Vous êtes sur la page 1sur 35

ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE I MATERIJALI III

STUBITA: o p e n i t o

Doc. dr. sc. Iva Muraj

2015./2016.

STU B I TA: o p e n i t o
Sadraj
osnovni parametri
graevinska regulativa u Hrvatskoj
podjela stubita

Dodatni materijal na Virtualu Af / AKM3 / separati i prilozi:


Nain crtanja drvenih i elinih stubita
Pregled graevinske regulative u Europi
Pravilnik o osiguranju pristupanosti graevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti
(NN 151/05, 61/07)
Pravilnik o zatiti na radu za radne i pomone prostorije (NN 6/84 i 42/05)

Napomena:
Predavanja su nastavak na predavanja I. semestra o arhitektonskim konstrukcijama stubita:
MASIVNA STUBITA osnove i upute za izraun i konstruiranje kolegija AKM1

DIMENZIONIRANJE STUBA
stuba
nastup ili gazite / elo
visina stube
irina stube
nagib kraka
stubini krak
irina kraka
poetna ili nastupna stuba
zavrna ili istupna stuba
podest ili odmorite
glavni podest
meupodest
irina / duljina podesta
visina kata
ograda
visina ograde
rukohvat
ispuna
stubini prostor
DIMENZIONIRANJE STUBINOG PROSTORA
3

STUBA KRAK STUBITE STUBINI PROSTOR


dimenzioniranje stuba i stubinog prostora
- odreivanje geometrijske veliine stube i stubinog prostora po horizontali i vertikali u
kontekstu ukupnosti zgrade i okolia

izbor konstrukcije
- poznavanje okolne konstrukcije, kako bi se konstrukcije usuglasile tj. konstrukcija stubita
ispravno naslonila na primarnu (okolnu) konstrukciju
izbor materijala za osnovne dijelove konstrukcije stuba, kraka i stubita
- nain oblikovanja u razliite konstrukcije je sredstvo izraavanja
- ostvarivanje veze izmeu materijala i oblika u procesu projektiranja
meuodnos parametara: funkcija - stabilitet - oblik
primjena propisa (poar, pristupanost i dr.), posebnih zahtjeva (trajnost, specifina tehnologija i
dr.) i mjera sigurnosti (ograivanje, osiguranje od klizanja i dr.)
od pojedinanih elemenata do cjeline
- rjeavanje osnovne (jedinine) stube, nastupne i istupne stube i vezu na tetivu
- rjeavanje veze tetive na temelj, podnu/meukatnu/stropnu i/ili zidnu konstrukciju
- rjeavanje ograde kao cjeline (shema nosivosti, ispuna i rukohvat)

OSNOVNI PARAMETRI

hodanje po horizontalnoj povrini / hodanje po stubama

Omjer irine i visine stube


ne smije se mijenjati
tijekom uspona.

hodanje po horizontalnoj povrini / pri usponu po stubama


korak se smanjuje za
dvostruku visinu stube

Prosjena duljina koraka ovjeka po


horizontalnoj povrini iznosi 63 (62-64) cm.
to je povrina strmija, korak postaje krai,
pa se pri uspinjanju po stubama normalne
visine (13-19 cm), korak smanjuje za
dvostruku visinu.
irina stube odreena je izrazom:
st = (63-64) - 2vst

OSNOVNI PARAMETRI - Neufert

DIMENZIONIRANJE STUBA
irine stuba odreene su formulama:

za vst = 13 -19 cm
za vst > 19 cm
za vst < 13 cm

st = (63-64) 2 x vst
st = 500 / vst
st = 48 - vst

6
Izvor: Neufert, E.: Elementi arhitektonskog projektiranja, 2002., str. 193

VRSTE VERTIKALNIH KOMUNIKACIJA S OBZIROM NA NAGIB


ljestve
kritian nagib
preporueni nagib

rampe sa stubama

rampe
rampe sa stubama
stube
ljestvene stube
ljestve

0- 20
15- 20
15- 45
45- 75
75- 90

7
Izvor: Ching, A Visual Dictionary of Architecture, 1995., str. 233

OSNOVNI PARAMETRI - Neufert

preporuka: podest poslije 15 stuba

8
Izvor: Neufert, E.: Elementi arhitektonskog projektiranja, 2002., str. 193

SVIJETLA VISINA STUBITA


provjera visina u presjeku
- katna visina
- svijetla visina stubita

DRVENO JEDNOKRAKO STUBITE,


UZDUNI PRESJEK
DVOKATNA ZGRADA

VIEKATNA ZGRADA

OGRANIENJA
1 donja strana stubinog kraka koji se nalazi iznad
2 instalacije: cijevi, rasvjeta
3 greda / konstrukcija
4 podgled stropa, kosina krova
5 svijetla visina stubita
9
Izvor: Detail, 2/2000., str. 250

Stubini krak mora imati najmanje 3 stube, ali najvie 18 stuba.


(vidi Pravilnik o zatiti na radu za radne i pomone prostorije, II. Pravila zatite na radu,
5. Radni prostor, Zatitne ograde i rukohvati, l. 89 (NN 6/84 i 42/05)

Preporuka:
- u jednom kraku obino ima 10-12 stuba,
ali ne vie od 15 stuba
- postava podesta poslije 15 stuba

PROFIL STUBE
Profil ela: vertikalan, skoen ili profiliran.

10
Izvor: Neufert, E.: Elementi arhitektonskog projektiranja, 2002., str. 195

IRINA KRAKOVA
irina krakova ovisi o namjeni stubita i o prometu koji se oekuje.

Pod korisnom irinom kraka podrazumijeva se irina mjerena izmeu rukohvata i zida.
(vidi str. 22 ili Pravilnik o zatiti na radu za radne i pomone prostorije, II. Pravila zatite na radu, 5. Radni
prostor, Unutarnja stepenita, l. 86-91 (NN 6/84 i 42/05)
11

IRINA KRAKOVA - Neufert

IRINA PODESTA
irina odmorita ili podesta ne moe biti
manja od irine stepeninog kraka,
a duina odmorita izmeu stepeninih
krakova ne smije biti manja od 1,10 m.
(vidi Pravilnik o zatiti na radu za radne i pomone
prostorije, II. Pravila zatite na radu, 5. Radni prostor,
Unutarnja stepenita, l. 90 (NN 6/84 i 42/05))

Propisi u Hrvatskoj:
Zavojito stubite u radnim i pomonim
prostorijama moe se postavljati samo u
izuzetnim sluajevima.
Ne moe se koristiti kao izlaz za sluaj
evakuacije.
Na najuem dijelu irina gazita ne smije biti
manja od 13 cm.
(vidi str. 22 ili Pravilnik o zatiti na radu za radne i
pomone prostorije, II. Pravila zatite na radu, 5. Radni
prostor, Unutarnja stepenita, l. 91 (NN 6/84 i 42/05))
12
Izvor: Neufert, E.: Elementi arhitektonskog projektiranja, 2002., str. 193 i 194

IRINA KRAKOVA - PROPISI IZ PODRUJA GRADITELJSTVA


irina krakova je propisana.
Za potrebe svladavanja visinskih razlika prostora kojim se kreu osobe smanjene pokretljivosti,
u graevinama javne, poslovne, stambene (stambena zgrada s deset i vie stanova)
i stambeno-poslovne namjene svijetla irina stubinog kraka u unutarnjem prostoru iznosi
najmanje 110 cm.
Stubite mora imati visinu stube najvie 15 cm i irinu nastupne plohe stube najmanje 33 cm.
(vidi str. 24 ili Pravilnik o osiguranju pristupanosti graevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, III. Obvezni elementi
pristupanosti, A. Elementi pristupanosti za svladavanje visinskih razlika, l. 10, (NN 151/05, 61/07)

Korisna irina stubinog kraka unutarnjih stubita u radnim i pomonim prostorijama ne moe
biti manja od 110 cm, a mora odgovarati broju osoba koje ih koriste i rasporedu prostorija u
graevini.
Visina stepenica u graevinama namijenjenima za radne i pomone prostorije mora iznositi od
13 do 19 cm a irina gazita od 26 do 36 cm zavisno o njihovoj namjeni.
(vidi str. 22 ili Pravilnik o zatiti na radu za radne i pomone prostorije, II. Pravila zatite na radu, 5. Radni prostor, Unutarnja
stepenita, l. 86-90 (NN 6/84 i 42/05)

irina stubinog kraka za predkolske, osnovnokolske i srednjokolske ustanove iznosi


najmanje 120 cm za dvije uionice.
Visina stube ne smije biti vea od 15 cm, a irina gazita stube mora biti najmanje 33 cm.
(vidi str. 18 ili Dravni pedagoki standardi, MZO, Zagreb, 2008., str. 35, 59 i 93)
13

OGRADA STUBITA I RUKOHVATI


Krakovi i podesti stubita ograuju se s otvorene strane ogradom visokom minimalno 100 cm.
Ograde i rukohvati moraju biti postavljeni kontinuirano na cijeloj duini kraka.
Rukohvati i zatitne ograde na stubitu u radnim i
pomonim prostorijama moraju biti postavljeni na visini
od 100 cm iznad gornje povrine gazita, mjereno
okomito od sredine gazita stepenita do vrha
rukohvata odnosno ograde.
(vidi str. 23 ili Pravilnik o zatiti na radu za radne i pomone prostorije, II.
Pravila zatite na radu, 5. Radni prostor, Zatitne ograde i rukohvati, l. 92-97
(NN 6/84 i 42/05)

Stepenite i stepenino odmorite du rubova s otvorene


strane moraju imati zatitnu ogradu s rukohvatom.
Zatitne ograde i rukohvati moraju biti postavljeni
kontinuirano na cijeloj duini kraka stepenita.
Stepenita koja imaju do 10 stepenica moraju biti sa
jedne strane ograena sigurnom ogradom, a stepenita
sa vie od 10 stepenica moraju imati ogradu za obje
strane.
(vidi Pravilnik o zatiti na radu za radne i pomone prostorije, II. Pravila zatite
na radu, 5. Radni prostor, Zatitne ograde i rukohvati, l. 92-93 (NN 6/84 i 42/05)

14

OGRADA STUBITA I RUKOHVATI

UVRENJE OGRADE

Oblik rukohvata vezan je na dimenziju ake.


Rukohvati moraju biti izvedeni tako da ruka
moe po njima kliziti bez prekida.

na stubu

s okvirom

na tetivu

kao cjelina
na ipke

(vidi Pravilnik o zatiti na radu za radne i pomone prostorije, II. Pravila


zatite na radu, 5. Radni prostor, Zatitne ograde i rukohvati, l. 95 (NN
6/84 i 42/05)

RUKOHVAT
UVREN U ZID

izmeu ipaka

OBLICI RUKOHVATA

na stube

15
Izvor: Tehnika enciklopedija 12, 1963., str. 369

ISPUNA OGRADE
Ako se popuna zatitne ograde izvodi od
duinskih meupreki, onda se mora predvidjeti
dovoljan broj meupreki i to tako da slobodan
razmak izmeu preki, mjereno okomito na tok
preke, ne prelazi 25 cm izmeu preki odnosno
od vrha poda, gazita ili obruba.

Ako se popuna zatitne ograde izvodi u obliku


okomitih preki onda okomite preke ograde ne
smiju biti meusobno udaljene vie od 14 cm.

Povrine potpuno ili djelomino ispunjene umecima od vrste iane mree, razapetom
metalnom konstrukcijom ili ornamentalnim reetkama koje zatiuju od pada kroz zatitnu
ogradu moraju odgovarati zatiti s umetnutim prekama ili okomitim stupovima specificiranoj u
stavku 1. i 2. ovoga lanka, a dozvoljena je i druga kombinacija navedenih naina izvedbe koja
osigurava jednaku sigurnost.
(vidi Pravilnik o zatiti na radu za radne i pomone prostorije, II. Pravila zatite na radu, 5. Radni prostor, Zatitne ograde i rukohvati, l.
97 (NN 6/84 i 42/05)

16

STUBITA
U INDIVIDUALNIM OBITELJSKIM KUAMA
= INTERNA (KUNA) STUBITA

- vertikalno kretanje u stanu je jednostavno i


intimno

U VIESTAMBENIM ZGRADAMA
U GRAEVINAMA JAVNE, POSLOVNE,
STAMBENE (ZGRADA S 10 I VIE STANOVA) I
STAMBENO-POSLOVNE NAMJENE
= JAVNA STUBITA

- povezuju prostor iste namjene ili se nalaze


unutar prostorije neke druge namjene
- ogranien broj ljudi
- mogu biti minimalnih irina: min. irina
kraka treba iznositi barem 90 cm
- mogu imati strmije krakove: irina
pojedinane stube najmanje 25 cm, a visina
najvie 19 cm
- po nainu izvedbe i dizajna prilagouju se
interijeru

- vertikalno kretanje je sloenije


- vei broj ljudi
- obavezno pridravanje vaeih propisa iz
podruja graditeljstva
- propisi o dimenzijama, izvedbi i sigurnosti su vrlo
rigorozni
- postavljaju se zahtjevi za vatrosigurnosti
- ograda podlijee sigurnosnim zahtjevima

- ne postavljaju se zahtjevi vatrosigurnosti


- ograda ne podlijee sigurnosnim zahtjevima

Izvor: Biondi, Lj.: Uvod u projektiranje stambenih zgrada, Vertikalno kretanje


u stanu stubite, 2011., str. 39-40

17

GRAEVINSKA REGULATIVA U HRVATSKOJ


- ZAKONI, PRAVILNICI I STANDARDI
Zakon o gradnji (NN 153/13)

Pravilnik za drutveno poticanu stanogradnju


Dravni pedagoki standardi
Zakon o zatiti od poara (NN 92/10)
Pravilnik o otpornosti na poar (NN 29/13)
Pravilnik o tehnikim normativima za zatitu visokih objekata od poara (NN 55/96)
Pravilnik o zatiti na radu za radne i pomone prostorije (NN 6/84 i 42/05)
Pravilnik o osiguranju pristupanosti graevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(NN 151/05, 61/07)

18

ZAKON O GRADNJI (NN 153/13)


Svaka graevina, ovisno o svojoj namjeni, mora biti projektirana i izgraena na nain da tijekom svog trajanja
ispunjava temeljne zahtjeve za graevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane ovim Zakonom i posebnim
propisima koji utjeu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva za graevinu ili na drugi nain uvjetuju gradnju graevina ili
utjeu na graevne i druge proizvode koji se ugrauju u graevinu.
Zakonom o gradnji propisani su temeljni zahtjevi za graevinu:
1. Mehanika otpornost i stabilnost tako da optereenja koja na nju mogu djelovati tijekom graenja i uporabe ne mogu dovesti do:
ruenja cijele graevine ili nekog njezina dijela, velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv, oteenja na drugim dijelovima graevine,
instalacijama ili ugraenoj opremi kao rezultat velike deformacije nosive konstrukcije i oteenja kao rezultat nekog dogaaja, u mjeri koja
je nerazmjerna izvornom uzroku.
2. Sigurnost u sluaju poara tako da u sluaju izbijanja poara: nosivost graevine moe biti zajamena tijekom odreenog razdoblja,
nastanak i irenje poara i dima unutar graevine je ogranieno, irenje poara na okolne graevine je ogranieno, korisnici mogu
napustiti graevinu ili na drugi nain biti spaeni i sigurnost spasilakog tima je uzeta u obzir.

3. Higijena, zdravlje i okoli tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika,
korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okolia ili klimu, tijekom graenja,
uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo ega od dolje navedenog: istjecanja otrovnog plina, emisije opasnih tvari, hlapljivih
organskih spojeva (VOC), staklenikih plinova ili opasnih estica u zatvoreni i otvoreni prostor, emisije opasnog zraenja, isputanja
opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povrinske vode ili tlo, isputanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nain
negativno utjeu na pitku vodu, pogreno isputanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekueg
otpada, prisutnost vlage u dijelovima graevine ili na povrini unutar graevine.
4. Sigurnost i pristupanost tijekom uporabe tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oteenja tijekom uporabe ili
funkcioniranja, kao to su proklizavanje, pad, sudar, opekline, elektrini udari, ozljede od eksplozija i provale. Posebno, graevine moraju
biti projektirane i izgraene vodei rauna o pristupanosti i uporabi od strane osoba smanjene pokretljivosti.
5. Zatita od buke tako da buka koju zamjeuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju
njihovu zdravlju i koja im omoguuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavajuim uvjetima.
6. Gospodarenje energijom i ouvanje topline Graevine i njihove instalacije za grijanje, hlaenje, osvjetljenje i provjetravanje moraju
biti projektirane i izgraene tako da koliina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajui u obzir korisnike i klimatske uvjete
smjetaja graevine. Graevine takoer moraju biti energetski uinkovite, tako da koriste to je mogue manje energije tijekom graenja i
razgradnje.
7. Odriva uporaba prirodnih izvora tako da je uporaba prirodnih izvora odriva, a posebno moraju zajamiti sljedee: ponovnu uporabu
ili mogunost reciklae graevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja, trajnost graevine i uporabu okoliu prihvatljivih sirovina i
sekundarnih materijala u graevinama.
19
Izvor: Zakon o gradnji, 2. Temeljni zahtjevi za graevinu, l. 7-15 (NN 153/13)

PRAVILNIK ZA DRUTVENO POTICANU STANOGRADNJU


Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo, Zagreb, 2001.
Program socijalno poticane stanogradnje (rjeavanje stambenih potreba u okviru pristupanih uvjeta)
Glavno stubite
Glavno stubite mora biti prirodno osvijetljeno i ventilirano. Osvjetljenje i ventiliranje stubita preko krovnog otklopivog
nadsvjetla ovisi o visini zgrade. Dimenzioniranje glavnog stubita u zgradi ovisi o broju stanara na stubitu i putevima
evakuacije:
- minimalna irina gotovog kraka 120 cm
- minimalna irina glavnog podesta 150 cm, sporednog podesta 120 cm
- minimalna neto visina stubita 220 cm
- maksimalna visina stube (bez dizala) 17,5 cm
- formula za izraun stuba =63-2v
- minimalna irina krovnog nadsvjetla 50 cm
- minimalna povrina krovnog nadsvjetla do P+2: 1m 2, do P+4: 2 m2
- pod: vodootporan, protuklizni
Ukoliko je potrebno unutar stubita montirati opremu, sve navedene dimenzije poveavaju se za potrebnu dimenziju
montirane opreme. Stubite mora biti dobro umjetno osvijetljeno, te opremljeno automatom za gaenje i
akumulatorskom svjetiljkom za sluaj nestanka struje. Iz stambenog stubita nije dozvoljen ulaz u poslovne ili druge
nestambene sadraje. Za ostale sadraje u zgradi potrebno je projektirati posebna stubita.
Sporedno stubite
Arhitekt je duan prvenstveno izbjegavati potrebu za sporednim stubitem. Sporedno stubite moe sluiti za ulaz u
neiskoriteni podrum ili tavan. Sporedno sigurnosno (vatrogasno) stubite potrebno je projektirati iskljuivo u
specifinim lokacijskim uvjetima u skladu s protupoarnim uvjetima. Preporuuje se projektirati otvoreno sporedno
stubite na proelju u laganom materijalu.
- minimalne irine stubita 90 cm (ili vie prema proraunu evakuacije iz projekta protupoarne zatite)
- pod: vodootporan, protuklizni

20
Izvor: Pravilnik za drutveno poticanu stanogradnju, str. 24 i 25, 2001.

DRAVNI PEDAGOKI STANDARDI


Republika Hrvatska, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i porta, Zagreb, 2008.
Dravnim pedagokim standardima utvreni su optimalni prostorni, kadrovski, zdravstveni, tehniki, informatiki i drugi
normativi koji slue kao putokaz za osiguravanje ujednaenih uvjeta rada u odgojno-obrazovnim ustanovama za sve
tri razine: predkolsku, osnovnokolsku i srednjokolsku.
PREDKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA
Mjerila za prostore u djejem vrtiu
lanak 45. (7)
irina stubinoga kraka mora biti najmanje 120 cm za dvije sobe dnevnog boravka.
Za sljedee dvije sobe dnevnog boravka irina kraka mora se poveavati za 30 cm.
Visina stube ne smije biti vea od 15 cm, a irina gazita mora biti najmanje 33 cm.
OSNOVNOKOLSKI SUSTAV ODGOJA I OBRAZOVANJA
Mjerila za prostore u osnovnim kolama
lanak 23. (14)
Najmanja irina stubinog kraka za dvije uionice iznosi 120 cm.
Za sljedee dvije uionice irina kraka se poveava za 30 cm.
Visina stube ne smije biti vea od 15 cm, a irina gazita stube mora biti najmanje 33 cm.
SREDNJOKOLSKI SUSTAV ODGOJA I OBRAZOVANJA
Prostorni uvjeti za izvoenje gimnazijskih programa
lanak 31. (4)
irina stubinog kraka iznosi najmanje 120 cm za dvije uionice.
Za sljedee dvije uionice irina kraka se poveava za 30 cm.
Visina stube ne smije biti vea od 15 cm, a irina gazita stube najmanje 33 cm.
lanak 31. (5)
Ulaz u kolu mora imati natkriveni trijem i rampu.
Rampa je vrsta, hrapava povrina s najveim nagibom 1:20 (5%), najmanje 130 cm
iroka, a nezatiene strane ograene su u visini 90 cm u skladu s posebnim propisima.

21
Izvor: Dravni pedagoki standardi, MZO, Zagreb, 2008., str. 35, 59 i 93

ZAKON O ZATITI OD POARA (NN 92/10)

Napomena:
Detaljnije na 13. predavanju AKM3 Zatita od poara!

Zakonom se ureuje sustav zatite od poara. Sustav zatite od poara podrazumijeva planiranje zatite od poara,
propisivanje mjera zatite od poara graevina, ustrojavanje subjekata zatite od poara, provoenje mjera zatite od
poara, financiranje zatite od poara te osposobljavanje i ovlaivanje za obavljanje poslova zatite od poara, s
ciljem zatite ivota, zdravlja i sigurnosti ljudi i ivotinja te sigurnosti materijalnih dobara, okolia i prirode od poara, uz
drutveno i gospodarski prihvatljiv poarni rizik.

Prema zahtjevnosti mjera zatite od poara graevine se dijele na:


skupina 1: manje zahtjevne graevine
skupina 2: zahtjevne graevine (hoteli, restorani, uredske zgrade, trgovine, stambene zgrade s
vie od 6 stanova, vrtii, kole, bolnice i dr.)
Elaborat zatite od poara izrauje se samo za graevine iz skupine 2.
Pravilnik o otpornosti na poar i drugim zahtjevima koje graevine moraju zadovoljiti u sluaju poara
(NN29/13)
Zatita od poara
- pravilan odabir graevinskih materijala, graevinskih elemenata i konstrukcija i pravilno projektiranje
graevine (poarni sektori, izlazni putovi, vatrogasni pristupi)
Sigurnosno stubite
PRAVILNIK O TEHNIKIM NORMATIVIMA ZA ZATITU VISOKIH OBJEKATA OD POARA
(SL. 7/84, preuzet NN 55/96) - zatita od poara visokih objekata
Visina prostora koji se koristi kao izlazni put ameriki pravilni NFPA 101 Life Safety Code* propisuje da
ta visina ne smije biti manja od 230 cm.
* NFPA 101 Life Safety Code, National Fire Protection Association, amerika norma
Izvor: Carevi, M., et al.: Tehniki prirunik za zatitu od poara, Zagreb, Grafo-Amadeus, 1997., str. 137
22
Izvor: predavanje Zatita od poara visokih objekata kolegija Odrivo graenje 2, predava: M. Carevi

PRAVILNIK O TEHNIKIM NORMATIVIMA ZA ZATITU VISOKIH OBJEKATA OD POARA


(SL. 7/84, preuzet NN 55/96)

23
Izvor: predavanje Zatita od poara visokih objekata kolegija Odrivo graenje 2, predava: M. Carevi

PRAVILNIK O ZATITI NA RADU ZA RADNE I POMONE PROSTORIJE (NN 6/84 i 42/05)


Pravilnikom se propisuju minimalni zahtjevi za graevine namijenjene za radne i pomone prostorije glede sigurnosti i
zatite zdravlja radnika te se primjenjuje na sve radne i pomone prostorije i prostore u kojima se stalno ili povremeno
obavlja rad, povremeno zadravaju osobe na radu i u koje dolaze druge osobe po bilo kojem osnovu rada ili koritenja
usluga.
Unutarnja stepenita
l. 86.
Stepenita u graevinama moraju biti rasporeena tako da osiguravaju lako izlaenje iz svih dijelova graevine. Po svojem
poloaju i dimenzijama stepenita moraju imati usklaenu propusnu mo u ovisnosti o broju osoba koje se njima koriste.
l. 87.

Stepenita moraju biti izvedena tako da jasno ukazuju smjer prema izlazu iz graevine. Izlazne stepenice koje se nastavljaju u
podrum ili druge nie etae, treba da su odvojene pregradama, vratima ili nekim drugim pogodnim nainom na etai gdje se
izlazi iz zgrade, tako da se uini jasnim smjer izlaenja.

l. 88.

Stepenini put s odmoritima mora se nastavljati bez suenja du smjera izlaznog puta. Nije dozvoljeno na stepenitima voditi
instalacije ili postavljati ukrase ako se njima smanjuje prostor izlaza. Na stepenitima i prilazima stepenitu ne smiju se stavljati
stvari koje mogu da zbune osobe, kao to su zrcala, neobiljeene providne pregrade i razne dekoracije, na nain koji bi mogao
izazvati zabunu u pogledu pravca izlaenja. Stepenita i prilazi stepenitima moraju biti dobro osvijetljeni, a izvori svjetlosti
moraju biti postavljeni tako da osvjetljavaju zonu kretanja i da ne zasljepljuju osobe.

l. 89.

Korisna irina stepeninog kraka unutarnjih stepenica ne moe biti manja od 1,10 m, a mora odgovarati broju osoba koje ih
koriste i rasporedu prostorija u graevini. Pod korisnom irinom stepeninog kraka podrazumijeva se irina stepenica mjerena
izmeu rukohvata i zida. Stepenini krak mora imati najmanje 3 stepenice, ali najvie 18 stepenica. Svako stepenite mora imati
barem s jedne strane rukohvat.

l. 90.

irina odmorita ili podesta ne moe biti manja od irine stepeninog kraka, a duina odmorita izmeu stepeninih krakova ne
smije biti manja od 1,10 m. Materijal gazita i odmorita stepenita ne smije biti klizav, a ako postoji opasnost od klizanja
potrebno je na povrinu gazita staviti materijal koji nije klizav. Visina stepenica u graevinama namijenjenima za radne i
pomone prostorije mora iznositi od 13 do 19 cm a irina gazita od 26 do 36 cm zavisno o njihovoj namjeni.
Sve stepenice na istom stepenitu moraju biti jednake po visini i irini gazita, a odstupanja u irini gazita i u visinama pojedinih
stepenica, ne smiju biti vea od 0,5 cm.

l. 91.

Zavojito stepenite u radnim i pomonim prostorijama moe se postavljati samo u izuzetnim sluajevima.
Zavojito stepenite mora biti projektirano i izvedeno tako da na najuem dijelu irina gazita ne bude manja od 13 cm.
Zavojito stepenite ne moe se koristiti kao izlaz za sluaj evakuacije i spaavanja radnika.

Izvor: Pravilnik o zatiti na radu za radne i pomone prostorije, II. Pravila zatite na radu,
5. Radni prostor, Unutarnja stepenita, l. 86-91 (NN 6/84 i 42/05)

24

Zatitne ograde i rukohvati


l. 92.
Stepenite i stepenino odmorite du rubova s otvorene strane moraju imati zatitnu ogradu s rukohvatom.
Zatitne ograde i rukohvati moraju biti postavljeni kontinuirano na cijeloj duini kraka stepenita.
l. 93.

Stepenita koja imaju do 10 stepenica moraju biti sa jedne strane ograena sigurnom ogradom, a stepenita sa vie od 10
stepenica moraju imati ogradu za obje strane.

l. 94.

Galerije, platforme (podiji), prelazne rampe, prelazi, mostovi i sva mjesta rada na visini veoj od 120 cm iznad terena ili poda
prostorije s kojih se moe pasti, moraju biti ograene vrstom zatitnom ogradom. Konstrukcija zatitnih ograda i rukohvata mora
biti izvedena bez streih dijelova ili umetnute oplate, koji bi mogli zahvatiti odjeu osoba.

l. 95.

Visina zatitne ograde ne smije biti manja od 100 cm mjereno od poda. Rukohvati i zatitne ograde na stepenicama moraju biti
postavljeni na visini od 100 cm iznad gornje povrine gazita, mjereno okomito od sredine gazita stepenita do vrha rukohvata
odnosno ograde. Rukohvati moraju biti izvedeni tako da ruka moe po njima kliziti bez prekida.

l. 96.

Popuna zatitne ograde (preke, meupreke, stupovi, umeci) mora biti konstruirana za jednolino optereenje preko ukupne
povrine ograde. Razmak i dimenzije popune ograde moraju odgovarati horizontalnom optereenju na rukohvatu ograde od
najmanje 700 N/m.

l. 97.

Ako se popuna zatitne ograde izvodi od duinskih meupreki, onda se mora predvidjeti dovoljan broj meupreki i to tako da
slobodan razmak izmeu preki, mjereno okomito na tok preke, ne prelazi 25 cm izmeu preki odnosno od vrha poda, gazita ili
obruba. Ako se popuna zatitne ograde izvodi u obliku okomitih preki onda okomite preke ograde ne smiju biti meusobno
udaljene vie od 14 cm. Povrine potpuno ili djelomino ispunjene umecima od vrste iane mree, razapetom metalnom
konstrukcijom ili ornamentalnim reetkama koje zatiuju od pada kroz zatitnu ogradu moraju odgovarati zatiti s umetnutim
prekama ili okomitim stupovima specificiranoj u stavku 1. i 2. ovoga lanka, a dozvoljena je i druga kombinacija navedenih
naina izvedbe koja osigurava jednaku sigurnost.
Na mjestima gdje postoji opasnost od padanja predmeta s visine, zatitna ograda mora imati na svom donjem dijelu punu rubnu
zatitu visine najmanje 15 cm mjereno od razine povrine. Ako se neprekinuti vrsti obrub postavlja na donjem dijelu stepenine
ograde, onda njegov vrh mora biti paralelan s vrhom stepenita, a visina obruba ne smije biti manja od 7,5 cm mjereno pod
pravim kutevima prema obrubu, od njegovog vrha do izboine gazita.

Vanjske stepenice
l. 98.
Vanjska stepenita koja se koriste kao izlaz moraju biti projektirana i izvedena tako da ih mogu koristiti sve osobe.
Stepenite iz stavka 1. ovoga lanka moraju imati zatitnu ogradu visine najmanje 120 cm.
l. 99.

Vanjsko stepenite mora biti projektirano i izvedeno tako da su stepenice zatiene od atmosferskih padavina. Ako stepenita iz
stavka 1. ovoga lanka nije mogue odgovarajue zatititi, mora se u zimskim uvjetima osigurati njihovo redovno ienje i
odravanje.

l. 100.

Metalni dijelovi stepenita moraju biti zatieni od korozije u skladu s vaeim propisima.

Izvor: Pravilnik o zatiti na radu za radne i pomone prostorije, II. Pravila zatite na radu, 5. Radni
prostor, Zatitne ograde i rukohvati, l. 92-97 i Vanjske stepenice, l. 98-100 (NN 6/84 i 42/05)

25

PRAVILNIK O OSIGURANJU PRISTUPANOSTI GRAEVINA OSOBAMA S INVALIDITETOM I


SMANJENE POKRETLJIVOSTI (NN 151/05, 61/07)
Ministarstvo zatite okolia, prostornog ureenja i graditeljstva, Zagreb, 2005.
Pravilnikom se propisuju uvjeti i nain osiguranja nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti (u daljnjem tekstu: pristupanost) i unapreivanja pristupanosti graevinama javne, poslovne,
stambene i stambeno-poslovne namjene, te uvjeti i nain jednostavne prilagodbe pristupanosti graevina stambene i
stambeno-poslovne namjene.
Graevina stambene namjene je stambena zgrada s deset i vie stanova, iskljuivo stambene namjene.
A. ELEMENTI PRISTUPANOSTI ZA SVLADAVANJE VISINSKIH RAZLIKA
lanak 9.
Za potrebe svladavanja visinskih razlika prostora kojim se kreu osobe smanjene pokretljivosti mogu se koristiti sljedei elementi pristupanosti:
rampa, stubite, dizalo, vertikalno podizna platforma i koso podizna sklopiva platforma.
lanak 11. Stubite
Stubite mora omoguavati ispunjavanje sljedeih uvjeta, odnosno imati:
visinu stube najvie 15 cm,
irinu nastupne plohe stube najmanje 33 cm,
svijetlu irinu stubinog kraka u unutarnjem prostoru najmanje 110 cm,
svijetlu irinu stubinog kraka u vanjskom prostoru najmanje 120 cm,
rub nastupne plohe stube protuklizno i vizualno kontrastno obraen u irini od najmanje 2 cm,
rukohvate na zatitnoj ogradi stubita izvedene u kontinuitetu cijelom duinom stubita, a na poetku i na kraju stubita
produene u odnosu na nastupnu plohu stube za 30 cm, sa zaobljenim zavretkom,
rukohvate na ogradi stubita izvedene na nain da se mogu obuhvatiti dlanom,
rukohvate na ogradi stubita u vanjskom prostoru izvedene od materijala koji nije osjetljiv na termike promjene,
stubini krak irine 250 cm i vie izveden sa sredinjim rukohvatom prema primjeru na slici 9. Priloga ovoga Pravilnika,
prostor ispod poetnog stubinog kraka ograen ogradom visine 70 cm do mjesta gdje je visina podgleda stubinog kraka 210
cm ili pod ispod stubinog kraka deniveliran podizanjem za najmanje 3 cm do mjesta gdje je visina podgleda stubinog kraka 210
cm, prema primjeru na slici 10. Priloga ovoga Pravilnika,
ogradu s ispunom od stakla uoljivo obiljeenu,
pred prvom i iza posljednje stube izvedeno taktilno polje upozorenja, u punoj irini stubinog kraka, irine najmanje 40 cm s
uljebljenjima okomito na smjer kretanja u skladu s odredbama lanka 8. ovoga Pravilnika.

Izvor: Pravilnik o osiguranju pristupanosti graevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, III. Obvezni elementi
pristupanosti, A. ELEMENTI PRISTUPANOSTI ZA SVLADAVANJE VISINSKIH RAZLIKA, l. 9-11, (NN 151/05, 61/07)

26

UVJETI UPORABE POMAGALA

Slika 3. Prostor potreban za uporabu tapa, taka i hodalice

Slika 2. Prostor potreban za kretanje osoba u invalidskim kolicima

Slika 4. Prostor potreban za uporabu bijelog tapa i psa vodia

27
Izvor: Pravilnik o osiguranju pristupanosti graevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 151/05, 61/07)

Slika 7. Rukohvati

Slika 15. Komunikacije

28
Izvor: Pravilnik o osiguranju pristupanosti graevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 151/05, 61/07)

Slika 8. Stubite

Slika 10. Prostor ispod poetnog stubinog kraka

Slika 9. Stubite irine stubinog kraka od 250 i vie

Izvor: Pravilnik o osiguranju pristupanosti graevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 151/05, 61/07)

29

Slika 6. Rampa

l. 10. Rampa
Rampa se koristi kao element pristupanosti za potrebe
svladavanja visinske razlike do ukljuivo 120 cm, u unutarnjem
ili vanjskom prostoru.
Rampa mora omoguavati ispunjavanje sljedeih uvjeta,
odnosno imati:
doputeni nagib do ukljuivo 1:20 (5%),
svijetlu irinu od najmanje 120 cm u vanjskom prostoru,
odnosno najmanje 90 cm u unutarnjem prostoru,
odmorini podest najmanje duine od 150 cm na svakih 6 m
duine rampe,
vrstu, protuklizno obraenu povrinu,
izvedenu ogradu s rukohvatima na nezatienim dijelovima,
rukohvate koji su promjera 4 cm, oblikovani na nain da se
mogu obuhvatiti dlanom, postavljeni na dvije visine od 60 i od
90 cm, produeni u odnosu na nastupnu plohu rampe za 30
cm, sa zaobljenim zavretkom, prema primjeru na slici 7.
Priloga ovoga Pravilnika,
na ogradi rampe koja se nalazi u vanjskom prostoru
rukohvate izvedene od materijala koji nije osjetljiv na termike
promjene,
ogradu s ispunom od stakla uoljivo obiljeenu,
Primjer rampe i uvjeti iz stavka 2. ovoga lanka prikazani su na
slici 6. Priloga ovoga Pravilnika.

Iznimno, za visinsku razliku do ukljuivo 76 cm, doputeni


nagib smije biti do ukljuivo 1:12 (8,3%).
Iznimno od stavka 1. ovoga lanka, u vanjskom prostoru, kada
za to postoje uvjeti, za potrebe svladavanja visinske razlike
vee od 120 cm, moe se koristiti rampa uz primjenu uvjeta
propisanih u stavku 2., ovoga lanka.

Izvor: Pravilnik o osiguranju pristupanosti graevina osobama s


invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 151/05, 61/07)

30

Prilikom projektiranja stubita treba obratiti pozornost na:


- optimalno dimenzioniranje stubita i stubinog prostora
- poloaj stubita i potreban broj
- pravilan izbor konstrukcije
- stabilnost konstrukcije
- sigurnosne mjere utvrene propisima iz podruja graditeljstva
- pridravanje vaeih propisa

31

PODJELA STUBITA
Stube i stubita se dijele prema:
- poloaju u zgradi:

vanjska ili unutranja,

- vanosti u namjeni:

glavna ili sporedna,

- obliku u tlocrtu:

pravolinijska (ravna, lomljena - L, U, T oblika) i


krivolinijska (zavojita, mjeovita, polukruna i kruna),

- broju krakova:

jednokraka, dvokraka i viekraka,

- konstrukcijama
i materijalima:

masivna i lagana stubita,

- statikoj shemi:

konzolna i gredna,

- obliku jedinine nastupne plohe


u tlocrtu:
ravne, klinaste i savijene,
- obliku u presjeku:

dio krute ravne plohe,


blok stube,
trokutastog oblika ili
oblika prema izboru (s horizontalnom gaznom povrinom).

32

MASIVNA STUBITA
Masivne konstrukcije stubita izvedene od kamena, opeke, betona i armiranog betona.

Napomena:
O arhitektonskim konstrukcijama masivnih stubita detaljnije na predavanjima kolegija AKM1 u 1. semestru!
33

DRVENA I ELINA STUBITA


Osnovni elementi konstrukcije izvedeni od drva, elika ili stakla.
U primjeni je esto kombinirani izbor materijala.
Izvode se na licu mjesta sastavljanjem unaprijed gotovih elemenata.

34

LITERATURA
Baus, U.; Siegele, K.: Holztreppen, Konstruktion, Gestaltung, Beispiele, db das buch, Stuttgart-Mnchen, 2001.
Baus, U.; Siegele, K.: Stahltreppen, Konstruktion, Gestaltung, Beispiele, db das buch, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1998.

Bielefeld, B.; Skiba, I.: Basic Technical Drawing, Birkhuser, Basel, 2007.
Biondi, Lj.: Uvod u projektiranje stambenih zgrada, Golden marketing / Tehnika knjiga, 2011., str. 39-40
Ching, F. D. K.: A Visual Dictionary of Architecture, John Wiley&Sons, Inc., New Jersey, USA, 1995.
Ching, F. D. K.: Building Construction Illustrated, John Wiley&Sons, Inc., New Jersey, USA, 2008.
Deplazes, A. (ed.): Constructing Architecture, Materials, Processes, Structures, Birkhuser, Basel, 2005. (stairs, str. 225-239)
Habermann, J. K.: Staircases, Design and Construction, Birkhuser, Basel, 2003.
McMorrough, J.: Materials, structures, and standards, Rockport Publishers, USA, Inc., 2006.
Neufert, E: Elementi arhitektonskog projektiranja, Zagreb, Golden marketing, 2002. (stubita str. 193-197)
Merkblatt 155 "Innentreppen aus Stahl", Stahl-Informations-Zentrum, Dsseldorf, 2006.
Merkblatt 255 "Aussentreppen aus Stahl", Stahl-Informations-Zentrum, Dsseldorf, 2006.
Merkblatt 355 "Entwurfshilfen fr Stahltreppen", Stahl-Informations-Zentrum, Dsseldorf, 2006.

Meyer-Bohe, W.: Treppen, Elemente des Bauens, Alexander Koch GmbH, Stuttgart, 1975.
Schittich, C. (ed): in DETAIL Deigning Circulation Areas, Stairs, ramps, lifts, Routing; Planning principles, Munich, 2013.
Staircase Design, teNeues, Barcelona, 2000.
Stairs, architectural details, Verlagshaus Braun, 2008.
Tardozzi, B.: Predavanja kolegija Arhitektonske konstrukcije 2, Uvod u arhitektonske konstrukcije stubita: Osnovni pojmovi, elina stubita,
Drvena stubita; Masivna stubita, Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2006.

Tehnika enciklopedija 12: Stubita, Leksikografski zavod Miroslav Krlea, Zagreb, 1963. (stubita str.364-390)
Vrkljan, Z.: Oprema graenih nacrta, Zagreb, Sveuilite u Zagrebu, Zavod za graevne konstrukcije, 1964.

35