Vous êtes sur la page 1sur 9

காத வர யாசி ேத ... - தமி ரா

காத வர யாசி ேத ... - தமி ம ரா tamilin.kathaigal@gmail.com www.tamilsblog.wordpress.com

tamilin.kathaigal@gmail.com

www.tamilsblog.wordpress.com

யாய – 11

காைல அைனவ ேக இ ைதக பா

ெச வ தன . ைகலா மீனாைவ கிள ப ெசா ன ஆ சி யமா பா தா .
ெச வ தன . ைகலா மீனாைவ கிள ப ெசா ன
ஆ சி யமா பா தா . இ வைர அவைள எ ேம அைழ
ெச றதி ைல. ஊ வ இ த வ
வி டேதா ச .
ப க திலி ேகாவி ட தனி தனியாக தா ெச
வா க
.
ரமண இவைள காண வ த அ தா த தலி
ேகாவிலி இ அைழ வ தா . ரமண எ ப இவ
வ ெத எ ேயாசி தவ அவன ந ப ஒ வைன
இ வார க ேகாவிலி ச தி த நிைன வ த .
அவ ல தகவ ேபாயி . ரமண வ த
ந ல தா இனிேம அவ நிைல ெத விலகிவி வாேன.
இ ைல எ றா ைகலா வில கிவி வா .

இர ைகலா நட ெகா ைற அவ

அதி சிதா றா அவ ேம ேகாப வர ம கிற .

ைகலா அவைள தி யேபா ெசா ன வா ைதகளி

த ேகாப அவனிட தி ைல. ைதயிடமி

tamilin.kathaigal@gmail.com

www.tamilsblog.wordpress.com

ெபா ைமைய ம ெறா ைத பி கினா “எ ேனாட

ெபா ைமைய வி ” எ னி ேவகமா

ெபா ைமைய அைண பா கா ேம அேத ேபால தா

ைகலாஷி ெச ைக . எ ேக த ைடயவைள

ரமண பறி வி வாேனா எ ற பைதபைத தா

ெபா ைமைய ம ெறா ழ ைத பி கினா “எ ேனாட ெபா ைமைய வி ” எ னி

அவ . ஆனா தி விைள த ந ைமயாக ைகலாஷி

மனதி சிறி இட கிைட தா ேபா . அவ

த ெப ய இைடேவைள பாதியாக ைற தா ேபால

..
..

அவ ேதா றிய .

நிர சனாவி அவள ேயாசைனைய தைட ெச .

“மீனா யா ேபா க ெவளிய ளி ேம, ஜ ைலயா”

“இ ைல கா என அெத லா பழ கமி ைல”

“பழ கமி ைலயா இ ைல பழகைலயா” உ ைமேயா அவள

அலமா ைய ேநா டமி டா . அ பான மீனாவி த வா

தா காரணி எ பைத அவ மற கவி ைல.

tamilin.kathaigal@gmail.com

www.tamilsblog.wordpress.com

மீனாவிட பைழய டைவக , உ தி ச பைழயதான

தா ேம இ தைத கவனி த நிர சனா ைகலாைஷ

ைற தா .

“ஜ இ லா ேபா . ஒ ெத ம ேவ ட இ ைல. ளி கால க இ
“ஜ இ லா ேபா . ஒ ெத ம ேவ ட இ ைல.
ளி கால க இ த உைடகைள வ ேட கால
த ளி கியா வாைய திற உ வ
...
கார கி ட
ெசா னியா. ந ெசா லைல னா அவ ேக ெத சி க
ேவ டாமா”
“அ கா வ ல எ ேநர ஹ ட ஓ . அதனா இ த ெத ம
ேவ ேவ ேதாணல. ம தப நா ேக அவ எைத
ம ததி ைல” எ கணவ வ கால வா கினா .
அவ க ச பாஷைண அ கி த ஆ மகைன னி க
ைவ தெத னேவா நிஜ .
“ஒ ெவ டராவ ேபா ேகா”

“என ளிரைல கா “ எ பதிலளி தா மீனா.

...

tamilin.kathaigal@gmail.com

www.tamilsblog.wordpress.com

ைகலாைஷ பா ைவயா தப மீனா தன

ெவ ைற தா .

“எ ேனாட ... உன ெகா ச சா இ . பரவா ல ேபா ேகா” அவ பா காத
“எ ேனாட
...
உன ெகா ச சா இ . பரவா ல
ேபா ேகா”
அவ பா காத சமய மீனாவிட ைகலா ேக டா .
“ச தியமா பழி வா க நிைன கல மீன மா. என கி த
மனநிைலயி இைதெய லா கவனி கல”
“ெத மாமா எ ைன க ேப த நா சைம ச சா பா ைட
...
ைப ெதா ல ெகா ேபா ட, என பி ச
ெநா த னிைய வா கி ேடபிளி வ தாேன
ெகா
வி க”
அவ ப னி இ க டா ஆனா அவ மன வ த

ேவ நிைன ெச தைத மீனா க ெகா டைத

நிைன அச சி ைகலாஷி தி .

tamilin.kathaigal@gmail.com

www.tamilsblog.wordpress.com

“இ ம ஊ ெவயி லாயி . இ க ஒ வரா .

கா ளி கா ளி . அதனால வழியி ஏதாவ

கைடயி உன ஜ வா கி தேர . ேச ப ணி ேகா” “ேவ டா மாமா உ கேளாட
கைடயி உன ஜ வா கி தேர . ேச ப ணி ேகா”
“ேவ டா மாமா உ கேளாட பைழய ரா ைட உ ள
...
ேபா ேக . அ ேமல தா தா பா ேபா ேவ ”
“எ ேனாடதா “ எ தன ேதா ப ைட உயரமி த மீனாைவ
...
பா தா .
“ந க ேவ டா கீழ ேபா தி க. நா ெவ , எ
அள ம ைகலேய த ேட ”
“இ வள நாளா எ ேனாட ர ஸா ேபா த” பழித
பா ைவ றி மாறி அ த க களி ெத த காதலி

ெசா கி ேபானா .

“மாமா “ அவ ைககைள ெவ ேதா வில கினா .

...

tamilin.kathaigal@gmail.com

www.tamilsblog.wordpress.com

“ஸா மீன மா உன டைன த றதா நிைன ெரா

...

ெகா ைம ப தி ேட

ல..

னி . தி மதி ைகலா

ைன பா ஒ டச உைடகளாவ வா கி கிறி

ச யா .. “ பா மிலி க தினா நிர சனா. “ைகலா உ க ெராமா சதா நா
ச யா
..
பா மிலி க தினா நிர சனா. “ைகலா உ க
ெராமா சதா நா ெவளிய வரலாமா ”
..
...
ெவ க தி மீனா க சிவ க, அவசரமா அவ
க ன ைத கி ளியவ ர ெகா தா
“ஆ
...
வரலா ”
த பா கி நிர சனா ழ ைதக ட ேச ஆ ட
ேபா டா . டேவ மீனாைவ ைகலாைஷ இைண
ெகா டா . தலி தய கிய மீனா பி ன அவ ச
சமமாக எ லா ெகா டா ட தி கல ெகா டா .

இர

தி பி வ தா . வ அவசர

அவசரமா ேகச ெச தா மீனா. இ சி

ைவ தா .

tamilin.kathaigal@gmail.com

www.tamilsblog.wordpress.com

“எ

“அ கா இனி பான ெச தி ெசா ேபாறா நிைன கிேற .

அ தா .. ” “நிஜ மாவா நிர சனா” ெவ க ட தைல னி தா நிர சனா.
தா
..
“நிஜ மாவா நிர சனா”
ெவ க ட தைல னி தா நிர சனா. “த னா நா
ம ப ேச வாழலா ப ணி ேடா . இ த
தடைவ அவ நிஜ மாேவ தி தி டா மனசி ப . அவ
லா ஏ ெச ல ராெஜ ப ண வ தி கா . அ தா
நா
...
“அ ரா ச ைக ெர டாவ ஹனி னா ”
...
...
“ைகலா ந கதா அ மா அ பா ட ேபசி ” ...
“க பா ெச ேற
..
...
இெத லா ந ெசா ல மா”

லேவைள அவ நட கவி த க யாண தைடப

ற நி மதி ேதா றிய ைகலாஷி மனதி .

tamilin.kathaigal@gmail.com

www.tamilsblog.wordpress.com

“அ பற

....

ெனா விஷய . இ ெப ராஜி உ ககி

ேபச ெமயி பி கா க. ெரா ப அவசரமா .

இ ைன ேக ேபசி க” “ச ... இ ப இ தியால மணி எ இ மா?”. ராஜி
இ ைன ேக ேபசி க”
“ச
...
இ ப இ தியால மணி எ இ மா?”. ராஜி ட ேபச
ைக ேபசி ட பா கனி ெச றா .
“ைகலா ப கா ெஜ ெம இ
ல...
....
மாமா ந ல மன . அ வ அ
....
அவேராட
நா இைண ச கட அ தா கா ” ஆேமாதி தா .
...
“இ த மாதி அ ைமயான கணவைன வி த ெகாைல
ெச க க கா எ ப மன வ தேதா ெத யல”

tamilin.kathaigal@gmail.com

www.tamilsblog.wordpress.com