Vous êtes sur la page 1sur 48

f teska yat tinml ismunen kigan d uma, ddun

ubrid n Uzayku, amm Wagrar d wiyya....Arg


Ifka li ADQI kigan i tsekla d tussna tamazit,
isawel f tufrayin, inder inzgumen, isuyy f iskraf,
yiwc i tguri atig, ifek tilelli i iswingimen-nnes.
Talat n Janbiy tga yan umdya tmdyazin-nnes
ggutnin. taarst lli s tt-yura, tiguriwin lli as- isti,
inumak lli tusi d isqqwal lli tettawstal, ujjan-tt
ad teg yat tmedyazt yafutn d tifsus yiles.
Issimim-tt uggar emmuri Mbarek lli tt-isslkmen i umaal, ifek-as yat tnaa d yat tufrayt
d-isawalen ugwnes n wul.
Talat-ad, tsnfel udem n tzlit tamazit, tiklit
zwaren rad tettwafka tmlda i tmazit ad tturar s
tarast tamaynut, ig unau amar n trabbut
tamawant tatrart.
EMMURI Mbarek , ANAUR AMEAWAN
D-IZWAREN TASUT-NNES .
Issnti EMMURI Mbarek amareg tmiyt-nnes. Ifek uge-nnes tiguriwin mmimnin i
imsiden d ugdud-nnes. iswuri s kigan n tzlitin i
man tsekla tamazit tatrart. meqqar
ittawssan EMMURI s uawan amaynu, amareg
aqbur ur gis ifel ; tisn n ay Lajj BELID lli
mi yuls isggwasen n (90) s tmlda n usnfar lli
tssnti tmawast n tussna bla tsmed- t, gant
tuggwaa mas yiwes unau-ad usmatti n tal
atin-ad s dar tasutin n yimal.
Mennawt tfras ad idra EMMURI d UZAYKU , ar
akk ttirin tizlit tatrart, d usin akk unzgum n
umarg amazi d usbulu-nnes. inna emmuri
yan umsawl mas ar nn-ittafa ixef-nnes tmdyazin n Uzayku. yufa gisnet aylli s ar isiggil : taguri
immimen, taliwin yusin ur d imikk n intagen
uswir amalan ddr n win tmazirt.
Talatin n Uzayku lli yurar EMMURI ggutent,
gan-t akk tin tmazit zqqan, teaynt tiguriwin
timzzitin, fkint tindi i wawal amazi zund tizlit n
Janbiy lli igan talat tamlalt umzruy n
umarag amazi atrar. ta ad tsnfel addad n
tezlit tamazit s yan waddad lli tt- yujjan ad
nn-tut s wayyawen-nnes yiger amalan.
EMMURI inna unmis n le matin 2003 f
(NNZA) -lli yiwi tasmurt tamzwarut- mas iga
yat tmlda lli ar ittnmiggir yan ugdud n
inaun. tiklit zwarn isyafa gis s uawan, s ui
n tlat, s wul-nnes yuyl ar ittirir: myar adlli ad
didi ittirir trabbut-inu smmus ar i n mdden
; tlat-ad, urar gis d uggwar n 30 n ugmam
amawan
Tannayt-ad lli ifka EMMURI tli s Unmuggar

10

Anamur n Tezlit Tartart (NNZA), macc mad ilin


s tlat n Janbiy , inna fellas usays n
tiguriwin-ad : u-nn tzlit
n janbiy aylli s ar siggil. timdyazin n Uzayku
gan zund i ar tent-lati ittara, ar nn-gisnet
ttafa ixf-inu ; lli sti talat-ad, gi ixf-inu yat
twngimt : ad d gis i yat tnaa nna ur illan
tsn-inu timzwura. asqsi iga-t: manik s rad skre
abu amawan-nnes d manik s rad tt -ssnkd
i ugdud, awi taft-nnes ayad akk tam
t-inn tezlit-ad.
Meqqar tlla tnnant nger inaun imadrawn
Unmugar-ad, ta tlat n Janbiy ad tawi tasm
urt tamzwarut n tzlit tanamurt tatrart ; aylli
yakkan tamatart mas tar tmazit ad tsker ad
ar-nnes yiger n umareg anamur, macc ad tili
tnalit n wawnk, acku nttat ad iarn ad tsslkem
aawan amazi i tskwfal attuynin uswir
anamur ne amalan.
S uzgzl talat n janbiy munn gis ifrdisen ad
lli tt-yujjan ad teg talat n tasut :
- yura-tt uzayku, amara axatar s yat tarast
tatrart yat tizi lli sul ijbb umareg amazi t
arast-nnes tamyurant;
- ismurg tt mmui s yan ug ilan d yat
taqqayt d iayn tufrayin n wul;
- abu n uawan nns iskr t unau mad inun;
- tska f tguri immimn yusin anzgum d tkrrayt n
imzwag ayt darn yius n bariz janbiy;
- tsdandi tt trabbut tatrat n uawan lli ifan i
tmawast n tussna;
tasmurt lli yiwi mmui s tlat n janbiy tga
ar yat gr tsmurin yanin. talat n janbiy
tga yat gr tmdyazin yanin. talat lli f nmaggarn sin inmurn: yan yigr n uawan, wiss sin
yigr n tmdyazt tartart.

AMEZGUN
BA SEKKU D MEMMIS
umar DERWIC
Ba Sekku

Uress matta tarwa-dde uri ! Ur tri ad ter wala tra ad texdem ! tenna mi nra ad teqqim g
taddart ad tettawan mayes ayd a-tekkes likul ; kammla tla tiddi ikkes-a-tt yiwen urgaz
tt-yuwlen issenu-tt i udrar. Mek ur d-teddi ur illi digne mayed itteddun ad d-ikk ures. Maca
awd nekwni nra ad diges nhenna seg mayed da tessdid timuwwa s twemdin ar tettbeddal
timelsa s tifawt d tdeggwat. Iwa, tella di ssibbet akw tt-yugren : awd taddart-inu tenyama, tin
sin ar kra yimezda ayd tga !

Ufrin

Azul a Ba Sekku !

Ba Sekku

Awa matta wazul ! Nem-d i ubrid taed-i awal ur ta nn-taed kra n texjujt g ur sar d-ttalid ! Han
anect-nna n tazzert n yief d taseddi n tarin-nnek ur nnint ad k-awint as s tillas d daddasent
arwas ! Mayed di tennid ?

Ufrin

Uhu ! Uhu ! Uhu ! ur ri ad ge merda a ba ! Ad ge aerda da wala lsi timelsit n yigwra!

Ba Sekku

A-inu digek a asellehwa ! iwa maymi trid ad t-txedmed di ? Akw ur awd tiyed ad d-tawid
lbak ! is tannid tizi mayed d-tuwey ne tsuled ? Tedda tin winna itteggan iselmaden g tiss xemsa
d tin winna itteggan iselmaden g tiss kra n usinan d tin elba itteggan inezzurfa.
Di, han id dduktur d ayt lian gan tiuna ar zzenzan tiyni d zzerria ne unfen tisusa ar
zzenzan tiberradin n watay !!!

Ufrin

Wahya Ba Sekku ! Nni-ak ur mile imxezniyen meqte gar tawuri amm tenna. Tessned ma
ef da ak-sawale, ua ak-t-nni.
Mantur nbeu xla d tessast d tgumiyt !? Mantur nettemzaray nekwni Imazien d tserdast !?
Ilibiyen iqburen kkan gan iserdasen n Firun g Mira d Yimasilen gan igumiyen n Yiniqen g
Tunest d Yinumiden kkan amun g yiserdasen n Ruma teddud ar Imazien n wenna mi ttinin U
Ziyad meqqar ur akw da nettegga isem n ariq awd di nnan-ak ariq bnu Ziyad ikkaten s
ammas tarabt taqurart n Qurayc g 90 hijriyya, netta d yiserdasen-nnes ayd d-issenwan akal n
Spanya i Waraben adren-as-nn g Sureyya Tabetiyt !
Na-d imxezniyen imazien amm keyyin igan iearen n Umexzen arab ! Iwa mayed nra ta
sekrit-a ! Baraka-a g teart g wakal-nne !
Tisusa, tasasut : snack

Iserdasen, aserdas : militaire

15

Mantur xla nettame idaren imafellawiyen g yilifen d


yimarisen? Is talem is walu urne ifawen icwan !? hat
ur ngi ka ikecca ifessasen i wafaten-nnsen !

Ba Sekku

Kemmin ayd ittamen amaris? Wadde ayd itteggan ane


laf ? Anelaf n mi ? Win yizan? Win yigran ? Anelaf n
yikuan ayd ttegged !
Cal ayd d-tuwid g tneqqi tameggarut g lbak ?

Ufrin

Sa d uzgen ef simraw (20) !

Ba Sekku

Hat tsellam-as inna-t-id s yimi-nnes ! Iwa tannim


ammuzder !? A wa awe i walim-nnek taderd i
wuxsas-nna aqenqum tsexsid iqujjan-nna itkaren s
uledduy !

Ufrin

Mek d-uwi nekkin sa d uzgen keyyin hat amya ayd urek !


Akw ur ta tessined ad tarud isem-nnek ! Yak nekkin ayd ak-isslemden ad ttsenyad
talmanatin-nnek ! Taled idd xes arew ag nn-tella ! Maca nekkin, tsuled ad tinniyed mayed
uri g yief-a. Ard ak-d-yawey ba Ufrin tesselkid yat Lanedruvir tamellalt !

Ba Sekku

Tiirdemt tabexxuct ayd d-ttawid ! Mani g ttafad a memmi Lanedruvir ne Rulesruys ? Idd
tawargit ?

Ufrin

Ih, tawargit ! Tessned MSN ? Tessned Fayesbuk?

Ba Sekku (yusi-t iref iss)

Ad ak-amse akal ayd ssne ! Tesselfed-as i mayek talbeimt s id ara semmus n yidrimen
! ara snat timma ! hat ifar-i bu ssibir kra ! ar i-ttinid acaa !? Iwa ha-k da
tmeggred ayenna tkerzed ! Tauri, walu ; MSN, mraw !
Awa a-inu digek a azewa n wassna ! Akw ur ta tessined ad tsefed ixemmuyen-nnek
ar tthezzad i tiariwin-nnek! cuf ahya ! Mek teddid g ubrid-nna qa k-kkse g waddad
uzzif tisined Ba Sekku mayed iswa! Yalleh ssentel i taxenu-nnek !
(imrured Wufrin iddu iberdan-nnes)

Ba Sekku

Semmus n yiserdasen ayd d-ssegmi, ur illi digsen wenna ittarmen ad i-d-issefre awal as
irei-dde tt-d-yufan tenwa, ur issengiy ifes awd timeqqit n tidi. Ittu tamara nna nuta af
ad yaf mas ira d mas iferru asara. Maca, nnan-t yimezwura : Ku tirect tla akwerfa !
wadde ayd igan akwerfa-nne ; ha-a da t-nettames ar ayenna ! Ad ddu ad seksu mani
g nn-ie di ! Qad i-issiqiq ussan-inu imeggura g tudert-inu nekkin itteqqlen ad ig argaz
isefsis i aggwa n taddart.
(yuli-d Wufrin s asayes isni-d imesseden g yimea ar isseid i uawan)
Anelaf : ministre

16

Igraddasen : diplms

Ufrin

Hi Angela, how are you ? You know that I am keeping on loving you !
Well, next spring, well both celebrate our wedding. Ok ?

Yu n Wufrin

Maymi da tsawaled di?

Ufrin

Aneilla, tarumit-inu !

Yu n Wufrin

Ur ta tri ad d-teddu ad tt-ninniy ?

Ufrin

Iwa, nni-as ad d-teddu g tefsut d-itteddun ad neg tamera.

Yu n Wufrin

Tela a memmi maca mer tessin tamazit ad neg tismunin ! Dilli g tekka, da nsawal as s wallen
amm tenal !

Ufrin

Awd nettat telid ures kigan ; teggulla-i tettelmad tamazit ard da yidem tsawal iss g tiliri !

Yu n Wufrin

Max tra ad teg tislit-inu da ? Ur idd nettat ayd iran ad d-iddu s urne, keyyin ayd innan ad iddu
s ursen !

Ufrin

Addag ttemri dinn awi-kem-inn ad d-tekked timizar igen timizar ; ur idd amm yimerdal-a
iinigen s yifesti. Tsuled a yu ard tnid asenmaddu bu snat tduliwin ammas n Lunun. Qad awi
awd ba ad isigger s imeglel ef wakal ur ta iggwiz akal !
Ur illi dinna mayed issenwan arum s yikecca, ur illi mayed d-ittagmen aqwlil ne iney ayul s
agdez.
Timizar ittmermuen s hiriyin d lemwater d lmacinat ! Ur idd zund tidde-nne g ttamen
yizlalamen azgen n ubrid !

Yu n Wufrin

Ad ak-ikemmel Rebbi a memmi ! Iwa mayed ak-ttini nekkin ? Ass n tmera nheyya-ak uwmi s
Warru d uidus d tzerzakit. Keyyin, di ssiger-d i Yimazien theyyam-a kra n yizlan imaynuten !

Ufrin

Ih, qad d-re i Tinba d Zakar d Laci d Umnay d Saru d Sifaw d Trabbut Imal d Trabbut
Imenza. Ur nenni ad neg tamera g taddart, ad am-kru tazeqqa d winna issemran ar akkan i
yinebgawen ! Teqqimed ad tinniyed ne ar tetterridud, ur tessirided ifeckan wala tneqqred
igertal.
Iwa, mayed trid ? Di, ddu a-i ad kemmle awal d Anjilla ur ta da talla !

Asayes : scne

Asenmaddu : car

Tihiriyin : tihirit : voiture

17

Yu n Wufrin

Iwa, ad ur ttgellal ! Awi-d ad as-siwle meqqar ur tessin mayed as-ttini!


Azul a Anjilla ! Mayed tenid ? Anuf issem tizi nna g d-teddid ! Sgulu-nn azul i mayem d
babam!

Ufrin

Sorry ! I let you but I did not forget you !


It is my mother who loves you. She told you welcome at any time you come !
Warm wishes to your parents ! Tomorrow, I will go to Tamesna City to see my friends Asafar,
Masin and Sifaw.
Iseksew s mayes, inna-as :
Iwa, mayed awen-ttini ? Mer tessin mas ri ad ddu qad d-teddu ad i-tamm ad ur ddu !
Ba Sekku, ur akw yanney afa s igra tarwa-nnes ef seba uru itteqqden iman. Ur isnaes
aar-nne Utmirect ur sin id lmuhendiz d sin yibiben d yiwet tselmat d yiwen lmudir n tasurt
! eddist n hiriyin ayd ittbeddan g tfaska dat taddart-nnsen. Tinne tgellint, ar aseggwas-a ayd
da nsekcam ares sin lemwater issexmajen aanu !

Igraddasen

Baraka n unemri ! Nra nekwni tawuri !


Tauri, ha nera ; ad nili ayd nra nettu lalla tamara !

Ba Sekku

Han tawuri tedda-nn ! Iwa qqim dati ad am-seqqeelli ief-nna aqurar !


(ar ikkat Ba Sekku yiwen dduktur s uruc, ur yanney memmis tama-nnes)
Ufrin
Iwa is ur idd ddaw timmuzdert aya ! Ad ittwat dduktur netta ittettren amur ? I mayed da
t-ikkaten ? Amxezniy ur irin awd ayyur!
Is tlid ief d wul ? Wadde tekkated istahel ad ig anelaf ne anemhal , ur idd ad ig tallunt i yirir!

Ba Sekku

A ? mayed imes wa ? keyyin aya ! Iwa hat tuwi-k-id ad ak-ssekne tawuri n id lwazir d id lmudir.
Amm id key yugin tawuri-dde testahlem agari, ur idd aruc ayd ak-tra tayri !

Ufrin

Hah ! hat gar tawuri-dde tteggad di ayd meqte allig k-meqte awd keyyin meqqar tgid ba !
iwa, ur ak-d-isul as ad tered ief i memmik !
(ikka aras, mmerwalen yigraddasen, ku yiwen mani ikka)

Tasawit n umezgun yaru umar DERWIC


Tizi n Yimnayen g 26 cutanbir 2959

Anemhal : directeur

18
10

tasawit : pice

Tullist (nouvelle)
TAWARGIT N UGLUGL
Yidir BEN EDDI

r as-isawal g tiliri1 s ta ar ittemmei. Inder wul-nnes ur issuddi ma as-ittin. Isalew


yimi-nnes i uledduy. Imey ad iqqen amm win uherdun ittemtaten s fad d la yinney
tiyyi. Ar ttemwaten iwaliwn g yimi-nnes. Ar as-ttemyacckan. Ran ad d akw en g yat
tikkelt. Ur iba g wanuen-nnes. Yunef imi-nnes s uzmumeg seg umeu ar waye. Ur ikkul
ka issaen2 tumas g uqmu-nnes.
Wahli n wussan ayd ittnada uun3 n tiliri-nnes. Ar ittna d twengimt-nnes ad isnem iwaliwen.
Ad as-nn-isselkem anect ibubba n tayri iwad t-tiri. Ius wul n yigellin. Da inedder s wanect
ibubba. Ier ad iss iberre. Msasan ef temnilit4 d mantur g tizi d udar g ttemyinniyen.
Tadeggwat n usekka-nnes g usasu n tama n ucaccaf. Teres-as ta. Kud ikkat tattagt s tuddaz
ishiwwi. Ttean imean.
I-nna ur akw igin s ma ayd digs iswingim ka. Ar ijjujad ma ayd as-ittini ma s d mimek ibeddu
awal. Tifawt ma ayd akw tla ittarem ku aban urs illan. Man digsen ayd as-d-yusan. Kud
imennu, isawal i tissit5 , ittirir : iwa a baba ri yat terbat a, iwa a baba tuwey-i ay-inu a .
Tadeggwat ig amm tezwut s temnilit. Izwar-tt-nn s wahli. Ar ittganna ijjujd tarezzift tamezwarut
taligt tameant mi isney ka n tujjut ef tefriwin. Ku imik ar ittarem is digs isul wau n tujjut. Ig
tt-yusey iku-tt d wig tt-isars.
Imerr-nn s ti izuz ubrid, taerrimt izem n
udrar. Iwet-t-id usidd g wudem-nnes.
Tsefsi-t tiddi d twada n tetbirt. Ar ittrri
wazzar azawra afella n yiariwen-nnes
amm yigider. Ur iba i yief-nnes iwer
amm uqqbu. Ur yumin allen-nnes.
Tuwe-t-inn. Tzul ifs s yits n texmimin
timanin tizeggwain mi tuger tmajjgalt
ibubban yat tesmext tamant taxmimt
tamazdart. Tazen irs tafust tamelwat,
tamellalt, taclulaft.
Isul da ittemseqsa ingras d yief-nnes idd
tawargit
mid
nniyt.
Isfafa-t-id
umeddakwel-nnes
g
twargit.
Isnnegwdem ifs usan. Ijjeje ifs s
ubanuq ireddlen igudar : nker a ddabbt
hat nra ad nsikk aman i tmara-a iemmun
s uxemmuj, a bu wuran.
1 Tlphone
2 Compter
3 Numero
4 Rendez-vous
5 Miroir

19

Tullist (nouvelle)
TAMENAST
Asafar LIHI

Imnala-tt tikkelt tamezwarut g imensi s tepra yat tmesmunt n ina/uren g Tmesna pur Ludaya# Ur
myassanen maka mse;,an s wallen$ ad tinid is ccaren arraw# Ur wala t-issusem kigan wudem-nnes maka
lespen-tt wallen# Dinna s igra ti..$ irar-as-tt-d uwe\\ug-nnes# Mmwatent wallen allig ula$ iffep$ teffep# Awal
ur ikki gerasen#
Itti-d imalas$ imnal-tt-nn g yan usarag pef tsekla tuntiyt1 tsudes tsedlist n Kalila d Dimna# Kud ssefliden
medden as-iseksiw$ netta$ s wudem$ s wallen$ s ger wallen s timit s tmelsit# Iffep$ teffep# Awal ur ikki
gerasen#
Altu$ mnaggaren g yat tmeskanit pef izerfan n tutmin g useprey2. G ufus$ tusey ungal n Simun
DUBUWAR$ Tanebgit3. Netta ipra azwel$ ar ittemp/i/ s ususem imkiddap g d-impey umaccu g unudem#
- Palep is ur tessinemt xes Uzuf wiss sin4 n DUBUWAR !
T;eqqa-t$ tader I wallen$ tenna-as %
- Ayhayhay A Sa\tr ! Tawey azmumeg g imi-nnes#
Msawa,en imi;$ mmefkan u..tunen n ttilipri$ mgin ad myinniyen#
Meqqar mjagerrant tektiwin-nnsen g mennaw d asentel ku ass mmepran^ yufa diges tabpest$ taf diges
ti/ilt#
Yat tdeggwat i==uwnen an/ar mmepran# Mgarn-nn pur yir n wasif# Da .effuren tibridatin ar pur yilel
argun-asent-d# Ar sawalen allig her,en tafuyt# Ig mmwaten ipwer,an ig b,an$ gen ixer,an s ta,sa# Awal
d-iffpen imi gen-as tipemrin$ nettat s yi/ri-nnes apensan$ netta s yirem-nnes aseklan# Tamepnast tesnipis
awal# Netta$ ir ma ayd t-ittarem# Ig inna awali g as-ise,far waye, amm umedayaz#
I;rem wawal ur nnin# Da zerrin yuwen asin-d waye,$ ku tapwejdimt d winnes^ zund is d-mgan pef wad
ur b,un ass-a nep akw
manen g ukejjum# Inta wawal g tdersi$ myama/en ifassen$ aseqsi deffir way, allig myakkasen asurdu is
gan yan$ imepnasen#
Ffir snat temrilin n wawal d ta,sa$ ir n wasif$ iseqsa-tt is tra ad ides temmensew# Tessusem$ munen ar
yan usmau izeddigen pwejdmen allig ``an# Itter atay$ tetter sin lkisan n Uwiski#
~`an$ swin$ recqen$ ig ad itter i userbay timernit5$ tferdedda teg/iwt tap-nn imi n teflut# Ifru-as$ i.fur-tt s
ifesti#
Nyuddun yan imi; g tebridatin n yir n wasif# Xes ffpen s abrid axatar$ tenzep-as afus s yan lbar
ame//an$ pejdmen# Inyuddu usidd inger-asen$ mremma;en ifassen$ myakkasen le;ya$ meswanfant twengimin$
msudumen#
Tawe, temrilt i wansa ad irgel$ yawey-asen-d userbay timernit# Yakez altu umepnas tamepnast is tkuker$
is da tteqqel ad dip inzep axecxac# Yasey allig issared udem-nnes s wuggaden$ issuter-as ad b,un
timernit$ azgen azgen# Tanef imi-nnes$ s u\oab$ ammi as-d-isares akelluc6 nnes pef ..ebla#
- Ma ayd mi$ ad neb,u @ Waxxa!$ tse,fur-as k !
Tupul tazen afus s uodil-nnes$ tger-as azgen#
- Nnip ka ur inimen@ Tuf id ka i tektiwin-inw nep kem iseplaca wudem-inw$ apwejdim-inw!
- Tessusemd-i maka ur iri be..u-ddep ad i-ikjem allap! Ur da ittnaraz g tme..ut ad tefru xes imeddulla#
Ileqqwem agulef ammi as-tegnid imi# Tales-as%
- Maka awd dpi tepw/and-i# Irebyan apef gip ad issen k-snimmrep!
- I;lan! Ka n uclif n tnemmirin @
- Ar tt-ttuzud ar tiyira tezrid-tt netta rip ad idek munep#
1 Fminine
2 Avortement
3 Linvite, roman de Simone de Beauvoire
4 Le deuxime sexe, essai fministe de Simone de Beauvoir.
5 Addition 6 Sexe (verge)

Tamesna 19 Nuwanbir 2965

21

Le Berbre dchain : Tribune libre dAsirem Amazigh


Asirem Amazigh consacre cette rubrique tous ceux que la lutte pour lAmazighit mobilise.

TOUT SE FAIT SANS NOUS, CHEZ NOUS


Karim Mazigh

Wi, wi msiou ! Nous avons compris. Vous ne cessez pas de nous le ritrer ; Nous sommes tous des Marocains . A
vous entendre dire cela, il yen a beaucoup, parmi nous, qui se laissent immerger, inconsciemment, dans les coins les
plus sombres dune tombe ambulante, vilaine, bourre dhypocrisie, de mensonges et de simulacres.
Nous sommes Marocains, classs par ordre de priorit bien videmment, et vous tes Maro-Cans. je dirai plutt.
[Can/Qabil : ls ain du premier couple Adam & Eve, premier meurtrier de lhumanit qui a tu son frre cadet
Abel/Habil]
Prts tout faire au nom dune religion, dun islamisme dcal dans le temps mais encore imprieux. Pourchasss par
lme errante de lHistoire profonde de ce maudit pays. Nier et dsavouer lhistoire vritable, par ce quelle fait mal,
croyant navement pouvoir librer les entits, les mes errantes des anctres, des martyrs, des hommes libres. Les
aider partir dans la lumire et retrouver la paix divine dans le vide par le moyen de quelques prires damnes et
quelques bougies blanche
s.
On me parle dune vie de lau-del, dune vie dans les cieux, dun bonheur
ternel, des anges aux jardins dEden, des rivires de vin, dun
Eldorado aprs la mort. Et moi, je leurs parle dici bas, du
prsent, daujourdhui, de maintenant, de la vie avant la
mort. Nous nous entendons demi-mot et je me
demande, encore, pourquoi tout se fait sans nous, chez
nous, dans ce pays pest ? Pourquoi ne sommes-nous
voqus et/ou convoqus que lorsquil sagit de
mourir pour ce pays et/ou pour cette religion ?
pauvres berbres, que vous reste-t-il faire
encore, quand vous avez corrompu le sang berbre
ce point quil na plus souci de sa propre chair, de ce
quil est vraiment et de ce quil va devenir.
Nous, berbres gars daujourdhui, vivons un monde horrible,
un vide, un mythe, une histoire dune gloire disparue il ya
longtemps. Cest ce qui nous bloque et nous empche de briller, de
crer, dcrire notre propre Histoire. Limportance de reconnatre son
Histoire est primordiale, ceci est une vidence. Cependant, il est
compromettant de sy attacher trop et den tre hant.
Cest le rsultat limpide du vide en soi que nous a voulu le rgime
panarabe depuis longtemps. Ds les premiers jours lcole,
nous sentons le malaise, le refus, la haine de soi, des
siens et de ses semblables. Mission accomplie, nous y
sommes aujourdhui. Programmes scolaires,
professeurs, administrations, coles,
ministres, gouvernements, rois succdant,
dieux... tous ensemble jouent, main
dans la main, pour lextermination
identitaire. Cela explique tout. Nous
sommes vides de lintrieur depuis
la naissance. Cest voulu.
Oui...Mais nous lavons accept.
Anam sidi !

22

TANFUST

DERB LFUQAA
Nureddin BAWEDRA

ezzifen-as ifassen. Waqila ass


nna g d-ilula izzwar-d ifassen,
nezent-id issen. Idda-d ar
tama-nu ibedd. Ur i-isawel, ur as-sawle.
as iga ammi ur illi as netta, ar iseksiw s
tesga tazelma.
Plaka n ubis ag ides jeme. Ilsa
talkebbu, d yat tasserwalt n in; teem,
teqqmer, tesmatter-as tizukin. G
yiaren-nnes ilsa leklakitat.
Uki d tafuyt tennula-i udem, ar
sseide i klaksunat, ar keu karburan;
cwiy han medden ar ttgadayen. Ssentlen
aterras. Snat twetmin ddant-d ar
tama-nne ; tseqsa-t yiwt:
-Daz tlata uxemsiyen?
-Baqi.
Taul s tmeddakkwelt-nnes. Ar
ttemsawalent. Nettat tzur, tewra,
allen-nnes ent-d. Ar tsawal s jjehd. Kud
tsawal, tesseid, tekkat s yifassen.
Iaren-nnes sdiden, as dars iwerdan
xatren.

Yan Imik, iddu-d ubis, imun-d ides


wau n karburan, ar inedder, dru ayd
ikcem digne! Mmerwalen medden
as-igran itnan. Zerren-i s art. Ran ad
nin g yiwt tikkelt. fare-ten awd nekk,
ali. Ri ad ddu s Leqria g Ddarelbia.
Neney , name tiwriqin. Cwiy seksu g
jjaj, hun aterras-dda da itteddu g
trutwar!
Yuley g lbab n dat, iggez g lbab n art .
Iwa fhem key!
Yuwt tuyyit ayd tegra tmeut-dda,
tazurart mm yiwerdan:
"Awili, Ya wili! Ddaw liyya beztami!"
"Ulad lqebat! Lla ileggiha lek!"
Ifesta ubis; ar ttemseksiwen medden.
Ccifur, isemerr-d aqmu allig yanney,
isur aqmu. Serse afus-inu efa!..jjib.
nejme tikkelt-dde.
Assa tmenya Mas; ddi s Leqria. Addag
d-aule qad ni g ubis, Tlata
uxemsiyen.

23

ADIWENNI
ADIWENNI D UMEDYAZ
D UMYARU :AMID >ALIBI
:AMID >ALIBI %
Tamazivt d tutlayt tamaddart izmren ad tsiwl vef mayd igen tasga g
tudert n ufgan s tfada n wa ad tili tuvsa tasrtant d tgdudant.
Ilula-d umedyaz d umyaru amid alibi g Ufrekla (Tinejdad) aseggwas n 1982, iga
aselmad ig inerzi g tsekla tamazivt n Tlalet luma\ tamedyazt. Grav d wussan-a ad
iffev wammud-nnes ameggaru n tmedyazin mi iga g uzwel Tawengimt isemmezdan.
Nemnal-t neg ides adiwenni-a.

-1 Tga tmedyazt asiggel maka wanna k-issnen ier tamdyazt-nnek da


digek t-ittafa ugar ! as ar tettnadad!

umezwaru n wawal, dat nwad snimmrev uyma dda li


vef udiwnni d usnibeg-nnes, iqqan-d ad ssutrev tamlla i
umvras n tmentilt tamazivt umar Izem nna nvan icenga n
tidet d tudert. Afad rarev vef tririt-nnek tamezwart, ifukk ad
nsemmektey mas d tudert n ufgan s umata ur tgi vas asiggel
;ma ad yawe tidet igan amm waman n marur, afad ilkem timi ur
yallfusen ard d-kken iflila nnig-anev ula tt-nn-nessakel. Mek nsawel vef
uwrik-inw, ur illi ka n wass g ur da ttnadav ka, lmdev ka igan amaynu, d
ku tikkelt ar nn- ttafav mas urta as-nn-uwiev i tussna tawlzit, acku
asiggel d amm yill iriwen idru, waxxa nssen i wucuf g waman maka llan
idvaren diges av-isikkin afus gen anaa immran mi ur nviy ad t-nrez.
Is d tamdyazt tga amm waman n yill, neg imrufa kud ten-nessa ad nkkes irifi n wawal ittav-av umareg-nnes
ugar. Urmev mma ayd igen tayri, maka tayri n usiggel g tavult n tutlayt- nnev taymmat d uynna zares iqqnen
ur illi ka igan amm nttat s man aya ar i-nn-tettafad ku ass iqqan-d ad vrev, sigglev, uruv s/vef tmazivt; d ku
tikklt ar sfukkurev tamkrra d wuffirn n tutlayt-nnev s wudem amatay d timmuvra n imdyazen imaziven
imzwura s wudem uliy igan imzkawen min ad akin.

2 - riv idsent tmedyazin g wammud- nnun ameggaru Tawengimt ismmezdan afev g tgira-nns yat
tzrawt ivudan vef ugzam n izlan d tmdyazin d ussufev n ticcilin timarganin. Anaw-a n twuri illa maka ur jjin
ittugi s tmazivt; vriv-tt, tssusem-i. Is nviy ad nsskar tizrawin, neg asvan asklan s tmazivt ?
Ammud Tawngimt issmzdan illa seg 2013, maka ku tikklt ar diges srrmev acku immra nwad d-wtev s ufaris
asklan aynna ira ig-t, d awd wa mek ur uffiv dvi qad t-naln imassen- inw. Ammud-a, kksev-as azgen ilin s
uzla, asnaktay n izlan d tmdyazin diges illan d ussufev n ticcilin timrganin n ku tiwnt, d ka n issfruten d
isisfiwen zdinin s umareg amaziv, acku rad iyi-iznnf ussufev n udlis.

24

Tamazivt d tutlayt tamaddart izmren ad tsiwl vef mayd igen tasga g tudert n ufgan s tfada n wa ad tili tuvsa
tasrtant d tgdudant. Tamazivt tga tutlayt tansbavurt s umawal-nnes d tmzarayin -nnes ittmsmaden tili dares
tsugart n ussiriw n umawal-nns tsmaynu, teg asuvel i ifuras isklanen d wussnanen imalanen.
Lliv dvi d yan udlis isawalen vef tsnakta n wawanw imaraganen nna g ssakzev kigan n wuffirn, ssufvev d
istalen d ilugan n umareg amaziv, acku imkinna nssen, ur rad yad nttqql s apidus d upwac ad sslmden amareg
i tsutiwin d-yulin, minzi nannay mas idda uya g wumum, d iqqan ad ittuver uya ittusslmd s yat tvarast
tasngmant, tussnant d tkadimit afad ad ur iqqim yidles-nnev iga vas amiwan, iqqan ad nmmutty dvya s aswir
amiray s tutlayt tamazivt s ivef-nnes ur d s wawwas n tutlayin yanin.
Asnfar yaen, tga- t tskla n urba; irban nitni ayd igan imal n tmazivt mek ur nfki taveft
wad asen-nsselmd tutlayt-nnsn taymmat, nssiri- asen- tt, nqqen aynna igan turawt g umawal-nnsen n ku ass,
nssiw-asen-nn tussna d yidles s wurar d tzlit, nsiwl-asen vef mayd igen asentel. Arba ayd igan adif n tmazivt
mk ittyaw, usar telli tdusi. S man aya, fkiv taynit i tskla n urba, ar tturuv tizlatin s tutlayt tamazivt vef mayd
ign tavult (agmmay, timakayin, imiren, tumanin tigamanin, ussan, izwilen, tusnamka, tawnnat, ) acku han
avawas n Iga n imglel nna asen-ismnidn tizlatin s tutlayt taorabt yuger usglal-nnes assoreb tettgga tinmel.
Asnfar wiss kra, d lliv, asswjed n idlisen isawaln vef tutlayt tamazivt s tmazivt, uwiv-d vef igran qqnnin zares
amm tjrrumt, asfti, asnmarra, amawal (wa ira kigan n uzmz waxxa t ssntiv nkk d kigan n imrza iorrimen g ku
tasga tamazivt), tiwnnitin Assnb n tutlayt tamazivt ira ad nili g uswir nwad nsmurs asnfar ad ma ad ur najj
awd yat tizzit d ttkkan isnga nna as iran izdar.

3 - Tgam imerzi tgm amedyaz, is ur


ak-tsacqqa tmedyazt d usnulfu tirzi g
tesga-ad ? (Seqsav-k s mi imedyazen
da sawalen vef tmdyazt s wawal n
tmdyazt)
Asqsi-a ila azal, acku immra kigan nwad
tsmund snat tzmmar-ad. Addag tssned ilgamen
n umareg amaziv, tisind uffiren-nnes, ur da
ak-ittajja awd yat tmntilt n uzeggal, d ar sigek
ittetter yat twuri tamufayt, urd vas ad tsmund
iwaliwn d tguriwin. D nek, imkinna ak-nniv yad
aflla- nnes, idrus ma g d-gtev s twuri-inw, aha ar
ttinigev ad taf afris n timdi.
Da d-kettiv tirmitin-inw timzwura g giv anelmad g
usinan n usmuttg, afv- nn hat da zzav berra n uzreg, acku ar nssmras ilugan n tutlayin
yanin vef tmdyazt tamazivt. Awd dvi, da ttmrarev kigan dat nwad taf tmdyazt talalit-nnes, mek nufa
asntl d-yusan, yacek-av unya izilen, naf talalayt ihyyan nhwu g tugniwin tudyizin aha ar ttinigev
ad tas tmdyazt g mayd igen tasga d matta uswir. S dvi, immra vifi ad iniv giv amdyaz, acku ur d key
ayd ittggen ipef- nnk d amdyaz maka agdud ayd ak izmmln turagt-a, ifek-ak tugga-nnes. D mk nga
asmzazal (asrwas) ingr-av d imdyazen imzwura g udwas n tguri, d ustay n tugniwin n usvan, d
uswulef udyiz, d tdri (tavubt) n tinawt, d ururd g wubuy n tmdyazt, d tdusi n wawal hat da nsmzazal
aynna ur ittmzazaln, d hat ur as nfki uddur imk nna as- t -fkan.

25

-4 riv tameddurt- nnek tugl-d g wammud n tullisin tssaffved s teorabt, afev-nn


mennaw d anevmis vef amid alibi anelmad. Mani g nn-ffvent twurga n unelmad ?
,

(Ar itessa ) Inna- as bu izli : Griv yan lpsab, igra Rebbi


winnes dat-i ; ivf ira -nn kigan Iaren ur viyen i tkta-nnss, kigan
d askkin ssunvev- t g tmy, mnnawt n twurga giv-tent- inn g
ivef- inw maka tirra vursent asumr yaen i tmddurt- inw Tarwa
n tmizar g d-nlula, umann imdran n tazzulin d iswiren nna asenittswuttan.
Llan iskkinen nna nn- lkmev g tudrt-inw amm tazzult n usslmed
g ttafav ivef-inw, amm tirra d usnulfu waxxa mek day nurem
timnza- nnes, maka tawargit nna ttuuep, iga-tt usmad n
tzrawin timattayin g tavult n tutlayt tamazivt s lawan
tasnlist-nnes. S tmgza, ur anev-tujji tnbadt tamaynut ad nddu
ard nn-ngulu tugga n tduktudat diges, maka nnan-ak imzwua :
wanna vur yan ivisi, ittqqen-as-t Wakuc ! , ur va afev talwit- inw
ard nn-lkmev awttas-ad.

Aya ur d vef ad nn- lkmev ka n wansa nev d gev ka n tazzult


yaen imil tuvmas n uvu n umrzaw ur ta iyi- kkisnet d ur riv ad
iyi-kksent, ar ssuturev ad i-nn- taf tmttant ger idlisen g ka n
wansa n tussna, d ar ssuturev ad ur yawe wass-inw, ard as-rarep
tutlayt-nnev taymmat ka sg tnafutin nna anev-tga, nav-as afus ad
tbuvlu tdder tili g uswir tuklal, najj-d i tsutiwin idlisen (tizrawin,
isiggiln, ammudn, unglan, tullisin, tinfusin, isuvuln) nna
asen-immalen azal n tutlayt-a d ugrruj-nnes.

-5 Kwnni iswurrin, tvrem taskla tamazivt tatrart n Tfilalt; mani nn-telkem, ma ver
tedda ?
Tasga n Dra-tafilat ar tettisin yan ufark axatar g yiger n tirra d usnulfu s tutlayt tamazivt, g umssuger- ad
iqqan-d ad nisin tanafut i imaruten imzwura igan tamssumant afad ad pezmen tiwura n tzigin s tmazivt g
iseggwasen g illa ugddul yidiris digsen ufrak s tmntilt tamazivt. Tigiriwin-ad, illa yan umussu amqran seg
tesga n iorrimen d toerrimin yusin anzgum i tutlayt-nnev taymmat, tlla tugt n idlisen d-iffven (tiwckinin,
tullisin, ungaln, isiggiln imazrayn d isnalsann, asmuttr n wayda amiwan amm uynna ittugan g tsga n Tfilalt d
tsga n Tzagurt, issuvulen isklanen d wussnanen amm Agldun amyan , Ifrdisen n Uklid
Llan winna imursen g ufares-nnes, ilin winna isulen ar ttrftilen acku tirmit-nnsen tamzwarut d ur illi mayd
asen-ittaven afus, maka iqqan-d ad ten-nessbves, acku akud-a iga vas win ufares ard yili tgidiyt diges ukan
nddm tafrka n ufran d ussuteg.
I uskan, sulev da swingimev g uvsar n kra n tzla n tirra g tsga n Dra-Tafilalt ittaven afus i imarutn pma ad d
ssufven idlisen-nnes acku tsul tmukrist tbdda datasen, mecta d adlis n imddukkal d tmeddukkal uznen-iyi
-ten-d gev-as aspti d umata seg digsen giv-as tazwarayt maka ur ufin abrid s tilawt d imvran acku ur vursen
tizmmar tindaf ad ten-ssufven.
Maka afad ur nsmd adiwnni-nnev, ur sawlev vef umxumbl n tadrsi n tvuri s tmazipt, mr nsqsa imvnasen n
umussu mecta n udlis vran s tmazivt d mecta ayd svan qad nni-naf tigmad drusnin, aya yat tmatart nna
anev-immalen mas nsul ur ta as nfki i yidles d tsekla tamazivt atig uklalen, d uya immir n imarutn s tmazivt.
Iqqan-d ad nfek amdya afad nkrez tayri n tutlayt-ad g wulawen n medden, d tsutiwin d ittaliwen s ungmd.
Tudert i tmazivt, tamazivt i tudert. Tanmmirt.

Amsawal issawey: Asafar LIHI

26

30

Asefru
(Posie)

Muddax...
Ddix-d ar tteddux
Ar ifem urezzux
Ur ux am cemm
Imuray-nnem
Tayri
Azwag
Ssercucin tasa-nu
Bbin ul-inu, nan-i
Nan-i yimuray-nnem
Tedza tmektit-inu
Tessekwti-iyi-d
Lulex diyem meqqurx aggidem
zen-i.. en i.. ssufen-iyi zziym..
Macc nan-i
Nan-i imuray-nnem
Imuray-nnem
uzlan g yidammen-inu
Yyin isaen, ssemin-d ieiyen
Alemmas n tufrayin
Asin-d yaz ar suyyun
Tayri-nu tamazirt
Baa-inu tamazit
Imuray-nnem
Assa-nnem
Tayri n s tidt
Xef mmuten d ar ttemtaten imarayen
Imuray-nnem

IMURAY-NNEM
Xadija MARKI
Mrirt

Yyan wa g tufrayin-inu
Tayri-nnem tyya-iyi d ufgan
Yusin aqrru s afella isuy yini
Tamagit-inu tamazit
Imuray-nnem
Nnan-iyi
Ur sar a cem-ttux a tamazirt
Ula siwlex bla issem a tamazit
Issem asmi llix
Issem asmi ddrex
Issem asmi a ilix

32

Asefru
(Posie)

TAMURT N MASENSEN
Nua-d ttbut di lkae
D ixarban i d-yeqqimen
Ur tezmire a tumme
Igarrujen imazien
Ur d-yeqqim ara tefre
Sirta n Masensen
as yezri acal d aseggas
Yiwen ur yettujeddi-s
as ssulin labas
Yiwen ur yenkir lael-is
Agellid-nne d asalas
Cetla tefer abrid-is
Nezra yal yugurten
Tesbedem-as Buxu
I tesfecelem degy argazen
Tesbabem-asen ammus
Wiya tuem-ten
Degne fkan afus
Amezruy-nne yura
Win yeban a t-yissin
Yugurten ne Yuba
ef tlelli d yisa i lin
Tafarka-nne Tamaza
Iuran degs i d-min

Dahmani Bilal
Tizi Wezzu
33

TANFUASUELST
ASUSSEN AMALAN
(N YINEZGAN N UFGAN (SMNF

Asuel n : Mubarik BELKASIM

Ami illa d tumast n tinnemit ad ittusentem


usnei n tmeqqan n tdukli jar timura.
Ami ierfan n timura imunen ssleknen deg
warkawal di altu tiest-nnsen deg inezgan
idasilanen n ufgan d ulallu d tindi n tudemt n
ufgan, d yinezgan igdayen n yirgazen d
twetmin , day nekren ad uyuren er dat s
walay amunay ad ssayen aswir n tudert s
tlelli yariwen .
Ami iwunak igmammen ggin amyaqqan, s
umyawas aked timura imunen, ad bedden ef
uzrekki d teggat n yinezgan n ufgan d
tlelliwin tidasilanin deg umaal.
Ami tella er tagerrawt tamatayt n yinezgan
d tlelliwin-ad tinnemit tameqwrant i ujenjem
imdan n umyaqqan-ad .

Tazwarayt :
Ami illa usikez n ulallu amentay d yinezgan
yugdan izgan n akw tawa n twacunt talsant
netta d adasil n tlelli d tedemt d telwit deg
umaal.
Ami akuddel d tlekkawt n yinezgan n ufgan
ssiwen er tigawin tibanawin isefurrgen
anugga n tiugna, day illa wufu n yijjen n
umaal tteddren degs midden s tlelli n wawal
d tlelli n tademmawt d tlelli zi tiggwda d
ulad , ittwassen amm uwettas yattuyen n
akw tameda n midden.
Ami yuccel ad ibedd usauf ef taggat n
yinezgan n ufgan afad ur ittzuccul uterras
deg uneggar ad ibuder mgal adenkey d
uzekker.

34

ilad , i manayenni, Agraw Amatay n Timura


Imunen iqqa-d ASUSSEN AMALAN N
INEZGAN N UFGAN ad amm algam udriw iy
yucclen ad t-awen akw ierfan d akw
timura, afad yal aterras d al agmmam n
wamun, amm srusan Asussen-ad ali deg
ixfawen-nnsen d jar tiawin-nnsen, ad
ssenyuddun azrekki n yinezgan d tlelliwin-ad
ef tarrayt n uselmed d usegmi, day ad ggen
isurifen ittmernin, imuranen d yigramuren,
afad ad ittusekel usikez-nnsen d
teggat-nnsen s tawila tamalant tameskart
deg ierfan n yiwinak igemmamen s
yimantensen d yierfan n wakalen illan sadu
tanba-nnsen.

Amagrad 1ru :
Da d-ttlalan akw midden d ilelliyen d igdayen n ulallu d yinezgan, ittwafek-asen wana d unugga, day
yuccel efsen ad ttemyawaen jarasen s yiman n tawmat.
Amagrad 2in :
Yal afgan ila inezgi ad ief akk inezgan d tlelliwin ay d-yusan deg Usussen-a, war tannarfa akkma illa
wawsen-innes, amm tannarfa ef ucettal ni aklu ni anaw ni tutlayt ni ajjed ni iri asertan ni ca n
yiri nnien, ni inetti amuran ni amunay, ni n wagla ni n tlalit ni kra n waddad nnien. Rnu-d ef
mayen yizwaren, ura d-ittili usennuref akkma iga ef udasil n waddad asertan ni asaufan ni agramur
n kra n tamurt ni n wakal zeg d-yucka uterras, amen tella tmurt-a ni akal-a d imezzurag ni sadu
talift ni war anba afulman ni malla tanaya n tmurt tella sadu ca n usekref.
Amagrad 3a :
Yal afgan ila inezgi n tudert d tlelli d taftit n yiman-innes .
Amagrad 4u :
Wer izerri usesme ni aseklet n ufgan winma illa; akellu d tmesiwt d uzenzi n yiseman ttugedlen
mamecma ggin.
Amagrad 5us :
Ur ad ittuzinez ca n ufgan i usennulef ni i ca n umuggu ni tamarrut tameggurzent ni taraugnant ni
talekkawant.
Amagrad 6i :
Yal afgan manima ia ila inezgi ad tettusikez tudemt-nnes tasufant.
Amagrad 7a :
Akw midden d igdayen mnid usaf, day illa ersen yinezgi war tinuraf ad ilin sadu taggat n usauf xef
udasil n tugdut. Akw midden lan inezgi n taggat tagdayt mgal tinuraf akkma llant irean Asussen-a,
d mgal azuccen akkma illa i tinuraf amm tina.
Amagrad 8a :
Yal afgan illa ers yinezgi ad itter zi tigrawin uzuref timuranin timsasayin ad t-ssumunt s tmuggit ef
tigawin ay deg illa uzekker mgal inezgan idasilanen ayd as-tawca tmenawt ni asauf .
Amagrad 9a :
Wer izerri wuuf n ca n ufgan ni askurmet-nnes ni asiye-nnes s tikiri.
Amagrad 10 mraw :
Yal afgan ila inezgi, s tugdut imdan zund wiya, ad tettwaer tawsa-nnes mnid n yict tagrawt n uzuref
d tamezzarugt d tamaa s tazreft d turart afad ad teba jar inezgan-nnes d tsuan-nnes d kra n
tasurdat tabekkaant ay zeg ittusurda.
Amagrad 11 aw d an :
- Yal afgan ittusurdan s yan ubekka ila inezgi ad ittwaer zund imelsi ar telken tneki-nnes s usauf
deg ijen usara uraran ay deg rad as-ttuselfent akw tiselaf yucclen i ustan-innes.
- Urad ittusenke kra n ufgan fella n tigawt-nnes ni n tawagit-nnes ad igg kra n tawsa ay ttua wer
illin d abekka deg wakud ay deg tt-isker, sadu asauf amuran ni agramur. Rnu-d, urad tettuger xafs ca
n tamarrut iayen ugar ef tenni ay ttua yucclen ad tettuger deg wakud n usekkir ubekka.
Amagrad 12 aw d in :
Wer tetta ca n ufgan tmekcemt tikiriant di tudert tusligt-nnes ni tawacult-nnes ni tazeddit-nnes ni
tibratin-nnes, ni ca n yieimen ef tillummta d waddur-nnes. Yal afgan ila inezgi n taggat
tasaufant mgal kra amm timkecmin ni ieimen nni.

35

Amagrad 13 aw d ad :
- Yal afgan ila tilelli n umutti d ustay n uda n tazeddit-nnes di ugensu n yibuda n yal uwinak
- Yal afgan ila inezgi ad ie tamurt akkma tella waxxa d tamurt-nnes, rnu-d netta ila inezgi ad eres
idwel.
Amagrad 14 aw d u :
- Yal afgan ila inezgi ad iddurri di ca n tamurt nnien ni ad yarem ad degs iddurri s taewla zi tuirt.
- Wer ittlummu deg inezgi ad wenn ittwafaren deg uzuref ef ca n yibekkaen ilawen wer illin d
isertanen ni ef ca n tigawin wer d-ittasen aked iswan n Timura imunen d yimenzayen-nnes.
Amagrad 15 aw d us:
- Yal afgan ila inezgi n tamuri.
- Wer izerri ad ittusfuta ca n ufgan zi tamuri-nnes s tikiri ni ad ittukerref deg inezgi-nnes ad issenfel
tamuri-nnes.
Amagrad 16 aw d is :
- Irgazen imawaen d tmeuin timawain illa ersen yinezgi n warcal d usenti n tawja war asekref s
umentil n ucettal ni n tamuri ni n wajjed. Day llan ersen yinezgan igdayen er warcal, deg wakud n
warcal d er taggara-nnes.
- Arcal wer ittili as malla illa udeggi ilelli ummid n sin n midden ixsen ad reclen.
- Tawacunt d taferdist tagamant tadasilant n wamun, day illa ers yinezgi ad tedder s taggat n wamun
d uwinak.
Amagrad 17aw d is :
- Yal afgan ila inezgi ad ers yili wagla-nnes netta d asuf ni s tadrawt zund yinneni.
- Wer izerri ad ittwakkes wagla i ca n ufgan s tikiri.
Amagrad 18 aw d sa :
Yal afgan ila inezgi n tlelli n uswengem d unugga d wajjed, tudef deg inezgi-a tlelli ad isemmeskel
ajjed-nnes ni tademmawt-nnes, d awlawal ni aked ca n tagrawt n wiya, s turart ni s tura, day ad
issken ajjed-nnes ni tademmawt-nnes s uselmed d tigawt d usumed d udriz.
Amagrad 19 aw d a :
Yal afgan ila inezgi n tlelli n yiri d wawal, inezgi-a tudef degs tlelli ad ifer iriyen war ca n timkecmin,
day ad irzu ef yinemisen d tektiwin day ad ten-yame ad ten-issurer s tasgaynant akkma tella asel
isekraf n yibuda n wakal.
Amagrad 20 simraw :
- Yal afgan ila inezgi n tlelli n ummegraw amelwi d wadaf aked timesmunin.
- Wer izerri ad ittukre ca n ufgan ad yadef aked ca n tamesmunt.
Amagrad 21 simraw d an :
- Yal afgan ila inezgi n udraw deg unebbe n tmurt-nnes, s tarrayt tusri ni xef ufus n yigensasen
ittufernen s tlelli.
- Yal afgan ila inezgi s imant-nnes illan er yinneni ad ief timajilin tunbizin di tamurt-nnes.
- Tuxsa n waref d nettat illan d adasil n tenba n unebba, day ad issiwel waref ef tuxsa-nnes s
tifranin tiwalayanin timezdagin ittusudsen ef udasil n ustay amatay s tugdat jar marra iwdan, day ad
ilint s ustay ur ni s ca n tisekkirin tigdayin issekalen tilelli n ustay.
Amagrad 22 simraw d in:
Yal afgan, amm illa netta d agmmam n wamun, ila inezgi n uakal amunay day ad yawe, ef ubrid n
tagealt tamurant d umyawas agramur s umsasa aked tuddsa n yal awinak d yisugam-nnes, er
inezgan idamsanen, imunayen d yidelsanen illan d inemayen i ulallu-nnes d tigmi tilellit n
tudemt-nnes.

36

Amagrad 23 simraw d a:
- Yal afgan ila inezgi n twuri, day illa ers yinezgi n tlelli ad ifren tamajilt, d illa ers yinezgi n umahil s
tifadiwin tudimin igeen, rnu-d netta ila inezgi n taggat mgal tuawt.
- Yal afgan, war kra n tannarfa, ila inezgi n tira tigdayin ef twuri.
- Yal afgan isekkren kra n twuri ila inezgi n tira tudimin igeen ayd as rad iekklen i netta d
twacunt-nnes yat tudert d-ittasen aked ulallu n ufgan, ad ers mmernin, malla ucclen, isgeynan yanin
n taggat tamunayt.
- Yal afgan ila inezgi ad issenta day ad yadef aked inmula n umahil i taggat n tanafut-nnes.
Amagrad 24 simraw d ku:
Yal afgan ila inezgi n uswunfu d wakuden ilelliyen, yudef degs ugelluy ittwagran n yisragen n twuri d
tnuram tisemuyanin s tira .
Amagrad 25 simraw d us:
- Yal afgan ila inezgi n yijjen uswir usadur yudan i wajbar n tdawsa d tnuayt i netta d twacunt-nnes,
yudef degs wui d warru d tzeddit d usmagel ujjyan d tenwin timunayin tikmaranin, day netta ila
inezgi n usselef n usadur-nnes deg waddaden n tuawt d waan d tikucemt d tujjult d tawsert d
wayen yaen n tamzalt n wallalen usadur illan d tafellawt n timsutal ien afus-nnes.
- Tayemmawt d terbawt illa ersent yinzegi n taggat d tellalt tinagmain. Akw irban d terbatin ad
amen taggat tamunayt s imantennes waxxa tusa-d tlalit-nnsen zeg warcal niur d-tusi.
Amagrad 26 simraw d is :
- Yal afgan ila inezgi n ulemmud .Yuccel i uselmed ad yili d abennan s udrus deg iuna imenzuten d
yidasilanen.Yuccel ad yili uselmed amenzu d asaduzan. Day iqqen-d ad yili uselmed atiknik d uwuriyan
iggwra i midden akw, day ad yili uselmed unnij itturem i umata s tugdat d ef udasil n taklalit.
- Yuccel ad issiwe uselmed d usegmi er useme n tudemt n ufgan s timmad, er usedwes n uzrekki i
yinezgan n ufgan d tlelliwin tidasilanin, er usenyuddu n umsefru d umsuruf d tdukli jar marra ierfan d
tegrawin ticettalanin d tujjidin, d er usiriw n irmuden n Timura imunen di taggat n talwit.
- Illa er imaawen yinezgi amezwaru deg wefran n wawsen usegmi ay rad ittwawcen i yirban d
terbatin-nnsen.
Amagrad 27 simraw d sa:
- Yal afgan ila inezgi ad idrew s tilelli di tudert tadelsant n wamun, day ad yage s turiwin day ad yamu
deg wattas ussnan day ad illumme deg iburen-nnes.
- Yal afgan ila inezgi n taggat n tinafutin tiaranin d tenganin ifellun zi ca n ufares ussnan, aseklan ni
auriyan nna isker.
Amagrad 28 simraw d sa:
Yal afgan ila inezgi n ijjen unagraw amunay agramur aydeg a dewlen yinezgan d tlelliwin ittwarin deg
Usussen-a d tilawt imdan.
Amagrad 29 simraw d a:
- Yal afgan ila tuunin mnid n wamun ay deg tezmer tudemt-nnes ad tegma yat tigmi tilellit tummidt.
- Yal aterras ittemsalen s inezgan-nnes d tlelliwin-nnes ad yanez ddaw n yisekraf nni igelley usauf
waha, i uakal usikez yucclen n yinezgan n midden yanin d tlelliwin-nnsen d uzrekki-nnsen, daen i
usdaddat n yiswaren udimen n taara d unagraw unbiz d tnafut tamatayt deg ijjen wamun agdudan .
- Ur izerri di ca n waddad amekma illa ad ttumeslen yinezgan d tlelliwin-a s yat tarrayt issegdalen iswan
d yimenzyen n Timura imunen.
Amagrad 30 kramraw :
Wer illi deg Usussen-a kra n uris izemren ad ittusefru amm wenn itticcen i kra n uwinak ni tagrawt ni
aterras kra n yinezgi ad ggen kra n urmud ni tawuri ixsen ad nedlen inezgan d tlelliwin nna degs
d-yusin.

37

AREY-I A TAYRI !
anuf s tayri nni-t ttini t!
temi tuyyit tezla ti
izla a ul-inu umdaz -lli !
uzne-nn tabrat ugar n tikkelt,
sawle-nn a tasa-nu;
walu ! tiqqlit tsul ttals walu !
ikttayen-nne ttessu-asen akif,
maka.. maka..
ur yad i-rin tawengimt.
imeawen willi ttusfanin
ttun targwa d ttekkan,
isgel-tt ungi n beu;
re-am tarezzift allig i-tezla,
tadyazt n ddaw tzemmurt d taa !
ta-lli tuker-i-tt tu
teglugel tebbey tesufa-i,
f wudem-inu tezde,
tssker asakuk n unga.
Tarezzift-nnem ie-tt wau;
la tujjut n tayri ssiger-as kra !
tiut tunef, ifassen ttyaznen,
assa-a anuf issem a tayri !
tiratin a tiratin !
yaul-d umdaz-lli !

Yidir BENEDDI

Fas, ass n 1ru cutanbir 2963

38

AD NEDDER
D IREGZEN
Asafu UBAHIM

Uki d usemmi ; ue ies ; tedda-i twengimt-inu s ka ar


ttxemmame is da ttxemmame
Ar ttxemmame is lli agensu n ubniq :
Reglent tfelwin imme udar ! Uki d nnda
ar i-ittaley, imi n yiar n tafuyt ar digi
d-kkaten, hezza ief-inu isiwel-i-d ka.
Tizwuri, ur ukize awal ammi da d-iswal ka
g wanu ; imi ar d-ittenmili wawal.
Inna-i: Ur ta trid ad tcefed?
Nni-as s tawda : Ma ayd temsed? Matta
key? Hat ur ta k-ukize !
Inna-i: Ur ta i-tessined?
Nni-as : Uhu !
Inna-i : Tamara-lli g teddred aya tugey
ad idek tebu!
Nni-as : Nue a kem-nessikey ;
tefared-a seg ma ayd d-nlula g tudert
tefured-i-d awd s abniq ! Ma ayd trid ?
Inna-i : Is ur ta trid ad tcefed?
Nni-as : Max ma ayd ssekre? Yam xes
tamara ag nettidir nsal!?
Inna-i : Tamara ?!! Ur sar tt-teed !
Nni-as : Nessen idd ard neddu ; nlula-d g
tmara , nekwni ayd tt-iran, gren-a diges
nsal diges awd di .
Inna-i : Isul wawal-nnek da ittinni, isul
uuyyi-nnek amm imkilli n yinurir; ur
digek ibbiy ubniq au!
Nni-as : Argaz iga-t awd agensu n ubniq.
Nekre-d s uuyyi n udewwab n ukurmu
aki-d idd tillas ag lli, ur telli la
talkiwt-dda annaye la iar n tafuyt ar
ttini: Ur ta as-kemmile awal i tmara,
iqqima digi lal wahli, ur ta as-ssarde
aqmu ad tisin ma ayd mse d ma ayd
msen winna i-yurun: Ma ayd nmes !!!!
Surri allen-inu walu xes tillas d umneqqer
n tmeqqa n waman d-isnissiten ar ssiine

40

timeqqa ar ttini :
A ayd i-iruran ad kemmle ixemmimen-inu! ar ttarme ies hat idda-d .
Irud-as igula-d...
Gni ar ttxemmame di is tennurem teut n ubniq e s bea ar ttsara imi ha yat temart
telsa aban umlil.
Tenna-i : a teed-d abniq?
Nni-as : Max ma ayd temsed? Is kem-ssne mid uhu? Ssikez-i ief-nnem?
Tenna-i : Tamara-lli aya !
Nni-as : Amm udrim n lelal ! ur ta am-kemmile awal ass-nna.
Tenna-i : Ula ma ayd i-tkemmled. Zri, annaye s ti-inu, tamara-lli: Immut-as urgaz .
Mmuten-as yiregzen.
Nni-as: Max awd tamara llan ures
yiregzen?
Tenna-i : Nettat ayd ten-isskaren! Maka, di,
ur yad da ten-ssegma, da ten-ssegma
ise-ten ka.
Nni-as : Max da ten-tezzenzad ?!
Tenna-i : Da nezzan! Imkinna! Ur yad iyen
i mma-nnsen Tamara !
Nni-as : Nek beda ur ta kem-uile, sule
iye a kem-asi.
Tenna-i : Ggwde i wafa-nna ad k-isus
awd key!
Nni-as : Mek idd tamara nwalef-tt : Ha-kem
tannayed !
Tenna-i : Ur illi ma ayd i-iran, ur illi ma ayd
iiyen ad i-yasey ; ttusitme g wahli ; ime
raen-lli s skuttu aulen da rean: Tedda
tmara, temmut tmara!
Ferdedda-d ar sirri duye ar ttini: Matta
uya? Is da ttxemmame midd da
ttxemmame is da ttxemmame ! Nekre-d
hat kkan waman ddawi, an tagemmunt
teswa aen-nn waman igran n waaren
.

20

41

Tenker g umaal
Xes nekwni nfesta
Idabuten ren
Winne isul netta
Is dig-ne yufa
Nil uyenna yra
Tamunt ur telli
Ger ayt tmurt-a
Wiyha wiyha g uydud yugin tanekra
Wiyha wiyha tanbat tufa mayd tra
Imier isuyya
Yaley s alebban
Yuel g lega
Ibbey-asen-nn aman
Inna-asen ur nni
Ad yad ge laman
Ard ili amur
Zdigen-i waman
Wiyha wiyha, llan medden g tmara
Wiyha wiyha, agdud digsen iberra
Ibrey uriy
Issuter izerfan
Igrawel ulibiy
Ifka inian
Ma g illa umazi
Ikker ferdeddan
Mer ad msasan
Ur da ttemzenzan
Wiyha wiyha, tilelli tezwar-d afra
Wiyha wiyha, hat ur illi ka bla kra

AZWU N TLELLI
Mujan n Tuda
Ayt Mellal, abril 2012

Azwu n tlelli
Uki ids idda-d
Tamatart-nne
Nara-tt g Uawad
Ur tri tlelli
Afgan amaggwad
Tra g umenas
Ad ur issutur tirad
Wiyha wiyha, tilelli tezwar-d afra
Wiyha wiyha, hat ur illi ka bla kra

42

ITRAN N WAKAL
A itran peyyernin ma kwen-yapen
Teqqimam digi i, ur i-d-ttapem
Prip-awen g wallen a;;uye, d ukwram
Afep-awen g teprut ta/nirt tar imi
Idd afa n ayt be\\a npedd is palep
Ayed digun ise,ren siwrip texsim
Nep ti. ixxan nep is dip palep
Ayed digun ispwayyan tasusem
Rip ig kwen-d-laqq,ep amm warrekmen
A itran gufnin taskiwin ad tesbeddem
Te//allem ad ur tellas i Wayyur d Tafuyt!
A..an kwen-iselpen ad ur kwen-inep
Igenna ur yad yajgul
Akal lan azref d wul
Ime/pan-nnun ad bbin
G tduliwin-nnep ad qqaren
Asafar LIHI
Tamesna g Cutanbir 2962
1 Folie
2 Froid
3 Omoplate
4 Abcs
5 Dattes non mres
6 Pourri
7 Hrodote mentionne que les Berbres antiques vnraient la lune et le soleil, auxquels ils offraient des sacrifices : Les sacrifices des nomades se font de cette
manire : ils commencent par couper l'oreille de la victime (cela leur tient lieu de prmices), et la jettent sur le fate de leurs maisons ; cela fait, ils lui tordent le
cou : ils n'en immolent qu'au Soleil et la Lune. Tous les Libyens font des sacrifices ces deux divinits9 . D'autres auteurs attestent ce culte, ainsi que des
graffitis, comme un Solo Deo Invicto relev Thagaste James Hastings, The Encyclopedia of Religion & Ethics, 1926, 4e partie, p. 508.

46

TASUNT TASEKLANT N UMEZRAW AMAZI

ASIREM AMAZIGH MAGAZINE LITTERAIRE


DE L'ETUDIANT AMAZIGH
NUMERO 5 AVRIL 2016
Designed by : abakarimart
+212 606 812 578