridionaliires . Sed qua funt
versus fcptentnonem,ab Hifpanis defeeerunt ,fub Philip*
po I. Annqitfi, fdtifque inter fe inierunt , quodl
Faderajo

BE
99
* Ong!acum,qu & Atrc- * Tra/e&um fupen'us,
bates, Artefi .
Brabantix, -ht. ]
Orolaupum, Lucemburgi * inferius,quo4
Ducat. / Arlon. ]
& Vltraie&um, S VcriPons Scafdis, poliea VJ_
ciium , olim Anronir
lencianx , & Valencenx.
na, Vitraie^in proyinVideibi.
eix, [Utrecht.]
Rotero4^mum,Hollandix, Trudon'ium, )}rabanti,
Roterdam. ]
[ S.Truyen. J
p.rcmuod , Geldfix ,
Venloa, Geldrix, \.Venlo:~]
Ruremonde.j
Vda , Gcldrix .
Stauria,antea Sturi;,Frifix Valentian , & Valenceoccidental . [ Stavenx, quafi Valliscygnca,
Vrbes Belgi], & Germania, inferioris , majoribus
ren
.
]
Hannoni
, {J'alencicn-!
afterifma indieatis .
ns . ]
Aldcnardum,Flandiix,
Flevo, & Flevuum , Frifi Suolis . Vide Navalia .
Zuvo. ] '
* Vefalia , Clivie , [Vtfel. ]
Ovdenarde. ]
occidental.
Veteres Marfi, Trapfifala* Amllerodamuitt , Hoi- * Gandavum > Ganda an- Teutoburgium , Clivi.
[Duysbourg.]
nix, [Otmarfen.]
landi , Amfterdam. ]
te , &: olim Clarinca-* >
Arifcotuni , Brabantix ,
Flandrix . [Gand.]
* Sylva Ducis,Brabantix, Veteres Sali; , Traniifala*
[Bois le Duc. ]
nix , [Oldenfel.]
LArfiofA
Geldria , Ducatus cognoTheodonis
villa
,
LucmXanthus
, poftea Sant ,
* Arrebates. Vide Origiaminis, [ Gueldres.j
burg.Duc.[7"<o^///e.]
Clivi , [ Santen. ]
cum, [^rras. ]
* Groninga, & Gruninga,
ft udemarum , Artefix ,
olim Phiixum , provin- * Tornacum , Fiandiix, *Zutpheqm, Comiratus
Tournay. ]
cognominis, [Zut,hcn.]
S.Omer. ]
cix ognom- [Gronin
Ex
his
urbtbusn-fitabis,Aquifraium,
Bonnam,CliAugufta Eburonum. Vide
gue. ]
Leodiura ,
Haga , Hollandix > [ la vtam , Coloniam Agrippinam , Dufeldorpium , Herculis
Cara , Huionum, , Leodium , M-trC0^'*rHm>
* Antuerpia ,&Andover * [ Haye.]
bum, Brabantix ,
. * Harlemum, Hollandix , Nuefium, Teutoburgium, ? 'X.antumu,rbes effe Germanu propria, non autem Be/gy, ejr Embricam , " Vefd'.a
[ Anvers. ]
[ Hariem.]
* Aquxgraqi, & Aquif- HerculisCaflra, Geldrix, tanlitm Bai avis opptgneratas . ]
Belgium Novum, Nicvv Nederlandt,5.f<w,Nottgtanuqi Iuliacenfis Du[ Er Helens. 1
veau
Pais bas , Gallis, pars America Septentrionalis,in
car. [ixla Chapelle. ] Huionum, & Huum, LeoArenacum Geidnx ,
dienfis Epifcopa. [Huy. ] ter Vtrginiam,& Novam Angltam,fi*b dominio Hollxn[Arnheim.]
Hypr, Flahdnx , [ Ipres. ~] dorum. Vidc-,Novum Belgium.]
[ Belgradurn, Belgrade, urbs Hungari&, in Rafcia reBaftom'a,$c Baftonacum, * Inula,Flandrje,/7/.];
Lucemburg Ducat. ' IuKacum, Ducatus cogno- gione, antea, dia, & qutbufdam Alba Gra*
a , Germanis Griec!iifcUWeiffenburg,< ripm Danu[ Baftqgne. ]
minis , [ luliers. ]
j$onna,Colotiienfis Epifco- * Legia,& Leodium, Epif- bij, bi reoipit Sauum, in colle ; eflque permunita .
Turcarum Imperator Solimannus,anrto 1 5 2 1 . deditione
patus , [Bonne ]
copat. cognominis ,
obtinuit ; ibique novus Epifcopatus erelus eftpaucis an* Bofcum Ducis.Vide Syl{ Liege.]
yaThs>[Bois le Duc] * Lcvardi. conventus ju- nis . Belgrado uer eft 26. dierum Conftanlmopolim ; &
Vtenna dtftat . lewis Germanicis . ]
* Brug,Flandriie,[^rrid.Frix occident.
Belta , opp. Hifpania Tarraconenfis, nunc B>;lchite,
ges . i
. [ Levvarden . ]
in
Aragonii.
regno, in eo traclu ubi alias Edetant populi ,
* Bruxellx, Brabantix,
* Lovanium , olim Gtu Bruxelles. ]
dij, Brabantix, [Lou- & antea Segeda diiiafuerat, Sanfone tejie . HmcBelliy
feu Belli , &forfan Bdlitani . Vide . ]
* Cameracum , Hannovain.]
Blica, five Bellica, ut al. cod.luibcnt,i/ky, urbs Epinix , [ Cambray. ]
f Lucemburgum , Latine
Campi , ' Tranfifalanix ,
Alifuntiopolis, Ducatus feop. AHobrogum,(b Archiep. Veiuntu-io, in Sabaud , Anttn.
Campen. ]
cognominis, [ Luxem- ad Rhodanum fluv. inter Lugdunum,& Genev. 1 2. leuc.
Blica , urbs Gallia , eft m Brejfia prov-ncia , 0* in
Oivia , & Ciivenfis arx ,
bourg . ]
Ducatus cognominis,
* Lugdunura Batavorum, Beuge e traftuy qua alias fu Dace Sabaudia, nunc au
Cleves. ]
Hollandi , [ Leyden. ] tem Francici juris eft ab anno 1 600. fuh Rege , Henrico
* Colonia Agrippina, Arr Lymburgum, quafi Lyme- IV. Non longe diftat a Rhodano f.uvi . ]
Belingenfe caftrum , Belingen , caftrttm Bononienfis
chiepifeoparus cognoburgum, Ducatus co
agri,in Picarda provincia Galliajntcr -rdram,(Zr Guimmis , {Cologne. ]
gnom. Ltmbourg. ]
Corteriacum , Flandria:,
* Machlinia, Brabantiar, nam,mpaludibus . ]
Strxk.
Belion, Lima, fluv. Hifp. Vide Lima .
[ Courtray. J
[Malines.']
BehTama, Ribel, telle Camd. xltuariinu A'bionis , in eut.
f Daventria , & Davon- ^larcodiirum , Ducatus
ora Anglix occidua, apud Prefionu.n opp.inCom. Lantria, Tranfifalanix ,
Itliacenfis, [Duren. J
Deventtr. ]
* Metelburgum , Zelan- caflrenfi,
Befilenfis Ecclefia. Vide Blica. Nam Blicenf. Eccle- Lib.
3Ddphi,Hollandi, [Delft. ]
dix, M'delbourg. ]
.
fia legepdum eft ,
ocum , Frifia; occidnta- * Montes , Hannonix ,
elitio, al.Bvrinfona,5i/w,0<*,opp. Infubrx, ad P.Diac.
lis, Dockom y ]
[ Mns. ]
* Dordracum, Hllandix, * Namurcum,Comitatus Ticinum f.uv. prxterf.uentem,haud procul ab odio illius
Dordrecht.}
cognominis , Namur. J inYcrbanum lacum, fubHelvetijs, gemina arce pre.
* Duacum , Flandtix,
* Navalia, Suolis nunc muty'tum,Lucano,opp. 12. mii. paff. Adulam mont,
Douay. ]
putatur , Tranfifalanix, versus.
Blitio, qua aliter Bittionum, caput e prafefiura
. Dufleldorpium , Comita[ Zuvol. ]
tus Bergenfis , [ Duffel- * Noviomagtis , Geldnx , cognominis ; &ejus cives fe Helvetijs dederunt anno
1422. A Germants Be\\eniz,diitnr ; & 6- militaribus
dorp.]
[Nimegue.]
Embrjca , Ciivenfis Duca- Nuefium, olonienf. Epif- diftat lacu Verbano tn Boream . ]
Belitrx , urbs Lan'/. Vide Yeliti .
tus, [ Emnierik.]
copatus, Neus. ]
Bclius, flumen parvum Palxilinx, ex mont. Carmelo
Exclua, Flandrix, [l'Ef- Orchianum.Flandri,
.apud Ptolemaidem, fiuens. Vide Blus .
(lufe.)
Orcbtes. J
I 2
Bellacum-,

BE
faderato TBlgio , homen ddit . Hittc orta divifio Belnif,
in Belgium Hifpanum , quod perfape ab exteris , la Fian
do dicitur; G- m Belgium Hollandicum,feu Fcederatti ,
< Provinciarum unitarum,quod etiam ab ahjs,\es Ellars
4 Hollatide , dicitur :fub quofunt Hotlandia,Zelandia,
(Sucldriapro maioriparte, Zutphama, Tranfifalanias ,
Frifta occidentalis , Dommia Vltrajeeli, & Groninga, &
fartes Septentrionales Flandria, & Brabantia , & Limburgi . Reliqua. Hifpano parent, exceptis Artefiafere to
ta, & partbus maximis Flandria, Hannonia, & Luxeburg:-, qua Francorum agnofcunt Imperium. J

BE
BE
;IOO
rum
reg.
Beavvo
:s
,
Epilc.
fub Arcbiep. Rbemenf.cu/u
[ Bellacum , BcUaC , urbs Gellit , inprovincia Mar
tha , adfluvium Vniconium. iJeucis ab Oratorio diat Epifcopus Comes eft, Sc unus ex i . rcgni Gallici Proceribas . Dc pop. multa apud Cil'.Hos mem. AcbSinccin meridiem, & ".a Ltmovico in Boream . ]
Belli, pop. Hilp.in CcItibcris,quorum opp. Scgcda eft, rus Ecloga 3.
Bellovacos , Morinofqut , & ( quos quis diccrtpoft ? )
teftc Ortcl. Beiiitani a Pirn, dici videnrur . Iis proximi
. crant Titthi, & Arevacac .
Tar Bellos .
[ Bellovaci populi pint Gallit, quorum urbs Bello[ Bcllicarum , Belcaftro, urbs Italia , in regno Nea
politan, & Calabria ulterior!, non longe ab ora litiorali vacum, Beauvais, fedet adTharamamnem ,in pro
vincia Infula Francia, non autem in Picarda . Repe
[mus Sanaca . de Chonta . ]
[ Bclltcum , Bellay, urbs Gallit, in Baugefia regitne , circumjacent, quafatis extenfa, dicitur vulgo , le BcauEpifcopalis fub Archiepifeopo Bifuntino; efiqut parva,m vaiis ; CT Epifcopus e non ex 1 1. Francia Paribus ,
tollc, . mili. pajf. Rhodano fluvio,^, lends Cameria- autem ex Proceribus .Civitas ipfa alias dicla fuit Cafa in Scptcnmcncm , 6. ab necio in occafunu ; romagus ; efique ampia, & prob munita .
[ telluKum ,.Bclluno . Fide Belunum . ]
tque paris Francici,ab anno 1 . anted dttitnis ef
Belna ,, Beaulne, opp. Gall. Celt, in Burgundiac Duc.
fet Sahantict cum toto traflu . Vide Bel'ca . J
[ f//i^Ho/;(,BcllinghvvolfterScbans, fortali- prarelarum , apudAraris ripam, inter Cabillonuui_ ***
'4m Beigij, in dominio Grtningenft, medium ferme inter ad merid. 7. Si Divioncm in artos 9. leuc. apud Bi- 7,*
liumBelgij,
Dullarti finum, r Bsirtangam, m limtte Frit orientar bratc__,>[ Belna 4. leucis ab Arari fluvio diat, 5. Cabillolis, fob Batavis, ,
f Belliola , Belle , Belgis , Bailleul Gallis . oppidulum ne,& S.aDiv'one, ]
Bclo, Bxlo Ptol. Bello, Mela: , Tarifa, Gerundenfi , snob.
Belgi) , in Comiutu Flandrit, 3- leucis ab Hipra , & in
Brabate, Clufio, opp. Hilp. Bit. in ora vandalitic, quod
ter Armentarias , CT Caellum . ]
adboc nomen retinet, {Reloua, enim dicitur) cxci(um_,
[ Bellifama,tuariutnAnglit. Fide Beltfama.}
apud Brabantem fluv. inter Calpcn urb. ad merid. 5. SC
Bello. VideBelo.
iUl.
Conilium cpp. 3. apud Tariffam, Tingi . Munit.
Bellocaffes , pop. & urbs Gall. Vide VclocafTes .
[ Bellocaflrum , BclcaRro,ri Italia , in Calabria . 30. mil- palt Belo item fluv. eius orar vari indigitarur ,
Trafalgar ; Iunio, al. Rio Fernator: fed eft Riq Barbate,
Vide Chma .
[ Beilogardia, Bellegarde, urbecula Gallit, in Duc*- iuxta Beloncm opp. fluens .
[ Belt quibufda oft TarrTa, fe Bcgcr , aliji autem,
tu urgundi , ad Arartm fliiviim. Dicitur aliter, Seu
le ; eratque alias munita . Diat f. leucis Cabillone tn Gr forfan melius, e Bclona , vicus cum portu in AndaJloream ,C tretum versus, ejrpropc confinia Comitatus lufia, interlAXifo. ,& Barbate, prope {return HeratBurgundit. ]
leutru. ]
[ Bellomarifcus , Bcaumarish , oppidum Anglit, itu
Belfia, Beaulfe, vcl Beaufe , rcg. Gal!. Celt, late pa- yn.
Vvallit Principatu , in Mona nfula, cum portu ad fret* tens, inter Pannos ad ort. & Brcarmam minorem ad Fori,
Menay, e regtone Arvonia Comitatus. 3. millaribus di- occ.ac Inter Ligerira fluv. ad merid. Serines Normanflat Bangoria infeottntriouem ,& 8. ab Arvonia i nix ad Bor.quanqu ultra Liger an etiam extenditur: in
qua urbcs,& pop. Carnutes, Aurelian!, Sc Cenomani.
ortum-i- J
Bellomontium , Beaumont fur Oyfe, oppidum Fran
f Belfta provincia nunc anguioribus reringitur Ii-cis , ad Oefiam fluvium, inprovincia Infula Francia.^, mitibus ; & continee tantitm agrum Carnotenfem , cum*
hue. diat Lutetia,Bcllovacos versus . ]
parte Aurelianenfts agri eis Ligerim , & aliquot alijs re[ Bellomontium Rogeri/ , Beaumont le Roger , oppi gtunculis . Ejus prtcipu*urbcsCarnutum adEburam,
dum Francit , in Normannia Ducatu , ad Rillam fluv. Aurelianum , Stampt, Carodunum, & alie. Ejus veri
4. leucis diat ab Ebroico in orsum;eqfc ittcollefitum ] periere limites . Regio e ficcior, fed tarnen abundant ,
[ Bellomontium , Belmonte, oppidulum Italia, in re & probe culta. ]
gno Neapolitano,dr Calabria citeritri , prope Oram ma
Belunum, Balfio Anton Borja , urbs Hifp. Tarracon. *w
ris Tyrrheni, & 3. milliaribus ab Amantia in Borcam. in Ccltibcris, & regno Aragonio, inter Cxfarauguam
[ Bellomontium in Arganna .Beaumont en Argon- lb.Si Turiafoncm ad occ. 5. leuc. Beljoco pag. proximus
nc, oppidulum Gallit, , fie diilum ab earegiuneula , ad videtur I nr. Coquo, ita ut Borja, novum Belfinurrt-j
differentiam aliarum. E in Campania provincia, vna non vetus fit .
ituca diaus Mofomia , uti Stento appida. Male haBclfonacum , Baonach , Germ. Baoignt, Gall. opp.
five urbs Germ, infer, in medio Duc.Luccmburgenf.em- D-Gr,t
bitum ftttt hifee ultima temporibus . ]
[ Bellomontium, Beaumont, oppidum,Francit, in Nor- poriumillius,Lnccmburgo8. leuc. in Bor. Baftonia mannir Ducatu, & Conantienfi agro,prope oram litto recentioribus .
ralem, & ex adverfo Anglit. 3. leucis diat CaroburBelunum, ( non Bellunium, ut in Thefau. Ling. Lat. )
go in oceafum . ]
Cividal di Belluno , urbs Vcnetia?, Epifcop. fub Patriare, flat*
[ Bellomontium , Beaumont, oppidum selgi, in Han- Aquiicicnfi, inMarchiaTarviCna, intra montes Tauri- etei*
ticnia , Comitatus titulo darum in confinio Leodienfis di' (anos, ad Anaffura fluv. Feltria, 1 5. mil.paff. in ort.
tionis. 7. leucis diat Montibus in Eurum, & 4. a Chi- Tarvifio 40. Ce'.icta, in medio.
mto in Borcam, non longe Sabifluvio . ]
Bclus,fluv. Palzftinx, apud Ptolcmaidem,!. ftad.flu- tli,
[ Bellomontium , Beaumont , cognomento,\e Vicom cns ; apud quem vicrum primo inventum , teftc Plin.
te , urbecula Francig, in Cenomanenfi provincia, Duca[ BtlzA, Beiz, urbs Polomt rcgni , tn Ruffia nigra. 5.
tus titulo ir.fignita, ad fluvium Sartam,mcdiafere inter leucis
wit Volomcts
diat^ fluvio Bug, eque tota fert ligue*
,
Alentonium,cj' Ccnomanum . ]
inter
Lcopolim,jZamofciam . ]
St.
Bcllonoti,pop.Sarmatia; Europ. quorum mcm.Sidon.
[ Benarina , Beinarin, proi. America Septentrion*'
in panegyric. Avito .
lis. in Florida regionc, er fub domtmo Regis Apalati), in
Chunus , Bcllonotus , Neurus , Baerna , Toringus.
[ Velloquadra , Beaucaire, urbecula Gallis , in Occt- eo trailu ubi ttrjis Mtlilot, rcgni caput. ]
pai va reg. Arcadix-, qua: , & Nema?a_# f
tania iuferiort, ad Rhodanumfita , regionc Tarafconis. ubiBcmbinadia,
Bcmbina
vicus
; vnde Bembinatis bellua apud Plaut,
Nundinis fuiscelebratur . 4. leucis diat ab A'Jenione,
in meridiem, & tribus ab Arlate in Septcntr. Vgcrnum in Mil. Sc apud alios Poetas, idem quod Leo Nemxus ab
ab Hercule interfeus .
alias dia fuit . ]
[ , Bene , oppidum Italia , in Pedemontio, alias
Bellovaci , ( non Bellovacum , ut habet Thef. Ling.
*./
tirn, Lat. ) Beauvais , pop. & Beauvais, urbs Gall. Belg. inl. munitum, prope Tanarum fluv-. milliaribus Clafiel. Picarda, inter Pari&os 16. & Ambianos j 4. leuc. quo- rafco versus Montem Regalem . ]
[ Bena , Bena, rtgnum Africa,cim oppido cognomini,
in

Mel.

BE
in flgritarum rigtotie, propeflaifium Guinalam , versus
Guineam, & regnum A{dli,fetro de Falle tefle.Ab alijs
Bcria dicitur r^"*--*'"
Benacum, Tufctdano, opp. excifum, apud Tufculani
pag in ora oricntali laus Beoacii Pop. Benaccn'cs apud
VopiTciim
VopiTciim..

BE
io%
alia pracipuA,funt,Halabaffa, Gcurtm, Chaiiganunu ,
Ougela, Potan*-, Baara, & Tanda; eflque regnum amplum, & valde extenfum . ]
[ Bcnguela,Bcng\\chfegio Africa, in Ethiopia infe*
riori, & regno Angola, in ora Occam, cum urbe,&portu
cognominc, in dittone Hcllandorum kpaucis annis. ]
[ Renibejfera , BenibeiTera, regio Africa, in Scgelmcffa
parte Libya citerions, versus montem Atlantem, & con
firma regni Telcnftni, teflibus Lud. ^,^

ttrtl.
Pu.
Six,. nomanorum, ac in Wft , fln,'bl!s <*
Benigomia, regio Africa in Scgelmeffa regione Lioceid. & Veronam ToniZ^f', ^ Mm * bye[ citerioris,
Ghlrumfluvium . Hmc Benegomag,mrtr Pilcaran, arc n \ -J *ZL
abc()> 'n- tes populi, Lud.juxta
Aarmolio tefle . ]
Bor.ad+o.mf ?- & R'>im PP-ad
[ Beniguazevalus , Beniguazeval,w/i Africa, in re
gno FezjLt, & in provincia Errifis, versus fontes Guarga
fuvij, longe ab ora maris Mediterranet In eofunt ali
Hc carpi pit 3* ^nSt"'1,S 8bun* quot
oppida cum pltirimis pagis. lb etiam mom tgnivomus , tefle Aarmolio . ]
* Caud. in ^frfaSop?!^ ,1- * Ge[ Beninum , Benin , urbs Celebris Africf , in Guineas
2.w ^ alit
.a,P Ceiennaj .
regione, regni eognominis caput, iuxaflttvium etiam Be
nin , ditlum. De eaplurima narrant qui has oras perla^^ Vercmn^ j4 W,da C*rd* , <>*dj7. flrarunt . Regnum autem Beninum efl valde extenfum
prafertim versus oram . ]
Benlauni, pop. Vindelicix, quorum opp. Vvailheim , .
efle videtur Ort. feu Vveilhaim , in Bavaria , Mona- * '
,
,7- leuc. apud Scongam opp. Suevia; a. diftans. Alte
rum liuius nonvnis opp. eft in Narilcis,intcr Ingolftadi,
8c Pappenhemium 3. leuc.
Bennaventa, in alijs,Bcnnavenna, * Northampton, te- /.
Turcaruml Jfcg ' s jacet,M ^ ftc G. Camd. urbs Britannia:, in Anglia , inter Londin ,
&Eboracum,inBor-Londino,73. mil.pafl". Sed apud
Lelandum , eft pag. in eod. trau, Northeavondune .
[ * Camdeno potuis eft Vvedon, Northampton.! , ad 6.
vcl 8. mil. paff. diftans . ]
[ Benefcldia , Benfeld, urbs Germania , in Alfatia ,
[ Bonnaventa, oppid.Catieuchlanorum, n^nc efl Wealiasprob munita ; cd ejus munitions disjela Cunt.Sub
don, .vicus Northantonia Comttatus. ]. *...iuii>, a
efl dominio civitatis Argentina, qua diflat tribus leucts Due.
Bennnnrvl.v
U-.IJ
in auftrum, ad fJellelum jluvium . Dicitur etiam Sene- Brunlvi^o,
o. leuc.
in Africum.
Qn etiam Latine .j
feldia, ]
dfia, V Hijdefium dicitur, Nomen habet DJJennone
* ' Beneharnnm, Benarna Turonenf. Hottenfis hodie , illius Epifcopo .
teftc Scalig. Orthes,opp. Aquitanien Beartiia reg.apnd
[ Bennopolis fubefl dominio Epifcopi , qui falus Ca- .,. .,upp.
Aquitanix,in
Bearnia reg.apud '' olicus in tota Saxonia . Fide Hit:- ->
paniar fines,
qu reg. Bierne,
vel <w,dicitur,timlo
Hipania?
,""^
!<- , in qua urbes Epifcopales, fub ArrL ." ...uvgvaf juocjt dominio Epifcopi, qui
Principatus infignis
cbiepif. Aufcenfi,. Lafcnra,ic Elorona. Palum ver re- tholicus in tota Saxonia. ide Hildefia. ]
[ Benthima,feu etiam Benthemum , Benthem, oppigionis conventus eft. Hortefium vero abeft l.afcura,j.
dulum Germania, in Pvcphatia,Comitatus Benthimenleuc. Palo 4. Baionam versus
[ Beneharnnm qmbufdam efl Lefcar , ad Gabaritrru , fts caput. In collefedet, prope Aam amnem, inter Epifctfluv. & inde nomenfumpfit Beneharnia provincia Gal patum Mflnaflerienfemgr Tranfifalaniam, provinciam
lia, m Aquuania , vulgo, Beam, dia, ad radices Byre- Be/gij.z. leucts diat ab Oldefatta n artum- \
[ bentittana , Ventoticnc , nfulaparva Italia, & re
naorum mommm ; eftque regio fertilis, <$ rigua , qtt* acgln Neapolmiiiyin mari Tyrrheno , regione Campania
, crevit regno Francia, (ub Henrico quarto . ]
diflat ab
ab JJrhi.i
ifchia infida
infida in occafum
,
, milliaribus
... wj aijtat
.
Sirni,
Bcneventum , pris, tefte Plin. Malcvenmm , Vene- felicis. 9.
Gatt,1 in meridiem; eftque
elinuc deferta.
ded*" ]1
bentus quoque Ptol. Eenevento,wbs Arcbiep. & colon. & r1 8. Gatti
[ Ecntivolium, Btntivoglio , caflrum I, alit , in agro
&al. Hirpinorum, in regne Neapolit. ad Calorem, & Sabbatum fluni, ad Pontif. Max. cui ab Imper, pro Bambcrga Bononunfi , Fcrrariam versus aliaspulchcmmum, nunc
urbe Germ, in Franconia donata eft, fpc&ans, Diome- fere dirutttm . Hmc nobilisfamilia originem trahit. ]
Bcpyrrus, mons Afi. Sic Taurus mons in
de,vna cum Arpis in Apulia condita . Concordia colonia
apud Frontinum. Abeft Capua 28. mil. paff. Ni.apol, India exrra Grangcm, apud Damalbs montes, ex quibus Ptol.
duo fumina,Daonas, Se Dorias effluunt , & n -i
3.
34. Ejus mem Hor.
Sat. 5. Lib.
rau.t a iNcapoli, mignumexcurrimr
'
s Salerno.
;--Miu.34.fcjusmem
Hor.Sat.5.
Lib.r.
[ Bequia , l'isle de. B:kia, nfula Americe feptentrioTendimus h,ncrcftaR'*~hnc reUa Bcneventum ; ubi fednlus hofpes. nolis una ex AntUlis , oribis tantum habitato-> ,
[i ''w.cvemum
Beneventum , Bcnavente,
re- propter inopiam aquarum; eflque circuitus 1 . leucarum \
Bcnawni-. oppidum
J Hifpania,in
0 pes.
gno Legionenf,,
Z7inftgne
r mHm
Hti*,in
Legionenfi, Clfm
cutos arce,
titutoCnr"
n re" portum habeas fecuriflimum. 7. leucis tantum diflat
i (Horum
'
Sani /tcen'ijinf. in auftrum, i$.autcm Granata-r
* Sentieam, er Le^e Jf^' 'H? med"" > '
t. bengala, Bmb'5?f/'i~*fl>n>- ]
"India extra^
regno cognomi. inf. in Borem. ]
Bcrancnfium.urbs, Bierne, tefte Canal! , urbs in_* .
S' ab ofljs Ganris -. ..\ 1
j "ivn, non i0;- Aquitania . Sed Bierne , nomen regionis eft, non urbis . Pr'vVide Beneharnnm .
- ; w curoptii fvmau.~. . ' ' w yronitni per[ Berauna, Beraim, sohemis, Bern, Germanis, nrbtmf Angola, cGo\(ede
Germania,
la Germania
Bohcmi* <" ^fU.T^JX**
,, in
m BohemreL
5ohemi*rr*n
j' .
^
Ie G^'fe de J""'
Be- c1*
Tnbus leucs diflat pZ7aL S r ^T"* Mfam.
Cintrespartes
a& Z^fratom2~^A^
*t* W Prurop, qZcis r?^
WrtP*"dvidtur,
Verona dicuur .]
4
"^um ' * " VBufdam
V , & Bengala, %\ Z^i^^
Oan2
m ** Mallem. Re&i
opp. Pannenia: infer. flttm
* 3

scrbis


BE
BE
l Mis**nc Ber?cnch, 4,citur& 2.mittiaribus di [ , Bergerac, *rbs Gallien Petrocorienfi
maDravofluv^,,ndmoneTurcarum.\
provincia, ad DuraninmflHvtum,olimmuntta.
[ Bercera, Batcjcshire, province , feu omitatus diat a Petrocorio m meridtem,& 9. irciter Sarlato in
Anglte, itixta Tamefim fluvmm , & inter Oxfordiam , ccafum s eque adhuc elegans , & d,Ves
& Vdiomam provine, Jbi alias pars Atrbatunt popuBergidum Vrgium Liv. ut aiiqufbus vi3etur,r/>rz.<?,
/ie
lordm. ]
opp. olim, nunc pag.Ilergetum p,Tarracon. in Catajlilt
Bercorcares,pop, Aquitania , quorum opp. five pag, launia.AJs Berdun,png. eiufd. reg, Barciqonci^leuc
' hodie Beaulieu , nonnuUis, dici videtur ,
Cervaria 3. Mihi diyerfa loca vidntur.ita ut Virgium,
[ Bercorcates, qui Bercorates Sanfoni, fuere Vafatum nun Vierto, Bergidum, Berdun, vulg dicantut. Nun_^
populorum pats , ubiforfan nunc Baulac, oppidulum in to fi ne errore in Thci.Ling. Lat. Frgel, indigitatur; tiu^
trafttt. ]
ha:c ui'bs fit Orgella ,
[ Berdua , B.erdoa, regio, & defertum Africa ,
[ Bergidum,alus fi urbs Ilergetum, ad mcamfluviurbe cognomme, in Libya defata, & inter Gaogam , , qua nunc Balbafiro,;fr, in regno Aragontde.
f!
Lemptam,regianes . ]
Barbarum, ]
Ilutar.
Berecy^ithius,mons Afiae in Phrygia: magna;, 4S CaBergintrum , S. Bernardo, tefte SimI, cnobitim h
iae conf. apud Marfyam f'uv- & Celam.um mont, baud ftcrcicnfium opulentum,in Alpibus Graiis, inter Arebri- tmt
valde ab Apamia urbe diftans: apud quem Cybele mater gium 24 Sc Tar.anta^m urb, ultra. Alpes,in Sabaudia_
Deorum colebarur , ab o Berecynthia dieb , Yirg. Lib, IQ. mil. paff,
S- /neid,
[ Berginirum,feu Bergintium, oppidum Ctntronunu^
iffa Deumfertur genitrix Ber(cynthia,magnum
nunc e S. Maurice , carum , ad lfaram , in TVocibtts his offata Jovem ,
fiaregione Sabaudtx, versits montem minorem Sanff.
Scribitur etiam Beracyn,rhus , ac erecyntus, fint^j Bemardi J
adfpirationc. Berecynthus tra<3:us,monti vicious,rnulta
ftergiftam, pop. Hfp- iter. quorum opp. ( five pag. ) >-
buxo abundans ,, reite Plinio lib. i 6, cap, i 6,
Bcrga,.0(cx urb- fim'timum, telle lo. Mariana, ,
* Berenice, Hefpn'a,Mela, Bernich,teRe Marm. urbs
Berga., opp. In Catal.aunia , inter Minoriffam urb. 6.
trab, Cyrtnaicae marit. archiep. una ex quinqu urbibus Pen- & higum Ceretaporumin Bor.j.ln.Sed hoc Bergufi*
ttol.
tapolitan.a: reg. inter Bottum prom,ad Syrtim magnam, Ptol, dici videtur .
& Arfinoen urbf m ad onum,a qua 47. mil, (. recedit.
Bergomum, Bergamo, urbs Cenomanorum, Venets, pl'*
Nomen habet Berenice Regina , qu Ptolomeo, 1 1 1, ditionis, epifc. fub Archiep, Mediolanenf. ;(1 mont. OroRegi nupfit , rette Sol, Hjnc Berenices patronym. Luc. bioru.m, ampia, c prob , inter Mediolanum_j ,
Libr, 9.
V Bn'xiam ad ortum, utrinqu 30, rrril-paff. quot CoSeparat ardentem tepida Beren'cida Lcpti ,
mo in ort. ab Oi obiis pop, una cum Como , 4 Foro LHie erant Hefperidum horti adeo celebres apud vet-. ciniy, telte Catone, condita, Oiini fub Dfucat, Medila^
res , & lucus facer. [ * Se'den. manufcr. PtoL. h-,
peni, riun Vcnetis, parens .
[ Bergomum urbs e Italia , in agro cognomine,
Berenice altera, Bernice Arriano , Chofair , Reglero x aflro, interfluvios Brembum, & Serium,fub P'cnctis,ab
feu Alchafir, Nigro, al, Qe.Ur , urbs <gypti, ad finunv_ anno 1 508.
Arab'cum, in /Eclv'op. confin. Vtraque Ptoloma-'o Re~
Bergos, Bergen, urbs Scandinavia: marit, in ora
ge concilia, ac de uxoris nomine difta. Hic Ptoiemai- ( ubi meridionas ncipit ) Norvegia?, illius empor,& re-i
dc tcrarum, urbe /Ethiopie,ad eundem finum , 602.mil, gia, epifc, fub Archiep. Nidrofinl, prom,CjmbrorunA
o.leuc. nter occ. & Bor. contra Bn'tanniam fecund,
ppM.iaocciil.rccedit,
tt,
iieretra , Cehno , tc(te Nig. opp, Prxgutiorum , ift_* hoc eft , contra Scotiam in occ. diftans. Tametfi Plin
Api utio, inter Arriam , & Montorium, ab Atria, 4, Ma inf. facit,apud Biitarm am, qua tarnen ad 2o.leu
mil- pad". Ab'is yidetur cfle ipfum Montorium, opp. eiuf- mati diftat,
dcrn tratus non obfeurum , apud Vomanum flu v. ab
[ Bergos, qua & Berga, fita e infinnflexuofo , vulgo.
Intcramna urbe 7. mil. paff, ab Atria 1 2.1'noc. leu in_j Carmefond. cum ^rce calida Bcrgenhufmm ditla . Jpfk
indigents Baern , Gallis, Bergue , r Italts, ftfpanis
Ankum ,
[ Beretra, qut alijs Belcgra , nunc ( Civirella . oppi
Berga, dicitur ; gaudetque portu c.ipaci, <S' commodo,edidum jtpruti] ulterioris, ad Sabineilum amnemr 1 2, mil- tis montibus cintlo. Diat loo.mill.Germantis Vvardhufia arce Norvvegia ultima, Q" Septentrionaliori , 60.
liar, ab stra.. Fide Belegra . ]
[ Berga , Bergen, oppidulum Germanic , & caput Ru- a IS'drofia, & 80. ab ora proximiori Scotia tn occafunu .
gcnfis inful&ifeu Principa:us,in mari Baldeo, prope Pome- Ab ea regio adjacent dicitur Bergenfii 1 parettjniaw, in dttiane Regis S.uciit, ab anno 16 30. Tribus que Rcgi Hania cum tota Norvegia \
lends dtflat a Sundia in ortum. . ]
Beigula, qux, & Bergul, & Arcadiopolis , tefte Ce[ Berga ad Zomam , Bergh op zoom,incolis , Bergue dreno, Bergas, Mercar, i$t al, urbs Epilc. Thracia?, medi- Ptol.
fur ic Zoom, Gallis, urbs prmun ta Belgij, in Brabantia. terr, inter H-idrianopolini ad occ, 54, & Heraleam ad Anton*
J)ucaiu , ad Scaldtm fluvtum , Marchionatus titulo cla- ort, 47. mii. paff, nunc inter mtropoles habita .
[ Betgula fedet m Coptalica,regioneThracta , propia
rajib anno 1533. Frura teatata fuit ab fJ:fpanis,Duce
Sp inula, anna xb2 2.dr nunc paret tiollandis ; <jr montent Rhodopcn,<t interuvios, Mlant, & Arzjum. ]
Berguia, Percuta vel , pertula, Ant- Perm, teft^i f//,
q.leucisd.at ab Antuerpia. ]
[ Bergs, Diva Gertrudis, Sinte G^ertniydenbcrg , ' Beuth, cum Yarrerio, opp. oiim , nunc vie. Hilp. iter. in,
colis , Mont Sainte Gertrude , Gaiiis,tirbs Belgu permu- ualaunia, inter 4. & Iunariam 3. leuc.
nita, in Comita.ru fjolland:*.. Paret Principe Avauficano^ G.erunda,8. in Bor. Paprianuvn versus, apud Pyrena:i
fub dominio tarnen Batavorum , in ra littofali ; Dor- mont. ;ugum( Pop. Bargufij, Liv. & forfan Steph. al. eft
draca, fjeufdeno, & Breda aquat ferc trium leucarunxj Berga, opp. Catalauni, inter Minoriffam urb. 6. & lufpatio dijjidet . Jtfomen habet Sat/ Gertrude Piptni gum Ceretanorum lupra j. leu.diftans.
[ Bergujia alijs oppidum e llergetum,ad Sicorimflu.
,andeni filia , qu&. in hoc trau clarf.it , & tnortua efl
ubi nunc B.\hgukr, urbs Catalaunia,. leuisjupra lier*
amo 664. ]
[ Berga S.Vinocix,Yinoxberg, ipcolis Berg S. Vi- dam. Vide BaUcgarium . ]
Bergufia altera , Burgoin, opp. Gall.Narbon. n Del- Antott*
noch, Gallis, urbs Belgij, in Comitatu flandria ,fub dophinatu, apud SabaiidT fines , inter Lugdunum 6, &
rninio francorum , Vide Vinociberga , feu Fanum
Cambericum,uibem Sabaudi, io.leuc.
Vinoc . ]
[ Bergufia, qua Bergufium aiijs , vulgo, Boutgoin, di
[ Brgenfts reio, traffus Germania, ad Rhenu, vulgo
le pais de Berg, feu de M~ws. Vuk Montenfis Ditto. ]
ciiur; eque oppidulum, 5. lettcis a Vienna in ortum. "y
Brinfola.,

BE
103
BE
Bernlbla, stffj'fytta, opp, Infub, ad Tieinum fluv. In
Fit Beroe Ifmarij coniux longtva Dorycli ,
ter Mcdiolanum, Se Vriam,Helvetorum primara
Berrha multts nunc A!ep, dtcitur. Seder .id fium
Yet.
Trad, OCcurrcnrcmM'upra 50. mil.pafT.Vide Belitio ,
ilium Mar[yam, in Syria, 140. mtll.paffibus Dama[co
[ Serjoliutn, Bariols, oppidutum Francis-, in provin
in Bt>rea>n, & 40. ab Euphratefiuvto in occatm ; cflqut
cia, Fix tribus lends diat Brinolio in feptentrionem,& nunc emporium celebre, cum innumeris incolts , maxime
quinqu Reys in aurum ,
Eurqpsis, qui (0,0b mcrctmonia conveniunt . Habet itt*
Berlinum,
Berlin,
urbs
Germ,
preclara

in
March?a_*
circuuu
8- militara, carum fat munitum , r tria [uScript.
trm. Brandeburg, ad Goylam fluv. Principis fedes, Vittber burbia . yilijs autem Alcp, e Hierapolis , tee Sanone ,
ga 1 2. leuc. Francofordiam ad Oderarn. versus 9. d_p Berrba autem Aiacedoms, e in <t/mathia regiones ,
quo Lib.5. Jtin.
prope Ludiamfluyium, & tmer uiliacmonern,& A.xmm
l^inquere Werlinum,Ph&bo [urgente placebat ,
flvu 30. militar a P dne, & tottdem Pella . ]
Vv'ochium reftam ver[us. r ire yiam,
Berfab.ee, Gibelin, Brochard, Giftello, Sc Volatctrano Lj
\ Eerlinum urbs tft permunita , in media Marchia-j teltib. vel Gallyn, al. Betbgebrim, Arabic, telle U. - ^
Brat/deburgica , ad Sprevum fluvium. lo.leucs diat rio, urbs Palilinae, regni Iudaici quondam terminus ad
Vitttberga versus Bqream < nuncq\primara totius Mar- mend, Gaza,8. mil. paff in ort. ab Hcbron,fupra in
chie cenjetur, & Eleiloris Brandeburgici[edes , Vrbs du* auttrum.
plex e, cujus pars una,propxie Berlinum, altera, qug eis
Berfinum, vel Belfinum, locus Gall. Celt, apud Lug- Anton.
Sprevum, Colonia diettur - ]
dunum,i 2. mil. paff. ab eo dillans.
Bermius, mons Maced, ( non Theffalia; , ttt in Thef.
[ Bcrtolgada, Bertolchgnden, oppidum Germania , in
Ling, Lat.) inauftrum vergens , in Epiri, Sc Theffali.se, bavaria inferiors , CT dnione Salisburgen , ad amnem
conf. Pind finitimus: ad cuius radices Myeza , Atim' , Aham , cuius prxpqfitus loci dominus , tribus leucis diat
Sc oppida . Ibi ciam laus,ab o Berinicus ap- 4 Salisburgo in aurum. ]
[ Servaldia r Bervvaldt, urbs parva Germania , ht*
. pellatus.
[ Berna,Bm,ineolis iMvne,Gallis,urbs fiilvetio- povaAtrcbia Brandeburgica , & in ditione Eletloris
rum ampia, & potens, ab ur[o[i diUa,^ condtta Ber
cognominis , nota foeder inito >nter Reges Francia, , <r
tolde Duce Zertnghenft Sita e ad Arolam[luvium,in- Sueia,& Principes Germania anno 1 6 ^i.Iuxta agnum
ter Solodurum,& Frthurgum\eflque caput Bcrnens, pagi fcdttf vix vna lenca dfat ab Oderafluv-o , " fere
ampliffimi, qui anno 1353, alijs unitus fuit. J
quatuor Lanfpcrga in occafum. ]
Berubium, prom. Albionis, Dunis Bei, tfl Buchana Bernaburgum, Bernboiug, urbecula Germanit,cum
Caro, in Saxonia fuperiori, & Principatu Inhaltinorad no , Dume, Boeth. prom, Sotia:, in ora orientali.al.T'f "1
Salamfluvium, ubi Vipperam recipit. 4 leucis Germa- cape ofSy Andrews , appellator , apud Andreapolim_
picis diat Jlfagdeburgo m mcridtem,& widern Def. vrbem_j ,
[avia tn occafum . ]
[ Berubium, feu Beruvum,promont, Scotia , maxi
[ Bernrdi w , Bernftad j urbecula Germania ,in_t me in 4 extenfum, contra Oreares nfulas. Nunc,
Stiea , & Ducatu Olfiienfi , ad Veidam amnem . Tri
Dungesby head, d^ttur, in Cathanefta reg.one, ubi attt
bus leuif diat ab Vratislavta in qrtum, versus Polo- ornabij populi . Sed longifme diat ab jindrezpoli . J
Bervicium, Berwick, & Barvvich^ urbs Albionis,ia Script,
jtiam.,. ]
Bernenfe^
,
popul
Rhtiae,
quorum
urbs
Sern
,
tee
pra orientali, in AngliaoSotique conrin.prob munira ,it.
tu*
Orrel. qui valde fallitur , cm Berna, urbs fit Helvetio- ab Anglis Sotis erepta, inter Dunelmum ad merid. 60.
rum , inter Solodurum, Se Friburgum, urbes fita , apud Sc Edimburgum,Scotorum regiam ad fptent, 30. '.
" fines Equefirium> longiffim finibus Rhctprum di- Angl.diftans. Vcterib. Bremenium dida putatur[ Berw'cum fedet ad otumTueda fluvij , & nunc
ftans.
[ Bernenfeshi populi [unt fqrfitan Feronen[es> qui in ^inglia cenfetur , in Nortbumbr:a, chm alias fuerit m
altas [ub Rhatis continebantur , teib. Plinto , " altfs , Marchia^provincia Scotia. 40. milliaribus diat Duquanquam communius in Gallia Tran[padana,tnfinibus nelmo . Bremenum autem antiquomm e vicus , Bram
C7enomanorum ponatur eorttm primaria Verona, Vrone, pton, 15. militar, inde dians . Vide tbi. ]
Berytus, Baruti, colon. & urbs Arcbiep. Phoenicia? , Strai,
Vide ibi, ]
littoraiis (ub Patr. Anciocheno , inter Byblum ad arftos ei,nBeroa, Beriha al. Vide ibi ,
Jnton.
Berones, pop.Hifp.Tarracon. Cantabris finitm.:,quo- 34. & Sidonem in auilrum 30. mi] paff, Tripoli 70. ex
Sfrai,
rum opp. Briones, eile Yidetur,Dominicopoli prpximum, Jtin. Anton, led apud recent, inter Tripolim 40. Sc Da- 01 *1,
.
inde 3. leuc. Burgos, in occ. versus 1 1. A Silio Verones, m^fum 60. urbs clara, Sc. empor, celebre-. Cuius mem.
nominaii videmur , Vrone fluv, cuius mem. Martial* pionyf. fer,
intiqitamquc Tyrum, Bcryti* tr mn 'ta grata .
Hin.
Vide ibi
f_ serones populi fuere [ub Celtiberis , inter AutrigoBesbicus, alonto, Mercat. Sc Bellon. Zoegua Thcve- Am,
ves, Cartos, & Pelendones, iuxta. Iberumfluv. ubi nunc to, ai. ifila del Principe, inl", Propontidis,ab oilio Rlivn- U-Phfars Rivogt provincia Eorum primaria erat Tritium* dari fluv, 1 8. mil, paff. dittans , Proconneio rinitima:qu
que nunc Triejo, quibudam , & eorum vefiigium clucet & Besbycus Icribitur ,
[ Besbria , la Bcsbre, amnis Gallia , in Boijs , qui ex
pp! da Briones, ad Iberumfluv.ubi reeipit Tironcm am~
jMonmorillonc qrtus , carum, r opptdumM Palic,perziem, 6. leucis Dominicopoli in Boream . ]
Urab.
Beronice, urbs ygypti, ad finum Arabicum, Cbqtir^ luir , dc.ndc ad Borbonium in Eigerim cadit. ]
Befcia, Vefcia Liv Veldanum Cic. Vefciano , opp.
c di&amatre PcolonVEi Pbjladelpft, Regis, Vidc^
Camp,
in Hirpiporum onfin, apud Nolam urb. tl^^_j St*ph,
Berenice.
Tlin.
Berrha urbs gemina;, una in Maced.apuJ montrer, Ambr, Leone .
itrab. mij radices, feria., telle Soph- oor,Turcis, tefte Leund.
Befidix, Btfignano, tefte Scipon. Mazzella , quafi Bci'tol.
inter TheiTalonicam ad
Dium in auftrum 3 3, fidianum> wbs Brutiorum.in Calab.cit. Epfc. exempta, i
t$al. mil. paff. Pellac projeimior, ad Haliacmonem fluv, Epifc, titulo Principatus , lara inter Confcntiam 15. & Rofub Arcbiep. Theflalouicenfi ; nunc metrop. Altera 1_ feianum, 20, mil paff
5'vria, Plin. Bei cea, Beroa, Anton. BeroeSteph. Aleppo,
[ Beitdia, qui & Dedifia quibufdam, nunc Bifinianu,
ninc teflib. Zonara, Cedreno, P* GylKjc al,media inter urbs ein colle, cum arce, ad Cottlumfluvium,qui paulo
Anriochiam, cHierapolim,ad 30. mil paff. inter Chali* infr cadit in rathim. Diat 1 5. milliaribus Rofciano
dem 18. Sc Hcroefam 42. urbs maxima totius Syria: , tn occafum, & (otidem mari Tyrrhene; nuneque paucit
Dani3ico, itinere 10. dieruminBor. diflans. Scribitur, Confit incolis , ]
[ Befingitis, regio Afia, in India extra Gangem , ubi
Beroe, Beroe, Qorycli coniuge, de qua Virgil, Lib.
nunc
regnnm Ptguanum. Ejus primaria erat Be[ynga^> ,
j. neid.

104
BE
vrbs,quanuneVcp.\,multis eredit . ]
.
Bcfippo , ifippo , Ptol. iclana, tefte Schotte, opp.
Jf/- Kfp. Br. in ora, inter Calpn 36. & Gades 30. mil. paff
, exiein Anton, ubi numeri depravan*. Nam G'clena_j
opp. Gadibus 2. leuc. tantum diftat, inter Conlium,&
Portum regalem .
[ B*fi>pQ,ali]S efi Vegel , oppidulum Andaluz.!>, prope
cram littaralem,}. leucis Gadius in auflrum , rjr 10.4
alpe a occafum ; & pauets confit incolis , prape Coniliunu*. ]
[ Bcjjarabia, provincia mAgni regni Hangari , qu*.
nunc dtcitttr Beffarabie ; efique inter Podoliam , Moldatriara, Danub.umfly.vium, & mare Nigrn ,fub dominio,
Turcarum, ibi urbs prteipua Moncafirum , & Tartar
popHt aliquot . ]
/
pop, Turados My fix, in conf. ad Ha;mum_4j
mont. ncolentcs, quorum reg. Bejfarabia , in Mvfia_*
infer, nominatur. Alijin Thracia locantur Plin&Sol,
inter Strymonem , & Neflum flam. Boihia: etiam reg.
Bcffen, vulgo , (Tis pop. e ex Myfia profccb's
traditur . H'^s m: m. Qvid L'b.3. Trift. Eleg.io, -,
SauromatA cmgant feragens, Btfuque, Getaque.
[ Bcjfi populi futre Throat, quibits Beffica regio di
a fuit, luxia Hibrum fluvium, tmer Htmum, & Ban-*
gtum,n on es . i orum prtapua urbs fuit Philtppopalis j
fed long fia' a Bejfarabta provincia . "J
[ Befleda, Beftedc, aliter Kr mnngefgard, arx Islanalit-, bt Vrorex Jnfula, pro Rege Danta commoratur, in^,.
fartc-meridionah tnf. J
f Befyngitts, reg o Afit,in Judia extra Gangem . Vide"Befingttis . ]
[ Beta, Beta, flavins America meridionalts ,
**
gionis Pari . Cadi: in Oreno-c urn fluvium. ]
Anton.
Bcnruin, five Betharum. cpp.olim, nunc pagus,(vide
Betbaro ) inter Caefaream 1 8. & DiolpoJim 22. mil. paff
alibi vero 28.
Beta fi/, pep. B'-lgl;, in Brahantia , tcfte B. Rhenano ,
Hin
quorum traus Vcelandt, appellator, & vie. Beets, tefte
T;
P. Divro, nomen antiq referre videtur.al. horum urbe
fleriumiam in Artefia effe volunt.
f Be:aft) populi dicuntur a Tacito^qui alijsfunt Adit**
t-.c: , inter Sealdim, & Aiofam, fluvios, vbt nunc Geminiacum, & PerV'Ciacum, & major pars Comital a
man enfis.Sed longe diabant Bctbunia urbe Arteftt.- \
Bcterones, pop. Hip. . inter Saguntum , Sc
Liriam : quorum adhuc manet pag. exiguns, vulgo (
. ters, ubi Hamilchar GarthagininL carfus eft .
S*c,lit. Bethania, opp. live caftellum olim Iudacx, nunc v-'cus;
proximus Hierofolvmisjiuxta mont. 01ivetum,ab Hierofolvmis 2. mili, paff praedifto mont, interfito, ab Hiericho 20. Bahmia altera trans ordanem fluv.Mcnj.Bethaniz Sedul. Lib-4.
Taita Davtdicampo faa,reliqtterat urbemx
)cthania vicina petens .
Jtorotb.
Bctharia, campus Palft ni, ubi Zacharias Propiaeta,
fcpiiltuscft , apud ElcutUcropolim urb. inde J. mill, paff
ab Hicrofolymis 20.
Bctharo, Bitharrus Steph. opp. Palasftins , inter Ca>
foream> &D;ofpolimin auftrum vergentem , inde 18.
. mill. paff.
Bethel, Sargortg, tefte Ben/amin, opp. Pakeftina?, in_*
Stil.
terra Beniamin, ab Hicrofolynvs t . mil!, paff, quod , Sc
Luza,& Bethaven. hoc eft , domus iniquitatjs diftuow
fut, quod per fe domus Dei fignificat,
Bethlem, pris Ephrata, Icbufeis condira , vnd_j
Stil. forfan Bctholene toparchia Plin.urbs IiuLtx, Epifcop.fub
Patr. Hierofolymitano Pafchali Il.Ponc. Mix. effea
cum ccenobio, qnod manet urbe excifa,ab I-licrot"olymis
7. mil. paff. Hebron, verfus in auftrum.Epilcopatus illius
manet apud Gallos : Epifcopus entm in xenodochio apud
Clamctium opp- agti Altifiodorenf. loci prefedtus federn
habet ; cut'i Nazarenus Archicp.Baroli in Apulia,qui
Carmeli, Sc Mont, viridis ctiam Epifcopus eft. Hinc Bethleemiticus nomgent.cv Bcthleus.Me.uibis Iuvencbt,

B
HofpitiumamborumBethlem fub meenibus urbis .
Sedul. Lib, 2.
Taita Betbl&is dum fignA geruntur in oris .
Bethmaus, vicus Palasftina: , apud Tiberiadcm, Ran
Ufefi.
tum liad, inde diftans,
Bcthiaida, opp. Palaeftinae, apud lac Genefarcth, quar
Sc Iulia, Nepthtali 6,mil. paff, diftans in auftrum,Mag- 1.
dalum carum versus, Tibcriadi quoque propinquum ,
ac ahiiiia; , Sc Scythopoli, a Nazarctli.10.mil p iff.Pen
cxciliim )acet, nomen antiq. retinens.
Bethmes, opp. Palaeftini geminum ; unum in ttjbu :.
Nephthalim, alterum in tnbu Benjamin, tefleD. Hieron. Poftcrius Accaron, urbi finitimum eft , 8. mil. paff,
inde dftans,Herobly mam versus.
Bethfcn, urbs Palxft, apud lacum Genefareth. Vide^ji mu
ScYthQpolis.
Bctb/oi' , five Bethfur, Betboron, opp. Palxft. in tribu
luda, five Benjamin, ab Hicrofolymis zq. rail. paff, apud mu
Chebron, tefte D. Hieron.
[ Buli.'inia , Betune, urbs Belgtj prob mttnita , in Catoitattt Arteft, ad amnem icacoflo leucis ab Arreba
to in Borcam, & y a Aria. Subc dominio Francorunu
ab anno 1646.
Hbf,
Berhmia, reg. Hifpan. Lufit. Eremadura, Vid^j
Bauuria .
Si!.
cticol, five Baticola: , pop. Hifp. circa Betlm fluv,
incolcntes. Sil. Lib. i. , ..
B&ticolaque viros fpatijs agitahat iniqu.it*
Ben's, fluv. Hifp. Bit- Vide B.ttis .
Befacum,B(i,oppidHlum Franc,in provincia:
Infula FranctA, &" Falefio agro-, tribus leucis Compen
dio in aurum, & non procul ab fiafluvio . J
Bccius,fiuv. fei. ex Zamiro ment. oriens,feque
in mare lubritm exoner3ns . Vide Zimetcs .
[ Betim ftuvtus , quibudam Chaibar , dicitttr , (5*
prope lab'uur pofteaquc >n mare Rubrum /ji
exonrai . ]
[ etionmm , Bettona, opp. Vmbr'tA , in Italia , olint
urbs Epifcop. inter Peruam , & Affifinm . Vide Vettaniunu . \
Betulia , opp. Gallxae , inter Ptolemadem , Se Tiberiadem : inde 3 5. hinc 6. mil. paff, tefte Brochardo , non
longe Nephtali , Se Dothaio, Cana Galilars, 1 3. mil.
paff.
Betutlo, fluv. Se opp. Hifpan. cit. opp. Badelona, (non
Befon, ut in The(. Ling. Lat. ) & uv.Bcfon, Vid__
Bxtulo.
Betulo, opp. Hifpan. Bxt. apud Biatiam, Se Vbedam, ex- Liv.
cifum, tefte Mor.
Betys, fluv. Hifpan. Bxt. fie apud Claud- de laudib.
Stil. Lib. .
Claud.
Suivet , ut patrium commendet purpura Betym*
Vide Barris .
[ Bvtlandia, Beveland, j.v/W<i Belgtj , in Zelandia
Comitat , qui anna 1 5 ^i.inundatione maris duplex n
fula effela e . Eins pars feptentrtonalis, qu&, & minory
Nort Eevilandia d'-cttm : qut verb ad anrum , Zud
Bevelandia nommtur , tibi Goefa, Ter Goez, oppidum
Um um, er munitum ,fitb Holla,ndis,vn, cum infulis.']
[ Beugefia , le Bugey, regmncula , partim , dr
Sabaudia, a Rbodano fluvio bifariam fecla; cuius pan
qua eis Rhodanum , iuris e Francici ab anno 1 600. una
cum Brcfa ei axttacente, Gr ejus primaria e Bcllicum.~l
[ bemba , Beuthen, oppidum Germania , in Silefta ,
adfluvium Oderam , in Ducatu Glogavienft. 2. leucis
diat a Glogavia in feptemrionem, 3. a ctnfini PolontA ,
in occafum, & 4. a Sagano in ortum . ]
[ Biafara , Biafara, urbs Africain Guinea regione,
regni cognommts caput , itixtafluvium, dos Camarones,
diclum , in mediterraneis , versus regnum Benini
ortum. ]
[ Bialaeeria , Bialacericu, urbs Polonia , inVolhini
inferiori, ad