Vous êtes sur la page 1sur 6

Canciones Mallorquinas

Voice, Guitar
Revised & edited by Abel Nagytothy-Toth

Juan Maria Thoms


( 1896-1965 )

Cancin de carnaval
Allegretto

j
===============================
l&
l
l
l

j
{ j
j
j

l
l
S'a
ca ben es
dar
rers
l
ma
re,
ca
sar,
ca l

.

l 83

L===============================
l&
l .
j
l
l .
{ _ .
l
l


J J J
j
j

J
J
j
l
=l
l
================================
l &
l l
l
l j
j
j
l
l di - es i
sa co - re - ma
s'en
v;
e_hi hae- na - mo - rat
que
sar
que_es
par
tits
no
ve
nen
sem
pre;
quan
s'es
cu
de
lla_es
ca l
l
b

. l n . # l _ # # l _
L================================
ll & _ l
l
l
l
b
=l
_
_

.
_

_ .
_ .
_ .

U
U J

=l
j

j
l
l

================================
l&
l
l
l
l

t
mes pe - nes que
no_a - le - gri
es
que
gua pa
l
len ta
no
la des xen
re
- fre - dar
l
U
U

# _j n

n
b
L================================
ll &

l
l b_ .
l n _ .
l
l _.
l
=l
_ .
_

_

15

j

j
j

J J j

J
j

l
j
l .
l&
l
l
l
l
l .
================================
=l

l
e - res, que
bien te_es - t
la
fal - da
blan - ca
y_la
co - lo - r.
l

#
n


l
n

l&
l
l _ l l _ #
l n_J
l #J
l J
=l
L================================

_J

22

1.
2.

43
j
================================
l .
l .
l .
l .
l l j
l
{ =
l & .
l
l
Ah.
Mu
l

l { =
L================================
ll &

#
#
4
l
l
l
l
l
l

_J

_
_J
_

30

Thomas-Canciones

Tonada del labrador


Adagio

U

3 .
.
.

=l
===============================
l&

ll
l

l
Ah!
Des
que
vos
ne
sou
a - na l
U


l 3
4


gg
gg
4

L===============================
l & 4 _
l

l
l

_ =l
g
gg _
_
_
_
_
_
_
gg _

_
_
_
_ _
_
_

_
_
_
_

39

gg
ggg
g

U
.
3
44

#
J

4
#
#

=l
================================
l&
ll
l
ll
l

l
da
lo meu be de sn Fi ol es
pa - rei
i
l

U
l

4
3

l l 4 b
4

L================================
l & #_ # _
l

=l
l
l
l

_
_ _
_

#_

_
_

43

.


#
3
4
#
J

#
l

ll
l # . l=
l4
================================
l&
l
l tot du dol
i sa ter - ra que_ha llau ra da
l

l
b

3
44
..

#
4

L================================
l & b

n
l
l
l
l
=
l
l
l_

#_ #_
##_

_
#_
_ .

_
_
_ ..

484
n

#
3

.
#
J

================================
l&
l
l=
l4
l
l
i_es pa - ra - i,
es - ti - ma da,
ha ro - mas sen se
con l
l 4

# 3

# l #


L================================
l & 4 b_
#
n

l
b
l
=
ll 4

_
_

_
_

_
_

53

U
3
### 2

.
.

# .


l
================================
ll

ll =
l&
l

l
sol.
Ah!
l
U


l 3

### 2
g

g
g
g

4
L================================
l& 4 _
g_
l l ggg _
l ggg_ _
ll =
l #_ _
gg _
g
_
g
g

_
gg _
gg _
gg _

57

Thomas-Canciones

Ronda del viejo enamorado

### 2Allegretto

j
===============================
l&
l
l
j
l
=l
_

j
mal
Mum
pa - re
i
mu
re
min l

l # # 2

L===============================
l & 4 n l n # l

l
=l
_

_
P
_

61

###

j
=l
j
j

================================

l&
l

j
l
l

_j

j
_j

_j

l
do min - d min
de
la - m'en - vi - en a_es co - le - ta
per
pen dre de lle l


_
l # #


l
L================================
l&

J _ =l
l
l
l

_
_
_
_

_
_
_

65

###


J J J J
j
j

=l
j
l
l&
l
j
j
l
l
================================
l
gir,
per
pen - dre de lle - gir.
El
mes tre qui m'en
se - nya, min l
l # ##

=l

l&
L================================
n J l l _
n _
l
l

_
_

70

### J

J
J

=l
j

j
================================
l&

l
l
l
do
min - do
min de
la,
el
mes tre qui m'en
se
- nya,
sha
ll # #

l & # n_ _ l _ l _ _
L================================
=l
l n _
_
_
_
_

n_
_
_

75

### J J J
J

J
J
J

j
j
j

j
=l

================================
l
l

l
l j
j
l&
l
ena - mo - rat de
mi
s'ha_e - ma - mo - ral
de
mi.
Di - guem, Ca - ta - li
ll # # n _

n
n

L================================
l& # _
l
l
l
l

=l

_
n _J
_

_
_

79

Thomas-Canciones

###

l j
j
j
l j
================================
l&

l j

_j
j
j
j
j
=l
_j
_j
_j
ne - ta min - do min - do min - de
ta di
guem Ca - ta - li - ne
ta, te
l

l # #

L================================
ll &
l
l
l
l
=
l
_
_
_
_
_

_
_
_
_

_
_

84

###

j
j
j

=l
j

================================
l&
j
j
l
l
j
j
l
vols
ca - sar amb
mi?
te
vols
ca - sar
en
mi?
Som
l

l # #

n
#

L================================
ll &
=l
l _
l
_
_
_
_

_
_

93
### J J J J

j
J
j
j

l J J J J =l

l&
l
l
l
================================
l
mas - se jo - ve - ne - ta, min
do min do min - de - ta. Som
ma - se jo - ve

l # #

ll & # l l _
L================================
l
l
=l

_
_
_

_
n_

89

###
J
J
J

================================
l
l
=l
l&
l

l
ne
ta,
i
no
po - dr ser vir
i
no
po - dr
ser

l


## _
#

# =l
n

L================================
l&
l

J
l

102
###

j
j
j
j

_j
j
l
================================

l
l&
l j

_j
j
=l

j
l
vir,
Mos
po - sa - rem en
- tau la, - min
do
min
do
min
l##
#

L================================
l
l&
l
=l

_
_

106
###
j
j
j
j
j
j

=l

================================

j
l

l&
l
_j

_j
de
la,
mos
po - sa - rem en
- tau la
i_un
lli - bre per
lle
l

l##
#


#
l

L================================
l _
l
l&
l _
=l

_
_
_
_

98

Thomas-Canciones

F
###

J
J

J
J

l&
l

j
l
l
================================
=l
gir,
i_unlli
bre
per
lle
gir.
I
a
ca
da
cap
de
l
l


j
#

#
n

n n

l #

=l
l&
l
l
l
L================================
n
_
_

110

###

J
J
J

J
J =l

n
j

j
================================
l&
l

l
l
tau le
min
d
min d
min
de
la,
i_a
ca - da
cap
de
l

n _
l

# n _
#

n
n
l #

L================================
l
l
l
l&
=l

_
_
_
_
_

114

###
j
j

J
J
J

J
J J

j
l&
l
l
================================
l l
=l
l
tau - le
un
ba - rra - let de
vi,
un
ba - rra - -letde
vi.
l
#
#
#
l
n
n # l K # n l J
l&
L================================
l
l _
=l

123
f
###
j
j

j
j
j

j
j

_j

j
l

================================
l&
l

j
_j

=l
l
Beu - rem amb
a - le
gri
a
min
d
min d
min
l

l ##

#_
n_

L================================
l&
_ _ _ l _
l
l
=l
_
_

_
_

f _
n _

marcato
127
###
j
j
j

j
j

j
=l

l
================================
l&

l
l j
j
_j
j
_j

de
la beu - rem amb a - le
gri
a
i
me
di - rs que
l

l
_

_
_
_
_
n
#
##

L================================
l&
l

l
l
=l

_
_

n_

131
_J
###

n n n 68

================================
l
l
l
=
l&
l
si.
si.
l

j
_
l

## _j

J
J J
n n n 68
J

L================================
l
l
l _ _
=
l&
J
_
_ _
_ _ _ _ l J
_J


118

Thomas-Canciones

gg
g
ggg
g

Vou - veri - vou


136 Lento

Cancin de cuna

6
J
j

J
J
8

===============================
l & {
l
l

l
l
No - mi n
li
diu
sa
An
ge
let
de
la
ma
l
j

#j j
#j j
l

L===============================
ll & 8 {
#J
#
#
n
J
l
l
l
_

_
_
_ .
p_

J .

J
J

#J .
J J


l&
l
================================
l
l
=l
ma
re
no
ni
n_an
es
pe
ti
t
l
re ta
no - plo - reu
que no_ho
vull
no
l

j
#j j


b
l

#
=l
#J
l j
j
n J

l _
l& _
l

J
L================================

_
_
_

b
_

_
_
_
139

E
j
J J
E
#j

J .

=l

================================
l&
l
l
l

l
no - mi - n
quan lo
vol
ca - va
i
tot
da
ta
que
jo_us
r_u
na_en
gron
sa
de
per
l

_
_ _
j

j

l

_
_
_

L================================
ll & j b
.

l
l
l _
=l

143

q=q

J
J

.
J J

================================
l&
l
l l
l
l
=l

l
e - ra no - ni - m,
vou
ve ri
vou
jas
seu
no
ni
n
l

l
.
.

..
# ..
l & _ _
L================================
l
l
l
l

l
# =l

_
_
_
_
_

.
.

147

Poco pi

1. rit.
2. rit. molto

J J J
U

j
#j
================================
#j
l
l l l
{
l =
l&
l j
l
sa
ri - e - ra
cor - re
s'ai - go no's
mou.
mou.
U
l

#j
{ l # =

l
l
l
l
L================================
l & #
l _
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_ rit.
_ rit. molo

_
_
_
_
_

152

Thomas-Canciones