Vous êtes sur la page 1sur 1

Åù’- Ö-ví∫-¢√ü¿çûÓ NØ√-¨¡†ç

 Åù’-°æ-ü∆®Ωnç NJ-Ní¬ ©Gµ-≤ÚhçC ߪ’E £«îªaJ- ç-î√®Ω’.


Åù’-Öv- í¢-∫ √-ü∆Eo áü¿’-
îªôç, Åù’-ü∆µ J- téπ °æü∆®Ωçn , õ„é¬o-©@- © áí∫’´- ’-AE
E©’-´J- ç-îôª ç ´çöÀ Å稻©÷ Ωaèπ◊ ´îËa Å´-
 ü∆EE Eߪ’ç-vAç-î√-LqçüË ®Ó\-´-ö«-EéÀ NNüµ¿ é¬-¨¡´- ·çC. Ææü¿Ææ’q *´-®Ω† 鬮√u-î®-ª Ωù v°ùæ «-Ré- π†’
ü˨»©’ °j°j´- ÷-ô©’ ü˨»-CØ-µ û-Ë ©-ª ç-ü¿®Ω÷ v°éæ πö- çÀ î- ´-ª î- aª E Ææ´÷-î√®Ωç.
 éπô’d-•-úøE ü˨»©èπ◊ †≠æd-¢Ë’: 䶫´÷ îÁ°pæ è- π◊çú≈ ™ûÁ†j N¨Ï-x É®√-Ø˛Â°j π◊ü¿-®ΩE àé¬-Gµ-v§ƒßª’ç: É®√Ø˛Â°j
≠æ-ùûÓ Ææü¿-Ææ’qèπ◊ äAhúÕ ûË¢√-©†o Å¢Á’-Jé¬ v°æߪ’-û√o-©èπ◊ îÁjØ√,
 Åù’-¶µºvü¿ûª Pê-®√ví∫ Ææü¿Ææ’q v§ƒ®Ω綵ºç ®√´ôç ûª†èπ◊ ÆæçûÓ- ®Ω≥ƒu Åúø’f-éπôd ¢ËÆæ’hçúø-ôçûÓ Åví∫-®√ïuç éÓJéπ
≥ƒ-Eo-Ææ’hçü- Ø¿- √o®Ω’. Ñ Ææü¿Ææ’qûÓ ØÁ®Ω¢Ë®Ω’ûª’çü∆ ņo ņ’-´÷-
 É®√-Ø˛Â°j Ççéπ~-©èπ◊ Å¢Á’-Jé¬ ßª’û√o©’ ü¿é~Àù- «-v°éœ∂ ¬, éπïë- ¸-≤ƒn- Ø√©’ ØÁ©-éÌ-Ø√o®·. â®√Ææ ¶µºvü¿-û√-´’ç-úøL
¢√≠œçí- d∫Ø:˛ Å™¸-ëüj„ ∆ ´çöÀ Öví¢-∫ √-üÆ¿- çæ Æ- ©næ ’ Ø˛©’ Åù«y-ß·ª ü- ∆µ © ü∆JE ´C-LÂ- °-ôô-d ç°j ¨»¨¡y-ûª-Æ涵ºu ü˨»-™„j† Å¢Á’-Jé¬, vGôØ˛, v§∂ƒØ˛q,
Åù«y-ß·ª ü- ∆µ ©- †’ Ææ秃-Cç-îö-ª «-EéÀ Bv´çí¬ v°ß æ ª’- 䶫´÷ v°¨æ ¡çÆ- ©æ ’ èπ◊J-°çœ î- √®Ω’. Åù«y-ß·ª ü- ∆µ ©- †’ ®Ω≥ƒu-©-ûÓ-§ƒô’ ï®ΩtFéÀ îÁçC† ®√ߪ’-¶«-®Ω’-
Ao-Ææ’hØ- √o-ߪ’E.. ÅC ïJ-TûË ßª÷´û˝ v°°æ çæ î- √-EÍé E®Ω÷t-Lç-é- Ó-´ôç ü∆y®√ Ñ ü˨»©’ Åù’-E®- √- ©ûÓ í∫’®Ω’-¢√®Ωç †÷uߪ÷-®˝\™ ïJ-T† Ææ´÷-
NØ√-¨¡é- π®Ω °æJù- «-´’-´’-´¤û- ª’ç-ü¿E Å¢Á’J- é¬ Åüµ¿uè- π◊~ úø’ ߪ·D- é-µ π®- Ωù Å稻EéÀ Ø√ߪ’é- πûyª ç ´£œ«çîË™« ¢Ë-¨¡ç™ îÁjØ√ ®√ߪ’-¶«J.. É®√-Ø˛Â°j Ççéπ~©†’
•®√é˙ 䶫´÷ £«îªaJ- ç-î√®Ω’. ü¿’®Ωü- ¿%≠- ´-dæ ¨- »ûª’h áCí¬ßª’Ø- √o®Ω’. ü¿é~Àù- «-v°éœ∂ ¬ Åüµ¿uè- π◊~ úø’ ñ«éπ¶- ¸- ÅçU-éπ-Jç-îª-¶-´’E Ææp≠ædç îËÆœ-†ô’d ûÁL-ÆœçC.
Åù’-ü∆µ J- téπ °æü∆®Ωçn v°°æ çæ î- çª ™ î√™«-îÓôx Ææ’©- V´÷, éπïë- ¸-≤ƒnØ˛ Åüµ¿uè- π◊~ úø’ †÷®˝Æ- æ’™- «hØ˛ †ï-®˝•- - É®√Ø˛ Éçüµ¿-†-®Ωç-í∫ç™ éÌûªh °ô’d-•-úø’-©†’
¶µºçí¬ ©Gµ≤- Úhçü- ¿E, ü∆Eo Eߪ’ç-vAç* ¶µºvü°¿- ®-æ îΩ- √- ßÁ’¢- ˛©- ûÓ ä¶«´÷ Ææ´÷-¢¨-Ë ¡´- ’-ߪ÷u®Ω’. EÊ≠Cµçî√©E v°æA-§ƒ-CÆæ÷h Å¢Á’-Jé¬ ®Ω÷§Òç-
Lq† ¶«üµ¿uûª v°°æ çæ î- ü-ª ¨-Ë »-©Â°j Öçü¿Ø- √o®Ω’. Ñ ØË°-æ Åù’-¶ºµ vü¿ûª Pê-®√ví∫ ÆæüÆ¿- æ’q™ EJl≠dæ 鬮√u-î®-ª Ω- Cç-*† ´·≤ƒ-®·-ü∆°j Ñ Ææ´÷-¢Ë¨¡ç ïJ-
ü∑¿uç-™ØË EJl≠dæ 鬩-°J-æ N- ’-AûÓ èπÿúÕ† 鬮√u-î®-ª Ω- ùûÓ B®√t-Ø√©’ ¢Á©’-´úË Å´-é¬-¨¡´·çC. v°°æ çæ î- -ª TçC. Ñ ´·≤ƒ-®·-ü∆†’ â®√Ææ ´·çü¿’ °öÀd
ù†’ ®Ω÷§Òç-Cç-îö-ª «-EÍé Åù’-¶ºµ vü¿ûª Pê-®√ví∫ ¢√u-°hæ çí¬ Ö†o Åù’-ü∆µ J- téπ °æü∆®Ωçn ¢Á·û√hEo û√ñ«í¬ Ø√©’-íÓ-≤ƒJ É®√-Ø˛Â°j Ççéπ~©’ NCµç-
Ææü¿Ææ’q ï®Ω’í- ∫’û- Óç-ü¿E Ê°®Ì\-Ø√o®Ω’. 47 ü˨»© Å¢√ç-îF-ªµ ߪ’ ¨¡èπ◊h©èπ◊ Åçü¿’¶- «-ô’™ ™‰èπ◊çú≈ °æîËߪ’ôç Å¢Á’-Jé¬ ©éπ~uç. Ñ v°æߪ’-û√oEo
ÅCµØ- û-Ë ©ª ’ §ƒ™Ô_çô- ’†o Åù’-¶ºµ vü¿ûª Pê-®√ví∫ Ø√©’-Íí∞- ¡™x  ¶µºvü°¿- J-æ î- ™Ë « Ωu©’ BÆæ’é- Ó-¢√-©E îÁjØ√-ûÓ-§ƒô’ ®Ω≥ƒu èπÿú≈ ´uA-Í®-éÀ-≤ÚhçC. Ñ
Ææü¿Ææ’q ≤Ú´’-¢√®Ωç Ééπ\úø v§ƒ®Ωç¶- ºµ ¢- Á’çi C. Éçûª- 䶫´÷ ¶µ«N-Ææ’hØ- √o®Ω’. Åù«y-ß·ª ü- ∆µ © ûªßª÷K- éÀ ØË°æ-ü∑¿uç™ îÁjØ√†’ •’ïb-Tç-îª-ö«-EéÀ Ç ü˨¡
´’çC ü˨»-CØ-µ û-Ë ©-ª ûÓ Å¢Á’J- é¬ äéπ Ææü¿Ææ’q E®Ωy- É®√Ø˛ îËÆæ’h†o v°ß æ ª’û- √o-©†’ Åúø’é-f Ó-´ôç, Öûªh®- Ω- Åüµ¿u-èπ~◊úø’ £æfi>çö«-¢ÓûÓ ä¶«´÷ Ωa©’
£œ«ç-îôª ç í∫ûª âü¿’ ü¿¨»-¶«l™x ÉüË v°üæ ¿´∑ ’ç. Ñ éÌ-Jߪ÷ ´ü¿l Ö†o Åù«y-ß·ª ü- ∆µ ©- †’ E®Ω÷t-Lç- ï®Ω’-°æ¤-û√-®ΩE Ææ´÷-î √®Ωç.
Ææçü¿®- Ωsç¥ í¬ N™‰é- π®- Ω’©- ûÓ ä¶«´÷ ´÷ö«xú- ≈®Ω’.
Ææy©p-é¬-Lé- πçí¬ îª÷ÆœØ√, D®Ω`é- ¬-Lé- πçí¬ îª÷ÆœØ√
ûª´’ ü˨»-EéÀ áü¿’®- Ωß’Ë u ÅA-°ü¿l v°´æ ÷ü¿ç Åù’-
Ö-ví¢-∫ √-ü¢¿- ’Ë †- E, DE °æJù- «-´÷©’ Å¢Á’J- é- ¬-ûÓ-§ƒô’
¶µ«®Ω-û™˝  Åù’-¶-ºµü
v û¿ ª éÍ çvüç¿ !
Åçûª-®√b-Bߪ’ Åù’-¶µº-vü¿û√ Íéçü∆Eo ¶µ«®Ω-û˝™  ØÁ©-éÌ-™«p-©E Åù’Ææü¿-Ææ’q™ v°æüµ∆E ´’ØÓt-£æ«-Ø˛-
v°°æ çæ î- çª Â- °jØ√ ®√†’†o ®ÓV™x Bv´ v°¶æ «µ ´ç Æœçí˚ v°æA-§ƒCç-îªaE ûÁ©’-≤ÚhçC. v°æüµ∆E Å¢Á’-Jé¬ ¢Á∞Ïx ´·çü¿’.. Åù’-¨»-ÆæY-®Ωç-í∫ç™ ¶µ«®Ωû˝
îª÷°æ¤-û√-ߪ’-Ø√o®Ω’. '†÷uߪ÷-®˝\™í¬F ©çúø- Åûª’u-†oûª v°æ´÷-ù«©’ §ƒöÀ≤Úhçü¿E îÁ°œp† ØË°æ-ü∑¿uç™ Ñ v°æA-§ƒ-ü¿† îËߪ’-´-îªaE Ææ´÷-î √®Ωç.
Ø˛™í¬F ñ£«-†o-Æ•-ˇ ®- ˝™-_ -í¬F Åù’-¶«ç•’ Ê°LûË Åù’°æü∆®Ωnç Öví∫-¢√-ü¿’© îËûª’™x °æúø-èπ◊çú≈ v°æ°æç-îª-üË-¨»©’ í∫öÀd Ωu©’ îË°æ-ö«d-©E v°æüµ∆E °œ©’-°æ¤-
ü∆E °æ®Ωu´- Æ- Ø-æ √©’ ÇJné- πçí¬, ®√ï-éß -à ª’çí¬, ¶µºvüû¿- √- E-≤ƒh-®ΩE v°æ¶µº’ûªy ´®√_©’ ûÁL-§ƒ®·. °æü¿’© Ææçêu™ Åù«y-ߪ·üµ∆©†’ ûªßª÷-®Ω’-îË-ߪ’-í∫© Åù’-°æ-
°æ®- Ωçí¬ NØ√-¨¡Ø- √-EÍé ü∆J B≤ƒh®·— ÅE îÁ§ƒp®Ω’. ü∆-®√nEo Æœü¿l¥ç îËÆœ Öç-èπ◊†o §ƒéÀ-≤ƒn-Ø˛™  Öví∫-¢√-ü¿’© H¶µº-ûªq-é¬ç-úø°j v°æüµ∆E v°æ≤ƒh-Nç-îª-éπ-§Ú-´-
Åù’-E®- √-ß·ª D- é-µ π®- Ωùèπ◊ éπô’d•- úË ü˨»©†’ ©éπ~uçí¬ îªaE ûÁ©’-≤ÚhçC. ñ«Bߪ’ ¶µºvü¿û√ Ææ©-£æ…-ü∆®Ω’ P´-¨¡ç-éπ-®˝-O’-†Ø˛, NüË-¨»çí∫ 鬮Ωu-ü¿Jz E®Ω’-°æ-´÷-®√´¤
îËÆæ’é- Ó-´’E, éπô’d•úøE ü˨»©’ ´÷vûçª †≠æ§-d Ú-û√- Ñ N≠æ-ߪ÷-©†’ ÅCµ-é¬-Jéπ Ææ綵«-≠æ-ù™x v°æ≤ƒh-NçîË Å´-鬨¡ç ÖçC.