Vous êtes sur la page 1sur 10

GENERALITAT VALENCIANA

Collegi Pblic AMBRA.

Conselleria dEducaci

Avda. Blasco Ibaez, 5


03780 PEGO (Alacant)
96-5570681

ADAPTACI CURRICULAR INDIVIDUALITZADA


SIGNIFICATIVA

DATA INICI:___________________________________________
CENTRE: C.P. AMBRA
CDI: 03014125
LOCALITAT: PEGO

NOM I COGNOMS:

REES AMB ACIS:


NIVELL DE LACIS:
....................................

CURSOS:
- 2009-10
-

GENERALITAT VALENCIANA

Collegi Pblic AMBRA.

Avda. Blasco Ibaez, 5

Conselleria de Cultura, Educaci i Esport

03780 PEGO (Alacant)


96-5570681

DOCUMENT DADAPTACI CURRICULAR INDIVIDUALITZADA


DATA INICI:__________________________________________________________
CENTRE: C.P. AMBRA
CDI: 03014125

NOM I COGNOMS:

LOCALITAT: PEGO
CURS:
REA: Objectius i continguts corresponents al PRIMER cicle de Primria en lrea
de MATEMTIQUES
OBJECTIUSCONTINGUTS

AVALUACI
CRITERIS DAVALUACI
Curs:

Bloc 1: NOMBRES I OPERACIONS


Conixer els
nombres naturals

Compta i llig nombres fins el 1000


Ordena nombres de major a menor i de
menor a major utilitzant els signes > i <
LLig i escriu els nombres ordinals fins
el des........
Identifica els nombres parells i
imparells
Expressa el doble dels nombres fins el 9
Expressa el doble de les desenes
inferiors a 50
Determina la meitat dels nombres fins
el 9
Determina la meitat de les desenes
parelles (p.e.la meitat de 20)
Compta oralment cap avant de 10 en 10
Compta oralment cap avant de 100 en
100
Compta oralment cap arrere de 10 en 10
Compta oralment cap arrere de 100 en
100

Curs:

1rT

2nT

3rT

1rT

2nT

3rT

Data

Data

Data

Data

Data

Data

Resoldre
operacions

Utilitzar
estratgies de
clcul

Mostra inters per les informacions de


carcter numric i per la utilitzaci dels
nombres en situacions quotidianes
.....................................................
......................................................
......................................................
......................................................
Identifica la suma en lacci dafegir o
unir
Resol una suma sense portar amb
nombres de dues xifres
Identifica la resta amb lacci de llevar,
separar, esbrinar quants en falten
Resol una resta sense porta amb
nombres de dues xifres
Resol una suma portant
Resol una resta portant
Sap collocar els nombres per a resoldre
una suma en vertical
Sap collocar els nombres per a resoldre
una resta en vertical
Reconeix que lordre dels sumands no
varia la suma
Expressa oralment el procediment
seguit en les operacions
T bona disposici per a utilitzar els
nombres, les operacions i per a resoldre
problemes senzills
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
Utilitza loperaci de la suma per a
resoldre problemes amb resultats
inferiors a 1000
Utilitza loperaci de la resta per a
resoldre problemes amb resultats
inferiors a 1000
Resol problemes senzills relacionats
amb objectes, esdeveniments i
situacions de la vida quotidiana,
explicant oralment el significat de les
dades, la situaci plantejada, el procs
seguit i les solucions obtingudes.
Construeix les taules de multiplicar del
2,5 i 10 recolzant-se en nombre de

vegades,suma repetida o disposici en


quadrcula.
Utilitza estratgies de clcul mental per
a buscar el complement dun nombre a
la desena immediatament superior
Utilitza estratgies de clcul mental per
a calcular dobles i meitats
Utilitza estratgies de clcul mental per
a resoldre problemes de sumes i restes
Realitza el clcul aproximat arrodonint
fins la desena ms prxima
Utilitza la calculadora per a formar
sries, compondre i descompondre
nombres.
Gust per presentar de forma ordenada i
clara els clculs i els seus resultats.
T curiositat, inters i constncia en la
recerca de solucions
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

Bloc 2 :
LA MESURA: ESTIMACI I CLCUL DE MAGNITUDS
- Utilitza instruments i estratgies de
Conixer les
mesura no convencionals (pam,pas)
magnituds de
- Determina quina s la unitat de mesura
longitud,
adequada per a mesurar: el metre, el
pes/massa i
centmetre, el litre i kilogram
capacitat
- Tria linstrument adequat per a mesurar
(cinta mtrica, regle graduat,
balana, ...)
- Realitza estimacions aproximades de
mesures: distncia, grandria, pes,
capacitat)
- Utilitza el llenguatge adequat per a
interpretar i descriure mesures espacials
senzilles
- Resol problemes de mesura explicant el
procs seguit
- Mostra inters per indagar sobre el pes,
las capacitat i la mesura dobjectes dus
quotidi
- ................................................................
- ................................................................
.
- ................................................................
.
- ................................................................

.
Conixer la
mesura del temps

Conixer el
sistema monetari

Enumera ordenadament els dies de la


setmana
Ordena els mesos de lany
Llig el calendari
Determina les hores en punt al rellotge
(digital i de manetes)
Expressa les mitges hores al rellotge
(digital i de manetes)
Coneix el valor de les monedes
Coneix el valor dels bitllets
Expressa oralment el preu aproximat
darticles ds habitual
Realitza devolucions de canvi

BLOC 3: GEOMETRIA
Identificar la
situaci en lespai,
distncies i girs

Localitzar
regularitats i
simetries

-Descriu la situaci i el desplaament


dun objecte utilitzant els conceptes
dreta-esquerra, davant- darrere, damuntdavall, lluny- prop, proper-lluny.
Reconeix en el seu entorno objectes i
espais am formes circulars, quadrades,
rectangulars
-Identificar els cossos geomtrics (cub,
cilindre,con,esfera) en objectes
familiars i descriure la seua forma
utilitzant termes geomtrics
................................................................
................................................................
.
................................................................
.
................................................................
.
Determina elements de regularitat en
figures i cossos a partir de la
manipulaci
Resol problemes geomtrics elementals
Mostra inters i curiositat per la
identificaci i descripci de formes,
orientacions i relacions espacials

Bloc 4:
TRACTAMENT DE LA INFORMACI, ATZAR I
PROBABILITAT

Interpretar
grfiques
estadstiques

Reconixer el
carcter aleatori
dalgunes
experincies

Localitza les dades necessries per a


resoldre un problema en una grfica de
barres
................................................................
................................................................
.
................................................................
.
................................................................
.
................................................................
................................................................
.
Distingeix conceptes sobre latzar:
possible, impossible,segur
................................................................
................................................................
.
................................................................
.
................................................................
.

Utilitzarem les segents expressions per a expressar els resultats acadmics:


Insuficient (I) : equival a un objectiu-contingut iniciat daprenentatge.

Suficent (Suf ): equival a un objectiu-contingut en procs daprenentatge.


B (B): equival a un objectiu-contingut aconseguit.

Professor-a :
RESPONSABLES

rea de Matemtiques ( )

rea de Llengua i Literatura Valenciana ( )

rea de Llengua i Literatura Castellana ( )

rea de C. Medi ( )

rea dAngls ( )

Altres......................................... ( )
AULA ORDINRIA

MATERIALS DIDCTICS
AULA P.T.

_______________________ a , de_______________________de_______________
El la Tutor-a
Firmat:________________________________________

Vist el corresponent expedient i, desprs de laudincia dels pares o tutors legals de


lalumne-a, lEquip Docent del seu grup autoritza la present Adaptaci Curricular
Significativa en la sessi celebrada el dia_________de__________________de_______
_______________________ a , de_______________________de_______________
El/la Director/a

Firmat:...................................................................
GENERALITAT VALENCIANA
Avda. Blasco Ibaez, 5

Collegi Pblic AMBRA.

Conselleria de Cultura, Educaci i Esport


03780 PEGO (Alacant) 96.557.0681

DOCUMENTS DADAPTACI CURRICULAR INDIVIDUAL SIGNIFICATIVA (ACIS)


SEGUIMENT DE LA ACIS
FECHA
INICIO:
CENTRE:
NOM I COGNOMS:
CDIG:
LOCALITAT:
CURS:

AVALUACI

ASISTENTS

ACORDS PROPOSTES (millora


de la coordinaci amb la famlia, augment
del treball a casa, major coordinaci en els
distints professionals que intervenen amb
lalumne...)

PRIMERA

AVALUACI

ASISTENTS

ACORDS PROPOSTES (millora


de la coordinaci amb la famlia, augment
del treball a casa, major coordinaci en els
distints professionals que intervenen amb
lalumne...)

SEGONA

TERCERA

INFORME FINAL DAVALUACI (resultats dassignatures)

VALORACI GENERAL DE LALUMNE (si ha treballat, si


ha evolucionat positivament, integraci en el grup, si promociona...)

PROPOSTAS PER AL PRXIM CURS

___________________________________a, de
___________________de_________________
El/La tutor/a
Fdo.